ศัพทบัญญัติทางทันตแพทยศาสตร

ฉบับเฉพาะกาล

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร

คํานํา
การบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตรกําเนิดขึ้นตามมติของที่ประชุมองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ที่มอบหมายใหคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
เจาภาพดําเนินการเกี่ยวกับการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางคณะฯ ได
ดําเนินการเรื่องนี้ โดยแตงตั้งคณะกรรมการบัญญัติภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตรขึ้นและพยายามคัดเลือกอาจารยใน
สาขาวิชาตาง ๆ จากสถาบันตาง ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการฯ อีกทั้งมีการผลัดเปลี่ยนตามวาระของคณบดีและตาม
ความเหมาะสม การประชุมของคณะกรรมการฯ จัดขึ้นอยางตอเนื่องประมาณเดือนละครั้งมานานกวา ๑๐ ป ในระหวาง
ดําเนินการนี้ไดปรากฏมีหนังสือศัพททันตแพทยศาสตร (สาขาทันตกรรมประดิษฐ ทันตกายวิภาคศาสตร และปริทันต
วิทยา) ฉบับราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพออกมาครั้งแรกในปพ.ศ. ๒๕๓๗ และพิมพครั้งที่ ๒ ในปพ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อการดําเนินงานรางคําศัพทไดเสร็จสิ้นลง ที่ประชุมอ.บ.ท.ท. เสนอใหมีการทําประชาพิจารณ โดยสง(ราง)
ศัพทบัญญัติภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตรไปยังชมรม สมาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหทันตแพทยโดยทั่วไปมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และคณะกรรมการฯ ไดนําขอเสนอเหลานั้นมาพิจารณาอีกครั้งกอนจัดพิมพเปนรูปเลมนี้
คณะกรรมการฯ ขอชี้แจงใหทราบวา คําศัพทที่นํามาบัญญัตินี้มีทุกสาขาวิชา โดยคัดเลือกคําที่มีที่ใชมากและ
นํามาจากหลาย ๆ แหลง อยางไรก็ตาม งานที่ทําไปแลวนี้อาจไมครอบคลุมคําศัพททุกคําในทุกสาขาวิชา เนื่องจาก
จะตองใชเวลาดําเนินการอีกนาน คําศัพทที่นํามาพิจารณาเหลานี้สวนหนึ่งนํามาจากศัพททันตแพทยศาสตร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๑) แตสวนใหญคณะกรรมการฯ ไดบัญญัติขึ้นใหมโดยอาศัยหนังสือตาง ๆ เชน
• Boucher CO, Zwemer TJ. Boucher's Clinical Dental Terminology: a glossary of accepted terms in all
disciplines of dentistry. 4th ed. St. Louis: Mosby, 1993.
• Fairpo JEH, Fairpo CG. Dental Dictionary. 4th ed. Boston: Butterworth Heinemann, 1997.
• Harty FJ. Concise Illustrated Dental Dictionary. 2nd ed. Boston: Butterworth Heinemann, 1994.
• The Glossary of Prosthodontic Terms (GPT-8). J Prosthet Dent 2005:94:10-92.
• American Academy of Periodontology. Glossary of Periodontal Terms. 4th ed. Chicago: American
Academy of Periodontology, 2001.
ในบรรดาคําศัพทที่รวบรวมมานี้ หากคณะกรรมการฯ เห็นวาศัพทบัญญัติที่ใชในสาขาแพทยศาสตร หรือ
วิทยาศาสตรของราชบัณฑิตยสถานเหมาะสมดีอยูแลวจะวงเล็บ [พ.] หรือ [ว.] ตามลําดับ และหากศัพทบัญญัตินั้น
นํามาจากศัพททันตแพทยศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยไมมีการแกไขก็จะวงเล็บ [ท.] กํากับไว
นอกจากนี้ ทายเลมยังมีภาคผนวก ๑ ซึ่งศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยสิทธิ ส. ศรีโสภาคไดรวบรวมคําศัพท
Non T.A. Term ที่มีใชในตําราทางทันตแพทยศาสตรบางสาขาวิชา และภาคผนวก ๒ ซึ่งเปนบทความเกี่ยวกับการแบง
สวนตาง ๆ ของรางกายพรอมคําศัพท ภาคผนวกทั้งสองนี้ไดผานการเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แลว (มีคําชี้แจง
กํากับ)
การบัญญัติศัพทนี้ยังมิไดสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ คณะกรรมการฯ ยังยินดีรับขอเสนอแนะจากทันตแพทยทุกทาน
ตลอดจนบุ ค คลทั่ ว ไปผู ส นใจ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให ถู ก ต อ งและครอบคลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น และจะได นํ า เสนอไปยั ง
ราชบัณฑิตยสถานเพื่อขอใหรับรองศัพทเหลานี้เปนศัพทมาตรฐานตอไป จึงขอเรียกหนังสือศัพทบัญญัติฯ ฉบับนี้วาเปน
“ฉบับเฉพาะกาล” และหวังวา หนังสือ”ศัพทบัญญัติทางทันตแพทยศาสตร” ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจโดยทั่วกัน
คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร

สารบัญ

คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร
คําชี้แจงหลักการบัญญัติศัพททันตแพทยศาสตร
ศัพทบัญญัติทางทันตแพทยศาสตรหมวดอักษรตาง ๆ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ภาคผนวก
คําชี้แจงภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๑
คําชี้แจงภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๒

หนา
(๑)
(๗)

๑๖
๒๔
๓๙
๕๑
๕๗
๖๖
๗๒
๗๗
๘๕
๘๗
๘๘
๙๕
๑๐๖
๑๐๙
๑๑๖
๑๓๒
๑๓๓
๑๔๔
๑๖๐
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๙
๑๘๑
๑๘๗
๑๘๙

(๑)
คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๙
(๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗-ปจจุบัน)
๑. ศาสตราจารย ดร.มงคล เดชนครินทร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต
๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์
๔. ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยสิทธิ ส. ศรีโสภาค
๕. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร
๖. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพรทิพย ชิวชรัตน
๗. ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทยหญิง ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง
๘. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงนวลฉวี หงษประสงค
๙. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวรนัติ วีระประดิษฐ
๑๐. ศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงใจนุช จงรักษ
๑๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยกรัสไนย หวังรังสิมากุล
๑๓. ทันตแพทย วิชัย ศิริเสรีวรรณ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท
๑๕. อาจารย ทันตแพทยหญิงทิพาพัฒน อรรถธรรม
๑๖. นางสาวทัศนีย พวงเขียว
*เปลีย่ นปนผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงเจนจิรา ถิระวัฒน เมื่อ ตุลาคม ๒๕๔๙
**มิถุนายน ๒๕๔๙-ปจจุบัน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ**
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๘
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔-๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑. ศาสตราจารย ดร.มงคล เดชนครินทร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์
๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต
๔. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย หรือผูแทน
๕. ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยสิทธิ ส. ศรีโสภาค
๖. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร
๗. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง คุณเมตตจิตต นวจินดา
๘. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี
๙. รองศาสตราจารย ทันตแพทยชนินทร เตชะประเสริฐวิทยา
๑๐. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวรนัติ วีระประดิษฐ
๑๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. ณรงคศักดิ์ เหลาศรีสิน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.ยุพิน สงไพศาล
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยสุรินทร ชูชาติไทย
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.จรินทร ปภังกรกิจ
๑๕. อาจารย ทันตแพทยกรัสนัย หวังรังสิมากุล
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท
๑๗. นางสาวทัศนีย พวงเขียว

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสุภิดา อนุสสรนิติสาร ๑๔. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน (ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต) ๔. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๓. วสันต ตันติวิภาวิน ๙. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน (ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต) ๔. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๖. ศาสตราจารย ดร. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยธนิส เหมินทร ๑๓. ศาสตราจารย ทันตแพทยวัฒนะ มธุราสัย ๕. ศาสตราจารพิเศษ ทันตแพทยสิทธิ ส. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง คุณเมตตจิตต นวจินดา ๖. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๑๐. ศรีโสภาค ๘. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยสุรินทร ชูชาติไทย ๘. รองศาสตราจารย ทันตแพทยชนินทร เตชะประเสริฐวิทยา ๙. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวรนัติ วีระประดิษฐ ๑๑. อาจารย ทันตแพทยกรัสไนย หวังรังสิมากุล ๑๕.มงคล เดชนครินทร ๒. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๕. นางสาวทัศนีย พวงเขียว ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๖ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ๑. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยศุภบูรณ บุรณเวช ๑๓. ศาสตราจารย ดร. รองศาสตราจารย ทันตแพทยสิทธิ ส. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงเมตตจิตต นวจินดา ๗. นางสาวทัศนีย พวงเขียว ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ . ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท ๑๖.(๒) คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๗ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล ๑๒. ศรีโสภาค ๗.มงคล เดชนครินทร ๒. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวรนัติ วีระประดิษฐ ๑๒.

อาจารย ทันตแพทยกรัสไนย หวังรังสิมากุล ๑๖. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน (ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต) ๔. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๓. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๖.วสันต ตันติวิภาวิน ๙. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๑. ศาสตราจารย ทันตแพทยวัฒนะ มธุราสัย ๕. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสมรตรี วิถีพร ๑๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยดร. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๓. นางสาวทัศนีย พวงเขียว ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๔ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖-๓๐ เมษายน ๒๕๓๘ ๑. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยทวิช กาญจนบุตร ๗. รองศาสตราจารย ทันตแพทยสิทธิ ส.มงคล เดชนครินทร ๒. รองศาสตราจารย ทันตแพทยดร. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงรุจิรา เผื่อนอัยกา ๑๓. รองศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๑๐. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๙. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสุภิดา อนุสสรนิติสาร ๑๕. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๕. นางสาวทัศนีย พวงเขียว ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ . รองศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๘. รองศาสตราจารย ทันตแพทยสิทธิ ส.วสันต ตันติวิภาวิน ๗. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยธนิส เหมินทร ๑๔. อาาจารยทันตแพทยหญิงพนมพร วานิชชานนท ๑๗. อาจารย ทันตแพทยกรัสไนย หวังรังสิมากุล ๑๔. ศรีโสภาค ๖. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสุภิดา อนุสสรนิติสาร ๑๒. รองศาสตราจารย ทันตแพทย วรนัติ วีระประดิษฐ ๑๐.(๓) คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๕ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ๑. ศรีโสภาค ๘. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน (ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงถวัลยรัตน โหละสุต) ๔. ศาสตราจารย ดร.มงคล เดชนครินทร ๒. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสมรตรี วิถีพร ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยทวิช กาญจนบุตร ๑๕. ศาสตราจารย ดร. รองศาสตราจารย ทันตแพทย วรนัติ วีระประดิษฐ ๑๒.

รองศาสตราจารย ทันตแพทยดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ ๑๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน ๗. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๑๐. ศรีโสภาค ๑๑. ศาสตราจารย ทันตแพทยวัฒนะ มธุราสัย ๑๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสมรตรี วิถีพร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ . รองศาสตราจารย ทันตแพทยสิทธิ ส.จีระศักดิ์ นพคุณ ๑๖. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๑๐. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือผูแทน ๙. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสุภิดา อนุสสรนิติสาร ๑๖. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ หรือผูแทน ๔. รองศาสตราจารย ทันตแพทยสิทธิ ส. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูแทน ๖. ศาสตราจารย ดร. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ๗.วสันต ตันติวิภาวิน ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๓. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๕.(๔) คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๓ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ ๑. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงเพ็ญศรี สิทธิสมวงศ ๑๒. ศาสตราจารย ดร. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๓. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน ๘. รองศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๑๘.มงคล เดชนครินทร ๘. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสุปราณี วิเชียรเนตร ๑๘.มงคล เดชนครินทร ๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๖. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง แพทยหญิงพรรณี สุมสวัสดิ์ ๙. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงรุจิรา เผื่อนอัยกา ๑๗. ศรีโสภาค ๑๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแทน ๕. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๕. รองศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๑๔.วสันต ตันติวิภาวิน ๑๔. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๕. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๔. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวัฒนะ มธุราสัย ๑๓. รองศาสตราจารย ทันตแพทยดร. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงสมรตรี วิถีพร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๒ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔-๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ ๑.

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๖.วสันต ตันติวิภาวิน ๑๒. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงพอใจ เรืองศรี ๑๓.(๕) คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร ชุดที่ ๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ๑. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๔. รองศาสตราจารย ทันตแพทยวัฒนะ มธุราสัย ๙. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยนพดล ศุภพิพัฒน ๑๕.มงคล เดชนครินทร ๘. ศาสตราจารย ดร. ศาสตราจารย ทันตแพทยวินัย ศิริจิตร ๑๐. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๕. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๓. นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ๗. รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงเพ็ญศรี สิทธิสมวงศ ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยชนินทร เตชะประเสริฐวิทยา --------------------------------------------- ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ .วิสาขะ ลิ่มวงศ ๑๔. รองศาสตราจารย ทันตแพทยดร.

(๗) คําชี้แจง หลักการบัญญัติศพั ททันตแพทยศาสตร หลักเกณฑการบัญญัติศัพท ๑.๑ คําที่ผูกขึ้นจากคําไทย ใหมีจํานวนคํานอยที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อมิใหศัพทที่บัญญัติขึ้นมีลักษณะ เปนการนิยามศัพท คําบุพบทถาไมจําเปนจะไมใช เชน floor of cavity พื้นโพรงฟน cusp height ความสูงปุมฟน แตจะใชเมื่อความหมายของศัพทบัญญัติเกิดความกํากวม หรือมีความหมายผิดไป เชน tooth. ๑ วิธีคิดคําขึ้นใหม คือ ถาศัพทคําใดสามารถผูกคําขึ้นใหมได ก็จะพยายามใชคําไทยกอน ตอเมื่อหา คําไทยที่เหมาะสมและตรงกับความหมายของศัพทไมได จึงหาคําจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีใชอยูแลวใน ภาษาไทยมาผูกเปนคําศัพทขึ้น และถายังหาคําเหมาะสมไมไดอีก จึงใชวิธีทับศัพทเปนวิธีสุดทาย (ดังขอ ๑. avulsed tooth ฟนที่หลุดจากเบา .ศ.] บัญญัติโดยใชคําจากภาษาบาลีและสันสกฤต เชน dental microanatomy ทันตจุลกายวิภาคศาสตร [ท.ศ.๒ วิธีทับศัพท คือ การเขียนคําในภาษาหนึ่งมาเปนภาษาไทยดวยตัวอักษรและตามอักขรวิธีของ ภาษาไทย โดยใชหลักการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ. การบัญญัติศัพทโดยคิดคําขึ้นใหมใชหลักเกณฑดังนี้ ๒. ๒๕๔๒ แลว คงใหใชไปตามนั้น เชน plaster ปลาสเตอร celluloid strip แถบเซลลูลอยด ๒. dental germ. ใชวิธีบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถานดังนี้ ๑.ศ.๒) บัญญัติศัพทโดยใชคําไทย เชน impression tray ถาดพิมพ tooth germ. ๒๕๓๒ และลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.] dental equipment ทันตบริภัณฑ [มีความหมายเหมือนกับ dental armamentarium] ๑. tooth bud หนอฟน [ท. ๒๕๓๕ สําหรับคําทับศัพทบางคําที่ใชกันมานานจนถือเปนคําไทยและ ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. evulsed.

)” และ “(เอก.๒. Vincent’s infection. ศัพทที่มีคํายอและนิยมใชคํายอดวย จะวงเล็บคํายอไวทายศัพทภาษาอังกฤษและศัพทบัญญัติ การตั้งศัพท จะมีทั้งที่ลําดับอักษรของคําเต็ม และลําดับอักษรของคํายอ เชน acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG). Vincent’s gingivitis. trench mouth. คําในวงเล็บซึ่งกํากับอยูกลางหรือทายศัพทบัญญัติ ชวยขยายศัพทบัญญัตินั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนําศัพท ไปใช จะตัดคําในวงเล็บออก หรือตัดเฉพาะเครื่องหมายวงเล็บออกก็ได เชน Angle’s classification การจําแนก(การสบฟน)แบบแองเกิล acrylic resin เรซิน(ชนิด)อะคริลิก .)/tori(พหู. ศัพทบัญญัติที่ผูกขึ้นจากคําบาลีและสันสกฤต ถาศัพทนั้นมีคําขยายประกอบหนาคํานาม การผูก ศัพทอาจใชหลักการสมาสหรือสนธิตามไวยกรณของภาษาบาลี คือคําขยายอยูหนาคํานาม เชน dental jurisprudence ทันตนิติศาสตร dental material ทันตวัสดุ หรืออาจใชหลักไวยกรณภาษาไทย คือ คําขยายอยูหลังคํานามก็ได เชน periodontium อวัยวะปริทันต [มีความหมายเหมือนกับ periodontal tissue] periodontal space ชองปริทันต ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับความถูกตองตามความหมายของศัพท ความสละสลวย และความกะทัดรัดของศัพทที่ผูกขึ้นนั้น การจัดรูปแบบศัพทและการใชเครื่องหมาย ๑.) ปุมกระดูก ๓. external การสูญสลายจากภายนอก ๒. คํา “(พหู. Vincent’s stomatitis อะนัก [(โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน] ๒.)” หลังศัพทภาษาอังกฤษ เปนคํายอเพื่อใหรูวาคํานั้นเปนพหูพจนหรือเอกพจน เชน torus(เอก. (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) trench mouth. Vincent’s gingivitis. Vincent’s stomatitis ANUG (acute necrotizing ulcerative gingivitis). Vincent’s infection.(๘) resorption.

. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชกับศัพท ก. คําที่มีศัพทบัญญัติมากกวาหนึ่งศัพท มีหลักดังนี้ ๔. การ ลบเหลี่ยม ๔. การลบมุม.๒ ศัพทบัญญัติที่มีเลขกํากับหนาศัพท หมายความวา ศัพทบัญญัติแตละคํามีความหมายตางกัน หรือ มีความหมายที่เปนไดทั้งคํานาม คํากริยา หรือคําคุณศัพท เชน base ๑. apicotomy. root resection. branching canal. canine protected การสบ(ฟน)แบบปกปองดวยฟนเขี้ยว. การตัดเฉียง [ท. ฐานรองรับ ๒. denture. จุดเชื่อมตอ ๓. สวนประกอบพื้นฐาน ๔. ตัวกระตุน ข. สารกระตุน. ใชคั่นศัพทบัญญัติที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายกัน เชน activator สิ่งกระตุน. อัฒภาค (.๑ ศัพทบัญญัติที่ใชเครื่องหมายจุลภาค (. secondary คลองรากกิ่ง. เบส(เคมี) bevel ๑.(๙) ๔. การตัดปลายรากฟน.) คั่นแตละศัพท หมายความวา ศัพทบัญญัตินั้นมีความหมาย เหมือนกันหรือคลายกัน ผูใชจะเลือกใชศัพทไดตามความเหมาะสม เชน accessory canal. แขนงคลองราก canal occlusion. ตัดเฉียง ๒. รอยตัดเฉียง [ท..) ใชคั่นศัพทภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกัน เชน apicectomy. canine guidance] ๔. การสบ(ฟน) แบบฟนเขี้ยวปกปอง [มีความหมายเหมือน occlusion.] ๕. ใชคั่นคําประสมในศัพทภาษาอังกฤษที่นําคําขยายมาไวขางหลังคําหลัก เชน occlusion. การผาตัดปลายรากฟน apicoectomy . การอางอิงศัพทบัญญัติที่มีความหมายเหมือนกัน มีหลักดังนี้ ขอความในวงเล็บเหลี่ยมทายศัพทบัญญัติที่วา [มีความหมายเหมือนกับ. interim ฟนเทียมเฉพาะกาล และคําลักษณะนี้จะเก็บไวทั้งที่ลําดับคําขยายและลําดับของคําหลัก เพื่อความสะดวกแกผูใช ๒.] ใชกับคําศัพทที่มีความหมาย เหมือนกัน แตบัญญัติศํพทภาษาไทยตางกัน เชน balancing interference สิ่งกีดขวางการสบฟนดานดุล [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side interference] ๖. จุลภาค (.] ๓. mutually protected การสบ(ฟน)แบบอารักษซึ่งกันและกัน denture. provisional.) ๑.

radiectomy การตัดราก(ฟน)ออก anaerobe จุลชีพไมพึ่งออกซิเจน anaerobe. -สบฟน apical -ยอด.] analgesia. ใชหนาศัพทบัญญัติบางคําที่เปนคําคุณศัพท คําประเภทนี้เมื่อนําประกอบศัพท อาจเติมคํานาม หรือคําขยายอื่น ๆ เชน “เชิง”. root. obligate จุลชีพทนออกซิเจนไมได analgesia ความไมรูเจ็บ [พ. -ปลายแหลม. relative ความไมรูเจ็บสัมพัทธ . -สวนปลาย ๒.] ๒. ยัติภังค (-) ๑. “แบบ”. radectomy. “ทาง” เพื่อความชัดเจนตามความเหมาะสม หรือจะไมเติมก็ได เชน occlusal ๑.(๑๐) ค. local ความไมรูเจ็บเฉพาะที่ analgesia. ใชในศัพทบัญญัติที่มีความหมายวา “และ” เชน craniofacial prosthesis สิ่งประดิษฐกะโหลก-ใบหนา orofacial pain ความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา การเรียงลําดับศัพท จะเรียงลําดับตามตัวอักษร หากศัพทดังกลาวมีคําที่เปนไวพจน (synonym) กัน ก็จะมีปรากฏเรียงตามลําดับ ตัวอักษรนั้น ๆ ทุกคําดวย เชน amputation. facultative จุลชีพไมชอบออกซิเจน anaerobe.–บดเคี้ยว [ท.

รอยขัดสึก สารขัด [ท. pulp abscess. acute abscess. (จักษุ)กลอกออก [พ. -ดูดซึมได [พ. trench mouth. แผลถลอก [พ. จุดปลายเงี่ยงกระดูก จมูกสวนหนา . การสึกเหตุขัดถู [ท. หลักยึดสมาน หลักยึดชั่วคราว ๑.] ฝรอบปลายราก(ฟน) ฝรอบตัวฟน ฝปริทันต [ท. Vincent’s gingivitis. gingival abscess. Vincent’s infection.] คีมจับหลักยึด หลักยึดรอ(แผล)หาย. residual absorb absorbent absorptance absorption abstraction abutment abutment clamp abutment. pericoronal abscess. การถลอก [พ.] สภาพขัดถู ฝ.] ๑.] เนื้อยึดผิดตําแหนง [ท. temporary acanthion เอดส (กลุมอาการภูมิคุมกันบกพรอง) อะนัก [(โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน] แผนเนื้อเยื่อแอ็บบี ๑. chronic abscess.]. ดูดซึม [พ. healing abutment. ขัด [ท.] ๒. การขัดสึก ๔. การตัดออก ๒.๑ A AIDS (acquired immune deficiency syndrome) ANUG (acute necrotizing ulcerative gingivitis).] ๒. การลอก [พ.] ๒. Vincent’s stomatitis Abbe flap abduct aberrant frenum abfraction ablation abnormality abrade abrasion abrasive abrasivity abscess abscess. periodontal abscess. periapical abscess.] ๑.] ๒.] ฝเนื้อเยื่อใน ฝตกคาง ๑. ทําใหสึก [ท. การดูดกลืน การแยกออก [พ. pulpal.] ฝเฉียบพลัน ฝปลายราก(ฟน) ฝเรื้อรัง ฝเหงือก [ท.] ความดูดกลืน [ว.] สภาพผิดปรกติ ๑. จุดแองฐานเงี่ยงกระดูกจมูกสวนหนา ๒.] แอ็บแฟรกชัน ๑.] ๓. การดูดซึม ๒. apical abscess. ตัวดูดซึม [พ. abscess.] ๑. ดูดกลืน [พ. โพรงหนอง [พ.] หลักยึด [ท.] ๒. กาง [พ.

].) acquired acquired centric relation acquired eccentric relation acquired immune deficiency syndrome (AIDS) acquired occlusion acromegalia. ตัวเรง [พ.๒ acantholysis acanthosis acatalasia accelerant accelerator access access opening accessory canal.] ที่ไดมา. ทางเขา ๓.] อะคริลิก [ท.] ภาวะกระดูกออนไมเจริญ [พ.] ภาวะไรกรดเกลือ [พ. การสะสม [พ. สารเรง ๒. achondroplasty achromatic achromatopsia acid.] -ไรเซลล เคลือบรากฟนไรเซลล [ท. acromegaly acrylic acyrlic base.] เรซิน(ชนิด)อะคริลิก ซี่ฟนอะคริลิก ถาดอะคริลิก . ประสาทเรง [พ. orthophosphoric acid-base balance acidophilic acidosis acinus (เอก. ความสัมพันธนอกศูนยที่เกิด ภายหลัง กลุมอาการภูมิคุมกันบกพรอง (เอดส) การสบฟนที่ไดมา. การสบฟนที่เกิดภายหลัง [มีความหมาย เหมือนกับ habitual occlusion] สภาพโตเกินไมสมสวน [พ. แขนงคลองราก ๑.)/acini (พหู. nicotinic acid. branching canal.] -ไรสี.] ๑. -เกิดภายหลัง ความสัมพันธ(ใน)ศูนยที่ไดมา. การเขาถึง ๒. การงอกติดกัน ๒. ทางเปด การเปดทาง คลองรากกิ่ง.] แอซีโทน ปวด สภาพไรริมฝปากแตกําเนิด [พ. ชอบภาวะกรด ๒. ความสัมพันธ(ใน)ศูนยที่เกิด ภายหลัง ความสัมพันธนอกศูนยที่ไดมา. secondary canal accretion acellular acellular cementum acetone ache acheilia achlorhydria achondroplasia. ผูเรง. -อรงค ภาวะบอดสีสิ้นเชิง กรดนิโคทินิก กรดออรโทฟอสฟอริก ดุลกรด-เบส ๑. ยอมติดสีกรด ภาวะกรดเกินดุล กระเปาะ [พ.] ฐานอะคริลิก [ท. การงอกโดยสะสม ๓. acrylic dental base acrylic resin acrylic tooth acrylic tray ชั้นเซลลหนามผิวหนังแยกสลาย ชั้นเซลลหนามผิวหนังเจริญเกิน อะคาทาลาเซีย สารเรง. สิ่งเรง ๑.


acrylic resin base
actinic cheilitis; solar cheilitis
actinomycosis
activate
activator
activator appliance
active
active reciprocation
active plate
acute
acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG);
trench mouth; Vincent’s gingivitis;
Vincent’s infection; Vincent’s stomatitis
acute pain
Adams’ clasp
adaptation syndrome
adaptive occlusion
additional polymerization
additive color mixture
adduct
adenitis
adenocarcinoma
adenolymphoma
adenoma
adenopathy
adherence
adhesion
adhesive
adhesive capsulitis
adhesive failure
adiadochokinesia
adipose atrophy
adjunctive treatment
adjustable anterior guidance
adjustable articulator
adjustable axis face-bow
adjustable occlusal pivot
adjustment, occlusal
adrenaline

ฐานเรซินอะคริลิก
ริมฝปากอักเสบเหตุแสงแดด
แอ็กทิโนไมโคซิส
ปลุกฤทธิ์ [พ.], กระตุน
สิ่งกระตุน, สารกระตุน, ตัวกระตุน
เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)แอ็กทิเวเตอร
ไวงาน, มีพลัง, มีแรง, กัมมันต
การตอบสนองแบบกัมมันต [ท.]
แผนมีแรง
เฉียบพลัน [ท.]
(โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก)

(เจ็บ)ปวดเฉียบพลัน
ตะขออะดัม
กลุมอาการปรับตัวไมได
การสบ(ฟน)ปรับตัวแลว
การเกิดพอลิเมอรแบบเติม [ท.]
สีผสมเชิงบวก
๑. หุบ [พ.] ๒. (จักษุ)กลอกเขา [พ.]
ตอมอักเสบ
มะเร็งเนื้อเยื่อตอม
แอเดโนลิมโฟมา
เนื้องอกตอม [พ.]
ตอมผิดปรกติ
การเกาะติด, ความยึดมั่น
๑. การยึดติด, การประสาน [ว.] ๒. แรงยึดติด, แรงประสาน
๑. สารยึดติด [พ.] ๒. สิ่งยึดติด ๓. -ยึดติด [พ.]
ปลอกหุม(ขอตอ)อักเสบแบบยึด
การยึดไมติด, การยึดไมอยู
ภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอยางเร็ว [พ.]
เนื้อเยื่อไขมันฝอลีบ
การรักษาเสริม
แนวนําดานหนาปรับได
กลอุปกรณขากรรไกรจําลองแบบปรับได [ท.]
เฟซโบวปรับแกนได
จุดหมุนสบฟนปรับได
ฮอรโมนตอมหมวกไตเนื้อใน, แอเดรนาลีน


adrenocorticotrophin/pin
adrenodontia
adsorb
adsorbent
adult speech aid prosthesis
aerobe
aerobic
aerodontalgia; aeroodontalgia; aeroodontodynia
aerodontia; aerodontics
aeroembolism; embolism, air
aerosinusitis; barosinusitis; sinus barotrauma
aerosol
aetiology; etiology
afferent
afterimage
afterloading technique
agar
age atrophy
agenesia; agenesis
agent
agger nasi; nasoturbinal concha;
ridge of nose
aglossia
agnathia
agnosia
agonistic
agranulocytosis; granulocytopenia
air conduction
air turbine handpiece
airborne particle
airborne particle abrasion; air abrasion
airway
Akers clasp
ala
ala nasi
ala-tragus line
albuminuria
alcohol

อะเดรโนคอรทิโคโทรฟน/พิน
[มีความหมายเหมือนกับ corticotrophin/pin]
ฟนวิรูปเหตุตอมหมวกไต
ดูดแนบ
ตัวดูดแนบ
สิ่งประดิษฐชวยพูดสําหรับผูใหญ
จุลชีพพึ่งออกซิเจน
-พึ่งออกซิเจน
การปวดฟนเหตุความกดอากาศ, การปวดฟนเหตุการบิน
อากาศทันตแพทยศาสตร, ทันตแพทยศาสตรการบิน
ภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [พ.]
โพรงอากาศ(กะโหลก)อักเสบเหตุความดัน
๑. ละอองฝอย ๒. ละอองฟุง
๑. สมุฏฐานวิทยา ๒. สมุฏฐาน(ของโรค) [พ.]
–นําเขา [พ.]
ภาพติดตาชั่วขณะ [พ.]
เทคนิคการรักษาภายหลังฝงสารกัมมันตรังสี
๑. วุน ๒. วุนเลี้ยงเชื้อ
การฝอลีบเหตุสูงอายุ
การไมกําเนิดอวัยวะ
ผูทํา, ตัวทํา, สิ่งทํา, สาร
สันในจมูก [ท.]
ภาวะไรลิ้นแตกําเนิด
ภาวะไรขากรรไกรเหตุขาดพัฒนาการ
ภาวะเสียการระลึกรู [พ.]
-รวมทําการ
ภาวะแกรนูโลไซตนอย [พ.]
การไดยินผานอากาศ
ดามกรอชนิดใชลม
อนุภาคในอากาศ
การขัดสึกแบบพนอนุภาคในอากาศ
๑. ทางอากาศผาน ๒. ทอเบิกทางหายใจ
ตะขอเอเคอรส
๑. ปก ๒. สวนปก
ปกจมูก
แนวปกจมูก-ติ่งหนารูหู
ภาวะปสสาวะมีแอลบูมิน [พ.]
แอลกอฮอล [พ.]


alginate
algogenesis
alignment
alkalosis
allergen
allergy
allodynia
allograft; homograft
alloplast
alloplastic graft
alloplastic material
alloy
alloying element
alpha particle
altered cast
altered cast partial denture impression
alternate treatment; alternative treatment
alumina
aluminous porcelain
aluminum oxide
alveolar
alveolar arch of mandible;
alveolar border of mandible;
superior free border of alveolar process
of mandible
alveolar arch of maxilla;
alveolar border of maxilla;
inferior free border of alveolar process
of maxilla
alveolar augmentation
alveolar bone
alveolar bone proper; lamina dura
alveolar bone resorption
alveolar bulb
alveolar canal of maxilla; posterior dental canal
alveolar cavity; dental alveolous; tooth socket
alveolar crest
alveolar crest fiber

อัลจิเนต
การกอความเจ็บปวด [พ.]
การจัดแนว(การเรียงของฟน)
ภาวะดางเกิน
สารกอภูมิแพ
ภูมิแพ [พ.]
ภาวะปวดเหตุสิ่งเราปรกติ
เนื้อเยื่อปลูกถายเอกพันธุ [ท.]
๑. สารปลูกถาย [ท.] ๒. การปลูกถาย
วัสดุปลูกถายเฉื่อย
วัสดุเฉื่อย(ปลูกถาย)
โลหะเจือ, โลหะผสม [ว.]
ธาตุเสริมโลหะเจือ
อนุภาคแอลฟา
ชิ้นหลอแปลง
รอยพิมพฟนเทียมบางสวนเพื่อชิ้นหลอแปลง
การรักษาทางเลือก
อะลูมินา
พอรซเลนอะลูมินา
อะลูมิเนียมออกไซด
-เบาฟน
โคงปลายเบาฟนขากรรไกรลาง [ท.]

โคงปลายเบาฟนขากรรไกรบน [ท.]

การเสริมกระดูกเบาฟน
กระดูกเบาฟน [ท.]
ผิวกระดูกเบาฟน [มีความหมายเหมือนกับ
cribriform plate ๒ [ท.]
การสูญสลายของกระดูกเบาฟน
สวนปองเบาฟน [ท.]
คลองสูเบาฟนบน [ท.]
เบาฟน [มีความหมายเหมือนกับ alveolous ๑]
สันกระดูกเบาฟน, ยอดกระดูกเบาฟน [ท.]
เสนใยสันกระดูกเบาฟน, เสนใยยอดกระดูกเบาฟน


alveolar foramen
apertures of alveolar canals of maxilla
alveolar mucosa
alveolar process
alveolar process of maxilla
alveolar reconstruction
alveolar resorption
alveolar ridge
alveolar septum
alveolectomy
alveoloclasia
alveologingival fibre
alveoloplasty
alveolus (เอก.)/alveoli (พหู.)
amalgam
amalgamation
amalgamator
amaurosis
ameloblast
ameloblastic fibroma
ameloblastic sarcoma
ameloblastoma; adamantinoma
amelogenesis
amelogenesis imperfecta
amelogenic
amorphous
amputation
amputation neuroma; traumatic neuroma
amputation, pulp
amputation, root; radectomy; radiectomy
anaerobe
anaerobe, facultative
anaerobe, obligate
analgesia
analgesia, local
analgesia, relative
analgesic
analgesic blocking agent

รูคลองสูเบาฟนขากรรไกรบน [ท.]
เยื่อเมือกเบาฟน
สวนยื่นเบาฟน [ท.]
สวนยื่นเบาฟนขากรรไกรบน [ท.]
การบูรณะกระดูกเบาฟน
การสูญสลายของกระดูกเบาฟน
สันกระดูกขากรรไกร [ท.]
ผนังกั้นกระดูกเบาฟน [ท.]
การตัดกระดูกเบาฟน
ภาวะเบาฟนถูกทําลาย
เสนใยเหงือกยึดกระดูกเบาฟน [ท.]
การตกแตงเบาฟน
๑. เบาฟน [พ.] ๒. ถุงลม [พ.] ๓. กระเปาะ [มีความหมาย
เหมือนกับ acinus]
อะมัลกัม
การผสมอะมัลกัม
เครื่องผสมอะมัลกัม
๑. ตาบอดตาใส [พ.] ๒. ตาบอด [พ.]
เซลลสรางเคลือบฟน
เนื้องอกเสนใยอะเมโลบลาสต
อะเมโลบลาสติกซารโคมา
อะเมโลบลาสโทมา
การสรางเคลือบฟน
การสรางเคลือบฟนไมสมบูรณ
-กําเนิดเคลือบฟน
อสัณฐาน, ไรรูป
การตัด(อวัยวะ)ออก
เนื้อเยื่อประสาทงอกเกินเหตุตัดประสาท
การตัดเนื้อเยื่อในออก
การตัดราก(ฟน)ออก
จุลชีพไมพึ่งออกซิเจน
จุลชีพไมชอบออกซิเจน
จุลชีพทนออกซิเจนไมได
ความไมรูเจ็บ [พ.]
ความไมรูเจ็บเฉพาะที่
ความไมรูเจ็บสัมพัทธ
๑. สารระงับปวด ๒. ไมรูเจ็บ [พ.]
สารสะกด(ดลประสาท)ความปวด

minute.] กายวิภาคศาสตร [พ. anatomical crown anatomic landmark anatomic occlusion. ฟนมีปุม รากฟนทางกายวิภาค [ท. microscopic anatomy. pathologic. ตําแหนงหมายทางกายวิภาค การสบฟนเชิงกายวิภาค ๑. ฟนเทียมมีปุม ๒. การชา [พ.] ๓. pathoanatomy anatomy. anatomy. pathological. histology anatomy. ประวัติการปวย แอนาฟแล็กติก แอนาฟแล็กติกช็อก แอนาฟแล็กซิส [พ. ความสามารถจํา ๒. anatomy.] ตัวฟนทางกายวิภาค [ท.] ทันตกายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตรพรรณนา [พ.] ภาวะเลือดจางเหตุเลือดออกมากเกิน ภาวะเลือดจางเหตุฮีโมโกลบินต่ํา ภาวะเลือดจางเหตุขาดธาตุเหล็ก ๑. iron-deficiency anesthesia anesthesia dolorosa การสะกด(ดลประสาท)ความปวดเพื่อวินิจฉัย ยาระงับปวด ความไมเจ็บ [พ.] พัฒนกายวิภาคศาสตร มหกายวิภาคศาสตร [พ. hypochromic anemia. surgical ANB angle anchorage area anchorage component anchorage element Anderson splint Andresen appliance anemia anemia. อาการไมรูสึก [มีความหมายเหมือนกับ numbness] [พ. อาการชา.] อนุกายวิภาคศาสตร. gross anatomy. surface anatomy.] ที่หมายทางกายวิภาค. dental anatomy. anatomy.] -เชิงอุปมาน. ฟนเทียมเชิงกายวิภาค.] ภาวะปวดบริเวณชา .] จุลกายวิภาคศาสตร [พ. macroscopic. hemorrhagic anemia. anatomy. anatomical tooth anatomical root anatomy anatomy. anatomical occlusion anatomic tooth. ฟนทางกายวิภาค. -แอนะล็อก ๑.] รังสีกายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตรพื้นผิว ศัลยกายวิภาคศาสตร [พ. developmental anatomy. systematic anatomy. x-ray anatomy. การใหยาชา [พ.] ๒. radiological.] มุมเอเอ็นบี บริเวณยึด สวนประกอบของตัวยึด ชิ้นประกอบของตัวยึด เฝอกแอนเดอรสัน เครื่องใชกระตุนเพื่อจัดฟนแอนดรีเซ็น ภาวะเลือดจาง [พ. อุปกายวิภาคศาสตร พยาธิกายวิภาคศาสตร [พ.๗ analgesic diagnostic block analgesic drug analgia analogue anamnesis anaphylactic anaphylactic shock anaphylaxis anatomic crown. descriptive.

การใหยาสลบ การฉีดยาชาเฉพาะที่แบบแทรกซึม ๑.] อาการปวดเคน [พ.] มุมสะทอน มุมแนวนําฟนหนา มุมแนวนําฟนเขี้ยว มุมแองพักฟนเขี้ยว มุมฐานกะโหลก มุมปุม(ฟน) มุมใบหนา มุมแฟรงกฟอรต-แมนดิบิวลารอินไซเซอร มุมฟนตัด มุมแนวนําฟนตัด มุมแนวนําฟนตัดของกลอุปกรณขากรรไกรจําลอง มุมแองพักฟนตัด มุมแองพักดานสบ จุดมุม มุมแองพัก การจําแนก(การสบฟน)แบบแองเกิล . -ระงับความรูสึก. distoocclusion Angle class III. regional anesthesia. incisal guide angle. infiltration anesthesia.] อาการปวดเคนหัวใจ [พ. cranial base angle. general anesthetic. angular stomatitis angulated abutment การสะกด(ดลประสาท)ใหชา ๑. ภาวะปากนกกระจอก หลักยึดแบบเอียง(รากเทียม) . อาการสลบ [พ. anterior guidance angle. incisal guidance angle.] ๒. canine rest angle. local aneurysm angina angina pectoris. general anesthesia. mesioocclusion angle of mandible angle of reflection angle. incisal rest angle.๘ anesthesia. การทําใหชาเฉพาะที่ การทําใหชาเฉพาะบริเวณ การทําใหชาเฉพาะผิว ยาระงับความรูสึก [พ.] การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท I การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท II ดิวิชัน ๑ การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท II ดิวิชัน ๒ การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท II การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท III มุมขากรรไกรลาง [ท. cuspal angle. block anesthesia. สารสลบ. สารระงับความรูสึกเฉพาะที่. rest Angle’s classification angular angular cheilosis. สิ่งระงับความรูสึกเฉพาะที่ หลอดเลือดโปงพอง [พ. อาการไมรูสึกเฉพาะที่ [พ.].]. topical anesthetic anesthetic. occlusal rest angle. Frankfort-mandibular incisor angle.] ๒. point angle. incisal angle. stenocardia Angle class I. อาการชาเฉพาะที่. angular cheilitis.มุม มุมปากอักเสบ [ท. neutroocclusion Angle class II division 1 Angle class II division 2 Angle class II. local anesthesia. สารระงับความรูสึกทั้งตัว ยาชา. canine guidance angle. สารระงับความรูสึก ยาสลบ. facial angle.

anodontism anomaly antagonist Ante’s Law anterior anterior disk displacement anterior border anterior guidance anterior guide pin anterior guide table anterior lacrimal crest anteior lingual gland anterior nasal aperture.] แนวนําฟนหนา เดือยแนวนําดานหนา แทนแนวนําดานหนา.] เงี่ยงดานหนากระดูกจมูก (เอเอ็นเอส) ฟนหนาสบเปด การสบ(ฟน)เปดดานหนา รอยนูนโคงหนาทอนซิล [ท. ฟนคูสบ กฎของแอนตี้ ขางหนา. tongue-tie ankylosis ankylosis. มุมจากการแผรังสีทางตรง สภาพลิ้นยึด [ท. ยาปฏิชีวนะ [พ. กลามเนื้อตาน ๓. ligamentous annealing annular anode anodontia.] ตอมน้ําลายลิ้นสวนหนา [ท. -ปฏิชีวนะ [พ. สารตานฤทธิ์. piriform aperture anterior nasal spine (ANS) anterior open bite anterior open occlusal relationship anterior pillar. ดานหนา แผนรองขอตอเคลื่อนไปดานหนา ขอบดานหนา [ท.] อุปกรณกําหนดความชันดานหนา การสบฟนแบบปกปองดวยฟนหนา จุดอางอิงดานหนา ฟนหนา การเรียงตัวของฟนหนา. แทนควบคุมดานหนา สันแองถุงน้ําตาหนา [ท.๙ angulation ankyloglossia. การทํามุม ๒.] สารตอตาน.] พื้นผิวขากรรไกรบนดานหนา [ท. anterior nasal opening in skull.] ชองจมูกสวนหนา(กะโหลก) [ท.] ๑. palatoglossal arch anterior surface of body of maxilla anterior programming devic anterior protected articulation anterior reference point anterior tooth anterior tooth arrangement anterior tooth form anteroposterior curve anthrax antibiotic antibody ๑. ภาวะ(ฟน)ยึดแข็ง ภาวะยึดแข็งเทียม ภาวะยึดแข็งดวยเอ็น การอบเหนียว -วงแหวน แอโนด ภาวะไรฟน วิกลภาพ [พ. ยาแก ๒.] ๑. ภาวะ(ขอ)ยึดแข็ง ๒. false ankylosis.] ๒. การเรียงฟนหนา รูปแบบของฟนหนา เสนโคงจากหนาไปหลัง โรคแอนแทรกซ ๑. แอนติบอดี .

] เสียงหาย [พ.] การผาตัดรนแผนเหงือก [ท. ปลายแหลม. aphthous stomatitis apical apical curettage apical foramen apically repositioned flap operation apicectomy.] แผลเปอยเล็ก แผลเปอยเล็กหลายแผล -แผลแอฟทัส แผลแอฟทัส. -ปลายแหลม.] สารแกพิษ สารกันไหลลน. ปาก [พ. สวนปลาย ปลายลิ้น [ท. ภาวะไมสราง.] ภาวะเสียการสื่อความ [พ. แอนติฟลักซ สารเราตอตาน. anticonvulsive antidote antiflux antigen antihistamine antimetabolite antimicrobial antimicrobial therapy anti-Monson curve antineoplastic antipyretic antiseptic antispasmodic antrum apatite aperture apex (เอก. ตานการบีบเกร็ง. -แกชัก [พ. ภาวะไมเจริญ. แผลรอนใน [พ. dental trephination aplasia สารกันเลือดเปนลิ่ม [พ. แอนติฮิสทามีน -ตานเมแทบอไลต -ตานจุลชีพ การรักษาดวยสารตานจุลชีพ กลับโคงมอนสัน -ตานเนื้องอก สารลดไข สารระงับเชื้อ [พ.] ๒. root resection.๑๐ anticoagulant anticongestant anticonvulsant. แอนติเจน สารตานฮิสทามีน [พ. ยาแกชัก [พ. apicotomy.] ยอด. ชอง. โพรง [พ.] การตัดปลายรากฟน. ชอง.] สารลดบวม ๑. -กันชัก. ภาวะการสรางลมเหลว .] ๒. การผาตัดปลายรากฟน อุปกรณหยั่งปลายราก การเจาะกระดูกระบายจากปลายราก ๑.] อะพาไทต รู. apices.).] กระบวนการเหนี่ยวนําใหปลายรากปด การสรางปลายราก อาการกลืนไมลง [พ. ตานการหดเกร็ง หอง. tip apex of tongue apexification apexogenesis aphagia aphasia aphonia aphtha aphthae aphthous aphthous ulcer. apicoectomy apicolocator.)/apexes (พหู.] ตานการชักกระตุก. -สวนปลาย การขูดปลายรากฟน รูปลายรากฟน [ท.]. ยากันชัก. ภาวะไมงอก [พ. apex locator apicostomy.] -ยอด.

denture supporting area. การพอกพูน ๒. major aptha.] บริเวณระหวางฟน [ท. impression area. tissue-bearing area area. การวางแนบ ๓. relief arc of closure arch arch bar arch form arch length discrepancy arch. dental ไมเจริญ. pressure area. อวัยวะเทียม [มีความหมายเหมือนกับ prosthesis] เครื่องใชจัดฟนแบบถอดได เครื่องใชคงสภาพการจัดฟน เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)ทวินบล็อก ๑. activator appliance. extraoral orthodontic appliance.] แผลแอฟทาเหตุเชื้อเริม แผลแอฟทาขนาดใหญ แผลแอฟทาขนาดเล็ก เฟซโบวกําหนดคาได บริเวณเนื้อเยื่อรองรับฐานฟนเทียม บริเวณสัมผัส [ท. denture foundation. การแนบอยู ๑. bionator appliance.] บริเวณแรงกด บริเวณลดแรงกด(ของฟนเทียม) สวนโคงหุบปาก สวนโคง [ท. intraoral orthodontic appliance. ไมสราง [พ. fixed orthodontic appliance. การประมาณ ๒.] แทงโคง รูปแบบสวนโคง ความยาวสวนโคง(ขากรรไกร)เคลื่อนคลาด สวนโคงแนวฟน [ท. functional appliance. prosthetic appliance. removable orthodontic appliance. herpetiform aptha. กลุมอวัยวะ ๒. retaining orthodontic. กลุมเนื้อเยื่อ.๑๑ aplastic apoptosis apparatus apparatus. ไมงอก. attachment apparatus. retainer appliance. masticating appliance appliance. เครื่องสําเร็จ [ว. Andresen appliance.] การขจัดตัวเอง(เซลล) ๑.] กลุมเนื้อเยื่อยึดฟน กลุมอวัยวะ(บด)เคี้ยว เครื่องใช เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)แอ็กทิเวเตอร เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)แอนดรีเซ็น เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)ไบโอเนเตอร เครื่องใชจัดฟนแบบยึดนอกปาก เครื่องใชจัดฟนแบบติดแนน เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)แฟรงเคล เครื่องใชกระตุนเพื่อการจัดฟน เครื่องใชจัดฟนแบบยึดในปาก เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)โมโนบล็อก สิ่งใสเทียม. twin block apposition approximation apraxia aptha.] . basal seat. monoblock appliance. minor arbitrary face-bow area. Frankel appliance. contact area. คาใกลเคียง ภาวะเสียการรูปฏิบัติ [พ. interdental area.] บริเวณรอยพิมพ [ท.

] ศัลยกรรมตกแตงขอ [พ. การพูดชัดถอยชัดคํา ๔.] วัสดูปกรณ ทันตวัสดูปกรณ [มีความหมายเหมือนกับ dental equipment] อุปกรณบันทึกรอยปลายลูกศร การบันทึกรอยปลายลูกศร ๑. ขอตอ ๒. สิ่งทําขึ้น [พ. เรียงฟนเทียม ๓.] ๒.] ๒.] กระดูกออนขอตอ แผนรองขอตอ [ท.] โรคขอ [พ. discus articularis.] ปุมหนาแองขอตอขากรรไกร [ท. anterior palatine arch.] ขอตอชนิดเคลื่อนไหวได การเคลื่อนแบบเลื่อนที่ การบันทึกภาพรังสีขอ [พ. dental articulator. palatal. ตอกัน [ท. palatophyaryngeal. posterior palatine archwire Arcon articulator Arkansas stone armamentarium armamentarium.] ครอบฟนเทียม. arch. สิ่งทําขึ้น [พ. oral arch.๑๒ arch.] ปวดขอ ขออักเสบ [พ. tubercle of root of zygoma articular surface articulate articulating paper articulation articulator. palatomaxillary.] ปลอกหุมขอตอ [ท.] พื้นผิวขอตอ [ท. synovial capsule articular cartilage articular disk. arch. occluding frame artifact artificial crown สวนโคงเพดานปาก สวนโคงหนาทอนซิล สวนโคงหลังทอนซิล ลวดโคง กลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดอารคอน หินอารคันซอ [ท. interarticular disk articular eminence of temporal bone. articular tubercle of temporal bone. joint capsule.] หลอดเลือดแดงเล็ก ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [พ.] โรคขอ -ขอตอ [ท. การเรียงฟนเทียม ๓. arch. artifact arteriole arteriosclerosis arteritis artery arthralgia arthritis arthrodial joint arthrodial movement. การสบ(ฟน)ขณะไถขากรรไกร กลอุปกรณขากรรไกรจําลอง [ท. สิ่งแปลกปน ๒.] หลอดเลือดแดงอักเสบ หลอดเลือดแดง [พ. occluder.] ๑. พูดออกเสียงชัดเจน แถบกระดาษหารอยสบฟน ๑.] ๑. dental arrow point tracer arrow point tracing artefact. ครอบฟนประดิษฐ . สิ่งแปลกปน [พ. arch. palatoglossal. gliding joint movement arthrography arthropathy arthroplasty arthrosis articular articular capsule.

การเกาะ. alveolar atrophy. การยึดของเหงือก การยึดใหม การสึกเหตุบดเคี้ยว [ท. -ลีบ การหักเหตุฝอลีบ การเหี่ยว.] ๑. epithelium. epithelial. การไดยิน [พ. สิ่งเกาะ.] กระดูกเบาฟนฝอ กระดูกฝอ การเหี่ยวเหตุไมใช. ใยยึดเหงือก ๒.๑๓ artificial stone asaccharolytic asepsis aseptic astringent asymmetrical asymmetry asymmetry of the mandible atlas atraumatic atrium of middle meatus atrophic atrophic fracture atrophy atrophy. relative attachment screw attachment. การเสริม .] การจําแนกตางทางโสต เพิ่มขนาด. การฝอ. การขยาย. physiologic atrophy. การยึด. ขยาย การเพิ่มขนาด.] -เหี่ยว. การฝอเหตุไมใช.] ๑. junctional attachment. การฟง ๒. gingival attachment. การลีบเหตุไมใช เนื้อเยื่อปริทันตฝอ การฝอทางสรีระ การฝอเหตุวัยหมดระดู การฝอเหตุชรา เหงือกยึด [ท. พลาสเตอรหินประดิษฐ -ยอยน้ําตาลไมได ภาวะปลอดเชื้อ [พ. periodontal atrophy. new attrition atypical facial pain audiology audiometer auditory discrimination augment augmentation พลาสเตอรหินเทียม. -ไมมีบาดแผล โพรงหนาหลืบกลาง(จมูก) [ท.] ยาสมาน -อสมมาตร อสมมาตร ขากรรไกรลางอสมมาตร กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง -ไมบาดเจ็บ. clinical attachment level. senile attached gingiva attachment attachment apparatus attachment level. -ฝอ.] อาการปวดใบหนานอกแบบ โสตสัมผัสวิทยา [พ.] ๑. abnormal frenum attachment. post-menopausal atrophy. disuse atrophy. bone atrophy.] -ปลอดเชื้อ [พ. การติด ๒. สิ่งติด กลุมเนื้อเยื่อยึดฟน ระดับยึดทางคลินิก ระดับยึดสัมพัทธ สกูรยึด เนื้อยึดเกาะผิดปรกติ เยื่อบุผิวเชื่อมตอ [ท. สิ่งยึด. การลีบ [พ.

evulsed tooth avulsion fracture axial inclination axial loading axial plane (of teeth) axial wall axial surface axiobuccolingual plane. เสนแกน [พ.] เรซินชนิดเกิดพอลิเมอรเอง [มีความหมายเหมือนกับ self-curing resin] สวนพักเสริม [ท.] ฟนที่หลุดจากเบา กระดูกลิ. tooth. การหลุดจากเบา(ฟน).] ไรหลอดเลือด [พ. autogenous graft autoimmune disease autoimmunity autonomic nervous system autopolymerization autopolymerizing resin auxiliary rest avascular average axis face-bow average value articulator. ผิว(ฟน)ตามแกน [ท. ฟน หลุดจากเบา ๓.] การเอียงตามแกน การใสภาระตามแกน. แกนหมุน.] ๑. เนื้อเยื่อปลูกถายใหตนเอง โรคเหตุภูมิตานตนเอง [พ.] ผนังตามแกน [ท. การดึงใหขาด [พ. ใบหูประดิษฐ การฟงตรวจ [พ. mesiodistal plane (of teeth) axiopulpal line angle axis (เอก.)/axes (พหู. กระดูกคอชิ้นที่สอง [พ. ดาน(ฟน)ตามแกน [ท. gingival augmentation.] เฟซโบวแกนคาเฉลี่ย กลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดคาเฉลี่ย ภาวะพรองวิตามิน ๑. buccolingual plane (of teeth) axiomesiodistal plane. การเสริมเหงือก การเสริมสันเหงือก ใบหูบกพรอง ใบหูเทียม. การโหลดตามแกน ระนาบ(ฟน)ตามแกน [ท.) axis cylinder การเพิ่มขนาดกระดูก. การขยายเหงือก.] ๒. ridge auricular defect auricular prosthesis auscultation autoclave autograft. autochthonous graft. การขยายกระดูก. ระบบประสาทอิสระ การเกิดพอลิเมอรเอง [ท. autoplast. กระดูกหักติดเอ็น [พ. evulsion avulsed.๑๔ augmentation.] แกนประสาท.] เครื่องนึ่งอัดไอน้ํา เนื้อเยื่อปลูกถายในตนเอง. แกนประสาทนําออก [มีความหมายเหมือนกับ axon ๒] . การเสริมกระดูก การเพิ่มขนาดเหงือก. bone augmentation.] เสนมุมดานเนื้อเยื่อในรวมตามแกน ๑.] ระนาบ(ฟน)ตามแกนผานแกม-ลิ้น [ท. เนื้อเยื่อฉีกขาดเหตุบาดเจ็บ ๒. autologous graft. class III articulator avitaminosis.] ระนาบ(ฟน)ตามแกนใกลกลาง-ไกลกลาง [ท.] ภูมิตานทานตนเอง ระบบประสาทอัตโนวัติ. แกน. hypovitaminosis avulsion.] ๒.

] [มีความหมายเหมือนกับ axis cylinder] ๓.๑๕ axis orbital plane axle axon แกนระนาบเบาตา เพลา ๑. แกนประสาทนําออก [พ. spinal column] . ลํากระดูกสันหลัง [พ.] ๒.] [มีความหมายเหมือนกับ vertebral column. แกนประสาท. แกนรางกาย [พ.

balanced occlusion balanced occlusal contact. sinus band band. orthodontic band. pusher band. aerosinusitis. แผนหนาดามขากรรไกร แทง(จัดฟน)ดานแกม.๑๖ B Bacillus back pressure porosity back-action clasp backing bacteremia bactericide bacteriolytic action bacteroides balanced articulation. posterior palatal barosinusitis. แผนหนา(จัดฟน)ดานแกม แทงเคนเนดี แทงดานริมฝปาก แทงดานลิ้น แทงดานเพดาน(ปาก) แผนหนาเพดานหลัง โพรงอากาศ(กะโหลก)อักเสบเหตุความดัน . balancing contact. rubber bar bar clasp. sinus barotrauma แบคทีเรียทรงแทง. การสัมผัส(ฟน)ดานดุล [มีความหมาย เหมือนกับ nonworking side occlusal contacts] คอนดายลดุล [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side condyle] สิ่งกีดขวางการสบฟนดานดุล [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side interference] ดานดุล [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side] ลูกโปงดันโพรงอากาศ แถบ. arch bar. anterior palatal bar. labial bar. bar clasp arm bar connector bar. buccal bar.] กิริยาสลายแบคทีเรีย แบกทีรอยเดส การสบฟน(แบบ)ไดดุล การสบฟนดานดุล. บาซิลลัส ความพรุนเหตุแรงดันกลับ ตะขอปลายกลับ โลหะหนุน ภาวะเลือดมีแบคทีเรีย [พ. balancing occlusal contact balancing condyle balancing interference balancing side balloon.] สารฆาแบคทีเรีย [พ. Kennedy bar. balanced bite. lingual bar. palatal bar. แถบรัด แถบรัดจัดฟน อุปกรณดันแถบรัด อุปกรณถอดแถบรัด ยางรัด แทง ตะขอแทง สวนโยงแทง แผนหนาเพดานหนา แทงดามขากรรไกร. remover band.

รอยตัดเฉียงขอบโพรง การตัดเฉียงกลับทาง [ท. tissue-bearing area basal surface.] ๓.๑๗ basal bone basal metabolic rate basal metabolism basal seat basal seat area. การลบเหลี่ยม ๔. extension (free-end) base. tinted denture baseplate baseplate wax basion. ขอบกด ๒. temporary. instrument ฐานกระดูกขากรรไกร อัตราเมแทบอลิซึมพื้นฐาน เมแทบอลิซึมพื้นฐาน เนื้อเยื่อรองรับฐานฟนเทียม บริเวณเนื้อเยื่อรองรับฐานฟนเทียม ผิวดานสัมผัสเนื้อเยื่อของฐานฟนเทียม ๑. contra. denture base. trial base. apical base. bevel. การตัดเฉียงขอบโพรง ๒. crucible former base.] ฐานเรซินอะคริลิก กระดูกรองรับปลายรากฟน ซีเมนตรองพื้น ฐานฟนเทียม ฐานฟนเทียมสวนขยาย ฐานโลหะ ฐานพลาสติก แผนฐานชั่วคราว [ท. สวนประกอบพื้นฐาน ๔. reverse bevel. point Ba. lower border of the body of mandible base. การสรางขอบกด เครื่องใชจัดฟนแบบเบกก ไมราย มุมเบนเนตต การเคลื่อนเบนเนตต [ท. base. denture supporting area. cavosurface bevel. การลบมุม.] รอยตัดเฉียงของอุปกรณ . plastic base. การตัดเฉียง [ท.] การเคลื่อนขางเบนเนตต ๑. bevel. denture foundation. internal. cement base. เบส(เคมี) วัสดุฐาน โลหะผสมพื้นฐาน ฐานขากรรไกรลาง [ท. รอยตัดเฉียง [ท. denture basal surface base base material base metal alloys base of mandible.] เบซิออน. acrylic resin base. ฐานรองรับ ๒. จุดเชื่อมตอ ๓. จุดเบ เบโยเนต ๑.] ฐานรับรูเท ฐานฟนเทียมแตงสี แผนฐาน ขี้ผึ้งแผน [ท. base. bayonet beading Begg appliance benign Bennett angle Bennett movement Bennett’s side shift bevel bevel. sprue. metal base. record. ตัดเฉียง ๒.] ๑.

๑๘ bicuspid tooth. retrodiscal tissue bilateral bilateral balanced occlusion bilateral partial denture bilirubinemia bilirubinuria bimaxillary bimaxillary protrusion bimeter binangle bioacceptability bioactive biocompatibility biofeedback biofilm biointegration. incisional biopsy. agent. biological biomaterial biomechanics biometry. การสบ . ชีวชีวสาร [พ.] ๑. การแยกสองงาม เนื้อเยื่อหลังแผนรองขอตอ(ขากรรไกร) -สองดาน [พ.] ชีววัสดุ ชีวกลศาสตร ชีวสถิติศาสตร [พ. dental biopsy biopsy. กัด [ท.หักมุมสองที่ ๒.] เครื่องใช(กระตุนเพื่อจัดฟน)ไบโอเนเตอร ชีวฟสิกส ชีวฟสิกสทางทันตแพทยศาสตร การตัดเนื้อเยื่อออกตรวจ การดูดเนื้อเยื่อ(ดวยเข็ม)ออกตรวจ การตัดรอยโรคออกตรวจ การตัดเนื้อเยื่อเชิงสํารวจ การกรีดเนื้อเยื่อออกตรวจ การจิกเนื้อเยื่อออกตรวจ ๑. เครื่องมือหักมุมสองที่ ความรับไดทางชีวภาพ ชีวกัมมันต ความเขากันไดทางชีวภาพ การปอนกลับทางชีวภาพ แผนชีวภาพ กระดูกเชื่อมประสาน -ชีววิทยา ความกวางทางชีวภาพ -ชีวภาพ. osseointegration biologic biologic width biological biologicals. -ขากรรไกรบน-ลาง ขากรรไกรบน-ลางยื่น มาตรแรงบดเคี้ยวชนิดปรับความสูง [ท.] ๒. punch bite ฟนกรามนอย [ท. .] คอนดายลแยกสองหัว ลิ้นแยกสองปลาย ลิ้นไกแยกสอง ๑. exploratory biopsy. -สองขาง การสบ(ฟน)ไดดุลสองขาง [ท.]. biostatistics bionator biophysics biophysics. excisional biopsy. premolar tooth bifid condyle bifid tongue bifid uvula bifurcation bilaminar zone.] ๓. premolar. รอยกัด [ท. aspiration. bicuspid. งามราก(ฟน)แยกสอง ๒. needle biopsy. biopsy.] ฟนเทียมบางสวนขยายฐานสองขาง เลือดมีบิลิรูบิน ปสสาวะมีบิลิรูบิน -ขากรรไกรบนซาย-ขวา.

] การสบสะดวก ภาวะสบลึก [ท. interproximal film biting force biting pressure. occlusal pressure biting strength blade endosteal dental implant. overclosure และ closed bite ๑] [ท. wax out blood clot แทนกัด [ท.] ตุมพอง [พ. occlusal rim bite closing.] สอมกัด [มีความหมายเหมือนกับ face-bow fork] เฝอกกันฟน สิ่งกันกระแทกฟน มาตรวัดแรงกัด แผนระนาบกัด แผนกัด บันทึกรอยกัด ภาวะสบลึก ๑.] ภาวะปลายฟนตัดชนกัน. vertical relation decrease. open bite. occlusion. occlusal guard bite meter bite plane bite plate bite record. working bite-rim. deep bite. convenience bite.] .] สะกด(ดลประสาท) สะกด(ดล)ประสาทเปนบริเวณ การสะกด(ดล)ประสาท การสะกด(ดลประสาท) สารสะกด(ดลประสาท) การปดสวนคอด. deep.๑๙ bite block. reduced interach bite. bite-block.] ฟลมกัดปก แรงสบกัด แรงสบฟน ความแรงการกัด รากเทียมแบบใบมีดฝงในกระดูก การฟอกสี(ฟน) เม็ดพอง [พ. distance. การสบแบบปลายฟนตัดชนกัน การสบขัด รอยกัด การสบปรกติ ภาวะสบเปด การสบยก ฟนสบ(แบบ)กรรไกร. anesthesia. raised bite. small interach bite. closed bite bite fork bite guard splint bite guard. ฟนสบ(แบบ)เฉือน การสบ(ฟน)ดานทํางาน แทนกัด [ท.] ขากรรไกรชิดเกิน [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension decrease. edge-to-edge bite. marks bite. distance. normal bite. การถมสวนเวา ลิ่มเลือด [ท. scissor bite. working. bite. closed. ขากรรไกรชิดเกิน [ท. locked bite. ภาวะสบลึก [ท. occlusion. blade implant bleaching bleb blister block block. occlusion. bite registration. bite. occlusion rim. regional block. occlusion. normal. locked. mouth guard. bite-rim. occlusal rim bite-wing film. nerve blocking blocking agent blockout. field. edge-to-edge. close.] ๒.

บอนดดิง การยึดติดลมเหลว แรงยึดติด พื้นผิวยึดติด กระดูก [ท. physical bonding bonding agent bonding failure bonding force bonding surface bone bone atrophy bone chips bone conduction bone crest bone curettage bone fenestration bone implantation bone involvement bone lamella bone marrow. chemical bond. basal bone.] กระดูกฐาน(ขากรรไกร) ผิวกระดูกเบาฟน กระดูกค้ําจุน .] การฝงปลูกกระดูก [ท. medulla ossium bone necrosis. primary.] ผลเปลี่ยนแปลงตอกระดูก กระดูกเรียงเปนชั้น ไขกระดูก [พ.] การตายของกระดูก ภาวะกระดูกโปรง การสูญสลายของกระดูก เสี้ยนใยกระดูก [ท.] ขากรรไกรบนสวนลําตัว [ท. osteonecrosis bone rarefaction bone resorption bone trabecula/trabeculae bone transplantation bone wax bone. maxillary body Boley gauge Bolton analysis bolus bond bond strength bond. mechanical bond.] ขี้ผึ้งหามเลือด(ในกระดูก) กระดูกเบาฟน [ท. buttressing เครื่องเปา กระดูกแตกพลัด(เบาตา) เครื่องเปาแลน ขากรรไกรลางสวนลําตัว [ท. bond.๒๐ blower blowout fracture blowpipe body of mandible body of maxilla. โบเลยเกจ การวิเคราะหแบบบอลตัน กอนอาหารเคี้ยวแลว พันธะ ความแข็งแรงของพันธะ พันธะทางกล พันธะทางเคมี พันธะทางกายภาพ การยึดติด สารยึดติด. alveolar bone. bond.] กระดูกฝอ กระดูกปน กระดูกฝอ สันกระดูก การขูดกระดูก ชองกระดูกโหว [ท. bundle bone. secondary.] เครื่องวัดโบเลย.] การปลูกถายกระดูก [ท.

palatine bone. bone.] การเสริมแตงขอบ [มีความหมายเหมือนกับ tissue trimming] การเคลื่อนสุดขอบ [ท.] ๒. bone. membranous bone. eurycephalic brachycephaly brachygnathia. กระดูกเกิดแตกระดูกออน กระดูกหนาผาก [ท.] แบร็กเกต . woven. bird-face bracing bracket กระดูกฟาม [พ.] เสียงกระดูกกรอบแกรบ ๑. primitive bone. bone.] กระดูกสาน สามเหลี่ยมบอนวิลล [ท.].] ขี้ผึ้งลอมขอบ [ท.] การลอมขอบ(รอยพิมพ) [ท. bone. bone. non laminated.] ๓. non laminated.] กระดูกผนังฟน กระดูกแองถุงน้ําตา [ท.] กระดูกจากกระดูกออน. interproximal bone. bone. กระดูกเกิดแตแผนเยื่อ กระดูกสาน กระดูกเพดาน(ปาก) [ท. cortical. endochondral bone.] กระดูกไฮออยด [ท. brachycephalous. กระดูกฟองน้ํา [พ.].].] กระดูกสาน กระดูกผนังกั้น. osteopetrosis bone. กระดูกผนังกลาง กระดูกฟาม [พ. bone. primitive. septal bone. dense bone.] เสี้ยนกระดูก [พ.] กระดูกโหนกแกม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] ภาวะกระดูกคลายหิน กระดูกจากแผนเยื่อ. marble. bone. ความวิการที่กระดูก [ท.] ภาวะกะโหลกศีรษะกวาง ภาวะขากรรไกรลางสั้น การโอบพยุง [ท. bone. บกพรองที่กระดูก [ท. periphery boxing (an impression) boxing wax brachycephalic. bone. hyoid bone. frontal bone. กระดูกโพรก กระดูกหุมฟน [ท. zygomatic bone. non laminated. trabecular bone.] ภาวะยึดแข็งดวยกระดูก แองกระดูก [ท. woven.]. ตําหนิที่กระดูก [ท. spongy.๒๑ bone. compact. lacrimal bone. bone.] ขอบ [ท. cancellous. spongy bone. supporting bone. กระดูกฟองน้ํา [พ.] การผนึกขอบ [ท. primitive Bonwill’s triangle bony ankylosis bony crater bony crepitus bony defect border molding border movement border seal border. cancellous bone. กระดูกโพรก กระดูกทึบ [ท. malar. woven bone.

] ชองระหวางฟนดานแกม [ท. barbed broach. pathfinder broth brushing technique. smooth. fixed bridge. เข็มสํารวจ น้ําเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแปรงรองเหงือก การกัด-ถูฟนโดยไมรูตัว.] สะพานฟนชนิดคานยื่น สะพานฟนชนิดติดแนน สะพานฟนชนิดถอดได สะพานฟนชนิดเฝอก สะพานฟนชนิดชั่วคราว เปราะ เข็ม เข็มหนาม เข็มนํา. mouth bridge bridge. accessory canal.] รอยบาก(ฟนเทียม)ดานแกม สันดานแกม [ท. pathfinder.]. removable bridge.] ตอมน้ําลายแกม [ท.] สวนดานแกม [ท.] สันคอฟนดานแกม [ท. การกัด-ถูฟนนอกอํานาจใจ -ดานแกม [ท. แขนงคลองราก ประสาน ภาวะหายใจทางปาก สะพานฟน [ท. splint bridge. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ดานใกลแกม เคารูปดานแกม ปุมดานแกม [ท. secondary canal braze breathing.] การสบฟนเกินดานแกม ระนาบ(ฟน)ตามแกนผานดานแกม-ลิ้น .] ปกฟนเทียมดานแกม เนื้อยึดแกม [ท.] รองดานแกม [ท. temporary brittle broach broach. axiobuccolingual plane แบรงเคียลอารช [มีความหมายเหมือนกับ pharyngeal arch] คลองรากกิ่ง. crevicular bruxism buccal buccal 1/3 buccal contour buccal cusp buccal embrassure buccal flange buccal frenum buccal gland buccal groove buccal notch buccal ridge buccal shelf buccal surface buccal tube buccal vestibule buccinator muscle bucco-cervical ridge buccoclusion buccolingual plane (of teeth). broach. cantilever bridge.] เชิงขากรรไกร(ลาง) พื้นผิวดานแกม ทอ(จัดฟน)ดานแกม ชองปากดานแกม กลามเนื้อแกม [ท.๒๒ branchial arch branching canal.

๒๓ buccolingual relationship bucco-occlusal line angle buccoversion bulb bulla bur bur shank bur. ball burnishable burnout wax butt butt joint butt margin ความสัมพันธดานแกม-ลิ้น แนวบรรจบดานแกม-ดานบดเคี้ยว [ท. finishing bur. inverted cone bur.] ขอบตอชน . straight fissure bur. carbide bur. tapered fissure burnish burnisher burnisher. end-cutting bur. crosscut bur. round bur.] ตอชน [ท.] ขอตอชน [ท.] สวนโปงพอง หัวกรอ กานหัวกรอ หัวกรอคารไบด หัวกรอควานขาง หัวกรอเจาะ หัวกรอควาน หัวกรอขัดแตง หัวกรอกรวยคว่ํา หัวกรอกลม หัวกรอปลายตรง หัวกรอปลายสอบ รีดแนบ เครื่องมือรีดแนบ เครื่องมือรีดแนบหัวกลม -รีดแนบได ขี้ผึ้งชนิดไหมหมด [ท. excavating bur.] (ฟน)เบนไปดานแกม สวนปอง [ท.

gangrenous stomatitis candidiasis canine eminence canine fossa canine guidance. คลองรากฟน [ท. sialolith calculus. canine guide.] แนวนําฟนเขี้ยว [ท. root canal cancellous bone. สวนกระดางหนา แนวแคมเปอร [ท. การสบฟนแบบฟนเขี้ยวปกปอง ฟนเขี้ยว [ท.] มะเร็ง. salivary. canine.๒๔ C cadaver Caffey’s disease calcification calcify calcium hydroxide calculus calculus index calculus.] คานยื่น สะพานฟนชนิดคานยื่น ฟนเทียมบางสวนติดแนนชนิดคานยื่น เปลือกครอบฟน [ท.] นิ่วน้ําลาย [พ.] รอยนูนฟนเขี้ยว [ท.] ระนาบแคมเปอร คลอง [ท. cuspid guide canine protected occlusion. tartar calculus. เนื้องอกรายแรง ปากอักเสบเหตุเนื้อตายเนา [ท.] ดัชนีหินน้ําลาย [ท.] หินน้ําลายใตเหงือก [ท.] เฝอกครอบตัวฟน . cuspid cantilever cantilever bridge cantilever fixed partial denture. dental. cuspid guidance. แคลิเปอรส -หนังหนาดาน [พ. subgingival calculus.] ๑.] กระดูกพรุน. dental tophus.] โรคราแคนดิดา [พ.] หินน้ําลาย [พ. spongy bone cancer cancrum oris.] หินน้ําลายเหนือเหงือก [ท.] กามวัด.] การสบฟนแบบปกปองดวยฟนเขี้ยว. canine protection canine tooth. กระดูกโปรง [ท. shell crown cap splint ศพดองเพื่อการศึกษา โรคแคฟฟย การมีแคลเซียมเกาะ. แคลเซียมพอกพูน จับเปนสารคารบอรเนต แคลเซียมไฮดรอกไซด นิ่ว [ท. supragingival callipers callous callus Camper’s line Camper’s plane canal canal. odontolith.] โพรงเนื้อเยื่อในสวนรากฟน. เนื้อเยื่อหุมกระดูกหัก ๒. fixed cantilever partial denture cap crown. pulp.] แองฟนเขี้ยว [ท.

dental caries. หลอดฝอย แหลงหลอดเลือดฝอย การปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง การปดทับเนื้อเยื่อในโดยออม การปดทับเนื้อเยื่อใน ภาวะเกิดพังผืดในปลอกหุมขอ ๑. ปลอกหุม [ท. direct pulp capping.] เครื่องมือขูดแตง เครื่องมือขูดแตงอะมัลกัม เครื่องมือขูดแตงขี้ผึ้ง -โพรง โพรงหลอดเลือดดําใตฐานสมอง .] กระดูกออนโปรงแสง [ท.] กระดูกออนยืดหยุน [ท. amalgam carver. proximal caries. joint capsulitis Carabelli cusp. คารซิโนมา การนวดหัวใจผายปอดกูชีพ (ซีพีอาร) [พ. elastic cartilage. ถุงหุม [ท. รอยผุรากฟน อํานาจกอ(โรค)ฟนผุ วิทยาโรคฟนผุ สารยับยั้ง(โรค)ฟนผุ -ผุ ๑. pulp capsular fibrosis. hyaline cartilaginous carver carver. fifth cusp. Carabelli’s tubercle. เครื่องนํา เครื่องนําอะมัลกัม กระดูกออน [ท.] มะเร็งเยื่อบุผิว. ปุมคาราเบลไล หัวกรอคารไบด หินคารบอรันดัม [ท.] ๓. รอยฟนผุ ภาวะฟนผุในเด็กปฐมวัย (โรค)ฟนผุแรกเริ่ม. root cariogenicity cariology cariostatic agents carious carrier carrier. รอยฟนผุแรกเริ่ม (โรค)ฟนผุดานประชิด. แคปซูล [ท. รอยผุลุกลาม (โรค)ฟนผุกลับซ้ํา. พาหะ ๒.] ปลอกหุมขอตอ. incipient dental caries. รอยผุดานประชิด (โรค)ฟนผุลุกลาม.] (โรค)ฟนผุ.] กระดูกออนผิวขอ [ท. secondary caries caries.] -กระดูกออน [ท. supplemental cusp.๒๕ capillary capillary bed capping. capsular contracture capsule capsule. รอยผุกลับซ้ํา (โรค)รากฟนผุ. early childhood caries. หลอดเลือดฝอย ๒. rampant caries. articular cartilage. indirect pulp capping. recurrent. amalgam cartilage cartilage. ปลอกหุมขอ ปลอกหุมขออักเสบ ปุมที่หา [ท. tubercle of Carabelli carbide bur carborundum stone carcinoma cardiopulmonary resuscitation (CPR) caries.] ๒. wax carvernous carvernous sinus ๑.].

varnish cavity wall cavity. ชิ้นหลอ. final cast.] ๓. ผูปวย ๓.] ตัวเรงปฏิกิริยา แคโทด กลุมอาการปวดจากการบาดเจ็บเสนประสาท. รอยตัดเฉียงขอบนอกโพรง(ฟน) ๒. ตัดเฉียงขอบนอกโพรง(ฟน) การเปลี่ยนสภาพเซลล เคลือบรากฟนมีเซลล [ท. งานหลอ ๒. modified. คอซัลเจีย การใชสิ่งทําลายเนื้อเยื่อ สิ่งทําลายเนื้อเยื่อ. หลอ [ท. oral cavity varnish. ชอง [พ. cast. วัสดุหลอ.] เครื่องอัดหลอโลหะ กระบอกหลอ ขี้ผึ้งหลอแบบ [ท. เหวี่ยง [ท. refractory flask casting wax catalyst cathode causalgia cauterisation cautery cavity cavity floor cavity liner cavity lining cavity preparation cavity proper. oral cavity.] การอักเสบเฉียบพลันแพรกระจาย . cast.๒๖ case case report cassette cast cast. การฉาบโพรง(ฟน) การเตรียมโพรง(ฟน) ชองปากสวนใน [ท. cast. ชิ้นหลอหลัก ชิ้นหลอแปลง ชิ้นหลอศึกษา ชิ้นหลอโลหะ. การหลอโลหะ วัสดุทําเบาเพื่อหลอ [ท. กรณี ๒. มุมโพรงรวมผิว ๑. master cast. altered cast. cast.] โพรง(ฟน)ชนิดหลุมและรอง โพรงเนื้อเยื่อใน มุมของโพรง(ฟน). pit and fissure cavity. ชิ้นหลอหลัก ชิ้นหลอทันตกรรม ชิ้นหลอวินิจฉัย ชิ้นหลอจริง. ราย รายงานผูปวย ตลับ(ฟลม) ๑. วารนิชเคลือบผิวโพรงฟน ผนังโพรง(ฟน) ชองปาก [ท. final.] พื้นโพรง สารฉาบโพรง(ฟน) ๑. casting flask. modified cast. master. สารฉาบโพรง(ฟน) [มีความหมายเหมือนกับ cavity liner] ๒. pulp cavosurface angle cavosurface bevel cell differentiation cellular cementum cellulitis ๑.] สารเคลือบผิวโพรงฟน. study casting casting investment casting machine casting ring. altered. diagnostic cast. การทําลายเนื้อเยื่อ โพรง. dental cast. definitive.] ชิ้นหลอแปลง ชิ้นหลอจริง. definitive. cast. cast.

zinc phosphate cementation cementicle cementoblast cementocyte. ความสัมพันธศูนย ตําแหนงความสัมพันธในศูนย.] ศูนยกลาง ศูนยกลางการหมุน จุดศูนยรับแรง [ท. -ไปทางหัว. -หัว. ตําแหนงเซ็นทริก.] การสรางเคลือบรากฟน คลายเคลือบรากฟน [ท. วัตถุประสาน เซลลเคลือบรากฟน [ท. dysplasia. ตัวยันศูนย ๑. ตําแหนงศูนย ความสัมพันธในศูนย [ท.] ฟนตัดซี่กลาง [ท.]. periapical cemental cementum cementum.] รอยตอเนื้อฟนกับเคลือบรากฟน รอยตอเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน [ท. centric record.] ซีเมนทิเคิล เซลลสรางเคลือบรากฟน [ท. resin cement. polycarboxylate cement. silicate cement.] แองกลาง [ท. centric check bite centric slide.] ความปวดเหตุรอยโรคระบบประสาทสวนกลาง หลุมกลาง [ท. -ศีรษะ ๒. การสบ(ฟน)ศูนย ตําแหนงในศูนย [ท. การบันทึกความสัมพันธศูนย การไถลในศูนย ตัวยันในศูนย [ท. cement cell cemento-dentinal junction cemento-enamel junction cementogenesis cementoid cementoma. cellular center center. ซีเมนต [ท.] เคลือบรากฟนมีเซลล [ท. rotation central bearing point central fossa central groove central incisor central pain central pit centric centric occlusion.] -ศูนย การสบฟนในศูนย. -ไปทางศีรษะ ดัชนีศีรษะ . ตําแหนงความสัมพันธศูนย การบันทึกความสัมพันธในศูนย. slide in centric centric stop cephalic cephalic index แถบเซลลูลอยด [ท. centric jaw record.] เนื้องอกเคลือบรากฟน เคลือบรากฟน [ท. glass ionomer cement. acellular cementum.] ๑.] ซีเมนตกลาสสไอโอโนเมอร ซีเมนตโพลีคารบอกซีเลต ซีเมนตเรซิน ซีเมนตซิลิเกต ซีเมนตซิงกฟอสเฟต การยึดดวยซีเมนต [ท. cementocyte cement. centric relation occlusion centric position centric relation centric relation position centric relation record.].] เคลือบรากฟนไรเซลล [ท.] รองกลาง [ท.].] เซลลเคลือบรากฟน [ท.๒๗ celluloid strip cement cement cell.] ๒.

การบันทึกรอยภาพรังสีวัดศีรษะ ๒. cephalometric roentgenogram cephalometric radiograph cephalometric tracing cephalometrics cephalometry cephalostat. ตรวจสอบรอยกัด ๒. สวนคอด โพรง โพรงเนื้อเยื่อในตัวฟน รอยตัดเฉียงโคง มุมรอยตัดเฉียงโคง แผลกามโรค [พ. สารผสมระหวางแกวกับเงิน ๑.] การกัดกระพุงแกม ริมฝปากอักเสบ [พ.๒๘ cephalogram cephalometer.] การซอมแตงริมฝปาก ริมฝปากแตกเปนรอง การเคลื่อนเหตุสารเคมี [ว.] สันคอฟน [ท. cephalometer ceram ceramic ceramic crown ceramist cermet cervical cervical 1/3 cervical appliance cervical embrasure.] อุปกรณที่ใชคอยึด ชองระหวางคอฟน [ท. cephalostat cephalometric cephalometric analysis cephalometric landmark cephalometric radiogram. sore.] เคมีบําบัด [พ.] แนวคอฟน [ท. คอ ๒.] ชางเซรามิก เซอรเม็ต. pulp chamfer chamfer angle chancre.] ๑. ศีรษมาตรศาสตร การวัดศีรษะ อุปกรณจัดตําแหนงศีรษะ เซแรม. เซรามิก ครอบฟนเซรามิก [ท. interproximal embrasure cervical line cervical ridge cervix chamber chamber. venereal check bite cheek biting cheilitis cheiloplasty cheilosis chemotaxis chemotherapy cherubism chewing cycle ภาพรังสีศีรษะ อุปกรณจัดตําแหนงศีรษะ -วัดศีรษะ การวิเคราะหภาพรังสีวัดศีรษะ จุดกําหนดภาพรังสีวัดศีรษะ ภาพรังสีวัดศีรษะ ๑.] ๑. บันทึกรอยภาพรังสีวัดศีรษะ วิชาวัดศีรษะ.] เชรูบิซึม รอบการเคี้ยว . -คอ ๒. –คอฟน สวนคอฟน [ท. รอยกัดเพื่อตรวจสอบ [ท. อบรอน เครื่องดินเผา.

arrowhead clasp. chisel. continuous clasp.] สวนพักปุมคอฟน [ท. circumferential clasp. wrought wire classification classification. bar clasp. bibeveled chlorhexidine Christensen’s phenomenon chroma chronic chronic necrotising ulcerative gingivitis chronic pain chronology of permanent teeth chronology of primary teeth cicatrix. Angle’s classification.] ลําดับเวลาฟนน้ํานมขึ้น [ท. การจําแนกประเภท การจําแนกแบบแองเกิล การจําแนกแบบเคนเนดี เครื่องทําความสะอาดระหวางฟน [ท. formed clasp. cast clasp. contra-angle chisel.] แขนตะขอ ชุดสวนตะขอ ตะขออะดัมส ตะขอหัวลูกศร ตะขอปลายโคงกลับ ตะขอแทง ตะขอหลอ ตะขอโอบรอบ ตะขอประสม. ตะขอผสม ตะขอตอเนื่อง [มีความหมายเหมือนกับ secondary lingual bar] ตะขอผานชองระหวางฟน.] แผลเปน [พ. wrought] ตะขอลวดรูด การจัดจําพวก. back-action clasp. combination clasp. Adams’. masticatory force chin cup chin.] อุปกรณรั้งคาง คาง สิ่ว สิ่วสองมุมหัก สิ่วปลายรูปลิ่ม คลอรเฮ็กซิดีน ปรากฏการณคริสเตนเซน รงคะ เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบเรื้อรังเนื้อเยื่อตาย ปวดเรื้อรัง ลําดับเวลาฟนแทขึ้น [ท. การแยกประเภท. interdental แรงบดเคี้ยว [ท.] การดูภาพรังสีเคลื่อนไหวบนจอ การบันทึกภาพรังสีเคลื่อนไหว ปุมคอฟน [ท.] การไหลเวียน ตัวหนีบยึด ตะขอ [ท.) chisel chisel.] .)/menti (พหู.๒๙ chewing force. biangle. Kennedy cleanser. mentum (เอก. embrasure clasp. ตะขอแฝด ตะขอขึ้นรูป [มีความหมายเหมือนกับ clasp. Adams’ crib clasp. scar cinefluoroscopy cineradiography cingulum cingulum rest circulation clamp clasp clasp arm clasp assembly clasp.

] เริมริมฝปาก เรซินชนิดบมเย็น เสนใยคอลลาเจน [ท.๓๐ clearance clearance. interocclusal.] ๒. interocclusal distance.] ทันตแพทยทางคลินิก ขากรรไกรชิดเกิน [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension decrease. vertical relation decrease. รอยแยกของเหงือก ขบเนน [ท. รอง. การจับเปนลิ่ม ลิ่มเลือดผสมกระดูก การเชื่อมแนน. โคล [ท. การเชื่อมติด การเชื่อมแนนลมเหลว แองยอดเหงือกใตฟนสัมผัส. herpes labialis cold-curing resin collagen fibre ๑. บันทึกทางคลินิก การติดตั้งซ้ําทางคลินิก รากฟนทางคลินิก [ท.] ระยะปลอดการสบขณะ(ขากรรไกร)พัก ระยะปลอดการสบขณะกัด คลีต. overclosure และ closed bite ๑] [ท. branchial cleft. osseous cohesion cohesive failure col cold sore.]. การบันทึกทางคลินิก ๒.] คลัตช การจับเปนกอน. ระยะปลอด [ท.] การวินิจฉัยทางคลินิก [พ. occlusal cleat cleft cleft lip. โหว ปากแหวง เพดานโหว รอยพิมพเพดานโหว [ท. free-way space.] ๑.] . gingival. bite closing closed lock closest speaking space clot. -คลินิก [พ. gingival fissure clench clicking clinical clinical attachment level clinical crown clinical diagnosis clinical record clinical remount clinical root clinician close bite. การปลอด [ท. blood clutch coagulation coagulum. เดือยยึดสิ่งจัดฟน รอยแยก [ท.] ระดับยึด(ของอวัยวะปริทันต)ทางคลินิก ตัวฟนทางคลินิก [ท. interocclusal rest space clearance. (เสียง)คลิก -ดานการรักษา. facial cleft.] อาปากไมขึ้น ระยะ(ปลายฟนหนา)ใกลสุดขณะพูด ลิ่มเลือด [ท.].] รอยแยกคอ [วิทยาเอ็มบริโอ] รอยแยกใบหนา รอยเหงือกแยก [ท. hare lip cleft palate cleft palate impression cleft palate prosthesis cleft.] (เสียง)กริ๊ก.] สิ่งปดเพดานโหว [มีความหมายเหมือนกับ obturator ๒] [ท. interocclusal gap.

กระดูกแหลก ๑. แฟบ เอ็นยึดเคียงขาง.] รอยพิมพทําฟนเทียมทั้งปาก วิชาประดิษฐฟนเทียมทั้งปาก ฟนเทียมทั้งปาก ครอบฟนดาดหนาเต็มซี่.] กลุมกระดูก-โครงสรางออนกะโหลกและใบหนา กลุมกระดูก-โครงสรางออนฟนและใบหนา ยินยอมตามคําขอ การหักแทรกซอน คอมพอเมอร กลุมอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ท. กระดูกเนื้อแนน โคงชดเชย [ท. dense bone compensating curve competency competent complement complementary colors complete crown. พ็อกเก็ตวกวน [ท. เสนเชื่อมโยง กระดูกทึบ [ท. full denture complete veneer crown. craniofacial complex. dentofacial compliance complicated fracture compomer component of mastication. masticating apparatus. แรงเคนอัด ผูปวยประนอม(การรักษา) การถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร . full crown complete denture impression complete denture prosthodontics complete denture. ฟุบ ๒. full veneer crown complex fracture complex pocket complex. แนวเชื่อม. ครอบฟนวีเนียรเต็มซี่ กระดูกหักเชิงซอน รองลึกปริทันตวกวน. masticatory apparatus.] ทันตกรรมเบ็ดเสร็จ ทันตกรรมจัดฟนบําบัดเบ็ดเสร็จ การหลอแบบ(ดวยการ)อัด ความทนแรงอัด ความเคนแรงอัด.] เรซินคอมโพสิต คอมเพานด รองลึกปริทันตตอเนื่อง.]. พ็อกเก็ตตอเนื่อง [ท.] สามัตถิยภาพ -สามัตถิยะ สวนเติมเต็ม สีเติมเต็ม ครอบฟนเต็มซี่ [ท. จุดเชื่อม ๒.]. organs of mastication composite resin compound compound pocket comprehensive dentistry comprehensive orthodontic therapy compression molding compressive strength compressive stress compromised patient computerized tomography คอลลาจิเนส ๑.๓๑ collagenase collapse collateral ligaments colloid colonization colorimeter coloring comminuted fracture commissure compact bone. cortical bone. เอ็นยึดคอลแลตเทอรัล คอลลอยด การเกาะกลุม มาตรเทียบสี การใสสี กระดูกแตกยอย [พ.

การเกิดฟนแฝดติด การอัดแนน การเกิดพอลิเมอรแบบควบแนน [ท. head of condyle condylar hinge axis.] แทงคอนดายล คอนดายลเคลื่อนจากที่บางสวน คอนดายล กานชี้คอนดายล หัวคอนดายล คอนดายลขากรรไกรลาง คอคอนดายล คอนดายลโคจร [มีความหมายเหมือนกับ non-working condyle] คอนดายลหมุน [มีความหมายเหมือนกับ working condyle] การตัดคอนดายลออก สวนยื่นคอนดายล [ท. condylar rod condyle.] ชุดชิ้นสวนคอนดายล(ในกลอุปกรณขากรรไกรจําลอง) หัวคอนดายล [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ท.) concha crest of maxilla concrescence condensation condensation polymerisation condenser condensing osteitis conditioning denture condylar condylar agenesis condylar axis condylar dislocation condylar displacement condylar guidance. ฟนแฝดติด ๒.] ความเอียงแนวนําคอนดายล [ท. condyle rod condylar subluxation condyle condyle rod.] การตกแตงคอนดายล การตัดบางสวนคอนดายล -แตกําเนิด . condylar guide condylar guidance inclination. rotating condylectomy condyloid process. กระดูกอักเสบเปนดาน ฟนเทียมรอปรับภาวะ -คอนดายล การไมสรางคอนดายล แกนคอนดายล [ท. condyle path condylar process condylar rod.] ตําแหนงบานพับคอนดายล [ท. mandibular condyle. neck of condyle.] ความเอียงคอนดายล องคประกอบวิถีคอนดายล การบันทึกรอยวิถีคอนดายล วิถีคอนดายล [ท.] แกนบานพับคอนดายล [ท. condylar process condyloplasty condylotomy congenital รูปฝาหอย สันขากรรไกรบนยึดกระดูกรูปฝาหอย ๑.] สวนยื่นคอนดายล [ท.)/conchae (พหู. condylar guide inclination condylar guide assembly condylar head.] คอนดายลเคลื่อน. อุปกรณอัดแนน กระดูกอักเสบเปนกอนแข็ง. condylar head condyle. คอนดายลพลัดที่ ตําแหนงคอนดายลอยูพลัดที่ แนวนําคอนดายล [ท.๓๒ concha (เอก.] เครื่องมืออัดแนน. orbiting condyle. head of. intercondylar hinge axis condylar hinge position condylar inclination condylar path element condylar path tracing condylar path.

height of สวนปองที่สุด [ท. gingival เคารูปเหงือก contour.] สวนโยงยอย [ท. แตงเคารูป [ท. faulty contact. continuous bar retainer. balancing contact.] contraction การหด.] ๒. สัมผัส [ท. Kennedy bar ตะขอตอเนื่อง continuous clasp contour ๑. สบกอนตําแหนงกําหนด [ท. minor connector.] เนื้อเยื่อยึดตอของเหงือก [ท. การหดถอย contraction loop วงลวดหดถอยฟน contraction. แผนหนาสวนโยง สวนโยงใหญ [ท. premature เนื้อเยื่อยึดตอ [ท.] contour. occlusal vertical dimension contact. สบคลาด ๒.] สวนโยงแข็ง การหดตัวคงความตึง ๑. isometric การหดตัวคงความยาว contracture การหดคาง contraindication ขอหามใช [พ.] contour.] สวนโยง [ท. สบ [ท.] จุดสัมผัส [ท. rigid constraction.] สบดุล [ท. initial contact. major connector. buccal เคารูปดานแกม contour.] . จุดสบกอน contaminate ปนเปอน continuous bar connector.] ผิวสัมผัส มิติแนวดิ่งขณะสบ [ท.] แทงสวนโยง. gingival connector connector bar connector. isotonic contact contact area contact point contact surface contact vertical dimension.] สัมผัสผิดพรอง สบแรกเริ่ม [ท.] เสนใยเนื้อเยื่อยึดตอ [ท. เคารูป [ท. จุดแรกสบ สบกอนตําแหนงกําหนด [มีความหมาย เหมือนกับ deflective occlusal contact ๒].].] ๒.] contralateral -ตรงขาม [พ. lingual เคารูปดานลิ้น contouring pliers คีมแตงเคารูป contra-angle (ชนิด)หักมุม contrabevel การตัดเฉียงกลับทาง [ท. deflective occlusal contact.] บริเวณสัมผัส [ท. สวนโยงแบบแทงตอเนื่อง Kennedy bar connector.๓๓ connective tissue connective tissue fibre connective tissue.] ๑.

] ๑. แกนโลหะเจือปรอท. สวนคลุม ๒.] ระนาบแบงหนาหลัง [ท. adjustment.] ๑. -รูปมงกุฎ ๓. เผชิญและจัดการปญหา ๑. คอโรนอยด สวนยื่นคอโรนอยด [ท.๓๔ contralateral condyle contrast. สวนคลุม [= coping ๑] ๒. สิ่งคลุม ๓.] แผนกระดูกทึบ [ท. occlusal corrode corrosion corrosive cortical bone. cervical coordination cope coping coping impression copolymer resin copper band core core. การเผชิญและการจัดการปญหา [จิตวิทยา] การพิมพถอดแบบสิ่งคลุม เรซินรวมพอลิเมอร กระบอกทองแดง แกน [ท.] กลุมอาการฟนราว ฐานกะโหลก . -แบงหนาหลัง [พ. มุมลูเขา คอ(ฟน)ลูเขา การประสานงาน ๑.] ๓. radiographic convenience form convergence angle convergence.] การปรับการสบฟน กัดกรอน การกัดกรอน -กัดกรอน กระดูกทึบ [ท. แกนอะมัลกัม แกนคอมโพสิต ๑.] การผาตัดเลื่อนแผนเหงือกขึ้น [ท. occlusal.] คอรทิโคโทรฟน/พิน ปากคีบสําลี สวนประกบแมแบบ [ท.] แกนโลหะผสมปรอท. คูตอ ซีพีอาร (การนวดหัวใจผายปอดกูชีพ) [พ.] การตัดคอโรนอยดออก การปรับแตงตัวฟน รอยพิมพแกไขได [ท. dense bone cortical plate corticotrophin/pin cotton pliers counterdie coupling CPR (cardiopulmonary resuscitation) cracked tooth syndrome cranial base คอนดายลดานตรงขาม [มีความหมายเหมือน nonworking side condyle] ความเปรียบตางทางภาพรังสี รูปแบบสะดวกหัตถการ มุมเบนเขา. -รูปคลายจงอยปากกา ๒. compact bone. -ตัวฟน ๒. การคูควบ ๒. composite coronal coronal plane coronally repositioned flap operation coronoid coronoid process coronoidectomy coronoplasty correctable impression correction. สิ่งคลุม [= coping ๒] [ท. amalgam core.

] สันแองถุงน้ําตาหลัง [ท. sulcular epithelium crevicular fluid. gingival crazing creep crepitus. gingival fluid crib cribriform plate cristobalite cross arch balanced articulation cross linked polymerization cross tooth balanced articulation cross-bite occlusion cross-bite.] วิธีแปรงรองเหงือก [ท.] สบไขว [ท.] รองเหงือก [ท.] รอยราน [ท.] ๑. gingival crevicular fluid. anterior lacrimal crest.] เยื่อบุผิวรองเหงือก [ท. ยอด สันกระดูกเบาฟน.] ครอบและสะพานฟน ภาชนะหลอแบบครอบฟน [ท. bony crater. น้ํารองเหงือก ตะขอ (เกี่ยว) ๑.] การคืบ (เสียง)กรอบแกรบ สัน. gingival crest.]. lamina dura] คริสโทบาไลต การสบ(ฟน)ไดดุลขามโคงขากรรไกร การเกิดพอลิเมอรแบบเชื่อมโยงขาม [ท. ตัวฟน [ท.] ฟนซอน [ท. หัวฟน ๒. ยอดกระดูกเบาฟน [ท.] รอง [ท. X-bite crowding tooth crown crown and bridge prosthodontics crown flask crown lengthening crown. ครอบฟน [ท.] แองเหงือก [ท.] ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟน ครอบฟนอะลูมิเนียม .] ยอดสันเหงือก สันแองถุงน้ําตาหนา [ท. gingival sulcus crevicular brushing technique crevicular epithelium. แผนกระดูกพรุน ๒.] น้ําเหลืองเหงือก [ท.] แองกระดูก [ท. posterior lacrimal crevice crevice.] การสบ(ฟน)ไดดุลขามซี่ฟน การสบ(ฟน)แบบไขว [ท.] ยอดเหงือก [ท. ผิวกระดูกเบาฟน [มีความหมาย เหมือนกับ alveolar bone proper. gingival.]. crepitation crest crest alveolar crest of the ridge crest. aluminium shell ชิ้นกะโหลกประดิษฐ รอยวิการกะโหลก-ใบหนา สิ่งประดิษฐกะโหลก-ใบหนา ขอตอขากรรไกร แอง [ท. temporomandibular joint crater crater.๓๕ cranial prosthesis craniofacial defects craniofacial prosthesis craniomandibular articulation.

gingival curettage. open curettage. infrabony pocket curettage. full metal crown.] ๒.๓๖ crown. partial veneer crown. denture curve of occlusion curve of Spee curve of Wilson curve. partial crown. stainless steel crown.] โคงวิลสัน กลับโคงมอนสัน . การขูดรากใตเหงือก ๑. ชอนขูด การบม การบมฟนเทียม โคงแนวสบ(ฟน) [ท. closed curettage. เครื่องมือขูด. subgingival curette curing curing. crown crown. clinical crown. ฐานสรางชนวน อติสีตศาสตร ศีตศัลยกรรม. provisional crown. complete. porcelain fused to metal crown. veneered metal crown-root ratio crucible crucible former cryogenics cryosurgery crypt crypt. ศัลยกรรมใชความเย็น [พ. ครอบฟนวีเนียรบางสวน ครอบฟนโลหะเคลือบดวยพอรซเลน ครอบฟนเคลือบพอรซเลน(สวนหนา) ครอบฟนเหล็กไรสนิม ครอบฟนชั่วคราว ครอบฟนโลหะดาดหนา อัตราสวนตัวฟนตอรากฟน เบาหลอม ฐานสรางรูเท. apical curettage. crown. anti-Monson ตัวฟนทางกายวิภาค ตัวฟนทางคลินิก ครอบฟนเต็มซี่ ครอบฟนโลหะเต็มซี่ ครอบฟนเต็มซี่ ครอบฟนหนา ครอบฟนบางสวน [ท. ขูด [ท. full. jacket crown. crown. porcelain-face crown. gingival culdesac culture cure curettage curettage.] การขูดปลายรากฟน การขูดแบบไมเปด(แผนเนื้อเยื่อ) การขูดเหงือก การขูดรองลึกปริทันตใตสันกระดูก การขูดแบบเปด(แผนเนื้อเยื่อ) การขูดรากฟน การขูดเหงือกชวงลาง. anatomical crown. หลุม อูหนอฟน ปลอกเหงือก [ท.] โคงสป [ท.] ทอปลายหนึ่งตัน การเพาะเลี้ยง การบม การขูด [ท.] ครอบฟนดาดหนาบางสวน. full crown.] อู. temporary. dental cuff. complete. root curettage.

ถุงน้ํามีฟน ถุงน้ําเดอรมอยด.] มุมปุม [ท. cyst. มุมยอดฟน การขีดขวางเหตุปุม [ท. การสบสะดุดปุม ความสัมพันธปุม-แองฟน แนวนําฟนเขี้ยว [ท. odontogenic cyst. nonanatomic tooth.] ฟนไรปุม [ท. calcifying and keratinizing odontogenic cyst. eruption. cyst. แอนิวริสมัลโบนซิสต. fissural cyst. angle cuspal interference cusp-fossa relations cuspid guidance. cyst. cuspid rise cuspid. dental root end. canine tooth cuspless tooth.] ความสูงปุมฟน ระนาบปุม มุมระนาบปุม สันปุม ยอดปุม [ท.] ถาดพิมพเฉพาะบุคคล ภาวะตัวเขียวเหตุขาดออกซิเจน ถุงน้ํา ถุงน้ําเหงือกเด็กออน ถุงน้ําแอนิวริสมัล. extravasation cyst. Monson curve. eruption hematoma cyst. dermoid cyst.]. globulomaxillary โคงชดเชย [ท.] สวนยกฟนเขี้ยว ฟนเขี้ยว [ท.] โคงมอนสัน โคงกลับทาง เชิงเสนโคง ปุม [ท. cuspid guide cuspid lift. dentigerous cyst. cusp. canine. cusp ridge cusp tip cuspal angle. zero degree tooth custom tray cyanosis cyst cyst of new born cyst. canine guidance. compensating curve. radicular cyst. ถุงน้ําคลายผิวหนัง ถุงน้ําเหตุกําเนิดฟน ถุงน้ําฟนขึ้นคั่งเลือด ถุงน้ําเหตุตอมแตก ถุงน้ํารอยแยก ถุงน้ําเหงือก ถุงน้ํากลอบูโลแม็กซิลลา . developmental odontogenic. gingival cyst.]. anterior maxillary cyst.๓๗ curve. ถุงน้ําแองเลือด ถุงน้ําฟนหนาบน ถุงน้ําปลายรากฟน ถุงน้ําขากรรไกรรวมกลุมอาการเบซัลเซลลนีวัสไบฟดริบ ถุงน้ําแบรงเคียล ถุงน้ําแคลซิไฟอิงและเคอราติไนซิง ถุงน้ําปลายรากฟน ถุงน้ําเดนทิเจอรัส. radicular cyst. aneurysmal bone cyst. basal cell nevus-bufid rib syndrome cyst. apical periodontal. branchial cyst. reverse curvilinear cusp cusp height cusp plane cusp plane angle cusp slope. canine guide.

static bone cyst. ถุงน้ําตกคาง ถุงน้ําเหตุกักคั่ง ถุงน้ํากระดูกเดี่ยว ถุงน้ํากระดูกสถิต ถุงน้ําเหตุบาดเจ็บ ๑. median palatal cyst.] พิษจากเซลล . nasolabial. cyst.] ถุงน้ําเหตุอวัยวะสรางฟน ถุงน้ําปลายรากฟน ถุงน้ําหลงเหลือ. solitary bone cyst. cyst. Gorlin cyst. primordial cyst.๓๘ cyst. ถุงน้ําดี ๔. developmental odontogenic cyst. odontogenic. keratinizing odontogenic. ถุงน้ํา ไซโทไคน -เปนพิษตอเซลล [พ. retention cyst. residual cyst. Klestadt’s median alveolar. traumatic cystic cytokines cytotoxic cytotoxin ถุงน้ํากอรลิน ถุงน้ําคลองอินไซซีฟ ถุงน้ําเคอราทินเหตุฟน ถุงน้ําจมูกรวมริมฝปาก ถุงน้ํากระดูกระยะสงบ. static bone cyst. cyst. palatine papilla cyst.] ๓. periodontal cyst. median mandibular cyst. latent bone. กระเพาะปสสาวะ [พ. nasopalatine duct cyst. cyst. ถุงน้ํากระดูกสถิต ถุงน้ําขางรากฟน ถุงน้ําแนวกลางขากรรไกรบนสวนหนา [มีความหมายเหมือนกับ cyst. nasoalveolar cyst. เปนถุง ๒. incisive canal] ถุงน้ําแนวกลางขากรรไกรลาง ถุงน้ําแนวกลางเพดานปาก ถุงน้ําทอจมูกรวมเพดานปาก ถุงน้ําไรเหตุกําเนิดฟน ถุงน้ําเหตุกําเนิดฟน ถุงน้ําปุมเนื้อเพดานปาก ถุงน้ําปริทันต [ท. radicular cyst. median anterior maxillary cyst. non-odontogenic cyst. lateral periodontal cyst. incisive canal cyst. odontogenic keratocyst cyst.

] ๒. funnel-shaped defect. ระยะชุดฟนปฐมภูมิ ฟนน้ํานม [ท. osseous defect. ความบกพรองทางการพูด ความพรอง [พ. crater defect. รอยวิการที่กระดูก รอยวิการโอบรอบ รอยวิการกะโหลก-ใบหนา รอยวิการแอง รอยวิการรูปกรวย รอยวิการดานเดียว รอยวิการใตสันกระดูก ความวิการเหตุหัตถกรรม ๑. ความวิการ [ท. dental deciduous dentition period.] พจนวิการ. การขูดทําความสะอาด ๓. circumferential defect. food debris. แผนยางกั้น. กระดูกวิการ [ท. epithelial rest of Malassez debris. เนาเปอย.]. intrabony. operative defect. dietary definitive cast. การกําจัดเนื้อตาย เศษ เศษเยื่อบุผิวแมลัสเซซ เศษอาหาร เศษอินทรีย ๑. รอยวิการ ๓. primary dentition period deciduous teeth. การทําให(กระดูก)ออนตัว ๑. ความวิการที่กระดูก ๒. การเล็มแผล [พ.] ๑. infrabony defect. ชิ้นหลอหลัก แผนปดจริง.] พรองสารอาหาร ชิ้นหลอจริง. ผุ ฟนผุ ระยะชุดฟนน้ํานม.๓๙ D dam dam. post dam. deep overbite. craniofacial defect. แผนยางกั้นแยก กลองจุลทรรศนชนิดลานมืด การลดกรด [พ. deep vertical overlap defect defect. เสื่อมลง ๒. การลดแคลเซียม. defect. สลาย. bony defect. speech deficiency deficiency.] ๑. organic decalcificaiton decay decay. master cast definitive obturator definitive prosthesis สิ่งกั้น สวนกั้นทายฟนเทียม แผนยางกันน้ําลาย. แผนปดหลัก สิ่งประดิษฐจริง. ฟนปฐมภูมิ ภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ closed bite ๒] [ท. บกพรอง [ท.] ความปวดจากการสูญเสียการรับรู ๑. ความวิการของกระดูก ๒. milk tooth.] ๒. rubber dark-field microscopy deacidificaiton deafferentation pain debridement debris debris of Malassez. สิ่งประดิษฐหลัก . hemiseptal defect. การเอาแคลเซียมออก ๒. primary tooth deep bite.

รอยปริ รอย(กระดูก)เปดแยก ฟนงอกชา การใส การสูญเสียแรธาตุ. gestant odontoma dense bone. tartar dental caries dental cast dental casting investment dental cement การเห(ทิศทาง).] การผิดรูป [พ.] สวนโคงแนวฟน [ท. alveolar cavity. compact bone. –ทันตกรรม [ท. รอย(กระดูก)เปดแยก [ท.] ๑. รูปพิการกะโหลกศีรษะ-ใบหนา ฟน-ใบหนาวิการรูป. รูปพิการขากรรไกร-ใบหนา โรคขอตอเสื่อม การกลืน [พ.] การตัดประสาท [พ. maxillofacial degenerative joint disease deglutition dehiscence dehiscent delayed dentition delivery demineralization denaturant dendrite denervation dens in dente.๔๐ deflection deflective occlusal contact deformation deformity deformity. dentofacial deformity. รูปพิการฟน-ใบหนา ขากรรไกร-ใบหนาวิการรูป.] วัสดุทนความรอนทําเบาหลอทันตกรรม ซีเมนตทันตกรรม. alveolus. articulator.] ๒. สบกอนตําแหนงกําหนด [มีความหมาย เหมือนกับ interceptive occlusal contact. occluder. craniofacial deformity. tooth socket dental arch dental armamentarium dental articulation dental articulator. การเอาแรธาตุออก สารแปลงสภาพโปรตีน ใยประสาทนําเขา [พ. odontolith.] ๓.] เบาฟน [ท. สบคลาด [ท. dens invaginatus. dental tophus. cortical bone density.] ภาวะฟนในฟน กระดูกทึบ [ท. premature contact] [ท. การเปลี่ยนทิศ ๑. วัตถุประสานทางทันตกรรม .] ความเขมภาพรังสี ๑. แหงฟน ๒. occluding frame dental assistant dental biomechanics dental biophysics dental calculus.] ทันตวัสดูปกรณ [มีความหมายเหมือนกับ dental equipment] การสบ(ฟน)ขณะไถขากรรไกร กลอุปกรณขากรรไกรจําลอง [ท. –ฟน [ท. radiographic dental dental alveolus.] ๒.] ผูชวยทันตแพทย (วิชา)ทันตชีวกลศาสตร (วิชา)ชีวฟสิกสเชิงทันตกรรม หินน้ําลาย โรคฟนผุ.] วิการรูป กะโหลกศีรษะ-ใบหนาวิการรูป. รอยฟนผุ ชิ้นหลอทันตกรรม [ท. dens invagination.

] ๒. crypt dental deposit dental dysfunction dental engineering dental equipment dental esthetics dental floss dental follicle. สิ่งประดิษฐทางทันตกรรม ๑. ทันตศาสตรผูสูงอายุ หนอฟน [ท. gerodontics dental germ.] ทันตสุขนิสัย ประวัติทางทันตกรรม อนามัยฟน [ท. ความสวยงามทางทันตกรรม เสนใยขัดฟน [ท. odntogenic organ dental papilla dental plan dental plaster dental porcelain dental prophylaxis dental prosthesis dental public health dental pulp dental records ชองเบาฟน [ท.] ทันตกรรมผูสูงอายุ.] ทันตวัสดุ ทันตวัสดุศาสตร ทันตจุลกายวิภาคศาสตร [ท. ทันตสาธารณสุขศาสตร [ท.] แผนการเงินทางทันตกรรม ปลาสเตอรทันตกรรม พอรซเลนทันตกรรม.] รากเทียม การถางสังเคราะหกระดูกแบบรากฟนเทียม (ดีไอดี) ขี้ผึ้งพิมพปาก ทันตนิติศาสตร หองปฏิบัติการทันตกรรม ชางทันตกรรม แถบเยื่อบุผิวตนกําเนิดฟน [ท. tooth germ dental granuloma.] ทันตบริภัณฑ [มีความหมายเหมือนกับ dental armamentarium] ทันตสุนทรียศาสตร.]. apical granuloma dental handpiece dental health dental health education dental health habit dental history dental hygiene dental hygienist dental implant dental implant distraction osteosynthesis (DID) dental impression wax.] ปุมเนื้อกําเนิดฟน [ท.]. enamel organ.] คราบฟน [ท.] ทันตสุขศึกษา [ท.] ทันตวิศวกรรม [ท. impression wax dental jurisprudence dental laboratory dental laboratory technician dental lamina dental material dental material sciences dental microanatomy dental organ. ทันตสุขลักษณะ ทันตานามัย [ท. tooth bud. กระเบื้องเคลือบทันตกรรม มาตรการปองกันโรคทางทันตกรรม ทันตประดิษฐกรรม. dental sac dental formula dental geriatrics.] อวัยวะสรางฟน [ท.] การทํางานผิดปรกติของฟน [ท. ถุงหุมฟน สูตรฟน [ท.๔๑ dental crypt. ทันตสาธารณสุข [ท.] เนื้อเยื่อใน(ของฟน) บันทึกทางทันตกรรม .] ถุงหุมหนอฟน [ท.] แกรนูโลมาปลายรากฟน ดามจับหัวกรอ(ทันตกรรม) ทันตสุขภาพ [ท.

หนวยฟน [ท. forensic dentistry.๔๒ dental sac. sports dentition dentition period dentition. ทันตกรรมสี่มือ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมการกีฬา ชุดฟนธรรมชาติ ระยะของชุดฟน ชุดฟนน้ํานม ชุดฟนผสม . dentin.] แถบขัดฟน หินน้ําลาย ๑. เนื้อฟนกระดาง เนื้อฟนทุติยภูมิ เนื้อฟนตติยภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ dentin. adventitious. dentin. transparent dentin.] ทันตนิติเวชศาสตร ทันตกรรมจตุกร.]. stone plaster dental tape dental tophus. dentoenamel junction dentinogenesis imperfecta. reparative. dental calculus. endolith. reparative] เนื้อฟนกระดาง ภาวะเนื้อฟนไวเกิน รอยตอเนื้อฟน–เคลือบรากฟน รอยตอเนื้อฟน–เคลือบฟน เนื้อฟนกําเนิดไมสมบูรณ เนื้องอกเหตุเนื้อฟน ทันตแพทยศาสตร [ท. reparative dentin. dental follicle dental senescence dental stone. deciduous. คดฟน ยาสีฟน เนื้อฟน [ท. pulp nodule. ถุงหุมฟน ฟนเสื่อมเหตุสูงอายุ [ท. sclerotic.] -มีฟน นิ่วในฟน. hereditary opalescent dentin.] ปลาสเตอรหิน [ท. four-handed dentistry. tertiary dentin. operative dentistry. mantle dentin. dentin. primary dentition dentition. pulp stone dentifrice dentin (dentine) dentin bonding dentin dysplasia dentin eburnation dentin wall dentin. ยูนิตทําฟน [ท. adventitious. adventitious dentin.] สารยึดติดเนื้อฟน เนื้อฟนอัปการ. secondary dentin. opalescent dentin dentinoma dentistry dentistry. ชุดเกาอี้ทําฟน. mixed ถุงหุมหนอฟน [ท. prosthetic dentistry. dentin. การเติบโตผิดปรกติของเนื้อฟน เนื้อฟนแข็งเหตุพยาธิสภาพ ผนังเนื้อฟน เนื้อฟนซอมเสริม เนื้อฟนผุ เนื้อฟนเหลือบมัวเหตุกรรมพันธุ ผิวเนื้อฟนแรกเริ่ม เนื้อฟนซอมเสริม เนื้อฟนแข็ง.] ๒. transparent. dentin. class I stone. sclerotic dentinal hypersensitivity dentinocemental junction dentinoenamel junction. carious dentin. odontolith dental unit dentate denticle.

flange denture flask denture foundation denture foundation area. ฟนเทียมครอมรากฟน เทียม. DEJ dentofacial deformity dentofacial orthopedics dentoform dentogingival fibre dentogingival junction dentulous denture denture adhesive denture basal surface. สารทําความสะอาดฟนเทียม ๒. ชุดฟนทุติยภูมิ ชุดฟนน้ํานม. แมเหล็กยึดฟนเทียม ฟนเทียมครอมราก.] -มีฟน [ท. ฟนเทียมรวมแมเหล็ก ๒. telescopic denture denture packing denture periphery. secondary dentition. เครื่องทําความสะอาด ฟนเทียม การบมฟนเทียม การออกแบบฟนเทียม ขอบฐานฟนเทียม ความงามเมื่อใสฟนเทียม ปกฟนเทียม ภาชนะหลอแบบฟนเทียม โครงสรางรองรับฟนเทียม บริเวณรองรับฟนเทียม ๑. รูปพิการฟน-ใบหนา ศัลยศาสตรกระดูกฟน-ใบหนา หุนจําลองชุดฟน เสนใยเหงือกยึดฟน [ท. onlay denture.๔๓ dentition. ดีอีเจ ฟน-ใบหนาวิการรูป. ฟนเทียมครอมฟน. secondary.] รอยตอเหงือกยึดฟน [ท. gomphosis dentoenamel junction. adult dentition dentition. ชุดฟนปฐมภูมิ ชุดฟนแท. denture edge ชุดฟนแท. denture periphery denture brush denture characterization denture classification denture cleaner denture curing denture design denture edge. denture border. primary. overlay prosthesis.] รอยตอเนื้อฟน-เคลือบฟน. ฟนเทียมครอมหลัก การอัดแบบฟนเทียม ขอบฐานฟนเทียม . deciduous dentition.] ฟนเทียม. dentition. basal surface denture base denture base material denture border. dentition. overdenture. tissue-bearing area denture magnet denture overlay. permanent. ชุดฟนเทียม สารยึดฟนเทียม ผิวดานสัมผัสเนื้อเยื่อของฐานฟนเทียม ฐานฟนเทียม วัสดุฐานฟนเทียม ขอบฐานฟนเทียม แปรง(สําหรับ)ฟนเทียม การตกแตงฟนเทียม(ใหเหมือนจริง) การจําแนกประเภทฟนเทียม ๑. denture periphery denture esthetics denture flange. permanent. denture border. ชุดฟนทุติยภูมิ ขอตอรากฟน [ท. denture supporting area. adult dentition dentoalveolar articulation. basal seat area. denture edge.

ฟนเทียมครอมหลัก ฟนเทียมบางสวน ฟนเทียมผิวขัดมัน . interim. acrylic denture. polished surface การใสฟนเทียม ผิวดานขัดฟนเทียม กระบวนการทําฟนเทียม วิชาทันตกรรมประดิษฐ [ท. telescopic denture denture. metal base denture. overlay dentrue. ฟนเทียมครอมรากฟน เทียม. onlay. cantilever fixed partial. mucosa-borne denture. immediate-insertion denture. model wax denture. cantilever fixed partial denture. denture.๔๔ denture placement denture polished surface denture processing denture prosthetics. ฟนเทียมครอมฟน. full denture. extension partial denture. overdenture. tissue-borne] ฟนเทียมครอมราก. extension partial denture.] การอัดเรซินหลอฟนเทียม การคงอยูของฟนเทียม. denture. esthetic denture. hidden-lock denture. conditioning denture. distal extension partial. tissue-bearing area denture. provisional denture. partial denture. fixed cantilever partial denture. acrylic resin denture. fixed cantilever partial. duplicate denture. immediate. complete. cantilever partial denture. ฟนเทียมลอกแบบ ฟนเทียมเพื่อความงาม ฟนเทียมบางสวนขยายฐาน ฟนเทียมบางสวนติดแนนชนิดคานยื่น ฟนเทียมซอนสลัก ฟนเทียมชั่วคราวใสทันที ฟนเทียมเฉพาะกาล ฟนเทียมฐานโลหะ ฟนเทียมฐานขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ denture. prosthodontics denture resin packing denture retention denture space denture stability denture stomatitis denture supporting area. การยึดอยูของฟนเทียม ระวางฟนเทียม(ในปาก) เสถียรภาพฟนเทียม ปากอักเสบเหตุฟนเทียม บริเวณรองรับฐานฟนเทียม ฟนเทียมอะคริลิก ฟนเทียมเรซินอะคริลิก ฟนเทียมบางสวนขยายฐานสองขาง ฟนเทียมบางสวนติดแนนชนิดคานยื่น ฟนเทียมบางสวนชนิดคานยื่น ฟนเทียมทั้งปาก ฟนเทียมรอปรับภาวะ ฟนเทียมบางสวนขยายฐาน ฟนเทียมสําเนา. denture foundation. bilateral partial denture. trial ] ฟนเทียมมีเยื่อเมือกรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture. denture. overlay prosthesis. denture. denture. denture. basal seat area.

onlay. tooth-borne denture. ฟนเทียมครอมหลัก ฟนเทียมชั่วคราว ฟนเทียมซอนสลักไทโคเนียม ฟนเทียมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ denture.] คราบออน [ท. tissue-borne. swing-lock denture. (จิต)ฟนเฟอน การลดความไว การลดความเสียว(ฟน) ลดความไว การลอกหลุด โรคเหงือกอักเสบลอกหลุด [มีความหมายเหมือนกับ gingivosis] [ท. removable denture. treatment denture.] คราบแข็ง [ท.๔๕ denture. removable partial denture. hard deposit. soft deprogrammer derangement desensitization desensitization (of dentin) desensitize desquamation desquamative gingivitis detergent ฟนเทียมเฉพาะกาล ฟนเทียมถอดได ฟนเทียมบางสวนถอดได [มีความหมายเหมือนกับ removable bridge] ฟนเทียมแยกสวน ฟนเทียมมีบานพับ-ล็อกยึด ฟนเทียมครอมราก. ฟนเทียมครอมรากฟน เทียม. provisional. tooth-and mucosa-borne denture. denture.] สารทําความสะอาด. unilateral partial denture-retaining force denture-sore mouth denturism denturist denudation depolarization depolymerization deposit. dental deposit. trial denture. สารลดความตึงผิว .] ดีโปรแกรมเมอร ๑. model wax] ฟนเทียมบางสวนขยายฐานขางเดียว แรงยึดฟนเทียม แผลเหตุฟนเทียมกดทับ คตินิยมฟนเทียม ชางทําฟนเทียม การเปดสิ่งหอหุม การสลายขั้ว การสลายพอลิเมอร คราบฟน [ท. การเรียงตัวผิดปรกติ ๒. overlay prosthesis. interim denture. denture. ความผิดปรกติ. temporary denture. telescopic. overdenture denture. overlay dentrue. tissue-borne partial denture. mucosa-borne] ฟนเทียมมีเยื่อเมือกและฟนรองรับ ฟนเทียมมีฟนรองรับ ฟนเทียมปรับเปลี่ยน ฟนเทียมเพื่อการรักษา ฟนเทียมเพื่อลอง [มีความหมายเหมือนกับ denture. sectional partial denture. ฟนเทียมครอมฟน. transitional denture. denture. ticonium hidden-lock denture.

detoxicate detrusion developer development developmental anomaly developmental dysplasia developmental groove.].๔๖ determinants of mandibular movement determinants of occlusion detoxicant detoxify.] ภาวะเนื้อเยื่อมากเกินระหวางพัฒนา ภาวะโตเกินระหวางพัฒนา ภาวะเนื้อเยื่อนอยเกินระหวางพัฒนา ๑. differential diagnosis. tentative. synovial] ฟนหาง อุณหรังสีบําบัด [พ. การทําสภาพขุน การวินิจฉัย(โรค) [พ. short wave die die lubricant die spacer die. การเฉ [พ. provisional diagnostic diagnostic cast diagnostic denture diagnostic radiation diarthrodial joint. การวินิจฉัยยืน การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยสุดทาย การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา [พ. พัฒนาการ. definitive diagnosis. waxing dietary deficiency differential diagnosis ตัวกําหนดการเคลื่อนขากรรไกร ตัวกําหนดการสบ (ฟน) [ท. radiological diagnosis. ดาย สารหลอลื่นแบบถอด.] การวินิจฉัยเบื้องตน -วินิจฉัย ชิ้นหลอวินิจฉัย ฟนเทียมเพื่อการวินิจฉัย รังสีวินิจฉัย ขอตออิสระ [มีความหมายเหมือนกับ joint. diarthrosis diastema diathermy.] การวินิจฉัยทางคลินิก [พ. laboratory diagnosis. clinical diagnosis. สารหลอลื่นดาย ดายสเปซเซอร แบบถอดปลาสเตอรหิน แบบถอดขี้ผึ้ง การขาดอาหาร [ท.] ๓. ขจัดสารเสพติด (คอนดายล)เคลื่อนลง น้ํายาสรางภาพ ๑. การลางรูป ภาวะวิกลระหวางพัฒนา ภาวะเจริญผิดปรกติระหวางพัฒนา รองหลัก [ท.] การวินิจฉัยแยกโรค . การเบี่ยงเบน ๒. สารขจัดพิษ ขจัดพิษ.] แบบถอด[ท.] -ขจัดพิษ. การเข (ตา) [พ.] การวินิจฉัยชี้ขาด. mummified tooth devitrification diagnosis diagnosis. stone die. การเจริญเติบโต ๒. final diagnosis. primary groove developmental hyperplasia developmental hypertrophy developmental hypoplasia deviation device devital tooth.] อุปกรณ ฟน(ถูกทําให)ตาย การเปลี่ยนสภาพแกวเปนผลึก. diagnosis.

well digastric fossa digit-sucking. แผน(กลม)กากเพชร แผนรองขอตอ [ท.] โรคไมทราบเหตุ โรคปริทันต [ท. disocclusion discoloration discoplasty disease disease.๔๗ differentiated cell differentiated cell. สารฆาเชื้อ [พ. iatrogenic disease. interarticular.] นิสัยดูดนิ้ว การฉีกขาดขณะพัฒนา.]. ไดลาเซอเรชัน เสถียรภาพเชิงมิติ [ท.] การฆาเชื้อ [พ. แผน(กลม)ขัด จานกากเพชร. poorly differentiated cell. moderate differentiated cell. discus articularis. disk disclosing agent disclosing paste disclosing solution disclusion.] การปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง สวนยึดหลัก [ท. idiopathic disease.] การสบ(ฟน)ไมประสาน ยาฆาเชื้อ. แผน(กลม) สารยอมคราบจุลินทรีย สารปายตรวจสอบ น้ํายายอมคราบจุลินทรีย การสบแยก(ขณะเคลื่อนขากรรไกร).] แผนรองขอตอจัดเรียงผิดปรกติ แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)เคลื่อน แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)เคลื่อนชนิดเขาที่ไดเอง แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)เคลื่อนชนิดเขาที่(เอง)ไมได แผนรองขอตอขากรรไกร แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)ทะลุ หนวยรวมของแผนรองขอตอและคอนดายล . ฟนไมสบ(ขณะเคลื่อน ขากรรไกร) การเปลี่ยนสี การตกแตงแผนรองขอตอ โรค โรคหมอทํา [พ.] การยึดอยู(ของฟนเทียม)โดยตรง ขอตอเคลื่อน จานขัด.] จาน [พ. occlusal disinfectant disinfection disk derangement disk displacement disk displacement with reduction disk displacement without reduction disk of temporomandibular joint disk perforation disk-condyle complex เซลลแปรสภาพ เซลลแปรสภาพรูแหลงปานกลาง เซลลแปรสภาพไมรูแหลง เซลลแปรสภาพรูแหลงนอย เซลลแปรสภาพรูแหลงดี แองไดแกสทริก [ท. articular disk disc. abrasive disc. thumb-sucking dilaceration dimensional stability direct pulp capping direct retainer direct retention disarticulation disc. non differentiated cell. periodontal disharmony. diamond disc.

] พื้นเอียงดานแกมไกลกลาง [ท.] หลุมไกลกลาง [ท.] รากฟนดานแกมไกลกลาง [ท.] ๑. ชวงปลอด การสบขณะ(ขากรรไกร)พัก ระยะหางระหวางวัตถุกับฟลม ปุมดานแกมไกลกลาง [ท. interocclusal.] ๒. ความพิการ. (จิตเวช)โรค. interocclusal clearance.] สวนไกลกลาง [ท.] การสบแยก(ขณะเคลื่อนขากรรไกร). –ปลาย [ท. พื้นเอียงดานลิ้นไกลกลาง [ท. ดาน (ฟน) ทางไกลกลาง [ท.] สวนหลังสุด(ฟนเทียม) ฟนเทียมบางสวนขยายฐาน รองไกลกลาง [ท. free-way space.] รากฟนไกลกลาง [ท.๔๘ dislocation. extension partial denture distal groove distal pit distal root distal surface distance distance. object-film disto-buccal cusp disto-buccal inclined plane disto-buccal line angle disto-buccal root distocclusion disto-lingual cusp disto-lingual groove disto-lingual inclined plane disto-lingual line angle distomolar distortion distoversion ๑. ขอเคลื่อน [พ. แนวบรรจบดานเพดานปากไกลกลาง [ท.] ระยะ [ท.] ๒. ฟนไมสบ(ขณะเคลื่อน ขากรรไกร) ๑.] แนวบรรจบดานแกมไกลกลาง [ท. interocclusal rest space distance.] ๒. ปุมดานเพดานปากไกลกลาง [ท.] ฟนเกินหลังฟนกราม การบิดเบี้ยว [ท. disclusion disorder displaceability dissection distal distal 1/3 distal contact distal cusp distal end distal extension partial denture. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ดานไกลกลาง สัมผัสไกลกลาง [ท.].] ๒.] รองไกลกลางดานเพดานปาก [ท.] ๒. ชวง ระยะปลอดการสบขณะ(ขากรรไกร)พัก.] สภาพกระจัดได การชําแหละ.] ปุมดานไกลกลาง [ท. การเสียระเบียบ [พ. พื้นเอียงดานเพดานปากไกลกลาง [ท.] ๒. –ไกลกลาง [ท. interocclusal gap.]. ปุมดานลิ้นไกลกลาง [ท. การพลัดที่ [พ. แนวบรรจบดานลิ้นไกลกลาง [ท. การเซาะ. การเลาะ ๑. luxation disocclusion.] ๒.] ฟนเอียงไกลกลาง .] ภาวะสบไกลกลาง ๑.] ๑.] ๑. พื้นผิว (ฟน) ทางไกลกลาง [ท. ความผิดปรกติ [พ.

] ภาวะความรูสึกเพี้ยน การทําหนาที่ผิดปรกติ ภาวะรับรสผิดปรกติ ขากรรไกรวิรูป ภาวะเสียการออกเสียงพูด [พ. alveolar ostitis dual impression technique duct ductility duplicate denture durometer dwarfism dye dynamic relation dysesthesia dysfunction dysgeusia dysgnathia dyslalia dysmasesis การยืด การถางสังเคราะหกระดูก การสบ(ฟน)สะดุด การฝอเหตุไมใช รองฟน-วัสดุอุด การเบนออก [พ.] หางนก. -ดานหลัง [พ. ดานบนของลิ้น เทคนิคพิมพสองครั้ง [ท. vertical drill dry socket.] สภาพดึงยืดได ฟนเทียมถอดแบบ มาตรความแข็ง ภาวะแคระ สียอม ความสัมพันธพลวัต [ท.๔๙ distraction distraction osteosynthesis disturbances. การแตงแผล [พ.] ๑.] สลักนํา การระบาย [พ.] ลิ้นดานบน [ท.]. -ดานบน [พ. หลอด [พ. หัวเจาะ เบาฟนอักเสบ เทคนิคพิมพสองสวน [ท.] ๑. สิ่งแตงแผลปริทันต เคลื่อน การเคลื่อนไกลกลาง การเคลื่อนหาริมฝปาก การเคลื่อนหากลาง การเคลื่อนแนวดิ่ง ๑.]. -บน.] ๒. -หลัง.] ภาวะเคี้ยวลําบาก . เจาะ ๒. การถางออก มุมเบนออก.] ๑.] ๒. post crown dowel pin drainage dressing dressing. drift. labial drift. รู [พ. ลักษณะคลายหางนก ครอบฟนติดเดือย [ท. periodontal drift drift.] ๓. มุมถางออก ภาวะกะโหลกศีรษะยาว ตําแหนงใหสิ่งปลูกถาย ๑. การแตงแผลปริทันต ๒. ditching divergence divergence angle dolichocephaly donor site dorsal dorsum of tongue double impression technique dove tail dowel crown. สวาน. distal drift. mesial drift. ทอ [พ. สิ่งแตงแผล [พ.] ๒. occlusal disuse atrophy ditch. facial.

cleidocranial dysostosis. mandibulofacial dysphagia. craniofacial. dentinal dysplasia.๕๐ dysostosis dysostosis. fibrous dystonia dystrophia. dystrophy ภาวะกระดูกวิรูป ภาวะกระดูกไหปลารา-กะโหลกวิรูป ภาวะกระดูกกะโหลก-ใบหนาวิรูป ภาวะกระดูกขากรรไกร-ใบหนาวิรูป ภาวะกลืนลําบาก การออกเสียงลําบาก [พ. ectodermal dysplasia. cleidocranial dysplasia. dysphagy dysphonia dysplasia dysplasia.] ภาวะเจริญผิดปรกติ ภาวะกระดูกไหปลารา-กะโหลกเจริญผิดปรกติ ภาวะเนื้อฟนเจริญผิดปรกติ ภาวะเอ็กโทเดิรมเจริญผิดปรกติ เสนใยเจริญผิดปรกติ ภาวะโทนกลามเนื้อผิดปรกติ ภาวะเจริญเพี้ยน . Crouson's disease dysostosis.

saliva elastic elastic cartilage เสียงคลิกขณะหุบปากระยะตน ขากรรไกรลางเคลื่อนแบบเลื่อนที่ไปดานขางระยะตน เสียงคลิกขณะอาปากระยะตน -นอกศูนย [ท. acentric occlusion eccentric position eccentric record.ไรฟน [ท. edentulate. การบันทึกรอยสบนอกศูนย [ท. eccentric relation] [ท.] ตําแหนงนอกศูนย [มีความหมายเหมือนกับ acentric relation.] ผิดที่.] .] ฟนขึ้นผิดที่ บวมน้ํา [ท.] ตําแหนง(ขากรรไกร)นอกศูนย [ท.] การสบแบบปลายฟนชนกัน เครื่องใชจัดฟนแบบเอดจไวส ทันตสุขศึกษา [ท. รอยบันทึกการสบนอกศูนย [ท. eccentric record eccentric jaw relation.] ๑ รอยบันทึกการสบนอกศูนย [ท.] ๒. bruise ecology ectoderm ectopic ectopic eruption edema edentate.] ๒.] การสบ(ฟน)นอกศูนย [ท. รอยบันทึกความสัมพันธขากรรไกรนอกศูนย [ท. acentric relation eccentric maxillomandibular record eccentric occlusion. end-to-end bite. นอกตําแหนง [พ.] ๑.๕๑ E early closing click early mandibular lateral translation early opening click eccentric eccentric (jaw) position eccentric interocclusal record.] -นําออก ประสาทนําออก เครื่องดูดออก เครื่องดูดน้ําลาย -ยืดหยุน [ท. edge-to-edge bite.] ๒ การบันทึกรอยสบนอกศูนย [ท.] ความสัมพันธนอกศูนย [มีความหมายเหมือนกับ eccentric position] [ท.] เลือดออกใตผิว นิเวศวิทยา เอ็กโทเดิรม [ท. end-to-end occlusion edgewise appliance education. edentulous edentulism edentulous jaw edge-to-edge occlusion.] ภาวะไรฟน ขากรรไกรไรฟน [ท. eccentric interocclusal record eccentric relation ecchymosis.] ๑.] ความสัมพันธขากรรไกรนอกศูนย [ท. dental health efferent efferent nerve ejector ejector.] กระดูกออนยืดหยุน [ท.] . การ บันทึกความสัมพันธขากรรไกรนอกศูนย [ท.

buccal embrasure.] เคลือบฟน [ท. คุด ฟนฝง ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [พ. dental elevator. การยายถิ่นออก โหนก. labial embrasure. gingival embrasure. lingual embrasure.] ขีดจํากัดความยืดหยุน [ท.] ไขมุกเคลือบฟน [ท.] เครื่องมือแซะ.] . ปุม . สวนยื่น [พ.] ตะขอพาดชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟน ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟนดานแกม ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟนใกลเหงือก ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟน ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟนดานริมฝปาก ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟนดานลิ้น ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟนดานบดเคี้ยว ทําใหเปราะ การคืบผาน [พ. intermaxillary elastic. enamel pearl เสนใยยืดหยุน [ท. สภาพยึดหยุน [ท. เครื่องมืองัดฟน เครื่องมือแซะเยื่อหุมกระดูก อีไลซา การยื่นยาว ฝง.] สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด[พ. เนิน. periosteal ELISA (enzyme-linked immunoadsorbent assay) elongation embed embeded tooth embolism embolus embrasure embrasure clasp embrasure.๕๒ elastic fibre elastic limit elastic modulus elastic.] อวัยวะสรางฟน [ท.] ไขมุกเคลือบฟน [ท.] อีลาสโทเมอร การเผาจี้ดวยไฟฟา [ท.] อิเล็กตรอน ศัลยกรรมไฟฟา [ท. dental organ. interdental embrasure.] สวนยื่นเคลือบฟน [ท. อิเล็กโทรด การปอนกลับทางชีวภาพ[สรีรวิทยา]ดวยคลื่นไฟฟากลามเนื้อ การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเนื้อ [ท. occlusal embrittle emigration eminence enamel enamel organ. เครื่องมืองัด กลามเนื้อยกขากรรไกร เครื่องมือแซะฟน. enameloma enamel projection enameloma. intramaxillary elasticity elastomer electrocautery electrode electromyographic biofeedback electromyography electron electrosurgery elevator elevator muscle elevator.] ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟน [ท. odontogenic organ enamel pearl.] มอดุลัสของสภาพยืดหยุน ยางดึงระหวางขากรรไกร ยางดึงในขากรรไกร ความยึดหยุน.].] ขั้วไฟฟา.

] เหงือกโต [ท. คดฟน กลองสองคลองรากฟน รากเทียมชนิดฝงในกระดูก หลักยึดรากเทียมชนิดฝงในกระดูก องคประกอบหลักยึดรากเทียมชนิดฝงในกระดูก ตัวรากเทียมชนิดฝงในกระดูก สิ่งปลูกฝงในกระดูก [มีความหมายเหมือนกับ endosseous implant] เยื่อบุโพรงไขกระดูก เนื้อเยื่อบุโพรง [พ.]. edge-to-edge occlusion. edge-to-edge bite. debris of Malassez การตกแตงผิวเคลือบฟน [มีความหมายเหมือน occlusal reshaping] -ประจําถิ่น [พ. end-to-end occlusion enlargement. pulp nodule.] เยื่อบุหัวใจอักเสบ [พ. denticle.] กระดูกงอกในโพรงกระดูก เอนโทเดิรม [มีความหมายเหมือนกับ endoderm] [ท.] ชีวพิษภายใน การสบแบบปลายฟนชนกัน [ท. ศาสตรคลองรากฟน ทันตแพทยเอ็นโดดอนต.] . gingival enostosis entoderm enucleate envelope of function envelope of motion enzyme-linked immunoadsorbent assay (ELISA) epithelial epithelial attachment epithelial cuff epithelial rests of Malassez. วิทยาคลองรากฟน [มีความหมายเหมือนกับ endodontics] -จากภายใน นิ่วในฟน.] เยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุติดเชื้อ โรคตอมไรทอ [พ. pulp stone endoscope endosteal dental implant endosteal dental implant abutment endosteal dental implant abutment element endosteal dental implant body endosteal implant endosteum endothelium endotoxin end-to-end bite. ทันตแพทยคลองรากฟน วิทยาเอ็นโดดอนต. infective endocrinopathy endoderm endodontic endosteal dental implant endodontic implant endodontics endodontist endodontology endogenous endolith.] สิ่งปลูกฝงผานคลองรากฟน รากเทียมผานคลองรากฟน ศาสตรเอ็นโดดอนต. ควักออกทั้งกอน การใช(ขากรรไกร)สามมิติ การเคลื่อน(ขากรรไกร)ในสามมิติ อีไลซา -เยื่อบุผิว การยึดดวยเยื่อบุผิว ปลอกเยื่อบุผิว(รอบสิ่งปลูกฝง) เศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ท.๕๓ enameloplasty endemic endocarditis endocarditis.] เลาะออกทั้งกอน [พ.] เอนโดเดิรม [มีความหมายเหมือนกับ entoderm] [ท.

crevicular.๕๔ epithelialization. epithelium.] สมดุล [ท. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การปรับรูปราง(ฟน)เพื่อความงาม การกัดดวยกรด สารกัดชนิดกรด การใชกรดกัด(ผิวเคลือบฟน). inner enamel epithelium. artificial eruption.] การยศาสตร.] เยื่อบุผิวรองเหงือก [ท.] ๑. junctional epithelium.] เยื่อบุผิวเคลือบฟนสวนนอก เยื่อบุผิวรองเหงือก [ท. สุนทรียสุนทรียทันตกรรม. surgical eruptive gingivitis erythema erythema multiforme erythema. linear gingival erythroplakia erythroplasia esthetic esthetic dentistry esthetic reshaping etching etching agent.] ยูจินอล ขากรรไกร(เจริญ)ปรกติ . outer enamel epithelium.] เครื่องมือทําใหสมดุล [ท.] ฟนขึ้นแบบกัมมันต ฟนขึ้นเทียม ฟนขึ้นผิดที่ ฟนขึ้นแบบกสานติ์ ฟนขึ้นโดยศัลยกรรม เหงือกอักเสบเหตุฟนขึ้น ลักษณะ(ผิวหนัง. active eruption. เออรโกโนมิกส [พ.เยื่อบุ)แดง อีริทิมามัลติฟอรเม ลักษณะขอบเหงือกแดง อีริโทรเพลเคีย [มีความหมายเหมือนกับ erythroplasia] อีริโทรเพลเชีย [มีความหมายเหมือนกับ erythroplakia] '-งาม. epithelization epithelium epithelium.] การทําใหสมดุล [ท. การขึ้นผื่น [พ.] ๓. sulcular. aetiology eugenol eugnathia การสรางเยื่อบุผิว เยื่อบุผิว [ท. ectopic eruption. crevicular epoxy resin epoxy resin die epulis equalization of pressure equilibration equilibrator equilibrium ergonomics erosion eruption eruption. ฟนขึ้น [ท.] การ(กัด)กรอน. sulcular epithelium.] ๒.] เรซินอีพ็อกซี แบบถอดชนิดเรซินอีพ็อกซี. การกัดผิวเคลือบฟนดวยกรด สันขากรรไกรบนยึดกระดูกเอทมอยด [ท. ดายชนิดเรซินอีพ็อกซี ติ่งเนื้อ การปรับแรงกดใหเทากัน [ท. epithelium. สมุฏฐาน(ของโรค) [พ. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash] [พ.] ๑. etchant etching. การสึกกรอน [ท.] เยื่อบุผิวเคลือบฟนสวนใน เยื่อบุผิวเชื่อมตอ [ท. acid ethmoidal crest of maxilla etiology. passive eruption. สมุฏฐานวิทยา ๒.

การหลุดจากเบา(ฟน). clinical examination. intraoral examination. เครื่องมือตรวจฟน การเผย. groove ขากรรไกรปรกติ ๑. radiographic excavator. tooth exodontics exogenous exostosis (เอก)/exostoses(พหู.] การตรวจทางคลินิก การตรวจในชองปาก การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจดวยรังสี ชอนขูดโพรงผุ การตัดออก [ท. การขยาย การขยายสวนโคงแนวฟน [ท.]. accidental exposure. เนื้อเยื่อฉีกขาดเหตุบาดเจ็บ ๒. pulp exposure.]. mechanical pulp. shedding exfoliative exfoliative cytology exodontia. surgical pulp exposure. ฟนหลุดจากเบา ๓. accidental pulp exposure. spoon excision excursion excursion. exposure. avulsion exacerbation examination. carious pulp exposure.] ชีวพิษภายนอก.๕๕ eugnathic evulsion. extraction. -จากภายนอก กระดูกสวนงอก [ท.]. การดึงใหขาด [พ. hyperostosis exotoxin expansion expansion. dental arch exploration explorer exposure exposure. ชีวพิษปลอยออก การขยายตัว [ท. lateral excursive movement exenteration exfoliation.] การเคลื่อน(ขากรรไกร) การเคลื่อน(ขากรรไกร)ไปดานขาง การเคลื่อนขากรรไกรออกจากศูนยสบ ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน การหลุดรวง(ตามธรรมชาติ) -หลุดรวง(ตามธรรมชาติ) วิทยาเซลลหลุดรวง(ตามธรรมชาติ) การถอนฟน ศาสตรการถอนฟน -เกิดภายนอก. distal extension partial denture extension. การตรวจวินิจฉัย [พ.).] การกําเริบ [พ.]. laboratory examination. การขยายขากรรไกร การสํารวจตรวจคน [ท. การสัมผัส การเผยโดยอุบัติเหตุ การเผยเนื้อเยื่อใน(ฟน)โดยอุบัติเหตุ การผุเผยเนื้อเยื่อใน(ฟน) การเผยเนื้อเยื่อใน(ฟน)โดยเครื่องมือ การเผยเนื้อเยื่อใน(ฟน) การสัมผัสรังสี การ(ยืด)ขยาย การ(ยืด)ขยายเพื่อปองกัน ฟนเทียมบางสวนขยายฐาน การ(ยืด)ขยายรองโพรงฟน . radiographic extension extension for prevention extension partial denture.

๕๖ extension. outer surface extirpation. pulpectomy. การรั่วจากทอ ๒. tooth. ดึงออก การดันออก. pulp.] การถอนฟนเปนลําดับ การถอนฟน -นอกปาก [ท.] ดันออก. tracing extravasation extrinsic extrude extrusion exudate การ(ยืด)ขยายสันเหงือก ดานนอก [ท. -จากภายนอก [พ. exodontia extraoral extraoral anchorage extraoral.] ตัวยึดนอกชองปาก การบันทึกรอยนอกชองปาก ๑. สิ่งรั่วจากหลอด. ridge external surface.] การตัดเนื้อเยื่อใน(ฟน)ออกหมด ภาวะ(ขอ)ยึดติดนอกปลกหุม(ขอตอ) ความผิดปรกตินอกปลอกหุม(ขอตอ) นอกตัวฟน สวนยึดนอกฟน [ท. การดึงออก สิ่งรั่วขน . serial extraction. สิ่งรั่วจากทอ -ภายนอก. การรั่วจากหลอด. pulp removal extracapsular ankylosis extracapsular disorder extracoronal extracoronal retainer extraction.

] เฟอรรูล การตบแตงเหงือกฟนเทียม เหงือกเสรีนูน. hinge-bow facet facial facial cleft facial form facial moulage facial profile facial prosthesis facial prosthetic adhesive facing factitious facultative facultative anaerobe fatigue fauces faucial isthmus. arbitrary face-bow. kinematic. festoon. ลมหายใจเหม็น [ท. รอยสัมผัส(กระดูก) ๒. oropharyngeal isthmus fenestration. ใบหนาเทียม สารยึดติดใบปหนาประดิษฐ. เฟซซิง -ทําเทียม [พ. McCall’s fetor oris.] เสนใยปลายรากฟน . apical ทํา เฟซโบว สอมเฟซโบว การบันทึกดวยเฟซโบว เฟซโบวปรับแกนได เฟซโบวกําหนดคาได เฟซโบวแกนคาเฉลี่ย เฟซโบวชิ้นเสียบหู เฟซโบวจลน. เฟซโบว(ชนิด)เคลื่อนได ๑. ปากเหม็น [ท. เหงือกเสรีนูนโตขึ้น.๕๗ F fabrication face-bow face-bow fork face-bow record face-bow.] ๒.] ไฟสองผานเสนใย เสนใย [พ.] -ไมเขมงวด. alveologingival fibre. gingival. ear piece face-bow. เหงือกเสรีบวมโต ๑. สารยึดติดใบหนาเทียม แผนปดหนา(ฟน).] เสนใยสันกระดูกเบาฟน เสนใยเหงือกยึดกระดูกเบาฟน [ท. halitosis fiberoptic light fibre fibre. average axis face-bow. isthmus facucium. adjustable axis face-bow. -ไมบังคับ จุลชีพไมชอบออกซิเจน การลา บริเวณชองปาก-คอหอย สวนคอดชองปากตอคอหอย ชองกระดูกโหว [ท. alveolar crest fibre. รอยสึก(ฟน) -ใบหนา รอยแยกใบหนา รูปแบบใบหนา รอยพิมพใบหนา โครงรูปใบหนา ใบหนาประดิษฐ. bone ferrule festoon festoon.

circular fibre. transseptal fibrilliation fibroblast fibrocartilage fibrocartilaginous joint fibroma fibroma. collagen fibre.] ขอตอกระดูกออนเสนใย [มีความหมายเหมือนกับ symphysis] [ท. bundle fibre. ossifying fibroma. operating มัดเสนใย เสนใยรอบฟน เสนใยคอลลาเจน [ท.] เนื้องอกเสนใย [พ.๕๘ fibre. calcifying fibroma. odontogenic fibroma. dentogingival fibre.] เสนใยเนื้อเยื่อยึดตอ [ท. gingival fibronectin fibrosis fibrotic fibrous fibrous adhesion fibrous ankylosis fibrous integration fibrous membrane fibrous tissue field.] เสนใยปริทันต เสนใยหลัก(ปริทันต) เสนใยชารเพย เสนใยขามผนังกั้นกระดูกเบาฟน ๑. interradicular fibre. elastic fibre. horizontal fibre. periapical.] เสนใยฟน-เหงือก เสนใยฟน-เยื่อหุมกระดูก เสนใยยืดหยุน [ท. periodontal fibre.] บริเวณปฏิบัติการ . Sharpey’s fibre.] เสนใยเหงือก [ท. oblique fibre.] เนื้องอกเสนใยอะเมโลบลาสต เนื้องอกเสนใยแคลซิฟายอิง เนื้องอกเสนใยซีเมนทิฟายอิง เนื้องอกเสนใยเหตุเนื้อเยื่อกําเนิดฟน เนื้องอกเสนใยออสซิฟายอิง เสนใยเจริญผิดปรกติ เหงือกชาง [ท. principal fibre. fibrous dysplasia fibromatosis. การระริกของกลามเนื้อ [พ] เซลลสรางเสนใย [ท. -เกิดเสนใย -เสนใย การยึดติดดวยเสนใย ภาวะยึดแข็งดวยเสนใย เนื้อเยื่อเสนใยเชื่อมประสาน เยื่อเสนใย [ท.] เนื้อเยื่อเสนใย [ท.] เสนใยแนวระนาบ เสนใยระหวางงามรากฟน เสนใยแนวเฉียง เสนใยออกซีทาแลน [ท. oxytalan fibre. dentoperiosteal fibre. connective tissue fibre.] กระดูกออนเสนใย [ท. การเปนเสนใยฝอย [พ] ๒. gingival fibre. ameloblastic fibroma. cementifying fibroma.] ไฟโบรเนกทิน ภาวะเกิดเสนใยมาก ไฟโบรติก.

alveolar. fistula. tongue. gingival cleft fissure. black spots film fault. first molar teeth fissure fissure. ปุมคาราเบลไล ตะไบ ตะไบคลองรากฟน เรซินชนิดมีสารเติม สารเติม. ตัวเติม ๑. retrograde filling.] ๒. ความผิดพรองฟลม ฟลมเสียแบบจุดดํา ฟลมเสียแบบพรามัว ฟลมกัดปก สวนทบหยัก [ท. plicated. plica fimbriata final cast final flask closure final impression finger rest finger sucking finish line finishing and polishing first bicuspid. tongue. tongue. blurred film. dental filling. รอยอุด วัสดุอุด วัสดุอุดทันตกรรม การอุดยอนปลายรากฟน ๑. first bicuspid tooth. furrowed.] ๑.]. แผลชอนทะลุ [ท. radiation fifth cusp. ทางทะลุ [พ. oral fissured tongue. รอยแยกของเหงือก ชองริมฝปาก ลิ้นยนริ้ว [พ.] ทางทะลุเบาฟน .] รอยแยก [ท. gingival. supplemental cusp. รูทะลุ. ชองทะลุ [ท. crocodile. วัสดุอุด ๓. dental บริเวณฉายรังสี ปุมที่หา [ท. รอยพิมพขั้นสุดทาย [ท. root canal film film badge film base film emulsion film fault film fault.] ๓. วัสดุอุดรากฟน ฟลม ตลับฟลมรับรังสี ฐานฟลม สารเคลือบฟลม ฟลมเสีย. การเติม ๒.] ชิ้นหลอสุดทาย [ท. first premolar. scrotal fistula fistula.] ๒. first premolar tooth first molar.] ฟนกรามซี่ที่หนึ่ง [ท. Carabelli cusp.] การประกบอัด(ภาชนะหลอแบบฟน)ขั้นสุดทาย ๑. grooved.]. root canal filled resin filler filling filling material filling. tubercle of Carabelli file file.] รอยเหงือกแยก [ท. tongue. bite-wing fimbriated fold. tongue. Carabelli’s tubercle.๕๙ field. การอุดรากฟน ๒. การอุด. การพิมพครั้งสุดทาย การวางนิ้ว การดูดนิ้ว เสนสิ้นสุด การตบแตงและขัดวัดสุอุด ฟนกรามนอยซี่ที่หนึ่ง [ท.

] การผาตัดเลื่อนแผนเหงือกขึ้น [ท. laterally repositioned flap. V-Y flap. internal fistula. orofacial fistula. full thickness flap. lingual flap flap operation flap operation. split thickness flap.๖๐ fistula. labial flange. partial thickness. lingual tongue flap. แผนเนื้อเยื่อไมเต็มสวน. แผนเหงือก แผนเนื้อเยื่อดานลิ้น แผนเนื้อเยื่อวิดแมนดัดแปร แผนเหงือก-เยื่อเมือก แผนเนื้อเยื่อเต็มสวน. pedicle flap. แผนเหงือก การผาตัดเปดเหงือก [ท. envelope flap. mucogingival flap. modified Widman flap. แผนเนื้อเยื่อบางสวน แผนเนื้อเยื่อมีฐาน. buccal flange. แผนเหงือกมีฐาน แผนเนื้อเยื่อเลื่อน แผนเนื้อเยื่อวี-วาย แผนเนื้อเยื่อวาย-วี ภาชนะหลอแบบ การประกบภาชนะหลอแบบฟน [ท. apically repositioned flap operation. oroantral. แผนเนื้อเยื่อครบสวน แผนเนื้อเยื่อแยกสวน. gingival flap. salivary fit checker fixed dental prosthesis fixed partial denture retainer fixed prosthodontics fixture fixture cover flabby tissue flange flange contour flange.] การผาตัดเลื่อนแผนเหงือกไปดานขาง [ท.] การเทแบบหลอ พื้นโพรงฟน . sliding flap. coronally repositioned flap operation.] แผนเนื้อเยื่อซอง. oronasal fistula. Y-V flask flask closure flasking floor of cavity ทางทะลุสูภายนอก ทางทะลุระหวางอวัยวะภายใน รูทะลุชองปาก-โพรงอากาศขากรรไกรบน ทางทะลุชองปาก-ใบหนา ทางทะลุชองปาก-จมูก ทางทะลุน้ําลาย สารตรวจสอบความแนบ ทันตประดิษฐกรรมติดแนน. flap. แผนเหงือก(เปดเปน)ซอง แผนเนื้อเยื่อเหงือก. oroantral communication fistula.] การผาตัดรนแผนเหงือก [ท. สิ่งประดิษฐทันตกรรมชนิดติดแนน สวนยึดฟนเทียมบางสวนชนิดติดแนน (สาขา)ทันตกรรมประดิษฐติดแนน สวนรากเทียมที่ฝงในกระดูก สิ่งปดสวนรากเทียมที่ฝงในกระดูก เนื้อเยื่อปวกเปยก ปกฟนเทียม เคารูปปกฟนเทียม ปกฟนเทียมดานแกม ปกฟนเทียมดานริมฝปาก ปกฟนเทียมดานลิ้น แผนเนื้อเยื่อ. external fistula.

artery forceps. mucolabial fold.] อาหารติดซอกฟน [ท.] เรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผได น้ําเหลืองเหงือก [ท. คีม คีมจับหลอดเลือด คีมจับกระดูก [พ.].๖๑ floor of mouth flora. ชอง รูขากรรไกรลาง รูขางคาง [ท. occlusal forceps forceps. dental. tin fold fold. gingival fluorescence fluorescent fluoridate fluoridation fluoridization fluorosis fluorosis.] แรงกัด แรงบดเคี้ยว แรงสบฟน ๑.] รูเพดาน-จมูก แรง [ท. soldering focal-film distance foil foil holder foil passer.] ฟลูออเรสเซนซ. foil carrier foil pellet foil. การวาวแสง ฟลูออเรสเซนต. chewing. oral floss. mucobuccal fold. mandibular foramen. force masticatory force. mottled enamel flux flux. -วาวแสง เติมฟลูออไรด การเติมฟลูออไรด การใชฟลูออไรด(ทันตกรรมปองกัน) ภาวะฟลูออไรดมากเกิน ฟนตกกระ สารชวยเชื่อม. gold foil.]. ปากคีบ ๒. dental flowable composite resin fluid. nasopalatine force force. คีมตัดกระดูก . mental foramen.] จุลชีพประจําถิ่น เสนใยขัดฟน [ท.] สวนทบเยื่อเมือกแกม สวนทบเยื่อเมือกริมฝปาก สวนทบใตลิ้น อาหารอัดติดซอกฟน [ท. foramina foramen. bone พื้นปาก [ท. สารชวยหลอมละลาย สารชวยเชื่อมบัดกรี ระยะโฟกัส-ฟลม แผน(โลหะ)บาง ที่จับแผน(โลหะ)บาง ที่คีบแผน(โลหะ)บาง เม็ดโลหะบาง แผนทองคําเปลว แผนดีบุก สวนทบ [ท. sublingual food impaction food retention foramen incisive foramen.] รูเพดานปากหลังฟนตัด [ท. biting force.] รู [ท.

angle former.๖๒ forceps. pterygoid fovea fossa. glenoid fossa of temporal bone.] แองตอมน้ําตา แองถุงน้ําตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๑] [ท. ทันตกรรมสี่มือ รอยบุมเพดานปากดานหลัง. dental extracting. canine four-handed dentistry foveae palatinae. กระดูกหักติดเอ็น [พ. face form.] ๒. รอง. forceps. haemostatic forceps. resistance form. หัก [พ.] แองเทอริกอยด [ท. dental forceps. ฐานสรางชนวน ฐานแกนคางรูเท ฟอรโมครีซอล แอง. sprue formocresol fossa fossa for lacrimal gland fossa for lacrimal sac.] แองขอตอขากรรไกร [ท. needle forceps. แตก. suture forceps. fossa sacci lacrimalis. ectopic sebaceous gland foreign body foreign-body reaction forensic dentistry form. outline form. avulsion คีมถอนฟน คีมหามเลือด คีมจับเข็ม คีมจับตัวยึดยางแผนกันน้ําลาย คีมจับเข็มเย็บ คีมจับเนื้อเยื่อ [พ. palatine fovea fracture fracture. tissue forceps. ราง [พ. root form. retention form.] กระดูกลิ.] แองฟนเขี้ยว ทันตกรรมจตุรกร. หลุม. vascular Fordyce’s spots.] . รูปแบบใหยึดอยู รูปรางรากฟน รูปรางฟน เครื่องมือตัดแบบหัวงอ ฐานสรางรูเท. crucible former. lacrimal groove fossa mandibularis. mandibular fossa fovea of condyloid process. arch form. occlusal form.] ๓. การแตก. กระดูกแตก.] คีมหลอดเลือด จุดฟอรไดซ วัตถุแปลกปลอม ปฏิกิริยาตอวัตถุแปลกปลอม ทันตนิติเวชศาสตร รูปแบบสวนโคงแนวฟน รูปรางใบหนา รูปแบบดานบดเคี้ยว รูปแบบเคาโครง รูปแบบตาน(แรงบดเคี้ยว) รูปแบบใหคงอยู. แพลาทีนโฟเวีย ๑. กระดูกหัก [พ. การหัก [พ. tooth former. rubber dam clamp forceps.

blow-out fracture. depressed fracture. metal skeleton Frankel appliance Frankfort horizontal plane. open fracture. midfacial fracture. Frankfort plane Frankfort mandibular plane angle free gingiva free gingival groove free gingival margin กระดูกแตกพลัด(เบาตา) เคลือบรากฟนแตก กระดูกแตกยอย [พ.] กระดูกหักเชิงซอน กระดูกหักแผลเปด. simple fracture. interperiosteal fracture. fracture. โครงราง โครงโลหะ เครื่องใชแฟรงเคล ระนาบแนวนอนแฟรงกฟอรต [มีความหมายเหมือน กับ eye-ear plane] มุมระนาบแฟรงกฟอรต เหงือกเสรี รองเหงือกเสรี-เหงือกยึด ขอบเหงือกเสรี . complex fracture. direct fracture. favorable fracture.] กระดูกหักฝง [พ. pathologic. greenstick. กรอบ [ท. secondary fracture. open fracture. indirect fracture. secondary fracture. Le Fort fracture. subperiosteal fracture. incomplete.metal.] โครง. fracture. unfavorable frame framework framework. compound. fracture. root fracture. fissured fracture. fracture.]. pyramidal fracture. fracture. กระดูกแตกแผลเปด [พ. impacted fracture. กระดูกหักเชิงประกอบ กระดูกกะโหลกยุบ กระดูกหักจุดบาดเจ็บ กระดูกหักสมรูป กระดูกราว [พ. cementum fracture. intracapsular fracture. spontaneous.๖๓ fracture. pathological. กระดูกแตกแผลเปด [พ.] กระดูกเดาะ [พ. โครง [ท. กระดูกหักเชิงประกอบ กระดูกหักเหตุโรค กระดูกหักรูปพีระมิด รากฟนหัก กระดูกหักเชิงเดียว กระดูกหักเหตุโรค คอขากรรไกรลางหัก กระดูกหักใตเยื่อหุมกระดูก กระดูกหักวิรูป ๑.] ๒.] กระดูกหักนอกจุดบาดเจ็บ กระดูกหักภายในปลอกหุม กระดูกหักแบบเลอฟอรต กระดูกใบหนาสวนกลางหัก กระดูกหักแผลเปด. fracture.]. subcondylar fracture. comminuted fracture.

lingual frontal cephalometric radiograph frontal plane fulcrum line full crown. frenectomy frenum. complete crown full denture. functional occlusion functional chew-in record functional mandibular movements functional occlusion. functional articulation functionally generated path functioning condyle furcation furcation involvement fused teeth การเคลื่อนขากรรไกรอยางเสรี ความเสรีในศูนยสบ ปลายเสรี ระยะปลอดการสบขณะ(ขากรรไกร)พัก การทําใหแหงโดยแชแข็ง การสะเทือน [พ.] การตัดเนื้อยึดออก การตกแตงเนื้อยึด การตัดเนื้อยึด การตัดเนื้อยึดออก เนื้อยึด [ท. impaired functional appliance functional articulation.] เนื้อยึดริมฝปาก [ท.] ภาพรังสีกะโหลกศีรษะแนวหนาหลัง. interocclusal gap.] เนื้อยึดแกม [ท. ครอบฟนวีเนียรเต็มซี่ กลอุปกรณขากรรไกรจําลองแบบปรับไดเต็มที่ [ท. ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดานหนา ระนาบแบงหนาหลัง [ท.] เสนฟลครัม ครอบฟนเต็มซี่ [ท. interocclusal distance. frenulum frenum. complete veneer crown fully adjustable articulator function. labial frenum. group function. interocclusal clearance. การสบฟนขณะใชงาน วิถีกําเนิดจากการทําหนาที่. การเคลื่อนขากรรไกร ขณะใชงาน การสบฟนเชิงหนาที่.] ฟนเทียมทั้งปาก เนื้อเยื่อปลูกถายชนิดหนา ครอบฟนดาดหนาเต็มซี่. frenulectomy frenoplasty frenotomy frenulectomy. buccal frenum.๖๔ free mandibular movement freedom in centric free-end free-way space.] เนื้อยึดลิ้น [ท. งามราก(ฟน) การลุกลามถึงบริเวณรากแยก. complete denture full thickness graft full veneer crown. การสบฟนขณะใชงาน บันทึกรอยสบขณะ(ขากรรไกร)ใชงาน การเคลื่อนขากรรไกรขณะทําหนาที่. วิถีกําเนิดจากการใชงาน คอนดายลทําหนาที่ [มีความหมายเหมือน working condyle] บริเวณรากแยก. การลุกลามถึงบริเวณงาม ราก(ฟน) ฟนเชื่อมติดกัน .] การทําหนาที่แบบกลุม การทําหนาที่บกพรอง เครื่องใชกระตุนเพื่อการจัดฟน การสบฟนเชิงหนาที่. interocclusal rest space freeze-drying fremitus frenectomy.

การรวมตัว.] ๓.] ๔. การประสาน [พ. การเชื่อม.๖๕ fusiform fusion -รูปกระสวย ๑. (ออรโทฯ) การผาตัดเชื่อมขอ [พ. (จักษุ) การรวมภาพ เห็น [พ.] ๒. การหลอม [พ.] .

interproximal gingiva gingiva. -คาง การตกแตงคาง แบบชนิดพันธุกรรม. dental geriatrics gerodontology gingiva.] สารฆาเชื้อ การกอหนอ(ฟน) ทันตศาสตรผูสูงอายุ [ท.] เหงือกยึด [ท.] เจนเชียนไวโอเลต ลิ้นแผนที่ ทันตกรรมผูสูงอายุ เวชศาสตรผูสูงอายุ [ท. attached gingiva. interdental.] ทันตวิทยาผูสูงอายุ [ท. ชั่วรุน [พ.] เหงือกเสรี เหงือกระหวางฟน เหงือกที่มีเคอราทิน .] ๒. free gingiva. เกจ เจล. ขยอน [พ. gum gingiva.] ชองวางปลอดการสบ ชองวางแทรก เครื่องวัด [ท.].๖๖ G gag gagging gait galvanism ganglion gap.] เครื่องกําเนิด -คาง ปุมกระดูกแนวประสานคาง [ท. mental spine genian genioplasty genotype gentian violet geographic tongue geriatric dentistry geriatrics germicide germination gerodontics.] เหงือก [ท.] คาง. interstitial gauge gel gel time. keratinized ๑.] ๒. ชั่วคน. เครื่องถางปาก [พ. จีโนไทป [ว. gelation time gemination gene map general dental practitioner general dental surgeon general dentistry generation generator genial genial tubercle. การสืบพันธุ [พ.] การขยอน [ท. วุนเหลว เวลากอเจล การเกิดฟนแฝด แผนที่พันธุกรรม ทันตแพทยปฏิบัติทั่วไป ทันตแพทยทั่วไป ทันตกรรมทั่วไป ๑.] ทาเดิน แกลแวนิซึม ปมประสาท [พ. interocclusal gap.

] เหงือกชาง [ท.].] เหงือกขยายตัวเกิน [ท.] แองเหงือก [ท. เหงือกเสรีนูนโตขึ้น. interdental papilla. sulcus gingival cuff gingival curettage gingival denture contour gingival discoloration gingival displacement gingival enlargement gingival festoon.๖๗ gingiva. gingival crevice. เหงือกเปนแอง ยอดเหงือก [ท. gingival papilla.] ดัชนีสภาพเหงือก [ท.] รอยเหงือกแยก [ท.] การนวดเหงือก [ท.].] เหงือกเสรีนูน.] ภาวะเหงือกดี เคารูปเหงือก [ท. ขอบเหงือกรอบฟน ๒. interproximal papilla.] แนวขอบเหงือก [ท. น้ํารองเหงือก ปลูกถายเหงือก [ท. McCall festoon gingival fibre gingival fibromatosis gingival fluid. sulcus gingivectomy gingivitis ๑.] (โรค)เหงือกอักเสบ .] ปลอกเหงือก [ท.] การขูดเหงือก เคารูปเหงือกฟนเทียม เหงือกเปลี่ยนสี ขอบเหงือกเปลี่ยนทิศ เหงือกโต [ท. gum contour gingival crater gingival crest gingival crevice. gingival sulcus. marginal gingival gingival abrasion gingival abscess gingival atrophy gingival cleft gingival connective tissue gingival consistency gingival contour. ยอดเหงือกระหวางฟน เหงือกรน [ท.] ขอบเหงือก [ท. เหงือกเสรีบวมโต เสนใยเหงือก [ท.] การฝอของเหงือก [ท. (IDP). รอยแยกของเหงือก เนื้อเยื่อยึดตอของเหงือก [ท. เหงือกขอบฟน -เหงือก เหงือกถลอก ฝเหงือก [ท. interproximal papilla gingival recession gingival sulcus. gingival crevicular fluid.].] เหงือกสามเหลี่ยมระหวางฟน.] เหงือกงอกเกิน [ท. crevicular fluid gingival graft gingival hyperplasia gingival hypertrophy gingival index gingival line gingival margin gingival massage gingival papilla.] รองเหงือก [ท.] รองเหงือก [ท.] การตัดเหงือก [ท.] น้ําเหลืองเหงือก [ท.

puberty gingivitis. chronic atrophic gingivitis. ulcerative gingivitis. gingivitis. Vincent’s. chronic necrotising ulcerative gingivitis. scorbutic gingivitis. acute necrotizing ulcerative (ANUG). (อะนัก) (โรค)เหงือกอักเสบเหตุบิสมัต (โรค)เหงือกอักเสบฝอเรื้อรัง (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเรื้อรัง (โรค)เหงือกอักเสบลอนหลุด. Vincent’s infection.] แสงจา กลาสไอโอโนเมอร . hormonal gingivitis. edematous gingivitis. trench mouth. eruptive gingivitis. herpetic gingivostomatitis. Vincent’s stomatitis gingivopapillary unit gingivoplasty gingivosis gingivostomatitis gingivostomatitis. (อะนัก) แผนเนื้อเยื่อเหงือก-ปุมเหงือก การตกแตงเหงือก [ท. pregnancy gingivitis. desquamative] [ท. membranous gingivostomatitis. gingivitis . uremic gingivitis. hyperplastic gingivitis. white folded ginglymus joint. Vincent’s stomatitis gingivitis.๖๘ gingivitis. bismuth gingivitis. acute necrotizing ulcerative (ANUG). โรคเหงือกอักเสบลอกหลุด [มี ความหมายเหมือนกับ gingivosis] [ท. uremic gingivitis. desquamative gingivitis. hemorrhagic gingivitis. herpetic gingivitis. hinge joint gland glare glass ionomer (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน. Vincent’s gingivitis. idiopathic gingivitis. marginal gingivitis. trench mouth.] (โรค)เหงือกอักเสบบวมน้ํา (โรค)เหงือกอักเสบเหตุฟนงอก (โรค)เหงือกอักเสบเลือดออก (โรค)เหงือกอักเสบเหตุเริม (โรค)เหงือกอักเสบเหตุฮอรโมน (โรค)เหงือกอักเสบบวมโต (โรค)เหงือกอักเสบไมทราบเหตุ (โรค)ขอบเหงือกอักเสบ (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตาย (โรค)เหงือกอักเสบเหตุไต (โรค)เหงือกอักเสบเหตุตั้งครรภ (โรค)เหงือกอักเสบเหตุวัยแรกรุน (โรค)เหงือกอักเสบเหตุขาดวิตามินซี (โรค)เหงือกอักเสบมีแผล (โรค)เหงือกอักเสบเหตุไต (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน. necrotizing ulcerative gingivitis.] โรคเหงือกอักเสบลอกหลุด [มีความหมายเหมือนกับ gingivitis. Vincent’s infection.] (โรค)เยื่อเมือกชองปากอักเสบ (โรค)เยื่อเมือกชองปากอักเสบเหตุเริม (โรค)เยื่อเมือกชองปากอักเสบชนิดมีแผน (โรค)เยื่อเมือกชองปากอักเสบชนิดเปนลอนขาว ขอตอบานพับ ตอม [ท. nephritic.

benign migratory glossitis. glossodynia exfoliativa glossodynia glossoplasty glossoplegia glossoptosis glossopyrosis glossotomy glottis gnathic gnathion gnathodynamometer.] เนื้อเยื่อปลูกถายเอกพันธุ [ท.] [มีความหมายเหมือนกับ geographic tongue] กลางลิ้นอักเสบรูปขนมเปยกปูน [พ. chronic superficial erythematous. เนื้อเยื่อปลูกถาย [พ.] มาตรแรงบดเคี้ยว [ท. เลื่อน ๒. allogeneic graft.] ลิ้นตก ลิ้นแสบรอน การผาลิ้น [พ.] การตัดลิ้นออก ลิ้นอักเสบ [พ. glossitis. dentoalveolar articulation Gothic arch tracer Gothic arch tracing graft graft. glossitis.] เครื่องมือบันทึกรอยโกทิก การบันทึกรอยโกทิก ๑. alloplastic graft. allo.] ทองคําเปลว [ท.] ระบบปากและขากรรไกร [ท. atrophic glossitis. pellagrous. สารเคลือบ [ว. alloplast.] ขอตอรากฟน [ท. เจ็บลิ้น การผาตัดตกแตงลิ้น [พ.๖๙ glass-ceramic glaze glenoid glenoid fossa of temporal bone. fossa mandibulairs. mandibular fossa glide glossalgia glossectomy glossitis glossitis.] ลิ้นอักเสบเมิลเลอร ปวดลิ้น. occlusometer gnathology gnathostomatic system. autogenous bone กลาสเซรามิก ๑. stomatognathic system gold foil gomphosis. Moeller’s.] วัสดุปลูกถายเฉื่อย การปลูกถายกระดูกในตนเอง . ขัดมัน [ว. glossitis.] วิทยาระบบบดเคี้ยว [ท.] ๒. graft.] ชุดสายเสียง [พ.] ลิ้นอักเสบ(แบบ)ฝอ ลิ้นอักเสบลามไมรุนแรง [พ.] ๓.] อัมพาตลิ้น [พ. -หลุม แองขอตอขากรรไกร [ท. ปลูกถายเนื้อเยื่อ [พ.] ๒. allogenic graft.] ๑. เคลือบ [ว. Hunter’s. homotransplant graft. median rhomboid glossitis. การเลื่อน อาการปวดลิ้น [พ.] -ขากรรไกร แนทิออน [ท. สิ่งปลูกถาย [พ. homograft.] ๓.] -เบา.

labial groove. developmental. syngraft graft. split-thickness Gram’s stain granulation tissue granuloma grasp grasp.] รองดานแกม [ท. การปลูกถายเยื่อเมือก เนื้อเยื่อปลูกถายชนิดมีฐาน ผิวหนังปลูกถายชนิดบาง เนื้อเยื่อปลูกถายชนิดบาง สียอมแกรม เนื้อเยื่อแกรนูเลชัน [ท.] รองกลาง [ท.] รองดานลิ้น [ท. disto-lingual groove. bone graft. การกรอ ๓. xenograft.] การจับ. autogenous. palm-and-thumb grasp. autograft graft.] ๒. การเจีย (ภาษาพูด) การเลือกกรอ การกรอแกไข [ท. instrument grasp. distal groove.] รองไกลกลาง [ท. selective grinding-in groove groove. iso.] รองหลัก [ท.] รูแพลาทีนใหญ [ท.] ๑. ตาตาราง ๑.] ๓.] เนื้อเยื่อปลูกถายสอดแทรก เนื้อเยื่อปลูกถายสมพันธุ [ท.] แกรนูโลมา [พ.] . heterograft. split skin. heterologous graft.] กระดูกเดาะ [พ.] รอยเวาระหวางรากฟน [ท. free gingival groove. interpositional graft.] กริด. heterogenous. infraorbital groove. pen greater palatine canal greater palatine foramen greenstick fracture grid grinding grinding.] เยื่อเมือกปลูกถาย. Thiersch graft graft.] รองไกลกลางดานเพดานปาก [ท. แนวเวา [ท. interradicular groove.] รองดานริมฝปาก [ท. primary groove. การบด ๒. interdental groove. groove. pedicle graft. รอง [ท.๗๐ graft. lingual เนื้อเยื่อปลูกถายในตนเอง การปลูกถายกระดูก เนื้อเยื่อปลูกถายชนิดหนา เนื้อเยื่อปลูกถายวิวิธพันธุ [ท. รอยเวา [ท.] รองเหงือกเสรี-เหงือกยึด รองพื้นเบาตา [ท. graft. วิธีจับ การจับแบบใชนิ้ว การจับเครื่องมือ การจับแบบใชฝามือและหัวแมมือ การจับแบบจับปากกา คลองแพลาทีนใหญ [ท. full-thickness graft. central groove. finger grasp. mucosal graft. buccal groove.] รอยเวาระหวางฟน [ท. xenogenic graft graft.

] เหงือก [ท. mylohyoid groove.] การชิม. primary. leaf guage. undercut guard. condylar guidance. gingival contour gum.] การทําหนาที่แบบกลุม แบบรูปการเจริญเติบโต จีทีอาร. แนวการเคลื่อนที่ของปุมขอ. การชักนําใหเนื้อเยื่อคืนสภาพ เกจ(แบบ)โบลีย เกจแผน เกจวัดสวนตานการใส/หลุด สิ่งกันฟนกระแทก [ท.] กัตทาเพอรชา (อเมริกัน). mesio-lingual groove. mouth. การลิ้มรส. กัตทาเพอรคา (อังกฤษ) แทงกัตทาเพอรชา แผนฐานกัตทาเพอรชา ยิปซัม .] รองไมโลไฮออยด [ท. triangular group function growth pattern GTR (guided tissue regeneration) guage. developmental groove. mesial groove. bite. การรับรูรส [พ. groove. groove. แนวการเคลื่อนที่ของคอนดายล แนวนําฟนตัด หมุดนํา ระนาบนํา การชักนําใหเนื้อเยื่อคืนสภาพ ปุมนํา [ท. supplemental groove.] รองชวยยึด รองเสริม [ท. occlusal guidance guidance.] รองสามเหลี่ยม [ท. secondary. Boley guage.]. incisal guide pin guide plane.๗๑ groove. retention groove. guard. guiding plane guided tissue regeneration guiding cusp guiding surfaces gum contour. guard.] แนวการเคลื่อนที่ [ท.] รองหลัก [ท.] ผิวนํา เคารูปเหงือก [ท.] รองใกลกลางดานลิ้น [ท. gingiva gustation gutta-percha gutta-percha points gutta-percha. baseplate gypsum รองใกลกลาง [ท. แนวนํา แนวนําคอนดายล.

high-speed ultra handpiece.] การหามเลือด [ท. acquired centric relation habitual occlusion hamartoma haemorrhage haemostasis haemostat haemostatic forceps hairy leukoplakia half-life halitosis. straight handpiece.] เพดานแข็ง [ท.] ๒. คีมบีบหลอดเลือด [ท. ปากเหม็น [ท. ลมหายใจเหม็น [ท.] การสบฟนที่เปนนิสัย [มีความหมายเหมือนกับ acquired occlusion] กอนเนื้อเกิดผิดที่ เลือดออก [ท.] สวนยื่น(กระดูก)รูปขอ สวนยื่นรูปขอ ปจจัยหาอยางของฮานอว เครื่องมืออัดแนนดวยมือ. dental health habit.] แผลริมแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ chancre] สารทําใหแข็ง ความแข็ง . palatum durum hard sore hardener hardness ทันตสุขนิสัย นิสัยการทํางานนอกหนาที่ นิสัยเสีย ความสัมพันธในศูนยที่ไดมา [ท. right-angle handpiece. contra-angle handpiece. pernicious habitual centric relation. water-turbine hapten hard deposit hard palate. air-turbine handpiece.] ๒. ลิวโคเพลเคียชนิดขน ครึ่งชีวิต ๑.๗๒ H habit. pterygoid process of sphenoid bone hamulus Hanau’s Quint hand condenser hand pressure handpiece handpiece.] รองหนาสวนยื่นรูปขอ [ท. pterygomaxillary notch hamular process.] ๑. สารหามเลือด คีมหนีบหามเลือด [มีความหมายเหมือนกับ artery forceps] ลิวโคเพลเกียชนิดขน. parafunctional habit. อุปกรณอัดแนนดวยมือ แรงกดจากมือ ดามกรอ ดามกรอ(ชนิดใช)ลม ดามกรอแบบหักมุม ดามกรอแบบความเร็วสูง ดามกรอแบบความเร็วสูงพิเศษ ดามกรอแบบมุมฉาก ดามกรอแบบตรง ดามกรอ(ชนิดใช)น้ํา แฮปเทน คราบแข็ง [ท. fetor oris hamular notch. high-speed handpiece.

dental health. enamel Hawley appliance Hawley retainer head of condyle.] หัวขากรรไกรลาง [มีความหมายเหมือนกับ head of condyle.๗๓ harelip harmony. cold sore herpes simplex herpes zoster herpetic gingivostomatitis herpetic lesion herpetic ulcer ปากแหวง การสบ(ฟน)ประสาน ตัวหนีบยึดแบบแฮตช สิ่วหักมุมแตงโพรงฟน. ทันตสาธารณสุข [ท. dental public health.] เครื่องใชแบบเฮิบสต เนื้อฟนเหลือบมัวเหตุกรรมพันธุ เริมริมฝปาก โรคเริม [พ.] ๑.] เฮมิเดสโมโซม การตัดลิ้นออกหนึ่งซีก การผาซีก [ท.] เครื่องยึดฟนกับทายทอย.] รอยโรคเริม แผลเหตุเริม . high-pulled headgear.] ดานทาย สวนปองที่สุด [ท. oral heel height of contour haemangioma haematoma hemidesmosome hemiglossectomy hemisection hemiseptum heparin hepatitis Herbst appliance hereditary opalescent dentin herpes labialis. oblique headgear. condylar head head of mandible headcap headgear headgear. cervical headgear. เฮดแคป เฮดเกียร เฮดเกียรคอ เฮดเกียรผสม เฮดเกียรดึงขึ้น เฮดเกียรดึงเฉียง เฮดเกียรแนวตั้ง ทันตสุขนิสัย ทันตสุขภาพ [ท. combination headgear.] ๒. condylar head] [ท.] โรคงูสวัด โรคเริมในชองปาก [ท. occlusal Hatch clamp hatchet hatchet.] เนื้องอกหลอดเลือด กอนเลือดขัง [พ. ผนังกั้นเหลือหนึ่งซีก เฮพาริน ตับอักเสบ [พ. ทันตสาธารณสุขศาสตร [ท. ผึ่งแตงโพรงฟน สิ่วหักมุมแตงเคลือบฟน.] สุขภาพชองปาก [ท. vertical health habit. ผึ่งแตงเคลือบฟน เครื่องใชแบบฮอวลีย เครื่องคงตําแหนงฮอวลีย หัวคอนดายล [มีความหมายเหมือนกับ head of mandible] [ท. dental health.] ผนังกลางเหลือหนึ่งซีก.

] ลูกผสม. skin horizontal horizontal axis horizontal bone resorption horizontal overlap. สิ่งประดิษฐไฮบริด ไฮโดรคอลลอยด [ท. แกนแนวระดับ การสูญสลายของกระดูกตามแนวราบ การ(สบ)เหลื่อมแนวราบ ระนาบแนวราบ ระนาบอางอิงแนวราบ แผนแนวนอนกระดูกเพดานปาก [ท. ginglymus joint hinge movement hinge position hinge-bow histamine histiocyte histopathology holder holder. pulp horseshoe plate hue Hutchinson’s incisor hyaline cartilage hybrid hybrid denture hybrid ionomer hybrid prosthesis hydrocolloid เยื่อบุผิวหุมรากเฮิรตวิก เนื้อเยื่อปลูกถายวิวิธพันธุ รูเปดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ท. -แนวระดับ [ว.] ฮิสทามีน ฮีสทิโอไซต พยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ.] เฮดเกียรดึงขึ้น แกนบานพับ [ท. ไฮบริด ฟนเทียมชนิดลูกผสม.]. อุปกรณยึด ๒. allograft hook.] เครื่องฮินจโบว [ท. ฟนเทียมชนิดไฮบริด ไอโอโนเมอรชนิดไฮบริด สิ่งประดิษฐลูกผสม.] การเคลื่อนแบบบานพับ [ท.] สวนยอดเนื้อเยื่อใน แผนรูปเกือกมา สีสัน ฟนตัดฮัตชินสัน [ท.] ฟนเทียมซอนสลัก แนวริมฝปากยกสูง [ท. แกนแนวแนอน. มิญชพยาธิวิทยา ๑.] ตําแหนงบานพับ [ท. -แนวนอน.] แกนแนวราบ [ท. overjet horizontal plane horizontal plane of reference horizontal plate of palatine bone horn. rubber dam Hollenback condenser homograft. matrix holder.] . อุปกรณยึดเมทริกซ ตัวขึงแผนยางกันน้ําลาย เครื่องมืออัดแนนฮอลเลนแบก. hiatus of maxillary sinus. maxillary hiatus hidden-lock denture high lip line high-pull headgear hinge axis hinge axis point hinge joint. heterograft. อุปกรณอัดแนนฮอลเลนแบก เนื้อเยื่อปลูกถายเอกพันธุ ขอเกี่ยวผิวหนัง -แนวราบ.] ขอตอบานพับ [ท. ตัวขึง อุปกรณยึดโครงแบบ.] กระดูกออนโปรงแสง [ท.๗๔ Hertwig’s epithelial root sheath heterogenous graft.] จุดแกนบานพับ [ท. xenograft hiatus maxillaris.

] การขยายตัวเกิน. โรคกระจกตาหนา [พ. ภาวะเยื่อบุหนา ๓.] เนื้อเยื่อเจริญเกิน -ไวเกิน [ท. oral hygienic pontic hygienist.] เหงือกงอกเกินเหตุไดแลนติน เหงือกงอกเกิน [ท. การเจริญเกิน ๒.] ๑.] การขยายตัวเหตุน้ํา [ท.] กระดูกไฮออยด [ท. gingival hypertrophy. muscle hypohypoalgesia รอยพิมพไฮโดรคอลลอยด [ท.] ไฮโดรคอลลอยดผันกลับได [ท. ภาวะทํางานมากเกิน ๒. –ใต. การงอกเกิน [ท. กัมมันตภาพเกิน [พ.] เหงือกขยายตัวเกิน [ท. Dilantin gingival hyperplasia. reversible hydrodynamic hydrodynamics hydroxyapatite hydroxyapatite ceramic hygiene.] ไฮโดรคอลลอยดผันกลับไมได [ท. dental hygroscopic expansion hyoid bone hyperhyperactivity hyperaemia (hyperemia) hyperaesthesia hyperalgesia hyperalgia hyperbaric chamber hyperbaric oxygen hypercementosis hyperemia hyperglycemia hyperkeratosis hypermineralization hyperocclusion hyperostosis hyperplasia hyperplasia.] ภาวะเลือดมากเฉพาะที่. –นอยเกิน.] ภาวะสะสมแรธาตุมากเกิน ภาวะสบสูง ภาวะกระดูกงอกเกิน [ท. –เหนือ. -สูงเกิน ๒. -ต่ําเกิน ๒. –มากเกิน. irreversible hydrocolloid.] ภาวะรูสึกมากเกิน ภาวะปวดมากเกิน ภาวะปวดมากผิดปรกติ หองความดัน(ออกซิเจน)สูง ออกซิเจนความดันสูง ภาวะเคลือบรากฟนเกิน [ท. gingival hyperplastic tissue hypersensitive hypertrophy hypertrophy.] ฟนแขวนชนิดสุขลักษณะ [ท.] -อุทกพลวัต อุทกพลศาสตร ไฮดรอกซีอะพาไทต เซรามิกชนิดไฮดรอกซีอะพาไทต อนามัยฟน [ท.].] กลามเนื้อโตเกิน ๑.๗๕ hydrocolloid impression hydrocolloid. -ลาง ภาวะรูสึกปวดนอยลง . -บน ๑. การโตเกิน [ท. ทันตสุขลักษณะ อนามัยชองปาก [ท. ภาวะเลือดคั่ง ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ๑.] ภาวะเลือดคั่ง [ท. dental hygiene.] ทันตานามัย [ท.] ๑. ภาวะหนังหนา ๒.

๗๖ hypobaric oxygen hypodontia hypoesthesia hypoplasia hypoplasia. mandibular hyposalivation ออกซิเจนความดันต่ํา(เกิน) ภาวะฟนนอยเกิน ภาวะรูสึกนอยเกิน การเจริญนอยเกิน. enamel hypoplasia. การเจริญพรอง ภาวะเคลือบฟนเจริญพรอง ภาวะขากรรไกรลางเจริญพรอง ภาวะน้ําลายนอยเกิน .

] ตัวกําเนิดแสง [ว. acquired immunity. innate. occlusal imbedded imbibition imbrication line immediate denture. immediate insertion denture immediate disocclusion immediate loading immediate side shift immediate temporary plate immobilization immobilization.] [มีความหมายเหมือนกับ embedded] การดูดอุม [ท.] ๒. สภาพการคุด(ของฟน) ฟนคุดเหตุกระดูก.] ฟนคุด. distoangular impaction. โรคหมอทํา [ท. digital imbalance. การชน ๓. ไมรูสาเหตุ [พ.]. (ฟน)ชนเอียงไกลกลาง อาหารอัดติด(ซอกฟน) . bony impaction. รองเหนือแนวคอฟน ฟนเทียมฉับพลัน.-เหตุหมอทํา การสบ(ฟน)อุดมคติ ๑. การดูดซึมของเหลว [พ. ฟนชน ๑. food ๑.๗๗ I iatrogenic ideal occlusion idiopathic idiopathic disease idling condyle. ฟนเทียมใสทันที การสบ(ฟน)แยกทันที(ขณะเคลื่อนขากรรไกร) การใสภาระทันที. -เกิดขึ้นเอง ๒. การโหลดทันที การขยับขาง(ของคอนดายล)ทันที ฟนเทียมชั่วคราวใสทันที การตรึง [ท.]. ฟนชนเหตุกระดูก (ฟน)คุดเอียงไกลกลาง. tooth immunity immunity.]. nonworking condyle illuminance illuminant image imaging.] เสนเหนือแนวคอฟน [ท.] ภาพ การสรางภาพแบบสัญนิยม การสรางภาพแบบดิจิทัล การสบ(ฟน)ไรดุล.] ภูมิคุมกันสืบทอด สามัตถิยะของภูมิคุมกัน จุลทรรศนศาสตรอิมมูโนฟลูออเรสเซนต. conventional imaging.] โรคเกิดขึ้นเอง. จุลทรรศนศาสตรวาวแสงอิมมูน อิมมูโนโกลบูลิน กระดูกหักฝง [พ. immunity. การยึด การตรึงฟน. inherited immunocompetence immunofluorescent microscopy immunoglobulin impacted fracture impacted tooth impaction impaction. การอัดติด ๒. การยึดฟน ภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันไดมา (หลังเกิด) [พ. การสบ(ฟน)เสียดุล -ฝงใน [พ. โรคไมรูสาเหตุ คอนดายลดานไมใชงาน [มีความหมายเหมือนกับ nonfunctional side condyle] ความสวาง [ว.

]. osseointegrated implant. สิ่งปลูกฝง หลักยึดสิ่งปลูกฝง การยึดสิ่งปลูกฝง. dental implant. vertical implant implant abutment implant attachment implant body implant connecting bar implant dentistry implant infrastructure implant interface implant prosthesis implant prosthodontics implant surface implant surgery implant system implant template implant. (ฟน)ชนแนวนอน (ฟน)คุดเอียงใกลกลาง. bone implantation. mesioangular impaction. (ฟน)ชนเอียงใกลกลาง (ฟน)คุดเหตุเนื้อเยื่อออน. implant endosteal implant. superstructure implantation implantation. horizontal impaction. soft tissue impaction. (ฟน)ชนเหตุฟนขางเคียง (ฟน)คุดแนวยืน. การเกาะสิ่งปลูกฝง ตัวสิ่งปลูกฝง แทงสวนโยงบนสิ่งปลูกฝง ทันตกรรมรากเทียม โครงสรางชั้นลางของสิ่งปลูกฝง. substructure implant. oral (ฟน)คุดแนวนอน. blade implant. maxillo-facial implant. (ฟน)ชนแนวยืน ๑. endodontic endosseous implant. endodontic endosteal. ฟนเทียมปลูกฝง สิ่งปลูกฝงผานคลองรากฟน สิ่งปลูกฝงในกระดูก [มีความหมายเหมือนกับ endosseous implant] สิ่งปลูกฝงในกระดูกขากรรไกร-ใบหนา รากเทียม สิ่งปลูกฝงแบบกระดูกเชื่อมประสาน สิ่งปลูกฝงแบบโครงในขากรรไกรลางสวนทายฟนกราม สิ่งปลูกฝงรูปรากฟน สิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูก รากเทียมสวนฝง [ท. ramus frame implant. implant. implant. (ฟน)ชนเหตุเนื้อเยื่อออน (ฟน)คุดเหตุฟนขางเคียง.๗๘ impaction.]. subperiosteal implant. endodontic. สิ่งปลูกฝงสวนนอก การปลูกฝง การปลูกฝงกระดูก วิทยาการปลูกฝงในกระดูกขากรรไกร-ใบหนา วิทยาการปลูกฝงในชองปาก . oral implant. denture implant. maxillo-facial implantation. โครงสรางสวนรับของสิ่งปลูกฝง หนาสัมผัสสิ่งปลูกฝง สิ่งประดิษฐชนิดปลูกฝง วิชาทันตกรรมประดิษฐงานปลูกฝง ผิวสิ่งปลูกฝง ศัลยกรรมสิ่งปลูกฝง ระบบสิ่งปลูกฝง แผนแบบสิ่งปลูกฝง สิ่งปลูกฝงชนิดแผน รากเทียม ฟนเทียมรากเทียม. ปลูกฝง ๒. root-form implant. endosseous. สิ่งปลูกฝงสวนใน รากเทียมสวนทับ [ท. tooth impaction.

การพิมพแบบทุติยภูมิ [มีความหมาย เหมือนกับ impression.]. -ฟนหนา [ท] ๒.] พื้นผิวดานตัด ๑. -ฟนตัด สวนปลายฟนตัด [ท. functional impression. การกัด.]. รอยพิมพขณะใชงาน ๒. การพิมพแบบขั้นสุดทาย [มี ความหมายเหมือนกับ impression.]. การตัด ๓.] ๒.]. การพิมพแบบปฐมภูมิ ๑. รอยพิมพปฐมภูมิ ๒. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ใกลปลายฟนตัด ปลายฟนตัด แนวนําฟนตัด มุมแนวนําฟนตัด สวนพักดานกัด [ท. mucodisplacement] ๑. sectional in situ in vitro in vivo incipient incisal incisal 1/3 incisal edge incisal guidance.] เทคนิคการพิมพแบบ ถาดพิมพ ขี้ผึ้งพิมพปาก รอยพิมพขั้นเปลี่ยนแปลงชิ้นหลอ ๑.] คอมเพานดจําลองแบบ. modeling compound impression coping impression material impression plaster impression surface impression technique impression tray impression wax. การกรีด. คอมเพานดพิมพแบบ ตัวถอดแบบรอยพิมพ วัสดุพิมพแบบ [ท. รอยพิมพขั้นตน ๒. tooth implantodontology. สวนพักดานตัด สันปลายฟนตัด [ท. secondary] ๑. รอยพิมพทุติยภูมิ ๒. การผา [ท. primary impression. incisal guide incisal guide angle incisal rest incisal ridge incisal surface incision incision and drainage การปลูกฝงฟน [มีความหมายเหมือนกับ transplantation.] ๒. tooth] วิทยาการทันตกรรมรากเทียม วิทยาสิ่งปลูกฝง ๑. final] รอยพิมพเฉพาะสวน ณ ที่เดิม ในหลอดแกว. การพิมพแบบขั้นตน ๑. รอยพิมพ [ท. รอยผา [พ. รอยพิมพขั้นสุดทาย ๒. secondary impression. implant dentistry implantology impression impression area impression compound. preliminary impression. การพิมพแบบขณะใชงาน [มี ความหมายเหมือนกับ impression. การพิมพแบบ บริเวณรอยพิมพ [ท. การฉีก.๗๙ implantation. ในภาวะเทียมนอกกาย ในรางกายที่มีชีวิต -เริ่มเปน [ท.-กําลังเริ่ม [พ] ๑.] ปลาสเตอรพิมพแบบ ผิวรอยพิมพ [ท. altered cast impression. dental impression wax impression. รอยกรีด การกรีดและระบาย . final impression.

ลาง [พ. lower border inferior dental arch.๘๐ incision line incision. remount index. exogenous infectious inferior inferior border.l.] -ติดเชื้อ ต่ํากวา. internal bevel incision. Russell indirect fracture indirect pulp capping indirect retainer indirect retention indolent mastication induction indurated industrial dentistry infection infection. lateral inclination inclined plane incomplete cleft palate index (เอก. คลองหลังฟนตัด รูหลังฟนตัด แองเพดานปากหลังฟนตัด [ท. mandibular arch inferior free border of alveolar process of maxilla. releasing incision. index.] เพดานโหวบางสวน ดัชนี [ท. index] [ท.)/indices (พหู. central incisor.] ฟนตัด [ท. P.] แองฟนตัด [ท.].] ปุมเนื้อเพดานปากหลังฟนตัด [ท.] การหนี่ยวนํา -แข็ง ทันตกรรมอุตสาหการ การติดเชื้อ การติดเชื้อจากภายใน [พ.] สวนโคงแนวฟนลาง [ท. external bevel incision. อยูใต.] รอยแยกเบาตารอยลาง [ท. ความลาดเอียง ๒. alveolar border of maxilla inferior meatus inferior orbital fissure รอยกรีด. ลงลาง.] หลืบลาง(จมูก) [ท.] .] การยึดอยู(ของฟนเทียม)โดยออม การเบื่อ(บด)เคี้ยว [ท.] โคงปลายเบาฟนขากรรไกรบน [ท. endogenous infection. รอยผา การกรีดตัดเฉียงดานนอก การกรีดตัดเฉียงดานใน การกรีดลดตึง รอยกรีดแบบพระจันทรเสี้ยว คลองเพดานปากหลังฟนตัด [ท. foramen incisivum incisive fossa of hard palate incisive papilla incisor incisor fossa incisor. มุมเอียง พื้นเอียง [ท. ดอยกวา. semilunar incisive canal incisive foramen.] ดัชนีติดตั้งซ้ํา ดัชนีรัสเซลล [มีความหมายเหมือนกับ P.] ขอบดานลาง [ท.] การติดเชื้อจากภายนอก [พ.] กระดูกหักนอกจุดบาดเจ็บ การปดทับเนื้อเยื่อในโดยออม สวนยึดรอง [ท.) index.] ดัชนีพีไอ [มีความหมายเหมือนกับ Russell index] [ท.l.] ฟนตัดซี่กลาง ฟนตัดซี่ขาง ๑.

tissue integrins intensifying screen intensity ลิ้นดานลาง [ท. เสนประสาทควบคุม การมีประสาทไปเลี้ยง [พ. การสบแรก ภาชนะหลอแบบฟนชนิดฉีด [ท. intramucosal. ๒. ความเขม [ว. traumatic inlay inlay wax inner surface. intrabony pocket infrabulge infrabulge clasp infraeruption infraocclusion infraorbital canal infraorbital foramen infraorbital margin of orbit infrared radiation infrastructure infratemporal fossa infratemporal surface of body of maxilla. ดานลางของลิ้น การอักเสบ รองลึกปริทันตใตสันกระดูก.] เสนประสาทเลี้ยง. fibrous integration. พ็อกเก็ตใตสันกระดูก [ท.].]. fibro-osseous integration. mucosal insert instrument integration. osseous integration. internal surface innervate innervation insert insert. แผลกระแทก อินเลย ขี้ผึ้งอินเลย ดานใน [ท. บาดแผล.] การหลอแบบ(ดวยการ)ฉีด ๑. posterior surface of body of maxilla infraversion ingot initial contact initial occlusal contact injection flask injection molding injury. แผล [พ. wound injury. โครงสรางสวนรับ แองใตขมับ [ท. ventral surface of tongue inflammation infrabony pocket.] การแผรังสีอินฟราเรด โครงสรางชั้นลาง. สบแรก (ตําแหนง)สบแรก.].] (ตัวฟน)ต่ํากวาสวนปอง ตะขอ(ตัวฟน)ต่ํากวาสวนปอง ฟนงอกขาด ฟนงอกต่ํากวาระดับ(การสบ) คลองพื้นเบาตา [ท. เสนประสาทเลี้ยง สอดใส หมุดสอดใสเยื่อเมือก เครื่องมือ การเชื่อมประสานแบบเนื้อเยื่อเสนใย-กระดูก การเชื่อมประสานแบบเนื้อเยื่อเสนใย การเชื่อมประสานแบบกระดูก การเชื่อมประสานแบบเนื้อเยื่อ อินทิกรินส ฉากเพิ่มความเขม ๑.๘๑ inferior surface of tongue. ความแรงจัด [พ.]. การบาดเจ็บ [พ.] สัมผัสแรก.] ขอบเบาตาดานลาง [ท. trauma.] แผลบาดเจ็บ [ท.] ๒.] ภาวะเคลื่อนแนวดิ่งนอยเกิน แทงหลอ [ว.] พื้นผิวขากรรไกรบนดานหลัง [ท.] .] รูใตเบาตา [ท.

] -ระหวางฟนขางเคียง [ท.๘๒ interalveolar crest interalveolar septum interalvolar space.] บริเวณระหวางฟน [ท.) [มีความหมายเหมือนกับ deflective occlusal contact ๒ ทันตกรรมจัดฟนปองปราม.] การสบสับหวางปุมฟน [ท. interridge distance interarticular disk. interdigitated occlusion intercuspal position intercuspation. discus articularis intercellular interceptive occlusal contact interceptive orthodontics intercondylar intercondylar distance intercondylar hinge axis.] ชองระหวางฟน การนวดเหงือกระหวางฟน [ท.] .] เหงือกสามเหลี่ยมระหวางฟน. provisional denture ยอดกระดูกระหวางเบาฟน ผนังกลางระหวางเบาฟน ระยะระหวางขากรรไกร [ท.] แผนรองขอตอ [ท. intercuspation interfacial surface tension interference interfurcation interim denture.] ความตึงผิว.] การสบฟนแบบสับหวาง การสบสับหวางปุมฟน [ท. ยอดเหงือกระหวางฟน ผนังกั้นระหวางฟน [ท. ทันตกรรมจัดฟนเชิงแกไข -ระหวางคอนดายล ระยะระหวางคอนดายล แกนบานพับ(ระหวาง)คอนดายล -สบสับหวาง [ท. gingival papilla. แรงดึงผิว การกีดขวาง(การสบฟน).] แปรงซอกฟน คลอง(เลี้ยง)ระหวางฟน เครื่องทําความสะอาดระหวางฟน [ท. interproximal interdigitated occlusion. สิ่งกีดขวางการ(สบฟน) ระหวางบริเวณรากแยก.] -ระหวางเซลล สบกอนตําแหนงกําหนด (ท. interdigitation interdental area interdental brush interdental canal interdental cleanser interdental embrasure interdental gingiva interdental groove interdental papilla. condylar hinge axis intercuspal intercuspal contact intercuspal contact area intercuspal occlusion.] เครื่องนวดเหงือกระหวางฟน [ท. ระหวางงามราก ฟนเทียมเฉพาะกาล [ท.] ชอง(สามเหลี่ยม)ระหวางฟน เหงือกระหวางฟน รอยเวาระหวางฟน [ท. interarch distance.] การสัมผัสแบบสบสับหวาง บริเวณสัมผัสสบสับหวาง การสบฟนแบบสับหวาง ตําแหนงสบสับหวาง [ท. intercuspal occlusion interdigitation. interproximal papilla interdental septum interdental space interdental stimulation interdental stimulator interdental. articular disk.

interocclusal rest space interocclusal record interproximal contact interproximal embrasure. intermediate tooth abutment intermittent internal connector internal derangement internal derangement. temporomandibular joint internal oblique line of mandible.เปนพัก ๆ สวนโยงภายใน การจัดเรียงผิดปรกติภายใน(ขอ) ขอตอขากรรไกรจัดเรียงผิดปรกติภายใน สันไมโลไฮออยด [ท.] ชองระหวางรากฟน .] เสนใยผานผนังกั้นระหวางราก รอยเวาระหวางรากฟน [ท. intermediate movement intermediate abutment.] เหงือกสามเหลี่ยมระหวางฟน. provisional prosthesis interleukins interlock intermaxillary fixation intermaxillary relation intermediary movement.] ดานใน [ท. ยอดเหงือกระหวางฟน ซอกฟน [ท. การบันทึกรอยสบฟน [ท. inner surface interocclusal interocclusal appliance interocclusal clearance. cervical embrasure interproximal papilla.] -ระหวางดานสบ(ฟน) เครื่องใชระหวางดาน(สบฟน) ระยะปลอดการสบขณะ(ขากรรไกร)พัก ๑. free-way space.] -เปน ๆ หาย ๆ . บริเวณซอกฟน -ระหวางฟนขางเคียง [ท. linea mylohyoidea mandibulae. รอยบันทึกการสบ(ฟน) [ท.๘๓ interim endosteal dental implant abutment interim obturator interim ocular prosthesis interim partial denture interim prosthesis.] ๒.] ฟนหลักยึดกลาง [ท. interdental interradicular fiber interradicular groove interradicular space หลักยึดสิ่งปลูกฝง(ในกระดูก)เฉพาะกาล สิ่งปดเฉพาะกาล. interdental papilla interproximal space interproximal. .].] สัมผัสดานประชิด ชองระหวางคอฟน [ท. ชิ้นปดเฉพาะกาล ตาเทียมเฉพาะกาล ฟนเทียมบางสวนเฉพาะกาล สิ่งประดิษฐเฉพาะกาล อินเทอรลิวคินส การเกี่ยวติด การยึดระหวางขากรรไกร [มีความหมายเหมือนกับ maxillomandibular fixation] ความสัมพันธระหวางขากรรไกร [มีความหมายเหมือนกับ maxillomandibular relationship] การเคลื่อนภายในขอบ [ท. gingival papilla. mylohyoid line internal surface. interocclusal gap. interocclusal distance.

] เนื้อเยื่อปลูกถายสมพันธ แยกเดี่ยว. ไอโซเมตริก การหดตัว(ชนิด)คงความยาว -คงความตึง [ท.] ทัศนรงค ไฮโดรคอลลอยดผันกลับไมได [ท. สิ่งระคาย การขาดเลือดเฉพาะที่ [พ.] -คงความยาว [ท.]. การดันเขา ๒.].] -ในกระดูก รองลึกปริทันตใตสันกระดูก.] -ในกระดูก ๑. (ฟน)ถูกดันเขา(เบาฟน) การลงเบาฝง วัสดุทนความรอนทําเบาฝง ชิ้นหลอทนความรอน รังสีกอไอออน ไอโอโนเมอร ไอออนโทโฟรีซิส -ขางเดียวกัน. interarch distance intrabony intrabony pocket. interalveolae space. ไอโซทอนิก การหดตัว(ชนิด)คงความตึง สารละลายไอโซทอนิก ไอโซโทป สวนคอดชองปากตอคอหอย . พ็อกเก็ตใตสันกระดูก [ท.] การบันทึกรอยในปาก [ท. oropharyngeal isthmus ระยะระหวางขากรรไกร [ท.] การยึดติดภายในปลอกหุม(ขอตอ) ภาวะยึดติดในปลอกหุม(ขอตอ) ความผิดปรกติในปลอกหุม(ขอตอ) กระดูกหักภายในปลอกหุม(ขอตอ) -ในคอนดายล -ในตัวฟน -ในเยื่อเมือก -. faucial isthmus.ในปาก [ท. infrabony pocket intracapsular adhesion intracapsular ankylosis intracapsular disorder intracapsular fracture intracondylar intracoronal intramucosal intraoral intraoral tracing intraosseous intrusion investing investment investment cast.] การชะลาง สารระคาย. โดดเดี่ยว [พ.๘๔ interridge distance. syngraft isolate isometric isometric contraction isotonic isotonic contraction isotonic solution isotope isthmus faucium. -ดานเดียวกัน [พ. refractory cast ionizing radiation ionomer iontophoresis ipsilateral iridescent irreversible hydrocolloid irrigation irritant ischemia isograft.

articular capsule. synovial capsule joint cavity joint. syndesmosis joint.] สลักเกลียวเคลื่อนฟน/ขากรรไกร. ligamentous. jaw-to-jaw relationship jaw repositioning. ginglymoid. pivot. joint. fibroid. joint. gliding. retrusive jaw relation. ปฏิกิริยาสะทอนตอบของขากรรไกร การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร ความสัมพันธระหวางขากรรไกรนอกศูนย [ท. ขอตอติดแนน ขอตอ(แบบ)บานพับลื่นไถล ขอตอ(แบบ)บานพับ ขอตอเลื่อนไถล [ท. ginglymoid joint. joint. rest jaw relation. joint.] ขอตอเลื่อนไถล ขอตอกึ่งติดแนน ขอตอกระดูกออน ขอตออิสระ [มีความหมายเหมือนกับ joint. jacket crown jackscrew jaw jaw malposition jaw movement jaw orthopedics jaw reflex jaw relation record jaw relation. ginglymoarthrodial joint.] โพรงขอตอ [ท. peg-and-socket. petroleum jig joint joint capsule.]. gliding. cleft jelly. ชิ้นนําแนว ขอตอ(กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ articulation ๑] [ท. joint. joint.๘๕ J jacket. gomphosis joint. fibrous.] ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะยื่น ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะพัก ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะถอย ความสัมพันธระหวางขากรรไกร การจัดคืนที่ขากรรไกร(ลาง). ขอตอเบาฟน ขอตอแบบหมุน . สลักเกลียวขยายขากรรไกรและเคลื่อนฟน ขากรรไกร [ท. trochoid ครอบฟนหนา [ท. diarthrosis joint. joint. joint. fibrocartilagenous joint. plane joint. protrusive jaw relation. diarthrodial. synovial] ขอตอกระดูกเสนใย [มีความหมายเหมือนกับ symphysis] ขอเชื่อมตอ.] ปลอกหุมขอตอ [ท. mandibular reposition jaw.]. joint. rotary. ball-and-socket. cartilaginous joint. joint. plane joint.] ขากรรไกรผิดตําแหนง การเคลื่อนไหวขากรรไกร ออรโทพีดิกสขากรรไกร รีเฟล็กซขากรรไกร. arthrodial.] ขอตอ(แบบ)บานพับ ขอตอเอ็นยึด ขอตอรากฟน [ท. eccentric jaw relation. artrodial. synarthrodial. amphiarthrosis joint. synarthrosis joint. hinge joint. การจัดตําแหนงขากรรไกร(ลาง) เพดานโหว [มีความหมายเหมือนกับ cleft palate] ไขปโตรเลียม อุปกรณนําแนว [ท. ขอตอฟน-เบาฟน. hinge.

joint. ขอตอติดแนน ขอตอชนิดมีไขขอ. rotary junction junction. pivot. joint. gliding joint. joint.] โรคปริทันตอักเสบในผูเยาว [ท. cemento-enamel junction.] รอยตอเคลือบรากฟนกับเนื้อฟน รอยตอเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน[ท. fibroid. joint. temporomandibular joint.] ตําแหนงเคียง [พ. arthrodial.๘๖ joint. synarthrodial.] . epithelial attachment juvenile periodontitis juxtaposition ขอตอเลื่อนไถล ขอตอเบากระดูก. synarthrosis joint. ขอตอเบากลม ขอเชื่อมตอ. mucogingival junctional epithelium. joint. joint. cemento-dentinal junction. rotary.] เยื่อบุผิวเชื่อมตอ [ท.] รอยตอเคลือบฟนกับเนื้อฟน รอยตอเหงือกยึดฟน [ท. joint. junction. fibrous.] รอยตอเหงือกกับเยื่อเมือก [ท. dentinoenamel. plane. ball-and-socket joint. trochoid. synovial joint. dentogingival junction. dentoenamel junction. pivot. joint. ขอตอชนิดมีปลอกหุม ขอตอขากรรไกร ขอตอแบบหมุน รอยตอ [ท.

๘๗ K kaolin Kaposi’s sarcoma keel keloid Kelvin temperature Kennedy bar Kennedy bar connector.] รองกุญแจ [ท. Kennedy bar. หลังโคง .II.] แผลเปนนูน อุณหภูมิเคลวิน แผงตะขอเคนเนดี [มีความหมายเหมือนกับ continuous bar retainer.II. callosity keyway kinematic axis kinematic face-bow kinematics kinesiology Kloehn headgear Knoop hardness test Kobayashi ties Koplik’s spots Krause’s corpuscles. เฟซโบว(ชนิด)เคลื่อนได กายจรศาสตร กายจรวิทยา เฮดเกียรแบบโคลฮน การทดสอบความแข็งแบบนูป การมัด(ลวด)แบบโคบายาชิ จุดโคพลิกส กระเปาะ(ประสาท)เคราส ระบบยึดเกาะคูเรอร หลังโกง [พ.] การจําแนกแบบเคนเนดี I.IV keratin keratinization keratinized epithelium keratinized gingiva keratoacanthoma keratocyst keratohyalin granules keratosis.III.III.IV เคอราทิน การเปลี่ยนเปนเคอราทิน เยื่อบุผิวเคอราทิน เหงือกที่มีเคอราทิน เคอราโทอะคันโทมา ถุงน้ําเคอราทิน เคอราโทไฮยาลินแกรนูลล หนังดานขรุขระ [พ. Kraus’s bulbs Kurer anchor system kyphosis แคโอลิน มะเร็งคาโปซี. continuous bar retainer Kennedy classification Kennedy classification I. continuous clasp] [ท. continuous bar connector.] แกนเคลื่อนที่ได เฟซโบวจลน.]. คาโปซีสซารโคมา ขอบยก [ท.] สวนโยงแบบแทงตอเนื่อง การจําแนกแบบเคนเนดี [ท.

cemental lamellar lamina lamina dura.] โพรง. แองตอมน้ําตา [มีความหมายเหมือนกับ fossa for lacrimal gland] [ท. แผลฉีกขาด [พ.] รองทอน้ําตาขากรรไกรบน [ท. fossa sacci lacrimalis lacrimal sulcus of lacrimal bone lacrimal sulcus of maxilla lacuna lambda lamella lamella.] ทอตอมน้ําตา [ท. fossa for lacrimal sac.] บิดไปดานริมฝปาก [ท. หลุม แลมบดา ชั้นบาง.] ๒. nasolacrimal canal lacrimal duct lacrimal fossa lacrimal gland lacrimal groove.] ๑.] รองดานริมฝปาก [ท.] รองกระดูกแองถุงน้ําตา [มีความหมายเหมือนกับ lacrimal fossa ๒] [ท. เกล็ดบาง ชั้นบางเคลือบรากฟน. nasal canal.] .] เครื่องดามดานริมฝปาก ๑.] สันดานริมฝปาก [ท.] เชิง(ฟนเทียม)ดานริมฝปาก เนื้อยึดริมฝปาก [ท.] ชองปากดานริมฝปาก สันคอฟนดานริมฝปาก [ท.] ๑.] คลองทอน้ําตา [ท.] ๒. crestal lamina propria -ริมฝปาก แทงโยงดานริมฝปาก ชองระหวางฟนดานริมฝปาก [ท. labial bar labial embrasure labial flange labial frenum labial gland labial groove labial ridge labial splint labial surface labial vestibule labio-cervical ridge labioversion laceration lacrimal bone lacrimal canal. แอง. การฉีกขาด [พ. alveolar bone proper lamina dura.] กระดูกแองถุงน้ําตา [ท. เกล็ดบางเคลือบรากฟน -ชั้นบาง.] ตอมน้ําลายริมฝปาก [ท.] แองถุงน้ําตา [ท.] ๒.๘๘ L labial labial bar connector. พื้นผิว(ฟน)ทางริมฝปาก [ท.] ตอมน้ําตา [ท. -เกล็ดบาง แผน ผิวกระดูกเบาฟน [มีความหมายเหมือนกับ cribriform plate ๒ [ท.] ผิวกระดูกสวนยอด(เบาฟน) เนื้อเยื่อยึดตอใตเยื่อบุผิว [ท. ดาน(ฟน)ทางริมฝปาก [ท. รองกระดูกแองถุงน้ําตา [มีความหมาย เหมือนกับ lacrimal sulcus of lacrimal bone] [ท.

จุดหลัก [พ.] กลองสองตรวจกลองเสียง กลองเสียงหดเกร็ง [มีความหมายเหมือนกับ laryngismus] เลเซอร การรักษาดวยเลเซอร การเชื่อมดวยเลเซอร เสียงคลิกขณะหุบปากระยะหลัง เสียงคลิกขณะอาปากระยะหลัง ระยะแฝง -ดานขาง ขอบดานขาง [ท. รูเปดแขนงคลองราก ฟนตัดซี่ขาง [ท.].] การเคลื่อน(คอนดายล)ออกดานขางเยื้องลงลาง การเคลื่อน(คอนดายล)ออกดานขางเยื้องไปหนา การเคลื่อน(คอนดายล)ออกดานขางเยื้องไปหลัง การเคลื่อน(คอนดายล)ออกดานขาง ชวงการรับรังสีชัด . lateral excursion lateral pterygoid muscle lateral relation lateral side shift lateral surface laterally repositioned flap operation laterodetrusion lateroprotrusion.๘๙ laminagraphy laminate veneer restorations laminin lancinating pain landmark landmark. lateral movement lateral foramen. accessory foramen lateral incisor lateral interocclusal record. lateral check bite lateral ligament of temporomandibular articulation lateral mandibular relation lateral margin of orbit lateral movement.] จุดกําหนดการวัดกะโหลกศีรษะ กลองเสียงหดเกร็ง คอหอยหลังกลองเสียง [ท.] ๑.] ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะเยื้อง ขอบเบาตาดานขาง [ท.] การเคลื่อน(ขากรรไกร)ไปดานขาง รูเปดคลองรากกิ่ง.] ความสัมพันธขณะเยื้อง(ขากรรไกร) การขยับขาง(ของคอนดายล) ดานขาง [ท.] การผาตัดเลื่อนแผนเหงือกไปดานขาง [ท.] ความเอียงของวิถีคอนดายลดานขาง วิถีคอนดายลดานขาง [ท.] จุดกําหนด [พ. lateral protrusion lateroretrusion laterotrusion latitude การถายภาพรังสีเปนชั้น ๆ ครอบฟนลามิเนตวีเนียร ลามินิน อาการปวดเสียบแทง [พ. การตรวจสอบดวยรอยกัดเยื้อง เอ็นยึดดานขางขอตอขากรรไกร [ท.] การเคลื่อน(ขากรรไกร)ไปดานขาง กลามเนื้อเทอริกอยดมัดนอก [ท. รอยกัดเยื้อง(เพื่อตรวจสอบ) ๒. cephalometric laryngismus laryngopharynx laryngoscope laryngospasm laser laser therapy laser welding late closing click late opening click latent period lateral lateral border lateral condylar inclination lateral condyle path lateral excursion.

] รอยโรคเหตุเคมี รอยโรคถุงน้ําเหตุบาดเจ็บ ตอมน้ําเหลืองผิดปรกติทั่วไป รอยโรคเหตุเริม รอยโรคคลายเริม ตอมน้ําเหลืองผิดปรกติเฉพาะบริเวณ รูแพลาทีนเล็ก [ท.]. lentulo leontiasis ossea lesion lesion. hairy leukotrienes leveling arch wire lichen planus ligament ligament. herpetic lesion. periodontal ligament. ตะกั่วเปนพิษ เกจแผน การรักษาทางเลือกราคาถูกที่สุด ชองลีเวย การหักแบบเลอฟอรต ศัลยกรรมตัดกระดูกแบบเลอฟอรต I. III เนื้องอกกลามเนื้อเรียบ เกลียวนําสารใสคลองราก โรคกระดูกหนาสิงโต. lesion. ไลเคนเพลนัส เอ็นยึด [ท. III osteotomy leiomyoma lentula. indefinite bone. chemically induced lesion. II.๙๐ lavage Le Fort I fracture Le Fort II fracture Le Fort III fracture lead apron lead glass lead poisoning leaf gauge least expensive alternative treatment leeway space LeFort fracture LeFort I.] สามเหลี่ยมเลสเซอร มะเร็งเม็ดเลือดขาว ลิวโคซิดิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวมากเกิน เม็ดเลือดขาวนอยเกิน ลิวโคเพลเคีย ลิวโคเพลเคียชนิดขน ลิวโคทรีนส ลวดโคงปรับระดับ ไลเคนแพลนัส [ท. biologic width of periodontal ligament.] เอ็นยึดสฟโนแมนดิบิวลาร . regional lesser palatine foramen Lesser’s triangle leukemia leukocidin leukocyte leukocytosis leukopenia leukoplakia leukoplakia. extravasation. โรคกระดูกสิงหพักตร รอยโรค [ท.] ความกวางของเอ็นยึดปริทันตปรกติ เอ็นยึดปริทันต [ท. sphenomandibular การลาง กระดูกหักแบบเลอฟอรต I กระดูกหักแบบเลอฟอรต II กระดูกหักแบบเลอฟอรต III เสื้อตะกั่วกันรังสี กระจกตะกั่วกันรังสี ๑. traumatic cyst lesion. การเปนพิษตะกั่ว ๒. lesion. herpetiform lesion. traumatic bone. generalized lesion.II.

แนวคมชัด แนวหมุน.] แนวยื่น(ขากรรไกร) แนวหมุนผานปลายตะขอยึด แนวยิ้ม แนวสํารวจ แนวสั่น สันกระพุงแกมเหตุสบฟน.] แนวของแคมเปอร แนวซีเมนต แนวเคลือบรากฟน แนวคอฟน แนว(ฟนเทียม)กระดกซาย-ขวา แนวสิ้นสุด แนวโฟกัส.] แนวแรง [ท.] . lead line. stylohyoid ligament. cervical line. mylohyoid line. สายเย็บแผล [ท.๙๑ ligament. vibrating linea alba buccalis linea mylohyoidea mandibulae. surgical ligation. fulcrum line.] แนวสบ(ฟน) [มีความหมายเหมือนกับ occlusal plane. Camper’s line. cross arch fulcrum line. แนวสบฟนขางกระพุงแกม สันไมโลไฮออยด [ท. teeth ligature light box light source light. cemental line. smile line. plane of occlusion] [ท. finish line. operating limbus line line angle line of force line of occlusion line. fulcrum. stylomandibular ligament. เสนมัดฟน กลองแสง แหลงกําเนิดแสง ไฟผาตัด ลิมบัส แนว แนวบรรจบ [ท. cement line. internal oblique line of mandible. protrusive line. anteroposterior line. mylohyoid ridge เอ็นยึดสไตโลไฮออยด เอ็นยึดสไตโลแมนดิบิวลาร เอ็นยึดขอตอขากรรไกร มัด การมัด การมัดเชิงศัลยกรรม การมัดฟน ๑.]. แนวกระดก แนว(ฟนเทียม)กระดกหนา-หลัง แนวดําขอบเหงือกเหตุพิษตะกั่ว แนวกึ่งกลาง แนวดําขอบเหงือกเหตุพิษปรอท สันเฉียง [ท. median line. retentive fulcrum line. focus line. temporomandibular ligate ligation ligation. mercurial line. เสนเย็บแผล ๒. survey line. oblique line.

การเหหาลิ้น การไขวจับ ริมฝปาก นิสัยกัดริมฝปาก แนวริมฝปากยกสูง [ท. lingual cleat.] การสบ(ฟน)เอียงดานลิ้น.๙๒ linear energy transfer (LET) linear occlusion linen strip liner liner.] อุปกรณรั้งริมฝปาก ปากแหวง . สันดานลิ้น [ท. ปุมดานลิ้น [ท. cavity lingual lingual 1/3 lingual appliances lingual bar lingual bar. frenulum of the tongue lingual groove lingual inclination lingual plate. การสบ(ฟน)คอนดานลิ้น ๑. low lip retractors lip.] แองรับดานลิ้น ๑.] รากฟนดานลิ้น ๑.] ๒. linguoplate lingual rest lingual rest seat lingual ridge lingual root lingual surface lingualized occlusion lingula lingula of mandible linguocclusion linguo-occlusal line angle linguoversion linkage. cross lip lip biting lip line. ปุมดานเพดานปาก [ท.] รองดานลิ้น [ท. สันดานเพดานปาก [ท. ชองระหวางฟนดานเพดานปาก [ท.] ๑.] สวนพักดานลิ้น [ท. ชองระหวางฟนดานลิ้น [ท.] ๒.] ๒. แนวบรรจบดานเพดานปาก-ดานบดเคี้ยว [ท. cleft การสงผานพลังงานเชิงเสน การสบฟนเชิงเสน แถบลินินขัดซอกฟน สารรองพื้น สารรองพื้นโพรงฟน -ดานลิ้น สวนดานลิ้น [ท.] แทงทุติยภูมิดานลิ้น ที่ยึดดานลิ้น ๑.] ตําแหนง(ฟน)คอนดานลิ้น.] ๒.] เนื้อยึดลิ้น [ท. lingual lug lingual cusp lingual embrasure lingual flange lingual fossa lingual frenum.]. พื้นผิว(ฟน)ทางลิ้น [ท. high lip line. secondary lingual button. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ดานใกลลิ้น เครื่องใชจัดฟนดานลิ้น แทงยึดดานลิ้น [ท.] ๒. ดาน(ฟน)ทางลิ้น [ท.] การสบฟนเฉพาะปุมดานลิ้น แงกระดูก แงกระดูกหนารูขากรรไกรลาง [ท.] ความลาดเอียงไปดานลิ้น แผนดานลิ้น [ท. แนวบรรจบดานลิ้น-ดานบดเคี้ยว [ท.] แนวริมฝปากต่ํา [ท.] ปกฟนเทียมดานลิ้น แองดานลิ้น [ท.

base of mandible lower border.] อุปกรณนาํ แนวแบบลูเซีย. ลอน [ท.๙๓ lip.] ๒. inferior border lower full denture lower jaw. เทคนิคถายภาพรังสีแบบ กระบอกยาว หวง. congenital cleft lip. radiographic localization. horizontal loop. การหาตําแหนง การหาตําแหนงโดยการฉายรังสี การหาตําแหนงดวยความรูสึกสัมผัส โรคปริทันตอักเสบเฉพาะที่ในผูเยาว การสบ(ฟน)ยึด [ท.] ชุดฟนเทียมลาง. ฟนเทียมเต็มดานลาง ขากรรไกรลาง [ท.] ฐานขากรรไกรลาง [ท. binocular low lip line lower border of the body of mandible. progressive lobe lobectomy local analgesia local anesthesia local anesthetic local anesthetics localization localization. double lipopolysaccharide load loading dose loading. แกนฟน [ท.] ๒. ชิ้นนําแนวแบบลูเซีย . floating premaxilla lordosis loupe. tactile localized juvenile periodontitis locked occlusion lockpin logopedics long axis long centric articulation long face syndrome long-cone technique loop loop. กลีบ [พ. ความไมรูสึกเฉพาะที่ ยาชาเฉพาะที่ วิชาการทําใหชาเฉพาะที่ การจํากัดเฉพาะที่. การโหลดทันที การเพิ่มภาระแบบกาวหนา.] แวนขยายสองตา แนวริมฝปากต่ํา [ท.] การสบฟนแบบศูนยยาว กลุมอาการหนายาว เทคนิคถายภาพรังสีแบบกรวยยาว. การสบ(ฟน)ขัด หมุดยึด อรรถวิการศาสตร ๑. mandible Lucia jig ปากแหวงแตกําเนิด ริมฝปากปลิ้น ไลโปโพลีแซคคาไรด ภาระ. vertical loose premaxilla. แกนตามยาว [ท.] การตัดทั้งกลีบ [พ. immediate loading. ขากรรไกรบนสวนหนาไมติด ๒. โหลด ขนาดโหลด การใสภาระทันที. ทําใหขากรรไกรบนสวนหนาหลวม หลังแอน [พ. การโหลดแบบกาวหนา ๑.] ขอบดานลาง [ท.] ความไมรูเจ็บปวดเฉพาะที่ การชาเฉพาะที่. บวง หวงแนวราบ หวงแนวตั้ง ๑.].

การทําลาย [พ. ฟนเคลื่อนเหตุแรงกระแทก ๓. อาการคอย ๆ ทุเลาของโรค [พ. giant follicular lymphocyte lymphocytopenia lymphocytosis lymphokine lymphoma lymphosarcoma lyophilization lysis lysosomes lysozyme ลุดวิกสแองไจนา ชองภายในหลอด [พ. สารฉาบยึด -เคลื่อน ๑. ขอเคลื่อน [พ. dislocation lymph lymph node. มะเร็งเนื้อเยื่อน้ําเหลือง ลิมโฟซารโคมา การทําแหงเยือกแข็ง [ว. การสลาย.] ตอมน้ําเหลือง ตอมน้ําเหลืองอักเสบ ตอมน้ําเหลืองผิดปรกติ เนื้องอกหลอดน้ําเหลืองชนิดไมรายแรง เนื้องอกหลอดน้ําเหลืองชนิดไจแอนตฟอลลิคิวลาร (เม็ดเลือดขาว)ลิมโฟไซต ลิมโฟไซตนอยเกิน ลิมโฟไซตมากเกิน ลิมโฟไคน ลิมโฟมา.๙๔ Ludwig’s angina lumen luminance lupus lupus erythematosus lupus vulgaris luting agents luxate luxation. lymphnoditis lymphadenopathy lymphangioma lymphoblastoma.] ๑.] ไลโซโซมส ไลโซไซม .] ๒.] ความสองสวาง โรคลูพัส โรคลูพัสแบบผิวหนังรอนแดง วัณโรคผิวหนัง สารเชื่อมยึด.] ๒. ขอตอขากรรไกรเคลื่อน น้ําเหลือง [พ. การแยกสลาย. lymph gland lymphadenitis.

ฟนผิดตําแหนง ทุเวชปฏิบัติ. การเรียงผิดปรกติ. คอนโลหะ ทุโภชนาการ. movements of mandible.] ไมดี. inferior border mandible. กระดูกโหนกแกม [มีความหมายเหมือนกับ zygomatic bone] รูสึกไมสบาย. จุดราบ. ไมเหมาะ ๑. epithelial rests of maldevelopment malformation malfunction malingering malleability mallet mallet.] ขอบลางของขากรรไกรลาง การเคลื่อนของขากรรไกรลาง การวางตําแหนง(ทา)ของขากรรไกรลาง .๙๕ M macrocheilia macrodontia macroglossia macrognathia macrophage macrostomia macule Magnetic Resonance Imaging (MRI) maintenance.] การทําหนาที่ผิดปรกติ [ท. ขากรรไกรผิดตําแหนง ตําแหนงฟนผิดปรกติ.] ตําแหนงขากรรไกรผิดปรกติ.] เยื่อบุหลงเหลือมาลาสเซซ การพัฒนาผิดปรกติ รูปผิดปรกติ [ท. malpraxis mamelon mandible. Malassez. (การปฏิบัติ)ผิดหลักวิชา สันหยัก [ท. -ผิดตําแหนง [พ. ผิดปรกติ.] ขากรรไกรใหญเกิน แมกโครแฟจ ปากกวางเกิน จุดดาง. แกม [มีความหมายเหมือนกับ bucca] ๒. การเสียแนว [ท. ทุพโภชนาการ การสบ(ฟน)ผิดปรกติ [ท.] การแสรงปวย สภาพตีใหแผได คอน คอนแข็ง. space major connector malmala malaise malalignment Malassez. malnutriture malocclusion malocclusion.] การสบ(ฟน)เฉ -ตําแหนงผิดปรกติ.] ๒. เอ็มอารไอ. ภาพเอ็มอาร เครื่องมือกันที่(ฟน) สวนโยงใหญ [ท. hard malnutrition. การเก(ฟน) [ท. posture of สภาพริมฝปากใหญ สภาพฟนใหญ ลิ้นโตเกิน [พ.] การสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก.] ๑. ดวงราบ [พ. deflective malposed malposition of jaw malposition of teeth malpractice. ละเหี่ย [พ. ดวงดาง. debris of.

๙๖
mandible; lower jaw
mandibular
mandibular arch; inferior dental arch
mandibular axis
mandibular border
mandibular canal
mandibular condyle; condyle
mandibular dislocation
mandibular dysplasia
mandibular equilibration
mandibular foramen
mandibular fossa; fossa mandibularis;
glenoid fossa of temporal bone
mandibular glide
mandibular hinge position
mandibular joint; temporomandibular joint
mandibular micrognathia
mandibular nerve
mandibular notch; mandibular incisure
mandibular orthopedic repositioning splint
mandibular plane
mandibular protraction
mandibular repositioning
mandibular resection; mandibulectomy
mandibular rest position
mandibular retraction
mandibular symphysis; mental symphysis;
symphysis mandibulae;
symphysis mentalis; symphysis menti
mandibular tracing
mandibular translation
mandibulectomy; mandibular resection
mandrel
margin
margin of tongue
margin, bone
margin, enamel
margin, free gingival

ขากรรไกรลาง [ท.]
-แหงขากรรไกรลาง
สวนโคงแนวฟนลาง [ท.]
แกนขากรรไกรลาง [ท.]
ขอบขากรรไกรลาง
คลองขากรรไกรลาง [ท.]
หัวขอตอขากรรไกรลาง, คอนดายล
ขอตอขากรรไกรเคลื่อน, ขอตอขากรรไกรพลัดที่
ขากรรไกรลางเจริญผิดปรกติ
การทําใหขากรรไกรลางสมดุล [ท.]
รูขากรรไกรลาง [ท.]
แองขอตอขากรรไกร [ท.]
การสบไถ(ขากรรไกรลาง)
ตําแหนงบานพับขากรรไกรลาง [ท.]
ขอตอขากรรไกร [ท.]
ขากรรไกรลางเล็กเกิน
เสนประสาทแมนดิบิวลาร
สวนเวาขากรรไกรลาง [ท.]
เฝอกสบฟนชนิดจัดตําแหนงขากรรไกรลาง
ระนาบขากรรไกรลาง
๑. การยื่นขากรรไกรลาง [ท.] ๒. คางยื่น, ขากรรไกรลางยื่น [ท.]
การจัดตําแหนงขากรรไกรลาง
การตัดขากรรไกรลางออก
ตําแหนงพักของขากรรไกรลาง
๑. การถอยขากรรไกรลาง [ท.]
๒. คางสั้น, ขากรรไกรลางสั้น [ท.]
แนวประสานคาง

บันทึกรอย(เคลื่อน)ขากรรไกรลาง
ขากรรไกรลางเคลื่อนแบบเลื่อนที่
การตัดขากรรไกรลางออก
กานจับ
ขอบ
ขอบลิ้น [ท.]
ขอบกระดูก
ขอบเคลือบฟน
ขอบเหงือกเสรี

๙๗
margin, gingival
marginal gingiva
marginal ridge
marrow space
marsupialization
mask
masking
massage, gingival
masseter muscle
mast cell
master cast; definitive cast
master impression
masticate
masticating apparatus;
component of mastication;
masticatory apparatus; organs of mastication
masticating cycle; masticatory cycle
mastication
mastication, forces of;
masticatory force; chewing force
mastication, physiology of
masticatory (mandibular) movement
masticatory efficiency
masticatory muscle;
muscle of mastication
masticatory pain
masticatory performance
masticatory system
materia alba
material
material, dental
material, duplicating
material, filling
material, impression
material, restorative
matrix
matrix band

ขอบเหงือก [ท.]
เหงือกเสรี
สันริมฟน [ท.]
ชองไขกระดูก [ท.]
มารซูเพียลไลเซชัน
๑. ปด [ท.] ๒. หนากาก [ท.]
๑. การปด [ท.]๒. การใชหนากาก [ท.]
๓. วัสดุกําบัง [ท.]
การนวดเหงือก [ท.]
กลามเนื้อแมสซีเตอร [ท.]
แมสตเซลล
ชิ้นหลอจริง, ชิ้นหลอหลัก
รอยพิมพหลัก
(บด)เคี้ยว
กลุมอวัยวะ(บด)เคี้ยว [ท.]

วัฏจักร(บด)เคี้ยว [ท.], วงเคี้ยว
การ(บด)เคี้ยว [ท.]
แรง(บด)เคี้ยว [ท.]
สรีรวิทยาการ(บด)เคี้ยว
การเคลื่อน(ขากรรไกร)ขณะ(บด)เคี้ยว
ประสิทธิภาพการ(บด)เคี้ยว
กลามเนื้อ(บด)เคี้ยว
อาการปวดเหตุ(บดเ)คี้ยว
สมรรถนะการ(บด)เคี้ยว
ระบบบดเคี้ยว
ขี้ฟน [ท.], คราบออนสีขาว
วัสดุ
ทันตวัสดุ
วัสดุถอดแบบ
วัสดุอุด
วัสดุพิมพแบบ
วัสดุบูรณะ
๑. โครงยึด [ท.] ๒. โครงแบบ [ท.]
๓. เนื้อพื้น ๔. สวนยึดตัวเมีย ๕. เมทริกซ
แถบเมทริกซ

๙๘
matrix holder; matrix retainer
matrix, custom
maxilla; upper jaw
maxillary
maxillary arch; superior dental arch
maxillary body; body of maxilla
maxillary hiatus; hiatus maxillaris;
hiatus of maxillary sinus
maxillary micrognathia
maxillary protraction
maxillary resection; maxillectomy
maxillary retrusion
maxillary sinus
maxillary tuberosity; tuberosity of maxilla;
tuber maxillae; tuber of maxila
maxillectomy
maxillectomy, partial
maxillectomy, total
maxillofacial
maxillofacial prosthesis
maxillofacial prosthetics
maxillomandibular dysplasia
maxillomandibular fixation;
intermaxillary fixation
maxillomandibular record;
maxillomandibular registration
maxillomandibular relationship
maxillomandibular relationship record
maxillotomy
maximal intercuspal contacts
maximal intercuspal position
McCall festoon; gingival festoon
mean foundation plane
meatus
meatus (of nose), highest
meatus (of nose), inferior
meatus (of nose), middle
meatus (of nose), superior

อุปกรณยึดแถบเมทริกซ
เมทริกซเฉพาะซี่
ขากรรไกรบน [ท.]
-ขากรรไกรบน
สวนโคงแนวฟนบน [ท.]
ขากรรไกรบนสวนลําตัว [ท.]
รูเปดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ท.]
ขากรรไกรบนเล็กเกิน
ขากรรไกรบนยื่น
การตัดขากรรไกรบนออก
การ(ผาตัด)ถอยขากรรไกรบน
โพรงอากาศขากรรไกรบน
ปุมขากรรไกรบน [ท.]
การตัดขากรรไกรบนออก
การตัดขากรรไกรบนออกบางสวน
การตัดขากรรไกรบนออกทั้งหมด
-ใบหนาขากรรไกร [ท.]
สิ่งประดิษฐใบหนาขากรรไกร [ท.], ขากรรไกรใบหนาเทียม
วิชาประดิษฐใบหนาขากรรไกร [ท.], วิชาขากรรไกรใบหนา
เทียม
ขากรรไกรเจริญผิดปรกติ
การยึดขากรรไกรบนและลาง
๑. การบันทึกความสัมพันธขากรรไกร [ท.]
๒. รอยบันทึกความสัมพันธขากรรไกร [ท.]
สัมพันธภาพขากรรไกรบนและลาง
การบันทึกสัมพันธภาพขากรรไกรบนและลาง
การตัดขากรรไกรบน
การสบสนิทที่สุด
ตําแหนงสบสนิทที่สุด
เหงือกเสรีนูน, เหงือกเสรีนูนโตขึ้น, เหงือกเสรีบวมโต
ระดับฐานเฉลี่ย [ท.]
ชอง, ทางผาน, หลืบ [ท.]
หลืบบนสุด(จมูก)
หลืบลาง(จมูก) [ท.]
หลืบกลาง(จมูก)
หลืบบน(จมูก) [ท.]

๙๙
mechanically balanced occlusion
medial border
medial margin of orbit
medial pterygoid muscle
medial surface
median
median line; midline
median mandibular point
median palatine suture
median plane; midsagittal plane
median raphe
median rhomboid glossitis
medicament
medication
medication, intracanal
mediostrusive
mediotrusion
medium
medium, radiopaque
medium, separating
megadontism
melanin
melanoma
melanoplakia
membrane
membrane, basement
membrane, mucous
membrane, periodontal
meniscal displacement
meniscal displacement with reduction;
disk displacement with reduction
meniscal displacement without reduction;
disk displacement without reduction
meniscus
menisectomy
mental
mental foramen
mental process; mental protuberance;
protuberance of chin; protuberantia mentalis

การสบ(ฟน)ไดดุลเชิงกล [ท.]
ขอบดานใกลกลาง [ท.]
ขอบเบาตาดานใน [ท.]
กลามเนื้อเทอริกอยดมัดใน [ท.]
ดานใกลกลาง, ดานใน [ท.]
ตรงกลาง
แนวกลาง [ท.]
จุดกึ่งกลางขากรรไกรลาง
รอยประสานแนวกลางเพดาน
ระนาบแบงครึ่งซายขวา [ท.]
แนวประสานตรงกลาง [ท.]
ลิ้นอักเสบรอมบอยด
ยา, สารใชรักษา
การใหยา
การใหยาคลองรากฟน
-เคลื่อน(คอนดายล)เขาหากลาง
การเคลื่อน(คอนดายล)เขาหากลาง
ตัวกลาง [ท.], สื่อ
ตัวกลางทึบรังสี
ตัวกลางกันติด
สภาพฟนโต
รงควัตถุดํา
เนื้องอกรงควัตถุดํา
เมลาโนเพลเคีย
เยื่อ [ท.]
เยื่อใตฐานเซลล
เยื่อเมือก
เยื่อปริทันต
แผนรองขอตอขากรรไกรเคลื่อน
แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)เคลื่อนชนิดเขาที่ได(เอง)
แผนรองขอตอ(ขากรรไกร)เคลื่อนชนิดเขาที่(เอง)ไมได
แผนรองขอตอ
การตัดแผนรองขอตอออก
๑. –จิต ๒. -คาง
รูขางคาง [ท.]
กระโดงคาง, ปลายคาง [ท.]

พื้นผิว(ฟน)ทางใกลกลาง [ท. metal saddle metal framework.] ปุมคาง [ท. symphysis menti mental tubercle menton mentum.] รากฟนใกลกลาง [ท.] ๑.] โลหะ ฟนเทียมฐานโลหะ ฐานโลหะ [ท.] พื้นเอียงดานแกมใกลกลาง [ท.] หลุมใกลกลาง [ท.] รากฟนดานแกมใกลกลาง [ท.] ฟนเอียงใกลกลาง กะโหลกศีรษะขนาดปรกติ เมโซเดิรม [ท. พื้นเอียงดานเพดานปากใกลกลาง [ท. symphysis mentalis.] ฟนเคลื่อนเขาหาแนวกึ่งกลาง รองใกลกลาง [ท.] ๒. genial tubercle mental symphysis.] ๒. mandibular symphysis.] จุดเมนทัน คาง [ท. wrought metaplasia metastasis ปุมกระดูกแนวประสานคาง [ท.] ภาวะสบใกลกลาง ฟนเกินตรงกลาง ระนาบ(ฟน)ตามแกนใกลกลาง-ไกลกลาง [ท.] รองใกลกลางดานลิ้น [ท. symphysis mandibulae. metal skeleton metal.] ๑.] แนวบรรจบดานแกมใกลกลาง [ท. พื้นเอียงดานลิ้นใกลกลาง [ท.] ปุมดานแกมใกลกลาง [ท.] ๒.๑๐๐ mental spine.] ๑. axiomesiodistal plane mesio-lingual cusp mesio-lingual groove mesio-lingual inclined plane mesio-lingual line angle mesioversion mesocephaly mesoderm metal metal base denture metal base.] ปุมดานลิ้นใกลกลาง [ท. chin mesial mesial 1/3 mesial contact mesial drift mesial groove mesial pit mesial root mesial surface mesio-buccal cusp mesio-buccal inclined plane mesio-buccal line angle mesio-buccal root mesioclusion mesiodens mesiodistal plane (of teeth).] -ใกลกลาง สวนใกลกลาง [ท.] แนวประสานคาง [ท. แนวบรรจบดานเพดานปากใกลกลาง [ท. ดาน(ฟน)ทางใกลกลาง [ท. framework.] โลหะเสน เซลลแปรรูป การแพรกระจาย . แนวบรรจบดานลิ้นใกลกลาง [ท.] โครงโลหะ [ท.]. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ดานใกลกลาง สัมผัสใกลกลาง [ท.

แบบจําลอง [ท. deciduous tooth. จุลชีพชอบอากาศนอย ความตานทานจุลชีพ รอยราวเล็ก สภาพฟนเล็ก สภาพคางเล็ก สภาพลิ้นเล็ก สภาพขากรรไกรเล็ก รอยซึมเล็ก จุลชีพ. แบบจําลองศึกษา ๒. ตัวแบบศึกษา คอมเพานดจําลองแบบ. median line midsagittal plane. primary tooth milling mineralization minimum bactericidal concentration (MBC) minimum inhibitory concentration (MIC) minor connector mitogen mixed dentition period mobility mobility. คอมเพานดพิมพแบบ [มีความหมาย เหมือนกับ modeling plastic] . tooth model model. ตัวแบบหลอ ๑. แรธาตุพอกพูน ความเขมขนต่ําสุดที่ฆาเชื้อได ความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งเชื้อได สวนโยงยอย [ท. casting model.] ๒. แบบจําลองหลอ ๒. study modeling compound.] ฟนโยก ๑.] หลืบกลาง(ของจมูก) [ท. ตัวแบบ [ท. pathologic dental migratory glossitis milk tooth.] ๒. ฟนปฐมภูมิ มิลลิง การพอกแรธาตุ.] กลามเนื้อคอหอยมัดกลาง [ท.๑๐๑ methyl methacrylate resin metronidazole microaerophilic microbial resistance microcrack microdontia microgenia microglossia micrognathia microleakage microorganism microstomia middle 1/3 middle meatus (of nose) middle pharyngeal constrictor muscle midface midfacial deficiency midfacial fracture midline.] ไมโทเจน ระยะชุดฟนผสม การโยก [ท. สวนกลางฟน(ตามแนวยาว) [ท.] ระนาบแบงครึ่งซายขวา [ท.] ใบหนาสวนกลาง ใบหนาสวนกลางบกพรอง กระดูกใบหนาสวนกลางหัก แนวกลาง [ท.] ๑. impression compound เรซินชนิดเมทิลเมทาไครเลต เมโทรไนดาโซล -ชอบอากาศนอย. median plane migration.] ฟนเลื่อนตําแหนงเหตุพยาธิสภาพ ลิ้นอักเสบยายที่ [มีความหมายเหมือนกับ geographic tongue] ฟนน้ํานม [ท.] สภาพปากเล็ก ๑. จุลินทรีย [พ. สวนกลางฟน(แนวตัดขวาง) [ท.]. deciduous tooth.

mulberry tooth molar. morbidity. ชองวางเพิ่มเติม (ทันตกรรมประดิษฐ) ๒. mulberry. split cast พลาสติกจําลองแบบ ขี้ผึ้งจําลองแบบ ๑. x-ray mounting mounting plate mounting ring mounting. พยาธิภาวะ [= pathosis] ๒. อัตราการเกิดโรค [= rate. ทัศนะเอกรงค โมโนไซต มอนอเมอร [ท.๑๐๒ modeling plastic modeling wax modification modified cast modified Widman flap procedure modifier modiolus modulus of elasticity modulus of resilience molar sheath molar. injection molding. การดัดแปร ชิ้นหลอดัดแปร [มีควาหมายเหมือนกับ altered casted] การผาตัดแบบวิดแมนดัดแปร ตัวดัดแปร มอดิโอลัส มอดุลัสของสภาพยืดหยุน [ท. sickness] [พ.] แบบหลอ.] (ฟนเทียม)ระนาบเดียว การเรียงฟนเทียมระนาบเดียว การสบฟนระนาบเดียว โคงมอนสัน ๑. compression molding.] มอดุลัสของความคืนตัว ทอติดแผนโลหะฟนกราม ฟนกรามหลายปุม ฟนกราม [ท. envelop of mottled enamel. dental moulage mount. การปนขอบ การหลอแบบ(ดวยการ)อัด การหลอแบบ(ดวยการ)ฉีด การหลอแบบดวยเนื้อเยื่อ ภาวะมองโกลิซึม โรคติดเชื้อรา เครื่องกันแรงกลามเนื้อ การเห็นสีเดียว. molar tooth mold (mould) mold guide molding molding. ปน ชุดเทียบแบบ(ฟนเทียม) การหลอแบบ.] สัณฐานวิทยา กรอบการเคลื่อนที่ ฟนตกกระ ตัวแบบขี้ผึ้ง แผนติดฟลมเอกซเรย การติดตั้ง [ท. fluorosis. tissue mongolism moniliasis monobloc monochromatic vision monocyte monomer monoplane monoplane articulation monoplane occlusion Monson curve morbidity morphology motion.] แผนติดตั้ง แหวนติดตั้ง การติดตั้งแบบประกับ . rate.

] แผลเหตุฟนเทียม น้ํายาบวนปาก การเคลื่อน [ท. masticatory mandibular movement. Bennett movement. translatory mucobuccal fold mucobuccal reflection mucocele mucocutaneous mucogingival deformity mucogingival junction mucogingival surgery mucogingival therapy mucolabial fold mucoperiosteum mucosa.] การเคลื่อนเบนเนตต [ท. lateral movement. oral rehabilitation mouth. mandibular gliding movement. bite guard mouth hygiene. free mandibular movement.] ฟนเคลื่อนทั้งซี่ (ขากรรไกร)เคลื่อนสุดขอบ การเคลื่อนขากรรไกรเสรี การเคลื่อนขากรรไกรตามหนาที่ การเคลื่อนแบบบานพับ (ขากรรไกร)เคลื่อนในขอบ การเคลื่อนขากรรไกร การเคลื่อน(ขากรรไกร)ไปดานขาง การเคลื่อนไถขากรรไกร การเคลื่อนขากรรไกรขณะเคี้ยว การเคลื่อนขากรรไกรนอกหนาที่ การเคลื่อนฟนแบบลมเอียง ฟนเคลื่อน การเคลื่อนขนาน สวนทบเยื่อเมือกดานแกม [ท.] เยื่อเมือกหุมกระดูก เยื่อเมือกกระดูกเบาฟน เยื่อเมือกชองปาก . functional mandibular movement. ถุงเมือก -เยื่อเมือก-ผิวหนัง เยื่อเมือก-เหงือกวิการรูป รอยตอเยื่อเมือก-เหงือก ศัลยกรรมเยื่อเมือก-เหงือก การรักษาเยื่อเมือก-เหงือก สวนทบเนื้อเยื่อดานริมฝปาก [ท. tipping movement.]. movement. oral ปาก หายใจทางปาก สิ่งกันกระแทกฟน อนามัยชองปาก ไฟสองปาก กระจกตรวจชองปาก การเตรียมชองปาก การฟนฟูสภาพชองปาก [ท. hinge movement. border movement. jaw. tooth movement. oral hygiene mouth lamp mouth mirror mouth preparation mouth rehabilitation. intermediary.๑๐๓ mouth mouth breathing mouth guard. denture-sore mouthwash. bodily movement. occlusal guard. mouth rinse movement movement. intermediate movement movement. nonfunction mandibular movement.] สวนตลบเยื่อเมือกดานแกม ถุงน้ําเมือก [พ. alveolar mucosa. mandibular movement.

ปนแผลเยื่อเมือกเหตุซิฟลิส ฟนกรามหลายปุม หลักยึดควบ ๑. ปนมูก ๒. mylohyoid ridge.] แองไมโลไฮออยด รองไมโลไฮออยด [ท. กลามเนื้อพิการฝอลีบ อาการกลามเนื้อยึด ระบบกลามเนื้อ อาการปวดโครงกระดูกและกลามเนื้อ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ การสบฟนแบบอารักษซึ่งกันและกัน ปวดกลามเนื้อ -โรคเชื้อรา [พ. ภาวะเยื่อเมือกสถิต ๒. mulberry tooth multiple abutment multiple tooth abutment muscle muscle contraction muscle contracture.] การหดตัวของกลามเนื้อ กลามเนื้อหดคาง การขึ้นรูปดวยกลามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ border molding] กลามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ท. mucosal insert mucositis.] ยาคลายกลามเนื้อ [ท.๑๐๔ mucosa. myospasm muscle spasticity muscle-splinting muscular atrophy muscular dystrophy muscular splinting musculature musculoskeletal pain musculoskeletal system mutually protected occlusion myalgia mycotic mylohyoid concavity mylohyoid groove mylohyoid line.] ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง [ท. myostatic contracture muscle molding. muscle trimming muscle of mastication.] สิ่งฝงในเยื่อเมือก เยื่อเมือกอักเสบเรื้อรังเหตุฝอลีบในผูชรา เยื่อเมือกอักเสบ ๑. mucous membrane mucosal implant. ฟนหลักยึดหลายซี่ กลามเนื้อ [ท. palatine mucosa. chronic atrophic senile mucositis.] กลามเนื้อไมโลไฮออยด [ท.] กลามเนื้อหดเกร็ง [ท. ปนเมือก. masticatory muscle muscle relaxant muscle spasm. สารยับยั้งน้ําเมือก ๑. mucitis mucostatic mucous patch mulberry molar.] สันไมโลไฮออยด [ท. intermal oblique line of mandible. ฟนหลักยึดควบ [ท.] ตําแหนงศูนยสบ(กําหนดโดย)กลามเนื้อ ปวดพังผืดกลามเนื้อ จุดกระตุนเจ็บพังผืดกลามเนื้อ หนาที่กลามเนื้อ .] กลามเนื้อยึด กลามเนื้อฝอลีบ กลามเนื้อฝอลีบเหตุขาดอาหาร.] ๒. linea mylohyoidea mandibulae mylohyoid muscle myocentric myofascial pain myofascial trigger point myofunction เยื่อเมือกเพดานปาก เยื่อเมือก [พ.

๑๐๕ myofunctional myofunctional therapy myogenous pain myoma myositis myotomy myxedema myxoma myxosarcoma -หนาที่กลามเนื้อ การรักษาแบบฝกการทํางานของกลามเนื้อ อาการปวดเหตุกลามเนื้อ เนื้องอกกลามเนื้อ กลามเนื้ออักเสบ การตัดกลามเนื้อ มิกซเอดีมา มิกโซมา มิกโซซารโคมา .

bone. periodontal ligament necrosis.] ภาวะเสียงขึ้นจมูก เนซิออน เยื่อแนสมิท มุมจมูก-ริมฝปาก คลอง(ของ)ทอน้ําตา ทอน้ําตา [ท. lacrimal canal.] เงี่ยงกระดูกจมูก เครื่องดามจมูก พื้นผิวดานจมูก [ท.] การตาย(เซลล) การตายของกระดูก การตายเหตุเอ็กแซนทิมาทัส การตายของเหงือก การตายเหตุขาดเลือด การตายของเอ็นยึดปริทันต การตายเหตุรังสี การตายของเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อตาย .๑๐๖ N narrative report nasal canal.] จมูกเทียม ผนังกลางจมูกเทียม ผนังกลางจมูก [ท. osteonecrosis necrosis. gingival necrosis. จมูกรวมคอหอย สันในจมูก [ท. tissue necrotic tissue รายงาน(ผูปวย)แบบบรรยาย คลอง(ของ)ทอน้ําตา โพรงจมูก กระดูกกนหอยของจมูก [ท.]. periodontal membrane. ischemic necrosis. radiation necrosis.] ฟนงอกกอนเกิด ระบบสีธรรมชาติ ชุดฟนธรรมชาติ ผิวขัดมันตามธรรมชาติ คอคอนดายล คอขากรรไกรลาง [ท. nasal canal nasolacrimal duct nasomandibular fixation nasopharynx nasoturbinal concha.] การยึดจมูกรวมขากรรไกรลาง คอหอยหลังโพรงจมูก [ท. exanthematous necrosis. lacrimal canal.] สันขากรรไกรบนรองผนังกลางจมูก [ท. necrosis. ridge of nose natal teeth natural color system natural dentition natural glaze neck of condyle neck of mandible necrosis necrosis. nasolacrimal canal nasal cavity nasal concha nasal crest of maxilla nasal prosthesis nasal septal prosthesis nasal septum nasal spine nasal stent nasal surface (of body of maxilla) nasality nasion nasmyth's membrane nasolabial angle nasolacrimal canal. agger nasi.

] กลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไมได กลอุปกรณขากรรไกรจําลองที่ไมใชชนิดอารคอน ฟนไรปุม [ท. zero degree tooth nonfunctional mandibular movement nonfunctional side nonfunctioning condyle. nonpivoting condyle nonocclusion โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ท.] -การบาดเจ็บเนื่อเยื่อ วิถีรับรูการบาดเจ็บเนื่อเยื่อ.] โรคปริทันตอักเสบเนื้อตายลุกลาม ตัวทํารอยชนิดเข็ม [ท. ตัวรับสิ่งกระตุนอันตราย การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเนื้อขณะหลับ ปุมเล็ก.] เขตเปนกลาง [ท. ไฝ [= mole ๑] ๒. Vincent’s angina necrotising ulcerative periodontitis needle point tracer. cuspless tooth.] สิ่งกันฟนกระแทกกลางคืน โลหะมีสกุล [ว. ปุมยอย [พ. Angle class I neutropenia neutrophil nevus nicotinic stomatitis nidus night guard noble metal nociceptive nociceptive pathway nociception nociceptor nocturnal electromyography nodule nonadjustable articulator nonarcon articulator nonanatomic tooth. วิถีรับรูภยันตรายตอเนื้อเยื่อ การรับรูการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ.] เสนประสาทอักเสบ อาการปวดเกิดในระบบประสาท อาการปวดเหตุระบบประสาทผิดปรกติ โรคเสนประสาท [พ.] ดลประสาท อาการปวดประสาท [ท. ปาน [พ.] การสบ(ฟน)แบบแองเกิลประเภท I นิวโทรพีเนีย นิวโทรฟล ๑.๑๐๗ necrotising ulcerative gingivostomatitis. stylus tracer neonatal teeth neoplasia neoplasm nerve impulse neuralgia neuritis neurogenous pain neurogenic pain neuropathy neutral zone neutro-occlusion.] ปากอักเสบเหตุนิโคติน จุดเริ่มโรค [พ.] ฟนงอกในเด็กแรกเกิด กระบวนการเกิดเนื้องอก เนื้องอก [ท. ตัวรับสิ่งระคายตอเนื้อเยื่อ.] การเคลื่อนขากรรไกรไรหนาที่ ดานไรหนาที่ [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side] คอนดายลไรหนาที่ [มีความหมายเหมือนกับ nonworking side condyle] ลักษณะไรการสบ(ฟน) . การรับรูภยันตรายตอเนื้อเยื่อ ตัวรับไวตอสิ่งเรากอบาดเจ็บ.

] ทาปรกติ [ท. สิ่งเราอันตราย ตอมนูหน คลองเลี้ยง สารอาหาร. pterygomaxillary notch. รอยบาก.] ๒. infraorbital notch. -ใหโทษ [พ.] ๑. -รบกวน ๓. สันเวา. idling condyle nonworking side nonworking side condyle path nonworking side interference nonworking side occlusal contacts normal occlusion normal posture notch notch. -ระคาย ๒.] ๔. หยัก. ขอบเวา สันเวาคอโรนอยด สันเวาขอบเบาตาสวนลาง สันเวาขากรรไกรลาง สันเวาเทอริโกแม็กซิลลารี สันเวาขอบเบาตาสวนบน ๑. mandibular notch. การสัมผัส(ฟน)ดานไมใชงาน การสบ(ฟน)ปรกติ [ท.๑๐๘ nonprecious metal. รอยบุม [พ. โภชนะ . base metal nonrigid connector nonworking condyle. -อันตราย สิ่งเรากอบาดเจ็บ. supraorbital noxious noxious stimulus Nuhn’s gland nutrient canal nutrient โลหะพื้นฐาน สวนโยงที่ขยับไดบาง คอนดายลดานไมใชงาน [มีความหมายเหมือนกับ nonfunctioning condyle] ดานไมใชงาน [มีความหมายเหมือนกับ nonfunctional side] วิถีคอนดายลดานไมใชงาน สิ่งกีดขวางดานไมใชงาน [มีความหมายเหมือนกับ balancing interference] การสบฟนดานใชไมงาน. coronoid notch.

] การรับรูการสบ(ฟน)ผิดปรกติ ชองระหวางฟนใกลดานบดเคี้ยว การกรอปรับดุลการสบ(ฟน) แรงสบ(ฟน) [ท. สภาวะการสบ(ฟน)ไดดุล ๑. อุด กลอุปกรณขากรรไกรจําลอง [ท. เสนเฉียงขากรรไกรลาง ๑. interim obturator.] ดุลการสบ(ฟน). occlusal correction occlusal analysis occlusal balance occlusal clearance occlusal contacts occlusal contouring occlusal correction. root canal.] การวิเคราะหการสบ(ฟน) [ท. –สบ(ฟน) [ท. แผนปด.] .] สวนดานบดเคี้ยว [ท.] ๒. occlusal load. ฝา [ท.] จุลชีพทนออกซิเจนไมได เสนใยแนวเฉียง สันเฉียงขากรรไกรลาง [ท. –บดเคี้ยว [ท. occluding frame occluding jaw record occlusal occlusal 1/3 occlusal adjustment. การไมประสานของการสบ(ฟน) การสบ(ฟน)สะดุด [ท. ชิ้นปดเฉพาะกาล แผนปดศัลยกรรม อุปกรณยึดกับทายทอย ๑.]. retrograde obturation. linea obliqua mandibulae obtundent obturation obturation. root canal filling obturator obturator. articulator.] ๓. -ทําใหมึนชา ๒. จําเปน [พ. หนึ่งในสาม(ตัวฟน)ใกลดานบดเคี้ยว การปรับการสบ(ฟน) [ท.] การอุดปด การอุดปดจากปลายราก การอุดคลองรากฟน ๑.] สวนโคงแนวสบ(ฟน) การสบ(ฟน)ไมประสาน. surgical occipital anchorage occlude occluder.]. สบฟน ๒. ยาบรรเทาปวด [พ.๑๐๙ O obligate obligate anaerobe oblique fibers oblique line of mandible. สิ่งปดเพดานโหว [มีความหมาย เหมือนกับ cleft palate prosthesis] [ท. occlusal adjustment occlusal curvature occlusal disharmony occlusal disturbance occlusal dysthesia occlusal embrasure occlusal equilibration occlusal force.] ๒. แผนปดหลัก สิ่งปดเฉพาะกาล. definitive obturator. occlusal pressure จําตอง. ระยะปลอดการสบฟน จุดสัมผัสขณะสบ(ฟน) การกรอปรับแตงการสบ(ฟน) การปรับการสบ(ฟน) [ท. สิ่งอุด แผนปดจริง. การปลอดการสบฟน ๒. dental articulator.] การบันทึกความสัมพันธในศูนยขณะสบ ๑.

periodontal traumatism occlusal vertical dimension. แรงกดสบกัด การปรับแตงเคารูปดานบดเคี้ยว ตําแหนงสบ(ฟน) [ท. occlusal position occlusal reshaping occlusal rest.] หนาสบ(ฟน) [ท.] การบาดเจ็บเหตุสบ(ฟน)ปฐมภูมิ การบาดเจ็บเหตุสบ(ฟน)ทุติยภูมิ ภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟน) [ท. การสบฟน ๒.]. primary occlusal trauma. สิ่งกีดขวางการสบ(ฟน) แรงสบ(ฟน) [ท. (สาขาวิชา)ทันตกรรมบดเคี้ยว แทนกัดสบ การสบ(ฟน)เชิงกายวิภาค [ท. occlusal rest occlusal surface occlusal system.] ๑.] .].] ๒. ดานสบ(ฟน) พื้นที่หนาสบ(ฟน) [ท. พื้นที่ดานสบ(ฟน) แผนแบบหนาสบ(ฟน) [ท.].] การสบกอนตําแหนงกําหนด แรงกดสบฟน. bite-rim occlusion. ดาน(ฟน) บดเคี้ยว [ท. การไถลบนดานบดเคี้ยว สิ่งกันกระแทกฟน การสบ(ฟน)ประสาน. แผนแบบดานสบ(ฟน) การบําบัด(ปญหา)การสบฟน การบาดเจ็บเหตุสบ(ฟน) [ท. occlusal pressure occlusal pattern occlusal pivot occlusal plane plate occlusal plane. secondary occlusal traumatism.].] มิติแนวดิ่งขณะสบ(ฟน) การสึกดานบดเคี้ยว [ท. occlusal force. occlusal system occlusal splint occlusal stability occlusal stop. anatomic รูปรางฟนดานบดเคี้ยว ๑. plane of occlusion occlusal position. mouth guard occlusal harmony occlusal indicator wax occlusal interference occlusal load. occlusal scheme occlusal table occlusal table area occlusal template occlusal therapy occlusal trauma occlusal trauma.] ตําแหนงสบ(ฟน) [ท. bite guard. แบบรูปดานสบฟน จุดหมุนเสริมดานบดเคี้ยว แผนตรวจระนาบสบ [ท.] การปรับรูปรางดานบดเคี้ยว สวนพักดานบดเคี้ยว [ท.] แบบการสบ(ฟน) [ท.] ๑. ระบบบดเคี้ยว ๓.] เฝอกสบฟน เสถียรภาพการสบ(ฟน) สวนพักดานบดเคี้ยว [ท.] แบบการสบ(ฟน) [ท. การประสานของการสบ(ฟน) ขี้ผึ้งชี้จุดสบ [ท.๑๑๐ occlusal form occlusal glide occlusal guard.] แบบรูปดานบดเคี้ยว. occlusal stop occlusal scheme.] การกีดขวางการสบ(ฟน) [ท. พื้นผิว(ฟน)ดานบดเคี้ยว [ท.] ระนาบสบ(ฟน) [มีความหมายเหมือนกับ line of occlusion] [ท. contact vertical dimension occlusal wear occlusion occlusion rim. ระยะไถลบนดานบดเคี้ยว ๒. occlusal relation occlusal prematurity occlusal pressure occlusal recontouring occlusal relation. bite-block.

traumatogenic occlusion. bilateral balanced occlusion. traumatic.] การสบ(ฟน)ในศูนย [ท.] การสบฟน(ได)ดุลขางเดียว [ท.] การสบ(ฟน)แบบปลายชนปลาย การสบ(ฟน)เชิงหนาที่ การสบ(ฟน)แบบกลุมทําหนาที่.๑๑๑ occlusion.] การสบ(ฟน)แบบสับหวาง การสบ(ฟน)ยึด [ท.] การสบ(ฟน)แบบปกปองดวยฟนเขี้ยว. การสบ(ฟน)ศูนย การสบ(ฟน)ไขว การสบ(ฟน)นอกศูนย [ท. การสบฟนแบบกลุมทํางาน การสบ(ฟน)แบบอุดมคติ [ท. occlusion. cross-bite occlusion.] . canine protected] การสบ(ฟน)ในศูนย. terminal. physiologically balanced occlusion. centric occlusion. physiologic occlusion. end-to-end occlusion. edge-to-edge bite.] มาตรแรงบดเคี้ยว [ท. occlusion.] การสบ(ฟน)ไดดุลเชิงสรีระ [ท. occlusion. การสบ(ฟน)แบบฟน เขี้ยวปกปอง [มีความหมายเหมือนกับ occlusion.] การสบ(ฟน)มีพยาธิสภาพ การสบ(ฟน)เชิงสรีระ [ท.] การสบ(ฟน)เชิงสัณฐาน การสบ(ฟน)แบบอารักษซึ่งกันและกัน การสบ(ฟน)อสรีระ การสบ(ฟน)ปรกติ [ท.] การสบ(ฟน)กอโรค [ท. pathogenic occlusion. canine guidance occlusion.]. terminal occlusion. occlusion. occlusion. centric.] การสบ(ฟน)ยื่น [ท. functional occlusion. normal occlusion. eccentric occlusion. keratinizing odontogenic odontogenic organ. unilateral balanced occlusometer. group function occlusion. morphologic occlusion. enamel organ การสบ(ฟน)แบบไดดุล การสบ(ฟน)ไดดุลสองขาง [ท. end-to-bite. dental organ. mutually protected occlusion. intercuspal.] ถุงน้ําเคอราทินเหตุฟน อวัยวะสรางฟน [ท. locked occlusion. cyst. non-physiologic occlusion. ideal occlusion. mechanically balanced occlusion. canine guidance] การสบ(ฟน)แบบแนวนําฟนเขี้ยว [มีความหมายเหมือนกับ occlusion. protrusive occlusion. การสบ(ฟน)ศูนย การสบ(ฟน)กอบาดเจ็บ [ท. edge-to-edge. pathologic occlusion.] เพดานโหวใตเยื่อเมือก ตาประดิษฐ ปวดฟน การตัดฟน เซลลสรางเนื้อฟน [ท.] การสบ(ฟน)ไดดุลเชิงกล [ท. canine protected occlusion. balanced occlusion. gnathodynamometer occult cleft palate ocular prosthesis odontalgia odontectomy odontoblast odontogenic keratocyst . interdigitated occlusion.

overdenture. บริเวณปฏิบัติการ ไฟสองปาก การผาตัดเปดเหงือก [ท.] ชองปากสวนใน [ท. telescopic denture opacification opacity opalescent opaque open bite open fracture open lock opening axis opening movement operate operating field operating light operation.๑๑๒ odontogenous pain odontograph odontolith.].] ภาวะสบเปด [ท.]. dental calculus. ฟนเทียมครอมรากฟนเทียม การทําใหทึบแสง [ท.] -เหลือบมัว [ท.] การอา [ท. กระดูกหักเชิงประกอบ หุบปากไมลง แกนอา [ท. ghost teeth odontoplasty odontotomy. edema oligodontia oncogene onlay onlay denture.] การผาตัด. กระดูกแตกแผลเปด [พ. ฟนเทียมครอมฟน.] ทันตกรรมหัตถการ การตัดฝาเหงือก ฝาเหงือกอักเสบ ฝาเหงือก [ท. ลักษณะเหลือบมัว ทึบแสง [ท. dental tophus odontoma odontoplasia.] สิ่งแวดลอมชองปาก เครื่องดูดแรงสูง จุลชีพประจําถิ่น .] กระดูกหักแผลเปด.] ภาวะฟนนอยเกิน ออนโคจีน ออนเลย ฟนเทียมครอมราก.] สภาพทึบแสง [ท. overlay denture. flap operative dentistry operculectomy operculitis operculum opportunistic infection oral cavity oral cavity proper oral environment oral evacuator (vacuum) oral flora อาการปวดเหตุฟน เครื่องมือตรวจรอยบนผิวฟน หินน้ําลาย โอดอนโทมา ฟนเติบโตผิดปรกติ การปรับรูปรางฟน การปาดฟนกันผุ การกอเกิดฟน บวมน้ํา [ท. ปฏิบัติการ บริเวณผาตัด.] การติดเชื้อฉวยโอกาส ชองปาก [ท. prophylactic odotogenesis oedema. overlay prosthesis.

ระนาบจุดต่ําสุดขอบเบาตาลาง สวนยื่นเพดานปากจดเบาตา [ท.]. isthmus faucium โอษฐนิสัย ลิวโคเพลเคียแบบมีขน สุขภาพชองปาก [ท.๑๑๓ oral habits oral hairy leukoplakia oral health oral hygiene oral hygiene index oral mechanism oral medicine oral mucosa oral orifice oral physiology oral physiotherapy oral prophylaxis oral rehabilitation. planum orbitale orbital process of palatine bone orbital prosthesis orbital surface of body of maxilla orbitale orbitale point orbiting condyle.] การฟนฟูสภาพชองปาก [ท.]. mouth rehabilitation oral sepsis oral surgeon oral surgery oral warts orbital orbital plane.] ดัชนีอนามัยชองปาก [ท. ศัลยกรรมชองปาก ๒.] ภาวะพิษเหตุติดเชื้อชองปาก ศัลยแพทยชองปาก ๑. masticatory apparatus orifice oroantral fistula orofacial abnormality orofacial muscles orofacial pain oronasal oronasal fistula oropharyngeal isthmus.] กลไกชองปาก เวชศาสตรชองปาก เยื่อเมือกชองปาก [ท.] อนามัยชองปาก [ท. faucial isthmus. components of mastication. สิ่งมีชีวิต กลุมอวัยวะบดเคี้ยว รูเปด รูทะลุชองปาก ความผิดปรกติชองปาก-ใบหนา กลามเนื้อชองปาก-ใบหนา ความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา -ชองปากรวมจมูก รูทะลุชองปาก-จมูก สวนคอดชองปากตอคอหอย .] ตาประดิษฐ พื้นผิวขากรรไกรบนดานเบาตา [ท. ศัลยศาสตรชองปาก หูดในชองปาก -เบาตา ระนาบออรบิทาเล [ท.] ออรบิทาเล [ท. traveling condyle organism organs of mastication.] มาตรการปองกันโรคในปาก [ท. จุดต่ําสุดขอบเบาตาลาง จุดต่ําสุดขอบเบาตาลาง [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] คอนดายลโคจร [มีความหมายเหมือนกับ non-working condyle] อินทรีย. masticating apparatus.] ทางเปดชองปาก สรีรวิทยาชองปาก กายภาพบําบัดชองปาก [ท.

ปรกติ เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟน แถบรัดจัดฟน เครื่องคงตําแหนงหลังจัดฟน ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยจัดฟน ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ๑. condensing osteitis. กระดูกอักเสบเปนดาน กระดูกอักเสบเปลี่ยนรูป กระดูกขอตออักเสบ โรคของขอตอและกระดูก เซลลสรางกระดูก เคลือบรากฟนทุติยภูมิ เซลลสลายกระดูก [ท. การสรางกระดูก [พ.] เนื้องอกกระดูกปนเสนใย การสรางกระดูก [พ.] ตรง. ความวิการของกระดูก [ท.] ศัลยกรรมตัดกระดูก กระดูกอักเสบ กระดูกอักเสบเปนกอนแข็ง.] ศัลยกรรมกระดูก [ท. osteoectomy osteitis osteitis. ภาวะหนาตรง กระดูกเชื่อมประสาน -เปนกระดูก.] การตาย(เฉพาะสวน)ของกระดูก [ท. -กระดูก กอนเลือดผสมกระดูก ๑.] เซลลกระดูก ภาวะการสรางกระดูกบกพรอง ศัลยกรรมตัดกระดูก [ท. orthognathic osseointegration. bone necrosis คอหอยหลังชองปาก [ท.] การสรางกระดูกไมสมบูรณเหตุกรรมพันธุ -กําเนิดจากกระดูก [พ.] ๒. ถูกตอง. -การจัดกระดูกขากรรไกร ๒. secondary cementum osteoclast osteocyte osteodystrophy osteoectomy.] ออสทีออยด การเหนี่ยวนําการสรางกระดูก การสลายกระดูก เนื้องอกกระดูก โรคกระดูกนวม กระดูกอักเสบ(เปนหนอง) [ท. biointegration osseous osseous coagulum osseous defect osseous surgery ossification ostectomy.] การกลายเปนกระดูก. deformans osteoarthritis osteoarthropathy osteoblast osteocementum. ostectomy osteofibroma osteogenesis osteogenesis imperfecta osteogenic osteoid osteoinduction osteolysis osteoma osteomalacia osteomyelitis osteonecrosis. กระดูกวิการ [ท.] .๑๑๔ oropharynx ortho orthodontic orthodontic band orthodontic retainer orthodontics orthodontist orthognathic surgery orthognathous.

bite closing และ closed bite ๑] [ท.] ศัลยกรรมตัดกระดูก การตัดกระดูกแนวดิ่งใตสวนเวาขากรรไกรลาง (วีเอสโอ) ปวดหูเหตุฟน หูชั้นกลางอักเสบ ดานนอก [ท. overlay prosthesis.] . external surface outline form overbite. onlay denture. ฟนเทียมครอมฟน. ฟนเทียมครอมรากฟนเทียม เสนใยออกซีทาแลน [ท. bone. สิ่วตัดกระดูก [พ.] ฟนเทียมครอมราก. telescopic denture oxytalan fibre ภาวะกระดูกคลายหิน ศัลยกรรมตกแตงกระดูก [ท.] การ(สบ)เหลื่อมแนวราบ ฟนเทียมครอมราก. overlay denture.] -อุดเกิน [ท. vertical overlap overclosure.] เคลือบเกิน สวนอุดยอย [ท. vertical relation decrease overdenture. telescopic denture overextended overfilled overglaze overhang overjet. ฟนเทียมครอมฟน. vertical dimension decrease. marble osteoplasty osteoporosis osteoradionecrosis osteosarcoma osteosclerosis osteosynthesis osteotome osteotomy osteotomy. onlay denture. overlay prosthesis.] การสังเคราะหกระดูก มีดตัดกระดูก. vertical subsigmoid (VSO) otalgia dentalis otitis media outer surface.] รูปเคาโครง การ(สบ)เหลื่อมแนวดิ่ง การลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite. overdenture. ฟนเทียมครอมรากฟนเทียม -ยื่นเกิน [ท. horizontal overlap overlay denture.] การตาย(เฉพาะสวน)ของกระดูกเพราะรังสี มะเร็งกระดูก ภาวะกระดูกแข็งกระดาง [พ.] ภาวะกระดูกพรุน [ท.๑๑๕ osteopetrosis.

] ๒ พื้นผิว(ฟน)ทางเพดานปาก [ท. hard palate. อาการปวดตื้น อาการปวดตุบ [พ. throbbing pain.] ๑.] ขากรรไกรบนสวนเพดาน(ปาก) [ท. lightning.] ภาวะลิ้นหนา ยาปดแผลปริทันต [ท.] อาการปวดเหตุหลอดเลือด อาการปวดอวัยวะภายใน -เพดาน(ปาก) แทงยึดดานเพดาน(ปาก) เพดานโหว การขยายเพดาน(ปาก) แผนดานเพดาน(ปาก) [ท. แผนซับ เนื้อนวมทายฟนกรามลาง อาการ(เจ็บ)ปวด.A. superficial pain.] แถบยึดดานเพดาน(ปาก) [ท.] อาการปวดใกลผิว.] . acute pain.] อาการปวดตางที่ [พ. แผนนวม ๒. heterotopic. จุดเริ่มปวด.] รากฟนดานเพดาน(ปาก) [ท.M. lancinating pain. palatoschisis palate. นวม.] ยอดโคงเพดาน(ปาก) เพดาน(ปาก)โหว เพดาน(ปาก)แข็ง เพดาน(ปาก)ออน เพดาน(ปาก) [ท. shooting.๑๑๖ P P. retromolar pain pain threshold pain tolerance pain. soft palate.] การอัดแบบ [ท.] ๑. referred. dull pain.] อาการปวดแปลบ [พ. ความ(เจ็บ)ปวด ระดับเริ่มปวด. pain. deep pain. telalgia pain. palatum palatine bone palatine process of maxilla ดัชนีพีเอ็มเอ [ท.] กระดูกเพดาน(ปาก) [ท. vascular pain.] การแนบสนิทดานเพดานปาก. ขอบผนึกทายเพดานปาก [ท. ระดับเราเริ่มปวด ความทนปวดได อาการ(เจ็บ)ปวดเฉียบพลัน อาการปวดลึก อาการปวดตื้อ [พ. pain. ดาน(ฟน)ทางเพดานปาก [ท. fulgurant pain. pain. cleft. periodontal packing pad pad. index pachyglossia pack. visceral palatal palatal bar palatal cleft palatal expansion palatal plate palatal root palatal seal palatal strap palatal surface palatal vault palate.] อาการปวดเสียบแทง [พ.

foliate papilla. ปุมเนื้อ ปุมเซอรคัมแวลเลต ปุมกําเนิดฟน ปุมรูปเสนดาย.] ปุมเนื้อใตลิ้น [ท.] ความรูสึกสัมผัสรวม ภาพรังสีแพโนรามา. ภาพรังสีปริทัศน การถายภาพรังสีแพโนรามา.] เพดานออน [ท.] การตัดปุมเนื้อ ปุมเนื้องอก .] ภาพบันทึกการเคลื่อนไหวเพดาน(ปาก) เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวเพดาน(ปาก) รอยนูนโคงหลังทอนซิล [ท. articulating papilla papilla. papilla. pantogram pantomography paper point paper. ประทังอาการ ๒. soft palate palliative Palmer’s tooth notation palpate palpation pamplegia pancytopenia panesthesia panoramic radiograph panoramic radiography pantograph pantographic tracing. fungiform papilla. gingival. circumvallate papilla. papilla. ปุมฟลิฟอรม ปุมรูปใบ. sublingual papillectomy papilloma รอยประสานกลางเพดานปาก รอยนูนโคงหนาทอนซิล [ท. filiform papilla.] หูรูดเพดานปากตอคอหอย ศัลยกรรมตกแตงเพดาน(ปาก) ศัลยกรรมซอมเพดาน(ปาก) เพดาน(ปาก)โหว เพดาน(ปาก) เพดานแข็ง [ท. posterior pillar palatopharyngeal sphincter palatoplasty palatorrhaphy palatoschisis.] การคลําตรวจ อัมพาตสิ้นเชิง ภาวะพรองเม็ดเลือดทุกชนิด [พ. anterior pillar palatogram palatograph palatopharyngeal arch. -บรรเทาอาการ. interproximal papilla. interdental. ยาบรรเทาอาการ.๑๑๗ palatine suture. ปุมฟงจิฟอรม ปุมเนื้อเพดานปากหลังฟนตัด [ท. incisive papilla.] เหงือก(สามเหลี่ยม)ระหวางฟน [ท. ปุมโฟลิเอต ปุมรูปดอกเห็ด. dental papilla.] ๑. palate palatum durum. ยาประทังอาการ สัญกรฟนแบบพาลเมอร คลําตรวจ [ท. hard palate palatum molle. median palatoglossal arch. cleft palate palatum. การถายภาพรังสีปริทัศน แพนโทกราฟ บันทึกรอยเสนแพนโทกราฟ รอยเสนแพนโทกราฟ กระดาษซับรูปกรวยแหลม แถบกระดาษหารอยสบฟน ปุม.

] ภาพเหลื่อม [พ. ยกเวน. ล้ําหนา [พ. แพรัลแลกซ สิ่งยึด(ฟนเทียม)แบบขนาน มาตรความขนาน [ความหมายเหมือนกับ surveyor] [ท. supernumerary molar paraplegia parasite paresis paresthesia parotid duct parotid salivary gland parotitis. partial veneer crown partial denture partial denture retention partial dislocation partial thickness flap partial veneer crown.] อัมพาต [พ. อาการชัก [พ. เขาถึง.] ๓.] อัมพฤกษ [พ. disclosing paste.] ตอมน้ําลายหนาหู [ท. อาการโรคกลับฉับพลัน [พ.] ตอมน้ําลายหนาหูอักเสบ [พ. อาการชาครึ่งลาง(ของรางกาย) ปรสิต [พ. ไรแรง การตอบสนองแบบกสานติ์ [ท. พิการ. partial crown parulis passive passive reciprocation passivity paste paste.] ฟนกรามเกิน อัมพาตครึ่งลาง [พ.] ๓.] ภาวะไรฟนบางซี่แตกําเนิด ครอบฟนบางสวน [ท.] นิสัยทํางานนอกหนาที่ พาราเคอราโทซิส ภาวะรูสึกเจ็บปวดผิดปรกติ [พ. อาการหดเกร็ง.] การทํางานนอกหนาที่ [ท. การยึดอยูของฟนเทียม บางสวน (ขอ)เคลื่อนบางสวน แผนเนื้อเยื่อบางสวน ครอบฟนบางสวน [ท.] ทอตอมน้ําลายหนาหู [ท.]. ชัก [พ. mucous -ผื่นนูน ผื่นนูน ขาง ๆ. paralgia parallax parallel attachment parallelometer paralysis paramolar. อาการกําเริบ [พ.] ๒.] ฟนเทียมบางสวน การคงอยูของฟนเทียมบางสวน. –กําเริบ [พ. pressure-indicating patch. –โรคกลับฉับพลัน [พ. –หดเกร็ง.] ตุมรูเปดฝปลายรากฟน [มีความหมายเหมือนกับ gum boil] เฉื่อยงาน. parotiditis paroxysm paroxysmal partial anodontia. hypodontia partial crown.] ๒. ตาง. ขางเคียง.] ๑.๑๑๘ papular papule paraparafunction parafunctional habit parakeratosis paralgesia.].] ๑. ไรพลัง.] กสานตภาพ สารปาย สารปายตรวจสอบ สารปายตรวจรอยกด ปนเยื่อเมือก .] ความรูสึกสัมผัสเพี้ยน [พ.

เยื่อผิว ๒.๑๑๙ patent path path of closure path of placement. แบบอยาง แบบรูปดานสบฟน. tooth.] การสบ(ฟน)กอโรค [ท. laterally repositioned flap operation pedodontics. rete peg-shaped tooth. wax pattern. กาน.] แผนคราบน้ําลาย . pathognostic pathologic occlusion pathosis patient compliance patient education pattern pattern.]. pedontia pedodontist pegs. ทันตแพทยรักษาเด็ก สวนยื่นเยื่อบุผิวรูปหมุด ฟนรูปหมุด [ท.] วิถีการใส [ท. salivary ๑.] วิถีการปด [ท. pedodontia. occlusal path. สิทธิบัตร วิถี [ท.] ๑. pillet. สวนตอเชื่อม [ท.] ความรวมมือของผูปวย การใหความรูผปู วย แบบรูป.] แผนเนื้อเยื่อมีฐาน การผาตัดเลื่อนแผนเหงือกไปดานขาง [ท. ยังเปด. opening pattern. condyle path. foil pellet. working pathfinder pathogen pathogenesis pathogenic occlusion pathognomonic.] การสบฟนมีพยาธิสภาพ พยาธิภาวะ [พ. epithelial. wear pearl. path of insertion path of removal path.] วิถีคอนดายล วิถีดานบดเคี้ยว วิถีดานทํางาน เข็มสํารวจ(คลองรากฟน) [มีความหมายเหมือนกับ smooth broach] จุลชีพกอโรค [พ.] กุมารทันตศาสตร [พ. แบบรูปดานบดเคี้ยว แบบรูปการอาปาก แบบรูปเสี้ยนใย(กระดูก) แบบรูปขี้ผึ้ง แบบรูปฟนสึก ตุมเคลือบฟน แผนนวมรูปลูกแพร สิ่งประดิษฐชวยพูดสําหรับเด็ก ขั้ว.] พยาธิกําเนิด [พ. cotton pellet. pegs. โลง [พ. enamel pear-shaped pad pediatric speech aid prosthesis pedicle pedicle flap pedicle graft. ทันตกรรมสําหรับเด็ก กุมารทันตแพทย. conical pellet.] สําลีกอนเล็ก กอน(ทองคํา)ฝอย เม็ดเล็ก [พ. ทันตแพทยสําหรับเด็ก.] ๒. occlusal pattern.] วิถีการถอด [ท. ฝาลอย [พ. trabecular pattern.] อาการบงโรค [พ. pilue pellicle pellicle.

sublabial perforation. ปริทันตศัลยกรรม . การทะลุ [พ. สิ่งตกแตงแผลปริทันต [ท. บกพรองที่กระดูก [ท.๑๒๐ pemphigoid pemphigus penicillin peptidoglycan per os percussion perforation.] ชองเอ็นยึดปริทันต [ท. -รอบหัวใจหองตน [พ.]. tresis periapical periapical abscess periapical granuloma. radicular perforation. การตกแตงแผลปริทันต [ท.] เครื่องมือตรวจปริทันต [ท. รูทะลุ [พ.] โรคปริทันตอักเสบ ฝาเหงือกอักเสบ [ท.] ดัชนีโรคปริทันต [มีความหมายเหมือนกับ Russell index] ๑. pocket periodontal probe periodontal prosthesis periodontal space periodontal surgery เพมฟกอยด เพมฟกัส เพนนิซิลลิน เพปทิโดไกลแคน ทางปาก [ท. เนื้อเยื่อปริทันตฝอ ๑.] การเคาะตรวจ [พ.] รอบปลายราก(ฟน) ฝรอบปลายราก แกรนูโลมารอบปลายราก ภาพรังสีรอบปลายราก ๑. พ็อกเก็ต [ท.] ดัชนีปริทันต [มีความหมายเหมือนกับ Ramfjord index] เอ็นยึดปริทันต [ท. ความวิการที่กระดูก [ท. -รอบใบหู [พ.] ๒.] ชองปริทันต ศัลยกรรมปริทันต.] ถุงน้ําปริทันต [ท.] โรคปริทันต [ท.] ๒. ตําหนิที่กระดูก [ท.] การฝอของปริทันต [ท.] ๓.] สิ่งประดิษฐปริทันต [ท.] เยื่อปริทันต ยาปดแผลปริทันต [ท.] รูทะลุเพดานปาก รากทะลุ รูทะลุปากตอจมูก ๑. chronic apical periodontitis periapical radiograph periauricular pericementitis: periodontitis pericoronitis peri-implant space peri-implantitis perimolysis periodontal periodontal abscess periodontal atrophy periodontal bony defects periodontal cyst periodontal disease periodontal disease index periodontal dressing periodontal index periodontal ligament periodontal ligament space periodontal membrane periodontal pack periodontal pocket.] ชองวางรอบสิ่งปลูกฝง (เนื้อเยื่อ)รอบสิ่งปลูกฟนอักเสบ ฟนกรอนเหตุกรด -ปริทันต ฝปริทันต [ท. การแทงทะลุ. palatal perforation.] ๒.] รองลึกปริทันต.] ๒.

periodontia periodontist periodontitis periodontitis. aggressive periodontitis. สวนปลาย. occlusal traumatism periodontal treatment. early-onset periodontitis. acute periodontitis.] โรคปริทันตอักเสบเริ่มตน โรคปริทันตอกั เสบ(ชนิด)กอนวัยเจริญพันธุ โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)ลุกลามเร็ว โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)กลับเปนซ้ํา โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)ดื้อการรักษา อวัยวะปริทันต [มีความหมายเหมือนกับ periodontal tissue] ปริทันตวิทยา [ท.] เยื่อหุมกระดูกอักเสบ -ขอบ. periodontal treatment periodontal tissue periodontal trauma periodontal traumatism. juvenile periodontitis. chronic apical periodontitis. ระยะชุดฟนทุติยภูมิ . -สวนขอบ.] การวัดทางปริทันต -ปริทันตพยาธิ โรคปริทันตอักเสบในผูเยาว [ท. นอกสวนกลาง [พ.] อาการปวดปริทันต ปริทันตศาสตร ปริทันตศาสตร ทันตแพทยปริทันต โรคปริทันตอักเสบ [ท. acute apical periodontitis. prepubertal periodontitis. chronic periodontitis.] ปริทันตบําบัด [ท. -รอบนอก. refractory periodontium periodontology periodontometry periodontopathic periodontosis. secondary dentition period ปริทันตบําบัด [ท.] โครงสรางรอบปาก เยื่อหุมกระดูก [ท. สวนรอบนอก.] โรคปริทันตอักเสบเฉียบพลัน เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟนอักเสบเฉียบพลัน โรคปริทันตอักเสบในผูใหญ โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)กาวราว โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)เรื้อรัง เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟนอักเสบเรื้อรัง โรคปริทันตอักเสบ(ชนิด)เริ่มเร็ว โรคปริทันตอักเสบในผูเยาว [ท. peripheric periphery periphery wax periradicular permanent dentition period. marginal periodontitis.] ภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟน) [ท.] ขี้ผึ้งเสริมขอบ รอบรากฟน ระยะชุดฟนแท. juvenile periodontitis perioral structures periosteum periostitis peripheral. periodontics periodontics.] เนื้อเยื่อปริทันต [มีความหมายเหมือนกับ periodontium] การบาดเจ็บปริทันต [ท. recurrent periodontitis. สวนขอบ. periodontal therapy periodontalgia periodontia. สวนนอกสวนกลาง [พ. adult periodontitis. rapidly progressive periodontitis. -สวนปลาย.] ขอบ.๑๒๑ periodontal therapy.

] การทําใหสะอาดดวยกรด [ท. กาฬแดง. retention ฟนแท [ท. cemented pin pin. oral pickling P. เดือย [ท. porcelain fused to metal crown phagocyte phagocytosis pharmacodynamics pharmacokinetics pharmacology pharmacotherapy pharyngeal arch pharyngeal flap pharyngeal wall pharynx phase contrast microscopy phenotype phenytoin phosphate-bonded investment photometer photon photoreceptor process physical injury physiologic physiologic occlusion physiologic rest position physiologically balanced occlusion physiotherapy.].] ดัชนีพีไอ [มีความหมายเหมือนกับ Russell index] [ท. ครอบฟนโลหะเคลือบดินเผา เซลลกลืนกิน [พ. secondary tooth pesudomembrane petechia PFM crown. -กายภาพ การสบ(ฟน)เชิงสรีระ [ท.] สารสี การมีสารสีจับ เหงือกมีสารสีจับ หมุด. gingival pin pin tooth pin. ฟนทุติยภูมิ เยื่อเทียม จุดเลือดออก.] หมุดยึดดวยซีเมนต หมุดยึดดวยความฝด แทงเดือยนําแนวฟนหนา หมุดยึด .] คอหอย [พ.] เภสัชจลนศาสตร[พ. incisal guide pin.].] กลองจุลทรรศนดูความเปลี่ยนตางเฟส แบบชนิดปรากฏ.I.๑๒๒ permanent tooth.] เภสัชวิทยา เภสัชบําบัด ฟาริงเจียลอารช [มีความหมายเหมือนกับ branchial arch] แผนเนื้อเยื่อปะติดคอหอย ผนังคอหอย [ท.] ฟนเดือย [ท.]. index pigment pigmentation pigmentation. ฟาโกไซต การกลืนกินของเซลล [พ. กาฬเลือด ครอบฟนโลหะเคลือบพอรซเลน.] ตําแหนง(ขากรรไกร)พักเชิงสรีระ การสบ(ฟน)ไดดุลเชิงสรีระ [ท. ฟาโกไซโทซิส เภสัชพลศาสตร[พ.] กายภาพบําบัดชองปาก [ท. friction-retained pin. ฟโนไทป ฟไนโทอิน วัสดุทนความรอน(ประสานดวย)ฟอสเฟต มาตรแสง โฟตอน กระบวนการทํางานของตัวรับแสง การทําใหเสียหายแกรางกาย -สรีระ. ครอบฟนโลหะเคลือบ เซรามิก.

ระนาบเบาตา ๒. occlusal pivoting condyle placebo placement plane plane motion plane of occlusion. คอนดายลหมุน [มีความหมายเหมือนกับ working side condyle] ยาหลอก.] ระนาบนํา [มีความหมายเหมือนกับ guide plane ๑][ท. frontal.] ระนาบสบ(ฟน) [มีความหมายเหมือนกับ line of pcclusion] [ท. ระนาบแนวระดับ.๑๒๓ pin. แผนระนาบ ระนาบการเคลื่อนที่ ระนาบสบ(ฟน) [มีความหมายเหมือนกับ line of pcclusion] [ท. bite plane. orbital plane plaque. mandibular plane. reference plane plane of teeth plane. ระนาบแนวตั้ง การเกลารากฟน [ท. Frankfort horizontal plane.] ระนาบแนวนอน. sprue pinledge piriform aperture. occlusal. anterior nasal aperture. anterior nasal opening in skull pit pit and fissure sealant pivot pivot. ระนาบแนวดิ่ง. ระนาบแนวราบ ระนาบขากรรไกรลาง ระนาบแบงครึ่งซายขวา [ท. Broca’s plane. axial plane.] ๑.] ๒.] คราบจุลินทรีย พลาสมิด .] ระนาบฟน [ท. เครื่องมือปรับระนาบนํา [ท. bacterial plaque plasmid หมุดขันเกลียว หมุดรูเท พินเลจ ชองจมูกสวนหนา(กะโหลก) [ท.] ระนาบออรบิทาเล [ท. guiding plane.] สารผนึกหลุมและรองฟน ตัวหลัก จุดหมุนเสริมดานบดเคี้ยว คอนดายลหลัก. plane. guide plane. Camper’s plane.] ๑. plane of occlusion plane. median sagittal plane. self-threading pin. sagittal plane. ระนาบออรบิทาเล [ท. orbital plane. ระนาบนํา [ท.] ระนาบแนวยืน. occlusal plane plane of reference. vertical planing. coronal plane. eye-ear plane.] ระนาบตามแกน แผนระนาบกัด ระนาบโบรคา ระนาบแคมเพอร ระนาบตา-หู ระนาบแนวนอนแฟรงกฟอรต [มีความหมายเหมือนกับ eye-ear plane] ระนาบแบงหนาหลัง [ท.] หลุม [ท. horizontal plane. การรักษาหลอก การใส(ฟนเทียม) ระนาบ. root planum orbitale. dental.] ระนาบอางอิง [ท.] ระนาบแบงซายขวา [ท.

พ็อกเก็ต [ท.] เพลตเลตดีไรฟโกรตแฟคเตอร แผนแพลทินัม โคงเพลเชอร ๑.] แถบพลาสติก [ท.A. suprabony pocket.] รองลึกปริทันตดานเดียว. cotton plunger cusp P. รองลึกปริทันตเชิงเดียว.]. plaster plaster. median mandibular point.] สภาพพลาสติก [ท.] ฐานพลาสติก [ท.๑๒๔ plaster plaster of paris.] รองลึกปริทันตใตสันกระดูก. หลอดน้ําเหลือง) [พ.] แผนยึด(ฟนเทียม)ดานลิ้น แผนตรวจระนาบสบ [ท. ภาวะหลากรูป [พ. index pocket. สวนจีบ [พ.] พาโกเนียน จุดบรรจบ [ท. compound pocket.] จุดฟนตัด จุดกึ่งกลางขากรรไกรลาง กระดาษซับรูปกรวยแหลม โพลาไรเซชัน . infrabony.]. รูปแปร ๒. หลอดเลือดดํา.] รองลึกปริทันตเทียม. impression plaster. ผิวกระดูกเบาฟน [มีความหมาย เหมือนกับ alveolar bone proper.] แผน [ท.M. พ็อกเก็ตตอเนื่อง [ท. พ็อกเก็ตดานเดียว [ท. model plastic plastic base plastic strip plasticity plate plate. พ็อกเก็ตเทียม [ท.] ปูนปลาสเตอร [ท.] จุดสัมผัส [ท.] รองลึกปริทันตตอเนื่อง.] ขาย (ประสาท.] รองลึกปริทันต.] รองลึกปริทันตวกวน. pocket.] คีม คีมจับสําลี ปุมกระแทก [ท. occlusal plane platelet-derived growth factor platinum foil Pleasure curve pleomorphism plexus plica plica fimbriata. contact point.] ดัชนีพีเอ็มเอ [ท. simple pocket. pseudo pocket. incisor point. complex pocket. ปลาสเตอรขาว ปลาสเตอรพิมพแบบ ปลาสเตอรจําลองแบบ พลาสติก [ท. แผนกระดูกพรุน [ท. พ็อกเก็ตวกวน [ท. พ็อกเก็ตเชิงเดียว รองลึกปริทันตเหนือสันกระดูก.] ๑.] รอยพับ.] สวนทบหยัก [ท. พ็อกเก็ตเหนือสันกระดูก [ท. lingual plate. สวนพับ. lamina dura] [ท. pocket periodontal pogonion point angle point. intrabony pocket. พ็อกเก็ตใตสันกระดูก [ท. cribriform plate. fimbriated fold pliers pliers. paper polarization ปลาสเตอร [ท.] ๒.

hinge position. eccentric position.] ทําใหเกิดพอลิเมอร ภาวะพหุสัณฐาน ติ่งเนื้อเมือก [พ. dowel crown postdam area.] สวนกั้นทายเพดาน(ปาก) ขางหลัง. การบูรณะดวยโลหะเคลือบดินเผา ขอบพอรซเลนดานริมฝปาก พอรซเลนทันตกรรม. PFM restoration. dental porion porosity position position.].๑๒๕ polished surface denture polishing agents polycythemia polyether polymer polymerization polymerize polymorphism polyp polyposis polysomnography polyvinylsiloxane pontic porcelain porcelain fused to metal restoration. การบูรณะดวย โลหะเคลือบเซรามิก. ตําแหนงเซ็นทริก ตําแหนง(ขากรรไกร)นอกศูนย [ท.] การเกิดพอลิเมอร [ท.] ตําแหนง(ขากรรไกร)พัก ตําแหนงบานพับสุดขอบ [ท.] โรคติ่งเนื้อเมือกมาก [พ.] ตําแหนงสบสับหวาง [ท. ดานหลัง .] [มีความหมายเหมือนกับ centric occlusion] ตําแหนงสบ(ฟน)กําหนดโดยกลามเนื้อ ตําแหนง(ขากรรไกร)พักเชิงสรีระ ตําแหนงสบยื่น [ท.] ตําแหนงบานพับ [ท.] การบันทึกคลื่นไฟฟาแบบพหุขณะหลับ โพลีไวนิลไซล็อกเซน ฟนแขวน [ท. ceramometal restoration porcelain labial margin porcelain. centric position. rest position. posterior palatal seal area. post palatal seal area posterior ฟนเทียมผิวขัดมัน สารขัด ภาวะเม็ดเลือดแดงมาก พอลิอีเทอร พอลิเมอร [ท. muscular contact position. protrusive position. physiologic rest position. tooth positional record positive predictive value post post crown. กระเบื้องเคลือบ การบูรณะดวยโลหะเคลือบพอรซเลน. พอนทิก พอรซเลน. intercuspal position. terminal hinge position. กระเบื้องเคลือบทันตกรรม ตําแหนงพอริออน ความพรุน ตําแหนง ตําแหนงในศูนย [ท.] ตําแหนงฟน บันทึกตําแหนงของขากรรไกร คุณคาการทํานายผลบวก แทงหลัก ครอบฟนติดเดือย [ท.].

๑๒๖
posterior border
posterior border movement
posterior border position
posterior dental canal; alveolar canal of maxilla
posterior lacrimal crest
posterior nasal spine
posterior open occlusal relationship;
posterior open bite
posterior overclosure
posterior palatal seal area;
post palatal seal area; postdam area
posterior palatal seal; postpalatal seal
posterior pillar; palatopharyngel arch
posterior reference points
posterior surface of body of maxilla;
infratemporal surface of body of maxilla
posterior tooth
posterior tooth form
postglenoid tubercle
postmenopausal atrophy
postpalatal seal area; postdam area;
posterior palatal seal area
postpalatal seal; posterior palatal seal; post dam
postural position
postural vertical dimension;
rest vertical dimension
precious metal
precious metal alloy
precision attachment
precision rest
predisposing
preliminary cast
preliminary impression;
primary impression; snap impression
premature contact; interceptive occlusal contact
prematurity
premedication

ขอบดานหลัง [ท.]
การเคลื่อนสุดขอบดานหลัง
ตําแหนงสุดขอบหลัง(ขากรรไกรลาง) [ท.]
คลองสูเบาฟนบน [ท.]
สันแองถุงน้ําตาหลัง [ท.]
เงี่ยงกระดูกจมูกสวนหลัง [ท.]
การสบฟนหลังเปด, ฟนหลังสบเปด
การลดมิติแนวดิ่งเหตุฟนหลัง
สวนกั้นทายเพดาน(ปาก)
สวนกั้นทายฟนเทียม
รอยนูนโคงหลังทอนซิล [ท.]
จุดอางอิงดานหลัง
พื้นผิวขากรรไกรบนดานหลัง [ท.]
ฟนหลัง [ท.]
รูปแบบฟนหลัง
ปุมหลังแองขอตอขากรรไกร [ท.]
การฝอเหตุวัยหมดระดู
สวนกั้นทายเพดาน(ปาก)
สวนกั้นทายฟนเทียม
ตําแหนงพักขากรรไกร [มีความหมายเหมือนกับ physiologic
rest position]
มิติแนวดิ่งขณะพัก [ท.]
โลหะมีคา
โลหะผสมมีคา
สลักยึด [ท.]
สวนพักสลักยึด [ท.], สวนพักแมนยํา
ชักนําใหเกิด(โรค)
ชิ้นหลอขั้นตน, ชิ้นหลอเบื้องตน
รอยพิมพขั้นตน [ท.], รอยพิมพเบื้องตน
๑. การสบกอนตําแหนงกําหนด ๒. รอยสบกอนตําแหนงกําหนด
[มี ความหมายเหมือนกับ deflective occlusal contact] [ท.]
สภาพสบกอนตําแหนงกําหนด
การใหยานํา [พ.]

๑๒๗
premolar tooth; bicuspid; bicuspid tooth; premolar
preoperative wax-up
preparation
preparation, cavity
preparation, mouth
preparation, surgical
preprosthetic surgery
prescription
pressure
pressure area
pressure indicating paste
pressure, hydrostatic
pressure, occlusal
pretreatment records
preventive
preventive dentistry
preventive orthodontic
primary cast
primary colors
primary colors additive
primary colors subtractive
primary coping; primary thimble; thimble
primary dentition period;
deciduous dentition period
primary groove; developmental groove
primary hyperalgesia
primary impression; preliminary impression;
snap impression
primary occlusal trauma
primary pain
primary thimble; primary coping; thimble
primary tooth; deciduous tooth; milk tooth
primate space
probe
probe, periodontal
probing depth
process
process, alveolar
process, condylar

ฟนกรามนอย [ท.]
การแตงขี้ผึ้งกอนหัตถการ
การเตรียม
การเตรียม(โพรงฟน), การเตรียมแควิตี
การเตรียมชองปาก [ท.]
การเตรียมเชิงศัลยกรรม
ศัลยกรรมกอนงานประดิษฐ
ใบสั่งยา [ท.]
๑. ความกด, ความดัน ๒. แรงกด, แรงดัน
บริเวณแรงกด
วัสดุปายชี้บอกการกด
ความดันอุทกสถิต
แรงกดดานบดเคี้ยว
ขอมูลกอนการรักษา
ปองกัน [ท.]
ทันตกรรมปองกัน
ทันตกรรมจัดฟนปองกัน
ชิ้นหลอแรก [ท.]
แมสี
แมสีบวก
แมสีลบ
ครอบฟนชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] [ท.]
ระยะชุดฟนน้ํานม, ระยะชุดฟนปฐมภูมิ
รองหลัก [ท.]
ภาวะปวดเกินแบบปฐมภูมิ
๑. รอยพิมพขั้นตน [ท.], รอยพิมพปฐมภูมิ
๒. การพิมพแบบขั้นตน, การพิมพแบบปฐมภูมิ
การบาดเจ็บเหตุสบฟนปฐมภูมิ
อาการปวดปฐมภูมิ
ครอบฟนชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] [ท.]
ฟนน้ํานม [ท.], ฟนปฐมภูมิ
ชองวางไพรเมต
โพรบ, อุปกรณหยั่ง
เครื่องมือตรวจปริทันต [ท.]
ความลึกรองปริทันต
สวนยื่น [ท.]
สวนยื่นเบาฟน [ท.]
สวนยื่นคอนดายล [ท.]

๑๒๘
process, coronoid
process, hamular
process, pterygoid
processed denture base
prodome
profile
profile record
progenitor cell
prognathic; prognathous
prognathism
prognathous; prognathic
prognosis
prognostic
progressive
progressive side shift
progressive systemic sclerosis; scleroderma
prolonged retention
pronasion
prop
prophylaxis
prophylaxis, antibiotic
prophylaxis, dental
prophylaxis, oral
proprioception
proprioceptor
prostaglandins
prosthesis
prosthesis, dental
prosthesis, fixed dental
prosthesis, fixed partial denture
prosthesis, partial denture; partial denture
prosthesis, periodontal
prosthesis, removable partial denture
prosthesis, surgical
prosthesis, temporary
prosthetic
prosthetic restoration
prosthetics
prosthetics, complete denture; prosthetics,

สวนยื่นคอโรนอยด [ท.]
สวนยื่นแฮมูลาร [มีความหมายเหมือนกับ pterygoid process]
สวนยื่นเทอริกอยด
ฐานฟนเทียมบมแลว
โพรโดม
โพรไฟล, ภาพดานขาง, ดานขาง
บันทึกภาพดานขาง
เซลลตนกําเนิด, เซลลบรรพบุรุษ
-คางยื่น
ภาวะคางยื่น
-คางยื่น
การพยากรณโรค [ท.]
๑. –ชวยพยากรณโรค [ท.] ๒. อาการชวยพยากรณโรค [ท.]
๑. -กาวหนา [ท.] ๒. -ลุกลาม(โรค) [ท.]
การขยับขาง(ของคอนดายล)กาวหนา
โรคหนังแข็ง [พ.]
(ฟน)หลุดชา, (ฟนน้ํานม)อยูนานเกิน
โพรเนซีออน
แทงกัดยัน
มาตรการปองกันโรค [ท.]
การปองกันโรคดวยยาปฏิชีวนะ
การปองกันโรคฟน
มาตรการปองกันโรคในปาก [ท.]
การรับรูอากัปกิริยา [พ.]
ปลายประสาทรับรูอากัปกิริยา [พ.]
พรอสทาแกลนดิน
สิ่งประดิษฐ, อวัยวะประดิษฐ, กายอุปกรณ
ฟนเทียม
ทันตกรรมประดิษฐติดแนน
ทันตกรรมประดิษฐติดแนนบางสวน
ฟนเทียมบางสวน
สิ่งประดิษฐชวยงานปริทันต
ทันตกรรมประดิษฐถอดได
สิ่งประดิษฐชวยศัลยกรรม
สิ่งประดิษฐชั่วคราว
-ประดิษฐ [ท.]
การบูรณะดวยสิ่งประดิษฐ
วิชาประดิษฐ, ประดิษฐกรรมศาสตร
วิชาประดิษฐฟนเทียมทั้งปาก

๑๒๙
full denture
prosthetics, dental
prosthetics, full denture; prosthetics,
complete denture
prosthetics, maxillofacial
prosthetics, partial denture
prosthetist
prosthion
prosthodontia; prosthodontics;
prosthetic dentistry
prosthodontics, fixed
prosthodontics, removable
prosthodontics; prosthodontia;
denture prosthetics
prosthodontist
proteoglycans
proto-oncogene
protraction
protrusion
protrusive
protrusive checkbite; protrusive record
protrusive condyle path
protrusive deflection
protrusive deviation
protrusive interference
protrusive interocclusal record
protrusive occlusion
protrusive position
protrusive record; protrusive checkbite
protrusive relation; protrusive jaw relation
protuberance of chin; mental process;
mental protuberance;
protuberantia mentalis
provisional denture; interim denture
provisional prosthesis; interim prosthesis
provisional restoration

วิชาประดิษฐฟนเทียม
วิชาประดิษฐฟนเทียมทั้งปาก
วิชาประดิษฐใบหนาขากรรไกร [ท.]
วิชาประดิษฐฟนเทียมบางสวน
ผูประดิษฐอวัยวะเทียม, ประดิษฐกร
พรอสทีออน
วิชาทันตกรรมประดิษฐ [ท.]
วิชาทันตกรรมประดิษฐ(สาขา)ติดแนน, วิชาทันตประดิษฐกรรม
(สาขา)ติดแนน
วิชาทันตกรรมประดิษฐ(สาขา)ถอดได, วิชาทันตประดิษฐกรรม
(สาขา)ถอดได
วิชาทันตกรรมประดิษฐ [ท.]
ทันตแพทยทันตกรรมประดิษฐ [ท.], ทันตแพทยประดิษฐการ
โพรทีโอไกลแคนส
โพรโทออนโคจีน
การทําใหยื่น [ท.]
การยื่น [ท.]
-ยื่น [ท.]
รอยบันทึกการสบยื่น
วิถีคอนดายลขณะยื่น
การเหขณะยื่น
การยื่นเหออก
๑. สิ่งกีดขวางการสบยื่น ๒. การกีดขวางการสบยื่น
การบันทึกรอยสบ(ฟน)ยื่น, รอยบันทึกการสบ(ฟน)ยื่น
การสบ(ฟน)ยื่น [ท.]
ตําแหนงสบยื่น [ท.]
รอยบันทึกการสบยื่น
ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะยื่นคาง, ตําแหนงสัมพันธ
ระหวางขากรรไกรขณะยื่นคาง
กระโดงคาง, ปลายคาง [ท.]

ฟนเทียมเฉพาะกาล
สิ่งประดิษฐเฉพาะกาล
การบูรณะเฉพาะกาล

๑๓๐
provisional splint; interim splint
proximal
proximal concavity
proximal contact
proximal surface
pseudo pocket
psychophysical
psychosomatic
pterygoid fovea; fovea of condyloid process
pterygoid plate
pterygoid process
pterygomandibular fold
pterygomandibular raphe
pterygomaxillary fissure
pterygomaxillary fossa
pterygomaxillary notch
pterygopalatine fissure
pterygopalatine fossa
ptyalectasis; sialoangiectasis
public health, dental
pulp
pulp amputation; pulpotomy
pulp canal; root canal
pulp capping
pulp capping, direct
pulp capping, indirect
pulp cavity
pulp chamber
pulp extirpation; pulpectomy; pulp removal
pulp horn
pulp removal
pulp stone; endolith; denticle; pulp nodule
pulp test
pulp tester
pulp vitality

เฝอกเฉพาะกาล, เครื่องยึดฟนชั่วคราว
-ดานประชิด, -ดานขาง
แองเวาดานขาง [ท.]
สัมผัสประชิด [ท.]
๑. ดาน(ฟน)ประชิด [ท.] ๒. พื้นผิว(ฟน)ประชิด [ท.]
รองลึกปริทันตเทียม, พ็อกเก็ตเทียม [ท.]
-กายและจิต
-กายเหตุจิต [พ.]
แองเทอริกอยด [ท.]
แผนเทอริกอยด [ท.]
สวนยื่นเทอริกอยด
สวนทบเทอริโกแมนดิบิวลาร [ท.]
แนวประสานเทอริโกแมนดิบิวลาร [ท.]
รอยแยกเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ
pterygopalatine fissure] [ท.]
แองเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ
pterygopalatine fossa] [ท.]
รอยหยักเทอริโกแมกซิลลา
รอยแยกเทอริโกแพลาทีน [มีความหมายเหมือนกับ
pterygomaxillary fissure] [ท.]
แองเทอริโกแพลาทีน [มีความหมายเหมือนกับpterygomaxillary
fossa] [ท.]
๑. ทอน้ําลายขยาย ๒. การผาตัดขยายทอน้ําลาย
ทันตสาธารณสุข
เนื้อเยื่อใน [ท.]
การตัดเนื้อเยื่อในสวนตัวฟน, พัลพโพโทมี
คลองรากฟน [ท.], โพรงเนื้อเยื่อในสวนรากฟน,
การปดแผลเนื้อเยื่อใน
การปดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง
การปดทับเนื้อเยื่อในโดยออม
โพรงเนื้อเยื่อใน
โพรงเนื้อเยื่อใน(สวนตัวฟน)
การตัดเนื้อเยื่อในออกหมด
สวนยอดเนื้อเยื่อใน
การตัดเนื้อเยื่อในออกหมด
นิ่วในฟน, คดฟน
การทดสอบ(ความมีชีวิต)ของเนื้อเยื่อใน
เครื่องทดสอบ(ความมีชีวิตของ)เนื้อเยื่อในดวยไฟฟา
ความมีชีวิตของเนื้อเยื่อใน

พัลพเพ็กโทมี การตัดเนื้อเยื่อใน(ฟน)ออกบางสวน เนื้อเยื่อในอักเสบ -ไรเนื้อเยื่อใน การตัดเนื้อเยื่อในสวนตัวฟนออกบางสวน การตัดเนื้อเยื่อใน(ฟน)ออกหมด การตัดเนื้อเยื่อในสวนตัวฟน. complete pulpotomy.๑๓๑ pulp.] แกรนูโลมาเปนหนอง หนองไหล กระดูกหักรูปพีระมิด . pulp. partial pulpitis pulpless pulpotomy. pulpotomy. pulp amputation pumice punch. พัลพโพโทมี ผงพัมมิซ เครื่องเจาะรูแผนยางกั้น เพอรพิวรา -เปนหนอง [พ.] หนองฝ [พ. partial pulpotomy. total. rubber dam purpura purulent pus pustule pyogenic pyogenic granuloma pyorrhea pyramidal fracture เนื้อเยื่อใน(ฟน) เกี่ยวกับเนื้อเยื่อใน ความไวเจ็บของเนื้อเยื่อใน การตัดเนื้อเยื่อใน(ฟน)ออกหมด. dental. tooth pulpal pulpalgia pulpectomy pulpectomy.] ตุมหนอง -ทําใหเกิดหนอง [พ.

๑๓๒ Q quadrant quartz quick cure resin จตุภาค ควอตซ เรซินชนิดบมเร็ว [ท.] .

รังสีรักษา ผูปฏิบัติงานรังสี การแผรังสีพื้นหลัง การแผรังสีกระเจิงกลับ ประสิทธิผลทางชีวภาพจากรังสี การแผรังสีเบรมมสตราลัง การแผรังสีแคแรกเทอริสติก การแผรังสีอนุภาค ๑.] ๑.๑๓๓ R rad radectomy.] ๓. radiation. รังสี ชีววิทยารังสี อุปกรณตรวจจับรังสี สนามการแผรังสี อันตรายจากรังสี รังสีสุขศาสตร ความเขัมของรังสี การรั่วของรังสี เนื้อตายเหตุรังสี การปองกันรังสี คุณภาพของรังสี ปริมาณของรังสี ความปลอดภัยจากรังสี เกราะปองกันรังสี การแพรังสี [พ. gamma radiation. characteristic radiation. electromagnetic radiation. radiation. การแผรังสีคอสมิก ๒. corpuscular radiation. การแผรังสี [ท. Grenz แร็ด การตัดรากฟน [ท. การแผรังสีแกมมา ๒.เรียงเปนรัศมี [พ. background radiation. Bremmsthralung radiation. biologic effectiveness of radiation.] ๒. รอบจุด. cosmic radiation. dermatitis radiation.] ๒.] ชิ้นปดปองกันรังสี การสํารวจรังสี กลุมอาการปวยเหตุรังสี รังสีบําบัด. การฉายรังสี [ท. รังสีคอสมิก ผิวหนังอักเสบเหตุรังสี การแผรังสีทางตรง การแผพลังงานแมเหล็กไฟฟา ๑. radiectomy. primary radiation. genetic effects of radiation. direct. รังสีแกมมา ผลทางพันธุกรรมเหตุรังสี รังสีเกรนซ . root amputation radiate radiation radiation biology radiation detector radiation field radiation hazard radiation hygiene radiation intensity radiation leakage radiation necrosis radiation protection radiation quality radiation quantity radiation safety radiation shield radiation sickness radiation stent radiation survey radiation syndrome radiation therapy radiation worker radiation. backscatter. ฉายรังสี ๑. scatter radiation.

ภาพรังสีปริทัศน ภาพรังสีรอบปลายราก ภาพรังสีสามมิติ นักถายภาพรังสี -ภาพรังสี เทคนิคการถายภาพรังสี การถายภาพรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี [พ.] ภาพรังสี [พ. composite radiograph. cephalometric radiograph. scattered. direct radiation.] การตัดรากฟน [ท.] รังสีแพทยชองปาก รังสีวิทยา [พ.] กัมมันตภาพรังสี [พ. root amputation radioactive decay radioactive isotope radioactivity radiogram. occlusal radiograph. การศัลยกรรมแบบมูลวิวัติ -ราก [ท. panoramic radiograph.๑๓๔ radiation. periapical radiograph. oral radiograph. ภาพรังสีดานประชิด ภาพรังสีตัดสวนของรางกาย ภาพรังสีวัดศีรษะ ภาพรังสีประสม ภาพรังสีนอกปาก ภาพรังสีในปาก ภาพรังสีกัดสบ ภาพรังสีชองปาก ภาพรังสีแพโนรามา. radiation. stray radiation. extraoral radiograph. body-section radiograph. homogeneous radiation.] ความโปรงรังสี [พ. heterogeneous radiation. radectomy. remnant radiation. intraoral radiograph. radiograph radiograph.] -โปรงรังสี . การแผรังสีคลื่นสั้น ๒. primary. backscatter radiation radiation. soft radiation. secondary radiation.] รังสีแพทย [พ.] การสลายกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี [พ. ionizing radiation.] ภาพรังสีกัดปก. oral radiology radiolucency radiolucent ๑. stereoscopic radiographer radiographic radiographic technique radiography radioisotope radiologist radiologist. hard radiation. การแผรังสีทางตรง รังสีสวนเหลือ การแผรังสีกระเจิงกลับ การแผรังสีทุติยภูมิ การแผรังสีอยางออน รังสีเกลื่อน การแผรังสีทั่วราง การศัลยกรรมแบบขุดรากถอนโคน. bite-wing radiograph. การแผพลังงานคลื่นสั้น รังสีวิวิธพันธุ รังสีเอกพันธุ รังสีไอออนไนซ การแผรังสีปฐมภูมิ. total body radical surgery radicular radiectomy.

] การเพิ่มความสูงสบกัด แตกแขนง ฟนผุลุกลาม แขนง (ประสาท. รังสีบําบัด [พ.] เปลี่ยนฐาน [ท.๑๓๕ radionuclide radiopacity radiopaque radioresistance radiosensitivity radiotherapy raise bite ramify rampant caries ramus/rami ramus endosteal implant ramus frame endosteal implant ramus of mandible range of motion ranula raphe ray reagent reamer reattachment rebase receptor recess recession recession.] รังสี รีเอเจนต เกลียวควานคลองราก การยึดติดใหม [ท. record base.] เสียงคลิกขณะอาและหุบ(ปาก) ๑.] สิ่งปลูกฝงในขากรรไกรลางสวนทายฟนกราม โครงสิ่งปลูกฝงในขากรรไกรลางสวนทายฟนกราม ขากรรไกรลางสวนทายฟนกราม [ท.] พิสัยการเคลื่อนที่.] ตําแหนงรับสิ่งปลูกถาย แขนพยุง [ท. reciprocal clasp arm. รน ๒.] การบันทึก. ระยะการเคลื่อนที่ ถุงน้ําเมือกพื้นปาก แนวประสาน [ท. temporary base.] ๑. trial base record. eccentric interocclusal นิวไคลดกัมมันตรังสี ความทึบรังสี [พ.] หนวยรับความรูสึก [ท.] -ทึบรังสี ความตานรังสี ความไวตอรังสี [พ. รอยบันทึกการสบ(ฟน) นอกศูนย .] การบันทึกรอยสบ(ฟน)ในศูนย.] รังสีรักษา. การพยุง ๒.] เหงือกรน [ท. ชองเล็ก การรน [ท. occlusion rim. gingival recipient site reciprocal arm. centric interocclusal record. baseplate. รอยบันทึก แทนกัด แผนฐานชั่วคราว [ท. สิ่งพยุง ปรับแตงเคารูป [ท. reciprocal clasp reciprocal click reciprocation recontour record record rim. bite-rim. centric relation record. หลอดเลือด) [พ. รอยบันทึกการสบ(ฟน)ในศูนย การบันทึกความสัมพันธในศูนย การบันทึกรอยสบ(ฟน)นอกศูนย. บันทึก.

ดื้อ(ตอการกระตุน) ๒. กิริยาสนองฉับพลัน ๑. periodontal rehabilitation rehabilitation. การสะทอนกลับ ๑.] ๑. รอยบันทึกการสบ(ฟน)เยื้อง ขาง การบันทึกรอยสบ(ฟน)สัมพันธในศูนย. คืนกลับ ความสัมพันธ [ท. interocclusal record. profile record. mouth. รอยบันทึกการสบ(ฟน) สัมพันธในศูนย การบันทึก(ใบหนา)ดานขาง การบันทึกรอยสบ(ฟน)ยื่น.] การฟนฟูสภาพชองปาก การปลูกฝงซ้ํา การเสริมแรง การปฏิเสธสิ่งปลูกถาย อาการโรคกลับ [ท.] ระนาบอางอิง [ท. รอยบันทึกการสบ(ฟน) การบันทึกความสัมพันธระหวางขากรรไกร [ท. การทําใหคืนสภาพ การชักนําใหเนื้อเยื่อคืนสภาพ (จีทีอาร) การคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต การฟนฟูสภาพ [ท. guided tissue (GTR) regeneration. การลด ๒. jaw relation record. investment cast refractory die refractory flask refractory investment refractory mould (mold) regeneration regeneration. face-bow record. lateral interocclusal record. การรีดิวซ [พ. occluding centric relation record. terminal jaw relation recrystallization recurrence reduction reference plane reference plane locator referred pain referred symptoms reflectance reflection reflex refractory refractory cast. การเปน(โรค)กลับ. ปวดผิดที่ อาการตางที่. อาการนอกตําแหนง. การจับตอ (กระดูกหัก) ๔. rehabilitation.] การกลับมีอาการโรค ๑. รอยบันทึกการเคี้ยว ๒.]. oral reimplantation reinforcement rejection relapse relation การบันทึกดวยเครื่องเฟซโบว [ท. อาการผิดที่ ความสะทอน การสะทอน. รอยบันทึกการสบ(ฟน)ยื่น การบันทึกความสัมพันธในศูนย การตกผลึกซ้ํา [ท.].] ตัวใชกําหนดระนาบอางอิง ปวดตางที่. รอยบันทึก ความสัมพันธระหวางขากรรไกร การบันทึกรอยสบ(ฟน)เยื้องขาง. ทนความรอน ชิ้นหลอทนความรอน แบบถอดทนความรอน ภาชนะหลอแบบทนความรอน วัสดุทําเบาทนความรอน แบบหลอทนความรอน การเกิดใหม. การเจริญทดแทน. ปวดนอกตําแหนง.๑๓๖ record. รีเฟล็กซ ๒. การบันทึกรอยสบ(ฟน) ๒. การบันทึกรอยเคี้ยว ๑. functional chew-in record.] . protrusive interocclusal record. การทําใหกลับเขาที่ ๓.

rest jaw. relation.] สวนเหลือ [พ. ตําแหนงสัมพันธนอกศูนย ความสัมพันธขากรรไกรเยื้องศูนย. การสงบ ๒. occlusal relationship.]. rest relation.] ปรับรูป ชิ้นหลอติดตั้งซ้ํา ดัชนีติดตั้งซ้ํา . acquired eccentric jaw relation. ตําแหนงสัมพันธ ระหวางขากรรไกรขณะพัก ความสัมพันธระหวางสันเหงือกบนลาง ความสัมพันธสถิต ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะกลามเนื้อผอนคลาย ความสัมพันธแนวดิ่ง(ขากรรไกร) [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension. vertical relationship relationship. ตําแหนงสัมพันธ ระหวางขากรรไกรขณะยื่นคาง ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะพัก. ตําแหนงสัมพันธ ระหวางขากรรไกรขณะสบฟน ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะยื่นคาง. dynamic relation. buccolingual relationship. ระยะโรคทุเลา. static relation. vertical opening] [ท. ridge relation. tissue-base relative abrasion relief area relief chamber reline rem remineralization remission remittence remittent remnant remodel remount cast remount index ความสัมพันธ(ขากรรไกร)นอกศูนยที่ไดมา ความสัมพันธในศูนย [ท. unstrained relation.๑๓๗ relation. maxillomandibular relation. eccentric jaw relation.] เปน ๆ หาย ๆ [พ. eccentric relation. cusp-fossa relation. protrusive jaw.] ๑.] เสริมฐาน [ท. intermaxillary relation.] สัมพันธภาพ สัมพันธภาพลิ้น-แกม สัมพันธภาพการสบ(ฟน) สัมพันธภาพเนื้อเยื่อ-ฐาน(ฟนเทียม) คาการขัดสึกสัมพัทธ บริเวณลดแรงกด(ของฟนเทียม) โพรงลดแรง [ท.] เร็ม (หนวยวัดรังสี) การคืนแรธาตุ [พ. ตําแหนงสัมพันธขากรรไกรเยื้องศูนย ความสัมพันธระหวางขากรรไกรบนซาย-ขวา ความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลาง ความสัมพันธ(ระหวางขากรรไกร)ขณะเยื้องคาง ความสัมพันธระหวางขากรรไกรขณะสบฟน. การทุเลา. lateral relation. ความสัมพันธศูนย ความสัมพันธปุม-แองฟน ความสัมพันธพลวัต ความสัมพันธนอกศูนย. occluding relation. jaw. protrusive relation. centric relation.] การทุเลาชั่วคราว [พ. relation. ระยะโรคสงบ [พ. relation.

composite resin.]. –ตกคาง. acrylic resin. epoxy resin.] ๒. reimplantation replica replication repositioning repositioning splint repositioning. orthodontic removable bridge removable complete denture prosthesis removable dental prosthesis. ความหายจากโรคได [พ. สาขาทันตกรรมประดิษฐ ถอดได การตัดเนื้อเยื่อใน(โพรงฟน) การปลูกฝงคืน [พ. jaw resection residual residual bone residual ridge residual ridge crest residual ridge resorption resilience resilient attachment resin resin crown resin. pulp replantation. heat-curing resin.๑๓๘ remount procedure removable appliance removable appliance. -เหลืออยู [ท. direct restorative resin. thermoplastic วิธีติดตั้งซ้ํา เครื่องใชแบบถอดได เครื่องใชจัดฟนแบบถอดได สะพานฟนถอดได [มีความหมายเหมือนกับ removable partial denture] [ท.] ๒. สวนตกคาง [ท. ความยืดหยุน [พ.] เรซินชนิดเกิดพอลิเมอรเอง เรซินคอมโพสิต เรซินโคพอลิเมอร เรซินบูรณะฟนโดยตรง เรซินอีพ็อกซี เรซินชนิดบมรอน เรซินชนิดบมเร็ว เรซินชนิดบมเอง เรซินเทอรโมพลาสติก. removable denture removable lingual arch removable partial denture prosthesis removable prosthodontics removal.] ฟนเทียมทั้งปากถอดได ฟนเทียมแบบถอดได ลวดโคงดานลิ้นถอดได ฟนเทียมบางสวนถอดได วิชาทันตกรรมประดิษฐถอดได [ท. copolymer resin.] แบบถอด การถอดแบบ การจัดตําแหนงใหม เฝอกสบฟนชนิดจัดตําแหนง การจัดตําแหนงใหมขากรรไกร การตัดออก [พ.] ๑. quick cure resin. self-curing resin.] ตัวยึดยืดหยุน เรซิน ครอบฟนเรซิน เรซินอะคริลิก [ท.] กระดูกสวนเหลือ สันเหงือกสวนเหลือ ยอดสันเหงือกสวนเหลือ การสูญสลายของสันเหงือกสวนเหลือ ๑. autopolymerizing resin. เรซินหลอมรอนผันกลับได .

pressure bone resorption.] สวนพักดานตัด สวนพักดานลิ้น [ท. cemental resorption. การกําธร [พ.] การสูญสลายของกระดูกเบาฟน การสูญสลายของปลายรากฟน การสูญสลายของกระดูก การสูญสลายของเคลือบรากฟน การสูญสลายกระดูกโดยตรง การสูญสลายจากภายนอก การสูญสลายตามแนวหนา การสูญสลายตามแนวนอน การสูญสลายไมรูเหตุ การสูญสลายจากภายในไมรูเหตุ การสูญสลายจากภายใน การสูญสลายของโพรงกระดูก การสูญสลายโดยเซลลสลายกระดูก การสูญสลายของกระดูกเหตุแรงกด การสูญสลายของสันเหงือก การสูญสลายของรากฟน การสูญสลายของผิวรากฟน การสูญสลายแบบชอน การสูญสลายตามแนวดิ่ง -สวนเหลือ [พ. lingual restoration restoration. idiopathic resorption. incisal rest. resin-retained prosthesis resin-bonded splint resin-filled resistance resistance form resonance resorption resorption. undermining resorption. root resorption. lacunar resorption. vinyl resin-bonded prosthesis. ridge resorption.] แองพัก [ท. postural vertical dimension rest.] การบูรณะดวยฟนเทียม . surface root resorption. bone resorption. osteoclastic resorption. internal resorption. apical root resorption. idiopathic internal resorption.]. เรโซแนนซ ๑. frontal resorption. alveolar resorption.] ความสัมพันธระหวางขากรรไกรบน-ลางขณะพัก ตําแหนงพัก [ท.๑๓๙ resin. dental prosthetic เรซินไวนีล สิ่งประดิษฐยึดดวยเรซิน เฝอกสบฟนยึดดวยเรซิน เกี่ยวกับเรซินผสม ความตานทาน รูปทรงตานการหลุด การสั่นพอง. สวนพัก [ท. direct bone resorption.] การบูรณะ [ท. horizontal resorption. vertical rest rest area rest jaw relation rest position rest seat rest vertical dimension. การสูญสลาย [พ.] แองรับ [ท. external resorption.].] มิติแนวดิ่งขณะพัก [ท. การดูดซึมกลับ ๒.

การยึดอยู แขนยึดฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได รูปแบบใหคงอยู. เครื่องคงตําแหนง. PFM restoration. prosthetic restorative restorative dentistry restorative materials retainer retainer. matrix holder rete pegs.] ทันตกรรมบูรณะ วัสดุบูรณะ สวนยึด [ท. porcelain fused to metal. ceramometal restoration restoration. indirect retention. การยึดอยูโดยรอบ การคงอยูของฟนเทียม. direct retainer. denture retention. (ฟนน้ํานม)อยูนานเกิน การยึดอยูโดยผานคลองราก การคงอยูของฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได. การรน [พ.] สวนยึดหลัก [ท. radicular retention. direct retention.] สวนยึดนอกฟน [ท.] การยึดอยู(ของฟนเทียม)โดยออม การยึดอยูดวยรูหมุด (ฟน)หลุดชา. implant restoration. faulty restoration.] สวนยึดในฟน [ท. food retention. retrograde filling การบูรณะผิดพรอง การบูรณะดวยสิ่งฝง การบูรณะดวยโลหะเคลือบพอรซเลน. pinhole retention. การบูรณะดวยโลหะ เคลือบเซรามิก. matrix. extracoronal retainer.] อุปกรณยึดแถบเมทริกซ สวนยื่นเยื่อบุผิวรูปหมุด การคงอยู. รูปแบบใหยึดอยู หมุดยึด การคงอยูโดยรอบ.] เครื่องคงตําแหนงฮอวลีย สวนยึดรอง [ท. การดึงรั้ง. intracoronal retainer.] เครื่องดึงรั้ง. retentive clasp arm retentive fulcrum line retraction retractor retrobuccal retroclination retrodiscal tissue.]. เครื่องคงสภาพ(การจัดฟน) แผงตะขอตอเนื่อง [มีความหมายเหมือนกับ Kennedy bar] [ท. การยึดอยูของฟน เทียมบางสวนชนิดถอดได แขนยึด [ท.] แนวหมุนผานปลายตะขอยึด การหด. Hawley retainer.] การเอียงดานหลัง เนื้อเยื่อหลังแผนรองขอตอ(ขากรรไกร) การอุดจากปลายราก(ฟน) . prolonged retention. rete ridges retention retention arm retention form retention pin retention. indirect retainer.๑๔๐ restoration. circumferential retention. removable partial denture retentive arm. การยึดอยูของฟนเทียม การยึดอยู(ของฟนเทียม)โดยตรง อาหารติดซอกฟน [ท. bilaminar zone retrofilling. continuous bar retainer.] ชองปากสวนหลัง [ท. การบูรณะดวยโลหะเคลือบดินเผา การบูรณะดวยสิ่งประดิษฐ -บูรณะ [ท. เครื่องมือดึงรั้ง [พ.

] สันไมโลไฮออยด สันเหงือกเหลืออยู เทคนิคถายภาพรังสีแบบตั้งฉาก สวนโยงแข็ง .] ๒.] แผนนวมทายฟนกรามลาง [ท.] การเสริมสันเหงือก ๑.] ยอดสันเหงือก สันริมฟน [ท. mylohyoid ridge.] ฟนแขวนประชิดสันเหงือก [ท.] การยึดฟนไมเปลี่ยนสภาพ ๑. nasoturbinal concha ridge relation ridge relationship ridge resorption ridge slope ridge.] สันในจมูก [ท. alveolar ridge. retromandibular triangle retromylohyoid area retromylohyoid eminence retromylohyoid space retroversion retruded contact retruded contact position retrusion retrusive reverse articulation reverse articulation teeth reverse bevel reverse curve reversible hydrocolloid reversible splint ridge ridge augmentation ridge lap ridge lap pontic ridge of nose. สัน [ท. agger nasi. residual right-angle technique rigid connector คางหดสั้น [พ. crest of ridge. marginal ridge.] โคงกลับ ไฮโดรคอลลอยดผันกลับได [ท. retromolar triangle retromolar pad retromolar triangle. สวนประชิดสันเหงือก [ท.] แองสามเหลี่ยมหลังฟนกรามลาง บริเวณหลังไมโลไฮออยด ปุมหลังไมโลไฮออยด ที่วางหลังไมโลไฮออยด การผันหลัง การสบ(ฟน)ขณะถอย ตําแหนงสบฟนขณะถอย การถอย(คาง) -หด.] ๒. -ถอย สบ(ฟน)ไขว ฟนหลังเรียงสบไขว การตัดเฉียงกลับทาง [ท.] ความสัมพันธระหวางสันเหงือกบนลาง สัมพันธภาพของสัน(กระดูก)ขากรรไกร การสูญสลายของสันกระดูก ความชันของสันเหงือก สันกระดูกขากรรไกร [ท.๑๔๑ retrognathic retrognathism retromandibular triangle. ดานประชิดสันเหงือก [ท.] ภาวะคางหดสั้น แองสามเหลี่ยมทายฟนกรามลาง [ท. สันเหงือก [ท.

surgical occlusion ring Rockwell hardness number rod rod. เกี่ยวกับรังสีเอกซ ภาพเรินตเกน. condyle rod.] การเตรียมคลองราก(ฟน) การรักษาคลองรากฟน การขูดรากฟน สิ่งปลูกฝงในกระดูกรูปรากฟน รากฟนแตก เศษรากฟน ราก(ฟน)เชื่อมกัน โคนลิ้น [ท. radiectomy root apex. side cutting root root amputation. ภาพรังสีเอกซ [พ.] การเกลารากฟน [ท. แทน แทนกัดสบ(ฟน) แทนกัดเชิงศัลยกรรม วงแหวน [ท.] -เรินตเกน.] ทึบรังสี [พ. occlusion.] ตัวเลขความแข็งร็อกเวลล แทง. end cutting rongeurs rongeurs. roentgenograph roentgenographer roentgenographic interpretation roentgenography roentgenolucent roentgenopaque. terminal branch root canal.] โปรงรังสี [พ. root canal treatment (RCT).] คีมขริบกระดูกคมหนา คีมขริบกระดูก คีมขริบกระดูกคมขาง รากฟน [ท.] การเตรียมราก(ฟน) รากฟนชิดเกิน .] โปรงรังสี [พ.] รังสีรักษา.๑๔๒ rim rim. record rim rim.] ผูถายภาพเรินตเกน การแปลภาพรังสีเอกซ [ท. radiologist roentgenoroentgenogram.] แทงเคลือบฟน รังสีเรินตเกน รังสีแพทย [พ. analyzing rod. กาน แทงใชวิเคราะห กานคอนดายล [ท.] การตัดรากฟน [ท.] ปลายรากฟน [ท. รังสีบําบัด [พ.] การถายภาพรังสีเอกซ [พ. enamel roentgen ray roentgennologist.] คลองรากฟน [ท. endodontic treatment root curettage root form endosteal dental implant root fracture root fragment root fusion root of tongue root planing root preparation root proximity ขอบนอก. pulp canal root canal preparation root canal therapy. radiopaque roentgenoparent roentgenotherapy rongeur. radectomy.

] ฟนเทียมบางสวนถอดไดมีวิถีแบบหมุน รูจ แผนยางกันน้ําลาย. แผนยางกั้นแยก ตัวยึดแผนยางกันน้ําลาย คีมจับตัวยึดแผนยางกันน้ําลาย ตัวขึงแผนยางกันน้ําลาย ยางแผนกันน้ําลาย รอยยนเยื่อเมือก [ท.I. กอนรัชทัน รัสเซลลบอดี.] .] การเก็บรากฟนไวใตเหงือก ลําตัวรากฟน [ท. rotational movement rotational path removable partial denture rouge rubber dam rubber dam clamp rubber dam clamp forceps rubber dam holder rubber dam sheet rugae Rushton body Russell body Russell index การตัดรากฟน การสูญสลายของรากฟน การยึดอยู(ของฟนเทียม)ดวยรากฟน ภาวะเสียวรากฟน [ท. แผนยางกั้น. ศูนยกลางการหมุน การเคลื่อนแบบหมุน [ท. index] [ท. intra-alveolar rotary cutting instrument rotating condyle rotation rotation center rotation movement.] รัชทันบอดี.] สวนรากในกระดูกเบาฟน เครื่องมือตัดชนิดหมุน คอนดายลหมุน [มีความหมายเหมือนกับworking condyle] การหมุน จุดหมุน.๑๔๓ root resection root resorption root retention root sensitivity root submergence root trunk root. กอนรัสเซลล ดัชนีรัสเซลล [มีความหมายเหมือนกับ P.

สารซีลแลนต สารยึดและผนึก.] การขูดหินน้ําลายที่ตัวฟน การขูดหินน้ําลายที่รากฟน การขูดหินน้ําลายใตเหงือก การขูดหินน้ําลายเหนือเหงือก ๑. ultrasonic scaling scaling. postpalatal sealant. subgingival scaling. supragingival scallop scalpel scar. ภาวะหนังแข็ง การแข็ง. posterior palatal. การผนึก ๒. ภาวะหลั่งน้ําลายมาก [พ.] นิ่วน้ําลาย [ท. ปดรอยรั่ว การผนึกขอบ [ท. ซีลเลอร .] โครงค้ํายัน เครื่องมือขูด(หินน้ําลาย) เครื่องโซนิกสขูดหินน้ําลาย เครื่องขูดหินน้ําลายอัลตราโซนิกส. ridge lap pontic sagittal sagittal axis sagittal plane saliva salivary calculus salivary glands salivation sarcoma saturation scaffold scaler scaler. ตัดใหเปนลอน มีดผาตัด [พ.] ฉากกั้นการหายใจทางปาก สิ่งปลูกฝงในกระดูกรูปสกรู โรคลักปดลักเปด [พ.] สารผนึกหลุมและรองฟน. seal.๑๔๔ S saddle pontic. ลอน ๒. เครื่องขูดหินน้ําลายแบบ ความถี่เหนือเสียง การขูดหินน้ําลาย [ท.] น้ําลาย [พ. การกระดาง [พ. sonic scaler.] ๑. ผนึก.] แผลเปน [พ. hermetic seal. root scaling.] แกนแบงซายขวา ระนาบแบงซายขวา [ท.] ๑. cicatrix scattered radiation scissor bite scleroderma sclerosis screen. oral screw endosteal dental implant scurvy seal seal.]. ฟนสบ(แบบ)เฉือน โรคหนังแข็ง [พ. ซารโคมา การอิ่มตัว [พ. pit and fissure sealer พอนทิกแนบสันเหงือก -แบงซายขวา [พ.] ตอมน้ําลาย ๑.] การผนึก(ฟน)สมบูรณ ขอบผนึกทายเพดาน(ปาก) [ท. border seal. coronal scaling. มะเร็งเนื้อเยื่อยึด ๒. ปดผนึก.] การแผรังสีกระเจิงกลับ ฟนสบ(แบบ)กรรไกร. การหลั่งน้ําลาย ๒.

second premolar secondary canal. ดานตัด ๓.๑๔๕ sebaceous second bicuspid tooth. secondary coping. conscious sedative segment selective grinding self-curing resin self-tapping implant self-tapping screw -ไข. ยาระงับประสาท ๒. second molar second premolar tooth.] เบาแยกสวน [ท. สิ่งคัดหลั่ง ๑. ครอบฟนทุติยภูมิ ครอบฟนทุติยภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ telescopic crown] เนื้อฟนทุติยภูมิ ระยะชุดฟนแท. second premolar tooth second molar tooth.].] ฟนแท [ท.].] การทําใหสงบแบบรูตัว ๑. permanent dentition period secondary fracture. ชิ้นหลอสํารอง ครอบฟนชั้นนอก [ท. การคัดหลั่ง ๒. pathologic fracture. supplemental groove secondary infection secondary occlusal trauma secondary pain secondary thimble. permanent tooth secretion section sectional impression sectional investment sectional partial denture sedation sedation. หนาตัด. telescopic crown secondary crown secondary dentin secondary dentition period. -ระงับ.] ฟนกรามนอยซี่ที่สอง [ท. สิ่งหลั่ง. branching canal secondary cast secondary coping.]. ฟนทุติยภูมิ ๑. second premolar. แขนงคลองราก ชิ้นหลอที่สอง [ท. ชิ้นหลอสําเนา.] รอยพิมพแยกสวน [ท. ฟนเทียมบางสวนแยกสวน การระงับ.]. ครอบฟนทุติยภูมิ ฟนหลักยึดรอง [ท. ระยะชุดฟนทุติยภูมิ กระดูกหักเหตุโรค รองเสริม [ท.] ฟนกรามซี่ที่สอง [ท. การทําใหสงบ [พ.] ฟนกรามนอยซี่ที่สอง [ท. -ไขมัน [พ. การตัด ๒. การหลั่ง. telescopic crown secondary tooth abutment secondary tooth. สวนตัด [พ.] การติดเชื้อทุติยภูมิ การบาดเจ็บเหตุสบฟนทุติยภูมิ การปวดทุติยภูมิ ครอบฟนชั้นนอก [ท. second bicuspid tooth. secondary thimble.] คลองรากกิ่ง. สวนตัด การเลือกกรอ เรซินชนิดบมเอง [มีความหมายเหมือนกับ autopolymerizing resin] สิ่งปลูกฝงตัดเกลียวเอง สกรูเกลียวฝง . spontaneous fracture secondary groove. สวน. second bicuspid. accessory canal. -ทําใหสงบ สวน. second bicuspid.] ฟนเทียมแยกสวน.

] การกรีดแบบพระจันทรเสี้ยว. interdental septum. แรงเคนเฉือน ยางแผนกันน้ําลาย เชิงขากรรไกร(ลาง) ครอบฟนเทียม ฐานเชลแล็ก แผนบาง. สวนพักกึ่งแมนยํา การฝอลีบเหตุชราภาพ. แผนจีม. -ติดฐาน ๒. tooth separating medium separator sepsis septal bone septicemia septum septum.] ภาวะเสียวฟน [ท. rubber dam shelf. alveolar septum.] ตัวกลางคั่น [ท.๑๔๖ self-threading pin sella turcica semiadjustable articulator semilunar incision semiprecious metal alloy semiprecision rest senile atrophy sensitivity sensitivity. interradicular septum. ความไว ๔.] การเกิดเศษกระดูกผุ การถอนฟนตามลําดับ -ฟนเลื่อย [ท. sequestrum/sequestra sequestration serial extraction serrated sessile setting expansion setting time sextant shade guide shearing cusps shearing stress sheet. เครื่องถาง ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ [พ.] เศษกระดูกผุ [พ. cap crown shellac base shim stock shock เข็มเกลียวปลอย เซลลาเทอซิคา กลอุปกรณขากรรไกรจําลองแบบปรับไดบางสวน [ท. รอยกรีดแบบพระจันทรเสี้ยว โลหะผสมกึ่งมีคา สวนพักกึ่งสลักยึด.] เวลาแข็งตัว [ท.] ๑. ไรกาน [พ. ภาวะเลือดเปนพิษเหตุติดเชื้อ [พ.] ผนังกั้นระหวางรากฟน ผนังกลางจมูก [ท.].] เครื่องแยก [พ.] . ความออนไหว [พ. ภาวะเสียว [ท. ชิมสต็อก ช็อก [พ.]. ผนังกลาง ผนังกั้นกระดูกเบาฟน [ท. สภาพรูสึกได. root sensitivity.] การขยายขณะแข็งตัว [ท.].] เซกซแทนต ชุดเทียบสี ปุมเฉือน ความเคนแรงเฉือน.] ผนังกั้นระหวางกระดูกเบาฟน ผนังกั้นระหวางฟน [ท. nasal sequester.] ๒.] ภาวะเสียวรากฟน [ท. ๓.] ผนังกั้น [พ. [พ. กระดูกผนังกลาง ภาวะเลือดเปนพิษ.] กระดูกผนังกั้น. buccal shell crown. interalveolar septum. การฝอเหตุชรา ๑.

ทางหนองไหล [พ.] การขยับขาง [ท. เลือด.] ๒.]. โพรง (อากาศ. sialectasia sialodochitis sialodochoplasty sialogogue.] รูพรุนเหตุหดตัว ตอมน้ําลายอักเสบ [พ.] วิทยาวิเคราะหน้ําลาย [พ. สตุ ๑.] การกดการหลั่งน้ําลาย [พ. พ็อกเก็ตเชิงเดียว ฟลมจําลอง ชุดฟนเทียมเดี่ยว เทคนิคพิมพครั้งเดียว [ท. sialogram sialography sialolith.] กระดูกหักเชิงเดียว ขอตอเชิงเดียว รองลึกปริทันตดานเดียว. sialagogue sialograph. sialogadenitis sialoadenectomy sialoangiectasis.๑๔๗ shock. salivary sialolithiasis sialolithotomy sialorrhea sialoschesis sialosemeiology side shift sign silent period silica silica-bonded investment silicate cement silicone silver amalgam simple articulator simple fracture simple joint simple pocket simulation film single denture single impression technique sinter sinus sinus lift แกลแวนิกช็อก.] โรคนิ่วน้ําลาย [พ.] เผา. calculus. น้ําเหลือง) [พ.] การผาตัดนิ่วน้ําลาย [พ. รองลึกปริทันตเชิงเดียว.] นิ่วน้ําลาย [พ.] การตัดตอมน้ําลาย [พ. เสนสิ้นสุดใกลมุมฉาก ฟนรูปเสียม [ท. การช็อกดวยกระแสไฟฟา เทคนิคถายภาพรังสีแบบกรวยสั้น.] ภาวะหลั่งน้ําลายมาก [พ.] อาการแสดง ระยะเงียบ ซิลิกา วัสดุทนความรอน(ประสานดวย)ซิลิกา ซีเมนตซิลิเกต ซิลิโคน อะมัลกัมเจือเงิน กลอุปกรณขากรรไกรจําลองแบบธรรมดา [ท. galvanic short-cone technique shoulder finishing line shovel-shaped tooth shrink-spot porosity sialadenitis.] ทอน้ําลายโปง [พ.] การถายภาพรังสีทอน้ําลาย [พ. เทคนิคถายภาพรังสีแบบ กระบอกสั้น เสนสิ้นสุดบาราบ.] ภาพรังสีทอน้ําลาย [พ.] ทอตอมน้ําลายอักเสบ ศัลยกรรมตกแตงทอน้ําลาย [พ. พ็อกเก็ตดานเดียว [ท.] ยาขับน้ําลาย [พ. pteyalagogue.] การผาตัดยกพื้นไซนัส .

] สวนเวาเนื้อเยื่อออน. preliminary impression SNB angle snuff dipper’s lesion socket.]. เนื้อตาย ๒.] ๒. การพิมพแบบปฐมภูมิ มุมเอสเอ็นบี รอยโรคเหตุยานัตถุ เบาฟน เบาฟนอักเสบ คราบออน เพดานออน [ท. primary impression. ความเคลื่อนคลาดของโครง กระดูก ความสัมพันธของโครงราง. รอยพิมพปฐมภูมิ ๒. ลอกหลุด [พ.] ความเคลื่อนคลาดของโครงราง.] ๑.๑๔๘ sinus tract sinus.] สารชวยบัดกรี วัสดุทําเบาเพื่อบัดกรี รูพรุนเหตุแข็งตัว น้ํายายอมแผนชีวภาพ กายประดิษฐศาสตร สลายดวยคลื่นเสียง ๑. -เจ็บ. localized osteitis.] การขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคลายกับ gingival curettage] [ท. ปวด .] -โครงราง. translational movement. สวนคอดเนื้อเยื่อออน ๑. แผลเปอย ๒. โลหะบัดกรี [ท. disclosing somatoprosthetics sonicate sore รูเปดทางหนองไหล โพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [พ. localized alveolar osteitis soft deposit soft palate. ความสัมพันธของโครงกระดูก สิ่งปลูกฝงไมใชงาน การเคลื่อนแบบเลื่อนที่ ๑.] ชั้นสเมียร แนวยิ้ม มุมเอสเอ็นเอ ฟนเก [ท. maxillary sinusitis. -โครงกระดูก. รอยพิมพขั้นตน [ท. translation movement. dry. sinuitis skeletal skeletal discrepancies skeletal relationships sleeper sliding movement. palatum molle soft splint soft tissue soft tissue abrasion soft tissue curettage soft tissue undercut solder soldering flux soldering investment solidification porosity solution. translatory movement slough smear layer smile line SNA angle snaggle tooth snap impression. -โครง [พ. alveolar socket.] โพรง(อากาศ)อักเสบ [พ. แผล. การพิมพแบบขั้นตน.] เฝอกฟนแบบออน เนื้อเยื่อออน การถลอกของเนื้อเยื่อออน [ท. บัดกรี [ท.

interocclusal clearance.] กลามเนื้อหดเกร็ง [พ. interocclusal rest space space.] ๓. aphthous stomatitis sore. ชอง. แอง [พ. marrow space.] เครื่องชวยพูด สิ่งประดิษฐชวยพูด การดัดแปรสิ่งประดิษฐชวยพูด การพูดออกเสียงชัดเจน .๑๔๙ sore. ปริภูมิ. บริเวณซอกฟน บริเวณระหวางรากฟน ชองไขกระดูก [ท. interdental space. aphthous ulcer. muscle spasticity spatula spatulate spatulation spatulator speaking space specificity specimen spectrophotometer spectrum spectrum.] กวนดวยพาย การใชพาย(กวน. ตัก) [พ.] ๒.] ๔. การหดเกร็ง [พ. ฤทธิ์จําเพาะ (ยา) [พ. denture (denture sore mouth) source-collimator distance source-film distance (SFD) source-object distance (SOD) space space maintainer space. พื้นที่ [พ. free-way.].] ๕. antimicrobial Spee.] ภาวะหดเกร็ง พาย(กวน. ระยะ. การกวนดวยพาย เครื่องกวน. interridge distance. canker.ตัก) [พ. interocclusal gap. การบีบเกร็ง [พ. curve of speech aid speech aid prosthesis speech aid prosthesis modification speech articulation แผลแอฟทัส. ความจําเพาะ ๒. แผลรอนใน [พ.] ตัวอยาง. สิ่งสงตรวจ สเปกโทรโฟโตมิเตอร สเปกตรัม พิสัย(ความสามารถ)การตานจุลชีพ โคงสป [ท. โพรง.] ๒.] ชวงความยาว ๑. บริเวณ.] ระยะระหวางขากรรไกร ชองระหวางฟน ซอกฟน [ท. หวง. ระยะที่วาง [พ. เกลี่ย. อวกาศ [พ. interocclusal distance. อุปกรณกวน ระยะที่วางระหวางพูด ๑. เกลี่ย.] แผลเหตุฟนเทียม ระยะหางแหลงกําเนิดรังสี-แผนกรอง ระยะหางแหลงกําเนิดรังสี-แผนฟลม ระยะหางแหลงกําเนิดรังสี-วัตถุ ๑. interproximal space. interarch distance space. ระวาง เครื่องมือกันที่(ฟน) ระยะปลอดการสบ [ท. periodontal ligament span length spasm spasm. การชักกระตุก [พ. interalveolar.] ๓. interradicular space.]. หอง. สภาพจําเพาะ ๓.] ชองเอ็นยึดปริทันต [ท.

hard splint. กลามเนื้อหูรูด สิ่งเรียวแหลม.] ๓.] ๔.] แปนรูเท กรวยปากรูเท เสถียรภาพ [ท. เสี้ยน [พ. หูรูด ๒. Fordyce’s spot. crucible former stability stability.] กระดูกหักเหตุโรค ฟนเทียมรูปชอน ทันตกรรมการกีฬา จุดฟอรไดซส จุดคอปลิกส อุปกรณอุดคลองรากฟนแบบแผขาง. ภาวะเสถียร เฝอกสบฟนชนิดเสถียร เสถียร . cancellous bone spontaneous fracture spoon denture sports dentistry spot.] ๒. เฝอก [ท. former. การใสเฝอก. muscle split cast mounting split-cast method split-thickness graft spongy bone. implant surgical splint.] เสถียรภาพฟนเทียม เสถียรภาพการสบฟน การทําใหเสถียร.] รูปแบบการเรียงฟนแบบทรงกลม ๑. การเขาเฝอก [ท. ชิ้นปด [มีความหมายเหมือนกับ stent ๑] เครื่องยึดกันฟนกระแทกชนิดเรซินอะคริลิก เฝอกฟนแบบแข็ง เครื่องยึดแบบฝงดวยการผาตัด เฝอกเฉพาะกาล. provisional splint.] ๓. สเปรดเดอร ๑. acrylic resin bite-guard splint. cemental (cemental spike) spillway spine spirochetes splint splint.] ๒.] วิธีแยกสวนชิ้นหลอ เนื้อเยื่อปลูกถายชนิดบาง กระดูกพรุน.] ๒. รูเท [ท. denture stability. surgical splinting splinting. Koplik’s spreader sprue sprue button sprue.] สไปโรคีต ๑. การยึด [ท. เครื่องยึดฟน [ท. การดาม [ท.] กลามเนื้อเกร็งนาน การติดตั้งชิ้นหลอแบบแยกสวน [ท. soft splint. แกนคางรูเท [ท.] เสี้ยนเคลือบรากฟน ทางอาหารไหล เงี่ยงกระดูก [ท. เครื่องยึดฟนชั่วคราว เฝอกฟนแบบออน เฝอกศัลยกรรม ๑. เครื่องดาม [ท. occlusal stabilization stabilization splint stabilize ขอบเขตของมอนสัน [ท. กระดูกโปรง [ท.๑๕๐ sphere of Monson spherical form of occlusion sphincter spicule spicule.

การปลอดเชื้อ [พ. stabilized record base stabilizer stabilizing stain stain.] ๒. ชองเปด. รอยเย็บ [ท. เฝอก ชิ้นเหงือกเทียม เฝอกสบฟน สเตนตปริทันต ชิ้นปดปองกันรังสี สเตนตสําหรับถายภาพรังสี สเตนตศัลยกรรม คอมเพานดของสเตนต สเตอริโอกราฟ บันทึกแบบสเตอริโอกราฟ ๑.] การหยุดไหล. periodontal stent. radiation stent.] แผลแอฟทัส. ชิ้นปด [ท. การแตมสี ๒.] รอยแยกสทิลลแมน การนวดเหงือกระหวางฟน [ท. แตงสี [ท. aphthous. เครื่องยึด ๔. เหล็กกลาไมเปนสนิม ปุมสบ [ท.] ปากอักเสบเหตุสารหนู ปากอักเสบเหตุบิสมัท ปากอักเสบเหตุเนื้อตายเนา ปากอักเสบเหตุโกโนค็อกคัส ปากอักเสบเหตุเริม . การยอมสี เหล็กกลาไรสนิม. การคอด. gingval stent. ปาก [พ. แตมสี [ท. แผลรอนใน [พ. การติดคราบสี ๔. สเตนต ๓. สียอม [ท. occlusal splint stent.] สียอมแกรม ๑. gangrenous stomatitis. bismuth stomatitis.๑๕๑ stabilized baseplate.] ๑. surgical Stent’s compound stereograph stereographic record sterile sterility sterilization Stillman's cleft stimulation. การหดแคบ [พ. interdental stimulator. คราบสี [ท. Gram’s staining stainless steel stamp cusp stasis static steel crown stenosis stent stent. ตัวทําใหเสถียร การทําใหเสถียร ๑.] ลักษณะผิวสม(ของเหงือกยึด) ๑. อพลวัต ๓. arsenical stomatitis. aphthous ulcer stomatitis.] ๒. เข็ม [ท. ไรเชื้อ.] ๓.] ๑. interdental stippling stitch stoma stomatitides stomatitis stomatitis. -เปนหมัน ๑.] ๒. -สถิต ๒.] ๒. การเปนหมัน [พ. gonococcal stomatitis. occlusal. การแตงสี ๓. การทําไรเชื้อ [พ.] รูเปด.] ๒. เครื่องดาม ๕. การเย็บ [ท. การเปนหมัน ๒.] รอยโรคอักเสบในชองปาก ปากอักเสบ [พ. herpetic แผนฐานชั่วคราวเสถียร สิ่งทําใหเสถียร. การไหลชา ๑. radiographic stent.] ๓. สารยับยั้ง [พ.] ๔. ปลอดเชื้อ [พ. การไรเชื้อ.] ครอบฟนเหล็กไรสนิม การตีบ.] เครื่องนวดเหงือกระหวางฟน [ท.

compressive strength. ความแรง ๒. crushing strength. yield stress stress breaker ปากอักเสบเหตุแพยา เยื่อชองปากอักเสบ ปากอักเสบเหตุสารปรอท ปากอักเสบเหตุเชื้อรา ปากอักเสบเหตุนิโคติน ปากอักเสบกลับเปนซ้ํา ปากอักเสบเหตุแพสาร อาการปวดปาก [พ. mycotic stomatitis. dental stone stone.] หินขัดอารคันซอ หัวกรอหินกากเพชร หินขัดติดเครื่องกลึง กานกรอหัวหินขัด นิ่วในโพรงฟน หินลับเครื่องมือ หินขัดชนิดหมุน ๑. sharpening stone. bond strength. medicamentosa stomatitis. สายเชื้อ. ความทน ความแรงการกัด ความแข็งแรงการยึดติด ความทนแรงอัด ความทนแรงบด ความทนแรงดัด ความทนแรงกระทบ ความทนแรงเฉือน ความทนแรงดึง. shear strength. ความเครียด. occlusal strain strength strength. ความลา. สายพันธุ ๑. ความแข็งแรง ๓. flexural strength. class I stone stone die stone plaster. diamond stone.] ปากและลิ้นอักเสบ [พ. อุปกรณหมาย ๒. แรงเครียด ๒. gnathostomatic system stomatology stomion stone stone dental. ความเพลีย ๓.] . wheel stop. หินขัด ปลาสเตอรหิน แบบถอดปลาสเตอรหิน ปลาสเตอรหิน [ท. lathe stone. tensile strength. membranous stomatitis. stopper stop. recurrent stomatitis.] ระบบปากและขากรรไกร [ท. biting strength. nicotinic stomatitis. pulp stone. ความเครียด (จิตเวช) ตัวผอนความเคน [ท.] โอษฐวิทยา จุดสโตมิออน หิน. แรงเคน ๒. class I stone. stone plaster. mercurial stomatitis. venenata stomatodynia stomatoglossitis stomatognathic system.๑๕๒ stomatitis. Arkansas stone. ความเคน. กําลังแรงดึง ความทนแรงคราก ๑. mounted point stone. impact strength. ตัวยัน ตัวรองรับดานบดเคี้ยว ๑.

strip. shearing stress. plastic strip. แถบ แถบสารขัด แถบลอมขอบ แถบแยก แถบสารขัด แถบพลาสติก แถบขัดมัน แถบแยก การขูดผิวเคลือบฟน ๑.] ๑. denture-supporting structure.] หินน้ําลายใตเหงือก [ท. power stroke. stress-bearing area stress-breaking action of clasp stretching stretching pliers stretching. lightning stripping stroke stroke. abrasive. supporting study cast study model stylus stylus tracer.] การขูดเหงือกชวงลาง [ท.] แบบจําลองศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study cast] [ท. linen strip. แรงเคนเฉือน ความเคนแรงดึง. แทงปลายแหลม แทงปลายแหลมทํารอย กึ่งเฉียบพลัน [ท. polishing strip. แรงเคนดึง บริเวณรับแรงเคน การรับแรงเคนของตะขอ การยืด. แผนเล็กยาว ๒. compressive stress. ลวดแยง [พ. ชวงชัก ๒.๑๕๓ stress. linen.] ๒. แรงเคนอัด ความเคนแรงเฉือน. separating strip. shaving stroma structure structure. circumferential stroke. exploratory stroke. needle point tracer subacute subantral augmentation subcondylar fracture subgingival subgingival calculus subgingival curettage sublingual ความเคนแรงอัด. tensile stress-bearing region. เนื้อเยื่อพยุง โครงสราง โครงสรางรองรับฟนเทียม โครงสรางรองรับ ชิ้นหลอศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study model] [ท. จังหวะ จังหวะวนรอบ จังหวะสํารวจ จังหวะใชแรง จังหวะเกลา เนื้อเยื่อโครง. ดึงออก ๔. strip. บีบรัด ๓. boxing strip. การเหยียด คีมจับยืด การยืดตามยาว ๑.] การเสริมใตพื้นไซนัส คอขากรรไกรลางหัก -ใตเหงือก [พ.] -ใตลิ้น [พ. separating.] . longitudinal strip strip. strip. lightning. strip. แทงแยง. abrasive strip.

implant substructure. abutment substructure. implant. implant. part substructure. furrow sulcus. groove. interspaces substructure.] การเคลื่อนจากที่บางสวน -ใตขากรรไกรลาง [พ. implant.] รอง รองแกม-สันกระดูกเบาฟน . primary struts substructure. implant. หลักยึดโครงสรางฐานรากเทียม ๒. implant. photographic substructure substructure. crevicular epithelium sulcus (เอก.] แองตอมน้ําลายใตขากรรไกรลาง [ท.] ถวยดูด เยื่อบุผิวรองเหงือก [ท. neck substructure.)/sulci (พหู. ใกลขอบ [พ. implant.] สวนทบใตลิ้น แองตอมน้ําลายใตลิ้น [ท. alveobuccal ทอตอมน้ําลายใตลิ้น [ท. โครงสรางสวนฝง โครงสรางสวนฝงของสิ่งปลูกฝง ๑. post substructure.] -ใตขอบ. implant.๑๕๔ sublingual duct sublingual fold sublingual fossa sublingual papilla sublingual salivary gland subluxation submandibular submandibular duct submandibular fossa submandibular salivary gland submarginal submucosa submucous cleft subperiosteal dental implant subperiosteal dental implant abutment subperiosteal dental implant substructure subperiosteal dental implant superstructure subperiosteal fracture subsigmoid substraction radiography substraction radiography. โครงสรางรากเทียมหลัก สวนขอพักเสริมโครงสรางฐานรากเทียม ชองวางระหวางโครงสรางฐานรากเทียม คอโครงสรางฐานรากเทียม หวงลวดยึดโครงสรางฐานรากเทียม กรอบรอบนอกโครงสรางฐานรากเทียม หลักโครงสรางฐานรากเทียม สายระยางหลักยึดโครงสรางฐานรากเทียม สายระยางรองยึดโครงสรางฐานรากเทียม ฟนแทแทนฟนน้ํานม [ท. auxiliary rest substructure.] โพรงดูด [ท. implant.] ชั้นใตเยื่อเมือก รอยแยกใตเยื่อเมือก สิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูก หลักยึดสิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูก โครงสรางสวนฝงของสิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูก โครงสรางสวนทับของสิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูก กระดูกหักใตเยื่อหุมกระดูก ใตซิกมอยด ภาพรังสีแบบหักออก ภาพรังสีดิจิทัลแบบหักออก ภาพถายรังสีแบบหักออก โครงสรางฐาน.). implant.] ปุมโคนเนื้อยึดลิ้น ตอมน้ําลายใตลิ้น [ท. peripheral frame substructure. digital substraction radiography.] ทอตอมน้ําลายใตขากรรไกรลาง [ท. secondary struts succedaneous tooth suction chamber suction cup sulcular epithelium.] ตอมน้ําลายใตขากรรไกรลาง [ท.

] ฐานหลักทาบ ชิ้นหลอโครงสรางชั้นบน วัสดุยึดรากเทียมสวนทับ สวนยึดรากเทียมสวนทับ แทงโยงรากเทียมสวนทับ โครงรากเทียมสวนทับ โครงสรางสวนทับของสิ่งปลูกฝง ฟนหนาเทียมสวนทับชั่วคราว โครงสรางชั้นบน. alveolabial sulcus. attachment superstructure. frame superstructure. สิ่งพยุง พื้นที่รองรับ กระดูกรองรับ ปุมค้ํา [ท. suprastructure supplemental groove. implant.] ฟนเกิน [ท. fifth cusp.] หลืบบน(จมูก) [ท. tubercle of Carabelli support supporting area supporting bone supporting cusp supportive periodontal therapy suppuration. supernumerary tooth supplementary cusp. alveolar border of mandible superior meatus (of nose) superior orbital fissure superior pharyngeal constrictor muscle supernumerary tooth. connectors superstructure.] โคงปลายเบาฟนขากรรไกรลาง [ท.] รองลึกปริทันตเหนือสันกระดูก.] สวนโคงแนวฟนบน [ท. การเปนหนอง [พ. implant. implant. เหนือกวา. implant denture superstructure superstructure.] ปุมที่หา [ท. พ็อกเก็ตเหนือสันกระดูก [ท. implant surgical splint superstructure. gingival. supplemental tooth superplant superstructure casting superstructure.] รองไมโลไฮออยด สูงกวา.] . ขึ้นบน. โครงสรางสวนทับ รองเสริม [ท. upper border superior dental arch. maxillary arch superior free border of alveolar. alveolingual sulcus. process of mandible. บน [พ. อยูเหนือ.]. gingival crevice sulcus. implant. pyesis suprabony pocket รองริมฝปาก-สันกระดูกเบาฟน รองลิ้น-สันกระดูกเบาฟน รองเหงือก [ท.] ขอบดานบน [ท. Carabelli’s tubercle. mylohyoid superior superior border.๑๕๕ sulcus. attaching material superstructure.] ปริทันตบําบัดตอเนื่อง. implant. Carabelli cusp.] ฟนเกิน [ท. alveolar arch of mandible. secondary groove supplemental tooth.] กลามเนื้อหดคอหอยมัดบน [ท. temporary. ปุมคาราเบลไล สิ่งรองรับ.] รอยแยกเบาตารอยบน [ท. ปริทันตบําบัดประคับประคอง การเกิดหนอง.

ปริทันตศัลยกรรม ศัลยกรรมบูรณะ ศัลยกรรมซ้ํา สิ่งแตงแผลศัลยกรรม แผนปดศัลยกรรม แทนกัดสบศัลยกรรม ศัลยกรรมเตรียมการ สิ่งประดิษฐชวยการผาตัด เฝอกศัลยกรรม สเตนตศัลยกรรม แผนแบบศัลยกรรม ถาดพิมพกระดูกระหวางผาตัด สํารวจ เสนสํารวจ. implant surgery.] ศัลยแพทย [พ. orthognathic surgery. balancing occlusal surface.] ๑.๑๕๖ suprabulge suprabulge clasp supraeruption supragingival supragingival calculus supramentale supraocclusion. osseous surgery. ความตึงผิว ๒. overeruption supraorbital margin of orbit suprastructure. working occlusal surfactant surgeon surgery.] จุดเหนือคาง(ในภาพรังสี) การงอกเหนือระนาบสบ ขอบเบาตาดานบน [ท. superstructure supraversion surface surface tension surface. โครงสรางสวนทับ ภาวะเคลื่อนแนวดิ่งมากเกิน ๑.] ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ศัลยกรรมกระดูก [ท. พื้นผิวดานสบ พื้นผิวดานประชิด พื้นผิวเรียบ พื้นผิวใชงานดานบดเคี้ยว สารลดแรงตึงผิว [พ. ดาน(ฟน) [ท.] ศัลยกรรมปริทันต. re-entry surgical dressing surgical obturator surgical occlusion rim surgical preparation surgical prosthesis surgical splint surgical stent surgical template surgical tray survey survey line survey. buccal surface. พื้นผิว(ฟน) [ท. radiation (ตัวฟน)เหนือสวนปอง ตะขอบนตัวฟนเหนือสวนปอง ฟนงอกเหนือระดับ(การสบ) -เหนือเหงือก หินน้ําลายเหนือเหงือก [ท. smooth surface. reconstructive surgery.] ๒.] โครงสรางชั้นบน. mucogingival surgery.] ศัลยกรรมสิ่งปลูกฝง ศัลยกรรมเหงือกกับเยื่อเมือก [ท. แรงตึงผิว [พ. แนวสํารวจ การสํารวจภัยจากรังสี . proximal surface. periodontal surgery.] พื้นผิวสรางดุลดานบดเคี้ยว พื้นผิวดานแกม พื้นผิวดานบดเคี้ยว. occlusal surface.

deglutition swing-lock denture sympathetic nervous system symphysis symphysis mandibulae.] รอยประสานกระดูกหนาผากและกระดูกโหนกแกม รอยประสานขากรรไกรบน การเย็บทีละปม [พ. continuous suture. purse-string suture. acquired immune deficiency (AIDS) syndrome. shoelace suturing swage swager swallowing threshold swallowing. frontomalar suture. basal cell nevus. การเย็บ [มีความหมาย เหมือนกับ suturing] [ท. symphysis mentalis. syndrome.] ๔. รอยประสาน [ท. median palatine suture.] ตอกทําแบบ [ท. mental symphysis. สิ่งใชเย็บ [ท. auriculotemporal syndrome.] รอยเย็บลายเสื่อ รอยประสานแนวกลางกระดูกเพดานปาก สิ่งใชเย็บไมละลาย การเย็บแบบหูรูด [พ.] การเย็บดึงลิ้น การเย็บ [มีความหมายเหมือนกับ suture ๓] [ท.๑๕๗ survey.] อาการ ภาวะสมวาร กลุมอาการภูมิคุมกันบกพรอง(เอดส) กลุมอาการอะกลอสเซีย-อะแด็กทีเลีย กลุมอาการอัลไบรตส กลุมอาการเอเพิรตส กลุมอาการขมับรวมหู กลุมอาการถุงน้ําขากรรไกร.] รอยเย็บกะประมาณ รอยเย็บมีหมอนรอง รอยเย็บตอเนื่อง. radiographic surveying surveyor suture suture. absorbable suture. การสํารวจดวยภาพรังสี การสํารวจ เครื่องสํารวจความขนาน [มีความหมายเหมือนกับ parallelometer] [ท.] อุปกรณตอกทําแบบ ขีดกลั้นการกลืน การกลืน ฟนเทียมมีบานพับ-ล็อกยึด ระบบประสาทซิมพาเทติก แนวประสาน [มีความหมายเหมือนกับ fibrocartilagenous joint] [ท.]. Gorlin-Goltz. กลุมอาการกอรลิน-โกลตซ . การเย็บสอย [พ. nonabsorbable suture. approximation suture.] แนวประสานคาง [ท. interrupted suture. intermaxillary suture. syndrome.] ๑.] สิ่งใชเย็บละลายได [พ.] ๒. Apert's syndrome. mandibular symphysis. aglossia-adactylia syndrome. symphysis menti symptom synchrony syndrome. รอยเย็บ [ท. button suture. Albright’s syndrome.] ๓. Gorlin's. mattress suture. แนวกระดูกประสาน [พ.

๑๕๘ syndrome. อาการกระดูกออนเอกโทเดิรม เจริญผิดปรกติ กลุมอาการแฟนโคนิส กลุมอาการเฟสตอารช กลุมอาการเฟรส. Crouzon. Klinefelter’s syndrome. กลุมอาการเหงื่อทวมขมับ กลุมอาการกูเจอรัต-นูล็อก-เฮาเวอร. Reiter. trisomy 21 syndrome. syndrome. Costen's syndrome. กลุมอาการขอบกระดูกหนาเกินในทารก กลุมอาการคอสเทนส กลุมอาการครูซอน. Pierre Robin. syndrome. Papillon-Lefevre syndrome. SjÖgren’s syndrome syndrome. ภาวะมองโกลิซึม กลุมอาการเอลลิส-แวนครีเวลด. กลุม อาการปากแหงเหตุน้ําลายนอย กลุมอาการกันนส. Caffey-Silverman. Gunn's. กลุมอาการแคฟฟย. Cushing’s syndrome. Caffey’s disease. กลุมอาการเด็กแกเร็วเกิน กลุมอาการไคลนเฟลเตอรส กลุมอาการเมลเคริรสสัน-โรเซนทาล กลุมอาการมิคูลิกซส กลุมอาการปาปยอง-เลอแฟฟวร กลุมอาการพาราไทรเจมินัล. กลุมอาการแคฟฟย-ซิลเวอรแมน. Raeder Robin's. Mikulicz’s syndrome. Melkersson-Rosenthal syndrome. congenital hyperplastic anemia syndrome. Melkersson's. กลุมอาการกะโหลกศีรษะและใบหนา ผิดปรกติ กลุมอาการคุชิงส กลุมอาการดาวน. syndrome. กลุมอาการแรเดอรโรแบงส กลุมอาการปแอรโรแบง กลุมอาการพลัมเมอร-วินสัน กลุมอาการไรเตอร. syndrome. Robin's anomalad syndrome. paratrigeminal. jaw-winking syndrome. Frey’s. Goldenhar’s. กลุมอาการตา หูและกระดูกสันหลังเจริญผิดปรกติ. กลุมอาการเจอเกร็นส. กลุมอาการโกลเดนฮารส. syndrome. craniofacial dysostosis syndrome. กลุมอาการฟสซิงเกอร-เลอรอย-ไรเตอร . syndrome. Heerfordt’s. Fanconi’s. ไขเหตุผนังลูกตาชั้นกลางและตอม น้ําลายหนาหู กลุมอาการฮัตชินสัน-กิลฟอรด. syndrome. oculoauriculovertebral dysplasia. first arch syndrome. uveoparotid fever syndrome. Gardner’s. gustatory sweating. Hutchinson-Gilford. กลุม อาการการดเนอรส. กลุมอาการไทรโซมี๒๑. nevoid basalioma syndrome. Down. Plummer-Vinson. auriculotemporal syndrome. กลุมอาการผนังลูกตาชั้นกลางและตอม น้ําลายหนาหูอักเสบ. กลุมอาการเหงื่อแตกเหตุกินอาหาร. syndrome. Heerfordt's disease. Caffey's. Ellis-van Creveld. infantile cortical hyperostosis syndrome. progeria syndrome. syndrome. syndrome. Vinson's syndrome. Gougerot-Nulock-Houwers. paratrigeminal syndrome syndrome. chondroectodermal dysplasia syndrome. nevoid basal cell carcinoma. กลุมอาการขากรรไกรกระตุก กลุมอาการเฮียรฟอรตส.

๑๕๙ syndrome. combination syringe. masticatory system. syringe.] ไขขอ [ท. ระบบอวัยวะ ระบบบดเคี้ยว แบบวิธีสบฟน ระบบปากและขากรรไกร [ท.] สวนทบเยื่อสรางไขขอ [ท.] ปลอกหุมขอตอ [ท. aspirating syringe. the incomplete form of mandibulofacial dysostosis syndrome. synovial fluid synovial capsule. air syringe. stomatognathic. erythema maltiforme majus.] ๒.] ๓.] ๒.] กระบอกฉีดลม กระบอกฉีดยาชนิดดูดออก กระบอกฉีดรวม กระบอกฉีดน้ํา ๑. กระบอกฉีดยา [พ. Stevens-Johnson. Treacher Collins.] ๑. articular capsule. isograft synovia. ระบบ [พ. แบบวิธี [พ. Fiessinger-Leroy-Reiter syndrome. water system system. joint capsule synovial fluid. occlusal scheme system. กระบอกฉีด [ท. triple.] โรคทั่วราง . system gnathostomatic systemic disease กลุมอาการสตีเวนส-จอหนสัน กลุมอาการทรีเชอรคอลลินส กลุมอาการ [พ. Johnson-Stevens disease syndrome. complex symptoms syneresis syngraft.] เยื่อสรางไขขอ [ท. ectodermosis erosiva pluriorificialis.] การหดตัวเหตุสูญเสียของเหลว เนื้อเยื่อปลูกถายสมพันธุ ไขขอ [ท. occlusal. synovia synovial fold synovial membrane syringe syringe.

เทคนิคถายภาพรังสีแบบ กระบอกยาว เทคนิคถายภาพรังสีแบบกัดฟลม เทคนิคถายภาพรังสีแบบขนาน เทคนิคถายภาพรังสีบริเวณปลายรากฟน เทคนิคถายภาพรังสีแบบกรวยสั้น. odontolith tattoo. ชางเทคนิค ชางทันตกรรม เทคนิค เทคนิคถายภาพรังสีในชองปากแบบครึ่งมุม เทคนิคถายภาพรังสีแบบกัดปก(ฟลม) เทคนิคหารอยสบฟนจากการเคี้ยว เทคนิคถายภาพรังสีแบบตัดขวาง เทคนิคการพิมพแบบ เทคนิคถายภาพรังสีแบบกรวยยาว. ฟนเทียมครอมฟน. telangiectasis telescopic crown. long cone technique. การมัว หินน้ําลาย เนื้อเยื่อชองปากคล้ําเหตุอะมัลกัม ภาวะโพรงในตัวฟนยืดขยายสูปลายราก ชาง. แผนแบบหนาสบฟน แผนแบบจัดฟน แผนแบบ . surgical ดานสบฟน แถบขัดฟน การทําใหสอบ. dental calculus. periapical technique. ภาวะหลอดเลือดฝอยพอง ๒. occlusal template. secondary coping. ฟนขึ้น [มีความหมายเหมือนกับ eruption ๑) ๑. ภาวะหลอดเลือดเล็กพอง [พ. dental tophus. dental tapering target-film distance (TFD) target-object distance (TOD) tarnish tartar. onlay denture. เทคนิคถายภาพรังสีแบบ กระบอกสั้น ฟนน้ํานมงอก ๒. orthodontics template. ฟนเทียมครอมรากฟน เทียม ๑. implant template. parallel technique.๑๖๐ T table. bite wing technique.] ครอบฟนชั้นนอก [ท. overlay prosthesis. แผนแบบ [ท. chew-in technique. dental technique technique. amalgam taurodontism technician technician. occlusal tape.] ๒. bisection of the angle technique. แผนแบบเรียงฟน(ทันตกรรมประดิษฐ) แผนแบบสิ่งปลูกฝง แผนแบบสบฟน. occlusal technique. cross-section technique. ครอบฟนทุติยภูมิ ฟนเทียมครอมราก. overdenture template template.]. impression technique. การทําใหเรียว ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดรังสีกับแผนฟลม ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดรังสีกับวัตถุ การหมอง. overlay denture. short cone teething telangiectasia. secondary thimble telescopic denture.

] การรักษาคลองรากฟน รังสีบําบัด. mandibular joint. รังสีรักษา [พ. periodontal therapy. centric occlusion tetracycline teeth therapeutic index therapeutic prosthesis therapy. record base trial base temporary denture temporary prosthesis temporary restoration temporary stopping temporomandibular disorders (TMD) temporomandibular joint hypermobility temporomandibular joint. baseplate. indirect pulp therapy. แรงเคนดึง ๑.] การบันทึกความสัมพันธขากรรไกรที่ตําแหนงสบ(ฟน)ในศูนย การสบ(ฟน)ในศูนย [ท. ความไวตอความรอน หลอมรอนผันกลับได ครอบฟนชั้นใน [ท.] ตําแหนงบานพับสุดขอบ [ท.] .] ความไวตออุณหภูมิ. periodontal. teratogeny teratoma terminal branch. treatment.] การบําบัดวจีเภท [พ.] ฟนเปลี่ยนสีเหตุเททระไซคลิน ดัชนีการบําบัด(โรค). pulp canal. antibiotic therapy. third molar แองขมับ [ท. root apex terminal hinge position terminal jaw relation record terminal occlusion. ความตึง ๒. primary thimble third molar tooth. กําลังแรงดึง ความเคนแรงดึง.] การกําเนิดเนื้อเยื่อวิรูป เนื้อเยื่อวิรูป ปลายรากฟน [ท.] ฟนเทียมชั่วคราว สิ่งประดิษฐชั่วคราว การบูรณะชั่วคราว อุดชั่วคราว ความผิดปรกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร (ทีเอ็มดี) ขอตอขากรรไกรเคลื่อนเกิน ขอตอขากรรไกร [ท.] ความทนแรงดึง. ดัชนีการรักษา(โรค) สิ่งประดิษฐเพื่อบําบัด การรักษาดวยยาปฏิชีวนะ การรักษาเนื้อเยื่อในโดยออม ปริทันตบําบัด [ท. root canal therapy. radiotherapy therapy.๑๖๑ temporal fossa temporal muscle temporary base. ความตึงเครียด [พ. treatment thermal conductivity thermal expansion thermal sensitivity thermoplastic thimble. indirect pulp.] [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] ฟนกรามซี่ที่สาม [ท. radiation. treatment.] เอ็นกลามเนื้อ [ท. craniomandibular articulation tendon tensile strength tensile stress tension teratogenesis. speech therapy. การรักษา(โรค)[พ.] การบําบัด(โรค).] แผนฐานชั่วคราว [ท. primary coping.] กลามเนื้อขมับ [ท.] สภาพนําความรอน การขยายตัวเหตุความรอน [ท. therapy.

tissue-borne partial denture ครอบฟนแบบสามสวน. สารปรับภาวะเนื้อเยื่อ ๑. การบีบกดเนื้อเยื่อ ๒.] เสียงในหู [พ. interdental tissue. denture supporting area tissue-borne denture.] ดีบุกแผนบาง [ท. mycotic thumb sucking tic douloureux. basal seat area.] อวัยวะปริทันต [ท.๑๖๒ three-quarter crown thrombocythemia thrombocytopenia thrush. tissue support tissue conditioner tissue displaceability tissue displacement tissue engineering tissue integration tissue necrosis tissue reaction tissue registration tissue. connective tissue. compression of tissue. การกด/เบียดบนเนื้อเยื่อ ๒.] ฟนเทียมมีเนื้อเยื่อรองรับ [มีความหมายเหมือนกับ mucosa-borne denture] . necrotic tissue.] เนื้อเยื่อยึดตอของเหงือก [ท. denture foundation area.] การดูดนิ้ว อาการปวดประสาทไทรเจมินัล ฟนเทียมซอนสลักไทโคเนียม [ท.] บริเวณรองรับฐานฟนเทียม [ท. เนื้อเยื่องอกทดแทน [พ. fibrous tissue.] เนื้อเยื่อระหวางฟน เนื้อเยื่อตายเฉพาะสวน [ท.] ฐานฟนเทียมยอมสี การตัดยอดปุมฟน เนื้อเยื่อ วัสดุยึดติดเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อรองรับ วัสดุปรับภาวะเนื้อเยื่อ. เนื้อเยื่อแกรนูเลชัน [พ.] ๑. สภาพการยอมใหแทนที่ของเนื้อเยื่อ ๒. เนื้อเยื่อที่ถูกกดได ๑. granulation tissue. ครอบฟนสามในสี่สวน ภาวะเกล็ดเลือดเพิ่มตลอด ภาวะเกล็ดเลือดนอย [พ.] ปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อ การบันทึกเนื้อเยื่อ ๑. hyperplastic tissue. เนื่อเยื่อถูกกด/เบียด วิศวกรรมเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อเชื่อมประสาน การตาย(เฉพาะสวน)ของเนื้อเยื่อ [ท. trigeminal neuralgia ticonium hidden-lock denture tinfoil tinitus tinted denture base tipping of cusp tissue tissue adhesive tissue borne. เนื้อเยื่อถูกกด เนื้อเยื่อยึดตอ [ท.] ปากอักเสบเชื้อรา [พ. periodontal. gingival connective tissue.] เนื้อเยื่อนวม [ท. flabby.] ๒. periodontium tissue-bearing area.] เนื้อเยื่อเสนใย [ท. การกระจัดของเนื้อเยื่อ.

white hairy. fissured. โทโมแกรม [พ. tooth germ tooth color selection tooth eruption tooth extrusion tooth form tooth germ. coated tongue. tongue.] สัณฐานฟน . dental germ.] การเลือกสีฟน ฟนงอก ฟนยื่นยาว(ออกจากเบา) รูปแบบฟน หนอฟน [ท.] การถายภาพรังสีระนาบ. tongue.] ฟนหลักยึด [ท. lingual alba tongue-tie. tongue. tomograph tomography tongue tongue habit tongue space tongue thrusting tongue. tongue. ที่วางสําหรับลิ้นขยับ ภาวะลิ้นดันฟน [ท. bifid. นิสัยการวางลิ้น ที่ใหลิ้นขยับ. tongue.] ๒. crib tongue.] ลิ้นเลี่ยน [พ. tooth bud tooth morphology ไทเทเนียม โลหะผสมไทเทเนียม. โลหะเจือไทเทเนียม ไทเทเนียมออกไซด ความทน [พ. bald. strawberry tongue. crocodile. grooved. magenta tongue.] ลิ้นเปนลอน ลิ้นมวงแดง ลิ้นเลี่ยน [พ. smooth tongue. smooth. tongue.]. bald tongue. hairy tongue. ฟนหลัก การเรียงฟน ฟนเทียมมีฟนรองรับ.] ลิ้นแดงเหตุไขกาฬ สภาพลิ้นขาว สภาพลิ้นยึด [ท. cleft tongue. dental germ. furrowed. ฟนเทียมมีฟนพยุงรับ หนอฟน [ท. plicated. flat tongue. black hairy.๑๖๓ titanium titanium alloy titanium oxide tolerance tomogram. lobulated tongue. ฟน [ท.] ลิ้นสาก เครื่องกันลิ้นยื่น ลิ้นยนริ้ว [พ. cobblestone tongue. ankyloglossia tooth tooth abutment tooth arrangement tooth borne.] ภาพรังสีระนาบ. ซี่ฟน [ท.] ลิ้นแยกสองแฉก สภาพลิ้นดํา ลิ้นฝา [พ. lingua nigra tongue. tongue. scrotal tongue. tongue.] ๑. การถายภาพรังสีโทโมแกรม ลิ้น [ท.] ลิ้นแบนเหตุซิฟลิส ลิ้นลายแผนที่ ลิ้นขนฝา [พ. tooth support tooth bud.] ชิวหานิสัย. geographic tongue.

first bicuspid. canine.] ขนาดฟนเคลื่อนคลาด เบาฟน [ท. ankylosed tooth. abutment tooth. การบดถูฟน ๒. tooth. ฟนคุด ฟนที่หลุดจากเบา ฟนกรามนอยซี่ที่หนึ่ง [ท. premolar. tooth. first bicuspid. cuspless.] ฟนกรามซี่ที่หนึ่ง [ท. milk. ฟนเชื่อมติดกระดูก ฟนหนา [ท.] ฟนรองรับ การปลูกถายฟน [ท. grinding of ๑. artificial tooth. anatomic. zero-degree nonanatomic tooth tooth. accessory. first premolar tooth. tooth. tooth.] ฟนน้ํานม [ท. ซี่ฟนเทียม ฟนกรามนอย [ท.๑๖๔ tooth movement tooth position tooth selection tooth sensitivity tooth size discrepancy tooth socket. first premolar. cross-bite tooth. embedded tooth. evulsed. first bicuspid tooth.] ฟนไรปุม [ท. tooth. ฟนมีปุม ฟนยึดแข็งติดกระดูก. premolar tooth. acrylic resin tooth. supernumerary tooth. drifting tooth. dental alveolus tooth support. tooth borne tooth transplantation tooth. zero degree tooth. ฟนเทียมมีปุม ๒. fused tooth. alveolus.] ฟนรูปแหลมเรียว ฟนสบไขว ฟนซอน [ท. การกรอแตงฟน .] ฟนกรามนอยซี่ที่หนึ่ง [ท. nonvital tooth. avulsed tooth tooth. anatomical tooth. การเคลื่อนฟน ตําแหนงฟน การเลือกซี่ฟนเทียม ภาวะเสียวฟน [ท. crowding tooth. first bicuspid.] ฟนหลักยึด ฟนเกิน ซี่ฟนเรซินอะคริลิก ๑. peg-shaped tooth.] ฟนไมมีชีวิต. canine. tooth. tooth. ฟนทางกายวิภาค. devital. alveolar cavity.] ฟนเขี้ยว [ท. deciduous. ฟนตาย ฟนเคลื่อน ฟนฝง. cuspid tooth. first molar.] ฟนเชื่อมติดกัน ฟนแฝดรวมราก ๑. first premolar. anterior tooth. primary tooth. first molar tooth. first bicuspid.] ซี่ฟนประดิษฐ. conical. ฟนเทียมเชิงกายวิภาค. tooth. ฟนเคลื่อน ๒. bicuspid. geminated tooth. bicuspid. tooth. first premolar.

third molar tooth. Hutchinson’s tooth.] ฟนไรปุม [ท.] ฟนเดือย [ท. tooth. premolar. milk. tooth deciduous. tooth. succedaneous tooth.] ฟนกรามซี่ที่สาม [ท. peg-shaped. pin tooth. deciduous. tooth. shovel-shaped tooth. tooth. permanent.] ฟนเกิน [ท. ฟนปฐมภูมิ ฟนไรเนื้อเยื่อใน ฟนบิด. ฟนหมุน ฟนกรามซี่ที่สอง [ท. sensitivity of tooth. posterior tooth. molar tooth. bicuspid tooth.๑๖๕ tooth. bicuspid.]. secondary. pulpless tooth. snaggle tooth. nonanatomic toothache tooth-borne toothbrush trauma toothbrushing toothbrushing. secondary bicuspid.] ฟนแทแทนฟนน้ํานม [ท. molar. nonanatomic. mulberry molar tooth. third molar. tooth.] ฟนน้ํานม [ท. cuspless tooth. faulty toothpaste ฟนฮัตชินสัน ฟนชน. tooth. zero degree.] ฟนรูปหมุด [ท. pink tooth. ฟนทุติยภูมิ ภาวะเสียวฟน. cuspless. premolar. vital staining of tooth tooth. milk tooth.] ปวดฟน -รองรับดวยฟน การบาดเจ็บเหตุแปรงฟน การแปรงฟน การแปรงฟนผิดวิธี ยาสีฟน . ฟนขึ้นไมได ฟนน้ํานม [ท. mulberry. permanent tooth. second bicuspid.] ฟนแท [ท.] ฟนเทอรเนอร ฟนมีชีวิตเปลี่ยนสี ฟนไรปุม [ท.] ฟนกรามนอยซี่ที่สอง [ท.].] ฟนหาย ฟนกราม [ท. tooth. primary tooth. tooth. supernumerary tooth. secondary tooth.] ฟนสีชมพู ฟนเทียมพลาสติก ฟนหลัง [ท. impacted tooth. tooth. plastic tooth. zero degree. conical tooth. rotated tooth. missing tooth. second molar tooth.] ฟนกรามหลายปม [ท. tooth. second premolar tooth. tooth.] ฟนแท [ท.] ฟนกรามนอย [ท. Turner’s tooth. อาการเสียวฟน ฟนรูปพลั่ว ฟนเก [ท. primary.

เสน [พ. สัน.] ปุมกระดูกเพดานปาก [ท.] อภยชีวพิษ.] ทอรก [ท. ลาย.] ตําแหนงฟนบิด. maxillomandibular traction. Gothic arch tracing. ตําแหนงฟนหมุน ปุมกระดูกขากรรไกรลาง [ท.] ทางหนองออก การดึง [พ.] การบิด [พ.] รายละเอียดเฉพาะสวน [พ. ทางเดิน. Gothic tracer.] ปุมกระดูก การทนความเคน ขนาดเปนพิษ [พ. pantographic tract tract. เฉพาะแหง (พื้นผิว) [พ.๑๖๖ toothpick tooth-supported base topical topography torque torsion torsiversion torus mandibularis torus palatinus torus(เอก. ลําเสนใยประสาท [พ. ชองทาง ๓.] เสี้ยนใยกระดูก [ท. arrow point tracing.) toughness toxic dose toxicity toxin toxoid trabecula trabecula.] ชีวพิษ [พ. intermaxillary. external traction. stylus tracings.] เครื่องมือบันทึกรอย เครื่องมือบันทึกรอยกอทิก เครื่องมือบันทึกรอยปลายเข็ม บันทึกรอย อุปกรณบันทึกรอย บันทึกรอยหัวลูกศร ๑.] ยาสงบประสาท [พ.] การดึงภายนอก การดึงระหวางขากรรไกร การดึงภายใน ติ่งหนารูหู [ท. needle point tracing tracing device tracing. บันทึกรอยภาพรังสีกะโหลกศีรษะ บันทึกรอยนอกชองปาก บันทึกรอยเสนโคงกอทิก บันทึกรอยเสนปลายเข็ม บันทึกรอยเสนแพนโทกราฟ ๑. การบันทึกรอยภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ๒.] ความเปนพิษ [พ. extraoral tracing. needle point. bone tracer tracer.)/tori(พหู. ทอกซอยด เสี้ยน.] ภาพรังสีตัดเฉียงผานกะโหลกศีรษะ . บริเวณ ๒. tracing. สาย. traction. internal tragus tranquilizer transcranial oblique radiograph ไมจิ้มซอกฟน ฐานรองรับดวยฟน เฉพาะที่. sinus traction traction. cephalometric tracing.

non-working condyle] ถาด ถาดเรซินอะคริลิก . periodontal trauma. -ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ๒. trauma from occlusion trauma. orbiting condyle tray tray. sliding movement translucency transmucosal transosteal transosteal dental implant transplant transplant. traumatogenic occlusion traumatism.] [มีความหมายเหมือนกับ curve of Wilson] แกนราบตามขวาง สันขวาง [ท. wound traumatic injury traumatic occlusion. homogenous tooth transplant.]. acrylic resin การกระตุนประสาทดวยไฟฟาผานผิวหนัง (เทนส) การถายโอน สิ่งคลุมถายโอน การสองแสงผาน [พ. injury. occlusal.] ๑. บาดแผล. traumatism. occlusal. translational movement.๑๖๗ transcutaneous electrical neural stimulation (TENS) transduction transfer coping transillumination transit dose transitional contour transitional dentition transitional denture translation translation movement. periodontal traumatogenic traumatogenic occlusion.] เสนใยขามผนังกั้นระหวางฟน สิ่งซึมใส โคงตามขวาง [ท. translatory movement.] ๒. tooth transplantation. traumatism.] แผลบาดเจ็บ [ท.] ฟนขึ้นสลับตําแหนง การบาดเจ็บเหตุสบฟน การบาดเจ็บปริทันต [ท. occlusion traveling condyle. -เหตุบาดแผล [พ.] การสบฟนกอบาดเจ็บ คอนดายลโคจร [มีความหมายเหมือนกับ balancing condyle. การบาดเจ็บ [ท.] ปริมาณรับ(รังสี)เปลี่ยนผาน เคารูปเปลี่ยนผาน(สิ่งปลูกฝง) ชุดฟน(ธรรมชาติ)เปลี่ยนผาน ฟนเทียมเปลี่ยนผาน การเลื่อนที่ การเคลื่อนแบบเลื่อนที่ ความโปรงแสง -ผานเยื่อเมือก -ผานกระดูก รากเทียมผานกระดูก ปลูกถาย [ท. autogenous tooth transplant. bone transseptal fiber transudate transverse curve transverse horizontal axis transverse ridge transversion trauma. แผลกระแทก การสบฟนกอบาดเจ็บ ภาวะบาดเจ็บเหตุสบฟน ๑. แผล [พ.] การปลูกถายฟนในคนเดียวกัน การปลูกถายฟนระหวางคน การปลูกถายฟน การปลูกถายกระดูก [ท.

งามราก(ฟน)แยกสาม ๒. lockjaw tritanopia trituration troche ถาดพิมพ ถาดพิมพเฉพาะบุคคล ถาดพิมพปากสําเร็จรูป ฟนเทียมเพื่อการรักษา แผนการรักษา ปริทันตบําบัด [ท. Bonwill’s triangle.] ระบบไตรรงค ๑. custom tray. record base. Vincent’s gingivitis.] ๒. periodontal trench mouth. -สาม [พ. -ประสาทไทรเจมินัล [พ.] ยาเม็ดอม . temporary base trial denture trial flask closure trial placement. Tweed triangular fossa triangular groove triangular ridge trichromatic system trifurcation trigeminal trigger point.] ฟนเทียมลอง [มีความหมายเหมือนกับ model wax denture] การอัดภาชนะหลอแบบฟนขั้นลอง การลองใส(ฟนเทียม) สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมโบลตัน สามเหลี่ยมบอนวิลล สามเหลี่ยมทวีด แองสามเหลี่ยม [ท. individual. acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG).] แผนฐานชั่วคราว [ท. trigger spot trimmer tripod marking tripodism tripodization trismus appliance trismus stent trismus. Bolton triangle.] ตาบอดสีน้ําเงิน [พ. impression tray. stock treatment denture treatment plan treatment. tray. periodontal.] [มีความหมายเหมือนกับ amalgamation] ๒.] สันสามเหลี่ยม [ท. baseplate. Vincent’s stomatitis trial base.] ๑. การผสมปรอทกับโลหะเจือ [ท. การแยกสามงาม ๑. therapy.๑๖๘ tray. trial fitting triangle triangle. การบดเปนผง [พ.] โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ท. Vincent’s infection. สิ่งบดเปนผง [พ.] รองสามเหลี่ยม [ท.] จุดกระตุนปวดตางที่ อุปกรณตัดแตง การทําเครื่องหมายสามตําแหนง คตินิยมสามตําแหนง การทําใหสบสามตําแหนง เครื่องใชชวยอาปาก อุปกรณชวยอาปาก อาการกลามเนื้อบดเคี้ยวเกร็ง [ท.] ๓.

กระบอกพิมพ ๒. หลอด. supplemental cusp tubercle of root of zygoma. tuberosity of maxilla tubercle of Carabelli.] หลอดฝอยในเนื้อฟน ๑.] ฟนเทอรเนอร ดอก(สวาน)เกลียว แบบจําลองฝกปฏิบัติทางทันตกรรม . fifth cusp. หลอดดานแกม ทอนอน.] หลอดฝอย [พ. Carabelli cusp. horizontal tube. เนื้องอก [พ.].๑๖๙ tube tube impression tube. ปุมคาราเบลไล ปุมหนาแองขอตอขากรรไกร [ท. articular tubercle of temporal bone tuberosity tuberosity of maxilla. กอน [พ.] ปุม(กระดูก) [ท. กระบอก ๑. ทอตั้ง กระบอกเอกซเรย ปุมขากรรไกรบน [ท. x-ray tuber maxillae. typodont ทอ.] [มีความหมายเหมือนกับ neoplasm] การเลาะแบบอุโมงค การเตรียมชองลอด -บวมเปง [พ. รอยพิมพจากกระบอก ๓. tuber of maxillae. tuber of maxilla tubule tubule. Carabelli’s tubercle. การพิมพดวยกระบอก ทอดานแกม. vertical tube. articular eminence of temporal bone. ทอระดับ ทอยืน.] ๒. tuber maxillae.] ปุมขากรรไกรบน [ท. dentinal tumor tunnel dissection tunnel preparation turgid Turner’s tooth twist drill typodent.] ปุมที่หา [ท. buccal tube.

แผลเปอย [พ. เครื่องขูดหินน้ําลายแบบ ความถี่เหนือเสียง โครงสรางอติทรรศน อัลตราไวโอเลต.๑๗๐ U ulcer ulcer.] แผลแอฟทัส. maxilla upright urticaria uvula แผล. สวนเวา. (ฟน)ยังไมงอก -ขางเดียว [พ. สวนตานการหลุด เกจวัดสวนตานการใส/หลุด. ยูนิตทําฟนเคลื่อนที่ ชุดถายภาพรังสีเอกซ ขอบดานบน [ท.] การเกิดแผล -แผล ปากอักเสบเหตุแผล -แผลเนื้อตาย ความทนแรงดึงสูงสุด -ความถี่เหนือเสียง. เกจวัดสวนเวา สวนยึดติดตานการหลุด สวนเวาเนื้อเยื่อออน. X-ray upper border. ฟนเทียมเต็มดานบน ขากรรไกรบน [ท. retentive undercut. dental unit.] ฟนเทียมบางสวนถอดไดขางเดียว สิ่งปลูกฝงใตเยื่อหุมกระดูกขางเดียว หนวย.] ๒. ultimate tensile strength ultrasonic ultrasonic scaler ultrastructure ultraviolet undercut undercut guage undercut.] ชุดฟนเทียมบน. สวนคอด [ท.] ชุดเกาอี้ทําฟนเคลื่อนที่. ยูนิตทําฟน [ท.] ๒.] การสบ(ฟน)ไดดุลขางเดียว [ท. ชุดเกาอี้ทําฟน. เกจวัดสวนคอด. -คลื่นเสียงความถี่สูง [พ. ชุด ๑.] ตั้ง(ฟน)ขึ้น ลมพิษ [พ. aphthous. soft tissue undulate unerupted unilateral unilateral balanced occlusion unilateral removable partial denture unilateral subperiosteal implant unit unit. สวนตานการใส ๓.] . superior border upper full denture upper jaw.] ลิ้นไก [ท.] เครื่องขูดหินน้ําลายอัลตราโซนิกส. หนวยฟน [ท. mobile dental unit. -เหนือมวง ๑. aphthous stomatitis ulceration ulcerative ulcerative stomatitis ulceronecrotic ultimate strength. แผลรอนใน [พ. สวนคอดเนื้อเยื่อออน -เปนคลื่น (ฟน)ยังไมขึ้น.

] . วีเนียร การเจาะหลอดเลือดดํา [พ. inferior surface of tongue vermillion border verruca. การตีบของหลอดเลือด [พ. occlusal vertical dimension. สารลดแรงตานหลอดเลือด [พ. vertical opening vertical overlap. -บีบหลอดเลือด ๒. wart vertical vertical axis of the mandible vertical bone resorption vertical dimension decrease.] แกนแนวดิ่งของขากรรไกรลาง การสูญสลายของกระดูกตามแนวดิ่ง การลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite. ระนาบแนวตั้ง ความสัมพันธแนวดิ่ง(ขากรรไกร) [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension. -แนวดิ่ง [ว. overclosure. bite closing และ closed bite ๑] [ท. vertical opening] [ท.] -แนวยืน.] การบีบหลอดเลือด. opening. ระนาบแนวดิ่ง. ดานลางของลิ้น ขอบริมฝปาก หูด [พ. -ฤทธิ์ลดแรงตานหลอดเลือด ๒. rest vertical dimension. overbite vertical plane vertical relation การหลอแบบในสุญญากาศ การเทวัสดุทําเบาในสุญญากาศ การผสมในสุญญากาศ [ท.] การขยายหลอดเลือด [พ.] ๑. -แนวตั้ง.].] การเพิ่มมิติแนวดิ่ง มิติแนวดิ่งขณะพูด มิติแนวดิ่งขณะสบฟน มิติแนวดิ่งขณะพัก [ท.] การ(สบ)เหลื่อมแนวดิ่ง ระนาบแนวยืน. vertical relation decrease vertical dimension increase.] ๑.] เพดานออน แผนปดหนาฟน.๑๗๑ V vacuum casting vacuum investing vacuum mixing value varnish varnish. bite vertical dimension of speech vertical dimension.] คาสี วารนิช วารนิชเคลือบผิวโพรงฟน อาการปวดเหตุหลอดเลือด การเกิดหลอดเลือดมาก [พ. สารบีบหลอดเลือด [พ. cavity vascular pain vascularization vasoconstriction vasoconstrictor vasodepressor vasodilation velum veneer venipuncture venting ventral surface of tongue.] มิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ vertical relation] [ท.] ทอระบายอากาศ(จากเบา) ลิ้นดานลาง [ท.

overclosure. pulp tester vitalometry vulcanite การลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite. ชองหนา [ท.] การดูภาพรังสีจากวีดิทัศน (โรค)เหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) ๑. ถุง (เล็ก) [พ. ศักยภาพกอโรค ๒.] การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอรส [ท. ความรุนแรง [พ.] อาการปวดอวัยวะภายใน ชวงคลื่นแสงที่เห็นดวยตาเปลา การปรับสายตา การวัดแสงดวยตา การทดสอบความมีชีวิต(ของฟน) เครื่องวัดความมีชีวิตของเนื้อเยื่อใน การวัดความมีชีวิตเนื้อเยื่อใน วัลคาไนต . หองนํา. trench mouth. Vincent’s infection.] ๒. acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG) virulence visceral pain visible spectrum visual adaptation visual photometry vitality test vitalometer. ถุงมีน้ํา ๓. โพรงหนา.] ชองปากสวนนอก การเพิ่มความลึกชองปาก แนวสั่น(เพดานปาก) เข็มไวแคต [ท.] การเพิ่มมิติแนวดิ่ง ๑.] แถบเอ็กโทเดิรม(ที่จะพัฒนาเปน)ชองปาก ๑. ชองนํา [ท. ความรายแรง.] คาความแข็งแบบวิกเกอรส [ท. ความติดเชื้อ. ตุมพอง ๒. หองหนา. Vincent’s stomatitis. bite closing] [ท. โพรงนํา. vertical dimension increase vesicle vestibular lamina vestibule vestibule of the mouth vestibuloplasty vibrating line Vicat needle Vickers hardness number Vickers hardness test videofluoroscopy Vincent’s gingivitis.๑๗๒ vertical relation decrease. vertical dimension decrease vertical relation increase.

interproximal wear. modified Wilson curve. ลักษณะการสึก การสึกดานประชิด การสึกดานบดเคี้ยว [ท. กระสวนขี้ผึ้ง [ท. hive. physiologic Weber-Fergusson incision wedge wedge procedure weld wheal. curve of Wilson wire ผนัง [ท.๑๗๓ W wall wall.] ลวด . incisal warp wave length wax wax addition technique wax burnout wax elimination wax expansion wax pattern wax sprue wax template wax.] ขี้ผึ้งรูเท [ท. bone wax.]. gingival cavity wall. occlusal wear.] ขี้ผ้งึ แผน [ท. รอยสึกผิวหนาฟน แบบรูปการสึก.] ขี้ผึ้งรอยสบ [ท. casting waxing up.] หินกรอรูปวงลอ การทําใหขาว สารขัดมัน การผาตัดแบบวิดแมนดัดแปร โคงวิลสัน [มีความหมายเหมือนกับ transverse curve] [ท. รอยสึกดานบดเคี้ยว การสึกเชิงสรีระ การกรีดแบบเวเบอร-เฟอรกูสสัน ลิ่ม การตัดแบบลิ่ม เชื่อม ตุมนูน [พ. enamel wall. baseplate wax. ขี้ผึ้งลอมขอบ ขี้ผึ้งหลอแบบ [ท.] การสึก ผิวหนาฟนสึก.] การแตงขี้ผึ้ง [ท. waxing wear wear facet wear pattern wear. boxing wax.] ผนังดานเคลือบฟน ผนังโพรงดานเหงือก ผนังดานปลายฟน บิดเบี้ยว ความยาวคลื่น ขี้ผึ้ง เทคนิคการเติมขี้ผึ้งทีละสวน การเผาไลขี้ผึ้งหลอแบบ การไลขี้ผึ้งหลอแบบ การขยายตัวของแบบขี้ผึ้ง แบบขี้ผึ้ง. welt wheel stone whitening whiting Widman flap procedure.] ขี้ผึ้งหามเลือด(กระดูก) ขี้ผึ้งลอมแบบ.

] ๒. wrought wiring wiring. บาดแผล. ligature wire. trauma wrought wire wrought wire clasp เฝอกแบบลวด ลวดมัดแทงโลหะโคง ลวดออนเล็ก. การมัดลวด การใชลวดมัดรอบ(กระดูก) การสบ(ฟน)ดานใชงาน คอนดายลดานใชงาน แนวนําดานใชงาน แบบจําลองใชงาน วิถีดานใชงาน ดานใชงาน วิถีคอนดายลดานใชงาน คอนดายลดานใชงาน สัมผัสดานใชงาน. arch wire. การบาดเจ็บ [ท. แผล [พ.๑๗๔ wire splint wire. injury.] ลวดรูด ตะขอลวดรูด . circumferential working articulation. working side condyle working guidance working model working path working side working side condyle path working side condyle. working bite working bite relation working condyle. การสบ(ฟน)ดานใชงาน. ลวดไมไหว ลวดทันตกรรมจัดฟน ลวดรูด การใชลวดมัด. การสัมผัส(ฟน)ดานใชงาน สิ่งกีดขวางดานใชงาน ๑. orthodontic wire. working condyle working side contacts working side interference wound.

หลอดกําเนิดรังสีเอกซ ๒. heterologous graft. heterogenous graft. sex-linkage X-ray X-ray beam X-ray film cassette X-ray mount X-ray tube X-ray unit -สบไขว [ท. xenograft.] การมีจีนเกี่ยวโยงโครโมโซมเพศ เอกซเรย. รังสีเอกซ ลํารังสีเอกซ ตลับฟลมเอกซเรย กรอบฟลมเอกเรย ๑. cross-bite xenogenic graft.] ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแหง [พ.] ภาวะผิวหนังแหง [พ.] การถายภาพรังสีแบบแหง ภาวะปากแหงเหตุน้ําลายนอย [พ.] เนื้อเยื่อปลูกถายวิวิธพันธุ [ท.๑๗๕ X x-bite. กระบอกรังสี เครื่องเอกซเรย . heterograft xeroderma xeropthalmia xeroradiography xerostomia X-linkage.

bone. nonanatomic tooth zinc oxide eugenol zinc oxide eugenol cement zinc phosphate cement zinc polycarboxylate cement zirconia ceramic post zone zone. กระดูกโหนกแกม กระดูกโหนกแกม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] พอนกระดูกโหนกแกม สวนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแกม [ท.๑๗๖ Y Yield point Yield strength Young’s modulus จุดคราก [ท.] ความทนแรงคราก มอดุลัสของยัง [ท. สวนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแกม ๒. malar zygomatic buttress zygomatic process of maxilla zymogen ฟนไรปุม [ท. cuspless tooth.] ซิงกออกไซดยูจินอล ซีเมนตชนิดซิงกออกไซดยูจินอล ซีเมนตชนิดซิงกฟอสเฟต ซีเมนตชนิดซิงกพอลิคารบอกซิเลต หลักชนิดเซอรโคเนียเซรามิก เขต เขตเปนกลาง ๑. โคงกระดูกโหนกแกม ๓.] Z zero degree tooth. neutral zygoma zygomatic bone.] ไซโมเจน .

ศ. 1960 และ ค.N. ไดรับการรับรองจาก International Congress of Anatomists]. 2000) เริ่มเปลี่ยนเปน T. อยู.ศ.A. 1980 12th International Congress of Anatomists ที่กรุง London เมื่อ ค. เปนครั้งสุดทาย เพราะ หลังจากนั้นฉบับพิมพ ครั้งที่ ๒๙ (ค.๑๗๙ คําชี้แจงภาคผนวก ๑ Non T.A. 1950 (ไมพบ ชื่อชุดคําศัพทเหมือนครั้งกอน ๆ) 6th International Congress of Anatomists จัดทําที่กรุง Paris เมื่อ ค. แลว และครั้งที่ ๓๐ (ค. ครั้งที่ ๓ สมาคมกายวิภาคศาสตร พบปะกันที่เมือง Jena เมื่อ ค.ศ. นักกายวิภาค เริ่มคิดจัดทําคําศัพทฯ เพื่อใหแนใจวาจะไดใชใหเปนไปในแบบเดียวกัน แตเมื่อชาติหนึ่งจัดทําแลว มีบางชาติยอมรับ บางชาติไมยอมรับ ชาติอื่นจึงจัดทําบาง ใน ๓ ครั้งแรกมีดังนี้:ครั้งที่ ๑ เยอรมัน จัดประชุมที่เมือง Basel เมื่อ ค. มาทบทวนใหมที่เมือง Birmingham เมื่อ ค.N.ศ.A.ศ.ศ. ครั้งที่ ๒ อังกฤษ เอา B. ไดรับการรับรองจาก Federative Committee on Anatomical Terminology (1998).A. Term แตเดิมคําศัพทกายวิภาคศาสตร สวนใหญไดมาจากภาษากรีกและละติน คิดวานาจะใชกันไดอยางสากล แตไม เปนเชนนั้น จึงมีสมาคมกายวิภาค. ที่มาของคําวา “Non T. 1985 (หาเอกสารอานตอเกี่ยวกับการ ประชุมเหลานี้ไมได จึงมีขอมูลเพียงเทานี้) ครั้นถึง ค. 1965 ตามลําดับ 9th Congress ที่เมือง Leningrad เมื่อ ค. แตยอเพียง B. 1994) ไดใชคําศัพทฯ ชุด N.A.A.A.ศ.].P. Term” เมื่อสํารวจตํารากายวิภาคศาสตรฉบับมาตรฐาน พบวาแตละฉบับของแตละครั้งของการพิมพ จะบอกไววาไดใช คําศัพทฯ ชุดใดมาตามลําดับ รวมทั้งพจนานุกรมศัพทแพทยของ Dorland ดวย ถาเปนศัพทกายวิภาคก็จะมีวงเล็บชื่อชุด คําศัพทกํากับไวดวย เชน angulus mandibulae [B.A. angulus mandibulae [N.ศ.ศ.ศ.) นี่เปนครั้งสุดทายที่มีชื่อเมืองผนวกเปนชื่อชุดคําศัพทฯ ดวย เพราะหลังจาก นี้ ชื่อคําศัพทกายวิภาค เรียกเพียง Nomina Anatomica ยอ N.ศ.ศ. 1933 ไดคาํ ศัพท Birmingham Revision of the B. การประชุมมีดังนี้:7th และ 8th Congresses จัดทําที่เมือง New York และ Wiesbaden เมื่อ ค. [N.ศ.ศ. ภายหลังมีการรวมตัวกันเปนสภากายวิภาคศาสตรนานาชาติ การประชุมนับเปน 4th International Anatomical Congress จัดขึ้นที่เมือง Milan เมื่อ ค. และลาสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๓๑ (ค. .ศ. 1955 ไดชื่อคําศัพท Paris Nomina Anatomica ยอ P.ศ. หลังสงครามสงบ 5th International Congress of Anatomists จัดประชุมที่เมือง Oxford เมื่อ ค. 1936 แตสงครามโลกครั้งที่สองไดระเบิดขึ้น บทบาทของกรรมการชุดนี้ตองยุติ ลง.N.A. angle of mandible.A. 1970 10th Congress ที่กรุง Tokyo เมื่อ ค. 2007) ไดออกเผยแพรแลว คําศัพทฯ ก็ยังคงเปน T.ศ.N.A.A. T.A. 1937 คําศัพทฯ ชุดนี้รูจักกันในนาม Jena Nomina Anatomica ยอ J. 1998 คําศัพทกายวิภาคศาสตรชุดใหมออกเผยแพรชื่อวา Terminologia Anatomica ยอ T.A.R. พจนานุกรมฯ ของ Dorland ฉบับพิมพครั้งที่ ๒๘ (ค.A. 1975 11th Congress ที่กรุง Mexico City เมื่อ ค.N.A.N.A. (บางแหงเขียน N.]. 2003) ซึ่งใชมาจนปจจุบันก็ ยังเปน T. 1895 คําศัพทชุดนี้ชื่อวา Basle Nomina Anatomica ยอ B.A. the angle of the jaw.

๑๘๐ เมื่อ ค. coronoid notch.A. คําศัพทดังกลาวปรากฏอยูในตําราทันตแพทยศาสตรสาขาวิชาอื่น เชน ตําราอธิบายเกี่ยวกับการฉีดยาชาทางทัน ตกรรม ผูเขียนตําราเหลานั้นไดเรียกชื่อสวนของขากรรไกรลางและชองปาก ซึ่งบางแหงมีคําศัพทกายวิภาคศาสตรที่ บัญญัติมา ๑๐๐ ปเศษ ใชอยูแลว แตมิไดใช ผูแตงตํารานั้น ๆ ไดตั้งชื่อใหมและตางคนตางแตงตํารา ตางคนตางใชคําศัพท ที่เรียกใหมขึ้นมา บางคําชื่อเหมือนกันแตอยูคนละตําแหนงของขากรรไกร บางตําแหนงมีชื่อตางกัน ๒-๓ ชื่อ และไมใช คําศัพทใน N. (และไดตั้งชื่อใหแกตําแหนงบนขากรรไกรบางตําแหนงที่กายวิภาคศาสตรมิไดตั้งชื่อไวก็มี) ตามนัยแหง ตําราที่อางถึงขางตน ศัพทเหลานี้จึงจัดเปน Non N. Term มีตัวอยางบางคําและรูปประกอบ พรอมดวย T.A.A.A. Term เทียบไวดวย …………………………………………………………. retromolar fossa or triangle จะไมพบใน Nomina Anatomica”.. Liebgott มี ขอความตอนหนึ่งที่ไดยกคําศัพทมา ๒-๓ คํา และบอกวา “คําศัพทตอไปนี้คือ internal oblique line or temporal line. 1982 มีหนังสือเลมเล็ก ๆ เลมหนึ่งชื่อ The Anatomical Basis of Dentistry ผูเขียนคือ B. Term แตเนื่องจากปจจุบันไดเปลี่ยนมาใช T.A.ศ. Term แลว จึงเรียก ศัพทเหลานั้นวา Non T. .

Term : “coronoid notch” ผูเรียก : Dixon 1986 (ซึ่งใชศัพท ๒ คํา คือ mandibular or coronoid notch) . Term คําเดียวกัน มีผูใชหมายถึงเกินกวา ๑ ตําแหนง ไดแก ข. Term : “incisura mandibulae” มีไวพจนอีก ๖ คํา ดังนี้:• incisure of mandible • sigmoid notch • sigmoid notch of mandible • semilunar notch of mandible • semilunar incisure of mandible • mandibular notch (ดู Dorland 30th ed. ยังมีตําราอีกเลมคือ Gray’s Anatomy ฉบับ อเมริกัน (Clemente ed. 2003) และ Gray’s Anatomy 38th ed.๑ “coronoid notch” หมายถึง รอยเวาที่ anterior border ของ ramus (แนวจุดประ) T.A. 1995 ยัง เรียกชื่อที่ตําแหนงเดียวกันนี้วา “mandibular incisure” คงเปนไปตามที่ Gray’s Anatomy 32nd ed.A.A. ๑.A.) 30th American Edition 1985 ใชวา “mandibular incisure or notch” Non T..๒ “coronoid notch” หมายถึงรอยเวาที่ upper border ของ ramus ณ ตําแหนงนี้ของ ramus มี T. 1958 แจง ไววาไดบรรจุคําศัพทที่เขียนอีกแบบหนึ่ง ที่แปลงคําศัพท จากภาษาละตินใหเปนศัพท English equivalent..๑ Non T.A. Term : ไมมี Non T. ๑. Term : “coronoid notch” ผูเรียก : Howe and Whitehead 1981 Malamed 1986 ข.A.๑๘๑ ภาคผนวกที่ ๑ ข. Term ใชอยูแลว T.

2003) คําศัพท “mandibular fossa” (T.A.๑ “mandibular fossa” Non T. ข. “mandibular fossa” (common name) “Fossa mandibularis” มีไวพจนอีกหลายคํา ดังนี้:• articular fossa of mandible or of temporal bone. (ดู Dorland 30th ed. • glenoid fossa of temporal bone. • condyloid fossa of mandible or of temporal bone. ๒ Non T. Term มีคําศัพทตรงกับคําศัพท T.A. ๒.) เปนแองอยูที่ base ของ skull ที่ inferior surface ของ squamous part ของ temporal bone ตอกับ head ของ mandible เปน Temporomandibular joint (ดู Dorland 30th ed. T. Term แตหมายถึงตําแหนงที่ตางกัน.A. 2003) . Term : “mandibular fossa” คํานี้ ตําราของ Howe and Whitehead มีรูปแสดงดานในของขากรรไกรลาง และเครื่องหมาย ลูกศร (สีดํา) ชี้ที่รอยเวาของ anterior border ของ ramus (แนวจุดประ) และอธิบายวา ตําแหนงที่ลึกที่สุดของ coronoid notch (Non T.A.A.A. Term : “fossa mandibularis” (Latin). Term) ที่ anterior border ของ ramus นี้ตรงกับระดับของ “mandibular fossa” (เสนประ) ซึ่งปลายลูกศรชี้ตรงกับระดับปาก ทางเขา mandibular foramen (ปลายเสนประสีขาว) [ไมมีคําอธิบายใด ๆ อีก] ผูเรียก : Howe and Whitehead 1981.๑๘๒ ข.

๑๘๓ ข. Term : “coronoid notch” ผูเรียก : Howe and Whitehead 1981 (๒) Malamed 1986 (๒) .A.A.๒ “mandibular notch” Non T. Term : “mandibular notch” ผูเรียก : Roberts and Rosenbaum 1991 (๑) รอยเวาที่ anterior border ของ ramus T. Term ไมมี Non T.A. Term “coronoid notch” ที่หมายถึงรอยเวาที่ anterior border ของ ramus (แนวจุดประ). Non T.A.A. ๒. Term : “mandibular notch” คํานี้ เปนคําศัพทอีกคําหนึ่งที่หมายถึงตําแหนงเดียวกันกับ Non T.

“internal oblique ridge” Non T. “internal oblique ridge”) นี้ หมายถึงสัน กระดูกทางดานในของ coronoid process ทอดลงไปบน medial surface ของ ramus ลงไปจนเกือบถึงฟนกรามซี่สุดทาย เปนที่เกาะปลาย (insertion) ของ deep tendon ของ temporal muscle.A. Term : “internal oblique line” ผูเรียก : Jorgensen and Hayden 1972 (๑) “internal oblique ridge” ผูเรียก : Roberts and Sowray 1987 (๒) ข.A. “mandibular temporal crest” Non T. 1964 เพียงบอกลักษณะวาเปน blunt ridge เทานั้น). (ณ ตําแหนงนี้ไมมี T.๑ นั่นเอง Non T. ๓ Non T. Non T. ๓.A.๒ “temporal crest of the mandible”.๑๘๔ ข. Term ทั้ง ๒ คํา (“internal oblique line”. Term : “mandibular temporal crest” ผูเรียก : Evers and Haegerstam 1990 (๔) . Term ตําราของ Cunningham 10th ed. Term ตั้งชื่อในตําแหนงที่ไมมี T.A. Term : “temporal crest of the mandible” ผูเรียก : DuBrul 1988 (๓) Non T.๑ “internal oblique line”.A.A..A.A. Term ข. ๓. Term ทั้ง ๒ คํานี้หมายถึงตําแหนงเดียวกันกับ ๓.

.A.A.A. Term ๒ คํานี้ หมายถึงแองที่อยูระหวาง anterior border ของ ramus (แนวจุด ประ) กับ blunt ridge (“blunt ridge” ดูคําอธิบายทายขอ ๓.๑๘๕ ข.๓ “retromolar fossa”.๑) Non T. Term นี้มีไวพจนอีกคําหนึ่ง คือ “retromandibular triangle” (ดู Dorland 30th ed. 2003). Term “retromolar triangle” และเปนตําแหนงเดียวกันดวย และ “retromolar triangle” T. Term : “retromolar fossa or triangle” ผูเรียก : Liebgott 1982 (๑) “retromolar triangle or fossa” ผูเรียก : Roberts and Sowray 1987 (แคสลับชื่อกัน) (๒) “retromolar fossa” ผูเรียก : DuBrul 1988 (๓) แต DuBrul 1988 เรียกคําศัพทอีกคําหนึ่งคือ “retromolar triangle” แลวอธิบายวาเปนพื้นที่รูปสามเหลี่ยม หยาบ ๆ อยูหลังฟนกรามลางซี่สุดทาย ศัพทคํานี้จึงเปนคนละตําแหนงกับ “retromolar triangle” ของคนอื่น ๆ ขางบนนี้ ศัพทคํานี้ (retromolar triangle) ที่ DuBrul (๔) เรียกและอธิบาย ตําแหนงไปตรงกับคําศัพท T.A. “retromolar triangle” Non T. ๓.

Dover 1971 คลํา landmark เรียกตําแหนงนี้วา “anterior border of the ramus” และเมื่อเขาเคลื่อนนิ้วขึ้นและลง จนกระทั่งพบแอง (รอยเวา) ที่ลึกที่สุด เขาจึงเรียกตําแหนงนั้นวา “coronoid notch” (ไมไดเรียกรอยเวาทั้งหมดของ anterior border ของ ramus วา coronoid notch). “coronoid notch” : Howe and Whitehead 1981.A. “mandibular notch” : Roberts and Rosenbaum 1991.๑๘๖ ข. et al 2002 . Term แตมี Non T. Term : “mandibular lingual vestibule” ผูเรียก : Loh. “lingual vestibule” ผูเรียก Larson. Term อีกคําหนึ่ง “external oblique ridge” หมายถึงตําแหนงรอยเวาที่ anterior border ของ ramus (แนวจุดประ) ณ ตําแหนงนี้ไมมี T.๑ “lingual vestibule”. Term ผูเรียก : Howe and Whitehead 1981 และตําราที่แตงโดย ๒ คนนี้ ยังเรียก “coronoid notch” อีกดวย สรุป รอยเวาที่ anterior border ของ ramus (แนวจุดประ) ไมมี T. et al 2006. ข. “mandibular lingual vestibule” Non T. ๔ Non T. Dent. W. Prosthet. Term ๒ คํานี้ไมมีใชในตํารากายวิภาคศาสตรฉบับมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบกับ Medical Dictionary ของ Dorland edition ที่ 30. Term เรียกตางกัน ๓ คํา ๑.A. ๓.A.D. Poh. vol. 2005 ก็ไมมี.A. และแมแตใน “Glossary of Prosthodontic Terms” ใน J. ๓. Malamed 1986. ๒. Poey-Ling 1997.A. T. 2003 แลวไมมี มีแต “vestibule of mouth”. Non T. ในการทํา mandibular block เวลาที่ Dr.R.A. “external oblique ridge” และ “coronoid notch” : Howe and Whitehead 1981.F. 94.๔ “external oblique ridge” Non T.A. C. Term ในบทความของวารสารทางทันตกรรมบางฉบับ ๔. “buccal vestibule” และ “labial vestibule”.

คําชี้แจงภาคผนวก ๒ การแบงสวนรางกายมนุษยทางกายวิภาคศาสตร คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตรชุดนี้ ไดจัดทําบทความรูเกี่ยวกับการแบงรางกาย ออกเปนสวนตาง ๆ ทางกายวิภาคศาสตร และจํานวนกระดูกของทุกสวนของรางกาย พรอมศัพทบัญญัติ ซึ่งสวนใหญมี บัญญัติแลวใน “ศัพทแพทยศาสตร” ของราชบัณฑิตยสถาน โดยไดวงเล็บไวทายคําศัพทใหทราบวามาจากที่ใด และทาง คณะกรรมการฯ ไดบัญญัติเพิ่มเติมเฉพาะศัพทบางคําที่ไมมีในศัพทแพทยศาสตรฯ เพื่อใหมีความครบถวน หวังวา บทความนี้จะเปนประโยชนตอผูอานดวย ………………………………………………. ..

ภาคผนวกที่ ๒ • การแบงสวนรางกายมนุษย • กระดูกและจํานวนกระดูกของสวนตาง ๆ • ศัพทบัญญัติชื่อสวนตาง ๆ ของรางกายและชื่อกระดูก .

สวน Upper Limb แบงออกไดเปน ๔ สวน ดังนี้: ๑. crus ขาทอนลาง ๔. ๕. hip and buttock สะโพกและแกมกน [พ] ๒. femur 2) [พ] ๓. Upper Extremity แขน [พ] Lower Limb. leg. อก [พ] ๒. ๔.๑๘๙ รางกายมนุษย ก. ใบหนา.๑ abdomen proper สวนทองบน เปนสวนบนที่มีขนาดใหญกวา ๒. กระดูกทั้ง ๘๐ ชิ้นเหลานี้ประกอบกัน เปนสวนที่เรียกวา “Axial Skeleton” “Axial Skeleton” โครงกระดูกแกน [พ] ๒. สวนทอง [พ] สวน abdomen ยังมีการแบงออกเปนสวนยอยตอไปอีกไดเปน ๒ สวน คือ: ๒. upper arm.๒ pelvis เชิงกราน [พ] เปนสวนลางที่มีขนาดเล็กกวา มีตําแหนงอยู ต่ํากวาและหลัง abdomen proper. thorax ทรวงอก. hand มือ สวน Lower Limb แบงออกไดเปน ๔ สวน ดังนี้: ๑. chest. ทางกายวิภาคศาสตร ไดแบงรางกายของมนุษยออกเปนสวนตาง ๆ ได ๕ สวนดังนี้: Head and Face ศีรษะและใบหนา Neck คอ Trunk ลําตัว [พ] Upper Limb. belly. บา [พ] ๒. thigh ตนขา (คมม. abdomen ทอง. shoulder ไหล. Lower Extremity ขา [พ] สวน Trunk มีการแบงออกเปนสวนยอยได ๒ สวน คือ: ๑. ๒. แขน ในผูใหญแขนแตละขาง ประกอบดวยกระดูกจํานวน ๓๒ ชิ้น ๓. ขา ในผูใหญขาแตละขาง ประกอบดวยกระดูกจํานวน ๓๑ ชิ้น แขน ๒ ขาง กระดูกรวม ๖๔ ชิ้น ขา ๒ ขาง กระดูกรวม ๖๒ ชิ้น รวมกระดูกแขนและขาทั้งหมด ๑๒๖ ชิ้น . แขนทอนตน [พ] ๓. arm แขนทอนบน. การแบงประเภทของโครงกระดูกรางกายมนุษยและจํานวนกระดูก ๑. ระหวาง hip (สะโพก) [พ] ทั้ง ๒ ขาง. ศีรษะ. คอ และลําตัว ในผูใหญประกอบดวยกระดูก ๘๐ ชิ้น. ๓. foot เทา ข. forearm แขนทอนปลาย [พ] ๔. สวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย ๑.

Backbone หรือ Vertebral Column backbone เขียน back bone ก็ได backbone. ค. เชื่อมกันเปนชิ้นเดียวในผูใหญ **เดิมมี ๔ ชิ้นในเด็ก. โครงกระดูกแกน กระดูกตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนโครงกระดูกสวนที่เปนแกนของรางกายมนุษยผูใหญ ไดแก กระดูก ๖ กลุม ตอไปนี้: ๑. จํานวนชิ้นของกระดูกมีมากกวาของผูใหญ เพราะในขณะนั้นกระดูกบางชิ้นยังแยกกันเปน หลายสวน ตอเมื่อเปนผูใหญจึงเชื่อมกันเปนชิ้นเดียวกัน.๑๙๐ กระดูกทั้ง ๑๒๖ ชิ้นเหลานี้ประกอบกันเปนสวนที่เรียกวา “Appendicular Skeleton” “Appendicular Skeleton” โครงกระดูกแขนขา [พ] ■ รวมจํานวนกระดูกทั้งหมดของรางกายผูใหญ “axial skeleton” ๘๐ ชิ้น + “appendicular skeleton” ๑๒๖ ชิ้น = ๒๐๖ ชิ้น ทั้งนี้ไมนับรวม “sesamoid bone” (กระดูกในเอ็นกลามเนื้อ [พ]) ■ ในเด็ก. vertebral column ลํากระดูกสันหลัง [พ] หมายถึงกระดูกสันหลังทั้งหมดเรียงตัวกันมีลักษณะเปนลําตอจากกะโหลกตลอดลงไป จนถึงกระดูกกนกบ ระหวางกระดูกสันหลังแตละชิ้นมี intervertebral disc (หมอนกระดูกสันหลัง [พ]) ซึ่งเปน cartilage (กระดูกออน [พ]) คั่นอยู (พบตั้งแต atlas จนถึง sacrum). ■ กระดูกสันหลังจัดเปนชนิดกระดูกรูปรางไมสม่ําเสมอ (irregular bone) กระดูกสันหลัง (Vertebrae) มี ๕ กลุม ในเด็ก จํานวนชิ้น ในผูใหญ จํานวนชิ้น ๗ cervical vertebrae ๗ cervical vertebrae ๑๒ ๑๒ thoracic vertebrae thoracic vertebrae ๕ ๕ lumbar vertebrae lumbar vertebrae ๕ sacral vertebrae ๑* sarum ๔ coccygeal vertebrae ๑** coccyx รวม ๓๓ รวม ๒๖ *เดิมมี ๕ ชิ้นในเด็ก. vertebrae พหู. vertebra กระดูกสันหลัง [พ] vertebra เอก.. เชื่อมกันเปนชิ้นเดียวในผูใหญ true or movable vertebrae false or fixed vertebrae กระดูกสันหลังแท หรือ กระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได กระดูกสันหลังไมแท หรือ กระดูกสันหลังไมเคลื่อนไหว หมายเหตุ เรียก true or movable vertebrae เรียก false or fixed vertebrae .

coccyx กระดูกกนกบ [พ] atlas กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง [พ] axis กระดูกคอชิ้นที่สอง [พ] ๒. lumbar กระดูกสันหลังสวนเอว [พ] vertebra. ๓. os costale ศัพทคํานี้ยงั เรียกวา costa อีกดวย. ■ ซี่โครงแตละซี่ทางดานหลังตอกับกระดูกสันหลังสวนอก แลวโคงรอบดานขางของทรวงอก ทอดเฉียง ลงลางไปทางหนา. ■ ซี่โครง ๕ ชิ้นลาง เรียก “false ribs” เนื่องจากกระดูกออนของมันไปใมถึงกระดูกอกโดยตรง หากแตปลาย กระดูกออนของชิ้นที่ ๑๐. คือ bone. ๙. และยังเปนสิ่งปองกันอันตรายใหแก ดานขาง และดานหลังของสวนบนของทองอีกดวย.. thoracic กระดูกสันหลังสวนอก [พ] vertebra. กระดูก costal bone ก็คือ os costale ■ ซี่โครง ๗ ชิน้ บนเรียกวา “true ribs” เนื่องจากกระดูกออนของมัน (แตละชิ้น) ไปติดที่ดานขางของกระดูกอก โดยตรง.เฉพาะสวนที่เปนกระดูกออนนี้เรียกวา “costal cartilage”. กระดูกออนซี่โครง .สวนที่เหลือจึงเปนสวนที่เปน “กระดูก” ของซี่โครง เปนสวนที่เรียกวา os costae. breastbone กระดูกอก [พ] xiphoid bone. coccygeal. ประกอบเปนโครงกระดูกสวนดานหลัง. . costa ซี่โครง [พ] costa เอก. 12 Pairs of Ribs ๒๔ ชิ้น rib.๑๙๑ กระดูกสันหลังสวนคอ [พ] vertebra. sacral กระดูกสันหลังใตกระเบนเหน็บ [พ] vertebra. ซี่โครง เปนกระดูกชิ้นบาง ๆ แคบและโคง และแมจะมีความยาวอยูบาง แตถูกจําแนกเปนประเภท “flat” bone (กระดูกแบน) ■ ซี่โครงเรียงตัวเปนคู มีอยู ๑๒ คู เรียงตัวอยู ๒ ขางของรางกายขางละ ๑๒ ชิ้น รวมจํานวนทั้งหมด ๒๔ ชิ้น.. ossa พหู. sternum [D] กระดูกอก มีชิ้นเดียว ลักษณะเปนแผนแบนยาว รูปกริชวางอยูในแนวกลางลําตัว ประกอบเปน ตอนกลางของผนังอกดานหนา. ดานขาง และดานหนาของทรวงอก. ปลายหนาของซี่โครงสิ้นสุดโดยตอกับสวนที่เปน cartilage (กระดูกออน [พ]). Brestbone หรือ Sternum ๑ ชิ้น sternum. ■ ปลายหนาของกระดูกออนซี่โครงชิ้นที่ ๑๑ และ ๑๒ เปนอิสระ (ไมตอกับอะไร) จึงเรียกซี่โครง ๒ ชิ้นนี้วา “floating ribs” “true ribs” ซี่โครงแท “false ribs” ซี่โครงไมแท “floating ribs” ซี่โครงลอย . cervical vertebra. costae พหู. os เอก. และ ๘ ไปตอแบบปลายชนปลายกับกระดูกออนของชิ้นที่ถัดขึ้นไปขางบน (ที่ชิดกัน) ตามลําดับ.

mala กระดูก โหนกแกม [พ] palatine bone กระดูกเพดาน (ปาก) [ท] ๕. กระดูกกะโหลกศีรษะหลายชิ้นจัดเปนประเภทกระดูกแบน (flat bone). ประกอบดวยกระดูกเมื่อนับรวมขากรรไกรลางดวยแลวมี จํานวน ๒๒ ชิ้น ขากรรไกรลาง เปนโครงกระดูกของใบหนาสวนลางและเปนกระดูกชิ้นเดียวของกะโหลกศีรษะที่เคลื่อนไหวได. jugum. อีกหลายชิน้ จัดเปนชนิดกระดูก รูปรางไมสม่ําเสมอ. และยังเรียกวา os hyoideum. Hyoid Bone ๑ ชิ้น hyoid bone กระดูกไฮออยด [ท] กระดูกไฮออยด มีชิ้นเดียว รูปเกือกมา มีตําแหนงอยูหนาคอที่ฐานของลิ้นระหวางขากรรไกรลางกับ larynx (กลองเสียง [พ]) และมันไมไดตอกับกระดูกชิ้นอื่นใด. ๖. 3 Pairs of Ear Ossicles ๖ ชิ้น ear ossicle กระดูกหู [พ] ossicle กระดูกเล็ก [พ] . upper jaw ขากรรไกรบน [ท] zygomatic bone. lower jaw ขากรรไกรลาง [ท] parietal bone กระดูกขางขมอม [พ] temporal bone กระดูกขมับ [พ] nasal bone กระดูกจมูก [พ] lacrimal bone กระดูกแองถุงน้ําตา [ท] inferior nasal concha กระดูกกนหอยของจมูกชิ้นลาง [ท] maxilla. cheek bone. Skull (รวม Lower Jaw Bone หรือ Mandible) ๒๒ ชิ้น skull กะโหลก (ศีรษะ) [พ] mandible ขากรรไกรลาง [ท] กะโหลกศีรษะ เปนโครงกระดูกของศีรษะและใบหนา. lingual bone.๑๙๒ ๔. และ tongue bone อีกดวย. สวนอีก ๒๑ ชิ้น ประสานเขาดวยกันอยางมั่นคงดวยรอยประสาน (suture [พ]) ที่มีลักษณะ หยัก ๆ ดุจฟนเลื่อยสอด ประสานกันแนน ยากที่จะแยกกระดูกแตละชิ้นออกจากกัน. กระดูกกะโหลกศีรษะ (Skull Bone) ๒๒ ชิ้น ชิ้นเดี่ยว ชิ้นคู Frontal Parietal Ethmoid Temporal Sphenoid Nasal Lacrimal Occipital Vomer Inferior nasal concha Maxilla Mandible Zygomatic Palatine ๖ ชิ้น ๑๖ ชิ้น กระดูกหนาผาก [พ] frontal bone ethmoid bone กระดูกเอทมอยด sphenoid bone กระดูกสฟนอยด [พ] occipital bone กระดูกทายทอย [พ] vomer bone กระดูกโวเมอร mandible.

elbow joint ขอศอก [พ]) (สวนของแขนที่ไมรวม forearm กับ hand) . scapulae. และมีกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ที่เปนกระดูกหู ขาง (ซาย-ขวา) ละ ๓ ชิ้นที่เคลื่อนไหวได มีชื่อเรียกตามลักษณะของมันคือ malleus. วางตัวเกือบอยูในแนว ระนาบที่ดานหนาของตอนบนของทรวงอกที่โคนคอ. โดยมีกระดูกสะบักอยูทางดานหลังและกระดูกไหปลาราอยูทาง ดานหนา. collar bone กระดูกไหปลารา [พ]. มีตําแหนงอยูระหวาง tympanic membrane. ปลายดานใกลกลางตอกับกระดูกอก. shoulder-blade กระดูกสะบัก [พ]. รวมทั้งดานหลังของลําตัวที่ถูกกั้นไวดวย scapula. collar bone [D] กระดูกสะบัก เปนกระดูกบาง รูปสามเหลี่ยม. พหู. สวนตาง ๆ ของแขนและกระดูกแขน ๑. forearm และ hand (รวม หมดทุกสวนของแขน). ปลายดานขางตอกับกระดูก สะบัก. กระดูกทั้ง ๒ ชิ้น เหลานี้คือกระดูกสะบักกับกระดูกไหปลารา ประกอบกันเปนสิ่งที่เรียกวา “shoulder girdle” (กระดูกโอบไหล [พ]). (๒) clavicle. upper extremity วา “แขน” คําศัพท “arm” พจนานุกรมศัพทแพทยของดอรแลนด (๑๙๙๔) หมายถึงสวนของ upper limb ระหวาง shoulder joint (ขอไหล [พ]) กับ elbow (elbow. โพรงหูชั้นกลางนี้ดาดดวย mucous membrane (เยื่อเมือก [พ]).๑๙๓ Tympanic cavity. thoracic girdle กระดูกโอบอก [พ] ๒. eardrum (แกวหู [พ]) กับผนังดานขางของ internal ear. ๒๕๔๓) บัญญัติ upper limb. malleus กระดูกรูปฆอน [พ] เรียก hammer อีกดวย [D] (“D” Dorland’s Illustrated Medical Dictionary) incus กระดูกรูปทั่ง [พ] เรียก anvil อีกดวย [D] stapes. กวาง. pectoral girdle. cingulum pectorale. แขนทอนตน [พ] ขอสังเกต คําศัพท “upper limb” พจนานุกรมศัพทแพทยของดอรแลนด (๑๙๙๔) หมายรวมถึง arm. arm “upper arm” แขนทอนบน. โคงคลายตัวอักษรเอฟในภาษาอังกฤษ (f). Shoulder ไหล. pectoral girdle. ง. และศัพทแพทยศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ. thoracic girdle. บา [พ] ไหลหรือบา คือบริเวณรอยตอของแขนกับลําตัว. “shoulder girdle” ยังมีคําศัพทเรียกเปนอยางอื่นอีกหลายคํา คือ cingulum membri superioris (girdle of superior member). incus.ศ. เปนโครงสรางกระดูกที่พยุงแขน. กระดูกโกลน [พ] เรียก stirrup อีกดวย [D] กระดูกหู ๓ ชิน้ นี้ตอกันตามลําดับ. และ stapes. Upper Arm. middle ear cavity (โพรงหูชั้นกลาง) เปนหองอากาศเล็ก ๆ อยูในกระดูกขมับ (temporal bone). inner ear (หูชั้นใน [พ]). กระดูกของไหล ไหลมีกระดูก ๒ ชิ้น (๑) scapula. clavicle. clavicula. และมีขนาดใหญ จัดเปนชนิดกระดูกแบน วางอยูที่ดานหลัง ของไหล (shoulder-blade ปจจุบันเขียน shoulder blade) กระดูกไหปลารา จัดเปนชนิดกระดูกยาว. ซึ่งทําใหโยงผนังดานขางของโพรงหูสวนกลางไปยังผนังใกลกลางของโพรงหู สวนกลาง และนําความสั่นสะเทือนของแกวหูสงขามโพรงหูสวนกลางไปยังหูชั้นใน.

มีความยาวประมาณ ๑/๖ ของความยาวรางกาย. ปลายบนมีขนาดใหญกวา. เรียงตัวเปนแถว ๒ แถว คือ proximal row (แถวตน [พ]) กับ distal row (แถวปลาย [พ]) ■ แถวตน มีกระดูก ๔ ชิ้น. สวนปลายลางตอกับกระดูกปลายแขนทอนนอกและกับ กระดูกขอมือ [พ] (bones of the carpus). เปนชนิด กระดูกยาว มีตําแหนงอยูทางดานขางของปลายแขนและสั้นกวากระดูกปลายแขนทอนใน. ปลายบนและปลายลางของ กระดูกแผกวางออก แตปลายลางกวางกวาปลายบนมาก และเปนสวนที่กวางที่สุดของกระดูกชิ้นนี้. มีตําแหนงอยู ทางดานใกลกลางของปลายแขนและยาวกวากระดูกปลายแขนทอนนอก. เรียงจากดานขางไปยังดานใกลกลางตามลําดับ ดังนี้: (๑) scaphoid . carpus. fingers. กระดูกปลายแขนทอนใน เปนชนิดกระดูกยาว. สรุป “arm” ของดอรแลนด = “upper arm” ของคันนิงแฮม ซึ่งเปนความหมายทางกายวิภาคศาสตร และศัพท แพทยศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ. carpus carpus. ดอรแลนด (๑๙๙๔) “brachium” (พหู. ๒๕๔๓) บัญญัติ arm. ขนาดของกระดูกคอย ๆ ลดลงจากปลายบนลงไปสูปลายลาง.ศ. wrist ขอมือ [พ] ขอมือ คือ joint (ขอ. ๓. และคําศัพท “hand” ยังเรียกวา manus อีกดวย. elbow joint ขอศอก [พ]) กับ wrist (wrist. ulnae กระดูกปลายแขนทอนนอก ไดชื่อ “radius” ในภาษาอังกฤษตามลักษณะของมันที่คลายซี่ลอรถ. ความหมายเฉพาะเจาะจงหมายถึง arm จาก shoulder ถึง elbow (สวนของแขนที่ไมรวม forearm และ hand). ปลายบนหนาขึ้นเปนหัวกลมหันเขาไปทางใกลกลางตอกับกระดูกสะบัก สวนปลายลางแผออก ตามแนวขวางและตอกับ radius และ ulna. สวนตาง ๆ ของมือ มือ แบงออกไดเปนสวนตาง ๆ ๓ สวน คือ ก. Forearm แขนทอนปลาย [พ] แขนทอนปลาย คือสวนของ upper limb (แขน [พ]) ที่อยูระหวาง elbow (elbow. และคําศัพท “forearm” ยังเรียก antebrachium อีกดวย. กระดูกของแขนทอนปลาย มี ๒ ชิ้น (๑) radius กระดูกปลายแขนทอนนอก [พ] พหู. radii (๒) ulna กระดูกปลายแขนทอนใน [พ] พหู. กระดูกขอมือ (carpal bone. มีความยาวประมาณ ๑/๕ ของความสูงของบุคคล. ปลายบนตอกับกระดูก ตนแขนและกระดูกปลายแขนทอนใน. ขอตอ [พ]) ระหวาง arm กับ hand. upper arm วา แขนทอนบน. ปลายบนตอกับกระดูกตนแขนและกับกระดูกปลายแขนทอนนอก. Hand มือ มือ หรือ “hand” หมายถึงสวนของ upper limb ที่อยูตอจากปลายลางของ forearm. กระดูกของแขนทอนบน มี ๑ ชิ้น คือ humerus กระดูกตนแขน [พ] กระดูกตนแขน เปนชนิดกระดูกยาว เปนกระดูกแขนที่ยาวที่สุดและขนาดใหญที่สุด. สวนปลายลางตอกับกระดูกปลายแขนทอนในและขอมือ. ๔. หนาและแข็งแรงมี ลักษณะคลายตะขอ ความเวาของตะขอหันไปทางหนา.๑๙๔ ตํารากายวิภาคศาสตรของคันนิงแฮม (๑๙๕๑) เมื่อเปดดูดัชนีพบคําศัพท “Arm (upper)” และเนื้อเรื่อง ภายในเลมใช “upper arm (brachium)” หมายถึง (สวนของแขน) ที่ยื่นจาก shoulder ถึง elbow (สวนของแขนที่ ไมรวม forearm และ hand). carpus ขอมือ [พ]). brachia) หมายถึง “arm”. metacarpus และ ค. และยังหมายถึงสวนของ hand ระหวาง forearm กับ metacarpus (สวนมือไมรวมนิ้ว [พ]) อีกดวย. carpale กระดูกขอมือ [พ]). ข. แขนทอนตน. โครงกระดูกของขอมือประกอบดวยกระดูกชิ้น เล็ก ๆ ๘ ชิ้น. ก.

second. จะแยก จากชิ้นอื่นไดจากที่ปลายบนของมัน (ฐาน) มีปมุ สําหรับกลามเนื้อเกาะ. เรียก metacarpal bone (กระดูกฝามือ [พ]).). metacarpus สวนมือไมรวมนิ้ว [พ] สวนมือไมรวมนิ้ว หมายถึงสวนของมือระหวางขอมือกับนิ้ว กระดูกของสวนมือไมรวมนิ้ว โครงกระดูกของมือสวนนี้ประกอบดวยกระดูกรูปทรงกระบอก ๕ ชิ้นแยกกัน. (๓) capitate capitate bone กระดูกรูปหัว ตามปรกติเปนกระดูกขอมือชิ้นใหญที่สุด และมีตําแหนงอยูตรงกลางไมมากก็นอย (๔) hamate hamate bone กระดูกรูปขอ มีสวนยื่นรูปตะขอยื่นขึ้นมาจากดานฝามือของมัน. phalanges (พหู. ยกเวนชิ้นที่หนึ่ง. วางอยูตอนกลางของแถวตน (๓) triquetrum triquetral bone. triangular bone กระดูกรูปสามเหลี่ยม ตามปรกติเปนรูปปรามิด.) (กระดูกนิ้ว [พ]) กระดูกฝามือ แตละชิ้นมีชื่อเรียกเปนเลขหมาย first. แตละ นิ้วมีชื่อโดยเริ่มจากนิ้วที่ตรงกับกระดูกฝามือชิ้นที่หนึ่งไปตามลําดับดังนี้: (๑) thumb หรือ pollex นิ้วหัวแมมือ (๒) forefinger หรือ index นิ้วชี้ (๓) middle finger นิ้วกลาง (๔) ring-finger นิ้วนาง . แตละมือมีนิ้ว ๕ นิ้ว แตละนิ้วอยูตอไปจากกระดูกฝามือแตละชิ้น. (๔) fourth metacarpal bone กระดูกฝามือชิ้นที่สี่ เปนกระดูกฝามือชิ้นที่รูปเรียวที่สุด และสั้นกวาชิ้นที่สอง และสาม (๕) fifth metacarpal bone กระดูกฝามือชิ้นที่หา เปนกระดูกฝามือชิ้นที่สั้นที่สุด. (๒) lunate lunate bone (a crescentic moon [คันนิงแฮม]) กระดูกรูปพระจันทรเสี้ยว เปนกระดูกชิ้นเล็ก ชิ้น หนึ่งในบรรดากระดูกขอมือ. (๑) first metacarpal bone กระดูกฝามือชิ้นที่หนึ่ง สั้นกวาและล่ํากวากระดูกฝามือชิ้นอื่นใด. แตละชิ้นเปนชนิดกระดูกยาวขนาดเล็ก ยื่นจากขอมือไปยัง phalanx (เอก. ■ แถวปลาย มีกระดูก ๔ ชิ้น. third. (๒) second metacarpal bone กระดูกฝามือชิ้นที่สอง เปนกระดูกฝามือชิ้นที่ยาวที่สุด (๓) third metacarpal bone กระดูกฝามือชิ้นที่สาม มีลักษณะพิเศษแยกจากกระดูกฝามือชิ้นอื่นได โดยที่ ปลายบน (ฐาน) ของกระดูกมีสวนยื่นสั้นหนาปลายเรียว (styloid process). (๒) trapezoid trapezoid bone กระดูกรูปคลายสี่เหลี่ยมคางหมู เปนกระดูกชิ้นเล็ก. (๔) pisiform pisiform bone กระดูกรูปเมล็ดถั่ว เปนกระดูกขอมือชิ้นเล็กที่สุดและขนาดเทาเมล็ดถั่ว. แต ละชิ้นจะอยูตรงกับนิ้วมือแตละนิ้ว. fourth. ข. fifth metacarpal bone ตามลําดับ.๑๙๕ scaphoid bone (กระดูกขอมือรูปเรือ [พ]) เปนกระดูกขอมือชิ้นใหญที่สุดในแถวตน. ค. finger นิ้วมือ นิ้วมือ เปนสวนประกอบสุดทายของมือ. เริ่มตนจากชิ้นที่ตรงกับนิ้วหัวแมมือ. เรียงจากดานขางไปยังดานใกลกลางตามลําดับ ดังนี้: (๑) trapezium trapezium bone กระดูกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีขนาดปานกลาง.

) กระดูกนิ้ว [พ] phalangeal . ผิวดานขาง ใกลตอนกลางมีแองลึกรูปถวย เรียก acetabulum เปนเบาสําหรับตอกับหัวของกระดูกตนขา. พื้นที่ของรางกายดังกลาวนี้. นิ้วกอย เปนนิ้วที่สั้นที่สุด. และกระดูกนิ้วทอนปลายดวย ก็ ทํานองเดียวกันนี้.). กระดูกของนิ้วมือ กระดูกนิ้วมือ (phalanges of fingers) มีจํานวน ๑๔ ชิ้นในแตละมือ. กระดูกของสะโพกและแกมกน โครงกระดูกของสะโพกและแกมกนของแตละขางของรางกายเปนกระดูกชิ้นเดียวเรียก hip bone (กระดูกสะโพก [พ]). phalanx หมายถึงกระดูกชิ้นใด ๆ ของนิ้วมือหรือนิ้วเทา [D] phalanx (เอก. ปลายลางของลําตัวที่อยูระหวางตนขาและระหวางแกมกน. เปนแนวที่จํากัดขอบเขตแกมกนทางดานลาง. นิ้วมือแตละนิ้วมีกระดูกดังนี้: (๑) proximal phalanx กระดูกนิ้วทอนตน [พ] (๒) middle phalanx กระดูกนิ้วทอนกลาว [พ] (๓) distal phalanx กระดูกนิ้วทอนปลาย [พ] นิ้วหัวแมมือ มีกระดูกเพียง ๒ ชิ้น คือ: (๑) proximal phalanx กระดูกนิ้วทอนตน [พ] (๒) distal phalanx กระดูกนิ้วทอนปลาย [พ] กระดูกนิ้วทอนตน ขนาดใหญที่สุด. กระดูกนิ้วทอนปลายมีขนาดเล็กมากและไมโคง. ฝเย็บนี้จัดรวมอยูในเชิง กราน. Hip and Buttock สะโพกและแกมกน [พ] พื้นที่ของรางกายสวนที่เรียกวา “gluteal region” (บริเวณแกมกน [พ]). ตอนกลางคอด. ตอนบนและตอนลางแผกวาง. โคงเล็กนอยตลอดความยาว. สวนตาง ๆ ของขาและกระดูกขา ๑.๑๙๖ (๕) little finger นิ้วกอย นิ้วกลาง เปนนิ้วที่ยาวที่สุด. รอยพับที่อยูในแนว ระนาบ. ต่ํากวาและหนา . กระดูกนิ้วทอนตนและทอนปลายของนิ้วหัวแมมือสั้นกวาและกวางกวากระดูกแบบเดียวกันของนิ้วอื่น. ซึ่งในผูชายถูกจํากัดขอบเขตดวยถุงอันฑะกับทวารหนัก. บริเวณที่เหลือซึ่งอยูต่ํากวาและหลัง กวาสวนสะโพกเปนสวนแกมกน (นั่นคือ hip กับ buttock ประกอบกันเปน gluteal region). เรียก “perineum” (ฝเย็บ [พ]) คือบริเวณระหวางตน ขา. สวนที่อยูตอนบนและที่ดานขางเปนสวนสะโพก. phalanges (พหู. ขอบเขตทางดานบน ไดแก เอว กับ สวนของหลังอีกเล็กนอย. กระดูกนิ้วทอนกลาง ลักษณะคลายกับของ กระดูกนิ้วทอนตน แตสั้นกวาเล็กนอย. กระดูกสะโพก กระดูกสะโพก เปนกระดูกชิ้นใหญ. และนิ้วนางตาม ปรกติจะยาวกวานิ้วชี้เล็กนอย. และในผูหญิงดวยโยนีกับทวารหนัก.กระดูกนิ้ว [พ] จ. และ ลักษณะของกระดูกนิ้วทอนตนดังกลาวก็คลายกับของกระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วอื่น ๆ. แตละนิ้วมีกระดูก ๓ ชิ้น ยกเวนนิ้วหัวแมมือ มีเพียง ๒ ชิ้น กระดูกนิ้วแตละชิ้นเปนกระดูกยาวชนิดเล็ก. นิ้วชี้กับนิ้วนางยาวเกือบเทากัน. แผยื่นลงไปทางลางจนถึงระดับรอยพับแกมกน (fold of the buttock). รูปไมสม่ําเสมอ.

ทางดานหนามันตอเขากันกับ ผนังหนาทองที่ระดับสูงกวา (แนวขอบเขต) ทางดานหลัง. กระดูกของตนขา กระดูกของตนขามีชิ้นเดียวคือ femur. ปลายลางของกระดูกตนขา. ขอสังเกต hip สะโพก [พ] hip ยังเรียก coxa อีกดวย [D]. ยังเปนสวนหนา ของสวนลางของกระดูกสะโพกและพบกับกระดูกหัวหนาวของดานตรงขามที่แนวกลางลําตัว. บนดานขางมันตอเนื่องไปกับ สะโพก (hip). ปลายลางใหญกวาปลายบน. ตนขา มีความหมายเหมือน thigh [D] femur เอก. และใชอยางหลวม ๆ เรียกแค hip. os femorale และ thigh bone อีกดวย. [พ] femur ๑. Ilium (กระดูก ปกสะโพก [พ]) เปนสวนบนสุด. articulation of the hip อีกดวย. รวมกับ patella (สะบา [พ]) และ tibia (กระดูกแขง [พ]). กระดูกน [พ]) เปนสวนที่หนา. นอกจากนี้. มี ๓ ดาน ต่ํากวาและหลัง acetabulum และหลัง obturator foramen.) และยังเรียก femoral bone. ปลายบนของกระดูกมีสวนยื่นเปนคอ (neck) และปลายสุดเปนหัว (head) ขนาดประมาณ ๒/๓ สวนของทรงกลมตอ กับ acetabulum เปน hip joint (ขอสะโพก). Thigh ตนขา [พ]. แบงออกเปนปุมกระดูก ๒ ปุม อยูทางดานขางกับทางดานใกลกลาง. ทางหลังมันตอเขากันกับแกมกน (buttock) ที่รอยพับแกมกน (fold of the buttock). ๒. femora. เมื่อใชศัพทนี้อยางหลวม ๆ หมายถึง hip joint [D] coxa เปนไวพจนกับ hip (สะโพก) และเชนเดียวกันเมื่อใชอยางหลวม ๆ หมายถึง hip joint [D] แต coxa = บริเวณขอสะโพก [พ] hip bone = os coxae และยังเรียก os pelvicum. hip joint ขอสะโพก ยังเรียก articulatio coxae. รวมเขาดวยกันกับกระดูกใต กระเบนเหน็บ (sacrum) และกระดูกกนกบ (coccyx) ประกอบกันเปนผนังกระดูกของเชิงกราน. ความยาวอยู ระหวาง ๑ ใน ๓ กับ ๑ ใน ๔ ของความยาวของรางกาย. และโคงออกไปทาง หนา. . กระดูกตนขา มีความหมายเหมือน thigh bone ๒. ซึ่งแยกมันจากตนขาของอีกดาน. และ femur เปนไวพจนกับ thigh กระดูกตนขา เปนกระดูกชิ้นยาวที่สุดและแข็งแรงที่สุดและหนักที่สุดในโครงกระดูกของรางกาย.๑๙๗ กระดูกสะโพก ๒ ขางตอกันทางดานหนา ประกอบเปน pelvic girdle (กระดูกโอบเชิงกราน [พ]) กระดูกสะโพกแตละชิ้นมี ๓ สวน คือ ilium. เปนสวนหนาของ acetabulum และแยกกระดูกปกสะโพกออกจากกระดูกกน. pelvic bone อีกดวย. ใหญที่สุดและกวางที่สุด. Pubis (กระดูกหัวหนาว [พ]) เปนสวนที่เหลือของก ระดูกสะโพก. thigh ยังเรียก femur อีกดวย [D] ตนขา คือบริเวณที่ยื่นจากบริเวณแกมกน (gluteal region) ไปจนถึงเขา (knee). แองระหวางดานหนาของตนขากับดานหนาของทองเปน inguinal region (groin) (บริเวณขาหนีบ [พ]). ischium และ pubis (แนวแบงอยูที่ acetabulum).. สําหรับกระดูกสะโพกซายและขวา. บนดานใกลกลางมันตอ เขากันกับฝเย็บ (perineum). แผกวางออก. femurs (พหู. Ischium (กระดูกรองนั่ง. สวนมากของสวนที่เปนแทงยาวที่ตอนกลางของกระดูก (shaft) เกือบเปนรูปทรงกระบอก. ประกอบกันเปน knee joint (ขอเขา). กระดูกสะโพกยังเปนสวนพยุงของลําตัวอีกดวย.

ประกอบดวยกระดูกสั้น ๗ ชิ้นที่ประกอบเปนโครง กระดูกของสวนครึ่งหลังของเทา. (internal malleolus ตาตุมใน [พ]). (๒) กระดูกนอง กระดูกนอง เปนชิ้นที่อยูดานนอกของขาทอนลางและเล็กกวากระดูกแขง. รูปเรียวมาก. และ foot. metatarsus และ ค. กระดูกขอเทาก็เรียงตัวเปนแถวตนกับแถวปลาย. แถวตน ประกอบดวยกระดูก ๒ ชิ้น คือ talus กับ calcaneus กระดูก ๒ ชิ้นนี้ไมไดเรียงตัวเคียงขางกัน แต talus วาง อยูเหนือ calcaneus. ข. ก. กระดูกแขงจะเปนชิ้นที่ยาวที่สุดของโครงกระดูก) เปนชิ้นที่อยู ทางดานในของขาทอนลางและมีขนาดใหญกวาและแข็งแรงกวากระดูกนอง. ยาวเกือบเทากระดูกแขง. สวนที่เปนแทงยาวตอนกลาง (shaft) มีขอบดานหนาเปนขอบที่เดนที่สุด. leg. ปลายบน. สวนที่เปนแทงยาวตอนกลาง (shaft) มี ๓ ขอบ และ ๓ พื้นผิว. ■ แถวตน . และที่ดานในมีปุมกระดูกยื่นลงลางเปน medial malleolus. tibia (shin bone) กระดูกแขง [พ] fibula (splinter bone) fibula. paracnemis. tarsalia กระดูกขอเทา [พ]. กระดูกขอเทา tarsal bone. แถวปลาย ประกอบดวยกระดูก ๔ ชิ้น เรียงตัวเคียงขางกันจากดานใกลกลางไปยังดานขาง มีชื่อดังนี้ medial cuneiform. กระดูกแขงมีรูปคลายปริซึม. มีปุมกระดูกทั้งที่ดานใน (medial condyle) และดาน นอก (lateral condyle). ปลาย ลางแมขยายออกอยางมากก็ยังเล็กกวาปลายบน. ■ สวนตาง ๆ ของเทา เทาในมนุษยแบงออกเปนสวน ๆ ได ๓ สวน คือ ก. แผขยาย. toe. แตทางกายวิภาคศาสตร “leg” มีความหมายจํากัดอยูเฉพาะสวนของขาที่อยูระหวางขอเขา (knee joint) กับขอเทา (ankle joint) เทานั้น. perone กระดูกนอง [พ] (๑) กระดูกแขง กระดูกแขง เปนกระดูกชนิดกระดูกยาว. ไดแกเฉพาะสวนครึ่งหลังของเทา. ดังนั้นสวนของขาที่ต่ํากวาเขาจึงเรียก “lower leg” [D] และบัญญัติเปนขาทอน ลาง กระดูกของขาทอนลาง มี ๒ ชิ้น คือ tibia กับ fibula. ปลายบนลักษณะเปนปุมเปนหัวของกระดูกนอง. แตมีอีกชิ้นหนึ่งที่ เพิ่มเขามาระหวาง ๒ แถวทางดานใกลกลาง (ดานใน). calf bone. ขนาดใหญ. และชิ้นที่แทรกเขามาทางดานในระหวาง ๒ แถว คือ navicular bone. โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแกนแนวขวาง ใหเปนพื้นผิวรองรับ น้ําหนักของรางกายที่ดีที่สงผานลงมาทางปลายลางของกระดูกตนขา. คลายกระดูกขอมือ. Leg ขาทอนลาง คําศัพท leg เมื่อใชในความหมายสามัญ หมายถึงสวน lower limb (ขา) ทั้งหมดนั่นคือสวน thigh. Foot เทา เทา เทาคือสวนปลายของขามาตอเขากันกับขาที่ขอเทา. lateral cuneifirom และ cuboid. intermediate cuneiform. tarsus.๑๙๘ ๓. ปลายลางเปนปุมเดนอยูบนดานขางของขอเทา เปน lateral malleolus (external malleolus ตาตุมนอก [พ]). ขนาดรองลงมาจากกระดูกตนขา. tarsus บริเวณขอเทา [พ] บริเวณขอเทา หมายถึงบริเวณของขอตอระหวางเทากับขา. ๔. paracnemidion. และความยาวอยูระหวาง ๑/๔ กับ ๑/๕ ของความยาวของรางกาย (ยกเวนกระดูกตนขาแลว. ปลาย ลางชวยประกอบเปนขอเทา. ปลายบนตอกับกระดูกแขงแตไปไมถึงกระดูกตนขา. ปลายบนและลางขยายออกเล็กนอย. วางตัวเปนมุมฉากกับขา และเทานี้เองเราใชยืนและเดิน.

ดังนั้นชื่อ ของมันจึงไดจากลักษณะของกระดูกชิ้นนี้ที่มีรูปคลายเรือ. มีเพียงชิ้นเดียวคือ navicular bone กระดูกขอเทารูปเรือ [พ] กระดูกขอเทารูปเรือ (navicular bone) กระดูกขอเทาชิ้นนี้พื้นผิวดานหนึ่งเปนแองเวาอยางเดนชัด. second. astragaloid bone และ os tarsi tibialis. วางอยูบน calcaneum และอยูใต ปลายลางกระดูกแขงระหวางตาตุมทั้งสอง. แกนตามยาวชี้ไปทางหนา. ผิวดานบนตอนกลางตอกับ talus. ■ แถวปลาย cuneiform bone เปนกระดูกที่มีรูปรางคลายลิ่ม มี ๓ ชิ้น เรียงตัวเคียงขางกัน. รูป สี่เหลี่ยมกวางยาวไมเทากัน. อยูกลางระหวางกระดูกรูป ลิ่มอีก ๒ ชิ้น. fourth. แตละชิ้นเปนชนิด กระดูกยาวขนาดเล็ก. ankle bone. วางอยูระหวาง intermediate cuneiform bone กับ cuboid bone (อยูดานขางสุดของกระดูกรูปลิ่ม ๓ ชิ้น). (๒) intermediate cuneiform bone เปนชิ้นที่เล็กที่สุด. แข็งแรงที่สุด. แลวเรียวไปสูปลายหนาซึ่งกลมเปนหัว. เริ่มตนจากชิ้นที่ตรงกับนิ้วหัวแมเทา ดังนี้: (๑) first metatarsal bone กระดูกฝาเทาชิ้นที่หนึ่ง สั้นที่สุด. [D] talus ยังเรียก ankle. cuneiform bone กระดูกรูปลิ่ม medial cuneiform bone กระดูกรูปลิ่มชิ้นใกลกลาง intermediate cuneiform bone กระดูกรูปลิ่มชิ้นกลาง lateral cuneiform bone กระดูกรูปลิ่มชิ้นขาง (๔) cuboid. อยูหนา navicular bone. astragalus. หากแตแทรกเขามาระหวาง ๒ แถวทางดานใกลกลางของเทา. ตาตุม ๒. cuboid bone กระดูกรูปคลายสี่เหลี่ยมลูกบาศก. ปลายหลังขนาดใหญกวาเปนฐาน. heel bone กระดูกสนเทา [พ] เปนกระดูกขอเทาชิ้นที่ใหญที่สุด. fifth metatarsal bone ตามลําดับ. อยูระหวาง calcaneus กับ metatarsal bone ชิ้นที่ ๔ กับชิ้นที่ ๕. ขนาดรองจาก calcaneum. และเปนรูปลิ่มที่เดนชัดที่สุด. แต ละชิ้นจะอยูตรงกับนิ้วเทาแตละนิ้ว. metatarsus สวนเทาไมรวมนิ้ว [พ] สวนเทาไมรวมนิ้ว คือสวนของเทาระหวางบริเวณขอเทากับนิ้วเทา. cuboid resembling a cube [D] cuboid bone กระดูกคลายสี่เหลี่ยมลูกบาศก ■ กระดูกชิ้นที่แทรกเขามาระหวาง ๒ แถว กระดูกขอเทาที่ไมไดอยูในแถวตนหรือแถวปลาย. (๑) medial cuneiform bone เปนชิ้นที่ใหญท่สี ุดใน ๓ ชิ้น. third. เปนสวนครึ่งหนาของเทา. วางอยูดานขางสุดของบริเวณขอเทา. ขอเทา มีความหมายเหมือนกับ ankle joint (๒) calcaneum. ข.๑๙๙ (๑) talus เปนกระดูกขอเทาชิ้นที่อยูสูงสุด. วางอยูทางดานใกลกลางสุด. กระดูกของสวนเทาไมรวมนิ้ว โครงกระดูกของเทาสวนนี้ประกอบดวยกระดูกรูปคลายปริซึม ๕ ชิ้นแยกกัน. กระดูกฝาเทาคอนขาง ยาวกวากระดูกฝามือจากโครงกระดูกชุดเดียวกัน. หนาที่สุดในบรรดากระดูกฝาเทา (๒) second metatarsal bone กระดูกฝาเทาชิ้นที่สองเปนกระดูกฝาเทาชิ้นที่ยาวที่สุด . และ ประสาน navicular bone กับกระดูกขอเทาทางดานใกลกลาง ๓ ชิ้น. calcaneus. [พ] ankle ๑. เรียก metatarsal bone กระดูกฝาเทา [พ]. เปนชิ้นสําคัญที่สุด. มีตําแหนงอยูระหวาง talus กับ cuneiform bones ทั้ง ๓ ชิ้น. เปนกระดูกชิ้นสําคัญที่ประกอบเปน ankle joint (ขอเทา [พ]) กับกระดูก แขงและกระดูกนอง. (๓) lateral cuneiform bone เปนชิ้นที่ใหญกวา intermediate cuneiform bone. กระดูกฝาเทาแตละชิ้นมีชื่อเรียกเปนลําดับที่ first.

และแตละนิ้วก็มีกระดูก ๓ ชิ้น ยกเวนนิ้วหัวแมเทามีเพียง ๒ ชิ้น เชนเดียวกันกับนิ้วมือ. (๒) second toe นิ้วเทานิ้วที่สอง (๓) third toe นิ้วเทานิ้วที่สาม (๔) fourth toe นิ้วเทานิ้วที่สี่ (๕) fifth toe นิ้วเทานิ้วที่หา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. great toe. แตตรงกันขาม. นิ้วเทาแตละนิ้วมีกระดูกดังนี้: (๑) proximal phalanx กระดูกนิ้วทอนตน [พ] (๒) middle phalanx กระดูกนิ้วทอนกลาง [พ] (๓) distal phalax กระดูกนิ้วทอนปลาย [พ] นิ้วหัวแมเทา มีกระดูกเพียง ๒ ชิ้น คือ: (๑) proximal phalanx กระดูกนิ้วทอนตน [พ] (๒) distal phalanx กระดูกนิ้วทอนปลาย [พ] กระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วเทา มีความยาวขนาดเดียวกันกับของกระดูกนิ้วทอนกลางของนิ้วมือ. กระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วหัวแมเทากลับหนากวากระดูกนิ้วชิ้นอื่นใด. ๒๕๒๕ กลาววา “ถาเปนนิ้วเทานิ้วตน เรียกวา นิ้วหัวแมเทา นอกนั้นอนุโลมเรียกตามนิ้วมือ”. big toe. . แตละ ชิ้นก็เปนกระดูกยาวชนิดเล็ก. กระดูกนิ้วทอนกลางและทอนปลายของนิ้วเทา สั้นเสียจนไมอาจจะเขาใจผิดได ไมวาจะเปนกระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วเทาหรือของกระดูกนิ้วมือ กระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วเทายาวกวา ๑ นิ้วเล็กนอย. มีขางละ ๕ นิ้ว นับจาก ทางดานใกลกลางไปทางดานขางมีชื่อเรียกเฉพาะนิ้วแรกเทานั้น สวนนิ้วอื่นเปนลําดับที่ ดังนี้: (๑) first digit of the foot. แตกระดูกทั้ง ๒ ชิ้นของนิ้วหัวแมเทานี้มีขนาดใหญกวากระดูกนิ้วเทานิ้ว อื่น ๆ มากในทุก ๆ ทาง. ตามปรกติความยาวนอยกวา ครึ่งนิ้ว. hallex นิ้วหัวแมเทา [พ] hallucal นิ้วหัวแมเทา [พ] halluces พหูพจนของ hallux [D] กระดูกของนิ้วเทา กระดูกนิ้วเทา (phalanges of toes) ก็คลายคลึงกันกับกระดูกนิ้วมือทั้งจํานวนและการเรียงตัวของกระดูก. อาจเปนเพียงปุมกระดูกปุมหนึ่งเทานั้น. hallux นิ้วเทานิ้วที่หนึ่ง นิ้วหัวแมเทา ตามปรกติยื่นออกไป ไกลกวานิ้วอื่น ๆ. กระดูกนิ้วทอนกลางสั้นมาก.๒๐๐ (๓) third metatarsal bone กระดูกฝาเทาชิ้นที่สาม กระดูกชิ้นที่สองกับสามคลายกันมากที่มีลักษณะลีบ ทางดานขางของกระดูกทั้ง ๒ ขาง ตลอดความยาว (๔) fourth metatarsal bone กระดูกฝาเทาชิ้นที่สี่ขนาดเล็กกวาชิ้นที่สาม (๕) fifth metatarsal bone กระดูกฝาเทาชิ้นที่หา ดูแยกแตกตางจากชิ้นอื่นไดงายอยางหนึ่งคือที่ปลายหลัง ดานขางมีปุมกระดูกใหญ เปนรอยนูนที่ทั้งเห็นไดดีและดวยการคลํา อยูครึ่งทางระหวางสนเทากับนิ้วกอย.ศ. ค. hallux. toe or digit นิ้วเทา นิ้วเทา สวนประกอบสุดทายของเทา ยื่นออกจากปลายหนาของสวน metatarsus. กระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วหัวแมเทาก็คลายคลึงกันกับกระดูกนิ้วทอนตนของนิ้วเทานิ้วอื่น ๆ และทอนปลายก็ คลายกับทอนปลายของนิ้วเทาอื่นเชนเดียวกัน.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful