SET SOAL SELIDIK: PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN LATIHAN GURU PROGRAM LINUS (DIJAWAB OLEH GURU

)

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat daripada tuan/puan terhadap beberapa perkara yang diutarakan di dalamnya. Tuan/puan diminta menjawab semua soalan. Pilih jawapan yang paling tepat pada anggapan tuan/puan bagi kenyataan yang dikemukakan. Segala maklumat tuan/puan akan digunakan untuk penyelidikan dalam STATISTIK DALAM PENYELIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN (PXGZ6102) dan tidak akan dihebahkan kepada mana-mana pihak. Penyelidikan ini diharap dapat meningkatkan mutu pelaksanaan latihan guru program LINUS di negara kita.

Terima kasih kerana menyertai penyelidikan ini. Segala kerjasama tuan/puan amat dihargai.

1

Kategori sekolah Gred A ( ) 2 .BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN Sila isikan maklumat mengenai diri anda dengan melengkapkan ruang kosong atau menandakan (√) dalam petak yang diberikan. Jantina: Lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. Nyatakan mata pelajaran opsyen anda dan pengalaman anda mengajar mata pelajaran tersebut: (i) Opsyen: Bahasa Melayu Matematik Lain-lain ( ( ( (ii) Pengalaman mengajar: )………………_____tahun_____bulan ) ………………_____tahun_____bulan ) ………………_____tahun_____bulan 5. Jenis sekolah SK SJKC SKJT SKMOA ( ( ( ( ) ) ) ) 7. Kategori: Siswazah Bukan Siswazah ( ( ) ) GSTT Lain-lain ( ) _________________ 4. 1. Bilangan kursus yang pernah anda hadiri dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Matematik ( ( ) kali ) kali 6. Umur: ( ) tahun 3.

b) rasa tanggungjawab terhadap kemajuan diri sendiri. 3-Kurang Setuju (KS). 1 PERNYATAAN Secara keseluruhannya LDP LINUS sesuai untuk meningkatkan: a) pengetahuan pengajaran dan pembelajaran. Jenis kelas LINUS yang diajar (tandakan mana yang berkenaan) NUMERASI TAHUN 1 2 LITERASI TAHUN 1 2 LINUS LINUS LINUS Tegar LINUS Tegar LINUS dan LINUS LINUS dan LINUS Tegar Tegar BAHAGIAN B: PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN LINUS Sila nyatakan pandangan anda terhadap pernyataan berikut dengan membulatkan nombor pilihan mengikut Skala Likert berikut: 1-Sangaat Tidak Setuju (STS). Pengurusan LDP LINUS sesuai dari aspek: a) penginapan peserta kursus b) bilik/dewan kursus dijalankan c) makan dan minum di tempat kursus d) jadual kursus yang disediakan. 5-Sangat Setuju (SS) Bil. Lokasi sekolah: Bandar ( ) ) ) Luar Bandar ( Pedalaman ( 9.Gred B SKM ( ( ) ) 8. 4-Setuju (S). 2-Tidak Setuju (TS). e) kemahiran merangka Rancangan Mengajar Tahunan/Harian. c) rasa tanggungjawab terhadap kemajuan individu murid. 3 STS TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 . d) kemahiran merancang aktiviti/ strategi pengajaran yang berkesan. f) kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

1 2 bersesuaian untuk diaplikasi dalam P&P. bersesuaian untuk diaplikasi dalam P&P. d) konsep “Pengabungjalinan Kemahiran” yang 1 2 diterapkan. 1 2 f) peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1 2 (TMK) yang digunakan. 1 2 c) aktiviti yang dicadangkan dapat dijalankan dalam 1 2 tempoh masa yang ditetapkan. Tempoh kursus untuk mencapai objektif yang 1 2 ditetapkan b) Penggunaan sumber/ bahan rujukan. Aspek berikut telah dilaksanakan dengan berkesan semasa LDP ini diadakan: a) Stratagi program latihan dari segi: 1 2 i. e) konsep “Pengulangan” yang diterapkan. b) aktiviti yang dicadangkan mudah dilaksanakan. Kaedah/cara penyampaian 1 2 iii. 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 KS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SS 5 5 5 5 5 BAHAGIAN C: OUTCOME KURSUS 6 Program latihan guru LINUS meningkatkan kompetensi saya dari aspek: a) kemahiran merancang pengajaran dan pembelajaran b) kemahiran berkomunikasi c) pengetahuaan pedagogi d) pengurusan bilik darjah e) kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran f) memotivasikan murid semasa pengajaran dan pembelajaran 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 . c) konsep “Didik Hibur” yang diterapkan. PERNYATAAN STS TS Isi kandungan modul ini berkesan dari aspek: a) konsep pendekatan literasi yang diterapkan 1 2 dalam modul secara bersepadu. 1 2 bersesuaian untuk diaplikasi dalam P&P.3 4 Bil. Peruntukan masa untuk sesi/modul 1 2 ii. 5 e) bahan-bahan kursus yang dibekalkan. 1 2 c) Penggunaan Teknologi Maklumat dan 1 2 Komunikasi (TMK) d) Kelengkapan peralatan bilik kuliah/ tempat kursus 1 2 e) Peralatan Fasilitator yang berpengetahuan 1 2 Kandungan LDP ini berkesan dari aspek: a) kandungan kursus mengikut pemeringkatan 1 2 tahap kesukaran. b) kaedah penyampaian secara berperingkat 1 2 melalui konsep ansur maju.

g) menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran h) mengamalkan unsur-unsur kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran i) pengetahuan isi kandungan LINUS j) kemahiran mengendalikan intervensi LINUS k) kemahiran menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran l) kemahiran mengendalikan kursus dalaman LINUS kepada guru lain di sekolah 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 .