කෆීර් දහමින් ග ොඩ යන

අගේ හම්බගයෝ.
Posted: නනොව෉ම්බර් 25, 2011 in අන්තව෈දී මුස෇ලිම් සංවිධ෈න, BCAS
- (Wellawatte, Colombo, Kandy), Dharul Akram, Jamiya
Naleemiya (JNIC), Kattankudy Federation of Youth
organization, Kattankudy Urban Council, MFCD of the Dharul
Akram, Muslim Information Centre, PMGG - Kattankudy,
SEERA, Sri Lanka Islamic Centre-(Maligawatta), Tsunami
relief and rehabilitation committee, Umer Shareff (Mosque),
Wahabist movement, Youth Federation
ට෉ග:අර෈බි සුන෈මි කූඩ෈රම්, ආධ෈ර ව෈හන වලට ප්‍රහ෈ර, ඉතිපිනසෝ
ග෈ථ෈ව, ඉස෇ල෈ම් ජඩ කම්, කණව෉න්දුම් බඩදරු ඉස෇ල෈ම් බ෉ල්ලින ො,
ඳන්සනල් බුදු පිළිම වලට හ෈නි, නේරුවල, නබෝධි පූජ෈, සක්කිලි අල්ල,
සන්නද්ධ ජිහ෈ඩ , Kattankudy
නනොව෉ම්බර් 25 ඉස෇ල෈ම් නප්‍රේ ෈ස෇ කුණු සිකුර෈ද෈ නවනුනවන් තමයි නම්
නඳෝස෇ට් එක.
මනේ නහො඲ හම්බ ෈ළුනවක් තමයි ෆ෈යිස෇. ඌට නම් අල්ල෈ කි න්නන
වහ කදුරු වනේ. නමොකද කි ල ඇහුවම තමයි ඌ කිව්නව ඒ ඇයි
කි ල. ම෕ සුන෈මි ටත් අහුනවච්ච හම්බන ක්. ම෕ හිටපු ඉස෇ල෈ම්
මුඩුක්කුව තිබුනන මුහුද අයිනනමයි. ව෉ඩිහරි ක් ඒනක හම්බ හ෉තිකර
ඉතින් ඉස෇ල෈ම් ඳමණයි. නම්ක එනහම එනකක් නනනවයි, ඳන්සලක්
ග෈වින් ගි ත් නහොඳින් කන් නදනව. ඉතිපිනසෝ ග෈ථ෈ව ඳව෈ ම෕ට නහො඲ට
මතකයි. නකොටින්ම මුනග කෆීර් ෈ළුවන්නගන් ම෕ ද෉නනගන තිබුන
ඒනක තින න බනල්. සුන෈මි නවනල් නම්ක නකලින්ම ඇවිල්ල තිබුන

අඩි 20ක් විතර උස රළ ඳ෈රක්, ම෕නේ ව෈සන෈වට, ම෕ට සක්කිලි අල්ල
නනනවයි ඒ නවනල් මතක් වුනන් අර ග෈ථ෈ව. ම෕ ලඟම තිබුන නඳොඩි
ගහක ක඲ක් බද෈නගන කිව්නව ඒක ඳමණයි. කවද෈වත් කිව්ව න෉ති
තරම් නහො඲ට ම෕ ග෈ථ෈ව කිව්ව.
මුනේ මුඩුක්කුනව මරක්කල හම්බ ග්නු මිනිස෇සු අල්ල෈ ගග෈ ක්
ගහමින් මුනේ ඇනේ ව෉දීනගන ගහනගන නව ම෕ ඇස෇ නදනකන්ම
ද෉ක්ක. ග්නු ගහනගන ගින හිජ෈ේ ග෉ලවිල෈, අමු නිරුවතින්. ග඲
නකොණකඳ෈ලන ොත් එනහමයි, මුහුද අයිනන ජීවත් වුනත් අවුරුද්දට
එක ඳ෈රක්වත් නනොන෈න නලේනබල෈ සි අන්තිම න්මත් එක්කම
නිරුවතින් මළවුන් අතරට ගි හ෉ටි ම෕ බල෈ හිටි . ම෕නේ සරම වත් අඩු
තරමින් ග෉ලවුනන් න෉හ෉. ඒ ගහනගන ගි එනකක් වත් ආන ඳණ
පිටින් නම් ද෉ක්නක න෉හ෉. උන් ඔක්නකෝම ටික බිළි ගත්නත අල්ල
මිසක් නවන කවුරුත් නනනවයි කි ල ම෕ට නත්නරද්දි නඳරහ෉ර ගිහිල්ල
ඉවරයි.
සුන෈මි ඉවර නවච්ච ගමන් හම්බ හ෉තිකර ට න එන මං න෉තිවුන෈,
මුං හ෉මද෈ම රව රව බලපු ඳන්සල් ටික විතරයි කිසිම නවනසක්
නනොනඳන්ව මුන්ව බ෈රගත්නත, කෆීර්ල තමයි ඇඳුම් විතරක් නනනවයි,
ක්ම ටික ඳව෈ නනොමිනළේ හදල දුන්නන උන්නග උසස෇ කම ඉතින්
ආන නලෝනක කිසිම රටක ජ෈ති කින් දකින්න නනොල෉නබන එකක්
කි ල ඌ කිව්ව.
ඳන්සල් වල නහො඲ට ස෉ඳ ගන්න ගමන්, නම් නම් සක්කිලි හ෉ත්ත මනග
෈ළු හම්බ බලන් ඉද්දිම ඳන්සනල් බුදු පිළිම වලට හ෈නි කල෈, බලි
ඇන්ද, කරන්න පුළුවන් ඉස෇ල෈ම් ජඩ කම් ඔක්නකොම කනල් කන්න දීපු
අනත් ඳහරනව වනේ කිසිම හිරිකිත ක් න෉තුව. නම් අස෇නස නමොස෇ක්
වලට නත්රුන෈ එන නඳොට නහො඲ න෉හ෉. අල්ලට හිකනවන්නයි
න්නන, නේරිච්ච එනකක්වත් ද෉න් ඉතින් නම් අල්ල ග෉න කිසිම
විශ෇ව෈ස ක් න෉හ෉ කි ල. උන් මුලින්ම කනල් ඉස෇ල෈ම් ජ෈තිව෈දී
නඳෝස෇ටර් රටපුර෈ අලවල අල්ලනග ජ෈ම් නේරගන්න බලපු එකයි. ඊට
ඳස෇නස සි ළු වර්ග වල අන෈ථන ො රට පුර෈ ව෉හි ව෉හ෉ල ඉද්දි, ඉස෇ල෈ම්

අන෈ථන ො විතරක් නතෝරල උන්ට වහ෈ම අර෈බි කූඩ෈රම් එක්ක
ක඲වුරු හ෉දුව. අනික් අන෈ථන ො බලන් ඉද්දි, උන්ට ඳමනක් සි ළු
ආධ෈ර ලබල දුන්න. ඒව අස෇නසම ජ෈තිව෈ද අවුස෇සන්න, අනික්
අසරණ න්ට නදන සුළු ආධ෈ර වලට විනරෝධ ත් ඳ්ව.ආධ෈ර ව෈හන
වලට ප්‍රහ෈ර ඳව෈ දුන්න. එච්චර ඳහත් ව෉ඩ කරපු එකම ජ෈ති ඉස෇ල෈ම්
අන෈ථන ො ඳමණයි කි ල නම් රනට් කිසිම එනකක් දන්නවද කි ල
ස෉ක බව තමයි ඌ කිව්නව. නමොකද ඳත්තර ඔක්නකොම ඇත්ත ට
ග෉හුව.
ඊට ඳස෇නස ඉස෇ල෈ම් ක඲වුරු වල ඉතින් හිටිනේ එක ඳවුලක
කණව෉න්දුම් ග්නි ඳමණයි. තව ඳවුලක සුන෈මි ට ගනම් හිටි න෉ති
හම්බ ඳමණයි, ග්ණි ම෉රිල. නමනහම සති ක් ගත නවන්න කලින්
අර කණව෉න්දුම් හම්බන ො ටික කණව෉න්දුම් ඉස෇ල෈ම් බ෉ල්ලින ො
ටිකට අරින්න ගත්ත. ගනහන් ව෉ටුන ඉස෇ල෈ම් නගොන෈ ලඟම හිටපු
හම්බ විසින් අන෈ථ කරල බඩදරු වුන෈. නවන කිසිම ජ෈ති ක
අන෈ථන ො නම් තරම් ඳහත් අඩි කට ඒ විඳත් අස෇නසේ ව෉ටුනන
න෉හ෉. නම්ව ද෉කල ඌ කළකිරුණ.
එද෈ ඳටන් මුනේ ආගම තමයි කෆීර්ලනග ආගම, බුද්ධ෈ගම. නම
නවනස෇ කනලොත් ගනමන් ම෉රුම්කන්න නවන නිස෈ ඌ ඒක කනල්
න෉හ෉. හ෉බ෉යි බුද්ධ෈ගනම් සි ළු ආරක්ෂ෈ ඌ සලස෈ගන්න තරම්
ව෈සන෈වන්ත එනකක් වුන෈. නම් ද෈ල තින න්නන ඌ නබෝධි පූජ෈වක්
කරල නසත් ඳතපු අවස෇ථ෈වක ගත්තු පින්තූර ක්.

ෆ෈යිස෇ කි පු නද ක් තමයි නම් නවනනකොට ඉස෇ල෈ම් ජනගහන 14%,
16% විතර නවල෈ කි ල, සංගණන වලට ඳව෈ නබොරු කරල අනේ
උන්නඳන්වන්නන 9% ඳමණ ජනගහණ ක් වුනත් ඒක අම෕ලික
නබොරුවක් කි ල. අනේ උන් ද෉නටමත් සන්නද්ධ ජිහ෈ඩ ට ල෉හ෉ස෇ති

නවනව. නම් ඉස෇ල෈ම් ජනගහන නහො඲ටම ඇති යුද්ධ කට,
ඉන්දි ෈නව් සි ළුම ඉස෇ල෈ම් ත්‍රස෇ථ ්‍රි ෈ නවන්නනත් නම් ජන
අනුඳ෈තන න්මයි, නම් කෆීර්ලව කිසිම යුද්ධ කට ගන්න බ෉රි තරම්
නහො඲ ජ෈ති ක් වීම තමයි ඉස෇ල෈ම් ඳල්ලින කරුනම කි ල ඌ
කිව්නව. හ෉බ෉යි නකොනහොම හරි ඒ යුද්නධනම් එනව෈මයි කි ලත් ඌ
සහතික කල෈.
නේරුවල Jamia Naleemiya කි න්නන තවත් ඉස෇ල෈මී අන්තව෈දී
NGO කල්ලි ක්. නම්ක මුළු නේරුවලම වහගත්තු පිළිල ක් වනේ
ව෉නඩනව, ටික ක෈නලකින් කෆීර්ලට මහ ඳ෈රත් වහන තත්ව ක්
මුන්නගන් එනව කි ලත් ඌ කිව්ව. ඇත්ත තමයි, google කනලොත්
එනහම නම් නම, බල෈ ගන්න පුළුවන් රනේ.
http://www.asiantribune.com/node/7238
මුන්නග මුලු ඳ෉ටිකිරි ත් එක්කම, සුන෈මි අස෇නස මුන් “වහ෈බි”
ඉස෇ල෈ම ඳතුරපු හ෉ටි නම් නඳෝස෇ට් එනක නහො඲ට තින නව. නම්නක
සිංහල ලිපි ක් ද෈න්න වටිනව ඳස෇නස.
ඒ ලිපිනේ විතරක් තින න අන්තව෈දී මුස෇ලිම් සංවිධ෈න
නම්ව෈යි,…කෆීර්ල බල෈නගනයි,…මුන්ව ඉකමනටම හ෉ඳි ග්නව
න෉ත්නම් සුනන් සුන්
Jamiya Naleemiya Islamic College (JNIC)
Wahabist movement
Dharul Akram, a Sri Lankan Muslim organization
Masjidul Umer Shareff (Mosque)
Socio Economic Educational Rehabilitation Association
(SEERA)
Youth Federation militant wing,
British College of Applied Studies BCAS (Dehiwela
,Wellawatte, Colombo, Kandy)

Muslim Information Centre
People’s Movement for Good Governance (PMGG),Kattankudy
Kattankudy Urban Council
Tsunami relief and rehabilitation committee
Kattankudy Federation of Youth organization
MFCD of the Dharul Akram, an NGO registered with the Social
Services and Social Welfare Ministry
This Post:

http://wp.me/p1yy2Y-88

Site:

http://musalmanuwa.wordpress.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful