12.

Πνευματικι ανάπτυξθ μζςα ςτθ ςκλαβιά

Παρά τουσ 4 αιϊνεσ ςκλαβιάσ οι Ζλλθνεσ ανζπτυξαν τα γράμματα και τισ τζχνεσ, κυρίωσ ςε περιοχζσ
που κατείχαν οι Λατίνοι.
ΠΟΚΗ΢Η & ΛΟΓΟΣΕΧΝΚΑ

ΚΡΗΣΗ
(κρητική αναγέννηση)

ΕΠΣΑΝΗ΢Α

ΗΠΕΚΡΟ΢-ΒΛΑΧΚΑ

Βιτςζντηοσ Κορνάροσ

Οι λογοτζχνεσ εδϊ ζγραφαν
ςτθ γλϊςςα του λαοφ και
μετζφραηαν ζργα αρχαίων
Ελλινων και Ευρωπαίων
ςυγγραφζων

Θπειροσ: O Ιωάννθσ Βθλαράσ, ζγραψε
ποιιματα ςτθ δθμοτικι γλϊςςα.
Βλαχία: O Ακανάςιοσ Χριςτόπουλοσ,
ποιιματα και κεατρικά ζργα ςε
απλι γλϊςςα.

(«Ο Ερωτόκριτοσ», «Η κυςία
του Αβραάμ»)

Γεώργιοσ Χορτάτηθσ
« Η Ερωφίλθ»

Όλουσ τουσ δθμιουργοφσ όμωσ τουσ ξεπζραςε ο λαόσ με τα δθμοτικά τραγοφδια, που ιταν βγαλμζνα
μζςα από τθν ίδια τθ ηωι. Η μελωδία τουσ είχε ωσ βάςθ τθ βυηαντινι μουςικι.
Οι Ζλλθνεσ τα πρϊτα χρόνια τθσ ςκλαβιάσ ζχτιηαν τα ςπίτια τουσ ςε πλαγιζσ και απόμερα μζρθ, με
λίγα παράκυρα. Αργότερα χτίςτθκαν «αρχοντικά» (Πιλιο, Καςτοριά, Ύδρα), ζγιναν ζργα κοινισ
ωφζλειασ (γεφφρια, βρφςεσ) και οχυρωματικά ζργα (Μάνθ, νθςιά Αιγαίου). Σπάνια χτίηονταν
εκκλθςίεσ.
ΖΩΓΡΑΦΚΚΗ

Ιεοφάνθσ,
Σπουδαίοι ηωγράφοι
δθμιουργοφν ςτα κρθςκευτικά
κζντρα τθσ εποχισ.
(Κριτθ, Μετζωρα, Άγιο Όροσ)

Πουλάκθσ,
Μιχ. Δαμαςκθνόσ
Λαϊκοί ηωγράφοι

Η αρχιτεκτονικι και θ ηωγραφικι ςυνζχιςαν τθ βυηαντινι παράδοςθ, αλλά δζχτθκαν επιρροζσ από τθ
Δφςθ, κυρίωσ ςτισ περιοχζσ που βριςκόταν υπό λατινικι κατοχι.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful