Deðerli Müþterimiz

,
Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000’i aþkýn çalýþanýmýz,
5 Milyar Euro’nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.
Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3’üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik
çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet
kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz.
Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve
teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan
sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yaptýðýmýz katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma
sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz.
Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak karþýlayabileceði gibi uluslararasý
pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli
bir ihracat merkezi yapmaktadýr.
Ürün yelpazemizde 220 kV’a kadar olan tüm enerji kablolarý, 3600 çifte kadar olan bakýr iletkenli
haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan
termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda
yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo
sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr.
Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye’de üretilen AIRBAG™ patentli yenilikçi
teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre
edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük
oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir.
Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen;
standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan
AFUMEX™ kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst
düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr.
Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye’de deðil, global pazarlarda da
artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki
ilk ISO 9001, ISO 14000 ve OHSAS 18001 belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz.
Sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici
bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye
saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz.
Saygýlarýmýzla,
Dear valuable customer,
We, as Prysmian Cables and Systems continue to be the sectors leader operating in 38 countries,
with 53 manufacturing facilities, more than 12.000 employees, with an annual sales turnover of
over 5 billion Euros and as a result of an expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We are
glad to serve our customers with our dynamic professionals and powerful resources.
Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and
technological superiority thus contributing to the Turkish economy enriching the people and the
environment where we function.
Our capacity is expected to meet domestic demand while coping with competition coming from
international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian
group.
The product range of our company includes energy cables up to 220 kV, copper telecommunication
cables up to 3600 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal,
mechanical, chemical and electrical research and testing laboratories in 2005 at high technological
standards. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. serves quality products attaining Turkish Standards
Institue’ s laboratory accreditation in the country.
The Company with our revolutionary and patented AIRBAG™ cable production technology produces
cables that are mechanically impact resistant, need fewer joints, high on flexibility and considerably
light in weight.
Furthermore, we produce AFUMEX™ cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use
especially in areas of high human density. AFUMEX™ cables produce considerably lesser smoke
and toxic gases with non acid emissions in comparison with standard cables. AFUMEX™ certainly
provides the “peace of mind” in obtaining greater human safety and minimizing damages to
structures during fire.
Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. continues to penetrate into the national and international
markets with its products and services. The company is the first one in ISO 9001, ISO 14000 and
OHSAS 18001 qualification and certification set documents.
Our continued goal has been to set the standards in products, systems and services in our sector
with continuous improvement in technology, high quality, customer awareness and preserving the
environment.
Best Regards,
Kablo ve Íletkenler Hakktnda Genel Bilgiler
General Information About Cables and Insulated Wires
Sayfa / Page 7
Insulated Wires and Power Cables
1
Íletkenler ve Enerji Kablolart
Semboller
Symbols
Sayfa / Page 17
Protodur
®
Yalttkanlt Íletkenler
Protodur
®
Insulated Wires
Sayfa / Page 21
Protodur
®
Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protodur
®
Insulated Y Type Cables
Sayfa / Page 35
Protothen
®
-X Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protothen
®
-X

Insulated Y Type Cables
Sayfa / Page 47
PVC Yalttkanlt Protoflex
®
Kontrol Kablolart
PVC Insulated Protoflex
®
Control Cables
Sayfa / Page 131
Lastik Yalttkanlt Kablolar
Rubber Insulated Cables
Sayfa / Page 137
Afumex" Gemi Kablolart
Afumex™ Ship Cables
Sayfa / Page 115
Asansör ve Pist Aydtnlatma Kablolart
Elevator and Airport Runway Cables
Sayfa / Page 163
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
AFUMEX
TM
& SINOTHERM
®
Sayfa / Page 81
Teknik Bilgiler ve Tablolar
Technical Information and Tables
Sayfa / Page 173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Otomotiv Kablolart
Automotive Cables
Sayfa / Page 157
Gerilim Degerleri 8
Voltages
Anma Gerilimleri 8
Rated Voltages
Íçletme Gerilimleri 8
Operating Voltages
Kablo ve Íletken Tipleri ve Tarifleri 10
Type and Description of Cables and
Insulated Wires
Kablo ve Íletkenlerin Yaptlart ve 10
Yapt Elemanlartntn Tarifleri
Construction of Cables, Type of
Insulating Materials and Description
of Construction Components
Kablo ve Íletkenlerin Yapt Elemanlart 12
Construction Components of Cables and Wires
Kablo Damar ve Dtç Ktltf Renkleri 14
Colour of Cores and Outer Sheaths
Rumuzlandtrma Tablosu 18
Symbol Key
Semboller 19
Symbols
TSE Sembolleri ve VDE Eçdegerleri 20
TSE Symbols and VDE Equivalences
300/500 V H05V-U 22
450/750 V H07V-U 22
450/750 V H07V-R 22
300/500 V H05V-K 24
450/750 V H07V-K 24
300/500 V 05V-K 2x... 26
300/300 V 03VH-H 26
300/500 V NVV (NYM) 28
300/300 V H03VV-F/H03VVH2-F 30
300/500 V H05VV-F 32
0,6/1 kV YVV (NYY) 1x... 36
0,6/1 kV YVV (NYY) 2x... 36
0,6/1 kV YVV (NYY) 3x... 36
0,6/1 kV YVV (NYY) 3x.../... 36
0,6/1 kV YVV (NYY) 4x... 36
0,6/1 kV YVV (NYY) Kumanda Kablolart 38
Control Cables
0,6/1 kV YVMV (NYCY) 3x.../... 40
0,6/1 kV YVOV (NYRGY) 42
0,6/1 kV YVÞV (NYFGY) 3x... 44
0,6/1 kV YVÞV (NYFGY) 3x.../... 44
0,6/1 kV YVÞV (NYFGY) 4x... 44
3
Íçindekiler J Contents Sayfa / Page
Kablo ve Íletkenler Hakktnda
Genel Bilgiler
General Information About Insulated
Wires and Cables
Semboller
Symbols
Protodur
®
Yalttkanlt Íletkenler
Protodur
®
Insulated Wires
Protodur
®
Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protodur
®
Insulated Y Type Cables
1
2
3
4
4
Íçindekiler J Contents
Sayfa / Page
Protothen
®
-X Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protothen
®
-X

Insulated Y Type Cables
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) 1x... 48
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) 2x... 48
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) 3x... 48
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) 3x.../... 48
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) 4x... 48
0,6/1 kV YE
3
V (N2XY) Kumanda Kablolart 50
Control Cables
0,6/1 kV YE
3
MV (N2XCY) 3x.../... 52
0,6/1 kV YE
3
OV (N2XRY) 3x... 54
0,6/1 kV YE
3
OV (N2XRY) 4x... 54
0,6/1 kV YE
3
ÞV (N2XFGY) 3x.../... 56
3,6/6 kV YE
3
SV (N2XSY) 58
3,6/6 kV YE
3
SHÞV (N2XSEYFGY) 60
6/10 kV YE
3
SV (N2XSY) 62
6/10 kV YE
3
SHÞV (N2XSEYFGY) 64
8,7/15 kV YE
3
SV (2XSY) 66
8,7/15 kV YE
3
SHÞV (2XSEYFGY) 68
12/20 kV YE
3
SV (N2XSY) 70
12/20 kV YE
3
SHÞV (N2XSEYFGY) 72
20,3/35 kV YE
3
SV (2XSY) 74
20,3/35 kV YE
3
SÞV (2XSEYFGY) 76
89/154 kV YE
3
S(AL)E 2XS(FL)2Y 78
AFUMEX
TM
Kablolar J AFUMEX
TM
Cables
300/500 V H05Z1-U 88
300/500 V H05Z1-K 88
450/750 V H07Z1-U 90
450/750 V H07Z1-R 90
450/750 V H07Z1-K 90
300/500 V NHXMH / 052XZ1-U 92
300/500 V NHXMH / 052XZ1-F 94
300/500 V NHMH 96
0,6/1 kV N2XH 98
0,6/1 kV 2XCH / N2XCH 100
0,6/1 kV 2XRH 102
0,6/1 kV 2XFGH 104
0,6/1 kV N2XH FE 180 106
0,6/1 kV 2XRH FE 180 108
Sinotherm
®
Kablolar J Sinotherm
®
Cables
300/500 V (N)2GAF (SIAF) 110
450/750 V (N)2GAF (SIAF) 110
300/500 V N2GMH2G 112
5
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
6
AFUMEX
TM
& SINOTHERM
®
5
Íçindekiler J Contents Sayfa / Page
Teknik Bilgiler ve Tablolar
Technical Informations and Tables
116
118
120
122
124
126
128
Afumex" Gemi Kablolart
Afumex™ Ship Cables
0,6/1 kV 1XZ1-R (LM-HF)
0,6/1 kV 1XZ1-K (LM-HF)
0,6/1 kV 1XC4Z1-R (LSM-HF)
0,6/1 kV 1XC4Z1-K (LSM-HF)
0,6/1 kV 1J2XC4Z1-R (LSM-FRHF)
250 V 03XPC4Z1-R (LJST-HF)
250 V 03J2XPC4Z1-R (LJST-FRHF)
7
12
Asansör ve Pist Aydtnlatma
Kablolart
Elevator and Airport Runway Cables
300/500 V YSLTK-JZ
300/500 V H05VVH6-F
450/750 V H07VVH6-F
3,6/6 kV FLGCG
2,5/5 kV FL2X(CT)2Y
11
164
166
166
168
170
173
PVC Yalttkanlt Protoflex
®
Ölçü,
Kumanda ve Kontrol Kablolart
PVC Insulated Protoflex
®
Control Cables
300/500 V H05VV5-F
300/500 V H05VVC4V5-K
8
132
134
Lastik Yalttkanlt Kablolar
Rubber Insulated Cables
300/500 V H05RN-F
300/500 V H05RR-F
450/750 V H07RN-F
100/100 V H01N2-D
100/100 V H01N2-E
0,6/1 kV (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control
0,6/1 kV (N)SHTÖU (SMK) enerji/power
0,6/1 kV (N)TSWÖU-J
3,6/6 kV (N)TSCGEWÖU (SMK)
6/10 kV (N)TSCGEWÖU (SMK)
6/10 kV (N)TSCGEWÖU (SB)
9
138
140
142
144
144
146
148
150
152
152
154
Otomotiv Kablolart
Automotive Cables
FLRY-A / FLRY-B
FLY
10
158
160
Kablo ve Íletkenler Hakktnda Genel Bilgiler
General Information About Insulated Wires and Cables
1
8
0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7
1,8/3 (3,6)* 3 3,6 - - - -
3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2
6/10 (12) 10 12 12 14 6 7
8,7/15 (17,5)* 15 17,5 - - - -
12/20 (24) 20 24 24 28 12 14
18/30 (36) 30 36 36 42 18 21
20,3/35 (42) 35 42 40,6 47,3 20,3 23,7
26/45 (52) 45 52
36/60 (72,5) 60 72,5
64/110 (123) 110 123
76/132 (145) 132 145
87/150 (170) 150 170
127/220 (245) 220 245
220/380 (420) 380 420
VDE Kablo Standartlarý
IEC 60183
IEC 60071-1
DIN VDE 0101
DIN VDE 0111
VDE Kablo Standartlarý
*Anma gerilimleri IEC 60071-1 ve IEC 60183’e göredir.
Anma Gerilimleri
Íçletme Gerilimleri
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir.
Uo: Faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama
elemanlarý arasýndaki gerilimdir.
U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir.
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSE-IEC-VDE-BS ve benzeri uluslararasý standart ve norm
kurumlarýnca:
Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kV ve daha yukarý deðerlerde
standartlaþtýrýlmýþtýr.
Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran:
Uo=
Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde
Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran:
Uo=
Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde
Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran:
Uo=U
þeklindedir.
Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kV‘a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan
çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi:
Um= 1,8 kV’ tur.
Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ
kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda
gösterilmiþtir.
Gerilim Degerleri
Anma Gerilimleri
Uo / U (Um)
Sistem þekli
Üç fazlý alternatif akým
Anma Gerilimi
Un
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Ub max
Bir fazlý alternatif akým
Ýki iletken de yalýtýlmýþ Bir iletken topraklanmýþ
Anma Gerilimi
Un 2 Uo
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Ub max
Anma Gerilimi
Un Uo
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Ub max
U
2
U
3
kV kV kV kV kV kV
Bu gerilim
kademelerinde
kullanýlmaz.
Bu gerilim
kademelerinde
kullanýlmaz.
Cables are classified by the rated voltages Uo/U.
Uo: The voltage between the conductor and earth or earthed metallic cover (concentric conductor,
screen, armouring, metal sheath).
U: The voltage between two phase conductors.
The standard rated voltages employed in three-phase systems in compliance with VDE, BS, IEC
and TS are accordingly:
Uo/U = 0,6/1 ; 3,6/6 ; 6/10 ; 8,7/15 ; 12/20 ; 18/30 ; 20,3/35 kV
In three-phase AC installation systems, the rated voltages:
Uo=
In single-phase AC systems where both conductors are insulated from earth, or DC systems,
the rated voltages:
Uo=
In single phase AC systems where one conductor is earthed or DC systems, the rated voltages:
Uo = U
9
VDE Cable Standards
IEC 60183
IEC 60071-1
DIN VDE 0101
DIN VDE 0111
VDE Cable Standards
*Rated voltages are according to IEC 60071-1 and IEC 60183
Rated Voltages
Voltages
Operating Voltages
Rated Voltages
Uo / U (Um)
Systems
In three-phase systems
Rated Voltage
Un
Permissible max.
Operating Voltage
Ub max
In single-phase systems
Both phase conductor insulated
Rated Voltage
Un 2 Uo
Permissible max.
Operating Voltage
Ub max
Rated Voltage
Un Uo
Permissible max.
Operating Voltage
Ub max
One phase conductor earthed
U
2
U
3
In DC systems having a cable with Uo = 0,6 kV, the maximum permissible operating voltage is
Um = 1,8 kV
The maximum permissible operating voltages (Um) for single-phase or three-phase AC systems
are described below.
0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7
1,8/3 (3,6)* 3 3,6 - - - -
3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2
6/10 (12) 10 12 12 14 6 7
8,7/15 (17,5)* 15 17,5 - - - -
12/20 (24) 20 24 24 28 12 14
18/30 (36) 30 36 36 42 18 21
20,3/35 (42) 35 42 40,6 47,3 20,3 23,7
26/45 (52) 45 52
36/60 (72,5) 60 72,5
64/110 (123) 110 123
76/132 (145) 132 145
87/150 (170) 150 170
127/220 (245) 220 245
220/380 (420) 380 420
kV kV kV kV kV kV
DIN VDE 0101
DIN VDE 0111
Not used in
these voltage
levels
Not used in
these voltage
levels
10
Bu katalogda çeþitli standartlara uygun kablolar tanýmlanmaktadýr.
TS 975S HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2
PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan sabit tesisat kablolarý.
TS 9760 HD 21.5 S3
PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan bükülgen kablolar (kordonlar).
TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2
Kauçuk yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan kordonlar ve bükülgen kablolar.
Y Tipi Kablolar TS IEC 60502 {VDE 0271, VDE 0273, VDE 0276, IEC 60502)
Beyan gerilimi 1 kV’tan 30 kV’a kadar olan güç kablolarý.
Gemi Kablolart IEC 60092 - 350J353J375
Gemilerde ve diðer deniz araçlarýnda kullanýlan düþük duman yoðunluklu, halojenden arýndýrýlmýþ,
alevi iletmeyen Afumex™ Gemi kablolarý.
Lastik Kablolar VDE 0250
Lastik yalýtkanlý ve lastik kýlýflý bu kablolar 0,4 kV ile 10 kV anma gerilimleri arasýnda, hareketli
ve sabit tesislerde, aðýr iþletme þartlarýnda enerji besleme kablolarý, kaynak kablolarý, özel
þartnamelere uygun maden kablolarý ve açýk madenlerde kuyruk kablolarý olarak kullanýlýrlar.
Diger Tip Kablolar
Bu katalogda bulunmayan diðer tip kablolar için firmamýzla irtibat kurmanýzý rica ederiz.
Ýletkenler TS, IEC, VDE, BS gibi standartlar tarafýndan belirtilen esaslara göre: tek telli, çok telli,
ince çok telli, çok telli sýkýþtýrýlmýþ dairesel ve çok telli sektör formunda bakýr veya alüminyum
olarak imal edilirler.
Alçak ve orta gerilim kablolarýnda kullanýlan Polivinilklorür (PVC) bazlý özel bir termoplastik yalýtkan
malzemedir.
Termoplastik yalýtkanlar, belirli bir sýcaklýk aralýðýnda tekrarlanabilir olarak soðuma ile sertleþen
ve ýsýnma ile yumuþayan, yumuþadýðýnda dýþ etki olmaksýzýn þekil deðiþtirmeyen ve yalýtkanlýk
özelliðini koruyan plastiklerdir.
Yüksek yalýtým özelliðine sahip saf Polietilenin çeþitli yöntemler uygulanarak, çapraz baðlanmasýyla
elde edilen, mekanik özellikleri geliþtirilmiþ Termoset yalýtkan malzemedir. Termoset yalýtkanlar
yüksek sýcaklýklarda erimezler ve þekil deðiþtirmezler.
Etilen-Propilen Dien Monomer Kauçuk (EPDM)‘den imal edilmiþ, ozona, oksijene, havaya ve ýþýða
dayanýklý, düþük sýcaklýklarda esnekliðini koruyan, sýcaklýkla þekil deðiþtirmeyen, yüksek yalýtým
özelliði gösteren çapraz baðlý Elastomer tip yalýtkandýr. Alçak ve orta gerilimlerde kullanýlan bu
yalýtkanlar korona olayýndan etkilenmezler.
Polikloropren bazlý bir elastomer yalýtkandýr. Kablolarda dýþ kýlýf olarak kullanýlan bu yalýtkan
yüksek mekanik ve elektriksel deðerlere sahiptir. Protofirm, ozona, kimyevi ve mekanik etkilere,
yaða ve aleve karþý dayanýklý yumuþak bir yalýtkan malzemedir.
Kablo ve Íletken Tipleri
ve Tarifleri
Kablo ve Íletkenlerin Yaptlart
ve Yapt Elemanlartntn Tarifleri
Protodur
®
Protothen
®
-X
Protolon
®
(EPR)
Protofirm
®
Yalttkan Cinsleri
:
:
:
:
Íletken Çekilleri
In this catalogue, relevant cables are described according to various standards:
TS 975S HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2
PVC insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V for fixed installations.
TS 9760 HD 21.5 S3
PVC insulated flexible cables (cords) of rated voltages up to and including 450/750V.
TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2
Rubber insulated flexible cords and cables of rated voltages up to and including 450/750V.
Y Type cables according to TS IEC 60502 {VDE 0271, VDE0273, VDE 0276, IEC 60502)
Power cables for rated voltages from 1 kV up to 30 kV.
Ship Cables IEC 60092-350J353J375
Low smoke, zero halogen, flame retardant Afumex™ ship cables used in ships and all other sea
vehicles.
Rubber Insulated Cables according to VDE 0250
Rubber insulated and rubber sheathed cables are used in fixed and mobile industrial plants under
normal and heavy operating conditions as energy feeder cables, welding cables, special mining
cables and tail cables in open mines between 0,4 kV and 10 kV.
Other Type Cables
Please contact our company for all other types of cables not in this catalogue.
Types and Descriptions of
Cables and Insulated Wires
Construction of Cables, Type of
Insulating Materials and Description
of Construction Components
11
Protodur
®
Protothen
®
-X
Protolon
®
(EPR)
Protofirm
®
Type of Insulations
:
:
:
:
Type of Conductors
The conductors comply with TS, IEC, VDE, BS and other valid standards and produced as round,
solid round (re), stranded (rm) or sector shaped solid (se) or sector shaped stranded (sm) or round
stranded compressed (rmv) or sector shaped stranded compressed (smv) copper or aluminium.
Polyvinylchloride based special thermoplastic insulation materials used in low and high voltage
cables. Thermoplastic materials, in certain temperature range, harden with cold and soften with
heat, do not deforme without external effect and keep their insulation characteristics when they
are softened.
Protothen
®
-X is a pure polyethylene based, thermoset insulation material with cross-linked structure
and improved mechanical characteristics. Thermoset insulation materials do not melt and deforme
under high temperature.
Protolon
®
is EPMD (Ethylene Propylene Dien Monomer Rubber) based insulation material with
high resistance to ozone, oxygen and the influences of weather and light. They can keep their
flexibility in low temperatures, do not deforme with heat and they can be used in low and medium
voltages without any corona effects.
Protofirm
®
is a polychloropren based sheathing compound with high mechanical and electrical
values, resistance to ozone, chemicals, oil and mechanical effects. They are also flame retardant,
therefore they can be used in locations with fire hazard.
12
: Damar, kablonun yalýtýlmýþ olan iletkenidir.
: Dairesel kablo, damar iletkeni kesidi daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur.
: Kesme (sektör) kablo, damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablodur.
: Çok damarlý kablo, damar sayýsý birden çok olan kablodur.
: Bireysel siperli kablo, her damarý üzerinde metal siper bulunan kablodur.
: Kör damar, çok damarlý kablolarda damarlar arasý boþluklarý doldurmak ve kabloya uygun bir
biçim verilmesini kolaylaþtýrmak için kullanýlan yalýtkan malzemeden yapýlmýþ iletkensiz damardýr.
: Tel, tüm uzunluk boyunca çapý sabit kalacak veya önceden belirlenen tolerans sýnýrlarý içinde
deðiþme gösterecek biçimde ve dairesel kesitli olarak çekilmiþ ince, uzun ve som bir metaldir.
: Ýletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir.
: Damar iletkeni, damarýn özünü oluþturan iletkendir.
: Sýkýþtýrýlmýþ iletken, tellerin arasýndaki boþluklarý azaltmak, iletken çapýnýn ve kesitin geometrik
boyutlarýný küçültmek için sýkýþtýrýlmýþ olan çok telli, burulmuþ (halat biçimli) bir iletkendir.
: Düþük kesitli iletken, kesiti kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir.
: Konsantrik iletken, bir damarlý kablolarda yalýtkan kýlýfýn (gerektiðinde yarý iletken siperin) çok
damarlý kablolarda, genel olarak ortak kýlýfýn üzerine gelen, bakýr tel veya bakýr þeritlerin
oluþturduðu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargýdýr.
: Kýlýf, iletkeni elektriksel bakýmdan yalýtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacý
ile kullanýlan, iletkeni, damarý veya damarlarý içine alan bir gömlektir.
: Yalýtkan kýlýf, damar iletkenini yalýtan bir kýlýftýr.
: Dolgu, çok damarlý kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre
biçimini vermeye yarayan kýlýftýr.
: Ayýrýcý kýlýf, üst üste gelen, ayrý metaller arasýna konulan yalýtkan kýlýftýr.
: Dýþ kýlýf, kabloyu dýþ etkenlerden koruyan ve kablonun en dýþýnda bulunan kýlýftýr.
: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassý veya yuvarlak tellerle yapýlmýþ örgü veya sargýdýr.
: Yarý iletken siper, damar iletkeni ile yalýtkan kýlýf arasýna ve yalýtkan kýlýfýn üzerine gelen, yarý
iletken maddeden yapýlmýþ bir kýlýf, sargý veya tabakadýr.
: Metal siper, her damarýn veya ortak kýlýfýn üzerine gelen bakýr tel veya þeritten yapýlmýþ bir
sargýdýr.
: Tutucu sargý, metal siperin veya zýrhýn üzerinde bulunan ve bunlarýn daðýlmasýný önleyen, bakýr
ya da galvaniz çelik þeritlerle yapýlmýþ sargý veya sargýlardýr.
Kablo ve Íletkenlerin Yapt Elemanlart
Damar
Dairesel Kablo
Kesme {Sektör) Kablo
Çok Damarlt Kablo
Bireysel Siperli Kablo
Kör Damar
Tel
Íletken
Damar Íletkeni
Stktçttrtlmtç Íletken
Düçük Kesitli Íletken
Konsantrik Íletken
Ktltf
Yalttkan Ktltf
Dolgu
Aytrtct Ktltf
Dtç Ktltf
Ztrh
Yart Íletken Siper
Metal Siper
Tutucu Sargt
Construction Components of Cables and Wires
: Insulated conductor in cable.
: Cable with conductor having a circular core cross-section.
: Cable with conductor having a sectoral core cross-section.
: Cable with two or more cores.
: Cable with metal shield on each core.
: Strings made of insulating material to fill the gap between cores and to give a proper overall
shape to multi-core cables.
: Wire is a thin, solid product with a circular cross-section of constant diameter along its whole
length within predetermined tolerance limits.
: Energy carrying solid or stranded wires.
: The conductor inside the core.
: Mechanically compacted conductor to reduce the overall diameter of stranded conductor made
of a number of smaller wires. Compression squeezes out gaps between circular wires and
reduces outer diameter of conductor.
: Conductor with lesser diameter in a cable having conductors with different diameters (usually,
the neutral conductor of a 4-core cable).
: The concentric conductors consist of copper wires and one or two copper tapes applied helically.
They are mainly used as earthing or protective neutral conductor in cables.
: Outer covering of a conductor used for insulation and protection from mechanical and chemical
damage.
: Used for insulation of conductor core.
: Insulating material to fill voids in core bundles and give desired overall shape to multi-core cables.
: Insulating material between metallic components of cable construction.
: Outer sheath protects the cable from mechanical stress and corrosion.
: Flat or round steel wires or tapes wound around cable as protection against mechanical damage.
: Conductive layers are made of semi conductive material which adhere to the insulation and
prevent corona between conductor and insulation or between insulation and screen.
: Metallic Screen consists of copper tapes or wires concentrically surrounding the assembled cores.
: Helix tape is made of copper or galvanized steel or plastic tapes surrounding metallic screen or
armour to keep them firmly in place.
Helix Tape
Core
Circular Cable
Sectoral Cable
Multi-Core Cable
Individual Shielded Cable
Blind Core {Filling Strings)
Wire
Conductor
Core Conductor
Compacted Conductor
Conductor With Reduced
Cross-Section
Concentric Conductor
Sheath
Insulating Sheath
Filling
Seperating Sheath
Outer Sheath
Armour
Conductive Layers
Metallic Screen
13
14
Damar renkleri, özel sipariþler dýþýnda, Türk Standartlarý’na göre aþaðýda belirtilen renklere uygun olmalýdýr.
Topraklama/koruma iletkeni olarak kullanýlan damar çift renkli yeþil/sarý olmak zorundadýr. Nötr olarak kullanýlan
damar açýk mavi renkli olmalýdýr. Faz iletkenleri için kahverengi, siyah veya gri renklerin kullanýlmasý tavsiye edilir.
Diðer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanýlabilir. Yeþil/sarý ve mavi renkler baþka hiçbir amaç için kullanýlamaz.
TS 6429 standardýna göre Y Tipi kablolar.
Y Tipi= 0,6/1 kV kablolarda dýþ kýlýf rengi SÝYAH’týr.
Y Tipi> 3,6/6 kV kablolarda dýþ kýlýf rengi KIRMIZI’dýr.
TS HD 30S S2 {VDE 0293) standarttna göre damar renkleri
Kablo Damar ve Dtç Ktltf Renkleri
Damar Sayýsý Damar Renkleri
2
3
4
5
6 veya daha
çok damarlý
Açýk Mavi - Siyah
Yeþil/Sarý - Açýk Mavi - Kahverengi
veya
Kahverengi - Siyah - Gri
Yeþil/Sarý - Kahverengi - Siyah - Gri
veya
Açýk Mavi - Kahverengi - Siyah - Gri
Yeþil/Sarý - Açýk Mavi - Kahverengi - Siyah - Gri
veya
Açýk Mavi - Kahverengi - Siyah - Gri - Siyah
Yeþil/Sarý ve öteki tüm damarlar siyah üzerine beyaz numara baskýlý
Tüm 3 damarlý orta gerilim XLPE yalýtkanlý kablolarda, dýþ yarý iletken siperin üzerine damarlarýn birbirinden ayýrt
edilmesini saðlayan farklý renklerde iþaretleme þeritleri bulunacaktýr.
Yeþil/Sarý damarý olan kablo ve kordonlar
Yeþil/Sarý damarý olmayan kablo ve kordonlar
Damar Sayýsý
3
4
5
Damar Renkleri
Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi
Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri
Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri
3
4
5
2
Kahverengi Siyah Gri
Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri
Açýk Mavi Kahverengi
Damar Sayýsý Damar Renkleri
Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah
15
Colour codes, excluding special orders, should be consistent with Turkish Standards color codes shown below. The
core used for earthing or protection purposes has to be green/yellow color. Blue color should be used for the neutral
conductor. Brown, black and grey colors should be used for live conductors. Other colors should only be used for
specific applications. Green/yellow and blue colors cannot be used for any other purposes.
Y Type Cables according to TS 6429.
Color of outer sheath for Y type (0,6/1 kV) insulated cables is BLACK.
Color of outer sheath for Y type (>3,6/6 kV) insulated cables is RED.
Core colors according to TS HD 30S S2 {VDE 0293).
Color of Cores and Outer Sheaths
Cables and wires with green/yellow core.
Cables and wires without green/yellow core.
3
4
5
Core Colors
2
Brown Black Grey
Blue Brown Black Grey
Blue Brown
Number of Cores
Number of Cores Core Colors
2
3
4
5
6 or more
cores
Blue - Black
Green/Yellow - Blue - Brown
or
Brown - Black - Grey
Green/Yellow - Brown - Black - Grey
or
Blue - Brown - Black - Grey
Green/Yellow - Blue - Brown - Black - Grey
or
Blue - Brown - Black - Grey - Black
One core is Green/Yellow and all other cores are black with white number printed.
All three-core XLPE insulated medium voltage cables should have different colored tapes on outer semi-conductive
layers in order to distinguish each core.
Core Colors
Green/Yellow Blue Brown
Green/Yellow Brown Black Grey
Green/Yellow Blue Brown Black Grey
Blue Brown Black Grey Black
Number of Cores
3
4
5
Semboller
Symbols
2
18
H
A
01
03
05
07
B
G
J
M
N
N2
N4
N8
Q
Q4
R
S
T
V
V2
V3
V4
V5
Z
Z1
C
C4
H
H2
H6
U
R
K
F
H
Y
..
X
G
..
HD 361 S3'E GÖRE RUMUZLANDIRMA TABLOSU J SYMBOL KEY ACCORDING TO HD 361 S3
Harmonize Tip / Harmonized Type
Ulusal Tip / National Type
Anma GerilimiJRated Voltage U
o
JU
100/100 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V
Yalttkan {Insulation)JDtç Ktltf {Outer Sheath)
Etilen Propilen Kauçuk / Ethylene Propylene Rubber (EPR)
Etilen Vinil Asetat / Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
Cam Elyaf Örgü / Glass Fibre Braiding
Mineral / Mineral
Polikloropren / Poly Chloro Pren (PCP)
Polikloropren Özel Bileþik (HD 22.6)
Polychloroprene Special Compound (HD 22.6)
Klorosülfenated Polietilen (CSP)
Chlorosulphanated Polyethylene (CSP)
Suya Dayanýklý Özel Polikloropren (PCP)
Water-resistant Special Polychloroprene (PCP)
Poliüretan/Polyurethane
Polyamid/Polyamide
Doðal Kauçuk / Natural Rubber
Silikon Kauçuk / Silicone Rubber
Tekstil Örgü / Textile Braiding
Polivinilklörür / Polyvinilchloride(PVC)
90
o
C Çalýþma Sýcaklýðýna Dayanýklý Polivinilklorür (PVC)
90
o
C Ambient Temperature-resistant Polyvinilchloride (PVC)
Düþük Sýcaklýklara Dayanýklý Polivinilklorür (PVC)
Low-temperature Resistant Polyvinilchloride(PVC)
Çapraz Baðlý (Vulkanize) Polivinilklorür (XLPVC)
Cross-Linked (Vulcanized) Polyvinilchloride (XLPVC)
Yaða Dayanýklý Polivinilklorür (PVC)
Oil-Resistant Polyvinilchloride (PVC)
Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan
Düþük Duman Yoðunluklu Çapraz Baðlý (Vulkanize) Bileþik
Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While
Burning, Low Smoke Density Cross Linked (Vulcanized)
Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan
Düþük Duman Yoðunluklu Termoplastik Bileþik
Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While
Burning, Low Smoke Density Thermoplastic Compound
Metalik Ekran J Metallic Screen
Konsantrik Bakýr Tel / Concentric Copper Wire
Bakýr Tellerden Çorap Örgü / Copper Wire Braiding
Yaptsal Özellikler J Constructional Features
Ayrýlabilir Yassý Kablolar (Kýlýflý veya Kýlýfsýz)
Divisible Flat Cables (Sheathed or unsheathed)
Ayrýlamayan Yassý Kablolar (Kýlýflý)
Undivisible Flat Cables (Sheathed)
Üç veya Daha Fazla Damarý Olan Yassý Kablolar
Three or More Cored Sheathed Flat Cables
Íletken Yaptst J Conductor Structure
Tek Telli (Klas 1) / Solid (Class 1)
Çok Telli (Klas 2) / Stranded (Class 2)
Sabit Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5)
Fine-stranded Flexible for Fixed Installations (Class 5)
Hareketli Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5)
Fine-stranded Flexible for Mobile Installations (Class 5)
Yüksek Derecede Bükülgenlik Gerektiren Bükülgen (Klas 6)
High Twistable Flexible (Class 6)
Gelin Teli Biçiminde Ýletken
Tinsel Conductor
Damar Saytst J No of Cores
Yeþil / Sarý Damarý Yok / Without Green / Yellow Core
Yeþil / Sarý Damarlý / With Green / Yellow Core
Íletken Kesiti J Rated Cross-section of Conductor {mm
2
)
19
Semboller J Symbols
Tarifler
Description
TS
621
VDE
0276
EXPLANATION AÇIKLAMA
Alüminyum iletken
PVC termoplastik yalttkan veya ktltf
Siper
Her damar üzerinde siper
Konsantrik iletken
Polietilen
Çapraz baglt polietilen
Galvanizli yasst çelik tellerden yaptlmtç ztrh
Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yaptlmtç ztrh
Çelik tutucu çerit {Ç ve O için)
Daire kesmesi {sektör kesitli iletken, daire
dilimli kesitli iletken)
Stktçttrtlmtç iletken {bu kablolar çok telli
olduklartndan "ç" harfinin kullantldtgt yerde
"ç" kullantlmaz)
Çok telli iletken
Stcaga ve korozyona dayantklt
PVC termoplastik yalttkan
Metal siper
Lastik yalttkan
Stcaga dayantklt
Açtk hava çartlartna dayantklt
Alev geciktirici
Burulmuç kablo
Metal ktltf {kurçun ktltf)
Taçtytct ip, tel ve benzeri
Yaga dayantklt
YeçilJSart koruma iletkeni
A
Y
S
SE
C
2Y
2X
F
R
G
s
v
rm
W
0250
Y
S
G
2G
W
u
AF
B
T
ö
J
A
V
S
SH
M
E
E3
Þ
O
s
þ
ç
Aluminium conductor
Polyvinylchloride insulation or sheath
Copper shield
Metallic screen (copper) over each core
Concentric copper conductor
Polyethylene
Cross-linked polyethylene
Galvanized flat steel wire armour
Galvanized round steel wire armour
Steel tape helix (for F and R)
Sector-shaped conductor
Compacted conductor (since these cables have
stranded copper conductors letter “ç” is not used
wherever letter “þ” is employed)
Stranded conductors
Resistant to heat and corrosion
Thermoplastic insulation material (PVC)
Metallic screen
Rubber insulation
Resistant to heat
Resistant to open air conditions
Flame retardant
Twisted cable
Metal Sheath (lead)
Pilot core as textile, steel or similar
Resistant to oil
Green/yellow conductor for earthing.
* Prysmian taraftndan geliçtirilmiçtir.
Developed specially by Prysmian.
NV
NV
NV
NV-b
NV-B
NV-bu
NV-y
NVV
FVV
FVV-y
FVV-n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLL-nvg
FLL-n
BLDL-vg
BDL-vg
BDL-vg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H05V-U
H07V-U
H07V-R
H05V-K
H07V-K
05V-K
03VH-H
NVV
H03VV-F
H03VVH2-F
H05VV-F
YVV
YVV
YVMV
YVOV
YVÞV
YE3V
YE3V
YE3MV
YE3OV
YE3ÞV
YE3SV
YE3SHÞV
YE3SV
YE3SHÞV
YE3SV
YE3SHÞV
YE3SV
YE3SHÞV
YE3SV
YE3SÞV
YE3S(AL)E
H05VV5-F
H05VVC4V5-K
H05RN-F
H05RR-F
H07RN-F
H01N2-D
H01N2-E
-
-
-
-
ANV
ANV
ANV
1XZ1-R
1XZ1-K
1XC4Z1-R
1XC4Z1-K
1J2XC4Z1-R
03XPC4Z1-R
03J2XPC4Z1-R
-
H05VVH6-F
H07VVH6-F
FLGCG
FL2X(CT)2Y
H05Z1-U
H05Z1-K
H07Z1-U
H07Z1-R
H07Z1-K
052XZ1-U
052XZ1-F
NHMH
N2XH
N2XCH
2XRH
2XFGH
N2XH FE180
2XRH FE180
-
-
-
833
833
833
833
833
833
833
833
936
936
936
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2742
2742
-
-
936
936
916
916
916
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9758
9758
9758
9758
9758
9758
9760
9759
9760
9760
9760
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-1
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
IEC 60502-2
TSEK
TS 10382
-
-
-
9765
9765
9767
9767
-
-
-
-
1435
1435
1435
-
-
-
-
-
-
-
-
EN 50214
IEC 60502-2
-
-
-
-
-
-
9759
9760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HD 21.3 S3
HD 21.3 S3
HD 21.3 S3
HD 21.3 S3
HD 21.3 S3
HD 21.3 S3
HD 21.5 S3
HD 21.4 S2
HD 21.5 S3
HD 21.5 S3
HD 21.5 S3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HD 21.13 S1
HD 21.13 S1
HD 22.4 S4
HD 22.4 S4
HD 22.4 S4
HD 22.6 S2
HD 22.6 S2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HD 21.15 S1
HD 21.15 S1
HD 21.15 S1
HD 21.15 S1
HD 21.15 S1
HD 21.4 S2
HD 21.5 S3
-
HD 604 S1-
-
-
-
HD 604 S1-
-
-
-
-
0281-3
0281-3
0281-3
0281-3
0281-3
0281-3
0281-5
0250-204
0281-5
0281-5
0281-5
0276-603
0276-627
0276-603
0271
0271
0276-603
0276-627
0276-603
0271
0271
0276-620
0276-620
0276-620
0276-620
0276-620
0276-620
0276-620
0276-620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0250-814
0250-813
0250-813
0250-813
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0250-214
0250-214
0250-215
0276-604/627e.
-
-
-
0250e.
0250e.
0250e.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-1
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
60502-2
-
60840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60092-350/353
60092-350/353
60092-350/353
60092-350/353
60092-350/353
60092-350/375
60092-350/375
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60502-1
60502-1
60502-1
-
60502-1
-
-
-
300/500 V
450/750 V
450/750 V
300/500 V
450/750 V
300/500 V
300/300 V
300/500 V
300/300 V
300/300 V
300/500 V
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
3,6/6 kV
3,6/6 kV
6/10 kV
6/10 kV
8,7/15 kV
8,7/15 kV
12/20 kV
12/20 kV
20,3/35 kV
20,3/35 kV
89/154 kV
300/500 V
300/500 V
300/500 V
300/500 V
450/750 V
100/100 V
100/100 V
0,6/1 kV
0,6/1 kV
3,6/6-6/10 kV
6/10 kV
-
-
-
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
250 V
250 V
300/500 V
300/500 V
450/750 V
3,6/6 kV
2,5/5 kV
300/500 V
300/500 V
450/750 V
450/750 V
450/750 V
300/500 V
300/500 V
300/500 V
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
0,6/1 kV
300/500 V
450/750 V
300/500 V
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
PVC
PVC
Lastik/Rubber
Lastik/Rubber
Lastik/Rubber
Lastik/Rubber
Lastik/Rubber
EPR
EPR
EPR
EPR
PVC
PVC
PVC
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
PVC
PVC
PVC
EPR
XLPE
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Özel/Special*
Silikon/Silicone
Silikon/Silicone
Silikon/Silicone
Rumuzlar J Abbreviations
V
Standartlar J Standards Anma Gerilimi Yalttkan Cinsi
Rated Voltages Insulation
Materials
IEC VDE
Harmonize
Harmonized
Geçerli TS
Valid TS
Eski TS
Superseeded
TS
Eski TS
Superseeded
TS
VDE
Geçerli TS
Valid TS
Bu Katalogda Tantttlan Íletken ve Kablolartn TS Sembolleri ve VDE Karçtltklart
Symbols of Insulated Wires and Power Cables According to TS Corresponding to VDE
20
H05V-U
H07V-U
H07V-R
H05V-K
H07V-K
05V-K
03VH-H
NYM
NYLHY rd
NYLHY fl
H05VV-F
NYY enerji/energy
NYY kumanda/control
NYCY
NYRGY
NYFGY
N2XY enerji/energy
N2XY kumanda/control
N2XCY
N2XRY
N2XFGY
N2XSY
N2XSEYFGY
N2XSY
N2XSEYFGY
2XSY
2XSEYFGY
N2XSY
N2XSEYFGY
2XSY
2XSEYFGY
2XS(FL)2Y
H05VV5-F
H05VVC4V5-K
H05RN-F
H05RR-F
H07RN-F
H01N2-D
H01N2-E
(N)SHTÖU (SMK)
(N)TSWÖU-J
(N)TSCGEWÖU (SMK)
(N)TSCGEWÖU (SB)
FLRY-A-DIN 72251
FLRY-B-DIN 72251
FLY-ISO 6722
-
-
-
-
-
-
-
YSLTK-JZ
H05VVH6-F
H07VVH6-F
-
-
-
-
-
-
-
NHXMH
NHXMH
-
-
N2XCH
-
-
-
-
(N)2GAF (SIAF)
(N)2GAF (SIAF)
N2GMH2G
Protodur
®
Yalttkanlt Íletkenler
Protodur
®
Insulated Wires 3
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Harmonize Íletkenler
Protodur
®
Insulated Harmonized Wires
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli bir damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt
kablolar.
PROTODUR
®
insulated wires with solid or stranded copper conductors.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kapalt, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dagtttm panolartnda, stva
altt ve stva üstünde boru içinde, kroçeler üzerinde kullantltrlar.
Used in covered, dry places, in fixed plants, in distribution panels, on and
under plaster as laid in conduit or on insulating support.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
Tesisat Kablolart
Building Wires
22
1
2
H05V-U 300J500 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3
H07V-U 450J750 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3
H07V-R 450J750 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
Íç Tesisat
Internal Wiring
Kullantldtgt Yerler J Applications
Boru Íçinde
In Conduit
Test Gerilimi
{AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV- 2,5 kV)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlara göre tek damarlt
olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70
o
C
These cables are produced according to above standards as single core.
- Permissible operating temperature: 70
o
C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
23
H05V-U
Teknik Özellikler J Technical Features
300J500 V
450J750 V
450J750 V
* DIN VDE 029S-4 Tablo 3J2'de 15,5 A olarak verilmiçtir.
Given as 15,5 A in DIN VDE 0298-4 Table 3/2.
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
H05V-U J H07V-U J H07V-R
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
4,8
7,2
9,6
14,4
24,0
38,0
58,0
96,0
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0
2,0
2,2
2,4
2,7
3,2
3,7
4,2
5,4
6,9
8,2
9,3
10,8
12,4
14,5
15,9
17,7
19,8
22,8
8,5
12
13
21
34
50
71
116
181
280
382
542
745
1010
1260
1575
1945
2520
36,0
24,5
18,1
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0911
0,0754
-
-
-
14,5
19,5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
12
15
19
24
32
42
54
73
98
129
158
198
245
292
344
391
448
528
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
*
H07V-R
H07V-U
Havada
Air
Boru Íçinde
Conduit
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Harmonize Íletkenler
Protodur
®
Insulated Harmonized Wires
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli PROTODUR
®
yalttkanlt bükülgen
kablolar.
PROTODUR
®
insulated flexible wires with fine stranded copper conductors.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlara göre tek damarlt
olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
These cables are produced according to above standards as single core.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
Kullantldtgt Yerler J Applications
Pano ve elektrikli cihazlartn iç tesisatlartnda, stva alttnda veya
stva üstünde boru içinde kullantltrlar.
Used in control panels and electrical equipments, on and under plaster
as laid in conduit.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
Tesisat Kablolart
Building Wires
24
1
2
H05V-K 300J500 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3
H07V-K 450J750 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
Kullantldtgt Yerler J Applications
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Test Gerilimi
{AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV- 2,5 kV)
Íç Tesisat
Internal Wiring
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
25
H05V-K
Teknik Özellikler J Technical Features
H07V-K
300J500 V
450J750 V
* DIN VDE 029S-4 Tablo 3J2'de 15,5 A olarak verilmiçtir.
Given as 15,5 A in DIN VDE 0298-4 Table 3/2.
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Boru Íçinde
Conduit
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
H05V-K J H07V-K
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
4,8
7,2
9,6
14,4
24,0
38,0
58,0
96,0
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0
2,0
2,2
2,4
2,8
3,4
3,9
4,4
6,1
7,4
9,0
10,9
12,7
14,7
16,9
18,8
21,0
23,3
26,6
8,5
12
13
19
30
44
63
112
169
251
369
528
730
969
1212
1521
1857
2443
39,0
23,0
19,5
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,544
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,080
-
-
-
14,5
19,5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
12
15
19
24
32
42
54
73
98
129
158
198
245
292
344
391
448
528
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
*
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Íletkenler
Protodur
®
Insulated Wires
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlar esas altnarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
These cables are produced based on above standards.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
Kullantldtgt Yerler J Applications
Mekanik zorlamalartn bulunmadtgt kuru ortamlarda, hareketli
cihazlartn baglanttlartnda {lamba, aplik, avize v.b) kullantltrlar.
Used in dry places where mechanical stresses do not exist, at the
connections of mobile equipments. (lamp, wall light, chandelier, etc.)
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
Tesisat Kablolart
Building Wires
1
05V-K 300J500 V TS 975S HD 21.3 S3JVDE 02S1-3 e.
03VH-H 300J300 V TS 9760 HD 21.5 S3JVDE 02S1-5 e.
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Kullantldtgt Yerler J Applications
26
Yapt J Construction
05V-K
Ínce çok telli, baktr iletkenli, PROTODUR
®
yalttkanlt, bükülgen
kablolar.
Twisted cords with flexible, two-core, PROTODUR
®
insulated wires with
fine stranded copper conductors.
03VH-H
Ínce çok telli, baktr iletkenli, PROTODUR
®
yalttkanlt, yasst
bükülgen kablolar.
Flat cords with flexible, two-core, PROTODUR
®
insulated wires with finely
stranded copper conductors.
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
27
05V-K
Teknik Özellikler J Technical Features
2x0,75 14,4 4,3 22 26 6 100
2x0,75 14,4 2,3x4,6 30 26 6 100
03VH-H
300J500 V
300J300 V
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Aktm Taçtma
Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
05V-K J 03VH-H
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Íletkenler
Protodur
®
Insulated Wires
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt PROTODUR
®
yalttkanlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt antigron kablolar.
PROTODUR
®
insulated cables with solid or stranded copper conductors,
and PROTODUR
®
sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlara göre üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Dtç ktltf rengi: Gri
These cabl es are produced accordi ng to above standards.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Colour of outer sheath: Grey
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, rutubetli ve tslak yerlerde, yangtn ve patlama tehlikesi
olan atölye, fabrika ve her türlü iç yeri ile depolarda, açtkta
kullantltrlar, toprak alttna döçenmezler, sabit olarak boru içinde
stva üstünde ve stva alttnda kullantltrlar.
Used in dry, damp, wet places, in workshops, factories, business areas
and store rooms subject to fire and explosion danger, as outdoor, not
under ground, but under or on plaster, in conduit.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
ktltf
PROTODUR
®
sheath
Tesisat Kablolart
Building Wires
28
4
NVV 300J500 V TS 9759 HD 21.4 S2
NYM 300J500 V VDE 0250 - 204
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Açtkta
In Free Air
Beton Íçinde
In Concrete
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
2
3
Íç Tesisat
Internal Wiring
1
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Kullantldtgt Yerler J Applications
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
29
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16ç
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16ç
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16ç
29
48
77
115
192
307
43
72
115
173
288
461
58
96
154
230
384
614
8,4
9,6
10,5
11,5
14,5
18,4
8,8
10
11
12,5
15,5
18
9,6
11
12
14
16,5
20
116
159
204
263
425
698
134
184
242
329
527
762
161
224
292
417
625
957
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
22
30
40
51
70
94
22
30
40
51
70
94
18,5
25
34
43
60
80
100
100
100
100
1000
1000
100
100
100
100
1000
1000
100
100
100
100
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Aktm Taçtma
Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
NVV J NYM
300J500 V
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Harmonize Íletkenler
Protodur
®
Insulated Harmonized Wires
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bükülgen kablolar.
Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors, PROTODUR
®
insulation and PROTODUR
®
sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlara göre çok damarlt
olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Dtç ktltf rengi: Beyaz
These cables are produced according to above standards as multi cores.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Colour of outer sheath: White
Kullantldtgt Yerler J Applications
Mekanik zorlamalartn az oldugu kapalt ve kuru yerlerde, hareketli
baglantt kablosu olarak kullantltrlar.
Used in covered and dry places as connection cables where the mechanical
stresses exist unclearly.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine-stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
sheath
Tesisat Kablolart
Building Wires
30
1
4
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
2
3
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum Short
Circuit Temperature
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Kullantldtgt Yerler J Applications
H03VV-F 300J300 V TS 9760 HD 21.5 S3JVDE 02S1-5
H03VVH2-F 300J300 V TS 9760 HD 21.5 S3JVDE 02S1-5
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
31
Teknik Özellikler J Technical Features
H03VV-F {dairesel - round)
H03VVH2-F {yasst - flat)
Compliance
RoHS
2x0,50
3x0,50
4x0,50
2x0,75
3x0,75
4x0,75
2x0,75
9,6
14,4
19,2
14,4
21,6
28,8
14,4
5,0
5,3
5,8
5,1
5,4
5,9
3,20x5,30
36
43
53
44
53
63
35
39
39
39
26
26
26
26
3
3
3
6
6
6
6
100
100
100
100
100
100
100
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Aktm Taçtma
Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
H03VV-F J H03VVH2-F 300J300 V
PROTODUR
®
Protodur
®
Yalttkanlt Harmonize Íletkenler
Protodur
®
Insulated Harmonized Wires
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt PROTODUR
®
yalttkanlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bükülgen kablolar.
Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors, PROTODUR
®
insulation and PROTODUR
®
sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar yukartda belirtilen standartlara göre üretilirler.
- Müsaade edilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Dtç ktltf rengi: Beyaz
These cables are produced according to above standards.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Colour of outer sheath: White
Kullantldtgt Yerler J Applications
Mekanik zorlamalartn bulundugu kapalt ve kuru yerlerde, ev
aletlerinde, buharlt ve rutubetli yerlerde kullantltrlar.
Used in covered and dry places where the mechanical stresses exist, on
household appliances, in damp and steamed areas.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine-stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
sheath
Tesisat Kablolart
Building Wires
32
1
4
H05VV-F 300J500 V TS 9760 HD 21.5 S3JVDE 02S1-5
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
2
3
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Kullantldtgt Yerler J Applications
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
33
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
Compliance
RoHS
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2,5
3x0,75
3x1
3x1,5
3x2,5
4x0,75
4x1
4x1,5
4x2,5
14,4
19,0
29,0
48,0
21,6
29,6
43,0
72,0
29,0
38,0
58,0
96,0
5,9
6,3
7,2
8,9
6,3
6,7
7,8
9,6
6,8
7,4
8,7
10,5
55
64
87
133
65
75
106
163
77
93
131
197
26,0
19,5
23,3
8,0
26,0
19,5
13,3
8,0
26,0
19,5
13,3
8,0
6
10
16
25
6
10
16
25
6
10
16
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Aktm Taçtma
Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
300J500 V H05VV-F
Protodur
®

Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protodur
®

Insulated Y Type Cables 4
PROTODUR
®
Y Tipi Protodur
®
Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protodur
®
Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli bir veya çok damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt enerji kablolart.
Single or multi core energy cables with solid or stranded copper conductor,
PROTODUR
®
insulation and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Enerji, çebeke ve aydtnlatma kablosu olarak açtkta, kablo
kanallartnda, toprak alttnda, özel olarak imal edildigi takdirde
tatlt ve tuzlu suda kullantltrlar.
Used outside as energy, utility and lighting cables, in cable ducts, under
ground, under normal and salty water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
36
1
2
YVV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
NYY 0,6J1 kV VDE 0276-603
YY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
4
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0276-603'e
göre üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 and
VDE 0276-603
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
<
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Açtkta
In Free Air
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Boru Íçinde
In Conduit
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
3
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
32
42
54
68
90
116
150
181
-
27
36
47
59
79
102
133
159
188
232
280
318
359
102
133
159
188
232
280
318
359
406
473
27
36
47
59
79
102
133
159
188
22
30
40
51
70
94
119
148
180
18,5
25
34
43
60
80
101
126
153
196
238
276
319
80
101
126
153
196
238
276
319
364
430
18,5
25
34
43
60
80
101
126
153
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A A A m
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 Km J W ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
37
Teknik Özellikler J Technical Features
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1 Damarlt / 1 Core
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
4 Damarlt / 4 Cores
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
307
480
672
960
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
6,8
7,3
8,1
9,0
10,9
12,2
13,8
15,4
17,7
19,2
21,1
23,3
26,4
10,1
10,8
12,6
13,0
15,1
16,9
21,2
22,9
25,9
10,5
11,3
13,2
14,3
16,0
18,0
22,1
24,4
27,7
31,4
36,3
39,5
43,6
20,0
22,9
25,1
29,5
33,1
38,3
42,1
45,5
51,1
57,6
11,2
12,2
14,3
15,4
18,7
20,5
24,1
27,1
31,2
84
106
150
209
322
422
555
756
1035
1273
1559
1936
2525
153
186
263
322
441
601
964
1210
1585
172
215
306
386
539
750
1175
1530
2010
2770
3765
4625
5665
906
1318
1669
2265
3060
4181
5233
6198
7865
10169
199
254
364
461
716
965
1455
1904
2539
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25þ
1x35þ
1x50þ
1x70þ
1x95þ
1x120þ
1x150þ
1x185þ
1x240þ
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25þ
2x35þ
2x50þ
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25þ
3x35þ
3x50þ
3x70þ
3x95þ
3x120þ
3x150þ
3x16þ/10ç
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50/25þ
3x70/35þ
3x95/50þ
3x120/70þ
3x150/70þ
3x185/95þ
3x240/120þ
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25þ
4x35þ
4x50þ
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
1,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
59
73
97
125
161
192
227
278
332
377
423
478
555
YVV J NYY J YY 0,6J1 kV
50
62
83
107
138
164
195
238
286
325
365
413
479
45
59
81
110
146
181
219
281
341
396
456
521
615
33
43
60
82
110
137
167
216
264
308
356
409
485
Toprakta
Ground
Havada
Air
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current carrying capacity in
PROTODUR
®
Y Tipi Protodur
®
Yalttkanlt Kumanda Kablolart
Y Type Protodur
®
Insulated Control Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt ve PROTODUR
®
dtç ktltflt kumanda kablolart.
Multi core control cables with solid or stranded copper conductors,
PROTODUR
®
insulation and PROTODUR
®
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kumanda kablosu olarak dogrudan toprak alttnda, özel olarak
üretildiklerinde tatlt su veya tuzlu suda, hariçte ve dahilde
kullantltrlar. Enerji santrallerinin, tren istasyonlartntn, fabrika,
otel ve hastanelerin kumanda sistemlerinde kullantltrlar.
Damarlartn numaralt oluçu montajda büyük fayda saglar.
Used as control cable under ground, under normal and salty water if
specially produced. Also used in the control circuits of power plants, train
stations, factories, hotels and hospitals. It gives an easy installation
because of the numbered cores.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
38
1
4
YVV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
NYY 0,6J1 kV VDE 0276-627
YY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
3
2
0
<
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Açtkta
In Free Air
Beton Íçinde
In Concrete
Boru Íçinde
In Conduit
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Kumanda
Kablosu
Control Cable
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0276-627'ye
göre üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 and
VDE 0276-627
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
39
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,70 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic)
5x1,5 72 12,1 231 12,1 26,0 18,6 1000
7x1,5 101 12,9 282 12,1 15,6 12,0 1000
10x1,5 144 15,5 392 12,1 13,1 10,2 1000
12x1,5 173 15,9 433 12,1 12,4 9,7 1000
14x1,5 202 16,6 481 12,1 11,7 9,3 1000
19x1,5 274 18,3 604 12,1 10,4 8,3 1000
21x1,5 305 19,2 664 12,1 9,3 7,9 1000
24x1,5 346 21,2 753 12,1 9,1 7,4 1000
30x1,5 432 22,4 886 12,1 8,5 6,9 1000
40x1,5 576 25,0 1121 12,1 7,8 6,5 1000
5x2,5 120 13,1 295 7,41 34,0 25,0 1000
7x2,5 168 14,1 368 7,41 20,0 16,3 1000
10x2,5 240 17,0 514 7,41 17,0 13,8 1000
12x2,5 288 17,5 574 7,41 16,2 13,1 1000
14x2,5 336 18,3 642 7,41 15,3 12,5 1000
19x2,5 456 20,2 815 7,41 13,6 11,3 1000
21x2,5 504 21,2 897 7,41 12,5 10,8 1000
24x2,5 576 23,5 1020 7,41 11,9 10,0 1000
30x2,5 720 24,8 1210 7,41 11,1 9,4 1000
40x2,5 960 27,9 1558 7,41 10,2 8,8 1000
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
Teknik Özellikler J Technical Features
YVV J NYY J YY - Kumanda J Control 0,6J1 kV
PROTODUR
®
Y Tipi Protodur
®
Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protodur
®
Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, bir veya çok damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt, konsantrik baktr nötr iletkenli PROTODUR
®
dtç ktltflt
enerji kablolart.
Single or multi-core PROTODUR
®
insulated, PROTODUR
®
outer sheathed
cables with solid or stranded copper conductors with concentric conductors
of copper wires.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Genellikle çehir çebekeleri, cadde aydtnlatmalart, ev baglanttlart
ve benzeri amaçlar için tercihen toprak alttnda kullantltrlar.
Kablolartn kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi
durumunda konsantrik nötr iletken kablo baçtndaki çalter veya
sigortantn devreyi derhal açmastnt saglar.
Used generally for city utilities, street lightings, household appliances and
similar reasons under ground. In case of damages caused by digging,
concentric neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the
circuit.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- Baktr tellerden konsantrik iletken
Concentric conductor of copper wires
5- Tutucu baktr bant
Cu-tape as binder
6- Koruma bandt
Protecting tape
7- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
40
YVMV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
NYCY 0,6J1 kV VDE 0276-603
YCY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
Kullantldtgt Yerler J Applications
1
7
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Toprak Alttnda
Direct Buried
2
3
4
5
6
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0276-603'e
göre üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 and
VDE 0276-603
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
<
41
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,70 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic)
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
3x1,5/1,5
3x2,5/2,5
3x4/4
3x6/6
3x10/10
3x16/16
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50þ/25
3x70þ/35
3x95þ/50
3x120þ/70
3x150þ/70
3x185þ/95
3x240þ/120
66
104
161
240
408
643
902
1190
1723
2410
3296
4236
5100
6383
8242
13,2
14,0
15,9
17,2
18,9
21,2
25,4
27,7
31,4
35,3
40,0
43,8
48,3
54,8
62,0
245
294
406
509
705
988
1432
1782
2396
3208
4345
5398
6486
8219
10697
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
27
36
47
59
79
102
133
160
190
234
280
319
357
402
463
19,5
26
34
44
60
80
108
132
160
202
249
289
329
377
443
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
0,6J1 kV YVMV J NYCY J YCY
PROTODUR
®
Y Tipi Protodur
®
Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protodur
®
Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli baktr iletkenli, bir veya çok damarlt, PROTODUR
®
yalttkanlt, galvanizli yuvarlak çelik tel ztrhlt, PROTODUR
®
dtç
ktltflt enerji kablolart.
Single or multi core PROTODUR
®
insulated, PROTODUR
®
sheathed cables
with solid or stranded copper conductors with armour of galvanized round
steel wires.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerlerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden
oluçan ztrh sayesinde mekanik dtç tesirlere karçt çok
dayantkltdtrlar. Agtr içletme, serim ve montaj çartlartna
uygundurlar. Toprak alttnda ve özel olarak üretildiklerinde tatlt
ve tuzlu suda kullantltrlar.
These cables are resistant against outer mechanical reactions with their
armours of galvanized steel wires. They are suitable for heavy operating
conditions, laying and installation. Used under ground and under normal
and salty water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- Galvanizli yuvarlak çelik tel ztrh
Galvanized round steel wire armour
5- Polyester çerit
Polyester tape
6- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
42
1
6
YVOV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
NYRGY 0,6J1 kV VDE 0271
YRY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0271'e uygun
olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
and VDE 0271
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
<
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Darbelere
Dayantklt
Impact
Resistance
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
2
3
4
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
5
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
43
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,70 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic)
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
Teknik Özellikler J Technical Features
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
43
72
115
173
288
461
58
96
154
230
384
13,8
14,6
17,3
18,3
20,0
21,0
14,6
15,5
18,3
19,5
21,4
371
427
653
746
945
1070
412
484
724
858
1097
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
27
36
47
59
79
102
27
36
47
59
79
19,5
26
34
44
60
80
19,5
26
34
44
60
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YVOV J NYRGY J YRY 0,6J1 kV
PROTODUR
®
Y Tipi Protodur
®
Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protodur
®
Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt PROTODUR
®
yalttkanlt, galvanizli yasst çelik tel ztrhlt, çapraz tutucu çelik
bantlt, PROTODUR
®
iç ve dtç ktltflt enerji kablolart.
Single or multi-core PROTODUR
®
insulated, PROTODUR
®
inner and outer
sheathed cables with stranded copper conductors with armour of galvanized
flat steel wires and galvanized steel helix tape.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerlerindeki yasst çelik tellerden oluçan ztrh
sayesinde mekanik dtç tesirlere karçt çok dayantkltdtrlar. Agtr
içletme, serim ve montaj çartlartna uygundurlar. Toprak alttnda
ve özel olarak imal edildiklerinde tatlt ve tuzlu suda kullantltrlar.
These cables are resistant against outer mechanical reactions with their
armours of galvanized steel wires. They are suitable for heavy operating
conditions, laying and installation. Used under ground and under normal
and salty water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkan
PROTODUR
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
iç ktltf
PROTODUR
®
inner sheath
5- Galvanizli yasst çelik tel ztrh
Galvanized flat steel wire armour
6- Helisel, galvanizli çelik çerit
Galvanized steel tape helix
7- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
44
1
7
YVÇV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
NYFGY 0,6J1 kV VDE 0271
YFGY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Darbelere
Dayantklt
Impact
Resistance
Toprak Alttnda
Direct Buried
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
2
3
4
5
6
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0271'e göre
üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{Ktsa devre zamant t 5sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
and VDE 0271.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
<
45
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,70 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic)
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
4 Damarlt / 4 Cores
3x25þ
3x35þ
3x50þ
3x70þ
3x95þ
3x120þ
3x150þ
3x185þ
3x240þ
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50/25þ
3x70/35þ
3x95/50þ
3x120/70þ
3x150/70þ
3x185/95þ
3x240/120þ
4x16þ
4x25þ
4x35þ
4x50þ
4x70þ
4x95þ
4x120þ
4x150þ
4x185þ
4x240þ
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
25,5
27,8
31,1
35,2
39,9
43,1
47,2
52,3
59,1
27,1
29,1
33,0
36,4
41,2
44,9
48,3
54,0
60,6
23,3
29,0
31,4
35,3
38,3
43,7
47,3
52,2
57,5
65,0
1715
2135
2690
3590
4680
5615
6740
8305
10640
1931
2298
3001
3846
5042
6187
7227
9005
11464
1407
2105
2582
3292
4395
5780
6960
5495
10375
13330
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,154
0,0991
0,0754
133
160
190
234
280
319
357
402
463
133
160
190
234
280
319
357
402
463
102
133
160
190
234
280
319
357
402
463
108
132
160
202
249
289
329
377
443
108
132
160
202
249
289
329
377
443
80
108
132
160
202
249
289
329
377
443
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YVÇV J NYFGY J YFGY 0,6J1 kV
Protothen
®
-X Yalttkanlt Y Tipi Kablolar
Protothen
®
-X

Insulated Y Type Cables 5
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, bir veya çok damarlt,
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt enerji kablolart.
Single or multi core PROTOTHEN
®
-X insulated, PROTODUR
®
outer
sheathed cables with solid or stranded copper conductors.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Enerji, çebeke ve aydtnlatma kablosu olarak hariçte, kablo
kanallartnda, toprak alttnda, özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
Used as energy, utility and lighting cables, for outdoor installations, in
cable ducts, under ground in normal and salty water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Koruma bandt
Protecting tape
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
48
1
4
YE
³
V 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
N2XY 0,6J1 kV VDE 0276-603 e.
2XY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 veya VDE 0276-603'e
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
or VDE 0276-603.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Beton Íçinde
In Concrete
2
3
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Açtkta
In Free Air
Boru Íçinde
In Conduit
49
37
49
64
79
106
137
176
213
252
31
40
52
64
86
112
145
174
206
254
305
348
392
112
145
174
206
254
305
348
392
444
517
31
40
52
64
86
112
145
174
206
26
36
49
63
86
115
149
185
225
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
23
32
42
54
75
100
127
158
192
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Teknik Özellikler J Technical Features
Nominal Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current carrying capacity in
Ground Air
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Overall Diameter
of Cable
(Approx.)
Toprakta
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1 Damarlt / 1 Core
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
4 Damarlt / 4 Cores
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
307
480
672
960
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
6,5
7,0
7,8
8,7
10,7
11,7
13,1
14,8
16,7
18,4
20,4
22,3
25,2
9,5
10,6
11,5
12,5
14,1
15,9
20,3
22,2
25,0
10,2
11,1
12,1
13,1
14,9
16,8
21,3
23,6
26,6
30,6
34,4
38,3
42,2
17,7
22,3
24,1
27,9
31,8
36,1
40,6
44,0
48,9
55,2
10,9
11,9
13,0
14,2
17,4
19,1
23,6
25,9
29,6
75
96
137
196
300
391
512
712
966
1200
1478
1816
2382
137
186
215
272
381
534
856
1140
1490
154
195
254
325
496
671
1100
1440
1890
2640
3510
4400
5380
791
1245
1558
2106
2931
3911
4998
5939
7446
9669
177
228
301
392
619
848
1327
1731
2291
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25þ
1x35þ
1x50þ
1x70þ
1x95þ
1x120þ
1x150þ
1x185þ
1x240þ
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25þ
2x35þ
2x50þ
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25þ
3x35þ
3x50þ
3x70þ
3x95þ
3x120þ
3x150þ
3x16þ/10ç
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50/25þ
3x70/35þ
3x95/50þ
3x120/70þ
3x150/70þ
3x185/95þ
3x240/120þ
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25þ
4x35þ
4x50þ
4,61
3,08
1,83
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
66
82
109
139
179
213
251
307
366
416
465
526
610
YE
³
V J N2XY J 2XY 0,6J1 kV
54
67
89
115
148
177
209
256
307
349
393
445
517
56
73
101
137
182
226
275
353
430
500
577
661
781
40
53
74
101
135
169
207
268
328
383
444
510
607
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
mm² mm kg/km /km A A A A m
Compliance
RoHS
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Kumanda Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Control Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt, PROTOTHEN
®
-X
yalttkanlt ve PROTODUR
®
dtç ktltflt kumanda kablolart.
Multi core control cables with solid or stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation and PROTODUR
®
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kumanda kablosu olarak dogrudan toprak alttnda, özel olarak
üretildiklerinde tatlt su veya tuzlu suda, hariçte ve dahilde
kullantltrlar. Enerji santrallerinin, tren istasyonlartntn, fabrika,
otel ve hastanelerin kumanda sistemlerinde kullantltrlar.
Damarlartn numaralt oluçu montajda büyük fayda saglar.
Used as control cable under ground, under normal and salty water if
specially produced. Also used in the control circuits of power plants, train
stations, factories, hotels and hospitals. It gives an easy installation
because of the numbered cores.
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
50
1
4
YE
³
V 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
N2XY 0,6J1 kV VDE 0276-627
2XY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
3
2
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Açtkta
In Free Air
Beton Íçinde
In Concrete
Boru Íçinde
In Conduit
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Kumanda
Kablosu
Control Cable
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
- X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0276-627'ye
göre üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 and
VDE 0276-627
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
PROTOTHEN
®
-X
51
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,70 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic)
Teknik Özellikler J Technical Features
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
14x1,5
19x1,5
21x1,5
24x1,5
30x1,5
40x1,5
5x2,5
7x2,5
10x2,5
12x2,5
14x2,5
19x2,5
21x2,5
24x2,5
30x2,5
40x2,5
72
101
144
173
202
274
305
346
432
576
120
168
240
288
336
456
504
576
720
960
11,7
12,1
15,0
15,5
16,0
18,0
19,0
21,0
22,0
24,0
13,0
14,0
17,0
17,0
18,0
20,0
21,0
23,0
24,0
27,0
204
208
282
320
363
457
501
581
690
885
265
280
387
441
502
643
709
822
989
1270
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
31,0
20,2
17,1
16,3
15,5
14,0
13,3
12,4
11,8
10,9
40,0
26,0
22,0
21,0
20,0
18,0
17,2
16,0
15,2
14,0
23,0
15,0
12,7
12,1
11,5
10,4
9,9
9,2
8,7
8,1
32,0
20,8
17,6
16,8
16,0
14,4
13,8
12,8
12,2
11,2
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
V J N2XY J 2XY - Kumanda J Control 0,6J1 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, bir veya çok damarlt,
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, konsantrik baktr nötr iletkenli,
PROTODUR
®
dtç ktltflt enerji kablolart.
Single or multi core, PROTOTHEN
®
-X insulated, PROTODUR
®
sheathed
cables with solid or stranded copper conductors with concentric conductor
of copper wires.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Genellikle çehir çebekeleri, cadde aydtnlatmalart, ev baglanttlart
ve benzeri amaçlar için tercihen toprak alttnda kullantltrlar.
Kablolartn kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi halinde,
konsantrik nötr iletken kablo baçtndaki çalter veya sigortantn
devreyi derhal açmastnt saglar.
Used generally for city utilities, street lightings, household appliances
and similar reasons underground. In case of damages caused by digging,
concentric neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the
circuit.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Dolgu
Filler
4- Baktr konsantrik iletkenler
Concentric conductor of copper wires
5- Koruma Bandt
Protecting tape
6- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
52
1
6
YE
³
MV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
N2XCY 0,6J1 kV VDE 0276-603
2XCY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 veya VDE 0276-603'e
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
or VDE 0276-603.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
2
3
4
5
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
53
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
3x16/10
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50þ/25
3x70þ/35
3x95þ/50
3x120þ/70
3x150þ/70
3x185þ/95
3x240þ/120
643
902
1190
1723
2410
3296
4236
5100
6383
8242
20,1
25,7
27,8
30,9
35,3
38,9
43,1
47,4
52,6
58,7
880
1378
1705
2237
3055
4058
5091
6108
7587
9817
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
100
136
165
201
255
314
364
416
480
565
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
0,6J1 kV YE
³
MV J N2XCY J 2XCY
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, bir veya çok damarlt,
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, galvanizli yuvarlak çelik tel ztrhlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt enerji kablolart.
Single or multi core PROTOTHEN
®
-X insulated, PROTODUR
®
sheathed
cables with solid or stranded copper conductors with armour of galvanized
round steel wires.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluçan
ztrh sayesinde mekanik dtç etkilere karçt çok dayantkltdtrlar. Agtr
içletme, serim ve montaj çartlartna uygundurlar. Toprak alttnda
ve özel olarak üretildiklerinde tatlt ve tuzlu suda kullantltrlar.
These cables are resistant against outer mechanical reactions with their
armours of galvanized steel wires. They are suitable for heavy operating
conditions, laying and installation. Used under ground and under normal
and salty water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Dolgu
Filler
4- Galvanizli yuvarlak çelik tel ztrh
Galvanized round steel wire armour
5- Polyester çerit
Polyester tape
6- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
54
1
6
YE
³
OV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
N2XRY 0,6J1 kV VDE 0271
2XRY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 veya VDE 0271'e uygun
olarak üretilirler
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
or VDE 0271
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Kurçunsuz
Lead Free
Rijit
Rigid
Darbelere
Dayantklt
Impact
Resistance
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
2
3
4
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
5
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
55
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
4 Damarlt / 4 Cores
2x1,5 re
2x2,5 re
2x4 re
2x6 re
2x10 re
3x1,5 re
3x2,5 re
3x4 re
3x6 re
3x10 re
3x16re
3x25
3x35
3x50
3x25/16
3x35/16
3x50/25
3x70/35
3x95/50
3x120/70
3x150/70
3x185/95
3x240/120
4x1,5re
4x2,5re
4x4re
4x6re
4x10re
4x16re
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
14
14
15
16
19
14
15
16
17
20
22
28
30
33
29
30
34
39
43
48
53
57
63
15
16
17
19
21
24
30
32
36
41
45
51
55
60
67
320
340
405
505
735
350
400
480
570
840
1100
1800
2160
2690
1985
2353
3000
4150
5260
6490
8070
9620
12210
380
450
550
740
975
1430
2140
2600
3250
4530
5790
7425
8840
10620
13490
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
36
46
61
76
103
31
40
52
65
87
113
146
176
208
146
176
208
256
307
349
391
442
509
31
40
52
65
87
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
29
38
50
64
86
25
33
43
54
75
100
136
165
201
136
165
201
255
314
364
416
480
565
25
33
43
54
75
100
136
165
201
255
314
364
416
480
565
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
OV J N2XRY J 2XRY 0,6J1 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Alçak Gerilim Kablolart
Low Voltage Cables
56
1
7
YE
³
ÇV 0,6J1 kV TS IEC 60502-1
N2XFGY 0,6J1 kV VDE 0271
2XFGY 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt PROTOTHEN
®
-X
yalttkanlt, galvanizli yasst çelik tel ztrhlt, çapraz tutucu çelik
bantlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt enerji kablolart.
Multi core, PROTOTHEN
®
-X insulated, PROTODUR
®
sheathed cables with
solid or stranded copper conductors with armour of galvanized steel wires
and galvanized steel tape.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 veya VDE 0271'e
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1, IEC 60502-1
or VDE 0271.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerlerindeki yasst çelik tellerden oluçan ztrh
sayesinde mekanik dtç tesirlere karçt çok dayantkltdtrlar. Agtr
içletme, serim ve montaj çartlartna uygundurlar. Toprak alttnda
ve özel olarak üretildiklerinde tatlt ve tuzlu suda kullantltrlar.
These cables are resistant against outer mechanical effects with their
armours of galvanized steel wires. They are suitable for heavy operating
conditions, laying and installation. Used under ground and under normal
and salty water if specially produced.
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 kV)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Darbelere
Dayantklt
Impact Resistance
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
2
3
4
5
6
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Dolgu
Filler
4- PROTODUR
®
iç ktltf
PROTODUR
®
inner sheath
5- Galvanizli yasst çelik tel ztrh
Galvanized flat steel wire armouring
6- Çelik çerit
Steel tape
7- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
57
Teknik Özellikler J Technical Features
3x25þ/16 874 25,2 1740 0,727 146 136 1000
3x35þ/16 1162 27,6 2160 0,524 176 165 1000
3x50þ/25 1680 30,9 2770 0,387 208 201 1000
3x70þ/35 2352 35,4 3745 0,268 256 255 1000
3x95þ/50 3216 39,6 4840 0,193 307 314 1000
3x120þ/70 4128 43,6 6020 0,153 349 364 500
3x150þ/70 4992 47,3 7120 0,124 391 416 500
3x185þ/95 6240 52,9 8860 0,0991 442 480 500
3x240þ/120 8064 59,3 11280 0,0754 509 565 500
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Compliance
RoHS
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
0,6J1 kV YE
³
ÇV J N2XFGY J2XFGY
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bir damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Single core, medium voltage energy cables with stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductor and insulation, copper wire screen and PROTODUR
®
outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
58
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt : 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 or
VDE 0276-620.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
YE
³
SV 3,6J6 kV
N2XSY 3,6J6 kV
2XSY 3,6J6 kV
TS IEC 60502-2
VDE 0276-620
IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken krep kagtdt
Semi conductive crepe paper
6- Baktr tellerden ekran
Screen with copper wires
7- Tutucu baktr bant
Copper binder tape
S- Koruma bandt
Protecting tape
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
9
5
6
2
4
3
7
8
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Compliance
RoHS
59
3,6J6 kV YE
3
SV J N2XSY J 2XSY
1 Damarlt / 1 Core
Teknik Özellikler J Technical Features
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Operating
Capacity
(Approx.)
Nominal
Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current Carrying Capacity in
Ground Air
Toprakta
Kablo Dtç
Çapt
{Yaklaçtk)
Overall
Diameter of
Cable (Approx.)
1 Damarlt / 1 Core
YE
³
SV J N2XSY J 2XSY 3,6J6 kV
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
1x25þ/16
1x35þ/16
1x50þ/16
1x70þ/16
1x95þ/16
1x120þ/16
1x150þ/25
1x185þ/25
1x240þ/25
1x300þ/25
1x400þ/35
1x500þ/35
422
518
662
854
1094
1334
1723
2059
2587
3163
4234
5194
19,1
20,1
21,3
22,9
24,5
26,0
27,3
29,1
31,8
35,1
39,5
43,3
637
740
870
1082
1344
1591
1937
2290
2861
3500
4530
5595
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,0601
0,0470
0,0366
0,778
0,746
0,719
0,688
0,658
0,639
0,621
0,601
0,577
0,553
0,523
0,508
0,425
0,402
0,383
0,363
0,344
0,334
0,324
0,313
0,301
0,300
0,298
0,291
0,255
0,285
0,312
0,358
0,404
0,441
0,479
0,525
0,574
0,578
0,613
0,644
185
201
241
301
364
424
479
549
595
626
675
748
154
191
227
277
331
379
422
476
550
591
662
744
180
238
285
356
435
496
554
637
746
831
920
1043
167
199
241
301
365
419
479
543
640
722
827
949
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Compliance
RoHS
Compliance
RoHS
mm² mm kg/km /km mH/km mH/km
µ
F/km A A A A m
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Operating Inductance
(Approx)
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt, yasst
galvanizli çelik tel ztrhlt ve galvanizli çelik tutucu bantlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, üç damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour
of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu büyük yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
60
YE
³
SHÇV 3,6J6 kV TS IEC 60502-2
N2XSEYFGY 3,6J6 kV VDE 0276-620
2XSEYFGY 3,6J6 kV IEC 60502-2
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Baktr çeritten ekran
Copper tape screen
6- Dolgu
Filler
7- PROTODUR
®
aytrtct ktltf
PROTODUR
®
seperation sheath
S- Galvanizli yasst çelik tel ztrh ve
tutucu çelik bant
Armour of galvanized flat steel wires
and steel tape counter helix
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
61
3x25þ/16 921 39,0 2864 0,727 0,362 0,255 149 141 1000
3x35þ/16 1209 41,3 3300 0,524 0,343 0,285 176 171 1000
3x50þ/16 1671 44,2 3884 0,387 0,328 0,312 208 196 1000
3x70þ/16 2247 47,7 4732 0,268 0,312 0,358 255 249 500
3x95þ/16 2994 51,4 5784 0,193 0,296 0,404 307 307 500
3x120þ/16 3714 55,1 6831 0,153 0,287 0,441 353 353 500
3x150þ/25 4638 58,3 7936 0,124 0,279 0,479 396 406 500
3x185þ/25 5646 61,8 9235 0,0991 0,271 0,525 447 464 500
3x240þ/25 7272 68,0 11431 0,0754 0,263 0,574 523 548 250
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo
Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Çaltçma
Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-
section
Cu Factor
1000 m
Overal Diameter
of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Operating
Inductance
(Approx.)
Operating
Capacity
(Approx.)
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m
Compliance
RoHS
Havada
Air
Toprakta
Ground
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
SHÇV J N2XSEYFGY J 2XSEYFGY 3,6J6 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bir damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Single core, medium voltage energy cables with stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductor and insulation, copper wire screen and PROTODUR
®
outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
62
YE
³
SV 6J10 kV TS IEC 60502-2
N2XSY 6J10 kV VDE 0276-620
2XSY 6J10 kV IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken krep kagtdt
Semi conductive crepe paper
6- Baktr tellerden ekran
Screen with copper wires
7- Tutucu baktr bant
Copper binder tape
S- Koruma bandt
Protecting tape
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
9
5
6
2
4
3
7
8
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 or
VDE 0276-620
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
63
1x25þ/16 422 20,9 691 0,727 0,782 0,443 0,201 179 157 194 163 1000
1x35þ/16 518 21,9 797 0,524 0,750 0,419 0,222 212 187 235 197 1000
1x50þ/16 662 23,1 930 0,387 0,723 0,399 0,239 249 220 282 236 1000
1x70þ/16 854 24,7 1146 0,268 0,692 0,378 0,275 302 268 350 294 1000
1x95þ/16 1094 26,3 1412 0,193 0,663 0,361 0,309 359 320 426 358 1000
1x120þ/16 1334 27,8 1663 0,153 0,642 0,347 0,336 405 363 491 413 1000
1x150þ/25 1723 29,3 2027 0,124 0,624 0,336 0,364 442 405 549 468 1000
1x185þ/25 2059 30,9 2371 0,0991 0,605 0,325 0,397 493 456 625 535 1000
1x240þ/25 2587 33,6 2955 0,0754 0,580 0,311 0,447 563 526 731 631 1000
1x300þ/25 3163 36,5 3581 0,0601 0,556 0,308 0,495 626 591 831 722 1000
1x400þ/35 4234 40,3 4577 0,0470 0,526 0,300 0,558 675 662 920 827 1000
1x500þ/35 5194 43,7 5631 0,0366 0,511 0,291 0,613 748 744 1043 949 1000
Teknik Özellikler J Technical Features
1 Damarlt / 1 Core
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Operating
Capacity
(Approx.)
Nominal
Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current Carrying Capacity in
Ground Air
Toprakta
Kablo Dtç
Çapt
{Yaklaçtk)
Overall
Diameter of
Cable (Approx.)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
mm² mm kg/km /km mH/km mH/km
µ
F/km A A A A m
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Operating Inductance
(Approx)
YE
³
SV J N2XSY J 2XSY 6J10 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt, yasst
galvanizli çelik tel ztrhlt ve galvanizli çelik tutucu bantlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, üç damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour
of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu büyük yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
64
YE
³
SHÇV 6J10 kV TS IEC 60502-2
N2XSEYFGY 6J10 kV VDE 0276-620
2XSEYFGY 6J10 kV IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Baktr çeritten ekran
Copper tape screen
6- Dolgu
Filler
7- PROTODUR
®
aytrtct ktltf
PROTODUR
®
seperation sheath
S- Galvanizli yasst çelik tel ztrh ve
tutucu çelik bant
Armour of galvanized flat steel wires
and steel tape counter helix
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
65
3x25þ/16 921 43,3 3300 0,727 0,386 0,201 151 147 1000
3x35þ/16 1209 45,8 3797 0,524 0,366 0,222 181 178 1000
3x50þ/16 1671 48,7 4407 0,387 0,349 0,239 213 213 500
3x70þ/16 2247 52,5 5355 0,268 0,331 0,275 261 265 500
3x95þ/16 2994 56,3 6453 0,193 0,314 0,309 312 322 500
3x120þ/16 3714 59,2 7376 0,153 0,304 0,336 355 370 500
3x150þ/25 4638 62,6 8468 0,124 0,295 0,364 399 420 500
3x185þ/25 5646 65,9 9781 0,0991 0,286 0,397 451 481 250
3x240þ/25 7272 72,3 12186 0,0754 0,275 0,447 523 566 250
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo
Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Çaltçma
Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-
section
Cu Factor
1000 m
Overal Diameter
of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Operating
Inductance
(Approx.)
Operating
Capacity
(Approx.)
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
SHÇV J N2XSEYFGY J 2XSEYFGY 6J10 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bir damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Single core, medium voltage energy cables with stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductor and insulation, copper wire screen and PROTODUR
®
outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and
salty water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
66
YE
³
SV S,7J15 kV TS IEC 60502-2
2XSY S,7J15 kV VDE 0276-620
2XSY S,7J15 kV IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken krep kagtdt
Semi conductive crepe paper
6- Baktr tellerden ekran
Screen with copper wires
7- Tutucu baktr bant
Copper binder tape
S- Koruma bandt
Protecting tape
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
9
5
6
2
4
3
7
8
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
67
1x25þ/16 422 23,1 764 0,727 0,787 0,464 0,164 179 157 191 162 1000
1x35þ/16 518 24,1 873 0,524 0,756 0,443 0,181 213 189 235 200 1000
1x50þ/16 662 25,3 1010 0,387 0,729 0,422 0,195 250 222 282 239 1000
1x70þ/16 854 26,9 1231 0,268 0,697 0,399 0,222 303 271 351 297 1000
1x95þ/16 1094 28,5 1502 0,193 0,667 0,378 0,248 360 323 426 361 1000
1x120þ/16 1334 30,2 1772 0,153 0,647 0,364 0,271 407 367 491 416 1000
1x150þ/25 1723 31,5 2127 0,124 0,629 0,352 0,290 445 409 549 470 1000
1x185þ/25 2059 33,3 2491 0,0991 0,610 0,339 0,315 498 461 625 538 1000
1x240þ/25 2587 36,0 3086 0,0754 0,586 0,327 0,354 568 532 731 634 1000
1x300þ/25 3163 38,7 3705 0,0601 0,561 0,320 0,390 633 599 830 724 1000
1x400þ/35 4234 42,7 4732 0,0470 0,532 0,312 0,436 685 671 923 829 1000
1x500þ/35 5194 45,7 5778 0,0366 0,515 0,302 0,480 760 754 1045 953 1000
Teknik Özellikler J Technical Features
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Operating
Capacity
(Approx.)
Nominal
Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current Carrying Capacity in
Ground Air
Toprakta
mm² mm kg/km /km mH/km mH/km
µ
F/km A A A A m
Kablo Dtç
Çapt
{Yaklaçtk)
Overall
Diameter of
Cable (Approx.)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Operating Inductance
(Approx)
YE
³
SV J 2XSY J 2XSY S,7J15 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt, yasst
galvanizli çelik tel ztrhlt ve galvanizli çelik tutucu bantlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, üç damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour
of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu büyük yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
68
YE
³
SHÇV S,7J15 kV TS IEC 60502-2
2XSEYFGY S,7J15 kV VDE 0276-620
2XSEYFGY S,7J15 kV IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Baktr çeritten ekran
Copper tape screen
6- Dolgu
Filler
7- PROTODUR
®
aytrtct ktltf
PROTODUR
®
seperation sheath
S- Galvanizli yasst çelik tel ztrh ve
tutucu çelik bant
Armour of galvanized flat steel wires
and steel tape counter helix
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
69
3x25þ/16 921 48,3 3838 0,727 0,414 0,164 148 143 500
3x35þ/16 1209 50,5 4312 0,524 0,392 0,181 178 173 500
3x50þ/16 1671 53,5 4946 0,387 0,374 0,195 210 206 500
3x70þ/16 2247 57,1 5901 0,268 0,354 0,222 256 257 500
3x95þ/16 2994 61,1 7067 0,193 0,332 0,248 307 313 500
3x120þ/16 3714 64,4 8124 0,153 0,320 0,271 349 360 250
3x150þ/25 4638 67,7 9208 0,124 0,314 0,290 392 410 250
3x185þ/25 5646 71,3 10627 0,0991 0,303 0,315 443 469 250
3x240þ/25 7272 77,2 12953 0,0754 0,291 0,354 513 553 250
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo
Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Çaltçma
Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-
section
Cu Factor
1000 m
Overal Diameter
of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Operating
Inductance
(Approx.)
Operating
Capacity
(Approx.)
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
SHÇV J 2XSEYFGY J 2XSEYFGY S,7J15 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bir damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Single core, medium voltage energy cables with stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductor and insulation, copper wire screen and PROTODUR
®
outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
70
YE
³
SV 12J20 kV TS IEC 60502-2
N2XSY 12J20 kV VDE 0276 - 620
2XSY 12J20 kV IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken krep kagtdt
Semi conductive crepe paper
6- Baktr tellerden ekran
Screen with copper wires
7- Tutucu baktr bant
Copper binder tape
S- Koruma bandt
Protecting tape
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
9
4
5
2
8
3
6
7
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt : 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
71
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Teknik Özellikler J Technical Features
1x25þ/16 422 25 810 0,727 0,789 0,514 0,145 179 159 195 165 1000
1x35þ/16 518 26 930 0,524 0,757 0,488 0,159 213 189 237 200 1000
1x50þ/16 662 27 1060 0,387 0,729 0,465 0,175 250 223 284 239 1000
1x70þ/16 854 28 1300 0,268 0,695 0,438 0,196 304 272 353 298 1000
1x95þ/16 1094 29 1580 0,193 0,668 0,419 0,216 361 324 428 361 1000
1x120þ/16 1334 31 1840 0,153 0,647 0,403 0,235 407 368 492 416 1000
1x150þ/25 1723 32 2230 0,124 0,622 0,389 0,254 446 410 552 471 1000
1x185þ/25 2059 34 2580 0,0991 0,605 0,377 0,273 498 462 627 538 1000
1x240þ/25 2587 36 3130 0,0754 0,581 0,361 0,304 570 534 734 635 1000
1x300þ/25 3163 40,6 3798 0,0601 0,565 0,350 0,329 633 599 830 724 1000
1x400þ/35 4234 44,4 4839 0,0470 0,536 0,335 0,368 685 671 923 829 1000
1x500þ/35 5194 47,6 5904 0,0366 0,519 0,326 0,402 760 754 1045 953 1000
1 Damarlt / 1 Core
Compliance
RoHS
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Operating
Capacity
(Approx.)
Nominal
Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current Carrying Capacity in
Ground Air
Toprakta
mm² mm kg/km /km mH/km mH/km
µ
F/km A A A A m
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Kablo Dtç
Çapt
{Yaklaçtk)
Overall
Diameter of
Cable (Approx.)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Operating Inductance
(Approx)
YE
³
SV J N2XSY J 2XSY 12J20 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
72
Kullantldtgt Yerler J Applications
YE
³
SHÇV 12J20 kV TS IEC 60502-2
N2XSEYFGY 12J20 kV VDE 0276-620
2XSEYFGY 12J20 kV IEC 60502-2
0
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt, yasst
galvanizli çelik tel ztrhlt ve galvanizli çelik tutucu bantlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, üç damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour
of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu büyük yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Baktr çeritten ekran
Copper tape screen
6- Dolgu
Filler
7- PROTODUR
®
aytrtct ktltf
PROTODUR
®
seperation sheath
S- Galvanizli yasst çelik tel ztrh ve
tutucu çelik bant
Armour of galvanized flat steel wires
and steel tape counter helix
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye
uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2
or VDE 0276-620
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
73
3x25þ/16 921 51 4260 0,727 0,447 0,143 153 141 500
3x35þ/16 1209 54 4840 0,524 0,433 0,168 181 172 500
3x50þ/16 1671 56 5430 0,387 0,410 0,183 214 205 500
3x70þ/16 2247 60 6470 0,268 0,385 0,207 261 256 500
3x95þ/16 2994 64 7640 0,193 0,363 0,229 311 310 500
3x120þ/16 3714 67 8720 0,153 0,350 0,249 353 357 250
3x150þ/25 4638 71 9870 0,124 0,340 0,266 393 405 250
3x185þ/25 5646 75 11400 0,0991 0,328 0,289 443 462 250
3x240þ/25 7272 80 13600 0,0754 0,317 0,318 512 546 250
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo
Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Çaltçma
Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-
section
Cu Factor
1000 m
Overal Diameter
of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Operating
Inductance
(Approx.)
Operating
Capacity
(Approx.)
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
12J20 kV YE
³
SHÇV J N2XSEYFGY J 2XSEYFGY
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, bir damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Single core, medium voltage energy cables with stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductor and insulation, copper wire screen and PROTODUR
®
outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
74
YE
³
SV 20,3J35 kV TSEK
2XSY 20,3J35 kV
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1- Baktr iletken
Copper conductors
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken krep kagtdt
Semi conductive crepe paper
6- Baktr tellerden ekran
Screen with copper wires
7- Tutucu baktr bant
Copper binder tape
S- Koruma bandt
Protecting tape
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
9
5
6
2
4
3
7
8
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TSEK'a uygun olarak ve IEC 60502-2 esas altnarak
üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt : 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TSEK and based on
IEC 60502-2.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
75
Teknik Özellikler J Technical Features
1x35þ/16 518 33,4 1282 0,524 0,775 0,508 0,116 214 192 233 202 1000
1x50þ/16 662 34,8 1453 0,387 0,748 0,484 0,123 251 225 282 241 1000
1x70þ/16 854 36,4 1696 0,268 0,716 0,457 0,137 304 274 350 299 1000
1x95þ/16 1094 38,3 2015 0,193 0,686 0,435 0,151 362 327 425 363 1000
1x120þ/16 1334 39,7 2292 0,153 0,665 0,417 0,162 409 371 488 418 1000
1x150þ/25 1723 41,3 2686 0,124 0,647 0,403 0,173 449 414 548 472 1000
1x185þ/25 2059 42,9 3058 0,0991 0,627 0,388 0,186 502 466 624 539 1000
1x240þ/25 2587 45,5 3693 0,0754 0,603 0,374 0,206 574 539 728 635 1000
1x300þ/25 3163 48,5 4375 0,0601 0,582 0,365 0,228 640 606 828 725 1000
1x400þ/35 4234 52,2 5431 0,0470 0,552 0,352 0,252 695 680 922 831 1000
1x500þ/35 5194 55,3 6515 0,0366 0,535 0,339 0,276 773 765 1045 953 1000
1 Damarlt / 1 Core
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Operating
Capacity
(Approx.)
Nominal
Kesit
Rated
Cross-section
Baktr
Faktörü
Cu Factor
1000 m
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Delivery Length
(Approx.)
Aktm Taçtma Kapasitesi
Havada
Current Carrying Capacity in
Ground Air
Toprakta
mm² mm kg/km /km mH/km mH/km
µ
F/km A A A A m
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Net Weight
(Approx.)
Kablo Dtç
Çapt
{Yaklaçtk)
Overall
Diameter of
Cable (Approx.)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Operating Inductance
(Approx)
YE
³
SV J 2XSY 20,3J35 kV
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiç baktr ekranlt, yasst
galvanizli çelik tel ztrhlt ve galvanizli çelik tutucu bantlt,
PROTODUR
®
dtç ktltflt, üç damarlt orta gerilim enerji kablolart.
Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors,
PROTOTHEN
®
-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers
on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour
of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektriksel kaytplart benzerlerine göre çok düçük olan bu kablolar,
ktsa devre aktmlartntn büyük oldugu büyük yerleçim ve sanayi
bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük arttçlart
beklenen çebekelerde, hariçte, kablo kanallartnda, dahilde ve
toprak alttnda kullantltrlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlt ve
tuzlu suda kullantltrlar.
These cables have very low electrical loss compare to their similars and
they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under
ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial
areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty
water if specially produced.
Orta Gerilim Kablolart
Medium Voltage Cables
76
YE
³
SÇV 20,3J35 kV TSEK
2XSEYFGY 20,3J35 kV
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{3,5 U
°
)
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Toprak Alttnda
Direct Buried
Beton Íçinde
In Concrete
Rijit
Rigid
Açtkta
In Free Air
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TSEK'a uygun olarak ve IEC 60502-2 esas altnarak
üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt : 90 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{Ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to TSEK and based on
IEC 60502-2.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Baktr çeritten ekran
Copper tape screen
6- Dolgu
Filler
7- PROTODUR
®
aytrtct ktltf
PROTODUR
®
seperation sheath
S- Galvanizli yasst çelik tel ztrh ve
tutucu çelik bant
Armour of galvanized flat steel wires
and steel tape counter helix
9- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
77
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri toprak stcakltgt 20 ºC, hava stcakltgt 30 ºC, 1 KmJW ve 0,7 yükleme derecesi çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo
Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net
Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de
Íletken
DA Direnci
Çaltçma
Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma
Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-
section
Cu Factor
1000 m
Overal Diameter
of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance
at 20 ºC
Operating
Inductance
(Approx.)
Operating
Capacity
(Approx.)
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m
Havada
Air
Toprakta
Ground
Aktm Taçtma Kapasitesi
Current Carrying Capacity in
YE
³
SÇV J 2XSEYFGY 20,3J35 kV
1209
1671
2247
2994
3714
4638
5646
7272
3x35þ/16
3x50þ/16
3x70þ/16
3x95þ/16
3x120þ/16
3x150þ/25
3x185þ/25
3x240þ/25
71,0
74,1
77,7
81,5
84,9
88,0
92,0
97,5
7090
7850
8937
10220
11423
12642
14284
16725
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,468
0,447
0,422
0,399
0,385
0,372
0,359
0,342
0,116
0,123
0,137
0,151
0,162
0,173
0,186
0,206
181
214
261
313
356
400
441
510
176
210
262
319
364
418
478
562
250
250
250
250
250
250
250
250
PROTOTHEN
®
-X
Y Tipi Protothen
®
-X Yalttkanlt Enerji Kablolart
Y Type Protothen
®
-X Insulated Power Cables
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, güvenlik, sagltk ve görüntü kirliligi nedeni ile havai
yüksek gerilim hatlartntn çehir merkezlerine giremedigi yerlerde,
toprak alttnda, beton kanallar veJveya PVC-PE borular içinde
yer altrlar, enerji üretimJdagtttm yerleri trafo merkezlerini
ulusalJuluslararast dagtttm çebekelerine baglarlar.
These cables are used in urban areas where overhead cables cannot be
used due to security, safety and environmental reasons. They can be
used as buried, underground and/or laid in concrete ducts/PVC-PE pipes,
connecting national/ international high voltage grid to transformer stations
of power generating facilities.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Yart iletken suda çiçen bant
Semi conductive swelling tape
6- Baktr tellerden ekran
Copper wire screen
7- Yart iletken suda çiçen bant
Semi conductive swelling tape
S- Kopolimerli Al bant
Copolymer coated Al tape.
9- Polietilen dtç ktltf
Polyethylene outer sheath
Yüksek Gerilim Kablolart
High Voltage Cables
78
1
YE
³
S{AL)E S9J154 kV
2XS{FL)2Y S9J154 kV
Kullantldtgt Yerler J Applications
TS 103S2 IEC 60S40
IEC 60S40
0
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Rijit
Rigid
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
30 dak. / 30 min.
{2,5 U
o
)
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
2
3
4
5
6
7
8
9
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar özel çartnamelere göre üretilirler.
Müsaade edilen içletme stcakltgt: 90 ºC
Müsaade edilen ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
{ktsa devre zamant t 5 sn. için)
These cables are produced according to special specifications.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 250 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Yapt J Construction
Çok telli, baktr iletkenli, dielektrik kaytplart çok küçük
PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici özel
iç ve dtç yart iletken tabakalt, yüksek ktsa devre aktmlartna karçt
uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiç baktr ekranlt, suda
çiçen bant tabakalt, alüminyum koruyucu ktltflt ve Polietilen dtç
ktltflt, bir damarlt yüksek gerilim enerji kablolart. Ekran
boylamastna ve radyal yönde su stzdtrmazdtr. Ístenirse, iletkende
de boylamastna su stzdtrmazltk saglanabilir.
Single-core PROTOTHEN
®
-X insulated cable with stranded copper conductor,
inner and outer semi conductive layers on conductor and insulation,
copper wire screen, swelling tape, longitudinal Al tape, Polyethylene outer
sheath. Water tightness is provided radially as well as along the copper
wire screen. The same protection along the conductor may be provided
upon request only.
79
Compliance
RoHS
1x630 7370 97 13000 0,0283 0,687 0,177 841
1x1000 12680 107 17000 0,0176 0,642 0,199 1104
1x1600 15440 117 22600 0,0113 0,665 0,229 1442
Teknik Özellikler J Technical Features
1 Damarlt / 1 Core
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Çaltçma Índüktanst
{Yaklaçtk)
Çaltçma Kapasitesi
{Yaklaçtk)
Toprakta Aktm
Taçtma Kapasitesi
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Inductance
(Approx.)
Operating Capacity
(Approx.)
Current Carrying
Capacity on Ground
mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A
YE
³
S{AL)E J 2XS{FL)2Y S9J154 kV
AFUMEX
TM
& SINOTHERM
®
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
6
82
Afumex" & SINOTHERM
®
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
Halojen Nedir?
Halojen, metallerle birleþerek kolaylýkla tuz meydana getiren flor, klor, brom ve iyot gibi elementlerin genel adýdýr.
Halojenden Artndtrtlmtç {Halogen Free) kablo ne demektir?
Halojen içerikli yapý malzemelerinin yanmasý neticesinde oluþan HCl (Hidroklorür) gazý ortamdaki CO
²
, CO ve su ile birleþerek
hidroklorik asit oluþturur ve bu asit insanlara ve elektronik cihazlara zarar verirken yine yanma esnasýnda açýða çýkan CO
²
gazý
canlý yaþamýný tehdit eder. Halojenden arýndýrýlmýþ kablolarda kullanýlan malzemeler flor, klor, brom ve iyot elementlerinin hiçbirini
içermez ve bu kablolar yangýn sýrasýnda alevi iletmez, yoðun duman tabakasý oluþturmaz, çevreye zararlý olan toksik ve korozif
gazlarý üretmez ve en yüksek seviyede can ve mal güvenliði saðlarlar.
Bugün Avrupa’da ve Amerika’da topluma açýk yapýlarda, standartlarýn gereklerine göre imalatý yapýlmýþ LSOH (Low Smoke, Zero
Halojen - Halojenden arýndýrýlmýþ, düþük duman yoðunluklu) kablolar kullanýlmaktadýr.
Afumex" Kablolar:
Yangýn ortamýnda 180 dakikaya kadar iþlevini sürdüren, alevin yayýlmasýný önleyen, zehirli gaz çýkarmayan, görüþe mani duman
yoðunluðu düþük, korozif ortam oluþturmayan, halojenden arýndýrýlmýþ (LSOH) AFUMEX™ kablolar yüksek iþletme emniyetini
güvence altýna alýr.
Yoðun yerleþim ve yaþam birimlerinde, maddi deðeri yüksek tesislerde yangýnýn yaratacaðý tehlikelerin ve tahribatlarýn en alt
düzeyde tutulabilmesi AFUMEX™ kablolarla saðlanabilir.
Genelde düþey düzlemde tek baþýna PVC yalýtkanlý kablolarýn sýnýrlý alev iletme özelliði olmasýna raðmen, yanma esnasýnda ortaya
çýkan, can ve mal güvenliðini ciddi boyutlarda tehdit eden yoðun duman ile toksik gazlara karþý özellikle kablonun demetler þeklinde
döþenmesi halinde gerekli tedbirlerin alýnmasý zorunludur.
Demetler halinde döþenmiþ PVC yalýtkanlý kablolarýn yanmasý sýrasýnda meydana gelen, görüþü engelleyen duman yoðunluðu kaçýþ
sýrasýnda panik yaratýr, kurtarma ve söndürme çalýþmalarýný zorlaþtýrýr. Karbonmonoksit, karbondioksit gibi zehirli gazlarýn solunmasý
ölümlere sebebiyet verir. Ortamdaki mevcut nem ile oksijenin yanan malzemedeki klorür ile reaksiyona girmesi ile oluþan korozif
tesirli tuz asidi elektrik, elektronik ve benzeri cihaz ve tesislerde önemli hasarlar meydana getirir.
Bu riskleri büyük ölçüde azaltmak için geliþtirilen üstün vasýflý AFUMEX™ kablolar, PVC yalýtkanlý kablolarýn elektriksel, mekanik
ve kimyasal yönden bütün özelliklerine sahiptir.
Afumex" kablolartn kullantm yerleri:
Endüstri
AFUMEX™ kablolar risk taþýyan maddi deðeri yüksek makina
donanýmlarýnda ve yangýn esnasýnda iþlevini devam ettirmesi
gereken cihazlarýn bulunduðu ortamlarda gerekli güvenliði
saðlar. Kontrol odalarý, bilgi iþlem merkezleri, telefon santrallarý,
paneller tipik kullaným alanlarýdýr.
Íç Yerleri
Yoðun yerleþim ve yaþam birimlerinde AFUMEX™ kablolar çok
geniþ bir kullaným alanýna hizmet vermektedir. Otellerde,
hastanelerde, okullarda, gökdelenlerde, sinemalarda, diskolarda,
bankalarda, ticaret ve iþ merkezlerinde, acil bir duruma karþý
reaksiyon süresi, yangýn güvenliði açýsýndan normalden daha
yavaþ olabilir. AFUMEX™ kablolar, tehlikeli bölgeden uzaklaþmak
için ilave zaman tanýr.
Alt Yapt
Özellikle insanlarýn yoðun olarak bulunduðu yerlerde
(havaalanlarý, istasyonlar, büyük marketler, kapalý spor salonlarý,
konser salonlarý,vb) çýkan yangýnlar potansiyel olarak büyük
tehlike oluþtururlar. AFUMEX™ kablolar üst seviyede güvenliði
temin ederek panik yaratan dumanýn ve zehirli gazlarýn
oluþmasýný önler. Böylelikle kurtarma ve söndürme çalýþmasý
yapan itfaiyecilere kolaylýk saðlar.
Konutlar
AFUMEX™ kablo kullanarak evlerimizdeki can ve mal güvenliði
büyük ölçüde arttýrýlabilir. Maddi ve manevi deðeri yüksek tarihi
binalarýn ve müzelerin yangýnda tahribat riski AFUMEX™
kablolarla en alt seviyeye indirilebilir.
83
What is Halogen?
Halogen is the common name of elements like flour, chlorine, bromine, iodine etc., that compose salt when conjoined with metals.
What is Halogen Free cable?
HCL (hydrochloride) gas, occured by combustion of construction materials, reacts with CO
²
, CO and water and forms hydrochloric
acid which is harmful for people and electronic appliances and the CO
²
gas that appears during fire threatens human life. Halogen
free cables do not contain any halogens such as fluorine, chlorine, bromine and iodine, provide the flame retardancy with lower
toxic gas emissions and significantly lower smoke density in order to protect human and provide goods safety at highest level.
Today, LSOH (Low Smoke Zero Halogen) cables are produced as specified in the related standards and used in public buildings
all around Europe and USA.
Afumex" Cables:
Prysmian AFUMEX™ cables are the safe choice for cables in achieving the continuity of the electrical supply up to 180 minutes
under fire conditions. State of art cable insulation materials and techniques are employed to provide the flame retardancy with
lower toxic gas evolutions and significantly lower smoke density, thereby ensuring better visibility in the ambient during fire and
ensuring safety of lives. Due to its zero halogen content, corrosive emissions into the immediate environment are totally eliminated,
securing the material integrity for electrical, electronic and metal structures.
AFUMEX™ cables are ideal for use in various locations where high human traffic and density exist in high rises, historical buildings,
hospitals and universities.
Although PVC insulated single cables display limited flame propagation, necessary actions must still be taken for bunched PVC
cable installations in order to minimize high density smoke, toxic gases and eliminate corrosive emissions threatening safety of
lives and security of materials.
Burning of bunched PVC insulated cables forms high smoke density which decreases the visibility severely and causes panic during
the escape and make the search and escape operations more difficult. Inhaling toxic gases such as carbon monoxide and carbon
dioxide results in deaths within minutes. Corrosive emissions during the fire also bring about irreversible damages to all electrical,
electronic and metal equipment and building structures.
AFUMEX™ cables are specifically developed to maximize the safety of lives and eliminate security risks at highest level providing
every one of us a peace of mind.
Afumex" applications:
Industry
AFUMEX™ cables provide safety where expensive equipment
or crucial processes, that should perfom under fire conditions,
are at risk. Control rooms, switchboards, panels, white rooms
are typical applications.
Commercial
A wide number of applications are covered by AFUMEX™. In
case of fire safety, people in hotels, hospitals, schools, cinemas,
discos, banks, commercial centers, offices are threatened by
a number of factors and reaction time in case of an emergency
can be slower than normal. AFUMEX™ provides the extra time
for a safe escape.
Infrastructure
Where a larger number of people congregate, often in an
unfamiliar environment (such as airports, stations, indoor
sports, stadiums, concert arenas etc.), fire becomes potentially
very dangerous. AFUMEX™ guarantees the necessary level of
safety, both by avoiding panic-generating fumes and toxic
gases and also by aiding the intervention of fire fighters.
Residental
The level of safety in our homes can be significantly increased
by the use of AFUMEX™ cables. AFUMEX™, whilst being a
worthwile improvement in all situations, becomes essential
when the property is of particular interest (historical buildings,
valuable furnishings) or if it has potential risks in case of fire.
Afumex" & SINOTHERM
®
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
Uluslararast Test Standartlart
AFUMEX™ kablolarýn yangýn sýrasýndaki performanslarýný ölçmek için yapýlan uluslararasý test standartlarý ve testlerin detaylarý
aþaðýdadýr.
IEC 61034-1J2
BELÍRLÍ KOÇULLARDA YANAN KABLOLARDAKÍ DUMAN YOGUNLUGUNUN ÖLÇÜMÜ
Test Numunesi: 1±0,05m uzunluðunda ve 23±5 ºC ‘de minimum 16 saat bekletilmiþ tek
ya da daha fazla kablo numunesi.
Test Yeri: 3mx3mx3m boyutlarýnda kapýsý ve gözetleme penceresi olan küp þeklinde bir oda.
Test Parçalartntn Düzeni: Kablo ya da kablolar birbirlerine her uçtan 300mm içeriden
tutturularak test düzeneðinin üzerine teller aracýlýðý ile sabitlenir.
Kablo Saytstntn Belirlenmesi:
1 D 5 aralýðýndaki kablolar için 7 adet kablo grup haline getirilir ve test için
gerekli olan grup sayýsý N
²
= 45/3D formülü ile hesaplanýr.
Test Düzeneginin Konumu: Ýçi alkol çözeltisi dolu bir tepsi, altýndan ve
etrafýndan hava sirkülasyonuna izin verecek þekilde, düzenek tabanýndan
yukarýda bir yere tutturulur. Test numunesi yatay bir þekilde, numunelerin
alt kýsmý ile tepsinin tabaný arasý 150 mm ± 5 mm olacak ve tepsiyi
ortalayacak þekilde tepsinin üzerinde bir yere sabitlenir.
Test Yöntemi: Kapýnýn kapalý ve odanýn boþ olduðundan emin olduktan
sonra alkol ateþlenerek ýþýk geçirme deðerleri kaydedilir. Ateþin sönmesini
takip eden 5 dk içinde ýþýk geçirme deðeri deðiþmiyorsa veya toplam test süresi
40 dakikaya ulaþtýysa test sonlandýrýlýr.
Sonuçlartn Degerlendirilmesi: Minimum görüþ derecesi %60 olmalýdýr.
IEC 60754-1J2
KABLOLARIN HALOJENDEN ARINDIRILARAK KOROZÍF ORTAM YARATMAMASI TESTÍ
Testin amact: Kablolarýn yanmasý sýrasýnda oluþan toksik gazlar ve halojenin yayýlmasýna iliþkin testtir. Testin amacý yangýnla
doðrudan iliþkisi olmayan elektronik elemanlarýn korunmasýdýr. Kablo numunesi üzerine deðil de, daha çok kabloda kullanýlan
yalýtkan malzeme üzerine uygulanan bir testtir.
Test Numunesi: 500-1000 mg aðýrlýkta malzeme numunesidir. Numune
küçük parçalar halinde olmalýdýr ve en az 16 saat boyunca 23±2 ºC ve
%50±5 rutubetli ortamda bekletilmelidir.
Test Yöntemi: Malzemenin sýcaklýðý özel düzeneklerle 40±5 dakika
boyunca düzenli olarak 800±10 ºC’ye kadar yükseltilir ve ayný sýcaklýkta
20 dakika bekletilir.
Sonuçlartn Degerlendirilmesi: Test edilen malzemenin halojen asit gazý miktarý (HCL) maksimum 5mg/g (numune) olmalýdýr.
Çýkan gazlarýn asitlik derecesi ise maksimum 4,3 pH ve 10 µS iletkenlik olmalýdýr.
84
Afumex" & SINOTHERM
®
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
Numunenin
Çapý - D (mm)
Test Numunesi
Adedi
D > 40
20 < D 40
10 < D 20
5 < D 10
1
2
3
N
1
N
1
= Kablo sayýsý = 45/D
Bu sayfa bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþ olup, ilgili standartlardaki tüm bilgiyi içermemektedir ve kesinlikle test kýlavuzu olarak kullanýlmamalýdýr. Prysmian, burada ifade edilen
ya da belirtilen bilgilerin güncelliðini garanti etmemektedir. Testlerle ilgili detaylý ve eksiksiz bilgi için, IEC websitesi www.iec.ch’den edinilebilen gerçek standartlara baþvurunuz.
85
Afumex" & SINOTHERM
®
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
International Test Standards :
The international standards and their procedures which are used to test the fire performances of AFUMEX™ cables are detailed below.
IEC 61034-1J2
MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS
Test Sample: The test sample shall consist of one or more test pieces of cable, each
1 ± 0,05m long, which shall be carefully straightened and then conditioned for at least 16
hours at 23 ± 5 ºC.
Test place: A cubic room with 3mx3mx3m dimensions, a door and a glass inspection window.
Assembly of test pieces: A single test piece or bundles of test pieces shall be bound
together and fixed to the test mechanism at 300 mm from each end.
Selection of number of test pieces:
For cables with an overall diameter between 1 mm and 5 mm, seven test pieces shall be formed into a bundle and the number
of bundles N
²
required to make up the test sample shall be calculated according to the following formula: N
²
= 45 / 3D
Positioning of the test pieces: The tray containing the alcohol shall be
supported above the surface to permit air circulation around and beneath the
tray. A single test piece or bundles of test pieces shall be laid in a horizontal
position and centred above the tray so that the distance between the underneath
of the test sample and the bottom of the tray is 150 mm ± 5 mm.
Test Procedure: Make sure that the cube is empty and the door is closed.
Ignite the alcohol and wait for 40 minutes or 5 minutes if the light transmission
does not change. Record the minimum light transmission.
Evaluation of the Results: The minimum light transmission should be 60%.
IEC 60754-1J2
MEASUREMENT OF CORROSIVITY IN HALOGEN FREE CABLES
Test Purpose: Purpose of the test is measuring the toxic gases and halogen emission during fire and protection of the electronic
appliances that are irrelevant to the fire. The test is directly performed to
the cable’s insulation material, not to the cable itself.
Test Sample: 500-1000 mg insulation material is used as test sample.
The sample should be divided into small pieces and should be kept in a
place which has %50±5 humidity and 23±2 ºC ambient temperature for
at least 16 hours.
Test Procedure: The heat of the material is regularly increased to 800±10ºC in 40±5 minutes with special equipments and
stays on the same temperature for 20 minutes.
Evaluation of the Results: The amount of emitted HCL gas from the tested material should be max. 5mg/g (sample). The
acidity of the emitted gases should be max. 4,3 pH and the conductivity should be 10 µS.
Diameter of the
piece (mm)
Number of
Test Pieces
D > 40
20 < D 40
10 < D 20
5 < D 10
1
2
3
N
1
N
1
= Number of cables = 45/D
These pages are prepared for information purposes only, do not contain the full information about the related tests and should definitely not be used as test guide. Prysmian,
makes -either implied or expressed- no warranty as to the accuracy of the information contained herein. For detailed and accurate information about the tests, please refer to
the actual test standards which can be downloaded from IEC website www.iec.ch
86
Afumex" & SINOTHERM
®
Yangtna ve Istya Dayantklt Kablolar
IEC 60332-1-2
DÍKEY DURUMDAKÍ TEK BÍR KABLONUN ALEVÍ ÜZERÍNDE YÜRÜTMEME TESTÍ
Test Numunesi: 600±25 mm uzunluðunda kablo numunesi. Bu test küçük izole iletkenler ve
0,5 mm²’den küçük kesit alanýna sahip kablolar için uygun deðildir, çünkü iletken test bitmeden erir.
Alev: 1 kW güçlü test alevi.
Test Düzenegi: Test numunesi, yüksekliði 1200±25 mm, geniþliði 300±25 mm ve derinliði 450±25
mm olan metal, önü açýk, altý ve üstü kapalý dikdörtgenler prizmasý içinde iki ucundan dikey konumda
tutucular aracýlýðý ile sabitlenir.
Alev Uygulama Süresi:
Alev Uygulamast: Alev, üst tutucunun alt kýsmýndan 475±5 mm aþaðýdan kablonun dikey düzlemi ile 45º açý yapacak þekilde
uygulanýr.
Sonuçlartn Degerlendirilmesi: Alevin tamamen sönmesinden sonra numune dýþ yüzeyi silinir. Kablonun testi geçmesi için, üst
tutucunun alt kýsmý ile kablonun yanmýþ kýsmýnýn en üst noktasý arasýndaki mesafe minimum 50 mm olmalýdýr.
IEC 60332-3-24 Cat.C
GRUP HALÍNDEKÍ KABLOLARIN DÍKEY KONUMDA ALEVE DAYANIKLILIK TESTÍ
Test Numunesi: Her biri minimum 3,5 m uzunlukta ve ayný üretimden olan kablo grubu. Toplam kablo sayýsý, grup numunesinin
metal olmayan kýsmýnýn hacminin 1,5 litre/m olmasýný saðlayan kablo sayýsýdýr.
Alev: 20 kW test alevi.
Test Düzenegi: Her bir kablo parçasý dikey konumdaki bir merdiven üzerine toplam
geniþlik 300 mm olacak þekilde tutturulur. Kesit alaný 35 mm²’den büyük iletken
bulunan kablolar için, kablolar, aralarýndaki mesafe kablo çapýnýn yarýsý olacak þekilde
merdivene tutturulur. Kesit alaný 35 mm² veya daha küçük iletkenli kablolar ise
kablolar birbirlerine deðecek þekilde merdivene tutturulur.
Alev Uygulama Süresi: Alev 20 dakika boyunca uygulanýp söndürülür.
Sonuçlartn Degerlendirilmesi: Kablonun yanmýþ kýsmýnýn en üst noktasý, alev kaynaðýndan maksimum 2,5 m yukarýda olmalýdýr.
IEC 60331-21
ELEKTRÍK KABLOLARININ YANGINA DAYANIKLILIK KARAKTERÍSTÍKLERÍ
Test Numunesi: Her iki ucundan 100 mm’lik dýþ kýlýfý soyulmuþ 1200 mm uzunluðundaki
kablo numunesi.
Alev: Minimum 750 ºC’de, birbirine yakýn aralýklý bir alev çizgisi meydana getiren 500
mm uzunluðunda bir alev kaynaðý.
Test Düzenegi: Kablo, standartta belirtildiði þekilde yatay düzlemde olacak þekilde
sabitlenir ve 180 dakika boyunca alev ve deney gerilimi uygulanýr.
Sonuçlartn Degerlendirilmesi: Test süresince kablo kýsa devre olmamalýdýr.
Numunenin
Çapý - D (mm)
Alev uygulama
Süresi (sn)
D 25
25 < D 50
50 < D 75
D > 75
60
120
240
480
Bu sayfa bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþ olup, ilgili standartlardaki tüm bilgiyi içermemektedir ve kesinlikle test kýlavuzu olarak kullanýlmamalýdýr. Prysmian, burada ifade edilen
ya da belirtilen bilgilerin güncelliðini garanti etmemektedir. Testlerle ilgili detaylý ve eksiksiz bilgi için, IEC websitesi www.iec.ch’den edinilebilen gerçek standartlara baþvurunuz.
87
Afumex" & SINOTHERM
®
Fire Resistant and Heat Resistant Cables
IEC 60332-1-2
TEST ON A SINGLE VERTICAL INSULATED WIRE OR CABLE
Sample: 600±25 mm long finished wire or cable. Not suitable for small insulated wires or small
strands with less than 0,5 mm² cross-section, because the conductor melts before the test finishes.
Flame: 1 kW pre-mixed test flame.
Test Arrangement: The test piece shall be fixed at two positions and aligned vertically within a
three-sided metallic screen 1200±25 mm high, 300±25 mm wide and 450±25 mm deep with open
front, closed top and bottom.
Flame Application Time:
Flame Application: Flame shall be positioned at a distance of 475±5 mm from the lower edge of the upper horizontal support,
making 45º to the vertical axis of the sample.
Evaluation of the results: After all burning ceased, the test piece shall be wiped clean. The wire or cable shall pass the test
if the distance between the lower edge of the top support and the onset of charring is greater than 50 mm.
IEC 60332-3-24 Cat.C
TEST FOR VERTICAL FLAME SPREAD OF VERTICALLY-MOUNTED BUNCHED WIRES OR CABLES
Sample: A number of test pieces of cable from the same production length, each having a minimum length of 3,5 m. The total
number of test pieces in the test sample shall be that number required to provide a normal total volume of non-metallic material
of 1,5 litre/m of test sample.
Flame: 20 kW pre-mixed test flame.
Test Arrangement: Each test piece shall be attached individually on the ladder
to a total max width of 300 mm with a space between each test piece of 0,5 times
the cable diameter. Cables with cross-section 35 mm² shall be touching each
other when fixed on the ladder.
Flame Application Time: The flame shall be applied for 20 minutes, then be
extinguished.
Evaluation of the results: The maximum extent of the charred portion measured on the sample shall not have reached a height
exceeding 2,5 meters above the bottom edge of the burner.
IEC 60331-21
FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POWER CABLES
Test Sample: 1200 mm cable sample which is peeled off 100mm from both ends.
Flame: A flame source, minimum 750 ºC and 500 mm long which creates a flame line.
Test Arrangement: Cable stands still for 180 minutes in a horizontal line as specified
in the standard.
Evaluation of the Results: The cable should not be short-circuited during the test.
Diameter of the
piece (mm)
Flame application
time (s)
D 25
25 < D 50
50 < D 75
D > 75
60
120
240
480
These pages are prepared for information purposes only, do not contain the full information about the related tests and should definitely not be used as test guide. Prysmian,
makes -either implied or expressed- no warranty as to the accuracy of the information contained herein. For detailed and accurate information about the tests, please refer to
the actual test standards which can be downloaded from IEC website www.iec.ch
AFUMEX
TM
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Yapt J Construction
Tek telli, çok telli veya ince çok telli baktr iletkenli, özel sentetik
yalttkanlt, alevi iletmeyen ve halojenden artndtrtlmtç enerji
kablolart.
Flame retardant, halogen free energy cables with solid, stranded or
fine-stranded copper conductor and special synthetic insulation.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru mekanlarda, çalt tesislerinde, dagtttm sistemlerinde,
içletmelerde aydtnlatma ve tesisat kablosu olarak kullantltrlar.
Used in dry places, switchgear rooms, distribution boards, industrial
plants as lighting and building wire.
1- Tek veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
88
1
2
H05Z1-U 300J500 V TS HD 21.15 S1
H05Z1-K 300J500 V TS HD 21.15 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Íç Tesisat
Internal Wiring
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS HD 21.15 S1 esas altnarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler.
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2
These cables are produced according to TS HD 21.15 S1.
-Permissible operating temperature: 70 ºC
Tested according to below standards.
LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2
HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2
FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 89
Teknik Özellikler J Technical Features
0,5
0,75
1
4,8
7,2
9,6
H05Z1-U
2
2,2
2,4
10
13
16
-
-
-
36,0
24,5
18,1
100
100
100
Compliance
RoHS
12
15
19
300J500 V
0,5
0,75
1
4,8
7,2
9,6
H05Z1-K
2
2,2
2,4
11
16
18
-
-
11
39,0
26,0
19,5
100
100
100
12
15
19
300J500 V
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
H05Z1-U J H05Z1-K 300J500 V
Aktm taçtma kapasitesi
Boru içinde Havada
Current carrying capacity in
Conduit Air
AFUMEX
TM
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Yapt J Construction
Tek telli, çok telli veya ince çok telli baktr iletkenli, özel sentetik
yalttkanlt, alevi iletmeyen ve halojenden artndtrtlmtç enerji
kablolart.
Flame retardant, halogen free energy cables with solid, stranded or
fine-stranded copper conductor and special synthetic insulation.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru mekanlarda, çalt tesislerinde, dagtttm sistemlerinde,
içletmelerde aydtnlatma ve tesisat kablosu olarak kullantltrlar.
Used in dry places, switchgear rooms, distribution boards, industrial
plants as lighting and building wire.
1- Tek veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
90
1
2
H07Z1-U 450J750 V TS HD 21.15 S1
H07Z1-R 450J750 V TS HD 21.15 S1
H07Z1-K 450J750 V TS HD 21.15 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Íç Tesisat
Internal Wiring
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS HD 21.15 S1 esas altnarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced based on TS HD 21.15 S1
-Permissible operating temperature: 70 ºC
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-3-24 Cat.C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 91
Teknik Özellikler J Technical Features
1,5
2,5
4
6
10
14,4
24,0
38,0
58,0
96,0
H07Z1-U
154,0
240,0
336,0
480,0
672,0
2,7
3,3
3,7
4,2
5,4
21
34
50
71
116
24
32
42
54
73
98
129
158
198
245
12,10
7,41
4,61
3,08
1,83
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
16
25
35
50
70
H07Z1-R
H07Z1-K
1,5
2,5
4
6
10
14,4
24,0
38,0
58,0
96,0
7,0
8,4
9,4
11,0
12,6
181
280
382
542
745
2,8
3,4
3,9
4,4
5,8
19
30
44
63
112
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
24
32
42
54
73
100
100
100
100
100
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
H07Z1-U J H07Z1-R J H07Z1-K 450J750 V
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Bir veya çok telli baktr iletkenli, özel sentetik yalttkanlt, özel
dolgu tabakalt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç enerji kablolart.
Solid or stranded copper conductored, special synthetic insulated, special
synthetic outer sheathed flame retardant, halogen free cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS 9759 HD 21.4 S2 esas altnarak veya VDE 0250-214'e
uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced based on TS 9759 HD 21.4 S2 or according to
VDE 0250-214
-Permissible operating temperature: 90 ºC
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
Kullantldtgt Yerler J Applications
Oteller, hastaneler, altçveriç merkezleri, enerji santralleri ve
bilgi içlem merkezleri ile raylt sistemlerle toplu taçtmactltgtn
yaptldtgt çok saytda insantn ve degerli cihaztn bulundugu yangtn
tehlikesi olan tesislerde kullantltrlar. Bu kablolar, yangtn strastnda
alevi iletmezler, yogun duman tabakast oluçturmazlar ve
korozyona elveriçli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal
güvenligi saglarlar.
Used in hotels, hospitals, shopping centers, power plants, information
technology centers and in places where human groups are carried by
railway systems, valuable equipments are located, subject to fire danger.
These cables do not conduct flame during fire, do not create high smoke
density, do not create corrosive ambients and therefore provide health
and goods protection.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu
Special filler
4- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
92
1
052XZ1-U 300J500 V TS 9759 HD 21.4 S2 e.
NHXMH 300J500 V VDE 0250-214 e.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Rijit
Rigid
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
2
3
4
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Íç Tesisat
Internal Wiring
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 93
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
5 Damarlt / 5 Cores
Compliance
RoHS
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16 rm
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
58
96
154
230
384
614
72
120
193
288
8,0
8,8
10,0
11,0
13,5
8,4
9,3
10,5
12,0
14,5
9,2
10,1
12,1
13,3
15,7
19,4
9,8
10,8
13,0
14,4
95
125
171
224
351
112
150
207
286
448
139
186
277
367
559
868
160
216
325
435
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
12,1
12,1
12,1
22
30
40
51
70
22
30
40
51
70
18,5
25
34
43
60
80
18,5
25
34
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
052XZ1-UJNHXMH 300J500 V
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Ínce çok telli baktr iletkenli, özel sentetik yalttkanlt, özel dolgu
tabakalt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç enerji kablolart.
Multi stranded copper conductor, special synthetic insulated, special
synthetic outer sheathed flame retardant, halogen free cables.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Oteller, hastaneler, altçveriç merkezleri, enerji santralleri ve
bilgi içlem merkezleri ile raylt sistemlerle toplu taçtmactltgtn
yaptldtgt çok saytda insantn ve degerli cihaztn bulundugu yangtn
tehlikesi olan tesislerde kullantltrlar. Bu kablolar, yangtn strastnda
alevi iletmezler, yogun duman tabakast oluçturmazlar ve
korozyona elveriçli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal
güvenligi saglarlar.
Used in hotels, hospitals, shopping centers, power plants, information
technology centers and in places where human groups are carried by
railway systems, valuable equipments are located, subject to fire danger.
These cables do not conduct flame during fire, do not create high smoke
density, do not create corrosive ambients and therefore provide health
and goods protection.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Multi stranded Cu-conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu
Special filler
4- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
94
1
052XZ1-F 300J500 V TS 9760 HD 21.5 S3 e.
NHXMH 300J500 V VDE 0250-214 e.
Kullantldtgt Yerler J Applications
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
2
3
4
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Bükülgen
Flexible
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Íç Tesisat
Internal Wiring
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 veya VDE 0250-214 esas altnarak
üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced based on TS 9760 HD 21.5 S3 or
VDE 0250-214
-Permissible operating temperature: 90 ºC
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
95
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
5 Damarlt / 5 Cores
2 Damarlt / 2 Cores
Compliance
RoHS
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
58
96
154
230
384
614
72
120
193
288
8,9
9,8
10,0
10,9
13,2
9,3
10,3
11,7
13,1
14,4
10,0
11,1
12,0
13,2
16,0
20,0
10,0
10,8
13,2
14,5
117
150
171
215
340
131
173
239
319
425
152
203
255
340
530
860
145
200
300
405
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
13,30
7,98
4,95
3,30
22
30
40
51
70
22
30
40
51
70
18,5
25
34
43
60
80
18,5
25
34
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
052XZ1-FJNHXMH
300J500 V
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Bir veya çok telli baktr iletkenli, özel sentetik yalttkanlt, özel
dolgu tabakalt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç enerji kablolart.
Solid or stranded copper conductored, special synthetic insulated, special
synthetic outer sheathed flame retardant, halogen free cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250-215'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler.
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk ) Testi: IEC 60332-1-2
These cables are produced according to VDE 0250-215
-Permissible operating temperature: 70 ºC
Tested according to below standards
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
Oteller, hastaneler, altçveriç merkezleri, enerji santralleri ve
bilgi içlem merkezleri ile raylt sistemlerle toplu taçtmactltgtn
yaptldtgt çok saytda insantn ve degerli cihaztn bulundugu yangtn
tehlikesi olan tesislerde kullantltrlar. Bu kablolar, yangtn strastnda
alevi iletmezler, yogun duman tabakast oluçturmazlar ve
korozyona elveriçli ortam yaratmazlar, böylece can ve mal
güvenligi saglarlar.
Used in hotels, hospitals, shopping centers, power plants, information
technology centers and in places where human groups are carried by
railway systems, valuable equipments are located, subject to fire danger.
These cables do not conduct flame during fire, do not create high smoke
density, do not create corrosive ambients and therefore provide health
and goods protection.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded cu-conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu
Special filler
4- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
96
NHMH 300J500 V VDE 0250-215
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
1
2
3
4
Boru Íçinde
In Conduit
Íç Tesisat
Internal Wiring
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Rijit
Rigid
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 97
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
Compliance
RoHS
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
29
48
77
115
43
72
115
173
58
96
154
230
7,2
8,0
9,2
10,2
7,6
8,4
9,7
11,1
8,2
9,1
10,9
12,3
75
103
146
197
91
124
180
251
109
152
226
318
12,10
7,41
4,61
3,08
12,10
7,41
4,61
3,08
12,10
7,41
4,61
3,08
22
30
40
51
22
30
40
51
18,5
25
34
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
NHMH 300J500 V
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Tek veya çok telli baktr iletkenli, özel sentetik yalttkanlt özel
sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç yangtn
strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan kablolar.
Low smoke, halogen free and flame retardant cables with solid or stranded
copper conductor, special synthetic insulation and special synthetic outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, yangtna karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin
oldugu okullar, hastaneler, toplantt ve altçveriç merkezleri gibi
yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullantltrlar.
These cables are used in internal and external places in where safety
regulations must be taken against fire such as schools, hospitals, meeting
rooms and shopping centers.
1- Tek veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu
Special filler
4- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
98
N2XH 0,6J1 kV TS HD 604 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
1
2
3
4
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Rijit
Rigid
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS HD 604 S1' e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced according to TS HD 604 S1.
-Permissible operating temperature: 90 ºC
-Colour of outer sheath: Black
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 99
Teknik Özellikler J Technical Features
Compliance
RoHS
1x4 re
1x6 re
1x10 re
1x16 re
1x25 rm
1x35 rm
1x50 rm
1x70 rm
1x95 rm
1x120 rm
1x150 rm
1x185 rm
1x240 rm
2x1,5 re
2x2,5 re
2x4 re
2x6 re
2x10 re
3x1,5 re
3x2,5 re
3x4 re
3x6 re
3x10 re
3x16 re/10 re
3x25 rm/16 re
3x35 rm/16 re
3x50 rm/25 rm
3x70 rm/35 rm
3x95 rm/50 rm
3x120 rm/70 rm
3x150 rm/70 rm
3x185 rm/95 rm
3x240 rm/120 rm
4x1,5 re
4x2,5 re
4x4 re
4x6 re
4x10 re
4x16 re
5x1,5 re
7x1,5 re
10x1,5 re
12x1,5 re
14x1,5 re
19x1,5 re
21x1,5 re
24x1,5 re
30x1,5 re
40x1,5 re
5x2,5 re
7x2,5 re
10x2,5 re
12x2,5 re
14x2,5 re
19x2,5 re
21x2,5 re
24x2,5 re
30x2,5 re
40x2,5 re
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
72
101
144
173
202
274
305
346
432
576
120
168
240
288
336
456
504
576
720
960
6,0
6,5
7,3
8,2
10,2
11,2
12,6
14,4
16,2
17,9
19,7
21,9
24,5
9,0
9,7
10,4
11,6
13,2
9,1
10,0
11,0
12,0
13,8
16,8
21,6
23,4
27,4
31,1
35,2
39,6
43,0
47,7
53,8
9,8
10,8
11,9
13,1
15,2
17,4
10,6
11,9
14,7
15,1
16,0
17,6
18,5
20,6
21,0
23,4
11,6
13,1
16,4
16,9
17,7
19,5
20,7
22,9
23,4
26,3
66
86
128
183
287
376
495
693
944
1176
1442
1786
2337
117
146
187
243
348
128
167
224
293
437
741
1202
1508
2063
2844
3827
4882
5825
7286
9475
149
198
268
357
543
788
173
225
318
348
395
495
543
627
721
907
231
302
432
483
541
688
766
872
1020
1309
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
56 40
73 53
101 74
137 101
182 135
226 169
275 207
353 268
430 328
500 383
577 444
661 510
781 607
26
36
49
63
86
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
23
32
42
54
75
100
23
15
13
13
12
11
10
10
9
8
32
21
18
17
16
15
15
13
12
11
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
N2XH 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Tek veya çok telli baktr iletkenli, özel sentetik yalttkanlt, konsantrik
baktr ekranlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç, yangtn strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan
kablolar.
Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductors, special
synthetic insulation, concentric copper wire screen and special synthetic
outer sheath. These cables are flame retardant, halogen-free and do not
generate high smoke density during fire.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, yangtna karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin
oldugu okullar, hastaneler, toplantt ve altçveriç merkezleri gibi
yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullantltrlar.
These cables are used in internal and external places in where safety
regulations must be taken against fire such as schools, hospitals, meeting
rooms and shopping centers.
100
2XCH 0,6J1 kV IEC 60502-1
N2XCH 0,6J1 kV VDE 0276-604J627 e.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Rijit
Rigid
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X insulation
3- Dolgu
Filler
4- Baktr konsantrik iletkenler
Concentric conductor of copper wires
5- Koruma bandt
Protecting tape
6- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
1
6
2
3
4
5
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
Teknik Bilgiler J Technical Data
Enerji kablolart VDE 0276- 604' e, kontrol kablolart VDE 0276-
627'ye uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Maksimum ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
- Dtç ktltf rengi : Siyah
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
Energy cables are produced according to VDE 0276-604, control cables
according to VDE 0276-627.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Maximum short-circuit temperature: 250 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 101
Teknik Özellikler J Technical Features
Compliance
RoHS
3x1,5/1,5
3x2,5/2,5
3x4/4
3x6/6
3x10/10
3x16/16
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50þ/25
3x70þ/35
3x95þ/50
3x120þ/70
3x150þ/70
3x185þ/95
3x240þ/120
66
104
161
240
408
643
902
1190
1723
2410
3296
4236
5100
6383
8242
14
14,5
15,5
17
19
22
26
28
31
36
40
44
48
54
60
244
294
376
480
682
962
1383
1708
2235
3097
4134
5240
6263
7740
10013
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
24
31
41
53
72
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
2XCHJN2XCH 0,6 J 1 kV
AFUMEX
TM
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, üç veya dört damarlt, özel
sentetik yalttkanlt, galvanizli yuvarlak çelik tel ztrhlt, özel sentetik
dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç ve yangtn
strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan enerji kablolart.
Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation, galvanized round steel wire armour and special
synthetic outer sheath. These cables are flame retardant, halogen-free
and do not generate high smoke density during fire.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60502-1'e uygun olarak üretilirler.
- Maksimum içletme stcakltgt : 90 ºC
- Maksimum ktsa devre stcakltgt : 250 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced according to IEC 60502-1.
- Maximum operating temperature: 90 ºC
- Maximum short-circuit temperature: 250 ºC
Cables are tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluçan
ztrh sayesinde mekanik dtç tesirlere karçt dayantkltdtr. Yangtna
karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin oldugu yerlerde
kullantltrlar.
Having galvanized round steel wire armour, these cables are resistant
against outer mechanical reactions and they can be used in internal and
external places where safety regulations must be taken against fire.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu tabakast
Special filler
4- Galvanizli yuvarlak çelik tel ztrh
Galvanized round steel wire armour
5- Polyester çerit
Polyester tape
6- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
102
2XRH 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
Rijit
Rigid
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
1
6
2
3
4
5
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 103
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
Compliance
RoHS
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
14
15
16
18
20
23
27
29
32
38
42
45
50
55
61
15
16
17
20
22
25
29
32
35
41
45
51
55
60
67
365
425
510
610
895
1190
1810
2170
2655
3715
4680
5715
7215
8550
10790
410
475
575
800
1045
1500
2140
2610
3255
4535
5750
7440
8850
10690
13540
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
23
32
42
54
75
96
130
160
195
246
298
346
399
456
538
23
32
42
54
75
100
130
160
195
247
305
355
407
469
551
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
2XRH 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Bir veya çok telli, baktr iletkenli, üç veya dört damarlt, özel
sentetik yalttkanlt, galvanizli yasst çelik tel ztrhlt, özel sentetik
dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç ve yangtn
strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan enerji kablolart.
Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation, galvanized flat steel wire armour and special synthetic
outer sheath. These cables are flame retardant, halogen-free and do not
generate high smoke density during fire.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60502-1'e uygun olarak üretilirler.
- Maksimum içletme stcakltgt: 90 ºC
- Maksimum ktsa devre stcakltgt: 250 ºC
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034-1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754-1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced according to IEC 60502-1.
- Maximum operating temperature: 90 ºC
- Maximum short-circuit temperature: 250 ºC
Cables are tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yasst çelik tellerden oluçan
ztrh sayesinde mekanik dtç tesirlere karçt dayantkltdtr. Yangtna
karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin oldugu yerlerde
kullantltrlar.
Having galvanized flat steel wire armour, these cables are resistant against
outer mechanical reactions and they can be used in internal and external
places where safety regulations must be taken against fire.
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu tabakast
Special filler
4- Özel sentetik iç ktltf
Special synthetic inner sheath
5- Galvanizli yasst çelik tel ztrh
Galvanized flat steel wire armour
6- Helisel, galvanizli çelik çerit
Galvanized steel helix tape
7- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
104
2XFGH 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
Rijit
Rigid
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
1
7
2
3
4
5
6
AFUMEX
TM
Kablolar
AFUMEX
TM
Cables
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 105
Teknik Özellikler J Technical Features
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
4 Damarlt / 4 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
Compliance
RoHS
3x25þ
3x35þ
3x50þ
3x70þ
3x95þ
3x120þ
3x150þ
3x185þ
3x240þ
3x25þ/16
3x35þ/16
3x50/25þ
3x70þ/35þ
3x95þ/50þ
3x120þ/70þ
3x150þ/70þ
3x185þ/95þ
3x240þ/120þ
4x16þ
4x25þ
4x35þ
4x50þ
4x70þ
4x95þ
4x120þ
4x150þ
4x185þ
4x240þ
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
545
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
26
28
31
35
39
42
46
51
57
27
29
32
36
40
45
48
53
59
23
28
30
34
38
42
46
51
56
63
1640
2033
2520
3822
4267
5205
6270
7595
9737
1867
2215
2832
3722
4791
5958
7000
8573
10998
1328
1998
2442
3055
4086
5287
6489
7848
9531
12274
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
1,150
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
130
160
195
247
305
355
407
469
551
130
160
195
247
305
355
407
469
551
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
2XFGH 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Tek veya çok telli baktr iletkenli, özel aleve dayantklt aytrtct
tabakalt, özel sentetik yalttkanlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi
iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç, yangtn esnastnda yogun duman
tabakast oluçturmayan ve IEC 60331-21'e göre alev alttnda 1S0
dakika içlevini devam ettiren enerji ve kumanda kablolart.
Energy and control cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation and special synthetic outer sheath. These cables are
flame retardant, halogen free, do not generate high smoke density during
fire and they can function under flame for 180 minutes.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS HD 604 S1' e uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Dtç Ktltf Rengi : Portakal
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034 -1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754 - 1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
FE {Aktm Íletme) Testi: IEC 60331-21
These cables are produced according to TS HD 604 S1.
-Permissible operating temperature: 90 ºC
-Colour of outer sheath: Orange
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
FE (Function Endurance) Test: IEC 60331-21
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, yangtna karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin
oldugu okullar, hastaneler, toplantt ve altçveriç merkezleri gibi
yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullantltrlar.
These cables are used in internal and external places in where safety
regulations must be taken against fire such as schools, hospitals, meeting
rooms and shopping centers.
1- Tek veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper
2- Özel aytrtct tabaka
Special seperator
3- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
4- Özel dolgu
Special filler
5- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
106
1
N2XH FE 1S0 0,6J1 kV TS HD 604 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Yangtna
Dayantklt
Fire Resistance
IEC 60331-21
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
AFUMEX
TM
FE 1S0 Kablolar
AFUMEX
TM
FE 180 Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
2
3
4
5
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 107
Teknik Özellikler J Technical Features
Compliance
RoHS
1x4 re
1x6 re
1x10 re
1x16 re
1x25 rm
1x35 rm
1x50 rm
1x70 rm
1x95 rm
1x120 rm
1x150 rm
1x185 rm
1x240 rm
2x1,5 re
2x2,5 re
2x4 re
2x6 re
2x10 re
3x1,5 re
3x2,5 re
3x4 re
3x6 re
3x10 re
3x16 re/10 re
3x25 rm/16 re
3x35 rm/16 re
3x50 rm/25 rm
3x70 rm/35 rm
3x50 rm/50 rm
3x120 rm/70 rm
3x150 rm/70 rm
3 x185 rm/95 rm
3x240 rm/120 rm
4x1,5 re
4x2,5 re
4x4 re
4x6 re
4x10 re
4x16 re
5x1,5 re
7x1,5 re
10x1,5 re
12x1,5 re
14x1,5 re
19x1,5 re
21x1,5 re
24x1,5 re
30x1,5 re
40x1,5 re
5x2,5 re
7x2,5 re
10x2,5 re
12x2,5 re
14x2,5 re
19x2,5 re
21x2,5 re
24x2,5 re
30x2,5 re
40x2,5 re
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
72
101
144
173
202
274
305
346
432
576
120
168
240
288
336
456
504
576
720
960
6,4
6,9
7,7
8,6
10,6
11,6
13,0
14,8
16,6
18,3
20,1
22,3
24,9
9,6
10,4
11,3
12,3
14,0
9,9
10,8
11,8
12,9
14,6
17,8
22,6
24,3
28,4
32,1
36,2
40,5
44,0
48,7
54,8
10,7
11,6
12,9
14,0
16,2
18,4
11,6
12,9
15,6
16,5
17,5
19,3
20,3
22,6
23,6
26,7
12,6
14,1
17,8
18,3
19,2
21,2
22,5
24,9
26,3
29,6
71
91
133
190
293
383
502
700
951
1184
1451
1795
2345
131
164
208
264
374
145
186
245
318
463
778
1245
1552
2113
2900
3886
4946
5900
7362
9561
169
218
294
384
576
825
195
254
346
379
446
559
614
709
832
1050
255
335
481
536
600
762
848
966
1144
1473
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
56 40
73 53
101 74
137 101
182 135
226 169
275 207
353 268
430 328
500 383
577 444
661 510
781 607
26
36
49
63
86
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
23
32
42
54
75
100
23
15
13
13
12
11
10
10
9
8
32
21
18
17
16
15
15
13
12
11
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A A m
N2XH FE 1S0 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Yapt J Construction
Tek veya çok telli baktr iletkenli, özel aleve dayantklt aytrtct
tabakalt, özel sentetik yalttkanlt, galvanizli yuvarlak çelik tel
ztrhlt özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç, yangtn esnastnda yogun duman tabakast
oluçturmayan ve IEC 60331-21'e göre alev alttnda 1S0 dakika
içlevini devam ettiren enerji ve kumanda kablolart.
Energy and control cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation galvanized round steel wire armour and special
synthetic outer sheath. These cables are flame retardant, halogen free,
do not generate high smoke density during fire and they can function
under flame for 180 minutes.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60502-1 esas altnarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Dtç Ktltf Rengi: Portakal
Açagtdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS {Düçük Duman) Testi: IEC 61034 -1J2
HF {Halojenden Artndtrtlmtçltk) Testi: IEC 60754 -1J2
FR {Aleve Dayantkltltk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332- 3-24 Cat.C
FE {Aktm Íletme) Testi: IEC 60331-21
These cables are produced based on IEC 60502-1.
-Permissible operating temperature: 90 ºC
-Colour of outer sheath: Orange
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
FE (Function Endurance) Test: IEC 60331-21
Kullantldtgt Yerler J Applications
Bu kablolar, yangtna karçt altnmast zorunlu güvenlik tedbirlerinin
oldugu okullar, hastaneler, toplantt ve altçveriç merkezleri gibi
yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullantltrlar.
These cables are used in internal and external places in where safety
regulations must be taken against fire such as schools, hospitals, meeting
rooms and shopping centers.
108
2XRH FE 1S0 0,6J1 kV IEC 60502-1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Yangtna
Dayantklt
Fire Resistance
IEC 60331-21
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
AFUMEX
TM
FE 1S0 Kablolar
AFUMEX
TM
FE 180 Cables
Alevi Íletmeyen Halojenden Artndtrtlmtç Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
Maksimum ktsa
devre Stcakltgt
Maximum short
circuit Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Boru Íçinde
In Conduit
Beton Íçinde
In Concrete
Açtkta
In Free Air
1- Bir veya çok telli baktr iletken
Solid or stranded copper conductor
2- Özel aytrtct tabaka
Special seperator
3- Özel sentetik yalttkan
Special synthetic insulation
4- Özel dolgu tabakast
Special filler
5- Galvanizli yuvarlak çelik tel ztrh
Galvanized round steel wire armour
6- Polyester çerit
Polyester tape
7- Özel sentetik dtç ktltf
Special synthetic outer sheath
1
7
3
4
5
6
2
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum Operating
Temperature
Teknik Özellikler J Technical Features
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 109
2x1,5 re
2x2,5 re
2x4 re
2x6 re
2x10 re
3x1,5 re
3x2,5 re
3x4 re
3x6 re
3x10 re
3x16re
3x25
3x35
3x50
3x25/16
3x35/16
3x50/25
3x70/35
3x95/50
3x120/70
3x150/70
3x185/95
3x240/120
4x1,5re
4x2,5re
4x4re
4x6re
4x10re
4x16re
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
5x2,5re
7x2,5re
10x2,5re
12x2,5re
14x2,5re
19x2,5re
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
120
168
240
288
336
456
15
16
17
18
21
16
17
18
19
21
24
29
30
34
30
31
35
40
44
49
53
59
65
16
17
19
21
23
26
31
33
37
42
47
52
57
62
69
18
20
23
24
25
28
385
435
515
600
850
410
475
560
670
965
1.240
1.910
2.270
2.800
2.100
2.440
3.100
4.230
5.340
6.600
8.100
9.800
12.250
455
530
640
860
1.120
1.590
2.300
2.750
3.400
4.700
6.000
7.600
9.100
10.900
13.750
587
696
906
981
1.069
1.409
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
26
36
49
63
86
23
32
42
54
75
96
130
160
195
127
158
192
246
298
346
399
456
538
23
32
42
54
75
100
130
160
195
247
305
355
407
469
551
32
21
18
17
16
15
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
2XRH FE 1S0 0,6J1 kV
SINOTHERM
®
Özel

Kablolar
Special Cables
Yapt J Construction
Tek telli veya ince çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt, silikon
kauçuk yalttkanlt, yüksek ortam stcakltgtna dayantklt -40 ºC,
+1S0 ºC çaltçma stcakltgtna sahip bükülgen kablolar.
High temperature resistant cables with solid or fine-stranded copper
conductor and silicone rubber insulation.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar VDE 0250 esas altnarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 1S0 ºC
These cables are produced based on VDE 0250
- Permissible operating temperature: 180 ºC
Kullantldtgt Yerler J Applications
Yüksek ortam stcakltgtntn bulundugu ve mekanik zorlanmalartn
az oldugu kuru, nemli ve tslak yerlerde, dahili ve harici bükülgen
baglantt kablosu olarak sürekli 1S0 ºC stcakltkta ve ktsa süreli
350 ºC stcakltkta kullantltrlar.
Used at high temperature ambients dry, damp and wet places where
mechanical effects do not exist as internal and external flexible connection
cables under continuously 180 ºC and 350 ºC for short periods.
Yüksek Stcakltga Dayantklt Kablolar
Heat-Resistant Cables
110
{N)2GAF {SIAF) 300J500 V VDE 0250e.
{N)2GAF {SIAF) 450J750 V VDE 0250e.
1
2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -25
o
C
Íç Tesisat
Internal Wiring
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
{N)2GAF {SIAF)
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine-stranded copper conductor
2- Silikon kauçuk yalttkan
Silicone rubber insulation
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Maksimum Ktsa
Devre Stcakltgt
Maximum Short
Circuit Temperature
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 111
Compliance
RoHS
Teknik Özellikler J Technical Features
300J500 V
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
4,8
7,2
9,6
14,4
24,0
38,4
57,6
96,0
153,6
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
2,5
2,7
2,8
3,1
3,7
4,4
4,9
6,6
7,9
9,4
10,7
12,8
14,4
16,4
10
12
15
19
30
47
66
110
175
280
375
530
750
975
39
26
24,5
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
12
15
19,0
24,0
32,0
42,0
54,0
73,0
98,0
129,0
158,0
198,0
245,0
292,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
450J750 V
{N)2GAF {SIAF)
SINOTHERM
®
SINOTHERM
®
Kablolar
SINOTHERM
®
Cables
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar VDE 0250'ye uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt : -40 ºC , +1S0 ºC
These energy cables are produced according to VDE 0250
- Permissible operating temperature: -40 ºC , +180 ºC
Kullantldtgt Yerler J Applications
Yüksek ortam stcakltgtntn bulundugu ve mekanik zorlanmalartn
az oldugu kuru, nemli ve tslak yerlerde, dahili ve harici bükülgen
baglantt kablosu olarak sürekli 1S0 ºC stcakltkta ve ktsa süreli
350 ºC stcakltkta kullantltrlar.
Used at high temperature ambients dry, damp and wet places in where
mechanical effects do not exist as internal and external flexible connection
cables under continuously 180 ºC and 350 ºC for short periods.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine-stranded copper conductor
2- Silikon kauçuk yalttkan
Silicone rubber insulation
3- Silikon kauçuk dtç ktltf
Silicone rubber outer sheath
112
N2GMH2G 300J500V VDE 0250 e.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Maksimum Ktsa
Devre Stcakltgt
Maximum Short
Circuit Temperature
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -5
o
C
Íç Tesisat
Internal Wiring
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Açtkta
In Free Air
Dagtttm Panolart
Distribution Panels
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
1
2
3
Özel

Kablolar
Special Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli, çok damarlt, silikon kauçuk yalttkanlt,
-40 ºC, +1S0 ºC çaltçma stcakltgtna sahip bükülgen kablolar.
High temperature resistant cables with fine stranded copper conductor,
silicone rubber insulation and -40 ºC, +180 ºC operating temperature.
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 113
Teknik Özellikler J Technical Features
N2GMH2G-O
N2GMH2G-J
Compliance
RoHS
2X0,75
2X1
2X1,5
2X2,5
3X0,75
3X1
3X1,5
3X2,5
4X0,75
4X1
4X1,5
4X2,5
14
19
29
48
22
29
44
72
29
38
58
96
6
7
8
9
7
7,5
8,5
10
7,5
8
9,5
11
43
55
80
115
55
65
95
140
65
80
115
175
26,0
19,5
13,3
7,9
26,0
19,5
13,3
7,98
26,0
19,5
13,3
7,98
15
19
24
32
15
19
24
32
15
19
24
32
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
N2GMH2G 300J500 V
Afumex" Gemi Kablolart
Afumex™ Ship Cables
7
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranstz Gemi Kablolart
Afumex
TM
Ship Cables Without Screen
Yapt J Construction
Çok telli baktr iletkenli, bir veya çok damarlt, özel halojensiz
XLPE yalttkanlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç, yangtn strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan
gemi kablolart.
Stranded copper conductor, one or multi core, special halogen-free XLPE
insulated, special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen
free, low smoke creating ship wiring cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J353 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve her türlü deniz araçlartndaki sabit tesislerde,
güverte altlartnda, kuru, tslak ve buhar olan mekanlarda enerji
ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Power and control cable for fixed installations, below decks, dry, wet and
steamy places in ships and other marine vehicles.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
2- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
116
1
1XZ1-R 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
{LM-HF) 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
Kullantldtgt Yerler J Applications
2
3
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna uygun olarak
üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Alman Loydu J Germanischer Lloyd (GL)
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
117
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt J 2 Cores
3 Damarlt J 3 Cores
4 Damarlt J 4 Cores
Kumanda Kablolart J Control Cables
Compliance
RoHS
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
16x1,5
19x1,5
24x1,5
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
58
96
154
230
384
614
960
1344
72
101
144
173
230
274
346
9,0
9,8
10,9
12,2
14,0
8,7
10,4
11,7
12,9
15,1
17,5
21,0
22,9
26,0
30,2
34,2
38,1
42,2
9,6
11,2
12,7
14,0
16,6
19,1
22,7
25,3
11,0
12,7
14,9
16,1
17,1
17,9
21,0
122
155
174
231
332
117
181
255
322
483
702
1068
1350
1790
2510
3390
4250
5250
134
212
284
389
585
846
1310
1720
180
210
270
323
413
459
580
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
20
26
34
44
61
16
21
28
36
50
67
89
110
137
169
205
237
272
16
21
28
36
50
67
89
110
13
12
11
10
9
9
8
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
1XZ1-R J LM-HF 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranstz Gemi Kablolart
Afumex
TM
Ship Cables Without Screen
Yapt J Construction
Ínce çok telli baktr iletkenli, bir veya çok damarlt, özel halojensiz
XLPE yalttkanlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç, yangtn strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan
gemi kablolart.
Fine stranded copper conductor, one or multi core, special halogen-free
XLPE insulated, special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen
free, low smoke creating ship wiring cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J353 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve her türlü deniz araçlartndaki sabit tesislerde,
güverte altlartnda, kuru, tslak ve buhar olan mekanlarda enerji
ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Power and control cable for fixed installations, below decks, dry, wet and
steamy places in ships and other marine vehicles.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
3- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
118
1XZ1-K 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
{LM-HF) 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
Kullantldtgt Yerler J Applications
2
1
3
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna uygun olarak
üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Alman Loydu J Germanischer Lloyd (GL)
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
119
Teknik Özellikler J Technical Features
1 Damarlt J 1 Core
2 Damarlt J 2 Cores
3 Damarlt J 3 Cores
4 Damarlt J 4 Cores
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Compliance
RoHS
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
14
24
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
58
96
154
230
384
614
960
1344
4,8
5,3
5,8
6,2
7,2
9,0
10,6
12,4
14,0
16,4
18,2
20,5
22,5
23,6
26,9
8,9
9,8
10,8
11,9
13,7
8,6
9,5
11,5
12,6
14,7
18,3
22,0
24,8
58,9
33,4
37,2
40,8
47,7
9,3
10,4
11,6
12,9
16,1
19,7
24,8
27,1
35
46
61
80
124
187
279
397
533
741
985
1248
1500
1810
2360
118
151
171
250
370
111
148
234
305
468
704
1070
1410
1980
2680
3500
4430
5630
131
178
245
334
534
818
1346
1790
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,106
0,0801
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
23
30
51
52
72
96
127
157
196
242
293
339
389
444
522
20
26
34
44
61
16
21
28
36
50
67
89
110
137
169
205
237
272
16
21
28
36
50
67
89
110
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
1XZ1-K J LM-HF 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranlt Gemi Kablolart
Afumex
TM
Ship Cables With Screen
Yapt J Construction
Çok telli veya stktçttrtlmtç çok telli baktr iletkenli,
özel halojensiz XLPE yalttkanlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi
iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç, yangtn strastnda yogun duman
tabakast oluçturmayan lastik dolgulu, baktr tel örgülü gemi
kablolart.
Stranded or compacted stranded copper conductor, special halogen-free
XLPE insulated, special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen
free, low smoke generating, rubber filled, copper wire braided ship cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J353 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve deniz araçlartnda mekanik ve elektriksel koruma
istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diger kritik
sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Power and control cable with mechanical and electrical protection for
fixed installations in ships and other marine vehicles. Used for safety,
alarm and other critical systems.
1- Çok telli baktr iletken
Stranded copper conductor
2- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
3- Lastik dolgu
Rubber filler
4- Baktr tel örgü
Copper wire braiding
5- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
120
1
5
1XC4Z1-R 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
{LSM-HF) 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
Kullantldtgt Yerler J Applications
2
3
4
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
Ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna göre üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Alman Loydu J Germanischer Lloyd (GL)
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
121
Teknik Özellikler J Technical Features
1 Damarlt J 1 Core
2 Damarlt J 2 Cores
3 Damarlt J 3 Cores
4 Damarlt J 4 Cores
Kumanda Kablolart J Control Cables
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
16x1,5
19x1,5
24x1,5
190
283
365
516
770
1010
1266
1570
1906
2451
63
84
113
159
243
72
108
159
216
369
559
850
1155
1603
2211
3026
3803
94
139
197
312
482
728
1090
1491
115
144
225
254
328
388
476
9,6
11,2
12,3
14,1
16,1
17,9
19,7
21,7
23,8
26,6
9,8
10,6
11,9
13,0
15,0
10,3
11,2
12,5
13,7
16,3
18,7
22,7
25,0
28,6
32,4
37,0
41,8
11,0
12,2
13,5
15,4
17,9
20,6
24,9
27,3
11,5
12,5
16,0
16,7
18,3
19,3
22,4
235
320
434
600
824
1075
1333
1600
1960
2560
162
198
258
321
454
178
226
296
376
579
807
1223
1567
2078
2802
3851
4757
207
266
347
486
704
994
1480
1911
201
243
371
412
516
595
742
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
96
127
157
196
242
293
339
389
444
522
20
26
34
44
61
16
21
28
36
50
67
89
110
137
169
205
237
16
21
28
36
50
67
89
110
13
12
11
10
9
9
8
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
1XC4Z1-R J LSM-HF 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranlt Gemi Kablolart
Afumex
TM
Ship Cables With Screen
Yapt J Construction
Ínce çok telli baktr iletkenli, özel halojensiz XLPE yalttkanlt, özel
sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç, yogun
duman tabakast oluçturmayan lastik dolgulu, baktr tel örgülü
gemi kablolart.
Fine stranded copper conductor, special halogen-free XLPE insulated,
special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen free, low
smoke generating, rubber filled, copper wire braided ship wiring cables.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J353 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve deniz araçlartnda mekanik ve elektriksel koruma
istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diger kritik sistemlerde,
enerji ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Power and control cable with mechanical and electrical protection for
fixed installations in ships and other marine vehicles. Used for safety,
alarm and other critical systems.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
3- Lastik dolgu
Rubber filler
4- Baktr tel örgü
Copper wire braiding
5- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
122
1
1XC4Z1-K 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
{LSM-HF) 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
Kullantldtgt Yerler J Applications
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna göre üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
2
3
4
5
123
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt J 3 Cores
Kumanda Kablolart J Control Cables
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Compliance
RoHS
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
16x1,5
19x1,5
24x1,5
72
108
159
216
369
559
867
1155
1635
2211
2964
3803
4667
115
144
225
254
328
371
476
10,1
11,1
12,4
13,4
16,8
19,7
24,4
26,7
31,9
35,5
39,1
43,4
51,0
11,5
12,3
15,8
16,3
18,0
18,9
22,1
164
211
281
351
577
819
1286
1610
2313
2960
3810
4890
6090
185
233
350
395
500
551
700
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
16
21
28
36
50
67
89
110
137
169
205
237
272
13
12
11
10
9
9
8
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
1XC4Z1-K J LSM-HF 0,6J1 kV
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranlt Gemi Kablolart
Afumex
TM
Ship Cables With Screen
Yapt J Construction
Çok telli veya stktçttrtlmtç çok telli baktr iletkenli, özel XLPE
yalttkanlt, özel sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden
artndtrtlmtç, yangtn strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan
lastik dolgulu, baktr tel örgülü, alev alttnda 1S0 dakika içlevini
devam ettiren gemi kablolart.
Stranded or compacted stranded copper conductor, special XLPE insulated,
special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen free, low
smoke generating, rubber filled, copper wire braided ship wiring cables
which can function under flame for 180 minutes.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350 ve IEC 60092-353 standartlartna
göre üretilir ve açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350 and IEC 60092-353
and tested according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Alev Alttnda Aktm Íletme / Fire Resistant IEC 60331-21
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve her türlü deniz araçlartnda, güvertelerde, kuru,
tslak ve buhar olan mekanlarda, mekanik ve elektriksel koruma
istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diger kritik
sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Alev alttnda içlevlerini sürdürecek çekilde üretilirler.
Power and control cable with mechanical and electrical protection for
fixed installations on decks, dry, wet and steamy places in ships and
other marine vehicles. Designed to maintain operation during fire. Used
for safety, alarm and other critical systems.
1- Çok telli baktr iletken
Stranded copper conductor
2- Özel aytrtct tabaka
Special seperator
3- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
4- Lastik dolgu
Rubber filler
5- Baktr tel örgü
Copper wire braiding
6- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
124
1
6
1J2XC4Z1-R 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
{LSM-FRHF) 0,6J1 kV IEC 60092-350J353
Kullantldtgt Yerler J Applications
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
2
3
4
5
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Alev Alttnda
Aktm Íletme
Fire Retardant
IEC 60331-21
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna göre üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
125
Teknik Özellikler J Technical Features
2 Damarlt J 2 Cores
3 Damarlt J 3 Cores
4 Damarlt J 4 Cores
Kumanda Kablolart J Control Cables
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Compliance
RoHS
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
16x1,5
19x1,5
24x1,5
63
91
113
159
290
79
108
159
231
369
559
850
1179
1611
2211
2931
3803
4667
101
139
197
328
498
728
1090
1507
115
151
242
271
344
388
476
10,7
11,2
12,5
13,7
16,1
11,2
10,8
13,2
14,4
17,4
19,5
23,7
26,5
29,3
34,0
36,9
41,3
45,3
12,3
13,5
14,2
16,2
18,7
21,4
25,6
28,1
12,8
14,0
17,3
18,0
19,8
20,9
24,3
177
221
315
338
525
197
240
315
401
608
830
1268
1695
2098
2883
3700
4750
5755
234
293
360
529
740
1020
1520
1960
260
277
433
485
607
672
828
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
20
26
34
44
61
16
21
28
36
50
67
89
110
137
169
205
237
272
16
21
28
36
50
67
89
110
13
12
11
10
9
9
8
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
1J2XC4Z1-R J LSM-FRHF 0,6J1 kV
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna göre üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Alman Loydu J Germanischer Lloyd (GL)
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranlt Gemi Tipi Haberleçme Kablolart
Afumex
TM
Ship Control Cables With Screen
Yapt J Construction
Çok telli baktr iletkenli, çift bükümlü, özel XLPE yalttkanlt, özel
sentetik dtç ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç, yangtn
strastnda yogun duman tabakast oluçturmayan lastik dolgulu,
baktr tel örgülü gemi kablolart.
Stranded copper conductor, pair twisted, special XLPE insulated, special
synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen free, low smoke
generating, rubber filled, copper wire braided ship wiring cables.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve her türlü deniz araçlartnda mekanik ve elektriksel
koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleçme, sinyal
ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Instrumentation, telecommunication and control cable with mechanical
and electrical protection for fixed installations in ships and other marine
vehicles.
1- Çok telli baktr iletken
Stranded copper conductor
2- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
3- Polyester çerit
Polyester tape
4- Baktr tel örgü
Copper wire braiding
5- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
126
03XPC4Z1-R 250 V IEC 60092-350J375
{LJST-HF) 250 V IEC 60092-350J375
Kullantldtgt Yerler J Applications
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Kumanda
Kablosu
Control Cable
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
1
2
3
4
5
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J375 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/375 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
127
Teknik Özellikler J Technical Features
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Compliance
RoHS
1x2x0,75
2x2x0,75
4x2x0,75
7x2x0,75
10x2x0,75
14x2x0,75
19x2x0,75
43
58
108
159
234
303
409
8,2
9,1
13,6
16,4
19,2
21,4
24,3
89
119
205
302
433
547
712
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,0
24,5
12
12
12
12
12
12
12
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
03XPC4Z1-R J LJST-HF 250 V
AFUMEX
TM
Afumex
TM
Ekranlt Gemi Tipi Haberleçme Kablolart
Afumex
TM
Ship Control Cables With Screen
Yapt J Construction
Çok telli baktr iletkenli, özel XLPE yalttkanlt, özel sentetik dtç
ktltflt, alevi iletmeyen, halojenden artndtrtlmtç, yangtn strastnda
yogun duman tabakast oluçturmayan lastik dolgulu, baktr tel
örgülü, alev alttnda 1S0 dakika içlevini devam ettiren gemi
kablolart.
Stranded copper conductor, pair twisted, special XLPE insulated, special
synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen free, low smoke
generating, rubber filled, copper wire braided ship wiring cables which
can function under flame for 180 minutes.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar IEC 60092-350J375 standartlartna göre üretilir ve
açagtdaki standartlara göre test edilirler.
These cables are produced according to IEC 60092-350/375 and tested
according to below standards.
Düçük Duman Yogunlugu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2
Halojenden Artndtrtlmtçltk / Halogen Free IEC 60754-1/2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-1-2
Aleve Dayantkltltk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A
Alev Alttnda Aktm Íletme / Fire Resistant IEC 60331-21
Kullantldtgt Yerler J Applications
Gemilerde ve her türlü deniz araçlartnda mekanik ve elektriksel
koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleçme, sinyal
ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Instrumentation, telecommunication and control cable with mechanical
and electrical protection for fixed installations in ships and other marine
vehicles.
1- Çok telli baktr iletken
Stranded copper conductor
2- Özel aytrtct tabaka
Special seperator
3- Özel XLPE Yalttkan
Special XLPE Insulation
4- Polyester çerit
Polyester tape
5- Baktr tel örgü
Copper wire braiding
6- Özel Sentetik Dtç Ktltf
Special Synthetic Outer Sheath
Özel Kablolar
Special Cables
128
03J2XPC4Z1-R250 V IEC 60092-350J375
{LJST-FRHF) 250 V IEC 60092-350J375
Kullantldtgt Yerler J Applications
Deniz Araçlart Íç
Tesisat
Marine Vehicles
Internal Wiring
Kapalt Mekanlar
ve Güverte
Closed Areas And
Decks
Motor
Bölümünde
Engine
Compartments
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Düçük Duman
Yogunlugu
Low Smoke
Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Artndtrtlmtç
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Kumanda
Kablosu
Control Cable
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
1
2
3
4
6
5
Alev Alttnda
Aktm Íletme
Fire Resistant
IEC 60331-21
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-3-22
Cat.A
Sertifikalar J Certificates
Bu kablolar, açagtdaki kurumlartn kurallartna göre üretilirler.
These cables are produced according to the rules of below institutions.
- Alman Loydu J Germanischer Lloyd (GL)
- Franstz Loydu J Bureau Veritas (BV)
129
Teknik Özellikler J Technical Features
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri max +90 ºC iletken stcakltgt, max +45 ºC ortam stcakltgt ve sürekli çaltçma çartlartnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature, max +45 ºC ambient temperature and continuous service.
( IEC 60092-352, Table B.4)
Compliance
RoHS
1x2x0,75
2x2x0,75
4x2x0,75
43
65
116
8,9
10,8
16,4
102
142
263
24,5
24,5
24,5
12
12
12
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
03J2XPC4Z1-R J LJST-FRHF 250 V
PVC Yalttkanlt Protoflex
®
Kontrol Kablolart
PVC Insulated Protoflex
®

Control Cables 8
PROTOFLEX
®
Yapt J Construction
Ínce çok telli, elektrolitik baktr iletkenli, PROTODUR
®
yalttkanlt,
damarlart numara basktlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt, bükülgen ölçü
ve kontrol kablolart.
Flexible measurement and control cables with fine stranded copper
conductor, PROTODUR
®
insulation, numbered cores, and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, dahili olarak yüksek mekanik
zorlanmalartn olmadtgt yerlerde, makinalarda, seri üretim
bantlartnda, kontrol cihazlartnda, bilgisayar sistemlerinde ölçü
ve kontrol kablosu olarak kullantltrlar.
They are used in dry, damp and wet places, as measurement and control
cables for internal installations where there is no mechanical effects, in
machinery, fast production lines, control equipments, and computer
systems.
Kontrol - Ölçü - Kumanda Kablolart
Control - Measurement and Signal Cables
132
1
H05VV5-F 300J500 V TS HD 21.13 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -5
o
C
Kurçunsuz
Lead Free
Seri Üretim Bandt
Fast Production Line
Kontrol Kablosu
Control Cable
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS HD 21.13 S1'e uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
- Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{ktsa devre zamant t 5 sn. için)
- Dtç ktltf rengi: Gri
These cables are produced according to TS HD 21.13 S1
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
- Colour of outer sheath: Grey
Bükülgen
Flexible
2
3
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Açtkta
In Free Air
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster in Conduit
Özel Kablolar
Special Cables
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkanlt numara
basktlt damarlar
PROTODUR
®
insulation cores with
printed numbers.
3- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 133
Teknik Özellikler J Technical Features
Compliance
RoHS
2x0,75
3x0,75
4x0,75
5x0,75
7x0,75
12x0,75
18x0,75
25x0,75
34x0,75
50x0,75
60x0,75
2x1
3x1
4x1
5x1
7x1
12x1
18x1
25x1
34x1
50x1
60x1
2x1,5
3x1,5
4x1,5
5x1,5
7x1,5
12x1,5
18x1,5
25x1,5
34x1,5
50x1,5
60x1,5
2x2,5
3x2,5
4x2,5
5x2,5
7x2,5
12x2,5
18x2,5
25x2,5
34x2,5
50x2,5
60x2,5
14
22
29
36
50
86
130
180
245
360
432
19
29
38
48
67
115
173
240
326
480
576
29
43
58
72
101
173
259
360
490
720
864
48
72
96
120
168
288
432
600
816
1200
1440
5,9
6,3
6,8
8
9
12
14
17
18
22
24
6,3
6,7
7,4
8,1
9,6
12,1
15
18
19,5
23
25
7,2
7,8
8,7
9,8
10,9
14,2
17,5
21,5
23
27
30
8,9
9,6
10,5
11,7
12,9
18
21,5
25,5
28
33
36
55
65
77
90
115
185
285
375
490
700
860
64
75
93
110
155
234
335
450
575
810
670
87
106
131
160
207
329
475
650
830
1175
1400
133
163
197
239
312
480
725
950
1240
1800
2100
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
14,0
14,0
14,0
10,5
9,1
7,0
6,3
4,9
4,9
4,2
4,2
16
16
16
12
10,4
8
7,2
5,6
5,6
4,8
4,8
18,0
18,0
18,0
13,5
11,7
9,0
8,1
6,3
6,3
5,4
5,4
26,0
26,0
26,0
19,5
16,9
13,0
11,7
6,8
5,9
3,9
3,5
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
H05VV5-F 300J500 V
PROTOFLEX
®
Yapt J Construction
Ínce çok telli, elektrolitik baktr iletkenli, PROTODUR
®
yalttkanlt,
damarlart numaralt, PROTODUR
®
iç ktltflt, kalaylt baktr tel örgü
ekranlt, PROTODUR
®
dtç ktltflt, bükülgen ölçü ve kontrol kablolart.
Flexible measurement and control cables with fine stranded copper
conductor, PROTODUR
®
insulation, numbered cores, PVC inner sheath,
braided screen of tinned copper wires and PROTODUR
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Elektromanyetik giriçime karçt koruma derecesinin gerekli oldugu
kuru, nemli ve tslak mekanlarda, dahili olarak yüksek mekanik
zorlanmalartn olmadtgt yerlerde, makinalarda, seri üretim
bantlartnda, kontrol cihazlartnda, bilgisayar sistemlerinde ölçü
ve kontrol kablosu olarak kullantltrlar.
They are used in dry, damp and wet places, where a protection against
electromagnetic effects is necessary, as measurement and control cables
for internal installations where there is no mechanical effects, in machinery,
fast production lines, control equipments, computer systems.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- PROTODUR
®
yalttkanlt numara
basktlt damarlar
PROTODUR
®
insulation cores with
printed numbers.
3- Íç ktltf
Inner sheath
4- Kalaylt baktr tellerden örgü ekran
Screen braiding of tinned Cu-wires
5- PROTODUR
®
dtç ktltf
PROTODUR
®
outer sheath
134
1
H05VVC4V5-K 300J500 V TS HD 21.13 S1
Kullantldtgt Yerler J Applications
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS HD 21.13 S1'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
-Ízin verilen ktsa devre stcakltgt: 160 ºC
{ktsa devre zamant t 5 sn. için)
-Dtç ktltf rengi: Gri
These cables are produced according to TS HD 21.13 S1.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
- Colour of outer sheath: Grey
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
Bükülgen
Flexible
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
2
3
4
5
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -5
o
C
Seri Üretim Bandt
Fast Production Line
Kontrol Kablosu
Control Cable
Açtkta
In Free Air
Dahili Stva
AlttJÜstü Boru
Íçinde
Indoor Under
Plaster ýn Conduit
Özel Kablolar
Special Cables
Kontrol - Ölçü - Kumanda Kablolart
Control - Measurement and Signal Cables
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 135
Teknik Özellikler J Technical Features
Compliance
RoHS
2x0,75
3x0,75
4x0,75
5x0,75
7x0,75
12x0,75
18x0,75
25x0,75
34x0,75
50x0,75
60x0,75
2x1
3x1
4x1
5x1
7x1
12x1
18x1
25x1
34x1
50x1
60x1
2x1,5
3x1,5
4x1,5
5x1,5
7x1,5
12x1,5
18x1,5
25x1,5
34x1,5
50x1,5
60x1,5
2x2,5
3x2,5
4x2,5
5x2,5
7x2,5
12x2,5
18x2,5
25x2,5
34x2,5
50x2,5
60x2,5
31
39
48
56
72
126
175
234
306
451
528
36
47
58
70
91
157
221
298
391
577
679
48
64
80
97
138
221
315
428
565
834
985
71
96
123
160
212
346
499
703
932
1366
1616
8,5
8,5
9,5
10
11
14,5
16,5
19,5
21,5
26
27,5
8,5
9,5
10
11
12
15
17,5
20,5
23
27,5
29
10
10,5
11
12,5
13,5
17,5
20
24
27
32
33,5
11,5
12
13
14,5
16
20
23,5
28,5
32
37,5
39,5
100
110
130
150
185
300
405
545
680
975
1135
110
125
150
170
220
350
465
630
800
1135
1325
140
160
190
230
295
460
625
860
1095
1565
1795
190
220
270
330
415
650
895
1255
1635
2290
2645
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
14,0
14,0
14,0
10,5
9,1
7,0
6,3
4,9
4,9
4,2
4,2
16
16
16
12
10,4
8
7,2
5,6
5,6
4,8
4,8
18,0
18,0
18,0
13,5
11,7
9,0
8,1
6,3
6,3
5,4
5,4
26,0
26,0
26,0
19,5
16,9
13,0
11,7
6,8
5,9
3,9
3,5
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Nominal Kesit Baktr
Faktörü
Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Satth Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated
Cross-section
Cu Factor
1000 m
Overall Diameter
of Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
H05VVC4V5-K 300J500 V
Lastik Yalttkanlt Kablolar
Rubber Insulated Cables
9
OZOFLEX
®
LASTÍK Yalttkanlt Harmonize Kablolar
RUBBER Insulated Harmonized Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli lastik yalttkanlt, çok damarlt,
aleve ve yaglara karçt dayantklt lastik dtç ktltflt kablolar.
Rubber insulated, oil-resistant and flame retardant, rubber outer sheathed
cables with fine stranded copper conductor.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, TS 9765 HD 22.4 S4'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 60 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
These cables are produced according to TS 9765 HD 22.4 S4
- Permissible operating temperature: 60 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Kullantldtgt Yerler J Applications
Rutubetli yerlerde, su tstttctlart, elektrik ocaklart gibi mutfak
aletlerinde, el matkabt ve el lambast gibi taçtnabilir atölye
cihazlartnda, mekanik etkilerin az oldugu yerlerde, yaglt
mekanlarda kullantltrlar. Bu kablolar IEC 60332-1-2'e göre aleve
dayantkltdtrlar.
Used in damp places, in kitchen tools like water heaters, electrical ovens,
in portable workshop tools like drills and hand lights, in where mechanical
effects don’t exist, and in oily places. These cables are flame retardant
according to IEC 60332-1-2.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- Lastik yalttkan
Rubber insulation
3- Lastik dtç ktltf
Rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
138
1
H05RN-F 300J500 V TS 9765 HD 22.4 S4
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
2
3
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Dtçartdaki
Hareketli Aletler
Outdoor Mobile
Appliances
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 139
Teknik Özellikler J Technical Features
2x0,75 14,4 6,3 62 26,7 6 1000
2x1 19,0 6,5 69 20,0 10 1000
3x0,75 21,6 6,6 72 26,7 6 1000
3x1 29,0 7,3 91 20,0 10 1000
H05RN-F 300J500 V
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de iletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
LASTÍK Yalttkanlt Harmonize Kablolar
RUBBER Insulated Harmonized Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli, lastik yalttkanlt, çok damarlt, lastik
dtç ktltflt endüstriyel tip kablolar.
Rubber insulated, rubber outer sheathed industrial type cables with fine
stranded copper conductor.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS 9765 HD 22.4 S4'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 60 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
These cables are produced according to TS 9765 HD 22.4 S4
- Permissible operating temperature: 60 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Kullantldtgt Yerler J Applications
Rutubetli yerlerde, su tstttctlart, elektrik ocaklart gibi mutfak
aletlerinde, el matkabt ve el lambast gibi taçtnabilir atölye
cihazlartnda, mekanik etkilerin az oldugu yerlerde kullantltrlar.
Used in damp places, in kitchen tools like water heaters, electrical ovens,
in portable workshop tools like drills and hand lights, in where mechanical
effects do not exist.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- Lastik yalttkan
Rubber insulation
3- Lastik dtç ktltf
Rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
140
1
H05RR-F 300J500 V TS 9765 HD 22.4 S4
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
2
3
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Dtçartdaki
Hareketli Aletler
Outdoor Mobile
Appliances
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
Bükülgen
Flexible
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
141
Compliance
RoHS
Teknik Özellikler J Technical Features
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
H05RR-F 300J500 V
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
2 Damarlt / 2 Cores
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2,5
2x4
3x0,75
3x1
3x1,5
3x2,5
3x4
4x0,75
4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
14,4
19,0
29,0
48,0
77,0
21,6
29,0
43,0
72,0
115,5
29,0
38,0
58,0
96,0
154,0
6,3
6,8
8,3
9,7
10,5
6,9
7,1
8,8
10,3
12,1
7,4
7,8
9,8
11,5
13,4
65
77
114
159
198
80
89
133
187
268
93
107
164
231
330
26,7
20,0
13,7
8,21
5,09
26,7
20,0
13,7
8,21
5,09
26,7
20,0
13,7
8,21
5,09
6
10
16
25
32
6
10
16
25
32
6
10
16
25
32
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
FLEXTREME
®
LASTÍK Yalttkanlt Harmonize Kablolar
RUBBER Insulated Harmonized Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, baktr iletkenli, lastik yalttkanlt, bir veya çok damarlt,
lastik dtç ktltflt yaga ve aleve dayantklt kablolar.
Single or multi core, rubber insulated, rubber sheathed, oil resistant and
flame retardant cables with fine stranded copper conductor.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS 9765 HD 22.4 S4'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 60 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
These cables are produced according to TS 9765 HD 22.4 S4
- Permissible operating temperature: 60 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru ve rutubetli yerlerde, açtkta yaptlan tesislerde, agtr çartlarda,
yüksek mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli
motorlarda, elektrikli trenlerde, tartmsal cihazlar ve tesislerde,
temiz su tesislerinde kullantltrlar.
Used in dry and damp places, in open-built plants, under heavy conditions,
in highly effected equipments, mobile motors, electrical trains, agricultural
tools and plants, clear water plants.
1- Ínce çok telli baktr iletken
Fine stranded copper conductor
2- Lastik yalttkan
Rubber insulation
3- Dolgu
Filler
4- Lastik dtç ktltf
Rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
142
1
4
H07RN-F 450J750 V TS 9765 HD 22.4 S4
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
Kurçunsuz
Lead Free
2
3
{*) Özel olarak imal edildigi takdirde tatlt ve tuzlu suda kullantltr.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
TatltJTuzlu Suda {*)
Normal and Salty
Water (*)
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Bükülgen
Flexible
Dtçartdaki
Hareketli Aletler
Outdoor Mobile
Appliances
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Hareketli Ev
Aletleri
Mobile Household
Appliances
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 143
Teknik Özellikler J Technical Features
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
29
48
77
115
192
307
43
72
115
173
288
461
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
58
96
154
230
384
614
72
87
101
173
231
346
120
144
168
288
384
576
12,1
14,0
16,1
18,3
20,7
23,2
25,5
28,1
28,8
34,4
9,3
10,9
12,6
14,2
20,5
23,8
10,0
11,7
13,5
15,2
22,0
24,8
31,5
36,0
41,8
46,4
53,1
57,5
62,0
11,0
12,9
14,8
16,9
24,0
27,1
12,1
14,5
15,8
18,9
22,0
25,9
14,2
16,7
17,7
21,9
24,9
30,4
294
416
563
760
1016
1310
1622
1986
2300
3105
139
194
266
357
665
995
165
231
319
433
863
1078
1825
2387
3347
4306
5720
4001
8173
200
280
386
537
996
1327
243
321
387
536
737
984
341
441
504
745
1012
1398
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25/16
3x35/16
3x50/25
3x70/35
3x95/50
3x120/70
3x150/70
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
5x1,5
6x1,5
7x1,5
12x1,5
16x1,5
24x1,5
5x2,5
6x2,5
7x2,5
12x2,5
16x2,5
24x2,5
1,240
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,106
0,080
13,7
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
13,7
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
13,7
8,21
5,09
3,39
1,95
1,24
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
79
104
129
162
202
240
280
321
363
433
19
26
34
43
60
79
15,5
21
29
36
51
67
92
114
143
178
210
246
282
16
22
30
37
52
69
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
23
23
23
23
23
23
H07RN-F 450J750 V
2 Damarlt / 2 Cores
3 Damarlt / 3 Cores
4 Damarlt / 4 Cores
Kumanda Kablolart / Control Cables
1 Damarlt / 1 Core
3
1
J
2
Damarlt / 3
1
/
2
Cores
Compliance
RoHS
1 Damarlt / 1 Core
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
ARCOFLEX
®
LASTÍK Yalttkanlt Harmonize Kaynak Kablolart
RUBBER Insulated Harmonized Welding Cables
Yapt J Construction
Çok ince çok telli, baktr iletkenli, tek damarlt, lastik dtç ktltflt
bükülgen kaynak kablolart.
Single core rubber outer sheathed flexible welding cables with finest
stranded copper conductor.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS 9767 HD 22.6 S2'ye uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt : S5 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
These cables are produced according to TS 9767 HD 22.6 S2
- Permissible operating temperature: 85 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kaynak makinalartnda besleme ve baglantt kablosu olarak, dahili
ve harici her türlü hava çarttnda yaglt ve stcak ortamlarda
kullantltrlar.
Used in welding machines as power and connection cables, in oily and
hot ambients in every weather conditions, internally and externally.
1- Çok ince çok telli baktr iletken
Finest stranded copper conductor
2- Aytrtct folyo
Seperator
3- Lastik dtç ktltf
Rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
144
1
H01N2-D 100J100 V TS 9767 HD 22.6 S2
H01N2-E 100J100 V TS 9767 HD 22.6 S2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
Kurçunsuz
Lead Free
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
2
3
Bükülgen
Flexible
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Kaynak
Makinalart
Welding Machines
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 145
Teknik Özellikler J Technical Features
Nominal Kesit
Rated
Cross-section
Sürekli Çaltçma
Continuous Operation
Kesintili Çaltçma J Interrupted Operation
H01N2-D J H01N2-E 100J100 V
Aktm Taçtma Kapasitesi J Current Carrying Capacity *
% 100 % 85 % 60 % 35
10
16
25
35
50
70
95
120
150
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
8,4
9,9
11,4
12,7
14,8
17,2
19,5
20,2
23,6
146
214
307
408
570
791
1030
1256
1653
100
135
180
225
285
355
430
500
580
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1,910
1,210
0,780
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
10
16
25
35
50
70
95
120
150
100
135
180
225
285
355
430
500
580
103
145
195
245
305
385
470
540
630
108
175
230
290
365
460
560
650
750
122
230
300
375
480
600
730
850
980
{*) 5 dakikaltk maksimum bir periyot boyunca tek çaltçma çevrimi içindir.
(*) Single operation cycle for the period of maximum 5 minutes.
mm² A A A A
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
CORDAFLEX
®
Protolon
®
Yalttkanlt Vinç Kumanda Kablolart
Protolon
®
Insulated Crane Control Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, çok ince çok telli, baktr iletkenli, PROTOLON
®
yalttkanlt,
lastik iç ktltflt, sentetik iplikten çorap örgülü, ytrttlmaya dayantklt,
kloropren-kauçuk dtç ktltflt vinç kumanda kablolart.
Flexible control cables with tinned, finest stranded copper conductor,
PROTOLON
®
insulation, rubber inner sheath, synthetic anti-torsion braid
and chloropren-rubber outer sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250 ktstm S14'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
-Dtç ktltf rengi: Sart veya siyah
-Sürekli gerilme kuvveti: 20 NJmm
2
-Maksimum hareket htzt: 120 mJdak.
These cables are produced according to VDE 0250 part 814
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Colour of outer sheath: Yellow or black
- Permanent tensile force: 20 N/mm
2
- Maximum moving speed: 120 m/min
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, harici, agtr mekanik
zorlanmalartn oldugu yerlerde, sartlma htzt max. 120 mJdak.
olan vinç ve benzeri iç makinelerinde kullantltrlar.
Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical
effects exist, in cranes and similar machines which have a rolling speed
up to 120 m/min.
1- Çok ince çok telli kalaylt baktr
iletken
Tinned, finest stranded copper
conductor
2- Polyester çerit
Polyester tape
3- PROTOLON
®
yalttkan
PROTOLON
®
insulation
4- Kloropren kauçuk iç ktltf
Chloropren rubber inner sheath
5- Sentetik iplikten çorap örgü
Synthetic yarn braiding
6- Kloropren kauçuk dtç ktltf
Chloropren rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
146
1
{N)SHTÖU {SMK) 0,6 J 1 kV VDE 0250-S14
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Maksimum
Hareket Htzt
Maximum Moving
Speed
120mJmin.
Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
20 NJmm
2
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
2
3
4
5
6
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Kurçunsuz
Lead Free
Kontrol
Kablosu
Control Cable
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
147
Teknik Özellikler J Technical Features
4x1,5
5x1,5
7x1,5
8x1,5
12x1,5
18x1,5
20x1,5
24x1,5
30x1,5
36x1,5
44x1,5
4x2,5
5x2,5
7x2,5
12x2,5
18x2,5
24x2,5
30x2,5
36x2,5
44x2,5
58
72
101
115
173
259
288
346
432
518
634
96
120
168
288
432
576
720
864
1056
14,3
15,3
19,1
20,2
22,3
25,3
26,4
29,4
31,5
33,6
38,8
17,2
18,4
21,2
24,8
30,2
34,0
35,4
39,3
44,6
235
276
450
510
650
865
945
1120
1320
1520
1920
350
410
600
860
1240
1610
1810
2230
2830
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
13,70
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
8,21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
{N)SHTÖU {SMK) 0,6J1 kV
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
CORDAFLEX
®
Protolon
®
Yalttkanlt Vinç Enerji Kablolart
Protolon
®
Insulated Crane Energy Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, çok ince çok telli, baktr iletkenli, PROTOLON
®
yalttkanlt,
lastik iç ktltflt, sentetik iplikten çorap örgülü, ytrttlmaya dayantklt,
kloropren-kauçuk dtç ktltflt vinç enerji kablolart.
Flexible energy cables with tinned, finest stranded copper conductor,
PROTOLON
®
insulation, rubber inner sheath, synthetic anti-torsion braid
and chloropren-rubber outer sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250 ktstm S14'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
-Dtç ktltf rengi: Sart veya siyah
-Sürekli gerilme kuvveti: 20 NJmm
2
-Maksimum hareket htzt: 120mJdak.
These cables are produced according to VDE 0250 part 814
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Colour of outer sheath: Yellow or black
- Permanent tensile force: 20 N/mm
2
- Maximum moving speed: 120m/min
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, harici, agtr mekanik
zorlanmalartn oldugu yerlerde, sartlma htzt max. 120 mJdak.
olan makaralt vinç ve benzeri iç makinelerinde kullantltrlar.
Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical
effects exist, in cranes and similar machines which have a rolling speed
up to 120 m/min.
1- Çok ince çok telli kalaylt baktr
iletken
Tinned, finest stranded copper
conductor
2- PROTOLON
®
yalttkan
PROTOLON
®
insulation
3- Kloropren kauçuk iç ktltf
Chloropren-rubber inner sheath
4- Sentetik iplikten çorap örgü
Synthetic yarn braiding
5- Kloropren-kauçuk dtç ktltf
Chloropren-rubber outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
148
1
{N)SHTÖU {SMK) 0,6 J 1 kV VDE 0250-S14
Kullantldtgt Yerler J Applications
2
3
4
5
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Maksimum
Hareket Htzt
Maximum Moving
Speed
120mJmin.
Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
20 NJmm
2
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Kurçunsuz
Lead Free
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 149
Teknik Özellikler J Technical Features
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
3x50+3x25/3
3x70+3x35/3
3x95+3x50/3
3x120+3x70/3
3x150+3x70/3
3x185+3x95/3
154
230
384
614
960
1411
1920
2688
3648
4608
5760
7104
1680
2352
3216
4128
4992
6240
20,1
21,7
26,0
30,5
36,4
39,4
45,9
50,5
59,1
64,6
69,7
77,1
42,2
46,3
53,5
57,5
62,0
68,8
490
610
940
1320
1950
2530
3500
4550
6080
7600
9100
11130
3050
3960
5330
6450
7560
9390
5,090
3,390
1,950
1,240
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,106
41
53
74
99
131
162
202
250
301
352
404
461
202
250
301
352
404
461
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
{N)SHTÖU {SMK) 0,6J1 kV
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
PROTOLON
®
Protolon
®
Yalttkanlt Kuyruk Kablolart
Protolon
®
Insulated Trailing Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, ince çok telli, elektrolitik baktr iletkenli, PROTOLON
®
yalttkanlt, lastik dolgu elemanlt, lastik iç ktltflt ytrttlmaya dayantklt
PROTOFIRM
®
dtç ktltflt kuyruk kablolart.
Flexible energy and control cables with tinned, finest stranded copper
conductor, PROTOLON
®
insulation, rubber inner sheath and PROTOFIRM
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, harici, agtr mekanik
zorlanmalartn oldugu yerlerde, maden ocaklartnda, taçtytct ve
aktartct makaralt bant sistemlerinde vinç ve benzeri iç
makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak
kullantltrlar.
Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical
effects exist, in mines, in lift and transfer rolled trolley systems and
similar machines as trailing and feeding cables.
1- Kalaylt, ince çok telli baktr iletken
Tinned, fine-stranded copper conductor
2- PROTOLON
®
yalttkan
PROTOLON
®
insulation
3- Dolgu
Filler
4- Lastik iç ktltf
Rubber inner sheath
5- PROTOFIRM
®
dtç ktltf
PROTOFIRM
®
outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
150
{N)TSWÖU-J 0,6 J 1 kV VDE 0250-S13
Kullantldtgt Yerler J Applications
4
1
2
3
5
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Maksimum
Hareket Htzt
Maximum Moving
Speed
60 mJmin.
Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
15 NJmm
2
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Kurçunsuz
Lead Free
Madenler
Mines
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250-S13'e uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
-Dtç ktltf rengi: Sart
-Sürekli gerilme kuvveti: 15 NJmm
2
-Max. hareket htzt: 60 mJdak.
These cables are produced according to VDE 0250-813
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Colour of outer sheath: Yellow
- Permanent tensile force: 15 N/mm
2
- Maximum moving speed: 60 m/min
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
151
Teknik Özellikler J Technical Features
3x25+3x25/3
3x35+3x25/3
3x50+3x25/3
3x70+3x35/3
3x95+3x50/3
3x120+3x70/3
3x150+3x70/3
3x185+3x95/3
960
1344
1680
2352
3216
4128
4992
6240
42,0
46,4
49,7
54,3
61,9
65,8
71,2
75,1
2470
3150
3750
4690
6210
7430
8900
10330
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
0,132
0,108
131
162
202
250
301
352
404
461
500
500
500
500
500
250
250
250
{N)TSWÖU-J 0,6J1 kV
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
PROTOLON
®
Protolon
®
Yalttkanlt Kuyruk Kablolart
Protolon
®
Insulated Trailing Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, ince çok telli baktr iletkenli, PROTOLON
®
yalttkanlt,
elektriksel alant homojenleçtirici lastik iç ve dtç yart iletken
tabakalt, lastik iç ktltflt, sentetik iplik örgülü, PROTOFIRM
®
dtç
ktltflt yaga ve aleve dayantklt orta gerilim kablolart.
Oil and flame resistant medium voltage crane cables with tinned, finely-
stranded copper conductor, PROTOLON
®
insulation with inner and outer
semi conductive layers, rubber inner sheath, synthetic yarn braiding and
PROTOFIRM
®
outer sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250 ktstm S13'e uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Dtç ktltf rengi: Ktrmtzt
- Sürekli gerilme kuvveti: 15 NJmm
2
- Maksimum hareket htzt: 120 mJdak.
These cables are produced according to VDE 0250 part 813.
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Colour of outer sheath: Red
- Permanent tensile force: 15 N/mm
2
- Maximum moving speed: 120 m/min
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, harici, agtr mekanik
zorlanmalartn oldugu yerlerde, maden ocaklartnda, taçtytct ve
aktartct makaralt bant sistemlerinde vinç ve benzeri iç
makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak
kullantltrlar.
Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical
effects exist, in mines, in lift and transfer rolled trolley systems and
similar machines as trailing and feeding cables.
1- Kalaylt, ince çok telli baktr
iletken
Tinned, fine-stranded copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOLON
®
yalttkan
PROTOLON
®
insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- Lastik iç ktltf
Rubber inner sheath
6- Sentetik iplikten çorap örgü
Synthetic yarn braiding
7- PROTOFIRM
®
dtç ktltf
PROTOFIRM
®
outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
152
1
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Maksimum
Hareket Htzt
Maximum
Moving Speed
120 mJmin.
Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
15 NJmm
2
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
2
3
4
5
6
7
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Madenler
Mines
{N)TSCGEWÖU{SMK) 3,6J6 kV - 6J10 kV VDE 0250-S13
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 153
Teknik Özellikler J Technical Features
3x25+3x25/3
3x35+3x25/3
3x50+3x25/3
3x70+3x35/3
3x95+3x50/3
3x120+3x70/3
1008
1310
1764
2470
3437
4328
3,6 J 6 kV
6 J 10 kV
3x25+3x25/3
3x35+3x25/3
3x50+3x25/3
3x70+3x35/3
3x95+3x50/3
3x120+3x70/3
1008
1310
1764
2470
3437
4328
48,2
51,2
56,9
60,8
64,5
70,2
49,9
53,6
58,7
62,5
66,2
71,9
3080
3650
4520
5520
6580
8110
3270
3860
4750
5750
6380
8380
131
162
202
250
301
352
131
162
202
250
301
352
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
500
500
500
500
500
250
500
500
500
500
500
250
0,795
0,565
0,393
0,277
0,210
0,164
{N)TSCGEWÖU {SMK) 3,6J6 kV - 6J10 kV
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
PROTOLON
®
Protolon
®
Yalttkanlt Kuyruk Kablolart
Protolon
®
Insulated Trailing Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, ince çok telli elektrolitik baktr iletkenli, PROTOLON
®
yalttkanlt, elektriksel alant homojenleçtirici iç ve dtç lastik yart
iletken tabakalt, PROTOFIRM
®
dtç ktltflt yaga ve aleve dayantklt
orta gerilim kuyruk kablolart.
Oil and flame resistant medium voltage trailing cables with tinned, fine-
stranded copper conductor, PROTOLON
®
insulation with inner and outer
semi conductive layers and PROTOFIRM
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, nemli ve tslak mekanlarda, harici, açtk madenlerde,
sürtünmeye karçt dayantkltltk istenen içletmelerde, tünel içlerinde,
taç ocaklartnda, agtr mekanik zorlanmalartn oldugu yerlerde
kullantltrlar.
Used in dry, damp and wet places, externally, in opened mines, resistant
to friction and rubbing needed plants, inside tunnels, in stone houses,
in where heavy mechanical effects exist.
1- Kalaylt, ince çok telli baktr iletken
Tinned, fine-stranded copper conductor
2- Íç yart iletken tabaka
Inner semi conductive layer
3- PROTOLON
®
yalttkan
PROTOLON
®
insulation
4- Dtç yart iletken tabaka
Outer semi conductive layer
5- PROTOFIRM
®
dtç ktltf
PROTOFIRM
®
outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
154
{N)TSCGEWÖU {SB) 6J10 kV VDE 0250-S13
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Bükülgen
Flexible
Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
15 NJmm
2
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -15
o
C
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
1
5
4
3
2
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250-S13'e uygun olarak üretilirler.
- Ízin verilen içletme stcakltgt: 90 ºC
- Dtç ktltf rengi: Ktrmtzt
- Sürekli gerilme kuvveti: 15 NJmm
2
These cables are produced according to VDE 0250-813
- Permissible operating temperature: 90 ºC
- Colour of outer sheath: Red
- Permanent tensile force: 15 N/mm
2
Madenler
Mines
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 155
Teknik Özellikler J Technical Features
3x35+3x25/3
3x50+3x25/3
3x70+3x50/3
3x95+3x50/3
1310
1764
2470
3437
6J10 kV
48,0
53,9
64,3
66,9
3780
4670
5730
7090
0,565
0,393
0,277
0,210
162
202
250
301
500
500
250
250
{N)TSCGEWÖU {SB) 6J10 kV
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
Compliance
RoHS
Otomotiv Kablolart
Automotive Cables
10
PROTODUR
®
Özel PVC Yalttkanlt Otomotiv

Kablolart
Special PVC Insulated Automotive Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, bir damarlt, çtplak veya kalaylt, kat egirmeli {A)
veya bükümlü {B) baktr iletken. Özel kartçtmlt kurçunsuz PVC
yalttkan.
Single core, fine-stranded, bare or tinned, unilay (A) or bunched (B)
stranded copper conductor. Special lead-free PVC insulation.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar DIN 72551 ve ISO 6722 standartlartna göre üretilirler.
-40 ºC ile +105 ºC arastnda çaltçabilen, akaryakttlara dayantklt,
esnekligini kaybetmeyen tek damarlt otomotiv kablolartdtr.
These cables are produced according to DIN 72551 and ISO 6722
standards. They can operate between -40 ºC and +105 ºC without losing
their flexibility and resistance to fuel oil.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Taçttlartn çeçitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaçam
kabinlerinde kullantltrlar.
Used in internal wiring of vehicle electrical systems.
Özel Kablolar
Special Cables
158
FLRY-A DIN 72551 J ISO 6722
FLRY-B DIN 72551 J ISO 6722
Kullantldtgt Yerler J Applications
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Otomobil Íç
Tesisat
Automotive Ýnternal
Wiring
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{1000 V)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
1- A) Kat egirmeli baktr iletken
A) Unilay copper conductor
B) Bükümlü baktr iletken
B) Bunched copper conductor
2- Özel Kurçunsuz PVC yalttkan
Special Lead Free PVC insulation
1
2
159
Teknik Özellikler J Technical Features
0,22
0,35
0,5
0,75
1
1,5
2,5
FLRY-A
FLRY-B
0,35
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
7x0,21
7x0,26
19x0,19
19x0,23
19x0,26
19x0,32
19x0,41
84,8
52,0
37,1
24,7
18,5
12,7
7,60
2,1
3,4
4,8
7,2
9,6
14,4
24,0
0,70
0,80
1,00
1,20
1,35
1,70
2,20
0,20
0,20
0,22
0,24
0,24
0,24
0,28
1,00
1,20
1,40
1,70
1,90
2,20
2,70
1,20
1,30
1,60
1,90
2,10
2,40
3,00
3,10
4,50
6,60
9,00
11,00
16,00
26,00
22000
17500
12000
8000
6500
5000
3000
12x0,20
16x0,20
24x0,20
32x0,20
30x0,25
50x0,25
56x0,30
84x0,30
52,0
37,1
24,7
18,5
12,7
7,6
4,7
3,10
3,4
4,8
7,2
9,6
14,4
24,0
38,4
57,6
0,90
1,00
1,20
1,35
1,70
2,20
2,75
3,30
0,20
0,22
0,24
0,24
0,24
0,28
0,32
0,32
1,20
1,40
1,70
1,90
2,20
2,70
3,40
4,00
1,30
1,60
1,90
2,10
2,40
3,00
3,70
4,30
4,50
6,60
9,00
11,00
16,00
26,00
42,00
61,00
17500
12000
8000
6500
5000
3000
2000
1500
20 ºC'de
iletken
DA direnci
Max. DC
Resistance
at 20 ºC
Baktr
Agtrltgt
Copper
Weight
Íletkendeki
Tel Saytst ve
Tel Çapt
Number of
Wires and Wire
Diameter
Íletken Kesit
Alant
Conductor
Cross-Sectional
Area
Íletken
Çapt
Conductor
Diameter
Yalttkan
Kaltnltgt
{Min.)
Insulation
Thickness
(Min.)
Minimum
Çap
Minimum
Diameter
Maksimum
Çap
Maximum
Diameter
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Weight
(Approx.)
Sevk
Uzunlugu
{Max.)
Delivery
Length
(Max.)
ÍLETKEN J CONDUCTOR KABLOJ CABLE
FLRY-A J FLRY-B
Compliance
RoHS
mm² Nxmm /km kg/km mm mm mm mm kg/km m
PROTODUR
®
Özel PVC Yalttkanlt Otomotiv Kablolart
Special PVC Insulated Automotive Cables
Yapt J Construction
Ínce çok telli, bir damarlt, çtplak veya kalaylt baktr iletkenli, özel
kartçtmlt kurçunsuz PVC yalttkanlt otomotiv kablolart.
Single core, fine-stranded, bare or tinned copper conductor. Special lead-
free PVC insulation.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar ISO 6722 standartlartna göre üretilirler. -40 ºC ile
+105 ºC arastnda çaltçabilen, akaryakttlara dayantklt, esnekligini
kaybetmeyen tek damarlt otomotiv kablolartdtr.
These cables are produced according to ISO 6722 standards. They can
operate between -40 ºC and +105 ºC without losing their flexibility and
resistance to fuel oil.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Taçttlartn çeçitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaçam
kabininde kullantltrlar.
Used in internal wiring of vehicle electrical systems.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- Özel PVC yalttkan
Special PVC insulation
Özel Kablolar
Special Cables
160
FLY ISO 6722
Kullantldtgt Yerler J Applications
Minimum
Íçletme Stcakltgt
Minimum Operating
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Otomobil Íç
Tesisat
Automotive Ýnternal
Wiring
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{1000 V)
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yaga
Dayantklt
Oil Resistant
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
1
2
161
Compliance
RoHS
Teknik Özellikler J Technical Features
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
FLY
16x0,20
24x0,20
32x0,20
30x0,25
50x0,25
56x0,30
84x0,30
80x0,39
126x0,39
196x0,39
276x0,39
396x0,39
360x0,49
475x0,49
608x0,49
37,1
24,7
18,5
12,7
7,6
4,71
3,14
1,82
1,16
0,743
0,527
0,368
0,259
0,196
0,153
4,80
7,20
9,60
14,40
24,00
38,40
57,60
96,00
153,60
240
336
480
672
912
1,152
1,10
1,30
1,50
1,80
2,20
2,80
3,40
4,50
6,30
7,80
9,00
10,50
12,50
14,80
16,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,80
1,00
1,00
1,30
1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
2,00
2,20
2,40
2,70
3,20
4,00
4,50
6,00
7,70
9,80
11,00
14,80
14,80
17,00
18,70
2,30
2,50
2,70
3,00
3,60
4,40
5,00
6,50
8,30
10,40
11,60
13,50
15,50
18,00
19,70
9
12
15
20
32
50
68
115
185
290
380
535
715
990
1250
5500
5000
4500
3500
2000
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
FLY
20 ºC'de
iletken
DA direnci
Max. DC
Resistance
at 20 ºC
Baktr
Agtrltgt
Copper
Weight
Íletkendeki
Tel Saytst ve
Tel Çapt
Number of
Wires and Wire
Diameter
Íletken Kesit
Alant
Conductor
Cross-Sectional
Area
Íletken
Çapt
Conductor
Diameter
Yalttkan
Kaltnltgt
{Min.)
Insulation
Thickness
(Min.)
Minimum
Çap
Minimum
Diameter
Maksimum
Çap
Maximum
Diameter
Agtrltk
{Yaklaçtk)
Weight
(Approx.)
Sevk
Uzunlugu
{Max.)
Delivery
Length
(Max.)
ÍLETKEN J CONDUCTOR KABLOJ CABLE
mm² N x mm /km kg/km mm mm mm mm kg/km m
Asansör ve Pist Aydtnlatma Kablolart
Elevator and Airport Runway Cables
11
PROTODUR
®
Taçtytct Elemanlt Asansör Kontrol Kablolart
Elevator Control Cables With Supporting Core
Yapt J Construction
Ínce çok telli elektrolitik baktr iletkenli, soguga dayantklt
PROTODUR
®
yalttkanlt, damarlart numaralt, bir damart sartJyeçil,
ortak sargtlt ve sentetik iplik örgülü, soguga dayantklt
PROTODUR
®
dtç ktltflt, taçtytct elemanlt asansör kablolart.
Elevator control cables with fine stranded copper conductor, PROTODUR
®
insulation, numbered cores, one yellow/green core, common wrap,
synthetic yarn braid, supported core and low temperature resistant
PROTODUR
®
outer sheath.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250'ye uygun olarak üretilirler.
-Ízin verilen içletme stcakltgt: 70 ºC
-Dtç ktltf rengi: Siyah
These cables are produced according to VDE 0250.
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Colour of outer sheath: Black
Kullantldtgt Yerler J Applications
Kuru, buharlt ve tslak yerlerde asansör, vinç ve yürüyen bantlarda
kullantltrlar. 50 metreden yüksek binalarda kullantlmamaltdtr.
Used in dry, steamy and wet places on elevators, cranes and fast production
bands. Do not use in buildings higher than 50 m.
1- Taçtytct eleman
Supporting core
2- Ktltf
Sheath
3- PROTODUR
®
yalttkanlt, numaralt
damarlar
PROTODUR
®
insulated cores with number
4- Sargt
Wrap
5- Sentetik iplik örgü
Synthetic braiding
6- Soguga dayantklt PROTODUR
®
dtç
ktltf
Low-temperature resistant, PROTODUR
®
outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
164
1
YSLTK-JZ 300J500 V VDE 0250
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Seri Üretim
Bandt
Fast Production
Band
2
3
4
5
6
NOT : Aktm taçtma kapasiteleri 30 ºC ortam stcakltgtnda geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 165
Teknik Özellikler J Technical Features
7x1 67 13,0 200 19,5 15 1000
12x1 115 17,7 370 19,5 15 1000
18x1 173 17,7 400 19,5 15 1000
24x1 230 20,6 560 19,5 15 1000
30x1 288 22,9 705 19,5 15 1000
YSLTK-JZ
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Aktm
Taçtma Kapasitesi
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Current Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm² mm kg/km /km A m
YSLTK-JZ 300J500 V
Yapt J Construction
Ínce çok telli, tavlanmtç elektrolitik baktr iletkenli, PVC yalttkanlt,
PVC dtç ktltflt, çok damarlt, damarlart siyah üzerine beyaz numara
basktlt, bükülgen yasst asansör kablolart.
Flexible, flat elevator cables with fine stranded, electrolythic annealed
copper conductor, PVC insulation, PVC outer sheath, multi cores with
white number printed on each core.
Teknik Bilgiler J Technical Data
Bu kablolar TS EN 50214 standarttna göre üretilirler ve test
edilirler.
These cables are produced and tested according to TS EN 50214 standard.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde ve bant sistemlerinde
kontrol ve kumanda kablosu olarak kullantltrlar.
Used as control cables in lifts, elevators and conveyor systems.
1- Baktr iletken
Copper conductor
2- PVC yalttkan
PVC insulation
3- PVC dtç ktltf
PVC outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
1
3
H05VVH6-F 300J500 V TS EN 50214
H07VVH6-F 450J750 V
0
Test Gerilimi {AC)
Test Voltage (AC)
{2,5 kV)
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Bükülgen
Flexible
Kurçunsuz
Lead Free
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min 5
o
C
2
Yasst Asansör Kontrol Kablolart
Flat Elevator Control Cables
166
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
PROTODUR
®
Kullantldtgt Yerler J Applications
Hareketli Íç
Makinalart
Moving Building
Machines
Asansörler
Elevators
Compliance
RoHS
167
Teknik Özellikler J Technical Features
h
e
1
e
2
e
3
e
d
1
d
w
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H05VVH6-F
H07VVH6-F
6 G 0,75
12 G 0,75
16 G 0,75
20 G 0,75
24 G 0,75
12 G 1
18 G 1
24 G 1
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
19,50
19,50
19,50
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,40
2,40
2,40
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17,1
32,2
40,9
50,6
60,4
33,4
47,5
64,7
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,30
4,30
4,30
H07VVH6-F
H07VVH6-F
H07VVH6-F
H07VVH6-F
H07VVH6-F
4 G 2,5
4 G 4
10 G 1,5
12 G 1,5
8 G 2,5
0,26
0,31
0,26
0,26
0,26
7,98
4,95
13,30
13,30
7,98
1,94
2,50
1,50
1,50
2,00
0,80
0,80
0,70
0,70
0,80
3,50
4,00
2,85
2,85
3,50
1,00
1,20
0,90
0,90
1,00
1,80
1,80
1,50
1,50
1,80
-
-
1,00
1,00
1,50
17,5
19,5
33,2
38,9
32,8
5,50
6,00
4,90
4,90
5,60
300J500 V
450J750 V
Kablo Tipi
nxmm²
Cable Type
Damar Saytst
ve Kesit
No. of Core
and Conductor
Cross-section
mm
Maksimum
Tel Çapt
Maximum
Wire
Diameter
Maksimum
Íletken Direnci
Maximum
Conductor
Resistance
(d1)
mm
Maksimum
Íletken Çapt
Maximum
Conductor
Diameter
(e)
mm
Ortalama
Yalttkan Kaltnltgt
Insulation
Thickness
App.
(d)
mm
Ortalama
Damar Çapt
Core
Diameter
App.
(e1)
mm
Yaklaçtk Ktltf
Kaltnltgt
(e2)
mm
Sheath
Thickness
App.
(e3)
mm
Damarlar
Arast Boçluk
Gap Between
The Core
Groups
(w)
mm
Yaklaçtk
Toplam Geniçlik
Width
App.
(h)
mm
Yaklaçtk
Yükseklik
Height
App.
Sheath
Thickness
App.
Yaklaçtk Ktltf
Kaltnltgt
PROTOFIRM
®
Pist Aydtnlatma Kablolart
Runway Lighting Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, çok telli baktr iletkenli, EPR yalttkanlt, metalik baktr
ekranlt, PROTOFIRM
®
dtç ktltflt primer pist aydtnlatma kablolart.
Primary runway lighting cables with tinned stranded copper conductor,
EPR insulation, metallic copper screen and PROTOFIRM
®
outer sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Havaalant pist aydtnlatma tesislerinde ve dogru aktm
regülatörlerinin alternatif gerilim devrelerine baglanttstnda
toprak alttnda ve harici olarak kullantltr.
Used in runway lighting systems and the connections of DC regulators
to AC circuits under ground and externally.
1- Kalaylt baktr iletken
Tinned copper conductor
2- EPR yalttkan
EPR Insulation
3- Metalik baktr bant ekran
Metallic copper tape screen
4- PROTOFIRM
®
dtç ktltf
PROTOFIRM
®
outer sheath
Özel Kablolar
Special Cables
168
FLGCG 3,6J6 kV FAA L.S24 J TS IEC 60502-2
Kullantldtgt Yerler J Applications
0
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -20
o
C
Beton Íçinde
In Concrete
Havaalant
Runway
1
2
3
4
RUNWAY
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yaga Dayantklt
Oil Resistant
Radyasyona
Dayantklt
Resistance to Solar
Radiation
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
169
Teknik Özellikler J Technical Features
1x8 116,0 15,5 370,0 2,18 1000
Compliance
RoHS
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
AWG mm kg/km /km m
FLGCG 3,6J6 kV
PROTOTHEN
®
-X
170
1
FL2X{CT)2Y 2,5J5 kV FAA L.S24
Kullantldtgt Yerler J Applications
Pist Aydtnlatma Kablolart
Runway Lighting Cables
Özel Kablolar
Special Cables
Yapt J Construction
Kalaylt, çok telli baktr iletkenli, PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt, metalik
baktr ekranlt, Polietilen dtç ktltflt pist aydtnlatma primer kablolart.
Primary runway lighting cables with tinned, stranded copper conductor,
PROTOTHEN
®
-X

insulation, metallic copper screen and polyethylen outer
sheath.
Kullantldtgt Yerler J Applications
Havaalant pist aydtnlatma tesislerinde ve dogru aktm
regülatörlerinin alternatif gerilim devrelerine baglanttstnda
toprak alttnda ve harici olarak kullantltr.
Used in runway lighting systems and the connections of DC regulators
to AC circuits under ground and externally.
1- Kalaylt baktr iletken
Tinned copper conductor
2- PROTOTHEN
®
-X yalttkan
PROTOTHEN
®
-X Insulation
3- Metalik baktr bant ekran
Metallic copper tape screen
4- Polietilen dtç ktltf
Polyethylen outer sheath
0
Serim Stcakltgt
Installation
Temperature
Min -20
o
C
Havaalant
Runway
2
3
4
Ktsa Devre
Stcakltgt
Maximum
Short Circuit
Temperature
Rijit
Rigid
Kurçunsuz
Lead Free
Maksimum
Íçletme Stcakltgt
Maximum
Operating
Temperature
Beton Íçinde
In Concrete
RUNWAY
Aleve
Dayantkltltk
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
171
Teknik Özellikler J Technical Features
1x8 AWG 106,89 12,58 217 2,14 1000
1X6mm² 90,54 12,54 203 3,08 1000
Nominal Kesit Baktr Faktörü Kablo Dtç Çapt
{Yaklaçtk)
Net Agtrltk
{Yaklaçtk)
20 ºC'de Íletken
DA Direnci
Sevk Uzunlugu
{Yaklaçtk)
Rated Cross-section Cu Factor
1000 m
Overall Diameter of
Cable (Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Delivery Length
(Approx.)
mm kg/km /km m
Compliance
RoHS
FL2X{CT)2Y 2,5J5 kV
Teknik Bilgiler ve Tablolar
Technical Information and Tables 12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
390
280
215
170
135
115
80
710
520
400
315
255
210
180
150
125
110
100
1050
760
580
450
370
310
260
220
190
165
145
130
115
100
1500
1130
900
720
600
500
430
370
320
280
250
220
200
175
165
145
130
125
105
1225
1000
820
700
590
500
440
395
345
310
270
250
225
200
185
170
155
145
130
120
115
1800
1500
1250
1050
920
800
710
640
560
500
450
410
375
340
315
290
265
250
230
215
200
180
170
160
150
140
130
120
1150
1025
900
800
710
640
580
530
480
435
405
375
340
320
300
280
260
240
225
215
200
185
175
170
155
145
135
1650
1500
1300
1175
1050
960
870
790
730
680
615
530
520
500
460
440
405
380
360
340
320
300
280
270
260
250
230
215
205
190
1350
1250
1125
1040
950
870
800
725
700
625
600
570
515
500
470
450
425
400
385
360
340
320
310
300
280
270
250
240
220
210
200
190
1700
1650
1520
1400
1300
1225
1100
1050
980
925
880
810
780
725
700
670
640
600
570
550
510
480
470
450
430
410
400
380
360
350
340
1150
1075
1020
960
900
830
810
780
720
700
660
640
610
570
550
535
510
490
470
450
430
410
400
380
370
350
340
330
315
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
1125
1110
1100
1050
990
925
880
820
800
750
730
700
660
640
610
580
560
540
510
490
470
455
440
425
410
390
380
360
350
340
325
315
305
290
280
270
260
250
240
230
220
220
210
205
195
190
185
175
1500
1450
1420
1350
1270
1200
1150
1100
1050
1000
940
900
860
820
790
760
730
700
680
650
625
600
580
560
540
525
500
480
470
455
440
420
410
400
390
375
360
350
340
330
320
310
300
290
270
270
240
230
220
210
210
200
200
1600
1500
1450
1370
1325
1260
1200
1130
1100
1050
1000
970
930
900
860
840
800
780
760
725
700
670
650
625
610
580
560
540
520
510
490
475
460
445
430
420
400
390
370
360
350
340
300
290
280
280
270
260
260
250
240
240
230
230
220
1350
1250
1220
1170
1125
1075
1025
1000
960
930
900
860
830
800
770
750
720
700
680
660
630
610
580
560
545
525
510
500
480
465
450
440
420
410
370
360
350
340
330
330
320
310
300
300
290
280
280
270
260
260
250
250
240
240
1350
1300
1250
1200
1150
1120
1075
1020
1000
960
940
900
870
840
800
780
750
730
705
680
670
640
625
600
585
560
550
520
500
500
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
370
360
350
340
340
330
320
320
310
300
300
290
290
280
270
1200
1180
1140
1100
1060
1020
990
960
930
900
880
850
830
800
780
760
740
720
700
680
660
650
630
620
600
590
570
560
540
530
520
510
500
490
470
460
450
440
430
420
420
410
400
390
380
380
370
360
350
350
340
1200
1180
1150
1120
1090
1060
1030
1000
970
950
920
900
880
860
840
810
780
780
760
740
720
710
690
670
660
650
630
620
600
590
580
570
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
106
107
108
109
110
Sevk Makaralart Sarma Kapasitesi - Çizelge 1 J Capacity of Cable Drums - Table 1
Kablo/Cable
mm
SM
4
SM
5
SM
6
SM
7
SM
S
SM
9
SM
10
SM
12
SM
14
SM
16
SM
1S
SM
20
SM
22
SM
24
SM
26
SM
2S
SM
30
SM
32
I
1
125
200
315
400
500
280
400
560
710
850
60
100
125
140
140
-
-
11
22
25
-
11
22
25
30
-
5
9
15
-
5
9
15
18
-
mm mm
50 m kangal (Coil)
den e kadar
from to
100 m kangal (Coil)
den e kadar
from to
Maximum kablo uzunluklart {m) J maximum length of cables (m)
I
1
174
d
1
mm
d
2
d
1
d
2
175
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
150
200
250
400
600
700
850
1250
1600
2600
3400
3800
4500
6400
6900
9000
12000
13000
450
520
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
200
260
300
350
400
450
500
600
700
800
1000
1200
1400
1500
1600
1800
1800
1800
310
400
400
490
510
665
685
860
860
1120
1130
1130
1370
1385
1385
1700
1700
1800
9
12
15
25
36
43
50
90
145
255
330
445
495
650
760
1100
1400
1650
3
4
5
6
7
9
10
19
22
25
46
51
53
72
77
95
135
170
12
16
20
31
43
52
60
109
167
280
376
496
548
722
837
1105
1535
1820
6
8
10
12
14
20
24
38
44
50
80
88
105
122
130
135
230
280
15
20
25
37
50
63
74
128
189
305
410
533
600
770
890
1235
1630
1930
0,043
0,093
0,133
0,230
0,301
0,527
0,650
1,190
1,607
2,770
3,500
4,320
6,380
7,600
8,923
13,600
15,600
17,800
Sevk Makaralart Çizelge 2 J Cable Drums Table 2
Taçtma Kapasiteleri, Ölçüleri, Agtrltklart, Hacimleri / Carrying Capacity, Size, Weight, Volume
14
16
18
20
22
24
Sevk Makaralart Çizelge 2a J Cable Drums Table 2a
Taçtma Kapasiteleri, Ölçüleri, Agtrltklart, Hacimleri / Carrying Capacity, Size, Weight, Volume
1600
2600
3400
3800
4500
6400
1400
1600
1800
2000
2200
2400
700
800
1000
1200
1400
1500
860
1120
1130
1130
1370
1385
138
245
315
426
473
625
22
25
46
51
53
72
160
270
361
477
526
697
44
50
80
88
105
122
182
295
395
514
578
747
1,607
2,770
3,500
4,320
6,380
7,600
Tip
Type
SM
Taç.
Kap.
Carrying
Capacity
kg
Ölçüleri
Dimensions
Hacim
Volume
m
3
Agtrltk / Weight
(kg)
mm mm
mm
Boþ
Empty
(a)
%50 Kapalý
%50 Closed
(b)
Toplam
Total
(a+b)
%100 Kapalý
%100 Closed
(c)
Toplam
Total
(a+c)
Tip
Type
ST
Taç.
Kap.
Carrying
Capacity
kg
Ölçüleri
Dimensions
Hacim
Volume
m
3
Agtrltk / Weight
(kg)
mm
Boþ
Empty
(a)
%50 Kapalý
%50 Closed
(b)
Toplam
Total
(a+b)
%100 Kapalý
%100 Closed
(c)
Toplam
Total
(a+c)
I
2
I
2
d
1
d
2
d
2
d
1
mm mm
d
2
d
1
I
2
Düzeltme Faktörleri J Correction Factors
Tablo 1 / Table 1
Yalttkan cinsi
Type of insulation
material
Íletken stcakltgt
Conductor
temperature
Lastik J Rubber
PVC / PVC
XLPE / XLPE
60
0
C
70
0
C
90
0
C
Düzeltme faktörü / Correction factor
30
0
C 35
0
C 40
0
C 45
0
C 50
0
C

55
0
C
1 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41
1 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61
1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76
* Degiçik ortam stcakltklartnda
harmonize kablolartn aktmlart esas
altnarak kullantlacak düzeltme
faktörleri {f)
* Correction factor (f) of the harmonized
cabl es for vari ous temperature
Tablo 3 / Table 3
* Toprak içine serilmiç bütün
kablolar için degiçik ortam
stcakltgtnda düzeltme faktörleri
{f
1
) {PVC yalttkanlt 6J10 kV ve
S,7J15 kV hariç)
* Correction factor (f
1
) for all cables
(excluding PVC 6/10 kV, 8,7/15 kV
cabl es) at var i ous ambi ent
temperatures.
90
70
XLPE Kablolar
XLPE Cables
PVC Kablolar
PVC Cables
1 2 3 4 5 6
Müsaade edilen
içletme stcakltgt
Permissible
operating
temperature
o
C
Toprak stcakltgt
Ground
Temperature
o
C
5
10
15
20
25
30
35
40
5
10
15
20
25
30
35
40
Özgül termik toprak direnci J Thermal resistivity of ground
K.m J W
0,7 1,0 1,5 2,5
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
0,50 0,60 0,70 0,85 1,00 0,50 0,60 0,70 0,85 1,00 0,50 0,60 0,70 0,85 1,00 0,5-1,00
1,24
1,23
1,21
1,19
1,21
1,19
1,17
1,15
1,18
1,16
1,14
1,12
1,13
1,11
1,08
1,06
1,07
1,05
1,03
1,00
1,11
1,09
1,07
1,05
1,09
1,07
1,05
1,02
1,07
1,05
1,02
1,00
1,03
1,01
0,99
0,96
1,00
0,98
0,95
0,93
0,99
0,97
0,95
0,92
0,98
0,96
0,93
0,91
0,97
0,95
0,92
0,90
0,96
0,93
0,91
0,88
0,94
0,91
0,89
0,86
0,89
0,86
0,84
0,81
0,78
0,75
0,72
0,68
0,86
0,83
0,79
0,76
0,72
0,68
0,63
0,59
0,84
0,81
0,78
0,85
0,83
0,80
0,87
0,84
0,82
0,88
0,86
0,90
0,87
0,90
0,88
0,94
0,91
0,98
0,95
1,00 1,02
0,93
0,89
0,86
0,83
0,95
0,92
0,88
0,85
0,97
0,94
0,91
0,87
0,98
0,95
0,92
0,89
0,99
0,96
0,93
0,90
1,00
0,97
0,94
0,91
1,04
1,01
0,99
0,96
1,08
1,06
1,03
1,00
1,11
1,08
1,06
1,03
1,13
1,11
1,08
1,06
1,09
1,06
1,03
1,01
1,15
1,13
1,10
1,08
1,22
1,19
1,17
1,14
1,26
1,23
1,21
1,18
1,29
1,27
1,25
1,23
0,79
0,76
0,72
0,82
0,78
0,74
0,84
0,80
0,77
0,85
0,82
0,87
0,84
0,88
0,85
0,93
0,89
0,97
0,94
1,00 1,03
Tablo 2 / Table 2
Kablo Çapt, Cable Diameter, D, (mm)
D < 8
* -20
o
C + 10
o
C Kablo Stcakltgtnda
Müsaade Edilebilen Minimum
Bükme Íç Yart Çapt
{D, yuvarlak kablolartn dtç çapt
veya yasst kablonun küçük
boyutudur.)
* Minimum Permissible Bending Radius
for -20
o
C + 10
o
C cable temperature
(D is the outer diameter of round cable
or the smaller size of flat cable.)
8 < D < 12 12 < D < 20 D > 20
4 D 5 D
2 D
3 D
5 D
5 D
9 D
10 D
7 D
10 D
3 D
4 D
4 D
6 D
6 D
6 D
6 D
3 D
3 D
5 D
5 D
9 D
10 D
7 D
10 D
3 D
4 D
4 D
6 D
6 D
6 D
8 D
6 D 6 D
4 D 4 D
4 D 4 D
6 D 6 D
6 D 6 D
9 D 10 D
11 D 12 D
8 D 8 D
10 D 10 D
4 D 4 D
5 D 6 D
5 D 6 D
6 D 8 D
6 D 8 D
6 D 8 D
8 D 8 D
Normal KullanmaJNormal Use
Dikkatlice BükülmüçJCarefully Bent
Sabit TesisJFixed Installation
Serbest HareketJFree Movement
Mekanik Yüksüz Taçtnabilir cihazlarda
Mobile Equipments Without Load
Mekanik Yük Alttnda
Under Mechanical Load
Gezer Köprülü Vinçlerdeki Gibi Saçaklt
As in Cranes and Festoon Systems
Tekrarlanan SarmaJRepeated Rolling
Makaralarla Yön Degiçtirme
Changing Direction with Drums
Sabit TesisJFixed Installation
Serbest HareketJFree Movement
Mekanik Yüksüz Taçtnabilir cihazlarda
Mobile Equipments Without Load
Mekanik Yük Alttnda
Under Mechanical Load
Gezer Köprülü Vinçlerdeki Gibi Saçaklt
As in Cranes and Festoon Systems
Tekrarlanan SarmaJRepeated Rolling
Makaralarla Yön Degiçtirme
Changing Direction with Drums
B
ü
k
ü
l
g
e
n

K
a
b
l
o
l
a
r

{
H
D

2
1
)

F
l
e
x
i
b
l
e

C
a
b
l
e
s

(
H
D

2
1
)
B
ü
k
ü
l
g
e
n

K
a
b
l
o
l
a
r

{
H
D

2
2
)

F
l
e
x
i
b
l
e

C
a
b
l
e
s

(
H
D

2
2
)
S
a
b
i
t

T
e
s
i
s
a
t
l
a
r

F
i
x
e
d

I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
176
Tablodaki deðerler sadece Harmonize
Kablolar için geçerli olup, Orta Gerilim
kablolarýný kapsamamaktadýr.
This table is valid for only Harmonized
Cables and cannot be used for Medium
voltage cables.
177
Tablo 4 / Table 4
* Toprak içine serilmiç ve
aralartnda 7 cm'den fazla mesafe
bul unan bi rden çok kabl o
sistemindeki kablolar için düzeltme
faktörleri {f
2
)
* Correction factor (f
2
) for cables laid
underground as shown bel ow.
* A.C. sistemde tek damarlt kablo
Single-core cable in A.C. systems.
XLPE Kablolar
XLPE Cables
0,6/1 kV-
20,3/35kV
PVC Kablolar
PVC Cables
0,6/1 kV -
1 2 3 4 5 6
Cinsi
Type
Sistem saytst
Number of systems
1
2
3
4
5
6
8
10
Özgül termik toprak direnci J Thermal resistivity of ground
K.m J W
0,7
0,5
1,09
0,97
0,88
0,83
7 cm
0,79
0,76
0,72
0,69
1,04
0,90
0,80
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,62
0,58
0,56
1,11
0,98
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69
1,05
0,91
0,82
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56
1,13
1,00
0,90
0,85
0,80
0,77
0,73
0,70
1,07
0,92
0,82
0,77
0,73
0,70
0,65
0,62
1,01
0,86
0,76
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56
1,17
1,02
0,92
0,86
0,82
0,78
0,74
0,70
1,09
0,94
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63
1,03
0,87
0,76
0,71
0,67
0,64
0,59
0,57
1,01
0,94
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55
1,04
0,97
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56
1,06
0,92
0,83
0,77
0,73
0,70
0,65
0,62
1,01
0,86
0,76
0,71
0,66
0,64
0,59
0,56
1,11
1,01
0,91
0,86
0,81
0,78
0,73
0,70
1,08
0,93
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63
1,01
0,87
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1,07
0,99
0,90
0,85
0,80
0,77
0,73
0,69
0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1
2
3
4
5
6
8
10
Tablo 5 / Table 5
* Toprak içine serilmiç ve aralartnda
25 cm'den fazla mesafe bulunan
birden çok kablo sistemindeki
kablolar için düzeltme faktörleri
{f
2
)
* Correction factor (f
2
) for cables laid
underground as shown bel ow.
* A.C. sistemde tek damarlt kablo
Single-core cable in A.C. systems.
XLPE Kablolar
XLPE Cables
0,6/1 kV-
20,3/35kV
PVC Kablolar
PVC Cables
0,6/1 kV
1 2 3 4 5 6
Cinsi
Type
Sistem saytst
Number of systems
1
2
3
4
5
6
8
10
0,5
1,09
1,01
0,94
0,91
25 cm
0,88
0,86
0,83
0,81
1,04
0,94
0,87
0,84
0,80
0,79
0,76
0,74
0,99
0,89
0,81
0,78
0,74
0,72
0,70
0,68
1,11
1,02
0,95
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82
1,05
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,74
1,00
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,68
1,13
1,04
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83
1,07
0,97
0,89
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75
1,01
0,90
0,82
0,79
0,75
0,73
0,70
0,68
1,17
1,06
0,99
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84
1,09
0,98
0,90
0,86
0,83
0,81
0,78
0,76
1,03
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69
1,01
0,97
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,82
1,02
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,75
0,99
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,69
1,04
1,00
0,97
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82
1,05
0,96
0,88
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75
1,00
0,90
0,82
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69
1,06
0,97
0,89
0,86
0,82
0,81
0,78
0,76
1,01
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69
1,11
1,06
0,98
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84
1,08
0,98
0,90
0,87
0,83
0,81
0,78
0,76
1,01
0,92
0,84
0,80
0,77
0,75
0,72
0,70
0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1,07
1,03
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83
0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1
2
3
4
5
6
8
10
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
0,7
1,0
1,0
1,5
1,5
2,5
2,5
Özgül termik toprak direnci J Thermal resistivity of ground
K.m J W
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
0,7
0,7
1,0
1,0
1,5
1,5
2,5
2,5
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Tablo 6 / Table 6
* Toprak içine serilmiç ve
aralartnda 7 cm'den fazla mesafe
bul unan bi rden çok kabl o
sistemindeki kablolar için düzeltme
faktörleri {f
2
)
* Correction factor (f
2
) for cables laid
underground as shown bel ow.
* A.C. sistemde tek damarlt kablo
Single-core cable in A.C. systems.
XLPE Kablolar
XLPE Cables
0,6/1 kV-
20,3/35kV
PVC Kablolar
PVC Cables
0,6/1 kV
1 2 3 4 5 6
Cinsi
Type
Sistem saytst
Number of systems
1
2
3
4
5
6
8
10
0,5
1,08
1,01
0,92
0,88
0,84
0,82
0,79
0,77
1,05
0,93
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69
0,99
0,86
0,77
0,73
0,69
0,67
0,64
0,62
1,13
1,03
0,93
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78
1,07
0,94
0,85
0,80
0,77
0,75
0,71
0,69
1,00
0,87
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63
1,18
1,05
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,78
1,09
0,95
0,86
0,81
0,78
0,75
0,72
0,70
1,01
0,88
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63
1,19
1,06
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79
1,11
0,96
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70
1,03
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63
0,96
0,92
0,88
0,86
0,84
0,82
0,79
0,77
0,97
0,89
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69
0,98
0,86
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63
1,01
0,96
0,91
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78
1,01
0,94
0,85
0,81
0,77
0,75
0,72
0,70
1,00
0,87
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63
1,05
0,95
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70
1,01
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63
1,16
1,05
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79
1,10
0,97
0,87
0,82
0,79
0,76
0,73
0,71
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,69
0,66
0,64
0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1,07
1,00
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,79
0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1
2
3
4
5
6
8
10
Tablo 7 / Table 7
XLPE Kablolar
XLPE Cables
0,6/1 kV
6/10 kV
PVC Kablolar
PVC Cables
0,6/1 kV
1 2
Cinsi
Type
Sistem saytst
Number of systems
1
2
3
4
5
6
8
10
0,5
1,03
0,89
0,80
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,63
0,59
0,56
1,06
0,98
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56
1,09
0,99
0,90
0,85
0,81
0,78
0,73
0,70
1,06
0,92
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63
1,01
0,86
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
1,11
1,01
0,92
0,86
0,82
0,79
0,74
0,71
1,07
0,94
0,84
0,78
0,74
0,71
0,66
0,63
1,02
0,87
0,77
0,72
0,67
0,65
0,60
0,57
0,91
0,86
0,82
0,80
0,78
0,76
0,72
0,69
0,92
0,87
0,80
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
0,94
0,85
0,75
0,70
0,66
0,64
0,59
0,57
0,98
0,91
0,86
0,84
0,81
0,77
0,73
0,70
0,99
0,90
0,82
0,77
0,73
0,70
0,66
0,63
1,00
0,86
0,76
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
1,03
0,93
0,84
0,78
0,74
0,71
0,67
0,64
1,01
0,87
0,77
0,72
0,68
0,65
0,61
0,58
1,13
1,01
0,92
0,87
0,82
0,79
0,75
0,71
1,07
0,94
0,84
0,79
0,75
0,72
0,67
0,64
1,02
0,88
0,78
0,73
0,68
0,65
0,61
0,58
0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1,04
0,97
0,91
0,86
0,81
0,78
0,74
0,71
0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
1
2
3
4
5
6
8
10
7 cm
7 cm
1,02
0,95
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
0,7
0,7
1,0
1,0
1,5
1,5
2,5
2,5
Özgül termik toprak direnci J Thermal resistivity of ground
K.m J W
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
Yükleme
Loading
3
0,7
0,7
4
1,0
1,0
5
1,5
1,5
6
2,5
2,5
Özgül termik toprak direnci J Thermal resistivity of ground
K.m J W
* Toprak içine serilmiç ve
aralartnda 7 cm'den fazla mesafe
bul unan bi rden çok kabl o
sistemindeki kablolar için düzeltme
faktörleri {f
2
)
* Correction factor (f
2
) for cables laid
underground as shown bel ow.
* A.C. sistemde üç damarlt kablo
Three-core cable in A.C. systems.
178
179
Tablo S / Table 8
* Açtk havada tek damarlt kablolar
için düzeltme faktörleri.
* Correction factor for single-core cables
in air.
Kablolartn döçenme çekli
Application
Yanyana kablo sistemi
saytst
Number of cable systems
Topraga yattrtlmtç
Laid in Earth
Kablo
kanaltnda
kötü
havalandtrma
In the cable
channels with
poor air
circulation
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
1
2
3
6
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
Kablo
kanaltnda iyi
havalandtrma
In the cable
channels with
good air
circulation
1
2
3
6
1 2 3
0,92 0,89 0,88
0,92
0,87
0,84
0,82
0,89
0,84
0,82
0,80
0,88
0,83
0,81
0,79
1,00
0,97
0,96
0,94
0,97
0,94
0,93
0,91
0,96
0,93
0,92
0,90
1 2 3
0,94 0,91 0,89
Duvara üst üste kablo
döçenmesi halinde
Cables vertically arranged on
wall
One on top of the other
- Kablo arastnda kablo çapt kadar mesafe olmast halinde-duvardan uzakltgt > 2 cm
- Distance between two cables=cable diameter-from the wall > 2 cm
2 cm
d
d
Kablolartn döçenme çekli
Application
Yanyana kablo sistemi
saytst
Number of cable systems
Topraga yattrtlmtç
Laid in Earth
Kablo
kanaltnda
kötü
havalandtrma
In the cable
channels with
poor air
circulation
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
1
2
3
6
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
Kablo
kanaltnda iyi
havalandtrma
In the cable
channels with
good air
circulation
1
2
3
6
1 2 3
0,98 0,96 0,94
0,98
0,95
0,94
0,93
0,96
0,91
0,90
0,88
0,94
0,87
0,85
0,82
1,00
0,97
0,96
0,95
1,00
0,95
0,94
0,93
1,00
0,93
0,90
0,87
1 2 3
0,89 0,86 0,84
Duvara üst üste kablo
döçenmesi halinde
Cables vertically arranged on
wall
One on top of the other
- Kablo arast mesafe = 2d. Duvardan uzakltgt > 2 cm
- Distance between two cables = 2d
from the wall > 2 cm
Redüksiyon faktörüne
ihtiyaç olmayan döçeme
çekli
Installation systems that need
no Adjustment factor
> 2 cm 4d
20 cm
2d
2d
d d
a a>20
a
2d 2d
a > 20 mm
a
dd
a>20 mm
a
3
0
0

m
m
dd
a>20 mm
>
3
0
0

m
m
>
3
0
0

m
m
>
a>20 mm
2d 2d
a
3
0
0

m
m
>
a>20 mm
2d 2d
a
Tablo 9 / Table 9
* Açtk havada çok damarlt kablolar
ve tek damarlt dogru aktm kablolart
için düzeltme faktörleri.
* Correction factor for multi-core A.C.
systems and single-core D.C. systems
cables to be installed in free air.
Kablolartn döçenme çekli
Application
Kablo saytst
Number of cables
Topraga yattrtlmtç kablo
Installation in Earth
Kablo kanalt
iyi
havalandtrtl-
mamtç
In the cable
channels with
poor air
circulation
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
1
2
3
6
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
Kablo
kanalt iyi
havalandtrtl-
mtç
In the cable
channels with
good air
circulation
1
2
3
6
1 2 3
0,97 0,96 0,94
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,94
0,92
0,91
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,98
0,97
1,00
0,98
0,97
0,96
1 2 3
1,00 0,91 0,89
Üst üste kablo döçenmesi
halinde
Cables vertically arranged on
wall. One on top of the other
- Kablolar arast mesafe = kablo çapt.
- Distance between the cables = cable diameter
Redüksiyon faktörü
kullantlmastna ihtiyaç
olmayan döçeme çekli
Installation systems that need
no adjustment factor
4 6
0,93 0,90
0,93
0,90
0,89
0,88
0,90
0,86
0,84
0,83
1,00
0,97
0,96
0,94
1,00
0,96
0,93
0,91
4 6
0,88 0,87
Raflara dizilmiç veya
duvara monte edilmiç
Application either shelves or
on the wall
Üst üste monte edilmiç
herhangi bir saytda kablo
Randomly selected number of
cables
> 2 cm
d
d
> 2 cm
d
d
Kablolartn döçenme çekli
Application
Kablo saytst
Number of cables
Topraga yattrtlmtç kablo
Installation in Earth
Kablo kanalt
kötü
havalandtrtl-
mtç
In cable channels
with poor air
circulation
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
1
2
3
6
Taçtytct
saytst
Number of
shelves
Kablolar arast
iyi hava
sirkülasyonu
Between cables
air circulation is
good
1
2
3
6
1 2 3
0,97 0,85 0,78
0,97
0,97
0,97
0,97
0,85
0,84
0,83
0,81
0,78
0,76
0,75
0,73
1,00
1,00
1,00
1,00
0,87
0,86
0,85
0,83
0,82
0,80
0,79
0,76
1 2 3
0,95 0,78 0,73
Kablo saytst Jnumber of cables
Raflara veya dogrudan duvara
montaj çekli
Application on either shelves or the
wall.
- Duvardan baçlaytp yanyana dizme sistemi.
- Systems installed side by side starting from the wall.
Redüksiyon faktörü
kullantlmastna ihtiyaç
olmayan döçeme çekli
Installation systems that need
no adjustment factor
4 6
0,75 0,71
0,75
0,73
0,72
0,69
0,71
0,68
0,66
0,63
0,80
0,78
0,76
0,73
0,79
0,76
0,73
0,69
4 5
0,72 0,68
Yan yana döçenmiç herhangi
bir saytda kablo
Randomly selected number of
cables
2d
>20 cm
>2 cm
180
3
0
0

m
m
>
a>20 mm
a
3
0
0

m
m
>
a>20 mm
a>20 mm
a
d d
a a>20
a
dd
a>20 mm
a
3
0
0

m
m
dd
a>20 mm
>
3
0
0

m
m
>
d
181
Tablo 10 / Table 10
* Topraga gömülmüç veya açtk
havada, kesitleri 1,5 mm
2
ile 10
mm
2
arastndaki çok damarlt
kablolar için düzeltme faktörleri.
* Correction factors for multi-core cables
laid in ground or in air with cross-section
from 1,5 mm
2
to 10 mm
2
1 2 3
Yük alttndaki damar saytst
Number of loaded cores
5
7
10
14
19
24
40
61
0,70
0,60
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
Topraga yattrtlmtç
Laid in ground
0,75
0,65
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
Havada
In air
Tablo 11 / Table 11
* Baktr iletkenli kablolar için,
müsaade edilen içletme stcakltklart,
ktsa devre stcakltklart ve ktsa devre
aktmlart.
* Permissible operating temperature,
short-circuit temperature and short-
circuit currents for cables with copper
conductors.
4
Cinsi
Type
143
-
-
-
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Müsaade
edilen
içletme
stcakltgt
Permissible
operating
temperature
Müsaade
edilen ktsa
devre
stcakltgt
Permissible
short-circuit
temperature
Ktsa devre baçladtgtnda iletken stcakltgt
Conductor temperature at the beginning of short-circuit
90 80 70 65 60 50 40 30 20
148
-
-
122
154
115
103
127
157
119
107
130
159
122
111
132
165
129
118
138
170
136
126
143
176
143
133
150
181
150
140
157
250
160
140
200
90
70
70
80
XLPE Kablo
XLPE Cable
PVC Kablolar
PVC Cables <
300 mm
2
>
300 mm
2
o
C
o
C
1s. için ktsa devre aktmlart JShort-circuit current for 1s
A/mm
2
Tablo 12 / Table 12
* Degiçik hava stcakltklart için
düzeltme faktörleri.
* Correction factors for the various
ambient temperatures.
3
Yalttkan Tipi
Insulation Type
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Müsaade
edilen
içletme
stcakltgt
Permissible
operating
temp.
Hava stcakltgtna baglt olarak düzeltme faktörleri
Correction factors according to the ambient temperature

o
C
10 15 20 25 30 35 40 45 50
1,15
1,22
1,18
1,12
1,17
1,14
1,08
1,12
1,10
1,04
1,06
1,05
1,00
1,00
1,00
0,96
0,94
0,95
0,91
0,87
0,89
0,87
0,79
0,84
0,82
0,71
0,71
90
70
80
o
C
XLPE
PVC
EPR
Tablo 13 / Table 13
* Tg ntn gerilimin fonksiyonu
olarak degerleri ve artmast.
* Values and increases of Tg as a
function of voltages.
Yalttkan madde
Insulating material
Uo da en büyük Tg degerleri
Maximum Tg values at Uo
0,5 Uo ve 2 Uo arastnda Tg ntn en büyük
artma degeri
Max. increase value Tg between 0,5 Uo and
2 Uo
PVC XLPE
1000.10
-4
40.10
-4
65.10
-4
20.10
-4
Tablo 14 / Table 14
* Tg 'ntn stcakltgtn fonksiyonu
olarak degerleri.
* Values of Tg ‘as a function of
temperature. En yüksek iletken içletme stcakltgt
o
C
Maximum operating temperature
o
C
Çevre stcakltgtnda en büyük Tg degeri
Maximum Tg values at ambient temperature
PVC
70 90
1000.10
-4
40.10
-4
* 80.10
-4
En yüksek iletken içletme stcakltgtnda en büyük
Tg degerleri
Maximum Tg values at maximum operating
temperature
*) PVC yalttkanlt kablolarda çevre stcakltgt ile S5
o
C arastnda ölçülecek dielektrik indisi
{Permitivite X Tg ) degeri 0,75 den, ayrtca Tg ntn S0
o
C daki degeri 60
o
C daki degerinden
büyük olacakttr.
*) Dielectric indices (Permitivity Tg ), measured between ambient temperature and 85
o
C in PVC
insulated cables will be higher than 0,75. At the mean time the value of Tg at 80
o
C will be higher
than its value at 60
o
C
Yalttkan madde
Insulating material
XLPE
182
183
U Gerilim / Rated voltage,
I Aktm / Current
R Direnç / Resistance
W Enerji {Ist) / Energy (heat),
t Zaman / Time in seconds
l Kablonun uzunlugu / Length of cable (m)
u Gerilim düçümü {V) / Voltage drop in V
from sending to receiving end of line
Geçirgenlik / Conductivity
(Baktr için 5S / For copper 58)
S Íletken kesidi / Rated cross - section (mm²)
Cos Güç faktörü / Power factor
P Güç watt olarak / Power in watts (W)
Verim / Efficiency
Ohm kanunu / Ohms law: U = I x R
Enerji {tst) Energy (heat): W = I
2
x R x t
Hatttn direnci / Resistance of a line:
{Besleme ve dönüç) / (Feed and return)
R =
2 x l
. S
Güç {DC) / DC Power : P = U x I
Tek fazlt sis. güç / Single-Phase Power : P=U.I.cos
Üç fazlt sis. güç / Three-Phase Power : P=1,73.U.I.cos
Verim J Efficiency :
=
P output
P input
Gerilim düçümleri
Voltage drop
Aktm belli ise
If current is known
Güç belli ise
If power is known
Íletken kesidi
Conductor
cross-section
Aktm belli ise
If current is known
Güç belli ise
If power is known
Uzunluk J Length
1 m
1 in
1 ft
1 yd
1 mile
1,0
0,0254
0,3048
0,9144
1609,344
39,37
1,0
12,00
36,00
63360,0
3,28
0,0833
1,0
3,0
5280,0
1,0936
0,0277
0,333
1,0
1760,0
0,621371 x 10
-3
0,0158 x 10
-3
0,189 x 10
-3
0,568 x 10
-3
1,0 x 10
-3
Alan JArea
1 m
2
1 inç
2
1 ft
2
m
2
1,0
0,64516 x 10
-3
0,0929
inç
2
1550,0
1,0
144,0
ft
2
10,7639
6,944 x 10
-3
1,0
metre J meters
m
inç J inches
in
feet J feet
ft
yarda Jyards
yd
mil Jmiles
mil
Tablo 15 / Table 15
Formüller - Dönüçtürme Faktörleri / Formulas - Conversion Factors
u =
2 x I x l
x S
Tek fazlt A.C. ve D.C. sistemlerde
In single-phase A.C. and D.C. systems
Üç fazlt A.C. ve D.C. sistemlerde
In three-phase A.C. and D.C. systems
(V)
u =
2 x l x P
x S x U
(V)
u =
1,73 x I x l x Cos
x S
(V)
u =
l x P
x S x U
(V)
S =
2 x I x l
x u
(mm
2
)
S =
2 x l x P
x u x U
2
(mm
2
)
S =
1,73 x I x l x Cos
x U
(mm
2
)
S =
(mm
2
)
l x P
x u x U
2
Metrik
sistemlerde kesit
Rated Cross-section at
Metric systems (VDE)
mm
2
U.S. Standardt
U.S. Wire gauge
Metrik sistem
karçtltgt
Equivalent Metric
C.S.A. mm
2
AWG
veya/or
MCM
U.S. Standardt
U.S. Wire gauge
Metrik sistem - US standartlart
dönüçümleri.
Comparision of cross-section areas
to Metric and US Standards.
Tablo 16 / Table 16
25,0
35,0
50,0
0,5
0,75
1
0,653 19 AWG
26,67 3
0,823 18
33,63 2
1,024 17
42,41 1
1,31 16
1,5 1,65 15
2,08 14
2,62 13
4 3,31 12
4,17 11
5,26 10
6,63 9
8,37 8
10 10,55 7
13,30 6
16,77 5
21,15 4
2,5
6
16
70,0
95,0
120,0
150,0
185,0
240,0
300,0
400,0
500,0
625,0
53,48 1/0
67,43 2/0
85,03 3/0
107,20 4/0
250 MCM
400
126,64
154,00
202,71
300
500 253,35
600 304,00
700 354,71
800 405,35
1000 506,71
Metrik sistem
karçtltgt
Equivalent Metric
C.S.A. mm
2
AWG
veya/or
MCM
Metrik
sistemlerde kesit
Rated Cross-section at
Metric systems (VDE)
mm
2
184
185
1- 10 kV PROTODUR
®
yalttkanlt kablolartn izin verilen ktsa devre aktmlart
Permissible short-circuit currents for PROTODUR
®
insulated cables
Tablo 17 / Table 17
Cu
Al
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
I

[
k
A
]
A

[
m
m
2
]
t[sec]
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80.9 1 1.5 2 3 4 5
25
35
25
50
35
70
50
95
70
120
95
150
120
185
150
240
185
300
400
240
500
300
400
500
Cu
Al
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
I

[
k
A
]
A

[
m
m
2
]
t[sec]
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80.9 1 1.5 2 3 4 5
25
35
35
50
50
70
95
70
120
95
150
240
185
300
400
300
400
500
500
240
150
185
120
1- 30 kV PROTOTHEN
®
-X yalttkanlt kablolartn izin verilen ktsa devre aktmlart
Permissible short-circuit currents for PROTOTHEN
®
-X insulated cables
Tablo 1S / Table 18
186
1.5. Yuvarlama / Rolling :
Makaralar sadece ktsa mesafeler için yuvarlanmalt,
yuvarlanacak yüzey düzgün ve pürüzsüz olmaltdtr. Makara
yanakl art nda bul unan ok yönünün tersi yönde
yuvarlanmaltdtr. Eger makara üzerinde ok içareti yoksa,
kablonun makara üzerinde gevçemesine izin vermemek
için makara, kablo sartm yönünde yuvarlanmaltdtr.
Drums are permitted to be rolled for short distances, the ground
being smooth and free of injurious impediments, but only in the
opposite direction of the arrow painted on flanges. If arrow sign
is missed, drums may be rolled but only in the direction to cable
winding, to keep cable from loosening the drum.
KABLO VE MAKARA KULLANIM KILAVUZU
CABLES AND DRUMS USER GUIDE
1. MAKARALARIN KULLANILMASI:
DRUMS HANDLING
1.1. Makara Pozisyonu / Position of Drums :
Makaralar sadece dik durumda tutulmalt, yanaklart üzerinde
btraktlmamaltdtr.
Drums must be handled only in the upright position, not on the
flanges.
1.2. Yükleme / Loading :
Makaralar sadece ortalartndaki delik veya demir çubuktan
tutularak ya da orta delikten geçirilen bir zincir yardtmt ile
kaldtrtlmaltdtr. Zincir kullantrken, zincir ile makarantn yanaklart
arastnda boçluk btrakmaya dikkat edilmelidir. Çapt 1,2 m'den
büyük makaralarda birden fazla makara aynt anda
kaldtrtlmamaltdtr.
Drums must be lifted only with mandrel or a chain through the central
hole. It is important to use a spacing bar to leave a gap between the
chain and the flanges of the drum. Do not lift more than one drum
if its diameter is equal to or greater than 1,2 meters.
1.3. Boçaltma / Unloading :
Makaralart araçtan {kamyon, gemi, vagon vb.) indirirken
dogru makinalar {forklift, vinç vb.) kullantlmaltdtr. Makaralar
kesinlikle attlmamalt ve yüksekten btraktlmamaltdtr.
When unloading from vehicles (truck, ship, wagon etc.) the correct
lifting gear must be used (forklift, truck, crane, etc.). Never drop
drums, even from a small height.
1.4. Forklift Kullantmt / Handling by forklift :
Forklift kullantlacaksa, makara yanaklartndan kaldtrtlmalt,
forkliftin çatallart makarantn iki yanagtna da temas etmelidir.
Makara kesinlikle yanaklar arastndaki çaktm tahtalart üzerinde
kaldtrtlmamaltdtr.
If a forklift is used, always cradle both drum flanges between the forks.
The forks must not bear on the unsupported laggings between flanges.
187
1.6. Kablo Sagma / Paying-off the Cable:
Kabloyu makaradan açarken;
1) Kablo alt ucu serbest btraktlmaltdtr.
2) Kablo gerdirilmeden, taahhüt edilen maksimum çekme
kuvvetini açmadan ve sadece makara döndürülerek açtlmaltdtr.
3) Kablonun minimum bükme yartçapt, kablo çaptntn 15
kattna eçit veya daha büyük olmaltdtr.
When paying off a cable from a drum;
1) The lower end of the cable should be free.
2) Drums should be unreeled without exceeding the maximum
allowed pulling force of the cable.
3) The minimum bending radius of the cable should be equal to
or greater than 15x of the outer diameter of the cable.
2. NAKLÍYE KOÇULLARI
TRANSPORT REQUIREMENTS
2.6. Birden Fazla Makarantn Yüklenmesi / Multiple Drum Storage:
Birden fazla makarantn yüklenecegi durumlarda {bir veya iki katlt
yüklemelerde) makaralartn yanak yanaga temas etmesine dikkat edilmelidir.
Bir makarantn yanaklartntn diger makaralartn çaktm tahtalart üzerine
gelmemesine dikkat edilmelidir.
Multiple drum storage, either double or single layer must be obtained
with flange to flange contact. Flanges contacting to unsupported part of lagings are
forbidden.
2.1. Makara Pozisyonu / Position of the Drums:
Makaralar sadece dik durumda tutulmalt, yanaklart üzerinde taçtnmamaltdtr.
Yetkili olmayan kiçilerin herhangi bir mekanik kaldtrma ya da taçtma cihaztnt
kullanmastna izin verilmemelidir.
Drums must be transported only in the upright position, not on the flanges. Never allow
an unauthorized person to operate any lifting device or a mechanical transport.
2.2. Makaralartn Sabitlenmesi J Fastening Drums:
Makaralart sabitlemek için takozlar kullantlmaltdtr. Takozlar makara yanaklart
arastnda degil, yanaklartn alttna yerleçtirilmelidir. Takoz yerine kesinlikle taç
kullantlmamaltdtr. Özel dikkat gösterilmesi gereken yüklerin taçtnmastna izin
verilmeden önce tüm önlemlerin uygun çekilde altndtgtndan emin olunuz.
Wedges must be used to retain drums. Wedges must be positioned at flanges’ edges
and not between flanges. The use of stones is forbidden. Where the load is unusual
and is likely to need special care, ensure that all precautions are properly checked
before the transport is allowed to move.
2.3. Çivi Kullantlmast / Use of Nails:
Makaralartn sabitlenmesi amactyla çivi kullantldtgtnda, çivi boyunun makara
yanak kaltnltgtndan küçük olmastna dikkat edilmelidir.
When nails are used to fasten drums on vehicles, be sure that the length of the nail
is less than the thickness of the flange.
2.4. Büyük Makaralar / Bigger Drums:
Çapt 1,6 m'den büyük olan makaralartn sabitlenmesi için mutlaka takoz
kullantlmalt ve takozlartn üzerindeki makara aractn tabantna degmemelidir.
Kaldtrma ve taçtma araçlartnda izin verilen kapasitenin üzerinde agtrltkta
yükler kesinlikle taçtnmamaltdtr.
Drums wi th di ameter greater than 1,6 meters must be supported by
wedges and must not touch the vehicle‘s floor. Never use a lifting device or transport
device for a weight which exceeds its permitted capacity.
2.5. Makaralartn Baglanmast / Binding of the Drums:
Makaralartn baglanmast halatlarla yaptlmalt, halatlar makarantn orta deliginden
geçirilerek baglanmaltdtr. Kesinlikle makarantn yanaklart üzerinden baglama
yaptlmamaltdtr.
Binding must be made with ropes crossing through the central hole and, if necessary,
on the drum flanges. Binding with ropes only crossing the drum’s edges is strictly
forbidden.
188
3. DEPOLAMA ÇARTLARI :
STORAGE REQUIREMENTS
3.6. Uzun süreli depolamalarda {6 ay ve fazlast) makaralar güneç,
yagmur gibi etkenlerden korunacak çekilde depolanmaltdtr.
If storage is likely to last more than 6 months, drums should be stored in order
to be protected from effects like rain, sunlight etc.
3.1. Ist kaynaklartntn yaktntnda depolanmamaltdtr.
Do not store near heat sources.
3.2. Yüksek titreçim ve sarstnttntn olabilecegi yerlerde {gemi motor
odast vb.) depolanmamaltdtr.
Do not store on vibrating surfaces. ( Ship engine room etc. )
3.4. Yumuçak yüzeyli yerlerde depolama yaptlmamaltdtr.
Do not store on soft surfaces.
3.5. Suya maruz kalabilecek mekanlarda depolama yaptlmamaltdtr.
Tüm kablo sonlart su giriçini engellemek amactyla her zaman kapalt
tutulmaltdtr. Makaralart paletler ya da degiçik destekler ile yerden
yüksekte depolamak tercih edilebilir. Nemli yerlerde, makaralar arastnda
S cm btrakmak hava dolaçtmtna imkan vermesi nedeniyle tavsiye edilir.
Do not store on areas liable of flooding. All cable ends must be fully sealed at
all times to prevent the ingress of water. It is preferable to store reels off the
ground on timbers or other supports. In damp locations, it is advisable to allow
at least 3 inches between reels to permit circulation of air.
3.3. Düzensiz ve pürüzlü yerlerde depolanmamaltdtr.
Do not store on irregular surfaces.
189
BELGELERÍMÍZ / CERTIFICATES
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ç.'ne ait sistem belgelerimizin ve kablolartmtza ait çeçitli ulusal ve uluslararast
kurumlarca belirli performans testleri sonucunda verilmiç olan ürün belgelerinin listesini açagtda bulabilirsiniz.
Belgelerimiz hakktnda daha fazla bilgi veya yüksek çözünürlüklü güncel belgelerin çtkttlartnt almak için
www.prysmian.com.tr adresini ziyaret ediniz.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. have system and product certificates issued by national and international independent
institutions on the basis of applicable performance tests. If you would like to get more information about our certificates
or to download high resolution copy of our certificates, please visit our website at www.prysmian.com.tr
190
Sistem Belgelerimiz
System Certificates
* ISO 9000
* ISO 14000
OHSAS 1S001 Belgemiz
OHSAS 18001 Certificate
Laboratuvar Yeterlilik Belgemiz
Laboratory Certificate
TSE Belgelerimiz
TSE Certificates
TSEK Belgelerimiz
TSEK Certificates
HAR Belgelerimiz
HAR Certificates
VDE Belgelerimiz
VDE Certificates
GOST Belgelerimiz
GOST Certificates
LLOYD Belgelerimiz
LLOYD Certificates
* BUREAU VERITAS
* GERMANÝSCHER LLOYD
MGM Belgelerimiz
MGM Certificates
Diger Ülke Belgelerimiz
Other Country Certificates
CE Uygunluk Beyant
CE Declarations of Confirmity
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000’i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro’nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3’üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yaptýðýmýz katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak karþýlayabileceði gibi uluslararasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli bir ihracat merkezi yapmaktadýr. Ürün yelpazemizde 220 kV’a kadar olan tüm enerji kablolarý, 3600 çifte kadar olan bakýr iletkenli haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye’de üretilen AIRBAG™ patentli yenilikçi teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir. Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen; standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan AFUMEX™ kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye’de deðil, global pazarlarda da artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO 9001, ISO 14000 ve OHSAS 18001 belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Saygýlarýmýzla,

Dear valuable customer, We, as Prysmian Cables and Systems continue to be the sectors leader operating in 38 countries, with 53 manufacturing facilities, more than 12.000 employees, with an annual sales turnover of over 5 billion Euros and as a result of an expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We are glad to serve our customers with our dynamic professionals and powerful resources. Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and technological superiority thus contributing to the Turkish economy enriching the people and the environment where we function. Our capacity is expected to meet domestic demand while coping with competition coming from international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian group. The product range of our company includes energy cables up to 220 kV, copper telecommunication cables up to 3600 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal, mechanical, chemical and electrical research and testing laboratories in 2005 at high technological standards. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. serves quality products attaining Turkish Standards Institue’ s laboratory accreditation in the country. The Company with our revolutionary and patented AIRBAG™ cable production technology produces cables that are mechanically impact resistant, need fewer joints, high on flexibility and considerably light in weight. Furthermore, we produce AFUMEX™ cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX™ cables produce considerably lesser smoke and toxic gases with non acid emissions in comparison with standard cables. AFUMEX™ certainly provides the “peace of mind” in obtaining greater human safety and minimizing damages to structures during fire. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. continues to penetrate into the national and international markets with its products and services. The company is the first one in ISO 9001, ISO 14000 and OHSAS 18001 qualification and certification set documents. Our continued goal has been to set the standards in products, systems and services in our sector with continuous improvement in technology, high quality, customer awareness and preserving the environment. Best Regards,

Ýletkenler ve Enerji Kablolarý Insulated Wires and Power Cables Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires Sayfa / Page 7 Semboller Symbols Sayfa / Page ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 17 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur® Insulated Wires Sayfa / Page 21 Protodur® Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur® Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 35 Protothen -X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen®-X Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 47 ® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEXTM & SINOTHERM® Sayfa / Page 81 Afumex™ Gemi Kablolarý Afumex™ Ship Cables Sayfa / Page 115 PVC Yalýtkanlý Protoflex Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex® Control Cables Sayfa / Page 131 ® Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables Sayfa / Page 137 Otomotiv Kablolarý Automotive Cables Sayfa / Page 157 Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables Sayfa / Page 163 Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Sayfa / Page 173 .

.

6/1 0. 3x.. 3x. 4x. (NYRGY) (NYFGY) 3x..../.. (NYFGY) 4x. (NYFGY) 3x.. 2x....6/1 kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV YVV YVV YVV YVV YVV YVV YVMV YVOV YVÞV YVÞV YVÞV 1x....6/1 0.6/1 0.6/1 0./.. 03VH-H NVV (NYM) H03VV-F/H03VVH2-F H05VV-F 22 22 22 24 24 26 26 28 30 32 4 Protodur® Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur® Insulated Y Type Cables 0. Kumanda Kablolarý Control Cables (NYCY) 3x..Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 1 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables Gerilim Deðerleri Voltages Anma Gerilimleri Rated Voltages Ýþletme Gerilimleri Operating Voltages Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Type and Description of Cables and Insulated Wires Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Construction of Cables./..6/1 0....6/1 0.6/1 0.6/1 0.6/1 0.. (NYY) (NYY) (NYY) (NYY) (NYY) (NYY) 36 36 36 36 36 38 40 42 44 44 44 3 .6/1 0...... Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Construction Components of Cables and Wires Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Colour of Cores and Outer Sheaths 8 8 8 10 10 12 14 2 Semboller Symbols Rumuzlandýrma Tablosu Symbol Key Semboller Symbols TSE Sembolleri ve VDE Eþdeðerleri TSE Symbols and VDE Equivalences 18 19 20 3 Protodur® Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur® Insulated Wires 300/500 450/750 450/750 300/500 450/750 300/500 300/300 300/500 300/300 300/500 V V V V V V V V V V H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K 05V-K 2x...

. (N2XRY) 3x. 4x./.6/1 kV 0./.6/1 kV H05Z1-U H05Z1-K H07Z1-U H07Z1-R H07Z1-K NHXMH / 052XZ1-U NHXMH / 052XZ1-F NHMH N2XH 2XCH / N2XCH 2XRH 2XFGH N2XH FE 180 2XRH FE 180 88 88 90 90 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 Sinotherm® Kablolar / Sinotherm® Cables 300/500 V 450/750 V 300/500 V (N)2GAF (SIAF) (N)2GAF (SIAF) N2GMH2G 110 110 112 4 ..6/1 kV 0.6/1 kV 0..... (N2XFGY) 3x.. (N2XSY) (N2XSEYFGY) (N2XSY) (N2XSEYFGY) (2XSY) (2XSEYFGY) (N2XSY) (N2XSEYFGY) (2XSY) (2XSEYFGY) 2XS(FL)2Y (N2XY) (N2XY) (N2XY) (N2XY) (N2XY) (N2XY) 48 48 48 48 48 50 52 54 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 6 AFUMEXTM & SINOTHERM® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEXTM Kablolar / AFUMEXTM Cables 300/500 V 300/500 V 450/750 V 450/750 V 450/750 V 300/500 V 300/500 V 300/500 V 0. 2x...6/1 kV 0..6/6 kV 3...6/1 kV Protothen® -X Insulated Y Type Cables 0.6/1 kV 3. 3x.. 3x..6/1 kV 0.3/35 kV 20.6/1 kV 0..Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 5 Protothen®-X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar 0.....6/1 kV 0...6/1 kV 0.6/1 kV 0..7/15 kV 12/20 kV 12/20 kV 20. Kumanda Kablolarý Control Cables (N2XCY) 3x..6/1 kV 0.6/1 kV 0.. (N2XRY) 4x.6/1 kV 0./.6/1 kV 0.7/15 kV 8.3/35 kV 89/154 kV YE3V YE3V YE3V YE3V YE3V YE3V YE3MV YE3OV YE3OV YE3ÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SÞV YE3S(AL)E 1x.6/6 kV 6/10 kV 6/10 kV 8.

6/1 kV 0. Kumanda ve Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex® Control Cables 300/500 V 300/500 V H05VV5-F H05VVC4V5-K 132 134 Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 300/500 V 300/500 V 450/750 V 100/100 V 100/100 V 0.6/1 kV 0.6/6 kV 6/10 kV 6/10 kV H05RN-F H05RR-F H07RN-F H01N2-D H01N2-E (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control (N)SHTÖU (SMK) enerji/power (N)TSWÖU-J (N)TSCGEWÖU (SMK) (N)TSCGEWÖU (SMK) (N)TSCGEWÖU (SB) 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 10 11 Otomotiv Kablolarý Automotive Cables FLRY-A / FLRY-B FLY 158 160 Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 300/500 V 300/500 V 450/750 V 3.6/1 kV 0.6/1 kV 0.6/1 kV 0.6/1 kV 250 V 250 V 1XZ1-R (LM-HF) 1XZ1-K (LM-HF) 1XC4Z1-R (LSM-HF) 1XC4Z1-K (LSM-HF) 1J2XC4Z1-R (LSM-FRHF) 03XPC4Z1-R (LJST-HF) 03J2XPC4Z1-R (LJST-FRHF) 116 118 120 122 124 126 128 8 9 PVC Yalýtkanlý Protoflex® Ölçü.Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 7 Afumex™ Gemi Kablolarý Afumex™ Ship Cables 0.6/1 kV 0.6/6 kV 2.5/5 kV YSLTK-JZ H05VVH6-F H07VVH6-F FLGCG FL2X(CT)2Y 164 166 166 168 170 12 Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 173 5 .6/1 kV 3.

Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables

1

Gerilim Deðerleri Anma Gerilimleri
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir. Uo: Faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama elemanlarý arasýndaki gerilimdir. U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir. Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSE-IEC-VDE-BS ve benzeri uluslararasý standart ve norm kurumlarýnca: Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kV ve daha yukarý deðerlerde standartlaþtýrýlmýþtýr. Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran: Uo= U 3

Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo= U 2 Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo=U þeklindedir.

Ýþletme Gerilimleri

Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kV‘a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi: Um= 1,8 kV’ tur. Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.

Sistem þekli Üç fazlý alternatif akým Anma Gerilimleri Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Ub max kV
1,2 3,6 7,2 12 17,5 24 36 42 52 72,5 123 145 170 245 420

Bir fazlý alternatif akým Ýki iletken de yalýtýlmýþ Bir iletken topraklanmýþ Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Ub max kV
1,4 8,3 14 28 42 47,3

Anma Gerilimi

Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Ub max kV
0,7 4,2 7 14 21 23,7

Uo / U

(Um)

Un kV

Un 2 Uo kV
1,2 7,2 12 24 36 40,6

Un

Uo kV

0,6/1 1,8/3 3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 20,3/35 26/45 36/60 64/110 76/132 87/150 127/220 220/380

(1.2) (3,6)* (7,2) (12) (17,5)* (24) (36) (42) (52) (72,5) (123) (145) (170) (245) (420)

1 3 6 10 15 20 30 35 45 60 110 132 150 220 380

0,6 3,6 6 12 18 20,3

Bu gerilim kademelerinde kullanýlmaz.

Bu gerilim kademelerinde kullanýlmaz.

VDE Kablo Standartlarý IEC 60183 IEC 60071-1

DIN VDE 0101 DIN VDE 0111

VDE Kablo Standartlarý

*Anma gerilimleri IEC 60071-1 ve IEC 60183’e göredir.
8

5)* (24) (36) (42) (52) (72. Operating Voltage Ub max kV 1. armouring.2 12 24 36 40.2 3.5) (123) (145) (170) (245) (420) 1 3 6 10 15 20 30 35 45 60 110 132 150 220 380 In single-phase systems One phase conductor earthed Both phase conductor insulated Rated Voltage Un 2 Uo kV 1. the maximum permissible operating voltage is Um = 1. 18/30 .2) (12) (17. Uo: The voltage between the conductor and earth or earthed metallic cover (concentric conductor.3 Permissible max.2 7. the rated voltages: Uo = U Operating Voltages In DC systems having a cable with Uo = 0.Voltages Rated Voltages Cables are classified by the rated voltages Uo/U. IEC and TS are accordingly: Uo/U = 0.3/35 26/45 36/60 64/110 76/132 87/150 127/220 220/380 (1. The standard rated voltages employed in three-phase systems in compliance with VDE. the rated voltages: Uo= U 3 In single-phase AC systems where both conductors are insulated from earth. 6/10 . metal sheath).7 Uo Not used in these voltage levels Not used in these voltage levels VDE Cable Standards IEC 60183 IEC 60071-1 DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Cable Standards *Rated voltages are according to IEC 60071-1 and IEC 60183 9 . screen. Operating Voltage Ub max kV 1. BS.7/15 12/20 18/30 20.8/3 3. 12/20 .5 24 36 42 52 72.6)* (7.6 Permissible max. 20.6/1 1.6/6 .2 12 17.7 4.6/6 6/10 8.8 kV The maximum permissible operating voltages (Um) for single-phase or three-phase AC systems are described below.5 123 145 170 245 420 Permissible max.6 7.6 6 12 18 20. or DC systems.3 14 28 42 47. 8. Systems In three-phase systems Rated Voltages Uo / U (Um) Rated Voltage Un kV 0.2 7 14 21 23. the rated voltages: U Uo= 2 In single phase AC systems where one conductor is earthed or DC systems.6 3.6/1 .2) (3.3 Rated Voltage Un kV 0. 3.7/15 .6 kV. Operating Voltage Ub max kV 0. U: The voltage between two phase conductors.4 8.3/35 kV In three-phase AC installation systems.

Protolon (EPR) ® Protofirm ® 10 . VDE 0273. yaða ve aleve karþý dayanýklý yumuþak bir yalýtkan malzemedir. belirli bir sýcaklýk aralýðýnda tekrarlanabilir olarak soðuma ile sertleþen ve ýsýnma ile yumuþayan. yüksek yalýtým özelliði gösteren çapraz baðlý Elastomer tip yalýtkandýr. mekanik özellikleri geliþtirilmiþ Termoset yalýtkan malzemedir. çapraz baðlanmasýyla elde edilen. halojenden arýndýrýlmýþ. Protofirm. hareketli ve sabit tesislerde.4 S4. havaya ve ýþýða dayanýklý. oksijene.5 S3 PVC yalýtkanlý. Alçak ve orta gerilimlerde kullanýlan bu yalýtkanlar korona olayýndan etkilenmezler. TS 9767 HD 22. ince çok telli. Diðer Tip Kablolar Bu katalogda bulunmayan diðer tip kablolar için firmamýzla irtibat kurmanýzý rica ederiz. sýcaklýkla þekil deðiþtirmeyen. : Etilen-Propilen Dien Monomer Kauçuk (EPDM)‘den imal edilmiþ. TS 9765 HD 22. düþük sýcaklýklarda esnekliðini koruyan. Kablolarda dýþ kýlýf olarak kullanýlan bu yalýtkan yüksek mekanik ve elektriksel deðerlere sahiptir. Termoset yalýtkanlar yüksek sýcaklýklarda erimezler ve þekil deðiþtirmezler. Gemi Kablolarý IEC 60092 – 350/353/375 Gemilerde ve diðer deniz araçlarýnda kullanýlan düþük duman yoðunluklu. alevi iletmeyen Afumex™ Gemi kablolarý. beyan gerilimi en çok 450/750 V olan sabit tesisat kablolarý. TS 9758 HD 21. BS gibi standartlar tarafýndan belirtilen esaslara göre: tek telli. kimyevi ve mekanik etkilere. Termoplastik yalýtkanlar. Lastik Kablolar VDE 0250 Lastik yalýtkanlý ve lastik kýlýflý bu kablolar 0.4 S2 PVC yalýtkanlý. Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Ýletken Þekilleri Ýletkenler TS. VDE. TS 9760 HD 21. ozona. çok telli sýkýþtýrýlmýþ dairesel ve çok telli sektör formunda bakýr veya alüminyum olarak imal edilirler. TS 9759 HD 21. IEC. Y Tipi Kablolar TS IEC 60502 (VDE 0271.3 S3. beyan gerilimi en çok 450/750 V olan kordonlar ve bükülgen kablolar. ozona. IEC 60502) Beyan gerilimi 1 kV’tan 30 kV’a kadar olan güç kablolarý. VDE 0276. aðýr iþletme þartlarýnda enerji besleme kablolarý. çok telli. özel þartnamelere uygun maden kablolarý ve açýk madenlerde kuyruk kablolarý olarak kullanýlýrlar. beyan gerilimi en çok 450/750 V olan bükülgen kablolar (kordonlar). yumuþadýðýnda dýþ etki olmaksýzýn þekil deðiþtirmeyen ve yalýtkanlýk özelliðini koruyan plastiklerdir.Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Bu katalogda çeþitli standartlara uygun kablolar tanýmlanmaktadýr. kaynak kablolarý. Protothen -X ® Yalýtkan Cinsleri Protodur ® : Yüksek yalýtým özelliðine sahip saf Polietilenin çeþitli yöntemler uygulanarak. : Polikloropren bazlý bir elastomer yalýtkandýr.6 S2 Kauçuk yalýtkanlý.4 kV ile 10 kV anma gerilimleri arasýnda. : Alçak ve orta gerilim kablolarýnda kullanýlan Polivinilklorür (PVC) bazlý özel bir termoplastik yalýtkan malzemedir.

: Protofirm is a polychloropren based sheathing compound with high mechanical and electrical values. VDE 0276. VDE0273. VDE.4 S4. harden with cold and soften with heat. : Protothen -X is a pure polyethylene based. TS 9765 HD 22. oil and mechanical effects. zero halogen. in certain temperature range. therefore they can be used in locations with fire hazard.5 S3 PVC insulated flexible cables (cords) of rated voltages up to and including 450/750V.4 kV and 10 kV. welding cables. solid round (re). chemicals.3 S3. Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Type of Conductors The conductors comply with TS. : Polyvinylchloride based special thermoplastic insulation materials used in low and high voltage cables. Other Type Cables Please contact our company for all other types of cables not in this catalogue. Rubber Insulated Cables according to VDE 0250 Rubber insulated and rubber sheathed cables are used in fixed and mobile industrial plants under normal and heavy operating conditions as energy feeder cables. Thermoplastic materials. BS and other valid standards and produced as round. IEC. ® ® ® Type of Insulations Protodur ® Protothen -X ® Protolon (EPR) ® Protofirm ® 11 . special mining cables and tail cables in open mines between 0. do not deforme with heat and they can be used in low and medium voltages without any corona effects. Thermoset insulation materials do not melt and deforme under high temperature. Construction of Cables. Y Type cables according to TS IEC 60502 (VDE 0271. TS 9767 HD 22. do not deforme without external effect and keep their insulation characteristics when they are softened. They are also flame retardant. flame retardant Afumex™ ship cables used in ships and all other sea vehicles. Ship Cables IEC 60092-350/353/375 Low smoke. oxygen and the influences of weather and light. They can keep their flexibility in low temperatures. relevant cables are described according to various standards: TS 9758 HD 21.4 S2 PVC insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V for fixed installations.6 S2 Rubber insulated flexible cords and cables of rated voltages up to and including 450/750V.Types and Descriptions of Cables and Insulated Wires In this catalogue. TS 9759 HD 21. stranded (rm) or sector shaped solid (se) or sector shaped stranded (sm) or round stranded compressed (rmv) or sector shaped stranded compressed (smv) copper or aluminium. resistance to ozone. thermoset insulation material with cross-linked structure and improved mechanical characteristics. TS 9760 HD 21. IEC 60502) Power cables for rated voltages from 1 kV up to 30 kV. : Protolon is EPMD (Ethylene Propylene Dien Monomer Rubber) based insulation material with high resistance to ozone.

: Çok damarlý kablo. : Dairesel kablo. yarý iletken maddeden yapýlmýþ bir kýlýf. : Damar iletkeni. her damarý üzerinde metal siper bulunan kablodur. : Kýlýf. : Düþük kesitli iletken. : Yarý iletken siper. : Tutucu sargý. çok damarlý kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kýlýftýr. : Yalýtkan kýlýf. ayrý metaller arasýna konulan yalýtkan kýlýftýr. : Metal siper. iletken çapýnýn ve kesitin geometrik boyutlarýný küçültmek için sýkýþtýrýlmýþ olan çok telli. damarýn özünü oluþturan iletkendir. tüm uzunluk boyunca çapý sabit kalacak veya önceden belirlenen tolerans sýnýrlarý içinde deðiþme gösterecek biçimde ve dairesel kesitli olarak çekilmiþ ince. genel olarak ortak kýlýfýn üzerine gelen. kablonun yalýtýlmýþ olan iletkenidir. bakýr tel veya bakýr þeritlerin oluþturduðu. tellerin arasýndaki boþluklarý azaltmak. iletkeni. her damarýn veya ortak kýlýfýn üzerine gelen bakýr tel veya þeritten yapýlmýþ bir sargýdýr. : Kör damar. damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablodur. : Sýkýþtýrýlmýþ iletken. damar sayýsý birden çok olan kablodur. iletkeni elektriksel bakýmdan yalýtmak. damar iletkeni kesidi daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. bakýr ya da galvaniz çelik þeritlerle yapýlmýþ sargý veya sargýlardýr. burulmuþ (halat biçimli) bir iletkendir. : Kesme (sektör) kablo. sargý veya tabakadýr. uzun ve som bir metaldir. kesiti kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. : Tel. : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassý veya yuvarlak tellerle yapýlmýþ örgü veya sargýdýr. üst üste gelen. metal siperin veya zýrhýn üzerinde bulunan ve bunlarýn daðýlmasýný önleyen.Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Damar Dairesel Kablo Kesme (Sektör) Kablo Çok Damarlý Kablo Bireysel Siperli Kablo Kör Damar Tel Ýletken Damar Ýletkeni Sýkýþtýrýlmýþ Ýletken Düþük Kesitli Ýletken Konsantrik Ýletken : Damar. damarý veya damarlarý içine alan bir gömlektir. elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir. : Konsantrik iletken. mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacý ile kullanýlan. damar iletkenini yalýtan bir kýlýftýr. : Ayýrýcý kýlýf. : Dolgu. bir damarlý kablolarda yalýtkan kýlýfýn (gerektiðinde yarý iletken siperin) çok damarlý kablolarda. : Bireysel siperli kablo. : Dýþ kýlýf. kabloyu dýþ etkenlerden koruyan ve kablonun en dýþýnda bulunan kýlýftýr. : Ýletken. çok damarlý kablolarda damarlar arasý boþluklarý doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaþtýrmak için kullanýlan yalýtkan malzemeden yapýlmýþ iletkensiz damardýr. kablo boyunca helisel biçimli bir sargýdýr. damar iletkeni ile yalýtkan kýlýf arasýna ve yalýtkan kýlýfýn üzerine gelen. Kýlýf Yalýtkan Kýlýf Dolgu Ayýrýcý Kýlýf Dýþ Kýlýf Zýrh Yarý Ýletken Siper Metal Siper Tutucu Sargý 12 .

: The concentric conductors consist of copper wires and one or two copper tapes applied helically. : Strings made of insulating material to fill the gap between cores and to give a proper overall shape to multi-core cables. : Cable with metal shield on each core. : Cable with two or more cores. : Outer covering of a conductor used for insulation and protection from mechanical and chemical damage. : Outer sheath protects the cable from mechanical stress and corrosion. : Cable with conductor having a circular core cross-section. : The conductor inside the core. Conductor Core Conductor Compacted Conductor Conductor With Reduced Cross-Section Concentric Conductor Sheath Insulating Sheath Filling Seperating Sheath Outer Sheath Armour Conductive Layers Metallic Screen Helix Tape 13 . : Flat or round steel wires or tapes wound around cable as protection against mechanical damage. They are mainly used as earthing or protective neutral conductor in cables. : Metallic Screen consists of copper tapes or wires concentrically surrounding the assembled cores. : Conductive layers are made of semi conductive material which adhere to the insulation and prevent corona between conductor and insulation or between insulation and screen. : Mechanically compacted conductor to reduce the overall diameter of stranded conductor made of a number of smaller wires. : Used for insulation of conductor core. the neutral conductor of a 4-core cable). solid product with a circular cross-section of constant diameter along its whole length within predetermined tolerance limits.Construction Components of Cables and Wires Core Circular Cable Sectoral Cable Multi-Core Cable Individual Shielded Cable Blind Core (Filling Strings) Wire : Insulated conductor in cable. : Insulating material between metallic components of cable construction. : Wire is a thin. : Energy carrying solid or stranded wires. Compression squeezes out gaps between circular wires and reduces outer diameter of conductor. : Helix tape is made of copper or galvanized steel or plastic tapes surrounding metallic screen or armour to keep them firmly in place. : Cable with conductor having a sectoral core cross-section. : Conductor with lesser diameter in a cable having conductors with different diameters (usually. : Insulating material to fill voids in core bundles and give desired overall shape to multi-core cables.

Kahverengi . TS 6429 standardýna göre Y Tipi kablolar.Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Damar renkleri. Nötr olarak kullanýlan damar açýk mavi renkli olmalýdýr.Siyah .Kahverengi .Siyah .Gri .Siyah . Türk Standartlarý’na göre aþaðýda belirtilen renklere uygun olmalýdýr.6/1 kV kablolarda dýþ kýlýf rengi SÝYAH’týr. dýþ yarý iletken siperin üzerine damarlarýn birbirinden ayýrt edilmesini saðlayan farklý renklerde iþaretleme þeritleri bulunacaktýr.Açýk Mavi .Siyah .Gri Yeþil/Sarý . Topraklama/koruma iletkeni olarak kullanýlan damar çift renkli yeþil/sarý olmak zorundadýr. özel sipariþler dýþýnda.6/6 kV kablolarda dýþ kýlýf rengi KIRMIZI’dýr. Faz iletkenleri için kahverengi.Gri veya Açýk Mavi .Gri veya Açýk Mavi . Damar Sayýsý 2 3 4 5 6 veya daha çok damarlý Damar Renkleri Açýk Mavi .Kahverengi veya Kahverengi .Açýk Mavi . Y Tipi= 0.Gri Yeþil/Sarý .Kahverengi .Siyah Yeþil/Sarý .Siyah Yeþil/Sarý ve öteki tüm damarlar siyah üzerine beyaz numara baskýlý Tüm 3 damarlý orta gerilim XLPE yalýtkanlý kablolarda.Siyah . siyah veya gri renklerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Diðer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanýlabilir. Y Tipi> 3. TS HD 308 S2 (VDE 0293) standartýna göre damar renkleri Yeþil/Sarý damarý olan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý 3 4 5 Yeþil/Sarý Yeþil/Sarý Yeþil/Sarý Damar Renkleri Açýk Mavi Siyah Siyah Kahverengi Gri Gri Kahverengi Kahverengi Açýk Mavi Yeþil/Sarý damarý olmayan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý 2 3 4 5 14 Damar Renkleri Açýk Mavi Kahverengi Açýk Mavi Açýk Mavi Siyah Siyah Siyah Gri Kahverengi Gri Gri Siyah Kahverengi Kahverengi . Yeþil/sarý ve mavi renkler baþka hiçbir amaç için kullanýlamaz.Kahverengi .

Black .Color of Cores and Outer Sheaths Colour codes.Black . All three-core XLPE insulated medium voltage cables should have different colored tapes on outer semi-conductive layers in order to distinguish each core.Black Green/Yellow . black and grey colors should be used for live conductors.Grey . Blue color should be used for the neutral conductor. The core used for earthing or protection purposes has to be green/yellow color.Blue .Grey Green/Yellow . Cables and wires with green/yellow core. Number of Cores 2 3 4 5 Blue Blue Brown Brown Brown Black Blue Black Black Grey Core Colors Brown Grey Grey Black 15 . should be consistent with Turkish Standards color codes shown below.Black One core is Green/Yellow and all other cores are black with white number printed.Grey or Blue . Color of outer sheath for Y type (>3. Core colors according to TS HD 308 S2 (VDE 0293).Grey Green/Yellow . Brown. Y Type Cables according to TS 6429.Brown . Green/yellow and blue colors cannot be used for any other purposes.6/1 kV) insulated cables is BLACK.Black . excluding special orders.Brown .Black .Brown .Black . Color of outer sheath for Y type (0.6/6 kV) insulated cables is RED. Number of Cores 2 3 4 5 6 or more cores Core Colors Blue .Grey or Blue . Other colors should only be used for specific applications.Brown .Brown or Brown .Blue . Number of Cores 3 4 5 Green/Yellow Green/Yellow Green/Yellow Blue Brown Brown Core Colors Blue Black Black Brown Grey Grey Cables and wires without green/yellow core.

.

Semboller Symbols 2 .

. Low Smoke Density Cross Linked (Vulcanized) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Termoplastik Bileþik Polyethylene Based.6) Polychloroprene Special Compound (HD 22.. Low Smoke Density Thermoplastic Compound Metalik Ekran / Metallic Screen Konsantrik Bakýr Tel / Concentric Copper Wire Bakýr Tellerden Çorap Örgü / Copper Wire Braiding Yapýsal Özellikler / Constructional Features Ayrýlabilir Yassý Kablolar (Kýlýflý veya Kýlýfsýz) Divisible Flat Cables (Sheathed or unsheathed) Ayrýlamayan Yassý Kablolar (Kýlýflý) Undivisible Flat Cables (Sheathed) Üç veya Daha Fazla Damarý Olan Yassý Kablolar Three or More Cored Sheathed Flat Cables Ýletken Yapýsý / Conductor Structure Tek Telli (Klas 1) / Solid (Class 1) Çok Telli (Klas 2) / Stranded (Class 2) Sabit Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Fine-stranded Flexible for Fixed Installations (Class 5) Hareketli Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Fine-stranded Flexible for Mobile Installations (Class 5) Yüksek Derecede Bükülgenlik Gerektiren Bükülgen (Klas 6) High Twistable Flexible (Class 6) Gelin Teli Biçiminde Ýletken Tinsel Conductor Damar Sayýsý / No of Cores Yeþil / Sarý Damarý Yok / Without Green / Yellow Core Yeþil / Sarý Damarlý / With Green / Yellow Core 18 H A 01 03 05 07 B G J M N N2 N4 N8 Q Q4 R S T V V2 V3 V4 V5 Z Z1 C C4 H H2 H6 U R K F H Y . X G .6) Klorosülfenated Polietilen (CSP) Chlorosulphanated Polyethylene (CSP) Suya Dayanýklý Özel Polikloropren (PCP) Water-resistant Special Polychloroprene (PCP) Poliüretan/Polyurethane Polyamid/Polyamide Doðal Kauçuk / Natural Rubber Silikon Kauçuk / Silicone Rubber Tekstil Örgü / Textile Braiding Polivinilklörür / Polyvinilchloride(PVC) o 90 C Çalýþma Sýcaklýðýna Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) o 90 C Ambient Temperature-resistant Polyvinilchloride (PVC) Düþük Sýcaklýklara Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) Low-temperature Resistant Polyvinilchloride(PVC) Çapraz Baðlý (Vulkanize) Polivinilklorür (XLPVC) Cross-Linked (Vulcanized) Polyvinilchloride (XLPVC) Yaða Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) Oil-Resistant Polyvinilchloride (PVC) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Çapraz Baðlý (Vulkanize) Bileþik Polyethylene Based.HD 361 S3’E GÖRE RUMUZLANDIRMA TABLOSU / SYMBOL KEY ACCORDING TO HD 361 S3 Harmonize Tip / Harmonized Type Ulusal Tip / National Type Anma Gerilimi/Rated Voltage Uo/U 100/100 V 300/300 V 300/500 V 450/750 V Yalýtkan (Insulation)/Dýþ Kýlýf (Outer Sheath) Etilen Propilen Kauçuk / Ethylene Propylene Rubber (EPR) Etilen Vinil Asetat / Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Cam Elyaf Örgü / Glass Fibre Braiding Mineral / Mineral Polikloropren / Poly Chloro Pren (PCP) Polikloropren Özel Bileþik (HD 22. No Corrosive Gas Creating While Burning. Ýletken Kesiti / Rated Cross-section of Conductor (mm2) . No Corrosive Gas Creating While Burning.

daire dilimli kesitli iletken) Sýkýþtýrýlmýþ iletken (bu kablolar çok telli olduklarýndan “þ” harfinin kullanýldýðý yerde “ç” kullanýlmaz) Çok telli iletken Sýcaða ve korozyona dayanýklý Aluminium conductor Polyvinylchloride insulation or sheath Copper shield Metallic screen (copper) over each core Concentric copper conductor Polyethylene Cross-linked polyethylene Galvanized flat steel wire armour Galvanized round steel wire armour Steel tape helix (for F and R) Sector-shaped conductor Compacted conductor (since these cables have stranded copper conductors letter “ç” is not used wherever letter “þ” is employed) Stranded conductors Resistant to heat and corrosion ç rm W 0250 Y S G 2G W u AF B T ö J PVC termoplastik yalýtkan Metal siper Lastik yalýtkan Sýcaða dayanýklý Açýk hava þartlarýna dayanýklý Alev geciktirici Burulmuþ kablo Metal kýlýf (kurþun kýlýf) Taþýyýcý ip. tel ve benzeri Yaða dayanýklý Yeþil/Sarý koruma iletkeni Thermoplastic insulation material (PVC) Metallic screen Rubber insulation Resistant to heat Resistant to open air conditions Flame retardant Twisted cable Metal Sheath (lead) Pilot core as textile.Semboller / Symbols Tarifler TS VDE Description 621 0276 A V S SH M E E3 Þ O A Y S SE C 2Y 2X F R G s þ s v AÇIKLAMA EXPLANATION Alüminyum iletken PVC termoplastik yalýtkan veya kýlýf Siper Her damar üzerinde siper Konsantrik iletken Polietilen Çapraz baðlý polietilen Galvanizli yassý çelik tellerden yapýlmýþ zýrh Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapýlmýþ zýrh Çelik tutucu þerit (Þ ve O için) Daire kesmesi (sektör kesitli iletken. steel or similar Resistant to oil Green/yellow conductor for earthing. 19 .

6/1 kV 0.7/15 kV 12/20 kV 12/20 kV 20.15 S1 HD 21.15 S1 HD 21.6/1 kV 300/500 V 450/750 V 300/500 V Yalýtkan Cinsi Insulation Materials PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE PVC PVC Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber Lastik/Rubber EPR EPR EPR EPR PVC PVC PVC XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE PVC PVC PVC EPR XLPE Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Özel/Special* Silikon/Silicone Silikon/Silicone Silikon/Silicone IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC TSEK TS 10382 9765 9765 9767 9767 1435 1435 1435 EN 50214 IEC 60502-2 9759 9760 - HD 21.6/1 kV 0. - .3 21.13 S1 HD 22.15 S1 HD 21.6/6 kV 6/10 kV 6/10 kV 8.3 21.6/1 kV 0.5 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S2 S3 S3 S3 VDE 0281-3 0281-3 0281-3 0281-3 0281-3 0281-3 0281-5 0250-204 0281-5 0281-5 0281-5 0276-603 0276-627 0276-603 0271 0271 0276-603 0276-627 0276-603 0271 0271 0276-620 0276-620 0276-620 0276-620 0276-620 0276-620 0276-620 0276-620 0250-814 0250-813 0250-813 0250-813 0250 0250-214 0250-214 0250-215 IEC 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60840 60092-350/353 60092-350/353 60092-350/353 60092-350/353 60092-350/353 60092-350/375 60092-350/375 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 Anma Gerilimi Rated Voltages V 300/500 V 450/750 V 450/750 V 300/500 V 450/750 V 300/500 V 300/300 V 300/500 V 300/300 V 300/300 V 300/500 V 0.6 S2 HD 21.15 S1 HD 21.13 S1 HD 21.6 S2 HD 22.6/1 kV 250 V 250 V 300/500 V 300/500 V 450/750 V 3.5 21.3 21.7/15 kV 8.3 21.6/1 kV 0. HD 604 S10250e.5/5 kV 300/500 V 300/500 V 450/750 V 450/750 V 450/750 V 300/500 V 300/500 V 300/500 V 0.5 S3 HD 604 S1.6/6-6/10 kV 6/10 kV 0.6/1 kV 0.4 S4 HD 22. Developed specially by Prysmian.6/1 kV 0.6/1 kV 0.6/6 kV 3.6/1 kV 0.6/1 kV 0.4 S4 HD 22.6/1 kV 0.6/1 kV 0.4 S4 HD 22.4 21.5 21.6/1 kV 0.5 21. Geçerli TS Valid TS H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K 05V-K 03VH-H NVV H03VV-F H03VVH2-F H05VV-F YVV YVV YVMV YVOV YVÞV YE3V YE3V YE3MV YE3OV YE3ÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SHÞV YE3SV YE3SÞV YE3S(AL)E H05VV5-F H05VVC4V5-K H05RN-F H05RR-F H07RN-F H01N2-D H01N2-E ANV ANV ANV 1XZ1-R 1XZ1-K 1XC4Z1-R 1XC4Z1-K 1J2XC4Z1-R 03XPC4Z1-R 03J2XPC4Z1-R H05VVH6-F H07VVH6-F FLGCG FL2X(CT)2Y H05Z1-U H05Z1-K H07Z1-U H07Z1-R H07Z1-K 052XZ1-U 052XZ1-F NHMH N2XH N2XCH 2XRH 2XFGH N2XH FE180 2XRH FE180 Eski TS Superseeded TS 833 H05V-U 833 H07V-U 833 H07V-R 833 H05V-K 833 H07V-K 833 05V-K 833 03VH-H 833 NYM 936 NYLHY rd 936 NYLHY fl 936 H05VV-F NYY enerji/energy NYY kumanda/control NYCY NYRGY NYFGY N2XY enerji/energy N2XY kumanda/control N2XCY N2XRY N2XFGY N2XSY N2XSEYFGY N2XSY N2XSEYFGY 2XSY 2XSEYFGY N2XSY N2XSEYFGY 2742 2XSY 2742 2XSEYFGY 2XS(FL)2Y H05VV5-F H05VVC4V5-K 936 H05RN-F 936 H05RR-F 916 H07RN-F 916 H01N2-D 916 H01N2-E (N)SHTÖU (SMK) (N)TSWÖU-J (N)TSCGEWÖU (SMK) (N)TSCGEWÖU (SB) FLRY-A-DIN 72251 FLRY-B-DIN 72251 FLY-ISO 6722 YSLTK-JZ H05VVH6-F H07VVH6-F NHXMH NHXMH N2XCH (N)2GAF (SIAF) (N)2GAF (SIAF) N2GMH2G VDE Standartlar / Standards Geçerli TS Valid TS 9758 9758 9758 9758 9758 9758 9760 9759 9760 9760 9760 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-1 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 60502-2 Harmonize Harmonized HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD HD 21.6/1 kV 0.15 S1 HD 21.0276-604/627e. 0250e.6/6 kV 2.6/1 kV 3.3 21.6/1 kV 0.6/1 kV 0. 0250e.3/35 kV 89/154 kV 300/500 V 300/500 V 300/500 V 300/500 V 450/750 V 100/100 V 100/100 V 0.Bu Katalogda Tanýtýlan Ýletken ve Kablolarýn TS Sembolleri ve VDE Karþýlýklarý Symbols of Insulated Wires and Power Cables According to TS Corresponding to VDE Rumuzlar / Abbreviations Eski TS Superseeded TS NV NV NV NV-b NV-B NV-bu NV-y NVV FVV FVV-y FVV-n FLL-nvg FLL-n BLDL-vg BDL-vg BDL-vg 20 * Prysmian tarafýndan geliþtirilmiþtir.3 21.6/1 kV 0.6/1 kV 0.6/1 kV 3.3/35 kV 20.6/1 kV 0.6/1 kV 0.4 S2 HD 21.

Protodur® Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur® Insulated Wires 3 .

PROTODUR ® ® 1 1.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 C These cables are produced according to above standards as single core. sabit tesislerde. in distribution panels. o .PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation insulated wires with solid or stranded copper conductors. on and under plaster as laid in conduit or on insulating support. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre tek damarlý olarak üretilirler. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV.3 S3/VDE 0281-3 TS 9758 HD 21.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 22 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Boru Ýçinde In Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels . daðýtým panolarýnda.2.Permissible operating temperature: 70 C 2 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kapalý. in fixed plants.3 S3/VDE 0281-3 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. bakýr iletkenli bir damarlý. kroþeler üzerinde kullanýlýrlar.Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur® Insulated Harmonized Wires H05V-U H07V-U H07V-R 300/500 V 450/750 V 450/750 V TS 9758 HD 21. sýva altý ve sýva üstünde boru içinde.3 S3/VDE 0281-3 TS 9758 HD 21. kuru yerlerde. Used in covered. PROTODUR yalýtkanlý kablolar. o . dry places.

5 18.0 912.5* 19.2 9.4 14.4 24.0 154.0 240.5 12 13 21 34 50 71 116 181 280 382 542 745 1010 1260 1575 1945 2520 36.75 1 4.5 2. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 12 15 19 24 32 42 54 73 98 129 158 198 245 292 344 391 448 528 300/500 V 100 100 100 H07V-U 1.15 0.0 1152.2 3.1 12.0 480.0 24.124 0.8 22.61 3.0 96.5 A in DIN VDE 0298-4 Table 3/2.524 0.153 0.387 0.2 2.0754 14.0 2.5 4 6 10 450/750 V 100 100 100 100 100 H07V-R 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 450/750 V 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 * DIN VDE 0298-4 Tablo 3/2’de 15.7 3. Given as 15.9 17.4 6. 23 .193 0.6 14.8 12.5 0.268 0.0 1776.0 38.0 2304.0 336.2 5. NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05V-U / H07V-U / H07V-R Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0 1440.7 4.5 A olarak verilmiþtir.4 2.5 15.0 2.2 9.727 0.0911 0.3 10.0 58.9 8.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Boru Ýçinde Havada Current Carrying Capacity in Conduit Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.7 19.) mm² mm kg/km /km A A m H05V-U 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.08 1.1 7.41 4.8 8.0 672.8 7.83 1.

3 S3/VDE 0281-3 TS 9758 HD 21. 1 1.2. bakýr iletkenli PROTODUR® yalýtkanlý bükülgen kablolar. sýva altýnda veya sýva üstünde boru içinde kullanýlýrlar.Permissible operating temperature: 70 ºC 2 Kullanýldýðý Yerler / Applications Pano ve elektrikli cihazlarýn iç tesisatlarýnda. .Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur® Insulated Harmonized Wires H05V-K H07V-K 300/500 V 450/750 V TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC These cables are produced according to above standards as single core.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 24 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels .Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2. Used in control panels and electrical equipments. on and under plaster as laid in conduit. PROTODUR® insulated flexible wires with fine stranded copper conductors. .PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre tek damarlý olarak üretilirler. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV.

75 1 4.0 336.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 23.3 26.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 450/750 V 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 * DIN VDE 0298-4 Tablo 3/2’de 15. NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Given as 15.6 14.0 19.5 12 13 19 30 44 63 112 169 251 369 528 730 969 1212 1521 1857 2443 39.3 7.8 21.080 14.5 A in DIN VDE 0298-4 Table 3/2.0 10.106 0.0 1776.9 18.161 0.8 7.78 0.98 4.9 4.0 58.95 3.4 24.4 6.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Boru Ýçinde Havada Current Carrying Capacity in Conduit Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.8 3.0 1152.386 0.0 240. 25 .272 0.7 16.0 1440.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 12 15 19 24 32 42 54 73 98 129 158 198 245 292 344 391 448 528 300/500 V 100 100 100 H07V-K 1.) mm² mm kg/km /km A A m H05V-K 0.5 0.0 154.0 2.0 672.1 7.5 13.4 3.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05V-K / H07V-K Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.21 0.544 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5* 19.9 12.129 0.2 9.0 38.0 23.91 1.4 2.5 A olarak verilmiþtir.2 2.7 14.206 0.5 2.0 2.4 9.0 2304.0 96.6 8.0 912.3 1.0 480.

at the connections of mobile equipments.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC These cables are produced based on above standards. Used in dry places where mechanical stresses do not exist. 2 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlar esas alýnarak üretilirler.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2.5 S3/VDE 0281-5 e. PROTODUR® yalýtkanlý. etc.PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation 03VH-H Ýnce çok telli. Flat cords with flexible. bakýr iletkenli.3 S3/VDE 0281-3 e.Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur® Insulated Wires 05V-K 03VH-H 300/500 V 300/300 V TS 9758 HD 21. PROTODUR® yalýtkanlý. Twisted cords with flexible. aplik. wall light. two-core.) Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 26 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances . bakýr iletkenli. PROTODUR® insulated wires with fine stranded copper conductors. avize v. PROTODUR® Yapý / Construction 05V-K Ýnce çok telli. two-core.b) kullanýlýrlar. (lamp. . TS 9760 HD 21.Permissible operating temperature: 70 ºC Kullanýldýðý Yerler / Applications Mekanik zorlamalarýn bulunmadýðý kuru ortamlarda. PROTODUR® insulated wires with finely stranded copper conductors. yassý bükülgen kablolar. hareketli cihazlarýn baðlantýlarýnda (lamba. chandelier. 1 1. bükülgen kablolar. .

) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.4 4.75 14.4 2.75 14.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.3x4.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 05V-K / 03VH-H Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.6 30 26 6 300/300 V 100 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.3 22 26 6 300/500 V 100 03VH-H 2x0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. 27 .) mm² mm kg/km /km A m 05V-K 2x0.

PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation 3. 1 2 3 1.Colour of outer sheath: Grey 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru.204 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli.Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur® Insulated Wires NVV NYM 300/500 V 300/500 V TS 9759 HD 21. fabrika ve her türlü iþ yeri ile depolarda. bakýr iletkenli. sabit olarak boru içinde sýva üstünde ve sýva altýnda kullanýlýrlar. wet places. yangýn ve patlama tehlikesi olan atölye. but under or on plaster. . PROTODUR® insulated cables with solid or stranded copper conductors. factories. business areas and store rooms subject to fire and explosion danger.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC . toprak altýna döþenmezler. rutubetli ve ýslak yerlerde. and PROTODUR® sheath. damp. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 28 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Ýç Tesisat Internal Wiring .Dolgu Filler 4.Dýþ kýlýf rengi: Gri These cables are produced according to above standards. . çok damarlý PROTODUR® yalýtkanlý. açýkta kullanýlýrlar. Used in dry. PROTODUR® dýþ kýlýflý antigron kablolar.PROTODUR® kýlýf PROTODUR® sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre üretilirler.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. as outdoor.4 S2 VDE 0250 . in workshops. in conduit. not under ground.Permissible operating temperature: 70 ºC .

15 12.4 8.5 20 116 159 204 263 425 698 134 184 242 329 527 762 161 224 292 417 625 957 12.5 4x4 4x6 4x10 4x16ç NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.41 4.5 14.5 25 34 43 60 80 100 100 100 100 1000 1000 100 100 100 100 1000 1000 100 100 100 100 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.41 4.5 15.5 4x2.41 4.5 11.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.15 12.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features NVV / NYM Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.5 18 9.1 7.08 1.1 7. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 2x4 2x6 2x10 2x16ç 29 48 77 115 192 307 43 72 115 173 288 461 58 96 154 230 384 614 8.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.15 22 30 40 51 70 94 22 30 40 51 70 94 18.5 3x2.83 1.8 10 11 12. 29 .61 3.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.61 3.5 3x4 3x6 3x10 3x16ç 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.6 11 12 14 16.5 2x2.83 1.08 1.08 1.6 10.4 9.83 1.1 7.61 3.5 18.

. 1 2 3 1.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC .PROTODUR® dýþ kýlýf PROTODUR® sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre çok damarlý olarak üretilirler. PROTODUR® insulation and PROTODUR® sheath. çok damarlý.Permissible operating temperature: 70 ºC . Used in covered and dry places as connection cables where the mechanical stresses exist unclearly. PROTODUR® yalýtkanlý.PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation 3. bükülgen kablolar. hareketli baðlantý kablosu olarak kullanýlýrlar.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine-stranded copper conductor 2. bakýr iletkenli.Colour of outer sheath: White 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Mekanik zorlamalarýn az olduðu kapalý ve kuru yerlerde.Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur® Insulated Harmonized Wires H03VV-F 300/300 V TS 9760 HD 21. Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors. .Dýþ kýlýf rengi: Beyaz These cables are produced according to above standards as multi cores.5 S3/VDE 0281-5 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 30 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances .Dolgu Filler 4. PROTODUR® dýþ kýlýflý.5 S3/VDE 0281-5 H03VVH2-F 300/300 V TS 9760 HD 21.

4 19.9 3.75 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.1 5.75 4x0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 5.4 5.flat) 2x0.8 5.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H03VV-F / H03VVH2-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.30 36 43 53 44 53 63 35 39 39 39 26 26 26 26 3 3 3 6 6 6 6 100 100 100 100 100 100 100 H03VVH2-F (yassý .20x5.4 21. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity 300/300 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx. 31 .75 3x0.50 3x0.8 14.50 2x0.6 14.2 14.50 4x0.round) 2x0.4 5.75 9.) mm² mm kg/km /km A m H03VV-F (dairesel .3 5.6 28.

1 2 3 1.Dolgu Filler 4.Permissible operating temperature: 70 ºC . . çok damarlý PROTODUR® yalýtkanlý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 32 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances .Dýþ kýlýf rengi: Beyaz These cables are produced according to above standards.Colour of outer sheath: White 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Mekanik zorlamalarýn bulunduðu kapalý ve kuru yerlerde. Used in covered and dry places where the mechanical stresses exist. Multicore flexible cables with fine stranded copper conductors.5 S3/VDE 0281-5 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli. PROTODUR® dýþ kýlýflý. . bükülgen kablolar.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine-stranded copper conductor 2. buharlý ve rutubetli yerlerde kullanýlýrlar.Tesisat Kablolarý Building Wires Protodur® Yalýtkanlý Harmonize Ýletkenler Protodur® Insulated Harmonized Wires H05VV-F 300/500 V TS 9760 HD 21.PROTODUR® dýþ kýlýf PROTODUR® sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar yukarýda belirtilen standartlara göre üretilirler. PROTODUR® insulation and PROTODUR® sheath.PROTODUR® yalýtkan PROTODUR® insulation 3. ev aletlerinde.Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC . bakýr iletkenli. in damp and steamed areas. on household appliances.

0 48.2 8.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05VV-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.4 8.8 7.0 19.6 43.5 4x2.0 72.0 19.6 6.3 8.0 26.3 6.75 3x1 3x1.75 4x1 4x1.0 96.8 9.6 29.75 2x1 2x1.3 7.5 2x2.0 21.3 8.0 29.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x0.0 29.5 3x2.0 19.7 7. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.0 26.0 5.9 6.0 6 10 16 25 6 10 16 25 6 10 16 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Damarlý / 3 Cores 3x0.9 6.5 13.5 4 Damarlý / 4 Cores 4x0.5 14.3 8.4 19.0 58.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 23. 33 .0 38.5 13.7 10.5 55 64 87 133 65 75 106 163 77 93 131 197 26.5 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.

.

Protodur® Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur® Insulated Y Type Cables 4 .

. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced.6/1 kV 0. ® ® PROTODUR insulation and PROTODUR outer sheath.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC .Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (Kýsa devre zamaný t< 5 sn. utility and lighting cables. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. in cable ducts.Dolgu Filler 4.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® Single or multi core energy cables with solid or stranded copper conductor. toprak altýnda.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 36 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.Permissible operating temperature: 70 ºC . under ground. kablo kanallarýnda. 4 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1. IEC 60502-1 and VDE 0276-603 .Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protodur® Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protodur® Insulated Power Cables YVV NYY YY 0. Used outside as energy. PROTODUR ® yalýtkanlý. IEC 60502-1 ve VDE 0276-603’e göre üretilirler. PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý.PROTODUR yalýtkan ® PROTODUR insulation 3. ® 1 2 3 1. bakýr iletkenli bir veya çok damarlý.6/1 kV 0. özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar.Bakýr iletken Copper conductor 2. þebeke ve aydýnlatma kablosu olarak açýkta.) Kullanýldýðý Yerler / Applications Enerji. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1. . under normal and salty water if specially produced.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-603 IEC 60502-1 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli.

5 25 34 43 60 80 101 126 153 A 33 43 60 82 110 137 167 216 264 308 356 409 485 m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 37 1 Damarlý / 1 Core 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25þ 1x35þ 1x50þ 1x70þ 1x95þ 1x120þ 1x150þ 1x185þ 1x240þ 6.5 3x2.0 15.08 1.08 1.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current carrying capacity in Ground Air 0.1 31.124 0.3 26. hava sýcaklýðý 30 ºC.124 1.387 A 59 73 97 125 161 192 227 278 332 377 423 478 555 32 42 54 68 90 116 150 181 27 36 47 59 79 102 133 159 188 232 280 318 359 102 133 159 188 232 280 318 359 406 473 27 36 47 59 79 102 133 159 188 A 50 62 83 107 138 164 195 238 286 325 365 413 479 A 45 59 81 110 146 181 219 281 341 396 456 521 615 22 30 40 51 70 94 119 148 180 18.5 33.08 1.61 3.5 4x2.387 0.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25þ 3x35þ 3x50þ 3x70þ 3x95þ 3x120þ 3x150þ 3 1/2 Damarlý / 3 3x16þ/10ç 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50/25þ 3x70/35þ 3x95/50þ 3x120/70þ 3x150/70þ 3x185/95þ 3x240/120þ Cores 557 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.3 16.9 25.1 57.) mm² mm 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 307 480 672 960 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 1/ 2 kg/km 84 106 150 209 322 422 555 756 1035 1273 1559 1936 2525 153 186 263 322 441 601 964 1210 1585 172 215 306 386 539 750 1175 1530 2010 2770 3765 4625 5665 906 1318 1669 2265 3060 4181 5233 6198 7865 10169 199 254 364 461 716 965 1455 1904 2539 /km 4.0 22.5 51.268 0.1 9.15 0.7 20.5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430 18.0 22.0754 12.3 39.524 0. 1 Km/W and 0.4 10.193 0.6 13.727 0.1 45.387 0.1 24.15 0.61 3.1 29.268 0.6 20.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.83 1. .0 18.41 4.8 12.153 1.268 0.727 0.150 0.5 2x2.61 3.08 1.5 11.9 25.1 10.4 18.5 43.0754 12.4 17.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25þ 2x35þ 2x50þ 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.83 1.0991 0.3 15.524 0.7 31.4 27.3 42.524 0.41 4.9 12.2 14.9 21.9 10.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25þ 4x35þ 4x50þ NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.387 0.1 23.524 0.727 0.124 0. 30 ºC free air temperature.8 15.1 7.7 loading (cyclic).0991 0.7 19. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.15 0.153 0.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.41 4.1 38.8 7.1 7.5 24.61 3.727 0.2 14.83 1.387 12.4 36.3 13.193 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YVV / NYY / YY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.153 0.524 0.3 8.2 12.2 13. 1 Km / W ve 0.727 0.2 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.83 1.15 0.193 0.0 10.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.6 11.2 21.1 7.1 16.2 22.1 27.

Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC . ® 1 2 1.6/1 kV 0. ® ® PROTODUR insulation and PROTODUR sheath. IEC 60502-1 ve VDE 0276-627’ye göre üretilirler. çok damarlý. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1. It gives an easy installation because of the numbered cores.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. otel ve hastanelerin kumanda sistemlerinde kullanýlýrlar.Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Damarlarýn numaralý oluþu montajda büyük fayda saðlar. bakýr iletkenli.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (Kýsa devre zamaný t <5 sn. factories. özel olarak üretildiklerinde tatlý su veya tuzlu suda. 3 3.Permissible operating temperature: 70 ºC .Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protodur® Yalýtkanlý Kumanda Kablolarý Y Type Protodur® Insulated Control Cables YVV NYY YY 0. Enerji santrallerinin. TS IEC 60502-1. PROTODUR ® yalýtkanlý ve PROTODUR dýþ kýlýflý kumanda kablolarý.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-627 IEC 60502-1 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli. under normal and salty water if specially produced.Bakýr iletken Copper conductor 2.6/1 kV 0. Used as control cable under ground. hotels and hospitals.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 38 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit Kumanda Kablosu Control Cable . hariçte ve dahilde kullanýlýrlar. Also used in the control circuits of power plants.PROTODUR yalýtkan ® PROTODUR insulation ® Multi core control cables with solid or stranded copper conductors. train stations. tren istasyonlarýnýn.Dolgu Filler 4.) 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kumanda kablosu olarak doðrudan toprak altýnda. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. IEC 60502-1 and VDE 0276-627 . . fabrika.

5 25.0 17.5 40x2.4 11.1 8.9 15.9 7.6 12.3 20.1 12.2 9.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.9 16.1 12.8 13.Kumanda / Control Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.5 7x2.6 18.2 21.8 27.1 12.3 8.1 14.7 9.8 34.5 30x2.7 loading (cyclic) 39 .3 13.41 7.5 10x2.41 7.41 7.1 12.8 10.5 21x1. 1 Km/W ve 0.1 17.3 13.41 26.41 7.1 12.5 10x1.3 10.41 7.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.0 17.0 9.5 7x1.1 7.5 5x2.41 7. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.2 23.6 13.5 12x2.0 10.5 19x1.5 11.5 24x2.5 24.5 24x1.0 16.4 8.2 15. hava sýcaklýðý 30 ºC.0 20.41 7.5 14x1.1 12.1 10.5 7.9 231 282 392 433 481 604 664 753 886 1121 295 368 514 574 642 815 897 1020 1210 1558 12.5 14x2.9 11.1 12.3 7.9 6.0 15.5 40x1.5 12x1.4 6.1 12.0 16.2 21.7 10.0 13.5 11.1 12.5 19x2.70 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YVV / NYY / YY .41 7.5 21x2.2 22.1 12.4 9.5 30x1.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.4 25.1 12.5 18.41 7.1 12.3 9. 1 Km/W and 0.5 72 101 144 173 202 274 305 346 432 576 120 168 240 288 336 456 504 576 720 960 12.6 12.5 15.2 18.) mm² mm kg/km /km A A m 5x1.3 19. 30 ºC free air temperature.

Bakýr tellerden konsantrik iletken Concentric conductor of copper wires 5. household appliances and similar reasons under ground. bakýr iletkenli. PROTODUR outer sheathed cables with solid or stranded copper conductors with concentric conductors of copper wires. .Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC .Permissible operating temperature: 70 ºC .6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-603 IEC 60502-1 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli. bir veya çok damarlý. ® ® ® 1 2 3 4 5 6 1. ev baðlantýlarý ve benzeri amaçlar için tercihen toprak altýnda kullanýlýrlar. concentric neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the circuit.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 40 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried .Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.6/1 kV 0. Single or multi-core PROTODUR insulated.) 7 7. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1. street lightings.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Genellikle þehir þebekeleri.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protodur® Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protodur® Insulated Power Cables YVMV NYCY YCY 0. Used generally for city utilities. konsantrik bakýr nötr iletkenli PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý.6/1 kV 0.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (Kýsa devre zamaný t < 5 sn. IEC 60502-1 and VDE 0276-603 . Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. Kablolarýn kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi durumunda konsantrik nötr iletken kablo baþýndaki þalter veya sigortanýn devreyi derhal açmasýný saðlar. In case of damages caused by digging.Koruma bandý Protecting tape ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.Bakýr iletken Copper conductor 2. IEC 60502-1 ve VDE 0276-603’e göre üretilirler. TS IEC 60502-1.Dolgu Filler 4. PROTODUR ® yalýtkanlý.PROTODUR yalýtkan ® PROTODUR insulation 3. cadde aydýnlatmalarý.Tutucu bakýr bant Cu-tape as binder 6.

70 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.61 3.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YVMV / NYCY / YCY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0754 27 36 47 59 79 102 133 160 190 234 280 319 357 402 463 19.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5/1.9 21. hava sýcaklýðý 30 ºC.5 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/25 3x70þ/35 3x95þ/50 3x120þ/70 3x150þ/70 3x185þ/95 3x240þ/120 66 104 161 240 408 643 902 1190 1723 2410 3296 4236 5100 6383 8242 13.1 7.2 18.268 0.153 0.193 0.3 54.8 62.0991 0.41 4.2 25.5/2.727 0.524 0. 1 Km/W ve 0.0 245 294 406 509 705 988 1432 1782 2396 3208 4345 5398 6486 8219 10697 12.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.387 0.83 1.15 0.5 26 34 44 60 80 108 132 160 202 249 289 329 377 443 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.0 15.2 14.08 1.0 43.) mm² mm kg/km /km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x1. 1 Km/W and 0.7 31.3 40.124 0. 30 ºC free air temperature.5 3x2.4 35.7 loading (cyclic) 41 .9 17.8 48. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.4 27.

Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (Kýsa devre zamaný t< 5 sn.Dolgu Filler 4. galvanizli yuvarlak çelik tel zýrhlý.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0271 IEC 60502-1 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli bakýr iletkenli. IEC 60502-1 and VDE 0271 . laying and installation.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protodur® Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protodur® Insulated Power Cables YVOV NYRGY YRY 0. Aðýr iþletme. ® ® ® 1 2 3 4 5 1. üzerlerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ tesirlere karþý çok dayanýklýdýrlar. PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý. They are suitable for heavy operating conditions. Used under ground and under normal and salty water if specially produced.Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Darbelere Dayanýklý Impact Resistance Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. Single or multi core PROTODUR insulated. Toprak altýnda ve özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. PROTODUR sheathed cables with solid or stranded copper conductors with armour of galvanized round steel wires. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1.) 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.Permissible operating temperature: 70 ºC .Bakýr iletken Copper conductor 2.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 42 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC . (*) Can be used in normal or salty water if specially produced.6/1 kV 0. These cables are resistant against outer mechanical reactions with their armours of galvanized steel wires. PROTODUR ® yalýtkanlý.Galvanizli yuvarlak çelik tel zýrh Galvanized round steel wire armour 5. IEC 60502-1 ve VDE 0271’e uygun olarak üretilirler.Polyester þerit Polyester tape 6. bir veya çok damarlý.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1.6/1 kV 0. . serim ve montaj þartlarýna uygundurlar.PROTODUR yalýtkan ® PROTODUR insulation 3. .

5 3x2.41 4.0 21.4 371 427 653 746 945 1070 412 484 724 858 1097 12.15 12.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0. 30 ºC free air temperature.1 7.61 3.6 15.3 20. 1 Km/W ve 0.5 3x4 3x6 3x10 3x16 43 72 115 173 288 461 58 96 154 230 384 13.8 14.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YVOV / NYRGY / YRY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) mm² mm kg/km /km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.41 4.3 19.5 21.5 18.5 26 34 44 60 80 19.83 27 36 47 59 79 102 27 36 47 59 79 19.08 1.5 4x4 4x6 4x10 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.6 17.70 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.7 loading (cyclic) 43 .08 1.5 26 34 44 60 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.1 7.0 14.61 3.5 4x2.3 18. 1 Km/W and 0.83 1. hava sýcaklýðý 30 ºC.

serim ve montaj þartlarýna uygundurlar. PROTODUR inner and outer sheathed cables with stranded copper conductors with armour of galvanized flat steel wires and galvanized steel helix tape.Helisel.6/1 kV 0.PROTODUR iç kýlýf ® PROTODUR inner sheath 5.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protodur® Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protodur® Insulated Power Cables YVÞV NYFGY YFGY 0.Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. . için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1.Dolgu Filler 4. They are suitable for heavy operating conditions. .Permissible operating temperature: 70 ºC . üzerlerindeki yassý çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ tesirlere karþý çok dayanýklýdýrlar.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC . galvanizli çelik þerit Galvanized steel tape helix ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1.) 7 7. Single or multi-core PROTODUR insulated.Bakýr iletken Copper conductor 2. Aðýr iþletme. Used under ground and under normal and salty water if specially produced. These cables are resistant against outer mechanical reactions with their armours of galvanized steel wires.6/1 kV 0. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Darbelere Dayanýklý Impact Resistance Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (Kýsa devre zamaný t <5sn.Galvanizli yassý çelik tel zýrh Galvanized flat steel wire armour 6. çapraz tutucu çelik ® bantlý. . laying and installation. ® ® ® 1 2 3 4 5 6 1. PROTODUR iç ve dýþ kýlýflý enerji kablolarý. Toprak altýnda ve özel olarak imal edildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar. IEC 60502-1 and VDE 0271. bakýr iletkenli. galvanizli yassý çelik tel zýrhlý.PROTODUR yalýtkan ® PROTODUR insulation 3. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. IEC 60502-1 ve VDE 0271’e göre üretilirler. çok damarlý PROTODUR yalýtkanlý.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0271 IEC 60502-1 PROTODUR® Yapý / Construction Bir veya çok telli.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 44 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.

0 1715 2135 2690 3590 4680 5615 6740 8305 10640 1931 2298 3001 3846 5042 6187 7227 9005 11464 1407 2105 2582 3292 4395 5780 6960 5495 10375 13330 0.524 0.1 35. 1 Km/W and 0.193 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YVÞV / NYFGY / YFGY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.7 47.2 57.153 0.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0 60.387 0.0991 0.193 0.124 0.6 23.0991 0.124 0.0 36.153 0.7 loading (cyclic) .0 31.3 59.524 0.727 0.193 0.3 54.70 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.9 48.2 39.3 29.268 0.4 35. 45 Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.154 0.1 33. 30 ºC free air temperature.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.3 43.2 44.4 41. hava sýcaklýðý 30 ºC.387 0.) mm² mm kg/km /km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ 3x35þ 3x50þ 3x70þ 3x95þ 3x120þ 3x150þ 3x185þ 3x240þ 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 1/ 2 25.727 0.727 0.0754 0.387 0.5 27.150 0.3 52.153 0.0754 133 160 190 234 280 319 357 402 463 133 160 190 234 280 319 357 402 463 102 133 160 190 234 280 319 357 402 463 108 132 160 202 249 289 329 377 443 108 132 160 202 249 289 329 377 443 80 108 132 160 202 249 289 329 377 443 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 3 1/2 Damarlý / 3 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50/25þ 3x70/35þ 3x95/50þ 3x120/70þ 3x150/70þ 3x185/95þ 3x240/120þ Cores 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 4 Damarlý / 4 Cores 4x16þ 4x25þ 4x35þ 4x50þ 4x70þ 4x95þ 4x120þ 4x150þ 4x185þ 4x240þ NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.268 0.268 0.0754 1.3 38.5 65.9 43.2 52.1 29. 1 Km/W ve 0.8 31.524 0.1 27.0991 0.1 47.

.

Protothen®-X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen®-X Insulated Y Type Cables 5 .

özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1.Bakýr iletken Copper conductor 2. .Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³V N2XY 2XY 0.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 48 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5oC Açýkta In Free Air Boru Ýçinde In Conduit Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. IEC 60502-1 veya VDE 0276-603’e uygun olarak üretilirler. bir veya çok damarlý. utility and lighting cables. kablo kanallarýnda. PROTODUR sheathed cables with solid or stranded copper conductors. ® ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý. bakýr iletkenli.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® outer Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1. IEC 60502-1 or VDE 0276-603.6/1 kV 0. ® ® 1 2 3 1. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.Permissible operating temperature: 90 ºC . toprak altýnda.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Single or multi core PROTOTHEN -X insulated.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. in cable ducts.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . . for outdoor installations. PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý.Koruma bandý Protecting tape 4.) 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Enerji. . IEC 60502-1 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Bir veya çok telli.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 3.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-603 e. þebeke ve aydýnlatma kablosu olarak hariçte. under ground in normal and salty water if specially produced. Used as energy.6/1 kV 0.

4 38.41 4. 1 Km/W and 0.0 10.8 36.0991 0.524 0.727 0.8 21.61 3.0754 12.08 1.9 55.193 0.387 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.7 13. 1 Km/W ve 0.61 3.0 7.61 3.5 12.153 0.41 4.6 26.387 0.5 2x4 2x6 2x10 2x16 2x25þ 2x35þ 2x50þ 6.08 1.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.9 13.6 2 Damarlý / 2 Cores 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.3 23.193 0.8 8.4 22.1 7.1 14.4 20.83 1.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25þ 3x35þ 3x50þ 3x70þ 3x95þ 3x120þ 3x150þ 3 1/2 Damarlý / 3 3x16þ/10ç 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50/25þ 3x70/35þ 3x95/50þ 3x120/70þ 3x150/70þ 3x185/95þ 3x240/120þ 4x1.727 0.727 0.268 0.41 4.9 29.2 17.6 34.4 19.2 9.1 13.268 0.08 1.268 0.15 0.0 48.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25þ 4x35þ 4x50þ NOT : Cores 557 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 4 Damarlý / 4 Cores Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.83 1.6 30.9 11.9 31.08 1.1 7.6 44.153 0. hava sýcaklýðý 30 ºC.1 7.2 11.7 18.83 1.5 4x2.1 12.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current carrying capacity in Ground Air 0.7 10.3 22.1 27.524 0.3 24.5 3x2.1 14.150 0.387 12. .3 25.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.153 0.7 22.5 10.0991 0.6 11.124 0.61 3.9 20.2 10.1 15.2 25.150 0.2 17.124 1.7 11.124 0.0754 12.15 0.0 14.524 0.193 0.387 A 66 82 109 139 179 213 251 307 366 416 465 526 610 37 49 64 79 106 137 176 213 252 31 40 52 64 86 112 145 174 206 254 305 348 392 112 145 174 206 254 305 348 392 444 517 31 40 52 64 86 112 145 174 206 A 54 67 89 115 148 177 209 256 307 349 393 445 517 A 56 73 101 137 182 226 275 353 430 500 577 661 781 26 36 49 63 86 115 149 185 225 23 32 42 54 75 100 127 158 192 246 298 346 399 100 127 158 192 246 298 346 399 456 538 23 32 42 54 75 100 127 158 192 A 40 53 74 101 135 169 207 268 328 383 444 510 607 m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 49 1 Damarlý / 1 Core 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25þ 1x35þ 1x50þ 1x70þ 1x95þ 1x120þ 1x150þ 1x185þ 1x240þ 2x1.727 0.3 42.83 1.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³V / N2XY / 2XY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.8 16.387 0.15 0.524 0.1 40.5 14.1 23.) mm² mm 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 307 480 672 960 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 1/ 2 kg/km 75 96 137 196 300 391 512 712 966 1200 1478 1816 2382 137 186 215 272 381 534 856 1140 1490 154 195 254 325 496 671 1100 1440 1890 2640 3510 4400 5380 791 1245 1558 2106 2931 3911 4998 5939 7446 9669 177 228 301 392 619 848 1327 1731 2291 /km 4.5 7.727 0.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.524 0.7 loading (cyclic).5 2x2.9 16. 30 ºC free air temperature.6 25.

hariçte ve dahilde kullanýlýrlar. bakýr iletkenli. Used as control cable under ground. Enerji santrallerinin.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-627 IEC 60502-1 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Bir veya çok telli.Bakýr iletken Copper conductor 2. özel olarak üretildiklerinde tatlý su veya tuzlu suda.Dolgu Filler 4. ® 1 2 1.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Kumanda Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Control Cables YE³V N2XY 2XY 0. PROTOTHEN -X ® yalýtkanlý ve PROTODUR dýþ kýlýflý kumanda kablolarý.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 50 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit Kumanda Kablosu Control Cable .PROTOTHEN . ® ® PROTOTHEN -X insulation and PROTODUR sheath. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Multi core control cables with solid or stranded copper conductors. under normal and salty water if specially produced. hotels and hospitals. train stations.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1. otel ve hastanelerin kumanda sistemlerinde kullanýlýrlar. Also used in the control circuits of power plants. IEC 60502-1 and VDE 0276-627 .6/1 kV 0.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. IEC 60502-1 ve VDE 0276-627’ye göre üretilirler. çok damarlý. factories. It gives an easy installation because of the numbered cores.6/1 kV 0. fabrika. tren istasyonlarýnýn.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .Permissible operating temperature: 90 ºC . TS IEC 60502-1. Damarlarýn numaralý oluþu montajda büyük fayda saðlar.) 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kumanda kablosu olarak doðrudan toprak altýnda. .X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation ® 3 3.

5 21x2.0 17.0 15.5 14.7 loading (cyclic) 51 . hava sýcaklýðý 30 ºC.5 14x2.0 22.0 27.0 13.7 12.0 21.41 7.0 13.6 16.5 30x1.1 12.8 12.7 8.4 13.8 12.0 17. 30 ºC free air temperature.41 7.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.1 32.0 18.2 8.8 10.41 7.0 24.1 7.70 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.3 12.5 7x2.0 15.5 7x1.1 12.0 15.0 17.5 10x1.) mm² mm kg/km /km A A m 5x1.5 16.5 10.5 14x1. 1 Km/W ve 0.41 7.0 20.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.1 12.5 12x1.5 40x2.1 15.5 72 101 144 173 202 274 305 346 432 576 120 168 240 288 336 456 504 576 720 960 11.2 17.41 7.41 7.0 21.5 12x2.9 9.5 19x1.0 18.5 24x2.5 30x2.41 31.3 15.9 40.2 16. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.0 14.2 14.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³V / N2XY / 2XY .2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.1 12.1 12.5 40x1.4 11.0 20.1 12.0 22.0 18.2 11.1 16.5 19x2.0 20.5 24x1. 1 Km/W and 0.5 21x1.0 12.0 204 208 282 320 363 457 501 581 690 885 265 280 387 441 502 643 709 822 989 1270 12.Kumanda / Control Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.1 12.0 21.8 16.0 26.41 7.0 20.1 12.0 23.0 23.5 5x2.41 7.7 12.8 17.4 9.0 14.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 19.0 24.1 11.1 12.5 10x2.41 7.

IEC 60502-1 veya VDE 0276-603’e uygun olarak üretilirler.6/1 kV 0.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1. Kablolarýn kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi halinde.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . Single or multi core. cadde aydýnlatmalarý.Bakýr iletken Copper conductor 2. ® ® 1 2 3 4 5 1. . street lightings.) 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Genellikle þehir þebekeleri. PROTOTHEN -X insulated.6/1 kV 0. IEC 60502-1 or VDE 0276-603. konsantrik bakýr nötr iletkenli. ev baðlantýlarý ve benzeri amaçlar için tercihen toprak altýnda kullanýlýrlar. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. household appliances and similar reasons underground.Permissible operating temperature: 90 ºC . için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1. ® PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 3. PROTODUR sheathed cables with solid or stranded copper conductors with concentric conductor of copper wires.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. konsantrik nötr iletken kablo baþýndaki þalter veya sigortanýn devreyi derhal açmasýný saðlar.Koruma Bandý Protecting tape 6.Bakýr konsantrik iletkenler Concentric conductor of copper wires 5. bakýr iletkenli. bir veya çok damarlý.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0276-603 IEC 60502-1 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Bir veya çok telli. concentric neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the circuit. .5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 52 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried .Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³MV N2XCY 2XCY 0. In case of damages caused by digging. ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Dolgu Filler 4. Used generally for city utilities.

387 0.8 30.150 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.1 25.6 58.153 0.1 47.7 880 1378 1705 2237 3055 4058 5091 6108 7587 9817 1.727 0. 30 ºC free air temperature.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³MV / N2XCY / 2XCY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx. hava sýcaklýðý 30 ºC. 53 .124 0.3 38.0991 0.4 52. 1 Km/W ve 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.) mm² mm kg/km /km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x16/10 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/25 3x70þ/35 3x95þ/50 3x120þ/70 3x150þ/70 3x185þ/95 3x240þ/120 643 902 1190 1723 2410 3296 4236 5100 6383 8242 20.193 0.7 27.268 0.9 35.7 loading (cyclic).6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0754 113 146 176 208 256 307 349 391 442 509 100 136 165 201 255 314 364 416 480 565 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0. 1 Km/W and 0.524 0.9 43.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.

PROTODUR sheathed cables with solid or stranded copper conductors with armour of galvanized round steel wires.Dolgu Filler 4. IEC 60502-1 or VDE 0271 .Bakýr iletken Copper conductor 2. They are suitable for heavy operating conditions. .PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS IEC 60502-1. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. ® ® 1 2 3 4 5 1. ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý. ® PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Darbelere Dayanýklý Impact Resistance Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. serim ve montaj þartlarýna uygundurlar.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Used under ground and under normal and salty water if specially produced. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³OV N2XRY 2XRY 0.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.Polyester þerit Polyester tape 6. üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ etkilere karþý çok dayanýklýdýrlar. galvanizli yuvarlak çelik tel zýrhlý.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 3. laying and installation.Permissible operating temperature: 90 ºC . Toprak altýnda ve özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. Aðýr iþletme.6/1 kV 0. bakýr iletkenli.) 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.6/1 kV 0. bir veya çok damarlý.Galvanizli yuvarlak çelik tel zýrh Galvanized round steel wire armour 5. Single or multi core PROTOTHEN -X insulated. IEC 60502-1 veya VDE 0271’e uygun olarak üretilirler .5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 54 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. These cables are resistant against outer mechanical reactions with their armours of galvanized steel wires.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0271 IEC 60502-1 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Bir veya çok telli.

08 1.387 0.1 7.727 0.0754 12. hava sýcaklýðý 30 ºC.524 0.5 re 3x2.) mm² mm kg/km /km A A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1. 55 .193 0.7 loading (cyclic).124 0.0754 36 46 61 76 103 31 40 52 65 87 113 146 176 208 146 176 208 256 307 349 391 442 509 31 40 52 65 87 113 146 176 208 256 307 349 391 442 509 29 38 50 64 86 25 33 43 54 75 100 136 165 201 136 165 201 255 314 364 416 480 565 25 33 43 54 75 100 136 165 201 255 314 364 416 480 565 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.193 0.524 0.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.268 0.83 12.5 re 2x2.153 0.727 0.1 7. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.5 re 3x4 re 3x6 re 3x10 re 3x16re 3x25 3x35 3x50 3x25/16 3x35/16 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 3x185/95 3x240/120 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.5re 4x4re 4x6re 4x10re 4x16re 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 4x240 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.524 0.08 1. 30 ºC free air temperature.5re 4x2.61 3.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³OV / N2XRY / 2XRY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.61 3.83 1.83 1.0991 0.15 0.153 0.727 0.124 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.268 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.08 1.41 4. 1 Km/W ve 0.61 3. 1 Km/W and 0.1 7.387 0.0991 0.41 4.15 0.387 0.41 4.5 re 2x4 re 2x6 re 2x10 re 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 14 14 15 16 19 14 15 16 17 20 22 28 30 33 29 30 34 39 43 48 53 57 63 15 16 17 19 21 24 30 32 36 41 45 51 55 60 67 320 340 405 505 735 350 400 480 570 840 1100 1800 2160 2690 1985 2353 3000 4150 5260 6490 8070 9620 12210 380 450 550 740 975 1430 2140 2600 3250 4530 5790 7425 8840 10620 13490 12.

5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 56 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. serim ve montaj þartlarýna uygundurlar. PROTOTHEN -X insulated. galvanizli yassý çelik tel zýrhlý. Toprak altýnda ve özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. laying and installation. IEC 60502-1 veya VDE 0271’e uygun olarak üretilirler. PROTODUR dýþ kýlýflý enerji kablolarý. Aðýr iþletme.Çelik þerit Steel tape ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. üzerlerindeki yassý çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ tesirlere karþý çok dayanýklýdýrlar. IEC 60502-1 or VDE 0271.Galvanizli yassý çelik tel zýrh Galvanized flat steel wire armouring 6.) 7 7. bakýr iletkenli. . Used under ground and under normal and salty water if specially produced.6/1 kV 0.Alçak Gerilim Kablolarý Low Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³ÞV N2XFGY 2XFGY 0. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. çapraz tutucu çelik ® bantlý.Permissible operating temperature: 90 ºC . için) These cables are produced according to TS IEC 60502-1.6/1 kV TS IEC 60502-1 VDE 0271 IEC 60502-1 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Bir veya çok telli.PROTODUR iç kýlýf ® PROTODUR inner sheath 5.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . . Multi core. çok damarlý PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.Bakýr iletken Copper conductor 2. PROTODUR sheathed cables with solid or stranded copper conductors with armour of galvanized steel wires and galvanized steel tape. They are suitable for heavy operating conditions. TS IEC 60502-1. ® ® ® 1 2 3 4 5 6 1. These cables are resistant against outer mechanical effects with their armours of galvanized steel wires.6/1 kV 0. .Dolgu Filler 4.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 3. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Darbelere Dayanýklý Impact Resistance Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.

124 0. 57 .3 1740 2160 2770 3745 4840 6020 7120 8860 11280 0.0991 0. hava sýcaklýðý 30 ºC. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.4 39.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³ÞV / N2XFGY /2XFGY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) mm² mm 1/ 2 kg/km /km A A m 3 1/2 Damarlý / 3 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/25 3x70þ/35 3x95þ/50 3x120þ/70 3x150þ/70 3x185þ/95 3x240þ/120 Cores 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 25. 1 Km/W ve 0.2 27.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.153 0.193 0.9 35.6 43.6 47. 1 Km/W and 0.7 loading (cyclic).727 0.0754 146 176 208 256 307 349 391 442 509 136 165 201 255 314 364 416 480 565 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.9 59. 30 ºC free air temperature.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.6 30.268 0.524 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.387 0.3 52.

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.Koruma bandý Protecting tape 9. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. kablo kanallarýnda.6/6 kV 3.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. bir damarlý orta gerilim enerji kablolarý. ® PROTOTHEN -X insulation. special inner and outer semi-conductive layers ® on conductor and insulation.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. . hariçte. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 ’ye uygun olarak üretilirler. IEC 60502-2 or VDE 0276-620. copper wire screen and PROTODUR outer sheath.6/6 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli.6/6 kV 3.Bakýr tellerden ekran Screen with copper wires ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. bakýr iletkenli.Yarý iletken krep kaðýdý Semi conductive crepe paper 6. Single core. outdoor and indoor installations. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. medium voltage energy cables with stranded copper conductor. .Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : 90 ºC .PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4.) 9 7.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 58 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar.Permissible operating temperature: 90 ºC . .Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SV N2XSY 2XSY 3.Tutucu bakýr bant Copper binder tape 8. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý. They are also used under normal and salty water if specially produced.Bakýr iletken Copper conductor 2. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2. TS IEC 60502-2.

7 loading (cyclic).1 31.324 0.727 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.1 20. hava sýcaklýðý 30 ºC.153 0.479 0.9 24. 59 .525 0.1 21.601 0.255 0.639 0.268 0.0470 0.402 0.746 0.3 637 740 870 1082 1344 1591 1937 2290 2861 3500 4530 5595 0.0754 0.300 0.298 0.0991 0.) Resistance Cable (Approx.8 35.404 0.5 43.) at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km mH/km µF/km A A A A m 1 Damarlý / 1 Core 1x25þ/16 1x35þ/16 1x50þ/16 1x70þ/16 1x95þ/16 1x120þ/16 1x150þ/25 1x185þ/25 1x240þ/25 1x300þ/25 1x400þ/35 1x500þ/35 422 518 662 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 4234 5194 19.644 185 201 241 301 364 424 479 549 595 626 675 748 154 191 227 277 331 379 422 476 550 591 662 744 180 238 285 356 435 496 554 637 746 831 920 1043 167 199 241 301 365 419 479 543 640 722 827 949 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.425 0.383 0.0366 0.313 0.578 0.523 0.363 0.344 0.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.508 0.778 0.6/6 kV Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.6/6 kV 3.3 29.688 0.0 27.291 0.124 0.658 0.301 0. 30 ºC free air temperature.387 0. 1 Km/W and 0.577 0.334 0.) Overall Net Weight Conductor DC Diameter of (Approx.441 0.524 0.5 26.1 39.574 0.0601 0.312 0.358 0. 1 Km/W ve 0.553 0.719 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SV // N2XSY 2XSY YE3SV N2XSY / / 2XSY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 3.621 0.193 0.613 0.3 22.285 0.

IEC 60502-2 veya VDE 0276-620’ye uygun olarak üretilirler. .Permissible operating temperature: 90 ºC . dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. hariçte. outdoor and indoor installations.PROTODUR ayýrýcý kýlýf ® PROTODUR seperation sheath 8. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. kablo kanallarýnda. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4.Dolgu Filler 7. armour ® of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR outer sheath.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. üç damarlý orta gerilim enerji kablolarý. bakýr iletkenli. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 60 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. They are also used under normal and salty water if specially produced.Bakýr þeritten ekran Copper tape screen 6.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. yassý galvanizli çelik tel zýrhlý ve galvanizli çelik tutucu bantlý. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. IEC 60502-2 or VDE 0276-620. special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts.Bakýr iletken Copper conductor 2. ® PROTOTHEN -X insulation. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý.6/6 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu büyük yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. .Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SHÞV 3.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.) 9 Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. TS IEC 60502-2. copper tape screen on each core. .Galvanizli yassý çelik tel zýrh ve tutucu çelik bant Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix 9. Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .6/6 kV N2XSEYFGY 3.6/6 kV 2XSEYFGY 3.

7 51.6/6 kV Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.4 55. 30 ºC free air temperature.124 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.0 41.268 0.153 0.285 0. 1 Km/W ve 0.8 68.) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.193 0.7 loading (cyclic).574 149 176 208 255 307 353 396 447 523 141 171 196 249 307 353 406 464 548 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.3 61.362 0.441 0.0991 0.296 0. 1 Km/W and 0.) Overal Diameter of Cable (Approx.525 0.1 58.387 0.2 47.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx. hava sýcaklýðý 30 ºC.271 0.312 0.263 0.279 0.255 0.312 0.358 0.3 44.) mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/16 3x70þ/16 3x95þ/16 3x120þ/16 3x150þ/25 3x185þ/25 3x240þ/25 921 1209 1671 2247 2994 3714 4638 5646 7272 39.479 0.343 0.328 0.524 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SHÞV / N2XSEYFGY / 2XSEYFGY Nominal Kesit Rated Crosssection Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) 3.727 0.0 2864 3300 3884 4732 5784 6831 7936 9235 11431 0.404 0. 61 .287 0.0754 0.

bakýr iletkenli. IEC 60502-2 or VDE 0276-620 .Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. hariçte. bir damarlý orta gerilim enerji kablolarý.Yarý iletken krep kaðýdý Semi conductive crepe paper 6.Bakýr iletken Copper conductor 2.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Single core.Koruma bandý Protecting tape 9. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. medium voltage energy cables with stranded copper conductor.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 62 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. special inner and outer semi-conductive layers ® on conductor and insulation. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. kablo kanallarýnda.Tutucu bakýr bant Copper binder tape 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. .Bakýr tellerden ekran Screen with copper wires ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts. TS IEC 60502-2. . copper wire screen and PROTODUR outer sheath. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. outdoor and indoor installations.) 9 7.Permissible operating temperature: 90 ºC .Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 ’ye uygun olarak üretilirler.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SV N2XSY 2XSY 6/10 kV 6/10 kV 6/10 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. They are also used under normal and salty water if specially produced. ® PROTOTHEN -X insulation.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar.

361 0.201 0.9 23.580 0. 30 ºC free air temperature.782 0.0991 0.624 0.0754 0.291 0.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0470 0.419 0.9 33.5 40.556 0.347 0.511 0.447 0.239 0.) Resistance Cable (Approx.336 0.7 loading (cyclic).3 27.605 0.) at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km mH/km µF/km A A A A m 1 Damarlý / 1 Core 1x25þ/16 1x35þ/16 1x50þ/16 1x70þ/16 1x95þ/16 1x120þ/16 1x150þ/25 1x185þ/25 1x240þ/25 1x300þ/25 1x400þ/35 1x500þ/35 422 518 662 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 4234 5194 20.387 0. 63 .RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SV / N2XSY / 2XSY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 6/10 kV 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Kablo Dýþ Net Çapý Aðýrlýk (Yaklaþýk) (Yaklaþýk) Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.325 0.153 0.309 0.8 29. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.300 0.0601 0.524 0.9 21.193 0.311 0.692 0.336 0.443 0.378 0.526 0.222 0.124 0.0366 0.558 0.3 30.268 0.364 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.727 0.275 0.397 0. hava sýcaklýðý 30 ºC.7 691 797 930 1146 1412 1663 2027 2371 2955 3581 4577 5631 0. 1 Km/W and 0.399 0.3 43.663 0.495 0.613 179 212 249 302 359 405 442 493 563 626 675 748 157 187 220 268 320 363 405 456 526 591 662 744 194 235 282 350 426 491 549 625 731 831 920 1043 163 197 236 294 358 413 468 535 631 722 827 949 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.642 0.723 0.308 0. 1 Km/W ve 0.7 26.750 0.) Overall Net Weight Conductor DC Diameter of (Approx.1 24.6 36.

için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý. kablo kanallarýnda.Dolgu Filler 7.Bakýr iletken Copper conductor 2. They are also used under normal and salty water if specially produced. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. hariçte. bakýr iletkenli.Bakýr þeritten ekran Copper tape screen 6.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. armour ® of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR outer sheath. special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation. IEC 60502-2 or VDE 0276-620 . ® PROTODUR dýþ kýlýflý.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SHÞV 6/10 kV 6/10 kV 6/10 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 N2XSEYFGY 2XSEYFGY PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. yassý galvanizli çelik tel zýrhlý ve galvanizli çelik tutucu bantlý. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® ® 9 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu büyük yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. üç damarlý orta gerilim enerji kablolarý. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620’ye uygun olarak üretilirler. . Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. . Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors. copper tape screen on each core. TS IEC 60502-2.Galvanizli yassý çelik tel zýrh ve tutucu çelik bant Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix 9. outdoor and indoor installations. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. ® PROTOTHEN -X insulation.PROTODUR ayýrýcý kýlýf ® PROTODUR seperation sheath 8.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.) Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 64 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.Permissible operating temperature: 90 ºC . These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý.

386 0. 1 Km/W ve 0.331 0.3 59. hava sýcaklýðý 30 ºC.0991 0.9 72.286 0.387 0.268 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SHÞV / N2XSEYFGY / 2XSEYFGY Nominal Kesit Rated Crosssection Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overal Diameter of Cable (Approx.314 0.8 48. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.153 0.727 0.193 0.447 151 181 213 261 312 355 399 451 523 147 178 213 265 322 370 420 481 566 1000 1000 500 500 500 500 500 250 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.275 0.2 62.336 0.304 0.7 52.222 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.309 0.397 0.) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx.124 0.3 3300 3797 4407 5355 6453 7376 8468 9781 12186 0.366 0.275 0.3 45.295 0.7 loading (cyclic). 65 .349 0.239 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.0754 0. 1 Km/W and 0.524 0.) mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/16 3x70þ/16 3x95þ/16 3x120þ/16 3x150þ/25 3x185þ/25 3x240þ/25 921 1209 1671 2247 2994 3714 4638 5646 7272 43.364 0.5 56.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 6/10 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.201 0. 30 ºC free air temperature.6 65.

Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.) 9 7. ® PROTOTHEN -X insulation.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. hariçte.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts.7/15 kV 8. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. IEC 60502-2 or VDE 0276-620. TS IEC 60502-2.Koruma bandý Protecting tape 9. . kablo kanallarýnda. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. bakýr iletkenli.7/15 kV 8. outdoor and indoor installations.Yarý iletken krep kaðýdý Semi conductive crepe paper 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. copper wire screen and PROTODUR outer sheath.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . .PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. medium voltage energy cables with stranded copper conductor. special inner and outer semi-conductive layers ® on conductor and insulation.Tutucu bakýr bant Copper binder tape 8. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 66 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. bir damarlý orta gerilim enerji kablolarý. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar.Bakýr tellerden ekran Screen with copper wires ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620 ’ye uygun olarak üretilirler. ® PROTODUR dýþ kýlýflý.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý.7/15 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SV 2XSY 2XSY 8.Bakýr iletken Copper conductor 2.Permissible operating temperature: 90 ºC . . under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. Single core. They are also used under normal and salty water if specially produced. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2.

30 ºC free air temperature.436 0.610 0.697 0.0991 0.586 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.464 0.) at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km mH/km µF/km A A A A m 1x25þ/16 1x35þ/16 1x50þ/16 1x70þ/16 1x95þ/16 1x120þ/16 1x150þ/25 1x185þ/25 1x240þ/25 1x300þ/25 1x400þ/35 1x500þ/35 422 518 662 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 4234 5194 23.422 0.327 0.647 0.222 0.339 0.354 0.515 0.524 0.271 0. 1 Km/W ve 0.195 0.7 42.193 0.787 0.5 33.532 0.756 0.) Resistance Cable (Approx.629 0.3 26.7/15 kV 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.1 25.315 0.0754 0.164 0.0470 0.387 0.) Kablo Dýþ Net Çapý Aðýrlýk (Yaklaþýk) (Yaklaþýk) Overall Net Weight Conductor DC Diameter of (Approx.3 36.561 0.727 0.390 0.667 0.7 loading (cyclic).124 0.9 28.5 30.364 0.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.1 24.378 0.248 0.0366 0.320 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir. hava sýcaklýðý 30 ºC.7 764 873 1010 1231 1502 1772 2127 2491 3086 3705 4732 5778 0.153 0.480 179 213 250 303 360 407 445 498 568 633 685 760 157 189 222 271 323 367 409 461 532 599 671 754 191 235 282 351 426 491 549 625 731 830 923 1045 162 200 239 297 361 416 470 538 634 724 829 953 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC. 1 Km/W and 0.729 0.268 0.181 0.399 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SV / 2XSY / 2XSY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 8. 67 .312 0.0 38.443 0.7 45.302 0.352 0.2 31.0601 0.290 0.

üç damarlý orta gerilim enerji kablolarý.Permissible operating temperature: 90 ºC . These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts.PROTODUR ayýrýcý kýlýf ® PROTODUR seperation sheath 8. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. hariçte.7/15 kV 8. kablo kanallarýnda. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. copper tape screen on each core.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu büyük yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. . They are also used under normal and salty water if specially produced.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SHÞV 2XSEYFGY 2XSEYFGY 8. için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. TS IEC 60502-2. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced.Galvanizli yassý çelik tel zýrh ve tutucu çelik bant Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix 9. ® PROTOTHEN -X insulation. special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. IEC 60502-2 or VDE 0276-620 .PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® ® 9 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar.Bakýr iletken Copper conductor 2. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.) Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620’ye uygun olarak üretilirler. Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors. bakýr iletkenli.7/15 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. . under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .7/15 kV 8.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. armour ® of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR outer sheath. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 68 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. outdoor and indoor installations.Dolgu Filler 7. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Bakýr þeritten ekran Copper tape screen 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. yassý galvanizli çelik tel zýrhlý ve galvanizli çelik tutucu bantlý.

164 0.1 61.) mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/16 3x70þ/16 3x95þ/16 3x120þ/16 3x150þ/25 3x185þ/25 3x240þ/25 921 1209 1671 2247 2994 3714 4638 5646 7272 48.5 53.222 0.248 0.3 77.392 0.7 loading (cyclic).320 0.524 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air 8.7/15 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx. hava sýcaklýðý 30 ºC.374 0.) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.291 0. 69 .0754 0.303 0.153 0.315 0. 1 Km/W ve 0.332 0.271 0.268 0.1 64. 30 ºC free air temperature.7 71.290 0.124 0.181 0.354 148 178 210 256 307 349 392 443 513 143 173 206 257 313 360 410 469 553 500 500 500 500 500 250 250 250 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.314 0.195 0.5 57. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.2 3838 4312 4946 5901 7067 8124 9208 10627 12953 0.387 0.193 0.4 67.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SHÞV / 2XSEYFGY / 2XSEYFGY Nominal Kesit Rated Crosssection Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overal Diameter of Cable (Approx.727 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir. 1 Km/W and 0.354 0.414 0.3 50.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0991 0.

IEC 60502-2 veya VDE 0276-620’ye uygun olarak üretilirler. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts. TS IEC 60502-2.Yarý iletken krep kaðýdý Semi conductive crepe paper 6. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. IEC 60502-2 or VDE 0276-620 . Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. medium voltage energy cables with stranded copper conductor.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar. outdoor and indoor installations. .Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5.620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. hariçte.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : 90 ºC .Permissible operating temperature: 90 ºC . için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2.Koruma bandý Protecting tape 9.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. ® PROTOTHEN -X insulation. . elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý. Single core. kablo kanallarýnda.Tutucu bakýr bant Copper binder tape 8. bir damarlý orta gerilim enerji kablolarý.) 9 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. bakýr iletkenli. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SV N2XSY 2XSY 12/20 kV 12/20 kV 12/20 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276 .Bakýr tellerden ekran Screen with copper wires ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. They are also used under normal and salty water if specially produced. special inner and outer semi-conductive layers ® on conductor and insulation.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar.Bakýr iletken Copper conductor 2. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý. copper wire screen and PROTODUR outer sheath.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 70 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.

387 0.4 47.0366 0.196 0.7 loading (cyclic).153 0. 1 Km/W ve 0.159 0.402 179 213 250 304 361 407 446 498 570 633 685 760 159 189 223 272 324 368 410 462 534 599 671 754 195 237 284 353 428 492 552 627 734 830 923 1045 165 200 239 298 361 416 471 538 635 724 829 953 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC. 1 Km/W and 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SV / N2XSY / 2XSY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 12/20 kV Net 20 ºC’de Aðýrlýk Ýletken (Yaklaþýk) DA Direnci Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.536 0.368 0.175 0.465 0.254 0.) at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km mH/km µF/km A A A A m 1 Damarlý / 1 Core 1x25þ/16 1x35þ/16 1x50þ/16 1x70þ/16 1x95þ/16 1x120þ/16 1x150þ/25 1x185þ/25 1x240þ/25 1x300þ/25 1x400þ/35 1x500þ/35 422 518 662 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 4234 5194 25 26 27 28 29 31 32 34 36 40.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0991 0.0754 0.514 0.605 0.326 0.622 0.193 0.235 0. hava sýcaklýðý 30 ºC.124 0.) Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Net Weight Conductor DC Diameter of (Approx.438 0.524 0.789 0.145 0.273 0.0470 0.6 810 930 1060 1300 1580 1840 2230 2580 3130 3798 4839 5904 0.647 0.581 0.335 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.695 0.) Resistance Cable (Approx.377 0.0601 0.6 44.389 0.565 0.757 0.727 0.329 0.419 0. 30 ºC free air temperature.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.304 0.361 0. 71 .216 0.519 0.403 0.668 0.350 0.729 0.488 0.268 0.

Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . armour ® of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR outer sheath.) 9 Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. hariçte.Bakýr þeritten ekran Copper tape screen 6.Galvanizli yassý çelik tel zýrh ve tutucu çelik bant Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix 9.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.Dolgu Filler 7.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. ® PROTOTHEN -X insulation. outdoor and indoor installations.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 72 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar.Permissible operating temperature: 90 ºC . . These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. copper tape screen on each core. They are also used under normal and salty water if specially produced. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.Bakýr iletken Copper conductor 2. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu büyük yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. IEC 60502-2 veya VDE 0276-620’ye uygun olarak üretilirler. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SHÞV N2XSEYFGY 2XSEYFGY 12/20 kV 12/20 kV 12/20 kV TS IEC 60502-2 VDE 0276-620 IEC 60502-2 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. TS IEC 60502-2. üç damarlý orta gerilim enerji kablolarý. . için) These cables are produced according to TS IEC 60502-2. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. bakýr iletkenli. Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors. kablo kanallarýnda. yassý galvanizli çelik tel zýrhlý ve galvanizli çelik tutucu bantlý. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý. IEC 60502-2 or VDE 0276-620 . (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3.PROTODUR ayýrýcý kýlýf ® PROTODUR seperation sheath 8. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy.

143 0.153 0.350 0. 1 Km/W ve 0.727 0.0754 0. 73 . hava sýcaklýðý 30 ºC.268 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.0991 0.447 0.433 0.229 0.249 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SHÞV / N2XSEYFGY / 2XSEYFGY Nominal Kesit Rated Crosssection Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) 12/20 kV Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.266 0.340 0.7 loading (cyclic).) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.) Overal Diameter of Cable (Approx.124 0.328 0.317 0.289 0. 1 Km/W and 0.363 0.385 0.410 0.193 0.183 0.387 0.318 153 181 214 261 311 353 393 443 512 141 172 205 256 310 357 405 462 546 500 500 500 500 500 250 250 250 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC.524 0. 30 ºC free air temperature. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.168 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx.) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.207 0.) mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/16 3x70þ/16 3x95þ/16 3x120þ/16 3x150þ/25 3x185þ/25 3x240þ/25 921 1209 1671 2247 2994 3714 4638 5646 7272 51 54 56 60 64 67 71 75 80 4260 4840 5430 6470 7640 8720 9870 11400 13600 0.

medium voltage energy cables with stranded copper conductor. special inner and outer semi-conductive layers ® on conductor and insulation. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar. outdoor and indoor installations. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. . elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.Tutucu bakýr bant Copper binder tape 8. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced.) 9 7. bakýr iletkenli.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar. ® PROTOTHEN -X insulation.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : 90 ºC . için) These cables are produced according to TSEK and based on IEC 60502-2. TSEK’a uygun olarak ve IEC 60502-2 esas alýnarak üretilirler. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý.3/35 kV 20. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts. 1 2 3 4 5 6 7 8 1.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4.3/35 kV TSEK PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. bir damarlý orta gerilim enerji kablolarý.Yarý iletken krep kaðýdý Semi conductive crepe paper 6.Koruma bandý Protecting tape 9.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SV 2XSY 20.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar. Single core. They are also used under normal and salty water if specially produced. copper wire screen and PROTODUR outer sheath. ® PROTODUR dýþ kýlýflý.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 74 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr.Permissible operating temperature: 90 ºC .Bakýr tellerden ekran Screen with copper wires ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. kablo kanallarýnda. .Bakýr iletken Copper conductors 2. hariçte. .Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.

0601 0.457 0.276 214 251 304 362 409 449 502 574 640 695 773 192 225 274 327 371 414 466 539 606 680 765 233 282 350 425 488 548 624 728 828 922 1045 202 241 299 363 418 472 539 635 725 831 953 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC. 75 .352 0.403 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SV / 2XSY Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 20.0991 0.484 0.0366 0. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.417 0.387 0.775 0.647 0.153 0.173 0.339 0.151 0.9 45.3 42. 1 Km/W and 0.627 0.524 0.268 0.3 39.) at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km mH/km µF/km A A A A m 1 Damarlý / 1 Core 1x35þ/16 1x50þ/16 1x70þ/16 1x95þ/16 1x120þ/16 1x150þ/25 1x185þ/25 1x240þ/25 1x300þ/25 1x400þ/35 1x500þ/35 518 662 854 1094 1334 1723 2059 2587 3163 4234 5194 33.2 55.5 48.716 0.3/35 kV Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.748 0.388 0.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.365 0. 1 Km/W ve 0.374 0.8 36.124 0.4 38.193 0.123 0.) Overall Net Weight Conductor DC Diameter of (Approx.686 0.582 0.228 0.665 0.162 0.7 41.552 0.5 52.3 1282 1453 1696 2015 2292 2686 3058 3693 4375 5431 6515 0. hava sýcaklýðý 30 ºC.186 0. 30 ºC free air temperature.206 0.0470 0.535 0.435 0.0754 0.508 0.252 0.7 loading (cyclic).603 0.4 34.137 0.116 0.) Resistance Cable (Approx.

Özel olarak üretildiklerinde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýrlar.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : 90 ºC . outdoor and indoor installations. under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. ® PROTOTHEN -X insulation.Orta Gerilim Kablolarý Medium Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³SÞV 20. special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (Kýsa devre zamaný t 5 sn. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN -X yalýtkanlý.Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4.Bakýr þeritten ekran Copper tape screen 6. için) These cables are produced according to TSEK and based on IEC 60502-2. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. .) Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektriksel kayýplarý benzerlerine göre çok düþük olan bu kablolar.PROTODUR ayýrýcý kýlýf ® PROTODUR seperation sheath 8.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® ® 9 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5.3/35 kV TSEK 2XSEYFGY PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (3. copper tape screen on each core. kablo kanallarýnda.5 U°) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 76 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Toprak Altýnda Direct Buried Beton Ýçinde In Concrete Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. yassý galvanizli çelik tel zýrhlý ve galvanizli çelik tutucu bantlý. dahilde ve toprak altýnda kullanýlýrlar. These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts. hariçte. ® PROTODUR dýþ kýlýflý. armour ® of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR outer sheath.Galvanizli yassý çelik tel zýrh ve tutucu çelik bant Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix 9.Permissible operating temperature: 90 ºC . . They are also used under normal and salty water if specially produced.Bakýr iletken Copper conductor 2. TSEK’a uygun olarak ve IEC 60502-2 esas alýnarak üretilirler. üç damarlý orta gerilim enerji kablolarý. bakýr iletkenli.Dolgu Filler 7. kýsa devre akýmlarýnýn büyük olduðu büyük yerleþim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artýþlarý beklenen þebekelerde. 1 2 3 4 5 6 7 8 1.3/35 kV 20.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. . yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiþ bakýr ekranlý.

186 0.1 77. Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature.7 81.7 yükleme derecesi þartlarýnda geçerlidir.) Çalýþma Kapasitesi (Yaklaþýk) Operating Capacity (Approx.162 0.) mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x35þ/16 3x50þ/16 3x70þ/16 3x95þ/16 3x120þ/16 3x150þ/25 3x185þ/25 3x240þ/25 1209 1671 2247 2994 3714 4638 5646 7272 71.3/35 kV Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overal Diameter of Cable (Approx. 1 Km/W and 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³SÞV / 2XSEYFGY Nominal Kesit Rated Crosssection Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m 20.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.372 0.342 0.173 0.124 0. 30 ºC free air temperature.399 0.7 loading (cyclic).268 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Çalýþma Ýndüktansý (Yaklaþýk) Operating Inductance (Approx.5 7090 7850 8937 10220 11423 12642 14284 16725 0.193 0.206 181 214 261 313 356 400 441 510 176 210 262 319 364 418 478 562 250 250 250 250 250 250 250 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri toprak sýcaklýðý 20 ºC. hava sýcaklýðý 30 ºC.0 74.0 92.422 0.359 0.385 0.9 88.137 0.387 0.) Akým Taþýma Kapasitesi Toprakta Havada Current Carrying Capacity in Ground Air Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.153 0. 1 Km/W ve 0.116 0.468 0.0 97.447 0.123 0.524 0.151 0.0991 0.5 84.0754 0. 77 .

) Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar. yüksek kýsa devre akýmlarýna karþý uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiþ bakýr ekranlý. swelling tape. longitudinal Al tape. toprak altýnda.5 Uo) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 78 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Boru Ýçinde In Conduit Beton Ýçinde In Concrete .Permissible short-circuit temperature: 250 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. beton kanallar ve/veya PVC-PE borular içinde yer alýrlar. bakýr iletkenli. inner and outer semi conductive layers on conductor and insulation. These cables are used in urban areas where overhead cables cannot be used due to security. Single-core PROTOTHEN -X insulated cable with stranded copper conductor. güvenlik. safety and environmental reasons. Ýstenirse.Yüksek Gerilim Kablolarý High Voltage Cables Y Tipi Protothen®-X Yalýtkanlý Enerji Kablolarý Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables YE³S(AL)E 89/154 kV 89/154 kV TS 10382 IEC 60840 IEC 60840 2XS(FL)2Y PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Çok telli. alüminyum koruyucu kýlýflý ve Polietilen dýþ kýlýflý.Kopolimerli Al bant Copolymer coated Al tape. bir damarlý yüksek gerilim enerji kablolarý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) 30 dak. suda þiþen bant tabakalý. Water tightness is provided radially as well as along the copper wire screen. dielektrik kayýplarý çok küçük ® PROTOTHEN –X yalýtkanlý. 9.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. iletkende de boylamasýna su sýzdýrmazlýk saðlanabilir. They can be used as buried.Bakýr tellerden ekran Copper wire screen 7. connecting national/ international high voltage grid to transformer stations of power generating facilities.Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. copper wire screen.Polietilen dýþ kýlýf Polyethylene outer sheath ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar özel þartnamelere göre üretilirler. elektriksel alaný homojenleþtirici özel iç ve dýþ yarý iletken tabakalý. Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC Müsaade edilen kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC (kýsa devre zamaný t 5 sn. için) These cables are produced according to special specifications. / 30 min. .Yarý iletken suda þiþen bant Semi conductive swelling tape 6.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 4. ® 2 4 6 7 8 9 1 3 5 1.Yarý iletken suda þiþen bant Semi conductive swelling tape 8. Polyethylene outer sheath. The same protection along the conductor may be provided upon request only. Ekran boylamasýna ve radyal yönde su sýzdýrmazdýr. saðlýk ve görüntü kirliliði nedeni ile havai yüksek gerilim hatlarýnýn þehir merkezlerine giremediði yerlerde. enerji üretim/daðýtým yerleri trafo merkezlerini ulusal/uluslararasý daðýtým þebekelerine baðlarlar. underground and/or laid in concrete ducts/PVC-PE pipes. (2.Bakýr iletken Copper conductor 2.Permissible operating temperature: 90 ºC .

199 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci 89/154 kV Çalýþma Ýndüktansý Çalýþma Kapasitesi Toprakta Akým (Yaklaþýk) (Yaklaþýk) Taþýma Kapasitesi Operating Capacity (Approx.687 0.) Current Carrying Capacity on Ground Operating Inductance Conductor DC (Approx.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YE³S(AL)E / 2XS(FL)2Y Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.177 0.0113 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.229 841 1104 1442 79 .0283 0.) Resistance at 20 ºC mm² mm kg/km /km mH/km µF/km A 1 Damarlý / 1 Core 1x630 1x1000 1x1600 7370 12680 15440 97 107 117 13000 17000 22600 0.0176 0.642 0.665 0.

.

AFUMEXTM & SINOTHERM® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables 6 .

istasyonlar. yoðun duman tabakasý oluþturmaz. sinemalarda. halojenden arýndýrýlmýþ (LSOH) AFUMEX™ kablolar yüksek iþletme emniyetini güvence altýna alýr. görüþe mani duman yoðunluðu düþük. düþük duman yoðunluklu) kablolar kullanýlmaktadýr. Zero Halojen . Kontrol odalarý. yangýn güvenliði açýsýndan normalden daha yavaþ olabilir. can ve mal güvenliðini ciddi boyutlarda tehdit eden yoðun duman ile toksik gazlara karþý özellikle kablonun demetler þeklinde döþenmesi halinde gerekli tedbirlerin alýnmasý zorunludur. Alt Yapý Özellikle insanlarýn yoðun olarak bulunduðu yerlerde (havaalanlarý. klor. tehlikeli bölgeden uzaklaþmak için ilave zaman tanýr. metallerle birleþerek kolaylýkla tuz meydana getiren flor. brom ve iyot elementlerinin hiçbirini içermez ve bu kablolar yangýn sýrasýnda alevi iletmez. maddi deðeri yüksek tesislerde yangýnýn yaratacaðý tehlikelerin ve tahribatlarýn en alt düzeyde tutulabilmesi AFUMEX™ kablolarla saðlanabilir. Böylelikle kurtarma ve söndürme çalýþmasý yapan itfaiyecilere kolaylýk saðlar. Karbonmonoksit. çevreye zararlý olan toksik ve korozif gazlarý üretmez ve en yüksek seviyede can ve mal güvenliði saðlarlar. bankalarda. Yoðun yerleþim ve yaþam birimlerinde. acil bir duruma karþý reaksiyon süresi. diskolarda. Ortamdaki mevcut nem ile oksijenin yanan malzemedeki klorür ile reaksiyona girmesi ile oluþan korozif tesirli tuz asidi elektrik. Demetler halinde döþenmiþ PVC yalýtkanlý kablolarýn yanmasý sýrasýnda meydana gelen. Bugün Avrupa’da ve Amerika’da topluma açýk yapýlarda. telefon santrallarý. 82 . AFUMEX™ kablolar. Genelde düþey düzlemde tek baþýna PVC yalýtkanlý kablolarýn sýnýrlý alev iletme özelliði olmasýna raðmen. Afumex™ kablolarýn kullaným yerleri: Endüstri AFUMEX™ kablolar risk taþýyan maddi deðeri yüksek makina donanýmlarýnda ve yangýn esnasýnda iþlevini devam ettirmesi gereken cihazlarýn bulunduðu ortamlarda gerekli güvenliði saðlar. Maddi ve manevi deðeri yüksek tarihi binalarýn ve müzelerin yangýnda tahribat riski AFUMEX™ kablolarla en alt seviyeye indirilebilir.vb) çýkan yangýnlar potansiyel olarak büyük tehlike oluþtururlar. Konutlar AFUMEX™ kablo kullanarak evlerimizdeki can ve mal güvenliði büyük ölçüde arttýrýlabilir. görüþü engelleyen duman yoðunluðu kaçýþ sýrasýnda panik yaratýr. konser salonlarý.Afumex™ & SINOTHERM® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Halojen Nedir? Halojen. yanma esnasýnda ortaya çýkan. klor. mekanik ve kimyasal yönden bütün özelliklerine sahiptir. PVC yalýtkanlý kablolarýn elektriksel. karbondioksit gibi zehirli gazlarýn solunmasý ölümlere sebebiyet verir. Halojenden arýndýrýlmýþ kablolarda kullanýlan malzemeler flor. zehirli gaz çýkarmayan. büyük marketler. kurtarma ve söndürme çalýþmalarýný zorlaþtýrýr. korozif ortam oluþturmayan. standartlarýn gereklerine göre imalatý yapýlmýþ LSOH (Low Smoke. Bu riskleri büyük ölçüde azaltmak için geliþtirilen üstün vasýflý AFUMEX™ kablolar. Otellerde. kapalý spor salonlarý. elektronik ve benzeri cihaz ve tesislerde önemli hasarlar meydana getirir. gökdelenlerde. ticaret ve iþ merkezlerinde. okullarda. alevin yayýlmasýný önleyen. AFUMEX™ kablolar üst seviyede güvenliði temin ederek panik yaratan dumanýn ve zehirli gazlarýn oluþmasýný önler. paneller tipik kullaným alanlarýdýr. bilgi iþlem merkezleri. brom ve iyot gibi elementlerin genel adýdýr. Afumex™ Kablolar: Yangýn ortamýnda 180 dakikaya kadar iþlevini sürdüren. Halojenden Arýndýrýlmýþ (Halogen Free) kablo ne demektir? Halojen içerikli yapý malzemelerinin yanmasý neticesinde oluþan HCl (Hidroklorür) gazý ortamdaki CO². Ýþ Yerleri Yoðun yerleþim ve yaþam birimlerinde AFUMEX™ kablolar çok geniþ bir kullaným alanýna hizmet vermektedir.Halojenden arýndýrýlmýþ. hastanelerde. CO ve su ile birleþerek hidroklorik asit oluþturur ve bu asit insanlara ve elektronik cihazlara zarar verirken yine yanma esnasýnda açýða çýkan CO² gazý canlý yaþamýný tehdit eder.

occured by combustion of construction materials. AFUMEX™ guarantees the necessary level of safety. hospitals and universities. Halogen free cables do not contain any halogens such as fluorine. Corrosive emissions during the fire also bring about irreversible damages to all electrical. Burning of bunched PVC insulated cables forms high smoke density which decreases the visibility severely and causes panic during the escape and make the search and escape operations more difficult. toxic gases and eliminate corrosive emissions threatening safety of lives and security of materials. Inhaling toxic gases such as carbon monoxide and carbon dioxide results in deaths within minutes. necessary actions must still be taken for bunched PVC cable installations in order to minimize high density smoke. people in hotels.). are at risk. LSOH (Low Smoke Zero Halogen) cables are produced as specified in the related standards and used in public buildings all around Europe and USA. provide the flame retardancy with lower toxic gas emissions and significantly lower smoke density in order to protect human and provide goods safety at highest level. AFUMEX™ cables are specifically developed to maximize the safety of lives and eliminate security risks at highest level providing every one of us a peace of mind. schools. Today. iodine etc. Afumex™ Cables: Prysmian AFUMEX™ cables are the safe choice for cables in achieving the continuity of the electrical supply up to 180 minutes under fire conditions. . State of art cable insulation materials and techniques are employed to provide the flame retardancy with lower toxic gas evolutions and significantly lower smoke density. electronic and metal equipment and building structures. valuable furnishings) or if it has potential risks in case of fire.Afumex™ & SINOTHERM® Fire Resistant and Heat Resistant Cables What is Halogen? Halogen is the common name of elements like flour. chlorine. reacts with CO². What is Halogen Free cable? HCL (hydrochloride) gas. cinemas. Afumex™ applications: Industry AFUMEX™ cables provide safety where expensive equipment or crucial processes. concert arenas etc. In case of fire safety. fire becomes potentially very dangerous.. AFUMEX™ cables are ideal for use in various locations where high human traffic and density exist in high rises. Infrastructure Where a larger number of people congregate. banks. stadiums. AFUMEX™ provides the extra time for a safe escape. securing the material integrity for electrical. bromine and iodine. chlorine. switchboards. stations. Residental The level of safety in our homes can be significantly increased by the use of AFUMEX™ cables. offices are threatened by a number of factors and reaction time in case of an emergency can be slower than normal. CO and water and forms hydrochloric acid which is harmful for people and electronic appliances and the CO² gas that appears during fire threatens human life. 83 Commercial A wide number of applications are covered by AFUMEX™. both by avoiding panic-generating fumes and toxic gases and also by aiding the intervention of fire fighters. corrosive emissions into the immediate environment are totally eliminated. AFUMEX™. electronic and metal structures. thereby ensuring better visibility in the ambient during fire and ensuring safety of lives. commercial centers. discos. indoor sports. bromine. often in an unfamiliar environment (such as airports. Due to its zero halogen content. Although PVC insulated single cables display limited flame propagation. hospitals. panels. Control rooms. that compose salt when conjoined with metals. white rooms are typical applications. historical buildings. becomes essential when the property is of particular interest (historical buildings. whilst being a worthwile improvement in all situations. that should perfom under fire conditions.

Ateþin sönmesini takip eden 5 dk içinde ýþýk geçirme deðeri deðiþmiyorsa veya toplam test süresi 40 dakikaya ulaþtýysa test sonlandýrýlýr.3 pH ve 10 µS iletkenlik olmalýdýr. Testin amacý yangýnla doðrudan iliþkisi olmayan elektronik elemanlarýn korunmasýdýr. Prysmian. Numune küçük parçalar halinde olmalýdýr ve en az 16 saat boyunca 23±2 ºC ve %50±5 rutubetli ortamda bekletilmelidir. IEC 60754-1/2 KABLOLARIN HALOJENDEN ARINDIRILARAK KOROZÝF ORTAM YARATMAMASI TESTÝ Testin amacý: Kablolarýn yanmasý sýrasýnda oluþan toksik gazlar ve halojenin yayýlmasýna iliþkin testtir. Kablo numunesi üzerine deðil de. burada ifade edilen ya da belirtilen bilgilerin güncelliðini garanti etmemektedir.05m uzunluðunda ve 23±5 ºC ‘de minimum 16 saat bekletilmiþ tek ya da daha fazla kablo numunesi.ch’den edinilebilen gerçek standartlara baþvurunuz. Test Yeri: 3mx3mx3m boyutlarýnda kapýsý ve gözetleme penceresi olan küp þeklinde bir oda. Test Numunesi: 500-1000 mg aðýrlýkta malzeme numunesidir.D (mm) Adedi 1 D > 40 2 20 < D 40 3 10 < D 20 N1 5 < D 10 N1 = Kablo sayýsý = 45/D 1 D 5 aralýðýndaki kablolar için 7 adet kablo grup haline getirilir ve test için gerekli olan grup sayýsý N² = 45/3D formülü ile hesaplanýr. altýndan ve etrafýndan hava sirkülasyonuna izin verecek þekilde. Kablo Sayýsýnýn Belirlenmesi: Numunenin Test Numunesi Çapý . Sonuçlarýn Deðerlendirilmesi: Minimum görüþ derecesi %60 olmalýdýr. Testlerle ilgili detaylý ve eksiksiz bilgi için. Test Yöntemi: Kapýnýn kapalý ve odanýn boþ olduðundan emin olduktan sonra alkol ateþlenerek ýþýk geçirme deðerleri kaydedilir. Test Yöntemi: Malzemenin sýcaklýðý özel düzeneklerle 40±5 dakika boyunca düzenli olarak 800±10 ºC’ye kadar yükseltilir ve ayný sýcaklýkta 20 dakika bekletilir. IEC websitesi www.iec. IEC 61034-1/2 BELÝRLÝ KOÞULLARDA YANAN KABLOLARDAKÝ DUMAN YOÐUNLUÐUNUN ÖLÇÜMÜ Test Numunesi: 1±0. ilgili standartlardaki tüm bilgiyi içermemektedir ve kesinlikle test kýlavuzu olarak kullanýlmamalýdýr. Sonuçlarýn Deðerlendirilmesi: Test edilen malzemenin halojen asit gazý miktarý (HCL) maksimum 5mg/g (numune) olmalýdýr. Test Düzeneðinin Konumu: Ýçi alkol çözeltisi dolu bir tepsi. Test numunesi yatay bir þekilde. . düzenek tabanýndan yukarýda bir yere tutturulur. Test Parçalarýnýn Düzeni: Kablo ya da kablolar birbirlerine her uçtan 300mm içeriden tutturularak test düzeneðinin üzerine teller aracýlýðý ile sabitlenir. daha çok kabloda kullanýlan yalýtkan malzeme üzerine uygulanan bir testtir.Afumex™ & SINOTHERM® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Uluslararasý Test Standartlarý AFUMEX™ kablolarýn yangýn sýrasýndaki performanslarýný ölçmek için yapýlan uluslararasý test standartlarý ve testlerin detaylarý aþaðýdadýr. numunelerin alt kýsmý ile tepsinin tabaný arasý 150 mm ± 5 mm olacak ve tepsiyi ortalayacak þekilde tepsinin üzerinde bir yere sabitlenir. Çýkan gazlarýn asitlik derecesi ise maksimum 4. 84 Bu sayfa bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþ olup.

Record the minimum light transmission. Test place: A cubic room with 3mx3mx3m dimensions. a door and a glass inspection window.05m long. which shall be carefully straightened and then conditioned for at least 16 hours at 23 ± 5 ºC. Test Sample: 500-1000 mg insulation material is used as test sample. Evaluation of the Results: The amount of emitted HCL gas from the tested material should be max. For detailed and accurate information about the tests. do not contain the full information about the related tests and should definitely not be used as test guide.no warranty as to the accuracy of the information contained herein. please refer to the actual test standards which can be downloaded from IEC website www.ch 85 . Assembly of test pieces: A single test piece or bundles of test pieces shall be bound together and fixed to the test mechanism at 300 mm from each end. Test Procedure: The heat of the material is regularly increased to 800±10ºC in 40±5 minutes with special equipments and stays on the same temperature for 20 minutes.iec. The sample should be divided into small pieces and should be kept in a place which has %50±5 humidity and 23±2 ºC ambient temperature for at least 16 hours. not to the cable itself.Afumex™ & SINOTHERM® Fire Resistant and Heat Resistant Cables International Test Standards : The international standards and their procedures which are used to test the fire performances of AFUMEX™ cables are detailed below. IEC 60754-1/2 MEASUREMENT OF CORROSIVITY IN HALOGEN FREE CABLES Test Purpose: Purpose of the test is measuring the toxic gases and halogen emission during fire and protection of the electronic appliances that are irrelevant to the fire.3 pH and the conductivity should be 10 µS. Prysmian. Ignite the alcohol and wait for 40 minutes or 5 minutes if the light transmission does not change. A single test piece or bundles of test pieces shall be laid in a horizontal position and centred above the tray so that the distance between the underneath of the test sample and the bottom of the tray is 150 mm ± 5 mm. makes -either implied or expressed. Selection of number of test pieces: Diameter of the piece (mm) Number of Test Pieces 1 D > 40 2 20 < D 40 3 10 < D 20 N1 5 < D 10 N1 = Number of cables = 45/D For cables with an overall diameter between 1 mm and 5 mm. 5mg/g (sample). The acidity of the emitted gases should be max. Test Procedure: Make sure that the cube is empty and the door is closed. IEC 61034-1/2 MEASUREMENT OF SMOKE DENSITY OF CABLES BURNING UNDER DEFINED CONDITIONS Test Sample: The test sample shall consist of one or more test pieces of cable. each 1 ± 0. The test is directly performed to the cable’s insulation material. Evaluation of the Results: The minimum light transmission should be 60%. These pages are prepared for information purposes only. 4. seven test pieces shall be formed into a bundle and the number of bundles N² required to make up the test sample shall be calculated according to the following formula: N² = 45 / 3D Positioning of the test pieces: The tray containing the alcohol shall be supported above the surface to permit air circulation around and beneath the tray.

geniþliði 300±25 mm ve derinliði 450±25 mm olan metal. aralarýndaki mesafe kablo çapýnýn yarýsý olacak þekilde merdivene tutturulur. üst tutucunun alt kýsmý ile kablonun yanmýþ kýsmýnýn en üst noktasý arasýndaki mesafe minimum 50 mm olmalýdýr. grup numunesinin metal olmayan kýsmýnýn hacminin 1.5 m uzunlukta ve ayný üretimden olan kablo grubu. alev kaynaðýndan maksimum 2. Alev Uygulama Süresi: Numunenin Alev uygulama Çapý . Test Düzeneði: Kablo. Sonuçlarýn Deðerlendirilmesi: Alevin tamamen sönmesinden sonra numune dýþ yüzeyi silinir.C GRUP HALÝNDEKÝ KABLOLARIN DÝKEY KONUMDA ALEVE DAYANIKLILIK TESTÝ Test Numunesi: Her biri minimum 3. kablolar. Sonuçlarýn Deðerlendirilmesi: Test süresince kablo kýsa devre olmamalýdýr.D (mm) Süresi (sn) 60 D 25 120 25 < D 50 240 50 < D 75 D > 75 480 Alev Uygulamasý: Alev. altý ve üstü kapalý dikdörtgenler prizmasý içinde iki ucundan dikey konumda tutucular aracýlýðý ile sabitlenir. Kesit alaný 35 mm² veya daha küçük iletkenli kablolar ise kablolar birbirlerine deðecek þekilde merdivene tutturulur.5 m yukarýda olmalýdýr. IEC websitesi www.ch’den edinilebilen gerçek standartlara baþvurunuz.5 litre/m olmasýný saðlayan kablo sayýsýdýr. ilgili standartlardaki tüm bilgiyi içermemektedir ve kesinlikle test kýlavuzu olarak kullanýlmamalýdýr. yüksekliði 1200±25 mm. çünkü iletken test bitmeden erir. Prysmian.Afumex™ & SINOTHERM® Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar IEC 60332-1-2 DÝKEY DURUMDAKÝ TEK BÝR KABLONUN ALEVÝ ÜZERÝNDE YÜRÜTMEME TESTÝ Test Numunesi: 600±25 mm uzunluðunda kablo numunesi. standartta belirtildiði þekilde yatay düzlemde olacak þekilde sabitlenir ve 180 dakika boyunca alev ve deney gerilimi uygulanýr. üst tutucunun alt kýsmýndan 475±5 mm aþaðýdan kablonun dikey düzlemi ile 45º açý yapacak þekilde uygulanýr.5 mm²’den küçük kesit alanýna sahip kablolar için uygun deðildir. önü açýk. Alev: Minimum 750 ºC’de. IEC 60331-21 ELEKTRÝK KABLOLARININ YANGINA DAYANIKLILIK KARAKTERÝSTÝKLERÝ Test Numunesi: Her iki ucundan 100 mm’lik dýþ kýlýfý soyulmuþ 1200 mm uzunluðundaki kablo numunesi. IEC 60332-3-24 Cat.iec. Kablonun testi geçmesi için. Test Düzeneði: Test numunesi. Alev: 1 kW güçlü test alevi. Toplam kablo sayýsý. birbirine yakýn aralýklý bir alev çizgisi meydana getiren 500 mm uzunluðunda bir alev kaynaðý. burada ifade edilen ya da belirtilen bilgilerin güncelliðini garanti etmemektedir. Sonuçlarýn Deðerlendirilmesi: Kablonun yanmýþ kýsmýnýn en üst noktasý. Test Düzeneði: Her bir kablo parçasý dikey konumdaki bir merdiven üzerine toplam geniþlik 300 mm olacak þekilde tutturulur. . 86 Bu sayfa bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþ olup. Bu test küçük izole iletkenler ve 0. Testlerle ilgili detaylý ve eksiksiz bilgi için. Alev Uygulama Süresi: Alev 20 dakika boyunca uygulanýp söndürülür. Kesit alaný 35 mm²’den büyük iletken bulunan kablolar için. Alev: 20 kW test alevi.

no warranty as to the accuracy of the information contained herein. Evaluation of the Results: The cable should not be short-circuited during the test.ch 87 . IEC 60331-21 FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POWER CABLES Test Sample: 1200 mm cable sample which is peeled off 100mm from both ends. Evaluation of the results: The maximum extent of the charred portion measured on the sample shall not have reached a height exceeding 2. closed top and bottom. 300±25 mm wide and 450±25 mm deep with open front. The total number of test pieces in the test sample shall be that number required to provide a normal total volume of non-metallic material of 1.5 times the cable diameter. The wire or cable shall pass the test if the distance between the lower edge of the top support and the onset of charring is greater than 50 mm. Cables with cross-section 35 mm² shall be touching each other when fixed on the ladder. Flame: A flame source. Flame: 20 kW pre-mixed test flame. please refer to the actual test standards which can be downloaded from IEC website www.5 meters above the bottom edge of the burner.iec. do not contain the full information about the related tests and should definitely not be used as test guide. each having a minimum length of 3. making 45º to the vertical axis of the sample. Not suitable for small insulated wires or small strands with less than 0. makes -either implied or expressed.5 mm² cross-section. Test Arrangement: The test piece shall be fixed at two positions and aligned vertically within a three-sided metallic screen 1200±25 mm high. Flame: 1 kW pre-mixed test flame. Test Arrangement: Each test piece shall be attached individually on the ladder to a total max width of 300 mm with a space between each test piece of 0. Evaluation of the results: After all burning ceased. For detailed and accurate information about the tests. Flame Application Time: The flame shall be applied for 20 minutes.Afumex™ & SINOTHERM® Fire Resistant and Heat Resistant Cables IEC 60332-1-2 TEST ON A SINGLE VERTICAL INSULATED WIRE OR CABLE Sample: 600±25 mm long finished wire or cable. Flame Application Time: Diameter of the Flame application piece (mm) time (s) D 25 25 < D 50 50 < D 75 D > 75 60 120 240 480 Flame Application: Flame shall be positioned at a distance of 475±5 mm from the lower edge of the upper horizontal support.5 m. IEC 60332-3-24 Cat.5 litre/m of test sample. minimum 750 ºC and 500 mm long which creates a flame line. Prysmian. the test piece shall be wiped clean.C TEST FOR VERTICAL FLAME SPREAD OF VERTICALLY-MOUNTED BUNCHED WIRES OR CABLES Sample: A number of test pieces of cable from the same production length. Test Arrangement: Cable stands still for 180 minutes in a horizontal line as specified in the standard. These pages are prepared for information purposes only. then be extinguished. because the conductor melts before the test finishes.

Used in dry places. halogen free energy cables with solid. özel sentetik yalýtkanlý. -Permissible operating temperature: 70 ºC Tested according to below standards. LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 2 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru mekanlarda.15 S1 TS HD 21. Flame retardant.Tek veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. stranded or fine-stranded copper conductor and special synthetic insulation. 1 1. Non-Corrosive Cables H05Z1-U H05Z1-K 300/500 V 300/500 V TS HD 21. Flame Retardant. distribution boards. daðýtým sistemlerinde. industrial plants as lighting and building wire.15 S1 AFUMEXTM Yapý / Construction Tek telli. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 88 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Boru Ýçinde In Conduit Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels . alevi iletmeyen ve halojenden arýndýrýlmýþ enerji kablolarý.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. çok telli veya ince çok telli bakýr iletkenli.15 S1 esas alýnarak üretilirler.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS HD 21. LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 These cables are produced according to TS HD 21.15 S1. switchgear rooms. þalt tesislerinde. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler. iþletmelerde aydýnlatma ve tesisat kablosu olarak kullanýlýrlar.

2 9.8 7.6 2 2.4 10 13 16 11 16 18 36.2 9.8 7.5 0.5 18.1 39.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx. 89 .RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05Z1-U / H05Z1-K Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.6 4.75 1 4.0 19.2 2.5 11 12 15 19 12 15 19 300/500 V 100 100 100 H05Z1-K 0.75 1 300/500 V 100 100 100 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.0 26.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Akým taþýma kapasitesi Boru içinde Havada Current carrying capacity in Conduit Air 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0 24.5 0.) mm² mm kg/km /km A A m H05Z1-U 0.4 2 2.2 2.

C Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 90 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Boru Ýçinde In Conduit Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Daðýtým Panolarý Distribution Panels .15 S1 AFUMEXTM Yapý / Construction Tek telli.15 S1 TS HD 21. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. Flame Retardant. alevi iletmeyen ve halojenden arýndýrýlmýþ enerji kablolarý.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free.Tek veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2.C Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru mekanlarda. þalt tesislerinde. 1 1. Non-Corrosive Cables H07Z1-U H07Z1-R H07Z1-K 450/750 V 450/750 V 450/750 V TS HD 21. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-3-24 Cat. özel sentetik yalýtkanlý.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS HD 21. çok telli veya ince çok telli bakýr iletkenli.15 S1 esas alýnarak üretilirler. daðýtým sistemlerinde. stranded or fine-stranded copper conductor and special synthetic insulation. industrial plants as lighting and building wire. halogen free energy cables with solid. switchgear rooms.15 S1 -Permissible operating temperature: 70 ºC 2 Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-3-24 Cat. distribution boards.C These cables are produced based on TS HD 21.15 S1 TS HD 21. iþletmelerde aydýnlatma ve tesisat kablosu olarak kullanýlýrlar. Used in dry places. Flame retardant.

8 181 280 382 542 745 19 30 44 63 112 H07Z1-K 1.0 240.30 1.0 58.9 4.0 672.524 0.10 7.5 2.0 2.5 2.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 450/750 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.387 0.61 3.0 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.4 24.0 154.150 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 4 6 10 14.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.727 0.4 11.91 24 32 42 54 73 98 129 158 198 245 24 32 42 54 73 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 100 100 100 100 100 H07Z1-R 16 25 35 50 70 7.08 1.0 38.4 3.0 96.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H07Z1-U / H07Z1-R / H07Z1-K Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.4 5.0 12.) mm² mm kg/km /km A m H07Z1-U 1.3 3.0 8.2 5.95 3.4 9.4 24.8 3.5 4 6 10 14.41 4.7 3.7 4.30 7.4 21 34 50 71 116 12.83 1.0 336.98 4.268 13.0 58.0 96.6 2. 91 .0 480.0 38.

Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. hospitals. AFUMEXTM Yapý / Construction Bir veya çok telli bakýr iletkenli. yangýn sýrasýnda alevi iletmezler.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3.C Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 92 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Boru Ýçinde In Conduit Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit . özel sentetik dýþ kýlýflý. halojenden arýndýrýlmýþ enerji kablolarý. enerji santralleri ve bilgi iþlem merkezleri ile raylý sistemlerle toplu taþýmacýlýðýn yapýldýðý çok sayýda insanýn ve deðerli cihazýn bulunduðu yangýn tehlikesi olan tesislerde kullanýlýrlar. These cables do not conduct flame during fire.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free.C These cables are produced based on TS 9759 HD 21. shopping centers. özel dolgu tabakalý. 1 2 3 1.4 S2 e. özel sentetik yalýtkanlý. information technology centers and in places where human groups are carried by railway systems. böylece can ve mal güvenliði saðlarlar. yoðun duman tabakasý oluþturmazlar ve korozyona elveriþli ortam yaratmazlar. valuable equipments are located. VDE 0250-214 e.4 S2 or according to VDE 0250-214 -Permissible operating temperature: 90 ºC Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. Bu kablolar. Non-Corrosive Cables 052XZ1-U NHXMH 300/500 V 300/500 V TS 9759 HD 21. halogen free cables. special synthetic outer sheathed flame retardant. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. subject to fire danger. do not create high smoke density. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. special synthetic insulated. Solid or stranded copper conductored.4 S2 esas alýnarak veya VDE 0250-214’e uygun olarak üretilirler. Flame Retardant. Used in hotels.C 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Oteller. hastaneler. alevi iletmeyen. power plants. alýþveriþ merkezleri. do not create corrosive ambients and therefore provide health and goods protection.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS 9759 HD 21.Özel dolgu Special filler 4.

5 9.5 12.1 12.5 25 34 43 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.0 13.8 10.0 11.61 3.41 4.1 7.5 3x4 3x6 3x10 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.83 1.1 13.5 8. 93 .5 5x2.1 7.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.08 1.83 12.15 12.0 14.1 12. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.41 4.3 15.0 8.8 10.1 12.2 10.5 2x2.1 22 30 40 51 70 22 30 40 51 70 18.08 1.4 9.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 052XZ1-U/NHXMH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.8 13.5 2x4 2x6 2x10 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 58 96 154 230 384 614 72 120 193 288 8.1 12.1 7.5 5x4 5x6 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.7 19.61 3.61 3.5 4x4 4x6 4x10 4x16 rm 5 Damarlý / 5 Cores 5x1.3 10.5 25 34 43 60 80 18.08 1.41 4.5 4x2.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.4 95 125 171 224 351 112 150 207 286 448 139 186 277 367 559 868 160 216 325 435 12.0 14.5 3x2.83 12.4 9.

5 S3 e. hastaneler. do not create corrosive ambients and therefore provide health and goods protection. yangýn sýrasýnda alevi iletmezler.C 4 4. enerji santralleri ve bilgi iþlem merkezleri ile raylý sistemlerle toplu taþýmacýlýðýn yapýldýðý çok sayýda insanýn ve deðerli cihazýn bulunduðu yangýn tehlikesi olan tesislerde kullanýlýrlar. AFUMEXTM Yapý / Construction Ýnce çok telli bakýr iletkenli. alýþveriþ merkezleri.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Oteller. halojenden arýndýrýlmýþ enerji kablolarý.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. alevi iletmeyen. special synthetic insulated.Özel dolgu Special filler Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS 9760 HD 21. Bu kablolar. özel dolgu tabakalý. subject to fire danger. Used in hotels. böylece can ve mal güvenliði saðlarlar.5 S3 or VDE 0250-214 -Permissible operating temperature: 90 ºC Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. do not create high smoke density. 1 2 3 1. information technology centers and in places where human groups are carried by railway systems.Ýnce çok telli bakýr iletken Multi stranded Cu-conductor 2. özel sentetik dýþ kýlýflý.C Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 94 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances . special synthetic outer sheathed flame retardant. yoðun duman tabakasý oluþturmazlar ve korozyona elveriþli ortam yaratmazlar. Multi stranded copper conductor. halogen free cables. VDE 0250-214 e. Non-Corrosive Cables 052XZ1-F NHXMH 300/500 V 300/500 V TS 9760 HD 21. özel sentetik yalýtkanlý. Flame Retardant. hospitals. These cables do not conduct flame during fire. valuable equipments are located.C These cables are produced based on TS 9760 HD 21.5 S3 veya VDE 0250-214 esas alýnarak üretilirler. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. shopping centers. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. power plants.

91 13.9 13.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.30 7.5 2x2.5 117 150 171 215 340 131 173 239 319 425 152 203 255 340 530 860 145 200 300 405 13.95 3.0 11.95 3.5 2x4 2x6 2x10 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 58 96 154 230 384 614 72 120 193 288 8.5 3x4 3x6 3x10 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.8 13.0 10.1 14.5 4x4 4x6 4x10 4x16 5 Damarlý / 5 Cores 5x1.2 9.0 13.91 1.95 3.0 10.5 25 34 43 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.4 10.21 13.30 22 30 40 51 70 22 30 40 51 70 18.95 3.30 7.98 4. 95 .) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.30 1.7 13.5 4x2.1 12.5 3x2.0 10.98 4.8 10.98 4.2 14.3 10. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.30 1.2 16.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 052XZ1-F/NHXMH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.5 5x4 5x6 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.3 11.30 7.98 4.30 1.30 7.0 20.91 13.9 9.5 5x2.5 25 34 43 60 80 18.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.

VDE 0250-215’e uygun olarak üretilirler.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3. do not create corrosive ambients and therefore provide health and goods protection. özel sentetik dýþ kýlýflý. shopping centers.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded cu-conductor 2. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler. alevi iletmeyen. hospitals. halogen free cables. Non-Corrosive Cables NHMH 300/500 V VDE 0250-215 AFUMEXTM Yapý / Construction Bir veya çok telli bakýr iletkenli. Solid or stranded copper conductored.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Oteller. power plants. LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk ) Testi: IEC 60332-1-2 These cables are produced according to VDE 0250-215 -Permissible operating temperature: 70 ºC Tested according to below standards LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 4 4. hastaneler. Used in hotels. information technology centers and in places where human groups are carried by railway systems. Flame Retardant. subject to fire danger. 1 2 3 1. special synthetic outer sheathed flame retardant. do not create high smoke density. özel dolgu tabakalý. böylece can ve mal güvenliði saðlarlar.Özel dolgu Special filler Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. Bu kablolar. These cables do not conduct flame during fire. yoðun duman tabakasý oluþturmazlar ve korozyona elveriþli ortam yaratmazlar. yangýn sýrasýnda alevi iletmezler. özel sentetik yalýtkanlý. valuable equipments are located. special synthetic insulated. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 96 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Boru Ýçinde In Conduit Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit . enerji santralleri ve bilgi iþlem merkezleri ile raylý sistemlerle toplu taþýmacýlýðýn yapýldýðý çok sayýda insanýn ve deðerli cihazýn bulunduðu yangýn tehlikesi olan tesislerde kullanýlýrlar. alýþveriþ merkezleri. halojenden arýndýrýlmýþ enerji kablolarý.

08 12.5 25 34 43 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.10 7.41 4.41 4.61 3.10 7.4 9.5 3x4 3x6 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.61 3.7 11.2 8.41 4.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.2 7. 97 .1 8.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.5 4x2.5 3x2.6 8.10 7.2 10.1 10.5 4x4 4x6 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features NHMH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.08 12.9 12. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 2x2.3 75 103 146 197 91 124 180 251 109 152 226 318 12.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.2 9.5 2x4 2x6 29 48 77 115 43 72 115 173 58 96 154 230 7.08 22 30 40 51 22 30 40 51 18.0 9.61 3.

Non-Corrosive Cables N2XH 0. hospitals. yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu okullar. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. toplantý ve alýþveriþ merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanýlýrlar. meeting rooms and shopping centers.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS HD 604 S1’ e uygun olarak üretilirler.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3.C Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 98 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit . -Permissible operating temperature: 90 ºC -Colour of outer sheath: Black Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. Flame Retardant. These cables are used in internal and external places in where safety regulations must be taken against fire such as schools.6/1 kV TS HD 604 S1 AFUMEXTM Yapý / Construction Tek veya çok telli bakýr iletkenli.C These cables are produced according to TS HD 604 S1. hastaneler.Tek veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper 2. special synthetic insulation and special synthetic outer sheath. halojenden arýndýrýlmýþ yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan kablolar. 1 2 3 1. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. Low smoke. halogen free and flame retardant cables with solid or stranded copper conductor. özel sentetik yalýtkanlý özel sentetik dýþ kýlýflý.Özel dolgu Special filler 4. alevi iletmeyen.

7 19.5 re 12x2.0754 12.1 7.7 10.2 10.8 11.2 17.61 3.7 22.41 7.5 re 3x4 re 3x6 re 3x10 re 3x16 re/10 re 3x25 rm/16 re 3x35 rm/16 re 3x50 rm/25 rm 3x70 rm/35 rm 3x95 rm/50 rm 3x120 rm/70 rm 3x150 rm/70 rm 3x185 rm/95 rm 3x240 rm/120 rm 4x1.0 12.5 re 7x1.5 re 2x2.0991 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.9 17.61 3.5 re 19x1.5 re 4x4 re 4x6 re 4x10 re 4x16 re 5x1.0754 12.193 0.8 16.1 12.5 20.2 39.387 0.1 10.5 20.15 0.7 53.5 re 21x2.193 0.9 24.6 23.4 16.08 1.5 re 14x2.4 11.0 47.41 4.15 12.2 9.83 1.5 re 3x2.5 re 10x2.5 re 10x1.153 0.5 re 7x2.9 19.2 12. 99 .4 10.5 re 5x2.5 re 40x2.3 8.83 1.1 12.524 0.727 0.1 12.153 0.9 14.0 23.5 9.5 re 14x1.) mm² mm kg/km /km A A m 1x4 re 1x6 re 1x10 re 1x16 re 1x25 rm 1x35 rm 1x50 rm 1x70 rm 1x95 rm 1x120 rm 1x150 rm 1x185 rm 1x240 rm 2x1.83 1.1 15.9 23.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 re 24x2.7 15.41 7.7 21.5 re 24x1.41 7.1 7.8 9.0 13.1 35.124 0.83 12.1 7.41 7.268 0.9 13.5 re 40x1.15 0.5 re 30x1.4 27.387 0.5 re 30x2.6 13.5 7.08 1.41 4.4 26.1 12.0991 0.0 17.08 1.6 13.0 9.61 3.5 re 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 557 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 72 101 144 173 202 274 305 346 432 576 120 168 240 288 336 456 504 576 720 960 6.2 17.4 31.524 0.3 66 86 128 183 287 376 495 693 944 1176 1442 1786 2337 117 146 187 243 348 128 167 224 293 437 741 1202 1508 2063 2844 3827 4882 5825 7286 9475 149 198 268 357 543 788 173 225 318 348 395 495 543 627 721 907 231 302 432 483 541 688 766 872 1020 1309 4.6 43.4 11.6 14.727 0.0 11.41 7.6 18.1 16.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.5 re 19x2.1 12.61 3.5 re 21x1.124 0.268 0.41 7.08 1.41 4.41 7.1 12.1 12.5 re 12x1.1 7.1 16.1 12.2 11.4 16.5 re 4x2.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features N2XH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.41 56 73 101 137 182 226 275 353 430 500 577 661 781 26 36 49 63 86 23 32 42 54 75 100 127 158 192 246 298 346 399 456 538 23 32 42 54 75 100 23 15 13 13 12 11 10 10 9 8 32 21 18 17 16 15 15 13 12 11 40 53 74 101 135 169 207 268 328 383 444 510 607 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.8 21.8 10.41 7.1 12.6 11.6 21.41 7.5 re 2x4 re 2x6 re 2x10 re 3x1.0 6. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X insulation 3.Maksimum kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC . These cables are used in internal and external places in where safety regulations must be taken against fire such as schools.C Energy cables are produced according to VDE 0276-604.Bakýr iletken Copper conductor 2.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. hastaneler.C 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.6/1 kV IEC 60502-1 VDE 0276-604/627 e. özel sentetik yalýtkanlý.Koruma bandý Protecting tape 6. Flame Retardant. Non-Corrosive Cables 2XCH N2XCH 0.Maximum short-circuit temperature: 250 ºC . hospitals.Bakýr konsantrik iletkenler Concentric conductor of copper wires 5.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Enerji kablolarý VDE 0276.Colour of outer sheath: Black Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. konsantrik bakýr ekranlý. AFUMEXTM Yapý / Construction Tek veya çok telli bakýr iletkenli.Permissible operating temperature: 90 ºC . . . special synthetic insulation. Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductors. alevi iletmeyen.Dýþ kýlýf rengi : Siyah Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. control cables according to VDE 0276-627. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan kablolar. yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu okullar. halogen-free and do not generate high smoke density during fire.Dolgu Filler 4. özel sentetik dýþ kýlýflý.6/1 kV 0.C Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 100 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit . concentric copper wire screen and special synthetic outer sheath. halojenden arýndýrýlmýþ. These cables are flame retardant. kontrol kablolarý VDE 0276627’ye uygun olarak üretilirler. toplantý ve alýþveriþ merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanýlýrlar. 1 2 3 4 5 1.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . meeting rooms and shopping centers.604’ e.

5 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x16/16 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50þ/25 3x70þ/35 3x95þ/50 3x120þ/70 3x150þ/70 3x185þ/95 3x240þ/120 66 104 161 240 408 643 902 1190 1723 2410 3296 4236 5100 6383 8242 14 14.0754 24 31 41 53 72 96 130 160 195 247 305 355 407 469 551 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.41 4. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.5/1.524 0.5/2.08 1.6 / 1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 15.268 0.124 0.5 17 19 22 26 28 31 36 40 44 48 54 60 244 294 376 480 682 962 1383 1708 2235 3097 4134 5240 6263 7740 10013 12.193 0.15 0.61 3.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.5 3x2.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 2XCH/N2XCH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) mm² mm kg/km /km A m 3x1.153 0.1 7.387 0.727 0.0991 0.83 1. 101 .

. bakýr iletkenli.6/1 kV IEC 60502-1 AFUMEXTM Yapý / Construction Bir veya çok telli.C Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 102 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit . halojenden arýndýrýlmýþ ve yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan enerji kablolarý.Polyester þerit Polyester tape 6. üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ tesirlere karþý dayanýklýdýr. Non-Corrosive Cables 2XRH 0. Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor.Maximum short-circuit temperature: 250 ºC Cables are tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. galvanized round steel wire armour and special synthetic outer sheath. özel sentetik dýþ kýlýflý.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3. galvanizli yuvarlak çelik tel zýrhlý. Yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu yerlerde kullanýlýrlar.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60502-1’e uygun olarak üretilirler. özel sentetik yalýtkanlý.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free.C These cables are produced according to IEC 60502-1. Flame Retardant. alevi iletmeyen. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. these cables are resistant against outer mechanical reactions and they can be used in internal and external places where safety regulations must be taken against fire.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. 1 2 3 4 5 1. üç veya dört damarlý.Galvanizli yuvarlak çelik tel zýrh Galvanized round steel wire armour 5.Maksimum iþletme sýcaklýðý : 90 ºC . special synthetic insulation. . These cables are flame retardant.Özel dolgu tabakasý Special filler 4.Maksimum kýsa devre sýcaklýðý : 250 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. halogen-free and do not generate high smoke density during fire.C 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar. Having galvanized round steel wire armour.Maximum operating temperature: 90 ºC .

193 0.0991 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) mm² mm kg/km /km A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 2XRH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 4x240 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.15 0.41 4.124 0.268 0.387 0.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 14 15 16 18 20 23 27 29 32 38 42 45 50 55 61 15 16 17 20 22 25 29 32 35 41 45 51 55 60 67 365 425 510 610 895 1190 1810 2170 2655 3715 4680 5715 7215 8550 10790 410 475 575 800 1045 1500 2140 2610 3255 4535 5750 7440 8850 10690 13540 12.0754 12.387 0.08 1.1 7.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 3x2.524 0.5 4x2.153 0.524 0.0991 0.727 0. 103 .268 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.1 7.193 0.61 3.0754 23 32 42 54 75 96 130 160 195 246 298 346 399 456 538 23 32 42 54 75 100 130 160 195 247 305 355 407 469 551 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.08 1.41 4.83 1.153 0.15 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.727 0.83 1.124 0.61 3.

bakýr iletkenli. galvanizli çelik þerit Galvanized steel helix tape Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60502-1’e uygun olarak üretilirler. Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor.C 7 7. alevi iletmeyen.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 3. halogen-free and do not generate high smoke density during fire.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2. . Yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu yerlerde kullanýlýrlar. special synthetic insulation. galvanized flat steel wire armour and special synthetic outer sheath.Maximum short-circuit temperature: 250 ºC Cables are tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. halojenden arýndýrýlmýþ ve yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan enerji kablolarý. Flame Retardant.Özel sentetik iç kýlýf Special synthetic inner sheath 5. özel sentetik yalýtkanlý.Maximum operating temperature: 90 ºC .Maksimum kýsa devre sýcaklýðý: 250 ºC Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. 1 2 3 4 5 6 1.6/1 kV IEC 60502-1 AFUMEXTM Yapý / Construction Bir veya çok telli.Özel dolgu tabakasý Special filler 4.AFUMEXTM Kablolar AFUMEXTM Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. Having galvanized flat steel wire armour. üzerindeki galvanizli yassý çelik tellerden oluþan zýrh sayesinde mekanik dýþ tesirlere karþý dayanýklýdýr.C Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Rijit Rigid Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 104 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit . galvanizli yassý çelik tel zýrhlý.Helisel.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.Maksimum iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . Non-Corrosive Cables 2XFGH 0. üç veya dört damarlý.Galvanizli yassý çelik tel zýrh Galvanized flat steel wire armour 6. özel sentetik dýþ kýlýflý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. These cables are flame retardant. . these cables are resistant against outer mechanical reactions and they can be used in internal and external places where safety regulations must be taken against fire.C These cables are produced according to IEC 60502-1.

193 0.727 0.0754 0.727 0.387 0.524 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.387 0.193 0.124 0.524 0.153 0.193 0.727 0.0754 1.0754 130 160 195 247 305 355 407 469 551 130 160 195 247 305 355 407 469 551 96 130 160 195 247 305 355 407 469 551 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 3 1/2 Damarlý / 3 3x25þ/16 3x35þ/16 3x50/25þ 3x70þ/35þ 3x95þ/50þ 3x120þ/70þ 3x150þ/70þ 3x185þ/95þ 3x240þ/120þ Cores 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 545 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 4 Damarlý / 4 Cores 4x16þ 4x25þ 4x35þ 4x50þ 4x70þ 4x95þ 4x120þ 4x150þ 4x185þ 4x240þ NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.) mm² mm kg/km /km A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x25þ 3x35þ 3x50þ 3x70þ 3x95þ 3x120þ 3x150þ 3x185þ 3x240þ 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 5328 6912 1/ 2 26 28 31 35 39 42 46 51 57 27 29 32 36 40 45 48 53 59 23 28 30 34 38 42 46 51 56 63 1640 2033 2520 3822 4267 5205 6270 7595 9737 1867 2215 2832 3722 4791 5958 7000 8573 10998 1328 1998 2442 3055 4086 5287 6489 7848 9531 12274 0.124 0.153 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 2XFGH Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.524 0.0991 0.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.153 0.124 0.268 0.0991 0. 105 .0991 0.387 0.150 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.268 0.268 0.

Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . yangýn esnasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan ve IEC 60331-21’e göre alev altýnda 180 dakika iþlevini devam ettiren enerji ve kumanda kablolarý.Tek veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper 2. 1 2 3 4 1. . hastaneler. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. TS HD 604 S1’ e uygun olarak üretilirler. Non-Corrosive Cables N2XH FE 180 0. halogen free. alevi iletmeyen. special synthetic insulation and special synthetic outer sheath. These cables are used in internal and external places in where safety regulations must be taken against fire such as schools.C FE (Function Endurance) Test: IEC 60331-21 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. toplantý ve alýþveriþ merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanýlýrlar.Dýþ Kýlýf Rengi : Portakal Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754 .6/1 kV TS HD 604 S1 AFUMEXTM Yapý / Construction Tek veya çok telli bakýr iletkenli. -Permissible operating temperature: 90 ºC -Colour of outer sheath: Orange Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C Yangýna Dayanýklý Fire Resistance IEC 60331-21 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 106 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit .1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. hospitals. do not generate high smoke density during fire and they can function under flame for 180 minutes. Energy and control cables with solid or stranded copper conductor.Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 4. meeting rooms and shopping centers.C FE (Akým Ýletme) Testi: IEC 60331-21 These cables are produced according to TS HD 604 S1.Özel ayýrýcý tabaka Special seperator 3.AFUMEXTM FE 180 Kablolar AFUMEXTM FE 180 Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free. yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu okullar. özel sentetik yalýtkanlý. özel sentetik dýþ kýlýflý. Flame Retardant.Özel dolgu Special filler 5. These cables are flame retardant. halojenden arýndýrýlmýþ. özel aleve dayanýklý ayýrýcý tabakalý.

6 71 91 133 190 293 383 502 700 951 1184 1451 1795 2345 131 164 208 264 374 145 186 245 318 463 778 1245 1552 2113 2900 3886 4946 5900 7362 9561 169 218 294 384 576 825 195 254 346 379 446 559 614 709 832 1050 255 335 481 536 600 762 848 966 1144 1473 4.6 18.83 1. 107 .1 7.41 7.15 12.5 re 10x2.5 re 2x2.6 17.3 12.5 re 14x1.6 13.9 14.727 0.5 re 19x2.7 11.41 4.61 3. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.1 12.61 3.08 1.5 re 5x2.124 0.8 18.1 12.153 0.1 12.193 0.5 re 21x2.7 8.41 7.2 40.5 re 40x1.1 36.1 7.1 7.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.41 7.4 11.1 12.41 7.3 29.8 16.5 re 24x2.387 0.5 re 30x1.5 re 40x2.15 0.9 15.4 6.1 12.0 16.5 17.268 0.5 re 10x1.153 0.9 9.5 re 14x2.1 12.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features N2XH FE 180 Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0991 0.4 32.41 56 73 101 137 182 226 275 353 430 500 577 661 781 26 36 49 63 86 23 32 42 54 75 100 127 158 192 246 298 346 399 456 538 23 32 42 54 75 100 23 15 13 13 12 11 10 10 9 8 32 21 18 17 16 15 15 13 12 11 40 53 74 101 135 169 207 268 328 383 444 510 607 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.2 21.193 0.5 re 4x2.524 0.8 10.6 12.9 7.6 16.) mm² mm kg/km /km A A m 1x4 re 1x6 re 1x10 re 1x16 re 1x25 rm 1x35 rm 1x50 rm 1x70 rm 1x95 rm 1x120 rm 1x150 rm 1x185 rm 1x240 rm 2x1.9 26.5 re 24x1.5 re 7x1.83 1.5 re 30x2.6 10.0 48.387 0.41 7.8 12.3 24.6 24.1 7.3 22.4 11.5 re 12x2.83 1.61 3.5 re 21x1.08 1.41 7.61 3.15 0.5 re 3x4 re 3x6 re 3x10 re 3x16 re/10 re 3x25 rm/16 re 3x35 rm/16 re 3x50 rm/25 rm 3x70 rm/35 rm 3x50 rm/50 rm 3x120 rm/70 rm 3x150 rm/70 rm 3 x185 rm/95 rm 3x240 rm/120 rm 4x1.0 14.9 10.5 re 19x1.0991 0.41 7.1 12.6 10.5 24.5 re 3x2.124 0.1 12.3 14.0754 12.5 re 2x4 re 2x6 re 2x10 re 3x1.2 22.6 23.83 12.08 1.7 54.2 18.3 20.5 44.3 28.41 4.6 12.6 11.6 14.727 0.1 22.9 14.41 4.41 7.5 re 4x4 re 4x6 re 4x10 re 4x16 re 5x1.268 0.7 12.5 19.0 9.41 7.8 11.6 26.5 re 7x2.08 1.8 22.1 17.5 re 12x1.1 12.0754 12.3 20.5 re 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 557 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 72 101 144 173 202 274 305 346 432 576 120 168 240 288 336 456 504 576 720 960 6.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.3 19.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.524 0.

alevi iletmeyen. toplantý ve alýþveriþ merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanýlýrlar. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum kýsa devre Sýcaklýðý Maximum short circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. hastaneler.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC .Özel ayýrýcý tabaka Special seperator 3. do not generate high smoke density during fire and they can function under flame for 180 minutes.3-24 Cat. Energy and control cables with solid or stranded copper conductor.Özel sentetik dýþ kýlýf Special synthetic outer sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Bu kablolar. These cables are flame retardant.AFUMEXTM FE 180 Kablolar AFUMEXTM FE 180 Cables Alevi Ýletmeyen Halojenden Arýndýrýlmýþ Kablolar Halogen Free.C Yangýna Dayanýklý Fire Resistance IEC 60331-21 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 108 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5oC Açýkta In Free Air Beton Ýçinde In Concrete Boru Ýçinde In Conduit . special synthetic insulation galvanized round steel wire armour and special synthetic outer sheath. Non-Corrosive Cables 2XRH FE 180 0.Polyester þerit Polyester tape Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60502-1 esas alýnarak üretilirler. 1 2 3 4 5 6 1.Özel dolgu tabakasý Special filler 5. galvanizli yuvarlak çelik tel zýrhlý özel sentetik dýþ kýlýflý. -Permissible operating temperature: 90 ºC -Colour of outer sheath: Orange Tested according to below standards: LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2 HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2 FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.Galvanizli yuvarlak çelik tel zýrh Galvanized round steel wire armour 6. hospitals. halogen free. These cables are used in internal and external places in where safety regulations must be taken against fire such as schools. meeting rooms and shopping centers. halojenden arýndýrýlmýþ.Bir veya çok telli bakýr iletken Solid or stranded copper conductor 2.6/1 kV IEC 60502-1 AFUMEXTM Yapý / Construction Tek veya çok telli bakýr iletkenli. yangýna karþý alýnmasý zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduðu okullar. Flame Retardant. özel sentetik yalýtkanlý. .Özel sentetik yalýtkan Special synthetic insulation 4.Dýþ Kýlýf Rengi: Portakal Aþaðýdaki standartlara uygun olarak test edilirler: LS (Düþük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2 HF (Halojenden Arýndýrýlmýþlýk) Testi: IEC 60754 -1/2 FR (Aleve Dayanýklýlýk) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332.C FE (Function Endurance) Test: IEC 60331-21 7 7. özel aleve dayanýklý ayýrýcý tabakalý.C FE (Akým Ýletme) Testi: IEC 60331-21 These cables are produced based on IEC 60502-1. yangýn esnasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan ve IEC 60331-21’e göre alev altýnda 180 dakika iþlevini devam ettiren enerji ve kumanda kablolarý.

5re 14x2.83 1.100 4.800 12.250 455 530 640 860 1.1 7.727 0.41 7.590 2.41 4.41 7.524 0.340 6.268 0.800 2.387 0.230 5.5re 4x2.387 0.727 0.1 7. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.268 0.0991 0.41 26 36 49 63 86 23 32 42 54 75 96 130 160 195 127 158 192 246 298 346 399 456 538 23 32 42 54 75 100 130 160 195 247 305 355 407 469 551 32 21 18 17 16 15 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.124 0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.5 re 2x4 re 2x6 re 2x10 re 3x1.240 1.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.15 0.5re 19x2.910 2.0754 7.000 7.600 8.61 3.387 0.5re 4x4re 4x6re 4x10re 4x16re 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 4x240 5x2.300 2.124 0.5re 12x2.0991 0.440 3.750 3.5 re 3x4 re 3x6 re 3x10 re 3x16re 3x25 3x35 3x50 3x25/16 3x35/16 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 3x185/95 3x240/120 4x1.15 0.727 0.900 13.100 10.193 0.5re 7x2.08 1.41 7.41 4.524 0.1 7.400 4.750 587 696 906 981 1.5 re 3x2.41 7.08 1.5 re 2x2.270 2.41 7.5re 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 6240 8064 58 96 154 230 384 614 960 1344 1920 2688 3648 4608 5760 7104 9216 120 168 240 288 336 456 15 16 17 18 21 16 17 18 19 21 24 29 30 34 30 31 35 40 44 49 53 59 65 16 17 19 21 23 26 31 33 37 42 47 52 57 62 69 18 20 23 24 25 28 385 435 515 600 850 410 475 560 670 965 1.61 3.0754 12.153 0.5re 10x2.41 4.61 3.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.153 0.524 0.83 1.600 9.) mm² mm kg/km /km A m 2x1.193 0. 109 .100 2.120 1.700 6.069 1.409 12.83 12.100 9.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 2XRH FE 180 Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.08 1.

Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. 1 (N)2GAF (SIAF) 1.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine-stranded copper conductor 2.Permissible operating temperature: 180 ºC Bu kablolar VDE 0250 esas alýnarak üretilirler.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 180 ºC 2 Kullanýldýðý Yerler / Applications Yüksek ortam sýcaklýðýnýn bulunduðu ve mekanik zorlanmalarýn az olduðu kuru. +180 ºC çalýþma sýcaklýðýna sahip bükülgen kablolar. dahili ve harici bükülgen baðlantý kablosu olarak sürekli 180 ºC sýcaklýkta ve kýsa süreli 350 ºC sýcaklýkta kullanýlýrlar.Özel Kablolar Special Cables Yüksek Sýcaklýða Dayanýklý Kablolar Heat-Resistant Cables (N)2GAF (SIAF) (N)2GAF (SIAF) 300/500 V 450/750 V VDE 0250e. VDE 0250e. Used at high temperature ambients dry. High temperature resistant cables with solid or fine-stranded copper conductor and silicone rubber insulation. damp and wet places where mechanical effects do not exist as internal and external flexible connection cables under continuously 180 ºC and 350 ºC for short periods. bakýr iletkenli.Silikon kauçuk yalýtkan Silicone rubber insulation Teknik Bilgiler / Technical Data These cables are produced based on VDE 0250 . nemli ve ýslak yerlerde. yüksek ortam sýcaklýðýna dayanýklý -40 ºC. .C Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 0 110 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -25 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Daðýtým Panolarý Distribution Panels . SINOTHERM® Yapý / Construction Tek telli veya ince çok telli. silikon kauçuk yalýtkanlý. çok damarlý.

6 96.1 3.78 0.0 98.0 32.0 672.7 4.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 0.0 158.98 4.0 336.4 4.4 16.0 24.4 24.4 10.0 38.0 245.0 129.386 0.3 1.8 7.9 9.554 0.4 10 12 15 19 30 47 66 110 175 280 375 530 750 975 39 26 24.6 7.75 1 1.6 14.0 153.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 4.4 57.0 480.0 292.91 1.0 100 100 100 450/750 V 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.0 73.5 13.0 42.21 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) mm² mm kg/km /km A m 300/500 V 0. 111 .0 912.206 12 15 19.6 240.95 3.8 14.9 6.0 54.8 3.5 2.7 12.3 7.272 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 2.0 2.0 198.7 2.2 9.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features (N)2GAF (SIAF) Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.

Özel Kablolar Special Cables SINOTHERM® Kablolar SINOTHERM® Cables N2GMH2G 300/500V VDE 0250 e.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : -40 ºC . High temperature resistant cables with fine stranded copper conductor. +180 ºC Kullanýldýðý Yerler / Applications Yüksek ortam sýcaklýðýnýn bulunduðu ve mekanik zorlanmalarýn az olduðu kuru. bakýr iletkenli.Silikon kauçuk dýþ kýlýf Silicone rubber outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data 3 Bu kablolar VDE 0250’ye uygun olarak üretilirler. +180 ºC These energy cables are produced according to VDE 0250 .Ýnce çok telli bakýr iletken Fine-stranded copper conductor 2. 1 2 1.Permissible operating temperature: -40 ºC . dahili ve harici bükülgen baðlantý kablosu olarak sürekli 180 ºC sýcaklýkta ve kýsa süreli 350 ºC sýcaklýkta kullanýlýrlar. damp and wet places in where mechanical effects do not exist as internal and external flexible connection cables under continuously 180 ºC and 350 ºC for short periods. nemli ve ýslak yerlerde. silicone rubber insulation and -40 ºC. SINOTHERM® Yapý / Construction Ýnce çok telli.Silikon kauçuk yalýtkan Silicone rubber insulation 3. . Used at high temperature ambients dry. -40 ºC. çok damarlý.C Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 112 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -5 oC Ýç Tesisat Internal Wiring Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Açýkta In Free Air Daðýtým Panolarý Distribution Panels . +180 ºC çalýþma sýcaklýðýna sahip bükülgen kablolar. +180 ºC operating temperature. Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Maksimum Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-24 Cat. silikon kauçuk yalýtkanlý.

5 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. 113 .) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 19.75 3X1 3X1.75 2X1 2X1.5 8 9.5 13.5 13.5 14 19 29 48 22 29 44 72 29 38 58 96 6 7 8 9 7 7.98 15 19 24 32 15 19 24 32 15 19 24 32 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 N2GMH2G-J 3X0.5 8.3 7.5 13.5 3X2.3 7.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features N2GMH2G Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 4X2.98 26.9 26.) mm² mm kg/km /km A m N2GMH2G-O 2X0.5 10 7.5 11 43 55 80 115 55 65 95 140 65 80 115 175 26. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 2X2.0 19.3 7.75 4X1 4X1.0 19.5 4X0.

.

Afumex™ Gemi Kablolarý Afumex™ Ship Cables 7 .

Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Çok telli bakýr iletkenli.A Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 116 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments . Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 Cat. These cables are produced according to the rules of below institutions.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekransýz Gemi Kablolarý AfumexTM Ship Cables Without Screen 1XZ1-R (LM-HF) 0. below decks.6/1 kV IEC 60092-350/353 IEC 60092-350/353 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 1. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/353 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler. flame retardant. Bu kablolar. özel halojensiz XLPE yalýtkanlý.A 3 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve her türlü deniz araçlarýndaki sabit tesislerde.6/1 kV 0.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 2. Stranded copper conductor. Power and control cable for fixed installations. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna uygun olarak üretilirler. bir veya çok damarlý. one or multi core. These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested according to below standards. halojenden arýndýrýlmýþ. special synthetic outer sheathed.Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL) . halogen free. kuru.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Sertifikalar / Certificates Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. special halogen-free XLPE insulated. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan gemi kablolarý. ýslak ve buhar olan mekanlarda enerji ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar. . güverte altlarýnda. özel sentetik dýþ kýlýflý. dry. low smoke creating ship wiring cables.Bakýr iletken Copper conductor 2. wet and steamy places in ships and other marine vehicles. alevi iletmeyen.

41 4.1 17.1 12.5 Kumanda Kablolarý / Control Cables NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.124 12.1 12.83 1.1 12.5 3x2.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.268 0.0 122 155 174 231 332 117 181 255 322 483 702 1068 1350 1790 2510 3390 4250 5250 134 212 284 389 585 846 1310 1720 180 210 270 323 413 459 580 12.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 1XZ1-R / LM-HF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.1 7.1 12.1 7.0 9. ( IEC 60092-352.61 3.9 26.5 10x1.0 22.5 2x4 2x6 2x10 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 58 96 154 230 384 614 960 1344 72 101 144 173 230 274 346 9.0 16.3 11.0 30.9 16.8 10.1 12.193 0.5 21.41 4.6 11.08 1.2 12.1 42.2 34.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.5 7x1.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 5x1.6 19.5 2x2.0 12.7 14.1 22.1 20 26 34 44 61 16 21 28 36 50 67 89 110 137 169 205 237 272 16 21 28 36 50 67 89 110 13 12 11 10 9 9 8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir. Table B.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.524 12.61 3.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.7 12. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.9 21.2 14.5 12x1.0 8.15 0.5 19x1.524 0.1 17.727 0.83 1.2 9.9 12.7 14.387 0.2 38.7 25. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.15 0.61 3.7 10.9 15.83 12.4 11.4) 117 .1 7.5 24x1.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.1 17.08 1.5 16x1.41 4.5 4x2.153 0.727 0.1 12.08 1.

alevi iletmeyen. ýslak ve buhar olan mekanlarda enerji ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna uygun olarak üretilirler.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.A 3 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve her türlü deniz araçlarýndaki sabit tesislerde. halojenden arýndýrýlmýþ. special halogen-free XLPE insulated. güverte altlarýnda. wet and steamy places in ships and other marine vehicles. halogen free. Fine stranded copper conductor. özel halojensiz XLPE yalýtkanlý. . These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested according to below standards.A Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 118 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments . These cables are produced according to the rules of below institutions.Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Ýnce çok telli bakýr iletkenli. one or multi core. özel sentetik dýþ kýlýflý.6/1 kV 0. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar. Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free IEC 60754-1/2 Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. Power and control cable for fixed installations.6/1 kV IEC 60092-350/353 IEC 60092-350/353 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 1. dry. flame retardant.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekransýz Gemi Kablolarý AfumexTM Ship Cables Without Screen 1XZ1-K (LM-HF) 0. low smoke creating ship wiring cables. special synthetic outer sheathed. bir veya çok damarlý. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan gemi kablolarý. kuru.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2.Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL) .Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 3. below decks. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/353 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler.

RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 1XZ1-K / LM-HF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.3 1.5 2x4 2x6 2x10 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.1 19.129 0.5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 14 24 38 58 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 43 72 115 173 288 461 720 1008 1440 2016 2736 3456 4320 58 96 154 230 384 614 960 1344 4.161 0.9 9.91 1.78 0.4 14. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.8 47.7 9.91 1.4) 119 .0 10.554 0. ( IEC 60092-352.8 10.3 10.0801 13.98 4.554 23 30 51 52 72 96 127 157 196 242 293 339 389 444 522 20 26 34 44 61 16 21 28 36 50 67 89 110 137 169 205 237 272 16 21 28 36 50 67 89 110 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.5 1x2.161 0.21 0.98 4.91 13.5 3x2.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.8 11.106 0.554 0.3 1.2 7.272 0.6 14.0 24.272 0.7 24.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.95 3.8 27.3 7.98 4.4 11.2 40.3 22.5 11.7 8.5 23. Table B.3 7.3 7.1 35 46 61 80 124 187 279 397 533 741 985 1248 1500 1810 2360 118 151 171 250 370 111 148 234 305 468 704 1070 1410 1980 2680 3500 4430 5630 131 178 245 334 534 818 1346 1790 13.6 12.386 0.3 7.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.0 16.3 1. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.95 3.) mm² mm kg/km /km A m 1 Damarlý / 1 Core 1x1.8 58.206 0.5 2x2.98 4.4 18.5 4x2.95 3.9 13.6 12.9 33.386 0.3 5.9 8.2 20.91 1.8 5.78 0.206 0.8 6.9 16.5 12.78 0.2 9.6 9.129 13.21 0.5 22.6 26.21 0.7 18.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.4 37.3 1. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir.95 3.

enerji ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar. rubber filled. These cables are produced according to the rules of below institutions.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.Lastik dolgu Rubber filler 4.A Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 120 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar Ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments .Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Çok telli veya sýkýþtýrýlmýþ çok telli bakýr iletkenli. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar. güvenlik. bakýr tel örgülü gemi kablolarý.Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL) . alarm ve diðer kritik sistemlerde. flame retardant. copper wire braided ship cables.A 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve deniz araçlarýnda mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde. . Power and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations in ships and other marine vehicles. halojenden arýndýrýlmýþ. Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 Cat.Çok telli bakýr iletken Stranded copper conductor 2. özel sentetik dýþ kýlýflý. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan lastik dolgulu.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 3. low smoke generating.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekranlý Gemi Kablolarý AfumexTM Ship Cables With Screen 1XC4Z1-R (LSM-HF) 0. Stranded or compacted stranded copper conductor. alevi iletmeyen. halogen free.Bakýr tel örgü Copper wire braiding 5. özel halojensiz XLPE yalýtkanlý. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/353 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler. special synthetic outer sheathed. alarm and other critical systems.6/1 kV 0. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna göre üretilirler. These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested according to below standards. Used for safety. special halogen-free XLPE insulated.6/1 kV IEC 60092-350/353 IEC 60092-350/353 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 3 4 1.

727 0.5 2x4 2x6 2x10 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.524 0.727 0.0991 0.5 13.5 12.7 21. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir.5 10x1.5 16x1. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.0754 12.5 Kumanda Kablolarý / Control Cables NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.2 13.7 18.7 25.0 10.193 0.8 26.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.2 12.08 1.7 16.1 12. ( IEC 60092-352.41 4.387 0.83 1.41 4.268 0.5 16.4 235 320 434 600 824 1075 1333 1600 1960 2560 162 198 258 321 454 178 226 296 376 579 807 1223 1567 2078 2802 3851 4757 207 266 347 486 704 994 1480 1911 201 243 371 412 516 595 742 1.3 11.1 12.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 1XC4Z1-R / LSM-HF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.524 0.1 12.61 3.6 11.0 28.6 11.0 12.1 7.6 9. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.1 16.0 15.4 37.124 0.61 3.3 14.1 7.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 16.6 24.9 19.268 0.9 13.1 96 127 157 196 242 293 339 389 444 522 20 26 34 44 61 16 21 28 36 50 67 89 110 137 169 205 237 16 21 28 36 50 67 89 110 13 12 11 10 9 9 8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.4) 121 .193 0.61 3.6 32.7 22.15 0.5 3x2.1 17.7 23.2 12.15 0.727 0.41 4.83 1.9 27.1 7.153 12.3 22.08 1.4 17.1 12.) mm² mm kg/km /km A m 1 Damarlý / 1 Core 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 190 283 365 516 770 1010 1266 1570 1906 2451 63 84 113 159 243 72 108 159 216 369 559 850 1155 1603 2211 3026 3803 94 139 197 312 482 728 1090 1491 115 144 225 254 328 388 476 9.15 0.5 4x2.8 10. Table B.9 20.1 12.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.5 2x2.8 11.524 12.5 24x1.5 7x1.3 19.5 15.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.387 0.3 18.5 19x1.3 11.1 12.5 12x1.153 0.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 5x1.08 1.0 41.83 12.

A Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 122 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments . halogen free. copper wire braided ship wiring cables. Power and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations in ships and other marine vehicles. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/353 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler. flame retardant.6/1 kV 0. Used for safety. low smoke generating. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna göre üretilirler. enerji ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar. alarm and other critical systems. rubber filled. özel sentetik dýþ kýlýflý. halojenden arýndýrýlmýþ. special synthetic outer sheathed.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2. bakýr tel örgülü gemi kablolarý. özel halojensiz XLPE yalýtkanlý.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. güvenlik. These cables are produced according to IEC 60092-350/353 and tested according to below standards. yoðun duman tabakasý oluþturmayan lastik dolgulu. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar.6/1 kV IEC 60092-350/353 IEC 60092-350/353 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 3 4 1. These cables are produced according to the rules of below institutions.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 3.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekranlý Gemi Kablolarý AfumexTM Ship Cables With Screen 1XC4Z1-K (LSM-HF) 0.Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Ýnce çok telli bakýr iletkenli. alevi iletmeyen. special halogen-free XLPE insulated.Bakýr tel örgü Copper wire braiding 5. Fine stranded copper conductor. Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 Cat. .Lastik dolgu Rubber filler 4. alarm ve diðer kritik sistemlerde.A 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve deniz araçlarýnda mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde.

206 0.3 18.5 3x2.3 13.4 26.4 51.3 13.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 5x1.8 19.0 11.9 22.21 0.78 0.5 16x1.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.3 13.4 16.3 13.95 3.3 7.4 13.3 1.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.1 164 211 281 351 577 819 1286 1610 2313 2960 3810 4890 6090 185 233 350 395 500 551 700 13.5 12x1. Table B.5 24x1.3 15.5 19x1.8 16.9 35.5 10x1.1 11.1 12.98 4.5 72 108 159 216 369 559 867 1155 1635 2211 2964 3803 4667 115 144 225 254 328 371 476 10.1 43.129 13.386 0.272 0.4) 123 .7 31. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.5 7x1.5 39.7 24. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.5 12.3 13.91 1.) mm² mm kg/km /km A m 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.554 0.3 13.0 18.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 1XC4Z1-K / LSM-HF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.161 0. ( IEC 60092-352.3 16 21 28 36 50 67 89 110 137 169 205 237 272 13 12 11 10 9 9 8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Kumanda Kablolarý / Control Cables NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.

özel sentetik dýþ kýlýflý.6/1 kV 0.Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Çok telli veya sýkýþtýrýlmýþ çok telli bakýr iletkenli.Çok telli bakýr iletken Stranded copper conductor 2. ýslak ve buhar olan mekanlarda. wet and steamy places in ships and other marine vehicles.6/1 kV IEC 60092-350/353 IEC 60092-350/353 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 3 4 5 1. kuru. flame retardant. güvertelerde. mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde.A Alev Altýnda Akým Ýletme / Fire Resistant IEC 60331-21 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve her türlü deniz araçlarýnda.A Alev Altýnda Akým Ýletme Fire Retardant IEC 60331-21 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 124 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments . Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free IEC 60754-1/2 Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 60332-1-2 Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. alarm ve diðer kritik sistemlerde. halojenden arýndýrýlmýþ.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 4. alevi iletmeyen. alarm and other critical systems. rubber filled. dry. special synthetic outer sheathed.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekranlý Gemi Kablolarý AfumexTM Ship Cables With Screen 1J2XC4Z1-R (LSM-FRHF) 0. These cables are produced according to the rules of below institutions. özel XLPE yalýtkanlý. güvenlik. low smoke generating. bakýr tel örgülü. enerji ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar.Özel ayýrýcý tabaka Special seperator 3. copper wire braided ship wiring cables which can function under flame for 180 minutes. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar. Stranded or compacted stranded copper conductor. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna göre üretilirler. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350 ve IEC 60092-353 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler. special XLPE insulated. Used for safety. Designed to maintain operation during fire. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan lastik dolgulu. Power and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations on decks. . halogen free. alev altýnda 180 dakika iþlevini devam ettiren gemi kablolarý.Lastik dolgu Rubber filler 5. These cables are produced according to IEC 60092-350 and IEC 60092-353 and tested according to below standards. Alev altýnda iþlevlerini sürdürecek þekilde üretilirler.Bakýr tel örgü Copper wire braiding 6.

41 4.61 3.7 16.1 12.5 2x2.83 12.08 1.8 14.5 13.5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 5x1.9 41.524 12.0 36. Table B.2 12.3 18.5 4x2.5 7x1.153 0.5 16x1.2 16.83 1.727 0.5 12x1.8 13.3 12.5 23. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir.41 4.1 12.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.5 24x1.124 12.387 0.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.1 12.3 13.8 20. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.1 20 26 34 44 61 16 21 28 36 50 67 89 110 137 169 205 237 272 16 21 28 36 50 67 89 110 13 12 11 10 9 9 8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.1 7.5 Kumanda Kablolarý / Control Cables NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.5 3x2.0 17.61 3.4) 125 .5 14.727 0.3 45.41 4.2 18.193 0.83 1.08 1.4 25.2 10.3 34.6/1 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.61 3.9 24.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.08 1.7 11.5 29.15 0.2 14.524 0.3 177 221 315 338 525 197 240 315 401 608 830 1268 1695 2098 2883 3700 4750 5755 234 293 360 529 740 1020 1520 1960 260 277 433 485 607 672 828 12.15 0.1 12.7 21.6 28.4 19. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 1J2XC4Z1-R / LSM-FRHF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.7 26.0 19.5 2x4 2x6 2x10 63 91 113 159 290 79 108 159 231 369 559 850 1179 1611 2211 2931 3803 4667 101 139 197 328 498 728 1090 1507 115 151 242 271 344 388 476 10.5 10x1.1 11.1 12.4 17.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 0.1 12.268 0.1 7.1 12.5 19x1.1 7. ( IEC 60092-352.

sinyal ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar. Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 Cat. special synthetic outer sheathed. These cables are produced according to the rules of below institutions. These cables are produced according to IEC 60092-350/375 and tested according to below standards. halojenden arýndýrýlmýþ. . Stranded copper conductor.A 5 4. special XLPE insulated.Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve her türlü deniz araçlarýnda mekanik ve elektriksel koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleþme. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar. alevi iletmeyen. özel sentetik dýþ kýlýflý. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan lastik dolgulu.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 3. bakýr tel örgülü gemi kablolarý.Bakýr tel örgü Copper wire braiding 5. flame retardant. halogen free.Çok telli bakýr iletken Stranded copper conductor 2. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna göre üretilirler. özel XLPE yalýtkanlý. pair twisted. low smoke generating. rubber filled. çift bükümlü.Polyester þerit Polyester tape Çok telli bakýr iletkenli.Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. Instrumentation.A Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 126 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments Kumanda Kablosu Control Cable . Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/375 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekranlý Gemi Tipi Haberleþme Kablolarý AfumexTM Ship Control Cables With Screen 03XPC4Z1-R (LJST-HF) 250 V 250 V IEC 60092-350/375 IEC 60092-350/375 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 3 4 1. telecommunication and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations in ships and other marine vehicles.Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL) . copper wire braided ship wiring cables.

75 4x2x0.4 24.75 14x2x0.2 9. ( IEC 60092-352. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.5 24.75 43 58 108 159 234 303 409 8. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.75 2x2x0.3 89 119 205 302 433 547 712 24.75 19x2x0.4) 127 . max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir.5 24.75 7x2x0. Table B.5 24.5 12 12 12 12 12 12 12 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 03XPC4Z1-R / LJST-HF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.5 24.6 16.4 19.) mm² mm kg/km /km A m 1x2x0.1 13.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.5 24.2 21.75 10x2x0.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 250 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.0 24.

Özel Sentetik Dýþ Kýlýf Special Synthetic Outer Sheath Çok telli bakýr iletkenli. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar IEC 60092-350/375 standartlarýna göre üretilir ve aþaðýdaki standartlara göre test edilirler.A Alev Altýnda Akým Ýletme Fire Resistant IEC 60331-21 Düþük Duman Yoðunluðu Low Smoke Emission IEC 61034-1/2 Halojenden Arýndýrýlmýþ Halogen Free IEC 60754-1/2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kullanýldýðý Yerler / Applications 128 Deniz Araçlarý Ýç Tesisat Marine Vehicles Internal Wiring Kapalý Mekanlar ve Güverte Closed Areas And Decks Motor Bölümünde Engine Compartments Kumanda Kablosu Control Cable .Fransýz Loydu / Bureau Veritas (BV) Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-3-22 Cat. Sertifikalar / Certificates Bu kablolar. halogen free. halojenden arýndýrýlmýþ. özel sentetik dýþ kýlýflý. flame retardant. These cables are produced according to the rules of below institutions. rubber filled.Özel XLPE Yalýtkan Special XLPE Insulation 4.Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL) . Stranded copper conductor.Çok telli bakýr iletken Stranded copper conductor 2. bakýr tel örgülü. Instrumentation.Özel Kablolar Special Cables AfumexTM Ekranlý Gemi Tipi Haberleþme Kablolarý AfumexTM Ship Control Cables With Screen 03J2XPC4Z1-R 250 V (LJST-FRHF) 250 V IEC 60092-350/375 IEC 60092-350/375 AFUMEX Yapý / Construction TM 1 2 3 4 5 1.Özel ayýrýcý tabaka Special seperator 3. copper wire braided ship wiring cables which can function under flame for 180 minutes. özel XLPE yalýtkanlý. sinyal ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar.A IEC 60331-21 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Gemilerde ve her türlü deniz araçlarýnda mekanik ve elektriksel koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleþme. telecommunication and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations in ships and other marine vehicles. yangýn sýrasýnda yoðun duman tabakasý oluþturmayan lastik dolgulu. alevi iletmeyen.Bakýr tel örgü Copper wire braiding 6. These cables are produced according to IEC 60092-350/375 and tested according to below standards. Düþük Duman Yoðunluðu / Low Smoke Emission Halojenden Arýndýrýlmýþlýk / Halogen Free Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Aleve Dayanýklýlýk / Flame Retardant Alev Altýnda Akým Ýletme / Fire Resistant IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 Cat. aþaðýdaki kurumlarýn kurallarýna göre üretilirler. . low smoke generating. special synthetic outer sheathed. special XLPE insulated.Polyester þerit Polyester tape 5. pair twisted. alev altýnda 180 dakika iþlevini devam ettiren gemi kablolarý.

5 24.75 4x2x0.4) 129 .5 24.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 250 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.9 10.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx. max +45 ºC ortam sýcaklýðý ve sürekli çalýþma þartlarýnda geçerlidir.75 2x2x0.5 12 12 12 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri max +90 ºC iletken sýcaklýðý.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features 03J2XPC4Z1-R / LJST-FRHF Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx. ( IEC 60092-352.4 102 142 263 24. Table B. max +45 ºC ambient temperature and continuous service.75 43 65 116 8.) mm² mm kg/km /km A m 1x2x0.8 16. Current carrying capacities are valid at max +90 ºC conductor temperature.

.

PVC Yalýtkanlý Protoflex® Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex® Control Cables 8 .

kontrol cihazlarýnda. nemli ve ýslak mekanlarda.Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (kýsa devre zamaný t 5 sn. damp and wet places. bükülgen ölçü ve kontrol kablolarý.Permissible operating temperature: 70 ºC . and computer systems. damarlarý numara baskýlý. için) .Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC .13 S1 .Ölçü . dahili olarak yüksek mekanik zorlanmalarýn olmadýðý yerlerde. as measurement and control cables for internal installations where there is no mechanical effects. TS HD 21. makinalarda. PROTODUR yalýtkanlý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 132 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -5 oC Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster in Conduit Açýkta In Free Air Kontrol Kablosu Control Cable Seri Üretim Bandý Fast Production Line .Measurement and Signal Cables H05VV5-F 300/500 V TS HD 21.PROTODUR yalýtkanlý numara baskýlý damarlar ® PROTODUR insulation cores with printed numbers.Dýþ kýlýf rengi: Gri These cables are produced according to TS HD 21. 3.) .Colour of outer sheath: Grey 3 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru. and PROTODUR outer sheath. control equipments. They are used in dry.13 S1’e uygun olarak üretilirler.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2.Özel Kablolar Special Cables Kontrol . fast production lines. numbered cores.Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec.13 S1 PROTOFLEX® Yapý / Construction Ýnce çok telli.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® 2 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. . bilgisayar sistemlerinde ölçü ve kontrol kablosu olarak kullanýlýrlar. Flexible measurement and control cables with fine stranded copper ® ® conductor. ® 1 1. seri üretim bantlarýnda. elektrolitik bakýr iletkenli. PROTODUR® dýþ kýlýflý. PROTODUR insulation. in machinery.Kumanda Kablolarý Control .

5 12x2.7 9.98 7.3 4.1 9.5 14 22 29 36 50 86 130 180 245 360 432 19 29 38 48 67 115 173 240 326 480 576 29 43 58 72 101 173 259 360 490 720 864 48 72 96 120 168 288 432 600 816 1200 1440 5.98 7.3 13.5 18.9 9.98 7.5 18.5 3x2.8 18.0 26.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.5 25.98 7.3 13.7 9.75 12x0.3 13.3 7.5 11.7 12.5 18.5 18.0 8.3 13.98 7.5 34x1.5 18.75 34x0.9 3.75 25x0.5 18.1 15 18 19.3 13.2 4.5 60x2.5 4x1.98 7.5 5x2.8 5.75 5x0.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.2 17.7 6.5 23 27 30 8.3 6.4 8.98 7.3 5.5 16.5 50x2.8 8 9 12 14 17 18 22 24 6.5 18x1.7 7.75 4x0.5 23 25 7.0 6.5 7x2.2 16 16 16 12 10.5 11.5 9.8 8.75 50x0.8 10.0 14.9 14.5 34x2.6 4.9 13.1 6.5 18.5 50x1.75 3x0.5 25x1.98 7.) mm² mm kg/km /km A m 2x0.9 6.75 60x0.8 4.3 13.4 5.5 18x2.0 26.0 19.3 13.5 3x1.4 8 7. 133 .2 5.5 7x1.6 10.4 26.1 7.0 18.0 14.5 5x1.3 13.5 2x2.9 4.0 10.3 13.75 18x0.98 14.98 7.75 2x1 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 18x1 25x1 34x1 50x1 60x1 2x1.5 4x2.0 11.3 13. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 13.3 6.9 4.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.5 18.9 3.0 18.9 18 21.6 12.0 13.3 6.6 5.5 60x1.5 25x2.75 7x0.5 28 33 36 55 65 77 90 115 185 285 375 490 700 860 64 75 93 110 155 234 335 450 575 810 670 87 106 131 160 207 329 475 650 830 1175 1400 133 163 197 239 312 480 725 950 1240 1800 2100 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05VV5-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.98 7.2 7.5 12x1.5 18.5 21.5 18.

Colour of outer sheath: Grey 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Elektromanyetik giriþime karþý koruma derecesinin gerekli olduðu kuru. in machinery.Özel Kablolar Special Cables Kontrol . -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC -Ýzin verilen kýsa devre sýcaklýðý: 160 ºC (kýsa devre zamaný t 5 sn. PROTODUR iç kýlýflý.Permissible short-circuit temperature: 160 ºC (for short circuit duration up to 5 sec. bilgisayar sistemlerinde ölçü ve kontrol kablosu olarak kullanýlýrlar. as measurement and control cables for internal installations where there is no mechanical effects.13 S1. ® damarlarý numaralý.Kalaylý bakýr tellerden örgü ekran Screen braiding of tinned Cu-wires 5. nemli ve ýslak mekanlarda. kontrol cihazlarýnda. . PROTODUR dýþ kýlýflý.Measurement and Signal Cables H05VVC4V5-K 300/500 V TS HD 21. numbered cores. elektrolitik bakýr iletkenli. TS HD 21. bükülgen ölçü ve kontrol kablolarý. Flexible measurement and control cables with fine stranded copper ® conductor. PVC inner sheath. için) -Dýþ kýlýf rengi: Gri These cables are produced according to TS HD 21. They are used in dry.PROTODUR yalýtkanlý numara baskýlý damarlar ® PROTODUR insulation cores with printed numbers. computer systems. 3. damp and wet places. where a protection against electromagnetic effects is necessary. ® 1 2 1.PROTODUR dýþ kýlýf ® PROTODUR outer sheath ® ® 3 4 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.) . fast production lines. PROTODUR insulation. ® braided screen of tinned copper wires and PROTODUR outer sheath. seri üretim bantlarýnda. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 134 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -5 oC Dahili Sýva Altý/Üstü Boru Ýçinde Indoor Under Plaster ýn Conduit Açýkta In Free Air Kontrol Kablosu Control Cable Seri Üretim Bandý Fast Production Line . kalaylý bakýr tel örgü ® ekranlý.13 S1 PROTOFLEX® Yapý / Construction Ýnce çok telli.Kumanda Kablolarý Control . dahili olarak yüksek mekanik zorlanmalarýn olmadýðý yerlerde.Ölçü . control equipments. PROTODUR yalýtkanlý.13 S1’e uygun olarak üretilirler.Permissible operating temperature: 70 ºC .Ýç kýlýf Inner sheath 4.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2. makinalarda.

5 60x2.5 19.5 39.98 7.5 12x1.9 3.98 7.5 10 11 12 15 17.5 18.0 13.3 13.5 25x1.3 13.5 9.3 13.5 34x2.5 100 110 130 150 185 300 405 545 680 975 1135 110 125 150 170 220 350 465 630 800 1135 1325 140 160 190 230 295 460 625 860 1095 1565 1795 190 220 270 330 415 650 895 1255 1635 2290 2645 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 26.3 4.3 5.5 18.5 9.75 2x1 3x1 4x1 5x1 7x1 12x1 18x1 25x1 34x1 50x1 60x1 2x1.5 8.5 3x2.5 8.75 60x0.6 5.5 18.5 50x1.0 10.5 18. 135 .4 26.1 7.3 13.5 16 20 23.5 12x2.) mm² mm kg/km /km A m 2x0.75 50x0.5 18.5 28.5 16.5 11 12.8 4.1 6.5 7x1.0 18.5 20.98 14.3 13.0 26.2 16 16 16 12 10.5 11.3 13.9 13.0 14.3 13.5 20 24 27 32 33.5 5x1.0 8.3 13.5 18x2.98 7.5 17.3 13.3 13.98 7.5 7x2.4 8 7.98 7.5 9.5 13.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.5 23 27.3 6.0 19.5 25x2.5 50x2.8 18.98 7.75 7x0.5 29 10 10.5 26 27.75 34x0.5 18x1.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Satýh Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Operating Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.9 4.5 18.98 7.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05VVC4V5-K Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.75 18x0.9 3.5 18.3 7.0 14.5 13.7 9.5 2x2.5 12 13 14.2 5.0 6.98 7.75 25x0.2 4.6 4.5 4x2.5 3x1.8 5.4 5.5 18.0 18.5 21.75 3x0.5 18.7 6.9 4.5 18.5 16.5 5x2.75 5x0.5 34x1.5 10 11 14.98 7.98 7.5 32 37. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.5 31 39 48 56 72 126 175 234 306 451 528 36 47 58 70 91 157 221 298 391 577 679 48 64 80 97 138 221 315 428 565 834 985 71 96 123 160 212 346 499 703 932 1366 1616 8.5 60x1.75 4x0.75 12x0.5 11.5 4x1.0 11.

.

Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 9 .

Bu kablolar IEC 60332-1-2‘e göre aleve dayanýklýdýrlar.Lastik dýþ kýlýf Rubber outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar.Özel Kablolar Special Cables LASTÝK Yalýtkanlý Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS 9765 HD 22.4 S4 . mekanik etkilerin az olduðu yerlerde. bakýr iletkenli lastik yalýtkanlý. in kitchen tools like water heaters. aleve ve yaðlara karþý dayanýklý lastik dýþ kýlýflý kablolar. Rubber insulated. in where mechanical effects don’t exist.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2.4 S4’e uygun olarak üretilirler.4 S4 OZOFLEX® Yapý / Construction Ýnce çok telli. and in oily places. çok damarlý. electrical ovens.Colour of outer sheath: Black Kullanýldýðý Yerler / Applications Rutubetli yerlerde. elektrik ocaklarý gibi mutfak aletlerinde. These cables are flame retardant according to IEC 60332-1-2. 1 2 1.Permissible operating temperature: 60 ºC . Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kurþunsuz Lead Free Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 138 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances Dýþarýdaki Hareketli Aletler Outdoor Mobile Appliances . TS 9765 HD 22. rubber outer sheathed cables with fine stranded copper conductor. yaðlý mekanlarda kullanýlýrlar. el matkabý ve el lambasý gibi taþýnabilir atölye cihazlarýnda. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 60 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah 3 These cables are produced according to TS 9765 HD 22. su ýsýtýcýlarý.Lastik yalýtkan Rubber insulation 3. Used in damp places. in portable workshop tools like drills and hand lights. oil-resistant and flame retardant.

Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) 20 ºC’de iletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.7 20.0 26.7 20.6 7.75 2x1 14.3 62 69 72 91 26.5 6.75 3x1 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05RN-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0 6 10 6 10 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x0. 139 .3 6.4 19.0 21.0 6.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x0.6 29.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.

electrical ovens. in where mechanical effects do not exist.Lastik dýþ kýlýf Rubber outer sheath Yapý / Construction Ýnce çok telli.4 S4 . lastik yalýtkanlý. lastik dýþ kýlýflý endüstriyel tip kablolar. elektrik ocaklarý gibi mutfak aletlerinde.Colour of outer sheath: Black 3 Kullanýldýðý Yerler / Applications Rutubetli yerlerde. mekanik etkilerin az olduðu yerlerde kullanýlýrlar. çok damarlý.Permissible operating temperature: 60 ºC . Rubber insulated.4 S4 1 2 1.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 60 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah These cables are produced according to TS 9765 HD 22.Lastik yalýtkan Rubber insulation 3. bakýr iletkenli. Used in damp places. in kitchen tools like water heaters. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Yaða Dayanýklý Oil Resistant Kurþunsuz Lead Free Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 140 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances Dýþarýdaki Hareketli Aletler Outdoor Mobile Appliances . su ýsýtýcýlarý.4 S4’e uygun olarak üretilirler.Özel Kablolar Special Cables LASTÝK Yalýtkanlý Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RR-F 300/500 V TS 9765 HD 22. in portable workshop tools like drills and hand lights. rubber outer sheathed industrial type cables with fine stranded copper conductor. Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS 9765 HD 22. el matkabý ve el lambasý gibi taþýnabilir atölye cihazlarýnda.

0 38.75 2x1 2x1.0 72.0 13.5 29.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.21 5.5 4x4 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.1 7.0 29.7 10.4 7.0 6.5 6.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H05RR-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0 77.09 6 10 16 25 32 6 10 16 25 32 6 10 16 25 32 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3 Damarlý / 3 Cores 3x0.7 8. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.8 9.3 12.7 20.7 20.9 7.0 115.0 13.5 2x4 14.5 13.1 8.) mm² mm kg/km /km A m 2 Damarlý / 2 Cores 2x0.3 9.4 19.8 8.7 20.0 21.4 65 77 114 159 198 80 89 133 187 268 93 107 164 231 330 26.0 96.21 5.0 43.5 3x2.5 4x2.8 11.21 5.6 29.0 13.0 154.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.0 58.7 8.09 26.75 3x1 3x1.5 3x4 4 Damarlý / 4 Cores 4x0.09 26.8 10.75 4x1 4x1.3 6. 141 .5 2x2.7 8.0 48.

temiz su tesislerinde kullanýlýrlar. Used in dry and damp places.Lastik dýþ kýlýf Rubber outer sheath 4 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru ve rutubetli yerlerde.Lastik yalýtkan Rubber insulation 3. Single or multi core. electrical trains. lastik dýþ kýlýflý yaða ve aleve dayanýklý kablolar. (*) Can be used in normal or salty water if specially produced. in open-built plants. aðýr þartlarda. açýkta yapýlan tesislerde.4 S4 . lastik yalýtkanlý. rubber sheathed. rubber insulated. oil resistant and flame retardant cables with fine stranded copper conductor.Ýnce çok telli bakýr iletken Fine stranded copper conductor 2 2.Permissible operating temperature: 60 ºC . agricultural tools and plants.4 S4’e uygun olarak üretilirler. in highly effected equipments. mobile motors. hareketli motorlarda.Colour of outer sheath: Black 4. . bakýr iletkenli. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Kurþunsuz Lead Free Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 142 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Tatlý/Tuzlu Suda (*) Normal and Salty Water (*) Dýþarýdaki Hareketli Aletler Outdoor Mobile Appliances Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines Hareketli Ev Aletleri Mobile Household Appliances (*) Özel olarak imal edildiði takdirde tatlý ve tuzlu suda kullanýlýr. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 60 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah These cables are produced according to TS 9765 HD 22. yüksek mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda.Dolgu Filler 3 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS 9765 HD 22. clear water plants. bir veya çok damarlý. tarýmsal cihazlar ve tesislerde.Özel Kablolar Special Cables LASTÝK Yalýtkanlý Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H07RN-F 450/750 V TS 9765 HD 22. 1 1.4 S4 FLEXTREME® Yapý / Construction Ýnce çok telli. elektrikli trenlerde. under heavy conditions.

5 15.5 16.7 13.5 28.5 4x2.5 2x4 2x6 2x10 2x16 3 Damarlý / 3 Cores 3x1.1 14.0 25.95 1.95 1.2 25.7 13.) mm² mm kg/km /km A m 1 Damarlý / 1 Core 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 154 240 336 480 672 912 1152 1440 1776 2304 29 48 77 115 192 307 43 72 115 173 288 461 1/ 2 12. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.0 11.21 8.080 13.106 0.5 24x2.2 16.5 21 29 36 51 67 92 114 143 178 210 246 282 16 22 30 37 52 69 16.39 1.21 8.09 3.9 22.21 5.21 5.09 3.21 8.7 8.21 79 104 129 162 202 240 280 321 363 433 19 26 34 43 60 79 15.7 8.24 0.39 1.5 6x1.4 294 416 563 760 1016 1310 1622 1986 2300 3105 139 194 266 357 665 995 165 231 319 433 863 1078 1825 2387 3347 4306 5720 4001 8173 200 280 386 537 996 1327 243 321 387 536 737 984 341 441 504 745 1012 1398 1.0 24.0 11.1 18.393 0.5 16x2.5 16.8 46.5 16.9 14.5 15.1 14.565 0.21 5.164 0.24 13.7 13.8 34.6 14.795 0.5 7x2.210 0.5 12x2.8 10.5 16.5 7x1.5 16x1.7 8.4 53.5 4x4 4x6 4x10 4x16 5x1.277 0.5 2x2.7 8.1 28.240 0.5 62.277 0.4 9.132 0.5 Kumanda Kablolarý / Control Cables NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.8 18.5 36.24 13.9 14.1 12.5 23.7 13.7 23.5 3x4 3x6 3x10 3x16 3 1/2 Damarlý / 3 3x25/16 3x35/16 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 Cores 874 1162 1680 2352 3216 4128 4992 58 96 154 230 384 614 72 87 101 173 231 346 120 144 168 288 384 576 4 Damarlý / 4 Cores 4x1.0 27.132 13.8 16.7 13.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H07RN-F Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0 41.3 20.393 0.164 0.0 16.7 17.39 1.7 21.9 24.3 10.21 8.21 8.5 5x2.2 22.0 12.5 3x2.9 12.9 30.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.09 3.5 24x1.565 0.5 12x1.795 0.9 24. 143 .5 6x2.5 23 23 23 23 23 23 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 Damarlý / 2 Cores 2x1.7 13.2 20.8 31.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 450/750 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.210 0.1 57.95 1.5 16.

Özel Kablolar Special Cables LASTÝK Yalýtkanlý Harmonize Kaynak Kablolarý RUBBER Insulated Harmonized Welding Cables H01N2-D H01N2-E 100/100 V 100/100 V TS 9767 HD 22. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý : 85 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah 3 These cables are produced according to TS 9767 HD 22.6 S2 . bakýr iletkenli. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Yaða Dayanýklý Oil Resistant Kurþunsuz Lead Free Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 144 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Kaynak Makinalarý Welding Machines .6 S2 ARCOFLEX® Yapý / Construction Çok ince çok telli.Permissible operating temperature: 85 ºC . in oily and hot ambients in every weather conditions.Çok ince çok telli bakýr iletken Finest stranded copper conductor 2. internally and externally.Ayýrýcý folyo Seperator 3.Lastik dýþ kýlýf Rubber outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar TS 9767 HD 22. lastik dýþ kýlýflý bükülgen kaynak kablolarý.Colour of outer sheath: Black Kullanýldýðý Yerler / Applications Kaynak makinalarýnda besleme ve baðlantý kablosu olarak.6 S2 TS 9767 HD 22. tek damarlý. Single core rubber outer sheathed flexible welding cables with finest stranded copper conductor. dahili ve harici her türlü hava þartýnda yaðlý ve sýcak ortamlarda kullanýlýrlar.6 S2’ye uygun olarak üretilirler. Used in welding machines as power and connection cables. 1 2 1.

) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.2 23.4 12.8 17. NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.780 0.7 14.2 19.910 1.272 0.386 0.6 146 214 307 408 570 791 1030 1256 1653 1. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature. (*) Single operation cycle for the period of maximum 5 minutes.210 0.9 11.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 100/100 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.129 100 135 180 225 285 355 430 500 580 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Akým Taþýma Kapasitesi / Current Carrying Capacity * Nominal Kesit Rated Cross-section Sürekli Çalýþma Continuous Operation % 100 % 85 % 60 % 35 Kesintili Çalýþma / Interrupted Operation mm² 10 16 25 35 50 70 95 120 150 A 100 135 180 225 285 355 430 500 580 A 103 145 195 245 305 385 470 540 630 A 108 175 230 290 365 460 560 650 750 A 122 230 300 375 480 600 730 850 980 (*) 5 dakikalýk maksimum bir periyot boyunca tek çalýþma çevrimi içindir.) mm² mm kg/km /km A m 10 16 25 35 50 70 95 120 150 96 154 240 336 480 672 912 1152 1440 8.554 0.161 0.4 9.5 20.206 0.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features H01N2-D / H01N2-E Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx. 145 .

damp and wet places.PROTOLON yalýtkan ® PROTOLON insulation 4.Maximum moving speed: 120 m/min 4 5 6 6. rubber inner sheath. finest stranded copper conductor. harici.Sentetik iplikten çorap örgü Synthetic yarn braiding ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. 120 m/dak.Permissible operating temperature: 90 ºC . sarýlma hýzý max. These cables are produced according to VDE 0250 part 814 . çok ince çok telli. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Sarý veya siyah -Sürekli gerilme kuvveti: 20 N/mm2 -Maksimum hareket hýzý: 120 m/dak.Kloropren kauçuk iç kýlýf Chloropren rubber inner sheath 5. bakýr iletkenli. VDE 0250 kýsým 814’e uygun olarak üretilirler. Sürekli Gerilme Kuvveti Permanent Tensile Force 20 N/mm2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 146 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines Kontrol Kablosu Control Cable .Polyester þerit Polyester tape 3. in cranes and similar machines which have a rolling speed up to 120 m/min. Used in dry. lastik iç kýlýflý. olan vinç ve benzeri iþ makinelerinde kullanýlýrlar. synthetic anti-torsion braid and chloropren-rubber outer sheath.Kloropren kauçuk dýþ kýlýf Chloropren rubber outer sheath Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru. PROTOLON yalýtkanlý.Özel Kablolar Special Cables Protolon® Yalýtkanlý Vinç Kumanda Kablolarý Protolon® Insulated Crane Control Cables (N)SHTÖU (SMK) 0. kloropren-kauçuk dýþ kýlýflý vinç kumanda kablolarý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Maksimum Hareket Hýzý Maximum Moving Speed 120m/min. aðýr mekanik zorlanmalarýn olduðu yerlerde.6 / 1 kV VDE 0250-814 CORDAFLEX® Yapý / Construction Kalaylý. ® 1 2 3 1. yýrtýlmaya dayanýklý. sentetik iplikten çorap örgülü. externally. finest stranded copper conductor 2.Permanent tensile force: 20 N/mm2 . nemli ve ýslak mekanlarda. ® PROTOLON insulation. Flexible control cables with tinned.Colour of outer sheath: Yellow or black .Çok ince çok telli kalaylý bakýr iletken Tinned. in where heavy mechanical effects exist.

RoHS
Compliance

Teknik Özellikler / Technical Features
(N)SHTÖU (SMK)
Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface

0,6/1 kV
Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.)

mm²

mm

kg/km

/km

A

m

4x1,5 5x1,5 7x1,5 8x1,5 12x1,5 18x1,5 20x1,5 24x1,5 30x1,5 36x1,5 44x1,5 4x2,5 5x2,5 7x2,5 12x2,5 18x2,5 24x2,5 30x2,5 36x2,5 44x2,5

58 72 101 115 173 259 288 346 432 518 634 96 120 168 288 432 576 720 864 1056

14,3 15,3 19,1 20,2 22,3 25,3 26,4 29,4 31,5 33,6 38,8 17,2 18,4 21,2 24,8 30,2 34,0 35,4 39,3 44,6

235 276 450 510 650 865 945 1120 1320 1520 1920 350 410 600 860 1240 1610 1810 2230 2830

13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NOT :

Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.

147

Özel Kablolar Special Cables

Protolon® Yalýtkanlý Vinç Enerji Kablolarý Protolon® Insulated Crane Energy Cables

(N)SHTÖU (SMK)

0,6 / 1 kV

VDE 0250-814

CORDAFLEX®
Yapý / Construction
Kalaylý, çok ince çok telli, bakýr iletkenli, PROTOLON yalýtkanlý, lastik iç kýlýflý, sentetik iplikten çorap örgülü, yýrtýlmaya dayanýklý, kloropren-kauçuk dýþ kýlýflý vinç enerji kablolarý. Flexible energy cables with tinned, finest stranded copper conductor, ® PROTOLON insulation, rubber inner sheath, synthetic anti-torsion braid and chloropren-rubber outer sheath.
®

1
1- Çok ince çok telli kalaylý bakýr iletken Tinned, finest stranded copper conductor 2- PROTOLON yalýtkan ® PROTOLON insulation 3- Kloropren kauçuk iç kýlýf Chloropren-rubber inner sheath 4- Sentetik iplikten çorap örgü Synthetic yarn braiding 5- Kloropren-kauçuk dýþ kýlýf Chloropren-rubber outer sheath
®

2

Teknik Bilgiler / Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250 kýsým 814’e uygun olarak üretilirler. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Sarý veya siyah -Sürekli gerilme kuvveti: 20 N/mm2 -Maksimum hareket hýzý: 120m/dak. These cables are produced according to VDE 0250 part 814 - Permissible operating temperature: 90 ºC - Colour of outer sheath: Yellow or black - Permanent tensile force: 20 N/mm2 - Maximum moving speed: 120m/min

3 4

5

Kullanýldýðý Yerler / Applications
Kuru, nemli ve ýslak mekanlarda, harici, aðýr mekanik zorlanmalarýn olduðu yerlerde, sarýlma hýzý max. 120 m/dak. olan makaralý vinç ve benzeri iþ makinelerinde kullanýlýrlar. Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical effects exist, in cranes and similar machines which have a rolling speed up to 120 m/min.

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature

Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature

Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation

Maksimum Hareket Hýzý Maximum Moving Speed 120m/min.

Sürekli Gerilme Kuvveti Permanent Tensile Force 20 N/mm2

Bükülgen Flexible

Kurþunsuz Lead Free

Kullanýldýðý Yerler / Applications

0

148

Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC

Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines

RoHS
Compliance

Teknik Özellikler / Technical Features
(N)SHTÖU (SMK)
Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface

0,6/1 kV
Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.)

mm²

mm

kg/km

/km

A

m

4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 3x50+3x25/3 3x70+3x35/3 3x95+3x50/3 3x120+3x70/3 3x150+3x70/3 3x185+3x95/3

154 230 384 614 960 1411 1920 2688 3648 4608 5760 7104 1680 2352 3216 4128 4992 6240

20,1 21,7 26,0 30,5 36,4 39,4 45,9 50,5 59,1 64,6 69,7 77,1 42,2 46,3 53,5 57,5 62,0 68,8

490 610 940 1320 1950 2530 3500 4550 6080 7600 9100 11130 3050 3960 5330 6450 7560 9390

5,090 3,390 1,950 1,240 0,795 0,565 0,393 0,277 0,210 0,164 0,132 0,108 0,393 0,277 0,210 0,164 0,132 0,106

41 53 74 99 131 162 202 250 301 352 404 461 202 250 301 352 404 461

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NOT :

Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.

149

hareket hýzý: 60 m/dak. taþýyýcý ve aktarýcý makaralý bant sistemlerinde vinç ve benzeri iþ makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak kullanýlýrlar. in lift and transfer rolled trolley systems and similar machines as trailing and feeding cables. aðýr mekanik zorlanmalarýn olduðu yerlerde.Colour of outer sheath: Yellow .Dolgu Filler 4.Maximum moving speed: 60 m/min 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru.Kalaylý.Lastik iç kýlýf Rubber inner sheath 5. -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Sarý -Sürekli gerilme kuvveti: 15 N/mm2 -Max.PROTOFIRM dýþ kýlýf ® PROTOFIRM outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. PROTOLON yalýtkanlý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Maksimum Hareket Hýzý Maximum Moving Speed 60 m/min. fine-stranded copper conductor 2. elektrolitik bakýr iletkenli. in where heavy mechanical effects exist. finest stranded copper ® ® conductor. lastik iç kýlýflý yýrtýlmaya dayanýklý ® PROTOFIRM dýþ kýlýflý kuyruk kablolarý.PROTOLON yalýtkan ® PROTOLON insulation 3. Sürekli Gerilme Kuvveti Permanent Tensile Force 15 N/mm2 Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 150 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines Madenler Mines . externally. lastik dolgu elemanlý. VDE 0250-813’e uygun olarak üretilirler. nemli ve ýslak mekanlarda. Flexible energy and control cables with tinned. rubber inner sheath and PROTOFIRM outer sheath. in mines. ince çok telli. damp and wet places. ince çok telli bakýr iletken Tinned. maden ocaklarýnda. These cables are produced according to VDE 0250-813 .Özel Kablolar Special Cables Protolon® Yalýtkanlý Kuyruk Kablolarý Protolon® Insulated Trailing Cables (N)TSWÖU-J 0.6 / 1 kV VDE 0250-813 PROTOLON® Yapý / Construction Kalaylý. harici.Permanent tensile force: 15 N/mm2 . PROTOLON insulation.Permissible operating temperature: 90 ºC . Used in dry. ® 1 2 3 4 1.

RoHS
Compliance

Teknik Özellikler / Technical Features
(N)TSWÖU-J
Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface

0,6/1 kV
Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.)

mm²

mm

kg/km

/km

A

m

3x25+3x25/3 3x35+3x25/3 3x50+3x25/3 3x70+3x35/3 3x95+3x50/3 3x120+3x70/3 3x150+3x70/3 3x185+3x95/3

960 1344 1680 2352 3216 4128 4992 6240

42,0 46,4 49,7 54,3 61,9 65,8 71,2 75,1

2470 3150 3750 4690 6210 7430 8900 10330

0,795 0,565 0,393 0,277 0,210 0,164 0,132 0,108

131 162 202 250 301 352 404 461

500 500 500 500 500 250 250 250

NOT :

Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.

151

Özel Kablolar Special Cables

Protolon® Yalýtkanlý Kuyruk Kablolarý Protolon® Insulated Trailing Cables

(N)TSCGEWÖU(SMK) 3,6/6 kV - 6/10 kV VDE 0250-813

PROTOLON®
Yapý / Construction
Kalaylý, ince çok telli bakýr iletkenli, PROTOLON yalýtkanlý, elektriksel alaný homojenleþtirici lastik iç ve dýþ yarý iletken ® tabakalý, lastik iç kýlýflý, sentetik iplik örgülü, PROTOFIRM dýþ kýlýflý yaða ve aleve dayanýklý orta gerilim kablolarý. Oil and flame resistant medium voltage crane cables with tinned, finely® stranded copper conductor, PROTOLON insulation with inner and outer semi conductive layers, rubber inner sheath, synthetic yarn braiding and ® PROTOFIRM outer sheath.
®

1 2 3 4 5 6

1- Kalaylý, ince çok telli bakýr iletken Tinned, fine-stranded copper conductor 2- Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3- PROTOLON yalýtkan ® PROTOLON insulation 4- Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5- Lastik iç kýlýf Rubber inner sheath 6- Sentetik iplikten çorap örgü Synthetic yarn braiding
®

Teknik Bilgiler / Technical Data
Bu kablolar, VDE 0250 kýsým 813’e uygun olarak üretilirler. - Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC - Dýþ kýlýf rengi: Kýrmýzý - Sürekli gerilme kuvveti: 15 N/mm2 - Maksimum hareket hýzý: 120 m/dak. These cables are produced according to VDE 0250 part 813. - Permissible operating temperature: 90 ºC - Colour of outer sheath: Red - Permanent tensile force: 15 N/mm2 - Maximum moving speed: 120 m/min

7

7- PROTOFIRM dýþ kýlýf ® PROTOFIRM outer sheath

®

Kullanýldýðý Yerler / Applications
Kuru, nemli ve ýslak mekanlarda, harici, aðýr mekanik zorlanmalarýn olduðu yerlerde, maden ocaklarýnda, taþýyýcý ve aktarýcý makaralý bant sistemlerinde vinç ve benzeri iþ makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak kullanýlýrlar. Used in dry, damp and wet places, externally, in where heavy mechanical effects exist, in mines, in lift and transfer rolled trolley systems and similar machines as trailing and feeding cables.

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature

Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature

Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2

Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation

Yaða Dayanýklý Oil Resistant

Maksimum Hareket Hýzý Maximum Moving Speed 120 m/min.

Sürekli Gerilme Kuvveti Permanent Tensile Force 15 N/mm2

Kullanýldýðý Yerler / Applications

0

152

Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC

Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines

Madenler Mines

RoHS
Compliance

Teknik Özellikler / Technical Features
(N)TSCGEWÖU (SMK)
Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC

3,6/6 kV - 6/10 kV
Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.)

mm² 3,6 / 6 kV 3x25+3x25/3 3x35+3x25/3 3x50+3x25/3 3x70+3x35/3 3x95+3x50/3 3x120+3x70/3 6 / 10 kV 3x25+3x25/3 3x35+3x25/3 3x50+3x25/3 3x70+3x35/3 3x95+3x50/3 3x120+3x70/3 1008 1310 1764 2470 3437 4328 1008 1310 1764 2470 3437 4328

mm

kg/km

/km

A

m

48,2 51,2 56,9 60,8 64,5 70,2 49,9 53,6 58,7 62,5 66,2 71,9

3080 3650 4520 5520 6580 8110 3270 3860 4750 5750 6380 8380

0,795 0,565 0,393 0,277 0,210 0,164 0,795 0,565 0,393 0,277 0,210 0,164

131 162 202 250 301 352 131 162 202 250 301 352

500 500 500 500 500 250 500 500 500 500 500 250

NOT :

Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.

153

ince çok telli elektrolitik bakýr iletkenli.Permissible operating temperature: 90 ºC .PROTOLON yalýtkan ® PROTOLON insulation 4. ® 1 2 3 4 1.PROTOFIRM dýþ kýlýf ® PROTOFIRM outer sheath ® ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. resistant to friction and rubbing needed plants. elektriksel alaný homojenleþtirici iç ve dýþ lastik yarý ® iletken tabakalý. ince çok telli bakýr iletken Tinned. PROTOFIRM dýþ kýlýflý yaða ve aleve dayanýklý orta gerilim kuyruk kablolarý. taþ ocaklarýnda. aðýr mekanik zorlanmalarýn olduðu yerlerde kullanýlýrlar. externally. .Kalaylý. nemli ve ýslak mekanlarda. harici.Permanent tensile force: 15 N/mm2 5 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru.Dýþ yarý iletken tabaka Outer semi conductive layer 5. PROTOLON yalýtkanlý. VDE 0250-813’e uygun olarak üretilirler. inside tunnels. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Sürekli Gerilme Kuvveti Permanent Tensile Force 15 N/mm2 Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Bükülgen Flexible Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 154 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -15 oC Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines Madenler Mines . in where heavy mechanical effects exist.Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 90 ºC . in opened mines. Used in dry. sürtünmeye karþý dayanýklýlýk istenen iþletmelerde.Colour of outer sheath: Red .Ýç yarý iletken tabaka Inner semi conductive layer 3. fine® stranded copper conductor. damp and wet places. tünel içlerinde.Sürekli gerilme kuvveti: 15 N/mm2 These cables are produced according to VDE 0250-813 . Oil and flame resistant medium voltage trailing cables with tinned.Dýþ kýlýf rengi: Kýrmýzý .Özel Kablolar Special Cables Protolon® Yalýtkanlý Kuyruk Kablolarý Protolon® Insulated Trailing Cables (N)TSCGEWÖU (SB) 6/10 kV VDE 0250-813 PROTOLON® Yapý / Construction Kalaylý. fine-stranded copper conductor 2. in stone houses. PROTOLON insulation with inner and outer ® semi conductive layers and PROTOFIRM outer sheath. açýk madenlerde.

9 3780 4670 5730 7090 0.9 64.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.210 162 202 250 301 500 500 250 250 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 6/10 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.393 0. 155 .RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features (N)TSCGEWÖU (SB) Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.0 53.3 66.565 0. Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) mm² mm kg/km /km A m 6/10 kV 3x35+3x25/3 3x50+3x25/3 3x70+3x50/3 3x95+3x50/3 1310 1764 2470 3437 48.277 0.

.

Otomotiv Kablolarý Automotive Cables 10 .

esnekliðini kaybetmeyen tek damarlý otomotiv kablolarýdýr. bare or tinned. otomobil iç yaþam kabinlerinde kullanýlýrlar. These cables are produced according to DIN 72551 and ISO 6722 standards. -40 ºC ile +105 ºC arasýnda çalýþabilen. çýplak veya kalaylý.Özel Kurþunsuz PVC yalýtkan Special Lead Free PVC insulation 2 Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar DIN 72551 ve ISO 6722 standartlarýna göre üretilirler.A) Kat eðirmeli bakýr iletken A) Unilay copper conductor B) Bükümlü bakýr iletken B) Bunched copper conductor 2. akaryakýtlara dayanýklý. Kullanýldýðý Yerler / Applications Taþýtlarýn çeþitli elektrik sistemlerinde. Özel karýþýmlý kurþunsuz PVC yalýtkan. Special lead-free PVC insulation. 1 1. Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Kurþunsuz Lead Free Bükülgen Flexible Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (1000 V) Kullanýldýðý Yerler / Applications 158 Otomobil Ýç Tesisat Automotive Ýnternal Wiring . They can operate between -40 ºC and +105 ºC without losing their flexibility and resistance to fuel oil.Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalýtkanlý Otomotiv Kablolarý Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A FLRY-B DIN DIN 72551 / ISO 6722 72551 / ISO 6722 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli. Used in internal wiring of vehicle electrical systems. unilay (A) or bunched (B) stranded copper conductor. kat eðirmeli (A) veya bükümlü (B) bakýr iletken. bir damarlý. fine-stranded. Single core.

5 0.6 0.1 3.24 0.25 50x0.20 1.26 19x0.2 9.40 3.0 37.24 0.90 2.20 0.20 1.32 0.00 26.26 19x0.70 1.00 17500 12000 8000 6500 5000 3000 2000 1500 159 .7 7.00 16.4 24.70 2.23 19x0.60 1.7 7.70 1.00 22000 17500 12000 8000 6500 5000 3000 FLRY-B 0.70 2.8 7.10 4.) Sevk Uzunluðu (Max.90 2.70 3.30 1.75 1 1.90 1.70 1.22 0.20 1.35 1.00 42.30 1.35 1.24 0.60 2.24 0.30 4.75 3.4 57.6 4.19 19x0.90 2.24 0.50 6.00 1.20 24x0.20 0.5 12.40 1.6 14.00 61.20 2.00 3.10 3.2 9.21 7x0.70 0.4 24. DC Resistance at 20 ºC /km Bakýr Aðýrlýðý Copper Weight Ýletken Çapý Conductor Diameter Yalýtkan Kalýnlýðý (Min.20 0.5 2.6 14.40 3.0 37.00 1.32 1.30 84x0.5 0.30 0.32 19x0.00 26.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features FLRY-A / FLRY-B ÝLETKEN / CONDUCTOR Ýletken Kesit Alaný Conductor Cross-Sectional Area mm² Ýletkendeki Tel Sayýsý ve Tel Çapý Number of Wires and Wire Diameter Nxmm 20 ºC’de iletken DA direnci Max.00 1.0 0.) mm Minimum Çap Minimum Diameter KABLO/ CABLE Maksimum Çap Maximum Diameter Aðýrlýk (Yaklaþýk) Weight (Approx.90 2.5 7x0.8 7.20 30x0.0 38.5 4 6 12x0.4 4.28 1.1 24.) Delivery Length (Max.20 1.20 32x0.) m kg/km mm mm mm kg/km FLRY-A 0.00 3.20 0.1 24.60 9.40 1.20 1.00 16.7 3.35 0.10 2.20 2.50 6.10 2.60 9.30 52.70 4.22 0.41 84.75 1 1.20 2.22 0.5 12.7 18.28 0.25 56x0.40 4.4 4.7 18.8 52.00 11.60 1.80 1.20 16x0.00 1.35 0.5 2.00 11.) Insulation Thickness (Min.24 0.

Özel Kablolar Special Cables

Özel PVC Yalýtkanlý Otomotiv Kablolarý Special PVC Insulated Automotive Cables

FLY

ISO 6722

PROTODUR®
Yapý / Construction
Ýnce çok telli, bir damarlý, çýplak veya kalaylý bakýr iletkenli, özel karýþýmlý kurþunsuz PVC yalýtkanlý otomotiv kablolarý. Single core, fine-stranded, bare or tinned copper conductor. Special leadfree PVC insulation.

1
1- Bakýr iletken Copper conductor 2- Özel PVC yalýtkan Special PVC insulation

Teknik Bilgiler / Technical Data
Bu kablolar ISO 6722 standartlarýna göre üretilirler. -40 ºC ile +105 ºC arasýnda çalýþabilen, akaryakýtlara dayanýklý, esnekliðini kaybetmeyen tek damarlý otomotiv kablolarýdýr. These cables are produced according to ISO 6722 standards. They can operate between -40 ºC and +105 ºC without losing their flexibility and resistance to fuel oil.

2

Kullanýldýðý Yerler / Applications
Taþýtlarýn çeþitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaþam kabininde kullanýlýrlar. Used in internal wiring of vehicle electrical systems.

Minimum Ýþletme Sýcaklýðý Minimum Operating Temperature

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature

Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2

Yaða Dayanýklý Oil Resistant

Kurþunsuz Lead Free

Bükülgen Flexible

Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (1000 V)

Kullanýldýðý Yerler / Applications

160

Otomobil Ýç Tesisat Automotive Ýnternal Wiring

RoHS
Compliance

Teknik Özellikler / Technical Features
FLY
ÝLETKEN / CONDUCTOR Ýletken Kesit Alaný Conductor Cross-Sectional Area mm² Ýletkendeki Tel Sayýsý ve Tel Çapý Number of Wires and Wire Diameter N x mm 20 ºC’de iletken DA direnci Max. DC Resistance at 20 ºC /km Bakýr Aðýrlýðý Copper Weight Ýletken Çapý Conductor Diameter Yalýtkan Kalýnlýðý (Min.) Insulation Thickness (Min.) mm Minimum Çap Minimum Diameter KABLO/ CABLE Maksimum Çap Maximum Diameter Aðýrlýk (Yaklaþýk) Weight (Approx.) Sevk Uzunluðu (Max.) Delivery Length (Max.) m

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

FLY
0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 16x0,20 24x0,20 32x0,20 30x0,25 50x0,25 56x0,30 84x0,30 80x0,39 126x0,39 196x0,39 276x0,39 396x0,39 360x0,49 475x0,49 608x0,49 37,1 24,7 18,5 12,7 7,6 4,71 3,14 1,82 1,16 0,743 0,527 0,368 0,259 0,196 0,153 4,80 7,20 9,60 14,40 24,00 38,40 57,60 96,00 153,60 240 336 480 672 912 1,152 1,10 1,30 1,50 1,80 2,20 2,80 3,40 4,50 6,30 7,80 9,00 10,50 12,50 14,80 16,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 1,00 1,00 1,30 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 2,00 2,20 2,40 2,70 3,20 4,00 4,50 6,00 7,70 9,80 11,00 14,80 14,80 17,00 18,70 2,30 2,50 2,70 3,00 3,60 4,40 5,00 6,50 8,30 10,40 11,60 13,50 15,50 18,00 19,70 9 12 15 20 32 50 68 115 185 290 380 535 715 990 1250 5500 5000 4500 3500 2000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

161

Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 11 .

Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 164 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines Seri Üretim Bandý Fast Production Band . ortak sargýlý ve sentetik iplik örgülü.PROTODUR yalýtkanlý. PROTODUR insulation. steamy and wet places on elevators. bir damarý sarý/yeþil. Do not use in buildings higher than 50 m. damarlarý numaralý. ® 1 2 3 1.Colour of outer sheath: Black 6 Kullanýldýðý Yerler / Applications Kuru. synthetic yarn braid.Soðuða dayanýklý PROTODUR dýþ kýlýf ® Low-temperature resistant. Elevator control cables with fine stranded copper conductor. soðuða dayanýklý ® PROTODUR dýþ kýlýflý. numbered cores. PROTODUR outer sheath ® Teknik Bilgiler / Technical Data Bu kablolar. 50 metreden yüksek binalarda kullanýlmamalýdýr. . -Ýzin verilen iþletme sýcaklýðý: 70 ºC -Dýþ kýlýf rengi: Siyah These cables are produced according to VDE 0250. VDE 0250’ye uygun olarak üretilirler.Kýlýf Sheath 3.Sentetik iplik örgü Synthetic braiding 6. supported core and low temperature resistant ® PROTODUR outer sheath.Permissible operating temperature: 70 ºC . common wrap.Sargý Wrap 5. numaralý damarlar ® PROTODUR insulated cores with number ® 4 5 4.Özel Kablolar Special Cables Taþýyýcý Elemanlý Asansör Kontrol Kablolarý Elevator Control Cables With Supporting Core YSLTK-JZ 300/500 V VDE 0250 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli elektrolitik bakýr iletkenli.Taþýyýcý eleman Supporting core 2. vinç ve yürüyen bantlarda kullanýlýrlar. cranes and fast production bands. soðuða dayanýklý ® PROTODUR yalýtkanlý. buharlý ve ýslak yerlerde asansör. Used in dry. taþýyýcý elemanlý asansör kablolarý. one yellow/green core.

Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC Yüzey Üzerinde Akým Taþýma Kapasitesi Current Carrying Capacity on Surface 300/500 V Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.7 17.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features YSLTK-JZ Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.9 200 370 400 560 705 19.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.6 22.5 19.5 19.7 20.) mm² mm kg/km /km A m YSLTK-JZ 7x1 12x1 18x1 24x1 30x1 67 115 173 230 288 13.0 17.5 19.5 15 15 15 15 15 1000 1000 1000 1000 1000 NOT : Akým taþýma kapasiteleri 30 ºC ortam sýcaklýðýnda geçerlidir. 165 .5 19.

damarlarý siyah üzerine beyaz numara baskýlý. Used as control cables in lifts. PVC outer sheath. These cables are produced and tested according to TS EN 50214 standard. 1 2 1. PVC dýþ kýlýflý. yürüyen merdivenlerde ve bant sistemlerinde kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanýlýrlar.Bakýr iletken Copper conductor 2. multi cores with white number printed on each core. tavlanmýþ elektrolitik bakýr iletkenli. çok damarlý. Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Bükülgen Flexible Kurþunsuz Lead Free Test Gerilimi (AC) Test Voltage (AC) (2. flat elevator cables with fine stranded. Kullanýldýðý Yerler / Applications Asansörlerde.5 kV) Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 166 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min 5 oC Asansörler Elevators Hareketli Ýþ Makinalarý Moving Building Machines . bükülgen yassý asansör kablolarý. elevators and conveyor systems. Flexible.PVC yalýtkan PVC insulation 3.PVC dýþ kýlýf PVC outer sheath Teknik Bilgiler / Technical Data 3 Bu kablolar TS EN 50214 standartýna göre üretilirler ve test edilirler. electrolythic annealed copper conductor. PVC yalýtkanlý.Özel Kablolar Special Cables Yassý Asansör Kontrol Kablolarý Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F H07VVH6-F 300/500 V 450/750 V TS EN 50214 PROTODUR® Yapý / Construction Ýnce çok telli. PVC insulation.

90 0.10 1.10 1.26 0.21 26.5 12 G 1.60 0.10 4.21 0.30 4.30 13.60 0.10 4.10 4.10 4.30 1.50 6.50 1.80 1.2 40.20 2.00 1.00 1.20 2.20 0.21 0.60 0.00 26.20 2.40 2.21 0.5 19.00 1.7 4. Cable Type nxmm² mm (w) mm (h) mm H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F H05VVH6-F 6 G 0.75 16 G 0.00 1.50 1.75 24 G 0.90 0.4 33.50 1.75 20 G 0.50 1. (e1) mm Sheath Thickness App.80 1.00 1.50 1.20 2. (e2) mm Gap Between The Core Groups (e3) mm Width App.75 12 G 0.50 1.50 1.80 0.50 1.00 2.00 1.4 47.21 0.21 0.90 0.26 0.50 1.00 26.90 5.85 2.8 5.10 4.26 0.98 1.40 2.50 450/750 V 17.70 0.1 32. of Core and Conductor Cross-section Maximum Wire Diameter Maximum Conductor Resistance Maximum Conductor Diameter (d1) mm Insulation Thickness App. (d) mm Sheath Thickness App.10 1.6 60.50 1.95 13.00 1.90 0.9 50.5 4G4 10 G 1.98 4.90 0.00 0.90 1.00 4.75 12 G 1 18 G 1 24 G 1 0.10 1.30 0.60 0.85 3.5 64.94 2.80 1.70 0.50 19.30 H07VVH6-F H07VVH6-F H07VVH6-F H07VVH6-F H07VVH6-F H07VVH6-F 4 G 2.90 4.5 33.00 1.26 7.00 1.5 0.90 0.21 0.20 2.50 1.60 0.00 26.90 0.50 1.21 0.90 0.9 32.00 26.50 4.50 19.60 167 .2 38.50 1. Yaklaþýk Yükseklik Height App.80 0.30 4. (e) mm Core Diameter App.31 0.50 2.80 3.50 1.60 0.60 2.90 1.30 1.00 300/500 V 17.40 0.00 1.10 1.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features e1 h e d1 d w Kablo Tipi e3 e2 Yaklaþýk Ortalama Yaklaþýk Kýlýf Yaklaþýk Kýlýf Damarlar Ortalama Damar Sayýsý Maksimum Maksimum Maksimum Kalýnlýðý Arasý Boþluk Toplam Geniþlik Kalýnlýðý Ýletken Direnci Ýletken Çapý Yalýtkan Kalýnlýðý Damar Çapý ve Kesit Tel Çapý No.60 0.5 8 G 2.00 19.00 1.30 7.

1 2 3 1. ® EPR insulation. Primary runway lighting cables with tinned stranded copper conductor.6/6 kV FAA L. metalik bakýr ® ekranlý. EPR yalýtkanlý.Özel Kablolar Special Cables Pist Aydýnlatma Kablolarý Runway Lighting Cables FLGCG 3.824 / TS IEC 60502-2 PROTOFIRM® Yapý / Construction Kalaylý. PROTOFIRM dýþ kýlýflý primer pist aydýnlatma kablolarý. çok telli bakýr iletkenli. Used in runway lighting systems and the connections of DC regulators to AC circuits under ground and externally.EPR yalýtkan EPR Insulation 3.Metalik bakýr bant ekran Metallic copper tape screen 4.PROTOFIRM dýþ kýlýf ® PROTOFIRM outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Havaalaný pist aydýnlatma tesislerinde ve doðru akým regülatörlerinin alternatif gerilim devrelerine baðlantýsýnda toprak altýnda ve harici olarak kullanýlýr. metallic copper screen and PROTOFIRM outer sheath.Kalaylý bakýr iletken Tinned copper conductor 2. 4 Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Yaða Dayanýklý Oil Resistant Radyasyona Dayanýklý Resistance to Solar Radiation Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 RUNWAY 168 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -20 oC Beton Ýçinde In Concrete Havaalaný Runway .

) AWG mm kg/km /km m 1x8 116.18 1000 169 .) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC 3.0 2.5 370.0 15.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features FLGCG Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.6/6 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.

5/5 kV FAA L.PROTOTHEN -X yalýtkan ® PROTOTHEN -X Insulation 3. ® 1 2 3 1. Primary runway lighting cables with tinned. metallic copper screen and polyethylen outer sheath. Polietilen dýþ kýlýflý pist aydýnlatma primer kablolarý. çok telli bakýr iletkenli.Özel Kablolar Special Cables Pist Aydýnlatma Kablolarý Runway Lighting Cables FL2X(CT)2Y 2. ® PROTOTHEN -X insulation. stranded copper conductor.824 PROTOTHEN®-X Yapý / Construction Kalaylý.Metalik bakýr bant ekran Metallic copper tape screen 4. metalik bakýr ekranlý. PROTOTHEN -X yalýtkanlý. 4 Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý Maximum Operating Temperature Kýsa Devre Sýcaklýðý Maximum Short Circuit Temperature Aleve Dayanýklýlýk Flame Retardant IEC 60332-1-2 Rijit Rigid Kurþunsuz Lead Free Kullanýldýðý Yerler / Applications 0 RUNWAY 170 Serim Sýcaklýðý Installation Temperature Min -20 oC Beton Ýçinde In Concrete Havaalaný Runway .Polietilen dýþ kýlýf Polyethylen outer sheath ® Kullanýldýðý Yerler / Applications Havaalaný pist aydýnlatma tesislerinde ve doðru akým regülatörlerinin alternatif gerilim devrelerine baðlantýsýnda toprak altýnda ve harici olarak kullanýlýr. Used in runway lighting systems and the connections of DC regulators to AC circuits under ground and externally.Kalaylý bakýr iletken Tinned copper conductor 2.

5/5 kV Sevk Uzunluðu (Yaklaþýk) Delivery Length (Approx.14 3.RoHS Compliance Teknik Özellikler / Technical Features FL2X(CT)2Y Nominal Kesit Rated Cross-section Bakýr Faktörü Cu Factor 1000 m Kablo Dýþ Çapý (Yaklaþýk) Overall Diameter of Cable (Approx.54 12.89 90.58 12.54 217 203 2.) Net Aðýrlýk (Yaklaþýk) Net Weight (Approx.08 1000 1000 171 .) mm kg/km /km m 1x8 AWG 1X6mm² 106.) 20 ºC’de Ýletken DA Direnci Conductor DC Resistance at 20 ºC 2.

.

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables 12 .

Table 1 Kablo/Cable mm SM 4 SM 5 SM 6 SM 7 SM 8 SM 9 SM 10 SM 12 SM 14 SM 16 SM 18 SM 20 SM 22 SM 24 SM 26 SM 28 SM 30 SM 32 Maximum kablo uzunluklarý (m) / maximum length of cables (m) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 174 390 280 215 170 135 115 80 710 520 400 315 255 210 180 150 125 110 100 1050 760 580 450 370 310 260 220 190 165 145 130 115 100 1500 1130 900 720 600 500 430 370 320 280 250 220 200 175 165 145 130 125 105 1225 1000 820 700 590 500 440 395 345 310 270 250 225 200 185 170 155 145 130 120 115 1800 1500 1250 1050 920 800 710 640 560 500 450 410 375 340 315 290 265 250 230 215 200 180 170 160 150 140 130 120 1150 1025 900 800 710 640 580 530 480 435 405 375 340 320 300 280 260 240 225 215 200 185 175 170 155 145 135 d1 mm d2 mm mm I1 50 m kangal (Coil) den e kadar from to 100 m kangal (Coil) den e kadar from to 1650 1500 1300 1175 1050 960 870 790 730 680 615 530 520 500 460 440 405 380 360 340 320 300 280 270 260 250 230 215 205 190 125 200 315 400 500 1350 1250 1125 1040 950 870 800 725 700 625 600 570 515 500 470 450 425 400 385 360 340 320 310 300 280 270 250 240 220 210 200 190 280 400 560 710 850 60 100 125 140 140 11 22 25 11 22 25 30 5 9 15 - 5 9 15 18 - 1700 1650 1520 1400 1300 1225 1100 1050 980 925 880 810 780 725 700 670 640 600 570 550 510 480 470 450 430 410 400 380 360 350 340 d1 d2 I1 1150 1075 1020 960 900 830 810 780 720 700 660 640 610 570 550 535 510 490 470 450 430 410 400 380 370 350 340 330 315 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 1125 1110 1100 1050 990 925 880 820 800 750 730 700 660 640 610 580 560 540 510 490 470 455 440 425 410 390 380 360 350 340 325 315 305 290 280 270 260 250 240 230 220 220 210 205 195 190 185 175 1500 1450 1420 1350 1270 1200 1150 1100 1050 1000 940 900 860 820 790 760 730 700 680 650 625 600 580 560 540 525 500 480 470 455 440 420 410 400 390 375 360 350 340 330 320 310 300 290 270 270 240 230 220 210 210 200 200 1600 1500 1450 1370 1325 1260 1200 1130 1100 1050 1000 970 930 900 860 840 800 780 760 725 700 670 650 625 610 580 560 540 520 510 490 475 460 445 430 420 400 390 370 360 350 340 300 290 280 280 270 260 260 250 240 240 230 230 220 1350 1250 1220 1170 1125 1075 1025 1000 960 930 900 860 830 800 770 750 720 700 680 660 630 610 580 560 545 525 510 500 480 465 450 440 420 410 370 360 350 340 330 330 320 310 300 300 290 280 280 270 260 260 250 250 240 240 1350 1300 1250 1200 1150 1120 1075 1020 1000 960 940 900 870 840 800 780 750 730 705 680 670 640 625 600 585 560 550 520 500 500 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 370 360 350 340 340 330 320 320 310 300 300 290 290 280 270 1200 1180 1140 1100 1060 1020 990 960 930 900 880 850 830 800 780 760 740 720 700 680 660 650 630 620 600 590 570 560 540 530 520 510 500 490 470 460 450 440 430 420 420 410 400 390 380 380 370 360 350 350 340 1200 1180 1150 1120 1090 1060 1030 1000 970 950 920 900 880 860 840 810 780 780 760 740 720 710 690 670 660 650 630 620 600 590 580 570 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 .Çizelge 1 / Capacity of Cable Drums .Sevk Makaralarý Sarma Kapasitesi .

Carrying Capacity kg 150 200 250 400 600 700 850 1250 1600 2600 3400 3800 4500 6400 6900 9000 12000 13000 Tip Type SM 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Ölçüleri Dimensions mm 450 520 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 Aðýrlýk / Weight (kg) I2 d2 mm 200 260 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1200 1400 1500 1600 1800 1800 1800 d1 mm 310 400 400 490 510 665 685 860 860 1120 1130 1130 1370 1385 1385 1700 1700 1800 Boþ Empty (a) 9 12 15 25 36 43 50 90 145 255 330 445 495 650 760 1100 1400 1650 %50 Kapalý %50 Closed (b) 3 4 5 6 7 9 10 19 22 25 46 51 53 72 77 95 135 170 Toplam Total (a+b) 12 16 20 31 43 52 60 109 167 280 376 496 548 722 837 1105 1535 1820 %100 Kapalý %100 Closed (c) 6 8 10 12 14 20 24 38 44 50 80 88 105 122 130 135 230 280 Toplam Total (a+c) 15 20 25 37 50 63 74 128 189 305 410 533 600 770 890 1235 1630 1930 Hacim Volume m3 0. Weight. Aðýrlýklarý. Weight. Hacimleri / Carrying Capacity.380 7. Kap.500 4.230 0.527 0.043 0.650 1.I2 d1 d2 Sevk Makaralarý Çizelge 2 / Cable Drums Table 2 Taþýma Kapasiteleri. Size.500 4.093 0. Volume Tip Type ST 14 16 18 20 22 24 Taþ.600 8. Aðýrlýklarý.770 3.600 17.607 2. Hacimleri / Carrying Capacity.600 15. Carrying Capacity kg 1600 2600 3400 3800 4500 6400 Ölçüleri Dimensions mm 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Aðýrlýk / Weight (kg) mm 860 1120 1130 1130 1370 1385 d2 mm 700 800 1000 1200 1400 1500 d1 I2 Boþ Empty (a) 138 245 315 426 473 625 %50 Kapalý %50 Closed (b) 22 25 46 51 53 72 Toplam Total (a+b) 160 270 361 477 526 697 %100 Kapalý %100 Closed (c) 44 50 80 88 105 122 Toplam Total (a+c) 182 295 395 514 578 747 Hacim Volume m3 1.320 6.380 7. Size.600 175 .923 13. Ölçüleri.133 0. Volume Taþ.320 6. Ölçüleri.607 2. Kap.301 0.770 3.190 1.800 Sevk Makaralarý Çizelge 2a / Cable Drums Table 2a Taþýma Kapasiteleri.

90 0.12 1.96 0.78 0.83 0.95 0.78 0.92 0.05 1.07 1.82 0.11 1.96 0.) * Minimum Permissible Bending Radius for -20 oC + 10 oC cable temperature (D is the outer diameter of round cable or the smaller size of flat cable.05 1.76 1.92 0.94 0.81 1.76 * -20 oC + 10 oC Kablo Sýcaklýðýnda Müsaade Edilebilen Minimum Bükme Ýç Yarý Çapý (D.83 0.79 0. Kablo Çapý.08 1.76 0.01 0.88 0.85 1.18 1.15 1.03 1.09 1.7/15 kV hariç) * Correction factor (f1) for all cables (excluding PVC 6/10 kV.00 1.95 0.91 0. Cable Diameter.90 0.21 1.26 1.50 0.00 0.89 0.23 1.10 1.93 0.97 0.93 0.50 0. 1 Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý Permissible operating temperature o C Bükülgen Kablolar (HD 22) Flexible Cables (HD 22) Bükülgen Kablolar (HD 21) Flexible Cables (HD 21) 2 Toprak sýcaklýðý Ground Temperature o 3 Özgül termik toprak direnci / Thermal resistivity of ground K.99 0.13 1.94 0.05 1.88 0.85 1.88 0.94 0.50 0.19 1.0 Yükleme Loading 1.84 1.16 1. (mm) D<8 Normal Kullanma/Normal Use Dikkatlice Bükülmüþ/Carefully Bent Sabit Tesis/Fixed Installation Serbest Hareket/Free Movement Mekanik Yüksüz Taþýnabilir cihazlarda Mobile Equipments Without Load Mekanik Yük Altýnda Under Mechanical Load Gezer Köprülü Vinçlerdeki Gibi Saçaklý As in Cranes and Festoon Systems Tekrarlanan Sarma/Repeated Rolling Makaralarla Yön Deðiþtirme Changing Direction with Drums Sabit Tesis/Fixed Installation Serbest Hareket/Free Movement Mekanik Yüksüz Taþýnabilir cihazlarda Mobile Equipments Without Load Mekanik Yük Altýnda Under Mechanical Load Gezer Köprülü Vinçlerdeki Gibi Saçaklý As in Cranes and Festoon Systems Tekrarlanan Sarma/Repeated Rolling Makaralarla Yön Deðiþtirme Changing Direction with Drums 8 < D < 12 12 < D < 20 5D 3D 3D 5D 5D 9D 10 D 7D 10 D 3D 4D 4D 6D 6D 6D 8D 4 6D 4D 4D 6D 6D 9D 11 D 8D 10 D 4D 5D 5D 6D 6D 6D 8D 5 D > 20 6D 4D 4D 6D 6D 10 D 12 D 8D 10 D 4D 6D 6D 8D 8D 8D 8D 6 4D 2D 3D 5D 5D 9D 10 D 7D 10 D 3D 4D 4D 6D 6D 6D 6D Tablo 3 / Table 3 * Toprak içine serilmiþ bütün kablolar için deðiþik ortam sýcaklýðýnda düzeltme faktörleri (f1) (PVC yalýtkanlý 6/10 kV ve 8.87 0.11 1.70 0.86 0.03 0.05 1.83 1.88 0.84 0.82 0.07 1.09 1.90 0.18 1.15 1.89 0.99 0.07 1.79 1.13 1.84 0.96 0.96 40 0C 0.06 1.77 0.24 1.91 0.98 0.00 1.02 1.80 0.78 0.03 1.59 XLPE Kablolar XLPE Cables 30 35 40 70 5 10 15 20 25 PVC Kablolar PVC Cables 30 35 40 176 .02 0.08 1.89 0.74 0.94 0.5 Yükleme Loading 2.00 0.82 0.80 0.93 0.99 0.97 0.5-1.99 0.95 0.85 1.00 90 5 10 15 20 25 1.94 0.86 1.7 Yükleme Loading 0.71 0.97 0.08 1.11 1.90 0.87 0.00 0.98 0.91 0.Düzeltme Faktörleri / Correction Factors Tablo 1 / Table 1 * Deðiþik ortam sýcaklýklarýnda harmonize kablolarýn akýmlarý esas alýnarak kullanýlacak düzeltme faktörleri (f) * Correction factor (f) of the harmonized cables for various temperature Tablo 2 / Table 2 Sabit Tesisatlar Fixed Installations Yalýtkan cinsi Type of insulation material Lastik / Rubber PVC / PVC XLPE / XLPE Ýletken sýcaklýðý Conductor temperature 60 0C 70 0C 90 0C 30 0C 1 1 1 Düzeltme faktörü / Correction factor 35 0C 0.23 1.68 0.07 1.85 0.60 0.72 0.91 0.21 1.09 1.06 1.89 0.00 0.41 0.89 1.63 0.14 1.82 0.79 0.85 0.06 1.91 0.5 Yükleme Loading C 0.96 0. 8.85 0.86 0.84 0.19 1.92 0. This table is valid for only Harmonized Cables and cannot be used for Medium voltage cables.19 1.91 45 0C 0.91 0.94 0.87 50 0C 0.01 0.70 0.87 0.87 0.95 0.14 1.58 0.60 0.84 0.13 1.96 0.72 0.98 0.81 0.00 0.00 0.85 0.72 0.71 0.98 0.68 1.01 1.03 1.06 1.82 55 0C 0.97 0.m / W 0.60 0.21 1.06 1.91 0.02 1.00 0.) Tablodaki deðerler sadece Harmonize Kablolar için geçerli olup.7/15 kV cables) at various ambient temperatures.75 0.08 1.93 0. yuvarlak kablolarýn dýþ çapý veya yassý kablonun küçük boyutudur.17 1.86 1.70 0.86 0.00 0. Orta Gerilim kablolarýný kapsamamaktadýr.04 1.11 1.17 1.27 1.25 1.23 1.03 1.22 1.95 0.61 0.08 1. D.93 0.88 0.97 0.87 0.93 0.29 1.92 0.95 0.03 1.

66 0.00 0.01 0.80 0.66 0.07 0.6 1.96 0.93 0.70 0.97 0.87 0.01 0.95 0.66 0.02 0.5 Yükleme Loading 0.89 0.6 1.79 0.6 1.92 0.56 0.06 0.84 0.82 0.77 0.5 1.70 0.79 0.89 0.80 0.11 1.78 0.88 0.97 0.93 0.77 0.58 0.59 0.91 0.70 0.83 0.74 0.6 1.7 Yükleme Loading 0.79 0.81 0.83 0.84 0.61 0.91 0.90 0.99 0.89 0.87 0.77 0.80 0.6 1.81 0.6 1.82 0.75 0.87 0.77 0.02 0.C.80 0.90 0.62 1.85 0.89 0.0 Yükleme Loading 0.92 0.74 0.75 0.84 0.76 2.82 0.94 0.63 2.86 0.7 0.7 1.5 1.75 0.65 0.5 1.70 0.64 0.69 0.04 1.91 0.81 0.7 Yükleme Loading 0.62 0.83 0.80 0.98 0.67 0.77 0.70 0.84 2.85 0.73 0.3/35kV 1 2 3 4 5 6 8 10 1 Cinsi Type 2 Sistem sayýsý Number of systems 3 4 5 6 Özgül termik toprak direnci / Thermal resistivity of ground K.77 0.72 0.71 0.70 2.63 0.89 0.m / W 0.89 0.81 0.5 1.64 0.76 0.5 0.5 1.5 1.85 0.68 0.7 0.84 0. sistemde tek damarlý kablo Single-core cable in A.C.78 0.7 1.69 1.90 0.62 0.83 0.84 0.04 0.68 0.90 0.82 0.75 0.6/1 kV20. * A.76 0.68 0.97 0.70 1.7 0.81 0.70 0.72 0. * A.81 0.07 0.97 0.7 1.17 1.75 0.84 0.67 0.88 0.83 0.86 0.75 0.80 0.76 0.04 0.74 0.85 0.6 1.88 0.65 0.5 0.72 0.03 0.11 1.76 0.73 0.86 0.0 Yükleme Loading 0.89 0.71 0.00 0.6 1.01 0.97 0.99 0.82 0.7 1.09 0.03 0.71 0.06 0.78 0.04 0.71 0.88 0.70 0.78 0.05 0.7 0.66 0.01 0.92 0.08 0.6 1.76 0.5 1.7 1.65 0.97 0.92 0.76 0.71 0.81 0.73 0.88 0.83 0.5 Yükleme Loading 0.5 Yükleme Loading 0.83 0.57 0.99 0.80 0.63 0.00 0.7 1.05 0.83 1.C.74 0.86 0.89 0.82 0.63 0.83 0.94 0.m / W 0.07 0.11 1.5 1.76 0.95 0.64 0.98 0.74 0.97 0.87 0.03 0. systems.74 1.0 Yükleme Loading 0.73 0.84 0.69 0.00 0.92 0. XLPE Kablolar XLPE Cables 0.09 0.82 0. sistemde tek damarlý kablo Single-core cable in A.05 0.76 0.7 1.70 0.94 0.66 0.11 0.81 0.88 0.6 1.71 0.6 1.79 0.69 0.98 0.64 0.5 Yükleme Loading 0.66 0.80 0.82 1.74 0.84 0.75 0.05 0.90 0.7 Yükleme Loading 0.6 1.82 0.01 0.89 0.86 0.6/1 kV 3 4 5 6 8 10 1.85 0.01 0.69 0.73 0.76 0.71 0.76 0.82 0.85 0.00 0.3/35kV 1 2 3 4 5 6 8 10 1 Cinsi Type 2 Sistem sayýsý Number of systems 3 4 5 6 Özgül termik toprak direnci / Thermal resistivity of ground K.73 0.71 0.78 0.99 0.08 0.70 0.78 0.56 0.63 0.78 0.5 Yükleme Loading 0.65 0.5 Yükleme Loading 0.76 0.01 0.62 0.6 1.Tablo 4 / Table 4 * Toprak içine serilmiþ ve aralarýnda 7 cm’den fazla mesafe bulunan birden çok kablo sistemindeki kablolar için düzeltme faktörleri (f2) * Correction factor (f2) for cables laid underground as shown below.76 0.95 0.90 0.99 0.89 0.0 Yükleme Loading 0.09 0.88 0.82 177 .06 0.68 Tablo 5 / Table 5 * Toprak içine serilmiþ ve aralarýnda 25 cm’den fazla mesafe bulunan birden çok kablo sistemindeki kablolar için düzeltme faktörleri (f2) * Correction factor (f2) for cables laid underground as shown below.57 7 cm 1 2 PVC Kablolar PVC Cables 0.04 0.75 0.5 1.78 0.92 0.65 0.91 0.76 0.77 0.5 1.87 0.79 0.89 0.84 0.84 0.7 1.76 0.86 0.81 0.5 1.7 1.80 0.5 1. XLPE Kablolar XLPE Cables 0.83 0.65 0.88 0.74 0.6 1.93 0.58 0.09 1.69 0.01 0.75 1.83 0.95 0.6/1 kV 3 4 5 6 8 10 1.59 0.91 0.7 1.56 0.90 0.77 0.73 0.75 0.82 0.89 0.7 Yükleme Loading 0.94 0.70 0.91 0.87 0.79 0.85 0.79 0.01 0.97 0.5 1.77 0.85 0.69 0.86 0.68 0.77 0.70 0.75 0.91 0.69 25 cm 1 2 PVC Kablolar PVC Cables 0.70 0.78 0.69 0.06 0.90 0.86 0.83 0.72 0.69 0.62 0.60 0.73 0.72 0.13 1.91 0.56 0.6 1.02 0.62 1.94 0.73 0.7 1.91 0.84 0.5 Yükleme Loading 0.72 0.07 1.70 0.86 0.7 1.95 0.5 Yükleme Loading 0.78 0.99 0.6 1.02 0.82 0.75 0.5 1.73 0. systems.86 0.6/1 kV20.C.17 1.69 0.74 0.59 0.59 0.71 0.72 0.79 0.86 0.56 0.79 0.61 0.68 0.69 0.59 0.00 0.64 0.01 0.78 0.90 0.55 0.82 0.13 1.98 0.

07 0.74 0.5 Yükleme Loading 0.89 0.6/1 kV20.7 1.95 0.11 1.69 1.71 0.84 0.01 0.66 0.08 1.79 0.81 0.78 0.7 1.5 Yükleme Loading 0.76 0.5 Yükleme Loading 0.m / W 0.7 1.98 0.6 1.85 0.70 2.70 1.90 0.79 0.70 0.81 0.84 0.7 Yükleme Loading 0.01 0.65 0.02 0.92 0.91 0.5 1.88 0.84 0.99 0.80 0.77 0.95 0.80 0.71 0.86 0.68 0.91 0.68 0.6 1.97 0.73 0.5 1.71 0.92 0.73 0.78 0.13 1.65 0.6 1.61 0.11 0.56 0.5 1.65 0.0 Yükleme Loading 0.6 1.71 0.09 0. sistemde tek damarlý kablo Single-core cable in A.6 1.5 Yükleme Loading 0.5 1.01 0.01 0.84 0.77 0.87 0.69 0.5 0.C.18 1.63 7 cm 1 2 PVC Kablolar PVC Cables 0.79 0.69 178 10 .96 0.78 0.01 0.93 0.75 0.77 0.67 0.6/1 kV 3 4 5 6 8 10 0.62 0.77 0.82 0.03 0.6 1.77 0.02 0.57 0.79 0.06 0.68 0.6 1.72 0.91 0.87 0.16 1.82 0.86 0.78 1.71 0.86 0.7 Yükleme Loading 0.75 0.5 1.79 0. XLPE Kablolar XLPE Cables 0.86 0.64 0.76 0.84 0.95 0.82 0.72 0.5 1.87 0.6/1 kV 3 4 5 6 8 0.79 0.07 0.m / W 0.80 0.88 0.69 0.75 0.66 0.00 0.99 0.89 0.78 1. XLPE Kablolar XLPE Cables 0.64 0.88 0.82 0.76 0.65 0.73 0.88 0.0 Yükleme Loading 0.05 0.86 0.93 0.84 0.73 0.86 0.96 0.89 0.78 0.5 1.74 0.76 0.71 0.88 0.70 0.72 0.77 0.94 0.92 0.79 0.85 0.92 0.67 0.83 0.73 0.63 2. * A.71 2.85 0. * A.66 0.05 0.7 1.75 0.6 1.71 0.77 Tablo 7 / Table 7 * Toprak içine serilmiþ ve aralarýnda 7 cm’den fazla mesafe bulunan birden çok kablo sistemindeki kablolar için düzeltme faktörleri (f2) * Correction factor (f2) for cables laid underground as shown below.87 0.73 0.61 0.83 0.80 0.81 0.84 0.78 0.5 1.6 1.76 0.00 0.63 0.75 0.86 0.74 0.62 1.94 0.00 0.71 0.98 0.89 0.69 0.75 0.5 1.74 0.72 0. systems.65 0.96 0.86 0.83 0.69 0.77 0.00 0.05 0.66 0.7 1.74 0.05 0.78 0.90 0.6 0.68 0.85 0.7 1.07 0.88 0.64 0.70 0.65 0.84 0.5 1.93 0.99 0.73 0.78 0.13 1.06 0.7 0.06 0.5 Yükleme Loading 0.69 0.71 0.03 0.89 0.71 0.68 0.84 0.6 1.5 1.70 0.01 0.69 0.76 0.82 0.01 0.72 0.74 0.84 0.6/1 kV 6/10 kV 1 2 3 4 5 6 8 10 1 Cinsi Type 2 Sistem sayýsý Number of systems 3 4 5 6 Özgül termik toprak direnci / Thermal resistivity of ground K.65 0.64 0.00 0.81 0.82 0.57 0.87 0.7 0.77 0.10 0.82 0.71 0.66 0.81 0.81 0.64 0.6 0.75 0.77 0.73 0.67 0.69 0.63 0.82 0.85 0.65 0.65 0.01 0.0 Yükleme Loading 0.60 0.77 0.91 0.5 1.74 0.59 0.74 0.71 0.60 0.79 0.78 0.91 0.7 1.64 0.7 1.6 1.63 0.03 0.65 0.70 0.65 0.81 0.7 0.75 0.5 0.5 Yükleme Loading 0.04 0.C.70 0.80 0.6 0.57 7 cm 1 2 PVC Kablolar PVC Cables 0.75 0.70 0.87 0.92 0.79 2.74 0.97 0.5 Yükleme Loading 0.80 0.70 0.72 0.74 0.66 0.67 0.78 0.79 0.03 0.99 0.98 0.96 0.C.70 0.85 0.C.72 0.63 0.97 0.82 0.63 0.78 0.87 0.86 0.90 0.78 0.62 0.76 0.77 0.95 0.94 0.82 0.86 0.69 0.77 0.7 0.85 0.72 0.56 0.63 0.72 0.58 0.90 0.84 0.68 0.67 0.94 0. systems.80 0.61 0.75 0.57 0.59 0.87 0.84 0.78 0.81 0.85 0. sistemde üç damarlý kablo Three-core cable in A.91 0.68 0.72 0.79 0.7 1.63 0.63 1.7 1.86 0.07 1.02 0.5 0.02 0.69 1.78 0.79 0.7 Yükleme Loading 0.73 0.91 0.80 0.85 0.95 0.76 0.71 0.94 0.72 0.92 0.71 0.69 0.74 0.09 0.3/35kV 1 2 3 4 5 6 8 10 1 Cinsi Type 2 Sistem sayýsý Number of systems 3 4 5 6 Özgül termik toprak direnci / Thermal resistivity of ground K.65 0.71 0.87 0.60 0.86 0.59 0.86 0.81 0.89 0.05 0.76 0.70 0.7 1.Tablo 6 / Table 6 * Toprak içine serilmiþ ve aralarýnda 7 cm’den fazla mesafe bulunan birden çok kablo sistemindeki kablolar için düzeltme faktörleri (f2) * Correction factor (f2) for cables laid underground as shown below.80 0.5 1.01 0.87 0.64 0.19 1.5 Yükleme Loading 0.78 0.7 1.0 Yükleme Loading 0.68 0.64 0.67 0.70 1.7 Yükleme Loading 0.96 0.70 0.58 0.87 0.6 1.63 0.81 0.6 1.

88 a a>20 In the cable channels with poor air circulation 0. Kablolarýn döþenme þekli Application .00 0.87 0.94 0.Distance between two cables = 2d from the wall > 2 cm Yanyana kablo sistemi sayýsý Number of cable systems Topraða yatýrýlmýþ Laid in Earth Kablo Taþýyýcý kanalýnda sayýsý kötü Number of havalandýrma shelves 1 2 3 6 1 2 3 2d 0.91 3 0.82 0.92 0.93 0.93 0.Distance between two cables=cable diameter-from the wall > 2 cm Yanyana kablo sistemi sayýsý Number of cable systems Topraða yatýrýlmýþ Laid in Earth Kablo kanalýnda kötü havalandýrma Taþýyýcý sayýsý Number of shelves 1 2 3 6 1 2 3 dd 0.93 0. Duvardan uzaklýðý > 2 cm .97 0.88 0.00 0.91 0.91 0.Kablo arasý mesafe = 2d.97 0.88 0.82 a 2d 2d a>20 mm Taþýyýcý Kablo kanalýnda iyi sayýsý havalandýrma Number of shelves > 300 mm In the cable channels with good air circulation 1 2 3 6 1.98 0.95 0.89 2 0.94 0.80 0.83 0.89 0.00 0.86 3 0. * Correction factor for single-core cables in air.89 0.94 2 0.Kablo arasýnda kablo çapý kadar mesafe olmasý halinde-duvardan uzaklýðý > 2 cm .89 d d Kablolarýn döþenme þekli Application .92 0.95 1.87 a 2d 2d a>20 mm Duvara üst üste kablo döþenmesi halinde Cables vertically arranged on wall One on top of the other Redüksiyon faktörüne ihtiyaç olmayan döþeme þekli Installation systems that need no Adjustment factor 1 0.84 0.98 0.00 0.94 0.93 0.93 1.81 0.92 0.87 0.90 2 cm Duvara üst üste kablo döþenmesi halinde Cables vertically arranged on wall One on top of the other 1 0.90 0.95 0.85 0.97 0.96 0.84 2d 20 cm > 2 cm 4d 2d > 300 mm > 300 mm 179 .84 0.96 0.79 a dd a>20 mm Taþýyýcý Kablo kanalýnda iyi sayýsý havalandýrma Number of shelves dd a a>20 mm > 300 mm 2d In the cable channels with good air circulation 1 2 3 6 1.96 0.82 0.94 0.90 0.94 0.94 a a > 20 mm In the cable channels with poor air circulation 0.96 0.96 0.Tablo 8 / Table 8 * Açýk havada tek damarlý kablolar için düzeltme faktörleri.

69 a a>20 mm 1 0.97 0. .93 0.97 0.97 0. Kablo sayýsý Number of cables 1 2 3 4 6 Topraða yatýrýlmýþ kablo Installation in Earth Kablo kanalý kötü havalandýrýlmýþ In cable channels with poor air circulation Taþýyýcý sayýsý Number of shelves 1 2 3 6 Kablolar arasý Taþýyýcý sayýsý iyi hava sirkülasyonu Number of shelves Between cables 1 air circulation is good 2 3 6 Kablo sayýsý /number of cables Raflara veya doðrudan duvara montaj þekli Application on either shelves or the wall.Systems installed side by side starting from the wall.00 0.75 0.72 5 0.90 a a>20 0.C.90 0.79 0.88 6 0.97 0.00 2 0.83 0.97 0.95 0.89 4 0.00 1.85 0.91 3 0.73 0.98 0.91 0.79 0.80 0.00 0.Duvardan baþlayýp yanyana dizme sistemi.C.89 0.76 0.76 0.93 0.90 0. systems cables to be installed in free air.71 a a>20 mm 0.82 0.97 0.83 0.85 0.00 1.63 a>20 mm 1.80 0.96 0.76 0.78 0.00 1.97 0.75 0. One on top of the other Raflara dizilmiþ veya duvara monte edilmiþ Application either shelves or on the wall Redüksiyon faktörü kullanýlmasýna ihtiyaç olmayan döþeme þekli Installation systems that need no adjustment factor d 1 1.69 0.78 0.73 0.83 a dd a>20 mm 1.96 0.87 > 2 cm Üst üste monte edilmiþ herhangi bir sayýda kablo Randomly selected number of cables > 2 cm d d d Kablolarýn döþenme þekli Application . systems and single-core D.96 0.84 0. .78 0.94 0.71 0.78 3 0.94 0.00 1.81 0.68 Yan yana döþenmiþ herhangi bir sayýda kablo Randomly selected number of cables >2 cm 2d d >20 cm 180 > 300 mm > 300 mm > 300 mm Kablo kanalý iyi havalandýrýlmýþ > 300 mm .94 1.92 0.00 1.68 0.86 0.76 0.97 0.97 0.Tablo 9 / Table 9 * Açýk havada çok damarlý kablolar ve tek damarlý doðru akým kablolarý için düzeltme faktörleri.98 0.97 1.Distance between the cables = cable diameter Kablo sayýsý Number of cables 1 2 3 4 6 dd Topraða yatýrýlmýþ kablo Installation in Earth Kablo kanalý iyi havalandýrýlmamýþ In the cable channels with poor air circulation Taþýyýcý sayýsý Number of shelves 1 2 3 6 Taþýyýcý sayýsý Number of shelves 1 2 3 6 0.84 0.73 4 0.97 0.99 0.96 1.73 0.93 0.88 0. Kablolarýn döþenme þekli Application .00 0.93 0.90 0.00 0.94 0.96 0.73 0.97 0.87 0. * Correction factor for multi-core A.Kablolar arasý mesafe = kablo çapý.97 0.91 a In the cable channels with good air circulation dd a>20 mm Üst üste kablo döþenmesi halinde Cables vertically arranged on wall.00 1.72 0. Redüksiyon faktörü kullanýlmasýna ihtiyaç olmayan döþeme þekli Installation systems that need no adjustment factor 0.00 1.86 0.85 0.75 0.95 2 0.00 0.66 0.

00 1.94 0.14 1.35 0.65 0.30 Tablo 11 / Table 11 * Bakýr iletkenli kablolar için.45 0.25 0.84 0.15 1.12 1.60 0.5 mm2 to 10 mm2 1 2 3 Yük altýndaki damar sayýsý Number of loaded cores Topraða yatýrýlmýþ Laid in ground Havada In air 5 7 10 14 19 24 40 61 0.71 181 .30 0.96 0. * Permissible operating temperature.71 0.95 0. 1 Cinsi Type 2 Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý Permissible operating temperature 3 Müsaade edilen kýsa devre sýcaklýðý Permissible short-circuit temperature 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kýsa devre baþladýðýnda iletken sýcaklýðý Conductor temperature at the beginning of short-circuit 90 80 70 65 60 50 40 30 20 oC XLPE Kablo XLPE Cable oC 250 143 1s.91 0. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hava sýcaklýðýna baðlý olarak düzeltme faktörleri Correction factors according to the ambient temperature oC 10 15 20 25 30 35 40 45 50 o C XLPE PVC EPR 90 70 80 1.70 0. müsaade edilen iþletme sýcaklýklarý.45 0. * Correction factors for multi-core cables laid in ground or in air with cross-section from 1.08 1.5 mm2 ile 10 mm 2 arasýndaki çok damarlý kablolar için düzeltme faktörleri.50 0.50 0.00 0.00 1.87 0.40 0.40 0. * Correction factors for the various ambient temperatures.22 1.Tablo 10 / Table 10 * Topraða gömülmüþ veya açýk havada.89 0.55 0.06 1.05 1. short-circuit temperature and shortcircuit currents for cables with copper conductors.12 1.82 0.79 0.04 1. kýsa devre sýcaklýklarý ve kýsa devre akýmlarý.17 1.10 1.35 0. kesitleri 1.75 0.18 1.87 0. 1 Yalýtkan Tipi Insulation Type 2 Müsaade edilen iþletme sýcaklýðý Permissible operating temp. için kýsa devre akýmlarý /Short-circuit current for 1s A/mm2 90 148 154 157 159 165 170 176 181 PVC Kablolar PVC Cables 300 mm2 > 300 mm 2 < 70 70 80 160 140 200 - 122 115 103 127 119 107 130 122 111 132 129 118 138 136 126 143 143 133 150 150 140 157 Tablo 12 / Table 12 * Deðiþik hava sýcaklýklarý için düzeltme faktörleri.

as a Uo da en büyük Tg deðerleri Maximum Tg values at Uo 1000. ayrýca Tg nýn 80 oC daki deðeri 60 oC daki deðerinden büyük olacaktýr.10-4 Yalýtkan madde Insulating material PVC XLPE 0.10-4 En yüksek iletken iþletme sýcaklýðýnda en büyük Tg deðerleri Maximum Tg temperature values at maximum operating * 80.10-4 *) PVC yalýtkanlý kablolarda çevre sýcaklýðý ile 85 oC arasýnda ölçülecek dielektrik indisi (Permitivite X Tg ) deðeri 0.5 Uo and 65.75.75 den. Yalýtkan madde Insulating material En yüksek iletken iþletme sýcaklýðý oC Maximum operating temperature oC 70 90 PVC XLPE Çevre sýcaklýðýnda en büyük Tg Maximum Tg deðeri values at ambient temperature 1000.5 Uo ve 2 Uo arasýnda Tg nýn en büyük artma deðeri Max. *) Dielectric indices (Permitivity Tg ).10-4 40.Tablo 13 / Table 13 * Tg nýn gerilimin fonksiyonu olarak deðerleri ve artmasý. At the mean time the value of Tg at 80 oC will be higher than its value at 60 oC 182 .10-4 Tablo 14 / Table 14 * Tg ‘nýn sýcaklýðýn fonksiyonu olarak deðerleri.10-4 20. * Values of Tg ‘as a function of temperature. measured between ambient temperature and 85 oC in PVC insulated cables will be higher than 0. * Values and increases of Tg function of voltages. increase value Tg 2 Uo between 0.10-4 40.

333 1.0 1.0254 0. sistemlerde Voltage drop Akým belli ise If current is known Güç belli ise If power is known Ýletken kesidi Conductor cross-section Akým belli ise If current is known Güç belli ise If power is known Uzunluk / Length metre / meters m 1m 1 in 1 ft 1 yd 1 mile 1.73. systems u= 1.00 63360. ve D. sistemlerde In three-phase A. güç / Single-Phase Power : P=U.0 yarda /yards yd 1.0158 x 10 0.0 1760. güç / Three-Phase Power : P=1.0 5280.0929 1.0 0.0 x 10 -3 -3 -3 -3 -3 Alan /Area m 1m 1 ft 2 2 2 inç 2 ft 6.568 x 10 1.944 x 10 2 1.9144 1609.C.Conversion Factors Ohm kanunu / Ohms law: U = I x R U Gerilim / Rated voltage.0833 1.section (mm²) Cos Güç faktörü / Power factor P Güç watt olarak / Power in watts (W) Verim / Efficiency Üç fazlý A.C.0 feet / feet ft 3.0 12.0 3.7639 -3 2 0.0277 0.Dönüþtürme Faktörleri / Formulas .C.U.0 mil /miles mil 0. ve D.189 x 10 0.73 x I x l x Cos xU lxP x u x U2 (mm2) S= x u x U2 (mm2) S= (mm2) inç / inches in 39.C.344 In single-phase A.73 x I x l x Cos xS lxP xSxU (V) Güç (DC) / DC Power : P = U x I Tek fazlý sis.S 2 I Akým / Current R Direnç / Resistance R= W Enerji (Isý) / Energy (heat).0 183 .621371 x 10 0.37 1.C. t Zaman / Time in seconds l Kablonun uzunluðu / Length of cable (m) u Gerilim düþümü (V) / Voltage drop in V from sending to receiving end of line Geçirgenlik / Conductivity (Bakýr için 58 / For copper 58) S Ýletken kesidi / Rated cross .C.I.0936 0. and D.Tablo 15 / Table 15 Formüller .64516 x 10 1 inç -3 1550.0 0.cos Üç fazlý sis.C.0 10. Enerji (ýsý) Energy (heat): W = I x R x t Hattýn direnci / Resistance of a line: (Besleme ve dönüþ) / (Feed and return) 2xl .3048 0.00 36.0 144.I.cos Verim / Efficiency : P output P input = Gerilim düþümleri Tek fazlý A.C. and D.28 0. systems u= 2xIxl xS 2xlxP xSxU (V) u= (V) u= (V) S= 2xIxl xu 2xlxP (mm2) S= 1.

0 240.71 300.0 506.0 354.A.823 0.S.00 202.77 21.US standartlarý dönüþümleri.08 2. mm2 0.0 70.0 107.15 19 AWG 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 625.S.Tablo 16 / Table 16 Metrik sistem .17 5. Wire gauge Metrik sistemlerde kesit U.37 10 10.0 95.5 0.35 304.0 126.62 4 3.67 35.S. mm2 C.00 185.30 16 16.20 150.41 53.75 1 1.64 42.0 154.653 0. Wire gauge AWG veya/or MCM Metrik sistem Metrik sistem AWG Rated Cross-section at Rated Cross-section at karþýlýðý karþýlýðý veya/or Metric systems (VDE) Metric systems (VDE) Equivalent Metric Equivalent Metric MCM mm2 mm2 C.03 25.71 500.55 13.A.0 405.35 253.63 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 MCM 300 400 500 600 700 800 1000 184 .26 6 6.0 120. Comparision of cross-section areas to Metric and US Standards.5 2.5 1.31 4.0 26.63 8.71 50. Metrik sistemlerde kesit U.0 400.48 67.024 1.43 85.65 2.S.S. Standardý U.31 1.0 33. Standardý U.S.

2 0.3 0.5 2 3 t[sec] 4 5 25 185 .6 0.5 2 1.9 1 1.Tablo 17 / Table 17 1.4 0.7 0.80.1 0.10 kV PROTODUR yalýtkanlý kablolarýn izin verilen kýsa devre akýmlarý Permissible short-circuit currents for PROTODUR ® ® insulated cables 100 90 80 70 60 50 I [kA] 40 30 25 20 500 400 300 500 240 400 10 9 8 7 6 5 4 300 185 240 150 185 120 A [mm2] 15 150 95 120 70 95 50 70 Cu Al 35 50 3 2.5 0.5 25 35 1 0.

6 0.5 2 3 t[sec] 4 5 186 .5 1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.30 kV PROTOTHEN -X yalýtkanlý kablolarýn izin verilen kýsa devre akýmlarý Permissible short-circuit currents for PROTOTHEN ® ® -X insulated cables 100 90 80 70 60 50 I [kA] 40 30 25 20 500 400 500 300 400 240 15 10 9 8 7 6 5 4 300 185 240 150 185 120 150 95 70 95 50 70 A [mm2] 120 3 2.80.9 1 1.7 0.Tablo 18 / Table 18 1.5 0.5 2 Cu Al 35 50 25 35 1.

Forklift Kullanýmý / Handling by forklift : Forklift kullanýlacaksa. wagon etc.6. always cradle both drum flanges between the forks. Drums must be handled only in the upright position. If a forklift is used. 2) Drums should be unreeled without exceeding the maximum allowed pulling force of the cable. yuvarlanacak yüzey düzgün ve pürüzsüz olmalýdýr. kablo sarým yönünde yuvarlanmalýdýr. 1.1. not on the flanges. drums may be rolled but only in the direction to cable winding. Zincir kullanýrken. 3) The minimum bending radius of the cable should be equal to or greater than 15x of the outer diameter of the cable. Never drop drums. the ground being smooth and free of injurious impediments.). but only in the opposite direction of the arrow painted on flanges. 1. 1) Kablo alt ucu serbest býrakýlmalýdýr. kablonun makara üzerinde gevþemesine izin vermemek için makara. etc.3. makara yanaklarýndan kaldýrýlmalý. Makara Pozisyonu / Position of Drums : Makaralar sadece dik durumda tutulmalý. It is important to use a spacing bar to leave a gap between the chain and the flanges of the drum. 187 .4. If arrow sign is missed. vagon vb. Çapý 1. 3) Kablonun minimum bükme yarýçapý.2 meters. Drums must be lifted only with mandrel or a chain through the central hole. MAKARALARIN KULLANILMASI: DRUMS HANDLING 1.2. Do not lift more than one drum if its diameter is equal to or greater than 1. Makaralar kesinlikle atýlmamalý ve yüksekten býrakýlmamalýdýr. vinç vb. truck. When paying off a cable from a drum. crane.KABLO VE MAKARA KULLANIM KILAVUZU CABLES AND DRUMS USER GUIDE 1. gemi. yanaklarý üzerinde býrakýlmamalýdýr.) indirirken doðru makinalar (forklift. kablo çapýnýn 15 katýna eþit veya daha büyük olmalýdýr. Makara yanaklarýnda bulunan ok yönünün tersi yönde yuvarlanmalýdýr. even from a small height. 1. Eðer makara üzerinde ok iþareti yoksa. taahhüt edilen maksimum çekme kuvvetini aþmadan ve sadece makara döndürülerek açýlmalýdýr. ship. When unloading from vehicles (truck. Boþaltma / Unloading : Makaralarý araçtan (kamyon. The forks must not bear on the unsupported laggings between flanges.) kullanýlmalýdýr.2 m’den büyük makaralarda birden fazla makara ayný anda kaldýrýlmamalýdýr. Drums are permitted to be rolled for short distances. 1. 2) Kablo gerdirilmeden. 1. to keep cable from loosening the drum. zincir ile makaranýn yanaklarý arasýnda boþluk býrakmaya dikkat edilmelidir. Makara kesinlikle yanaklar arasýndaki çakým tahtalarý üzerinde kaldýrýlmamalýdýr. Kablo Saðma / Paying-off the Cable: Kabloyu makaradan açarken.) the correct lifting gear must be used (forklift.5. Yükleme / Loading : Makaralar sadece ortalarýndaki delik veya demir çubuktan tutularak ya da orta delikten geçirilen bir zincir yardýmý ile kaldýrýlmalýdýr. Yuvarlama / Rolling : Makaralar sadece kýsa mesafeler için yuvarlanmalý. 1) The lower end of the cable should be free. forkliftin çatallarý makaranýn iki yanaðýna da temas etmelidir.

Multiple drum storage. yanaklarýn altýna yerleþtirilmelidir. Wedges must be used to retain drums. Çivi Kullanýlmasý / Use of Nails: Makaralarýn sabitlenmesi amacýyla çivi kullanýldýðýnda.1. 2. Makara Pozisyonu / Position of the Drums: Makaralar sadece dik durumda tutulmalý. çivi boyunun makara yanak kalýnlýðýndan küçük olmasýna dikkat edilmelidir. Bir makaranýn yanaklarýnýn diðer makaralarýn çakým tahtalarý üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir. Kesinlikle makaranýn yanaklarý üzerinden baðlama yapýlmamalýdýr. Yetkili olmayan kiþilerin herhangi bir mekanik kaldýrma ya da taþýma cihazýný kullanmasýna izin verilmemelidir.6. 2. Where the load is unusual and is likely to need special care. When nails are used to fasten drums on vehicles. 2. Makaralarýn Baðlanmasý / Binding of the Drums: Makaralarýn baðlanmasý halatlarla yapýlmalý. Makaralarýn Sabitlenmesi / Fastening Drums: Makaralarý sabitlemek için takozlar kullanýlmalýdýr. Binding with ropes only crossing the drum’s edges is strictly forbidden. The use of stones is forbidden.4. Birden Fazla Makaranýn Yüklenmesi / Multiple Drum Storage: Birden fazla makaranýn yükleneceði durumlarda (bir veya iki katlý yüklemelerde) makaralarýn yanak yanaða temas etmesine dikkat edilmelidir.6 meters must be supported by wedges and must not touch the vehicle‘s floor. Binding must be made with ropes crossing through the central hole and. 188 .6 m’den büyük olan makaralarýn sabitlenmesi için mutlaka takoz kullanýlmalý ve takozlarýn üzerindeki makara aracýn tabanýna deðmemelidir. Özel dikkat gösterilmesi gereken yüklerin taþýnmasýna izin verilmeden önce tüm önlemlerin uygun þekilde alýndýðýndan emin olunuz.3. Kaldýrma ve taþýma araçlarýnda izin verilen kapasitenin üzerinde aðýrlýkta yükler kesinlikle taþýnmamalýdýr. Drums with diameter greater than 1.2. Büyük Makaralar / Bigger Drums: Çapý 1. Flanges contacting to unsupported part of lagings are forbidden. ensure that all precautions are properly checked before the transport is allowed to move. if necessary. be sure that the length of the nail is less than the thickness of the flange. yanaklarý üzerinde taþýnmamalýdýr. Takozlar makara yanaklarý arasýnda deðil. Takoz yerine kesinlikle taþ kullanýlmamalýdýr. not on the flanges. NAKLÝYE KOÞULLARI TRANSPORT REQUIREMENTS 2. Never allow an unauthorized person to operate any lifting device or a mechanical transport. halatlar makaranýn orta deliðinden geçirilerek baðlanmalýdýr. Drums must be transported only in the upright position.2. Wedges must be positioned at flanges’ edges and not between flanges. on the drum flanges. 2.5. Never use a lifting device or transport device for a weight which exceeds its permitted capacity. either double or single layer must be obtained with flange to flange contact. 2.

) 3.) depolanmamalýdýr. Suya maruz kalabilecek mekanlarda depolama yapýlmamalýdýr. yaðmur gibi etkenlerden korunacak þekilde depolanmalýdýr.6. Do not store on irregular surfaces. If storage is likely to last more than 6 months.2.3. 3. Uzun süreli depolamalarda (6 ay ve fazlasý) makaralar güneþ. Makaralarý paletler ya da deðiþik destekler ile yerden yüksekte depolamak tercih edilebilir.5. makaralar arasýnda 8 cm býrakmak hava dolaþýmýna imkan vermesi nedeniyle tavsiye edilir. it is advisable to allow at least 3 inches between reels to permit circulation of air. Isý kaynaklarýnýn yakýnýnda depolanmamalýdýr.3.4. ( Ship engine room etc. Yumuþak yüzeyli yerlerde depolama yapýlmamalýdýr. 3. Do not store near heat sources. Do not store on vibrating surfaces. In damp locations. It is preferable to store reels off the ground on timbers or other supports. 189 . DEPOLAMA ÞARTLARI : STORAGE REQUIREMENTS 3. Yüksek titreþim ve sarsýntýnýn olabileceði yerlerde (gemi motor odasý vb. Do not store on soft surfaces. Tüm kablo sonlarý su giriþini engellemek amacýyla her zaman kapalý tutulmalýdýr. Do not store on areas liable of flooding. Nemli yerlerde. Düzensiz ve pürüzlü yerlerde depolanmamalýdýr. drums should be stored in order to be protected from effects like rain. All cable ends must be fully sealed at all times to prevent the ingress of water. 3. 3. sunlight etc.1.

If you would like to get more information about our certificates or to download high resolution copy of our certificates.Þ.com.BELGELERÝMÝZ / CERTIFICATES Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A. 5. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A. Sistem Belgelerimiz System Certificates * ISO 9000 * ISO 14000 2. Diðer Ülke Belgelerimiz Other Country Certificates 12. please visit our website at www. 9. MGM Belgelerimiz MGM Certificates 11.tr adresini ziyaret ediniz. OHSAS 18001 Belgemiz OHSAS 18001 Certificate Laboratuvar Yeterlilik Belgemiz Laboratory Certificate TSE Belgelerimiz TSE Certificates TSEK Belgelerimiz TSEK Certificates HAR Belgelerimiz HAR Certificates VDE Belgelerimiz VDE Certificates GOST Belgelerimiz GOST Certificates LLOYD Belgelerimiz LLOYD Certificates * BUREAU VERITAS * GERMANÝSCHER LLOYD 3. 7. 10.prysmian. 6.prysmian. have system and product certificates issued by national and international independent institutions on the basis of applicable performance tests. CE Uygunluk Beyaný CE Declarations of Confirmity 190 .'ne ait sistem belgelerimizin ve kablolarýmýza ait çeþitli ulusal ve uluslararasý kurumlarca belirli performans testleri sonucunda verilmiþ olan ürün belgelerinin listesini aþaðýda bulabilirsiniz.tr 1. 8. 4.com. Belgelerimiz hakkýnda daha fazla bilgi veya yüksek çözünürlüklü güncel belgelerin çýktýlarýný almak için www.Þ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful