SLASCn 1

AssŧŧŦ
AlhamdullllahŧŦŦŦŦ
perLama Lama marllah klLa pan[aLkan pu[l serLa syukur klLa kehadlraL Allah SW1 yg mana harl lnl Lelah
memberlkan kesempaLan klLa uLk ber[umpa dl ruang yg berbahagla lnlŦ
Lak lupa pula shalawaL beserLa salam [un[ungan nabl 8esar Muhammad SAWţ yg Lelah membawa klLa dr
alam kebodohan menu[u alam yg berllmu pengeLahuanŦ

8alklahţ uLk memperslngkaL wakLu saya akan membacakan 8lCC8All ÞLMA1L8l klLa harl lnlŦ
8ellau adalahŧŧŧŧŧŧŧŦ

unLuk leblh memperslngkaL wakLu laglţţ marl klLa dengarkan pemaLerl klLa harl lnl uLk berbagl llmu[
kepada klLaŦ
kepada lbu ţ kaml persllahkan dgn segala hormaLŦ!!!

SLASCn 2
Lhanks buŦ
bagl Leman2 yg Lldak [elas dan kurang mengerLl LLg 1LMA klLa harl lnl sllahkan memberlkan
perLanyaan[Ŧ
Saya berlkan 3 perLanyaan uLk sesl perLamaŦ
Sllahkan Leman2ŦŦ

SLASCn 3
Lerlma kaslh kepada lbu sebagal pemaLerl klLa harl lnlţţLelah men[awab perLanyaan darl Leman2
semuanyaŦ
Mudah2an Leman2 puas dgn [awaban yg dlberlkan oleh lbuŦ
Saya selaku moderaLor MCPCn MAAl [lka ada salah2 kaLaŦ
karena kesalahan mlllk saya dan kesempurnaan hanya mlllk Allah SW1Ŧ
bllahlLauflk walhldayah wassalamualalkum wrŦwb
Acara saya serahkan kemball kepada MC klLaŦ

Chayoooooo º va why º Ɗ_Ɗ ŧŧ

f   .

f#f# %    .