Market Aplikacie Olsavsky

Porovnanie podnikového a regionálneho marketingu

Podnikový aj regionálny marketing vychádzajú zo základnej filozofie = uspokojenie potrieb zákazníka a trhová orientácia. Napriek tomu existujú zásadné odlišnosti: 1. hlavným motívom PM = maximalizácia zisku hlavným motívom RM = uspokojiť verejný dopyt dosiahnutím vytýčených cieľov 2. PM = zisk má finančnú podobu RM = zisk sa chápe ako rast blahobytu na území (príjem inštitúcií a občanov) 3. PM = stredno a krátkodobý horizont RM = orientovaný na dlhšie obdobie 4. PM = uplatňuje marketingovú koncepciu RM = riadi sa skôr koncepciou spoločenského marketingu 5. PM = produkt má podľa charakteru podniku prevažne hmotnú podobu RM = produkty majú prevažne podobu verejných služieb so špecifickými vlastnosťami 6. RM = región ponúka oveľa viac produktov ako podnik 7. RM = vzhľadom na povahu produktu je marketingový mix obohatený o ďalšie nástroje (ľudský faktor, materiálne prostredie, proces a partnerstvo) 8. Značne rozdielny charakter základných štyroch nástrojov marketingového mixu 9. PM = uskutočňovateľmi marketingu sú podnikoví marketingoví pracovníci RM = uskutočňovateľmi marketingu sú orgány verejnej správy a samosprávy, centrálne orgány a odborníci 10. PM = zákazníkom je kupujúci a potenciálny záujemca o podnikový produkt RM = zákazníkom sú všetky subjekty pôsobiace v regióne ako aj budúce subjekty 11. RM = zákazníci majú väčší počet cieľových skupín ako PM a pre každú treba vypracovať osobitnú stratégiu 12. RM = zákazníci majú väčšiu heterogénnosť svojich potrieb, želaní a záujmov 13. RM = rôznorodosť zákazníkov vyvoláva konflikt záujmov (turisti, obyvatelia, podniky) 14. PM = väčšia flexibilita a rýchlejšia prispôsobivosť vonkajším vplyvom RM = región je charakteristický väčšou zotrvačnosťou, menšou adaptabilitou k novým podmienkam a k novej kultúre 15. PM = podnik si môže vybrať miesto a predmet svojho podnikania RM = pôsobenie regiónu je väčšinou vymedzené legislatívou

V súčasnosti význam tohto stupňa narastá. kultúrnymi. participatívneho manažmentu Vymedzenie pojmu región Región = oblasť špecifická geografickými. SUBNACIONÁLNY . demografickými. Existuje 5 úrovní jednotiek: NUTS 1 = štát. integračný celok.môže mať rôznu veľkosť Podľa veľkosti možno región rozdeliť podľa NUTS.územie štátu (kraja) Regionálny marketing najčastejšie nachádza uplatnenie na tzv.16. subnacionálnej úrovni. obec. RM = úspešnosť je viac podmienená využitím tzv. spotrebiteľskými danosťami a inštitúcie. SUPRANACIONÁLNY. časť mesta Maier a Tödtling rozlišujú 3 druhy regiónov: 1. REGIONALIZÁCIA . kontinent (v EÚ 77 jednotiek) NUTS 2 = región.uchovanie bohatstva silných regiónov a neochota deliť sa so slabšími regiónmi . počtu obyvateľstva b) funkčnosti = územné celky.proces rozdeľovania územia celku na regióny . ktoré vznikli z dôvodu funkčnosti (prežitia) Komunálny marketing – aplikovaný na územie mesta alebo obce Mestský marketing – druh komunálneho marketingu týkajúci sa mesta City marketing – špecifický druh mestského marketingu zameraný na úzke centrum mesta Typológia miest a obcí . TRANSNACIONÁLNY . ktoré v ňom pôsobia (Viestová) = územie . EÚ bola systematicky rozdelená na štatistické oblastné jednotky NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues). rastie teda aj význam regionálneho marketingu.presahujúci štátne hranice 3.môže sa uskutočňovať na základe kritérií: a) homogenity = podobné územné celky zostavené z hľadiska ekonomiky.umožňuje presnejšie definovať postavenie na trhu a vymedzenie konkurencie HLAVNÉ MESTÁ: . hospodárskymi.integračné zoskupenie štátov (EÚ) 2. územný celok (v EÚ 206 jednotiek) LAU 1 = kraj LAU 2 = okres LAU 3 = mesto.

sú známe ako obchodné centrá a centrá kultúry. Infraštruktúra týchto miest je väčšinou dobrá. POHRANIČNÉ OBCE: Obce ležiace v blízkosti hraníc štátu. PRIEMYSELNÉ MESTÁ: Sú ovplyvnené priemyselným vývojom. Pomocou rozvojových programov EÚ je potrebné zmeniť štruktúru priemyslu a imidž mesta.hľadanie a vymedzovanie postavenia obce a jej produktov voči podobným obciam a produktom. zachovalý komplex pamiatok. Je potrebné budovať na tomto základe. lacná pracovná sila. HISTORICKÉ OBCE: Disponujú historickým zázemím. podnikateľov. Problémy s dopravou. Často sú súčasťou väčšieho územia s historickým významom. služby. veľké obchodné a zábavné centrá. MESTÁ S PRÍJEMNÝM OKOLÍM A VYBAVENÍM PRE ZÁBAVU: Je v nich rozvinutý priemyselný potenciál. vybudovať služby pre prilákanie turistov. DEMARKETING na utlmenie nežiaducich aktivít (zvyšovanie poplatkov). zhoršovanie životného prostredia = pri nezvládnutí znižovania kvality života obyvateľstva = presun obyvateľstva na predmestia = úpadok mestských centier (CITY Marketing). je potrebné vybudovať infraštruktúru mesta. potrebami a chovaním. Navzájom sa však tieto vo vnútri rovnorodé skupiny výrazne líšia. ktorá má schopnosť pritiahnuť investorov. VEĽKÉ ATRAKTÍVNE HISTORICKÉ MESTÁ: Majú významnú históriu. oázami pokoja. Hľadanie postavenia obce v konkurenčnom prostredí Positioning . Pri rozvoji obce je potrebné rešpektovať jej historický ráz. čo si vyžaduje vysoké investície. . Konkurenčnou výhodou je kvalifikovaná. orientovaný na strojárenský a ľahký priemysel s príležitosťami pre ďalšie investície. silná podnikateľská obec = priťahuje turistov. Zmeny v ekonomickom prostredí (centrálne plánovaná ekonomika) môžu spôsobiť existenčné problémy a ohroziť chod mesta. býva tu veľký počet obyvateľov. Vybudovať infraštruktúru. SATELITNÉ OBCE: Vytvárajú predmestia veľkých miest.Sídlo správy štátu. ktoré významne priťahujú turistov = zdroj konkurenčnej výhody. sú tzv. Z tohto dôvodu sa uplatňuje tzv. Vlastnia historické pamiatky národnej a svetovej úrovne. ktoré jej môžu konkurovať Segmentácia . kde je možné využiť špeciálne dannosti. KÚPEĽNÉ OBCE A OBCE V REKREAČNÝCH OBLASTIACH: Najväčšou devízou sú prírodné zdroje.proces rozdeľovania zákazníkov obce do odlíšiteľných skupín s výraznými podobnými vlastnosťami.

