You are on page 1of 13

GAMBAR TUNGGAL GAMBAR TUNGGAL

TOPÌ TOPÌ
Dopoton Koj|on
Semok|n romo| orong mokon o|skr|m,
semok|n romo| pu|o orong yong mot|
|emos
Mengopo ber|oku dem|k|on?
Kemukokon bukt| ondo.
Mokon o|skr|m
Hor| ponos
komo| ke ponto|
Mond|
Mot| |emos
PERKAÌTAN PERKAÌTAN
KALUNG MUTÌARA KALUNG MUTÌARA
Pada suatu masa dahulu, ada seorang wanita yang telah dijemput menghadiri satu
majlis jamuan negeri. Beliau ingin kelihatan cantik dan menarik. Oleh itu, beliau telah
pergi meminjam seutas kalung mutiara daripada seorang jirannya yang sangat kaya.
Apabila hendak memulangkan kalung tersebut, didapatinya kalung tersebut telah
hilang. Beliau sangat susah hati kerana memikirkan bagaimana hendak mencari wang
yang banyak bagi menggantikan mutiara yang mahal itu. Beliau terpaksa bekerja keras
selama lima tahun.
Setelah cukup wang beliau membeli rantai mutiara sebagai ganti. Beliau pun pergi ke
rumah orang kaya itu. Sambil meminta maaf, beliau menjelaskan perkara yang sebenar.
Orang kaya itu menerangkan bahawa kalung mutiara itu adalah tiruan dan harganya
murah sahaja. Alangkah terkejutnya wanita itu.
SOALAN
1) Apakah andaian yang dibuat oleh wanita itu terhadap kalung mutiara yang
dipinjamnya?
2) Lengkap PG berdasarkan andaian tersebut.
3) Adakah wanita itu mengusul periksa andaiannya?
4) Apakah pengajaran yang dapat disampaikan kepada pelajar?
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KEMAHIRAN
BERFIKIR
- menjana idea
- menghubung kait
- membuat inferens
- meramaI
- membuat hipotesis
- mensintesis
- mengitIak
- membuat gambaran
mentaI
- menganaIogi
- mereka cipta
STRATEGI
BERFIKIR
STRATEGI
BERFIKIR
MENAAKUL MENAAKUL
- mencirikan
- membanding dan
membezakan
- mengumpuI dan mengeIas
- membuat urutan
- menyusun mengikut
keutamaan
- menganaIisis
- mengesan kecondongan
- meniIai
- membuat kesimpuIan
KEMAHIRAN
KRITIS
KEMAHIRAN
KRITIS
KEMAHIRAN
KREATIF
KEMAHIRAN
KREATIF
- mengkonsepsi
- menyeIesaikan masaIah
- membuat keputusan
MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR
k000l008ß 0ßl0k M0ßll8l k0M0ß8880808ß
80808l0 l008 08ß 00f8ll8l 098l08lll.
KemabIran BerIIkIr KreatII
k000l008ß 0ßl0k M0߶088llk8ß l008 88ll
08ß 00f8ll8l ¶0ß0f8lll.
l008 08f0 l0f088ll M0l8l0l ll08M
8l80 ¶800߶8ß l008·l008 ¶8߶ 808.
KemabIran BerIIkIr KrItIs
APLÌKASÌ KB APLÌKASÌ KB
m
e
n
g
a
n
a
l
i
s
i
s

a
m
b
a
r

T
u
n
g
g
a
I

(
1
) M
e
m
b
u
a
t

i
n
f
e
r
e
n
s
M
e
r
a
m
a
l
k
a
n

M
e
m
b
u
a
t

h
i
p
o
t
e
s
i
s
m
e
n
s
i
n
t
e
s
i
s
M
e
n
g
i
t
l
a
k

M
e
n
y
e
le
s
a
ik
a
n

m
a
s
a
la
h
M
eram
alkan (D
TLA
)
M
e
n
j
a
n
a

i
d
e
a
M
e
n
g
h
u
b
u
n
g

k
a
i
t
M
e
m
b
u
a
t

i
n
f
e
r
e
n
s
G
a
m
b
a
r
a
n

m
e
n
t
a
l
M
e
r
e
k
a

c
i
p
t
a
C
e
r
i
t
a
T
o
p
i

(
2
)
K
a
j
i
a
n

a
i
s
k
r
i
m

(
3
)
m
e
n
g
i
t
l
a
k
M
e
m
b
u
a
t

h
i
p
o
t
e
s
i
s
M
e
m
b
u
a
t

i
n
f
e
r
e
n
s
M
e
n
g
h
u
b
u
n
g

k
a
i
t
m
e
n
g
a
n
a
li
s
is
M
e
m
b
u
a
t

i
n
f
e
r
e
n
s
m
e
n
g
s
i
n
t
e
s
i
s
m
e
ra
m
a
l
m
e
n
g
i
t
l
a
k
K
a
I
u
n
g

m
u
t
i
a
r
a

(
4
)
ApIikasi
KB
APLÌKASÌ KB
APLÌKASÌ KB
Pengurusan Pengurusan
Grafik Grafik
Peta
Minda
Peta
Minda
Soalan &
Penyoalan
Soalan &
Penyoalan
%·%
8l8flkl8
Kemahiran berfikir ialah proses menggunakan
minda sama ada untuk:
·mencari makna dan pemahaman terhadap
sesuatu
·membuat pertimbangan dan keputusan
·menyelesaikan masalah.
Adakah tidak berfikir, tidak tahu untuk
berfikir, tidak mahu berfikir, atau diwujudkan
suasana supaya tak perlu berfikir?
PENGERTIAN PENGERTIAN
KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN BERFIKIR
KRITIS, KREATIF DAN KRITIS, KREATIF DAN
STRATEI BERFIKIR STRATEI BERFIKIR
%
D1reo1ed L1s1en1ng TÞ1nK1ng Ao11v11g
AK11v111 Mendengor Ber]1K1r TeroroÞ
·Aras liicral
·Aras infcrcns
·Aras ¡cnilaian
·Aras ¡cngIayaian