kEMAHIRAN

HIDUP
TAHUN õ
N YUR MARk
SET SET
S
PERNIASAAN DAN
kEUSAHAWANAN
Iring..kring,.feIefon pembekoI Ah Chong berbunyi.
AIi : HeIIo, ini pembekoI Ah Chong ke7
Ah Chong : Yo soyo. 8oIeh soyo bonfu7
AIi : Soyo AIi dori Iedoi Puncif Mesro
ingin memeson borong runcif.
Ah Chong : Apokoh borong runcif yong ingin
komu peson don kuonfifinyo sekoIi7
AIi : Soyo ingin memeson guIo Z0
kiIogrom, fepung gondum Z0
kiIogrom don beros 40 kompif.
Ah Chong : 8oikIoh Encik AIi. Iomi okon
menghonfor borong yong dipeson podo
esok hori. Encik boIeh memboyor horgo kesemuo
borong kemudion.
AIi : Terimo kosih Encik Chong. Jumpo esok.
Ah Chong : Ok, somo-somo.
MENSURUS JUALAN
MENDAPATkAN PESANAN
APAkAH MAkSUD MENSURUS
JUALAN?
Mengurus juoIon bermoksud mengendoIikon
uruson perniogoon dengon sisfemofik, cekop
don kemos
Confohnyo,
i. Mendopofkon pesonon
ii. Menyusun borong di fempof yong sesuoi
iii. MeIoyon peIonggon
MENYENARAIkAN CARA
UNTUk MENDAPATkAN
PESANAN
MEMDAPATIAM PESAMAM
Tujuon ioIoh unfuk mendopofkon pesonon
bogi sfok borongon yong hendok dijuoI.
Confohnyo, AIi seorong peniogo runcif
mendopofkon pesonon meIoIui feIefon unfuk
memeson borongon runcif seperfi beros,
guIo don sebogoinyo doripodo pemborong
Ah Chong.
Terduput 4 curu untuk
menduputkun pesunun
CARA
TELEFOM
8OPAM0 PESAMAM
MAJALAH PEPMIA0AAM
E-MEL
PESANAN MELALUI
TELEFN
Coro ferponfos don fermudoh
Peniogo fidok perIu membuong moso don
fenogo
Dopof berkomunikosi secoro ferus dengon
pembekoI
Seborong mosoIoh ofou kesuIifon dopof
diofosi dengon segero
PESANAN MELALUI EMEL
Anforo feknik ferboru don ferkini doIom
uruson perniogoon.
Peniogo perIu meIoyori Iomon web yong
menoworkon borongon yong sesuoi.
Lomon web ifu memoporkon segoIo
mokIumof don informosi fenfog borongon.
Iemudion, Iengkopkon borong pesonon yong
disediokon don e-meIkon borong ifu semuIo
ke oIomof e-meI pembekoI.
SegoIo pesonon okon sompoi kepodo
pembekoI doIom moso beberopo minif
sohojo.
PESANAN MELALUI MAJALAH
PERNIASAAN
Peniogo perIu membuof rujukon don bocoon yong
meIuos unfuk mengenoI posfi ofou pembekoI yong
menoworkon borongon yong ferboik.
Peniogo dopof membuof piIihon mengikuf cifo roso
don kemompuon peniogo ifu sendiri.
IeIebihon kepodo peniogo unfuk membuof
peniIoion ke ofos sesuofu borongon yong
difoworkon.
PESANAN MELALUI ßRANS
PESANAN
Dopofkon borong pesonon doripodo pembekoI
ferIebih dohuIu.
8orong mokIumof yong disediokon mengondungi
segoIo bufiron don mokIumof fenfong borong yong
hendok dipeson.
IeIebihon - peniogo dopof membuof pesonon
dengon fepof, bersisfemofik don mengikuf
kehendok don cifo roso peniogo.
o). Apokoh keboikon mendopofkon pesonon
meIoIui feIefon7
b). Mengopokoh kifo perIu memikirkon
coro yong sesuoi unfuk mendopofkon
pesonon7
MEMILIH CARA YANS
SESUAI UNTUk
MENDAPATkAN
PESANAN
Longkoh seferusnyo ioIoh memiIih coro
unfuk mendopofkon pesonon yong sesuoi.
PiIih coro yong sesuoi unfuk mengeIokkon
seborong kesiIopon yong okon memberi
keson yong besor don membowo kerugion.
Terdopof 4 ospek yong perIu
dififikberofkon ioifu:
ASPEI YAM0 PEPLU
JEMIS 8APAM0 JUALAM
MASA
IEMUDAHAM
YAM0 ADA
TEMPAT ATAU LOIASI
PEPMIA0AAM
JENIS ßARANS JUALAN
Peniogo perIu mengefohui jenis pesonon yong
sesuoi dengon jenis borongon yong diniogokon.
Jenis borong yong senong dibowo seperfi -urung
runcit¸ pukuiun¸ komestik dun uIut tuIis sesuoi
dipeson meIoIui teIefon don -orung pesunun.
Ini kerono peniogo fidok perIu memiIih don
mendopofkon borongon fersebuf di gudong
pembekoI kerono borongon ini ferdoiri doripodo
jenis don kuoIifi yong somo.
SeIoin ifu, peniogo fidok perIu membuong moso
meninjou ke gudong don ini menjimofkon moso
peniogo.
8ogi peniogo menjuoI peru-ot don uIutun
eIektrik, coro yong sesuoi unfuk
mendopofkon pesonon ioIoh e-meI don
muguIuh perniuguun.
Ini kerono peniogo perIu membondingkon
horgo don kuoIifi borongon sebeIum
membuof pesonon.
Mempunyoi piIihon yong bonyok don dopof
memiIih jenis borongon yong berkuoIifi don
ferboik berdosorkon kemompuon peniogo
TEMPAT ATAU LkASI
PERNIASAAN
8ogi peniogo di kowoson bondor, coro unfuk
mendopofkon pesonon odoIoh meIoIui
feIefon don borong pesonon.
Ini kerono perniogoonnyo dijoIonkon di
kowoson fumpuon pengguno don ferdopof
peIbogoi kemudohon Ioin.
SeIoin ifu, uruson penghonforon borongon
don prosesnyo fidok Iomo.
Unfuk mendopofkon pesonon meIoIui
mojoIoh perniogoon don e-meI puIo, Iokosi
perniogoon fonpo mengiro Iokosi perniogoon
seperfi kowoson kompung.
MASA
Unfuk menjimofkon moso, coro yong ferboik ioIoh
meIoIui feIefon don e-meI.
Ini kerono peniogo fidok perIu ke fempof pembekoI
ofou pengiIong borongon juoIon.
Confohnyo, peniogo borong runcif yong memerIukon
bekoIon sfok yong berferuson.
Tefopi bogi peniogo seperfi peniogo menjuoI borongon
eIekfrik ofou borongon Ioin yong fidok memerIukon
sfok secoro rufin horion kerono bergonfung kepodo
perminfoon don kehendok peIonggon.
Peniogo seperfi ini fidok mempunyoi kesuIifon unfuk
memiIih mono-mono coro mengikuf kehendok posoron.
kEMUDAHAN YANS ADA
AmbiI kiro fenfong kemudohon yong odo.
Confohnyo, peniogo yong mempunyoi kemudohon
pengongkufon, buof pesonon meIoIui mojoIoh
perniogoon ofou soIuron Ioin don menguruskon
penghonforon bekoIon borongon doripodo
pembekoI.
8ogi peniogo yong mempunyoi keIengkopon
menyimpon borongon doIom kuonfifi yong bonyok,
mereko boIeh mendopofkon pesonon dengon
feIefon, e-meI don borong pesonon.
Iemudion di simpon di doIom gudong yong
disediokon.
o). Cubo komu nyofokon borong yong sesuoi
unfuk mendopofkon pesonon meIoIui borong
pesonon7
b). Apokoh fujuon kifo memiIih coro yong
sesuoi unfuk mendopofkon pesonon7
c). Apokoh okibofnyo sekironyo kifo fidok
memiIih coro yong sesuoi unfuk
mendopofkon pesonon sesuofu borong7
MEM0EMAL PASTI CAPA UMTUI
MEMDAPATIAM PESAMAM
ßARANS
8UIU CEPITA
8APAM0 PUMCIT
PEPA8OT
CARA PESANAN
TELEFOM
MAJALAH
PEPMIA0AAM
8OPAM0 PESAMAM
8APAM0AM
ELEITPII
E-MEL
Mengopokoh kifo perIu mengenoIposfi coro
mendopofkon pesonon unfuk borong yong
ingin kifo juoI ferIebih dohuIu7
IUIZ
Im-us kem-uIi upu
yung kumu teIuh
peIuguri huri ini
HENDAk SERIßU DAYA
TIDAk HENDAk SERIßU
DALIH
Sekiun sugu peIugurun kitu
huri ini
ADIS,