GRIGORE POSEA

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI
Partea I DATE GENERALE. POZIŢIE GEOGRAFICĂ. RELIEF EVALUARE - TESTE GRILĂ Ediţia a II-a

Universitatea SPIRU HARET

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României POSEA, GRIGORE Geografia fizică a României. / Posea Grigore. Ediţia a II-a – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006 264 p; 24 cm ISBN (10) 973-725-711-1; (13) 978-973-725-711-6 – general (10) 973-725-712-X; (13) 978-973-725-712-3 – vol. I

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006

Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Marcela OLARU Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 29.11.2006; Coli tipar: 16,5 Format: 16/70×100 Editura Fundaţiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
Universitatea SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

GRIGORE POSEA

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI
Partea I

DATE GENERALE. POZIŢIE GEOGRAFICĂ. RELIEF
EVALUARE – TESTE GRILĂ
Ediţia a II-a

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2006
Universitatea SPIRU HARET

Educaţia şi instrucţia prin geografie reprezintă educaţia pentru mediu a mileniului III şi pentru supravieţuirea omenirii pe Terra, deoarece Geografia este ştiinţa integratoare a Terrei ca planetă a vieţii şi a omenirii. Grigore Posea

Universitatea SPIRU HARET

CUPRINS

Prefaţă …………………………………………………………………….. Îndrumări metodice pentru învăţarea Geografiei fizice a României ……... Introducere ……………………………………………………………….. România – date generale …………………………………………………. Poziţia geografică a României – consecinţe ……………………………… Structura geografică de sistem a spaţiului românesc ……………………... Obiectul Geografiei fizice a României …………………………………… Caractere generale ale elementelor de mediu …………………………….. RELIEFUL ROMÂNIEI ……………………………………………….. Unităţile (regiunile) morfostructurale ……………………………………. Evoluţia morfotectonică şi etapele (fazele) de nivelare (Scara morfocronologică) Sistemul geomorfologic românesc ……………………………………….. Tipuri şi subtipuri majore de relief ……………………………………….. Suprafeţele şi nivelurile de eroziune ……………………………………… Piemonturile ……………………………………………………………… Glacisurile şi pedimentele ………………………………………………… Relieful structural ………………………………………………………… Relieful petrografic ……………………………………………………….. Relieful vulcanic ………………………………………………………….. Relieful fluviatil ………………………………………………………….. Condiţiile generale ale modelării reliefului în cuaternar (moştenirea cuaternară) Relieful glaciar …………………………………………………………… Relieful periglaciar ……………………………………………………….. Relieful litoral şi platforma continentală …………………………………. Procesele geomorfologice actuale ………………………………………... Regionarea geomorfologică ………………………………………………. Resursele naturale de bază şi perspectivele lor …………………………… Relieful – substrat al mediului natural şi al activităţilor umane ………….. EVALUARE – TESTE GRILĂ ………………………………………..

7 9 13 15 16 27 31 32 33 35 36 39 64 75 82 85 91 111 124 132 155 160 165 170 178 188 216 222 237

5
Universitatea SPIRU HARET

Universitatea SPIRU HARET .

Captarea Dunării în amonte de Feteşti la nivelul terasei I-II 50. Aşezarea României pe istmul ponto-baltic 3. Munţii Harghita 38. aval de Brăieşti 55. Scara morfocronologică a teritoriului României 6. Structura sectorizată a cercului Carpaţilor Româneşti 13. Luncă şi terase pe valea Bălăneasa. Schema plăcilor şi microplăcilor de pe teritoriul României. Aliniamente radiare ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic 9. Subcarpaţii Măţăului 28. Abraziunea marină la Constanţa pe timp de furtună 62. Aşezarea României în Europa şi distanţe până la diferite ţări 2. Vulcanismul paleozoic şi mezozoic din Munţii Apuseni 35. Structura complexă a Carpaţilor 17. Evoluţia hidrografiei în bazinul Crişului Repede 47. Regionarea Câmpiei Române 6 77 Universitatea SPIRU HARET . Profil schematic prin Muscelele Argeşului 27. Câmpia Română – tipuri genetice de câmpii 18. Evoluţia hidrografiei şi a conurilor de dejecţie în Câmpia joasă a Someşului 49. Pierderea teraselor din Dealurile de Vest în glacisurile şi sub aluviunile Câmpiei de Vest 52. Profil periglaciar la Floreşti (Cluj) 59. Suprafeţele de nivelare din munţii Baiu – Piatra Craiului 20. Carpaţii Vulcanici de Nord 36. Pedimentele din arealul Tulcea-Babadag 25. Aşezarea României pe axa de intensă populare Londra-Constantinopol-Bombay 4. Schema formării teraselor Dunării între Argeş şi Călăraşi 54. Aliniamente morfostructurale în bazinul subcarpatic al Buzăului 30. Limanurile şi lagunele din sud-estul României 60. Piemonturile din România 22. Structura circular-concentrică a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic 7. pe valea Caşoca (Podu Calului) 33. Pintenii paleogeni şi cuvetele miocene din Subcarpaţii de Curbură 29. Suprafeţele de nivelare din lungul defileului Dunării 19. Raportul dintre meandrele Buzăului şi marile alunecări de teren 34. Suprafeţele de nivelare din Podişul Huedin-Păniceni 21. Situaţia hidrografiei din sudul Transilvaniei la sfârşitul ponţianului 40. Terasele din Depresiunea Lăpuşului 51. Relief glaciar în Munţii Făgăraş 56. Evoluţia Jiului în Carpaţi 43. Regiunile geomorfologice ale României 63. Evoluţia văii Nera 44. Tors periglaciar în Igniş 57.Lista figurilor 1. Evoluţia reţelei hidrografice la Curbura Carpaţilor 41. Profil schematic prin Subcarpaţii Olteniei 26. Carpaţii Curburii 64. Răspândirea vulcanitelor neogene din Munţii Apuseni 39. Delta Dunării 61. documentate de anomalii gravimetrice 11. Tipuri genetice de munţi 15. Structura în cinci plăci a teritoriului României 12. Situaţia probabilă a hidrografiei din sudul Transilvaniei la începutul romanianului 46. Structura complexă (circular-radiară) a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic 10. Profil schematic prin Subcarpaţii Moldovei 32. Relieful suprafeţei Mohorovič 8. Tipuri de munţi în România delimitaţi după indici morfometrici 16. Cascada Pruncea. Principalele falii crustale 14. Limitele şi forma Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic 5. Dispunerea conurilor piemontane în Podişul Lipovei înainte de formarea Mureşului pe actualul curs 45. Formarea câmpurilor de glacis în Câmpia Crişurilor 23. Evoluţia văii Oltului în defileul Turnu Roşu-Cozia 42. Brazde periglaciare în Masivul Vlădeasa 58. Evoluţia hidrografiei în bazinul Lăpuşului 48. Harta geomorfologică a sectorului dunărean Burnas-Bărăgan 53. Piemontul Şatrei (Lăpuş) – glacis-pediment 24. Munţii Gurghiu 37. Profil schematic prin Subcarpaţii Vrancei 31.

a. De aceea. dr. cu diferite sublinieri în text. o gamă extinsă de reliefuri. Sau. Geografia României este extrem de complexă. locuitorii săi. oferindu-i-se numai o singură oră. la Dunăre şi Marea Neagră. foarte divers şi armonios alcătuit. climatele acestui teritoriu şi. de la peisaje de stepă şi silvostepă la pădurile de stejar. Se reunesc. de ce oare. Ne întrebăm dacă toate acestea. Aşa au edificat-o evoluţia regională a ciclului alpin al scoarţei terestre. mereu aceeaşi. este ţara ale cărei elemente geografice şi aşezare geopolitică. de la litoral la etajul glaciar. de fag şi conifere.m. care ne-a ţinut tot mai unitari. până la tundra alpină ş. de la relief de tip temperat şi periglaciar la cel deşertic. mai recent. de la câmpii. ştiinţific şi cultural ? Oare.PREFAŢĂ Moto România este ţara uneia dintre cele mai vechi naţiuni europene. doc.d. tocmai această bază. nu au fost şi nu vor fi totdeauna marcate de avantaje. de la glacisuri şi pedimente la pediplene şi peneplene. cu întrebări şi probleme de autoevaluare pentru studenţi. în această lucrare. săptămânal. Spiritul general al cursului este cel geografic. pe acest pământ. încărcată de o mare şi bogată istorie şi moştenire culturală. în Carpaţi. în învăţământul preuniversitar ? Încercăm să redăm. nu se învaţă temeinic în şcoală. situată pe un pământ unitar. cu teste grilă pentru examen. este aceea de a cunoaşte bine casa omenirii – Terra şi casa fiecărei naţiuni – Ţara. şi multe altele neenumerate. trebuie să îi cunoaştem toate faţetele geografice pentru a ne menţine unde suntem şi a prospera pe aceste locuri. între celelalte ştiinţe. dar şi mereu altfel pentru fiecare colţişor al mediilor noastre geografice atât de variate ? Şi atunci. specificul acesteia şi aspectele fundamentale stabilite de natură şi de către om. a obiceiurilor şi a enorm de bogatului nostru folclor nu are ca bază tocmai legătura dintre popor şi pământ. problematica generală a geografiei fizice a României. fac sau nu parte din patrimoniul nostru natural. Grigore Posea 7 Universitatea SPIRU HARET . diversitatea costumelor populare. podişuri şi dealuri la Carpaţii care au un specific cu totul aparte. de-a lungul istoriei. univ. apoi multele alunecări de terenuri etc. Am adoptat şi un stil didactic. ordonat şi îmbinat. Prof. analitic şi sintetic. economic. a cărui sarcină de bază.

8 Universitatea SPIRU HARET .

ÎNDRUMĂRI METODICE PENTRU ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI FIZICE A ROMÂNIEI (NECESITATEA INTUIRII INIŢIALE A SCHELETULUI SISTEMULUI) Primul aspect de care trebuie să se convingă studentul care abordează Geografia României îl reprezintă acela că este vorba de o disciplină foarte complexă. În al doilea rând. realizarea de sinteze regionale. elementele sale fizico-geografice şi uman-economice se interferează şi se intercondiţionează într-o structură legică şi logică. Geografia României este deosebit de complexă. este vorba de un schelet pe care se clădeşte apoi întreaga 9 Universitatea SPIRU HARET . Cu toată complexitatea geografică a României. începând de la acoperiş în jos. atât ca ştiinţă. în aşa fel încât să devină operaţionale. Sunt foarte multe fenomene şi probleme şi multe denumiri. din care rezultă şi particularităţi de însuşire. ca punct de pornire pentru studiu şi cunoaştere. se poate trece la amănuntele regionale şi locale ale elementelor de mediu. Pornind de la aceste convingeri. poate una dintre cele mai complexe dintre geografiile ţărilor lumii. a) Scheletul geografic al României. continui cu sistemul circulator (apă. electricitate. desprindem cel puţin cinci concluzii în ce priveşte însuşirea geografiei: procesul de învăţare solicită o anume succesiune. necesitatea învăţării cu harta. De altfel. structura principală a acestuia. necesitatea unei riguroase sistematizări a fiecărei lecţii şi evidenţierea unor legături cu aspecte din lecţiile anterioare. cât şi ca mod de însuşire. destul de greu de asimilat la un nivel operaţional ridicat. de la început. încălzire) şi în final îl ornamentezi într-o concepţie de ansamblu şi îl mobilezi. cât şi de redare în scris sau oral. care astfel se complexează tot mai mult. începând cu schema sau scheletul de bază al sistemului. pe care apoi îl finisezi. tot legic. cât şi cu cele din atlas şi terminând cu scheme-hartă creionate singur. pentru a viziona. scheletul de bază al Geografiei României. ce poate fi simplificată şi redată printr-un „schelet”. Succesiunea învăţării. el trebuie să înţeleagă faptul că geografia în general şi fiecare din disciplinele sale au. socotită la mărimi similare de suprafaţă. cunoaşterea şi înţelegerea exactă a tuturor noţiunilor şi a denumirilor importante. fiecare dintre acestea găsindu-şi locul lor. La fel se întâmplă cu Geografia României: o dată cunoscut şi înţeles acest schelet. anumite particularităţi. ridici mai întâi scheletul. când doreşti să faci o casă. Aşa cum s-a spus. în structura geosistemului românesc. De aceea devine greu de însuşit. Aşadar. atât cu hărţile din manual.

poziţie şi asamblare taxonomică). spre a ne face o idee generală asupra părţilor şi capitolelor de bază şi asupra logicii întregii materii. cu mai multă uşurinţă. dar ea reprezintă ceva mai mult decât un auxiliar. vegetaţie. hidrosfera. plus sfera activităţilor umane (raportate la mediul natural). care se vor studia ulterior şi în mod singular. pentru schema-schelet. câmpii). Cum relieful nostru este complex.a. numai regiunile. în timp (evoluţia lor). Reţeaua hidrografică serveşte ulterior fixării cunoştinţelor despre unităţile de relief. interrelaţiile dintre fenomene. subregiunile şi unităţile principale – notate cu I-XII. Harta este un auxiliar al textului care ne ajută să localizăm elementele şi fenomenele în teritoriu. elementul de referinţă se rezumă la reţeaua oraşelor. 2. şi chiar locul de izvor (ca unitate de relief) şi subregiunile de relief prin care trec sau pe care le delimitează râurile respective. o citire prealabilă rapidă a întregului manual. reţeaua de aşezări. depresiuni. fiecare tip de industrie. atmosfera. numai regiunile. la rândul său. Relieful ne va servi ulterior deoarece are legături strânse cu structura geologică pe care s-a grefat. precum şi subregiunea sau aliniamentul de relief care i-au determinat localizarea. sau mai precis prin diferite tipuri de hărţi. în harta regionării (numită şi harta unităţilor de relief) şi la capitolul „Regionarea geomorfologică” din această lucrare şi din Geomorfologia României (2002) (din care se reţin însă. Ca urmare. reţinându-se râul. a-f. Este bine să fie cunoscute reţeaua râurilor principale. fluviul sau ţărmul. Care sunt elementele scheletului ? Acestea fac parte din structura de bază a geosistemului românesc şi sunt: schema reliefului. pe grupe şi afluenţi mai importanţi. 3 … sau 01. la care se adaugă şi solul). dar şi modul de dispunere etajat şi concentric-regional al celorlalte elemente de mediu (soluri. legăturile 10 Universitatea SPIRU HARET .). 2. Necesitatea învăţării cu harta şi după hartă provine din particularitatea că geografia are ca obiect studiul suprafeţei Pământului. A-F. 02 …). soluri. împreună cu toate fenomenele ce rezultă din întrepătrunderea pe teritoriu a celor patru învelişuri (litosfera – respectiv geologie şi relief –. Cât priveşte aşezările. reţeaua hidrografică şi reţeaua de oraşe. Este ştiut că reprezentarea sintetică a oricărui teritoriu se face prin hartă. dacă vrem să cunoaştem un teritoriu. Aceste elemente de relief se găsesc pe harta fizico-geografică a României. se reţin. reţeaua de aşezări. Scheletul ne va ajuta ulterior să localizăm. drumuri ş. care ne obişnuieşte să vedem fenomenele în spaţiu (dispunerea lor pe teritoriu). subregiunile şi principalele lor unităţi (ca denumire.geografie a României. fiecare element sau fenomen geografic (climă. după însuşirea scheletului de bază. se impune a avea în faţă. determină.). pentru început. în primul rând. reţeaua hidrografică. vegetaţie. hărţile acestui teritoriu şi apoi texte cu descrierea lui şi a elementelor componente. precum şi etajele sau treptele morfologico-altimetrice (munţi. b) Urmează. reţeaua de drumuri şi alte elemente care depind de hidrografie. dealuri şi podişuri. 1. să observăm diversitatea acestora de la un loc la altul. căci contribuie la formarea unei aşa-zise gândiri geografice. biosfera. reţeaua de drumuri etc.

ci va intui şi o serie de caractere ale râului. Este.a. deci. va putea. De exemplu. va înţelege de ce în anumite puncte ale sale s-au fixat oraşe sau alte aşezări (de mărimi şi densităţi variabile) etc. în procesul învăţării.). să deducă nu numai de unde izvorăşte un râu şi unde se varsă. cea fizică folosesc un număr mare de noţiuni mai mult sau mai puţin specifice. Cerna. ca: Almaş (râu). O atenţie aparte trebuie să se acorde acelor denumiri care sunt identice: râul Bistriţa (afluent al Siretului şi altul. O problemă oarecum similară. în amănunt.). cum ar fi: carst.a. Baziaş (comună la intrarea Dunării în ţară) şi Buziaş (oraş în Câmpia Lugojului) etc. densitate. se confundă crovul cu dolina (de pildă. legile de producere şi evoluţie a fenomenelor de la suprafaţa Pământului şi modul cum sunt folosite de om etc.dintre cauze şi efecte în dispunerea lor teritorială. fapt ce ajută cursul de Geografia regională a României. înainte de toate. va face corelaţia cu relieful peste care curge. Sistematizarea fiecărei lecţii. harta este. necesar ca pe lângă hartă să lucrăm în permanenţă şi cu dicţionarul geografic. în mod profund şi de mai multe ori. suprafeţele de eroziune faţă de păstorit sau turism. sau sintezele regionale generale. se enumeră între formele carstice şi crovurile). eră sau perioadă geologică etc. Încă o regulă: planul oricărei lecţii să fie întocmit în aşa fel încât să se încadreze organic în întreg. va judeca locul acelui râu în contextul întregii reţele hidrografice a ţării. cu clima. se încheie cu întocmirea unui plan-schemă şi cu reţinerea legăturilor şi repercusiunilor cu/faţă de alte elemente sau fenomene (altimetria faţă de etajare.). Cunoaşterea precisă a tuturor noţiunilor şi denumirilor folosite în manual este necesară şi trebuie făcută în aşa fel ca ele să devină operaţionale. 1986. În unele cazuri se execută şi sinteze regionale (de exemplu. se impune nu numai pentru ca aceasta să fie însuşită logic. dar de alt ordin. în loc de Munţii Dognecea se scrie Docnecea ş. Acestea sunt nume proprii (nu noţiuni) şi ele se impun a fi memorate cu ajutorul hărţii. Harta este deci o sinteză a geografiei teritoriului. iar sintezele fizico-geografice. Conţinutul exact al acestor noţiuni este adesea necunoscut de către student şi. la sfârşitul 11 Universitatea SPIRU HARET . care formează adesea subiect de examen. Studiul şi sistematizarea fiecărui capitol sau fiecărei lecţii. hidrografie etc. climă. sub forma unei scheme sau plan. când operează cu ele. consultându-l ori de câte ori întâlnim o noţiune pe care nu ştim să o definim (Geografia de la A la Z. cu modul de folosire a apei sale. Atât Geografia României.. Aceste sinteze regionale parţiale sunt obligatorii mai ales la sfârşitul studiului fiecărui element de mediu (relief. a teraselor etc. repartiţia regională a reliefului periglaciar. Almăj (munte). un auxiliar al textului. cât şi. de Grigore Posea ş. sau longitudinea cu latitudinea etc. În caz contrar se fac confuzii în localizarea sau în scrierea corectă a numelui. mai ales. amplitudine. care ne ajută să localizăm elementele şi fenomenele în teritoriu. uşurează recapitularea întregului material. Câmpia Ploieştiului se confundă cu Câmpia Piteştiului etc. În cazul nostru. structură. O astfel de sistematizare. printr-o astfel de gândire geografică. crov. de aceea. izotermă. Călmăţui ş. cută diapiră. Cine ştie să citească o hartă.). este aceea a denumirilor geografice. spre exemplu. de tip schemă sau plan de lecţie. latitudine. dom.. sau denumiri. el le dă un alt sens. afluent al Oltului).a. 3. 4. trecătorile şi pasurile faţă de drumuri etc. dar şi o metodă şi „instrument” al gândirii geografice. dar şi pentru a reţine punctele esenţiale care pot fi apoi dezvoltate cu mai multă uşurinţă.

ne punem întrebări. pentru a se atinge un stadiu operaţional înalt. ce sprijină „jonglarea” cu materia învăţată în moduri şi stiluri variate. mai ales. Introducem. desenând cu propria mână. O schiţă oferă imaginea sinoptică a unui fenomen. acestea au rostul de a sintetiza problematica geografică pe plan regional (pe unităţi geografice). pregătirea este completă. de obicei. chiar dacă aceasta s-ar referi numai la stilul de formulare a subiectelor. Cum o arată şi numele. Aplicarea tuturor acestor modalităţi de învăţare ajută studentul să stăpânească bine materia. Pentru că. Ele sunt absolut necesare la Geografia României (disciplină de geografie regională).cursului. nu putem fi surprinşi de o eventuală „noutate” în formularea subiectelor de examen sau a grilei. Deci. ci pentru a ne ridica pe o treaptă superioară de percepere şi pregătire. nu sinteză de dragul sintezei. accentuăm că surpriza surprinde numai pe cei mai puţin pregătiţi. Sintezele geografice. Totuşi. sau ale tuturor. operând cu sinteze. trebuie să o spunem. să facă trecerea de la acumularea de date (putem să-i spunem chiar dopaj. este şi interesul profesorului să selecteze pe cei care. ca o concluzie în plus. În acest mod. se realizează o învăţare „încrucişată”.). dar acestea indică nivelul de însuşire şi stadiul operaţional la care a ajuns studentul respectiv. în pregătirea şi gândirea lor. parţiale sau generale. din care rezultă specificul concret al acesteia. parţial. anumite funcţionalităţi. grafice etc. Aici se observă în ce măsură candidatul la examen înţelege şi ştie să prezinte cauze şi efecte. fiecare examen are. iar candidatul la examen poate face faţă oricărui tip de subiect. efectuat concret de către fiecare. profiluri. reprezintă în fapt aplicarea cu discernământ a fenomenologiei geografice teoretice la o anumită unitate teritorială. Pe de altă parte. mai ales în scris. care formează o reţea mentală tot mai complexă. cu alte cuvinte. şi la celelalte materii. şi desenul geografic (schiţe. ne este stimulată gândirea. „Caracterizarea climatică a Câmpiei de Vest” etc. ca întreg. să înveţe ordonat şi logic. de întretăiere. cu puncte de întâlnire. reprezintă partea cea mai greu de realizat. Acesta. este nevoie de exerciţiile amintite mai sus. pentru o regiune. fenomenele şi mecanismele geografice şi modul lor de distribuţie în spaţiu devin operaţionale. au atins un asemenea prag sau nivel.a. În felul acesta învăţăm geografia cu mintea (textul citit. dar. memorat şi judecat). interdependenţe între diferite elemente şi fenomene geografice. Sintezele la Geografia României se realizează în mod obişnuit conform unui plan. pune la lucru ochiul şi mâna. Ea prescurtează şi completează textul despre un fenomen. În felul acesta. dar. formulăm răspunsuri. ca structură a elementelor şi ca funcţii specifice. dacă se insistă şi se rămâne numai la această treaptă) la un studiu activ al însuşirii cunoştinţelor citite şi studiate. hărţi. „Caracterizarea fizicogeografică a Câmpiei Banatului”. 5. De aceea. subregiune sau unitate. totodată. conexiuni. De ce ? Pentru că. dar. făcute pe parcursul învăţării. aspecte practice ş. observăm mai clar acea structură. dar şi al examenului în sine. partea sa de surpriză. care urmează succesiunea capitolelor din manual. legături. Cităm câteva exemple de asemenea subiecte: „Caracterizarea specificului fizico-geo-grafic al Dobrogei”. 12 * Universitatea SPIRU HARET . sau numai al Dobrogei Nordice. * * Concluzii generale. toate noţiunile. cu ochiul (studiul hărţii) şi cu mâna (executarea de schiţe şi hărţi). Realizarea de sinteze şi/sau caracterizări ale unui singur fenomen. dar în sprijinul memoriei şi al logicii. Sinteza apare însă şi ca un obiectiv strategic al studentului.

Moto Fiecare pagină a împlinirilor noastre naţionale este adânc înrădăcinată în cutele acestui pământ armonios alcătuit. cu mintea. din care s-a hrănit şi pe care l-a înălţat adesea la rang de cult. apărându-l cu braţul. 1974 INTRODUCERE 13 Universitatea SPIRU HARET . dar şi cu viaţa. ……………………………………………… Pentru noi nu există locuri mai frumoase şi mai bine orânduite decât acelea care alcătuiesc pământul României. pe care s-a zămislit neamul românesc. Grigore Posea.

14 Universitatea SPIRU HARET .

Forma de guvernământ: republică. 193. 45009’36’’ şi 29041’24’’ Vest. în alte state europene (îndeosebi Germania).0 km (415. 546. Canada.7) Ungaria. Grecia. America Latină.5% români.8 + 289.U.5 km terestră. ruşi-lipoveni. Naţionalităţi: 89. Bulgaria. 2. Capitala: Bucureşti – 1. din care 1. cehi.3% germani. 247.181 locuitori (2002).5 km (0 + 0 + 193. sârbi.9 + 31.5% rromi (ţigani). oraşe (265. 1817 km râuri.a. bulgari. 649. evrei ş.921. 46007’27’’ şi 20015’44’’ Suprafaţă: 238. Împărţirea administrativă: judeţe (41.391 km2 (a 12 în Europa) Frontiere: 3. în S. 631 km (139. baptişti.3 + 0) Ucraina. Densitate: 91. polonezi. 48015’06’’ N şi 26042’05’’ E Sud. oraşul Zimnicea (Teleorman). restul (13. istro-români (în Peninsula Istria). 43037’07’’ şi 25023’32’’ Est. 52.4 km (256. comune (2686).8 + 343. (2002).149. reformaţi.698. oraşul Sulina (Tulcea).4 km (273. 448. * * 15 * Universitatea SPIRU HARET .2 + 0) Marea Neagră.8 + 32.6% maghiari şi secui. din care 95 municipii). Români peste hotare: la Est de Prut circa 4 milioane.6 + 0) Republica Moldova. Religie: 86. turci.5). unitarieni.4 km (inclusiv cu Bulgaria şi Ucraina) Populaţia: 21. greci. adventişti.R O M Â N I A – DATE GENERALE Poziţia geografică: paralela 450N şi meridianul 250 E Extreme: Nord. penticostali.9 km.5 milioane – aromâni. mozaicani ş.A. Australia. Albania) circa 1. la Sud de Dunăre (Peninsula Balcanică – fosta Iugoslavie. 6. restul (1. sau 247.3%) romano-catolici.7% ortodocşi. croaţi. circa 3-4 milioane. 0.085. musulmani.751 locuitori (2002).1%) ucraineni.a. 681. armeni.1 + 470 + 22.4 maritimă din care cu: Bulgaria.2) Serbia şi Muntenegru..0 loc/km2 (2002). slovaci. plus Municipiul Bucureşti).3 km (0 + 681.7 % urban. satul Horodiştea (Botoşani). grecocatolici. (2002). macedo-români. comuna Beba Veche (Timiş). tătari.

Becheci (1080 m). Izbiceni-Olt (1095 ha). Corni (592 m). Prima se referă la aşezarea pe Glob (matematică) şi pe continent (sau ocean). Sinoe (17. Zarand (836 m). Podişul Mehedinţi 500-600 m. altitudini. Mostiştea (1860 ha). Balta Albă-Buzău (1012 ha). Iezerul (2462 m). Stânca Costeşti (5900 ha). Parângu Mare (2519 m). Someş (376 km). Lumina (1367 ha). Siret (559 km). Măţău (1018 m). Suru (2283 m). cea de-a doua la caractere şi influenţe regional-locale (munţi. Taşaul (2335 ha). Jijia (275 km). Podişul Bârladului 300-400 m). expunere.Bisoca – Curbură (970 m). Ialomiţa (417 km). Gugu-Godeanu (2291 m).500 ha). Oltina (2509 ha). Buzău (302 km). Frunzaru-Olt (1280 ha). Dâmboviţa (286 km). Ţarcu (2190 m). Podişul Getic 200-600 m. Olt (615 km). Strejeşti-Olt (2204 ha). Leaota (2133 m). Zmeica (5460 ha). Câmpia Transilvaniei 500 m. Jiu (339 km). Gorjului (400 m). ţări etc. Altitudinile câmpiilor: Câmpia Română 20-300 m. Subcarpaţii din Est 700-1000 m). Şiclod (1028 m) – în estul Transilvaniei. Altitudini specifice podişurilor: Podişul Transilvaniei 500-600 m pe culmi. POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ROMÂNIEI – CONSECINŢE Uneori se face distincţie între poziţie (aşezare) şi localizare. Câmpia Moldovei 180-200 m. Cârlige (871 m) – Subcarpaţi. Roşu-Deltă (1445 ha). Gurbăneasa (979 m). Ipoteşti-Olt (1692 ha). Gorgova (1377 ha). Dobrogea 150-300 m. Vârfu lui Pătru-Şureanu (2130 m). Dranov (2170 ha). Porţile de Fier I (10. Retezat (2482 m). Mihăileşti-Argeş (1013 ha). Timiş (244 km). Târnava Mare (246 km). Cei mai mici munţi (sub 1000 m): Măcin (467 m).). Breaza – Lăpuş (976 m). Porţile de Fier II (Ostrovu Corbului) (40. Plopiş (918 m) (776 m). Argeş (350 km). Câmpia de Vest 80-180 m. Principalele (peste 1000 ha) lacuri (după suprafaţă): Razelm (41. Drăgăneşti-Olt (1080 ha). Techirghiol (1161 ha). Podişul Moldovei 200-688 m (Podişul Sucevei 500-600 m. Păpuşa (2391 m). Principalele 15 cursuri de apă (după lungimea pe teritoriul României): Dunărea (1075 km). Dealurile Vestice – 200-300 m. Meseş (996 m). Merhei (1057 ha). Ineu (2279 m). La Om (2238 m). Locvei (735 m). Răchitaş (917 m). Pietrosu-Căliman (2100 m).000 ha). Podişul Târnavelor 500-600 m. Berzunţ (984 m). Omu (2505 m). Bistreţ (1867 ha). Rez – estul Transilvaniei (933 m). artere fluviale. Bucovel (406 m). Şureanu (2059 m). iar pe văi şi depresiuni 250-400 m (Podişul Someşan 500-700 m. Prut (742 km). Runc (507 m). Pietrosu Rodnei (2303 m).000 ha).Vârfuri montane peste 2000 m: Moldoveanu (2544 m). Înălţimile principale din dealuri: Chiciora – Muscelele Argeşului (1218 m). Negoiu (2535 m). Firtuşu (1061 m). Măgura Odobeşti (996 m). Dognecea (617 m). Cele mai mici dealuri subcarpatice: Bran (333 m). Bistriţa (283 km). Oaş (824 m). inclusiv 16 Universitatea SPIRU HARET .150 ha). dar unele măguri şi masive formate din roci dure ating şi 500-811 m. Cindrel (2244 m). Pleşu (911 m). Siutghiol (1900 ha). Mureş (761 km). Brateş (2111 ha). Peleaga-Retezat (2509 m). Izvoru Muntelui (3100 ha).

În mod generalizat. Spre est se adaugă o lăţime de circa 22 km (12 mile) de „ape teritoriale”. punctul central al ţării se află la circa 20 km nord de oraşul Făgăraş. Vara. pe Dunăre. est de Făgăraş. valorile celor două zile sunt de 15 ore 25 minute şi 8 ore 55 minute. prin Crimeea. vest de Câmpulung. 17 Universitatea SPIRU HARET . Lacurile Huron şi Michigan. peste Finlanda. pe platforma Mării Negre. sud de Milano. peste nordul ţării trece limita nordică a viţei-de-vie (Paris-Bonn. economice şi geopolitice (în special localizarea). Fusul orar care acoperă România are ca ax meridianul de 300. punctul cel mai nordic este în satul Horodiştea (Botoşani). Printre altele. Ca urmare. graniţa Egipt-Libia. fiind de 8 ore şi 20 minute. Lacul Aral. aceasta înseamnă 525 km (N-S) şi 740 km (E-V). adică suntem la GMT + 2. iar cea mai scurtă la sfârşitul lui decembrie. România se află la întretăierea paralelei 450 N (sud de Delta Dunării. Mongolia. Târgu Jiu. vest de Cristuru Secuiesc). Insula Hokkaido. Insula Creta.legăturile create peste acele locuri de către om. Zair. În nordul ţării. Această poziţie plasează România în climatul temperat. 1. de Munţii Urali (2706 km) şi de Capul Nord din Norvegia (2800 km). cu aproximaţie. ocupată atunci de fosta URSS). iar în est. Aşadar. aşezarea şi localizarea au consecinţe geografice. la 43037’07’’ latitudine nordică. în partea ei central-sud-estică. la distanţe aproximativ egale de Capul Finister din Spania (2750 km). Poziţia pe continent a) România este situată în Europa Centrală. Bordeaux. dar la numai 1000 km de Capul Matapan din peninsula greacă Peloponez (fig. Cât priveşte răsăritul Soarelui. 1). cel mai sudic punct aparţine oraşului Zimnicea. o extindere de circa 4038’ în latitudine şi circa 9026’ pe longitudine. Totdeauna. În sudul ţării. ziua cea mai lungă este la sfârşitul lunii iulie şi are 16 ore. În kilometri. Dakota. statele Wisconsin. impus de intensitatea şi variaţia radiaţiei solare la această latitudine. Meridianul 250 E merge pe la Capul Nord. la 20015’44’’ longitudine estică. Totuşi. la 29041’24’’ longitudine estică (până în 1946. Oraviţa) cu meridianul 250 E (est de Turnu Măgurele. de partea de vest a Angliei (2700 km). la jumătatea distanţei dintre ecuator şi pol. pe Prut. oraşul Sulina. acesta apare mai devreme în est cu aproape 38 minute. Urmare a climatului temperat este şi favorabilitatea dezvoltării anumitor tipuri de plante sau culturi. În exteriorul ţării. ca punct de uscat. nord de Ploieşti. această oră se dă în avans cu 60 minute (trecând la ora oficială a meridianului de 450 E). ce trece prin estul ţării. Roşiori de Vede. În vestul depărtat se află Beba Veche (Timiş). Pe Glob România este situată în emisfera nordică. Matematic. unde se întretaie meridianul de 250 cu paralela de 460 N. era Insula Şerpilor.nord de Marea Azov-nord de Marea Caspică). paralela de 450 N trece. la 48015’06’’ latitudine nordică. Oregon. 2. Cele două coordonate se intersectează în comuna Ţiţeşti (în Gruiurile Argeşului). Africa de Sud – lângă Port Elisabeth. iar în America – Ottawa. Consecinţe. suportăm patru anotimpuri şi o modificare permanentă a duratei zilelor şi nopţilor. pe la Belgrad.

sau pe istmul ponto-baltic (fig. România este fixată pe Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. Acesta a fost definit prima dată în 18751 de către Societatea de Geografie Austro-Ungară. Tot sub aspect regional european. 1. este vorba de continentalizarea (moderată spre excesivă) a climei temperate. Limita geografică a Europei Centrale merge aproximativ pe Dunărea inferioară. în satul de români Trebuşani. Aceasta a fixat o bornă. dar în sens fizico-geografic. 2). Aceasta se materializează prin vânturi de vest peste majoritatea teritoriului central-vestic şi prin vânturi uscate. Irlanda şi Urali. cu distanţele până la Arctica şi Creta. ceea ce impune climatului temperat-continental o aridizare specifică stepei. 18 Universitatea SPIRU HARET . ţara noastră se situează deci cam la jumătatea distanţei dintre latura atlantică a continentului şi limita convenţională cu Asia. în est. Centrul Europei se găseşte la câţiva km de vărsarea Vaserului în Tisa. Aşezarea României în Europa şi distanţe până la diferite ţări În acest cadru european. ne situăm pe linia ce desparte aşa-zisa Europă peninsulară (linia Marea Baltică-Marea Neagră) de Europa continentală (fără influenţe oceanice). inclusiv Crivăţul. Urmările acestei poziţii continentale sunt foarte importante. deci în nordul României.Fig. În primul rând. inscripţionată în latină. Totodată. În al doilea 1 An în care a fost înfiinţată şi Societatea Română de Geografie. Satul se numeşte azi Dilove şi a trecut ulterior la Cehoslovacia şi apoi la Ucraina.

Fenomenul de venire şi aclimatizare la mediile 19 Universitatea SPIRU HARET . vest Varşovia. iar din est stepa. De exemplu. limita de est a fagului trece pe la Oslo. iar din sud aerul aduce secetă vara şi încălziri şi ploi iarna (exemplu. datorită poziţiei geografice: din vest vine aer mai cald şi umed (ploi). România se află la limitele extreme de influenţă climatică a principalilor centri barici care determină marile sectoare sau provincii climatice specifice Europei: climat temperat oceanic în vest. Dacă nu ar exista Carpaţii. vest Atena. Aşezarea României pe istmul ponto-baltic Urmarea directă a influenţelor climatice amintite se observă în vegetaţie. Limitele de extindere (fitogeografice) ale acestor formaţiuni vegetale trec prin România. mediteranean în sud.rând. Din vest şi nord-vest a venit la noi pădurea de fag. Toate aceste influenţe ajung şi la noi. est Carpaţii Orientali. cald şi secetos vara. Suntem deci la confluenţe climatice vestice şi estice. 2. vest Bucureşti. limita respectivă a fagului ar fi mult mai la vest de România. din est soseşte aer uscat şi geros iarna. nord-baltic (boreal) în nord şi temperat moderat în centru. temperat continental excesiv în est. dinspre Baltica ajunge aer rece şi umed (temperaturile scad brusc). Fig. nordice şi sudice. din sud stejarii. în ianuarie 1996).

Aşezarea României pe axa de intensă populare Londra-Constantinopol-Bombay (după S. Predeal. porumbul. peste Dobrogea (fig. iar dinspre locurile mediteraneene s-au extins viţa-de-vie. care au determinat realizarea de drumuri comerciale pe această direcţie. ce leagă Baltica de Marea Neagră sau de Mediterana. tutunul. se găsesc şi în Europa. inul şi sfecla de zahăr. Schimburile zonale nord-sud specifice continentelor. a trecut din Antichitate şi peste teritoriul Daciei şi al României. Amintim drumurile şi căile ferate ce merg pe Culoarul Timiş-Cerna. cartoful. precum şi cele de la Oradea pe defileul Crişului Repede. din Europa de est au pătruns floarea soarelui. asemenea drumuri s-au impus şi dinspre vest către est. La fel s-a întâmplat şi cu plantele de cultură: dinspre Europa Centrală au venit grâul şi orzul. soia şi cânepa.geografice de la noi a multor plante din exterior a avut ca efect formarea unui covor vegetal foarte variat şi complex. de unde trec în Peninsula Balcanică spre Mediterana. principal. Acesta este drumul Siretului. în special pe la nord de Dunăre şi peste pasuri şi trecători carpatice. dinspre nord (Câmpia Germano-Poloneză) au coborât secara. În arealul ţării noastre. sau pe Culoarul Mureşului şi defileul Oltului. Depresiunea Braşovului şi pasurile Bran. Mehedinţi) 20 Universitatea SPIRU HARET . b) România la intersecţia unor mari drumuri europene. 3. peste Transilvania. piersicul. Oituz şi Buzău. orezul. fie spre porturi ale Mării Negre. Fig. Aceste drumuri se direcţionează fie spre porturi dunărene. unul dintre acestea. 3).

în jurul nostru au fost şi sunt multe etnii. otoman. cu unele izbucniri naţionaliste. Pot fi amintite şi efectele embargoului dunărean în timpul războaielor din ţările ex-iugoslave). de aceea. ortodoxă şi musulmană. cel al Beskizilor şi cel Danubiano-Pontic sau Românesc. Întreaga structură geografică a ţării este determinată de cercul Carpaţilor Româneşti. bogăţii acaparate. Localizarea la trei importante componente (elemente) geografice care definesc în mod deosebit România: Carpaţii. 7. ţară carpatică. România este ţară carpato-danubiano-pontică. Marea Neagră (Pontus Euxinus). c) Teritoriul românilor s-a localizat de-a lungul istoriei şi la margini de imperii. părţi ale sale trecute de la unele imperii la altele. Sibiu. România este deci ţară carpatică. sau pentru unii români (deznaţionalizări în anumite locuri din Transilvania şi din estul Ungariei. Dunărea. prin forma de cerc situat pe centrul României. În sinteză. făcând din ea centrul geografic şi geopolitic al României. care este în fapt fluviul Dunărea. teritoriul românesc a fost adesea ciuntit. a pasurilor şi trecătorilor. este şi ţară pontică. România se deschide pe o lăţime de 245 km şi mai departe spre tot Oceanul Planetar. într-o concepţie globală şi de cooperare regională. d) Suntem situaţi şi la interferenţa a trei mari religii: catolică. 21 Universitatea SPIRU HARET . 4 (Dresda-Praga-Bratislava-Nădlac-Arad-Timişoara2-Bucureşti-Constanţa-Thesaloniki-Istanbul). rus. Deva. în Bucovina şi chiar la sud de Dunăre. 3. care au avut repercusiuni şi în România. cu interese diverse şi tendinţe acaparatoare: roman.Conferinţa Pan Europeană (Helsinki. inclusiv delta şi gurile de vărsare în mare. ridicaţi ca o cetate central-europeană în faţa stepelor nord-pontice. în estul Prutului şi Nistrului. Piteşti. 1997) a stabilit 10 coridoare prioritare de transport pentru dezvoltarea pe termen lung a reţelei europene de drumuri. Aceştia fac parte din cel mai lung lanţ muntos european. Trei dintre aceste coridoare trec prin România: nr. nr. cu 2 Pe varianta Lugoj. Personalitatea Carpaţilor Româneşti este absolut evidentă. a) România. compus din două domenii. 38% din lungimea sa se află pe teritoriul României. Lanţul Carpaţilor se transformă în partea de est într-un cerc muntos pe care este situată România. Coroana Carpaţilor Româneşti închide în interior marea Depresiune a Transilvaniei. Către Marea Neagră. Ca urmare. diferite de cea latină. dar aceasta este şi porţiunea cea mai importantă ca debit şi navigaţie. e) De asemenea. a fost loc de desfăşurare a unor războaie imperiale etc. adesea rivale şi cu urmări în plan social şi politic. Cât priveşte Dunărea. Acest cerc poartă numele de Carpaţii Româneşti şi ocupă 2/3 din întregul lanţ. austro-ungar. multitudinea depresiunilor. România este principala ţară dunăreană. Consecinţe de ordin economic şi geopolitic: multe ţări europene sau din restul lumii au sau pot avea „interese” faţă de poziţia ţării noastre sau faţă de cele trei elemente geografice definitorii. 9 (Helsinki-Moscova-Kiev-Odesa-Chişinău-Albiţa (sau Kiev-Siret) Bucureşti-Giurgiu-Dimitrovgrad-Alexandropolis) şi nr.

a. Se remarcă multitudinea spaţiilor de habitat. Dunărea imprimă o vitalitate în plus Câmpiei Române.). ca şi cea a Daciei romane. cu circa 30% din suprafaţă ocupată de depresiuni. Ca urmare. tuturor regiunilor vecine şi chiar ţării întregi. plasată într-o depresiune intracarpatică. Pentru România (şi pentru alte câteva ţări). Marea Neagră este un fel de apendice al Mediteranei. hidroenergie şi apă pentru irigaţii. iar capitala lui Decebal a fost în inima Carpaţilor. sau al gurilor de vărsare în mare (Rusia în 1812 şi fosta URSS în 1940). bazinete. plaiuri şi văi mai largi. Dunărea oferă şi peşte. În prezent. transport ieftin. de control al Porţilor de Fier (austriecii în 1718. pe o mare distanţă. la noi se află Delta şi gurile Dunării. Tot sus. cu economii specifice. Haţeg. pe micile platouri montane se ţineau cele mai mari şi mai fastuoase târguri (Găina. Tot cercul carpatic a determinat şi forma rotundă a Daciei şi a României. Loviştea.climate foarte variate. împreună cu Dunărea şi Marea Neagră. Aproximativ 38% din lungimea fluviului se află lângă sau pe teritoriul României (1075 km din 2900 km). Rodna etc. Având o singură ieşire prin Bosfor. pasurile şi trecătorile carpatice. Aceasta este şi porţiunea cea mai importantă ca debit şi pentru navigaţie. majoritatea porturi). din partea anumitor mari puteri. prin care se leagă cu Oceanul. au impus Bucureştiul drept capitală. O dată cu apropierea României de NATO şi UE. ţară pontică. b) România. Formează principala noastră cale fluviatilă şi chiar europeană. otomanii). care unesc porturile Rotterdam şi Constanţa. fâşie de transhumanţă şi de urbanizare (19 oraşe. cu nuclee prolifice de populaţie etc. În perioada migraţiei popoarelor. sistemului de aşezări şi multor aspecte economice. Colectează şi a unificat în sistem radiar-concentric aproape în exclusivitate hidrografia României (98%). cu o lăţime minimă 22 Universitatea SPIRU HARET . Uneori a stimulat tendinţe. Această personalitate s-a impus întregului sistem geografic românesc. Strămoşii noştri dacii au trăit „lipiţi de munţi”. tot Dunărea a funcţionat şi funcţionează ca axă de integrare europeană. Carpaţii impun şi cel mai accentuat complementarism geografico-economic cu celelalte regiuni ale ţării. Dunărea ne formează graniţa cu Serbia-Muntenegru şi cu Bulgaria. integrarea europeană şi mondială pe calea Dunării s-a lărgit şi mai mult prin construirea canalelor Dunăre-Marea Neagră şi Dunăre-Main-Rin. au legat ţara într-o circulaţie intensă radiar-concentrică. Carpaţii au menţinut astfel insula de latinitate a românilor. O bună parte din cultura poporului român se leagă de Dunăre. aceasta fiind şi o axă magnetică de unitate naţională. iar păşunile persistente iarna au atras turme şi ciobani carpatici. ea a fost şi este o axă de polarizare economică şi umană. ce se află în România. Pe de altă parte. precum şi Canalul Dunăre-Marea Neagră. au fost adăpost pentru localnici în timpul migraţiilor. Penteleu. Dar. integrarea noastră europeano-dunăreană devine şi mai necesară şi mai benefică. sistemul geografic carpato-dunărean. Braşov ş.). Carpaţii au avut şi rol de apărare. Încrucişările de drumuri carpato-dunărene şi pontice pe centrul Câmpiei Române. Aici s-au conturat cele mai multe ţări feudale de tip românesc (Maramureş. Pe păşunile alpine ale coroanei carpatice s-a născut transhumanţa de tip românesc spre Marea Neagră. ţară dunăreană. România este principala ţară dunăreană. sistemului de drumuri. c) România. de acaparare a navigaţiei (romanii. în sud şi sud-vest. de retragere a populaţiei în locuri ferite. când au ocupat Oltenia). Delimitează. în Vlăsia. Dunăre şi Tisa. Pădurile şi stuful din larga sa luncă. transcarpatică şi circumcarpatică.

Stăpânim. Din vechime a stat însă sub dominaţia unor imperii: roman. Să adăugăm şi faptul că platforma continentală din dreptul României. România este una din ţările cele mai importante din bazinul Mării Negre. pe la noi. Între altele. dar şi pe alte direcţii sosesc la Marea Neagră multe drumuri europene şi asiatice. rus. Republica Moldova sau Albania). Toate ţările riverane. România este interesată în atragerea transportului petrolului şi gazelor din arealul Caspicei. plus gurile Dunării şi Canalul transdobrogean. nedelimitată oficial cu Ucraina. către Canalul Suez şi Orientul Apropiat. aparţin ţării noastre. au încheiat în 1992 acordul numit Cooperarea Economică la Marea Neagră (CEMN). spre Rusia şi ţările ex-sovietice. pe aici au trecut cele mai multe popoare migratoare venite mai ales din est. euxino-europene. un litoral strategic. grecii au construit pe ţărmurile de vest şi nord cetăţi-porturi. imperiile timpului. dar în prezent mai ales pentru Uniunea Europeană. pe o lăţime de circa 12 mile. România ocupă locul trei ca număr de populaţie (după Ucraina şi Turcia) şi unul din primele locuri strategice. exceptând Rusia. deci.4 km. prin litoralul său de 245 km şi o frontieră pe mare. facilităm tranzitul Europei Centrale către Mediterana. Pe de altă parte. de 247. alături de Turcia. în număr de 11. Uneori a fost.e. În secolele VII-VI î.de 660 m. Foarte important este faptul că pe căi fluviale. ţara a fost de multe ori ciuntită. o placă turnantă a circulaţiei între Europa şi Asia. pentru multe alte ţări. Este vorba de o structură de integrare regională cu scopul de a valorifica împreună potenţialul economic şi uman din sud-estul european. la aceste locuri au râvnit uneori vecinii. compus din unităţi care se asamblează într-un geosistem. între ţările pontice. iar în sens invers vin ceva mai mult de jumătate). cu toate bogăţiile acvatice şi din scoarţa terestră. 23 Universitatea SPIRU HARET . către Europa Centrală şi de Vest. În ea se varsă fluvii multe şi mari. surplusul de nivel trecând în Mediterana (325 km3/an. Romanii au cărat bogăţiile Daciei pe Dunăre şi mare. ca şi unele apropiate şi interesate (de exemplu. şi poate redeveni. cu o poziţie strategică aparte şi cu posibilităţi de a avea legături cu aproape toate ţările lumii.n. poate fi socotită o mare aproape închisă. Orientul Apropiat şi către est. Prin poziţia noastră la gurile Dunării. Ţările mici riverane au profitat adesea destul de puţin de vecinătatea lor cu această mare. Localizarea geopolitică (raportată la interesele economico-politice şi militare ale altor ţări faţă de România) decurge din punctele anterioare şi se poate rezuma la patru aspecte: România reprezintă în Europa un teritoriu deosebit de variat ca mediu (varietate impusă de Carpaţi). pe de altă parte însă. 4. România a reprezentat şi reprezintă o poartă deschisă a Europei către ţările balcanice. otoman. cu resurse diverse. prin care făceau negoţ cu băştinaşii. În prezent.. Marea Neagră deschide României căi de transport pe apă către aproape toate ţările lumii.

sau din alte părţi ale globului) au. inclusiv bogăţii. există şi interese ale unor ţări străine care ne sunt favorabile – fie că e vorba de cooperări privind exploatarea elementelor „geopolitice” româneşti. sarea. Chinei. sau a Australiei etc.a. Fiind situată în sud-estul Europei. la ţărmul dobrogean s-au instalat grecii. economice şi politice. Elementele geopolitice principale ale României sunt următoarele: aşezarea ţării în Europa Centrală şi de Sud-Est. în ultima vreme.U. iar mai apoi s-au extins căile comerciale dinspre Europa Apuseană şi Centrală. prin susţinerea unor oameni sau partide politice interne. dar mai ales politicienii. Tot pe aici. în interesul ţării. tot către Orient. sau indirect. cu supuneri sau ocupări periodice de provincii: Dobrogea. prin propagandă internaţională potrivnică ţării noastre. interesele negative s-au manifestat mascat. Probabil că. Aşa. Pe de altă parte. oricare cetăţean. de care are nevoie întreaga Europă. chiar în atenţia Japoniei. unele bogăţii (cum au fost în anumite perioade aurul. s-a impus cu permanenţă şi unităţii de neam a românilor. unitate clădită pe Carpaţi şi în jurul acestora.U. aici se întretăiau căi comerciale care veneau dinspre ţările baltice şi nordul Europei către Mediterana şi Orientul Apropiat. petrolul. grânele).A. ca stat naţional unitar. şi chiar peste aceste teritorii.A. dar şi cel Rusesc şi cel Austro-Ungar. din Europa. Dunărea ca arteră de transport a început să intre. în timp. unitatea geografică a pământului românesc. lemnul. au început să curgă năvălitorii asiatici către Europa Sudică şi Central-vestică renumite prin oraşe cu fast. ridicând oraşe-cetăţi şi făcând comerţ cu dacii. prin poarta dintre Carpaţi şi Marea Neagră. fie că şi aceste ţări au probleme similare geopolitice şi. dacă spre aceste 24 Universitatea SPIRU HARET . trebuie să cunoască principalele probleme geopolitice ale ţării. faţă de care alte ţări (vecine. în secolele VII-VI. şi Imperiul Otoman. care le erau favorabile scopurilor lor. Teritoriul geografic românesc a devenit teatrul unor lupte între cele trei imperii. prin acţiuni ce conduc la scindarea ţării în aşa-zise regiuni autonome etc.cu toate acestea. Aşezarea geopolitică şi geo-strategică se referă. interese diferite. S. Bucovina. Transilvania. prin folosirea unor grupuri etnice (subvenţii sau alte forme). România. Cel mai adesea. Oltenia. Ei şi-au păstrat individualitatea de popor latin. se extinde sau se restrânge acest interes. Basarabia. se ajunge la susţineri reciproce în politica externă. În timpul feudalismului s-au extins către. Aşezarea geopolitică a României a reprezentat o permanenţă începând cu Antichitatea (Dacia). Spre aceste locuri ale noastre s-a orientat şi Imperiul Roman. ca o insulă de romanitate într-o mare masă de popoare slave sau slavizate. spre exemplu. S. a fost şi a rămas un factor de mare stabilitate în regiune. Elementele respective reprezintă o permanenţă geografică (nu se schimbă de la o etapă la alta) şi fac parte din structura geografică a României. De aceea. pe Carpaţi. sau nutresc. fie că interesele lor politice pe plan mondial coincid cu ale noastre. De aceea. prin înţelegeri. apar noi forme de mascare a interesului sau noi aspecte de colaborare. spre a concepe strategii de politică externă şi internă pe măsura necesităţilor şi urgenţelor care se pot ivi în diferite momente. aşezarea la Marea Neagră. exemplu. chiar Muntenia în 1917. Carpaţii. la anumite elemente geografice. valoarea intereselor altor ţări pentru ele. dar şi pe cele ale altor ţări care ne pot afecta. intersecţia unor căi terestre de comunicaţii ş. Aici. Dunărea. dar şi la Pontus Euxinus şi la gurile Dunării. deci. Se schimbă însă.

la Constanţa (gura canalului). impusă de pajiştile alpine carpatice. ca exemplu. petrolul şi chiar vitele. a avut şi are alte multe consecinţe geopolitice pentru România. trebuind să-şi rezolve interesele prin dibăcie diplomatică (vezi. În prezent. pe teritoriul nostru. Există chiar intenţii de realizare a unor noi canale spre Rhon şi Adriatica (prin Sava). unde turmele de oi găsesc ceva mâncare şi pe timp de iarnă. pe aceasta se interferează interese ale multor ţări europene şi nu numai. ea a fost şi poate rămâne o placă turnantă a multor drumuri şi culturi europene şi asiatice. Ciobanii carpatici peregrini purtau cu ei limba. A funcţionat însă când ca mare închisă pentru navigaţie (exemplu. După al doilea război mondial. în schimb. Aşezarea la Dunăre. Acelaşi rol l-a avut şi transhumanţa românească. Dunărea constituie ea însăşi o axă şi chiar o zonă geopolitică. religioasă şi culturală) şi latinitatea poporului român. nu totdeauna de colaborare. După 1990 s-a produs o nouă orientare a intereselor marilor puteri pentru Dunăre şi gurile sale. ocrotind permanenţa. conturându-se ceea ce se cheamă „ţările socialiste est-europene”. economică. Pe de altă parte însă. aurul Apusenilor a impulsionat decizia romană de cucerire a Daciei. aflându-se totodată într-un nou cadru geopolitic european şi global. în plus. Unirea Principatelor). „aşezarea” noastră geografică ne-a inclus în aşa-zisul lagăr socialist. Dar. umane. Dacă Dunărea şi Marea Neagră. fiecare cu conceptele sale şi alimentate adesea. grânele. singurul şi foarte importantul fluviu transversal european („regele fluviilor europene”. obiceiurile. sarea. România a fost pusă cel mai adesea într-o dublă sau triplă polaritate politică. axa respectivă se întâlneşte cu drumuri care vin din Extremul Orient (mai ales drumul mătăsii: China-Asia Centrală-Taşkent-Caspica-Baku-Poti-Constanţa). cultura şi interesele de neam. şi un alt rol geopolitic şi geostrategic pentru români. Aspectele respective se concretizau adesea şi pe plan politic. după cum şi alte bogăţii ale pământului românesc. Această aşezare şi ciocnirile de interese politico-economice ne-au pus în contact şi cu cele trei mari religii ale globului: ortodoxă. ca elemente de interes central şi sud-est european. au atras interese externe. Cât priveşte Marea Neagră. Ca urmare a condiţiilor istorico-geografice. când ca mare deschisă şi în interesul tuturor riveranilor. interesele lor s-au ciocnit peste noi şi nu am fost integraţi lor. Dacă n-ar fi existat Carpaţii. complementare cu Delta. la marginea sa vestică.locuri s-ar fi extins un singur imperiu. n-ar fi persistat aici poporul român latin. economice şi politice. cu orientări fundamentaliste din exterior. Ei au fost cetatea de apărare a neamului. 25 Universitatea SPIRU HARET . unitatea (etnică. precum lemnul. cu bălţile dunărene şi chiar ale Tisei. litoralul. lingvistică. rezultate din poziţia de tranziţie şi interferenţe naturale. Carpaţii Româneşti au avut. comerciale şi politice. au atras interesul unor imperii. am fi fost ocupaţi în întregime de acesta. după Napoleon). în special interese de transport. când a fost „lac turcesc”). catolică şi musulmană. ţara noastră a aderat la NATO şi este asociată la UE.

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prin ce este România ţară central-europeană ? (Se află în imediata apropiere a centrului geometric al Europei – confluenţa Vaser-Tisa. 3. Enciclopedia geografică a României. Ce consecinţe rezultă din aşezarea pe Glob a României ? (Climat temperat. Ce relief major a jucat rol de cetate de apărare şi fiinţare a neamului românesc? (Carpaţii. De ce România este ţară pontică ? (Stăpânim un litoral strategic de 245 km – gurile Dunării şi Canalul transdobrogean. Pe ce meridian este situat fusul orar al României ? (Pe 300 E = GMT + 2).Bibliografie selectivă • Posea Grigore (1999). Editura Academiei. ne leagă pe apă cu restul lumii şi ne pune în contact cu drumuri asiatice care vin spre această mare. Turnu RoşuCozia. la multele trecători carpatice de interes european. 12. gurile fluviului şi canalul Dunăre-Marea Neagră. de religii diferite şi la polarităţi politice. musulmană). Predeal. pentru noi a fost o axă de unitate naţională. Care imperii au încălcat deseori teritoriile Daciei şi României? (Roman. Care elemente geografice ale României au şi rol geopolitic şi geostrategic ? (Aşezarea la gurile Dunării şi la Marea Neagră. loc central al confluenţelor climatelor extreme europene.). România – geografie şi geopolitică. confluenţe de specii vegetale şi de plante de cultură din toate părţile Europei. respectiv inelul Carpaţilor Româneşti. probleme 1. Oituz). Editura Fundaţiei România de Mâine. drumuri şi aşezări etc. iar în prezent estre o axă de integrare europeană). determină conturul de cerc al ţării. Austro-Ungar. 7. 13. ne oferă bogăţiile platformei continentale şi facilităţile unui litoral bine însorit pe timp de vară ). în noul cadru geopolitic european şi global suntem plasaţi în partea de sud-est a NATO şi a UE). aşezarea la interferenţe de imperii. Care sunt urmările aşezării României în Europa ? (Continentalizarea climei temperate. I. structura sistemelor de văi. structura administrativă pe judeţe. Prin ce trecători şi pasuri carpatice trec drumuri de interes european ? (Porţile de Fier. varietatea de resurse şi rolul de poartă a Europei spre sud-est. 4 anotimpuri. 0 26 Universitatea SPIRU HARET . catolică. pe 1075 km. Lainici-Merişor. Otoman.Pe câte grade se întinde România în latitudine şi longitudine? (4038’ = 525 km şi 9 26’ = 740 km). 9. De ce România este ţară dunăreană ? (Dunărea udă tot sudul României. 8. la noi se află cursul său inferior. Ciucea. Domaşnea. Câte ore au cea mai lungă şi cea mai scurtă zi în România ? (16 ore şi 8 ore). • *** (1983). cu forma lor de cerc. 5. Culoarul Mureşului. 6. şi în nordul Dunării. De ce România este ţară carpatică ? (2/3 din Carpaţi sunt în România. Autoevaluare – întrebări. 4. Harţagu-Buzău. 11. ne leagă pe calea apei de toată Europa central-vestică. Rus (sovietic)). Ce mari religii se interferează în sau lângă România ? (Ortodoxă. vol. 2. • Posea Grigore (1982). ca limită sudică a Europei Centrale). cu numeroase depresiuni şi varietatea resurselor). Geografia României. 10. aclimatizate la noi). acesta a impus şi ţine sub control structura şi funcţionalităţile Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic. 14. de naţiuni diferite. variaţie permanentă a duratei zilei şi nopţii). Bran-Rucăr.

alcătuind un organism spaţial de tip geosistem. care s-a impus. elementele şi subsistemele). Din Antichitate. impusă la rândul ei de către structura reliefului. cu alte sisteme. El reprezintă unul din marile geosisteme teritoriale ale continentului european. şi în calitate de centru politic al naţiunii.). S-a acordat atenţie structurii (modul cum sunt organizate părţile. unitate rezultată dintr-o circulaţie relativ închisă pe acest spaţiu. aceasta înseamnă reconstituire paleogeografică. călătorii străini au observat unele caracteristici ale acestui spaţiu. limitelor sistemului. cum sunt: cel Balcanic. S-a conturat şi structurat în timpul orogenezei alpino-carpatice şi a căpătat înfăţişarea fizico-geografică de azi în cuaternar. 27 Universitatea SPIRU HARET . În feudalism. Prin această „unitate” se înţelegea un întreg geografic teritorial. istoricii. iar ca înveliş de sol. Cercetările de după al doilea război mondial au aprofundat analiza geografică a spaţiului românesc. funcţiilor acestuia şi mediului înconjurător cu care sistemul are interrelaţii (sistemele teritoriale vecine. care copia forma reţelei hidrografice desfăşurate între Nistru-Tisa şi Dunăre. întrepătrunse pe Carpaţi. În vremuri mai recente. În geografie. şi structura radiar-concentrică a sistemului de drumuri. formarea ţărilor feudale româneşti. geografii. prin Marea Neagră. care înconjura Carpaţii (şi care era sigur impusă de corona montium). Dunăre. inclusiv sub diferite forme statale. format din elemente şi părţi variate.STRUCTURA GEOGRAFICĂ DE SISTEM A SPAŢIULUI ROMÂNESC Istoricul abordării. care impuneau aici o alcătuire armonioasă şi legături strânse între pământ şi poporul ce îl locuia (dacii şi apoi urmaşii acestora. unde şi când s-a adăugat un nou element. vegetal şi uman numai în glaciar şi holocen. studiile geografice au evidenţiat noi caracteristici care indicau „unitatea pământului românesc”. Acest spaţiu este cunoscut sub numele de Domeniul (geosistemul) Carpato-Danubiano-Pontic. care intră în componenţa unui sistem şi mai mare – continentul Europa – şi care se învecinează cu alte macrosisteme. dar nedisociabile. ţările vecine etc. Pentru cunoaşterea aprofundată a unui geosistem se încearcă reconstituirea istoriei acestuia. Nistru şi Marea Neagră. spre a observa când şi unde a început să se nască. ideea de unitate naţională. pornită dominant din Transilvania. O dată cu formarea poporului român a rezultat şi mai clar unitatea de limbă şi de neam a poporului care locuia în spaţiul carpatic şi împrejurimile sale până la Tisa. al Câmpiei Ruse. şi ce funcţii a determinat acest element în sistem. sau o parte nouă. Spaţiul geografic pe care se află România coincide numai în parte cu cel pe care s-a născut şi a persistat neamul românesc. O dată cu închegarea primului stat pe aceste locuri (al lui Burebista). inclusiv prin abordarea sistemică. s-a născut astfel. treptat. Concluzia este aceea că spaţiul pe care se află România şi pe care s-a zămislit neamul românesc (spaţiu mai extins decât România de azi) formează un macrosistem teritorial. deoarece vorbeau aceeaşi limbă. Alpin şi. BeskidoPanonic. din centru geografic al spaţiului carpatic. au ieşit în evidenţă şi alte două caractere: forma rotundă a ţării. a condus la legături foarte strânse între ele. românii). dar copia şi structura circular-radiară a sistemului teritorial Carpato-Danubiano-Pontic. sau sisteme.

Toate acestea nu sunt independente.Structura sistemului (elemente. elementele economice pot fi deteriorate etc. Părţile sau regiunile componente ale macrosistemului spaţial românesc sunt următoarele: Carpaţii Româneşti. Câmpia de Vest a României. Câmpia Română. Unirea lor în sistem este comandată de una sau mai multe cauze comune care. pe diferite niveluri. de asemenea. Pe spaţii mai mari. Elementele sunt: geologia. Depresiunea Transilvaniei. concentrice şi radiare. formând un sistem morfostructural concentric. Subcarpaţii şi Dealurile Vestice. Podişul Mehedinţi. pentru cele două elemente. de fag. 28 Universitatea SPIRU HARET . … economia. Podişul Getic. schimbările de climă din cuaternar. Sub aspect peisagistic (peisajul sintetizează tipul local de mediu) există următoarele etaje: de litoral. care. la schimbări locale sau regionale de mediu. Toate împreună constituie mediul geografic local. elementele umano-economice. hidrografia. dealuri plus podişuri. despăduriri. rezultă trei trepte sau etaje: munte. Liniile care definesc treptele de relief sunt. sau subregiunile care compun o regiune). împreună fiind cunoscute şi ca „morfostructuri”. Ele joacă rol de subsisteme regionale sau locale (unităţile. schimbările se fac în timp îndelungat. Principalele momente de restructurare sunt impuse de declanşarea unor orogeneze prin deplasarea plăcilor terestre şi ciocnirea lor. Acesta se poate schimba uneori rapid în funcţie de variaţia unor elemente – ploi. Podişul Dobrogei. Structura unui sistem teritorial geografic se realizează din îmbinarea pe verticală a elementelor geografice de bază şi îmbinarea pe orizontală a unităţilor sau regiunilor. construcţii etc. solul. părţi. la nivel topografic. de conifere şi stepă alpină. limite). Câmpia Deltaică şi de Platformă. relieful. Structurile principale geologice de pe teritoriul nostru sunt delimitate în cadrul unui sistem concentric şi radiar de falii. câmpii (inclusiv litoralul şi platforma litorală). etajat şi radiar. produc remodelarea scoarţei terestre şi rearanjarea acesteia sub forma unor noi structuri. solul este erodat. Părţile care se unesc între ele pentru a realiza un macrosistem sunt reprezentate prin regiuni geografice şi structurile geologice de sub ele. Peste aceste elemente şi trepte de suport se aşază şi se combină celelalte elemente geografice. ci au apărut în diferite momente ale structurării macrosistemului ca părţi ale acestuia. de stepă şi silvostepă de tip temperat. Ele se intercondiţionează. caracter determinat de forma Carpaţilor Româneşti. de exemplu. elementele suport care se îmbină pe verticală sunt geologia şi relieful. sunt: clima. Mai putem anticipa că etajele sunt dispuse concentric (stepa şi litoralul apar însă numai ca segmente). pădure de stejar. O concluzie se poate trage: specificul îmbinării pe verticală a elementelor de mediu în sistemul nostru teritorial îl reprezintă etajarea tipurilor de mediu impusă de relief (de Carpaţi). Dacă tăiem pădurea. mişcările de ridicare a unor regiuni şi adâncirea văilor etc. se schimbă local regimul scurgerii apelor. Podişul Moldovenesc. vegetaţia. poluare. Executând şi un profil cumulativ. în ordine determinantă pentru mediu. în aşa fel că fiecare schimbare a unuia conduce la reajustarea celorlalte. periodic. În cazul teritoriului României. sau apariţia de rifturi şi de noi oceane şi închiderea altora. apele.

născut „orogenetic” din ciocnirea mai multor plăci periferice cu cea centrală. soluri. trei artere hidrografice au creat un larg cerc în jurul Carpaţilor. în jurul său. şi apoi ridicarea lor în mai multe faze au impus noi structurări şi părţilor vecine. de areale cu limite externe tot circulare până la care se face simţită influenţa Carpaţilor în topoclimate. ca şi la apariţia de noi raporturi şi interrelaţii cu acest mediu extern. părţi care au trecut evolutiv sub control carpatic. s-au impus cu permanenţă şi tuturor elementelor geografice ale macrogeosistemului. Câmpia Română şi Podişul Getic (situate pe părţile pericarpatice ale Platformei Moesice şi Plăcii Mării Negre) şi Câmpia de Vest a României (suprapusă acelei părţi din Placa Panonică ce a evoluat sub influenţa carpatică). în marginile sistemului economic de tip complementar carpatic etc. Părţile respective au căpătat. făcându-le să li se asocieze şi să evolueze. În cazul teritoriului românesc. Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic are o structură concentrică-etajată-radiară. în arealele limită ale transhumanţei de tip carpatic. 29 Universitatea SPIRU HARET . Carpaţii Româneşti au reprezentat coloana vertebrală a închegării şi evoluţiei macrosistemului şi coloana vertebrală a structurii sale de bază. Pe total. ele conducând evoluţia şi impunând fizionomia acestuia. de câmpie. vegetaţie. chiar în dispunerea sistemului de drumuri. marcând limita Domeniului: Tisa. Podişul Dobrogei. 4). acestea sunt: Podişul Moldovei (situat pe partea scufundată în faţa Carpaţilor a Platformei Est-Europene). sau de podiş. în extinderea spaţiului etnogenetic de bază al dacilor şi românilor. Ele apar marcate de falii marginale arcuite (după forma Carpaţilor). S-a născut astfel. transilvană. ale platformelor şi „semiplatformelor” din interiorul şi din jurul lor. de ape curgătoare cu dispunere circulară. caracter lacustru. suprapusă pe o anume microplacă. iar Transilvania a devenit locul central al sistemului. sub control carpatic. Editura Fundaţiei România de Mâine. Transilvania. Începând cu cuaternarul mediu. Adăugarea la sistemul carpatic a părţilor amintite din platformele vecine a condus şi la conturarea limitelor macrosistemului faţă de sistemele din jur. în continuare. suprapuse părţilor pericarpatice ale platformelor sau plăcilor din jur. Structurarea Carpaţilor Româneşti. în timpul evoluţiei sistemului carpatic.În oricare sistem. Dunărea şi Nistru (fig. compus morfostructural din trei-patru cercuri concentrice: la mijloc o depresiune relativ rotundă. rolul esenţial l-au jucat Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Bibliografie selectivă • Posea Grigore (1999). la exterior s-a alipit sistemului carpatic o largă treaptă de podişuri şi câmpii. Limitele morfostructurale. închegate în evoluţia tectono-paleomorfologică. periodic. un nou sistem teritorial european. sub formă de cerc. România – geografie şi geopolitică. inelul muntos carpatic. pericarpatice. o dată cu Carpaţii. unele părţi sunt mai importante.

funcţiile şi limitele macrosistemului românesc. Abordarea mai recentă este sistemică şi evidenţiază analitic structura. mai ales. iar o dată cu închegarea Daciei lui Burebista a rezultat şi forma de cerc a ţării. 30 Universitatea SPIRU HARET . O dată cu formarea poporului român şi apoi a ţărilor feudale se remarcă şi mai mult influenţa şi chiar determinismul structurii Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic în tendinţa de conturare a unui nou stat în limitele acestui geosistem teritorial. 3. inclusiv prin reconstituirea evoluţiei paleogeografice). 5. 1930) Autoevaluare – întrebări. Care sunt elementele-suport ale geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Geologia şi. legătura strânsă a dacilor cu pământul şi mai ales cu Carpaţii. Care este structura generală a Domeniului ? (Concentrică-etajată-radiară). 4. 2. probleme 1. Limitele şi forma Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic (după S. Care elemente geografice şi cum se îmbină pe orizontală în cadrul Domeniului ? (Regiunile şi unităţile geografice şi în mod concentric. Care dintre regiunile geografice reprezintă nucleul sau coloana vertebrală a sistemului ? (Inelul Carpaţilor). Care sunt etapele de înţelegere şi abordare a unităţii spaţiului românesc ? (În Antichitate s-au observat unele aspecte ale varietăţii şi armoniei teritoriului locuit de daci. Vâlsan.Fig. Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor geosistemului ? (Etajarea concentrică a tuturor elementelor geosistemului. 6. 4. începând cu Transilvania şi macroregiunea carpatică şi continuând cu regiunile de dealuri şi câmpii). precum şi etajarea tipurilor de mediu). relieful). Mehedinţi şi G.

dar ca elemente ale unui anume întreg. Complexitatea Geografiei României şi situarea ţării pe un macrogeosistem teritorial european. în mare şi la origini. într-o permanentă împletire şi subordonare faţă de întreg. fără însă a diminua importanţa şi interacţiunile celorlalte elemente. În acest sens cităm numai două exemple. în care mai recent s-a interferat şi omul. Primul: râurile României. fără a coincide total cu acesta. Pentru oricare dintre elemente. precis localizată în spaţiul european şi al Terrei. spre a înţelege cum s-au născut şi au evoluat acest întreg şi fiecare subsistem în parte. structurii şi funcţionalităţii sale. studiul se face şi în sens istoric (paleogeografic) şi prospectiv (în special în legătură cu interacţiunile societăţii umane). prezentarea fenomenologiei şi caracteristicilor fiecărui element se face conform cu structura concentric-radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic. dar acestea în interdependenţă. are o structură proprie şi funcţionalităţi specifice. Limitele României. pe un sistem teritorial european. Obiectul unei discipline se tratează obişnuit la începutul cursului. în principal. cât şi pe regiuni şi unităţi (sens regional propriu-zis). Atât la nivel de sistem. cât şi pe elemente trebuie ţinut cont şi de acţiunile omului în transformarea mediului. dar şi de adaptările acestuia la structura şi particularităţile geosistemului. Ca urmare. cu rang de domeniu. hidrografie. ne-au obligat la unele explicaţii preliminare. Totodată. Al doilea exemplu îl constituie etajarea climatică în cercuri concentrice şi regionalizarea extracarpatică a acesteia. vegetaţie. un prezent şi un viitor. dar şi socio-uman (geosociosistemul românesc). dar barate de Carpaţi. Abordarea Geografiei fizice a României se poate face atât pe elemente ale mediului (în sens general). iar variaţiile de debit sunt puternic influenţate de etajarea Domeniului Carpatic. Ca urmare. precum şi pe elemente şi subsisteme (fizice şi economice). Inclusiv influenţele exterioare. cunoscut sub numele de Domeniul CarpatoDanubiano-Pontic. structură care este impusă de sistemul carpatic. pentru a cunoaşte şi a menţine întregul. care subordonează şi ţine sub control fiecare element şi sistemul în întregul său. Elementele de bază ale acestui sistem sunt cele ale mediului geografic: relief. pe etaje morfoclimatice şi pe regiuni extracarpatice pendinte şi influenţate de nucleul inelului carpatic. au oscilat în timp din cauze istorico-politice. Sistemul geografic românesc se compune din două mari subsisteme. Acest nucleu este cel care reglementează raporturile dintre elemente. geosistemul respectiv poate fi studiat ca întreg teritorial. care s-a suprapus primului în timp. ca stat. nucleul carpatic constituie componenta de bază a sistemului. inclusiv raporturile şi schimburile de materie şi energie cu elementele şi sistemele teritoriale vecine sau mai depărtate. Prin acest concept. printre altele. o dată pătrunse în sistemul Carpato-Danubiano-Pontic. conformă cu caracteristicile maselor de aer din exteriorul european. acest sistem teritorial este. În lucrarea de faţă se adoptă o abordare pe elemente. cu caracter de sistem teritorial. dacii şi poporul român ce le-au urmat s-au înrădăcinat şi s-au format ca neam şi naţiune aproape exact în limitele Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic. Ca orice sistem. În cadrul lor.OBIECTUL GEOGRAFIEI FIZICE A ROMÂNIEI 3 Geografia României (fizică şi economică) se ocupă cu studiul unei entităţi geografice de tip ţară. 31 3 Universitatea SPIRU HARET . transformate şi integrate total sistemului românesc. dar şi un trecut. se transformă şi se integrează specificului acestuia. acesta se compune din elemente (fizice şi socio-umane). relieful are rol de suport şi element structural conducător şi de control în sistem. dar. obiectul Geografiei fizice a României. climă. în sens paleogeografic. se dispun radiar şi se colectează circular. Sistemul fizico-geografic românesc s-a conturat. factor nou ce a pătruns în geosistem. faună şi soluri. cel fizic şi cel socio-uman (Geografia economică şi umană a României).

silvostepă în est. 35% dealuri şi podişuri. iar în altitudine scade la 00C la 2200 m. Relief. păsări (dropie. popândău. limanuri fluviatile şi marine. Climă. treptele de relief devenind complementare. apoi soluri argiloiluviale (sub pădurile de stejar). păstrăvul şi lostriţa. păsări. În dealuri şi podişuri se ridică la 700 mm. mici şi au origine diferită: glaciare. vulcanice. 30% câmpii şi lunci). cambisoluri (sub pădurea de fag) şi spodosoluri (podzoluri sub fag şi conifere şi alpine brune acide sub stepa alpină). Are trei trepte de relief major. În părţile joase şi mai ales în sud şi sud-est. de tranziţie în sud. pisică sălbatică). bauxită). sare (foarte multă). argint. iar dintre peşti. cerb. Există şi soluri azonale (halomorfe. Faună. nisipoase. Temperatura medie anuală este de 110C în sud şi 80C în nord. în rest pădure de stejar. Câmpia de Vest. păsări (ciocănitoare. Este temperat continentală de tranziţie spre excesivă. Reţeaua de văi evidenţiază încă un caracter structural de bază. zonal-etajat-concentric. şalău. pe Carpaţi şi la Dunărea inferioară. ape minerale şi termale. Podişul Dobrogei. iazuri. proporţionale. 32 Universitatea SPIRU HARET . Podişul Mehedinţi. în crovuri. aluvionare). iar dintre peşti domină mreana şi cleanul. carstice. Dunărea curge pe 1075 km şi are un debit la Baziaş de 5560 m3/s. Meridionali. orbete). Precipitaţiile anuale scad de la vest (600 mm) la est (500 mm). România este situată în sud-estul Europei Centrale (centrul geometric al Europei se află în nordul României). roci de construcţii. Reţeaua apelor curgătoare este radiar-concentrică. plătică. Podişul Getic. Caracterul concentric şi etajat al reliefului se impune şi celorlalţi factori de mediu (climă. ca şi vegetaţia. Resurse de subsol: petrol. Câmpia Română. Se extinde pe 4038' latitudine. mediteraneene în sud-vest. iar pe Dunăre urcă sturioni). În pădurea de conifere există: urs. pe sare. lagune. în Dobrogea sunt 400 mm. viezure. cum ar fi cocoşul de munte şi găinuşa de alun. vulpe. Dealurile Crişanei şi Silvaniei. de conifere şi stepă alpină şi subalpină (le peste 1800 m în sud şi la peste 1600 m în nord). Podişul (Depresiunea) Transilvaniei. Delta şi Platforma litorală. minereuri feroase.50C (în 1951) şi minimă de –38. ştiucă. 33% câmpii şi Delta (uneori se dă 35% munţi şi Subcarpaţi. gaze naturale. continental excesive în est. la intersecţia unor drumuri europene. etajată (până la climat alpin inclusiv) şi cu influenţe externe: oceanice în vest.50C (1942). Marea Neagră ne limitează pe 245 km. Râurile izvorăsc în majoritate din Carpaţi şi sunt colectate aproape în exclusivitate de Dunăre (reţea carpatică şi dunăreană). În stepă şi silvostepă sunt rozătoare (iepure. Vegetaţia este dispusă zonal-concentric şi etajat (conform influenţelor Carpaţilor şi climei). Dealurile Banatului. sud şi sud-est. cinteză). iar în munte se ajunge la 1000-1400 m. nord-baltice în NE şi maritime pe litoral. neferoase (aur. Podişul Moldovei. Temperatura maximă a fost de 44. ape etc. care la rândul său se impune şi reţelei de drumuri. hârciog. Se dispun. În stepa alpină se întâlnesc: capra neagră şi vulturul de munte. se extind molisoluri (sub stepă şi silvostepă). râs. de fag (cam la 700-1200 m). În sud-est a existat stepă (înlocuită de culturi). plumb. de baraj natural sau antropic. În pădurea de foioase: mistreţ. potârniche) şi peşti (crap. heleştee. simetrice şi dispuse concentric faţă de cercul Carpaţilor Româneşti: 31% munţi. Curburii.CARACTERE GENERALE ALE ELEMENTELOR DE MEDIU Aşezare. Teritorial. Banatului şi Apuseni. cărbuni. prepeliţă. Soluri. Lacurile sunt multe. 36% dealuri şi podişuri. hidromorfe. Subcarpaţii. caras. Ape. Vânturile dominante sunt din vest. Există multe izvoare minerale sau/şi termale. se subdivide în 17 regiuni geografice: Carpaţii Orientali. concentric-radiar.) şi chiar aşezărilor şi economiei. animale de pradă (lup.

RELIEFUL ROMÂNIEI 33 Universitatea SPIRU HARET .

34 Universitatea SPIRU HARET .

dar plasată între Carpaţi şi Alpi. ca şi Transilvania. inclusiv pe fundament dobrogean şi pe o parte a Avanfosei Carpatice.UNITĂŢILE (REGIUNILE) MORFOSTRUCTURALE Tipuri: orogen. neovulcanice şi depresiuni intramontane). cuprinde două subunităţi structurale: Podişul Someşan şi Podişul propriu-zis al Transilvaniei). şi sedimentat puternic. partea numită Platforma Valahă. uneori profunde. ∗ Câmpia Română (pe Platforma Moesică. au două mari sectoare structurale: Subcarpaţii Moldovei şi de Curbură. cu cinci tipuri de subunităţi structurale: cristalinomezozoice. ∗ Subcarpaţii (pe Avanfosa Carpatică. partea internă fiind pe orogen. unitate de tranziţie. 35 Universitatea SPIRU HARET . respectiv un fost soclu hercinic. partea românească stând sub influenţă carpatică. compusă din trei segmente: Dobrogea Sudică (precambriană). de tip intermontan. are trei sectoare structurale: bănăţean – sud de Timişoara. Unităţile de platformă ∗ Podişul Moldovei (pe Platforma Rusă). de fliş. iar cea externă pe platformă. şi Subcarpaţii Getici. sau Depresiunea Predobrogeană. ∗ Podişul Getic (pe Platforma Valahă şi pe Avanfosă). cu două subsectoare. regenerat în orogeneza alpină prin fragmentări şi scufundări inegale. avanfosă. Dobrogea Centrală (pe platforma şisturilor verzi – caledonică sau precambriană) şi Dobrogea Nordică (pe platforma hercinică). de tranziţie. o fostă avanfosă hercinică). tot cu două subsectoare). ∗ Podişul Mehedinţi (pe fundament de orogen carpatic). platformă. ∗ Delta Dunării (pe Platforma Scitică. ∗ Podişul Dobrogei (pe o parte specifică a Platformei Moesice. are două sectoare: vestic sau Getic şi estic – la est de Argeş). ∗ Câmpia de Vest a României şi Dealurile de Vest (fac parte din Depresiunea Panonică. crişan – sud de Oradea şi someşan). ∗ Depresiunea intercarpatică a Transilvaniei (pe o unitate de tranziţie. sedimentaro-vulcanice. Unităţile de orogen şi de tranziţie ∗ Carpaţii (pe orogen alpin.

ce retează în principal cristalinul soclurilor. Transilvania. Etapa hercinică cuprinde ciclul orogen hercinic (care afecta toată suprafaţa ocupată azi de Carpaţi. fliş. în danian-eocen. Însumează toate fazele tectonice ale ciclului alpino-carpatic (mai puţin cele kimerice) şi cuprinde două etape (perioade): 36 Universitatea SPIRU HARET . Acestea au ca efect o uşoară restructurare a Dobrogei de Nord. etape (perioade). 5). Editura Ştiinţifică. Relieful României. care au nivelat orogenele respective.Sectoarele (subunităţile) structurale ale Carpaţilor. reunite în ultimă instanţă în suprafaţa cambriană. Podişul Getic şi Câmpia Română). depresiuni). ce apare la zi în Dobrogea Centrală. 3. Delta Dunării. Câmpia şi Dealurile de Vest). probleme 1. faze. 2. Valaho-Moesică. Panonică.Bibliografie selectivă • Posea Grigore şi colab. deci. mai ales. subfaze (fig. Etapa de tranziţie (între erele Precarpatică şi Carpatică) se situează în timpul fazelor orogene alpine kimerice. (Podişul Moldovei.Unităţile de orogen şi de avanfosă. dar acum. 3. cea a Mării Negre) şi. pediplena dobrogeană. (1974). Geomorfologia României. • Posea Grigore (2002). 2. Dobrogea de Nord – Crimeea) şi suprafaţa posthercinică. Era (epoca) Carpatică este era lanţurilor muntoase actuale. Acestea se reunesc în trei etape: 1. a formării domeniilor geomorfologice existente azi. dar s-a extins şi la sud. I. EVOLUŢIA MORFOTECTONICĂ ŞI ETAPELE (FAZELE) DE NIVELARE (SCARA MORFOCRONOLOGICĂ) Scara morfocronologică: ere (epoci).Unităţile de platformă. (Carpaţii. au loc detaşarea şi depărtarea microplăcilor (Transilvană. apariţia geosinclinalelor alpine (triasic-jurasic). Subcarpaţii. (Depresiunea Transilvaniei. când s-au format reliefurile de tip platformă. 4. Editura Fundaţiei România de Mâine. Autoevaluare – întrebări. neovulcanic. Podişul Mehedinţi). Etapa cambrian-precambriană cuprinde toate ciclurile orogene precambriene şi fazele de eroziune. Era (epoca) Precarpatică (sau Era platformelor) cuprinde ciclurile orogene prealpine (precarpatice) şi fazele de nivelare postorogene. sedimentaro-vulcanic. a etajării reliefurilor şi a mediilor geografice. specifică Dobrogei de Nord.Unităţile de tranziţie. (Cristalino-mezozoice. III. Etapa caledonică înglobează ciclul orogen caledonic şi suprafaţa postcaledonică. II. Podişul Dobrogei. formându-se apoi. iar pe plan suboceanic este era Atlanticului.

5. Scara morfocronologică a teritoriului României 37 Universitatea SPIRU HARET .Fig.

limanurilor şi a modelării actuale şi antropice. între oligocen şi badenian (concomitent cu nivelul trei al Pediplenei Carpatice. 12-20. cu inselberguri în Carpaţi. c) Faza suprafeţelor medii carpatice (Râu Şes). după mişcările stirice şi moldavice. 35. deltei.1. 100. W3). urmate de faze de nivelare mai ales în interiorul Carpaţilor. regiunile şi limitele respective. 38 Universitatea SPIRU HARET . Etapa Neocarpatică se caracterizează dominant prin mişcări sacadate de ridicare a Carpaţilor. concomitent cu oscilări epirogenetice negative şi pozitive ale platformelor din exterior şi o lăsare puternică. şi a doua. o lungă şi puternică fază de nivelare (circa 50 milioane ani. Fiecare fază de ridicări (carpatice) conducea la formarea unor piemonturi exterioare. respectiv în würm (având subfazele W1. În Dobrogea se formează pedimente şi inselberguri. în holocen. g) Faza teraselor fluviatile şi a gheţarilor carpatici se declanşează în a doua parte a formării piemonturilor şi ţine în tot cuaternarul. dar plasată pe alte locuri). între danian-eocen-oligocen-prebadenian). altitudinile relative ale teraselor sunt: 280. cu 1-3 niveluri. e) Faza suprafeţelor carpatice de bordură (Gornoviţa). 2. întrerupte de fazele orogene pirenaice şi savice. 200. cu 1-3 trepte. În principal. care acum şi-a definit extinderea maximă morfologică. W2. Au avut loc mai multe faze de ridicări generale (diferenţiate) ale întregului Domeniu Carpato-Danubiano-Pontic. d) Faza piemonturilor sarmaţiene. h) Faza luncilor. mai ales în exteriorul Meridionalilor şi Curburii şi mai restrâns în vest şi Transilvania unde par a începe din dacian. dar foarte diferenţiată a Transilvaniei şi Panoniei (inversiuni tectonice). începe nivelarea pe alocuri la sfârşitul sarmaţianului şi poate ţine până în romanian. dar uneori şi peste „podişurile” momentane din exterior. 120. Relieful de pe aproape tot cuprinsul ţării semăna cu un platou colinar jos. f) Faza nivelurilor carpatice de vale şi a piemonturilor villafrachiene se declanşează în urma mişcărilor rodanice şi valahe. Etapa Carpatică Veche (a structurării şi nivelării totale a sectoarelor carpatice cristalino-mezozoice) include: a) două faze orogene foarte importante pentru structurarea sectoarelor carpatice. Se materializează prin două niveluri de umeri carpatici şi piemonturi în exterior. 2-7 m. 50-70. 150. când au luat naştere două suprafeţe: prima. declanşată pe alocuri de mişcările moldave şi de cele atice. Cuprinde următoarele faze: a) Orogeneza savică (oligocen superior – helveţian) declanşează faza inversiunilor morfotectonice (se înalţă Carpaţii şi coboară fostele blocuri Transilvan şi Panonic). b) Faza piemonturilor acvitanian-burdigaliene reprezintă urmarea ridicărilor carpatice în fazele savică şi stirică. b) Pediplena Carpatică (numită şi Borăscu). dar dominant în ponţian-dacian. iar glaciaţiunea se instalează după ridicările din faza pasadenă (riss-würm). impuse de apropierea şi încălecarea marginilor labile ale plăcilor – fazele austrică şi laramică (plasate la sfârşitul mezozoicului). cu nivelare dominantă în sarmaţian.

apar falii radiare şi altele concentrice. Ce faze cuprinde etapa Carpatică Veche ? (Două faze orogene care au structurat sectoarele carpatice – austrică şi laramică –.. în centrul cărora domină „Coroana carpatică”. treptele taxonomice ale scării morfocronologice a României ? (Eră (epocă). 2. 3. pedimente şi inselberguri în Dobrogea de Nord. în ordine cronologică. Acest sistem are ca nucleu cercul Carpaţilor Româneşti şi ca loc central Depresiunea Transilvaniei. Popescu N. hercinică). Delta. România se află situată pe macrosistemul european cunoscut sub numele de Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. Sistemul geomorfologic al teritoriului României (Domeniul CarpatoDanubiano-Pontic). Care sunt. care formează baza sistemului. acestea s-au structurat şi au evoluat. conceput ca întreg şi analizat pe elemente ale mediului fizico-geografic. Ce etape cuprinde era Precarpatică ? (Cambrian-precambriană. Ielenicz M. SISTEMUL GEOMORFOLOGIC ROMÂNESC (Reluare şi descriere detaliată) 1. a) Structura generală şi limitele sistemului Regiunile amintite anterior. cât şi în morfologie. în stil carpatic şi sub comandă carpatică. de orogen şi platforme.Bibliografie selectivă • Posea Gr. relief glaciar şi periglaciar). 4. marcate şi de fâşii petrografice şi structurale 39 Universitatea SPIRU HARET . suprafeţele de bordură. nivelurile umerilor carpatici de vale. probleme 1. Editura Ştiinţifică. corespund morfologic unor regiuni geomorfologice care se leagă şi se orânduiesc în macrosistem sub formă de trepte concentrice segmentate. considerate însă în împletirea şi interacţiunea lor la nivelul întregului teritorial. caledonică. Relieful României. Editura Ştiinţifică. etapă (perioadă). Autoevaluare – întrebări. Structura respectivă se remarcă atât în geologie. (1974). şi faza Pediplenei Carpatice). În mare. lunci.. terase. 5. subfază). trei faze de piemonturi. în continuare. În geologie. Obiectul geografiei fizice a României este Sistemul teritorial fizico-geografic pe care se află ţara. în „Realizări în geografia României”. Această ordonare indică în mod vizibil o structură concentrică şi radiară. Popescu N. pe care le-a transformat în dealuri.. Ce tipuri principale de reliefuri s-au format în fazele etapei Neocarpatice ? (Suprafeţele medii carpatice. podişuri şi câmpii pericarpatice. Scara morfocronologică a evoluţiei teritoriului României. (1973). De-a lungul timpului şi evoluţiei paleogeografice. 2. Carpaţii şi-au asociat şi adus sub control şi părţi din unităţile vecine de platformă şi de semiorogen hercinic. • Posea Gr. fază. Etapa de tranziţie morfotectonică face parte din orogeneza hercinică sau din cea alpină ? (Reprezintă primele faze orogene alpine – kimmerice).

diferite (cristalin, fliş, vulcanic etc. şi structuri cutate, în solzi, faliate, monocline, orizontale etc.). În morfologie, se disting: un cerc de munţi, o depresiune centrală şi cercuri externe de dealuri, podişuri şi câmpii. În munţi apar şiruri vulcanice, şiruri de masive cristaline sau de fliş etc. Şirurile sunt sectorizate, prin discontinuităţi, în masive sau culmi înalte, altele medii sau joase. În dealuri alternează fâşii de depresiuni subcarpatice sau intradeluroase cu fâşii înalte sau joase de dealuri etc. În cercul podişurilor şi câmpiilor s-au format sectorizări similare. Un loc important în marcarea structurii generale radiar-concentrice îl are reţeaua de văi. Acestea urmează, direct sau indirect, structura geologică şi pe cea morfologică a Domeniului amintit. Determinismul respectiv se concretizează, la modul general, printr-o reţea de văi radiare şi colectori circulari, care evidenţiază cel mai bine structura radiar-concentrică a suportului morfologic. Este important să se sublinieze că sectorizarea, uneori destul de densă, a cercurilor care formează treptele de relief conduce la o mare diversificare regională şi locală, transmisă dinspre Carpaţi spre dealuri, podişuri şi câmpii până la marginile macrogeosistemului. Ca urmare, această diversificare nu devine haotică, ci ea se produce sistemic şi în sistem, întărind şi mai puternic unitatea acestuia; este o unitate sistemică a unei mari diversităţi. Limitele sistemului teritorial fizico-geografic sunt marcate de extremităţile până la care se resimt liniile geologo-geografice ale structurii radiar-concentrice şi diversificările locale specifice spaţiului care s-a născut, a evoluat şi stă şi azi sub control carpatic, sau până acolo unde circulă materia şi energiile acestui geosistem teritorial. În mare, aceste limite sunt marcate puternic, spre sud, vest şi nord, de cercul aliniamentelor curbate pe care s-a axat Dunărea mijlociu-inferioară continuată cu Tisa de la vărsare până în nordul Carpaţilor Româneşti. În partea opusă, spre est şi nord-est, apare valea uşor circulară a Nistrului, axată pe arcuri de falii de sorginte carpatică. Către sud-est, mai precis prin sudul Dobrogei, trece falia Dâmboviţa–Fierbinţi Târg, limită a Microplăcii Mării Negre, una dintre cele cinci plăci care au concurat la formarea cercului carpatic şi a întregului sistem şi singura activă şi azi. b) Structura concentrică Este cea mai importantă, fiind formată din cel puţin şapte fâşii şi aliniamente morfologice circulare şi/sau arcuite (fig. 6). - Coroana Carpatică reprezintă cercul-nucleu sau baza macrosistemului. Forma de cerc a Carpaţilor Româneşti este absolut evidentă, cu excepţia discontinuităţii din dreptul „porţii” Someşane, unde locul Carpaţilor este luat de podişurile Someşan şi Silvaniei, în cadrul ultimului găsindu-se însă multe măguri şi chiar masive (Preluca) cristaline („Munţii ascunşi ai Transilvaniei”). Cercul se compune din 5 segmente regionale diferite ca structură: Carpaţii Orientali, ai Curburii, Meridionali, ai Banatului şi Apusenii (fig. 12). În cadrul acestei coroane carpatice se disting şi trei cercuri subordonate, din care două se evidenţiază mai ales biogeografic. Este vorba de: cercul depresiunilor şi văilor largi carpatice (cu precădere cele longitudinale), cercul pădurilor carpatice şi cercul pajiştilor alpine. Primul şi ultimul dintre aceste cercuri au determinat marea populare a Carpaţilor de către daci şi români.
40

Universitatea SPIRU HARET

Universitatea SPIRU HARET

41

Fig. 6. Structura circular-concentrică a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic: 1 – Aliniamente de arcuri şi cercuri; a, b, … sectoare în cadrul fâşiilor circulare; 2 – Coroana carpatică; 3 – Cercul depresiunilor şi dealurilor submontane transilvănene (a-g = sectoare); 4 – Nucleul transilvănean de podişuri; 5 – Cercul Subcarpaţilor (a-c = sectoare) şi al Dealurilor Vestice (a-d = sectoare), la care se adaugă două sectoare de podiş, Mehedinţi (e) şi Sucevei (d); 6 – Semicercul discontinuu al podişurilor externe; 7 – Cercul câmpiilor: Câmpia Panonică, Câmpia Română, Delta şi Bugeacul; 8 – Resturi de câmpii piemontane în Câmpia de Vest

- Cercul depresiunilor şi dealurilor submontane peritransilvănene s-a format imediat în interiorul inelului carpatic. Şi acest cerc se subîmparte în sectoare, impuse şi conforme cu sectoarele carpatice care le-au determinat: Subcarpaţii Transilvaniei (în dreptul Carpaţilor Orientali) împărţiţi la rândul lor în 3 subsectoare (Lăpuş-Năsăud, Bistriţa – Târnave şi Homoroade), depresiunile sudice (Făgăraş – Sălişte – Secaş) în dreptul Meridionalilor, depresiunile vestice (Alba Iulia-Turda) în dreptul Apusenilor de est, depresiunile din dreptul Apusenilor de nord-est (Vlaha-Iara-Gilău-Huedin şi Almaş-Agrij) împreună cu întregul Podiş Someşan, care aparţine şi el cercului peritransilvan (ca şi segmentul Lăpuş – Breaza – Năsăud din Subcarpaţi). - Nucleul transilvănean de podişuri se află în interiorul cercului depresionarosubcarpatic. Acest nucleu central s-a structurat deosebit faţă de cel anterior, şi anume pe blocuri cristaline de tip hercinico-carpatic scufundate diferenţiat. Aceste blocuri sunt acoperite cu sedimente care, spre suprafaţă, formează domuri, cute diapire, începuturi de anticlinale şi monoclin. Sub aspect morfologic, nucleul de podişuri s-a structurat cu precădere prin eroziune diferenţială şi prin delimitări impuse de culoare principale de văi orientate mai ales est-vest. Uneori se remarcă şi influenţele fundamentului. - Cercul Subcarpaţilor şi al Dealurilor Vestice încinge exteriorul imediat al Carpaţilor. Subcarpaţii au o structură cutată, mai rar monoclină, uneori cu influenţe carpatice. Se subîmpart structural şi ca poziţie în 3 sectoare cu rang de subregiuni, fiecare în dreptul segmentului carpatic ce l-a determinat: Moldoveneşti, de Curbură şi Getici. Dealurile de Vest formează semicercul vestic, dar sunt cu totul diferite faţă de Subcarpaţi. Şi acest arc deluros se supune legii sectorizării transversale a cercurilor pericarpatice: Podişul Silvaniei, în nord, care ia locul Carpaţilor la nord de Plopiş şi Munţii Meseş, dar evidenţiază multe măguri cristaline, apoi Dealurile şi Depresiunile Crişene, în vestul Apusenilor, şi Dealurile Banatului, mult mai înguste ca fâşie şi uneori foarte joase, situate în dreptul Munţilor Banatului şi Poienei Ruscăi. - Semicercul discontinuu al podişurilor externe este format din cele patru podişuri: Moldovei, Dobrogei, Getic şi Mehedinţi. O primă observaţie este aceea că fiecare se plasează, ca şi Subcarpaţii, în dreptul câte unui sector carpatic şi fiecare are o structură aparte influenţată oarecum şi de Carpaţi: Podişul Moldovei este localizat în dreptul Orientalilor, Dobrogea în dreptul Curburii, Geticul în dreptul Meridionalilor, iar Podişul Mehedinţi în dreptul unui subsector unde Meridionalii se înconvoaie către sud şi unde în exterior se termină Subcarpaţii. Acest control carpatic se transmite, direct sau indirect prin intermediul Subcarpaţilor, şi în alte aspecte. De exemplu, la extremităţile celor trei sectoare montane, în dreptul Obcinelor şi în dreptul Munţilor Mehedinţi, podişurile se lipesc direct de munte: Podişul Sucevei lângă Obcine, iar Podişul Mehedinţi lângă Munţii Mehedinţi. De asemenea, unele diviziuni sau sectorizări interioare reflectă influenţe carpatice tectonice sau şi de eroziune. Astfel, discontinuităţile care limitează la nord şi sud gruparea carpatică a Munţilor Moldo-Transilvani (falia Someşului Mare continuată în est prin Culoarul Moldovei şi în sud discontinuitatea Trotuşului) continuă şi peste tot Podişul Moldovei, până la Nistru. Ele separă, în nord, două areale colinar-depresionare (Câmpia Moldovei şi cea a Orheiului), pe centru un areal mai înalt cu uşor aspect de masive (Podişul Bârladului şi Colinele Codrilor), iar în sud, începând aproximativ de la est de aliniamentul Trotuşului, se află Câmpia Bugeacului, care include şi Delta Dunării. Cât priveşte Podişul Getic, el este sectorizat tot transversal prin văi tectonice care vin din Carpaţi (Dâmboviţa, Olt, Jiu), ca şi Subcarpaţii.
42

Universitatea SPIRU HARET

Podişul Mehedinţi are o structură tipic carpatică. Şi Dobrogea are legături directe şi indirecte cu Carpaţii Curburii. În principal, Dobrogea stă pe microplaca Mării Negre, cea a cărei înaintare a impus Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii, care, la rândul lor, au transmis mişcări de ridicare sau coborâre podişului. Sectorizarea sa transversală are însă mai puţine legături directe cu Carpaţii. O ultimă problemă legată de semicercul podişurilor este discontinuitatea acestuia introdusă de Câmpia Română de Est. Luând în considerare că această câmpie (până la falia Fierbinţi Târg-Călăraşi) se află pe microplaca Mării Negre, care este însă în mişcare spre nord-vest, putem admite, pentru un viitor geologic, o tendinţă de umplere a acestui spaţiu cu Podişul Dobrogei, prin apropierea sa de Subcarpaţii Curburii. - Cercul câmpiilor se întinde de la Trotuş şi Deltă până la Munţii Oaşului, cu o mică întrerupere în Defileul Dunării. Câmpia Română, din sud, este legată de Carpaţii Meridionali şi de Curbură, fiind situată pe cele două microplăci care au impus aceşti Carpaţi, Moesică şi a Mării Negre. Limita sudică a câmpiei este arcuită ca şi Carpaţii şi pe ea s-a fixat Dunărea inferioară. De la linia dunăreană a început scufundarea sectorului valah al microplăcii Moesice (şi a Mării Negre) în faţa Carpaţilor, sector pe care s-a format Câmpia Română. Estul câmpiei, care stă pe microplaca Mării Negre, cu fundament şi structură dobrogeană, este mult mai complex, având arcuri de câmpii piemontane şi de glacis, o fâşie subsidentă arcuită şi extinsă spre Deltă pe falia Galaţi – Sf. Gheorghe şi o altă fâşie predunăreană piemontan-terminală sau tabulară. Câmpia de Vest a României, ca parte a Depresiunii Panonice care stă sub influenţa a trei orogene (alpin, dinaric şi carpatic), a evoluat sub control carpatic. Influenţa Apusenilor şi a Munţilor Banatului s-a făcut simţită structural până la arcul Tisei, continuat cu Dunărea până la marele defileu. Este arcuită ca şi Carpaţii din vest şi orânduită în mare pe două trepte, de asemenea arcuite: o câmpie înaltă subdeluroasă (de glacisuri şi piemonturi) şi o alta subsidentă, cu o extindere mai mare. În ce priveşte dispunerea oarecum întrepătrunsă a cercurilor de podişuri şi câmpii s-a impus o concluzie: jocul câmpie-podiş-areal lacustru a fost o permanenţă în evoluţia unităţilor extracarpatice (Grigore Posea, 2002, p. 49). - Alte cercuri sau arcuri pericarpatice însumează linii de văi continuate cu unele limite de unităţi sau regiuni. Cităm numai trei mai evidente: Arcul Nistrului, care începe lângă unul din izvoarele Tisei şi care, după vărsarea în mare, continuă în estul Dobrogei (peste partea cea mai lată a Platformei continentale) şi, pe total, formează limita de est a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic; Arcul Siret - Subcarpaţii Curburii - limita de sud a Podişului Getic – Dunăre-Şviniţa (în defileu); Cercul PrutDunăre-Tisa, care nu trece prin defileu, ci peste râul Mlava (est de Morava) şi apoi continuă arcuit pe Dunăre (la Belgrad şi confluenţa Tisei). Toate cele trei, şi altele, indică deopotrivă structuri concentrice impuse de către inelul carpatic. Aceste arcuri şi cercuri coincid, mai mult sau mai puţin, cu linii tectono-structurale, precizate de geologi (I. Gavăţ, 1973 ş.a.). Astfel, Arcul Prutului a urmat falia numerotată G1, Siretul s-a fixat pe G2, limita sudică a Podişului Getic prelungită pe valea Timocului urmează G5 etc. În Carpaţi se evidenţiază G14, care trece prin sudul Meridionalilor, G9 care urmează vestul lanţului eruptiv şi peste Podişul Silvaniei, se arcuieşte prin vestul Munţilor Plopiş ş.a. (fig. 13). O altă corespondenţă tectonică circulară este indicată de mersul suprafeţei Mohorovici: scoarţa sub Transilvania are 29-30 km grosime, apărând aici o cupolă, iar sub Carpaţi 35-41 km (fig. 7), (M. Socolescu, I. Gavăt, 1964 şi 1973).
43

Universitatea SPIRU HARET

44

Universitatea SPIRU HARET

Fig. 7. Relieful suprafeţei Mohorovič (după M. Socolescu ş.a.); cifrele (29-41) reprezintă adâncimea la care se găseşte suprafaţa Moho, în km.

Universitatea SPIRU HARET 45 Fig. 8. Aliniamente radiare ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic (marcate prin limite de relief sau/şi falii) .

F – câmpii (a = de glacis. depresiuni). podiş. d = piemontan-terminale şi fluvio-lacustre). D – Subcarpaţii (Getici. c = subsidente. H – Limite de unităţi concentrice. C – Cercul carpatic (masive. d = podiş). măguri cristaline de tip carpatic). depresiuni. Dَ – Dealurile de Vest (dealuri. 9. I – Limite transversale (radiare) în cadrul unităţilor concentrice.46 Universitatea SPIRU HARET Fig. b = piemontane şi de terase. E – Podişuri (cu subdiviziuni). B – Inelul peritransilvănean (a – b = Subcarpaţii transilvăneni. c = depresiuni de contact. Structura complexă (circular-radiară) a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic: A – Nucleul transilvănean (podişuri deluroase). Moldoveneşti). J – Limite de unităţi inferioare . de Curbură.

cum a fost în parte Bazinul Getic. În Carpaţi sunt de menţionat faliile şi discontinuităţile dintre regiunile sau sectoarele şi subsectoarele carpatice cum ar fi: falia Someşului Mare. Ele îşi au originea atât în Carpaţi. 47 * Universitatea SPIRU HARET . care s-a transmis în timp şi peste părţi ale plăcilor vecine. mai rar caledonic). dar a afectat şi o parte din aceste zone hercinice. d) Structura complexă a macrosistemului Aceasta rezultă din combinarea diferită regional şi local a treptelor şi fâşiilor circulare cu aliniamentele radiare. falia Oltului (G8). 8). falia Mureşului (G7). din exterior sau interior. compus din segmente diferenţiate structural. Beiuşului etc. a Zarandului. direct sau ca ramură distinctă. El se schiţează încă din paleozoic. dar şi a unor părţi din platformele continentale (în special cu fundament hercinic. În Europa. legat de interferenţa dintre fiecare placă şi un sector de orogen. * * e) Geneza Coroanei Carpatice şi a Domeniului A fost explicată prin două teorii: a geosinclinalului şi a plăcilor tectonice. falia Dâmboviţa (fig. formând „bazine” de platformă. în cadrul uneia şi aceleiaşi plăci sau în cadrul aceluiaşi sector de orogen. Gondwana în sud şi Laurasia în nord. geosinclinalul alpin a ocupat o poziţie mediană între hercinicul european şi cel african. Carpaţii Româneşti. prelungită se pare şi peste Podişul Moldovei (fig. şi al doilea. 8) sau în interiorul acestora. • Evoluţia geosinclinalului carpatic şi formarea Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic Geosinclinalul alpino-himalaian. sau Tethys. 8). s-a născut între două vechi continente paleozoice. din care a făcut parte. Întreaga diversitate s-a unit într-o structură complexă concentric-radiară (fig. Mişcările epirogenetice negative sunt specifice pentru tot mezozoicul şi conduc la afundarea geosinclinalului propriu-zis. dar evoluează cu precădere în mezozoic. cele două falii (G7 şi G6). dar unite în sistem prin interacţiunile regionale ale microplăcii transilvane cu cele patru plăci venite spre ea din direcţii radiar-concentrice (vezi şi Structura geografică … punctul Structura sistemului …). Evoluţia acestuia s-a făcut printr-o succesiune de faze orogenetice şi epirogenetice. dar şi precambrian. Ambele îşi au originea în structura complexă inelarsegmentată a coroanei carpatice. care trec prima pe la nord de Perşani-Nemira-Berzunţ (G7) şi a doua peste Rucăr-Braşov-Oituz şi Podişul Bârladului (G6 . Diversificarea are două niveluri: primul.fig. 9). care formează nucleul macrosistemului. cât şi la contactul dintre plăci (fig.c) Structura radiară Aliniamentele radiare carpato-extracarpatice sunt cele care divizează şi diversifică prin segmentare brâurile sau treptele intra şi extracarpatice. şi cel carpatic. 13). reprezintă un cerc muntos heteroclit.

podişuri sau câmpii. au definitivat aspectele generale actuale ale sistemului alpino-carpatohimalaian. sau de câmpie (Depresiunea Panonică). au fundament de platformă. dar l-au şi diferenţiat spaţial în domenii regionale geomorfologice. Acum.În ce priveşte mişcările de cutare sau orogeneza propriu-zisă. Dornelor etc. acestea încep îndeosebi la sfârşitul mezozoicului şi se desfăşoară din plin în neozoic. cu Dobrogea hercinică şi precambriană. Fazele finale (attică. podiş şi câmpie. de la sfârşitul oligocenului. au loc şi unele distensii locale şi scufundări. Fazele medii ale orogenezei alpino-carpatice au mai mult efect de mişcări pe verticală sau care cutează numai zone marginale. cu părţi din Platforma Moesică (Platforma Valahă) şi cu blocuri hercinice existente în Transilvania şi Panonica. Geosinclinalul se exondează tot mai mult. atât spre exterior. Aşa s-a conturat şi Domeniul Carpaţilor Româneşti. începând închiderea geosinclinalului alpino-carpato-himalaian. Panonica) sau depresiuni intramontane (Petroşani. care între timp se exondaseră. devenite dealuri. şi care. cercul carpatic. formându-se depresiuni intermontane (Transilvania. Geosinclinalul (şi apoi orogenul) carpatic a fost o ramură periferică şi arcuită a celui alpin. numai acum. formând din ele podişuri (Moldova. numite uneori şi neotectonice (mai ales cele valahice şi pasadene). în fazele stirică şi moldavică. ele ridică în bloc întregul edificiu alpino-carpato-himalaian care. Din acest mozaic de structuri şi unităţi vechi şi noi.). mişcările tectonice complexe au clădit un edificiu nou. încetează depunerea flişului. Moldovenească şi Dobrogeană. Ridicările antrenează şi avanfosa pe care o transformă în lanţ de dealuri subcarpatice. capătă aspect de lanţ muntos. avanfosele antrenează în mişcarea lor subsidentă şi o parte din marginile platformelor vecine. combinate cu procesele tectonice. care şi-au asociat şi asamblat evoluţia cu teritorii periferice vecine. este vorba de fragmente mai mari. având repercusiuni şi în depresiunile interne. iar depresiunile intermontane şi intramontane sunt şi ele scoase de sub ape şi aduse la nivel de podiş ori dealuri (Depresiunea Transilvaniei. cum ar fi cea Moesică.). avanfosa din care se vor naşte Subcarpaţii). O dată cu cutările savice. rodanică. Principalele faze de cutare sunt: austrică. dintr-un lanţ muntos. Aceste mişcări finale. în interiorul orogenului în ridicare. 48 Universitatea SPIRU HARET . armonios. coborât în trepte morfologice de deal. laramică şi savică. precum şi schimbările climatice. de obicei. care în partea sa sud-estică şi-a înfrăţit evoluţia cu margini din Platforma Rusă. iar alteori relativ mici. valahă şi pasadenă) cutează uşor numai zona avanfosei. În asamblarea acestui edificiu un rol important l-au avut şi variatele procese de eroziune şi acumulare. cât şi spre interior. se consumă ultimele eforturi principale de cutare. se transformă definitiv în orogen. Dobrogea Sudică) sau câmpii (Câmpia Română). ca şi cele de nivel de bază. În paralel însă cu exondarea geosinclinalului se extind mult avanfosele în care se va depune molasă (exemplu. Haţeg etc. exondează şi marginile platformelor vecine.

1972). într-o Geologie a României (Structura geologică . Socolescu (1972). 10). M. Grasu (1997) face o mică sinteză a ideilor cu privire la plăcile din România. Cât priveşte aplicarea teoriei plăcilor la relieful României. M. M. Elementele de recunoaştere a plăcilor. Airinei (1976). depresiunea de tip fosă de la exteriorul Curburii Carpaţilor unde sedimentele ating 17 km grosime. aliniamentele de ofiolite care indică foste zone de fund oceanic. Bleahu. Roman (1971. apoi în 1984 (Grigore Posea..• Relieful României şi tectonica plăcilor Teoria tectonicii plăcilor a apărut ca o nouă paradigmă a ştiinţelor despre litosferă. păstrând multe din părerile anterioare sau întărindu-le.). ca acela pe care se produc cutremurele vrâncene. dislocări tectonice de tip plan Benioff. aliniamentele de tip fliş care au fost depuse în fose de subducţie. cum ar fi morfologia discontinuităţii Moho (fig. V. Şt. 49 Universitatea SPIRU HARET . Savu (1974). Constantinescu şi colab. 1976). caracterele şi funcţiile Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic. Ciocârdel şi M. Din studiile de până acum există un consens în ce priveşte încadrarea teritoriului României într-un sistem de plăci şi microplăci. 1976) şi într-un articol Tectonica plăcilor şi relieful (Grigore Posea. L. Tot cam din acea perioadă se pot cita o serie de idei „geodinamice” referitoare la ariile carpato-balcano-dinarice la R. 7) sau anomaliile gravimetrice (anomaliile de minim presupun contacte între plăci) (fig. N. C. (1973). Ulterior se remarcă ipotezele şi conceptele următorilor autori: D. De asemenea. deşi părerile lui contravin unor realităţi geologice (citat de M. Herz şi H. Mutihac. Săndulescu (1980). La acestea se adaugă unele argumente geofizice. Evoluţia teritoriului României în concepţia tectonicii plăcilor) şi în volumul I (1983) din Geografia României. cum ar fi mezogeizii sau masivele mediane ale lui Ciocârdel şi Socolescu ş. 1976). (1976). aceasta s-a făcut prima dată într-un Tratat de geomorfologie (Grigore Posea. care face şi o analiză critică a modelelor anterioare. ridică noi aspecte ale tectonicii plăcilor.. Se recunosc anumite aliniamente de subducţie şi resturi de magme bazice (ofiolite) care indică suturi ale unor foste funduri oceanice şi respectiv rifturi. Bleahu şi colab. Prin aplicarea acestui concept la teritoriul ţării noastre se lămuresc mult mai sistematic structura generală şi de amănunt.a. Rădulescu şi M. Primul care a încercat o aplicare concretă a tectonicii de plăci la Carpaţi a fost geofizicianul american de origine română C. lanţul vulcanic din spatele Orientalilor. Bleahu (1976). Săndulescu (1973). În 1990.

iar în est continuă şi peste Dobrogea. în partea de est-nord-est a ţării. 10 şi 11). apartenenţa ariilor riftogene la Tethys. care pătrunde prin subducţie sub Carpaţii Orientali (şi Nordici). Microplaca (subplaca) Moesică. în sud-est. în aşa-zisa Microplacă Intraalpină (fig. Numărul microplăcilor care afectează teritoriul României variază. care pătrunde se pare uşor sub Meridionali şi Munţii Banatului. numită local şi Placa sau Platforma Moldovenească). în sud şi sud-est.Fig. desprinderea acestora din placa Est-Europeană sau din cea Africană. Microplaca Transilvană şi Microplaca Panonică. după autori. Gheorghe . A = Partea sud-vestică a plăcii euro-asiatice. Airinei. între 3-5. Acestea sunt: Placa Est-Europeană (parte a Euroasiei. oarecum independente. în dreptul Curburii Carpatice.Fierbinţi-Târg (est de Bucureşti şi sudul Dobrogei). 10. Microplaca Mării Negre. situată între falia Fierbinţi şi falia Sf. Schema plăcilor şi microplăcilor de pe teritoriul României.gura Trotuşului. sau la arii secundare. după unii autori. cuprinse. D = Segmentul vestic al microplăcii Mării Negre Numărul plăcilor – microplăcilor. Există păreri şi modele geodinamice diferite în ce priveşte numărul de microplăci. 50 Universitatea SPIRU HARET . dar după alţi autori numai până la falia Dâmboviţa . 1977). situate în marginea plăcii Est-Europene etc. C = partea nordică a microplăcii Moesice. B = Segmentul nord-estic al microplăcii interalpine. documentate de anomalii gravimetrice (Şt.

3 = Microplaca Panonică. Săgeţile indică sensul deplasării plăcilor 51 .Universitatea SPIRU HARET Fig. 5 = Microplaca Mării Negre. 2 = Microplaca Transilvană. 11. 4 = Microplaca Moesică. Structura în cinci plăci a teritoriului României: 1 = Placa Euro-Asiatică.

În procesul evoluţiei. a plăcilor din jurul celei Transilvane cu aceasta a impus câte un sector montan. Eurasia şi America de Nord. cu o înclinare de 55-600. La nivel regional. cu funcţie de geosinclinal. în formă de S. pornind de la structura sa actuală. admiterea celor 4 microplăci. formarea de fose cu sedimente de tip fliş care apoi se cutează strâns. devenind unul singur. iar „Placa” nord-atlantică împinge Eurasia către sud. Pe acest plan sunt localizate cutremurele vrâncene. este absolut indicată. alteori se produc deversări de pânze în evantai peste marginile continentale etc. se va plămădi orogenul sau lanţul muntos Alpino-Himalaian. Pentru explicarea structurii actuale a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic sau.În ce priveşte Microplaca Mării Negre. Aceste rifturi s-au unit prin Atlanticul de mijloc. expansiunea şi închiderea Oceanului Tethis (zeiţa mării la greci). Tethysul intră în compresiune şi începe formarea lanţului alpino-himalaian. iar între ele. şi construcţia. la rândul său. Unele porţiuni restrânse de scoarţă oceanică sunt totuşi prinse şi 52 Universitatea SPIRU HARET . când s-au născut şi riftul Atlanticului şi cel al Oceanului Indian. în timp. în locul său. Închiderea Tethysului şi naşterea orogenului alpin încep la sfârşitul jurasicului şi în cretacic. o dată cu apariţia. altfel spus. a orogenului. iar pe de alta. astfel. după alţi autori între triasic şi jurasic). Ea nu reprezintă o placă unitară. două continente. Aceste sectoare diverse s-au reunit. o dată cu deschiderea şi expansiunea Atlanticului. care. fiecare cu altă structură. cu sau fără subducţie. desprinderea unor bucăţi din marginile continentale. ce a împărţit Laurasia în două plăci (şi continente). în cercul carpatic peritransilvan. Laurasia (în nord) şi Gondwana (în sud). Structura generală morfotectonică a teritoriului României este strâns legată de ultimul mare ciclu evolutiv al plăcilor terestre. Cadrul global şi regional al evoluţiei Marile domenii şi regiuni geomorfologice continentale s-au restructurat periodic în funcţie de marile cicluri geodinamice ale evoluţiei plăcilor terestre. sau aproape de verticală. pe de o parte. reprezintă un aspect esenţial în explicarea structurii carpato-danubiano-pontice şi justifică existenţa a patru microplăci plus Placa Moldavă. unul nordic. În acesta din urmă. Atlanticul s-a creat din două rifturi iniţiale. pentru ea a fost identificat totuşi un plan Benioff activ pe care se face subducţia. prin despicarea singurului continent care exista. Apar şariaje. ciclul alpin. care a început. Oceanul Tethys. şi altul sudic. expansiunea şi închiderea unor oceane (rifturi). Acest ciclu morfotectonic s-a declanşat acum circa 180-200 milioane de ani (mezozoicul inferior. a despărţit Africa de America de Sud. alături de Placa Est-Europeană. prin subducţie şi topire. Plăcile laterale acestui rift încep să crească prin materie oceanică. Pangea. De asemenea. „Placa” Atlanticului de Sud împinge Placa Africană spre nord. marginile microplăcilor au devenit labile şi au fost implicate variat în orogeneză. de deschiderea. Astfel. poziţia centrală a Microplăcii Transilvane. restructurările sunt în funcţie de evoluţia marginilor continentale şi a microplăcilor. adică numai coliziune fără subducţie. faţă de toate celelalte. În felul acesta. admisă obişnuit numai de geofizicieni. Toate acestea indică scurtarea scoarţei oceanice a Tethysului. Ciocnirea sau coliziunea. producând efecte de împingere. ci un amalgam implicând părţi din cea Moesică şi cratoane baikaliano-hercinice. Au apărut.

care ar indica faptul că cele două plăci vecine. este vorba de existenţa şi azi a Mării Mediterane. Pe glob. modelul tipic de subducţie îl oferă Cordiliera vest-americană. Moesică). După aceea. format din fâşii paralele. din topirea frunţii plăcii subduse a apărut lanţul vulcanic oriental. avanfosa carpatică. Europa şi Africa. formându-se scoarţă oceanică şi acumulând sedimente. iar plăcile s-au sudat. Ea a urmat. Africa (plus India) şi Eurasia. contactul continentocean este pasiv (margine pasivă).a. anume Placa Est-Europeană (parte a Plăcii Eurasiatice). ca rest al Tethysului. în fapt. Această labilitate este impusă de compresiunea rezultată din apropierea celor două plăci continentale. cu ridicarea şirului masivelor cristalino-mezozoice şi realizarea în estul acestora a unei fose în care s-a depus flişul cretacic. sistemul carpatic este tangent arealului alpino-mediteranean. Subducţia s-a făcut sub o microplacă (Panono-Transilvană). obducţie şi coliziune. egeeană (avansează spre sud. În principal. în timpul închiderii marginea devine activă sau labilă (margine activă). După aceea s-au produs compresia şi subducţia. 53 Universitatea SPIRU HARET . în spatele blocurilor cristaline ridicate. O altă problemă care trebuie avută în vedere este aceea a marginilor continentale care limitau Tethysul. s-au format flişul extern. pe total. cutat şi acesta. în cicatricele rămase azi sub formă de suturi. microplaca Mării Negre (care s-ar deplasa spre nord). care a intrat apoi în expansiune. tot mai noi spre est (cu excepţia lanţului vulcanic). Au fost indicate microplăcile turcă (se deplasează şi azi către vest şi sud-vest cu 12 cm/an). în faza de rift şi ocean în expansiune. S-a admis totuşi că în faţa celor două mari continente au existat plăci mai mici. conduc la formarea munţilor prin trei mecanisme: subducţie (cu topirea scoarţei oceanice).obduse (încălecate peste scoarţa continentală). Transilvană. iniţial. În România. sud-vest faţă de Placa Est-Europeană). respectiv pe un prim aliniament tectonic. S-a născut. La modul cel mai general se pare că Placa Est-Europeană este cea care se subduce sub cea africană. fie în fundament. se pare. astfel. similară actualelor margini asiatice ale Pacificului. interalpină ş. Marginile continentale labile se fragmentează. iau parte la naşterea orogenului diferenţiat de la un loc la altul şi. un lanţ muntos linear. procesul geodinamic de subducţie s-a oprit. Acestea s-au desprins din marginea devenită labilă a Africii şi au înaintat mai repede în interiorul Tethysului în restrângere. Există şi părerea că plăcile Est-Europeană şi Africană au intrat totuşi în coliziune. S-a emis însă şi ideea că unele microplăci s-au rupt din marginea Plăcii Est-Europene (Panonică. împreună cu flişul foselor. încă nu s-au ciocnit. fie prin intermediul unor plăci şi microplăci care au impus subducţii şi fose locale şi regionale. şi fosa molasei (subcarpatice). Acesta din urmă. ca rest vestic al Tethysului. unei prealabile desprinderi a microplăcii Panono-Transilvane din cea Est-Europeană. pe aliniamentul unui rift. creându-se apoi sectoare montane cu orientări variate. Acesta s-a cutat apoi puternic în procesul subducţiei. sub care s-a subdus însă tot o placă de tip continental. Pe plan regional. funcţionând ca microplăci. exemplul de munţi creaţi prin subducţie apare în Carpaţii Orientali (şi Nordici). În acest ultim timp. a ridicat probleme aparte încă de la apariţia teoriei plăcilor. Dacă.

Ea a fost unită cu cea Est-Europeană până în ciclul orogenetic baikalian (precambrian). de ciclul hercinic. Transilvană şi Panonică. Ele se referă. pe grosimi foarte mari. are tendinţa de a se ridica. dar antrenează în mod obişnuit şi un acoperiş de crustă sau sedimente continentale. Acest tip de mecanism orogenetic este adesea asociat celui de subducţie. ci din sedimente în straturi subţiri şi facies marin puţin adânc. Are loc o orogeneză puternică datorită tendinţei părţii continentale subduse de a se ridica. baikalian. După o evoluţie de expansiune şi apoi contracţie. în nord. se pare. Important este faptul că aceasta din urmă. care nu ajungea până la noi. suturi marcate de ofiolite care penetrează masele sedimentare. este oarecum invers subducţiei. fiind mai puţin densă. în timpul închiderii acestuia. şariajele au lăţimi mari şi asociază ofiolite (roci bazice) cu sedimente oceanice (fliş şi radiolarite). Aspecte ale acestui mecanism orogenetic se găsesc şi în România. Începutul se face cu conturarea Microplăcii Moesice. 54 Universitatea SPIRU HARET . Extinderea iniţială a orogenului hercinic. Se produc şariaje. prin obducţie (obductio = a acoperi din nou). impunând cutarea păturii continentale şi a acoperişului său oceanic. Structurile rezultate sunt foarte complexe şi diferenţiate regional. mai mult la partea de margine activă a Plăcii Est-Europene şi nu la Tethysul în sine. Fenomenul se produce în areal oceanic. Pe aceeaşi margine labilă a avut loc apoi şi un ciclu caledonic. pe riftul Apusenilor de sud şi est. În jurasicul superior. unităţile Niculiţel şi Tulcea devin cratoane unite. Aici a avut loc desprinderea microplăcii TransilvanoPanonice. cum ar fi mai ales Subcarpaţii Getici. care însă nu s-a cratonizat total. în cele două microplăci. iar în est se prelungea în spaţiul Mării Negre. Se produce la închiderea unui ocean. care despărţea Masivul Măcin de unitatea Tulcea. pot intra mai târziu în coliziune directă cu „continentul” opus. Acesta s-a cratonizat apoi şi de la el a rămas Dobrogea Nordică. când plăcile continentale vecine se apropie. Cel de-al treilea mecanism este coliziunea continentală. blochează subducţia şi determină un şariaj al fundului oceanic peste continent. când le-a despărţit un rift. specifice şi în Alpi. În aceste părţi apar şi blocuri hercinice sau mai vechi. cutări. Mişcările kimmerice. deoarece a fost reluat. în parte şi ceilalţi subcarpaţi. apar şi subducţii şi falii majore al căror joc determină esenţial anumite structuri. fâşia despărţitoare devine un craton (Dobrogea Centrală). care trecea peste Dobrogea Centrală. Mai mult. Pe plan global se dă ca exemplu închiderea Tethysului şi apropierea Euroasiei de Africa (plus India). întinerite.Al doilea mecanism de producere a munţilor. trecea şi peste arealul actual carpatic. afectate mai puţin de orogeneza carpatică. poate şi a celui anterior. nu au afectat însă şi Carpaţii decât prin unele falieri. coliziunea continentală poate duce şi la edificii de tip montan care nu provin din fund oceanic adânc. Marginile continentale devin active. Pentru conturarea microplăcilor de pe teritoriul României se impune a merge înapoi în timp şi mai mult decât ciclul alpin. iar sedimentele lor se pot cuta. Gheorghe) pe care se scufundă Depresiunea Predobrogeană. iar spre nord suferă o fracturare majoră (falia Sf. Munţii Banatului şi Apuseni. Ia naştere o structură complexă. crusta oceanică încalecă pe cea continentală. În timpul primelor faze orogene alpine (kimmerice). iar în România apare mai tipic în Carpaţii Meridionali. care apoi s-a fragmentat şi ea. cu excepţia marginilor acestora. cu orogen şi erodare. arealul nord-dobrogean a fost împărţit în două de un rift intracratonic local fixat peste unitatea Niculiţel.

Universitatea SPIRU HARET Fig. 3 = Carpaţii Meridionali. 2 = Carpaţii Curburii. 12. 4 = Carpaţii Apuseni. Structura sectorizată a cercului Carpaţilor Româneşti: 1 = Carpaţii Orientali. 5 = Carpaţii Banatului 55 .

a.56 Universitatea SPIRU HARET Fig. Principalele falii crustale. nu sunt de obicei crustale . 13. Gavăt ş. preluate de la alţi autori. după I. (G1 – G14 = numerotarea faliilor după autorii citaţi). celelalte falii.

S-a născut astfel un segment muntos destul de lat. falia G7). a molasei din avanfosa carpatică. De exemplu. despicat în marginea labilă a Plăcii Est-Europene continuată în sud cu Microplaca Moesică. deci. precum cea Moesică şi cea Transilvană. Aliniamentele tectonice din ambele părţi se extind şi la Curbură. dar diferite ca vârstă. în vestul Curburii apare pânza unităţii 57 Universitatea SPIRU HARET . dar şi restrângerea lungimii sale prin curburi. Pe de altă parte. Rezultatul orogenezelor carpatice a fost nu un lanţ linear şi unitar. ajunsă la adâncimi de circa 135-165 km. 11). p. putând fi urmărite până la Valea Dâmboviţei. 8 şi 12) şi se menţine ca atare până la Trotuş şi Depresiunea Braşovului. în funcţie de modul şi locul de coliziune al microplăcilor din faţa Plăcii Est-Europene. 13). direcţia fâşiilor amintite se curbează către sud. impunând o structură în tablă de şah. urmează apoi aliniamentele de tip culmi-obcine din fliş cretacic. orogeneza carpatică găseşte Placa Est-Europeană lipită de Microplaca Moesică prin cratoane baikaliano-hercinice. chiar ceva mai de la nord (pe linia înşeuărilor din nordul munţilor Perşani-BaraoltBodoc-Nemira şi Berzunţ . iar în vest lanţul vulcanic. un rift secundar faţă de Tethys. subdivizată ulterior. Mutihac. în arc de cerc. se întâlneşte o interferenţă între Orientali şi Meridionali. În această ultimă parte (între tortonian-pliocen). În faţa riftului s-a desprins o Subplacă TransilvanoPanono-Rhodoppă. care au delimitat Microplaca Moesică de cea Est-Europeană. au loc închiderea. Carpaţii Curburii au căpătat astfel o altă structură geomorfologică şi chiar geologică. 13. Structura aceasta liniar-paralelă suferă o mică deplasare spre est pe falia Someşului Mare (fig. litologie şi structură. Aici. una din faliile crustale ale Meridionalilor trece pe la Bran-BraşovTrotuş (G6 pe fig. Fâşia masivelor cristaline este cea mai veche. formând şirul vulcanic. în fine.fig. iar mai târziu prin cutarea flişului extern şi. formate în raport de unele microplăci. în timp ce flişul de tip oriental o depăşeşte. în final. direcţia de aliniere a structurilor. dar asociate între ele într-un cerc (fig. Deplasarea plăcilor şi ramurile carpatice Lanţul carpatic s-a născut din acelaşi aliniament de rift cu Balcanii. pe un aliniament nord-vest–sud-est. cu Microplaca Panonică). Carpaţii Orientali au rezultat prin coliziunea Plăcii Est-Europene. cu Microplaca Transilvană (iar cei Nordici. prin subducerea Plăcii Est-Europene sub părţile cristaline labile rupte din Microplaca Transilvană. aliniamentul riftogen s-a împărţit în sectoare cu condiţii regionale diverse. apoi prin încălecarea cristalinului peste flişul intern. ci sectoare montane cu structuri şi orientări diferite. 97). din punct de vedere tectono-structural. Între Trotuş şi Dâmboviţa se schimbă. 1990. Aşadar. cele din fliş paleogen şi. În felul acesta. mergând până la Dâmboviţa. După o perioadă de expansiune a riftului. Subcarpaţii. începe să se topească şi expulzează lave acide pe aliniamentul ruptural iniţial din spatele cristalinului oriental. a stat şi la originea ulterioară a Mării Negre (V. Coliziunea a început cu fazele orogene austrică şi laramică. chiar şi structurile în sine şi mai ales structura geomorfologică.Apariţia rifturilor baikalian şi caledonic. sud-vest şi chiar vest. compus din fâşii structuralpetrografice paralele. fruntea subdusă a Plăcii Moldave. De aici.

A admite Subcarpaţii Curburii până la Dâmboviţa. iar în faţă luând naştere o „fosă” subsidentă (Focşani). împingând şi sectorul Munţilor Meridionali al geosinclinalului carpatic în aceeaşi direcţie şi poziţionându-l est-vest. umplându-se cu sedimente în principal fluviatile. pe care fruntea Microplăcii Mării Negre se subduce cu o înclinare de circa 600. către curbura flişului oriental. împinsă se pare de subplăcile Turcă şi Arabă. pe linia de fractură Dâmboviţa Fierbinţi-Târg. A rămas astfel un sector de tranziţie. influenţat de ambele sectoare vecine. dovadă pietrişurile de Cândeşti din Măgura Odobeşti. separate de ridicarea cristalinului în Leaota. mai ales către Braşov. În faza laramică. dar Carpaţii Curburii numai până la Prahova. Influenţele Microplăcii Mării Negre se resimt. Despicătura braşoveană. geologic. Sectorul Curburii este cel mai nou segment montan carpatic. unitatea a suferit o cutare largă. Sunt formaţi din Cristalin Autohton (Danubian) şi Pânza Getică. aşadar. La această alcătuire tectono-structurală aparte a Curburii s-a ajuns prin deplasarea Microplăcii Moesice. unde este deplasat cu 15 km mai la sud faţă de Munţii Făgăraş. care separă tectonic Curbura de Meridionali. De asemenea. o treaptă mai joasă de munte. concomitent cu înălţările montane. s-a lărgit apoi prin distensie. apărând două sinclinale mari: Piatra Craiului-DâmbovicioaraCodlea-Vulcan şi Bucegi-Postăvaru-Piatra Mare. împreună cu depresiunea. Microplaca Mării Negre. au rămas mai puţin înalte (1000-1200 m). oprită din deplasare. El se impune printr-un arc de masive montane. în dreptul Curburii. care au suferit chiar în cuaternar înălţări de circa 1000 m. Arcul Curburii este completat cu subcarpaţii săi. Totodată. fiind lipite de Depresiunea Braşovului (care. o dată cu începutul opririi subducţiei Plăcii Moldave sub Orientali. din spate. Au luat naştere prin coliziunea Microplăcii Moesice cu cea Transilvană. S-a format aici un plan Benioff curbat. se conturează. Acestea. Peste ea se revarsă flişul arcuit al Curburii. ca şi latura montană nordică a depresiunii (Obcinele Braşovului). către vest-nord-vest. În această parte.Piatra Craiului-Bucegi-Piatra Mare (echivalentă cu cristalin-mezozoicul oriental). plus o Pânză Supragetică. Carpaţii Meridionali au o structură de mari blocuri cristaline aliniate est-vest. Subducţia este funcţională şi azi. O dată cu încălecarea către est. devenind larga Depresiune a Braşovului. motiv pentru care şi această latură. Microplaca Mării Negre. este o soluţie care separă forma (Subcarpaţii dintre Prahova şi Dâmboviţa) de geneza sa. a suferit şi suferă în continuare lăsări subsidente). dovadă fiind cutremurele vrâncene. lăsând în spate falia profundă Bran-Braşov-Oituz. dar poziţia şi structura geomorfologică o plasează la Curbură. face parte din Carpaţii Curburii. Clăbucetele. extins între Trotuş şi Dâmboviţa. gruparea Piatra Craiului-Bucegi-Piatra Mare aparţine Curburii. acest sector are pe margini. în jurasic şi mezocretacic. între Trotuş şi Dâmboviţa. respectiv către un colţ al Microplăcii Transilvane. până la latura nordică a Depresiunii Braşov. dar formându-şi şi caractere proprii. se deplasează spre nord-vest. pânza respectivă este specifică Orientalilor. marginea de vest a pânzei a fost încălecată de Meridionali pe falia Iezer-Păpuşa. de asemenea curbaţi. la început slab afectat de înălţări. Ea a fost desprinsă din cea Moesică. care în faza austrică a încălecat peste flişul intern. 58 Universitatea SPIRU HARET .

ea constituie masivele: Măgura Codlei. Din el sunt formate masivele: Parâng. peste Autohton rămânând în prezent numai peticul de acoperire Godeanu. o continuare a suturii transilvane şi analogă pânzei Flişului de Severin. prinse azi între Getic şi Supragetic.după ce prima se deplasase mult către nord-vest. Vâlcan. Împreună cu pânza Getică şi Suprageticul. după structurare. sunt singurii Carpaţi care nu au o latură comună Zona de solzi este. Acestea au fost mişcările moldavice. în jur. În mezocretacic. deoarece stă pe un fundament carpatic mai ridicat. Munţii Căpăţânii. Ele au impus cutarea sedimentelor Depresiunii Getice mai vechi ca sarmaţianul mediu şi încălecarea acestora (inclusiv a fundamentului carpatic al Avanfosei Getice) peste formaţiunile Platformei Valahe. Încălecarea Pânzei Getice a început în faza austrică. când flişul şi unele ofiolite obduse intră în coliziune cu Autohtonul. Cindrel. se pare. Ca urmare. Autohtonul s-a rupt din marginea labilă a Microplăcii Moesice. Almăj (din Banat) şi Podişul Mehedinţi. împingând către nord sectorul corespunzător al zonei carpatice de riftogen. Între ele s-a interpus flişul de Severin. Retazat. formând un prag între Depresiunea Getică şi cea ValahoMoldavă. Sebeş. atunci când înaintează peste Flişul de Severin (suprapus crustei oceanice) şi s-a desăvârşit în faza laramică (sfârşitul cretacicului – paleocen). care s-a subdus. şi pe cea Transilvană. Muntele Mic şi sudul Munţilor Poiana Ruscăi. totul e acoperit de sedimente sarmato-pliocene necutate.4 Arealul prezent al Suprageticului înglobează: Culmea Făgăraş. În plus. s-a structurat în mezocretacic. Totodată. parte din Almăj şi arealul Reşiţa-Moldova Nouă. plus Dognecea şi Locva. mai ales la nord. părţile de nord-vest ale Cindrelului şi Sebeşului. dar au rezultat din coliziunea Microplăcii Moesice (frontul său vestic) cu cea Panonică. 59 4 Universitatea SPIRU HARET . suprapus iniţial unei scoarţe şi fose oceanice. În rest. din cea Transilvană. unde avansează mai mult spre sud. Suprageticul. pe care îl încalecă. riftogenul Metaliferilor a creat. În rest. Autohtonul s-a subdus sub Pânza Getică. iar Geticul şi Suprageticul. Compresia de aici a fost mai mică decât la Meridionali. Ultimele mişcări de cutare au afectat numai Depresiunea Getică. areale de distensie. deoarece Microplaca Panonică înfrunta. Pânza Getică de pe Autohton. mai ales între Argeş şi Dâmboviţa. anticlinalul Săcel-Gorj. nordul Masivului Poiana Ruscăi. se pare. La est de Olt aflorează mult paleogen. deschis în jurasicul mediu. Munţii Cernei. aceste structuri cutate apar numai în câteva locuri din Subcarpaţii Olteniei: anticlinalul Govora-Slătioara (la nord de care este sinclinalul Horezu). cuprinde masive prealpine rupte din Microplaca Transilvană şi un areal fost al fâşiei de expansiune din care au rezultat „cutele solzi". inclus adesea la Getic. La zi. din sarmaţianul inferior. devenind un element important al structurii Meridionalilor. Munţii Banatului au rămas mai puţin înalţi decât Meridionalii. anticlinalul Ocnele Mari (mai la nord este sinclinalul Râmnicu Vâlcea – sud). a fost erodată puternic. dar monoclin (cu excepţia anticlinalului Măţău). Semenic. Iezer-Păpuşa. Încălecarea s-a făcut pe falia pericarpatică (identificată prin foraje). sub mioplicen. Munţii Banatului au avut o evoluţie relativ comună cu Meridionalii. iar ulterior s-a înălţat puternic (la vest de Olt).

au suferit de asemenea fracturări. deoarece nu era tangent cu o placă. peste care încalecă. În acest proces. ca structuri tectonice orogene. ci se afla între două microplăci. Munţii Apuseni au o poziţie aparte faţă de geosinclinalul sinuos al restului Carpaţilor (Orientali – Banat). mai ales în ofiolite). 60 Universitatea SPIRU HARET . ofiolitele rămase au fost obduse în faza austrică spre autohtonul de Bihor pe care se mula. Ei reprezintă un diverticol carpatic ce face legătura cu Balcanii. formând Pânza de Drocea (V. sud şi est Gilău şi arealul Baia de Arieş. cu precădere. care s-au format din marginea labilă a Plăcii Panonice. c) în estul Semenicului (Lăpuşnicel – Teregova – Armeniş). pe aproape 200 km. cu o masă foarte mare de ofiolite (oceanice) întinsă între Arieş (şi afluentul său Hăjdate) şi Munţii Drocea (dominaţi de ofiolite). Mai mult. p. După volumul mare de ofiolite rezultă că. şi din coliziunea celor două plăci. apărând azi în horsturile Codru-Moma. Pânzele de Biharia sunt numai din cristalin (pânze de soclu) şi cuprind Munţii Highiş (Zarand). Urmele riftului şi geosinclinalului rezultat se găsesc azi în aliniamentul numit uneori Apusenii Sudici. apărut în jurasic. câteva corpuri magmatice (intruse. Sunt compuşi dintr-un Autohton (Bihor) şi două complexe de pânze de încălecare. cu formarea de pânze tectonice în faza austrică şi puţin în laramică. Microplaca Panonică a avansat din vest sau nordvest către est – sud-est. cu direcţie nord-sud. Munţii Banatului se remarcă prin banatitele laramice ca manifestare finală a structurării munţilor (Meridionalii inclusiv). consumul de scoarţă oceanică a fost mai redus. Ei au rezultat din evoluţia unui rift intracontinental deschis între Microplăcile Transilvană şi Panonică (Apusenii Sudici). Mutihac. Apusenii de nord. Spre Microplaca Transilvană ei se delimitează tot printr-o falie. având în Vlădeasa un fost graben umplut apoi cu banatite laramice. domină de obicei corpuri mici intrusive (silluri.directă cu Microplaca Transilvană. Codru şi Biharia. Pânzele de Codru. alunecări şi dezmembrări ale unor straturi sedimentare. vulcanite neogene şi sedimentar postlaramic în depresiunile intramontane. sutura vest-carpatică. sunt limitaţi la nord de falia din sudul munţilor Plopiş (G10 pe fig. cât şi cei Nordici. Ulterior. înălţări şi unele lăsări în depresiunile zise posttectonice. Pădurea Craiului şi Bihor. sud Bihor. fliş mai puţin tipic. îndeosebi calcarele jurasice. iar cea Transilvană a opus rezistenţă. Ele mulează deci autohtonul. 1990. Autohtonul cuprinde azi Munţii Pădurea Craiului şi Gilău-Muntele Mare. către nord. au suportat numai mişcări rupturale. b) Berzasca – Şopot – Poiana Ruscăi. La acestea se alătură şi sedimentar prelaramic. cu resturi reduse de cristalin (în Trascău şi Rapolt). adică în Munţii Metaliferi şi Trascău. Atât Apusenii Sudici. care merge între faliile Plopiş (nord) şi falia Sud-Transilvană (trece în lungul Mureşului şi nordul Meridionalilor). Banatitele (din paleocen) apar pe trei aliniamente: a) Moldova Nouă – Sasca – Oraviţa – Bocşa Română – Nădrag. dyke-uri). filoane. impunând fracturi ale marginii plăcii vecine. 362). la închiderea zonei riftogene. Această sutură vest-carpatică (situată la vest de Alba Iulia) pare a fi. au similitudini tectono-structurale cu ceilalţi Carpaţi. formate din sedimentar şi cristalin. 13) în lungul căreia Apusenii nordici s-au deplasat către est.

Géologie. împărţindu-i structural în două segmente (Metaliferi şi Trascău). Géographie. şi forţează încălecări peste Autohtonul de Bihor. născut din ciocnirea Microplăcilor Moesică şi Panonică. • Bleahu M. aceasta s-a ciocnit. în Apusenii Sudici. vol. Teritoriul României şi tectonica plăcilor. care ulterior au fost erodate mai rapid. Spre sfârşitul miocenului apar şi erupţiile neogene folosind tot falii mai vechi. (1979). Excepţie fac Munţii Banatului. Ultimele deformări tectonice au avut loc în miocen şi au fost numai de natură rupturală. „Revue Roumaine de Géologie. înălţări şi unele coborâri. În legătură cu aceasta din urmă se remarcă şi olistolitele calcaroase (precum cele din Vulcan şi cele din sudul Bedeleului). şi peste unităţile vecine pe care şi le-a apropiat şi subordonat ca evoluţie. (1972). Sudarea segmentelor carpatice în jurul Microplăcii Transilvane a format un inel montan unitar ca formă şi în bună parte şi ca evoluţie ulterioară. Din ciocnirea cu fiecare din aceste plăci. cel mai complex fiind sectorul Munţilor Apuseni. Géophysique. (1976). cu rejucări de falii obişnuit mai vechi. oarecum paralel cu cel oriental. Géophysique.după Airinei (1979). inclusiv Pânza de Drocea cu ofiolite. „Revue Roumaine de Géologie. Tectonica globală. 2. Panonică şi a Mării Negre. Aceste blocuri au fost apoi însedimentate în roci moi. care şi-a impus structura sa. Din structurile menţionate mai sus şi forma curbată a fostului geosinclinal al Apusenilor Sudici (Metaliferi – Trascău) rezultă că acesta putea fi iniţial (ca rift şi perioadă de expansiune) alungit liniar între două microplăci. radiar-concentrică. deci. Géophysique. depresiunile posttectonice Brad – Săcărâmb. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Pe laturile ei labile. Géographie”. Cercul carpatic s-a născut. Panonică şi Transilvană. I şi II. cu o înclinare de circa 300. în perioada de închidere. Structural position of the Apuseni Montains in the Alpine system. rupte din pătura calcaroasă a Pânzei de Drocea-Trascău. 20. • Ciocârdel R. Géographie”. 16. „Revue Roumaine de Géologie. prin Apusenii Nordici (autohton şi pânze). (1983 şi 1989). un fost plan Benioff. care sunt (în ordinea vechimii lor): Moesică. avansează spre sud-est pe falia Plopiş.. s-a născut câte un segment montan cu altă structură. Recent seismic information of the litosphere in Roumania. produce curbarea Apusenilor Sudici. în Colecţia „Ştiinţa pentru toţi”. şi colab. 20. (1976). Bibliografie selectivă • Airinei Şt. • Bleahu M. • Constantinescu L. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. un diverticol al Meridionalilor. Aspects of the Carpathian-Balkanic Dinaric and Central Mediteraneean areas geodinamics. Géophysique. Almaş – Zlatna şi Roşia Montană. blocul panonic. o dată cu închiderea şi şariajele ce au urmat. Géographie”. Socolescu M. Aşa au luat naştere. În orogeneza austrică. fenomen ce a prins la mijloc Microplaca Transilvană. din curbarea a două arii riftogene situate în marginea labilă a Plăcii Est-Europene (cea Ccarpato-Balcanică şi cea Apuseană). 61 Universitatea SPIRU HARET . cu Placa Est-Europeană şi cu celelalte microplăci.

Care fenomen structural diversifică foarte mult morfologia României şi peisajele sale geografice ? (Sectorizarea densă transversală a treptelor concentrice de relief prin elemente radiare – văi. acest întreg corespunde. Autoevaluare – întrebări. Geologie structurală. The plate tectonics concept and the geological structure of the Carpathians. Bucureşti. • Rădulescu D. vol.S. Care sunt limitele externe ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (În nord. 9. • Săndulescu M. în mare. Care este nucleul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Cercul Carpaţilor Româneşti). vest şi sud Tisa şi Dunărea mijlocie şi inferioară. Editura Fundaţiei România de Mâine. Care este locul central al sistemului teritorial românesc ? (Depresiunea Transilvaniei). • Posea Grigore (1976). (1980). I. la care se adaugă arcul Nistrului şi cercul Prut-Dunăre-Tisa). vol. 7. • x x x (1983). cu Domeniul geografic Carpato-Danubiano-Pontic). Tectonopysics. 6. • Posea Grigore şi colab.R.Analele Institutului de Geologie şi Geofizică”. nucleul transilvan de podişuri. Săndulescu M.. Geomorfologia României. 8. (1990). 3. Evoluţia teritoriului României în concepţia tectonicii plăcilor. cercul sau aureola externă de dealuri şi podişuri. Ce structură geografică are Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic ? (Radiaretajat-concentrică). (1976). • Posea Grigore (1984). Ce forme de relief evidenţiază cel mai bine structura radiară a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Reţeaua radiară de văi). 2. 4. „Comunicări şi referate de geografie”. IV. Geografia României. .• Grasu C. semicercul discontinuu al podişurilor. Tectonica plăcilor şi relieful. Amsterdam. Societatea de Ştiinţe Geografice din România. cercul Subcarpaţilor şi al Dealurilor de Vest. Care sunt cele 7-8 fâşii şi aliniamente circulare sau arcuite care compun structura concentrică a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Coroana carpatică. filiala Bucureşti. Care este obiectul de studiu al Geografiei fizice a României ? (Sistemul teritorial fizico-geografic al României conceput ca întreg şi pe elemente. iar în nord-est. Societatea de Ştiinţe Geografice din România. • Mutihac V. Bucureşti. orientare şi înclinare a pantelor etc). în ajutorul profesorului de geografie. (1973). 5. Bucureşti. probleme 1. Editura Tehnică. altitudini diferite. Geomorfologie. 62 Universitatea SPIRU HARET . LVI. cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane. roci. cercul semicontinuu al câmpiilor. semicercul câmpiilor). Editura Didactică şi Pedagogică. 16. marginea platformei continentale şi sudul Dobrogei marcat de prelungirea faliei Fierbinţi-Târg). Depresiunea centrală a Transilvaniei.. Analyse geotectonique des chaines alpines situées autour de la Mere Noire Occidentale. (1997). Editura Tehnică. est şi sud-est valea arcuită a Nistrului. Care sunt elementele concentrice ale reliefului României ? (Cercul muntos carpatic. • Posea Grigore (2002). Structura geologică a teritoriului României. Editura Academiei R.

falia Jiului. Care au fost cadrul global şi cel regional al apariţiei şi evoluţiei Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Cadrul global: ciclul geodinamic alpin. aliniamente de minim gravimetric ce presupun contacte între plăci şi microplăci).a. formată dintr-un conglomerat de vârste diferite. plus apropierea plăcilor Africană şi Est-Europeană. prin evoluţia geosinclinalului Tethys şi a celui subordonat Carpatic. Definiţi Microplaca Mării Negre ? Cea mai tânără placă şi singura activă în prezent. Meridionalii. aliniamente de focare seismice. reunite în cerc în jurul Microplăcii Transilvane. Care faze orogene sunt numite şi „neotectonice” ? (Fazele finale – attică. subducţie şi coliziune: resturi de magme bazice de fund oceanic. prinsă la mijloc). şi teoria plăcilor aplicată sectorului Tethysului de vest şi Atlanticului). 11. aliniamente de sutură. 15. În care faze orogene s-au structurat Carpaţii ? (Austrică. care s-a subdus sub Carpaţii Orientali. Care sunt elementele de recunoaştere a plăcilor şi microplăcilor pe teritoriul României ? (Cele care indică foste rifturi. din ciocnirea mai redusă a Microplăcii Moesice cu cea Panonică). închiderea Tethysului şi apariţia Atlanticului. văi. 20.10. 13. aliniamentul Crişului Repede ş. Transilvană – care stă în centru –. 14. Panonică – în vest –. şi microplăcile: Moesică – în sudul Meridionalilor –. Care sunt plăcile şi microplăcile care se extind pe teritoriul României ? (Placa Est-Europeană. Ciocnirea căror plăci a condus la formarea fiecărui segment carpatic ? (Orientalii prin subducţia Plăcii Est-Europene sub cea Transilvană. Cine şi cum a impus forma de cerc a Carpaţilor ? (Poziţionarea centrală a Microplăcii Transilvane. sau numai ultimele două). dar în mod divers. continuat cu valea inferioară a Trotuşului şi o falie peste sudul Moldovei. apariţia şi expansiunea oceanului Tethys. Ce tipuri de mişcări principale ale scoarţei au avut loc în fazele orogene medii şi finale carpatice ? (Dominant. cu celelalte „plăci carpatice”). Curbura. când a avut loc închiderea geosinclinalului). rodanică. pe plan regional: evoluţia specifică a arealului mediteranean al Tethysului. cu ruperea unor microplăci care au impus rifturi şi geosinclinale locale – carpato-balcanice – şi închiderea acestora cu naşterea de segmente muntoase. ce s-a desprins în principal din Microplaca Moesică în momentul când s-a oprit subducerea plăcii Est-Europene sub cea Transilvano-Panonică. 19. 63 Universitatea SPIRU HARET . din ciocnirea oblică a Microplăcii Moesice cu cea Transilvană. falia şi culoarul Mureşului. Apusenii din subducţia Microplăcii Transilvane sub cea Panonică. sau sub Orientali). Culoarul Rucăr-Bran-Braşov-Oituz. falia şi valea Oltului până la Dunăre. şi Microplaca Mării Negre în sud-est. discontinuităţi altimetrice) care indică structura radiară a Domeniului CarpatoDanubiano-Pontic. 12. Munţii Banatului. 18. 16. 17. care s-a ciocnit pe rând sau concomitent. (Falia şi discontinuitatea Someşului Mare împreună cu aliniamentul Bârgău-Dorna-Valea Moldovei. Nominalizaţi cel puţin cinci aliniamente morfologice (falii. Care sunt teoriile ce explică geneza Cercului Carpatic şi a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? (Teoria geosinclinalului. mişcări de înălţare. mai puţin cutări şi subsidenţe). lanţul vulcanic transilvan. din subducţia Microplăcii Mării Negre sub colţul de sud-est al celei Transilvane. laramică şi mai puţin în cea savică de la sfârşitul oligocenului. valahă şi pasadenă. planuri de discordanţă tip Benioff.). culoare. care avansează sub Carpaţii de Curbură).

b) Grigore Posea (1981) aprofundează ideile de mai sus. Pe de altă parte. structura. care poate fi apoi aplicat şi pe alte unităţi (regiuni) compuse din aceleaşi tipuri de relief. limita inferioară a munţilor (se trasează după aproximativ aceleaşi criterii ca şi cele amintite mai sus). sau pe trepte de mărime.).). tipizările trebuie să se facă gradat. limita inferioară şi superioară a dealurilor. Alpii. lanţul vulcanic). cu un masiv central din care se desprind horsturi. iar Meridionalii reprezintă un tip aparte pe care l-a numit transilvan (similar celor din estul Peninsulei Balcanice. plus Măcinul (fig. Tipuri de ramuri montane Menţionăm trei criterii de tipizare.a. cu multe chei epigenetice. 1. de la lanţuri şi sectoare sau ramuri. aplicând fiecărora criteriile de clasificare. un masiv etc. dealuri. cât şi unor grupări. orice proiect de sistematizare şi amenajare a teritoriului se suprapune unui tip sau subtip major de relief. Este vorba de: limita superioară a câmpiilor. podişuri. reducându-se astfel costurile. fiecare cu multe subtipuri. Tipurile majore de relief sunt: munţi. dar evidenţiind şi un criteriu conducător. morfografia (în special forma ca perimetru şi în profil). dar şi marilor lanţuri muntoase (Carpaţii. jurasic şi transilvan. Tipizările cele mai des folosite sunt în funcţie de altitudinile relative sau şi absolute (munţi înalţi. a) Primul care a observat diferenţa de stil morfotectonic din cadrul Carpaţilor a fost Emm. Tipuri şi subtipuri de munţi Noţiunea de munte se aplică atât unor individualităţi mici (un munte. Ca urmare. descrierea oricărei unităţi trebuie încadrată în regiunea sau subregiunea tipului major de relief de care aparţine. Stabilirea limitelor locale pe verticală. geneza. hercinic regenerat. 14). de Martonne numeşte munţii noştri. etajarea morfoclimatică şi de vegetaţie etc. ramuri sau şiruri de munţi (Munţii Parângului. care separă tipurile: alpin. de Martonne (1908). Carpaţii Nordici sunt alpini. bănăţean (cu altitudini mai joase) şi apusean (intermediar ca altitudine. Astfel. cu precădere Olimpul din Grecia). cu vulcanism intern). mixt şi vulcanic.). sau Munţii Vulcanici de Nord). delimitând patru stiluri morfotectonice: alpin. Orientalii sunt jurasieni (dar cu o notă proprie. câmpii şi depresiuni. până la individualităţi. munţi de tip carpatic. Pe total. Cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor majore de relief are o dublă importanţă: pentru sistematizarea taxonomico-geografică şi pentru practică. Emm. Criterii de clasificare: altimetria (plus densitatea şi adâncimea fragmentării şi pantele dominante).TIPURI ŞI SUBTIPURI MAJORE DE RELIEF Importanţă. Acest tip transilvan se împarte în trei subtipuri: meridional (mai înalt şi cu relief glaciar). 64 Universitatea SPIRU HARET . sau lanţul AlpinoHimalaian ş. câmpii joase etc.

Fig. Tipuri genetice de munţi 65 Universitatea SPIRU HARET . 14.

Subducţia Plăcii Mării Negre se face pe un plan orizontal arcuit. cu conuri şi cratere şi subtipul sedimentaro-vulcanic (Ţibleş. Aici. platouri de lave (Igniş). a orientat către vest şi elementele structurale sudice ale Orientalilor. Depresiunea Rucăr-Braşov-Oituz şi obcinele Perşani-Nemira-Berzunţ. masive asimetrice (Rodna). impunând alte structuri locale. Culmea Lăcăuţi). este vorba de subducţie de scoarţă oceanică. Ivăneţu ş.Tipul carpato-hercinic regenerat este dominat de masive cristaline. s-a conturat. până la cutarea şi ridicarea Subcarpaţilor Moldovei. Chiar flişul cretacic s-a depus tot pe substrat oceanic. obcine cristaline (Mestecăniş. Obcina Mare. • Carpaţii Orientali s-au născut printr-o primă subducţie a scoarţei oceanice formate după deschiderea primului rift carpatic din care. extinzându-i până la actualele falii crustale G6 şi G7 (fig. plus un lanţ vulcanic.nord-vest. rezultat din interacţiunea a câte două plăci vecine. Postăvaru. Microplaca Mării Negre.). sau fără (Făgăraş. cu încălecarea Geticului (rupt din Placa Transilvană) peste Autohtonul moesic. Tipul mixt alpino-hercinic este specific Apusenilor (masive cristaline. Podu Calului. în dreptul Curburii. Întorsurii ş. Baraolt. clăbucete (clăbucetele Predealului. obducţie şi coliziune continentală. Bodoc.) şi grabene (Culoarul TimişCerna ş. 66 Universitatea SPIRU HARET . domină Carpaţii Orientali şi de Curbură.a. deplasându-se către vest . care a continuat însă. În plus. medii şi joase.a. în spatele căruia apar trei trepte mai joase: clăbucetele (curbate şi ele). Meseş etc. s-au născut pânzele transilvane. mari masive (gruparea Parâng şi RetezatGodeanu). diferite tipuri subordonate de relief: cratere. reînălţate apoi puternic.).a. Piatra Mare. cu acoperiş sedimentaro-mezozoic (Almăj. horsturi (Codru-Moma. ruptă din cea Moesică şi devenită acum foarte activă. platouri de aglomerate (în sud). Placa Moesică. şirul sudic. pe de altă parte. ceea ce a impus un şir curbat extern de masive montane. fliş paleogen şi subcarpaţi (molasă). în faze. Tipul munţilor vulcanici cuprinde trei subtipuri: şirul nordic în stadiul de schelet. • Carpaţii Curburii reprezintă un sector nodal de tranziţie între Orientali şi Meridionali.). Ea a condus la o singură pânză tectonică principală. • În Meridionali a dominat o coliziune oblică a Plăcii Moesice faţă de cea Transilvană. Iezer etc. marcate azi de aşa-zisa sutură transilvană. masive de fliş cu altitudini diferenţiate de tectonica cristalinului de subasment (la Curbură – Penteleu. creste structural-petrografice (Culmea Bedeleu. şi plăcile Moldavă. Tipul carpato-alpin.). Siriu). fliş şi vulcanism). şi pe alocuri esenţial.). Penteleu). pe de o parte. În general însă. A apărut astfel un segment muntos cutat în şiruri paralele – cristalin. Acestea au. la structurarea şi ridicarea mai târzie a Carpaţilor Curburii. Au următoarele subtipuri: obcine (Feredeu. 13a). urmată de coliziuni şi subducţii continentale şi uneori chiar obducţii.a. subdus ulterior. Ciucaş. măguri de tip neck sau dyke (schelet). masive cupolare (Poiana Ruscăi şi Cozia). la rândul lor. A urmat subducţia frontală a Plăcii Moldave. format din fliş puternic cutat în orogeneza alpină. Fiecare dintre cele cinci ramuri carpatice a luat naştere printr-un alt mecanism. fliş cretacic. începută probabil concomitent cu subducţia ultimei scoarţe oceanice. masive structural-petrografice (Ceahlău. măguri-cupole epigenetice (în Ţibleş şi Bârgău). creste masive (Făgăraş). prin restrângere. sub Orientali. Perşani) ş. Cindrel etc. Moesică şi Transilvană. Aceasta a contribuit în continuare. care pot fi: înalte. o dată cu începutul opririi subducţiei Plăcii Moldave sub Orientali. Bârgău şi Munţii Metaliferi). c) Ramuri montane formate prin subducţie.

15.Universitatea SPIRU HARET Fig. Tipuri de munţi în România delimitaţi după indici morfometrici 67 .

compresia ce a condus la înălţări a fost mai redusă. Munţii Dognecei). dar cuprind şi munţi cristalini (Ghiţu. pe rocile predominante. medii şi joşi (Posea. Munţii Oaş. vârstă (alpini şi hercinici). rezultând tot din coliziunea Plăcii Moesice. Tipizarea folosită pe harta geomorfologică 1: 400. Bucegi). cele din Munţii Vâlcan. Iezer. masivele Maramureşului. Piatra Mare. Cât priveşte Apusenii Nordici. Codru-Moma.). cinci ramuri carpatice. Rarăul. singurul aliniament unde Microplaca Transilvană este încălecată de o microplacă vecină. sau Apusenii Sudici.a. Munţii joşi au altitudini dominante de 500-1000 m. de exemplu. cu similitudini şi în Apuseni.).a. Munţii medii au altitudini dominante de 1000-1400 m şi se extind mai ales pe fliş (Obcinele. Bâtca Arsurii ş. klippe (Tarniţa. apoi Ţibleşul şi masivele vulcanice sudice etc. Aninei etc. . Acest segment a suferit.a. Găina.a. Bran-Rucăr. 3. ulterior.a. Bicaz. . şi influenţe panonice. Obcinele Braşovului. creste. Au rezultat. . 1981) distinge următoarele subtipuri: . Culmea Bedeleu-Ciumerna. toate între Rarău şi Bicaz.. astfel. Munţii Cernei. L.munţii cu relief glaciar şi etaj alpin (Meridionalii. Frunţi. Mehedinţi şi Godeanu. • Carpaţii Apuseni prezintă ca specific şi obducţia unor părţi dintr-un fost fund oceanic secundar. Bucegii. 68 Universitatea SPIRU HARET . În această parte ar fi.munţii cu suprafeţe de nivelare bine etajate şi bine păstrate (Meridionalii. din Trascău ş. Cuprind vestul Banatului. Munţii înalţi au etaj alpin sau cel puţin subalpin. altitudini dominante de peste 1400-1500 m (masive cristaline ca Făgăraş. Podu Calului ş. Rodna. în cadrul lor se remarcă subtipuri ca: platouri calcaroase (Pădurea Craiului.• Carpaţii Banatului au avut o evoluţie relativ comună cu Meridionalii.). Almăj. unele masive din fliş ca Ceahlăul. Rodna). Clifele. deci. remarcat îndeosebi în Apuseni. Giumalău. Şureanu.). PadişScărişoara. Giumalăul. Giurgeu şi Rodna. Bihor-Gilău-Vlădeasa). 2. 15). Badea. fiecare cu o altă structură.000 (Grigore Posea. din care s-au născut Metaliferii şi Munţii Trascăului. cele din Munţii Cernei.munţii cu relief carstic dezvoltat. Grebenul. Rodna. masive şi martori calcaroşi (Rarău. într-un fel. până la Ţarcu. Colţii Trascăpului ş. Gilău ş. Munţii Mehedinţi. apoi cele din Culoarul Bran. dar cu cea Panonică. câteva masive din Vrancea. Ciucaş. culoare şi depresiuni intramontane. Tipuri de individualităţi montane a) Clasificarea în munţi înalţi. 1980). vestul şi nordul Apusenilor. Hăşmaşu. bare şi culmi calcaroase (Piatra Craiului. ei s-au format din marginea labilă estică a Plăcii Panonice în interacţiune cu Microplaca Transilvană.masive conglomeratice (Ceahlău. Munţii Banatului.). sudul. Postăvaru. 1981) se face în funcţie de altitudinile absolute maxime şi minime de la noi din ţară (fig.). Platoul Cărbunari. ca. Măcin etc. Stânişoarei. Buila-Vânturariţa. b) Clasificarea în funcţie de modelarea externă (Posea. Aceasta se bazează pe două limite intermediare de altitudine (1000 şi 1500 m). banatitele puse în loc în faza laramică. latura olteană a Meridionalilor şi parţial în Hăghimaş.

