You are on page 1of 2

Cai Laut Asin

Kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Nu cikal ngarana Jana, ari nu bungsu Jani.
Ki Jana ka asup jelema benghar, lega sawah lega kebon. Tapi koret, tara barang bere jeung
tutulung. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh.
Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. Untung pamajikan
Ki Jana karunyaeun. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin.
Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna
rumanggieung atu karunyaeun diajakan ka imahna. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak
didalahar bareng.

Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Memeh indit aki-akit eh mere jiman ka Ki Jani
mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. 'Naon wae anu dipikahyang ku ujang, sebutkeun
wae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!`tilu kali, ca kaki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan,
sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik.
Gancangna carita Ki Jani geus benghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah.
Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna siri , bari boga niat jahat hayang miboga
jimat eta. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani, ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana carana
make lisung. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Mangsa dina kapal geus eweuh
uyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun, Ki Jana poho teu mawa
taneuh. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. Ti harita cai laut jadi asin.

$0at $unda 10ung Gunung KrakatauKacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon, aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata.
Sang Prabu gaduh dua putra. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana.
Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.

Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan, mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana,
tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu
teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak
nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.

Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana
ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut
tea, terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan
snjeunanana.

Ningali ramana sumping reg weh perang liren, dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh
nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Atuh dua putrana beak bersih
diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina.
Dua putrana anu tarungkul teh nyarek, atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg, ceg kana guci
pusaka tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara, teras guci
anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea, anjeunanana indit deui ka tempat
pang tapaanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Nu
kiwari disebut Selat Sunda.

Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina.
Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tur
guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung, nu katelah Gunung Rakata atanapi
Gunung Krakatau. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.

You might also like