Þelabuhan palLa

ueskrlpsl vldeo
ÞengangkuL lkan darl kapalţ buruh lnl beker[a mengangkuL lkan yang Lelah
dlLangkap oleh nelayan unLuk dlLurunkan ke pelabuhanŦ 8lasanya buruh lnl beker[a
dlsaaL A8k Lldak mencukuplŦ lkan yang dlLurunkan berupa lkan LunaŦ Þara buruh
memperslapkan [arlng unLuk mengangkuL lkan Luna darl kapal yang mendaraLŦ 8uruh
buruh LersebuL lalu mengambll lkan darl palka yang ada pada kapal lalu memasukannya
ke [arlng yang Lelah dlperslapkan LadlŦ !arlng LersebuL lalu dlangkaLŦ Ada buruh yang
berLugas menarlk Lall agar [arlng LersebuL dapaL LerangkaL ke aLas sehlngga
memudahkan proses pemlndahan darl kapal ke LrukŦ lkan yang Lelah dlangkaL
selan[uLnya dlslmpan dalam Lruk unLuk dlanLar ke LempaL pengolahan yang leLaknya
maslh dl pelabuhan LersebuLŦ 8uruh Ŷ buruh bongkar muaL lnl dlsebuL [uga
longshoremanŦ namunţ lsLllah longshoreman leblh mengarah kepada buruh yang
beker[a membongkar muaL kargo dl pelabuhanŦ
SeLelah lkan dlangkuL menggunakan Lrukţ lkan selan[uLnya dlLaruh dalam sebuah
ruangan sebelum dlolah dl pabrlk pengolahanŦ 8uangan LersebuL dlpakal unLuk proses
seleksl lkanŦ Þroses seleksl lkan lnl dllakukan oleh para buruhŦ 8uruh Ŷ buruh LersebuL
memlllh lkan mana yang maslh layak dan lkan mana yang Lelah rusakŦ lkan yang Lelah
rusak kemudlan dlmasukan pada wadah yang Lelah dlperslapkan sebelumnyaŦ
SeLelah lkan dlplllhţ lkan yang layak olah kemudlan masuk ke pabrlk pengolahanŦ
ul pabrlk pengolahan perLama Ŷ Lama lkan LersebuL dlbuang slrlp ekornyaŦ Þeker[aan
pembuangan slrlp ekor lnl dllakukan oleh buruh Ŷ buruh pabrlk dengan cara manual
menggunakan plsau khusus yang Lelah dlsedlakanŦ Selaln slrlp ekorţ lkan Luna LesebuL
[uga dlbuang kepalanyaŦ SeLelah proses pemoLongan kepala dan slrlp ekorţ lkan Luna
LersebuL dlberslhkanŦ Þara buruh memberslhkan lkan Luna lnl secara manualŦ Selaln ada
yang memberslhkan lkan ada pula buruh yang memberslhkan lanLalŦ Selan[uLnyaţ
seLelah proses pemberslhan lkan selesalţ lkan LersebL dlLlmbang dan dlcaLaL boboLnyaŦ
Þeker[aan penlmbangan dan pencaLaLan dlklakukan ole buruh Ŷ buruh pabrlk secara
manualŦ lkan yang Lelah dlLlmbang dan dlbagl dengan beraL yang sama LersebuL
kemudlan dl masukan kedalam ceLaka yang LebuaL darl meLal lalu dlceLak sehlngga
benLuknya seperLl balokŦ lkan yang Lelah dlbenLuk lalu dlslmpan dalam esŦ
Selaln lLu adapula buruh yang beker[a dl pelelangan lkanŦŦŦkLClA1Ann?A AÞA??
ÞalLa adalah koLa yang LerleLak dl sebelah baraL lauL ÞeruŦ ÞalLa adalah lbu koLa darl
provlnsl ÞalLa yang LerleLak dl daerah ÞluraŦ ÞalLa LerleLak 1089 km dl Lenggara Llmaţ
lbukoLa Þeru dan 37 km baraL lauL darl daerah lbukoLa ÞluraŦ
Þelabuhan ÞalLa LerleLak dlsemenan[ungpennlsulla kecll sebelah selaLan dar muluL 8lo
Chlra dengan area 1783 km2Ŧ ÞalLa menghadap ke 1eluk ÞalLa dan Lerllndung darl angln
selaLan oleh Lan[ung yang bernama ÞunLa ÞalLa dan oleh sebuah buklL besar bernama
Sllla de ÞalLaŦ 90km ke arah Llmur selaLan adalah lbukoLa daerah Þluraţ Þlur dan 16 ke
selaLan LerdapaL Chlclayoţ daerah pusaL komerslal wllayah LambayequeŦ ÞalLa
mempunyal populasl 3800 [lwa pada Lahun 1906 dan pada Lahun 2003 Lelah berLambah
men[adl 97Ŧ300Ŧ Þelabuhan palLa Lerkenal dl penduduk peru sebagal rumah darl
Manuela Saenzţ kekaslh darl Slmon 8ollvarŦ uewasa lnl pelabuhan palLa adalah
pelabuhan Lerbesar kellma dl Þeru dan men[adl pelabuhan penLlng bagl conLalnerŦ ÞalLa
LerleLak sangaL sLraLegls dan berada dl daera yang penLlg dl 1eluk paslflkŦ Þelabuhan
ÞalLa merupakan salah saLu darl pelabuhan alaml Lerbarlk dl Leluk Þeru

 f°f f½f f°– ©f ½ f°–f°f° @--9"" 9fff ffff°– f ¾ f fff9 9fff ff f f ½°¾9fff°– f f f9f 9ff f¯ °––ff¯f  f9 f°¯ fff f f f f9f 9 f f°9ff f ¾ ¯ °f°©°–½ °°¾f n¾ f¾ ff° f¯ .

f °–f°f f¯ 9ff¯ °–f f½ @ 9ff f° ° °– ff°–° ¾ ff° f°©°–f°– °f¯f9°f9ff f° ¾ f ¾f °f¯f f 9ff ¯ ff¯¾ ff°f ff f f f9f 9 f° ¾ ff° f½f.

nf f f½¾f¯ ¾ffff¯ f 9ff ¯ ¯½°f½½f¾©f½f ff° f°½f ff° f f¯ f ¯ °©f  9 f f°½ff °f ½ ° ½ ¾ f–f¯f f .f° ff ° f¾ f¯° f f¾f°½ f f°½fff ff ½ f f° ¾f ¯f 9 f°¯ °©f ½ f f°½ °°– f–n°f° 9ff  f¾f°–f¾f –¾ f° f f f ff°–½ °– @ ½f¾€ 9 f f° 9ff¯ ½ff°¾ff¾f f½ f f°ff¯ f 9 .