You are on page 1of 3

Prínosy

:
 Rozvoj osobnosti — DV vedie deti k pracovitosti, samostanosti pri štúdiu, schopnosti hľadať riešenia problémov. Dôkazom je ich úspešnosť v celoštátnych kolách olympiád z rôznych predmetov. Vysoká efektivita — pri výučbe podľa individuálnych schopností a potrieb dieťaťa v príjemnom a pokojnom prostredí nie je výnimkou, zvládnutie celodenného učiva za 2—3 hodiny. Motivácia detí — DV deti chápu rozširovanie vedomostí ako zaujímavé spoznávanie okolitého sveta. Pri zážitkovom vyučovaní pripravenom rodičmi si dieťa osvojuje fakty bez námahy a natrvalo. Naopak je známe, že v škole deti zväčša s postupujúcim vekom entuziazmus strácajú. Dostupnosť — DV je vítaným riešením pre rodiny v odľahlejších oblastiach. Nadané deti — mimoriadne nadané deti sa v bežnej škole nudia, pretože ďaleko predstihujú svojich rovesníkov. Často v škole nenapredujú, ale naopak bývajú demotivované, správajú sa problematicky, vyrušujú ostatné deti. Deti s hendikepom — možnosť DV už v súčasnosti využívajú rodičia detí s rôznymi typmi postihnutia a poruchami učenia.

Domáca škola – väčšia sloboda vo vzdelávaní
Fakty:
 Domáce vzdelávanie (ďalej DV) napriek mnohým výhodám nie je atraktívne pre širokú skupinu obyvateľstva. Z údajov z ČR početnosť DV detí na 1.stupni ZŠ predstavuje 0,12% a na 2.stupni ZŠ iba 0,01% . Z údajov z ČR v rodinách praktizujúcich DV spravidla ostáva aspoň jeden rodič doma a plne sa venuje deťom, rodičia majú zväčša vysokoškolské vzdelanie a rodina má prevažne 3 a viac detí. Vzhľadom ku skutočnosti, že rodičia si nenárokujú žiadnu odmenu, nová právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet.

 

Spoločnosť priateľov domácej školy na Slovensku
Janka Pajgerová - podpredsedníčka SPDŠS E-mail: pajger@gmail.com http://www.domacaskola.progis.sk

Najčastejšie mýty:
Socializácia dieťaťa Je nesporné, že deti potrebujú deti. Kolektív vrstovníkov je pre ne nezastupiteľným zdrojom informácií, miestom, kde sa učia spolu navzájom komunikovať, môžu pozorovať správanie iných, môžu sa spolu hrať. Otázkou však ostáva, či je nutné, aby miestom tohto kolektívneho vyžitia bola jedine škola? Peter Plaňský z Asociácie pre domáce vzdelávanie v ČR, tvrdí: 1. K socializácii dieťaťa dochádza predovšetkým v plne funkčných rodinách, ktorých funkciu nie je žiadne inštitucionálne zariadenie schopné nahradiť. 2. Základné a určujúce sociálne návyky získava dieťa v prvých šiestich rokoch života a to predovšetkým od rodičov. 3. Aby dieťa dokázalo správne chápať súvislosti ohľadne vzťahov autority, podriadenosti a spolupráce potrebuje kolektív generačne viacvrstvový. 4. Skutočné životné situácie sa odohrávajú v prostredí sociálne a generačne mnohovrstvovom a len v takom prostredí sa dieťa môže naučiť riešiť prípadné konflikty. Podľa skúseností rodičov doma vzdelávané deti dokážu nadviazať viac sociálnych kontaktov s ľuďmi rôznych vekových kategórií a netrpia ani problémom s nadväzovaní vzťahov s vrstovníkmi. Sú si istejší vo svojich názoroch a dokážu ich lepšie obhájiť. Týmto deťom umožňuje domáce prostredie lepšie sa rozvinúť a dozrieť v osobnosť. Treba tiež podotknúť, že rodičia doma vzdelávaných detí sú si vedomí možných problémov spôsobených izoláciou od kolektívu vrstovníkov a zapájajú deti v rámci možností do kolektívu inde, napríklad v záujmových krúžkoch a podobne. Zneužívanie sociálne vylúčenými spoločenstvami Rodičia zo sociálne vylúčených spoločenstiev spravidla o DV vôbec nejavia záujem. Tento typ vzdelávania vyžaduje od rodičov množstvo času, motivácie aj financií. Naviac v zákone sú stanovené kritériá vzdelanosti rodičov — pre 1.stupeň maturita, pre 2. stupeň bakalárske vzdelanie, ktoré tieto skupiny ľudí nespĺňajú. Ďalším stupňom kontroly úspešnosti žiakov je ich preskúšanie v kmeňovej škole dvakrát počas školského roka. V prípade zlyhania, zákon riaditeľovi ponecháva možnosť zaradenia dieťaťa do školy. V návrhu zákona je obsiahnutá možnosť kontroly doma vzdelávaného dieťaťa

školou i počas školského roka. Všetky opatrenia dostatočne zamedzujú zneužívaniu domáceho vzdelávania. Rodič nie je „odborník“ Rodič naučí svoje dieťa od narodenia veľa zručností, ktoré človek bezpodmienečne potrebuje k životu a zaradeniu sa do spoločnosti. Nik sa nepozastavuje nad tým, či sú rodičia kompetentní naučiť svoje dieťa jesť, chodiť, hovoriť, slušne sa správať a pod. Dnes je mnoho detí, ktoré pri nástupe do základnej školy už vedia základy čítania, písania a matematiky. Dá sa predpokladať, že rodičia sú schopní vysvetliť dieťaťu učivo, ktorého obsah je ohraničený základným vzdelaním a mnohokrát aj oveľa viac, navyše v príjemnom domácom prostredí. Práve to je výhoda individuálneho prístupu a výbornej znalosti vzdelávaného jedinca. Rodič nie je zaťažovaný riadením výuky kolektívu, riešením didaktických či výchovných problémov. Samozrejme výuka od rodičov vyžaduje správny prístup, túžbu po neustálom sebavzdelávaní, aktívne hľadanie možností a metód vyučovania, ktoré dieťa zaujmú. Pochopiteľne záleží aj na spolupráci so školou, ktorá môže rodičom poskytnúť metodickú pomoc. Pre každý predmet existuje vzdelávací štandard, ktorý by malo dieťa počas roka zvládnuť. Preto je v zákone ponechaná požiadavka na preskúšanie, ktoré môže včas odhaliť nedostatky, aby ich následne bolo možné v spolupráci riešiť.