1Ŧ Cross naLlonal ÞroducL (CnÞ)Ŵ kabuuang halaga ng mga produkLo aL serblsyo na nagawa ng

lsang bansa sa loob ng lsang LaonŦ
2Ŧ Cross uomesLlc ÞroducL (CuÞ)Ŵ
3Ŧ ÞoLenLlal CnÞŴ lLo ang kabuuang produksyon ng bansa na LlnaLanLlya ayon sa kakayahan aL
kapasldad ng mga sallk na nabangglLŦ lLo ang dapaL maLamo ng lsang bansa sa loob ng lsang
LaonŦ
4Ŧ AcLual CnÞŴ ÞagkaLapos ng lsang Laon ay slnusukaL ang kabuuang produkslyon na nagawa ng
bansa maLapos gamlLln ang lbaLŴlbang sallk na LlnaLawag na AcLual CnÞ
3Ŧ nomlnal CnÞŴ na LlnaLawag dlng CnÞ aL currenL prlces ay LumuLukoy sa kabuuang produkslyon
ng bansa na nababaLay sa kasalukuyang presyo sa pamlllhanŦ
6Ŧ 8eal CnÞŴ na LlnaLawag dln CnÞ aL consLanL prlces ay LumuLukoy sa halaga ng kabuuang
produkslyon ng bansa na ang baLayan ay presyo ng base yearŦ
7Ŧ Lorenz CurveŴ lLo ang graplkong paglalarawan ng pamamahagl ng klLa ng bansa Ŧ lLo ay mula sa
kalslpan na lnllahad n
8Ŧ Lconomlcal lndlcaLorsg lsang Amerlkanong sLaLlsLlclan noong 1903 na nagngangalang Conrad
LorenzŦ
9Ŧ lmplasyonŴ lLo ay LumuLukoy sa paLuloy na pagLaas ng pangkalahaLang presyo sa pamlllhnŦ
10Ŧ PyperlnflaLlonŴ lLo ay ang labls na pagLaas ng presyo ng blllhlnŦ
11Ŧ Consumer Þrlce lndexŴ
12Ŧ CosL pushŴ lsa sa plnagbabaLayan ng pagLaLakda ng presyo ng blllhln ay ang gasLos sa
produkslyonŦ Ang pagLaas ng mga gasLusln ng produkslyon ang sanhl ng pagLaas ng presyo ng
mga blllhlnŦ
13Ŧ uemand ÞullŴ lLo ay nagaganap kung mas maLaas ang demand ng mga produkLo aL serblsyo
kaysa sa supply na nasa pamlllhanŦ
14Ŧ SLrucLural lnflaLlonŴ Ang pamahalaan ay may mga karapaLan na slnusunod sa pagpapaLakbo aL
pagsasaayos ng ekonomlyaŦ
13Ŧ ÞaLakarang ÞlskalŴ lLo ay nauukol sa mga hakbanglnţ pamamaraanţ aL pagdedeslsyon ng
pamahalaan upang malsagawa aL malpaLupad ang lsang gawalng pangŴekonomlyaŦ
16Ŧ 8uwlsŴ lLo ay LumuLukoy sa konLrlbusyon na slnlslngll ng pamahalaan sa mga Lao na naghahanap
buhay aL sa mga kompanyaŦ
17Ŧ 8udgeL
Þormula
1Ŧ CrowLh 8aLe
2Ŧ lndusLrlal Crlgln Approach o value Added Approach
3Ŧ lacLory lncome Approach
4Ŧ llnal LxpendlLure Approach
3Ŧ CnÞ per caplLa
6Ŧ nl per caplLa
7Ŧ CÞl Ŵ Consumlng Þrlce lndex
8Ŧ ÞÞu Ŵ Þurchaslng Þloneer of Þeso

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful