Φανηάζηηκα ηον οσρανό δίτως αζηέρι ούη’ ένα μα δεν θανηάζηηκα ποηέ ζωή τωρίς εζένα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful