Cho nguyên tử khối của các nguyên tố :Be=9; Na=23 ; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27 ; Cu=64; Fe=56; C=12; N=14; P=31; As=75;

O=16; S=32; Cl=35,5 Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn, Y tạo được hợp chất khí với hiđrô và công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức M2Y3, trong đó M chiếm 36 % về khối lượng. M là: A. Cu B. Na C. Fe D. Al [<br>] Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố A , B , C lần lượt là: 1s 2 2s2 2p6 3s1 ; 1s 2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s1 ; 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p1 . Nếu sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng ? A. C < B < A B. C < A < B C. B < A < C D. A < C < B [<br>] Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. A là oxit cao nhất của X, trong đó oxi chiếm 56,3% khối lượng. Tìm công thức phân tử hợp chất khí với hidro của X. A. CH4 B. NH3 C. PH3 D. AsH3 [<br>] Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng 2p4. Công thức hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất đều đúng ở cặp công thức nào sau đây? A. RH2, RO3 B. RH3, R2O5 C. RH4, RO2 D. RH5, R2O3 [<br>] Dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần nào đúng? A. Mg , S , Cl , F B. F , Cl , S , Mg C. Cl , F , S , Mg D. S , Mg , Cl , F [<br>] Cho nguyên tố X có Z = 17 và nguyên tố Y có Z = 35. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: A. Tính kim loại của X > Y. B. Bán kính nguyên tử của X > Y. C. Độ âm điện của X > Y. D. Cả A, B, C đều đúng. [<br>] Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p6 . Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là A. X ở chu kì 3, nhóm VIIA, ô 17 B. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 17 Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 20 Y ở chu kì 4 , nhóm IIA , ô 20 C. X ở chu kì 4, nhóm VIIA, ô 17 D. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 20 Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 17 Y ở chu kì 3, nhóm IIA, ô 20 [<br>] Electron cuối cùng của nguyên tố X điền vào phân lớp 3d6 . Số electron hóa trị của X là : A. 6 B. 8 C. 13 D. A hoặc B [<br>] Ba nguyên tố có lớp electron lần lượt là : (X) 2/ 8/5 ; (Y) 2/8/6; (Z) 2/8/7. Dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần tính axit? A. HZO4 < H2YO4 < H3XO4 B. H3XO4 < H2YO4 < HZO4 C. H2XO4 < H2YO4 < HZO4 D. HXO4 < HYO4 < H3ZO4 [<br>]

Nguyên tố X thuộc chu kì 4 nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của X là: A. 35 B. 21 C. 29 D. 31 [<br>] Những tính chất nào sau đây của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn không biến thiên tuần hoàn? A. Độ âm điện B. Điện tích hạt nhân C. Số electron lớp ngoài cùng D. Bán kính nguyên tử [<br>] Khi cho 68,5 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước thu được 12,32lít khí H2 ở 27,3 0 C , 1atm . Kim loại đó là : A. Be B. Mg C. Ca D. Ba [<br>] Nguyên tố X có cấu hình e ở các phân lớp ngoài là 3dx4s1. X có thể là: A. Cu B. Cr C. K D. K hoặc Cr hoặc Cu [<br>] Ion nào có tổng số proton là 48 ? A. Sn2+. B. SO42C. NH4+ D. SO32[<br>] Số hiệu nguyên tử nào là của nguyên tố kim loại chuyển tiếp ? A. 20 B. 26 C. 33 D. 35 [<br>] Cho 9 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp , tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Các kim loại đó là A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba [<br>] Trong các nguyên tử sau đây, nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính lớn nhất ? A. Al B. N C. Ca D. F [<br>] Sắp xếp độ âm điện của các nguyên tố C, Al, Ca, Rb theo thứ tự tăng dần: A. Rb < Al < Ca < C B. Al < Ca < Rb < C C. C < Ca < Al < Rb D. Rb < Ca < Al < C [<br>] Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Cu tạo được các ion Cu+ và Cu2+. Cả hai ion này đều có cấu hình electron bền của khí hiếm. B. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IA C. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB D. Ion Cu+ có electron lớp ngoài cùng bão hòa [<br>] Viết công thức các hiđroxit của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm V và xếp theo chiều tính axit mạnh dần: A. HNO3, H3PO4, H3AsO4, Sb(OH)3, Bi(OH)3 (2) B. Câu (1) và (3) sai C. HNO3, HPO3, H3AsO4, HSbO2, Bi(OH)3 (1) D. Bi(OH)3, Sb(OH)3, H3AsO4, H3PO4, HNO3 (3) [<br>]

Nguyên tố X tạo được các hợp chất bền sau : XH3 , XCl5 , X2O5 , Na3XO4. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc cùng nhóm với nguyên tố nào sau đây? A. Xenon B. Nitơ C. Oxi D. Flo [<br>] M3+ có cấu hình e ở phân mức năng lượng cao nhất là 3d5. Vi trí của M trong bảng HTTH là: A. Chu kỳ 4, Phân nhóm IIIB B. Chu kỳ 4, Phân nhóm IA C. Chu kỳ 4, Phân nhóm VIIB D. Chu kỳ 4, Phân nhóm VIIIB [<br>] Chọn câu sai: Tính phi kim của nguyên tố càng giảm thì A. Bán kính nguyên tử càng lớn B. Độ âm điện càng nhỏ C. Khả năng nhường electron càng mạnh D. Khả năng nhận electron càng mạnh [<br>] Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z, các electron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là: 2p3 (X); 4s1 (Y) và 3d1 (Z). Vị trí của các nguyên tố trên trong bảng hệ thống tuần hoàn là: Chọn câu trả lời đúng: A. Tất cả đều sai B. X ở chu kì 2 nhóm VA , Y ở chu kì 4 nhóm IA , Z ở chu kì 4 nhóm IIIB C. X ở chu kì 2 nhóm IIA , Y ở chu kì 4 nhóm IA , Z ở chu kì 4 nhóm IIIB D. X ở chu kì 2 nhóm VA , Y ở chu kì 4 nhóm IA, Z ở chu kì 3 nhóm IIIA [<br>] Sắp xếp các bazơ : Al(OH)3 , Mg (OH)2 , Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần A. Al(OH)3 , Mg (OH)2 , Ba (OH)2 B. Al(OH)3 , Ba (OH)2 , Mg (OH)2 C. Ba (OH)2 , Mg (OH)2 , Al(OH)3 D. Mg (OH)2 , Ba (OH)2 , Al(OH)3 [<br>] Nguyên tố M thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất M chiếm 40% về khối lượng . Công thức oxit đó là: A. SO2 B. SO3 C. CO2 D. CO [<br>] Dãy các ion có bán kính nguyên tử giảm dần là: A. S2- , Cl- , K + , Ca 2+ B. Cl- , K + , Ca 2+ , S2C. K + , Ca 2+ , Cl- , S2D. Ca 2+ , K + , Cl- , S2[<br>] R và Q là 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau và cùng thuộc một nhóm A. Tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử này là 22. Vị trí R , Q lần lượt là : A. Cùng nhóm IA, chu kì 2 và 3 B. Cùng nhóm IIA, chu kì 3 và chu kì 4

C. Cùng nhóm IIIA, chu kì 2 và chu kì 3 D. Cùng nhóm VA , Chu kì 2 và chu kì 3 [<br>] Các nguyên tố hóa học trong nhóm VIIIA có đặc điểm chung về cấu tạo nguyên tử là: A. Phân tử chỉ gồm một nguyên tử B. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np6 B. Lớp electron ngoài cùng đã bảo hòa , bền vững C. Hầu như trơ, không tham gia hóa học ở nhiệt độ thường [<br>]

Nguyên tố Y có hóa trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất khí với hidro .Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B là công thức hợp chất khí với hidro của (Y). Tỉ khối hơi của A so với B là 2,353. Tên của nguyên tố (Y) là: A. Photpho B. Clo C. Lưu huỳnh D. Cacbon [<br>]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful