РЕПУБЛИКA СРПСКA

ВЛАДА
НАЦРТ

ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ
ЈАВНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Бања Лука, новембар 2008. године

Критеријуми за додјелу средстава из буџета су: а) испуњеност услова за оснивање и почетак рада високошколске установе. 14/04. (2) Средства из става 1. овог члана стављају се на располагање у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“. б) цијена студијских програма и в) оцјена о квалитету високошколске установе. која су намијењена за финансирање јавних високошколских установа. 96/03. Члан 5. 128/06. Члан 2. Члан 4. 34/06. (1) Из буџета се обезбјеђују средства јавним високошколским установама за студијске програме који су донесени у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“. . 67/05. г) донација и д) осталих извора. (2) Јавне високошколске установе могу се финансирати само из оних извора који не утичу на њихову аутономију. Члан 3. в) властитих прихода. бр. чији је оснивач Република Српска (у даљем тексту: Република) као и расподјела средстава. Овим законом утврђују се критеријуми за додјелу средстава из буџета Републике Српске (у даљем тексту: буџет) и осталих извора. 117/07 и 54/08) и Законом о извршењу буџета за текућу годину. (1) Јавне високошколске установе стичу средства за обављање своје дјелатности из сљедећих извора: а) буџета Републике. 85/06 и 30/07) и према одлуци Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада) којом се одређује број студената који ће се уписати у одређену академску годину. б) јединица локалне самоуправе.Нацрт ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЈАВНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА Члан 1. бр.

. (1) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) на приједлог Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета (у даљем тексту: Савјет) утврђује цијену студијског програма на годишњем нивоу.Услови за оснивање и почетак рада високошколске установе прописани су Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“. утврђује цијену школарине на годишњем нивоу. (2) Приједлог обухвата укупне износе потребне за функционисање високошколских установа и финансирање активности предвиђених овим законом. (1) Министар на приједлог високошколских установа и Савjета. (2) Приходи од школарина и приходи од издавања пословног простора су јавни приходи Републике. Члан 8. овог члана. у сљедећој календарској години. (1) Ректор. (1) Министарство предлаже Влади износ средстава за финансирање високошколских установа. овог члана. Члан 7. на основу приједлога буџета јавних високошколских установа. Члан 6. (2) Министар даје сагласност на правилник из става 2. при чему ће се водити рачуна о доприносу и учешћу појединих организационих јединица у раду високошколске установе. Члан 9. (2) Министар доноси правилник о студијском програму којим се утврђују нормативи и методологија за утврђивање цијене студијског програма. односно директор високошколске установе ће донијети правилник о критеријумима за расподјелу буџетских средстава по организационим јединицама. и прибављеног мишљења Савјета. (1) Министар оцјењује квалитет високошколске установе на основу правилника о критеријумима за вредновање високошколских установа. број 41/07). (2) Mинистар на приједлог Савјета доноси правилник из става 1. Члан 10. а на основу критеријума из члана 4. овог закона.

в) услуга лабораторијских испитивања и атестирања. (2) Властити приходи могу се остваривати само дјелатностима које не штете остваривању основних циљева њиховог дјеловања. (1) Јавне високошколске установе могу уговарати и изводити научноистраживачке. Средства намијењена за студијске програме јавних високошколских установа користе се за финансирање: а) плата и накнада у складу са Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“. Члан 12. (2) Трошкови пројекта морају у цијелости бити финансирани из прихода пројекта. умјетничке. енергија и други трошкови настали при извођењу научноистраживачких и других програма). г) минималних стандарда за обављање научноистраживачког рада. елабората и експертиза. (1) Властите приходе јавне високошколске установе остварују путем: а) пројеката. сировине. путем директне рачунарске конекције.Члан 11. научноистраживачког и умјетничког рада. (3) Располагање властитим приходима јавне високошколске установе врше преко рачуна посебних намјена у систему трезорског пословања. в) развоја и улагања. г) семинара и других видова обуке кадрова према програмима цјеложивотног учења. стручне и развојне пројекте и програме. (4) Јавне високошколске установе дневно прате приходе и расходе. број 17/08). дневнице. Члан 13. те сви остали директни трошкови (путовања. 118/07 и 4/08) и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“. организовати конференције и стручне скупове и издавати публикације из области високог образовања. б) развојно-пројектантских и консултантских услуга. (3) Висина трошкова пројекта обухвата радно вријеме запослених који су ангажовани на уговореном пројекту. . бр. д) активности студената и ђ) издавачке дјелатности. б) материјалних и режијских трошкова у складу са финансијским планом. опрема.

. из средстава Буџета планираних на годишњем нивоу за финансирање високошколских установа. (2) Средства за инвестиционе радове могу бити дозначена дијелом из средстава буџета. донијети рјешење о финансирању из буџета трошкова извођења наставе за студијске програме из става 1. (1) Властите приходе јавне високошколске установе распоређују: а) за подмирење директних материјалних трошкова насталих активношћу којом се стиче властити приход. који уз сагласност Министарства доноси јавна високошколска установа. Члан 16. Члан 14. информације и извјештаје у вези са пословањем. властитих прихода или других извора. (2) Ректор. (1) Трошкове извођења наставе на студијским програмима на којима се у прву годину уписало мање од 15 студената. у складу са овим законом. број 56/04). (1) Јавна високошколска установа саставља годишње и периодичне финансијске извјештаје у складу са Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета („Службени гласник Републике Српске“. сноси високошколска установа из властитих средстава. у складу са законом. (2) Годишње и периодичне финансијске извјештаје високошколска установа је дужна да достави Министарству у роковима прописаним у Правилнику из става 1.д) опреме и услова за студирање студената са посебним потребама и студената дефицитарних занимања и ђ) у друге намјене. б) за надокнаде радницима који су непосредно учествовали у стицању властитих прихода. министар ће на приједлог Савјета. (1) Инвестициони радови (изградња објекта и веће поправке) изводе се према годишњем финансијском плану. а) до в). овог члана. (2) Изузетно. овог члана. односно директор високошколске установе ће донијети правилник о начину стицања властитих прихода и расподјеле средстава из т. в) највише 15 % за унапређивање дјелатности високог образовања и г) највише 10 % за режијске трошкове. (3) Високошколска установа је дужна да на захтјев Министарства достави и друге податке. Члан 17. Члан 15.

(1) Новчаном казном од 500.00 до 1.000. ради добијања сагласности.000. (3) Управни одбор високошколске установе обавезан је да достави годишњи извјештај о пословању Министарству ради добијања сагласности. (2) Новчаном казном од 1. односно директор високе школе.00 до 3.00 КМ казниће се шеф рачуноводства универзитета.000.00 КМ казниће се ректор униврзитета. садржај и облик образаца из члана 16. Члан 21. информације и извјештаји из става 3.00 КМ казниће се ректор универзитета. односно високе школе. уколико унесе нетачне податке о утрошку средстава или финансијске извјештаје које доставља Министарсву (члан 17). односно директор високе школе. овог члана могу бити на мјесечном. тј. (3) Новчаном казном од 1. који супротно овом закону поступи у изршењу финансијског плана универзитета. (1) Управни одбор високошколске установе одговара оснивачу за намјенско и економично трошење средстава додијељених из буџета. (1) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети правилнике којим се: а) утврђују нормативи и методологија за утврђивање цијене студијског програма (члан 6) и б) прописују критеријуми за вредновање високошколске установе (члан 7). (2) Управни одбор високошколске установе обавезан је да достави годишњи програм рада и финансијски план високошколске установе Влади. односно директор јавне високошколске установе ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети правилнике: .00 до 3. (2) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона прописати назив.(4) Подаци. периодичном или годишњем нивоу. Ректор. односно високе школе. Члан 20. дозволи да се средства добијена из буџета ненамјенски утроше (члан 17). Члан 18. овог закона. уколико унесе нетачне податке о утрошку средстава или финансијске извјештаје које доставља Министарсву (члан 17). Члан 19.000.500.

јануара 2009. Члан 22. године. Број: Датум: ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ мр Игор Радојичић . Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. а почеће се примјењивати од 1.а) о расподјели буџетских средстава (члан 9) и б) о начину стицања властитих прихода и расподјели средстава (члан 15).

. Устава којим је уређено да Народна скупштина Републике Српске доноси законе. друге прописе и опште акте. тачка 12. чији је оснивач Република Српска као и инвестиције. бр. II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА У Закону о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске".ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Нацрт Закона о финансирању јавних високошколских установа I УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење Закона је члан 68. Чланом 3 је прописано да се средства из буџета обезбјеђују за студијске програме који су у складу са Законом о буџетском систему РС. Устава Републике Српске којом је утврђено да Република уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини и образовање и члан 70. цијена студијских програма. које су непрофитне установе. те се стављају на располагање у складу са истим и у складу са Законом о извршењу буџета за дату годину. Чланом 4 су прописани критеријуми за расподјелу средстава из буџета за финансирање високошколских установа. а то су: испуњеност услова за оснивање и почетак рада. Чланом 2 су предвиђени могући извори средстава за обављање дјелатности високошколске установе. тачка 2. цитираним законом је прописано да је Министарство просвјете и културе Републике Српске одговорно за финансирање јавних високошколскух установа. Чланом 5 наведен је подзаконски акт којим су прописани услови за оснивање и почетак рада високошколских установа. расподјела средстава и критеријуми за финансирање високошколских установа. оцјена о квалитету високошколске установе. Такође. Члановима 6 и 7 прописано је да министар утврђује цијену студијског програма и оцјењује квалитет високошколске установе. те им се на овај начин осигуравају средства за реализацију студијских програма у складу са усвојеном уписном политиком. 85/06 и 30/07) предвиђено је доношење закона којим ће се уредити финансирање јавних високошколских установа. III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЈЕШЕЊА У ЗАКОНУ Чланом 1 је прописано да се овим законом утврђују критеријуми за додјелу средстава из буџета и осталих извора која су намијењена финансирању јавних високошколских установа. у складу са одговарајућим правилницима и критеријумима. Разлози који додатно оправдавају доношење Закона је финансирање јавних високошколских установа.

а средства се осигуравају из буџета Републике или из властитих прихода. минимални стандарди за обављање научно истраживачког рада. развој и улагање. између осталог наведено. те су таксативно наведене активности и трошкови: плате и накнаде. материјални и режијске трошкови. од стране ресорног министарства које ће . Такође. који доноси високошколска установа. Чланом 13 прописано је за које се сасвим одређене активности и трошкове могу употријебити буџетска средства намјењена за финансирање јавних високошколских установа. Члановима 17 и 18 прописани су начини контроле утрошених буџетских средстава Члан 19 прописује санкције за кршење одредби овог закона.да сви трошкови пројекта морају бити финансирани из прихода пројекта. Чланом 10 прописује се начин утврђивања цијене школарине. У члану 16 су обрађене инвестиције које се изводе према годишњем финансијском плану.Чланом 8 је прописано да министар предлаже Влади укупан износ средстава за финансирање високошколских установа и финансирање активности предвиђених овим законом. Чланом 9 је предвиђено доношење правилника о расподјели буџетских средстава којим се регулише расподјела унутар организационе структуре високошколске установе. финансирање опреме и услова за студирање студената са посебним потребама. гдје је. и према одговарајућим законским оквирима. Предвиђено је доношење правилника високошколске установе о начину стицања властитих прихода и њиховој расподјели. да се највише 15% издваја за унапријеђење дјелатности високог образовања. те могућност дневног праћења њиховог трошења. али на који ресорно министарство даје сагласност. осим ако министар не донесе посебну одлуку Чланом 15 је таксативно наведено како јавне високошколске установе распоређују властите приходе. али уз једно ограничење . Чланом 12 прописани су начини стицања властитих прихода високошколске установе. IV МЕХАНИЗМИ И НАЧИНИ ОСИГУРАЊА СПРОВОЂЕЊА ОВОГ ЗАКОНА Овај закон предвиђа да се у року од 90 дана од дана ступања на снагу истог донесе неколико подзаконских аката који ће осигурати провођење Закона о финансирању јавних високошколских установа. а највише 10% за режијске трошкове. а на основу приједлога буџета од стране установа. као и друге намјене у складу са овим законом Чланом 14 предвиђено је да ако је мање од 15 студената уписаних на прву годину студијског програма у том случају трошкове организовања наставе сноси високошколска установа. располагање властитим приходима. Чланом 11 предвиђена је могућност извођења и уговарања пројеката и програма од стране високошколских установа. на основу мишљења Савјета. Подзаконски акти су: правилник којим се утврђују нормативи и методологија за утврђивање цијене студијског програма и правилник којим се прописују критерији за вредновање високошколске установе као и правилник о расподјели буџетских средтава. предвиђено је доношење образаца.

500 КМ. . Поређења ради – финансијска средства за активности високошколских институција (које су из оквира предложеног закона) предвиђена су у буџету за 2008.40 КМ – унутар потрошачких јединица : .40 КМ. .500 КМ. V ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА За примјену одредби овог закона биће обезбјеђена финансијска средства у буџету за 2009.Универзитет Бања Лука – 31. . .129.632. Та средства у контексту почетних ограничења буџетске потрошње предвићена су у укупном износу 59.500 КМ. и на позицијама 820 и 821.632.657.Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње – 360. 611. 612.високошколске установа мјесечно попуњавати а у циљу контроле мјесечних обрачуна.Висока школа Приједор – 879.Универзитет Источно Сарајево – 25.Висока школа Приједор – 749. 613.Универзитет Источно Сарајево – 26. и .унутар потрошачких јединица : . Наведена финансијска средства у буџету за 2008. годину предвићена су на позицијама 610. и на позицијама 820 и 821.400 КМ.Универзитет Бања Лука – 28. 611.657.614.000 КМ. годину у укупном износу 55. и . 613. годину.000 КМ. 612. .400 КМ.Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње – 445.500 КМ. Наведена финансијска средства у буџету за 2009. годину планирана су на позицијама 610.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful