P. 1
Semaphore Detail

Semaphore Detail

|Views: 161|Likes:
Published by api-3858296
a.chìachía nên xem file này ( liên quan đến semaphore)- chỉ có 9 slide thôi,nên cố gắng xem nha
a.chìachía nên xem file này ( liên quan đến semaphore)- chỉ có 9 slide thôi,nên cố gắng xem nha

More info:

Published by: api-3858296 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Semaphore s = 1 P1 P2

Down (s) CS; Up(s)

Down (s) CS; Up(s)

Down (S) { S.value --; if S.value < 0 { Add(P,S.L); Sleep(); } }

Up(S) { S.value ++; if S.value ≤ 0 { Remove(P,S.L); Wakeup(P); } }

Semaphore s = 0 P1 : Job1; Up(s)
Down (S) { S.value --; if S.value < 0 { Add(P,S.L); Sleep(); } }

P2: Down (s); Job2;
Up(S) { S.value ++; if S.value ≤ 0 { Remove(P,S.L); Wakeup(P); } }

• • • •

P1 {Job 1} P2 {Job 2} P3 {Job 3} Yeu cau: Job1  Job2  Job3

Semaphore s1=0, s2=0

P1 : Job1; Up(s1)

P2: Down (s1); Job2;
Up (s2);

P3 :
Down(s2)

Job3;

Bài toán độc quyền truy xuất
• Xác định có phải là bài toán độc quyền truy xuất hay không ? • Xác định miền găng (CS) (dấu hiệu: các đoạn CT có sử dụng chung các biến). • Khai báo semaphore và khởi tạo semaphore (thông thường là 1). • Đặt miền găng giữa cặp Down và Up của Semaphore tương ứng.

Bài toán phối hợp xử lý
• Có phải là bài toán phối hợp xử lý hay không ? • Xác định thứ tự xử lý • Khai báo semaphore và khởi gán giá trị của Semaphore (thông thường là bằng 0) • Đặt Up & down ở vị trí thích hợp:
– Làm sau thì down nằm trước – Làm trước thì Up nằm sau

Trong giai đoạn thử nghiệm, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân chỉ cho phép các phương tiện lưu thông qua hầm với số lượng hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt. Khi một phương tiện đến đầu hầm sẽ gọi hàm EnterTunnel(direction) để kiểm tra điều kiện vào hầm. Khi đã qua hầm sẽ gọi hàm ExitTunnel(direction) để báo hiệu kết thúc và rời hầm. Giả sử hoạt động của mỗi một phương tiện được mô tả bằng tiến trình Car() sau đây: Car(direction) //Direction xác định hướng di chuyển của phương tiện { RuntoTunnel(); //Phương tiện di chuyển về phía hầm EnterTunnel(direction); //Đi vào hầm theo hướng direction PassTunnel(); //Qua hầm ExitTunnel(direction); //Rời khỏi hầm theo hướng direction. } Hãy viết lại các hàm EnterTunnel(direction) và ExitTunnel(direction) kiểm soát giao thông qua hầm sao cho: a. Tại mỗi thời điểm chỉ cho phép tối đa 3 phương tiện lưu thông qua hầm theo hướng bất kỳ. b. Tại mỗi thời điểm chỉ cho phép tối đa 3 phương tiện lưu thông cùng hướng qua hầm.

Đáp án : Semaphore max=3;
EnterTunnel(direction) { down(max); ... } ExitTunnel() { ... up(max); }

Baøi toaùn giöõ xe maùy
• Toång soá choã toái ña trong baõi giöõ xe: 100 choã • Semaphore socho = 100; • Giöõ xe () { down(socho); Ñaët xe vaøo baõi(); } • Laáy xe () { Laáy xe ra khoûi baõi (); up(socho); }

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->