AUDÌTUL DE RSC

Camelia CRÌçAN
Lector, drd. FCRP-SNSPA
Þremlse meLodologlce
W g8:rarea RSC 8e face atât în
interior:l cât çi în exterior:l
organiza[ieiŦ
W Se va folo8i :n mix de metode
cantitative çi calitative.
W etodologia va fi centratg pe
oferirea de 8ol:[ii çi :na
exploratorie.
W Rez:ltatele vor fi prezentate c:
integritate çi tran8paren[g.
RSC intern
W repLurlle ;l obllga(llle anga[a(llor (slLeŴurlţ
lnLervlurl cu anga[aLllţ wwwŦJesptefltmeŦto%Ť
W nLervlurl cu mlddle ;l Lop managerl (presaţ
slLeŴurlţ blogurlţ dlscuLll faLa ln faLa%Ť
W nallza lncldenLelor crlLlce (presaţ blogurlţ
ANOlMţ AIOlMţ slteŴotlle Mlo Iostltlel sl MAl%Ť
W nallza pollLlcllor organlza(lonale de 8SC
(eŦgŦ scheme de volunLarlaL corporaLlve Ŵ
slLeŴul companlelţ alLe slLeŴurl speclallzaLe%Ŧ
RSC extern
W nallza medla ;l a web 2Ŧ0Ť
W nallza documenLelor [urldlce sau soclale
legaLe de rela(llle lnsLlLu(lonale ale
corpora(lel cu sLakeholderll exLernl (lnsLlLu(ll
sau persoane Ŷ Asoclotlo Notlooolo peotto
ltotectlo coosomototllotţ slteŴotll ole otqoolzotlllot
soo osoclotlllot clvlceť komoolo cototoţ
1toospoteocy lotetootlooolţ lolt loboot)Ť
Analiza de proce8 a RSC
W nallza proceselor organlza(lonale de lnovare sau
schlmbareŤ
W nallza acLlvlLá(llor fllanLroplce (eŦgŦ acLe
fllanLroplce sLraLeglceţ conLlnue sau ooe blt
wooJets Ŷ wwwŦresposablllLaLesoclalaŦroţ wwwŦcsrŴ
romanlaŦroţ wwwŦdezvolLaredurabllaŦroţ slLeŴul
companlel eLcŦ%Ť
W 8aporLarea acLlvlLá(llor de CS8 vs alLe forme de
raporLare organlza(lonaláŦ
Analiza g:verngrii corporative
W SLrucLura proceselor de puLere (membrll
boardululţ clne sunL acLlonarll Ŷ sursať Oflclol
keqlsttolol comettololţ Mlolstetol Je
llooote%Ť
W ÞollLlcl organlzaLlonale de lmpacL (medluţ
repaLrlerea proflLurllorţ slndlcaLţ eLcŦ Sursať
meJlo co ptofll ecooomlc soo lovestlqotllţ
poqloo ptoptle Je web%Ŧ
8aporLul de audlL al 8SC
W va fl sLrucLuraL pe cele 4 dlmenslunlŦ
W va cuprlnde ln lnLroducere numele
compleL al companlelţ adresaţ daLele
de conLacL al dpLŦ Þ8/comunlcare (Lelţ
emall%Ŧ
W laLa de anumlLe aspecLe semnalaLe ln
presaţ e recomandabll sa se ceara sl
puncLul de vedere al companlel (dpLŦ
Comunlcareţ CorporaLe affalrsţ
MarkeLlng%
8aporLul de audlL al 8SC
W nallza va vlza lncadrarea companlel ln
Laxonomlať LacusLaţ Cmldaţ lluLureţ
lblnaŦ
W La flnal se conLura un porLreL agregaL al
companlel sl se va [ust|f|ca ]
argumenta lncadrarea cu deoseblre
lnLrŴo anumlLa caLegorleŦ

3.9.9470 W #0:9.0 .9. 0547.: 39079.1448:32/02094/0 .9 ¯¾ ¯ –n W g8:7.99L3 390747:.x0 W $0.90 97.703xg .1.9g50 410770.0397.385.9 L3090747: 47.900.#$801...90.0.0 W 094/44..471570039../084:x :3...70.9.399.

% °ff½n–f°f°f . ¾ . .°¾ ¾.#$39073 W W W W ½  –f f°–f©f %¾  ° nf°–f©f ¾½ €¯ % ° n¯ ½¯f°f– %½ ¾f ¾  – ¾n€ff°€ff% °ff°n ° nn %½ ¾f – -.

 % – ¾n ¯ °ffn½f ¾ n¯½f° f ¾ ¾½ nff % .

#$09073 W W °ff¯ fÂf  °ff n¯ ° © n ¾f¾nf  –f  f °¾°f f n½f n¾f  °%°¾ ¾f½ ¾f° ¾nff-f°ff½ ° 9 nf.

°¾¯f ¾ f –f°f ¾ff¾nfnn ¯f°f.

ff @f°¾½f °n° °f°f ff % .

#$ W W °ff½n ¾ –f°f°f °f ¾f ¾n¯ f °fffnm€f°½n % – fn €f°½n ¾f –n n°° ¾f° ° ¾  ¾½¾f f ¾nff  n¾ ¯f°f  f f f ¾ n¯½f° n % f½f ffnm ./0574..3.08.

¾f €¯  f½f –f°f°fm W .

0 W nf½n ¾ ½ %¯ ¯ f n° ¾°fn°f ¾¾f €n –¾.:.47547.073g7.9..3.

°¾  °f° % 9n–f°f°f ¯½fn%¯  ½f f½€ ¾° nf n ¾f ¯ fn½€ n°¯n¾f° ¾–f ½f–°f½½  % W .¯ .

f½ f f.

W If€¾nf½ n  ¯ °¾° W Ifn½° °° n °¯  n¯½ fn¯½f° f ¾f f  n°fnf ½ 9$n¯°nf %  ¯f% W ff f°¯ f¾½ n ¾ ¯°ff ° ½ ¾f  n¯f° f ¾f¾ n ff¾ ½°n  fn¯½f° % ½ .

¯°nf .

f °–% .½f f€€f¾ .

f½ f f.

W °ffff°nf f fn¯½f° ° f°¯f fn¾f ¯ f  °f W f€°f¾ n°f°½ f– –ff n¯½f° ¾¾ f©¾€nf$ f–¯ °f°nf f fn ¾  ° f°¯fnf – .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful