O lother´s nomeť

wokee/ 4hmed
O uote of birthť
29 luneţ1989
O ke/iqionť
ls/om
O enderť
Mo/e
O Morito/ stotusť
5inq/e
O uomici/eť
Punjob{vehori)
O cNlc noť
lõõ01Ŵl7192l1Ŵ7
O ce// noť
0l4õŴ52õ2272
O 4ddressť
chok no ll1/£Ŧ8
1ehsi/ Ť8urewo/oţ
uistrict vehoriŦ
O keferenceť
wi// be furnished
on demondŦ

c4k££k O8l£c1lv£ť
O 5eeinq o coreer with o coreer oriented orqonitotionţ thot
con provide me the p/otform for becominq o we//Ŵ
recoqnited professiono/ ond u/timote/y ottoininq prestiqe
ond pride for the orqonitotion ond for myse/f os we//Ŧ
4c4u£Mlc5ť
8ŦcOM {2008Ŵ2010)
õ1Ŧ90Ʒ / uivision Ŵ 1
st
/6rode Ŵ8
uefence outhority deqree co//eqeţ korochiŦ
uNlv£k5l1Y Ol k4k4cnlŦ
lŦ5c {PreŴ£nqineerinq) {200õŴ2008)
õ0Ʒ / uivision Ŵ1
st
/6rode Ŵ8
lotoio lnter co//eqe koronqi creekţ korochiŦ
l8l5£ l5L4M484uŦ
Motricu/otion {5cience) {2004Ŵ200õ)
õ2Ŧ7õƷ / uivision Ŵ1
st
/6rodeŴ8
nŦnŦ 5heikh koshid o/Ŵmoktoum Pokiston schoo/ţ
uuboi uŦ4Ŧ£
l8l5£ l5L4M484uŦ
cOMPu1£k 5klLL5ť
Microsoft OfficeŦ
lnternet web 5urfinq Ǝ Moi/inqŦ
4dobe PhotoŴshopŦ
lnsto//otion Ǝ Operotinq window 2000/xPŦ
k£Y 5klLL5ť
1orqet OrientedŦ
5e/f MotivotedŦ
copocity to beor PressureŦ
lN1£k£515ť
cricketŦ
P/oyinq computer qomesŦ
5tudy of 8ooks Ǝ NewspopersŦ
2££5n4N k4O

O lother´s nomeť
wokee/ 4hmed
O uote of birthť
29 luneţ1989
O ke/iqionť
ls/om
O 6enderť
Mo/e
O Morito/ stotusť
5inq/e
O uomici/eť
Punjob{vehori)
O cNlc noť
lõõ01Ŵl7192l1Ŵ7
O ce// noť
0l4õŴ52õ2272
O 4ddressť
chok no ll1/£Ŧ8
1ehsi/ Ť8urewo/oţ
uistrict vehoriŦ
O keferenceť
wi// be furnished
on demondŦ

c4k££k O8l£c1lv£ť
O 5eeinq o coreer with o coreer oriented orqonitotionţ th
con provide me the p/otform for becominq o we//Ŵ
recoqnited professiono/ ond u/timote/y ottoininq presti
ond pride for the orqonitotion ond for myse/f os we//Ŧ
4c4u£Mlc5ť
8ŦcOM {2008Ŵ2010)
õ1Ŧ90Ʒ / uivision Ŵ 1
st
/6rode Ŵ8
uefence outhority deqree co//eqeţ korochiŦ
uNlv£k5l1Y Ol k4k4cnlŦ
lŦ5c {PreŴ£nqineerinq) {200õŴ2008)
õ0Ʒ / uivision Ŵ1
st
/6rode Ŵ8
lotoio lnter co//eqe koronqi creekţ korochiŦ
l8l5£ l5L4M484uŦ
Motricu/otion {5cience) {2004Ŵ200õ)
õ2Ŧ7õƷ / uivision Ŵ1
st
/6rodeŴ8
nŦnŦ 5heikh koshid o/Ŵmoktoum Pokiston schoo
uuboi uŦ4Ŧ£
l8l5£ l5L4M484uŦ
cOMPu1£k 5klLL5ť
Microsoft OfficeŦ
lnternet web 5urfinq Ǝ Moi/inqŦ
4dobe PhotoŴshopŦ
lnsto//otion Ǝ Operotinq window 2000/x
k£Y 5klLL5ť
1orqet OrientedŦ
5e/f MotivotedŦ
copocity to beor PressureŦ
lN1£k£515ť
cricketŦ
P/oyinq computer qomesŦ
5tudy of 8ooks Ǝ NewspopersŦ
2££5n4N k4O

 .

@I O °–fnf fnf ° –f°f° f nf°½ ¯ ½f€¯€ n¯°–f  n–° ½€ ¾¾°ff° ¯f ff°°–½ ¾– f° ½ € –f°f°f° €¯¾ €f¾  .

..

  .

.% %  $¾° ¾$f   € °n f – n – ffn f #¾°f¯ D-I@.

  O O ° O –° ¾f¯ O °  .  .f O . Jf ¯  n%9 °–° °–%% % $¾° ¾$f  f €  fff° n – f°–n ffn  .ff¾f¾ °– O ¯n 9°©f % f% O .fnf°%n °n %% %  $¾° ¾$f   f¾ f ¯f¯9f¾f°¾n  fD  .

-.

°   O .

°  O  ¾¾ .

f°$ @ ¾ ff ¾nI f .

f°–  9 ¾½ °¾ff° ½ f°–J° $O9   @f– °  €.f  ..9D@   .n¾€€€n ° ° J €°– .

f½fn f9 ¾¾ O € °n J €°¾ ° ¯f° -@@  .

n  9f°–n¯½ –f¯ ¾  € ¾ - ¾½f½ ¾ .

 - .

 .

@I  O °–fnf fnf ° –f°f° nf°½ ¯ ½f€¯€ n¯°–f  n–° ½€ ¾¾°ff° ¯f ff°°–½ ¾ f° ½ € –f°f°f° €¯¾ €f¾  .

..

 O O O O .

.% %  $¾° ¾$f   € °n f – n – ffn f #¾°f¯ D-I@.

fnf°%n °n %% % ¾f¯  $¾° ¾$f   f¾ f ¯f¯9f¾f°¾n °  fD  .  –°  .ff¾f¾ °– O ¯n 9°©f % f% O .f  . Jf ¯  n%9 °–° °–%% % $¾° ¾$f  f €  fff° n – f°–n ffn °  .  O .

-.

°   O .

°  O  ¾¾ .

f°$ @ ¾ ff ¾nI f .

n¾€€€n ° ° J €°– .9D@   .f°–  9 ¾½ °¾ff° ½ f°–J° $  @f– °  €..f  .

f½fn f9 ¾¾ O € °n -@@  .

n  9f°–n¯½ –f¯ ¾  € ¾ - ¾½f½ ¾  J €°¾ ° ¯f° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful