mbustaman.lAB.

KPM 1
CONTOH PELAN PENBANCUNAN
PENBANCUNAN SEKOLAH CENERLANC
OLEH:
NUHANAD BUSTANAN
B!N HA]! ABD NANAF
KETUA ]ABATAN PENCURUSAN KUAL!T!
!NST!TUT AN!NUDD!N BAK!
KENENTER!AN PELA]ARAN NALAYS!A
·Perhatian: Bahan ini untuk latihan. Terdapat beberapa perkara yang salah dan
ianya disengajakan dikekalkan untuk tujuan latihan.
KIRAJAAN MALAYSIA
PILAN
STRATIGIK
mbustaman.lAB.KPM 2
$0N8l8 01ßNß FlN8l8ßß8 N00ll
Asas bagi pembinaan Pelan !nduk
Pembangunan Secara Strategik adalah
berdasarkan kepada Nodel Pengurusan
Strategik untuk organisasi awam oleh
Bryson,].N.(2003) Strategic Planning For
Public S Nonprofit Organization,San Francisco
dan Kaplan S Norton, Balanced Scorecard For
Public Sector, BSC Colloraborative !nc,
University of Harvard (200S).
mbustaman.lAB.KPM 3
MODEL RINGKAS
PENGURUSAN STRATEGIK
PROSES PRA PERANCANCAN
PENCAWALAN STRATEC!
PEN!LA!AN PRESTAS!
!NPLENENTAS! STRATEC!
STRATEC!,TAKT!K
(PELAN BA]ET S OPERAS!)
!SU,NATLANAT, OB]EKT!F,KP!S SASARAN
ANAL!SA PERSEK!TARAN DALANAN S LUARAN
HALATU]U ORCAN!SAS!: NANDAT,N!S!,v!S!, N!LA!
Pusingan
Semula
1
2
3
6
5
4
7
Fasa
mbustaman.lAB.KPM 4
· Mengadakan latlhan khas keµada semua
staf tentang tujuan dan faedah µemblnaan
µerancangan strateglk (untuk
menlngkatkan kecemerlangan sekelah)
· Menubuhkan jawatankuasa kerja dan
senaral tugas.
· Mengumµul maklumat tentang µrefll
erganlsasl dan µrestaslnya
· Menulls ªrangka kerja¨ untuk µreses
memblna µrancangan strateglk
F8ß·Fl8ß80ß86ß8. ßkll9lll ¢0ßll߶ 8008¶8l
F0f800l88ß
mbustaman.lAB.KPM 5
NAKLUNAT ORCAN!SAS!
LOKAS!
SE]ARAH
SEBACA! CURU BESAR
ENROLNEN STAF
ENROLNEN NUR!D
PENCAPA!AN AKADEN!K
PENCAPA!AN KOKUR!KULUN (SUKAN DAN PERNA!NAN)
PENCAPA!AN KOKUR!KULUN (KELAB DAN PERSATUAN)
PENCAPA!AN HAL EHWAL NUR!D
NAKLUNAT PENCAPA!AN HEN
NAKLUNAT HEN
NAKLUNAT D!S!PL!N NUR!D
ANUCERAH CENERLANC
]ADUAL KER]A
PRA-PERANCANGAN
mbustaman.lAB.KPM 6
NAKLUNAT ORCAN!SAS!
Nama Organisasi
Sekolah Kebangsaan Dato Boestaman
Curu Besar
Datin Roslida bt Hassan
Kod Sekolah
WBR 3738
Alamat Organisasi
Bandar Utama Batang Kali, Selangor
Telefon dan Fax
03·60S1S82
03·610S6233
mbustaman.lAB.KPM 1
SE]ARAH SE]ARAH
Sekolah ini telah dibuka pada 1 ]ulai 133S. Terletak
kira·kira 1 km dari Bandar Batang Kali.
Nama sekolah ini diambil sempena lokasi sekolah
yang terletak dalam kawasan perumahan Fasa 3,
Bandar Batang kali.
Bilangan murid pada tahun pertama seramai 1020
orang.
Pada tahun 1338, sekolah ini telah dinaik taraf
sebagai Sekolah Cred A, kategori sekolah luar
bandar
mbustaman.lAB.KPM 8
lß1ß8 8llßkß86 $lk0lß8
k0M00808ß flIlk8l
· 1 buah Pejabat Pentadblran
· 1 buah Blllk Gerakan
· 2 buah Blllk Guru
· 4 buah Makmal Kemµuter
· 4 buah Blllk 5alns
· 2 buah bengkel Kemahlran Rlduµ
· 1 buah Blllk 5AL,PAK
· 1 buah Blllk BU55 (5PB1)
· 1 buah Blllk Pemullhan
· 1 buah Blllk Pend. Jasmanl
· 1 buah Blllk Pemullhan
· 1 buah Blllk 5aklt
· 1 buah Blllk Muzlk
· 1 buah Kelas Prasekelah
· 40 Blllk barjah
· 1 buah Kantln
· 1 buah bewan 1erbuka
· 2 buah bewan 5erbaguna
· bataran Perhlmµunan
mbustaman.lAB.KPM 9
lß1ß8 8llßkß86 $lk0lß8
F0l8ß $0k0l80
mbustaman.lAB.KPM 10
ANAL!SA STAF ANAL!SA STAF
Gred
Nelayu Cina !ndia Lain·Lain ]umlah
L P ] L P ] L P ] L P ] L P ]
DC41 S 6 11 1 1 S 7 12
DC41 4 4 8 1 1 S 4 3
DCA34 1 1 1 1
DCA32 6 6 6 6
DCA23 14 41 SS 1 1 1 1 1S 42 S7
DB27 3 3 6 3 3 6
N22 1 1 1 1
N11 1 1 1 1
N17 2 2 2 2
N1 1 1 1 1
R1 1 1 1 1
]umlah 28 6S 33 2 1 3 1 1 30 67 37
Sumber: Penyata EN!S Bulanan seperti pada 14 Februari 2006
mbustaman.lAB.KPM 11
ENROLNEN NUR!D ENROLNEN NUR!D
Sumber: Penyata EN!S Bulanan seperti pada 14 Februari 2006
Tahun Lelaki Perempuan ]umlah
]umlah
kelas
Pra sekolah 16 3 2S 1
Satu 166 13S 301 7
Dua 171 123 300 8
Tiga 1SS 181 336 8
Empat 162 143 30S 8
Lima 1S3 138 231 8
Enam 1S2 1S1 303 8
Keseluruhan 376 886 1862 48
mbustaman.lAB.KPM 12
PENCAPA!AN AKADEN!K
eputusan UPSR Dari Tahun 1997 Hingga 2006
TAHUN
BM
(
BM
(P
BI MAT SN
LULUS
SEMUA
JLH.
CALON
BIL.
5A
ED. DALAM
PPD
% BIL.
1997 99.6 99.1 91.6 97.0 98.3 89.9 215 239 54 Kedua
1998 98.9 97.5 93.5 97.5 97.9 91.4 256 280 68 Pertama
1999 98.4 95.9 89.0 94.7 94.7 85.9 274 319 72 Ketiga
2000 96.9 98.4 87.9 97.5 95.7 84.4 281 333 64 Ketiga
2001 98.7 98.4 92.3 95.8 94.8 89.7 278 310 54 Keempat
2002 99.2 97.9 87.2 96.6 95.0 86.6 331 382 50 Kedua
2003 98.3 99.1 93.1 96.9 96.9 92.7 392 423 82 Kedua
2004 99.0 99.0 93.1 96.2 96.5 93.06 268 288 96 Ketiga
2005 99.3 98.6 96.5 97.2 98.9 90.4 255 282 93 Kedua
2006 98.7 99.7 92.7 97.4 99.3 91.7 286 302 100 Pertama
Sumber rujukan : Setiausaha Peperiksaan dan Majalah SEJATI
mbustaman.lAB.KPM 13
PENCAPA!AN KOKUR!KULUN
BiI. Tahun Jenis
Peringkat
4n / Daerah /
Negeri /
Kebangsaan)
Pencapaian
2004 Olahraga Daerah Naib Johan
2004 Bola Sepak Zon Suku Akhir
2004 Hoki (L) Daerah Johan
2004 Hoki (P) Daerah Johan
2004 Bola Jaring Daerah Suku Akhir
2004 Catur Kebangsaan Naib Johan
2004 Badminton Daerah Ketiga
2004 Tenis (P) Kebangsaan Naib Johan
2005 Catur Kebangsaan Johan
2005 Bola Tampar (L) Negeri Johan
2005 Bola Tampar (P) Negeri Tempat Ke 4
2005 Golf (P) Kebangsaan Johan
2005 Bola Sepak Negeri Naib Johan
2005 Hoki (L) Kebangsaan Johan
2005 Hoki (P) Daerah Naib Johan
Sukan dan Permainan
mbustaman.lAB.KPM 14
k0l80 08ß F0f88l08ß
BiI. Tahun Jenis
Peringkat
4n / Daerah
/ Negeri /
Kebangsa
an)
Pencapaian
2004 Perbahasan Daerah Johan
2004 Bercerita Tahap 1 Negeri Johan
2004 Bercerita Tahap 2 Zon Naib Johan
2004 Public Speaking Tahap 2 Daerah Saguhati
2005 Choral Speaking Negeri Naib Johan
2006 Hafazan (P) Zon Ke 3
2006 Kuiz Matematik Tahap 2 Daerah Ketiga
2006 Kuiz Bahasa Arab Daerah Johan
PENCAPA!AN KOKUR!KULUN
mbustaman.lAB.KPM 15
BiI. Tahun Jenis
Peringkat
4n / Daerah
/ Negeri /
Kebangsa
an)
Pencapaian
1
200S Pengurusan cemerlang
bilik bimbingan dan
kaunseling
Negeri ]ohan
2
200S Pengurusan cemerlang
bilik SPBT
Negeri johan
PENCAPA!AN HAL EHWAL NUR!D
mbustaman.lAB.KPM 16
ANUCERAH CENERLANC
Kurikulum
BiI. Tahun Pencapaian
a). 2005 Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Daerah Hulu Selangor
(Anugerah Kualiti UPSR)
b) 2005 Anugerah Sekolah Cemerlang Akademik UPSR Kategori Luar
Bandar Peringkat Negeri Selangor
HaI EhwaI Murid
BiI. Tahun Pencapaian
a). 2005 Anugerah Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Terbaik
Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Selangor. Tempat Pertama
Kategori Sekolah Bandar.
4kurikuIum
BiI. Tahun Pencapaian
a). 2005 Pemaian bola sepak terbaik (MSSM)
Pemaian hoki terbaik (MSSM
mbustaman.lAB.KPM 11
ß00ßl kl8ß FlN8l8ßß8 Fl8ß80ß86ß8 $18ß1l6lk
1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4
Fasa 1: Pra Perancangan
1.1 Penubuhan Jawatankuasa Ìnduk
1.2 TaklImat pembInaan perancangan strategIk Jawatankuasa Kerja
1.J AgIhan tugas kepada guru·guru Jawatankuasa Kerja
1.4 |engumpul maklumat:
1.4.1 Latar belakang sekolah
1.4.2 Sejarah Sekolah
1.4.J Enrolmen |urId
1.4.5 PrestasI akademIk dan kokurIkulum
1.4.6 0IsIplIn |urId
1.4.7 0emografI Penduduk
1.4.8 PersekItaran Sekolah
1.4.9 Kemudahan FIzIkal
Feb. 2007
Perkara
1
ßII
0Is. 2006 Jan. 2007
mbustaman.lAB.KPM 18
1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J
Fasa 2: Halatu¡u 0ryanìsasì
2.1 |enyemak dan menganalIsIs mandat
2.1.1 0asar PendIdIkan Kebangsaan
2.1.2 Akta PendIdIkan
2.1.J PekelIlIng Kemajuan PentadbIran Awam
2.1.4. PekelIlIng PerkhIdmatan Awam
2.1.5 PekelIlIng Perbendaharaan
2.1.6 PekelIlIng ÌkhtIsas
Fasa 2:Halatu¡u Sekolah
J.1 |endefInIsIkan hala tuju sekolah
J.1.1 |enyemak pernyataan mIsI
J.1.2 |enyemak pernyataan vIsI
J.1.J |enyemak pernyataan pIagam pelanggan
J.1.4 |enyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organIsasI
J.1.5 |empromosI halatuju
J.1.5.1 PerhImpunan
J.1.5.J Perjumpaan Ibubapa
J.1.5.J |ural
Feb. 200
Perkara
2
3
ßII
0Is. 2006 Jan. 2007
mbustaman.lAB.KPM 19
Fasa 3: Analìsìs Persekìtaran
6.1 AnalIsIs persekItaran
6.1.1 AnalIsIs PersekItaran Sekolah
6.1.2 AnalIsIs PersekItaran 8Idang
6.1.J Pengumpulan analIsIs persekItaran
6.1.4 TDWS |atrIk
Fasa 4: lsu, Matlamat,KPl Sasaran dan 0b¡ektìj
5.1 Kenal pastI dan pIlIh Isu·Isu strategIk
5.2 |embentuk matlamat strategIk E KPÌ
5.J |enetapkan objektIf jangka pendek E panjang
Fasa 5: Pen¡anaan Strateyì, Pelan Taktìkal 8 Pelan 0µerasì
6.1 PembInaan dan pemIlIhan strategIk utama
6.2 |embIna plan taktIkal
6.J |erangka dan membIna pelan operasI
Fasa 6: Pelaksanaan Strateyì
7.1 Pelaksanaan Pelan TaktIkal dan DperasI
Fasa 7: Penìlaìan Prestasì dan Penambahbaìkan berterusan
8.1 8orang penIlaIan prestasI
8
4
5
6
7
mbustaman.lAB.KPM 20
Fasa
NANDAT KERA]AAN
N!S!
v!S!
N!LA!
N!S! DAN v!S! SECARA !NPL!S!T
NOTTO
LENCANA SEKOLAH
P!ACAN PELANCCAN
PENETAPAN HALA TU]U
mbustaman.lAB.KPM 21
0lfl8l$l Nß80ß1
Menurut Kamus 3000, ertl mandat lalah ,
(Letter ef autherlty). Mandat juga meruµakan
sesuatu arahan darl µlhak yang berkuasa.
Mandat mestl dlµatuhl bagl tujuan memenuhl
tanggungjawab dan menjadl asas keµada
µemblnaan µerancangan strateglk .
balam µreses µemblnaan µerancangan strateglk lnl, Mandat
dlµereleh darlµada sumber-sumber seµertl ,
W AKTA PENDIDIKAN 1996 (550)
W Misi Nasional & PIPP (2006-2010)
W PEKELILING KEMA1UAN PERKHIDMATAN AWAM
W DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
W DASAR WAWASAN NEGARA 2001-2010
W SURAT PEKELILING IKHTISAS
mbustaman.lAB.KPM 22
CONTOH NANDAT NENC!KUT B!DANC
BlbANG CUN1UR
KURlKULUM ·Akta Pendldlkan 1996 ( Akta 550) Bah. v . 5eksyen 61:
Penllalan murld.
·5Pl Bll 3 , 1981 - Penggunaan waktu tldak mengajar ,
waktu luang (free µerled)
·5Pl Bll 3, 1990 - Penyedlaan reked P &P
KUKURlKULUM · 5Pl Bll 3 , 1994 - Garls µanduan mengenal aktlvltl-
aktlvltl kebudayaan dl sekelah-sekelah.
· 5Pl Bll 5 , 2002 - Lawatan sekelah µada harl
µersekelahan.
· 5P. Pendaftaran Bll 2, 1991 - Panduan µenubuhan dan
µengurusan kelab,µersatuan 1aekwande, 5enl
memµertahankan dlrl.
mbustaman.lAB.KPM 23
5UMB£R MANU5lA · Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah vlll Bab 3
5eksyen 95: Urang yang dlkeluarkan darlµada daftar
hendaklah dlberltahu.
· 5Pl Bll 1,2001 - Garls µanduan µakalan guru ketlka
bertugas dl sekelah.
· 5Pl Bll 2, 1981 - Ketetaµan masa dl sekelah-
sekelah.
P£RRUBUNGAN
LUAR
· Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah. vlll Bab 1
5eksyen 86 : Larangan tentang µenglklanan dsb.
·5Pl Bll 12 ,1988 - Larangan menjalankan jualan terus
dl sekelah-sekelah.
mbustaman.lAB.KPM 24
R£M · Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah vlll Bab 4
5eksyen 98 : Pendaftaran murld.
·5Pl Bll 2,1999 - Penganjuran µregram metlvasl dl
sekelah.
· 5Pl Bll 11,2000 - Membanteras jenayah dl
kalangan murld sekelah.
K£WANGAN · Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah Xl 5eksyen
124 : 5umbangan bantuan dan sumbangan medal
hendaklah tertakluk keµada syarat, dsb. ¥ang
dltetaµkan.
·5P. Kewangan KPM Bll 11,1995- £laun µenglnaµan
dan makan bagl guru-guru membawa µelajar menyertal
keglatan Kekurlkulum.
· 5Pl Bll 3,1991 - Pregram dan aktlvltl sekelah yang
mellbatkan dasar dan µungutan wang.
mbustaman.lAB.KPM 25
P£NGURU5AN P£JABA1 · Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah. vlll Bab 3
5eksyen 89 : Pendaftaran Pengelela dan µekerja.
W PKPA Bll. 10,1991:Panduan Mengenal
Penlngkatan Kualltl Perkhldmatan Kaunter.
·PKPA Bll. 2,1991:Panduan Pengurusan Mesyuarat
dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan
·5Pl Bll 4, 1998 - Garls µanduan menguruskan
µegawal berµrestasl rendah dan µegawal yang
bermasalah.
· 5Pl Bll 20, 2000 - Panduan µenubuhan µersatuan
agama bukan lslam dl sekelah-sekelah.
·
P£NGURU5AN FlZlKAL · Akta Pendldlkan 1996 (Akta 550) Bah.Xv 5eksyen
141 : Kehendak tentang µremls.
· 5Pl Bll 14 , 1989 - Keberslhan sekelah.
mbustaman.lAB.KPM 26
MANDAT TERINI : MISI NASIONAL
mbustaman.lAB.KPM 21
mbustaman.lAB.KPM 28
N!S! N!S!
UN1UK M£MB£Rl P£NblblKAN ¥ANG B£RKUALl1l BAGl
M£LARlRKAN MUbAL lN5AN 1£RBlLANG M£LALUl
P£Nb£KA1AN RULl51lK b£NGAN B£RPAK5lKAN
FAL5AFAR P£NblblKAN K£BANG5AAN
SEKOLAH KEBANCSAAN DATO BUSHSTARNAN
AKAN NEN]AD!
SEKOLAH TERB!LANC BERTARAF DUN!A
SEKOLAH KEBANCSAAN DATO BUSHSTARNAN
AKAN NEN]AD!
SEKOLAH TERB!LANC BERTARAF DUN!A
!S! !S!
mbustaman.lAB.KPM 29
'ISI DAN MISI SECARA IMPLISIT
·MOTTO
·LENCANA SEKOLAH
·PÌAGAM PELANGGAN
mbustaman.lAB.KPM 30
MU11U
llmu, lman dan Amal
Pengertlan:
·2: - Pengetahuan atau Keµandalan
·2,3 - Keµercayaan keµada Allah dan
mematuhl segala hukumNya.
·2, - Mengerjakan µerkara-µerkara yang
wajlb yang dlµerlntahkan eleh Allah
mbustaman.lAB.KPM 31
LENCANA SEKOLAH
PENCERT!AN LENCANA
Roda (merah) : Sains dan Teknologi
Bintang 14(kuning) : 14 negeri dalam Nalaysia
]angka (kuning) : Natematik (mengira)
Buku dan Rehal : Nembaca dan menulis
dalam pelajaran yang
berteraskan !slam.
Lima bulatan : Sukan
Tulisan ]awi : Nengangkat martabat
tulisan jawi.
Warna hijau dan bulan sabit: Warna dan Lambang
keislaman.
mbustaman.lAB.KPM 32
P!ACAN PELANCCAN
NUR!D
CURU DAN KAK!TANCAN
!BU BAPA
STAKEHOLDER
Kami warga pendidik Sekolah Kebangsaan Dato Kami warga pendidik Sekolah Kebangsaan Dato
Boestaman dengan penuh tekad dan iltizam Boestaman dengan penuh tekad dan iltizam
berikrar dan berjanji akan memberi berikrar dan berjanji akan memberi
perkhidmatan kepada: perkhidmatan kepada:
mbustaman.lAB.KPM 33
P!ACAN PELANCCAN P!ACAN PELANCCAN
Kaml warga µendldlk 5ekelah Kebangsaan bate Kaml warga µendldlk 5ekelah Kebangsaan bate
Beestaman dengan µenuh tekad dan lltlzam berlkrar dan Beestaman dengan µenuh tekad dan lltlzam berlkrar dan
berjanjl akan menumµukan seluruh usaha dan tenaga berjanjl akan menumµukan seluruh usaha dan tenaga
kaml untuk: kaml untuk:
NUR!D NUR!D
Nemastikan setiap murid menerima pembelajaran di dalam bilik
darjah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan,
Nemastikan semua murid mendapat peluang menyertai kegiatan
kokurikulum satu persatuan, satu kelab beruniform dan satu aktiviti
sukan permainan sekurang·kurangnya 180 minit sebulan,
Nemastikan setiap murid berasa selamat dan selesa sepanjang
semasa berada dalam kawasan sekolah.
mbustaman.lAB.KPM 34
P!ACAN PELANCCAN P!ACAN PELANCCAN
CURU DAN KAK!TANCAN CURU DAN KAK!TANCAN
· uru baru akan mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan
dan mendapat perkhidmatan layanan terbaik;
W uru akan mendapat layanan yang mesra dan terbaik apabila
berurusan dengan pentadbiran;
W #ekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas
menerima maklumat perubahan
W enerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri
sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh setahun
mbustaman.lAB.KPM 35
P!ACAN PELANCCAN P!ACAN PELANCCAN
!BUBAPA !BUBAPA
· Setiap ibu/bapa/penjaga mendapat perhatian terhadap aduan dan
tindakan dalam tempoh 1,3 atau 7 hari;
· Setiap ibu/ bapa/ penjaga murid yang berurusan dengan sekolah
akan mendapat layanan terbaik dalam tempoh 30 minit
STAKEHOLDER STAKEHOLDER
· Memastikan setiap arahan dan maklumat yang diperlukan oleh PPD /
JPN / KPM mendapat tindakan sehari selepas surat/arahan diterima;
· Menjawab surat akan dijawab tidak lewat dari 3 hari waktu kerja;
· Melaporkan sebarang kejadian kepada pihak atasan mengikut
peraturan yang ditetapkan.
SEKÌRANYA TÌDAK BERPUAS HATÌ SÌLA TERUS HUBUNGÌ GURU
BESAR:
No. Tel : 0360571582. No.H/P : 0199060524. No.Fax: 03 61056299
mbustaman.lAB.KPM 36
Fasa
ANAL!S!S NAKLUNAT DALANAN DAN
LUARAN SEKOLAH DENCAN
NENCCUNAKAN ANAL!S!S SWOC
ANAL!S!S
PERSEK!TARAN
mbustaman.lAB.KPM 31
ANAL!S!S SWOC
Kekuatan(S)
S1(kur) Pencapaian akademik melebihi 90° sepanjang 3 tahun
yang lalu.
S2(koku) Pencapaian kokurikulum: 2 pelajar mencapai ke tahap
antarabangsa (catur dan Sains).
S3(hem) Pengurusan 2 bidang HE telah mencapai tahap
kebangsaan (buku teks dan Kaunseling)
S4(kw) Tiada teguran audit dalam pengurusan kewangan sekolah
sepanjang 6 tahun (anugerah cemerlang)
S5(tabir) Pengurusan pejabat yang cekap.
S6(Iiz) Keseluruhan kemudahan lengkap dan berIungsi.
S7(staI) empunyai 100° kakitangan yang cekap dan terlatih.
mbustaman.lAB.KPM 38
Kelemahan(W)
1(kur) Terdapat arah aliran penurunan dari segi pencapian
mata pelajaran.
2(koku) Kejayaan yang diperoleh tidak secara
menyeluruh di bidang kokurikulum.
3(hem) Terdapat kelemahan pengurusan unit-unit lain di bawah
HE dalam membentuk kemenjadian murid.
4(kw) Pengurusan yang tidak mencapai tahap pengiktiraIan.
5(tabir) Kecekapan sebahagian komponen dalam
pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan.
6(Iiz) Kemudahan Iizikal tidak dapat menampung
bilangan pelajar.
7(staI) Terdapat segelintir kakitangan yang kurang komited.
(kom) Terdapat tekanan untuk mendapat timbal balas di atas
sumbangan yang diberi.
ANAL!S!S SWOC
mbustaman.lAB.KPM 39
Peluang(O)
1(P) akil rakyat memberi kerjasama yang
erat kepada sekolah.
2(E) PIB mempunyai dana simpanan
#50,000.00
3(S) Komuniti mempunyai ahli akademik
yang ramai di persekitaran sekolah.
4(T) Syarikat Swasta memberi kerjasama
dan sumbangan.
ANAL!S!S SWOC
mbustaman.lAB.KPM 40
abaran()
1(P) akil rakyat campur tangan dalam
pentadbiran sekolah.
2(E) PIB mengawal dengan ketat dalam
segi kewangan.
3(S) Segelintir ahli akademik tidak dapat
bekerjasama dengan sekolah.
4(T) Syarikat swasta mempunyai agenda
tersembunyi pada setiap sumbangan.
ANAL!S!S SWOC
mbustaman.lAB.KPM 41
!SU STRATEC!K, NATLANAT,
OB]EKT!F ,KP! DAN
SASARAN
Fasa
mbustaman.lAB.KPM 42
l5U 51RA1£GlK
Bldang
Kurlkulum
MA1LAMA1
51RA1£GlK
UBJ£K1lF
KPl
(LAC)
5A5ARAN PR£51A5l
1Uv 01 08 09
201
0
Pencapaian
akademik murid
masih lagi belum
cemerlang.
Neningkatkan
kecemerlangan
akademik pelajar
ke tahap terbilang
Neningkatkan
peratus pencapaian
keseluruhan UPSR
Neningkatkan
peratus pelajar yang
memperolehi SA
º kelulusan
Peperiksaan
º pelajar
mendapat SA
91.1 °
33°
94°
35°
91°
31°
99°
39°
100°
40°
Objektif jangka panjang : ·Nendapat 100º kelulusan peperiksaan UPSR dengan S0º pelajar mendapat SA pada tahun 2010
Objektif jangka pendek : ·Nendapat 34º kelulusan peperiksaan UPSR dengan 3Sº pelajar mendapat SA pada tahun 2007
l5U 51RA1£GlK
(Kekurlkulum)
MA1LAMA1
51RA1£GlK
UBJ£K1lF
KPl 5A5ARAN PR£51A5l
1Uv 01 08 09 2010
Pencapaian
kokurikulum
masih lagi di
tahap rendah
tidak selaras
dengan visi
sekolah
Nengalakkan
pelajar aktif dan
cemerlang
dalam
kokurikulum
hingga ke tahap
kebangsaan
Menlngkatkan bllangan
µenyertaan µelajar dalam
aktlvltl kekurlkulum
Menlngkatkan bllangan
aktlvltl kekurlkulum dan
µelajar yang cemerlang
hlngga ke µerlngkat
kebangsaan
pelajar aktif.
Bilangan pelajar
mencapai
kejayaan
1. peringkat
Daerah
2. Peringkat
Negeri
3. Peringkat
kebangsaan
15°
3
2
0
18
1
5
1
81
11
8
2
84
13
11
4
81
15
15
6
Objektif jangka panjang : 1S orang pelajar mencapai kejayaan peringkat kebangsaan pada tahun 2010
Objektif jangka pendek : 1 orang pelajar mencapai kejayaan peringkat kebangsaan pada tahun 2007
mbustaman.lAB.KPM 43
l5U 51RA1£Gl
BlbANG HEN
MA1LAMA1 51RA1£Gl
UBJ£K1lF KPl
5A5ARAN , UBJ£K1lF
1Uv 01 08 09 2010
Tahap sahsiah
murid masih
lagi belum
memuaskan
Tahap
kebajikan
murid masih
lagi rendah
Nembentuk modal
insan yang bersahsiah
cemerlang dan
kebangaan masyarakat.
Nenyediakan
perkhidmatan kebajikan
untuk semua murid
dan staf.
Nemastikan semua
pelajar mempunyai
merit yang sentiasa
cemerlang
Neningkatkan kebajikan
setiap pelajar dan staf
terjaga dan terbela.
º pelajar yang
dapat
mengekalkan80
mata merit.
Bilangan aduan
rasmi yang
dilaporkan
10 °
15
15 °
1
85 °
5
90
°
3
95 °
5lfar
aduan
Objektif jangka panjang : 3Sº pelajar yang dapat mengekalkan 80 mata merit.
Objektif jangka pendek : 7Sº pelajar yang dapat mengekalkan 80 mata merit.
l5U 51RA1£Gl
BlbANG
K£WANGAN
MA1LAMA1 51RA1£Gl
UBJ£K1lF KPl
5A5ARAN , UBJ£K1lF
1Uv 01 08 09 2010
Pengurusan
kewangan
Kurang cekap
Nemastikan
pengurusan
kewangan sentiasa
cemerlang
Neningkatkan
kecekapan dan
keberkesanan
pengurusan
kewangan
Bil. Teguran audit
º perbelanjaan bajet
1anµa
tegura
n
95
1anµa
teguran
96
1anµa
teguran
91
1anµa
teguran
99
1anµa
tegura
n
100
mbustaman.lAB.KPM 44
ISU-ISU
STRATEGI
MATLAMAT
STRATEGI
OBJETIF PI SASARAN
TO' 200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
Kejayaan
sesuatu
sekolah
bergantung
kepada
kekuatan
modal
insannya. Jika
sekolah ingin
berjaya, modal
insan perlu
diperkasakan.
Membangu
nkan Modal
Ìnsan kelas
pertama
(Staf)
Mempertingkatka
n Kemahiran guru
dan staf
Peratus Staf melepasi tahap
80% SKPM
100 10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
Peratus Staf Cemerlang
berdasarkan LPNT (Markah
80% keatas)
100 10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
Peratus staf mengikuti kursus
kursus
20 30 35 40 50 60
Bilangan Ìnovasi 5 10 12 14 16 20
Bilangan guru yang
menghasilkan Ìnovasi
5 10 12 14 16 20
Mempertingkatka
n tahap Ìntegriti
staf
Bilangan aduan 0 0 0 0 0 0
Bilangan Surat Tunjuk Sebab 0 0 0 0 0 0
mbustaman.lAB.KPM 45
MATLAMAT
STRATEGI
OBJETIF PI TO'
SASARAN
2007 2008 2009 2010
Meningkatkan
Kecemerlanga
n Kokurikulum
Diperingkat
Kebangsaan
Dan
Antarabangsa
Meningkatkan
Pencapaian dalam
Sukan Dan
Permainan
Bilangan Aktiviti Sukan
Dan Permainan
Mencapai Peringkat:
Daerah
Bil murid 351 400 450 500
Pencapai
an
1 8 10 12 14
2 8 12 8 6
3 3 - - -
Negeri
(Bil.
Murid)
300 351 400 450 500
Pencapai
an
1 6 8 10 12
2 3 3 2 -
3 2 1 1 -
mbustaman.lAB.KPM 46
MatIamat
Strategik
Objektif PI
TO'
SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012
Memantapkan
kecekapan
dan
keberkesan
an
pengurusan
kewangan.
Meningkatkan
kecekapan
pengurusan
kewangan
ke tahap
optimum.
Bilangan Audit
Berteguran
0 0 0 0 0 0
Bilangan hari
pembayaran
5 3 3 3 3 3
mbustaman.lAB.KPM 41
STRATEGI/INISIA
TIF
mbustaman.lAB.KPM 48
PENJANA STRATEGI (SWOC MATRIS
bALAMAN
LUARAN
5-Kekuatan
51-Memµunyal µemlmµln yang
berkallber
52-Memµunyal guru guru B.l yang
terlatlh
53-Memµunyal murld yang
bermetlvasl tlnggl.
54-Memµunyal 2 erang JU B.l
55- Memµunyal blllk 5AL
W-Kelemahan
W1-Murld kurang berkemunlkasl
dalam Bl
W2-JU Bl yang keraµ keluar
(mesyuarat,ceramah)
W3-Penggunaan Bl dltahaµ
mlnlma eleh warga sekelah
U-Peluang
U1-1erdaµat µusat tultlen dlluar
U2-5umbangan PlBG dan kemunltl
setemµat darl segl kewangan dan
tenaga.
U3-Menerlma BBM darl KPM dan JPN
04-1erletak berhamµlran dengan
µerµustakaan awam daaerah
5trategl 1
51+54+U2+U1+U4
1. Menlngkatkan µenguasaan Bl
dlkalangan guru dan murld
5trategl 3
Wl+W3+U3
1. Menlngkatkan tahaµ
berkemunlkasl dalamm Bl
1-Cabaran
11-1ahaµ µenguasaan Bl lbu baµa
rendah
12- 1lada bahan bacaan tambahan
dlrumah
13-Kurang galakan darlµada µenjaga
5trategl 2
52+53+55+13
1. Menlngkatkan kesedaran
dlkalangan lbu baµa dan warga
sekelah tentang keµentlngan
µenggunaan Bl
5trategl 4
W2+W3+11+12
1. Menlngkatkan kesedaran
dlkalangan lbu baµa dan
warga sekelah bacaan
tambahan dl rumah
mbustaman.lAB.KPM 49
lsu strategl 5trategl yang
dlcadangkan
Andalan,fakter
¥ang menyekeng
strategl
Ralangan
untuk
melaksanakan
strategl
Pendereng
untuk memlllh
strategl lnl
Menlngkatkan
kualltl µencaµalan
Bl darl 60° ke 65°
µada tahun 2006
1.Menlngkatkan
µenguasaan Bl
dlkalangan guru dan
murld
2. Menlngkatkan kesedaran
dlkalangan lbu baµa dan
warga sekelah tentang
keµentlngan µenggunaan
Bl
3. Menlngkatkan tahaµ
berkemunlkasl dalam Bl
a. Penggunaan
Bl dltahaµ
mlnlma eleh
guru dan murld
b. 1ahaµ
kesedaran lbu
baµa rendah
c. Kurang
µengllbatan
murld
a. Kurang
galakan
darlµada
µenjaga
b. Kurang
bermlnat
mata
Pelajaran Bl
a. Memµunyal
murld yang
bermetlvasl
tlnggl.
b. Memµunyal
guru B.l
yang terlatlh
F0M0lß88ß $lf8l0¶l 0l8M8
mbustaman.lAB.KPM 50
ANALISA PEMILIHAN STRATEGI
KRÌTERÌA PEMÌLÌHAN STRATEGÌ 1 STRATEGÌ 1
Guna Llkart 5cale
(1-5)
STRATEGÌ 2
Guna Likart
Scale (1-5)
STRATEGÌ 3
Guna Likart
Scale (1-5)
a. tahap kesukaran pr4ses kerja k4mpetensi
staf yang bertanggungjawab
5 1 1
b. k4mpetensi staf yang bertanggungjawab 2 3 5
c. sumbar kewangan dan k4s pembiayaan
terIibat
1 5 3
d. kemudahan infrastruktur dan peraIatan 5 1 1
e. andaian keupayaan yang mengatasi
haIangan
5 3 3
f. andaian hasiI yang dijangkakan /
impaknya untuk mencapai 4bjektif,
matIamat / isu misi dan visi.
5 3 4
g. Rek4d keberkesanan peIaksanaan yang
Iepas.
3 3 3
h. esesuaian dengan persekitaran terkini. 4 3 3
i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan
(tidak guna skala, hanya Y / T)
Ya Ya Ya
JUMLAH
(Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada
(i) baru strategi dipilih)
30 22 23
mbustaman.lAB.KPM 51
Fllß8 1ßk1lkßl
mbustaman.lAB.KPM 52
Pelan Tindakan untuk strategi 1
Bil Pelan
Taktikal
Tanggung-
jawab
Tempoh Kos/
Sumber
(RM)
Output KPÌ Pelan
Kontigensi
1. Kelas
bimbingan
Guru
Besar
GPK 1
Jan- Okt 500.00 Pencapaia
n dan
minat
murid
bertambah.
%
kelulusan
keseluruh
an
%
cemerlang
A
%
kehadiran
murid
%
peningkat
an
prestasi
murid
Latih Tubi
dalam
kelas
mengikut
topik
mbustaman.lAB.KPM 53
Fllß8 0Fl8ß$l
8
mbustaman.lAB.KPM 54
Fllß8 0Fl8ß$l
88M8 Ff0(0k. k0l88 8lM0l߶8ß 8 l8ll08ß 80fl0k08
LANGKAR PRU5£5 K£RJA 1ANGGUNGJAWAB 1£MPUR 51A1U5
1 Mesyuarat
1.1 Ucaµan GB
1.2 Bentang kertas kenseµ
1.3 Pembentukan AJK
1.4 Aglhan tugas
1.5 Merancang jadual
1.6 Penyedlaan Bahan
1.1 Ral-hal laln
GB
GPK Kurlkulum
1 harl
2 Mengenal µastl µencaµalan - 1Uv
dan Read Ceunt
5etlausaha Peµerlksaan 3 harl
3 Menyedlakan jadual kelas
blmblngan
dan aglhan tugas guru
Penyelaras Kelas 1 mlnggu
4 5urat mesyuarat
·Kebenaran lbu baµa
·Jadual waktu
Jawatankuasa
Leglstlk
1 harl
5 Kelas dan latlhan bermula Guru-guru Februarl -
5eµtember
6 Penllalan & Penambahbalkan:
Pemantauan µenggal µertama
-Penllalan µrestasl- laµeran
AJK Pemantauan
AJK Pelaµeran
1 mlnggu
mbustaman.lAB.KPM 55
0ß81ß ßll8ß8
mbustaman.lAB.KPM 56
08fl8 ßllf8ß
TIDA
A
MULA MULA MULA MULA
TAMAT TAMAT TAMAT TAMAT
Mesyuarat
Menyediakan TO'/HQ
Menyediakan JaduaI
Surat Menyurat
PeIaksanaan
PeniIaian
mbustaman.lAB.KPM 51
UBJ£K1lF K£¥ P£RFURMANC£ lNblCA1UR5
(KPl)
5A5ARAN PR£51A5l lNl5lA1lF,1lNbA
KAN
PR£51A5l 5£B£NAR
LAG L£Ab 06 01 08 09 10 06 01 08 09 10
Menlngkatkan kecerlaan
kawasan sekelah
Jehan 3K
Negerl
5elange
r
Pertandlngan
Kecerlaa
n
µerlngkat
sekelah
45° 60° 15° 90° 100
°
Geteng-reyeng
Perdana
Kawalan keselamatan
µelajar
Jehan 3K
Negerl
5elange
r
15° 30° 45° 15° 100
°
Blna tembek dan
gerbang
Menlngkatkan
keberslhan tandas
Jehan 3K
Negerl
5elange
r
10° 80° 90° 100
°
100
°
1andas Kenduslf
1aman llmu Jehan 3K
Negerl
5elange
r
Pertandlngan
antara
unlt
berunlfer
m
2 4 6 8 10 Blna 1aman Mlnl
Belajar dalam
µersekltaran selesa
Jehan 3K
Negerl
5elange
r
Pertandlngan
Kecerlaa
n Kelas
60° 10° 80° 90° 100
°
Kecerlaan Kelas
Berehat sambll membaca Jehan 3K
Negerl
5elange
r
Pertandlngan
antara
Persatua
n
Akademl
40° 60° 80° 100
°
100
°
Kecerlaan Wakaf
llmu
Ml5l
5£KULAR
vl5l
5£KULAR
BlbANG KURlKULUM R£M KUKURlKULUM P.LUAR
P5M P.P£JABA1 FlZlKAL ,
mbustaman.lAB.KPM 58
PENGUKURAN DAN PENILAIAN
KA£bAR BALANC£ 5CUR£CARb
P£R5P£K1lF:..
....... Pencaµalan 5ebenar 1arget
Matlamat
5rateglk Ubjektlf KPl Unlt Pengukuran
2006-
2001
2001-
2008
2008-
2009
2009-
2010 2006-2010
mbustaman.lAB.KPM 59
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

$&#&%! 
:.:/.74/5..5#3.5512 #4/.55.5&0.9.&;9.;2.1.3. /91.:.92.527.1. 613#59:.5 &;9.;25;269.5:.:..463 9:65  &;9.;0#3.55569 #/30 !65796;"9.5.;65 &.5 9.50:06 1.5.73.5 !69;65 .3.501&0690.9169 #/30&0;69 &63369./69.;50 59:;6.9.91 
2-:89,2,3 ! 

 #$ !&#&$$%#% 
 
#!!&'%' #!!#%&'& 

# !'&&'%'
&'%' '' #!' "#%& 

,8, 
 

!:83,3 & ' ' "' # &&%! $02:, 
!&#%&'%! ! %! 

'"%!&& !' & & !

#%"&&#%#%!!! 

2-:89,2,3 !

!#
!#9;95039380-,, !0780/,,3
W 03,/,,3,9,3,805,/,802:, 89,19039,39::,3/,31,0/,502-3,,3 507,3.,3,3897,90 :39: 2033,9,30.0207,3,3804, W 03:-:,3,,9,3:,8,07,/,3 803,7,9:,8 W 03:25:2,:2,99039,35741 47,38,8/,357089,83, W 03:8 7,3,07, :39:574808 202-3,57,3.,3,3897,90
2-:89,2,3 ! 

!#
!# 

'"%!&& 
       "& &% &%&% !%" !&' !%" ! % #!#! #!#!"% &!!#% !! #!#!"% !#%&'! #!#! % '#!#! ' '&#! % !% %! %

2-:89,2,3 ! 

9.5%6:31.::..: .5:.5 9:. '"%!&& !.5."9.4..3 &3....: &263.5:.569 '3651.4.9 .66:.. .4."9..5.5:.51.././.. % 3..5 61&263.4.5.

 .

3 ! .2. 2-:89.

7.3. '93..5.1/2.&% &263.3.2 29.1.

3 !.4..1.::263.21. :/.3.5.5.3.2..93..5 :263.3 3.54917.5.9.42..9.5794..3 ! .29.5 #. 69.51.579...2.:263.9 2-:89.69:263.5.1.91 2..362.&263.4/3:475..:.52.9.3.51. ... .9.4.9 /.241...4..51.5.:.:9..51.15.

$.07.3 -:./-7.3 -:.%#$ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W -:.9!039.38 -:.2..!0.:7: -:.-03002.$.7.3/:5 -:.-..425:907 -:.

 $$ $!% -:..3 02:/.9 -:.804.3$07-.2.3 -:.82.0. -:.8!7.0.3.7.:3.!02:.3%07-:.! -:. .3 -:.$..3 -:.!02:.7.: -:.3!0725:3.3 ! .!03/ .0.9. -:. . 2-:89.393 -:.

 2-:89.3 ! .2.3$04.%#$ !0.

 #  5. #  51.!&&' 70/ 3.5. # .

5./9.9 .5 #  43.2. #    ! ! ! ! % 43.7. &3..1.5:79. 2-:89.3 !                                     &4/9#5...

5 3.. .3 ! .1.     &4/9#5. 23.9 2-:89.2     #947./9.5...!%" ! % 43. 4.2.7.5:79. '. :263.4 :39. &3.5 #9..5     43. &.:     '. 47. 5.

$% 2-:89..3$09.3 &!$# . %&      !! $:2-077::.#!#! 05:9:8..9 0/:. 0025. !079. 09.7 %.2. 09. 0/:.  ! % $                                                                   &&$ $&                 0/:.:8.3 ! .:3 3.3/.. 09.2.. 0/:.2. !079.!05078.3.

$05.5 1.%.5 !073.9:7 .73 .7.$05. 4 4 ! 43.3 ! 038 .2.%.25.9 %.7 ! 41 ! 4.7 4.25.:3                2-:89.9:7 4. 4.5... 4 4 ! 4.#!#!"% &2.5 #94./23943 %038 ! .

07...

 007.

.3 .-4.3 007 0-.07.3 09.3 !03..3 .-4.3 ..3 4.-4.38.3 .07.3 007 007 0-.-4..3 $::7 . 0-. . 43 .3 ..07.90 4.-4.07.38.38.07. .3 4.07.38.3 %025..3 . . . 0-.5. 0-..3 4.3 4.3 0-.38..38.3 $::7 4.

-/.9 %.9:.3!078.#!#!"% 0.3 !073.:3 038 43.

.07. .

007.

.$50. 4.07. 007 43 ..%.-4.1.079..902.3 ! :.5 : . 7.3 .3         2-:89.9%....%.8.3 4. 007 43 .3%.079.5 07.5 !:-.3 .-4. 0-.3 07.5 47. .2.3 ! !07-.07.$50. .3 0 09.07.9 .3 $.:.- .07. 4..3 ..3 !03.8.5..38.

9 %.#!#! % !073.:3 038 43.

 .07..

007.

5 /32/4/5.5 /32&#' !9 6.50493.3   #59:.5 2-:89.50493..5 !9 6.2.3 !03.5.5 2.38.51. 0-. .5:35 #59:.3 ! ..

3 2-3. 0207.3 ./02 &!$# .7 ..9 &!$# 3:07. 907-.3 -4.347 %025. $$ 2-:89..3 .2.3. %. .347 3:07. $04.5. $$ !02.7 4:7::2 .9 007 $0.5.9047 :.2.0207. $04.:3  !03. 0...347 .:7/ .3 3:07. :. !07/2.3 /.3 3:07.:3  !03. %..3 !02.9 !079. #03/.5.:3803 %07-.!% %! 9234 . 007 $0.3 ! . %.:3   !03.07. $04..3/. 805. :: $0.3 .9.9047 $04. ..7 !073..3 !03//..3/.3 4 907-.

8  .8.3.!7.7.3:.2.3..$04.!07...7.7..805.3$04.3  0-        !03:-:.  $0.&#!!#$%#%  .3.9.9.3:. 2-:89.3804.  374203:7/  !7089.1!03/:/:  !07809.07. 03:25:2.3 !07...39:.9  .3897.8.  02:/..:7: :7:.34:7::2  853:7/  0247.8./.3507.3.9..8.90.9502-3..3 ! . .2.3.9.:2.7-0.3.3:.3/: %./02/.8.07.

9.3-:-..  0302.2  !003!07-03/..9.3  0-       .5073.3  !07:25.3. !07.8  0302.3  0302....9::804./-7.8 0302.9::$04. 03/0138.47. 8  .3.9::  !0725:3.:.7!03//..5073.3.8..250.328  0302.3 44/.38.8.9.!03//.5.9  .73. 2-:89.  :7.3 ! .9..8  02574248.9:: 7.7.38.8...3203.30-.3.3  !00302.2  !003!07/2.3/.35.3...3!039..3  !00398.32494 84.3..8 .7./.882.2..5073.3  9.3.5073.38.9.

8.34507.90 !0.90 02-039:2.3!03.8.3.39.3$97.9.3 .9..3 507.3 47.2-..7.3%.9.5.3!0.5.97 .8./.-.3.3.2.8: .8.3%.3502.88507809.9.!03. 07.9.3 ! .3$97.90 !0..3..3./.3$04.7.9 !$.3 507.8.8.503/0 5.7. 02-3.88!07809.3.9897.358: 8:897.3.8 .8 2-:89.89/.88!07809.3-07907:8. !0.8 !02-3. .357089.3/.3/.90 ! 0309.90:9.3 -091 03.3897.50.8.3.2.7.3  !03:25:.3503.8 .3.  3.2.3202-3.8/.2.7.3!7089.3/..34-091.88507809.3  3.!03.7.88!07809.3  % $.5.8..3 3.!0..

 #!'#!' !'%! & & ! &!&&% #&' "''" !!&" # #!! 2-:89.3 ! .2.:..

75.320203: 9.3897.3 808:.$% 03:7:9..3./.2574808502-3..7.9::.3:3.90 .3507. .:9479 .3.843..8..3897.3/../.903 .805.3/.8:2-07 8:2-07805079 W W W W W W %! 8.3507.207:5.-/.2./.3.3.3/...3-07:.9:-.2:8 0792.3/. !!!   !&!#% $#!$ $#$#  $&#%!%$$ 2-:89.75.9 /50740/.9:.92089/5.8...9.3 ! . 0990741. 502-3.3/.3203..9:.

."!'" !' !'! &#&& % W9.32:7/ W$!.!03//.3 9. . ' $0803 !03.

203.9:9/.. !03:3.3.7..

3 17005074/ W$!. .9::.

 !030/.3704/! ! &#&& W $!..

 . 804.. W $!.3/:.9.90-:/.9.3/804..9 .320303..785.

19..7 507804./.3.3804.7. .5..3 W $! !03/.9..

 !.3503:-:.3/.3 503:7:8.3/:.30.-.

3/4.0.9:.3%.5078.

.3 ! .$03 2025079.2.3.3/7 2-:89.

75./.3 9.3.!03//.'.3/.7 03/. .7.$&#&$ W 9.3/0:./-079.- $0803 7..: W $!.19./.

3/:. -079:..3:7:09. . W $!.785.35..8/804.

!03//.8.3. '.5.32.7. 804.3 9. 0909.3503. .3.39039. !#&& &# W 9.3/8- W$!.- $0803./804.

3:.3.7..3203. ..3. 804.3 ! .2.3907:8 /804. 2-:89.

!03//.3 9.'.32:7/ W$!.19.7. W 9.- $0803!03/. .

 W $!.3:7.8/ 804.2249..35747. !03.

3. .$0803 $:2-.3 9.39:.3 W$! 0. 03/.7.3 /909./.:05.3/.3907. W 9..32:7/804.3!.5.3..9079.803.3.3. 02-.8.!03//..324/.38:2-.9 /8- .3-./ .

:7: :7:202-. .7203079. 0.9.32.50.5..:35033.34:7::2 W $!.3 /.3-...

.9.3 20-.7/.8.2.3/.9.3 2-:89.9804.2/.3.3.3 ! . !747.35:3:9.

35007. '. W !! .7.3!0304.!&#&$!% W 9./.!03//.3 9. .- $0803!03/.19.

9.30303.3/:. !033.9.3:.:3907 W!! .!.9!07/2.3.

9 /.9.. .3:.3.8.9.308:..3&7:8..!..3/:.3 W$!.7.07.3!03:7:8.8.3:.

8703/.3/:.350../.-0757089.8.. .785. W $! .3 -072.3 50..3203:7:8..

2/804.!03//. !.3503:-:.-:.3 9.9:.35078. 804.2.9039. .38..3/:.3 .357028 W $!. W W 9. '$0803 003/.

3804. 0-078. !&#&$ 2-:89.3 ! .2.

3 ! .%%#$$ 2-:89.2.

2.3 ! .2-:89.

3 ! .2.& &%&#!#&% # $%#& !% $%#!$ $!$ & &"!&!'"&&'% ! ! ! &"'%!%'%! 2-:89.

3 ! .2.'$$$#!$% W %% W$ W!! 2-:89.

/.340 .3507.3 . W 2.2.3 W 2: !0309.-.:05.. !03079./. %% 2: 2.7.9.305.32.3 ! .7.3 202. 2-:89.3.::2..9:80..3/. 507.3 W 2. 0307.3/.....:.3/50739..3 0507..

5%. 49.95.3 2-:89.2.1.52..5/3.5 /9.5453: 1.4.4.5'25636 591. 5..9.4/.0.5. .:.473..4 4.9. 4/. .:2.3..1.5:1.5 2:3.4..9..52. 5../.3.4 .5 &2.3 ! ..3.5.5.5 '3:. .!!&" #!%'!!! &.5:3./.5 255 . 255 21.95.5   %61.1..2 459../3.5:.3:..5.

53.5:.575.11.4.5..2..4...91.9./.2.5.515.3 ! .5/9.6 6:.2..# #!! .. % %!'!! # &'"% 2-:89.75112&263.527.4 /929.544/9 79214.1.

2.2-077.2.//956941..9..3 -07.5 4....3.7/..7.5:.5459..2.9.511.3.5 :.5 2629234:.4/32 1.72.1. ..0-.3.3/03.380:7::8.38..3203:25:.5:29.:...2:39: %  4. :2....2.79:..5:4.3.2.1.3.# #!! .491451.:.452.//.2.73.5..39.5..94 4089.3503:90.2..23..5794.74/3.74914594.../.5.7.5:.3903.503//$04.

5:263.5 4.2..:/3.55..42.7491/9.:.:..1.5.5:3:.5:.3.:.:7.2.3 ! . 2-:89.45./9.1.29.5 :4.1.:.4.:3.

 -07:7:8..5.83/...-.3/03./-7..5.303/7 80:7.3203/.290254-:. W :7:.3 /...8 203072./.3 W #04/507/2.3203/.3.9...:2.3..3203/.78005.9.5.9507:-.:3 2-:89.# #!! %!'!! W :7:-.3907-.9.7:.3.32087.3907-.9...3 :7.35039.2.3/02..3.290254809.3:39:5033.5.9.9.3 W 03072.9507/2.290254.33.2./.2./.3/.3 ! .

# #!! # W $09.5-:.

-.5.

3907./.503.290254 .3/./:.5.3/.9.7 W $09.203/.3 93/.5..5-:.9.9507...:.

-.5.

9..3.3/.3/507:.89. .290254 239 &'"% W 02.32.:2.340!!.5.3804.3-07:7:8.3809..3/03.9.503.3203/.2:7/.7../...3907-.5.

 !.

5..!203/.88:7.993/.380.9.78005.

 W 03.8.7.9:07.305.-8:7.5.7.7.5..-9/.3/9072.3.3203:9 507.9.3 $#%#!&$%$%#&$&&&#& $# 4 %0  4 ./.7.3/.547.9:7.9/..0.3/909..30..9.. W 0./..380-.

3 ! .!  4 .  2-:89.2.

 !&& #%&'%! !&& ' !! %!&"!! !!!!&&&" 2-:89..3 ! .2.:.

3.3 $ 9.30.34:7::250.!&&&" 0:.3804.:3 .5 0-.09.9:7/.0.2.9..3-/.3.38./02200- 805...3907.303.1 025:3..3 ! .2503:7:8.38 $ 02 !03:7:8.9..3.:3803 $  %.5.3.3:07.39..39. .. .0207.:3 .-.3.38.3.7203.39...9 2-:89.3$.3-071:38 $ 89.3.3.5/.350.5 $ 1 080:7:.:/9/..7.3..-.5.9. 805.5..3.: $ 4: !03.9.3 $ $ :7 !03.3 -::908/.302:/.-7 !03:7:8.5 ..5/.3.203.0.5./.390...90:7.

34:7::2 02 %07/.5./.3/-.3 2.7.9507:/50793./.9002.8/.1 %07/.....25:3 -.992-.380-.0.9..3.3.9.31.3503:7:3.5.5.3:39 :39.9.9/.9.2202-039:0203.3 1 02:/.3.3  :7 %07/..-.3 9...32:7/  !03:7:8...7 89.5.9.3503:7:8.39/.780503.3..5...3.1.-..7..50.7..990.3:7.5.5.7.34254303/.9800397.9203.350.5.2.3.550397.3 ! .8 8:2-.5...3.3/507409/.3. /.3:39:203/. 2030:7:/-/.9.203.2 503:7:8.3/-07 2-:89.80.350.!&&&" 002.34290/ 42 %07/.3 4: 0.3/.-7 0.

9202-0707.3 ! .7.905.9$.3 # $ 42:392025:3.2. /.  !2025:3.38:2-.3..8.3.8./507809./02 .825.804.3804.3 ! ./..3 2-:89. % $.37.3 07.202-0707.7./...2.2.!&&&" !0:.3.2..7.89.

2025:3./03.3.03/.3804.!&&&" .7..2 5039.3/.809./029/.-.309..89.9/.3 ! .9 -007..3 $ $00397..25:79./-7.3./03.58:2-.  !203.8..3 2-:89.3804.7.2..2 800. % $../.2.7.98./..3  ! .9.3. 907802-:35.5.

:. &&'%' ' ' "' #! &&%! 2-:89..3 ! .2.

..2.5 #792:..7.7.52.5 % 552.:73..5#&% ! $$#!#$%$ % '       #50.2.142491 4.5 79..7...$&$%#% /..5 79..7.2.2..5 2:39.5 233:.5.14273.9 451.:3...5 .3 :7::2 %% $%#% 552.5../34 0493.5 447963 73.9.9 2.    "/2.:750..5 552.5 20493.7..5 .2.9/3.5.

. 233:.7.5 73.5 "/2.. 51.57792:.7..9451...7.7512.1.5#&%15..52..

7/.57952.9.57952. !9 #952.3.2/. .2..94:7::2/..1...9. #952.5.5 73.569.5.9...5        "/2.5 0493.5 "/2.9.3 ..5 2-:89. .5 2629234 4.5: :263.1..7951.1.5:...5:.7.3 50..2.7..0207..9450.9 0-..38.4 2629234 5.3-.2.3...7..1..2.5:.52.05073..7..7 2/.9450..2.22.57..94:7::2 033.573.57792:.3 3.7.3.2:3.573.5 1.7..: 15...5 73.9 450..5 % 033.9. 3...7..2..573.5 $&$%#% 4:7::2 #50. 2.9.57.. 233:.3 ! ..3-.9.52.:3.3 ! $$#!#$%$ % '     73.7..5#&%15.2 ..350.2/. %% $%#% 5. 2/.7..1.3.. 51.9451.1 .5:...3..5 7952.3 503079..9...751269.

$$#.

..5..49.5:.:.2:4.5.:.2.7..32. 0493.. . "/2.7 .5 5..5.49.5 2/.1.5/9:.3 "/2.54.7 2/.   $1.5 4./:.7.9.3 5:.: 3....52..2.5.51.2.491 1.2. 3.:.. % $&$%#% %%$%#% % ! % '   '. 49.5 73.1.:4.7512 73. 4/5.452.51.5 '.. 4.32.9..2.2.9.32.54.:...2.951...9.: 3.94475..5:4.91. 4914..5:5.5 1.7:.5 :.7..54.5.5:.9.52/.5.5 9. $$#..52/.. 0493.7.9/3. 51./34 44.51.5 13.5 4914.5 79214.:2.52.2461..5     552...5 73.452.773.:.7692.. 73....49. 452.

5 2.:.35.3 %. 90:7.35.5 3 '9.35. 0493.2. 79/3.3 ! . 90:7.51.2.3 %.5 759:...5 2.2. 90:7. 3 %.35. %.7.5.5. 3 2-:89.5 2.5:5.:.5.5 2/92:..5/. 90:7..5 9.35.5.5 552.5.3 %.1.5 759:.7 4. 90:7.5 202.502. % $&$%#%  %%$%#% % ! % '   #59:.5.

7.8.8.9: 804.9. 0.1 !07.3!% .3 ! .8    .3.9%:3:$0-.3:7:.3 203. ..1 0250793.539079 89.9:889..89. 0:.334.3.3$:7.3 .3507: /507.8    0250793.- 2-:89.33 -07. 804.3 24/.9.1203:9:78:8 :78:8          .334.2.34/. !07.12005.3 02-.9. 24/. 38.3:7: $! /..7.2. $9./.9:8$9.3..3 -07/.10207. 38.9:8$9.389..5 302.33.3 808:.8. 39.9./:. 38.8 5079...$& $& $%#% %% $%#% % ! % '  $$#      0.8 !07.1 .3.30.39:3 05.3: 3.. -07.7.3.

5.5.3 !072.3!072.3             033..3.3/.3 39.38.7.3. $$# % ! % '     .3.3 03.0207.9..39..07..3 ! . .38.3.3 !03. .-.9 2:7/ !03.3 .2 $:... 34:7::2 5073.9.!073.   2-:89..3 0.2.%% $%#% 033.3.9 0-.5.9$:.5.3   :7/ 007  !03.3 .3 .

9.7.3 /.3 033.2..3 4592:2 0.3.3.3 .2.3 .3.3 503:7:8.3 0-0708.3 09.3.9 $97.3 0.39.5.0.7 502-.3 0.5.0.3    2-:89.5 503:7:8.9..3:/9 0790:7.3 0.3 .90 -091 ! % ' $$#      02.5.3 ! .3..

$%#%.

$ % 2-:89.2.3 ! .

50:.3& $ 025:3.893 $ 025:3.9.:7: :7: .502253.-07 $ 025:3.9.3 $ 025:3..307.3-0742:3..8 /.2 &.3 -07.2:7/.7 208:..9 $ 025:3.-$ 002.47.3 -07249.7.3 :7/:7.!$%#% $ %#$ &# $ 0:.3 907.

3 503:3..3 /.3 $97..2-.3.07.3503:..39.9/.5. !03:3.2/....22 $97. 03072.7..3 /7:2.7!/.3 % %. % %.-.9.-07.95:8..90 $ $   033. !0:..3-..3/.7800.3080/.9.8/.804..7.3:7:/..3 903.7..3 5075:89.3..3 9.3! %0709.40.3.7.-..3!/.3/9.7 $:2-./.3-:-.3-:-..3.32:7/ $97...3/03./.503..9.5..3 /.3/.3-:-.5 232..3 .5./.07./.8. 804.8.342:39 809025.2-. 703/./.. 2-:89.3080/.2.3050393.75..5.804.3.257.5503:.7.3 %07/.2.9. % .3 ! $97.90  % % 033.7.99:943/:. % :7.3..3. .90   033.3 /..3.-..90 $ $ $ % 033.3/7:2.39...5 -0742:3.9039..

./.3$97.2.3.3 3/.3 /.90&9.90 $97.. 8:897..90.3.!02-3.

.3907. .. !03:3.1.9.5 -0742:3.3:7:/..5 080/.3.2.7.9.8.5 232..3203443 897.3-:-.5.3080/.3  033.9..9..8 93 - 025:3.3 050393.8.90 !03/4743 :39:202 897.2 .3 2:7/ .903 033.32:7/ - %.8/.3.3 /9.9 - :7.. 503. :7.3 :.3 /../.3 503-...3 /.7. :7...3 2:7/ 033.7.3 :39: 20.3 -0723.3 ! ./.804.9.90 .3503:3.3.947 .3 /.3-: -.7 0 5./... :7: .3 /.40 :7:/.75.39.9. .3 2-:89..5.703/.5.9039.3 -07249..3.3 .9 2..3 .9503.9. !0..:3  033.3 503:.3 897.7. 025:3. 2:7/.

.0     $%#% :3.7.3.3/..3 907-.3 1 .42509038 89.3/.1.3.508:.79$.- 4250903889.357480807.$!$%#% #%#!$%#% $%#% :3..3507.897:9:7/...3/..9.8..3.348502-. 9.9 / 02:/.3:3.8 .79 $.0     .3:3.9.79 $.3-079.3..3317..3.30:5..1...3-079.70.3203... 8:2-.0     $%#% :3..3.3/.3 0 ......

. 25.2.4-091 2.3.9.:39:203.9.5.

3.350.8 0808:.3.3 05.8 #04/0-0708.3.7.3/03.3507809.3...8.8:28/.39073 :7.

3/.9.3/03.05.9:.32.

8.:3.. ..7.3 9/..3..

90793909.  & 2-2.52089.  .:705.2.7:897.90/5 2-:89.7./. -.  .%  .3 ! .

2.!%% 2-:89.3 ! .

3:3 .!0.:7: 08.3 %.90 !0.9.3 %.3%3/.8 -2-3.3:39:897...7 ! %0254 48. 0.

./7.9 .2 0. 3/.3 2:7/ 5033.3 439038 .3 57089.2.3 080:7: .8 2:7/ 2-:89.3 9 !03.3 .3 23...9 2:7/ -079.8 203:9 945 .5.2-.9%:- /.0207. $:2-07 # :95:9 ! !0. 0::8.3  0.3 ! .

 ! !#$ 2-:89.2.3 ! .

0.3.39. !03...7 $%%&$  $09.39:..3 !02. W.8/.30..7.3.8 ./4:39 030/.7 23: .3 /.3 .8:7: $:7.:./:.3-:-.39.2.!05078.3 % ' /..3 .8 -2-3.3.9.80.. .5.:8.!7400.82-3.7.7  0-7:.9..2.9..8 .3 .3.7.3 !030..547.2.9: 0..39:..3 !0.357089.3.9 W0-03.5.547.7..-.3 .30714:8  !# $$# 08:.7 $05902-07 23: 2-:89.3:. !030/.9208:.5..3079.8.3 0303.! !#$ .3 039./:.5.3 !03.89503.9 &.5079..3503.8 07.3 %& !:7::2 %! .2-.:.3 ! .843805 !02-039:. 489 :7: :7: !02./:. !03...3-072:.3.

2.3 ! .#%# 2-:89.

7..9 030/..7.79.3% '.3 & 08:.

3..903:7..3. $:7.3 2-:89.3 ! %% .2." 030/./:.8.3 % !03..9 !0.

$ $  &#&& !$ '$ $  &#&& .

3 5073..3 0.3/3.  $$#!#$%$      $%.07.9 804. ! &# ! !% % !# #% #$ !  !079.

/02   3.7/.39.8 070.98.8.34 7 4.34 7 ..9.9:.7.2.8 !079. !078.3 007 $0.1 2: 2-:89.902-4/. :39 -07:3147 2 !079.3 007 $0.3/.3 ! ..3.7    3.34 7 4.30..34 7 4.7.39.3 007 $0.%.3.3080.39.      0.32: !079.33 0.07.7.3 07-.2-202-..3 0.38008.3 50.3804.9.3/3. 30.3 007 $0.3 033.3 .843/:81 %.3 007 $0.3/3.30.07..34 7 4.3 0-078.2.3 007 $0.3/3.      0.. 4.8      %. 3 .3 ...2.34 7 4.2 507809.3/.07... !#$%$$#   033..9..%  4943 7443 !07/.3 .2..07.

2..!&&#! $ ## !#$!% !03.5.90         %.9.2.7 .9 $7.3   2-:89.3 ! .3$0-03..709 -091 ! &39!03::7.

3 ! .2.$ %#$ 2-:89.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful