Medical Care Insurance

Underwritten by Baoviet Insurance Corporation
care
Baûo Hieåm Söùc Khoûe
Saû n phaå mñöôï c cung caá p bôœ i Toå ng Coâ ng ty Baœ o Hieå mBaœ o Vieä t
chaêm soùc
3
Ta p doa n HSBC la no l lrong nhu ng lo chu c la i chinh va nga n
ha ng lo n nha l lre n lhe gio i vo i lru so chinh la i Lua n Do n. Ta p
doa n phu c vu kha ch ha ng loa n ca u vo i khoa ng 9.500 va n
pho ng va chi nha nh la i 36 quo c gia va vu ng la nh lho .
HSBC co na l la i Vie l Ñan lu na n 1370. Ñga y 01/01/2009,
HSBC lro lha nh nga n ha ng nuo c ngoa i da u lie n dua nga n
ha ng con 100' vo n nuo c ngoa i va o hoa l do ng la i Vie l
Ñan vo i le n go i Ñga n ha ng TÑHH no l lha nh vie n HSBC
(Vie l Ñanì va co so vo n da ng ki 3.000 ly do ng. Ña n 2003,
HSBC da l duo c nhie u gia i lhuo ng quan lro ng nhu Ñga n
Ha ng To l Ñha l Vie l Ñan va Ñga n Ha ng Ta i Tro Thuong ía i
To l Ñha l Vie l Ñan cu a Assel Triple A, Ñga n ha ng Ñuo c
Ñgoa i To l Ñha l Vie l Ñan cu a FinanceAsia, va Ñga n Ha ng
Luu Ky To l Ñha l Vie l Ñan cu a Clobal Finance.
HSBC hien la doi lac chien luoc nuoc ngoai duy nhal cua
Tap doan Bao Viel voi so huu 10' co phan lai lap doan lai
chinh · bao hien hang dau Viel Ñan nay.
Oua hon 40 nan lien luc lang lruong ben vung va ngay
cang lon nanh, Bao Viel da chung lo duoc vi lhe doanh
nghiep bao hien hang dau Viel Ñan. Ñgay nay, voi nol
nang luoi rong lon gon 125 cong ly bao hien nhan lho va
bao hien phi nhan lho lren loan quoc cung voi Cong ly
Ouan Ly Ouy Bao Viel, Cong ly Lien Doanh Bao hien
Ouoc le Viel Ñan, Cong ly co phan chung khoan Bao Viel,
Ñgan hang Bao Viel, Cong ly Dau lu Bao Viel… Bao Viel
da phal lrien lhanh nol Tap doan Tai chinh · Bao hien
vung nanh.
La lhanh vien Tap doan Tai chinh – Bao hien BAO VíET,
Tong Cong ty Bao Hiem Bao Viet chuyen kinh doanh
bao hien phi nhan lho, kinh doanh lai bao hien, gian dinh
lon lhal, dau lu lai chinh va cac hoal dong kinh doanh khac
lheo quy dinh cua phap lual. Voi uy lin, kinh nghien kinh
doanh bao hien lau nan, lien luc lai chinh nanh, nang
luoi 66 cong ly lhanh vien lai lal ca cac linh, lhanh pho
lren loan quoc, doi ngu hon 2.300 nhan vien, 10.000 dai ly
bao hien chuyen nghiep cung su an hieu sau sac lhi
lruong noi dia, Tong Cong ly Bao hien Bao Viel ngay cang
khang dinh vai lro la doanh nghiep bao hien lon nhal lren
lhi lruong bao hien Viel Ñan.
BA O VIE T – TA P DOA N TA I CHINH – BA O HIE M HA NG DA U VIE T NAM
HSBC – NGA N HA NG TOA N CA U AM HIE U DIA PHUONG
GIÔÙ I THIEÄ U MUÏ C LUÏ C
GIÔÙI THIEÄU
BAŒO HIEÅM SÖÙC KHOŒE
1. Chöông trình Baœo Hieåm Classic (Cô Baœn)
2. Chöông trình Baœo Hieåm Preferred (Môœ Roäng)
3. Chöông trình Baœo Hieåm Executive (Naâng Cao)
4. Chöông trình Baœo Hieåm Deluxe (Toaøn Dieän)
SO SAÙNH CAÙC CHÖÔNG TRÌNH BAŒO HIEÅM
CAÙCH ÑAÊNG KYÙ THAM GIA BAŒO HIEÅM
trang 3
5
7
9
11
13
14
15
Ban nuon duoc bao ve luyel doi
voi nhung dich vu cao cap nhal
Ban chi can duoc bao ve voi
nhung dich vu co ban nhal
1. Chöông trình Classic (Cô Baû n) 2. Chöông trình Preferred (Môû Roä ng)
Ban nong nuon duoc bao
ve lol va rong rai hon
Ban nuon duoc nang nuc bao ve
voi chal luong dich vu lol va uy lin
3. Chöông trình Executive (Naâ ng Cao) 4. Chöông trình Deluxe (Toaø n Dieä n)
íol nai an hanh phuc luon khoi nguon lu suc khoe cua noi lhanh vien lrong gia dinh. Ben canh noi quan
lan ve giao duc, lai chinh, viec chan lo chu dao cho suc khoe cua ban lhan va gia dinh han la nol van de
ban khong lhe bo qua.
Ba o Hie n Su c Kho e íedical Care giu p gia n nhe ga nh na ng la i chinh lrong vie c cha n so c su c kho e cu a ba n
va gia dinh. Chinh vi va y, ba n va gia dinh co lhe an la n la n huo ng cuo c so ng no l ca ch vui kho e va lro n ve n.
Bao Hien Suc Khoe íedical Care nang den cho ban 4 chuong lrinh bao hien suc khoe phu hop voi lung
nhu cau khac nhau cua ban va gia dinh voi cac quyen loi noi bal sau:
• Ouyen loi bao hien co ban len den 1,3 li VÑD
• Tuy y chon lua cac co so khan chua benh
• Ñhieu quyen loi bo sung de hoan lhien chuong lrinh bao hien
• Thu luc don gian: ca gia dinh duoc bao hien lrong chi nol hop dong va phi bao hien bo ne nua cho con
cai se duoc gian den 10'
• Khong yeu cau khan suc khoe lruoc khi dang ky
• Chuong lrinh Bao hien Deluxe (Toan Dienì no rong quyen loi khan chua benh lai cac nuoc Chau A va
Toan lhe gioi chi voi nuc phi bo sung luong ung la 25' va 50' long phi hang nan.
• Hop dong lu dong lai luc hang nan
Caù c Chöông Trình Baû o Hieå m
BAŒ O HIEÅ M SÖÙ C KHOŒ E MEDICAL CARE
5
khoœi nguon lu söùc khoœe
cuoc song haïnh phuùc
7
Chi phi phong, giuong benh / phong chan soc dac biel
Chi phi khan, dieu lri lrong 30 ngay lruoc khi nhap vien
va lrong 45 ngay sau khi xual vien
Tro cap nan vien
Chi phi phau lhual (khong bao gon phau lhual cay ghep
noi lang nhung bao gon phau lhual ngoai lruì'
Cay ghep noi lang (khong bao gon chi phi nua noi langì'
Chi phi van chuyen cuu lhuong (lrong lanh lho Viel Ñanì
Chi phi nai lang
Tro cap nal gian lhu nhap
Ouyen loi dieu lri ngoai lru
Ouyen loi chan soc rang
Ouyen loi lhai san
Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
2.700.000 / ngay, len den 54.000.000 / nan
Len den 3.600.000 / nan
Len den 54.000.000 / nan
54.000 / ngay, len den 3.240.000 / nan
Len den 31.000.000 / nan
Len den 54.000.000 / nan
Len den 1.300.000 / le lang
90.000 / ngay, len den 16.200.000/ nan
Len den 5.400.000 / nan, 10 lan / nan va
len den 540.000 / lan
Len den 5.400.000 / nan
Len den 2.700.000 / nan
Len den 360.000.000 / nan
O
U
Y
E
N

L
O
I
B
O

S
U
N
G
O
U
Y
E
N

L
O
I
C
O

B
A
ŒN
OUYEN LOI BAŒO HIEM HAN MUC BAŒO HIEM (VND)
TONG MUC TRACH NHIEM VND 180.000.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
PHAM VI BAO HIEM VIET NAM
íol chuong lrinh Bao hien suc khoe hoan loan phu hop voi nhung nguoi co lhu nhap vua phai va co nhu
cau bao ve suc khoe bang nhung dich vu co ban voi chi phi hop ly.
1. Chöông trình Baû o hieå m Classic (Cô Baû n)
Ouyen Ioi co baœn
Chi phi nan vien va phau lhual
Ouyen Ioi bo sung
1. Tro cap nal gian lhu nhap
2. Ouyen loi dieu lri ngoai lru
3. Ouyen loi chan soc rang
4. Ouyen loi lhai san
5. Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 65
1.410.000
1.370.000
1.420.000
1.470.000
1.515.000
1.545.000
165.000
1.155.000
1.030.000
1.135.000
1.130.000
1.215.000
1.240.000
1.755.000
1.350.000
405.000
270.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
DO TUOI CUA
NGUOI DUOC BAO HIEM
PHI BAO HIEM
(VND)
PHI BAO HIEM
la nhu cau khong the thieu
baœo ve suc khoœe
´ Ou,en |oi bao hien chi ph| phau !hua! va qu,en |oi bao hien chi ph| ca, ghep noi !ang se khong duoc cong don na chi !raœ cho qu,en |oi nao cao hon.
9
O
U
Y
E
N

L
O
I
B
O

S
U
N
G
O
U
Y
E
N

L
O
I
C
O

B
A
ŒN
OUYEN LOI BAŒO HIEM HAN MUC BAŒO HIEM (VND)
OUYEN LOI BAŒO HIEM
TONG MUC TRACH NHIEM VND 320.000.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
PHAM VI BAO HIEM VIET NAM
2. Chöông trình Baû o hieå m Preferred (Môû Roä ng)
nguon tai saœn Ion nhat
suc khoœe la
La Chuong lrinh Bao hien suc khoe nang den nhieu quyen loi bao hien voi phan vi rong hon. Voi chuong
lrinh nay, ban se duoc chan soc suc khoe lai cac co so y le co uy lin lai Viel Ñan.
4.500.000 / ngay, len den 90.000.000 / nan
Len den 6.300.000 / nan
90.000 / ngay, len den 54.000.000 / nan
Len den 90.000.000 / nan
Len den 135.000.000 / nan
Len den 2.700.000 / nan
Len den 90.000.000 / nan
Len den 3.600.000 / le lang
130.000 / ngay, len den 32.400.000 / nan
Len den 9.000.000 / nan, 10 lan / nan va
len den 900.000 / lan
Len den 9.000.000 / nan
Len den 9.000.000 / nan
Len den 360.000.000 / nan
Ouyen Ioi co baœn
Chi phi nan vien va phau lhual
Ouyen Ioi bo sung
1. Tro cap nal gian lhu nhap
2. Ouyen loi dieu lri ngoai lru
3. Ouyen loi chan soc rang
4. Ouyen loi lhai san
5. Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 65
2.135.000
2.125.000
2.200.000
2.230.000
2.350.000
2.395.000
325.000
1.930.000
1.300.000
1.390.000
1.965.000
2.025.000
2.065.000
2.310.000
2.160.000
675.000
270.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
DO TUOI CUA
NGUOI DUOC BAO HIEM
PHI BAO HIEM
(VND)
´ Ou,en |oi bao hien chi ph| phau !hua! va qu,en |oi bao hien chi ph| ca, ghep noi !ang se khong duoc cong don na chi !raœ cho qu,en |oi nao cao hon.
PHI BAO HIEM
Chi phi phong, giuong benh / phong chan soc dac biel
Chi phi khan, dieu lri lrong 30 ngay lruoc khi nhap vien
va lrong 45 ngay sau khi xual vien
Tro cap nan vien
Chi phi phau lhual (khong bao gon phau lhual cay ghep
noi lang nhung bao gon phau lhual ngoai lruì'
Cay ghep noi lang (khong bao gon chi phi nua noi langì'
Chi phi y la va chan soc lai nha sau khi xual vien
(loi da 15 ngay/ nanì
Chi phi van chuyen cuu lhuong (lrong lanh lho Viel Ñanì
Chi phi nai lang
Tro cap nal gian lhu nhap
Ouyen loi dieu lri ngoai lru
Ouyen loi nha khoa
Ouyen loi lhai san
Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
11
3. Chöông trình Baû o hieå m Executive (Naâ ng Cao)
cho suc khoœe cuœa gia dinh ban
hay baœo ve toan dien
La chuong lrinh Bao hien suc khoe co nhieu quyen loi bao hien phong phu voi han nuc bao hien cao
giup ban duoc chan soc suc khoe loan dien voi chal luong dich vu lol nhal lai nhung co so y le cao cap
va uy lin lai Viel Ñan.
Chi phi phong, giuong benh / phong chan soc dac biel
Chi phi khan, dieu lri lrong 30 ngay lruoc khi nhap vien
va lrong 45 ngay sau khi xual vien
Tro cap nan vien
Chi phi phau lhual (khong bao gon phau lhual cay ghep
noi lang nhung bao gon phau lhual ngoai lruì'
Cay ghep noi lang (khong bao gon chi phi nua noi langì'
Chi phi y la va chan soc lai nha sau khi xual vien
(loi da 15 ngay/ nanì
Chi phi van chuyen cuu lhuong (lrong lanh lho Viel Ñanì
Chi phi nai lang
Tro cap nal gian lhu nhap
Ouyen loi dieu lri ngoai lru
Ouyen loi chan soc rang
Ouyen loi lhai san
Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
9.000.000 / ngay, len den 130.000.000 / nan
Len den 9.000.000 / nan
126.000 / ngay, len den 7.560.000 / nan
Len den 130.000.000 / nan
Len den 270.000.000 / nan
Len den 3.600.000 / nan
Len den 130.000.000 / nan
Len den 5.400.000 / le lang
270.000 / ngay, le n de n 43.600.000 / na n
Le n de n 12.600.000 / na n, 10 la n / na n va
le n de n 1.260.000 / la n
Len den 13.000.000 / nan
Len den 13.000.000 / nan
Len den 900.000.000 / nan
O
U
Y
E
N

L
O
I
B
O

S
U
N
G
O
U
Y
E
N

L
O
I
C
O

B
A
ŒN
OUYEN LOI BAŒO HIEM HAN MUC BAŒO HIEM (VND)
Ouyen Ioi co baœn
Chi phi nan vien va phau lhual
Ouyen Ioi bo sung
1. Tro cap nal gian lhu nhap
2. Ouyen loi dieu lri ngoai lru
3. Ouyen loi chan soc rang
4. Ouyen loi lhai san
5. Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 65
2.390.000
2.310.000
2.910.000
3.015.000
3.105.000
3.165.000
490.000
3.355.000
3.600.000
3.730.000
3.925.000
4.045.000
4.125.000
4.630.000
3.600.000
1.350.000
360.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
DO TUOI CUA
NGUOI DUOC BAO HIEM
PHI BAO HIEM
(VND)
´ Ou,en |oi bao hien chi ph| phau !hua! va qu,en |oi bao hien chi ph| ca, ghep noi !ang se khong duoc cong don na chi !raœ cho qu,en |oi nao cao hon.
PHI BAO HIEM
OUYEN LOI BAŒO HIEM
TONG MUC TRACH NHIEM VND 650.000.000
PHAM VI BAO HIEM VIET NAM
13
Chi phi phong, giuong benh / phong chan soc dac biel
Chi phi khan, dieu lri lrong 30 ngay lruoc khi nhap vien
va lrong 45 ngay sau khi xual vien
Tro cap nan vien
Chi phi phau lhual (khong bao gon phau lhual cay ghep
noi lang nhung bao gon phau lhual ngoai lruì'
Cay ghep noi lang (khong bao gon chi phi nua noi langì'
Chi phi y la va chan soc lai nha sau khi xual vien
(loi da 15 ngay/ nanì
Chi phi van chuyen cuu lhuong (lrong lanh lho Viel Ñanì
Chi phi nai lang
Tro cap nal gian lhu nhap
Ouyen loi dieu lri ngoai lru
Ouyen loi chan soc rang
Ouyen loi lhai san
Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
O
U
Y
E
N

L
O
I
B
O

S
U
N
G
O
U
Y
E
N

L
O
I
C
O

B
A
ŒN
OUYEN LOI BAŒO HIEM HAN MUC BAŒO HIEM (VND)
TONG MUC TRACH NHIEM VND 1.300.000.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
PHAM VI BAO HIEM VIET NAM, CHAU A & TOAN THE GIOI ªª
4. Chöông trình Baû o hieå m Deluxe (Toaø n Dieä n)
va phaœi duoc baœo ve luyel doi
suc khoœe la vo gia
La chuong lrinh Ba o hie n su c kho e bao go n nhie u quye n lo i ba o hie n cao va phong phu nha l cho phe p ba n
cu ng nguo i lha n duo c cha n so c va ba o ve su c kho e la i ca c co so y le uy lin ha ng da u la i Vie l Ñan, Cha u A va
lre n loa n lhe gio i.
13.000.000 / ngay, len den 360.000.000 / nan
Len den 13.000.000 / nan
130.000 / ngay, len den 10.300.000 / nan
Len den 360.000.000 / nan
Len den 540.000.000 / nan
Len den 5.400.000 / nan
Len den 360.000.000 / nan
Len den 7.200.000 / le lang
360.000 / ngay, len den 64.300.000 / nan
Le n de n 13.000.000 / na n, 10 la n / na nva le n de n 1.300.000 / la n
Len den 36.000.000 / nan
Len den 36.000.000 / nan
Len den 900.000.000 / nan
Ouyen Ioi co baœn
Chi phi nan vien va phau lhual
Ouyen Ioi bo sung
1. Tro cap nal gian lhu nhap
2. Ouyen loi dieu lri ngoai lru
3. Ouyen loi chan soc rang
4. Ouyen loi lhai san
5.Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 65
5.595.000
5.440.000
5.635.000
5.345.000
6.020.000
6.140.000
650.000
7.705.000
7.200.000
7.560.000
7.350.000
3.035.000
3.245.000
9.360.000
7.200.000
2.025.000
360.000
OUYEN LOI BAŒO HIEM
DO TUOI CUA
NGUOI DUOC BAO HIEM
PHI BAO HIEM
(VND)
´ Ou,en |oi bao hien chi ph| phau !hua! va qu,en |oi bao hien chi ph| ca, ghep noi !ang se khong duoc cong don na chi !raœ cho qu,en |oi nao cao hon.
´´Chuong !rình Bao hien De|uxe (Toan Dien) no rong qu,en |oi khan chua benh !ai cac nuoc Chau A va Toan !he gioi chi voi nuc ph| bo sung !uong ung |a 25¨
va 50¨ !ong ph| hang nan.
PHI BAO HIEM
15 14
Löu yù: Tal caœ nhung lhong lin lrong cuon lhong lin nay chi nang linh chal lhan khaœo. Vui long xen Hop Dong Baœo Hien
nau de biel lhen chi liel.
´ Ou,en |oi bao hien chi ph| phau !hua! va qu,en |oi bao hien chi ph| ca, ghep noi !ang se khong duoc cong don na chi !raœ cho qu,en |oi nao cao hon.
´´ Chuong !rình Bao hien De|uxe (Toan Dien) no rong qu,en |oi khan chua benh !ai cac nuoc Chau A va Toan !he gioi chi voi nuc ph| bo sung !uong ung |a 25¨
va 50¨ !ong ph| hang nan.
SO SAÙ NH CAÙ C CHÖÔNG TRÌNH BAŒ O HIEÅ M
O
U
Y
E
N

L
O
I

C
O

B
A
ŒN
O
U
Y
E
N

L
O
I

B
O

S
U
N
G
OUYEN LOI BAŒO HIEM
CLASSIC PREFERRED EXECUTIVE DELUXE
HAN MUC BAŒO HIEM
Tong nuc lrach nhien
Chi phi nai lang
Tro cap nal gian
lhu nhap
Ouyen loi dieu lri
ngoai lru
Ouyen loi chan soc rang
Chi phi phong, giuong
benh / phong chan soc
dac biel
2.700.000 / ngay
Len den
54.000.000 / nan
4.500.000 / ngay
Len den
90.000.000 / nan
9.000.000 / ngay
Len den
130.000.000 / nan
13.000.000 / ngay
Len den
360.000.000 / nan
Chi phi khan, dieu lri
lrong 30 ngay lruoc khi
nhap vien va lrong 45
ngay sau khi xual vien
Len den
3.600.000 / nan
Len den
6.300.000 / nan
Len den
9.000.000 / nan
Len den
13.000.000 / nan
Tro cap nan vien
54.000 / ngay
Len den
3.240.000 / nan
90.000 / ngay
Len den
5.400.000 / nan
126.000 / ngay
Len den
7.560.000 / nan
130.000 / ngay
Len den
10.300.000 / nan
Chi phi phau lhual
(khong bao gon phau
lhual cay ghep noi lang
nhung bao gon phau
lhual ngoai lruì'
Len den
54.000.000 / nan
Len den
90.000.000 / nan
Len den
130.000.000 / nan
Len den
360.000.000 / nan
130.000.000 320.000.000 650.000.000 1.300.000.000
Cay ghep noi lang
(khong bao gon chi phi
nua noi langì'
Len den
31.000.000 / nan
Len den
135.000.000 / nan
Len den
270.000.000 / nan
Len den
540.000.000 / nan
Khong Len den
2.700.000 / nan
Len den
3.600.000 / nan
Len den
5.400.000 / nan
Chi phi van chuyen cuu
lhuong (lrong phan vi
lanh lho Viel Ñanì
Chi phi y la va cha n so c
la i nha sau khi xua l vie n
(lo i da 15 nga y / na nì
Len den
54.000.000 / nan
Len den
5.400.000 / nan
Len den
9.000.000 / nan
Len den
13.000.000 / nan
Len den
36.000.000 / nan
Ouyen loi lhai san Len den
2.700.000 / nan
Len den
9.000.000 / nan
Len den
13.000.000 / nan
Len den
36.000.000 / nan
Ouyen loi van chuyen
y le cap cuu
Len den
360.000.000 / nan
Len den
360.000.000 / nan
Len den
900.000.000 / nan
Len den
900.000.000 / nan
Len den
90.000.000 / nan
Len den
130.000.000 / nan
Len den
360.000.000 / nan
Len den
1.300.000 / le lang
90.000 / ngay
Len den
16.200.000 / nan
Len den
5.400.000 / nan,
10 lan / nan va
Len den 540.000 / lan
Len den
9.000.000 / nan,
10 lan / nan va
Len den 900.000 / lan
Len den
12.600.000 / nan,
10 lan / nan va
Le n de n 1.260.000 / la n
Len den
13.000.000 / nan,
10 lan / nan va
Le n de n 1.300.000 / la n
130.000.000 / ngay
Len den
32.400.000 / nan
270.000 / ngay
Len den
43.600.000 / nan
360.000 / ngay
Len den
64.300.000 / nan
Len den
3.600.000 / le lang
Len den
5.400.000 / le lang
Len den
7.200.000 / le lang
Pham vi bao hiem Viet Nam
VIE T NAM, CHA U A
& TOA N THE GIO Iªª
Ouyen Ioi co baœn
Chi phi nan vien va phau lhual
Ouyen Ioi bo sung
1. Tro cap nal gian lhu nhap
2. Ouyen loi dieu lri ngoai lru
3. Ouyen loi chan soc rang
4. Ouyen loi lhai san
5.Ouyen loi van chuyen y le cap cuu
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 30
Tu 31 den 40
Tu 41 den 50
Tu 51 den 60
Tu 61 den 65
Tu 0 den 13
Tu 19 den 65
5.595.000
5.440.000
5.635.000
5.345.000
6.020.000
6.140.000
650.000
7.705.000
7.200.000
7.560.000
7.350.000
3.035.000
3.245.000
9.360.000
7.200.000
2.025.000
360.000
PHAM VI BAŒO HIEM PHI BAO HIEM NGUOI / NAM
PHI BAO HIEM
CLASSIC PREFERRED EXECUTIVE DELUXE
1.410,000
1.370,000
1.420,000
1.470,000
1.515.000
1.545.000
165,000
1.155.000
1.030.000
1.135.000
1.130.000
1.215.000
1.240.000
1.755.000
1.350.000
405.000
270.000
2.390.000
2.310.000
2.910.000
3.015.000
3.105.000
3.165.000
490.000
3.355.000
3.600.000
3.730.000
3.925.000
4.045.000
4.125.000
4.630.000
3.600.000
1.350.000
360.000
2.135.000
2.125.000
2.200.000
2.230.000
2.350.000
2.395.000
325.000
1.930.000
1.300.000
1.390.000
1.965.000
2.025.000
2.065.000
2.310.000
2.160.000
675.000
270.000
17 16
3
An Gia Tai Loc:
An Cia Tai Loc la san phan bao hien nang lai cho ban su an lan va chu dong
khi hoach dinh lai chinh cho luong lai, bao ve cuoc song yen vui cho ban lhan
va gia dinh, dong lhoi giup ban lich luy nol cach an loan va hieu quaœ.
4
Bao Hiem Nha Tu Nhan:
Ñgoi nha la lo an, lai san va la lhanh qua na ban day cong xay dap. Va de bao
ve nai an cua ban, dich vu bao hien Ñha Tu Ñhan cua Bao Hien Bao Viel la
chon lua lol nhal.
Bao Hiem Xe Oto:
Chuong lrinh bao hien xe o lo voi nhieu loi ich hap dan cung dich vu ho lro
nhanh chong cuœa Baœo Hien Baœo Viel co lhe dap ung noi nhu cau cua ban. Tu
nay, ban se hoan loan an lan va lhoai nai lren noi neo duong voi chiec xe
lhan yeu cua ninh.
5
Iien he truy cap goi ngay
(84 8 ) 37 247 247 www.hsbc.com.vn Chi Nhanh hoac
Phong Giao Dich
gan nhat.
Thoâng tin quan troïng
Dòch vuï Baûo Hieåm Söùc Khoœe Medical Care do Toång Coâng Ty Baœo Hieåm Baûo Vieät, ñòa chæ soá 35 Hai Baø Tröng, Haø Noäi, Vieät Nam cung caáp.
Dòch vuï naøy khoâng phaûi laø nghóa vuï, hoaëc kí göûi / kí quyõ hoaëc baûo ñaûm cuûa Ngaân haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam).
Phal hanh boœi Ñgan hang TÑHH nol lhanh vien HSBC (Viel Ñanì
1
Bao Hiem An Toan Ca Nhan:
Bao Hien An Toan Ca Ñhan cua Bao Hien Bao Viel se giup ban va gia dinh
gian nhe cac ganh nang ve lai chinh neu chang nay ban bi lai nan lai Viel
Ñan hoac bal cu dau lren lhe gioi.
Chuhg Ioi cuhg gioi Ihieu deh bah moI so sah pham bao hiem khac:
Bao Hiem Sinh Mang Co Thoi Han:
La nguoi lru col lrong gia dinh, ban luon nuon bao ve cho nhung nguoi yeu
lhuong dong lhoi dan bao nol cuoc song an vui hanh phuc cho du lrong cuoc
song co nhung rui ro bal lrac. Voi chi phi hop ly Bao Hien Sinh íang Co Thoi
Han cua Bao Viel Ñhan lho nang den nol giai phap bao hien linh hoal cho
ban va gia dinh.
Suc khoe la Iai sah quy gia hhaI cua moi hguoi. Hay chu
dohg bao ve suc khoe cho bah va gia dìhh bahg cach
dieh vao doh dahg ky Bao Hiem Suc Khoe Medical Care
hgay hom hay.
2

MUÏC LUÏC GIÔÙI THIEÄU HSBC – NGAÂN HAØNG TOAØN CAÀU AM HIEÅU ÑÒA PHÖÔNG GIÔÙI THIEÄU trang 3 BAŒO HIEÅM SÖÙC KHOŒE 5 Taäp ñoaøn HSBC laø moät trong nhöõng toå chöùc taøi chính vaø ngaân haøng lôùn nhaát treân theá giôùi vôùi truï sôû chính taïi Luaân Ñoân. HSBC ñaït ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng quan troïng nhö Ngaân Haøng Toát Nhaát Vieät Nam vaø Ngaân Haøng Taøi Trôï Thöông Maïi Toát Nhaát Vieät Nam cuûa Asset Triple A. Laø thaønh vieân Taäp ñoaøn Taøi chính – Baûo hieåm BAÛO VIEÄT. Baûo Vieät ñaõ chöùng toû ñöôïc vò theá doanh nghieäp baûo hieåm haøng ñaàu Vieät Nam.800 nhaân vieân.000 ñaïi lyù baûo hieåm chuyeân nghieäp cuøng söï am hieåu saâu saéc thò tröôøng noäi ñòa. Coâng ty coå phaàn chöùng khoaùn Baûo Vieät. Coâng ty Ñaàu tö Baûo Vieät… Baûo Vieät ñaõ phaùt trieån thaønh moät Taäp ñoaøn Taøi chính . kinh doanh taùi baûo hieåm. Vôùi uy tín. Coâng ty Lieân Doanh Baûo hieåm Quoác teá Vieät Nam. HSBC trôû thaønh ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaàu tieân ñöa ngaân haøng con 100% voán nöôùc ngoaøi vaøo hoaït ñoäng taïi Vieät Nam vôùi teân goïi Ngaân haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam) vaø coù soá voán ñaêng kí 3.Baûo hieåm vöõng maïnh. HSBC coù maët taïi Vieät Nam töø naêm 1870.500 vaên phoøng vaø chi nhaùnh taïi 86 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå. Toång Coâng ty Baûo Hieåm Baûo Vieät chuyeân kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï. vaø Ngaân Haøng Löu Kyù Toát Nhaát Vieät Nam cuûa Global Finance. 1. maïng löôùi 66 coâng ty thaønh vieân taïi taát caû caùc tænh. kinh nghieäm kinh doanh baûo hieåm laâu naêm. HSBC hieän laø ñoái taùc chieán löôïc nöôùc ngoaøi duy nhaát cuûa Taäp ñoaøn Baûo Vieät vôùi sôû höõu 10% coå phaàn taïi taäp ñoaøn taøi chính . vôùi moät maïng löôùi roäng lôùn goàm 125 coâng ty baûo hieåm nhaân thoï vaø baûo hieåm phi nhaân thoï treân toaøn quoác cuøng vôùi Coâng ty Quaûn Lyù Quyõ Baûo Vieät. Toång Coâng ty Baûo hieåm Baûo Vieät ngaøy caøng khaúng ñònh vai troø laø doanh nghieäp baûo hieåm lôùn nhaát treân thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam. Ngaøy 01/01/2009. thaønh phoá treân toaøn quoác.000 tyû ñoàng. Naêm 2008. Chöông trình Baœo Hieåm Executive (Naâng Cao) 11 4.baûo hieåm haøng ñaàu Vieät Nam naøy. Taäp ñoaøn phuïc vuï khaùch haøng toaøn caàu vôùi khoaûng 9. ñaàu tö taøi chính vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Chöông trình Baœo Hieåm Preferred (Môœ Roäng) 9 3. Ngaân haøng Nöôùc Ngoaøi Toát Nhaát Vieät Nam cuûa FinanceAsia. Chöông trình Baœo Hieåm Deluxe (Toaøn Dieän) 13 SO SAÙNH CAÙC CHÖÔNG TRÌNH BAŒO HIEÅM 14 CAÙCH ÑAÊNG KYÙ THAM GIA BAŒO HIEÅM 15 BAÛO VIEÄT – TAÄP ÑOAØN TAØI CHÍNH – BAÛO HIEÅM HAØNG ÑAÀU VIEÄT NAM Qua hôn 40 naêm lieân tuïc taêng tröôûng beàn vöõng vaø ngaøy caøng lôùn maïnh. Ngaân haøng Baûo Vieät. Chöông trình Baœo Hieåm Classic (Cô Baœn) 7 2. Ngaøy nay. ñoäi nguõ hôn 2. 10. tieàm löïc taøi chính maïnh. 3 . giaùm ñònh toån thaát.

3 tæ VNÑ • Tuøy yù choïn löïa caùc cô sôû khaùm chöõa beänh • Nhieàu quyeàn lôïi boå sung ñeå hoaøn thieän chöông trình baûo hieåm • Thuû tuïc ñôn giaûn: caû gia ñình ñöôïc baûo hieåm trong chæ moät hôïp ñoàng vaø phí baûo hieåm boá meï mua cho con caùi seõ ñöôïc giaûm ñeán 10% • Khoâng yeâu caàu khaùm söùc khoûe tröôùc khi ñaêng kyù • Chöông trình Baûo hieåm Deluxe (Toaøn Dieän) môû roäng quyeàn lôïi khaùm chöõa beänh taïi caùc nöôùc Chaâu AÙ vaø Toaøn theá giôùi chæ vôùi möùc phí boå sung töông öùng laø 25% vaø 50% toång phí haøng naêm. Baûo Hieåm Söùc Khoûe Medical Care giuùp giaûm nheï gaùnh naëng taøi chính trong vieäc chaêm soùc söùc khoûe cuûa baïn vaø gia ñình. Chöông trình Preferred (Môû Roäng) Baïn mong muoán ñöôïc baûo veä toát vaø roäng raõi hôn 4. Caùc Chöông Trình Baûo Hieåm Baûo Hieåm Söùc Khoûe Medical Care mang ñeán cho baïn 4 chöông trình baûo hieåm söùc khoûe phuø hôïp vôùi töøng nhu caàu khaùc nhau cuûa baïn vaø gia ñình vôùi caùc quyeàn lôïi noåi baät sau: • Quyeàn lôïi baûo hieåm cô baûn leân ñeán 1. • Hôïp ñoàng töï ñoäng taùi tuïc haèng naêm cuoäc soáng haïnh phuùc khôœi nguoàn töø söùc khoœe 1. vieäc chaêm lo chu ñaùo cho söùc khoûe cuûa baûn thaân vaø gia ñình haún laø moät vaán ñeà baïn khoâng theå boû qua. taøi chính. Chöông trình Classic (Cô Baûn) Baïn chæ caàn ñöôïc baûo veä vôùi nhöõng dòch vuï cô baûn nhaát 2. baïn vaø gia ñình coù theå an taâm taän höôûng cuoäc soáng moät caùch vui khoûe vaø troïn veïn. Chöông trình Deluxe (Toaøn Dieän) Baïn muoán ñöôïc baûo veä tuyeät ñoái vôùi nhöõng dòch vuï cao caáp nhaát 3. Beân caïnh moái quan taâm veà giaùo duïc. Chöông trình Executive (Naâng Cao) Baïn muoán ñöôïc naâng möùc baûo veä vôùi chaát löôïng dòch vuï toát vaø uy tín 5 .BAŒO HIEÅM SÖÙC KHOŒE MEDICAL CARE Moät maùi aám haïnh phuùc luoân khôûi nguoàn töø söùc khoûe cuûa moãi thaønh vieân trong gia ñình. Chính vì vaäy.

000 1. PHÍ BAÛO HIEÅM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Quyeàn lôïi cô baœn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 Chi phí naèm vieän vaø phaãu thuaät Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 Quyeàn lôïi boå sung 1.155.400.215.000 1.000 1.000 / naêm Leân ñeán 1.545.470. Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 65 165. Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng 4.000 1. Quyeàn lôïi thai saûn 5.000 1.000. leân ñeán 3.350.000 / ngaøy.000 1.200.000 / naêm 54.000 / naêm Leân ñeán 81. QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM PHAÏM VI BAÛO HIEÅM TOÅNG MÖÙC TRAÙCH NHIEÄM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Chi phí phoøng. Chöông trình Baûo hieåm Classic (Cô Baûn) Moät chöông trình Baûo hieåm söùc khoûe hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp vöøa phaûi vaø coù nhu caàu baûo veä söùc khoûe baèng nhöõng dòch vuï cô baûn vôùi chi phí hôïp lyù. leân ñeán 54.240. giöôøng beänh / phoøng chaêm soùc ñaëc bieät Chi phí khaùm.000 1.000 / naêm.135.755.000 / naêm Leân ñeán 3.000 / leã tang 90.000 / naêm Leân ñeán 54.000 / naêm Leân ñeán 54.000.420.000 / laàn Leân ñeán 5.000 1.000 1.000 1.000 405.080.000 1.000.000.700.000 / naêm Leân ñeán 360. Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Töø 19 ñeán 30 Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 3.000 ÑOÄ TUOÅI CUÛA NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM PHÍ BAÛO HIEÅM (VNÑ) 7 .000 / ngaøy.000 1.000.370.000 1.000 270.700.240.410.400. Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Töø 0 ñeán 18 2.600.000/ naêm Leân ñeán 5.000 1.000 / naêm QUYEÀN LÔÏI BOÅ SUNG QUYEÀN LÔÏI CÔ BAŒN Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng Quyeàn lôïi thai saûn Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu baœo veä söùc khoœe laø nhu caàu khoâng theå thieáu * Quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí phaãu thuaät vaø quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí caáy gheùp noäi taïng seõ khoâng ñöôïc coäng doàn maø chi traœ cho quyeàn lôïi naøo cao hôn. 10 laàn / naêm vaø leân ñeán 540.000 / naêm Leân ñeán 2. leân ñeán 16.515.000 / ngaøy. ñieàu trò trong 30 ngaøy tröôùc khi nhaäp vieän vaø trong 45 ngaøy sau khi xuaát vieän Trôï caáp naèm vieän Chi phí phaãu thuaät (khoâng bao goàm phaãu thuaät caáy gheùp noäi taïng nhöng bao goàm phaãu thuaät ngoaïi truù)* Caáy gheùp noäi taïng (khoâng bao goàm chi phí mua noäi taïng)* Chi phí vaän chuyeån cöùu thöông (trong laõnh thoå Vieät Nam) Chi phí mai taùng Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp VIEÄT NAM VND 180.800.000.1.180.000 HAÏN MÖÙC BAŒO HIEÅM (VNÑ) 2.

000 2.000 / ngaøy.000 / naêm Leân ñeán 9. leân ñeán 54.2. QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM PHAÏ QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM M VI BAÛO HIEÅM TOÅNG MÖÙC TRAÙCH NHIEÄM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Chi phí phoøng.000.000 2.000 / naêm 90.000 1.000 HAÏN MÖÙC BAŒO HIEÅM (VNÑ) 4.000 / naêm Leân ñeán 9.965.000.000.000 2.000.000 2.395.000.000 1.000 / naêm QUYEÀN LÔÏI CÔ BAŒN QUYEÀN LÔÏI BOÅ SUNG Trôï caáp naèm vieän Chi phí phaãu thuaät (khoâng bao goàm phaãu thuaät caáy gheùp noäi taïng nhöng bao goàm phaãu thuaät ngoaïi truù)* Caáy gheùp noäi taïng (khoâng bao goàm chi phí mua noäi taïng)* Chi phí y taù vaø chaêm soùc taïi nhaø sau khi xuaát vieän (toái ña 15 ngaøy/ naêm) Chi phí vaän chuyeån cöùu thöông (trong laõnh thoå Vieät Nam) Chi phí mai taùng Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Quyeàn lôïi nha khoa Quyeàn lôïi thai saûn Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu söùc khoœe laø nguoàn taøi saœn lôùn nhaát * Quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí phaãu thuaät vaø quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí caáy gheùp noäi taïng seõ khoâng ñöôïc coäng doàn maø chi traœ cho quyeàn lôïi naøo cao hôn.000 / naêm Leân ñeán 360. Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng 4. leân ñeán 32. Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 3.000.810.125.000 1.000 / ngaøy.000.000 675.000 2.000 270.930. Chöông trình Baûo hieåm Preferred (Môû Roäng) Laø Chöông trình Baûo hieåm söùc khoûe mang ñeán nhieàu quyeàn lôïi baûo hieåm vôùi phaïm vi roäng hôn.700.000 2.800.280.000 / naêm Leân ñeán 90.000 / naêm Leân ñeán 6. Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 2.000 2. Quyeàn lôïi thai saûn 5. ñieàu trò trong 30 ngaøy tröùoc khi nhaäp vieän vaø trong 45 ngaøy sau khi xuaát vieän VIEÄT NAM VND 320.000 / naêm Leân ñeán 2.160.200.000 / ngaøy.500.600.185. Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 65 325.000 2. Vôùi chöông trình naøy. giöôøng beänh / phoøng chaêm soùc ñaëc bieät Chi phí khaùm.400. PHÍ BAÛO HIEÅM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Quyeàn lôïi cô baœn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 Chi phí naèm vieän vaø phaãu thuaät Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 Quyeàn lôïi boå sung 1.890.000.000 2.000 / naêm Leân ñeán 90.000 / naêm Leân ñeán 135.000 2.000. leân ñeán 90. 10 laàn / naêm vaø leân ñeán 900.065.000 1.300.000 ÑOÄ TUOÅI CUÛA NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM PHÍ BAÛO HIEÅM (VNÑ) 9 .000 / naêm Leân ñeán 3.000. baïn seõ ñöôïc chaêm soùc söùc khoûe taïi caùc cô sôû y teá coù uy tín taïi Vieät Nam.000 / leã tang 180.025.350.000 / naêm.000 / laàn Leân ñeán 9.

000 1.000 / naêm 126.925. leân ñeán 180.045. Chöông trình Baûo hieåm Executive (Naâng Cao) Laø chöông trình Baûo hieåm söùc khoûe coù nhieàu quyeàn lôïi baûo hieåm phong phuù vôùi haïn möùc baûo hieåm cao giuùp baïn ñöôïc chaêm soùc söùc khoûe toaøn dieän vôùi chaát löôïng dòch vuï toát nhaát taïi nhöõng cô sôû y teá cao caáp vaø uy tín taïi Vieät Nam.000 / naêm Leân ñeán 180.000 / naêm Leân ñeán 900.000 2.3.780.600. leân ñeán 48.000 / naêm Leân ñeán 5. PHÍ BAÛO HIEÅM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Quyeàn lôïi cô baœn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 Chi phí naèm vieän vaø phaãu thuaät Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 Quyeàn lôïi boå sung 1.000 2.000.560. ñieàu trò trong 30 ngaøy tröôùc khi nhaäp vieän vaø trong 45 ngaøy sau khi xuaát vieän VIEÄT NAM VND 650.000.000 / naêm Leân ñeán 9.000.000 HAÏN MÖÙC BAŒO HIEÅM (VNÑ) 9.000 / leã tang 270.000 3.260.910. 10 laàn / naêm vaø leân ñeán 1.890.000 / ngaøy.600.000 / naêm Leân ñeán 180.000 / laàn Leân ñeán 18.000 3.105. Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 3.000.000.000 360.000 / naêm. giöôøng beänh / phoøng chaêm soùc ñaëc bieät Chi phí khaùm.000 ÑOÄ TUOÅI CUÛA NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM PHÍ BAÛO HIEÅM (VNÑ) 11 .000.000 / naêm QUYEÀN LÔÏI CÔ BAŒN QUYEÀN LÔÏI BOÅ SUNG Trôï caáp naèm vieän Chi phí phaãu thuaät (khoâng bao goàm phaãu thuaät caáy gheùp noäi taïng nhöng bao goàm phaãu thuaät ngoaïi truù)* Caáy gheùp noäi taïng (khoâng bao goàm chi phí mua noäi taïng)* Chi phí y taù vaø chaêm soùc taïi nhaø sau khi xuaát vieän (toái ña 15 ngaøy/ naêm) Chi phí vaän chuyeån cöùu thöông (trong laõnh thoå Vieät Nam) Chi phí mai taùng Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng Quyeàn lôïi thai saûn Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu haõy baœo veä toaøn dieän cho söùc khoœe cuœa gia ñình baïn * Quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí phaãu thuaät vaø quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí caáy gheùp noäi taïng seõ khoâng ñöôïc coäng doàn maø chi traœ cho quyeàn lôïi naøo cao hôn.000 4.000 / naêm Leân ñeán 18.000 / naêm Leân ñeán 12.600.000 2.000 3. QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM PHAÏM VI BAÛO HIEÅM TOÅNG MÖÙC TRAÙCH NHIEÄM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Chi phí phoøng.000 3.000 4.855.000 3.000 / ngaøy.350.000 3. Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng 4. Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 65 490. Quyeàn lôïi thai saûn 5.000 / ngaøy.600. Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 2.000 3.015.810.000 4.125.000 3. leân ñeán 7.000.000.400.000 / naêm Leân ñeán 270.600.000.165.000 / naêm Leân ñeán 3.000.680.

000.000 / naêm Leân ñeán 36.000 8. leân ñeán 64.000.000.440.Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 65 650.800.200.000 8.000.4.245.000 7.000.020.000 / leã tang 360.000 5.000.000 7.000 / naêm 180.000 / naêm Leân ñeán 360.000.635.000 / naêm QUYEÀN LÔÏI CÔ BAŒN QUYEÀN LÔÏI BOÅ SUNG Trôï caáp naèm vieän Chi phí phaãu thuaät (khoâng bao goàm phaãu thuaät caáy gheùp noäi taïng nhöng bao goàm phaãu thuaät ngoaïi truù)* Caáy gheùp noäi taïng (khoâng bao goàm chi phí mua noäi taïng)* Chi phí y taù vaø chaêm soùc taïi nhaø sau khi xuaát vieän (toái ña 15 ngaøy/ naêm) Chi phí vaän chuyeån cöùu thöông (trong laõnh thoå Vieät Nam) Chi phí mai taùng Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng Quyeàn lôïi thai saûn Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu söùc khoœe laø voâ giaù vaø phaœi ñöôïc baœo veä tuyeät ñoái * Quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí phaãu thuaät vaø quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí caáy gheùp noäi taïng seõ khoâng ñöôïc coäng doàn maø chi traœ cho quyeàn lôïi naøo cao hôn.000 7.800.000 6.000.000 / laàn Leân ñeán 36.000 / naêm Leân ñeán 5.000 5.000 6.200. CHAÂU AÙ & TOAØN THEÁ GIÔÙI ** VND 1. leân ñeán 360.800.000 2. Quyeàn lôïi thai saûn 5.000 / ngaøy.000 / ngaøy.000. Chaâu AÙ vaø treân toaøn theá giôùi.360.400. Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng 4. QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM PHAÏM VI BAÛO HIEÅM TOÅNG MÖÙC TRAÙCH NHIEÄM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Chi phí phoøng.000 / ngaøy.560. 10 laàn / naêm vaø leân ñeán 1.850.300.705.000 / naêm Leân ñeán 540.000 / naêm.000 360.000 7.000 / naêm Leân ñeán 7.000. giöôøng beänh / phoøng chaêm soùc ñaëc bieät Chi phí khaùm.000 HAÏN MÖÙC BAŒO HIEÅM (VNÑ) 18. Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 2.025.845. leân ñeán 10. **Chöông trình Baûo hieåm Deluxe (Toaøn Dieän) môû roäng quyeàn lôïi khaùm chöõa beänh taïi caùc nöôùc Chaâu AÙ vaø Toaøn theá giôùi chæ vôùi möùc phí boå sung töông öùng laø 25% vaø 50% toång phí haøng naêm.595.000 9.000 / naêm Leân ñeán 900.000 / naêm Leân ñeán 360.200.000 5.000 5. PHÍ BAÛO HIEÅM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM Quyeàn lôïi cô baœn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 Chi phí naèm vieän vaø phaãu thuaät Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 Quyeàn lôïi boå sung 1. Chöông trình Baûo hieåm Deluxe (Toaøn Dieän) Laø chöông trình Baûo hieåm söùc khoûe bao goàm nhieàu quyeàn lôïi baûo hieåm cao vaø phong phuù nhaát cho pheùp baïn cuøng ngöôøi thaân ñöôïc chaêm soùc vaø baûo veä söùc khoûe taïi caùc cô sôû y teá uy tín haøng ñaàu taïi Vieät Nam.000 7.000. Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 3. ñieàu trò trong 30 ngaøy tröôùc khi nhaäp vieän vaø trong 45 ngaøy sau khi xuaát vieän VIEÄT NAM.085.140.000 / naêm Leân ñeán 18.000 / naêm Leân ñeán 18.000 ÑOÄ TUOÅI CUÛA NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM PHÍ BAÛO HIEÅM (VNÑ) 13 .

000.700. giöôøng beänh / phoøng chaêm soùc ñaëc bieät Chi phí khaùm.000 1.000.000 4.600.000 / naêm 126.000.000 2.185.000 / ngaøy Leân ñeán 3.000 / laàn Leân ñeán 1.300.000 / ngaøy Leân ñeán 360.000 1.000 1.140.160.000.000 / ngaøy Leân ñeán 10.890.000 / leã tang Leân ñeán 540.000.200.000 6.000 2. CHAÂU AÙ & TOAØN THEÁ GIÔÙI** Leân ñeán 54.000 325.500.000 / naêm Leân ñeán 36.000 / leã tang Vieät Nam Leân ñeán 270.125.280.930.810.420.000 / naêm Leân ñeán 36.000 2.855.000.000 1.000 6.000 / naêm Leân ñeán 360.440.000 1.000.000 1.000.000 1. 9.000 2.600.000 / naêm 54.635.410.080.000 1.705.000.700.000 3.470.000 / naêm 360.000 / naêm Leân ñeán 5.000 5.000 / naêm * Quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí phaãu thuaät vaø quyeàn lôïi baûo hieåm chi phí caáy gheùp noäi taïng seõ khoâng ñöôïc coäng doàn maø chi traœ cho quyeàn lôïi naøo cao hôn.000 2.000 / naêm 48.000 / naêm Leân ñeán 360.350.400.000 360.600. 14 15 .545.000 / naêm Quyeàn lôïi boå sung Leân ñeán 18.000 / naêm Khoâng Leân ñeán 135.000 4.000 7.890.000 270.000 3.065.000 / laàn Leân ñeán 1.965.000 18.000.910.000.400.000.200.000.000 3.000 / naêm Leân ñeán 360.000 1.200.560.000 8.000 / ngaøy Leân ñeán 16.400.000 4.000 1.200.000 7.000 / naêm PREFERRED 2.000 / naêm PHAÏM VI BAŒO HIEÅM DELUXE 1.000 1.000 / naêm Leân ñeán 3.000. Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 2.000.000.400.045.135.000.000.125.000 2. 10 laàn / naêm vaø Leân ñeán 540.000 / naêm Leân ñeán 180.000 / ngaøy Leân ñeán 90.600.000 1.000 / laàn Leân ñeán 9.400.000 / ngaøy 270.000.000 1.000.Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Quyeàn lôïi cô baœn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 30 Chi phí naèm vieän vaø phaãu thuaät Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 PHÍ BAÛO HIEÅM NGÖÔØI / NAÊM CLASSIC 1.000 EXECUTIVE 650. Vui loøng xem Hôïp Ñoàng Baœo Hieåm maãu ñeå bieát theâm chi tieát.000 675.000 / ngaøy Leân ñeán 180.000 / naêm Leân ñeán 3.165.000 4.000 / ngaøy 180.600.000 2.000 / naêm Leân ñeán 18.000 2.000 / naêm HAÏN MÖÙC BAŒO HIEÅM PREFERRED 320.000 / naêm Leân ñeán 360.000 3.000.020.600.000 / naêm Leân ñeán 900.000 3. 12.780.400.515.000.000 1.000 7.800. 10 laàn / naêm vaø 10 laàn / naêm vaø 10 laàn / naêm vaø Leân ñeán 900.300.395.000.085.000 / ngaøy Leân ñeán Leân ñeán Leân ñeán 64.000 / naêm Leân ñeán 180.800.000 / naêm Leân ñeán 2.000 / naêm 90.025.600.000 8.000 / naêm.000 / naêm Leân ñeán 9.000 QUYEÀN LÔÏI CÔ BAŒN Trôï caáp naèm vieän Chi phí phaãu thuaät (khoâng bao goàm phaãu thuaät caáy gheùp noäi taïng nhöng bao goàm phaãu thuaät ngoaïi truù)* Caáy gheùp noäi taïng (khoâng bao goàm chi phí mua noäi taïng)* Chi phí y taù vaø chaêm soùc taïi nhaø sau khi xuaát vieän (toái ña 15 ngaøy / naêm) Chi phí vaän chuyeån cöùu thöông (trong phaïm vi laõnh thoå Vieät Nam) Chi phí mai taùng Phaïm vi baûo hieåm Trôï caáp maát giaûm thu nhaäp Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng Quyeàn lôïi vaän chuyeån y teá caáp cöùu Quyeàn lôïi thai saûn Leân ñeán 54.000.000 / naêm Leân ñeán 90.000 / naêm Leân ñeán 7.000 3.810.000 / ngaøy Leân ñeán 7.000 / naêm 32.700.000 2.000 7. Quyeàn lôïi chaêm soùc raêng 4.000 1.000.000.000.680.595.000 DELUXE 5.000 2. Löu yù: Taát caœ nhöõng thoâng tin trong cuoán thoâng tin naøy chæ mang tính chaát tham khaœo.200.000 EXECUTIVE 2.000 / naêm 180.000 650.000 / naêm Leân ñeán Leân ñeán Leân ñeán 18.850.000. Quyeàn lôïi thai saûn Töø 0 ñeán 18 Töø 19 ñeán 65 5.000 / ngaøy Leân ñeán 5.000 1.000.215.155.845.000 / naêm Leân ñeán 2.000 / naêm Leân ñeán 81.000 3.350.000.000 / naêm Leân ñeán 1.000.000 9.000.000 490.000 / leã tang VIEÄT NAM.350.000 / ngaøy Leân ñeán 54.180.000 / naêm Leân ñeán 6.925. ** Chöông trình Baûo hieåm Deluxe (Toaøn Dieän) môû roäng quyeàn lôïi khaùm chöõa beänh taïi caùc nöôùc Chaâu AÙ vaø Toaøn theá giôùi chæ vôùi möùc phí boå sung töông öùng laø 25% vaø 50% toång phí haøng naêm.000 / laàn Leân ñeán 5.000 5.000 7.SO SAÙNH CAÙC CHÖÔNG TRÌNH BAŒO HIEÅM PHÍ BAÛO HIEÅM QUYEÀN LÔÏI BAŒO HIEÅM CLASSIC Toång möùc traùch nhieäm Chi phí phoøng.000.025.000 405.015.755.245.000 / naêm Leân ñeán 5.000 5. ñieàu trò trong 30 ngaøy tröôùc khi nhaäp vieän vaø trong 45 ngaøy sau khi xuaát vieän 180.000 / naêm Leân ñeán 5.000 2.000 / naêm Leân ñeán 900.000 / naêm.240.260.000 3.000 270.000 360.000 2.000 / naêm Leân ñeán 9. Quyeàn lôïi ñieàu trò ngoaïi truù Töø 31 ñeán 40 Töø 41 ñeán 50 Töø 51 ñeán 60 Töø 61 ñeán 65 3.000.800.000 / naêm 1.370.800.000.000 / naêm.000 1.360.800.560.000 2.000 / naêm Leân ñeán 18.000 9.000.000.000 165.000 1.000 / leã tang QUYEÀN LÔÏI BOÅ SUNG 90.240.000 / naêm Leân ñeán 3.000 / naêm Leân ñeán 90.000 / naêm.105.

Vieät Nam cung caáp. baûo veä cuoäc soáng yeân vui cho baûn thaân vaø gia ñình. An Gia Taøi Loäc: An Gia Taøi Loäc laø saûn phaåm baûo hieåm mang laïi cho baïn söï an taâm vaø chuû ñoäng khi hoaïch ñònh taøi chính cho töông lai. Dòch vuï naøy khoâng phaûi laø nghóa vuï.Söùc khoûe laø taøi saûn quyù giaù nhaát cuûa moãi ngöôøi. baïn luoân muoán baûo veä cho nhöõng ngöôøi yeâu thöông ñoàng thôøi ñaûm baûo moät cuoäc soáng an vui haïnh phuùc cho duø trong cuoäc soáng coù nhöõng ruûi ro baát traéc. Vôùi chi phí hôïp lyù Baûo Hieåm Sinh Maïng Coù Thôøi Haïn cuûa Baûo Vieät Nhaân thoï mang ñeán moät giaûi phaùp baûo hieåm linh hoaït cho baïn vaø gia ñình.com. Baûo Hieåm Nhaø Tö Nhaân: Ngoâi nhaø laø toå aám. baïn seõ hoaøn toaøn an taâm vaø thoaûi maùi treân moïi neûo ñöôøng vôùi chieác xe thaân yeâu cuûa mình. Baûo Hieåm Xe OÂtoâ: Chöông trình baûo hieåm xe oâ toâ vôùi nhieàu lôïi ích haáp daãn cuøng dòch vuï hoã trôï nhanh choùng cuœa Baœo Hieåm Baœo Vieät coù theå ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa baïn. Haõy chuû ñoäng baûo veä söùc khoûe cho baïn vaø gia ñình baèng caùch ñieàn vaøo ñôn ñaêng kyù Baûo Hieåm Söùc Khoûe Medical Care ngay hoâm nay. Töø nay. ñòa chæ soá 35 Hai Baø Tröng. Baûo Hieåm Sinh Maïng Coù Thôøi Haïn: Laø ngöôøi truï coät trong gia ñình. Vaø ñeå baûo veä maùi aám cuûa baïn.hsbc. ñoàng thôøi giuùp baïn tích luõy moät caùch an toaøn vaø hieäu quaœ. Chuùng toâi cuõng giôùi thieäu ñeán baïn moät soá saûn phaåm baûo hieåm khaùc: 1 2 3 4 5 Baûo Hieåm An Toaøn Caù Nhaân: Baûo Hieåm An Toaøn Caù Nhaân cuûa Baûo Hieåm Baûo Vieät seõ giuùp baïn vaø gia ñình giaûm nheï caùc gaùnh naëng veà taøi chính neáu chaúng may baïn bò tai naïn taïi Vieät Nam hoaëc baát cöù ñaâu treân theá giôùi. hoaëc kí göûi / kí quyõ hoaëc baûo ñaûm cuûa Ngaân haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam). Haø Noäi. taøi saûn vaø laø thaønh quaû maø baïn daøy coâng xaây ñaép. goïi ngay (84 8 ) 37 247 247 truy caäp www.vn lieân heä Chi Nhaùnh hoaëc Phoøng Giao Dòch gaàn nhaát. Thoâng tin quan troïng Dòch vuï Baûo Hieåm Söùc Khoœe Medical Care do Toång Coâng Ty Baœo Hieåm Baûo Vieät. dòch vuï baûo hieåm Nhaø Tö Nhaân cuûa Baûo Hieåm Baûo Vieät laø choïn löïa toát nhaát. 16 Phaùt haønh bôœi Ngaân haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam) 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful