Znakovl lzrlclLlh naredbl

LLŴ1ť nallazak na puL sa prvensLvom prolaza
LLŴ2ť obavezno zausLavl[an[e
LLŴ3ť prednosL prolaska vozlla lz suproLnog sm[era
LLŴ4ť zabrana saobraca[a u [ednom sm[eru
LLŴ3ť zabrana saobraca[a u oba sm[era
LLŴ6ť zabrana saobraca[a za moLorna vozlla oslm moLoclkla bez prlkollce l blclkla sa moLorom
LLŴ7ť zabrana saobraca[a za moLoclkle
LLŴ8ť zabrana saobraca[a za blclkle
LLŴ9ť zabrana saobraca[a za lake moLoclkle l blclkle sa moLorom
LLŴ10ť zabrana saobraca[a za LereLna vozlla
LLŴ10bť zabrana saobraca[a za auLobuse
LLŴ11ť zabrana saobraca[aza LereLno vozllo ko[e vuce prlkl[ucno vozllo
LLŴ12ť zabrana saobraca[a za p[esake
LLŴ13ť zabrana saobraca[a za zaprezna vozlla
LLŴ14ť zabrana saobraca[a za rucna kollca
LLŴ13ť zabrana saobraca[a za LrakLore
LLŴ16ať zabrana saobraca[a za vozlla ko[a prenose eksplozlv lll lako zapal[lve maLerl[e
LLŴ16bť zabrana saobraca[a za vozlla ko[a prenose opasne maLerl[e
LLŴ17ť zabrana saobraca[a za clsLerne ko[a prenose eksplozlv lll maLerl[e ko[e ugrozava[u cov[ekov
zlvoL l zlvoLnl okolls
LLŴ18ť zabrana saobraca[a za sva vozlla na moLornl pogon
LLŴ19ť zabrana saobraca[a za sva vozlla na moLornl pogon l zapregu
LLŴ20ť zabrana saobraca[a za sva vozlla ko[a prelaze odredenu slrlnu
LLŴ21ť zabrana saobraca[a za sva vozlla ko[a prelaze odredenu vlslnu
LLŴ22ť zabrana saobraca[a za sva vozlla ko[a prelaze odredenu duzlnu
LLŴ23ť zabrana saobraca[a za sva vozlla ko[a prekoracu[u odredeno osovlnsko opLerecen[e
LLŴ24ť zabrana saobraca[a za sva vozlla cl[a ukupna Lezlna prelazl odredenu Lezlnu
LLŴ23ť na[man[a udal[enosL lzmedu vozlla
LLŴ26ať zabrana skreLan[a u desno
LLŴ26bť zabrana skreLan[a u ll[evo
LLŴ26cť zabrana polukruznog okreLan[a
LLŴ27ť zabrana preLlcan[a za sva moLorna vozlla
LLŴ28ť zabrana preLlcan[a za vozlla cl[a masa prelazl 3ţ3Lone
LLŴ29ť ogranlcen[e brzlne
LLŴ30ť zabrana davan[a zvucnlh slgnala
LLŴ31ť bllzlna granlcnog prl[elaza
LLŴ32ť presLanak svlh zabrana l ogranlcen[a
LLŴ33ť presLanak ogranlcen[a brzlne
LLŴ34ať presLanak zabrane preLlcan[a za sva moLorna vozlla
LLŴ34bť presLanak zabrane preLlcan[a za vozlla cl[a masa prelazl 3ţ3Lone
LLŴ41ať na[man[a dopusLena brzlna
LLŴ41bť presLanak na[man[e dopusLene brzlne
LLŴ42ať obavezna upoLreba zlmske opreme
LLŴ42bť presLanak obavezne upoLrebe zlmske opreme
LLŴ38ať blclkllsLlcka sLaza
LLŴ38bť presLanak blclkllsLlcke sLaze
LLŴ39ať p[esacka sLaza
LLŴ39bť presLanak p[esacke sLaze
LLŴ40ať sLaza za [ahace
LLŴ40bť presLanak sLaze za [ahace
LLŴ33aţbţcţ ť obavezan sm[er
LLŴ33dţeţfť dozvol[enl sm[erovl
LLŴ36ať obavezno obllazen[e s desne sLrane
LLŴ36bť obavezno obllazen[e s ll[eve sLrane
LLŴ36cť dozvol[eno obllazen[e s ob[e sLrane
LLŴ37cť kruznl Lok saobraca[a
LLŴ43aţbţcť obavezan sm[er za vozlla ko[a prevoze eksplozlv ţ zapal[lve lll opasne maLerl[e

 f f°f¾f fof©ff¾ffq©f½°f °f½ f ° °  °f©¯f°©f f© °¾¯ f f f f°f¾ f°©f ¾°  f f°f¾ f°©f©  n f f°f½°– f°©f  f f°f½ nf°©ff¾f¯°ff  f f°f½ nf°©fffq©f¯f¾f½ f °  –f°q °© °  f f°f ff°©fq°¾–°ff  °f–f°q°–½© ff  ½ ¾f°f¾f f°f–f°q °©f  ½ ¾f°f–f°q °©f °  f ½ ¾f°ff f° ½ nf°©ff¾f¯°ff  ½ ¾f°ff f° ½ nf°©fffq©f¯f¾f½ f °  f °f©¯f°©f ½Á °f °f  ½ ¾f°f°f©¯f°© ½Á ° °  f f °f½ f¯¾ ½ ¯  ½ ¾f°f f ° ½ ¯¾ ½ ¯  f n¾qf¾ff  ½ ¾f°f n¾q ¾f  f ½© Áfqf¾ff  ½ ¾f°f½© Áfq ¾f  f ¾fff©ffq  ½ ¾f°f¾f f©ffq  f n  f f°¾¯©  € © °¾¯©  f f ° f °© ¾ ¾° ¾f° .

  f ° f °© ¾© ¾f°  n © ° f °© ¾ © ¾f°  n °¾f fof©f f n f f°¾¯© ff©f½  ¾½ f½f© ½f¾° ¯f ©  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful