You are on page 1of 22

¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉÒ ¤ÉJÉ®ú

¨Éä³ýPÉÉ]õ ½þÉ {ÉÊ®úºÉ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ÊVɱÁÉSªÉÉ =kÉ®ú {ÉζSÉ¨É Ênù¶Éä±ÉÉ ´É iÉÉ{ÉÒ


xÉnùÒSªÉÉ nùÊIÉhÉäEòbä÷
{ɺɮú±ÉÉ +ɽäþ. =ÆSÉÆSÉ ÊSÉJɱÉnù®úÉ Photo by Dr.V.T.Ingole

=ÆSÉÆ {É´ÉÇiÉ, iªÉÉ´É®ú


ÊSÉJɱÉnù®úÉ, ¨ÉÉJɱÉÉ
½þÒ lÉÆb÷ ½þ´ÉäSÉÒ
Ê`öEòÉhÉä,+ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ
UôÉä]õÒ UôÉä]õÒ MÉÉ´Éä,
+xÉäEò JÉÉä±É ÊxÉVÉÇxÉ
JÉÉä®äú ´É iªÉÉiÉ
´ÉɽþhÉÉ®äú {ÉɴɺÉɳýÒ
xÉtÉ-xÉɱÉä +ÉÊhÉ
ºÉ´ÉÇnÚù®ú {ɺɮú±Éä±ÉÒ
PÉxÉnùÉ]õ VÉÆMɱÉä. ªÉÉ
VÉÆMɱÉÉÆiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ZÉÉbä÷ ´É ´Éxɺ{ÉiÉÒ +ºÉ±ªÉÉ iÉ®úÒ <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ ¨ÉÚ³ý VÉÆMÉ±É iÉÉäbÚ÷xÉ
±ÉÉMÉ´ÉhÉ Eäò±Éä±ÉÒ ºÉÉMÉÉSÉÒ ZÉÉbä÷ ºÉ´ÉÇnÚù®ú {ɺɮú±Éä±ÉÒ ÊnùºÉiÉÉiÉ. +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ
ºÉÉMÉÉSÉÒ {ÉÉxÉä By Shirishkumar Patil EòÒ <lɱªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉɨÉÖ³äý ªÉälÉä
+iªÉÆiÉ =SSÉ |ÉiÉÒSªÉÉ
ºÉÉMÉÉSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ ½þÉäiÉä.
+¶ÉÒ =iEÞò¹]õ |ÉiÉÒSÉÒ
±ÉÉEòbä÷, <ÆOÉVÉ +É{ɱªÉÉ
+É®ú¨ÉÉ®úɺÉÉ`öÒ ´ÉÉ{É®úɪÉSÉä.
<ÆOÉVÉÉÆxÉÒ xÉèºÉÌMÉEò
´ÉxÉÉÆSÉÒ EòkÉ±É Eò°üxÉ
ºÉÉMÉÉSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ BEò¶Éä
{ÉzÉÉºÉ iÉä nùÉäxɶÉä
´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ Eò®úɪɱÉÉ ºÉÖ®ú´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ +ÉÊhÉ ¨Éä³ýPÉÉ]õÉiÉÒ±É {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSªÉÉ -
½þɺÉÉSÉÒ ¨ÉÖ½ÚþiÉǨÉäfø ®úÉä´É±ÉÒ MÉä±ÉÒ. ªÉÉ ZÉÉb÷ÉSÉÒ ¡ò³äý EÖò`ö±ÉÉSÉ {ÉIÉÒ JÉÉiÉ xÉɽþÒ.
ªÉÉ ZÉÉb÷ÉSÉÒ {ÉÉxÉä EÖò`ö±ÉÉSÉ |ÉÉhÉÒ JÉÉiÉ xÉɽþÒ.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ªÉÉ ZÉÉb÷ÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ =¦ªÉÉ ´É +Éb÷´ªÉÉ ºÉ®ú³ý ®äú¹ÉäiÉ Eäò±ªÉÉxÉä
´ÉxªÉ|ÉÉhªÉÉÆxÉÉ vÉb÷ ±É{ÉiÉɺÉÖrùÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. +¶ªÉÉ ÁÉ {ɪÉÉÇ´É®úhÉɱÉÉ ¨ÉnùiÉ xÉ
Eò®úxÉÉ-ªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÒ ZÉÉb÷ÉSªÉÉ +ÊiÉGò¨ÉhÉɨÉÖ³äý ¨Éä³ýPÉÉ]õÉiÉÒ±É iÉÞhɦÉIÉÒ |ÉÉhÉÒ,
{ÉIÉÒ ´É iªÉÉ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉhÉÉ®äú <iÉ®ú |ÉÉhÉÒ +ÉVÉ +ÉäPÉÉ +ÉäPÉÉxÉä Eò¨ÉÒ
ÊnùºÉiÉÉiÉ ÁÉiÉ EòɽþÒ xÉ´É±É xÉɽþÒ. +ÉVɽþÒ VÉälÉä VÉälÉä xÉèºÉÌMÉEò ´ÉxÉä ʶɱ±ÉEò
®úÉʽþ±ÉÒiÉ iÉälÉä ¨Éä³ýPÉÉ]õÉiÉÒ±É JÉ®äú ºÉÉénùªÉÇ ¤ÉPÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýiÉÆ.
+ɨÉSÉä ʨÉjɨÉÆb÷³ý ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ. {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú ±ÉÉb÷ (Ê´ÉtÖiÉ ¨ÉÆb÷³ýÉiÉ
+ʦɪÉÆiÉÉ), b÷Éì. ¨ÉxÉÉä½þ®ú JÉÉäbä÷ (ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùiÉ +É®úÉäMªÉ ʴɦÉÉMÉÉiÉ),
¸ÉÒ.ʶÉÊ®ú¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú
{ÉÉ]õÒ±É (Ê´ÉtÖiÉ
={ÉEò®úhÉ
nÖù¯ûºiÉÒSÉÉ
º´ÉiÉÆjÉ =tÉäMÉ)
´É ¸ÉÒ. YÉÉxÉä·É®ú
nù¨Éɽäþ (´ªÉ´ÉºÉɪÉ
¶ÉɳäýiÉ
|ÉʶÉIÉEò).
+ɨÉSªÉÉ
´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiÉ VÉ®úÒ
+¶ÉÒ Ê´ÉºÉÆMÉiÉÒ
+ɨÉSÉä ʨÉjɨÉÆb÷³ý Dr.Khode,Damahe,Kumar,Lad ,Photo by Dr.V.T.Ingole
+ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ
ºÉ´ÉÉÈxÉÉ BEòjÉ +ÉhÉɪɱÉÉ ÊxɺÉMÉÉÇ´É®úÒ±É Êxɺ{ÉÞ½þ |Éä¨É ½þÉSÉ BEò |ɤɳý nÖù´ÉÉ.
{ÉnÂù¨ÉÉEò®ú Ê]õ{ÉhÉä xÉÉånù´ÉhÉä ´É {ÉÉèÌhɨÉÉ
ʱÉJÉÉhÉÉÆiÉ ´ÉÉEò¤ÉMÉÉ®ú iÉ®ú ¨ÉxÉÉä½þ®ú
UôɪÉÉÊSÉjÉhÉÉÆiÉ iÉ®ú¤ÉäVÉ, EÖò¨ÉÉ®ú
+iªÉÆiÉ ÊSÉÊEòiºÉEò ´É EòɨɺÉÚ iÉ®ú
nù¨Éɽäþ ¨½þhÉVÉä ½þɺªÉ +ÉÊhÉ ¶ÉÒQÉ
Eò´ÉÒ, ±ÉäJÉEò ´É {É]Âõ]õÒSÉÉ EòlÉÉEòÉ®ú.
iÉ®úÒ½þÒ +¶ªÉÉ ÁÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ
´ªÉÊHò¨Éi´ÉÉÆiÉ ÊxɺÉMÉÇÊxÉ®úÒIÉhÉÉÆiÉ ½þ´ÉÒ
+ºÉ±Éä±ÉÒ ´Éè¶ÉÒ¹]äõ ʶÉMÉÉäʶÉMÉ Photo by Dr.V.T.Ingole
¦É®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ.
SÉÆpùÉSªÉÉ +ÉäføÒ¨ÉÖ³äý {ÉÉèÊhɨÉä±ÉÉ VɶÉÒ ºÉ¨ÉÖpùɱÉÉ ¦É®úiÉÒ ªÉäiÉä, iɶÉÒSÉ
VɺÉVɶÉÒ Vɴɳý ªÉäiÉä iɺÉiɺÉä VÉÆMɱÉÉSªÉÉ +ÉäføÒ¨ÉÖ³äý +ɨ½þÉ {ÉÉSÉÉÆSªÉÉ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
=iºÉɽþɱÉÉ =vÉÉhÉ ªÉäiÉä. ¤ÉÉEòÒ {ÉÉèÌhɨÉäSªÉÉ ®úÉjÉÒ VÉÆMɱÉÉSÉÆ ºÉÉénùªÉÇ EòɽþÒ
+Éè®úSÉ ! VɶÉÒ Ê|ɪÉEò®úÉSªÉÉ ¦Éä]õÒºÉÉ`öÒ xÉ]õ±ÉÒ ºÉVɱÉä±ÉÒ ¹ÉÉäb÷ºÉÒ, SÉÆpù
|ÉÊiÉˤɤÉÉÆxÉÉ +É{ɱªÉÉ +{ÉÊ®úʨÉiÉ {ÉÉxÉÉÆ´É®ú Eò´É]õɳýhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉiÉÖ®ú !
{ÉɴɺÉɳýÉ xÉÖEòiÉÉSÉ ºÉÆ{ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ +ÉÊhÉ +ÉìC]õÉä¤É®ú ¨ÉʽþxªÉÉiÉÒ±É
{ÉÉèÌhɨÉäSªÉÉ ¨ÉÖ½ÚþiÉÉÇ´É®ú +ɨ½þÒ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉÉ ¨ÉÉMÉÇ vÉ®ú±ÉÉ. iɺÉä ¤Éä±ÉEÖÆòb÷±ÉÉ VÉɪɱÉÉ

Photo by Dr.Manohar Khode


iÉÒxÉ ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþiÉ. {Éʽþ±ÉÉ nùªÉÉÇ{ÉÚ®ú-+EòÉä]õ-¤Éä±ÉEÖÆòb÷, iÉ®ú nÖùºÉ®úÉ {É®úiÉ´ÉÉb÷É-
PÉ]õÉÆMÉ-½þÊ®úºÉɱÉ-¤Éä±ÉEÖÆòb÷ +ÉÊhÉ ÊiɺɮúÉ {É®úiÉ´ÉÉb÷É - {É®úºÉÉ{ÉÚ®ú ¡òÉ]õÉ-+ƤÉÉ{ÉÉ]õÒ
iÉä ¤Éä±ÉEÖÆòb÷. +ƤÉÉ{ÉÉ]õÒ ´É°üxÉ VÉÉhÉÉ®úÉ ®úºiÉÉ ¨Éä³ýPÉÉ]õSÉä b÷ÉåMÉ®ú +ÉÊhÉ
{É`öÉ®ú ªÉÉ ¨ÉvÉÚxÉ VÉÉiÉÉä. ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®úÒ±É BEò UôÉä]õ¬É ]äõEòb÷Ò´É°üxÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ
ºÉ¨ÉÉä®ú xÉVÉ®ú ÊJɳý´ÉÚxÉ ]õÉEòhÉÉ®Æú où¶ªÉ ÊnùºÉiÉÆ. ºÉ®ú³ý nùÉäxÉ ½þVÉÉ®ú ¡Úò]õ =ÆSÉÒSªÉÉ
{É´ÉÇiÉ ®úÉÆMÉÉ, ÊSÉJɱÉnù-ªÉÉSÉÒ +Éä³ýJÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®äú ´Éɪɮú±ÉäºÉ ]õÉì´É®ú +ÉÊhÉ iÉälɱÉÒ
lÉÉäb÷Ò ¡òÉ®ú +ÆvÉÖEò ÊnùºÉhÉÉ®úÒ PÉ®äú. lÉÉäbä÷ =VÉ´ÉÒ Eòbä÷ ¤ÉÊPÉiɱÉä EòÒ b÷ÉåMÉ®úÉSªÉÉ
Eò{ÉÉ®úÒ´É®ú º´ÉiÉ:SÉÉ iÉÉä±É ºÉÉƦÉɳýÒiÉ =¦ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ MÉÉʴɱÉMÉb÷ ÊEò±±ªÉÉSÉÉ
{É®úEòÉä]õ. +ÉÊhÉ ÁÉ ºÉ´ÉÉÈEòbä÷ Ênù¨ÉÉJÉÉiÉ ¤ÉPÉhÉÉ®úÒ ´É xÉVÉ®ú ÊJɳý´ÉhÉÉ®úÒ ´ÉɺiÉÚ
¨½þhÉVÉä ®úÉhÉÒSÉÉ ¨É½þɱÉ. ºÉɪÉÆEòɳýSªÉÉ ºÉÉäxÉä®úÒ ÊEò®úhÉÉiÉ ªÉÉ ´ÉɺiÉÚSÉ ºÉÉénùªÉÇ
EòɽþÒ +Éè®úSÉ ! VÉhÉÚ iÉÉƤÉb÷¬É-Ê{ɴɲªÉÉ ´Éä¹ÉÉiɱÉÒ ¨Éä³ýPÉÉ]õSÉÒ ®úÉhÉÒ !
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
®úºiªÉÉSªÉÉ ´É³ýxÉÉ ´É³ýxÉÉ ´É®ú MɴɳýÒ ´É EòÉä®úEÖÆòSÉÒ +xÉäEò ºÉÖÆnù®ú MÉÉ´ÉÆ
±ÉÉMÉiÉÉiÉ. iªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É Ê´Éʶɹ]õ ¶Éè±ÉÒiÉÒ±É iÉÒ PÉ®äú VÉhÉÚ MÉÉʴɱÉMÉb÷SÉÉ
<ÊiɽþɺÉSÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ.
MÉ´ÉiÉÉxÉä ¶ÉÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ
nùÉäxÉ JÉÉ䱪ÉÉSÉ ]Öõ¨ÉnùÉ®ú PÉ®ú,
ºÉ¨ÉÉä®ú BEò +ÉäºÉ®úÒ,
+ÉäºÉ®úÒ´É®ú VÉÉiÉÆ, nùMÉb÷ÉSÉä
=Jɳý ´É ˦ÉiÉÒ±ÉÉ ½þ¨ÉJÉɺÉ
=¦Éä +ºÉ±Éä±ÉÆ BEò ±ÉÉEòb÷Ò
¨Éֺɳý. {ÉÉªÉ =®úÒ PÉä>ðxÉ
¤ÉºÉ±Éä±É BEò Ê{ÉEò±Éä±ÉÆ
+ɪÉÖ¹ªÉ, ¶ÉähÉÉxÉÆ ºÉÉ®ú´É±É䱪ÉÉ
Melghat Girl
Photo By Shirishkumar Patil
ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É +ÆMÉhÉÉiÉ iÉä´ÉføÒSÉ
¶ÉähÉÉÆxÉ ¨ÉÉJɱÉä±ÉÒ ÊiÉSÉÒ iÉÒ
xÉÉiÉ´ÉÆbä÷. JÉÉä±É {ÉÉä]õÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉÆxÉÉ nùÉnù xÉ näùhÉÉ®úÒ iªÉÉÆSÉÒ +xÉ´ÉÉhÉÒ
{ÉɴɱÉÆ. +É{ɱªÉÉSÉ iÉɱÉÉiÉ ¤ÉÉMÉb÷hÉÉ®úÒ iÉÒ ¨ÉÚ±É ¤ÉPÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉÉ®úJÉä ºÉÖJÉÒ
iÉÒSÉ ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ SÉÉ]ÚõxÉ VÉÉiÉä ´É lÉÉäb÷Ò +ºÉÚªÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. º´ÉSUÆônù
VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ
JÉ®úÒ {ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉ
+ɨ½þÉ
ºÉÖºÉƺEÞòiÉÉ
{ÉäIÉÉ ÁÉ
ÊSɨÉÖEò±ªÉÉÆxÉÉ
VÉhÉÚ Eò³ý±ÉÒ
+ɽäþ !
¨ÉÉMÉÇ
{ÉÖfäø ºÉ®úEòiÉÉä.
VÉÉiÉÉÆxÉÉ MÉÉ<Ç
MÉÖ®úÉÆSÉä Eò³ý{É
´É +xÉäEò Belkund Resthouse Photo by Dr. Manohar Khode
ºÉɨÉÉÊVÉEò
EöòjÉÒ ÁÉ ®úºiªÉÉ´É®ú ºÉ½þVÉ =¦ÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ +Éfø³ý±ªÉÉ´É®ú MÉÉb÷ÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ
iªÉÉSÉÒ SÉÒb÷ ªÉähÉä º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ MÉÉb÷ÒSªÉÉ BEòÉ ½þÉìxÉÇ´É®ú ®úºiÉÉ
¨ÉÉäEò³ýÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ |É´ÉÞkÉÒ ¤ÉÊvÉiɱªÉÉ´É®ú iÉÒ Ê¤ÉSÉÉ®úÒ VÉxÉÉ´É®äú ÊEòiÉÒ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ºÉÆ´ÉänùxÉɶÉÒ±É +ɽäþ ½äþ VÉÉhÉ´ÉiÉÆ. ªÉÉ =±É]õ ®úºiÉÉ EòɪɨÉSÉÒ +b÷´ÉhÉÉ®äú ´É
Eò¶ÉɱÉɽþÒ nùÉnù xÉ näùhÉÉ®äú +ɨ½þÒ.?
+ƤÉÉ{ÉÉ]õÒ ½äþ MÉÉÆ´É +Éä±ÉÉÆb÷±ªÉÉ´É®ú SÉføÉ´ÉÉSÉÉ PÉÉ]õ ±ÉÉMÉiÉÉä ´É iªÉÉ
ºÉÉä¤ÉiÉ ªÉÉ +ÊiÉʴɶÉÉ±É ¨Éä³ýPÉÉ]õSªÉÉ ´ÉxÉ®úÉ<ÇSÉÒ ZɱÉEò nùÉJÉ´ÉhÉÉ®ú PÉxÉnùÉ]õ
VÉÆMɱÉ. <lÉä xÉɱªÉÉÆxÉÉ {ÉÖ±ÉÉBä´ÉVÉÒ Eäò´É³ý JÉÉä±ÉMÉ]õ ®ú{É]õÒ +ɽäþiÉ. iªÉÉ´É°üxÉ
¤Éä±ÉEÖÆòb÷ ´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½ ZÉÖ³ýZÉÖ³ý ´ÉɽþhªÉÉ-ªÉÉ
|É´ÉɽþÉiÉ MÉÉb÷Ò±ÉÉ
+É{ÉÉä+É{ÉSÉ +ÆPÉÉä³ý
½þÉäiÉä. ½þÉ PÉÉ]õ {ÉÖfäø
+EòÉä]õ-½þÊ®úºÉɱÉ
¨ÉÉMÉÉDZÉÉ Ê¨É³ýiÉÉä.
ªÉälÉÚxÉ =VÉ´ÉÒEòbä÷
´É³ý±ªÉÉ´É®ú JÉ®úÉ
Photo by Dr.V.T.Ingole
b÷ÉåMÉ®ú ®úºiÉÉ ºÉÖ°ü
½þÉäiÉÉä. ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ iɺÉÉ
ºÉ¨ÉiɱÉSÉ {ÉhÉ JÉÚ{É xÉÉMɨÉÉäb÷Ò +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉDZÉÉ ±ÉÉMɱªÉÉ´É®ú +ɨ½þÒ
ºÉɪÉÆEòɳýÒ ºÉÉiÉäEò ´ÉÉVÉiÉÉ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷ ´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½þɱÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉÉä.

<ÆOÉVÉÉÆSªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ où¹]õÒxÉä Belkund in summer Photo by Dr.V.T.Ingole


¨½þhÉÉ ËEò´ÉÉ Ê´É±ÉɺÉÒ
´ÉÞkÉÒxÉä ¨½þhÉÉ, +ÉJJÉä
¨Éä³ýPÉÉ]õSÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÖÆnù®ú
´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÆ
+ɽäþ. VɺÉä ®úɪÉ{ÉÚ®ú,
SÉÉè®úÉEÖÆòb÷, ®ÆúMÉÚ¤Éä±ÉÒ,
EòÉäEò]Úõ, ÊSÉJɱÉnù®úÉ,
¨ÉÉJɱÉÉ, iÉɯû¤ÉÉÆnùÉ,
EòÉä±ÉEòɺÉ, føÉEòxÉÉ,
MÉÖ±±É®úPÉÉ]õ ´ÉMÉè®äú. ½þÒ ºÉ´ÉÇ
´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½Æþ <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ ´ÉxɺÉÆ{ÉkÉÒ |ɶÉɺÉxÉɺÉÉ`öÒ VÉ®úÒ ¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉ®úÒ
iªÉÉiɱÉÒ Ê´É±ÉɪÉiÉÒ ZÉÉEò +ÉVɽþÒ ºÉ½þVÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ºÉMɲªÉÉÆiÉ +iªÉÆiÉ
+ÉMɳäý ´ÉäMɳäý ÊnùºÉhÉÉ®äú ʴɸÉɨÉMÉÞ½þ ¨½þhÉVÉä iÉä ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉä !

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
iÉä´½þÉSªÉÉ {ÉÒ.b÷¤±ªÉÖ.b÷Ò.xÉä +EòÉä]õ iÉä ½þÊ®úºÉÉ±É ®úºiªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ
BEòÉäÊhɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉSªÉÉ
¶Éä´É]õÒ ¶Éä´É]õÒ ¨½þhÉVÉä 1880
SªÉÉ +ɺÉ{ÉÉºÉ "MÉb÷MÉÉ"
xÉnùÒSªÉÉ EòÉ`öÉEòÉ`öÉxÉä {ɽþÉb÷
JÉhÉÚxÉ iɪÉÉ®ú Eò®úɪÉSÉä
ªÉÉäVÉÒ±Éä. iªÉÉ EòɳýÉiÉSÉ ªÉÉ
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSÉÒ {ÉɪÉɦɮúhÉÒ
ZÉɱÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ. ½þÊ®úºÉɱÉSÉÉ
½þÉ ®úºiÉÉ +iªÉÆiÉ Ê`öºÉÚ³ý ´É
ºÉ®ú³ýºÉÉä]õ +ºÉä b÷ÉåMÉ®ú EòÉ{ÉÚxÉ
Photo by Dr.V.T.Ingole
iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ +ɽäþ, iªÉɨÉÖ³äý
{ÉɴɺÉɲªÉÉiÉ ®úºiªÉÉ´É®ú nù®úb÷Ò EòÉäºÉ³ýhªÉÉSªÉÉ +xÉäEò PÉ]õxÉÉ PÉb÷iÉÉiÉ. iªÉɨÉÚ³äý
¤É®äúSÉnùÉ ½þÉ ®úºiÉÉ ´ÉɽþiÉÖEòÒ±ÉÉ ¤ÉÆnù +ºÉiÉÉä. +EòÉä]õ iÉä ½þÊ®úºÉÉ±É ½äþ +ÆiÉ®ú
Vɴɳý{ÉÉºÉ 76 ÊEò.¨ÉÒ]õ®ú +ɽäþ, +ÉÊhÉ ÁÉ nùÉäx½þÒ MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú ¨ÉvªÉä ½äþ
¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉä ʴɸÉɨÉMÉÞ½þ +ɽäþ.
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉVɴɳýSÉ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉÉ xÉɱÉÉ
MÉb÷MÉÉ xÉnùÒ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉÉä. ½þÒ VÉÉMÉÉ
<ÆOÉVÉÉÆxÉÒ +¶ªÉÉ JÉÖ¤ÉÒxÉä ÊxÉ´Éb÷±ÉÒ
+ɽäþ EòÒ ¨ÉÖJªÉ ®úºiªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉ®úÒ
iÉÒ nùÉäxɶÉä iÉÒxɶÉä ¡Úò]õÉ´É®ú +ºÉ±ÉÒ
iÉ®úÒ ¨ÉÉʽþiÉMÉÉ®úɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ªÉÉ
ʶɴÉÉªÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ½þÒ ´ÉɺiÉÚ
ÊnùºÉhÉÉ®úSÉ xÉɽþÒ. ´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½þSªÉÉ
ÊiÉx½þÒ ¤ÉÉVÉÚxÉä =ÆSÉSÉ =ÆSÉ ºÉ®ú³ý +¶ÉÉ {É´ÉÇiÉ®úÉÆMÉÉ ´É {ÉÚ´ÉæºÉ nùÉäxɶÉä {ÉzÉÉºÉ iÉä iÉÒxɶÉä
¡Úò]õ =ÆSÉÒSÉÉ b÷ÉåMÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ b÷ÉåMÉ®úÉ {ɱÉÒEòbä÷ MÉb÷MÉÉ xÉnùÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú MÉä±Éä±ÉÉ
¨ÉÖJªÉ ®úºiÉÉ +ɽäþ. +¶ªÉÉ ¨ÉÖ³äý <ÆOÉVÉÒ 'G' ºÉÉ®úJÉÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäiÉä. b÷ÉåMÉ®úÉSªÉÉ
vɳýÒiÉÚxÉ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉEòbä÷ VÉÉhÉÉ®úÉ UôÉä]õÉ ®úºiÉÉ ªÉÉ 'G' ¨ÉvÉä |É´Éä¶É Eò®úiÉÉä.
"¤Éä±ÉEÖÆòb÷ " ½äþ xÉÉÆ´É EònùÉÊSÉiÉ ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉnùÒ ´É xÉɱªÉÉiɱÉä +xÉäEò
EÖÆòb÷ ´É ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ ´ÉÉføxÉÉ-ªÉÉ ¤Éä±ÉÉÆSªÉÉ ZÉÉb÷ÉÆ ´É°üxÉ {Éb÷±Éä +ºÉÉ´Éä. ʴɶÉä¹É
¨½þhÉVÉä ÁÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ ºÉÉMÉÉSÉÒ ZÉÉbä÷ +Éè¹ÉvÉɱÉɽþÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú xÉɽþÒ.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä ´É½þÉiÉ ªÉähÉÉ®úÉ xÉɱÉÉ ´É MÉb÷MÉÉ xÉnùÒ VÉälÉä ʨɳýiÉÉiÉ iÉälÉä
MÉb÷MÉäSÉÉ vɤÉvɤÉÉ ´ÉVÉÉ |É´Éɽþ BEòÉ
Photo by Shirishkumar JÉÉä±É ºÉÉ`ö iÉä ºÉkÉ®ú ¡Úò]õ ´ªÉɺÉÉSªÉÉ
EÖÆòb÷ÉiÉ {Éb÷iÉÉä. ½äþ MÉÉä±É EÖÆòb÷ ¤É®úSÉ
JÉÉä±É +ɽäþ ´É ¤ÉÉ®úɽþÒ ¨ÉʽþxÉä iªÉÉiÉ
{ÉÉhÉÒ +ºÉiÉä iªÉɨÉÖ³äý ´ÉxªÉ|ÉÉhªÉÉÆSÉä
+É´Éb÷ÒSÉä Ê`öEòÉhÉ. MÉb÷MÉÉ xÉnùÒ {ÉÖfäø
ªÉÉSÉ {É´ÉÇiÉÉÆSªÉÉ JÉÉä-ªÉÉiÉÚxÉ ´É½þÉiÉ
VÉÉiÉ iÉÉ{ÉÒ±ÉÉ xÉnùÒ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉä.
¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉ ´ÉxÉʴɸÉɨÉMÉÞ½þ ½äþ
{ÉÚhÉÇ nùMÉb÷ÉSÉ +ºÉÚxÉ 1891 ºÉɱÉÒ ¤ÉÉÆvɱªÉÉSÉÉ nùMÉb÷ <¨ÉÉ®úiÉÒ´É®ú +VÉÚxɽþÒ
º{ɹ]õ ÊnùºÉiÉÉä. +¶ÉÒ ½þÒ ¦É®ú¦ÉCEò¨É ´ÉɺiÉÚ SÉÉ®ú-{ÉÉSÉ ¡Úò]õ =ÆSÉÒSªÉÉ VÉÉäiªÉÉ´É®ú
=¦ÉÒ +ºÉÚxÉ =kÉ®ú¨ÉÖJÉÒ +ɽäþ. ÊiÉSªÉÉ =VÉ´ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä {ÉÚ´Éæ±ÉÉ ´É½þÉhÉÉ®úÒ
MÉb÷MÉÉ {ÉÖfäø ´É³ýºÉÉ PÉä>ðxÉ {ÉζSɨÉäEòbä÷ ´É½þÉiÉ VÉÉiÉä. ¨ÉÖJªÉ ®úºiªÉÉ´É®ú
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ lÉÉäbä÷ {ÉÖfäø BEòÉ Eò¨ÉÉxÉÒSÉÉ Vɴɳý {ÉÉºÉ {ÉzÉÉºÉ ¡Úò]õ =ÆSÉÒSÉÉ ºÉÖÆnù®ú
´É ¨ÉVɤÉÚiÉ +ºÉÉ {ÉÚ±É iªÉÉSÉ EòɳýÉiÉ ¨½þhÉVÉä 1886 ¨ÉvÉä ¤ÉÉÆvɱÉÉ +ºÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ
´ÉVÉÉ +ÉäiÉÒ´É ±ÉÉä½þ{É]õ
+VÉÚxɽþÒ =kÉ¨É ÎºlÉiÉÒiÉ
+ɽäþ. {ÉɴɺÉɲªÉÉiÉ MÉb÷MÉÉ
xÉnùÒSÉÉ ¦ÉCEò¨É |É´Éɽþ VÉä´½þÉ
{ÉÖ±ÉÉSªÉÉ Eò¨ÉÉxÉÒJÉɱÉÚxÉ
´ÉɽþiÉÉä iÉä´½þÉ iªÉÉSªÉÉ
+É´ÉÉVÉÉSÉÉ MÉb÷MÉb÷É]õ (!)
iªÉÉ JÉÉä-ªÉÉiÉ ¨ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÒ.
+¶ªÉÉ ªÉÉ ÊxɺÉMÉÇ®ú¨ªÉ ´É
Belkund {ÉÚ±É By Dr.V.T.Ingole
xÉèºÉÌMÉEò ¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò
{ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ ´ÉºÉ±Éä±É ½äþ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷ +ɨÉSªÉÉ VÉÆMÉ±É ¦Éä]õÒiÉÒ±É +iªÉÆiÉ +É´Éb÷iÉ
Ê`öEòÉhÉ.xɺÉiÉä iÉ®úSÉ xɴɱÉ.
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉäSÉ BEòÉ EÖòhÉÉSÉÒ ¨ÉVÉÉ®ú +ɽäþ. VÉ®úÒ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷ {ÉɺÉÚxÉ
{ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ÊEò.¨ÉÒ. SªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ´ÉºiÉÒ xɺɱÉÒ iÉ®úÒ iÉälÉä
+xÉäEò ˽þnÚù ¨ÉÖº±ÉÒ¨É ¦ÉÉÊ´ÉEò +É´ÉVÉÚÇxÉ nù¶ÉÇxÉɱÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ´É <iÉ®ú ºÉÉä{ɺEòÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ BEò |ɺÉzÉ ´ªÉHòÒ +ɽäþ. {ÉÉÆfø®äú
º´ÉSUô vÉÉäiÉ®ú, ºÉnù®úÉ ´É ]õÉä{ÉÒ.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
MÉÖ³ýMÉÖ³ýÒiÉ nùÉføÒʨɶÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ, MÉƦÉÒ®ú SÉä½þ-ªÉÉSÉÒ ´É ºÉnèù´É ¨ÉnùiÉÒºÉ
iɪÉÉ®ú +ºÉhÉÉ®úÒ ½þÒ ´ÉªÉÉSªÉÉ
ºÉÉ`öÒiÉÒ±É ´ªÉHòÒ ¨½þhÉVÉä ¸ÉÒ
MÉhÉ{ÉiÉ®úÉ´É ºÉÉä³ÆýEäò.
VÉÆMɱÉÉiɱªÉÉ VÉb÷Ò¤ÉÖ]õÒSÉÉ ´É
+Éè¹ÉvÉÒ ´Éxɺ{ÉiÉÓSÉÉ ªÉÉÆxÉÉ
MÉÉføÉ +¦ªÉɺÉ. ´É¹ÉÉÇiɱªÉÉ
BEòÉ Ê´Éʶɹ]õ Ênù´É¶ÉÒSÉ iÉä
+Éè¹ÉvÉÒ ´Éxɺ{ÉiÉÒ MÉÉä³ýÉ
Eò®úiÉÉiÉ. ´Éäb÷ºÉ®ú ¤ÉɪÉÉ ´É
ishkumar Patil
<iÉ®ú ´ªÉÉvÉÒxÉä OɺiÉ ¨ÉÆb÷³ýÒ
<±ÉÉVÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉ
´ªÉHòÒEòbä÷ ªÉäiÉÉiÉ. VÉb÷Ò¤ÉÖ]õÒ ¤É®úÉä¤É®úSÉ ¨ÉÆjÉ,iÉÆjÉÉxÉä iÉä ={ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉiÉ ´É iªÉÉ´É®ú
±ÉÉäEòÉÆSÉÉ MÉÉføÉ Ê´É·ÉɺÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ ÊEòiÉÒ ¤É®äú ½þÉäiÉÉiÉ näù´É VÉÉhÉä !
®úÒiɺɮú Ê®úZÉ´Éæ¶ÉxÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú VÉå´½þÉ-VÉå´½þÉ +ɨ½þÒ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷±ÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉiÉÉä
iÉå´½þÉ MÉhÉ{ÉiÉ®úÉ´É VÉ®ú ÊnùºÉ±Éä xÉɽþÒiÉ iÉ®ú SÉÖEò±ªÉɺÉÉ®úJÉÆ ´ÉÉ]õiÉÆ. VÉhÉÚEòɽþÒ iÉä
¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉä BEò +ʴɦÉÉVªÉ +ÆMÉ ! ºÉÖnèù´ÉÉxÉä ªÉÉ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú ½þÉ{ɺÉÒ
+ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý {ÉÉhªÉÉSÉÉ
|ɶxÉ EòvÉÒSÉ ¦Éäb÷ºÉÉ´ÉiÉ
xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ ®úÉjÉÒ
¨ÉÉjÉ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉSÉÉ
JÉÉxɺÉɨÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ
MÉ䱪ÉɨÉÖ³äý VÉä´ÉhÉÉSÉÉ
|ɶxÉ =¦ÉÉ ®úÉʽþ±ÉÉ.
|É´ÉɺÉÉiÉÒ±É +xÉäEò
+xÉ֦ɴÉɨÉÖ³äý ¦ÉÉÆb÷ÒEÖÆòb÷Ò,
ʶÉvÉÉ +É]õÉ +ɨ½þÒ
Photo by Dr.V.T.Ingole
xÉä½þ¨ÉÒSÉ ¤É®úÉä¤É®ú ¤ÉɳýMÉiÉÉä.
º´ÉªÉÆ{ÉÉEòɺÉÉ`öÒ ]õÉSÉÇSªÉÉ |ÉEòɶÉÉiÉ EòÉ]õCªÉÉ +ÉhɱªÉÉ ´É iÉÒxÉ nùMÉb÷É´É®ú
ÊJÉSÉb÷ÒSÉÆ ¦ÉÉÆb÷ `äö´É±ÉÆ. ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ {ÉÚ´ÉæEòb÷Ò±É b÷ÉåMÉ®úÉ´É®ú SÉÆpù
b÷ÉäEòɴɪÉɱÉÉ ±ÉÉMɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÉjÉ ½þɪɺÉä ´ÉÉ]õ±ÉÆ EòÉ®úhÉ VÉÆMɱÉÉSªÉÉ +ÆvÉÉ®úÉiÉ
ÊSɨÉÖEò±ªÉÉ ]õÉìSÉDZÉÉ +xÉäEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¡Öò]õÒ®ú SÉÉÆnùhªÉÉiÉ +ÉiÉÉ
ÊJÉSÉb÷Ò UôÉxÉ Ê¶ÉVÉiÉ ½þÉäiÉÒ. ºÉÉä¤ÉiÉSÉ =tÉSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ +ÉJÉhÉÒ Eäò±ÉÒ
+ÉÊhÉ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷ ´É iªÉÉSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ {ÉIÉÒ ÊxÉ®úÒIÉhÉÉSÉÉ ¤ÉäiÉ ÊxÉζSÉiÉ Eäò±ÉÉ.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉiÉ +ɨÉSÉä BEòÉSÉ EòIÉÉSÉä +É®úIÉhÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¤ÉÉEòÒ
¨ÉÆb÷³ýÓxÉÒ ¤Éɽäþ®ú iÉƤÉÚ ±ÉÉ´ÉÚxÉ ZÉÉä{ÉɪÉSÉä `ö®ú´É±Éä. +ɨ½þÒ +ɨÉSÉÉ iÉƤÉÚ =¦ÉÉ°üxÉ
´É iªÉɱÉÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ¤ÉÆnù Eò°üxÉ ZÉÉä{ÉɪÉSªÉÉ iɪÉÉ®úÒiÉ ±ÉÉMɱÉÉä. iÉƤÉÚSªÉÉ
VÉɳýÒiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®úSÉÉ Ê{É`Úö®ú
SÉÆpù|ÉEòÉ¶É ´É iªÉÉiÉ x½þÉ>ðxÉ
MÉä±Éä±Éä VÉÆMÉ±É ¤ÉPÉiÉÉ ¤ÉPÉiÉÉ
Eäò´½þÉ ZÉÉä{É ±ÉÉMɱÉÒ Eò³ý±ÉäSÉ
xÉɽþÒ. +SÉÉxÉEò ¨ÉvªÉ®úÉjÉÒ
ºÉÉƤɮúÉSªÉÉ {ÉÉÄ%%MÉ {ÉÉÄ%%MÉ
+¶ªÉÉ +Éä®úb÷hªÉÉxÉä VÉÉMÉ
+ɱÉÒ. ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉVÉÚSªÉÉ =ÆSÉ
Dr.V.T.Ingole b÷ÉåMÉ®úÉƨÉÖ³Æý iÉÉä +É´ÉÉVÉ
SÉÉÆMɱÉÉSÉ PÉÖ¨ÉiÉ ½þÉäiÉÉ. +ºÉä
+É´ÉÉVÉ Ê´É®úiÉ xÉɽþÒ iÉÉäSÉ nÖùºÉ-ªÉÉSÉ IÉhÉÒ ´ÉÉPÉÉSªÉÉ b÷®úEòɳýÒSÉÉ +É´ÉÉVÉ BäEÚò
+ɱÉÉ. +ɨ½þÒ {É]õEòxÉ =`ÚöxÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä ´É PÉb÷¬É³ý {ÉÉʽþ±Éä, ®úÉjÉÒSÉÉ BEò ´ÉÉVɱÉÉ
½þÉäiÉÉ. ZÉÉä{É {ÉÉ®ú =b÷ɱÉÒ +ÉÊhÉ ¾þnùªÉÉSÉÒ vÉb÷vÉb÷ ´ÉÉfø±ÉÒ. iÉÉåb÷ÉiÉÚxÉ ¶É¤nù ¡Öò]õiÉ
xÉ´½þiÉä. ºÉÉƤɮúÉSÉÉ +É´ÉÉVÉ +ÉiÉÉ +VÉÚxÉ ´ÉÉføɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ , iªÉÉ´É°üxÉ ºÉÉƤɮú
iÉƤÉÚSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ªÉäiÉ +ºÉÉ´Éä +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. +ɨÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ LÉ®úÉ `ö®ú±ÉÉ. iÉä
ºÉÉƤɮú PÉÉ´ÉiÉ PÉÉ´ÉiÉ ªÉä>ðxÉ iÉƤÉÚ{ÉɺÉÚxÉ {ÉÉSÉ ¡Úò]õÉ´É®ú lÉÉƤɱÉÆ +ÉÊhÉ {É®úiÉ Ê¡ò°üxÉ
+ɱÉ䱪ÉÉ ®úºiªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉiÉ {É®úiÉ {ÉÉÄ%%MÉ {ÉÉÄ%%MÉ +É´ÉÉVÉ Eò°ü ±ÉÉMɱÉä.
ºÉÉƤɮú {ÉÖføÒ±É {ÉÉªÉ +É{É]õiÉÉÆxÉÉ +ÉiÉÉ +ɨ½þɱÉÉ ÊnùºÉiÉ ½þÉäiÉÆ. ¤É½ÖþiÉäEò iÉä nÖùºÉ-
ªÉÉÆxÉÉ ´É +ɨ½þɱÉÉ vÉÉäCªÉÉSÉÉ <¶ÉÉ®úÉ näùiÉ +ºÉÉ´ÉÆ. IÉhɦɮú ´ÉÉ]õ±ÉÆ ÁÉ ºÉÉƤɮúÉSÉÉ
¨ÉÉMÉÉä´ÉÉ PÉäiÉÆ VÉ®ú ´ÉÉPÉÉä¤ÉÉ ªÉälÉä +ɱÉäiÉ iÉ®ú +ɨÉSªÉÉ iÉƤÉÚSÉ MɤÉɳäý ´½þɪɱÉÉ ´Éä³ý
±ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÖ +ɨÉSªÉÉ ´É ºÉÉƤɮúÉSªÉÉ ºÉÖnèù´ÉÉxÉä iɺÉÆ EòɽþÒ PÉb÷±ÉÆ xÉɽþÒ
(iÉƤÉÚ ºÉ¨ÉÉä®ú iÉ®úÒ ).lÉÉäb÷É´Éä³ý +Éä®úbÚ÷xÉ iÉä {É®úiÉ Ê¡ò®ú±ÉÆ ´É +Éä®úb÷iÉ +Éä®úb÷iÉ ±ÉÉƤÉ
ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÆ. VÉÆMɱÉÉiÉ {É®úiÉ ÊxÉ®ú´É ¶ÉÉÆiÉiÉÉ {É®úiɱÉÒ. ®úÉiÉ ÊEòb÷¬ÉÆSÉÉ EòEÇò¶É
+É´ÉÉVÉ {É®úiÉ VÉÉhÉ´ÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ, iªÉÉ {ÉäIÉɽþÒ +ɨÉSªÉÉ UôÉiÉÒiɱÉÒ vÉb÷vÉb÷
+ÉÊhÉ VɱÉnù SÉɱÉxÉÉ-ªÉÉ ·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉɺÉÉSÉÉ +É´ÉÉVÉSÉ VÉÉä®úÉxÉä ªÉäiÉ +ºÉÉ´ÉÉ.
¤É-ªÉÉSÉ ´Éä³ýÉxÉä +ÆMÉ ]õÉEò±ÉÆ. ZÉÉä{É VÉ®úÒ {ÉÉ®ú =b÷ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉ®úÒ
Ênù´ÉºÉ¦É®úÉSÉÉ lÉEò´ªÉɨÉÖ³äý ´É ºÉÉƤɮúÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ Eäò´½þÉ ÊxÉpùÉvÉÒxÉ ZÉɱÉÉä iÉä
Eò³ý±ÉäSÉ xÉɽþÒ. ºÉEòɳýSªÉÉ ¶ÉÉÆiÉ |ɽþ®úÒ VÉÉMÉ +ɱÉÒ. xÉÖEòiÉäSÉ =VÉÉb÷ɪɱÉÉ
±ÉÉMɱÉÆ ½þÉäiÉÆ. SÉÆpùÉSÉÆ ¨ÉÉä`Âö`ö Ë¤É¤É b÷ÉåMÉ®úÉ+Éb÷ VÉÉiÉ ½þÉäiÉ. ºÉEòɳýÒ SɽþÉ PÉäiÉ
MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ MÉhÉ{ÉiÉ®úÉ´ÉÉÆxÉÉ ®úÉjÉÒSÉÉ +xÉÖ¦É´É ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ½þÒ iªÉÉ
MÉÉä¹]õÒ±ÉÉ nÖùVÉÉä®úÉ Ênù±ÉÉ.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
xÉÆiÉ®ú ®úÉjÉÒSÉÒ Ê¶É±±ÉEò ®úÉʽþ±Éä±ÉÒ ÊJÉSÉb÷Ò {ÉÉä]õÉiÉ føEò±ÉÚxÉ ºÉMɳýÒ
+ɪÉÖvÉä ¨½þhÉVÉä Eìò¨Éä®äú, nÖṳ̀ÉhÉÒ MɲªÉÉiÉ +b÷Eò´ÉÚxÉ +ɨ½þÒ MÉb÷MÉäSªÉÉ EÖÆòb÷ÉSÉÉ
®úºiÉÉ vÉ®ú±ÉÉ.
EÖÆòb÷ÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉä VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ½þÊ®úºÉÉ±É ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú
+ɽäþ. ¨ÉÉMÉä =±±ÉäÊJÉiÉ {ÉÚ±É
+Éä±ÉÉÆb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú VÉä´½þÉ iÉÖ¨½þÒ b÷É´ÉÒEòbä÷
´É³ýiÉÉ iÉälÉä iÉÖ¨½þɱÉÉ ®úºiªÉÉSªÉÉ Eòbä÷±ÉÉ
nùÉäxÉ ¨ÉÆÊnù®äú ÊnùºÉiÉÒ±É. iªÉÉiÉÒ±É BEòÉSªÉÉ
¤Éɽäþ®ú ¶ÉÆEò®úÉSÉ ÊjɶÉÚ³ý ´É ¤ÉÉVÉÚxÉÆ ¤Éä±ÉÉSÉä
ZÉÉb÷ +ɽäþ. lÉÉäbä÷ {ÉÖfäø ºÉ®úEò±ÉÉiÉ iÉ®ú
EÖòhªÉÉ BEòÉ ÊxɺÉMÉÇ|Éä¨ÉÒ
|ÉʺÉrùÒ{É®úÉRÂó¨ÉÖJÉ Eò´ÉÒxÉä ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉ´É®ú
ʱÉʽþ±É䱪ÉÉ ºÉÖÆnù®ú ´É ºÉ¨É{ÉÇEò EòÊ´ÉiÉäSÉÉ
¡ò±ÉEò ÊnùºÉä±É.

ʽþ®ú´Éä ʽþ®ú´Éä ®úÉxÉÆ {ɺɮú±Éä


b÷ÉåMÉ®ú ¨ÉɳýÉÆxÉÒ VÉhÉÚ ´Éäfø±Éä
iªÉÉiÉ =¦Éä ½äþ EÖÆòb÷ ÊSɨÉÖEò±Éä
Photo by Dr.V.T.Ingole xɪÉxÉÒ ¤ÉPÉiÉÉ ¦ÉÉxÉÆ ½þ®ú{ɱÉä

näù´É³ýÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ nù®úb÷Ò´É°üxÉ EÖÆòb÷ÉEòbä÷ BEò ºÉ®ú³ý JÉÉä±É {ÉɪɴÉÉ]õ VÉÉiÉä.


xÉ´ÉJªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ ªÉÉ {ÉɪɴÉÉ]äõ´É°üxÉ =¦ªÉÉ =¦ªÉÉxÉä =iÉ®úhÉä +¶ÉCªÉ !
JÉb÷EòÉSªÉÉ JÉÉä¤ÉhÉÒiÉ {ÉÉªÉ ®úÉä´ÉÚxÉ, ½þÉiÉÉxÉä JÉb÷Eò PÉ°üxÉ JÉɱÉÒ =iÉ®úiÉÉÆxÉÉ
EòºÉ®úiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ªÉÉ JÉb÷iÉ®ú =iÉ®úhÉÒxÉÆiÉ®ú ¨ÉÉjÉ b÷É´ÉÒEòbä÷
¤ÉÊPÉiɱªÉÉ´É®ú EÖÆòb÷ÉSÉä ®ú¨ÉhÉÒªÉ où¶ªÉ ÊnùºÉiÉä. EÖÆòb÷É´É®úÒ±É JÉb÷EòÉ´É®ú |
É´ÉɽþÉSªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ MÉiÉÒ¨ÉÖ³äý MÉÉä±ÉºÉ®ú JÉÉä±É ZÉ-ªÉÉ {Éb÷±ªÉÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä
Ê¡ò®úiÉ ªÉäiÉ MÉb÷MÉäSÉÉ ¡äòºÉɳý |É´Éɽþ nù½þÉ ¡Úò]õÉ´É°üxÉ EÖÆòb÷ÉiÉ {Éb÷iÉÉä. ÊiÉx½þÒ
¤ÉÉVÉÚÆxÉÒ 10 ¡Úò]õ =ÆSÉÒSªÉÉ 'C' SªÉÉ +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ =¦ªÉÉ Eòb÷É ´É ¨ÉvªÉä 60 ¡Úò]õ
´ªÉɺÉÉSÉä ¶ÉÉÆiÉ EÖÆòb÷ +ÉÊhÉ ªÉÉ ºÉÉènùªÉÉÈiÉ ¦É®ú ¨½þhÉVÉä EÖÆòb÷ÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ
¤Éä±ÉEÖÆòb÷ {ÉÖ±ÉÉSÉÒ ¤ÉÖ±ÉÆnù nù®ú´ÉÉVªÉɺÉÉ®úJÉÒ ÊnùºÉhÉÉ®úÒ ¦É´ªÉ Eò¨ÉÉxÉ. EÖÆòb÷ÉiÉÒ±É
lÉÆb÷MÉÉ®ú {ÉÉhªÉÉiÉ ºxÉÉxÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú +ɨ½þÒ |É´ÉɽþÉSªÉÉ JÉɱÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä VÉÉ>ð
±ÉÉMɱÉÉä. {ÉÖfäø ½þÉ |É´Éɽþ Vɴɳý{ÉÉºÉ nù½þÉ-{ÉÆvÉ®úÉ ¡Úò]õ =ÆSÉÒSªÉÉ Eòb÷¬É´É°üxÉ {É®úiÉ
JÉɱÉÒ EòÉäºÉ³ýiÉÉä.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Eòb÷¬ÉSÉÉ =¦ÉÉ ¦ÉÉMÉ JÉÚ{É MÉÖ³ýMÉÖ³ýÒiÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ. ¤ÉPÉiÉÉäiÉ®ú EòɪÉ, nùÉäxÉ-
iÉÒxÉ <ÆSÉ ±ÉÉƤÉÒSÉä iÉÒºÉ SÉɳýÒºÉ ¨ÉɺÉä JÉb÷EòɱÉÉ ÊSÉEò]ÚõxÉ ½þ³Öý½þ³Úý ´É®ú ®åúMÉiÉÉÆxÉÉ
ÊnùºÉ±Éä. |É´ÉɽþÉiÉÚxÉ =±É]õ¬É Ênù¶ÉäxÉä =b÷¬É ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ JÉÚ{É ¨ÉɺÉä {ÉÉʽþ±ÉäiÉ {É®ÆúiÉÖ
nù®úb÷Ò´É°üxÉ ®åúMÉhÉÉ®äú |ÉlɨÉSÉ {ÉɽþiÉ ½þÉäiÉÉä. ¨ÉɶÉɱÉÉ {ÉÉªÉ xɺÉiÉÉiÉ iÉ®úÒ iÉä
Êxɺɮúb÷¬É nù®úb÷Ò±ÉÉ EòºÉä vÉ°üxÉ `äö´ÉiÉ +ºÉiÉÒ±É ªÉÉSÉä +ÉEò±ÉxÉ +ɨ½þɱÉÉ ZÉɱÉä
xÉɽþÒ. ¨ÉɺÉÉ {ÉEòbÚ÷xÉ ¤ÉPÉɪÉSÉÒ <SUôÉ ZÉɱÉÒ
{É®ÆúiÉÖ nù®úb÷Ҩɳäý iªÉÉSªÉÉ {ɪÉÈiÉ ½þÉiÉ {ÉÉä½þÉäSÉiÉ
xÉ´½þiÉä. {ÉÉhªÉÉʶɴÉÉªÉ ®úɽþhÉÉ®úÉ ¨½þhÉVÉä
+í¡òÒʤɪÉxÉ |ÉEòÉ®úÉiɱÉÉ VɱÉSÉ®ú +ºÉÉ´ÉÉ
+ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä. BEòiÉ®ú iÉÉä ¶É®úÒ®úÉiÉÚxÉ xÉÒPÉxÉÉ-
ªÉÉ ÊSÉEò]õ ºjÉ´ÉÉxÉä JÉb÷EòÉÆxÉÉ ÊSÉEò]õiÉ
+ºÉÉ´ÉÉ, ËEò´ÉÉ iªÉɱÉÉ {ÉɱÉÒSªÉÉ iɳý´ªÉÉIɨÉ
+ºÉÉ +´ÉªÉ´É +ºÉÉ´ÉÉ. iÉÉä ¨ÉɺÉÉ EòÉähÉiªÉÉ
VÉÉiÉÒSÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉä Eò³ý±Éä xÉɽþÒ. ÁÉ Eòb÷¬ÉxÉÆiÉ®ú SÉÉÆMɱÉÒ nùÉ]õ ZÉÉb÷Ò ºÉÖ°ü ½þÉäiÉä.
¨Éä³ýPÉÉ]õ ½äþ iÉ®ú {ÉIªÉÉSÉ xÉÆnùxÉ´ÉxÉSÉ. xÉ´ÉÒxÉ xÉ´ÉÒxÉ {ÉIÉÒ +Éfø³ý±ªÉÉSªÉÉ xÉÉånùÒ
ªÉälÉÚxÉ ºÉiÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ®úÉxÉË{ÉMɳýÉ (¡òÉì®äúº]õ +Éì=±Éä]õ) ÁÉSÉÉ xÉɨɶÉä¹É
{ÉIÉÉiÉ =±±ÉäJÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉiÉ ½þÉ
nÖų̀ɳý ®úÉxÉË{ÉMɳýÉ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ BEò |ÉɨÉÉÊhÉEò |ɪÉixÉ Eò®úɪÉSÉä `ö®ú±Éä. iªÉÉ
¶ÉÉävÉÉiÉ xÉnùÒSªÉÉ EòÉ`öÉEòÉ`öÉxÉä JÉÉä±É VÉÆMɱÉÉiÉ Ê¶É®ú±ÉÉä.
BEòÉ ZÉÉb÷É´É®ú ºÉ{ÉÇ Mɯûb÷ÉxÉä (Gäòº]äõb÷ ºÉ{ÉÈ]õ <ÇMÉ±É )
nù¶ÉÇxÉ Ênù±Éä. ¦É®ú{ÉÚ®ú ¦É]õEÆòiÉÒ ZÉɱÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ªÉÉ
®úÉxÉË{ÉMɲªÉÉxÉä +ÉVɽþÒ ½Öþ±ÉEòÉ´ÉhÉÒ Ênù±ÉÒ. lÉEò±ªÉÉ
¦ÉÉMɱªÉÉ´É®ú ʴɸÉɨÉMÉÞ½þɱÉÉ {É®úiÉ +ɱÉÉä. +ÉVÉ
JÉÉxɺÉɨÉÉxÉä SÉʴɹ`ö VÉä´ÉhÉ Ênù±Éä. iªÉÉ´É®ú ªÉlÉäSUô iÉÉ´É
¨ÉÉ®ú±ªÉÉ´É®ú lÉÉäb÷Ò {ÉåMÉɪÉSÉÒ <SUôÉ ZÉɱÉÒ. {É®ÆúiÉÖ +ɨÉSÉÉ b÷É´É nù¨ÉɽäþxÉä {ÉÉ®ú
=vɳÚýxÉ ±ÉɴɱÉÉ +ÉÊhÉ nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ iÉÒxÉ ´ÉÉVÉiÉÉSªÉÉ ¦É®ú =x½þÉiÉ +ɨ½þɱÉÉ
VÉÆMÉ±É §É¨ÉÆiÉÒ Eò®úɴɪÉÉºÉ ¦ÉÉMÉ {ÉÉb÷±Éä.
+ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ ºÉÖJÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ½þSÉÉ-ªÉÉ |ɨÉÉhÉä ºÉÉä¤ÉiÉ ºÉÉä¤ÉiÉ SÉɱÉhÉÉ®úÉ
®úºiÉÉ ´É MÉb÷MÉÉ xÉnùÒ, ¤Éä±ÉEÖÆòb÷ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÉjÉ +SÉÉxÉEò BJÉÉtÉ ´ÉÉnùOɺiÉ
nùÉÆ{ÉiªÉÉ|ɨÉÉhÉä BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ Uäônù tɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eò®úiÉÉiÉ. =VÉ´ÉÒEòbÚ÷xÉ
´ÉɽþhÉÉ®úÒ xÉnùÒ, EòvÉÒ b÷É´ÉÒEòbä÷ iÉ®ú EòvÉÒ =VÉ´ÉÒEòbä÷ +É{ɱÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ¤Énù±ÉɪɱÉÉ
±ÉÉMÉiÉä. xÉnùÒSªÉÉ {ÉÉjÉÉSªÉÉ nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚxÉä MÉMÉxÉSÉÖƤÉÒ b÷ÉåMÉ®ú +ÉÊhÉ ´É®ú{ɪÉÇiÉ
=ÆSÉSÉ =ÆSÉ ZÉÉb÷ÉÆxÉÒ ¶ÉÉEòÉ®ú±Éä±Éä PÉxÉnùÉ]õ VÉÆMÉ±É {ɺɮú±Éä±Éä +ɽäþ.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
EòɽþÒ ZÉÉb÷ÉÆSªÉÉ JÉÉäb÷É´É®ú +º´É±ÉÉxÉä xÉJÉä ºÉÉ¡ò Eò®úhªÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä
ËEò´ÉÉ ´É®ú ±É]õEò±É䱪ÉÉ ¨ÉvÉɨÉɶÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ䲪ÉÉSªÉÉ iÉɤªÉɺÉÉ`öÒ (!) ¨ÉÉ®ú±É䱪ÉÉ
JÉÖhÉÉ iÉ®ú EÖò`äö BEòÉSÉ ZÉÉb÷É´É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIªÉÉÆSªÉÉ +xÉäEò +É®úÊIÉiÉ føÉä±ÉÒ. ªÉÉ
ÊxɺÉMÉÇ ºÉÉénùªÉÉÇSÉÒ ¨ÉVÉÉ ±ÉÖ]õiÉ +ɨ½þÒ SÉÉ®ú ÊEò.¨ÉÒ. +ÆiÉ®ú Eåò´½þÉ EòÉ{ɱÉä iÉä
Eò³ý±ÉäSÉ xÉɽþÒ. {ÉÖfäø ®úºiÉÉ BEòÉ b÷ÉåMÉ®úÉSªÉÉ ½äþ+®ú Ê{ÉxÉSªÉÉ +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ
nù®úÒiÉÚxÉ |ÉlÉ¨É =VÉ´ÉÒEòbä÷ ´É xÉÆiÉ®ú b÷É´ÉÒEòbä÷ ´É³ýiÉÉä. ªÉälÉ´É®ú +ɨ½þÒ {ÉÉä½þÉäSÉiÉ
xÉɽþÒ iÉÉäSÉ +Eòº¨ÉÉiÉ +ɦÉɳý ¦É°üxÉ +ɱÉä +ÉÊhÉ VÉÉä®úÉSÉÉ SÉGò´ÉÉiÉÒ {ÉÉ>ðºÉ
ºÉÖ°ü ZÉɱÉÉ. xÉÖEòiÉÒSÉ ®úJÉ®úJÉiªÉÉ =x½þÉiÉ iÉÉ{ɱÉä±ÉÒ PÉɨÉ]õ +ÆMÉä ºÉÖJÉÉ´ÉÚxÉ
MÉä±ÉÒ. +ÉiÉÉ lÉÆb÷ ´ÉÉ®äú VÉÉä®úÉiÉ ´É½þɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ iªÉÉ MÉÉ®ú´ªÉÉxÉä
¶É®úÒ®úÉiÉ ½Öþb÷½Öþb÷Ò ¦É°ü ±ÉÉMɱÉÒ. iÉÉä ¨ÉPÉÉSªÉÉ ¨ÉäPÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù EòɽþÒ ´Éä³ýSÉ
®úɽþÒ±ÉÉ. +ÉiÉÉ +ɨ½þÒ {ÉÚhÉÇ +Éä±Éä ËSÉ¤É ZÉɱÉÉä ½þÉäiÉÉä {É®ÆúiÉÖ ½þÉ {ÉÉ>ðºÉ lÉÉƤÉɪÉSÉä
xÉÉ´É PÉä<ÇxÉÉ. BEòiÉÉºÉ {ÉɴɺÉÉSÉä lÉè¨ÉÉxÉ ºÉÖ°ü ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ {ÉÉ>ðºÉ VɺÉÉ BEòÉBEòÒ
+ɱÉÉ iɺÉÉSÉ +Eòº¨ÉÉiÉ lÉÉƤɱÉÉ. +ɨ½þÒ {É®úiÉÒSÉÉ |É´ÉÉºÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÉ.

+ÆMÉÉiÉ >ð¤É ªÉähªÉÉEòÊ®úiÉÉ


+ÉiÉÉ SÉɱÉhªÉÉ Bä´ÉVÉÒ vÉÉ´ÉÚ
±ÉÉMɱÉÉä. lÉÉäbä÷ +ÆiÉ®ú vÉÉ´ÉiÉ
xÉɽþÒ iÉÉäSÉ ºÉ¨ÉÉä®ú vÉÉ´ÉhÉÉ®úÉ
BEònù¨É lÉÉƤɱÉÉ ´É +Éä`öÉ´É®ú
iÉVÉÇxÉÒ `äö´ÉÚxÉ +ɨ½þɱÉÉ ¶ÉÉÆiÉ
Photo by Shirishkumar Patil
®ú½þɪÉSÉÒ JÉÚhÉ Eäò±ÉÒ. {ÉÖfäø
EòɽþÒ iÉ®úÒ +ºÉÉ´Éä ½äþ
ºÉ¨ÉVÉɪɱÉÉ +ɨ½þɱÉÉ
´Éä³ý ±ÉÉMɱÉÉ xÉɽþÒ.
+ɨ½þÒ ½þ³Öý½þ³Úý iªÉÉ
Ê`öEòÉhÉÒ VɨÉÉ ZÉɱÉÉä
xÉnùÒSªÉÉ JÉÉä±É {ÉÉjÉÉiÉ
VÉÆMɱÉÉiÉ ¶ÉƦɮú BEò
¡Úò]õÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ
nùÉJɴɱÉ䱪ÉÉ Ênù¶ÉäxÉä VÉä
EòɽþÒ ¤ÉÊPÉiɱÉä iªÉÉxÉä Photo By Dr.Khode
+ɨ½þÒ ºiÉÆʦÉiÉ ZÉɱÉÉä.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
BEò +Éb÷nùÉÆb÷ xÉ®ú ®úÉxÉMÉ´ÉÉ, VªÉɱÉÉ BEÖò±É ¨½þhÉiÉÉiÉ, ¨ÉºiÉ{ÉhÉä SÉ®úiÉ ½þÉäiÉÉ.
xÉÖEòiÉÉSÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {ÉɴɺÉÉxÉä iªÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú ¨ÉºiÉ SÉEòÉEòiÉ ½þÉäiÉä. JÉÉhªÉÉSªÉÉ
iÉÆpùÒiÉ iÉÉä ½þ³Öý½þ³Úý +ɨÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ªÉäiÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉÉ`öBEò ¡Úò]õ +ɱªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉä
+SÉÉxÉEò +ɨÉSªÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ
MÉä±Éä +ÉÊhÉ {ÉÉhªÉÉiÉ
ʦÉVɱÉ䱪ÉÉ, ʴɺÉEò]õ±É䱪ÉÉ
EäòºÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÖiªÉÉÇ ¤ÉPÉÚxÉ iÉÉä
MÉÉåvɳý±ÉÉ +ÉÊhÉ IÉhÉÉiÉ
¨ÉÉMÉä Ê¡ò°üxÉ +iªÉÆiÉ
VÉÉä®úÉxÉä =vɳýiÉ ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É
=ÆSÉ b÷ÉåMÉ®úÉ´É®ú SÉfÚøxÉ
MÉä±ÉÉ. B´Éfø¬É ¨ÉÉä`ö¬É,
Photo By Dr.Khode
BEò-nùÒb÷ ]õxÉ ´ÉVÉxÉÉSªÉÉ,
vÉÖb÷ÉSªÉÉ ÁÉ +iªÉÆiÉ SÉ{ɳý
½þɱÉSÉɱÉÒ +ÉÊhÉ IÉhÉÉiÉ ´ÉäMÉ PÉähªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ BJÉÉtÉ ÊEò¶ÉÉä®úÒ±ÉɽþÒ
±ÉÉVÉ´ÉiÉÒ±É. ®úÉxÉMÉ´ÉÉ ¤ÉPÉiÉÉ ¤ÉPÉiÉÉ ®úÉxÉÉÆiÉ ÊnùºÉäxÉɺÉÉ ZÉɱÉÉ. +ɨ½þÒ +SÉÆʤÉiÉ
¨ÉxÉÉxÉä {É®úiÉÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ PÉ®ú±ÉÉ. MÉb÷MÉä±ÉÉ +ÉiÉÉ SÉÉÆMɱÉÉSÉ {ÉÚ®ú +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ÊiÉSÉä
º´ÉSUô +ºÉhÉÉ®Æú {ÉÉhÉÒ +ÉiÉÉ MÉfÚø³ý ZÉɱÉÆ ½þÉäiÉÆ.
ÊiÉSÉä UôÉä]äõUôÉä]äõ vɤÉvɤÉä ÊnùºÉäxÉɺÉä ZÉɱÉä ½þÉäiÉä {É®ÆúiÉÖ ºÉ¦ÉÉä´ÉiÉɱÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉÆiÉ
ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±É䱪ÉÉ iÉÉÆb÷´ÉÉiÉÚxÉ +É{ɱÉä +κiÉi´É nù¶ÉÇ´ÉiÉ ½þÉäiÉä. VÉä´½þÉ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SªÉÉ
{ÉÖ±ÉÉVɴɳý {ÉÉä½þÉäSɱÉÉä . iªÉÉ
JÉɱÉÚxÉ ´É½þÉhÉÉ-ªÉÉ {ÉÉhªÉÉSªÉÉ
|ÉSÉÆb÷ |É´ÉɽþÉSÉä ®úÉépù °ü{É, VÉÉä¨É
+ÉÊhÉ EòhÉǦÉänùÒ +É´ÉÉVÉÉÆSÉä
´ÉhÉÇxÉ ¶É¤nùÉ{ɱÉÒEòb÷±Éä +ɽäþ.
´ÉÉ]õ±É ÊSɨÉÖEò±ÉÒ MÉb÷MÉÉ VÉhÉÚ
ªÉÉè´ÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉºiÉÒiÉ +ɱÉÒ
+ɽäþ. ʴɸÉɨÉMÉÞ½þɱÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉiÉÉ
{ÉÉä½þÉäSÉiÉÉ SÉÉÆMɱÉSÉ +ÆvÉÉ°üxÉ
Photo by Shirishkumar Patil
+ɱÉÆ ½þÉäiÉ. ÊxÉ®ú§É ´É º´ÉSUô
+ÉEòɶÉÉiÉ +ÉiÉÉ {ÉɴɺÉÉSÉä EÖò`ö±Éä½þÒ ÊSÉx½þ xÉ´½þiÉä. ®úÉjÉÒ±ÉÉ lÉÆb÷Ò VÉÉhÉ´ÉɪɱÉÉ
±ÉÉMɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. +¶ÉÉ ÁÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ ¶ÉäEòÉä]õÒ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ ¤ÉºÉÚxÉ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úɪÉSÉÒ
¨ÉVÉÉ EòɽþÒ +Éè®úSÉ +ºÉiÉä. iªÉÉ ºÉÖJÉnù =¤ÉäiÉ VÉä´ÉhÉSÉÒ ´Éä³ý Eåò´½þÉ ZÉɱÉÒ ½äþ
Eò³ý±ÉäSÉ xÉɽþÒ.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
VÉä´ÉiÉÉÆxÉÉSÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É `ö®ú±ÉÉ +ÉÊhÉ ®äúº]õ½þÉ>ðºÉSªÉÉ
nùÊIÉhÉäEòb÷Ò±É ¦ÉÉMÉÉiÉ {ÉIÉÒÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úɪÉSÉä `ö®ú´É±Éä. ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä
ºÉÉäxÉ{ÉÉ`öÒ ºÉÖiÉÉ®ú

Photo by Shirishkumar Patil Photo by Dr.V.T.Ingole

+ºÉ±É䱪ÉÉ b÷ÉåMÉ®úÉSªÉÉ EòÉ`öÉ EòÉ`öÉxÉä VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ®úÉxÉ´ÉÉ]äõxÉä ºÉEòɳýSÉÒ §É¨ÉÆiÉÒ


ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ. VÉÉiÉÉÆxÉÉ ]õEòÉSÉÉä®ú, º{ÉÉì]äõb÷ ¨ÉÖÊxɪÉÉ ´É ]äõ±É®ú ¤ÉbÇ÷ ªÉÉ {ÉIÉÉÆSÉä
ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. ®úºiÉÉ ¤É®úÉSÉ +´ÉPÉb÷ ´É EòɱÉSªÉÉ
{ÉɴɺÉɨÉÖ³äý Êxɺɮúb÷É ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ªÉÉ {ÉɪɴÉÉ]äõSªÉÉ nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚxÉä iÉÒxÉ SÉÉ®ú
¡Úò]õ =ÆSÉ MÉ´ÉiÉ ´ÉÉfø±Éä±ÉÆ ½þÉäiÉÆ ´É ¤É®úSÉºÉ ´ÉÉ]äõ´É®ú ±ÉÉä³ýiÉ ½þÉäiÉÆ . +¶ªÉÉ´Éä³ýÒ
b÷ÉåMÉ®ú´ÉÉ]äõSªÉÉ SÉføÉ´ÉÉ´É®ú ´É =iÉÉ®úÉ´É®ú ʴɶÉä¹É EòɳýVÉÒ PªÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä EòÉ®úhÉ
=¦Éä MÉ´ÉiÉ VÉå´½þÉ +É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉ´É®ú {Éb÷iÉÆ iÉå´½þÉ iÉÉä ¨ÉÉMÉÇ +ÊvÉEòSÉ Êxɺɮúb÷É
½þÉäiÉÉä. ½þ³Öý½þ³Úý iÉÉä±É ºÉÉƦÉɳýÒiÉ
Photo by Shirishkumar Patil
SÉɱÉiÉÉÆxÉÉ +SÉÉxÉEò BEòÉ
½þºÉhªÉÉSªÉÉ +É´ÉÉVÉÉxÉä +ɨÉSÉä
±ÉIÉ ´ÉävÉÚxÉ PÉäiɱÉä. {ÉnÂù¨ÉÉEò®ú
½þ³ÚýSÉ ¨½þhÉɱÉÉ "+®äú ½þÉ iÉ®ú
ºÉÉäxÉ{ÉÉ`öÒ ºÉÖiÉÉ®ú ( MÉÉä±b÷xÉ ¤ÉìEò
=b÷{ÉäEò®ú) {ÉIªÉÉSÉÉ +É´ÉÉVÉ
+ɽäþ." ºÉMɲªÉÉ nÖṳ̀ÉhÉÒ
b÷É䲪ÉɱÉÉ ±ÉÉMɱªÉÉ ´É ÊxÉ®úÒIÉhÉä
ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ. {ÉzÉÉºÉ ºÉÉ`ö ¡Úò]õ
+ÆiÉ®úÉ´É®úÒ±É BEòÉ Ë¶ÉnùÒSªÉÉ
ZÉÉb÷ÉSªÉÉ JÉÉäb÷É´É®ú º´ÉÉ®úÒ ¦ÉIªÉ ¶ÉÉävÉiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉ±ÉÒ. Ê{ɴɳýºÉ®ú ºÉÉäxÉä®úÒ {ÉÉ`ö ´É
b÷ÉäCªÉÉ´É®ú b÷Éè±ÉnùÉ®ú ±ÉÉ±É ®ÆúMÉÉSÉÉ iÉÖ®úÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ½þÉ ¨ÉÉä½þEò {ÉIÉÒ ZÉÉb÷ÉSªÉÉ
JÉÉäb÷É´É®ú EòvÉÒ ºÉ®ú³ý VÉÉiÉ xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉ ¦ÉÉ´ÉäiÉÒ Ê¡ò®úiÉ Ê¡ò®úiÉ ´É®ú SÉføiÉÉä.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
ªÉÉ {ÉIªÉÉSÉä °ü{É b÷É䲪ÉÉiÉ ºÉÉ`ö´É±ªÉÉ´É®ú +ɨ½þÒ {ÉÖfäø ºÉ®úEò±ÉÉä. ZÉÉb÷ÒiÉÚxÉ
lÉÉäb÷ÉlÉÉäb÷É |ÉEòÉ¶É ÊnùºÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ÉÊhÉ +º{ɹ]õ +ºÉÉ {ÉÉhÉÒ {Éb÷hªÉÉSÉÉ
Photo by Shirishkumar Patil
irishkumar Patil

+É´ÉÉVÉ BäEÚò ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉÉ. +ɨ½þÒ lÉÉäbä÷ +SÉÆʤÉiÉSÉ ZÉɱÉÉä. +¶ÉÉ EòÉä®úb÷¬É
Ênù´É¶ÉÒ ªÉÉ xÉɱªÉɱÉÉ EòºÉÉ {ÉÚ®ú +ɱÉÉ +ºÉä±É ? lÉÉäbä÷ {ÉÖfäø SÉɱÉÚxÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú
ZÉÉb÷Ò ´É MÉ´ÉiÉ ºÉÆ{ɱÉå +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉä®ú BEò EòɳýÉ Eòbä÷´ÉVÉÉ ÊEòxÉÉ®úÉ ÊnùºÉ±ÉÉ.
+ɨ½þÒ =¦Éä ½þÉäiÉÉä iÉälÉÚxÉ =iÉÉ®ú ºÉÆ{ɱªÉɤɮúÉä¤É®ú Eòɳäý¶ÉÉ®ú +ºÉä +Éäfø¬ÉSÉä
JÉb÷Eòɳý {ÉÉjÉ oùι]õIÉä{ÉÉiÉ +ɱÉä ´É iªÉÉ ¨ÉvÉÚxÉ BEò UôÉä]õÉ |É´Éɽþ ˽þnùÉä³ýCªÉÉ
PÉäiÉ ´ÉɽþiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉ±ÉÉ. |É´ÉɽþÉSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉÒ {ÉÖfäø ¤ÉPÉiÉÉä iÉ®ú EòÉªÉ iÉÉä xÉɱÉÉ
¶ÉƦɮú ¡Úò]õÉ´É®ú BEòÉ JÉÉ<ÇiÉ ÊnùºÉäxÉɺÉÉ ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. iÉå´½þÉ +ɨ½þɱÉÉ =¨ÉMɱÉä
EòÒ ¨ÉPÉɶÉÒ ªÉähÉÉ®úÉ +É´ÉÉVÉ ½þÉ xÉɱªÉÉSªÉÉ {ÉÖ®úɨÉÖ³äý xɺÉÚxÉ BJÉÉtÉ
PɤÉvɤªÉɨÉÖ³äý +ºÉÉ´ÉÉ. +ɨ½þɱÉÉ ½äþ ºÉMɳýSÉ +xÉ{ÉäÊIÉiÉ ½þÉäiÉ. +ɨ½þÒ iªÉÉ
±ÉÖ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ |É´ÉɽþÉEòbä÷
Photo by Shirishkumar Patil SÉɱÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉä. {ÉÖfäø
VÉÉhªÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ Eòb÷¬É¨ÉÖ³äý
iÉÖ]õ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ EòÉ®úhÉ ½þÒ
vɤÉvɤªÉÉSÉÒ nù®úb÷ iªÉÉ nùÉäx½þÒ
b÷ÉåMÉ®úÉSªÉÉ ¨ÉvÉä ½þÉäiÉÒ. {ÉÖfäø
VÉɪÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ b÷ÉåMÉ®úÉ´É®ú
´ÉÒºÉ-{ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ¡Úò]õ SÉfÚøxÉ
¶ÉÉävÉÚxÉ EòÉfø±ÉÉ. iÉÒ nù®úb÷
=iÉ®úiÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]äõiɱÉä ¨ÉÉä`ö¨ÉÉä`äö
nùMÉb÷, iªÉÉiÉÚxÉ {ÉÉZÉ®úhÉÉ®äú ZÉ®äú, ´Éäb÷Ò´ÉÉEòb÷Ò ZÉÉbä÷, ¨ÉvÉäSÉ JÉÖ®ú]õÒ ZÉÖb÷{Éä ªÉÉiÉÚxÉ
=iÉ®úiÉÉÆxÉÉ +ɨÉSÉÒ SÉÉÆMɱÉÒSÉ iÉÉ®úÉƤɳý =b÷iÉ ½þÉäiÉÒ. BEòÉ ½þÉiÉÉiÉ iÉÒxÉ-SÉÉ®ú ¡Úò]õ
±ÉÉƤÉÒSÉÒ EòÉ`öÒ ´É BEò¨ÉäEòÉÆSÉÉ ½þÉiÉ (iɺÉäSÉ VÉÒ´É ¨ÉÖ`öÒiÉ) PÉ®úÒiÉ +ɨ½þÒ iÉÒ
nù®úb÷ Eò¶ÉÒiÉ®úÒ =iÉ®úɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉä.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
+ÉiÉÉ vɤÉvɤªÉÉSÉÒ ¤ÉÉVÉÚ ÊnùºÉiÉ ½þÉäiÉÒ. iÉä ºÉÉénùªÉÇ ¤ÉPÉÚxÉ +ɨ½þÒ ¨ÉÆjɨÉÖMvÉ ZÉɱÉÉä.
¦ÉÉxÉÉ´É®ú +ɱªÉÉ´É®ú BEòÉ où¶ªÉÉxÉä +Eòº¨ÉÉiÉ +ɨÉSÉä ±ÉIÉ ´ÉävÉÚxÉ PÉäiɱÉä. iªÉÉ
rishkumar Patil
nù®úb÷ÒSªÉÉ SÉÉ®ú-{ÉÉSÉ ¡Úò]õ
JÉɱÉÒ BEò ±ÉÉƤÉSÉ ±ÉÉƤÉ
{ÉÉSÉ ¡Úò]õ JÉÉä±É Eò{ÉÉ®ú
ÊnùºÉ±ÉÒ. iªÉÉ Eò{ÉÉ®úÒiÉ
+ÉÊhÉ vɤÉvɤªÉÉSªÉÉ xÉä¨ÉEÆò
¨ÉÉMÉä ¶ÉånÚù®ú ±ÉɴɱÉä±Éä nùMÉbÆ÷
ÊnùºÉ±ÉÒiÉ. +ɨ½þÒ iªÉÉ
näù´ÉÉSÉÆ nù¶ÉÇxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ
VÉÉiÉÉÆxÉÉ ´É ªÉäiÉÉÆxÉÉ
Êxɺɮúb÷¬É JÉb÷EòÉ´É®ú {ÉɪÉ
`äö´ÉiÉ, EòÉäºÉ³ýxÉÉ-ªÉÉ
{ÉÉhªÉÉSªÉÉ
ºÉÉénùªÉÉÇSÉÉ +ÉxÉÆnù
PÉäiÉ <ÆSÉ <ÆSÉ
±Éfø±ÉÉä. +ÉÊhÉ
MÉƨÉiÉ ¨½þhÉVÉä iªÉÉSÉ
Eò{ÉÉ®úÒ¨ÉvªÉä EòɽþÒ
EòɳýÉ{ÉÚ´ÉÔ BEò
´ÉÉPÉÒhÉ ´ªÉɱ ÉÒ ½þÉäiÉÒ
½þÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ VÉä´½þÉ
Photo by Shirishkumar Patil ºÉɪÉÆEòɳýÒ
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þɱÉÉ
{ÉÉä½þÉäSɱªÉÉxÉÆiÉ®ú
+ɨ½þɱÉÉ Eò³ý±ÉÒ iÉä´½þÉ
+ɨ½þÉSÉÒ EòÉªÉ ÎºlÉiÉÒ
ZÉɱÉÒ +ºÉä±É ªÉÉSÉÒ
Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉ. nù¶ÉÇxÉ
ZÉɱªÉÉ´É®ú +ɨ½þÒ iªÉÉ
nù®úb÷Ò´É°üxÉ ½þ³Öý½þ³Úý
=iÉ®úiÉ EÖÆòb÷ÉVɴɳý
{ÉÉä½þSɱÉÉä. +ÉiÉÉ PɤÉvɤÉÉ +MÉnùÒ ºÉ¨ÉÉä®ú ½þÉäiÉÉ. PɤÉvɤªÉÉSÉä iÉä <iÉEäò ºÉÖÆnù®ú où¶ªÉ
¤ÉÊPÉiɱªÉÉ´É®ú +ɨÉSÉÉ b÷É䲪ÉÉSÉä {ÉÉ®úhÉä Ê¡ò]õ±Éä. iªÉÉ PɤÉvɤªÉÉSÉÉ ºjÉÉäiÉ iÉÒºÉ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
¡Úò]õ =ÆSÉÒ´É°üxÉ BEòÉ {ÉzÉÉºÉ ¡Úò]õ ´ªÉɺÉÉSªÉÉ MÉÉä±É +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ EÖÆòb÷ÉiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ
½þÉäiÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉÉhªÉÉSªÉÉ +ÉPÉÉiÉÉxÉä iªÉÉ EÖÆòb÷ÉiÉÒ±É {ÉÉhÉÒ ¡äòºÉɳýiÉ ½þÉäiÉÆ. ´ÉÉ]õ±ÉÆ
ÁÉ B´Éfø¬É +VɺjÉ Eòfø<ÇiÉ nÖùvÉiÉ®ú =Eò³ýiÉ xÉɽþÒ xÉÉ? +ÉiÉÉ xÉɱªÉÉxÉä
+É{ɱÉÉ ¨ÉÉMÉÇ EÖÆòb÷ÉSªÉÉ {ÉζSɨÉäEòbÚ÷xÉ EòÉfÚøxÉ +É{ɱÉÉ {ÉÖføSÉÉ |É´ÉÉºÉ ºÉÖ°ü
Eäò±ÉÉ. EÖÆòb÷ÉSªÉÉ EòÉ`öÉ´É®úÒ±É {ÉÉhÉÒ <iÉEäò º´ÉSUô ½þÉäiÉä EòÒ iɳý ÊnùºÉiÉ ½þÉäiÉÉ.
{ÉÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÉMÉÉ´É®ú ¶ÉäEòb÷ÉåxÉÒ ´ÉÉì]õ®ú ¤ÉMÉ ÊEòbä÷ ʴɽþÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉ±Éä.
{ÉÉhªÉÉ´É®ú ´É iɳýÉÆiÉ iªÉÉSªÉÉ VɱÉnù VɱÉGòÒb÷É ¤ÉPÉhªÉɺÉÉ®úJªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. iÉä
B´Éfø¬É ºÉÆJªÉäxÉä +ºÉÚxɺÉÖrùÉ +{ÉPÉÉiÉÉÊ´ÉxÉÉ iªÉÉÆSÉä +Ê´É®úiÉ SÉɱɱÉä±Éä VɱÉiÉ®úhÉ
¤ÉPÉÚxÉ +ɨ½þÒ ¨ÉÖMvÉ ZÉɱÉÉä. ªÉÉ +vªÉÉÇ <ÆSÉÉ{ÉäIÉɽþÒ ±ÉÉƤÉÒxÉä ±É½þÉxÉ +ºÉhªÉÉ-ªÉÉ
ÊEòb÷¬ÉSÉä ´Éèʶɹ]õ +ºÉä +ɽäþ EòÒ iÉä {ÉÉhªÉÉÆiÉ,
{ÉÉhªÉÉ´É®ú, VÉʨÉxÉÒ´É®ú +ÉÊhÉ ½þ´ÉäiÉ Ê´É½þÉ®ú Eò°ü
¶ÉEòiÉÉiÉ. iÉä {ÉÉhªÉÉÆiÉ Ê¶É®úhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ
·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉɺÉɺÉÉ`öÒ ½þ´ÉäSÉÉ ¤ÉÖb÷¤ÉÖb÷É xÉäiÉÉiÉ. iªÉÉÆSÉä
¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉªÉ ´É±ÁɺÉÉ®úJÉä SÉ{É]äõ +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÉ
{ÉÉhªÉÉÆiÉ.iɺÉäSÉ {ÉÉhªÉÉ´É®ú iÉä´Éfø¬ÉSÉ Ê±É±ÉªÉäxÉä
{ÉÉä½þiÉÉ ªÉäiÉä. ½þ´ÉäiÉ =b÷ɪɱÉÉ, Eò`öÒhÉ Eò´ÉSÉÉJÉɱÉÒ
ºÉÖ®úÊIÉiÉ `äö´É±Éä±Éä {ÉÆJÉ +ºÉiÉÉiÉ.
ºÉEòɳýSÉä xÉ>ð ´ÉÉVɱÉä +ºÉÉ´Éä, ºÉÚªÉÉÇSÉÉ =¹¨ÉÉ VÉÉhÉ´ÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ.
+ɨ½þÒ {É]õÉ{É]õ Eò{Ébä÷ EòÉfÚøxÉ
EÖÆòb÷ɨÉvªÉä ªÉälÉäSUô ºxÉÉxÉ Eäò±Éä.
{ÉÉhÉÒ ¨ÉÉjÉ ¡òÉ®ú MÉÉ®ú ½þÉäiÉä.

¶ÉÖÊSɦÉÖÇiÉ ZÉɱªÉÉxÉä +ÆMÉÉiÉ xÉ´ÉÉ VÉÉä¨É +ɱÉÉ. +Éä±Éä Eò{Ébä÷ JÉb÷EòÉ´É®ú ´ÉɳýiÉ
PÉÉiɱªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉ vɤÉvɤªÉÉSÉä ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ EòÉäxÉÉiÉÚxÉ UôɪÉÉÊSÉjÉhÉ Eäò±Éä, {É®ÆúiÉÖ
´ÉÉ]õɪÉSÉ EòÒ ÊxɺÉMÉÉÇSÉä ½äþ ºÉÖÆnù®ú où¶ªÉ ½þÉ Ê]õSɦɮú Eìò¨Éä®úÉ JÉ®úSÉ ºÉɨÉÉ´ÉÚxÉ PÉä<DZÉ
EòɪÉ?
xÉɱªÉÉSªÉÉ EòÉ`öÉEòÉ`öÉxÉä {ÉIÉÒ ´É ÊxɺÉMÉÇ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉÖ°ü ZÉɱÉä. EòɽþÒ
ºÉÉiɦÉÉ<ÇSÉä lÉ´Éä ´É JÉÆb÷¬É {ÉIÉÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ Ê´É¶Éä¹É EòɽþÒ ÊnùºÉ±Éä xÉɽþÒ. xÉɱªÉÉSÉÉ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
{ÉÖføSÉÉ |É´Éɽþ ¡òÉ®úSÉ ºÉÉénùªÉÇ{ÉÚhÉÇ +ɽäþ. |ÉiªÉäEò ¶ÉƦɮúBEò ¡Úò]õÉ´É®ú |É´Éɽþ MÉä±ÉÉ EòÒ
iÉÉä iÉÒxÉ-SÉÉ®ú ¡Úò]õÉ´É°üxÉ nÖùvÉɳý vÉÉ®äúxÉä JÉɱÉÒ EòÉäºÉ³ýiÉÉä. iªÉÉSªÉÉ ´ÉäMÉɨÉÖ³äý
JÉɱÉSªÉÉ |É´ÉɽþÉiÉ JÉÉä±ÉJÉÉä±É ºÉÖÆnù®ú¶ÉÒ Ê´É´É®Æú ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþiÉ. {ÉÖfäø
iªÉÉSÉÉ =b÷¬ÉÆSÉÉ JÉä³ý lÉÉƤÉiÉÉä +ÉÊhÉ ºÉ{ÉÉ]õ ºÉ¨ÉiÉ±É +ºÉÉ |É´Éɽþ ºÉÖ°ü ½þÉäiÉÉä.
{ÉÖføÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒiÉ xÉɱªÉɱÉÉ ´É³ýhÉ +ɱªÉɨÉÖ³äý +ɨ½þɱÉÉ iªÉÉSÉä {ÉÖføÒ±É {ÉÉjÉ
ÊnùºÉiÉ xÉ´½þiÉä. nù¨Éɽäþ ¨½þhÉɱÉÉ " {ÉÖfäø EòºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ºÉb÷±ªÉÉSÉÉ ´ÉÉºÉ ªÉäiÉÉä +ɽäþ ".
iÉÉä ¨Éä±É䱪ÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉSÉÉSÉ ´ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ +ºÉä VÉÉhɴɱªÉÉ´É®ú +ɨ½þÒ iÉälÉäSÉ lÉÉƤɱÉÉä,
+ɨÉSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ {É®ú´ÉÉ ®úÉjÉÒSÉÉ |ɺÉÆMÉ iÉÉVÉÉSÉ ½þÉäiÉÉ, ´ÉÉ]õ±ÉÆ ½þÒ iªÉÉ ®úÉjÉÒSÉÒ
ʶÉEòÉ®ú iÉ®ú xɺÉä±É xÉÉ? {ÉÖfäø VÉÉ´ÉÆ EòÒ ¨ÉÉMÉä VÉÉ´ÉÆ ªÉÉ ÊuùvÉÉ ¨ÉxÉ&κlÉiÉÒiÉ
EòɽþÒ ´Éä³ý =¦Éä ®úÉʽþ±ÉÉä, ¶Éä´É]õÒ +ºÉä `ö®ú±ÉÆ EòÒ PÉÉä³ýCªÉÉxÉSÉÆ ½þ³Öý½þ³Úý {ÉÖfäø VÉÉ´ÉÆ.
+ÉÊhÉ iÉä ´É³ýhÉ PÉäiÉ xÉɽþÒ iÉÉäSÉ ºÉ¨ÉÉä®úSÉä où¶ªÉ {ÉɽÚþxÉ lÉ®úEòÉ{É =b÷ɱÉÉ. BEòÉ
ºÉÉƤɮúÉSªÉÉ ¤ÉSSÉÉSÉÉ ½þÉb÷ÉSÉÉ ºÉÉÆMÉÉb÷É ÊnùºÉ±ÉÉ. ¤ÉÉVÉÚSªÉÉ Eò{ÉÉ®úÒSªÉÉ MÉ´ÉiÉÉ´É®ú
´É ¨ÉÉiÉÒ´É®ú PɺɮúhªÉÉSªÉÉ JÉÖhÉÉ ½þÉäiªÉÉ, +ÉÊhÉ iªÉÉ´É®ú ´ÉÉPÉÉSÉä {ÉMɨÉÉEÇò
=¨É]õ±Éä±Éä ÊnùºÉ±Éä. IÉhɦɮú ´ÉÉ]õ±ÉÆ EòÒ ½äþ ®úÉjÉÒSªÉÉ EäòʴɱɴÉÉhªÉÉ +Éä®úb÷hÉÉ-ªÉÉ
ºÉÉƤÉÊ®úhÉÒSÉ iÉ®ú {ÉÉb÷ºÉ xɺÉä±É xÉÉ !
¨ÉxÉÉiÉ lÉÉäb÷Ò EòɱɴÉÉEòÉ±É´É ZÉɱÉÒ {É®ÆúiÉÚ <lÉä iÉ®ú VÉÆMɱÉSÉÉ ÊxɪɨÉ
Photo by Dr.Khode "VÉÒ´É VÉҴɺªÉ VÉÒ´ÉxɨÉÂ"
±ÉÉMÉÚ {Éb÷iÉÉä. +¶ÉÒ ¨ÉxÉÉSÉÒ
by Dr.khode
ºÉ¨ÉVÉÚiÉ PÉɱÉÚxÉ {ÉÖføSÉÒ
´ÉÉ]õSÉÉ±É ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ.
+ÉiÉÉ xÉɱÉÉ {ɺɮú]õ
ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉSªÉÉ
EòÉ`öÉxÉÆ ±É½þÉxɱɽþÉxÉ ZÉÉbä÷
ZÉÖb÷{Éä =MɴɱÉä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ
ZÉÖb÷{ÉÉiÉÚxÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ b÷Éì.
¨ÉxÉÉä½þ®úSÉä ±ÉIÉ BEòÉ
´Éä±ÉÒ´É®úÒ±É ºÉÖÆnù®ú¶ÉÉ
¡Öò±ÉÉEòbä÷ ´É³ý±ÉÆ. iÉÒ ´Éä±É
½þÉäiÉÒ Eò³ý±ÉÉ´ÉÒ ªÉÉ +Éè¹ÉvÉÒ ´Éxɺ{ÉiÉÒSÉÒ.ÁÉ ´Éxɺ{ÉiÉÒSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
κjɪÉÉ ¤ÉɳÆýÊiÉhÉÒ±ÉÉ Eò³ýÉ +ÉhÉhªÉÉ ºÉÉ`öÒ Eò®úiÉÉiÉ +ºÉä Eò³ý±Éä.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
½äþ ºÉÖÆnù®ú ¡Úò±É ªÉÉ EòÉ]õ¬ÉMÉÉä]õ¬ÉiÉ BEò]õ BEò]õ EòÉähÉÉSÉÒ ¤É®Æú |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úÒiÉ
+ºÉä±É ?
¡Öò±ÉÉSÉä ¡òÉä]õÉä
PªÉɪÉSÉÉ ¨ÉÉä½þ +xÉÉ´É®ú
ZÉɱÉÉ. +{É®úSÉ®ú, κ{Éb÷,
±ÉÉ<Ç]õ ´ÉMÉè®äúSªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉÆSÉÒ EÖò¨ÉÉ®úSÉÒ
lÉ]Âõ]õÉ ¨ÉºEò®úÒ ºÉÖ°ü
½þÉäiÉÒ ´É iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉxÉÉä½þ®ú
BEòÉOÉiÉäxÉä VÉʨÉxÉÒ´É®ú
¤ÉºÉÚxÉ ¡Öò±ÉÉSÉä ¡òÉä]õÉä PÉäiÉ
½þÉäiÉÉ. +ɨ½þÒ <iÉ®ú
¨ÉÆb÷³ýÒ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ =¦Éä
½þÉäiÉÉä. ÊiÉiÉCªÉÉiÉ
EòÉxÉɦÉÉä´ÉiÉÒ PÉÖ<ÇPÉÖÆ<Ç +ºÉÉ +É´ÉÉVÉ +ɱÉÉ. +ɨ½þÒ ½þÉiÉÉxÉä iªÉÉ ÊEòb÷¬É±ÉÉ
{ɳýÊ´ÉhÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. VÉÆMɱÉÉiÉ ÊEòbä÷ EòÉxÉÉxÉÉEòÉÆiÉ VÉÉhÉä EòɽþÒ xÉ´ÉÒxÉ
xÉɽþÒ. VÉä´½þÉ ÊEòbä÷ +ºÉÉ jÉÉºÉ tɪɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ iÉä´½þÉ xÉä½þ¨ÉÒ ´ÉÉ]õiÉÆ EòÒ
+É{ɱªÉɱÉÉ MÉɪÉÒSªÉÉ EòÉxÉɺÉÉ®úJÉä ±ÉÉÆ¤É EòÉxÉ +ºÉiÉä iÉ®ú ¤É®äú ZÉɱÉä +ºÉiÉä.
ÊiÉiÉCªÉÉiÉ EÖò¨ÉÉ®ú +Éä®úb÷±ÉÉ "+®äú {ɳýÉ ! ¨ÉvɨÉɶÉÉ ".Eìò¨Éä®äú +É>ð]õ
+Éì¡ò ¡òÉäEòºÉ MÉä±Éä ´É ºÉMɳäý iªÉÉ EòÉ`öÉ´É®úÒ±É ZÉÉb÷ÉZÉÖb÷{ÉÉiÉÖxÉ ÊVÉ´ÉÉSªÉÉ
+ÉEòÉÆiÉÉxÉä ¤Éɽäþ®ú ÊxÉPÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò°ü ±ÉÉMɱÉä.
ʨÉjɨÉÆb÷³ýÓxÉÒ ¨ÉvɨÉɶÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éä VÉÚxÉä +xÉÖ¦É´É EòɽþÒ ¡òÉ®ú ºÉÖJÉɴɽþ
xÉ´½þiÉä. PÉɤɰüxÉ {ɳýÉ{ɳý ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ. Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉ {ÉÉSÉ ¨ÉÖ®úiªÉÉ xÉnùÒSªÉÉ
{ÉÉjÉÉiÉÒ±É nùMÉb÷ PÉÉåb÷ªÉɨÉvÉÖxÉ {ÉbÚ÷ xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ´ÉÉEòb÷¬É ÊiÉEòb÷ªÉÉ vÉÉ´ÉɪÉSÉÉ
|ɪÉixÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþiÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉä ½þ´ÉÉ<Ç ½þ±±ªÉɱÉÉ ºÉVVÉ +¶ÉÉ ¶ÉäEòb÷Éä
¨ÉvɨÉɶªÉÉ ÊxɶÉÉxÉÉ PÉäiÉ +ɽäþiÉ. {ɳýiÉÉ {ɳýiÉÉ ºÉMɳäý BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉ
½þÉäiÉä.VɺÉä, "ºiɤvÉ lÉÉƤÉÉ ", " ZÉÉb÷ÉSÉÒ ¡òÉÆnùÒ iɱɴÉÉ®úÒ ºÉÉ®úJÉÒ Ê¡ò®ú´ÉÉ".
EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÚSÉxÉä±ÉÉ nùÉnù xÉ näùiÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ nùÉäPÉÉÆxÉÒ +SÉÉxÉEò ¤ÉɪÉxÉÉäCªÉֱɮú ´É
Sɹ¨ªÉɺÉʽþiÉ BEòÉBEòÒ {ÉÉhªÉÉiÉ =b÷¬É ]õÉEò±ªÉÉ. {ÉÉhªÉÉiɱÉÉ +É´ÉÉVÉ BäEòiÉÉSÉ
+ɨ½þÒ ¨ÉÉMÉä ¤ÉÊPÉiɱÉä.
+ÉiÉÉ +ɨ½þɱÉÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ ¨ÉvɨÉɶÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉÉ ¨ÉÉäSÉÉÇ iªÉÉÆS ªÉÉEòbä÷ (EÖò¨ÉÉ®ú +ÉÊhÉ
{ÉnÂù¨ÉÉEò®ú) ´É³ý´É±Éä±ÉÉ ÊnùºÉ±ÉÉ.

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Shirishkumar Patil
Padmakar lad

nùÉäPÉÉÆSÉä½þÒ ´ªÉÊHò¨Éi´É lÉÉäbä÷ VÉÉbä÷VÉÖbä÷SÉ,


+ÉÊhÉ xÉnùÒiɱªÉÉ {ÉÉjÉÉiÉ ¨ÉÉjÉ xÉ>ð <ÆSÉSÉ
{ÉÉhÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ ½þÉiÉ{ÉÉªÉ {ÉÉhªÉÉJÉɱÉÒ ¤ÉÖb÷´ÉÚxÉ
EòºÉä¤ÉºÉä xÉÉEò nùɤÉÚxÉ {ÉÉhªÉÉJÉɱÉÒ b÷ÉäEäò ¤ÉÖb÷´É±ÉÆ. UôÉiÉÒ {ÉÉhªÉÉiÉ ¤ÉÖb÷´ÉhªÉÉSÉÉ
|ɪÉixÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ{ɶÉä±É xÉÉEòɨÉ. ¨ÉvɨÉɶÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉäSÉÉÇ +ÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ UôÉiÉÒEòbä÷
´É³ý´É±ÉÉ . iªÉÉÆSªÉÉ UôÉiÉÒ´É®úÒ±É Eò{Éb÷¬É´É®ú ´É®ú Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ ¶ÉƦɮúBEò ¨ÉɶÉÉ
¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ ½þÉäiªÉÉ. iÉä où¶ªÉ ¤ÉPÉÚxÉ +ɨ½þɱÉÉ ®úɽþ´É±Éä xÉɽþÒ. +ɨÉSªÉÉ ½þÉiÉɨÉvªÉä
ZÉÉb÷ÉSªÉÉ ¡òÉÆtÉ ½þÉäiªÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ ¨ÉɶÉÉ Eò¶ÉɤɶÉÉ =b÷´É±ªÉÉ ´É iªÉÉ nùÉäPÉÉÆxÉÉ
+ɨÉSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú {ɳýɪɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. nùÉäPÉä½þÒ PÉɤɮú±Éä±Éä ½þÉäiÉä. {Énù¨ÉÉEò®úSÉÉ
Sɹ¨ÉÉ ´É ¤ÉɪÉxÉÉäCªÉֱɮú {ÉÉhªÉÉiÉ ¤ÉÖb÷ɱªÉÉSÉä iªÉÉSªÉÉ BEònù¨É ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä ´É
vÉCEòÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ. ºÉÖÆnù®ú ¤ÉɪÉxÉÉäCªÉֱɮú ´É Sɹ¨ÉÉ ¶ÉÉävÉhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉxÉä
EäòʴɱɴÉÉhªÉÉ ´É +ÆvÉÖEò (!) b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ {ÉÉhªÉÉEòbä÷ xÉVÉ®ú ]õÉEò±ÉÒ, {ÉhÉ ¨É®úiÉÉ
CªÉÉ xÉ Eò®úiÉÉ ? +ɨÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä i´ÉÊ®úiÉ PÉÉ´ÉPÉähªÉÉJÉä®úÒVÉ iªÉÉÆxÉÉ nÖùºÉ®úÉ ={ÉɪÉ
xÉ´½þiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ {ÉɪÉnù³ýÉSÉä ºÉ´ÉÇ |ɪÉixÉ ½þ´ÉÉ<Ç ½þ±±ªÉÉ{ÉÖfäø ÊxÉ®úlÉÇEò `ö®ú±Éä. xÉnùÒSÉÉ
|É´Éɽþ {ÉÖfäø ÊxɨÉÖ³ýiÉÉ ´É JÉÉä±É ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. +ÉiÉÉ +ɨ½þÒ iªÉÉ |É´ÉɽþÉiÉ ¤ÉÖbÚ÷
¶ÉEÚò +ºÉä ´ÉÉ]õ±ªÉÉ´É®ú iªÉÉiÉ =b÷¬É ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ.
ZÉÉä{ɱÉ䱪ÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉ iªÉÉ ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ |É´ÉɽþÉiÉ ´ÉɽÚþxÉ VÉɪÉSÉÒ SÉÉÆMɱÉÒSÉ
nùÉ]õ ¶ÉCªÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉiɱªÉÉ iªÉÉiÉ {ÉÖfäø ºÉÆMɨÉÉ´É®ú, ÊVÉlÉä ½þÉ xÉɱÉÉ
MÉb÷MÉä±ÉÉ Ê¨É³ýiÉÉä, ÊiÉlÉä ʴɺÉBEò ¡Úò]õ =ÆSÉ nù®úb÷ +ɽäþ. ´ÉÉ]õ±ÉÆ VÉ®ú ´ÉɽþiÉ MÉä±ÉÉä
iÉ®ú nù®úb÷Ò´É°üxÉ Eò{Éɳý¨ÉÉäIÉ ´½þɪɱÉÉ ´Éä³ý ±ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÖ ºÉÖnèù´ÉÉxÉä
xÉnùÒiÉ ¤É®äúSÉ nùMÉb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý iªÉÉiÉ {ÉɪÉ, ½þÉiÉ +b÷´ÉɪɱÉÉ ¤É®úÉSÉ ´ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ.
{ÉÉhªÉÉJÉɱÉÒ nùMÉb÷ɱÉÉ BEò {ÉÉªÉ ®úÉä´ÉÚxÉ ´É nÖùºÉ-ªÉÉ ½þÉiÉÉxÉä ¶Éä´Éɳý±Éä±ÉÉ nùMÉb÷
vÉ°üxÉ ÎºlÉiÉÒ ¦ÉCEò¨É Eäò±ÉÒ. xÉÉEò iÉÉåb÷ nùɤÉÚxÉ ¨ÉɶªÉÉSªÉÉ ½þ±ªÉÉiÉÚxÉ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
´ÉÉSÉ´ÉɪɱÉÉ +ÆMÉ {ÉÉhªÉÉJÉɱÉÒ ¤ÉÖb÷´É±ÉÆ. +lÉÉÇiÉ ·ÉɺÉɺÉÉ`öÒ +vÉÖxÉ ¨ÉvÉÚxÉ
b÷ÉäEäò ´É®ú ´É JÉɱÉÒ Eò®úhÉä ¦ÉÉMÉ ½þÉäiÉä. +¶ªÉÉ ½þɱÉSÉɱÉÒiÉ ¤É®úÉSÉ ´Éä³ý MÉä±ÉÉ
+ºÉÉ´ÉÉ EòÉ®úhÉ ºÉÚªÉÇ +ÉiÉÉ ºÉ®ú³ý ´É®ú ÊnùºÉiÉ ½þÉäiÉÉ. ÊEò±ÉÊEò±ªÉÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ
{ÉÉhªÉÉ´É®ú ¤ÉPÉiÉÉä iÉ®ú EòɪÉ, ¨ÉɶÉÉ +ÉGò¨ÉEò {ÉÊ´ÉjªÉÉÆiÉ +VÉÚxɽþÒ MÉÉä±É MÉÉä±É
Kumar Patil,V.T.Ingole,Padmakar Pad,Dr.Khode,Damahe

Photo by Dr. V.T.Ingole

Ê¡ò®úiÉ ½þÉäiªÉÉ.
iÉÉåb÷ÉiÉ SÉÚ³ý ¦É°üxÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ ¡ò´ÉÉ®úÉ =b÷´ÉiÉ ´É Ê®úEòɨªÉÉ ½þÉiÉÉÆxÉÒ {ÉÉhÉÒ
=b÷´ÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ ½þÉEòɪÉSÉÉ EäòʴɱɴÉÉhÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. +ÉiÉÉ ¨ÉɶÉÉ iÉ®ú {ɳýhÉÉ®ú
xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒ. {ÉÖfäø EòÉªÉ Eò®úÉ´ÉÆ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ BEò ¶ÉCEò±É ºÉÖSɱÉÒ
+ì¨ÉäZÉÉäxÉSªÉÉ JÉÉä-ªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺªÉÉÆ |ɨÉÉhÉä +ÆMÉɱÉÉ ¨ÉÉiÉÒ ¡òɺÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÒ
¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSÉä EòÉ]äõ ¶ÉÊ®ú®úÉ{ɪÉÇiÉ {ÉÉä½þSÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. +ÆMÉÉ´É®ú {ÉÚhÉÇ Eò{Ébä÷ ½þÉäiÉä
iªÉɨÉÖ³äý ¡òHò SÉä½þ®úÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉxÉ ªÉÉ´É®úSÉ +ÉGò¨ÉhÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ nùÉ]õ
½þÉäiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ´É®ú +É䱪ÉÉ ¨ÉÉiÉÒSÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ˱É{ÉxÉ Eäò±Éä. ¨ÉɶÉÉÆxÉÉ +ɨÉSÉÒ nùªÉÉ
+ɱÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ¨½þhÉÉ EòÒ iªÉÉ EÆò]õɳý±ªÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨½þhÉÉ EòÒ +ɨÉSªÉÉ
¶ÉCEò±ÉÒ¨ÉÖ³äý ¨½þhÉÉ, iªÉÉ ½þ³Öý½þ³Úý {ÉÉÆMɱªÉÉ. nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ |ÉJÉ®ú =x½þÉiÉ +ÆMÉÉ´É®úÒ±É
¨ÉÉiÉÒ +ÉiÉÉ ´ÉɳÚýxÉ Eòb÷Eò ZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉÉ´ÉEòÉ¶É {ÉÉhªÉÉiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú +ɱÉÉä ´É
{ÉÚ´ÉÇ iɪÉÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ ½þÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÖrùÉ ¨ÉÉiÉÒ SÉÉä³ý±ÉÒ ´É ½þ³Öý½þ³Úý ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇ
vÉ®ú±ÉÉ. iÉälÉä {ÉÉä½þÉäSɱªÉÉ´É®ú Eò³ý±ÉÆ EòÒ VªÉÉÆ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ PÉɤɰüxÉ {ɳý EòÉfø±ÉÉ
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉvɨÉɶÉÉÆxÉÒ Ê´É¸ÉɨÉMÉÞ½þÉ {ɪÉÈiÉ {ÉÉ`ö±ÉÉMÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ʴɸÉɨÉMÉÞ½þÉSªÉÉ
+ɨÉSªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ BEò ¨ÉɶÉÒ +VÉÚxÉ =b÷iÉ ½þÉäiÉÒ. ÊiÉSªÉÉ ÊSÉEòÉ]õÒSÉä EòÉèiÉÖEò
´ÉÉ]õ±Éä. ºÉ´ÉÇ Êxɴɳý±ªÉÉ´É®ú VÉä´½þÉ ±ÉIÉ BEò¨ÉäEòÉÆEòbä÷ MÉä±Éä iÉä´½þÉ iÉÒ °ü{É
¤ÉPÉÚxÉ +ɨÉSÉä +ɨ½þɱÉÉSÉ ½þºÉÚ +ɱÉä. +Éä±Éä Eò{Ébä÷ EòÉfÚøxÉ UôÉxÉ +ÆPÉÉä³ý Eäò±ÉÒ ´É
|ÉiªÉäEòÉSªÉÉ +ÆMÉÉiÉ ÊEòiÉÒ MÉÉ䲪ÉÉ (!) MÉ䱪ÉÉ ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉäVÉhÉÒ ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ.
ºÉMɳýªÉÉiÉ ¨ÉÉä`öÉ +ÉEòb÷É nù¨ÉɽäþSÉÉ. iÉÉä ¨ÉÉä`Âö`öÉ +ÉEòb÷É BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉä
+´ÉºÉÉxÉ {ÉÉ®ú MɳýɱÉä. ¨ÉxÉÉä½þ®úxÉä +É{ɱÉä b÷ÉìC]õ®úÒ EòÉè¶É±ªÉ nùÉJÉ´ÉÚxÉ iªÉɱÉÉ
i´ÉÊ®úiÉ vÉÒ®ú Ênù±ÉÉ. EÖò¨ÉÉ®úSªÉÉ +ÆMÉÉiÉ VÉÉb÷ ]õÒ ¶É]Çõ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý iÉÉä ´ÉÉSɱÉÉ,
{É®ÆúiÉÖ iªÉÉSªÉÉ ]õÒ ¶É]õÉÇiÉÚxÉ {ÉzÉÉºÉ BEò EòÉ]äõ ÊxÉPÉɱÉä.
+ÉiÉÉ ºÉÚªÉÇ ¨ÉɴɳýiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¸ÉÒ MÉhÉ{ÉiÉ ºÉÉä³ÆýEäò +ɱÉäiÉ ´É
+ɨÉSªÉÉ +ÆMÉÉiÉÒ±É EòÉ]õ¬ÉÆSªÉÉ +ÉEòÉ®úÉEòbä÷ ¤ÉPÉÚxÉ ¨½þhÉɱÉä, "xɶÉÒ¤É, ÁÉ
+ÉMªÉɨÉɶÉÉ (BEò ¦ÉªÉÆEò®ú ¨ÉvɨÉɶÉÒ) xÉɽþÒiÉ, VÉ®ú EòÉ iªÉÉ +ºÉiªÉÉ iÉ®ú
{ÉÆSÉÉ<ÇiÉ ZÉɱÉÒ +ºÉiÉÒ* "
+ɨ½þÒ ºÉÖ]õEäòSÉÉ ÊxÉ&·ÉɺÉ
]õÉEò±ÉÉ.
iªÉÉ ¨ÉvɨÉɶÉÉSªÉÉ
+ÉEòκ¨ÉEò ½þ±±ªÉɨÉÖ³äý +ɨ½þÒ
VÉ®úÒ iÉå´½þÉ ½þÉnù®ú±ÉÉä +ºÉÚ {É®ÆúiÉÖ
½þ³Öý½þ³Úý +ɨÉSÉÉ vÉÒ®ú {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ
´½þɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ. VÉÆMɱÉÉSÉä
EòɽþÒ ÊxÉªÉ¨É +ºÉiÉÉiÉ.
EònùÉÊSÉiÉ xÉEò³ýiÉ{ÉhÉä +ɨ½þÒ
iÉä ¨ÉÉäb÷±Éä +ºÉiÉÒ±É. {É®ÆúiÉÖ
BEò +ÉMɳýÉ +xÉÖ¦É´É MÉÉ`öÒ¶ÉÒ PÉÉiɱªÉÉ MÉä±ÉÉ.
BEÆònù®ú ½þÒ ¤Éä±ÉEÖÆòb÷SÉÒ ºÉ¡ò®ú ¤É-ªÉÉSÉ ÊSÉkÉ lÉ®úÉ®úEò {ÉhÉ +ÉxÉÆnùnùɪÉÒ PÉ]õxÉÉÆxÉÒ
¦É®ú±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉ ¨ÉvɨÉɶÉÉÆSªÉÉ |ɺÉÆMÉÉxÉä +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ ¨ÉÖ³ýÒSɺÉÖrùÉ Eò¨ÉÒ
ZÉɱÉÉ xɽþÒ. =±É]õ {É®úiÉ ¦Éä]õÒSÉä ¨ÉxɺÉÖ¦Éä ®úSÉÒiÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉxÉÉä´ÉävÉEò PÉ]õxÉÉSÉÒ
¤ÉJÉ®ú ÊSÉkÉÒ ¤ÉɳýMÉÚxÉ +ɨ½þÒ {É®úiÉÒSÉÒ ´ÉÉ]õ vÉ®ú±ÉÒ.
------------------------------------------0000000000000-------------------------
Dr.V.T.Ingole
104 ”Manas “
ganediwal layout
Amravati Camp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!