P. 1
PT_skripta

PT_skripta

Ratings:
(0)
|Views: 5,179|Likes:
Published by Zolko Fodor

More info:

Published by: Zolko Fodor on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

Ildikó MAŇKOVÁ

VENALA

, vydavateľstvo a tlačiareň KOŠICE 2000

Doc. Ing. Ildikó Maňková, CSc. Katedra technológií a materiálov Strojnícka fakulta TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice - edícia vedeckej a odbornej literatúry PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ADVANCED METHODS OF MATERIAL REMOVAL ISBN 80-7099-430-4

Recenzia prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. prof. Ing. Imrich Kazimír, CSc. prof. Dr. Ing. Lucio Enrico Zavanella Trnava Košice Brescia

© Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Ildikó Maňková, 2000 Návrh obálky/Cover design: © doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. Jazyková úprava: Ing. Svetoslav Manko Tlač: Vienala, vydavateľstvo a tlačiareň Košice Printed in Slovakia

Obsah
Predhovor Použité symboly a označenia ÚVOD 1.1. Význam a pojem technológie 1.1.1 Technológia strojárskej výroby 1.2. Klasifikácia spôsobov obrábania Literatúra ku kapitole 1 P R O G R E S Í V N E T E C H N O L Ó G I E ÚBERU M A T E R I Á L U 2.1, Klasifikácia progresívnych metód úberu materiálov 2.2. Základné charakteristiky progresívnych technológií Literatúra ku kapitole 2 M E C H A N I C K É P R O C E S Y ÚBERU MATERIÁLU 3.1. O b r á b a n i e ultrazvukom 3.1.1 Princíp ultrazvukového opracovania 3.1.1.1 Zariadenie 3.1.1.2 Charakteristiky ultrazvukového obrábania 3.1.2 Uber materiálu 3.1.2.1 Vlastnosti materiálu obrobku 3.1.2.2 Akustický systém 3.1.2.3 Suspenzia 3.1.3 Materiál nástroja a opotrebenie nástroja 3.1.4 VIastnosti opracovaného povrchu 3.1.4.1 Drsnosť povrchu 3.1.4.2 Presnosť rozmerov pri ultrazvukovom obrábaní 3.1.5 Hlavné oblasti použitia USM 3.1.5.1 Rotačné ultrazvukové obrábanie Literatúra ku kapitole 3,1 3.2. Technológie abrazívneho lúča pre uber materiálu 3.2.1 AJM - princíp úberu a zariadenie 3.2.1.1 Charakteristika abrazívneho lúča 3.2.1.2 Vplyv parametrov AJM na proces úberu materiálu 3.2.1.3 Charakteristika povrchu po AJM procese 3.2.1.4 Oblastí použitia procesu AJM 3.2.2 AFM - charakteristika, princíp úberu a zariadenie 3.2.2.1 Mechanizmus úberu materiálu 3.2.2.2 Kvalita opracovaného povrchu pri AFM 3.2.2.3 Oblasti použitia AFM technológie Literatúra ku kapitole 3.2 3.3. Vodný lúč a abrazívny vodný lúč pre obrábanie 3.3.1 Princíp rezania vodným lúčom 3.3.1.1 Zariadenie pre vodný lúč 3.3.1.2 Charakteristika vodného a abrazívneho lúča V VI 1 3 5 9 13 15 18 20 28 29 31 31 32 34 35 36 37 38 40 41 41 43 44 45 48 49 49 51 51 54 55 55 58 60 61 62 63 63 64 68

l

:

3

3.3.2 Uber materiálu 3.3.2.1 Model zóny rezania AWJ lúčom 3.3.3 Vlastnosti opracovaného povrchu 3.3.4 Oblasti využívania vodného a abrazívneho vodného lúča 3.3.4.1 Abrazívny vodný lúč pre operácie obrábania 3.3.5 Prednosti technológie vodného lúča a perspektívy využitia Literatúra ku kapitole 3.3 4 C H E M I C K É A E L E K T R O C H E M I C K É PROCESY ÚBERU M A T E R I Á L U 4.1. Chemické obrábanie 4.1.1 Princíp elektrochemického úberu materiálu 4.1.1.1 K val ita opracovaného povrchu 4.1.2 Chemické frézovanie 4.1.3 Fotochemické obrábanie 4.1.4 Termické odstraňovanie ostrapov 4.1.5 Špeciálne postupy chemického opracovania Literatúra ku kapitole 4.1 4.2. Elektrochemické obrábanie 4.2.1 Princíp technológie elektrochemického obrábania 4.2.1.1 Elektrolyt a jeho funkcia 4.2.1.2 Vplyv materiálu obrobku na uber 4.2.2 Zariadenie a elektródy pre ECM obrábanie 4.2.3 Vlastnosti opracovaného povrchu 4.2.4 Oblasti použitia elektrochemického obrábania 4.2.4.1 Elektrochemické hĺbenie 4.2.4.2 Elektrochemické dokončovanie povrchov 4.2.4.3 Špeciálne postupy ECM upiaiovania 4.2.5 Vplyv ECM procesov na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Literatúra ku kapitole 4.2 E L E K T R O T E P E L N É P R O C E S Y ÚBERU M A T E R I Á L U 5.1. Elektroerozívne obrábanie 5.1.1 Princíp technológie elektroerozívneho obrábania 5.1.1.1 Zariadenie pre elektroiskrové opracovanie 5.1.1.2 Dielektrická kvapalina 5.1.1.3 Nástrojové elektródy a ich opotrebenie 5.1.2 Mechanizmus úberu materiálu 5.1.2.1 Prevádzkové charakteristiky procesu 5.1.3 Kvalita opracovaného povrchu 5.1.5 Použitie EDM technológií 5.1.5.1 Elektroiskrové hĺbenie 5.1.5.2 WIRE-EDM elektroiskrové drôtové rezanie 5.1.5.3 Elektroiskrové brúsenie 5.1.6 Vplyv technológie na životné prostredie Literatúra ku kapitole 5.1

68 71 78 81 82 87 89 91 93 94 96 98 101 104 105 106 107 108 111 114 115 118 121 122 125 128 133 134 135 137 137 140 142 144 147 151 153 156 158 160 161 163 165

5

III 5.2. Opracovanie laserom 5.2.1 Definícia lasera a základné vlastnosti laserového lúča 5.2.1.1 Druhy laserov a ich delenie 5.2.1.2 Účinok laserového lúča na materiál a uber materiálu 5.2.2 Zariadenie pre laserové opracovanie 5.2.2.1 C 0 2 l a s e r 5.2.2.2 Nd-YAG laser 5.2.2.3 Excimerové lasery 5.2.2.4 Prevádzkové charakteristiky priemyselne používaných laserov 5.2.3 Kritéria hodnotenie kvality povrchu po obrábaní laserovým lúčom 5.2.4 Použitie laserového lúča pre opracovanie materiálov 5.2.4.1 Rezania a delenie materiálov laserom 5.2.4.2 Vŕtanie laserom 5.2.4.3 Mikroobrábanie 5.2.4.4 Sústruženie laserovým lúčom 5.2.4.5 Laser pri dokončovaní povrchov 5.2.4.6 Obrábanie podporované laserom(LAM) 5.2.5 Porovnávacie hodnotenie laserovej technológie 5.2.6 Bezpečnosť práce a vplyv lasera na životné prostredie Literatúra ku kapitole 5,2 5.3. O b r á b a n i e lúčom plazmy 5.3.1 Vznik plazmy a plazmové zariadenia 5.3.2 Mechanizmus plazmového rezania materiálov 5.3.3 Použitie plazmového lúča pre opracovanie materiálov 5.3.3.1 Sústruženie plazmovým lúčom Literatúrakukapitole5.3 5.4. Opracovanie zväzkom elektrónov 5.4.1 Princíp opracovania elektrónovým lúčom a zariadenie 5.4.2 Použitie technológie EBM 5.4.2.1 Vŕtanie elektrónovým lúčom Literatúra ku kapitole 5.4 5.5. Technológie iónového lúča 5.5. í Princíp iónového lúča a zariadenia 5.5.1.1 Zariadenie pre technológiu iónového lúča 5.5.2 Iónový lúč na úber materiálu 5.5.2.1 Reaktívne leptanie iónovým lúčom 5.5.2.2 Leptanie pomocou iónového lúča IBAE 5.5.3 Použitie technológie IBM 5.5.4 Tvorenie tenkých vrstiev iónovým lúčom 5.5.4.1 Iónové plátovanie 5.5.4.2 Iónová implantácia 5.5.4.3 Kombinované procesy IBAD Literatúra ku kapitole 5,5 167 167 172 176 181 181 184 186 187 190 194 195 204 207 209 211 214 217 219 222 225 225 231 235 237 240 241 242 246 247 252 253 254 256 259 263 263 264 266 266 270 273 275

Poďakovanie Autorka ďakuje touto cestou Komisii Európskeho spoločenstva - generálne riaditeľstvo Brusel (Belgicko) a Európskej nadácii pre vzdelávanie Turín (Taliansko) za udelenie grantu na Spoločný európsky projekt TEMPUS PHARE S_JEP 12310/97: "Európske normy vo výuke strojného inžinierstva", s podporou ktorého bolo umožnené vydanie tejto knihy. Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Beňo, CSc. Strojm'cka fakulta TU Košice, Kontraktor projektu: doc. Ing. Ildikó Maňková,CSc. Strojnícka fakulta TU Košice. Hlavní partneri a spoluriešitelia projektu: Dr. David Lloyd a prof. Dr. Stuart Spraggett Coventry University (UK), prof. Dr. Lucio Zavanella Università degli Study di Brescia (I), Ing. Peter Kelman University Vienna (A), prof. Ing. Alexander JanáČ.CSc. a doc. Ing. Michal Štefánek.CSc. Materiálovo-technologická fakulta STU Trnava (SK), ktorí svojimi pripomienkami, pomocou a podnetnými návrhmi prispeli k vydaniu tejto publikácie.

Ackno wledgem ent Author would like to express the thanks for support given by the Commission of European Communities, Directorate-General XXII, Bruxelles (Belgium) and European Training Foundation Torino (Italy). The donation to the Joint European Project Grant TEMPUS- PHARE S J E P 12310/97 entitled ..European Standards in Mechanical Engineering Education, enabled edition of this book. Project Coordinator: Jozef Beňo, Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Košice (SK), Project Contractor: Ildikó Manková, Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Košice (SK), Local coordinators and partner institutions: David Lloyd and Stuart Spraggett - Coventry University (UK), Lucio Zavanella - Università degli Study di Brescia (I), Peter Kelman - Technical University of Vienna (A), Alexander Janáč and Michal Štefánek - Slovak Technical University Faculty of Materials and Technology ,Trnava (SK).

progresívny. Táto kniha je určitý pohľad na súčasný stav poznatkov v jednej vednej oblasti.Predhovor Stalo sa už tradíciou. Pričom v žiadnom prípade nechce zdôrazňovať ani „preceňovať" význam týchto moderných výrobných technológií. Je takisto potrebné zdôrazniť. ktoré ľudstvo nadobudlo za posledných 50 rokov XX. Košice. majú a budú mať čo povedať. Množstvo poznatkov. Názov knihy vychádza z anglického názvu Advanced Meíhod of Materiál Removal. Samozrejme. Zároveň je snahou o ucelený prehľad informácií a poznatkov z oblasti technológii. že tieto technológie splňujú náročné požiadavky modernej výroby nielen v oblasti automatizácie. ktoré bez toho. Je pokusom o systematický pohľad na tieto technológie opracovania z aspektu obrábania a ich miesto vo výrobnom procese súčasnosti. november 2000 Ildikó Manková . Je oveľa viac. neskôr nazvané ako netradičné spôsoby úberu materiálu. mikroobrábania a nanotechnológii. Je veľa kníh. aby si ich niekto všimol upadli do zabudnutia. že kniha túto tému naplnila alebo dokonca vyčerpala. ak by sa to nestalo aj s touto knihou. Jej účelom je podať prehľad o tzv. ktoré nachádzajú stále širšie uplatnenie v priemyselnej výrobe. moderný. Sú to najmä postupy presného a vysokopresného rozmerového opracovania. netrúfa si povedať. pokrokový. ekologického a ekonomického. Na druhej strane sa ale mnohé z týchto technológií stávajú dominantnými v oblastiach. Bolo by veľmi odvážne. že ak chceme vyjadriť svoj názor. ale aj budúcnosti. pričom táto • oľba odráža aj ich postavenie v súčasnom vývoji technológií opracovania materiálov. Autorka zvolila názov progresívny s ohľadom na názory a odporúčania odborných konzultantov diela. aby to v akomkoľvek časovom období zvládol. Ako napísal jeden môj kolega „odborné knihy nie sú bestsellermi a oveľa rýchlejšie upadnú do zabudnutia". storočia v oblasti sdnej skupiny technológií spracovania materiálov. Skôr chce svojim prístupom ukázať -ispoň časť poznatkov. itoročia a ich miesto vo výrobnom procese. či už priamo dostupných alebo známych len vo väzbe na rôzne prehľady literatúry vo vedecko-odbomých dielach. Význam slova advanced je v anglickom jazyku ponímaný ako „zdokonalený. prípadne názov pre pôvodne nekonvenčné metódy. Možno preto. geometrickým radom rastie a nie je v silách jedného človeka. že si myslíme o písanom slove. Je veľmi ťažké nájsť vhodné spojenie. že je viac účinné. ale aj z pohľadu energetického. Možno niekedy. ktoré využívajú aj iné formy energie než je energia mechanická. pokročilý. ktoré sa zrodili v poslednej štvrtine XX. napíšeme to. Kniha si nekladie za cieľ byť prísne vedeckým dielom. vyšší. ktoré mali. netradičných výrobných technológiách úberu materiálu (materiál removal) a ich perspektívach.

Ej Ed [J/mm2] [mm] [MPa] intenzita plošného úberu intenzita objemového úberu odrazivosť (reflektivita) stredná aritmetická drsnosť povrchu hĺbka prieniku elektrónov polomer valca pre médium polomer obrobku výška nerovností hrúbka materiálu medza rozprašovania absolútna teplota teplota teplota urýchľovacie napätie rýchlosť prúdenia plazmy objem odobratého materiálu pre jedno zrno úbytok objemu elektródy úbytok objemu obrábaného materiálu objemový uber materiálu [um] [m] [m] tm] [pm] [mm] [atóm/ión] [°K] ľC] Fc Fn F. [J/m3] T] V V K Kľ konštanta koncentrácia abrazívnej zmesi [J/kg ] 1 m L [mm/min] [cm 2 ] U [mj [mm] celková energia potrebná na natavenie jednotkového množsrva materiálu dĺžka kontaktu zrna s obrobkom meraná oblasť molekulová hmotnosť počet zŕn v zábere Avogadrovo číslo c Q [g] M M N N" Qs Q\ [mm 2 /mtn] [mmVmin] cD D E Ľ E.VI Použité symboly a označenia A A A Ab AL A.cm2] [W. F fN] [N] [J/s 1 . B B C C konštanta atómová hmotnosť absorbe i a objemový pomer obsahu brúsnych častíc lineárny uber opracovaná plocha konštanta Šírka povrchu konštanta množstvo nosného média experimentálne stanovená konštanta reprezentujúca časť lúča v reze koeficient trenia výtokový koeficient dýzy priemer štrbiny v dýze Youngov modul pružnosti intenzita prenosu energie energetická hladina energetická hladina špecifická energia pre deformačné opotrebenie sila pôsobiaca na časticu normálová sila konštantný tepelný tok Faradayova konštanta obsah tepla tvrdosť podľa Brinella tvrdosť podľa Vickersa tvrdosť podľa Rockwella tvrdosť obrábaného materiálu výstupná intenzita výkonu intenzita žiarenia v strede lúča R Ra RP R( Rw Rz S S T H: HB HV HRC H.cm" ] 2 vni VRR [m 3 ] [m3/s] .cm 2 ] i m [V] [mVs] [m 3 ] va VE I rw.

vc ve [mm/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [mm] [mm] w e [mm] j [ A/mm2] . y7 [m] hĺbka ostrosti mocenstvo iónov atómové číslo hĺbka rezu prierez iónového lúča k [W. E d t 1 i ti tm [MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] L nim] [s] [mm] [s] [s] d ™ d> [mm] [mm] [m m] d.VII z. a a.K"'] koeficient tepelnej vodivosti dĺžka magnetostrikčného jadra dĺžka záberu zrna prírastok dĺžky hmotnosť častice rozmerové opotrebenia nástroja tlak kvapaliny zaoblenie vplyvom rezania polomer sfokusovaného lúča polomer rovinného okienka lasera polomer lúča hrúbka materiálu Čas hĺbka vrypu zma čas trvania impulzu čas pôsobenia častice na povrch nepravidelnosť škáry rýchlosť posuvu lúča vody rýchlosť posuvu rýchlosť prúdenia kvapaliny rýchlosť pohybu abrazívnych častíc rýchlosť rezania maximálna rýchlosť pohybu abrazívnych častíc šírka rezu divergencia (rozbiehavosť) lúča i T mm] 2 [cm ] [mm] [m/s] [mm] [ml .kg-'. [l/s] [mm] V| V v. -i <«. f f f [mm] [mm] [mm] [mm] [l/s] [mm] [l/s] U U [mm/s] C h..Ir­ šírka reznej medzery rýchlosť zvuku v magnetostrikčnom materiále Špecifické teplo priemer vtlačenej oblasti hĺbka úberu materiálu hĺbka rezu (prienik laserového lúča do materiálu) priemer lúča vzdialenosť priemer zmiešavacej trubice dýzy pre vodný lúč priemer štrbiny v dýze priemer lúča v ohnisku priemer brúsneho zrna posuv lúča frekvencia zmeny magnetického poľa ohnisková vzdialenosť šošovky frekvencia impulzu rezonančná frekvencia šírka medzery medzi elektródami (nástrojom a obrobkom) Planckova konštanta hĺbka zóny rezného opotrebenia hĺbka zóny deformačného opotrebenia prúdová hustota in. m. íg] [mm] C d d [J.K'l [mm] [cm] [mm] P r rr r.nť'.

vm z A uhol dopadu iónov dovolená odchýlka rozmerov opracovaného povrchu nábehová a výbehová oblasť tepelná difuzivita uhol vychýlenia lúča uhol dopadu lúča na povrch koeficient m agnetos trike neho predĺženia dolná alebo horná odchýlka od nominálneho rozmeru elementárny náboj [AT'-m"1] merná vodivosť elektrolytu X vlnová dĺžka vlnová dĺžka laserového svetla [mm] fkg.m"3] [kg. [Q'1. o. K e . e E.m-5] hĺbka vtlačenia zrna merná hmotnosť hustota abrazívneho materiálu elektrická vodivosť kovu normálové napätie pôsobiace na zrno guľového tvaru kritérium krehkosti materiálu je to pomer pevnosti v strihu k pevnosti v lome daného materiálu uhol sklonu vodného lúča pri rezaní (uhol rezania) Sw p Pl a.m"1] [N/m 2 ] T. a a e ™ a.

Názvom predkladanej publikácie ako aj pozadím vývoja týchto technológií chce i-itorka podporiť toto označovanie. že iba čitateľ. soíistikovaných technológií spracovania materiálov.laser. názvom a javom. tok elektrónov a iónov) zaznamenávajú prudký rozvoj v druhej polovici XX. sa používajú na odlíšenie technológií spracovania •^iieriálov. Predkladaná publikácia podáva čitateľovi pohľad na súčasný stav poznatkov a na perspektívy -"alšieho vývoja „netradičných" technológii. špeciálne" Tííto. Zavedenie určitej pojmovej disciplíny si vyžaduje vidieť aj pozadie -c-a týchto technológií. ktoré používajú na uber materiálu aj iné formy energie ako je čisto mechanická energia. či tento cieľ kniha naplnila. technickej verejnosti známe prívlastky. aby nedošlo k mylnej predstave a k preceňovaniu možnosti týchto technológií spracovania materiálov a výroby dielcov.1 1 ÚVOD Cieľom a úlohou predkladanej publikácie by mal byť súbor poznatkov o oblasti výrobných technológií. Publikácia vysvetľuje a objasňuje pojmy. že využitie niektorých procesov netrvá tak dlho a nie je ani tak široké. prečo toľko odlíšení. čiastočne nemeckých a japonských zdrojov v anglickom rreklade) vnášajú mnohokrát nejednotnosť do používania a interpretácie názvov. a nástupu počítačovej techniky. Autorka zdôrazňuje výraz „mal byť" z dôvodu.'Aterizujú technológiu alebo jej sprievodné javy. elektrický výboj. Napriek tomu. Čitateľa možno napadne otázka. ktoré . čo je správne. poznatky zhromaždené v tejto publikácii budú iste zaujímavé pre široký okruh technicky ale aj netechnicky zameraných záujemcov. Na druhej strane c potrebné zdôrazniť. Z uvedeného dôvodu sú v jednotlivých kapitolách publikácie uvádzané (v zátvorke zošikmeným písmom) zaužívané anglické označenia :». elektrolýzu. keramika). Využite týchto metód predstavuje niekedy alternatívu a/alebo variant k tradičným •-echnológiám (dnes niekedy nazývaným klasickým technológiám). ktoré využívajú známe fyzikálne a chemické javy na uber materiálu i akustické vlnenie. ktorý hľadá relevantné informácie bude vedieť posúdiť. nie je jednoznačná odpoveď a to má potom za následok mnohé •epresnosti interpretácie.. Na otázku. nekonvenčné. progresívne. storočia ako výsledok intenzifikácie výskumu a vývoja: • • • • špeciálnych oblastí fyziky (kvantová elektronika). mov a javov. vysokotlakový vodný lúč. plazmu. v súčasnosti označovaných tiež ako progresívne '^chnológie. nových druhov konštrukčných materiálov (kompozitné materiály. ktoré na vytvorenie požadovaného tvaru dielca využívajú iné formy energie než nrchanickú. ktoré vzhľadom na silný vplyv anglosaskej odbornej literatúry (prevažne amerických. „Netradičné. Je potrebné zdôrazniť slová -alternativa" a „variant". . tok fotónov . čo je Aodnuté určitou konvenciou. aby v : vytvorený vhodný slovenský ekvivalent jednotlivým pojmom. Výrobné technológie. ako aj rôzne prístupy jednotlivých vedeckých škôl.

žc názov „nekonvenčné technológie" je medzi technickou verejnosťou často používaný a jeho význam je viac-menej spojený s elektrofyzikalnými a elektrochemickými technológiami. . lasera.2 Progresívne technológie V technológií obrábania sa pod prívlastky „nekonvenčný. Používanie názvu „nekonvenčné technológie" podporila aj vedecká spoločnosť CIRP (Medzinárodná spoločnosť pre bádanie v strojárskej výrobe so sídlom v Paríži) vo svojich periodicky vydávaných dokumentoch Annals ofthe C!RP. E. Toto pomenovanie sa u nás začalo používať v 90-tych rokoch XX. 1989) alebo technológie tvárnenia {Mielnik. Možno konštatovať. storočia. ale využívajú k úberu materiálu pôsobenie rôznych fyzikálnych alebo chemických javov. Pomenovanie „netradičné technológie obrábania" (anglicky: Nontraditioiia! Method of Machining) je zaužívané v americkej odbornej literatúre. pre technológie zvárania (Turňa. používané u nás dnes už klasikmi technológie obrábania Hirschfeld (1953). Abrasion and Erosion. ktorá okrem iného vydáva v periodických cykloch rozsiahlu encyklopedickú publikáciu Handbook of Machining (\ preklade Príručka obrábania). Vzhľadom na to. Békés (1967) sa od začiatku ich vývoja a priemyselného uplatnenia až po súčasnosť charakterizovali predovšetkým elektrofyzíkálne a elektrochemické metódy obrábania. M. (v preklade Princípy obrábania rezaním. Buda. aj v iných výrobných technológiách. Vigner (1984). V technológii obrábania sa pomenovanie špeciálne technológie spája skôr s dokončovacimi spôsobmi obrábania ako lapovanie. Tento názov sa používa napr. 1991). že okrem technológie obrábania sa fyzikálny princíp ultrazvuku. Zároveň sa tento príspevok stal východiskom pre systematické triedenie poznatkov o rozdielnych spôsoboch výroby dielcov. Staelens a Dekeyser (1986) základnú klasifikáciu fyzikálno-chemických metód úberu materiálu pod názvom Non-conventional Materiál Renioval Processes (v preklade Nekonvenčné procesy úberu materiálu). superfinišovanie. ktoré nepoužívajú „klasický" rezný nástroj s určitou alebo neurčitou reznou hranou (podľa toho. plazmy. iónov a elektrónov používa. kde v roku 1986 publikovali Snoyers. Prikryl. Metahvorking Science and Engineering. vyššie uvedené prívlastky sú doplnené ďalším spojením a to „špeciálne technológie". Pomenovaním „nekonvenčné" v zmysle opačne ku konvenčnému. ktoré využívajú iné zdroje energie ako energiu mechanickú zaraďuje do kategórie erozivne obrábanie. kde klasifikuje a popisuje jednotlivé netradičné postupy obrábania. Uvedené triedenie je v našich podmienkach menej zaužívané. abrazívnym pôsobením a eróziou). Výstižné triedenie procesov obrábania podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu podáva Kaczmarek (1976) vo svojej knihe Principles of Machining by Cutting. V tomto vedeckom príspevku boli klasifikované nekonvenčné technológie obrábania podľa použitého zdroja energie na uber materiálu. netradičný" zaraďujú technológie opracovania materiálov. Čo vyplýva z podstaty úberu materiálu v týchto procesoch. Či ide o rezanie alebo brúsenie).: Špeciálne metódy zvárania. leštenie pásmi a technológiami výroby ozubených kolies. reprezentovanej odbornou spoločnosťou ASME (Americká spoločnosť strojných inžinierov). kde procesy úberu materiálu.

optimalizácie a automatizácie sú ich prirodzenou súčasťou a predstavujú sofistikované inteligentné prostredie riadiaceho systému stroja a procesu. spotrebu surovín a stupeň ich využitia. chemických a tepelných princípoch úberu materiálu (v prípade obrábania).1 Význam a pojem technológie Limitujúcim faktorom úrovne strojárskej výroby j c použitá technológia. v ŕ t a n i e . ktoré sa stávajú dnes už bežne používanými výrobnými prostriedkami modernej priemyselnej výroby. Mnohokrát neprirodzene vyznieva označenie „nekonvenčná technológia" pre elektroiskrové procesy. 1. Ĺ lugličtiny: advanced .. vrdemng . má svoje opodstatnenie v tom. K'ónig 1997.1. rovnako ako procesy riadenia a automatizácie. vodným lúčom. ale v určitej regulovateľnej vzdialenosti od seba. slovenskom progressive. pokrokový. Eversheim 1993. odvetvie ľudských znalostí. Tonshoff 1993) (inovačné výrobné procesy). kde v priebehu procesu nástroj a obrobok nie sú v priamom kontakte. že pomenovanie „progresívne technológie" v spojení s ýmito výrobnými postupmi. To je celkom odlišné od väčšiny klasických (tradičných) spôsobov úberu materiálu obrábaním. laserové technológie v automobilovej výrobe. kde je materiál odoberaný vplyvom mechanického namáhania strihom/šmykom (sústruženic. ale aj laser a ďalšie. Napriek vyššie uvedenému. Najnovšie sa začína zaužívať aj pomenovanie Innovative Manufacturing Processe s (van Luttervelt 1989. že procesy riadenia. Zároveň jc pre nich charakteristické. zvýšiť napr. obr. vzostupný. rezanie/delenie materiálov laserom. stúpať. (Taniguchi. "klasických" procesov. že sú založené na elektrických. Ako príklady možno uviesť elektroiskrové hĺbenie tvárniacich nástrojov.pokrokové.-c d management . Stanovuje funkčné. Použitá technológia preto. úžitkové. frézovanie.znamená (moderný. vo výrobe integrovaných obvodov a iné. že v Kzyku používaný pojem progresívny v zmysle pokrokový v anglickom preklade nesmie byť srwoie sa mení jeho význam. moderné riadenie). autora). 1988).1. ) alebo abrazívnym pôsobením nástroja na povrch (brúsenie). Otázkou zostáva. že tieto postupy vždy predstavovali technologický pokrok vo výrobe. ukazuje sa. že technológia je vedný odbor. 1989) (v preklade moderné alebo progresívne/pokrokové metódy obrábania). Ich progresivita spočíva V tom. Pre doplnenie jc potrebné uviesť. Lowe [2] uvádza. progressive .•:. čo sa len trochu líši od bežne zaužívaného alebo klasického procesu. . úvod 3 V ostatných rokoch sa čoraz častejšie v súvislosti s týmito technológiami objavuje spojenie Advanced' Mexhod of Machining (McGeough. veď progresívne môže byť všetko. Anglický výraz progressive znamená totiž postupná napr. zlepšenie. či je potrebné tieto výrobné technológie používaním rôznych prívlastkov odlišovať od bežne zaužívaných tzv. Technológia je súbor procesov. pravidiel a návykov používaných pri výrobe rôznych druhov rrodukcie v ľubovoľnej sfére výrobnej činnosti. že ona stanovuje nároky na spotrebu energie. Technológia má celkovú štruktúru a klasifikáciu. teda určuje energetickú náročnosť výroby. Samozrejme bude na čitateľovi a odbornej verejnosti aké stanovisko zaujme k predkladanému názvu. dekoratívne a komerčné vlastnosti •ýrobkov a tým vlastne podmieňuje rozvoj celého počtu výrobných odvetví.postupné kalenie (pozn. kde sa aplikujú vedecké princípy a praktické znalosti do fyzikálnej podstaty a systémov. posun. Odborná verejnosť zatiaľ nie je jednotná v tejto oblasti.

vytvára materiálnu a informačnú základňu ich rozvoja. ad i) Technológie súvisiace s rozvojom spoločnosti vychádzajú zo všeobecne poňatého pojmu technológie ako súboru vedeckých poznatkov a definujú nové a novokoncipované vedné odbory ako sú informačné technológie. storočia posunul pojem technológie a tým aj strojárskej technológie do inej polohy. Technológia je úzko spojená s vývojom poznania. technology) sa v súčasnosti chápe a používa v širších súvislostiach. technológie životného prostredia.Lowe [2]) Samotný pojem technológia' (angl. technologický vývoj krajín tretieho sveta. ktorá rozlišuje dva prístupy jej ponímania. vedy a techniky a jc založená na všetkých vedeckých a praktických poznatkoch ľudstva. i) ii) Technológie ako súčasť rozvoja vedy a spoločnosti Technológie uplatňované priamo vo výrobe. biotechnológie. kde význam techné }t poznatok. TECHNOLÓGIA KNOW-HOW POSTUPY VEDECKÉ PRINCÍPY ZARIADENIA ORGANIZÁCIA VÝSKUM MERANIE APLKACA ARTEFAKTY ŠTRUKTÚRA SYSTÉM O b r . Ešte v nedávnej minulosti sa spájala iba s pojmom strojárska technológia a mnohokrát iba s technologickým postupom výroby dielcov. l . v odkrývaní a formulácii zákonov a princípov výrobných procesov a v príprave základne pre optimalizáciu výrobných procesov. Technológia je podľa výkladových slovníkov komplex vedeckých poznatkov. náuka o mori a morské technológie. prenosných vedeckých poznatkov a má jednoznačné atribúty ako sú jedinečné postupy pre výskum. ale tiež priemyselné a materiálové technológie. ľudský faktor a technológie. než ako to bolo zaužívané v našich podmienkach. zručnosť a iogos veda. meranie a priemyselnú aplikáciu. čím sa technológia degradovala do polohy málo vedeckého a skôr empirického návodu na výrobu a strácala na význame. autora). Technológia podnecuje vznik nových oblastí vedy a techniky. Vývoj v posledných desaťročiach XX. ktorých cieľ a podstata spočíva vo výskume výrobných prostriedkov a procesov. Podľa slovníka cudzích slov technológia jc náuka o prostriedkoch a procesoch. náuka. l Štruktúra technológie ( zdroj.4 Progresívne technológie Konkrétna technológia obsahuje hlavnú časť forma!izovaných. nukleárne technológie. slovné spojenie pochádzajúce zo starovekej gréčtiny. . ktorými sa suroviny menia na výrobky {pozn.

nové formy organizácie výroby.1. automatizácia.1. Strojárska výroba (Production' (Manufacturing) Engineering) je výber výrobných rroätríedkov a výrobných metód za účelom optimalizácie použitia výrobkov podľa technologických kritérií.1 Technológia strojárskej výroby Vývoj poznania silne ovplyvňuje rozvoj priemyselnej a teda aj strojárskej výroby. . anglická odborná literatúra používa slovo r-Tduaioii (pozn. ktorých cieľom je odkrývanie a formulácia zákonov a princípov priemyselnej výroby. Pre jasnejšiu orientáciu čitateľa sú ďalej vysvetlené jednotlivé pojmy spojené s technológiou strojárskej výroby podľa najnovších poznatkov a prístupov . predmet). íe to postupnosť funkcii.ŕdnotlivých vedeckých škôl. 1. klasifikácii a chápaniu.1 Úvod 5 ad ii) Technológie uplatňované priamo v procese výroby predstavujú komplex vied. autora).2: vývoj nových materiálov (konštrukčné a nástrojové materiály) vývoj nových a inovovaných princípov technológie spracovania materiálov. systém procesov. Výroba (Production) je. pre ktorú predstavuje synergiu najnovších poznatkov vedy a techniky v štyroch základných skupinách ako to znázorňuje obr. konkrétne k technológii strojárskej výroby a jej definícii. ktorých výsledkom je produkt (výrobok.2 CAx technológie monitorizácia procesov Súčasné súvislosti rozvoja strojárskej výroby Z toho vyplývajú aj nové prístupy k technológii. elektronizácia a CAx technológie (Computer Aided). 1. ktoré vedú k tvorbe produktov spracovaním alebo spájaním materiálov a potom ich montážou na finálny výrobok. technológiu označovanie Manufacturing je v americkej odbornej literatúre. Technológia tvorí a rozvíja teoretickú základňu priemyselnej a teda aj strojárskej výroby a jej úlohou je prinášať pokrok v technologickej a vedeckej základni a rozvíjať princípy výroby namiesto empírie a improvizácie. Strojárska výroba zahŕňa návrh a konštrukciu výrobku. N O V É FOHMY ORGANIZÁCIE VÝROBY EKOLÓGIA VÝR08Y EKONOMIKA VÝROBY I S T R O J Á R S K A í ROZVOJ TECHNOLÓGIÍ NOVÉ PRINCÍPY TECHNOLÓGIÍ _ INOVAČNÉ TECHNOLÓGIE V Ý R O B A NOVÉ MATERIAL Y ^ - VSTUP ELEKTRONIKY pre konštruovanie nové nástrojové materiály Obr.

skúšobne. Jej výsledkom má byť dosiahnutie vytýčených cieľov v plánovanom časovom slede s primeranými ekonomickými a ekologickými parametrami. ekologické. cez používanie výrobku jeho životnosť až po likvidáciu použitého výrobku a s tým spojené všestranné ekologické vplyvy. pomocné výrobné procesy {opravy. povrchové úpravy Novšia klasifikácia.. ktoré sa líšia spôsobom realizácie vo výrobe. energie. dielcov a montáž).. energetické a sociálne faktory. Klasické chápanie technológie strojárskej výroby delí výrobu na fázy a stupne. Integrované technológie na základe výrobného postupu materiálu a využívania energie spájajú jednotlivé technologické operácie a procesy do jedného výrobného celku. materiálu. Zabezpečuje požadovanú kvalitu predmetov na požadovanej ekonomickej. vzájomné vzťahy a zákonitosti procesu výroby dielcov. energia. ktoré sa obyčajne delia na: • • • • • • zlievanie. obrábanie. energetické hospodárstvo. Zahrňuje hlavné výrobné procesy (výroba polovýrobkov. ktorej predmetom skúmania je podstata. Pre odstránenie týchto strát sa uplatňujú tendencie spájania a hovorí sa o integrovanej technológii a komplexnej technológii. Technológia strojárskej výroby (Production Engineering Technology) je komplexná vedná oblasť. laboratóriá. Technológia a strojárska výroba sú vzájomne spojené ako teória a prax. delí technológie spracovania materiálov na šesť základných druhov. zváranie a spájanie. Komplexná technológia a jej rozvoj si vyžaduje oproti klasickému postupu systémový prístup.). výrobu nástrojov a zariadení ich údržbu a informácie potrebné na zabezpečenie hospodárnosti a ekonomiky výroby. dielce a výrobky. Výrobný proces (Production Process) je súbor činnosti ľudí. ktorých výsledkom sú určité druhy výrobkov.) a na výstup finálnych výrobkov. doprava. vplyvov na životné prostredie. ktorú prezentujú publikácie vedeckej spoločností CIRP (1986) a v doplnenej a upravenej forme Vasilko (1998). liatie. Nevýhodou tejto deľby v modernej flexibilnej a počítačom riadenej výrobe sú časové. kde sa uplatňuje špecializácia pri výrobe dielcov a kooperácia pri kompletizácii hotových výrobkov. strojov a procesov. technologickými zvláštnosťami a výsledným efektom. zariadení a strojov. že presnejšie špecifikuje dosah jednotlivých technológií: . spracovania a zúžitkovania odpadu. modelov. Posudzuje existujúci spôsob výroby a hľadá nové spôsoby premeny materiálu na polotovary.. prášková metalurgia tvárnenie a tvarovanie. Komplexná technológia zahrňuje celý systém problematiky od suroviny. výroba náradia. Integrovaná technológia zlučuje jednotlivé medzistupne a fázy výroby tak. že technologická schéma sa zjednodušuje na vstupné prvky (materiál.6 Progresívne technológie výroby a výrobný proces. náhradných dielcov) a vedľajšie procesy (skladové hospodárstvo. ale v súčasnosti už aj na požadovanej ekologickej úrovni. kde je potrebné zapojiť do jedného celku okrem čisto technických a technologických faktorov aj ďalšie.. Od vyššie uvedeného delenia sa odlišuje tým. Súčasťou technológie strojárskej výroby sú technológie spracovania materiálov {Materials Processing Technology). energetické a materiálové straty.

využívajú sa procesy.) E) Rozmerové opracovanie dielcov (zmena rozmerov): odstraňujú sa nepresnosti po predchádzajúcich operáciách (nepresnosti tvaru. laser.. vysokorýchlostné obrábanie. fotochemické leptanie. zlepovanie. F) Procesy zmeny stavu povrchu (dokončovanie povrchov): čiastočne sa prelínajú s rozmerovým opracovaním dielcov. lisovanie. tvárnenie. zámernou zmenou stavu povrchu (iónové technológie ako je iónová implantácia a nanotechnológie. rozmerov a polohy plôch odoberaním špeciálne ponechaného prídavku). konvenčné technológie založené na mechanickej povahe spracovania materiálov ako sú obrábanie sústružcním. zabezpečuje sa vysoká presnosť výroby (lapovanie.H1P) C4) tvarovanie rezaním materiálu (obrábanie rezaním. doplnkové.. (lámanie. (zváranie. c h e m i c k o .. jemné dierovanie a presné strihanie. ktoré je možné roztriediť podľa stupňa ich postupného vývoja a priemyselného používania do troch kategórií. inovačné metódy spracovania materiálov ako obrábanie tvrdých materiálov [Hard Mcichining). Z vyššie uvedeného delenia vyplýva.. či tvorením vrstiev resp. vylepšené.. ktoré zlepšujú a vylepšujú kvalitu povrchu. žc dnes existuje široké spektrum technologických procesov a operácii. zlievanie) C2) tvarovanie materiálu plastickou deformáciou (tvárnenie ) C3) tvarovanie práškovou metalurgiou (lisovanie práškov.tepelné spracovanie.mechanických vlastností materiálov: (tepelné spracovanie.) C) Procesy tvarovania materiálu a polovýrobkov (procesy zmeny tvaru): tieto sa delia na podskupiny a to: C l ) tvarovanie materiálu v tekutom stave (liate. mikrorezanie a nanotechnológie.. založené na fyzikálnej a chemickej povahe dejov pri spracovaní materiálov ako laserový lúč. na delenie využívajú plastické alebo krehké porušovanie materiálu.) B) Procesy spájania materiálu.). izostatické lisovanie . " . brúsenie) C5) tvarovanie odstraňovaním materiálu fyzikálno . termomechanické spracovanie. či už zmenou rozmerov (vysokopresné brúsenie. strihanie. Samozrejme jednotlivé vyššie uvedené skupiny technológií spracovania materiálov je možné ešte ďalej deliť a špecifikovať podľa použitej operácie. spájkovanie..vodný lúč a iné. chemické frézovanie. galvanizovanie.) D) Procesy zmeny fyzikálno . ako to prezentuje van Luttervelt 1989 [3].. iónový a elektrónový lúč. na procesy označené ako: • • klasické resp.chemickým úberom (elektroiskrové a elektrochemické obrábanie. honovanie. využívajú sa prednostne vo výrobe polovýrobkov. spekanie. frézovaním. NC dierovanie a iné. ale aj hydrodynamické obrábanie . elektrochemické a elektroiskrové obrábanie. spekanie. zváranie a ďalšie. progresívne. delenie rezaním a pod./ Úvod A) 7 Procesy delenia materiálov.

faster).3 Hlavné typy výrobných procesov Smery rozvoja inovačných technológií. Inovačné technológie sú vo svojom vývoji orientované dvoma smermi a to: • • Hard Machining(HM) HSC rýchlostné obrábanie L M laserom podporované A obrábanie Rapid Prototyping Rapid Tooling Obr. extremizáciou rezných podmienok. ale najmä priemyselnej sféry sú inovačné technológie. To znamená lepšia kvalita pri minimálnych nákladoch za kratší čas na výrobu produktu. lacnejšie a rýchlejšie" fbetter. ako je používanie vysokých rezných rýchlosti (vysoké v porovnaní s klasickými technológiami) pri rýchlostnom obrábaní (HSC High Speed Cutťmg). ECM fotochemické leptanie Vylepšené postupy (inovačné) Hard Machining (HU) jemné dierovanie NC dierovanie rezanie závitov diamantovým nástrojom Obr.1.1. alebo nízke posuvy pri jemnom obrábaní . cheaper.VÝROBNÉ PROCESY "H1 Klasické postupy (mechanické princípy) sústruženie frézovanie brúsenie tvárnenie zváranie Progresívne postupy (fyzikálne a chemické princípy) laserový f č ú vodný lúč EDM.4. Tento záujem je úzko spojený so stratégiou vývoja nových materiálov a metódami ich spracovania.4 • Smery vývoja inovačných technológií na vylepšovanie klasických technológií napr. TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA MATERIÁLOV. 1.1. ktoré vyplývajú zo súčasných poznatkov ukazuje obr.s Vyššie uvedené rozdelenie znázorňuje obr. Progresívne technológie Je len samozrejmé. Tento cieľ nadobúda takmer olympijské dimenzie charakterizované heslom „lepšie.3. že v popredí záujmu výskumnej. s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti produktov.

ale naopak využívajú ho v plnej miere. Obrábanie (Machining) je široký pojem. rozmerovým opracovaním dielcov a ^rkončovaním povrchov. Dôkazom toho v obrábaní je okrem iného používanie nástrojov z reznej keramiky. Pozadie./ Úvod 9 • resp. 1. zákonitosti toku informácií a ich spracovanie (tok informácií a najdôležitejším článkom progresívnych a inovačných technológií). na presnosť. (opäť malé v porovnaní s bežne zaužívanými podmienkami) pri obrábaní tvrdých materiálov (HM Hard Machining). priemyselné využitie a smery ďalšieho vývoja progresívnych a inovačných technológií spracovania materiálov je možné zjednodušene charakterizovať nasledovne: i) Pozadie a trendy vývoja technológií spracovania materiálov vychádzajú zo zvyšujúcich sa požiadaviek: • • • na sortiment a zložitosť výrobkov. dobrým príkladom je využitie laserového lúča pri obrábaní (LAM t. . ich prenos je iíi) Smery ďalšieho vývoja progresívnych a inovačných výrobných technológií sú úzko spojené s: " • vývojom nových materiálov. ktorý sa nazýva prídavok (allawance). laserom podporované rezanie a brúsenie). ale podieľa sa na delení materiálov. ii) Nasadenie a využívanie progresívnych a inovačných technológií v priemyselnej výrobe sleduje rozvoj poznatkov v oblastiach: • • • zákonitostí procesov získavania a spracovania materiálov.j. že ani klasické výrobné technológie nezaostávajú za rozvojom poznatkov. spoľahlivosť a životnosť dielcov a výrobkov. zákonitostí funkcie strojov. Samozrejme je potrebné zdôrazniť skutočnosť. tvarovaní „:eriálov rezaním a fyzikálno-chemickým pôsobením. ktoré vo vyššie uvedenej tlasifíkácii nespadá iba do jednej skupiny. ktoré patrí v súčasnosti už k bežným spôsobom jemného a presného sústruženia. a pri technológiách Rapid Prototyping (rýchle zhotovovanie prototypov) a Rapid Tooling (rýchle zhotovovanie nástrojov). malé prierezy odrezávanej vrstvy.2 Klasifikácia spôsobov obrábania -.cdnu časť technológie spracovania materiálov tvorí obrábanie. na zdokonalenie konštrukcie strojov. ktorý zahrňuje všetky metódy tvarovania produktov postupným odoberaním určitého množstva materiálu. na vývoj a využitie nových princípov v technológiách. vývojom nových metód výroby súčiastok vývojom automatizovaných technologických procesov a technických prostriedkov na ich realizáciu.

pri ktorom požadovaný tvar a rozmer obrobku vzniká postupným odoberaním častíc materiálu mechanickými. Vigiter (1984). storočia a potom v 70-tych rokoch pôvodné jednoduché rozdelenie bolo nahradené rozdelením podľa princípu úberu materiálu z východiskového polotovaru. aj keď používajú rôzne formy energie. chemickú a tepelnú energiu pri erózii. (1953). Materiál sa teda pri obrábaní odoberá: • • • mechanickým postupom t. Z hľadiska klasifikácie spôsobov obrábania existuje viacero prístupov. pretože obe vykazujú podobné charakteristiky a aplikácie. chemickými postupmi. ako dôsledok prudkého rozvoja náuky o obrábaní. plazma elektrónový lúč). jednak podielom celkovej prácnosti výroby dielcov. Prikryl. že výsledný tvar produktu sa dosahuje úberom určitého množstva materiálu. Time.1.5. tavením častíc materiálu z obrobku účinkom vy s oko energetic ký c h lúčov (laser. V počiatkoch vývoja náuky o obrábaní. ilustruje klasifikáciu metód obrábania. prípadne ich kombináciou. A. Rezanie Obrábanie rezaním OBRÁBANIE Brúsenie Elektroerozívne obrábanie Elektrochemické obrábanie Energolúčové obrábanie Obrábanie eróziou Obr. elektrochemickým rozpúšťaním častic materiálu. ktorou zabezpečuje kvalitatívnu stránku výrobkov a v konečnom dôsledku ich vyššiu pridanú hodnotu. Obr. elektrickými. brúsenie). ktorá zahrňuje niekoľko vedných odborov a patrí na popredné miesto vo výrobných technológiách. ktorá predstavuje okolo 25 + 30% a jednak svojou podstatou. charakterizujú obrábanie ako technologický proces. Mechanickú energiu pre rezanie a elektrickú.j. 1976) . Buda. Neskôr v 50-iych a 60-tych rokoch XX. storočia /. Spoločnou črtou oboch procesov je. ktorú uvádza Kaczmarek a najnovšie Grzesik (1998). Kaczmarek (1976) delí technológiu obrábania na rezanie (Cutting) a obrábanie eróziou (Machining by erosion). oddeľovaním častíc materiálu reznou hranou vo forme triesky (rezanie. ktoré vychádzajú z postupného vývoja metód obrábania.1. Békés (1967) Prikryl (1967). 1870) technológia spracovania materiálov sa delila na technológiu mechanickú a chemickú a obrábanie materiálov spadalo do skupiny mechanickej technológie spolu s tvárnením materiálov.5 Klasifikácia spôsobov obrábania (Kaczmarek.It) Progresívne technológie Obrábanie je dynamická technológia. Hirschfeld. keď boli položené prvé vedecké základy teórie rezania (v druhej polovici XIX.

6 Klasifikácia procesov obrábania* ultrazvuk a abrazívny lúč sa v tejto klasifikácii vyskytujú dvakrát. Zerspannug mit geometrisch bestimmter Schneide) • Abrazívne opracovanie . elektrické. obr. Klocke (1997). alebo netradičné procesy obrábania. kniha uvádza obe názvy ako ekvivalentné).brúsenie. Vysvetlenie tejto i * proporcie vyplýva z podstaty úberu materiálu a podrobnejšie je podané v kapitole 2. delia obrábanie do troch kategórií. Zerspanung mit geometrisch unbestimmten Schneiden) • Progresívne. . Obrábanie eróziou rozširuje a doplňuje pracovné možnosti obrábania rezaním. vŕtanie. obzvlášť v prípade ťazkoobrobíteľných materiálov a materiálov.6: • Rezanie (Cutting). V poslednom desaťročí najmä anglosaské Kalpakjiart (1989) a nemecké pramene König. raz ako procesy brúsenia vďným brusivom a raz v zátvorke ako mechanické procesy netradičných/progresívnych technológii.1. ľ REZANIE O B R Á B A N I E BRÚSENIE (ABRAZÍVNE OPRACOVANIE) nástrojmi s definovanou geometriou reznej hrany ROTAČNÉ PLOCHY Netradičné/ progresívne metódy ú berú materiálu S VIAZANÝM BRUSIVOM MECHANICKÉ sústruženie. 1.1 Úvod 11 Obrábanie rezaním (Machining by cutting) má významnú úlohu z hľadiska možností použitia pre svoju všestrannosť a schopnosť dosiahnuť najvyššie pracovné presností. ktoré zahrňuje obrábanie nástrojmi s definovanou geometriou reznej hrany. chemické a iné zdroje energie (pretože nejestvuje jednotnosť v pomenovaní. vyvrtávanie brúsenie honovanie supe (finišovanie vodný lúč (ultrazvuk) (abrazívny lúč) CHEMICKÉ ELEKTROCHEMICKÉ TVAROVÉ A ROVINNÉ S VOĽNÝM BRUSIVOM frézovanie hobľovanie obrážanie preťahovanie výroba ozubených kolies výroba závitov lapovanie leštenie omieľanie abrazívny lúč ultrazvuk ELEKTROTEPELNÉ elektroiskrové laserový lúč elektrónový lúč iónový lúč plazmový lúč Obr. ktoré využívajú na uber fyzikálne. tiež definované nemeckou literatúrou ako opracovanie nástrojmi s neurčenou geometriou reznej hrany (z nem. ktoré vôbec nieje možné obrábať rezaním. nástroj má jednu alebo viacero rezných hrán. (z nem.

tepelné a/alebo chemické účinky fyzikálnych javov. Táto podmienka obmedzuje použitie rezania v oblastiach. mechanické obrábanie (rezanie a brúsenie) potrebuje pre svoje uskutočnenie naplnenie troch základných podmienok: 1. Nástroj je v priamom kontakte s obrobkom.12 Progresívne technológie Každá kategória je charakterizovaná spoločnými určujúcimi znakmi úberu materiálu a zvláštnosťami procesu pri vzájomnom porovnávaní. Progresívne metódy úberu materiálu používajú okrem mechanickej energie aj iné formy energie na odobratie materiálu vo forme voľným okom neviditeľných častíc (mikro až nano častice). vŕtanie otvorov so zakrivenou osou a iné. popisne uvádzanej ako voľným okom neviditeľnej častice). . ktoré síce patrí medzi najstaršie odbory techniky. Podstata mechanického obrábania (rezania a brúsenia) je v poznaní. že dnes ich výrobcovia disponujú sortimentom umožňujúcim obrábať nielen ťažkoobrobiteľné materiály. Tieto odlišnosti sú dané: • • Použitým „nástrojom". Materiál rezného nástroja má byť tvrdší ako materiál obrobku. tiež nazývanom abrazívne opracovanie. Pri rezaní je odrezávaná vrstva materiálu odoberaná nástrojom s jednou alebo viacerými reznými hranami s určitou geometriou vo forme voľným okom viditeľnej triesky. K uskutočneniu obrábania rezaním a brúsením je potrebné splniť podmienku. vo forme rozmerovo veľmi malej triesky (mikrotriesky. že pri rezaní musí byť vynaložené určité množstvo mechanickej energie na porušenie molekulárnej súdržnosti materiálu. storočia. Táto podmienka si vynútila pojem obrobiteľnosti materiálov a na istý čas obmedzila využívanie vysokopevných konštrukčných materiálov v priemysle. Tieto podmienky sú typické a spoločné pre rezanie a brúsenie. čo má za následok nepravidelný uber triesky s premenlivým prierezom. Na tvarovanie povrchu materiálu nevyužívajú priamy kontakt nástroja (v klasickom ponímaní geometrického telesa s určitou alebo neurčitou reznou hranou). Rôznorodosťou geometrie zrna brusiva a neurčitosťou ich vzájomnej polohy. ktorú možno použiť na obrábanie. ale elektrické. aby akýkoľvek existujúci zdroj energie vyššieho druhu bol najprv premenený na najjednoduchšiu energiu mechanickú energiu. Ako vyplýva z dejín obrábania. 2. Geometria nástoja je určená a používaná podľa normy STN ISO 3002/1 (22 0011) a STN 22 0012 Pri brúsení. Jednotlivé brúsne zrná sú v priamom kontakte s povrchom obrobku. ktorý má neurčité množstvo rezných hrán vo forme viazaného alebo voľného brusiva. ale aj riadiť tvar vznikajúcej triesky. vŕtanie veľmi malých otvorov do kalených ocelí. Stratégia používania nových materiálov zároveň však podnietila vývoj nástrojových materiálov a nástrojov do takej miery. Brúsenie (tiež abrazívne opracovanie) má ešte niektoré odlišnosti a zvláštnosti v porovnaní s procesom rezania. ale svoj vrchol rozvoja dosahuje v druhej polovici XX. kde na obrobok nemožno pôsobiť veľkou silou ako napr. je prídavok na obrábanie odoberaný nespočítateľným množstvom rezných hrán brusiva s geometricky neurčenou reznou hranou. 3.

pevnosť. B E Ñ O . Charakteristiky jednotlivých známych progresívnych metód úberu materiálu podľa vyššie uvedenej klasifikácie (obr. elektroiskrový výboj.OKTÓBER 1 9 9 5 K O Š I C E . plazma. C H A P M A N & H A L L .: SOURCES OF TECHNOLOGICAL INFORMATION IN PART MANUFACTURING. I. Literatúra k u kapitole 1 : 1 2. I. V závislosti na rozmeroch odoberaných častíc. ) S J F T U KOÄICE. k ďalším mechanizmom úberu patrí chemické a elektrochemické rozpúšťanie materiálu a tiež brúsny účinok voľného brusiva pri ultrazvukovom obrábaní a obrábaní prúdom abraziva. 1 9 9 8 . rezná sila.: R O Z V O J TECHNOLÓGIE TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA.P. Uber materiálu . I I . obrobky sa nedeformujú vplyvom mechanického zaťaženia. Uber materiálu nezávisí na mechanických vlastnostiach materiálu ako tvrdosť. 1 9 9 8 .7 0 9 9 . B E Ö O . : M I C R O C A D 97 M I S K O L C FEB 1997. J . mikrotriesky.6. Zároveň prevažujúcim princípom úberu materiálu je erozívne a tepelné pôsobenie vysokocnergetických lúčov (laser. STR. I N : R O Z V O J TECHNOLÓGIE OBRÁBANIA R T O 9 8 . M A Ň K O V Á . Samozrejme podľa klasifikácie a delenia týchto technológií viď obr. I. dĺžkou. elektróny. chemickú a tepelnú energiu na uber materiálu a okrem spoločnej črty obrábania ( U B E R materiálu) majú významné odlišnosti od procesov rezania a brúsenia: • • • V mieste oddeľovania častíc materiálu nevzniká rezný odpor. I S B N 8 0 .j. 1. M A Ň K O V Á . ( V Y D . L O N D O N 1 9 9 5 .25-30 M A Ň K O V Á .6) sú obsahovou náplňou predkladanej publikácie. 1. ako už bolo spomenuté vyššie. I . S K 6 0 . KONFERENCIA STROJEXPOCASSOVIA 24.2 5 9 . I N . vodný lúč) na povrch.. voľným okom neviditeľné tzv.oddeľovanie častíc je počas jedného cyklu (napr. J. jeden impulz výboja pri elektroiskrovom opracovaní) a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít súčasne.X .L_ilvod ¡A • Malé prierezy triesok.: SOURCES OF TECHNOLOGICAL INFORMATION IN PRODUCTION PROCESS.-27. Progresívne/netradičné technológie úberu. • 4. niekedy aj vo forme iskier alebo prachu (s prierezom rádovo okolo 10"3 mm") a vysoké rezné rýchlosti (30 -ŕlOO m/s) v porovnaní s procesom rezania.6 2 . prierezom alebo objemom. využívajú elektrickú. môže byť U B E R materiálu vyjadrený jedno. L E D . húževnatosť a klasický pojem obrobiteľnosť stráca svoj význam. P. plochou. M A Ň K O V Á .: T H E M A N A G E M E N T O F TECHNOLOGY.dvoj alebo trojrozmernými hodnotami t. SEPARÁTNY VÝTLAČOK L O W E .

Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1997) 5. Machining of Fibre .. pp.Comp. K. vyd.: Teória rezania kovov.vyd. Fräsen. Kaczmarek.vyd. Plenum Press.: Fertigungsverfahren Abtragen und Generieren. (1988).: Nové materiály a technológie ich spracovania. F. vyd.vyd Prikryl.: Manufacturing Engineering and Technology. Prikryl. J.553-568 van Luttervelt. (1991) 2. 15. J. W.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesses Annals of the CIRP I Keynote Papers (1997). Dekkyser. l. Vasilko. Turňa. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1997) 5. 13. J. Alfa Bratislava ( 1990) 1 . 467-492 Tönshoff.vyd. Grzesik.. Naukowo-techniczne Warszawa(1989) l. Lazarenková.: Technologie obrábční. SNTL/SVTL Praha (1967) 1. SAV Bratislava (1953) l. F. NewYork.: Advanced Methods of Machining. Brno 1998 1 vyd. 39/2 (1989). Z. Buda. (1986). B. Bohren.. Mielnik.T. McGeough.: Elektrojiskrové obrábční kovü. H. 20. (1967) l.14 Progresívne technológie Zoznam monografií a významných vedeckých publikácií z oblasti obrábania. Klocke. 6. (1989). Praha (1952) 1 . Annals of the CIRP Vol. R.: Metalworking Science and Engineering. 21.ed. 10. Alfa Bratislava.obrábční. SNTL Praha (1984) l. Staelens..R. A. Komanduri.: Fertigungsverfahren Drehen. 9.587 607 . o. 8. Klocke. Powell.. Lazarenko. r.vyd. a kol.: Špeciálni technológie . N.448-462 Kalpakjian. PC-DIR Real. Kocman. Led. 4. König.:Energy Beam Processing of Materials. Wyd. M. W. König.113 ..vyd. ktoré boli analyzované a tvorili podklad pri príprave tejto knihy: 1. Békés. C. Addison-Wesley Pub.Inc. Chapman and Hall. pp . K. Machining Science and Technology. 16. 2. Egger. R. M.35/2. Bratislava. 19.vyd.152. F. (1989) 2. W. Warsaw (1976).: Obrábční.: Teoretické základy obrábania kovov. s. 5. 1L 12. Annals of the CIRP Vol. W.ed. London. Z. (1993) Led..: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. Snoeys.vyd Vigner. Clarendon Press Oxford. A. 14. K. 18. Wydawnictwo naukowo-techniczne.: Principles of Machining by Cutting. 3. Taniguchi. a kol. p. J. Plenum Press NewYork. pp. E. Klocke.: C 0 2 Laser Cutting. 7. (1989) l.vyd. J. R. N. SVTL.reiforced Composites. S.. Hirschfeld. 1(1). E.vyd.l. (1997) pp. 17.: Podstawy skrawania materialow metalowych. Abrasion and Erosion.: Špeciálne metódy zvárania.

1 ii) využívanie mechanickej.. 2. inovačné technológie obrábania (Hard Machining. ktoré znižujú intenzitu jeho opotrebenia. nevhodných tepelných vlastnosti. tepelnej. Predkladaná kniha sa venuje prednostne procesom uvedeným pod bodom ii) a iba čiastočne popisuje technológie uvedené bode i) resp.3. elektrickej. Vysoko technicky náročné vynálezy posledného storočia ako lietadlá.1. kvôli široko rozdielnym procesom. ktoré boli vyvinuté prevažne po roku 1940. ktoré do určitej miery riešia problémy tažkoobrobiteľných materiálov. chemickej reaktivity s rezným nástrojom. ale napriek týmto zlepšeniam neriešia základný problém obrábania a to opotrebenie nástroja. ktorých obrobiteľnosť klasickými technológiami obrábania je obtiažna. pomáha pri riešení problémov spojených s opotrebením nástroja pri obrábaní. Je potrebné zdôrazniť. ako je čisto mechanická energia. Práve vývoj progresívnych technológií. storočia. autá. vysokorýchlostné obrábanie a iné). Obr.2. v niektorých prípadoch až nemožná. tab. ktoré do tejto kategórie patria. Hoci viaceré tieto metódy boli vyvinuté pre riešenie špeciálnych úloh v leteckom a kozmonautickom priemysle v rokoch 1950 a 1960. Stručnú definíciu progresívnych.1. kubický nitrid bóru. monolitné a kompozitné keramické materiály. V súčasnosti je však toto konštatovanie zavádzajúce.2. ktoré používajú iné zdroje energie. alebo s podporou nástroja ako geometrického telesa bez jeho aktívnej účasti (priamy kontakt s obrobkom) na procese úberu materiálu (v porovnaní s klasickým rezaním alebo brúsením). alebo ako bolo doteraz zaužívané netradičných technológii je ťažké zaviesť.1 . kozmické rakety a stanice a napokon počítače vytvorili širokú bázu nových tažkoobrobiteľných materiálov. niektoré príklady uvádza tab.2. Ako príklady možno uviesť kompozitné materiály s kovovou matricou.2 2 PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ÚBERU MATERIÁLU Názov progresívne spôsoby úbcru materiálu alebo progresívne spôsoby obrábania sa používa pre širokú škálu mechanických. chemickej a elektrochemickej energie na podporu klasických procesov opracovania s nástrojmi ako geometrickým telesom. Ťažkosti vznikajúce pri obrábaní týchto materiálov vyplývajú z ich vysokej tvrdosti a krehkosti. Klasifikácia procesov z tohto pohľadu je uvedená v kapitole 2. ktorá nebola nikdy predtým použitá. žiarupevnosti. ukazuje základné rozdelenie konštrukčných materiálov. Pôvodne boli tieto spôsoby úberu určené pre zvláštne použite. ktorých opracovanie predstavuje určitý ťažko riešiteľný problém. že do tejto skupiny patria procesy zavedené za posledných 60 rokov XX. vysokotrvanlivé polyméry a iné. Vývoj progresívnych technológií sa z hľadiska riešenia problému opotrebenia nástroja uberá dvoma smermi: i) využívanie elektrickej. chemickej a elektrochemickej energie v sústredenom energetickom zväzku na opracovanie materiálov bez použitia nástroja ako geometrického telesa (zaužívané pomenovanie energolúčové technológie). . dnes väčšina z nich nachádza široké uplatnenie v rozličných priemyselných odvetviach. tepelnej. ktoré používajú bežné formy energie novým spôsobom alebo používajú energiu. elektrických tepelných a chemických procesov pri úbere (odstraňovaní) materiálu. polykryštalický diamant). že ani vývoj klasických technológii obrábania neustal a boli vyvinuté a sú používané nové rezné materiály a brusivá (rezná keramika. V odbornej literatúre panuje zhoda v tom. ktoré nebolo extenzívne šírené. nehomogénnej mikroštruklúry.obr. A tu sa ukazujú výhody progresívnych technológií.

na dokončovanie povrchov. čo spôsobuje problémy pri ich upínaní. rezanie. obvykle nad 400 HB. • vysokými nárokmi na presnosť a tolerancie rozmerov. • rastúcimi nárokmi na zložitosťou tvaru dielca.1 Prehľad a rozdelenie konštrukčných materiálov s dôrazom na ťažkoobrobiteľné materiály z pohľadu obrábania [6] Okrem problematiky opotrebenia nástroja. . horčík titán. • nárokmi na integritu povrchov s cieľom vylúčiť nežiadúce tepelné ovplyvnenie povrchových vrstiev a vznik zvyškových napätí pod povrchom. na komplexnosť tvarov. na drsnosť dokončovaných povrchov {požiadavka zrkadlovolesklých povrchov s optickou presnosťou). ako aj ďalšie požiadavky súvisiace so spracovaním zvyšujúceho sa podielu ťažkoobrobiteľných konštrukčných materiálov.2. Uvedené požiadavky sú ďalej konkrétne dané: • nárokmi na vysokú pevnosť a tvrdosť materiálov.16 Progresívne technológie železné kovové vysokopevné žiaruvzdorné žiarupevné korozivzdomé hliník. tvámene) môže mať za následok ich deformáciu. nikel a ich zliatiny •n L. • nárokmi na opracovanie tenkostenných a poddajných materiálov. progresívne spôsoby obrábania riešia v mnohých prípadoch zvyšujúce sa požiadavky priemyslu na kvalitu produktov. neželezné C D £ •cu XJ keramika u •in C O : termosety POLYMÉRY termoplasty " 1 pre elektrotechnický priemysel pre spotrebný a strojársky priemysel pre tvorenie povlakov s polymérovou matricou s kovovou matricou s keramickou matricou kompozity Obr. kde pôsobenie reznej sily pri mechanickom opracovaní [brúsenie.

Tab.1 Klasické technologické procesy využívajúce podporu rôznych energetických zdrojov Obrábanie rezaním rezanie za tepla (odporový ohrev. pretože: • • . plazmou. Obrábanie brúsením s viazaným brusivom Obrábanie brúsením s voľným brusivom . elektroiskrové brúsenie. rozpustnosťou. Pri •elektrochemickom obrábaní a elektroiskrovom obrábaní sa pojem obrobiteľnosti materiálov spája s ich elektrickou vodivosťou resp. 11]: " Ober nezávisí na mechanických vlastnostiach materiálu ako sú tvrdosť. Dovoľujú opracovať komplexné tvary a v neposlednom rade sú vhodné pre automatizáciu procesov a CNC riadenie. ale so zmeneným významom. chemické lapovanie a leštenie. elektrolytické brúsenie a honovanie. súst ruže nie s podporou lasera). rezanie pri nízkych teplotách (kryogénne obrábanie) ultrazvukové brúsenie a honovanie. pevnosť. Z miesta úberu materiálu prechádza menej tepla do hmoty obrobku.2 Porovnanie výkonových charakteristík a úberu materiálu pre klasické technológie (KON). Objavuje sa síce snaha ponechať tento pojem. ohrev plameňom.9.múť nasledovne [1.ľ 1 ľ 3 12 16 Výkon [kW] 20 Obr. a pre nasledujúce progresívne technológie: LBM obrábanie laserom EBM obrábanie lúčom elektrónov AJM obrábanie prúdom abraziva USM ultrazvukové obrábanie EDM elektroiskrové obrábanie AWJ obrábanie abrazívym vodným lúčom (spracované podľa [2]) Zvláštnosti týchto procesov v porovnaní s klasickými technológiami obrábania je možné •r.2. elektromagnetické a elektrostatické lapovanie a leštenie. Ako pnklady možno uviesť chemické obrábanie a pojem lcptalcľnosť materiálov.2. V' mieste oddeľovania častíc materiálu nepôsobí rezná sila. nevzniká rezný odpor. pojem obrobiteľnosť materiálov typická pre obrábanie rezaním a brúsením stráca svoj klasický význam.2 Progresívne metódy úberu materiálu 17 Ako už bolo spomenuté vyššie. húževnatosť. obrobky sa vplyvom mechanického zaťaženia vyplývajúce z technologického procesu nedeformujú. tieto spôsoby opracovania materiálov sú založené na úbere materiálu fyzikálno-mechanicko-chemickým pôsobením a často doplňujú klasické výrobné procesy.

18

Progresívne

technológie

• • • •

• oddeľovanie častíc je mikrorozmerové a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít, • frekvencia elementárnych úberov je vysoká. Opracováva sa celý povrch obrobku naraz, Maximálna veľkosť obrobku je limitovaná energetickou základňou zariadenia (10 - 10 kW). 9 Možnosť mikroobrábania a dosahovanie „nano" 10" mm rozmerov. V porovnaní s klasickými procesmi vykazujú vyššiu spotrebu energie pri úbere materiálu a oveľa nižší pomerný uber.
2 3

Obr.2.2. znázorňuje porovnávacie hodnotenie vybraných progresívnych technológii z hľadiska požadovaného výkonu na realizáciu procesu a pomerného úberu materiálu. Zároveň je ukazovateľom energetickej náročnosti vybraných procesov.

2.1 Klasifikácia progresívnych metód úberu materiálov Progresívne výrobne metódy zahrňujú množstvo procesov, niektoré našli široké uplatnenie, kým iné zostali iba v podobe laboratórnych experimentov, niekedy iba ako kuriozita. Systematickú klasifikáciu týchto technológií je možné spracovať z rôznych hľadísk. Obvykle sa delia: i) ii) iii) podľa hlavného energetického zdroja úberu podľa prítomnosti „nástroja" ako geometrického telesa, podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu.

ad i) Delenie podľa hlavného energetického zdroja úberu resp. podľa druhu použitej energie je najviac zaužívané a rozšírené. Triedi jednotlivé technológie do hlavných skupín podľa prevládajúcej energie, ktorá je zdrojom úberu materiálu a to na: • • • • mechanické procesy, chemické procesy, elektrické a/alebo elektrochemické procesy tepelné a/alebo elektrotepelné procesy.

Obr.2,3 znázorňuje toto delenie spolu so zatriedením používaných technológii do jednotlivých hlavných skupín. Zároveň okrem slovenských technických názvov uvádza medzinárodne zaužívané skratky a anglické názvy technológií, ktoré sú v súlade s medzinárodnou normou ISO DIN 8580. Predkladaná publikácia v nasledujúcich kapitolách zachováva toto delenie. ad ii) Delenie podľa prítomnosti „nástroja" vychádza zo smerov vývoja technológii ako bolo spomenuté vyššie. Slovo nástroj je uvedené v úvodzovkách z dôvodu, že sa používa v prenesenom zmysle. V prenesenom zmysle a to z dvoch dôvodov: 1. Pri vysvetľovaní teórie úberu materiálu sa o nástroji hovorí všeobecne ako o prostriedku, ktorý je príčinou úberu materiálu napr. laserový nástroj, elektrónový lúč ako nástroj. Pričom nástroj tu nieje tuhé geometrické teleso. Nástroj ponímaný ako tuhé geometrické teleso, ktoré na rozdiel od klasického rezania a brúsenia nie je v priamom kontakte s obrábaným materiálom, ale v procese úberu materiálu

2.

2 Progresívne metódy úbeni materiálu

19

podlieha viac alebo menej intenzívnemu opotrebeniu. Slúži v tomto prípade na zabezpečenie geometrie vytváraného tvaru dutiny, otvoru, drážky a na zabezpečenie optimálneho priebehu procesu. Ako príklady sú nástroje pre ultrazvukové vŕtanie, elektrochemické a elektroiskrové hlbenie. Obrábanie ultrazvukom Obrábanie prúdom brusiva • Obrábanie vodným lúčom USM AJM AFM WJM AWJM Ulttasonic Machininig Abrasive Jet Machining. Abrasive Flow Machining Water Jet Machining Abrasive Water Jet Machining

CHEMICKÉ PROCESY

Chemické obrábanie CM Fotoc he mick é ob raba n i e PCM

Chemical Machininig Photochemical Machining,

ELEKTROCHEMICKÉ

a/aiebo
ELEKTRICKÉ PROCESY

Elektrochemické obrábanie ECM Elektrochemické brúsenie ECG

Electrochemical Electrochemical

Machininig Grinding,

ELEKTROTEPELNÉ

• • • •

a/alebo
TEPELNÉ PROCESY

Elektroiskrové obrábanie Obrábanie laserom Obrábanie lúčom elektrónov Obrábanie lúčom iónov Obrábanie lúčom plazmy

EDM LM B EBM IBM PAM

Electrodischarge Machininig Laser Beam Machining, Electron Beam Machining ton Beam Machining Plasma Arc Machining

Obr.2.3

Klasifikácia progresívnych metód obrábania

• • •

Nástroj ako podporné geometrické teleso sa používa v nasledujúcich procesoch: obrábanie ultrazvukom (USM) elektrochemické obrábanie (ECM) elektroiskrové obrábanie (EDM)

ad i i i ) Delenie podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu rozlišuje: " • • procesy s prevládajúcim brúsnym účinkom: opracovanie ultrazvukom (USM), opracovanie prúdom brusiva (AJM, AFM) procesy s erozivnym účinkom ako obrábanie vodným lúčom (WJM, AWJM) procesy chemického rozpúšťania materiálu: zahŕňajú chemické frézovanie (CM), fotochemické obrábanie (PCM), elektrochemické obrábanie (ECM), elektrochemické brúsenie (ECG), procesy s prevládajúcim tepelným účinkom na uber materiálu, označované tiež ako energolúčové technológie a to elektroiskrové obrábanie (EDM), opracovanie laserom (LBM), obrábanie lúčom plazmy (PAM), obrábanie lúčom elektrónov (EBM), obrábanie lúčom iónov (IBM).

20

Progresívne

technológie

Medzi cnergolúčové technológie okrem elektroerozívenho opracovania, laserového, elektrónového, iónového a plazmového lúča patria aj procesy chemického a elektrochemického opracovania. Energetický lúč definuje Tanigucki [10] ako usmernený tok extrémne malých častic ako sú fotóny, elektróny, ióny, plazma alebo chemicky a elektrochemický reaktívne atómy. Charakteristické pre energolúčové procesy je, že uber materiálu sa deje zvyšovaním vnútornej energie atómov v povrchu obrobku. Odoberanie materiálu je výsledkom reakcie elementárnej častice energetického lúča (atóm, elektrón, ión.,.) na časticu (atóm) materiálu alebo účinkom zhluku atómov na zhluk atómov. Procesy opracovania sú realizované ako tepelné (LBM, PAM, EBM. EDM), reaktívne (CM, ECM) alebo dynamické (IBM) prebiehajúce na atomámej úrovni.

2.2 Základné charakteristiky progresívnych technológií Pôvodne boli progresívne metódy obrábania vyvinuté a začali sa používať ako alternatívne spôsoby obrábania. V súčasnosti predstavujú v mnohých prípadoch bežný spôsob opracovania alebo variantné riešenie klasickej technológie opracovania alebo tvarovania a v niektorých prípadoch sú jediným prvkom progresívnej výroby. Ich používanie je podoprené dokázateľnými výhodami, medzi ktoré klasici technológie obrábania zaraďujú: i) obrobiteľnosť materiálov ii) tvarovú komplexnosť dielcov iii) jednoduchú automatizácia výroby iv) integritu povrchu a vysokú presnosť v) miniaturizáciu dielcov. ad í) Obrobiteľnosť materiálov. Tento pojem charakteristický pre rezania a brúsenie materiálov, založený na mechanických vlastnostiach materiálov ako je tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, sa v prípade týchto procesov vytráca. Pre progresívne metódy opracovania mechanické vlastnosti materiálov nepredstavujú obmedzenie obrobiteľnosti. Dôležitú úlohu tu majú ďalšie vlastnosti ako sú tepelná vodivosť, teplota tavenia, elektrická vodivosť, atómové čislo, lomové vlastnosti a pod. ad ii) Tvarová komplexnosť súčiastok. Zvyšujúce sa požiadavky na zložitosť tvarov vyrábaných dielcov upriamujú záujem na používanie nových procesov úberu materiálu. Ako príklad možno uviesť vŕtanie. Je jednoduché a ľahké vŕtať kruhový otvor konvenčným spôsobom, ale Štvorcový otvor alebo iný nerotačný tvar je vŕtať klasickým spôsobom ťažké, ba až nemožné. Pre elektroiskrové a elektrochemické obrábanie to nepredstavuje problém. Tvarovanie drážok a otvorov do dielcov o hrúbke niekoľko mikrometrov je zložitá úloha pre konvenčné technológie, ale pre technológie chemického frézovania alebo fotochemického obrábania lo predstavuje jednoduché riešenie. ad iii) Automatizácia výroby. Automatizácia výrobného systému a informačný tok vo výrobnom procese redukuje výrobné Časy, znižuje výrobné náklady, zásoby atď. Tento aspekt účinne pôsobí pri nasadzovaní NC (mtmerical conrrol) a CNC (cornpiiter numerical conirol) strojov a zavádzaní CAD/CAM (computer aldeá design/manufacturing) systémov do výroby s konečným vyústením do počítačom integrovanej výroby CIM (Computer Integrated Manufacruring). Integrácia progresívnych technológií do automatizovaných výrobných systémov jc z pohľadu riadenia procesov jednoduchšia v porovnaní s klasickými technológiami. Príkladom toho sú dostupné NC a CNC stroje pre elektroiskrové obrábanie, CNC laserové zariadenia, NC a CNC riadenie pohybu dýzy vodného lúča, automatické riadenie procesov iónového a elektrónového lúča a iné.

2 Progresívne metódy úbeni materiálu

21

ad iv) Integrita povrchu a požiadavka vysokej presnosti. Povrchy opracované rezaním alebo brúsením vykazujú stopy silného mechanického ovplyvnenia (spevnenie, zvyškové napätia, stopy chvenia, výrazné mikronerovnosti), ktoré môže mať nepriaznivé účinky na úžitkové vlastnosti obrobených povrchov. Na druhej strane rezanie a brúsenie takých materiálov ako sú keramické materiály a vláknové kompozity prináša rad neriešiteľných problémov spojených s vlastnosťami opracovaného povrchu. Práve pre tieto materiály predstavujú progresívne procesy obrábania alternatívne riešenie pre získanie povrchov s požadovanými vlastnosťami. Požiadavka vysokej presnosti dokončených povrchov nachádza rovnako kladnú odozvu u týchto technológií. Rozvoj ultrapresného obrábania a nanotechnológie sú toho dôkazom. Presnosť úberu v oblasti atomárnych a molekulárnych vrstiev dokážu zabezpečiť iónové a elektrónové procesy odparovania a rozprašovania vo vákuu, ad v) Miniaturizácia. Trendy redukcie rozmerov dielcov zvyšujú potrebu používania nových procesov, ktoré umožňujú U B E R materiálov nielen v oblasti mikrorozinerov, ale nano a dokonca UBER niekoľkých molekulárnych a atomárnych vrstiev. Ultra malé priemery (10 -Ŕ 100 pm) otvorov nieje možné vŕtať bežnými technológiami EDM, LBM. ECM,.ale technológie mikrochemiekého obrábania, obrábania zväzkom elektrónov (EBM) a iónov (IBM) riešia aj túto úlohu. Možno povedať, že mikroobrábanie, ako nedávno zaužívaný pojem pre opracovanie rozmerovo malých dielcov, sa stáva významným zdrojom vybraných oblastí priemyselnej výroby. V nasledujúcich tabuľkách (Tab.2,2 až Tab.2.8) sú v prehľade uvedené charakteristiky progresívnych technológii, ktoré sú náplňou tejto knihy. Je potrebne podotknúť, že tabuľky nemajú porovnávací charakter. Princíp úberu materiálu a stručná charakteristika procesu je v tab.2.2. Tab.2.2 Znázornenie princípu technológie a jej stručná charakteristika.
CHEMICKY A ELEKTROCHEMICKÝ PRINCÍP ÚBERU MATERIÁLU ELEKTROCHEMICKÉ OOBRÁBANIE E C M

Obrábanie tvarov, zložitých profilov a otvorov s vyššou inlenzilou úberu; použitie: len pre vodivé materiály, nevýhody: požiadavka vstupných technologických skúšok pre určenie vhodných parametrov procesu; vysoké náklady na zariadenie, vysoká energetická náročnosť. M R R : 2,5 Ť 12 mm/min v závislosti na prúdovej hustote;
OBROBOK C H E M I C K É OBRÁBANIE C M

KYSELINA I ZÁSADA

Chemické pôsobenie na uber materiálu; použitie: pre skoro všetky kovy; tvrdé, krehké a nevodivé materiály; nevýhody: maximálna hĺbka odleptanej vrstvy materiálu do 12 mm; proces vyžaduje vysokú zručnosť prevádzkovania; Výhody; nízke náklady na zariadenie; M R R : 0 , 0 0 2 5 Ť 1 mm/min

22
M E C H A N I C K Ý PRINCÍP Ú BER U MATERIÁLU

Progresívne

technológie

Tab.2.2 pokračovanie nastro Ultrazvukové obrábanie USM Uber materiálu pomocou abrazívnej suspenzie, ktorá prúdi v medzere medzi kmitajúcim nástrojom aobrobkom; použitie: tvorenie plytkých nerovnomerných profitov do tvrdých a krehkých vodivých a nevodivých materiálov nevýhody: vysoké náklady, nízka intenzita úberu materiálu. M R R : 0,4-M ,6 mm/min

OB RO BO K

L
Vodný a abrazívny vodný lúč WJM/AWJ Nie je limitované vlastnosťami materiálu; je doporučené najmä pre opracovanie ťažkoobrobiteľných materiálov ako keramika a kompozitné materiály do hrúbky 25 mm; výhody: technológia šetriaca životné prostredie, nevýhody: vysoká hlučnosť MRR: mení sa v závislosti od druhu materiálu obrobku;

^ovzduch + brusivo

Technológia abrazívneho lúča AJM Používa stlačený plyn, obyčajne vzduch, na urýchlenie prúdenia pevného brusiva; použitie: prednostne pre čistenie povrchov a oddeľovanie veľmi malých dielcov z krehkých materiálov, nie je vhodné pre opracovanie a tvarovanie rozmerovo väčšich dielcov, nevýhody: pomalý uber materiálu, nízky výkon zariadenia.

obrobok Poznámka k tab. 2.2: Skratka MRR (materiál rernoval rate) udáva lineárnu intenzitu úberu materiálu (mm/min) alebo objemovú intenzitu úberu (mm 3 /min). Označuje sa tiež ako výkon opracovania. Základné fyzikálne parametre procesov uvádza tab.2.3. Vhodnosť progresívnych technológií pre spracovanie vybraných konštrukčných materiálov uvádza tab.2.4. Tab.2.5 poukazuje na procesy z pohľadu požiadaviek na vlastnosti materiálu, uvádza dosahované tolerancie rozmerov a posudzuje stav povrchu po aplikácii technológie. Zároveň charakterizuje kvantitatívne intenzitu úberu materiálu, ako to udáva Kalpakjian [3], Je potrebné zdôrazniť, že kvantitatívne údaje o jednotlivých technológiách sa líšia podľa literárnych údajov, Čo vyplýva zo skutočnosti, že tieto parametre sa vždy vzťahujú k určitému výrobnému zariadeniu. Z toho dôvodu sa môže stať, že v rámci jedného procesu sú podľa rôznych zdrojov, udávané odlišné rozsahy vstupných a výstupných parametrov.

2 Progresívne metódy iíberu materiálu

23 Tab.2.2 pokračovariie

ELEKTROTEPELNÝ PRINCÍP NAPÄTIE ELEKTROEROĽÍVNE OBRÁBANIE EDM

DIELEKIRIKUM

Í? \GY

IÓNY

A

.

I N N . I

'mm

pre elektricky vodivé a tvrdé materiály; vysoké náklady a malé životnosť nástrojovej elektródy; nutnosť výroby vždy novej nástrojovej elektródy pri zmene profilu dielca; EDM zvyšuje tvrdosť vytváranej povrchovej vrstvy (spevnenie) a redukuje medzu únavy; MRR: okolo0,15cm3/min

ENERGETICKÁ HLADINA

TECHNOLÓGIA LASEROVÉHO LÚČA I B M

FOTÓNY

m m .

\&

•iii U C H

široko aplikovateľná technológia pre všetky druhy materiálov; nedoporučuje sa pre veľmi tenké dielce a pre uber malého množstva materiálu; Nevýhodou je tepelne ovplyvnená zóna, nerovnomernosť rezu a vysoké nároky na presnosť nastavenia ohniskovej vzdialenosti lúča od povrchu obrobku; nákladné zariadenie a energeticky náročný proces MRR: 0.006 cm%iin

ELEKTRÓNOVÝ LÚČ E B M

vyžaduje sa vákuové prostredie (vákuová komora) pre prácu; vhodné pre vŕtanie otvorov a tvarovanie mikro rozmerov; nevýhodou sú vysoké náklady na zaradenie, rozmermi obmedzená použiteľnosť (vŕtanie do hĺbky 6 mm), nízka produktivita a tepelné ovplyvnenie vytváraného povrchu. MRR: 0 , 0 0 0 8 ŤO,Q02 cnrvVmín

TECHNOLÓGIA IÓNOVÉHO LÚČA I B M

vyžaduje sa vákuové prostredie (vákuová komora}; vhodné pre tvarovanie mikro a nano rozmerov a veľmi jemné opracovanie povrchov, nevýhody: vysoké náklady a vysoká zručnosť prevádzkovania, obmedzená použiteľnosť daná rozmermi vákuovej komory; povrchy nie sú ovplyvnené teplom, nie je tepelný proces ale dynamický

Obrábanie plazmovým lúčom PAM vhodné pre opracovanie všetkých kovových materiálov vysokou rýchlosťou úberu; nevýhody: vysoké prevádzkové náklady; náklady na zariadenie a tepelne ovplyvnená zóna rezu.

.

25 Brúsna suspenzia 1. laserové tlačiarne). ale využiva sa aj v iných procesoch spracovania materiálu.76 Zmes brusiva a vzduchu 10 000 2.ó uvádza využívanie týchto postupov v jednotlivých procesoch spracovania materiálov. ECM a USM je to medzera (z ang!. Tab.03 Kvapalné dielektríkum 150 malý 2 000 stredný 102 Vákuum 2 malý Výkon [W] Medzera" 'mi: Prostredie 250 0.2.001 jednosmerný jednosmerný 10 000 pulzny jednosmerný pulzný 100 000 0. stand off).2. (pmn. v humánnej medicíne (laserový skalpel) a iné. pre AWJ. autora) . laserový lúč pre snímacie systémy v informačných technológiách (CD prehrávače.násirojom ": Pre EDM. Tak isto sa používa pre meracie systémy (meranie fyzikálnych veličín ako meranie otáčok.62 Zmes argónu a vodíka Tab.4 Posúdenie vhodnosti progresívnych technológií pre opracovanie konštrukčných materiálov (zdroj: [3J) Materiál obrobku Hliník Horčík Vysokolegované ocele Titán ŽiaruDRvnó c:ele Keramika Plasty Kompozitné materiály Hodnotenie použitia USM 3 2 3 vybraných druhov LM B 2 2 PAM ~ WJM 2 2 1 1 2 1 1 : ECM CHM AJM Kovové materíálv 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 EDM 2 1 1 1 1 4 EBM 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 Nekovové materiály 1 4 2 2 1 2 1 i 4 1 2 4 4 4-nevhodné 1 2 2 1 2 2 4 3 4 1-optimálne. gap) medzi povrchom a nástrojom. Pre každú technológiu označuje vzdialenosť medzi povrchom obrobku a . dĺžky pomocou lasera) v delektoskópii (ultrazvuk na identifikáciu porúch materiálov a zváraných spojov).. LBM je to vzdialenosť medzi dýzou a povrchom materiálu (z ang!. 11]) Typické paramelre Napätie [VI Prúd IA] USM 220 AJ M 110 AWJ 220 ECM 10 EDM 45 EBM 150000 LM B 4500 PAM 100 500 jednosmerný 12 striedavý 2400 0.7 uvádza názvy cnergolúčových procesov používaných pri spracovaní materiálov.24 Progresívne technológie Tab. elektrónový lúč v mikroskdpii a analýze povrchu materiálu.5 - 60 0. 2-vhodné 3-menej vhodné Fyzikálny princíp progresívnych technológií nie je doménou iba procesu úberu materiálu.5 Zmes vody a brusiva 2 000 stredný 152 Vzduch 50 000 7. Tab.20 Elektrolyt 2700 0.2. 23 Typické parametre vybraných progresívnych spôsobov úberu materiálu {tabuľka udáva stredné hodnoty podľa prameňov [1.2.

0 0.05 0.27 Tab.03 0.10 1) Proces USM AJ M WJM £CM EDM CM LBM EBM PAM Požiadavka na vlastnosti materiálu Tvrdosť nad 35HRC žiadna žiadna elektricky vodivý elektricky vodivý chemicky aktívny žiadna žiadna chemicky aktívny Integrita povrchu mierna bez zvyškových napätí bez tepelného ovplyvnenia bez zvyškových napätí.:ivanie p rincípov progresívnych metód v technológiách spracovania materiálov abrazívny lúč elektrolýza vodný lúč elektrónový lúč • ultrazvuk chemická reakcia iónový lúč elektrický výboj princíp CO laser e | a.10 4916 Intenzita úberu materiálu [cm'/h] 19.5 Charakteristické požiadavky na materiál obrobku a vybrané ukazovatele stavu povrchu (spracovanépodľa [1.2.015--0. lesklý tepelne ovplyvnený povrch.spájanie • materiálov : tvarovanie materiálov Ct zlievanie X A • X X x x x • 7 7 7 X x x x x • • • ? • • X x X x • X X x x • • C2 tvárnenie C3 prášková metalurgia C4 rezanie brúsenie C5 fyz.05 0 05 L ' 0.13 0.03 1.-chem.003 0. lesklý tepelne ovplyvnený povrch 1 tepelne ovplyvnený povrch tepelne ovplyvnený povrch.007 0. xsobenie 0 .6 Vyu. bez ostrapov.05 0.2.rozmerové pracovanie .2 Progresívne metódy úberu materiálu 25 Tab.2. bez ostrapov bez zvyškových napätí.• zmena ftitfíi povrchu X X x • • • • • X • 7 • • X X X x • x • • ? • • • • • • • • • x x • x x ? x x • t/ x • • • • • • • X 7 x x x • . • delenie • materiálov B .0 Rozmerové tolerancie [mm] i 0. bez zvyškových napätí 963 49 ť 197 1.tepelné ::racovanie E .7 1. bez ostrapov.

naprašovanie nárazové zváranie implantácia iónové plátovanie zváranieTlG. pokovovanie CVD. EDM. frézovanie sústruženíe. chemické cementovanie povlakovanie tvarovanie rozmerové opracovanie brúsenie leštenie leštenie iónové h lad en i e leštenie leštenie ehe micko-mechanické leštenie a brúsenie leštenie iónová nitridácia kalenie reaktívne chemické čistenie reaktívne elektrochemické čistenie 1 povrchová • '• úprava kalenie vytvrdzovanie žíhanie. MG I spájanie. výroba drážok a zápichov. výroba drážok a zápichov. . rezanie a vyrezávanie ľubovoľných tvarov. odstraňovanie ostrapov hĺbenie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru. hĺbenie otvorov a dutin ľubovoľného tvaru a veľkosti. leštenie.26 Progresívne technológie Tab. značkovanie tvarové rezanie. kalenie laserový lúč elektrónový lúč iónový lúč plazma chemický lúč elektrochemický lúč Tab 2. tvarovanie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru tvorenie plytkých tvarových drážok. brúsenie. leštenie tvarové rezanie. leštenie. opracovanie mikro dielcov. výroba drážok a zápichov. leštenie.8 sumarizuje oblasti využitia progresívnych technológií v operáciách obrábania. opracovanie drobných dielcov. odstraňovanie ostrapov. výroba drážok. vŕtanie.7 Energolúčové technológie a ich použitie v pri spracovaní materiálov uber a delenie materiálov LM B EBU. tvarové rezanie tvarové rezanie a vŕtanie. obrábanie tvarových plôch. . mlkroobrábanie.2. dierovanie.8 Hlavné oblasti využitia progresívnych technológií pre operácie obrábania Proces USM AJM WJM ECM EDM CM LM B EBM PAM Operácia výroba rozmerovo malých dielcov. odstraňovanie ostrapov hĺbenie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru. brúsenie. vŕtanie. hĺbenie otvorov a dutin ľubovoľného tvaru.2. dierovanie.WEDM iónové opracovanie leptanie LM A CM. Energolúčové procesy sa používajú v technológii spracovania materiálov v štyroch oblastiach: a) pri úbere a delení materiálov (removal/separation) b) pri spájaní a spevňovaní materiálov (joininng/consolidation) c) pri tvarovaní a tvarovom obrábaní (forming) d) pri povrchovej úprave (surface treatment) Tab. PCM ECM spájanie a spevňovanie modifikácia povrchu zváranie zváranie. značkovanie.

4. teplotu. V súčasnosti je zavádzanie týchto technológií spojené s vysokými finančnými nákladmi nielen na zariadenie. požadovanej kvalite povrchu. koróziu presnosť tvaru . druh materiálu. rezné sily. Je preto nutné riadiť sa pri zavádzaní novej technológie určitými kritériami rozhodovania. kapitálové náklady. výrobný čas. výroby a dodávateľoch zariadení a technológie. pracovné podmienky.2. hľadisko charakterizované kvalitatívnymi ukazovateľmi vstupov a výstupov. Informačné požiadavky na rozhodovací prxes Ekonomické aspekty (koľko stojí?) kapitálové náklady výrobné náklady prevádzkové náklady Oblasť použitia (čo môže?) tvar dielca druh materiálu presnosť a tolerancie výrobný čas Popis procesov Zdroj informácii (kontaktné adresy) vývoj výrobcovia leasing prenájom parametre procesu prednosti procesu nedostatky procesu pred ú pravá povrchu O b r . nástroje. bezpečnosť.9. výkonové ukazovatele technológie. hospodárnosti výroby a prevádzkové požiadavky.9 Kritéria pre výber technológie (zdroj van Lutterwelt [9j) ob robo k kvalita povrchu hospodárnosť tvar.j zdroje informácií o Stave vývoja. 2. ako: • Čo stojí technológia t. predpoklady pre automatizáciu a integráciu do I automatizovaných výrobných systémov prevádzkové požiadavky Rozhodovací proces pre výber vhodnej technológie sa okrem vyššie uvedených kritérií musí riadiť aj informačnými požiadavkami [5] obr. zručnosť. integrita povrchu. životné prostredie organizačné: flexibilita. Kritéria pre výber progresívnej technológie berú do úvahy vstupné údaje o výrobku.j.a rozmerové tolerancie. údržbu a bežné výdavky) ľudské zdroje: vzdelanie. 2. 2. Tab. ale aj na realizáciu technológie.4 Hlavné zdroje informácii pre rozhodovací proces výberu technológie [5] . rozmery.2 Progresívne metódy úbťru materiálu 1y Z uvedeného výberu charakteristík vyplývajú široké možnosti využitia týchto technológii.j. ekonomické aspekty výroby a hospodárske ukazovatele technológie. ale aj napriek ich výhodám zostávajú alternatívnym alebo variantným riešením.j. prevádzkové náklady (vrátane nákladov na obsluhujúci personál. citlivosť na tlak. • Čo dokáže technológia t. • Dostupnosť technológie t. • Čo môže technológia t. tab. reprodukovateľnosť doba prípravy.

Annals of the CIRP Vol. C. (1988). vedeckých a technických sympózií. Clarendon Press Oxford. 1983 1. čo je z hľadiska charakteru procesov.: Trendy vývoja rezných nástrojov. seminár Pramei 95. (1986). Staelens. Pri klasifikácií progresívnych technológii sa kniha pridržiava triedenia procesov.: Tecniche di lavorazione non tradizionali... pp.: Manufacturing Engineering and Technology.Progresívne technológie Na záver je potrebné povedať.ed. W.: Energy Beam Processing nf Materials. že z raka na rok sa venuje viac pozornosti týmto progresívnym (netradičným) procesom. J.feb 1997p.Machining. (1976).. ktoré zaviedol Snoyers et al (1986) a sú uvedené na obr. SME. (1997). Abrasion and Erosion. ASM International. Tieto aktivity nielen učia odbornú komunitu vo výrobnej sfére o vynikajúcich a jedinečných možnostiach týchto procesov. Maňková. London. ! Machining. kníh. Cobelli. . Chapman and Hall. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. 9. Atti n. (1989) 4. L.2. Dearbome.80. pp. p. Kaczmarek.: On Ihe Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. aj preto. Addi son-Wesley Pub.3. Taniguchi. Literatúra ku kapitole 2: ASM-Metals Handbook . In.448-462 5. Annals of the CIRP Vol.587 -607 10. Zavanclla. Led. Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. ale tiež zabezpečujú úspešnú budúcnosť pre tieto spôsoby opracovania materiálov. 8. March. Dckkyser. Vol.: Advanced Methods of Machining. Snoeys.25-30 6. 1999 Led. Mankova. Università degli Studi di Brescia. 6. že je viac rozšírené a zaužívané. van L u U e r v e l t . ». L.l. ktoré sa ukazujú prísľubom do blízkej budúcnosti. Maccarini. Účelom publikácie je oboznámiť čitateľa s používanými progresívnymi procesmi rovnako ako s procesmi. Warsaw. Beño.39/2 ( 1989).35/2. konferencii. Wydawnictwo naukowotechniczne. Na druhej strane. Kalpakjian. R. J. S. G.Inc. F. 2.: MicroCad 97 Miskolc 26.A. McGeough. A. P. Vol.: Principles of Machining by Cutting. SjF Košice. 468 9.Led. J. 1989 11. 1995 7.: Sources of technological informalion in production process. Ako dôkaz je zvyšujúce sa množstvo technických článkov. ktoré tam patria možno aj výstižnejšie. kniha používa aj názov energolúčové technológie.Comp. 3.

ale ako primárny zdroj energie sa využíva hydromechanická energia. Podrobnejší popis mechanizmu úberu materiálu je pri jednotlivých technológiách v nasledujúcich kapitolách. jednak pre ich tvrdosť. ultrazvukové abrazívne obrábanie alebo vŕtanie so suspenziou. a tiež erozivnym účinkom čistého vodného prúdu a/alebo vodného prúdu v synergii s brúsnymi časticami (vodný lúč a abrazívny vodný lúč). ale aj húževnatosť alebo krehkosť. . Pre procesy opracovania vodným lúčom mechanizmus úberu materiálu je v erozívnom opotrebení povrchu vplyvom pôsobenia vysokotlakového vodného lúča. že všetky tzv.6 kap. tradičné alebo klasické metódy používajú na uber materiálu mechanickú energiu ako svoj primárny zdroj.l).3 3 MECHANICKÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU Trochu zavádzajúci názov jednej skupiny progresívnych/netradičných technológií úberu materiálu vychádza z mechanickej podstaty technológií. Mechanizmus úberu materiálu je charakterizovaný procesmi mikrovylamovania a mikrovyštiepavania (microchipping) čiastočiek materiálu následkom nárazu drobných častíc brusiva na povrch. Mechanické procesy úberu materiálu sa obyčajne používajú na opracovanie veľmi tvrdých materiálov {tvrdosť nad 35 HRC). Na základe toho sa opracovanie vodným lúčom zaraduje medzi mechanické procesy. AFM). " * Uber materiálu je pre uvedené procesy spojený s priamym mechanickým abrazívnym účinkom voľných brúsnych častíc dopadajúcich určitou kinetickou energiou na povnľh materiálu (jednoznačne v prípade ultrazvukového obrábania a procesov abrazívneho lúča). opracovanie vodným lúčom (WJM. ktoré sú tradičnou cestou len ťažko a ekonomické nevýhodne opracovateľné. a v systematickom triedení procesov nachádza miesto medzi abrazívnymi procesmi a nie progresívnymi/nekonvenčnými procesmi. V prípade vodného lúča je úber materiálu spôsobený eróziou. technológie abrazívneho lúča (AJM. Do tejto skupiny sú začlenené nasledujúce technológie: • obrábanie ultrazvukom (t/SAÍ). jc známe aj pod názvami ako ultrazvukové vŕtanie. To vysvetľuje aj nejednotnosť klasifikácie procesov obrábania (pozri obr. ktoré sú do tejto skupiny zaradené. AWJM) využíva hydromechanickú energiu sústredeného vodného lúča a jeho mechanický a crozívny účinok. patria k procesom abrazívneho opracovania nárazovým účinkom brúsnej častice na povrch (tmpact machining process). čo je aj pre tieto procesy do istej miery charakteristické. ultrazvukové rozmerové obrábanie. 1. Z uvedeného dôvodu sa obrábanie ultrazvukom a prúdom abraziva klasifikuje ako technológia brúsenia voľným brusivom. pôvodne nazývané aj ako brúsenie nárazovým účinkom (impaci grirujing). Zavádzajúci názov z toho dôvodu.

.

preto nie sú vhodné ani pre spracovanie procesmi. . plazma. kompozitné a organické materiály sú vhodnými kandidátmi pre uvedené mechanické procesy. ktoré využívajú intenzívne tepelné pôsobenie na uber materiálu ako je laser. pretože väčšina z nich je elektricky nevodivá a teda nevhodná pre elektrochemické alebo elektroiskrové procesy.30 Progresívne technológie Keramika. Organické materiály majú navyše sklon k poškodeniu samovznietením alebo spálením.

1 Princíp ultrazvukového opracovania Princíp USM opracovania je založený na brúsnom účinku suspenzie kvapaliny (voda. Kohls [2]) . L Loomis roku 1927 [8. Nástroj kmitá frekvenciou v oblasti ultrazvukového vlnenia. 3. petrolej. strojný olej) a jemného brusiva. Vysokofrekvenčný zdroj aktivuje zväzok magnetostrikčného materiálu. V súčasnosti patri medzi bežné postupy obrábania tvrdých a krehkých. W. tvrdené a tepelne odolné zliatiny. Proces bol vyvinutý v 50-tych rokoch pre dvojrozmerné a trojrozmerné (2D a 3D) opracovanie keramických materiálov a ostatných tvrdých a krehkých materiálov ako sklo.1 zobrazuje princíp opracovania pomocou ultrazvuku.1. O b r . ktorý vytvára kmitanie s nízkou amplitúdou v držiaku nástroja. Záujem o USM vzrástol začiatkom 80-tych rokov v dôsledku širšieho využívania keramických a kompozitných materiálov v priemysle. 3. 1 Obrábanie ultrazvukom Obrábanie ultrazvukom (zaužívaná anglická skratka USM Ultrasonic machining) predstavuje proces. cirkulujúceho medzi obrobkom a nástrojom.3. ktorá obrusuje povrch. lieh. diamant. 3.1 U S M 3 . ultrazvukové opracovanie rotačným nástrojom bez použitia abrazívnej suspenzie. USM opracovanie pozostáva z dvoch metód: • ultrazvukové obrábanie (USIG alebo USM .rotary ultrasonic machining). 14]. vytvára požadovaný tvar obrobku a zároveň odplavuje triesky. WoodáA. hoci historicky prvý článok o možnostiach použiť ultrazvuk pri obrábaní publikovali R. • rotačné ultrazvukové obrábanie (RUM .1 Princíp opracovania ultrazvukom (zdroj: Bellows. ktorý využíva ultrazvukové vlny (mechameko-akustiekč vlnenie) s frekvenciou okolo 20kHz na uber materiálu rozrušovaním povrchu nárazovým účinkom rozkmitaného brusiva. Obr. Tento kmitavý pohyb je prenášaný malým tlakom nástroja na suspenziu. nevodivých a tiež nekovových materiálov.ultrasonic impact grinding) „klasická" technológia ultrazvukového opracovania s použitím brúsnej suspenzie a nerotujúceho nástroja. Prvý patent na priemyselné využite podal v roku 1945 Baiamuth. polovodičové materiály a tiež pórovité materiály ako grafit.

Základom zariadenia pre USM opracovanie je teda magnetostrikčný alebo piczoclcktrický menič. kobalt (Co) a ich zliatiny. železo (Fe). obr.2 Komponenty používané v zariadeniach pre USM a detail oblasti nástroja (podľa: Metal Handbook Machining) 3.2 500W. Na obr. koncentrátora.1. Generátor napája magnetostrikčný alebo piezoeleklrický menič. Kapacita meniča je daná koeficientom magnetostrikčného predĺženia: kde . Najčastejšie sa používajú zliatiny typu pemialoy a permedur.voskový spoj 3 nástroj Obr.dĺžka magnetostrikčného jadra. i. 3.32 Progresívne technológie konvertor konvertor medené tesnenie titánový alebo hliníkový nástavec ullrazvukové vibrácie tvarový nástroj vysokofrekvenčný generälor nástavec koncenlrátor WeoHz 1^^.2. magnetostrikčného meniča.3.3. ktorého princíp jc najčastejšie popisovaný. Je založený na princípe buď magnetostrikčného alebo piezoelektrického javu. pričom výkon zdroja závisí od veľkosti plochy použitého nástroja. z ktorého sa získavajú mechanické vibrácie rovnakej frekvencie. Konvertor alebo menič (transducer) sa používa na premenu elektrickej energie na energiu mcchanicko-akustického kmitania. je magnetostrikčný menič.1. že niektoré materiály za pôsobenia vonkajšieho magnetického alebo elektrického poľa menia svoju dĺžku napr. pracovného nástroja a čerpadla na prívod suspenzie. Vysokofrekvenčný generátor elektrických kmitov sa používa ako zdroj premeny nízkofrekvenčnej (50Hz) energie na vysokofrekvenčnú energiu (najčastejšie 20 000Hz).u to materiály s výborným koeficientom magnetostrikčného predĺženia [6] [8] [10] . ŕ . Používa sa zdroj o výkone 150 .3.Aí je prírastok dĺžky. tiež ferity a iné. Predĺženie je závislé od druhu materiálu magnetostrikčného meniča. Podstata týchto javov je. Jednotlivé komponenty zariadenia majú svoju špecifickú úlohu pre generovanie parametrov procesu. nikel (Ni). Obyčajne sa pre nástroje s veľkou plochou vyžaduje väčší výkon zdroja než pre nástroje s menšou plochou.1 Zariadenie Zariadenie pre ultrazvukové obrábanie pozostáva z generátora prúdu.

1 Obrábanie ultrazvukom USM 33 Obr.magnetostrikčné jadro. obyčajne kovová trubica alebo tyč cylindrického tvaru.rýchlosť zvuku (m/s) v magnetostrikčnom materiále. Ak je uzol vlny kmitania v strede veľkosti magnetostrikčné ho meniča. ktorý sa vkladá medzi menič a nástavec. K nástroju je pripojený pevne (pájkovaním) alebo rozoberateľné (závitom). Amplitúda UZ kmitov sa obyčajne pohybuje v rozmedzí' od 0. Nástavce väčších dĺžok sú z hliníka.1 pm v závislosti od druhu materiálu [6].5 k.3. Zosilňovač. f . má dĺžku asi 1.dĺžka vlny kmitov). 4 -magnetostrikčný nosič.5 násobok vlnovej dĺžky zvuku. aby nedošlo k útlmu kmitov (X . aby zosilovali amplitúdu kmitov na nástroji.frekvencia zmeny magnetického poľa (l/s).prípojka amplitúdového meniča Obr.4 ukazuje zmenu vlny predĺženia pozdĺž dĺžky magnetostikčného meniča. zložitejšie nástavce majú exponenciálny tvar a sú vyrobené s vysokou presnosťou. potom maximálna hodnota amplitúdy kmitu vzniká vo vzdialenosti 1/4 vlnovej dĺžky od stredu a maximálna výchylka zodpovedá dĺžke magnetostriktora f = 0. 5 .merná hmotnosť magnetostrikčného materiálu (kg. podmienka (3. p . E .3. nazývanej rezonančná frekvencia. Jeho úlohou je zvyšovať amplitúdu ultrazvukových kmitov (UZ).001 -Ť 0.4 Zmena vlny predĺženia pozdĺž dĺžky magnetostikčného meniča (zt/ro/: Kaczmarek [6 j) Obr. vedie kmitanie na nástroj.09 mm [1]. Rôzne tvary nástavcov a vplyv ich rozmerov na zosilenie amplitúdy Kmitov (najčastejšie zmenou priemeru) uvádzajú Búda.teleso.3. Je to trubica s dĺžkou okolo 120 mm obyčajne vyrobená z titánu alebo hliníka.3) Koncentrátor (booster) je zosilňovač kmitov. [14J. 6 . aby sa zabezpečila maximálna amplitúda kmitov Nástavec (horn) ako ďalší element zariadenia. Pre obrábanie ultrazvukom je potrebná vyššia amplitúda až v rozmedzí 0.04X.3. Nástroj je k nástavcu pripojený v oblasti maxima vlny s presnosťou ± 0. 3 . Békés [3] a Thoe et al.2) bude splnená voľbou vhodnej frekvencie.polarizačné vinutie. . pričom vlnová dĺžka X sa vypočíta podľa vzťahu: x= f=7# (3 2) ' kde c . ktorá sa vypočíta podľa vzťahu [6]: f = ± (I (3.025 -ŕ 0. 2 .Youngov modul pružnosti (MPa).vysokofrekvenčné vinutie.m" 3 ). Tvar nástavca je cylindrický so stupňovitou zmenou priemeru alebo kužeľovitý. Ak je daný magnetostrikčný materiál a jeho dĺžka t.3 Magnetostrikčný menič (zdroj: Kaczmarek) 1 .

.

zrnitosť 200 -s. • rýchlosť posuvu nástroja: 20 f 50 mm/mín.025 -ŕ 0. • druh brusiva: karbid bóru a kremíka (B 4 C tvrdosť podľa Knoopa 2 800 HK. ale má nižšiu odolnosť voči opotrebeniu. [11].2 2.1. 3.20 0. najčastejšie používaný rozsah pre komerčne vyrábané zariadenia je okolo 20 000Hz. molybdén.009 mm. Základnou požiadavkou pre výrobu nástrojov je vhodný nástrojový materiál.400. • frekvencia kmitania. ale asi vo vzdialenosti 0. ale proces môže prebiehať aj pri izbovej teplote suspenzie. • vzdialenosť medzi nástrojom a obrobkom: nástroj nieje v priamom kontakte s obrobkom. SiC 2 500 HK) diamantový prach 6 500V7 000 HK. brusivo 50%. lieh. Voľba materiálu nástroja je závislá aj od druhu obrábaného materiálu. zrnitosť 800*1000 (podľa ISO 525-75). pre dokončovanie 0.7mm Základné technické a ekonomické ukazovatele USM vhodné pre porovnanie procesu a hodnotenie jeho účinnosti sú: • • • uber materiálu opotrebenie nástroja kvalitaopracovanéhopovrchu . Mosadz je dobre obrobiteľná. • doporučená veľkosť zrna brusiva: pre hrubovanie 0.5.min1] 3.34 Progresívne technológie Nástroj (ultrasonic tool alebo sonotrode) má negatívny tvar vytváraného profilu (tvar resp.014 • 0.5:1 2:1 1:1 Materiál sklo ferit grafit keramika kryštál karbid volfrámu karbid bóru nástrojová oceľ Rýchlosť rezania [mm. Pomer úbytku materiálu obrobku k opotrebeniu nástroja 100:1 100:1 100:1 75: 1 50:1 1.7 0.013 v 0. jeho dobrá odolnosť voči opotrebeniu a vysoká únavová pevnosť. Rýchlosť rezania pre vybrané materiály [mm/min] (spracované podľa údajov /1/. dĺžka otvoru 12. obr. Najčastejšie sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele s vyššou trvanlivosťou. kubický nítrid bóru {KNB 4 700 HK). doporučená teplota suspenzie je 2 * 5 °C.3. Pre kusovú výrobu a tvarovo zložitejšie výrobky aj z mosadze. oxid hliníka (AI3Q3 2 100 HK). • nástrojový materiál: antikorózna oceľ. monel. strojný olej. brusivo.5.25 0. • rýchlosť rezania.0 1.05 0.13 Obr. • amplitúda kmitov: 0.2 Charakteristiky ultrazvukového obrábania Parametre procesu ultrazvukového opracovania na princípe USIG pre priemyselné zariadenia sa pohybujú v nasledujúcich rozsahoch [í]. [9]. mosadz.10 mm. koncentrácia brusiva sa pohybuje v rozmedzí 20 -ŕ 60%. 15 000 + 40 000 Hz. 3.1./ 1 ]}) Podmienky rezania: nástrojový materiál: ocel. najčastejšie sa používa suspenzia typu voda 50%.03mm.B 3. zrnitosť 320.5 1. * • • suspenzia: voda. petrolej. mení sa v závislosti od druhu materiálu obrobku. otvor). [14]: • výkon vysokofrekvenčného zdroja: 5 0 + 2 400 W.075 mm od povrchu obrobku. ale tiež z moneiu či molybdénu. B«C.7mm. priemer nástroja 12.

• kavitačným účinkom brúsnej suspenzie. f ¡2]) ó* .1.1 Obrábanie ultrazvukom USM 3. 14] • mechanickým účinkom abrázic (odbrusovania) priamym nárazom častice na povrch obrobku • mikro vydrobovaním (microchipping) po náraze voľne sa pohybujúcej brúsnej častice. sa pôsobením nárazu častíc porušujú krehkým vylamovaním. keramika). .7 [12]. kavitačnými bublinami a brúsnymi zmámi rozptýlenými v suspenzii Priamy náraz brúsnych častic na povrch materiálu s vysokou kinetickou energiou.3. ďalším nárazom rozkmitanej Častice sa spevnený povrch obrobku postupne rozrušuje.3. 3. Účinok zrna brusiva na materiál obrobku a nástroja zjednodušene ukazuje obr. meď. Tvrdé a krehké materiály (sklo.6 a detail zóny vtlačenia zrna brusiva obr. 7.7 Zóna kontaktu zrna s obrobkom (podľa Kainth et al. ktorú získali od kmitajúceho nástroja. čiastočky materiálu vo forme triesky sa odštiepajú alebo vylamujú z povrchu. • chemickým pôsobením spojeným s vlastnosťami kvapalného média v suspenzii. 3.hĺbka vtlačenia do materiálu r» . väčšina oceli) sa brusivo vtláča do povrchovej vrstvy a spevňuje ju.polomer kontaktu zrna Obr.8 Detail pracovnej zóny s úlomkami triesky. ktoré sú pre USM metódy najvhodnejšie.3. rozrušuje jeho celistvosť. Pri mäkkých a húževnatých materiáloch (olovo. Obr.2 Uber materiálu 35 USM je abrazívny proces a uber materiálu je predmetom extenzívneho výskumu a vysvetľuje sa nasledujúcimi mechanizmami: [3.

.

alebo tiež výkon opracovania pri abrazívnom pôsobení častíc brusiva na povrch. nárazová tvrdosť (impact hardness). a hĺbka rezu (hrúbka vrstvy odstraňovaného materiálu v jednej vrstve).1 Vlastnosti materiálu obrobku Ultrazvuková technológia je vhodná pre opracovanie kovových a nekovových materiálov s vyššou tvrdosťou nad 40 HRC.4) .intenzita objemového úberu (Volumetrie removal rate . McGeough [8] uvádza tzv. tm . Intenzitu úberu materiálu. í . ktorá pri náraze na povrch obrobku vyvoláva vznik mikrotrhlín.ný podiel na celkovom úbere materiálu [6]. Vlastnosti materiálu obrobku.VRR): Q v = — [mnrVmin] (3. Výbuch bubliny tiež rozkmitá abrazívnu časticu. .3. hĺbka rezu nie je jednotná na celom opracovanom povrchu.36 Progresívne technológie Kavitačný účinok spôsobuje mikrotrhliny v povrchovej vrstve materiálu. ktoré v dôsledok nárazu na povrch materiálu praskajú a vybuchujú.8. Pri šírení ultrazvukových kmitov vznikajú v suspenzii bubliny.6) kde B je šírka povrchu. Postupne do mikrotrhlín a do pórov materiálu vnikne kvapalina zo suspenzie a spôsobí odštiepenie Čiastočiek materiálu.1. obr. podľa ktorého delí materiály do troch skupín v závislosti na účinností USM opracovania viď údaje v tab. „kritérium krehkosti". Nízka produktivita úberu materiálu je spojená s vyššou plasticitou materiálu obrobku. určil Kaczinarek [6] ako: . rovnako ako plocha kontaktu [11]. sú 10: • vlastnosti materiálu • akustický systém • vlastnosti suspenzie 3.5) (linear rentoval rate): AL • [mm/min] (3. tieto faktory zároveň ovplyvňujú kvalitu opracovaného povrchu. Kritérium krehkosti zx je pomer pevnosti v strihu k lomovému napätiu daného materiálu. Čas kontaktu medzi časticami brusiva a povrchom je veľmi malý asi 10 * 100 ps.lineárny uber 5 = — [mirŕVmin] (3.2. ktroré ovplyvňujú produktivitu USM sú predovšetkým krehkosť a tzv. Na produktivitu USM opracovania. Kavitačný účinok USM je však slabý v porovnaní s priamym nárazom a predstavuje asi 5% .čas pôsobenia častice na povrch. ktorá môže byť udaná lineárnou alebo objemovou intenzitou úberu vplýva viacero faktorov. ale odporúča sa aj pre kompozitné materiály a pórovité materiály ako grafit.intenzita plošného úberu (surface removal rate) Q .dižka pracovnej plochy. Kremer [1\ popisuje kavitačný jav pri ultrazvukovom opracovaní grafitu ako prioritný účinok úbytku materiálu.3.1.

vzniká plastická deformácia a spevnenie povrchovej vrstvy je bez výrazného vylamovania materiálu obrobku. HÍbka vtlačenia 8 W . K výraznému vylamovaniu dochádza pri krehkých materiáloch.7) kde: d . Veľkosť triesky je asi 1/10 veľkosti abrazívnych častíc alebo niekoľko mikrometrov [4]. 5 a SiC Si3N< lisovaný za tepla tetragonálny ZrO. Fc .je priemer vtlačenej oblasti.3.2 Porovnanie vlastností vybraných druhov materiálov a prevládajúci mechanizmus úberu materiálu ( spracované podľa Dam.7 4 .3. Z uvedeného vyplýva rôzne správanie sa tvrdých a krehkých kovových aj nekovových materiálov.sila pôsobiaca na časticu. Quist. ktorú spôsobí náraz častice je nepriamo úmerná tvrdosti materiálu (tvrdosť podľa Brinella HB) podľa vzťahu [8]: (3. kde častice triesky sú vyštiepavané v tvare pyramídy a uber materiálu je kontinuálny vo forme malých kráterov. Kompozitné materiály s vláknitou štruktúrou a polymérovou matricou sa nárazom abrazívnych častic porušujú krehkým lomom vlákien a plastickou deformáciou matrice. 3 . med. krištáľ temperované a tvrdé ocele a zliatiny. Schreiber [4 j) Materiál sklo AI2O3 T1B2 Tvrdosť HV asi 700 1 750 1950 2 500 2 000 850 1 400 KIC Mechanizmus úberu materiálu krehký lom 0. diamant.ac . 3. Tab. keramika. olovo.] Obrábanie ultrazvukom USM 37 Tzv. väčšina oceli T a b .2 uvádza vlastnosti vybraných sledovaných materiálov a prevládajúci mechanizmus úberu pri ultrazvukovom vŕtaní otvorov s priemerom 10 mm [4J. 1 Vplyv kritéria krehkosti na kvalitatívnu účinnosť USM {zdroj: McGeough [8]) Kŕ íéfium krehkosti Ti > 2 1<T <2 « 0<Ti< 1 Účinnosť USM Vysoká Stredná Nízka Typické materiály skle. Pri náraze abrazívnych častíc na povrch kovových a húževnatých materiálov. T a b . nárazová tvrdosť {impaa hardness) je rovnako dôležitá vlastnosť ako krehkosť materiálu.V cérorr krehký lom a plastická deformácia u 7 e plastická deformácia . stabilizovaný ytriom tetragonálny ZKfc s'.IZCVAR.

.

2 kHz brusivo .25. že vplyv frekvencie kmitov na rýchlosť úberu je lineárna a závisí od vlastností opracovaného materiálu. Veľkosť amplitúdy upravených kmitov pre ultrazvukové opracovanie je v rozmedzí od 0. 10 • rj.10 mm.MMPA • 0. v závislosti na zariadení.2 Akustický systém technológie Akustický systém je charakterizovaný frekvenciou a amplitúdou ultrazvukových kmitov. .1 10 AMPLITÚDA [JXM] 0.3. Rýchlosť rezania závisí od amplitúdy.9 a.uhlíková oceľ.10 Vplyv amplitúdy kmitov a statickej sily na mieru úberu materiálu (Kainth etal.16MPA O • • A 0. Amplitúda kmitov závisí od druhu zosilňovača a na riadení ultrazvukového zdroja.1. i 100 10 A 43 KHZ =2 O 27.9 Vplyv amplitúdy kmitov na uber materiálu pri zmene tlaku nástroja a pri zmene frekvencie kmitania <Kremer et al.7 mm frekvencia .3.[12J) Podmienky: vŕtanie otvoru do skla s priemerom d = 12. Vplyv rozsahu amplitúdy na zvyšovanie rýchlosti úberu materiálu je obmedzený účinkom zrnitosti abrazívnych častíc.Progresívne 3. Kremer [7] uvádza. zrnitosť400 podľa ISO Zmena frekvencie kmitov nemá výrazný vplyv na parametre procesu U S M Väčšina komerčne dostupných zariadení má možnosť zmeny rozsahu frekvencie v malom rozpätí. 3.M] 100 Obr. brusivo B4C. niekedy až 50 kHz. Obr.013 do 0. Frekvencia sa pohybuje v rozmedzí 15 * 40 kHz.1 10 AMPLITÚDA [|J.10MPA OD.B4C.20 MPA 1 ä. S rastom amplitúdy kmitov rastie rýchlosť úberu materiálu.[7J) obrobok . b ukazujú overené závislosti rýchlosti úberu materiálu na zmene amplitúdy pre rôzne frekvencie kmitov a rôznu veľkosť statického tlaku (prítlaku) nástroja. zrnitosť 120 podľa ISO s vi 1 2 3 AMPLITÚDA ( M M X 10"' Obr.4 KHZ • 19 KHZ O O** I E 1 0.2.legovaná nástrojová oceľ. Výraznejší je vplyv amplitúdy kmitov na uber. nástroj . priemyselné zariadenia najviac využívajú oblasť okolo 20 kHz.

1.oceľ XC38 brusivo.8 0:Nástrqd = 15mm O A O A: Nástroj d . 1.6 1. systém prívodu suspenzie medzi nástroj a obrobok a statický tlak nástroja môžu ovplyvniť účinnosť koncentrácie brusiva pri úbere materiálu. 1.25. podmienky rovnaké ako pri obr.3. 3.4 C O E Obr.11 (Kremer et al.2 kHz amplitúda-50 um koncentrácia brusiva 20% 2 4 e Statická sila [N x10"2 ] 3.11. obr.2 0. dobrú zmáčavosť a vysokú tepelnú vodivosť pre účinné chladenie.3. ak je veľkosť zrna porovnateľná s veľkosťou amplitúdy.3. Na obr. Rozsah koncentrácie brusiva v suspenzii sa pohybuje v rozmedzí 20 až 60%. že existujú hraničné (optimálne) hodnoty statického tlaku nástroja a amplitúdy kmitania na stúpajúci uber materiálu. Nosné médium pre brusivo (obyčajne voda) musí mať nízku viskozitu a hustotu.grafit ELLOR 9 nástroj . tvrdosťou brusiva a spôsobom prívodu suspenzie medzi nástroj a obrobok.12 a. Rovnako Kremer [7] uvádza.12 Vplyv zmeny koncentrácie suspenzie na uber materiálu: a) vŕtanie grafitu d = 20mm.8 S 0.10.1 Obrábanie ultrazvukom USM 39 Rozenberg a Nepiras [8. obr. zrnitosť 280 frekvencia .BX.4 20 40 60 a) 8 12 16 20 Koncentrácia suspenzie [%] b) Koncentrácia suspenzie [%] O b r .3. obr.3 Suspenzia Na uber materiálu majú vplyv vlastnosti suspenzie dané koncentráciou. Optimálna intenzita úberu materiálu (removal rate) sa dosahuje.2 P°o.3. 3.20 mm •: Nástroj d = 30 mm H 0.[7J). 3. Tvrdosť brusiva v suspenzii tiež ovplyvňuje uber materiálu. . 14] poukázali na skutočnosť. viď obr. M 0.[7J) obrabok . Veľkosť zrna má podobný účinok na u b e r materiálu ako amplitúda. 3. b) opracovanie skla (McGeough[8J) Kavitačný efekt procesu.12b. že pri vŕtaní grafitu dochádza pri vyšších hodnotách statického tlaku nástroja k zníženiu intenzity úberu materiálu. veľkosťou zrna brusiva. b [8] je závislosť úberu materiálu na koncentrácii suspenzie pri opracovaní materiálov ako grafit a sklo.2.13.11 Vplyv statickej sily na uber materiálu (Kremer et al.5 • zrnitosť 600 Ozmitost'280 f i E_ 1.

.

Kaczmarek [6] uvádza. Ľ* A • C i ° t • nástroj štvorcového C? 0.05 . Opotrebenie závisí na dvojici materiál obrobku/nástroj a Základnou požiadavkou je vyššia tvrdosť nástroja ako obrobku.sklo plocha obidvoch nástrojov 16 mm2 £ 0 0 4 B Ttak nástroja [Nmm' | napriek vzrastu tlaku nástroja pri klasickom obrábaní. Efekt tvaru nástroja sa prejavuje zmenou produktivity. že intenzita úberu skla pri použití BjC brusiva je o 15 až 20% vyššia než pri použití SiC brusiva. uber materiálu narastá. Zároveň konštatuje. Pre produktivitu opracovania je rozhodujúci tvar nástroja a veľkosť jeho aktívnej plochy. Závislosť zároveň dokumentuje vplyv statického tlaku nástroja pri USM. .125 Á l A A A A ' A úzky obdĺžnikový nástroj A 0.075 E E.1. potom intenzita úberu zostáva na konštantnej úrovni [8].025 Ľ m 12 16 prierezu Obr.3.3. tvrdosť brusiva nie je výrazne rozhodujúca.14 Účinok tvaru nástroja na uber materálu (McGeough /S/j obrobok . ktorá sa 0.13 Účinok veľkosti zma na uber materiálu (McCeough f8J) Veľkosť zrna \^m) 3. Do určitej hodnoty tlaku. podľa jeho výsledkov rozdiel v intenzite úberu medzi vyššie uvedenými brusivami pre opracovanie grafitu predstavuje iba o ! 0 % vyššiu intenzitu pre tvrdšie brusivo na báze B 4 C Obr.3. Pre opotrebenie nástroja pri USM platia podobné pravidlá ako v tomto prípade nie je nástroj v priamom kontakte s obrobkom.14 ukazuje vplyv tvaru prierezu nástroja na intenzitu uber materiálu pri konštantnej pracovnej ploche. Veľké nástroje obyčajne rýchlo pohlcujú ultrazvukovú energiu a tlmia kmitanie. aj keď na použitom druhu brusiva. Závislosť na obr.3 Materiál nástroja a opotrebenie nástroja Nevýhodou USM opracovania je nepriaznivý účinok brusiva na materiál nástroja a jeho následné opotrebenie. že pre pórovité materiály ako je grafit. c* —- js 0.40 Progresívne technológie Kremer [7] uvádza. že pri ! stanovi obyčajne experimentálne. Zväčšenie plochy nástroja redukuje uber materiálu v dôsledku zníženia amplitúdy kmitov.

Obr.3. Pri opracovaní wolfrám karbidu brusivom z bór karbidu a nástrojom vyrobeným z mosadze relatívne opotrebenie nástroja dosahuje 140% [6]. 3. amplitúda chvenia (vibrácii).1 Obrábanie ultrazvukom USM 41 opracovaní skla nástrojovou oceľou je relatívny úbytok hmoty nástroja 1%.1.1%.17a dokumentuje vplyv veľkosti zrna brusiva na drsnosť Ra meranú v pozdĺžnom a priečnom smere. Intenzita opotrebenia závisí na pevnostných vlastnostiach materiálu. brusivo BX zrnitosť 280 podľa ISO (Dam etal.005 mm a drsnosť Ra od 0.priemerom d = 1 Omm do kompozitného materiálu zloženého z uhlíkových vlákien v polymérovej matrici.3. Nástroj sa opotrebuje rýchlejšie.76 um [9].zrnitosť brusiva .15 ukazuje závislosť pomeru úberu materiálu k úbytku (opotrebeniu) nástroja pre rôzne druhy materiálov [5]. redukuje sa relatívne opotrebenie nástroja na 0.03 až 0. že proces mechanického odbrusovania a vyštiepavania resp. na akustickom .w é m e USM a na vlastnostiach suspenzie. 3.4 Vlastnosti opracovaného povrchu Hodnotenie vlastností opracovaného povrchu vychádza z posúdenia dosahovanej drsnosti a presnosti opracovaného tvaru. Povrch nie je ovplyvnený teplom. Zr0 (Y) ZrO^Ce) 2 3.16 ukazuje priebeh dosahovanej drsnosti povrchu v závislosti na zmene zrnitosti brusiva pre opracovanie rôznych druhov materiálov . n • Intenzita úberu • Opotrebenie nástroja Obr.krehkých nekovových materiálov a tvrdej legovanej ivele. Hocheng a Hstt [5] sledovali drsnosť povrchu v pozdĺžnom a priečnom smere pri vŕtaní otvoru . 3. vylamovania (cliipping) materiálu pri USM sa vyskytuje paralelne pre nástroj aj obrobok. SiC Si^N.0. ktoré vplývajú na produktivitu majú výrazný účinok aj na stav opracovaného povrchu.1 Drsnosť povrchu Kvalita opracovaného povrchu závisí na vlastnostiach opracovaného materiálu. .3.1.0.3. Podmienky procesu. Komerčné zariadenia zabezpečujú rozmerové tolerancie v rozmedzí .51 -ŕ. ak brúsi vo a obrobok sú tvrdšie ako materiál nástroja. veľkosť zma brusiva a ich tvrdosť.I5 Porovnanie miery úberu pre rôzne druhy materiálu obrobku a opotrebenia nástrojového materiálu z ocele St 37 pri USM vŕtaní otvorov s priemerom d=10mm. Obr.17b ilustruje vplyv koncentrácie brusiva v suspenzii na drsnosť Ra. Obr. Obr. Hlavná premenná procesu . To dokazuje. Drsnosť povrchu a jeho akosť ovplyvňuje koncentrácia suspenzie.4.má vo všeobecnosti najvýraznejší účinok. Ak sa použije karbidový nástroj a brúsny prášok B 4 C. ¡4]) Sklo Alj0 3 TiB .

.

6 0. Hsu [5]) Tab. zrnitosť 150. že pri vŕtaní je drsnosť po obvode otvoru vyššia ako v dolnej časti. 3.1 1. Zmena prítlaku nástroja v širokom rozsahu má len malý účinok na akosť opracovaného povrchu.17 a) Vplyv veľkosti zrna brusiva na drsnosť povrchu .65 1. koncentrácia 14%.20 0. Nepiras (1956) a Rozenberg (1973) [14] nezávisle na sebe uvádzajú. 0 100 200 Q 14 16 a) Veľkosť zrna brusiva [u.42 Progresívne technológie -O-sklo i kremík pre polovodiča —Q—keramika —•— vysokoiegovana oceľ S I Obr.3 Údaje pre ultrazvukové obrábanie keramických materiálov so zrnitosťou brusiva 320 Materiál Tvrdosť HV 65 500 1 000 1100 1 500 2 400 Drsnosť Ra [um] 1-2 0. ale ak sa použije veľmi jemná zrnitosť brusiva na úrovnu plavených práškov je dosahovaná drsnosť povrchu otvoru rovnaká v každom smere. b) Vplyv koncentrácie brusiva na drsnosť povrchu (zdroj: Hocheng.85 0.3 3.8 3.90 0. frekvencia 20kHz. nástroj: oceľ.75 0.obrobok: kompozit na báze carborvepoxy.6 UBER [mm3/min] Nástroj d=10mm 224 50 9.5 Grafit Si02 Alz0 ZrOa Sialon SiC 3 BC BC 4 4 .3.30 Doporučené brusivo SÍC/B4C SÌC/B4C S1C/B4C BjC Uber [mm3/min] Nástroj d=5mm 164 39 7.16 Závislosť drsnosti povrchu od použitej zrnitosti brusiva pre rôzne druhy materiálov (spracované podľa McGeoughfS] a Buda-Békés ¡3 J) 200 400 600 800 1000 Zmitosf brusiva Kremer [7] konštatuje na základe výsledkov viacerých bádateľov. že zvýšenie amplitúdy kmitov zvyšuje drsnosť povrchu.m ] b) 18 2 0 2 2 24 2 6 Koncentrácia brusiva [%j Obr. 3. brusivoSiC.40 0.

Väčšina pojednaní o presnosti pri USM sa týka výroby otvorov a ich odchýliek od nomináJneho rozmeru.15).3. = Ä (3-8) kde E je chyba udávaná ako dolná alebo horná odchýlka od nominálneho rozmeru. ako aj doporučené brusivo a dosiahnuté hodnoty úberu materiálu pre rôzne keramické materiály. ako už bolo spomenuté. pre dosiahnutie vysokej presnosti sa vyžaduje jeho tvarová a rozmerová stálosť počas procesu úberu materiálu. Aj keď pri ultrazvukovom obrábaní nástroj je len vo funkcii tzv. rovnako ako aj veľkosť zŕn brusiva a intenzita opotrebenia nástroja majú najvýraznejší vplyv na presnosť rozmerov. Ak sa použijú malé zrná (zrnitosť v oblasti plavených práškov) intenzita úberu je pomalšia a dosahuje sa vyššia akosť opracovaného povrchu a tiež vyššia presnosť rozmerov. O b r . Pri hodnotení rozmerovej presností pri výrobe otvorov ultrazvukovým . ktoré vplývajú na produktivitu opracovania majú rovnaký vplyv aj na presnosť ultrazvukového opracovania. Tab 3.1 Obrábanie ultrazvukom USM 43 Druh materiálu obrobku ovplyvňuje výslednú drsnosť povrchu.1. ale menšiu presnosť a vyššiu drsnosť. 3. Väčšie zmo spôsobuje rýchlejší uber materiálu. amplitúdou kmitov a materiálom obrobku.15 (Dam et ai [4Jj skjo AIJOJ TiB 2 SiC Si 3 N t ZrOj(Y) ZrO^Ce) 3. ale aj na presnosť povrchu.4 ilustruje dosahovanú presnosť rozmerov pre zvolenú zrnitosť brusiva [1]. Parametre procesu USM. že Čim vyššia je požiadavka na rozmerovú presnosť produktu. Veľkosť zrna brusiva. Najviac vplýva na odchýlku rozmerov zrnitosť brusiva. Tab. Na obr.2 Presnosť rozmerov pri ultrazvukovom obrábaní Vo všeobecnosti je presné opracovanie limitované najmä relatívnym tvarovým a rozmerovým opotrebením nástroja. že materiály. Tieto výsledky hovoria o tom. tvarovača. Presnosť je ovplyvnená tiež veľkosťou plochy nástroja.3 tiež uvádza porovnávacie hodnoty drsnosti povrchu vyjadrené cez Ra.18 sú porovnané dosiahnuté hodnoty drsnosti Rz pre rôzne druhy keramických materiálov [ 4 ] . To znamená. má dominantný vplyv nielen na akosť.3. Rozmerové opotrebenie nástroja ako kritérium je určené vzťahom podľa [6]: « .3.3. jeho tuhosť a odolnosť voči chveniu. Presnosť nástroja.4. ktoré vykazujú vysokú produktivitu pri USM opracovaní (hodnoty úberu nad 50 mmVmin) majú zároveň vyššie hodnoty drsnosti (porovnaj s obr.18 Drsnosť povrchu pri ultrazvukovom obrábaní keramických materiálov Podmienky ako na obr. tým musí byť materiál nástroja odolnejší voči opotrebeniu.3. ako to uvádza Kremer a Gilmor [14]. A je dovolená odchýlka rozmerov opracovaného povrchu.

Autori [5] sledovali kužeľovitosť vyrobených otvorov v rôznych keramických materiáloch. Produktivita je obmedzená opotrebením nástroja.38 0. Komplexnosť tvaru je limitovaná iba konfiguráciou nástroja.5 Hlavné oblasti použitia ultrazvukového opracovania Postupy USM sa používajú v celom rade výrobných procesov. • • • vŕtanie hlbokých otvorov pre hlavňové systémy.19 Odchýlka presnosti rozmerov od nominálneho priemeru otvoru pri USM vŕtaní otvorov s priemerom lOmm (podľa Dam et al. ich asymetria a oválnosť otvorov a tiež vlnitosť povrchu. . ako aj kužeľovitosť otvorov. . leštení a lapovaní skla a keramiky. Vo všeobecnosti sa doporučuje pre opracovanie plôch do prierezu 1000 mm 2 [1. Pri voľbe technológie je nutné experimentálne a empiricky overiť poznatky pre každú kombináciu parametrov. ktoré vykazovali veľmi dobrú drsnosť povrchu po USM opracovaní.1.3. • hĺbenie drážok a otvorov kruhových ale aj nesymetrických tvarov.4 Vzťah medzi zrnitosťou a presnosťou Zmitosf brusiva (ISO) 240 eoo Presnosť rozmerov [um] 0. ako napr. mali nepriaznivé výsledky pri odchýlkach presnosti rozmerov (porovnaj obr. vtedy sa dosahuje optimálna produktivita procesu. • Hore HV strede • Dole Obr. Obr. 3.19).003mm. načo poukazujú aj najvýznamnejšie oblasti použitia. 3.19. frézovanie a rezanie závitov.18 a obr. že materiály. výborná produktivita sa dosahuje pri brúsení. 14]. Tab. Pri výrobe otvorov je pomer hĺbky otvoru k jeho šírke limitovaný v pomere 3:1 [2].25 Na presnosť vyrobených otvorov má výrazný vplyv aj materiál obrobku ako to ilustruje obr. pokiaľ nie je zaručená dodávateľom zariadenia a technológie.3. 2.44 Progresívne technológie opracovaním sa sledujú odchýlky rozmerov.[4J) sklo AIA 7i8 2 SiC Si 3 N 4 ZrO z (V) Zr0 3 (Ce) 3. USM technológia sa charakterizuje ako širokospektrálna. 3. Doporučujú sa pre materiály s tvrdosťou od 35 f 40 HRC a viac.3.20 ukazuje niektoré najčastejšie spôsoby rozmerového ultrazvukového opracovania. Môžu sa vyrábať otvory do najmenšieho priemeru 0. Zaujímavosťou je. ZrO . Oválnosť a asymetria otvorov vznikajú v dôsledku laterárneho (bočného) chvenia a v dôsledku nepresnosti posuvu nástroja. kde sa využíva utrazvukové kmitanie nástroja pre intenzifikáciu klasického vŕtania. ako sú: • delenie materiálov.

zváranie fólií [10]. kde sa vytvárajú tzv. • tvárnenie . i). výroba dýz z keramického materiálu. Široké využitie má ultrazvuk aj v oblasti humánnej medicíny. bočných plôch a otvorov (zdroj: Kaczmarek [6J) Okrem obrábania sa princíp ultrazvuku využíva aj v iných procesoch ako sú: • čistenie produktov a dielcov . • zváranie .spájkovanic hliníka.5. Princíp opracovania je znázornený na obr. Princíp ultrazvuku sa široko využiva pri nedeštruktívnych metódach merania ako kontrola akosti zváraných spojov.1.spájanie materiálov bez tepelného zdroja. kontrola celistvosti a hrúbok materiálov. rezane a vŕtanie kompozitných materiálov a vlákien KEVLAR. Obr. d) delenie. j) lapovanie a leštenie rovinných. meranie rozmerov a iné. c) gravírovanie. čistenie zlatých a strieborných šperkov. predúprava povrchu pre nanášaním oteruvzdorných vákuovo naprašovaných (PVD) vrstiev na rezné nástroje.3. b) výroba kruhových a tvarových otvorov. . Proces bol vyvinutý prednostne pre opracovanie krehkých a veľmi tvrdých materiálov ako sklo a keramika. e). 0 rezanie vnútorných závitov. g) rezanie vonkajších závitov. Mechanizmus úberu materiálu je založený na princípe krehkého vylamovania čiastočiek materiálu vplyvom vysokofrekvenčného kmitania diamantového nástroja. kde sa využíva deštrukčný účinok ultrazvukových kmitov na odstránenie oxidickej vrstvy na povrchu hliníka.1 Rotačné ultrazvukové obrábanie Rotačné ultrazvukové obrábanie (medzinárodne zaužívané označenie Rotary Ultrasonic Machining RUM) je samostatnou časťou ultrazvukového opracovania a je kombináciou procesov ultrazvukového obrábania a brúsenia diamantovým nástrojom [13].1 Obrábanie ultrazvukom USM • • • • • 45 opracovanie tvarovo zložitých elektród pre clektroiskrové metódy opracovania. 3.20 Druhy ultrazvukového obrábania a).3. spájanie plastických hmôt.odmasťovanie pred následnou operáciou povlakovania. čisté rezy bez ostrapov. výroba tvárniacich nástrojov zo spekaného karbidu.špeciálne postupy tvárnenia.21 pre rezanie vnútorného závitu [ I ]. • spájkovanie . h). rezanie termoplastov a rezanie gumy.3. tvarovanie diamantov a iných drahých kameňov použitím diamantového prášku alebo prášku z kubického nitridu bóru do brúsnej suspenzie.

.

intenzita úberu materiálu závisí prednostne od amplitúdy kmitania. Amplitúda kmitov je okolo 0.3.3. obr. Ako ukazujú výsledky porovnávacieho hodnotenia oboch procesov.025 . Nástroj s nástavcom musia mať rezonančnú frekvenciu 20kHz.23. ilustruje obr. excentrický ku osi nástroja Upnutie abrobku v skľučovadle s p o h y b o m v X a Y osi Obr. Veľká hmotnosť nástroja môže tlmiť amplitúdu kmitov.3.b.. • • . ale nástroj okrem rotačného pohybu má aj vlastnú frekvenciu. pri klasickom USM nástroj koná len vibračný pohyb.3.21 Rotačné ultrazvukové obrábanie príklad rezania vnútorného závitu (podľa: Metal Handbook Machining) Základné rozdiely medzi „klasickou" technológiou ultrazvukového opracovania a technológiou rotačného ultrazvukového obrábania sú: • pohyb diamantového nástroja pri rotačnom USM je axiálny. limitujúca hmotnosť jc okolo 40 g [11]. ale do oblasti rezu sa privádza chladiaca kvapalina obyčajne voda. • rotačné ultrazvukové obrábanie používa diamantové nástroje v tvare klasických brúsnych kotúčov. rotačné ultrazvukové obrábanie dáva lepšie výsledky z hľadiska kvality opracovaného povrchu hodnoteného drsnosťou a odchýlkou kruhovitosti a zároveň umožňuje väčší uber materiálu pre sledované druhy materiálov obrobkov. priemeru diamantových zŕn a koncentrácie diamantových zŕn.46 Progresívne technológie Technológia jc podobná konvenčnému vŕtaniu skla nástrojmi z diamantu.0. ktorý zároveň dáva predstavu o vhodností jednej alebo druhej technológie. Pri opracovaní sa neprivádza abrazívna suspenzia. na uber materiálu sa používajú abrazívne častice diamantového nástroja.21. Použitie technológie rotačného ultrazvukového obrábania RUM je limitované veľkosťou prierezu a hmotnosti nástroja. = Vysoko­ frekvenčné kmitanie i 20kHz} Otáčky nástroja Otáčanie obrohkí.22a. ktorou kmitá. [13]. prítlak a usmernenie toku suspenzie a nie je v priamom kontakte s obrobkom. vysokofrekvenčný a zároveň axiálny rotačný. Priebehy jednotlivých závislostí sú znázornené na obr. statického prítlaku nástroja. Porovnanie charakteristických parametrov obidvoch procesov ako je intenzita objemového úberu -VRR (volumetric rentoval rate). a ako to uvádza Pei et al. USM proces používa nástroj na prenos kmitania. kým pri rotačnom ultrazvukovom obrábaní nástroj je v priamom kontakte s obrobkom.05mm. Doporučený maximálny priemer nástroja je 38 mm. ktorá odplavuje častice materiálu triesky. ktorá sa udáva ako počet diamantových zŕn na jednotku plochy kotúča.c. dosahovaná drsnosť povrchu a nominálna odchýlka rozmerov určená kruhovitosťou pre rôzne druhy materiálov. Určujúcim ukazovateľom hospodárnosti procesu RUM je výkon opracovania vyjadrený cez intenzitu objemového úberu materiálu VRR (mm 3 /s).

3.36 3.5 H RUM AIA _ 7^ 13. are 05 [nrrj 0 100 200 300 400 5D 0 E l a t i l : k as ä a • P rillak lNl O b r . [13]) . fr2 FtierrtT Q 3 Q4 . priemeru zrna brusiva a počtu zŕn. Wise[14]) c) Pomer tvrdosti H a modulu pružnosti E H/E Konštantné podmienky procesu.05mm. priemer zrna Q.28 2.1 I Jl í Porcelán äKl ° suo r l 8.1 Pomer t/rdosf H a modulu pružnosť E H/E(x1u~6) a) 13.5 0 Porcelán .87 AIA 1. 3.22 Porovnanie účinku pomeru tvrdosti a modulu pružnosti materiálu obrobku na: a) drsnosť povrchu b) odchýlku kruhovitosti c) uber materiálu -VRR pre konvenčné USM a rotačné ultrazvukové obrábanie RUM (spracované podľa Tlioe.87 8. prítiak nástroja 600N. otáčky nástroja 1000 ot/min.28 • USM 1 0.28 2. Aspinwall.3.35 3.CZ Karbid | B RUM Ferit ' 2.025mm.1 13.1 Obrábanie ultrazvukom USM 47 2 Q USM Skto Ferrt E Z 3 i u] 1. statického prítlaku nástroja.26 50 I 40 "e É 30 BÉ g 20 1 10 1 lj) 0 Karbid 1. 0 01 .36 J 3.23 Závislosť výkonu procesu rotačného ultrazvukového opracovania od parametrov procesu: amplitúdy kmitov. (spracované podľa Pei et al.26 (x10-6) Pomer tvrdosti H a modulu pružnosti E H/E 1. amplitúda kmitov 0.87 8.26 (x 10-6) Obr.

.

J. SVTL. J. Int. Hsu. Moisan..p. 6. 7. B.G. P.vyd. (1967) l. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. karbidy kovov. Bellows. 107-110 McGeough.:Saleh. Special Report 743. p.vyd.. M.: Wise. A.: Preliminary Study of Ultrasonic Drilling of Fiber Reinforced Plastics. Dekkyser. 142-151 14.H. And Res. Dearborne.ed.Technol. March.C.255-266 Kaczmarek. Snocys. H. Singh.30/1 (1981). Vol 117.L. Vol 38. R. M. Alfa Bratislava. Schreiber.48 Progresívne technológie Rotačné ultrazvukové obrábanie sa efektívne využíva najmä v tých priemyselných oblastiach. (1986).1: 1. S. pre materiály na jadrové reaktory. March.. 13. vŕtanie hlbokých otvorov malých priemerov do veľmi tvrdých materiálov. T. Kainth. J. W. Chapman and Hall. D. 51. ASM International. Békéš. (1979) pp. 1984.: On the Mechanism of Material Removal in USM. London. L i t e r a t ú r a ku kapitole 3. J. Z. Quist. Surface Quality and Tolerances in Ultrasonic Machining of Ceramics. opracovanie AI : 0_i substrátov pre mikroelektronické obvody. ďalej pri výrobe rozmerovo malých predmetov s požiadavkou na vysokú presnosť rozmerov a akosť obrobeného povrchu: [ I I . (1995). American Machinist. (1976). Annals of the CIRP Vol. p. (1997). 468 10. J. .448-462 Kremer. C. pp 239-255. J. Dam.358-368 Hocheng.. M. 6. 1 . S. Turňa. Bratislava. 1 .. Wydawnictwo naukowotechniczne. C: Kohls. ASME lournal of Engineering for Industry. S. 3. Haselkom...Technol. Alfa Bratislava. Aspinwall. A.cd. vŕtanie kompozitných materiálov pre letecký priemysel.. ofMat. (1989). K. 13. p.. 2. May (1995) pp. sklo. SME.. Abrasion and Erosion. M.Too Des. opracovanie plazmovo striekaných povlakov. Vol.Mech.: A Mechanistic Approach to the Prediction of Material Removal Rates in Rotary Ultrasonic Machining. Švehla. 5. D. Vol. Thoc. J.35/2. M.: Productivity. 4. J.M. F.H.Proc. 15. Annals of the CIRP. J. Š.ed. ofMat. Nandy.: Review on Utrasonic Machining. 1983 12.1 Machining.: Principles of Machining by Culling... 9.vyd. ASM .: Špeciálne metódy zvárania.. 9. (1982). P. 19.. (1988) I.Proc.: Advanced Methods of Machining. Prabhakar. No 4. p. Ghabrial.. J. K. kde sa používajú krehké a vysokotvrdé materiály ako keramika.. 48. Z.: Ultrazvuk v technológii. Staelens.: Teoretické základy obrábania kovov. 11. 8. l. D. P. 187 Buda.: Drilling without Drills. na výrobu prototypov s požiadavkou na vysokú presnosť výroby. pp. 15]: • • • • • • • pre opracovanie keramických materiálov a feritov. R. Figúra. Int. Vol. 33-41 Pei.Machining.Metals Handbook . Tools Manufact.: The State of the An of Ultrasonic Machining. B. (1995).: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Warsaw. A. Ferreira.

3. kde k úberu materiálu dochádza po dopade vysokorýchlostného prúdu abrazívnych častíc. známe ako: • Opracovanie abrazívnym lúčom . Kaczmarek [9] uvádza podobný proces pod názvom abrasive blast treatmen. dokončovacie procesy predstavujú kritickú a nákladnú fázu vo výrobe. 3. proces predstavuje tvarovanie povrchu a hrán pretláčaním polotuhého abrazívneho média cez zúžený priechod tvorený kombináciou prípravok/obrobok. V ostatnom čase sa do popredia pozornosti dostávajú progresívne technológie a medzi nimi dve modifikácie opracovania voľným brusivom. 2 Technológie abrazívneho lúča pre uber materiálu Opracovanie povrchov voľným abrazivom (známe pod anglickým názvom Abrasive Jet Machining AJM a Abrasive Flow Machining AFM) patrí k dokončovacim metódam vo výrobnom procese. brúsnym účinkom dopadajúcej častice brusiva s vysokou kinetickou energiou. .opracovanie lúčom abraziva obsiahnutom v prúde vysokorýchlostného stlačeného plynu. pre AJM sa používajú prášky s veľkosťou častíc medzi 10 50 pm. ii) zrná abraziva používané pre tryskanie sú väčšie.opracovanie prúdením abraziva.2. mikrorytie a mikrozahladzovanie. Popisný názov z anglického prekladu je pomerne dlhý.AJM Abrasive Jet Machining' . (ALA). kým AJM sa používa na uber materiálu.1 A J M . ktoré spĺňajú vysoké nároky na kvalitu opracovaného povrchu. Pretože tieto procesy sú charakterizované ako procesy odstraňovania materiálu pomocou voľného brusiva. nie je v slovenskom jazyku pre nc jednoznačne určený jednoduchý názov.j. od ktorého sa odlišuje v troch základných bodoch: i) tryskanic sa používa na čistenie povrchu súčiastok. zároveň sú ekonomicky menej náročné a dajú sa jednoducho automatizovať. iii) AJM umožňuje uzavreté riadenie vysokorýchlostného prúdu častíc.2 AJM . platia aj pre ne základné zákonitosti abrazívneho deja ako je mikrorezanie. Aj napriek podobnému mechanizmu úberu však oba procesy AJM aj USM majú viac odlišností ako podobností. ako proces odvodený od konvenčného tryskania (sand blasting). Princíp úberu materiálu je podobný ako pri ultrazvukovom opracovaní (USM) t. Náklady na dokončovacic operácie činia asi 15% celkových nákladov na obrábanie. Veľmi málo prameňov podáva kvantifikované poznatky o mechanizme úberu materiálu a kvalite opracovaného povrchu. Podobne Venkatesh [6] charakterizuje AJM proces ako proces odvodený od konvenčného tryskania. • Opracovanie prúdom abraziva .princíp úberu a zariadenie AJM je opracovanie povrchu mechanickým nárazom častice . Keďže tieto procesy nie sú bežne používané.impact machining process.AFM 3 . Ako je známe. Z toho dôvodu sa hľadajú technológie.AFM Abrasive Flow Machining . V odbornej literatúre je pomerne málo poznatkov o uvedených procesoch a sústreďujú sa na kvalitatívny popis metód s dôrazom na aplikačné možnosti. preto budú ďalej v texte pre tieto technológie používané medzinárodne zaužívané skratky.

.

SiC —*\— 1 vzduchu vstupný veni il zmiešavacia komora detail irazivni deja abrazívny «\ \ dej obrobok ^ !• 1 prívod zmesi * plynu a brusiva otvor dýzy "(0. z toho dôvodu neoddeliteľnou súčasťou zriadenia sú rôzne filtre a separátory.3. slovenský ekvivalent abrazív.24 Princíp opracovania abrazívnym lúčom (spracované podľa [3-5]) Obr.3. ktorý chráni pracovníka a pracovné prostredie pred zvýšenou prašnosťou.25. z ktorej prúdi abrazívna zmes sa skladá z troch častí . LÍSM proces je rýchlejší s vyššou rýchlosťou úberu materiálu. Zariadenie využíva zdroj priemyselného plynu stlačeného na tlak okolo S00 kPa. Základný princíp AJM zariadenia je znázornený na obr.3.26. keďže sa použiva stlačený vzduch ako nosné médium pre brusný prášok a je to proces lacnejší. kompresor 5MPa ]—7/—I pf'^d 1 \fi7 1 m^ u [Al¡0).24. Pred prívodom do zmiešavača je plyn filtrovaný za účelom odstránenia nežiadúcich prímeskov ako voda a olej. Rýchlosť vytekajúceho lúča je medzi 150 -f 300 m/s.3. Jednotlivé komponenty priemyselného zariadenia sú znázornené na obr. generuje menej tepla. AJM proces je proces pomalého úberu materiálu. .27. ktorú proces produkuje. Materiál je pri AJM metóde odstraňovaný mechanickým pôsobením zmesi stlačeného vzduchu alebo iného priemyselného plynu s veľmi jemnými brúsnymi časticami vo forme brúsnych práškov uvádzaným pod názvom ahrasive. v zóne rezu sa tvorí teplo a je zároveň ekonomicky náročnejší. podľa navrhnutej konštrukcie pre priemyselné zariadenie vyrobené ako prototyp na Univerzite v Singapore [6].kde každá časť má vymedzenú funkciu a napomáha tvorbe vysokorýchlostného a vysokotlakového abrazívneho lúča. Dôležitou súčasťou zariadenia je odsávač prachu a ochranný príklop. kde sa rovnomerne mieša so stlačeným vzduchom alebo iným plynom.14 • Z mm] obrobok vzdialenosť dýza/obrabok Obr.vstupnej. . Vnútorný prierez a tvar jednotlivých komponentov používanej dýzy znázorňuje obr.25 Detail procesu abrazívneho lúča (zdroj Venkatesh ¡6}) Dýza pre AJM proces. Abraziv . Detail abrazívneho deja pre abrazívne obrábanie ukazuje obr.50 Progresívne technológie Ako uvádza Venkatesk.3.brúsny prášok je uskladňovaný v zásobníku a odtiaľ posúvaný do vibračného zmiešavača. Odtiaľ je potom prúd zmesi vedený k dýze.3. Ukazovateľom hospodárnosti procesu je intenzita úberu materiálu. Najčastejšie používané prášky sú na báze taveného oxidu hlinitého Al20} a karbidu kremíka SiC. zmiešavacej a výstupnej. Pri USM procese sa miera opotrebenia nástroja považuje za hlavný ukazovateľ hospodárnosti.

Množstvo odoberaného materiálu za jednotku času je okolo 10 g/min. konvergentná dýza zvyšuje tlak zmesi konvergentno-divergentá dýza zvyšuje rýchlosť lúča Obr. ktoré spolu tvoria dýzu pre AJM proces (zdroj Venkatesh ¡6}) 3. hydrouhličítan sodný NaCO} pre tvarové rezanie mäkkých materiálov. rezanie a odihľovanie.8].1. ale lacný v porovnaní napr. priemer zrna práškov sa pohybuje od 10 do 60 um.08 -f 0. s procesom USM alebo abrazívnym vodným lúčom AWJ. 3 . AJM proces sa charakterizuje ako proces pomalý.25 mm J1.8 mm. AFM 51 Dýzy pre AJM sa vyrábajú z karbidu wolfrámu (WC) alebo syntetického zafíru.3.abrazív: A1:0 3 . uhličitan horečnatý Mg : COj sa doporučuje pre ľahké čistenie a leptanie a pieskovanie. a tiež. • .27 Zobrazenie tvarov výstupnej dýzy. že do značnej miery redukuje rozptyl lúča pri rezaní.5 mm do 0. • brusivo .2 Technológie abrazívneho lúča AJM.1 Charakteristika abrazívneho lúča . filtre regulátor zdroj a zmiešava č íl L*. a okolo 20 -H 35 hodín pre brúsny prášok z oxidu hlinitého ( A b 0 3 ) Priemerná prevádzková doba zafírovej dýzy je okolo 300 hodín [1.A J M Technologické a prevádzkové charakteristiky abrazívneho lúča sú kvantitatívne určené nasledujúcimi doporučenými rozsahmi parametrov [1. zmiešavacej komory a vstupnej dýzy. Životnosť dýz závisí vo veľkej miere na druhu abraziva a pracovnom tlaku zmesi. Každý výrobca zariadenia bližšie špecifikuje používané rozsahy.2.5 mm [6]. Prevádzková doba pre dýzu na báze karbidov sa udáva na 8 * 1 5 hodín pri použití brúsneho prášku z karbidu kremíka (SiC). 7].13 až po 2.5. drvené sklo a sklenené guličky pre leštenie. výstupná zmiešavacia vstupná ftfP>lJ777)JtH. že okrem kruhového otvoru môže mať aj obdĺžnikový otvor s rozmermi od 0. Vyrába sa s priemerom od 0.26 Princíp priemyselného zariadenia pre ručné opracovanie abrazívnym lúčom (spracované podľa ¡3+5]) Výhodou dýzy na báze karbidu wolfrámu je.3.—íi—s 1 m odsávač S/ . Zafírová dýza má dlhšiu životnosť a je drahšia. V prípade požiadaviek na vyššiu intenzitu úberu sa používajú dýzy s priemerom okolo 3. 8].18 -r 3. SiC sa používajú pre čistenie. prerušovač adiaca klar klapka Obr.3.

.

rýchlosť pohybu lúča: 1 5 0 ^ 3 0 0 m / s vzdialenosť medzi ústím dýzy a obrobkom: 0. • druhom a veľkosťou abrazívnych častíc. Pre uber materiálu. použitý plyn: stlačený vzduch.03 0.8 -í.2 7 um .6 do 4. tlaky nižšie ako 4. • uber materiálu sa zvyšuje väčšou výtokovou rýchlosťou lúča. pre účinok veľkosti častíc na uber materiálu.o . dusík (N 2 ). • rýchlosťou prúdenia abraziva. podľa tvaru otvoru v dýze a požiadavky na koherentný nerozptýlený lúč. • vzdialenosťou medzi obrobkom a dýzou.28 Účinok veľkosti častíc abraziva na uber materiálu pri opracovaní tabuľového skla (zdroj [1]) . —•—50 um • . 3. a na obr. pre účinok rýchlosti prúdenia abraziva.28. Kvantifikácia týchto poznatkov je zhrnutá graficky na obr. alebo iný priemyselný plyn s . pre jemné dokončovanie povrchov 3 • 5 g/min. intenzita úberu materiálu sa udáva v priemere okolo 10 mg/min.1. • úbcr materiálu sa zvyšuje so zväčšovaním zrna brúsneho prášku.75 mm. pre sklo sa udáva 16 mmVmin.2 Vplyv p a r a m e t r o v A J M procesu na uber materiálu intenzita úberu materiálu a kvalita opracovaného povrchu je ovplyvnená: • druhom obrábaného materiálu. a je závislá na mernej hmotnosti materiálu. pre kovy od 1.o . platia základné zákonitosti procesu abrazívneho opracovania voľným brúsivom: • uber materiálu sa zvyšuje so zvyšovaním jeho tvrdosti.52 Progresívne technológie • • • • • • • výstupný tlak zmesi vzduchu a abraziva: od 5 do 8 MPa.1 mnrVmin.20 mm/s. * • rýchlosť posuvu lúča: 0.1 0 um ] Bi E E [>—A J 2 4 6 8 10 12 I 14 < < ? 16 18 20 Rýchlosť toku abraziva [g/s] O b r .29. oxid uhličitý ( C 0 2 ) . ako už bolo spomenuté v úvode.2.5 MPa sa z hľadiska efektívneho uberú materiálu neodporúčajú.3.3. vysokou čistotou bez cudzích prímeskov ako sú olej a voda. tok abraziva: 10 * 20 g/min. 3.

okrem toho obchodné prášky môžu obsahovať kremíkový prach. kým vzdialenosť od 13 do 75 mm sa aplikuje pre operácie s menším vplyvom na povrch. vo väčšej vzdialenosti sa lúč diverguje do kužeľovitého tvaru a šírka jeho rozptýlenia je závislá na tlaku systému.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. pretože kontaminované prášky so zvyškami opracovaného materiálu zanášajú dýzy. Prášky by sa nemali recyklovať a znovu používať. pretože ich veľkosť nieje dosť dobre klasifikovaná [1]. Pre likvidáciu použitých práškov platia príslušné bezpečnostné predpisy. 8]. Vzdialenosť medzi obrobkon a dýzou sa mení so spôsobom aplikácie lúča. Pre čistenie a mechanické spevňovanie povrchu sa doporučuje vzdialenosť 5 + 1 3 mm. priemer otvoru dýzy 3. ako to ilustruje obr. Prúd abrazívnej zmesi má obyčajne cylindrický tvar.5mm.* . obrobok tvrdené sklo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Vzdialenosť obrobok/dýza jmm] I . O b r . Literatúra neudáva kvantifikované údaje.30. Komerčne dostupné stupne označovania veľkosti zrna brúsnych práškov nie sú vhodné pre AJM.29 Účinok rýchlosti toku abrazívneho prášku na uber materiálu pri opracovaní tabuľového skla (zdroj [lj) 0 2 4 6 fi 10 12 14 16 16 20 22 24 26 Rýchlosť toku aSraziva [g/s] Vzdialenosť medzi obrobkom a výstupom lúča z dýzy ovplyvňuje intenzitu úberu materiálu pri AJM procese.6]. ako aj rýchlosti toku lúča [1. 3. AFM 53 Veľkosť brúsnych zŕn používaných v procese AJM. pre čistenie a leštenie povrchov menšia veľkosť zrna práškov [1.30 Účinok vzdialenosti obrobok/dýza na mieru úberu materiálu (spracované podľa [1.zdroj [1] —•— zdroj Venkatesh [6] a) (zdroj [1]) pri opracovaní tabuľového skla (iné parametre neudané) b) (zdroj [6]) veľkosť zrna 40um. 1—i k — 1 1 — 1 / t /— Obr. sa volí podľa aplikácie. Pre rezanie sa doporučujú väčšie zrná.6]) . Požiadavka vysokej presnosti opracovania a eliminácie tvorenia úkosov sa dosahuje veľmi malou vzdialenosťou dýzy od povrchu asi 0.3.6 mm po opustení dýzy. ktorý sa zachováva iba do krátkej vzdialenosti asi 1.8 mm.3. ktorý je zdraviu škodlivý. Optimálna hodnota intenzity úberu materiálu závisí na vzdialenosti obrobok/dýza. na veľkosti zma brúsneho prášku. Podľa údajov [ I ] . 3.

.

38-0.86 0. 3.05 mm. Pri procese nedochádza k výraznej deformácii obrobku. povrch nie ovplyvnený teplotou. Tab. Tepelné pôsobenie procesu je minimálne.3 Charakteristika povrchu po AJM procese Progresívne technológie AJM proces tvorí povrch s granulovanou matnou Štruktúrou. tvrdené sklo . Dosahované tolerancie rozmerov sú udávané v rozsahu 0. obrobok. r posjv j i.31 Účinok veľkosti použitého brúsneho zrna a posuvu lúča na mieru úberu materiálu.43-0.1.3.2.96 0.1.31a. Vefkrar abrazívnych iastlc [mm] V.15 -ŕ 1. keďže sily pôsobiace na obrobok sú malé.5 um a je ovplyvnená veľkosťou zrna a druhom použitého prášku.% Oxid hliníka AlsOa Karbid kremíka SiC Sklenené guličky Zároveň na kvalitu opracovaného povrchu vyjadrenú cez parameter drsnosti povrchu Ra. J u.^ Obr. 3.20-0.5 Dosahovaná drsnosť povrchu pre rozdielnu veľkosťou zrna abraziva pri opracovaní nehrdzavejúcej ocele AISI 316 (DIN X5CrNiMol8 10) (spracované podľa Druh abraziva Veľkosť zrna [um] 10 25 50 20 50 50 Drsnosť povrchu Ra [um] 0. dosahovanej drsnosti povrchu na zmene veľkosti brúsnej častice a rýchlosti posuvu lúča znázorňuje obr. vplývajú tie isté charakteristiky procesu AJM ako na intenzitu úberu materiálu (viď kap.30-0. Dosahovaná stredná drsnosť povrchu je v rozsahu Ra 0.5mm. podľa výsledkov ktoré publikoval Venkatesh [6].30-0. vzdialenosť dýza/obrobok 5mm. pozri tab. priemer otvoru dýzy 3.25-0.13 -¿-0.54 3. 3.) Porovnávacie hodnotenie grafických priebehov závislosti úberu materiálu. uhol dopadu lúča 90*.53 0.50 0.b.2.2.5.50 0. 3. a drsnosť povrchu (spracované podľa [6]) Parametre procesu: konštantná vďkosf zrna 85pm (zrnitosť 180).i m ^ p .

• matovanie skla. Hlavnými prvkami zariadenia sú stroj na pretláčanie média. odihľovania.32 znázorňuje základnú zostavu AFM procesu. kde brusivo mierne leští povrch alebo hrany. Abrázia (brúsny účinok) sa vyskytuje len v mieste.3.2. povrchu alebo pieskovania keramiky. skla. prípravok a brúsne médium. • vŕtanie a rezanie malých otvorov a tvarov v skle.3. AFM 3. spevňovania tvrdených liatin a plastov.32 Schematické znázornenie zariadenia pre AFM proces. Odstraňuje malé množstvo materiálu prúdom polotuhého abrazívneho média. tvarov a otvorov na pomerne malých plochách. spekaného karbidu. • pieskovanie čísel (označenia) do kovov.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. plastických komponentov a tvrdených automobilov. • odihľovanie chirurgických ihiel.1.2 A F M . keramike a tvrdených liatinách. kde je obmedzené prúdenie média. • odihľovanie a odstraňovanie ostrapov na kovových a plastových komponentoch. (zdroj [7]) . oporný stojan upinael prípravok obrobok upínacia doska \ / n Q . Konkrétne rozšírenie našla AJM technológia predovšetkým pre: • opracovanie otvorov v elektrotechnickom priemysle. Postup opracovania je podobný ako pri brúsení a lapovaní. plastických komponentov. hydraulických piestov. Obr. Hlavné oblasti aplikácie predstavujú technológie rezania.charakteristika princípu úberu a zariadenie Opracovanie prúdom abraziva AFM predstavuje pokrokový proces dokončovania povrchov pomocou polotuhého viskózneho abrazívneho média. ktoré je pretláčané cez priechod medzi obrobkom a prípravkom.2.1 horný valec s piestom /riadiaca jednotka stroja dolný valec S piestom stojan Obr. • gravírovanie registračných čísel motorov v automobilovom priemysle.4 Oblasti použitia procesu A J M AJM lúč sa uplatňuje pri opracovaní ťažkoobrábateľných a keramika. skiel 3. Vytvára vysokú úroveň dokončeného povrchu a úzke tolerancie geometrického tvaru.3. Doporučuje sa pre jemné dokončovanie povrchov. 55 krehkých materiálov ako je sklo a pre vyrezávanie a vŕtanie plytkých čistenia.

.

Proces si vyžaduje len jednoduché prípravky.3. čo umožňuje rovnaký druh média použiť pre rôzne prierezy priechodov medzi obrobkom a prípravkom. Nosič je zmes polymérov na báze kaučuku a kvapalného maziva.3.brúsne médium v dolnom valci pred pracovným cyklom a následné rozloženie média po pretlačení cez priechod medzi prípravkom a súčiastkou. na usmernenie toku média a pomáha pri vytváraní vhodného priechodu média. (zdroj [1 ]) P r í p r a v o k slúži na upínanie súčiastky. . Obr.33 Detail pracovného procesu . ktoré je nosičom abrazívnych zŕn. Zmena viskozity brúsneho média sa docieľuje aj zmenou teploty.56 Progresívne technológie Detail pracovnej zóny ilustruje obr. Počet cyklov ovplyvňuje mieru úberu materiálu. zároveň zabezpečujú prietok abrazívneho média až do 380 l/min [1]. Pracovný cyklus je daný počtom dvojzdvihov piestov.34 ukazuje príklad konštrukcie prípravku. So zvyšovaním teploty viskozita klesá. Stroje pre AFM zabezpečujú tlaky v rozsahu používanom pre pretláčacie stroje od 700 do 22 000 kPa. Obr. (zdroj (U) Abrazívne médium je zložené z polotuhého polymérového prostriedku. Prípravok slúži na obmedzenie prúdenia medzi vonkajšou časťou obrobku a vnútornou časťou prípravku.34 Príklad konštrukcie prípravku pre dokončovanie povrchu lopatiek. Zmenou vzájomnej koncentrácie brusiva a nosného média sa mení jeho viskozita.33. Tok brúsneho média cez priechod v uzavretom opornom stojane zabezpečujú piesty v dolnom a hornom valci zariadenia. predovšetkým v oblasti prvých 8 cyklov. Prietok média závisí od tlaku. viskozity média a konfigurácie pn'pravok/obrobok. ktorú nieje potrebné upraviť.3.3. ako uvádza Williams a Rajurkar [7]. horná upi nad a doska stroja horní diel prípravku dolný áel prípravku dolná uplnacia doska stroja Obr. Medzi počtom cyklov a veľkosťou zaoblenia hrany je lineárna závislosť. Prípravok zároveň zamedzuje prúdeniu média v oblasti.

pre elastické pevné látky zase deformácia závisí len aa veľkosti napätia. Vyššia rýchlosť prúdenia pri nižšej viskozite média cez priechod spôsobuje. Prevrátená hodnota viskozity je tekutosť. v ktorej sa pomer deformácie k napätiu časom meni.3.4 1.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. . AFM 57 Viskozita* média a rýchlosť jeho prúdenia majú podobný účinok na intenzitu úberu materiálu a na veľkosť zaoblenia hrán.7]) Tab. Obr. vlastnosti takej látky sa popisujú kombináciou vlastností viskóznej kvapaliny a elastickej tuhej látky (pozn.6 ukazuje niektoré pravidlá pre výber vhodnej viskozity abrazívneho média v závislosti od rozmerov priechodu a vzájomného pomeru dĺžky/šírky priechodu. Médium prúdi rýchlejšie cez priechod než okolo hrán. že za pôsobenia napätia deformácia s časom lineárne rastie. odpor) je reologická vlastnosť látok. Pre rovnomernú intenzitu úberu materiálu sa doporučuje nízka rýchlosť prúdenia. Hodnoty viskozity abrazívneho média pre každé zariadenie a technológiu špecifikuje výrobca.2 vysoká 6.3. kde pre kvapaliny platí. v dostupnej literatúre nie je kvanťiftkovaná.s i pasca!sekunda). Tab. Dynamická viskozita má jednotku Pa. pre zaobľovanie hrán vyššia rýchlosť. (zdroj [1.35 a 3. Pri hodnotení vplyvu 'Viskozita (z lat. vnútorné trenie resp.35 Priebeh prúdových čiar pri prúdení vysoko viskózneho média cez priechod.3.2 25 — •- i nízka 0. (zdroj [1.4 3.3. väzkosť. Kinemaúcká viskozita je podiel dynamickej viskozity a hustoty kvapalnej látky (m'/s).7]) Obr. že hrany sa obrusujú rýchlejšie ako steny priechodu.8 6.6 13 3.3. v prípade brúsneho média pre AFM sa jedná o viskoelastickú látku na báze polymérov. pre zaobľovanie hrán a pre malé priechody sa doporučuje nižšia viskozita. autora). 3. Pri špatnom prietoku (jeden uzavretý cyklus) sa obrusuje aj druhá hrana.6 Doporučená viskozita média pre priechod s pomerom dĺžky ku Širke 2:1 (podľa [S]) Rozmer priechodu [mm] minimálny maximálny Kvalitatívna charakteristika viskozity média stredná nizka až stredná až stredná vysoká 0.4 50 Podľa zaužívaných pravidiel a odporúčaní sa používa médium s vyššou viskozitou pre leštenie alebo obrusovanie stien veľkých priechodov.36 Prúdenie nízko-viskózneho média. okolo hrán otvoru Obr.36 znázorňujú vplyv viskozity média na jeho tok cez priechod.

.

sa materiál vo forme malej Častice oddeľuje v dôsledku nízkocyklického únavového lomu (microfittigue). pretláčací tlak. Jain.2. • tolerancie rozmerov ± 5 pm.025 mm do 1. Zrnitosť brusiva ovplyvňuje kvalitu opracovaného povrchu. • rozmery zaoblenia hrán od 0.S' Progresívne technológie viskozity média na uber materiálu a akosť opracovaného povrchu sa udávajú kvalitatívne ukazovatele.5. čím väčšie zrno.05 um.005 4 1. Na modelovanie prúdenia sa v ostatnom čase veľmi úspešne používa metóda konečných prvkov [2].5 mm. rycieho efektu (ploughing effect) pôsobenia viacerých častic naraz. Brúsny účinok média na materiál závisí od: * veľkosti zrna • koncentrácie brúsneho prášku v polotuhom médiu • pretláčacieho tlaku • tvrdosti obrábaného materiálu. Po opakovanom prechode jednej častice. Mikrorytie a mikrorezanie sú dominantné mechanizmy úberu pre húževnaté materiály a samotné mikroreznie je podľa [2] významné pre krehké materiály. Počet pracovných cyklov piesta. 8] v nasledujúcich rozsahoch: • drsnosť povrchu Ra okolo 0. ktoré vplývajú na uber materiálu a kvalitu opracovaného povrchu pri AFM.2. tým je uber materiálu vyšší.mikrotriesky. Mechanizmus úberu častic z povrchu pevného materiálu je pri AFM definovaný ako jednosmerný posuvný dej diskrétnych Častíc po povrchu iného materiálu. • najmenší opracovaný rozmer otvor s priemerom 0. alebo viacerých častíc naraz. karbidu bóru B^C. oxidu hliníka AI2O3 a diamantu s rozmermi zrna od 0. Ako brusivo sa používajú zmá karbidu kremíka SiC. 3.5 mm. K úbytku materiálu vo väčšom objeme dochádza postupne. vyžaduje si systematickú analýzu a pozorovanie procesu prúdenia viskózneho média. zrnitosť a koncentrácia brusiva a konštrukcia prípravku sú hlavné parametre procesu. Vzťah medzi parametrami procesu a prevádzkovými charakteristikami nie je doposiaľ úplne známy. ktorým jednotlivé častice sprevádzajú proces úberu je len čiastočne pochopený. alebo opakovaného pôsobenia jednej častice po rovnakej dráhe. Presný mechanizmus. pre jemné dokončovanie povrchu sa doporučuje veľmi jemná zrnitosť. pričom nedochádza k oddeľovaniu materiálu. Materiál jc časticou vyrývaný a posúvaný do strán. Čisté mikrorezanie odstraňuje materiál vo forme triesky malého rozmeru . Mikrorytie vzniká následkom jednoduchého prechodu jednej brúsnej častice. Jain a Dixit [2] popisujú interakciu medzi brúsnym médiom a pevným povrchom dielca ako proces postupného mikrorytia (microploughing) a mikrorezania (microcutľing). Pre veľkosť zrna platí. na základe tzv.1 Mechanizmus úberu materiálu Veľmi málo literárnych prameňov pojednáva a podáva teoretickú analýzu mechanizmu úberu materiálu pri AFM procese. Dosahované parametre akosti opracovaného povrchu a presnosti rozmerového opracovania sú udávané podľa [2.2 mm. Mechanizmus brúsneho účinku uvádzaný tiež ako mechanizmus abrázie (obrusovania) je popisovaný ako proces abrazívneho opotrebenia pri kontakte brúsnych zŕn s povrchom obrobku. 7. .

Okrem toho.9) kde o r (N/m 2 ) je normálové napätie pôsobiace na zrno guľového tvaru s priemerom d g (m). ako vryp (scratch).sin"1 (3.16) ako uber materiálu pre jedno zrno: 2 ^ Va = -i-. podľa výsledkov publikovaných v [2]. ako je počet aktívnych zŕn. Uber materiálu najviac ovplyvňujú zrnitosť.NÍ. zrnitosť 100. R w polomer obrobku (m). ktorý vytvorí brúsna častica za predpokladu. Jain a Dixit [2] odvodili rovnice pre výpočet normálovej sily pôsobiacej na zrno rovnica (3. Ich priebeh je znázornený na obr. priemer zma d g = 0. kde sú porovnané experimentálne získané výsledky s teoretickými výpočtami podľa modelových závislosti.12). . Na základe uvedených úvah Jain. i. že v skutočnosti k odobratiu častíc materiálu dochádza cez množstvo podobných procesov ako pri jednom zme. Takýto idealizovaný klasický model abrazívneho opotrebenia je teoretickým základom pre kvantifikáciu úberu materiálu pri AFM. tvorí iba jednu reznú hranu s negatívnym uhlom čela a sila pôsobiaca na každú časticu je konštantná a rovná priemernej zaťažujúcej sile v procese. 3.. 7 1 Po odvodení prierezu vytvoreného žliabku sa objem odobratého materiálu pre jedno zrno V a (m 3 ) pre dĺžku kontaktu zma s obrobkom L. Normálová sila pôsobiaca na hĺbku prieniku zrna guľového tvaru do povrchu je daná vzťahom: Jtdí F n =cr .10) „ .- (3.9) a pre výpočet intenzity úberu materiálu. R„ ^-. rovnica (3.37 pre AFM opracovanie mosadze s tvrdosťou 1500 HV.11) Celková intenzita objemového úberu materiálu V (m 3 ) vychádza z predpokladu. každá častica preniká do rovnakej hĺbky v materiále a všetky častice majú rovnakú veľkosť. koncentrácia abrazŕva K b = 45%. že má guľovitý tvar./t. Potom pre celkový uber v závislosti na počte zŕn v procese: Z.sin" 1 -vH-o (3. Hĺbka vrypu zrna t (m) pre danú tvrdosť obrábaného materiálu H w sa určí podľa vzťahu: t =- H (3. Intenzitu objemového úberu materiálu.152 mm.7i.12) kde: R v je polomer valca pre médium (m). počet cyklov 50. dĺžka záberu zma (m).2 Technológie abrazívneho lúča AJM. ich tvar a hĺbka vytvoreného vrypu. je potom možné určiť podľa takých hodnôt. AFM 59 Pri AFM procese sa podľa [2] uber modeluje podobne ako pri brúsení a lapovaní.(d g -t> ŕdg 2 V = 2. tlak piesta a rýchlosť jeho posuvu a koncentrácia brusiva. (m) vypočíta podľa rovnice (3.3.

60

Progresívne

technológie

Koncentrácia abrazívnej zmesi K b = A b /C je daná objemovým pomerom obsahu brúsnych častic A b v zmesi ku množstvu nosného média C.

Obr.3.37 Závislosť úberu materiálu na parametroch AFM procesu a) zrnitosť brusiva b) rýchlosť posuvu piesta c) koncentrácia brusiva v médiu (zdroj Jean, Jain, Dixit [2])

29
c)

33

37

41

45

43

Koncentrácia brusiva [%]

3.2.2.2 Kvalita opracovaného povrchu pri AFM Ako už bolo uvedene v úvode, AFM proces patrí k dokončovacim metódam opracovania povrchov. Povrch má lesklý vzhľad a vysokú kvalitu dokončovacicho opracovania. Keďže úbcr materiálu zmámi je rovnomerný, nemôžu sa odstrániť rozmerové nepresnosti a defekty po predchádzajúcich operáciách. Dosahovaná drsnosť vyjadrená ako stredná aritmetická odchýlka profilu Ra je okolo 0,5 pm. Vplyv parametrov procesu na drsnosť povrchu je znázornená podľa výsledkov, ktoré uvádzajú Jain, Jain, a Dixit na obr.3.38 a 3.39. Podmienky pre sledovanie drsnosti povrchu boli rovnaké ako pre uber materiálu. Zákonitosti úberu materiálu a akosti opracovaného povrchu pri brúsení a lapovaní sú v zhode s výsledkami AFM procesu. So zvyšovaním zrnitosti brusiva (väčšie rozmery zrna) stúpa rýchlosť úberu materiálu a klesá akosť opracovaného povrchu. Hodnoty drsnosti povrchu klesajú so zvyšujúcou sa rýchlosťou posuvu piesta, so stúpajúcim tlakom piesta, percentuálnou koncentráciou brusiva a zrnitosťou brusiva pre daný počet cyklov. Účinok viskozity média na drsnosť povrchu skúmal Williams a Rajurkar [7]. Podľa ich zistení stredná aritmetická odchýlka profilu Ra jc najvyššia pre nizko viskózne médium (označenie viskozity média L V), najlepšia drsnosť povrchu bola pozorovaná pre stredne vysokú viskozitu

3.2 Technológie abrazívneho lúča AJM, AFM

67

média s označením MHV. Obr.3.40 ukazuje dosiahnuté hodnoty drsnosti povrchu. Hodnoty viskozity boli označené iba kvalitatívne ako LV - nízkoviskózne médium, MV - stredne viskózne a MHV — stredne vysoko viskózne. Podľa údajov v literatúre výrobcovia zariadení udávajú kvantifikované hodnoty viskozity iba ako súčasť technológie.

Rýchlosť piesta [cm/s]

Tlak

P i e s t a IMPal

Obr.3.38 Závislosť zmeny drsnosti povrchu na rýchlosti posuvu piesta a na tlaku piesta (zdroj. Jain, Jain, Dixit [2])

Koncentrácia brusiva [ ] %

Zrnitosť brusiva podľa ISO

Obr.3.39 Závislosť zmeny drsnosti povrchu na koncentrácii brusiva v médiu a jeho zrnitosti (zdroj. Jain, Jain, Dixit [2])

3.2.2.3 Oblasti použitia A F M technológie Z hľadiska použitia je AFM charakterizované ako flexibilná metóda na dosiahnutie presných a rovnomerných povrchov. Použi v a sa pre odihľovanie, zaobľovanie, na presné rozmerové opracovanie, na odstraňovanie deformačné pretvorených vrstiev na ťažko dostupných plochách a na leštenie v širokom rozsahu rozmerov súčiastok - od malých ozubených kolies s priemerom 1,5 mm, alebo otvorov dýz s rozmerom 0,15 mm až po drážkované hriadele a disky turbín s priemerom do 1,2 m. Pôvodne bola technológia AFM vyvinutá pre odihľovanie dielcov v leteckom priemysle, postupne pre svoju vysokú flexibilitu a nízke výrobné náklady bola aplikovaná v ďalších

62

Progresívne

technológie

odvetviach hromadnej a veľkosériovej výroby ako automobilový priemysel, výroba polovodičov a dokončovanie presných lekárskych komponentov. Podľa [1] kapacita AFM procesu je 100 až 1000 dielcov za hodinu, operačný Čas pre paletu výrobkov 1 až 3 minúty.

2

Obr.3.40 Závislosť drsnosti povrchu na viskozite média (zdroj Williams, Rajurkar [7]J L V- nízka viskozita, MV stredná, MHV stredne vysoká Podmienky A F M : 10 cyklov, brusivo SiC, zrnitosť 70, koncentrácia 65%, prietok média 1147cm3/ dvojzdvih

LV

MV

MHV

Viskozita média

Týmto procesom môžu byť dokončované rôzne materiály so širokým rozpätím tvrdosti ako napr, mäkký hliník a húževnaté zliatiny na báze niklu, tiež keramika a produkty práškovej metalurgie na báze karbidov. Ďalšie konkrétne známe oblasti použitia sú [1, 2, 7, 8]: • odihľovanie, zaobľovanie a leštenie ložiskových klietok • odihľovanie a leštenie vstrekovacích foriem pre dielce v automobilovom a leteckom priemysle • dokončovanie implantátov pre potreby humánnej medicíny • odihľovanie palivových dýz • dokončovanie tvámiacich nástrojov pre tlačenie, ťahanie, kovanie • odstraňovanie deformačné pretvorených vrstiev na povrchoch krehkých obrobkov • dokončovanie lopatiek rotorov, obežných kolies kompresorov a ozubených kolies.

L i t e r a t ú r a ku kapitole 3.2: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ASM- Metals Handbook-Machining, Vol. 16, ASM International, March, (1997), 9 .ed. Jain, R.K.: Jain, V.K.; Dixit, P.M.: Modeling of Material Remobval and Surface Roughness in Abrasive Flow Machining Process. Int. J. Machine Tools and Man., 39,1999 p. 1903-23 van Lultervclt. C.A.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials, Annals of the CIRP Vol.39/2 (1989), pp.587-07 McGeough, J. A.: Advanced Methods of Machining, Chapman and Hall, London, (1988), Led Snoeys, R.; Staelens, F.; Dekkyser, W.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes, Annals oftheCJRP Vol.35/2/ ( 1986), pp.467 -^480 Venkatesh, V.C.: Parametric Studies on Abrasive Jet Machining., Annals of the CIRP Vol.33/1 (1984), pp.109 - 112 Williams,R.E.; Rajurkar, K.P.: Stochastic Modeling and Analysis of Abrasive Flow Machining, ASME Journal of Engineering for Industry, Vol 114, Feb (1992) pp. 142-151 Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Vol. 1 Machining, SME, Dearbome, 1983 Kaczmarek, J.: Principles of Machining by Cutting, Abrasion and Erosion. Wydawniclwo naukowotcchniczne, Warsaw, (1976), Led. pp.448-462

3 . 3 W J M - A W J

3 . 3 Vodný lúč a abrazívny vodný lúč pre obrábanie
Rezanie a delenie materiálov pomocou vodného lúča pod názvom hydrodynamické obrábame je známe už niekoľko desaťročí, avšak spoľahlivý, stabilný a účinný vodný lúč na opracovanie sa začal používať začiatkom roku 1970 pre delenie dreva a plastov. Technologický proces využíva úzky vysokotlakový a vysoko-rýchlostný prúd vody {tlak vody okolo 400 MPa) ako rezný nástroj. Pridanie jemného brusiva zvýšilo účinnosť rezania, čo rozšírilo možnosti využitia vodného lúča. Táto technológia prezentovaná ako abrazívny vodný lúč (Abrasive Waterjet Machining AWJ) bola komerčne zavedená roku 1983 pre rezanie skla [13], AWJ nachádza široké uplatnenie pri obrábaní a opracovaní kovových a nekovových materiálov ako napr. liatiny, antikorózne ocele, legované uhlíkové ocele, nástrojové ocele, hliník, meď, titán a ich zliatiny, betón, keramika, kompozitné materiály s kovovou matricou a ďalšie. Z hľadiska použitého pracovného média sa rozlišujú dve základné metódy: • WJM - Water Jet Machining - čistý vodný lúč alebo tzv. hydrodynamické obrábanie, • AWJ - Abrasive Waterjet Machining - obrábanie abrazívnym vodným lúčom - vodný lúč s prísadou jemného brusiva . Abrazívny vodný lúč ako moderná technológia vhodná pre XXI. storočie sa vyznačuje viacerými prednosťami, z ktorých najdôležitejšie sú [13, 14, 16, 23]: • vysoká rýchlosť rezania, • schopnosť rezať rovinné, ale aj tvarovo zložité plochy v úzkych toleranciách, • minimálne tepelné ovplyvnenie povrchu, • malé deformačné napätia v opracovanom povrchu, • možnosť rezať v rôznych smeroch bez straty účinnosti lúča, • možnosť riadiť dráhu lúča počítačom. Univerzálnosť technológie abrazívneho lúča nachádza široké uplatnenie nielen pri vyrezávaní tvarov, ale aj pri technológii obrábania ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov [13, 18,24], Vzhľadom na širšie uplatnenie procesu abrazívneho vodného lúča (AWJ) v praxi, sú poznatky prezentované v knihe prednostne vzťahované k tejto technológii.

3,3.1 Princíp rezania vodným lúčom Rezanie vodným lúčom spočiva v odoberaní materiálu mechanickým účinkom dopadu úzkeho vodného prúdu s vysokou rýchlosťou a kinetickou energiou na jednotku plochy. Abrazivo ako prísada znásobuje mechanický účinok dopadu. Lúč alebo prúd vody je generovaný vysokým tlakom vody, ktorá prechádza cez medzeru dýzy s priemerom okolo 0,3 mm [25]. Lúč vody preniká do obrobku, postupne stráca svoju kinetickú energiu a vychyľuje sa. Obr.3.41 ilustruje priebeh dráhy vodného lúča a jeho vychýlenie. Lúč sa v každom bode materiálu pohybuje po zaoblenej dráhe, ktorej polomer sa mení s predchádzajúcou dĺžkou oblúka. Wilkins a Graham [25] popisujú vychyľovanie a zároveň spomaľovanie lúča v reze ako dôsledok trenia medzi povrchom vodného lúča a povrchom materiálu obrobku.

ktorú prejde lúč za čas t r . multiplikátor.3. dýza.3.64 Progresívne technológie Rozdiel medzi Čistým vodným lúčom a abrazívnym vodným lúčom je v pridávaní jemného brusiva do prúdu vody.42 Zjednodušený model principiálneho rozdielu medzi technológiou čistého vodného lúča a abrazívneho vodného lúča [26] Hydraulická j e d n o t k a slúži na vyvodenie vysokého tlaku vodného lúča pomocou systému hydraulických púmp.43 sú hydraulická jednotka.vzdialenosť vo zvislom smere. kde abrazívne rezné médium je usmernené do úzkeho lúča s vysokou reznou účinnosťou [10. 4 1 Schematické znázornenie procesu rezania vodným lúčom a dráhy lúča (zdroj: Wilkins. dvojcestný priepustný ventil. ktoré ilustruje obr. Graham [25]) N . Obr.45. filtre.3. prísady na úpravu vody. 3.polomer zaoblenia lúča S. Detail princípu zariadenia a jeho popis je znázornený na obr. akumulátor.1 Zariadenie pre vodný lúč Hlavné prvky zariadenia. Rezanie vodným a abrazívnym vodným lúčom je definované ako vysoko-rýchlostný erozivny proces [1] alebo ako riadený proces erozivneho opotrebenia.uhol vychýlenia lúča medzi skutočným smerom lúča v reze a východiskovým smerom 3.dĺžka stopy lúča podľa čelnej plochy rezu [m] 0 . O b r J . nádoba na zachytávanie vody (lapač vody). 12].42 schematicky znázorňuje tento rozdiel. vysokotlakový vodný lúč s abrazivom Obr.1.3.44. 3. Vysokotlakový vodný lúč sa potom generuje hydraulickým zariadenim . potrubie na rozvod vody. 11. Ukážka zostavy komerčne ponúkaného priemyselného zariadenia pre rezanie vodným lúčom je na obr.