2 – Calcare mezozoice.) . 16. 3 – Fliş cretacic. limită de unităţi şi subunităţi – masive. 5 – Eruptiv. 4 – Fliş paleogen. 6 – Eruptiv în areale de fliş. Structura complexă a Carpaţilor: 1 – Areale cu şisturi cristaline. depresiuni etc. 7 – Conglomerate. limită de sectoare sau grupări de masive. culmi. 8 – Depresiuni intracarpatice.Universitatea SPIRU HARET 69 Fig. 9 – Limite (limita Carpaţilor.

platouri de lavă: Igniş. Ciucaş . Gutin. Codru-Moma.după relieful dominant: de câmpie şi glacisuri (Braşov). Berzunţ. Făgăraş-Retezat. Obcina Mare. Zlatna etc. Saca. cu piemonturi şi glacisuri (Haţeg. Bodoc. Bucegi . 70 Universitatea SPIRU HARET .după geneză: tectonice (Braşov. Bihor).conglomerate. dar şi cele citate mai sus lărgite adesea prin eroziune). Bozovici. Şaua Vârfuri (între Hălmagiu şi Beiuş). cu relief montan (Vatra Dornei). culoar depresionar. uluc. carstice (Podul Dâmboviţei. Harghita-Mădăraş ş.calcare). Goşmanu. Brad-Hălmagiu etc. Câmpeni.calcare.). Trascău).peste 1500 m (Maramureş. vulcanice-cratere (Sf. . Pădurea Craiului). Dognecei. Stânişoarei. Loviştea ş. Gilău). Vâlcan. Şaua Osteana (între Plopiş şi Meseş). Padiş ş. Ciumatu). Rodnei. Munţii Aninei. Harghita. Ciuc. Postăvaru . Petroşani. h) Depresiuni intramontane. Poiana Ruscăi. 1967): .ofiolite. Loviştea. tectono-erozive (Întorsura Buzăului.platouri de aglomerate (poala transilvană a munţilor Căliman-Harghita).între 200-600 m. poliile şi padinile din Munţii Dognecei.a) Munţi din roci cristaline fără cuvertură sedimentară: . Ana.). Plopiş. d) Munţi sedimentaro-vulcanici (Ţibleş. . Zarand.a. e) Munţi formaţi din roci vulcanice neogene: . b) Munţi cristalini cu sedimentar deasupra (fig.. Bârgău. Culoarul Bistrei.sub 1500 m (Perşani. Măgura Caşin.între 1000-1500 m (Obcina Mestecăniş.după altitudine: de la 70-100 m în Defileul Dunării. Aninei. Siriu. golf depresionar ş. Ghiţu.calcare. Lăpuşna.conuri şi cratere (Căliman. Abrud ş. f) Munţi hercinici (resturi): Măcin. din Podişul Mehedinţi. Cernei. Gurghiu.a. de eroziune (Oaşa. Mehedinţi. până la 800-1300 m (Vatra Dornei) şi peste 2000 m circurile glaciare. Gheorgheni. Gheorgheni). Piatra Mare .sub 1000 m (Locva. Există mai multe noţiuni cu înţeles uneori de depresiune: ţară. Ivăneţu.măguri vulcanice (vulcani schelet): Oaş. Hăşmaşu. Giumalău.). Leaota. Culoarul Mureşului. Tipizările se fac după mai multe criterii (Grigore Posea şi Valeria Velcea. Timiş-Cerna. Ciucea.a. bazinet. . Metaliferi şi Detunatelor).peste 1500 m (Ceahlău . Vrancei. Clăbucetele Întorsurii şi Predealului. c) Munţi formaţi din sedimentar (predominant fliş): . Piatra Craiului . glacisuri.conglomerate şi calcare. Penteleu. cu piemonturi. . Poiana Spinului.a. Suhard. Baiu. de baraj vulcanic (Ciucuri. Haţeg. Nemira.a. cu lunci şi terase largi (Brad-Hălmagiu). . Şumuleu. Meseş). Ciucuri. Gurahonţ. Grohotiş. . Semenic. 16): . Lotru-Petroşani-Cerna. Maramureş). dealuri. Podu Calului.peste 1500 m (Rarău. . g) Culoare montane: Bran-Rucăr. terase şi lunci (Maramureş). Frunţi. Tarcău. de dealuri (Petroşani. Timiş-Cerna. de podiş (Bozovici). Vlădeasa). Muntele Mare.).sub 1500 m (Obcina Feredeu.conglomerate. . glaciare (circurile glaciare). Lăpuş. Măgureaua . . Culoarul Mureşului. Baraolt. – la confluenţă). Almăj.

Perişani. Ivăneţu. Cheile Minişului (Marila). Gurahonţ (Crişul Alb). Trecători: Defileul Dunării şi Bârzava. plus un şir de dealuri de anticlinal. Culoarul Mureşului ş. Trecători şi pasuri în Munţii Apuseni. Cărbunari.a. apare şi în arealul Câmpulung-Muscel).. TuşnadMalnaş. Bratocea. inclusiv pinteni montani. Borsec. Diham. Tarniţa. Poarta de Fier a Transilvaniei. Savu (1972). în nord există un aliniament al pasurilor transcarpatice: Tihuţa-Mestecăniş. Pasuri : Mereşti. au facilitat habitatul şi stăpânirea interiorului Carpaţilor de către daci şi români. Cristior. Tulgheş. Rusca. Şetref. Cârşa Roşie. Stânişoara. Predeal. Culoarul Mureşului (Zam).după poziţia în cadrul lanţului montan: longitudinale (Maramureş. Boncuţa. Cerna-Petroşani-Lotru ş. Ursoaia. Urdele. Oituz. Pasuri: Gărâna. Poarta Orientală (Domaşnea). Neteda.. Zugreni. Mestecăniş. Predeluş. transversale (Braşov. dar constituie o caracteristică importantă a Carpaţilor. Moineşti. Gutin (Pintea). Pasul Romanilor. Tabla Buţii.a. Culoarul Timiş. Tipuri şi subtipuri de dealuri pre şi pericarpatice Dealuri subcarpatice Subtipuri: oltean (un uluc depresionar subcarpatic. deschise prin porţi largi (Maramureş. deschise prin chei sau defilee (Braşov. Buceş. culmi oblice pe munte axate pe conglomerate * Vezi şi p. Stâna de Vale. Pasuri: Transfăgărăşanul. Lainici. Ozunca. Trecători şi pasuri în Carpaţii Curburii. Rotunda. Poarta Orientală. Tihuţa. cei mai înalţi subcarpaţi). Lăpuşna. Culoarul Bistrei). Merişor (Băniţa). 71 Universitatea SPIRU HARET . o ramă externă de dealuri piemontane. Pasuri: Huta. moldav (cele mai extinse depresiuni. 4. Ortelec.a.a. Trecători: Ciucea. 2-7 şiruri de depresiuni pe sinclinale şi de eroziune. Ozunca. Ţarova (Pârvova). Lotru. Comăneşti. Naideş-Pojejena.). Bran-Rucăr. curbură (2-5 şiruri de dealuri. Trecători şi pasuri în Carpaţii Orientali. . Caşin.după gradul de închidere: închise (Sf. Gheorgheni. Izvoru Ampoiului. Buru (Arieş). Tărtărău. Şandru (1998) ş. I. Bucium. Bucin. Ciucuri. Osteana. Pârâul Rece. Uz. Pasuri: Vălişoara. Bozovici. iar de rolul geopolitic al pasurilor şi depresiunilor. Brădet (Întorsurii). Bixad-Turia-Plăieşi. în principal de eroziune. Acestea facilitează circulaţia transcarpatică şi. Ciumârna. Trecători : Harţagu-Buzău şi Racoş. Sicaş. Ana). La Comoară. Trecători şi pasuri în Munţii Banat-Poiana Ruscăi. Oslea. Bicaz. Trecători şi pasuri în Carpaţii Meridionali. Vârtop. Ghimeş Palanca. Rica (Mereşti). Ciucea). Almaşu. Muşat (Lăcăuţi). Păduchiosul. Grigore Posea (1977 şi 1999) ş. Tămaş. Petroşani. Pasuri şi trecători carpatice* Nu reprezintă forme majore. Trecători: Topliţa-Deda. Botiza. Prislop. Vlăhiţa. Haţeg. De această problemă s-au ocupat Al. Moineşti. Bogata. Bran (şi Giuvala). Trecători: Turnu Roşu-Cozia. Izvoru Mureşului. Padiş.). împreună cu depresiunile intramontane. 225-226. Ghimeş (Păltiniş-Ciuc). Brad-Hălmagiu.

cu creste şi masive deluroase. Fălciului şi în parte în Podişul Covurlui). iar depresiunile pe anticlinale. Sibiu etc. cu următoarele subtipuri: câmp slab fragmentat (Piemontul Bălăciţei). cu interfluvii înguste divergente (Piemontul Topolog-Bascov). Muscelele Năsăudului (monoclin). piemontane (Podişul Lipovei). bănăţene (relativ similare cu cele crişene). Podişul Getic este tipic piemontan. pe roci moi necutate. care pătrund şi în golfurile depresionare vestice.şi un culoar depresionar la contactul cu Podişul Moldovei – Moldova-Siret). Cotmeana. cu interfluvii netede orientate nord-sud (piemonturile Cândeşti. Olteţului. podiş fragmentat în culmi înguste şi paralele cu văi consecvente (Colinele Tutovei. cu inselberguri) şi chiar ca subtipuri. Lăpuş (culme deluroasă pe conglomerate şi depresiune de eroziune pe roci moi cutate). Subtipuri: Homoroade-Târnave-Mureş (depresiuni pe anticlinale şi dealuri pe sinclinale şi parţial acoperite cu aglomerate vulcanice). disecat în cueste şi văi structurale. cât şi spre Podişul Getic). Podişul Dobrogei este cel mai complex ca geneză (de platformă. Subtipuri: podiş uşor fragmentat cu multe măguri cristaline (Podişul Silvaniei). Dealurile şi depresiunile vestice Dealuri joase. cu oarecari trăsături de platformă. pe alocuri cu măguri formate din cristalin. 72 Universitatea SPIRU HARET . platouri de diabaze (Niculiţel). pe roci moi miocene (Câmpia Transilvaniei). acoperit la suprafaţă cu sedimente mio-pliocene. vulcanic sau roci sedimentare mezozoice dure. puternic sedimentat. crişene (dealuri înguste în vestul horsturilor şi depresiuni deluroase în grabene). dar ultimul este un mozaic de alte subtipuri: podiş de platformă cu structură tabulară (Dobrogea de Sud). podiş pe sedimente mio-pliocene. podiş de câmpie colinară (Câmpia Moldovei). Prezintă 4 subtipuri: podiş de monoclin fragmentat în masive şi culmi deluroase şi cueste (Podişul Sucevei). 200-300 m. depresiune-pediplenă (Nalbant). podiş calcaros. podiş complex (Dobrogea de Nord) compus din munţi hercinici. în meoţian. podiş de platformă peneplenizat pe şisturi verzi (Dobrogea Centrală). peneplenizat. muscele (dealuri pe monoclin şi depresiuni de eroziune atât la contactul cu muntele. depresiuni marginale largi (Făgăraş. Podişul Moldovei are fundament de platformă. podiş cu largi suprafeţe structurale şi cueste proeminente (Podişul Central Moldovenesc). peneplenizat în mai multe rânduri (în timpul lui SII peste Podişul Someşan. fragmentat în culmi masive alungite est-vest şi culoare largi de văi (Podişul Târnavelor). Dealuri subcarpatice transilvane Sunt dezvoltate dominant pe sinclinale. fosilizat în panonian şi renivelat în postponţian). Podişul Transilvaniei este situat pe fundament de orogen-tranziţie. dealuri de tip inselberg şi pedimente (Tulcea-Cataloi-Dunavăţ şi cele din vestul Măcinului).). cu cueste şi inselberguri (Babadag). structural. Are trei subtipuri de bază. Motrului). dealuri şi coline rotunde şi domoale. Bistriţean (dominate de glacisuri şi depresiuni). iar apoi înălţat şi fragmentat diferenţiat în 5 subtipuri: podiş de sedimentar paleogen şi miocen (Someşan). gruiuri piemontane (Gruiurile Argeşului şi Jiului). Tipuri de podişuri Fiecare podiş formează un tip aparte morfostructural. dealuri subcarpatice de tip transilvan (Subcarpaţii Transilvaniei).

Balta Brăilei. • Posea Grigore.S. Câmpia Nădlac. • Posea Grigore (1987). Câmpia Strachinei. în două mari subtipuri : Câmpia Getică (până la Argeş. . importanţă practică. Câmpia Ierului. de subsidenţă (Câmpia Titu. Editura Didactică şi Pedagogică. de subsidenţă. Câmpia Lugojului. Subtipurile genetice ale Câmpiei de Vest: de glacis neterasate (Câmpia Ardud şi Tăşnad. Câmpia înaltă a Râmnicului). de podiş peneplenat (Câmpia Buduslăului). Câmpia Cigherului. Câmpia Joasă a Crişurilor. de terase (cea mai mare parte din Câmpia Olteniei. Subtipurile genetice ale Câmpiei Române: piemontane getice (Câmpia Sălcuţei. Câmpia Lehliului. Câmpia Mureşului în ansamblu). de glacis subcarpatic (Câmpia Istriţei. Câmpia Iancăi. Geomorfologia României. Câmpia Buzău-Călmăţui. Toate se pot reuni. fluvio-marine (Delta). litorale (fâşiile de plaje şi grinduri). Câmpia Pucheni. Câmpia Arancăi)... piemonturi terminale (Câmpia Vlăsiei. scara 1:400. piemontan-terasate (Câmpia Vingăi. de glacis premoldav (Câmpia Covurluiului). piemontan-terminale (Câmpia Carei. piemontane subcarpatice (Câmpia Târgovişte-Ploieşti şi Câmpia joasă a Râmnicului).R. Câmpia Viziru) (fig.Podişul Mehedinţi are o structură carpatică peneplenizată. • Posea Grigore (1997). (1980). Harta geomorfologică a R. Câmpia Piteştiului. Câmpia Ţipariului). de glacis-piemontan (Câmpia Buziaş şi Bârzavei). care sunt dealuri). Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Fundaţiei România de Mâine. Câmpia Săratei. de glacisuri şi cu limanuri recente). de abraziune (platforma continentală) şi câmpii deluroase (Câmpia Transilvaniei şi Câmpia Moldovei. Clasificarea depresiunilor. Câmpia Leu-Rotunda. Câmpia Honoriciului. de tip baltă dunăreană veche (Câmpia Mărculeştiului.Terra”. Tipuri de câmpii Tipurile generale genetice sunt: fluvio-lacustre (Câmpia Română şi Câmpia de Vest). de glacis terasate (Câmpia Miersig şi Cermei). Câmpia Padinei. nr. Câmpia Tecuciului). Subtipurile câmpiei deltaice: fluviatilă şi fluvio-marină. Câmpia Siretului inferior).. Balta Isaccei). de subsidenţă (Câmpia Someşului. Câmpia Mostiştei. Tipuri ale reliefului major în Câmpia Română. • Posea Gr. de tip baltă actuală (Balta Ialomiţei. Câmpia Găvanu-Burdea). 3. piemontane prebalcanice (cu straturi de Frăteşti – Câmpia Burnas). 17). 3. de terase (Câmpia Bocsigului. „Natura”. după vechime şi aspectele actuale generale. Câmpia Timişului. Câmpia Aradului).000. compusă din două benzi cristaline între care se interpune o fâşie de calcare mezozoice carstificate. Valeria Velcea (1967). 73 Universitatea SPIRU HARET . Badea L. Bibliografie selectivă • Posea Grigore (2002). dominant piemontan veche şi de terase) şi Câmpia Limanurilor sau Estică (cu dominantă piemontan-terminală. nr. Câmpia Boianu). Câmpia Jimboliei. Câmpia Barcăului). de glacis-piemontan predobrogean (Câmpul Hagieni). Câmpia de Vest a României.

Câmpia Română – tipuri genetice de câmpii .74 Universitatea SPIRU HARET Fig. 17.

5 cristalino-mezozoice. Zarandului. ∗ Altitudinile actuale: S I = 500-2300 m (după masive).Autoevaluare – întrebări. Tipuri genetice de câmpii din Câmpia Română şi din Câmpia de Vest. Râu Şes. ∗ Denumiri: pe ramuri muntoase sau chiar pe masive (Borăscu. grupate în 3-4 complexe. suprafeţe exhumate. suprafeţe de interfluvii. suprafeţe la zi. 75 Universitatea SPIRU HARET . 3 din conglomerate. Tipurile de ramuri montane după stilul morfotectonic şi după procesele de subducţie. 8. Tipuri: pediplene. ∗ Înclinarea medie a suprafeţelor: S I = 5-7‰. S II = 12-15% (domină flişul cretacic). Enumeraţi câte 5 masive cristaline. exemplificări. Măguri-Mărişel. Gornoviţa. S III = 5-20‰ şi S IV conformă cu actualele profile de râuri. S II = 350-1600 m (după masive). S IV1-2 = 2 mil. Pasuri şi trecători în Carpaţii Orientali. 5. ani (ponţian). 5 sedimentar fliş. Suprafeţele carpatice de bordură. 2 sedimentaro-vulcanice. 9. suprafeţe fosile (de soclu. Tipuri regionale: carpatice şi subcarpatice. Suprafeţele medii Carpatice. Tipuri de depresiuni intramontane . sau generalizat (Pediplena Carpatică. SUPRAFEŢELE ŞI NIVELURILE DE EROZIUNE Istoricul cercetărilor: cercetări în Carpaţi. Cum oscilează limita inferioară (altitudinea) a munţilor: Banatului. Tipuri de dealuri subcarpatice. Tipuri de podişuri şi specificul fiecăruia. cercetări în alte regiuni. 4. ani (danian-eocen). în lacune stratigrafice). de Curbură. S III1-3 = 4 mil. ani (egale cu S I3. dar mai sus cu 200-400 m. ani (sarmaţian-meoţian). Paralelă între Subcarpaţii externi şi Subcarpaţii Transilvaniei. Meridionali. probleme 1. ∗ Număr: 4-5 până la 9-10 niveluri. în podişuri (la zi şi fosile). Suprafeţele din Carpaţi ∗ Sunt cele mai studiate (studii pe unităţi. 2. suprafeţe de eroziune. S III = 400-1100 m şi S IV = 300-900 m. SI3 = 13-23 mil. Munţii Banatului şi Munţii Apuseni. Carpaţilor Meridionali şi Oaş-Gutin? 3. S II1 = 13-23 mil. S II = 20-30‰. ani (villafranchian). S I2 = 2-12 mil. Importanţa cunoaşterii tipurilor şi subtipurilor majore de relief. niveluri de vale (umeri de eroziune). 7. notate şi S IV1 – S IV2). notate şi S II1 – S II2. ∗ Procentul extinderii actuale în Carpaţi: S I = 2% (şi dominant pe cristalinomezozoic). S III = 8-10% şi S IV = 4-5 %. peneplene. 6. Fărcaşa. notată şi S I1 – S I3. Feneş-Deva etc. 10. dar pe alte locuri).). S II2 = 2 – 4 mil. ∗ Durata perioadelor de eroziune (şi vârsta): S I1 = 30 mil. 5 vulcanice şi 3 culoare montane. ani (oligocen). în câmpii (fosile). sinteze). obducţie şi coliziune continentală (exemplificări la ramurile carpatice). notate şi S III1 – S III3 şi Nivelurile carpatice de vale. ani (prebadenian).

S II2 = 700-900 m. 8 = Limita Văii Dunării (deasupra umerilor carpatici de vale şi a teraselor) 76 Universitatea SPIRU HARET . dar în vest se comprimă toate între 300-550 m. 2 = Suprafaţa culmilor medii. iar în sud are 1-3 trepte între 650-800-1000 m. S I2 = 1400 m. S I2 apare rar. reunite în 4 complexe. 7 = Arii cu doline. 2000 m şi 1800-1900 m. cu 4 complexe poziţionate asimetric în Semenic şi Almăj la 300-1400 m. În masivele joase dispare S I1. la 1500-1600 (1800) m şi 1200-1400 m. S II devine dominantă.Modele regionale carpatice a) Carpaţii Meridionali au scara grafică cea mai tipică. 5 = înclinarea locală a suprafeţelor. S IV (umerii de vale) este formată din două rânduri de umeri. de unde urcă apoi ca umeri. 18. Suprafeţele de nivelare din lungul defileului Dunării: 1 = Suprafaţa Almăjului. mai uniformă şi cu numărul cel mai mare de niveluri (10). S II1 = 1000 m. b) Munţii Apuseni au un model similar. S II are două niveluri situate pe culmile montane medii. 6 = Abrupturi petrografice. 3 = Suprafaţa de 400-450 m (de borduri). S IV1 = 650-800 m pe văile transversale şi 750-800 m pe cele secundare şi S IV2 = 550-600 m. S III = 600-700 m şi S IV = 300-500 m. dar mai deranjat tectonic şi pe alocuri cu un număr de niveluri mai redus (maxim 6 în Bihor-Vlădeasa): S I1 = 1600-1800 m. la 800-1000 m. 18). Fig. S IV are 300 m şi apare ca un fost fund de vale (fig. iar S III şi S IV se interferează uneori la 400-500 m. unde S I – S III se întrepătrund în cercuri concentrice. S I are uneori trei niveluri situate la 2300-2200 m. şi submodelul Banat. pe defileul Dunării. 4 = vârfuri sub formă de martori. formând o cupolă la 800-1300 m. c) Munţii Banatului au două submodele: Poiana Ruscăi. S III apare ca o mică treaptă orizontală pe bordura montană nordică la 1000-1100 m.

N. S II1 ocupă mai ales flişul cretacic (1500-1700 m). 650-620 m. Vişan (1998) aminteşte pentru restul Muscelelor: Plaiurile Muscelelor (850-1120 m. dar care se degradează la sud de Trotuş. iar ca specific local. Brânduş (1981) şi Gh. două niveluri de vale (400-650 m şi 380-500 m. Popp (1939) distinge 4 niveluri: 1000 m. S III domină flişul paleogen (800-900 m). Sunt autori care au descris 3-5 niveluri. 19). Vulcanicii Sudici nu au suprafeţe evidente. Martiniuc 1948. e) Carpaţii Curburii prezintă un model de tranziţie între Meridionali (în Baiu. suprafaţa superioară subcarpatică (590-850 m. trecând în Depresiunea Braşov (pe margini.a. suprafaţa inferioară (450-750 m. în Bârgău (1000-1200 m) şi în Ţibleş (1400-1800 m). sau S IV). dar cade la 600-700 m în Preluca). Lupaşcu (1996) susţin o singură suprafaţă de glacisare (sarmaţian-villafranchian) ruptă apoi de mişcările postvillafranchiene care au înălţat culmile Pietricica şi Pleşu şi au coborât depresiunile Tazlău şi Cracău. M. Bucegi. dar alţii au negat total existenţa suprafeţelor de eroziune (C. într-un paralelism de fâşii tot mai joase şi mai noi spre est. indică: S II1 (prehelveţiană) ca urme exhumate. la 800-1100 m). Piatra Mare apar petice din Pediplena Carpatică) şi Orientali (domină S II2 şi S III. care în sud trece în acumulări piemontane. S II2 (1300-1550 m) domină toate masivele situate mai la est şi prezintă o bombare transversală pe axa înălţărilor maxime. C. ∗ În Subcarpaţii Moldovei. S III (ponţian-dacian) pe Culmea Groapa Oii şi nivelul romanian-villafranchian (S IV) pe interfluvii. Ielenicz (1985) deosebeşte: 1000 m (suprafaţă submontană). David (1934) indică 3 niveluri (sarmaţian superior-meoţian.). S IV1 (750-900 m) urcă în defileul Buzăului la 1000 m. ponţian şi romanian). autorul face şi o sinteză pentru toţi Subcarpaţii. Gh. ambele sub formă de glacisuri). coboară pe interfluvii la 400-450 m (aval trece în piemont) şi un nivel de umeri la 500-300 m (trece şi sub nivelul piemontului). iar S IV2 are 550-750 m (fig. 550-450 m (între levantin şi mindel). fără sectorul Muscele. ± 700 m. sarmaţian superior-pliocen mediu. foarte rar pătrunde chiar S III2 (în Muscele şi în rest pe marginea muntelui). pe culmile ceva mai joase). S II1 apare numai în vest (Bucegi-Ciucaş la 1700-1900 m). S IV are umeri la 700-950 m şi la 550-600 m. Badea 1966 ş. ∗ În Subcarpaţii Getici au fost descrise niveluri numai în Muscele. L. pe flişul cretacic şi paleogen). Postăvaru. în arealul Câmpulung. Grigore Posea (1993). iar S II2 (1400-1600 m) trece şi în Gutin-Lăpuş. ∗ Pentru Subcarpaţii Curburii. Suprafeţele şi nivelurile de eroziune extracarpatice a) Subcarpaţii se remarcă prin prelungirea lui S IV din Carpaţi. dar pe valea Trotuşului urcă la 1400 m. dar ultimele trei reprezintă amfiteatre de umeri în bazinele superioare echivalente teraselor din avale. S II2 (sarmaţian-meoţian) pe bordura submontană.d) Carpaţii Orientali se remarcă prin cea mai pregnantă asimetrie a dispunerii treptelor de eroziune. S III apare pe culmile marginale şi trece în boltă de umeri spre Depresiunea Braşov (900-1200 m). 77 Universitatea SPIRU HARET . pe culmile secundare). S I apare pe masivele cristaline (1800-2000 m în Rodna şi 1600-1800 m în celelalte masive. sub forma unor suprafeţe de culmi şi umeri. în 2001. 800 m. M.

Suprafeţele de nivelare din munţii Baiu – Piatra Craiului (Gr. Niveluri carpatice de vale . Suprafaţa carpatică de bordură (Brăneană).78 Universitatea SPIRU HARET Fig. Posea) Pediplena Carpaţilor. 19. Suprafeţele medii carpatice.

acolo unde lipsesc terasele de 60-100 m apare un nivel inferior la 425-450 m (N. f) Podişul Mehedinţi păstrează resturi din trei suprafeţe carpatice: S II (miocen). A. 1. V. tot fosile. 380-420 m. Bibliografie selectivă • Ielenicz M. 180-200 m – romaniană şi 80-120 m – cuaternară). Nordon (1930). la 700-800 m mai ales în Podişul Someşean (fig. incipient. I. are trei suprafeţe (300-400 m – postsarmatică. Suprafeţele de nivelare din regiunile de deal şi podiş ale României. „Analele Universităţii Bucureşti”. iar măgurile şi masivele cristaline au şi suprafeţe vechi carpatice. mai joasă (100-200 m). după C. XVIII. 2. Relieful României. Grigore Posea şi colab. în lacunele sedimentarului. numai în Câmpia Moldovei. Vechile suprafeţe de nivelare din Carpaţi. Editura Academiei. 20). • Posea Grigore (1997). • Posea Grigore (2002). toate trei s-au unit şi au fost remodelate unitar în cretacicul superior (o dată cu S I) şi apoi fosilizate în sud de calcarele sarmatice.. Grigore Posea şi colab. Geografia României (1983). c) Podişul Transilvaniei are similitudini cu Subcarpaţii şi cu Podişul Moldovei. iar în villafranchian s-au format pedimentele nordice. echivalentă cu suprafaţa Dealurilor de Vest) la 600-700 m pe cumpenele Târnavelor şi sub Munţii Făgăraş la 750-800 m (echivalentă cu S IV1). S-au identificat până la 4 trepte: Suprafaţa circumtransilvană (S II2 din sarmaţianmeoţian. „Revista de Geomorfologie”.b) Dealurile de Vest reprezintă o fostă câmpie de glacis de vârstă dacianromanian (Grigore Posea 1962.G. S III şi S IV (nivelul Bahna la ± 350 m). 1962). Mihăilescu (1930) şi V. geografie . geofizică. (1974). numai două (300-450 m – sarmaţiană şi 200 m – romaniană). Geografie. Masivul Preluca. (1971). Pentru suprafeţele la zi au fost emise păreri foarte diferite: M. Editura Academiei. în Depresiunea Făgăraş. după A. de Martonne (1983 şi 1985). Donisă (1989) indică tot două. ca de exemplu. • Posea Gr. 1997). în Dobrogea Sudică în precambrian. David (1923) admite două trepte (400 şi 180-200 m). formată. lacul Câmpiei Române a format o treaptă de abraziune (în V şi N). 340-450 m. (1974) admit o singură suprafaţă policiclică. I şi II.R.. ori fosilizată).geografie”. „Studii şi Cercetări de geologie. vol. Geomorfologia României. Tufescu (1937) găsesc 4-5 (450-500 m. Editura Fundaţiei România de Mâine. • Emm. Editura Ştiinţifică. (1993). • * * *. „Revista de Geomorfologie” nr. • Tufescu V. (1974) indică două trepte (o suprafaţă a culmilor superioare şi alta a umerilor şi culoarelor de vale). V. în Dobrogea Centrală în mezozoicul inferior. XLII. Suprafeţele şi nivelurile de eroziune. 280-410 m şi 60-100 m). g) Podişul Getic este de acumulare piemontană (echivalent cu S IV). sau ca martori piemontani. 3. Prezintă diferenţieri petrografice şi influenţe diferite ale ramurilor carpatice vecine. • Ielenicz M. Ielenicz M. Popescu N. În romanian. e) Podişul Dobrogei. Lucrări geografice despre România. Brătescu (1928). 79 Universitatea SPIRU HARET . glacisoplena moldavă (pe rocile mai dure) şi o alta. cu suprafeţele Pretortoniană şi Pediplena Carpatică (Grigore Posea. 1985). (2001) Problema suprafeţelor şi nivelurilor de eroziune din Subcarpaţi. d) Podişul Moldovei are o pediplenă fosilă a soclurilor şi unele niveluri. iar în Nord în posthercinic. Băcăuanu şi I. Culoarul Visei). Suprafaţa Transilvană (dacian mediu-romanian. Popescu. Suprafaţa de 450-500 m (postvillafranchian) în Podişul Secaşelor şi ca umeri în Podişul Târnavelor (exemplu.

Suprafeţele de nivelare din Podişul Huedin-Păniceni: 1 = Suprafaţa CârligataMuncelu. 13 = Limita muntelui. 4 = Suprafaţa Traniş.Fig. 6 = Suprafaţa Fertişag. 5 = Suprafaţa Zece Hotare. 7 = Terase. 15 = Luncă. 9 = Cueste. 20. 10 = Abrupt de falie. prelungită uneori cu glacisuri 80 Universitatea SPIRU HARET . 3 = Interferenţa între suprafeţele Cârligata şi Vişag. 12 = Cumpăna apelor în bazinul Huedin. 2 = Suprafaţa Vişag. 11 = Defileu. 14 = Limita spre Podişul Someşan a Podişului Păniceni. 8 = Glacisuri.

S III se plasează pe bordura montană. S III1-3 şi S IV1-2). S II1-2. 9. Câte niveluri de eroziune apar în Carpaţi şi cum sunt grupate ? (Sunt între 4-10 niveluri. Baiu. o a treia la 450-500 m în Podişul Secaş. deoarece are o suprafaţă piemontană). grupate în patru complexe: Pediplena carpatică. prezentând şi o bombare transversală ca specific local). Care podiş nu are suprafeţe tipice de eroziune şi de ce ? (Podişul Getic. este orizontală în nord. subcarpatice. 10. 8. 11. cu niveluri piemontane şi chiar cu terase superioare de pe văile mari). probleme 1. situându-se la 1000-1100 m.Autoevaluare – întrebări. iar în sud trei niveluri la 650 m. Postăvaru. VişagTraniş. ce apare în Podişul Someşan la 700-800 m. iar în rest ca umeri largi de vale. 6. 4. una echivalentă cu piemonturile dacian-romaniene. S IV apare numai ca umeri aliniaţi la două niveluri: 750-800 m şi 550-600 m). 81 Universitatea SPIRU HARET . 800 m. 2. o suprafaţă restrânsă echivalentă teraselor de 60-100 m unde acestea lipsesc). 1000 m. Suprafeţele de bordură şi Nivelurile umerilor carpatici de vale). de podişuri – la zi şi fosile –. Suprafeţele medii carpatice. de câmpie – fosile). Care este modelul regional al suprafeţelor de eroziune din Carpaţii Meridionali ? (S I este orizontală şi are trei niveluri: 2300-2200 m. 2000 m şi 18001900 m. Care este suprafaţa cu cea mai mare extindere în relieful de azi şi care cu cea mai mică ? (S II = 12-15% şi S I = 2%). Ce tipuri regionale de suprafeţe şi niveluri de eroziune se găsesc în România ? (carpatice. Piatra Mare şi Ciucaş – şi Orientali – domină S II2 şi S III care se extind pe fliş cretacic şi paleogen. extinsă pe interfluviile Târnavelor la 600-700 m. Fertişag). S II este înclinată şi are două niveluri: 1500-1600 m şi 1200-1400 m. Câte niveluri au fost observate în Subcarpaţii de Curbură ? (4 niveluri: cel mai înalt coboară puţin din Carpaţi. Care podiş păstrează resturi din ultimele trei suprafeţe carpatice (S II – S IV)? (Podişul Mehedinţi). 7. 3. Măguri-Mărişel. Feneş-Deva şi Nivelurile umerilor de vale. iar următoarele se pot racorda cu nivelurile de umeri din Carpaţi. Ce specific au suprafeţele de eroziune în Carpaţii Curburii ? (Prezintă un model de tranziţie între Meridionali – S I şi S II1 se extind numai peste Bucegi. sau: Cârligata. 5. Ce denumiri locale au suprafeţele de eroziune din Munţii Apuseni ? (Fărcaşa. Cum se prezintă suprafeţele de eroziune din Transilvania ? (O suprafaţă mai veche fosilizată de panonian. Zece Hotare. Cum se notează prescurtat complexele şi nivelurile de eroziune din Carpaţi ? (S I1-3.

piemonturi fosile. Bercu Roşu). unde se depuneau Straturile de Frăteşti (St. Grigore Posea (2000) ş. Hârjoabă (1974). Ielenicz (1974). Trascău ş.). Fazele piemontane sunt marcate azi de formaţiuni de conglomerate sau resturi de conglomerate.a. Acum s-a format Piemontul Getic.PIEMONTURILE Istoric. declanşate de mişcările moldavice şi atice (în estul şi vestul Orientalilor). mai puţin cel al Ampoiului (Bilag) şi ceva mai dezvoltate în depresiunile nordice şi vestice (Lăpuş.a. E. Baia Mare. de aceea etapele (fazele) s-au ordonat după fiecare fază de mişcări de înălţare a muntelui. formând un piemont prebalcanic. uneori subsidente. Donisă şi I. I. Cibin.). mai puţin Burnasul şi sud-estul Bărăganului. Copalnic. pe aliniamentul Cluj-Jibou-Culmea Breaza. sau fosilizate de vulcanism în Transilvania). Grigore Posea. formată în Carpaţi.. 82 Universitatea SPIRU HARET .a. Mihăilescu (1945) cu Piemontul Getic. mişcări periodice de înălţare a unor ramuri de masive. Vespremeanu (1998). când se creau denivelări importante de relief având la bază areale de câmpii. specifice au fost însă etapele de după Pediplena Carpatică. ce cuprindea o parte din Subcarpaţii Curburii şi aproape toată Câmpia Română. Climat semiumed spre arid. între care unul secetos. Ceahlău. M. podişuri piemontane. rămase ca formaţiuni conglomeratice la nord de Perşani-Făgăraş-Cindrel. ∗ Din era (epoca) posthercinică se păstrează conglomeratele cretacice de Bucegi (Ciucaş. 21). Grigore Posea (1959. Principalele momente de referinţă: V. depresiuni şi câmpii relativ închise. Principalele etape piemontane Între cretacic şi villafranchian inclusiv. câmpii piemontane etc. Oaş. Dealul Mare ş. resturi de conuri piemontane (Sadu). resturi de piemonturi în structurile subcarpatice (cuvete. resturi de aluviuni piemontane. Popescu. Condiţii tectono-climatice de formare. Extinse au fost şi Piemontul Braşovean (Râşnoava-SohodolZărneşti – nord de Codlea) şi piemonturile-conuri sibiene (Sadu. Par a fi sinorogene mişcărilor valahice din Carpaţii Sudici şi de Curbură. când în sudul lor funcţiona şi un extins areal subsident. ∗ Piemonturile acvitanian-burdigaliene (impuse de ridicările savice şi stirice. în culmile Pietricica şi Pleşu etc). Exemple sunt piemonturile depuse la poala unor masive hercinice (masivul transilvan) şi pietrişurile apţiene din Dobrogea de Sud (venite dinspre Munţii Măcinului). ∗ Piemonturile sarmatice. Maramureş. rămase azi ca urme (Dealul Ciungi. După ele urmează S II2. cu două anotimpuri. (fig. dealuri ca Măgura Odobeşti). D. ∗ Piemonturile din pliocenul superior – cuaternarul inferior (zise şi villafranchiene) încep pe alocuri din dacian şi romanian (aliniamentul Lăpuş–Baia Mare–Crişuri). dar având un maximum în sudul Carpaţilor în villafranchian. Prestien). 1962). Paraschiv (1965). climatul a fost mereu favorabil. După ele urmează S II1. Şimleu. Pentru relieful carpato-precarpatic de azi. Beiuş etc. N.

Piemonturile Ciucului 23. Conul piemontan al Prahovei 4. Piemonturile Braşovului 22. Piemontul Orbenilor 8. Piemontul Făgărăşan 13. Piemontul Bercu Roşu (Depresiunea Săliştei) 10.Universitatea SPIRU HARET Fig. Piemontul Sadului 12. Piemonturile Gheorghenilor 24. Piemontul Negreştilor 15. Înşeuarea Osteana 19. Pintenul Măgurii (Câmpia Cricovului) 3. Conul piemontan al Dâmboviţei şi Ialomiţei 2. Piemontul Budureasa 20 Piemontul Haţegului 21. Piemontul Cibinului (Dumbrava-Şopa) 11. Conul piemontan al Buzăului 6. Piemontul Şatrei 17. 21. Piemontul Prahova-Mislea 5. 9. Piemontul Cărpiniş 16. Piemontul Poienii (Dornelor) 83 . Piemontul Gutinului 14. Piemontul Şimleului 18. Piemonturile din România (după Relieful României). Piemontul Poiana Nicoreşti. Piemontul Zăbrăuţ 7. 1.

Timiş-Săcele-Tărlung. în sau lângă depresiunile golf (ŞimleuOsteana. Câmpia Vinga. piemonturi-conuri terminale). în afara resturilor piemontului villafranchian (la zi şi fosile). care se extinde şi peste câmpiile Sălcuţa. pe latura sudică a Depresiunii Maramureş. iar din sud i se adaugă Piemontul Prebalcanic (straturi de Frăteşti. sunt în legătură cu suspendarea Câmpiei de Vest în spatele marelui Defileu şi cu forma de fund de sac a Câmpiei Române. sunt: Câmpia Târgovişte-Ploieşti (2-3 trepte).). Piemontul Lipovei ş. conuri simple. Sadu ş. câmpiile piemontan-terminale (Vlăsia. Jimboliei. ci s-au dezvoltat periodic pe 1-2 laturi: cele burdigaliene pe fâşia Cluj-Jibou-Breaza-Năsăud. Boianu. Unităţile şi resturile piemontane regionale Se grupează în patru areale circulare: 1) Piemonturile pericarpatice aparţin sarmaţianului şi villafranchianului. ∗ Piemonturile cuaternare din câmpii. în depresiunile Bozovici. În Câmpia de Vest: Câmpia Carei. Oaş-Negreşti.a. cu îngusta deschidere estică. Aradului. Brad-Hălmagiu etc. mai ales în fazele glaciare. Cibin. şi glaciare (Haţeg. în pliocenul superior şi villafranchian apar conuri la gurile râurilor importante (Ampoi-Bilag. Sub Căliman–Harghita s-a dezvoltat piemontul structural al aglomeratelor vulcanice.). Piemontul Poienii în Depresiunea Dornei. Ianca şi Găvanu-Burdea). dar mai ales în depresiunile Lăpuş şi Copalnic. formate din conuri mari aplatizate. sunt cele villafranchiene. Leu-Rotunda. Condiţiile de formare.∗ Piemonturile fluvio-glaciare s-au format mai ales în cele trei würmuri.a. Ciungi 692 m. Piemontul Curburii nu se păstrează ca unitate regională (ci ca dealuri şi cuvete în Subcarpaţi şi fosilizat în Câmpia Română de Est). aluviunile neputând fi evacuate în totalitate.a. Se compun din: Piemontul Moldav (resturi sarmatice – D. Depresiunea Făgăraş. piemonturi-glacisuri. păstrate relativ bine.). Someşul Mare şi Mic. Mostiştea. 84 Universitatea SPIRU HARET . simple sau în trepte echivalente teraselor (piemonturi subdeluroase terasate. sarmaţiene sub Orientali şi fosilizate de vulcani. Beiuş-Budureasa. Câmpia joasă a Râmnicului. Ultimele. din Câmpia Română. Arancăi.). 4) Piemonturile din câmpii au început în villafranchian. Piemontul Rodna-Săpânţa. în cuaternar. Ciuc-Gheorgheni. Sub Deltă se află un con piemontan villafranchian alcătuit de Siret. dar şi în sudul Ignişului. în Haţeg. Bistriţa Bârgăului. Corni 603 m. i se adaugă Piemontul Poiana Nicoreşti (villafranchian). Şatrei ş. Gutinului. în Burnas). În Câmpia Română. Nădlacului. mai ales Piemontul Braşovean (Sohodol-Râşnoava şi fosilizat în Braşov) şi fostul Piemont Merişor (Haţeg). chiar în Braşov (Timiş-Săcele-Tărlung). Holm – Dealu Mare ş. Padinei. dar au continuat şi în cuaternar. 3) Piemonturile din depresiunile intracarpatice. dar mai bine se păstrează urmele de la ultima. Piemontul Getic (villafranchian). 2) Piemonturile circumtransilvane nu au fost unitare în nici o etapă. sunt şi câmpii piemontane mai noi.a. Piemonturile de sub latura montană vestică s-au dezvoltat tot în trei etape.

I. Vespremeanu. piemonturile din câmpii). lunci etc. • * * * Piemonturile (1973). 2. Iaşi. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Piemonturile de acumulare şi importanţa studiului lor. Autoevaluare – întrebări. 2. • Vespremeanu E. an II. în Probleme de geografie. şi Donisă I. Piemontul Cândeşti. • Posea Grigore (1959). fasc. (1969).). Editura Universităţii Bucureşti. sarmaţian. Bucegi. nr. piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mureşului de Jos. (Piemonturile pericarpatice. probleme 1. Vespremeanu E. • Donisă I. vol. III. depresiuni. Ulterior. iar 85 Universitatea SPIRU HARET . cercetările se extind repede. Dispunerea circumcarpatică a arealelor piemontane. Hârjoabă I. Problema piemonturilor din Moldova.a. 3. (1973 şi 1998) ş. Piemontul Getic. netede şi uşor înclinate. Ciucaş. inclusiv pe văile secundare. dar cu pantă crescândă în partea superioară. Care au fost principalele etape (faze) piemontane ? (Cretacic pentru Ceahlău. „Analele Universităţii Al. (1989). • Paraschiv D. cupole sau coline mici şi rotunde). înălţări ale muntelui faţă de câmpiile alăturate sau faţă de depresiuni. Ambele tipuri se dezvoltă puternic în climate aride şi semiaride. villafranchian şi cuaternar – piemonturi fluvio-glaciare şi conuri piemontane în câmpii). vol.Bibliografie selectivă • Coteţ P. „Revista de Geografie”. GLACISURILE ŞI PEDIMENTELE Istoric. I-IV. care fac racordul între un abrupt sau un versant şi o suprafaţă relativ orizontală (câmpii. cioturi înalte stâncoase. În 1983 (şi 1997). Piemonturile din Ţara Lăpuşului. secţia II-c. definiţii şi diferenţe. Termenii respectivi s-au folosit mult timp cu acelaşi înţeles (vezi un istoric la Grigore Posea. (1998). Băcăuanu V.. Cuza”. XX. (1974). cele circumtransilvane. Care au fost condiţiile morfo-climatice determinante pentru formarea piemonturilor ? (Climat mediteranean cu un semestru arid. t. (1945). Studii tehnico-economice. ca două stadii succesive în mersul spre pediplenă. studii concrete genetice încep în 1959. în Probleme de geografie. eventual subsidente). VI. Glacisurile reprezintă fâşii alungite de teren. acvitanian-burdigalian. 1998). Pedimente. 1968. pedimentele apar în faza când fenomenul de glacisare (în detrimentul versanţilor) a pătruns adânc în cadrul unui podiş. Grigore Posea defineşte diferenţele dintre glacis pediment. şi E. 1962 (Grigore Posea). Pedimentele reprezintă suprafeţe similare. demolând interfluviile în inselberguri. Pot fi citaţi: Coteţ P. dispuse însă circular sau elipsoidal în jurul unor înălţimi izolate (inselberguri. piemonturile din depresiunile intracarpatice. (1965). Bucureşti. seria H. • Mihăilescu V. iar pentru pedimente în 1980 (Grigore Posea). (1956). terase. Pentru glacisuri.

a. de bordură şi nivelurilor de vale) transformate în culmi şi umeri de vale. disecate şi degradate ulterior. Glacisurile s-au dezvoltat mai mult în următoarele faze: a) în timpul formării suprafeţelor medii carpatice. tot în acest timp s-au format şi glacisurile din câmpiile Română şi de Vest (glacisuri-câmpii. sau de-a lungul văilor scurte şi văiugilor. b) în villafranchian. glacisuri-terase. Cele structurale apar deseori sub frunţi de cueste. mai ales cele cuaternare. dar şi în fazele interglaciare mai uscate şi calde (la poala versanţilor formaţi din roci mai moi. moderat înclinate. Se subîmpart în: glacisuri de pe rama depresiunilor. dar mai lent. sau sub abruptul Dobrogei de Sud către Câmpia Română etc. sub podurile de terase. cu precădere în podişurile Transilvaniei şi Moldovei. formându-se şi glacisurile de luncă. de acumulare (proluviale). În prezent se întâlnesc fâşii de glacisuri dispuse sub majoritatea abrupturilor montane sau deluroase. la contactul câmpiilor cu unităţile deluroase (câmpii de glacis). de terase. glacisuri de front structural şi glacisuri de vale.incipient şi în alte climate. uneori lăsate ca păşuni şi fâneţe. Unele 86 Universitatea SPIRU HARET . formate sub diferite abrupturi. sau umeri de vale. deoarece suprafeţele lor. b) Glacisurile din treapta depresionaro-colinară sunt mult mai variate şi mai extinse din cauza alternanţei rocilor moi cu altele mai dure pe spaţii mari de versanţi. sau chiar arate. de luncă. c) în pleistocen. la contactul muntelui cu depresiunile sau cu unităţile colinare. ca şi glacisurile rezultate din retragerea frunţilor de terase. prispe în roci dure (pe abrupturile montane la contactul cu piemonturile) etc. chiar şi prin alunecări). Umerii văilor glaciare provin tot din glacisuri periglaciare. de abrupturi structurale sau petrografice. iar glacisurile evoluează mai rapid pe roci moi. Se clasifică în glacisuri: de eroziune. sub straturi de conglomerate (mai ales burdigaliene) ş. fostele suprafeţe de glacis au devenit culmi aliniate la acelaşi nivel. la poala despădurită a unor abrupturi. Răspândirea glacisurilor pe trepte majore de relief: a) În munte există resturi din glacisurile foarte vechi (echivalente suprafeţelor medii. deasupra luncilor (mai ales acolo unde lipsesc terasele). o dată cu piemonturile. unul dintre cele mai tipice este glacisul-pediment al masivului Şatra (Lăpuş). cu precădere în fazele glaciare (când versanţii abrupţi erau atacaţi puternic de dezagregare. pomi. Fazele de formare şi dezvoltare (vârsta). inclusiv în depresiunile intramontane. au fost despădurite şi cultivate cu viţă-de-vie. dar şi glacisuri periglaciare. mai noi. În plus. la contactul piemont-munte s-au format glacisuri înguste sau prispe de eroziune. de eroziune şi acumulare (în partea inferioară). de mai multe tipuri). d) în holocen a continuat. pe multe dintre ele instalându-se şiruri de aşezări. Glacisurile din România Au o importanţă aparte.. a celor de bordură şi a nivelurilor de umeri. dezvoltarea glacisurilor din faza anterioară. Glacisurile de vale se alungesc sub frunţi de terase. iar în podişuri la contactul luncilor cu versanţii. pedimentele se păstrează tipic pe roci dure. mai ales sub versanţii despăduriţi de către om. când toate acestea şi-au început evoluţia ca glacisuri. inclusiv cei de deasupra limbilor glaciare).

Cele mai tipice pedimente din această regiune sunt în Depresiunea Nalbant. iar ca stadiu de pediplenă în Depresiunea Nalbant. uneori chiar după. 22.glacisuri de văiugi. dar pătrunzând şi pe văile interioare mai ales din sud. POSEA Fig. Ulterior. Glacisul Şiriei. Câmpiile Miersig şi Cernei. Aşa sunt câmpiile de glacis din Câmpia Română (Câmpia înaltă a Râmnicului. mai ales la Dunavăţ. În trecutul geologic însă s-a presupus că Pediplena Carpatică s-ar fi format prin pediplanare. sau de pe marginile unor depresiuni s-au dezvoltat în 2-3 trepte „îmbucate”. 1983). respectiv pleistocen (fig. Formarea câmpurilor de glacis în Câmpia Crişurilor Pedimentele din România Reprezintă o formă de relief intrată recent în literatura geografică a României (Gr. 1980). în danian-eocen. cel al masivului Şatra (Lăpuş). se găsesc azi numai în Dobrogea de Nord şi în estul celei Centrale. În Lacul Razelm apar şi inselberguri sub formă de insule sau 87 Universitatea SPIRU HARET . iar mai apoi de N. În Dobrogea au fost cartografiate (1:50. sau văi. pe laturile de nord-est. Posea. Câmpia Tăuţi. dominate de multe aliniamente de inselberguri cu pedimente mai reduse. urmează Dealurile Tulcei (sau Cataloi-Dunavăţ). format în timpul glaciar-periglaciarului. 22). Glacisul Barcăului. apoi pe laturile Munţilor Măcin. Câmpia Istriţei) şi mai ales din Câmpia de Vest (Câmpia Ardudului şi Tăşnadului. ele trecând pe valea Teliţa în Depresiunea Nalbant. Popescu (1988) şi mai recent de alţi autori. sau în Dobrogea. dând impresia unor terase. Câmpia Bârzavei) (fig. până la acea dată. Sub forma lor tipică (arealele rotunde sau elipsoidale în jurul unor inselberguri). ca în Depresiunea Braşov. dar izolat. dar alungite uneori mult spre şi sub Razelm şi Deltă. A mai fost remarcat ca glacis-pediment tipic. sunt glacisuri-terase. 23). pare să fi domnit glacisarea şi mai puţin pedimentarea. c) Glacisurile de pe rama subdeluroasă a câmpiilor s-au extins în detrimentul podişului sau dealurilor vecine. est şi sud ale Podişului Niculiţel. fiind confundate cu terase sau resturi de peneplenă. până în villafranchian.000) şi descrise de Grigore Posea (1980. FORMAREA CÂMPIEI DE GLACISURI GR.

Culoarul dintre Munţii Măcinului şi Podişul Niculiţel. care trece puţin şi la sud de Lacul Taşaul – Capul Midia. pe de altă parte (Cerna–Horia–Iulia). Depresiunea Nalbant rămâne un fel de simbol românesc pentru pedimente (ca tip de forme şi ca extindere). împreună cu pedimentul său elipsoidal şi foarte larg. Fig. 23. precum şi multe inselberguri. Multe inselberguri şi pedimente apar şi în nordul şi estul Podişului Babadag. imediat la nord-vest se 88 Universitatea SPIRU HARET . inselbergurile se schimbă în movile mari. dar şi pentru variatele stadii de evoluţie ale inselbergurilor. devin şi mai tipice în Pedimentul Vişinei (estul Babadagului). Bisericuţa). în Dobrogea Centrală. Acestea încep din estul Dealurilor Tulcei (sub colinele Cataloiului şi ale Dunavăţului). Grădiştea. Popineţul. şi Podişul Babadag. ca şi la contactul său sudic cu Dobrogea Centrală şi în interior de-a lungul văilor Ceamurlia şi Slava. şi Insula Şerpilor este un inselberg dobrogean. în care aflorează şisturi verzi şi care se ridică foarte puţin peste pedimente. rar coline rotunde şi teşite. după care continuă în sud (marginea de est a Dobrogei Centrale) cu largul Pediment al Istriei. iar alte inselberguri sunt scufundate sub Deltă. se lărgesc la Zebil (ieşirea pediplenei Nalbantului spre mare). pe de o parte. Cel mai impozant şi bine plasat ca poziţie este Inselbergul Dealul Mării sau Denistepe (270 m). Piemontul Şatrei (Lăpuş) – glacis-pediment Latura marină şi lacustră a Dobrogei Nordice şi Centrale prezintă pedimente foarte extinse. De altfel.popine (Popina. Aici însă. este presărat cu pedimente şi glacisuri.

est şi vest de cele două se înşiruie alte pedimente. din el rămânând o movilă. pedimentele de aici se reunesc într-o mică pediplenă. 24. Pe total. Colina (120 m). Fig. iar inselbergul a fost total retezat. iar în sud de Culoarul văii Taiţa şi inselbergurile Babadagului (fig. La nord. dar ceva mai redus. dar acestea din urmă au forme de cioturi stâncoase (numite uneori colţani).află. Pedimentele din arealul Tulcea-Babadag 89 Universitatea SPIRU HARET . cu un pediment la fel de oval. deschisă spre Lacul Babadag. la vest de resturi ale Podişului Niculiţel. 24). obişnuit mult mai asimetrice ca extindere faţă de inselbergurile lor. dar mărginită în est de şirul de inselberguri ale Colinelor Cataloi–Dunavăţ (Dealurile Tulcei). până la mici resturi de platou. oarecum opusul său. numită local Colina.

Chiar Dealul Monument din Tulcea este un inselberg cu pediment bine dezvoltat mai ales către sud. (Fâşii de teren uşor înclinate şi alungite sub un abrupt sau un versant. „Revue Roumaine de Géologie. Bibliografie selectivă • Băcăuanu V. 12. „Studii şi Cercetări de Geologie. Vârsta pedimentelor dobrogene este villafranchiană. 5. Definiţia glacisurilor şi pedimentelor. Le rôle de la glacisation dans le modèle du relief du Plateau Moldave. iar glacisurile şi în climate temperate şi reci). Geografie – Geografie”. şi nu o terasă. 6. pe rama subdeluroasă a câmpiilor). Géographie”. • Vespremeanu E. Relieful de pedimente din partea de vest a Munţilor Măcin. „Revue Roumaine de Géologie. Geofizică. Terase marine în Dobrogea ?. Géographie”. în pleistocen şi în holocen). În ce tip de climate se dezvoltă glacisurile şi pedimentele ? (Aride şi semiaride. • Posea Grigore (1980). (1988). Géophysique. (1969). pedimentele se termină prin altitudini diferite. 2.. Care au fost fazele de formare a glacisurilor în România ? (În timpul suprafeţelor S II-S IV din Carpaţi. prin studiu. Géographie. Grigore Posea). Sur la présence des glacis en Roumani. Editura Didactică şi Pedagogică. probleme 1. Formarea lor a continuat lent şi în pleistocen. în volumul Sinteze geografice. Géographie. glacis şi studiul lor. iar fluviul le-a retezat aparent sub formă de frunţi de terase. în villafranchian. Géophysique. Editura Universităţii Bucureşti. 33. Géophysique. Care este ordonarea glacisurilor pe trepte majore de relief ? (Glacisurile din munte. Suprafeţe geomorfologice de tip piemont. Géographie. Donisă I.Pe latura dunăreană. posterioară înălţărilor valahe. Unde se găsesc glacisuri în România ? (Sub majoritatea abrupturilor şi versanţilor. 3. „Revue Roumaine de Géologie. Pedimentele din Dobrogea. (1998). seria geografie. nordică. (1989). „Analele Universităţii Bucureşti”. şi concomitente piemonturilor de tip getic. piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mureşului de Jos. Când au fost sesizate. cele depresionaro-colinare. • Coteţ P. „Terra” XII (XXXII). inclusiv sub frunţile teraselor). • Măhăra Gh. 4. • Posea Grigore (1980). 24. • Posea Grigore (1968). Autoevaluare – întrebări. Pedimente. 90 Universitatea SPIRU HARET . care pare să fi înălţat uşor şi Dobrogea Central-Nordică. an XXXVII. Câmpia Crişurilor. 1-2. XVI. Pediments in Romania. Géographie”. Suprafeţe uşor înclinate dispuse circular sau elipsoidal în jurul unui inselberg). • Popescu N. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. pediment. (1977). • Posea Grigore (1983). 2. 3. motiv pentru care unii autori le-au considerat terase. pedimente în România ? (În 1980.

cu unele moşteniri. 8. pe tipuri generale de structuri (tabelul 1) sau peisaje morfostructurale (monoclin. uneori cu suprafeţe de eroziune fluviatilă). pe conglomerate) etc. culmi paralele. dealuri. acestea determină şiruri de dealuri impuse de anticlinale şi aliniamente depresionare de sinclinal. cutat şi înălţat în etape şi diferenţiat morfostructural în cinci ramuri principale. de tip bloc sau masive de tip horst. reprezentată în principal prin sinclinorii şi sinclinale largi şi anticlinale înguste. podişuri şi câmpii. dealuri pe sinclinale suspendate. depresiuni tectonice. abrupturi de falie. 91 Universitatea SPIRU HARET . Acest relief poate fi tratat în trei feluri: pe două categorii de mărimi (relieful tectono-structural sau reliefurile majore şi tipurile generale corespunzătoare fiecărei structuri cu influenţă în relief). Relieful major tectono-structural al României Se remarcă prin treptele majore ale reliefului – munţi. ele au fost finisate în orogeneza alpină. monoclinul piemontan dintre Slănicul de Buzău şi Trotuş). Ca particularităţi. Cu ce erau confundate suprafeţele de pedimente până în 1980 ? (Cu terase dunărene sau marine. apar însă şi structuri monocline (Muscelele Argeşului şi Năsăudului. în cadrul acestora apar masive mici sau mari. masive sedimentaropetrografice. regional (pe regiuni). Prin ce proces genetic s-a nivelat Depresiunea Nalbant ? (Prin pedimentare). Unde au fost identificate pedimente şi inselberguri tipice în România ? (În Dobrogea de Nord şi Centrală). cu precădere la sfârşitul pliocenului şi în cuaternar –. 10. Subcarpaţii au o structură de ultim val carpatic sau de avanfosă. Pleşu. 9. Acestea din urmă reprezintă. creste. Breaza. tipuri de unităţi morfostructurale de orogen. RELIEFUL STRUCTURAL Aspecte generale Relieful structural are o dominantă importantă în Carpaţi. Munţii vulcanici formează o categorie aparte. culmi petrografice (Pietricica. podişuri şi dealuri. dispuse în cercuri concentrice – care au luat naştere prin mişcări tectonice diferenţiate şi au stiluri şi structuri geologice diferite. ele însele. culoare tectonice etc.). orizontal etc. de platformă şi de interferenţă. ca şi pintenii montani de la Curbură. Acestor forme tectonice li se alătură şi cele de eroziune diferenţială: butoniere.7. Carpaţii au o structură de orogen. Aceasta se explică îndeosebi prin tinereţea relativă a actualului relief al României – finisat în ciclul alpin. cutată şi înălţată. Adoptăm tratarea pe scurt a reliefului tectono-structural la nivel de ţară şi apoi tratarea categoriilor de forme structurale pe regiuni. Din ce formă de relief provin Insula Şerpilor şi arealul său submers ? (Dintr-un inselberg cu pediment de tip dobrogean). dar şi prin varietatea structurilor şi rocilor care apar la zi.

92 Tabelul 1 Universitatea SPIRU HARET .

Câmpiile subdeluroase ş. Alături de cueste apar şi văi structurale. domuri. Relieful structural din podişuri Este cel mai extins relief structural. Cuestele mici sunt impuse în mod obişnuit de straturi dure mai subţiri. mai tipice apar pe Coasta Iaşiului. chiar peneplene exhumate etc. forme de dom. sectoare din Başeu şi Jijia. înclinate spre sud-est. Prutul. sau structuri tipice de platformă (Dobrogea de Nord şi Centrală). Cele mari au înălţimi de 100-400 m.). Bahluiul. Cuestele formează fronturi şi frunţi abrupte. cu precădere pe structurile monocline. depresiuni subsecvente şi înşeuări structurale. pe alocuri şi înălţări (Burnasul. deşi sunt forme de acumulare fluvio-lacustre. Indiferent dacă stau pe platforme. Sitna. Vasluiul ş. Văile consecvente. Aproape la fel de mari sunt şi coastele Hârlăului şi Ibăneştiului (care au şi câte un abrupt petrografic spre Câmpia Moldovei) şi Coasta Bârladului superior şi cea a Racovei (nordul Colinelor Tutovei). Racova. punând în evidenţă dealuri şi forme structurale specifice: cueste. Ridicările au condus la accelerarea eroziunii în adâncime. 93 Universitatea SPIRU HARET . intermediar. sau chiar de orogen (Podişul Mehedinţi şi Dealurile de Vest). dominant monocline sau cvasiorizontale. Cea mai cunoscută este Coasta Iaşului (Repedea) pe dreapta Bahlui-Bahluieţului cu o denivelare de 400 m. suprafeţe tabulare. Au înclinări de 5-200. În cadrul lor se mai manifestă însă parţial şi mişcări subsidente. iar cele mici sub 100 m. văi structurale. au fost aduse la stadiul de câmpie şi prin mişcări reduse de ridicare până la puţin peste 0-150 m. Bârladul în avale de Negreşti şi afluenţii de stânga ai Bârladului superior (Podişul Central). Dragomirna (şi pe alţi afluenţi de stânga ai Sucevei). Suportul: monoclinul straturilor badenian-romaniene. ca şi pe unele porţiuni ale văilor Bahluiului superior şi Jijiei. Podişul Moldovei Este podişul cu cel mai reprezentativ relief de cuestă. Başeul. În rest sunt suprafeţe de eroziune ce retează mai multe straturi şi nu unul singur. domină ca lungime. fără a fi totdeauna tipice. mai extinse în Podişul Central Moldovenesc. Văile structurale subsecvente mai evidente sunt: Prutul (pe graniţa de nord).a. sau pe orogen. Bârladul superior. chiar discontinui şi se situează lângă râuri secundare. dar dense. Exemple: văile din Colinele Tutovei.Podişurile (inclusiv Dealurile de Vest) au ajuns la altitudinile actuale prin ridicări tectonice mai reduse ale unor unităţi de platformă sau intermediare (Podişul Transilvaniei).a. Jijia. uneori gresii şi conglomerate). Văile obsecvente sunt scurte. Câmpiile. formând adevărate peisaje structurale. Spinările cuestelor sunt destul de restrânse. dar şi dure (calcare sarmatice. Dealul Mare-Hârlău şi podişurile Dragomirnei şi Fălticeni. sub formă de eroziune diferenţială. interesează structurile de suprafaţă. cute diapire (Transilvania). Miletinul. Depresiunile subsecvente se întâlnesc la Rădăuţi. cu straturi moi. dar uneori acestea au şi cute largi. pe platforme sau intermediare (Câmpia de Vest). afectând total sau parţial toate podişurile.

Dersca. apoi monoclin şi domuri. influenţe petrografice specifice etc. cute diapire. Podişul Târnavelor (diapir şi cute în vest. prezintă asemănări parţiale cu Podişul Moldovei (cueste). Ruginoasa). între care domuri. ca dominantă a reliefului structural. În cuvetă s-au format benzi structurale aproape concentrice. În sens regional. cu Subcarpaţii Moldovei (Subcarpaţii Transilvaniei). deoarece petrografic domină rocile moi. prin „alunecări” pe această placă. Către Munţii Meseş s-a format depresiunea de contact. dar şi pe un anticlinal. vechi cursuri de râu. Capuşul. Podişul Someşan se remarcă prin şiruri puternice de cueste pe calcare eocene. Podişul Sucevei. iar la Leghia (est de Huedin. impuse de împingeri dinspre est sau şi din vest. straturile mai noi de peste placa de sare a cuvetei au suferit cutări diapire. în care s-au format cueste mai reduse. O primă diferenţiere tectono-structurală se face între Podişul Someşan şi cuveta propriu-zisă. cât şi în nord (Culmea Prisnel . est şi nord şi domuri centrale.Şeile structurale sunt pe stânga Siretului (Lozna. diapir pe laturile de est. aceste structuri nu sunt însă bine evidenţiate în forme structurale tipice. deoarece stă pe un fundament orogen de interferenţă şi a suportat influenţe tectonice variate ale ramurilor carpatice vecine. Între cele două subunităţi (de sud şi nord). şi eroziune diferenţială după ridicări) şi aliniamentele depresionare de contact (în sud şi vest. atât în sud (şirul Huedin-Păniceni-Cluj). impuse de gresiile oligocene. la contactul cu Meridionalii şi Apusenii). în bazinul Nadeş) s-a sculptat cea mai frumoasă butonieră de dom din România. vest şi nord şi domuri spre interior). cu monoclin pe margini (mai puţin în est). Câmpia Moldovei. dar are şi multe aspecte specifice. fiind socotite. Bucecea. iar straturile cuvetei centrale resimt şi influenţele tectonice ale platoşei de sare (badeniană). Câmpia Transilvaniei (roci moi. spre Someşul Mic apare un abrupt structural la contactul cu aliniamentul diapir al Câmpiei. Podişul Transilvaniei Este mult mai complex structural. cute diapire pe laturile de vest. 94 Universitatea SPIRU HARET . cute diapire şi alte complicaţii locale. depresiuni de contact. Structurile amintite plus petrografia au impus următoarele subregiuni structuralmorfologice: Podişul Someşan (monoclin eocen-miocen). Almaş-Agrij. Nadeşul şi parte din Someşul Mic. cu rol de lubrifiant. cu Muscelele Argeşului (Muscelele Năsăudului). Subcarpaţii Transilvaniei (anticlinale şi sinclinale nivelate în preponţian. partea centralestică are straturi mai noi şi mai moi. Colinele Tutovei şi. domuri sau sinclinale largi. pe ultimul loc. se poate face următoarea clasificare: Podişul Central. Crişul Repede (la Huedin). În relief. plus straturi foarte groase de nisipuri uşor cimentate). În timp ce primul şi-a finisat structura monoclină la mijlocul miocenului şi a fost exondat mai devreme. uneori. Ca relief structural.Podişul Boiu Gâlgău – cuesta Lăpuşului). dispuse în arcuri curbate către vest. Someşul (Dej-Jibou) şi chiar parte din Lăpuş (în defileu) sunt văi subsecvente. calcarele marnoase burdigaliene şi tufurile miocene.

Anumite abrupturi structurale s-au format sub straturile de tufuri. Alba Iulia-Turda. Târnave. aici se remarcă câteva interfluvii principale orientate est-vest. Sibiu. monoclin şi diapir (Ocna Mureş-Ocna SibiuMiercurea Sibiului). Subcarpaţii Transilvaniei nu reprezintă forme direct tectonice (ca Subcarpaţii). Acestea sunt depresiunile: Făgăraş. Se diferenţiază însă destul de mult sectorial: Subcarpaţii Homoroade – Târnave – Mureş au văile depresionare săpate în anticlinale (Hoghiz-Homorod. toate au pâraie radiar-convergente. Mai des apar şi mici poliţe şi brâne. De aceea. Huedin. şi două interioare. Cetatea de Baltă ş. iar în sudul Podişului Hârtibaciului est-vest. 95 Universitatea SPIRU HARET . în spatele căreia este Depresiunea Dumitra). Sălişte. opuse celor petrografice. chiar începuturi de butoniere şi de cueste mai ales în est (Teaca-Sărăţel). cu excepţia celor din Podişul Secaşelor. falia Peceneaga-Camena şi Capidava-Ovidiu. Pe planul al doilea se evidenţiază structurile specifice fiecărei subregiuni. care impun abrupturi. alte domuri sunt traversate de râuri. Vlaha-Hăjdate. Muscelele Năsăudului (monoclin). dar mai puţin tipice. ceea ce le conferă şi caracter de depresiuni subsecvente. trepte. uneori amplificate de om ca agroterase. de tip culoare (Mureş. Pe versanţi apar şi mici umeri structurali. Sunt de două tipuri: principale şi mai mari (orientate est-vest) şi secundare (cu orientări diverse). Corund-PraidSovata) şi dealurile pe sinclinale acoperite cu aglomerate vulcanice). cu văi similare şi foarte largi. Iara. Culoarul Gilău-Căpuş. care împart podişul în trei subregiuni. Depresiunea complexă Bistriţa-Budacu. Podişul Târnavelor are domuri. Subcarpaţii Lăpuşului (similari celor Moldoveneşti). Cueste arcuite apar pe domuri (impuse de nisipurile ponţiene uşor cimentate şi cu spinările pe straturile de marne). care reduc oarecum eroziunea şi au făcut ca altitudinile să rămână mai ridicate decât în Câmpie. dar mai importantă este dominarea straturilor groase de nisipuri uşor cimentate. ci de inversiune – depresiunile sculptate în anticlinale diapire. Cuestele se dezvoltă mult. sau nisipurile sarmaţiene uşor cimentate. sub gresiile subţiri badeniene. Toate au pe una din părţi abrupturi structurale. ca la Deleni şi Bazna. mai line. Filitelnic. Hârtibaciu). iar şirurile de dealuri sunt pe sinclinale (au unele similitudini cu Subcarpaţii Moldovei). poliţe. Relieful structural se întrevede numai prin uşoarele asimetrii ale interfluviilor. Apold-Secaş..a. Subcarpaţii Bistriţei au mai puţine caractere structurale subcarpatice (se impun Piemontul Călimanului. Cuestele secundare au o densitate mare şi sunt aliniate mai ales nord-sud. Depresiunile marginale de contact sunt tipice sub Meridionali şi Apuseni.Câmpia Transilvaniei este formată din roci moi. deşi în vest (DejTurda). În unele domuri s-au fixat bazinete de râu şi sate. Culmea Şieului plasată în parte pe un anticlinal şi Cuesta Năsăudului. ca la Nadeş. nord (Dej-Beclean) şi est apar cute diapire. Podişul Dobrogei În prim plan structural se remarcă patru falii principale: două în lungul Dunării (spre Câmpia Română şi Deltă). Odorheiu Secuiesc. ca şi Câmpia Moldovei. iar în partea central-sudică sunt domuri. Almaş-Agrij. putând fi continuate din arealul Cuvetei Transilvane şi pe marginile dinspre Apuseni ale Podişului Someşan.

pe structuri semiorizontale. determinând văi consecvente (Jiu. Depresiunea Nalbant (situată pe un larg sinclinal. în faze tectonice apropiate. Dobrogea Centrală este o peneplenă ce retează şisturile verzi.Dobrogea Sudică are structură tabulară. Relieful interfluvial este un podiş tabular. Podişul Mehedinţi Structura de bază este dată de o bandă de calcare între două fâşii longitudinale de cristalin. Pe calcare se dezvoltă şi multe abrupturi şi mici suprafeţe structurale. văi secundare subsecvente. 1931) fiind unicat pe glob. în mare prezentând cinci unităţi: Munţii Măcinului (un început de relief apalaşian.). Dobrogea de Nord este foarte complexă structural. sau de contact petrografic. 96 Universitatea SPIRU HARET . Argeş etc. cu unele cueste. Olt. Nadanova. Crucea. Pe alocuri se interferează cu muntele sau cu piemonturi externe. Podişul Getic Pătura sa piemontană înclină către sud. În spatele barei calcaroase s-a format un şir de depresiuni de contact (Zăton. cu mici excepţii în calcarele mezozoice ale sinclinalului Casimcea-Midia. Subcarpaţii au o structură marginală de orogen. Structura nu se impune evident în relief. dar către Subcarpaţi apare o puternică cuestă festonată. străpuns de polii. Relieful structural din Subcarpaţi Ca şi Carpaţii. Spre mare. Dealurile de Vest Au numai reliefuri structurale incipiente. Coşuştea ş. după Emm. la nord de linia Capidava-Ovidiu. dar diferite de la un loc la altul. Balta. Mihail Kogălniceanu). cu versanţi abrupţi şi în trepte. unele sinclinale suspendate şi mici platouri structurale). ca Slava Cercheză. Nicolae Bălcescu. mai precis de avanfosă. Podişul Niculiţel (curgeri de diabaze. cu firide de abraziune. Cireşu). alteori numai loess. Gălbiori. Subcarpaţii reprezintă un relief structural-tectonic complex.). Cuesta Getică. de Martonne (1907. lângă multe văi secundare. imprimată de platoşa carstificată a calcarelor sarmatice. un lacolit granitic. Colinele Tulcei sau Cataloi-Dunavăţ (unele influenţe ale sinclinalelor şi anticlinalelor în alinierea şirurilor de inselberguri) şi Podişul Babadag (un sinclinoriu de calcare. în spatele unui şir de movile calcaroase s-a format şi un şir de mici depresiuni de contact (Horia. doline şi văi cu aspect de canion miniatural. În sud. S-au născut pe fâşia internă a avanfosei. care determină aliniamente de cueste est-vest. cum este Camena. ca un ultim val carpatic. abruptul structural evidenţiază uneori calcarele. mai ales în Podişul Silvaniei. în special în vest (Huşniţa. dar nivelată prin pedimentare). Ponoarele. dar mai ales cueste. Stupina.a. falii şi cute). toate au accentuat o caracteristică tectonică – varietatea pe distanţe reduse. văi şi depresiuni subsecvente. Acestea din urmă se găsesc în stadiu incipient în tot podişul. Adăugând şi eroziunea acerbă.

Tabelul 2 97 Universitatea SPIRU HARET .

Subcarpaţii Olteniei sunt cei mai mici subcarpaţi (333-769 m) şi cei mai puţin cutaţi. care fac legătura cu piemontul. pe Olteţ). acestea se pot ridica sau coborî în brahianticlinale sau brahisinclinale. La acestea se adaugă stadiile diferite de evoluţie. alteori straturile se ridică monoclin fără a fi cutate etc. Tipurile de forme structurale se pot grupa în două categorii: relief tectonostructural (sau iniţial) şi relief structural derivat (tabelul 2). Profil schematic prin Subcarpaţii Olteniei: Cr = cristalin. şi un şir de dealuri de anticlinal (fig. detaşat din piemont. Între Jiu şi Gilort mai apare ca specific Dealul Bran (333 m). Culmile (muscelele) sunt orientate nordsud (consecvente). dealurile se înalţă. iar la sud de Măgura Slătioarei şi până către Olt se înşiruie şi culmi orientate nord-sud. acest stil tectono-structural se complexează local şi regional foarte divers. ambele relativ paralele cu rama montană. între Olt (Bistriţa Vâlcii) şi Dâmboviţa (Bughea). 25. La est de Jiu. cuta anticlinală apare evidentă în Dealul Săcel (570 m). În principal se compun dintr-un uluc subcarpatic. se pot lipi de marginea muntelui. chiar mici depresiuni (Alunu-Berbeşti. dar având cueste unghiulare pe cumpene (fig. între Tismana şi Horezu (Depresiunea Olteană). mult mai înalte). în sudul său se află Depresiunea subsecventă Cioiana-Ţicleni. iar la nord de Bran s-a lărgit mult Depresiunea intracolinară Tg. 25). Apar totuşi şi complicaţii. Împreună cu muscelele din nord formează Subcarpaţii Vâlcii. în Măgura Slătioarei (769 m) şi la Ocnele Mari-Ocniţa (o butonieră de diapir). se pot depărta formând cuvete. care evidenţiază forme primare sau derivate. Între Bistriţa Vâlcii şi Olt se produce o interferenţă cu Muscelele Argeşului (sunt Muscelele Vâlcii. Astfel. Mc = miocen. se remarcă prin monoclin şi roci mai vechi în fâşia nordică şi o cută anticlinală între Bughea şi Dâmboviţa (Dealurile Măţăului). Într-un tratat de geografie regională este mai indicată însă diferenţierea regională complexă. care ocupă fâşia de sub munte până la depresiunea Păuşeşti-Măglaşii (pe valea Olăneşti). JiuCărbuneşti. cuta anticlinală este slab evidenţiată. apar falii locale sau chiar mici horsturi şi grabene. Q1 = pietrişuri. Paralel cu 98 Universitatea SPIRU HARET . La vest de Jiu. se intercalează cute diapire. la sud de care se extind subcarpaţii cutaţi de la Ocnele Mari. pot apărea 2-7 şiruri structurale. Pl = Pliocen.Modelul general porneşte de la şiruri de depresiuni impuse de sinclinale şi şiruri de dealuri determinate de anticlinale. sau pinteni montani. dealurile sunt joase (350-400 m). axat pe un sinclinal. Q2 = aluviuni şi terase Muscelele Argeşului. Dar. Fig. 26). În sudul acestor dealuri s-au format înşeuări de contact cu Podişul Getic. iar în sudul lor s-a sculptat o depresiune de contact cu Podişul Getic (lărgită de râul Tismana şi de Jiu).

Schitu Goleşti – toate urmate de o şosea). în care apar şi roci cretacice şi paleogene montane. iar cele secundare sunt subsecvente. Râul Doamnei şi. şirul sudic se află la contactul cu Piemontul Getic (le urmează şoseaua care pleacă de la Olt pe la Tigveni şi Curtea de Argeş. Cosminele. he = helveţian. Nucşoara-Corbi. Râul Târgului şi Argeşel). Degeraţi. în parte. m = meoţian. ol = oligocen. ambele şi pe un sinclinal). care se lipesc de munte şi sunt alungite nord-sud (Bărbuleţu. mai ales la vest de Prahova (Subcarpaţii Dâmboviţei). Plaiurile Bertei). Vâlsan. 27). Nordul muscelelor prezintă dealuri masive (roci mai dure). aici. spre Groapa Oii. între care Chiciora (1218 m). Cândeşti. Subcarpaţii Prahovei (între Dâmboviţa-Teleajen) au un relief dominant delurosmasiv. Argeş. culmile sunt mai netede. Ciuha. Fig. Albeşti-Bughea şi Câmpulung. Berevoieşti. Măţău. uneori ajungând până în câmpie (Dealurile Vulcanei. Subcarpaţii Curburii sunt cei mai complecşi structural şi ca relief şi se subîmpart în trei subsectoare (despărţite de văile Slănic-Buzău şi Teleajen-Cricovul Sărat). e = eocen. d = dacian. marcate şi de cueste: şirul nordic este la contactul cu muntele (Jiblea-Sălătrucel. Văile principale sunt consecvente (Topolog. Ţintea. p = ponţian.muntele şi cu Podişul Getic s-au format trei şiruri de depresiuni subsecvente şi de contact. alungite tot nord-sud (Culmea Doftanei.26. b = burdigalian. Bezdead). RobaiaDomneşti. dar în sud se termină cu un aliniament est-vest de măguri axate pe un anticlinal (Băicoi. Între Prahova şi Teleajen (Subcarpaţii Teleajenului) se separă un subsector ce are şi influenţe dinspre Subcarpaţii Buzăului. dar şi acestea se diferenţiază local. 99 Universitatea SPIRU HARET . Q = cuaternar Între Bughea şi Dâmboviţa se ridică o cută anticlinală ce trece prin dealurile Ciocanu. de unde acestea se restrâng către est) şi un şir median la contactul miocen-pliocen (Şuici-Cepari. Culmile Sultan-Teişu). Profil schematic prin Muscelele Argeşului: Cr = cristalin. Slănic. Bughea. Albeşti de Argeş. lv = levantin. Sălătruc. Au cute mai multe. Tot aici numărul şirurilor de bazinete depresionare se reduce la trei şi ele sunt mai largi. cu interferenţe montane etc. faliate. mai rar obsecvente (fig. cu masive deluroase puternice. cu caracter tipic subcarpatic (Subcarpaţii Măţăului). mai puţin ordonate. Arefu. Bucovel).

6 = Muscele joase reunite sub formă de culoar intradeluros. 7 = Culmea submontană Piatra. Subcarpaţii Măţăului: 1 = Limita Subcarpaţilor Măţăului. 2 = Limita de tip cuestă. spre Piemontul Getic – Cuesta Getică. 4 = Dealuri subcarpatice. 5 = Dealuri (muscele) de legătură spre culoarul şeilor.Fig. b = culmi în cadrul depresiunii). Posea) 100 Universitatea SPIRU HARET . 3 = Depresiune subcarpatică (a = depresiune propriu-zisă.27. 8 = Depresiuni de contact cu Piemontul (Gr.

Se remarcă mai ales prin pătrunderea a doi pinteni şi două cuvete montane în Subcarpaţi (fig. 28). Cel de-al cincilea şir de mici bazinete se află în cadrul aliniamentului dealurilor sudice axate pe un sinclinal cu romanian în ax (Şotânga. au cea mai mare complexitate din toţi Subcarpaţii. 101 Universitatea SPIRU HARET . Păstrează sau au căpătat în timp multe caractere tipic subcarpatice. plus un mic şir de butoniere în dealurile Istriţa-Dealu Mare-Ceptura. Al patrulea şir este pe un sinclinal pliocen. Şirul al treilea. de unde trece în şirul anterior Telega-Vălenii de Munte. Apostolache-Sângeru. Breaza. între care paralelismul culmilor şi al şirurilor de depresiuni. Slănic. de interferenţă munte-Subcarpaţi. Cislău. despărţite de valea Buzăului. anticlinalul se pierde în golful Floreşti-Băicoi. la sud-est de CislăuSângeru se află Culmea Ciolanu-Cerbu (pe anticlinalul Ciuta-Lapoş). Al doilea şir de mici bazinete (intradeluroase) este axat în parte pe un sinclinal eocen: Gura Bărbuleţului. cei mai laţi. iar în est de Prahova apar Cornu. Moreni. Unguriu-Cerbu). Pe cuveta-sinclinal de Calvini se înşiruie trei depresiuni (Gura Vitioarei. Vărbilău şi Vălenii de Munte. calcare. cu un relief structural derivat foarte divers. Cărbuneşti-Şiomari şi Pătârlage). Runcu. Urmează şirul al cincilea de depresiuni. Pucioasa. Nişcovul. mai ales pe oligocen. din vest. Subcarpaţii pintenilor şi ai cuvetelor. în sudul lor fiind Culmea Salcia pe un anticlinal (se prelungeşte spre Teleajen până la cuesta Coada Malului). Glodeni şi la est de Prahova. Talea şi Comarnic. mărginită la sud de pintenul de Homorâciu. Mislea-Podeni. Râul Alb. Urmează şirul depresionar al cuvetei Văleni-Drajna-Chiojdu limitată în sud de pintenul de Văleni sau Culmea Priporului. Gorgota. influenţa puternică a tectonicii şi petrografiei şi cel mai mare număr de şiruri de depresiuni intracolinare şi de culmi deluroase. Şirul submontan este slab evidenţiat (pe un sinclinal şi un anticlinal ce conţin şi cretacic montan) în bazinetele depresionare de la Bărbuleşti.Pe acest fond deluros. Bertea. la care au contribuit şi desele apariţii de roci mai dure (gresii. în est. Se diferenţiază în două subsectoare. Bezdead. Pietroşiţa. la est de Prahova continuă cu bazinetele depresionare Frăsinet. Brebu. Buciumeni. dar şi prin alte cuvete intradeluroase care mai păstrează pietrişuri piemontane (Calvini. formate dominant pe segmente sinclinale. Măneciu. se compune din micile depresiuni: Izvoarele (pe Dâmboviţa). Cocorăştii Caplii) şi pe un anticlinal salifer cu lărgiri locale la Aninoasa. dar şi de contact petrografic şi pe anticlinale. dar subordonată unor paralelisme evidente nord-est – sud-vest (arealul pintenilor) şi est-vest (Culmea Istriţa-Ceptura şi depresiunile Nişcov-SângeruApostolache-Podeni). Edera de Jos. Ruşavăţu-Cislău. conglomerate) şi eroziunea diferenţială acerbă. Ocniţa. Telega. Cea mai nordică este cuveta Măneciu-Ceraşu. Câmpina. Cosminele. Subcarpaţii Buzăului (Teleajen-Slănic) sunt cei mai complecşi ca tectonică şi relief. Al patrulea şir depresionar s-a fixat în mare tot pe o cuvetă (Sângeru-Cislău) şi cuprinde depresiunile: Măgurele-Podeni. dar apare şi o butonieră de anticlinal (Schela-Glodeni). Valea Lungă. situată numai în est pe un sinclinal unde trece în şirul depresionar anterior (Sângeru-Apostolache-Podeni). În sens transversal se întâlnesc 5-7 şiruri de depresiuni. Doiceşti. şi cuprinde bazinetele: Vulcana-Pandele. se pot observa şi 4-5 şiruri de bazinete depresionare restrânse (până la Prahova). Vulcana-Băi.

între Buzău şi Slănic. pe Valea Buzăului. Dâlma-Botanu şi Bocu). sau subcarpaţii interni (Ursoaia-Blidişel. 102 Universitatea SPIRU HARET . În fine. butoniera Bucovelu. 2 = Fliş paleogen. Călugăreni. se ridică trei masive deluroase. în cadrul căreia s-au format câteva butoniere. La contactul cu muntele apare un şir de înşeuări şi bazinete (Sibiciu. Şi mai la sud sunt dealuri de monoclin (Dealurile Pâclelor). ridicând numărul şirurilor depresionare la şapte (fig. alungită est-vest pe un anticlinoriu. iar pe anticlinal. Mai la sud. Pârscov şi Unguriu. sunt ceva mai simpli. Colţi. Rotari. 28. sau subcarpaţi externi. Sfinţeşti şi Viespeşti. un şir de butoniere Berca-MurătoareaPâcle-Beciu şi cuestele limitrofe. mai apar două lărgiri depresionare pe sinclinale locale. Pintenii paleogeni şi cuvetele miocene din Subcarpaţii de Curbură: 1 = Fliş cretacic. 3 = Formaţiuni miocene Dar. în cadrul cărora apare şi un anticlinal (Berca-Arbănaşi) la nord de care se înşiruie un culoar depresionar. Lopătari). Răteşti-Grabicina. Bozioru. pe prelungirea cuvetei de Calvini. şi la vest de Cricovul Sărat. în estul Dealului Ciolanu-Cerbu.Fig. Subcarpaţii Dâlma-Blidişel. Brăeşti. Sărata Monteoru. 29). aceşti subcarpaţi se termină spre câmpie prin Culmea Istriţa-Dealul Mare-Ceptura.

29.Universitatea SPIRU HARET Fig. Posea) 103 . Aliniamente morfostructurale în bazinul subcarpatic al Buzăului (Gr.

996 m). Cuprind trei depresiuni mari. Depresiunile sunt pe sinclinorii nivelate prin eroziune: Tazlău-Caşin. Plopu-Odobasca-Poiana Cristii. Dumitreşti. Subcarpaţii Moldovei sunt cei mai vechi (straturi miocene). Budei. Lozii. cu cele mai largi spaţii depresionare (circa 50%). Ghergheleu. Bistriţa şi TazlăuTrotuş. Profil schematic prin Subcarpaţii Vrancei: Ct = cretacic. mai ales către munte: Lopătari. 31). Momâia. Depresiunea Vrancei (Nereju-Năruja şi Bârseşti-TulniciNegrileşti) şi Soveja. înşeuări şi depresiuni. Bisoca. Qp3 = pleistocen superior Şirul de sub munte se compune din bazinete. Pg = paleogen. 30. Qp1-2 = pleistocen inferior şi mediu. Pl = pliocen. Toate sunt relativ oblice pe munte şi paralele cu râurile Moldova. către est aceste dealuri se lăţesc mult pe monoclin sarmato-pliocen. Câmpuri-Răcoasa (aceste depresiuni seamănă oarecum cu cele din sudul Muscelelor la contactul cu Piemontul Getic). Mc = miocen. Fig. sm = sarmaţian. Roşu. cei mai evoluaţi şi mai simpli.Subcarpaţii Vrancei sunt cei mai apropiaţi de tipul clasic de subcarpaţi. Gârbova (979 m). Şirul depresiunilor intracolinare subsecvente şi de contact (cu straturile piemontane) începe de la râul Râmnicul Sărat şi sunt: Buda-Deduleşti. Mera (pe Milcov). axate în principal pe un sinclinal delimitat de falii. Deleanu. două culmi deluroase principale şi un larg culoar de contact cu Podişul Moldovei. Piemontul Zăbrăuţi. Şirul dealurilor externe stă pe monoclin piemontan şi are aspect de cueste: Blăjani. Culmile subcarpatice principale corespund unor anticlinorii. Măgura Odobeşti (hogbac. Căpăţânii. Răchitaşu. Dealurile subcarpatice care închid depresiunile de mai sus sunt impuse de câteva cute dominate de un sinclinal şi delimitate de falii inverse: Bisoca-Ulmuşorul. 30). având şi cueste incipiente. dar formate din roci dure (conglomerate şi gresii): Pietricica (plus Chicera 104 Universitatea SPIRU HARET . Ouşoru. Răiuţi. Răchitaşu Nerejului. Vidra. Prezintă câte două aliniamente de depresiuni şi două de dealuri (fig. BistriţaCracău şi Neamţ-Topoliţa (fig. Niculele (toate bazinete). Jitia.

31. sm = sarmaţian. Categoriile genetice morfostructurale Aliniamentele carpatice sunt cele ordonate de factorul tectono-structural şi sunt ierarhizate pe trei niveluri: forma de cerc a Carpaţilor Româneşti. Mc = miocen. toate cele trei niveluri au fost impuse de aliniamentele de ciocnire ale plăcilor. ca şi în Subcarpaţi. a pânzelor de şariaj şi în parte a faliilor. plus dealurile Corni-Chicera-Runcu). Relieful tectonostructural începe cu forma de cerc a Carpaţilor (geneza sa fiind tratată la „Sistemul geomorfologic românesc”). uneori combinate. (tabelul 3). atât tectono-structural. Q = cuaternar Relieful structural din Carpaţi Carpaţii reprezintă cele trei tipuri de orogen. lărgit prin deplasarea celor două râuri către podiş. Culoarul Moldova-Siret are caracter subcarpatic de contact cu podişul. aliniamentele ramurilor sau principalelor sectoare (ambele tratate la „Sistemul geomorfologic …”) şi aliniamentele de masive. depresiuni şi abrupturi marginale. sau a lăsărilor şi ridicărilor unor compartimente. dar în principal cu alte forme şi cu altă ordonare spaţială. 2002) pe trei categorii genetice (aliniamente carpatice. 105 Universitatea SPIRU HARET . Profil schematic prin Subcarpaţii Moldovei: Pg = paleogen. urmată de direcţionarea ramurilor etc. de asemenea. Ambele grupe de forme au fost tratate de Grigore Posea (Geomorfologia României. culmi.Mare) şi Pleşu (911 m. În esenţă. văi longitudinale şi forme de amănunt). respectiv de alinierea geosinclinalelor şi apoi a orogenelor care au determinat orientarea cutelor principale. enumerate în tabel. Fig. iar relieful structural este bine reprezentat. dar şi pe trei unităţi regionale (sau peisaje carpatice morfostructurale). Formele structurale derivate sunt. cât şi structural derivat.

faliile marginale au determinat şi cele mai mari abrupturi. În Munţii Banatului şi în Apuseni apar tot structuri în blocuri. dar cu altă origine. cutele 106 Universitatea SPIRU HARET . Olt. ca şi depresiunile corespunzătoare. Moldoviţa. ceea ce a dus la schimbarea structurii morfotectonice: aliniamentul extern curbat (format din masive şi clăbucete). complicată cu fliş şi eruptiv intern şi.Tabelul 3 Relieful structural carpatic Relief tectono-structural Forme derivate • • • • • • • • forma de cerc segmentat a lanţului carpatic direcţionarea ramurilor carpatice. deci. Siriu ş. depresiuni şi văi longitudinale. În Meridionali s-au conturat trei masive-bloc. sau în Banat (Nera – paralelă cu falia Almăjului) şi Apuseni (Crişurile pe grabene şi Arieşul). poliţe.a. brâne (pe versanţi) butoniere (resturi foarte rare) În Carpaţii Orientali. depresiuni suspendate) abrupturi de contact (detaşate prin eroziune) trepte. cu alte ordonări structurale: trei trepte altimetrice intersectate de Depresiunea Bozovici în Banat. izvoarele Moldovei. iar în Apuseni un mozaic cu multe horsturi şi grabene. conforme cutelor cristalinului getic şi autohton. formate din masive. a culmilor şi masivelor relieful de horsturi şi grabene abrupturi marginale de falie cueste şi hogbacks-uri tectonice văi longitudinale aliniamente depresionare culoare tectonice • • • • • • • • • cueste şi hogbacks-uri de eroziune sinclinale suspendate suprafeţe structurale văi structurale depresiuni de contact relief discordant (chei epigenetice. aliniate E-V. Bistriţa. dar cu o fragmentare diferită şi mai accentuată. sunt reduse la Curbură (Bâsca. La Curbură rămân numai trei aliniamente.). sedimentarul mezozoic de pe cristalin. Tarcăul ş. Mureş-Gheorgheni.a. Văile longitudinale. culmi (obcine). ca şi în Meridionali (Lotru-Jiurile-Cerna). Formele structurale derivate prezintă aspecte şi asocieri diferite în funcţie de următoarele structuri şi formaţiuni: fliş. s-au fixat pe contacte tectono-petrografice şi domină în Orientali (Vaser şi Iza. un culoar depresionar linear (Rucăr-Braşov-Oituz) şi un aliniament de obcine în nord.). tectonica a impus cinci aliniamente paralele (NV-SE).

Penteleu. Postăvaru. se extind pe aliniamentul Obcina Lucina-Rarău şi Hăşmaş-Bicaz. contacte tectonice şi petrografice etc. pereţi abrupţi pe straturi semiverticale etc. cuveta de Drajna-Chiojdu ajunge. Carpaţii Meridionali şi Banatului. sinclinalul marginal este localizat în Piatra Mare. la Nehoiu şi Bâsca Rosilei. formele fiind ordonate pe trei fâşii (exclusiv vulcanismul). La Curbură. Pe straturile neogene din depresiuni apar îndeosebi cueste. iar în cadrul acestora sunt cute solzi. cueste. Bucegi şi mai puţin în Culoarul Branului şi Piatra Craiului. Pe mezozoicul de pe cristalin: cueste. chei epigenetice. Aproape toate sunt orientate NV-SE şi pe ele se aliniază principalele şiruri de culmi (obcine) şi masive. fiecare masiv fiind localizat pe un alt element structural (pânză sau sinclinale). suprafeţe structurale reduse. în rest apar masive mai mici înşirate arcuit. culmile înalte şi mai ales vârfurile sunt pe sinclinale suspendate (Nemira. Dar. Acestea.a. rupturi de pantă. ferestre. a) Fâşia flişului este formată din aliniamente paralele de pânze. depresiuni de contact.de amănunt ale cristalinului. între ele rămânând numai petice pe un cristalin mai ridicat. La sud de el. gresii. Calcarele sunt pe un sinclinal suspendat şi impun vârfuri. până la râul Harţagu. conglomerate). iar pe marginea Apusenilor. dar în Bucegi domină conglomeratele (1000 m grosime). forme de versant (trepte. anticlinale şi sinclinale. poliţe. Sunt tipice marile cueste care formează Obcina Mare (pe pânza Tarcău) şi Feredeu (pe pânza de Audia). până la orientare E-V. Peisajele structurale regionale Se grupează conform concepţiei regionale geologice în: Carpaţii Orientali şi de Curbură. care determină cueste. Bucegi şi Piatra Craiului. Ciucaş. Carpaţii Orientali şi de Curbură prezintă cel mai dezvoltat relief structural. brâne. mai ales calcarele. În fliş se întâlnesc: cueste. În Ciucaş şi Bucegi se adaugă şi straturi de gresii sau şi calcare în Piatra Craiului şi Bucegi. De la valea Trotuşului spre sud rămân însă paralele numai culmile din nordul Depresiunii Braşov. Cutele din cristalin dau praguri. dar cu orientare N-S. ordonarea acestor formaţiuni este diferită pentru fiecare regiune carpatică. peste înşeuări. Zârna. flişul şi terţiarul din depresiuni şi marginea Apusenilor.). Munţii Apuseni. Pintenul de Homorâciu (cu gresie de Tarcău) ajunge peste vârful Smeuretu. b) Sinclinalul marginal al cristalinului conţine şi straturi mezozoice. Specifice arealului cu fliş sunt şi masivele din conglomerate cretacice. Mai la sud. Goru. păstrate pe sinclinale în Ceahlău. dar continuă cu înşeuări pe un sinclinal care trece pe sub vârful Siriu. Valea 107 Universitatea SPIRU HARET . bombări şi lăsări locale. hagbacks-uri de eroziune. În Carpaţii Orientali se remarcă îndeosebi cueste şi hogbacks-uri (tectonice şi de eroziune). mici platouri structurale. mai rar pe anticlinale (Culmea Baiu). Pintenul de Văleni este o prelungire a Culmii Ivăneţu. reliefuri discordante. văi structurale. Siriu). La Curbură. asimetria obcinelor este atenuată. sedimentarul terţiar din depresiuni şi de pe marginea Apusenilor. circuri asimetrice şi începuturi de cueste şi văi structurale. Tot la Curbură apare specificul pintenilor (un fel de obcine) şi cuvetelor care pornesc din munte spre Subcarpaţi: Cuveta de Slănic ajunge în munte până la Slon. Formaţiunile generale care determină forme structurale sunt: şisturile cristaline şi sedimentarul lor mezozoic (calcare. masive ş.

. culmi-bare. Fâşia vulcanică este tratată la . flişul şi eruptivul intern al Munţilor Mureşului şi sedimentarul terţiar marginal.). cu multe culmi şi măguri 108 Universitatea SPIRU HARET . Cutele geticului. contactul getic/autohton. Aici. calcarele şi multe structuri longitudinale (vezi punctul d)). Din acest mozaic apar trei aspecte specifice: masive multe de tip horst (plus grabene). horstul Bihorului şi Vlădeasa (un fost graben umplut cu eruptiv): spre sud-vest este horstul Zarand. Bozovici. ca şi coborârile axiale ale anticlinoriilor impun limite între masive. suprafeţe structurale. Pe de altă parte. sedimentarul mezozoic suprapus şi sedimentele terţiare din depresiuni. şi epigenii marginale. c) Flişul paleogen transilvano-carpatic s-a extins în Bârgău. Pe toate apar masive uneori izolate. Haţeg-Hunedoara. valea Cernei. o serie de falii.a. La fel calcarele de pe Autohton: fâşia Polovragi-Câmpu lui Neag-Oslea-Cerna-Cazane şi fâşia de sinclinorii Sviniţa-Svinecea Mare. faliile şi intercalaţiile de roci mai dure în şisturile cristaline. iar în Trascău. straturile de gresii şi conglomerate ale cutelor au impus cueste. Exemple: peticele şi barele de calcare (uneori şi gresii şi conglomerate) de pe pânza Getică: Vânturariţa-Buila. iar spre nord. b) Geosinclinalul flişului şi eruptivului Munţilor Apuseni este al doilea specific. Oslea ş. Carpaţii Meridionali şi ai Banatului au reliefuri structurale impuse de: cutele şi faliile cristalinului. a) În masivele cristaline determinante sunt: direcţionarea cutelor. contactul getic/autohton. Masivul Leaota. c) Epigeniile marginale au rezultat din transgresiunile badenian-sarmaţianpanoniene peste un fost relief deluros al poalei Apusenilor. Se remarcă dominarea horsturilor şi dispunerea lor palmată. Cutele se grupează în anticlinorii şi sinclinorii care au impus masive diverse. umplută cu conglomerate. este pe un anticlinal cu cristalin în ax. În Munţii Metaliferi domină măgurile eruptive şi unele cueste pe straturi sedimentare.a. Codru-Moma şi Pădurea Craiului. în parte şi ale autohtonului se aliniază E-V şi NE-SV. Petroşani. Între horsturi. creste tip ciuceve (pe Cerna). către vest. butoniera Natra-Dobra (Banat) ş. abrupturi etc.Relieful vulcanic”.Dâmbovicioarei s-a fixat pe axa sinclinalului Bucegi-Piatra Craiului. sinclinale suspendate (Buila. Ţibleş. a) Fragmentarea mozaicată a cristalinului şi acoperişului său mezozoic a impus specificul de bază al reliefului tectono-structural al Apusenilor. Gura Văii (Podişul Mehedinţi). Plopiş şi Meseş. Culmea Făgăraş urmează un anticlinoriu getic asimetric. cueste. b) Relieful structural al straturilor suprapuse cristalinului este mult mai evident. dar aici se adaugă o fragmentare mai puternică. sudul Rodnei şi Depresiunea Maramureş. fâşia sinclinoriului Reşiţa-Anina-Moldova Nouă. Pui (Haţeg). Munţii Apuseni au un suport structural similar Meridionalilor. grabenele au atras hidrografia. c) Relieful structural din depresiunile intramontane este prezent în BrezoiTiteşti. în schimb. Masivul Godeanu (getic) stă suspendat pe un sinclinal al autohtonului. Similară acestor direcţii este şi despicătura văilor longitudinale Lotru-Jiuri-Cerna şi Bozovici. Culoarul Timiş-Cerna (aici apar şi chei epigenetice). văi structurale ş. iar de la masivul Poiana Ruscăi se curbează spre SV până ajung N-S în Banat.a. marcat de arcul Metaliferi-Trascău. forme specifice flişului şi eruptivului. care porneşte de la un masiv central compus din Muntele Mare-Gilău.

subsidenţe locale şi unele înălţări reduse). mai ales calcaroase. discordant. cristaline sau eruptive. Geografia fizică a României. Vad (Crişul Repede). înşirate pe sinclinalul marginal al cristalinului. • Posea Grigore (1968). Intregalde. Borzu (Crişul Negru). pinteni şi cute diapire. monoclinal. apare şi o fereastră la Briheni. În Podişul Padiş din Bihor şi în Pădurea Craiului sunt suprafeţe structurale şi începuturi de cueste. are o dublură în Culmea calcaroasă Râmeţi. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Editura Fundaţiei România de Mâine. sau „clife”. Tălagiu şi Gurahonţ (Crişul Alb). Cutele erodate din Trascău au impus la suprafaţă aliniamente de roci mai dure. Geoagiu-Râmeţi. tot aici Vârful Osoiu este un petic din pânza de Codru. s-au impus multe chei. Pe această structură discordantă s-au impus depresiuni suspendate şi chei: Turzii (Hăjdate). Geografia Carpaţilor şi Subcarpaţilor. Editura Ştiinţifică. cele mai extinse forme structurale sunt în Trascău şi mai puţin în Metaliferi. „Natura”. tabular. Buru (Arieş). probleme 1. Care sunt principalele reliefuri majore tectono-structurale din România ? (Carpaţii cu cele 5 ramuri. Bibliografie selectivă • Posea Grigore (2002). Autoevaluare – întrebări. din calcare. 4. Sibiu. d) Relieful structural comun cu alte ramuri carpatice este impus cu precădere de mezozoicul suprapus cristalinului (calcare. Sfredeluşul. Zam şi Şoimuş-Lipova (Mureş). Un fenomen aparte îl reprezintă şi clipele calcaroase însedimentate în roci mai moi care se găsesc în Trascău. Geomorfologia României. • x x x (1983). seria Geografie. falii. paralele Văii Arieşului (similare structurii apalaşiene). înălţimile munţilor Codru-Moma sunt pe un sinclinal suspendat. dar şi cu monoclin. Savu Al. eruptiv vechi şi cristalin. podişurile – fiecare cu structurile specifice. Dar. (1982). De asemenea. Piatra Cetii. 109 Universitatea SPIRU HARET .a. dar şi cueste şi văi structurale. determinate de straturile de gresii.calcaroase. Problema Subcarpaţilor în Transilvania. Mai cunoscute sunt: Vulcanul (lângă pasul Buceş). nr. Care sunt tipurile de reliefuri structurale ? (Tectono-structural. Piatra Craivii. Ardeului (Geoagiu). Vălişoara (Aiud).a. Subcarpaţii cu anticlinale şi sinclinale. conglomerate şi calcare. • Velcea Valeria (2001). apalaşian). Brădişor ş. în domuri. câmpiile forme fluvio-lacustre. Astfel. Asemenea clipe se găsesc şi în Culoarul Rucăr-Bran şi în sudul Rarăului. Peste barele dure. numite adesea „bâtcă”. bloc faliat. Geografia României I. Editura Academiei. conglomerate. • Velcea Valeria. Marca (Barcău) ş. gresii) şi de terţiarul depresiunilor. un sinclinal intern impune un culoar suspendat între Baia de Arieş-Sălciua-Băişoara (pe Iara) şi un mic platou la izvoarele Galdei. 2. mai ales în bazinul Ampoiului. Ampoiţa. Cea mai evidenţiată este Culmea Ciumerna-Bedeleu-Cheile Turzii. cutat.

8. înşeuări de contact spre Podişul Getic. 5. sinclinalul marginal al cristalinului. pinteni montani. cu 4-5 şiruri de bazinete depresionare dezvoltate pe sinclinale. Caracterele morfostructurale ale Subcarpaţilor Olteniei. Caracterele morfostructurale ale Muscelelor Argeşului. Subcarpaţii Transilvaniei – inversiuni de relief. două culmi principale şi un culoar larg de contact cu Podişul Moldovei). aliniamentele structurale din Carpaţii flişului. cuvete. cuvete. butoniere. cu 50% din suprafaţă. 5-7 şiruri de depresiuni. monoclin). 15. cute diapire. trei depresiuni. (2 falii interioare şi 2 exterioare. un şir de clăbucete. (Cei mai vechi. mici horsturi. Caracterele morfostructurale ale Subcarpaţilor Curburii. diapir. Care sunt subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei ? (Podişul Someşan – cueste. Depresiunea Braşov continuată în sud-vest prin Culoarul Rucăr-Bran şi un şir nordic de obcine). 6. văi subsecvente. cinci unităţi structurale în Dobrogea de Nord …). abrupturi de falie.3. sinclinalul calcaros Casimcea-Midia. Podişul Târnavelor – domuri. 4. dar cu vârfuri şi culmi de sinclinale suspendate. depresiunile marginale de contact – subsecvente). 9. 7. 13. 12. ataşarea unui deal piemontan – Bran. pe contacte petrografice. cute diapire. pe contactul miocen-pliocen. 3 şiruri de depresiuni – sub munte. Câmpia Transilvaniei – uşoare asimetrii de interfluvii. pinteni. dealuri de anticlinal în Subcarpaţii Măţăului). falii locale. în Dobrogea Centrală – o pediplenă pe şisturi verzi. 10. butoniera Leghia. chiar pe anticlinale. 110 Universitatea SPIRU HARET . (O cută slabă anticlinală în vest şi mai accentuată în est. la contactul cu Podişul Getic –. cele mai extinse spaţii depresionare. Subcarpaţii Vrancei – două aliniamente de depresiuni şi două de dealuri. văile longitudinale. Care sunt fâşiile structurale din Carpaţii Orientali şi de Curbură ? (Fâşia flişului cretacic şi paleogen având cute-solzi. masive deluroase înalte în nord. (Cei mai complecşi structural. ce include şi straturi mezozoice. domuri. direcţionarea diferită a celor 5 ramuri. dintre care unul pe monoclin piemontan). Caracterele structural-morfologice ale Dobrogei. Care sunt categoriile genetice morfostructurale ale Carpaţilor ? (Forma de cerc. Care sunt complicaţiile structurale din Subcarpaţi ? (Brahianticlinale. flişul paleogen transilvano-carpatic şi fâşia vulcanică). formele structurale derivate). interferenţă cu muscele între Bistriţa Vâlcii şi Olt). Care este specificul structural-tectonic al Carpaţilor de Curbură ? (Un şir curbat format dominant din fliş. monoclin. (Culmi pe monoclin. masivele bloc din Meridionali. un şir de mici depresiuni suspendate în sud. şei structurale). Relieful structural din Podişul Moldovei se remarcă prin următoarele forme: (Cueste. Care elemente geologice impun reliefuri structurale în Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului ? (Masivele cristaline împreună cu faliile şi cutele lor caracteristice. cu trei subsectoare: Subcarpaţii Prahovei cu dominantă de masive deluroase lipite de munte. trepte tectono-structurale în Munţii Banatului şi un mozaic de horsturi şi grabene în Apuseni. structură tabulară în sud. văi structurale. 14. Subcarpaţii Buzăului – cei mai complecşi. Caracterele morfostructurale ale Subcarpaţilor Moldovei. Care este modelul general al reliefului subcarpatic ? (Depresiuni de sinclinal şi dealuri de anticlinal). 11. depresiuni subsecvente.

în masivele hercinice (sau mai vechi) din Carpaţi. loess. 1969). Relieful dezvoltat pe cristalin. Crişul Repede la Ciucea etc. cum ar fi sedimentele din depresiuni). Docnecea. secete. pe gresii. masive mici (Locva.). dar şi pe timp scurt (anotimpuri. cupole (Poiana Ruscăi.). conglomerate. sunt rocile sedimentare (85%). În conturarea reliefurilor petrografice. relieful pe cristalin etc. (1974). gneisele. impunând peisaje petrografice (exemple: carstul. Lăpuş.cu martori insulari de tip piramidal. Vlădeasa). Bojoi (2000). Versanţii din etajul cu pădure sunt rectilini. ca varietate şi extindere în suprafaţă. De obicei.despicătura longitudinală Loviştea-Lotru-Petroşani-Cerna-Bozovici. dar în etajul alpin 111 Universitatea SPIRU HARET . se deosebesc următoarele tipuri de reliefuri petrografice: pe cristalin. Preluca. sau ca defilee şi chei (Porţile de Fier. dar şi de explozie şi acumulări vulcanice. 16. Şimleului. ploi torenţiale. Văile şi versanţii sunt în formă de V. măgurile vulcanice din munţii Almăj şi Metaliferi). Aceste roci se găsesc în soclul platformelor. masive ca structură. RELIEFUL PETROGRAFIC Varietatea mare a rocilor care apar la zi şi condiţiile schimbătoare morfoclimatice au impus un mare număr de reliefuri petrografice. duritatea rocilor şi orogeneza alpină au impus masive de diferite forme şi altitudini. I (1983). Valeria Velcea (2001). granitele şi chiar eruptivul banatitic din Apuseni şi Banat. Jiu. Relieful vulcanic îl tratăm aparte. Geografia României. vol. Turnu Roşu-Cozia. sinteze la nivel de ţară se găsesc la: Grigore Posea şi colab. argile şi marne. relief carstic. cum sunt aliniamentele de tip apalaşian. clipele calcaroase şi reliefurile structurale comune cu alte ramuri carpatice. Cozia. Care elemente geologo-tectonice şi morfologice impun specificul structural în Apuseni ? (Fragmentarea mozaicată a cristalinului şi a acoperişului său mezozoic. au formă de: masivebloc (cele din Meridionali. Densitatea formelor specifice anumitor roci se distribuie adesea pe suprafeţe mari. dar şi cea din Măcin. obcine (Mestecăniş. Măcin sau măgurile din Podişul Silvaniei. care includ şisturile cristaline. Ghiţu ş. cristalizate. Grigore Posea (2002). fostul geosinclinal al flişului şi eruptivului. În Carpaţi. alunecările de teren. epigeniile marginale. pietrişuri şi nisipuri. Perşani). Rodna. Studii de amănunt şi pe suprafeţe restrânse asupra acestori tipuri de reliefuri sunt foarte multe. I. urmate de cele metamorfice (10%) şi eruptive (5%) (Şt. care păstrează suprafeţe de eroziune dispuse în trepte.). un rol important îl au proprietăţile fizice şi chimice ale rocilor în raport de procesele şi agenţii geomorfologici pe timp îndelungat. mai ales datorită tectonicii. dar mai ales inselbergurile şi pedimentele.). deşi foarte înclinaţi. pe care însă s-au instalat ulterior şi reliefuri de amănunt. structurile sedimentarului terţiar din depresiuni). Dominante. dar rupte adesea în horsturi şi grabene. Formele de relief principale din platforme sunt suprafeţele de eroziune bine nivelate şi păstrate. măguri (Morlaca. Airinei. de obicei fosilizate. Bihor. Este vorba de roci dure. Masivele. straturile mezozoice suprapuse cristalinului. mai ales calcarele şi conglomeratele. La zi apar numai pediplena şisturilor verzi din Dobrogea Centrală. îngheţ etc. creste alpine (Făgăraş). fiind un relief complex structuralo-petrografic. Gilău-Muntele Mare).a.

grohotişuri şi mări de pietre de dimensiuni variate. carstul apare începând de sub nivelul mării până în etajul alpin inclusiv. răspândite în Carpaţi şi podişuri. gradul de tectonizare. etajul morfoclimatic şi circulaţia apei. circuri suspendate asimetrice. Alte roci pe care apar reliefuri similare sau de pseudocarst sunt: sarea. sunt cele mezozoice. În multe masive s-au format şi abrupturi marginale importante. pături de alterare. acestea din urmă fiind exogene şi endogene. La acestea trebuie adăugate formele fosile. Ca localizare. din care două fosile. bare. Rodnei etc. Trascău. sau de Vest şi în Dobrogea de Sud. iar împreună cu celelalte roci se ridică la 21%. date de calcarele în sine şi de eroziunea generală externă (masive. rezultate prin dizolvare şi precipitare. văi. respectiv. Podişul Mehedinţi. De exemplu. de fisurile din rocile vulcanice sau de structura grăunţos-cristalină a granitelor sau gneiselor. văi oarbe şi văi cu trepte antitetice). Platoul Vaşcău (Codru-Moma). Diferenţele climatice de modelare între etajul forestier şi cel alpin au impus şi două tipuri de peisaje în aceste masive. Gradul de carstificare şi multitudinea formelor specifice depind de: grosimea calcarelor. Sunt de două mari categorii: forme relativ majore. cele mai groase şi mai carstificate. mult căutat de turişti. aglomeratele vulcanice calcaroase şi ghiaţa. rocile cristaline au păstrat bine vechile forme glaciare: circuri. şi forme carstice propriu-zise. cele mai înalte din ţară). procesul de carstificare a evoluat şi în legătură cu mişcările de ridicare sau de coborâre (sedimentare şi fosilizare în câmpii şi unele podişuri). Formele de relief. sau chei. ferestre glaciare. marnele şi gresiile calcaroase. echivalente într-o oarecare măsură etajării suprafeţelor de eroziune. conglomeratele calcaroase. formându-se niveluri de carstificare. carstul Cărăşan (Munţii Aninei). Podul Dâmboviţei (Rucăr). Formele minore s-au născut prin eroziunea dirijată de pliurile şisturilor cristaline.devin mult mai variaţi şi fragmentaţi din cauza gelivităţii mari a şisturilor cristaline. urmate la distanţă de cele eocene şi sarmatice. Apar. văiugi sau horjuri asimetrice. calcarele sunt fragmentate în areale mai mari sau mai mici. sau chiar carstoplene. arene şi blocuri sferoidale (Măcin). Cele mai cunoscute şi mai vizate regiuni carstice sunt: Padiş–Cetăţile Ponorului. praguri. culmi şi creste calcaroase.. Hăghimaş-Bicaz. altitudinea şi. Tot în acest ultim etaj. în care rezultă cel mai spectaculos relief petrografic. unele situate mult sub nivelul mării şi dominate de goluri umplute cu apă. Relieful carstic. ca în nordul Făgăraşului. mici platouri. Calcarele principale. sau Hăghimaş. astfel. în principal pe calcare. Formele „majore” imprimă caracterul general al peisajului carstic şi sunt de trei sau patru tipuri: a) Crestele sau culmile calcaroase alpine (la peste 1700 m). loessoidele. iar cele fosilizate se găsesc şi sub câmpiile Română. măguri sau humuri sau cornete. în Bihor şi Pădurea Craiului se cunosc trei niveluri de carstificare. sau chiar în nordul Masivului Preluca. cum sunt unele fâşii din Făgăraş (la 2400 m. În Carpaţi şi chiar în celelalte regiuni. Se formează pe roci solubile. Suprafaţa ocupată de calcare în România este de 2%. 112 Universitatea SPIRU HARET . gipsul. Rarău (toate pe calcare mezozoice). Buila-Vânturariţa (Munţii Căpăţânii) şi chiar creste din Retezat (cu două avenuri). Pe verticală.

De aceea. Munţii Cernei. plus podişurile Mehedinţi. acest tip poate avea mai multe subtipuri.parietale . Exocarstul este reprezentant dominant prin lapiezuri. în funcţie de înălţimea platoului (înalt. în cadrul platourilor sau fostelor platouri. Cele mai conturate platouri sunt: Pădurea Craiului. cornete sau humuri. dar se adaugă ca subtipuri. Vâlcanul. ca forme reziduale. d) Măguri calcaroase. Tabelul 4 Relieful carstic Endocarst Vârsta calcarelor Exocarst • peşteri 1-3 niveluri concreţiuni de: . polii văi dolinare văi oarbe văi cu trepte antitetice chei şi marmite depresiuni de contact litologic sohodoluri izbucuri izvoare vocluziene ponoare poduri arcade ciuceve 113 Universitatea SPIRU HARET . tectonizare etc. intercalarea cu alte roci impermeabile. Padişul–Bihor. uvale. Carstul Cărăşean.b) Barele calcaroase sunt aliniamente care stau în faţa unor râuri ce vin de pe alte roci şi le străbat prin chei. c) Platouri calcaroase. Boiu (nordul Podişului Someşan). Munţii Trascău.podea terase în rocă aluviuni gheţari • avene • cristaline • mezozoice (dominante) • eocene (subţiri) • sarmaţiene (subţiri) • • • • • • • • • • • • • • lapiezuri doline. de exemplu. jos).tavan . ca. cu un carst interior foarte complex. în Podişul Mehedinţi. Galbenul şi afluenţi ai acestuia) şi în parte chiar fâşia calcarelor din Podişul Mehedinţi. Culoarul Rucăr-Bran sau aliniamentul Rarău-Bicaz. Lor li se adaugă cheile şi defileele în calcare. defilee sau subteran . doline şi mult mai puţine uvale şi polii (tabelul 4). aşa este bara Polovragi-Cernădia (străbătută de Olteţ. precum şi clippe se găsesc. Dobrogea de Sud. Padiş.

Cloşani (pe Motru). avene (Corbu. iar Peştera Izvorul Tăuşoarelor are cea mai mare diferenţă de nivel. Şura Mare. Culmea Colţii Trascăului. (vezi Regiunile carstice). Şugău din Hăghimaş ş.a. Lumea Pierdută. Peste 200 de peşteri sunt în Apuseni.a. Caraşului. Unele peşteri sunt etajate (Vântului. sau formele hidrocarstice (izbucuri. cheile. Olteţului. la Izvarna şi alte locuri la poala Munţilor Vâlcan. Văi oarbe apar în carstul Vaşcău.a. Cea mai lungă pare a fi Peştera Vântului de 32 km. mai cunoscute. Pădurea Craiului. care se grupează în următoarele unităţi : Bihorul şi împrejurimile. draperii de diferite tipuri. uneori sunt socotite polii şi cele din spatele barei calcaroase a Podişului Mehedinţi. văi oarbe. la Călugări (Vaşcău) şi în Munţii Aninei . sunt : Cazanele dunărene. câmpuri întinse de lapiezuri. 350 m (în sudul Rodnei). de exemplu. În Masivul Codru-Moma se conturează trei areale : Vaşcău. Ponorici. Ialomiţei. se găsesc în platourile în care evoluţia carstică este în stadiu final (Banat. Poliile sunt şi mai rare. patru peşteri cu gheţari (Scărişoara. 114 Universitatea SPIRU HARET . Padiş şi Aninei . Cheile din calcare. multe chei. Ponoraş.000 de peşteri cu lungimi de peste 10 m şi peste 800 km de galerii. doline şi polii. izbucuri. Minişului. Se detaşează îndeosebi arealele carstice din Bihor şi Pădurea Craiului. Uvalele apar rar în Apuseni şi în Munţii Banatului. Ponicova în Defileul Dunării. Criminiş) şi izbucul Călugări.a. albii de râu. Codru-Moma şi Trascău. Moneasa şi Dumbrăviţa de Codru. Endocarstul se compune din toate golurile subterane. Turzii etc.). cinci gheţari subterani ş. peşteri mici (Huda lui Papară) şi clippe. Tinoasa). cu trei niveluri de carstificare. Focul Viu. stalagmite. Cioclovina. Daniş ş. gururi. Gaura Licaşului (Hăşmaş) ş. avenele şi hornurile ce fac legătura între peşterile etajate. sau Zece Hotare şi bazinul Roşia). între care Urşilor (amenajată pentru turism). În Munţii Trascăului se remarcă Culmea calcaroasă Bedeleu-Ciumerna-Cheile Turzii. Podul Dâmboviţei (polie tectonică) etc. izvoare vocluziene. chiar în Dobrogea de Sud sub loess. plus în avenul Borţig). ca. Ponor (Vaşcău). Vaşcău. Tecuri. văi antitetice în Vaşcău şi Banat . uneori şi în adâncime sau fosilizate de soluri şi loessuri (în Dobrogea de Sud). Dâmboviţei. Bolii (toate în Şureanu) etc. Cetăţile Ponorului. izvoare vocluziene ş. perle de peşteră.a. Barsa. Se cunosc poliile Scocul şi Brădet în Munţii Aninei. întinse câmpuri carstice (Padiş.. Avenele sau puţurile carstice sunt mai reduse ca număr.a. Dobrogea de Sud ş. Ţarina. Vârtop. Poiana Mare. în care se cunosc polii (Ponor.). sorburi. între care domină peşterile. Scărişoara. sifoane etc. etc. Polovragi (pe Olteţ). Meziad din Apuseni.a. Munţii Apuseni au cel mai dezvoltat carst. Padiş. Zăton ş. depresiuni carstice (Ponor. Bicazului. nenumărate chei şi întortochiate cursuri subterane. Regiunile carstice le vom aminti suprapuse regiunilor geomorfologice. Există peste 10.). ponoare. Cel mai adânc este Stanu Foncii (320 m) din Piatra Craiului. Nerei.Lapiezurile şi dolinele se găsesc pe toate rocile calcaroase la zi.).). În peşteri sunt şi multe concreţiuni (stalactite. Topolniţa din Mehedinţi. Apusenii au cele mai multe peşteri şi avenuri din ţară. La exocarst se adaugă şi văile oarbe. urmat de Dosul Lăcşorului (Şureanu).

). în Podişul Boiu (cu multe doline.a. de la Bistriţa Vâlcii până în Munţii Cernei.). sub Munţii Meseş. Masivul Hăşmaş–Bicaz. Carstul pe conglomerate şi gresii calcaroase prezintă începuturi de lapiezuri. cu chei (Roşia. Carpaţii Orientali au calcare mezozoice şi dolomite în Obcina Lucina şi Rarău. Buhui ş. Olteţul. cu goluri mari umplute cu apă. peşteri (Topolniţa). chei) şi în Podişul Huedin-Păniceni. Ocna Mureşului.). Văile sunt în principal seci şi au formă de canioane în miniatură (canarale). Zănoagei. extrem de restrâns. Carpaţii Meridionali au calcare pe latura sudică. Ponororici ş.). avenuri. Tg. Telega. izvoare carstice. Retezat (Iorgovanu. Piule) şi Godeanu. Calcare. Ocna. În Dobrogea de Nord. eocene (în Sud. 115 Universitatea SPIRU HARET . Turda. vârfuri piramidale). fosilizate) şi sarmaţiene (o placă relativ orizontală. Dobrogea de Sud are şi un carst de mare adâncime.Munţii Banatului ocupă locul doi ca varietate carstică şi se compun dintr-o regiune mare (Munţii Aninei – Podişul Cărbunari) şi o fâşie mai mică. Carpaţii Curburii prezintă carst pe calcarele din Piatra Craiului (avenul Stanu Foncii. Alte locuri: Lopătari-Mânzăleşti. pe placa sarmatică. doline şi izvoare vocluziene ca acelea de la baza Ciucaşului. unele peşteri. alveole. Dâmbovicioarei. Casa de Piatră. cu lapiezuri şi mici doline. Tătaru Mare. Cel mai dezvoltat carst se află în Dobrogea de Sud. Galbenul. Polovragi pe Olteţ). în Sud). carst există pe valea Casimcea. depresiuni de contact. În Munţii Căliman şi Depresiunea Ciucurilor a fost semnalat şi vulcano-carst. În Dobrogea Centrală. Ocna Dejului ş. Muierii pe Galbenu. Bistriţei) şi ciuceve (Munţii Cernei). Babele. Ocnele Mari. Podişul Someşan are carst pe calcare eocene. Puţin carst apare şi în Postăvaru şi Piatra Mare. unde apar peşteri (Cloşani. Bigăr). carstul apare în Podişul Babadag şi mai redus în Dealurile Tulcii şi chiar în Niculiţel. creste. Orzei. uneori cu aspect de polii (Zăton. Cel mai extins este carstul din Hăşmaş.a. polii. nişe. aici apar doline. chei (pe Cerna. Depresiunea Tazlău şi în câteva locuri din Subcarpaţii Curburii. Cleanţul Agăţat). mulat însă de loess . bazinul Vârghiş din Perşani şi calcare eocene în sudul munţilor Rodnei. avenuri şi poduri. poduri naturale (Ponoare. Bucegi (cheile Urşilor. Cheiul) şi multe peşteri (Cioclovina. Ponoare. Cărbunari). Carstul dezvoltat pe gipsuri. Nadanova ş.a. Cel mai dezvoltat este pe Platoul şi bazinul Maledic (Slănicul de Buzău). Taia. apare lângă Cheile Turzii. sunt şi în Făgăraş (cu peşteri şi la 2400 m). peşteri mici (Comarnic. Colonovăţ. izbucuri (Caraş. Pe sinclinalul Aninei se înşiruie multe platouri carstice (Iabalcea. Ocna Sibiului (cu lacuri helioterme). Sovata-Praid. chiar peşteri. Pe valea Vârghişului sunt multe peşteri etajate. Bălţii). A doua unitate este Podişul Dacic din Şureanu. Cojocna. Carstul din Dobrogea se dezvoltă pe calcare mezozoice (în Nord şi Casimcea şi fosilizate în Sud). Culoarul Rucăr-Bran (cornete. Slănic-Prahova. Tismana.a.a. Cheiţii. căpăţâni. Carstul dezvoltat pe sare este mult mai restrâns. ce a impus Cazanele Dunării (Sviniţa-Svinecea Mare). chei. Sohodol. Formele dominante sunt lapiezurile şi dolinele. Orăţii – clippe ş. peşteri – Ialomiţei şi Ursului). gâlme. Podişul Mehedinţi are un carst complex pe calcare mezozoice: cornete (Cerbonia. Nucşoara-Argeş. Motru. mai ales cristaline. uneori lacuri antropice şi mai rar peşteri. abrupturi. chei – Dâmboviţei.

Trascău. elemente zoomorfe etc. dar şi faptului că ambele sunt permeabile şi cimentate (calcaros. Mâncu) În Subcarpaţi. ca în rezervaţia „Grădina Zmeilor” (sau Uriaşilor). grohotişuri. conglomeratele sunt mai restrânse. Hăşmaş ş. cueste cu grohotişuri reduse pe frunte (Moldova. cu straturi foarte groase (Tarcău. 32). Buzău (Harţagu). ulucuri. reliefuri antropomorfe (apostoli.). Siriu ş. Kliwa. feruginos sau argilos). uneori seci. tunele. Cât priveste gresiile. În ceilalţi Carpaţi gresiile sunt mai subţiri. 32. Pietricica sau Breaza-Lăpuş şi cele de Brebu. Fusaru. Bucegi. Relieful dezvoltat pe conglomerate. Ele determină culmi masive uneori zimţate. văi înguste. în parte Culoarul RucărBran şi Piatra Craiului ş. mai ales când este calcaros. tigăi. cornişe şi grohotişuri.Relieful dezvoltat pe gresii. Codru-Moma. pe valea Caşoca (Podu Calului) (foto M. văi înguste. Oarecare excepţie fac conglomeratele care impun Culmile Pleşu. dominat de formele amintite mai sus. chei. Cel mai extins relief pe gresii există în Carpaţii Orientali şi de Curbură.a. forme aparte impun cu precădere gresiile masive. unde apar gresii puţin cimentate care dau coloane.a. Piatra Craiului. sau Dâmboviţa (Cetăţeni). alternanţele de straturi subţiri de gresii cu roci mai moi impun ziduri ciclopice. apar în straturi subţiri şi impun forme de amănunt. măguri (numite „bâtci” în Orientali). în care s-au sculptat cheile 116 Universitatea SPIRU HARET . babe (ambele au şi straturi de gresii). rezultă şi forme mai de amănunt: coloane. Un rol aparte are liantul. ce apar în arealul flişului paleogen. rupturi de pantă. ca în Ceahlău. Aceste roci se impun cu un aspect măreţ şi masiv când au grosimi foarte mari. Pe lângă cele trei masive impozante în raport cu relieful rocilor din jur (Ceahlău. datorită alternanţei acestora în versanţi. şi izvoare de tip vocluzian la baza conglomeratelor (Ciucaş). între care se remarcă cheile de pe Bâsca Mare şi Mică. praguri. În podişuri domină culmile foarte alungite (Târnavelor). poduri. ceea ce le dă o mai mare rezistenţă la eroziune. Adesea. Metaliferi. versanţi rectilini şi în trepte. Cascada Pruncea. rupturi de pantă. acest relief este asociat cu cel pe conglomerate. Bucegi). Alămj) şi mezozoice (Ceahlău. cascade (fig. turnuri. În arealele colinare.). Bucegi.). piramide cuafate (au şi gresii). Există totuşi multe diferenţe între cele două reliefuri specifice. În Carpaţi există conglomerate permiene (Bihor. Ciucaş. iar reliefurile alternează mult cu cele specifice altor roci. Ciucaş.a. moşi etc. Fig. Perşani. Someşan) sau diferite forme dominant antropomorfe. silicios. Ciucaş.

fluviatile şi eoliene (remaniate din cele fluviatile sau marine de plajă).000 ha). conurile de dejecţie. Nisipurile sunt de trei feluri : straturi compacte depuse marin sau lacustru. Acestea din urmă sunt modelate şi eolian. tot mai lină spre sud. BrezoiTiteşti. în marile conuri de dejecţie de la intrarea râurilor în câmpii sau în unele depresiuni. sau intercalate cu alte roci moi şi aflorând în versanţi. Când sunt uşor cimentate. inclusiv în versanţi. şiroirea şi torenţialitatea. care impun forme adesea instabile şi efemere. Conglomerate reduse apar şi în depresiunile intramontane Petroşani. uneori uşor cimentate şi foarte permeabile. dunele. sau şiroiri. ridicând dune până la 7-12 m. pe ele activează mai ales vântul. Delta Dunării prezintă nisipuri fluviatile pe grindurile dunărene şi fluvio-marine (Letea.a. Deltă. Topografia este ondulată. Rohia (Lăpuş). Relieful dezvoltat pe nisipuri şi pietrişuri. dar şi cu argile sau loessoide. pe interdune se formează periodic aliniamente mlăştinoase. În unele straturi de nisip marin apar sfere cimentate. la Reci. prezintă o 117 Universitatea SPIRU HARET . sud de Călmăţui. Costeşti (Vâlcea). Litoralul prezintă nisip pe plaje şi în perisipuri. în terase şi lunci. se aliniază mai ales NE-SV. efemeră. dar şi dune de până la 20 m pe grinduri. se remarcă piemonturile. Pe nisipurile umede sau aflorate în versanţi se formează versanţi abrupţi. Caraorman. Apar şi barcane. şi care se extind în Nord până la Craiova inclusiv. lângă Moldova Nouă. iar în unele interdune s-au amenajat lacuri alimentate din pânza freatică. De aceea. în partea superioară. înalte de 5-40 m). necimentate. înalte de 2-12 m. Câmpia Olteniei are cele mai întinse câmpuri de nisip (150. Şirurile de dune sunt orientate NV-SE (vânturile băteau din sud-vest) şi au înălţimi de 3-20 m. cu desprinderi periodice de felii. Nisipurile din marile lunci. În Bărăgan se găsesc trei mari fâşii de nisipuri (sud de Buzău. Cele mai tipice forme sunt dunele eoliene. Câmpia Tecuciului are dune la Hanul Conachi (rezervaţie) şi lângă Iveşti. arealele cu nisipuri eoliene sunt mult mai reduse şi se găsesc îndeosebi în Câmpia Valea lui Mihai (cu şiruri foarte lungi de dune. Arealul de la Reci (Braşov) are 1700 ha (rezervaţie). În Câmpia de Vest. interfluvii netede mărginite de abrupturi formate din pietriş. sud de Ialomiţa) ridicate de Crivăţ din albiile celor trei râuri. cu o excepţie. mai ales din cea a Dunării. Pietrişurile se găsesc în piemonturi. sunt de vârstă pliocen-cuaternară. formează ostroave în albie (Decebal. sau resturi piemontane. iar în partea sudică. ca la Râpa Roşie (Sebeş). ca la Feleac (Cluj). Desnăţuiului şi Romanaţiului). curgeri de nisip supraumectat sau uscat (ciuroaie). pluviodenudarea. hunii. Ambele sunt roci foarte friabile. la sud de Curtici şi la Teremia (Câmpia Jimboliei). 102 m. văi şi văiugi largi. Sărăturile). şi ocupă cam 2/3 faţă de nisipurile oltene. de asemenea. câmpiile piemontane.Doftanei. Regiunile cu relief nisipos se conturează dominant în câmpii. numite trovanţi sau bălătruci. Scurgerea apei sub formă de râuri este. mai ales în Oltenia şi în arealul Făcăieni. mai ales în SE. în Depresiunea Braşov. între ele.a. mai ales în timpul glaciaţiunii würmiene. în conurile de dejecţie. iar în subsol apar adesea sufoziuni care elimină elementele fine şi produc prăbuşiri verticale. dominant în câmpii şi apoi în podişuri. chiar recente şi se găsesc pe areale extracarpatice. este cultivat cu pin. Ocupă cel mai mare areal în Piemontul Getic. Ele se extind peste toate cele trei unităţi (Blahniţei. în bazinul Vărbilău (Subcarpaţii Teleajenului). cu excepţia cazului când sunt uşor cimentate sau umede.). dar formează văi largi şi interfluvii netedeondulate. Ca reliefuri. Ostrovul Corbului ş. Nisipurile şi pietrişurile care apar la zi. apoi în dealurile piemontane externe dintre Slănicul de Buzău şi Trotuş. mărunte şi cu oxizi de fier. având inclusiv dune la nord de Constanţa. realizate concomitent cu remanierea. Culoarul Mehadia-Cerna ş. Sunt nisipuri spulberate din lunca Dunării şi a Jiului. litoral şi marile lunci. Cele două tipuri de roci apar deseori în alternanţă sau combinaţie.

podişurile Transilvaniei. Se pot cita. dezvoltate pe roci argilo-marnoase. mici turnuri etc. înşişi aceşti vulcani reprezintă înmuierea şi transformarea în noroi a unor argile din 118 Universitatea SPIRU HARET . dar depinde şi de pantă şi de regimul pluvial. lapiezuri. Relieful specific la care dau naştere depinde şi de modul de combinare şi alternare cu alte roci. Moldovei. calcare. în parte Getic. în Subcarpaţi. creează peisaje de alunecări. bazinetele sau lărgirile locale de vale.feerie de rigole. dar se contractă şi formează crăpături la uscare. Mehedinţi şi Dealurile de Vest. ravene. alunecări şi. dând ceea ce se cheamă pământuri rele (bad-lands). coloane. două areale regionale cu altitudini mai joase decât unităţile din jur din cauza dominării argilelor. ca unităţi. care uneori degradează total terenurile. Relieful dezvoltat pe argile şi marne. conglomerate) cărora argilele le pot deveni pat de alunecare. Domină alunecările care. dense şi mlăştinoase • interfluvii rotunde plate • versanţi lini. prăbuşiri. Aceste roci sunt foarte răspândite în Carpaţii flişului. la est de Râmnicu-Vâlcea. împreună cu formele de şiroire şi torenţi. pe sectoare de vale sau pe unităţi mai mari. fluviatile. mai ales permeabile (nisipuri) sau roci mai dure (gresii. subcarpatice şi intramontane. Similare sunt şi o parte din depresiunile. Ceva similar apare pe Valea Stăncioiului. ravene. Formele generale de relief (tabelul 5) sunt modelate prin procese de şiroire. mai ales Câmpia Transilvaniei şi Câmpia Moldovei. ogaşe şi torenţi. cu alunecări Alte fenomene • torenţi noroioşi • izvoare rare • vulcani noroioşi • lacuri de baraj • solifluxiuni • alunecări de grohotiş • alunecări submarine şi lacustre Relieful de ravenare se compune dintr-o densitate mare de rigole. inclusiv sub forma unor deluvii argiloase groase. Argilele care au luat naştere prin alterări vulcanice sau depuse marin şi care conţin montmorilonit sunt cele mai predispuse alunecărilor de teren. De altfel. ca acelea din arealul vulcanilor noroioşi Berca-Arbănaşi. Este vorba de roci care devin plastice în contact cu apa. Tabelul 5 Forme de relief create pe argile şi marne Forme de şiroire • ravene • ogaşe • torenţi • pământuri rele Forme fluviatile vezi tabelul 6 Alunecări • văi largi. pe mulţi versanţi. mai rar.

Gradul de dezastru este în funcţie de tipul de alunecare. tipice sunt văile din Câmpia Transilvaniei. din care 700. O astfel de vale este Bâsca Rosilei. distrugerea de clădiri. inclusiv pe loessoide şi pătura de alterări.adânc. ca şi în arealele despădurite din Subcarpaţi şi Dealurile de Vest. diguri de râu. adâncimea şi volumul materialului deplasat. vârste Denumiri Cauze Vârste • • • • • pornitură fugitură ruptură râpă hârtoape • holoage • coabe • vârtoape • iuzi • goarţe • delniţe • fărâmituri • borşituri • glimei • gâlmei • copârşae • ţiglăi • gruieţi pregătitoare declanşatoare • roca • apa • panta • • • • • • • structură ploi ape subterane despăduriri păşunat subsăpare neotectonică • seisme • furtuni • vechi pleistocene holocen inferior • recente • în desfăşurare 119 Universitatea SPIRU HARET . Suprafeţele afectate ating peste 1 milion ha. prezintă multe şi haotice rupturi de pantă. urmând. viteza şi durata alunecării. uscate dar cu mlaştini. după inundaţii. inclusiv torenţii noroioşi. Alunecările de teren. dar şi văile scurte din toată Transilvania sau Moldova. ca pagube. Versanţii creaţi în argile care alternează cu roci dure. cu pantă mică. ele reprezintă un fenomen important de risc. Tabelul 6 Alunecări – denumiri. dărâmarea de faleze etc. cu coşcove şi tacâre (poligoane de crăpături) pe timp secetos . uşor convexe. cu pierderi de vieţi omeneşti.000 ha agricole (în anul 2000). cu dese inundaţii la ploi. iar interfluviile apar netede. expulzate la exterior prin presiunea unor gaze cărora li s-a astupat deschiderea de ieşire. Ravenarea este extrem de răspândită în podişurile Moldovei. căi ferate. Varietatea şi extinderea alunecărilor au condus la multe denumiri populare (tabelul 6) şi mai multe criterii de clasificare (tabelul 7). distrugerea de şosele. sunt cele mai specifice forme create în argile. În România. chiar cu nisipuri. cauze. Transilvaniei şi Dobrogei. Riscurile se referă la: degradarea terenurilor. Versanţii sunt concavi şi dominaţi de alunecări. poduri. Relieful fluviatil este reprezentat prin văi largi. adesea subechilibru. cu unele înşeuări date de întâlnirea în cap a unor alunecări sau torenţi extinşi pe versanţi opuşi.

prăbuşiri-alunecări. ţiglăi (holoage). limbi. prăbuşiri-alunecări etc. limbi. tăpşaneglacisuri de alunecare pe marginile văii principale. iuzi. circuri de alunecare. se declanşează brusc (ex. lacuri de albie şi val de refulare. câmpuri de cuiburi etc. • alunecări masive zonale de versant. Voineasa. detrusive. în valuri. brazde. lacuri. masive. copârşae. bazine torenţiale-alunecări-detrusiveprăbuşiri. delapsive. delapsive (de alunecare). lenticulare. monticoli. alunecări sectoriale şi de încălecare pe valea principală. • cu alunecări masive dispuse în trepte. lineare. obsecvente: alunecări masive. insecvente: limbi.Tabelul 7 Tipuri de alunecări După adâncimea structurilor afectate După forma alunecării blocuri glisante solifluxiuni în pătura de alterări (superificale) în argile şi marne (puţin adânci. 3-8 m) în strate complexe cu argile sau marne în bază blocuri izolate alunecate brazde înierbate borşituri cuiburi. limbi pe văile secundare.gruieţi. ştrangulate (cu straturi de gresii). sau cu aliniamente vechi evoluate până la stadiul de gruieţi. valuri mici. Ţibleş ş. brazde. de vale. torenţi noroioşi (în marne). • cu alunecări superficiale (în pătura de alterări sau pe argile şi marne). circuri de alunecare la obârşia văilor secundare. consecvente: (puţin adânci). glimei-valuri. conuri la gura văii grohotişuri periglaciare fixate pe versanţi care. • submarine (pe fruntea platformei continentale) • lacustre versanţi de alunecări alunecări complexe de vale alunecări de grohotişuri alunecări subacvatice 120 Universitatea SPIRU HARET . după despăduriri şi la averse.a. detrusive (de împingere). Râul Mare – baraj.

mai ales în secolele XVIII-XX. dar nu prea mult.Formele de alunecare existente sau păstrate ca martori au avut mai multe cicluri mari şi faze de declanşare. creând versanţi propice alunecărilor. în care alternează argile cu nisipuri. În restul Carpaţilor. Au urmat alternanţele de faze periglaciare care au creat condiţii hidro-climatice de intensificare a alunecărilor. Podişul Moldovei este. Carpaţii prezintă multe şi mari alunecări în flişul paleogen. Totuşi. Podişul Transilvaniei are alunecări multe şi variate. cu altitudini şi pante similare. recunoscut pentru multitudinea alunecărilor. în funcţie de convexităţile principale ale meandrelor. Domină alunecările superficiale. se reduc. Cauza constă în dominarea argilelor în Câmpia Moldovei şi alternanţa acestora cu roci permeabile (conglomerate. Subcarpaţii au roci de tip molasă. cu un maximum în 1938-1942. În Câmpia Moldovei domină alunecările superficiale şi de adâncime medie. Se pare că şi preborealul postglaciar (temperat rece şi umed). Un prim ciclu a început după înălţările postvillafranchiene. pe frunţile de cueste. care stimulează periodic alunecări (fig. Diversitatea regională se suprapune. unde rocile plastice au o pondere mare şi unde s-au făcut despăduriri cu precădere pe văile principale. Toate au declanşat alunecări. ţiglăi şi gruieţi. în Subcarpaţii Transilvaniei şi în Podişul Someşan. şi în valuri. inclusiv în flişul cretacic. de asemenea. au declanşat şi ele 3-4 faze de reactivări sau alunecări noi. ca la Ocnele Mari. în dealuri. cum sunt valurile de La Movile (Hârtibaciu). pietrişuri. petrecute mai ales în secolele XVIII-XX. regiunilor şi/sau unităţilor cu aceleaşi combinări de roci argiloase şi de alt tip. În prima parte a secolului XX se înfiinţează multe fabrici de cherestea şi joagăre. influenţate adesea de structură. însoţite de o ravenare activă. într-o mare măsură. Apar şi torenţi noroioşi (Buzău şi Vrancea) şi prăbuşiri în cutele diapire. împăduririle aproape generale din holocen au frânat alunecările de teren. „Optimum climatic” al „Aatlanticului”. cu implantări de blocuri mari de gresii. când râurile s-au adâncit în podişuri şi dealuri. pe suprafeţele structurale. Cele mai multe şi mai felurite alunecări sunt în Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. probabil. gresii. în secolul XVIII are loc o sporire importantă a satelor şi a suprafeţelor de păşuni sau arate. conglomerate şi unde defrişarea a fost puternică. gresii şi nisipuri) în rest. Se resimt şi aici deosebiri subregionale. 121 Universitatea SPIRU HARET . când nu avuseseră încă loc împăduririle masive. Astfel. alunecările sunt mai reduse. dar şi din argile care declanşează frecvente alunecări superficiale. la ploi şi dezgheţ. despăduririle antropice. După 1829 (pacea de la Adrianopole) se intensifică exportul de lemn pe Dunăre. Există şi alte tipuri de ciclicităţi ale alunecărilor. dominant consecvente şi obsecvente (datorită monoclinului). legate de anii ploioşi sau. a declanşat alunecări ca şi. Depresiunile au totuşi o mai mare densitate de alunecări. ca Buzăul. Apar alunecări dese şi masive. 33). Aici au fost descrise glimei sau alunecări sub formă de valuri cu evoluţie tipică de copârşaie. pe văile transversale din fliş. impuse îndeosebi de alternanţele argilelor cu nisipuri şi de multele poziţii structurale. Sudul Podişului Bârladului se compune dominant din roci friabile. Podişul Sucevei şi Central Moldovenesc au multe alunecări în cuiburi şi brazde. Dar.

3 = Cale ferată forestieră.Fig. 2 = Şosea. 7 = Versanţi în gresie. 8 = Alunecări principale (I-III) 122 Universitatea SPIRU HARET . 4 = Cale ferată forestieră abandonată. 5 = Luncă neinundabilă sau terasă. 33. 6 = Vaduri de trecere. Raportul dintre meandrele Buzăului şi marile alunecări de teren: 1 = Cale ferată.

găvane. acolo unde apare argila roşietică villafranchiană.. din care aproape ¾ în Câmpia Română.000 km2. Milcoiu şi pe Dealul Negru. Dobrogea şi Podişul Moldovei. Editura Universităţii „Al. Sibiu. padine şi văi de crovuri). sau pe miocen. Pe fâşiile de lângă maluri se dezvoltă mult sufoziunea. din care au rezultat câmpuri). Dealurile de Vest sunt afectate de alunecări superficiale mai reduse spaţial. (2000). Cuza”. • Velcea Valeria (2001). Deplasări de teren.I. în volumul Geomorfologie aplicată (Travaux du symposium international). Dobrogea prezintă slabe alunecări pe deluvii şi loessoide. 123 Universitatea SPIRU HARET . observabile îndeosebi pe văile Bascov. dovadă a genezei periglaciare a loessului. dar în rest poate avea 4-10 m. 2003. surpări de maluri (terasetele de loess) şi fluviatile – văi înguste şi seci cu aspect de microcanion.. Peste tot apar şi soluri fosile. dar mai importante sunt cele de pe faleză. (1974). • Posea Grigore (2002). sau provenit prin denudare. hrube şi depresiuni endoreice). Toate aceste forme sunt foarte dese în câmpiile de la est de Olt şi cunoscute sub numele de găvane (la vest de Argeş) şi de padine (în Burnas). Crovurile sunt adânci de 1-3 m şi au diametrul de 10-300 m.Podişul Getic are lentile sau pânze argiloase în alternanţă cu pietrişuri şi nisipuri. România – geografie fizică. Specifice acestor formaţiuni sunt formele create de următoarele procese: depuneri de praf fin (eolian. méandres et voies de communication dans la vallée de Buzău. Glissement. În Bărăganul Central li se alătură depresiuni endoreice. Loessoide se găsesc însă şi pe unele terase şi glacisuri mai joase din dealuri şi chiar în unele depresiuni intramontane. Bibliografie selectivă • Bojoi V. iar ca lungime ating chiar 10 km. Apar şi prăbuşiri de sufoziune. Ielenicz M. însoţite şi de prăbuşirile de loessuri. • Posea Gr. Editura Ştiinţifică. Relieful României. tasare (crovuri. • Dragoş V. Podişul Mehedinţi are alunecări în deluvii şi flişul de Severin. iar în Dobrogea sunt extrem de dese ravenările de pe versanţii abrupţi şi prăbuşirile în felii (terasete). Geografia fizică a României. forme de versant marcate de prăbuşiri şi ravenare şi forme subterane create de sufoziune. Popescu N. • Posea Grigore (1969). (1957). Câmpia Română are puţine alunecări (şi prăbuşiri) – pe malul dunărean al Burnasului şi pe fâşia de lângă lacul Brateş. Versanţii sunt afectaţi de alunecări şi torenţi. Editura Ştiinţifică. Suprafaţa ocupată de aceste roci este de circa 40. după care urmează Câmpia de Vest. Iaşi. Grosimea loessului atinge maximum 20-40 m în Bărăgan. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. doline. sufoziune (tuneluri. padinele se adâncesc până la 5 m. Editura Fundaţiei România de Mâine. Geomorfologia României. Relieful dezvoltat pe depozite de loess şi loessoide se impune prin câmpuri netede perforate de procese de tasare şi sufoziune. sau până la 15 km când sunt axate pe braţe fluviatile fosilizate.

RELIEFUL VULCANIC Relieful vulcanic propriu-zis.a. Iacobdeal. sub formă de batoline. 2001. cristalinul). 43). relieful pe conglomerate. relieful pe gresii.Autoevaluare – întrebări. Se găsesc în Dobrogea (un lacolit granitic în Măcin. 8. depresiuni de baraj vulcanic ş. bare. în Carpaţii Orientali (gneisul de Rarău şi filoane porfirice în nordul Munţilor Bistriţei. lacolite. fiecare cu forme proprii: vulcan intact. se disting două categorii de vulcanism: neogen (de la care se păstrează forme vulcanice primare. forme de dizolvare şi precipitare (endocarst. în Vulcanismul şi relieful vulcanic …. 4. regiuni cu relief argilo-marnos. argile şi marne. Regiuni şi areale unde apar formaţiuni de loess şi loessoide. podişuri. masive. la care se adaugă modelarea ulterioară a structurilor specific vulcanice. p. gresos. alunecările. formele specifice unor agenţi şi procese (fluviatil. Areale cu nisipuri şi areale cu pietrişuri. erodarea vulcanilor.a. în pietrişuri. tipuri de forme în cadrul platformelor. Relieful impus de argile şi marne. îndeosebi şisturile cristaline ale platformelor sau cele din orogenul Carpatic. Relieful carstic: roci. glaciar ş. În România. din punct de vedere al reliefului. dar în diferite stadii de evoluţie) şi vulcanism preneogen (care impune mai ales forme petrografice). şiroiri. masive specifice). relieful pe nisipuri. Regiuni carstice. regiuni. în Carpaţii 124 Universitatea SPIRU HARET . sau impune. Areale cu carst pe sare. Relieful pe gresii şi conglomerate (de ce rocile respective se iau împreună. nisipuri.). sectoare de munţi). Chei şi peşteri în România. Care sunt tipurile de relief petrografic şi tipurile care impun peisaje specifice petrografice în România ? (Cristalin. procese şi forme specifice. 5. tăiate de cheile de la Zugreni). Riscuri şi dezastre provocate de alunecările de teren. forme minore).a. relieful impus de pietrişuri. trece printr-un ciclu evolutiv cu 3-4 faze. citat de Grigore Posea. forme petrografice propriu-zise (culmi. Este vorba mai ales de granite. Goudie. fluviatile). Totodată.). precum şi forme create de/şi pe corpurile subvulcanice exhumate (batolite. lacolite etc. ca relief petrografico-structural. carstic. filoane ş.). 3. exocarst). 6. 7. peisaje şi forme (alunecări. vulcan rezidual şi schelet (după A. Piatra Roşie ş. platouri. ca intruziuni. conglomeratele.a. 2. care impune Culmea Pricopan şi micile masive MeginaRomancula. măguri – exemplificări). periglaciar. în Carpaţi. areale. se compune din forme de acumulare şi forme de explozie. Relieful dezvoltat pe roci cristaline (tipuri de roci şi areale de apariţie. extindere – localizare. până la dispariţie. sau primar. Vulcanismul preneogen aparţine unor cicluri vulcanice foarte vechi (hercinice şi prehercinice) şi ciclurilor mezozoice. carstul. probleme 1. şi unităţi (regiuni) sau tipuri de unităţi vulcanice sau peisaje specifice (lanţuri de munţi. stadiul de planeză. Rocile vulcanice ale ciclurilor hercinice şi prehercinice străbat. Vulcanismul poate realiza. conglomeratic.

Munţii Maramureşului (unde impun vârfurile Farcău. 3 = Vulcanism mezozoic subsecvent (banatite) 125 Universitatea SPIRU HARET . Highiş). Sfârdinu. Banatitele (roci acide. Vulcanismul paleozoic şi mezozoic din Munţii Apuseni: 1 = Intruziuni granitice hercinice şi prehercinice. arene şi blocuri sferoidale în Măcin.Meridionali şi Banat (batolite în Autohton. (de exemplu. Ţarcu şi Almăj – cu micile masive Cherbelezu. Posea. cel de al doilea rând de chei ale Hăjdatelui sunt în ofiolite şi nu par epigenetice. în Meridionali. 2 = Vulcanism mezozoic iniţial (ofiolite). diabazele sau ofiolitele. fiind foarte dure. uneori. Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în faza de rift a orogenezelor carpatice (ofiolite şi diabaze) şi faza de subducţie (banatitele). Perşani. 2001. Străbat cristalinul. 34. rocile respective.) şi în Podişul Niculiţel. Lor li se adaugă masivul sienitic de la Ditrău. Codru-Moma. 145). Ofiolite şi diabaze se mai păstrează dispersat în Metaliferi şi Trascău. 34). măguri. Vâlcan. Mihailec ş. care se impun în masivele Parâng. Mai extinse sunt în Masivul Docnecea – Ocna de Fier şi Vlădeasa. sedimentarul mezozoic şi.a. în Apuseni (Gilău-Muntele Mare. p. puse în loc în faza laramică) se înşiruie pe un aliniament de fracturi între gura Nerei şi Vlădeasa (fig. În toate cazurile. masive. plus căpăţâni de zahăr. Ogradena). Iuţi. în sinclinalul Rarău. determină înălţimi mai mari ca acelea din jur. Fig. Retezat. chei epigenetice în Meridionali. în munţii Banatului.

formată din măguri. În Căliman-Harghita a fost subacvatic. prezintă totuşi câteva caracteristici comune: sunt puţin înalţi (800-1300 m. cu măguri de 350-600 m (vulcani schelet). este un platou de lave. În Căliman-Harghita. excepţie Ţibleşul 1839 m). Masivul Igniş. Vulcanicii Nordici reprezintă un şir de cinci masive (fig. slab în Apuseni. Gurghiu. cel mai extins ca suprafaţă vulcanică. Printre caracterele generale (comparativ cu nordul) se pot reţine: 126 Universitatea SPIRU HARET . iar în Oaş-Lăpuş au fost numai unele curgeri de lave în nord şi dyke-uri în sud-est. compus din conuri (în diferite stadii de evoluţie). cu multe măguri şi un mic platou în Muntele Văratic. cu urme a două caldere (Săpânţa şi Mara). resturi de planeze şi barancouri. cueste. Masivul Ţibleş este dominat de sedimentar. În afară de Bârgău. prezintă o asimetrie transversală în două trepte (700-900 m şi 1100-1300 m). reliefurile respective se dispun în trei unităţi: Vulcanicii Nordici (Oaş-Ţibleş). Sunt grupaţi în patru masive: Căliman. rar măguri. Ciclul prim a avut loc în badenian. panoniano-cuaternar. cea înaltă spre Maramureş. a fost mai mult exploziv şi se remarcă prin riolite şi andezite. Cavnic ş. 35). Masivele componente prezintă următoarele diferenţieri: Munţii Oaş sunt foarte mici (400-800 m). cu dacite şi andezite. Ciclul al doilea aparţine sarmaţian-panonianului. caldere. conform majorităţii geologilor. se înalţă brusc deasupra unităţilor din jur (cu 500-1000 m). au mineralizări importante. nu au văi transversale. o culme mai înaltă către Maramureş (Culmea Cămârzanei) şi o mare depresiune – Oaş. dar au pasuri fixate între masive. Vulcanicii Sudici (Bârgău-Căliman-Harghita) şi Munţii Metaliferi şi împrejurimi. ciclul trei a fost foarte puternic.a. cu cratere ştirbite şi resturi de planeze şi barancouri. lacolite. văi epigenetice – în Bârgău. creste şi platouri. în trei cicluri. care este un masiv sedimentaro-vulcanic. celelalte reprezintă conuri vulcanice destul de bine păstrate. Firiza. dyke-uri. Vulcanicii Sudici se extind de la Munţii Bârgău la Harghita inclusiv.Vulcanismul neogen (şi relieful) s-a manifestat. Munţii Lăpuşului reprezintă vulcani reziduali spre schelet.a. sedimentaro-vulcanic. 35) foarte diferite între ele şi în raport cu cei Sudici. cu câteva vârfuri cupolare magmatice exhumate (1839 m). foarte extins în Apuseni unde este şi metalogenetic. peste lanţul eruptiv montan al Orientalilor şi în sectorul sud-estic al Apusenilor (Metaliferii). iar cea joasă. cu lave şi filoane bazaltice. Masivul Gutin are o creastă de tip dyke şi o măgură masivă – Mogoşa. Ţibleş şi chiar în Apuseni). impunând stratovulcani şi vulcani micşti. s-a manifestat efuziv şi subvulcanic. precum şi forme derivate prin eroziune. cratere. din obcine. în Apuseni şi Oaş-Lăpuş (poate şi Ţibleş – subvulcanic) unde este şi metalogenetic. Sub aspect regional. praguri ş. Harghita şi Ciumatu (Ciomatu). masive sedimentaro-vulcanice (cu forme de intruziuni exhumate – cupole. are depresiuni şi bazinete interioare săpate în roci sedimentare (Chiusbaia. platouri de lave şi de aglomerate vulcanice. depresiuni de baraj vulcanic şi de contact. Ciclul al treilea. ca neck-uri. Relieful vulcanic format în neogen cuprinde: un lanţ montan vulcanic în vestul Orientalilor (cel mai lung din Europa). dar au masivitate ridicată.) (fig.

Carpaţii Vulcanici de Nord 127 .Universitatea SPIRU HARET Fig. 35.

Fig. 36. Munţii Gurghiu: 1 = Compartimentul superior; 2 = Compartimentul intermediar; 3 = Compartimentul inferior; 3c = Şisturi cristaline; 4 = Masiv de sare; 5a = Cratere şi caldere; 5b = Neck; 6 = Dyke; 7 = Falie majoră (după D. Rădulescu)

128

Universitatea SPIRU HARET

Fig. 37. Munţii Harghita (după W. Schreiber cu modificări): 1 = Cornuri; 2 = Cratere şi caldere; 3 = Planeze; 4 = Lave; 5 = Platou; 6 = Curgeri de lave pe platou; 7 = Aglomerate şi piroclastite; 8 = Sedimentar; 9 = Cristalin; 10 = Glacis; 11 = Depresiuni mici; 12 = Limita munţilor Harghita; 13 = Limită de formaţiuni; 14 = Defileu

129

Universitatea SPIRU HARET

înălţimi mari (1700-2100 m); sunt traversaţi de trei defilee (Mureş, Someşul Mare, Olt); au forme vulcanice primare bine păstrate; au două trepte: cea a conurilor în est şi cea a podişurilor în vest; hidrografia este convergentă în cratere şi divergentă pe conuri; Bârgăul este retezat de o suprafaţă de eroziune (circa 1200 m), străpunsă de cupole, un lacolit şi silluri vulcanice, în care s-au impus văi epigenetice. Treapta platourilor vulcanice este formată dominant din aglomerate depuse subacvatic. Se extinde în vestul masivelor, iar în Căliman şi Harghita, şi în sudul lor, inclusiv în nordul Perşanilor. Altitudinea acestor platouri este de 1600-1400 m, în nord, iar în sud de 1000-750 m, formând un abrupt către Podişul Transilvaniei. Urme de aglomerate s-au păstrat şi pe unele dealuri care închid depresiunea Sovata-Praid (Becheci, Şiclod, Firtuşu), precum şi în arealul Subcarpaţilor Homoroadelor, sau peste nordul Perşanilor, unde apar şi bazalte la Racoş. La poalele Călimanului există şi urme de lahare. Treapta înaltă este compusă din 17 conuri, cu 15 cratere (din care 6 caldere). Călimanul este un con mixt, dominant stratovulcan, având şi multe piroclastite, cu o mare calderă (10 km diametru); Munţii Gurghiu (fig. 36) sunt formaţi din 5 conuri, din care două îngemănate (Ciumani, Ferăstraie), cu 2 cratere şi 2 caldere, între care FâncelLăpuşna este cea mai mare (13 km diametru) şi Şumuleu (4 km); Munţii Harghita sunt împărţiţi în două masive de către pasul Vlăhiţa (fig. 37), respectiv Mădăraş cu 5 conuri (Răchitaş, Ostoroş, Muntele Mic, Harghita şi Arotaş) şi Cucu având 4 conuri (Luci, Cucu, Pilişca şi Murgu); aproape toate au cratere, între care şi 2 caldere (Harghita şi Luci); Masivul Ciomatu are 2 cratere gemene (Sfânta Ana, cu lac, şi Mohoş).

Fig. 38. Răspândirea vulcanitelor neogene din Munţii Apuseni (după D. Rădulescu şi M. Borcoş): 1 = Ciclul I; 2 = Ciclul II; 3 = Ciclul III 130

Universitatea SPIRU HARET

Munţii Apuseni au vulcanism nou în Metaliferi şi împrejurimi (Zarand, sud şi vest Codru-Moma, Poiana Ruscăi) şi accidental în Podişul Lipovei (Lucareţ şi Dealul Bulzei-Zam) şi Câmpia Gătaia (Măgura Şumiga) (fig. 38). În Munţii Metaliferi şi Detunatelor se remarcă urme de mari conuri vulcanice la Căraci, Barza, Săcărâmb, Almaş-Stănija, Roşia Montană ş.a. Se mai evidenţiază Depresiunile Brad-Hălmagiu şi Gurahonţ (un culoar tectonic, barat în vest de erupţii şi transformat în depresiuni intramontane) şi cele două Detunate, compuse din prisme bazaltice. Tufurile vulcanice se întâlnesc intercalate în sedimentele Depresiunii Transilvaniei, în număr de circa 7 orizonturi. Impun mici trepte şi abrupturi structurale. Manifestările postvulcanice se referă la emanaţii de gaze (de tip mofete, fumarole, solfatare), izvoare termale şi minerale (cu CO2, sulfuroase ş.a.), chiar gheizeri (într-o primă fază) şi formarea de minereuri prin circulaţia hidrotermală (fier, sulf, sulfaţi, polimetalice). Acestea apar la zi (şi în subsol) atât în rocile vulcanice, cât şi în sedimentar vecin, suprafeţele respective conturând ceea ce se cheamă aureola mofetică. Vulcanii noroioşi sunt pseudovulcani, care se formează din nămolul provenit prin înmuierea unor argile de adânc, împins către suprafaţă pe fracturi, de către gazele zăcămintelor de petrol, de gazul metan sau alte surse interne. În România există multe locuri cu vulcani noroioşi. Cei mai tipici şi mai activi sunt vulcanii noroioşi de pe fâşia anticlinală a pliocenului dintre Berca şi Arbănaşi, în special Pâclele Mici şi Pâclele Mari. Mai sunt cunoscuţi sub numele de zalţe, fierbători, bolboroşi. În arealul Pâclelor apare şi un peisaj de „pământuri rele”. În Transilvania, vulcanii noroioşi sunt legaţi de cutele diapire (linia Turda-Sibiu) şi de domurile gazeifere; majoritatea se manifestă sub formă de borboloşi sau fierbători (gropi cu apă şi noroi, din care ies periodic gaze). La Homorod, conurile sunt nisipoase şi se distrug repede la ploi. Există şi în Oltenia, pe unele anticlinale subcarpatice, iar în Moldova sunt cunoscuţi sub numele de gloduri. Bibliografie selectivă • Posea Grigore (2001), Vulcanismul şi relieful vulcanic – hazarde, riscuri, dezastre, relieful vulcanic din România, Editura Fundaţiei România de Mâine. Autoevaluare – întrebări, probleme 1. Categorii de reliefuri impuse de vulcanism şi rocile vulcanice. 2. Care este cel mai lung lanţ vulcanic din Europa ? 3. Vulcanismul preneogen şi formele de relief din România. 4. Ciclurile de erupţii ale vulcanismului neogen. 5. Caracteristicile munţilor Oaş-Ţibleş. 6. Caracteristicile munţilor Bârgău-Harghita. 7. Conuri şi cratere (caldere) vulcanice din România. 8. Vulcanii noroioşi (definiţie, mecanism de formare, repartiţie). 9. Desenaţi un profil transversal peste grupa vulcanică Harghita-Căliman şi peste depresiunile de baraj; notaţi treptele de relief !
131

Universitatea SPIRU HARET

RELIEFUL FLUVIATIL Complexitatea, extinderea şi importanţa acestui relief sunt cu totul deosebite, deoarece acţiunea apelor curgătoare cuprinde aproape totalitatea uscatului, inclusiv principalele etaje morfoclimatice. Totodată, formele fluviatile de relief reprezintă o interfaţă de bază între hidrologie şi geomorfologie, realizând sistemul morfohidrografic. Pe de altă parte, omul este în contact activ în primul rând cu aceste forme de relief. Acţiunea fluviatilă dezvoltă, în timp, următoarele tipuri de relief: bazine morfohidrografice, delimitate prin cumpene de ape; văi, interfluvii şi versanţi; terase, lunci şi albii minore; forme de acumulare: conuri de dejecţie şi delte, glacisuri de acumulare, piemonturi şi câmpii de nivel de bază. Unele dintre aceste forme sunt însă tratate în alte capitole sau formează capitole aparte (deltele, piemonturile etc.). În cele mai multe cazuri, în cadrul reliefului fluviatil sunt abordate numai terasele şi luncile. Noi vom aminti majoritatea acestor forme, însă pe scurt, detaliind văile, terasele şi luncile. Bazinele morfohidrografice. „Bazinul morfohidrografic constituie cel mai general sistem «evolutiv» geomorfologic, ca şi celulă de bază a unei reţele ce acoperă şi stăpâneşte cea mai mare parte a zonelor de uscat; această reţea funcţionează asemenea unui „sistem nervos”, ce înregistrează, autoreglează şi comandă eroziunea, conform unor legi generale sau în funcţie de condiţiile particulare ale locului şi etapei respective … Bazinul morfohidrografic înregistrează, totodată, în diferite moduri, şi formele esenţiale ale evoluţiei trecute a reliefului său” (Grigore Posea, 1976, Geomorfologie, p. 265). În România, în afară de Dunăre, toate bazinele principale morfohidrografice încep din Carpaţi şi se termină la Dunăre. Între acestea cel mai mare este bazinul Siretului (circa 43.000 km2), urmat de bazinele Mureşului (circa 28.000 km2), Oltului (circa 24.000 km2) şi Someşului (circa 15.000 km2). Ultimele trei bazine străpung Carpaţii (Oltul, Mureşul şi Someşul), venind din Orientali peste Depresiunea Transilvaniei şi trecând apoi peste alte ramuri carpatice către exterior. La Mureş şi Olt, străpungerea s-a făcut prin captări şi antecedenţă, iar la Someş prin antecedenţă. Diverticole transcarpatice au şi alte bazine, direct sau prin afluenţi ai lor (Buzăul, Prahova, Crişul Repede ş.a.). Ca orientare a scurgerii, spre vest se dirijează bazinele Tisei, Someşului, Crişurilor, Mureşului; către sud-vest, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Cerna; spre sud, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi, tot către sud, se dirijează bazinele Siretului şi Prutului. Se adaugă Dobrogea, cu două areale bazinale: dunărean (către vest) şi marin (către est). Forma bazinelor morfohidrografice, respectiv mersul cumpenelor de ape, diferă de la unul la altul în funcţie de nivelurile de bază locale şi generale şi de evoluţia în timp a bazinului, extins sau restrâns prin eroziune regresivă şi captări. Oltul şi Mureşul au bazinele cele mai complexe, formate în timp prin captări; Siretul are bazinul cel mai lat şi mai asimetric; Someşul are un bazin triunghiular (pornind de la două izvoare poziţionate
132

Universitatea SPIRU HARET

cu o medie de 600 m. Prutului (742 km). Ciucuri) sau în unele masive ca Bihor-Vlădeasa. unde a captat ape de la Siret. în mod excepţional depăşesc 1000 m (circa 6%) (T. variaţiile sunt între 100-400 m (cu o medie de 150 m). numai 78.a. Poicu şi Izvorul Crişului (Aurora Posea. relieful impune noduri hidrografice. iar bazinul Prutului este foarte îngust şi alungit. I. dar oscilează între 5-150 m.a.0 km/km2 în mai multe areale estice şi sudice din Câmpia Română. Godeanu. pe teritoriul României. precipitaţii.. mai lat în Câmpia Moldovei. Aşa sunt masivele: Hăşmaşu. Dobrogea. Oltului (615 km). în munţi 250-1000 m şi rar peste 1000 m.905 km. câmpii înalte 5-75 m. Un alt specific îl constituie şi mulţimea văilor transversal-carpatice. împreună cu nivelurile de umeri şi terase.opus). în dealuri şi podişuri 75-250 m. de 0. Mureşului. sub formă de pară. văile au 500-1000 m adâncime. pantă şi rocă. Ciucaş. plus alte argumente.a. Dunării. iar în munţi. sau Câmpiile Mureşului (vezi şi Geografia României. Crişului Repede.30 km/km2. Văile cele mai lungi. Retezat. 1977.4 km/km2. Godeanu. Ţibleş ş. Amintim un exemplu: analiza cumpenelor bazinului Crişul Repede. în dealuri şi podişuri. densitatea scade la 0.000 km. Văile Aspecte generale. Jiul prezintă un bazin echilibrat. cât şi în plan vertical.6-1 km/km2. Bazinul Crişului Repede). Morariu şi colab. O hartă recentă (2002) a energiei reliefului a fost publicată în Atlasul România – mediul şi reţeaua electrică de transport (Editura Academiei) în care se redau următoarele trepte: în câmpii joase 0-15 m. Cea mai mare densitate medie se întâlneşte în Carpaţi. Semenic. Ea diferă însă pe unităţi morfo-structurale în funcţie de etajare. 1983). Văile reprezintă un element de bază al reliefului.6-0. din care pornesc mai multe văi. Aceleaşi cumpene scot în evidenţă şi suprafeţe şi niveluri de eroziune. atât pe orizontală. Parâng. dar şi orientarea majorităţii pantelor şi a reţelei terestre de circulaţie. Vrancea. incluzând numărul celor care trec de 5 km (4864). Adâncimea văilor oscilează de la 5-10 m la peste 1000 m. În proporţie de 70% văile au obârşia în Carpaţi. extinderea acestui bazin dinspre Oradea către Iad. Caracterele morfologice şi morfometrice ca şi cele hidrologice se supun legilor etajării concentrice morfoclimatice şi de vegetaţie. Oltului etc. ne arată evoluţia bazinului respectiv. Aici. Dispunerea generală în teritoriu a reţelei de văi a României este radiar-circulară. între care cele ale: Someşului. Bihor ş. Drăgan. vol. cu înşeuări largi care indică. Mureşului (761 km). iar a celor codificate cadastral. Siretului (559 km) ş. În arealele de podişuri şi dealuri. Adâncimea medie în câmpie este de circa 50 m.2-0. şi este chiar mai mare în unele depresiuni către care converg multe râuri (Gheorgheni. Mersul cumpenelor de ape. ele impunând adâncimea şi densitatea fragmentării teritoriului. 133 Universitatea SPIRU HARET .4-0. iar în Câmpii şi Dobrogea la 0.2 şi chiar 0. Densitatea fragmentării impusă de către văile de peste 5 km lungime este de 0. ca faze morfogenetice evolutive de nivel regional. Lungimea totală a văilor este de circa 115. 1960). sunt cele ale: Dunării (1075 km). ea fiind colectată de Dunăre (98%) şi are ca nivel de bază Marea Neagră.

Anexa IV. au profiluri longitudinale foarte diferite ca altitudine. De exemplu. iar interfluviile îmbracă aspect de câmpuri. Panta de curgere a fiecărui sector de râu depinde însă de etajul morfologic. iar în câmpie. Baraolt. de exemplu. de câmpie. în Podişul Moldovei. Oltul 2‰. carstice (oarbe. Morariu (1960)5. sub aspect morfografic şi genetic.8‰. interfluviile principale se dirijează NV-SE până la Trotuş. Interfluviile şi versanţii. important pentru morfologie: unele râuri. dar în sens invers decât reţeaua de văi. obsecvente. consecvente.Panta profilului longitudinal al văilor scade de la izvor la vărsare. sub denumirea de culmi. prin Predeal. Jiu etc.1-0. are o pantă medie de 0. ca la Olt. desfăşurându-se ramificat. de către Marea Neagră prin Dunăre şi apoi de aceasta prin afluenţii şi colectorii săi principali. 0. glaciare. Editura Academiei. fiind înlocuiţi de maluri. largi (cu luncă). văile prezintă caracteristici comune pe regiuni. orientarea culmilor principale diferă după regiunile carpatice. La Curbura propriu-zisă există o orientare generală radiară spre exterior. panta variază între 1-10‰. văile sunt largi. Române. Se adaugă văile submerse de pe Platforma litorală. Argeşul 6‰ etc. după structură: de falie. de aici. echivalente şi regional apropiate. de anticlinal. Tipurile de văi. Buzău.a. La nivel de ţară au fost reprezentate generalizat în Harta hipsografică schematică. Someşul 3‰. după mecanismul de impunere peste un şir muntos sau o bară dură: antecedente. chei. rocă. defilee. transversale. dar şi câteva interfluvii principale dirijate NE-SV (interfluviul vrâncean. iar cele cu debite mari formează culoare (Siret. după geneză: fluviatile. de captare. În munte. iar apoi tot mai lent. sunt de mai multe feluri: după punctul de izvor: carpatice. Dunărea. Încă un aspect. Prutul are albia şi sistemul de terase. Obcinele Braşovului (Perşani. I. profilurile longitudinale de vale pot fi: normale sau echilibrate (scad continuu şi uniform spre aval). mai mică în arealele cu fliş şi în Apuseni.065‰. dar apar şi subsecvent-asimetrice. Mureşul 1‰. iar în câmpii. în trepte sau sectorizate (cu pante mai mari în defilee sau pe roci dure). În Carpaţi. Ambele categorii sunt bine reprezentate în Carpaţi. cu 160 m mai jos ca Siretul. 5 Monografia geografică a R. subsecvente. de podiş. supraimpuse (epigenetice). Siretul 0. subcarpatice.P. pe paralela Ungheni. profilul oscilează între 12-300‰ cu o medie de 60‰. De exemplu. Interfluviile sunt de mai multe categorii. de debit (lichid şi solid). de către T. antitetice. În Orientali. culoare. Bodoc şi Nemira) inversează direcţia spre NE-SV. În Subcarpaţi şi podişuri.). respectiv. subterane). iar Nistrul cu 50 m sub nivelul Prutului. punctele principale de confluenţă. Ca formă. Furu-Ivăneţu şi cel din vestul Depresiunii Întorsurii).5‰. versanţii obişnuit lipsesc. după forma în profil transversal: înguste. în Bucegi-Leaota-izvoarele Dâmbovicioarei-Piatra Craiului). de sinclinal. deşi gurile lor de vărsare sunt aproape identice altimetric (0-5 m). 134 Universitatea SPIRU HARET . După aspectul morfografic general. cele mai multe sunt consecvente. la început mai rapid şi neuniform. sau E-V (cel care trece prin vârfurile Siriu-CiucaşBaiu şi apoi. Bârlad ş. Controlul asupra profilurilor longitudinale este exercitat regresiv. longitudinale. subregiuni şi unităţi de relief. dealuri şi podişuri.

mai rar sub formă de creste şi mixte. este curbat (concav spre est) şi un altul V-E peste Gilău-Muntele Mare. ultimii fiind cei mai numeroşi. cu precădere în fliş şi în munţii cristalino-mezozoici). mai abrupţi şi mai diverşi versanţi. Şi Dobrogea are un interfluviu principal N-S. versanţii în loess sunt cel mai adesea verticali. iar în Subcarpaţii Moldovei se impun culmile orientate NV-SV (ca şi în Carpaţii Orientali). În profil longitudinal. Totdeauna. Cei cu argile şi marne prezintă alunecări şi profiluri foarte complexe. cu multe rupturi de pantă determinate de gelivaţia diferenţiată. iar în munte. iar în profil transversal sunt uşor plate. Majoritatea au pătură de alterări. orientările dominante sunt perpendiculare pe munte. iar cele secundare se ordonează specific tot pe subregiuni. interfluviile se desfac fascicular dinspre munte către exterior. Podişurile Transilvaniei şi Moldovei au interfluviile orientate diferit şi specific fiecărei subregiuni. cu râpe de alunecare şi alunecări masive. cu terasete şi multe ravene. Pădurea Craiului şi Plopiş) şi SV-NE (Meseş). uneori şi de roci. sau. orientat N-S. Aceştia diferă în funcţie de tipurile majore de relief în care au fost tăiaţi. pornind din vârfurile principale. Versanţii din etajul glaciar sunt adesea golaşi. prezintă vârfuri şi înşeuări. dar abrupţi. sudul Parângului şi vestul Retezatului şi radiară în rest. dar mai ales trepte echivalente nivelurilor de eroziune. Domină cei în trepte (impuse de nivelurile de eroziune. cu coborâri în arealele depresionare. cu sau fără un profil liniar de legătură. pe gresiile masive paleogene. cu câteva excepţii (Dealurile Pogănişului şi parte din Podişul Silvaniei). diferenţiată pe fâşii longitudinale şi nu prea groasă. În Dobrogea. În Munţii Banatului. În Carpaţi există cei mai lungi. versanţii sunt rectilini. interfluviile prezintă trepte impuse de petrografie. au formă de custuri. ondulate. Culmile din nordul Făgăraşului. interfluviile se orientează diferit pentru fiecare masiv de tip horst: E-V (Zarand). În Subcarpaţi. în etajul cu văi glaciare. având totodată multe grohotişuri şi umeri periglaciari. În grupul central (Găina-Bihor-Gilău-Vlădeasa). orientarea interfluviilor principale este NNE-SVV. cu ramificări diferite. mai ales pe frunţile de cueste. dar mai ales spre sud şi nord. În Apuseni. În etajul pădurii. dar în special cele principale. când au lungimi mari. pe cristalin. şi de etajul morfoclimatic şi de tipurile de roci şi structuri. Există şi versanţi abrupţi. SE-NV (Codru-Moma. interfluviul principal. În dealuri şi podişuri domină versanţii convecşi-concavi. bombate. aproape N-S în Almăj şi E-V în Locva. În Dealurile de Vest. Abrupţi sunt şi versanţii inselbergurilor şi relativ lini cei ai 135 Universitatea SPIRU HARET . pe rocile vulcanice şi pe conglomerate. Interfluviile secundare sunt dominant radiare. În Poiana Ruscăi apare o culme centrală E-V. Versanţii sunt de două feluri: tectonici şi de vale. iar în Trascău SV-NE. sau versanţi mai lini consecvenţi pe structură. toate interfluviile.În Meridionali există o orientare E-V în Făgăraş. În Munţii Metaliferi orientarea este E-V. Versanţii foarte abrupţi apar pe calcarele masive mezozoice. sunt convecşi (indică dominarea procesului de înălţare asupra eroziunii de versant). dar au şi câte 1-2 interfluvii principale orientate N-S în Moldova şi E-V în Transilvania. Baza versanţilor care mărginesc văi cu lunci largi se termină cu glacisuri coluvio-proluviale pe care s-au fixat aşezări.

În acest timp s-au conturat o serie dintre actualele bazinete şi culoare tectonice care au rupt vechea hidrografie a pediplenei. Bersu. motiv pentru care unii autori au etapizat evoluţia hidrografiei conform acestor suprafeţe. Bistriţa superioară (A. Tot acum se conturează cumpăna marilor înălţimi carpatice. suprafeţele medii carpatice. Fig. cu precădere în Transilvania. unele rămase până azi. marcate prin suprafeţe şi niveluri de eroziune. în special cea tributară principalelor artere. (Emm. 39. Unificarea hidrografiei sub comandă dunăreană şi pontică s-a realizat însă numai în cuaternar. Rudăria. Jiului. peste Transilvania şi vestul panonic. rezultă că şi reţeaua hidrografică a urmat aproximativ aceeaşi cale. Ca niveluri de bază s-au instalat: un bazin Moldo-Getic. piemontană (cu două faze) şi cuaternară (a teraselor). 39). Ragu. Moldova. iar cele înalte au şi versanţi scurţi. rar prezentând abrupturi şi alunecări (Burnas. are loc o importantă coborâre şi transgresiune ce acoperă hidrografia anterioară (fig. care ţineau de Marea Panonică. cu excepţia Dobrogei. Evoluţia generală a reţelei hidrografice. de Martone). Majoritatea sunt convecşi-concavi. Există multe aspecte specifice pe subregiuni (sau regiuni). Câmpiile sunt dominate de maluri. de structura şi tectonica acestuia etc. Nordon.a. Situaţia hidrografiei din sudul Transilvaniei la sfârşitul ponţianului 136 Universitatea SPIRU HARET . peste Culmea Almăjului venind dinspre Defileu către Bozovici (Răchita. Urme sigure de văi au fost constatate din timpul suprafeţelor medii carpatice. Dar. Pentru etapa pediplenei carpatice există numai presupuneri teoretice. dându-i noi orientări.a. de bordură (cu 3 faze). I. defileele epigenetice ale Lăpuşului şi Cavnicului (peste Masivul Preluca).pedimentelor. De exemplu. văile ce treceau peste Munţii Trascăului (R. Covurlui). Poniţa). atât cercul carpatic. Subcarpaţi şi Dobrogea (mai ales Dobrogea de Nord). Prigor – Grigore Posea). Donisă). cât şi arealele deluroase au evoluat în etape determinate de mişcări pe verticală (dominant înălţări) şi de eroziune. Aşa sunt urmele de văi ale Râului Şes. dinspre Podişul Someşean peste Munţii Meseş (Poicu. condiţionată de apariţia şi extinderea paleogeografică a uscatului. Grigore Posea (2002) marchează etapele: pediplena carpatică. care apoi va suferi unele modificări şi care va dirija viitoarea hidrografie carpatică. Oltului ş. Încatenarea reţelei hidrografice actuale s-a realizat printr-o îndelungată evoluţie. Ficheux). unul Transilvan (cu legături peste Curbură) şi unele bazinete şi culoare vestice (între BahnaDefileu-Haţeg şi până la Şimleul Silvaniei). sau Topologului şi Argeşului (peste şirul masivelor Cozia-Ghiţu) ş. s-a definitivat de la Carpaţi către periferie. În panonian. Cum relieful actual al geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic.

Gr. Gârbacea. ca de exemplu: antecedenţă pentru văile din Carpaţii flişului (cu unele excepţii locale) şi captări pentru Carpaţii dominaţi de blocuri masive cristaline (de asemenea. unde hidrografia a fost divergentă pe marile conuri piemontane. Panonic şi Moldo-Pontic?). Au fost studiate cu precădere: valea Bistriţei (S. inclusiv în celelalte podişuri şi noi reţele (în Depresiunea Braşov). Posea şi V. se formează. În Transilvania şi peste toate părţile exondate de sub panonian s-au instalat noi artere. Orghidan. altele s-au întregit prin captări (cu precădere în Meridionali. Etapa cuaternară. La acestea se adaugă văile Trotuş. M. 40.a. unde multe râuri erau divagante. I. iar în holocen. Donisă ş. sau a teraselor. N. fie prin captări. Nordon. de vulcanism. 1969). Gabor. este importantă pentru arealele pericarpatice şi depresionare. S-au făcut şi generalizări (Grigore Posea. influenţată de mişcările inegale de înălţare. dominant villafranchiană. Etapa piemonturilor pliocen-cuaternare. întreaga hidrografie fiind comandată de climă şi de 3-4 niveluri de bază (Getic. valea Buzăului (S. Evoluţia reţelei hidrografice la Curbura Carpaţilor 137 Universitatea SPIRU HARET . Văile transversale din Carpaţii flişului izvorăsc din spatele cumpenei marilor înălţimi şi traversează în mod special aliniamentele culmilor flişului cretacic şi paleogen şi Subcarpaţii.Etapa pliocenă postpanoniană (suprafaţa de bordură) impune o hidrografie nouă. având un curs invers. extinde hidrografia şi peste câmpii. Prahova şi Dâmboviţa cu Dâmbovicioara. 40) şi Moldova (N. Dunărea exista numai în Defileu. Evoluţia principalelor văi transcarpatice. Delta şi limanurile. Argumentele pentru unul din aceste mecanisme sunt diferite şi uneori contradictorii. Transilvan. Bâsca Mare şi Mică. 1967. în würm. ca văi transversale. şi văi glaciare. Atanasiu. în special pe sectoare restrânse montane. cu unele epigenii şi antecedenţă ulterioară captării). Munţii Banatului şi Apuseni). se produce captarea prin deversare la Porţile de Fier şi începe unificarea hidrografiei prin Dunăre. Doftana. A. Ielenicz) (fig. A.). Fig. Înălţările (pe alocuri şi clima) impun terase. Acestea au fost studiate de mai mulţi autori. de noile structuri şi de asimetriile unor masive rezultate din mişcări inegale de tip basculă. Nordon. fie prin impunere epigenetică şi/sau antecedenţă. Barbu). Ele s-au format.

a. este exclusă de existenţa lacului panonian în Transilvania. sau explicaţia de bază. studiate atent de către Emm. iar apoi s-au alungit şi s-au impus şi peste şirurile culmilor de fliş. de Martonne ş. 39. Oltul şi Jiul. dovezile pentru antecedenţă primează. După captări s-a produs şi o antecedenţă puternică. au folosit discontinuităţile tectono-structurale dintre masive şi rocile mai moi depuse în depresiunile posttectonice. reliefurile vechi respective fiind acoperite anterior de sedimentar mai nou. 41. Ghiţu-Frunţi etc. Fig. Peste unele praguri. în care s-au încastrat anumite sectoare de văi. 42). este aceea că primele văi s-au instalat pe şirul masivelor cristalino-mezozoice. cu excepţia Tisei.. masive sau măguri dure. Văile transversale carpatice din vest (Olt-Maramureş) s-au format dominant prin captări. Primele trasee. sunt formate prin captări. născute ulterior. Evoluţia văii Oltului în defileul Turnu Roşu-Cozia 138 Universitatea SPIRU HARET . Ideea. în Preluca. acestea sunt epigenetice. unde nivelul său se ridica până către 1000 m altitudine actuală (fig. ca în jurul Apusenilor. ca şi captările.Deşi s-au emis şi păreri că unele s-ar fi format prin captări. mai ales la Olt. Antecedenţa iniţială. 41.

care urma să se continue către Zam (mai sus cu 150 m faţă de Holdea) şi peste care Mureşul nu poate fi decât epigenetic (fig. actualul defileu numit Ciucea (fig. Toate au fost captate. Înşeuarea Osteana (între Plopiş şi Meseş) oferă cheia reconstituirilor. Arieş. dinspre Cerna şi Bahna către Panonica. captat apoi de Timiş.a. se pare. În cadrul Crişurilor s-au produs epigeneze şi captări. luat adesea drept terasa a opta. în Hidegul. existent în arealul Deliblat din fosta Iugoslavie. de către un râu avansat regresiv din bazinul Oradea-Vad.) şi către Olt (Secaş. Evoluţia Jiului în Carpaţi Defileul Dunărean a făcut obiectul multor cercetări. Călata. care iniţial izvora din Depresiunea Petroşani (Parâng). 44). 45). Au fost captate pe rând râuri care curgeau spre Someş (Sebeş. Vâlsan. s-a orientat pe actualul curs. O captare recentă este exclusă de înălţimea vârfului Tisa (459 m). 46). de Martonne. Mureşul din Vulcanici ş. Popescu etc. 42. Coteţ. faptul este întărit şi de un con piemontan corelat. iniţial: Iadul. Cartări concrete la teren au fost efectuate însă de I. G. Ilie. impunându-se epigenetic. după panonian. pe un sistem de linii rupturale situate perpendicular pe axa Carpaţi-Balcani şi pe câteva foste bazinete tectonice miocene. dintre care mai spectaculoase au fost cele care au condus la formarea bazinului Crişul Repede. O a doua problemă o constituie pătrunderea Mureşului. dar mai ales captarea (I. studii şi păreri. Din studiul şi cartarea teraselor şi a suprafeţelor de eroziune rezultă că sensul actual de curgere prin defileu s-a format numai o dată cu terasa a cincea.Fig.) (fig.a. Dunărea s-a instalat iniţial numai în defileu. prima fiind peste cumpăna ce mergea pe stânga râului Sebeş spre Apuseni (Grigore Posea. Secuieul (Henţul). Mureşul a curs peste înşeuarea Holdea (321 m) către Bega actuală. Aceeaşi direcţie este indicată şi de nivelul umerilor de 300-320 m (nivelul Ciucar). În defileul din Podişul Cărbunari. Cvijič şi colectivul condus de Grigore Posea. Drăganul. Terasele mai vechi şi mai înalte (150-160 m şi 200-210 m) indică un curs invers. P. Ampoi.). Emm. Întoarcerea cursului s-a făcut printr-o captare de tip deversare peste cumpăna şisturilor cristaline de la Porţile de Fier (unde s-a construit barajul). care se legau într-o strâmtoare dinspre Bahna–Subcarpaţi către Baziaş. Târnava Mare ş. N. în Depresiunea Transilvaniei. 1967). respectiv cea de 90-115 m. pe rând. valea este epigenetică şi antecedentă (fig. Ficheux. printr-o suită de captări. Valea Nerei şi-a avut unul dintre izvoare. Defileul Mureşului inferior (Zam-Lipova) a folosit un culoar tectonic acoperit de miocen. Gr. de panonian. Grigore. M. iar mai apoi. 43). Posea şi I. Înainte de panonian. prima ce trece peste Porţile de Fier şi ajunge până la Olt (cu altitudinea relativă de 90-70 m). prin impunere epigenetică şi antecedenţă. Izvoru Crişului şi Poicu. Crişul Repede. 139 Universitatea SPIRU HARET . Cvijič. R. care susţin antecedenţa. dar. formându-se apoi. Pe aici se scurgeau.

43. Evoluţia văii Nera Fig.Fig. Dispunerea conurilor piemontane în Podişul Lipovei înainte de formarea Mureşului pe actualul curs 140 Universitatea SPIRU HARET . 44.

Fig. 46. Situaţia probabilă a hidrografiei din sudul Transilvaniei la începutul romanianului Fig. Evoluţia hidrografiei în bazinul Crişului Repede (Aurora Posea) 141 Universitatea SPIRU HARET . 45.

la contactul depresiune-Munţii Maramureşului. Dovadă sunt resturile de văi. unde au rămas unele înşeuări şi crâmpeie de văi vechi. Poicu. Iniţial. ponţianul a fost foarte gros şi la nord de Mureş. Un rest de vale foarte veche. Defileul Someşului de la Jibou ridică problema unei direcţii iniţiale către vest. 142 Universitatea SPIRU HARET . Izvorul Crişului. la izvoarele văii Mingetului. Multe captări s-au produs şi în interiorul Depresiunii Lăpuş (fig. Călata. Poniţa. este foarte vechi şi ar fi putut curge iniţial către vest. Cavnicul a avut ca afluent şi valea Firiza. după M. după câteva înşeuări existente pe interfluviul dintre Vişeu şi Iza. Râurile respective veneau din Podişul Someşean. ele împrăştiau conuri piemontane la vest de Preluca. cu afluenţi din toate cele trei ramuri carpatice. ulterior au devenit şi antecedente. şi văi dinspre Făgăraş. Deci. Arieşul. poate şi mai din est. ce era acoperită cu sedimentar. Crişul Repede. şi urmele de captări prin care Mureşul a pătruns în Depresiunea Transilvaniei. la capătul căreia s-ar fi aflat şi Someşul. epigenetice şi antecedente. În faza piemonturilor. Poniţa şi Ragul). cu excepţia Someşului. captat spre Baia Mare când Măgura Prisaca era acoperită încă de sedimente. Mureşul superior (amonte de Deda).Valea Arieşului s-a format tot printr-o suită de captări ale unor văi care curgeau perpendicular pe Munţii Trascău. reţea care curgea dinspre Maramureş peste unele înşeuări situate între masivele vulcanice. situată sub vârful Hudin din Ţibleş. primul colector al Transilvaniei. Toate s-au impus epigenetic. Valea Lăpuşului şi Valea Cavnicului sunt epigenetice peste Masivul Preluca. dar. iar Vişeul s-a format ulterior. Şirul captărilor a început din amonte de Cheile Buru. 47). şi treceau peste Meseşul (inclusiv Prisaca) acoperit atunci de sedimente oligocene şi mai noi. Hidrografia Maramureşului se poate reconstitui. aici s-a impus epigenetic şi apoi antecedent. iar apoi şi antecedent. Evoluţia hidrografiei în regiunile de podiş şi câmpie Podişul Transilvaniei. ar presupune şi o primă reţea. dintre râurile existente şi azi. după care s-au îndreptat spre Depresiunea Baia Mare. Ragul). Râul cel mai important care s-a format primul a fost Someşul. În plus. înainte de bararea totală a Depresiunii Maramureş şi înălţarea lanţului vulcanic. unde Valea Iara s-a impus iniţial epigenetic. dar erodat puternic după înălţarea sa cu circa 1000 m. captată ulterior prin formarea Săsarului. mai veche. Reţeaua hidrografică este postpanoniană şi a avut o evoluţie spectaculoasă. El colecta. Someşul a fost. Colectorul iniţial ar fi fost Iza. ca evoluţie. în special Ampoiul. Călata. şi a continuat către Câmpeni. care curgea spre Depresiunea Copalnic. plasate în dreptul afluenţilor de dreapta ai Vişeului. trecând peste Culmea Henţu-Meseş-Preluca. printr-o suită de captări. pragul cristalin zis al Şimleului nefiind încă ridicat. Singurul argument plauzibil pentru captare îl constituie seria văilor transversale peste Culmea Henţ şi Meseş (Mărgău. peste Podişul Silvaniei (captat ulterior) sau epigeneză şi antecedenţă pe actualul curs care străbate măgura cristalină Prisaca (Ţicău sau Dealul Mare). poate. se pare. care mai traversează şi azi această culme (Mărgăuţa. râurile se orientau spre actualul podiş al Silvaniei. Poicu. Paucă (1977).

Evoluţia hidrografiei în bazinul Lăpuşului (Grigore Posea) 143 . 47.Universitatea SPIRU HARET Fig.

înainte de toate Siretul şi Prutul. şi apoi râurile din Colinele Tutovei. A urmat fixarea unor râuri consecvente. paralel. C. şi transportate către sud. Acesta a captat apoi Ampoiul. depuse de văile carpatice (Suceava. Totuşi. Suha. sau ca resturi de văi subsecvente care se scurgeau dinspre Câmpia Moldovei către Siret şi care au fost captate frontal dinspre Prut. care izvora din amonte de Jina (izvorul Sebeşului). par a fi curs iniţial către est. Pe de altă parte. fenomenului rezistându-i numai Carasu. în villafranchian. Înşeuările amintite au fost explicate ca fiind de natură structural-petrografică.A urmat formarea Oltului. dinspre Siretul inferior. Moldova. printr-o captare peste sectorul Brezoi-Turnu Roşu. mai ales Teliţa şi Taiţa. o dată cu retragerea mării. iar în partea superioară prin captări ale unor văi care. Secaşul de Sebeş. ca şi unele captări. ca materiale mai fine. dominant subsecventă sau consecventsubsecventă. Lozna. care s-au lungit treptat către sud. ba chiar exista şi un Siret peste Deltă. probabil. dar mai greu de reconstituit. se remarcă şi văile submerse. râurile din Dobrogea de Nord. Cracău. Mureşul superior şi Târnava Mare. printr-o captare peste o cumpănă de ape din stânga Sebeşului. larga intervenţie antropică prin diguri şi 144 Universitatea SPIRU HARET . la origine sarmaţiene. Podişul Moldovei. Câmpia de Vest a României are drept caracteristici: lipsa văilor tipice în câmpiile joase. Rezultă că inversarea majorităţii cursurilor din est-vest în vest-est s-a făcut probabil la începutul sau mijlocul cuaternarului. Reţeaua s-a instalat de la nord către sud. Prundişurile sunt de tip deltaic. existenţa unor înşeuări largi peste Culmea Siretului (Dersca. Forma de semicerc a Bârladului poate fi explicată ca o vale cu dublă subsecvenţă inversă (cursul inferior şi cel superior). Vorona. deci cu pantă est-vest.) şi. iniţial. prin antecedenţă. Podişul Dobrogei are o reţea hidrografică postsarmatică. alungite pe platforma continentală. O dată cu ridicarea Podişului s-au declanşat. ca urmare. ce a defavorizat Someşul. Brătescu explica acest fapt printr-o altitudine iniţială a Dobrogei mai ridicată în est. impunând şi un nou curs. Punctele de pornire în reconstituirea evoluţiei hidrografiei sunt următoarele: dominarea structurii monocline cu impunerea de văi consecvente. atrăgând şi Târnava Mare şi un râu Săliştea-Cibin. o reţea consecventă (Jiu. tot de la nord către sud. începând cu sfârşitul sarmaţianului şi până în villafranchian. Avansarea sa a fost favorizată de largul culoar uşor subsident din sudul Apusenilor. Ozana. Bistriţa). Ultimul a pătruns în Transilvania Mureşul. Panta s-ar fi inversat în timp datorită mişcărilor de coborâre dinspre Marea Neagră. conform cu poziţia vestică a Munţilor Măcinului. şi un altul. şi una secundară. Ruginoasa). formată prin captări succesive. şi formarea văilor subsecvente. multitudinea divagărilor în stare naturală (din cauza subsidenţelor şi a suspendării în spatele defileului) şi. formate în timpul regresiunii würmiene. iniţial. existenţa unor pietrişuri pe diferite dealuri sau şi înşeuări. dar şi de ridicarea pragului Meseş-Şimleu-Preluca. Arieşul. Aceste formaţiuni au fost apoi preluate. o dată cu ridicarea la nivel de podiş. se dirijau către Prut. situat mai la nord (peste Secaş). forma arcuită a Bârladului. Un prim punct de pornire este izvorul fostului râu Carasu. Olt etc. iar apoi şi subsecvente. Podişul Getic şi-a imprimat. foarte aproape de Marea Neagră şi plasat mult la est de linia marilor înălţimi. El şi-a format cursul la contactul Meridionalilor cu Podişul Transilvaniei. ale râurilor din Colinele Tutovei.

Szeged şi Sárrét). Timişul a avut largi oscilări peste toată Câmpia Timişului. fie chiar ale Mureşului. şi-a lăsat urmele evoluţiei în dispunerea teraselor piemontane. Mureşul. fosilizate sau menţinute la zi. Evoluţia hidrografiei şi a conurilor de dejecţie în Câmpia joasă a Someşului (Gr. 48. Urmele evoluţiei reţelei hidrografice sunt indicate de conurile de dejecţie imprimate cu albii. către direcţiile amintite (SSV. însă. ambele s-au îndreptat către subsidenţa de la Bodrog (Ungaria). De fiecare dată. sau către Ier (fig. peste Bega şi Bârzava.canale. Crasna a oscilat apoi către mlaştina Eccedea şi Someş. 48). ca în Câmpiile Mureşului sau în piemontul terminal Carei-Nyr. Aceste direcţii sunt indicate de poziţia câmpiilor: Vinga. dar cu direcţie finală spre vest. Fig. dirijate periodic spre una sau două din cele trei areale subsidente (Timişoara. Cea mai spectaculoasă evoluţie a existat în Câmpia Someşului. Mureşul prezenta difluenţe sau chiar trifluenţe. Someşul şi Tisa au curs unite (la nivelul teraselor 3 şi 2) peste valea Ierului către confluenţele Crişurilor (subsidenţa de la Sárrét). În timpul terasei 1. Jimbolia. Arad şi Aranca. Crişurile au divagat şi ele continuu. Posea) 145 Universitatea SPIRU HARET . NV). cel mai mare afluent al Tisei. Nădlac. Bega îşi însuşea periodic fie vechi cursuri ale Timişului. V.

peste Burnas şi Bărăganul sudic (pietrişurile de Frăteşti). Pătrundeau câte puţin în câmpia de azi şi Jiul. Oltul şi Argeşul. peste un bazin hidrografic al Dobrogei de Sud colectat către Carasu. curgea pe mediana Bărăganului sudic şi central către Câmpia Brăilei. Dunărea s-a deplasat mai spre sud. pe Teleorman şi poate pe Câlniştea. şi o alta coborâtă din Podişul Prebalcanic. dar şi de la vest la est şi nord-est. Astfel. la contactul pliocenului cu cretacicul prebalcanic. A existat şi o hidrografie prealabilă. unde se afla marginea lacului „marnelor şi argilelor”. Fig. dinspre nord către sud. sub formă de braţe şi bălţi.Câmpia Română are o hidrografie închegată de-a lungul cuaternarului mediu şi superior. o dată cu formarea Dunării ca prim şi general colector. unde se retrăsese noul lac. În timpul terasei cinci se produce captarea peste Porţile de Fier. Ialomiţa a oscilat pe Snagov-Ţuianca. Prestien. şi ajunge până la Mostiştea. cu lunca ce a devenit apoi terasa cinci. în fâşia nordică. formându-se Dunărea până la Olt. Dunărea. În timpul teraselor 3 şi 2. Captarea Dunării în amonte de Feteşti la nivelul terasei I-II Începând de la Argeş spre est au existat şi multe alte schimbări sau remanieri de cursuri. 146 Universitatea SPIRU HARET . Dunărea intrând pe făgaşul actual (fig. între Găeşti şi Colentina. Cricovul Dulce a curs pe Cricovul Sec spre Prahova. pentru un timp. 49. apoi a deviat continuu spre stânga în Câmpia Piteştiului. în St. pe diferite văi. La nivelul terasei 4. O dată cu terasa 1 se realizează o captare prin deversare. piemontancarpatică-villafranchiană. respectiv la vest de Câmpia Hagieni. Argeşul pare să fi curs la nivelul terasei 4. Dâmboviţa a avut devieri. 49). la est de Călăraşi.

Bălteni, Vlăsia, Cociovalişte; Prahova, în micul defileu de la Tinosu, este antecedentă; Buzăul s-a scurs iniţial pe Sărata, apoi spre limanul Fundata, limanul Strachina, pe Călmăţui, şi în final şi-a însuşit o vale a Râmnicului Sărat care se mutase mereu mai către est, peste actualele limanuri de pe stânga Buzăului. Limanurile fluviatile din Câmpia Română de Est (Câmpia Limanurilor) s-au format prin bararea gurilor văilor mici afluente, în timpul transgresiunii neolitice (Optimum climatic), dar adâncirea prealabilă a acestor văi a avut loc o dată cu regresiunile würmiene. Terasele fluviatile În România, terasele sunt printre cele mai studiate forme de relief, apărând chiar sinteze regionale sau la nivel de ţară, datorită folosirii lor pentru refacerea evoluţiei văilor şi a unor unităţi regionale, dar şi datorită importanţei practice, omul având un impact aproape permanent cu aceste forme. Cauzele formării teraselor sunt în legătură, în primul rând, cu mişcările generale şi/sau regionale de înălţare (neotectonice), cu oscilaţiile climatului cuaternar, care au impus o adâncire sacadată a râurilor, şi cu nivelurile de bază sau oscilaţiile eustatice, care determinau periodic formarea altor profiluri de echilibru ale râurilor. Aceste condiţii au avut efecte regionale similare, care au condus la apariţia unor sisteme relativ identice de terase, dar şi variabile, în funcţie de debitul lichid şi solid al râului, de rocile în care acestea se adânceau, de poziţia unor locuri în raport cu axele principale de înălţare etc. Terasele din munţi, dealuri şi podişuri sunt în primul rând tectonice, cele din spatele unor defilee înguste pot fi dominant climatice (şi sunt mai puţine ca număr), iar în Câmpia Română sunt şi eustatice. În munţii cu ridicări foarte active, terasele sunt reduse sau lipsesc pentru că profilurile de echilibru nu au avut timpul necesar de formare, ca, de exemplu, în majoritatea Carpaţilor de Curbură, sau în lungul râurilor montane ale Lăpuşului, unde terasele se pierd în luncă spre amonte, în ordine de la cele mai noi la cele mai vechi (fig. 50). Numărul teraselor este deci variabil. Pe râurile mari din podişuri şi dealuri se găsesc 5-8 terase, cu multiplicarea, respectiv dedublarea, unora la anumite confluenţe, la unele coturi importante sau la rupturi de pantă în profilul longitudinal. Cel mai des întâlnite sunt următoarele terase: 5-7 m (8-12 m)6, 15-25 m, 30-35 m (45-50 m), 55-60 m (70-80 m), 90-110 m. Terasele şi mai înalte sunt mai rare: 130-150 m, 200-220 m şi 270280 m. Ultimele două terase corespund cel mai adesea cu ultimul nivel de umeri din Carpaţi şi cu partea a doua a formării piemonturilor villafranchiene (terase piemontane). În sens regional, numărul teraselor este aproximativ următorul: 5-8 terase pe marile văi carpatice, 7-8 terase pe râurile principale din Podişul Moldovei şi Transilvaniei, cu reducerea treptată la 3 terase în Câmpia Română şi de Vest (fig. 51); în depresiunile Făgăraş, Sibiu-Sălişte, Copalnic ş.a. apar numai trei terase, dominant climatice, ca şi în părţile submontane ale Depresiunii Braşov (dar nici una pe centrul său); trei terase, maximum patru se găsesc în câmpiile înalte din Vest şi Câmpia Română de Est şi 5-3 terase în Câmpia Getică (fig. 52); 5-6 terase în Subcarpaţi şi cel mult 1-2 terase în Dobrogea, unde nu apar nici terase marine; în câmpiile subsidente nu s-au format terase.
6

Nu apare totdeauna. 147

Universitatea SPIRU HARET

148

Universitatea SPIRU HARET

Fig. 50. Terasele din Depresiunea Lăpuşului

Fig. 51. Pierderea teraselor din Dealurile de Vest în glacisurile şi sub aluviunile Câmpiei de Vest (Gr. Posea)

Terasele reper sunt cele care apar larg dezvoltate şi aproximativ la aceeaşi altitudine relativă peste aproape toate regiunile. Acestea sunt: terasa 3 = 30-35 m şi terasa 5 (6) = 95-110 m. Ele sunt importante pentru efectuarea de racordări regionale ale teraselor. În funcţie de aceste două terase reper, se separă trei complexe: complexul inferior cuprinde terasele de 3-7 m, 8-12 m şi 15-25 m sau similarele lor, sunt terase aluviale şi au adesea patul aluviunilor sub nivelul luncii; complexul mediu include terasele de 30-35 m până la 95-110 m inclusiv şi sunt aluvionate (strat aluvionar bine delimitat deasupra luncii); complexul superior (peste 110 m), de obicei lipsite de aluviuni şi foarte fragmentate, apărând mai mult ca niveluri de umeri. Structura teraselor este formată dintr-o pătură aluvionară, evidentă la complexul mediu, o pătură aluvionară mai groasă decât fruntea terasei la complexul inferior (dar nu exclusiv) şi lipsa acesteia sau dispersarea ei la complexul superior. Uneori, în special la Dunăre, structura este binară: pietriş grosier, chiar bolovăniş la bază (depus spre sfârşitul unui glaciar) şi apoi nisipuri şi prafuri argiloase (în interglaciar). Peste stratul aluvionar s-au putut suprapune ulterior, loessuri sau loessoide, cu soluri fosile (fig. 53).

149

Universitatea SPIRU HARET

150

Universitatea SPIRU HARET

Fig. 52. Harta geomorfologică a sectorului dunărean Burnas-Bărăgan: racordarea teraselor dunărene din Burnas peste Câmpia Mostiştei şi Bărăganul Sudic; 1) luncă; 2) terasa I; 3) terasa II; 4) terasa III; 5) terasa IV; 6) conuri deltaice ale Dunării (contopite în câmpia fluvio-lacustră din Bărăganul Sudic) şi conul Argeşului la Olteniţa; 7) racordul terasei IV a Dunării între Burnas şi Câmpia Mostiştei; 8) altitudinea frunţii de tarasă; 9) areal de crovuri; 10) văiugă de crovuri (Gr. Posea)

Fig. 53. Schema formării teraselor Dunării între Argeş şi Călăraşi (săgeţile indică ridicările patului prin aluvionare şi coborârile de nivel)

Vârsta teraselor a fost determinată pe diferite căi, între care: fosile specifice găsite în aluviunile unor terase, ca Mamuthus primigenius de vârstă würmiană (I. Bojoi, 2000) în complexul aluvial din amonte de Piatra Neamţ, în care au fost tăiate terasele de 16-20 m, 8-12 m şi 5-7 m; corelări cu pietrişurile piemontane villafranchiene în care este retezată terasa 5 (110-70 m), aceasta fiind deci mai nouă; corelări cu sedimente lacustre (lunca terasei 5 se corelează cu sedimentele lacului „marnelor şi argilelor” din Câmpia Română etc.). Se poate, astfel, realiza următoarea schemă: terasele mai înalte decât terasa de 110 m sunt din glaciarul günz şi ultima parte a villafranchianului (apar două terase piemontane în Piemontul Getic, la 150 m şi 180-240 m); terasa de 110-70 m este din pleistocenul mediu (günz-mindel sau mindel); următoarea sau următoarele (55-60 m; 45-50 m) au vârstă mindel sau şi mindel-riss; terasa de 30-35-40 m s-a format în riss-würm, probabil cu tăierea frunţii în würm I; terasele inferioare (sub 25 m) au fost plasate între würm I şi holocenul inferior.

151

Universitatea SPIRU HARET

54. păşuni. Luncile se dezvoltă din munte până în câmpie. Siret. În munte. drumuri. mărimea bazinului hidrografic. relief şi rocile în care se încastrează. aval de Brăieşti (umeri de terasă transformaţi în faţete triunghiulare şi hogback) (foto M. La râurile mari din câmpii. ele sunt folosite pentru culturi. deci pot fi inundabile cel puţin în parte. aşezări. Sub aspect utilitar. Fig. luncile ating 1-2 km sau chiar 3-4 km la râurile mari. Mâncu) Caractere generale. În podişuri. În câmpiile subsidente. lunca are 4-6 km şi ocupă până la 60-90% din relieful de vale. Lăţimea luncii depinde de debitul râului. dar în depresiuni se poate lărgi foarte mult. Petroşani etc.5-1. Gheorgheni. În câmpii. cu lăţimi şi complexitate crescute şi cu pantă longitudinală tot mai mică.. având funcţia de preluare a apelor de viitură. nivelul luncilor se prelungeşte în suprafaţa acestora. acestea formând adevărate unităţi regionale. cea mai largă luncă este a Dunării. atingând. nu au luncă. ca. Luncă şi terase pe Valea Bălăneasa.5‰ în colinele joase şi câmpii. specifică profilurilor de echilibru. 54). 152 Universitatea SPIRU HARET . irigări ş. iar în bălţile dunărene se ating 20 km. 22 km lăţime. de exemplu la Siret. confluenţe. aprovizionare cu apă. Râurile mici din munte şi dealuri. de exemplu. 3-5‰ în dealuri şi podişuri şi circa 0. Braşov (fâşia Covasna-Feldioara). între 8-10 km.Luncile Luncile reprezintă relieful neted cel mai tânăr din lungul râurilor. construcţii hidrotehnice. adesea. Panta longitudinală medie este de circa 5‰ în munte. în Ciuc.a. Prut. motiv pentru care adesea au fost îndiguite (fig. Bârlad. lăţimea luncii atinge până la câteva sute de metri.

fasc.5-3 m. • Donisă I. • Burileanu D. I-II. I. (2000).a. Târnave). se transformă într-un uluc larg. şi colab. formate din nisipuri grosiere şi care la suprafaţă sunt uscate. Urmează o fâşie mai joasă. Iaşi. (1980). Problema defileului Jiului. (1973). situate lângă albia minoră.Revista Geografică Română”. uneori impunând adevărate şesuri aluviale (Gheorgheni. luncile s-au format. Etapele de evoluţie ale reţelei hidrografice din Carpaţii Orientali. Se deosebesc cinci tipuri: luncile în petice. bălţile.). unde grosimea aluviunilor creşte până la 60-80 m. Podişul Moldovei. România. Geografie fizică. în lunci se întâlnesc: albii şi meandre părăsite. cu meandre adesea compuse. şi colab. (1943). cu luncă dominant interioară. luncile râurilor mici din câmpiile înalte se încadrează unor văi calibrate. Aici se remarcă îndeosebi grinduri înalte.. adesea. Argeş. Jiu. Cuza”. Ca microforme. Târgu Jiu. care se lărgesc foarte mult. Prut (Jijia curge 70 km în lunca Prutului). în holocen.).a. Mureş. Siret. cu excepţia Dunării în aval de Giurgiu până în Deltă.. când albia minoră se lăţeşte mult. • Bojoi I. Culoarul Siretului. Călmăţuiul ş. Ciuc. luncile din depresiunile intracarpatice şi subcarpatice. fie printr-o trecere lină.Microrelieful sau complexitatea morfologică a luncii se compune din forme individuale şi fâşii longitudinale. Bârladului. luncile sunt formate din aluviuni cu structură lenticulară. Dâmboviţa în Câmpia Târgoviştei ş. ca la Olt (Sâiul). pe văile înguste din munte. . terase de luncă (0. cu mlaştini sau bălţi sau chiar cu râuri paralele. Editura Ştiinţifică. Ca vârstă. conuri de dejecţie ale afluenţilor. începând cu râurile principale colectoare şi avansând apoi pe afluenţi. popine. ca nivel orizontal şi ca pat aluvial. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ostroave alipite luncii ş. obişnuit cultivate. racordabile cu terase din aval. care sunt folosite adesea drept vaduri de trecere. luncile din câmpiile subsidente fac adesea corp comun de la un râu la altul. luncile sub formă de culoare sunt specifice pentru Podişul Transilvaniei (Someş. Grosimea depozitului este de 1-2 m până la 5-10 m. din cauza unor conuri submerse.a. compuse din elemente grosiere în bază (resturile aluviunilor de albie din timpul baleerii râului) şi nisipuri şi argile aluviale la partea superioară (depuse la inundaţii). în volumul Realizări în Geografia României. Acestea din urmă se întâlnesc numai la luncile largi. Lunca Moldovei ş. compusă din materiale mai fine care. sectorul Isaccea. Editura Universităţii „Al. belciuge.5-2 m). Ca depozit. uneori chiar cu aşezări (Olt. 153 Universitatea SPIRU HARET . dar şi culoarele din câmpiile înalte cum este Argeş-Sabar.a. glacisuri de contact cu versantul. de 0. Culoarul Mureşului din sudul Apusenilor. Braşov. În munte pot exista crâmpeie de lunci şi mai vechi. mai mare după confluenţe. Specificul regional şi local. Ialomiţa. cu multe bălţi laterale. lunca Dunării prezintă trei sectoare: lunca asimetrică dintre Turnu Severin şi Călăraşi. Contactul cu albia minoră se face fie prin maluri. Bibliografie selectivă • Băcăuanu V.

• Popescu N. Gospodărirea apelor. în volumul Lucrările Ştiinţifice ale Institutului Pedagogic.Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”. • Morariu T. 28. Ielenicz M. nr. • Posea Gr. X. • Grigore M. (1972). Terasele Crişului Repede. Géophisique. • Orghidan N. seria Ştiinţele naturii. în volumul Comunicări. geologie-geografie.. • Sârcu I.C. în .Analele Universităţii Bucureşti”. geologiegeografie. Popescu N. (1960).. Observaţii geomorfologice asupra Defileului Dunării. Buzăul. Gârbacea V. Defileul Dunării. . Geomorfologia României.R. (1955). I (LXXII). (1963). „Natura”. Editura Ştiinţifică.G. Probleme ale formării şi evoluţiei reţelei hidrografice din Depresiunea Transilvaniei.S.. Editura Academiei R. • Posea Grigore (1983). Posea Grigore (1973). în volumul Lucrările Ştiinţifice ale Institutului Pedagogic. Editura Academiei R. 37. în volumul Probleme de Geografie. 1. Editura Fundaţiei România de Mâine. III. • Posea Grigore (1967). (1959).. chei şi văi de tip canion în România. 1. 1.Géographie – Géographie”.Memoriile secţiilor ştiinţifice ale Academiei”. • Posea Grigore (1969)..P. vol... • Ielenicz M. „Studia Universitatis”. 3. Academia R. • Posea Grigore (2002). Oradea. (1969).. în volumul Realizări în Geografia României. Editura Fundaţiei România de Mâine. Terasele din Câmpia Târgovişte-Ploieşti şi raporturile lor cu Subcarpaţii. „Natura”. Editura Academiei.R. Antecedenţă şi captare la văile transversale carpatice. Le système génétique-évolutif de la Plaine Roumanie. Cluj. • Popescu N. Terasele râurilor din Transilvania. (1961). 5. t. • Tufescu V. • Posea Grigore (1997). t. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. VI. .Terra”. Oradea. fasc. VI. în revista „Hidrotehnică. Terasele fluviatile din România..Memoriile secţiilor ştiinţifice ale Academiei”. . XII. Meteorologie”. I. Valea Siretului şi problema şeii Ruginoasa. nr. nr.. Sibiu.. 1. (1946). . Dinamica albiei şi văii Buzăului în zona muntoasă. nr. „Terra”.. . • Posea Grigore (1984). • Velcea Valeria (2001). Terasele din Carpaţi.. 6. Câmpia de Vest a României. seria IV. Gârbacea V. nr. Seria A.. nr.R. 1-3.Revue Roumaine de Géologie. • Posea Grigore (1989). seria IV. . Confluenţele şi formarea luncilor Siretului şi Prutului.. Geografia fizică a României. • Posea Grigore (1964). Câmpia Bărăganului.S. t. • Grecu Florina (1983). 2. II. 154 Universitatea SPIRU HARET . 3-4. (1989). Văile transversale din România. • Posea Aurora (1969).Revista de Geografie”. • Posea Gr. (1988). XVI. Grigore M. 2.• Gârbacea V. Evoluţia reţelei hidrografice din partea de nord-est a Podişului Transilvaniei. vale antecedentă. Valea Oltului între Turnu Roşu şi Cozia. Defileuri.

3. Analizaţi interfluviile şi versanţii dintr-un bazin hidrografic. Caracterizaţi.a. vârstă. inclusiv uneori pe platforma continentală.1. mai cald. Câmpia Română.) Preglaciarul ţine din villafranchian până la prima glaciaţiune care s-a instalat în Carpaţi (riss şi würm. adâncimea şi densitatea. Analizaţi. terase reper. în acest sens. trei: alternările climatice. în principal. Care sunt caracterele de bază ale teraselor (geneză. Ce regulă apare în geneza văilor carpatice ? Argumentaţi (antecedenţă şi captare). glaciar. 4. loessoide şi nisipuri eoliene. 6. la formarea uneia din văile: Defileul Dunării. sunt: altitudinile şi treptele majore de relief actuale. sub aceleaşi aspecte. Podişul Moldovei. Câmpia de Vest. păturile de dezagregare şi alterare. Redactaţi o schemă cu tipurile de reliefuri fluviatile. sub aspect morfologic. pantă. mişcările neotectonice şi oscilaţiile eustatice. Crişul Repede. în günz şi mindel. a. 11. a avut variaţii: un început temperat rece şi 155 Universitatea SPIRU HARET .Autoevaluare – întrebări.). periglaciar şi temperat de diferite nuanţe (rece. Schiţaţi evoluţia hidrografiei în una din regiunile: Podişul Transilvaniei.2. cu precipitaţii reduse (20-30% din cele actuale). cald. dimensiuni etc. Prima parte a preglaciarului era mai caldă. număr şi altitudine. dispunerea în teritoriu. umed). Caracterizaţi pe scurt reţeaua de văi a României (lungimea reţelei. terasele. prin captare. un bazin hidrografic mic. a) Clima a variat puternic între submediteranean. CONDIŢIILE GENERALE ALE MODELĂRII RELIEFULUI ÎN CUATERNAR (MOŞTENIREA CUATERNARĂ) Morfogeneza cuaternară a determinat o mare parte din elementele de relief ale peisajului geomorfologic actual al României. tipuri de văi). sau numai würm). forma versanţilor ş. panta longitudinală. 5. un bazin hidrografic important din România. a. După relieful moştenit se deosebesc trei subdiviziuni inegale ca timp: a. Caracterele generale ale luncilor (lăţime. climatul a fost relativ similar celui actual. vârstă) ? 10. Analizaţi şi descrieţi un sector de luncă (aşezare. Reprezentative. diferenţieri regionale. 9. 3. formele glaciare şi periglaciare. structură. probleme 1. 7. microrelief. depunerile de loessuri. 8. În interglaciarul riss-würm. structură. 2. sectoarele de văi care au contribuit.) Glaciarul propriu-zis devine foarte rece (îndeosebi würmul). Buzăul superior. luând ca bază o hartă hidrografică a României.) Postglaciarul (holocenul). mod de folosinţă). Condiţiile specifice au fost. a impus instalarea de gheţari în Carpaţii înalţi şi un periglaciar activ în rest. Vişeu şi Iza. dar aridă (villafranchian). Descrieţi etapele de evoluţie ale reţelei de văi din România. clima a fost uşor periglaciară şi temperat-rece. secetos. Mureşul. luncile. Schiţaţi.

Meridionalii +2 – 3 mm/an. lacul câmpiei se retrage spre est şi se reduce la un areal fluvio-mlăştinos. Dobrogea +1. în relief.5 mm/an. Ciuc. cam până la altitudinea actuală de 290-350 m (dar pe atunci circa 35 m). când bilanţul hidrologic panonic a devenit pozitiv şi s-a format un lac în spatele Porţilor de Fier.5 mm/an.. dar nu lacuri închise. în final. care atingeau către sud linia Dunării. regiunile de câmpie şi podişuri erau acoperite de lacuri. 1979) şi se prezintă astfel: Carpaţii Orientali şi de Curbură +2 – 6 mm/an.umed şi apoi mai cald. Acesta afecta şi depresiunile Podeni-Nişcov din Subcarpaţi. la est de Olt. Munţii Banatului + 2 – 3. Câmpia Română + 1-2 mm/an în vest. Depresiunea Transilvaniei + 0.5 mm/an. Prestiene. Toate aceste modificări climatice accelerau diferenţiat procesele morfogenetice. Pe acest fond general au existat însă şi mişcări subsidente. b) Mişcările neotectonice continuă înălţările generale începute la sfârşitul sarmaţianului. Au existat presupuneri asupra unor lacuri şi în depresiunile Braşov.5 mm/an pe o axă Bucureşti-Siret. iar în nord-estul Câmpiei Române au atins până la 1000 m grosime. Primele înălţări. iar apoi (faza actuală) prezintă o aridizare stepică. oarecum şi concomitent. Următoarele înălţări au ridicat o parte a Carpaţilor deasupra limitei zăpezilor din würm. În timpul cuaternarului.5 mm/an. unde se depun nisipurile de 156 Universitatea SPIRU HARET . În Câmpia Română s-au manifestat frecvente regresiuni şi transgresiuni în tot pliocenul. formaţiunile piemontane villafranchiene – St. staţionează în sud-est şi coboară cu 0. se instalase lacul „marnelor şi argilelor”. El a fost secat prin deversare şi captare la Porţile de Fier. faza „subboreală”. se scufundă. Ciuc. Gheorgheni. plus clima. holocenul mediu (Optimum climatic) a fost cel mai cald. Acestea au determinat colmatări de circa 300-400 m în Câmpia de Vest. a teraselor. echivalentă terasei 5-6 (160 m) de pe Buzău. dar accentuate în două faze: rodano-valahă şi pasadenă. c) Eustatismul. cu excepţia fâşiei de litoral care coboară. Platforma Moldovenească +1.5 mm/an. Gheorgheni. Mobilitatea verticală actuală a fost dedusă prin măsurători geodezice de precizie (Cornea I.5 mm/an. holocenul superior începe rece şi umed. apoi „atlanticul” umed şi. lacuri au rămas numai în Câmpia Română şi absolut răzleţe în Câmpia de Vest. instalată aici în cuaternarul mediu. În Câmpia Română. Nu se cunosc raporturile lacului cu Marea Neagră. în câmpie. au fost aducerea Carpaţilor la altitudinile actuale. dar cu trei secvenţe: faza „boreală” uscată. în depresiunile Braşov. pe timp îndelungat. au declanşat formarea piemonturilor villafranchiene şi apoi. Depresiunea Braşovului minus 3-4 mm/an. Spre sfârşit acestea au început retragerea din Moldova şi Transilvania. Apusenii + 1.3 –0. Depresiunea Panonică minus 1-2. În Pleistocenul superior. În Câmpia de Vest o excepţie a apărut imediat înainte de formarea terasei 5 (se pare. în glaciarul mindel I). în acelaşi timp. din nou uscată. formarea Subcarpaţilor. Reflexul direct al mişcărilor de ridicare. înălţarea dealurilor şi podişurilor la altitudinile prezente şi exondarea câmpiilor. care s-au dovedit însă a fi fost în fapt unităţi subsidente fluviomlăştinoase. În pliocen. Totodată.

care şi-au interferat efectele. situat în est. 50-60 m. Ambele cauze au antrenat oscilări ale nivelului mării şi legături periodice sau întreruperi cu Caspica şi mai ales cu Mediterana. Dar. d) Oscilaţiile de nivel ale Mării Negre în cuaternar au fost foarte complexe. în timpul günzului.9 milioane ani). Fără a fi unanim accceptate. 1975) – de a realiza o schemă a acestor oscilaţii nu coincid întotdeauna. la cel puţin 150-200 km de actuala Dobroge. acum 0.9 m. Jaramillo la începutul mindelului şi Lashamp la începutul würmului). acum 1.a. mindel. S-au emis chiar păreri că unele transgresiuni s-au manifestat şi în fazele glaciare. încercările diferiţilor autori – ruşi. marea este totuşi în uşoară extindere. 25-35 m. Dunărea ajungea la Mostiştea (terasa 4). 10-15 m. de principiu coborându-şi nivelul şi eliberând. se pare.D. 5-8 m şi 1-2 m. în Deltă se depune un con piemontan (azi fosilizat). în ultimul timp şi americani (Ross A. Marea Neagră a urmat şi ea oscilările climatice. iar în interglaciarul günz-mindel. în villafranchianul superior (începutul cuaternarului. 157 Universitatea SPIRU HARET .. dar subsidente pe altele. şi cu mişcări tectonice uneori importante. dar fără a atinge nivelul actual. la Marea Neagră. actuala platformă continentală în fazele glaciare (günz. poziţia actuală a acestor terase a fost impusă de mişcări tectonice ulterioare. Pe prim plan au stat schimbările climatice şi mişcările tectonice. Marea Neagră era un lac izolat.. inclusiv climatice. dar ele indică. fie din cauze tectonice. nu există terase marine. sau sfârşit de glaciar-interglaciar. riss şi würm) şi ridicându-l în interglaciare. după cei mai mulţi autori. o serie de conuri piemontan-terminale în regiunea Vlăsia Mostiştea – Bărăganul de vest şi de nord-est. români. De aceea. pot fi indicate următoarele faze ale oscilărilor nivelului Mării Negre: în villafranchianul inferior (pliocen superior). mai ales datorită unor intense evaporări. În ultimul timp s-au făcut corelări ale oscilaţiilor planetare. Aceasta din urmă a avut şi ea oscilări mari de nivel şi întreruperi ale legăturilor cu Atlanticul. Gilsa la începutul interglaciarului günz-mindel. transgresiunea este mai importantă. climatul se răceşte. de Siret. şi cu inversiuni megnetice ale Terrei. Pentru cuaternar au fost deduse patru inversiuni (Olduwai la începutul fazei glaciare günz. când nivelul său scădea foarte mult. cel puţin pe litoralul românesc. Respectivele inversări magnetice au coincis. deoarece erau influenţate de mai multe cauze. în principal. pozitive pe unele locuri. deducând de aici mai mult mişcări de coborâre sau de staţionare tectonică a acestui ţărm în timpul cuaternarului. Întreaga evoluţie cuaternară a tins spre formarea unui nivel de bază comun. Desigur. Studiul teraselor marine din jurul Mediteranei indică poziţii de ţărm (terase marine) în ordine descrescândă la 80-100 m. se pare. în mindel se produce o regresiune. realizat. aceste coborâri şi ridicări nu coincideau ca nivel cu cele ale oceanului planetar decât atunci când ea avea legătură cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul. fie datorită unor evaporări reduse în condiţii de mare continentală izolată. niveluri marine interglaciare.Mostiştea şi. chiar cu ridicări sau lăsări de praguri (Bosfor) sau panouri din platforme (din cea Moesică) etc. În raport cu Mediterana însă. iar Marea Neagră era în regresiune. respectiv. cel puţin în parte.

c) regresiunea dacică. pe platforma continentală.2-0. iar legătura cu Mediterana face să se acumuleze hidrogenul sulfurat. dar ele sunt dominant sub nivelul actual al mării. Pe versantul vest-dobrogean există şi urmele unei terase lacustre de vârstă romaniană. s-au dovedit a fi pedimente retezate de Dunăre sau mare la altitudini foarte variate. e) Terasele marine sunt aproape inexistente pe litoralul românesc. la – 4 m (. 1942. Terase marine s-au format. „Studii şi cercetări de geologie. LXI.. chiar până la 60-100 m. în würm (acum 75. care ajunge până la – 130 m. în riss (între 0. d) transgresiunea valahă (de la + 500 până azi). datorită faptului că nivelul mării a fost în permanenţă mai jos decât cel actual. regresiunea reduce nivelul mării la cel puţin minus 30 m. interglaciarul riss-würm (0. dar cu unele stadii: a) o primă ridicare până la – 4 m. cele din estul Dobrogei şi cele din sudul Basarabiei se lungesc peste platforma continentală. Gheorghe). ce se produce cu 2 mm/an.). acum s-au format limanurile şi lagunele şi s-au depus cele mai groase aluviuni în lunca Dunării (60-80 m în bălţi şi Deltă). Oscilaţiile de nivel ale apelor şi bazinului Mării Negre în Quaternar. acum circa – 5000 la – 1000 ani). (1943).000 ani) este transgresiv. deci fosilizate. are loc o regresiune importantă. . în holocen se produce aşa-numita transgresiune Marea Neagră Veche.a. Harta mişcărilor crustale pe teritoriul R. la 75.a.. geofizică. Terasele indicate de unii autori. iar legătura Mării Negre pare că se făcea şi cu Caspica.000 – 9000 ani). se depun straturile de Mostiştea în Câmpia Română şi primele formaţiuni deltaice în Deltă. geografie – geofizică”. transgresiunea neolitică sau flandriană-fanagoriană.S. văile dobrogene. în nordul Dobrogei.500 la + 500 ani). şi colab. 158 Universitatea SPIRU HARET . 23-27 m şi 18-19 m. Dunărea (Sf. se pare. • Cornea I.1 m. marea pătrunde puţin în Deltă şi avea legătură la început cu Mediterana. 17/1.R.1 m. Există urme ale unei terase de 2-5 m.Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”. În holocen se formează Delta.în mindel-riss intervine o transgresiune care afectează. deoarece nivelul mării a oscilat pe cel puţin 130 m amplitudine. iar în lungul unor văi apar încă 1-2 rânduri de umeri de glacisuri şi nu de terase fluviatile. Bibliografie selectivă • Brătescu C. Nistrul. dar apoi aceasta se întrerupe din cauza unei prea mari evaporări (Mediterana pierduse legătura cu Atlanticul) şi a ridicării pragului Bosfor. (1979). b) o înălţare la + 5 m (în Optimum climatic. retezată de lacul Câmpiei Române. legătura cu Mediterana se întrerupe. cu o singură excepţie de + 5 m în Optimum climatic. dar cu oscilări în 3 stadiale (WI-WIII) şi cu uşoare creşteri în interstadiale. în Câmpia Română exista lacul „marnelor”. la finele borealului (acum 7000 ani). şi Delta. Au fost identificate urme de cordoane litorale la minus 32-34 m.

Autoevaluare – întrebări şi probleme 1. riss-würm-ul similar celui actual. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Editura Ştiinţifică. şi în Câmpia Română de nord-est.• Liteanu E. legăturile periodice cu Mediterana şi chiar cu Caspica. Unde au existat subsidenţe cuaternare ? Efecte. fără litoral). Ce importanţă ştiinţifică şi practică are cunoaşterea condiţiilor morfogenetice cuaternare ? (Explicaţi: altitudinile actuale. 8. tundră cu depuneri de loess. Editura Tehnică. „Terra”. grohotişuri. (În depresiunile Braşov. periglaciar. 11. Cauzele care au impus un specific aparte oscilaţiilor de nivel ale Mării Negre. 7. 1. depozitele superficiale şi suportul genetic al solurilor). 9. seria H. aportul variabil de apă dulce de pe uscat). Când şi unde s-a situat în timp lacul „marnelor şi argilelor” ? (În Q mediu. Gheorgheni şi câmpiile joase din vest. glaciar. (1974). Ciuc. 2. nr. 159 Universitatea SPIRU HARET . nr. Perioadele glaciare ale Pământului. 1. la est de Olt în Câmpia Română). • Posea Grigore şi colab. între – 5000 la – 1000 ani). cu colmatări de până la 1000 m). 4. Care sunt reliefurile şi depozitele moştenite din timpul cuaternarului ? (Treptele majore actuale – munţi înalţi. Ce etaje morfoclimatice existau în România pe timpul glaciarului würm ? (Supraglaciar. relieful litoral actual. depozitele: loess. Geologie marină. Cuaternarul din România. relieful glaciar şi periglaciar. . varietatea formelor de relief. forma versanţilor.5 mm/an ? (Apusenii şi podişurile Moldovenesc şi Dobrogea. • Pană Ioana (1987). 3. Ce vegetaţie exista pe platforma continentală în timpul regresiunii würm ? (De tundră). unde s-au produs colmatări de 300-400 m. „Terra”.Ştiinţe tehnice şi economice”. Care unităţi se înalţă în prezent cu 1. Ce faze climatice s-au succedat în timpul glaciarului carpatic ? (Riss-ul a fost rece – periglaciar. loessoide.. formarea unui nivel de bază unitar prin realizarea Dunării. • Posea Grigore (1984). nr. 10. 3. pădure de molid în arealul dealurilor. Terase marine în Dobrogea ?. (1966). Aspecte ale evoluţiei Dunării şi Câmpiei Române. • Petrescu Iustinian (1990). Fazele neotectonice de înălţare puternică ? (Rhodano-valahă şi pasadenă). • Posea Grigore (1980).. Relieful României. terasele. pături de alterare şi dezagregare). câmpiile actuale şi delta -. soluri fosile. Ghenea C. 6. piemonturile cuaternare din câmpii şi din unele depresiuni. De ce nu există terase marine pe litoralul românesc ? 12. dealurile. litoral de climat rece). podişurile. în Optimum climatic. 5. mişcările tectonice litorale şi de subasment al mării. dar se pare fără gheţari. Comitetul de Geologie. iar würmul foarte rece şi cu gheţari carpatici). (Variaţiile climatice între glaciar şi temperat. Când s-a situat în timp regresiunea de minus 130 m şi când transgresiunea neolitică ? (În würm.

Limbile (văile) porneau dintr-un singur circ important (Bâlea. Studiile au continuat apoi şi pot fi citaţi mai mulţi autori: L.a. Sârcu. Instalarea gheţarilor în Carpaţi a avut drept cauze răcirea climei în mai multe faze cuaternare şi mişcările de înălţare. Niculescu (1957. aceasta înseamnă că altitudinile maxime actuale au fost atinse în mindel-riss. Sârcu la 1500-1550 m pentru Maramureş. Retezat. Doamnei ş. unele faze glaciare au avut şi 2-3 stadiale. limita urcă până dispare. ce au adus o parte din culmile montane peste limita zăpezilor a unei faze reci. începând în fund de sac. acestea din urmă domină în Retezat. În plus. uneori până la 1300 m în sudul Făgăraşului şi 1100 m (după I. T. care nu aveau obârşia într-un circ. sub pediplena carpatică. Circurile lor se întâlnesc în Munţii Făgăraş (deasupra văii glaciare Capra. Krautner (1929). Valeria Velcea (1973). de Martonne (1899. dar văile lor glaciare se inserau în suprafeţele medii carpatice (Râu-Şes). 55).). Gh. Metodele de apreciere a acestei limite sunt diferite. diferite sunt şi limitele precizate de cercetători. maximului glaciar. mindel. ci pe mici suprafeţe şi scobituri structurale cu expunere către nord-vest. sau numai în riss-würm (faza pasadenă).a. iar I. 160 Universitatea SPIRU HARET . pe o suprafaţă redusă. La începutul unui glaciar (în anaglaciar). de până la 1000 m Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa cam la 1800-2000 m în Meridionali şi 1600-1700 m în Munţii Maramureşului. şi nu pe bazinete de văi. Niculescu şi colab. Exemple de asemenea văi sunt: Capra şi Buda (Făgăraş). Sârcu (1956. limita este mai înaltă şi coboară apoi treptat. Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi au fost: de circ (pirineeni). la limita zăpezilor. după villafranchian. s-au instalat sub vârfuri sau sub culmi înalte. Existau şi limbi glaciare (văi). Parâng. (1960) la 1850-1900. de Martonne (1907) fixa limita zăpezilor pentru Meridionali la 2100 m. Gh. argumentarea s-a făcut prima dată de către Emm. Lotrul şi Latoriţa (Parâng). aliniate la 2000-2050 m). deci cu coborâri şi urcări de limite. limitele amintite sunt echivalente. sau dintr-un complex de văi convergente cu circuri reunite între limite lobate şi largi (complexe glaciare alpine). würm). Sigur. sau mai sus. cele mai lungi fiind în sudul Făgăraşului şi în Retezat. dar în Carpaţi cercetările au dovedit că gheţarii s-au instalat numai în ultimele două faze sau numai în würm (vezi „fazele glaciare”). 1963. în principal. Dar. nord sau nord-est. de la forme de litoral la forme glaciare. Gheţarii de vale s-au fixat pe bazinete hidrografice preexistente. De exemplu. 1904. aşa cum este Valea Caprei (fig. Grigore Posea (1983) la 1900-2040 m în Munţii Făgăraş. Morariu (1940). între care würmul a avut trei (WI-III). aceste înălţări au avut o amplitudine. I. Lala şi Cimpoieşul (Rodna). Două concluzii sunt însă unanim admise: limita varia pe versanţii nordici faţă de cei sudici. Emm. Th. 1978). Rodna. În Alpi au fost patru faze glaciare (günz. complexe glaciare alpine şi gheţari de platou.RELIEFUL GLACIAR Un specific al reliefului României este diversitatea acestuia. Godeanu. Pietrosul. Grigore Posea (1983) ş. până prin 1899 a fost numai presupus. de circ şi vale (alpini). Ţarcu. Sawicki (1912). de aceea. Gheţarii de circ erau mici. Nucşoara şi Lăpuşnic (Retezat). Limbile glaciare se alungeau pe 3-8 km. după cum în partea finală (cataglaciar). pe alocuri. iar limbile glaciare coborau mult sub limita zăpezilor veşnice. Cât priveşte relieful glaciar. Jieţul. 1907). riss. chiar 726 m) în Rodna. 1960).

creastă glaciară simetrică). 10) circuri suspendate. praguri glaciare. 13) cascade pe praguri glaciare sau structurale.Fig. 2) creste glaciare secundare. 16) bazine torenţiale la nivelul circurilor suspendate. 17) urmele pediplenei carpatice. Relief glaciar în Munţii Făgăraş: 1) creasta principală a Făgăraşului (a. abrupt glaciar asimetric. 18) urmele suprafeţelor carpatice medii şi umeri ai nivelelor de vale 161 Universitatea SPIRU HARET . 4) umeri periglaciari şi pereţii văii glaciare a Caprei. 55. 3) abrupturi structurale. de eroziune. 15) şa glaciară (portiţă. 14) morena glaciară. fereastră). 12) limbi glaciare temporare ale circurilor suspendate. b. de dezagregare. 7) vale glaciară suspendată provenită din gheţari de platou. 5) văi glaciare şi circuri glaciare de obârşie (la văile glaciare s-a delimitat mai ales fundul acestora). 11) lacuri în circuri glaciare. 9) văi incipiente glaciare sau circuri glaciare incipiente. 6) căldări glaciare pietroase situate la obârşia văii glaciare. 8) gheţari de platou.

Cele mai multe custuri se aliniază paralel. apar vârfuri alungite şi ascuţite numite ace sau coliţi. Cindrel 4. praguri. mai rar. Au lungimi de 2-8 km şi în lungul lor apar praguri cu contrapante. În prezent. dezagregările erau mai active spre bază. peste cumpăna principală a crestei Făgăraşului. Pişota. sunt: mici sau simple şi totodată suspendate (pirineene). aceste circuri au mult grohotiş. morene. cum sunt custurile (karling) şi strungile. suprafeţele modelate de aceştia poartă uneori urme de scrijelituri glaciare şi au fost semnalate în muntele Borăscu. Bucegii nu au lacuri din cauza conglomeratelor. Împreună cu lacurile situate în spatele pragurilor de pe văile glaciare. Peste anumite custuri au trecut ramuri ale unor circuri sau limbi glaciare. ferestruite. circuri cu vale glaciară şi complexe de circuri cu vale glaciară. umeri periglaciari de vale. 1971). Toate pragurile sunt scrijelite şi şlefuite (mutonate) prin modelare glaciară. retezate în suprafeţele medii carpatice (Râu-Şes) (fig. Făgăraşul 26. portiţe şi ferestre (fig. lacurile de acest tip din Carpaţi sunt în număr de 175 şi se situează între 1700 şi 2300 m (I. plasate între două văi glaciare ale căror versanţi s-au retras până la intersecţie. Uneori. 55). Buhăescu (Rodna) ş. Lacul Negru. din care plecau limbi glaciare în direcţii opuse. pe suprafaţa Doamnele din Bucegi şi pe câteva areale din Rodna. Slăveiul (Retezat). roci mutonate. Cele mai lungi văi sunt pe versantul sudic al Făgăraşului şi în Retezat. În partea lor superioară. după tipul de gheţar care le-a creat. Cel mai extins ca suprafaţă este Bucura cu 10 ha. Zănoaga. de 29 m. 1983) au adus dovezi că este vorba de umeri periglaciari formaţi prin retragerea versanţilor de deasupra limbii glaciare datorită dezagregării lor intense. Şureanu 3.a. care au condus şi la formarea custurilor. Retezatul are 55 lacuri. care au şlefuit şei glaciare de transfluenţă. în spatele cărora se află câte o mică depresiune de vale. cărora li se spune strungi. iar cel mai adânc. Portiţele sunt tot înşeuări. cele mai mici au diametrul de 200-400 m. Circurile s-au dezvoltat în preajma limitei zăpezilor şi. Podragu. create în glaciarul riss. pe calea dezagregărilor. Multe din circuri păstrează lacuri zise glaciare. dar realizate prin avansare regresivă a obârşiilor unor văi. colţi. microdepresiuni de vale glaciară şi şei de transfluenţă. Cercetările mai noi (Grigore Posea. cum este Curmătura Bâlei (între circurile Bâlea şi Doamnei). 162 Universitatea SPIRU HARET . Godeanu 12. Deasupra văilor glaciare principale apar umeri. Văile secundare (trogurile) rămân suspendate faţă de cele principale. fiecare cu obârşia într-un circ de care se despart prin câte un prag. Custurile (karling) sunt interfluvii ascuţite.Gheţarii de platou aveau forma unor platoşe care se suprapuneau resturilor netede ale pediplenei carpatice sau suprafeţelor structurale mai extinse. iar cele cu vale pot depăşi 1000 m. lângă vârful Paltinul (deasupra izvoarelor Doamnei şi Bâlei) din Făgăraş. în nordul crestei Făgăraşului. Bâlea. Ca exemple de lacuri pot servi: Bucura. Rodna 23. 55). Lala. socotiţi în trecut ca resturi ale unor văi glaciare mult mai late. Ţarcu 7. ace. folosite ca poteci de tranzit. Avrig. colmatată sau. Văile glaciare au formă de „U”. Urlea (Făgăraş). ocupată de câte un lac pe cale de colmatare. iar spre bază se adâncesc unele despicături. Parângul 23. Relieful glaciar păstrat în prezent se compune din: circuri şi văi glaciare. Zănoaga. Capra. la care se adaugă şi forme dominant periglaciare. Ei se situau la peste 2000 m.

la 800-1100 m în Rodna. se îngroşau şi se lungeau mai mult şi se topeau mai jos. S-au păstrat unele urme din morenele frontale. iar Apusenii şi Munţii Banatului nu au avut gheţari. NE. Doamnei (Paltinei). ca în Parâng. gheţari mai mari. dar cu limbi mai scurte decât cele sudice. Şureanu. la sfârşitul würmului. mai rar morene laterale şi de fund de vale. de principiu. la Curbură. Ţarcu. Orientarea versanţilor spre N. morenele carpatice nu s-au păstrat decât în parte sau deloc şi la altitudini foarte variate. complexe alpine. în majoritatea cazurilor. au suportat o intensă acţiune glaciară. Bucegi. cu abruptul spre nord. Fereastra Podragu. morenele depuse. pe ramuri carpatice şi chiar pe masive. cu altitudini mai mici. în parte. unele masive cu asimetrie puternică pe direcţia N-S. de exemplu. Morenele frontale depistate se situează. ca limită inferioară. dar şi circuri suspendate. Cele mai complexe şi mai extinse forme glaciare se găsesc în Retezat. respectiv nordul abrupt şi restrâns ca suprafaţă se remarcă prin gheţari mai denşi. Rodna şi. NV a impus. 1700-1800 m în Şureanu etc. Lăpuşnic şi Râul Bărbat. au fost afectaţi Bucegii şi foarte puţin Leaota. pentru toţi Carpaţii.marcându-se o străpungere numită fereastră. dar cu largi suprafeţe de eroziune. care are deasupra o arcadă. înălţări sacadate. Totodată. Repartiţie şi diferenţieri regionale. cu relief glaciar bine dezvoltat la obârşiile Jieţului. la care se poate adăuga şi valea glaciară. şi nu la baza sa. Al treilea este Parângul. au determinat diferenţieri ale reliefului glaciar sau lipsa acestuia. Toate acestea s-au format în special prin avansul regresiv dominant al văilor nord-făgărăşene.a. până la dispariţie. se află suspendată pe versant. de la care au rămas foarte multe circuri şi văi mari. iar limbile glaciare ce li s-au suprapus alunecau mai încet. Văile ating lungimi de 6-8 km şi coboară spre 1300-1400 m. caracteristicile morfografice şi morfometrice. iar în Rodna la 1000-1100 m. erau preluate imediat de către apele curgătoare şi dispersate ca aluviuni. cu forme grupate sub vârfurile Păpuşa şi Iezer. excepţional la 762 m. Ca urmare. mai lungă. cu văi de 1-2 km şi. Masivele cele mai înalte. profilul longitudinal al văilor preglaciare era aici mult mai lin către sud. cu mici 163 Universitatea SPIRU HARET . 1400 m în Făgăraş. De aceea. care are peste 50 de văi glaciare lungi de 2-8 km (mai scurte spre nord) şi peste 50 de circuri. precum şi Ţarcu. Călţunului ş. Urmează culmea Făgăraş. văile glaciare depuneau morene mult mai sus decât pe versantul sudic din cauza asimetriei masivului. Pe de altă parte. care sunt amestecate cu grohotişuri mai noi. se pare. trebuie spus că altitudinea de topire a frunţii limbilor glaciare. dominate de circuri. Ialomiţa din Bucegi. mai ales altitudinea şi orientarea versanţilor. În schimb. 1400-1700 m în Bucegi. Ca portiţe amintim: Avrigului. Cindrel. pe versantul nordic. Morenele reprezintă formele de acumulare ale acţiunii glaciare. ca. Arpaşului. 1650 m în Iezer. în culmea Făgăraş şi în Retezat. Masivul Godeanu. Limbile glaciare ale acestor masive coborau până spre 1300-1400 m. pe când în Orientali numai Rodna şi puţin Munţii Maramureşului şi Călimanul. În acest masiv se evidenţiază complexele de pe văile Nucşoara. Sunt cunoscute: Fereastra Zmeilor (în Portiţa Arpaşului). Podrăgelul ş. începând de la cumpănă. deoarece linia de topire a suferit. Lotrului şi Latoriţei. de 2000-2500 m. are forme glaciare mai reduse decât Retezatul din apropiere. Locurile următoare sunt ocupate de Iezer. Poziţia. în Făgăraş.a.. Fereastra Viştei Mari. În Făgăraş. Culmile Meridionalilor au fost cuprinse aproape în totalitate de gheţari.

Sârcu (1978) au admis trei glaciaţiuni. t. În Munţii Maramureşului şi Căliman. Bibliografie selectivă • Martonne Emm. . 2. • Sawicki L.Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. 164 Universitatea SPIRU HARET . iar ultima numai cu circuri suspendate. XI. Bâlea).. mindel. La période glaciaire dans les Karpathes Méridionales. L.. riss şi würm. mai ales spre nord. a demonstrat interpretarea greşită a argumentelor pentru două-trei faze glaciare. Cuza”. I.P. Fazele glaciare. • Velcea Valeria (1973). Congrès international de Géologie de Vienne.gheţari de platou.Analles de Géographie”. primele două cu gheţari alpini (văi şi circuri). Munţii Retezat. Leaota are un circ incipient. mai mult incipientă... în urma analizei glaciaţiunii din Făgăraş (Capra. în . riss şi würm. • Sârcu I. III.Revue de Géographie Alpine”. • Niculescu Gh. În Rodna. geografie – Geografie”. formele glaciare sunt grupate pe obârşiile văilor Mălăeşti. • Posea Grigore (1981). „Studii şi cercetări de geologie. • Wachner H. (1912). Urme de gheţari în Munţii Bucegilor. würm cu trei stadiale. • Urdea P. probleme 1. de (1904). Contribuţiuni la glaciaţiunea din Munţii Rodnei. În Bucegi. potrivit căruia Munţii Carpaţi au fost afectaţi de ultimele două glaciaţiuni. .. Nedelcu E.Revista Geografică Română”. (1940). glaciaţiunea a fost redusă. • Morariu T. IX. unde se înşiruie 22 de circuri şi 10 văi glaciare. Majoritatea cercetătorilor au acceptat părerea şi argumentele lui Emm. în volumul Recueil d’études géographiques concernant le teritoire de la R. de Martonne. GeologieGeografie. Iancu Silvia (1960). care au adus unele culmi carpatice peste limita zăpezilor veşnice). Roumaine. (1929). De l’existence d’une glaciation de type Carpatique. C. Care au fost cauzele glaciaţiunii carpatice ? (Răcirea climei în mai multe faze. Autoevaluare – întrebări. Sawicki (1912) şi I.. Care este limita zăpezilor veşnice în Carpaţii sudici şi nordici în timpul würmului ? (1800-2000 m în sud şi 1600 m în nord). XXI. glaciaţiunea a fost bine dezvoltată. 1903. 1. cu efecte glaciare numai în riss şi würm sau numai în würm şi ultimele mişcări de înălţare. Ţigăneşti şi Ialomiţa. Editura Academiei. .R. Editura Academiei. geofizică. Les études glaciaires dans les Karpathes (aperçu historique et critique). La problème de la glaciation Quaternaire dans les montagnes de Maramureş. Nouvelle contribution à l’étude de la morphologie glaciaire des Carpates roumaines. indicând o singură glaciaţiune. (1963).Analele Institutului de Geologie”. situate în faza pasadenă. XXVII. (2000).. Iaşi. . O singură glaciaţiune în Carpaţi. Grigore Posea (1981). WI-WIII.

în primul rând. de platou). de tip nisip şi praf. Se adaugă însă. (Rodna şi Maramureş 800-1100 m. Diferenţieri regionale ale glaciaţiunii carpatice. Capra. în Parâng. 6.. sau chiar din morene glaciare. Exemple de lacuri glaciare pe masive. Complexe de văi glaciare. riss. determinat de o temperatură medie anuală de 00C şi sub aceasta. în Rodna şi. dar joase. 8.3. care macină rocile. Nordul a avut mulţi gheţari în Ţarcu. creând depozite periglaciare şi forme reziduale. Zănoaga. sau în cele temperate reci. Lacul Negru. după L. Lotru. diferite după intensitatea îngheţ-dezgheţului. RELIEFUL PERIGLACIAR Mediul periglaciar şi procesele. din depozite. complexe alpine. în Făgăraş – Bâlea. caractere şi exemple. cu precipitaţii puţine şi în care se evidenţiază pe prim plan unele procese. şi nu un anume agent. WII. Bâlea. ca aluviuni. Iezer 1650 m. nivoşiroirea şi nivodenudaţia. Circurile şi văile glaciare – dimensiuni. Materialele fine. Parâng. 5. Orientalii.a. Dragoş-Buhăescu). trei. şi procese gravitaţionale. 7. Rodna. Limita inferioară a morenelor în diferite masive şi particularităţi de depunere. Parâng – Jieţ. în mod complementar. Trei procese specifice acţionează în acest sistem morfogenetic: îngheţul. ce afectează întreaga suprafaţă a teritoriului. după Emm. (Bucura. o singură fază cu trei stadiale – WI. iar Sudul în Retezat şi Făgăraş). Făgăraş şi Retezat 1300-1400 m. strungile. Slăveiul. würm. incipient. în Maramureş şi Călimani. tot în regiuni periglaciare. în Leaota. Negoiului. atunci când îngheţul pătrunde în subsol. Urlea. Arpaşu Mare. 11. Buda – Izvorul Mircea ş. forme sau depozite create. în Rodna). 165 Universitatea SPIRU HARET . iar în timpul retragerii gheţarilor. alpin. obişnuit. Râul Bărbat. Rodna – Lala. 9. Ţigăneşti. Buhăescu. Principalul proces. Latoriţa. Ialomiţa. şeile de transfluenţă. Până la ce altitudine coborau limbile glaciare carpatice ? (1300-1400 m în sud şi 1100 până la 726 m în Maramureş). inclusiv structuri periglaciare în depozite sau roci moi. portiţele şi ferestrele glaciare.a. Carpaţii Curburii numai în Bucegi şi. Periglaciarul reprezintă. 10. Lăpuşnic. – riss şi würm. Ca efecte. se depuneau pe versanţi şi erau preluate de râuri în mare parte. Podragu. Bucegi 14001700 m. de Martonne ş. în Făgăraş. custurile. 4. Bucegi – Mălăeşti. WIII. Sârcu – mindel. (Meridionalii au fost afectaţi aproape în întregime. este îngheţ-dezgheţul apei în roci şi în formaţiunile superficiale. sunt preluate de vânt şi transportate la distanţe uneori foarte mari. nivaţia şi eolizaţia. Tipurile de gheţari din Carpaţi şi caracterele lor (De circ suspendat. incipient. Definiţi şi exemplificaţi: umerii glaciari. Câlcescu. un mediu. Lala. (În Retezat – Nucşoara. mediul periglaciar prezintă etaje specifice în reliefurile montane şi regiuni în arealele pericarpatice. şi specific în acelaşi timp. în Retezat. Avrig. ca orientare. morenele se localizau tot mai sus). Sawicki şi I. unde sunt depuse. Fazele glaciare şi stadiale din Carpaţi (Două. Lăiţa. Capra. după Grigore Posea). Ineu. Şureanu 1700-1800 m.

Morariu (1959). • Formele rezultate prin dezagregare criogenă apăreau ca specifice rocilor dure şi. blocuri glisante (Muntele Mic.a. Bihor ş. Oltului.). Ciucaş etc. Şatrei. Vâlsan (1910). la Cluj şi Bucureşti şi. trepte şi suprafeţe de altiplanaţie (Căliman. în sezonul rece. Gutin. ca exemple. Observaţii şi cercetări de sistem au început însă numai după 1955. pene de gheaţă. riss şi. mari alunecări de teren. interesează: formele. creste de cocoş).a. Retezat. la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. în periglaciarele mindel (?). datorită importanţei practice a depozitelor periglaciare ca suport şi rocă-mamă a solului. argile gălbui roşcate cu concreţiuni manganoase. în al doilea rând. colţi (Colţii Morarului – Bucegi). 57). 166 Universitatea SPIRU HARET . dar cu unele fenomene coborând. mai ales. Gh. versanţi în echilibru avansat (cu pătură de dezagregări şi alterări). Jiului etc. Din punct de vedere al reliefului periglaciar. conuri de grohotiş. tors-uri (Igniş. scochine sau nişe nivale (se formează şi azi). Igniş. trene deluvio-coluviale.). Brătescu (1933). periglaciarul pleistocen a cuprins. würm I-III. Depozitele periglaciare au o răspândire largă mai ales în părţile joase şi netede. coloane (Ciucaş). în depresiuni sau pe versanţi abrupţi. Căliman). de Martonne (1899. ace (Acul Cleopatrei din Făgăraş). În schimb. la: Emm.).a. T. soluri poligonale. cu aspect mai aparte în anumite locuri. dispersia haotică a unor pietrişuri de terasă. pături de alterare. În timpul periglaciarului puternic apăreau şi pergelisol şi molisol. C. Şatra. relief antropomorf (Ceahău. Măcin) (fig. chiar mai jos. Cităm: P. defileurile Mureşului. Formele periglaciare pleistocene şi actuale pot fi grupate după procesele principale şi după rocă. depozitele şi structurile. Nedelcu (1961). Valeria Velcea (1958). Pot fi amintite. chiar sub dealurile Breaza şi Vima din Lăpuş. Acestea sunt: creste (custuri. Carpaţii Meridionali etc. Ca forme şi structuri periglaciare observate întâmplător. • Forme în/sau pe rocile moi: solifluxiuni (fig. gheţari de pietre (unii funcţionează parţial şi azi). Istoricul cercetărilor. • Forme nivale: culoare de avalanşe şi potcoave nivale (funcţionale şi azi în Făgăraş. eluvii periglaciare. Rodna. dominant. Godeanu etc. excavaţiuni lacustre (sub abrupturile Gutinului. glacisuri de nivoşiroire (sub Dealul Vima etc. lentile solifluidale. depresiunile cu inversiuni de temperatură.). I. loessuri. glacisuri de grohotiş (în Munţii Bicazului. din Culoarul Bran-Rucăr etc. marghile. măguri (măgurile din Munţii Lăpuşului. se întâlnesc citate. dar din conglomerate etc. etajat şi regionalizat. moştenit şi actual..În România. 1900. Rodna ş. Ichim (1973) ş. tot teritoriul ţării. Structurile periglaciare s-au realizat prin îngheţ-dezgheţul apei în rocile şi depozitele moi: ondulări sau involuţii. vârfuri piramidale. uneori şi platforma continentală. Jahn. nisipuri eoliene. Parâng. mediu periglaciar actual se întâlneşte numai în etajul alpin. Coteţ (1955). Se compun din: grohotişuri. plicaţii simple. Grigore Posea (1958). Parâng. 56). 1907).).). Siriu. semipâlnii nivale (Ţibleş). altitudinilor de peste circa 500-700 m. grèses litée-uri (depozite monocline stratificate ritmic). până către 700 m. din două motive: conferinţe pe tema respectivă ţinute de polonezul A. babe şi sfincşi (Bucegi).). în nord-estul Depresiunii Domaşnea). pungi periglaciare. mări de pietre (în Retezat. G. Niculescu şi E. tigăi (Ciucaş).

cu regiunile climatice actuale. În aceste locuri se depuneau materialele coborâte din munte). Mai poate fi marcat şi un etaj subperiglaciar. Etajele periglaciare au fost motivate altimetric. Aceste etaje sunt: • etajele montane: – etajul criogen supraglaciar (crestele şi vârfurile rămase peste gheţari). cu dezagregări provocate de îngheţ-dezgheţ. dar numai ca extindere şi contur. • etajul câmpiilor şi al platformei continentale (cu loess. ce afectează versanţii abrupţi şi golaşi joşi şi depresiunile cu inversiuni de temperatură. compus din două subetaje: subetajul nivo-criogen (între 1500-1900 m). structuri incipiente periglaciare). Este deci o etajare din timpul maximului glaciar carpatic. alunecări masive. Posea). şi coborî la 500 m). aici era şi limita pergelisolului multianual. – etajul periglaciar detritic (procese criogene şi nivale). ca şi de formele de acumulare (depozite). solifluxiuni rare. aproximativ. Posea). Brazde periglaciare în Masivul Vlădeasa (foto Gr. ele aveau însă alte caracteristici climatice şi ca mediu morfogenetic. iar în unele locuri joase se formau şi se depuneau loessoide). • etajul dealurilor şi podişurilor (dominau solufluxiuni. Tors periglaciar în Igniş (foto Gr. climatic şi în funcţie de instalarea gheţarilor din würm pe un anume etaj. dar uneori putea urca şi la 1700-1800 m. 57. În prezent.Fig. – etajul glaciar (dezagregările din spaţiile etajului glaciar). formarea unor structuri periglaciare. Regiunile periglaciare se aseamănă. 56. există numai etajul periglaciar detritico-nival ridicat însă la peste 1700-1800 m în Carpaţii Sudici şi peste 1600-1700 m în nord. Diferenţierile dintre etaje sunt date de intensitatea criogenă (formele de dezagregare). Fig. discontinuu. subetajul crio-nival (între 700-1500 m. se pare. 167 Universitatea SPIRU HARET . respectiv la limita superioară de atunci a pădurilor de pinete şi. • etajul periglaciar de contact (o bandă la limita morfologică a muntelui cu unităţi vecine sau cu depresiuni.

inclusiv pergelisol. 58. se pare. Se deosebea de Transilvania printr-un continentalism mai avansat. 3. cu aer rece şi uscat şi influenţe ale gheţarilor care au avansat. iar pe culmi exista şi o eolizaţie puternică. Profil periglaciar la Floreşti (Cluj) (după Gr. tigăi. cu instalarea de iazuri naturale şi unele structuri periglaciare. Se remarcă şi aici lărgirea văilor prin retragerea versanţilor. Fig. pentru unele perioade. semipâlnii nivale. Aici aveau loc dezagregări puternice. Posea). inclusiv prin alunecări masive. coloane. morene sau potcoave nivale. într-un anume timp. formarea şi extinderea de glacisuri. cu formarea multor grohotişuri. În acest lung interval de timp. au avut loc solifluxiuni. mai mult pe Nipru şi Don. blocuri glisante. babe. Activ a fost şi procesul de formare a loessoidelor locale. Acest fenomen a condus la procese periglaciare importante. colţi. 1. nord-vestic. cu impunerea de glacisuri la bază. coborând aproximativ până la limita de atunci a pădurilor de pinete. 6. frunţile de cuestă şi alte abrupturi s-au retras foarte mult. 168 Universitatea SPIRU HARET . Eroziunea periglaciaro-fluviatilă a fost şi mai activă în Câmpia Moldovei. 7 – soluri fosile. stagnarea îndelungată a unor mase de aer arctic. de tundră şi de stepă rece. 9 – pietriş de terasă Regiunea periglaciară moldavă cuprindea centrul şi nordul Moldovei. 2. creste de cocoş. Formele periglaciare erau: vârfuri piramidale. 4. fiind înconjurată de munţi. 58). Regiunea periglaciară transilvană. chiar baraje aluvionare pe văile largi şi mai scurte. s-au presupus chiar urme importante ale periglaciarului riss (13 m de loessoide). custuri. ace. permitea. Din aceste părţi a venit şi loess eolian. culoare de avalanşe.Regiunea montană carpatică se extindea pe tot spaţiul. 8 – loessoide. pe calea alunecărilor periodice şi a solifluxiunilor. sfincşi. Conform unor observaţii şi mai ales în urma analizei aşa-zisului profil periglaciar de la Floreşti (lângă Cluj) (fig. grohotişuri imense etc. 5. peste care stau soluri fosile şi trei benzi de loessoide würmiene. atingerea unui echilibru avansat al unor versanţi. cu etaje morfoclimatice de munte.sol actual. compusă dominant din argile. cu mediu silvestru.

geografie.. mai înalte. 8. Recueil d'études géographiques concernant le territoire de la R. • Coteţ P. Peste Câmpia Română şi Dobrogea sudică s-au depus straturi de loess tipic. Câteva elemente periglaciare în morfologia Masivului Bucegi. Se extindea peste Câmpia Panonică şi Dealurile de Vest. • Niculescu Gh. Dragomirescu Ş. lespezi suprapuse şi continuarea procesului de pedimentare). între care au rămas urme şi din riss. ce ar fi dintr-un loess mindelian transformat pedogenetic. formarea de dezagregări. Câmpia Română împreună cu Dobrogea central-sudică (dominau depunerea loessului şi nisipuri eoliene. • Conea Ana (1970). 1. mai mult un mediu silvestru şi mai rar stepă.. Mihăilescu V. Editura Academiei. Editura Academiei. Se pare că au existat şi loessuri din mindel. Le stade actuel des recherches sur le périglaciaire de la R. în vol. . se depuneau loessoide.Revista de Geomorfologie”. În părţile nordice ale regiunii. Bibliografie selectivă • Cârciumaru M. nr. Probleme ale cercetării periglaciarului în România. geofizică. la bază. 1. lipsită de un pergelisol continuu.Revue Roumaine de Géologie. Posea Gr. • Posea Grigore (1958). (1997). în plus. „Studii şi cercetări de geologie. În stadiu incipient se formau şi structuri periglaciare. în würm. remarcându-se bine însă trei orizonturi din würm. partea mai joasă a Subcarpaţilor limitrofi şi Dobrogea. 169 Universitatea SPIRU HARET . Solurile fosile indică însă. s-a retras şi a atins minus 130 m. (1960). Relieful periglaciar din Ţara Lăpuşului. X. Regiunea periglaciară vestică avea un mediu de stepă şi silvostepă rece. Marea Neagră. Roumaine. 1970). prezintă similitudini cu cel de la Floreşti-Cluj: 3 loessuri würmiene. geologie. cu trecere către tundră.. Regiunea respectivă făcea tranziţia către zona temperată rece de atunci şi se caracteriza printr-o stepă rece şi aridă. Formes de relief périglaciaire en Roumanie.Regiunea periglaciară sudică îngloba Câmpia Română. geografie – geografie”.. • Morariu T. loessuri şi o ariditate mai accentuată) şi Dobrogea de Nord (cu loessoide. Au fost observate multe structuri periglaciare. Géographie – Géographie”. Asociaţia de Geomorfologie din România. un loess rissian şi. 5. 1966).. Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. 3. care presupun existenţa temporară a unui pergelisol. (1964). La această regiune au fost separate trei subregiuni: a podişurilor şi dealurilor din nordul Câmpiei Române (dominau loessoidele şi o eroziune mai puternică). Sudul Moldovei. X. iar în würmul maxim şi platforma litorală. • Ichim I. între care în Câmpia Nădlacului (N. în Câmpia Română. Florea şi colab.P. Relieful glaciar şi crio-nival. în interstadiale. îngheţa des şi aridiza masele de aer nord-estice care veneau spre Câmpia Română. „Natura”. Podişul Getic. (1980). „Natura”.P. XXVII. (1980). Géophysique. Mai multe profiluri analizate. mai ales soluri poligonale. Roumaine. iar în Măcin cu vârfuri reziduale. . precum şi inundaţii puternice. transformate în argile roşii printr-o pedogeneză avansată (Ana Conea. iar în Dobrogea central-sudică.. o argilă roşie. Mediul geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România. • Micalevich-Velcea Valeria (1958). Editura Academiei. ceva mai puţin arid decât în regiunea sudică.

Care au fost etajele periglaciare în würm ? (Montane – supraglaciar. Unde se întinde periglaciarul actual în România ? (În etajul alpin sau detritico-nival. dar mai ales din würm. mai ales în defilee şi chei). regiunea transilvană . În schimb. 6. trece şi în platforma continentală. glaciar. De exemplu. în timpul avansării transgresiunii neolitice (flandraină). 4.. t. litoralul s-a retras spre Dobrogea. Unde s-a întins periglaciarul pleistocen ? (Pe tot teritoriul ţării. iar marea a ajuns. Care sunt procesele periglaciare ? (Îngheţ-dezgheţul. depozitele periglaciare şi structurile periglaciare). la un moment dat. iar aceasta din urmă. observăm că.. nr. Profil periglaciar la Floreşti. Între acestea există tranziţii şi chiar suprapuneri.• Posea Grigore (1961). Editura Academiei. Dunărea. etajul de contact. • Urdea P. litoralul se continuă. existând urme din mindel şi riss. prin braţul Sf. 5. În cadrul reliefului litoral şi marin sunt cuprinse următoarele unităţi: Delta (cu relief fluvio-marin). În stadialele glaciare ale würmului. în funcţie de oscilaţiile de nivel ale Mării Negre. cel de dealuri şi podişuri şi cel al câmpiilor şi platformei continentale. pene …). forme nivale: culoare de avalanşe. probleme 1. litoralul mutându-se mult către est. în partea de nord. plus procesele gravitaţionale. Care erau regiunile periglaciare şi prin ce se caracterizau ? (Regiunea montană caracterizată prin …. până spre Brăila. forme în/sau pe rocile moi: solifluxiuni. 1. 2. Editura Academiei. nivoşiroirea şi nivodenudaţia). în Comunicări ale Academiei. regiunea moldavă …. care se încadrează şi ele în această evoluţie şi interdependenţă. regiunea sudică …. Care sunt structurile periglaciare ? (Involuţii. (2000). 8. fiecare se caracteriza prin …). ca şi alte văi ale litoralului actual s-au extins mult peste platforma continentală. alunecări …). 7. peste estul Deltei. vârfuri piramidale …. loessuri …). existând faleză şi în vestul lagunelor Razelm şi Siutghiol. a început formarea Deltei. şi regiunea vestică …). Dacă urmărim situaţia şi ca evoluţie paleogeografică în cuaternar. suprapunerile şi interdependenţele sunt şi mai importante. în sezonul rece. prin ceea ce se cheamă frontul Deltei şi prodelta. Care sunt depozitele periglaciare ? (Grohotişuri. RELIEFUL LITORAL ŞI PLATFORMA CONTINENTALĂ Unităţile şi interdependenţa lor. nivaţia şi eolizaţia. 10.. Care sunt categoriile de elemente periglaciare ? (Formele de relief. şi în depresiuni cu inversiuni importante de temperatură şi pe versanţii abrupţi şi golaşi. morene nivale …. dar coboară punctual. Gheorghe. XI. custuri. Care sunt elementele principale ale mediului periglaciar ? (Temperaturi medii anuale sub 00C şi precipitaţii reduse care nu dau posibilitatea instalării de gheţari). periglaciar detritic cu două subetaje –. Munţii Retezat. Care sunt şi unde se găsesc principalele forme periglaciare ? (Forme rezultate prin dezagregare: creste. 170 Universitatea SPIRU HARET . Autoevaluare – întrebări. pungi. 3. Litoralul (în înţeles larg) şi Platforma continentală românească. 9. când a afectat şi platforma continentală).

Ultimul sector a avut faleză activă în timpul transgresiunii neolitice (de 4-5 m) şi a trecut în conservare o dată cu regresiunea dacică (la minus 4 m). la nord de Mangalia şi Comarova – Jupiter). Are o înălţime de 10-35 m. se ridică deasupra nivelului mării. În lacurile din faţa falezei se pot vedea insule provenite din inselberguri înecate (Popina 47 m. Cordoanele au început să se formeze o dată cu regresiunea dacică. Doloşman 56 m. dar există şi perioade de refaceri sau înaintări. sectorului nordic. Ţărmul respectiv se continua spre nord prin grindul marin Jibrieni-Letea-Caraorman. Chituc. Enisala-Capul Stâncii 86 m. a trecut în conservare o dată cu regresiunea dacică. Între cordoanele sau grindurile mai importante cităm: Mamaia. 171 Universitatea SPIRU HARET . respectiv cu formarea deltei maritime şi închiderea lagunelor. Faleza se alungeşte de la capul Dunavăţ (la sud de Deltă) şi până la Vama Veche. Lupilor. Această faleză este mai complexă. Adâncimile respective sunt afectate de depuneri continental-fluviatile şi de baza valurilor. Se extinde pe o lungime de 245 km. Linia ţărmului actual (linia de ţărm) reprezintă însă un moment de recul (prin abraziune) început o dată cu transgresiunea valahă. Bisericuţa 9 m. Retragerea. sub aspect morfologic. Popineţul. Partea submersă a litoralului este formată din: plaja submersă sau avantplaja (de la 0 m la minus 7-10 m). actuală. 15 m/an la Sulina şi 20 m/an la Sf. complexele lagunare Razelm şi Siutghiol. cu excepţia Mamaiei. azi colmatate (Hergheliei. în sens de tip major de relief. cu precădere. activ. mai înaltă. Faleza nordică. iar în continuarea deltei se extind. se întinde pe 80 km lungime şi se retrage în prezent cu 2 mm/an (transgresiunea valahă). limanurile şi delta maritimă. în nord. Iancina 62 m. cu o structură geologică mai mozaicată şi roci mai dure.Litoralul Reprezintă fâşia de interferenţă mare-continent. Grădiştea. întins pe 65 km. frontul deltei (între 0 şi minus 5-7 m) şi prodelta (până la minus 50-60 m). Din punct de vedere geologic. toate din calcare mezozoice. submers. Uneori se foloseşte şi termenul de câmpie litoralo-deltaică. ce provoacă uneori alunecări şi prăbuşiri. având capuri care uneori avansează mult către est (Dunavăţ 56 m. plaje şi lagune. la nord (în vestul lagunelor Razelm-Siutghiol). Gheorghe). plaja şi cordoanele litorale. poate atinge 5-30 m/an. Plajele şi cordoanele litorale sunt caracteristice. Sub argile sunt straturi de calcare sarmatice. Din loc în loc se întrerupe în dreptul văilor (cu limanuri) sau al unor foste mici lagune. inactivă (între capurile Singol şi Dunavăţ). şi ciotul insular Histria. iar în baza lor se află o argilă roşie villafranchiană. între braţul Musura (al Chiliei) şi localitatea Vama Veche. Plajele formate de grindurile nordice sunt mai puţin căutate de turişti. pe alocuri. având două sectoare distincte: faleza activă (la sud de capul Singol-Constanţa) şi faleza moartă. Midia 22 m). continuate spre nord cu complexul grindurile marine deltaice. faleza activă şi cea moartă. care. din şisturi verzi). versantul litoral (între – 7 la – 15 – 20 m) şi glacisul litoral (până la minus 25-45 m). Include. compusă din uscat şi o parte submersă. faleza se compune din 3-4 straturi de loess şi 2-3 orizonturi de soluri fosile. Perişor. prin acumulări. în special în sudul gurilor dunărene (unde s-au măsurat avansări de până la 80 m/an la Chilia. care limita iniţial Delta către est. Sectorul sudic. în faţa sa formându-se un litoral cu multe cordoane litorale.

59.172 Universitatea SPIRU HARET Fig. Limanurile şi lagunele din sud-estul României .

din nordul Razelmului. Pot fi adăugate şi limanurile fluviatile din nordul Deltei. cordoane. Lagunele şi limanurile sunt şi ele forme specifice litoralului. Ţărm neutru există pe sectoare extrem de mici la trecerea de la acumulare spre retragere. Agigea (fost pe gura canalului Dunăre-Marea Neagră). Sub mare se prelungeşte cu benciuri retezate. se prelungeşte sub mare prin frontul deltei şi prodeltă. fluvio-lagunare (la vest de complexul Razelm) şi fluviatile (în Dobrogea de vest şi în Câmpia Română). Cele mai importante sunt: Eforie Nord şi Sud. Catlapug. partea sa sudică (între capul Midia şi Singol) face tranziţia către ţărmul cu faleză. cu trei tipuri importante: ţărm deltaic. formează o deltă secundară (Chilia). Agighiol. se adaugă o serie de limanuri lagunare (Calica. în calcare. Costineşti. O altă clasificare este în funcţie de deplasarea liniei de ţărm: ţărm în retragere (datorită dominării abraziunii).). 59). Sinoie. ţărm în înaintare (datorită dominării acumulărilor făcute de valuri sau aluviunilor dunărene) şi ţărm neutru. este cel mai rectiliniu ţărm. Acest ţărm este cel mai mobil şi prezintă o mare varietate locală. cel mai important este complexul lagunar Razelm-Sinoie. o bară permanent dragată (la Sulina). Zmeica). dar mult folosite de turişti. Venus. Dacă lagunele s-au construit începând cu regresiunea dacică şi transgresiunea valahă. la limanuri se adaugă o fază prealabilă. 173 Universitatea SPIRU HARET . Între lagune.a. când s-au format cordoanele de baraj. Aurora. Ţărmul deltaic este cel mai avansat către est. cel puţin periodic. dar în retragere. apoi Siutghiolul şi Tăbăcăria (lângă Constanţa) şi cele două colmatate de lângă Mangalia – Herghelia şi Comarova (fig. adesea discontinue. Tipurile de ţărm se referă în mod obişnuit numai la părţile active în prezent ale litoralului şi cu precădere la linia de ţărm. Mai există o clasificare. de asemenea. Tot lagună este şi complexul Leahova-Periteasca. Tatlageac (pe valea Gherengeni) şi Mangalia. Sărătura. Babadag ş. chiar şi cel de la nord de Constanţa pe cea mai mare parte a lui. în nord are bare submerse şi periboine (portiţe). Jupiter. cel mai des se fac referiri la ţărm înalt (sud de capul Singol-Constanţa) şi ţărm jos cu cordoane litorale. Mangalia. Taşaul pe Casimcea. producând prăbuşiri-alunecări (pe argila roşie şi loess). Neptun. în Ucraina: Cahul. Costineşti (la gura văii Cilic). În cadrul său. pe latura vestică. ţărm lagunar şi ţărm cu faleză. mai ales. În România. Goloviţa. Chitai. cordoanele sunt uneori foarte late. Ţărmul lagunar are. format prin închiderea fostului golf Halmyris şi compus din patru lagune (Razelm. Avansează însă. prezintă multe cordoane marine (până la grindul Letea-Caraorman).Plajele de pe litoralul sudic (sud de Constanţa) formează petice sau fâşii foarte înguste. adevărate câmpuri. Limanurile sunt de trei feluri: fluvio-maritime. sau firide marine în calcare. Vama Veche. sectoarele de ţărm situate imediat în sudul celor trei guri de vărsare ale Dunării. adâncirea văilor în timpul regresiunii maxime würmiene. În retragere se află aproape întregul ţărm românesc. Techirghiol. Cele fluvio-maritime sunt următoarele: Gargalâc (Corbul) pe valea Vetrei. Acesta din urmă are caracteristic faptul că marea vine în contact direct cu baza falezei. Ialpug. Olimp.

înălţimile maxime 12. pe alocuri acoperind şi loessuri. Şontea ş. iar adâncimile maxime sunt pe anaforele scobite în braţele Chilia (-39 m). Pardina (între Stipoc şi Chilia). Sf. grosimea aluviunilor deltaice variază între 5-80 m. Relieful este de tip câmpie deltaică. şi grindul Stipoc. • Câmpurile şi depresiunile mlăştinoase se întind între grindurile principale. la care se poate adăuga şi complexul deltaic submarin (fig. dispuse în evantai faţă de primele. Grindurile marine reprezintă vechi linii de ţărm. la care s-au adăugat ulterior grinduri mai mici. o grădişte desprinsă din Podişul Bugeac. la niveluri medii ale apei 13-15% este uscat. Date morfometrice: 3.). Razelm şi 7 Sahalele sunt cele cinci braţe colmatate ale Chiliei. el a fost străpuns ulterior de braţul Chilia. Câmpul Rusca (între Sulina şi Sf.006‰. Se pot distinge următoarele faze în formarea Deltei: golfliman. Sacalin. Gheorghe. sau al unor foste braţe (Rusca. dar 90% din topografie oscilează între minus 1 m şi plus 2 m. bălţi. Păpădia. iar la ape mari numai 10%. ocupat de mare în transgresiunea neolitică. iar în dreptul Razelmului. geologiceşte. 60. Ele se umplu cu apă în timpul viiturilor. dar adesea. Matiţa-Sahale7 (între Câmpul Chilia şi grindul Letea). • Grindurile fluviatile. împărţit în sectoare (Jibrieni. • Grindurile marine au fost reprezentate într-un prim stadiu (bararea deltei) de un lung cordon litoral. Gorgova (între Rusca şi grindul Caraorman) şi Câmpia Dranovului (între braţul Sf. deltă fluviatilă de tip Mississippi (cu multe braţe). continuate către sud şi sud-est cu: Sărăturile. iar la aşa-zisele ape mici ea se restrânge în lacuri.Relieful fosilizat de formaţiunile deltaice era fragmentat de văi (Dunărea şi cele din sudul Basarabiei) în timpul regresiunii würmiene. În aspectul său fluviatil. adâncimea medie a apei 1 m. Letea. ŞonteaFurtuna (între grindul Stipoc şi braţul Sulina). Perişor şi Chituc. Pe grindurile mai mari. atunci când nivelul apei a oscilat între –8 şi +4 m. alungit ulterior cu segmente de grind fluviatil). Caraorman).a. formate de-a lungul braţelor actuale ale Dunării.Delta Dunării Are forma unui triunghi cu vârful la Pătlăgeanca. 174 Universitatea SPIRU HARET . japşe şi zătoane. grindul Stipoc închidea iniţial un liman comun al râurilor Catlapug şi Chitai (Ucraina). Gheorghe (-26 m) şi Sulina (-18 m). Crasnicol. înalte de până la 7-12 m. De aceea. deasupra lui 0 m se află 79. pliată la sfârşitul volumului).5% din suprafaţă.4 m (pe dunele din grindul Letea) şi 7 m (în grindul Caraorman). În delta fluviatilă există următoarele depresiuni sau câmpuri: Sireasa (un câmp dominat de grinduri şi mai puţin mlăştinos).46 m la Sulina. În cadrul celor trei subtipuri de câmpii există alte forme mai mici: • Resturile de câmpuri continentale (aşa-zisul grind Chilia. vântul formează dune. la ape mici 35% uscat. pe Depresiunea Predunăreană. S-a dezvoltat. având două subtipuri: fluviatilă şi marină. panta medie 0. Cele mai importante au fost citate mai sus. grinduri late şi joase formează câmpuri în cadrul lor.6 m la vârful Deltei şi 0. sau pe un fost golf. Direcţia de răsfirare (evantaie) a grindurilor indică uneori locurile unde gurile fluviului formau delte secundare. deltă barată de cordonul litoral Jibrieni-Letea-Caraorman şi deltă fluvio-maritimă. Gheorghe). Tulcea (.34 m).

Formarea şi evoluţia Deltei au constituit obiectul multor lucrări ştiinţifice. G. C. ambele forme se deplasează spre sud şi sud-est. 1914. Ch. Gheorghe deviază spre Razelm. Câmpurile Caraorman şi IvanceaSărăturile plus Depresiunea Sulinei (între Sulina şi Sf. Pe valea adâncă a Dunării (Sf. peste grindul Crasnicol. Începutul Deltei are loc în holocen. 60). 60). care clădeşte o primă deltă externă în sud – Delta Sf. respectiv. Singurul braţ care ieşea în exterior era Sf. 60). prodelta este mai extinsă ca suprafaţă şi coboară la 50-60 m. Gheorghe) şi Câmpia Zătoanelor8 (la sud de Sf. bazat pe foraje şi datări de vârste absolute. 60). creând Delta Dranovului de Vest (între 5000-2500 î. când gheţarii würmieni s-au topit şi nivelul mării creşte treptat. Sahale. O ultimă fază este declanşată de transgresiunea valahă. Gheorghe). Chilia) (8. Când nivelul mării a atins minus 10-6 m (adâncime la care se află loessul sub grindul Caraorman). cea mai nouă este Delta Chiliei (la vărsarea în mare a braţului respectiv) şi alte două în amonte. Mai recent. Ch. 1934. 60).) (4 pe fig. 1923). Brătescu. marea atinge + 4 – 5 m. Delta are forma unui estuar.grindul Crasnicol). Tot acum avansează şi braţul Sf. În urmă cu 11. la optimum climatic. 11 pe fig. • Frontul deltei şi prodelta. I. coborând mai lin până la minus 5-7 m (sau 12-15 m în dreptul braţului Sf. iar braţul Sf. • Deltele secundare se găsesc numai pe braţul Chilia. Gheorghe) şi apoi uşor mai înclinat (până la 0. P. clădind Delta Sulinei (5 pe fig. N. materializate în anumite modele (Grigore Antipa. În cadrul deltei maritime se delimitează următoarele câmpuri şi depresiuni: Câmpul Letea (la nord de braţul Sulina). Gheorghe) şi pe văile învecinate începe o colmatare regresivă. 60). se formează braţul Chilia peste limanurile nordice. în urmă cu 8900-7200 ani. acum 7200 ani (sau 5200 î.). când începe abraziunea deltei Sulinei.000 ani. • Bară şi insulă barieră se formează la gura Sulinei şi. V. Vâlsan. 175 Universitatea SPIRU HARET . Zencovici. 10. realizând o deltă mai estică (Sf. 8 Fâşii înguste de grinduri despărţite de fâşii înguste de mlaştini (japşe).700 – 7500 ani se formează cordonul litoral Letea-Caraorman (1 pe fig. 1956.) scade nivelul la – 4 m şi impune Sulina ca braţ principal. la gura Sf. Gheorghe. în urmă cu circa 12. în număr de trei. care construieşte pe rând trei delte secundare (Pardina. Gheorghe II) (9 pe fig. 60). Gheorghe (Sacalin). situaţia durează până către anul zero (7 pe fig. Delta Sahalelor şi Delta Pardinei. redusă la început şi apoi cea mai avansată către est. C. Gheorghe. apar primele condiţii de depuneri deltaice. Gheorghe I (3 pe fig. Panin (1974). Petrescu. Delta transformându-se în golf-liman şi apoi deltă fluviatilă cu multe braţe (de tip Mississippi). 60). Ch. 1957). Ulterior.1‰) şi atinge adâncimea de minus 20 m în nord şi minus 35-40 m în sud. primul începe de la linia de ţărm şi se sfârşeşte cu un glacis fluviatil submers. Regresiunea dacică (acum 2000 î. barând limanurile din nordul său. redă o etapizare mai aproape de realitate. Tot acum se alungeşte grindul Stipoc (2 pe fig.

este mai uniformă. la diferite niveluri (minus 100 m. În partea sa superioară (până pe la – 700 m) este mai fragmentat. În nord. se împarte în trei fâşii sau sectoare. cum ar fi cele ale Casimcei şi Techirghiolului.0‰ în sud Panta taluzului creşte la 6-10‰. iar în dreptul braţului Sf. platforma are cea mai mare extindere.Platforma continentală românească Cuprinde 23. iar sub 1000 m există şi conuri de dejecţie. reunite uneori sub formă de glacis continental submers. Sf. Panta câmpiei de şelf este foarte mică. care se prelungesc sau nu din văile continentale: Nistru. ceea ce reprezintă 1/6 din totalul şelfului Mării Negre. acţiunea curenţilor. şi versantul litoral (– 7 la – 20 m) şi glacisul litoral (până la minus 25-45 m). Mangalia. În dreptul Constanţei. adâncimea coboară la 180-200 m. secunda de platforma internă. un fost inselberg pe care Vâlsan (1934) credea că s-a sprijinit vârful deltei Sulina la un maximum de avansare. Gheorghe apare un fost con dunărean. în nord. În mod obişnuit se consideră platformă continentală câmpia submersă care începe de la limita plajei submerse. Mai departe urmează taluzul sau abruptul continental. în general colmatate. socotiţi de la linia de ţărm. iar în nord şi prodelta (până la – 55 m).). de numai 0. Aluviunile deltaice pătrunse în mare au creat. această parte este asimilată cu sectorul intern al şelfului. Techirghiol. Fâşia internă. Include.700 km2 (5. care începe uneori de la – 130 m. de la ţărm la taluz. dar are acumulări suprapuse. Se remarcă şi resturile unor cordoane foste litorale. transportul sedimentelor aluvionare. În unele lucrări. a fost netezită.4. În faţa Deltei. Întinsul platformei continentale. grabenul Sulina). cu văi de tip canion şi alunecări de sedimente. alteori de la – 180 m. la circa 180 km în larg. Fâşia externă. extinse peste platformă şi aparţinând. iar peste ele apar şi unele conuri de dejecţie. la 37 km de ţărm se găseşte Insula Şerpilor. şi conuri aluviale würmiene. Gheorghe. mai argiloase. extrem de rar până la 20‰. remarcabilă fiind cea de la – 100 m. pe la – 18 m. platforma se îngustează la 100 km. sedimentele sunt mai fine.1. 176 Universitatea SPIRU HARET . distruse ulterior sau păstrate în parte. între – 70 m şi – 130 m. primul de litoral. structura şi textura sedimentelor. şi cea mai mică adâncime. deci. pe paralela golfului Musura. acela influenţat de factorii continentali (sedimente terigene. Au fost sesizate şi văi submerse. prin abraziune. între – 7 şi – 10 m până la – 40 – 50 m. Fâşia mediană. sau 1/10 din suprafaţa ţării. frontul deltei şi prodelta.7% din Marea Neagră).3‰ în nord şi 0. de tip continental. circa 180 km. şi este modelată de valuri şi curenţi. necoborând sub minus 70 m. uniformizate însă topografic de sedimentările mai recente. Kogâlnic. Etapele la care a stagnat ţărmul mării în timpul transgresiunilor şi regresiunilor din pleistocenul superior au fost marcate de cordoane. adică de la minus 7-10 m. ca şi restul. 25 m. Fundamentul platformei este similar celor patru compartimente structurale ale ţărmului dobrogean. Casimcea. 33 m. prezintă unele ondulări paralele cu ţărmul. Pe paralela Vama Veche. între – 40 (50) la – 70 m. Are blocuri mai ridicate (horsturi) şi altele coborâte (exemplu. 18 m). salinitatea şi temperatura apei etc. – 25-27 m şi – 33-34 m.

(1969). Văile submarine ale Dunării. Studii de geografie a Dobrogei. Privire de sinteză asupra cunoaşterii genezei şi evoluţiei Deltei Dunării.. 177 Universitatea SPIRU HARET . . Editura Ştiinţifică. 12. iar delta submersă. Popescu N. ale litoralului românesc ? (Braţul Musura şi localitatea Vama Veche). t. Popescu N. lagune. evoluţie. 2. • Posea Gr... la nord de capul Singol. Géographie– Géographie”. • Panin N. 29.Terra”. Procese morfogenetice ale ţărmului românesc al Mării Negre.. (1923). 3. Nistrului. . Geneza şi evoluţia sa morfologică şi cronologică. • Trufaş V... seria nouă. • Posea Gr.Bibliografie selectivă • Banu A. 4. (1984). (1965). Constanţa. Delta Dunării. (1935).Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”. 3. (1982).Hidrotehnică. . Washington.Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”. delta maritimă continuată submers cu frontul deltei şi prodelta). 12. Géophysique. Driga B.D. • Ross A. Bucureşti. nr. (1967).. . • Brătescu C. plajă şi cordoane litorale.Terra”. Niprului. 4.Revue Roumaine de Géologie. I. glacisul litoral. litoralul se suprapune estului Deltei. prin frontul deltei şi prodeltă). versantul litoral. În plus. geografie – geografie”. Cogâlnicului. Terase marine în Dobrogea?.. Meteorologie”.. (1989). un strat de argilă roşie şi calcare sarmatice în bază)... şi activă la sud). platformei.Buletinul Societăţii de Geografie”. • Gâştescu P. regresează cu 2 mm/an şi se compune din 3-4 orizonturi de loess. Delta Dunării (geneză. Black Sea stratigraphy. • Năstase Gh. nr. Morfological and morphodynamic aspects of the submarine relief in front of the Danube Delta. (1975).. probleme 1. Autoevaluare – întrebări. vol. Rudescu C. Deltă şi Platforma continentală ? (Legătura provine din oscilarea ţărmului şi litoralului către est şi vest.. 33. sedimentologie). Şelariu O. în . Bucureşti. Modificări actuale ale ţărmului românesc între Chilia şi Capul Midia. Ce dependenţe reciproce există între Litoral. vol.Deep. • Vespremeanu V. VI (LXXVI). plajă submersă. Delta Dunării. Câte tipuri de faleză sunt la litoral ? (Moartă sau în conservare. .Revista română de geologie. cu precădere în timpul würmului şi holocenului. • Posea Gr. (1982). Morfologia litoralului românesc la sud de Constanţa. geofizică. Ce caractere are faleza activă ? (Înălţime de 10-35 m.. part. 5. 2. 2-3 soluri fosile. în prezent.. XLI. . (1980). baza sa ia contact cu marea. Gospodărirea Apelor. XLII. Sea Driling Project”. Care sunt punctele extreme. . LVI. . Ce unităţi şi forme genetice include litoralul ? (Faleză activă şi moartă. vol.. Ielenicz M. limanuri. Grigore M. nord şi sud. t.

Ce niveluri avea Marea Neagră când s-a format Delta ? (Minus 8 m la + 4 m). Leahova-Periteasca. Care sunt lăţimile platformei continentale româneşti ? (180 km în nord şi 100 km în sud). Costineşti. 19. Caraorman. 7. prezintă capuri proeminente care avansează mult către est). Sahalelor. o dată cu etajele. Neptun. Ce insulă-barieră cunoşti ? (Sacalin). (3. Unde se găsesc plaje la sud de Constanţa ? (Eforie Nord şi Sud. sau pe regiuni. 13-15% uscat). Geomorfologia României. Aurora. 12 m. Mangalia). Siutghiol. Vama Veche). Care sunt fazele prin care a trecut formarea Deltei ? (Estuar. Mangalia. ori pe unităţi (vezi majoritatea tezelor de doctorat în geomorfologie). 17. Chiliei). se fac şi unele diferenţieri regionale. – 39 m. Taşaul. Jupiter. 12. 25 m. rocile componente sunt dure – calcare mezozoice şi şisturi verzi. bararea gurilor de râu prin cordoane de nisip în holocen). Techirghiol. Herghelia. de exemplu. Altitudini caracteristice Deltei. în avansare şi neutru. este mai adecvată pentru un curs didactic de Geografia fizică a României. 14. ţărm în retragere. Venus. Aceasta înseamnă însă că se consideră cunoscut. Care sunt lagunele şi limanurile maritime ? (Lagune: Razelm-Sinoie. 33 m. 11. (Este inactivă. deltă fluviatilă tip Mississippi. 21. deltă fluvio-marină). golf-liman. Cu ce se continuă ţărmul falezei moarte la nord de capul Dunavăţ ? (Cu cordonul litoral Letea-Caraorman). 20. Matiţa-Sahale. 9. conforme cu structura geosistemului românesc. sau Grigore Posea. Letea). înălţime mult mai mare. 18 m). Relieful României. Ce depresiuni-câmpuri sunt la nord de Sulina ? (Pardina. dar şi în unele tratate de geografie regională (vezi. fost Agigea. mai ales că. Perişor.a. Care sunt altitudinile submerse care marchează trepte şi foste cordoane litorale ? (100 m. PROCESELE GEOMORFOLOGICE ACTUALE Introducere Procesele geomorfologice pot fi abordate individual pe toată suprafaţa acolo unde ele se exercită. Chituc). Sacalin. specificul 178 Universitatea SPIRU HARET . limanuri: cele fluviolagunare. Ce fel de grind este Stipoc ? (Martor continental prelungit cu grind fluviatil). Cum se clasifică ţărmurile româneşti ? (Înalt şi jos sau cu plajă largă. adâncirea văilor în würm şi a doua. În câte faze s-au format limanurile ? (Prima. 13. 1974.46 m. Olimp. 8. în prealabil. 15. ţărm deltaic.6. Tăbăcărie. Care sunt grindurile maritime ? (Letea. lagunar şi cu faleză activă). Pot fi abordate însă şi în mod asociat pe etaje geomorfologice. 2002 ş. Crasnicol.). 16. Considerăm că prezentarea proceselor pe etaje morfoclimatice. plus Gargalâc. Care sunt deltele secundare de pe braţul Chilia ? (Pardinei. Şontea-Furtuna.6 la 0. 18. 10. Grigore Posea. Sărăturile. Comarova. Caracterele falezei moarte. ca în tratatele de geomorfologie generală.

regional al fiecărui proces în parte. Faţă de prezentarea pe etaje. iarnă-vară. dar în general mai puţin pregnante. cu schimbări de la iarnă la vară şi cu stimulări reciproce. dominant în etajul alpin al Meridionalilor şi Rodnei. Ceahlău. reliefuri antropomorfe sau alte tipuri specifice. iar în calcare. inclusiv mici peşteri (Făgăraş). Gutin. Pentru acest mod de abordare indicăm numai o schemă (A). lipsite în mod natural de pădure. Toate acestea determină o varietate şi o intensitate mare a proceselor geomorfologice. şi imense cantităţi de grohotiş stocate ca mări de pietre pe suprafeţele de eroziune. frecvenţa mare a îngheţ-dezgheţului. ordonate uneori în râuri de pietre (horjuri). 179 Universitatea SPIRU HARET . deosebirile între masivele formate din roci dure cristaline şi cele de fliş. În masivele calcaroase înalte există şi procese carstice. Siriu. În masivele conglomeratice (Ceahlău. Ciucaş. se adaugă lipsa vegetaţiei de pădure. etajul de câmpie (de asemenea. îngheţul în sol şi în pătura de alterări. avalanşe. dominarea versanţilor lungi şi cu pante mari. determină o instalare şi dispunere similară şi a proceselor geomorfologice. apar creste. pe alocuri. Etajele montane se subîmpart în: alpin. cu formarea de structuri periglaciare (marghile. care pot dura circa 9 luni pe an. Etajul alpin aparţine culmilor şi vârfurilor care trec de 1600-1800 m. În masivele cristaline. completată cu una pe etaje (B). Exemple sunt masive ca: Igniş. Ţibleş. care stă sub control carpatic şi impune etaje morfoclimatice şi trepte regionale pericarpatice.). pungi ş. precipitaţii de peste 1000 mm. Se impun. mai ales. sau particularităţile masivelor conglomeratice şi ale celor calcaroase. reliefuri carstice incipiente. ace. densitatea şi adâncimea mare a fragmentării. deluroase şi de podişuri. ca etaj subalpin. care îmbracă şi aspect regional. Se deosebesc. eolizaţia. Condiţiile morfogenetice din acest etaj sunt impuse de: altitudinile amintite. rămân netratate „cutremurele”. astfel. cu orientări diferite. în curs de apariţie). prin dezagregare şi şlefuire eoliană. montan forestier şi de depresiuni intramontane. Etajarea şi regionarea proceselor geomorfologice Structura concentric-radiară a teritoriului României. Geografia fizică a României.a. Desigur. partea a II-a. Ciucaş. Rezultă reliefuri ruiniforme şi acumulări mari de grohotişuri. următoarele etaje: montane. Procesele care acţionează în acest etaj sunt: dezagregarea prin îngheţ-dezgheţ. Bihor etc. denudare şi fluviotorenţialitate pe timpul verii. Penteleu. tasări şi sufoziuni nivale. până la 1300-1400 m. vânturi puternice şi o succesiune tipică a anotimpurilor. dar omul a coborât această limită. solifluxiuni şi mici alunecări de teren. colţii etc. dar adesea foarte variate şi cu multe tipuri de structuri care aflorează. roci dominant dure. pe cele structurale şi ca grohotişuri mobile pe versanţi. sau versanţi complet golaşi şi condiţii climatice specifice ca: temperaturi sub 2-00C. Semenic. cu zăpezi bogate şi persistente peste şase luni. şi acestea cunosc unele diferenţieri regionale. Bucegi) se realizează. amintite însă la capitolul „Hazarde naturale” (în Grigore Posea. cu diferenţieri regionale) şi etajul litoralo-deltaic.

180 Universitatea SPIRU HARET .

181 Universitatea SPIRU HARET .

În contrast cu Carpaţii. iar în interiorul său activează îngheţ-dezgheţul. Pe unii versanţi nu sunt excluse nici avalanşele. alunecări superficiale. atât altitudinile mai reduse. Etajul depresiunilor intramontane are drept caracteristici morfogenetice următoarele: relief mai puţin fragmentat. uneori foarte groase. o creştere a suprafeţelor ocupate de interfluvii. inclusiv pavaj de lespezi. periglaciare. torenţi şi alunecări de teren. la Voineasa.. dar uşor înclinate. stâncoase.). adesea subregiuni. roci mai dure) pot începe de la circa 80 m (în defileul Dunării). prin pluvio-denudare. marghilele şi potecile sau brazdele periglaciare (fig. se caracterizează prin dominarea rocilor moi şi friabile. 182 Universitatea SPIRU HARET . Frecvente sunt. inversiuni puternice de temperatură şi despăduriri uneori totale. Etajul montan cu pădure coboară. şi o şiroire agresivă în zilele de primăvară. Pe prim plan trec eroziunea şi transportul fluviatil şi alterarea biochimică sub pădure. 57). în Muntele Mic-Ţarcu). În acest etaj. Pe astfel de locuri. Abrupturile de vale sau petrografico-structurale sunt afectate iarna şi de dezagregări şi prăbuşiri (defileul Jiului. pe locuri despădurite. precum şi tasarea nivală şi sufoziunea sunt foarte active. roci moi. Cât priveşte densitatea fragmentării. sau circa 200-300 m (Zarand. Etajul dealurilor şi podişurilor. a aceluiaşi tip de rocă sau roci cu dispoziţii similare faţă de procesele geomorfologice. la care se adaugă şi alte presiuni umane (arături. Tot aici acţiunea denudării şi torenţialităţii. industrii poluante etc.). Bâsca Mare şi Mică etc. caracteristicile montane (fragmentare şi pante mari. mai ales pe porţiunile despădurite. În anotimpul rece.a. cât şi. cu precădere podişurile. în Dobrogea numai 400 mm/an). exemple. îndeosebi. Igniş ş. care croiesc coridoare prin pădure. Aceste condiţii determină o morfodinamică foarte activă. versanţi mai puţin lungi şi mai uniformi. realizând structuri periglaciare. şiroire. iar pe alocuri şi aluvionări. până la circa 700 m. dar în unele locuri. cu precădere în depresiunile Ciuc. aşezări. Oaş. Un fenomen aparte.În cadrul acestui etaj se face însă o diferenţiere între suprafeţele netede cu păşuni alpine şi cele abrupte. Maramureş.). loessurile din Dobrogea. dar şi o torenţialitate activă. sau în defileul mehedinţean al Porţilor de Fier). dar impusă şi de ravenări şi văiugi. dar au loc şi în deluviile. pot apărea şi blocuri glisante (exemplu. În Carpaţii flişului apar şi alunecări masive de teren. care în multe cazuri sunt şi semidespădurite. Pe păşunile alpine au loc mai puţine dezagregări. Gheorgheni. transportul de aluviuni. care se poate declanşa după despăduriri. ea rămâne ridicată. Oltului. aici s-a accelerat puternic eroziunea antropică. Braşov ş. regiunile deluroase. aluviunile piemontane din Podişul Getic. argilele din Câmpia Transilvaniei sau a Moldovei etc. de principiu. despăduriri mult mai extinse. dar ploi mai puţine (600-800 mm/an. se formează şi o pătură de alterări-dezagregări pe care se înfiripează un sol sărac. care rămân pe loc.a. Alunecările sunt provocate de argile şi marne. îngheţ-dezgheţul provoacă solifluxiuni. stagnarea de aluviuni venite din munte (conuri de dejecţie şi glacisuri de acumulare). Devin active şi eroziunea laterală a râurilor. şi inundaţii relativ frecvente. sunt curgerile bruşte de grohotişuri periglaciare vechi (exemple. o presiune umană mare. în special pe versanţi. covorul de pădure schimbă aproape fundamental procesele geomorfologice dominante. Ca urmare. Un alt aspect îl constituie dominarea pe mari suprafeţe. Nu lipsesc procesele carstice în masivele calcaroase. lipsite de dealuri intermediare. lângă barajul Râului Mare.

iar înălţimile urcă des şi la 800-1000 m. uneori şiroirea. În toate cazurile în care s-a menţinut pădure există şi eroziune biochimică. La vulcanii noroioşi de la Berca-Arbănaşi acţionează un proces fals de tip vulcanic. de asemenea. De exemplu. Babadag ş. În Dobrogea au loc însă şi tasări mai puţin importante şi sufoziuni. în: procese de interfluvii. cu un echilibru mai avansat. malul stâng al Siretului sau cel drept al Oltului în Depresiunea Făgăraş). acolo unde rocile dure apar la zi. cutate. pe calcare intervin dizolvări. Pe lunci pot apărea şi procese incipiente de tasare (după viituri). pantele mici. conuri submerse – vaduri) şi aluvionări în lunci. uneori împingând cumpăna de ape în partea opusă. Sovata etc. cute diapire. În Subcarpaţii Moldovei (mai ales pe valea Moldovei). La poalele acestor versanţi. iar pe pante uşor mai crescute. uneori şi ale celor abrupţi. Procesele geomorfologice din dealuri pot fi grupate. chiar şiroirea şi un început de ravenare. Tg. faliate. în Podişurile Mehedinţi. Subcarpaţi) intervin de asemenea dizolvări. apar însă şi gresii. luncile formează adevărate şesuri aluviale. mai ales roca. Ocna Mureş ş. se formează glacisuri coluvio-proluviale. aici se întâlnesc. renii. tot roci moi.). procesele respective devin mai intense. Când aceste suprafeţe sunt păşunate intens sau arate. Turda.a. creeping. acoperiţi cu pătură de alterări şi care sunt convecşi-concavi. care însă afectează des şi argila în loc situată sub pătura de alterări. dar care provoacă şi imense prăbuşiri (Ocnele Mari. construite printr-un proces de puternică aluvionare a râului. în Dobrogea de Nord. Este vorba de un transport masiv de aluviuni. o oarecare eroziune eoliană. de eroziune de mal. Acestea au loc şi în limanurile fluviatile din vestul Dobrogei. ravenări şi torenţi. mai ales în suspensie.) şi/sau alunecări locale (Ocna Sibiului. Din acest punct de vedere. fac să se evidenţieze pluviodenudarea. Evoluţia. domină şi procesele carstice. • Procesele de versant sunt dintre cele mai intensive. dar şi pe Suceava. densitatea fragmentării şi pantele sunt în general mai mari. Se adaugă surpări de maluri la viituri.Condiţii mai aparte au Subcarpaţii. sub 30. dar pe care acţionează din plin pluvio-denudarea. Prima categorie este specifică frunţilor de cueste sau versanţilor subsăpaţi de râuri (exemplu. se produc şi dezagregări-alterări. Ceilalţi versanţi. suportă procese de tip spălare în suprafaţă. • Unele deosebiri regionale ale condiţiilor morfogenetice. În porţiunile cu lacuri de acumulare şi iazuri antropice se produc colmatări importante şi abraziune lacustră. dar mai ales şiroiri.a. Nu lipsesc nici alunecările superficiale. Pe aceşti versanţi se dezvoltă alunecările de teren combinate cu torenţi şi ravene şi cu prăbuşiri. particularizează şi procesele geomorfologice. respectiv retragerea versanţilor este puternică. În arealele cu sare (Transilvania. care face ca 183 Universitatea SPIRU HARET . însoţit de o intensă şiroire şi ravenare. la modul general. dominant. • Pe interfluvii. Boiu (Someşan). iar structurile geologice sunt diverse. procese de versanţi şi procese de albie şi luncă. cu precădere cei de Curbură. • Procesele de albie şi luncă sunt de tip fluviatil şi devin puternice la viituri. versanţii pot fi separaţi în două categorii: versanţi cu înclinări mari şi versanţi cu pătura de alterări relativ uniformă. aluvionări în albie (ostroave. Ocna. iar echilibrul fragil al versantului se degradează.

precum cei din Burnas. la rândul lor. În fapt. care sunt specifice în estul Câmpiei Române. alături de climă. ca şi alte văi din podiş. Burnasul. există deosebiri şi în ce priveşte proporţia interfluviilor şi a versanţilor: în Podişul Getic se ajunge la circa 40% interfluvii şi aproape 50% versanţi. Găvanu-Burdea. Nădlac (Câmpia de Vest) ş. în timp ce în Transilvania interfluviile se reduc la 8-10%. dominante în Câmpia Română. suportă procese de tasare şi sufoziune. fiind mai înclinate. Valea Oltului. subsidenţa şi colmatările din iazuri şi din limanurile fluviatile ale Câmpiei Române de Est (Câmpia Limanurilor). la vânturi puternice. La ape mici este vorba de transport redus în suspensie şi o eroziune lineară nesemnificativă. Bărăgan. Câmpia Carei etc. Câmpia Tecuciului sau Câmpia Valea lui Mihai. ca. Câmpiile de glacis. de asemenea. ca suprafaţă. Ea este favorizată şi de crearea unor crăpături verticale în sol. Pe timp ploios se formează înmlăştiniri. şiroire şi un început de torenţialitate. Sunt cunoscute cele din Oltenia. care au lacuri de acumulare (Siret. are ca specific şi un tip aparte de sufoziune care provoacă şi prăbuşiri „verticale”. iar la secete apar crăpături în sol. ravenări şi alunecări. Rezultă că în dealuri şi podişuri cea mai mare pondere. • Procesele de câmp sunt condiţionate. şiroire şi ravenare. Bărăganul de Mijloc şi Sudic. • Procesele de albie. dar mai puţin în Subcarpaţi. În unele crovuri s-au format chiar lacuri. ca în Câmpia Brăilei şi Bărăganul de Mijloc. iar pe cei din loess au loc şi prăbuşiri sub formă de terasete. se poate spune că tipul genetic al câmpurilor respective determină. pe lângă pluviodenudare. Bistriţa. luncă şi bălţi dunărene sunt diferite la ape mici faţă de cele mari şi viituri. Câmpiile de subsidenţă atrag aluvionări importante şi impun albiilor de râu o mare mobilitate laterală. dar şi un început de tasare şi sufoziune.).albia minoră să se despletească mult şi să se confunde într-un fel cu albia majoră. Se manifestă pe alocuri şi sărăturări. şi procesele geomorfologice specifice. fie din grindurile fluviatile sau din ostroave. fie din nisipurile periglaciare depuse pe câmpiile de lângă râuri. torenţialitate şi alunecări.a. de exemplu. În lunci pot avea loc crăpături verticale de secetă şi. de tipul rocilor superficiale. în Câmpia Brăilei. eroziune în suprafaţă. se produc şiroiri. produc abraziune lacustră. Câmpurile acoperite cu loess. La nivelul României. dar şi unor porţiuni de luncă. Argeş ş. eventual. 184 Universitatea SPIRU HARET . o au procesele de versant. Câmpia Tecuciului. suportă colmatări puternice. de altitudinea deasupra albiilor şi de pantă.. Sufoziunea este mai activă lângă malurile de râuri şi sub arealele endoreice. Câmpia Olteniei.a. Pe versanţii câmpiilor înalte. praful rămas pe fostele mlaştini fiind îndepărtat de vânt. care reduc volumul de apă al lacurilor. Podişul Getic. Câmpiile piemontane suportă. formate la secete sau pe timpul gerurilor mari şi câmp descoperit de zăpadă. La acestea se adaugă procese eoliene pe nisipuri. Tasarea este foarte avansată acolo unde loessul este mai gros şi mai prăfos. Câmpurile cu nisipuri suportă procese de deflaţie. care. Etajul câmpiilor condiţionează două categorii de procese: cele de câmp şi cele fluviatile sau de albie şi luncă. sunt atacate de pluviodenudare. ceva mai mult în Moldova şi mai mult în Dobrogea.

rambleeri şi debleeri pentru diferite construcţii etc. colmatând foste braţe dunărene. şi cele fluvio-lacustre. din grinduri. Prin astfel de colmatări. canale de irigat etc. În arealul bălţilor dunărene. colmatarea a crescut datorită multelor desţeleniri din bazinul dunărean. dar s-a făcut simţit şi procesul de subsidenţă. Caraorman. superioare. În Deltă. Colmatarea biogenă este impusă de luxurianta vegetaţie ce creşte şi moare anual. au afectat arealele cu nisipuri. Foarte importante sunt îndiguirile din lunci. prin arături. de tasare şi subsidenţă şi antropice. Acţiunea vântului se face simţită pe nisipurile uscate. gravitaţionale. • Procesele litoralo-deltaice specifice sunt abraziunea şi acumularea marină. Gheorghe. iazurile şi lacurile de acumulare suportă o intensă colmatare fluvio-lacustră. Sulina şi Sf. iar o alta rămâne în Deltă. prăbuşirile pe malurile dobrogene cu loess şi procesele antropice. Crasnicol. Delta s-a înălţat în ultimii circa 2000 de ani cu aproximativ 4-5 mm/an. Colmatarea rezultă din panta foarte mică de curgere şi cantitatea mare de aluviuni cărată anual (58-66 milioane tone) de fluviu. stagnarea aluviunilor în lacurile de baraj. dar şi ţesăturile de plaur. pe lângă colmatarea fluvio-lacustră şi eroziunea de mal. mai redus şi în alte lunci. aluvionările şi eroziunea de mal. Specificul morfo-climatic local adaugă şi alte procese: eoliene. Iau naştere chiar dune înalte. se creează. acţiunea eoliană. Începând cu secolele XVI-XVII. privind procesele geomorfologice. pentru litoral. Prin aluvionări. uneori şi de alunecări (în Burnas. Sărăturile. Delta avansează în mare la sud de braţele Chilia. Procesele antropice din câmpii. Câmpia Covurluiului spre Prut ş. acţiunile sale. în special stuf şi papură. există şi o colmatare provocată de vegetaţia de baltă. Sacalin ş. urmată de prăbuşiri. chiar grindurile fluviatile. crearea multor canale de desecare (în Câmpia de Vest) şi de legătură între râuri. Aceasta din urmă provoacă subsăpare. gârle. Dacă. La ape mari se dezvoltă mult transportul fluviatil în suspensie. O parte din această cantitate ajunge în mare. în dealuri şi podişuri. Din aluviunile vărsate în mare. care opresc în bună parte aluvionările de viitură şi accelerează uşor eroziunea liniară a râului îndiguit. biogene.a. se resimt şi: colmatarea biogenă. dar a şi scăzut după ridicarea de baraje. 185 Universitatea SPIRU HARET . Eroziunea de mal poate provoca şi desprinderea din câmp a unor popine. cu precădere pe cele fluvio-marine (Letea. canaluri.). omul a intensificat procesele de versant şi efectele inundaţiilor.). cordoane litorale (la nord de Constanţa) şi plaje. Limanurile fluviatile. dar măresc aluvionările laterale din luncă. Se adaugă excavările de nisipuri şi pietrişuri. la viituri. pentru Deltă. dar tot mai restrâns. depresiuni şi lacuri. Tot în bălţi.deflaţie a prafului şi nisipurilor din grinduri şi ostroave. efectul eroziunii de mal se produce pe versantul dobrogean. Sporirea continuă de aluviuni a condus şi la un proces de tasare a acestora. în câmpii. sufoziunea şi tasarea pe grinduri. împreună cu nisipurile marine aduse de curentul litoral şi de valuri.a. fixarea unor albii în câmpiile subsidente prin îndiguiri. între care cel de la Porţile de Fier şi de la Ostrovul Mare. iar spre cel de câmpie au loc aluvionări.

Procesele de litoral sunt provocate de valuri (fig. Procesul de abraziune. dar şi de o uşoară lăsare subsidentă a litoralului. de către valuri şi vânt. mai ales pe cele cu flux turistic mare. Abraziunea marină la Constanţa. (1974). preponderent. la gura Sulinei şi la sud de aceasta şi la sud de gura Sf. prin ziduri de faleză.. abraziunea realizează benciuri submerse (suprafeţe orizontale de abraziune) combinate cu aspecte carstice. Gheorghe. iar pe faleza vie apar şi procese gravitaţionale. Popescu N. Editura Ştiinţifică. 61). Abraziunea falezei provoacă prăbuşiri ale loessului şi alunecări impuse de argila roşie villafranchiană de sub loess. diguri paralele sau transversale pe ţărm şi alte construcţii.. dar şi de vânturi. iar în complexul Razelm există şi o uşoară abraziune lacustră. În cadrul lagunelor şi limanurilor fluvio-marine au loc colmatări fluvio-lacustre. abraziunea. Acumulările marine şi formarea de cordoane litorale şi plaje se fac cu nisip şi cochilii marine. 61. fluctuaţiile retragereavansare ale ţărmului sau staţionare-neutru sunt variate şi uneori rapide. Retragerea cordoanelor litorale din nord se face prin abraziune directă. dar mai ales cu nisip dunărean. altele emerse. Bibliografie selectivă • Posea Gr. dar şi prin rotirea şi împingerea nisipului. pe timp de furtună Se remarcă. dinspre ţărm către lagune sau deltă. Unele din aceste cordoane sunt submerse. Ielenicz M. curenţii litorali. lângă faleza moartă. Cele mai puternice acumulări fluvio-marine sunt în delta Chiliei. Relieful României. spre vest. Procesele antropice de litoral sunt cele care. transportul fluviatil de aluviuni. vizibilă prin efecte directe pe faleza de la sud de Constanţa. Pe nisipurile uscate ale plajei şi pe cordoanele litorale se produc şi procese eoliene de deflaţie. este amplificat de ridicarea nivelului Mării Negre cu circa 2 mm/an. efectuat dominant de către valuri. Aici. frânează abraziunea şi amplifică acumulările de nisip pe plaje. 186 Universitatea SPIRU HARET . dar prezentă şi pe litoralul jos nordic. Fig. Pe calcarele sarmatice.

2. fluvio-torenţialitate. procesul de eroziune biochimică ? (Sub pădure). după despăduriri). în „Realizări în geografia României”. precipitaţii reduse la 600-800 mm. Ce condiţii specifice pentru procesele geomorfologice introduc depresiunile în etajul montan ? (Roci moi. despăduriri extinse. procesele geomorfologice ? (Rocile – cristaline. roci dure. solifluxiuni. 8. cu structuri periglaciare. la fiecare judeţ). 6. Care sunt condiţiile specifice desfăşurării proceselor geomorfologice în treapta dealurilor şi podişurilor ? (Interfluvii mai largi. 5. regional. tasare nivală şi solifluxiuni. eolizaţie. versanţi alungiţi mult. 7. depresiunile intramontane). denudare puternică şi torenţialitate. densitate mare a fragmentării). uneori şi a covorului iarbos. 12. probleme 1. existenţa pădurii şi clima specifică etajului). Ce factori determină combinarea etajată şi regională a proceselor geomorfologice ? (Structura etajat-concentrică a teritoriului României. Procese morfologice actuale din România. blocuri glisante). Enciclopedia geografică a României (capitolele Procesele geomorfologice şi degradarea terenurilor. Cluj. avalanşe. îngheţ în sol. Până la ce altitudine coboară etajul montan în Defileul Dunării ? (La 80 m). 187 Universitatea SPIRU HARET .• Posea Gr. inversiuni de temperatură. • Velcea Valeria (1973). glisări de blocuri). versanţii mai puţin lungi şi mai uniformi. fliş. presiune umană puternică). tasare nivală şi sufoziune. Editura Presa Universitară Clujeană. vânturi puternice şi zăpadă multă. lipsa pădurii. Ce reprezintă curgerile bruşte de grohotiş ? (Grohotişuri periglaciare fixate pe versanţi prin împăduriri şi pornite brusc şi întâmplător spre aval. precipitaţii peste 1000 m. pante dominant mari. Care sunt procesele geomorfologice din etajul alpin ? (Dezagregarea prin îngheţ-dezgheţ. Care sunt condiţiile morfogenetice ale proceselor geomorfologice alpine ? (Altitudini peste limita superioară a pădurii. îngheţ-dezgheţ frecvent). roci moi. temperaturi sub 00C. sedimentar nou –. Geografia terenurilor degradate – Alunecări. • Surdeanu V. despăduriri totale. 9. (1998). marea densitate şi adâncime a fragmentării reliefului. Ce factori schimbă profund asocierea proceselor din etajul montan cu pădure în raport cu cel alpin ? (Altitudinile sub limita pădurii. şi colab. stagnarea unor aluviuni venite din munte. 10. relief mai puţin fragmentat. clima etajatregională şi vecinătatea cu Marea Neagră). 4. 3. montan cu pădure. Care sunt etajele montane ce impun procese geomorfologice specifice ? (Alpin. Editura Ştiinţifică. orientarea versanţilor carpatici). dominant. alunecări reduse. 11. Ce anume diferenţiază.. pavaj de lespezi. Unde se produce. Ce specific au procesele geomorfologice pe păşunile alpine ? (Existenţa unei pături de alterări-dezagregări şi a unui sol sărac. Autoevaluare – întrebări.

colmatări fluvio-lacustre în limanuri şi lagune. din dealuri şi podişuri.13. torenţi.2. 0.2.1. de exemplu. aluvionări sub formă de ostroave în albie şi de suspensii în lunci. cifra zero. Regionarea porneşte de la un întreg geografic. REGIONAREA GEOMORFOLOGICĂ Prezentăm în continuare regionarea geomorfologică a României.. Care sunt procesele de albie şi luncă din etajele de dealuri şi câmpii ? (Transport masiv de aluviuni în suspensie.0. …).0. colmatare biogenă. macroregiune europeană pe care se suprapune România. 1. pentru treapta respectivă. (Procesele pe sare. 18. …) subregiuni (A. grupări de unităţi de ordinul I (1. ravene. 188 Universitatea SPIRU HARET .1. Care sunt procesele de versant din dealuri şi podişuri ? (Alunecări multe. 20.1. C …). după o scară taxonomică valabilă la nivel de ţară. etc. prăbuşiri de tip terasete pe versanţi. colmatările din lacurile de acumulare şi limanurile vest-dobrogene. III. Sinteza respectivă reprezintă un element de bază al scheletului geografic al României. a. Procesele geomorfologice din Deltă.…. numai podiş etc. 3 …). 1. Puchenilor. deflaţie şi acumulări). Pe care unităţi din Câmpia Română se manifestă subsidenţa ? (Câmpiile: Titu.. Badea). Posea şi L. procese eoliene pe grindurile uscate). colmatări în lacurile de acumulare şi limanuri. sau 0. proporţia proceselor de interfluvii de 8-50%). (Tasare. astfel. sufoziunea şi tasarea specifice Piemontului Getic.0. Acolo unde o grupare de unităţi sau o unitate se aliniază unei trepte superioare gradului său de mărime.1. Enumeraţi cinci procese geomorfologice local-regionale specifice. antropice). pe calcare. De ce se manifestă o puternică abraziune pe litoralul românesc ? (Pentru că se combină: acţiunea valurilor create de vânt. În felul acesta.1. sufoziune. abraziune lacustră. ridicarea nivelului mării cu circa 2 mm/an şi o uşoară subsidenţă a estului Dobrogei).3. 19. 1. având 6-7 trepte subordonate unele altora şi codificate diferit: regiuni (I. 14.1. parţial şi pietriş. 0. 2. colmatările biogene în bălţile Dunării). gravitaţionale.. Săratei.2. depuneri de proluvii pe marginile luncilor în dealuri. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. de Gr. acţiunea curentului circular. care este Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. Care sunt procesele asociate abraziunii şi acumulărilor pe litoral ? (Eoliene. Depresiunea Bixad are codul II. vulcanii noroioşi. 0. s-a folosit. 17. fiecare cuprinzând un singur tip de relief major (numai munte. B.) şi având o poziţionare unicat şi chiar o structură morfologică proprie (fig.4.1.). 62). care trebuie cunoscut de orice student-geograf. 15.2. În total au fost separate 17 regiuni (I-XVII).000 (1984.. unităţi şi subunităţi (1. fiecare regiune sau unitate are codul său propriu. Călmăţui-Buzău şi Siretului inferior). şiroire şi pluviodenudare). (Colmatare fluvio-lacustră. eroziune de mal şi prăbuşiri. sau un macrosistem teritorial. grupări de unităţi de ordinul II (1. Domeniul a fost subîmpărţit. II. Procesele geomorfologice din unităţile cu loess şi cele cu nisipuri. eroziune de mal cu mici prăbuşiri. 16. ca o sinteză a celei apărute în harta România-unităţile de relief 1:75..

Universitatea SPIRU HARET Fig. Regiunile geomorfologice ale României 189 . 62.

2. 2002. dar restrânsă la un strict necesar. a fixării fiecăreia pe o anume treaptă taxonomică şi a denumirilor acordate tuturora –.pe treapta regiunilor sunt aliniate şi câteva care au rang de subregiune (Podişul Mehedinţi.3. REGIUNILE GEOMORFOLOGICE ŞI SUBDIVIZIUNILE LOR9 I. Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei (vezi şi p.3. Obcina Ţapului Numerotarea din acest capitol respectă numerotarea amănunţită din Grigore Posea.separarea a cinci regiuni carpatice (şi nu trei). Munţii Toroioaga – Jupania 1. Culmea Cearcănu – Zimbroslăviile 1.1.1. Munţii Fărcău 1.1.Între alte aspecte. Masivul Gutin 5. CARPAŢII ORIENTALI (CARPAŢII DE RĂSĂRIT)10 A. 225) a. Munţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibleş) 0.3. Culmea Pietrosul Maramureşului (Bardăului) 1.2. Ialomiţa ş. a unicităţii teritoriale a unităţilor de toate mărimile. cum ar fi Oltul. Jiul.. Culmea Toroioaga 1. care însă nu se pot subordona unei regiuni. iar multe delimitări au fost controlate în teren.2. Geomorfologia României. Dealurile Crişanei. ca noutate – în afara codificării. – limita sudică a Orientalilor trecând prin înşeuările din nordul aliniamentului montan Perşani – Bodoc – Nemira. funcţionalităţi etc.există şi unele limite sau chiar regiuni – unităţi care nu coincid cu cele întâlnite la alţi autori. structură.3. acestea se justifică prin faptul că noi am folosit criterii şi principii aplicate la întreaga ţară. Munţii Ruscovei 1. considerăm – după poziţie. Depresiunea Oaş 3. 190 9 Universitatea SPIRU HARET . şi nu pentru o anume regiune. .Masivul Igniş 0. mai pot fi enunţate şi următoarele: . Munţii Ţibleş b.1.1. în Câmpia Română. Munţii Maramureşului 1. limita a fost dusă pe malul cel mai înalt şi mai abrupt. plus sau minus Culmea Berzunţ şi Depresiunea Dărmăneşti (areal tranzitoriu). Munţii Rodnei şi Maramureşului 1. . care marchează mai clar discontinuitatea.2. .a. Delta Dunării). 10 Aşa cum am menţionat anterior. Dealurile Banatului. Munţii Lăpuşului 6. Culmea Pop Ivan 1.1. Munţii Oaşului 0.3. ca ramă nordică a Carpaţilor de Curbură.în cazul limitelor care cad pe văi.4.

Munţii Vulcanici de Sud (Călimani-Harghita) 1.0. Obcinele Bucovinei 1.4. Obcina Mare 3.1.0.3.2.2.3. Piemontul Maramureşului 0.2.1.4.2. Culoarul Moldoviţei 3.0. Obcina Humorului 3.4. Depresiunea Câmpulung Moldovenesc 2. Munţii Bârgăului 2. Muntele Saca 2.1. Culoarul Izei 0. Obcina Putnei 3. Obcina Lupcinei 0. Culoarul Bârgău-Dorna 1.3.4.1. Depresiunea Vama 3.0.2.4. Masivul Rodna (Munţii Rodnei) 3. Depresiunea Maramureşului 0. Munţii Căliman 2.3.0. Dealurile Maramureşului 0. Depresiunea Humorului 0. Obcina Mestecănişului 1. Culmea Tătărcii 1. Depresiunea Dornelor 2.0. Obcinele Curmăturii 3. Depresiunea Lucina-Fundul Moldovei 1.4. Obcina Lucina-Muncel 1.1. Depresiunea Vatra Dornei 2.0. Obcina Bucovineşti 0.2.1. Depresiunea Moldoviţei 3. Muntele Şumuleu 191 Universitatea SPIRU HARET . Munţii Suhard c.1.3.1.3. Depresiunea Şarul Dornei 2.3.5.5. Culoarul Vişeului e. Obcinele Brodinei 0. Obcina Săcăleşti-Cornu d. Obcina Feredeului 3. Culoarul Moldovei-Sadova 1. Carpaţii Moldo-Transilvani a.1.2. Obcina Scoruşetului 3.4. Munţii Gurghiu 2. Depresiunea Candreni B. Muntele Fâncel 2.0.2.1.

Culoarul Bistricioarei 2. Munţii Bicazului 1.1.3.1.0. Munţii Curmăturii 2. Munţii Rarău-Giumalău 1.1. Depresiunea Ciucului 2. Masivul Omu 2.0. Depresiunea Ciucului de Sus 2. Bodoc ?) b. Masivul Giumalău 1. Depresiunea Ciucului de Jus (Tuşnad) c. Depresiunile Gheorgheni-Ciuc 1. Depresiunea Sândominic 2. Depresiunea Tulgheş 3.8. Muntele Ciomatu (Puciosu) (la M.4. Masivul Ceahlău 1. Munţii Stânişoarei 3. Masivul Rarău 2.1.1. Masivul Grinţieşul Mic 2. Muntele Negru 192 Universitatea SPIRU HARET . Munţii Licaş 2.8. Muntele Mădăraş 3. Depresiunea Drăgoiasa (Depresiunea Glodului) 2.8. Masivul Budacu 2.1.2. Munţii Bistriţei 1. Munţii Neamţului d. Munţii Prisaca 3.2.8.0. Depresiunea Borsec 2.1.2.1.8. Masivul Pietrosu 2. Munţii Harghita 3.2.0.3.2.1. Munţii Suhei 3. Culmea Racului 2.3. Masivul Hăşmaş 2.1. Munţii Bistricioarei 2.2.1.6. Depresiunea Gheorgheni (Depresiunea Giurgeului) 2. Depresiunea Ciceu 2.1. Munţii Giurgeului 3. Depresiunea Bilbor 2.0.3.5.3. Munţii Sabasei 3.2. Masivul Grinţieşul Mare 2.2. Depresiunea Bicazului 2. Munţii Ceahlău 1.0.1. Munţii Corbului 3.1.8.2. Masivul Bârnaru 2.3.3.7.4. Masivul Călimănel 2. Munţii Mezoveşti 2. Muntele Frumos 3.2. Muntele Cucu 3.

3.4.6.1. Depresiunea Lunca 4.3. Câmpul Frumos 3. Piemontul Turia 3.4. Depresiunea Aita 3.0.0.1.1. Munţii Bodoc 4. Golful Zărneşti 1.1. Munţii Trotuşului 1.5.2.3. Câmpia Covasnei 0. Culmea Gruiul Mare 5.2.1. Depresiunea Prejmer 2.0. Obcinele Braşovului 1. Depresiunea Baraolt 4. Depresiunea Şinca 3.1.1. Depresiunea Vlădeni 193 Universitatea SPIRU HARET . Culmea Berzunţ (la Curbură ?) 4. Culoarul Trotuşului 4. Munţii Vârghişului (Perşanii de Nord) 2. Depresiunea Ghimeş-Palanca 4. Munţii Nemirei 1.3. Depresiunea Bârsei 1. Munţii Goşmanu 0.2. Câmpia Câlnicului 2. Depresiunea Dărmăneşti (la Curbură ?) 5. 226) a.0. Obcina Rotundă 5.3.0.3.0. Munţii Ciucului 5. Podişul Bobişca 1.0.e. Perşanii de Mijloc (Munţii Cetăţii) 2.0. Depresiunea Bixad b. Depresiunea Plăieşi II. Depresiunea Braşovului 1.0. Munţii Perşani 2. Câmpia Bârsei 2.4.1.2.0. Depresiunea Târgu Secuiesc (Râului Negru) 3. Munţii Baraolt 3.2.1.0.2. CARPAŢII DE CURBURĂ (vezi şi p.4. Culmea Nemira 1.1. Piemontul Săcele 2. Plaiurile Slănicului 2. Culoarul Râşnov 1. Munţii Codlei (Perşanii de Sud) 2.2. Culmea Gura Muntelui 5. Culmea Cărunta 5.1. Munţii Tarcăului 2.2. Depresiunea Agăş (Brusturoasa) 4.0. Culmea Viscolului 5.

4. Munţii Grohotişu 3.0.1. Munţii Bucegi – Piatra Craiului 1.3. Culmea Lăcăuţi 2.2. Muntele Zboina Verde (Neagră) 0. Muntele Coza 3. Depresiunea Timişului 194 Universitatea SPIRU HARET . Clăbucetele Întorsurii Buzăului 5. Muntele Mălâia 3. Munţii Siriului 3. Munţii Timişului 5.0. Clăbucetele Predealului 5.4. Muntele Furu d. Culmea Ivăneţul 5. Muntele Gurguiatu 2. Munţii Baiului (Gârbovei) f.6. Munţii Bucegi 1.2.0. Depresiunea Comandău e. Culmea Monteoru 0.2.0.0. Munţii Teleajenului 1. Masivul Piatra Mare 5. Munţii Buzăului 1.1. Munţii Leaota 3. Masivul Ciucaş 2. Masivul Postăvaru 5. Munţii Vrancei 1. Depresiunea Întorsurii Buzăului 5. Munţii Penteleu 2.1. Muntele Zboina Frumoasă 0. Munţii Podul Calului 3.1.7. Culmea Tătarului 3. Măgura Caşinului 0.0.c. Masivul Bucegi 1.0.1. Culmea Piatra Craiului 5. Clăbucetele Breţcului 0.3.0. Culoarul Bran-Rucăr 4.5.4.

21) Predeluş 1295 m. 14) Valea Zânelor.Fig. Depresiunea Întorsurii Buzăului. 4) Racoş 460 m. 25) Păduchiosul. limita celor trei subdiviziuni ale Carpaţilor Curburii. limită de masive şi depresiuni mici. 3) Bogata 692 m. 6. C. 9) Bixad. 63. 10) Turia. 28) Tămaş (Curmătura Foii) 1367 m. 29) Dălghiu. 7) Vâlcele 690 m. Depresiunea Comandău. 27) Giuvala 1275 m. 5. 13) Muşat 1170 m. 30) Rica. 23) Diham. depresiuni şi culoare. 15) Harţagu. 2. 8) Aita. Carpaţii Curburii. 24) Pârâul Rece (Crăcănel) 1095 m. 2) Vlădeni 619 m. 12) Oituz 866 m. 4. 16) Brădet (Întorsura Buzăului) 838 m. 31) Românilor 195 Universitatea SPIRU HARET . 3. 18) Tabla Buţii 1237 m. I. 11) Moineşti. pasuri şi trecători: 1) Şinca (Şercaia) 765 m. 22) Predeal 1033 m. limită extinsă şi peste Culmea Berzunţ. 17) Boncuţa 1078 m. 1.B. 20) Bratocea 1263 m. 6) Ozunca 710 m. 26) Bran 1290 m. limita Carpaţilor Curburii. 5) Mereşti. 19) Ivăneţu.

2. Munţii Ţarcu 3. Munţii Tulişa 1. Masivul Iezer 0.3. Munţii Cindrel 6. Culmea Vlaşcului 4.1.1.0. Munţii Ţaga 5.3.4.2. Munţii Şurean 6. Culmea Strungari c.2.1.0. Depresiunea Brezoi b. Masivul Cozia 5. Masivele Cozia-Ghiţu 5.1. Muntele Ghiţu 6. Piatra Cloşani 196 Universitatea SPIRU HARET . Depresiunea Titeşti 6. Masivul Buila (Vânturariţa-Buila) 0.0. Muntele Frunţi (Munticelu) 5.III.3. Depresiunea Loviştei 6.2. Masivul Piule 2. Masivul Retezat 1.1.2.2. Masivul Făgăraş-Iezer 1.2.1.0.0.4. Munţii Mehedinţi 5. CARPAŢII MERIDIONALI (vezi şi p. Podişul Dacic 6. Munţii Sturului 2. Munţii Retezatului 1. Muntele Mic 4. Munţii Cernei 4.3.3.0. Masivul Făgăraş 2. Culmea Ursului 2. Muntele Poiana Spânului 5. Munţii Retezat-Godeanu 1. Munţii Cornerevei (Culmea Cerna Vâr) 5. Culmea lui Pătru 6. Masivul Loviştei 0.0. Munţii Latoriţei 4. Munţii Godeanu 3. Munţii Parâng-Cindrel 1.2.0.3.1. Munţii Căpăţânii 2. Masivul Ţarcu 3. Masivul Parâng 2.0.3. Munţii Lotrului 5. Masivele Domogled – Vârful lui Stan 5.1.0. 226) a.0. Culmea Cernei 5.

1.2. Munţii Gârliştei 2.3.1. Munţii Leordiş 2. Depresiunea Haţegului 2. Depresiunea Haţeg-Orăştie 1.1.0.0.1. Munţii Goznei 2. Depresiunea Strei 2. Culmea Certej-Puşcaşul Mare 2.2. Munţii Iabalcei 2.2. Dealurile Bucitu 0.1. Dealurile Ţârovei b. Depresiunea Cernei 2. Munţii Ravenscăi 1.2.4. Munţii Almăjului 1. Depresiunea Reşiţei – Câlnic 0. Munţii Semenic-Almăj 1.3. Masivul Neman 0. Munţii Nemanului 2.1. Munţii Locvei 1.4.4.2.2.2.1. Dealurile Cugirului 3. Culmea Svinecei 2. Podişul Cărbunari 2. 227) a. Dealurile Ezerişului 0.4.1.3. Munţii Radimnei 1. Culmea Mare 3. Munţii Vâlcan 6.2. Munţii Dognecei 3. Culoarul Deva 3. Depresiunea Cerna-Strei (Simeriei) 2. Munţii Aninei 2. Depresiunea Gărâna 2.0. CARPAŢII BANATULUI (vezi şi p.1.0. Culoarul Vinţului IV. Culoarul Orăştiei 3.2. Munţii Arenişului 0.2.0.2. Depresiunea Bozovici 0.1.4. Masivul Oslea 6.6. Munţii Semenic 2.4.4. Depresiunea Petroşani d. Culoarul Reşiţei (Caraşova-Reşiţa) 0.1. Depresiunea Hunedoarei 2.2.3.2.2.4. Munţii Caraşului 1.0.2. Culmea Vâlcan 7.5. Dealurile Silvaşului 2.2. Depresiunea Aninei 3. Depresiunea Lupac 197 Universitatea SPIRU HARET .0.

2.2.4.6. Munţii Gilăului 2. Cazanele (şi Dubova) 0. Masivul Bihor (Culmea Bihariei) 3. Depresiunea Gurahonţ 1. Depresiunea Lupşei 3.5.0.0.2.2.4.1. Depresiunea Bistra-Timiş-Cerna 0. Munţii Arieşului (Masivul Central Apusean) 1. Culoarul Timiş-Cerna 2. Masivul Drocea 1.3. Depresiunea Moldova Nouă 0.4.4. Culmea Henţului 2. Depresiunea Liubcova 0. Depresiunea Hălmagiu b.0. Munţii Iadei 1.0. Depresiunile Arieşului 3.2. Munţii Mureşului 1.5. Masivul Highiş 1. Depresiunea Abrud 4.2.6. Munţii Gilău – Muntele Mare 2. Depresiunea Ocoliş (Ocoliş-Poşaga) 3.1. Muntele Mare 3.1.4.2.1. Depresiunea Greben-Plavişeviţa 0.2.1. Culoarul Cernei d.7.1.0.2.c. Munţii Zarandului 1. Muntele Găina 3. Munţii Poiana Ruscăi V. Culoarul Bistrei 2. Depresiunea Câmpeni 3.4. Depresiunea Albac 3. Depresiunea Brad 4. Depresiunea Berzasca-Greben 0.4.3. Dealurile Mădrigeşti 198 Universitatea SPIRU HARET .2.3.3.3.1.1. Depresiunea Caransebeş 2. Depresiunea Sălciua 3.1. Munţii Vlădesei 1.2.0. Depresiunea Mehadica 2. Defileul Pescari-Alibeg 0. Munţii Bihorului 3. Depresiunea Orşova e. Defileul Dunării 0. CARPAŢII APUSENI (vezi şi p. Podişul Padiş 3. Depresiunea Brad-Hălmagiu 4.0. Masivul Vlădeasa 1.4.4. 226) a.1.

4. Munţii Meseş 2.2. Depresiunea Zlatna 2.2.2.2. Munţii Codru 0. Dealurile Ciceului 5.0. Dealurile Feleacului 9.5. Podişul Someşan 0. Munţii Săcărâmbului 2. Depresiunea Huedin 8.6.3. Colţii Trascăului 3.3.6.1. Dealurile Căpuşului 9. Depresiunea Almaş-Agrij 7. Munţii Metaliferi 2. Munţii Ampoiului 2. Masivul Moma 0.3.0.1.0.1. Munţii Osteanei 1. Munţii Codru-Moma 0.1.2. Depresiunea Vlaha-Hăjdate 9. Podişul Păniceni 8. Înşeuarea Osteana d. Dealurile Clujului 8.0. Depresiunea Iarei 199 Universitatea SPIRU HARET .0. Depresiunea Jibou (Guruslău) 4. Munţii Miseşului 0. Depresiunea Almaş-Balşa 2. Podişul Boiului 0.4. Depresiunea Trascăului c. Dealul Feleac 9. Munţii Măgureaua 2. Depresiunea Ampoiului 2. Depresiunea Pleşcuţa VI.3.1.1.0.2.3.2.3. Munţii Trascăului 3.3.3.0. Podişul Huedinului (Huedin-Păniceni) 8.2. Munţii Husului 2. Culmea Prisnel 0. DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI (vezi şi p.1.3.0.1.4. Dealurile Bobâlnei 5. Culmea Hăjdate 3.2. Dealurile Agrişului 9. Dealurile Dejeului 6.3. 230) A. Munţii Pădurea Craiului e.0. Munţii Detunatelor 2.1. Munţii Plopiş (Muntele Şes) 0. Culmea Bedeleului 3.1. Dealurile Gârboului 5. Depresiunea Băiţa 2.2.6. Depresiunea Meteş 3.

7. Câmpia Sărmaşului 2. Depresiunea Apoldului (Secaşului Mare) 4. Podişul Cincului 2. Podişul Lopadei 1.0.1.3.5. Colinele Mădăraşului 0.10. Dealurile Târnavei Mici 1.4. Depresiunea Slăliştei 8.2.6.7.5.1. Dealurile Jimborului 1. Culoarul Mureşului C.3.4. Culoarul Târnavei Mari 2.3.9.4.0. Câmpia Transilvaniei 1.1.0. Colinele Luduşului 2. Podişul Amnaş 4.3.2.1. Podişul Dumbrăveni 1.3. Podişul Rotbavului 2. Dealurile Sicului 1. Dealurile Gârbovei 5. Culoarul Aiudului 8.3.3.1. Culoarele Someşelor (Mic şi Mare) 0. Podişul Mediaşului 2.0. Depresiunea Alba Iulia-Turda 8. Dealurile Aiudului 8.5. Depresiunea Câmpia Turzii 8.0. Podişul Hârtibaciului 2.2. Culoarul Gilău – Cluj 0. Dealul Bilag 200 Universitatea SPIRU HARET .2. Podişul Secaşelor 4. Podişul Ghergheleu (Vânătorilor) 2.0.1.0.4.0.0. Culoarul Visei 0.2. Culoarul Someşului Mic B. Podişul Târnăveni 1.0.0.7. Depresiunea Secaşului Mic 4. Podişul Ticuşului 2. Podişul Întresecaşe 4. Depresiunea Făgăraşului 0. Depresiunea Sibiului 0.0.3. Podişul Blajului 1.4. Câmpia Fizeşului 1. Podişul Cergăului 4. Podişul Târnavelor 1.2. Culmea Făgetului 0. Colinele Comlodului 2. Podişul Amnaşului 0.1.3. Dealurile Nirajului 1.2. Dealurile Lechinţei 2. Podişul Vurpărului 2.3.0.6. Culoarul Târnavei Mici 1.5.6.

Dealurile Codrului 1.1.6. Dealurile Viişoarei 3. Depresiunea Silvaniei 3.D. Depresiunea Sovata (Sovata-Praid) 6.0. Subcarpaţii Lăpuşului 1.3. Dealul Prisaca (Ţicău) b. Dealurile Fertişagului 1.4. Subcarpaţii Homoroadelor VII.3.0. Dealurile Băii Mari-Chioar 1. Masivul Preluca 2. Culmea Breaza 2. Subcarpaţii Târnavelor 5. Dealurile Lugaşului 2.2.2. Depresiunea Copalnicului 2. Subcarpaţii Transilvaniei 1. Podişul Silvaniei 1.2.0. Depresiunea Lăpuşului 1.3. Dealurile Bârsăului 2.0. Dealurile Chioarului 2. Depresiunea Baia Mare 2.3.1. Dealurile Barcăului 1.5. Dealurile Asuajului 1. Dealurile Oradei 1.3.1. Culmea Codrului (Făgetului) 1.0.1. Dealurile Sălajului 2. Culmea Şimleului 2.1. Dealurile Bistriţei 4.1.2. Depresiunea Zalăului c. Dealurile Mureşului 5. Piemontul Şimleului 3.3. Muscelele Năsăudului 3.2.4. Dealurile Crasnei 2. 231) a.2. Colinele Meseşului 3. Depresiunea Oradea-Vad 2. Depresiunea Barcăului 3. DEALURILE CRIŞANEI (vezi şi p. Colinele Codrului 1.4.1. Podişul Besnei (la Apuseni ?) 201 Universitatea SPIRU HARET . Depresiunea Oradea-Borod 2. Depresiunea Borod (la Apuseni ?) 2. Dealurile Vulturului 2. Colinele Halmăşdului 3.4. Dealurile Plopişului 1. Depresiunea Şimleului 3.2. Dealurile Coşeiului 2.1.

1.1. Depresiunea Vărădia 6.1.2.5.3.0.0. Dealurile Nerei 4. Podişul Lipovei (Piemontul Lipovei) 0.1.3.0.0. Dealurile Teuzului 1. Dealurile Hidişelului 1. Dealurile Codru-Momei 1.2. Dealurile Beiuşului 1.1.3. Dealurile Caraş-Pogăniş 1. Depresiunea Ilia b. Dealurile Răbăgani 2.2.4.0. Dealurile Poienii 1. Dealurile Tirolului 2. Depresiunea Ezeriş 2.2.5.4. Dealurile Bulzei 0. Dealurile Lugojului 0.3. Dealurile Lăpugiului (Holdea) 0.0. Depresiunea Crişului Negru (Beiuş) 2.1.2. Dealurile Zorlenţului 1. Dealurile Ciclovei 3.1. Dealurile Cigherului 2.0. Culoarul Mureşului 6. Dealurile Tărcăiţei e.3. Depresiunea Brebu 1.2.0. Dealurile Mărăuşului 1. Dealurile Tăşadului 1.d. Dealurile Buziaşului 1. Dealurile Pogănişului 1.0.0. Dealurile Arenişului 3. Dealurile Cuedului 2. Dealurile Momei 2.1. Depresiunea Beiuşului 2.3. Depresiunea Conop 6.1. 6. Dealurile Ciudanoviţei 3.0. Dealurile Zarandului şi Momei 1.2. Dealurile Dognecei 2.4. DEALURILE BANATULUI a. Depresiunea Făgetului. Dealurile Buduresei 2.3.0. Dealurile Pădurii Craiului 1. Dealurile Nucetului 2. Depresiunea Caraşului (Câmpia Caraşului) 202 Universitatea SPIRU HARET .3.2. Dealurile Oraviţei 3. Dealurile Agrijului VIII. Dealurile Dobreştiului 1.2. Dealurile Begăi 1.

3.2. Culmea Tămaşului 0.1.6. Dealurile Copăcioasei 1.3.4.9. Dealurile Sârbeşti 2.1.3.3.2.3.3.3.5. Depresiunea Bumbeşti-Novaci 1.1.1. Dealurile Călnicului 2.1.2. Muscelele Argeşului 0.2. Culmea Chiciurii 0.3. Măgura Slătioarei 2. Depresiunea Câmpulung 203 Universitatea SPIRU HARET . Dealul Rasovei 1. Dealul Târgului 1.2.0.11.2.1.1. Dealul Măţău 0.2.0. Dealul lui Bran 1. Subcarpaţii Olteţului 2.4. Depresiunea Băbeni b. Depresiunea Tismana-Stăneşti 1. Depresiunea Târgu Jiu 1.6. Subcarpaţii Getici a.4. 228-229) A.1.8. Depresiunea Polovragi-Hurez 2.5. Subcarpaţii Olteniei 1.6.7. Culmea Groapa Oii 0. Dealurile Slătioarei 2.0.1.0.2.1.10. Dealurile Sporeşti-Bălani 1. Depresiunea Sineşti 2. Dealurile Govorei 2. Dealurile Cârligei 2.4. Culmea Teaca 0. Depresiunea Hurez 3.1. Depresiunea Prigoriei 2.7. Dealurile Săcelului 1.2.5. Subcarpaţii Vâlcii 2. SUBCARPAŢII (vezi şi p. Depresiunea Jiblea 3. Dealul Cernişoarei 2. Depresiunea Arefului 0. Culmea Pletica 0. Dealul Sporeşti 1.1. Culmea Mateeşti 2.2. Subcarpaţii Gorjului 1.4. Depresiunea Cioianei 1.IX.1.3.2.2. Dealurile Olăneştiului 2. Culmea Runcului 0.0. Dealurile Ciocadiei 1.0. Dealul Ciocanu 0.2.4.2.1. Depresiunea Cărbuneşti (Câmpul Mare) 2. Dealul Brediceni 1.0. Depresiunea Polovragi 2.1. Culmea Râuşorului 0.1.

1.B. Dealurile Vulcanei 1.1. Măgurile Ţintei b.0.1. Depresiunea Comarnic-Breaza 2. Dealurile Lazului 1.3.1. Dealurile Sultanu-Teişu 1. Subcarpaţii Teleajenului 2. Dealul Ciortea 2.4.0. Depresiunea Cricovului Sărat 2.0.5. Dealurile Talei 1.4. Depresiunea Mislea 2.1.3.2. Subcarpaţii Ialomiţei 1.6. Depresiunea Brebu 2. Dealurile Câmpiniţei 2.10. Dealul Pripor 1. Depresiunea Proviţei 1.0. Culmea Istriţa 204 Universitatea SPIRU HARET .1.7. Culmea Gurga 2.0.2.1. Dealul Bucovel 2.2.2.5.1.0. Dealurile Istriţei 2.8. Dealurile Bezdeadului 1. Depresiunea Bezdead 1.0. Dealurile Vărbilăului 2.5.3. Plaiul Ciutei 1. Culoarul Văleni 2.1.3.9. Depresiunea Vulcanei 1.0.4.1. Subcarpaţii Prahovei 1. Depresiunea Podeni 2.4. Dealul Mare 2.1.2.6.1. Plaiul Bughei 2.0.0.3. Dealurile Salciei 1. Dealurile Priporului 1. Dealurile Stânei 1.1. Dealurile Cepturei 2. Dealurile Nişcovului 2.7. Dealurile Doftanei 2. Depresiunea Măgurele 2. Dealurile Fusaru 1.6.3.2.2. Dealurile Ocniţei 1. Subcarpaţii de Curbură a. Dealurile Cosminele 2. Depresiunea Valea Lungă 1.2.4.4. Subcarpaţii Buzăului 1.3. Dealurile Cornetului 1.5.2. Culmea Runcu-Bezdead 1.2. Depresiunea Bertei 2.3.1.1. Depresiunea Drajna 1.1.2. Dealurile Bărbuleţului 1.2.1.0.5.

10.0. Dealurile Blidişelului 3.0.0.0. Dealurile Dâlma . Dealul Bocu 3.3.10. Depresiunea Vidra 3. Dealurile Pâclelor 3.4.4. Dealul Ghergheleu C. Depresiunea Vizantea 3. Dealurile Dâlmei 3.1.2. Depresiunea Dumitreşti 2. Subcarpaţii Moldovei a. Depresiunea Pătârlage 0.0.0.4.4.5. Depresiunea Caşinului 1.2.6. Dealurile Bălănesei 3.1.4.0. Dealurile Zăbrăuţului (Piemontul) 3.Blidişel 3.2. Dealurile Milcovului 2. Depresiunea Sărăţelului 3.6. Culmea Blăjani 1.10. Depresiunea Soveja 3. Dealurile Suşiţei 3.0. Dealurile Berzunţului 205 Universitatea SPIRU HARET .3. Dealurile Lopătari 0. Culoarul Buzăului 0.0. Depresiunea Pârscov c.4.3.6.1. Dealul Răiuţi 2.9. Dealul Cheia 2. Dealurile Câlnăului 1.4. Măgura Odobeşti 2. Dealurile Bisocăi 1.7.0. Culmea Ciolanu 2. Depresiunea Nereju 2. Dealurile Ouşorului 3. Depresiunea Nişcovului 3.5.1.2. Depresiunea Jitia 2.2.2.0.3. Culmea Deleanu 2. Depresiunea Vrancei 2. Subcarpaţii Tazlăului 1.0.2.1. Culmea Budei 1.0.7. Subcarpaţii Vrancei 1. Depresiunea Mera 2.5.2. Dealul Gârbova 2.0.3.1. Depresiunea Răcoasa 3.0. Depresiunea Cislău 0. Culmea Căpăţânii 2. Dealul Momâia 3.8. Depresiunea Năruja 2.1.3.4. Depresiunea Tazlău-Caşin 1.7.0. Depresiunea Tazlăului 1.0.3.2.

Podişul Nevăţ 4. 233) 1.1.0.0. Glacisul Orbeni b.2.2. Culoarul Moldovei 5.4.4. Depresiunea Bahna 3.0.1. PODIŞUL MEHEDINŢI (vezi şi p.3.9.2. Dealul Olaru 0.3.0. Depresiunea Izverna-Nadanova-Cerna Vârf 3.2. Dealurile Bahnei 0.0.2.9. Podişul Chiciora 206 Universitatea SPIRU HARET .2.2. Depresiunea Cracău-Bistriţa 0. Glacisul Moldoveni 0. Depresiunea Budeşti 3. Dealul Pleşu 3. Dealul Bobeica 2.0.1.0.6.6.7.3.6. Depresiunea Mălini 3. Subcarpaţii Neamţului 1.5.4. Dealurile Bodeşti 3.0. Depresiunea Topoliţa 3. Depresiunea Trebiş 2.0. Dealul Comanac 2. Culoarul Roman-Adjud (Siretul Mijlociu) X.8. Depresiunea Zăton 3.0. Dealurile Mehedinţiului 1.4. Depresiunea Neamţului (Ozanei) 0. Depresiunea Ponorăţ (Jupâneşti) 3. Depresiunea Ponorel 3. Culoarul Cireşu – Baia de Aramă 3. Podişul Dâlma 4.0.1. Culmea Pietricica 2.8. Depresiunea Râşca 3. Depresiunea Ponoare 3. Dealurile Paharnicului (Izvernei) 1. Dealurile Bahnei 3. Culmea Pleşului 3. Dealul Cărunta 2.0.0.5. Dealul Căpăţâna 2.7. Depresiunea Balta (Gornoviţa) 3. Dealurile Chicerii 3.4.10. Depresiunea Baia de Aramă 3. Chicera Mare 2.1.1.0.0.0. Podişul Cornetelor 4.5.3. Dealurile Solonţului 1.2.0. Depresiunea Cireşu 4.5.2. Depresiunea Cusacu 3.

7. Dealul (Poiana) Ciungilor 0.4.3. Culoarul Oltului 8. Culoarul Drobeta-Bala 2.1. Depresiunea Iaslovăţ 0. Podişul Siminicei 1.1. Depresiunea Rădăuţi 0. Podişul Tesluiului 5.2.6. Dealul Negru 0.4. Podişul Solcăi 0.1.3. Colinele Ruginoasa-Strunga 6.1. Podişul Pleşului 4. Podişul (Depresiunea) Liteni 5. Piemontul Cotmenei 6.3.5. Culmea Siretului (Dealul Mare-Bour) 6. Podişul Bălcăuţi 1.0. Dealurile Cernei 5. Dealurile Bour-Ibăneşti 6.0. Colinele Bârei 207 Universitatea SPIRU HARET . Culoarul Sucevei 0. Podişul Şomuzului 4. Podişul Vultureşti 4. Dealurile Amaradiei 5. Colinele Bucecea-Vorona 6. Culoarul Siretului 6. Podişul Tătăruşului 4.2. Podişul Mirceştiului 4.0.5.3. Podişul Mitocului 1. Podişul Beicăi 6. Culoarul Jiului 5.7. Dealurile Coşuştei 1.1.2.0.2. 233) 1. Podişul Sucevei 1. Dealurile Jilţului 1.1.3.3.1. 231) A.3. Podişul Dragomirnei 1. Dealurile Hăpăi 6.3. Gruiurile Jiului 0. Piemontul Cândeşti XII.0.3. Dealurile Ilişeşti 0.3.4.6. PODIŞUL MOLDOVEI (vezi şi p. Gruiurile Argeşului 9. Depresiunea Cacica 0.0.4.4.0.2. Piemontul Bălăciţei 0.4.3.2. Depresiunea Soloneţ 4. Piemontul Olteţului 5.1.0.1.3.2.3. Piemontul Motrului (Podişul) 1. PIEMONTUL GETIC (vezi şi p. Podişul Volovăţ 0.1. Podişul Botoşani 0.XI. Dealurile Holm-Dealul Mare 6.3. Podişul Fălticeni 4.3.2.

Colinele Miletinului 2. Depresiunea Botoşaniului 1. Colinele Similei 0. Culoarul Bârladului c. Dealurile Copălăului 1.4.1.2.3. Culmea Huţanului 0. Culmea Doroşan 0.7. Colinele Gloduri-Coada Stâncii 2.2.2. Depresiunea Dorohoiului 2.3.2.2.0. Colinele Sârca 2. Colinele Bălăuşeşti 0.2.1.2.1. Depresiunea Parincei 0.0.4. Colinele Bahluiului 2. Podişul Vasluiului 0.6.2.3. Dealurile Bourului 0.3.1. Podişul Sacovăţului 0.1.4. Colinele Pădureni-Căueşti 2. Colinele Sitnei 1.4.0.2. Colinele Dumeştiului 2. Colinele Fălciului 0. Colinele Zeletinului 0.3.2.B.1.2. Culoarul Prutului C.3.4. Colinele Volovăţului 1. Depresiunea Huşului b. Culmea Crasnei 0. Câmpia Moldovei 1.5.2.4.1.0. Depresiunea Hârlău 0.4. Dealurile Cetăţuia-Mireni 0. Culmea Vârlăneşti 0.2.1.4. Colinele Viişoarei 0. Culoarul Bahluiului 2.3. Podişul Bârladului a. Colinele Tutovei 0.3.0. Câmpia Jijiei Superioare (Başeului) 1. Depresiunea Negreşti 0. Colinele Ibănesei 1. Câmpia Jijiei inferioare (Bahluiului) 2. Culoarul Jijiei Inferioare 2.5. Podişul Sitnei 1.2. Dealurile Cozancea 1.3.4.0.3.1.4. Podişul Central Moldovenesc 0.2. Colinele Răcătăului 0. Culmea Cucueţi 0.2.1.3.5.2.6.2. Podişul Racovei 0.1.1. Dealurile Măluşteniului 208 Universitatea SPIRU HARET . Culmea Vulturului 1.2.2.2. Podişul Repedea-Zăpodeni 0.1.2. Colinele Başeului 1.

Câmpia Parhidei 1.4.1.3. Câmpia Valea lui Mihai 4. Câmpia Cigului 4. Câmpia Cermeiului 1.1. Câmpia joasă a Crişurilor 2. Câmpia Bihariei 1. Câmpia Someşului 1.2.1.3.4.2. Glacisul Barcăului 1. Podişul Covurluiului 0. Câmpia Ecedea 2. Colinele Bălăbăneştiului e. Depresiunea Elanului 0. Lunca Barcăului 1. Colinele Chinejei 0.1. Câmpia Cermei 1. Câmpia Ardudului 1. Câmpia Miersig 1.0.2.0. Câmpia Careiului (piemontană) 4.3.3. Câmpia înaltă a Crişurilor (de glacis) 1. Câmpia Miersigului 1. Câmpia înaltă a Someşului (de glacis şi podiş) 1. Câmpia Aradului 209 Universitatea SPIRU HARET .1.2.4.1. Câmpia Bocsigului 3.2.3. Câmpia Crişurilor 1. Câmpia Crişului Negru 2.4. Câmpia Craivei 1. Câmpia Borşului 1.0.2.2. Golful Sebiş 2. Câmpia joasă a Someşului 2. Colinele Pădureni d. Câmpia Tauţului (Cigherului) C.1.1.2.1. Câmpia Gepiului 1. Câmpia Ierului 3.2.3.1. Câmpia Crasna-Homorod 3.2. CÂMPIA BANATO-CRIŞANĂ (Câmpia de Vest a României) (vezi şi p.0.0. Câmpia Crişului Alb 2. Câmpia Trei Maluri 4.0.3.3.3.4.1.3.1.2.0. Câmpia Tăşnadului 1.1.1.4.1. Câmpia Pişcoltului B. Câmpia Livada 2. Culoarul Prutului XIII. Câmpia Biharea-Paleu 1. Golful Holodului 2. Câmpiile Mureşului 1.1.2.3. 235) A. Câmpia Banatului 1. Câmpia Micula 2.2.2. Câmpia Buduslăului 2. Câmpia Salontei 2.1. Câmpia Barcăului 1.

Câmpia Caracalului 3.0.1.1. Câmpia Şiriei 1.0. Câmpia Nădlacului 1.3.0.3.1.4.3.4.1.2. Câmpia Arancăi 1. Câmpia Clopodiei 4.5. Lunca Jiu-Jieţ 3.0. Câmpul Dăbuleniului 3. Câmpia Bega Mică 2.5. Câmpia Punghinei 2.1.0. Câmpia Băileştiului 2. Lunca Mureşului 1.2. Câmpul Nedeii 3. 234) A.2. Câmpia Timişoarei 2. Câmpia Şegarcei 2. CÂMPIA ROMÂNĂ (vezi şi p.4.5. Câmpia Timişanei 3.2.4.3.1. Câmpia Jianei 1.2.3.0.1.0. Lunca Olt-Sâi 210 Universitatea SPIRU HARET . Câmpia Grabaţului 1. Câmpia Moraviţei XIV. Câmpia Glaviţei 3.4. Câmpia Ţipariului 3. Câmpia Livadei 1.2. Câmpia Tormacului 4. Câmpia Olteniei 1. Câmpul Sălcuţei 2.4.0.1.0.2. Câmpia Timişului 2.2.1. Câmpia Buziaşului 4. Câmpia Vingăi 2.1. Câmpia Lugojului 3.0. Câmpia Honoriciului (Sinersigului) 3.1.3. Câmpia Birdei 3.3.0. Câmpia Gătaiei 4. Câmpul Leu-Rotunda 3.3. Câmpia Beregsăului (Bega Veche) 2. Câmpia Lucareţului 4.0. Câmpia Ierului 1.0.0.3. Câmpia Romanaţiului 3. Câmpia Curticiului 1.2. Câmpia Blahniţei 1.1.2.1. Câmpia Jimboliei 1.1. Câmpia Galaţca 1.5.2.0. Câmpia Desnăţuiului 2.3.4.2.1. Şumiga 4.0.2.1. Câmpia Bârzavei 4.

Valea Ianca 3. Câmpia Padinei 2.4.1.2.2. Câmpul Urziceniului 2. Câmpia Teleormanului 1.1.2.4. Câmpul Copuzeanca 1.1.2. Câmpia Burnas 4. Câmpul Călăraşiului 1.2.1.3. Bărăganul Ialomiţei (de Mijloc) 2. Lunca Ialomiţei 3.2.2. Câmpia Brăilei 3. Câmpia Lehliului 1.3.2. Câmpul Viziru (Terasa Brăilei) 3.2.3. Câmpul Gemenele 3. Câmpia Burdea 3. Câmpia Mărculeştiului 1. Câmpul Nana 1. Câmpia Piteştiului 2. Câmpia Urluiului 3.2.1.2.1.1. Câmpul Mohreanu 2.2.1. Lunca Călmăţuiului de Est 211 Universitatea SPIRU HARET .2.2.3. Bărăganul Mostiştei (de Sud) 1.2. Câmpul Ianca 3.1.3. Câmpia Strachinei 2.3. Câmpia Iancăi 3.1. Câmpul Roşiori 2.2.2. Câmpia Câlniştei 4. Câmpul Ciulniţei 1.1. Câmpia Găvanu-Burdea 3.2.3. Burnasul de Est C.3. Burnasul de Vest 4. Câmpul Amara 2. Câmpia Bărăganului 1. Câmpul Pogoanele 2. Câmpia Găvanu 3. Câmpul Ştefan Vodă 1. Câmpul Făcăeniului 2. Câmpul Argovei 1. Câmpia Boianu 2.2.B.3.1.3. Câmpul Hagieniului 1. Câmpia Iminogului 2. Câmpia Mostiştei 1.1.1.3. Câmpul Mircea Vodă 3.3.1.1.5.

Regionarea Câmpiei Române . 64.212 Universitatea SPIRU HARET Fig.

5.3. Câmpia Titului 3.1. Câmpia Tecuciului de Est 4. Lunca Potelului 0. Conul (Câmpul) Buzăului 0. Câmpia Tecuciului 4. Lunca Buzăului 0. Câmpia Puchenilor 3.1.2. Câmpia Siretului 4. Lunca Argeş-Sabar E.2.2.2.1. Lunca Suhaei 0. Câmpia Lozovei 4. Câmpia Snagovului 4.2. Câmpul Câlnăului 4. Câmpia Ilfovului 4.2. Câmpia Cricovului 1. Câmpia (Piemontană a) Râmnicului 1.3.1. Lunca Drobeta-Călăraşi 0.4. Lunca Bârladului 4. Câmpia Ialomiţei 1.0. Lunca Pasărea 213 Universitatea SPIRU HARET . Câmpia Tecuciului de Vest 4. Glacisul Râmnicului (Câmpia Înaltă a Râmnicului) 1. Câmpia Covurluiului 4. Lunca Bistreţului 0.1. Câmpia Joasă a Râmnicului 0. Câmpia Piemontană a Prahovei (C. Câmpia Ploieştiului 0. Câmpia Cuca 4.D. Câmpia Bucureştiului 4. Câmpia Săratei 4.1.0.6.2. Glacisul Istriţei 0.1.1.2.2. Câmpul Otopeni (Otopeni-Cernica) 4.1. Câmpul Colentinei 4.3. Câmpul Cotroceni (Ciorogârlei) 4.5.1.1. Câmpia Buzău-Siret 1. Câmpia Galaţiului 4.3. Câmpia Titu-Sărata 3.2.3. Glacisul Valea Călugărească 0.3.4.2.2.2. Câmpia Moviliţei 4.2.2.1.3. Câmpia Târgoviştei 1.4.1. Lunca Salciei 0.1.2.1.2.2. Lunca Călmăţuiului de Vest 3.3.1.2. Glacisul Pietroasele 3. Lunca Dunării a. Câmpia Vlăsiei 4. Lunca Brateşului F.2.1. Câmpul Maia 4. Câmpia Buzăului (Buzău-Călmăţui) 0. Târgovişte-Ploieşti) 1.1.

Dealurile Somovei 7.6. Muchia Cernei 8. Dealurile Atmagea 8. Glacisul Măcinului 2.4.2. PODIŞUL DOBROGEI (vezi şi p.7.2. Depresiunea Slavelor 8. Depresiunea Cilic 3.3.5. Munţii Măcinului 2.4.2. Depresiunea Nifon 3. Depresiunile Taiţei 3. Câmpia Nucarilor (Pedimentul Agighiol) 7.2. Colinele Murighiol (Dunavăţ) 5.3.1. Depresiunea Greci 2. Depresiunea Mircea Vodă 3. Depresiunea Nalbant 5.3.5. Dealurile Camenei 214 Universitatea SPIRU HARET . Podişul Niculiţel 3. Balta Isaccei XV.2.1. Glacisul (Depresiunea) Jijilei 8.7. Lunca Greaca 0.3. Glacisul (Depresiunea) Luncaviţei 7. Depresiunea Cernei 2.1. Colinele Beştepe 5.3.3. Podişul Isaccei 3.8. 232) A. Podişul Dobrogei de Nord 1. Balta Brăilei 0.6.1.2. Depresiunea Iulia 4. Podişul Coşlugea 3.1. Podişul Babadag 8. Depresiunea Alba 3.1.4.3.9. Glacisul Nord-Dobrogean 7.4. Dealurile Carierei 8.4. Podişul Slavelor 8.0. Colinele Tulcei 5.2. Depresiunea Dorobanţu 8.4.4.3.2. Lunca Călăraşului b. Bălţile Dunării 1. Balta Borcei (Ialomiţei) 2.1. Glacisul Isaccei 7.2. Depresiunea Horia 3. Dealurile Ciucurovei 8. Dealurile Uzum-Malcoci 5. Glacisul Nufărului 7.2. Podişul Trestenic 3. Podişul Visternei 8. Dealurile Pietrosul (Agighiol-Ortabair) 6.1.3. Depresiunea Stupari 3. Depresiunea Morilor 3.

Podişul Carasu 1.3.1. CÂMPIA DELTAICĂ ŞI LAGUNARĂ A DOBROGEI a.0.2. Lacul Goloviţa 0. Grindurile Ivancea-Sărăturile 0.0. Depresiunea Şontea-Furtuna 0.4.0.0. Grindul Stipoc 0. Depresiunea Gălbiori 1. Complexul lagunar Razelm 1. Podişul Cernavodei 1.4. Depresiunea Mihail Kogălniceanu 0. Lacul Sinoie 0.0. Depresiunea Nicolae Bălcescu 1.2.2. Podişul Cobadinului (Negru Vodă) 0. Câmpia (Pedimentul) Ciamurliei B. 235) 0. Podişul Mangaliei XVI. Lacul Zmeica 0.5.7. Lacul Razelm 0.12.0. Grindul Chituc XVII. Podişul Oltinei 3. Depresiunea Matiţa 0.9.10.0. Depresiunea Sireasa 0.2. Delta Dunării (vezi şi fig. Depresiunea Sulinei (Roşu-Puiu) 0. Depresiunea Dunavăţ 0.4.0.6. Depresiunea Pardina 0. Depresiunea Gorgova (Litcovul de est) 0.0. Depresiunea Stupina 1.0.2. Podişul Dobrogei de Sud 1.15.6. Podişul Medgidiei 2.10.8.1. PLATFORMA CONTINENTALĂ (vezi şi p. Depresiunea Rusca (Litcovul de vest) 0. Complexul Zătoanele b.0. Grindul Chilia 0. Depresiunea Dorobanţu 1.0.14. Depresiunea Crucea 1.11. Grindul Caraorman 0.0.1.3.7.5. Depresiunea Horia 1. Podişul Dobrogei Centrale 1. Podişul Gârliciului C. Depresiunea Popina 0.13.5. Grindul Lupilor 0.8.3.4. 60 şi p.0. Grindul Letea 0. Glacisul Babadagului 9. 236) 215 Universitatea SPIRU HARET .6.3. Podişul Istriei 0. Podişul Casimcei 1.

unele mine au fost închise şi se încearcă o modernizare şi reabilitare a producţiei de huilă. Huila este localizată numai în munte. Mintia). aerul. dar în mod inegal. hidroenergia şi alte resurse (solară. Vulcan. Antracitul se găseşte numai la Schela-Gorj (poala Munţilor Vulcan) şi este extrem de puţin.). a mai multor oraşe: Uricani. direct sau indirect. Motru şi Husnicioara. inclusiv valurile marine. După puterea calorică şi modul de folosire. asupra resurselor naturale este necesară înainte de trecerea la Geografia economică a României. Subcarpaţii (petrol. Resursele fundamentale pentru om sunt cele care îi întreţin din totdeauna viaţa. Depresiunea Brad (Ţebea). Munţii Metaliferi şi Munţii Locvei (toţi cu neferoase). Resursele de bază de care dispune o ţară sunt considerate însă următoarele: resursele şi sursele energetice.). Platforma continentală (petrol). numeroasele centre de extracţie au condus la apariţia. Lignitul este un cărbune slab caloric. apoi în Subcarpaţii Prahovei (Şotânga. aici. Filipeştii de Pădure). În prezent. Câmpia şi Dealurile de Vest (ape geotermale. vegetaţia. depresiunile Petroşani. zăcămintele minerale şi minereurile. în 216 Universitatea SPIRU HARET . Se foloseşte pentru cocs metalurgic. Ticu ş. sunt mai multe tipuri. Podişul Transilvaniei (sare şi gaz metan). de exemplu: apa. dar şi în termocentrale (Paroşeni. Petrila. în Subcarpaţii de Curbură şi Getici. Depresiunea Almaş-Agrij (Cristolţel. Podişul Moldovei (nisipuri cuarţoase). Lupeni. Există în cantităţi mari îndeosebi în vestul Podişului Getic. Se găseşte în depresiuni intramontane sau la poala muntelui (Meseş): Depresiunea Comăneşti (Comăneşti şi Asău). Rezervele sunt modeste. În Depresiunea Petroşani. hidrocarburile (petrolul şi gazele naturale). o sursă de energie etc. În ultima categorie intră energia apelor. Ele pot avea şi caracter de condiţii naturale (condiţiile climatice. Dognecei şi Gilău (fier). relieful). dar globală. valurile marine).a. ca. utilizat pentru energie electrică. Cărbunele brun este utilizat pentru energia electrică. Subcarpaţii Buzăului (Ceptura). Cărbunii. geotermală. petrol şi cărbuni). energia atomică. de relief ş. eoliană. Dealurile de Vest (cărbuni şi petrol). Cele mai multe exploatări sunt în bazinele Rovinari. Comăneşti şi Brad (cărbuni). Munţii Poiana Ruscăi. Petroşani. Resursele noastre energetice sunt răspândite pe tot cuprinsul ţării. Câmpia Română (petrol. Vâlcan. Podişul Getic (cărbuni şi petrol). în Dealurile de Vest şi nordul Depresiunii Braşov. Principalele regiuni sau unităţi cu astfel de bogăţii sunt următoarele: Carpaţii Vulcanici de Nord.a. resursele de apă şi fondul funciar sub diferitele sale forme.RESURSELE NATURALE DE BAZĂ ŞI PERSPECTIVELE LOR O privire sumară. Podişul Dobrogei (cupru şi fier). fiind legate de cele patru geosfere externe plus energia solară. iar multe dintre ele prezintă concentrări areale sau liniare. dominant în Depresiunea Petroşani şi puţin în Munţii Almăj (Cozla) şi Munţii Aninei. cum ar fi izvoarele. gaze de sondă).). precum şi recalificarea unei părţi dintre mineri. Resursele naturale reprezintă toate elementele şi energiile utile omului. sau de surse (locul unde se află sau se propagă ceva. Celelalte resurse sunt concentrate areal. sare şi cărbuni). Resursele energetice Se încadrează în această categorie cărbunii. Pădurea Craiului (bauxită).

precum şi Cristuru Secuiesc (în Subcarpaţii Târnavelor). împreună cu apa grea produsă la Halânga. inclusiv Suplacu de Barcău (în Dealurile de Vest). Zau de Câmpie. mai ales în Subcarpaţii Curburii (pe aliniamentul BercaSărata Monteoru-Urlaţi-Câmpina-Moreni). Potcoava). Sărmaşu. gazele sunt insuficiente. Hulubeşti. În viitor. Gazele naturale sunt de două feluri: Gazul metan formează zăcăminte în domurile din Transilvania. fire şi fibre sintetice etc. Combustibilii nucleari (uraniu) se găsesc în Munţii Apuseni (Ştei sau BăiţaPlai) şi Carpaţii Orientali (Crucea – Suceava. Petrolul este folosit pentru producerea de energie şi în industria petrochimică. lignitul s-ar putea gazeifica şi folosi ca atare. În Subcarpaţi au fost descoperite şi exploatate primele rezerve. Bustuchin). Petrolul extras din regiunile amintite se transportă pe conducte la diferite rafinării: Ploieşti. Relativ importante sunt zăcămintele din Platforma continentală. Câmpia Boianu (Corbu.) şi industria petrochimică. Zătreni. Bicazul Ardelean şi Tulgheş-Grinţieş). după al doilea război mondial. la: Bucureşti. Moineşti). în Subcarpaţii Getici (Băbeni. Pentru necesităţile ţării. Sângeorgiu de Pădure ş. Iaşi. Mai recent s-a descoperit petrol şi pe marginea Depresiunii Braşov (Ghelinţa). Ambele tipuri de gaze sunt folosite în termoficare. funcţionează un singur generator (produce 8% din energia electrică a ţării) şi se pregăteşte a doua unitate. dar mai reduse. Satchinez. Satu Mare. în următoarele unităţi din Câmpia Română: Câmpia Brăilei (Oprişeneşti. Câmpia Ploieşti-Târgovişte (arealele nord de Ploieşti şi nord-vest de Târgovişte). câmpii şi platforma continentală. Timişoara. Borzeşti. Nadeş. Bogaţi. Podişul Moldovei (Găiceanca. Coşoveni).a. Galaţi. Moşoaia. Deocamdată. Sărmăşag). Capacitatea de extracţie (în funcţie de rezerve) a petrolului românesc este de 3-4 ori mai mică decât posibilităţile de rafinare. dar în regiuni petrolifere. Gheorghe) şi în Dealurile Barcăului şi Crasnei (Popeşti. Oneşti. Câmpia Romanaţi (Teslui. de aceea importăm din Rusia. Brazi. apoi Podişul Getic. Mediaş ş. în număr mare. pentru mase plastice. Zemeş. Glăvăneşti) şi arealul petrolifer al Câmpiei de Vest. Năvodari şi altele mai mici. în Depresiunea Tazlău (Tazlău. termocentrale (Luduş. Gazul metan se transportă prin conducte şi în exteriorul Transilvaniei. De aceea. inclusiv Padina (în Bărăganul Central). Bogate în astfel de gaze sunt unele areale din Câmpia Română: Câmpia Brăilei. arealul Bucureşti-Periş. Variaş) şi foarte puţin la nord de Oradea. Gazele asociate cu petrol se găsesc fie în combinaţie cu acesta. Ţicleni. Jugureanu). Copşa Mică. Merişani. Şincai. Câmpia de Vest prezintă o grupare de centre la contactul câmpiilor Arad-Vinga-Jimbolia (Biled. fie în zăcăminte separate. Piteşti. Câmpia Piteştiului (Oarja). Lişcoteanca. Uraniul se foloseşte la centrala atomo-electrică de la Cernavodă. la Cernavodă. Arad. Câmpina. adesea. Vărzari.. Luduş. 217 Universitatea SPIRU HARET . unele pe cale de epuizare.a. Exploatarea lignitului este foarte costisitoare. Cele mai multe au fost descoperite. importăm petrol. Podişul Getic are petrol pe mai multe aliniamente între Dâmboviţa şi Jiu: Brădeşti. Ulmu. (îndeosebi gazul metan). Câmpia Găvanu-Burdea (arealul Cartojani-Videle-Valea Plopilor). Zăcămintele se găsesc în dealuri. În Câmpia Transilvaniei există la: Puini. Important este şi Podişul Târnavelor: Bazna. Ip. fiind subvenţionată.Depresiunea Braşov-Baraolt (Vârghiş şi Căpeni şi la Valea Crişului – nord de oraşul Sf.

lacurile celorlalte hidrocentrale au perioade mari. Aceste resurse. Potenţialul amenajabil la debite medii anuale este de circa 8000 MW. din care 5900 MW pe râurile interioare (80% aparţin muntelui). În câmpie. Doftana (Paltinu). care dau o producţie relativ ieftină. reducerea sau oprirea efectelor de inundaţii. Hidrocentrale importante există şi pe Buzău (Siriu).000 MW. Sistemul central hidroenergetic. Se găsesc în cantităţi mari în Câmpia de Vest. ar putea fi captată cu tehnologii adecvate. unde Soarele străluceşte 2300-2400 ore pe an. în special iarna. pe Siret (aval de confluenţa cu Bistriţa). dar cu precădere în Câmpia Română şi pe litoral. dacă se vor aplica tehnologii avansate. rezerve de apă pentru perioade secetoase. potenţialul se poate ridica însă la 13. ca şi hidroenergia.a. pentru hidrocentrale. baritină etc. Prin amenajări complexe. este una din marile probleme economice şi de mediu pentru viitorul României. Sadu. pe un aliniament la oarecare distanţă de ţărm. dar costisitoare. Resursele minerale Acestea sunt de două mari categorii: metalifere (feroase şi neferoase) şi nemetalifere (sare. apoi pe Sebeş). dar şi în Câmpia Română (de exemplu. am putea chiar exporta energia electrică. Apele geotermale reprezintă o resursă energetică prea puţin folosită. Bistriţa. Sunt necesare tehnologii de captare şi de stocare. Alte resurse energetice şi nepoluante. unde frecvenţa şi tăria vântului sunt mari. Podişul Transilvaniei (Gilău pe Someşul Mic. când apa lor scade sub nivelul de uzinare şi centrala nu funcţionează. comandă continuu timpul şi puterea de funcţionare. Câmpia Brăilei ş. după informaţiile permanente pe care le are. în combinaţie cu cele energetice sau singure.). deşi încercări şi perspective există. Una din greutăţile folosirii lor constă în depunerile care obstruează rapid conductele. dar cu posibilităţi de construcţie a altora şi în aval. zone de agrement etc. alimentări cu apă ale unor localităţi. în continuare a râurilor. Drăgan (Valea Drăganului). atât pentru termocentrale. Ca repartiţie. mai ales. Bucureşti. în Depresiunea Făgăraş pe Olt. unde apa curge continuu. Lotru (LotruCiunget). se găsesc dominant în Carpaţi şi Subcarpaţi. sunt folosite puţin sau deloc.Hidroenergia se referă la folosirea energiei apelor în centrale hidroenergetice. dar are condiţii şi în estul Câmpiei Române şi la munte. Energia valurilor marine. Someşul Mic. Prut (Stânca Costeşti). Construcţia de hidrocentrale aduce şi multe alte avantaje: amenajări complexe ale bazinelor hidrografice. Amenajarea hidroenergetică şi complexă. Unele râuri au fost amenajate în suite de lacuri şi hidrocentrale cum sunt: Oltul (din Depresiunea Făgăraş până la vărsare). Sebeşul. Energia eoliană a avut tradiţii în Dobrogea (morile de vânt). Amenajările energetice de până acum au o putere de 5700 MW. iar în dealuri şi podişuri. hidrocentrale se găsesc numai pe Olt şi la Ostrovul Mare pe Dunăre. Bârzava (Văliug). Ca o concluzie generală se poate spune că resursele energetice ale României ar fi suficiente pentru necesităţile umane şi economice. amenajări complexe ale bazinelor hidrografice şi o bună gospodărire. Argeşul.). au fixat uneori 218 Universitatea SPIRU HARET . Energia solară poate fi obţinută în toată ţara. În afară de cele două mari hidrocentrale de pe Dunăre. cât şi. care sunt deja studiate.

molibden. pentru sticlă. Nisipuri cuarţoase. Iacobeni) şi puţin la Cârlibaba (Obcina Mestecăniş) şi Masivul Preluca (Răzoare).).a. Plumb şi zinc există în special în Igniş şi Poiana Ruscăi (Muncelu Mic). aluminiu). plumb. Aceasta se găseşte în tot subsolul Podişului Transilvaniei.a. zinc. importăm. Metaliferi-Detunate). constituie una din caracteristicile de bază ale României (vezi tabelul 8). Mai apare în Metaliferi (Roşia Poieni) şi în marginea Podişului Babadag (Altân Tepe). Fondul funciar Înglobează totalitatea terenurilor ţării şi reprezintă resursa generală fundamentală a patriei. Munţii Hăghimaş (Bălan) şi relativ mult în Munţii Locvei (Moldova Nouă). Roşia Montană ş. Din aceste minereuri se extrag: metale colorate (cupru. Minereurile neferoase există. Baia de Arieş. Obcina Feredeu (Fundu Moldovei). Ocna. wolfram ş. Bauxita (minereu de aluminiu) există şi se exploatează în munţii Pădurea Craiului (Dobreşti. obişnuit. de aceea. Dobrogea). Munţii Dognecea (Ocna de Fier) şi lângă Constanţa. tot din familia fierului. Slănic-Prahova. Govora-Râmnicu Vâlcea. Minereuri de fier s-au format mai ales în cadrul rocilor metamorfice. pentru ceramică. apărând la zi pe două mari aliniamente (Ocna Dej – Turda – Ocna Mureş – Ocna Sibiului şi altul în est. Ocnele Mari ş.. sub formă de mineralizări complexe şi sunt legate mai ales de vulcanismul neogen (munţii Vulcanici.a. Zăcăminte dominant cuprifere se găsesc în Munţii Igniş (Ilba. dominant. se găseşte în Depresiunea Dornelor (Şarul Dornei. Resursele nemetalifere sunt dominate de marile rezerve de sare. apoi în Munţii Gilău (Băişoara). Baia Sprie). în Subcarpaţi şi Podişul Sucevei (Cacica. la Lueta (Harghita) şi Iulia (Pod. Zlatna. Manganul. auroargintifere şi metale rare (mercur.a. Băiţa. Structura acestuia. Carpaţii Orientali.locul unor centre mari industriale: Hunedoara. Din sare se realizează produse clorosodice la Borzeşti.a. Baritină este puţină. care se exportă. Niculiţel). Baia Mare. Maramureşului (Baia Borşa). Minerale auroargintifere se află. Cele mai mari rezerve (50%) sunt în Munţii Poiana Ruscăi (Ghelari. la Miorcani (pe Prut) şi Vălenii de Munte (din Pintenul de Văleni). în Metaliferi-Detunate (Săcărâmb. după modul de folosinţă. Caolin. Govora-Râmnicu Vâlcea ş. Cavnic). Foarte puţine mai apar în roci vulcanice. la Ostra (sud-est de Rarău) şi Somova (nord de Depresiunea Nalbant). Reşiţa. Nistru. Resursele sunt insuficiente şi. Borzeşti ş. Oţelu Roşu.). Homoroade – Praid – Sovata – Sărăţel – Beclean). Munţii Lăpuşului (Cavnic.) şi în munţii Gutin-Lăpuş (Şuior. există la Harghita-Băi şi Aghireş (în Podişul Someşan). la Palazu Mare (neexploatabil). Tg. Băiuţ). Zece Hotare) şi puţină în Şureanu (Ohaba-Ponor). Teliuc). 219 Universitatea SPIRU HARET . mai rar de cristalin (Locva.

573 rezervaţii de conservare a naturii şi 180 monumente ale naturii. bauxită: Pădurea Craiului. Agricol: 62% din care: • arabil = 63% (39. hidrocarburile. hidroenergie în toţi munţii. cărbuni în depresiunile: Petroşani. Pot fi amintite. din care: 1. este repartizată inegal: 65% în munte. Brad. alunecări de terenuri. exces de umiditate. în care intră: 3 rezervaţii ale biosferei (Dunărea. Braşov şi în Munţii Almăj şi Aninei. ca o caracteristică a structurii fondului funciar. 15 parcuri naţionale.Tabelul 8 Structura fondului funciar Total = 23839.7% 4. ha în anul 2000). Bărăganul (3.5%).1 mii ha. Comăneşti. iar ca areale deluroase. s-au udat numai 200 mii ha. Alte suprafeţe = 1. Retezatul şi Pietrosul Rodnei). Ape şi bălţi = 3. Numai secetele pot cuprinde până la ½ din terenurile agricole (circa 7. De câte feluri sunt resursele naturale ? (Resurse fundamentale pentru om şi resurse de bază pentru ţară).2 milioane ha. fier: Poiana Ruscăi.7% 6. Pădurea. Drumuri şi căi ferate = 1.6%*) • vii şi livezi = 4% (16%*) 2.9% ________________________ * calitate foarte bună şi bună În cadrul acestei structuri se impun a fi subliniate trei sau patru categorii.) şi 5838 mild. Totodată. energia eoliană. energia atomică.1 mil. 220 Universitatea SPIRU HARET . Metaliferi. ape subterane. Dognecei. hidroenergia. şi ariile protejate. Construcţii = 2.5%*). combustibili nucleari în Apuseni şi Orientali). sărăturare şi poluare. Care sunt resursele energetice ? (Cărbunii. 40 rezervaţii ştiinţifice. Resursele de apă asigurate ating 40066 miliarde m3/an.5% din suprafaţă. de secetă. Amenajările pentru irigat se extindeau pe 3. Regiunile cele mai lipsite de pădure sunt: Câmpia de Vest (3. optimum în regiunile deluroase ar fi de 40%. Câmpia Moldovei (4%). suprafeţe mari sunt afectate de eroziune prin apă şi vânt.7% 5. care ocupă aproape 28% din teritoriu. dar din cauza degradărilor. probleme 1. Locvei. Podişul Dobrogei (7%) şi Moldovei (12%). Gilău. Pădure = 28% 3. Care sunt principalele regiuni sau unităţi cu resurse naturale de bază ? (Neferoase în: Vulcanicii Nordici. cu 2. 3.2%). Terenurile agricole au soluri de categoria I şi II în proporţie relativ redusă (vezi tabelul 5). 28% în deal şi 7% în câmpie. din care 34234 miliarde ape de suprafaţă (Dunărea aduce 2000 mld. 2. Autoevaluare – întrebări. geotermală şi valurile marine). • păşuni şi fâneţe = 33% (5. în anul 2000.

Iulia – Podişul Niculiţel. nordul Depresiunii Braşov). Depresiunea Brad. Nistru. Petrolul se găseşte în următoarele regiuni şi unităţi de relief (Câmpia Brăilei. Almăj. Vidraru – Lotru. Enumeraţi 7 hidrocentrale de pe râurile interioare şi localizaţi-le ! (Vidra – Argeş. 15. Apuseni şi Carpaţii Orientali – uraniu. hidroenergie pe râurile mari). estul Câmpiei Române şi la munte). mangan la: Şarul Dornei. Dealurile de Vest.4. Bistriţa. Câmpia Ploieşti-Târgovişte. 8. cărbune brun: Depresiunea Almaş-Agrij. Dealurile Barcău-Crasna. Someşul Mic. Cozla. Câmpia Piteştiului. Unde se găsesc minereuri feroase ? (Fier la: Ghelari. Unde se găsesc combustibili nucleari în România ? (Uraniu se găseşte la: Băiţa-Plai. Unde s-ar putea obţine mai multă energie electrică de tip solar şi eolian şi de ce ? (În Câmpia Română şi pe litoral. Metaliferi: Roşia Poieni). Subcarpaţi. Bicazul Ardelean. 16. StâncaCosteşti – Prut. Găvanu-Burdea. Romanaţi. Subcarpaţii Getici şi de Curbură. Care sunt râurile cu suite de hidrocentrale ? (Olt. Hăghimaş: Bălan. unde soarele străluceşte 2300-2400 ore pe an. În ce treaptă de relief există cel mai mare potenţial hidroenergetic şi de ce ? (În munte se află 80% din potenţialul amenajabil la debite medii. Subcarpaţii Getici şi de Curbură. lignit: vestul Podişului Getic. zone de agrement). eoliană). În care anotimp hidrocentralele funcţionează cel mai puţin şi de ce ? (Iarna. 13. 221 Universitatea SPIRU HARET . Subcarpaţi. Câmpia de Vest. Unde sunt localizate rezervele de gaz metan ? (Câmpia Transilvaniei. iar energia eoliană în Dobrogea. Podişul Târnavelor şi Cristuru Secuiesc). Văliug – Bârzava. Depresiunea Comăneşti. Argeş. Palazu Mare. 18. Lueta. În care munţi şi centre există minereuri dominant cuprifere ? (Igniş: Ilba. Podişul Moldovei. Brad – cărbune brun. 11. Dar în câmpie ? (Petrol şi gaze de sondă: câmpiile Română şi de Vest. hidroenergie pe Dunăre. petrol: Podişul Getic. Sadu V – Sadu). Sebeşul). Cârlibaba. Băişoara – Gilău. Obcina Feredeu: Fundu Moldovei. Platforma continentală). Depresiunea Braşov-Baraolt – lignit. deoarece muntele acumulează 80% din volumul de apă al ţării fără Dunăre). reduce inundaţiile. Podişul Getic. Munţii Lăpuşului: Cavnic. ape geotermale: Câmpia de Vest şi Câmpia Română. Răzoare). huilă: Depresiunea Petroşani. 17. În care munţi se găsesc resurse energetice şi ce tipuri ? (Depresiunea Petroşani. Boianu. în toţi munţii – hidroenergie. gaze: Podişul Transilvaniei. Care sunt tipurile de cărbuni şi unde sunt localizate ? (Antracit: Schela. Munţii Maramureşului: Baia Borşa. Ocna de Fier. 7. Ce avantaje aduce construcţia de hidrocentrale ? (Energie ieftină. 5. Crucea. Iacobeni. Băiţa. Olt. depresiunile Comăneşti. energie solară şi eoliană în estul Câmpiei Române). Dar în podişuri (Lignit în: Podişul Getic. amenajările sunt complexe. deoarece alimentarea lacurilor este redusă). Siriu – Buzău. Subcarpaţi. Locvei: Moldova Nouă. Podişul Getic. 10. Argeş. 12. 9. 6. Munţii Aninei. se fac rezerve de apă pentru perioade secetoase. Aninei – huilă. alimentare cu apă a localităţilor. 14. Paltinu – Doftana. Teliuc. Baia Sprie. Tulgheş-Grinţieş). Băiuţ.

Carpaţii şi o parte din dealuri au scos la iveală şi numeroasele bogăţii ale subsolului. Pe suprafaţa lui are loc interferenţa tuturor celorlalte elemente de mediu. varietăţile de relief determină repartiţia tuturor elementelor naturale de mediu. determinând regiuni climatice şi de mediu. mediile de vale. 23. Carpaţii. Ce valori au resursele asigurate de apă ale României ? (40066 miliarde m3/an). Activităţile umane se localizează tot pe suprafaţa reliefului şi multe dintre ele sunt influenţate direct de aceasta. iar valurile de popoare migratoare ar fi „măturat” de aici insula de latinitate daco-română. cuprind: 3 rezervaţii ale biosferei. dar în primul rând mediile locale. Ce procent deţin terenurile bune şi foarte bune folosite ca arabil. cum ar fi: „faţa” şi „dosul” muntelui. de la roci şi minereuri până la apă. vii-livezi ? (Circa 61% din agricol). rezervaţii de conservare a naturii şi monumente ale naturii). aer. ei diversifică şi mediile locale. Dar auroargintifere ? (Metaliferi: Săcărâmb. au impus locuitorilor lor. Comparaţi suprafaţa fondului funciar cu cea a ţării ! (Sunt egale). aici se întreţes circuitele de materie şi energie care structurează mediul. există trei mari categorii de mediu: terestru. Acestea. Relieful este suport. 21. Ce este fondul funciar şi care este structura lui ? (Totalitatea terenurilor ţării. 24. datorită cercului carpatic. Dominant este mediul terestru-temperat continental. iar regional joacă rol de barieră în calea circulaţiei maselor de aer extrem-europene. RELIEFUL – SUBSTRAT AL MEDIULUI NATURAL ŞI AL ACTIVITĂŢILOR UMANE Relieful şi mediul. dar şi unele aspecte umane şi economice. sau energie solară. Ce procent de împădurire au dealurile şi podişurile şi care ar fi procentul optim pentru mediu ? (28%. rezervaţii ştiinţifice. Ca element de mediu. stepele din nordul Mării Negre s-ar fi extins până în pusta maghiară. Dacă nu ar fi existat Carpaţii. 10% construcţii. Ce procente din teritoriu ocupă ariile protejate şi de câte feluri sunt acestea? (2. 22. drumuri. dar şi element primar al mediului înconjurător. În România. cu forma lor de coroană. alte suprafeţe). acvatic şi subteran. Cavnic). 15 parcuri naţionale. cât şi regional. Acesta din urmă este extrem de diversificat. iar optim ar fi de 40%). până la mediu subteran-carstic. pădure 28%. aliniamentul estic: Homoroade – Praid – Sovata – Sărăţel – Beclean). au introdus etajarea tuturor elementelor de mediu. atât pe verticală. Roşia Montană. Baia de Arieş. Prin fragmentarea lor şi prin orientarea versanţilor şi a culmilor. păşunifâneţe. de la litoral la stepa alpină. prin înălţimea lor. relieful diversifică tipurile acestuia pe verticală. în 222 Universitatea SPIRU HARET . impunând etaje morfoclimatice. 20. ape. de versant. iar în cadrul acestora determină varietăţi de orientare faţă de razele solare şi vânturi. 25.19. reprezintă resursa fundamentală. Aliniamentele cu iviri de sare din Transilvania (Aliniamentul vestic: Ocna Dej – Turda – Ocna Mureş – Ocna Sibiului. structura: agricol 62%. Munţii Gutin – Lăpuş: Şuior. 26.5%. de depresiune. În plus.

pe Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. Carpaţii au născut. vânători. trecători şi pasuri transcarpatice şi suprafeţe de eroziune care retează culmile carpatice. pomicultor. deltaic. Pe de altă parte. identificăm pe teritoriul României următoarele tipuri de mediu: montan. Ei erau. în funcţie de altitudine. Microplaca Moesică. uneori depăşind pe cele din câmpie. de apă etc. Sunt munţi de înălţime mijlocie şi mică. păstori.. o caracteristică unicat pe glob. unde s-au retras şi cei din jur pe timp de primejdie externă. cojocari sau mineri şi lucrători ai pietrei. miner. podişuri şi în mediul litoral. astfel. Forma lor de cerc. multe văi transversale. impunându-i o structură radiar-concentrică. Dintre acestea. Cel mai înalt grad de umanizare a mediului apare în câmpii. subcarpaţi. având o medie de 840 m. Din aceste ciocniri au rezultat cinci sectoare carpatice. conturându-se în mod deosebit şi un mediu agricol şi două medii de aşezări: urban şi rural. de vegetaţie şi soluri şi cu trepte de dealuri. Fiecare tip de mediu se caracterizează prin anumite trăsături geomorfologice. în centru se află Depresiunea Transilvaniei. crescător de animale sau exploatator de sare în dealuri. al câmpiilor. un mediu natural specific. climatice. la munte. cu multe tipuri. montan. activităţi şi ocupaţii variate: agricultor în câmpie. Curbură. o dată cu ei. Toate acestea determină câte un anume tip de utilizare a resurselor naturale şi un anume grad de umanizare a mediului pentru etapa dată. Au multe depresiuni şi bazinete interioare (23% din spaţiul carpatic). pescari. În cadrul mediului montan. Se situează în partea centralnord-estică a României şi au formă de cerc.timp. lucrător în lemn. viticultor. În afara caracterelor amintite. determinând cutremurele vrâncene. caracteristica de bază au constituit-o forma de cerc şi prezenţa multor locuri de habitat şi adăpost. Aceste tipuri au fost pe alocuri intens transformate de om. în armonie cu natura. în care locuitorii şi-au fixat aşezări multe şi stabile. prinsă la mijloc. locul central geografic al României. numai depresiunile şi culoarele de văi cunosc valori crescute de umanizare. 223 Universitatea SPIRU HARET . în acelaşi timp. Influenţează. ultima este activă şi în prezent. din care 90% sunt sub 1500 m. al podişurilor. Apusenii şi Munţii Banatului. Carpaţii şi mediile carpatice Carpaţii sunt munţi formaţi în orogeneza alpină. podişuri şi câmpii exterioare. o mare insulă de latinitate. chiar determină. litoral şi marin. Activităţile din deal şi munte au făcut din oamenii locurilor multipli meseriaşi. uneori transhumant. agricultori. păstrându-se. păstor de oi. care impun la rândul lor trăsături ecologice diferenţiate. subtipuri şi varietăţi. mediul urban este aproape total artificializat. Considerând mediul natural ca integrare sistemică regională şi locală a tuturor elementelor fizico-geografice. poziţia sectoarelor muntoase faţă de circulaţia maselor europene de aer şi după expunerea versanţilor. întregul sistem geografic românesc. cu Placa Euroasiatică. complementarismul economic regional al mediilor geografice a învăţat aceşti oameni să facă schimburi şi comerţ. Microplaca Panonică şi Microplaca Mării Negre. cu etaje climatice. cu structuri diferite: Orientalii. a rezultat din ciocnirea Microplăcii Transilvane. Meridionalii. preocupări. subcarpatic. pentru români.

turism şi arderea sau defrişarea tufărişurilor. păduri de conifere. cu dealuri. deosebit de populate. relieful este accidentat. Penteleu. energie şi fragmentări mari. Giumalău. Gutin. fiind însoţită de eroziunea solurilor. chiar industrie adesea poluantă (Petroşani. Baiu-Neamţu. Muntele Mare. Leaota. cu pante mult înclinate. Scurgerea apei de ploaie este rapidă. Zlatna. Câmpulung Moldovenesc. cu păduri de fag. Comăneşti. Presiunea umană în depresiuni este veche şi puternică. cele din Orientali şi Curbură prezintă puternice inversiuni termice şi chiar molid. cu multe varietăţi locale după poziţie. Zlatna ş. Ca element principal de mediu. Bilbor. Căliman. Altitudinea şi relieful împart mediul montan în patru subtipuri. curenţi de aer schimbători. Mediul alpin are stâncărie. cu păşuni şi pădure de fag şi conifere. Timiş-Cerna. de amestec cu fag. În unele masive. Muntele mediu şi jos are două etaje de pădure. care determină stabilitate. de fag. Ţibleş. Se remarcă: văile Moldovei. relief glaciar şi periglaciar. Lăcăuţi.a. Oaş. Este un mediu stabil.). Comandău. Braşov. Suportă totodată uşoare influenţe oceanice spre vest şi continentale în estul Orientalilor. Ceahlău. Bozovici. apărând şi un mediu subalpin. circulaţie umană intensă. Acestea sunt: Maramureş. Gheorgheni. Piatra Craiului. limita pădurii a fost coborâtă prin defrişări sub cea normală (1800 m în sud şi 1600 m în nord). iar versanţii domină ca suprafaţă. sub 700 m). Brad-Hălmagiu. Mediul depresiunilor are trei variante: înalte – deluroase. chiar gorun. tufărişuri. cer. Mediul culoarelor de vale se individualizează mai ales la văile mari. Depresiunile joase se găsesc. acestea din urmă subdivizate în fag şi gorun (pentru munţii foarte joşi. 224 Universitatea SPIRU HARET . infiltraţia domină asupra scurgerii. Întorsura Buzăului. Siriu. au multe păşuni şi terenuri agricole. conifere şi foioase. mai ceţos. Primele sunt mai mici. Clima devine umedă şi rece.Mediul montan ocupă altitudini între circa 700 m şi 2544 m. Zarand. gârniţă. Munţii Banatului. diferenţiate prin temperaturi. Rodnei. mai ales Defileul Dunării (la 70-80 m). pajişti de tip tundră alpină. mijlocii (deluroase şi cu şesuri) şi joase (cu şesuri). Bucegi. Bihor. Suhard. glacisuri şi terase largi. rare suprafeţe agricole (Vatra Dornei. Funcţionalitatea geosistemelor este în funcţie de pante şi de existenţa sau nu a pădurii. mai puţin în părţile joase. aşezări dense. Ciucaş. dar în arealele defrişate capătă caracter torenţial. pajişti secundare şi. Haţeg. au climat de munte. Aceşti munţi sunt mai reci şi mai umezi pe versanţii nordici. Bistriţei. cu ierni lungi şi strat de zăpadă care ţine până la 200 zile /an. dar cu unele dereglări în pajiştile secundare şi în arealele cu argile. climatul este mai umed. Braşov. dar şi carpen. iar cele vestice au în schimb stejar. la poalele joase. altitudine şi orientare. Precipitaţiile ating 1000-1400 mm. În zonele cu pădure. cu predominarea agriculturii. majoritatea masivelor Meridionalilor. Semenic. gorun. Ecosistemele sunt de tip tundră alpină. Depresiunile mijlocii ca altitudine sunt obişnuit foarte extinse. montan mijlociu şi jos cu pădure. Petroşani. uneori terasări. care determină alunecări. Borsec. Presiunea umană aici este mică şi se manifestă prin suprapăşunat. Vlădeasa. depresiunile intramontane şi culoarele de vale. depresiunile din defileul Dunării. Gurahonţ. Ciuc. Masivele cu mediu alpin-subalpin sunt: Munţii Maramureşului. Harghita. Văile sunt adânci şi înguste. dominant. Câmpeni). Brezoi (Ţara Loviştei). precipitaţii şi vegetaţie şi mod de folosire: alpin sau montan înalt. în vest şi au un climat de dealuri joase: Oaş. Igniş. dar coboară şi la 50-300 m acolo unde muntele ia contact direct cu câmpia sau cu dealuri joase: Măcin.

Nemira şi Berzunţ). Zugreni. cristaline (Maramureş. Partea dinspre Braşov a şirului curbat sudic. Bixad-Tuşnad. Tuşnad. Bodoc. Baraolt. Domină coniferele şi fagul. Gutin (Pintea). Clăbucetele Întorsurii. Ciuc. Bicaz. Gutin. Borsec. cristalini şi două fâşii de fliş. Buzău-Harţagu. Rarău. Ghimeş-Palanca. Bucegi-Postăvaru. curbat. Oituz. Carpaţii Curburii sunt formaţi din trei aliniamente structurale direcţionate invers decât Orientalii. Maramureş. cristaline cu calcare deasupra (Giumalău. iar latura externă sudică stă sub vânturi de tip foehn. până la Prahova). Baiu. Munţii Bârgău). Ca pasuri importante: Huta. Giurgeu (Gheorgheni). Ciucaş. Comăneşti. Printr-un culoar mai jos (Bârgău-Dorna-pasul Mestecăniş şi valea Moldovei) se subdivid în: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei şi Carpaţii Moldo-Transilvani. Predeal. În nord se mai găseşte Depresiunea Baraolt.Bistriţei. Culoarul Bran-Rucăr şi Piatra Craiului). iar partea de vest (până la Obcina Mestecăniş) primeşte adesea şi aer dinspre Ocean. Bogata şi Racoş (peste Perşani). între ele se alungesc depresiuni sau văi longitudinale. nord-estul Curburii. Carpaţii Orientali se extind de la graniţa de nord până la Trotuş (după alţi autori. Giurgeu şi Hăşmaşu). Lăpuş. câte o treaptă mai joasă de clăbucete şi culmi: Clăbucetele Predealului. Penteleu. dar este şi un teritoriu agricol. Goşmanu – unii geografi adăugând şi Nemira şi Berzunţ). două şiruri din fliş (Ceahlău. Tuhuţa şi Mestecăniş. 225 Universitatea SPIRU HARET . Prislop. Harghita). Au o structură geologică şi geomorfologică în patru fâşii paralele orientate NV-SE: munţii vulcanici. numai până la nord de obcinele Depresiunii transversale a Braşovului. Bistriţei. Şirul sudic. dar structural. Nehoiu şi Doftana. Rucăr-Bran. Pasuri şi trecători: TopliţaDeda. Depresiunile principale sunt: Bilbor. şi curbate în exterior: a) şirul Curburii (Munţii Vrancei. NE-SV. ca poziţie şi funcţionalităţi. Igniş. Tarcău. Buzăului. Siriu. Piatra Mare. Sunt compuşi din următoarele grupe de masive: vulcanice (Oaş. în schimb. ca şi obcinele nordice până la Nemira sunt afectate de mase de aer oceanic. culoarele Oltului şi Mureşului. La contactul acestor trepte cu şirul mai înalt sunt şi patru depresiuni mici: Întorsura Buzăului. Podu Calului. Neteda. Trotuşului. b) Depresiunea Braşovului şi c) şirul Obcinelor Braşovului (Perşani. • Carpaţii Moldo-Transilvani au o structură similară: masive vulcanice (Căliman. Câmpulung Moldovenesc. • Prima grupare de masive şi depresiuni stă oarecum sub influenţa maselor de aer scandinavo-baltice (climat bucovinean). Prahovei. Întorsurii şi Comandău prezintă puternice inversiuni termice. precum şi toate clăbucetele Braşovului. Bratocea. Depresiunea Braşov este foarte populată. Ciuc. care aduc ploi şi zăpadă multă în Postăvaru. mai are. Depresiunile Braşov. Bran (toate peste şirul Curburii). Ţibleş. Comandău. cu multe oraşe şi industrie. Dornei. Muntele Monteoru. Clăbucetele Breţcului şi Măgura Caşin (în nord) şi Clăbucetele Doftanei. Rodna şi Suhard) şi obcinele (Mestecăniş – din cristalin –. Defileul Dunării (cel mai cald). în exterior şi spre Depresiunea Braşov. Predeal. Feredeu şi Obcina Mare – din fliş). care impun aici chiar conifere. Stânişoarei. Bucegi şi Bran. Şetref. Se adaugă depresiunile: Oaş. Culmea Ivăneţu şi Muntele Furu (în sud). este invadat de aer continental. Pasurile şi trecătorile din şi spre Depresiunea Braşov sunt multe: Vlădeni. Gurghiu.

prezintă fenomenul de foehn. De-a lungul Mureşului se alungesc curbat. Vălişoara. Pe partea estică. cu o şosea încă slab modernizată. Munţii Mureşului. dar care va deveni unul din traseele turistice montane dintre cele mai interesante şi superbe. Depresiunea Petroşani este ceva mai rece şi cu o poluare relativ ridicată. Retezat (Munţii Vâlcan şi Mehedinţi. Gurahonţ. Podul palmei îl formează trei masive mai înalte ce trec uşor de 1800 m (Bihor. Depresiunea Haţeg şi bazinete mai mici ca Oaşa (pe Sebeş). sub formă de masive. iar spre nord: Plopiş şi Meseş. Masivul Căpăţânii. Culoarele principale de vale: Arieş. în nord-vest). Sub aspectul mediilor geografice. Jiu-Strei). Câmpeni – Abrud. chiar cer şi gârniţă.Carpaţii Meridionali (Alpii Transilvaniei) au o structură liniară vest-est. Depresiunile sunt mai puţine: Brad-Hălmagiu. în sud. sub vârful Parâng) şi Transfăgărăşanul. formaţi din Metaliferi (până la râul Ampoi) şi Trascău. compusă din trei mari masive cristaline. cu mai multe pajişti secundare spre sud. Crişul Repede (Ciucea). pasul Urdele (cel mai înalt din ţară. Aici se păstrează cel mai bine suprafeţele şi nivelurile de eroziune carpatice (Pediplena carpatică. Către vest se întind munţii: Zarand. Bucin. Depresiunea Haţeg se continuă la marginea muntelui cu Depresiunea Hunedoara şi Culoarul Orăştiei. Muntele Mare cu Gilău. 2141 m. precum şi relieful glaciar. fenomen unificator etnic şi lingvistic românesc. Frunţi şi Ghiţu). Sunt cei mai înalţi munţi ai noştri (vârfurile Moldoveanu 2544 m şi Negoiu 2535 m). Munţii Apuseni închid cercul carpatic în vest. la sud-vest de care sunt Munţii Detunatelor (o prelungire a Metaliferilor). Depresiunea Petroşani. Suprafeţele de bordură şi Nivelurile carpatice de vale). peşteri etc. se întâlnesc cu claritate cele patru subtipuri. Zlatna şi Borod. vulcanice şi de roci sedimentare vechi şi cu roci mai noi în depresiuni şi culoare) şi una geomorfologică palmată. est-vest. deşi abia depăşesc 1800 m. Suprafeţele medii. Masivele din sudul acestei despicături. şi Vlădeasa). la poale se găsesc păduri de gorun. „Degetele” palmei. iar pe versanţii mai umbriţi şi pe unele văi înalte sunt conifere. Apusenii au şi un extins relief carstic. Mai au ca specific o despicătură longitudinală. în sud-est şi Munţii Lotrului. Jiul de Est şi de Vest şi Cerna. Parâng (Masivul Parâng. iar către E-SE sunt şi multe pajişti stepizate sub influenţa foehnului. Trecătorile sunt adânci şi pasurile înalte: Turnu Roşu-Cozia (pe Olt). Godeanu. iar în vest comunică spre Culoarul Bistrei. care continuă cu Pasul Merişor. Depresiunile sunt mai mici şi mai puţine: Ţara Loviştei (pe Lotru şi în Făgăraş). se extind spre vest şi nord. Sus pe culmi apar pajişti subalpine. foarte extinse. Păşunile alpine. Munţii Apuseni. au fost declanşatorul transhumanţei de tip carpato-ponto-dunărean. Ampoi. au o structură geologică mozaicată (cu masive cristaline. Codru-Moma şi Pădurea Craiului. Cernei şi Ţarcului. între ele pătrunzând golfuri de dealuri şi chiar de câmpie. ca şi râul. în special în Bihor. au cele mai bogate precipitaţii (1400-1500 mm la Stâna de Vale în Vlădeasa). Pădurea Craiului şi Trascău.). pe care s-au axat văile Lotru. Vârtop. în nord). deoarece se află în calea vânturilor de vest. Cindrel şi Şureanu. despărţite prin falii şi defilee (Olt. Lainici (pe Jiu). Codru-Moma. dar cu temperaturi mai scăzute şi cu precipitaţii şi păduri mai extinse pe versanţii nordici. la vest de Olt. Toate împreună compun trei grupări de masive: Făgăraş (Culmea Făgăraş. cu Găina. Trecători şi pasuri: Ciucea. Masivul Iezer şi masivele mai mici Cozia. Buceş. 226 Universitatea SPIRU HARET . au şi relief carstic (chei. şi Retezat.

Au o structură în trei trepte. uneori şi stejar pedunculat (în sud). înconjurată de depresiuni şi culoare largi. cu alunecări de teren şi o intensă eroziune a solurilor. Defileul Dunării este unicat. Pădurea din Munţii Banatului şi Poiana Ruscăi se compune din fag şi pâlcuri de conifere (Semenic). Subcarpaţii Curburii suportă. influenţe estice. în Vrancea. Mediul subcarpatic este influenţat şi de poziţia subregiunilor sale.Culmile netezite de suprafeţele şi umerii de eroziune din Gilău-Muntele Mare şi din Bihor sunt acoperite de case risipite. dar şi majoritatea depresiunilor. dar şi cer. dealurile. iar în părţile mai joase au fost introduse agroecosisteme. Presiunea exercitată de om – Subcarpaţii fiind una din cele mai populate regiuni – a condus însă la extinderea pajiştilor stepizate. iar pe versanţii văilor înguste domină gorun şi făgete. Au două depresiuni importante: Bozovici şi ReşiţaCaraş şi câteva mai mici pe defileul fluviului. Poala acestor munţi coboară la 70-100 m în defileul Dunării şi la 300 m către Dealurile Vestice. mai ales Poiana Ruscăi şi Semenic. Munţii Banatului apar ca o punte de legătură cu Balcanii. Întregul complex muntos bănăţean primeşte multe precipitaţii. Relieful impune două subtipuri principale de mediu: de depresiune şi de deal. pe pajişti secundare. Li se adaugă şi Culoarul Timiş-Cerna. fiind cel mai lung (144 km) şi mai măreţ din Europa. în părţile mai înalte se găseşte amestec de gorun şi fag sau numai fag. nisipuri). între văile Moldova şi Motru. Ei fac tranziţia între mediul montan şi mediile podişurilor şi Câmpiei Române. de Curbură şi Meridionali. acesta din urmă cu două etaje. inclusiv zăpadă bogată. Pe suprafeţele sale de culme se găsesc împrăştiate sate. ar fi împădurite cu gorun şi carpen. dar şi de către despăduriri. În stare naturală. Munţii Banatului şi Poiana Ruscăi sunt cei mai mici dintre Carpaţi. gorun şi tei spre bază. iar în rest stau sub influenţa fenomenelor de foehn şi chiar submediteraneene. unul între 300-500 m şi altul la peste 500 m. iar părţile joase stau sub influenţa climatului submediteranean (bănăţean). aici vegetând bine liliacul sălbatic şi alte plante sudice. gârniţă şi multe elemente sudice. Subcarpaţii Getici primesc mai multe influenţe sudice. păşunat intensiv. păşuni şi chiar suprafeţe agricole. iar în nord apar mai rar chiar mase de aer scandinavo-baltice. În depresiuni apar pajişti şi suprafeţe agricole. Se află cu 1000 m mai jos ca Munţii Ţarcu. Cele mai extinse suprafeţe le ocupă dealurile. Masivul Poiana Ruscăi este unitar. deşi cu o masivitate relativ mare. cu formă de mare cupolă. Subcarpaţii şi mediul subcarpatic Situaţi între altitudini de 300 şi până la peste 1000 m. în general mai aride. Aceste procese de degradare sunt stimulate şi de dominarea rocilor moi (argile. de care îl despart Culoarul Bistrei şi pasul Poarta de Fier a Transilvaniei. uneori şi de arături. marne. 227 Universitatea SPIRU HARET . Are o temperatură medie anuală de 11˚C (ca şi sudul Câmpiei Române sau Dobrogea). chiar viţă-de-vie în defileul Dunării. Mediul de dealuri se remarcă prin pante şi fragmentări accentuate. Subcarpaţii reprezintă şiruri de dealuri şi depresiuni care încing ca un semicerc exteriorul Carpaţilor Orientali. Subcarpaţii Moldovei stau sub influenţe continental-estice şi nord-estice.

cu largi terase şi glacisuri. Structural. mai ales iarna. cu lunci şi terase largi. se găsesc mănăstirile Agapia. şi de mase scandinavo-baltice. Neamţ şi Secu. Astfel. formate din roci mai dure (mai ales. chiar stejar pedunculat. Pe sectoare. Există şi excepţii. vie. fiind mai adăpostite. Şirurile de dealuri s-au conturat o dată cu formarea şi înălţarea anticlinalelor pe care se suprapun. aici aflându-se şi Borzeştii lui Ştefan cel Mare. Depresiunile subcarpatice moldoveneşti au un mediu de şesuri extinse. tivesc Carpaţii Curburii. spre Transilvania şi Maramureş. ele aflându-se în faţa vânturilor de est. pajişti stepizate şi multe aşezări. Există şi excepţii. tipurile de depresiuni şi de dealuri etc. ca Muscelele Argeşului. plus Culoarul subcarpatic extern Moldova-Siret. precipitaţiile sunt mai reduse. sau către Ucraina şi Polonia. stau sub influenţe continental-nord-estice. care pătrund în interiorul lor (pintenul de Văleni şi cel de Homorâciu). În Depresiunea Neamţ. agricole. formate din culmi perpendiculare pe munte şi cu straturi monocline. Subcarpaţii prezintă şi alte particularităţi. Relieful Subcarpaţilor este de tip tectonic. iar partea lor de nord este afectată. Deosebirile între ele constau în poziţie. circa 600 mm. Subcarpaţii Buzăului (cu pinteni montani 228 Universitatea SPIRU HARET . au un mediu natural mai blând. la care se adaugă multitudinea de sate şi unele oraşe. Râurile Teleajen şi Slănic separă trei sectoare cu structuri diferite: Subcarpaţii Prahovei şi Dâmboviţei (cu mai puţine depresiuni. În schimb.Depresiunile subcarpatice. cu un climat primăvăratec. între Trotuş şi Dâmboviţa. arături. urmele cetăţii Neamţului şi satul lui Creangă. conglomerate): Pleşu (911 m) şi Pietricica (740 m). Subcarpaţii Moldovei. care impun mai multe şiruri de depresiuni şi dealuri (cel puţin câte două). Sunt cei mai complecşi. extinşi între văile Moldova şi Trotuş. Subcarpaţii Curburii. fiecare lipită de ramura carpatică ce i-a născut. De asemenea. Prima culme se continuă către SE cu dealurile mai mici Corni şi Runcu. ce reunesc Depresiunea TazlăuCaşin şi Culmea Pietricica. structură. sunt formaţi din trei mari depresiuni. mai ales sub munte). numărul şirurilor de dealuri şi depresiuni. Şirurile de depresiuni se axează pe sinclinale şi sunt de două feluri: subcarpatice şi intradeluroase. care îi subîmpart în trei subregiuni. şi temperaturile mai ridicate (9-10˚C în sud şi 8-9˚C în nord). pajişti. care închid depresiunile Neamţ şi Cracău-Bistriţa. unde pâlcuri de conifere coboară până pe marginile lor. dar şi mai umede. un unicat în cadrul Subcarpaţilor. Complexitatea le este dată de structură: pinteni montani. cu rare păduri de gorun. în parte chiar Depresiunea Vrancei. altitudini medii. fiind urmat de drumuri importante. cei mai laţi şi singurii care în exterior ating câmpia. cei mai înalţi (o medie de 700-800 m şi maximum 996 m în Măgura Odobeşti). cum este Depresiunea Soveja. plus depresiunile lărgite de râuri în lungul lor. aici. Toate aceste trei unităţi formează Subcarpaţii Neamţului. Depresiunea Tazlău are sare şi petrol. depresiunile s-au format prin eroziune diferenţială. mai multe aliniamente de anticlinale şi sinclinale. Dealurile se dispun oblic pe munte şi se reunesc în două mari culmi. care i-au născut. sunt dominate de pomi. iar la est de Slănicul de Buzău li se alipesc şi dealuri cu structură piemontană (şirul Blăjani-Zăbrăuţ). depresiunile şi culoarele de vale ocupă un spaţiu echivalent cu cel al dealurilor. mai reci. Aici. iar în sudul lor sunt Subcarpaţii Tazlăului. Culoarul Moldova-Siret formează o altă unitate regională a acestor Subcarpaţi.

Dealurile Olteţului şi depresiuni de contact cu Podişul Getic aproape insesizabile. Se deosebesc. ele au mai mult caracter de dealuri de podiş. care au formă de culmi şi de coline. între ele depresiunile Ocnele Mari şi Olăneşti). În Subcarpaţii Olteniei se disting trei sectoare: Subcarpaţii Gorjului (până la Gilort). foarte reci iarna. Cu mici excepţii (Podişul Getic şi. Pantele versanţilor sunt variate şi divers orientate. ca altitudine medie. dar coboară mult către Podişul Getic. în Depresiunea Soveja cresc şi conifere. Aici au fost primele capitale ale Ţării Româneşti (Curtea de Argeş şi Câmpulung). cultivate. mai ales pe versanţii nordici. Celelalte dealuri. 229 Universitatea SPIRU HARET . dar mai puţin decât în Subcarpaţi. Primele posedă încă şi păduri. dar mai păstrează pajişti. două tipuri generale de medii: de deal. Dealurile de Vest şi Dobrogea. cu dealuri de tip muscele în nord şi de tip cutat în sud. pajişti. mai ales în Subcarpaţii Prahovei. la care se adaugă. mai rar păşuni. Rocile friabile favorizează intense procese de eroziune şi alunecări îndeosebi pe suprafeţele despădurite sau arate. terenuri agricole. terase extinse şi glacisuri marginale.şi 4-7 şiruri de depresiuni). Au un mediu de adăpost în depresiuni. Sporeşti. podişurile includ multe depresiuni şi culoare de văi. carpen. Au un climat de adăpost. Podişul Getic şi Podişul Mehedinţi. Muscelele Argeşului au dealuri mai înalte sub munte (Chiciora – 1218 m). astfel. cei mai mici din toţi Subcarpaţii (Bran 333 m. Dobrogea). uneori şi pâlcuri de păduri. Subcarpaţii Vâlcii (până la Olt. cu multe culturi şi pajişti. de unde şi mai multe pajişti stepizate. Acestea din urmă se caracterizează prin lunci largi. În afară de dealuri. Subcarpaţii Getici sunt cei mai mici. cu înălţimi dominant peste 800 m. cu păduri de fag. restul Subcarpaţilor sunt dominaţi de fenomene de foehn. Se extind între râurile Motru (depresiunea subcarpatică Baia de Aramă) şi Dâmboviţa. la contactul miocen-pliocen (Cepari ş. cu influenţe submediteraneene. o depresiune intradeluroasă – Târgu Jiu-Câmpul Mare. Pintenii montani au un mediu mai rece. în parte. Relieful deluros al podişurilor este fragmentat dens. Săcel) – cu 3 şiruri de depresiuni (unul subcarpatic – Baia de Aramă-Tismana-Novaci. Ecosistemele naturale au fost reprezentate prin păduri de gorun. Se subdivid în: Subcarpaţii Olteniei (până la Olt) şi Muscelele Argeşului. un şir de contact cu Podişul Getic). de depresiuni şi de vale. Seamănă ca mediu cu Subcarpaţii Prahovei.) şi sub Podişul Getic (Curtea de Argeş). înălţimile lor aliniindu-se în vechiul plan morfologic din care au provenit prin fragmentare de către râuri. Podişurile şi mediile de podiş Podişurile din România se situează în interiorul Carpaţilor (Podişul sau Depresiunea Transilvaniei) şi la exteriorul lor: Podişul Moldovei. au şi multe aşezări. Subcarpaţii Olteţului (până la Bistriţa Vâlcii). Depresiunile au fost despădurite. au şi anumite influenţe submediteraneene. Partea de est a Subcarpaţilor Vrancei stă sub influenţe continentale estice.a. Subcarpaţii Vrancei (cu 2 şiruri de depresiuni şi cu dealuri externe piemontane). gorun. Cândeşti şi Câmpulung). Prezintă trei şiruri de depresiuni de contact: sub munte (Jiblea. cu Depresiunea Horezu. prezintă amestec de fag. sub aspectul mediului. Arefu.

podişurile sunt mai puţin influenţate direct de Carpaţi. rămânând la altitudini mai joase (450-550 m). cu influenţă submediteraneană. Acest podiş se remarcă şi prin cele trei culoare largi de vale orientate est-vest: Mureşul. Gilău-ClujIara. gârniţă. stejar pufos şi brumăriu.amestecat cu fag pe dealurile mai înalte (cu excepţia Dobrogei şi sudul Dealurilor de Vest) şi cu cer. cu agrosisteme. de la Harghita până sub Munţii Lăpuşului. dar şi de nord-vest (mai reci). iar altitudinile sale cresc de la circa 450-500 m în sud-vest (Podişul Secaşelor) la peste 700 m în Podişul Târnavei Mici şi Podişul Hârtibaciului. suportând influenţe vestice. Estică-Moldavă (sub influenţa nord-estică şi nordică). Suportă parţial influenţele fenomenelor de foehn ale Munţilor Apuseni. dealurile sale fiind arate şi în părţile superioare. uneori şi din nord-vest (scandinavo-baltic) şi chiar dinspre vestul Mediteranei. în funcţie de poziţia faţă de munţi şi faţă de circulaţia maselor de aer. Depresiunile marginale podişurilor au caracter submontan. Se evidenţiază prin şiruri de depresiuni şi şiruri de dealuri paralele 230 Universitatea SPIRU HARET . văi cu lunci extrem de largi şi mlăştinoase. Are şi domuri cu gaze. suportă însă din plin influenţele centrilor barici extrem-europeni. mai rar vestică şi estică). formată dominant din argile şi marne. Aliniamentul Dej-Turda-Ocna Sibiului are şi iviri de sare. mai puţine viscole. Relieful se compune din coline rotunjite. iar precipitaţiile sunt mai regulate. influenţe foehnale şi iarnă cu geruri mai mari în depresiunile Sibiu-Făgăraş. pe unde pătrund mase de aer atlantic. decât alte podişuri. Pe centru prezintă multe alunecări. a fost mai erodată. culturi. Şi aici sunt domuri gazeifere. Podişul este larg deschis către vest. Vestică (Dealurile de Vest. Acestea sunt: Almaş-Agriş (sub Meseş). carpen). locurile respective fiind mai înalte şi păstrând ceva mai multă pădure (fag. în vest viţă-de-vie. Are funcţionalitate de câmpie. În sud şi nord. Podişul Târnavelor este situat la sud de Mureş. Subcarpaţii Transilvaniei se găsesc sub lanţul vulcanic. Acestea au fost înlocuite. Are o climă uşor mai răcoroasă vara. Apare ca o mare depresiune deluroasă adăpostită de munţi către est. Sălişte-Sibiu. Podişul Someşan are o altitudine de 600 m. Dobrogeană (sub influenţă nord-estică şi parţial pontică) şi sudică sau Getică (podişurile Getic şi Mehedinţi. fiind afectate şi de mase de aer vest-mediteraneene). cu iazuri şi versanţi care prezintă multe alunecări. începând de jos în sus. în parte chiar Hârtibaciul. Domină pomii fructiferi. care stau exact în faţa vânturilor de vest. care. în raport cu Subcarpaţii. Sub aspect climatic. fiind înşirate sub Apuseni şi Meridionali. sunt instabile. După structura geomorfologică. Făgăraş. Târnava Mică şi Mare. iar în vest se resimt mai mult influenţele foehnale (creşte bine viţa-de-vie). se pot contura cinci regiuni morfo-climatice de podiş: Central-Transilvană (cu influenţe oceanice şi adăpostită de Carpaţi). Toate se caracterizează prin terase largi. Podişul Transilvaniei. El subînglobează şi un deal izolat. nord-est şi sud. păşunile şi unele arături. dar şi uşoare deosebiri de mediu. pe părţile mai joase. în mod deosebit pe pante. mai puţin spre vest. gorun. are roci ceva mai dure (calcaroase). Huedin. climă şi tipuri de mediu. motiv pentru care i s-a spus câmpie. Cele cinci subregiuni ale sale prezintă diferenţieri structural-morfologice. Turda-Alba Iulia. Feleacul. Câmpia Transilvaniei. Secaş. în depresiuni şi văi. aproape fiecare formând câte o regiune climatică.

Podişul Sucevei se află în nord-vest. terase şi lunci largi. Ca poziţie. ci cu două subregiuni: Dealurile Crişanei şi Silvaniei (cu două sectoare: Dealurile Crişanei şi Podişul Silvaniei) şi Dealurile Banatului. cu două mari depresiuni (Baia Mare şi Şimleului) şi cu multe măguri cristaline (500-800 m). Mureşului. precipitaţiile cresc la 700-750 mm/an. iar în nord. şi de mase nord-baltice (mai umede şi mai reci). Deşi au rămas multe pâlcuri de pădure cu gorun. câmpia ia contact direct cu muntele. Acestea ţin de Dealurile Vestice. marne şi nisipuri (Câmpia Moldovei). Se subîmpart.cu muntele. culoare mari de vale cu şesuri extinse (Siret. climatic. dar mult mai joşi. Podişul Silvaniei. în următoarele grupări de dealuri şi depresiuni: Subcarpaţii Homoroadelor. dar şi a maselor de aer vestice şi nord-vestice (în nord). dar ating 1080 m (Dealul Becheci din Subcarpaţii Târnavelor) şi 974 m în Dealul Breaza (Subcarpaţii Lăpuşului). apar iviri de sare. dominat de argile. Domină cuestele. chiar stejar pedunculat. în nord. Climatul său poate fi numit bucovinean.a. La sud de Barcău apare o altă caracteristică. marne şi nisipuri. iar Podişul Silvaniei. de 500-800 m. totuşi suprafeţele agricole domină aceste dealuri. Dealurile Banatului suportă şi influenţe submediteraneene. mai ales spre nord. În dreptul Munţilor Zarand. Târnavelor. Eroziunea mai puternică în arealul nord-estic. Din loc în loc. întrerupând continuitatea Dealurilor de Vest. Şaua Bucecea şi Dealu Mare-Hârlău). care diferă şi ca mediu. Podişul Moldovei are un mediu influenţat direct de mase de aer continental estice şi nord-estice. Aici. Se compune din argile. Muscelele Năsăudului şi Subcarpaţii Lăpuşului. de la sud la nord. Suceava) şi două podişuri (Dragomirnei şi Fălticeni). În afara influenţelor vestice. dar se atinge 688 m în Dealul Ciungi (cea mai mare altitudine din Podişul Moldovei). cu păşuni. iar mediul este mai răcoros. Porţiunea de la nord de râul Barcău se lăţeşte mult. trecând şi Siretul printr-o culme foarte alungită – Culmea Siretului (cu Dealul Bour. şi pe cele baltice. Masivul Preluca. depresiunile-golf. mai secetoase. căpătând aspect net de podiş. gresii şi calcare. care pătrund în interiorul Apusenilor şi Banatului. Bistriţei. care impun aici un climat „bucovinean”. sub influenţa muntelui. şi nu de munte. de la râurile Homoroade până la Someşul Mare. 231 Universitatea SPIRU HARET . ca regionare. Înălţimile medii ale dealurilor sunt de 700-800 m. Înălţimile sunt de 450-500 m. se ivesc însă şi măguri mai înalte. iar pe graniţă atinge Prutul (Dealurile Ibăneşti). Măgura Şimleului ş. toate înclinate spre sud-est. ele nu apar unitar. De aceea. În partea lor de vest. ca o singură regiune. dar există şi alunecări. sau calcare dure similare celor din Apuseni: Culmea Codrului. iar în nord-vest şi sud (podişurile Sucevei şi Bârladului) are şi straturi mai dure. uneori fag. În vest de Siret prezintă şi depresiuni largi (Rădăuţi). Dealurile şi Depresiunile Vestice sunt afectate direct de influenţe vesticeatlantice. culturi multe de cartof şi furaje şi pâlcuri de gorun. formate din şisturi cristaline. a condus la delimitarea a trei subregiuni. care stau. fără depresiuni paralele muntelui şi fără o structură cutată. viile având condiţii bune până la Someş. roci vulcanice. prin dealuri piemontane. apar ca un fel de subcarpaţi. deşi altitudinile medii sunt de numai 200-300 m. Înclinarea monoclină a straturilor de roci dure determină văi şi interfluvii asimetrice (cueste).

Babadagul. în sudul acestora. a fost total transformat în agricol. include: munţi joşi hercinici (Măcin). o culme lungă pe stânga Bârladului. restul a fost un mediu de silvostepă. Podişul Cobadin-Negru 232 Universitatea SPIRU HARET . din centru şi chiar Podişul Oltinei din sud-vest. dar este mult mai joasă. 265 m. podişuri de peneplenă retezată în şisturi verzi (Dobrogea Centrală). Mediul său natural. Mediul dobrogean este de tip temperat continental spre excesiv. Dobrogea Centrală (cu şisturi verzi la suprafaţă) şi Dobrogea de Sud (cu cel mai vechi fundament. Altimetric. stepe. între Bârlad şi Prut. cu pâlcuri restrânse de stejar pedunculat. Podişul Niculiţel. urmează Dobrogea Centrală. Podişul Olteniei în sud-vest (cu văi adânci. şi pontice. sunt delimitate de două falii importante (Peceneaga-Camena şi Hârşova-Ovidiu) în trei subregiuni: Dobrogea de Nord (cea mai complexă şi dominant hercinică. cele mai multe terenuri sunt însă agricole. podişuri structurale pe calcare orizontale (Dobrogea de Sud). şi în parte mai sunt. Niculiţelul. în medie sub 100 m). cel mai complex ca geologie şi relief (mai ales în nord). gârniţă. cu un maximum în Dealul Cozancea. de silvostepă şi de pădure în Cozancea. domină suprafeţele agricole şi o puternică eroziune a solurilor. podişuri cu vechi curgeri de lave (Niculiţel). Podişul Babadag. iar în est. cu suprafeţe interfluviale largi. Dobrogea Centrală are o parte mai înaltă – Podişul Casimcei – şi una mai joasă în est – Podişul Istriei (de 150-40 m). Este dominat de cueste. Depresiunea Nalbant şi Dealurile Tulcei – şi cel sudic. mai puţin Măcinul. şi cea de Sud. dar cu o suprafaţă structurală determinată de placa orizontală a calcarelor sarmatice). În prezent. 150-200 m. Dobrogea de Nord e cea mai înaltă (maximum 467 m). podişuri joase de litoral şi faleze (Podişul Istriei şi Podişul Mangaliei). Cu excepţia porţiunilor care trec de 400 m şi care au avut şi mai au în parte un mediu de pădure (cu gorun. geologice şi de relief. uneori vegetaţie halofilă. dealuri şi depresiuni cu pedimente şi inselberguri (Dealurile Tulcei şi Depresiunea Nalbant). au fost acoperite. Mai este numită şi Câmpia Jijiei şi se subdivide în Câmpia Başeului (sau a Jijiei Superioare) şi Câmpia Bahluiului. Părţile mai înalte din nord. mai jos şi mai neted. În prezent. podişuri de calcare (Babadag). cu 350-200 m. se află Podişul Covurlui. de păduri cu stejar pufos şi brumăriu. stejar pufos şi brumăriu şi arţar). tei şi alte elemente sudice. inclusiv tufărişuri submediteraneene. Bârlad şi Siret). în parte şi alpină). Dealurile Fălciului. sub 200 m. înclinate spre sud şi cu mai multă pădure. agricolă. înguste şi seci cu limanuri fluviatile). cu uşoare influenţe vest-mediteraneene. Podişul Dobrogei. despărţite de Dealul Cozancea. părţile înalte ale Dealurilor Tulcei. Suprafeţele mai joase au silvostepe. dar prezintă şi altitudini sub 100 m. Valea arcuită a Bârladului îl subîmparte în patru unităţi: Podişul Central Moldovenesc. mai joasă. Colinele Tutovei (între Tutova. Dobrogea de Nord se compune din două aliniamente de unităţi: cel nordic – Munţii Măcinului. iar în Depresiunea Elan. formate din culmi înguste şi paralele înclinate lin către sud şi sunt foarte fragmentate. Podişul Bârladului scade de la circa 500 m la 200 m în sud. Structurile sale generale. cer. chiar de stepă. Are folosinţă de câmpie. dar şi terenuri cu plante halofile. Dobrogea sudică are patru unităţi: Podişul Carasu în nord (cel mai jos. cu multe vii. Depresiunea Huşi-Elan. ca şi versantul vestic dunărean. care are către Prut o lungă depresiune deluroasă.Câmpia Moldovei seamănă cu Câmpia Transilvaniei.

clima. dar are o structură aparte. se ridicau din şisturile sale cristaline. Câmpiile şi mediul de câmpie Câmpiile reprezintă cele mai joase suprafeţe majore de uscat. carpatică: două benzi externe din şisturi cristaline şi una la mijloc din calcare vechi şi dure. 80-30 m). Dealurile Jiului.deluros Drobeta-Coşuştea. atunci mediul de câmpie se extinde şi peste „câmpiile” Moldovei şi Transilvaniei. pe care s-a construit barajul actual. de deflaţie şi acumulare. ca şi peste sudul puţin fragmentat al Podişului Getic. între care depozitele superficiale. Pânzele freatice sunt oscilante. Podişul Mehedinţi este foarte restrâns ca suprafaţă. Jiul plus Gilortul şi Huşniţa-Motru). ocupând 28% din teritoriu. Clima este călduroasă şi relativ uscată. În prezent. mai este influenţat şi de alte elemente. Agrosistemele instalate în locul pădurilor sunt dominate de livezi şi pajişti. relief şi folosinţă agricolă. este un grânar. Solurile sunt foarte sărace. Mai trebuie amintit că Porţile de Fier dunărene. cu un carst extrem de variat şi multe roci golaşe. Podişul Olteţului. deşi sunt alăturate şi dominate de acelaşi climat submediteranean. ca şi netezimea culmilor cristaline şi poziţia subcarpatică îl aliniază regiunilor de podiş şi dealuri. fiecare suportă alte influenţe climatice externe. cer. Pădurile rămase sunt din gorun. nisip şi aluviuni. în funcţie de secete şi anii ploioşi. silvostepă şi pădure cu cer şi gârniţă au fost înlocuite cu agrosisteme care impun azi nota dominantă a peisajului. 233 Universitatea SPIRU HARET . cer. Podişul Getic şi Podişul Mehedinţi. La contactul cu Subcarpaţii Getici urcă până la 500-700 m şi coboară la 200-300 m lângă Câmpia Română. Înălţimile sale de 500-650 m. sufoziune. Prin poziţia lor. spre mare (mai jos. Podişul Cotmenei. sau centrul şi sudestul Dobrogei – cu altitudini medii până la 180-300 m. dominate de loess. Se desparte de Podişul Mehedinţi prin Culoarul depresionar. având deasupra o groasă pătură de pietrişuri. ca expresie a acestora. grânarele ţării. ca şi în funcţie de densitatea fragmentării.Vodă în sud (suprafeţe netede interfluviale mai extinse) şi Podişul Mangaliei. favorabile proceselor de tasare. Dealurile Argeşului. bănăţean. fragmentarea relativ mare şi eroziunea puternică. când se pot ridica la suprafaţă. Ecosistemele de stepă. pânzele freatice şi. gârniţă. Mediul de câmpie. generând exces de umiditate. uneori fag balcanic (pe calcare) şi tufărişuri submediteraneene. cu vânturi uneori puternice şi cu multe variante impuse de relief şi poziţie. Ele se extind în sudul (Câmpia Română) şi vestul ţării (Câmpia de Vest a României). gârniţă. Podişul Motrului şi Podişul Bălăciţei. Oltul. care ţine mai mult de Podişul Getic. unde pădurea se mai găseşte şi pe platouri. rar fag pe dealurile înalte de la est de Olt. în care domină porumbul. vegetaţia. se subîmparte în şapte unităţi: Podişul Cândeşti. cu pante reduse sau inexistente. sunt foarte diferite prin geologie. Dacă ne referim la funcţionalitatea principală a câmpiilor. dar pe versanţii văilor au rămas păduri de gorun. pe lângă relief. argile şi nisipuri. şi anume. După discontinuităţile impuse de culoarele văilor principale (Argeş plus Argeşelul. Podişul Getic este foarte extins şi de tip piemontan. Depozitele superficiale sunt foarte friabile.

Dacă ne referim numai la cele două mari câmpii ale României, se remarcă un mediu temperat continental, dar cu influenţe oceanice în Câmpia de Vest şi dominant continentale în Câmpia Română. În cadrul acestora se mai individualizează două categorii de submedii determinate, pe de o parte, de poziţia şi extinderea fiecărei câmpii faţă de centrii barici şi, pe de altă parte, de tipul genetic al fiecărei unităţi de câmpie. În primul caz, Câmpia de Vest are un climat bănăţean în sud (cu influenţe vestmediteraneene) şi este uşor mai rece în nord (uşoare influenţe scandinave). Câmpia Română este secetoasă la est de Bucureşti (influenţe est-europene), uşor mai caldă şi cu tendinţe stepice în Oltenia (influenţe central-mediteraneene) şi ceva mai umedă în partea centrală (Câmpia Teleormanului – unde se interferează influenţele estice şi vestice cu cele sudice). După geneza reliefului, deşi se spune că uniformitatea domină câmpiile, se disting relativ multe subtipuri. De bază, pentru mediu, rămân însă următoarele: câmpiile subdeluroase (de glacis, piemontane şi uneori de terase), câmpiile subsidente (împreună cu luncile) şi câmpiile zise tabulare (care pot fi piemontan-terminale şi de terase). Primele sunt uşor înclinate, uscate, cu soluri mai erodate şi un climat ceva mai umed. Câmpiile subsidente şi luncile au pânză freatică aproape de suprafaţă, iar râurile uneori le aluvionează. Cele tabulare sunt netede, cu apă freatică adâncă, dar în anii foarte ploioşi pot avea exces de umiditate din lipsă de scurgere. Câmpia Română este a doua mare regiune a României, după Carpaţi. Are o lungime (paralelă cu Dunărea) de 600 km, cu o lăţime maximă de 140 km (între Piteşti şi Zimnicea) şi minimă de 20 km (în vestul Olteniei). Înclină uşor către sud şi est, cu excepţia arealului dintre Siret şi Prut, unde coboară spre sud. Râurile urmează aceste înclinări. Înălţimile oscilează între 5 şi 350 m. Cele mai multe suprafeţe sunt acoperite cu loess, gros de 4-40 m. Uneori apar şi nisipuri eoliene (în Oltenia, Bărăgan, Câmpia Tecuciului). Relieful neted, Dunărea, complementarismul funcţional cu alte regiuni geografice şi clima au favorizat o profundă transformare a mediului Câmpiei Române, care a devenit, din grânarul ţării, şi regiunea cu cea mai multă industrie, populaţie, concentrarea principalelor căi de comunicaţii, cele mai multe oraşe, inclusiv capitala. Tipurile genetice principale de câmpii sunt: câmpii piemontane (parte din Câmpia Romanaţi, Boianu, toate cu pietrişuri aduse din Carpaţi, apoi Burnasul - cu pietrişuri venite din sud –, Câmpia Târgovişte – Ploieşti, Câmpia joasă a Râmnicului), câmpii de glacis (Câmpia Istriţei, Câmpia înaltă a Râmnicului, Câmpia Covurluiului), câmpii de terase (cea mai mare parte a Câmpiei Olteniei, Câmpia Piteşti, Câmpia Tecuci), câmpii de subsidenţă (Titu-Pucheni-Sărata-Buzău-Călmăţui-Siretul inferior), câmpii piemontan-terminale (Găvanu-Burdea, Vlăsia şi cea mai mare parte din Bărăgan). Toate aceste câmpii, de origini diferenţiate, care, prin caracteristicile lor, impun propriul lor mediu, se reunesc în cinci subregiuni: Câmpia Olteniei, Câmpia Teleormanului, Câmpia Ialomiţei, Câmpia Bărăganului şi Câmpia Buzău-Siret. Câmpia de Vest a României se alungeşte nord-sud pe circa 500 km la graniţa de vest. Lăţimile sale variază între 120 km (în sudul Mureşului) şi 10 km (la nord de Oradea). Este de trei ori mai mică decât Câmpia Română şi mai uniformă ca înălţime (între 80-180 m) şi ca structură genetică. Lângă dealuri se găsesc variate câmpii de glacis (Ardud, Tăşnad, Barcău, Miersig, Cermei şi, în sud, câmpiile Buziaş şi
234

Universitatea SPIRU HARET

Bârzavei); urmează câmpiile de subsidenţă, zise şi joase (Someşului şi Ierului, câmpia joasă a Crişurilor, Arancăi, Timişului şi Lugojului). Al treilea tip genetic îl constituie câmpiile piemontane (Câmpia Carei, construită de Someş şi Tisa, şi Câmpiile Mureşului, separate la rândul lor după altitudine în: Vinga, Nădlac, Jimbolia, Arad şi Arancăi). Specificul, ca mediu, este impus de câmpiile joase de subsidenţă în opoziţie cu cele înalte (de glacis şi piemontane). Primele domină ca suprafaţă, au pantă foarte mică, ce impune râurilor o scurgere extrem de lentă, albii puţin adânci şi inundaţii dese. Până acum circa 250 de ani, când au început lucrările de regularizare a scurgerii apelor, suprafeţe extinse din aceste câmpii deveneau periodic o „mare albă”. Îndiguirile şi canalele, executate în timp îndelungat, au transformat aceste câmpii, din păşuni şi mlaştini, în terenuri arabile foarte fertile. Câmpiile zise înalte au avut iniţial ecosisteme de pădure de stejar; ele sunt drenate natural, inundaţiile afectează numai luncile, iar cele de glacis au soluri mai sărace. În Câmpia Carei există şi nisipuri, cu dune, în majoritate cultivate cu viţă-de-vie, plantă întâlnită şi pe multe din câmpiile de glacis. Tipurile de câmpii amintite se grupează teritorial în trei subregiuni: Câmpia Someşului în nord (până în dreapta văii Barcău), Câmpia Crişurilor (până în stânga Crişului Alb) şi Câmpia Banatului. Delta Dunării şi mediul deltaic Delta reprezintă câmpia joasă fluvio-lacustră situată la vărsarea Dunării în mare prin cele trei braţe: Chilia (transportă 58% din debitul mediu al fluviului, de 6500 m3/s), Sulina (19%) şi Sf. Gheorghe (23%). Are o altitudine medie de 0,50 m; cam 20% din suprafaţa sa este sub 0 m, iar 55% între 0-1 m. Cea mai mare altitudine se găseşte pe dunele de nisip din grindul Letea (12 m), iar cea mai joasă, - 39 m, într-o anaforă a braţului Chilia. Delta s-a născut începând de acum 11000 de ani prin aluviunile depuse de Dunăre într-un golf al mării, care concomitent a fost barat de către curentul litoral prin cordoane de nisip şi transformat în liman. S-au format, astfel, două sectoare distincte, dar unite în sistem: delta fluviatilă şi delta maritimă. Relieful sistemului deltaic se compune din următoarele elemente: albii fluviatile (active sau colmatate), gârle (funcţionale periodic), canale (create de om), grinduri fluviatile şi maritime, câmpuri continentale, depresiuni mlăştinoase-lacustre, delte secundare (Chilia), bare (la Sulina), insule paralele ţărmului (Sacalin). Elementele de bază ale sistemului sunt cele trei braţe fluviatile, grindurile şi depresiunile. Grindurile fluviatile se înalţă la 3-5 m ca nişte şosele largi din nisip de o parte şi de alta a braţelor fluviului; se citează mai des grindul Stipoc. Grindurile maritime sunt alungite perpendicular pe braţele fluviatile şi au formă de evantaie răsfirate obişnuit către sudest; ele încep cu un grind principal orientat nord-sud, care a barat golful, format din Letea şi Caraorman; la acestea s-au adăugat ulterior Sărăturile şi Crasnicol. Câmpul continental Chilia a fost desprins, o dată cu formarea braţului Chilia, din Câmpul Bugeac. Depresiunile se găsesc între braţe, ocupă circa 70% din Deltă şi se compun din mlaştini, bălţi şi lacuri adânci de până la 2-3 m; la ape mici rămân şi multe suprafeţe uscate. Lacuri mai importante sunt: Dranov, Roşu, Gorgova, Furtuna. Mediul deltaic este cel mai complex de la noi şi cel mai extins de acest tip din Europa. Se caracterizează printr-o îmbinare permanentă şi variabilă între apă şi uscatul
235

Universitatea SPIRU HARET

care se clădeşte continuu şi prin inundaţiile care spală periodic şi reglator excesul de substanţă organică şi minerală, dând o funcţionalitate intens-vitală acestui mediu. De aici, abundenţa şi marea varietate a vegetaţiei şi faunei. Subtipurile principale ale acestui mediu sunt cele de apă, dar în parte şi de uscat. Ca submedii acvatice amintim: cel al apelor curgătoare (cu o multitudine de peşti), al apelor stagnante (cu o floră submersă şi plutitoare foarte bogată şi o faună variată), mediul mlaştinilor şi al arealelor inundabile (domină stuful, apoi papura, pipirigul, plaurul plutitor, mult puiet de peşte, vidră, păsări ş.a.). Ca medii de uscat se remarcă grindurile, cu multitudinea de sălcii. Pentru grindurile marine Letea şi Caraorman, se evidenţiază în plus două aspecte: dune în nisipurile superioare neafectate de apa freatică şi pâlcurile de stejari în amestec cu liane, numite hasmace, care oferă un peisaj subtropical. Trebuie să adăugăm şi amenajările făcute de om, pentru folosinţe agricole, piscicole şi silvice. Litoralul şi platforma continentală Litoralul reprezintă fâşia îngustă de la ţărmul Mării Negre, alungită pe 245 km, unde valurile se interferează direct sau indirect cu uscatul. Cuprinde faleze, plaje, precum şi limanuri, lagune şi frontul deltei. În acest cadru au fost implantate şi elemente construite de om: diguri, porturi, aşezări, staţiuni balneoclimaterice. Litoralul se subîmparte în două sectoare, prin Capul Singol: cel nordic, cu largi grinduri maritime, cu lagune (Razelm şi Siutghiol) şi delta maritimă, şi sectorul sudic, cu faleză, mici areale de plaje şi limanuri maritime. Mediul său stă sub influenţa mării, elementele de bază fiind apa mării, plajele şi falezele, brizele de zi şi noapte, temperaturile ridicate de iarnă (+0,50C în ianuarie), verile secetoase, dar uşor mai răcoroase din cauza brizelor, precipitaţii puţine (380 mm/an), toate favorabile unui intens turism balneoclimateric de vară. Platforma continentală se extinde sub apele mării până la –130 m şi mai rar la –180 – 200 m. Se subîmparte în trei fâşii: marginală (modelată de valuri şi curenţi, până la – 40 – 50 m), mijlocie (– 50 – 70 m, cu sedimente marine argiloase şi cu unele conuri de dejecţie vechi) şi internă (– 70 – 130 m, cu sedimente foarte fine şi unele trepte, foste linii de ţărm). Mediul său este acvatic şi prezintă două tipuri: de fund marin sau bentic şi pelagic. Primul este axat direct pe relieful foarte variat, de unde rezultă multe micromedii; are lumină, apa este agitată de valuri, viaţa e foarte bogată (bentosul vegetal, care formează adevărate păşuni submarine, şi bentosul animal, în care intră uneori şi specii pelagice). Mediul pelagic este cel din apa propriu-zisă, fiind format din plancton (organisme mici care plutesc) şi necton (organisme care înoată – peşti, meduze etc.).

236

Universitatea SPIRU HARET

EVALUARE – TESTE GRILĂ *

* Întocmite de Aurora Posea 237

Universitatea SPIRU HARET

238

Universitatea SPIRU HARET

700. de: a) 1. Negoiu.400. Care din subregiunile de mai jos este cea mai înaltă ? a) Podişul Bârladului.000 locuitori. b) 20. Parângu Mare. R=b 7. Sinoe. Parângu Mare. c) Chiciora. R=c 10. primele trei râuri? a) Siret.700. Olt. c) Mureş. b) Moldoveanu.600. Populaţia României. b) 239. R=a 3. b)1085 km terestru şi 1075 km pe râuri şi Dunăre. c) 238. în est de Sulina. Omu. în sud de Giurgiu. Peleaga – Retezat. Omu. Sinoe. Siret. în cifre rotunjite.000 locuitori. c) 1850 km terestru şi 1055 km pe râuri şi Dunăre.900. Iezerul. Care sunt.391 km2. Olt. b) 2. Sinoe. Pleşu. Cele mai înalte trei vârfuri din dealuri sunt: a) Măţău.400 km2. R=b 2. în est de Chilia. Becheci. c) 1. Zmeica. Punctele extreme ale României sunt: a) în nord de Horodiştea.381 km2. în sud de Zimnicea. în vest de Beba Veche. Prut. c) Câmpia Transilvaniei R=c 9. Primele cinci vârfuri ca înălţime sunt: a) Moldoveanu. R=c 239 Universitatea SPIRU HARET . Parângu Mare. Păpuşa. Bucureştiul are o populaţie. este de: a) 21. în vest de Nădlac. b) în nord de Horodiştea. în cifre rotunjite. R=a 6. Care sunt primele trei lacuri în ordinea suprafeţelor ? a) Porţile de Fier I. b) Mureş.000 locuitori. Firtuşu. c) în nord de Horodiştea. c) Moldoveanu. ca lungime pe teritoriul României. Măgura Odobeşti. R=c 8. în vest de Beba Veche.000 locuitori. Ostrovul Corbului.000 locuitori. b) Măgura Odobeşti. R=a 4.România – date generale 1.000 locuitori. Leaota. în sud de Olteniţa. R=a 5. b) Razelm. Prut. c) Razelm. Izvorul Muntelui. Suprafaţa României este de: a) 238.500. Firtuşu. în est de Sulina. Olt. Negoiu. c) 23. b) Câmpia Moldovei. Frontierele României în lungul râurilor şi pe uscat sunt de: a) 1085 km terestru şi 1817 km pe râuri şi Dunăre. Negoiu. Pleşu.

Timişoara. dominarea plantelor venite din est. b) vest de Câmpulung-Muscel. Capul Nord. pe Glob. Siret. iar limita de est a Europei Centrale este la Urali. c) Anglia. Pe ce meridian se află fusul orar al României ? a) 300E iarna şi 450E vara. fusul orar = GMT + 3. c) 14 ore R=a 14. Finlanda şi Grecia. Cluj. Vama Veche. Bordeaux. c) Climat temperat moderat. R=b 12. R=a 19. Rusia. b) Climat temperat excesiv. Roşiori de Vede. oceanele Atlantic şi Arctic. R=b 16. c) nord de Ploieşti. Făgăraş. R=a 15. Timişoara. c) Centrul Europei este la nord de confluenţa Vaserului cu Tisa. fost Trebuşani) este imediat la nord de România. Care sunt punctele extreme europene faţă de care se măsoară aşezarea României ? a) Mediterana. limita de est a fagului. limita de vest a fagului. Capul Matapan şi Munţii Urali. zile mai mari decât nopţile. fusul orar = GMT + 2. Munţii Urali. c) Climat temperat moderat spre excesiv. c) Crimeea. Jiu. Paris. b) Centrul Europei Centrale este oraşul Făgăraş.Poziţia geografică a României 11. b) 18 ore. R=c 240 Universitatea SPIRU HARET . insula Creta. R=c 18. Care sunt consecinţele aşezării matematice. un covor vegetal foarte variat. Câte ore are cea mai lungă zi în România ? a) 16 ore. b) Tg. c) Albiţa. iar limita sudică a Europei Centrale este Dunărea. Roşiori de Vede. iar limita sud-estică a Europei Centrale este pe Dunărea inferioară. Meridianul de 250E trece prin: a) est de Făgăraş. Paralela de 450N trece prin localităţile: a) nord de Ploieşti. c) 450E iarna şi 350E vara. b) Capul Finister. Oraviţa. b) Climat moderat spre excesiv. De ce România este ţară central-europeană ? a) Centrul Europei (Dilove. Budapesta. b) 300E iarna şi 400E vara. fusul orar pe 450E. patru anotimpuri. a României ? a) Climat temperat. b) Timişoara. modificarea continuă a duratei zilei şi a nopţii. Care sunt consecinţele poziţiei României în Europa ? a) Climat temperat moderat spre excesiv. Africa de Sud. Făgăraş. nopţi mai lungi ca zilele. patru anotimpuri. Giurgiu. un covor vegetal complex şi variate plante de cultură. vest de Egipt R = a şi b 13. Albiţa. Cele trei mari coridoare europene vor trece pe la: a) Porţile de Fier. R=a 17. influenţe climatice venite din toate punctele cardinale.

b) Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic. sudul Dobrogei şi văile Dunăre-Tisa. la Marea Neagră şi lângă Peninsula Balcanică. b) Silvostepă şi fag. b) Carpaţii. c) Stepă şi parţial silvostepă. R=b 23. R=a 28. caracterele elementelor de mediu 25. În ce cadru geopolitic european şi global se află România la început de mileniu III ? a) În NATO şi UE. marginea platformei litorale româneşti. c) Domeniul Carpatic. b) Dunărea parcurge 1200 km prin România. Ce rezultă din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu ? a) Regiuni geografice. c) cu Turcia. De ce România este ţara principală dunăreană ? a) 38% din fluviu udă teritoriul României şi tot în România se află gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. c) În Pactul de la Varşovia. R=c 22. b) cu Ucraina. R=b 26. care ar fi fost zonele de vegetaţie ? a) Pădure de fag. Depresiunea Transilvaniei. R=c 27. Dacă nu ar fi existat Carpaţii. obiectul. b) Din îmbinarea etajelor şi regiunilor climatice. R=a 21. posedăm gurile Dunării şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. c) Dunărea parcurge 1075 km pe graniţa României. România împreună cu care alt stat sunt principalele ţări la Marea Neagră? a) cu Rusia.20. R=b Structura de sistem a spaţiului românesc. sarea şi petrolul. R=b 241 Universitatea SPIRU HARET . Care sunt elementele geopolitice principale ale României ? a) Aşezarea României la Dunăre. Canalul Dunăre – Marea Neagră şi diferite bogăţii de subsol. Dunărea. Care este denumirea spaţiului geografic românesc ca geosistem teritorial ? a) Geosistemul Carpatic. c) Carpaţii. iar România ar fi rămas o câmpie. posedăm gurile fluviului şi Canalul Dunăre – Marea Neagră. R=c 24. gurile Dunării. este asociată la UE şi membră a organizaţiei regionale Cooperarea Economică la Marea Neagră. b) Etaje de mediu. b) Ţară care a aderat la NATO. Care sunt limitele geosistemului Carpato-Danubiano-Pontic ? a) Cercul văilor Tisa-Dunăre-Nistru. c) Cercul conturat de Nistru. Cum se realizează (şi se analizează) structura geosistemului românesc ? a) Din îmbinarea pe verticală a elementelor de mediu şi din îmbinarea pe orizontală a regiunilor şi unităţilor geografice. b) Frontierele României. c) Din îmbinarea regiunilor morfostructurale. c) Etaje topografice.

Subcarpaţii Getici. R=a 32. R=a 37. dealuri-podişuri şi câmpii-lunci ? a) 33%. R=b 33. Subcarpaţii Moldovei. 33%.29. b) Clima şi hidrografia. Podişul Mehedinţi este unitate morfostructurală de tip: a) Orogen. b) 10. neovulcanic şi depresiuni. Subcarpaţii sunt unitate structurală de: a) Orogen. b) În etaje. În ce an s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură ? a) 1942. Subcarpaţii Vrancei. Câte regiuni geografice (inclusiv subregiuni cu rang de regiune) are România? a) 20. sedimentaro-vulcanic. 33%. 30%. c) 35%. b) Rol de loc central. b) Avanfosă. Podişul Getic este unitate morfostructurală de tip: a) Platformă. c) Platformă şi avanfosă. fliş. c) Cristalino-mezozoic. c) Societatea umană. b) Avanfosă. 36%. avanfosă. b) 31%. Sectoarele structurale ale Subcarpaţilor sunt: a) Subcarpaţii Moldovei. R=a 30. Subcarpaţii Olteniei. Care sunt elementele suport ale Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? a) Relieful şi geologia. R=c 39. c) Etajat şi zonal-concentric. Subunităţile structurale ale Carpaţilor sunt: a) Platformă. R=c 40. R=c 35. Care este obiectul Geografiei fizice a României ? a) Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic tratat ca geosistem teritorial. Cum se dispun asociaţiile vegetale în România ? a) În zone est-vest. b) Subcarpaţii Getici. fliş. R=b 31. c) 17. 35%. orogen. b) Orogen. b) Tranziţie. c) Platformă. R=c 34. R=c 38. Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getici. c) Rol de concentrare a hidrografiei. b) Regiunile şi unităţile geografice. c) Subcarpaţii Moldovei. Ce rol joacă Transilvania în cadrul Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? a) Rol de podiş. b) 1902. neovulcanic. R=c Unităţile (regiunile) morfostructurale 36. Care este proporţia de munţi. c) De tranziţie R=b 242 Universitatea SPIRU HARET . c) Influenţele geografice externe asupra mediului nostru geografic. 33%. c) 1951.

R=c 243 Universitatea SPIRU HARET . b) Badenian. R=b 50. subfază.41. etapă (perioadă). Pediplena Carpatică se situează în: a) Etapa Carpatică Veche. b) Dunărea şi Marea Neagră. b) Radiară. Obiectul geografiei fizice generale a României este: a) Teritoriul dintre graniţele actuale. subfază. hercinică. eră (epocă). c) Precambriană. R=a 45. Era (epoca) Precarpatică se mai numeşte şi: a) Era platformelor. c) Era avanfoselor. R=c 49. fază. subfază. b) Teritoriul Daciei şi al României dintre cele două războaie mondiale. c) Concentric-radiară. etapă (perioadă). c) Fazele orogene hercinică şi alpină. c) Eră (epocă). b) Cambriană. hercinică. R=c 48. Care sunt. c) În timpul suprafeţelor medii carpatice. b) Etapă (perioadă). în ordine cronologică. neocarpatică. Piemontul Getic s-a format în: a) Sarmaţian. b) Depresiunea Transilvaniei. b) Etapa Neocarpatică. c) Inelul carpatic. b) Erele Precarpatică şi Carpatică. Care este nucleul şi factorul de control al Domeniului Carpato-DanubianoPontic ? a) Depresiunea Transilvaniei. fază. Era Precarpatică cuprinde etapele: a) Cambrian-precambriană. Care este structura complexă a Domeniului Carpato-Danubiano-Pontic ? a) Concentrică. kimmerică şi neocarpatică. R=a 42. R=a 43. c) Studiul geosistemului teritorial numit CarpatoDanubiano-Pontic. Etapa de tranziţie morfotectonică se plasează între: a) Etapele Carpatică Veche şi Neocarpatică. treptele taxonomice ale scării morfocronologice ? a) Eră (epocă). fază. b) Era orogenelor. R=c Sistemul geomorfologic românesc 47. Care este locul central al geosistemului teritorial al României ? a) Carpaţii. R=c 46. R=b 44. c) Villafranchian. caledonică. c) Intersecţia paralelei de 450N cu meridianul 250E.

arcul Nistrului. a Mării Negre. Dobrogeană. Moesică. Gheorghe şi planul Beniof vrâncean. falia BraşovOituz şi falia Sf. a Mării Negre. cercul Prut-Dunăre-Tisa. De ce se produc cutremurele vrâncene? a) Pentru că Microplaca Transilvană avansează spre Microplaca Mării Negre. cercul Podişurilor. Panonică. Panonică şi Moesică. b) Carpaţii şi Munţii Măcinului. căpătând noi structuri. b) Importanţă teoretică. R=c Tipuri şi subtipuri majore de relief 57. cercul Subcarpaţilor şi Dealurilor de Vest. c) Coroana carpatică. Care sunt plăcile şi microplăcile de pe teritoriul României ? a) Transilvană. semicercul discontinuu al podişurilor. Care sunt limitele microplăcii Mării Negre pe teritoriul României ? a) Falia Dâmboviţa-Fierbinţi Târg spre vest. falia Sf. b) Deoarece au rezultat din ciocnirea unor plăci diferite şi pe direcţii diferite cu placa Transilvană.51. b) Falia Rucăr-BranOituz. arcurile Nistrului şi Dunării. cursul arcuit mijlociu şi inferior al Dunării. c) Pentru că Microplaca Mării Negre avansează spre şi sub Curbură. De ce sectoarele carpatice au structuri diferite ? a) Pentru că s-au format în faze orogene diferite. dealurile şi podişurile. R=b 54. Ciocnirea căror microplăci a determinat naşterea Carpaţilor Meridionali ? a) Moesică şi Panonică. c) Transilvană şi a Mării Negre. cercul semicontinuu al câmpiilor. b) Est-europeană. Gheorghe. b) Deoarece Mmicroplaca Moesică avansează spre cea Transilvană. R=a 56. Gheorghe-Trotuş către estnord-est şi planul Beniof vrâncean de sub Carpaţii de Curbură. Care sunt fâşiile şi aliniamentele morfologice principale dispuse circular şi arcuit. nucleul transilvan al podişurilor. Transilvană. c) Falia Oltului. R=b 55. R=c 52. Panonică. cercul depresiunilor şi dealurilor peritransilvane. c) Importanţă practică. R=b 53. falia Sf. c) Pentru că ulterior formării lor au evoluat foarte diferit. Ce importanţă are cunoaşterea tipurilor şi subtipurilor de relief ? a) Teoretică – pentru sistematizarea taxonomico-geografică a formelor de relief –. b) Moesică şi Transilvană. R=a 244 Universitatea SPIRU HARET . Moesică.concentric în Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic ? a) Depresiunea Transilvaniei. şi practică – proiecte de sistematizare şi amenajare similare. c) Interalpină.

de baltă actuală. c) 80 m. Ciuc. bistriţean. de subsidenţă. Gheorgheni. Carpaţii Orientali sunt munţi de: a) Coliziune. În Câmpia de Vest există următoarele tipuri genetice de câmpii: a) De glacis subcarpatic. b) Rodna. R=c 59. Dorna. c) De glacis în general. R=b 66. muscele. Muscelele Năsăudului. curbură. b) Dealuri de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. R=b 60. Ciucaş. b) Homoroade-Târnave-Mureş. b) 600 m. Făgăraş. c) Getic. R=c 67. Gutin. Bucegi. de terase. b) De glacis în general. c) Obducţie. Năsăud. muscele. piemontane. R=b 64. Masivele de mai jos sunt formate din conglomerate: a) Bucegi. c) Ceahlău. Ceahlău. R=c 245 Universitatea SPIRU HARET . curbură. Subtipurile principale ale Subcarpaţilor Transilvaniei sunt: a) Târnave. LotruBrezoi. Vălişoara. R=c 63. de subsidenţă. Următoarele pasuri se găsesc în Carpaţii Orientali: a) Huta. Mestecăniş. piemontan-terasate. b) Subducţie. Bucegi. moldav. c) Prezintă numai dealuri şi lipsesc depresiunile. b) Şetref. bistriţean.58. getic. R=c 62. Podişul Mehedinţi are următoarea structură: a) Două benzi calcaroase şi una cristalină. Petroşani. piemontan-terasate. Gheorgheni. b) Ciuc. Limita inferioară a muntelui în Defileul Dunării este la: a) 200 m. curbură. Merişor. c) Prislop. Tipurile generale de dealuri subcarpatice sunt: a) Getic. de terase. Depresiunile de mai jos sunt de tip longitudinal-carpatic: a) Braşov. b) O fâşie piemontană şi câte una cristalină şi calcaroasă. R=c 61. Lăpuş. Lăpuş. moldav. Vlăhiţă. Urdele. c) Homoroade-Mureş. R=a 65. Ciucaş. moldav. c) Două benzi cristaline şi una calcaroasă. b) Oltean. c) Gheorgheni. Subcarpaţii Transilvaniei au următoarele caracteristici: a) Dealuri de sinclinal şi depresiuni de anticlinal.

Suprafeţele de bordură.Suprafeţele şi nivelurile de eroziune 68. S III. b) Podişul Getic. S IV = 550-800 m. Gornoviţa = Pediplena carpatică. Borăscu. Mihăilescu. Suprafeţele medii carpatice. R=c 246 Universitatea SPIRU HARET . periglaciar. Care sunt denumirile generale echivalente suprafeţelor din Meridionali cunoscute sub numele de: Borăscu. Mehedinţi. S IV. c) Podişul Mehedinţi. R=a 73. b) Orizontal = S II şi S III. 700 m. 300-400 m. R=c 69. Suprafeţele medii carpatice. iar înclinat = S I. puţin. iar înclinat = S I. b) S III = 20%. R=c 71. Care sunt complexele nivelurilor de eroziune din Carpaţi ? a) Pediplena carpatică. Suprafaţa cu cea mai mare extindere în Carpaţi este: a) S I = 12-15%. Sub ce fel de climat s-au format piemonturile cele mai extinse din România ? a) Ecuatorial şi subtropical. b) V. 300-400 m. 700-750 m. Cine a efectuat primele studii asupra piemonturilor din România ? a) S. b) S I 2000-2500 m. Râu-Şes şi Gornoviţa ? a) Borăscu = suprafeţele de bordură. Nivelurile carpatice de vale. S III = 1000-1500 m. Care sunt altitudinile nivelurilor de eroziune din Subcarpaţii Curburii ? a) 800-900 m. R=b 76. c) Grigore Posea. R=b 70. S IV. Gornoviţa = Pediplena carpatică. b) Râu-Şes. S IV 300-500 m. b) Temperat şi periglaciar. iar înclinat = Suprafeţele medii carpatice. c) 1400-1000 m. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. b) 1500-1000 m. Nivelurile carpatice de vale. Care sunt altitudinile generalizate ale complexelor de eroziune din Carpaţii Medirionali ? a) S I = 1800-2300 m. c) Pediplena carpatică. b) Borăscu = Pediplena carpatică. c) Borăscu = Suprafeţele medii carpatice. R=a 74. 450-750 m. S II. R=c Piemonturile 75. Râu-Şes = suprafeţele de bordură. Râu-Şes = Suprafeţele medii carpatice. c) S II = 12-15%. 380-500 m. 500-550 m. S II = 1200-1600 m. Care podiş păstrează resturi din suprafeţele carpatice notate S II. S II = 1200-1600 m. c) Mediteranean şi. S IV? a) Podişul Moldovei. c) S I = 2200-2500 m. Nivelurile umerilor carpatici de vale şi Suprafeţele de bordură în interiorul Carpaţilor. S II = 1600-2000 m. Gornoviţa = Suprafeţele de bordură. c) Orizontal = S III. S III = 650-1100 m. R=a 72. Gornoviţa. S III = 1000-1100 m. Care complexe de eroziune sunt dispuse orizontal şi care înclinat ? a) Orizontal = Pediplena carpatică şi suprafeţele de bordură dinspre Transilvania. Suprafeţele medii carpatice. S IV = 650-1100 m. 700-800 m. 450-500 m.

Glacisurile se formează sub următoarele climate: a) Aride. c) 1980. Vespremeanu. Unde se păstrează cel mai extins piemont din România ? a) În Podişul Moldovei. c) Aride. în România la: a) 1900. Înainte de a fi cunoscută geneza suprafeţelor de pediment. b) 1925. circumtransilvane. R=c 87. R=a Glacisurile şi pedimentele 80. R=a 78. Mehedinţi. R=c 83. R=b 247 Universitatea SPIRU HARET . subcarpatice. sarmaţian. R=b 84. sarmaţian. c) Ponţian. c) Posea. Insula Şerpilor este: a) Un pediment. villafranchian. b) Aride. b) În Câmpia de Vest. pleistocen şi holocen. Care sunt fâşiile circumcarpatice ale resturilor piemontane ? a) Pericarpatice. Cu studiul glacisurilor din România s-au ocupat: a) Posea. cuaternar. ele erau confundate cu: a) Terase dunărene şi marine. Gâştescu. R=c 85. uneori şi temperate şi reci. subecuatoriale. Coteţ. c) Suprafeţe structurale şi glacisuri. c) În timpul suprafeţelor S II – S IV. b) Un inselberg. R=b 82. Coteţ. villafranchian. getice. moldave şi subcarpatice. Cucu. piemonturile din depresiunile intracarpatice şi piemonturile din câmpii. c) Un atol. R=a 81. periglaciare şi de glacisuri. c) În Podişul Getic. periglaciare. Pedimentele au fost sesizate. c) Pericarpatice. b) În timpul Suprafeţelor medii carpatice şi în pleistocen. Gâştescu. c) Dobrogea de Nord şi Centrală. Mihăilescu.77. b) Aride şi semiaride. b) Dobrogea de Sud şi Câmpia Română. c) Temperate şi periglaciare. Care au fost principalele etape (faze) de formare a piemonturilor în Neozoic? a) Acvitania – burdigalian. ecuatoriale. b) Posea. Coteţ. b) Hercinic. Pedimente şi inselberguri tipice au fost identificate în: a) Dobrogea de Sud şi pe litoral. Pedimentele se formează sub următoarele tipuri de climate: a) Ecuatoriale şi subtropicale. R=a 86. b) Cueste şi terase. prin studiu. villafranchian şi mai puţin în cuaternar. b) Carpatice. semiaride. sarmaţian. periglaciare. R=c 79.. Fazele de formare a glacisurilor din România au fost: a) În timpul pediplenei carpatice şi în holocen. Băcăuanu.

R=b 96. c) Dealurile de Vest. b) Podişul Someşan şi Podişurile Transilvaniei. R=b 98. monoclin. Subcarpaţii Transilvaniei au ca model general următoarele elemente: a) Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. c) Culmi de tip muscele şi depresiuni de eroziune de contact. R=a 94. Unde se găseşte cel mai extins relief de cueste şi văi subsecvente ? a) În Subcarpaţi. Câte şiruri de depresiuni se găsesc în Muscelele Argeşului? a) Un şir. c) În Podişul Mehedinţi. cute solzi. Relieful tectono-structural cel mai important se află în: a) Carpaţi. b) O depresiune epigenetică. Relieful structural cel mai extins din România se găseşte în: a) Carpaţi. R=b 93. Subcarpaţii Transilvaniei. pinteni montani. R=a 97. c) Podişul Someşan. cute diapire. Subcarpaţii Curburii au: a) Două subsectoare structurale. c) Culmi de anticlinal. c) În Munţii Apuseni. pinteni. falii. b) Trei şiruri. sunt: a) Brahianticlinale. cuvete. c) Podişuri. pinteni. c) Cuvete. Complicaţiile structurale din Subcarpaţi. R=c 90. b) Subcarpaţi. b) Podişuri. Subregiunile structural-morfologice ale Podişului Transilvaniei sunt: a) Podişul Someşean. Unde se găsesc reliefuri de tip bloc-faliat ? a) În Subcarpaţi. şariaje. Depresiunea Nalbant este: a) O butonieră. R=a 91. şariaje. brahianticlinale. Câmpia Transilvaniei. R=c Relieful structural 89. c) Două şiruri. Podişul Târnavelor. Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei. Modelul general al Subcarpaţilor se compune din următoarele elemente: a) Culmi de anticlinal. R=c 92. c) O pediplenă. falii. faţă de modelul general. b) Culmi de anticlinal şi depresiuni de sinclinal. culmi de monoclin şi depresiuni de eroziune.88. inversiuni de relief. b) Cuvete. b) În Podişul Moldovei. R=b 95. c) Patru subsectoare structurale. culmi de pinteni montani şi depresiuni de sinclinal. b) Culmi de sinclinal şi depresiuni de anticlinal. R=b 248 Universitatea SPIRU HARET . b) În Podişul Moldovei. b) Trei subsectoare.

reliefurile cristaline. Nera. Care dintre formele structurale de mai jos sunt caracteristice pentru Apuseni? a) Sectoare de văi epigenetice. c) Opt. Timişul. relieful loessian. c) Peneplene fosile cu inselberguri şi văi antecedente. clipe calcaroase. b) Trei. măguri de fliş. R=a 249 Universitatea SPIRU HARET . culmi. Ce văi se dirijează pe despicătura longitudinală a Meridionalilor şi Munţilor Banatului? a) Lotrul. Cerna. Jiul de Est. b) Horsturi şi grabene. b) Două depresiuni şi trei culmi deluroase. relief calcaros. c) Patru depresiuni. reliefuri faliate. Jiul de Vest. alunecările de teren. R=b 102. c) Patru. văi antecedente. carstul. c) Alunecările de teren. b) Sectoare de văi epigenetice. suprafeţe de eroziune. cuestele. R=a 103. carst. c)Masive calcaroase. Care tipuri de reliefuri petrografice impun adevărate peisaje geomorfologice ? a) Carstul. R=c 105. versanţi abrupţi. conuri vulcanice. 1% metamorfice şi 14% vulcanice. c) Văi epigenetice. Suprafeţele ocupate de tipurile principale de roci care apar la zi în România deţin următoarea pondere: a) 85% sedimentare. b) Lotrul. R=a 106. R=a 101. Câte fâşii sau aliniamente morfostructurale au Carpaţii Orientali ? a) Patru. trei culmi principale şi un culoar de contact. Câte şiruri morfostructurale au Carpaţii de Curbură? a) Două. 10% metamorfice şi 5% vulcanice. Cerna. R=a Relieful petrografic 104. b) Masive conglomeratice. două culmi principale şi un culoar de contact. b) 85% metamorfice. abrupturi marginale. Tismana. R=a 100. reliefurile monocline. Jiul de Est. c) Lotrul. măguri vulcanice. suprafeţe de eroziune în trepte. Jiul. Jiul de Vest.99. Care sunt formele petrografice specifice cristalinului din platforme ? a) Peneplene şi pediplene. b) Şapte. culmi. versanţi abrupţi. 10% sedimentare şi 5% vulcanice. Subcarpaţii Moldovei au următoarele elemente morfostructurale: a) Trei depresiuni. Formele petrografico-cristaline specifice Carpaţilor sunt: a) Masive de diferite forme. b) Carstul. c) 85% sedimentare. R=a 107.

clippe. c) Doline. c) Câmpia de Vest. Bucegi. Ciucaş. R=b 116. clippe. Cloşani. b) Creste şi culmi calcaroase. doline. Principalele reliefuri pe conglomerate se găsesc în: a)Bucegi. Cheile de pe râurile Cerna. Ciucaş. Scărişoara. Topolniţa. Scărişoara. Ponicova. Ceahlău. lapiezuri. R=c 113. R=b 110. R=a 109. c) Câmpia de Vest. R=c 250 Universitatea SPIRU HARET . Cel mai dezvoltat carst pe sare se găseşte la: a) Platoul Meledic. b) Munţii Codru-Moma. b) Lapiezuri. creste. Teremia şi Curtici) se găsesc în: a) Câmpia Olteniei. bare. Formele principale carstice. Cioclovina. văi oarbe. Exocarstul se compune din: a) Lapiezuri. măguri sau cornete. b) Rarău. Galbenul. Următoarele câmpuri carstice (Padiş. doline. polii. R=b 114. chei. Următoarele peşteri se găsesc în Apuseni: a) Vântului. polii. Podişul Someşan. b) Carpaţii Meridionali. stalactite. Urşilor. Bucegi. Următoarele câmpuri de nisipuri (Valea lui Mihai. c) Flişul din Apuseni. Lumea Pierdută. Carstul fosil din România se găseşte în: a) Câmpia Română. Cel mai dezvoltat relief pe gresii se găseşte pe: a) Flişul cretacic din Orientali. c) Bucegi. c) Sovata – Praid. Olteţul şi Bistriţa se găsesc în: a)Munţii Banatului. Zece Hotare şi bazinul Roşia) se găsesc în: a) Munţii Banatului. lapiezuri. c) Creste şi culmi.108. Sohodol. c) Munţii Apuseni. sunt: a) Masive calcaroase. b) Câmpia Bărăganului. b) Slănic – Prahova. zise şi calcaroase. c) Munţii Apuseni. Focul Viu. chei. platouri. crovuri. bare. doline. c) Vântului. b) Câmpia Olteniei. R=a 115. Izvorul Tăuşoarelor. polii. b) Meziad. Ceahlău. R=b 112. platouri. R=a 111. c) Penteleu. Cele mai întinse reliefuri pe nisipuri se găsesc în: a) Bărăgan. b) Flişul pelaogen din Orientali şi Curbură. R=a 117. R=b 118. platouri. b) Munţii Apuseni şi Subcarpaţii. Dobrogea de Sud.

Câmpia Moldovei. b) Orogenezei austrice. Vulcanismul neogen a realizat vulcani în următoarele unităţi: a) Căliman-Harghita şi Munţii Măcinului. Unde. de tasare şi sufoziune. c) Subducţiei orogenezei laramice. Pe care din următoarele subregiuni se găsesc foarte multe alunecări ? a) Câmpia Transilvaniei. b) Batolite. b) Câmpia Moldovei. Câte faze de reactivare şi declanşare a alunecărilor au provocat despăduririle antropice ? a) O fază. R=a 122. R=a 120. c) Vulcani activi. c) Oaş-Harghita şi Munţii Metaliferi. Podişul Getic. Rocile vulcanice mezozoice s-au pus în loc în rifturile carpatice sub formă de: a) Ofiolite şi diabaze. planeze. R=c 251 Universitatea SPIRU HARET . Podişul Mehedinţi. Subcarpaţii Curburii. b) Conuri. forme carstice. b) Câmpia Română. Câmpia de Vest şi Câmpia Transilvaniei. alunecări. vulcani noroioşi. Podişul Moldovei. vulcani noroioşi. b) Alunecări. depresiuni şi pe cristalin. c) Câmpia Moldovei. c) Lacolite. Câmpia de Vest. fluviatil. b) Oaş-Gutin-Ţibleş şi în Munţii Banatului. c)Alunecări. c) Trei-patru faze. R=b 126. stinşi şi reziduali. cratere. platouri de lave. c) Vulcanite neogene. lacolite. De câte categorii şi vârste sunt relieful vulcanic şi cel impus de rocile vulcano-magmatice din România? a) Preneogen (ca relief petrografic) şi neogen – ca relief vulcanic. granite şi andezite. b) Banatite. Câmpia Română. Banatitele (roci acide) s-au pus în loc în faza: a) Rifturilor carpatice mezozoice. Podişul Moldovei. Ce tipuri de reliefuri se dezvoltă pe argile şi marne ? a) De ravenare. există cele mai multe alunecări ? a) În flişul paleogen şi în depresiuni. R=a 127. R=a 125. Dobrogea de Sud. Cele mai întinse suprafeţe cu loess se găsesc în: a) Câmpia Română. R=c 121. Dobrogea. c) În flişul paleogen. R=c 128. c) Câmpia de Vest. b) În flişul cretacic şi pe formaţiuni mezozoice. filoane exhumate. cratere şi planeze. R=b 123. platouri de aglomerate. ravenări. R=b Relieful vulcanic 124. b) Două faze. Resturi ale ciclurilor vulcanice hercinice şi prehercinice se întâlnesc sub formă de: a) Conuri. Dealurile Crişanei.119. în Carpaţi. Câmpia Transilvaniei.

b) Igniş. Someş. sunt: a) Siretul. Argeş. Ţibleş. Primele patru văi ca lungime pe teritoriul României sunt: a) Mureş. b) Gutin. R=a 252 Universitatea SPIRU HARET . Siret. b) NE-SV. b) 2.129. Următoarele depresiuni sunt de baraj vulcanic: a) Ciuc. R=c 140. Siret. c) Siretul. Olt. Căliman. Gurghiu şi Ţibleş. Gurahonţ. Argeş. Dunărea are o pantă de curgere în România de: a) 1. R=c 132. b) Muntele Igniş. ca relief. Brad-Hălmagiu. Prut. Ţibleş. dominant. Bârgău. Metaliferi şi Oaş.065‰. Care dintre următoarele tipuri de vulcani noroioşi au con şi crater? a) Bolboroşi. Adâncimea fragmentării produse de văi oscilează între: a)0-1000 m. Prut. platouri de aglomerate) se găsesc în: a) Ţibleş. b) Oaş. Mureş. c) N-S. Interfluviile principale din Carpaţii Orientali se dirijează. Bozovici. c) 0. c) Gloduri. c) Căliman.070‰. c) 0-2000 m. Oaş. R=a 133. Oltul şi Prutul. Gutin. Someşul şi Argeşul. R=a 136. Vulcanicii Nordici cuprind următoarele masive: a) Oaş. Braşov.030‰. R=a 139. b) Zalţe. b) Ciuc. Unul din masivele vulcanice de mai jos este platou vulcanic: a) Igniş. Primele trei bazine hidrografice ca mărime sunt: a) Siret. Măguri multe de tip neck se găsesc în: a) Munţii Lăpuşului. Următoarele forme (cratere. c) Munţii Lăpuşului. Lăpuş. R=b 137. astfel: a) NV-SE. Bârgău. Olt. b) 0-800 m. R=a 131. R=a 134. Gutin. R=b 138. c) Prut. Lăpuş. Ţibleş. Mureşul şi Someşul. b) Mureş. R=b 130. Olt. Someş. b) Olt. Căliman şi Harghita. Olt. Mureş. Prut. b) Oltul. c) Siret. c) Gutin. Gheorgheni. c) Gheorgheni. planeze. R=b Relieful fluviatil 135. Gheorgheni. Igniş. Cele mai complexe bazine hidrografice. c) Harghita.

din câmpia cu acelaşi nume. c) O suită de captări. b) Munţii Trascăului. R=a 150. R=a 143. R=a 145. b) O captare. etapa villafranchiană se caracteriza prin: a) Oscilări ale râurilor pe conuri piemontane. În Carpaţii flişului. c) Bârlad.141. au curs iniţial: a) Crişul Repede şi Crasna. c) Existenţa Dunării ca principal colector. c) Colţii Trascăului. R=b 144. c) Cele de 100-130 m. b) Antecedenţă. c) Mara. c) Târnava Mare. b) Antecedenţă. Arieşul superior şi văile afluente pe stânga Arieşului au curs iniţial peste: a) Munţii Metaliferi. văile principale transversale s-au format prin: a) Captare. Pe valea Ierului. b) Someşul şi Tisa. R=b 147. c) Câmpii. c) Someşul şi Barcăul. Care terase corespund cu nivelurile carpatice de vale? a) Cele peste 100-130 m. c) Epigenie. b) Climatice. b) Cele sub 100-130 m. c) Epigenie. c) Eustatică. Care din următoarele râuri actuale s-au format prin captări? a) Vaserul. b) Podişuri. Crişul Repede s-a format prin: a) Antecedenţă. R=a 153. R=c 146. R=a 148. Geneza teraselor din munţi şi Subcarpaţi este dominant: a) Tectonică. R=a 253 Universitatea SPIRU HARET . Trecerea Dunării prin Defileu spre Câmpia Română s-a făcut prin: a) Captare. R=b 142. Dunărea a ajuns iniţial. până la: a) Olt. b) Iza. Versanţii convecşi-concavi domină în: a) Munte. Terasele din depresiunile Făgăraş şi Sibiu sunt dominant: a) Tectonice. R=a 151. c) Brăila. b) Mostiştea. b) Prut. b) Climatică. R=b 149. R=b 154. b) Someşul. Care este cel mai vechi râu din Depresiunea Transilvaniei ? a) Mureşul. Hidrografia iniţială din Câmpia Moldovei curgea dominant spre: a) Siret. la terasa 5. În evoluţia hidrografiei. c) Eustatice. R=b 152. b) Formarea actualelor terase.

b) Câmpiile de subsidenţă. glacisurile. pleistocen şi holocen. Unde se găseşte cel mai mare număr de terase? a) În majoritatea podişurilor şi pe majoritatea văilor principale din munte. b) 30-35 m şi 55-60 m. R=a 156. R=c 254 Universitatea SPIRU HARET . b) Supraglaciar. păturile de dezagregări. c) În câmpiile piemontane. b) În Dobrogea şi câmpiile de subsidenţă. petrografice şi piemonturile. b) Loessul. c) Gresiile. argilele şi loessul. După relieful glaciar moştenit. cuaternarul se subîmparte în: a) Preglaciar. R=a 162. b) În günz. b) Pleistocen şi holocen. b) Formelor glaciare. de tundră şi pădure de molid. loessoidele. loessului. R=a 164. R=b 159. c) În Bărăgan. c) Pliocen. R=b 165. c) Câmpiile de glacis. c) 15-25 m şi 130-150 m. c) Pasadenă.155. Bălţile Dunării (Ialomiţei şi Brăilei) sunt lunci: a) Dezvoltate simetric faţă de fluviu. c) Supraglaciar. de tundră şi pădure de molid. Ce tipuri de depozite superficiale au fost moştenite din glaciar? a) Terasele. R=c Condiţiile generale ale modelării în cuaternar 160. glaciar şi postglaciar. c) Limitate la exterior de braţe dunărene. Etajele morfoclimatice din Carpaţi în timpul würmului erau: a) Periglaciar. periglaciare şi suprafeţelor de nivelare. Condiţiile climatice şi tectonice cuaternare sunt importante pentru a explica geneza: a) Formelor structurale. păturilor de dezagregare. R=a 158. Terasele reper au următoarele altitudini: a) 30-35 m şi 95-110 m. piemonturile. Când au existat gheţari în Carpaţi? a) În würm. periglaciare. Luncile cele mai late sunt în: a) Câmpiile piemontane. nisipurile eoliene. c) Formelor glaciare. b) Valahă. Unde lipsesc terasele tipice ? a) În câmpiile piemontane. c) În mindel. În ce fază tectonică s-au înălţat Carpaţii peste limita zăpezilor veşnice ? a) Rhodanică. R=b 161. teraselor. glaciar şi periglaciar. R=b 163. b) În Subcarpaţi şi Dealurile de Vest. marnele. b) Dezvoltate asimetric faţă de fluviu. R=b 157.

R=b 170.). c) Pentru că Marea Neagră nu a avut legătură cu Atlanticul. c) Înălţarea Carpaţilor în faza pasadenă şi răcirea climei în würm.n. c) În maximum glaciar al würmului. În ce faze eustatice nivelul Mării Negre coincidea cu nivelul Oceanului Planetar ? a) Când comunica cu Mediterana şi aceasta cu Atlanticul. dominant. b) Pentru că au fost erodate. c) În transgresiunea würmiană. R=a 167. litoralul.000 – 25. În timpul cuaternarului. Când a avut loc cea mai puternică transgresiune a Mării Negre ? a) În transgresiunea neolitică. Dunărea inferioară a avut cea mai mare lungime ? a) Când a pătruns peste Porţile de Fier. c) De uscat în înălţare.).000 î. în depresiunile Gheorgheni. Burnasul. Câmpia Siretului inferior. b) În holocen.e. c) Carpaţii Orientali şi de Curbură. Care au fost cauzele instalării gheţarilor în Carpaţi ? a) Răcirea climei în cele patru faze glaciare alpine. În ce fază evolutivă.n. la + 10 m (+ 500 la 2000 ani). În ce fază albia Dunării din Câmpia Română de Est şi din Deltă a fost cea mai adâncă ? a) În prezent. c) În holocen. R=a Relieful glaciar 175. R=b 168. c) Când era o mare total închisă. R=c 174. la + 130 m (între 15. Câmpia Olteniei. b) Depresiunile Transilvaniei şi Braşovului. b) Fluvio-mlăştinos subsident. b) În transgresiunea valahă. În ce fază glaciară nivelul Mării Negre coborâse la minus 130 m ? a) În würm.166. următorul regim morfogenetic: a) Lacustru. Podişul Getic. R=c 255 Universitatea SPIRU HARET . Ciuc şi Braşov a existat. Care unităţi se înalţă în prezent cu 1. R=b 173. R=a 172. c) Câmpia Titu-PucheniSărata. la + 5 m. Depresiunea Braşov. R=a 169. b) În holocen. b) Când comunica cu Mediterana şi cu Caspica. (5000-1000 ani î. c) În riss. De ce nu există terase marine evidente pe litoralul românesc ? a) Pentru că nivelul mării a fost în permanenţă mai scăzut decât + 4-5 m actual. R=a 171. b) La maximum würmian.5 mm/an ? a) Apusenii şi Podişul Moldovei. b) Răcirea climei în holocen. b) Depresiunea Panonică.e. Care unităţi sau regiuni sunt subsidente în prezent ? a) Depresiunea Braşovului.

dar nu au lacuri glaciare: a) Bucegi. b) Sârcu. c) Posea. b) Retezat. alpin. b) 1600-1700 m în S şi 1800-2000 m în N. R=a 181. Gheţari de platou au existat în: a) Muntele Borăscu. N. c) Făgăraş. R=a 183. Niculescu. c) Posea. R=b 182. Limita morenelor frontale cobora până la: a) 1300-1400 m în sudul Carpaţilor Meridionali şi 800-1100 m în nord. Următoarele văi glaciare (Nucşoara. R=b 184. c) Rodna. c) Interfluvii netede. c) Rodna. Ţarcu. R=b 177. R=a 178. R=c 256 Universitatea SPIRU HARET . R=b 180. b) Umeri periglaciari. Cu studiul glaciaţiunii carpatice s-au ocupat: a) Martonne. R=a 179. Valeria Velcea. Rădulescu. Posea. alaskian. Au circuri. Complexele de văi şi circuri glaciare Lala. Sawicki.176. pirinean. b) Pirinean. Muntele Mic. b) Rodna. R=c 186. c) Şureanu. Zănoaga şi Slăveiul se găsesc în: a) Ţarcu. Râul Bărbat) se găsesc în: a) Munţii Făgăraş. Limita zăpezilor veşnice în timpul glaciaţiunii carpatice se situa la: a) 1800-2000 m în S şi 1600-1700 m în N. c) 2000 m în Meridionali şi 1700 m în nord. Bihor. de platou. complexe alpine. Zăvoianu. c) Parâng. b) Retezat. b) Sârcu. c) Suspendat. Borăscu. Bucura. b) Munţii Maramureş. complexe alpine. Niculescu. R=a 185. Tipurile de gheţari instalaţi în Carpaţi erau: a) De calotă. Ineu şi Buhăiescu se găsesc în: a) Făgăraş. alpin. b) 1800 m în sudul Meridionalilor şi 1600 m în nord. Custurile sunt: a) Forme glaciaro-periglaciare. c) 1500 m în S şi 1300 m în N. b) Retezat. Cine a demonstrat existenţa unei singure faze glaciare. Mehedinţi. Bucegi. c) Rodna. în Carpaţi ? a) Martonne. Sârcu. Cele mai multe lacuri glaciare sunt în: a) Făgăraş. cu trei stadiale. Lăpuşnic. Făgăraş. b) Retezat. R=b 187.

excavaţiuni lacustre. b) Excavaţiuni lacustre. R=a 192. de sud şi de vest. R=a 190. mările de pietre. c) Moldavă. Când au existat medii periglaciare în România ? a) În interglaciare. de alunecare. R=b 257 Universitatea SPIRU HARET . transilvană. R=a 194. semipâlnii nivale. R=b 191. scochine. Care au fost regiunile extracarpatice periglaciare de pe teritoriul României? a) Moldavă. c) Înălţimi peste limita zăpezilor veşnice. După procesele periglaciare şi după rocă. Periglaciarul din timpul würmului s-a extins în: a) Etajul alpin actual. Periglaciar actual există în: a) Etajul alpin. c) Etajul conifere-foioase. c) Numai în faza würm. b) Etajul deluros şi muntos. c) Involuţii. Următoarele forme sunt de natură nivală: a) Scochine. a Câmpiei Române. R=c Relieful periglaciar 189. R=c 193. formele periglaciare se grupează astfel: a) De dezagregare criogenă. scochine. în/sau pe roci moi. sfincşi. b)Temperaturi sub 00C şi precipitaţii multe. b) Cu etajul supraglaciar. R=c 195. c) Şei de transfluenţă. din etajul alpin. nivale. b) Căliman. R=a 197. soluri poligonale. Cu ce etaj pleistocen poate fi echivalat. pene. b) De dezagregare. Care fenomene conduc la instalarea unui mediu periglaciar ? a) Temperaturi sub 00C şi precipitaţii reduse. potcoave nivale. roci mutonate. b) Babele. lentile solifluidale. sfincşii. de sud şi dobrogeană. nici măcar incipienţi: a) Maramureşului. pungi.188. c) De alterare. R=a 196. b) Etajul coniferelor. culoare de avalanşe. etajul actual alpin ? a) Cu etajul periglaciar detritico-nival. c) Ciucaş. b) În toate fazele glaciare alpine. ca denumire. c) Peste toată ţara. de vest. de versant. c) Cu etajul periglaciar de contact. de acumulare. potcoave nivale. Următorii munţi nu au avut gheţari. b) Moldavă. Structurile periglaciare păstrate ca urme sunt: a) Molisolul şi pergelisolul. dobrogeană.

b) Capul Singol şi Vama Veche. R=c 207. c) Fluvio-marine. suprapuneri şi legături genetice impuse de oscilaţiile nivelului Mării Negre. R=a 206. c) Delta fluviatilă. c) Capul Dunavăţ şi Capul Singol. plaja. b) Faleza activă. Faleza românească se întinde între: a) Capul Dunavăţ şi Vama Veche. b) Cordoanele litorale. Între Deltă. R=c 204. delta maritimă şi limanurile maritime. Cele mai multe şi mai înalte capuri se găsesc în cadrul? a) Falezei active din sud. R=c Relieful litoral şi platforma continentală 199. c) Toate trei s-au format în timpul glaciarului würm.198. Cu cine se asemăna. plaja. Ce formă de relief are în componenţa sa straturi de loess şi soluri fosile? a) Plajele. b) Capul Singol şi Vama Veche. complexele lagunare. mediul periglaciar din regiunea transilvană ? a) Cu regiunea moldavă. c) La sud de Constanţa. R=a 201. c) Prodelta şi grindurile litorale. Litoralul submers se compune din: a) Plaja submersă. plaja emersă. versantul litoral. b) Plaja submersă. limanurile marine şi prodelta. R=b 205. Litoralul românesc cuprinde: a) Faleza. glacisul litoral. c) Falezele. c) Lacul Razelm şi Vama Veche. versantul litoral. conform urmelor de loessuri şi loessoide. R=b 200. c) Plaja submersă. R=c 258 Universitatea SPIRU HARET . b) Cu regiunea sudică. plaja şi lagunele. b) Fluvio-marine şi fluviatile. litoral şi platforma continentală există următoarele interdedependenţe: a) Au limite comune. R=c 202. b) Prezintă tranziţii. faleza moartă şi prodelta. frontul deltei ± prodelta. b) Glacisul litoral şi cordoanele litorale. faleza activă. cordoanele litorale. Care dintre următoarele forme sunt submerse: a) Frontul deltei şi prodelta. c) Cu regiunea de vest. b) Falezei moarte. Limanurile sunt de următoarele tipuri: a) Fluvio-marine şi fluvio-lagunare. prodelta şi cordoanele litorale. R=a 203. Faleza moartă sau în conservare se întinde între: a) Capul Dunavăţ şi Vama Veche. fluvio-lagunare şi fluviatile.

Munţii Aninei. c) Prin forma de relief situată în spatele liniei de ţărm. Moşoaia. R=a Resursele naturale de bază 214. Asău. Cozla. deltă fluviatilă. Prin ce se justifică împărţirea ţărmului românesc în ţărm deltaic. fondul funciar. Hulubeşti. Următoarele localităţi se găsesc în Câmpia de Vest: a) Zătreni.208. Teritoriul Deltei a trecut prin următoarele stadii: a) Estuar. Moineşti. Sahalelor şi Pardinei. vegetaţia. „Grindul” Chilia reprezintă: a) O grădişte continentală. c) Holocen. b) Glaciarul Würm. b) Lagună. c) Frontul deltei. Deltele formate de braţul Chilia sunt: a) Chilia. c) Berbeşti. R=b 212. c) Gaz metan. Delta maritimă şi delta fluviatilă. Siutghiolul este: a) Liman. c) Chilia. b) Petrol. R=a 215. Alunu. R=c 218. apele. b) Prin geneza liniei de ţărm. b) Biled. R=b 209. Dranov şi Pardinei. deltă fluvio-marină. R=b 217. golf-liman. Zemeş. deltă tip Mississippi. b) Comăneşti. energia solară. Huila se găseşte la: a) Petroşani. R=a 211. Nadeş şi Copşa Mică se extrage: a) Gaz de sondă. ţărm lagunar şi ţărm cu faleză ? a) Prin formele de relief pe care se suprapune. c) Un grind fluviatil. Satchinez. Delta Dunării a început să se formeze în: a) Pleistocen. deltă fluviatilă de tip Mississippi. Resursele de bază ale ţării sunt: a) Energetice. hidroenergia. Variaş. relieful. Şotânga. minerale şi minereuri. b) Someşul Mic. c) Cărbunii. Hidrocentrala de la Gilău se găseşte pe: a) Someşul Cald. R=c 213. prodeltă. b) Deltă secundară. energia atomică. apa. Ţebea. c) Tazlău. R=b 259 Universitatea SPIRU HARET . R=a 216. c) Estuar. c) Someşul Mare. b) Chilia. La Bazna. hidrocarburile. b) Aerul. deltă secundară şi deltă marină. b) Un grind maritim. R=c 210.

Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei stau sub influenţa maselor de aer: a) Estice şi sudice. c) Subzone climatice. deltaic. al culoarelor de vale. Subtipurile de mediu carpatic sunt următoarele: a) Alpin. de deal. moldav. c) Stepă. urban. de podiş. b) Munte înalt. La Ghelari. c) Nisip cuarţos. R=b 225. c) Minereu aurifer. R=b 226. bănăţean. b) Zone climatice. marin. c) Mediul de pădure. R=c 220. Rolul de baraj oroclimatic al Carpaţilor impune în exterior: a) Etaje climatice. Roşia Montană şi Şuior se exploatează: a) Cupru. R=b 229. Teliuc şi Băişoara se găseşte: a) Cupru. de câmpie. c) De munte. c) Baltice şi estice. c) Suport şi element. R=b Relieful – substrat al mediului natural şi al activităţilor umane 222. aerian. de deal. Mediile intens transformate de om (antropizate) din România sunt: a) Păşunile. rural. deltaic. de pădure cu foioase. Relieful este suport sau element primar al mediului ? a) Suport. b) Element de mediu. b) Mediul temperat-continental. de depresiune. dobrogean. de conifere. faţa şi dosul muntelui. subteran. de câmpie. b) Bauxită. b) Mangan. terestru. R=c 223. c) Carpatic. munte jos. Categoriile de mediu natural din România sunt: a) Terestru. de depresiune. de câmpie. R=c 221. c) Regiuni climatice. b) Cărbune brun. de munte. fâneţele. b) Stepic. Ca element de mediu. subcarpatic. transilvan. În cadrul mediului terestru din România domină: a) Mediul carpatic. b) Acvatic. apusean. relieful determină: a) Etaje morfoclimatice. La Dobreşti. c) Oriental. R=a 230. b) Scandinavo-baltice. estice şi vestice. litoral. subteran. agricol. R=b 260 Universitatea SPIRU HARET . podgoriile. Zece Hotare şi Ohaba Ponor se găseşte: a) Fier. R=a 224. R=c 227.219. marin. La Săcărâmb. Tipurile principale de mediu natural pe teritoriul României sunt următoarele: a) Montan. b) Zone climatice. b) Agricol. meridional. c) Fier. R=a 228. munte mediu şi jos. rural.

Subcarpaţii Buzăului şi Prahovei sunt dominaţi de vânturi: a) Din est. b) De deal şi depresiune. aşezările sunt fixate pe: a) Culmi. c) De munte jos. R=c 242. b) Sud. În Munţii Poiana Ruscăi. R=b 243. Maramureş. c) Stă sub influenţe de aer vestic. b) Muntele Mare.231. c) De foehn. Muntele Nemira este afectat relativ des de mase de aer: a) Vestic. R=a 232. Inversiuni puternice de temperatură se produc în: a) Defileul Oltului. b) Continental-estice. R=c 233. Ciuc. c) De depresiune şi vale. Gheorgheni. b) Depresiunea Vatra Dornei. În Depresiunea Soveja coboară coniferele deoarece: a) Stă sub influenţa foehnului. b) 9-100C şi 600 mm. R=b 235. Borsec. c) Vest. Depresiunile subcarpatice getice şi de curbură se caracterizează prin următoarele temperaturi şi precipitaţii anuale: a) 7-80C şi 700 mm. c) Văi. R=a 238. gorun. c) Fag. c) Vestice şi baltice. „faţa muntelui” se află spre: a) Nord. c) Depresiunea Braşov. nord-estice şi vestice. nord-estice şi baltice. R=b 239. b) Gheorgheni. Borsec. Climat de depresiune în Carpaţii Moldo-Transilvani se găseşte în: a) Bilbor. b) Versanţi. b) Fag şi conifere. R=c 261 Universitatea SPIRU HARET . cer. c) La Stâna de Vale. R=a 236. Mediul subcarpatic are două subtipuri: a) De culme şi versant. b) Sudic. R=a 240. Cea mai mare cantitate de precipitaţii cade în: a) Bihor. R=b 241. c) Estic. c) 8-90C şi 800 mm. Subcarpaţii Moldovei sunt afectaţi de mase de aer: a) Continental-estice. b) De deal jos. În Carpaţii Meridionali. Gheorgheni. Vârful Chiciora din Muscelele Argeşului are un climat: a) Subcarpatic. R=c 234. c) Bilbor. Comăneşti. Ciuc. Comăneşti. R=c 237. b) Stă sub influenţa vânturilor de nord-est. b) Din vest. Vatra Dornei. La poala Munţilor Apuseni se găsesc păduri de: a) Fag.

R=c 253. Depresiunea Elan are un mediu natural de: a) Pădure. b) În două. Podişul Babadag are un mediu de: a) Pădure de stejar. Podişurile României se includ într-o singură regiune climatică. Podişul Mehedinţi are soluri: a)Foarte bune. b) Câmpiile de glacis. R=b 246. R=a 252. subsidente împreună cu luncile. c) De deal şi de versant.244. c) Sărace. tabulare. R=a 245. R=b 251. b) Bentos animal. c) Piemontane. R=a 249. R=b 255. b) Pădure de fag. de: a) Carpaţi. c) Este o câmpie. b) Făgăraş – Sibiu. b) Bune. Climatul şi mediile de podiş sunt influenţate. c) Bănăţene. b) Stepă. b) Funcţia agricolă a subregiunii. R=c 262 Universitatea SPIRU HARET . R=a 254. c) Câmpiile subdeluroase. În mediul pelagic al platformei litorale se dezvoltă: a) Bentos vegetal. Tipurile genetice de câmpii care au influenţă în ce priveşte mediul lor local sunt: a) Câmpiile subdeluroase. Suportă influenţe submediteraneene mediul dealurilor: a) Silvaniei. R=a 256. c) Silvostepă. în două sau în mai multe? a) În mai multe. c) Într-una singură. de terase. piemontane. b) De subsidenţă. b) Centrii barici externi. R=c 250. Numele de Câmpia Transilvaniei a fost determinat de: a) Climatul de câmpie. c) De Subcarpaţi. b) De stepă şi silvostepă. b) Grindurile. b) Crişene. Întinderea cea mai mare în Câmpia de Vest o are unul din tipurile de câmpii următoare: a) Câmpiile de glacis. R=a 247. Mediile naturale ale podişurilor sunt de următoarele tipuri: a) De deal. dominant. de glacis. c) Plancton şi necton. Cele mai întinse suprafeţe din Deltă le reprezintă: a)Depresiunile. de depresiune şi vale. c) Silvostepă. R=b 248. c) Huedin – Agriş. piemontane. Care dintre aliniamentele depresionare au un mediu mai cald ? a) Secaş – Alba Iulia – Turda. c) Braţele fluviatile şi gârlele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful