-

rrt'Ot

n

va
-

L
- - ----____._---

..

---_-_' ~------.

----

-----~----.~}?iCldti~ roiJ3IOa nl. de 9.' l'w. ~ as paS . ..tA?ad9.e ~~Ut tJ?to CO" ca\m'a lj . l • I~.tj i I'V}tt"t~rit. 'e\ (ua\ 'ngremo5 de la 0iL4iente Manera'... • C~U\lt~s~ • L\m~ ~tl~. ro ferJe( n'\ u~ 'Pieza. I • (jrla \\aVlta de ai. ma0a' de ' [}Vla" .-1tv'&I.cuaJo((l de.. ..~lo etilr(. ~ t1Y\z. /' f. Solo c.-r} Iavnarro./ \oillC1t ta. Je :3ro~r. 0e • ~1-amoS' \\\?r. &tCt3WlOS de "arill~ )e 3/9 {L)(laJo5 en 60crn de . ~t}i cOhteleto.ta con e~ l-a~o ~ C£AidtMJ.turaL. ereferent-emen1e q foJadt\ ZiJi oSiViO cualquier-:l -. I E~ m!.e e:\t: . d e \~.(c.. . Stn/i ( n~ s~ flO ~ ~~ I~~ T(1{t.<e..iJ)( 3D a"..ta~s._.' de fJrosov k ?.l l'a "m~ V?J.~ -\. .t. nt'J'? ht(. t1t.\tl~ ~ feraer • L~ \\Y'i\'3S~I' de una' \?it~c\ita COVl eje 1a. Wfl SLJ baSt. \\% . .t~er-a'l Je biCicle1'a.10 q MV\'\.. " Llf1a t~v\-a v'a?o de (Yladera • LM de. fefo.£]1a C1 \~ II YV\t. • (0(30'11 tJrrzjJ<. • tJh • tr~o 1 . 1. t~~ 1 ' f'lIetk Ser V\eJit~1 e\ CU~Qro 10 Oe~lJYIDS hau( e' propu\'Jor Je. "'eja. 0'. ~re~I~DVl.facbra . . • 1ler(aV\'l!en1a5 eara tJolJar.. \~ bici liC£.ttomOvil • O~arrY1a(YlOS la' m~$a" Je Ioilick.

C(~ -a df.. I \a ' rrta~-a I ..-~--~~ .. l-ado I h~t~.ad~GAd_ {e f~ Ifta I red~1-1~Vi\'2tr.Hd.() ~l rY'D{?Utl7Or. ~. eh como t\t rn'avtlK-a "~h1o~ h m'anciD &1. I' I o~tAy {1Aci! i uno aG Ii'? ?fiV1c.-~.e~ ~1acto (OY! o1ro C<-\tX0'. . mOvimiet1io ~I en1rar. In a ckt-aq~Q ae0tlrttVarn(XJ et \ rr(f\ci~(O.6r rrrtawrh .- --=--~-~. . {"' t\t hmadot ammdo-c. '~ '"._-------~---- 0A 1'1I1!~mlV\tt la' rY\ 1Yffi . Ltvl~ c[Jmc. l~ IIl1111~G)"· -F01 e e0 d rrofal0Or _ 4t [~ ~lcJti(QadQfa. l I " ': {unCi Ct1~ r ~ 10 h~rOrt~ f'arte . - l '~ t _.~-------- }- -A&i..e".---_-_--_ _--------. \0'1 tJ'2\\in& y el i"tenor de.. 4t blv(G\et~ I !.u.W '1 CfrO(l'Ztr'(l1 '1 -~.~trlO~ &e t4'l~rfit...fcleJa qLtt ~tf1er~ .1f\'o0 de lac. 0-10te cac.~w..rtl r e\ qf uVl ('rqJult.o~ __ I' .. ~(cim'tfql(ib1a~ I li) e\ ~OYlmiento 4e -~rarued~ de bj(..or 5u'avt . G.. .

~ 1t\ CA-act.-sCu0. .f ~d'2i1W0 d ~ m-a~a'A10" . -e -4 ~e. OltMd'a 'C¥d'. ZJ comrltt 0 .rtmo.femo0 ~ £Vtyl.l. (j) ! (i).-ad. .D 5 ' Vl1Af tV\101 L{~00 corte£) • A~or~·'Z\rm0.or-a. cal~ \\~ta ~ ~~tOm6\J\ \~ " . hui~lalf). I .et.. ·m~l1ubrio I e[ 'at){kIto i Lo-' ~ !t-'i\ptatno~ a~r·· j t'Otmloiit\ elt~-ar "t{fff\~ de\ {i. 0lrvt e~r'Zt l1~" (Ot\~ '0{rcu\'b.\r~litc .~ .aur'a ~ VA (0.flh. .D. ~'U2u11~. M tfJh 1)(811 tI. /l.\ ~lc{~tt-a Ctt41t' 'Se ve (fIr\! rde\cl~ ' ?-01 +a\ l-a t$ur-a.~l(r~r.ro dl \'/. uVws co~(.dro fOf\e \( (oAe.( aciro· AI ~nat \a t%triicturg. C41 e}~ r~r~~vct iuer[~ '(ar~~ ~ra a. ql.d.\l.• (0(\ tlV\t£:1 \rIex(~miDf\ttO. a&\ ~ f 0~ . r: aqll.• ~ 0.t taC4GWl. ~~ c\(lLl\it00 3 ~~~pta-Moe. 4 [. [a cu-al tl~l11'arQYIof. 0ft(:aboc. ~\ ~~QfJl\:Ot ~I!e ~\ erH1t'AfIO• Mnw>\ I • Re?ltVamo~ el .

0 ..1mo0e-lcM 1r'l1rt\tJ1iY' 0i~U.u. la e:tnlc-iura qUi Vil~ trvJ0 (O{I0tyu~4o.r l~ tt4e40 de.{ft?y16i cte. 09mr)eJ'Ornmte Co/1 ~L\0e0trel\0.?i: .t t?dJ1 en4 ri Oi6\ \i u.4 ..."~U~et?tr(. ·06HaltG c.o mi0 0 rnero0 a. .. • ~1l~ lot. ---..~-aCiJ et.~ 1 re4ealt0 corwr ...It(). \-a iM ..\ • E\ C)i~U\Mlt .m~ fcl Ira d.{eN\it1 t11ea(ctat)': .' t?tbt ver~ rni0 0 mer10{? -a0r: ~ X· ~ )i h k ~---¥ 'fer.taj vtebmc0 -r~r la. d_e\?t 0tr r~-ad'2111o ~B. ClA'2A..oUar \11 bfc\~e ~ \a 'c1"i Utto ." '.'. L'a '4ti~~yYlV'5 . • ~ el 4.__. .\~t((tal • Como [o~ ~1tti~!~ WJ t41ftil-t tJU 01 '0l U~-a trte4fcta v:-ac.{f-etl y \0 ~{ct'21. .tL<'r-a.!! t ..lac. ~d'Z\pf0.·l~ ~iG{q(J'3i ql{ e C. m~1\!i eft. ua00 "XiI" '~'(' .flUdltro t£U1~UtO dfhudl. fon4ip\t~ . W(\'. ..\ f(lJo. m d1te. e0\'r£.ra&or~ e.\tAt0?e debe lr vib1d. " \t!atu \1ri 0 [ .1yuc. !()..

1r((dqra. d-e Ji-ametro.. I~i~-ala~~n ~e1 propu}fD'r .form'ar \~tt. ta~la de m0deta ~ CDt1 r ~m'(ld. )® --------.or qvte i?i no (t. var/\\-a ((J(l ttVlOS . no liW'4405 e(. de. . ~~~.e..'t1 ~actr miL.~ ~udeta.povt'Zl..---------~-- .cr htrr"'tr\\tVlt'il'I7-a(:a~t(a~o'l ~ ~ctrri &J em orift oi 0 't:\ Ia t-abl" qLie tnccl-a ~ em..btf'.tur~ hakJ-a f rq 00 l'4tior V~tn?n00 ~ .-.-a f~rteat0 ~U~ lit11titn00' 4t1'Zfrd~a l~ rue4~.fl~r. rima . ~ La uniLo qL{-t de~e.e Wlut0fr-a ~ r a ta e?-\luttura. p-'ar~ fOct« t11ont~r (~ 'tJaw. . ty .qU4d-ar 'al exletior::vvr& l-a -titb~a th U'r\ I it(}~l flW'. ~ ¥O~ fila' ala e)tntc.fe~ ? .\e d ftofLA\f:1or i'OVl ~~~-/-I -\'orma' ritt-art~Y.t.t\Yt\Gtu~ • Diotm~ tnotliar l~ tap!a ~t madera Oe'otmo0 00ldar ~~ Vtlri!(a6 como e. • AtO'c~iU'Ztt11e'1 Proralt. r..ih ~00 ~ tq I 'a el 'Va~rhulicl.e0 ..(l~o'r.k~lfc~r eI ~!'~ilVl1e {.0\ ..~0 qut (1' ~rlJl par-a <A\7iC-ar el Oli~ao &eee.it r~rms {itt • "letmcftJ t -a la\?\'a qt • (OY\ \~ '3D x .~/e" h~rtf\'104 '' l'£\ tt. ~\ di Vu\'O'. 9~t~l\ede A&.o.n4er~~ c\~ qt.~ 4e.l~ m~0a} aud 04<1t el caUL104~e cortflm11 e¥l cwc.> -en-kltldo.• CoVl \Oi? ~r~md? ~t varina qUt t q.== .r1 t11O¥1 Itt' f.0 CVv\. .ri el v-a. a t~ el dibu J 0 . '( e\ ~roet.to L'O.~ • tle rno m€V\to Ye.o li(.? roC.1o~ .ulito..t direa'Ofrnente ~ [~ rqeda .cA~cloY.1qe. e0tt tv1 Ctlllac.===~=::::t . . ':: ~. r'1ed.

. " '" V\ () t G3' oS" r . 1 '( li0tot.11..- ~ .' '_ j ~ a licLfayi. \~ filZ~ q~ vie~e ?:*'f~ el moTor ~ )~ liU49i'hra Ylo(rn~\ qLte e:..(an.m~VlJo. -A\ final.w! ala pase Jl n\ a kra. .A~ mtit1tam~ \-a 'oa~ d~ Ja licuad?ra i 'et.'-" J \ ~~t~~~. -as ( \a bici\iCUadtH'a £e ve ~~ @tfuf ~ 0 ~V\~ m?(li-a el \J'a5? de liCU2Jdora I lt I ..r. -> " ) I . ..[ i I) ( . '. • ). \ II "-- -d."1 ! i I ! I . j ! . ..---------~----~---. .~fO._w.fiez-a la atob'J1Hla. \ . JtcN...a==:::::::::::--.. E~tZ. ! .tamos ..~~ ...