44 Princíp abrazívneho vodného lúča [17] .2 až 0. A k u m u l á t o r tlaku je vysokotlaková nádoba. ók!. Znásobenie tlaku vody závisí od pomeru pracovných plôch dvoch vzájomne spojených piestov [14].3. ktorá tlmí rázy v kvapaline vyvolané vznikom pulzácie lúča ako následok stlačenia vody. Úlohou akumulátora je udržiavať rovnaký tlak a rýchlosť prúdiacej vody.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.3.SÍC' liq^multilikaiofeciJ i . filtrujú kvapalinu a odplavujú nečistoty do veľkosti 1. Filtre ako neoddeliteľná súčasť zariadenia. A WJM 65 s multipltkátorom alebo triplexovým plunžerom. Zariadenia s multiplikatarom dodáva americká firma Flow Systems [26].:T'.3. J9J) I 1 výslupi vodného lúča do lapača Multiplikátor je časťou hydraulickej jednotky a používa sa na zvýšenie tlaku vody obyčajne na 380 MPa. zároveň chránia štrbinu v dýze pred možným poškodením cudzími prímeskami.5 um.43 Hlavné komponenty zariadenia pre opracovanie vodným lúčom (spracované podľa [2. druhý druh presadzujú japonské firmy [14].vstup vysokorychlostný vodný lúfi-výstup abrazrvo vodná rania V a is orientovaný abrazívny lúfi obrôd ok zbefna nádoba Obr. vysokotlakový vodný lúč. 3 elektromotor dej T olejové čerpado dvoj cestný ventil I vstup vody Obr. Druh konštrukcie zariadenia závisi od výrobcu.

.

po tomto čase sa štrbina dýzy zanesie nečistotami a minerálnymi usadeninami z vody. pretože sa predlžuje doba medzi údržbami.46. Dvojcestný ventil riadi postup rezania prívodom resp. ovplyvňuje kvalitu rezného lúča aj kvalitu rezu.3. obr. Časť dýzy. zastavením prívodu prúdu kvapaliny.66 Progresívne technológie 1.46.3. Dýza je základná a najdôležitejšia Časť zariadenia.075 mm sa vyrába zo zafíru alebo spekaného karbidu. Cena diamantovej dýzy je 7 až 10 násobne vyššia ako korundovej alebo zafírovej [2. . 17. 21]. pri vodné vysokotlakové potrubie teleso vodná dýza vylokova štrbina Obr. 14. V súčasnosti sa zafirové časti dýzy nahrádzajú diamantom.3.3. liilrač na jednotka 4 chladiaca jednotka 5 elektrorozvádzač 6 7 B 9 10 rezactstola lapač grafické pracovisko radiaci systém násypka a daukovač abra:rva odkalovaci syslem W S3Í O b r. Potrubie je prispôsobené flexibilnému pohybu rezacej hlavice. čo je výhodné z hľadiska údržby. v ktorej je úzky výtokový otvor (štrbina) s priemerom od 0. Výhodou diamantovej dýzy je. ktorý má 10 násobne vyššiu pracovnú životnosť.45 Rezací systém (porf/'aponukyfy AWAC [27J ) Potrubie na rozvod vody pozostáva z rôznych druhov armatúr a spojovacích elementov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele obyčajne s priemerom 6 14 mm [19]. Príklad konštrukcie dýzy pre čistý vodný lúč je na obr. vysokolrakove čerpadla 2 zmakčovacia |ednnlka 3. V súčasnosti sú tieto komponenty normalizované a štandardizované. Priemerná doba práce zaíirovej dýzy je okolo 200 hodín. a po prečistení bude produkovať rovnako koherentný vysokotlakový prúd. že sa diamantová štrbina môže viackrát prečistiť. k Čomu sú prispôsobené aj konštrukčné riešenia dýz.46 Príklad konštrukcie dýzy pre čistý vodný lúč [21] Základný rozdiel medzi štandartným čistým vodným lúčom a abrazívnym lúčom spočiva v pridávam'jemného brusiva do prúdu vody cez rôzne systémy prívodných mechanizmov.

28] najvýhodnejšia je demineralizovaná a deionizovaná voda. Lúč jc potom pri rezani účinnejší. pre presné rezanie sa udáva 1 -ŕ 3 kg/min [14]. Kvalita pracovného média resp.47b je axiálny prívod brusiva. Dodržanie kvality vody ovplyvňuje životnosť dýzy. kvalitu finálneho opracovania a celkové prevádzkové náklady.47a. prietok suspenzie je okolo 20 kg/min [5]. Používané tlaky sú do 100 MPa. Z kvalitatívneho porovnania oboch druhov technológií abrazívneho lúča vychádza. Výhodou dýzy podľa schémy na obr. Preferujú sa dve hlavné technológie abazívneho vodného lúča: • systém s priamym prívodom brusiva (AWJ abrasive waterjet).3. Tento systém používa vysokorýchlostný vodný lúč na zmiešavame a následné tvorenie abrazívneho lúča. b) Dýza so zmiešaným lúčom a axiálnym prívodom brusiva Podľa konštrukcie dýzy sa rozlišujú aj spôsoby rezania abrazívnym vodným lúčom. • systém s priamym vstrekovaním brusiva (ASJ abrasive slurry^jet). 3.3. ktorej priemer je 0. ktoré majú tendenciu usádzať sa v štrbine. b ukazuje typy dýz pre abrazívny vodný lúč s rôznymi typmi prívodu brusiva a jeho zmĺešavania š vodou [17]. V zmiešavacej komore sa brusivo ľubovoľne zmiešava s vysokotlakovou vodou a potom prechádza cez sekundárnu dýzu. Úprava vody ovplyvňuje aj rýchlosť rezania. Brusivo je privádzané cez zmiešavaciu komoru do vysokotlakového prúdu vody. úprava vody závisí od výrobcu zariadenia.47a predstavuje ľahko vyrábateľný typ dýzy s jednoduchým vodným lúčom a radiálnym prívodom brusiva s možnosťou použitia aj pre čistý vodný lúč. Úprava vody je ďalší veľmi dôležitý faktor z hľadiska zanášania otvoru dýzy. 19. Podrobné hodnotenie oboch technológií z hľadiska výkonnosti podáva Hashish [9]. (zdroj: van Luttervelt{17j) a) Dýza s jednoduchým vodným lúčom a radiálnym prívodom brusiva. každá firma si uvádza svoje požiadavky. energia koncentrovanejšia a lúč si zachováva kompaktné jadro (polyméry zabraňujú nadmernej turbulencii . Konštrukcia podľa obr.5 mm [28].75 -r 2. v závislosti od dodávaného zariadenia. pri ktorom je brusivo vedené zo zásobníka do zmiešavacej komory. v ktorej je vysokotlakovým vodným lúčom strhávané a urýchľované. zároveň ASJ systém umožňuje použite užšieho priemeru lúča a dýzu kompaktnej konštrukcie. v tomto prípade sa do dýzy privádza stlačená suspenzia zmiešaná s vodou v tlakovej nádobe. abraziva prívod vodv Obr. 14. tesnení a ventilov. minerálny piesok a v špeciálnych prípadoch kremíkový piesok. Používané tlaky vody sú 7 * 400 MPa.075 mm.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.3. Otvor dýzy musí byť chránený pred rôznymi primeskami vo vode. tento spôsob prívodu brusiva zlepšuje jeho zmiešavame s vodou a tým zmenšuje opotrebenie obvodu dýzy. Používané brusivo je granát. Aditíva (prísady) do vody sú prídavky rôznych polymérov s lineárnymi molekulami. Roztok vody s polymérmi typu PAA (polyakrylamid) alebo PEO (polyeryloxid) vytvára súvislý lúč a ani po styku s materiálom sa lúč neroztriešti.3.47 Dýzy pre AWJ. ktorej otvor (štrbina) má priemer v rozmedzí od 0. Výkon vodného lúča sa pohybuje od 7 do 45 kW. AWJM 67 Obr. prietok abraziva je v rozmedzí 1 ~ 20 kg/min [9]. že ASJ systém má vyššiu účinnosť a vyššiu prúdovú hustotu narážajúcich častíc ako AWJ. Podľa poznatkov [2.

.

pre WJM 60 ~ 415 MPa.3 mm väčšia než priemer otvoru dýzy. širka lúča 0.5 do 6.2 •* 2. jeho konštrukcie a požiadaviek na použitie existujú tri najčastejšie využívané druhy lúčov: • Systém pulzujúceho Lúča používa opakované a krátkodobé trvanie impulzu lúča. ktoré ovplyvňujú u b e r materiálu.127 mm sa udáva približne 26 l/hodinu.3 Charakteristika vodného a abrazívneho vodného lúča Technologické a prevádzkové charakteristiky vodného a abrazívneho vodného lúča sú kvantitatívne určené doporučenými rozsahmi parametrov [2. tiež slúži na tlmenie hluku a zároveň zachytáva triesku. ktoré urýchľujú rozširovanie reznej medzery.4. aby bolo zabezpečené lámanie lúča ešte pred dosiahnutím dna. Vpripade nedostatku priestoru sa môžu použiť aj nižšie nádoby napinenč kovovými guľôčkami.3.2 U b e r materiálu Prevádzkové charakteristiky vodného lúča a abrazívneho vodného lúča. Lapač vody je nádoba na zachytávanie vodného lúča.1. rýchlosť prúdenia a rozmery otvoru dýzy • vzdialenosť medzi dýzou a obrobkom • uhol sklonu lúča • druh a veľkosť brusiva (ak sa používa) . • šírka rezu: pre tenké materiály je šírka rezu asi o 0. karbid a nitrid bóru. Lapač musi byť dostatočne hlboký.5 mm (pre AWJ 1. lámanie a drvenie homin. 3. brusivo: . materiál dýzy: zafír.9 0 0 m/s. • Systém kavitačného lúča pracuje na princípe javu lokálneho porušenia materiálu deštrukčnou silou kavitačných bublín. minerálny piesok. Úprava vody polymérmi sa vyžaduje napr. ktorý prechádza cez materiál. kvalitu opracovaného povrchu a účinnosť procesu sú: • tlak vody.35 mm alebo 10 ~ 25 mm. vznik tlakových špičiek. vzdialenosť medzi dýzou a obrobkom (často používaný anglicky výraz stand off) .5 mm). diamant. pre delenie kovov čistým vodným lúčom až 690 MPa. Podľa možností zariadenia. Hladina hluku pri použití AWJ lúča je vysoká a môže dosahovať hodnoty viac ako 105 dB. nehrdzavejúca oceľ. rezanie. uplatnenie v banskej ťažbe. požadovaná hĺbka nádoby je 300 • 600 mm * • [2]. karbid wolfrámu.od 2. oxid hlinitý. 19. 28]: • • • • • • • pracovný tlak vody: 300 •Ť 400 MPa. rýchlosť lúča: 6 0 0 . oceľová drvina. kremičitý piesok. Metóda je vhodná pre vŕtanie. spotreba vody: je rozdielna podľa parametrov zariadeni. 14. je to najviac rozšírená metóda pre delenie materiálov. pre vytváranie ostrých hrán na delených dielcoch.prírodný granát. Druhy používaných lúčov. • System kontinuálneho lúča je charakterizovaný stálou energiou hladiny lúča počas procesu. kavitujúci lúč je lúč kontinuálny s obsahom kavitačných bubliniek. spekaný karbid. pre priemer dýzy 0. 21.68 Progresívne technológie prúdenia).9.3. 3. používa sa pri rezaní prakticky všetkých druhov materiálov.1 * l .

8 čistý vodný lúč umožňuje rezanie a delenie nekovových materiálov. D . AWJM 69 Hydraulické parametre technológie vysokotlakového lúča vychádzajú z teórie mechaniky tekutín.30 0.p/p (3. Ak je tlak vody adekvátny pre rezanie a pre daný materiál a zároveň jc udržiavaný ako koherentný.60 0. Na základe rovnice (3.22.je výtokový koeficient dýzy. ktoré . potom intenzita úberu materiálu je určená koeficientom prúdenia. Tabuľka 3. Tlak kvapaliny je v procese vodného lúča určený Bernoulliho rovnicou pre prúdenie nestlačenej kvapaliny: 2 2p v" = — (3.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.20 0.7 Rýchlosť prúdenia pre výtokový koeficient dýzy 0.7 (podľa ¡2}) Tlak vody [MPa] 380 275 200 Priemer štrbiny [mm] 0.priemer štrbiny v dýze (mm). p je tlak kvapaliny (MPa). Typický výtokový koeficient pre zafírovú alebo diamantovú dýzu má hodnotu 0.49 2. kým tlak lúča vplýva nielen na uber.00 Rýchlosť prúdenia a tlak vodného lúča majú rôzny vplyv na rezanie.3. p hustota kvapalného média (kg/m 3 ).30 0.3.15 0. 3.13) kde v je rýchlosť prúdenia (m/s). Pre delenie a rezanie kovových materiálov je vhodnejší vodný lúč s pridaním abraziva (brúsi va). Tab.13) sa rýchlosť prúdenia určí objemom pretekajúcej kvapaliny (volume flow rate) ako objemový koeficient prúdenia Q 5 vzťahom: Qs =24CD.15 0. V súčasnosti najvyššie hodnoty tlaku vody použité pre rezanie kovových materiálov dosiahli hodnotu 690 MPa J13] pre čistý vodný lúč.v") častice o hmotnosti m. Tlak kvapaliny je priamoúmerný štvorcu reznej rýchlosti.m. Rýchlosť prúdenia ovplyvňuje intenzitu úberu materiálu. Ako vyplýva z tab.15 0.70. Tab. Pri vyšších tlakoch priemerná kinetická energia molekúl vody je vyššia a oveľa jednoduchšie porušuje molekulárne väzby v materiále obrobku.8 uvádza typické parametre rezania rôznych materiálov čistým vodným lúčom.7 [2 ]. že tlak čistého vodného lúča potrebný pre rezanie sa musi zvyšovať so zvyšovaním tvrdosti materiálu obrobku. Z toho vyplýva. ktorý je proporcionálny ku kinetickej energii (1/2.7.64 2.17 2.30 Rýchlosť prúdenia (l/min) 0.D2.3. ale ovplyvňuje aj mechanizmus rezania.7 uvádza používané tlaky vody a dosahované rýchlosti prúdenia pre výtokový koeficient 0.14) kde C D . Následkom toho tlak vodného lúča určuje presnú kinetickú energiu častice vo vodnom lúči.

.

50 0. Tab.038 0.076 1. zvyšuje sa celková energia v dýze. Na druhej strane zvýšenie tlaku vody vyžaduje výkonnejšie zariadenia.13 0.3 0.7 Rezná rýchlosť [mm/s] 1520 150 420 60 600 300 10 40 (spracovanépodľa [2]J19].10 0.30 0.15 0.025 Mäkká oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Titán Sklo Mramor Betón . Zvýšenie tlaku vody vyvolá vyššiu rýchlosť prúdenia.) Pracovný tlak [MPa] 190 380 350 380 380 380 380 385 Priemer dýzy [mm] 0.75 1.6 6 25 100 3 6 12 13 19 25 50 250 Rezná rýchlosť [m/min] 0.9 uvádza rýchlosť rezania AWJ lúčom pre vybrané kovové a nekovové materiály s vyššou tvrdosťou.13 0.50 0. Rovnako vyšší tlak vody zvyšuje rýchlosť lúča a jeho prienik do materiálu (hĺbku rezu).10 0.60 0.10 0.9 Rýchlosť rezania AWJ lúčom (spracovanépodľa [10.3.010 0.15 0.50 0.40 0.15 0.025 0.20 0.40 0.70 Progresívne technológie zvyšuje jeho účinnosť pri rezani materiálov s vyššou tvrdosťou. Tab.3.13 0. Zvýšenie tlaku vody zároveň zlepšuje kvalitu rezných hrán pri rezaní. čím sa vytvárajú predpoklady pre rezanie hrubších materiálov.3.6 1.10 1.15 0.8 Rýchlosť rezania vodným lúčom bez brusiva Materiál Azbestový obklad Gumová dlaždica Sklo Polypropylen Polyester Polyvinylchlorid Uhlíkový kompozit Sklolaminát Hrúbka [mm] 18 3 300 2 12 0.40 0.20 Tab.6 13 50 180 5 13 25 1.15]) Materiál Hrúbka [mm] 1.

Lineárne stúpajúci vzťah medzi rýchlosťou lúča a jeho výkonom pre rôzne priemery otvorov dýzy ilustruje obr.3. Jav erózie predstavuje proces opotrebenia. pre čistý vodný lúč (28].3.3.1 rrrnj nakvdyielMPa] Rydibsťkii3[rrŕsJ Obr. Stúpanie hodnoty sily je tiež závislé na priemere otvoru dýzy podľa exponenciálnej závislosti na obr.49.j • 3. :0. častice na povrch a na pevnostných vlastnostiach materiálu. Obr. Erózny proces závisí na uhle nárazu a.2.1 Model zóny rezania AWJ lúčom Z tribologického hľadiska základným princípom rezania a oddeľovania materiálu vodným lúčom a abrazívnym vodným lúčom je spolupôsobenie dvoch médií.51 ilustruje vplyv .49 Závislosť výkonu lúča na rýchlosti lúča pre rôzne priemery otvoru dýzy pre čistý vodný lúč (zdroj [28] ) Obr.3.3. | Priemer dýzy] — / '-. Zvyšovanie tlaku vody zvyšuje aj silu pôsobiacu na materiál obrobku pri rezaní. A WJM Informatívne hodnoty závislosti medzi tlakom vody a rýchlosťou vodného lúča sú graficky znázornené na obr.3.48.3.5niTi _ :2r í-IT.3.48 Závislosť rýchlosti lúča na tlaku vody v dýze pre čistý vodný lúč (spracované podľa {28}) Prwmer Obr. ktorý je spojený s nárazom pevnej častice na povrch pevného materiálu. kde uber materiálu sa uskutočňuje ako výsledok opotrebenia procesom erózie.50 Závislosť sily pôsobiacej na obrobok na rýchlosti lúča pre rôzne priemery otvoru dýzy pre čistý vodný lúč (Zdroj ¡28}) 0 300 600 900 Rýchlosť lúča |m/s] 3..3.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom IVJM.50.

.

3. „kritické" uhly nárazu pre tvárny a krehký materiál a udáva prevládajúci mechanizmus erozívneho opotrebenia. kým pre krehké materiály je maximálna erózia pri Obr.30°. Pre malý uhol nárazu častice (vodného lúča) bol použitý pojem zóna opotrebovania rezaním (ciming wearzone).3. rýchlosť 152m/s Obr. sa delí na dve zóny podľa prevládajúceho mechanizmu oddeľovania materiálu.9 Reakcia materiálu na rôzne uhly dopadu uhla dopadu Častice (zdroj: Bhushan {3j) materiál <20° tvárny krehký maximálne rezné opotrebenie veľmi malá erózia uhol nárazu a 45» zmiešaný režim stredná erózia 90" maximálne deformačné opotrebenie maximálna erózia Hashish (1987) [5] na základe Finnicho modelu navrhol analytický model erózie častice. obr. Tab. V zóne vzniká tzv. že materiál je rezaný alebo mikrorezaný. ktorý navrhol Hashish (1987) [8] .3. Definuje sa ako uhol sklonu medzi vektorom rýchlostí lúča a normálou vektora pozdĺžnej rýchlosti posuvu [8]. Tab.52 Zóny rezania abrazívnym vodným lúčom podľa modelu. ktorá je ovplyvnená uhlom nárazu a Častice lúča. (1967) [3]. ploughing ejfect . V tomto prípade rezania je uhol nárazu menší alebo sa rovná kritickému uhlu cto Ako uvádza Bhushan [3]. erózny proces pre tvárne materiály nastáva pri uhle OÍQ okolo 20 -f. ktorý popísal Finnie et al. Pre rezanie vodným lúčom je uhol nárazu určený medzi lúčom a rovinou obrobku. vychádza zo záberu. 8] častica SiC. vyrýva v nej trajektóriu a odráža sa resp.oxid hliníka) a tvárneho materiálu (hliník). podľa ktorého zóna rezu. ktorý navrhol Finnie (1967) [3.72 Progresívne technológie uhla dopadu samostatnej častice na povrch krehkého (keramika .52. Častica naráža na materiál.3. V slovenskej odbornej terminológii sa používa aj pojem rezné opotrebovanie. zrnitosť 120. Termín zdôrazňuje skutočnosť.mikrorytie materiálu brúsnymi časticami.51 Typická erózna charakteristika tvárneho a krehkého materiálu podľa modelu.9 popisuje tzv. 3.

C f . dj . C experimentálne stanovená konštanta reprezentujúca Časť lúča v reze. čo má za následok vylamovanie čiastočiek materiálu a následne ich úber vyplavením.5 14.53.m. ktoré sa rýchlo šíria. p a . Ý 15 [mm] (3.52.koeficient trenia. Podľa vyššie uvedeného modelu sa zóna rezania abrazívnym vodným lúčom deli na rôzne úseky. Pri krehkých materiáloch sa v tejto zóne tvoria trhliny. ilustrované na obr.hustota abrazívneho materiálu. 3. Ak je uhol dopadu veľký zaviedol sa termín zóna opotrebenia deformáciou alebo deformačné opotrebenie (deformation wear zóne). HÍbka zóny deformačného opotrebenia hj sa určí analyticky podľa vzťahu: [8] 1 Tt. E d . h .(va-ve)2 di v .rýchlosť pohybu abrazívnych častíc (m/s). u . V tejto oblasti nadmerná deformácia narážajúcej častice spôsobuje spevnenie materiálu a jeho následné štiepenie/vydrobovanie a/alebo vylamovanie (chipping) nárazom nasledujúcej častice.3. obr.E.charakteristická rýchlosť. Počiatočný (vstupný) stav x<. .dj.rýchlosť posuvu (mm/s).16) 2(l-c)ma. — v„ kde: v e je maximálna rýchlosť pohybu abrazívnych častíc.priemer lúča AWJ (mm).3. ktorá jc len výsledkom elastickej deformácie. je po dobu.15) 7t4Vu. je to energia potrebná pre úber jednotky objemu materiálu (používa sa hodnota medze sklzu materiálu [14]).3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. v c .dJ j v kde: v. =• 2.špecifická energia pre deformačné opotrebenie. do ktorej môže vodný alebo abrazívny vodný lúč preniknúť a rezať bez výraznej straty účinnosti rezania. kým lúč dosiahne .-U : + C f va [mm] (3. A WJM 73 Zóna rezného opotrebenia sa vyskytuje do určitej hĺbky tie. Celková hĺbka rezu h je súčtom hc a hd a predstavuje hĺbku. ktorá sa výpočtom určí podľa vzťahu [8]: Cd.

.

55. Čím sa mení aj uhol dopadu častíc. ako sú relatívne mäkký hliník a veľmi tvrdý oxid hliníka. (zdroj Hashish [8}) Niektoré výsledky. To sa dosiahne použitím vhodného uhla skionu lúča 0. rozrezávanie materiálu. vplyv tvrdosti materiálu na hĺbku rezu je rozdielny pre materiály s rozdielnou tvrdosťou. ale iba reže. z čoho Hashish [8]odvodzuje zmenu spôsobu erozívneho opotrebenia v jednotlivých zónach rezania. kde rýchlosť úberu materiálu je rovná rýchlosti posuvu lúča. kým lúč nedosiahne hĺbku h. Zároveň sa pod hranicou hc lúč postupnými krokmi zaobľuje a meni smer. aby hĺbka h c bola väčšia ako hrúbka deleného materiálu. Uhol 0 o je uhol medzi vektorom lúča a dotyčnicou k Čiare rezu v bode 0. ktorý je označovaný ako uhol rezania. obr. Táto nepravidelnosť je citlivá na také parametre lúča ako uhol rezania. že rezný proces je ustálený iba počas určitej hĺbky h c . charakterizovaná ako zóna ustáleného procesu.80° ku maximálnej hodnote pri a = 60°.74 Progresívne technológie maximálnu hĺbku rezu h.3. . V porovnaní s „klasickým" rezaním nástrojom s definovanou geometriou reznej hrany je AWJ proces menej citlivý na tvrdosť materiálov. Ak sa materiál AWJ lúčom nedelí. 3. Existencia dvoch odlišných zón pri rezaní AWJ lúčom svedči aj o tom. Z toho vyplýva požiadavka pre delenie. Za vzdialenosťou x 0 rezanie postupuje cyklickým spôsobom.54 Zmena hĺbky rezu vplyvom zmeny uhla rezania 8 0 Všetky krivky znázorňujúce rozhranie rezu sú identické pre rôzne uhly rotácie okolo nuly. Ako vyplýva z grafu na obr. ktoré publikoval Hashish [10] pre materiály s odlišnými vlastnosťami znázorňuje obr. ktorá dokazuje. 3. Obr.3. že vlastnosti materiálu určované predovšetkým jeho tvrdosťou (HV) n i e j e možné celkom zanedbať. Pod hranicou h c sa materiál odrezáva postupnými krokmi vplyvom nárazu.55. Na druhej strane svoj vplyv okrem tvrdosti materiálu zohráva aj jeho húževnatosť. Tvrdosť materiálu. Pri vychádzaní lúča z rezu vzniká zóna neodrezaného materiálu v tvare trojuholníka.3. Pomer hĺbok h/h sa mení od minimálnej hodnoty pri a . ovplyvňuje prienik lúča do materiálu a tým aj hĺbku rezu. posuv lúča a vzdialenosť medzi lúčom a obrobkom [8].54. vytvára sa rez s nepravidelnou hĺbkou následkom vychyľovania lúča a jeho nestability v doinej časti rezu. Je to zóna opotrebovania rezanim. Ustálený stav je do hrúbky h^ v hornej časti rezu.54 znázorňuje možné spôsoby zmeny uhla rezania a ich vplyv na zmenu hĺbky rezu. Obr.

Pri rezaní materiálov s vysokou tvrdosťou.647 1.847 1. Rm = 448MPa. ako karbid kremíka (SiC) a karbid bóru (B 4 C). Hashish [10]) hliník . E= 113GPa liatina.50Bmm.„= 441MPa titán. ako vyššie uvedené materiály SiC a B 4 C. R. p=311MPa.457mm. u= 1.847 1.52mm.5 7 WCJK 701 0.7g/s. zrnitosť 60 j 'M Hĺbka rezu a/alebo zárezu je čiastočne ovplyvnená mechanickými vlastnosťami materiálov.54m/s brusivo granát.3. Karbid wolfrámu pri konštantných podmienkach rezania vykazuje až 4 krát menšiu hĺbku rezu.dm=1. dm=1.693 mm/s granát zrnitosť 80 Granát . brusivo granát zrnitosť 80 I H f ~ 1 . u=2. r n 0. ale zároveň húževnatými.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. ich tvrdosťou a húževnatosťou. obr. Im^SOmm.14mm.R nl 33t-^386MPa. lm=50mm.3.14mm.56. ako je karbid wolfrámu (WC).3. E = 7 H 7 3 G P a uhlíková oceľ.dm=1.55 HÍbka rezu pre rôzne m a teriál y (zdroj.693 Rycnlosf posuvu lúča [ranVsj 6 WC/C-2 BTC Obr.693 0.7g/s.ma=12. sa dosahujú väčäic hĺbky rezu v porovnaní s materiálmi rovnako tvrdými.56 Hĺbka rezu pre materiály s odlišnou tvrdosťou a húževnatosťou (zdroj: Hashish [10]) Podmienky rezania: dn=0.457mm.693 Obr.693 0.647 1. p=311MPa.5 SiC r 0. AWJM 25 Titán 6AL-4V Liatna 6WS-12 Uhlíková Licei Ciid hlinika 100 150 200 Tlak [MPaj 250 Obr. E = 165GP Podmienky rezania. dn=0.57 Porovnanie dosahovanej hĺbky rezu pre materiály obrobkov s odlišnou tvrdosťou a húževnatosťou pre odlišné druhy používaných brusív (zdroj: Hashish [10)) Podmienky rezania: - - WC/C-2 B4C I I Granát AÍ203 Materiál tmsiva do=0. '.3. ma=12. R m = 1035MPa.3.

.

ale cena (náklady na brusivo) nie sú v lineárnom vzťahu k jeho prevádzkovým charakteristikám. že ak sa prekročí určitá hranica pomeru tvrdosti medzí materiálom obrobku a použitým brusivom.57 mm. Pri rczani hliníka alebo skla však použitie kremíkového piesku namiesto granátu spomaľuje proces rezania iba o 20 + 40%. Pri výpočte hĺbky rezu h je potrebné uvažovať aj s vlastnosťami materiálov a potom hĺbku rezu je možné určiť podľa vzťahu [10]: h J M E+C (3.u = 4. p=207 MPa. cena kremíkového piesku je asi o 20—40% nižšia ako granátu. . kde sú porovnané najčastejšie používané druhy brusív. než pri použití tvrdšieho a drahšieho granátu alebo oxidu hliníka. napr. ovplyvní to významne intenzitu úberu materiálu. N granáty ^ _ ^ . použitie kremíkového piesku je v tomto prípade ekonomickejšie. E je modul pružnosti materiálu a HV je tvrdosť podľa Vickersa.3.^ G c e ľ o v é zrná f E 9 Obr.3. ak sa použije mäkšie a tým aj lacnejšie brusivo ako je kremíkový piesok.17) kde: A. ako to znázorňuje závislosť na ob. ktorých kvantifikácia závisí na druhu použitého priemyselného zariadenia: • brusiva s nižšou účinnosťou sú lacnejšie.508 mm. Vplyv rôznych druhov brusív na dosahovanú hĺbku rezu je názorne ukázaný na grafickej závislosti pre AWJ rezanie nízko legovanej konštrukčnej ocele AISI 4340 na obr.57 [10]. vykazuje menšiu hĺbku rezu asi o 2/3 ako tvrdý karbid bóru. To znamená.1 mm/s Oceľ AISI 4340 ( D I N 35CrNiMo6) 18 I o -o •— kremíkový piesok A sklenená d rana 10 M 14 16 Intenzita toku abraziva [g/s] Voľbu druhu brusiva ovplyvňuje niekoľko faktorov [7]. relatívne mäkký granát a tvrdý oxid hliníka. teda v závislosti na ostatných parametroch procesu rezania. C sú konštanty závislé na parametroch AWJ rezania a na rýchlosti posuvu lúča.3.76 Progresívne technológie Samozrejme na hĺbku rezu má vplyv aj druh použitého brusiva a jeho tvrdosť. Je zaujímavé. Účinok týchto brusív závisí tiež na materiále. • opotrebenie dýzy je nižšie. dm = 1. že karbid wolfrámu je pri rezaní s použitím granátového brusiva odolnejši. B. ktorý sa opracováva. Pri použití oxidu hliníka ako brusiva je tento trend opačný.60 Účinok druhu brusiva na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7\) Podmienky rezania: dn = 0.60..

Brusivá je potrebné voliť s ohľadom na bezpečnostné požiadavky a zdravotné požiadavky nezávadnosti brusív. Okrem vyššie uvedených parametrov (uhol dopadu lúča.5g/s.14mm j. Obr.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. brusivo: granát.19mm 20 d„=0.priemer zmiešavacej trubice dn . čo je požiadavka pre ekonomickú a environmentálnu výrobu.61 podľa [7].305mm d m =1.39mm/s. technicky a ekonomicky vhodné materiály nie sú vždy priaznivé pre svoje okolie. klasické druhy brusív ako granát a kremičitý piesok sa v procese menia na prášok a sú nevhodné na recykláciu [6].) na hĺbku rezu majú vplyv aj prevádzkové parametre procesu. vyžaduje orientáciu na voľbu zvláštnych druhov brúsnych častíc. obrobok: nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (DINX5CrNI189) I 12 4 0 10 20 • 30 40 Intenzita toku abrazlva [g/s] I rj„=0. 24 20 —(t—zrnitosť BO — Q — zmitost 100 —•—zrnitosť 150 — * . pri ktorých sa minimalizuje lom častice. recyklácia brusív.254mm d m =1. vlastnosti materiálu obrobku atď.3.457 mm. intenzita zvyšovania hĺbky rezu klesá.priemer štrbiny dýzy (priemer lúča) Parametre rezania: ma=4.3. p= 221 MPa. 36 23 d„=0. Závislosť účinku zrnitosti brusiva na hĺbke rezu dokumentuje obr. Hashish podal kvantitatívne vysvetlenie pre tento jav svojim modelom erózie častíc.=1. u=2.356mm d„. betónu [6].62 znázorňuje účinok tlaku vody a priemeru lúča určeného veľkosťou priemeru štrbiny dýzy na hĺbku rezu [4]. 3. A WJM * 77 • výber materiálu brusiva má vplyv na životné prostredie. Veľkosť použitého brusiva určovaná jeho zrnitosťou (zrnitosť uvádzaná podľa ISO 525-75) je ovplyvnená vlastnosťami obrábaného materiálu a so stúpajúcou intenzitou toku brusiva zrnitosť mení hĺbku rezania.62 Účinok tlaku vody a priemeru lúča na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7]) dm .19mm 12 120 160 200 240 280 320 360 Tlak vodného lúča [MPa] O b r . Stredná veľkosť zrna (zrnitosť 60 podľa ISO) je oveľa účinnejšia pri delení ocele ako jemné zrná (zrnitosť 100 a 150) alebo hrubšie zrná (zrnitosť 36 a 16). na druhej strane oceľová drvina. oceľové broky ako alternatívne abrazívne materiály svojimi magnetickými vlastnosťami predurčujú aj spôsob separácie v prípade opracovania nekovových materiálov napr. 3. dn=0.3. zrnitosť 80 obrobok: hliník 6061-T6 . Ako stúpa rýchlosť výtoku vody pre dané množstvo brusiva.zrnitosť 36 —o— zrnitosť 16 I 16 O b r .5mm/s granát.61 Účinok veľkosti zrna brusiva na na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7']) Parametre rezania: u=3.

.

sendvičové kompozitné materiály.78 Progresívne technológie Zvyšovanie tlaku vody nad určitý limit má nepriaznivé účinky na ekonomickú účinnosť rezania. čo je výhodné pre drahé materiály. 6. proces je bezprašný a pri rezaní sa neuvoľňujú žiadne plyny ani iné látky z materiálu. rezná hrana bez otrepov. ktoré uvoľňujú karcinogénne. ktorá začína v určitej hĺbke pod povrchom. nie sú pozorované tepelné zmeny v štruktúre materiálu.3. sklotextil. 28]. sklo. 22]: • studený rez. Z hľadiska technológie rezania a jej vplyvu na opracovaný materiál je WJM a AWJ proces charakterizovaný kvalitatívnymi prednosťami ako [4. stráca postupne svoju kinetickú energiu a vychyľuje sa. nikel. ktorú podrobne popísal Hashish [3. vznikajú vyššie tlakové straty. Ako všetky vysokoenergetické lúčové technológie aj AWJ lúč zanecháva viditeľné ryhovanie na obrobenej ploche.3. materiály citlivé na oxidáciu ako titán. 10]. 18. obr. je výsledkom zóny rezného opotrebenia a druhá .63 [4. 3. ktorý umožňuje rezať materiály s nedostatočným odvodom tepla ako sú plasty.63 Dve zóny vznikajúce po rezaní AWJ lúčom Ako je známe z teórie rezania abrazívnym vodným lúčom. na reznej ploche sa nevyskytujú trhlinky.3 mm. tým tvorí dve typické zóny. Relatívne hladká oblasť. Toto výrazne ovplyvňuje rozmerovú presnosť obrobkov a kvalitu dokončeného povrchu. bez viditeľnej tepelne ovplyvnenej zóny. širka reznej medzery 0.3. dobrá kvalita rezu. 7. ktoré menia aj textúru povrchu na dve zreteľné oblasti pozdĺž steny rezu. jedovaté a prašné látky. 10. ako napr. čo nepriaznivo ovplyvňuje prostredie. kobalt a ich zliatiny. 11. v hornej časti rezu. 18. Obr. • • • • Topografia povrchu po rezaní AWJ lúčom je málo preskúmaná oblasť [10]. ryhovanej zóny. keď lúč preniká do materiálu.3 Vlastnosti opracovaného povrchu Technológia abrazívneho vodného lúča dovoľuje rezať a deliť prakticky všetky konštrukčné materiály. pri klasickom rezaní materiálov ako je azbest. Podľa doterajších poznatkov.24]. skoro bez straty materiálu v reze a odpadu. vznikajú vyššie náklady na filtráciu a úpravu vody [4.18. povrch po rezaní pozostáva z dvoch rôznych oblastí: z hladkej zóny a z drsnej.1 až 0. vzniká vyšší hluk.

hladká oblasť je charakterizovaná ako homogénna s náhodným profilom a s mierne izotropnou textúrou. Parametre drsnosti Ra a Rq vykazujú iba slabú závislosť na reznej rýchlosti a sú takmer nezávislé na hĺbke rezu pre hladkú zónu. čo sa vysvetľuje mechanizmom tvorenia povrchu pri náraze abrazívnej častice [11].66 účinok zrnitosti brusiva na drsnosť povrchu má lineárny priebeh. Grafické znázornenie týchto zmien je na obr. 24] kvalifikuje stav povrchu cez parametre drsnosti v závislosti na rezných parametroch. zŕn i to í brusiva 80 granát.fíl]) Podmienky rezania: tlak vody 317. kým pod touto hĺbkou je ryhovanie povrchu výrazné a zóna rezu sa viditeľne delí na dve časti.. rýchlosť toku brusiva 199. ovplyvňujú zároveň kvalitu rezu a to: • priemer dýzy.stand off • uhol sklonu lúča.3.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. vlnitosťou. • tlak vody. AWJM 79 ryhovaná oblasť v spodnej časti rezu vzniká ako dôsledok deformačného opotrebenia pri rezaní AWJ lúčom. • aditíva vo vode.7mm. ktorý obsahuje hrubšie zrno (zrnitosť 60 podľa ISO) reže rýchlejšie. Podľa autorov Chao. Podľa obr. rezaná hrúbka 12. Väčšina výskumných prác [11.obr.5mm . priemer dýzy 0.3.64 Závislosť drsnosti povrchu na zmene rýchlosti posuvu lúča Ral a Rql pre hornú časť rezu Ra2 a Rq2 pre stred reznej plochy a Ra3 a Rq3 pre spodnú časť rezu (zdroj: Chao ei al. 13.5g/min.286mm. ale dosahovaná drsnosť Ra je horšia. Pre oblasť ryhovanej zóny však charakteristiky drsnosti Ra a Rq prudko stúpajú s nárastom hĺbky rezu a rýchlosti posuv lúča. hladkú a ryhovanú. kde lúč. Podobný mierne rastúci lineárny priebeh uvádza aj Hashish [7] pre rôznu zrnitosť brusiva. že do určitej hĺbky rezu je opracovaný povrch hladký s nevýrazným ryhovaním resp. • druh abraziva. • rýchlosť prúdenia.64 a 3. 20 40 60 60 100 120 140 20 40 60 30 100 120 140 Rýchlosť posuvu lúča [mm/min] Rýchlosť posuvu lúda jmmfminl Obr. Leu a Geskin [11]..65. kde hodnoty Ra3 a Rq3 predstavujú drsnosť zaznamenanú v zóne deformačného opotrebenia. vzdialenosť stand off 1. ktoré vplývajú na uber materiálu. • vzdialenosť .67.4MPa.3. Z poznatkov vyplýva. Z uvedeného vyplýva. že parametre.3. Podľa týchto poznatkov sa drsnosť povrchu mení lineárne so zvyšovaním hĺbky rezu v oblasti hladkej zóny.3. Zhou.

.

5g/min.3. Zvyšovaním tlaku vody sa znižuje vlnitosť povrchu. Na druhej strane však. lebo stráca rýchlejšie svoju kinetickú energiu pri výtoku z dýzy. bez tepelného ovplyvňovania zóny rezu [17. Avšak lúč s malými časticami brusiva reže pomalšie. pozorovanie . čo môže mať za následok zvýšenie vlnitosti rezaného povrchu a zníženie intenzity rezania.3. So zvyšovaním rýchlosti prúdenia sa drsnosť Ra mierne znižuje. Kovacevic [12] použil monitorovanie priebehu normálovej sily ako vhodný parameter pre sledovanie stavu povrchu v procese rezania AWJ. že pre väčšinu kovových a keramických materiálov zvýšenie teploty o niekoľko stupňov oproti teplote okolia alebo teplote ľudského tela nepredstavuje výrazné ovplyvnenie . rýchlosť posuvu lúča 20.[Jl}) 100 150 200 250 300 350 400 Veľkosť zrna brusiva [mm] WJM a AWJ procesy sa považujú za procesy studené. zrnitosť brusiva 80 granát. 9].4MPa. 19.3.66 Zmena charakteristík drsnosti povrchu v závislosti na veľkosti zrna brusiva (zdroj: Chao et al. Svoju úlohu pri hodnotení akosti povrchu a jeho vlastnosti majú vibrácie lúča. ktoré riadia pohyb lúča v AWJ rezacom systéme [8. 7] Vplyv rýchlosti prúdenia je v oblasti rezného opotrebenia nelineárna.5mm Podľa toho sa pre jemné opracovanie povrchu (pre jemné rezy) doporučuje malá zrnitosť. Toto tvrdenie je založené na poznaní. ktorá je typická pre rezanie vodným lúčom. Obr. ako jedného z prevádzkových charakteristík procesu. Lineárny priebeh drsnosti povrchu je aj pri zmene tlaku vodného lúča.3. Vyššie tlaky vody vytvárajú hladšie povrchy a zároveň urýchľujú uber materiálu aj v oblasti deformačného opotrebenia [2.65 Drsnosti povrchu v závislosti na hĺbke rezu (zdroj: Chao etal. od 150 vyššie podľa ISO.64. obr. ktoré sú výsledkom vzniku vibrácií v mechanických prvkoch. 21]. rýchlosť toku brusiva 199. vzdialenosť stand off 1.3mm/min1 priemer zafírovej dýzy 0.[Jlj) Význam hodnôt Ra a Rq je rovnaký ako na obr.Progresívne technológie š 0 | O | 10 20 30 40 50 Htoka rezu (mm] D l O 10 20 30 40 SD Hĺbka rezu [mm| Obr.štruktúry a vlastností.286mm.68. Podmienky rezania: tlak vody 317.

Ohadi et al.68 Drsnosť povrchu v závislosti od zmeny tlaku (zdroj Hashish \7}) Podmienky rezania: ma=4. m =7. Vznik teploty v zóne rezania sa vysvetľuje nasledovne: AWJ rezanie je proces erozívneho mikrorezania a u b e r materiálu je vo forme triesok s mikroskopickým prierezom. hliník. pri ktorých zvýšenie teploty o niekoľko stupňov môže spôsobiť štrukturálne deformácie a tvorenie trhlín [13]. zmitosf 60 zrnitosť 90 zrnitosť 100 zrnitosť 150 5 7 9 11 13 15 17 19 Rýchlosť posuvu lúča [mmís) 1 3 S 7 9 11 13 Rýchlosť POSUVU lúča [mm/sj O b r . 3. od delenia plochých ale aj tvarových materiálov ako sklo. V porovnaní s inými vysokoenergetickými lúčovými metódami ako laser však takéto zvýšenie teploty rezania je naozaj bez významu.330 mm dm = 1. Práca vynaložená na lokálny uber materiálu sa mení na tepelnú energiu. titán. vŕtania a rezania závitov.6g/s. až po využívanie vodného lúča ako rezného nástroja pre operácie sústruženia. bez tepelného ovplyvnenia povrchu. Uvedené nevýrazné zvýšenie je podkladom pre kategorizáciu AWJ rezania ako studeného rezania. tepelne citlivých materiálov ako polykarbonátové plasty. p = 311MPa granát.4 Oblasti využívania vodného a abrazívneho vodného lúča Vysokotlakový vodný a abrazívny vodný lúč nachádzajú stále širšie použitie v rôznych priemyselných odvetviach. ocele. sklo. Časť ktorej prechádza do obrobku a zostávajúca časť je odvádzaná abrazívnym vodným lúčom.762 mm. Percentuálny podiel tepla odovzdaného obrobku nebol doposiaľ kvantifikovaný. obrobok: Inconel 718 Tento tepelný účinok môže byť kritický pri rezaní mäkkých.3. Okrem uvedených zistení. liatiny. frézovania. V zóne rezania vzniká lokálna deformácia.i 3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. AWJM 81 iskier a odparovanie vody v zóne rezania. obrobok: Inconef 718 a Obr.229 mm dm = 0.67 Vp!yv veľkosti častice brusiva na drsnosť povrchu. aj pre materiál samotnej dýzy zvýšenie teploty predstavuje nárast erozívneho opotrebenia a zvýšenie turbulencie zmiešavanej zmesi. niektoré kompozitné materiály a biomateriály. dn = 0. (zdroj Haslush ¡7]) Podmienky rezania. [20] poukázal na to. . dn = 0. že zvýšenie teploty povrchu materiálu na konci rezania je asi O 20°C oproti teplote okolia. Im = 51 mm granát zmitosf 100. upozorňuje na prítomnosť zvýšenej teploty v bezprostrednej blízkosti lúča a identifikuje to lokálnu tepelne ovplyvnenú zónu pre určité druhy materiálov. 3. 3. kompozitné a keramické materiály.17 mm.5g/s.

.

obr. fólie.delenie ovocia a zeleniny v surovom a zmrazenom stave (mäso. rezanie vláknitých materiálov. 3. 19. keramiky. 18]. Pri sústružení obrobok rotuje a AWJ lúč sa posúva v smere osi obrobku. plastické hmoty. 3. papierenský priemysel .3.rezanie gumy. matovanie a delenie skla všetkých druhov až do hrúbky cca 200 mm. elektrotechnický a elektronický . tantalu. Obr. frézovanie.3. permanentných magnetov. Uber materiálu je zabezpečený radiálnym posuvom lúča do požadovanej hĺbky rezu. vŕtanie a rezanie závitov predovšetkým pre ťažkoobrábateľné materiály. jadrový priemysel . gumárenský priemysel . syr a iné). tuhé palivá do raketových motorov).69 Príklad rezania dosky plošného spoja AWJ lúčom (podľa [1.delenie titánu. výroba tvarovo zložitých súčiastok. strojárenský priemysel . . polystyrén.papier. turbín a kompresorov. wolfrámu.rezanie. vŕtanie do skla.dekontaminácia a odstraňovanie ochranných železobetónových vrstiev v zariadeniach pre jadrové elektáme.rezanie a delenie feritov. čokoláda. • • • " chemický priemysel .1 Abrazívny vodný lúč pre operácie obrábania Ako už bolo spomenuté. plastov. tvarové rezy. skiel. skla. plastbetón. amorfných látok. okrem tradičného delenia materiálov abrazívnym lúčom sa v poslednom čase vyvíja a začína používať AWJ lúč pre operácie obrábania ako je sústruženie. kompozitov. dlaždice.rezanie pravej a umelej kože.69. stavebný priemysel .4. vlákien KEVLAR. keramika. ako to uvádza Momber [14. plošných spojov. široké uplatnenie v kozmickom. 26]) 3. čistenie a odstraňovanie usadenín. samostatná doska • • • • • • Obr. lopatiek a dielov tryskových a raketových motorov.delenie plastov ako polyuretán. leteckom a lodiarenskom odvetví.70 ukazuje základnú schému sústruženía AWJ lúčom. dosiek plošných spojov. čadičová vata. extrémne tvrdých a ťažkoobrábateľných materiálov. potravinársky priemysel . izolačných materiálov. bez nebezpečia elektrostatických výbojov).delenie výbušných látok (dynamit. uránu. sklársky priemysel . obuvnícky a galanterský .82 Progresívne technológie Skoro neobmedzené možnosti využitia WJM a AWJ metód ilustruje nasledujúci prehľad. buničina (bezprašné pracoviská. azbest. torty.

so zreteľne viditeľnými reznými stupňami. ale nie delenie materiálu. Zvyšovanie rýchlosti posuvu lúča redukuje uber materiálu a hĺbku rezu.75 ukazuje zmenu tvaru výrezu v závislosti na posuve a vzdialenosti medzi obrobkom a dýzou (stand off). 3. Vhodnú aplikáciu nachádza AWJ frézovanie pri výrobe tvárniacich nástrojov.3.71 Spôsoby vŕtania pomocou AWJ (zdroj: Momber [18]) a) pre v n á vanie b) vyrezávanie c) frézovanie otvorov .70 Sústruženic abrazívnym vodným lúčom (zdroj [18]) Vŕtanie ťažko obrob i teľných materiálov ako keramika. Pri frézovaní sa jedná o rezanie. 3. pri ktorom lúč viacnásobne prechádza po obrábanej ploche a postupne tvorí tvar blizky konečnému tvaru (near-nei shape). vyrezávaním stredu otvoru (tiež trepanácia) [13. A WJM 83 Obr. ako je to znázornené na obr. sa využitím AWJ lúča dostáva do popredia záujmu ako perspektívna technológia.74. vŕtanie rotujúcim lúčom alebo vibrujúcim lúčom so stacionárnym obrobkom tzv.3.72.73. vŕtanie alebo frézovanie) je uber materiálu a topografia povrchu. ktoré sú ovplyvňované posuvom lúča a vzdialenosťou medzi obrobkom a lúčom (stand off). sklo.3. Cp O J i i • a) b) c) Obr. Frézovanie pomocou AWJ lúča sa využíva pre tvarovo zložité obrobky. V súčasnosti je vyvinutých niekoľko spôsobov vŕtania otvorov charakterizovaných vzájomným pohybom lúča a obrobku. Obr.3.3.71 znázorňuje niektoré metódy vŕtania. niklové zliatiny používané pre plynové turbíny. Obr. Najčastejšie sa používa vŕtanie so stacionárnym lúčom a obrobkom. Frézovanie AWJ lúčom je proces. Pre obrábanie AWJ lúčom sa použiva tvar dýzy podľa obr. ktorá produkuje vysoko rýchlostný koherentný abrazívny vodný lúč s typickou rýchlosťou okolo 300 až 600 m/s a prietokom brúsnej zmesi 10 g/s. Rezný cyklus frézovania znázorňuje obr. 18].. uber materiálu klesá so zvyšovaním vzdialenosti. Ukazovateľmi efektívnosti procesu pri obrábaní abrazívnym vodným lúčom (či už je to sústruženic.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.3.

.

72 Príklady frézovania rôznych geometrických tvarov AWJ lúčom (zdroj: Momber [18]) Obr. b) stabilizovaná stopa rezu s viditeľnými stupňami posuvu lúča c) pokračujúci posuv lúča a vyrovnanie stupňovitosti rezu abrazívny vodný lúč Obr.3.3. v závislosti na zvyšovaní rýchlostí posuvu lúča.3. zvislý smer (zdroj: Hashish [5]) .75 Ilustrácia závislosti tvaru výrezu na zmene vzdialenosti medzi obrobkom a dýzou.84 Progresívne technológie vysokotlaková bica na vodj prívod brusiva výtoková štrbina (oriľice) bI c} Obr.73 Koncept dýzy pre obrábanie AWJ lúčom (zdroj: Hashish [5]) Obr.74 Rezný cyklus pri frézovaní abrazívnym vodným lúčom (zdroj: Momber [ 18]) a) začiatok tvorenia stopy rezu.3. vodorovný smer.

76. Náklady spojené s opotrebením zmiešavacej trubice majú výrazný vplyv na prevádzkovanie AWJ rezacieho systému. kým pre čistý vodný lúč sú tieto náklady asi 10 násobne menšie okolo 0. topografia povrchu • kvalitatívne parametre . priemer Štrbiny (d n ).tlak vody (p). hustota. • • druhom a množstvom brusiva Životnosťou dýzy a zmiešavacej trubice. a rýchlosť prúdenia (u).2.charakterizujúce samotný AWJ proces : • hydraulické parametre. A WJM S5 Pre ekonomické a efektívne využitie AWJ lúča pri sústružení. dižka zmiešavacej trubice (l ra ) • sekundárne parametre .objemový uber materiálu.9 USDTiodinu. vŕtaním • posuv lúča • počet prechodov lúča • vzdialenosť . vrátane nákladov na údržbu pre AWJ proces. materiál abraziva. 7] delia tieto parametre pre optimalizáciu procesu na: • nezávisle. výtokový koeficient (C d ). Zvyšovaním hydraulického tlaku zmesi sa zvyšuje aj opotrebenie zmiešavacej trubice. spevnenie povrchu.3.priemer zmiešavacej trubice (d m ). Prevádzkové náklady pri AWJ sú ovplyvnené.stand off (s) • rýchlosť rotácie .2.VRR (volume removal rate) . modul pružnosti.2 a 3. Priemer zmiešavacej trubice d m a priemer štrbiny d„ vo veľkej miere ovplyvňujú maximálnu reznú rýchlosť a zároveň majú vplyv na účinnosť procesu. suspenzia).týkajú sa priamo procesu rezania sústružením. Pri obrábaní AWJ lúčom je potrebné venovať pozornosť predovšetkým opotrebeniu zmiešavacej trubice. 5. ktoré sú dané výsledkami obrábania a sú spoločné pre všetky operácie: • kvantitatívne parametre . • • zmiešavacie parametre . frézovaní a vŕtaní je potrebné vhodne určiť technologické parametre. Rýchlosť rezania je okrem toho ovplyvnená aj tlakom abrazívnej zmesi ako to ilustruje graf na obr.tepelne ovplyvnená zóna. v rozsahu 9. pevnosť. obr. ktoré sa ďalej rozdeľujú na: • primárne parametre . Opotrebenie je určované zmenou výsledného priemeru výstupu lúča z trubice. Labus [15] uvádza priemerné prevádzkové náklady. abrazívne parametre sa môžu voliť nezávisle na hydraulických parametroch.90 až 2.3.74 USD/ hodinu. veľkosť abrazívnych častíc. • abrazívne parametre určujúce vlastnosti brusiva závislé na vlastnostiach obrábaného materiálu ako tvrdosť. najmä z hľadiska údržby.77.98 až 29. Ansari a Hashish [1.pri sústruženi • vedľajší prídavok posuvu pri fŕézovani závislé. ktoré určujú hydraulický výkon AWJ . tieto parametre sú pre AWJ obrábanie kovových materiálov nevýznamné Vplyv hydraulických a abrazívnych parametrov na u b e r materiálu a akosť opracovaného povrchu je uvedený v kapitolách 3.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. . stav abraziva (suché. rýchlosť prúdenia abraziva (m a ).3. 3.

.

= 3. VRR sa mení približne lineárne v pracovnom rozsahu tlaku vodného lúča a rýchlosti prúdenia abraziva.3 -*- Obr.299mm. Kvalitatívnym ukazovateľom účinnosti AWJ obrábania je. DN '='o.457mm dm=1. Relatívna významnosť AWJ parametrov na výsledky obrábania je kvalitatívne zhodnotená v tab 3.3.86 Progresívne technológie 1 S 16 % 13 È 10 1 9 ^ 0 310MPA "ITÍMPA 172MPA ir ^ ^ ^ ^ 1 •n o dn=0. .78 g/s. ktorá je závislá: • na tlaku vodného lúča.3. pre konštantné podmienky lúča existuje optimálna hodnota rýchlosti prúdenia abraztva a zvýšenie rýchlosti neovplyvňuje zvýšenie úberu.11 podľa údajov [7]. • rýchlosti prúdenia abrazívneho lúča.762mm + dn-0.SBmm Obr. brusivo: granát. intenzita objemového úberu materiálu (volume removal rate .229mm dm-0. m. ako u väčšiny progresívnych technológií.76 Účinok priemeru lúča na reznú rýchlosť pre rozdielne tlaky lúča pri obrábaní Inconelu (Zdroj: Hashish [9J) I 4 Intenzita toku abrasiva [g/s] I* 1. 3. zrnitosť 100. materiál trubice WC/C2 •S. Q? 40 tx C*[RRIN] 180 2L1 »0 Minimalizácia množstva spotrebovaného brusiva a zvýšenie životnosti zmiešavacej trubice má podstatný význam pre ekonomickú účinnosť procesu.10. Významnosť účinku prevádzkových charakteristík zariadenia na parametre AWJ procesu uvádza tab.7 -»-241R»FA S 1.77 Účinok tlaku abrazívnej zmesi na opotrebenie zmiešavacej trubice pri obrábaní Inconelu (zdroj: Hashish [9]) Podmienky rezania.VRR).

ktoré predurčujú rozsah jeho použitia.5 Prednosti technológie vodného lúča a perspektívy využitá Prednosti technológie vodného a abrazívneho vodného lúča v porovnaní s ostatnými netradičnými technológiami. v reze nevznikajú zvyškové napätia a mikrotrhliny. rezné hrany nevykazujú tepelnú a mechanickú deformáciu. • -málo významný významný.nevýznamný. •••-veľmi významný • • • • o 0 Tab. • veľmi významný • • • •• o • • o 3.3. . ktorý umožňuje rezať materiály citlivé na teplotu.3.11 Významnosť AWJ parametrov na výsledky obrábania [7] AWJ parametre Výsledky obrábania Tlak Priemer vodného štrbiny lúča du P Objemový uber materiálu Hĺbka rezu Šírka zárezu Vlnitosť povrchu Drsnosť povrchu Prevádzkové náklady na rezanie Dĺžka zmiešavacej trubice Priemer zmiešavacej trubice • •• • •• • •• o I m o a • dm Rýchlosť prúdenia abrazíva ma • • •• • o o •• o • ••• •• • • •* •• Priemer častice Ma­ abrazíva teriál dp •• 0 •• 0 • o -nevýznamný. 21. A WJM Tab. sa môže zhrnúť nasledovne [17.3.* .3. relatívne studený rez.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.málo významný -významný.10 Hodnotenie vplyvu prevádzkových charakteristík zariadenia na parametre AWJ [7] AWJ parametre Prevádzkové charakteristiky Tlak vodného lúča Priemer štrbiny d„ Dĺžka zmiešavacej trubice I m Priemer zmiešavac­ ej trubice dm 0 S7 Hydraulická účinnosť Výtokový koeficient Rozptyl vodného lúča AWJ koherencla Fragmentada častíc Opotrebenie zmiešavacej trubice Cena zariadenia Enviromentálne faktory Komponenty pre vysoký tlak Konštrukcia a montáž dýzy Pracovná spoľahlivosť Účinnosť zmiešavania • • • 0 P •• 0 o Q 0 Rýchlosť prúdenia abrazíva ma o O Priemer častice Materiál abrazíva abrazíva dp o o o o 0 o o 0 o 0 • •• • •• • • • •• * • • • • • • •• o 0 o o o o • •• o • •• • •• o o 0 O 0 0 • • • o 0 0 0 o o o o o • o . 22]: • • • " energetická účinnosť cca 80% (8 x viac ako laser).

.

presné leštenie a Čistenie povrchov ťažkoobrob i teľných materiálov. zmenou tlaku je možné v priebehu niekoľkých sekúnd materiál oplachovať. ako napr. vysoká flexibilita dokonca aj pri zložitej geometrii výrezu (výstrižku). tvaroch a úkosoch. Množstvo publikovaných prác poukazuje na perspektívy predovšetkým AWJ lúča ako technológie pre XXI. možnosť rezania aj pod hladinou vody. nie je potrebné pevné upínanie obrobkov. pri mechanickom spôsobe rezania. žc sa obrába trojrozmerná drážka (rozmery nešpecifikované). malá citlivosť na vzdialenosť dýzy od materiálu (napr.1 . Ďalšie porovnanie technológie abrazívneho vodného lúča s ostatnými netradičnými technológiami.12. Ansari) • prevádzku systémov pre vŕtanie. malé straty materiálu v reze. Opracovanie prúdom zmesi ľadových kryštálikov a vody (z angl. Účinnosť procesu rezania UM lúčom j c nižšia ako AWJ. otryskávať. storočie. abrazívny lúč 0. rezanie závitov a 3D obrábanie [Hashish. kde sa namiesto jemného brusiva rozptýleného vo vode.25 mm. životnosť kvapalinových dýz je cca 100 hod. obrysoch. keramika. monitorovanie a riadenie procesu (Kovacevic. Kovacevic. skratka U M ) je technológia vyvinutá v Inštitúte of Technology New Yersey — USA. Geskin. použili Častice ľadu. životnosť abrazívnych dýz je cca 50 hodín. mechanizmu opotrebenia a erózie.Progresívne • • • • • • • • • • • • • • • • technológie vlastný proces rezania je bezprašný a nevznikajú pri ňom žiadne plyny a pary. vata a iné.2 mm. dosahovanej kvality povrchu vyjadrenej cez drsnosť Ra a popisne uvádzané základné požiadavky na výkon zariadenia. storočia bola v oblasti AWJM orientovaná na: • popis mechanizmu úberu. ktoré sú výsledkom priemeru ústia výtokovej štrbiny v dýze vodný lúč 0. identifikáciu energetických strát a charakter vznikajúceho povrchu (Hashish. Labus. Čistiť a rezať. jedným vysokotlakovým čerpadlom je možné napájať až 70 súčasne pracujúcich dýz vodného lúča alebo 8 dýz abrazívneho lúča. ktoré podáva Hashish [5]. Chung. mimoriadna prevádzková spoľahlivosť a jednoduchosť obsluhy. Zang) • vývoj nových aplikácii pre širšie využitie technológie so zameraním na tzv. ako sú sieťované materiály.. Na druhej strane prednosti technológie sú predstavené na báze: . Mohan. ideálne pre automatizáciu riadenia pohybu lúča. Porovnanie vychádza z predpokladu. ako napr.8 .0. Technologické možnosti opracovania vodným a abrazívnym vodným lúčom zďaleka nie sú preskúmané a využité. hospodárnosť odpadu materiálu cez úzku štrbinu rezu. vŕtanie aj rezanie jedným nástrojom. rezať je možné bez obmedzenia vo všetkých smeroch.3. Momber) • sledovanie. Základná vedecko-výskumná orientácia v poslednej dekáde XX. je uvedené vtab. sústruženie. keďže tvrdosť ľadových Častíc je oveľa menšia ako brúsnych častíc. možnosť rezať vlnité materiály. kryogénne technológie alebo obrábanie prúdom ľadových kryštálikov (IJM Ice Jet Machining) [13]. rezanie a delenie strešných krytín) rezanie problémových materiálov. Sú porovnávané hodnoty intenzity objemového úberu materiálu.

6. že technológia vodného lúča. Nov. Led.K.: Handbook of Tribology (pan 2. McGraw-Hill. 475^484 ASM. Bhushan.4-6.3 .2 Wear). do 1 mma/s 4 -. Ansari.3ŤO.: Effect of Abrasive Watcrjet parameters on Volume Removal Trends in Turning. B.9.60 mm3/s i 5 0 Ť 200 mm3/s typický výkon 2-f 5 kW bez údajov 10Ť50kW bez údapv 0.3 bez údajov 0. Gupta. M. Interné materiály Bay-Zoltán Foundation for Applied Research.3: 1. ASM International. A WJM • • 89 zníženia nákladov na proces (náklady na brusivo predstavujú pri AWJ percentuálne najvyššiu položku) ochrany životného prostredia (eliminácia hluku a kontaminácie produktov a odpadu).8 1:10 obrábanie prúdom abraziva USM obrábanie ultrazvukom AWJ obrábanie vodným lúčom Literatúra ku kapitole 3. (1997).Egyeiemváros. Hashish.Inc.3.3 bez údapv 3412 0. A. Doterajšie poznatky ukazujú. Vol. 4.8-5-6. D ad vand i pour.Metals Handbook..12 Porovnanie technológie abrazívneho vodného lúča (AWJ) a ostatných netradičných metód obrábanie podľa typických charakteristík procesov ako je intenzita úberu materiálu a kvalita povrchu (spracované podľa [5]) PROCES INTENZITA ÚBERU MATERIÁLU POŽIADAVKY NA VÝKON DOSAHOVANÁ DRSNOSŤ POVRCHU Ra [um] j (VRR) ECM elektrochemické obrábanie CHM chemické obrábanie EDM elektroiskrové obrábanie IBM obrábanie laserom PAM obrábanie plazmou EBM obrábanie elektrónovým lúčom AJM 33mm /s na 1 0 0 0 A (pre ocele) okolo 0. March.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. B. L. 1996 .3. ASME J.ed. New York 1991. Tieto prednosti predurčujú technológiu UM pre zvýšené uplatnenie v potravinárskom priemysle a elektronike. Miskolc.: Water Jet Curling.Machining. 3.8-5-6. napätie do 400V 4000V. Vol 117.30 mm3/s pre ocele v závislosti od plochy okolo 7 mm3/s nejednotné údaje bez údajov okolo 1 0 0 0 mm3/s do 5 mm3/s 3 jednosmerné napätie do 30 V prúd do10 000A bez údajov prúd do 20A. S. S O m OO A 0. ale predovšetkým technológia abrazívneho vodného lúča predstavuje v priemyselnej výrobe vysoko flexibilné prostredie. of Engineering for Industry.3000 J za ms 200kW 130V. Tab. (1995) pp. 2.

.

J. R. Alfa Bratislava 1990 l. Vol 111. M.7 8 4 14. 7. F. Dearborne. of Engineering for Industry... dec. Mohan.. Technická práca . K. Graham.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. The Effect of Beam Angle in Abrasive-Waterjet Machining. Ohadi. Hashish. 516-525 12. Feb. Feb. Snoeys. E. of Engineering for Industry. ASME J. Gores. Comaprative Evaluation of Abrasive Liquid Jet Machining Systems. R. Vol 114. ASME J. Vol 117. H.. Vol 113. Kim. of Engineering for Industry. Kovacevic. Krajný. M.. .C. 6.J. M. Annals of the CIRP Vol. Strojírenská výroba.. wt. (1993) pp. 437^*41 19. R. o. Vol 119.: Akruelle Probléme der Abrasiv-Wasserstrahl-Bcarbeitung. (1991) pp.4-8 23. Aug. (1995) pp. J.90 Progresívne technológie 5. T. 776 . 27. Y. of Engineering for Industry. pp. C. Chao. of Engineering for Industry... Firemné materiály Flow Systems. Led 20. Nov.5 8 3 11. R. A.. M. D.Fertig. S. J. of Engineering for Industry . 51-56 Hashish. Labus. Hashish. E. epos... (19989) pp. ASME J. Zhou. Nov. 17. A..: Factors Influencing the Particle Size Distribution in an Abrasive Waterjet. ASME J. M. M. j . Zhang.4 1 0 16. 8. Vol 111. Geskin. wt Werkstaitstechnik 81. (1992) pp.: Nové materiály a technológie ich spracovania. 1983 . 24. 425-429 25. London. s.: Advanced Methods of Machining. Vol 115.1 Machining.. M. 158-166 Hashish. (1985). G. (1988). 67-73 21. Chapman and Hall. ASME J.35/2/ (1986). M. 9.: Material properties in Abrasive Waterjet Machining. pp.: Eintgraten durch Hochdruckwasscrstrahlen..C.. Mohan. a kol. R.: Characteristics of Abrasive Waterjet Generated Surfaces and Effects of Cutting parameters and Structure Vibration. Ansari. Feb.: State of the Art of Research and Development in Abrasive Waterjet Machining ASME J.D. Aug.467 -480 22. of Manufacturing Science and Engineering. K. SME. of Engineering for Industry. V. 3 4 0 .587 -607 18. ASME J. of Engineering for Industry. 5 5 7 8 . Vol 113. Hashish. 28. ASME J. T. 44-50 10. M. J.M. Ramulu. May. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. Alberts. (1993) pp. of Engineering for Industry. (1993) pp.A. Vol 115. Schwarz. Annals oftheCIRP Vol. G. K. J. R. Optimisation Factors in Abrasive Waterjet Machining.. 75.. Staelens. (1997) pp. Liška. Vol 117. M. ISBN 80-8057-091^* Bratislava.s r. M.: Abrasive Waterjet Deep Kerfing and Waterjet Surface Cleaning for Nuclear Facilities. Vol 117.. Vol 115.. Inc.. A.. Kovacevic. W.: Cutting Force Dynamics as a Tool for Surface profile Monitoring in AWJ ASME J. Dekkyser.Echert. ASME J. (1995) pp.1988. Momber. ASME J.I.F. Hashish. (1991)s. van Luttervek. McGeough. 269-281 Hashish. (1991) pp.3 5 0 13. Aug. Schaltter. J. Warnecke. 4 0 2 . Z.. M.: Rezaní materiálu vysokotlakým kapalinovým paprskem. Pr/yklenk. ASME J. Neusen.: An Erosion Model of Waterjet Cutting. Feb. 29-37 Hashish. Leu..: Rezanie vodným lúčom. (1989) pp. (1995) pp. Wilkins. Nov.z ind.39/2 (1989). Modrák.: Vodný lúč v praxi . E. of Engineering for Industry.1990 s. Geskin.: An Investigation of Milling with Abrasive -Watcrjet. E. Lipták. T.. 1998 15.. Nov. of Engineering for Industry. 57-61 26. M. Firemné materiály AWAC spol. J.: Thermal Energy Distribution in the Workpieee during Cutting with AVIl. Vol.WJM. Vasilko.Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.vyd.

v závislosti na primárnom zdroji energie používanej na uber materiálu. Chemické obrábanie je proces. Chemické a elektrochemické procesy úberu materiálu patria do skupiny tzv. rozšírené pod názvom chemické frézovanie fotochemické obrábanie. Do tejto skupiny sú zaradené nasledujúce procesy. cnergoiúčových technológií. Na odstránenie rozpusteného materiálu je potrebné použiť nútenú cirkuláciu elektrolytu. ktorý využiva chemickú reakciu ako primárny zdroj energie na uber (odstránenie) materiálu.i. alebo prúdenie tepla. aby chemická reakcia rozpúšťania bola vždy aktívna. ale nie sú v nasledujúcej kapitole rozoberané. Aj keď sú zvyčajne uvádzané spoločne tvoria dve veľké skupiny procesov.elektrolyt. Pri úbere materiálu. a to: • • chemické procesy. Taniguchi (19SlJ) [kap. využiva na tvarovanie dielcov poznatky fotografickej techniky. elektrické a/alebo elektrochemické procesy. • termické odstraňovanie ostrapov. ktoré okrem chemických dejov. kde primárny zdroj energie je chemický dej rozpúšťania materiálu. sú odstraňované z povrchu prúdom plynu alebo kvapaliny. ktoré tvoria zároveň obsahovú náplň kapitoly 4. Chemické procesy úberu materiálu. Nútená cirkulácia sa nepoužíva iba v procesoch leštenia a elektrochemického označovania.1: chemické obrábanie (CM Chemical Machining). ktorými sú atómy a molekuly materiálu obrobku kombinované s reagujúcou látkou (chemická zlúčenina. kde primárny zdroj energie je elektrická energia a jej pôsobenie na kvapalinový vodič . Elektrochemické procesy úberu materiálu využívajú riadené anodické rozpúšťanie materiálov prechodom jednosmerného elektrického prúdu elektrolytom Elektrochemické obrábanie využiva . clektrolyt). 111 definuje tieto procesy ako postupy.4 CHEMICKÉ A ELEKTROCHEMICKÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU 4 Chemické a elektrochemické procesy úberu materiálu využívajú chemické a elektrochemické reakcie v plynnom alebo kvapalnom prostredí na odstránenie Častíc (atómov alebo molekúl) materiálu a vytvorenie požadovaného tvaru dielca. ktoré prebiehajú pomocou lúča chemicky alebo elektrochemický reagujúcej látky v plynnom alebo kvapalnom prostredí. produkty reakcie. ktoré využíva tepelný účinok chemickej reakcie. Elektrické a/alebo elektrochemické procesy úberu materiálu. Tieto procesy využívajú jav elektrolýzy na uber materiálu. • • K chemickým procesom patria aj procesy leštenia a Čistenia povrchov.

.

92 • Progresívne technológie na vytváranie požadovaného tvaru dielca. elektrochemické procesy sa uplatňujú v procesoch mikroopracovania a . • elektrochemické brúsenie a honovanie. Chemické a nanotechnológií. hĺbenie a tvarovanie. Požiadavky priemyslu. frézovanie. že materiál obrobku je elektricky vodivý. Najmä elektrochemické obrábanie sa môže použiť na opracovanie materiálov nezávisle na ich tvrdosti. nástroj ako geometrické teleso určitého tvaru. Do tejto skupiny patrí široké spektrum procesov ako je: elektrochemické obrábanie. ale vyvolali vývoj a použitie kombinovaných procesov elektrochemického a elektroiskrového procesu pre tvarovanie nevodivých alebo čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov. vŕtanie. ale uber materiálu sa realizuje chemickým rozpúšťaním materiálu v podmienkach elektrolýzy. Chemické a elektrochemické obrábanie má svoje zvláštne podmienky použitia pri výrobe kovových (vodivých) predmetov. kde je zaradené elektrochemické sústruženie. • elektrochemické leštenie a morenie. húževnatosti a iných fyzikálnych vlastnostiach za predpokladu. • elektrochemické odstraňovanie ostrapov.

chemického frézovania (licencia pod názvom Chem-Mill). V tom istom roku bol podaný prvý patent na proces tzv. tvarovanie rozmerných rovinných plôch. .1 4. • • Medzi hlavné nevýhody procesu chemického obrábania patri skutočnosť. ktorý rozšíril využívanie chemického obrábania v sériovej a veľkosériovej výrobe [9]. že výsledok procesu leptania (úberu materiálu) je závislý na experimentálnych skúsenostiach a vyžaduje vysokú zručnosť a odbornosť personálu. Sanz. ktoré využiva účinok leptania kyselinami alebo zásadami. tzv. chemické leštenie a čistenie. anizotropické leptanie. Fotochemické obrábanie (Phowchemical machining alebo blanking. Uber materiálu chemickým pôsobením patrí k najstarším procesom tvarovania povrchov.photo etching). je to technológia chemického leptania tvarových otvorov do veľmi tenkých materiálov a do fólii. Termické odstraňovanie materiálu (TEM Thennal Energy Meihod). Za priekopníka v tejto oblasti jc považovaný Manuel C.4. V súčasnosti existujú tri smery. ale výhoda chemického obrábania spočíva v energetickej nenáročnosti. ktorá využíva poznatky fotografickej techniky. svetovej vojne v leteckom priemysle. Je variantom chemického obrábania.1 Chemické obrábanie C M Chemické obrábanie (CH Chemical Machining) tiež známe pod názvom chemické frézovanie. redukcia hmotnosti krídlových panelov lietadiel plošným odleptaním nadbytočného kovu z vyznačenej oblasti. chemické leptanie elektronických súčiastok. ktorý v roku 1953 vyriešil problém znižovania hmotnosti leteckých dielcov technológiou postupného odleptávania prebytočného materiálu. ktorý využíva tepelný účinok chemickej reakcie. tiež zaužívaný názov fotochemické leptanie . proces vyvinutý a používaný na odstraňovanie ostrapov (delmrring). Jeho široké priemyselné využívanie však začína iba krátko po II. ktoré využívajú účinky chemickej reakcie na tvarovanie dielcov: • • Chemické obrábanie (CM Chemical Machining). Chemické obrábanie sa využíva v nasledujúcich oblastiach výroby: • • • • • • presné modelovanie tvarových súčiastok. opracovanie objemovo a plošne veľkých dielcov z ťažkoobrábateľných materiálov (v tejto oblasti sa uplatňuje aj elektrochemické obrábanie. Do tejto skupiny patria chemické frézovanie. je proces leptania povrchu kovových materiálov postupným rozpúšťaním vrstiev materiálu do hĺbky niekoľkých milimetrov. odstraňovanie tenkých vrstiev v malosériovej výrobe. nie je potrebné elektrické napätie na priebeh chemickej reakcie) leptanie kremíkových platní v rôznych smeroch kryštalickej mriežky.

.

Hrúbka masky sa pohybuje v rozmedzí 0.4 mm [6]. . Druhy doporučených materiálov pre masky a spôsob ich nanášania je dodávaný obvykle výrobcami zariadení pre chemické obrábanie spolu s technológiou.1 Vybrané druhy materiálov pre leptanie a doporučené leptadlá (spracované podľa [9]) materiál hliník a jeho zliatiny nizkolegované ocele korozivzdomó ocele ( A I S I 3 0 4 ) titánové zliatiny horníka jeho zliatiny druh íeptacia NaOH + Na2S HNOÍ HN03 drsnosť Ra [um] 2. Masky sa nanášajú na povrch buď náterom alebo nástrekom ochranného povlaku.0 Ť 2 .1 spolu s dosahovanými drsnosťami opracovaného povrchu. 7 5 Ť 1. obrobku o hrúbke niekoľkých desatín milimetrov až niekoľko milimetrov (udáva sa celková hĺbka odleptanej vrstvy okolo 10 -f 12.7 mm [6]. leptací roztok (etchant). Masky sú vyrobené z chemicky odolných materiálov ako sú guma a plasty.0 HF. maskami. HNQj H2SO4 t ŕ 1.94 4. Tab. Masky tvoria chemicky odolnú vrstvu. Z technologického hľadiska najväčšiu pozornosť je potrebné venovať materiálom pre masky a pre reaktívne prostredie.1 Princíp technológie úberu materiálu Progresívne technológie Princíp chemického obrábania spočíva v riadenom odstraňovaní (odleptávaní) materiálu z povrchu.75 1.2 4 0. regenerácia a neutralizácia leptacieho roztoku) viii) hospodárnosť úberu materiálu (náklady na chemikálie) ix) podmienky tepelného ovplyvnenia materiálu. ktoré tvora kyseliny alebo zásady. Reaktívne prostredie alebo leptadlo. chemicky odolnými látkami alebo špeciálnymi povlakmi.0 1. Koncentrácia používaných leptadiel nebola udaná. Zloženie zlúčeniny sa mení v závislosti od materiálu opracovaného dielca. Miesta. kým zásady sú vhodné pre nikel a med'. Technológia nanášania týchto látok sa nazýva maskovanie. ktoré majú zostať neporušené sa zakrývajú tzv.5 í 4. [7]).5 0. je chemická zlúčenina štandartne dostupných chemikálií so špeciálnymi prísadami pre zvýšenie zmáčavosti. Pre leptanie ocele a hliníka sa používajú kyseliny.1. 4.5 1.5 Voľba druhu leptadla je závislá od množiny parametrov ako sú: i) ii) iii) iv) v) druh materiálu obrobku druh materiálu masky hĺbka leptania a jej rovnomernosť požadovaná kvalita chemicky dokončovaného povrchu potenciálne možnosti poškodenia alebo zmeny metalurgických vlastností materiálu (napr.4. Riadené odleptávanie je založené na chemickej reakcii medzí obrábaným materiálom a reaktívnym prostredím. 0 0 . ktorá musí byť ľahko odstrániteľná pred a po leptaní. Niektoré druhy doporučených leptadiel sú uvedené v tab. pri leptaní titánu a jeho zliatin je potrebné sledovať absorpciu vodíka do povrchových vrstiev) vi) intenzita úberu materiálu vii) prípustné prevádzkové prostredie (bezpečnosť obsluhy.

chemického obrábania [6] : n • '•à-'ii.4.v.3 Ukážka postupu chemického frézovania drážky a vytvorenie prechodovej zóny po jednotlivých krokoch leptania. c) vytvorenie prechodovej zóny medzi jednotlivými susednými krokmi (zdroj [6]) . 4. podrezanie a polomer zaoblenia R1 sa rovná približne odleptanej hĺbke odleptanej vrstvy d.-. a) jednoduché frézovanie. b) druhé leptanie.1 Chemické obrábanie CM 95 wsm miesac.2 Princíp chemického obrábania cievka podrezanie obrobok maska Ň j'en j 1 u * pooiezanie pre druhé leptanie •dslrartenia masky odstránenie masky pŕs prvé leptanie] leptanie prechodová zòna Obr.4. • í leptadlo t&HsS&g [Žeraviaca t———° c h ladiaca * Obr.

.

4.4. Obr. Lcptaný dielec sa po určitej dobe vyberie a premeria sa hĺbka odleptanej vrstvy.4. previsy zostávajúce v hornej časti zaoblenia v oblasti. jamky alebo miestne priehlbeniny. zvislé drážky alebo ryhy ako výsledok pôsobenia plynových bublín pri leptaní.5e.násobkom hĺbky rezu a pre ostatné materiály až 10-násobok hĺbky rezu [6]. a veľké plošne rozmerné dielce zavesené na závesoch. obr.j. obr.75 pm v závislosti na materiále leptaného povrchu [5].3 ukazuje postupné podrezávanie pri chemickom frézovaní stupňovitej drážky.4. jamiek a iných povrchových porúch a vád materiálov.4. ktoré vznikajú v oblasti zaoblenia. ktoré zahrňuje polomer R1 a R2. Rozmery môžu byť až 3. postupné stenčovanie steny smerujúce od krajov do stredu dielca.1.96 ProRresívne technológie Jednoduchý princíp metódy chemického opracovania povrchu je znázornený na obr. prechodová zóna.1 Kvalita opracovaného povrchu Kvalita chemicky opracovaného povrchu je určená vstupnou kvalitou povrchu polovýrobku a hĺbkou odleptanej vrstvy. Obyčajne je podrezanie približne rovné hĺbke odleptanej vrstvy. pájkované a odlievané povrchy v dôsledku ich pórovitej a nehomogénnej štruktúry. Rovnako nie sú vhodné ostré rohy. Obr. . Čím je vyššia hustota rozloženia atómov. Podľa rozmeru a tvaru sú menšie a tvarovo zložitejšie dielce umiestnené v ľahko manipulovateľných košoch. obr. Pokiaľ hĺbka odleptanej vrstvy nieje dostatočná.4. Typickým javom pri chemickom obrábaní je tzv. Pre leptanie sú vhodné povrchy bez rýh.5a.4. dielec sa opäť ponorí do nádrže. obr.4.025 mm/min a dosahovaná sa drsnosť Ra je v rozsahu 0. obr. Pri druhom kroku leptania sa predpokladá podrezanie v šírke u1. Intenzita úberu materiálu sa pohybuje okolo 0. V prvom kroku je podrezanie u takmer rovne hĺbke odleptanej vrstvy d (u ~ d) a tiež polomeru zaoblenia R1. Kapacita nádrže je daná jej rozmermi.5c.1.4. stlačenie.4. „podrezanie" t.2. Toto podrezanie vzniká najmä v dôsledku predĺženia doby pôsobenia lcptadla na povrch. Prípustná dĺžka prechodovej zóny je pre zliatiny hliníka 4 .4. Všetky tieto poruchy a nevhodné tvary môžu spôsobiť nerovnomerné odleptanie materiálu.5d. je v tomto prípade vzťahovaný na schopnosť materiálu reagovať chemicky s koncentrovanými roztokmi kyselín a zásad za určitých podmienok). že jednotlivé roviny kryštalografickcj mriežky majú rôznu hustotu rozloženia atómov. Ako výsledok nehomogénnosti povrchu pred leptaním a náhodných vplyvov pri procese leptania môžu vznikať rôzne defekty a poškodenia povrchu. Tieto defekty charakterizuje norma ASTM M1L-C81769 [6] používaná v leteckom priemysle a rozdeľuje ich podľa typov na: a) b) c) d) c) žliabky alebo ryhy. tým je horšia „leptateľnosť" materiálu (pojem podobný obrobiteľnosti.4 ukazuje výsledný účinok leptania na tvar povrchu ako dôsledok nerovnomernej hustoty rozloženia atómov v povrchovej vrstve materiálu. Z kryštalografie je známe.1. hlboké a úzke drážky v dielcoch.7 x 15 m [8].3a. Nerovnomerný uber je typický pre zvárané. 4. kde konči maska.75 Ť-3. obr. Obr. odleptanie materiálu v oblastí za prekrytím maskou. Hĺbka odleptanej vrstvy sa kontroluje počas procesu vždy v určitých Časových cykloch.5b. ktorá je charakterizovaná polomerom zaoblenia R. Dielce po očistení a odmastení sú ponorené do nádrže s leptavou kvapalinou. Po postupnom odleptaní materiálu vzniká tzv.5 ukazuje možné defekty a poškodenia povrchu po chemickom leptaní. obr. prehnutie.

miestami vystupujúce časti neodleptaného materiálu. (zdroj: Langworthy ¡6}) povrch vytvorený po leptaní Obr.4. .1. orientačné hodnoty sú uvedené v tab. vyvýšeniny.1 Chemické obrábanie CM í) g) h) 91 i) ostrovčeky.5 Typické defekty na povrchu chemicky frézovaných dielcov (zdroj: Langworthy [6]) Dosahovaná drsnosť povrchu po chemickom obrábaní sa mení podľa druhu leptaného materiálu. .4. .4. 4. \. obr. vrub v mieste pred zaoblením. obr.4. tento druh vrubu je neprípustný.4 Účinok leptania na povrchovú vrstvu z mikroskopického hľadiska. vzniká v dôsledku rýh na pôvodnom neleptanom povrchu alebo ako stopa po nevhodne hlbokom orysovaní tvaru pred leptaním. tesná m e d z e r a široká medziatómová jnedzera ^£S povrch mechanicky medzi atómami opracovaný V jf^ • . • hranice zrn • štruktúra pred chemickým opracovaním štrukúra po chemickom opracovaní Obr. Vo všeobecnosti neexistuje jednotnosť v dostupných v informačných zdrojoch.5f.4. obr. . obr. • * 1 • .4. vrub v mieste pred zaoblením. príčina vzniku je rovnaká ako v prípade h).5i. • y .5h. 4.7 . tento typ vrubu je klasifikovaný ako prípustný.5g. < • • • • / • • A« *.

.

Pre zvýšenie priľnavosti masky sa dielce moria ešte v kyseline sírovej H2SO4. hĺbky odoberaného materiálu a druhu použitého leptadla. napr. 4. c) Plochy.38 -f 1. Tým sa odstráni oxidický film Al 3 Oj. Hliník a jeho zliatiny používané v leteckom priemysle sú najčastejšie opracované technológiou chemického frézovania. b) .15 -ŕ 2 mm. Pre horčík a jeho zliatiny je dosahovaná drsnosť lesklého povrchu v rozmedzí 0. Kal. Proces čistenia dielcov vyrobených z hliníkových zliatin začína odmastením obyčajne v trichlóretyléne. Po nanesení masky nasleduje jej sušenie. Bežne používané leptadlá sú roztoky rôznej koncentrácie. aby nedošlo k nahromadeniu vodíka pod maskou. polyvinylchlorid. ktoré nemajú byť odstránené. sú chránené vhodným materiálom tzv. že kov je odoberaný v množstve asi 0. Obvyklý postup pri chemickom frézovaní pozostáva z nasledujúcich krokov [8]: a) Čistenie povrchu pre zabezpečenie dobrej priľnavosti masky a rovnomerného úberu materiálu. živíc.76 ~ 4. ktoré nemajú byť leplané. V dnešnej dobe sa stále viac využíva laser na nanášanie vrstiev. Materiál masiek je guma.70 * 1. 4. Proces čistenia pozostáva z odmastenia. Obrábané časti sú ponorené do leptacieho roztoku alebo ním striekané. morenia a oplachovania vo vodnom kúpeli a napokon zo sušenia.9S < Progresívne technológie Pre hliník a jeho zliatiny. Z uvedeného dôvodu je dobre známa technologická postupnosť leptania a používané chemikálie. ktorý vznikne na povrchu sa odstráni ponorením do 15 30% roztoku kyseliny dusičnej HNOj. roztok kyseliny chlorečnej a kyseliny dusičnej pre ocele a chlorid železitý pre korozivzdorné ocele. miešaním.57 um v závislosti od druhu hliníkovej zliatiny. polyetylén. gumy. čo urýchľuje a automatizuje proces maskovania. hydroxid sodný sa používa pre leptanie hliníka a jeho zliatin. ktoré obvykle trvá 2 -ŕ 8 hodín.78 pm [6].6 je typickou a najčastejšie používanou ukážkou procesu maskovania rozmerovo veľkých dielcov pomocou lasera. Pre rovnomerný uber materiálu je potrebné zabezpečiť vhodnú teplotu leptacieho roztoku a jeho plynulý pohyb napr. Časti. Hrúbka ochrannej vrstvy býva v rozmedzí 0. polystyrén a iné.2 Chemické frézovanie Chemické frézovanie je proces ieptania používaný na presné modelovanie kovových dielcov. Hladký a lesklý povrch titánu a titánových zliatin má Ra v rozsahu 0. Morenie prebieha v 5% roztoku NaOH (hydroxid sodný) pri teplote asi 40° C. maskou sú to materiály na báze lakov. neoprén. d) Nechránené oblasti povrchu sa leptajú ponorením dielca do leptadia. odstránenie oxidickej povrchovej vrstvičky.1. Obr. Jeho zloženie a koncentrácia sú volené tak. ktorý je najčastejšie chemicky opracovaným materiálom. plastov. Po očistení povrchu pokračuje proces nasledujúco: Nanášanie ochrannej masky na miesta. Odporúča sa dielec klásť do roztoku pod 45° uhlom. sa udáva dosahovaná drsnosť Ra v rozmedzí 0.025 mm/min.78 pm. ktoré budú leptané sa orysujú podľa požadovaného tvaru a prebytočná maska sa odstráni postupným olupovaním.

Rýchlosť rozpúšťania sa udáva okolo 0. • • • • . opracovať je možné väčšinu ocelí a zliatin. na chladenie I D n t maska Obr. f) Nasledujúce kroky procesu sú: odstránenie ochrannej masky.6 Nanášanie ochrannej masky pomocou lasera na veľkoplošné dielce. Po ukončení procesu nasleduje čistenie a kontrola.7 Postupnosť krokov pri chemickom frézovaní smpňovitej drážky [8] obrabok Výhody chemického frézovania je možné zhrnúť nasledovne: uber materiálu nespôsobuje vznik vnútorných napätí v hotových dielcoch. 4. čistenie a kontrola kvality povrchu dielca.4.01 4 0. môžu sa vytvárať veľmi Úzke prierezy. odolnosti ochrannej masky. zabezpečuje sa rovnomerné tvarovanie zložitých profilov. chemickým účinkom prostredia a vznikajúcich splodín. rxjslupnosf krokov pn leptaní slupfi ovite] drážky 3.4 mm/min. Po odlcptaní jednej časti sa odstráni časť masky a odkrytá časť je ďalej leptaná.4. g) Po chemickom frézovaní môžu byť dielce dokončované d'alšimi postupmi mechanického opracovania. postupné odpletávanie stupňovitej drážky. í Chemické obrábame CM 9Q Doba leptania nie je závislá na ploche. obr. [8]) e) Po opracovaní sú plochy omývané a zbavované zvyškov leptadla.vrstva podrezavanie hrana masky 4 hrúbka Obr. Detail hlavice lasera pri nanášaní masky (zdroj: Snoeys etal. ale je úmerná hĺbke odoberanej vrstvy materiálu. -1—! 2 m U— . Opakovaný postup sa používa pre tzv. Corlaser optka piivod plynu ^v*-1. ktorú je potrebné opracovať.7.4.

.

Obr. ktorá môže spôsobiť vznik tzv. pretože majú rôznorodú štruktúru. dosahujú sa veľmi úzke tolerancie rozmerov okolo ± 0. najmä za účelom zníženia hmotnosti dielcov. nie je možné vytvárať ostré hrany.25 mm. nutnosť zvýšenej pozornosti na bezpečnosť práce spojená s manipuláciou s chemickými látkami. 4. tvrdosť a krehkosť materiálu nepredstavujú významné vlastnosti z hľadiska chemického opracovania. dovoľuje použiť jednoduchšie tvárniace postupy. po chemickom frézovaní sa niekedy vyžaduje mechanické leštenie povrchu. neodporúča sa vyrábať drážky s menšou šírkou ako je dvojnásobok hĺbky rezu.8 Príklad úpravy prierezu panela plášťa lietadla chemickým frézovaním za účelom zníženia hmotnosti. do ktorej sa ponára. pretože pri leptaní sa vytvára zaoblenie. pričom polomer zaoblenia je približne rovný hĺbke rezu (hĺbke odleptancj vrstvy. ako operácia nasledujúca po tvárnení. nekontrolovateľného podrezávania. alebo stopy po korózii spôsobujú nerovnomerné odleptávanie a vznik rôznych vád). skúšobných laminátov a kovových Časti z tenkých plechov a fólií. vrypy na povrchu. náklady na proces sú nízke v porovnaní s ostatnými procesmi ako ECM alebo EDM. najväčšiu nákladovú položku tvorí cena chemikálii. Medzi hlavné nevýhody procesu patria: vznik tzv. Široké uplatnenie nachádza chemické frézovanie vo výrobe dosiek plošných obvodov. " • • • • • • • • • Obr. pre zabezpečenie rovnomernosti odlcptanej vrstvy sa vyžaduje homogénna štruktúra ocelí. aby sa obmedzila hydrogenizácia povrchových vrstiev.4. . zvary a náliatky sa leptajú obtiažne. vytváranie veľmi hlbokých tvarov nieje hospodárne. jamkovitého povrchu.J 00 • • • • • Progresívne technológa- chemické frézovanie. rozmery dielca sú limitované iba rozmermi nádrže. v prípade ak jc materiál homogénny). (zdroj: (8J) Chemické frézovanie sa využíva pre opracovanie častí plášťov a krídiel lietadiel. zneškodňovaním chemikálii a problémy so znečisťovaním ovzdušia. titánové zliatiny vyžadujú špeciálne leptadlá. náklady na proces závisia od kvality povrchu východiskového dielca (napr.8 ilustruje príklad postupného tvarovania a odleptania prebytočného materiálu plášťa lietadla.

presnosť procesu maskovania a leptania.9 je možné popísať nasledujúcimi krokmi: a) Príprava grafického návrhu tvaru a jeho niekoľkonásobné zväčšenie. Je vhodné pre presné tvarovanie kovových aj nekovových materiálov pre svoje osobitné výhody ako: • • • • • • tvarovanie mimoriadne tenkých materiálov (fólií). výroba vývojových prototypov a modelov. 4. .27 mm [2]. Podľa grafickej predlohy sa pripraví tzv.3 Fotochemické obrábanie Fotochemické obrábanie alebo leptanie (PCM Photochemical Machining) je modifikácia chemického frézovania. Obmedzenie hrúbky materiálu je spojené s požadovanými toleranciami rozmerov. výroba mikrokomponentov a využitie v oblasti nanotechnológií. ktoré musia byť bez ostrapov. d) Pripravený negatív požadovaného tvaru sa položí na materiál polovýrobku a vystaví sa ultrafialovému žiareniu. Použitie PCM technológie je vhodné pre relatívne tenké materiály s hrúbkami v rozsahu 0. Vyžadujú starostlivú manipuláciu. ktoré by sa inak vyrábali lisovaním. koncentrácia napätí v podp o v rohových vrstvách). „podrezania". kde je potrebné rýchle a lacné zhotovenie modelov (uplatnenie pri technológií Rapid Prototyping). fotonegatív. V súčasnosti sú zložité tvary navrhované pomocou CAD systémov. c) Na očistený materiál sa nanáša fotosenzitívna látka (nazývaná fotorezist).1 Chemické obrábanie CM 101 Veľmi výhodná je táto metóda pri výrobe tvarových otvorov do jemných súčastí z tenkých kovových fólii. Postup fotochemického leptania znázornený na obr. Doba ožiarenia závisí na intenzite svetelného žiarenia a na použitom druhu materiálu masky. ktoré vytvárajú vrstvy odolné leptaniu pomocou fotografickej techniky. ktorý' sa redukuje na rozmery požadovanej veľkosti hotového dielca. kompenzácia tzv.1. Foto rez i s tí v ne látky sú fotografické ochranné masky. b) Polotovar je chemicky očistený. Typická doba expozície ožiarenia je 10 30 sekúnd. opracovanie tvrdých a krehkých materiálov. 4. kde by mechanické obrábanie mohlo spôsobiť poškodenie (lom. vznik pnutia v tenkých vrstvách a ostrapy. čisté prostredie a potrebujú zložitejší postup spracovania ako ostatné maskovacie techniky používané napr. Čo by mohlo spôsobiť ich deformáciu. pri ktorom je materiál odoberaný z povrchu fotografickou technikou. výroba mimoriadne zložitých tvarov. že po ožiarení svetlom vhodnej vlnovej dĺžky sa vytvrdzujú. Faktory. Vlastnosťou týchto látok je.4. Fotorezist nanášaný ponorením do kúpeľa alebo striekaním. výroba dielcov. Vytvrdené vrstvy fotorezistívnej látky pôsobia ako bariéry pri leptaní. pri chemickom frézovaní. Vytvárajú veľmi tenké ochranné vrstvy a sú citlivé na svetlo. ktoré ovplyvňujú presnosť rozmerov pri fotochemickom obrábaní sú: • • • • • druh opracovaného materiálu predpísané rozmery hotového dielca presnosť tvaru zhotoveného fotonegatívu.003 * 1.

.

01 -í 0. • proces umožňuje veľkú flexibilitu navrhovaných tvarov. Najčastejšie používaným druhom leptadla pre kovové materiály je chlorid železitý (FeCľj) v rôznej koncentrácii Bauméovej stupnice (°Be). ktoré rozpúšťa nechránené miesta a vytvára požadovaný tvar dielca. • mimoriadne tenké kovové fólie nie sú ovplyvnené deformáciou z upnutia a mechanického pôsobenia síl a napätí. pretože sa mení len predloha (negatív). (spracované podľa : Friedman ¡2].102 e) Progresívne technológie f) Po tomto prípravnom spracovaní sa polotovar ponorí do reakčného kúpeľa podobne ako pri chemickom frézovaní alebo je striekaný leptadlom. Bellow a Koni [1]) rozdelenie obrob ku leptaním Medzi hlavné výhody fotochemického obrábania patria: • mimoriadne nízke náklady na zariadenie. • hotové dielce sú vysoko presné a bez ostrapov. čisti od ochrannej masky a kontroluje kvalita leptania.05 mm/min. • minimálne náklady na nové aj vysoko zložité tvary. Teplota leptacieho roztoku sa udržiava okolo 55°C. 4. Uber materiálu je v rozsahu 0. očistený povrch kovu obojstranne nanesená fotorezislivna látka ultrafialové svetlo foto negativ tvaru obojstranné ožiarenie fotorezistivnej látky ZZZZEZi VZZZZZZ2ZZ2ZZÜ odstránenie masky H 5= parciálne leptanie tvaru Obr. Po odleptaní sa dielec umýva. ktorá sa v súčasnosti pripravuje pomocou CAD systémov. • krátke časové úseky potrebné pre zhotovenie novonavrhnutých dielcov od zadania návrhu. . presnosť tvarov sa zvyšuje so znižujúcou sa hrúbkou materiálu. tvrdosť a iné fyzikálno-mechanické vlastnosti kovov sa nemenia vplyvom procesu.9 Účinok leptania na povrchovú vrstvu z mikroskopického hľadiska. Pre hliník a jeho zliatiny sa obvykle používa 20% roztok hydroxidu sodného (NaOH).

2 Kvalitatívne hodnotenie leptateľnosti vybraných druhov materiálov [2] Materiál elektrolytická me o". hliník. ktoré vychádza z empirických skúseností [2]. uhlíková oceľ.2.52 mm a pre dielce. horčík. Pre razenie a dierovanie je potrebné vyrobiť vysoko presný nástroj z pevného a húževnatého materiálu.0025 mm. Široké uplatnenie našlo PCM vo veľkosériovej výrobe tvarovo zložitých a rozmerovo malých otvorov do fólií o hrúbkach 0. Inconel.13 mm. chróm. limitné hodnoty rozmerov dielca h 0. kde sa požadujú úzke tolerancie rozmerov okolo 0. titán. • nie je možné vytvárať ostré hrany. zinok. leptacie náradie a zariadenie musí byť oddelené od ostatných zariadení.6 mm. bronz. korozivzdomé ocele.10 Doporučené obmedzenia rozmerov dielcov pre fotochemické obrábanie z hľadiska vyrobiteľnosti a presnosti požadovaného t v am. striebro.10 [2]. tantal. Typické príklady fotochemického dierovania rôznych tvarov sú znázornené na obr.4. olovo.2 h h O b r . (zdroj: [2]) Väčšina bežne dostupných kovov a zliatin.4. maximálna hrúbka materiálu doporučená pre dierovanie jc okolo 1. 4. PCM je vhodné pre opracovanie tenkých materiálov s hrúbkou okolo 0. « obmedzenie hrúbky materiálu vhodného pre dierovanie zložitých tvarov. Lcptateľnosť je charakterizovaná kvalitatívnym hodnotením. ktoré sa používajú vo forme tenkých plechov je vhodná pre fotochemické obrábanie. Tab. zirkón wolfräm. . Monel. vanád.1 Chemické obrábanie CM 103 Nevýhody sú: • požiadavka pomerne vysokého stupňa zručnosti obsluhy. • zvýšené bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s chemikáliami.4.4. mangán. pretože výpary lcptadiel sú vysoko korozívne.11.0038 ŕ 1.4. niob Kvalitatívne hodnotenie leptateľnosti dobrá dobrá až uspokojivá uspokojivá až slabá slabá V súčasnosti fotochemické obrábanie predstavuje alternativu ku klasickému dierovaniu (blanking) a razeniu (stamping) zložitých tvarov do tenkých plechov a fólii. mosadz. Fotochemické leptanie je nenáročné na použité zariadenie a neovplyvňuje mechanickými deformáciami opracovaný povrch. ako to ukazuje tab. nikel. niektoré ďalšie rozmerové obmedzenia znázorňuje obr. Hastelloy molybdén. zlato.75 h 1. Podľa schopnosti kovov a zliatin reagovať s leptadlom je ich možné rozdeliť do štyroch základných skupín.

.

že sa za veľmi krátky čas ohrejú na reakčnú teplotu a spolu s prebytočným kyslíkom zhoria na oxidy kovov. obyčajne v pomere 2:1 alebo l: l a pôsobí veľmi krátku dobu asi 2 až 3 milisekúndy. odkiaľ sa odstraňujú vodným roztokom. Ocele. To umožňuje. Pre ostrapy je charakteristické.104 Progresívne technológie s vysokou Typické použitie fotochemického obrábania (leptania) predstavujú výrobky presnosťou a rôznorodosťou tvarov ako: • dosky plošných spojov. Zapálenie zmesi je elektrickou iskrou. ktoré sú uložené v uzavretej komore. Tepelná vlna vzniká pri vznietení zmesi vodíka a kyslíka. Tento chemicko-tepclný proces odstraňuje ostrapy z obrobkov.12.4. Vznikajúce oxidy kovov sa usadzujú na stenách komory alebo aj na povrchu obrobkov. výronkov a ostrin (zaužívané medzinárodné označovanie TEM Thermal Energy Method) bola prvýkrát zavedená v roku 1970.4 Termické odstraňovanie ostrú p o v Metóda termického (tepelného) odihľovania a odstraňovania ostrapov. • masky pre obrazovku farebnej televízie • optické zameriavače pre vysokorýchlostné kamery. • matrice elektronických kontaktov vyrábaných z niklových zliatin.1. účinkom jednorázovej tepelnej vlny o teplote 3 000 až 3 300UC [3]. 4. ktoré po . obr. že majú malý pomer hmotnosti k povrchu v porovnaní s celým obrobkom. • doštičky elektrických motorov.

5 Špeciálne postupy chemického opracovania Medzi špeciálne postupy chemického opracovania sa zaraďujú používajú na zvláštne účely ako je: • anizotropické leptanie kryštalického kremíka. ktoré by podstatne ovplyvnilo jeho mechanické i tvarové parametre. tiež plasty a guma.4. bronzy a hliníkové zliatiny nieje potrebné po procese TEM oplachovať. Ani zinok. aby ohriatie povrchu obrobku počas procesu nepresiahlo teplotu 100 "C Dielce môžu byť kovové i nekovové materiály. ukazuje smery rovín s výbornou a so zhoršenou leptateľnosťou kremíkového kryštálu. obr. Okrem anizotropického leptania využíva sa aj proces izotropického leptania. nieje potrebné oplachovať. Ukladajú sa do tlakovej komory. Obr.4. ktoré sú ohraničené pomalšie rozpustnými kryštalografickými rovinami. Termické odstraňovanie ostrapov je široko použiteľný proces. Krernik kryštalizuje v kubickej plošne centrovanej mriežke. Tieto látky spôsobujú rozdielne rozpúšťanie kremíka v jednotlivých rovinách jeho kryštalickej mriežky.13. Plynové o b r á b a n i e [10] sa využíva vo veľmi malom merítku pre zvláštne účely pri miestnom obrábaní jednoduchých tvarov. Izotropicky leptané otvory v kremíkovom kryštály sú charakteristické mierne zaobleným tvarom v spodnej časti otvoru. 4. 4. ktoré reagujú s kryštalickým kremíkom. • flexibilita pri prestavovaní na iný tvar dielca.1. ktoré sa Anizotropické leptanie [7.14a. ale nemožno ho považovať za univerzálnu náhradu mechanického odihľovania. • minimalizácia ľudského faktora na kvalitu výroby. komponentov atramentových tlačiarní a iné. c. • spoľahlivosť pri odihľovaní dutín a hlbokých otvorov.14 b. Jeden variant je využívaný pri odstraňovaní zalomených nástrojov v otvoroch alebo zapadnutých kovových častí. V smere kolmo na. Pôvodné vlastnosti materiálu i tvar zostávajú zachované. alebo vyparia zo všetkých časti. Anizotropické leptanie sa využíva pri výrobe optických komponentov. pretože obrobok v tak krátkom čase nie je schopný absorbovať také množstvo tepla.1 Chemické obrábame CM 105 odstránení ostrapov budú ďalej tepelne spracované. obr. kde sa ostrapy dokonale odtavia. Pre správnu funkciu procesu TEM je nutné zachovať rozdiel v pomeroch medzi povrchom a hmotnosťou obrobku a ostrapu.4. matrice piezoelektrických akcelerometrov. • chemické obrábanie pomocou aktívneho plynu • chemické obrábanie aktívnou hmotou (gélom) technologické operácie. Obrábací postup využíva riadené vstrekovanie . rovinu 100 je rozpúšťanie pomalšie a v smere kolmo na rovinu 111 je skoro nulové. že pri oceľových materiáloch stúpne pri procese teplota povrchu asi na 180°C a pri neželezných asi na 70°C. 9] sa využíva pri výrobe mikroelektronických komponentov a pri riadenom leptaní kryštalického kremíka. Medzi hlavné výhody procesu patrí: • vysoká automatizácia procesu. Na základe * tejto anizotropickej vlastnosti vznikajú pri rozpúšťaní kremíka rôzne otvory. Intenzívne rozpúšťanie prebieha v smere kolmo na rovinu 110 (označenie podľa Millerových indexov rovín). Fisher [3] uvádza. Ako leptacie látky sa používajú alkalické roztoky ohriate na vysokú teplotu.

.

Staelens. J. G.39/2 (1989). McGeough. (1982). ASM International. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. l.14 Príklady izotropicky (a) a anizotropicky (b. pp 579 . van Luttervelt.Metals Handbook . H.106 Progresívne technológie reaktívneho plynu (napr. Annals of the CIRP Vol. J. Vol. B. (1989) * pp.M. 1 Machining. (1997). Kaczmarek. 4. S.. p.593 3. R.l. Vol. T. (1986). 16. March. Z. chlorinu). 4.: Obrábéní . odkiaľ sa odstránia (vyrežú) miesta.cd. Special Report 743. ASM International.025 až 0. London. Dckkyser. Kov je odstraňovaný kyselinou obsiahnutou v povlaku.35/2. 8. Celulózová hmota môže byť úplne odliata v tvare požadovaného dielca. A. c) Ieptaných otvorov do kremíka (zdroj: McGeough [7]) Obrábanie aktívnou hmotou [7. Literatúra ku kapitole 4. SME. Fisher. 1983 10.: Photochemical machining. Prikryl. pp.586 7. 9. ASM . March. 9. Vol.448-462 5. C. March. Táto technika je zvlášť výhodná pre tvarovanie plastových kompozitných materiálov. Snoeys. pp 577 . (1997). Kalpakjian. J. 580 . Týmto spôsobom je možné vytvárať odstupňované a obrysové rezy až do hĺbky 10 mm.. ktoré majú byť opracované.1: Bellows.A. ASM . sa prikladá na obrábaný povrch. Chapman and Hall. F. 16. Langworthy. Annals of the CIRP Vol.. kryštál kremíka Obr.vyd. Friedman. (1976).p.: Drilling without Drills. 468 9.Comp.13 Znázornenie rovín v kryštalickej mriežke kremíka s dobrou [110] a horšou [100] leptateľnosťou (zdroj: Snoeys et al [8J) Obr. Polotuhá hmota z celulózy a octanu. (1997). Led. 11/ (Electrogel machining) sa využíva pre miestne tvarové obrábanie alebo obrábanie celých plôch kovových súčastí.Metals Handbook . 10.: Principles of Machining by Cutting. Z.Inc. ASM International. pp. American Machinist. 16.: Chemical milling.592 6. (1988). W. Vol.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.: Thermal Energy Method. . pp 587 . ASM . 9.587 -607 1.: On the Selecúon of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials.578 4. Wydawniclwo naukowolechniczne.ed.ed. Warsaw.: Manufacturing Engineering and Technology. Tolerancie sa pohybujú v rozsahu ± 0. Vigner.Machining.Machining. Abrasion and Erosion.l87 2. March.technický prúvodce SNTL Praha 1987. vyvinutého pre tieto účely na postupné odleptávanie zalomeného nástroja. E.: Advanced Methods of Machining. obsahujúca kyselinu..Metals Handbook . 11. Kohls.075 mm.ed. Dcarbome.Machining. Addison-Weslev Pub.

• pri výrobe tvárniacich nástrojov. Používa sa predovšetkým: • v automobilovom priemysle. • v leteckom priemysle pri výrobe lopatiek turbín motorov.2 Elektrochemické obrábanie Elektrochemické obrábanie (medzinárodne zaužívaný názov ECM .4. • pri výrobe prístrojov. CD Capillary Drilling) * kombinované metódy elektrochemického a elektroerozívneho úberu materiálu (ECAM Electrochemical Arc Machining). . elektródovej polarizácie a termodynamika galvanických článkov tvoria základy pre technológiu elektrochemického obrábania. teória elektrolytov. V súčasnosti patrí ECM obrábanie medzi bežné progresívne metódy opracovania ťažkoobrobiteľných materiálov a predmetov zložitých tvarov. Širší záujem a vývoj zariadení začal okolo roku 1950 pre potreby tvarovania vysokopevných a žiaruvzdorných zliatin.Electrochemical Grinding) * elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou (STEM Shaped Tube Electrolytic Machining) • elektrolytické vŕtanie prúdom elektrolytu (ES Electrostream Drilling. delenie materiálov. • v špeciálnej výrobe. leštenie. tiež obrábanie prúdiaci elektrolytom. väčšiu presnosť tvarov a rozmerov. ktoré boli vyvinuté ako špeciálne postupy výroby a to: • elektrochemické brúsenie (ECG . Základom procesu je elektrolýza. Je to bezsilové opracovanie. Okrem základnej technológie elektrochemického obrábania sa využívajú rôzne modifikácie tohoto procesu. (ECSM Electrochemical Spark Machining) Z technologického hľadiska sa princíp elektrochemického úberu materiálu používa pre: i) ii) iii) iv) v) elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické hĺbenie tvarov a otvorov. ktorej teoretické zdôvodnenie spracoval v roku 1834 Faraday. (ECDM Electrochemical Discharge Machining). V porovnaní s chemickými postupmi úberu materiálu majú elektrolytické metódy ďaleko väčšie úbery. pri ktorom sa uber materiálu dosahuje elektrochemickým rozpúšťaním anodicky polarizovaného obrobku. implantátov a protéz pre humánnu medicínu.2 ECM 4. Prvý patent na elektrochemické obrábanie podal v roku 1929 Gusjev. pri ktorom nevznikajú napätia pod obrobeným povrchom a opracovaný povrch je bez ostrapov.Elektrochemical Machining) je proces. označovanie (značkovanie). odstraňovanie ostrapov. Známe Faradayove zákony. Procesy iv) * v) patria k povrchovému elektrochemickému obrábaniu bez odstraňovania produktov reakcie počas procesu. Metódy i) + iii) sú označované za ECM obrábanie s núteným odstraňovaním produktov elektrochemickej reakcie.

.

obrobok na začiatku procesu a na konci procesu. Základný pracovný princíp ECM obrábania znázorňuje obr. Elektrolyt preteká v medzere (gap) medzi elektródami (nástroj a obrobok) zapojenými do obvodu jednosmerného napätia. ECM proces sa Často vysvetľuje ako obrátený proces galvanického pokovovania. kde obrobok je anóda a nástroj je katóda. anóda -obrobok prúd e le k tónov anóda katóda rozpúšťanie^ železa T-~ na anóde _ — .1 Princíp elektrochemického ú ber u materiálu Elektrochemické obrábanie je riadený lokalizovaný uber materiálu jeho anodickým rozpúšťaním v elektrolyte. Princíp úberu materiálu . ktorej tvar sa kopíruje na obrábanú plochu.4. Charakteristickým javom je. malá medzilektródová vzdialenosť (gap). 4. nedochádza k výraznej zmene tvaru nástrojovej elektródy.2.- —— _ —_• \ nerozpustny hydroxid železitý tvorenie vodíkových iónov na katóde Obr.4. ktorá môže dosahovať až 500 A/cm". Charakteristickými znakmi ECM obrábania sú vysoká hodnota prúdovej hustoty. pomerne vysoká rýchlosť prúdenia elektroiytu a často používaný členitý tvar elektród.15.108 Progresívne technológie 4.15 Základný princíp elektrochemického obrábania a konfigurácia nástroj .nastáva počas elektrolýzy.16 Príklad elektrolýzy železa vo vode . žc opotrebenie (úbytok) nástrojovej elektródy (katódy) je nepatrný.anodické rozpúšťanie materiálu . relatívny posuv elektród.02 m/s) Obr. kde predmet (obrobok) ponorený do elektroiytu je zapojený na anódu. katóda • nastroj (mosadz) smer posuvu (0. čo je 1000 krát viac ako sa používa pri galvanizácii (elektrolytické nanášanie povlakov).

primárne deje.1) kde q c je elektrochemický ekvivalent (g/A. Táto reakcia nie je časťou elektrolýzy: 4 Fe(OH). t je čas (s) procesu. Je potrebné poznamenať. Katóda prijíma elektróny a z anódy sa elektróny uvoľňujú. + 2 H 2 0 + 0 : -> 4 Fe(OH).4. ako základný jav elektrochemického obrábania je chemický proces rozkiadu elektrolytu pôsobením elektrického prúdu. ktorý určuje produktivitu elektrochemického obrábania je vyjadrený rovnicou [7. Elektrochemický ekvivalent závisí od druhu materiálu. Ako príklad je rozpúšťanie železa vo vode podľa znázornenia na obr. t (4.4. Na katóde prebieha dej chemickej redukcie (vylučuje sa vodík) na anóde prebieha oxidačný dej (vylučujú sa elektronegativne zložky). . ktoré prebiehajú na atomárnej úrovni. ktoré sa vylúči prúdom 1 A za jednotku Času (s). Na obr. 12. že železo v reakcii s vodou vytvára hydroxid železnatý podľa reakcie: Fe + 2 H . záporne nabitá elektróda. 0 -4 Fe(OH) 2 + H 2 Ako sekundárny dej prebieha reakcia hydroxidu železnatého s vodou a vytvára sa ťažkorozpustný hydroxid železitý vo forme kalu. ktorý' sa usadzuje na dne nádrže. ale prebiehajú súčasne. Sekundárne deje vytvárajú odpadové produkty elektrolýzy.I.3 uvádza hodnoty elektrochemického ekvivalentu pre vybrané kovové materiály. privádza prúd do elektrolytu vo forme elektrónov. Tieto deje (redukcia a oxidácia) nemôžu prebiehať izolovane. V elektrolyte prenášajú elektrický náboj ióny a z anódy je odvádzaný opäť elektrónmi.2 Elektrochemické obrábanie ECM 109 Elektrolýza.1) je I prúd (A) pretekajúci obvodom. že elektrolýza patrí k dejom. Priebeh elektrolýzy kvantitatívne popisujú Faradayove elektrolytické zákony. Sekundárne deje vznikajú ak sú produkty primárnych dejov nestále. Elektrochemický ekvivalent je premenlivý parameter a mení sa dokonca aj s mocenstvom kovu v zlúčenine.4. Dej na anóde je vyjadrený anodickým rozpúšťaním železa: Fe -4 Fe ** + 2e Na katóde dochádza k tvorbe vodíka a hydroxidových iónov: 2 H : 0 + 2e -» H : + 2 OH Výsledkom týchto elektrochemických reakcií je. 18]. 7.16 je znázornený elektrochemický dej. Základný teoretický vzťah. V rovnici (4. elektrochemické deje sa riadia Faradayovými zákonmi. ako tzv. 12]: V = qt.16.s) ako množstvo látky V (g). Prenos elektrického náboja je pohybom iónov a elektrónov. Ako už bolo spomenuté vyššie. Z tohto dôvodu budú ďalej uvedené iba vybrané závislosti používané pre výpočet produktivity ECM obrábania.4. Z chemického hľadiska na katóde prebiehajú redukčné deje a na anóde dochádza k oxidácii iónov alebo molekúl. ktorý prechádza medzi dvoma kovovými elektródami. Z toho vyplýva potom aj nerovnomerná rýchlosť rozpúšťania jednotlivých zložiek kovových konštrukčných materiálov. Tab. Teoretické základy a popis procesu v medzielektródovom priestore je v súčasnosti dobre prepracovaný a prístupný vo viacerých zdrojoch [3. Katóda.

.

lO* Uber materiálu sa pri ECM obrábam' riadi Faradayovými zákonmi a je funkciou prúdovej hustoty.103 0. . kde zje počet zložiek: V =Lt. . ktoré ovplyvňujú prúdovú hustotu a tým aj úber materiálu sú [9.4.203. Zároveň objemový uber materiálu Q v (mm 3 /min) je možné zjednodušene vyjadriť ako súčin rýchlosti posuvu nástrojovej elektródy a veľkosti obrobenej plochy S (mm 1 ) [7]: Qv = v . celková produktivita je daná súčtom elektrochemických ekvivalentov jednotlivých zložiek.£q (4. Veľkosť prúdu je hodnota.10-3 0.110 Progresívne technológie 2 rovnice (4.02 mm/s) • vodivosť resp.86 B. j (4. že lineárna intenzita úberu materiálu z anódy je úmerná prúdovej hustote.s] 0. Fc 3Co2> Co3* Cr3* Cr* Ti 4 + Elektrochemický ekvivalent [g/A.2 íl' 1 .16 4.2 7.10"3 0.30 V jednosmerné napätie) • medzera (gap) medzi nástrojom a obrobkom.103 0.179.71 19.1) platí pre elektrochemický uber Čistých kovov. ktorej hodnotu je možné v procese riadiť. ktorá je daná súčinom prúdovej hustoty j {A/mm2} a elektrochemického ekvivalentu [7]: Vi = q c . ktorou sa pri ECM obrábaní môže zvyšovať výkon.2) i=I Pre elektrochemické hĺbenie materiálov má význam rýchlosť posuvu nástrojovej elektródy (mm/min).123.093 .380.cm' 1 ) * rýchiosť prúdenia elektrolytu (3 + 30 m/s) • materiál obrobku. 10'3 0.3 Elektrochemický ekvivalent vybraných kovov v závislosti na ich mocenstve v zlúčeninách Materiál hliník wolfrám železo kobalt chróm titán Merná hmotnosť [g/cm3] 2.289.50 Mecénstvo Al3+ W6* Fe . že uber materiálu je úmerný intenzite prúdu a času.10 3 0.193.1) vyplýva.10-3 0.090. • rýchlosť posuvu elektródy (okolo 0. S (4.4) Tab. Rovnica (4.3) vyplýva. 10-3 0. 12]: • pracovné napätie (5 -ŕ.86 7. Premenné.3) m c i Z rovnice (4. Pri opracovaní zliatin pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých zložiek. odpor a zloženie elektrolytu (merná vodivosť okolo 0. 10-3 0.305.316.

1 * 0. teda aj na rýchlosti rozpúšťania materiálu v závislosti od prúdovej hustoty. čo je možné upraviť vhodnou korekciou tvaru nástroja. vznikajúce teplo ho redukuje. Voľba elektrolytu musi zohľadňovať maximálny uber materiálu z anódy (obrobku).4.2 Elektrochemické obrábanie ECM 111 Pracovné napätie je základnou veličinou ovplyvňujúcou pracovný proces a konečný výsledok obrábania.17 Parametre medzery pri ECM obrábaní jednoduchým nástrojom valcového tvaru s polomerom r. • odplavuje splodiny elektrochemickej reakcie. S s veľkosť bočnej medzery v polohe h.1. predpísanú kvalitu . a tým aj ku skratu. x celková hĺbka otvoru J I N Si Ao j obrobok 4. • odvádza vzniknuté teplo. Správna voľba elektrolytu je základným ukazovateľom optimalizácie procesu. zachovávala by sa rovnomerná medzera medzi nástrojom a obrobkom a výsledkom opracovania (hĺbenia) by bola úplná zhoda vyrobeného tvaru s tvarom nástroja. Pokiaľ by uvedené parametre zostali počas procesu konštantné. Veľkosť medzery je priamoúmerná napätiu a nepriamo úmemá posuvu elektródy a odporu elektrolytu. Kým plyny pri prúdení elektrolytu zvyšujú jeho odpor. aby clektrolytom začal prechádzať trvalý prúd. Šírka medzery medzi nástrojom a obrobkom závisí na rýchlosti posuvu nástroja smerom do materiálu. Odpor resp. Tieto podmienky sú ideálne a je ich náročné dodržiavať. nástrojf'katóda í i ! f í Obr. Obr.17 znázorňuje parametre medzery. Na bočných plochách dochádza pri ECM hĺbení mnohokrát k zvýšenému úberu materiálu (overeut). na plochách v smere posuvu nástrojovej elektródy. Veľkosť medzery a jej dodržiavanie počas procesu je jeden z najdôležitejších parametrov ECM strojov. Výsledný tvar obrobku je závislý na veľkosti medzery a spôsobe jej kontroly. alebo izolačnou vrstvou na nástroji. Čelná medzera jc medzi povrchom obroku a čelnou stranou katódy. 4. Jeho minimálna hodnota musí zabezpečiť. A0 plocha čela nástroja. pretože sa počas procesu mení vplyvom teploty a vznikajúcich plynov.5 * 1.8 mm a bočnej 0. S r veľkosť čelnej medzery.3 mm.2. Bočná medzera je medzi katódou a bokom obrobku t. Veľkosť čelnej medzery býva okolo 0.4.j. Pri konštantnom posuve nástroja so zmenšujúcou sa rýchlosťou úberu dochádza k zmenšovaniu pracovnej medzery. vodivosť elektrolytu je najmenej stabilným parametrom v tejto konfigurácii. Pri ECM hĺbení sa rozlišuje Čelná a bočná medzera medzi elektródami.30 V. Hodnoty pracovného napätia sa pohybujú v rozmedzí 5 Ť.1 Elektrolyt a j e h o funkcia Elektrolyt má tri dôležité funkcie v pracovnom priestore: • zaisťuje vedenie elektrického prúdu.

.

lebo sa rýchlejšie znehodnocujú a je nutné ich často meniť alebo regenerovať. aby sekundárne reakcie tvorili ťažkorozpustné zlúčeniny. aby elektrolyt umožňoval rozpúšťať všetky komponenty kovovej zliatiny.I 12 Progresívne technológie opracovaného povrchu a ďalšie faktory ako je cena elektrolytu. Ukazovateľom vhodnosti elektrolytu je jeho merná elektrická vodivosť y ( Í T ' .4. len pre špeciálne účely 5ŕ20 legované a nelegované ocele. Roztok chloridu sodného (NaCI) zabezpečuje vyšší uber ako roztok dusičnanu sodného (NaNOi. malý p a s i v a č n ý účinok O b r á b a n ý materiál Kvalitatívne h o d n o t e n i e Roztoky kyselín sa používajú menej. ale je drahší a ľahšie spôsobuje pasivitu na niektorých kovových povrchoch. v e ľ k é úbery. Snahou pri voľbe elektrolytu pre priemyselné použitie je. náročné na b e z p e č n o s ť m a n i p u l á c i u . žieravina žieravina. ktoré sa usadzujú na dne nádrže a ľahšie sa pri čistení elektrolytu odstraňujú. nástrojové o c e l e legované a nelegované ocele. hliníka. m é d i a zinku NaNOi dusitan s o d n ý NasS04 síran s o d n ý HCI kyselina c h l o r o v o d í k o v á kyselina sírová NaOH hydroxid sodný d o 10 pre špeciálne účely zliatiny niklu. 4. nedráždi p o k o ž k u . náklady na likvidáciu chemikálii a bezpečnosť práce. teplotou a čistotou. zliatiny niklu. Elektrolyty môžu byť kyseliny.4. je menej korózne agresívny. univerzálne použitie. NaCI je viac korózne agresívny a vytvára viac nečistôt vo forme kalu. v e ľ m i j e m n é povrchy. udržuje hodnotu pH. silný k o r ó z n y účinok. Základnou požiadavkou na elektrolyt je jeho agresivita voči chemickému zloženiu obrábaného materiálu tak. kyslosťou pH. zásady alebo soľné roztoky. zliatiny niklu kobaltu. Napríklad v roztoku kyseliny sírovej sa pri obrábaní ocele tvoria rozpustné sírany železa a ubúda kyselina sirová. ale 2ároveň sa dosahuje menšia presnosť a väčšie zaoblenie hrán. n e j e d o v a t ý . netvorí n e r o z p u s t n é hydroxldy. Najpoužívanejšie elektrolyt} ukazuje tab. c h r ó m u a kobaltu d o 10 wolfrám a molybdén s p o t r e b a elektrolytu. Hustota elektrolytu sa môže pri . n e b e z p e č n á m a n i p u l á c i a sklon k vznieteniu s k l o n k pasivácii u ocelí. Najčastejšie sa používajú vodné roztoky NaCI a NaNOj. 22]} Koncentrácia [%] Druh elektrolytu (hmotnostný pomer vo v o d n o m roztoku) NaCI chlorid s o d n ý NaClOs chlorečnan sodný NaNOs dusičnan sodný 10* 20 20-ŕ 45 ocele. n e p r í j e m n á m a n i p u l á c i a 10 zliatiny medi len pre š p e c i á l n e účely d o 12 zliatiny medi j e d o v a t ý . Pre kovy ako wolfrám a čistý titán roztok NaCI nie je vhodný Roztok NaNO. Tab. kobaltu dobrá kvalita p o v r c h u . lacný. ktorá je ovplyvnená jeho hustotou.4 Elektrolyty používané pre elektrochemické obrábanie a ich kvalitatívne hodnotenie (spracované podľa [18. c m 1 ).).

čistote a obsahu vodíka (vzniká na katóde).B aktívna oblasť B . anodická prúdová hustota sa v aktívnej oblasti zvyšuje až do istej maximálnej hodnoty.18. Prevádzková teplota elektrolytu je vyššia a pohybuje sa medzi 35 ^50 °C [ 2 2 ] . jeho koncentrácii. K tomuto javu dochádza vplyvom rozkladu vody pri elektrolýze.2 Elektrochemické obrábanie ECM 113 základnej teplote 20°C pohybovať. tým rýchlejší je uber. Je však dôležité udržiavať jej veľkosť na konštantnej hodnote.D oblasť pasivácie D . teplote a stupni nasýtenosti plynom. hodnota pH rastie pomerne rýchle a môže dosiahnuť hodnoty pH 10 11.18. obr. V priebehu elektrochemického obrábania sa mení kyslosť elektrolytu. Ďalším zvyšovaním potenciálu prúdová hustota klesá a pri prekročení pasivačného potenciálu prechádza kov do pasivačného stavu. pasivaria. aby nedochádzalo k rozdielnemu rozpúšťaniu na rôznych miestach povrchu vplyvom zmeny vodivosti. t. Merná elektrická vodivosť y je závislá na druhu elektrolytu. A .transpasivačný potenciál D . Ako uvádza Vigner [18].4.4. niklu a ich zliatin. Zvyšovanie prúdovej hustoty je však obmedzené sekundárnymi javmi. a tým ku vzniku skratu. Potenciál E [V] Obr. závislosti prúdovej hustoty na potenciáli. pretože vodivosť je základným faktorom ovplyvňujúcim veľkosť úberu. Pre presné obrábanie je nevyhnutná kontrola vodivosti. Je to tzv. ktorá zabraňuje ďalšiemu rozpúšťaniu kovu.ce-o. Stabilizácia elektrolytu pridaním kyseliny dusičnej upravuje pH na hodnotu 6 až 8. Cím vyššia je merná elektrická vodivosť elektrolytu y. Merná elektrická vodivosť elektrolytu ovplyvňuje intenzitu a stabilitu elektrochemického rozpúšťania kovu anódy. i. V pasivačnom stave je anodický dej . obr. tvarovú i rozmerovú presnosť a prípadne i vznik skratu medzi nástrojom a obrob kom. žc zvyšuje sklon k pasivácii kovov. podľa jeho druhu a materiálu obrobku. a preto je pri elektrochemickom obrábaní nežiaducim javom.E transpasívna oblasť Prechodom elektrického prúdu medzi dvoma elektródami vytvára sa medzi nimi potenciálny spád.18 Polarizačná krivka závislosti prúdovej hustoty na potenciáli f I I ] A — kritická pasivačná prúdová hustota B .4. ku ktorými pri elektrochemických dejoch dochádza pri zvyšovaní prúdovej hustoty. pri zvyšovaní pH elektrolytu z 6. Zvýšenie pH ovplyvňuje proces anodického rozpúšťania kovu tým. Javy pasivácie sú známe a ich vysvetlenie vychádza z polarizačnej krivky. najmä železa. Rastúcou prúdovou hustotou rastie rozpúšťanie kovu na anóde. do kritickej pasivačnej prúdovej hustoty.pasivačný potenciál.j. uvoľňovaním iónov vodíka na katóde sa hromadia velektrolyte hydroxilové skupiny OH. Intenzita rozpúšťania kovu a uber sú závislé na prúdovej hustote.3 na 10. Efektívna vodivosť elektrolytu závisí na jeho teplote. v rozmedzí 10 až 20%. Čím umožňuje pri elektrolýze podstatne zvýšiť účinnosť rozpúšťania kovu a predĺžiť životnosť elektrolytu.5 až 11 sa účinnosť anodického rozpúšťania kovu znižuje O 18 až 20%.4. ktorá je obšfme popísaná v príslušnej odbornej literatúre pre jednotlivé kovy.

.

tým sa zamedzí vzniku pasivačnej vrstvy na povrchu anódy (obrobku). Pretože pri rozpúšťaní prebieha viac reakcii súčasne. má niektoré charakteristické vlastnosti. Ta. Maximálna rýchlosť. Znečistenie elektrolytu ovplyvňuje uber a drsnosť opracovanej plochy tým. pri elektrochemickom leštení. Aj keď táto oblasť nie je dostatočne preskúmaná a je založená viac na skúsenostiach z oblasti elektrochemického leštenia. je potrebné voľbu elcktrolytu a jeho zloženie zvážiť. Čistenie sa zabezpečuje usadzovaním.2 Vplyv materiálu obrobku na uber Zloženie obrábaného materiálu vyžaduje starostlivú voľbu elektrolytu. celkový uber materiálu pri elektrolýze. elektrochemickom odstraňovaní ostrapov). Podľa Faradayovho zákona určuje elektrochemický ekvivalent každého kovu. že na vznik drsnosti vplýva veľkosť zrna. V procesoch s prúdením elektrolytu sa ionizované Častice kovu anódy odvádzajú. Rýchle. Vznik pasivnej vrstvy je ďalej ovplyvnený rýchlosťou prúdenia elektrolytu. zmena 2loženia materiálu vplyvom tepelného spracovania a iné. charakteristickou pre daný kov a dané prostredie (elektrolyt). . Plynulé čistenie elektrolytu počas procesu umožňuje použitie menšej nádrže na elektrolyt a jeho menej častú výmenu. ako základnú veľmi dôležitú otázku [18]. že zmenšuje elektrickú vodivosť elektrolytu. Pt. Znečistenie elektrolytu sa vyjadruje pomerom hmotnosti nečistôt k hmotnosti roztoku. ktorá sa vytvorí na obrábanom povrchu pri prekročení pasívnej prúdovej hustoty. zapojenými do pracovného okruhu stroja. ktorou možno obrábať pri ECM. Vrstvy oxidov niektorých kovov ako Fe.2. Lievestro [9] uvádza. Pasívne vrstvy na iných kovoch Al. mi kro š tni k túra materiálu má vplyv na výslednú kvalitu povrchu posudzovanú cez drsnosť povrchu. ale nezastavuje sa celkom a ustáli sa na určitej hodnote prúdu v pasívnom stave. ktoré závisia predovšetkým na elektrickej vodivosti tejto vrstvy. pretože rôzne kovy a jednotlivé komponenty zliatin majú rôznu chemickú aktivitu a ich schopnosť pasivácie závisí na zložení elektrolytu.I 14 Progresívne technológie spravidla veľmi spomalený v porovnaní s maximálnou rýchlosťou v aktívnom stave. Pb majú dobrú elektrickú vodivosť. pri nej sa ešte netvorí pasívna vrstva (napr. spolu s prúdovou hustotou a účinnosťou anodickčho rozpúšťania. nerozpustné vtrúseniny v materiále. roztok Na N 0 3 } . takže pri svojej malej hrúbke majú len malý ohmický odpor.nej účinnosti úberu (napr. Se a vrstvy iné než vrstvy oxidu sú málo vodivé alebo dokonale izolačné. tým sa urýchli doba čistenia. Najlepšie sa Čistí pomocou špeciálnych látok spôsobujúcich koaguláciu (zhlukovanie) usadeniny. pri takmer 100% . filtráciou alebo odstredivým čistením. Ti. Rýchlosť prúdenia elektrolytu sa volí až do 30 m/s a tomu zodpovedajúca hustota prúdu 100 až 230 A/cm" prípadne až 1 000 A/cm 3 . ktoré môžu mať pri elektrochemickom rozpúšťaní účinok pasivačný. ale menej dokonalé je čistenie špeciálnymi odstredivkami.2 až 0. je teda obmedzená kritickou pasivačnou prúdovou hustotou. selektívnej schopností elektrolytu a stupni jeho chemickej aktivity voči materiálu obrobku. Pasívna vrstva. Pri staticky prebiehajúcom procese je možné použiť maximálnu prúdovú hustotu 0. alebo nepasivačný. a teda schopnosťou odstrániť rozpustený kov.1. kedy je prúdová účinnosť nižšia než 100 % (napr. Ni. Elektrolyt je potrebné počas procesu čistiť. roztok NaCl).5 A/cm 2 . 4. Vplyv na pasiváciu majú elektrolyty. Podobne ako pri chemickom opracovaní.

Vylúčený uhlík je silne adhézny.025 + 1.9 % C. vlákno po ťahaní. Rýchlosť posuvu nástroja do materiálu býva v rozsahu 0.43 % C väčšie množstvo usadeného uhlíka než oceľ triedy 14 100 s obsahom 0.2 Elektrochemické obrábame ECM 115 Mechanické vlastnosti materiálov ako tvrdosť. Prevádzková teplota elektrolytu sa pohybuje od 24 -. Medzera (gap) medzi nástrojom a obrobkom môže byť pre uvedené parametre v rozsahu 0. Pri ECM opracovaní akejkoľvek zliatiny je potrebné brať do úvahy.25 + 20 mm/min. ich kombináciou v závislosti od druhu zariadenia. Praktické skúsenosti poukazujú na skutočnosť. Pri opracovaní materiálov s obsahom uhlíka vzniká problém s jeho usadzovaním na anóde. Pri oceliach triedy 19 a pri cementačnej oceli je vrstva usadeného uhlíka značná. Podľa [9] minimálna rýchlosť prúdenia elektrolytu pri prúde 100 A pri obrábaní ocele v roztoku NaCl je 0. Vylúčené nerozpustné produkty f elektrolýzy sú odstraňované usadzovaním. Stroje môžu byť dokonca vybavené monitorizačným systémom na kontrolu rovnomernej medzery a stability elektrických parametrov procesu [17].4. prúdová hustota) môže dôjsť k nerovnomernému leptaniu povrchu obrobku. a tým spôsobuje nerovnomerný uber a zhoršenie drsnosti povrchu. Zariadenie zabezpečuje prúdenie elektrolytu v medzere rýchlosťou 30 + 60 mm/s a tlakom od 70 do 2 800 kPa. . že sa nedá takmer vôbec elektrochemický opracovať. Zvýšenú pozornosť pri ECM zariadeniach vyžaduje tuhosť a stabilita stroja.4. ale forma. že napriek vyššie uvedenému. Elektrický prúd sa mení od 50 do 20 000 A s prúdovou hustotou 0. Kovy ako nikel a titán majú silný sklon k pasivácii.2. Súčasné ECM hĺbiace stroje majú NC alebo CNC riadenie procesu a pohyb nástroja je zabezpečený v dvoch alebo až v piatich smeroch. za rovnakých pracovných podmienok má oceľ triedy 1 1 600 s obsahom 0. stopy po kovaní) [4].65 °C. Pri elektrochemickom obrábaní sa prejavujú všetky vady materiálu a tiež predchádzajúca história spracovania (napr. tvorí povlak na anóde. Naopak. Na usadzovanie uhlíka nemá vplyv jeho množstvo. Prevádzkové parametre zariadenia majú rôzny rozsah. filtráciou alebo odstreďovaním resp.3 mm. Titánové zliatiny sa v roztoku síranu sodného pasivujú a na ich povrchu sa tvorí film oxidov. pretože sa v ňom rozpúšťajú len veľmi pomaly. Pre ťažko o b rob i teľné kovy ako molybdén a wolfrám sa nedoporučuje použitie roztoku chloridu sodného. 4.2 ~ 3 A/mm' pri maximálnom jednosmernom napätí okolo 30 V. Rovnako usadzovanie uhlíka pri obrábaní sivej liatiny je tak veľké. Tieto zliatiny majú rovnaký uber v roztoku chloridu sodného i v roztoku dusitanu sodného. ale povaha anodického rozpúšťania titánových zliatin v týchto roztokoch je rôzna. húževnatosť nemajú výrazný vplyv na opracovanie ECM metódami. Ako uvádza Vigner a Prikryl [18].19.2 Zariadenie a nástroje pre ECM obrábanie Schéma zariadenia pre elektrochemické opracovanie je znázornená na obr. Sily vznikajú v dôsledku hydraulického tlaku elektrolytu prúdiaceho v medzere. tvrdosť povrchovej vrstvy zakaleného materiálu spomaľuje rýchlosť úberu [9].95 l/min. Následkom toho obrábanie zliatin niklu V roztokoch s pH > 9 je prakticky nemožné. Tuhosť stroja je potrebná na zabezpečenie prenosu vysokých tlakov a síl pre dodržanie rovnomernej medzery medzí nástrojom a obrobkom a pre zabezpečenie plynulého prúdenia elektrolytu. v akej sa v materiále nachádza. že každá zložka má svoj špecifický uber a pri nevhodnej voľbe elektrolytu a nevhodných prevádzkových podmienkach (posuv. technológia ECM sa používa prednostne pre tvrdé a tvrdené materiály (kalené ocele).

.

20 Rôzne spôsoby prívodu elektrolytu do medzery pri elektrochemickom obrábaní [22] Dobrá tepelná a elektrická vodivosť. Presnosť rozmerov katódy a jej povrch (drsnosť) priamo ovplyvňujú presnosť vyrobenej plochy a jej kvalitu. katóda prívod ""elektrolytu katoda prívod privod etektrolyfiJ elektrolytu . alebo hliník. chemická odolnosť v elektrolytoch a vyhovujúca mechanická obrobiteľnosť sú základné požiadavky na vlastností nástrojových materiálov pre ECM obrábanie. 30 "C [12]. obrobok katóda le snení e obrobok prívod -**"ľJVU elektrolytu obrobok a] priame prúdenie b] spätné prúdenie c) priečne prúdenie Obr.116 Prosresívne technológie Obr. .4.19 Schéma zariadenia pre elektrochemické obrábanie [12] Súčasťou zariadenia musia byť samozrejme filtračné zariadenia na čistenie elektrolytu a komponenty na ohrev elektrolytu na konštantnú prevádzkovú teplotu napr. titán. Kritickým bodom ECM obrábania je katóda (nástroj). bronz. Používajú sa tiež nehrdzavejúce ocele. Týmto požiadavkám zodpovedajú materiály ako mosadz. Vyžaduje sa leštený povrch katódy. Nerovnosti povrchu nástroja sa kopírujú na opracovaný povrch.4. meď. väčšinou v kyselinových elektrolytoch. Monel. Titán sa používa pre zvláštne účely. Nástroje sa vyrábajú klasickými procesmi obrábania.

elektrolyt je privádzaný cez predvŕtaný otvor obrobku. g) špeciálny dvojitý nástroj na vŕtanie na jadro. fj nástroj pre hĺbenie odstupňovaného otvoru. d) nástroj na tvorenie kužeľových tvarov do predvŕtaných otvorov. Úlohou nástroja je elektrolytu v stabilnej a prúdenia elektrolytu v spôsoby: priamy prívod. mnohokrát však je potrebné prispôsobiť jeho tvar podmienkam obrábania. Obr.21 Typy nástrojov pre elektrochemické obrábanie [9] a) celistvý nástroj pre priečne prúdenie elektrolytu na hĺbenie hlbokých úzkych otvorov. b) nástroj pre hĺbenie s priamym prúdením elektrolytu. Je niekoľko spôsobov prívodu medzere medzi nástrojom a obrobkom. .20 znázorňuje tri základné tzv spätné prúdenie a napokon priečne prúdenie elektrolytu.4. predmetu. Nástroj v procese nieje v priamom kontakte s obrobkom. Obr. 4.2 Elektrochemické obrábanie ECM 117 Tvar nástroja pri ECM by mal byť zrkadlový obraz opracovaného povrchu resp. c) dvojica nástrojov pre opracovanie vonkajších tvarov. vytvoriť vhodné podmienky pre rovnomerný a dostatočný prietok medzere pri danom úbere materiálu.4. e) nástroj na rozširovanie vnútorných profilov.

.

Na druhej strane EC obrábanie znižuje medzu únavy materiálu. 4. Zliatiny na báze niklu. Priečne prúdenie sa voíí pre celistvé nástroje bez otvorov. Kým v nedávnej minulosti patrila výroba tvarových nástrojov pre ECM hĺbenie k prácam vysoko náročným na ručné dokončovanie a vyžadujúcim dlhoročné skúsenosti. elektrochemický opracované povrchy vykazujú lepšie funkčné vlastnosti a to vyššiu odolnosť voči opotrebeniu. teplota. pretože v procese ECM vznikajú rádovo veľmi malé sily. ktoré zvyšujú medzu únavy. podrezanie (overeut). obvykle býva okolo 0. kinematická viskozita. treniu a koróznemu napadnutiu.1.. • na prevádzkových parametroch procesu (prúdová hustota až do 1 000 A/cm2. prietok .25 um [22]. V súčasnosti sú zásady pre navrhovanie nástrojov pre ECM obrábanie dobre prepracované. kobaltu a nehrdzavejúce ocele dosahujú po ECM opracovaní hladší povrch s drsnosťou Ra okolo 0. brúsením alebo tryskanim za účelom vyvolania tlakových zvyškových napätí.21 sú znázornené niektoré typy nástrojov pre elektrochemické tvarovanie a hĺbenie. V porovnaní s mechanicky opracovanými povrchmi. Systém spätného prúdenia zabezpečuje hladší povrch a rovnomernejší uber materiálu v porovnaní s priamym prúdením elektrolytu. mikroštruktúra . Klasické ECM procesy nepatria medzi vysokopresné procesy. Na rovnomernosť opracovania povrchu pôsobí zloženie a štruktúra materiálu.11S Progresívne technológie Každý zo spôsobov má svoje prednosti a nevýhody. Tesnenie okolo obrábanej plochy má za úlohu obmedziť tlak elektrolytu na plochy priliehajúce k obrábanej ploche.2. V súčasnej dobe využitie CAD/CAM systémov a ich napojenie na CNC stroje umožňuje vyrábať nástroje s vysokou tvarovou a rozmerovou presnosťou a s nižšimi nákladmi za kratši čas.13 -r 0.4.. Rozloženie elektrických prúdových čiar vytvára zaoblené hrany na obrobkoch a pri hĺbení vzniká zle kontrolovateľné odleptanie materiálu na bočných stenách tzv. Typické dosahované presnosti rozmerov sú okolo ± 0. Vyššie presnosti (okolo 0.2. 4. Štruktúra. Povrchy nie sú tepelne ovplyvnené a neobsahujú zvyškové napätia.).pozri kap.2.pozri kap.38 um v porovaní s bežnými oceľami a zliatinami na báze železa. Z uvedeného dôvodu pre dielce pracujúce v podmienkach vyššieho zaťaženia je potrebné kombinovať EC opracovanie s mechanickým opracovaním napr. kde Ra je v rozmedzí 0. podobne ako pri chemickom frézovaní. Na obr.1 mm). Jamkovitý a nerovnomerne rozpustený (odleptaný) povrch vzniká ako dôsledok nehomogénnej štruktúry povrchových vrstiev a tiež ako dôsledok predošlého mechanického a tepelného spracovania (napr. pretože pod povrchom nevznikajú zvyškové napätia. 4.127 mm. kované povrchy s okujami.13 mm) sa dosahujú pomocou špeciálnych podmienok. opracované dielce sú bez ostrapov.1). rýchlosť posuvu nástrojovej elektródy.3 Vlastnosti opracovaného povrchu Elektrochemický opracované povrchy v porovnaní s povrchmi opracovanými mechanicky nevykazujú stopy deformácie od mechanického namáhania. . Dosahovaná drsnosť povrchu Ra je závislá na type materiálu obrobku. Vlastnosti elektrochemický opracovaného povrchu sú závislé na: • vlastnostiach opracovaného materiálu (zloženie. rovnomerná hodnota medzery (gap) medzi nástrojom a obrobkom.2) • na type elektrolytu (zloženie elektrolytu.1. Mechanické vlastnosti materiálu neovplyvňujú proces elektrochemického opracovania.63 Ť 1.

posuv nástroja a medzera (gap) . Šírka medzery sa mení v závislosti na rýchlosti posuvu. zväčšenie medzery nad stanovenú hodnotu zase prerušenie procesu elektrolýzy.jeho vlastnosti. Zmena koncentrácie elektrolytu.5) kde A je atómová hmotnosť. ES a CD popísané v kapitole 4. Medzi procesy mikro-ECM patria postupy hĺbenia otvorov a tvarov s priemerom menším ako 1 mm. ako už bolo spomenuté v kapitole 4. kde sa dosahujú vysoké presnosti opracovania pomocou tienenia a izolácie častí nástroja. Z je mocenstvo iónov. elektrolyt . teplota a koncentrácia.cm" 1 ).2. šírka medzery nadobudne ustálenú hodnotu vyjadrenú vzťahom [12]: A. Pre konštantnú rýchlosť posuvu.K„U h.4. Najčastejšie používané druhy elektrolytu vodný roztok NaCl a NaNOj pôsobia nerovnomerne na intenzitu rozpúšťania materiálu a následne na tvarovú presnosť hĺbeného profilu.22 znázorňuje vplyv druhu elektrolytu na presnosť rozmerov. Túto zmenu je možné vyjadriť závislosťou: d n A d —v. ovplyvňuje rovnomernosť úberu a teda aj presnosť vytváraného tvaru. p je memá hmotnosť materiálu anódy. ktorá sa používa pre ECM procesy hĺbenia a tvarovania. ktoré nemajú byť aktívne v procese tvarovania.1.p. kde sa používajú postupy STEM. F je Faradayova konštanta. Pre rovnomerný uber materiálu je potrebné udržiavať konštantnú teplotu elektrolytu a tiež jeho koncentráciu.4. Presnosť elektrochemický opracovaného povrchu ovplyvňujú prevádzkové parametre procesu: » napätie . = (4. . nižšie zas môže byť príčinou prerušenia procesu elektrolýzy.F. aby sa dodržala optimálna medzera medzi nástrojom a obrobkom. vyššie napätie môže spôsobiť výboj medzi elektródami.v.3.2 Elektrochemické obrábanie ECM 119 Najnovšie poznatky hovoria o mikro-ECM procesoch.1. —= 1 dt Z.4. j je prúdová hustota (A/mm").je veľmi dôležité udržiavať konštantný posuv nástroja do rezu. Zmenšenie medzery môže mať za následok skrat obvodu.2. ale bežne sa doporučuje medzi 6 12 V.6) j {ZF.udáva sa v širokom rozsahu 5 -ŕ30 V. kde u je napätie (V) a je merná vodivosť elektrolytu (íľ'.p • IA &\ (4. v závislosti na parametroch zariadenia. Obr.

120

Progresívne

technológie

medzera a]

b)

čelná [hlavná) medzera

Obr.4.22 Vplyv použitého clcktrolytu na rozmerovú presnosť tvaru [12] a) dusičnan sodný b) chlorid sodný Ťažiska konštrukčného a technologického riešenia presnosti tvarov pri elektrochemickom opracovaní dielcov sú sústredené do oblastí [12]: • • • predikcie výsledného tvaru tvaru dielca s určenými odchýlkami rozmeru, prikladom toho je vŕtanie (hĺbenie) otvorov, obr.4.23, riadenia tvarovania anódy (dielca) postupným vyhladzovaním nerovností povrchu katódou rovinného tvaru, obr.4.24, riadenia rovnomernej pracovnej medzery (gap) medzi elektródami pri tvarovaní zložitých dielcov, obr.4.25.

Obr.4.23 Východiskový a) konečný tvar b) profdu anódy pre daný tvar katódy - nástroja (zdroj McGeouglt [12])

Obr.4.24 Zmena tvaru profilu anódy v závislosti od doby opracovania (Zdroj McGeough ¡12])

4.2 Elektrochemické obrábanie ECM

121

posuv katódy

prietok, elektrolylu

počiatočný tvar anódy posuv katódy

Obr.4.25 Hĺbenie profilu tvarovou katódou (nástrojom). Konštrukcia nástroja musi zabezpečiť plynulé prúdenie elektrolytu vo všetkých fázach procesu (počiatočnej aj konečnej) pre zabezpečenie rovnomerného Lvarovania dielca (anódy) (zdroj McGeottgh {12})

konštatná rovnovniemá medzera

konečný tvar anódy

4.2.4 Oblasti použitia elektrochemického obrábania Ako už bolo v úvode uvedené, priemyselné použitie elektrochemického obrábania je široké a z technologického hľadiska sa používa pre: • • • • • elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické hĺbenie tvarov a otvorov, delenie materiálov, odstraňovanie ostrapov, leštenie, označovanie (značkovanie).

Elektrochemické opracovanie je vhodné pre opakovanú výrobu tvarovo zložitých dielcov s vysokou kvalitou dokončeného povrchu pre elektricky vodivé, tvrdé a ťažkoobrobiteľné materiály. Príklady typických tvarovo zložitých dielcov sú na obr.4.26. Ekonomicky výhodné je použitie ECM procesu pre viacnásobné vŕtanie rotačných a nerotačných otvorov. Medzi prednosti technológie ECM patri, že nástrojové elektródy nepodliehajú opotrebeniu, majú dlhú životnosť, koncentrácia prúdovej hustoty na hrotoch nástroja zaobľuje hrany a vhodne odstraňuje ostrapy. ECM opracovanie sa doporučuje pre: • materiály obrobkov s vysokou tvrdosťou, • tvarovanie zložitých profilov, • opracovanie, kde je nežiadúce mechanické a tepelné poškodenie povrchových vrstiev, • dielce, kde jc nežiadúci vznik spevnenia a zvyškových napätí pod opracovaným povrchom, • opracovanie bez ostrapov, • opracovanie s vysokou kvalitou povrchu.

122

Progresívne

technológie

Obr.4.26 Príklady typických dielcov tvarovaných ECM procesmi [22]

4.2.4.1 Elektrochemické hĺbenie Elektrochemické hĺbenie je charakterizované tým. že: • ktorýkoľvek vodivý materiál je možné odoberať elektrolytickou reakciou, • tvar obrobku je určený tvarom nástroja (katódy) a ich vzájomným relatívnym pohybom v priebehu procesu úberu materiálu. Keď prechádza prúd elektrolytickým článkom (tvarovou katódou a rovnou plochou obrobku), obr. 4.27, je veľkosť prúdovej hustoty daná po\Tchom obrobku, t.j. väčšia bude v bodoch tesnejšieho priblíženia nástroja a obrobku. Pri posunutí nástroja smerom k obrobku sa bude najviac rozpúšťať anóda v miestach najväčšej prúdovej hustoty, za určitú dobu sa vyrovná tvar povrchu obrobku tvaru nástroja a prúdová hustota bude konštantná v celej medzere. nástroj

n n ITIllľlT
obrobak

nástroj

77777777777777777777. 77777777777777777777 77. 7777777777777777777,
Obr.4.27 Schéma procesu elektrochemického hĺbenia Intenzita úberu materiálu pri hĺbení je približne 1,5 až 2 cm 3 /min na každých 100 A prúdu. Elektrochemické procesy tvarovania a hĺbenia sa v porovnaní s klasickými procesmi považujú za nákladné jednak z hľadiska zriaďovania prevádzky (vysoké náklady na zariadenie), jednak z hľadiska prevádzkovania. Sú charakteristické vysokou spotrebou energie. Ako udáva Vigner a Prikryl [ 18], spotreba energie je približne 1 kWh na uber 4 až 6 cm 3 kovu, kým pri konvenčnom (klasickom) obrábaní je to približne 0,1 + 0,3 kWh. Samozrejme pre prípady, ak materiál obrobku

-| t

p c n T i m t m-rí^-i obrobok *

4.2 Elektrochemické obrábanie ECM

123

nie je možné opracovať inak ako elektrochemický, je toto porovnanie energetickej náročnosti nevýznamné. Naopak spotreba energie bude pri ECM nižšia, pretože komplikované tvary možno obrábať naraz, zatiaľ čo pri opracovani konvenčným spôsobom musi nasledovať niekoľko operácií za sebou, čím sa predlžuje výrobný čas. Elektrochemické hĺbenie sa používa v niekoľkých rozličných spôsoboch obrábania, ako je vŕtanie, tvarové (dutinové) hĺbenie vonkajších a vnútorných drážok, frézovanie, pílenie a delenie materiálov. Príklady elektrochemického hĺbenia a delenia materiálov sú znázornené na obr.4.28, 4.29,4.30,4.31 a 4.32.

Obr.4.28 Príklady tvarovania vonkajších a vnútorných drážok do rotačných dielcov a príklad hĺbenia drážky na rovinnej ploche [7, 22]

obrobok
d) e]

Obr.4.29 Príklady hĺbenia a vŕtania (spracované podľa [7, 12]) a) hĺbenie dutín tvárniacich nástrojov, b) vŕtanie na jadro tzv. trepanačné vŕtanie, c) vŕtanie d) detail presného vŕtania s izoláciou nástroja e) vŕtanie nerotačného otvoru

124 Progresívne technológie Obr. kde po predošlom mechanickom tvarovaní preťahovaním upinacej éasti je samotný tvar lopatky tvorený ECM postupom a dokončovaný EDM postupom (tento postup je používaný vo firme Rolls-Royce).4. • Postup tvarovania lopatky turbíny leteckého motora L titánovej zliatiny. [7] východiskový pcwiovar E M —EDM C • smer tvarovania - .32 A Detail tvarovania profilu lopatky kompresora | 7 ] .

.6 cnWrnin dosahovaná drsnosť povrchu Ra 0. Vreteno a kotúč sú elektricky odizolované od ostatných časti stroja.2 * 0. honovanie. 18].0 : „ prípadne SiC brusivo).025 mm. Väčšina materiálu pri ECG brúsení je odstraňovaná elektrolyticky a len malá Časť (5 až 10%) abrazívnymi účinkami brusných zŕn.4.33 Elektrochemické brúsenie viazaným brusivom Pri elektrolytickom brúseni s voľným brusivom sa medzi kovový kotúč (katódu) a obrobok (anóda) privádza zmes elektrolytu a brusiva s dostatočnou koncentráciou brusiva.33. Vyčnievajúce brusné zrná v kotúči sú ako izolanty a tvoria medzeru (gap) medzi nástrojom a obrobkom.3 um a presnosť tvaru a rozmeru okolo ±0. Elektrolytické alebo elektrochemické brúsenie (medzinárodná skratka ECG Electrolytical Grinding) využíva na uber materiálu účinok elektrolytu a len veľmi malá časť materiálu je uberaná brúsnymi zrnami. smer posuvu obrobku Obr. Proces elektrolytického brúsenia (ECG) bol vyvinutý okolo roku 1950 v bývalom Sovietskom zväze.2.2 Elektrochemické dokončovanie povrchov K operáciám elektrochemického dokončovania povrchov možno zaradiť metódy.2 Elektrochemické obrábanie ECM J 25 4.4. morenie a odstraňovanie ostrapov. Uber kovu je podľa pracovných podmienok asi 1. Typické rozsahy prevádzkových parametrov sú prúdová hustota 100 až 240 A . pretože uľahčuje výrobu tvarového kotúča mechanickými procesmi obrábania (rezaním a brúsením). Elektrolyt je privádzaný do priestoru medzi kotúč a obrobok. Konštantná medzera býva asi 0. Na vreteno stroja je upnutý kovový brúsny kotúč s nevodivým brusivom (diamantové alebo A1. Niekedy sa elektrolyt privádza do tohto priestoru otvormi alebo štrbinami v kotúči. Základný princíp elektrolytického brúsenia s viazaným brusivom je znázornený na obr.4. ktoré je viazané vodivým obyčaje kovovým pojivom. ktoré využívajú prúdiaci clektrolyt a to je brúsenie voľným a viazaným brusivom. ktorú udržiavajú konštantnú počas procesu a nedovoľujú priame spojenie kovového pojiva kotúča a povrchu materiálu. Voľné brusivo v clektrolyte vytvára vhodnú izolačnú medzeru medzi plochou kotúča a obrobkom.125 mm [12. c m " a napätie 4 až 8 V.4. Elektrochemické brúsenie voľnými brusivom je veľmi výhodný spôsob tvarového brúsenia. ale aj postupy bez odstraňovania produktov elektrolýzy a to elektrochemické leštenie. popri vývoji a prevádzkovaní procesu elektroiskrového obrábania [15].

.

ktoré majú vysokú vodivosť. Vysokopruduktívny spôsob dokončovania elektricky vodivých materiálov. Honovacie kamene konvenčného honovania sa odizolujú a prúd prechádza cez elektródy namontované medzi kamene a umiestnené tak. • pri obrábaní súčiastok z ťažko obrobiteľných materiálov. Kremičitan sodný (vodné sklo) sa používa pri požiadavke na zachovanie ostrých hrán. • pre výrobu lekárskych prístrojov a hypodermických ihiel pre humánnu medicínu. . 15. intenzity prietoku elektrolytu). privádzaný elektrolyt a prúdová hustota. Účinok elektrolýzy možno využiť k dvojnásobnému až trojnásobnému zvýšeniu úberu. vlastnostiach kotúča a rýchlosti úberu. • požiadavky na filtráciu elektrolytu a jeho zneškodňovanie podľa platných hygienických a bezpečnostných predpisov. • pri priemyselnej výrobe kuchynských nožov z korozivzdomej ocele. Proces predstavuje kombináciu mechanického honovania s elektrochemickým úberom materiálu. kým dusičnan sodný má opačný účinok. (8 -s-10 násobne oproti klasickému brúseniu). pri ktorom sa dosahuje vysoká kvalita povrchu. (opotrebenie kotúča pri ECG závisí od parametrov procesu a to: rýchlosti posuvu. Roztoky sa obyčajne používajú v hmotnostnom pomere l : 10. ale nevýhodou je čiastočné zaobľovanie ostrých hrán v miestach. ktoré nespôsobujú koróziu. • vzniká povrch bez ostrapov. • nižšie opotrebenie kotúča. zlepSí sa drsnosť povrchu bežne o 0.0 . 23]: • nedochádza k spevneniu povrchu.125 4 1. Často sa používa zmes dusičnanu sodného adusitanu sodného. • dlhšia životnosť nástroja. Samozrejme proces ECG má aj svoje nevýhody. • drsnosť Ra okolo 0. koncentrácie a zrnitosti brusŕva. čo vyžaduje umiestnenie zariadenia mimo ostatných strojov. • nedochádza k porušeniu (poškodeniu) tenkých. že medzi elektródami a obrobkom vznikne medzera 0. 22].126 Progresívne techwlósie Oproti konvenčnému spôsobu brúsenia sa pri ECG podstatne zvýši uber kovu (pri brúsení wolfrámových nástrojov až 10 krát) znížia sa náklady na brúsenie. vytvára zaoblené hrany. kde sa kotúč najskôr stretáva s obrobkom.tm v závislosti na materiále obrobku. Proces ECG sa používa: • v leteckom priemysle pri výrobe lopatiek turbín motorov. " pre ostrenie nástrojov zo spekaného karbidu. " obmedzenie len na vodivé materiály. medzi ktoré patrí: • vyššie kapitálové náklady v porovnaní s klasickým brúsením. dusičnanu sodného alebo dusitanu sodného.075 až 0. 22. Elektrolytické brúsenie najviac ovplyvňujú parametre ako sú brúsny kotúč.0025 mm. • korózna povaha elektrolytu. Ďalej sa znížia tepelné účinky. • eliminuje sa iskrenie. Elektrolyty pri elektrolytickom brúsení sa volia podľa materiálu obrobku a ďalej také. krehkých alebo na teplo citlivých materiálov. pre špeciálne podmienky brúsenia až ± 0. • tolerancie rozmeru ± 0. kde použitím nízkych napätí sa dosahujú ostré hrany bez ostrapov.1 pm i viac.025 mm.125 mm. Výhody ECG procesu v porovnaní s klasickým brúsením možno zhrnúť nasledovne [12. Používajú sa najmä roztoky uhličitanu draselného. Elektrolytické honovanie [18.

uber za Časovú jednotku je takmer nezávislý od doby opracovania. Morenie kovových časti ponorením do kyselinových alebo zásadových roztokov odstraňuje oxidy a zlepšuje elektrolytické reakcie. Rovnomernosť úberu zaisťuje vzájomný priamočiary a rotačný pohyb nástroja relatívne k obrobku. . zníženie deformácie tenkostenných dielcov. Vhodnou voľbou elektrolytu a prúdovej hustoty je možné vytvárať lesklé povrchy. kedy má katóda tvar súčiastky. ak je potrebný povrch s typickými krížovými ryhami (bežný pre klasické honovanie). • • • • • • • V prípade. Najúčinnejšie odhrotovanie sa dosiahne s elektrolytom prúdiacim v prípravku. znižuje sa hlučnosť. závisí od rýchlosti rozpúšťania materiálu. pred ukončením procesu sa vypne prúd a povrch sa dokončí bežným postupom. Elektrolytické leštenie [18]. Elektrochemické leštenie sa používa tiež pre prípravu metal o grafických vzoriek. vedľajší produkt elektrolýzy. že medzera medzi anódou a katódou musí byť veľká v pomere k veľkosti nepravidelností povrchu. pri ktorom nevznikajú ostrapy a v dôsledku veľkej prúdovej hustoty na ostrých hranách obrobkov je odstraňovanie ostrapov veľmi účinné. Elektrolytické odstraňovanie ostrapov [7. musí byť riadená miestna prúdová hustota na povrchu anódy koncentráciou gradientov roztoku blízko anódy. Konvenčný i elektrolytický uber materiálu prebieha súčasne na jednotlivých častiach obrobku. pretože odstraňuje veľký podiel manuálnej práce a umožňuje v krátkych časových intervaloch odstraňovať ostrapy aj z ťažko dostupných miest. V tomto prípade môže byť zvýšená prúdová hustota na ostrapoch 2 až 3 krát. pretože nemá za následok žiadnu zmenu tvaru. Aby sa získal lesklý povrch. to znamená. anodické rozpúšťanie neopotrebovala nástroj. Elektrolyt je privádzaný pod tlakom cez rad otvorov medzi kameňmi. Elektrochemické odhrotovanie je veľmi účinná a progresívna metóda. ECM proces je vôbec proces. a tým skrátená doba procesu. Elektrolytické morenie [18]. ktoré majú byť odstránené. teplota elektród (nástroja a obrobku) je hlboko pod 100 °C. Obrobok je zapojený na anódu elektrolytického článku. nerozpustný hydroxid kovu. opracovanie prebieha pri nízkych napätiach zdroja okolo 30 V. Použiva sa najmä na čistenie kovových časti a na elektrolytickú oxidáciu alebo dezoxidáciu korozivzdorných ocelí. čo má za následok menšie tlaky medzí kameňmi. sa ľahko odstraňuje. zníženie mechanickej sily pôsobiacej na povrch obrobku. Elektrolytické morenie nie je proces obrábania. pričom osobitosti procesu elektrolytického honovania sú: • až 90 % materiálu sa uberá elektrochemickým rozpúšťaním. Výhody elektrolytického honovania sa uplatnia pri opracovaní tvrdých materiálov. a prúdová hustota musí byť prispôsobená k množstvu difundujúcich iónov anódy (jej rozpúšťaniu). tým sa obmedzí tepelné ovplyvnenie povrchových vrstiev. 18]. Pri odstraňovaní ostrapov sa súčiastka zavesí do nádoby s elektrolytom blízko plochej katódy.4. obrobky sú bez ostrapov.2 Elektrochemické obrábanie ECM 127 Elektródy nepodliehajú opotrebeniu a môžu byť využité ako pneumatické snímače pre plynulú kontrolu procesu.

.

3 Špeciálne postupy ECM opracovania Progresívne technológie Medzi Špeciálne postupy ECM opracovania patria postupy vŕtania malých otvorov a kombinované postupy elektrochemického a elektroiskrového úberu materiálu ako sú: • • • elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou (STEM Shaped Tube Electmlytk Machining) elektrolytické vŕtanie prúdom clektrolytu (ES Eiectrostream Drílling.4. možno vŕtať materiály vyrobené práškovou metalurgiou. Je možné vŕtať viac otvorov súčasne s rôznym priemerom alebo odlišným tvarom. Nástroj katóda je dutá obvykle kovová trubica s priemerom 0.2. že: • • • • • tvrdosť materiálu nieje limitujúcim faktorom procesu vŕtania. Hasteloy. superzliatiny ako Inconel. Kombinované postupy boli vyvinuté pre tvarovanie a opracovanie nevodivých alebo Čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov.75 t 3 mm/min je elektróda posúvaná do obrobku a rýchlosť posuvu ovplyvňuje rýchlosť rozpúšťania materiálu. Pre nástroje sa používajú materiály.05 * 0.1 mm. Medzi prednosti procesu STEM patrí. . Umožňuje vytvárať hlboké otvory s pomerom hĺbky k priemeru až 300:1 [2]. vysokolegované ocele.4. Stellit. Obr.34 znázorňuje schému zariadenia s detailom zóny úberu materiálu. Táto operácia je špeciálnym postupom ECM vŕtania malých hlbokých otvorov pomocou clektrolytov na báze kyselín. Priemer vŕtaných otvorov je v rozsahu 0. STEM sa používa na vŕtanie rotačných a tvarových otvorov do vodivých. ktoré odolávajú kyselinám do určitých teplôt ako sú plasty a keramika pre vonkajšiu izoláciu a titánové zliatiny ako vodivá časť nástroja .trubky. Postupy vŕtania sa používajú najmä pre malé otvory s priemerom pod 1 mm a pomerne veľkou hĺbkou. Elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou S T E M (Shaped -lube electrolyie machining). možno vŕtať slepé otvory. Ako elcktrolyt sa používa 10% roztok kyseliny sírovej pre niklové zliatiny a ostatné korozívzdomé materiály. Prietok clektrolytu je okolo 1 l/min. vŕtanie mazacích otvorov v ložiskách.5 4. otvory pre palivové dýzy a iné.128 4. Efektívne je najmä vŕlanie viacerých otvorov súčasne.6 mm s toleranciami ± 0. Tieto procesy sú vhodné pre vŕtanie vodivých a korózne odolných materiálov. rýchlorezné ocele. Konštantným posuvom v rozsahu 0. opatrená z vonkajšej strany izolačnou keramickou vrstvou. pracovné napätie asi 10 V [14]. CD Cupiliary Driliing) kombinované metódy elektrochemického a elektroerozívneho úberu materiálu (ECAM Electrvchemical Arc Machining). nevytvára sa tepelne ovplyvnená povrchová vrstva. možno vŕtať súčasne viac Otvorov.85 mm [2]. Elcktrolyt je vtláčaný pod tlakom 270 + 500 kPa cez dutinu nástroja a spätne vytláčaný úzkou medzerou medzi stenou otvoru a izoláciou nástroja. (ECDM Eiecirocbemical Discharge Machining) alebo (ECSM Elearomedianical Spark Machining). ťažkoobrobiteľných materiálov ako sú korozivzdomé ocele. STEM predstavuje alternatívu k EDM vŕtaniu dlhých a úzkych otvorov a tiež slepých otvorov. Využíva sa pre vŕtanie chladiacich otvorov do lopatiek turbín.

36 ukazuje detail zóny úberu materiálu pre proces CD.4.CM • • • proces je vhodný aj pre vŕtanie tvarových otvorov. nemôže sa opracovať bežne dostupný Čistý titán a žiaruvzdorné ocele.4. pre vŕtanie zakrivených otvorov. ale CD proces má nástroj v strede sklenenej trubice kovový (obyčajne platinový) drôt. prúd eiektrolytu 129 kovová trubica oNevač upi nan le O br. CD (Capilaiy Drilling) Elektrolytické vŕtanie prúdom eiektrolytu predstavuje ďalší špeciálny proces vŕtania malých otvorov v kyselinovom elektrolyte pri vysokom napätí. pre ES sú prevádzkové napätia ešte vyššie až 400 600 V.2 Elektrochemické obrábanie F. pretože sa používajú kyselinové elektrolyty. • vyžaduje sa zložitý systém stroja a nástroja. • je potrebné zabezpečiť zvýšené bezpečnostné a hygienické požiadavky. ktorý' patentovala a prevádzkuje firma General Electric a CD (Capilary Drilling). použitým tvarom nástroja. Napätia sú pre obidva procesy až 10 násobne vyššie ako pri klasickom ECM a STEM.4. • je potrebné zvýšiť požiadavky na ochranu životného prostredia spojené s toxickými odpadmi a ich Odstraňovaním. kde je umiestnená kovová katóda.4.35 je schéma zariadenia pre ES spolu s detailom zóny úberu materiálu. ktorý' zabezpečuje elektrický kontakt medzi elektródami. V tomto prípade sú vyvinuté dva procesy s veľmi podobným postupom. Tieto procesy sa líšia: • rozsahom použitého prevádzkového napätia. ES (Electrostream Drilling). ES nástroj má ukončenie v tvare dýzy. oba procesy používajú tenké sklenené trubice ako nástroj. Elektrolytické vŕtanie p r ú d o m eiektrolytu ES (Electrostream Drilling). ktorý zaviedla a využíva tý Rolls Royce.34 Elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou STEM K nevýhodám procesu sa radia nasledujúce obmedzenia: • proces sa môže použiť len pre korózne odolne materiály. Obr. možno vŕtať úzke Štrbiny a drážky. Pre CD je to medzi 70 4 100 V. . " Na obr. ak sa vŕta iba jeden otvor. • je to pomalý proces.

.

niklové a kobaltové zliatiny a superzliatiny typu Hasteloy sa používa roztok kyseliny sírovej s teplotou 2 0 ° C.25 mm a s toleranciami ± 0. 22] M Obr. pripravok A Obr. • tvorbu škodlivých odpadov a výparov z kyselinových clektrolytov. Medzi ďalšie obmedzujúce faktory použitia možno zaradiť: • nizku produktivitu pri vŕtaní iba jedného otvoru.05 mm do pomeru hĺbky otvoru k priemeru 40 : 1. Pre hlinik a jeho zliatiny roztok kyseliny chlorovodíková s prevádzkovou teplotou 40 " C. pretože v roztokoch kyselín má titán silný sklon k pasivácii. • požiadavku na pomerne zložitý systém zabezpečenia prúdenia elektrolytu. Proces umožňuje vŕtať otvory aj pod sklonom 10° [2]. Procesy ES a CD je možné použiť iba pre korózne odolne materiály a zároveň elektricky vodivé materiály ako sú zliatiny niklu a kobaltu. pre nehrdzavejúce ocele.4.36 Elektrolytické vŕtanie s prúdom elektrolytu CD . Elektrolytické vŕtanie prúdom elektrolytu umožňuje vŕtať otvory s veľmi malými rozmermi od 0.35 Schéma zariadenia pre ES vŕtanie malých otvorov s detailom zóny úberu materiálu [2. Nedoporučuje sa pre titán a jeho zliatiny. čo je zabezpečované zložitým systémom výrobného zariadenia. Pre optimálne vŕtanie otvorov je potrebné udržiavať konštantnú teplotu.15 do 0.Capilary Drilling 112] . tlak a koncentráciu elektrolytu a riadenie procesu prúdenia elektrolytu.4.025 -K).130 Progresívne technológie Ako elektrolyty sa používajú roztoky kyselín s koncentráciou 15 20%.

Obr. pri vŕtaní otvorov je pre postupy EDM uber okolo 0. 4. pre kombinovaný spôsob ECSM je to 15 f 40 mm/min. pričom elektrochemický proces napomáha vzniku kladne nabitých častíc plynu (vodíka) a následne vzniká výboj medzi nástrojom a obrobkom [1. dosahuje sa nevyhovujúca drsnosť povrchu a jeho integrita. Vývoj kombinovaných procesov vychádza v ústrety požiadavkám priemyslu pri opracovaní týchto materiálov. USM. Názvy. že procesy kombinovaného opracovania sú v štádiu extenzívneho vývoja a výskumu. Proces (ECAM. LBM. že uber je výsledkom spolupôsobenia tavenia. spark je iskra. tvarovanie drážok. resp sa nazývajú elektrochemické opracovanie pomocou elektrického výboja E C D M (Electrochemical Discharge Machining) [t. tieto materiály prestavujú pri výrobe dielcov klasickým mechanickým opracovaním (vŕtanie priechodzích a slepých otvorov.0 mm/min. ktoré sa v odborných publikáciách vyskytujú popisujú rovnaký princíp procesu úberu materiálu a sa rozlišujú podľa toho. úzkych štrbín a rôznych zložených tvarov) zložitú úlohu. 19]. pretože ako dôsledok technologickej operácie vzniká tepelne poškodenie a veľká tepelne ovplyvnená zónu (HAZ). Vzhľadom na to. 12. predovšetkým pre svoje vlastnosti ako je odolnosť voči korózii. alebo iskra ECSM (Electrochemical Spark Machining) [5. Základnou prednosťou kombinovaného procesu je veľmi vysoká intenzita úberu materiálu (dosahovaná kombinovaným účinkom výboja a elektrochemického rozpúšťania materiálu) v porovnaní s „klasickými" procesmi elektroiskrového (EDM) a elektrochemického (ECM) opracovania. elektrotechnickom a elektronickom priemysle. [12].2 Elektrochemické obrábanie ECM K výhodám procesov patrí. či sa pre elektrický výboj použije oblúk ECAM {Electrochemical Arc' Machining) [12]. 19]. Tieto materiály nachádzajú široké uplatnene v leteckom priemysle. 22]. povrch nie je tepelne ovplyvnený a proces nespôsobuje metalurgické zmeny v povrchovej vrstve sa môžu vŕtať otvory aj do dielcov vyrobených práškovou metalurgiou. odparovania a mechanickej erózie materiálu. pri výrobe strojov.5.4. súčasne je možné vŕtať viac otvorov. Kombinované procesy elektrochemického opracovania. je možné vŕtať slepé otvory. Na druhej strane. Aj keď na opracovanie nevodivých materiálov sa môžu použiť iné progresívne technológie ako AWJ. Proces úberu materiálu pri ECSM nie je ešte dostatočne preskúmaný a teoreticky vysvetlený.37 porovnáva jednotlivé procesy z hľadiska presnosti hĺbeného otvoru. tieto procesy nie vždy vyhovujú svojimi parametrami požiadavkám.1 mm/min. Predpokladá sa. alebo nizka intenzita úberu materiálu. Kým napr. Sú to procesy. " z angl. že: • • • • • 131 tvrdosť materiálu nieje limitujúcim faktorom použitia procesov ES a CD. ECSM) bol vyvinutý pre opracovanie nevodivých a čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov ako piezoelektrická keramika (PZT) a polymérové kompozity s uhlíkovými alebo Kevlarovými vláknami. ktoré využívajú zložený účinok elektrochemickej reakcie (ECM) a elektrického výboja ( E D M ) na uber materiálu vo vodných a m o k o c h hydroxidu sodného (NaOH) a dusičnanu sodného (NaNOj). ECDM. arc je oblúk. únave. dischage je (elektrický) výboj . tepelnému namáhaniu. nie je ujednotený názov. pre ECM 5.

.

Teplo vyvolá natavenie a následné odparenie materiálu. ktorý sa dotýka nástoja. tvarovanie drážok pre nevodívé alebo čiastočne vodivé keramické a kompozitné materiály [1]. anódomechanické rezanie ťažkoob rob i teľných materiálov. Obrábaný materiál je spojený s kladným pólom jednosmerného prúdu a je pritláčaný malou silou k otáčajúcemu sa kotúču.4. ktorá vytvára na obrábanom predmete ochranný film. Vzdialenosť medzi katódou (nástrojom) a anódou (pomocnou elektródou) je 25 + 50 mm. ktoré svojim tepelným účinkom rozrušujú anódový film a vytvárajú na povrchu . Zdrojom napájania eklektického obvodu je jednosmerné pulzujúce napätie v rozsahu 70 * 90 V. anódového filmu.132 Progresívni' technológie prúdenie elektrolytu M| j u nástrojová elektrolyt äeleKtrikum ECM EM D ECA M Obr. Na miesta dotyku nástroja a obrobku sa privádza v dostatočnom množstve špeciálna kvapalina. Súčasne vznikajú v miestach mikrovyvýšenín na ploche ohrábanej súčiastky iskrové výboje. Účinkom elektrického prúdu v kvapaline odlučuje sa kov z anódy a prechádza do tzv. ktorý sa dotýka nástroja . katódy a obrobku. Roztok NaCl bežne využívaný pre ECM. je pre kombinované procesy z hľadiska nízkej intezity úberu materiálu menej vhodný 11]. Do skupiny kombinovaných procesov patrí aj tzv. Ako elektrolyty sa používajú 20 * 3 0 % vodné roztoky NaOH a N a N 0 3 . vzniká električka? vylioj medzi kafiídou fl Ďbrobkom (neyodivý rnateriáJ napr keramika). Elektrický výboj spôsobuje vznik koncentrovaného tepla v malom lokalizovanom priestore na povrchu obrobku.37 Porovnanie presností hĺbenia otvorov „klasickými" ECM a EDM procesmi a kombinovaným procesom ECAM (zdroj [12J) Bhattacharyya. je ponorený v elektrolyte tak.medenou katódou (nástroj) a anódou (pomocná medená elektróda s veľkou plochou) sa uvoľňuje plynný vodík na katóde. Doloi a Sorkhel [1] zjednodušene popisujú úbcru nasledovne: Pri elektrolýze. Za určitých riadených podmienok a ako dôsledok vysokého potenciálového gradientu následkom generovania vodíkových bublín. Častice odpareného materiálu sa usadzujú na dne nádoby s elektrolytom. Obrobok. Výboj vzniká v mikromedzere danej mikronerovnosťami obidvoch povrchov. Film bráni priamemu kontaktu obrobku s nástrojom. Anódovo-mechanickč obrábanie kovov je založené na tepelnom a elektrochemickom pôsobení na obrábaný predmet. ktorý je spojený so záporným pólom. že jeho vrchná časť je pokrytá 2 -ŕ 3 mm vrstvou roztoku. Kombinované procesy EC sa využívajú pre vŕtanie otvorov.katódy). ktorá prebieha medzi elektródami ponorenými v elektrolyte . Pre tento proces bolo vyvinuté a úspešne používané zariadenie v bývalom Československu [18].

o č i a d ý c h a c í c h ciest ~ 3^ . prebrusovanie a leštenie nástrojov. superfinišovanie vonkajších valcových plôch. Z uvedeného dôvodu ekonomická efektívnosť elektrochemického procesu spočíva čim ďalej.1 anódy malé krátciy.38 znázorňuje jednotlivé riziká spojené s ECM procesmi. . Do druhej skupiny patria operácie. ktorý' sa usadzuje na spodku nádrže. pokožky a vdychovania výparov. Množstvo odobratého materiálu za minútu závisi od napätia a intenzity prúdu. V závislosti od zloženia materiálu obrobku sa pri elektrochemickom opracovaní vytvárajú toxické zlúčeniny šesťmocného chrómu. spojené . od druhu obrábaného materiálu. od tlaku nástroja na opracovaný predmet. dusičnany a čpavok.38 Rizikové faktory pri elektrochemickom opracovaní (spracovanépodľa [21]) Pri práci je potrebné dodržiavať predpísané bezpečnostné a hygienické predpisy s ochranou očí. 4. chromáty.1. Tieto chemické zlúčeniny sa absorbujú do hydroxidov kovov v elektrochemickom kale. ktoré je potrebné investovať do detoxikácie a zneškodňovania odpadu (kalu).— " ^ f f l manipulácia s elektrolytom . Obr.— — ~7* Eiaktrolyt Baktroiyt O b r ._ A -•• podráždenie pokožky. Do prvej skupiny patrí rezanie materiálov.Elektrochemické obrábanie ECM 1. tým viac na nákladoch. vzniku elektrochemického kalu ako odpadového produktu. Ako pracovná kvapalina sa najčastejšie používa roztok vodného skla.5 Vplyv E C M procesov na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Hlavné riziká vplyvu ECM technológií na životné prostredie vychádzajú z: • • používania elektrolytu (vodné roztoky solí a kyselin). Z hľadiska technologických vlastností anódovo-mechanické obrábanie možno rozdeliť na dve hlavné skupiny.2.—— - _—s 1 = sa V . 4. dusičnany a čpavok a k o p r o d u k t y elektrolýzy •4 nástrojová elektoda toxické výpary Obrobok L . vložky valcov) a lapovanie resp. ' . ktoré sa vykonávajú pomocou nevodivých nástrojov (brúsne kotúče a kamene). Príkladom týchto operácii je honovanie vnútorných otvorov (valce spaľovacích motorov. od druhu použitej pracovnej kvapaliny. 4.

.

Bratislava.24-31 Taniguchi. Vol 113.: Electro. of Engineering for Industry. R. Vol 115.vyd. V. Vol. B. 9. (1997). 8. C. S. pp.. Schnacker. 6. (1997). 10.. 6. May (1993) pp. (1997). 13.Comp. R...: Obrábéní . March. 216-223 Vigner.9.P. ASM International. T..: Principles of Machining by Cuiting.Machining. H. R. 18. American Machinist. Annals of the CIRP Vol. Storer. Led. Vol 114.. Ultraprccison Machining and Ultrafine Materials Processing. S. Agrawal.553-568 Tool and Manufacturing Engineers Handbook. ASM International. K. 1983 . Vol 58. SME. 16. Vi. Anals of the CIRP Vol. Monitoring and Control of Electrochemical Machining (ECM) ASME J. P.ed. K. Feb (1992) pp.B.Machining. ASME J. A. ASM International. Dearborne. J. pp . pp. R. 3. ASM International. 15. Annals of the CIRP Vo1. Special Report 743.: Current Slatus in. 9. 20.1996 pp. Singh. Annals of the CIRP Vol.. Bhattacharyya.. 82 -93 Kaczmarek. Dckkyser. C : Machining piezolelciric ceramics an electrochemical spark machining (ECSM) process. pp.: Manufacturing Engineering and Technology.5 4 1 9. Phillips.. Phillips.448-462 Kalpakjian. W.Metals Handbook . 32/2/1983 pp. C. D . of Engineering for Industry. Newton.cd.M e t a l s Handbook . Buda. J.: Shaped Tube Electrolytic Machinig ASM . March.665-672 Jain.ed. pp 145-154 1999 Bellows. 5. A. 12. Sathyanarayanan. Vol.vyd. 22.K.L.: Electrochemical Grinding ASM .: Teoretické základy obrábania kovov. Srecnívasa Rao.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1981 McGeough. 11. F.P. P. Chapman and Hall. 21. p. S. B. Addison-We s ley Pub.Metals Handbook .: Experimental investigation into electrochemical discharge machining (ECDM) of non-conductive ceramic materials. (1976). Egger. 7. (1988). (1967) l. ASM . Vol. (1986).K. pp 542-547. G.2: 1. E.L.134 Literatúra ku kapitole 4. 17. Snoeys.ed.technický prñvodce SNTL Praha 1987. Wei.Led Newton. N. Prikryl.. Abrasion and Erosion. R.: Experimental Investigation into Traveling Wire Electrochemical Spark machining (TW-ECSM) of Composites. Staelens. Doloi. 75 -82 Ilhan.M. Journal of Material Processing Technoogy Vol 95. B. pp 5 3 3 . Jain.. March. SVTL. London.stream and Capillary drilling A S M .N. Choudhary.E. van Luttervelt.p.. G. Journal of Materials Processing Technology.. ASME J. (1989) Lievestro. J.39/2/1975. Vol.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. J. A.Machining.A. Feb (1991) pp. J. BékéŠ.: A Study of Wheel Wear in Electrochemical Surface Grinding.. Z. J. March. Vol. Sorkhel. (1982). 6.: Drilling without Drills. Z. March.: Electrochemical Machining.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. (1997)..: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov. I.Metals Handbook . 14. l. 6.39/2 (1989).E.573-582 Tônshoff.: Advanced Methods of Machining. of Engineering for Industry...H. 19.l87 Buda. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Proccsesses Annals of the CIRP / Keynote Papers 1997. K. 468 Rajurkar.587 -607 Maňková. R. and Future Trends of.1 Machining. K. J. Progresívne technológie 2.M. K. 4. 9.P. Kumar. Y.Inc. Wydawnictwo naukowotechniczne. (Písomná práca k ašpirantske skúške . Rajurkar. Kohls. Warsaw.. Klocke.Machining. 6. Búza.35/2.

čo obsahuje. ktoré prebiehajú na atomárnej úrovni je. Podstatou procesov. 5. ktorú poskytujú vysokoenergetické lúče elektrónov. Charakteristické pre energolúčové procesy je.zaužívaný názov laserový lúč. plazma alebo chemicky a elektrochemický reaktívne atómy. 1 mA). fotónov iónov a plazmy. Procesy spracovania sú realizované ako tepelné (LBM. ECM) alebo dynamické (IBM) prebiehajúce na atomárnej úrovni. 3. Technickej verejnosti je tento názov známy.1 a 4. EBM. že energia potrebná na odstránenie atómu z povrchu obrobku musi byť väčšia ako energia mriežkovej väzby E b a musí existovať prebytok energie povrchovej bariéry Es. EDM). a EDM používa iskrový výboj s vysokou prúdovou hustotou a nízkym urýchľovacím napätím (100A v špičke impulzu a napätie niekoľko voltov). Podrobne sú tieto procesy popísané v kapitole 4. uber materiálu sa deje chemickým rozpúšťaním.) na časticu (atóm) materiálu alebo účinkom zhluku častíc (atómov) na zhluk častíc (atómov). elektrón ión.2. Taniguchi (1989) ako prvý nazval tieto procesy ako energolúčové procesy. Energetický lúč je definovaný ako usmernený tok extrémne malých energetických častíc. skupín: 1. Opracovanie lúčom elektrónov použiva elektrónový lúč s vysokým urýchľovacím napätím pri nízkom prúde (10 kV. 4. spracovanie lúčom iónov (ion beam processing) je dynamický alebo reaktívny proces prebiehajúci vo vákuu..5 ELEKTROTEPELNÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU 5 Elektrotepelné a/alebo tepelne procesy využívajú na uber materiálu ako primárny zdroj tepelnú energiu. Podľa typu častíc sa energolúčové procesy delia do 6. ako sú fótony. • elektrónový lúč (EBM) • iónový lúč (IBM). Odoberanie materiálu je výsledkom reakcie elementárnej častice energetického lúča (atóm. spracovanie lúčom atómov alebo molekúl (atom or molecole beam processing) použiva široký lúč častíc (atómy alebo molekuly) najčastejšie pre naparovanie tenkých vrstiev. reaktívne (CM. ktorá sa zhoduje s potenciálnou bariérou . PAM. Do tejto skupiny patrí: • elektroerozívne spracovanie (EDM) • laserový lúč (LBM). • plazmový lúč (PAM). že úber materiálu sa deje zvyšovaním vnútornej energie atómov v povrchu obrobku. spracovanie lúčom chemicky a elektrochemický reagujúcich (reaktívnych) látok (ebemical and eleetrochemical beam processing). aj keď niekedy nieje celkom jasné.. široký alebo úzky fokusovaný lúč obidva procesy sú tepelné procesy úberu materiálu. spracovanie lúčom plazmy (plasma beam processing) je tepelný proces prebiehajúci na vzduchu alebo v ochrannej atmosfére. elektróny. je tepelný proces úberu materiálu prebiehajúci na vzduchu pomocou úzkeho bodovo fokusovaného lúča alebo širokého lúča. 2. spracovanie lúčom elektrónov (electron beam processing) zahrňuje: • lúč elektrického výboja (EDM) usmemý pomocou nástroja v dielektrickom prostredí • lúč elektrónov vo vákuu (EBM). ióny. spracovanie lúčom fotónov (photon energy beam processing) . 6.

.

lu': 1 0 " -. . pomocou. Pre väčšiu hrúbku odrezávanej vrstvy. Minimálna Špecifická energia 5 je dôležitá hodnota v procesoch energolúčového spracovania.. krehký a húževnatý l o m m í k r o o b r á b a n i e / brúsenie tavenie EBM. pretože na vypudenie atómu z mriežky do okolia jc potrebné vyvinúť viac energie.3 +• 0. LBM. Dôležitými výkonovými ukazovateľmi energolúčových procesov sú príkon P m .104 MN/m : . IBM IBM Nasledujúce kapitoly.136 3 Progresívne technológie povrchu. Pre hrúbku odoberaného materiálu v oblasti atómovej mriežky. udáva Taniguchi (1989) hodnoty potrebnej minimálnej energie ó = 10.(). Hodnota strižného napätia je závislá na hrúbke odrezávanej vrstvy. Pre procesy tepelného natavenia. ] (stredná hodnota) na p l o c h u .10 J MN/m 2 . So zmenšujúcou sa hrúbkou odrezávanej vrstvy hodnota strižného napätia stúpa. 2 / 1 0 9 v 1 0 1 0 10. 1 0 n 10=-ŕ 1 0 6 1G 9 mikroskopická P ä [W/m . = G/2tt= 1. ] (na a t o m á r n e j úrovni) na j e d n o t k o v ý r o z m e r častice 10"-.10 23 (atom/mol). PAU odparovanie EBM. Potom minimálna Špecifická energia Ô (J/m ) potrebná pre uber jednotkového množstva materiálu je vyjadrená vzťahom: 5 = (Eb+Es) N A / V A N A je Avogardovo číslo 6. T a b . Pre hrúbku vrstvy 1 pm (čo zodpovedá brúseniu) je T s = 1.8 v 1 0 7 CH a ECM A F M . Energia väzby atómov pri atmosferickom tlaku je okolo 10 eV (1. je strižné napätie T s = 0.1 0 . na jednotku plochy na makroskopickej úrovni.0. minimálna špecifická energia potrebná pre odrezanie hrúbky vrstvy 1 pm ocele je okolo ô = 10 3 MJ/m 3 . sú prednostne zamerané na procesy úberu a delenia materiálov. že hrúbka odoberanej vrstvy sa pohybuje rozmedzí 10"J -ŕ 10"3 um.1010 N / m . V A je molárny objem materiálu obrobku (m /mol). Tieto veličiny sú tiež označované ako hustota energie (W/nr).. pre chemické a elektrochemické opracovanie. okolo 10 um. l Vstupná hustota energie (W/nr) na makro a mikro úrovni {spracované podľa Taniguchi (1989)) proces m a k r o s k o p i c k á Pm ľW/m .: 1 0 1 10.022.^ 10J MJ/nr. ktroých jc možné určiť orientačne rýchlosť úberu materiálu. Pri energolúčových procesoch sa rozmery odoberanej vrstvy pohybujú od úrovne vzdialenosti atómov v mriežke kovu (asi 0. (pre pulzujúci zdroj) 101*-. 10"' 9 J).1 0 " ( p r e f ulzujúcl zdroj) 10" Ť 10.1 0 " 10"-.4 nm) až po hodnoty veľkosti zrna materiálu.6. Významom zodpovedá strižnému napätiu t s pri obrábaní rezaním alebo brúsením. k d e d o p a d á lúč 1 0 * Ť -o10« Ť 1 0 9 106Ť 1 0 7 / 1 0 H 10ä-ŕ 10'J 1 0 3 -ŕ 1 0 Ä 1010 4. 1013 rýchlosť úberu materiálu [m/s] v=PmŕÔ 10/ 7 Ť 1 0 * široko meniteľné široko meniteľná 10-' Ť 1 0 ° 10. Hodnota minimálnej špecifickej energie potrebnej pre odobratie materiálu musí byť väčšia ako suma väzbovej energie mriežky. Pre porovnanie.EDM. vo vysokom vákuu asi 1 cV. to znamená. odparenia a napravovania je špecifická energia 5 = 1 0 ° -^105 MJ/m 3 vyššia. a príkon P 3 . táto hodnota sa blíži k hodnote teoretického strižného napätia i 5 . Nasledujúca tabuľka uvádza orientačné hodnoty týchto veličín.3. venované v úvode vymenovaným energolúčovým technológiám.1. čo zodpovedá oblasti presného frézovania. na jednotkový rozmer častice na mikroskopickej alebo atomárnej úrovni.

kedy sa objavili prvé eleklroiskrové obrábacie stroje. ktorý popisal jav clektroerózie. na ktorú sa premení elektrický výboj vznikajúci medzi elektródami (nástroj a obrobok).5. 30]: • etektroiskrové • elektroimpulzné • e lektrokon taktné • anodomechnické. . 5. Z medzery (gap) medzi nástrojom a obrobkotn sú produkty elektrolýzy odnášané pomocou dielektrickej kvapaliny. Lazarertko a /V. jedna z elektród. /. Pre technológiu hĺbenia sa používajú ako nástroje tvarové elektródy. storočia. tým sa dosahuje trojrozmerné obrábanie (3D). 13. keď prvý patent a teoretické základy elektroerozívneho procesu vypracovali roku 1943 B. je umiestnená v tesnej blízkosti obrobku. keď zaznamenal vznik kráterov na plochách kovov oproti vodivým elektródam. používaným zariadením a oblasťou priemyselného využitia. musí byť z elektricky vodivého materiálu. pri ktorom k úberu materiálu dochádza elektricky. medzi ktorými prebieha výboj. takže len ťažko ho možno nazývať netradičným. V 70-tych rokoch sa zaviedlo delenie elektroerozívneho obrábania na [5. Začiatok širšieho priemyselného využitia sa datuje do rokov 1950 až 1954.1. Veľmi malé častice (voľným okom neviditeľné častice . 26]: • hĺbenie. V závislosti od druhu elektrického výboja. ako výsledok výskumu opotrebenia kontaktov elektrických spínačov. Základy pre elektroerozívne obrábanie (niekedy používaný názov eleklroiskrové obrábanie) položil už v roku 1768 Sír Joseph Priestley. Každá metóda sa líši počiatočnými technologickými charakteristikami. R. ale n i e j e s n í m v kontakte. od parametrov obrábania a zdrojov impulzného toku existuje niekoľko spôsobov elekiroerozívneho obrábania. iskra a/alebo oblúk. pomocou rýchlo sa opakujúcich periodických impulzov iskrového výboja za prítomnosti dielektriká (kvapalne médium).1 Princíp technológie elektroerozívneho obrábania FJektroerozivne a/alebo elektroiskrové obrábanie je technologický proces. Obrobok. V súčasnosti sa elektroerozivne obrábanie nerozlišuje podľa vyššie uvedeného delenia.1 EDM 5. alebo tvarové elektroerozivne obrábanie (EDM Sinking) • drôtové rezanie (WEDM Wťre Electricai Discharge Machining) • brúsenie (EDG Electricai Discharge Grinding). ktorá medzi nimi prúdi. 11. Lazarenknvová [15]. Priemyselne bol tento jav použitý až v prvej polovici XX. obr.1. Elektroerozivne metódy obrábania vodivých materiálov sú založené na využití tepelnej energie.5. ako dôsledok elektrického výboja. ktoré sú posúvané smerom do obrobku a vytvárajú požadovaný profil. ale sa klasifikuje podľa jeho technologických možností [1.mikročastice} vo forme dutých guličiek sú odstraňované z materiálu tavením a odparením.1 Elektroerozívne obrábanie FJektroerozivne obrábanie (medzinárodné označenie EDM Electricai Discharge Machining) patrí v súčasnosti k dobre zavedeným progresívnym výrobným procesom. Druhá elektróda (nástroj). tiež z vodivého materiálu.

.

d .T — F zapnutý cyklus 1— čas —*• X- ipiíkový prúd Obr. p r í v o d dielektriká ' i s krovy výboj " f c •R n a d r ž L : : prípravok obrobok Obr. V ideálnom prípade každý impulz vyvolá iskrový výboj.5.3 Profil jediného impulzu pri EDM a . Vzdialenosť medzi elektródami potrebná pre vznik výboja býva v rozmedzí 0. je komplexný jav.doba výboja. ktoré sú ponorené v kvapalnom médiu (dielektriku). c .5. Úbytok materiálu z elektródy prebieha počas ionizácie . Jednosmerné napätie privádzané do obvodu s odporom R a kapacitou kondenzátora C (tzv.138 Progresívne technológie servopohon posuvu JJJJJI držiak . zapnutý vypnutý cyklus —\ vypnutý cyklus -M—v prúd .zvyškový čas. Obr.5.4 mm [1].2 znázorňuje typický priebeh impulzov. b .doba deionizácie.^-"nastroja .01 až 0.2 Typický priebeh impulzov pri E D M Zapnutý cyklus a špičkový prúd určujú energiu výboja prúd JV J čas.5.doba ionizácie.1 Princíp zariadenia pre elektroerozívne obrábanie [3] Proces vzniku elektrického výboja medzi dvoma elektródami. ktoré sú v určitej vzdialenosti od seba. klasický Lazarenkov RC obvod) vytvára v krátkych impulzoch výboj medzi katódou a anódou. OBR.

Parametre. tvar a elektródy sú z vodivých materiálov. energia rozmery. produktmi erózie. stupeň kontaminácie . vznik výboja a deionizáciu častíc.1 s až 0. aby sa zabránilo plynulému iskreniu v jednom bode.25 až 600 mikrofaradov (pF). Relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy. ale aj katódy. Kráter tvorený jediným výbojom sa považuje za guľový segment a charakterizuje sa priemerom a hĺbkou. elektrické podmienky vzniku výboja . Jeho úlohou je akumulácia elektrickej energie. Okrem elektroiskrového obrábania. Intenzita prúdu má vplyv na výkonnosť procesu. ich princíp a odlišnosti sú stručne charakterizované v ďalšom. Používajú sa aj obvody bez kondenzátora.001 až 0. čím sa zaručuje určitý pomer medzi kapacitou a hodnotou intenzity prúdu. Prúdová intenzita nabíjaného prúdu sa meni s odporom. Základom klasického elektrického RC obvodu je kondenzátor. pričom ich tvrdosť môže byť opracovaného materiálu. • Dielektrická kvapalina . Profil priebehu impulzu napätia a prúdu v závislosti na čase na obr. že natavený kov je vymršťovaný do dielektriká. používajú sa ešte systémy elektroimpulzného obrábania a elektrokontaktného obrábania. tiež označovaný ako jamka (pil alebo meniscus).5. V mieste výboja sa tvorí charakteristický kráter (crater). trvanie výboja (0. V elektroiskrových zariadeniach sa používa kondenzátor s kapacitou 0. Elektrický oblúk dosiahne teplotu 3 600 až 4 000°C za 0. vznik vysokej teploty v bezprostrednej blízkosti výboja.01 ms [30]. • Technické a ekonomické ukazovatele EDM procesu: • • • • Intenzita objemového úberu materiálu. Nástrojová elektróda .1 ms. kapacita prietoku dielektriká.. Doba prerušenia napätia musí byť dlhšia ako doba deionizácie.jej chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti. riadiaci systém a stupeň automatizácie. J Elekíroerozívne obrábanie EDM-WEDM i 39 Výsledkom výboja je krátkotrvajúca koncentrácia elektrickej a mechanickej energie elektrónov na anóde.jeho chemické a ťyzikálne vlastnosti. sú: • Zariadenie pre EDM (stroj) . • • Tvorenie výboja t.0001 sekundy). Nástrojové menšia ako tvrdosť rozmery. Čas obrábania. Prítomnosť dielektriká napomáha ionizácii toku nabitých častic. kým iskrový výboj teplotu 10 000 °C za 0. ktorá sa vybije vo forme silného iskrového výboja.jej chemické a fyzikálne vlastnosti.jeho tuhosť a stabilita. ktorého princíp je popísaný vyššie a v ďalších kapitolách.1 ms až 0. Obvod s kondenzátorom tvorí základ pre elektroiskrové opracovanie kovov. výsledný tvar a tvar výboja. Geometria a vlastnosti povrchovej vrstvy po opracovaní.3 ukazuje dĺžku trvania ionizácie častic. V takom obvode vzniká pri určitej vzdialenosti elektród elektrický oblúk a nie iskrový výboj. Pojem elekíroerozívne obrábanie a elektroiskrové obrábanie sa pri vysvetľovaní bude používať ekvivalentne. ktoré charakterizujú proces elektroerozívneho obrábania. Materiál obrobku . . Prerušenie (pokles) napätia umožní nataveným časticiam ich vymrštenie z krátera a odplavenie prúdiacim diclelctrikom.5. intenzita a spôsob prúdenia dielektrickej kvapaliny.výsledný impulzu a frekvencia výboja. natavenie a dokonca odparenie kovu z anódy. pracovná vzdialenosť medzi elektródami.j. Elektrodynamické sily a spád vnútorných napätí následkom teplotného poľa zapríčiňujú.

.

Zdrojom pracovného prúdu je impulzný generátor. Elektrokontaktné obrábanie je tiež spôsob elektroiskrového obrábania. pre elektródu s celkovou plochou 645 cm". kde sú vysoké náklady na nástrojové elektródy (napr. napr. 5. Nástrojová elektróda (kotúč alebo disk) sa otáča. V porovnaní s elektroiskrovým spôsobom. na oddeľovanie polotovarov a k podobným hrubým operáciám. polarita. nádrže s dielektrickou kvapalinou a príslušným čerpacím a chladiacim systémom a z generátora na tvorenie elektrických impulzov. Mechanizmus regulácie pohybu elektródy umožňuje dodržať medzi elektródami veľmi úzku medzeru a je schopný ju rýchle rozšíriť. tuhosť a stabilitu aj napriek tomu. pri tlaku dielektrickej kvapaliny 138 kPa a vzdialenosti elektród do 0. je potrebné vyvinúť silu okolo 8 900 N. Dôležitú úlohu v zariadeniach pre elektroiskrové obrábanie má systém riadenia. Pre zabezpečenie stabilnej Šírky medzery sa používajú servomechanizmy na báze jednosmerných krokovacích motorov alebo elektrohydraulických servovcntilov. ktoré vyžadujú dostatočnú tuhosť stroja.140 Progresívne technológie Elektroimpulzné obrábanie je spôsob elektroiskrového obrábania. až 25 000 mm /min. Tento spôsob obrábania je označovaný tiež ako „no-wear EDM" t.03 mm [26]. musí mať dostatočnú geometrickú presnosť. Tlak dielektriká závisí na veľkosti plochy pracovných elektród. a tým sa vytvára mechanické budenie alternujúcich impulzov. Uber materiálu nastáva rozmerovým roztavovanim. pracovného stola pre upnutie obrobku. Jeho podstatou je odporové odtavovanie materiálu obrobku. Na druhej strane. ale drsnosť a presnosť rozmerov je pri kvalitatívnom porovnani horšia. že v procese nepôsobia mechanické sily a zaťaženie. ktorý má obvykle tvar písmena C. pôsobia hydraulické sily zabezpečujúce plynulé prúdenie dielektriká medzi nástrojom a obrobkom. K. Elektroimpulzné obrábanie je vhodné pre opracovanie rozmerných obrobkov a pre hrubovacie operácie. Používa sa pre obrábanie podobné sústruženiu. Regulácia popritom zabezpečuje najmenšie .j. Zásobník dielektrickej kvapaliny spolu s čerpadlom. R á m stroja. Zdrojom energie býva obvykle transformátor o výkone desiatok až stoviek kW. sa pri tomto spôsobe 3 dosahujú podstatne vyššie úbery. To je dôležité najmä pri jemnom dokončovacom obrábaní. čistiacimi filtrami a s chladiacim zariadením je uložený obvykle v základoch stroja. ktorý zabezpečuje dodržanie vzdialenosti (medzery) potrebnej pre vznik výboja. s minimálnym opotrebením nástrojovej elektródy. Nositeľom energie sú ióny. kde amplitúda. mmVmin alebo 500 kg/h [30]. Táto technológia sa používa tam. frekvencia a tvar impulzu nie sú závislé na dobe obrábania a na fyzikálnom stave eróznej medzery [30]. ktorý využíva oblúkový výboj vhodného tvaru a časového priebehu. pretože napr. potrubím. suportu s nástrojom. Opotrebenie nástrojovej elektródy je menej ako 1 %.1. čo spolu s nutnosťou rotácie nástroja obmedzuje použitie tejto metódy. frézovaniu a v menšej miere i rozrezávaniu. tomuto účelu sa používajú zvlášť skonštruované impulzné nezávislé generátory. Maximálna rýchlosť úberu pri elektrokontaktnom frézovaní je vysoká a môže dosahovať hodnoty až I mil. pri výrobe tvárniacich nástrojov).1. na odstraňovanie nečistôt z povrchu ingotov pred valcovaním. Rozmerová i tvarová presnosť je nízka.4 sa skladá z rámu. Zapojenie nástrojovej elektródy je na plus (+) pól a obrobku na mínus (-) pól.5.1 Zariadenie p r e elektroiskrové opracovanie Zariadenie (stroj) pre elektroiskrové obrábanie podľa obr. pracovný stôl na upínanie obrobku a manipuláciu s ním a tiež nádrž na dielektrickú kvapalinu. doba trvania impulzu. zodpovedajúca veľkému výkonu. Využíva oblúkový výboj a malý počet impulzov v rozmedzí 50 až 500 Hz. V ráme stroja sú uložené všetky ostatné časti ako: pracovný suport s nástrojom.

f r e k v e n č n ý oscilátor Tr .5 Druhy elektrických obvodov generátorov impulzov pre elektroiskrové zariadenia a) jednoduchý obvod z kondenzátorom C. Podľa charakteru zaťaženia a reakcie generátora na zaťaženie sa delia na: generátory' s nízkou frekvenciu výbojov. (zdroj:[26J) .tranzistor PC .5.4 Prvky zariadenia pre elektroiskrové obrábanie [26] N -nástroj. Každé prerušenie potrebného na dokončenie danej operácie.5.5. napájanie eleklrohydraulický servoventll upinacia doska nástrojová elektróda Čerpadlo o b r o b o k (+) JsmerP0SUVU základy stroja zásobník dielektriká 1 zásobník hydraulickej kvapaliny Obr. 0 • obrobok C . hydraulický valec .m i k r o p o č í t a č Obr. ktorý určuje a ovplyvňuje hlavné technologické a kvalitatívne parametre elektroerozívneho obrábania.1 Elekiroerozívne obrábanie EPM-WEDM znamená zodpovedajúce predĺženie 141 času prerušovanie sledu výbojov.kondenzátor. e) obvod riadený mikropočítačom. Najdôležitejšou časťou stroja je generátor elektrických impulzov. generátory na relaxačnom princípe s vyššou frekvenciou výbojov.z d r o j D. b) obvod s frekvenčným oscilátorom. d) obvod s tranzistorom. mikropočítač riadi všetky parametre výboja. c) obvod s transformátorom pre elektroimpulzné generátory. Z . T • transformátor Ose . regulovaný elektronický.d i ó d a .

.

V bývalom Československu ich vývojom a výrobou sa zaoberal Vývojový ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom (VUMA). g. aby nedochádzalo k vzplanutiu. ako vodné sklo. 5. Skoro všetky tieto vlastnosti majú ľahké strojné alebo transformátorovč oleje. ktorá je vhodná z hľadiska požiarnej bezpečnosti. 26]: • Musí zabezpečovať potrebnú vzdialenosť medzi elektródami (môže byť menšia než 0. Mikropočítačom riadený obvod umožňuje riadenie všetkých parametrov výboja. nízkej ceny a nízkej viskozity a zároveň chemicky nereaguje s uhlíkom. aby zamedzovala vzniku korózie. Druh prostredia pôsobiaci na povrch obrábaného materiálu má niekedy aj chemické účinky. • Nesmie podliehať chemickým zmenám. • Musí mať dostatočne vysokú teplotu horenia. Výbojové napätie je variabilné podľa typu obvodu.01 mm) aby prechod prúdu medzi obidvoma elektródami vyústil do výboja. olej a vzduch. ktorý umožňuje dobrú kontrolu výboja. Dielektrická kvapalina má dôležitý vplyv na celý erozívny proces. 5. 22. • Musí zabezpečovať dobrý odvod (odplavenie) eróznych splodín zo zóny úberu materiálu.10"' 6 S. Elektroerozívne stroje sa vyrábajú asi v 13 štátoch sveta. a. Pevnofázové zdroje napájania umožnili používať rôznu polaritu na elektródach tak ako je to v systéme elektroimpulzného obrábania. polarita. silikónový olej a dielektriká na báze vody. Najznámejšie európske firmy sú AGIE. Na kvapalinu sú kladené nasledujúce požiadavky [1.1. pri relaxačných obvodoch býva 60 + 300 V. Pracovné prostredie. a polo vodivé.5 ilustruje typy používaných zdrojov elektrických impulzov (generátory impulzov) od jednoduchšieho elektronického regulačného obvodu až po mikropočítačom riadený obvod. ktoré prevažne tvorí kvapalina nazývaná dielektrikum. kaolínová emulzia a rôzne soľné roztoky. ako aj pri požiadavkách na vyššiu intenzitu úberu materiálu. • Pri práci nesmú vznikať jedovaté a výpary a nepríjemný zápach. Silikónový olej a jeho zmesy s petrolejom dávajú vynikajúce výsledky pri obrábaní titánu. musi byť stála.m'1 a doporučuje sa pre jemné obrábanie [22]. pri ktorých amplitúda doby trvania impulzov. • Musí byť chemicky neutrálna. • Musí mať malú viskozitu (32 34 SSU) [26] a dobrú zmáčavosť. Locamo a Charmilles Ženeva (Švajčiarsko). Z hľadiska rôznorodosti druhov priemyselne používaných strojov existuje asi 85 až 110 rôznych typov. najmä obyčajný petrolej.142 Progresívne technológii' Najnovšie sa používajú impulzné generátory nazývané ako nezávislé generátory. . Obr.2 Dielektrická kvapalina Elektroiskrový výboj medzi elektródami prebieha v rôznom pracovnom prostredí. potrebné pre zabezpečenie obrábania a zároveň monitorizáciu podmienok obrábania elektroiskrovým výbojom. Deionizovaná voda má nízku vodivosť okolo 2 až 5. Wickmantd Coventry (Veľká Británia). Najnovšie sa používa deionizovaná destilovaná voda. má vplyv na vznik elektroiskrového výboja. AEG. frekvencia a tvar impulzov nezávisí na dobe obrábania a na zaťažení. a preto je potrebné venovať pozornosť jej voľbe. aby sa rýchle obnovovala izolácia po výboji. Krupp a Siemens (NSR). • Musí zabezpečovať ochladzovanie elektród a odoberaných mikročastíc triesky. zníženie opotrebenia nástroja a vyššiu akosť povrchu.1. ktoré je spravidla elektricky ne vodivé ako petrolej.5. V priemyselných zariadeniach sa však najviac využíva petrolej. Používa sa tiež kerozín. ľahko vyrobiteľná a lacná.

v niektorých prameňoch [ 1.2 0. Plyny.1 0. kde vytvárajú izolačnú vrstvu a zabraňujú elektroerozivnemu procesu. — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Teplota T [°C] 0 5 10 15 20 Stupeň znečistenia dielektriká [ % J Obr. (v obrobku musí byť predvŕtaný otvor) obr.5. že s pribúdajúcou energiou výboja sa medzera medzi elektródami zväčšuje. Vhodné prúdenie je zabezpečované rôznymi čerpacími systémami. Pri 2 až 4% -nom znečistení.04 0.33 L Diagram ukazuje všeobecnú povahu tohto vplyvu. Obnovovanie čistoty je obyčajne zabezpečené filtráciou dielektrickej kvapaliny cez kazetové filtre.4 ransformatrovy otej I E . ktoré zachytávajú častice veľkosti 2-^-5 um. Pevné odpadové produkty bývajú zachytené na opracovanom materiále alebo pracovnej elektróde. Stabilizácia teploty sa vyžaduje pri presnom obrábaní.08 0.3 0.7 je vplyv znečistenia dielektrickej kvapaliny na účinnosť procesu. krivka 2 pre 3.5.02 0 q < 0. pokiaľ nie sú rýchle odstraňované. jeho chladenie však nieje vždy podmienkou. Vysvetľuje sa to tým.1 v * strojov v m 1 olei y i = 033 J -—• . alebo cez nástroj. Medzi najrozšírenejšie patri: • systém prúdenia kvapaliny nasávaním cez obrobok.33 J.9a. najmä pri malej energii výboja (krivka 1).7 Vplyv stupňa znečistenia na hodnom úberu materiálu pre rôznu vybíjaciu energiu Wi (zdroj: [30]) Úlohou dielektriká je aj odplavovanie produktov erózie. krivka 2 pre transformátorový olej a krivka 3 pre strojový olej. Krivka I je pre petrolej.3 0. Jpeiroiei — j 0. Pri hrubovaní a opracovaní rozmerovo veľkých dielcov sú pevné častice odplavované dielektrickou kvapalinou a zachytávané v spodnej časti nádrže ako kal. Nevýhodou tohto systému je vznik kužeľovilosti stien (overení) vytváraného profilu.5. J Elektroeroz.ivne obrábanie EPM-WEDM 143 Na obr. • systém vstrekovania a prúdenie kvapaliny zo spodnej časti alebo z hornej časti obrobku. Dôležitou podmienkou stabilizácie erozivneho procesu je rýchle odplavovanie produktov erózie a zároveň obnovovanie čistoty dielektrickej tekutiny v oblasti opracovania.6 Vplyv teploty dielektriká na uber materiálu (zdroj: ¡30}) Obr.6 je diagram závislosti úbem materiálu na druhu dielektrickej kvapaliny pri rôznej teplote. Na obr. je zaznamenaný pokles o 30 až 40% normálnej účinností. Pri znečistení do 2% sa účinnosť výrazne nemení. Tieto odpadové produkty môžu byť vo forme kompaktnej látky alebo plynu. 26] popisovaný ako reverzný systém prúdenia.5. . Krivka 1 je pre energiu výboja 0. 5. 5. majú rovnaký účinok.b. najmä pri hĺbení hlbokých a tvarovo zložitých profilov. obr. Teplota dielektriká pri elektroískrovom obrábaní dosahuje 60 až 80°C. Prúdenie dielektrickej kvapaliny hrá z vyššie uvedených dôvodov významnú úlohu v procese EDM.53 V w 3. . takže odpad je možné ľahšie odstraňovať a dielektrikum sa v mieste výbojov natoľko neznečistí.06 0.5.b.8a.

.

(zdroj: McGeotigh[22]) Spôsoby prúdenia dielektrickej kvapaliny klasifikoval Benger.elektróda Obr. dobré.10. kde nie je potrebné zabezpečiť výrazné prúdenie kvapaliny. Chladenie elektród a odplavovanie splodín erózie je zabezpečené pri relatívnom vzájomnom pohybe elektród vibráciou alebo cyklickým prerušovaním impulzov.3 Nástrojové elektródy a ich opotrebenie Nástrojová elektróda. ako veľmi dobré. (J973) [26] slovným označením á diagramom vzájomnej polohy a tvaru elektród. používa sa pri obrábaní plytkých profilov a tvarov. Moderné elektroerozívne stroje využívajú na zlepšenie účinnosti odplavenia eróznych produktov z medzery medzi elektródami vysokofrekvenčné vibrácie [8].8 Prúdenie dielektrickej kvapaliny systémom nasávania cez a) obrobok b) nástroj. nepriaznivé až po veľmi nepriaznivé alebo obzvlášť nepriaznivé prúdenie.5.1.144 • Progresívne technológie systém prúdenia ponorením. Náklady na elektródy predstavujú podstatnú časť prevádzkových . obi. má aktívnu úlohu v procese elektroiskrového obrábania. 5. priemerné. nástroj . ale na optimálnu prevádzku stači ponorenie dielca do dielektrickej kvapaliny [26].1. aj keď nie je v priamom kontakte s obrobkom.5.

jednoduchá vyrobiteľnosť aj tvarovo zložitejších profilov konvenčnými technológiami. je z rôznych materiálov. a pre jemné dokončovanie povrchov s drsnosťou Ra pod 0.5.ťvne obráboniľ EPM -WEDM 145 nákladov. M e ď ako materiál elektród jc dobre odolná voči erozívnemu opotrebeniu a jej použitie jc hospodárne. mosadze a med* . tiež sa používajú elektródy z hliníka a mosadze. predovšetkým vysokú teplotu tavenia okolo 3000"C. najmä karbidu volfrámu. údržbu a obnovu opotrebovaných elektród.5. veľmi d o b r é dobré priemerne nepriaznivé veľmi nepriaznivé Obr.lektroeru7. ktoré odporúčal Beiiger (1973) [26] obzvlášť nepriaznivé Hje>ako 10 x D Základné požiadavky na nástrojové materiály elektród sú: • • • elektrická a tepelná vodivosť. liatiny. Pri brúsení a rezaní sa používajú elektródy / liatiny. meď .grafitovej kompozície. ktoré vznikajú jeho opotrebovaním. . Grafit je dobre obrobiteľný materiál a má vhodné charakteristiky pre EDM obrábanie. Najviac rozšíreným materiálom elektród je grafit pre elektroiskrové a elektroimpulzné technológie. Je vhodný pre opracovanie ocelí.5 pm [26]. ocele.! F. spôsob výroby.10 Diagram pre klasifikáciu prúdenia dielektrickej kvapaliny pri elektroiskrovom obrábaní. Pri opracovaní otvorov sa používajú elektródy z medi. Jeho nevýhodou jc.grafitovej kompozície (lisovaný prášok grafitu medi a olova). Odporúča sa pre obrábanie karbidov. Nástrojová elektróda. vysoký bod tavenia. pretože zahrňujú náklady na materiál elektródy. znečisťujú zariadenie. ktorá sa obvykle pripája na záporný pól obvodu. že erózne splodiny.

.

5. Určuje sa tiež celkové opotrebenie nástrojovej elektródy ako intenzita úbytku objemu. Použiva sa pre hĺbenie úzkych otvorov a pre vŕtanie.5. pri ktorom hodnoty úbytku elektródy sú menšie ako 1 %.3 275 Pri kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení opotrebenia nástroja sa určujú hodnoty úbytku materiálu z kľúčových miest tvarových elektród ako je hrot. tým je jeho odolnosť voči opotrebeniu vyššia.1 Fyzikálne vlastnosti vybraných materiálov pre nástrojové elektródy (podľa [26]) Materiál Grafit Meď Wolfrám Železo Bod tavenia B o d varu Tepelná vodivosť (Ag = 100%) Elektrická v o d i v o s ť (Ag = 100%) Pevnosť [N/mm ] 5 M o d u l pružnosti [ M / m m 2 x 103] = 3 000 1 083 3 390 1 535 m [°C: >4 000 2 580 > 5 930 >2 800 30. V počiatkoch priemyselného používania EDM technológie (v rokoch 1950 .2 41. Elektródy pre EDM sa. Najmä v prípadoch.6 16.9 124 351 186 I 96. pre jemné práce s obzvlášť nepriaznivými podmienkami prúdenia dielektrickej kvapaliny. kým pri opracovaní spekaného karbidu (materiál s nízkou tepelnou vodivosťou) dosahuje opotrebenie tej istej elektródy až 80 % [30]. bočná strana a hrany. Opotrebenie nástrojovej elektródy pri EDM technológiách je dôležitý faktor. Čím má materiál vyšší bod tavenia. Samozrejme za predpokladu optimálnej voľby dvojice materiálu nástroj/obrobok. Tab. ak sa obrába oceľ grafitovou elektródou [11].wolfrámové a striebro . Jednu z technologických obmien EDM charakterizovanú malým opotrebením nástroja. ich cena je však v porovnaní s medenou elektródou 18 až 100 krát vyššia (ak cenový faktor medenej elektródy je hodnotený čislom 1) [1]. kým v súčasnosti na moderných hibiacich strojoch dosahuje menej ako 1%.wolfrámové materiálové kompozície sa používajú pre špeciálne účely hĺbenia úzkych drážok a otvorov.55) opotrebenie nástrojovej elektródy predstavovalo 40 -ŕ 60 % z celkového objemu. tvorí aj tzv. u nás sa používa označenie elektroimpulzné obrábanie. môžu vyrábať niektorým z obvyklých spôsobov. Relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy vyjadrené v percentách je dané pomerom úbytku objemu elektródy VE k úbytku objemu obrábaného materiálu V m [11]: . ako je presné liatie a liatie pod tlakom.1 34 241 5. tepelnú vodivosť.1. frézovaním alebo brúsením. Youngov modul pružnosti. Obr.5.2 0.11 znázorňuje charakteristické oblasti opotrebenia a používanú terminológiu pre hodnotenie.1 16. Opotrebenie sa objavuje najskôr na hranách elektród.146 Progresívne technológie Mosadz je dobre obrobiteľný materiál.3 29. elektroiskrové opracovanie bez opotrebenia. kde opotrebenie elektródy neovplyvňuje výrazne rozmerovú presnosť. ktorý ovplyvňuje ekonomické hľadisko rozhodovania ojej použití. ale v porovnaní s medenými alebo grafitovými elektródami sa rýchlejšie opotrebováva. Odolnosť nástrojového materiálu voči opotrebeniu je daná jeho fyzikálnymi vlastnosťami. Poissonovo číslo a čim nižši koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti. uvádzané v anglickej literatúre ako no-wear EDM [26].2 mm. Wolfrám sa používa pre špeciálne účely hĺbenia veľmi malých otvorov s priemerom do 0. vhodný pre elektródy. Meď . Napríklad pri obrábaní kalenej ocele môže opotrebenie medenej elektródy dosahovať až 30 % z úbytku materiálu obroboku. Vhodným spôsobom výroby sa javí aj drôtové rezanie (Wire EDM). podľa tvarovej zložitosti. a dokončovať na požadovaný tvar sústruženim.5 48.3 94. Hodnoty fyzikálnych vlastností vybraných materiálov pre nástrojové elektródy sú v tab.

ktoré sa tvoria v ľubovoľnom bode medzii) .1. / Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 147 \y nastroj (elektróda) opotrebenie hrotu L. časovej dĺžky impulzu a špičkových hodnôt prúdu.5.1) K opotrebeniu elektród dochádza jednak vplyvom pôsobenia erozívnych impulzov a jednak vlastnosťami materiálu elektród [ 11. Levy a Panien [13.14.2 Mechanizmus ú b e r u materiálu Pri elektroiskrovom spôsobe obrábania dochádza k úberu materiálu vplyvom teploty a erózie pri vzniku rýchleho sledu iskrových výbojov.13. (zdroj: Metals Handbook s t u p e ň o p o t r e b e n i a hrotu = ap/Lv s t u p e ň o p o t r e b e n i a hrany = ap/U s t u p e ň o p o t r e b e n i a b o č n e j strany = aa/U hĺbka rezu a P mv = ^ . Dauw.12 ukazuje vplyv zmeny elektrických parametrov. ii) v dôsledku kolísania prúdu výboja alebo vplyvom polarity výboja sa rozrušuje povrch elektródy. Zo závislostí vyplýva.5. 30] a to z nasledujúcich dôvodov : v dôsledku vysokej hustoty elektrónov vo výbojovom povrchu dochádza k oddeľovaniu jednotlivých iónov alebo celých čiastočiek kovu. na priebeh relatívneho opotrebenia nástrojovej medenej elektródy. 1 0 0 % (5. Podobné výsledky hodnotenia opotrebenia nástrojovej elektródy pri EDM obrábaní keramických materiálov uvádzajú König. čo je znázornené na obr. Obr.11 Charakteristiky opotrebenia nástrojovej elektródy. že podľa vzťahu (5. 14]. 5. nepravidelný ohrev elektród v priebehu výboja). obr. že čím vyššia je intenzita pretekajúceho prúdu vo výboji. i v) v dôsledku mechanických nárazov spôsobených kavitáciou. vii) chyby v materiále elektródy (pórovitosť alebo štruktúra).5. iii) v dôsledku termických vplyvov (vysoká teplota pri výboji. opotrebenie bočnej strany L opotrebenie hrany U konečná hrana nástroja počiatočná hrana nástroja hrubovanie štvorcového otvoru Obr. To znamená. v) v dôsledku mechanických nárazov Čiastočiek oddelených od obrábaného materiálu.1) dochádza k zvýšeniu úbytku materiálu z obrobku a nepriamo aj k zhoršeniu drsnosti opracovaného povrchu.5. vysoká hustota prúdu a pod.). vi) v dôsledku nepriaznivých pracovných podmienok (nepriaznivé prúdenie dielektriká.5. tým menšie je relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy.

.

V určitej vzdialenosti A (0.14 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy pri elektroiskrovom hĺbení keramického materiálu (zdroj: König. kde je najsilnejšie elektrické pole. ktoré vychádzajú z rôznych prístupov. Pri opakovanom procese sa zvyšuje intenzita výboja a vzniká sekundárna lavína elektrónov. Záporne nabité elektróny narážajú na neutrálne atómy dielektriká a vyvolávajú jeho ionizáciu.0.148 Progresívne technológie elektródového priestoru.5. Materiál je natavený a následne odparený zo zóny výboja. Existuje viacero teórií. ktorá v konečnej fáze spojí katódu a anódu kanálom výboja. Duuw. Levy. V kanále výboja odovzdávajú elektróny a . Na katóde vzniká lavína elektrónov. Na obr. 10 jdc iv á äfíčka 5D A 30 A -1 15 A M - / f // *' 7/ . Panien [13]) 10 100 1000 Trvanie impulzu t [LIS] Vysvetlenie mechanizmu úberu materiálu elektrickým výbojom aj napriek širokému priemyselnému využívaniu EDM metód. U 1 10 100 Dľžka impulzu [u.12 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy (zdroj McGeough [22]) Obr. ŕ -'/ y _' ' j| / 1G A T' jt l / \ ' s / -ti |5.15 je znázornený princíp vzniku výboja a jeho účinok na povrch materiálu. nie je ešte stále jednoznačné a spoľahlivé.5. Obyčajne základom vysvetlenia úberu materiálu je popis vzniku výboja medzi elektródami a jeho elektrické a tepelné účinky na povrch materiálu.5.13 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na priebeh dosahovanej drsnosti povrchu (zdroj McGeough [22]) Obr.s] 1000 1 10 100 Dĺžka impulzu ľjjsj 1000 Obr.001-f.5.1 mm) dochádza medzi elektródami vplyvom pulzujúceho elektrického poľa k výboju. ktoré sú urýchľované smerom k anóde.

. ktorá natavuje a odparuje čiastočky kovu. Okolo osi sa hustota iónov zvyšuje. Obr. 5 .1 * 2 000 ps). V dôsledku vysokej teploty a následného odparovania dielektriká narastá v plazmovom kanále výboja tlak až na hodnoty 2 000 MPa. vyvolá to v elektrickom poli snahu o usporiadanie kladných a záporných Častíc v prúde výboja. ktoré priťahuje ióny k osi kanála výboja. Teplota vkanále dosahuje hodnoty 8 000 -ŕl2 000 "C.22]. Vysoko intenzívny prietok prúdu ďalej ionizuje výbojový kanál a vytvorí sa silné magnetické pole. 22]) Takýto vysoký tlak obmedzuje odparovanie žeravého kovu. ktoré sprevádzajú elektroiskrový výboj a uber materiálu. Keď polarizácia dosiahne určitú hladinu nasýtenia. 21. Toto usporiadanie má za následok pokics odporu dielektrickej kvapaliny a nárast prietoku prúdu až na hodnoty 10 7 -f 10B A/s [26]. Lokálna teplota povrchu elektród dosahuje hodnoty vyššie ako bod tavenia materiálu [1.J7. / Elektroeroz. 5. kladných iónov. keď napätie klesne. Detail vzniku výboja a priebehu napätiu medzi elektródami ukazuje obr.ívne obrábanie EDMm-\VEDM 149 kladne nabité ióny svoju kinetickú energiu vo forme tepla časticiam povrchu anódy a katódy. následkom čoho vzniká vysoká teplota. I 5 Mechanizmus vzniku výboja pri eiektrocrozivnom opracovaní a jeho účinok na uber materiálu (spracované podľa [15. Po prerušení impulzu. vyvolá polarizáciu molekúl a iónov dielektrickej kvapaliny. tlak v kanále takisto náhle poklesne a žeravé čiastočky kovu sú vymrštené z povrchu.5. Toto vymrštenie alebo odparenie je sprevádzané vznikom plynových bubliniek a charakteristického kráteru na mieste výboja.m' vo veľmi krátkom časovom intervale (0.5. pár nataveného kovu oboch elektród a plynov chemického rozkladu dielektriká.16 ukazuje detail troch základných fáz. V mieste výboja vzniká plazmový kanál zložený z ionizovaných častíc. voľných elektrónov. ktoré sú od seba vzdialené veľmi úzkou medzerou A. A) a) doporučená vzdialenosť medzi elektródami b) vznik i s k r o v é h o v ý b o j a c) vznik elektrónovej lavíny d) vy m rš tenie č i a s t o č i e k kovu z p o v r c h u a vznik krátera B) a) vznik lavíny e l e k t r ó n o v na k a t ó d e b) ionizácia prostredia v medzere medzi elektródami c) vznik sekundárnej laviny d) vznik k a n á l u v ý b o j a katóda O b r . Intenzívne elektrické pole medzi dvoma elektródami ponorenými v dielektrickej kvapaline. Vznikajúci tepelný tok nadobúda hodnoty |: 1 okolo I 0 W.

.

vznik plazmy zloženej z kladných iónov a voľných elektrónov.5. Postupne tepelný účinok výboja spôsobí vypudenie a/alebo vystreľovanie (ejection) natavených čiastočiek kovu z povrchu.© .© © 0 ^ © . čo je spojené s opotrebením nástrojovej elektródy a intenzitou úberu materiálu. uzavrie sa jeden cyklus spôsobujúci úbcr materiálu. ale s rôznou veľkosťou a intenzitou. Kráter (úbytok materiálu) vzniká na obidvoch elektródach. ale netermické vplyvy ako elektrodynamické a mechanické účinky majú svoje nezanedbateľné miesto v komplexnom jave elektroerózie.© .© . So zväčšujúcim sa kráterom v dôsledku odparenia materiálu zvyšuje sa aj vzdialenosť medzi elektródami. V dolnej časti obrázku je znázornený pokles napätia medzi elektródami v závislosti od vzdialenosti medzi nimi a tiež priebeh úbytku plazmy.17 Detail vzniku výboja a priebeh napätia v priestore medzi elektródami [26]. Obyčajne nástrojová elektróda jc . Tepelný účinok výboja je síce hlavným faktorom procesu erózie.© .16 Postupné štádiá vzniku výboja pri EDM [26] a) polarizácia molekúl a iónov dielektrickej kvapaliny b) usporiadanie kladných a záporných častíc v prúde výboja a nárast intenzity p r ú d u 107 Ť 108 A/s e © a) e b) © SUP 0 0 d) c) c) vytvorenie kanála ionizovaných častíc. z pár kovu oboch elektród a plynov z chemického rozkladu dielektriká d) vytvorenie silného magnetického poľa. Keď sa energia výboja vyčerpá. že tepelné procesy a tavenie kovu na anóde sú určujúce javy procesu erózie elektrickým výbojom.© úbytok na anóde 0-40 V UDyron na Kaiooe / 12-25 V / vzdialenosť úbytok plazmy Obr.150 Progresívne technológie e 0 Obr. Vypudené čiastočky kovu opúšťajú povrch po okraji vznikajúceho krátera.®1 ©^ .5.* • © ) . ktoré priťahuje ióny k osi kanála výboja. medzi ktorými prevládajú guľovité častice nataveného kovu potvrdzujú. Erózne produkty. Polarita elektród má dôležitú úlohu pri úbytku častíc materiálu z elektród. natavenie a odpareníe čiastočiek kovu e) tepelný účinok výboja spôsobí vypudeníe(výstreľovanie) natavených čiastočiek kovu z povrchu f) v mieste oddeľovania častíc vzniká na povrchu anódy a katódy kráter —s t i Plazma ohiasr vysokej teploty katóda ©--©-©-€>- oblasť vysokej teploty anóda —»-© . vznik vysokej teploty.

Tento princíp obrábania sa používa pre metódu „no-wear EDM" alebo elektroimpulzné obrábanie a jedná sa o hrubovacie opracovanie. . má mínus (-) pól. pretože pokles napätia na anóde je v tomto prípade minimálny. frekvencia výboja. Na intenzitu úberu majú vplyv parametre elektrického obvodu (pretekajúci prúd. ktoré uvádzajú König. že za daných podmienok nevznikajú významné rozdiely v dosahovanej maximálnej intenzite úberu materiálu. Grafické závislosti ukazujú.5. obr. Materiál obrobku má svoj podiel na priebehu sledovaných závislostí.17.5.18 ukazuje vplyv parametrov elektrického obvodu na intenzitu úberu materiálu. 5. Vzťah medzi parametrami procesu (prúd výboja. Zvyšovaním intenzity úberu materiálu sa zhoršuje drsnosť povrchu. opotrebenie nástoja.. Dauw.5. pre podmienky hrubovania (väčší uber materiálu a pre podmienky jemného dokončovania povrchu (nižšia intenzita úberu materiálu). napätie.j. maximálna hodnota intenzity úberu materiálu je 7 mnrVmin pre rôzne dĺžky trvania impulzov v rozsahu 2 -ŕ 235 us a zmeny prúdu výboja od 5 do 20 A. Obr. doba trvania impulzu.) a tepelná vodivosť materiálu. Levy a Ponten f \4\) 1 10 100 1000 Trvanie impulzu \ [p. Levy a Ponten [14]. Obr. frekvencia impulzov a pod.) je závislý na type použitého zariadenia.1 Elektroerozívne obrábanie EDM-WEDM 151 katódou t. čo vyplýva z porovnania materiálov SiSiC(l) a SiSiC(2).5. intenzitu opotrebenia nástrojovej elektródy a relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy pri EDM hĺbení rôznych druhov materiálov na báze keramiky s rozdielnou elektrickou vodivosťou. Dauw. Úbytok napätia na anóde býva 0 * 40 V.) a výsledkami obrábania (drsnosť povrchu.19 ukazuje priebeh vplyvu nástrojového materiálu na intenzitu úberu. Pre obe elektródy dosahuje uber približne 3. nástroj anóda (+). Podľa výsledkov. Porovnávané sú dva typy najčastejšie používaných nástrojových elektród.1.5. Intenzita úberu materiálu má vplyv na dosahovanú drsnosť a presnosť povrchu.s] Obr.. Na druhej strane. Obr. ktoré sú rovnaké.2.18 Závislosť intenzity úberu materiálu na dobe trvania impulzov pre premenlivé parametre prúdu výboja od 5 do 20 A.. dosahuje sa vyššia rýchlosť úberu a prakticky nulové opotrebenie nástroja.. Pri tomto zapojení sa reguláciou prúdu riadi proces úbytku materiálu na anóde a tiež kvalita opracovaného povrchu. ale pochádzajú od rôznych výrobcov. obrobok katóda (-).1 Prevádzkové charakteristiky procesu Prevádzkové charakteristiky procesu elektroiskrovčho obrábania sú vždy závislé na parametroch stroja. grafitová a medená.5. (zdroj: König.20 porovnáva intenzitu úberu materiálu. relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy a dosahovanú drsnosť povrchu. ak sa použije opačná polarita elektród.6 mm7min [13].

.

Dauw. pre brúsenie.13 mm. 26J poskytujú prevádzkové charakteristiky. podľa druhu vykonávanej práce sa mení napätie (pre obrábanie otvorov jc 80 + 120 V.6 A. jemné dokončovanie povrchov a delenie materiálov sa používa rozsah 10 * 70 V. relatívneho opotrebenia nástrojovej elektródy a dosahovanej drsnosti povrchu na dĺžke trvania impulzu pre clektroiskrové hĺbenie profilov do keramického materiálu SiSiC [13] prúd výboja 8. • čas vybíjania 10"9 Ť 1 0 5 s. I I .8 mm alebo 0.4 mmVhod. . napätie 180 (zdroj: König.013^0. Každá technológia. ktoré sú však z vyššie uvedených dôvodov viac menej len orientačné: • napätie prúdového zdroja 60 * 250 V. Levy a Panien [ 14]) Trvanie impulzu t [u. • frekvencia výboja až do 100 kHz.5. 8. • intenzita úberu materiálu až do 16. ale umožňuje reguláciu operačných parametrov (v súčasnosti cez CNC riadenie) a tým ovplyvňuje výsledok obrábania. • čas nabíjania 10'2 -ŕ 10'5 s. Uvádzané prevádzkové charakteristiky. • vzdialenosť medzi elektródami (gap) závisí od druhu použitého generátora a pohybuje sa v rozsahoch 0. ktorá jc závislá na použitom type elektrického obvodu (kapacitný obvod. • priemerná hodnota prúdu výboja okolo 300 A.s] Každý stroj pre elcktroerozívne obrábanie má vlastnú špecifickú technológiu. Dostupné literárne zdroje a prospektový materiál firiem vyrábajúcich zaradenia pre elektroerozívne obrábanie [1. z vyššie uvedených dôvodov. pulzný generátor). a prúdová hustota do 10S A/cm".152 Progresívne technológie O 500 1000 5500 10 100 T 1000 1C0OO Trvanie impulzu t [us] ™*w impulz" t \j$ Obr.19 Závislosť intenzity Uberú materiálu. poskytujú orientačné poznatky.01 Ť 0.

5.1 Elektroerozívne obrábame EPM-WEPM

153

• kužeľov i to s ť stien otvorov sa pohybuje okolo 0,005 * 0,51 mm; podľa aplikovanej technológie; • dosahovaná drsnosť Rz povrchu: pre hrubovacie operácie 12,5 pm, pre dokončovacie operácie je v rozsahu 0,2 ~ 6.3 um, pre vysokopresne opracovanie a špeciálne požiadavky na presnosť až 0,05 -0,1 pm.

16

E E E

• intenzita úberu • intenzita opotrebenia • relativ ne opotrebenie

16 - 12
fi

E E 12

B í, -P S i

=:;"

ô

4

4 - 0 SiSiC[1] SiSiC(2) Syalon 5-501

B0

M

1

:•:

• intenzita úberu • intenzita opotrebenia • relatívne opotrebenie

O.Ofl e" E J j6 I L 3 iJ

E

Ohr.5.20 Porovnanie intenzity úberu materiálu, intenzity opotrebenia nástrojovej elektródy a relatívneho opotrebenia nástrojovej elektródy pri EDM hĺbení A pre hrubovanie T pre dokončovanie nástroj: meď (+) pretekajúci prúd: 16 A dĺžka trvania impulzu: lOOps (zdroj: König, Danw, Levy a Panien

S I

2 o

rťl
SiSiC(1)

r ŕ l SiSiC(2)

Ik
Syalon S-501

0.04 g 0,02 o

ä
| 1

h

a
1 ?

[14])

o

5.1.3 Kvalita opracovaného povrchu Povrch po eicktroiskrovom obrábaní má náhodný izotropný profil, ktorý je tvorený charakteristickými krátermi, s pomerom hĺbky krátera k priemeru krátera 5 až 50 [21,22]. Typická hĺbka krátera býva okolo 2,5 um a priemer 12,5 um [26]. Hĺbka krátera a j /ho priemer sa zväčšuje so zvyšujúcou sa energiou iskrového výboja až na hodnoty 12 pm hĺbka, 60 um priemer. Na obr. 5.21 sú znázornené typické profily kráterov pre rôzne materiály pri rovnakých podmienkach výboja. Tvorenie kráterov je výsledkom iskrového výboja a ich rozmery sú ovplyvnené použitou dielektrickou kvapalinou a materiálom elektródy. Povrch má matný vzhľad. Vznik kráterov na povrchu je spojený s lokálnym natavením povrchu (teploty sa pohybujú v rozsahu 8 000 až 12 000 u Ch tepelne ovplyvnenou zónou a plastickou deformáciou vo vnútri krátera a v jeho okolí. Povrch jc zároveň rýchlo ochladený a zakalený účinkom dielektrickej kvapaliny. Natavcná vrstva ľahko reaguje s materiálom elektródy a produktmi pyrolýzy pri chemickom rozklade dielektriká. Takto sa na povrchu ocele tvorí stabilná austenitická vrstva .i napr. na povrchu titánu tvrdé zlúčeniny karbidu titánu TiC alebo oxidu titánu TiO : .

154

Progresívne

techno losie

horčik

molybdén

Obr.5.21 Profily vznikajúcich kráterov pre rôzne materiály za rovnakých podmienok výboja (zdroj: Lloyda Warren [19])

Účinok vysokých lokálnych teplôt spôsobuje metalurgické zmeny v povrchovej vrstve a vznik porúch, ako sú trhliny na hraniciach zŕn, dvojčatenie, štiepenie a vznik tzv. charakteristickej bielej vrstvy. Vysoká rýchlosť ochladzovania povrchu má za následok poruchy kryštalickej mriežky, fázové zmeny a vznik zvyškových napätí v povrchovej vrstve. Tieto zmeny nie sú zhodné a stále, ale menia sa od jedného stroja k druhému, pretože závisia na parametroch výboja, na dielektriku, materiále elektródy a medzere medzi nástrojom a obrobkom, Lloyd a Warren [19].

Obr.5.22 Typický charakter povrchu po elektroiskrovom opracovaní A - vrstva roztaveného kovu 10-ŕ 40 um B — oblasť vykazujúca znečistenie spôsobené difúziou materiálu elektródy do hĺbky asi 250 um C — tepelne ovplyvnená vrstva menej ako 400 um

Charakter natavenom a o hrúbke asi elektródy, jej

ovplyvnenej povrchovej vrstvy pri EDM opracovaní znázorňuje obr.5.22. Na rýchlo zakalenom povrchu materiálu sa tvorí tenká pretavená epitaxiálna vrstva 10 4 40 um. Za pretavenou vrstvou je oblasť kontaminovaná materiálom pracovnej hrúbka býva okolo 0,025 mm. Pod touto vrstvou vzniká tzv. biela vrstva, silne

5.1

Elektroeroztvne

obrábanie

EPM-WEDM

155

nauhličená stuhnutá tavenina s vysokou tvrdosťou okolo 60 HRC, je zároveň súčasťou tepelne ovplyvnenej vrstvy. Hrúbka bielej vrstvy priamo závisí na vybíjacej energii impulzov. Táto vrstva sa javí pri metalografickom skúmaní ako dokonale homogénna a pri väčšom zväčšení je vidieť jej laminárny charakter. Hrúbka bielej vrstvy môže byť pri hrubom opracovaní i niekoľko desatín milimetra, pri strednom niekoľko mikrometrov a po jemnom opracovaní je celkom nepatrná. Obyčajne tepelne ovplyvnená oblasť siaha do hĺbky 400 pm až 1 000 um v závislosti na energii impulzov. Elektroiskrovo opracované povrchy sú charakterizované vznikom ťahových zvyškových napätí v povrchovej vrstve v dôsledku tepelného pôsobenia. Lloyd a Warren [19] udávajú, že veľkosť vznikajúcich ťahových zvyškových napätí sa môže blížiť až k hodnotám medze pevnosti v ťahu. Zvyškové napätia v povrchovej vrstve ovplyvňujú funkčné vlastnosti obrobku. Ťahové napätia znižujú medzu únavy a uľahčujú rozrušovanie povrchových vrstiev pri vzájomnom spolupôsobení povrchov. Z uvedeného dôvodu, povrchy opracované elektroiskrovým obrábaním majú zníženú životnosť v podmienkach ťahového pracovného zaťaženia. Naopak v podmienkach tlakového zaťaženia povrchov by mohlo dôjsť k zvýšeniu ich životnosti. Z uvedeného dôvodu sa v mnohých prípadoch doporučuje po EDM procese klasické mechanické dokončovanie povrchov spojené s odstránením ovplyvnenej a spevnenej vrstvy. Ako už bolo vyššie uvedené dosahovaná drsnosť povrchu závisí na intenzite úberu materiálu, na spôsobe opracovania (hrubovanie, dokončovanie alebo jemné dokončovanie povrchov), na druhu a čistote dielektrickej kvapaliny a na parametroch elektrického výboja. Určujúcim ukazovateľom sa javí intenzita úberu materiálu za jednotku času. Na obr.5.23 a 5.24 sú znázornené grafické závislosti dosahovanej drsnosti povrchu v závislosti na intenzite úberu materiálu (VRR volume removal raie). V prvom prípade (obr.5.23) sa mení prúd výboja. V druhom prípade sú znázornené dosahované drsnosti pri hrubovaní rôznych druhov materiálov na báze keramiky. Dĺžka trvania impulzov tiež ovplyvňuje dosahovanú drsnosť povrchu. So zvyšujúcim sa časom trvania impulzu drsnosť povrchu mierne stúpa. Pri vyšších prúdoch výboja, nad 15 A, je zhoršenie drsnosti povrchu výraznejšie, obr.5.13. Presnosť rozmerov elektroiskrovo opracovaných predmetov závisí od technologickej presnosti, ktorú tvorí presnosť kinematických celkov stroja, presnosť výroby nástrojovej elektródy, presnosť nastavenia elektródy voči obrobku, presnosť výmeny nástrojovej elektródy a spôsob prúdenia dielektriká v pracovnom priestore. Presnosť zhotovenia elektródy nástroja kladie vysoké požiadavky na zručnosť nástrojárov. Presnosť a kvalita EDM opracovaného povrchu závisí vo veľkej miere od medzery medzi elektródou a predmetom. Rozmery obrábaného predmetu sa od rozmerov elektródy líšia vôľou, ktorú predstavuje medzera. Pri určovaní potrebného zväčšenia alebo zmenšenia rozmeru elektródy je rozhodujúci tvar špecifických rozmerov. Veľkosť medzery závisí od pracovných charakteristík použitého elektroiskrového stroja a od pracovných podmienok, ktoré sa používajú na dokončovacie obrábanie. Pri hrubovaní je spravidla šírka medzielektródovej medzery väčšia ako pri dokončovaní. Nepresnosti vznikajúce v procese EDM hĺbenia sú kužeľovitosť otvorov, úkosovitosť, úbytok nástrojovej elektródy, veľká makronerovnosť obrobenej plochy. Výbojový priestor (medzera) medzi elektródami (nástrojom a predmetom/obrobkom) je veľmi malý a jeho veľkosť je závislá na elektrických parametroch pracovného okruhu, teda je úmerná energii jednotlivých výbojov.

156

Progresívne
3

tecfmolóeie

Pri jemnom opracovaní, keď sa používa výboj o veľkosti 10' J (povrchy vysokej kvality), zmena výbojovej energie asi o 10% vyžaduje zmenu elektródovej medzery asi o 0,001 mm [30]. Modeme elektroiskrové stroje majú výbojové napätie dostatočne stabilizované tak, aby zaisťovali aj minimálnu zmenu presnosti. Podľa toho sa predpokladá, že presnosť rozmerov elektroiskrového obrábania sa pohybuje v rozmedzí ± 0,001 mm. K uvedenej nepresnosti sa pripočítavajú chyby spôsobené nesprávnou polohou pracovnej elektródy napr. vplyvom vôle v pohybových mechanizmoch, nepresným upnutím, nízkou tuhosťou stroja a pod. Na presnosť má ďalej vplyv čistota dielektrickej kvapaliny a hromadenie kovového odpadu v medzielektródovej medzere.

1000

4
r OJ

Obr.5.23 Dosahovaná drsnosť povrchu v závislosti na zmene prúdu výboja pri opracovaní nástrojovej ocele grafitovou elektródou (zdroj: McGeough [22])

JZ1

0

2

4

6

8

10

12

_^
• Intenzita úberu materiálu ^Drsnosť povrchu Rz 60 %. & •n

I
O 20 ¡5
L/i

TiBŕ

ALjOj+TiC

Si^+TiC

S1ALON

Ti(CN)+TiBj Ti(CN)*Cr3r>.

lIIJ

Obr.5.24 Intenzita úberu materiálu a dosahovaná drsnosť povrchu pri EDM hĺbení foriem z rôznych druhov keramických materiálov pre medenou elektródou (zdroj: Koni g, Dauw, Levy a Panien [N])

5,1.4 Použitie EDM technológií V súčasnosti nachádza EDM opracovanie široké uplatnenie v rôznych priemyselných oblastiach. Z pohľadu využitia sa rozdeľuje na dve dominantné oblastí, obr.5.25 a to: • hĺbenie, • drôtové rezanie.

5.1

Elektroerozh-ne obrábanie EPM - WEDM

157

Samostatnú skupinu tvorí elektroiskrové brúsenie. V praxi je využitie elektroískrového obrábania veľmi široké a rôznorodé. Používa sa: na zhotovovanie otvorov najrôznejších tvarov do kalených materiálov, spekaných karbidov, na zhotovovanie ostrihovacích razníc, pri zhotovovaní otvorov do výrobkov a súčiastok strojov, ako sú: vstrekovacie dýzy. plynové horáky, dýzy na výrobu syntetických vlákien, jemné prievlaky. jemné lekárske prístroje, aj prístroje jemnej mechaniky, na vyiskrovanie súčiastok z korozivzdorných plechov, znakov, písmen fnápisov), rôznych pomocných technologických otvorov, na odstraňovanie zalomených nástrojov, skrutiek, vodiacich kolikov, zalomené nástroje alebo iné súčiastky sa vyberajú pomocou EDM vyiskrovacieho stroja bez ich demontáže (priamo na mieste), čo je veľmi vhodné pri opravách väčších a zložitých súčiastok, použiva sa v opravovniach automobilových a iných motorov, montážnych dielňach všetkých strojárskych závodov, nástrojáriíach, opravovniach stavebných a zemných strojov, opravovniach poľnohospodárskych strojov, na obrábanie materiálov vysokej pevnosti. na vŕtanie malých otvorov od priemeru 0.05 mm, do tvrdých a húževnatých materiálov, na mikrodierovanie, na elektroiskrové hĺbenie zápustiek, opravu zápustiek a lisovacích foriem, pri opravách zápustky sa postupuje lak, že tvarovými elektródami, ktorými bola zhotovená dobrá zápustka, sa prehĺbi opotrebená zápustka, pritom sa zápustka neohreje. takže ju netreba znova tepelne spracovať.

• • •

• •

• • • •

elekl/óda ai b) Obr. na prerezanie piestnych krúžkov vysokotlakových kompresorov. na nanášanie a spevňovanie povrchu súčiastok. medzi ktorým je dielektrické prostredie.5. pričom sa elektróda čiastočne opotrebováva. b) Konečný tvar obrobku a nástrojovej elektródy po hĺbení.obrobok) preskočí medzi nimi iskra (výboj) a z obrábaného predmetu sa uvoľní malá časť roztaveného materiálu. filtre. počtu a tvaru impulzov za sekundu.158 Progresívne technológie • • • • • • • na výrobu drážok do valcov. na rezanie malých súčiastok. nástroj .1 Elektroiskrové hĺbenie Elektricky vodivý materiál sa obrába iskrovými výbojmi medzi elektródou zapojenou na záporný pól a obrábaným predmetom zapojeným na kladný pól.26 Konfigurácia elektród pri hĺbení a) Východiskový tvar nástrojovej elektródy bez známok opotrebenia a východiskový tvar obrobku. Q na obrábanie malých otvorov v dýzach v streková c í ch čerpadiel pod uhlom od 0 do 90°.5.4. 5. Zvyšovaním napätia zdroja Ut a kapacity C v obvode možno uber zväčšovať. a tým aj na kvalitu povrchu. Priebeh elektroiskrového hĺbenia možno popísať nasledovne: približovaním pracovných elektród (nástroj .26. Tvar elektródy sa kopíruje do obrobku. od obrábaného materiálu. obr.1. Kapacita kondenzátora ovplyvňuje povahu práce . Aby účinok iskry bol čo najväčší a aby sa uvoľnené čiastočky materiálu dobre odstraňovali z pracovného miesta. na obrábanie vajcovitých a kužeľovitých súčiastok menších rozmerov s malými otvormi. Nástrojová elektróda sa pri obrábaní automaticky posúva a udržuje sa nastavená hodnota medzery. Jedna iskra nasleduje za druhou a nástroj pomaly vniká do obrábaného materiálu. materiálu nástroja a od pracovnej kvapaliny. katóda sa ochladzuje. na ostrenie a lapovanie nástrojov. Uber pri elektroiskrovom hĺbení závisí najmä od parametrov elektrického prúdu. čo priamo vplýva na veľkosť kráterov vznikajúcich na mieste pôsobenia iskry. Produktivita obrábania a akosť obrobeného povrchu závisia od energie výboja a od ich frekvencií. ako napr. na vyrezanie úzkych drážok v strojových dielcoch. Zvyšovanie intenzity úberu materiálu zhoršuje kvalitu povrchu. Tým sa však zväčšuje mohutnosť výboja.

závislosť presnosti a kvality procesu od mnohých faktorov.2 do 600 uF (mikrofarad).1 Eiektroerozívne obrábanie EPM -WEDM 159 (dokončovanie alebo hrubovanie) a obyčajne sa volí v rozsahu od 0. pomerne jednoduchá výroba nástrojových elektród. . že iskra už nemôže preskočiť. Vytvorený otvor však bude vždy väčší ako nástroj o medzeru: t= D + /. takže za určitý čas medzera (vzdialenosť) vzrastie tak.5. cez ktorú v čistej kvapaline preskočí iskra. ktoré sa nedajú inými metódami obrábania uskutočniť. Pri hĺbení otvorov sa cez otvor v nástroji vedie pracovná kvapalina. Pri dokončovaní sa volí malá kapacita. tvrdosti. čo znižuje opotrebenie elektród a stabilizuje podmienky obrábania. znižuje sa prácnosť pri výrobe zložitých tvarov. pri hĺbení nevznikajú ostrapy. možnosť obrábať dielce zložitých tvarov a vykonať operácie. vzniká menší odpad ako pri klasickom mechanickom obrábaní. ktoré sa nedajú vopred spoľahlivo určiť. aby bol povrch jemnejší. Medzera t závisí predovšetkým od napätia a intenzity prúdu vo vybíjanom obvode a od účinného odstraňovania odtavených čiastočiek z pracovnej medzery. (sily.2 do 40 A [30]. • pomerne nízku produktivitu pri obrábaní materiálov malej tvrdosti. čo umožňuje dosahovať rôznu kvalitu opracovaného povrchu. Pri procese je potrebné zachovávať túto vzdialenosť. aby sa vyplachovali odtavené čiastočky z medzery. deformácia). • • • • • • • • • Medzi nevýhody je možné zaradiť: nepriamu úmeru medzi produktivitou a kvalitou obrobeného povrchu. výrobný proces možno automatizovať.5. potrebu ponoriť obrobok i nástroj do kvapaliny počas procesu. Opotrebenie sa kompenzuje tým. Najväčším nedostatkom elektroiskrového hĺbenia je rýchle opotrebenie nástroja. Obrábaný povrch sa od čela nástrojovej elektródy vzdiaľuje. na obrábaný predmet nepôsobia žiadne mechanické účinky. Podmienkou kvalitného elektroiskrového hĺbenia je dokonalé čistenie dielektrickej kvapaliny. Príklad hĺbenia vnútornej skrutkovicovej drážky ilustruje obr. krehkosti. veľký rozsah pracovných parametrov. Pri hĺbení priebežných otvorov sa používajú dlhšie elektródy a otvor sa kalibruje nepoškodenou (neopotrebenou) časťou nástroja. pričom intenzita prúdu sa pohybuje od 0. húževnatosti.27. • • • Najvýznamnejšiu oblasť použitia elektroiskrového hĺbenia predstavuje v súčasnosti výroba otvorov rôznych tvarov a výroba tvárniacich nástrojov. že na vyhubenie tvarového otvoru sa používa viac elektród. lj je minimálna vzdialenosť. (5.2) kde D je priemer odtavených Čiastočiek materiálu. Prednosti elektroiskrového hĺbenia sú: možnosť obrábať vodivé materiály ľubovoľnej mechanickej pevností.

.

popisuje sa tiež ako Traveling Wire modifikáciou elektroiskrového obrábania.5. Technológia zavedená fy Agie.400 A 11 drel Princíp metódy elektroiskrového drôtového rezania je znázornený na obr.4. Nástrojová elektróda jc tenký drôt. Postupné odvíjanie drôtu je potrebné pre vylúčenie jeho opotrebovania.5.EDM) je progresívnou zavedenie znamenalo výrazný pokrok vo výrobe lisovacích nástrojov. (spracované podľa materiálovfy Agie) (elektóda) 5. prívod r (20 . Jeho tvámiacich nástrojov..EDM) Elektroiskrové drôtové rezanie (medzinárodné WEDM.1.28.4 0 k H z ) ! = 200 .27 Elektroiskrové hĺbenie vnútornej skrutkovicovej drážky rotujúcou elektródou. dodržuje všetky zákonitosti procesu elektrickej erózie.2 Elektroiskrové drôtové rezanie ( W I R E . Drôt sa použije iba raz. predovšetkým strižných a cievka . ktorý sa postupne odvíja pomocou špeciálneho zariadenia. Pohyb drôtu je pomalý a je .zásobnik s drôtom označovanie Wire Electrical Discharge Machining EDM skrátene WIRE .160 Progresívne technológie Ohr.

podľa požadovaného tvaru vyrábaného predmetu. 20]. výroba prototypov (Rapid Tooling). Rýchlosť posuvu drôtu je v rozmedzí 2.013 mm.EDG) využíva princíp elektroerózie pre úber materiálu.05 mm [26]. [14.16]. a poly kryštalického diamantu [30]. Najnovšie trendy využívajú povlakované drôty napr. opracovanie predmetov malých rozmerov okolo 45 pm [32].27 pm [18]. Dosahujú sa drsnosti okolo 0. SÍ3N4 . Elektródové drôtové rezanie nachádza široké uplatnenie v nasledujúcich oblastiach: opracovanie vysokotvrdých elektricky vodivých keramických materiálov ako SiC.uplatňuje sa v oblasti výroby mikroelektronických elementov [33]. pre účinné WEDM rezanie vodivosť materiálov nesmie byť nižšia ako 2 x 10 : .0. oceľové drôty povlakované meďou pre zlepšenie elektrickej vodivosti alebo povlakované grafitom za účelom zvýšenia rýchlosti odvíjania drôtu (nízky koeficient trenia). Používa sa tiež molybdén a pre mikroobrábanie aj wolfrám. Obrábaný predmet jc upnutý' na stole stroja a môže sa pohybovať v horizontálnom smere alebo nemusí vykonávať žiaden pohyb. Obrábaný predmet tvorí elektródu opačnej polarity ako je drôt. Dosahovaná pracovná presnosť sa udáva okolo 0. ako jc pevnosť v ťahu a elektrická vodivosť a sú vhodné pre ťahanie s vysokou presnosťou prierezu. Spôsob zapojenia závisí od typu použitého výboja a druhu konštrukcie stroja.5. Q"' cm"1.1. podľa druhu zariadenia. Najrozšírenejším materiálom elektródy sú mosadzné a medené drôty. Vysokoefektívne využitie predstavuje integrácia technológie WEDM do systémov CAD/CAM.4. Ako diclektrikum sa používa deionizovaná voda alebo iné nízkoviskózne kvapaliny. Dielektrická kvapalina musí zabezpečovať dostatočné chladenie oblasti obrobku a drôtovej elektródy a odplavovanie eróznych splodín z miesta rezu. ZrB2. Pre presné obrábanie je rovnako dôležité dôsledné dodržiavanie vzdialeností medzi elektródami (gap). pričom nástrojová elektróda je rotujúci kotúč vyrobený z grafitu alebo mosadze. tiež ľahké oleje. . Rýchlosť úberu materiálu je udávaná ako objemový úber za časovú jednotku a pre staršie typy strojov býva 1 300 mm /hod.3 Elekroiskrové brúsenie Elcktroiskrové brúsenie (Electrical Discharge Grinding . • • • • • delenie a opracovanie platničiek so spekaných karbidov. Vynikajú výbornými vlastnosťami. Presnosť polohy drôtu až do 0. Podrezanie (overeut) sa pri tejto technológii pohybuje v rozmedzí 0.5 150 mm/s [1. Medzera býva okolo 0.3 mm. Samozrejme rýchlosť úberu závisí na druhu materiálu a jeho elektrickej vodivosti. pretože sa nevytvorí elektrický oblúk medzi nástrojom a obrobkom. 22. TiN. Výsledkom nevhodného prúdenia dielektriká býva pretrhnutie drôtovej elektródy. Drôt sa odvíja a pohybuje vo vertikálnom smere podľa vopred určenej dráhy.1 Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 161 riadený NC alebo CNC systémom stroja. Druh povlaku možno voliť podľa požiadaviek použitia drôtového rezania. 5.2 mm.03 -h 0. kubického nitridu bóru mikroobrábanie . Povrch materiálov po opracovaní vykazuje typické stopy po tepelnom ovplyvnení.76 -f 1. Priemer drôtu sa pohybuje V rozmedzí 0. WEDM vyžaduje plynulé prúdenie dielektriká do oblasti rezu. • obrábanie tvárniacich nástrojov [7. 26J.03 mm. Štandartný priemer býva okolo 0. Tvrdosť a húževnatosť materiálov nemá významný účinok.003 mm [1]. novšie typy strojov zabezpečujú desať a viac násobne vyšší úber materiálu.02 -f.

.

37 mm). Pomer úberu materiálu k úbytku/opotrebeniu kotúča sa udáva vo veľmi širokom intervale obvykle od 100:1 po 0. že pri úbere 200 mnrrVri je drsnosť 0. Tolerancie rozmerov sa pohybujú okolo £ 0. Od veľkosti pretekajúceho prúdu v obvode závisí spôsob úberu materiálu. Vyššie frekvencie impulzov výboja umožňujú získať hladký povrch. Priemerný pomer úberu materiálu k opotrebeniu kotúča je okolo 3:1 [26]. V bežných podmienkach EDG brúsenia sa dosahuje drsnosť povrchu okolo Ra 0. materiále nástroja.2 v 260 kHz [ 26]. v niektorých prípadoch veľmi pomalým úberom je možné dosiahnuť presnosť až ± 0. Mosadzné kotúče sa použivajú pre prípady rezania (delenia) veľmi tenkých materiálov (okolo 0. kým pri úbere 2 500 mm^/h iba 3. Rýchlosť rotácie kotúčov je 30 180 m/min.013 0. najmä pri brúsení spekaných karbidov.08 mm. Kotúče (nástroje) sú vyrábané z nizko pórovitého materiálu ako je grafit. materiále obrobku a dielektrickej kvapaline.38 pm. Intenzita opotrebenia (úbytku) kotúča je závislá na prúdovej hustote.2 pm.005 mm. aie dosahovaný povrch je drsnejäí a viac ovplyvnený procesom.5. Veľkosť kráterov rastie proporcionálne s energiou výboja.30 ukazuje závislosť drsnosti povrchu od veľkosti prúdu. Uber materiálu je v dôsledku elektrického výboja v medzere (gap) medzi nástrojom (kotúčom) a obrobkom. frekvencia elektrických impulzov je v rozsahu 0.162 Progresívne lechno logie Obrobok zapojený na kladný pól je ponorený do dielektriká a posúvaný k záporne nabitej nástrojovej elektróde (rotujúci kotúč) pomocou servopohonu. Dosahované úbery materiálu sú malé a sú udávané v rozsahu 160 -f 2 500 mnvVh. Orovnávanie kotúčov sa musí vykonávať po každom úseku (po hrubovaní. Obr. Používané napätia sa pohybujú od 30 do 400V. alebo keď nie je možné zabezpečiť výdatné prúdenie dielektriká. prúd okolo 100 A. Zvýšenie kapacity obvodu dovoľuje zvyšovať rýchlosť rezania.25 pm. So zväčšujúcim sa prúdom rastie rýchlosť úberu. Obr.1:1. Technológia úberu a nastavenie podmienok obrábania je súčasťou zariadenia. Vzdialenosť medzi elektródami je 0. [26]) Zdroj elektrického výboja a druh použitej dielektrickej kvapaliny sú pre EDG rovnaké ako pre „klasické" elektroiskrové obrábanie. Udáva sa [26]. Pre jemné opracovanie s vyššou presnosťou a menším ovplyvnením povrchu sa používa nižši prúd v obvode. Rýchlosť úberu materiálu výrazne ovplyvňuje dosahovanú drsnosť.29 ukazuje princíp elektroiskrového brúsenia.001 mm [26]. Nástroj (rotujúci kotúč) nikdy nie je v kontakte s obrobkom.5. elektricky elektrický obvod grafitový b r ú s n y k o t ú č pracovná nádoba d i elektrík u m —W pohon pracovného stola smer pohybu pracovného stola Obr. Výhodou týchto brúsnych kotúčov je ich nenáročné orovnávanie pomocou orovnávačov z rýchloreznej ocele. Elektroiskrové brúsenie sa používa pri požiadavkách na zvýšenú presnosť obrobkov.29 Princíp elektroiskrového brúsenia (EDG) (zdroj. brúsení na Čisto a jemnom dokončovaní) operácie brúsenia. . 5.

5 3^kH^. kde klasické rozbrusovanie môže spôsobiť deformáciu.4^F| o o 2 Obr. Obvykle sa používa pre brúsenie tvarových nástrojov zo spekaného karbidu a brúsenie kalených ocelí. 5. Na obr. 25. Sú to potenciálne možné riziká. Najväčšie riziko je spojené so vznikom požiaru. ktoré vznikajú počas procesu.31 sú znázornené rizikové oblasti. pretože sa pri ňom nevyskytuje rotácia upnutého obrobku alebo nástroja a ostré triesky. . že EDM opracovanie v porovnaní s klasickým obrábaním patrí k bezpečnejším spôsobom. pokiaľ existuje vhodný systém ochrany. pretože vtrúseniny piesku môžu poškodzovať grafitový brúsny kotúč. Na druhej strane EDM proces. ale nie je bez nebezpečenstva. Zariadenia musia byť z toho dôvodu opatrené automatickým vypínaním v prípade. dielektrikum: petrolej teplota dielektriká 38 °CT materiál kotúča: grafit (zdroj: [26)) i 6 8 10 Prúd [A) • • • • Použitie EDG procesu spadá do oblastí: brúsenia vysokopevných ocelí a karbidov.1 Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 163 2. Vo všeobecnosti sa uznáva. ktoré ale nemusia byť reálne nebezpečné. Podmienky brúsenia: Napätie: 60 V. Používané nízke napätia v procese EDM znižujú aj nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. kde použitie diamantových kotúčov je vysoko nákladné. Zároveň bezobslužné systémy musia byť vybavené automatickými hasiacimi prístrojmi. tvarové brúsenie materiálov.5. ktorá je určená individuálne pre každé zariadenie veľkosťou obrobku a bezpečnostným faktorom. ktorého príčinou môže byť dielektrikum s nevhodným bodom vzplanutia. brúsenie krehkých a lámavých materiálov. 5. brúsenia a delenia tenkých materiálov.1. keď hladina dielektriká klesne pod kritickú úroveň. Základné rizikové faktory pri EDM predstavujú: • vznik požiaru • zdraviu škodlivé látky.5 Vplyv technológie EDM na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Podľa viacerých zdrojov [1. 30] ako aj výskumov BIA (Berufssenossenschaftliches Inštitút fúr Arbeitssicherheit) proces elektioiskrového obrábania (EDM) nepredstavuje v kvalitatívnom porovnaní väčšie nebezpečenstvá (riziká spojené s bezpečnosťou práce) ako klasický proces.5. Nie je vhodné pre brúsenie obrobkov z liatiny.30 Účinok prevádzkových parametrov na drsnosť povrchu pri elektoiskrovom brúsení spekaných karbidov.

.

Dielektrikum a častice odpareného kovu.^ a n ä l výboja plazma ^- VÝBUŠNÁ ZMES RIZIKO POŽIARU F-' QDMAStOVACl ÚČINOK ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE O STROH RANN É ČASTICE Obr. Druh použitého dielektriká je dôležitý z pohľadu rizikových nebezpečných látok. Zloženie dielektriká a jeho viskozita vplýva na tvorenie výparov a pár. Z hľadiska ochrany životného prostredia je najviac prijateľná deionizovaná voda ako dielektrikum pre elektroiskrové obrábanie. Ak sa používajú dielektriká na báze vodného roztoku ako napr. V súčasnosti sa deionizovaná voda používa najmä pre procesy drôtového rezania. Dielektrické kvapaliny na báze minerálnych olejov alebo organickej kvapaliny používané pre elektroiskrové hĺbenie a rezanie tvoria nasledujúce nebezpečné výpary: • polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) • benzény. • pary minerálnych olejov • minerálne aerosóly.obrobok). • vedľajšie produkty. pri drôtovom rezaní (WEDM) vznikajúce rizikové látky sú: • • • • oxid uhoľnatý (CO) oxid dusný (NO) ozón nebezpečné aerosóly. Pri EDM sa výpary a aerosóly tvoria v závislosti od i) druhu dielektriká ii) druhu materiálu nástroja a obrobku iii) princípu úberu materiálu (elektrický výboj).31 Rizikové faktory pri elektroiskrovom obrábaní (spracovanepodľa [25]) Riziká ohrozenia zdravia sú spojené so vznikom škodlivých výparov a plynov. . Dielektrikum s nízkou viskozitou tvorí menej výparov a pár. Bezpečnostné predpisy doporučujú použitie krémov na ruky a zabezpečenie ventilácie miestnosti a odsávanie výparov a dymu.164 Progresívne technológie AEROSÓLY t v a r o m nastroj ŤAŽKÉ K V V K L OY AE dielektrikum VEDĽAJŠIE PRODUKTY PLYNOV Í R . ktoré vznikajú v dôsledku teploty v pracovnej medzere medzi elektródami (nástroj . predstavujú možnosť poškodenia pokožky. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na ochranu životného prostredia jej používanie preniká aj do oblasti EDM hĺbenia. Vysoké teploty v zóne výboja majú za následok vznik nebezpečných výparov a aerosólov.5. ktoré sa tvoria rozkladom olejov a ich prísad.

25 mg/l molybdén (Mo) titán (Ti) tvrdé prímesy Spôsob úberu materiálu obsahuje riziká spojené s množstvom vznikajúcich vedľajších produktov a odpadov. P.39/2/1975.Metals Handbook . J. Škodlivý účinok elektromagnetického žiarenia nebol ešte úplne preskúmaný. Spccial Rcport 743. Ohmori. 9. G. Literatúra ku kapitole 5. Materiál a jeho zloženie je zaujímavé predovšetkým v prípade. bárium (Ba). Tab. karbid titánu (TiC).Machining.: Drilling wiihoui Drills.665-o72 . pp. Vol. ASM . 6. ale rozsiahle výskumné aktivity v ostatných rokoch majú za cieľ určiť či tzv.1: 1. J. Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo predstavuje elektrický výboj a s ním spojený vznik elektromagnetického žiarenia.5 m g / ! v a n á d (V) uhlík (C) zinok (Zn) 4 8 0 mg/l m e d (Cu) 18 mg/l • • * • « • • k a d m i u m (Cd) < 0. Okrem výparov z dielektriká vznikajú rozkladom materiálu elektród ďalšie výpary. chróm. J. karcinogénny nikel.2 uvádza rozbor produktov rozkladu. ktoré sa usadzujú v dielektriku ako kal.vyd. B.l87 4.322-327.3 mg/l w o l f r a m (W) nikel (Ni) 1 m g / l kobalt (CO) 0. Pre výpary a pary sú obmedzenia dané technickými pravidlami pre nebezpečné (rizikové) materiály. J. W. Tab. Obvykle hrubovacic hĺbenie vytvára viac výparov a aerosólov ako jemné drôtové rezanie (WEDM). March. Produkty rozkladu (najmä ťažké kovy) sa hromadia v dielektriku a vytvárajú kal. March. ASM International.2 Prvky obsiahnuté v dielektrickom kale a/alebo usadené vo fihrovacích médiách pri elektroiskrovom opracovaní tvámiacich nástrojov (zdroj: Tbnsboff ei a!.: Buda. 5. Odparovaním materiálu elektród vznikajú anorganické látky napr.1 Elektroerozívni' obrábanie EPM -WEDM 165 Výsledkom vysokej teploty v zóne rezu je tavenie a odparovanie materiálu nástroja a obrobku. 3. a obvykle sa odstraňujú filtrovaním. Bandyopadhyay. alebo len za vybraných podmienok. SVTL. B. Bratislava. 1 5 m g / l c h r ó m (Cr) < 0.: Annals ofthe C1RP Vol. pp. J. ktoré sa uvoľňujú z materiálu a kondenzujú na vzduchu vo forme častíc veľmi malých rozmerov. nikel (Ni). molybdén (Mo). Buúa. Tento výskum jc prednostne spojený predovšetkým s využívaním spotrebnej elektroniky. fíohls. 5. Makinouchí. Li. (1967) l.p. A : Efficient nnd precision grinding oľ small hard and brittle cylindrickí parts by thc cemerlcss grinding process combined Journal of Materiál Processing Technology. Oblasť bezpečnostných predpisov a ochrany životného prostredia je dobre prepracovaná vzhľadom na široké priemyselné využitie EDM procesov a platia pre ňu prísne normy a pravidlá. Sú to odparené kovové častice materiálu a oxidy kovov. pričom dochádza k rozkladu kovových materiálov.. ako sú bezkáblové telefóny. karbid wolfrámu (WC). pri EDM výrobe tvámiacich nástrojov.: Teoretické základy obrábania kovov. (I9S2). Buza..ed. Bellows.5.: Békés. ¡25]} produkty rozkladu materiálu o b r o b k u a nástrojovej elektródy • • • • • • železo (Fe) 09 mg/l olovo(Pb) < 0 . keď obsahuje toxické alebo zdraviu škodlivé zložky napr. (1997). elektromagnetický smog je nebezpečný vôbec.5. (Cr). 98 (3) Feb 2000. H. American Maclunist. 2.

.

Cosmacini) Udine. Apr 2000.: A study on the machining paramètres optimization of wire electrical discharge machining.: Digital Gap Monitor and Adaptive Integral Control for AutoJumping in EDM. Lee. Duffie. : Machining of engineering ceramics by ultrasonic vibration assisted EDM method.623 -631 König.. 133-146.A..: Cronjager. Lazarenko. J. Wang..: Wire EDM cutting of PCD. Chow. Gatto. March 1965. {ed. T. 20. Huddlesion. June 1999. 661-674. 10. In:Eurometalworking.T.vyd. 22. 19. 14.: Study on tbe electro-discharge machining of a hot pressed aluminium oxide based ceramic. pp487-493 LIoyd. Mar 1999.. De Vnes.J. B.R. Huang.vyd. pp.: Tani. F. Jan 1997 .Y.vyd. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesscs Annals of the CIRP Keynote Papers 1997. W. (1-3).: Lee. H. H. W. S. D.. W.166 6. C.: Elekirojiskrové obrábčni kovu. Journal of Material Processing Technology 63.: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov.K. SME. Dulré .. Zhang.35/2. Vigneau.: EDM. U. (1976). I. p. R. pp. W.. 13.. (1-3). pp. P. Spur. a kol. 468 Tönshoff. 17. Warren. british CeramicProceedings 60 (Vol. H. (1-3). pp.F. Kruth. (1988). Journal of Materials Processing Technoogy. of Material Processing Technology 87. Mohri.Fururc Step towards the Machining of Ceramics Annals of the CIRP Vol. Dauw. Annals of the CÍRP Vol. n 5.39/2/1990. 30. Dcarbome.463-513 König. W. (1986).J. 11. 2. Panten. Vigner. of Engineering for Industry. Jan 1998. Vol. Slaclens. T. F. C. 139-145. pp.: Obrábčni . Y. Dekkyser. Appel. Dauw. C: Electrical discharge machining of aluminium oxide matrix composites containing titanium carbide as a conductive second phase. Wang. Levy. Ponten. 21.: Heat Conduction Model for the Calculation of the Volume of Molten Metal in Electric Discharge. 15. H.C. : Surface treatment of wire electro-discharge machined engineering ceramics by abrasive blasting. Wydawnictwo naukowotechniczne.665-672 Firemné materiály Hitachi Europe GmbH Fukuzawa.L...H. J. pp.. Annals of the CIRP Vol.: Micro-hole machining of carbide by electric discharges machining. H. Lazarenková. l. 1773-1781. 839-843.technický prùvodce SNTL Praha 1987. 7. C. Jour.Psys. 31. Lau.. B. Vol 71 1977.. N. W. 1998. Alfa Bratislava 1990 l. pp. J . Vol. N. pp. F. H. L. Schumacher. 24. T. 12. Werstati und Betrieb. Led. U. Y. C. Processing and Fabrication of Advanced Materials VI.M. K. of Machine Tools and Manufacture 40. 28. Z. Huang. Praha 1952 l. W. R..: Precision shaping of small diameter wheels using micro electric discharge truing (MEDT) and hole-machining of A1203 material.F. Int. 123. H.39/2/1990. Investigation on Machining Conditions for WEDM of Nikel Base Superalloys. May (1995) pp.. Nol 1990.. J. Iuliano.K. Zhang. Dauw.130 Yan. London. Su.553-568 Tool and Manufacturing Engineers Handbook..: Advanced Methods of Machining. A. Tonshoľf. C. 4/97. D. Phys.117-118. M: Zdcblick.: A new application of discharge phenomena for machining of insulating ceramics Ceramic Interfaces: Properties and Applications 1998.673 -680 König. Jour. 25. Li. N.. 2)..H. Go.. Z. T. pp 124 .37/2/1988. Led. 34. C. (1).G. S.A. 16. Levy. 18. Vol 7 1974 pp899909 Vasilko..P. 1983 Trueman. Yun.. S. 26..: Akamatsu.S. H. Liao. (6) June 1998.. Y. 8.F. 238-247 Lok. D. J. Ohmori.: Metalurgy of Spark Machined Surfaces Journal of the iron and steel Institute.. H.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Vol 117. R..: Nové materiály a technológie ich spracovania. 253-258 Spur.I.. Maňková. Prikryl.. ASMEJ. (Písomná práca k ašpirantske skúške . Materials und manufacturing Processes 13. of Material Processing Technology 63.: Funkerosives Schneiden und Senken technischer Keramik.. H. Tsai. J.F. Klocke. 32. Y. Lee.. pp. B. Lee. Ahn. Jour. Progresívne technológie 33. Egger. D.1 Machining.S. 397-405. 1994 pp 050-1 -0050-7 Kaczmarek. W. Chapman and Hall. 27. 23. J. 585-592. pp. Journal of Adhesion Science and Technology 12. G.. Industrial Diamond Review. L. C: Processing of advanced ceramics using the wire-cut EDM process. K. Rajukar. Zhang. Zhang. Y. pp 73-79. M. pp. 29. Jan 1997. 9. Abrasion and Erosion. pp. G.K.: Principles of Machining by Cutting.. Material removal by spalling during EDM of ceramics. pp. W.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1981 McGeough.K. I. J. Warsaw. T. Lau. K.D Appl. pp . Annals of the CIRP Vol. S. M.: Integration of EDM within a CIM Environment. J.: Machining of New Materials. Snoeys. W. G. VanDijk.

vŕtanie. keramika. Od roku 1971 bol zaznamený enormný rozvoj laserovej technológie. V súčasnosti nachádza laser široké použite v rôznych oblastiach. zváranie. H. Historický vývoj poznatkov o laserovom lúči začína popisom teoretických základov vynútenej emisie žiarenia. v roku 1966.1 Definícia lasera a základné vlastnosti laserového lúča Princíp funkcie lasera je možné objasniť na základe pojmov kvantovej fyziky a planetárneho modelu atómu. H. . sklo.zosilenie svetla pomocou vybudenej emisie žiarenia .LBM) patrí k jednému z mnohých priemyselných aplikácii laserového lúča.2 LBM 5. Postupne boli realizované ďalšie laserové zariadenia na báze pevných. nanášanie povlakov. Najznámejšie sú: • priemyselné aplikácie lasera ako rezanie.zosilenie poskytuje v úzkom zväzku lavínu fotónov (kvantá elektromagnetického žiarenia). Laser Beam Machining .2. 46. Towens a A. O dva roky neskôr v roku 1960 T. Argónový iónový laser a pevnolátkový neodým (Nd-YAG)* laser boli prvýkrát prevádzkované v roku 1964. V tom istom roku C. obrábanie. 41. Bennet a Heriot odskúšali plynový hélium-neónový (He-Ne) laser vo vývojových laboratóriách v USA. Patel experimentoval s plynovým C O i laserom. rokov boli položené základy nového odboru .2. Avšak až začiatkom 50. naváranie a tepelné spracovanie (kalenie). ' Skratky používané pre označovanie laserov sú vysvetlené v kapitole 5. diamant. ktoré podal Albert Einstein v roku 1917.2 Opracovanie laserom Obrábanie laserom (z. z Western Electric Co. • • • • • 5. Pevnolátkový laser na báze neodým (Nd)-sklo použil prvýkrát Snitzer tiež v roku 1961. LASER je akronym anglického názvu Ltghi Ampllficatlon bySiimulated Emission of Radiation v preklade . nedeštruktívne metódy skúšania meracie systémy v metrológii CD prehrávače (kompakt disk) informačná a telekomunikačná technológia (prenos a uchovávanie informácií) humánna medicína („laserový skalpel"). Prvý projekt lasera navrhli C. príprava kovových sústav v amorfnom stave. ťažkoobrobiteľné ocele. Prvé zmienky o kvapalinovom laseri sú z roku 1966. Maiman skonštruoval a prevádzkoval prvý rubínový laser [32. legovanie. plasty. L Shawlow v roku 1958. Polovodičový laser bol objavený v roku 1962. povrchové natavenie. plynných a kvapalných aktívnych látok.5. ktorá pojednáva o jednotlivých druhoch lasera. pre vŕtanie otvorov do diamantových kalibrov (súčasť nástroja pre ťahanie drôtov) pomocou rubínového lasera. tvarovanie. H. 54].2. Prvé praktické priemyselné použitie lasera uvádza Epperson et al. tepelné spracovanie povrchov. ktorý našiel v súčasnosti najširšie uplatnenie v priemyselnej výrobe. angl.kvantovej elektroniky a boli realizované zariadenia generujúce a zosilňujúce elektromagnetické žiarenie na princípe stimulovanej emisie žiarenia. Obyčajne sa pre označovanie typu lasera používa chemická značka aktívnej látky. Laser je vhodný pre opracovanie materiálov ako sú kompozity. V roku 1961 Javan.

.

hladina 2 •h.s je Planckova konštanta.Nd-YAG laser EJ fotón aaaHI prechod vanta El Q£1 ele K Irò n Obr.32 (zäroj:MčGeougfi ¡32}) Absorpcia a emisia pre: Podmienky stimulovanej emisie a) laser s troma hladinami . V závislosti od rozdielu týchto hladín vzniká infračervené.=h.3) kde h = 6.3 I ilustruje javy absorbcie.. pričom vzniká energia vo forme žiarenia.626. pričom emituje nový kvánt s takou istou frekvenciou ako mal predchádzajúci kvánt. emisie a jav stimulovanej emisie žiarenia. ktorá sa urči z rovnice [32.168 Bežne svetelne žiarenie je vlnenie.f po stimulovanej emisii hladina 2 absorpcia emisia hladina 2 r-.5. ako tretí proces nasledujúci po absorpcii a spontánnej . Obr. 54 ]: E:-E. ak vybuďerié atómy s energetickou hladinou E. Laserové svetlo vzniká v prostredí určitého stimulujúceho elektromagnetického žiarenia potlačením spontánnej emisie na úkor vynútenej emisie žiarenia.5.neón Pri bežných podmienkach sa atóm nachádza v základnom stave.5. ktoré sa šíri všetkými smermi. majú tendenciu zaujať hladinu s nižšou energiou E. Spontánna (samovoľná) emisia žiarenia vzniká. Vplyvom vonkajšieho podnetu sa vybudený atóm vracia do základného stavu.rubínový laser b) laser so štyrmi hladinami . J. Í& 34 — — hladina 3 j—^—hladina 4 H—hladina 3 absorpcia pred stimulovanou emisiou -•. en s a hladina 2 á] ' hladina 1 hladina 1 i hladina 1 hladina 1 Obr. Tento spôsob emisie sa nazýva stimulovaná (vynútená) emisia žiarenia. Prechod elektrónov zo základnej hladiny na vyššiu energetickú hladinu sprevádza absorbcia a prechod z vyššej hladiny na základnú jc emisia. ultrafialové alebo viditeľné svetelné žiarenie. a pri tom emitujú kvantum svetelného žiarenia s frekvenciou v.v (5.33 Zdroje vybudenia atómov a vznik inverzie populácie [41 j a) čerpanie pomocou fotónov typické pre rubínový laser b) priania excitácia elektrónov pri plynovom argónovom laseri c) vzájomná kolízia atómov A a B pre plynový laser typu hélium .

priestorový profil a fokusácia charakteristického laserového lúča (zdroj: [43. ktorý vystupuje z rovinného okienka lasera s priemerom 2ru. ktorý' má tieto základné vlastnosti [30]: • • je vysoko monochromatický . pričom divergencia laserového lúča s vlnovou dĺžkou X* je daná vzťahom: 0 =- Jt.33. V časovo koherenčnom lúči kmitajú s rovnakou fázou všetky častice svetelnej vlny v smere šírenia sa lúča.5. obr. b) ak je fokusované neparalelné svetlo ohnisková vzdialenosť závisí od uhla dopadu častíc pôvodného lúča c) laserové svetlo je monochromatické a rovnobežné.r„ (5. charakterizovanú polovičnou hodnotou vrcholového uhla kužeľa. obr. má vysoký stupeň priestorovej a časovej koherencie. ktoré sa používajú v laseroch znázorňuje obr.35 Rozbiehavosť. preto ho možno sústrediť do intenzívneho úzkeho bodového zväzku priemer ohniska 2n Zr laser Obr.32]) intenzita šošovka hĺbka ostrosti má minimálnu divergenciu (rozbiehavosť) 0.5. Laser je teda kvantovo elektronický zosilňovač a generátor svetelných vín. Dodanie príslušnej energie na dosiahnutie vybudeného stavu sa nazýva čerpanie.4) .2 Opracovanie laserom LBM 169 emisii.svetlo v laserovom lúči má prakticky len jednu vlnovú dĺžku.5.5. V priestorovo koherenčnom lúči kmitajú všetky častice svetelnej vlny s rovnakou fázou v rovine kolmej na smer šírenia sa lúča. Spôsoby vybudenia atómov. (zdroj: Powel [41]) a) ak je fokusované biele svetlo.35. 5.5. každá farba má inú ohniskovú vzdialenosť od šošovky. stimulovanú emisiu žiarenia na produkciu svetelného lúča.34. Atóm možno prinútiť k emisii žiarenia vybudením. Využíva tzv. modrá červená toe le svetlo Obr.34 Porovnanie fokusácie bieleho a laserového svetla.

5.5. ktorá nieje limitovaná zákonmi žiarenia absolútne čierneho telesa a pre intenzitu žiarenia laserového lúča platí vzťah [32]: I = I0. že vo vnútri laserového rezonátora získava elektromagnetické pole generované stimulovanou emisiou žiarenia určitú konfiguráciu . pre rezanie. v priečnom priereze lúč vytvára buď iba jednoduchú stopu . v ktorom je intenzita redukovaná zo strednej hodnoty faktorom e 2 .36 Ukážky módovej štruktúry laserov.crrf2 ].základný mód . kalenie) TEMíi m®©® TEMľ © ®©© (málo používané) mullimôd (rezanie) multimód (nevhodné pre rezanie) y \ < Obr.5. .mód . obr.v závislosti na okrajových podmienkach rezonátora.3 uvádza rádové hodnoty hustoty toku energie (hustoty výkonu). r 0 je polomer. čim sa dosiahne požadovaný efekt spracovania. ako napr. Mód lasera určuje jeho vhodnosť pre priemyselné použitie. Je to dané tým.5) kde I 0 j e intenzita žiarenia v strede lúča. Pre porovnanie.alebo zložitejšie obrazce pravouhlo alebo kruhovo symetrické.transverse electromagnetic mode.36. čo má za následok natavenie až odparenie materiálu. • má módovú štruktúru (TEM .exp(-2r/r02) (5. označenie TEM (použitie) prierez A v rovine kolmej na smer lúča prierez B kolmý na A 1 2 AA AA 'AAA 5 A 6 A A AA AAA AAAA A ® ® © (D © © © ©®©® pôdorys # ^ > TEMoc Gauss (rezanie) TEMoi (zváranie. tab.• má vysokú výstupnú intenzitu I [W. Najvyššie hustoty energie pri danej výstupnej energii lasera možno dosiahnuť lasermi pracujúcimi v základnom móde označovanom T E M q o (index charakterizuje symetriu elektromagnetického poľa v rovine kolmej na smer šírenia lúča). zváranie a ďalšie technológie. ktoré sú dosiahnuteľné rôznymi zdrojmi energie. ich TEM označenie a niektoré doporučenia pre použitie (zdroj: Powel \4\\) Uvedené vlastnosti laserového lúča umožňujú pri jeho fokusácii (vhodnou optickou sústavou) sústrediť do malého bodu mimoriadne vysokú hustotu energie v mieste dopadu lúča.

6 (5. r. kde 0 je uhol divergencie lúča v radiánoch.3 mm a môže dosahovať hustotu energie okolo 2 ? 1. Zároveň je nutné materiál udržiavať voči lúču v relatívne presnej pozícii.9) Aby sa dosiahla vysoká hustota toku energie lúča [W/cm : ] v mieste jeho dopadu. aby sa nedostal pod hĺbku ostrosti Zf.?^/ro.10» 1. kde intenzita žiarenia je (l/e 2 ) násobkom jeho osovej intenzity za predpokladu.10 1 4 Priemer sfokusovaného lúča sa meria a vypočítava v mieste. je potrebné !úč čo najlepšie fokusovať.4.5. Nie je vhodný pre aplikácie. Tab.6) r í - (5.2 Opracovanie laserom LBM 171 Priemer nesfokusovaného lúča býva rádovo niekoľko milimetrov.10'" W/mm (1.7) kde fH " n.10 1.f + (5.3 Hustoty výkonov rôznych energetických zdrojov [31.104. kde hustota toku energie klesá. laser c w N d laser p w D o s a h o v a n á hustota v ý k o n u [W.5. sfokusovaného lúča je [46]: h* je vlnová dĺžka laserového svetla. že lúč má Gaussovo rozloženie v základnom móde. =f.102 1.10" 1.8) Veľkosť stopy lúča je priamoúmemá ohniskovej vzdialenosti Šošovky f.zúžená časť lúča) a vzdialenosť dm tohoto bodu od Šošovky sú dané [46]: (d.-f): d„ . (5.5. pretože je potrebné sústrediť laserový lúč do úzkeho zväzku. vlnovej dĺžke lasera a nepriamoúmerná polomeru lúča r 0 Pre multimódový lúč je polomer sfokusovaného lúča daný vzťahom podľa [46]. obr. n je index lomu svetla. . kde sa vyžaduje malá tepelne ovplyvnená oblasť ako sú technológie rezania a zvárania. Potom polomer ľ.10 5 1. Vhodne sfokusovaný lúč pre rezanie C O i laserom s výkonom do I kW má priemer okolo 0.23.f.crrr2 ] 5.54] Zdroj energie Slnko (šošovka 1 =50mm) Elektrický o b l ú k Acetylén-kyslikový plameň P l a z m o v ý lúč E l e k t r ó n o v ý lúč C O . =•7Lr„ f X. Polomer ľf lúča v ohnisku (najužšom bode nazývanom ako beam waist .4 MW/cm ) [461.

.

m Progresívne technológie HÍbka ostrosti je definovaná ako vzdialenosť medzi dvoma priečnymi rovinami pred a za ohniskovou vzdialenosťou. na ktorej je efektívny polomer stopy lúča o 5% väčší ako v ohniskovej rovine [3. . Alexandritový laser sa javí perspektívny pre . svetelné žiarenie f . ad i a ii) Lasery sa delia do tried podľa skupenstva materiálov. He .fop[ ultrafialové žiarenie (UV) f > f^ rontgenové RTG a gama žiarenie f » fop[i. Zároveň sa tieto látky líšia aj vlnovou dĺžkou svetelného žiarenia a frekvenciou vysielaného žiarenia.j. Podľa frekvencie vysielaného žiarenia sa rozoznávajú: infračervené žiarenie (IR) f < fcpt optožiarenie. Vypočíta sa podľa vzťahu : Z.Ne. je potrebná určitá systematická kategorizácia a rozdelenie druhov laserov.YAG. Charakteristiky jednotlivých typov laserov podľa vlnovej dĺžky. ktoré sa používajú na generovanie žiarenia.sklo.10) 5.YAG laserom. skupenstva materiálu. Čiastočne sa používajú ešte rubínový a sklenený laser. rozdielnosť ich vlastností. Nd ..1. ako chemický laser a laser na báze kovových pár sú predmetom intenzívneho štúdia pre praktické využitie v blízkej budúcnosti. teda podľa skupenstva aktívnej látky na: • pevné (tuhé niekedy označované ako tuhofázové alebo dielektrické) • plynové • kvapalinové • polovodičové. Lasery je možné rozdeliť podľa: i) ii) iii) iv) v) vi) aktívneho prostredia t. ďalej plynové lasery C O . že hĺbka ostrosti rastie so štvorcom polomeru jeho stopy v ohnisku. Rubínový laser bol používaný ako vôbec prvý. (5.4. argónový.5. ktorý má lepšie tepelné charakteristiky. 30. druhov lúča a oblasti aplikácie sú v tab. Hlavné druhy laserov používané pre tepelné aplikácie v strojárskom priemysle sú pevné lasery na báze rubínu. ale v súčasnosti sa nahrádza Nd . ktoré sa používa na generovanie žiarenia vlnovej dĺžky druhu lúča resp. dosahovaných výkonov ako aj oblasti použitia. alexandrit. 54]. Nové vysokovýkonné lasery. Najviac používané typy laserov pre spracovanie materiálov sú Nd . Nd .1 Druhy laserov a ich delenie Vzhľadom na rozmanitosť dostupných laserov.YAG a CO.2. excimerový a čiastočne kvapalinový laser. = odkiaľ vyplýva. režimu lúča výkonu konštrukcie laserového zariadenia použitia.

170 0.2 Opracovanie laserom LBM 173 spracovanie nekovových materiálov v blízkej budúcnosti. 3. Pulzný režim vzniká prerušovaním budiaceho elektrického výboja v dutine lasera.v.34-1.5.15. Q .064 0.308 0.pw) tz.90 pulzný 2 až 10mW C02 technológie optoelektronika Strojársky priemysel Metrológia.80-0. Lasery môžu pracovať v rozdielnych časovo závislých režimoch a to v: • • * kontinuálnom režime (cominuous wove .818 pulzný kontinuálny pulzný pulzný pulzný 5W 100 a ž 1 200W 2mW 10W Informačné POLOVODIČOVÝ GaAs 0. 27.39 1. holografia Ar Ar 0. 0.switched režim je výsledkom zvyšovania činiteľa akosti optického rezonátora pri kontinuálnom čerpaní energie do dutiny lasera. 13 Tab. ad iii) Druhy lúčov.351 0.6943 1.6 0.5.switched ( Q s ) režime .4 Rozdelenie laserov (spracovanépodľa [2.5145 E x c i m e r (ArCI) (XeCI) íXeF) (KrF) KVAPALINOVÝ Farbivo Rhodamine 6 Etanol. geodézia. Pri Qs režime sa dosahuje najvyššia hustota výkonov lúča. Špičkové výkony lasera v kontinuálnom režime sú rádovo I0 J 105 W.064 1. 51}) Vlnová dĺžka D r u h lasera A k t i v n a látka Rubín PEVNÝ Nd-YAG Nd-sklo alexandrit [pm] T y p lúča Výkon lasera Cr** Nd3Nd3' 0.) CO* Ne 10. alebo častejšie používaný termín je režim lúča.4764.488.248 0.7-0. kontinuálny a l e b o pulzný kontinuálny 5 0 0 až 15 0OOW 20mW He-Ne PLYNOVÝ . 32. Q .cw) pulznom režime (pulsed wave .37 znázorňuje časové závislosti prevádzkových režimov lasera. spektroskopia Kontinuálny a l e b o pulzný pulzný 1 až 5 OOOW 20W3Ž 250W Fotolitografia. Obr. metanol 0.46.jc to zvláštny kontinuálny režim s vysokou energiou i m p u l z u . 0. L a s e r o v á chirurgia Strojárstvo L a s e r o v á chirurgia Holografia Strojársky priemysel Oblasti a p l i k á c i e (Ns + He. v pulznom režime 10 -r 10 W. 3.6328. Do popredia pozornosti sa dostáva excimerový laser pre keramické B kompozitné materiály.175 pulzný 100W Fotochémia.5.

kvality lúča. Výhodou systému je minimálne obmedzenie tvaru a hmotnosti obrobku.¡74 ad iv) Podľa dosahovaného výkonu sa delia lasery n a : • Progresívne technológie nizkovýkonové . rýchlosti lúča a požadovanej presnosti: a) b) Systém pevného laser a pohyblivého stola. c) .30 k W. hlavné oblasti použitia sú zváranie.38 Základné typy konštrukčného riešenia vzájomného pohybu laserového lúča a obrobku (zdroj: [43]) c) Systém pohyblivého lúča.38 [43].37 Druhy prevádzkového režimu laserového lúča (zdroj: [43]) ad v) Z hľadiska konštrukcie laserového zariadenia dôležitú úlohu má prenos laserového lúča od oscilátora k pracovnému stolu a zabezpečenie vzájomného relatívneho pohybu medzi lúčom a dielcom.5. veľkosť a hmotnosť obrobku. obr. Obmedzujúcim parametrom použitia je tvar. Pri tomto systéme sa používa malá a ľahká laserová hlavica s nizkym výkonom a pomerne nizkou reznou rýchlosťou.5.desatiny W až stovky W. doporučené použitie pre rezanie a vŕtanie keramiky. Existujú tri základné konštrukčné typy. Tento systém je vysoko flexibilný. plastických hmôt. skríň prevodoviek a iné. ktorý'je zabezpečený zrkadlami.l kW . Výber typu závisí od veľkosti opracovaného predmetu. vŕtanie rubínov. Q-spinaC Obr. kým laserová hlavica a obrobok sú stacionárne. tepelné spracovanie kľukových hriadeľov.5. • vysokovýkonné . Využíva sa pri požiadavke na vysoké rezné rýchlosti a úsporu priestoru. Nevýhodou je jeho vysoká citlivosť na vibrácie a presnosť nastavenia. na ktorom je upnutý obrobok. čo môže spôsobovať väčší rozptyl lúča. Obr. Pohyblivý laserový systém a nepohyblivý obrobok.

TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA MATERIÁLOV LASEROM PODĽA D I N 8 5 8 0 PRÍM AH NE (z nem.8 cm do vzdialenosti 25 m optickým káblom.539 Klasifikácia laserových technologických operácii podľa DIN 8580 Aj keď je táto klasifikácia pomerne podrobná. . vŕtanie. svedčí skutočnosť. 47]. ktoré zabezpečia pohyb lúča v 5.významovo znamená pra .Rapid Proryping (pozn. Najnovšie sa prenos laserového lúča zabezpečuje optickými vláknami.sublimačné . orezávanie.v odbornej nemčine základný význam pre zlievanie.2 Opracovanie laserom LBM 175 V súčasnosti sú vyvinuté systémy plynulého riadenia pohybu lúča pomocou CNC systémov a tiež laserová hlavica môže byť súčasťou chápadla robotov. ktoré môžu pracovať súčasne. ako to už bolo spomenuté v úvode tejto kapitoly. General Electric Co. (USA) úspešne realizovali prenos lúča s výkonom 400kW s priemerom 1. do tejto oblasti spadá rezanie. Preklad primárne tvarovanie vyplýva z anglického slovného spojenia primáry shaping a zo súvislosti s modernou technológiou ste reo litografi e.prazdroj). Použite optických káblov je veľmi vhodné pri požiadavke na rozdelenie laserového lúča a jeho odoslanie do viacerých pracovných staníc. prednostne pri Nd-YAG laseroch. z hľadiska jednoduchosti je viac zaužívaná štvorstupňová klasifikácia podľa základného mechanizmu technológie spracovania materiálov.resp. prvotný (napr. 'Urformen .Uríormen)' TVAROVANIE TVARNENIE Tvárnenie Stereolitografia laserovým ohrevom (ohýbanie) Spekanie -tavné Vŕtanie REZANIE SPÁJANIE POVLAKOVANIE TEPELNÉ SPRACOVANIE Rezanie . liatie: kde predpona Ur . značkovanie. obr. Ako uvádza Taniguchi [46]. gravírovanie a rytie. ktorú zaviedol Taniguchi [46]: uber materiálu. ale má svoje nezastupitcľné miesto vo výrobnom procese. ad vi) Oblasti použitia lasera sú široké a zasahujú do mnohých oblasti.5. osiach.s aktívnym plynom Spájkovanie Plazma C V D Žlhanle S p e v ň ovanie Zváranie Povrchové legovanie Kalenie Gravírovanie L A M (laser assisted machining) Označovanie Obr. V ďalšom pojedani je kategorizácia laserov urobená podľa oblastí priemyselného využitia pre procesy spracovania materiálov. že laser nepatri už len k zriedkavo používaným technológiám. renovácia masiek. pretože pri procesoch dochádza k úberu materiálu. autora).39. Urquell . ktorá sa využiva v postupoch rýchleho zhotovenia prototypov . O tom. Tieto systémy sa používajú prednostne pre rezanie a vyrezávanie zložitých tvarov a pre zváranie. že technológie spracovania materiálu laserom klasifikuje norma DíN 8580 do šiestich základných skupín [2.5. Míkroobrábanie zahŕňa v sebe technológie ako pri s tri h o vani e. míkroobrábanie a čistenie pomocou lasera. Čistenie je odstraňovanie tenkej povrchovej vrstvy kontaminovanej olejmi a plynmi.

delenie skla a keramiky kontrolovaným lomom. nové procesy.2.Progresívne technológie s p á j a n i e a spevňovanie zahrňuje zváranie. t e p e l n é spracovanie povrchu ako kalenie.11) Reflexia aj (5.pohlcovanie laserového žiarenia tepelná vodivosť tavenie povrchovej vrstvy odparovanie.m" 1 J. {43}) n a t a v e i é rozhranie Po dopade lúča na materiál sa časť lúčov odrazí. ako to ilustruje obr. 54]: R=l-^f/<T0 kde o n je elektrická d i vosť kovu [ÍX'. ktoré boli nedávno vyvinuté na základe požiadaviek priemyslu ako rast zaflrových kryštálov. napokon procesy laserom podporovaného obrábania ako j c sústruženie a iné kombinované procesy využívajúce laser. 5. Odrazivosť R [%] resp. roz(avená fáza T ^ ^tepelný ohrev p adsorbcia O b r . dochádza k ich vzájomnej interakcii a efektom. spájkovanie. Množstvo odrazených lúčov závisí od odrazivosti materiálu.2 Účinok laserového lúča na materiál a uber materiálu Pri styku laserového lúča s materiálom.1. žíhanie. 5. Časť sa absorbuje do materiálu a časť prejde materiálom. je vyjadrená Hagen-Rubcnsovým vzťahom [32. ktoré sú závislé od vlastnosti materiálov a ich schopnosti pohlcovať a odrážať laserové žiarenie. dôležité pre použitie laserového lúča. Absorbované lúče ohrievajú materiál. ťahanie optických vlákien.40 Účinok laserového lúča pri jeho dopade na povrch materiálu < zdroj [27]. absorbcia sú komplexné javy a ich vzájomné pôsobenie vyjadruje vzťah [32]: R + A = 100% (5. pre vlnovú dĺžku väčšiu ako 10 um.40. Absorbcia A [%] svetelného žiarenia spôsobuje ohriatie povrchovej vrstvy.odrazívosť povrchu absorbcia .nanášanie povlakov vo vákuu) pomocou laserového zdroja ohrevu. ktorý sa ohrevom nataví a následne odparí zohriatej oblasti. rekryštalizácia polovodičových kryštálov po iónovej implantácii a tiež povlakovanie metódami CVD (chemieat vapour deposition .chemické nanášanie povlakov z plynnej fázy) a PVD (physical vupour deposition . povlakovanie a tvrdé spájkovanie. farbenie. sú: reflektivita . Faktory. reflektivita (cmgi reflectance) kovového povrchu. povrchové legovanie.12) . 5.

Odrazivosť lúčov sa dá znížiť napr. zlato (Au). sa pri spracovaní lasermi s nižšími výkonmi javia ako problematické. striebro (Ag). ohriatím materiálu na teplotu blízku teplote tavenia.3 90. Tieto hodnoty platia pre leštené povrchy.46]) REFLEKTIVITA R [ %] Kov Zlato Striebro Hliník Med Železo Nikel Zinok Chróm Kremík Oceľ (l%uhlika) Uhlík (grafit) Vlnová dĺžka [um] 0.-X2 Opracovanie laserom LBM 177 Odrazivosť infračerveného svetla od kovových povrchov je veľmi vysoká. viď tab.9 93.1 26.6 98. Predstavuje riešenie parciálnej diferenciál nej rovnice pre vedenie tepla od zdroja. ale aj iných materiálov závisí na tepelnej vodivosti materiálov. utvorením krycej nekovovej vrstvy. 46]. ako aj zvyškové napätia pod povrchom. že so zvyšovaním vlnovej dĺžky svetelného žiarenia reflektivita kovov stúpa.4 73. ktorý navrhli Carslaw-Jaeger [9. Vo všeobecnosti platí. Na vyjadrenie prestupu tepla pre pohyblivý tepelný zdroj s rýchlosťou v [m/s] sa používa postup.1 65 72 49 57 28 63.1 94. zdrsnením povrchu. Absorpcia svetelných lúčov do materiálu závisí od tepelného gradientu kovového povrchu a mení sa s drsnosťou povrchu. Pre rezanie týchto materiálov sa doporučujú lasery s výkonmi nad 2 kW [41].7 96. Pri ožiarení povrchu kovov C O : laserom je odrazivosť lúčov pri izbovej teplote veľmi vysoká.9-1. Vychádza sa . Pary roztaveného kovu výrazne absorbujú laserový lúč.5. V skutočnosti na odrazivosť pôsobí prítomnosť oxidickej vrstvy na povrchu.5.1 93 28 93-96 59 Absorpcia svetelného žiarenia a následný ohrev kovového povrchu. do povrchovej vrstvy a do vnútra materiálu za určitých okrajových podmienok. literatúra neudáva kvantifikované hodnoty drsnosti. pretože prestup tepla je veľmi rýchly. porušením oxidickej vrstvy ožiarením povrchu laserovým lúčom s vysokou energiou. hliník (Al).8 95. napr. Tak isto to platí aj o zvyškových napätiach v povrchovej vrstve po predchádzajúcej mechanickej operácii.6 pm) uvádza tab. V súčasnosti nie je odpovedajúca teória pre vyjadrenie tepelnej vodivosti a výpočet teploty.YAG laser (vlnová dĺžka 1. Tab.8 9-11 97. Vedenie tepla z lasera do materiálu je komplikovaný jav. So zvyšovaním teploty povrchu odrazivosť klesá a minimálnu hodnotu dosahuje pri teplote tavenia kovov.06 um) a CO. Kovy s vysokou odrazivosťou a vysokou tepelnou vodivosťou. S rastúcou drsnosťou povrchu klesá schopnosť absórbele lúčov.12. meď (Cu). takže reálne hodnoty odrazivosti môžu byť v skutočnosti iné.9 98. laser (vlnová dĺžka 10. Niektoré hodnoty odrazivosti pre Nd .12. 32.7 99 96. s rozmermi sfokusovaného lúča.5.5 Odrazivosť vybraných materiálov ( spracovane podľa [32.

ako to už bolo spomenuté vyššie.17) McGeough [32] uvádza vypočítané časy pre natavenie povrchu niektorých materiálov a udáva ich tepelné charakteristiky ako tepelná vodivosť. Pretože nie je účelom tejto kapitoly podrobne rozoberať prestup tepla pri laserovom rezaní. c je špecifické teplo (J. keď počiatočná teplota v celom materiále je nulová a spolu s povrchom na úrovni x = 0 sa udržiava na hodnote T0 počas určitého času t.13). 2 (5. pretože to už zasahuje do oblasti laserovej fyziky a termodynamiky. Potom pre východiskové podmienky.6. = l .16) o o Pri dostatočnom ohreve sa povrch materiálu natavuje. tab. Odvodenie prestupu tepla pri spracovaní materiálov laserovým lúčom uvádza viacero prác napr. t ) | 1 = 0 =[2. teplota tavenia. že materiál obrobku je izotropný a prestup tepla sa môže popísať rovnicou difúzie [32. T (5.e r f z = 2/VŤrľ|e"^d^ a potom erf : = 2 / V r t . o tepelná difuzivita daná vzťahom: a = k/p. difuzivita.14) kde k je koeficient tepelnej vodivosti (W. riešením rovnice (5. Podľa vzťahu (5. 46].rn" 3 ). a x je bod na povrchu. pre vŕtanie kovov na báze železa Taniguchi [46] a pre tvorenie drážok v kompozitných materiáloch Chryssolouris. sú uvedené iba vzťahy. p je hustota materiálu (kg.17) .15) erfe . pre rezanie skla Vrbánek a Fašková [55]. 5.kg _ l .F 0 / k ] ( a t / T t ) " 2 kde F 0 je konštantný tepelný tok (J.t) = T 0 erfc(x/2Vät") kde funkcia chyby erfe je určená (5. Potom pre stúpanie teploty následkom tepelného toku na povrchu materiálu.s"'. Väčšina zdrojov sa orientuje na technologické možnosti laserového nástroja bez hlbších teoretických analýz.nf'. že v súčasnosti sa len veľmi málo prác sústreďuje na teóriu termodynamických javov v zóne rezania laserom. Je potrebné uviesť. A L je relatívne predĺženie. J e ~kd% (5.178 Progresívne technológie zo zjednodušeného predpokladu. t čas (s).c (5. Pri riešení rovnice (5. nekovového).13) je: T(x.1 ).K _ 1 ) tuhého materiálu (kovového resp. na ktorom sa zjednotila väčšina autorov vo svete. za určitých definovaných ideálnych podmienok pre konkrétny materiál sa na vyjadrenie prestupu tepla pre pohyblivý tepelný zdroj používa.cm ) pre x = 0.K . kde t > 0. platí vzťah takisto vyplývajúci z riešenia podľa postupu Carslaw-Jaegera [32]: T ( x . ktoré sú najviac prezentované v odbornej literatúre.13) L kde T je absolútna teplota (° K). postup podľa Carslaw-Jaegera [9. Sheng a Anastasia [18]. 55]: | p a i .

18 0. V natavenej zóne pri odparovaní častic materiálu vznikajú pomerne vysoké tlaky a tavenina je premiestňovaná a vytláčaná zo vznikajúceho otvoru tlakom pary.38 0. Ako uvádzajú Chryssolouris.14 1.11 4.42 Schematické znázornenie prierezu oblasti po aplikácii laserového lúča pre oceľ s obsahom uhlíka 1 % (zdroj: Taniguchi [46]) .082 933 2176 1356 1336 1234 1941 4. alebo ak sa laserový lúč posúva dopredu. Vŕtanie pomocou lasera sa charakterizuje ako proces nestacionárny..crrr s 2 10« W. a) Obr. pretože čelo erózie sa pohybuje s ohľadom na pevný laserový lúč a tepelne ovplyvnená zóna sa tvorí na stenách otvoru.22x10-' 1. Ak žiarenie prestane.] Hliník Chróm Med Zlato Striebro Titán 2. Povrch natavenej oblasti sa rýchlo rozširuje a materiál sa ďalšim intenzívnym pôsobením lúča začne odparovať.4 X1D-' 2. V mieste dopadu lúča sa následkom toho vytvára malý otvor a laserový lúč môže prenikať hlbšie do otvoru. absorbované lúče lokálne ohrievajú častice materiálu až na teplotu tavenia. rezanie laserom sa charakterizuje ako ustálený proces. V pozdĺžnom priereze obr.41 Správanie sa materiálu pri pôsobení laserového lúča (zdroj: Taniguchi [46]) a) v priečnom smere b) v pozdĺžnom smere b) Obr. Prierez natavenej vrstvy je znázornený na obr. hĺbenie drážok). pretože Čelo erózie je stacionárne vzhľadom k osi pohybu lasera.41 a ukazuje. obr.5.r ] í 1 TEPLOTA TAVENIA [°K] ČAS TAVEN A [S] V NÀHCONOM TOKU 10« W.18 1.5.24x10" 1.22 x10-s 1.71 0.20 1. Hĺbenie drážok alebo tvarovanie profilov laserom je takisto ustálený proces.45x10^ 5 2 Pôsobením intenzívneho sfokusovaného laserového lúča na materiál dochádza k jeho nataveniu. rezanie.15X10" 1.20 1 DlFUZIVITA [cm .41 [46].45x1 Or 1 2.2 Opracovanie laserom LBM 179 Tab. V závislosti od použitej technológie obrábania (vŕtanie.5.91 0. Priečny prierez na obr.03x10" 1. Keď laserový lúč s určitou hustotou výkonu ožiari povrch materiálu. Sheng a Anastasia [18].crrr 4.5.03 X1Q-' 1.4x10-* 6 5 0.5. tavenina začína tuhnúť alebo rekryštalizovať a v tuhnúcej tavenine vznikajú a zostávajú zvyškové napätia.24 x101.41 b je tlačený dozadu za pohybujúci sa lúč.5. Tepelne ovplyvnená oblasť je na obidvoch stenách a tiež v spodnej časti drážky a oblasť vedenia tepla je trojrozmerná.5.0 3. tepelne ovplyvnená zóna môže byť dvoj alebo trojrozmerná.5.cm-'.6 Teoretický čas pre nábeh natavenia povrchu kovov pri konštantnom tepelnom toku [32] MATEA t AL MATEA t AL TEPELNA VODIVOSŤ [W.87 4.15x10-5 1.. pri ktorom sa tepelne ovplyvnená zóna tvorí iba na stenách zárezu. v prípade ak ide o priebežný otvor.40.K. že roztavený materiál je tlačený na obidve strany.

6 1.2 0.5 4.25 0. že pretavená vrstva sa skladá z niekoľkých vrstiev I až IV.275 mm (zdroj: McGeough /Í2/J Obr„5.2 1.7 4.4 | m/m in] >600 1.40 0.0 1.0 8.5.7 25. 46] MATERIAL HRÚBKA MATERIÁLU RÝCHLOSŤ HAZ VÝKON [KW! [mm] ako noviny 2.6 0. sú na obr.40 20.5 0.6 4. Míkrotvrdosť vrstvy je 700-800 HV a je tvorená martenzitom a austenitom.7 Údaje o hodnotách tepelne ovplyvnenej zóny [ 32.25 2.13 0. Analýza [46] ukázala.5 1. Na povrchu materiálu sa vytvorí plytký' kráter. ktorej hrúbka je asi 30pm.0 0.2 0.5 12. Tab.0 [mm] 0.40 0. S 0.2 0. 5.žele2a. Vrstva II tvorí pretavenú oblasť v tvare polmesiaca s tvrdosťou okolo 350 + 550 HV a je zložená z o .27 7.40 0.5 1 .40 0.pre železo s obsahom 1% uhlíka pri ožiarení C O t laserom s výkonom 150 W.42 .0 1.25 0 2.25 0.75 Rýchlosť posuvu [rrVnin] Priemer hlavice dýzy [mm] Obr. ktorá sa smerom do základného materiálu zužuje. Za ňou je svetlá ľahko leptatcľná zóna III s priemerom asi 2.0 4.60 \ \ \ \ \ \ „ E 1.40 0.1 mm prekrýva bielu vrstvu v oblasti I.0 1.0 1.63 1. ktoré vznikajú v štruktúre kovových materiálov po ožiarení laserovým lúčom. Veľkosť krátera sa zvyšuje proporcionálne s časom radiácie.. Tvrdosť tejto vrstvy sa pohybuje okolo 850 950 HV a má prevažne spevnenú martenzitickú štruktúru.25 0.180 Progresívne technológie Zmeny.275 mm (zdroj: McGeough [32J) .0 0.5 0.43 Účinok rýchlosti posuvu na lúča na hĺbku HAZ pri rezaní titánovej zliatiny s hrúbkou 1.7 3.40 20.27 1.5 5 7.5 0. 5.3 2.5 Papler Kryštál Sklotextil Sklotextil Preglejka Nástrojové oceľ Oceľ pre zušľachťovanie Korozivdomá oceľ Titán 3.44 Účinok zmeny priemeru otvoru dýzy v laserovej hlavici na priemernú hĺbku HAZ pri rezaní titánovej zliatiny s hrúbkou 1. Vrchná oxidická vrstva o hrúbke asi 0.4 mm.

Priemer laserovej hlavice a vzdialenosť medzi povrchom a hlavicou vplýva na priemernú hĺbku HAZ. ktoré majú rovnakú frekvenciu ako je jeho rezonančná frekvencia. zdroja excitačnej energie (Čerpanie).7 a v grafoch na obr.45 Základná zostava lasera zdroj excitačnej energie Ako zdroje čerpania (zdroj excitačnej energie) sa používajú: elektrický výboj. Odborná literatúra udáva priemernú šírku tepelne ovplyvnenej zóny pod pretavenou zónou okolo 0. ultrafialové svetlo. Od nepriepustného zrkadla (plnoodrazového. alebo schopnosť lasera zosilovať alebo generovať koherentné žiarenie. ohr. Ostatné fotóny.2 Zariadenie pre laserové opracovanie Základná štruktúra laserového zariadenia znázornená na obr. ktoré môžu mať odlišnú frekvenciu. teplo a iné.5.5. C O : a excimerový laser. zvýšenie množstva atómov a molekúl na vyšších energetických hladinách.05mm [ 1. Najčastejšie použivané druhy laserov v strojárskej výrobe sú Nd-YAG.44.5. . elektrónový lúč. +80%). vlnovej dĺžky a absorbčných vlastnosti materiálu. chemická reakcia. 5. Optický rezonátor si vyberie iba fotóny.5. ktoré majú iný smer šírenia a inú frekvenciu sa nezosilnia.5. Fotóny sa pohybujú obvykle pozdĺž osi rezonátora tak. preletia znova cez aktívnu látku k polo-priepustnému zrkadlu (priepustnosť 40 cez ktoré vychádzajú von ako koherentný monochromatický laserový lúč. ale vyžiaria sa vonkajšími stenami aktívnej látky.45 je vlastná každému typu lasera a pozostáva z iaserového média (aktívna látka).43 aobr. Niektoré vybrané údaje o vplyve rýchlosti rezania. 36. 50].nou odrazívosťou) sa odrazia. viditeľné svetlo (výbojka).2 Opracovanie laserom LBM !_8J_ Tepelne ovplyvnená zóna HAZ (heat affeaed zóne). FabryPerotovho optického rezonátora. Fotóny sa zostávajú v rezonátore počas extrémne krátkeho Času. Fabry-Pero to v j | laserové médium Obr. so 100% . rýchlosti posuvu lúča a priemeru laserovej hlavice sú spracované v tab. je rôzna pre rozdielne materiály a závisí od posuvu lúča.42. 50]. fázu a polarizáciu. že dopadajú kolmo na zrkadlá. 35. pomocou ktorého sa časť stimulovanej emisie žiarenia neustále vracia do laserovej dutiny. Následkom toho vzniká tzv. fCeď je laserové médium vybudené (načerpané z vonkajšieho zdroja). smer šírenia. zvyšuje sa počet atómov. 5. Čim vyššia je rýchlosť posuvu lúča.5. 32.j. tým menšia je hrúbka tepelne ovplyvnenej zóny.2. iónov a molekúl na vyššej energetickej hladine. Intenzita absorpcie laserových lúčov do materiálu sa zvyšuje so zväčšovaním vlnovej dĺžky žiarenia [1. Po načerpaní aktivna látka (laserové médium) samovoľne (spontánne) emituje svoju vnútornú prebytočnú energiu vo forme fotónov. Ich popisom. inverzia populácie t. vzájomným porovnaním charakteristík a využitím sa zaoberajú nasledujúce kapitoly.

čo vedie k poklesu výkonu lasera.energetické prechody súvisiace s osciláciou molekúl CO. v ktorej sa nachádza zmes plynov CO. Molekuly CO. obr. a hélia (He).plyn prúdi v smere optickej osi lasera. obrobok Obr.5. prechádzajú zo svojich asymetrických vibrácií na symetrické vibrácie energetickým preskokom z vyššej energetickej hladiny E. CO. tento druh oscilátorov (zdroj vybudenia) sa delí na .. ktoré prijatú energiu odvádzajú do systému vo forme tepla.46 Princíp C 0 2 lasera (zdroj ¡27. najviac požívaný typ. Energia potrebná na excitáciu je vytváraná vo forme tlejivého výboja medzi elektródami. Hélium je pre tento účel zvlášť vhodné pre relatívne veľký koeficient tepelnej vodivosti.47b. Preto sa môže nepružnými zrážkami excitovaných molekúl N. V tlejivom výboji sú molekuly dusíka N' : zrážkami s elektrónmi excitované zo svojho základného energetického stavu Eo do prvého vibračného stavu na určitej energetickej hladine Ej.5. na nižšiu hladinu. N. čo je sprevádzané vyžiarením kvanta energie s vlnovou dĺžkou 10. laseri trvalo zaistená inverzia populácie na hornej hladine E.. 5. aby teplota v dutine neprekročila asi 400°K. hr chladiaca M výveva voda plyn He • N í • CO.plyn prúdi kolmo na smer optickej osi a väčšinou taktiež kolmo na smer elektrického výboja v duune. 50]) Teplo je zo systému odvádzané chladiacim médiom (najčastejšie vodou). Aby bola v CO. ktorá sa blíži k energii asymetrických vibrácií molekúl oxidu uhličitého E. Plyn sa totiž počas procesu v laserovej dutine postupne znehodnocuje. lasery sa podľa usporiadania toku plynu vzhľadom k opúckej osi lasera delia na : • axiálne . na ktoré sa privádza vysoké napätie z generátora vysokého napätia. veľmi rýchlo a účelne meniť vibračná energia molekúl. sa čiastočne rozkladá na CO (oxid uhoľnatý) a kyslík (O.).46 je laserová trubica.6 pm.c. pomocou chladiaceho agregátu.).182 5. tým že CO. obr.5. s molekulami CO. odpor zdroj napätia —I CO. lasera. je potrebné ju jednak neustále dopĺňať (čerpať do systému energiu vo forme tlejivého výboja) a jednak je potrebné účinne depopulovať dolnú laserovú úroveň. Plyn môže byť po prechode trubicou vedený na regeneráciu a prípadne znovu používaný v okruhu. • transverzálne .47a. čo je zaisťované zrážkami s molekulami hélia.2. Potrebný nízky tlak plynu zaručujúci vznik tlejivého výboja v laserovej trubici je udržovaný pomocou vývevy.1 C 0 2 laser Progresívne technológie C 0 2 (oxid uhličitý) laser na vznik stimulovanej emisie žiarenia využiva kvantovo . Hlavnou časťou CO. Chladenie musí byť natoľko účinné..2. a dusíka (N. obr.

V hlavici sa nachádza fokusačná šošovka. Do laserovej hlavice je zavádzaný taktiež pomocný plyn. GaAs (gálium/arzén).5. vysoko-výkonové axiálne lasery majú trubice dlhé až 10 m [41. c) odstraňuje z obrábaného materiálu ohrevom vznikajúcu taveninu a/alebo pary. b) môže vytvárať v mieste dopadu laserového lúča na materiál ochrannú.2 Opracovanie laserom LBM 183 dvojosový a trojosový podľa vzťahu medzi prietokom plynu a výbojom medzi elektródami. ktorý z nej vystupuje spolu s fokusovaným lúčom. Výkon axiálnych laserov je daný dĺžkou laserovej trubice (obyčajne 60 ^ 70 W na 1 m dlžky).5. NaCl (chlorid sodný). Šošovka je chladená chladiacim prstencom. Ge (germánium). dosahujú sa nimi vyššie výkony na jednotku objemu dutiny. alebo naopak oxidačnú. 31]. čim prispieva k čistejšiemu a rýchlejšiemu priebehu opracovania materiálu. . či inak vhodne agresívnu atmosféru. pohyb lúča v oboch prípadoch je možný v X a Y osiach Generovaný laserový lúč vystupuje z rezonátora polopriepustným zrkadlom a do laserovej hlavice je privádzaný systémom zrkadiel. Niekedy je tento účinok ešte zosilňovaný vákuovým odsávaním produktov interakcie laserového lúča s materiálom. Pomocný plyn má viacero funkcií: a) chráni optiku pred produktmi rozkladu materiálu opracovaného laserom.5. a) b) c) Obr. Optika týchto laserov je upravovaná rôznymi prímeskami ako ZnSe (zinok/selén).47 Typy oscilátorov pre C 0 2 lasery (zdroj Powell[4Jj) a) axiálny b) ortogonálny dvojosový c) ortogonálny trojosový Obr.48 Základné mechanizmy usporiadania dýzy (zdroj :Poweil [41 J) a) pohyblivá dýza b) pohyblivé Šošovky.

(ytrium/hliník/kyslík) izometrického kryštálu. Zdrojom budenia {optického Čerpania) jc svetelný impulz z kryplónovej alebo xenónovej oblúkovej lampy. + ) tvoria oscilačné médium (lusing médium). pri ultrapresnom odstraňovaní tenkých vrstiev z keramických materiálov sa používajú veľmi krátko trvajúce impulzy v nano a píkosekundách s vysokou výkonovou hustotou (5xl0 i : W/cm : ) sfokusovaného lúča s priemerom 10 pm [60j. Svetlo odrazom od rezonátora aktivuje oscilačné médium. Laserová hlavica má rôznu konštrukciu podľa usporiadania a uloženia dýzy na prívod stlačeného plynu.49. ohnisková vzdialenosť zdroj svetelného impulzu eliptický dutinový odrazový rezoná lor obrobok chladiaci systém zdroj NC. Jeho tepelná vodivosť je 10 krát lepšia ako skla.5. Tento kryštál vyvinul roku 1962 Geus'tc et al. tiež aktívne prostredie. Obr. 5. ale pre oblasť mikroobrábania napr. Výkonová hladina lasera je niekoľko stoviek wattov.48 ukazuje dva typy najčastejšie používaných usporiadaní.2. Ióny neodýmu (Nd .49 Ilustrácia konštrukcie typického pevnolátkového lasera (podľafl.5. alebo v kontinuálnom Qs režime s energiou impulzov 1 až 5 mj (miliJoule) s rýchlosťou Q spínania od I do 50 kHz.184 Progresívne technolóeie Pre rezanie pomocou lasera sa využíva laserová hlavica. Trvanie impulzu v pulznom režime pre priemyselné využite je 0. ktoré sa používa v Nd-sklo laseri. 4]) . CNC riadenie polohy pohohovaci stôl Obr.2 Nd-YAG laser Nd-YAG laser pozostáva z pevného Y 3 AljOi. ktorej hlavným účelom je privádzať pomocný plyn do zóny rezania. ktorý obsahuje asi 1% iónov neodýmu (Nd 3 t ) .6 ms (milisekunda).2.5. Princíp zariadenia pre pevnofázové lasery je znázornený na obr. Pracuje v pulznom režime s energiou impulzu 1 až 50 J.

3 000 Multlmódový pw. hustota toku energie [W/cm2] Priemer lúča [um] Šírka rezu [pm] Elektrická účinnosť [%] Stredný výkon lúča [W] Mód Kvalita lúča Presnosť Druh opracovania . PE.Ti.6 CO2 plyn výboj Odrazové zrkadlá. vŕtanie.PMMA.2 Opracovanie laserom LBM 185 du ti nový odrazový rezonátor (elipsoid) ^oblúková lampa cylindrický dutinový odrazový rezonátor YAG tyč YAG tyč eliptický dutinový odrazový rezonátor* oblúková lampa " YAG tyč oblúková lampa špirálová výbojka dvojitý eliptický dutinový odrazový re zo nàto r- YAG tyč Obr. Cu. optická Kovy.nastavenie Dobrá absorpcia štruktúra lúča Bezpečnosť R koeficient odrazívostí [%] .06 YAG kryštál Magnézlové svetlo Flexibilné cez šošovky.doporučenia Nd-YAG 1. kapacitná Neelegované ocele.8 Porovnanie základných charakteristík laserových zariadení (spracovanépodľa [5$ j) Zdroj lúča Vlnová dĺžka [um] Aktívne médium Zdroj excitácie Riadenie pohybu lúča Max.5.TaC. pevné šošovky 10.cw optimálna stredná Rezanie.cw Gs Slabne pri vysokom výkone vysoká Rezanie.Al S 03. Al.5. TiC.46] Tab. plasty nie kompaktný Ochranné okuliare. kapacitná.9 15 30 3 do 4 2 0 . zrkadlá optické káble 10. ZrOa.50 Typické zlatom plátované odrazové zrkadlá odrazového rezonátora rôznej konštrukcie pre Nd-YAG laser [32.5. zváranie tepelné spracovanie povrchu a iné povrchové úpravy Manulálna. Tepelné spracovanie Manuálna. oceľ 70 C02 10. zváranie. CriN. sklo Objemový Ochrana oči nutná Al 93.7 100 2000 8až10 5 0 . úplná ochrana Al 90.5 0 000 Základný mód TEMao pw. oceľ 98 Fokusácia lúča . mechanická.

186 Progresívne technológie Odrazový rezonátor má spravidla tvar dutiny cylindrického alebo eliptického prierezu. 58.51 podľa [2] ilustruje doporučené rýchlosti posuvov lúča pre rôzne druhy materiálov s rôznou hrúbkou (označenie materiálov na obrázku je podľa DIN). Pracuje v pulznom režime s energiou impulzu okolo 2 -ŕ 8 J/cm2.1000 _ ti ÍL 1000 • oceľSl 37 hrúbka 6mm oceľ St 1430 O u < E- vPN - hrúbka 4mm 0 - J 0 Obr. na odstraňovanie nadbytočného materiálu na plošných spojoch bez súčasného poškodenia okolia. toho ktorého zaradenia pre príslušnú operáciu. 12. Be-Cu (berýlium/ meď). a/alebo W (wolfrám).5.51 Porovnanie rýchlosti posuvu pri rezaní rôznych materiálov CO. 41.8 sú spracované dostupné kvantitatívne a kvalitatívne parametre. 4. 59J a zároveň je podkladom pre vhodnú voľbu. pre označovanie kovových predmetov. 35. predovšetkým pre[5. 40]: spracovanie keramických a kompozitných materiálov. pre oblasť mikroobrábania tenkých kovových profilov. vysoko-rýchlych laserov s ullrakrátkym .5. Excimerový laser patrí medzi plynové lasery s krátkou vlnovou dĺžkou a vytvára svetelné žiarenie v ultrafialovej oblasti a čiastočne aj v oblasti mäkkého rôntgenového žiarenia. 46. Vzhľadom na široké priemyselné využívanie CO. lepenka hrúbka 1flmm ekwQvarrý tM hrúbka 2mm j 1 I I Ô 2 E u ä i 2000 - .2. ktoré umožňujú porovnávacie hodnotenie oboch laserov.2. 50. V tabuľke 5. Obr.5. 13. 33. Patrí do kategórie tzv.50. ktoré majú vysokú tepelnú vodivosť ako Cu (meď). a Nd-YAG laserov vzájomné porovnanie ich parametrov je predmetom viacerých publikácií [2. obvykle so zlúčeninou KrF (fluorid kryptónu) ako aktívnou látkou. 38. Koeficient odrazivosti týchto kovov je veľmi vysoký až 98 * 99 %.2000 5 . 24. Niektoré konštrukčné riešenia odrazového rezonátora používaného v Nd-YAG laseroch sú znázornené na obr. 25. 32. storočia. je vyrobený z kovov. a Nd-YAG laserom 5. pri mikrorezaní mäkkých a tvrdých biologických tkanív v humánnej medicíne. / V oceľSl 1203 3000 r hrúbka 2mm P M M A plexisklo hrúbka 6mm drevo.3 Excimerové lasery Použitie excimerových laserov pre strojárske účely začalo len v poslednej dekáde XX. Povrch rezonátora je dokončovaný leštením alebo obrábaním diamantovým nástrojom a je povlakovaný tenkou vrstvou zlata alebo striebra.

5.10 udáva rozsahy doporučených výkonov C 0 2 a Nd .9. Základné charakteristické vlastnosti excimerového lasera sú uvedené v tab. Tab.4 Prevádzkové charakteristiky priemyselne používaných laserov Prevádzkové charakteristiky sú závislé od typu lasera a líšia sa podľa použitej technológie zváranie.5. vŕtanie a iné. Nd-YAG a excimerový).6pm < 1 500W <5.4.8 kHz 1 0 .2.2 Opracovanie laserom LBM 12 187 15 trvaním impulzu udávaným v piko-sekundách (Ips =10~ s) alebo femto-sekundách (lfs =10~ s). Posúdenie prevádzkových charakteristík excimerového lasera je možné porovnaním s dnes už klasickým typom C 0 2 lasera ako to ukazuje tab. Patri medzi lasery s najkratšimi možnými impulzmi elektromagnetického žiarenia.9 mm/min 1. .5 kHz 10 LIS 10-15% 9 m/mín pre 500W 3 m/min pre 1000W Excimerový laser 1 9 3 . 5.stredný výkon Pulzný režim .5.YAG laserov pre technologické procesy spracovania materiálov.5.9 Porovnanie základných charakteristík laserov (spracovanépodľa [51}) COa laser Vlnová dĺžka Kontinuálny režim . ktoré sa používajú pre spracovanie materiálov.5 mrad TEMoo < 2.52 ukazuje kvalitatívne porovnanie popisovaných laserov { C O i . rezanie.stredný výkon Prierez lúča Divergencia lúča Mód lúča Pul zná frekvencia Trvanie impulzu Účinnosť Rýchlosť posuvu pri rezani kompozitných materiálov 10.107W 100mm2 < 5 mrad Multimódový < 0.5.5.1W COa Výkon Rezná rýchlosť Vlnová dĺžka Hrúbka reznej vrstvy Šírka zárezu Presnosť operácie a presnosť zariadenia Nd-YAG Excimer < 4 < < • > Obr.10 3 W 250mm2 1. T a b . Obr.52 Kvalitatívne porovnanie troch najviac používaných typov laserov pre rezanie materiálov 5.2.3 5 1 nm < 150W <.8 0 ns 1% 0.

4 1 .0 1.076 mm Minimálny priemer vŕtania 0.4 19.5 t 3.005 mm ± 5%. prienik [mm] REZANIE max.0 0.0 5. konkrétne pre jednodivé druhy laserov: rubínový laser.25 mm.YAG laser 9. • ohnisková vzdialenosť. prienik [mm] REZANIE max. Tepelne ovplyvnená vrstva HAZ okolo 0.03 'f 0. Vybrané prevádzkové charakteristiky rezania a vŕtania laserom [I. OZNAČOVANIE BOBOVÉ ZVÁRANIE < 100 ANO Nd .0 38 38 - - Obrábanie laserom je erozivne tvarovanie otvorov.30 mm.05 mm. • maximálna hrúbka materiálu pre rezanie a delenie. zárezov.30 ÁNO hĺbka ovplyvnenej vrstvy [mm] ŽiHANIE.3 0.5 1.75 1. 1 2 . že materiál sa neodstraňuje.10 Rozsahy doporučených výkonov pre technologické procesy spracovania materiálov {[spracované podľa Metals Handbook}) CO.5. ale pôsobením laserového lúča sú nahrievané styčné plochy zváraných dielcov. hrúbka [mm] VŔTANIE max. hrúbka [mm] - 1. 8 . • • • • • • . Zváranie sa od obrábania liši tým. Obyčajne sa pre metódy obrábania udávajú kvanlifikované údaje: • výkon lasera. hibka vŕtaného otvoru 23 mm v závislosti od vŕtaného materiálu.0 3.3 5. pozri tab. P A O A I GLAZOVANIE L T V NE rozsahy potrebných výkonov výkon[W] MIKROZVÁRANIE.5 0.18 -f 0.05 mm pod pretavenou vrstvou Priemerná rýchlosť úberu materiálu 8.020 mm C02 0.0 19.5 0.2 í 0.2 12.3 5.11 Priemery nad 1. 8 2.5 1.3 ÁNO 0. drážok a rezanie a vŕtanie. • reflektivita materiálu a ďalšie charakteristiky spojené s vplyvom lúča na povrch materiálu. Laser našiel široké uplatnenie pri zváraní predovšetkým v automobilovej výrobe.20 mmVhod. Podrobný popis zvárania laserovým lúčom uvádza Turňa [54].3 ÁNO 6. • šírka zárezu.3 f 0.013 mm Nd-sklo 0. 54]: Priemer fokusovaného lúča typicky v rozsahu 0. laser výkon [kWj B D V ZÁ A I O O É V R NE max.27 mm sa vŕtajú technológiou vyvrtávania resp.0 >3. 3. hrúbka [mm] SPRACOVANIE POVRCHU. • rezná rýchlosť.8 -f 1.5. • tepelne ovplyvnená vrstva HAZ. vŕtania na jadro (trepanning) Šírka pretavenej vrstvy sa udáva v rozsahu 0. Nd-YAG 0.7 1. 0.5 ± 0 .0 2.¡88 Progresívne technológie Tab.75 ÁNO 1 5 0 ť 200 W 200^400 max. dutín. niekedy až 0.0 <25 1.

13 mm) Nd-YAG laserom Hrúbka MATERIÁL Korozivzdomá oceľ Zliatiny hliníka Woílrám Med Zliatiny h o r i í k a materiálu [ m m ] 02 3.18 3.kerf) sa udáva v závislosti od hrúbky materiálu v rozsahu 0.36' 31 31 3'.46 Veľmi dlho 0.13 mm.3) Kryštál(1) K e r a m i k a T i C ( l . bežne používaná rýchlosť posuvu pre oceľ hrúbky 2 mm je okolo 6 m/min. h r ú b k a vŕtania [ m m ] 189 * optimálny prídavný plyn pre v ŕ t a n i e • • Trvanie impulzu pre priemyselné využitie je 0.S3 3. 5. obr. pre materiály tenšie ako 1. výkon 1 kW). v závislosti na druhu materiálu.64 2. ZrOs.11 Parametre vŕtania otvorov s priemerom (0.5.3) Sľuda(1.55 znázorňuje doporučenia pre výber lasera. 40] Šírka zárezu (reznej škáry .3) Sklotextil(l) Siiikon(1.54 3. AljOa.3) TaC. pre polyakrylát 12 m/min (rezanie CO.5.b.2) Hliník(1. takýto úzky zárez sa tvorí vyššími rýchlosťami. Drevo(1) Grafiti 1) Textil (1) K o m p o z i t n é materiály(2.2) Spekané karbidy(2) PA.piko.44a.3) PU(1.2) 8ronz(1.2) N á s t r o j o v é o c e l e (1.5.54 mm.53 ukazuje zmenu maximálnej šírky zárezu v závislosti od hrúbky materiálu Rýchlosť rezania závisí od druhu lasera a jeho výkonu a liež od hrúbky rezaného materiálu.12 Čas rezania [min] Priemerný v ý k o n [W] Max.3) P U M A 11.2 Opracovanie laserom LBM T a b .28* 1.5.01* 12. laserom. pre vŕtanie a mikroobrábanie n a n o .33* 0. Doporučenia pre vzájomný výber materiálu a druhu lasera .1 -f 0. (1.2) Preglejka ( 1 . • Obr.65 0.sekundy [33. 2 ) Drevotrieska(l) L-COA • Nd-YAG laser 3 • EXCIMEROVÝ LASER Obr.6 ms (mi l i sekunda).05 1.5 Ar 169 0.27' 1.84 2.2) Kadmium(1.34 Veľmi d l h o 0.99 0.12 1. obr.2i K o r o z i v z d o m é ocele(1.63 Veľmi dlho vzduch 1.2) čistéželezo(1. KOVOVÉ MATERIÁLY PLASTY PRÍRODNÉ A UMELÉ MATERIÁLY Ž e l e z n é kovy(1.2) 2inok(1.3) PVC(1.2) Meď(2) Mosadz(1.10 2.2) Legované oceie(i.31 PE(1.3) PS(1.c znázorňuje priebehy závislosti rýchlostí rezania na hrúbke materiálu pre rôzne druhy materiálov ako nízkolegované a korozivzdomé ocele a plasty (polyakrylát). Výber typu lasera pre daný materiál závisí od vlnovej dĺžky laserového svetla a jeho absorpcie do materiálu.2.55.54 3. 5.32 1.až femto.6 mm zárez môže byť 0. 31 42 4.

190 Progresívne techno losie Obr.53 Zmena Šírky zárezu (škáry) v závislosti od hrúbky pri rezaní kovových materiálov CO> laserom s výkonom 250W [50] Pozn: druh materiálu nešpecifikovaný 1 2 3 4 5 6 7 S Hrúbka materiálu [mm] 300 0 1 2 3 4 5 6 7 Hrúbka materiálu [mm] 5. ktoré Kónig a van Luttervelt [24.5. 27] rozdelili do troch skupín: .3 Kritériá hodnotenia kvality povrchu po obrábaní laserovým lúčom Podobne ako pri klasickom rezaní nástrojom s určitou geometriou reznej hrany. pri posudzovaní kvality rezania/delenia a vŕtania laserom je potrebné brať do úvahy spektrum vplyvov.2.

. • priemer fokusovaného lúča.. • zmena štruktúry povrchu materiálu. ako predstavitelia americkej technologickej školy. ako sú . Väčšina literárnych prameňov [26. ktoré zároveň môžu slúžiť ako kritériá pre hodnotenie laserom rezaného povrchu: • šírka rezu (reznej škáry) • zaoblenie hrany vplyvom rezania. • úbytok materiálu. • druh lúča a jeho mód. Parametre materiálu a komplexnosť vytvoreného profilu sú charakterizované: • fyzikálno . absorbcia. • rýchlosť posuvu lúča (rezná rýchlosť). • kužeľovitosť rezaného otvoru (rozdiel medzi širkou vstupu a výstupu lúča) • tvorenie trhlín. sa sústreďuje pri hodnotení na jeden alebo dva určujúce prevádzkové parametre. • šírka tepelne ovplyvnenej vrstvy (poškodenej vrstvy). uvádzajú redukovaný počet parametrov a kvalitu rezu určujú: • charakteristikou materiálu. prítomnosť kvapiek a stlačenej vrstvy. • uhol vychýlenia lúča a. ako sú drsnosť povrchu. • šírka krátera.5. • geometrickými vlastnosťami. uvádza široké spektrum kritérií ovplyvňujúcich kvalitu rezu. Obr. • geometriou obrobku. ktorý je dôsledkom prechodu lúča materiálom. 57]. tlak plynu). • spevnenie. sklon rezaného povrchu.5. 37. • termofyzikálnymi vlastnosťami (tepelná vodivosť. • nepravidelnosť hrany.). viskozita taveniny. • šírku vytvorenej škáry (zárezu). • vychýlenie lúča. sklo. reflektivita). ktorú reprezentuje najmä König. Kým nemecká škola. • prídavný plyn (druh plynu. • zvyškové napätia. • typom materiálu (plech. 34. zaoblenie hornej a dolnej reznej hrany. ktoré sa zaoberajú kvalitou rezaného povrchu. hrúbkou HAZ a tvorením povrchových mikrotrhlín. lúč sa odchyľuje od pôvodného smeru (a = 75 80°). frekvencia a amplitúda ryhovatosti povrchu. keramika. 191 Parametre procesu pri rczani laserom zahrňujú : • výkon lúča. Steen a Kamalu (1983).56 ilustruje zónu po rezaní laserom a doporučené veličiny používané pre kvantitatívne hodnotenie kvality rezu.chemickými vlastnosťami materiálu.56. 27. • ohniskovú vzdialenosť.2 Opracovanie laserom LBM i) ii) iii) parametre procesu parametre materiálu produktu kvalita rezu. povrchové napätie. Pri sledovaní samotnej kvality rezu je potrebné brať do úvahy parametre zóny rezania laserom. kompozit.

2 m m podľa hrúbky materiálu). Niemeyer. r . po rezaní určenou parametrami drsnosti Ra podľa STN a ISOa/?z podľa D1N.45]) Obyčajne jc teda kvalita rezu určená v spojitosti s tromi základnými parametrami a to s reznou rýchlosťou. 5. Obr. šírkou zárezu. u . Vychádzajú z toho. a . že prevažná väčšina autorov nehodnotí kvalitu povrchu po rezaní laserom drsnosťou povrchu. plasty) charakterizuje Powel [41] kvalitu povrchu. Pre jednotlivé druhy materiálov (mäkká oceľ. tvorením ryhovanej (striace) stopy rezu. keramika. kompozitné materiály. že pri hodnotení kvality rezu a optimalizácii laserového rezania je spektrum vyššie uvedených kritérií veľmi široké. tlaku prídavného plynu a hrúbky rezaného materiálu na drsnosť povrchu pri rezaní mäkkej ocele. Analýza literárnych zdrojov poukazuje na skutočnosť. rezaného C 0 2 laserom s podporou prídavného plynu. drsnosťou povrchu. laserov/ lúč R z . nasledujúcimi veličinami: • • • množstvom zostávajúcich okovín vo forme kvapiek (dross) nataveného a stuhnutého materiálu na spodnej časti rezu. aby bola čo najužšia a napokon kvalitou povrchu.n e p r a v i d e l n o s ť škáry.h r ú b k a materiálu. 0!. že drsnosť má byť menšia ako pri delení pásovou pílou. . w. ktorá by mala byť čo najvyššia. M . Smith a Kaminski [37] študovali vplyv výkonu lúča.56. U.n á b e h o v á a v ý b e h o v á o b l a s ť pri rezaní (0. obyčajne HAZ a šírku škáry.1 . reznej rýchlosti.šírka r e z u .m e r a n á o b l a s ť pre u r č e n i e hodnôt Rz. Kritériá pre hodnotenie povrchu po rezaní laserom (podľa [27. šírkou zárezu (škáry) s požiadavkou.57.192 Progresívne technológie výkon lúča a rýchlosť posuvu. ktorá vzniká pri laserovom tavnom rezaní ako výsledok cyklickej povahy energetického lúča pri interakcii s materiálom v dôsledku oscilácie prúdenia taveniny. Vznik ryhovanej oblasti je schematicky znázornený na obr. 5. korozivdomé ocele.z a o b l e n i e v p l y v o m rezania. a takisto na jeden alebo dva parametre kvality rezu. titán. Podmienkou určenia optimálnej drsnosti po rezaní/delení materiálu laserom bola požiadavka. (1979) [41j.0 . ale sa sústreďuje na HAZ a šírku škáry ako primárne ukazovatele kvality rezu. Oblasť rezania laserom je charakterizovaná. S . Vysvetlenie a popis vzniku tejto oblasti podali Arata a Miyamoto. podobne ako skoro všetky vysokoenergetické technológie rezania. As .uhol vychýlenie l ú č a .v ý š k a nerovnosti.

ako to ilustruje obr. Ich vplyv na drsnosť Ra znázorňuje graf na obr. ak sa zvyšuje rýchlosť posuvu lúča. pre daný rozsah prevádzkových parametrov.58. šírkou vytvorenej reznej škáry a drsnosťou povrchu v závislostí na prietokovom množstve prídavného plynu.5. ako rovnomerne sa vytvára rezná škára a jej profil v priereze kolmom na os lúča.60a.5.25mm 1. Naopak.5.5. Autori konštatujú.0. Na druhej strane hrúbka obrobku vykazuje iba malý vplyv na drsnosť. priehľadnou a veľmi drsnou reznou škárou v spodnej časti rezu.57 Model tvorenie rýh v zóne tavného rezania laserom [41] Podmienky rezania: Výkon CO2 lasera -800W Mód lúča -TEMm Priemer dýzy . že rýchlosť posuvu (či uz ide o posuv obrobku alebo posuv lúča.b. Smith a Kaminski [37]) Taniguchi [46] charakterizuje kvalitu rezu šírkou tepelne ovplyvnenej zóny.4 16 16 20 22 Rýchlosť posuvu [mmís] Obr.C tvorba ryhovania A 6 C D E Obr.5. . záleží od konštrukcie lasera) a tlak prídavného plynu sú významnými určujúcimi ukazovateľmi drsnosti povrchu.49mm 3.59.58 Účinok rýchlosti posuvu na drsnosť povrchu pre rôzne hrúbky materiálu. je charakterizovaná širokou. obr.75mm 6.2 Opracovanie laserom LBM 193 Pri rezaní C O i laserom prídavný plyn 0 3 urýchľuje oxidačný proces pri nižšich rýchlostiach posuvu. (zdroj: Niemeyer. Podľa toho. materiál posuv lúč ohrev natavenie zárez opakovanie postupu A. Množstvo privádzaného prídavného plynu do zóny rezu vplýva na kvalitu rezu a profil prierezu. Avšak so zvyšovaním rýchlosti prúdenia prídavného plynu (vyššie tlaky) sa drsnosť povrchu tvorením výrazného ryhovania zhoršuje.B. oblasť tvorenia kovového oparu (gauzing) vzniká pri prietoku plynu do 20 dmVmin.5.76 mm Materiál: oceľ 11020 Hrúbka materiálu 2. ohrev povrchu je plynulejší a dosahuje sa hladší povrch. je možné rezanie laserom pomocou prídavného plynu bližšie charakterizovať nasledujúcimi oblasťami: 1.

: merané hodnoty sú uvádzané pre tri miesta v škáre rezu pod povrchom. v strede a v spodnej časti. ale pravidelnou reznou škárou (50 + 65 dm 3 /min).j o. je charakterizovaná nepravidelnou škárou rozšírenou v spodnej časti rezu. 28. hrúbka materiálu 5mm.4 Použite laserového lúča p r e opracovanie materiálov Hoci základné vlastnosti laserového lúča boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách. 4. 61]: • tepelnú energiu možno koncentrovať na veľmi malé plochy bez použitia mechanických síl. pri využití laserov pre účely opracovania materiálov treba ešte zdôrazniť ďalšie špecifické možnosti a prednosti technológie [17. .5. čo umožňuje opracovať aj veľmi krehké materiály bez mechanického namáhania. výkon 2kW. 3.5.4 o. 5 9 Vplyv hrúbky materiálu na drsnosť povrchu pre rôzne tlaky prídavného plynu.60 Vzťah medzi kvalitou rezu a prietokom prídavného plynu (zdroj: Taniguchi [46]) Podmienky: C O 2 laser. rýchlosť rezania 1m/min. oblasť v ktorej dochádza k horeniu materiálu v reze. Smith a Kaminski [37]) j. 7 tu s. 5. Podmienky ako na obr.14mmfs[hore) Ľ H 1 0 k P a : 2 v m m / s Idole) • 410kPa.¡94 Progresívne technológie 2. oblasť jemného rezu s úzkou a pravidelnou reznou škárou (rozdiel rozmerov medzi vrchnou a spodnou časťou rezu je minimálny) a nízkou drsnosťou (35 + 45 dm 3 /min).46 (zdroj: Niemeyer. v spodnej časti rezu je typická pre prietok v rozsahu 20-*-35 dmVmin. :: _ 15 J o 2 B 0 * P a : l'mm/s(dole) A280kPa. oblasť hrubého rezu so širokou. vzniká pri prietoku plynu nad 70 dm /min). 5. oblasť tvorenia drobných kvapiek vo forme peny (dross) stuhnutého materiálu. ohnisková vzdialenosť 127 mm Pozn.5 :-.2.{ Hrúbka obrcbku [cm] 300 • 200 1 40 60 1 • spodok d síed • povrch 5 100 5 I/f 0 20 ao 20 40 BO BO Prietok prídavného plynu [drrŕyrrin] Prietok prídavného plynu [dm /min] Obr.2Qmm/s (hore) 2 o 9 O O b r J . 19.

keď je spojené s numerickým riadením. vŕtania a mikroobrábania.2 Opracovanie laserom LBM • • • 195 • • • • • možno opracovať miesta inými nástrojmi nedostupné (na prenos laserového zväzku lúčov na ťažko prístupné miesta možno použiť zrkadlo. plasty) sú rozoberané v súvislosti s príslušnou technológiou. Vzhľadom na to.Laser Machining). V súčasnosti sa laserové technológie v procesoch úberu materiálu (obrábania) delia podľa spôsobu použitia do dvoch skupin [17. nasledujúce kapitoly sú členené podľa obsahového zamerania na technológiu rezania. priemer ohniska laserového zväzku sa môže vhodnou optikou meniť v širokom rozsahu. ktoré predstavuje alternatívu k tradičnému opracovaniu a používa sa pre rezanie. keramika.2. Z technologického hľadiska existujú dve metódy LM rezania: rezanie/delenie materiálov (obyčajne sa používa pre plechy a iné tenké materiály). Pri technológii LAM materiál nie je natavený a následne odparený. 5. a tiež zmenu smeru rezu a ľubovoľný uhol rezu. čím umožňuje rezanie všetkými smermi.optický kábel).1 Rezanie a delenie materiálov laserom (LM) Laser možno považovať za univerzálny nástroj pre technológiu rezania (tepelné delenie materiálov).5.55. použitie fôkusovaného laserového lúča umožňuje vytvárať mimoriadne úzku reznú škáru. že laserový lúč má široké použitie pri spracovaní materiálov. dekorovanie) patria medzi najviac využívané procesy laserového obrábania. Rezanie a gravírovanie (vyrývanie tvarov. opracovanie materiálov laserovým lúčom. 5. aplikuje sa na krehké materiály ako sklo a keramika. alebo svetelnovodivý kábel . čo umožňuje ovládať výkonovú hustotu lúča.5. tvorenie drážky na povrchu materiálu a potom jeho lom (kontrolovaný lom). rezací účinok laserového zväzku je v rovine kolmej k osi zväzku izotropný. kompozity. vo väčšine prípadov sa dá lúč vnoriť (vpichnúť) do materiálu. vhodný pre sériovú a malosériovú výrobu. obr. obmedzenie poškodenia či ovplyvnenia okolitého materiálu. laserový zväzok môže byť zapínaný alebo vypínaný vysokými rýchlosťami a s veľkou presnosťou. obr. Zvláštnosti a rozdiely v pôsobeni lúča na rôzne druhy materiálov (kovy. slúži laserový lúč na ohrev povrchu obrobku a jeho následné rezanie alebo brúsenie v „plastickom" stave. čoho výsledkom je úspora materiálu. čo umožňuje opracovanie bez znečistenia materiálu. vzhľadom na jeho izotropný charakter. pre dodávky JIT (Just in Time) a tiež pre výrobu v dávkach. Pri obrábaní s podporou lasera. môže byť vysoko produktívne. vŕtanie a tvarové opracovanie rôznych materiálov. 61]: • laserové obrábanie/opracovanie (LM .4. lúč ako nástroj je chemicky čistý. ktoré predstavuje alternatívu k procesu rezania a brúsenia tvrdých kalených materiálov a keramiky.Laser Assisted Machining).61. • laserom podporované obrábanie (LAM . ale laser sa používa ako intenzívny tepelný zdroj na zmenu deformačného správania sa materiálu a jeho „premenu" z krehkého na tvárny. a) b) . čo umožňuje započatie rezu bez pred vŕta n Í a.

6 2 Schéma laserovej rezacej hlavy |41] Vlastný proces rezania závisí na druhu materiálu a použitom plyne. Hlavný mechanizmus úberu pri rezaní laserom pozostáva: erozívneho účinku vysokoenergetických častíc fotónov na povrch materiálu. vysoká akosť povrchu jc závislá na povrchovom napätí materiálov.196 Progresívne technológie Na rezanie sa najviac používajú CO.62. Okrem inertných plynov a kyslíka sa používa tiež dusík. textil apod. väčšinou v kontinuálnom režime.61 Metóda delenia materiálov kontrolovaným lomom (podľa [32]) O b r . Môže sa uskutočňovať niekoľkými spôsobmi: • laserové sublimačné rezanie . ktorý je vedený koaxiálne s laserovým lúčom. Doporučuje sa len pre veľmi malé hrúbky materiálu. rezacou hlavicou obr. dusíka ( N i ) .5. stlačeného vzduchu.5. Hoci väčšia časť taveniny je vytláčaná zo zárezu (reznej škáry).laserový lúč ohrieva povrch materiálu na teplom odparovania a privádzaný inertný plyn odstraňuje vznikajúcu paru na čele rezu. fokusovaný laserový lúč Obr. pôsobením tlaku prídavného plynu. Voľba prídavného plynu závisí od materiálu dielca. 5 . Rezanie/delenie laserom je odstraňovanie materiálu postupným pôsobením lúča a prúdu plynu. Pre rezanie je laser vybavený tzv. argónu (Ar) a/alebo hélia (He). ktorá chráni optiku pred poškodením a zároveň privádza pomocný alebo ochranný plyn do zóny rezania. . lasery. ktorý tlakom odstraňuje (doslovne vyfukuje) natavené častice materiálu zo zóny rezania. obyčajne kyslíka ( 0 2 ) . najmä pre rezanie nekovových materiálov (PVC. • • • Rez vzniká v tavenine strihom/šmykom. polypropylén).). Vzniká úzky rez s vysokou kvalitou reznej plochy. vzduch a inertné plyny sa používajú pre nekovy a plasty (plexisklo. Dusík chráni rezné plochy pred spálením a vznietením. lokálneho natavenia povrchu. Pre kovy a uhlíkové ocele sa používa kyslík. odstránenia taveniny odparenim a/alebo pomocou prídavného stlačeného plynu.

ktorý vyvoláva exotermickú reakciu pri spaľovaní základného materiálu. 5. V slovenskej terminológii možno hovoriť o priebežnom rezaní/delení materiálu alebo v druhom prípade o nepriebežnom rezaní. reflektivita povrchu. a to v rovine čela rezania a čela m á n i a .63 znázorňuje spomínané modely rezania.2. [61J) Delenie materiálu je najrozšírenejšia a najviac využívaná laserová technológia pre takmer všetky druhy konštrukčných materiálov. slepé rezanie {blind cutting). Povrch materiál sa ohrieva len na teplom tavenia. ako aj na rozdielnosť vlastnosti materiálov pri styku s laserovým lúčom (absorbcia. V prípade slepého rezania sa proces úberu materiálu deje v dvoch rovinách obyčajne kolmých na seba.63. [61 ] definuje druhý prípad ako tzv. Rezanie/tvarovanie materiálu nastáva pri hrúbke materiálu väčšej ako hrúbka rezu L > h. keďže všetok natavený materiál sa musí odstrániť cez existujúcu škáru. V prípade „slepého" rezania. ktoré ovplyvňujú kvalitu rezania (viď. tým sa dosahuje rýchlejší ohrev. spôsobená tuhnúcimi kvapkami taveniny na spodnom okraji rezu. laserový smer posuvu roztavený materiál laserový luc ^ . Sú založené na skutočnosti. Obyčajne sa vyžaduje vytvoriť si vlastnú základňu údajov pre používané druhy materiálov. pritom je však možné vychádzať z určitých zovšeobecnení. je pokryté tenkou vrstvou roztaveného kovu. 5.3). Vypudeniu materiálu napomáha aj prídavný plyn. . Nevýhodou je zhoršená akosť rezu. (táto rovina sa nazýva čelo erózie). kap. Vzhľadom na široký záber parametrov. vypudením roztaveného kovu v spodnej časti rezu po Čele erózie. Delenie/rozrezanie nastáva.5. Chryssolouris et al. Celo erózie. vyššia rýchlosť rezania s kvalitným povrchom rezu • Model mechanizmu rezania materiálu laserom závisi od toho. j smer posuvu čelo erózie T • Čeío e r ó z i e n a t a v e n ä vrstva roztaveného materiálu O b r . Obr. nie je možné stanoviť jednoznačne optimálne podmienky pre rezanie na základe doporučení výrobcov. 5.používa sa väéšinou kyslík. keď hrúbka materiálu L sa rovná hrúbke rezu h (L = h).63 Model zóny rezania laserovým lúčom pre priebežné L= h a nepriebežné „slepé" rezanie L>h (zdroj: Chryssolouris et al.silný prúd inertného plynu odstraňuje roztavený materiál zo zóny rezu. tepelná vodivosť. laserové rezanie s aktívnym plynom . teplota tavenia).197 • laserové tavné rezanie . ale vo vertikálnej rovine. V prípade priebežného rezania materiálu k jeho úberu dochádza. obr. ktoré platia pre rezanie materiálu. že k erózii a úberu materiálu nedochádza v rovine rovnobežnej s povrchom. ktoré sú v súčasnosti najprijateľnejšie. materiál vo forme kvapôčiek vymršťovaný zo zóny rezu. takže je potrebná menšia energia na jednotkovú dĺžku rezu. je v dôsledku tlaku nataveného materiálu v oblasti čela vŕtania. éi ide o delenie/rozrezanie alebo rezanie/tvarovanie. Mechanizmus úberu materiálu je v druhom prípade oveľa komplikovanejší.

2 2 0.5 5 5 1. korózne splodiny a tvrdé oxidické vrstvy. 45. 56]. 46.0 1.2 0.9 0. korozivzdorná a iné).3 8 0.45 Korozivzdorná oceľ 1. história spracovania (plechy valcované za tepla. Pri delení oceľových materiálov sa rozlišuje druh ocele (mäkká.2 0.8 1.92 0.05 ť Výkon [kW] 20 0.18 4.75 Nástrojová o c e ľ Titán T i t á n o v é zliatiny Hliník 3. podrobnejšie informácie sú dostupné v mnohých publikáciách ako [1. za studená) a dodatočné úpravy (povrchovo upravené plechy.2 2.4 0. avšak technicky je možné rezať aj väčšie hrúbky až do 20 mm. ktoré je potrebné brať do úvahy pri návrhu použitia laserovej technológie.18 6. keramických materiálov a kompozitných materiálov sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.5 1. 54. Tab.27 3.7 Rýchlosť [mm/min] 1520 600 50 6 000 4 500 4 900 840 2 300 635 760 5 080 1 270 1 700 200 3 300 4 000 2 500 2 300 0.0 Mäkká oceľ 2.0 Stav povrchu po predchádzajúcej operácii ovplyvní aplikáciu laserového delenia rovnako ako zvyšky olejov a mazív.I9H Rezanie kovových materiálov Progresívne technológie Vybrané poznatky pre rezanie vybraných typov kovových materiálov. Tab.5.4 0. 31. nízko legovaná.3 ! 0.3 1.9 38 0.0 3. Oxidické vrstvy spomaľujú rýchlosť rezania a zhoršujú kvalitu rezu tvorením otrepov vo forme stuhnutých kvapiek materiálu v spodnej časti rezu.0 0.46 Šírka z á r e z u [mm] 1. tryskané povrchy plechov.2 0.5 12.5 20 0.1 0.1 0. ktoré môžu spôsobovať pri rezaní znečistenie prostredia.0 t 0. 50]) Materiál Hrúbka [mm] Sklo Kryštál Betón 9.4 15 0.16 0. 41.4 0.4 0.51 0.46 t 0.12 uvádza doporučené prevádzkové parametre rezania vybraných materiálov C 0 2 laserom. kde ako určujúce ukazovatele figurujú výkon lúča. . pozinkované a iné).0 0.2 6. 3.12 Doporučené paramete pre rezanie CO? laserom (spracované podľa (l. rýchlosť rezania a šírka reznej škáry.8 1.0 0.5.4 0.1 ť 0.0 15 0. legovaná.5 1. Pre rezanie a delenie ocelí sa prednostne používajú C O i lasery.1 ŕ 0. ktoré sú najhospodárnejšie pre hrúbky 6 až 7 mm. kontaminované produkty.35 0. 50.

avšak jeho výpary sú jedovaté a oveľa nebezpečnejšie pre zdravie a okolie.5. Poškodenie môže byť eliminované použitím chladiaceho média. Kadmium. ktorá bráni ďalšej oxidácii pri rezaní).kyslíka a priemeru laserovej hlavice. Rezanie pozinkovaných plechov je sprevádzané natavením a odparením zinku v zóne rezu (bod tavenia zinku 420°C.6mm pňamerdýzy .5.2 Opracovanie laserom ĹBM 199 Povrchovo upravené plechy ako sú pozinkované. Tryskané povrchy plechov vykazujú pri rezaní nízku kvalitu rezu v dôsledku usadených tvrdých častic tryskacieho prostriedku v roztavenom materiále.5. tryskané možno rezať laserom za určitých obmedzujúcich podmienok. Plastované a farbené plechy je možné rezať laserom. Obr.3mm tok plynu t ^ M P a ] Obr. • • 10 •= r ^ v Y 6 | 1500V 1 1000V % •- se i 0 / soov í 2 6 B 10 12 14 16 Hrúbka plechu [mm] W 1. lasera so zohľadnením zmeny tlaku prídavného plynu .1mm 1.64 ukazuje doporučené podmienky pre rezanie nízkolegovanej ocele pre daný rozsah hrúbok materiálu a rôzne výkony CO. Doporučené hrúbky pre rezanie korozivzdorných ocelí pre výkony lasera od 500 do 1 500 W sú v rozsahu od 1 do 9 mm. ktoré sa tiež používa na povrchovú úpravu je pri laserovom rezaní menej problematické. čo zhoršuje kvalitu rezu. ktoré zostali v zóne rezu. Okrem toho. Oxid chrómu bráni úniku taveniny z rezu a tá zostáva vo forme otrepu na spodnej strane rezu. poškodenie je spôsobené odvodom tepla zo zóny rezania. maximálna hrúbka rezaných korozivzdorných materiálov je pri rovnakom výkone nižšia než u ocelí nízkolegovaných.5. farbené. (zdroj: Poweli ¡41 J) 1. výpary zinku sú zdraviu škodlivé. ocele 1 430°C). čo degraduje väzbu medzi povlakom a plechom. tvorením kvapiek roztaveného a stuhnutého materiálu v spodnej časti rezu. Priebeh závislosti reznej rýchlosti na hrúbke materiálu je podobný ako na obr. takže musí byť zabezpečené dostatočné odsávanie.64. ale pri rezaní dochádza k poškodeniu povlaku v oblasti rezu. pri rezaní korozivzdorných ocelí sa ťažšie odstraňuje tavenina zo zárezu.64 Doporučené rýchlosti rezania mäkkej nízkolegovanej ocele pre rôzne výkony lasera. Niektoré zásady rezania korozivzdorných ocelí a ich kvalitatívne porovnanie s rezaním nízkolegovaných ocelí podrobne uvádzajú Šiman [45] a Powell [41]: • korozivzdomé ocele je potrebné rezať v závislosti na obsahu chrómu až o 40% pomalšie ako nízkolegované ocele (chróm má siiný sklon k tvorbe oxidačnej vrstvičky. premenlivé parametre tlaku prídavného plynu ( kyslíka) a zmenu priemeru dýzy pre prídavný plyn.

Iba titán z vyššie uvedených neželezných kovov reaguje podobne ako ocele a môže byť rezaný s podobnou účinnosťou. sú tiež nebezpečné. Iskry.65 ukazuje doporučené rezné rýchlosti pri delení titánu C O : laserom v závislosti na druhu prídavného plynu a výkonu lasera. táto redukcia nastáva v dôsledku vyššej tepelnej vodivosti a reflektivity týchto kovov a tiež nižšej účinnosti oxidačnej reakcie pri rezaní. aby hrana rezu nebola zoxidovaná a aby mala striebornú farbu. 5. ktorý zaručí.2-^0. ako nikel. Pretože titán je náchylný na tvorenie výraznej oxidickej vrstvy.6 MPa ako prídavný plyn (zdroj: Powell ¡41]) . Na druhej strane aj kovy. Doporučené rezné rýchlosti a rezané hrúbky hliníkových plechov ilustruje obr.5. Obr. ktoré nie sú silne reaktívne s kyslíkom. Tieto kovy majú silný sklon k oxidácii a pri rezaní vyžadujú niekedy aj vákuovú atmosféru. Žltá alebo modrá farba hrany rezu svedči o prítomnosti oxidickej vrstvy. pre rezanie sa doporučuje používať argón ako prídavný plyn. \ \ J 1 500W •9 •ŕ ~ ' 1 000 VT i P s T 1 \ Argón B" jgfe V Z d u c h • 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 Hrúbka plechu [mm] H nJbka plechu [mmj Obr. sa doporučuje rezať laserom pomocou ochranného prídavného plynu. Rýchlosť rezania neželezných kovových materiálov je nižšia v porovnaní s oceľami. Použitie kyslíka ako prídavného plynu je pri rezaní titánu nebezpečné a môže viesť k nekontrolovanému vzplanutiu. Hliník a jeho zliatiny sa doporučuje rezať až po vytvorení anodickej vrstvy. 5. lebo môžu spôsobiť požiar v odsávacom systéme. najmä ak sa delia veľmi tenké hrúbky materiálu.3 až 1 MPa) zaručuje kvalitnú reznú hranu bez otrepov.200 Progresívne technológie Aj napriek uvedeným nedostatkom je rezanie korozivzdomých ocelí technologicky úspešnejšie než nízkolegovaných ocelí. kyslík s tlakom 0. hliník. ktoré tvorí nizkoviskózny ľahko odstrániteľný oxid železa a zároveň v tom istom časovom okamžiku sa tvorí rezná zóna s veľkým podielom tepla. Proces rezania je menej efektívny ako pri delení ocelí. čo jc spôsobené inými termickými a chemickými procesmi.66 [41].5. Rezanie titánu vysokým tlakom plynu (0.66 Typické rezné rýchlosti pre rezanie hliníkových zliatin pre výkon C 0 3 lasera 1000 a 1500W. Rezanie nízkolegovaných ocelí jc veľmi účinné následkom dobrej exotermickej reakcie železa. Sú charakteristické vznikom otrepov (stuhnutých kvapiek materiálu). anodizovaný povrch umožňuje rezanie hliníka až o 30% rýchlejšie. nikel a meď sú vhodné pre rezanie C O : laserom iba s určitým obmedzením. Neželezné kovy ako titán.65 Doporučenia pre rezanie titánu C O 2 laserom 10O0W a rôznymi prídavnými plynmi (zdroj: Powell [41]) Obr. ktoré pn rezani môžu vznikať. obyčajne inertného plynu ako argón.

Terminológiu a identifikáciu pre hodnotenie kvality rezu kompozitných materiálov zaviedol Tagliafferí 1990 [62]. aramidové . Lee. Yue.67 znázorňuje zmeny štruktúry kompozitného materiálu po rezaní laserom. ale aj niektorých plastov. acryl. Murray a Tyrer [34. Niektoré fázy materiálu zaznamenávajú chemické zmeny. polyuretán (novodur). plocha rezu je hladká akoby leštená. pri rezaní vplyvom vysokej teploty (nad teplotu tavenia) dochádza k zmene fázy materiálu. z pevnej na kvapalnú a následne na paru. Tento mechanizmus je typický pre rezanie produktov na báze dreva.68. [26]) Tuerslet. T. • chemická degradácia. a Pashby [52. • odparovaním (vaporisaríon) natavením a následným odparením materiálu v zóne rezu vzniká vysokokvalitná rezná Škára. Ďaľšim parametrom je sklon rezaného povrchu tg a medzi vstupom a výstupom lúča pre danú hrúbku materiálu. kompozitných materiálov. plasty a kompozitné materiály) zahrňuje tri dominantné mechanizmy: • delenie tavením a následným šmykom/strihom (meli shearingjje veľmi rýchly spôsob rezania s vysokou kvalitou rezu a je typický pre termoplasty (polypropylén. nylon. C. polyetylén) a pre keramické materiály. a Lee. Pri rezaní kompozitných materiálov sa doporučuje výkon lasera voliť s ohľadom na vlastnosti použitých vlákien (sklenené. 25].5.67 Rezanie polymérového kompozitu na báze epoxidovej matrice s aramidovými vláknami (Kevlar vlákna) o hrúbke 6 mm excimerovým laserom (500W) Prídavný plyn: argón Rýchlosť rezania: 3m/min (zdroj: Konig Trasser [24]) . ktorá vzniká vplyvom vysokej teploty a nerovnorodosti zloženia materiálu.53] a ďaľší.). B.. alebo úbytok z materiálu matrice jej tepelnou degradáciou. Vysoký výkon potrebný pre rezanie vlákien chemicky degraduje predovšetkým polymérové matrice. Hoult.5. ktorý má za následok uvoľňovanie vlákien z matrice. Lau. obr. Obr. nie na vlastnosti matrice. ale je pokrytý jemnou vrstvou zvyškového uhlíkového prachu [56].2 Opracovanie laserom LBM Rezanie nekovových materiálov 201 Rezný proces nekovových materiálov (keramika. Rezanie a delenie kompozitných materiálov laserom je v ostatnom období v strede záujmu výskumu a praxe (König a Trasser [24. W. 35]. ako polyvinylchlorid (PVC). uhlíkové. tepelný vplyv lúča.5. Laserová energia láme chemické väzby a integritu materiálu. Obr. polystyrén.5. Mechanizmus rezania je typický pre plexisklo. Kvantifikácia parametrov kvality zahrňuje šírku reznej škáry pri vstupe W| a výstupe W n lúča. Hhrany po rezaní sú rovné a povrch rezu je hladký.. veľkosť HAZ zóny W d . Matrice a vlákna majú rozdielne teploty odparovania a teda aj časy natavenia materiálov. polyacetát. Tepelná vodivosť kompozitných materiálov je anizotrópna.

Ako vyplýva zobr. obr.71 a. B. X-Z krátery Wa x-z deJaminácia vlákien Obr. 5. Autori Laa.18) kde d o j e priemer lúča v ohnisku.[26j) Rýchlosť posuvu [mm/min] .4 m s . T.V ostatnom období sa pre rezanie a delenie kompozitných materiálov najviac doporučujú a využívajú Nd-YAG lasery a excimerové lasery na báze KrF. 80 70 (5. ako polymérové kompozity s uhlíkovým vláknom (CFC .69 vplyv posuvu na u b e r materiálu je pomerne nizky. obr.c.metal matrix composite) a kompozitnú keramiku.5.69 a vzťah medzi energiou impulzu a hĺbkou rezu. Frekvencia i m p u l z u fp = 30 Hz S ° 40 ! 40 . p r i e m e r lúča 0 . čas trvania impulzu. C.5.5. laserom.T. a Lee.W. takže vhodnejším parametrom pre sledovanie hĺbky rezu je energia impulzu. je potrebné stanoviť v súlade s hrúbkou materiálu. 35] menšou tepelne ovplyvnenou oblasťou v porovnám s rezaním CO.)/2s y-z HAZ tepelne ovplyvnená zóna GO •C" x-z W. Energiu impulzov Obr.W. Sledovali účinok rýchlosti posuvu na uber materiálu. Trvanie impulzu ti =1. fpje frekvencia impulzu. obr. 60 1 80 — 100 1 120 o h n i s k o v á vzdialenosť = 80 m m . a Lee.70 a 5.Ue. Yue.carbon fibre composite) kompozit s kovovou matricou (MMC . [26] uvádzajú výsledky štúdia dosahovanej hrúbky rezu pri rezaní a vŕtani pomocou Nd-YAG a excimérového lasera pre rôzne kompozitné materiály. Lee. jeho zložením a šírkou škáry. Yue.69 Účinok rýchlosti posuvu na uber materiálu pri rezaní CFC kompozitu Nd-YAG laserom (120W) Energia i m p u l z u U .68 Tenninológia pre hodnotenie kvality povrchu polymérových kompozitných materiálov po rezaní laserom (zdroj: Tagliqfferi[62j) Vhodnosť Nd -YAG lasera pre rezanie kompozitov dokladujú Murray a Tyrer [34. 1 m m E £ 30 I — " — • 0 20 CD (zdroj: Lau.C.70 a tiež intenzita impulzu Rýchlosť posuvu je počítaná podľa vzťahu: vSdo/O/fp-ti). kvalita rezu úbytok matrice sklon rezu tg«= =(Wi .5.b. W.5. t.

„slepé" rezanie) do kompozitných materiálov navrhli Chryssolouris.[26}) Intenzita impulzu E/ti [kW] Pre elimináciu veľkosti HAZ pri rezaní drážok (nepriechodzie resp.1í E 1 Intenzita impulzu EJli [kW] Obr.44 0. Yue.6 0.5.23 1. a Lee. Frekvencia impulzu f p = 45 Hz o h n i s k o v á vzdialenosť 8 0 m m .32 ľ 2. Lee.i 5 E « 2.1 m m (zdroj: Lau.c Účinok intenzity impulzu na maximálnu hĺbku rezu pre kompozitné materiály pri rezaní Nd-YAG laserom (120W).34 i * š 2. že excimerový laser má nižšie tepelné deštrukčné účinky ako Nd -YAG.5 i f 1. 1 m m I 0.b.8 1 1.3 0.T.70 Účinok energie impulzu NdYAG lasera na dosahovanú hĺbku rezu pre kompozitné materiály (120W) Trvanie i m p u l z u ti =1.6 Intenzita impulzu E/ti [kW] / k r-' _ kompou t CFC b) ¡0 1.Lee.4 m s . Frekvencia i m p u l z u f p = 30 Hz o h n i s k o v á vzdialenosť 8 0 m m . delamináciou vlákien a ich ich lomom.5.71 t "ŕ S 3.66 0.4 m s .97 3.02 1.C. tepelnou rozťažnosťou uhlíkových vlákien (pre CFC kompozity). š.56 0.2 1.6 • 0. Po rezaní vzniká ryhovaný povrch.W. 8 6 0.5 2 2 3 4 5 I 0. vznikom kráterov na povrchu reznej škáry. Sheng a Anastasia [18] využitie vodného lúča . priemer lúča 0.5. argón ako prídavný plyn _ kompoz tná keram ka Trvanie i m p u l z u ti =1.71a.08 Ľ 1.4 0.3 C} 0.48 i i " 2 priemer lúča 0 .2 Opracovanie laserom LEM 203 Obr. Pri porovnávaní účinku Nd—YAG a excimerového lasera na degradáciu povrchu sa ukazuje.[26j Energia impulzu [J] Laserový lúč spôsobuje poškodenie kompozitných materiálov tavením matrice. a Lee. tzv.4 1.64 1.45 I jmpozitMMC Š 2. < f 3 0 . Yue.72 0.2 (zdroj: Lau.T.C. W.

73 Typický tvar vŕtaného otvoru .Laser Machining with the Aid of Water Jet) {zdroj: Chryssolouris. za predpokladu.204 Progresívne technológie ako doplnkového zdroja. ktoré vznikajú pri vŕtaní laserom.73 ukazuje typický tvar otvoru pri vŕtaní laserom. ktorý môže dosahovať hodnoty 10 3 -ŕ 10 4 MPa spôsobí. Bola preukázaná až 70% redukcia oblasti HAZ ako dôsledok použitia vodného lúča. 5. že táto technológia rezania by mohla nájsť širšie uplatnenie práve pre nekovové materiály. Obr.2 Vŕtanie laserom Pri vŕtaní lúč zohrieva povrch materiálu rýchlosťou 10'° °C/s. vplyvom erózie častíc sa rozstrekuje po stenách otvoru a tlak v otvore.5. že ohnisko lúča je na povrchu. vhodným pre ochladzovanie taveniny. Zmena priemeru otvoru sa pohybuje v rozmedzí ± 5 až ± 20 % v závislosti od optického systému lasera. nesusosy privad vodného prúdu 1 / v o d n ý lúč drážka vzdialenosť medzi lúčmi d o p a d v o d n é h o lúča laserový lúč koaxiálny p r í v o d hélia p o v r c h máíéľlalu dopad laserového lúča Obr. že prúd na taveného kovu prúdi von z otvoru rýchlosťou ultrazvuku. Ukazuje sa teda.74 ilustruje zmeny.72 Osadenie dýzy so stlačeným prúdom vody pre metódu rezania laserom pomocou vodného lúča {LMWJ .5. Porovnávacou analýzou prestupu tepla pri rezaní drážok bola určená veľkosť HAZ oblasti. kým vodný lúč je naklonený pod uhlom. pre technológiu s vodným lúčom (označovanú skratkou L M W J z. obr. 5. V tomto prípade sa jedná o rezanie pomocou prídavného inertného plynu.2.72. Laser Machining with the Aid of Water Jet) a bez prídavného chladenia vodným lúčom. vŕtania laserovým lúčom [4] Obr. materiál sa odparí a umožní prienik lúča hlbšie do povrchu. Sheng Anastasia[18j) 5. ktorý je privádzaný do zóny rezu koaxiálne. V priebehu vŕtania sa natavený materiál akumuluje v otvore.5.angl. Obr.4.

07 Priemer otv oru [mm] Obr.j.41.5 až 2 ms. Dĺžka impulzu býva v rozsahu 0. Materiál je teda pri vŕtaní odstraňovaný predovšetkým vo forme kvapaliny relatívne vysokou rýchlosťou a len malá časť aj odparcním.76. laser až do 100 Hz. pri laseroch je používaný v zmysle .06 0. lebo ovplyvnená zóna je menšia ako pri kontinuálnom lúči. polohou ohniska vzhľadom k povrchu obrobku a energiou impulzu. Závislosť hĺbky otvoru od priemeru otvoru pri vŕtaní pulzným laserom je lineárna len po určitú maximálnu hodnotu. Na vŕtanie otvorov sa používa lúč v kontinuálnom. .5.001 0.01 0.autora).0001 0. odparovaním (evaporation). postupného rýchleho odstraňovania materiálu z rezu bez jeho ohriatia nad odparovaciu teplotu.2 Opracovanie laserom LBM 205 Pri vŕtaní. ale aj pulznom režime.5. S narastajúcou hrúbkou materiálu a hĺbkou otvoru sa musi ohnisková vzdialenosť predlžovať. za touto hodnotou nie je možné zvyšovať hĺbku otvoru. Stanovenie optimálnych podmienok pre vŕtanie musí byť od pripadu ku prípadu s ohľadom na druh materiálu obrobku a profil vŕtaného otvoru. ablation) . sa odstraňuje vyparovaním resp. kde je maximálna hustota výkonu.76 Závislosť hĺbky otvoru od jeho priemeru pri vŕtaní laserovým lúčom [4] Hĺbka otvoru a jeho tvar. Iba malá časť materiálu v strede lúča. hoci priemer otvoru sa rozširuje. Doporučená ohnisková vzdialenosť býva v rozsahu od 100 do 250 mm [1.vyparovanie materiálu a strhávanie kvapiek z jeho roztaveného povrchu. Počet impulzov a ich intenzita určuje hĺbku prieniku lúča do materiálu. 0. Pri vŕtani pulzujúcim lúčom vzniká postupne dostatočne hlboký otvor iba po opakovaných impulzoch. obr. mechanickým rozrušovaním.01 0.02 0.1 Priemer otvoru [mm] Obr. zmenšovanie hmotnosti tavením.01 0.05 0. sa používa postup tzv. angl. " Ablácia (z. Z uvedeného dôvodu sa doporučuje používať laser na vŕtanie plytkých otvorov a experimentálne stanoviť maximálnu resp. odnášaním čiastočiek prúdom vzduchu.5.04 0. podobne ako pri procesoch rezania a raikrorezania. pre CO. ablácie' (ablation) t. obr.03 0. kritickú hodnotu hĺbky otvoru od prípadu k prípadu. Z hľadiska tepelne ovplyvnenej zóny je vŕtanie otvoru pulzujúcim hičom výhodnejšie. Termin používaný v nanoteehnológii pre spôsob úberu materiálu (pozn .75. Profil a hibka otvoru sú závislé na relativnej polohe medzi ohniskom laserového lúča a povrchom obrobku. frekvencia impulzov pre Nd-YAG je v rozsahu 5 až 20 Hz.75 Závislosť hĺbky prieniku lúča od počtu impulzov a vznikajúceho priemeru otvoru pri vŕtani vysokolegovanej ocele [4] 0.5. 50]. ako aj intenzita úberu materiálu je silne ovplyvnená ohniskovou vzdialenosťou. povrchové roztopenie ľadovca). 5.termín používaný v geológií (napr.

slepé otvory ako aj tzv. Vŕtanie laserom je možné s podporou resp. ale tiež pre dodržanie kvality otvoru. . 5.5 mm do wolfrámu s hrúbkou 0.51 mm [1]. presnosť fokusácie musí byť ± 0. Táto sa hodnotí jeho kruhovitosťou.5 ms 3s Obr. Tab. trepanačné vŕtanie pulzným alebo kontinuálnym lúčom.27 s Podmienky vŕtania Energia impulzu U 16J 2J 100W.8 Nd-YAG laser Hrúbka [mm] Nehrdzavejúca oceľ N i. CO: laser materiál Nehrdzavejúca oceľ N H zliatiny Oxid hliníka Kryštál Hrúbka [mm] 0.8 ms 7. kovov s vysokým bodom tavenia a nehrdzavejúcej ocele. keramiku a plasty.7 5. Energia impulzov 40J materiál Inconel 718 (spracované podľa Metals Handbook) 0 5 10 15 20 25 Hrúbka materiálu [mm] Z technologického hľadiska možno laserom vŕtať priebežné otvory. Ako už bolo spomenuté pre vŕtanie sa používajú CO. zafírov. Nd-YAG laser sa používa na vŕtanie otvorov do diamantu. bez podpory prídavného plynu.05 1.65 0.13 Podmienky pre vŕtanie rôznych materiálov (spracovanépodľa [I.75 0.5mm.CW Čas vŕtania 10 impulzov 0. 50}).2. množstvom vznikajúcich trhlin na stene reznej äkáry a hrúbkou pretavenej vrstvy. a Nd-YAG lasery podľa druhu vŕtaného materiálu.2.75 1.08 mm.4. že pri vŕtaní otvoru laserom s ohniskovou vzdialenosťou 63.33 s 0. Vzdialenosť dýzy od materiálu je v rozsahu od 4 do 40 mm.5. keramiky.zliatiny Oxid hliníka wolfrám 3.84 Stredný výkon [ W] Plyn 31 vzduch 2xirjs 31 argón 31 vzduch Čas vŕtania 1.206 Progresívne technológie Presnosť fokusácie lúča je veľmi významná pri vŕtaní materiálov s vysokým bodom tavenia.28 s 0. Niektoré prevádzkové parametre pre vŕtanie sú uvedené aj v kap.0008 5 0.5. kým pre titán rovnakej hrúbky stačí 0.65 1. C O : laser sa doporučuje používať pre nekovové materiály. Pri vŕtaní s podporou prídavného plynu sa používajú podobné podmienky ako pri rezaní.77 Casy vŕtania Nd-YAG laserom. Priemerné výrobné lasery pre vŕtanie majú výkon okolo 500 W. sklo. Ako príklad možnou uviesť.

• otvory pre bezpečnostné matice. po mechanickom strihaní. • chladiace otvory pre lopatky prúdových motorov a iné.77 ukazuje grafickú závislosť doby vŕtania otvorov rôznych hrúbok s rozličnými výkonmi laserového lúča. • je možné vytvárať profily s malým zaoblením hrán (závisí od priemeru lúča).78.2 Opracovanie laserom LBM 207 Tab.78 Príklad vŕtania otvoru pre bezpečnostný drôt v matici používanej v leteckom priemysle [3] Obr. v porovnaní s ultrazvukom a . Za výhody laserového mikroobrábania. 5. 4 4 ] : • na rezanie nie je potrebný rezný plán.3 M i k r o o b r á b a n i e Stále rastúcim požiadavkám na niimaturizáciu rozmerov dielcov a na ich vysokú presnosť v y c h á d z a v ústnjtj aj laserové obrábanie. • karburátorové dýzy.5.13 porovnáva vybrané podmienky vŕtania rovnakých materiálov lasermi s rôznou vlnovou dĺžkou ( C 0 3 a Nd-YAG ).5. ako sú otvory pre: • palivové filtre. • hypodermické ihly. Typické oblasti použitia laserového vŕtania sú orientované na vŕtanie veľmi malých otvorov a otvorov so zakrivenou osou súmernosti.5. opotrebenie týchto nástrojov z hľadiska požiadavky na vysokú presnosť predstavuje výrazné obmedzenie ich použitia pre mikroobrábanie. • tepelné ovplyvnená oblasť. obr. • povrchy majú vysokú akosť a nevyžadujú ďalšie úpravy. ktorá vzniká za rezom je nižšia a užšia než napr. 1 3 .2. 4 . Donedávna sa na mikroobrábanie tvrdých materiálov používali postupy elektroiskrového obrábania (EDM) a ultrazvukového obrábania (USM).79 Príklad renovácie masky pre plošné spoje Výhody laserového rezania a vŕtania je možné zhrnúť do niekoľkých významných bodov [3. Avšak obidve technológie používajú na opracovanie nástroje. Obr. aj keď tieto nie sú v priamom kontakte s dielcom. Obr. stačí počítačový program v CAD systéme pre daný tvar.5.5. • dosahujú sa vysoké rezné rýchlosti.4.5.

15 ms.80 Intenzita úberu materiálu Si N v závislosti na energii impulzu pri tvorení drážok Nd-YAG laserom s ohniskovou vzdialenosťou EOOmm (Meiners. tým je úber materiálu vyšší a zároveň sa dosahuje dobrá akosť povrchu Rz <10 pm. v . 5. v= 1 m/min .bodový lúč) a technológia ablácie sa ukazuje ako perspektívna práve pre oblasť mikroobrábania. i n rj. Možnosť fokusácie laserového lúča do bodu (spot beam . ktoré sa používajú v elektrotechnickom priemysle a elektronike.£m/min -1 = 1 ms. . rýchlosť úberu materiálu závisí od energie impulzu a výkonu lúča.3ms. 5. Výskumné práce v ostatných rokoch [33. lasera.5 ms. Zvyšovaním rýchlosti posuvu lúča na jednotkový impulz sa lineárne zvyšuje aj rýchlosť ablácie. . Wiedmaier [34]) Na mikroobrábanie sa používajú excimerové a Nd-YAG lasery spulzným režimom lúča s ultrakrátkym trvaním impulzov v oblasú femtosekúnd.80 ukazuje rýchlosť ablácie (úberu materiálu) ako funkciu energie impulzu pre rôzne časy trvania impulzu a pre konštantný posuv lúča. Obyčajne sa mikroobrábanie používa na: • opracovanie elektronických súčiastok. Perspektívnym postupom je mikroobrábanie keramických materiálov. Meiners. 34.U 0 .208 Progresívne technológie elcktroiskrovou technológiou. že čím vyššia je energia impulzu a čim kratší je čas trvania impulzu. obr. Dausinger a Wiedmaier [34] konštatujú. Obr.5. Nd-YAG a predovšetkým excimerového lasera s ultrakrátkymi impulzmi. v automobilovom priemysle. 59] sa sústreďujú na využitie CO. preto výkon lúča môže byť určujúci parameter pre rýchlosť úberu materiálu.A — t = 0.0.6 m/min t= 1 ms.81. ale nezávisí na čase trvania impulzu.t= 0. 38].5ms. Pritom technológia ablácie bez použitia prídavného plynu sa javí ako vhodný postup pre tvorenie plytkých drážok a stôp pre vodivé obvody na keramickom podklade na báze nitridu kremíka (Si 3 N 4 ) a oxidu hliníka (A1 : 0 3 ). na automatické Čítanie vyrytých značiek [10.t " 0.v = 2 mŕmin . Dausinger. Označovanie laserom je vhodný nástroj v systéme kontroly kvality napr.5 2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Výkon lúča [W] Energia impulzu [J] Obr. 11]. Wiedmaier ¡34]) 3 4 O b r . Dausinger. 38. 34. v = 1 mŕmin O t= 0. v = 2 m/min . v = 0.15ms. 5. kvantitatívne vyjadrená hodnotou úberu materiálu 70 mm 3 /min na každých 100 W výkonu lúča [34]. 3 ms. • na označovanie dielcov výrobnými číslami.3 m/mín o—1= 0. sa považuje vyššia rýchlosť procesu a tvorenie ľubovoľnej geometrie bez výmeny nástroja [33. že pri mikroobrábaní materiálu na báze Si 3 N 4 postupom ablácie bez prídavného plynu.81 Intenzita úberu materiálu Si 3 N 4 v závislosti na výkone lúča pri tvorení drážok Nd-YAG laserom s ohniskovou vzdialenosťou lOOmm (Meiners. v « 0. Ukazuje sa.3mŕmin 250 5 " 200 "E & J 150 100 •c 1 1.

Na druhej strane jeho nevýhodou je malá intenzita úberu materiálu v porovnaní s klasickým sústružením. obr.5. ktoré eliminuje problémy spojené s chvením obrábacieho stroja a s opotrebením nástroja.83 Konfigurácia obrobku pre laserové sústruženia krúžkov (medzikružia) s rovnakými rozmermi [61] Pri sústružení laserovým lúčom. Keď sa pretnú rezné škáry. obrobok X 1 / C U nástroj f\ obrobok ::: laser Obr.2. Pri sústružení výhodou lasera je. 5. ktorý je fokusovaný do kolmého tvaru.83 ' znázorňuje konfiguráciu laserového lúča pre sústruženie rotačných dielcov. ktoré vytvorili lúče.5. ako sú kalené ocele a keramika. pretože laserový lúč nepôsobí silou na obrobok. 61] uber materiálu sa dosahuje interakciou dvoch na seba kolmých lúčov.4 Sústruženie laserovým lúčom Laser ako „univerzálny" nástroj nachádza stále širšie oblasti použitia.5. že na obrobok pôsobi iba laserový lúč.4. jednu z nich predstavuje aj jeho využitie pre sústruženie.79 [46]. a teda ide o bezkontaktné obrábanie. ako to popísal Chryssolouris e t al.82 sú porovnané laserová a konvenčná technológia sústruženia. [17.82 Porovnanie zostavy konvenčného sústružení a a laserovej technológie sústruženia [61] < 0 ' U O b r. Lúče sú smerované v dvoch rôznych osiach rotačného obrobku. je hotový dielec v tvare medzikružia. Laserový lúč vychádza z jedného zdroja a je rozdelený na dva lúče. povrch dielca je . Táto koncepcia sústruženia sa charakterizuje ako trojrozmerné tvarovanie dielcov označované tiež ako 3-D shaping.2 Opracovanie laserom LBM • 209 na opravu a renováciu zvyškových defektov na maske pre integrované obvody (IC) priamym ožiarením a následným odstránením defektu pomocou pulzného lasera. teda kolmo na os rotácie. Na obr. jeden na povrch v smere kolmo na os rotácie obrobku a druhý na jeho čelnú plochu rovnobežne s osou. upínacieho zariadenia a prípravkov. druhý lúč umiestený rovnobežne s osou vyrezáva medzikružic.5. Najväčšou výhodou laserového nástroja je možnosť presného obrábania tažkoobrobiteľných materiálov. tento lúč reže predpísanú šírku dielca. Posuv laserového lúča umiestneného kolmo na os rotácie súčiastky je radiálny. obr.82. 5.5. Hotový dielec prestavuje rotačný segment oddelený z povrchu polotovaru. Obr.5. Tým sa odstraňuje zložitosť upínania súčiastok.

4 .6 • hĺbka [cm] 10 20 30 40 Ľd stijpanie rýchlosti "V Obr.5.bočné k posuvu. časť sa roztaví. Základom pre optimalizáciu sú požiadavky formulované na vytvorenie čo najužšej reznej Škáry a zabezpečenie rovnobežnosti stien rezu. Oblasť 5 predstavuje oblasť najvyššej kumulácie tepla [61] 3.84 Zóna rezania pri laserovom sústruženi a oblasti šírenia tepla Okolo bodového lúča s priemerom d sa materiál taví do určitej hĺbky h.1 • 0.85 Ukážky profilu reznej škáry pri sústruženi CO.v priamom smere posuvu lúča. 0.2.3 1 04 • 0.82.3.2 0. Použitie prídavného plynu s vysokou rýchlosťou uľahčí odvádzanie taveniny z dna reznej škáry (označovanej tiež ako Čelo vŕtania) a zlepší kvalitu rezaného povrchu. viď obr. 1 . Na charakter profilu a kvalitu reznej Škáry pri sústruženi vplývajú nasledujúce faktory [61]: • priestorový profil lúča • polarizácia lúča • priemer lúča v ohnisku • poloha ohniska vzhľadom na povrch obrobku .210 Progresívne technológie rozdelený na segmenty.6 . hĺbka [cm| L'd í ľ bez dýzy V s dýzou 0.84.5.5 . pri širenl tepla v zóne rezania sa pri danej rýchlosti posuvu tvoria štyri oblasti (1. Mechanizmus úberu materiálu pri sústruženi laserovým lúčom je rovnaký ako pre rezanie nepri ech odži ch (slepých) otvorov. 2 .3 04 30 0.4). 5.za lúčom.2 Q.1 0. ak sa používa prídavný plyn (sústruženie s dýzou a bez dýzy) a vplyv zmeny rýchlosti posuvu lúča na kvalitu reznej škáry (rýchlosť posuvu 2 + 20 cm/s) (spracované podľa [61]) Pre priemyselné využitie laserového sústruženia je potrebné optimalizovať rozmerovú presnosť a kvalitu povrchu. 40 0. ako je to znázornené na obr.5 . 3 . buď vo forme odpadu (triesky) alebo hotového dielca.5. kde sa teplo rozptyľuje. časť materiálu sa odparí. laserom s výkonom IkW. ktoré sú postupne uberané z povrchu. lúč lasera stena reznej škáry \ n—• d interakcia povrchu s plynom smer ^posuvu DOSUVL spodok reznej škáry Obr.

Kolísanie týchto parametrov spôsobuje premenlivú hĺbku rezu. honovacie kamene). obr. 211 5.5.5 Laser pri dokončovaní povrchov Konvenčné dokončovacie procesy v obrábaní (brúsenie. uvedenými technológiami. nástroj podlieha opotrebeniu a v neposlednom rade je použitie limitované aj vlastnosťami obrábaného materiálu (tvrdosť. ponúka pôsobenie laserového lúča tangenciálne na povrch rotujúceho obrobku. smer rotácie brúsneho kotúča pojivo uber materiálu natavemm a odparení m profil laserového lúča povrch obr smer rotácie obrobku triesky smer rotácie obrobku Ob. najmä brúsením.S.5.87a.5.5.5 um. Kolísanie rýchlosti posuvu obrobku a jeho rotácie majú oveľa menäi vplyv na hĺbku prieniku lúča do materiálu.86 Porovnanie interakcie nástroja a obrobku pri konvenčnej technológii a laserovej technológii dokončovania povrchov Technológia dokončovania povrchov pomocou laserového lúča. je potrebné vynaložiť pomerne veľkú energiu. Pri „klasickom" dopade laserového lúča na povrch materiálu. Hĺbka rezu je ovplyvnená predovšetkým výstupnou intenzitou lúča. Obr.5. Ko— Wang Liu [42]. Ak lúč dopadá na povrch obrobku v tangenciálnom smere. obr. obr. Každé zrno uberá častice materiálu v tvare triesky s mikroskopickými rozmermi a dosahuje sa drsnosť povrchu okolo Ra 0. V procese vznikajú vysoké hodnoty zaťažujúcej sily a jej zložiek.2. hĺbka rezu (hĺbka prieniku lúča do materiálu) je stabilizovaná relatívnou polohou lúča k povrchu obrobku. obr.15 ~ 2.5.85 rýchlosť rezania daná rýchlosťou posuvu obrobku alebo lúča. alebo v tuhom či kvapalinovom médiu (lapovacia pasta) s povrchom obrobku.85. krehkosť) požiadavkami na komplexnosť tvaru a veľkosť rozmerov dokončovaných dielcov a tiež na zabezpečenie vhodných. čím dochádza k zahladzovaniu mikronerovností (výstupkov povrchu) po predchádzajúcej operácii a znižovaniu hodnoty Rmax (maximálnej drsnosti). Pritom na kvalitne dokončený povrch. K úberu materiálu laserovým lúčom dochádza odparením (plastické materiály a kompozitné materiály) alebo natavením a následným odstránením taveniny prúdom prídavného plynu (kovy a keramické materiály). rýchlostí posuvu obrobku a rýchlosti jeho rotácie. honovanie a lapovanie) sú založené na viacnásobnom bodovom kontakte brúsneho zrna viazaného v nástroji {brúsny kotúč. .86 znázorňuje konvenčný proces brúsenia a pôsobenie laserového lúča pri dokončovaní povrchov.4. dostatočne presných a tuhých prípravkov na upínanie. ktorú popisujú Skeng.2 Opracovanie laserom LBM • • • flexibilita polohovania ohniska so vzrastajúcou hĺbkou rezu vonkajšie faktory pre uber materiálu ako použitie prídavného plynu. hĺbka rezu závisi na výkone lúča.87b.

rovnaké hodnoty je možné dosiahnuť aj laserovým dokončovaním povrchov [42]. Výhodou klasických metód dokončovania povrchov je vyšší uber materiálu v porovnaní s laserovým lúčom.88a. Ak uhol dopadu lúča na povrch nie kolmý.20) ) Pre závislosť drsnosti povrchu na posuve piati podobný priebeh ako pre klasické rezanie. Za predpokladu. v tomto prípade. 1- ' ť cosa ^ .COStt (5.212 Progresívne technológie Pri o r t o g o n á l n o i T i d o p a d e laserového lúča na povrch sa tvorí ryhovaná zóna a drsnosť povrchu vzniká ako výsledok priemetu kruhovej stopy lúča na povrch obrobku na základe geometrickej podobnosti. Zvyšovaním posuvu drsnosť povrchu parabolický rastie.135/cos a (mm na otáčku): Ra l fii f 11. Ako bolo spomenuté v úvode kapitoly dosahované drsnosti povrchu pri klasickom brúsení sú v rozsahu Ra 0. ktorý piati pre posuv lúča do 0. Pri rovnakom posuve vzniká medzi povrchom materiálu a lúčom väčšia styčná plocha. čo je rozdiel až jedného rádu. a teda možnosť odstrániť nepresnosti tvaru po predchádzajúcich operáciách. obr. obr. že polomer lúča je väčší ako drsnosť povrchu. pre laserové dokončovanie toho istého materiálu je hodnota špecifickej energie 5 J / m m 3 . to má za následok zníženie drsnosti povrchu./? podľa vzťahu [42]: d f /z 1f'. ktorá je porovnaná cez výpočet špecifickej energie potrebnej na odstránenie jednotkového množstva častíc materiálu. 2r f j 2 > 1/2 1 (5.19) kde Tf je polomer sfokusovaného lúča. priemer sfokusovaného luta — Uber materiálu v dôsledku nestálosti procesu phsmer sfokusovanéhc selektívna hĺbka rezu i -nini lue i m i ü - laseravyN HJJÍK / zmena hbky rezu_ vplyvom zmien v procese Líča a) hĺbky rezu vplyvom zmien v procese 1 uber materiálu v dôsledku nestálosti procesu Obr. Kým pri brúsení materiálu PMMA udávajú autori Sheng.5. tento jav je dokumentovaný menšími hodnotami drsnosti Ra.87 Účinok dopadu lúča na povrch materiálu a) ortogonálne.5 pm. potom priemet lúča na povrch obrobku môže byť v tvare elipsy. Ko-Wang Liu [42]) Nevýhodou dokončovania povrchov laserovým lúčom jc vyššia energetická náročnosť procesu. ale lúč dopadá na povrch pod určitým uhlom.15 Ť 2. strednú aritmetickú drsnosť Ra je možné vypočítať podľa vzťahu. Napriek tejto nevýhode je uvedený . Ko-Wang Liu [42]) hodnotu 0. a je uhol dopadu lúča na povrch.5.1 J/mm 3 . b) tangenciálne (zdroj: Sheng.5. je možné znížením posuvu lúča alebo použitím obecného uhla dopadu lúča na povrch. Zlepšiť vznikajúcu drsnosť povrchu. Pre zvolený posuv lúča f je možné vypočítať hĺbku rezu d.88b.

. ktoré pre klasické spôsoby brúsenia predstavujú rad technologických problémov. kde je potrebné okrem rozmerov určiť druh brusiva. v) deformácia rezaných častí je veľmi malá. Ko-Wang Liu [42]) Medzi prednosti laserového dokončovania v porovnaní s brúsením patrí: • jeden druh nástroja (laserový' lúč) je možné použiť pre rôzne materiály. viii) na obrobok pôsobí iba laserový lúč. zrnitosť brusiva a Štruktúru kotúča. vi) bezkontaktné opracovanie materiálov. A) 2 oiačla 1 otáčka 3 01áaia h) Obr. ix) spoľahlivé a veľmi vysokokvalitné rezanie v automatickom cykle. 3 otafcka 1 OTÁČKA PNEMER LÚČA R. krehkosť. tvaru rezania a plánovanie výroby je veľmi jednoduché s podporou PC. vii) zmena tvaru obrobku. tvrdosť kotúča.2 Opracovanie laserom LBM 213 spôsob dokončovania povrchov vhodný najmä pre plasty a keramické materiály. pevnosť. • nieje potrebná špecifikácia vlastnosti lúča ako v prípade brúsneho kotúča.88 Profil dokončovaného povrchu laserovým lúčom pri dopade lúča na povrch a) ortogonálne b) pod obecným uhlom (zdroj: Sheng. odpadá zložitosť upínacieho zariadenia. iv) tvar rezu môže byť riadený NC a CNC. ii) šírka zárezu je úzka a získavajú sa ostré hrany.5. • nedochádza k opotrebeniu nástroja (laserového lúča). nástroja. druh pojiva. Vo všeobecnosti je možné doterajšie poznatky a výhody laserového nástroja v procesoch obrábania (Laser Machining) zhrnúť nasledovne: i) laserom sa obrábajú všetky druhy materiálov bez ohľadu na tvrdosť. • laserové dokončovanie povrchov je vysoko flexibilná technológia v hodná pre dokončovanie dielcov v širokom rozsahu komplexnosti geometrického tvaru a rôznorodosti materiálov. iii) vysoká rýchlosť a presné rezanie je možné zabezpečiť vhodnou voľbou prídavného plynu. odpadajú problémy s vibráciou stroja.5.

5. Laserový lúč zohrieva povrch obrobku tesne pred hrotom sústružníckeho noža alebo pred plochou brúsneho kotúča. na zvýšenie účinnosti procesu a najmä na uľahčenie rezania ťažkoobrobileľných materiálov (podpora lámania triesky pri obrábaní keramických materiálov a legovaných ocelí s nízkou obrobiteľnosťou). Anifantis. Karagiannis (1997) [17] a König. stráca svoje pôvodné mechanické vlastnosti. ako prídavného energetického zdroja.2.5.214 5. LAM predstavuje obrábanie pomocou prídavného energetického zdroja.. Zaboklicki (1993) [23]. ale s ohľadom na stabilitu laserového lúča. Parametre procesu rezania sa volia v podobných rozsahoch ako pri klasikom postupe. alebo počas rezania povrchová vrstva materiálu mäkne.90 Zóna rezanie pre sústruženie a brúsenie pomocou lasera ako prídavného energetického zdroja. Laser Assisted Machining). Ako zdroje sa používajú CO.6 O b r á b a n i e podporované laserom (LAM) Progresívne technológie Obrábanie podporované laserom (z angl. Nahriatím povrchu pred. je zaraďované medzi postupy obrábania s prídavným zdrojom ohrevu povrchu materiálu a poukazuje tiež na univerzálnosť použitia laserového nástroja. obr. aby nedošlo k poškodeniu povrchovej vrstvy vplyvom tepla. Nd-YAG lasery s výkonom do 4 kW. Teplota povrchu obrobku závisí na jeho tepelnej vodivosti. Chryssolouris. stáva sa poddajnejšou a tvámejšou. ktoré sa aplikuje pre klasické technológie sústruženia alebo brúsenia tažkoob rob i teľných materiálov a predstavuje altenatívu k procesu brúsenia tvrdých materiálov a k procesom rezania diamantovým nástrojom.4.5. Rozsah zmeny vlastností povrchu závisí na dosiahnutej teplote a jej gradiente. Energia laserového lúča sa absorbuje do povrchu a mení sa na teplo. obr. trieska laserový lúč rezný nástroj tepelne ovplyvnená zóna A Obr.90.5.89. Charakteristické parametre procesu pre LAM technológiu sú výkon lasera. priemer fokusovaného lúča a rezná rýchlosť. ovplyvňuje sa p o v T c h materiálu bezprostredne pred rezným nástrojom. Intenzita lúča a doba interakcie lúča s povrchom sa volia tak. Použitím fokusovaného laserového lúča.89 Zostava pre laserom podporované sústruženie (LAM) < Obr. Laserový lúč sa používa v tomto prípade ako nástroj na podporu rezného procesu. iba k jej nahriatiu do určitej hĺbky. tepelne ovplyvnená zóna .

je možné zhrnúť nasledovne [17]: i) prúdenie tepla a radiácia žiarenia z obrobku do okolia.COs (zdroj: König.1 kW. Obrábanie týchto materiálov predstavuje ešte stále problematický proces. LAM je alternatívny proces pre ťažkoobrobiteľné materiály ako sú zliatiny titánu a niklu. Použitím lasera ako prídavného energetického zdroja sa v procese rezania [17. i v) tvorenie ďalšieho zdroja tepla následkom deformácie pri vzniku triesky.5. tým že sa znižuje jeho opotrebenie. viii) opotrebenie nástroja následkom difúzie pri vyšších teplotách a následkom abrazívneho účinku. vii) prenos energie trenia do systému nástroja. 30 40 50 60 70 20 40 60 S O 100 Rezná rýchlosť vc [nVrrin] Dráha rezania L [m] Obr. obr. CO2 (zdroj: König.1 kW. • zvyšuje sa životnosť nástroja.5.92 a 5. 23]: • redukuje rezná sila. Stroje aj nástroje nie sú ešte dostatočne prispôsobené týmto materiálom a vyžadujú vysoké náklady pri opracovaní.5.92 Priebeh opotrebenia chrbtovej plochy nástroja pri LAM sústruženi Podmienky: Obrobok: nitridická keramika S Í í N j Nástroj: polykryštalický diamant (PKD) Rýchlosť posuvu vi = 6 mm/min Hĺbka rezu :1 mm Rezná rýchlosť: 50 m/min Výkon lasera :1. obr. iii) radiálne.2 Opracovanie laserom LBM 215 Sprievodné javy pri sledovanom procese sú predmetom výskumných aktivít s cieľom vytvoriť vhodnú štruktúru pre priame (on-line) riadenie procesu.91.91 Priebeh zložiek reznej sily v závislosti na reznej rýchlosti pri LAM Podmienky: Obrobok: nitridická keramika SbN* Nástroj: kubický nitrid bóru (KN8) Rýchlosť posuvu vi= 6 mm/min Výkon lasera :1. Zaboklicki ¡23}) Obr.93 • zvyšuje sa uber pri rezaní ťažko obrob i teľných materiálov. vysokopevné ocele a nitridická keramika. LAM technológia ponúka zaujímavé výhody oproti tradičnému obrábaniu. v) odvod tepla zo systému ohriatou trieskou.5.5. ii) žiarenie lasera a hĺbka prieniku absorbovaného tepelného toku do povrchovej vrstvy. vi) prenos tepla medzi trieskou a nástrojom následkom trenia a ohriatia. axiálne a obvodové vedenie tepla v obrobku. Zaboklicki ¡23}) .

redukuje náklady na proces v rozsahu 60 ~ 80%. Povrch SiC vo vodnom prostredí sa ožiari laserom.14 Aplikácie LAM procesu [17] OBRÁBANÝ MATERIÁL Obr. Táto technológia uvádzaná pod názvom ELACM (Excimer Laser Assisted Chemical Machining) [17] sa používa pre sústruženie karbidu kremíka (SiC) v kvapalnom prostredí (obyčajne voda). pretože tieto materiály pri pôsobení laserového lúča na povrch výrazne menia svoje mechanické vlastnosti a tým sú vhodnejšie pre rezanie. povrchové kalenie. napr. ktoré môže spôsobiť rozklad materiálu v povrchovej vrstve. Karagiannis [17]. čím sa vytvorí mäkká vodnatá oxidická vrstva. ako uvádza Kônig a Zaboklicki [23] zníženie strojového času na jeden obrobok a zvýšenie trvanlivosti nástroja. • bez lasera [v = 60 m/min) -LAM (v = 170rrĽmln] 5 10 15 Doba frézovania [min] Tab. temperovanie a mikroštiepenie materiálu. 5. ale sú potrebné pri obrábaní tvrdých kalených materiálov a diamantu [14]. pre keramické materiály.93 [17]. lokálne natavenic materiálu. Použitie sústruženia s laserom ako prídavným energetickým zdrojom.14. [17]) L A M PROCES Korozivzdomá oceľ Legovaná chróm-molybdénová oceľ (DIN35CrNÍMo6) Stelit (zliatina na báze kobaltu) Inconel 7 1 8 Ti zliatina (ASTTÍA6V) Jemné sústruženie namiesto tradičného brúsenia Frézovanie Frézovanie sústruženie Jemné sústruženie namiesto tradičného brúsenia Frézovanie Sústruženie. 5. ako to uvádza Chryssolouris.93 Porovnanie opotrebenia nástroja pre klasické frézovanie a LAM postup frézovania Podmienky: Obrobok chróm-molybdénová oceľ (DfN35CrNiMo6) Nástroj: spekaný karbid Hĺbka rezu 1 mm Posuv :0. Zvýšenie trvanlivosti nástroja zvyšuje schopnosť presnejšieho riadenia vytváranej geometrie obrobku. obr. Samotné ohriatie môže spôsobiť zmeny v mi k ro štruktúre povrchovej vrstvy a podporovať procesy ako napr. namiesto brúsenia.5. frézovanie Nltridická keramika V ostatnom čase bola pre obrábanie keramických materiálov vyvinula Špeciálna technológia využívajúca excimerový laser. tab.216 Progresívne technológie Medzi ďalšie prednosti procesii LAM patrí.5. ktoré sú neprípustné pre obrobky z ocelí" a keramických materiálov. Fotochemickou reakciou zmäknutá povrchová vrstva je . Pri rezaní sa redukuje rezná sila a sa znižuje opotrebenie nástroja.2 mm Výkon lasera 3 kW (zdroj: Chryssolouris et ai. LAM má tiež nevýhody. Anifantis. Použitie LAM technológie je stále vo vývoji a orientuje sa na obrábanie tvrdých materiálov.

5. Náklady na laser pokrývajú 15 -f 20 % celkových nákladov na vybavenie laserového pracoviska.2 Opracovanie laserom LBM 217 potom opracovaná sústružením diamantovým nástrojom a takto opracovaný povrch má vysoký zrkadlový lesk. ako uvádza Powell [41] boli rezané hrúbky 30 + 40mm. obr.5 Porovnávacie hodnotenie laserovej technológie Laser podobne ako abrazívny vodný lúč je v strede záujmu technológie spracovania materiálov pre svoju flexibilitu a univerzálnosť. Je bezkontaktný. ale aj ohýbania a strihania [2. • Širka reznej škáry: je pri laseri veľmi úzka (0. a l e j e to rýchlo a ľahko regulovateľný proces. vi) nie je potrebné vákuum. z toho dôvodu sa kvalitatívne porovnávania lasera vzťahujú k technológiám. bez opotrebenia nástroja a s minimálnymi požiadavkami na upínanie materiálov.1 + l. Laserový proces sa môže považovať za postup.Omm) a preto sa môžu robiť rôzne tvary a detaily profilu. Pri vzájomnom porovnávaní uvedených technológií sa hodnotí [8. 14]. vysoká hustota energie a výkonu. ktorú možno rezať/deliť: pre laser je veľmi malá v porovnaní s ostatnými procesmi. ú) jednoduchá regulácia výkonu lasera a jeho energetického účinku na materiál. hoci v laboratórnych podmienkach. 5.44]: • Rozsah materiálov: rozsah materiálov pre rezanie laserom jc veľmi široký' (iba AWJ proces poskytuje väčšie možnosti). 62]. 13. spĺňa vysoké požiadavky strojárskej výroby na flexibilitu. • Maximálna hrúbka materiálu. v) nevzniká rtg žiarenie v interakcii s inými látkami. Zároveň umožňuje spojiť proces zvárania a tepelného spracovania do jedného výrobného sledu s obrábaním na jednom obrábacom centre. V oblasti obrábania posúva hranice možnosti opracovania ťažkoobrobiteľných materiálov.94. Medzi základné nevýhody patrí vysoká finančná náročnosť pri zavádzaní do výroby. ktoré majú podobné využitie (najmä abrazívny vodný lúč. Laser v synergii s klasickým procesom vŕtania a sústruženia [17.2. 19. iii) ľahké ovládanie lúča. iv) „neprítomnosť „ opotrebenia nástroja. Kvalitatívne prednosti lasera v priemyselných technologických aplikáciách v porovnaní s inými zdrojmi energie (inými technológiami) je možné zhrnúť nasledovne [44]: i) extrémna koncentrácia energie na plochu. 41. 18.5. Laser sa v súčasnosti používa prednostne na rezanie/delenie materiálov. ktorý je „ekvivalentný" klasickému postupu spracovania materiálov. presnosť a kvalitu. čo však nie je dané samotnou cenou laserového zariadenia. ale komerčne dostupné zariadenia umožňujú rezať nasledujúce hrúbky pre C 0 2 laser s výkonom 2kW: Nízkolegované ocele 18 mm Nehrdzavejúce ocele 12mm Hliník 6 mm Meď 4 mm . Nepredstavuje síce technológiu s vysokou intenzitou úberu materiálu (not mass materiál removal process). plazmový lúč a rezanie kyslíkovým plameňom).

ako je rezanie kyslíkovým plameňom.15 Kvalitatívne porovnanie štyroch alternatívnych technológií rezania/delenia materiálov (spracované podľa [41]) Nd Y A G R R KOVOVÉ MATERIALV Rýchlosť Kvalita reznej š k á r y Maximálna hrúbka HAZ Šírka zárezu S R ŕ D q-D RŤD R D VS VD VS VS NEKOVOVÉ MATERIÁLY VS VD VD VD VS S S VD S VS PLAZMA AWJ R R KYSLIKOVÝ PA E LMŇ Kapitálové náklady P r e v á d z k p v é náklady D VD D KRM A EA I K Rýchlosť Kvalita reznej š k á r y Maximálna hrúbka Sirka zárezu Rýchlosť Kvalita r e z n e j škáry Maximálna hrúbka Š irka z á r e z u S N/A N/A N/A N/A POLYMÉRY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A R R D S N/A WA N/A N/A s D VD S N/A N/A N/A N/A flvD RŤD RŤD Kvalitatívne ukazovatele charakterizujúce hodnotenú technológiu v porovnaní s C O j laserom N/A. VD . 553^ CO. je v tab. laser Nd-YAG laser plazmový luč abrazívny vodný lúč kysl i kovy plameň Obr. S .5. R . plazmou.dobre. VS .nepouziteľné. laserom.veľmi slabé .218 Progresívne technológie Kvalitatívne porovnanie alternatívnych technológií rezania/delenia materiálov.ve/mi dobre.5.slabé. D .94 Porovnanie Šírky reznej škáry pre rôzne technológie [41] Tab.5.15. abrazívnym vodným lúčom a Nd-YAG laserom.podobné (rovnaké). Ukazovatele charakterizujúce hodnotenú technológiu sú vzťahované k technológii rezania C O .

znečistenia životného prostredia a bezpečnosti práce.riziká bezpečnosti práce a vplyvy na životné prostredie (zdroj: Tänshoff. Zo všeobecného pohľadu je možné vplyv lasera na životné prostredie posudzovať z troch základných hľadísk.95 ukazuje možné riziká spojené s laserovým spracovaním materiálov. Tônshajf. Egger. ale na druhej strane je potrebné poznať riziká spojené sprevádzkovaním laserových zariadení.5. VIBRÁCIE SEKUNDÁRNE ŽIARENIE PRÍDAVNÉ PLYNY obrobok DROBNÉ ČIASTOČKY. čoho dôsledkom je vznik pevných.5. AEROSÓLY Obr.2. hlukom a svetelným ožiarením sekundárneho charakteru v bezprostrednej blízkosti prevádzky laserového zariadenia. Ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia a na životné prostredie. ii) in) laserový lúč LASEROVÝ PLYN ROZPLÝLENÉ SVETLO HLUK. kvapalných a plynných vedľajších produktov a možného rizika ohrozenia svetelným žiarením. Klocke [47]) . Obr. ktoré je možné posudzovať ako: • globálny účinok lasera na ozónovú vrstvu a vznik skleníkového efektu. Zdravotné hľadisko zamestnancov.5. emisiou žiarenia. kritickým stupňom toxicity prostredia a zápachom.1 Bezpečnosť práce a vplyv lasera na životné prostredie Možnosti lasera ako univerzálneho nástroja ho na jednej strane predurčujú na široké využitie. aby výrobní inžinieri boli oboznámení s potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. ktoré je spojené s chemicko-fyzikálnym ohrozením zamestnancov a rizikom spojeným s výparmi. Klocke [47]: i) Environmentálne hľadisko. • lokálny účinok.95 Laser . • regionálny účinok sprevádzaný okysličovaním a vznikom jedovatých výparov a splodín. 5. ako dôsledok produkcie tepla. le preto dôležité. Lasery ako vysoko-energetické zdroje pracujú s vysokými teplotami a energetickými hladinami. ktorý je charakterizovaný hlukom. Egger. Hľadisko surovinových zdrojov ako je spotreba energie a materiálu.

či sú to kovové materiály. Bezpečnostné riziká laserového zariadenia stanovené podľa britskej normy BS 4803:83 (British Standard) zahrňujú: • vplyv lúča . predstavujú aj polyméry riziká pre životné prostredie a človeka. Lasery používané pre spracovanie materiálov sú zaradené do IV.220 Progresívne technológie Pre praktické použitie sú lasery zatriedené do 4 tried (J * IV). . preto musi byť oblasť. s ktorou laser prichádza do styku obklopená tepelnou bariérou schopnou zamedziť Šírenie laserového lúča mimo prevádzkovanú oblasť. Pre všetky je stanovená hraničná hodnota koncentrácie výparov v objeme vzduchu. Aj keď priamy zásah laserovým lúčom je bezbolestný. produkujú toxické výpary kyanovodíka. Polyméry podľa chemického zloženia a pod vplyvom ohrevu laserovým lúčom. Toxické výpary. stupňa) a očí (hrozí nebezpečenstvo popálenia rohovky. pretože ich energia fotónov prevyšuje hodnotu 0. sú spojené s ohrozovaním životného prostredia. Polyméry používané pre laserové metódy spracovania sa podľa množstva produkovaných škodlivých látok delia do troch skupin [47]: i) polyméry s vysokou emisiou aerosólov medzi 140-^130 mg/m 3 . pol vami d y a pol y karbonáty. polyméry alebo kompozitné materiály. V napájačom zdroji elektrickej jednotky a tiež komore laserovej výkonovej jednotky je vysoké napätie (jednosmerné okolo striedavé 380V). aby nehrozil zásah elektrickým prúdom (STN Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach). PS/NB) a polyvinylchlorid. v pracovnej 2 000V a pravidelnú 343 100 - • vznik požiaru. Okrem kovov. pár alebo aerosólových látok. oči je potrebné vždy chrániť ochrannými okuliarami). následky sú o to nepriaznivejšie. aby sa znížilo riziko ohrozenia výparmi. ale je potrebné zabezpečiť kontrolu elektrickej inštalácie. preto musí byť laserové pracovisko opatrené nátermi alebo materiálmi s nizkou schopnosťou odrážať laserové svetlo s danou vlnovou dĺžkou. ktorý uvoľňuje škodlivé a nebezpečné výpary. fenolov a aerosólové látky. ii) polyméry so strednou emisiou aerosólov v rozsahu 40f80 mg/m3. ktoré majú schopnosť odraziť lúč nekontrolovane. to sú polystyrény (PS. iii) polyméry s nízkou emisiou aerosólov menej ako 10 mg/m 3 .medzinárodná skratka pre limitné hodnoty toxických látok v (mg/m 3 ). Produkuje svetelné žiarenie so silnou koncentráciou. Okrem priameho zásahu laserovým žiarením existuje možnosť zásahu tzv. a toto žiarenie môže spôsobiť vážne poškodenie zasiahnutej časti tela. ktoré vzniká dopadom lúča na materiály v okolí. najmä pokožky (popáleniny až III. tieto jednotky sú síce krytované. Tab. sa zvyšuje číslo triedy. Britská norma BS 4803:83 stanovuje hodnotu TLV (Toxic Limit Values) . polymetylmetalakrylát (PMMA plexisko). sem patria polyolefíny (PE.16 uvádza limitné hodnoty koncentrácie vybraných kovových prvkov. Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozi pri zásahu zápalných materiálov. Laser neprodukuje žiarenie atomárneho typu.ožiarenie. Laserové zariadenie musi byť vybavené výkonným odsávacím systémom. triedy. pri práci s materiálmi so sklonom k samovznieteniu. PP). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať laserovým zariadeniam na zváranie. či už vo forme plynov. okrem hľadiska bezpečnosti práce a zdravia. toxické výpary.5.5 W [47]. sekundárnym žiarením. podľa účinkov jednotlivých prvkov na organizmus Človeka. podľa typu lasera. • zásah elektrickým p r ú d o m . Podľa zvyšujúceho sa potenciálu rizika pre prácu a životné prostredie. • Vysoké teploty v procese laserového obrábania natavujú a odparujú materiál.

excimerový laser a Nd-YAG laser.0 m g / m 3 0.0 m g / m 3 3 3 Účinky na zdravie S p ô s o b u j e v á ž n e p o š k o d e n i e zdravia. • doby ožiarenia.05 m g / m 0. • energetickej hustoty alebo intenzity žiarenia.05 m g / m 3 Polyméry s vysokou koncentráciou aerosólov produkujú iba malé množstvo plynných výparov. obr.0 m g / m 3 10. Ďalšie možnosti vzniku rizika pri používaní priemyselných laserov sa posudzujú podľa: • vlnovej dĺžky produkovaného svetelného žiarenia.5.5. Preto je nutné dodržiavať pri prevádzkovaní laserového zariadenia prísne bezpečnostné predpisy. pre tri druhy najviac používaných laserov pre spracovanie materiálov. obr. Veľkosť Častíc v aerosóle sa pohybuje od 10 nm do 16 um.2 m g / m 3 5.0 m g / m 3 5. ako aj pri obrábaní polymérov sa tvoria nebezpečné výpary a ďalšie riziká ohrozujúce bezpečnosť práce a životné prostredie. . Doba ožiarenta [s] Európska norma EN 60 825 určuje maximálne prípustné hodnoty ožiarenia MPE (Maximum Permissible Exposure). d u s e n i e Vysoko toxické Dražai pľúca Výpary kovu vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť V ý p a r y kovu pôsobia n a pľúca Spôsobuje anémiu.1 m g / m 3 0. Keramika a sklo sú charakteristické tým. nikel meď a iné škodlivé materiály. kobalt. Tieto parametre sa posudzujú podľa energie impulzu a doby trvania impulzu pre daný typ lasera.5.Tab. pôsobí systematicky Pľúcny k a r c i n o g é n Výpary k o v u vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť Výpary k o v u vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť 0. ktoré obsahujú chróm.16 Limitné hodnoty koncentrácie vybraných kovových prvkov (zdroj: Powell \4lJ) KOV B e r ý l i u m (Be) Kadmium (Cd K o b a l t (Co) M e d (Cu) Železo (Fe) O l o v o (Pb) Nikel (Ni) Titán (Ti) Zinok {Zn) TLV 0.15 m g / m 1.96.97 Pri obrábaní a zváraní ocelí. C O : . že vytvárajú veľmi jemný a ťažký prach z keramických čiastočiek a silikonu.

Naso. M. Firemné materiály Coherent. Molian.: Drilling without Drills. May (1995) pp. s 431-^36 15. 12. 272-276 .No5. R. Gas .: Simulation des Laserstrahl S c h e i d e n s von Kunststoffen. D.M. Compact Sources and New Applications.A. American Machinist. O. J.97 Rozsahy energie impulzov a doby impulzov pre priemyselné lasery 1. 16. ofEngineering for Industry. Luder. J..00E-06 1.: Ultafast Lasers: Mature..Assisted Laser Cutting of 6. Baibach. Bčkcš. s.0OE+O6 (zdroj: Tänshoff. Die Anwendung des Lasers in der Fertigung.: Technische und wirtschaftliche Randbedingungen der Lasermaterialbearbeitung. Klocke í47J) Doba impulzu i [s] Pružnosť a mnohostrannosť lasera je na jednej strane jeho veľkou výhodou. ASME J. Inc.2000. R.329 14. Vol 115. 6. March.ed.Metals Handbook .36 Buda. Coremans. Kohls. (1995) No. G. Blech Rohre Profile 42. SV 1 0 .5. Technica 15/16 (1996) s 41-49 13. 3. ASM .00E+03 I 1..'.: Je možný technologický pokrok bez laseru. Nov (1991). Foerster. Geiger. wiWerkstaustechnik 81.: Off-Axial. (1982).12. 32. (1993) pp.26-27 Engst.00E-10 1. Muller. Hsu. Aug. 309 -313 10. J.Machining.Ncnci. L i t e r a t ú r a pre kapitolu 5.2: 1. P.W.l87 Bengtsson. a. 2. 7. Bratislava.: The Industrial Laser Annual Handbook. Vol 117. (1992) Festa.pp. (1997)..O0E+O5 1.F. A. ASM International.O0E-01 1. 8.00E+01 Obr. Geiger. March. Levitt.s. 11/1996 p. A. J. M. of Engineering for Industry. SVTL.0QE+02 1. 9. Kmeger. B.. A.: Bänder Bleche Rohre.vyd Dilthey.. Thermal Design and experimental Analysis of Laser and Electron Beam Hardening. Laser Group 11. (1967) l.. M. Bellows. 18-29 Belforte. Form.: Teoretické základy obrábania kovov. Werkzeuge. 5.Jet. M. A.. Egger. s. V. American Laboratory..: Modeme Blechumformung .0QE-02 1. Special Report 743.offen für neue fachübergreifende Denkansätze. Firemné matreiály MedíCom. Manca. ale na druhej strane je jeho použitie spojené s rizikami bezpečnosti práce a znečistenia životného prostredia (emisia aerosólov a plynov. Vol. U. 9..5. 4.p..222 Progresívne technológie 1. P.1 1 . M. F.35 mm Thick Stainless Steel ASME J. (1988) Ediúon SV 1989. (1991). vysokoencrgctické svetelné žiarenie). Wie sc he mann..J.

.. Lasers in Engineering. TyrerJ. Cemented Carbides and Hard Materials 1997. Vol 11. F.1997 pp. (1984).. Anastasia.J. Vol 115. No A 1999. ICALED'97. N.M.. (1987). 57-58 26.169-173 40. No 5. Vol 115.1998 pp. pp.C. (1993) pp. pp 23-37 36.: Laser Assisted Machining: An Overview. Perry. Brožek. 125. s.. part 1 1998.. (1995) pp. Strojírenská výroba čis.131 31. Nov (1997) pp.206-209 39.: Zváraní e-S varovaní 48. Condc. 199 .: Micromachining of A L 1 O 3 Ceramics by Excimer Laser. 629-636 . Čis.Kl-22 41. R.: C 0 2 Laser Cutting. Lau. (1987). No.. X.: Advanced Methods of Machining. M. ASME /. Trasser. R. of Manufacturing Science and Engineering. I«.83.: Maching of composites with high intensity solid lasers. 1993 Led. Ono. Journal of Laser Apll i cation.: Principles of Machining by Cutting.A. eial.0. N. Wydawnictwo naukowotechniczne. R. M.: Laser Grooving of Composite Materials with the Aid of a Water Jet Steel ASM E J. 34-39 24. Chen.. König.. (1976). Aug. Smith. D. Mendes. No. Chapman and Hall. Wiedmaier. Bergs. May (1993) p.Trasser. Kaczmarek.. (1984). NewYork. 1999.část Sklár a keramík 34. T. M. Lee.211-215 34.. pp 179-184 37.2. Conde. s. 62-72 19. ASMEJ.: Schnittflächen beim Laserstrah Ischeiden von faserverstärkten Kunsttstoffen. pp. (19S8).: Opracovaní skla laserem. of Engineering for Industry. D. McGcough.. 1998.. May 1997. (1995) pp. M. J.: Laser Assited Hot Machinihg Processes technological Potentials. F. 35.T. T. V.. I. D. Vilar.F. König. Ou'viera. R. J.část Sklár a keramik 34. P.N.R. of Engineering for Industry.A. V. Murray .: Nd-YAG laser drilling of 8. G. ASME J. pp.. A. et aL: Ultras hon pulse laser machining. Powell. Vol 119.5. I.. Yue.: Laser assisted grinding of ceramics. Vol 117.. Vol. O. London. Sheng. Oliviera. Matušek. 3 5 9 . Vol. Led.: Micro Machining of Hard Materials Using Nd:YAG Laser. Tyrer. W.l. M. Laser Materials processing. Karagiannis. Marinescu. Kurita.W. Vol 9.. Annals of the CIRP Vol. Laser Materials Processing. Kolenič. A.5. KoseČek. V. 85. Un-Conventional Machining Composite Materials. E. J. (1995).E123-E127 223 17. Ihleman.. Nov. Wehner. Meiners. 5/6. Journal of Laser Application. pp.-J.216-230 23. M.. 42.W.448-462 21. 157-163 32.: Obrobitelnost materiálu laserem.2 Opracovanie laserom LBM 16. 766-769 18. s.-J. J. Murray. 1 . Plansee Proceedings. No. Interceram 45.5.S.: Schneiden und Abtragen mit dem C O : Laser. G.: On the Selection of Manufacturing Methods Illusuated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. Kaminski.39/2 (1989).: Läse runterstutzte Dreh be arbeitung von Siliziumnitrid-Keramik. Plenum Press.of Material Processing Technology .A. M.. König. Košice 1988 s 181 29. Warsaw. In. W.. 1999. W. Zaboklicki.T. Industrie-Anzeiger 97.B. 2000. Industrie-Anzeiger 43/44. pp.: Study on the relationship between laser processing sound and material removal charakteristics. Nr.J. Dausinger. Chryssolouris.. Ko-Wang Liu: Laser Machinig for secondary Finishing Applications.J. Zborník s konferencie laserové spracovanie materiálov. Sheng.2. 1.: Opracovaní skla laserem. 28-30 20. Fondrek. Vol 11. Niemeyer. Vol. čis. van Luttervelt. Jirka. Oct. Chmelík.205 27. Lotsha.: Femtosecond ultraviolet laser micromachining of A1 2 0 3 ceramics. Chryssolouris.34.4 1999 s 81-85 22. MatuSek.. Klocke.314—316 30. Abrasion and Erosion..3 6 2 38. F. č. 33. pp. S.ed..6.3mm thick STZ..587 -607 28. of Engineering for Industry. Mar-Apr. S. Lukoviö.F. s.: Pulsed C 0 2 and Nd-YAG laser drilling of PSTZ. CA. J.: Effect of Operating Parameters on Surface Quality for Laser Cutting of Mild Steel. 2.M.. T.N. P. Anifantis. pp.K. W..T. No 1-3. Vilar. Bienhorn. Revista de matalurgia Vol..R. F. VDI-Z 135.Vol 97.Lee. P. Vačkáŕ. Morita. J. of Materials Processing Technology 48. 18-21 25. M. J..3 s.: Rezaní laserem.(1993)..

Vol 110.P. pp 947-954.. Fašková.. 1989 47. Vol 29A. E.1 Machining. STU Bratislava. Castellani Longo.P.P.: Nd-YAG Laser Machining SiC fibre Porosilicate Glas Composites.-J. Vol 29A. Ostendorf.l Aug.212-218 60. H. 468 45.M.R. F.R. L.T. M.8 1998. Maňková. ASME J. Urbänek. roč. Tuersley.K. Wilson. Wehner.: Fundamental Investigation of Micromachining by nano-and picosecond Laser Radiation. Staelens. Weichenhain.6. Annals of the CIRP Vol. TR Transfer Nr. Industrie Anzeiger 43/44/1987 pp. J. of Engineering for industry. Zavanella.W.K. Hoult.M.I.. Applied Surface Science 127-129. p. Vol.P.: New Machining Concepr for Manufacturing Microstmctures with Excimer Laser.553-568 48. . E.okt.. C: Nach CO? .8 1998. Egger. SV 8/9. Annals of the CIRP Vol. Zhang. 65-73 62. A. Varga. Applied Science and Manufacturing.vyd. 153-162 50. Oct. L. Vol. lasera pri rezaní oxidickej keramiky.. M.. Dekkyser.. Part II. Tönshoff. Šiman. 1998 pp.: Použitie C 0 2 lasera pri delení keramiky In: LNTERANTIKOR 96 Košice 24. 1997. Clarendon Press Oxford.. SME. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesses..5. Annals of the CIRP I Keynote Papers 1997.V. 10 No. R. 1989 46.35/2. Pashby. No.. (1989).. S. Hesencr.: Energy Beam Processing of Materials. Maňková. l.No.25. Jandeleit.. Varga.sept.nun Nd:YAG-Laser fur Blechbearbeitung.20/23 59. Horn. Alfa Bratislava..1-15 44.224 Progresívne technológie 43.: Schittflächen beim Laserstrah I sc h ne i den von faserverstärkerten Kunststoffen. Hanbook of ceramics and Composites Vol. Part I. I. 33 č. H.: Dekorácia skla laserom.1 Marcel Dekker New York. Lonerga. 53. Kreutz. Brcdt. Tönshoff.445 58. Tönshoff.. H.AI14-A121 49... Klocke. 1998 pp. 11. Rinke. R. Kordas. Wijers. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. N. April 2000. Wais. Applied Science and Manufacturing.T.. 1983 51. Jo urn al of Laser Application. Machining Science and Technology. In: TECHNOLÓGIA 95. Grauman.. Chryssolouris. (1988) pp. I. Presentation in TEMPUS Project 12310/97. F. Z. pp. Tagliaferri.28/2/1979.J. ICALED'97 Laser Materials processing..83.: Laser Cutting of Reinforced Materials. J. Modest. Tuersley. Turfía.l995 s. PashbyJ. and Nd-YAG Laser Machining. Košice . pp 955-964 54. W.: Application an Safety of Industrial Lasers. A. Poprawe. Sklár a keramík.: Špeciálne metódy zvárania.: Nd-YAG Laser Machining SiC fibre Porosilicate Glas Composites. Hoult. G. 61. 451-467 i3. Vol. N.. pp.V. Overmeyer.1983 s. et al..57-58 52.l. L: Aplikácia CO.. A.: Application of High Lasers in Manufacturing.K. R. 55. 7. N. J. (1986). I. Vol.: Improved surface quality of rotation symetrie structure by excimer laser micromachining.: Technologie laserového delení materiálu. 885-891.F..C. Taniguchi. CD media. Trassser. Feb. Dearbome. E: Theoretical Aspects of Laser Machine Tool.I996 57. pp . M. M.R. Snoeys. R.. 1/2 (1996) s.P.H.997 pp. 17í 175 56.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. 1990 pp. Schachrai.I. V.: Energy Requirements for Ablation or Decomposition of Ceramics during CO..

ktoré prestavuje pomerne širokú oblasť použitia plazmy [6]. teplota úplne ionizovanej asi 100 000 °K [6]. • zváranie. Prvé priemyselné zariadenia používajúce plazmu na rezania boli prevádzkované okolo roku 1955 [7]. Je to zmes elektrónov a kladných iónov. ktorá môže byť. rezanie korozivzdorných ocelí o hrúbke až 25 mm [3]. a väčšinou aj je. Hlavné oblasti aplikácie plazmového lúča sú: nanášanie povlakov plazmovým lúčom.5. alebo ako elektrický výboj medzi anódou a katódou. Ako zdroj tepla pre ionizáciu plynov sa v technickej praxi najviac používa elektrický oblúk. z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj a v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a záporných elektrických nábojov nulový. rezanie hliníkových platní. teplote a opotrebeniu. jednak ako priameho úberu materiálu jeho postupným odtavením. napr. elektrónov) bez pevnej vzájomnej väzby. Plazma je elektricky vodivá a podlieha účinkom elektrického a magnetického poľ. Plazma sa najčastejšie môže tvoriť ohriatím látky na vysokú teplotu alebo elektricky oblúkovým výbojom medzi dvoma uhlíkovými elektródami. pri ktorom sa plyny stávajú vodivými.1 mm odolné voči korózii. Vzniká ionizáciou plynu pri vysokých teplotách nad 20 000"C. Prvé teoretické práce z problematiky plazmového oblúka stabilizovaného vodou uverejnili v roku 1922 Gerdien a Lotz [6]. rozložená vo vnútri plynu z neutrálnych častíc. Ako celok je plazma v ustálenom stave elektricky neutrálna. ktorý sa na Zemi vyskytuje len výnimočne.'.3 Obrábanie lúčom plazmy Plazmové spôsoby rezania (medzinárodne zaužívané označovanie PBM Plasma BeamMachining alebo PAM Plasma Arc Machining) sa začali používať začiatkom 50 . je elektricky vodivý stav plynu. Plazma.1 Vznik plazmy a plazmové zariadenia Plazma je pojem zavedený pre osobitný stav plynov. prípadne mechanicky kompenzovaným iónovým zväzkom. • rezanie/delenie materiálov. Môže byť čiastočne alebo úplne ionizovaná. storočia ako alternatívne spôsoby rezania hliníkových a iných neželezných materiálov namiesto rezania kyslíkovým plameňom.3 PAM 5.. . Samotný elektrický oblúk je plazmou s nízky stupňom ionizácie [6]. Termín plazma sa používa pre označenie veľkého počtu častíc (atómov. zaviedol /. Teplota čiastočne ionizovanej plazmy je 5 000-^ 15 000 "K. • obrábanic/sústruženie pomocou plazmového lúča jednak ako zdroja lokálneho ohrevu materiálu pred odrezaním triesky (princíp je podobný ako pri technológii LAM . napr. ako štvrté skupenstvo látky. molekúl iónov.tých rokov XX. • 5. vysokokvalitné kovové a keramické povlaky o hrúbke 0. Pre zvláštny stav plynov. rezanie tenkých plechov. pri ktorom sa stávajú vodivými ionizáciou atómov. Langmuir v roku 1923 fyzikálny pojem plazma.laserom podporované sústruženie).3.

Stabilizácia oblúka znamená udržanie lúča plazmy v určitom požadovanom kontrahovanom (zúženom) tvare a to je možné zabezpečiť: • tvarom dýzy plazmového horáka. ktoré obklopujú plazmový lúč a oblasť tavenia materiálu a chránia ich pred účinkami atmosféry. (zdroj: [7]) V/A otrobek (+) . • fokusačné plyny. C O 2 . ako argón (Ar). kde výboj vniká medzi záporne nabitou elektródou a kladne nabitým materiálom. ktoré slúžia na zužovania lúča pri jeho výstupe z dýzy plazmového horáka.226 Progresívne technológie Na vytvorenie vhodného stavu plazmového oblúka sa zaužíval názov stabilizácia oblúka. • vodou. • Na vlastnosti plazmy vplývajú vlastnosti používaných plynov.5. argón a vodík (Ar + H 2 ) . najčastejšie sa používajú argón (Ar). ktoré sú privádzané priamo do oblúka.98 znázorňuje základnú konfiguráciu plazmového horáka. • hustom prúdu plazmy. Obr. dusík ( N 2 ) .5. pri prechode elektrickým oblúkom. Plazmový (primárny plyn) je ionizovaný a ohrievaný na vysokú teplotu. vzduch. Sekundárny prívod plynu chráni oblasť tavenia materiálu. obyčajne sa používa argón.98 Základná konfigurácia horáka pre plazmový oblúk. • stupeň fokusácie lúča po výstupe z dýzy. • priemer lúča. • prúdiacim plynom. I I prívod primárneho (plazmového} plynu prívod sekundárneho plynu alebo vody vonkajši plášť luč plazmy Obr. ktoré sa podľa funkcie delia na: • plazmové plyny. Záporne nabitá elektróda a kladne nabitý obrobok tvoria oblúk. argón a vodík (Ar + H 2 ). ktorý horí medzi netaviacou sa elektródou (obvykle zápornou woífrámovou katódou) a rezaným materiálom (kladnou anódou). Plazma sa vytvára rozkladom molekúl týchto plynov za vysokého vývinu tepla. kde sú ionizované. hélium (He). Takto konštruovaný horák sa nazýva transferovaný horák. argón a dusík (Ar + N 2 ) . Na dosiahnutie technicky kvalitnej plazmy je potrebné sledovať parametre tvoriacej sa plazmy: teplotu a elektrickú vodivosť {zvyšovaním veľkosti prúdu sa zvyšuje teplota a elektrická vodivosť plazmy). • ochranné plyny. dusík (N 2 ).

Netransférovaný (tiež neprenesený) oblúk sa tvorí iba v samotnom plazmovom horáku medzi dvoma elektródami. plazmového horáka a riadiacej jednotky (obvykle NC alebo CNC riadenie). Na obr. V prvom prípade sa elektrický oblúk tvorí medzi elektródou vo vnútri plazmového horáka a materiálom. plazmu sa zaužívalo označenie plazmový lúč (plasma jet). Používa sa pre vodivé materiály. Pre takýto plazmový lúč sa zaužívalo označenie plazmový oblúk (plasma arc).99 Transferovaný plazmový oblúk (zdroj: [3]) vysokofrekvefný ohrev • Obr. chladenie plynom).j. tvarovanie plazmového oblúka. na obr. • • • • Dôležitou časťou plazmového zariadenia sú plazmové horáky. spôsobu chladenia (priame chladenie vodou. prívod pracovných plynov t.99 je schéma zapojenia transferovaného oblúka. Plazmové zariadenia sa delia na dva základné typy. b ilustruje vyššie popísané základné typy plazmy. usmernenie lúča na miesto rezania. ktoré používajú prenesený (transfcrovaný) a neprenesený (netransférovaný) oblúk.5. Používa sa pre nevodivé materiály. ktoré musia zabezpečovať: prívod prúdu na elektródu (obyčajne wolfrámovú).5.100 netransférovaného oblúka. 5. plazmového.5.5. Plazmové horáky je možné rozčleniť podľa: výkonu (výkon je udaný súčinom prúdu a napätia oblúka).101a. .100 Netransférovaný plazmový oblúk (zdroj: [3]) ELEKTRÓDA ZÚŽENIE Obvykle sa pre plazmové obrábanie používa v tomto prípade označenie PAM Plasma Arc Machining.3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 227 Plazmové zariadenie pozostáva zo zdroja energie. V tomto plazmovom horáku je dýza menej tepelne namáhaná. nepriame chladenie vodou. vysokofrekvečný ohrev 1 Ä elektróda < Obr. ionizátora. 5. Obr. Pre ionizovaný plyn resp. medzinárodná skratka pre opracovanie plazmovým lúčom je PBM Plasma Beam Machining. fokusačného a ochranného.

chladením pomocou prietoku plynu. ktoré musia byť odsávané. Súčasné rezacie plazmové zariadenia pracujú na princípe plynovej stabilizácie. V ostatnom období sa do popredia záujmu dostáva plazmové rezanie so stlačeným vzduchom (air piasma systém) a plazmové horáky so vstrekovaním vody (water -injected plasma). Dochádza k vzniku veľkého množstva zdraviu škodlivých oxidov dusika. Pre plazmové rezanie sa používajú plazmové oblúky stabilizované vodou (staršie konštrukcie) alebo zmesou plynov [6].102c. b. neoxidačný). zirkón. dusíka. použitia. vstrekovania vody a iné). vodíka a stlačeného vzduchu.5. Výtoková dýza je odizolovaná od vodivých častí horáka. Rezanie pomocou plynom stabilizovanej plazmy je často sprevádzané vznikom dymu.102 a. pracovného systému horákov (na princípe stlačeného vzduch. hluku a UV žiarenia. Tieto zariadenia umožňujú rezať ocele až do hrúbok 150 mm [3]. Rezanie plynom stabilizovanou plazmou je ekonomicky nákladné (používanie inertných plynov) a doporučuje sa pre rezanie materiálov ako sú korozivzdomé ocele. wolfrämová elektróda (katóda) i woífrámová elektróda (katóda) I Obr. Na obr. Horák je chladený chladiacou kvapalinou. prachu. hlinik a neželezné kovy. na horáky pre ručné alebo strojné rezanie.101 a) Plazmový oblúk -plasmaarc b) plazmový lúč -plasmajet (zdroj: [5]) Na dosiahnutie úzkeho zväzku plazmy s vysokou teplotou je nevyhnutné intenzívne chladenie. ktoré je zabezpečené konštrukciou plazmových horákov.228 • • • • Progresívne technológie zloženia plazmového plynu (oxidačný. ktoré sú ekonomicky menej nákladné a sú vhodné aj pre rezanie nízko legovaných ocelí. haŕhíum).102 sú znázornené používane druhy klasických plazmových horákov s priamym a nepriamym chladením vodou. Najčastejšie používaný plazmový plyn je zmes argónu.5. alebo chladiacim plynom. .5. obr. obr. druhu materiálu katódy (wolfrám. obyčajne vodou.5.

Ako plazmový plyn sa používa dusík a fokusačný plyn nahradzuje voda.5. 1 . zniženie tepelného ovplyvnenia povrchu.103 Systém plazmového horáka so vstrekovaním vody (zdroj: [3]) Chladenie vodou priaznivo ovplyvňuje šírku rezu a samotnú kvalitu rezu. voda vytvorí okolo oblúka tenký film namiesto toho.103 znázorňuje princíp plazmového horáka so vstrekovaním vody. Ochrannú clonu okolo zóny rezu tvorí opäť voda. Pri tomto spôsobe sa odparuje asi 10% vody.5. čo spôsobí. ktorá je vstrekovaná cez prídavné radiálne kanáliky dýzy do plazmového lúča. • zvýšenie trvanlivosti dýz. Obr. " vysoká kvalita rezu. aby sa odparovala [3J.53 Obrábanie lúčom plazmy PAM chladiaca voda plazmový plyn chladiaca voda plazmový plyn 229 chladiaci plyn plazmový plyn Obr. takmer pravouhlé hrany rezu. že pri vysokých teplotách okolo 50 000 K. • zvýšenie rýchlosti rezania a dosahované pracovné prúdy okolo 600 A.5. Výhody tohto typu horáka v porovnaní s horákmi na princípe plynnej stabilizácie sú : zvýšeniestabilityoblúka. V novšich konštrukčných prevedeniach týchto typov horákov sa používa vírivé vstrekovanie vody do plazmového oblúka.I02 Druhy plazmových horákov s rozdielnym chladením: a) priame chladenie vodou b) nepriame chladenie vodou c) chladenie plynom (zdroj: [8] podľa ponuky fy Linde) Obr. zbytok vody asi 90% vychádza z dýzy vo forme kužeľa (vodná clona) a má chladiaci účinok na povrch materiálu a zároveň zabraňuje tvoreniu oxidov v zóne rezu.

5. Kyslík ako jedna zložka stlačeného vzduchu je v prostredí plazmy vysoko reaktívny a pôsobí oxidačné pri rezaní väčšiny kovových materiálov.5. ktorý sa pôsobením vysokých teplôt v elektrickom oblúku rozkladá na svoje elementárne zložky. znižuje prašnosť a vplyv ultrafialového žiarenia.105 ukazuje systém plazmového rezania so stlačeným vzduchom. zároveň sa zvyšuje rýchlosť rezania o 2 5 % [3]. Pracovná wolfrámová elektróda je v tomto prípade nahradená elektródou zirkónovou (Zr) alebo meď-hafniovou (Cu . hliník a jeho zliatiny.2S0 Progresívne technológie • • menej výparov a dymu.5. ktoré sú považované za typy horákov redukujúce znečisťovanie životného prostredia.5. čím sa znižuje hluk a výpary zo zóny rezu a rezanie menej znečisťuje životné prostredie.104b) znižuje výrazne hladinu hluku pod 80 dB.Hf) nakoľko woífrám ľahšie reaguje s kyslíkom. Okrem chladenia oblasti rezu použitie plazmového rezania pod vodou (obr. napríklad korozivzdorné ocele.104 znázorňuje druhy plazmových horákov so vstrekovaním vody.17 [3]. Obr. rezať možno aj pod hladinou vody. Kvantitatívne a kvalitatívne porovnanie prevádzkových charakteristík jednotlivých typov vyššie popísaných plazmových horákov uvádza tab. Ako plazmový plyn sa používa stlačený vzduch. Obr.5. meď a jej zliatiny. Pre plazmové rezanie so stlačeným vzduchom sú vhodné elektricky vodivé materiály. . chróm-niklové legované ocele.104 Druhy plazmových horákov so zníženým pôsobením na znečisťovanie životného prostredia. (zdroj: [8] podľa ponuky fy Linde) a) plazmový horák so vstrekovaním vody a vírivým prstencom b) plazmové rezanie pod vodou {horák je ponorený asi do 80 mm hĺbky) Obr.

Pri vysvetľovaní princípu úberu sa využíva teória.4 95 58 235 2.2 74 58 300 4.8 15.8 6.2 106 49 200 2. odparovanie. čo je oveľa nižšie než pre plazmový oblúk. 7 MW/m 2 ) charakterizujú prednosti plazmového rezania v porovnaní s rezaním plameňom. - Lineárna intenzita m/h rezania 229 107 331 343 114 5.9 34 89 400 4.9 114 3.5. rezania materiálov alebo tvorenia povlakov.9 183 15. Ako udáva McGeough [3].7 267 | 6.7 5. zvárania.2 Mechanizmus plazmového rezania materiálov Princíp plazmového rezania spočíva v tavení deleného materiálu extrémne vysokými teplotami. Tieto javy sa potom využívajú na technologické procesy tavenia. Vysoké teploty (17 000 Ť 33 000 "C podľa [3]) a vysoká intenzita prenosu tepla do materiálu (24. s laserom.5. 3.4 51 15 150 1.2 106 15 150 1.9 32 64 250 2. ktorú v 70-tych .1 Ť 68.7 5. ktoré sa tvoria vznikom plazmy. teplota kyslíkovo acetylénového plameňa jc okolo 2 900"C. Teoretické základy úberu materiálu pri plazmovom rezaní nie sú dostatočne rozpracované v porovnaní napr.7 .17 Porovnanie prevádzkových charakteristík jednotlivých systémov plazmového rezania [3] Rozmer Parameter Plynom stabilizovaný systém Systém so vstrekovaním vody Systém so stlačeným vzduchom Hrúbka materiálu Rezná rýchlosť Výkon Prúdová intenzita Prietok vzduchu Prietok dusíka Prietok COa mm mm/s kW rrŕ/h m3/h m3/h 3.8 _ . odtekanie.105 Systém plazmového rezania so stlačeným vzduchom (zdroj: [3]) vzdia enost (standoff) obrobok Tab.5. maximálna intenzita prenosu tepla je v rozmedzí 8 -ŕ 19 MW/m".7 5. sublimácía alebo rozprašovanie.9 32 15 150 1. Pri styku plazmy s povrchom tuhého materiálu nastáva vplyvom vysokej teploty tavenie materiálu.3. odstrekovanie.4 64 70 350 4.9 381 6. | 15.7 .3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 231 chladiaca voda elektróda (med -ílärniurŕif plazmový plyn tesniaci uzáver Obr.

Je založená na predpoklade.101b). vplýva na kvalitu reznej Škáry. 7 9 . na dosiahnutie čo najvyššej teploty je potrebný veľmi malý priemer dýzy.6 . t hrúbka materiálu. rýchlosť rezania a životnosť dýz. Kvalita rezu závisi na tepelnej intenzite. Malé priemery dýz zružujú ich životnosť (zvyšuje sa sklon k opáleniu výtokového otvoru dýzy). dusík a ďalšie. rýchlosť rezania. potom intenzita prenosu energie sa určí ako: E = K. pre prúdy v rozsahu 50 ~ 1000 A. Ak lúč plazmy o C teplote Ti ( K) má energiu h[ (J/s). Uber materiálu nastáva jeho tavením a následným odplavením vo forme jemne rozprášenej tekutiny. t. So zvyšovaním hrúbky materiálu rýchlosť rezania klesá. Intenzita prenosu energie E z plazmového oblúka do materiálu je daná rozdielom energie medzi dopadajúcim lúčom plazmy a energiou potrebnou na tavenie materiálu.H 2 . a napätia 100 Ť 250 V. L je celková energia potrebná pre proces rezania na natavenie jednotkového množstva materiálu (J/kg 1 ).21) kde K je konštanta (<1). Rýchlosť rezania sa lineárne zvyšuje so zvyšovanim výkonu plazmového horáka. Je dôležitá pri rezaní plazmovým lúčom stípovitého tvaru (pozri obr. alebo odparením materiálu. 3 5 mm [7]. hélium. Proces úberu materiálu (rezanie/delenie) plazmou je ovplyvnený nasledujúcimi parametrami: • priemer dýzy. na dosahovanú drsnosť.h| . prípadne chemickou reakciou medzi materiálom a plazmou. zdroj výkonu pre oblúk. použité plazmové plyny: argón. p merná hmotnosť materiálu (kg/m 3 ). Plazmové plyny svojou cenou ovplyvňujú náklady na proces. natavený a odtekajúci kov má teplotu Tj (°K) a absorbovaný 3 obsah tepla H 2 (J/m ). Rovnako ovplyvňujú kvalitu rezu.232 Progresívne technológie rokoch publikovali Moss a Sheward (1970) [3].4 * 76. ktorá sa môže meniť v rozsahu 6. L (5. platí: a) kvalita reznej škáry sa zlepšuje so znižovaním vzdialenosti a zvyšovaním intenzity tepla. Pre vzdialenosť medzi materiálom a horákom. v rýchlosť rezania. v.22) kde: c je šírka reznej škáry.5. Z vyššie uvedeného predpokladu Moss a Shetvard [3] odvodili vzťah pre energiu potrebnú na rezanie/delenie materiálu: E = c. na veľkosť tepelne ovplyvnenej oblasti (HAZ). ktorú plazma uvoľňuje pri styku materiálom. Platí to pre • • • • . b) zvyšovanie vzdialenosti zvyšuje nároky na výkon lúča.2 mm. že materiál obrobku absorbuje všetku tepelnú energiu. ktorá zahrňuje straty a V je rýchlosť prúdenia plazmy (mVs). vzdialenosť medzi horákom a materiálom (stand off). Potrebný výkon sa mení v závislosti od druhu a hrúbky materiálu. V (5. Zaužívané priemery otvoru dýzy sú udávané v rozsahu 0 . p. Užitočný výkon pre rezanie plazmou je okolo 250 kW.

7 0 .kompozitMMU 1 J ~ 1 _ 1. Pashby. Chan [1J) 30 40 50 60 rýchlosť rezania [mm/s] šírka reznej škáry a kolmosť h r á n . 5. HAZ) na zmene reznej rýchlosti pre dva druhy materiálov najčastejšie používaných v leteckom priemysle.. pre skosenie hrán materiálov pred zváraním pri výrobe koľajových podvozkov pre vagóny). 5.5.3 E N 1P1 ' (U O b r .108. kde šírka reznej škáry môže byť v hornej časti až 7 mm a v spodnej okolo 4. ktoré využívajú tepelnú energiu na natavenie materiálu pri jeho spracovaní. 5.3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 233 procesy.5.106 ilustruje túto závislosť pre laserový lúč.107.106 Porovnanie závislosti rýchlosti rezania na hrúbke materiálu pre rôzne technológie rezania/delenia materiál S7 1 3 (zdroj: van Luttervelt [2]) 10 100 Hrúbka materiálu [mm] Na obr. Rezná škára po rezaní plazmou je charakterizovaná výraznou šírkou až niekoľko milimetrov v porovnaní s rezaním laserom alebo kyslíkovým plameňom.93). plazmu a kyslíkový plameň.5. 5. 1. Ako príklad možno uviesť rezanie platne o hrúbke 25 mm.5.5 g f m 1. Obr. 10000 O b r . šírka rezu.110 sú znázornené niektoré vybrané závislosti kvalitatívnych parametrov rezania {drsnosť. ide o vysoko čistú zliatinu hliníka a medi (AA2124 podľa ASTM) a kompozitný materiál s kovovou matricou na báze hliníka (MMC metal matrix composite).109 a 5.5 mm [4]. Taktiež výrazným zošikmením hrán v rozsahu 2 + 10° vo zvislom smere (pozri obr. ak sa rozdelené kusy použijú pre zváranie zošikmenie hrán je výhodou (plazmové rezanie sa používa napr.107 Závislosť šírky reznej škáry na rýchlosti rezania systémom plazmového oblúka HTPAC (High tolerance plasma arc machining) (zdroj: Moult.4 11 hliníková zliatina J-IE 7 1 . Obidva druhy materiálov sú považované za ťažkoobrobiteľnč materiály. V prípade.

110.108 Závislosť dosahovanej drsnosti povrchu na pravej a ľavej strane deleného materiálu na rýchlosti rezania systémom plazmového oblúka HTPAC (zdroj: Hadí.109 Zmena hĺbky tepelne ovplyvnenej oblasti (HAZ) na rýchlostí rezania systémom HTPAC Sledovaná bola samostatne spodná a horná časť reznej škáry (zdroj: Hoult. 5. Čo má za následok tvorenie čistého hladkého povrchu na ľavej strane rezu. Pravá strana má obyčajne menší sklon. Pashby. .234 Progresívne technológie Zaujímavosťou pri plazmovom rezaní je skutočnosť.60 rýchlosť rezaná [mm/s] 70 Obr. Pashby. 5. Dokumentujú to aj grafy na obr. Chán [1}) 30 rýchlosť rezaná [mm/s] 70 140 120 Obr. 5. Chán [i]) 100 -MMC ssodná iasf rezu [ .Al Zii3trei n B » . . 5.108 a 5.110 Tepelne ovplyvnená plocha na pravej a ľavej časti rozrezaného materiálu v závislosti na zmene rýchlosti rezania systémom HTPAC (zdroj: Hoidt. . pravá strana ( M M C ) pravá stana (Al zliatina) ľavá strana ( M M C ) ľ3vástrana(Alzliaína] Obr. Tento jav je spôsobený vírivým pohybom plynu v smere proti pohybu hodinových ručičiek.Al zliaf na 40 20 0 horná Čast rezu -MMC § 8 40 . 8D. Ľavá strana dosahuje sklon niekedy až 15° [3].. Chan 1 j) 30 rýchlosť rezaná [mm/s] Natavený materiál z miesta rezu je obyčajne odvádzaný plynom s vysokou prietokovou rýchlosťou. asi 3°. . Že tvar hrán po rezaní je odlišný na pravej a ľavej strane (relatívne v smere pohybu materiálu). Pod touto . Pashby.

5. termické vŕtanie. rezania/delenia materiálov. hliník. molybdén. Tab. bronz. Patri medzi procesy využívajúce tepelnú energiu na uber materiálu. éasto až do hĺbky 1. Vhodnosť materiálu pre rezanie je označená prebratou terminológiou z klasického v anglickej terminológii sa rozlišuje pojem rezanie/delenie (cutting) a obrábanie uber prebytočného materiálu (machining).18 porovnáva parametre plazmového rezania s laserovým rezaním. 5.3 Obrábame lúčom plazmy P AM ?35 hladkou povrchovou vrstvou sa nachádza tepelne ovplyvnená oblasť (HA2). rezanie a vyrezávanie profilov rôznych tvarov. • rýchlejšie rezanie ako pri rezani plameňom.3 Použitie plazmového lúča p r e opracovanie materiálov Ako už bolo v úvode spomenuté plazma ako nástroj pre spracovanie materiálov nachádza v súčasnosti široké využitie v oblasti zvárania. nanášania povlakov na báze keramiky. . titán. Inconel. Výrazné chladenie zóny rezu vplýva na tvorenie a šírenie jemných trhlín za tepelne ovplyvnenou oblasťou. Z dôvodov sa pri hodnotení procesu porovnávajú jeho prednosti a nevýhody s procesom a plameňového delenia materiálov.25 mm. korozivdorné ocele. tvorenie plytkých drážok do hĺbky asi 2 mm. sivá liatina. Do kategórie metód plazmového obrábania (Plastna Arc Machining ') sa zahrňuje: rezanie/delenie materiálu a vyrezávanie profilov do platní a plechov rôznej prípustnej hrúbky. monel.5. sústruženie plazmovým lúčom. zrážanie hrán. mnohokrát je potrebné takto vytvorené povrchy dokončovať ešte inými operáciami obrábania. Plazmové rezanie. Proces delenia sa využíva pre rôzne operácie ako delenie. horčík meď. ako bolo spomenuté v úvode. Z pohľadu obrábania je využitie plazmového lúča veľmi malé a v iba začiatkoch. je alternatívou rezania/delenia plameňom. Obr. dierovanie.25 -ŕ 1. razenie.111 ukazuje vhodnosť konštrukčných kovových materiálov pre rezanie plameňom a plazmou. • pre rezanie tenkých plechov je lacnejšia ako laser. nikel wolfrám.6 mm [3]. ktorej hrúbka sa udáva v rozsahu 0. ak sa neuvažuje s technológiou rezania/delenia materiálov. Pričom pojL-m machining sa používa v tomto prípade pre popis odstraňovania materiálu z povrchu. uhlíkové ocele a iné. Medzí nevýhody sa radia: • vyššie náklady ako pre rezanie plameňom • menej kvalitné hrany v porovnaní s laserom. Proces plazmového rezania nepatrí k presným procesom. 5.3. • • • Technológia rezania/delenia je najviac rozšírená a je vhodná pre elektricky vodivé materiály ako sú mosadz. tvorenie plytkých drážok. materiálov uvedených laserového materiálov Medzi výhody plazmového rezania v porovnaní s rezaním plameňom a laserom patrí: • lepšia kvalita rezu pri rezani hrubých materiálov (v porovnaní s plameňom). a pojem cutting pre rozrezávanie (delenie) materiálov.

5mm maxIOmm") ') v závislosti na t y p e zariadenia == MOŽNOSTI ZARIADENIA N A PRISPÔSOBENIE S A HRÚBKE MATERIÁLU v ý m e n a dýzy. n a s t a v e n i e veľkosti p r ú d u a napínania p á s u ^ zmena fokusácie.. Niektoré prípustné koncentrácie škodlivín podľa nemeckých technických pravidiel pre rizikové materiály TRGS 404 [8].5 m m INTEGRITA POVRCHU NA HRANE PO REZANÍ d o s a h u j e sa d o b r á d r s n o s ť p o v r c h u pre ocele a korozívzdorné o c e l e .5. h r d z a v e n i e hrán k o r o z i v z d o r n ý c h o c e l i min0.5 m/min 4.2mm max80mm') HRÚBKA DELENÉHO MATERIÁLU min1.18 Kvalitatívne porovnanie parametrov plazmy a lasera pre rezanie/delenie (spracované podľa {2 j) PLAZMA DOPORUČENÉ MATERIÁLY LA S EH p r e d n o s t n e elektricky v o d i v é materiály.1 -f 0. plazma.3m/min 0. ž i a d n e ušľachtilé materiály.7 m/min skoro žiadne obmedzenia HLUČNOSt malá n e b e z p e č n é výpary pri rezaní plastov p r e tenšie h r ú b k y materiálov a v y š š i u p o ž i a d a v k u na kvalitu a p r e s n o s ť h r á n P R A C O V N Í PROSTREDIE m a l ý vplyv p r e hrubšie p l e c h y s o s t r e d n o u p o ž i a d a v k o u n a kvalitu h r a n a ich p r e s n o s ľ DOPORUČENIA PRE POUŽITIE REZANIA/DELENIE PLECHOV Plazma rovnako ako ostatné termické procesy (laser.236 Progresívne technológie obrábania ako relatívna obrobiteľnosť (machinability. plasty s ú n e v h o d n é d o s t a t o č n e a b s o r b č n é . n e v y h o v u j ú c a strana j e o d p a d p r e h r ú b k u b < 6 mm 2. z h o r š e n á p r e hliník. plameň) výrazne ovplyvňuje pracovné prostredie.3 m/min 3. | nastaviteľný v ý k o n a frekvencia = n a s t a v i t e ľ n á r ý c h l o s ť rezania KVALITA HRÁN PO REZANÍ/ DELENl ^ _ ^ _ = rozlišuje sa v y h o v u j ú c a a n e v y h o v u j ú c a s t r a n a .20 Ť 3. t e p e l n e o v p l y v n e n á zóna je p o d 0.1 mm REZNÄ RÝCHLOSŤ MENÍ SA V ZÁVISLOSTÍ NA HRÚBKE MATERIÁLU 7. cuttability). m o s a d z . v ý h o d a je lepšie využitie materiálu ŠÍRKA REZU 0.. hoci tento pojem nie je odpovedajúci pojmu používanému pri klasickom rezani nástrojmi s určitou reznou hranou.) zatiaľ nieje zavedený a používaný iný pojem. že pre označenie vhodnosti materiálov pre rezanie termickými zdrojmi (laser. pre rezanie . Natavený a odparovaný materiál produkuje škodlivé výpary nebezpečných a rizikových látok vo ťorme jemne rozptýlených Častíc alebo plynov. Tab.3 m/min nie je m o ž n é v y t v á r a ť malé zaoblenia reznej h r a n y ani ú z k e d r á ž k y hladina h l u k u rastie so z v y š o v a n í m p r ú d u hrúbka h = 2 m m h = 6mm h = 1 0 mm OBMEDZENIA PRE NAVRHOVANIE PRODUKTOV 6m/min 1.5 m m pre h r ú b k u h > 6 mm 3 Ť4 m m obidve strany sú prijateľné. hliník. o b m e d z e n é m o ž n o s t i pre m e d . Je pravdou to.

laser.1 Sústruženie plazmovým lúčom Plazmový lúč sa pre obrábanie využíva v dvoch základných modifikáciách: i) ako prídavný nástroj a zdroj lokálneho ohrevu povrchu obrobku pre zlepšenie obrobiteľnosti materiálu a lámania triesky.05 mg/m3 0. plameň rezanie plastov PVC. laser. T a b . plameň plazma.3.3.5. Kvalita pracovného ovzdušia je posudzovaná podľa maximálnej prípustnej koncentrácie škodlivín v ovzduší MAX (nem. Maximale Arbeistplatzkonzentration. laser pre Al zliatiny plazma.19 Najdôležitejšie prípustné koncentrácie podľa MAK/TRK (spracované podľa [8]) škodlivá latka oxidy hliníka oxidy železa oxid zirkónu oxidy kadmia chróm (4-mocný) oxid niklu CO CO. Technical recommendation concentration). uvádza tab.015 mg/m3 0.111 Porovnanie vhodnosti materiálov pre rezanie plazmou a plameňom {zdroj: van Luttervelt [2]) C Si Mo Cr Ni W Mn 5.3 Obrábanie lúčom vlazmv PAM 237 plazmou. 5. laserom a kyslíkovo-acetylénovým plameňom.19.2 mg/m3 30 mg/m3 9 mg/m3 0.4 m c/m5 ČASTICE OXIDOV KOVOV VZNIKAJÚCE PLYNY O b r .5 mg/m3 33 mg/m3 9000 mg/m3 0.5. laser pre ocele povlakované materiály povlakované materiály vy so kolegova n é ocele vysoko legované ocele kyslíkový plameň kyslíkový plameň plazma plazma. Technische Richtkonzentration. Maximum workplace concentration) a technicky prípustnou koncetráciou TRK (nem. ad i) Plazmový lúč (Plasma Arc Machining) sa používa v tomto prípade ako nástroj na podporu rezného procesu. prípustná hodnota B mg/m3 6 mg/m3 5 mg/m3 0. angl. ii) ako samostatný nástroj pre uber materiálu. na zvýšenie účinnosti procesu a najmä na uľahčenie rezania ťažkoobrobiteľných . ktoré tieto pravidlá používajú. ozón NO NOs fosgén účinok dráždi pľúca dráždi prúca toxický karcinogénny karcinogénny karcinogénny toxický toxický toxický toxický toxický toxický proces/druh materiálu plazma. 5. angl.

žiarupevné ocele a zliatiny (priamy ohrev koreňa triesky v oblasti primárnej plastickej deformácie). Obr. obr.112 ukazuje konfiguráciu sústruženia pomocou plazmového prídavného zdroja. plazmový horák O b r . (rýchlosť posuvu 5 mm) [3]. 5.112 Sústruženie s prídavným ohrevom.113 a) bokorys b) nárys vzájomnej polohy rotačnej plochy a nástroja . V tomto prípade sa plazmový lúč používa pre obrábanie (úber materiálu) rotačných plôch.plazmového horáka pri sústruženi pomocou plazmového lúča Plazmový.113 a. Ohrev pomocou plazmového lúča je dobre regulovateľný a nastaviteľný do oblasti pred reznú hranu nástroja a rým je obmedzený vplyv tepla na prípadné Štrukturálne zmeny v povrchu obrobku. Ako nástroje sa používajú vymeniteľné platničky z reznej keramiky na báze oxidov hliníka. ktorá je nevhodná z hľadiska bezpečnosti práce a možnosti automatizácie procesu rezania.5. udáva sa až 400% [11] a zvýšenie rýchlosti úberu materiálu až o 60 % [5]. 5. Plazmový lúč spolu s rotujúcim obrobkom simulujú klasické sústruženie. Obrobok vykonáva rotačný pohyb ako pri klasickom sústruženi (rýchlosť pohybu asi 2m/min). Ako rezný nástroj sa používajú keramické rezné platničky Medzi základné prínosy tohto spôsobu obrábania patrí zvýšenie trvanlivosti nástroja.238 Progresívne technológie materiálov ako mangánové austenitické ocele. ad ií) Sústruženie plazmovým lúčom bez prítomnosti klasického nástroja. Lokálny ohrev zabezpečuje plazmový lúč. 5. b. obrobok obrobok plazmový horák O b r .114 ukazuje vzájomnú polohu plazmového horáka a obrobku pri PAM opracovaní bez . Obr. Medzi nevýhody procesu sa radi vznik dlhej plynulej triesky. 5. Pri rotačnom pohybe obrobku sa plazmový horák sa posúva paralelne s osou obrobku. Lokálne teplo pôsobí iba na tvarovanie triesky.lúč dopadá na povrch v tangenciálnom smere a uberá povrchovú vrstvu materiálu.

Uplatnenie nachádza PAM proces pri hrubovnl rozmerovo veľkých predmetov ako sú valce pre valcovacie stolice. . Opracovanie nie je obmedzené mechanickými vlastnosťami materiálu (tvrdosť. Medzi výhody plazmového opracovania patrí až 10 násobne rýchlejší uber pri hrubovaní ťažkoob rob i teľných materiálov [3. Plazmové sústruženie je proces hrubovania. Hospodárne využitie predstavuje pri obrábaní ťažkoobrobitcľných materiálov ako sú žiaruvzdorné ocele.20 mm [7] v závislosti od druhu materiálu. v porovnaní s klasickým sústružením nástrojmi so spekaného karbidu.prítomnosti klasického nastroja. udáva sa až 0. K nevýhodám procesu sa radia metalurgické zmeny v povrchovej vrstve. Hĺbka odoberanej vrstvy je ovplyvnená výkonom plazmového horák a a/alebo rýchlosťou rotácie obrobku. spevnenie povrchu do významnej hĺbky. Hladký povrch sa dosiahne. po ktorom musi nasledovať opracovanie na Čisto a dokončovanie povrchov. Natavený materiál musi byť odvádzaný (odplavovaný) zo zóny rezania takým smerom. aby neovplyvnil opracovávaný povrch. hriadcle z tvrdených materiálov a pri hĺbení drážok do kladiek. alebo vysoko hladký. húževnatosť) a nie potrebné zabezpečiť vysokospoľahlivé upínanie rotujúceho obrobku. Vo všeobecnosti je sústruženie pomocou plazmového lúča vhodné pre všetky druhy kovových materiálov. Na obrobok nepôsobí rezná sila a deformácia vplyvom mechanického zaťaženia.7 mm. Profil vytvoreného povrchu závisí od rýchlosti posuvu lúča a môže byť tvorený výraznými stopami po plazmovom lúči. precipitačne tvrdené korozivdomé ocele. Oxidáciu povrchovej vrstvy možno eliminovať používaním vhodnej ochrannej atmosféry. 7]. ocele typu Incone! a Hastelloy. ak sa používa chladenie zóny rezu. Celková hrúbka ovplyvnenej vrstvy môže byť až do 1.

. Annals of the CIRP Vol. J. p. 5. J. Chan.P. CNRS London 1993 Led. Coremans. 51.329 10. 9. J. Suryanarayanan. s. ofMat. A. Kazimír. pp 50-61 Geiger.240 Progresívne technológie L i t e r a t ú r a ku kapitole 5. 35/87 SNTL Praha 1987.: Fine Plasma Cutting of Advanced Aerospace Materials. SME. Pashby. A.Led. (1986).A. l. Plenum Press.: Plasma Spraying.: C 0 2 Laser Cutting. F.Technol. 4. p. M. Pae Pyo Sop: Obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov za tepla. Chapman and Hall.587 -607 McGeough. Stadens. (1989).offen für neue fachübergreifendc Denkansätze. LR. 7. 11. 468 Turňa. April 1999. NewYork. K.3: 1.825-831 van Luttervelt.: Das Plasmaschneiden. 8..5. pp.: On the Selecdon of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. 3. I Machining. R. (1988J. Strojírenská výroba.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Vol. 2. Blande Bleche Rohre. Alfa Bratislava. . 1983 V ansehen. Blech Rohre Profde 42.39/2 (1989). 6. Hoult. 1.W. (1995). Dckkyser. 1993 L e d Snocys. M.35/2. Dearbome. Annals of the CIRP Vol.Proc. Theory and Application. W. C. Powell.: Špeciálne metódy zvárania.: Moderne Blech u m formu n g ... London.: Advanced Methods of Machining. A. (1995) No.. R. Tool and Manufacturing Engineers Handbook.vyd.

vrstiev (povlakovanie). pričom ich vlastnosti (tvrdosť. Proces sa môže použiť pre všetky druhy kovových a nekovových materiálov. ťažnosť. ktorý sa venuje progresívnym technológiám v oblasti obrábania. Vzhľadom na intenzívny rozvoj v tejto oblasti aktualizované poznatky prinášajú japonské a americké zdroje. Vzhľadom na vysokú špecifickosť tejto technológie budú v nasledujúcej kapitole uvedené iba niektoré vybrané aplikácie z oblasti vŕtania a rezania a niektoré aplikácie z oblasti výroby elektronických prvkov. gravírovanie a vŕtanie otvorov. Proces prebieha vo vákuu. Opracovanie zväzkom elektrónov využíva kinetickú energiu urýchlených elektrónov. Medzi prvé predmety obrábané elektrónovým lúčom patria díafragmy pre elektrónové mikroskopy. elektrická vodivosť.5. Prvú priemyselnú aplikáciu a zároveň americký patent na tavenie pomocou elektrónového lúča podal v roku 1907 Pirani. dobre prepracovanú teóriu z oblasti vŕtania elektrónovým lúčom podáva vo svojej monografii Kaczmarek [4]. Používanie koncentrovaného zväzku elektrónového lúča pre procesy spracovania materiálov sa v súčasnosti uberá dvoma smermi: • • tepelné procesy: obrábanie. Str William Crookes v roku 1879 popisuje tavenie platinovej anódy pri bombardovaní zväzkom elektrónov. napríklad elektrónová míkroskopia. do ktorých boli vŕtané otvory pomocou elektrónového lúča. Odtiaľ bol len malý krok k širšiemu priemyselnému využitiu. storočia. Nové poznatky z oblasti EBM opracovania v ucelenej forme podáva Taniguchi a Miyazaki v monografii [13]. nanášanie tenkých polymerizácia a depolymerizácia elektrónovým lúčom.] (pozn. Fyzikálne základy emisie elektrónov sa pripisujú viacerým významným fyzikom.[10] Bellows a Khols [1].4 EBM 5. Obrábanie lúčom elektrónov sa do priemyselnej praxe dostáva v poslednom desaťročí XX. McGeough [8]. tepelné spracovanie. zváranie. elektrónová spektroskopia a iné. Prvú aplikáciu elektrónového lúča pre obrábanie a zároveň prvý prototyp zariadenia pre opracovanie elektrónovým lúčom navrhol Steigerwald v roku 1947'. reaktívne procesy: elektrónová litotografia. žíhanie. . Princíp elektrónového lúča sa využíva aj v ďalších oblastiach. Čo sa týka ucelených poznatkov z oblasti aplikácie elektrónového lúča. Široké uplatnenie nachádza táto technológia v leteckom a kozmickom priemysle a je na poprednom mieste v oblasti výroby polovodičov a mikroelektronických prvkov.autora). ktorá sa pri zrážke s materiálom premení na tepelnú energiu schopnú nataviť a odpariť materiál v mieste dopadu. tepelná vodivosť a bod tavenia) nie sú limitujúce. Hlavné oblasti aplikácie prestavuje mikroobrábanic tenkých materiálov. O jeho prácu sa opierajú aj ďalší európski autori napr. O jeho prácu sa opierajú aj ďalšie zdroje z tejto oblasti Snoeys et o/. V roku 1897 Thomson popísal katódový lúč ako tok elektrónov.4 Opracovanie zväzkom elektrónov Opracovanie zväzkom elektrónov (medzinárodne zaužívaný názov EBM Electron Beam Machining) patrí medzi progresívne výrobné procesy predovšetkým v oblasti mikroobrábania. Na Slovensku sa poznatky o * literárne pramene sa rozchádzajú v udávaní roku a pohybujú sa v rozmedzí rokov 1947 [McGeough] 1949 [Kaczmarekl a 1953 fTaniguchi et al. V roku 1957 Stohr použil elektrónový lúč pre zváranie.

aby prešiel z Fermiho hladiny na hladinu vákua alebo okolia obklopujúceho povrch do vzdialenosti 10"* cm. tok fotónov. ktorý vlastní zariadenie na zváranie elektrónovým lúčom [6]. Výstupná práca je teda rozdiel medzi energiami voľného elektrónu E c a Fermiho energiou E F a určuje zákonitosti emisie elektrónov z kovu pri daných fyzikálnych podmienkach [7. Teoretické a praktické poznatky o zváraní elektrónovým lúčom podáva vo svojej monografii Turňa [14]. Pre vznik toku elektrónov potrebných pre EBM technológiu sa využiva jav termoemisie. Energia elektrónov môže nadobúdať . Priebežné a aktualizované poznatky uverejňujú aj pracovníci Výskumného ústavu zváračského. Voľné elektróny sa môžu vplyvom elektrického alebo magnetického poľa premiestňovať.5.242 Progresívne technológie využívaní elektrónového lúča sústreďujú na oblasť zvárania.1 Princíp opracovania elektrónovým lúčom a zariadenie Elektrón je elementárna častica s hmotnosťou im. 5.4.10~31 kg a záporným nábojom s hodnotou e = 1. Rýchlosť elektrónu spolu s jeho hmotnosťou určujú energiu častice. tok elektrónov) sa hovorí o termoemisii. Výstupná práca je množstvo energie.10"19 C. ak dosiahnu aspoň energiu rovnú výstupnej práci. Emisia elektrónov je výstup elektrónov z povrchu pevných látok a kvapalín.5. fotoelektrónovej emisii alebo sekundárnej emisii. Elektróny sa uvoľňujú vtedy.116 Mechanizmus prenosu energie elektrónov na atómy materiálu Vzhľadom k ich malej hmotnosti môžu pri pohybe dosiahnuť veľké zrýchlenie. 109.prostredie. Elektrón je časťou atómu a množstvo elektrónov v atóme je závislé na chemickom prvku a je udané atómovým číslom v periodickej sústave prvkov.115 Účinok dopadu elektrónov na povrch materiálu Obr. fokusovať a ovládať. K emisii elektrónov dochádza. ak sa prekoná potenciálna bariéra na rozhraní kov . = 9.602. ktoré treba dodať elektrónu. Podľa dodaného druhu energie (tepelná. 9]. dopdajúci elektrón Obr. ktorá sa nazýva výstupná práca. Na prekonanie tejto bariéry je potrebné dodať elektrónom energiu.

Vysoký záporný potenciál na katóde (až 150 kV) urýchľuje emitované elektródy smerom k anóde.118. Elektrónové delo pracuje na princípe triódy pozostávajúcej z katódy. že energia elektrónov sa absorbuje iba do hĺbky ich prieniku a nie do celého povrchu materiálu.5. Koncentrovaný vysokoenergetický zväzok elektrónov pri dopade na materiál vyvoláva jeho lokálny ohrev nad teplom tavenia a materiál sa intenzívne odparuje (evaporate). ktorý odvodil Whiddington [13]: Rp = 2.23) kde V je urýchľovacie napätie. pre oceľ 7 pm a hliník 10 um. Zariadenie pre opracovanie zväzkom elektrónov je znázornené na obr.5. pracovnej komory. Elektrónové delo produkuje elektrónové lúče malého priemeru s veľkou hustotou energie a urýchľuje voľné elektróny na rýchlosť blízku rýchlosti svetla.5. žc letiace elektróny dosahujú rýchlosti okolo 60% rýchlosti svetla. Je potrebné zdôrazniť. Prúd lúča možno regulovať v rozmedzí 1.115 je schematický diagram účinku dopadu elektrónov na povrch materiálu. ktoré sú urýchľované vysokým napätím (30 * 180 kV).602 19. nasmerovaný a urýchľovaný smerom k cieľovému predmetu (obrobku). Najjednoduchší zdroj elektrónov (katóda) je žeravený wolfrámový drôt.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 19 243 vysoké hodnoty niekoľko sto eV .116 ilustruje mechanizmus prenosu energie z elektrónov na atómy materiálu. Elektrónové delo koncentruje vytvorený tok .0 * 80 mA. zdroja energie a riadiaceho systému.elektrónvolt ( l e V = 1. Podľa oblasti použitia býva priemer sfokusovaného lúča býva 0. Žeravená elektróda (katóda) obvykle wolfrámový drôt emituje elektróny. Pomocou magnetického poľa je možné tok voľných elektrónov usmerniť do jemného lúča s priemerom niekoľko mikrometrov. V súvislosti s teóriou úberu materiálu erozívnym pôsobením je v prípade elektrónového lúča uber materiálu považovaný za eróziu odparcnim (erosion by evaporation) [4]. Pomocou magnetického poľa alebo vysokofrekvenčného elektrického poľa je zväzok letiacich elektrónov skoncentrovaný. Taniguchi [13] uvádza hodnoty hĺbky prieniku elektrónov Rp s energiou 50 keV.10" J) a závisí od rozdielu potenciálov urýchľujúceho poľa. Jeho konštrukcia je podobná elektrónovému mikroskopu. 1 0 " V2/p [m] (5. Pri zrážke odovzdávajú svoju kinetickú energiu atómom materiálu.2. O b r á b a n i e elektrónovým lúčom je proces natavenia a odparenia materiálu zväzkom elektrónov emitovaných žeravenou elektródou vo vákuu. Elektrónový lúč je ale považovaný za tepelný (termický) nástroj používaný na opracovanie materiálov. Katóda pri ohreve na žeraviacu teplom (okolo 2 500 -K3 000 °C) emituje elektróny. je určená urýchľovacím napätím a mernou hmotnosťou kovu (materiálu) a možno ju vyjadriť vzťahom. Princíp elektrónového dela s priamo žeravenou katódou je znázornený na obr. Tento proces prebieha len vo vákuu. usmerňovacicho systému (fokusačná a vychyľovacia cievka). čo j c sprevádzané zvýšením teploty v okolí prieniku. Pozostáva z elektronového dela.117. mriežky a anódy. p merná hmotnosť materiálu obrobku (kg/m 3 ). Obr. Hĺbka prieniku elektrónov do povrchu nie je veľká.025 + 1 mm. Na obr.5. Wehneltova elektróda umiestnená medzi anódou a katódou má úlohu mriežky a riadi množstvo urýchlených elektrónov (prúd lúča). cez ktorú prechádzajú do usmerňovacieho systému. vákuového odsávacieho systému (rotačné a difúzne vývevy). Schneider [11] uvádza. Pri dopade elektrónov na povrch materiálu sa ich rýchlosť prudko zníži v dôsledku zrážok s atómami kovu. na ktorý dopadajú.

Obrobokje umiestnený na stole. Vákuum sa dosahuje systémom rotačných a difúznych vákuových vývev. Rýchlosť toku elektrónov je udržiavaná urýchľovacím napätím.) n Wehneltova elektróda woífrámový drôt p r i e m e r 0. Na obr.150 k V ( .5. ktoré vyvolá prudký lokálny ohrev materiálu nad teplotu tavenia a následne nastáva jeho odparenie. Obr. V pracovnej komore je vákuum okolo 10'1 Pa. 5 0 . V prvom prípade postačuje lúč s nízkou hustotou energie elektrónov. diafragma a fokusačná cievka.244 Progresívne technológie voľných elektrónov do lúča s vysokou hustotou energie a malým bodovým prierezom. 10. . 4 m m ) y k |^__ í elektrónové deio v á k u u m 10 + 10 Pa -izolátor zdroj a n ó d a {•> • elektrónový lúč elektromagnetické šošovky vákuová výveva elektrostatická vychyľovacia elektróda pracovná komora ^ manipulátor S-(x. ktorý je spojený s manipulátorom zabezpečujúcim posuv stola obvykle v dvoch osiach x a y.117 Zariadenie na opracovanie zväzkom elektrónov [ 8.55 MW. Vychýlenie lúča býva do vzdialenosti 4 mm.y) Pa obrobok z e m nenie v á k u u m 10 Obr.mm" 2 . 13] Usmerňovači systém v samotnom zariadení {elektromagentické pole alebo vysokofrekvenčné elektrické pole) koncentruje. Vákuum v oblasti elektrónového dela je 10"2 až 10"3 Pa.1 • 0 .118. usmerňuje a riadi tok elektrónov smerom k obrobku cez pomocnú vychyľovaciu elektródu.5. Hustota energie koncentrovaného lúča je 1.5. ktorá umožňuje manipuláciu s lúčom. Pre tento účel slúžia stigmátor. obr. až kým nenarazia na povrch materiálu.5.119 znázorňuje modely jednoduchého tavenia povrchu elektrónovým lúčom a uber materiálu elektrónovým lúčom.120 sú znázornené deje pri hĺbkovom prieniku lúča do materiálu charakteristické pre procesy vŕtanie a zvárania. Tam sa kinetická energia elektrónov rýchle mení na teplo. v druhom prípade je potrebný lúč vysokou hustotou energie.

120 Model tavenia materiálu elektrónovým lúčom a model úberu materiálu [13] Opracovanie zväzkom elektrónov je definované ako postup zmeny tvaru alebo vlastností materiálu alebo obrobku použitím elektrónového lúča [13].119 Javy vznikajúce pri hĺbkovom prieniku elektrónového lúča do materiálu [13] elektrónový lúč ŕrozstrek elektrónový lúč í RP H\ "f" ii L \ ^ nenatavený materiál natavená zóna odparená oblasť (dutina) vysokoenergetickým lúčom s vysokou hustotou toku elektrónov žeravená oblasť vysokoenergetickým lúčom a nizkou hustotou toku elektónov Obr. i) ii) iii) iv) v) .5.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 245 katóda s priamožeraviacirr vláknom priemer lúča elektrónový L-túe obrobok hranice natavenej vrstvy ochladzovanie hĺbka prieniku natavená zóna rtg lúče dutiny (bubliny) ochladzovanie hranice na tavenej vrstvy rtg lúče fokusačná cievka 1 3 cievka Obr.118 Detail elektrónového dela používaného na vŕtanie [15] Obr. schopnosť rýchlo a presne vychyľovať lúč elektrónov. vi) vznik škodlivého rtg (rôntgen) žiarenia. nutnosť vysokého vákua pri generovaní elektrónov a nutnosť práce vo vákuu (výnimku tvoria niektoré procesy ako zváranie mimo vákua a využívanie toku elektrónov na zmenu vlastnosti ožarovaním). vii) problémy pri spracovaní elektricky nevodivých materiálov (izolátorov) a diamantu. možnosť meniť energiu lúča zmenou urýchľovacieho napätia a riadiť hranice prieniku lúča.5.5. možnosť generovať vysoko energetický lúč. Výhody (i) + (iv) a nevýhody (v) -r (vii) tohto procesu možno jednoducho zhrnúť do niekoľkých bodov: možnosť jemnej fokusácie lúča do bodu.

že elektrónové procesy patria k tzv. výkonová hustota používaného lúča je 107 -f 10 9 W/cm". Práca vo vákuu znamená. ktoré sú povlakované tenkým polymérovým filmom.j. 5. Pre tieto operácie sa dokonca javí výhodnejší ako laser. ako aj technologickými (výkon lúča. Ako príklad možno uviesť delenie (rezanie) chrómniklovej ocele hrúbky 8 mm.4. výroba LSI a VLSI obvodov). elektrónový lúč je schopný tvoriť extrémne jemné vzory/stopy s vysokou presnosťou. ktorý umožňuje tvarovať tenké vrstvy. Ale na druhej strane v porovnani s laserom predstavuje elektrónový lúč komplikovanejší systém a vyžaduje vyššie vstupné kapitálové náklady na zariadenie a nie je tak široko priemyselne využívaný systém.2 Použitie technológie opracovania elektrónovým lúčom Najdôležitejšie oblasti využitia technológie elektrónového lúča a doporučené výkonové hustoty lúča pre danú oblasť aplikácie sú [I. meniť jeho parametre. Je to metóda prenosu veľmi jemných vzorov (pattern) na povrch polovodičových doštičiek. molybdén. odleptať prebytočný materiál. Delenie materiálov elektrónovým lúčom sa môže použiť rovnako ako laser alebo plazma. dierovanie polymérov. napr. výkonová hustota používaného lúča je ÍO* W/cm 2 . napríklad vytvarovať otvory presne definovaných rozmerov vo vrstve SiO . Značkovanie. výroba stôp vo vzdialenosti 40 um. Hrúbka fólie má výrazný vplyv na parametre procesu. otvory o priemere 50 um pre tryskové motory. Vznikajúce rtg lúče možno použiť ako senzor na in-procesnú monitorizáciu technológie elektrónového lúča. Vychyľovanie lúča umožňuje opracovanie komplexného tvaru s vysokou presnosťou. Pod týmto pojmom sa myslí tvorenie tenkých štrbín. otvory v dýzach pre plynové prietokometre. Tento proces je limitovaný veľkosťou vákuovej komory a pracovného stola. Pri opracovaní tenkých fólií sa dosahuje vysoká rýchlosť obrábania. Ak sa opracovávajú fólie s hrúbkou menšou ako hĺbka prieniku lúča do materiálu R p clektróny s vyššou energiou môžu prechádzať cez fóliu [13]. V porovnaní s fotónovou litografiou (použitie laserového lúča). Elektrónový lúč je možné ľahšie prevádzkovať t. Dierovanie (perforation) textilu používaného v odevnom a obuvníckom priemysle (až 5 000 dier za sekundu). ozdobovanie a gravírovanie. . opracovanie (obrábanie) tenkých materiálov (fólií). Doposiaľ však je používanie tohoto procesu v priemysle obmedzené. má vyššiu presnosť a rýchlosť ako laser. Mikroopracovanie. Výkonová hustota používaného lúčajel0sW/cm2. otvory do nástrojov na ťahanie tenkých drôtov. nehrdzavejúca oceľ). maximálna hrúbka materiálu a jeho správanie sa vo vákuu) a ekonomickými (náklady na proces a jeho dostupnosť v porovnaní s inými procesmi) možnosťami procesu EBM delenia. 12]: • Vŕtanie otvorov. výroba hybridných obvodov. Elektrónová litografia' (Electron Beam Lithography) je proces používaný pri výrobe integrovaných obvodov (výroba Čipov až s 200 000 odlišnými štrukturálnymi detailmi.6 kW a rýchlosti rezania I20mm/min [13]. . pretože ekvivalentná vlnová dĺžka elektrónového lúča je kratšia ako vlnová dĺžka • • • • • ' Litografia je technologický proces. čistým technológiám šetriacim životné prostredie. 10. pri výkone lúča 1.246 Progresívne technológie Nedostatky alebo nevýhody bodov (v) a (vi) sa však z iného pohľadu javia ako prednosti technológie. vzorov (patteni) a otvorov. vŕtanie otvorov do materiálov používaných v chemickom priemysle na filtre (titán.

podrobne je proces zvárania elektrónovým lúčom popísaný v monografii [14]. spájanie a zváranie časti strojov pre automobily. 5. 12] a tvorenie korozivzdomých a dekoratívnych vrstiev z hliníka na oceľovom substráte [7]. cez ktoré lúč ľahšie preniká do hlbších vrstiev. Používa sa na tvorenie tenkých vrstiev na polovodičové prvky.121b. Výkonová hustota používaného lúča je I 0 2 ~ 10 3 W7cm2. gravírovanie. materiál sa ohrieva. elektroniku a nástroje. Jeho úlohou je podporovať erupciu taveniny z otvoru.2. • pri natavovani vznikajú v materiále bubliny. Typický prierez otvoru vŕtaného elektrónovým lúčom je znázornený na obr.122.I21c. ktorý.5. alebo vrstiev zložených z viacerých prvkov. Postupnosť procesu. kde sa elektrónový lúč používa na značkovanie.kalením bez pretavenia materiálu. obr. ale tiež povlakovanie keramických materiálov. čoho výsledkom je jeho vysoká rozlišovacia schopnosť. ako FeCr a FeNi vrstvy. obr. že sa . prednosťou zvárania je vytvorenie úzkeho a hlbokého zvarového spoja. ak sa vyžadujú ostré hrany otvoru.5. obr. chemický priemysel. používa aj pomocný (prídavný) materiál. letecký priemysel. keď lúč začne prenikať do pomocného materiálu zvyšuje sa tlak pár nataveného kovu (pomocný materiál sa používa na vymrštenie nataveného materiálu z otvoru pomocou vysokého tlaku pary.4.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 247 • " • lúča fotónov. jednak sa usadzuje na stene otvoru. vŕtania znázornenú na obr. na povlakovanie skiel a zrkadiel v optickom priemysle [2. Okolo ústia otvoru zostáva stuhnutá vrstva materiálu ako zaoblený okraj. zváranie špeciálnych materiálov pre kozmický. 5 2 Výkonová hustota používaného lúča je 10 Ť 10" VWcm . Podrobne je tento 2 3 proces popísaný v monografii [13]. je možné odstrániť bežnými mechanickými procesmi dokončovania. elektrické odpory. Výhodou naparovania pomocou elektrónového lúča je možnosť priameho tavenia materiálov a automatická regulácia parametrov lúča. Tepelné spracovanie.5. možno rozdeliť do Štyroch krokov: • pulzujúci bodový lúč vyvolá lokálny ohrev a natavenic materiálu a následne odparenie malého množstva ohriateho materiálu. Okrem opracovania kovových materiálov sa elektrónový lúč môže použiť prakticky pre všetky druhy nekovových materiálov. odparovanie je vo forme erupcie čiastočiek materiálu.5. ktorá vzniká pri jeho tavení). ako wolfram a tantal. Používa sa na zváranie tenkých plechov.5.1 Vŕtanie elektrónovým lúčom Vŕtanie vysoko-energetickým elektrónovým lúčom je proces natavenia a odparenia materiálu vo vákuu.121a. obr. • cez úzky vytvorený kanálik lúč preniká hlbšie do materiálu. Naparovanie (tvorenie tenkých vrstiev) (Electron-beam vapour deposition) používa sa na tvorenie tenkých vrstiev z materiálov s vysokým bodom tavenia.121. Výkonová hustota používaného lúča je 10 -ŕ 10 W/cnr Zváranie. používa sa na lokálne spevňovanie povrchu dielcov . natavuje a postupne odparuje. • vysoký tlak pár pomocného materiálu vymrští natavený materiál na steny a zanecháva po sebe otvor a v pomocnom materiále sa dutinu. Zo širokého spektra využitia EBM technológie sa nasledujúca kapitola podrobnejšie venuje technológii vŕtania pomocou elektrónového lúča ako typického predstaviteľa obrábania. Pri vŕtaní sa okrem základného materiálu.5. V poslednom období sa do popredia záujmu dostávajú keramické materiály. v ktorom sa otvor tvorí.121d. alebo na zmenu vlastností povrchovej vrstvy jej pretavením a následným zakalením. ktorý jednak vystrekuje cez vznikajúci otvor. Samozrejme.

Použitie pomocného materiálu pri vŕtani je potrebné z dvoch dôvodov: • pomáha pri vymršteni nataveného materiálu z otvoru v záverečnej fáze vŕtania. Používajú sa materiály Špeciálneho zloženia. S prehlbujúcim sa otvorom natavený materiál zužuje spodnú časť otvoru a jeho hromadenie môže spôsobiť tvorenie zvareného spoja.124 je znázornený popísaný jav. obr. čo bráni jeho erupcii z otvoru. V tejto fáze sa na stenách otvoru usadzuje značne veľké množstvo pretaveného materiálu.5.124 ukazuje závislosť hibky otvoru na dobe trvania impulzu pre rôzne materiály. až kým nedosiahne určitú „hladinu nasýtenia". ktorej hrúbka býva do 0.5. Na obr.I21 Postupnosť vŕtania pomocou elektrónového lúča ztuhnuta Obr. doba trvania impulzu (0. Obr. 5.122 Typický prierez vyvŕtaného otvoru technológiou EBM [11] Maximálna povolená vzdialenosť medzi otvormi a je približne 2d Priemer vŕtaného otvoru závisi na priemere sfokusovaného lúča a jeho výkonovej hustote.05 •Ť 100 ms). Najčastejšie používaný materiál je označovaný ako HM/S a skladá sa z troch dielov mosadzného prášku a jedného dielu silikónového kaučuku. 5. • chráni pracovnú komoru a pracovný stôl pred možným poškodením prenikajúcim lúčom.19. 15].5.123. Vŕtanie EBM technológiou prebieha pomocou pulzujúceho lúča. Pomocný materiál sa volí s ohľadom na vlastnosti materiálu obrobku a geometriu otvoru. Doba trvania impulzu a počet impulzov ovplyvňujú proces vŕtania. pričom prahová hodnota bola stanovená na i us (mikrosekunda) [13] . Vybrané prevádzkové parametre EBM vŕtania do rôznych materiálov sú spracované v tab. V počiatočnom štádiu vŕtania sa hĺbka otvoru zväčšuje s dobou trvania impulzu. Graf na obr.248 Progresívne technológie vyskytuje tepelne ovplyvnená povrchová vrstva vo forme tenkej pretavenej vrstvy a tepelne ovplyvnenej zóny (HAZ). Z uvedeného dôvodu pri vŕtaní otvorov jc potrené dodržať určitú prahovú hodnom doby trvania impulzu. prúd lúča a jeho priemer. Typické prevádzkové parametre vŕtania sú: záporné napätie na katóde.5.025 mm [8.

5.13 0.125 ukazuje vzájomný vzťah týchto parametrov pri vŕtaní ocele a niklových zliatin. .124 Závislosť hĺbky vŕtaného otvoru na dobe trvania jediného impulzu pre rôzne materiály: podmienky vŕtania: napätie: 150 kV. Priemer otvoru nieje závislý na počte impulzov. ale na dobe trvania impulzov.j intenzita vŕtania (obyčajne sa berie do úvahy počet otvorov za sekundu) sú určujúce parametre technológie ĽBM.13 0. používajú sa viacnásobné impulzy. kov na tav en y kov Obr. jeho priemer a počet otvorov vytvorených za určitý čas t.w o l f r á m (90:10) n e h r d z a v e j ú c a oceľ nehrdzavejúca oceľ hliník kryštál priemer otvoru [mm) 0.1 2.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 249 Tab.13 0.08 0.13 0. prúd: 40 mA. Obr.54 2. že „rezné" podmienky vŕtania musia rešpektovať rozmery otvoru. ale má podobný priebeh ako závislosť hĺbky otvoru na dĺžke impulzu a tiež má tendenciu dosahovať prahovú hodnom. Počet impulzov v závislosti na hĺbke otvoru nerastie lineárne.03 0.54 3.18 0. HÍbka vŕtaného otvoru.30 0.02 10.5.19 Parametre procesu EBM vŕtania (spracované podľa [15]) Materiál hrúbka [mm] o x i d hliníka wolfrám wolfrám tantal .5.25 0.41 1.123 Postup EBM vŕtania otvorov do kovov (zdroj: Taniguchi [ 13]) Obr.03 urýchľovacie napätie [kV] 125 140 130 140 140 140 140 140 60 50 100 100 100 100 100 10 prúd lúča &1A] dĺžka impulzu frekvencia impulzu [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 N SO 20 80 80 80 80 80 12 natavený.1 1 Dĺžka impulzu [ms] Ak sa požadovaná hĺbka vŕtania nedosiahne jediným impulzom. výkonová hustota lúča 3 x l 0 i n W 7 m 2 (zdroj: Taniguchi [ 13]) 0.5. To znamená.76 0.

5.250 Progresívne Ako uvádza Taniguchi [13] prakticky využiteľné oblasti v súčasnosti sú: • pomer hĺbka/priemer otvoru je okolo 40:1 niekedy až 100:1. obr.127 ukazuje priebeh drsnosti povrchu pre vybrané materiály. . Dosahované tolerancie sa pohybujú od 5 do 20% minimálneho priemeru alebo šírky otvoru. Energia impulzu elektrónu (náboj impulzu) ovplyvňuje vznikajúcu drsnosť. ako to uvádza Kaczmarek [4] •áMcGeough [8].5.5.125 Intenzita vŕtania ako funkcia priemeru otvoru a hrúbky vŕtaného materiálu pre oceľ a niklové zliatiny (spracovanépodľa [8.5. 8]) 0 50 100 150 N á b o j impulzu ¡10-9 As] 200 Priemer vŕtaného otvoru je asi o 10% väčší ako priemer lúča. / / /' t > ^ Titán Nikel j? s' _^--***^ •• Warfrám Zlab Uhík Obr.126 Typický príklad vŕtania otvorov elektrónovým lúčom (podľa f 8J) Kvalita vŕtaného otvoru posudzovaná cez drsnosť povrchu závisí od druhu vŕtaného materiálu. Zatiaľ existuje pomerne málo informácii o kvantitatívnych hodnotách drsnosti povrchu po EBM vŕtaní. technológie Obr.126.127 Drsnosť povrchu pri vŕtani elektrónovým lúčom (spracované podľa [4. Obr.5. 13]) Obr.

05 d Ť 0. relatívne nízke prevádzkové náklady v porovnaní s inými procesmi. parametre vŕtania je možné jednoducho meniť od procesu k procesu. pohyb lúča je riadený počítačom.02 d 0. elektrónový lúč je termický proces. porovnanie dosahovanej presnosti a kvalitatívne porovnanie rýchlosti procesu pre metódy vŕtania malých otvorov uvádza obr. ťažnosť. elektrické vlastnosti alebo vlastnosti povrchu (odrazivosť) nie sú limitujúce faktory pri EBM vŕtaní. 11. vlastnosti dokončeného povrchu sú v porovnaní s inými procesmi kvalitatívne lepšie. vysoká účinnosť lúča až 95 %. homogénny lúč s vysokou prienikovou schopnosťou. • nevyskytujú sa problémy s ostrými uhlami na predmete. možnosť vŕtania v rozličných usporiadaniach otvorov.[I0J) Medzi nevýhody procesu EBM vŕtania sa radia: • vysoké kapitálové náklady na zariadenie. 13]: rýchlosť vŕtania až 4 000 otvorov za sekundu. jednoduchou reguláciou energie lúča a dĺžkou časového impulzu v porovnaní s podobne vysokocnergetickým lúčom lasera. schopnosť zachovať vysokú presnosť a opakovateľnosť polohy otvoru ± 0.128 Porovnanie rôznych technológií vŕtania malých otvorov z aspektu dosahovanej presnosti [zdroj: Snoeys et al.1 mm a priemeru otvoru ± 5%. ktorú je potrebné brať do úvahy pri niektorých aplikáciách. opotrebenie nástroja neexistuje.01 mm > 0.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 25i Výhody vŕtania elektrónovým lúčom možno zhrnúť nasledovne [1 . • • • • • • • nedochádza k mechanickej deformácii. mechanické vlastnosti materiálov (tvrdosť. • nutnosť používať prídavný materiál. DOSAHOVANÁ PRESNOSŤ RÝCHLOSŤ OBRÁBANIA • • • • • EDM mechanické vŕtanie STEM (ECM vŕtanie) Laser EBM 0. pretože na vytvorenie otvoru je obvykle potrebný iba jeden impulz a doba impulzu je veľmi krátka. ktoré sa používajú pre vŕtanie malých otvorov.02 mm 0.5. pretože nevznikajú žiadne sily počas procesu vŕtania. • prítomnosť malej pretavenej vrstvy. • požiadavky na zručnosť a vzdelanie personálu.1 d • D 1 • Obr.1 d 0. • neproduktívny čas pri odsávaní vákuovej komory. . tepelný účinok lúča na materiál je obmedzený.128. krehkosť).5.8. obvykle odsávanie trvá 10 + 20 minút.06 d -ŕ 0.

R.: Manufacturing Engineering and Technology. Processes.: Electron Beam Machining.70-75 Festa. Clarendon Press Oxford. 4.316 Kaczmarek. (1989). 1989 14. Fodrek.252 Obr. Alfa Bratislava.R. Plenum Press New York.4. Ultraprecison Machining and Ultrafinc Materials Processing.ed. (1991). 2. Vol. G. Led. Dearbome. SME. Dekkyser.573-582 13.1 Machining.. Kohls. ASM .448-462 Kalpakjian. 1983 10 10]) 10.p. Led. (spracované podľa [I. Kolcnič.Comp. Staelens. (1986). (1989) KoscčekJvL. 5.: Verschleissschutzschichten durch Sputter-imd lonenstrahltechnik. ASME Journal of Engineering for industry. S. 468 11. (1976). Zváranie-Svafováni 48(1999)Č. 7.129 ukazuje možnosti EBM vŕtania malých otvorov Progresívne technológie v porovnaní klasickým mechanickým vŕtaním a inými progresívnymi technológiami používanými pre vŕtanie otvorov s malými priemermi. 32/2/1983 pp. B.: Principles of Machining by Cutting.1 1 Priemer otyoru [mm] L i t e r a t ú r a ku kapitole 5.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal . Abrasion and Erosion. (1982). Addison-Wesley Pub. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. 1993 Vol 115. N. Turňa.129 Porovnanie možností jednotlivých technológií používaných pre vŕtanie malých otvorov. pp. 1. Aug. F.F. 8. 9.O.V. March. W.ed. Naso.: The Chemical Physics of Surfaces. J. Snoeys. A. Schneider.309 . F. American Machinist. 15.: Current Status in and Future Trends of. Warsaw.. Anals of the CIRP Vol. pp. 3.: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov (Písomná práca k odbornej kandidátskej skúške) VŠT Košice 1985 McGeough. 6. Taniguchi. 0. p. l.l87 Ballhause. s 8 1. M. Annals of the C1RP Vol. Manca. R.. Bellows. Vol.Metals Handbook .l.Machining. P. W.: Advanced Methods of Machining. ASM International. 6. Special Report 743. I.P...: Drilling without Drills. 1977. Werkzeuge Nov.85 Maŕtková.pp568-571 12..vyd.: Thermal Design and Experimental Analysis of Laser and Electron Beam Hardening. London.5. J. Nenci.4: 1. Taniguchi. N.Inc. Obr.01 0.5.35/2. (1997). Morison. March.: Energy Beam Processing of Materials. (1988). Wydawnictwo naukowotechniczne. s. 9. Chapman and Hall.: Laseorvý a elektrónový lúč-modemý mnohoúčelový nastroj na spracovanie kovov.: Špeciálne metódy zvárania. P.

Pri výskume elektrickej vodivosti plynov objavil. ktorého mechanizmus prvýkrát publikoval v roku 1852 Grove [9]. (im plating) iónové plátovanie. rozprašovanie znamená vyrážanie atómov z tuhej látky (terča) následkom bombardovania povrchu látky urýchlenými časticami (pozn. (ion rubbing) leštenie a hladenie. kde patria iónová implantácia (ion impialation U) a kombinované procesy tzv. Technológia iónového lúča (ďalej používaná skratka IBM) je proces. že kovové látky sa usadzujú na stenách sklenenej trubice. napríklad CCU pre hliník a jeho zliatiny a C F 4 pre čistý kremík používaný v elektronike. Reaktívne procesy sú rýchlejšie ako chemické metódy spracovania (CH).5 Technológia iónového lúča Technológia iónového lúča alebo proces spracovania zväzkom iónov (zaužívané medzinárodné označenie IBM lon Beam Machining) zaznamenáva prudký rozvoj v súvislosti s výrobou polovodičov a integrovaných obvodov v elektrotechnickom priemysle. . IBM procesy orientované na spracovanie materiálov sú klasifikované ako [12]: dynamické procesy. ión (atóm alebo skupina atómov) jc častica. (ion assisted chemical etching) chemické leptanie pomocou iónového lúča.5 IBM 5. ale mechanizmus úberu materiálu pri IBM je celkom odlišný. kde nabité atómy (ióny*) zo zdroja iónov ostreľujú (bombardujú) povrch cieľa (obrobku) pomocou urýchľovacieho napätia. Neskôr sa tento mechanizmus. • • Medzi dynamické procesy patria (ion sputtering) rozprašovanie (ion mixing) zmiešovanie. ktorá stratila alebo ziskala naviac jeden alebo viac elektrónov. rozprašovanie" (sputtering). Reaktívnym procesom sa venuje len okrajovo. v ktorej prebehol tlejivý výboj.5. kde jedným z predstaviteľov je PVD (Physical Vapour Deposition) proces iónového plátovania (ion plating IP) • modifikáciu povrchu. ktorý sa v elektrickom poli pohybuje ku zápornej elektróde (katóde). procesy zmiešavania (ion beam mixing alebo 1BAD ion beam assisted deposition). Ziskom elektrónu vzniká záporný ión (anión) migrujúci ku kladne nabitej anóde. ktorý objavil Grove. kde patrí technológia iónového frézovania (ion milling). Táto kapitola je prednostne venovaná dynamickým procesom technológie iónového lúča. IBM proces pracuje podobne ako proces opracovania zväzkom elektrónov. Reaktívne procesy používajú na spracovanie materiálov chemicky aktívne ióny. pretože proces je urýchlený aktivačnou energiou dopadajúcich iónov. Atómy kovu sa uvoľňovali z povrchu elektródy a následne sa usadzovali na stenách kovovej trubice. ale svoje miesto má v ostatných rokoch aj v čisto strojárskej výrobe. leätenia (ion rubbing). IBM proces je úzko spojený s pojmom naprašovanie. ktorý prebieha vo vákuu. autora). stal základom metód uvoľňovania atómov z povrchu pomocou ich bombardovania iónmi iných prvkov. Stratou elektrónu vzniká ión s kladným nábojom (katión). (ion deposition) nanášanie vrstiev. reaktívne procesy. Technológia iónového lúča sa používa v troch významných oblastiach spracovania materiálov a to pre: • uber materiálu. leptania (ion etching) a rozprašovania (ion sputter machining) • nanášanie tenkých vrstiev.

Výsledkom kolízie môže byť posunutie susedných atómov z ich miesta alebo ich vypudenie (rozprášenie) z povrchu. obr. Taniguchi [12] udáva hĺbku prieniku asi 5 nm. že urýchľované ióny plynu.3. ktoré môžu byť ľahko urýchľované a riadené elektrickým poľom. Následkom toho. pretože priemer argónových iónov je asi 0. Atóm v dôsledku zrážky opúšťa svoje rovnovážne miesto v mriežke a koliduje so susednými atómami.130. Princíp rozprašovania je prenos hybnosti z iónu plynu na časticu materiálu. ku ktorej dochádza pri dopade iónov na povrch cieľa.254 5. 5. Dynamický proces opracovania iónovým lúčom je založený na vyrazení atómov z povrchu cieľa . Hĺbka prieniku dopadajúcich argónových iónov s energiou lOeV je približne niekoľko nanometrov alebo niekoľko atómových vrstiev.10"* Pa v rôznych smeroch na povrch cieľa (obrobku) a prenikajú do povrchu alebo sa od neho odrážajú. . Niektoré ióny s nižšou energiou sa .3 nm [12]. Iónové rozprašovanie znázornené modelom na obr. Toto sa nazýva iónové rozprašovanie (sputtering). Čo je príčinou ich vypudenia z povrchu.5.130 Model iónového rozprašovania ako základného procesu spracovania iónovým lúčom (zdroj: Taniguchi [12}) Na rozdiel od technológie elektrónového lúča.obrobku (tiež sa hovorí o bombardovaní p o v T c h u ) vyvolá emisiu elektrónov z povrchu následkom pružnej zrážky medzi dopadajúcimi iónmi a atómami cieľa.tuhej látky (obrobku) elektroelastickou kolíziou (zrážkou a odrazením).130 spočíva v tom.1 nm a vzdialenosť medzi atómami v mriežke kovov je okolo 0.1 Princíp iónového lúča a zariadenia Progresívne techno! á nie Iónový lúč je zväzok vysoko energetických iónov inertného plynu ako argón (Ar). Popísaný proces je uskutočňovaný pôsobením atómu na atóm a nazýva sa obrábanie (opracovanie) iónovým rozprašovaním alebo iónovým leptaním (zaužívané označenie ton sputter machining alebo ion sputter etching. väčšina dopadajúcich iónov naráža (interfere) do atómov povrchu cieľa. dopadajúce ióny často kolidujú s atómami povrchu a vyrážajú alebo rozprašujú ich do okolia. obvykle argónu s priemernou energiou 10 eV (energia zodpovedá rýchlosti asi 200 km/s) [12]. primárny rozprášený atóm Ar tón dopadajúci Ar ión odrazený atóm / asfový povrch Q. kryptón (Kŕ) a xenón (Xe). Kinetická energia iónov pri rozprašovaní prekračuje energiu väzby atómov alebo molekúl v materiále. najčastejšie sa používa všeobecnejšie označenie ion beam machining). 5. vakancia nahradený atóm pramiestený atóm náhradný ión (miesto v mriežke) presunutý atom 1 sekundárny keV (Ar ión) rozprášené \[/atómy TV 5 nm hibka prieniku iónov ióny argónu O Ä presunuté alebo W rozprášené atómy @ atómy v mriežke ión usadený v mriežkovej medzere Obr. dopadajú vo vysokom vákuu asi 1.5. Dopad iónov na povrch cieľa .

131 ilustruje účinok dopadu iónu s nízkou a vysokou energiou na povrch cieľa. rozprášené atómy cieľového povrchu. kolidujú s atómami mriežky kovu (materiálu) a vyrážajú ich z miesta v mriežke.5. alebo vytvorí prázdne miesto (vakanciu). Rozpad týchto elektrónov má za následok emisiu fotónov alebo v niektorých prípadoch ďalšiu emisiu sekundárnych elektrónov. Ióny s vyššou energiou zostávajú v mriežke materiálu ako implantované ióny. elektron kaskáda atómov O o o o a) O o o o o o o o o o implantovaný ión o O b) O O O O Obr.130.132. 5. Obr. ktorá nastáva počas kaskádovitej kolízie častíc.5. pričom môžu vyraziť atómy z povrchu. rn folon elektrón O b r .132 Emisia elektrónov a fotónov z povrchu cieľa (obrobku) bombardovaného iónovým lúčom (zdroj: Taniguchi [12]) Výsledkom tohto javu je poškodenie mriežkovej štruktúry cieľového povrchu a emisia rôznych elementárnych častíc. obr. postupne strácajúc svoju energiu. Atóm materiálu vo väčších hĺbkach už nemá takú energiu. Pri bombardovaní povrchu vysokoenergetickými iónmi dochádza k excitácii (vybudeniu) elektrónov cieľových atómov nepružnou zrážkou. Ióny. 5. ako sú spätne rozptýlené ióny. obr. prenikajú hlbšie do materiálu.5. okolo 100 eV a viac. pretože ľahšie prejdú cez mriežku atómu. aby bol vyrazený z povrchu.Technológia iónového lúča IBM 255 odrážajú z povrchu späť do okolia. .131 Účinok dopadu iónu na povrch cieľa (zdroj: McGeough [10]) a) ión s nízkou energiou b) ión s vysokou energiou Ióny plynu s vyššou energiou. preto zostáva v mriežke ako intersticiálny atóm. ktoré prenikli hlbšie do materiálu. Bombardovanie povrchu má za následok vznik mriežkových porúch v povrchových vrstvách kovu.

Augerove elektróny. substrátu).10]: • Duoplazmatron. samozrejme v závislosti na silách súdržnosti v mriežkovej väzbe [9.1 Zariadenia pre technológiu iónového lúča Klasické zariadenie pre technológiu iónového lúča pozostáva obvykle z troch hlavných častí: • • • zdroj iónov. stôl na uloženie vzorky. 12].5. Pružná zrážka medzi iónmi a cieľovými atómami trvá asi 10"'" s. Ióny sa tvoria z plynných molekúl zrážkami s elektrómni. s prúdom argónových iónov asi 2 mA a vysokou energiou iónov okolo 20 keV a viac. iónový separátor alebo extrakčná (odoberacia) mriežka. termická ionizácia. Zdroj Iónov je funkčný celok na riadenú tvorbu iónov. viditeľné svetlo alebo rontgcnové (rtg) žiarenie. Základné charakteristiky jednodivých iónových zdrojov sú uvedené v tab.20. Energia iónov je v rozsahu 500 v 2000 eV. kde rýchlosť úberu je asi 1 pm/s. Energia potrebná na vyrazenie alebo odprášenie atómu ls 6 z povrchu je asi ! 0 " J/atóm. obr. * Ionizácia znamená odtriimuie jedného alebo viacerých elektrónov z atómu. Elektróny z tepelného zdroja (obvykle žeravený wolfrámový drôt) sú urýchľované ku anóde a ionizované (termická ionizácia) pomocou prídavného plynu. vzniká ionizácia* nárazom.ácia). v ktorom sa vytvára vysokointenzívny úzky iónový lúč s priemerom okolo 0. Tento jav spôsobuje radiačné poškodenie povrchových vrstiev materiálu a v mnohých prípadoch je nežiadúci. V prevádzkových podmienkach je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa práce v nízko radiačnom prostredí (rtg žiarenie a tok fotónov). 5. . obrobku. takže výsledkom „obrábania" je veľmi jemné spracovanie povrchu s malým úberom. potrebný príkon pre vyrazenie atómu z povrchu je asi 10' W/atóm s 2 a výkonová hustota je v tomto prípade 10 MVVVm .256 Progresívne technológie sekundárne a tzv. ktoré využívajú vyššie energie iónov sa používajú pre iónovú implantáciu a pre kombinované procesy modifikácie vlastností povrchovej vrstvy. žc intenzita úberu alebo hĺbka odstráneného materiálu je závislá na dobe trvania procesu iónového rozprašovania. ktorá odoberá ióny z plazmy a urýchľuje ich ďalej smerom k cieľu (vzorke.132. V súčasnosti existuje viacero typov iónových zdrojov. ktorý generuje ióny. ktorým býva vo väčšine prípadov argón (Ar). Elektróny sú produkované elektrickým poľom medzi anódou a katódou. Obvykle. ale mikroskopická výkonová hustota (na atomárnej úrovni) je naopak extrémne vysoká. vstupná makroskopická výkonová hustota je pomerne nízka asi 10" W/m".3 mm. Ionizácia nastáva vzájomnými zrážkami pri zvýšenej pohybovej energii (teplote) tzv.1. Dynamický proces je charakterizovaný ako proces s vysokou hustotou energie. ktorý produkuje Široký prúd iónov. Kinetická energia cieľových atómov stúpa následkom tejto zrážky. nárazom urýchlených časíic (nárazová ionizácia) a fotónov (foloioni/.5. ale najviac sú rozšírené a používané dva typy [1. procesy. Nevýhodou procesu je. Z uvedeného popisu vyplýva. • Kaufmanov zdroj je iónový zdroj. 5. že pri technológii IBM je uber materiálu založený na odstraňovaní atómu atómom.

iónový lúč I obrobok (sférická šošovka} -stred roviny pohybu ft prúd .Technológia iónového lúča IBM Tab.133 znázorňuje iónové zariadenie využívajúce úzky fokusovaný lúč na princípe duoplazmatronu. leptanie a nanášanie tenkých vrstiev. 5.134.133 -4 Iónové zariadenie s fokusovaným lúčom používaný pri spracovaní optických šošoviek Adetail polohovania sférickej šošovky pri jej úprave na asférickú (zdroj: (12}) Obr. komora iónového zdroja katóda (žeravený volfrámový drôt) pomocná elektróda magnet N plazma izolácia anóda komora výveva vzdialenosť usmerňovacía mriežka uhol dopadu iónov \ rozkmit rotaci. Vysokofrekvenčný a tzv. 5. obr. • vysokofrekvenčný plazmový zdroj iónov. asférický povrch šošovky polomer šošovky motorček pre rotačný pohyb.20 Charakteristiky používaných iónových zdrojov [9] zdroj K a u f m a n ov duoplazmatron prúd lúča prúdová hustota lúča (mA/cm 2 ] 0.5. ktorý sa používa pre výrobu asférických šošoviek.5. 5.írc"^ . K jeho ionizácii dochádza termickou emisiou zo . difúzna výveva pracovná komora regiiàc ä polohy O b r . Ióny sa tvoria v komore. spŕškovýfion shower) Široký iónový lúč.133. obr. analýzu povrchu a litografiu. 5.3 mm Podľa použitia na spracovanie materiálov sa iónové zariadenia delia na zariadenia používajúce: • fokusovaný iónový lúč.lsl. obvykle argón. do ktorej je privádzaný inertný plyn. iónovú implantáciu.135. obr. Zariadenie s fokusovaným úzkym lúčom sa využíva najmä pre jemné obrábanie. • tzv.5 ŕ 2 0 Ť 25 priemer lúča [cm] 5.0 257 m 10 v 5 0 d o 10 f o k u s o v a n ý do 0. sprškový typ zariadení sa používajú pre obrábanie.85 pri 1kV 1000 napätie fV kJ 0.

z ktorých jedna je napojená na vysokofrekvenčný zdroj. ktorá je umiestnená v pracovnej komore mimo oblasti plazmy. Priemer sfokusovaného lúča môže byť až 1 pm [12]. ktorá emituje elektróny. kondenzátor oscilátor 13.134.1 Pa + 10kV anóda prívod vr j. V pracovnej komore jc iónový lúč usmerňovaný fokusačnými elektrostatickými šošovkami.134 Vysoko frekvenčný zdroj plazmového typu [12] iónový výveva obrobok "vysokú— frekvenčný voltmeter urýchlený ión tmavá oblasť "cieľová elektróda . Je odsávaná difúznou a rotačnou vývevou na vákuum v rozsahu 10"3 -f 10"4 Pa. potom je cez ihlový ventil vpúšťaný do komory inertný plyn. Počas procesu je tlak v komore udržiavaný na hodnote 10"1 Pa. spŕškového typu [10] zemnense Zariadenie využívajúce vysokofrekvenčný iónový zdroj plazmového typu je znázornené na obr. tvoria sa voľné elektróny.135 Iónové zariadenie tzv.5. žeravená katóda magnetická cievka • detektror loku iónov izolácia zdroj emisie elektrónov detektor napätia na obrobku elektrónová optika perforovaná mriežka komora odsávanie Obr. Pohyb lúča je zabezpečovaný v osiach x a y. zemnenie . Pracovná komora je z korozivzdornej ocele. Medzi dvoma rovinnými paralelnými elektródami.258 Progresívne technológie žeravenej wolfrámovej katódy. Pomocná elektróda a anóda sú z mäkkého magnetického železného materiálu a sú súčasťou magnetického obvodu. Po prívode inertného plynu tlak v komore stúpne na 10"2 Pa. ktorým sa usmerňuje a urýchľuje tok častíc. s priemerom 1 mm. Obvykle má jedna elektróda potenciál zeme a druhá má vysoký záporný potenciál. pohyb vzorky (obrobku) je rotačný a priamočiary. . Medzi katódou a anódou vzniká výboj. argón. ktoré sa zrážajú s atómmi .5. vzniká výboj.svetlá oblasť (plazma) elektrón O b r. Pomocou urýchľovacej elektródy je úzky iónový lúč s vysokou prúdovou hustotou vedený z komory iónového zdroja ku vzorke.5 M Hz komora iónového zdroja 0. Vznikajúca plazma je pomocou magnetických cievok usmerňovaná a vedená otvormi. základná elektróda deponovaná vrtsva .5. v pomocnej elektróde a v anóde do urýchľovacej komory.

Tretia vnútorná mriežka má potenciál anódy a cez ňu prechádzajú už len separované ióny do pracovnej časti zariadenia. Na uber materiálu sa používajú aj reaktívne procesy. Jednotlivé mriežky sú uložené tak. optické a mechanické prístroje. Medzi plazmovým (iónovým) zdrojom a pracovnou komorou. výhody a nevýhody technológie iónového lúča. ióny dopadajú na povrch vzorky v rôznych smeroch. IBM proces patrí k chemicky „čistým" procesom. Uber materiálu pri dynamickom procese prebieha rozprášením atómov z povrchu v dôsledku pružnej zrážky medzi dopadajúcimi iónmi a atómami cieľa (obrobku).5. pozostáva zo zdroja plazmy. Tieto materiály odolávajú erózii pôsobiacich iónov. Jej úlohou je oddeľovať ióny z plazmy a vytvoriť široký iónový lúč. 5. elektrónový lúč). že perforácia (dierovanie) každej mriežky je jedna nad druhou. ako iné energolúčové technológie (laser.Technológia iónového lúča IBM 259 plynu a ionizujú ho. V plazmovom zdroji Kaufamnovho typu sa tvorí plazma z argónových iónov a elektróny sa tvoria v elektrickom výboji vo vákuu pri tlaku okolo 0. Z fyzikálneho pohľadu je proces rozprašovania dynamický proces prebiehajúci na atomárnej úrovni a nieje tepelný. pretože široký iónový lúč nie je v pracovnej komore usmerňovaný. Tvar otvoru a vzdialenosť medzi mriežkami predstavujú významné prvky iónového zdroja. Vzorka (obrobok) je upevnený na vodou chladenom stole a je mimo oblasti plazmy. kde zdrojom tepla je žeravený wolfrámový drôt. kde je tlak okolo 10 mPa. Tento typ zariadenia vytvára široký iónový lúč vhodný pre leptanie kremíkových platní pre polovodiče. ako sú komerčne dostupné procesy reaktívneho leptania iónovým lúčom RLE. ktorý sa používa pre uber materiálu. keramika. na depozíciu povlakov alebo na reaktívne iónové leptanie. Reactive lon Beam Etching) a reaktívne leptanie s podporou iónového lúča (lon Beam Assisted Etching). je extrakčná (separačná) mriežka. ktoré sa môžu usadzovať na povrchu základnej elektródy a vytvárať tenkú vrstvu. Separačná mriežka pozostáva z troch pevných perforovaných platní. Charakteristické znaky. Vzniká termická ionizácia. kde sa používa inertný plyn na ionizáciu. Cieľová elektróda má záporný potenciál a ióny z plazmy dopadajú kolmo na jej povrch a rozprašujú z neho atómy. používajúce široký iónový lúč spŕškového typu znázornené na obr. Tieto procesy patria k dynamickým procesom. na výrobu ultra jemných dielcov pre elektrické.5. Vonkajšia mriežka má záporný potenciál a vytvára negatívne pole potrebné na separáciu iónov z plazmy. Ióny v plazme sú príliš ťažké a zostávajú v strede medzi elektródami. ktorý nereaguje chemicky s povrchom cieľa. R1BE a IBAE (Reactive lon Etching. Stredná mriežka má záporné predpätie a jej úlohou je brániť úniku elektrónov z plazmy. extrakčnej mriežky a pracovnej komory so vzorkou.135. . • proces nieje citlivý k mechanickým a fyzikálnym vlastnostiam opracovaného materiálu. možno zhrnúť nasledovne: • proces IBM prebieha vo vákuu. ktoré sa používajú na uber materiálu patria iónové rozprašovanie ISM (lon Sputter Machining) a iónové leptanie I B E (lon Beam Etching). Zariadenie.5 2 kV a prúdová hustota okolo 2 mA/cm".2 Iónový lúč na uber materiálu K technológiám iónového lúča IBM. Separačné napätie na mriežke je 0.1 Pa. Elektróny v plazme sa pohybujú ľahko podľa meniaceho sa elektrického poľa. ktoré sú vyrobené z uhlíka (grafit) alebo molybdénu. Môže sa použiť na spracovanie tvrdých a krehkých materiálov ako je diamant.

pretože intenzita rozprašovania je rôzna pre rozličné zrná a kryštály materiálu. prúdová hustota a urýchľovacie napätie. Obr. pre tvorenie zložitejších profilov dielca sa použiva systém masiek.260 • • • • • • Progresívne technológie prevádzkové podmienky procesu. spätným naprášením cieľového materiálu. ale je založený na pružnej zrážke častíc (dynamický proces). iónový lúč. čím sa dosiahne vyššia presnosť. ale proces umožňuje aj zložitejšie riadenie modelovaním tvaru a profilu. ktoré je potrebné brať do úvahy pri volne spôsobu spracovania. ako je rýchlosť pohybu lúča. ktoré ovplyvňujú ekonomické a technologické ukazovatele sú: medza rozprašovania (sputtering yield). proces nezanecháva žiadne zvyškové napätia pod povrchom. Dosahovaná presnosť tvaru a profilu je závislá na štruktúre materiálu. v porovnaní s klasickými metódami rezania a brúsenia. • na uhle dopadu iónov na povrch. Samozrejme okrem mnohých výhod má aj technológia iónového lúča používaná na uber materiálu svoje nevýhody. nepodlieha opotrebeniu a deformácii. Homogénne. V mnohých prípadoch.136 ukazuje závislosť počtu rozprášených atómov cieľa (pol y kryštalického medeného materiálu) od energie . 12]: • na energii dopadajúcich iónov. Profil povrchov pri IBM procese môže byť ovplyvnený ešte podrezaním. • • • Medza rozprašovania S (počet rozprášených atómov/na dopadajúci ión) (sputtering yield) je definovaná ako stredné (priemerné) množstvo atómov rozprášených z povrchu cieľa na dopadajúci ión. špecifická rýchlosť rozprašovania. • na hmotnosti cieľových atómov. monokryštalické materiály a kompoudné materiály sa opracovávajú iónovým lúčom veľmi dobre. Medza rozprašovania S je závislá [9. proces umožňuje anizotropické spracovanie. ako nástroj. IBM proces nie je tepelný proces. • na parciálnom tlaku kyslíka vo zvyškových plynoch v komore. Parametre procesu úberu. Iónové bombardovanie povrchu spôsobuje jeho radiačné poškodenie do malej hĺbky. " na kryštalickej štruktúre a orientácii cieľového povrchu. energia a uhol rozprášenia atómov povrchu cieľa (obrobku). Pre minimalizáciu hrúbky poškodenej vrstvy sa doporučuje bombardovanie povrchu iónmi s nízkou energiou a uhlom dopadu iónov nad 60°. tvorením fazetky na ostrých hraných alebo jamiek v spodnej časti drážky. Nevýhody IBM procesov pri výrobe presných mechanických a optických dielcov a výrobe elektronických prístrojov spočívajú v radiačnom poškodení povrchu a dosahovanej presnosti profilu a tvaru.5. Polykryštalické kovy. • na hmotnosti dopadajúcich iónov. Je to najdôležitejšia charakteristika obrábania (IBM) a depozície (nanášania vrstiev) pomocou iónového lúča. najmä pri výrove VLSI obvodov je toto poškodenie nežiadúce. zliatiny a spekané materiály sa spracovávajú nerovnomerne. môžu byť jednoducho riadené pomocou elektrických veličín. Hodnota medze rozprašovania stúpa s energiou dopadajúcich iónov. • na teplote povrchu počas spracovania.

je v strednej oblasti uvádzanej závislosti (pozri obr. Medza rozprašovania monotónne stúpa s uhlom dopadu iónov do maximálnej hodnoty nad 60" a potom náhle klesá. ako ióny plynov s vyššou hmotnosťou (kryptón.24) . 30 60 90 O b r .5. alebo pokiaľ majú vyššiu energiu zostávajú ukotvené v povrchu. energia dopadajúcich iónov 1 keV (zdroj: Miyamoto [12]) Uhol dopadu iónov z f] Špecifická rýchlosť rozprašovania V s j e definovaná ako pomer rýchlosti úberu materiálu (do hĺbky d) k prúdovej intenzite iónového lúča . 5.Technológia iónového lúča IBM 261 E O b r . Plyny s nízkou atómovou hmotnosťou (dusík. že pri vyšších uhloch dopadu nad 60° majú dopadajúce ióny tendenciu odraziť sa od povrchu. ktorý sa pre svoju dostupnosť najviac využíva. Tento pokles sa zdôvodňuje tým. ako to ukazuje rovnica (5. m ono kryštalický kremík.137 Zmena medze rozprašovania v závislosti na uhle dopadu iónov na cieľový povrch polykryštalickú meď.136).136 Zmena medze rozprašovania v závislosti na hmotnosti a energii dopadajúcich iónov na cieľový povrch polykryštalickú meď (zdroj: Taniguchi f 13]) 10 20 30 40 50 Energia iónu E [keVj a hmotnosti dopadajúcich iónov.137. bez toho aby rozprášili z povrchu atómy.5. 5. Argón. xenón). obr. rozprašujú z povrchu menej atómov. Svoju úlohu na intenzite úberu materiálu má aj uhol dopadu vysokoenergetických iónov na povrch. neón) aj pri pomerne vysokej energii. Miyamoto [12] uvádza príklad závislosti zmeny medze rozprašovania na uhle dopadu iónov.24) [12]: V > ( 7 7 ^ [l/aj (5.

Z .Z. Obr. Množstvo rozprášených atómov v danom smere je úmerný dĺžke vektora PO na obr. a a (cm 3 ) sú definované podľa obr. d (cm). 5.139 Tvar rozloženia rozprášených atómov cieľa z bodu P. V závislosti na energii dopadajúcich iónov v kolmom smere sa mení uhol rozprášenia cieľových atómov.d. Vzťah medzi špecifickou rýchlosťou rozprašovania a medzou rozprašovania je daný rovnicou: S. d o p a d a j ú c i ión Obr.M. cos Z p£.5. Množstvo rozprášených atómov v danom smere je proporcionálne dĺžke vektora PO (zdroj: Miyamoto f 12]) Ióny s vyššou hmotnosťou (ťažké ióny) a pomerne nízkou energiou blízkou prahovej energii rozprašovania (pod 1 keV) pri dopade na cieľový povrch rozprašujú atómy pod väčším uhlom.5. (5. Z. Potom medza rozprašovania môže byť vyjadrená vzťahom: UlO *J (5. I (A). Hmotnosťou ľahké ióny s vyššou energiou (nad 10 keV) pri dopade na cieľ vyrážajú atómy . I prúd iónového lúča. po dopade iónu s rôznou primárnou energiou. M Progresívne technológie kde T je doba rozprašovania (min).p N .139. 5.262 S = A s .N.26) opracovaný povrch Obr.5.139 ukazuje rôzne uhly rozprášenia atómov pre rozdielne energie dopadajúcich iónov. a s prierez iónového lúča. p merná hmotnosť materiálu (g/cm 3 ). £j elementárny náboj (C/ión).25) kde A s je opracovaná plocha (cm 3 ). N Avogadrovo číslo.138. A s plocha dopadajúceho lúča (cm") d hĺbka úberu (cm) Z uhol dopadu iónov (zdroj: Miyamoto [12]) uberaný objem Energia a uhol rozprášenia atómov povrchu cieľa (obrobku). je atómové číslo cieľového materiálu.138 Schéma pre výpočet špecifickej rýchlosti rozprašovania. M molekulová hmotnosť..

Chemická reakcia prebieha medzi reaktívnymi radikálmi. molybdénu a platiny CTiSi2. ktorý sa získa z inertného plynu a chemickú aktivitu reaktívnych plynov na základe chloridov a fluoridov (CU. pri výrobe polovodičových prvkov. Kritériom hustoty integrácie je počet tranzistorov alebo ekvivalentných hradiel na čipe. • vysoká rýchlosť procesu leptania. Úlohou tekutého dusíka je odčerpať nepoužitý reaktívny plyn a zvyškové produkty chemickej reakcie.I39. Proces využíva energiu iónového lúča. 5. Charakteristické črty procesu RIE a RIBE sú: • procesy sú vhodné pre anizotropické leptanie a ultrapresné vzorkovanie a značenie povrchov.1 -f10 Pa.2. molybdén. integrovaných obvodov a tranzistorov.140 je znázornený princíp zariadenia pre technológiu IBAE. napríklad kremík (Si).1 Reaktívne leptanie iónovým lúčom Reaktívne leptanie iónovým lúčom RIBE (Reactive lon Beam Etching) využíva zariadenie spŕškového typu. sa pohybuje v rozsahu 10 -ŕ 40 eV [12].134). . obr. pre leptanie keramiky na báze oxidov kremíka a hliníka. gálium arzén (GaAs). Technológie RIE a RIBE sa používajú pri výrobe VSLI" obvodov. Reaktívne iónové leptanie RľE (Reactive lon Etching) používa vysokofrekvenčný plazmový zdroj. kde namiesto inertného plynu sú do komory iónového zdroja privádzané reaktívne plyny.Technológia iónového lúča IBM 263 väčšinou v kolmom smere. oxid kremičitý (Si0 2 ). Kinetická energia rozprášených atómov. ktorú získali po zrážke s iónom. Cl + ) a chemickej reakcie. MoSi 2 PtSi). 5. jedného alebo viacerých ventilov na prívod reaktívneho plynu. Podstatou úberu materiálu pri reaktívnom iónovom leptám je fyzikálna a chemická reakcia medzi dopadajúcimi reaktívnymi iónmi a povrchom leptaného materiálu. ako dôsledok izolácie vzorky (dielca) od plazmového zdroja.5. Reaktívny plyn (obvykle CF 4 . • povrch bez zvyškových napätí. CC\2. 5. ktorá prebieha medzi cieľovými atómami a reaktívnymi iónmi. ktoré sa používajú pre charakterizovanie zložitosti integrovaného obvodu. Proces je charakterizovaný vysokou rýchlosťou leptania. CCL. Uber materiálu je výsledkom rozprašovania atómov pomocou reaktívnych iónov (F*. Kaufmanov zdroj sa používa na generovanie širokého iónového lúča. ako sú C F 4 a CCL. • jednoduchá automatizácia a riadenie procesu.5. • minimálne poškodenie povrchu vplyvom radiácie a rovnomerné leptanie povrchu. silicidy titánu. LSI (large scale integration) sú označenia hustoty integrácie. XeF 2 ). titán. ktoré sa používajú v mikroelektronike.2 Leptanie pomocou iónového lúča IBAE Leptanie pomocou iónového lúča IBAE (lon Beam Assisted Etching) je pomerne rozšírený proces spracovania materiálov. ktoré sú privádzané do vákuovej komory cez ihlový ventil. Zariadenie pozostáva zo zdroja iónov. CH 4 ) je privádzaný do komory pod tlakom 0.2. Na obr. ako je chlór a flór. VLSI označenie znamená integráciu 300 000 tranzistorov.5. a povrchom leptaného materiálu. kde sa tvorí široký iónový lúč (obr. a chladiacich nádob s kvapalným dusíkom. *VLSI (very large scale integration).5.

hroty (ihlany) tvrdomerov. za účelom zvýšenia ich životnosti a biokompaktibility.264 prívod Ar Progresívne technológie prívod reaktívneho plynu ióny argónu tekutý dusík substrat (obrobok) Obr. nehrdzavejúce ocele a oxidická keramika. elektroniky a polovodičovej techniky. pásových lamiel. Zvyčajne sa robi pred nanášaním tenkých vrstiev za účelom zvýšenia priľnavosti vrstiev. pri výrobe magnetických bublinových pamätí (obr. chróm. Svoje miesto.5. Dobré uplatnenie nachádza pri ostrení diamantového náradia.142). Používa sa pri výrobe integrovaných obvodov. 9. ako sú dotykové hroty pre snímače. ako je titán a titánové zliatiny.5. IBM leštenie sa využíva pre jemné lícovanie základných rovnobežných mierok. . holografických masiek (obr.02 pm. thinning) má široké oblasti využitia.140 Systém pre proces IBAE (zdroj [12}) 5. ako sú oxidické filmy a absorbované vrstvy na povrchu. a na tvorenie vzoriek pre transmisné elektrónové mikroskopy. Jednotlivé operácie technológie iónového lúča majú nasledovné oblasti využitia [1. • Struktúrovanie a tvorenie textúry (ion beam texturing) sa využíva pri úprave povrchu a chemickom čisteni biologických implantátov pre v humánnu medicínu.141).3 Použitie technológie IBM Použitie technológie iónového lúča na úbcr materiálu je sústredené na oblasti optiky. 12]: • Hladenie a vyhladzovanie povrchov (ion smoothing. rydla. polishing. modifikáciu hrúbky tenkých filmov. ostrenie a leštenie (shapping. ion rubbing) sa používa pre výrobu zrkadiel pre lasery. • Tvarovanie. Pre biologické implantáty sa používajú dva druhy materiálov: mäkké tkanivá na základe polyuretánov a polyolefínov a tvrdé implantáty. modifikáciu hrúbky membrány bez ovplyvnenie dokončeného povrchu.5.5. kobalt. Iónovým leštením sa dosahuje drsnosť dokončeného povrchu Rmax = 0. ktoré sa vyrábajú z kalenej ocele a nástrojovej ocele s vysokým obsahom wolfrámu. piczolelektrických meničov. • Iónové čistenie (ion beam cleaning) používa sa na bombardovanie povrchu iónmi argónu pre získanie chemicky Čistého povrchu. ale nachádza aj v strojárskej výrobe. akustických filtrov. Iónové čistenie odstraňuje nečistoty.

5.141 Príklad prípravy holografickej masky [9] ON polomer y r = 0.SUM permaloy chróm 2 0 1 0. 10] ion ion ion p ó v o ď i ý tvar .5.0 um presnosť 0. stred sférickej šošovky a sférický tvar šošovky Obr.I42 Príprava výroby magnetickej bublinovej pamäte [9.5.01 NM I. obr. ktorý nemá byť ovplyvnený iónovým lúčom . Frézovanie sa robí pomocou masiek.ošovky odoberaná vrstva materiálu pred úpravou konečný tvar ión. a pri ostrení a preostrovaní monokryštaiických diamantových sústružníckych nožov pre mikroobrábanie. ktorý uvádza McGeough [9].5.143b.12] a) ostrenie diamantového hrom pre mikrotvrdomer b) ostrenie reznej hrany monokryštalického diamantového nástroja pre mikrorezanie YA^//////////////A Obr.5. Uber materiálu iónovým lúčom mení pôvodný tvar sférickej šošovky na asférickú [9] D ) polomer r = 0. 1 I Ľ iónový lúč OUPL/VNENA| ZÒNA Obr. frézovanie drážky . 3 * 1. obr.Technológia iónového lúča IBM 265 obr. • Iónové frézovanie (ion milling) sa použiva na tvorenie plytkých drážok.133 spolu so schémou iónového zariadenia. Iónové rozprašovanie leptanie sa ako proces tvarovania používa pri výrobe asférických šošoviek.5.5. fotorezistivny 20 um ^JERMAMURR 0 .14S Príklad tvorenie drážok pomocou maskovania povrchu.!44 ukazuje detail odoberanej vrstvy.S.I45.čiary o hrúbke 8 nm (80 Ä) do uhlíkovej membrány s hrúbkou 20 nm (200 Ä). Spôsob ustavenia a polohovania šošovky pri jej úprave je znázornený na obr.5.144 Príklad výroby asférickej šošovky. Obr. Môžu sa tvoriť pravidelné drážky so šírkou od 5 * 200 pm a hĺbkou okolo 1 mm [9].5.143 Príklad ostrenia diamantového náradia technológiou iónového lúča [9.143a. O jemnosti technológie hovorí príklad.02 um O/.01 u m Obr.6 N M Obr.

Názov iónové plátovanie a podrobný popis technológie publikoval prvýkrát roku 1964 Matíox [5]. Technológie tvorenia tenkých vrstiev pomocou iónového lúča sa delia do troch skupín: 1.266 5.5. ktoré sa používajú pri tvorení tenkých vrstiev a modifikácii povrchu. nevytvárajú poviak v klasickom slova zmysle. Je to metóda tvorenia tenkých vrstiev (rádové 1 -f 20 um) nanášaných vo vákuu rýchlosťou 0.1 Iónové plátovanie Proces vákuového nanášania kovu formou pary v tlejivom výboji. iónového plátovania (Ión Plating) a ich modifikácie. modifikácia povrchovej vrstvy bombardovaním povrchu urýchlenými Časticami (iónová implantácia) 3. Kombinované techniky sú známe ako procesy tvorenia tenkých vrstiev iónovým lúčom IAC (Ión Assisied Coatings). Tieto okrem . Táto sa nadchádza v plazme tlejivého výboja udržovanej pomocou jednosmerného alebo striedavého vysokofrekvenčného poľa. Ionizácia inertného plynu a odparovaného materiálu sa zvyšuje pridaním pomocných elektród (mriežok). popísal prvýkrát Berghaus v roku 1938. Delí sa do dvoch skupín [ l ]: na proces odparovania v tlejivom výboji (plazme) v podmienkach nízkeho vákua (0. Iónové plátovanie v tlejivom výboji je popisované ako jednoduché odparovanie vo vákuu. karbidy a iné zlúčeniny [8]. a na iónové plátovanie iónovým lúčom (1B-IP ion beam ion plating). 2 . tiež ÍVD (lon Vapour Deposhion) a IBAD (lon Beam Assisted Deposition). v novšej odbornej literatúre niektorí autori uprednostňujú označenie IBAD (lon Beam Assisied Deposition).. 5 ]. ako sú nitridy.j. oxidy. Pre základnú formu kombinovaného procesu sa používa aj názov lon Beam Mixing IBM. je v dostupnej odbornej literatúre [ 1 . fyzikálne procesy povlakovania patria postupy naprašovania (Evaporation). tvorenie vrstvy na substráte (PVD Physical Vapour Deposition) 2. Podrobný popis PVD procesov. IB-PVD). ako aj ostatných metód tvorenia tenkých vrstiev.1 um/min. Nasledujúce kapitoly sú venované vybraným postupom technológie iónového lúča. ako je iónová implantácia. katódového rozprašovania (Sputtering). pričom vrstvy môžu byť tvorené jedným chemickým prvkom alebo ťažkotaviteľnými zlúčeninami (chemickou reakciou odparovaného kovu vo vákuu za prítomnosti reaktívnych plynov). ktorý môže byť buď odporový tepelný zdroj alebo elektrónové delo. Procesy modifikácie vlastností povrchovej vrstvy. Materiál na povlakovanie je odparovaný z odparovacicho zdroja. V súčasnosti nie je zavedený jednotný názov pre kombinované technológie. kombinácia techniky tvorenia vrstiev a modifikácie povrchu (IBAD. ktoré používajú ionizáciu a iónový lúč pri tvorení vrstvy.5. kde povlakovaný materiál (substrát) má funkciu katódy.4.10"1 -f 10 Pa). Kladne nabité ióny inertného plynu sú v plazme urýchľované elektrickým poľom smerom ku katóde. V niektorej odbornej literatúre je proces rB-IP nazývaný ako IVD (lon Vapour Deposition).4 Tvorenie tenkých vrstiev iónovým tufom Progresívne technológie Technológia iónového lúča našla široké uplatnenie v procesoch tvorenia tenkých vrstiev z plynnej fázy (vapour deposition).5. ktoré prebieha v podmienkach vysokého vákua (10' 5 T I0' 2 Pa). ako základ iónového plátovania. Iónové plátovanie je kombináciou metód odparovania a rozprašovania vo vákuu. Ióny bombardujú a kontinuálne čistia povrch pred následným povlakovaním. ale menia (modifikujú) vlastnosti povrchovej vrstvy. Atómy a molekuly odparovanej látky sa prechodom cez plazmu tlejivého výboja ionizujú a po dopade na katódu (substrát) vytvárajú výborne priľnavý povlak. Medzi PVD procesy (Physical Vapour Deposition) t. 5. RIAC.

tiejivý výboj 7-vákuum = 1 Pa 8 .vzorka (substrát) 5 .vákuová komora 6 .146 Schematický diagram modifikácii iónového plátovania [5] 1 .prívod inertného plynu 3 .vysokonapäťová elektróda 2 .tienenie 4 . 20 A 1 0 + 5W 5-20V 100 A výveva 5 .termokatóda (tendróda) výveva 5 + 20V 100 A tonové plálovanie trioobvý systém 9 40 V.20 V 100 A .prídavná elektróda (trióda) 10 . 20 A 1 0 + 5 kV Iónové putovanie tendrodový syslém 9 40 V.5.odparovací zdroj 9 .Technológia iónového lúča IBM Iónové platová nie diódový system 1 0 + 5kV 267 Obr.

piraniho mieria • Obr.147 Schéma zariadenia pre iónové plátovanie v tlejivom výboji [5] : katóda chladená vodou vysoké napätie rj-Skv Ar pri vod plynu .147. . anóda^ žeravená katóda vrchná separátna ( 2 0 0 + 2000 V ) . dosahujú energiu okolo 3 keV [5]. Klasické zariadenie pre iónové plátovanie je znázornené na obr. usmerňujú častice v ich pohybe a umožňujú zvýšiť prúdovú hustotu na pokovovanej ploche.5. mriežka stredná ( 2 0 0 v > | spodná . tendródovom systémy (stvorelektródový systém).146 je znázornený princíp diódového. Na obr. zdroj iónovje Kaufmanovho typu. Ako externý iónový zdroj je použitý Kaufmanov zdroj.vyrovnávacie vlákno y ocfcarovacia vlákno substrát 4 Obr.148 Schéma zariadenia pre iónové plátovanie s iónovým lúčom.5. ktorý produkuje vysokoenergetické ióny.148. Účelom použitia triódového a tendródového systému je zvýšenie ionizačnej účinnosti procesu.5. Proces IB-1P použiva na bombardovanie povrchu externý iónový zdroj. Typické zariadenie pre iónové plátovanie iónovým lúčom je na obr. odparovanie materiálu je pomocou žeraveného vlákna [1] prúdovej hustoty Proces tvorenia vrstvy iónovým plátovaním je charakterizovaný nasledujúcimi parametrami [5]: • tlak vo vákuovej komore 10" -ŕ 10"* Pa. . triódového a tendródového systému modifikácie iónového plátovania.5. Ionizované častice v tzv.268 Progresívne technológie zvýšenia intenzity ionizácie.5.

ZrO) a iných zlúčenín (TiCN. ktoré sú náhodne rozložené na povrchu substrátu. 6]: • nukleácia kryštalických zárodkov. striebra (Ag). alebo spätne do okolia. za účelom zníženia trenia v tribologických sústavách (mäkké kovové filmy prvkov india (In). sú tlak (pri ktorom prebieha tlejivý výboj). ktoré sa používajú na povlakovanie rezných nástrojov (jednoduché TiN vrstvy na rýchlorezných oceliach. • rast zárodkov a vytváranie väčších ostrovčekov. WC. • spätné rozprášenie atómov a iónov z povrchu substrátu. NbN. stabilizácia prúdu výboja a následné natavcnie odparovaného prvku elektrónovým lúčom. CrC). dáva však nižšiu kvalitu čistenia povrchu. v jadrovej energetike atd'. A1N. oxidov (A1 2 0 3 . 8 ] : • Tvorba tenkých vrstiev. že atómy prichádzajúce na povrch majú široký rozsah energií. Ag-In na tvrdých materiáloch). Častice s vysokou energiou sa implantujú do povrchu v lokálnych bodoch a majú za následok vznik mriežkových porúch v povrchových vrstvách. ktoré ostrovčeky oddeľujú. • urýchľovanie kladne nabitých častíc k zápornej elektróde. Nukleaácia vzniká prednostne v miestach porúch.). sprevádzané postupným zaplňovaním kanálikov. 7 . viacvrstvové povlaky na rýchlorezných nástrojoch pre výrobu ozubenia a platničkách zo spekaného karbidu) a vysokoexponovaných dynamicky .substrát. • zrastanie (koalescencia) ostrovčekov. ktoré ovplyvňujú vlastnosti vytvorenej vrstvy. Taktiež vplývajú na tvorbu nukleačných zárodkov. Ag-Pb. jeho použitie je limitované vysokou cenou. potenciál na substráte. SiC. Mechanizmus tvorenia iónovo plátovaných vrstiev je charakterizovaný vzájomne na seba naväzujúcimi štádiami [4. Používajú sa tam. vzdialenosť odparovací zdroj . stupeň ionizácie pár kovu. Ionizačná účinnosť pri iónovom plátovaní spôsobuje. TaN. Využitie iónovo plátovaných povlakov s a uberá troma základnými smermi [ 1 . olova (Pb).Technológia iónového lúča • IBM 269 • • • pracovný tlak v komore po prívode inertného plynu 1 -ŕ 1 0 " ' Pa: zvyčajne sa používa argón. • kolízia medzi povrchom substrátu a časticami (atómami a iónmi) inertného plynu alebo reaktívneho plynu. tlejivý výboj medzi substrátom a zemnenou časťou aparatúry. Počas procesu naparovania a rozprašovania natavcných častíc kovu dochádza k nasledujúcim javom: • ionizácia častíc (asi 1 T 4 % zo všetkých molekúl a atómov). HfN). kde nie je možné použiť konvenčné mazadlá (vo vákuu. pri použití ľahšieho hélia je potrebný vyšší tlak (pre udržanie výboja). " prienik vysoko-energetických častíc do povrchu a ich ukotvenie. Častice s nízkou energiou sú rozprašované po povrchu. Si 3 N 4 . • Tvrdé oteruvzdomé vrstvy tvorené reaktívnym spôsobom (RIP) na báze nitridov (TiN. karbidov (TiC. Ide o proces reaktívneho iónového plátovania (RIP). Mo 2 C. (TiAl)N). charakteru tuhých mazadiel. ktoré môžu mať charakter celistvých kryštálikov. Pri použití reaktívneho plynu sa tvoria vrstvy zlúčeninového typu. alebo zliatin typu Cu-Pb. hustota toku pár kovu (výkon odparovača). geometria dielca a jeho počiatočná teplota. Parametre procesu. medi (Cu). negatívny potenciál na substráte v rozsahu 1 -Ť 5 kV. použitie ťažšieho kryptónu zabezpečuje dobré čistenie povrchu aj pri pomerne nízkom tlaku.

Tvorenie tvrdých vrstiev pre tzv. typicky okolo 0. presnejšie podpovrchových a povrchových vrstiev. ktoré pritom prenikajú pod povrch látky (do hĺbky 0. Iónové plátovanie dovoľuje nanášať vrstvy najrôznejších kombinácii odparovaného kovu a základného materiálu (substrát). 5. mechanické.149 A a) Schéma procesu iónovej implantácie •4 b) hĺbka prieniku a koncentrácia iónov v povrchu (spracované podľa [J. nízkouhiíkových oceliach) používané v textilnom.). (TiN.5. do ktorých implantované častice počas procesu prenikli.1 pm). titáne. zrkadlá.5 pm. hliníku. cínu (Sn). J3J) tí*35 . 5.4. leteckom priemysle. Reflexné vrstvy na paraboly reflektorov automobilov. ktorý prebieha pri iónovej implantácii. • Tvorba ochranných a dekoratívnych povlakov na báze hliníka (Al). ako náhrada za klasické procesy (žiarové alebo elektrolytické) na spojovacích elementoch. Takýmto bombardovaním možno meniť elektrické. Ochranné hliníkové povlaky.01 + 0. tlmiče rázov. a tým dosiahnuť požadovaný stav povrchu a jeho úžitkové vlastnosti. kombinované materiály. TiC vrstvy na durale. oo o o o o o •"o5 atómy N » Ojp modili kovaná Štruktúra implantácia iónov dusíka ao ocele EFLÍFTU 0. Obr. s nízkou hmotnosťou a vysokými úžitkovými vlastnosťami. hustota toku 10 17 ión/cm 1 ). vynikajúca priľnavosť a nízka pórovitosť. rámy okuliarov.5. chrómu (Cr). t u h á látka ^(substrát) ión implantované skupina Iónov 00 0 atómy * substrátu oooooaoo! ooooooo*: • oo*oo*o. kobaltu (Co) a titánu (Ti). optické. bižutériu a iné.149b znázorňuje rozloženie (koncentráciu) iónov v oceli bombardovenej dusíkom (energia iónov 100 keV. tribologické.Progresívne technológie namáhaných dielcov (ozubené kolesá. Iónová implantácia / . vysokopevných materiáloch a nízkouhlíkovej rýchlokorodujúcej oceli. Dekoratívne vrstvy na plášte hodiniek.. korózne a ďalšie vlastnosti pevných látok.149a ilustruje dej.1 mikrometer 100 nanmstsr 1 000 Angslrom Obr.5.. Obr. pružinách.5.2 Iónová implantácia Iónová implantácia je proces modifikácie fyzikálnych alebo chemických vlastností tuhej látky bombardovaním jej povrchu zväzkom častíc urýchlených na energiu I0 l -ŕ 10 3 keV. brzdné systémy. Prednosti iónovo plátovaných vrstiev sú vysoká homogenita hrúbky vrstvy.

proces šetrí drahé a kritické materiály. dislokačné čiary a slučky. pretože nemá vplyv na tvarové zmeny. patrí medzi tzv. jednak na úrovni atomámej (mriežkovc poruchy. Pri implantácii iónov prvku do kovu nastávajú v základnom materiále dva druhy zmien: • premiestňovanie atómov a vytváranie porúch a deformácia štruktúry kovu. do ktorej prenikajú urýchlené častice. medzivrstvy. a od migrácie týchto porúch.Technológia iónového lúča IBM Obr. jednak na úrovni makroskopickej (zmeny fyzikálnych vlastností ovplyvnených povrchov). pretože sa modifikuje len tenká povrchová vrstva (asi 100 nm). a rým sa menia aj vlastnosti látok. • je priamo aplikovateľná na dokončené dielce. že takto vznikajúci nový materiál (povrchová vrstva) sa netvorí na základe termodynamických zákonov rovnováhy. ktoré môžu za istých podmienok zanikať. ktoré takto vznikajú závisí od druhu látky. obr. difúziou. neskôr sa implantácia dusíkových iónov do kalených ocelí začala využívať na zvýšenie ich prevádzkovej životnosti. V súčasnosti sa používa na zvýšenie odolnosti rezných. ale najmä tvárniacich nástrojov voči opotrebeniu. Je dôležité. druhu energie urýchlených častíc. ktoré sa metalurgickými metódami dosiahnuť nedajú. implantovať je možné aj leštené povrchy bez zmeny ich vzhľadu. intersticial ne atómy a vakancie.5. Množstvo a povaha porúch v štruktúre tuhej látky.150). Čisté technológie. Od okamihu vstupu urýchlených častíc (iónov) do tuhej látky až po ich zabrzdenie prejdú určitú dráhu. a tým dosiahnuť také koncentrácie prímesí v základnom materiále. obr. • postupná zmena jeho chemického zloženia spôsobená zabudovaním príme s í (implantovaných iónov) do základného materiálu. pre zvýšenie koróznej odolnosti titánových protéz v humánnej medicíne. Implantácia umožňuje obísť pravidlá chemickej rozpustnosti. • • • proces prebieha vo vákuu.5. a tiež teplota v procese nespôsobuje metalurgické zmeny základného materiálu. • implantovaná vrstva je spojená s materiálom bez tzv. žihaním. implantované povrchy môžu byť následne spracované tepelnou úpravou napr.5. . Implantáciou sa takto mení štruktúra vrstvy. Počas brzdenia v tuhej látke vyvolávajú urýchlené častice rad zmien trvalej povahy. ktorá sa nazýva dolet.150 Poruchy kryštalickej mriežky kovu v dôsledku jeho bombardovania vysokoenergetickými iónmi a) poškodenie pravidelnosti mriežky atómy iného prvku b) mriežka s dislokačnými poruchami Iónová implantácia sa začala priemyselne využívať okolo roku 1970 v polovodičovej výrobe. nepôsobí škodlivo na životné prostredie. Výhody procesu iónovej implantácie možno zhrnúť: • každý ión môže byť implantovaný do každého materiálu.150.

151 ukazuje priemyselne dostupné zariadenie na iónovú implantáciu. urýchľujúcej. ale aj rýchlorezné nástroje pre výrobu ozubených kolies. korózii . Zariadenie pozostáva zo zdroja iónov. bronzu a diamantu -.151 Priemyselné zariadenie pre iónovú implantáciu (podľa prospektov fy Tecvac [ 14]) Oblasti použitia iónovej implantácie [2. . integrovaných obvodov a Špeciálnych súčiastok. • Strojárska výroba: na prípravu tzv.149b. napríklad stelitovč nástroje na ťahanie medených drôtov. Typické prevádzkové parametre pri implantácii dusíkových iónov sú energia iónov (50 -e-150 keV). obr.5. 5. nástroje pre pretláčanie plastov. Obr.implatácia (N*) a Av*) iónov do guličkových ložísk. nástroje zo spekaného karbidu na hlboké ťahanie. ako je odolnosť voči opotrebeniu — implantácia dusíkových iónov (N*) do hliníkovej zliatiny.272 Progresívne technológie Medzi hlavné nevýhody procesu sa radia vysoké náklady na zariadenie a náročnosť vysokého stupňa technológie. ako sú veľmi plytké PN priechody polovodičov. ktoré pracujú v nepriaznivých koróznych a škodlivých prostrediach . terčovej komory a vákuového čerpacieho systému.10 ión/cm ) hĺbka prieniku (asi 100 nm) a koncentrácia implantovaných iónov v povrchovej vrstve (má tvar normálneho rozloženia). zvýšenie l únavovej životnosti povrchových vrstiev . 5]: • Elektrotechnický a elektronický priemysel: na výrobu mikroelektronických elementov. tvárniace a rezné nástroje pre spracovanie plastov a papiera. Obr. Implantácia dusíkových iónov do povrchu tvárniacich nástrojov zvyšuje 2 -r 5 násobne ich životnosť. na výrobu unipolámych a bipolarnych tranzistorov. povrchových zliatin za účelom zlepäenia funkčných vlastností povrchov. implantovaná dávka 17 2 (1 f 10 .dusíkové ióny do medi a jeho zliatin -.5.a zlepšenie lomovej húževnatosti keramických materiálov. optickej a rastrovacej časti. hmotnostného separátora iónov.

ktoré používajú obvykle inertný plyn na tvorenie iónov.152 Kombinovaný proces iónové zmiešavanie (ion beam mixing) [H tenká vrstva substrát Kombinované procesy využivajú výhody procesu implantácie a procesu nanášania tenkej vrstvy vo vákuu. radiačná difúzia častíc a tepelné impulzy. Niektoré modifikácie procesu sú charakterizované plynulým bombardovaním povrchu a súčasným nanášaním vrstvy. napríklad nitridáciou . kde sa namiesto iónov inertného plynu používajú reaktívne radikály 0 + . alomv substrátu Obr. atómy tenkej vrstvy i. ale sú to tenké (niekoľko atómových vrstiev) vrstvy ovplyvnené prienikom vysokoenergetických iónov inertného alebo reaktívneho plynu do vrstvy a substrátu. . Počas procesu dochádza k nasledujúcim javom: spätné zmiešavame častíc vrstvy a substrátu. po nanesení vrstvy je povrch substrátu bombardovaný vysokoenergetickými iónmi chemických prvkov (energia 100 .500 keV). CT a N\ Tieto procesy dovoľujú vytvárať nové druhy povlakov zlúčeninového typu s rôznou koncentráciou prvkov. spekaných karbidov titánových zliatin a legovaných oceli zvyšuje ich odolnosť voči abrazívnemu a adhéznemu opotrebeniu.4 J Kombinované procesy .5. postupné zmiešavame Častíc. ktoré bežnými procesmi nie je možné dosiahnuť alebo je to neekonomické (povlaky neobvyklého chemického zloženia. Zároveň teplota povrchu substrátu je oveľa nižšia v porovnaní s klasickým termochemickým spracovaním povrchu. ale využívajú sa tam. Táto kombinácia dovoľuje vytvárať ovplyvnené vrstvy tenšie ako pri procese priamej implantácie. modifikácia fyzikálnych vlastností povrchovej vrstvy). iónové zmiešavame je proces tvorenia povrchových zliatin zmiešavaním častíc tenkej nanesenej vrstvy s atómami substrátu pomocou bombardovania povrchu vysokoenergetickými iónmi. 5. Zvučajne sa pri procesoch zmiešavania postupuje nasledovne: Najprv sa nanesie tenká vrstva povlaku konvenčným spôsobom vo vákuu.5. . Ióny prenikajú cez nanesený film do povrchu substrátu a zároveň atómy vrstvy bombardované iónmi difundujú do základného substrátu a vytvárajú akoby medzivrstvu.Technológia iónového lúča IBM 273 Implantácia dusíkových iónov do nástrojových ocelí. Tieto procesy nepatria k Štandartným technológiám. kde vznikajú požiadavky na také vlastnosti povrchu.152 schematicky ilustruje proces zmiešavania. bez požiadavky vzájomnej chemickej rozpustnosti alebo kompaktibility reagujúcich materiálov. Táto medzivrstva nieje vrstva v klasickom zmysle. Obr.IBAD Kombinovaný proces alebo tzv. reaktívne modifiácie RIAC (Reactive lon Assisted Coating) a RJBAC {Reactive lon Beam Assisted Coating).5. Implantácia iónov bóru a chrómu sa využíva na zvýšenie únavovej pevnosti materiálov. Okrem procesu iónového zmiešavania (lon Beam Mixixng) a procesu depozície pomocou iónového lúča IBAD (lon Beam Assisted Deposition). využívajú sa tzv.

môže sa meniť stochiometrický pomer vzniknutej zlúčeniny. Nanesenie nanovrstvy TiN o hrúbke 50 nm a bombardovanie povrchu iónmi Ar sa využíva. Obr. Tieto vrstvy zlepšujú ich trecie charakteristiky a otvárajú nové možnosti použitia týchto materiálov v extrémnych podmienkach vysokých teplôt bez mazania ako sú piestové krúžky v adiabatických motoroch. A1 . napríklad pre lepšie zakotvenie povlaku do povrchu. 0 3 ) keramike.152 Princíp rôznych zostáv zariadenia pre kombinované procesy [ 15] . ako sú tepelne rovnovážne vrstvy. metastabilné vrstvy a epitaxiálne vrstvy. vytvorením implantovanej „medzivrstvy" na + keramickom substráte [I j. Implantácia dusíkových (N ) iónov do tej istej TiN nanovrstvy zvyšuje priľnavosť vrstvy a odolnosť povrchu voči opotrebeniu [2].) na nitridickej (Si 3 N 4 ) a oxidickej (ZrO.153 ukazuje niektoré spôsoby kombinovaného procesu depozície pomocou iónového lúča (IAC). ktorá má zvýšenú koróznu odolnosť a je vhodná pre použitie v kozmickom a leteckom priemysle. 5.274 Progresívne technológie Obr. Ako uvádza Bhushan [1] procesy zmiešavania predstavujú perspektívnu oblasť pri použití keramických materiálov . Implantáciou dusíkových (N + ) iónov do vrstvy bóru (B) j c možné vytvoriť nové koncentrácie zlúčenín nitridu bóru (BN). Bombardovaním povrchu. ako už bolo viackrát spomenuté. Implantáciou iónov fosforu (P + ) do niklovej (Ni) vrstvy vzniká zlúčenina typu Ni/P. sa menia chemické a mechanické vlastnosti vrstvy. ložiská v plynových turbínach a iné. Kombinované procesy sa používajú pre tvorenie špeciálnych vrstiev.5. TiC.zlúčeninové vrstvy (TiN.

Ferdinandy. (I988). Led. a kol.: Developments in Ion-asisted Coatings. London.1991. .: Advanced Methods of Machining.35/2. 32/2/1983 pp. l. pp. I. 1990. M. I.: Advanced Coatings by Vapour Phase Processes. č. č. 10. Oceľové plechy XVII. časť IV.ed Snoeys.52-61 Maňková. p. A. I. Surface and Coatings technology. K. G. Deamalcy. str.l .: Nové materiály a technologic ich spracovania Alfa Bratislava.. Líška. M.645 -655 Král. Annals of the CIRP Vol.: Verbesserung der Oberflächcnschichten Metallischer Bauteile durch Ionenplaúeren. 2.. 3/1999. D. Král. J.453-467 GLinther. 8. Liska. 135-138 Maňková. 6.: Energy Beam Processing of Materials. Anals of the CIRP Vol.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1985 Maňková. J. R.: Handbook of Tribology.vyd. 1999. Frellcr. 14.: Trends in Ion Implantation and Ion-Assisted Coatings. Wisscnschaft und Technik. č. IH Wismar 1986 p.: Aplikácia tenkých iónovo plátovaných vrstiev pre rezné nástroje.. J. Chapman and Hall. Ferdinandy. 9. Acta Mechanica Slovaca. 1989 Vasilko.: Current Status in. 12. I. časť III. Ultraprecison Machining and Ultrafine Materials Processing. K.2. McGraw. Solnik-Legg.Technológia iónového lúča IBM 275 L i t e r a t ú r a ku kapitole 5. 13. 1990. Annals of the CIRP Vol. 1..:Ochranné vlastnosti hliníkových ionovo plátovaných vrstiev v roztokoch s obsahom Cl iónov. roč. (Kandidátska dizertačná práca ..progresívna technológia tvorby povlakov. Staelens.38/2/1989. 11.hilI New York. 1-2. Oceľové plechy XIII.O..: Ionovc plátovanie . Interný materiál fy Tecvac. 5. H. (1986). W. H. Clarendon Press Oxford. -Búza. 1986 s.l. B. N. and Future Trends of.45-52 Maňková. Prospekty Fy Tecvac Lcgg. s. 4. 3. 7. N. Maňková. 468 Taniguchi. Bhushah. D. 3..5 : 1. J. 33/1987 pp.: Využitie vákuovo depozičných metód v strojárskej výrobe..: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.47-49 McGeough. F.: Dekkyser. K.573-582 Taniguchi. 15. G.

45 tabuliek.edfcia vedeckej a odbornej hteiatury doc. Hdikó Maňková. vydavateľstvo a tlačiareň Košice Tlač: Vienala Návrh obálky: © Jaroslav Jar e ma 275 strán. CSc.Strojnícka fakulta TU Košice . ADVANCED METHODS OF MATERIAL REMOVAL PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Vydala Vienala. Ing. vydanie. náklad 250 výtlačkov ISBN 80-7099-430-4 . 276 obrázkov. 14 AH 1.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zuzka Danišová liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this
Miriama Pinosova liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this
Ludmila Luu Jančoková liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->