Statická podoba = súčasné postavenie obce 2. rola v ktorej sa obec predstavuje svojim zákazníkom znamená. . Segmentácia Trhový segment Zákazníci obce = skupina zákazníkov (obyvateľov. štátne organizácie = všetky subjekty pôsobiace trvalo ale i dočasne na území obce. ktoré obec zaujíma na trhu. Niekedy prispôsobenie sa požiadavkám jednej skupiny zákazníkov vedie k strate iných segmentov (konflikt záujmov: priemysel . podnikov). na ktorú je zameraná pozornosť obce. Bratislavy Piešťan. jeho vymedzenie sa voči zákazníkom a voči konkurenčným obciam.konkurentom okresných miest sú iné okresné mestá Ak chce obec aktívne súperiť o získanie nových zákazníkov.má 2 podoby: 1. jej vízie a vyjadrenie kľúčových hodnôt obce . návštevníci. že sa ponúka ako: • turistická oblasť (Nízke Tatry. Trhové postavenie .turisti). ktorí majú podobné potreby a správanie = občania. a ku ktorej sa chová a komunikuje s ňou vopred určeným spôsobom . Trnavy) . ktoré čerpajú v nejakej forme služby poskytované obcou (produkt obce) Cieľová skupina = predstavuje určitú skupinu zákazníkov (segment). spádové obce) • komerčné a finančné centrum (metropola. potenciálni investori.potrebné správne vymedziť konkurentov (napr. najmä nehmotnej povahy (služby) Predmetom segmentácie a positioningu je analýza vzťahov medzi službami a ľudmi. ktorým sú poskytované.Obec = súbor rôznych produktov. Považie) • stredisko rozvoja služieb (veľké mestá. musí im ponúknuť jedinečnú výhodu. podnikatelia. Proces hľadania trhového postavenia = positioning.premieta sa v ňom imidž obce. štáte i na medzinárodnej úrovni .postavenie. pre ktorú si obec stanovuje špecifické ciele.obyvatelia . regióne. Vysoké Tatry) • stredisko rozvoja priemyslu (Záhorie. Dynamická podoba = vnímanie zo strany zákazníkov a konkurencie v budúcnosti Vymedzenie sa voči zákazníkom. hlavné mestá) • miesto s pripravenou technickou infraštruktúrou a dobrými komunikačnými požnosťami (mestá v blízkosti komunikačných uzlov) Úspešný positioning = obec musí poznať aj svojich konkurentov v rámci danej lokality. spádové obce) • nákupné centrum (veľké mestá.

sa prijíma rôzna stratégia prístupu k nim Určenie trhových segmentov . odbor podnikania. typ návštevníkov . podniky) sú často vo vzájomnom konflikte. sekundárnej expanzii výslednej veličiny.cieľom úspešnej segmentácie je naplnenie Win-Win stratégie . kongresová turistika. Mnohé prvky sú totožné s externým produktom. obchodné cesty. vychádzajúce z ich motivácie a chovania . ktoré segment bližšie špecifikujú (segmentačné kritériá): I) OBYVATELIA . motivácia k návšteve obce. životný cyklus rodiny.geografické faktory (krajina pôvodu).Externý produkt obce = činnosti a infraštruktúra obce smerujúca predovšetkým na prilákanie zákazníkov z vonku Interný produkt obce = činnosti a infraštruktúra obce zameraná na zdokonalenie podmienok a udržanie si terajších zákazníkov (predovšetkým obyvateľov a podnikov sídliacich v obci).turistika. Multiplikačný efekt = jav. Tou je v tomto prípade daňový príjem obce. Dochádza k tzv. ako bola samotná investícia). Potreby jednotlivých segmentov (obyvatelia. . pohlavie.veľkosť podniku. Psychografické vlastnosti = vlastnosti určitej skupiny zákazníkov. že na základe poznania špecifických potrieb a poznania špecifického chovania. právna forma podnikov sídliacich v meste a prípadných ivestorov III) TURISTI . kedy prírastok určitej investície pôsobí na zvýšenie produktu (napr. zvýšenie daňového príjmu obce vo väčšom rozsahu. kúpeľná turistika IV) ŠTÁTNE ORGANIZÁCIE Vlastné potreby poskytované obcou nie sú vždy v súlade s dopytom subjektov pôsobiacich na území obce. turisti. vek podniku. psychografické vlastnosti obyvateľov mesta) II) PODNIKY . socio-ekonomické. životný štýl demografické. príjmový profil.počet cieľových skupín marketingu obcí je oveľa väčší ako počet cieľových skupín podnikov (dôvod?) Pre lepšie rozlíšenie cieľového segmentu sa používajú ďalšie kritériá.slúži na lepšie uspokojovanie potrieb cieľových zákazníkov takým spôsobom.vek.

ktorý má možnosť výberu a spôsobu poskytovania služby. užívateľov 3. ktorí produkt realizujú. príjemcov KLIENTI = obyvatelia. Úroveň produktu . neúplné rodiny . ktoré im mesto ponúka ako celok (knihovne. ktorí využívajú sociálne služby poskytované obcou (opatrovateľské služby. ktorý je súborom hmotných aj nehmotných prvkov. materiálne prostredie. o materiálnom prostredí.) Obec pre svojich zákazníkov predstavuje zložitý produkt. verejné priestory. preto CENA ako marketn. verejné osvetlenie.. ktorý predstavuje finančný príjem). komu sú určené = dôchodcovia. odvoz odpadov.zložený z image obecného úradu. na jeho odlíšenie od produktov konkurencie. nástroj stráca význam (hoci je to jediný nástroj. distribúcii a priblíženiu spotrebiteľovi komunikácii. k jeho oceneniu a zhodnoteniu. služby sociálnej starostlivosti) UŽÍVATELIA = využívajú služby. sociálne-preventívne služby. = slúži pri rozhodovaní o ľuďoch.hmotné a nehmotné zložky celkovej ponuky.. procesy). Zložitosť produktu je príčinou rozšírenia bežných štyroch P o ďalšie tri (ľudia. (napr. kde sú jednotlivé prvky produktu ponúkané a dodávané a ktoré je súčasťou produktu obce. Produktový rad = tovar alebo služby podobných vlastností. Produkt má väčšinou nehmotnú podobu.Pojem zákazník pri produktoch poskytovaných obcou a obecnými podnikmi nie je adekvátny. ktoré sa však od seba líšia tak. mestská polícia. cenu niektorých upravuje zákon. ktorým sú poskytované jednorázovo a adresne peňažné dávky Marketingový mix obce M. image jednotlivých poskytovaných služieb a ich kvality a image obce ako celku . diferencovanie sociálnych služieb podľa toho. mix obce = súbor taktických nástrojov. Preto sa kladie dôraz na iné faktory. Väčšina služieb obce sa poskytuje bezplatne. platené parkoviská. ktoré môže manažment obce využiť na prispôsobenie svojho produktu. aby dokázali uspokojiť rozdielne potreby rôznych skupina zákazníkov. klientov 2. Preto ôsmy nástroj MM je partnerstvo = spolupráca všetkých týchto subjektov na spoločnej tvorbe produktu. rodiny s deťmi. PRODUKT obce a regiónu Prvky produktu . platené služby dotované mestom) PRÍJEMCI = sociálne slabší občania. Produkt obce vzniká a je poskytovaný spoločne všetkými subjektami pôsobiacimi v obci i mimo nej. Môžeme preto segmetovať trh obce na: 1. Za zákazníka možno považovať človeka.

Pri niektorých majú možnosť voľby (kultúra. bývanie. mestská televízia.súhrn technickej a finančnej kvality a image. ktoré sú poskytované za cenu: . kultúra. 2. ktoré sa menia v závislosti od objemu poskytovania služby Demarketing . Obec poskytuje aj služby nápravné (polícia. napr. ktoré sa nemenia so zvyšujúcim sa objemom produkcie Variabilné náklady.širšie poňatie = samotná obec tvorená materiálnym prostredím a všetkými subjektami na území obce pôsobiacimi . a ktorú mu dodáva obecný úrad na základe svojich štatutárnych funkcií Rozdielne vlastnosti produktu obce: 1. . Súčasné uspokojovanie kolektívnej aj individuálnej potreby (niektoré služby sú využívané iba individuálnymi subjektmi). ktoré slúžia k porovnávaniu kvalitatívnych i kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti organizácie = všetko čo sa ponúka obyvateľom. Zo spotreby niektorej služby nemožno užívateľa vylúčiť a to napriek tomu.bezplatne zo zákona (hoci sú tieto služby poskytované bezplatne. Pozitívne služby ich užívatelia vyhľadávajú.užšie poňatie = patrí sem tá časť potrieb. . plynofikácia.cena podlieha úplnej alebo čiastočnej regulácii . že odmietne podieľať sa na platení príspevkov (mestské osvetlenie. Technická kvalita vyjadruje skôr hmotné prvky služieb a je merateľná. vyvolaný dojem . funkčná kvalita súvisí s chovaním poskytovateľa služby a možno ho hodnotiť z pohľadu zákazníka (výskum trhu). čiže ani tieto služby nie sú bezplatné) . miestna doprava.niektoré subjekty sú zároveň súčasťou produktu i jeho spotrebiteľom . je potrebné klásť dôraz na iné prvky marketingového mixu.určovanie a vytváranie bodov. CENA Fixné náklady – náklady.náklady. platia sa z daní. Niektoré z ponúkaných služieb musia ľudia prijať (základné vzdelanie). podnikom a potenciálnym investorom a čo slúži k uspokojovaniu ich individuálnych i kolektívnych potrieb . 3. komunikácie).odradenie spotrebiteľa použitím niektorého prvku marketingového mixu napr.cenu určuje obec Nakoľko cenu ako prvok marketingového mixu nie je možné v podmienkach miest a obcí reálne ovplyvňovať. čistota mesta). bývanie). ktorú súkromný sektor nie je schopný uspokojiť. ceny alebo negatívnou propagáciou Náklady alternatívnych príležitostí .Image Kvalita služieb Benchmarking Produkt obce . vzdelávanie. nápravným sa bránia (až kým ich nepotrebujú). návštevníkom.náklady vzniknuté ako ušlý zisk v dôsledku obetovanej alebo nerealizovanej druhej najbližšej príležitosti Obec poskytuje služby. tvár. V ponuke sa objavujú služby čisto pozitívne.obraz obce vo verejnosti.

kde sa umožňuje dosiahnuť najvyšší obrat . ktoré sú platené vo forme daní a poplatkov do obecného rozpočtu. Dôležité je znížiť odpor k plateniu daní a zvýšiť účelnosť vynakladania prostriedkov. Kritériá pre voľbu efektívneho distribučného kanálu: 1) výška nákladov 2) pohodlie pre spotrebiteľa. DISTRIBÚCIA Distribučný kanál Umiestnenie .miera verejných výdajov). klienta. v ktorom je poskytovaný produkt (služba) Spôsoby distribučného kanálu pri produktoch mesta: 1) priamy distribučný kanál (obec poskytuje produkt sama) 2) nepriamy distribučný kanál (využitie rozpočtových a príspevkových organizácií ako sprostredkovateľa) Obec ako vykonávateľ prenesených kompetencií štátnej správy je vlastne určitý typ distribučného kanálu. či je cena a) zdrojom príjmu (pokrytie nákladov. tým menej ho využívajú .všetky náklady spojené s poskytovaním konkrétnej služby (variabilné aj fixné) Spoločenské náklady .Vo verejných službách je potrebné dodržiavať zásadu rovnosti. ale spoločenská hodnota zahŕňa aj možnosť recyklácie. Nemožno zaistiť pohodlie pre všetkých užívateľov bez ohľadu na ich miesto pobytu. ktorá je v rozpore s kritériom efektívnosti (hľadá sa preto kompromis . kanálu a pritom sama vystupuje ako d. zvýšenie cestovného v MHD prináša zhoršenie dopravnej a ekologickej situácie v meste a zvýšenie počtu čiernych pasažierov) Úlohou marketingu je spojiť spoločenský prínos produktu pre obec ako celok vzhľadom na náklady.miesto.Politika obce v cenách je rozhodnutie o tom. kanál. prostredníctvom ktorého štát vykonáva svoju moc ⇒ obec rozhoduje o výbere vlastného d. ktorou sa služba dostáva ku konečnému spotrebiteľovi .náklady.cesta. užívateľa. zdroj zisku. . naplnenie volebného cieľa) c) sociálny cieľ (sledovanie iných ako čisto ziskových cieľov) Ekonomické náklady . príjemcu 3) spoľahlivosť 4) dostupnosť 5) kvalita Čas a vzdialenosť . priestor zvyšuje deregulácia) b) politický cieľ (predvolebný sľub.čím ďalej bývajú užívatelia od zariadení poskytujúcich dané služby.v trhovom sektore sa podniky snažia lokalizovať odbytové miesto tam. ktoré súvisia s poskytovaním konkrétnej služby na úrovni alternatívnych nákladov (triedenie odpadu je nákladnejšie.

kúrenie Šírka chodieb Usporiadanie Vonkajšie prostredie Priečelie budov Osvetlenie Použité materiály Vchody Vybavenie Pomôcky (kancelárske) Osvetlenie Znak obce Vnútorné prostredie KOMUNIKÁCIA Komunikačný mix . osobný predaj. názorov. sprostredkované usporiadaním rôznych akcií.služby sa poskytujú v materiálnom prostredí a to ich približuje k spotrebiteľom .rôzne typy komunikácie so subjektami. lokalizácii a riešení investícií. o. public relations. marketing udalostí Úloha komunikačnéo mixu: 1) v podniku .MATERIÁLNE PROSTREDIE = prírodné prostredie obce a jej celkové územné usporiadanie včítane architektúry.plánovanie a organizovanie zážitkov v rámci firemnej komunikácie .súhrn zdieľaných hodnôt.majú vyvolať psychycké a emocionálne podnety. čo podporuje imidž obce a jej produktov Corporate identity . nemateriálnosť) . ktorým obec predstavuje svoj produkt Marketing udalostí .produkty.je neoddeliteľnou súčasťou poskytovanej služby (priestor. Patrí sem i prostredie obecného úradu.prebieha predovšetkým v rámci územného plánovania (rozhodovanie o spôsobe využitia jednotlivých plôch. v ktorom je služba poskytovaná a jeho vybavenie) . i. parkoviská Kombinácia farieb Klimatizácia. Priama kontrola materiálneho prostredia . ktoré túto organizáciu odlišujú (materiálne aj nemateriálne prvky) Nástroje komunikačného mixu: reklama.maximalizácia svojej trhovej hodnoty .pri rozhodovaní o využití služby zákazník najskôr službu posudzuje podľa viditeľných znakov (podľa viditeľných znakov konkrétneho hmotného prostredia) Materiálne prostredie má 2 podoby: Základné prostredie . podpora predaja.člení sa na vonkajšie a vnútorné prostredie Tvar budov Fyzická veľkosť budov Použitie znaku obce Autá. urbanizmus) . prístupov všetkých zložiek určitej organizácie. ktoré obec poskytuje sú väčšinou služby (špecifické vlastnosti.

interview) .reprezentácia obce (veľtrhy.2) v obci . tlač) .uspokojenie potreby verejných služieb dosiahnutím vopred stanovených cieľov Reklama .exkurzie na mestskom úrade . mixu (Ľudia. postojoch a chovaní (i mimo organizáciu) Forma PR: .forma propagačných materiálov: pohľadnice.kvalitne spracované a aktuálne propagačné materiály (používať ich v informačných centrách. kalendáre. pri významných verejných akciách) . výročné správy.publicita (besedy. prijímateľom je bežný človek) 2) špeciálnu (oslovuje konkrétnu skupinu ľudí.vytvorenie sympatií.vydávanie tlačovín (vhodné pre komunikáciu s občanmi) . ponukové katalógy .od účelu rozoznávame propagáciu: 1) všeobecnú (obraz o obci. Jeseník) Public relations . video.proces vytvárania vzťahov a vzájomná komunikácia s verejnosťou .najvýznamnejší nástroj K.prijímanie významných návštev . prospekty.vypracovanie kalendára celoročných udalostí vo forme propagačného materiálu (alebo na internete) Public relations . porozumenia (vytvára predpoklad na ZOSÚLADENIE ROZDIELNYCH ZÁUJMOV SEGMENTOV OBCE) .prilákanie zákazníkov prostredníctvom zliav (nájomné) Marketing udalostí . výstavy) .dôležitá súčasť marketingovej stratégie obce. má tieto ciele: 1) budovanie imidžu obce 2) posilňovanie identifikácie obyvateľov s obcou (patriotizmus) 3) poskytovanie prístupu k informáciám o obci (komunikácia) 4) vytváranie podmienok pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov Výhoda PR: . Liberec.pravidelné tlačové správy z rokovaní (rozhlas.prejavuje sa ako samostatný nástroj market.pri nízkych nákladoch dokáže osloviť širokú verejnosť .nie sú zamerané iba na komunikáciu s externými zákazníkmi . Partnerstvo) Podpora predaja . organizácie.sponzoring . konferencie.nové propagačné prostriedky: INTERNET (Český Krumlov.dlhodobým pôsobením sa vytvárajú zmeny vo vedomí ľudí.lobbing (budovanie partnerstva s OVPLYVŇOVATEĽMI) . poskytovať ich pri jednaní s partnermi. štúdie.významný nástroj na získanie pozornosti externých zákazníkov obce Osobný predaj . názoroch. zaujímavostiach. mixu miest a obcí Propagácia a reklama . publikácie. televízia. mapy. volí sa tomu zodpovedajúca úroveň komunikácie) . dobrej vôle.

zastupiteľstvo. akcie.ak celú obec chápeme ako jeden produkt. tajomník) . jeho zástupcovia.stredný (vedúci oddelení obecného úradu. buduje sa solidarita spoločenstva) ĽUDIA Interný marketing . podniky.tlačový hovorca nahrádza oddelenie PR aj v malých mestách Úlohy tlačového hovorcu . plesy.motiváciou je vnímanie manažmentu obce zo strany voličov cez poskytovateľov služieb zamestnancov Obyvatelia. Zisk sa dosahuje v podobe budovania svojho imidžu a patriotizmu.. vedúci organizácií zriadených obcou) .budovanie Corporate Identity (jednotná úprava písomností) .rôzne príležitosti. pri ktorých usporiadateľ vyberá vstupné: koncerty. obecná rada. potom sú všetci producenti aj spotrebitelia odkázaní na interakciu . iných návštevníkov) Vedenie obce môže iba nepriamo ovplyvňovať chovanie ľudí: .účasť na: . aby vstupné aspoň pokrylo náklady.významných akciách mesta . starosta.interakcia medzi poskytovateľom a prijímateľom služby je NUTNÁ .darčeky pri zvláštych príležitostiach Tlačový hovorca: .sú tiež ĽUDIA . ktoré majú charakter: A) neziskovo orientovanej akcie (konferencie. Komerčnosť spočíva v tom. návštevníci. púte.PR oddelenie je možné vybudovať vo väčších mestách .spolupôsobia priaznivo aj nepriaznivo na vytváranie produktu obce a) obyvatelia ako kvalitná pracovná sila (potenciál na rozvoj nových investícií) b) obyvatelia ako podnikatelia (vytváranie podnikateľskej atmosféry) c) obyvatelia a dodržiavanie zákonov (vytváranie pocitu bezpečia) d) obyvatelia a ich zapojenie do verejného života (vytváranie pocitu spolužitia s obcou) e) návštevníci (ich chovanie a vplyv na obyvateľstvo.zasadnutí mestského zastupiteľstva . tlačové besedy) B) komerčne orientovanej akcie (akcie.vrcholový (primátor. dožinky. C) charitatívnej akcie (podstatná je myšlienka akcie.manažment obce môže aktívne ovpylvňovať iba svojich zamestnancov .spôsob riadenia ľudských zdrojov v organizácii Manažment obce . divadlo. udalosti.dôležitých zasadnutiach komisií Marketing udalostí . festivaly.porade vedúcich pracovníkov . podnikatelia . oslavy výročia.

súvisí s neoddeliteľnosťou poskytovateľa a prijímateľa služby pri jej poskytovaní .pre zložitosť produktu.vysoký kontakt so zákazníkom. znázornenie kritických miest) .vytvorenie harmonickej obce . prispôsobenie produktu potrebám zákazníka (produkty poskytované zo zákona) .zvýšenie informovanosti zákazníka o procese poskytovania zrýchli jeho prechod systémom . využiť mechanizáciu zberu informácií. vynucovanie dodržiavania zákona. spolupráca s mládežou. vyjadrenie cieľov. že organizácia sa nemôže zameriavať iba na trh svojich spotrebiteľov. ktoré sa môžu neskôr doplniť PARTNERSTVO Vízia obce . určenie kľúčových účastníkov každého trhu 2.zefektívnenie procesu poskytovania služieb cez vypracovanie diagramov (znázornenie úsekov. ktoré chce obec v budúcnosti dosiahnuť v určitých oblastiach svojho pôsobenia Marketing vzťahov . dôchodcami. výskum požiadavok a očakávaní týchto kľúčových účastníkov 3. ktoré organizáciu ovplyvňujú Základná vízia obce .znamená to účasť súkromného i verejného sektoru pri riadení obce a zároveň vytváranie siete vzťahov s rôznymi subjektmi tvoriacimi a ovplyvňujúcimi produkt .zákazník by mali byť uspokojení nielen produktom.kde je možné vylúčiť zákazníka z priameho styku s poskytovateľom. jeho rozvoj a zloženie z mnohých rôznych zložiek.rozlišovanie procesov podľa intenzity styku so zákazníkmi v priebehu poskytovania služby . ale aj spôsobom uspokojenia Klasifikácia procesov poskytovania služieb: . nezamestnanými PROCESY Proces Klasifikácia procesov . zriadenie mestskej polície.postup poskytovania produktu (hlavne služieb) .. formulovanie prístupu voči každému trhu .poslanie obce.marketing vzťahov .vydávanie všeobecných záväzných nariadení.stredný a nízky kontakt so zákazníkom (proces môže byť aj sprostredkovaný) . produkovaných odlišnými subjektmi je manažment obce „ODSÚDENÝ“ NA SPOLUPRÁCU = PARTNESTRVO všetkých subjektov tvoriacich produkt obce .dobré vzťahy organizácie s trhmi. určenie najvýznamnejšieho trhu 4.vychádza z názoru. ale že rovnako dôležité je i posilňovanie trvalejších vzťahov s ďalšími „spotrebiteľmi“ Realizácia marketing uvzťahov si vyžaduje: 1. spolupráca so štátnou políciou. kde sa vyžaduje zapojenie zákazníka.

Marketing vzťahov sa týka aj susedných obcí a miest. ktoré môžu spolu vytvárať spoločné stratégie v oblastiach prieniku ich záujmov. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful