K A T A L O G

O F F I C I A L C A T A L O G U E

8. - 10. Novembar 2011.

BeleXPOCeNTAR Beograd, Srbija

MEđUnArOdnI nAUčnO-sTrUčnI sKUp O vOdI Sajam opreme i tehnologije za vodoprivredu

SAJAM VODA

EXHIBITION ON WATER
InTErnATIOnAL sCIEnTIFIC COnFErEnCE On WATEr Exhibition of Water Management Equipment and Technology

w w w. s a j a m v o d a . r s

HEPLAST - PIPE DOO

MEđUnArOdnI nAUčnO-sTrUčnI sKUp O vOdI Sajam opreme i tehnologije za vodoprivredu

SAJAM VODA

EXHIBITION ON WATER
InTErnATIOnAL sCIEnTIFIC COnFErEnCE On WATEr Exhibition of Water Management Equipment and Technology

Organizatori / Organisers:

UTVSI

Pokrovitelji / Countenancer:

Mesto održavanja / Venue:

Za Organizatore: Sanja Vučković Direktor Projekta . u oblastima korišćenja voda. koji Vam i ove godine u periodu od 08. Sajam voda je koncepcijski osmišljen kao skup specijaliziovanih tema iz sektora vodoprivrede. S tim u vezi svim izlagačima. i da će svi učesnici Sajma voda biti u prilici da uspostave nove poslovne kontakte i da će biti korak bliže realizaciji novih poslovnih ideja.Poštovani izlagači i posetioci. izrazimo dobrodošlicu. trgovine. šumarstva i vodoprivrede – Direkcija za vode.stručni sajam za region. zaštite voda i zaštite od voda. tokom sva tri dana trajanja sajma.novembra predstavlja nove proizvode. učesnicima i posetiocima Sajma voda 2011. usluge. biće organizovan i Međunarodni naučno stručni skup pod nazivom “Upravljanje vodama – tehnička regulativa. tehnologije i ideje. kao i Ministarstvo životne sredine. Sajam voda.-10. Polazeći od stava da je voda preduslov opstanka svih živih bića na Zemlji i nezamenljiv resurs koji služi u svim procesima kao sirovina ili kao sredstvo za rad. veliko zadovoljstvo organizatorima sajma predstavlja činjenica da se Sajam voda bavi tako značajnim temama i da s tim u vezi postaje važan naučno . Uz izložbeni deo. Činjenice koje nam na to ukazuju su porast broja izlagača i posetilaca iz godine u godinu. želimo ugodan boravak u Beogradu i uspešne sajamske dane. na Sajmu voda. energetska efikasnost i savremena oprema za oblast vodoprivrede” U realizaciji Međunarodnog naučno stručnog skupa veliku pomoć pružilo nam je Ministarstvo poljoprivrede. Organizatori sajma su uvereni da će i ovogodišnji sajam to potvrditi. Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanije Belexpo. rudarstva i prostornog planiranja. zadovoljstvo nam je da u ime organizatora. kojima ovom prilikom želimo da izrazimo veliku zahvalnost. na treći po redu.

during the three-day duration of the Exhibition on Water. It is our pleasure to welcome you on behalf of the organizers. the Association for Water Technology and Sanitary Engineering and the Belexpo company. a great pleasure to the exhibition organizers is that the Exhibition on Water addresses extremely important topics and consequently it has become a significant scientific exhibition regionally. While organizing the International Scientific Conference we have been provided with great help by the Water Directorate of the Ministry of Agriculture.Dear exhibitors and visitors. in the period from the 8th to 10th November. Accordingly. The exhibition organizers believe that this year’s exhibition will confirm this. in the areas of the exploitation of waters. the protection of waters and the protection against waters. technologies. we wish all exhibitors. services. Forestry and Water Management. participants and visitors of the Exhibition on Water 2011 a pleasant stay in Belgrade and very successful exhibition days. Energy Efficiency and Modern Equipment for Water Management” . For the Organisers: Sanja Vučković Project Manager . to the third Exhibition on Water. In addition to the exhibition section. an International Scientific Conference on Water will be organized under the title “Management of Waters – Technical Regulations. and ideas.like to express our enormous gratitude to them. From the viewpoint of water as a prerequisite for the survival of all living creatures on the Earth and an irreplaceable resource serving as raw material or as an instrument of labor in all processes. which will this year too. The fact supporting this is an ever growing number of exhibitors and visitors year by year. Trade. as well as the Ministry of Environment. present new products. and that all participants in the Exhibition on Water will have an opportunity to make new business contacts and be a step forward to the implementation of new business ideas. and on this occasion we would . The Exhibition on Water is conceptually devised as a set of specialized topics from the water management sector. Mining and Spatial Planning.

dipl. dipl. nOvEMbAr 2011. nemačka: “sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi” 1435 – 1505 2. johannes LohauS – direktor (dWa) i dr tomas zenz. dipl.dipl. UTOrAK 8.. (dWa). ing. ing. nOvEMbAr 2011. 1100 – 1145 Značaj višenamenske brane “Arilje – profl svračkovo” za vodosnabdevanje i energetiku. branislav hiba. dipl. 1215 – 1250 priznata tehička pravila dvGW i dWA • Predrag boGdanović. dAn. ing. “energoprojekt” 1. Slovenija: “rešavanje složenih slučajeva izgradnje i rekonstrukcije cevovoda. mr aleksandar GLiŠić.o. EnErGETsKA EFIKAsnOsT Moderator: prof. dr S. ing. građ.dipl. OTvArAnjE prAvnA I TEhnIčKA rEGULATIvA Moderator: prof. ing. – naše aktivnosti • nikola MiLojević. EnErGETsKA EFIKAsnOsT I sAvrEMEnA OprEMA ZA ObLAsT vOdOprIvrEdE” 1. austria: “Friatec rešenja na gradilištu u XL” 1535 – 1605 4. Marko Ljuboja. dir. ing.. direktor (dvGW) 1250 – 1320 rad Komiteta CEn 165 ’’Inženjerstvo otpadnih voda“. velika britanija: “viking johnson sledeća generacija UltraGrip jedinstveno rešenje za spajanje cevi do dn400” 2. ing. agencije za energetsku efikasnost – uvodno izlaganje . ’’Finansiranje projekata iz sredstava eu“ prEZEnTACIjE 1335 – 1435 1.. dinotec Gmbh. Petković. institut ’’jaroslav Černi“ 1. dipl. ing.prOGrAM nAUčnO sTrUčnOG sKUpA “UprAvLjAnjE vOdAMA – TEhnIčKA rEGULATIvA. dr dejan ninković. dAn. Ljuba Lazović. dipl. direktor jP ’’Rzav“ 1145 – 1215 Značaj komunikacije viK na nacionalnom i evropskom nivou – Predstavnik međunarodne federacije vodovoda i kanalizacija EUREAU (Bruno TiSSERAnd). Glynwed Gmbh vienna. EnErGETsKA EFIKAsnOsT U prEdUZEćIMA vOdOvOdA I KAnALIZACIjE 1030 – 1100 bojan kovaČić – zam.2. viking johnson Ltd. dr dragan PovRenović.3. srEdA 9. sa osvrtom na prezentaciju finansiranja sektora voda i otpadnih voda ’’tarife. koristeći sa-vremene nO-dIG tehnologije” 1505 – 1535 3. vilkograd d. ing.1..o. dipl. takse i transferna sredstva“. 1. i borislav MiLutinović..

hrvatska: predstavljanje preduzeća vodoskok d. Tehnološki postupci frme vandex. • Pluspipe s.: “Energetska efkasnost u vodovodnim i kanalizacionim sistemima“ prEZEnTACIjE 1130 – 1200 MiCLP – Projekat kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi: “Tehnička pomoć javno komunalnim i vodovodnim preduzećima u srbiji..o..o. austrija: “pročišćavanje otpadnih voda” 1300 – 1330 Power Plastics s. od strane projekta kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi” 1200 – 1230 Siemens d.. sAvrEMEnA OprEMA ZA prEdUZEćA vOdOvOdA I KAnALIZACIjE Moderator: borko RanGeLov.. . Češka republika: “čista pijaća i procesna voda” 1330 – 1500 • heplast-Pipe d. u periodu od 2008.kompletno rešenje” 1230 – 1300 Strabag aG.o. dipl.. god. .o.d.o.o.o. italija: prednosti polietilena u odnosu na druge cevne materijale 1500sAvET prOIZvOđAčA OprEME pKs 3..1100 – 1130 dr Predrag uSkoković.o. Zagreb i svih naših principala • Moderni Cevni Sistemi d.l.o. čETvrTAK 10.ing. dAn. Srbija: “Tretman otpadnih voda u marinama i lukama” .r.zamenik Generalnog direktora jkP bvk 1100 – 1130 Mersel d. Srbija: predstavljanje preduzeća Moderni Cevni sistemi d.d.o. Švajcarska” 1130 – 1200 Cambi aS.o.r. hrvatska: plastični cevni sistemi u vodosnabdevanju i odvodnji • vodoskok d. ing.2011. Srbija: “Zaštita hidrotehičkih objekata.o.. nemačka: “savremena oprema za detekciju curenja vode u funkciji smanjenja gubitaka” 1300 – 1330 XL australia d.o.: “On-line procesna instrumentacija za tretman voda . Srbija/hach Lange d. dipl.o. nOvEMbAr 2011. norveška: “napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu” 1200 – 1300 hermann Sewerin Gmbh.o.

Ljuba LazoviC. Slovenija: “solving complex cases of construction and rehabilitation of pipelines. MSc (dWa). aleksandar GLiSiC. MSc. and borislav MiLutinoviC. 2011 OpEnInG LEGAL And TEChnICAL rEGULATIOns Moderator: Phd Slobodan PetkoviC 1100 – 1145 Importance of multipurpose dam “Arilje – profle svrackovo“ for water supply and energetics. “energoprojekt” 1. • johannes LohauS – director (dWa) and Phd tomas zenz. Marko Ljuboja.o.. MSc – our activities • nikola MiLojeviC. director Pu “Rzav“ 1145 – 1215 Importance of pU communications on national and European leveL – representative of the European Federation of national Associations of Water and Wastewater Services EUREAU (Bruno TiSSERAnd). Germany: “safe and reasonable disinfection in drinking and process water” 1435 – 1505 2.prOGrAM OF ThE sCIEnTIFIC COnFErEnCE “WATEr MAnAGEMEnT – TEChnICAL rEGULATIOn. director (dvGW) 1250 – 1320 Work of the CEn 165 Committee “Wastewater engineering“. using modern nO-dIG technologies“ 1505 – 1535 3. taxes and transfer funds. institute “jaroslav Cerni“ 1. Glynwed Gmbh vienna. branislav hiba. Great britain: “viking johnson’s next Generation UltraGrip A Unique pipeline jointing solution to dn400” 2nd dAY. MSc.o. austria: “Friatec Construction site solutions in XL” 1535 – 1605 4. vilkograd d. MSc Phd dejan ninkoviC.1.MSc. 1. “Project financing from eu funds“ prEsEnTATIOns 1335 – 1435 1. EnErGY EFFICIEnCY And COnTEMpOrArY EQUIpMEnT” 1sT dAY.” 1215 – 1250 Acknowledged rules of dvGW and dvA • Predrag boGdanoviC. MSc. dinotech Gmbh. TUEsdAY nOvEMbEr 8. viking johnson Ltd.2. WEdnEsdAY nOvEMbEr 9. 2011 EnErGY EFFICIEnCY Moderator: Phd dragan PovRenoviC EnErGY EFFICIEnCY In WATEr sUppLY And sEWErAGE COMpAnIEs 1030 – 1100 bojan kovaCiC – deputy director of the energy efficiency agency introductory presentation .3. with reference to the presentation of financial funding of water and wastewater sector “tariffs.

o.o.r. Croatia: promotion of company “vodoskok d.. norway: “Advanced thermal sludge treatment for a better environment” 1200 – 1300 hermann Sewerin Gmbh.. ThUrsdAY nOvEMbEr 10. Czech Republic: “Clean drinking and technical water” 1330 – 1500 • heplast-Pipe d.o. Germany: “Modern equipment for water leaks detection in the function of reducing water losses” 1300 – 1330 XL australia d.deputy director General Pu bWS 1100 – 1130 Mersel d. by the project of credit support for municipal infrastructure” 1200 – 1230 Siemens d. 2008 .o..1100 – 1130 Phd Predrag uSkokoviC: “Energy effciency in water supply and sewerage systems“ prEsEnTATIOns 1130 – 1200 MiCLP – Project of credit support for municipal infrastructure: “Technical support to public utilities and water supply companies in serbia. austria: “Wastewater treatment” 1300 – 1330 Power Plastics s..o. Serbia: promotion of company Moderni Cevni sistemi d. belgrade: “protection of hydro-technical facilities process technology in “vAndEX” company..d.r.l.o.2011. switzerland” 1130 – 1200 Cambi aS. 2011 COnTEMpOrArY WATEr sUppLY And sEWErAGE EQUIpMEnT Moderator: borko RanGeLov. Croatia: plastic pipe systems in water supply and drainage • vodoskok d. Serbia/hach Lange d. Serbia: “Waste water treatment in marinas and ports” .d. • Pluspipe s.” Zagreb and all of our principals • Moderni Cevni Sistemi d.o.o.: “On-line process instrumentation for water treatment – complete solution” 1230 – 1300 Strabag aG.o..o. MSc . italy: The advantages of polyetylene compared to other pipeline materials 1500AdvICE OF EQUIpMEnT MAnUFACTUrEr 3rd dAY.o..o.o.o.o.

OGLAS GEMAX I SONNTAG – Cela strana .

o.o.o. KG RePO BAlKAN d.o.o.MO S.o. • CONTROlMATIK ABW DOMŽAle d.o.o. • GeORG FISCHeR PIPING SySTeMS lTD.o. VITReX d.o. • DINOTeC GmbH • DOMINION eXPORT .o. PATeNTING d. .o. KulA SIeMeNS d.p. VARGON d.A • AGS TRADe d. KG SR ARMAS STRABAG AG SuPeRlAB d.o.o.o.o.o.o. • INOVA d. BeOGRAD SONNTAG BAuGeSellSCHAFT MBH & CO.TeC MuleJ d.o.o.o. • BINeMIKOM d.o.o.o. • MB MINeRVA d. • CROATIA PuMPe NOVA d. • MIV d.o.o.o.IMPORT • DOW WATeR & PROCeSS SOluTIONS • el .o.o.o. • MINAl d. Xl AuSTRAlIA d. PRIVReDNA KOMORA SRBIJe PROJeKAT KReDITNe PODRŠKe OPŠTINSKOJ INFRASTRuKTuRI PROMINeNT Mađarska predstavništvo RelINeeuROPe lINeR GmbH & CO.o. • CWG BAlKAN • DANFOSS d.o. • MIlANOVIĆ INŽeNJeRING d.o.LIsTA IZLAGAčA I UčEsnIKA List of Exhibitors and Participants • AC.GASNA I VODO TeHNIKA d.o.o.HIDROINŽeNJeRING a.o. • CAMBI AS • CMC eKOCON d.o.o.o.o.o.o. • INSA AD ZeMuN • INSTITuT ZA VODOPRIVReDu “JAROSlAV ČeRNI” a.o. VIKING JOHNSON ltd VIlKOGRAD d. NeSHVyl d.o.o.o.o.o. • HePlAST .d.o.o.o.o.o.o. VODI GORICA d. TWINOXIDe . VARIA d.o.o.PIPe d. • BeOINŽeNJeRING 2000 d.o. PReSSKAN d.o. • ANGeRleHNeR HOCH -uND TIeFBAuGeSellSCHAFT MBH • BBD GROuP • BeOGeOAQuA d. PluSPIPe SRl POWeR PlASTICS s. • MIKRO KONTROl d. PFeIFFeR d.o.o. VODOSKOK d.o. PD MOPING d.d • eNVIROCHeMIe BulGARIA eOOD • eVOlVA d. • GlyNWeD GmbH • GP GeMAX d.o.o.o. • eNeRGOPROJeKT .o.r. • JP RZAV ARIlJe • KONVeX .o. MeTAlSKA INDuSTRIJA VARAŽDIN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MODeRNI CeVNI SISTeMI d.d.o.o. Alibunar SANIVOD d.o.o.o. • HACH lANGe d.o.o. SIGMA d.o.o. ROTO d.o.o.o.o.o. uDRuŽeNJe ZA TeHNOlOGIJu VODe I SANITARNO INŽeNJeRSTVO uNIPROGReS d.o. VAG ARMATuReN GROuP GmbH VAlMAN d.o.o. NOVOS d.o. TD KONTI HIDROPlAST DOOel TeHNOSAM d. • HeRMANN SeWeRIN GmbH • HOBAS ROHRe GmbH • INDAS d. WIlO BeOGRAD d.RS d.o. • MeRSel d.d.o.o.o.o.o.o.

.

LIsTA IZLAGAčA sA OpIsOM dELATnOsTI Exhibitor List With Company description .

.

vodeće kompanije u tehnologiji pripreme i prerade vode i drugih tečnosti.o.Mo. dobračina 55. from world known companies from italy. in belgrade and it’s specialized export-import company for industrial armature and representing foreign companies/producers in this field. austria and Germany. leading company in water treatment technology. Srbija tel: +381 11 2920361 Fax: +381 11 3344938 e-mail: office@dominion-valves.rs aGS trade je generalni zastupnik i distributer doW Water & Process Solutions. bulevar Mihaila Pupina 10d/iii. italy.dominion-valves.MO – dOMInIOn EXpOrT-IMpOrT d. doW je najveći svetski proizvođač: • jonoizmenjivačkih smola – doWeXtM i aMbeRtM • membrana za Ro FiLMteCtM aGS trade is authorized representative and distributor of doW Water & Process Solutions. that are not produced in Serbia.ags. dominion is established in 1991.rs dominion je osnovan 1991.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology AC. 11158 beograd. AGs TrAdE d. dominion imports armatures.rs Web: www. godine u beogradu i specializovana je spoljnotrgovinska firma za trgovinu industrijskom armaturom i zastupanje stranih firmiproizvođača roba iz ove oblasti. dominion uvozi armaturu koja se kod nas ne proizvodi od svetski poznatih proizvođača iz italije. 11000 beograd. ekskluzivni je zastupnik italijanske firme aC. doW is world´s leading producer: • ion exchange resins – doWeXtM and aMbeRtM • membranes for Ro FiLMteCtM .o.co. doMinion is exclusive agent of company aC.rs Web: www.o.co. austrije i nemačke.Mo. Srbija tel: +381 11 3113 202 Fax: +381 11 3119 038 e-mail: office@ags.o.

beoinŽenjeRinG RekLaMa .

o. Rohrsanierungs Gmbh nudi širok spektar ukopavanja i radova za rehabilitaciju. Srbija tel: +381 11 3986 231 Fax: +381 11 2494 761 e-mail: bga@eunet.com ’’beoGeoaqua“ je preduzeće koje vrši specijalizovane usluge u hidrogeologiji i hidrotehnici.com.000 mm.com the angerlehner hoch. 4055 Pucking. kanalizaciju i industrijske cevi prečnika od 100 do 3. we make projects. analyses and studies.rs Web: www. održavanja i regeneracije bunara. obavljamo poslove projektovanja. Pored toga. bulevar zorana Đinđića 117/iv. the angerlehner hoch. austria Phone: +43 7229 79888 0 Fax: +43 7229 79888 19 e-mail: office@angerlehner.beogeoaqua.und tiefbau Gesellschaft mbh is a leading expert in construction of wastewater treatment plants as turnkey contractor. vršimo nadzor i kontrolu kompletnog procesa izrade bunara. 11070 novi beograd. zamenu i obezbeđivanje vode i cevi pod pritiskom.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology AnGErLEhnEr rOhrsAnIErUnGs Gmbh obere Landstraße 19.rohrsanierungsgmbh. maintenance and regeneration of wells. izrade elaborata i Studija. . the most important activities are related to generation.000 mm. replace and provide water and pressure pipes. bEOGEOAQUA d. sewers and industrial pipes in diameters from 100 to 3. kod opremanja svih hidrotehničkih objekata nudimo kvalitetnu i raznovrsnu opremu. www.und tiefbau Gesellschaft mbh je vodeći stručnjak u oblasti izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda i to po sistemu ključ u ruke za izvođenje radova. najvažnije aktivnosti preduzeća vezane su za poslove izvođenja. Furthermore. perform supervision and menagement for complete process of well construction. “beoGeoaqua” is company for specialized services in hydrogeology and hydrotechnics. the Rohrsanierungs Gmbh offers a large spectrum of trenchless technologies to rehabilitate. We also offer different and quality equipment for all hydrotechnical objects.o.at http: www.angerlehner.

oprema za pripremu i doziranje hemikalija – SCae. aeratori.rs Web: www. our sales portfolio includes: pumps for drinking and waste water (itt Lowara. cirkulacione pumpe (itt LoWaRa).abS..a.. agitatori. pumpna postrojenja za sisteme za gašenje požara. abS). Crnoj Gori i Republici Srpskoj. MiLton RoY europe). eaR.. grease removals – M. Sodimate. blowers . peskolovi. bInEMIKOM d. aerators. eib. circulators for hvaC (itt Lowara).).PieRaLiSi. RiChteR. mastolovi – M. abS). . oprema za dehidrataciju mulja . Svetsku banku. customized consulting and engineering solutions related to the water sector and natural resources protection.ind.o. Čučuk Stanina 2.a. sand removals. equipment for sludge dehydration .ind. Srbija tel: +381 11 3058 138 Fax: +381 11 7547 495 e-mail: office@binemikom. itt voGeL. booster units for fire fighting. process pumps (SYdeX. strane donatore. više od dvadeset godina uspešno radimo u Srbiji. bavimo se izradom tehničke dokumentacije i izvođenjem specifičnih radova u hidrotehnici. inženjering i konsalting beoinŽenjeRinG 2000 je osnovano 1989.o.bEOInŽEnjErInG 2000 d.o. mikseri. Sodimate. 11030 beograd. with focus in water and waste water.rs Ponuda firme obuhvata: pumpe za pitku i otpadnu vodu (itt LoWaRa. etc. godine. Srbija tel: +381 11 3086 623.abS. Company field of activity encompasses the large sector of civil and environmental engineering.rs Web: www. 11000 beograd. +381 11 2454 001 Fax: +381 11 3086 623. gradske i republičke direkcije. procesne pumpe (SYdeX. equipment for preparation chemicals – SCae. equipment for the treatment of drinking water and wastewater (screens.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge toše jovanovića 11. Srl.PieRaLiSi.rs Preduzeće za projektovanje. mixers.beoinzenjering.. RiChteR. offering sustainable. +381 11 2454 001 e-mail: info@beoinzenjering. MiLton RoY europe). opremu za tretman vode za piće i otpadne vode (rešetke. beoinženjering 2000 is a privately owned engineering company providing infrastructure-based business solutions.binemikom.). Srl. itt voGeL. za komunalna preduzeća. agitators. i dr. duvaljke .

godine • brojne međunarodne reference po sistemu “ključ u ruke” • Postiže sadašnje i buduće zahteve i propise iz domena životne sredine • visoko stručni i iskusni ljudi • vodeći eksperti u proizvodnji biogasa iz biomase • bazna tehnologija u okviru industrijskog predtretmana i biološke konverzije energije • isporučilac pogona po sistemu ključ u ruke sa baznom tehnologijom i pomoćnim sistemima • vlastita tehnologija sa velikim brojem registrovanih patenata i razvojem novih • Međunarodna mreža kompanija. partners and representatives • Successful record from executing projects with a number of clients and partners.no Web: www.a number of patents and patent’s pending • international network of companies. norway tel: +47 66 77 98 00 Fax:+47 66 77 98 20 e-mail: office@cambi. including food waste and slaughterhouse residues • by-products and waste from processing industry and agriculture activities • Lignocellulosic feedstock • distiller’s wet grains. Cambi in brief: • environmental technology since 1989 • numerous international turn-key references • Meets today’s and future environmental requirements • highly skilled and experienced people • Leading expertise within biogas production from biomass • Core technology within industrial pre-treatment and biological energy conversion • turn-key supplier of processing plants with core technology and supplementary systems • Proprietary technologies . with high quality in deliveries. Cambi creates value from: • Municipal and industrial sludge • bio-waste. Cambi ukratko: • tehnologija životne sredine od 1989.cambi. competence and expertise. partnera i zastupništava • uspešna istorija završenih projekata sa velikim brojem klijenata i partnera Cambi stvara vrednosti iz: • komunalnog i industrijskog mulja • biootpada. 1383 asker. kompetencije i ekspertize.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology CAMbI As Skysstasjon 11a.no Cambi je vodeća kompanija koja pruža usluge u domenu konverzije biorazgradivih materijala u obnovljivu energiju uz visok kvalitet usluga. uključujući i odbačenu hranu i ostatke klaničke industrije • nus proizvoda i otpada iz procesne industrije i poljoprivrednih aktivnosti • Ligno-celuloznih sirovina • destilacije mokrog zrna iz malih ili velikih skladišta Cambi is a leading provider of technology to convert biodegradable material to renewable energy. thin and whole stillage .

o. beograd je kompanija za nabavku i montažu duktilnih cevi i fitinga.o. heating and cooling installations and many more.CMC EKOCOn d. 11460 beograd. flow.o.cmc-ekocon. ventila i armature.o. vodomera.rs.o. aMR/ aMi merenja. ibarski put 11. nivoa i pritiska. .cmc-ekocon.co. www.com CMC ekocon d. pressure and level meters as well as equipment for water quality analysis. Srbija tel: +381 11 7875 200. dajemo rešenja za pitku i tretman otpadne vode. +381 11 7875 430 Fax: +381 11 7875 200.rs Web: www. CMC ekocon d. water meters. aMR/aMi metering. We provide solutions for water and waste water treatment applications. beograd is a company for the purchase and installation of ductile pipes and fittings. instalacije grejanja i hlađenja kao i mnogo više.o. kao i opreme za analizu i kvalitet vode.co. +381 11 7875 430 e-mail: office@cmc-ekocon. merača protoka. valves and armatures.

Slovenija tel: +386 1 721 3552 Fax: +386 1 721 9360 e-mail: info@controlmatik. Clo2 analyzers.o. Production program consists of 12 pump groups of our own design and of versatile application which are manufactured in 250 different sizes and more than 500 different designs. Redox merenja. hR-47000 karlovac. hrvatska tel: +385 47 434 022 Fax: +385 47 434 110 e-mail: info@croatia-pumpe. Proizvodni program delimo na: • naprava za doziranje agresivnih gasova i tekućina • merna senzorika (rezidualni hlor. ph and Redox measuring. gas leakage detectors) • electronic measure and regulation equipment • metering pumps and microprocessor controlled dosing pumps CROATIA PUMPE NOVA CrOATIA pUMpE nOvA d. Controlmatik abW produces four general groups: • dosing equipment for aggressive gases and fluids • sensor equipment (free and total chlorine analyzers.com Croatia pumpe nova (bivša fabrika pumpi juGotuRbina) je proizvođač sa više od 60 godina iskustva u proizvodnji pumpi i hidromehaničke opreme.o.o.eu Web: www. Proizvodni program sastoji se od 12 grupa pumpi iz vlastitog razvoja i konstrukcije za različite namene koje se proizvode u preko 250 veličina i više od 500 konstrukcija.si Controlmatik abW d. .o. Croatia pumpe nova (ex juGotuRbina) is a pump manufacturer with more than 60 years experience in production of pumps and hydro-mechanical equipment. Fajfarjeva 15. was established in 1975 and it is present in the Water industry for more than three decades.com Web: www.o. ph merenja.Mala Švarča 155.o.o. 1230 domžale. ukupni hlor.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology COnTrOLMATIK AbW d.o.cm-abw. detektori agresivnih gasova u vazduhu) • najsavremenije elektronske merno – regulacijske jedinice Controlmatik abW d. prisutan je na području dezinfekcije i obrade vod od 1975 godine.croatia-pumpe. Clo2-analizator.

.

komponente sistema.o. chemicals. danfoss has more than 75 years of experience within the field of energy efficiency. . short-term delivery terms and compatible prices. which begins at product design.o. koji počinje sa projektovanjem proizvoda. usluge montaže i servisiranja.cwg.danfoss.srbija@danfoss.rs Web: www. units and water treatment systems. 11000 beograd. augusta Cesarca 35. Srbija tel: +381 11 2477 949 Fax: +381 11 3980 249 e-mail: office@cwg. CWG balkan coordinates world wide recognised manufacturers of water treatment equipment and chemicals in order to offer you full service including engineering.com Web: www. CWG® Group is one of the largest european distributors of water treatment equipment. uređaje i postrojenja za obradu vode. hemikalije. 11000 beograd. Pozitivni efekti u pogledu uštede i smanjenja emisije Co2 rezultat su naše posvećenosti.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology CWG bALKAn d. Godišnja proizvodnja danfoss vLt ® drives (frekventnih regulatora i soft startera) uštedi više energije za godinu dana nego što generiše elektrana prosečne veličine.rs/vLt danfoss ima više od 75 godina iskustva u oblasti energetske efikasnosti. our experience and equipment provide realibility. Srbija tel: +381 11 2098 572 Fax: +381 11 2098 551 e-mail: vlt. CWG balkan povezuje vodeće svetske proizvođače opreme i hemikalija za pripremu vode i ima kompletnu ponudu koja obuhvata idejna rešenja u skladu sa vašim specifičnim potrebama. the positive effects in terms of cost savings and Co2 reductions reflect our commitment to sustainability. opreme i hemikalija za tretman vode.o.o. components and chemicals. kratke rokove isporuke i konkurentne cene. components. the annual production of danfoss vLt® drives saves as much energy year for year as is generated by an average-sized power plant. installation and technical support according to your specific demands.rs CWG® Grupa je jedan od najvećih evropskih distributera uređaja. dAnFOss d. Posedujemo iskustvo i opremu koji garantuju pouzdanost u radu. Đorđa Stanojevića 14.

com. navodnjavanja i odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.dinotec. the company was founded in 1976. 11070 novi beograd.energoprojekt. bulevar Mihaila Pupina 12.com energoprojekt-hidroinženjering je jedna od članica poslovnog sistema energoprojekt.l. saobraćajnica itd. Proizvodi su na tržištu prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu i stalnim inovacijama u oblasti prečišćavanja pijaće i bazenske vode.dinotec sr nebojšina 41. Sedište se nalazi u nemačkoj (Frankfurt). stičući reference u sedamdesetak zemalja širom sveta. Sa svojim bogatim iskustvom. water supply. info@ephydro. .c. the headquarters is located in Germany (Frankfurt). supervision. he has earned the highest recognition as the company which designed of the dams and hydropower plants. prikupljanja i odvođenja otpadnih voda. projektovanje. consulting and engineering of the hydropower systems. najveću afirmaciju energoprojekt-hidroinženjering je stekao kao projektant velikog broja brana i hidroelektrana.. zaštite čovekove okoline. water treatment plants. in about seventy countries around the world. dinotec Gmbh is an international company engaged in purification of water and technology of water treatment. environmental protection. roads infrastructures etc. irrigation and drainage. +381 11 2142 108 Fax: +381 11 311 1979 e-mail: markdir@ephydro. konsalting i inženjering hidroenergetskih. Srbija tel: +381 11 310 1150. designing.. dinotec je danas svetski lider na području merno-regulacione i elektrolizne tehnike. firma je osnovana 1976 god. waste water treatment plants. in the areas of land reclamation. EnErGOprOjEKT-hidroinženjering a.com Web: www.ephydro.rs Web: www. www. prečišćavanja gradskih i industrijskih otpadnih voda. collection and disposal of waste water. water-management and infrastructure facilities and systems. specialized for investigation works. today dinotec is a world’s leader in measuring. energoprojekt-hidroinženjering p.rs. With its rich experience. Srbija tel: +381 11 2448 882 Fax: +381 11 2448 882 e-mail: dinotec@eunet. GiS. u oblastima uređenja. vodosnabdevanja. vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i sistema. is a member of the eneRGoPRojekt Group. specijalizovana za izvođenje istražnih radova.de dinotec Gmbh je internacionalna firma koja se bavi tehnologijom prečišćavanja i tretmana vode.d. 11000 beograd. prečišćavanja voda za piće. Products are on market recognized as top quality and with constant innovation in the field of the tretman drinking and swimming pool water. control and electrolysis technique. GiS.

4. With more than 35 years of experience in waste water treatment and more than 10.bg enviroChemie bulgaria eood je ćerinska firma nemačke enviroChemie Gmbh – preduzeća koje je pouzdani partner industrije u oblasti tretmana otpadnih voda u proizvodnji i u vodopripremi. preradi mineralnih ulja.000 industrijskih stanica za prečišćavanje u toku 35 godina širom sveta dokaz su mogućnosti firme da ponudi svakom od klijenata najpogodnije individualno rešenje – ekološki ispravno i ekonomski efikasno. mineral fertilizers production. app. preradi drvnog materijala. bulgaria tel: +359 2 846 30 65 Fax: +359 2 846 30 66 e-mail: info@envirochemie-bg. . in a short period of time enviroChemie bulgaria eood has built many treatment plants for industrial waste water in the bulgarian market. proizvodnji boja. u kratkom vremenskom periodu firma enviroChemie bulgaria eood izgradila je niz stanica za prečišćavanje industrijske otpadne vode na bugarskom tržištu.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology EnvIrOChEMIE bulgaria EOOd 100. wood processing dyes and plasters production. these are companies in different branches of industry – food and beverage. Sofia. proizvodnji mineralnih đubriva. oil processing. enviroChemie bulgaria eood is a subsidiary of the German enviroChemie Gmbh – a company which is trusted partner of industry in the field of water and waste water treatment. izgrađenih preko 10. evlogy Georgiev blvd.com Web: www. mineralnih maltera idr.envirochemie. fl. to su firme u prehrambenoj industriji.000 plants build all around the world enviroChemie Gmbh could be proud and confident that will be able to offer its customers the most suitable individual solution.7.

o. represents the leader in the field of construction. sposobni smo odgovoriti i na komplikovane projekte magistralnih vodovodnih sistema. Georg Fischer.gemax. Gp GEMAX d. . We’re representing several well-known european producers: vaG armaturen. well designed construction technology and latest technological solutions.EvOLvA d. hydropower plants and similar objects. zagozen. nikole Pašića 75. projektovanja i inžinjeringa objekata niskogradnje i visokogradnje.evolva. naš profesionalni pristup i osmišljena tehnologija gradjenja. čini da sebi. ali i drugim kompanijama u regionu.o. we set high standards to ourselves and other companies in the region. water treatment plants. uz upotrebu najsavremenijih svetskih tehnoloških dostignuća. apart of being able to fulfill daily-business request. 31210 Požega. evolva Pozega is a wholesale company.rs Web: www. designing and engineering in both civil engineering and building construction.co. ističemo da osim mogućnosti ispunjenja svakodnevnih zahteva naših kupaca. postavljamo visoke standarde.rs Web: www. u našoj ponudi su proizvodi renomiranih proizvođača: vaG armaturen. we are also capable of handling large scale projects of main water distribution pipelines.o. fabrika za preradu vode. brana. jedna od prvih privatnih građevinskih kompanija u Srbiji. banjički venac 28b.co. na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva predstavlja lidera na polju izvođenja. by our professional approach.rs kompanija Gemax. Mzt. 11000 beograd. specialized in waterworks and sewage systems.o. on the basis of twenty years of experience. Srbija tel: +381 31 825 050 Fax: +381 31 811 109 e-mail: office@evolva. as one of the first private construction companies in Serbia. dams. company Gemax. Srbija tel: +381 11 3061 800 Fax: + 381 11 3670 983 e-mail: gemax@gemax.rs evolva Požega bavi se prometom proizvodima namenjenim za spoljni vodovod i kanalizaciju. Georg Fischer. Mzt. zagožen. hidrocentrala i sl.

the combination of hach and dr. 1230 domžale. plastic manholes. testing Laboratory accreditation en/iSo/ieC 17025. iSo 14001. zaštitu optičkih i drugih kablova. spojnice za kanalizacione sisteme. complete fitting range for sewage systems.o. ÖnoRM en. Production is completely aligned to international standards (iSo 9001. Pe pressure pipes for gas and water supply systems. Fajfarjeva 15. bulgarkontrola etc. heplast guiding principle has always been supreme quality and reliability in supply of environmentally friendly pipe systems. based on a long tradition of excellence.o. reviziona okna. bulgarkontrola i dr. hEpLAsT .) .heplast-pipe.pIpE d. cable protection. kombinacija hach i dr. Lange je zasnovana na više od 120 godina iskustva u razvoju. Glavni proizvodi heplasta su cevi za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (korugovane cevi do id 1000 mm). different industrial applications.) heplast-pipe is one of the leading producers of Pe and PP pipes systems in region.hr Web: www. hrvatska tel: +385 40 646 333 Fax: +385 40 645 420 e-mail: info@heplast-pipe. Main products: plastic corrugated pipes for wastewater and rainwater drainage (dn/id up to 1000 mm).si Web: www. Slovenia tel: +386 59 051 000 Fax: +386 59 051 010 e-mail: info@hach-lange. certificates dvGW. ÖnoRM en. zasnovan na dugoj tradiciji i kvalitetu. slivnici. sertifikati dvGW. gutters.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology hACh LAnGE d. međunarodna akreditacija laboratorija en/iSo/ieC 17025. drinking water and process water. Celokupna proizvodnja prilagođena je međunarodnim standardima (iSo 9001. 40323 Prelog. kralja zvonimira 38.o.com hach Lange nudi nov pogled na analizu voda.hach-lange.hr heplast-pipe je jedan od vodećih proizvođača Pe i PP cevnih sistema u regionu.o. Lange can draw on more than 120 years of experience of development. razne industrijske namene. Pe cevi za vodovodne i gasovodne mreže. iSo 14001. pitku i industrijsku vodu. hach Lange brings a new dimension to water analysis. production and on-site applications for waste water. proizvodnji i aplikacijama za otpadnu.

hObAs rohre Gmbh – predstavništvo u republici srbiji Miodraga Petrovića Čkalje 10. otpornost na abraziju. light weight. the worldwide hobas network includes hobaS Group owned production facilities and sales organizations in europe and america. lako rukovanje. kišna kanalizacija. hobaS can provide individual solutions for a wide range of applications such as: potable water. raw water irrigation. industry applications the hobaS CC-GRP Pipe Systems distinguish themselves by a number of highly advantageous product qualities: leak tightness.milosevic@hobas. ease of handling. and joint venture and License Partners all over the globe. Srbija tel: +381 63 8486 056 Fax: +381 11 2830 978 e-mail: jelena. visoki stepen otpornosti na koroziju. drainage. transport and laying. hlađenje sistema termoelektrana. extreme smoothness of the inner and outer layer.hobas. Svetska hobas mreža uključuje hobaS grupu koja poseduje vlastite proizvodne pogone i prodajne organizacije u evropi i americi i joint venture odnosno licencirane partnere širom sveta. long operational lifetime . thermal power cooling. highperformance hobaS CC-GRP (centrifugally cast glass fiber reinforced plastics) Pipes Systems and supplies advanced production technology and management know-how to a steadily growing customer base. abrasion resistance. at present. transport i ugradnja. hydro power. mala težina. high level of corrosion resistance. hobaS može da proizvede individualna rešenja za širok spektar namenskog programa kao što je: pijaća voda. dugotrajnost hobas is a successful international organization and the leading supplier . hobaS CC-GRP Pipe Systems are produced in 16 locations all over the globe.com Web: www. industrijska primena hobaS CC-GRP cevni sistem odlikuje se brojnim visoko unapređenim kvalitetima proizvoda: nepropusnost.com hobas je uspešna međunarodna kompanija i vodeći proizvođač visoko kvalitetnih hobaS CC-GRP (centrifugalno livena staklenim vlaknima ojačana plastika) cevnih sistema i isporučuje naprednu tehnologiju proizvodnje i know how stalno rastućem broju novih kupaca. trenutno se hobaS CC-GRP cevni sistemi proizvode na 16 lokacija širom sveta. 11050 beograd. kanalizacija. ekstremna glatkoća unutrašnjeg i spoljšnjeg sloja. hidroelektrane.

through on site installation and commissioning. our services are from consulting. ili o sistemu upravljanja kompletnim industrijskim procesom. Regardless of used technical equipment for data logging. monitoring. indas obezbeđuje jedinstveno profesionalno rešenje na polju automatike. indas is official Siemens automation Solution Partner and it has own work shop for panel building.upravljanje i prenos podataka. do obuke kadrova i neophodnog održavanja automatizovanog procesa proizvodnje.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology IndAs d. indas can provide fully automated control including remote control through supervisory control system to the level required by the customer. naftnoj. indas is a leading engineering company in the field of industrial automation in Serbia and it offers complete.o. indas designs and manufactures hardware and software solutions to regulate and automate industrial processes. SCada sisteme i daljinsko monitorovanje. PLC kontrolere. technical expertise. SCada and telemetric Systems are applied. upravljanja. bilo da se radi o pojedinačnoj mašini.rs Web: www. vizuelizacije i prenosa podataka. toplana i sistema daljinskog grejanja. design. preko puštanja opreme u rad. measurement and control. Srbija tel: +381 21 4804 800 Fax: +381 21 4804 808 e-mail: office@indas. kroz dugogodišnje iskustvo indas je stekao mnogobrojne reference za izvedene kompleksne projekte u sistemima vodosnabdevanja. . planning and field start-up services.o. PLC Controllers. izrada rešenja uključuje: merno regulacionu tehniku. software department and all of its engineers hold official technical certificates for design. custom made solution. Praktična primena tehničkog rešenja se realizuje od projektovanja. indas optimizes production processes where instrumentation. created to comply with each user’s specific requirements. heroja Pinkija 95. indas will provide automation solution for control and telemetry .indas. 21000 novi Sad. otpadnih voda. to operation and maintenance. prehrambenoj i mnogim drugim industrijskim granama. professional services and customer support.rs indas je vodeća inženjering firma u Srbiji koja se bavi automatizaciom procesa proizvodnje.

“insa” a. We manufacture remote on/off control valves. nivoa itd. Srbija tel: +381 11 3713 600 Fax: +381 11 2614 330 Web: www. flow. Proizvodimo ventile za daljinsko on/ off upravljanje. Manufacture of control equipment – regulating for pressure. kućnih i industrijskih vodomera. zemun od 2006. INSA a. Quality products. remote readout water meters.o. was established in 1990.o. gasomera i drugih proizvoda merne tehnike i precizne mehanike. oprema je najčešću primenu našla u oblasti vodosnabdevanja i daljinskog grejanja. inova d.o. . etc. 11070 zemun. satnih mehanizama.inova. level. vodomera za daljinsko očitavanje.o. has enabled us dominant position in territory of Serbia and neighboring countries. which since then has become a major producer of clocks and watch mechanisms.rs inova d.d. protoka.d.InOvA d.o. equipment used mostly in water supply and remote heating. INDUSTRIJA SATOVA tršćanska 21.o. 11000 beograd.rs insa je osnovana 1950. as well as a producer of water meters. kvalitet proizvoda. the possibility of consultation in the choice of regulating valves and service. Srbija tel: +381 11 3292 805 Fax: +381 11 3292 805 e-mail: inovabg@yahoo. mogućnost konsultovanja pri izboru regulacionih ventila i obezbeđen servis omogućili su nam dominantan položaj na teritoriji Srbije i okolnih zemalja. vuka vrčevića 3. godine posluje kao akcionarsko društvo. je osnovana 1990.com Web: www. Proizvodimo regulacione ventile – regulatore – za regulaciju pritiska. godine kao fabrika satova a danas je značajan proizvođač satova. insa. insa was founded in the year 1950 as a clock producing factory. gas meters and many other products in the field of measurement technology and mechanics.

including vast range of services ranging from basic and applied studies and investigations. as a part of regional subsystem ’’Rzav“. preko vodoprivrednog planiranja.d.rs Web: www. jP ’’Rzav“ arilje is a regional water supply system 4 municipalities: arilje.co. Srbija tel: +381 31 894 883 Fax: +381 31 893 756 e-mail: office@rzav. through water master planning. 11226 beograd – Pinosava.rs Web: www.d. do izrade kompleksnih multidisciplinarnih projekata. feasibility studies and designs. Lučani. Požega. Požega. nalazi u sklopu zapadnomoravsko-rzavskog sistema vodosnabdevanja predviđenog Planskim aktima Republike Srbije.d. javno preduzeće za vodosnabdevanje ’’rZAv“ Čačanska bb.rzav. 31230 arilje. institut pruža širok spektar usluga.rs. +381 11 390 7976 Fax: +381 11 390 64 81 e-mail: headoffice@jcerni. the holder of investment works on the construction of multipurpose dam and reservoir ’’arilje – profile Svračkovo“ which is. is institute for research. razvojem.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology Institut za vodoprivredu ’’jArOsLAv čErnI“ a. design and consulting services in the fields of hydraulic engineering and water resources management.jcerni.rs jP ’’Rzav“ arilje je regionalni sistem vodosnabdevanja 4 opštine: arilje. jP ’’Rzav“ is. carried by Republic of Serbia. purification and distribution of drinking water. Srbija tel: +381 11 3906 469. “jaroslav Cerni” a. ’’jArOsLAv CErnI“ Institute for the development of the Water resources jaroslava Černog 80. included in ’’West Morava – Rzav“ water supplying system that is provided by more Planing acts. to complex multidisciplinary projects. Category: Collection. delatnost: skupljanje. Gornji Milanovac and the city of Čačak. bavi se istraživanjem.co.org institut za vodoprivredu “jaroslav Černi“ a. jP ’’Rzav“ arilje je nosilac investitorskih poslova na izgradnji višenamenske brane i akumulacije ’’arilje – profil Svračkovo“ koja se. also. kao deo subsistema vodosnabdevanja ’’Rzav“. izrade studija izvodljivosti i projektovanja. Gornji Milanovac i grada Čačka. projektovanjem i konsultovanjem u oblasti hidrauličkog inženjeringa i upravljanja vodama. Lučani. od izrade osnovnih i primenjenih studija i istraživanja.co. development. . jdjcerni@eunet. prečišćavanje i distribucija vode.

. beograd ustanička br. Mnogobrojni zadovoljni potrosači.KOnTI hIdrOpLAsT d. the latest computer technology in the production and use of modern materials. garancija su kvaliteta proizvoda konti hidroplasta. kao i upotreba najsavremenijih sirovina.o. gasifikacija. kanalizaciju. neprestana kontrola kvaliteta proizvoda.com. drainage and protection of optical cables. our products meet the highest standards of quality and environmental protection: iSo 9001. iSo 14 000 and dvGW quality certificate. iSo 14 000 i dvGW sertifikat kvaliteta. drenaza i zastitu optickih kablova.o. 189/ i-15. konti hidroplast je proširio svoju proizvodnju sa proizvodnjom Pe i PP reviziona okna (šahtova). konti hidroplast is one of the leading producers in the region for the production of polyethylene and polypropylene pipes for water.com Web: konti-hidroplast. naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde kvaliteta i zaštite životne sredine: iSo 9001. 90% of exports realized in recent years. konti hidroplast has expanded its production to the production of Pe and PP revision shafts (manholes). najsavremenija kompjuterska tehnologija u proizvodnji. 11000 beograd. sewer. gas. continuous quality control of products. tržni centar konjarnik..mk konti hidroplast je jedan od vodeći proizvođača u regionu za proizvodnju Polietilenski i Polipropilenski cevi za vodu. Srbija tel: +381 11 34 70 100 Fax: +381 11 28 95 610 e-mail: kontihidroplastbg@yahoo. a guarantee of product quality of konti hidRoPLaSt. 90% izvoza realizovan u prethodnim godinama. Many consumers are satisfied.

offers a wide range of gas meters. elin Wasserwerkstechnik eWt je vodeći svetski proizvodjač merila protoka vode (vodomera. eLSteR-instromet as one of the world leaders in the field of gas technology.rs Računarska industrijska automatizacija. Srbija tel: +381 11 3699 080 Fax: +381 11 3699 939 e-mail: office@mikrokontrol.mikrokontrol. elektromagnetnih i ultrazvučnih merila). engineering. 11040 beograd. Srbija tel. regulatora. inženjering.konvexgv. servis. nudi široku paletu merila protoka gasa. Merno-regulaciona oprema.o. elektronskih korektora. electromagnetic and ultrasonic meters). industrial computers.o.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology KOnvEX GAsnA I vOdO TEhnIKA d. sales. Svetozara Miletića 37 a. aplikativni software.o. application software. Representative of the companies: eLSteR-instromet and elin Wasserwerkstechnik eWt.rs Proizvodnja. electronic correctors. and heat meters (calorimeter). MIKrO KOnTrOL d. industrijski računari. 11080 beograd. +381 11 3077 415 e-mail office@konvexgv. vase Pelagića 30. Siemens partner and omron distributor .o. kao i merila toplotne energije (kalorimetara). Production. regulators. zastupnik firmi: eLSteR.rs Web: www. eLSteR-instromet kao jedan od svetskih lidera u domenu gasne tehnike.instromet i elin Wasserwerkstechnik eWt. prodaja. elin Wasserwerkstechnik eWt is a leading manufacturer of water meters (water meters.rs Web: www. service. +381 11 2197 392 Fax. Measuring equipment. Siemens partner i omron distributer Computerised industrial automation.

MIKrO KOnTrOL CELA sTrAnA .

mbminerva.telekom..optičkih.rs Proizvodni program: • Cevi za vodu • Cevi za uličnu i kućnu kanalizaciju • korugovane cevi • Cevi za gas • Cevi za zaštitu: toplovoda. 32240 Lučani.. • vakuumska kanalizacija • deponije Product range: • Pe water supply pipes • Sewerage pipes and fittings • Corrugated pipes • Pe pipes for gas distribution • Pipes for cable protection • Manholes • agricultural irigation pipes • Greenhouse • vacuum sewer • Landfill .kace.Ptt i energetskih kablova • Cevi za navodnjavanje sistemom ’’kap po kap“ • Cevi za plastenike • drenažne cevi • Fazonski elementi • Šahte. Srbija tel: + 381 32 817 391 Fax: + 381 32 817 837 e-mail: mbminerva@open.rs Web: www.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology MILAn bLAGOjEvIć – MInErvA Radnička bb.rezervoari.

proizvodnjom. South-eastern europe. by implementing most innovative technologies in this domain. in the domain of water treatment we carry out the following projects: • • • Preparation of the drinking water and processing-technological waters Preparation of technical waters Purifying industrial and communal waters in cooperation with several foreign and domestic companies. bavimo se razvojem.miing. Sobovica bb. jugoistočne evrope. the company operates under the patronage of the German company Mv engineering Gmbh. montažom i održavanjem sistema za vodoprivredu ( od ideje do realizacije). godine sa sedištem u kragujevcu. projektovanjem. 34321 Cerovac-kragujevac. kompanija posluje pod patronatom nemačke kompanije Mv engineering Gmbh. osnovana je 2000. Po sistemu ključ u ruke.o. a nastala je radi što efikasnijeg delovanja matične kompanije na tržištu bivših jugoslovenskih republika.rs Web: www.o. africa and asia.o. producing. and it was established in order to ensure that the parent company works more efficiently on the markets of former Yugoslav republics. Srbija tel: +381 34 6792 660 Fax: +381 34 6792 095 e-mail: office@miing. afrike i azije.rs kompanija Milanović inženjering d.o. as well as technical and technological waters of different capacities and degrees of purification. . installing and maintaining of water power engineering systems (from idea to realization) whilst following the procedure ready-to-use. we produce systems and facilities for the preparation of drinking waters. Primenom najsavremenije tehnologije iz ove oblasti izrađujemo sisteme i postrojenja za pripremu voda za piće.MILAnOvIć InŽEnjErInG d. projecting. the company Milanović engineering Ltd was founded in 2000 with establishing its headquarters in kragujevac. we are engaged in developing. tehničkih i tehnoloških voda različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja. u oblasti tretmana voda realizujemo projekte: • • • Priprema vode za piće i procesno-tehnoloških voda Priprema tehničkih voda Prečišćavanje industrijskih i komunalnih voda u saradnji sa nekoliko inostranih i domaćih kompanija.

je trgovačko preduzece iz beograda osnovano 2008.o.o. Long established experience and cutting edge technology place Sewerin company among the top notch producers of equipment for control of water and gas pipelines.o.o. kao i prateće spojne opreme. Firma hermann Sewerin Gmbh iz Gütersloha u nemačkoj ima već osamdesetogodišnju tradiciju u proizvodnji uređaja za traženje propuštanja i lociranje mesta kvara na vodovodnim i gasnim instalacijama. ductile and PvC pipes. zagreb. for the teritorry of Serbia.rs Minal d.o. Ljutice bogdana 1a. dugogodišnje iskustvo i vrhunska tehnologija svrstavaju firmu Sewerin u sam vrh proizvođača opreme za kontrolu vodovodnih i gasnih instalacija.Pipe’’ d. i preduzeće ’’argo’’ d. Srbija tel: +381 11 3672 809 Fax: +381 11 3672 597 e-mail: office@modernicevnisistemi.o. zagreb. For the whole line of Sewerin products we have a developed maintenance and repair service.o. u sklopu zastupstva za čitav program firme Sewerin imamo organizovan i servis.rs Moderni Cevni Sistemi d.o.o. Germany. the main company activity is wholesale of Polyethylene. kedrova 8.o. 11000 beograd. has eighty years of tradition in manufacturing devices for probing leaks and locating faulty spots on water and gas pipelines.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology MInAL d. and company from Slovenia ‘’agro’’ d. horjul . polipropilenskih. osnovna delatnost preduzeca je veleprodaja prodaja polietilenskih.o. koji ima na lageru i sve potrebne rezervne delove.o. hermann Sewerin Gmbh company from Gütersloh.o. are companies from Croatia ‘’heplast.co. Srbija tel: +381 11 2500 390 Fax: +381 11 2392 588 e-mail: info@minal.rs Web: www. 11030 beograd. osnivači Modernih Cevnih Sistema su preduzeća iz hrvatske ’’heplast. established in 2008. Prelog i ’’vodoskok’’ d. and connecting elements.o.Pipe’’ d.d. Moderni Cevni Sistemi d.o.o. horjul iz Slovenije.o. MOdErnI CEvnI sIsTEMI d. Prelog and ‘’vodoskok’’ d.o. with all needed spare parts in stock. Minal d.d. Polypropylene.o.o.o. duktilnih i PvC cevi. je ovlašćeni zastupnik i serviser uređaja i opreme nemačke firme Sewerin za teritoriju Srbije. is trading company from belgrade.o. Germany.minal. Founders of company Moderni Cevni Sistemi d. is an authorized representative and service for devices and equipment of Sewerin company.

OGLAs pOLA sTrAnE METALsKA IndUsTrIjA vArAŽdIn METALsKA IndUsTrIjA vArAŽdIn Fabijanska 33. Metal industry varaždin (Miv d.d.hr Metalska industrija varaždin (Miv d.d. process industry. +385 42 404 100 Fax: +385 42 242 004 e-mail: prodaja@miv.) proizvođač je širokog spektra armature i fazonskih komada od nodularnog liva za vodovodne i kanalizacijske sisteme. sales@miv. hrvatska tel: +385 42 290 100.hr.miv. 42 000 varaždin. procesnu industriju. . and shipbuilding.) is a manufacturer of a wide range of taps and fittings of ductile iron for water and sewer systems. irrigation.hr Web: www. navodnjavanje i brodogradnju.

o.com neshvyl osnovan 1991. delivery and installation of waterproofing. reservoirs.. rivers. Žarkovačka 38. jezera.za sve vrste fluida za prečnike dn 25mm do dn 5000mm. as a company specializing in consulting. 3559 856 e-mail: office@neshvyl. godine kao specijalizovana firma za konsalting.neshvyl. 11000 beograd. reka. our professional approach and experience give us the right to set high standards for the waterproofing of buildings. Srbija tel: +381 11 3559 786. naš profesionalni pristup i iskustvo daju nam za pravo da postavljamo visoke standarde u oblasti hidroizolacije zgrada. takodje smo distributeri gumenih kompezatora -teGuFLeX. We are also distributors of Rubber expansion joints teGuFLeX-for all types of fluids for diameters dn 25mm to dn 5000mm.nEshvYL d.o. bridges. neshvyl founded in 1991. rezervoara itd. 3559 856. tunnels. lakes. . 3059 243 Fax: +381 11 3559 786. mostova.com Web: www. deponija. isporuku i ugradnju hidroizolacije. tunela. landfills. etc.

o.o.making irrigation systems and draining systems.moping. je privatna kompanija osnovana 1995.nOvOs d. plants for treatment drinking water. system integrator Schneider electric company. representing pump’s factories “zenit” and “Calpeda”. zastupanje fabrika pumpi “zenit”i “Calpeda” . instrumente i test kitove za analitiku voda. Cara dušana 207. novoS d. mikrobiološke podloge i aparate za monitoring higijene. Merck je vodeći svetski proizvođač visoko kvalitetnih industrijskih i laboratorijskih hemikalija.rs novos d. is a private company established in 1995. 11080 beograd. u oblasti kontrole kvaliteta voda možemo da ponudimo laboratorijske hemikalije.o. For water quality control we can offer laboratory chemicals and reagents. Srbija tel: +381 11 3773 503 Fax: +381 11 3773 504 e-mail: novos@beocity.co.o.o. fabrika voda i postrojenja za preciscavanje otpadnih voda. instruments and test kits for mobile analytic. godine i zastupnik je nemačke firme Merck za teritoriju Srbije.o.o.rs osnovna delatnost . Srbija tel: + 381 12 542 060 Fax: +381 12 542 062 e-mail: moping @ptt. novos d. Merck is leading manufacturer of high-quality industrial and laboratory chemicals.novos.inzenjering: projektovanje i hidro masinsko i elektro opremanje crpnih stanica pitke i otpadnih voda.o. microbiology culture media and instruments for hygiene monitoring. .net Web: www. Main activity .co. is representation of German company Merck for Serbia.o. pd MOpInG d. baje Sekulića bb. 12000 Požarevac. sistem integrator kompanjije “Schneier electric”.rs Web: www. izrada sistema za navodnjavanje i drenaznih sistema.engineering: designing and equipping pumping station for drinking water and waste water with mechanical and electric equipent.o.

posluje preko 20 godina. and it performs the following activities: • • • import-export of products of basic chemicals.izvoz proizvoda bazne hemije. ferichloride. has been in business for over 20 years. inhibitors. services: chemical and hydro-dynamic washing and cleaning of thermalpower and process plants in the industry. proizvodnja kućne tečne hemije.g. ferihlorida.rs Web: www. od 2000. • • • Company “Patenting” Ltd.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology pATEnTInG d. distribucijom i prodajom hemijskih sredstava za tretman voda (pitkih.co. prevoz svih agresivnih tečnih hemijskih sredstava (adR transpoti). Germany) and other chemical means for the treatment of industrial waters. industrial and waste waters). transport of all the aggressive liquid chemical means (adR transports). 11080 zemun. Laboratory for testing equipment under pressure (accredited by atS). distribution and sale of chemical means for the treatment of waters (shallow.o.o. uslužne delatnosti: hemijsko i hidrodinamičko pranje i čišćenje termoenergetskih i procesnih postrojenja u industriji. industrijskih i otpadnih).patenting.o.co. Leverkusen. zatim proizvodnja i distribucija sredstava za tretman otpadnih voda kao i dezinficijente za pitke vode i vode u bazenima za kupanje. pre svega navodimo distribuciju LanXeSSovih proizvoda (bayer Chemicals. than manufacture and distribution of means for the treatment of waste waters as well as disinfectants for drinking waters and waters in pools for swimming. manufacture of home-used chemical products. and since 2000 it has been certified with QMS (iSo 9001). novosadski autoput br. inhibitora. and above all distribution of LanXeSS products (bayer Chemicals. • • • . Leverkusen. Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom (akreditovana od atS-a). a bavi se sledećim delatnostima: • • • uvoz . Srbija tel: +381 11 3757 711 Fax: +381 11 3757 710 e-mail: office@patenting. sertifikovano znakom QMS-a (iSo 9001).o. 53.rs Preduzeće “Patenting “ d. nemačka) i drugih hemijskih sredstava za tretman industrijskih voda.

com Podzemni cevovodi i kanalizacije svih velicina. pLUspIpE srL viale alfonso Casati n. Srbija tel: +381 11 347 4664 Fax: +381 11 347 4664 e-mail: pfeiffer. rehabilitacija cevovoda i kanalizacija bez kopanja.20 do d.com Web: www. (Mb). opseg dimenzija fitinga je od d. izgradnja objekata i postrojenja. 11000 beograd. 20835 Muggio.500 mm and are made even for butt fusion even for electrofusion welding.pejanovic@pluspipe. strukturna analiza cevi i sahti. begejska 2a. usluge gradjevinarstva za polazne i zavrsne sahte.3.500 mm.pressure stages and materials.microtunneling.ludwigpfeiffer.20 to d.trenchless refurbishment of pipeline and sewer systems. proizvedeni su i za čeonu fuziju i elektrofuziono zavarivanje.it Production and supply of injection moulded fittings made from Pehd.belgrade@gmail.pFEIFFEr d.o. the fittings are built up for the different pressure rates and able to support up to 25 bars of pressure.trade in pipes.mechanical parts. Proizvodnja i snabdevanje brizganim fitinzima izrađenim od Polietilena.rehabilitation of sewege and pipeline systems. undergorund pipeline and drainage construction with all rated sizes. fazonskim komadima. masinskim delovima. Fitinzi su proizvedeni za različite pritiske i mogu da podrže pritisak do 25 bara.fittings and other accessories. the range of fitting is from d.nivoa pritisaka i materijala. italy tel: +39 039 9650 010 Fax: +39 039 9650 011 e-mail: ognjen.o.building water treatment plants and pipe line structures. . microtunneling. trgovina cevima.

s. for Serbia. koji primenjujemo u slučajevima gde nije moguće korisnike gravitaciono priključiti na kanalizacionu mrežu. Predstavnik Presskan system a. Srbija./Fax: + 381 11 2456 257. Požarevačka 28. u poslednjih 25 godina. građ. stan 8.presskansystem. Požarevačka 28.o. je ekskluzivni isporučilac kanalizacionog sistema pod pritiskom Presskan®. + 381 63 317 736 Fax: +381 11 383 0154 e-mail: presskan@eunet.cz. is exclusive supplier of pressure sewerage system PReSSkan®. the application of Presskan® system reduces investment’s expences comparing with gravity sewerage network. Crnu Goru. Primenom sistema Presskan® ostvarujemo značajne investicione uštede u poređenju sa gravitacionom kanalizacionom mrežom. which we apply in case when it’s not possible to connect customers on gravity sewerage system. tel. Mob: + 381 63 317 736 www. kćerka frme prEssKAn sYsTEM a.o.o. Macedonia and bosnia-herzegovina: jovan Pešterac PR. 11000 beograd. za Srbiju.presskansystem. građ.s. Srbija tel:+381 11 383 0154. 11000 beograd.rs Presskan system a. Mob: + 381 63 317 736 www. ing. e-mail: pesterak@eunet. vojvode Petka 6.cz.rs Web: www./Fax: + 381 11 2456 257.rs .o. dipl.presskansystem.s.s. dipl. ing.cz Presskan d. Srbija.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology prEssKAn d. Makedoniju i bosnu i hercegovinu: jovan Pešterac PR. in last 25 years. e-mail: pesterak@eunet. 11000 beograd. the quality of Presskan® system is approved in european union by 200 systems. tel. kvalitet sistema Presskan® je dokazan u evropskoj uniji na 200 sistema. Representative of Presskan system a. Montenegro.

panel-mounted measuring/control stations. process metering pumps. membranska filtracija. postrojenja za elektrolizu. Chemical Fluid handling: solenoid-driven metering pumps.co. Srbija Phone: +381 62 8551 855 Fax: +381 11 8126 241 e-mail: s. .com Rukovanje tečnim hemikalijama. tehnologija merenja i kontrole. storage and dosing tanks. electrolysis plants. tehnologija senzora. dosing systems. procesne merne pumpe. sensor technology. membrane technology.rezervoari i pumpe za pretakanje. ozone plants. merno kontrolne stanice na panelima.rs http: www. hlor dioksid postrojenja. motor-driven metering pumps. dozirni sistemi. motorne merne pumpe. gravitacioni filteri. measuring and control technology. Water treatment Systems: uv systems. rezervoari za skladištenje i doziranje.prOMInEnT .milovic@prominent. ozon postrojenja.prominent. elektromagnetne membranske merne pumpe. 11550 Lazarevac. chlorine dioxide plants. Sistemi za tretman voda: uv sistemi. gravity filter. tank and transfer pumps.Mađarsko predstavništvo kozaracka 3.

. predsednik dragan Pušara.rs kontakt: branimir Ljumović. • Predlaganje i iniciranje izmena relevantne zakonske regulative. • informisanje i pružanje stručne pomoći preduzećima komunalne privrede. • učestvovanje u pripremanju zajedničkih projekta. sekretar udruženje obuhvata: • vodovod i kanalizaciju. predsednik Cvijo babić. • održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta. predsednik andrija Penzeš. beograd • Grupacija vodovoda i kanalizacije. • komunalnu higijenu. beograd. jkP “Pogrebne usluge”. ad “dimničar”.rs Web: www. • Pružanje stručne pomoći preduzećima radi povezivanja sa proizvođačima komunalne opreme. • usluge parkiranja. • Grupacija koMdeL (objedinjava preduzeća čija je pretežna delatnost pružanje usluga komunalne higijene). jkP “Čistoća”. • Grupacija za pružanje dimničarskih usluga. beograd. • Grupacija za pružanje pogrebnih usluga. jP “Gradsko stambeno” beograd • Grupacija za pružanje usluga parkiranja. predsednik dragan baltovski.beograd. • Pružanje stručne pomoći preduzećima u postupku primene i tumačenja zakona i podzakonskih akata. beograd. Srbija tel: +381 11 3241 137.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology prIvrEdnA KOMOrA srbIjE ChAMbEr OF COMMErCE And IndUsTrY OF sErbIA udruženje za komunalne delatnosti association of Public utility activities ul. • pogrebne usluge. predsednik Radenko vuković. • aktivnosti udruženja: • Praćenje stanja u oblasti komunalne privrede. • pijačne usluge Rad sa privredom obavljaju odbor i grupacije udruženja: • odbor udruženja za komunalne delatnosti. 11000 beograd. predsednik dragan vučković. • analiziranje uticaja zakonskih propisa na uslove poslovanja i efekte njihove primene. • dimničarske usluge. predsednik Predrag bogdanović. predsednik Slobodan Miljković. jkP “beogradski vodovod i kanalizacija”. Resavska 13-15. Sombor • Grupacija za stambene usluge i građevinsko zemljište. 3239 009 e-mail: kom@pks. jkP “Gradske pijace” beograd • biro za regionalnu saradnju preduzeća vodovoda i kanalizacije jugoistočne evrope i proizvođača komunalne opreme. • Saradnja sa nadležnim organima i institucijama u izradi zajedničkih projekata. 3300 973 Fax: +381 11 3230 949. • Grupacija za pijačanu delatnost. jkP “beogradski vodovod i kanalizacija”. jkP “Parking servis”.pks.

belgrade • Group for providing the parking services. • chimney sweeping services. • Group for providing the funeral services. . jSC “Chimney Sweep” (ad “dimničar”). • Proposing and initiating amendments to relevant legal regulations. PuC “Sity Marketplace” (jkP “Gradske pijace”). President dragan baltovski. • funeral services. President Cvijo babić. Public enterpise ’’City housing“. the association’s activities: • Monitoring the situation in the area of communal economy. President dragan vučković.President andrija Penzeš. • analyzing the impact of legal regulations upon the conditions of conducting the business operations and the effects of their application. belgrade. PuC “Parking servis”. • koMdeL Group (comprises the companies the prevailing activity of which is providing the communal sanitation services). • Providing expert assistance to companies in connecting with the manufacturers of utility equipment. belgrade. President Slobodan Miljković. • marketplace services Work with corporate entities is carried out by the association’s board and Groups: • the board of the association of Public utility activities. • apartment maintenance and urban building land development. • Providing information and expert assistance to the utility companies. Sombor • Group for housing Services and Land development. PuC “Funeral Services” (jkP “Pogrebne usluge”).President Predrag bogdanović. President dragan Pušara.the association includes: • water supply and sewage. President Radenko vuković. PuC “Water Supply and Sewage of belgrade” (jkP “beogradski vodovod i kanalizacija”). • communal sanitation. • Providing expert assistance to companies in applying and interpreting the laws and by-laws. belgrade • bureau for regional cooperation of the companies for water supply and sewage of Southeast europe and the manufacturers of utility equipment. belgrade. • Water Supply and Sewage Group. PuC “Sanitation” (jkP “Čistoća”). belgrade. belgrade. PuC “Water Supply and Sewage of belgrade” (jkP “beogradski vodovod i kanalizacija”). • taking part in developing the joint projects. • Cooperation with competent agencies and institutions in developing the joint projects. • parking services. • Group for Marketplace activity. • Group for providing chimney sweeping services.

uv curing and for the maintenance and repair of systems Consulting.relineeurope.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology rELInEEUrOpE Liner Gmbh & Co. Germany Phone: +49 6349 939 34 0 Fax: +49 939 34 101 e-mail: info@relineeurope. d-76865 Rohrbach. KG Grosse ahlmuehle 31.com http: www. poklopci revizionih silaza i ostalih GFRP materijala Prodaja i distribucija razne opreme Proizvodnja i snabdevanje opreme za linijsku instalaciju.com • • • • • • • • • • Proizvodnja cevnih razvoda. tehničke savete i inžinjering Razvoj novih proizvoda i metoda Manufacture of pipe liners. uv opravku i za održavanje i popravku sistema konsultantske usluge. top-hat profiles and other GFRP materials Sales and distribution of various equipment Manufacture and supply of equipment for liner installation. technical advice and engineering development of new products and methods .

separatori. Бih i Makedoniji. . 11000 beograd.o.o. Serbia. koji takođe ima svoje proizvodne kompanije u hrvatskoj. the three main activity fields are: • Pipeline repairing by inserting pads made of cement . Srbija tel: +381 11 3436 340 Fax: +381 11 3048 647 kompanija RePo je osnovana 1991 u Pragu u Češkoj Republici. tri osnovna polja delovanja: • popravaka cevovoda ugradnjom cementnih uložaka. bosnia and Macedonia. wastewater treatment water separators. Svi naši proizvodi su u skladu sa eu standardima iSo 9001 i 14000 Proizvodi: rezervoari za vodu . without digging rOTO d.t. Roto je privatno preduzeće sa sedištem u Murskoj Soboti. uredjaji za prečiscavanje otpadnih voda. Czech Republic. PvC or special epoxy resins • Removal of solid deposits in the pipelines using a hig presre water jet of water under high pressure • Reparing seewer and water pipes using remote controled robots. • uklanjanje čvrstih naslaga u cevima korišćenjem mlaza vode pod visokim pritiskom • popravka kanalizacionih i vodovodnih cevi pomocu daljinski vodjenog robota bez kopanja RePo L. 11000 beograd. naši proizvodi predstavljaju plod znanja nasih inženjera kao i permanentnu saradnju sa institutima i precizan rad preko 200 zaposlenih radnika. šahtovi Roto company is a manufacturer of plastic products with 35 years of tradition.si kompanija Roto je proizvođač plastičnih proizvoda sa 35 godina tradicije. who also has his own production company in Croatia. all our products are in line with eu standards iSo 9001 and 14000 Products: water tanks. uložaka od PvC-a ili od specijalnih epoxidnih smola.si Web: www. Srbija tel: +381 11 3116 995 Fax: +381 11 3116 995 e-mail: katarina@roto. Roto is a private company based in Murska Sobota.rEpO bALKAn jovanke Radakovic 25i. our products are the fruit of knowledge of our engineers and permanent cooperation with institutes and precise work of over 200 employees.roto. Aliobunar blok 16 bb alibunar.d was founded in 1991 in Prague. Srbiji.

sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology

sAnIvOd d.o.o.
Sutjeska viii 33, 11000 beograd, Srbija tel: +381 11 3317 845 Fax: +381 11 3317 327 e-mail: office@sanivod.rs Web: www.sanivod.rs Preduzeće Sanivod d.o.o. nudi bogat i kvalitetan asortiman proizvoda za spoljni i unutrašnji vodovod i kanalizaciju. na 400m2 zatvorenog i 5000m2 otvorenog prostora nudi se armatura: cevi od duktilnog liva, od polietilena i polipropilena, šahtovi i rešetke od duktivnog liva, kao i fazonski komadi – GGG. Preduzeće Sanivod d.o.o. je distributer livnice ’’RadijatoR“ iz zrenjanina i generalni i ekskluzivni zastupnik i distributer kompanija:“SaMSun MaChineRY induStRY” iz turske i ’’PRadinSa” iz Španije. za svu robu posedujemo ateste sa instituta iMS – beograd. Sanivod d.o.o. kao posebnu mogućnost nudi transport svoje robe. Sanivod Ltd Company offers high quality products for internal and external plumbing and sewage system. a complete stock of sanitary equipment, fittings, chutes, grates, pipes made of ductile cast, polyethylene and polypropylene is available in its covered area occupying 400m2 and open space 5000m2. Sanivod Ltd is distributor of foundry ’’RadijatoR“ from zrenjanin and exclusive representative and distributor of company “SaMSun MaChineRY induStRY” from turkey and ’’PRadinSa” from Spain. our products have all necessary documents from iMS institute, belgrade. Sanivod Ltd can arrange the transportation of goods.

sIGMA d.o.o. Kula
M.tita 248/b, 25230 kula, Srbija tel: +381 25 7310 805 Fax: +381 25 7310 972 e-mail: sigmaso@eunet.rs office@sigmakula.co.rs office@hlorogen.com Web: www.sigmakula.co.rs www.hlorogen.com Preduzeće Sigma d.o.o. nudi kompletno i kvalitetno rešenje dezinfekcije pijaće vode. osnovna delatnost je proizvodnja hlorogen postrojenja za proizvodnju natrijumhipohlorita na mestu potrošnje i automatskih dozirnih sistema. Sigma se takođe bavi inženjeringom i instaliranjem sistema za automatsku dezinfekciju pijaće vode. daljinski nadzor i upravljanje postrojenjima, održavanje i servisiranje te obuka korisnika zaokružuju našu ponudu. Sigma Ltd offers a complete and quality solution for drinking water disinfection. the main activities are production of hLoRoGen plants for on site sodium hypochlorite production, and automatic dosing systems. Sigma is also engaged in engineering and installation of systems for automatic disinfection of drinking water. Remote monitoring and control, maintenance and servicing, and user training complete our offer.

sOnnTAG baugesellschaft mbh & Co. KG
d-56281 dörth, trinkbornstr. 21, Germany tel: +49 67 4793 0913 Fax: +49 67 4794 8539 e-mail: doerth@sonntag-bau.de Web: www.sonntag-bau.com korporacija Sonntag izvodi radove podzemnog polaganja cevi od 1980. godine i jedna je od najiskusnijih kompanija u izvodjenju radova mikrotuneliranja u nemačkoj i okolnim zemljama. Sonntag pruža usluge projektnog planiranja i samog postavljanja cevi, a sve uz korišćenje sopstvene mehanizacije i opreme. Posedujemo sopstvenu specijalizovanu radionicu za održavanje mehanizacije za mikrotuneliranje, te stoga možemo da reagujemo istog trenutka kada se zbog geoloških uslova javi potreba za promenom opreme. the Sonntag corporate group has been working with underground pipe installation technology since the 1980s, and is one of the most experienced providers in Germany and the surrounding countries. We provide everything from a single source, from project planning, to machinery and equipment, to performing the installation work itself. We maintain our own in-house machinery maintenance shop that specializes in pipe jacking, so we can react immediately if changing geological conditions require changes in equipment.

sr ArMAs
kancelarija: Starih orača 3, 11253 Sremčica, beograd, Srbija Sedište: kneza Miloša 42, 11450 Sopot, Srbija tel: +381 11 2522 233 Mob: +381 63 371 774 Fax: +381 11 2522 233 e-mail: armas.beograd@gmail.com armas se bavi proizvodnjom spojnica koje se koriste prilikom izgradnje i rekonstrukcija cevovodnih sistema, kao i za saniranje kvarova na cevovodima. Pored proizvodnje klasičnih spojnica za sve vrste cevi, proizvodimo i niz specijalnih spojnica kojima se brzo, lako i efikasno saniraju curenja na spojevima cevi bez isključivanja vode i sečenja cevi. the production programme of ‘’armas’’ consists of joints which are used for construction and reconstructions of pipeline systems, and also for repairs of pipeline damages. alongside production of classic joints for all types of pipes, we are also manufacturing a numerous special joints, which are used for quick, easy and efficient repairing of leakages at existing joints of pipes without consumers being cut-off or cutting off pipe.

sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology

sUpErLAb
Milutina Milankovića 25, 11000 beograd, Srbija tel: +381 11 2222 222 Fax: +381 11 2222 222 e-mail: superlab@eunet.rs Web: www.super-lab.com uvoz i distribucija, servis, kalibracija i etaloniranje laboratorijske procesne opreme. Prodaja laboratorijskog materijala za kontrolu pijaćih i otpadnih voda (ph metri, konduktometri, oxy metri, turbidimetri, spektrofotometri uv/viS i iR, mikroskopi, laboratorijsko staklo i plastika, filter papir). import and distribution, service, calibration of measuring instruments for mass, volume and optical measures. Sales of laboratory materials for control of drinking and waste water (ph meters, oxy meters, turbidity meters, spectrofotometers uv/ viS and iR, microscopes).

sTrAbAG AG
donau-City-Strasse 9, 1220 Wien, austria tel: + 43 1 22422 1716 Fax: + 43 1 22422 1178 e-mail: ivica.budisa@strabag.com Web: www.strabag-environmentaltechnology.com strabag ekološka tehnika jasna vizija: Čista budućnost aktivnosti Strabagove ekološke tehnike obuhvataju širok spektar tehnologija, sa više od 730 zaposlenih i projektima u preko 30 zemalja širom sveta. naši poslovni segmenti su: voda, otpadna voda, otpad, dekontaminacija, obnovljive energije, biogas, prečišćavanje dimnih gasova, bioCoM – postrojenja za sagorevanje sa fluidizovanim slojem. strabag environmental technology Clear vision: Clean Future the environmental technology activities of StRabaG cover a wide portfolio of technologies, with more than 730 employees and projects in over 30 countries worldwide. our business segments are: Water, Wastewater, Waste, decontamination, Renewable energies, biogas, Flue gas cleaning, bioCoM – Fluidized bed incineration plants.

SIMENS DU .

UPLA STRANA .

office. With end-to-end automation technology and industrial software. Svojom potpuno automatizovanom tehnologijom i industrijskim softverom. the Siemens industry Sector is the world’s leading supplier of innovative and environmentally friendly products and solutions for industrial customers. ostvaruje saradnju sa objektima vodosnabdevanja. ovaj sektor poboljšava produktivnost.com Web: www.000 employees. the industry Sector comprises the divisions industry automation. twinoxide RS moze da pruzi teorijsku i prakticnu podrsku u primeni korisnicima. kao i Poslovna jedinica metalnih tehnologija. offers advanced technology in the field of water disinfection – chlorine dioxide.rs Siemensov sektor industrija vodeći je svetski snabdevač industrijskih klijenata inovativnim i ekološkim proizvodima i rešenjima. nudi napredno tehnolosko resenje u oblasti dezinfekcije vode – hlor dioksid. With a global workforce of more than 100. 36000 kraljevo. Srbija tel: +381 36 351 437 Fax: +381 36 354 700 e-mail: twinoxide. the Sector enhances its customers’ productivity. oslanjajuci se na visegodisnje iskustvo. twinoxide RS Ltd. Sektor industrija ima više od 100. and flexibility.com Web: www. koje obezbedjuje kvalitet vodeci racuna o zdravstvenom aspektu. the food industry and sports centers that included a swimming pools. Cooperates with water supply facilities. efikasnost i fleksibilnost svojih klijenata. divizija Pogonske tehnologije i divizija korisničkih usluga. .sIEMEns d.rs twinoxide RS d.o. pouzdanom ekspertizom vertikalnih tržišta i uslugama zasnovanim na tehnologijama. TWInOXIdE rs d.000 zaposlenih širom sveta.siemens.twinoxide.o. a u okviru njega posluju: divizija industrijske automatizacije.srbija@gmail. beograd omladinskih brigada 21. which provides quality taking into account the health aspect.o. boska toskovica 26. drive technologies and Customer Services as well as the business unit Metals technologies. and technology-based services.o. solid vertical-market expertise.o. 11070 beograd. Srbija tel: +381 11 2096 096 Fax: +381 11 2096 238 e-mail: iadt.rs@siemens.rs@siemens.com.co. sa prehrambenom industrijom i sportskim centrima u cijem sklopu postoje bazeni za kupanje.o. efficiency.twinoxide RS can provide theoretical and practical support to users in the application. relying on extensive experience.

o.rs Proizvodnja uređaja i sistema za tretman voda.TEhnOsAM d. jelene Čović 22. 24106 Subotica.tehnosam. . Production of water treatment equipment.o. Srbija tel: +381 24 567 431 Fax: +381 24 567 431 e-mail: tehnosam@eunet.rs Web: www.

the association is a non-profit professional organization. serves as an information exchange. both national and international. Svojim članovima udruženje obezbeđuje proširenje stručnih i naučnih znanja.UdrUŽEnjE ZA TEhnOLOGIjU vOdE I sAnITArnO InŽEnjErsTvO AssOCIATIOn FOr WATEr TEChnOLOGY And sAnITArY EnGInEErInG Sinđelićeva 21. odnosno sadašnje Srbije. the association offers its members access to professional and scientific knowledge. and has continued to be active over this period of time. razmenu informacija i odgovarajuću valorizaciju znanja i uticaj na javnost. its headguarters are in belgrade. Srbija tel: +381 11 2442 228 Fax: +381 11 2441 193 e-mail: office@utvsi. udruženje za tehnologijiu vode i sanitarno inženjerstvo formirano je da objedini naučnu i stručnu javnost u oblasti voda. privredni i naučnotehnološki održiv razvoj zemlje. . u kontinuitetu. first in the former Yugoslavia and now in Serbia. ekonomski. and a source of practical experience in the field of water. kako u zemlji. it is a unigue association in Serbia today. udruženje je organizovalo i međusobno povezalo veliki broj pojedinaca. Sedište je u beogradu. scientific and managerial knowledge. kao i zaštite životne sredine. danas udruženje predstavlja jedinstvenu asocijaciju u našoj zemlji gde je koncentrisano naučno. Postoji preko 50 godina.com Web: www. obrazovni.utvsi. tako i u inostranstvu. na području prethodne jugoslavije. which is both a repository of technical. and provides a means for influencing public opinion and promoting sustainable educational. preduzeća i ustanova. the association was founded to form a link between water and environmental scientific and professional circles. disseminates valuable knowledge. 11000 beograd. menadžersko i tehničko znanje.com udruženje je neprofitna stručna asocijacija. kao i praktična iskustva o vodi. the association has gathered together and established contacts between a large number of individuals. scientific and technological development of the country. companies and institutions. economic. the association was formed some 50 years ago.

o.o. Srbija tel: +381 22 474 265 Fax: +381 22 473 019 e-mail: unipro@neobee.o. Mdk dismantling pieces and other fittings.o.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology UnIprOGrEs d. Mdk montažno demontažne komade i ostalu armaturu. u okviru proizvodnog programa. univerzalne spojnice. Within the product range. proizvodimo servis ventile.o. nemačka. flanš adaptere. 11000 beograd. .net Web: www.o. underground and tunnel hydrants. because we have everything necessary for that process. jer u svom asortimanu imamo baš sve od robe što je za to potrebno. vALMAn d.valman. Germany.o. vladimira nazora bb.rs valman d.o. podzemne i tunelske hidrante. za proizvodnju i usluge vojvode Prijezde 10. az and Pe / PvC pipes. ’’uniprogres“ is company it has been dealing with turnover and selling of plumbing and sewerage system elements with special accent on taking part in the complete process of investment and maintenance of exusting pype systems and installments. beograd je proizvođač vodovodne armature i zastupnik firme hawle. vazdušne ventile. nadzemne. aboveground. flange adapters. we produce service valves. aC i Pe/PvC cevi. ogrlice za LG. air valves.uniprogres. 22400Ruma. belgrade is manufacturer of waterworks armature and general distributor of hawle. valman d. universal sockets.rs ’’uniprogres“ je firma koja se bavi prometom i trgovinom kompletnim vodovodnim i kanalizacionim materijalom sa akcentmo na kompletnom učešću na investicionim zahvatima i održavanju već postojećih cevovoda i intalacija.rs Web: www. Srbija tel: +381 11 7446 094 Fax: +381 11 7446 684 e-mail: info@valman. drilling saddles for dCi.

Rijeka. kao i aparata FRiaMat® i alata FRiatooLS® za spajanje i obradu Pe cevi.o. Production brands are: vaRGokaL . zastupa i firme viking johnson (mehaničke spojnice) i Ritmo italija (mašine za sučeono spajanje Pe cevi). Proizvodni programi su: vaRGokaL.o. kukuljanovo 352. je generalni zastupnik firme Glynwed austria sa programom Pe fitinga marke FRiaLen® za vodu i gas.o.hr vargon d. Srbija tel: +381 18 4202 426 Fax: +381 18 4532 324 e-mail: info@glynwed.o.o. 51227 kukuljanovo.o. vaRGodRen and vaRGoPLen.o.o. varia d. varia d. hrvatska tel: +385 51 499 201 Fax: +385 51 499 209 e-mail: vargon@vargon.o. vaRGokoR. also represents viking johnson uk (Mechanical Couplings and Flange adapters) and Ritmo italy (butt welding units). rs Web: www. as well as FRiaMat® and FRiatooLS® for welding and processing of Pe pipes. bavi se proizvodnjom plastičnih cevi i spojnih delova za vodovodne i kanalizacione sisteme od polipropilena i polietilena.o. .o.o. is a general representative of Glynwed austria with FRiaLen® Pe safety fittings for water and gas.vargon. vaRGodRen i vaRGoPLen.o. vaRGoteRM.o. vaRGokoR. 18000 niš. varia d. nIŠ Stari beogradski put bb.o. vargon d.rs varia d.glynwed.o. vArIA d.vArGOn d. is a production company of polypropylene and polyethylene pipes and fittings for water and sewerage systems.hr Web: www. vaRGoteRM.

etc. as well as we are vertical well builders. takođe uspešno izvodimo sanacije cjevovoda ’’relining“ i ’’burstlining“ metodama. zlateče pri Šentjurju 8a. itd. We are using advanced pipe installation technologies based on horizontal underground drilling.com Web: www.o.vilkograd. using no-diG technologies. 3230 Šentjur. replacing any worn-out any kind of pipe.. We also perform the “trenchless” pipe rehabilitation. Slovenija tel: +386 3 7461 221 Fax: +386 3 7461 218 e-mail: info@vilkograd. koristimo se brojem najnaprednijih tehnologija za izgradnju cevovoda upotrebom podzemnog bušenja. Gradimo vertikalne bunare. maksimalne tačnosti.vILKOGrAd d. for all diameters and extreme length of pipeline in any soil. različitih prečnika i ekstremnih dužina u svim kategorijama zemljišta. . bez iskapanja.com vilkograd je savremena evropska kompanija za izgradnju i rekonstrukciju cevovoda na osnovu no-diG metoda. vilkograd is a modern european company for construction and reconstruction of pipelines..o.

pracenje inovacija. zagreb is a trading company established in 2003. i bavi se distribucijom reparacionih spojnica za saniranje oštecenja na vodovodnim cevima.hr vodoskok d. it is organized as Ltd and its dealing with the distribution of pipe repair clamps. sisteme cevne izolacije i predizolirane sisteme.com Preduzeće ’’vitreks“osnovano je 1994 godine. sisteme drenaže.o.vodoskok. godine. osim Srbije. Macedonia. odvodnje oborinskih i otpadnih voda.vITrEKs niš Ljubomira nikolica 12. inventions follow up. kao i spremnost za prihvatanje sugestija kupaca doprineli su da linija ’’atlantik’’ spojnica postane i ostane najbrže i najpouzdanije rešenje za prevazilaženje problema gradskih vodovoda.bosnia and herzegovina and Montenegro. apart from Serbian market. we are also present in Slovenia. organizovano je kao d. natural gas supply. 18000 niš. Years of experience in clamps production.d. . Srbija tel: +381 18 228 551 Fax: +381 18 237 142 e-mail: vitreks@gmail. 10040 zagreb. system of pipe insulation and pre-insulting systems. vodoskok d. Makedonije. particularly for water supply. prisutni smo i na tržistima Slovenije.o. cable protection dtkprotection. osnovna delatnost društva je veleprodaja instalacijskih materijala za izgradnju infrastrukturnih objekata.d. a posebno za sisteme vodosnabdevanja. and opennes towards buyers suggestions led to the fact that ’’atlantic“ clamps line is one of the fastest and most reliable solutions for solving problems that water supply companies may have. vOdOsKOK d.d. drainage and waste water. bosne i hercegovine i Crne Gore. kupci naših proizvoda su pretežno javna preduzeća iz oblasti vodosnabdevanja i saradjujemo sa 60 vodovoda u zemlji i 40 u inostranstvu.hr Web: www. hrvatska tel: +385 1 2498 770 Fax: +385 1 2498 780 e-mail: info@vodoskok. Čulinečka cesta 221c. . Company ’’vitreks“ nis was founded in1994. drainage systems. snabdevanja prirodnim gasom. our consumers are mostly public utilities dealing with the water supply and we have cooperation with 60 domestic an 40 foreign waterworks. zagreb trgovačko je društvo osnovano 2003. kablovske zaštite-dtk zaštita.višegodisnje iskustvo u proizvodnji spojnica. the main company activity is the wholesale installation of materials for the construction of infrastructure facilities.

Srbija tel: +381 11 3713 681 Fax: +381 113713 680 e-mail: vodigoricabeograd@vodigoricabeograd.d.o. Preduzeće “vodi GoRiCa” d. service and trade) and now we are expanding the business on construction engineering field too.d. which is a guarantee for a correct reading of the water.d. beograd. kromberk je poznat kao pouzdan poslovni partner koji uz svoje stručno osoblje i uz garanciju izuzetno kvalitetnog materijala kao i kvalitetno izvodjenje radova ispunjava svaku želju naših klijenata. which will be presented with a wide range of products and services. kromberk kreće da radi i na srpskom tržištu kao novoosnovano preduzeće pod imenom “vodi GoRiCa” d. Company “vodi GoRiCa” d. Company “vodi GoRiCa” d. belgrade. “vodi GoRiCa” d. kromberk is known as a reliable business partner. which will offer a quality that is expected from us. tršćanska 21. sprovodi se periodično. kromberk operates with a 50-year tradition as it is the legal successor of the “Gorski vodovodi” from which we get the market share of activities (installation. we take the construction and renovation of facilities as the “contractors” or “subcontractors”. gde ćemo se predstaviti sa širokom lepezom naših proizvoda i usluga i ponuditi kvalitet koji se od nas očekuje.o.d. što je garancija za ispravno očitavanje potrošnje vode. according to the successful reputation and great success that follows us on the Slovenian market.o. kalibracija vodomera. 11080 beograd.d. the company owns the best-equipped laboratory for the control of water meters in the region. Calibration of the meter. Preduzece poseduje najbolje opremljenu labaratoriju za kontrolu vodomera u regionu. kromberk goes to work on the Serbian market as a newly established company named “vodi GoRiCa” d. kromberk posluje sa 50-to godišnjom tradicijom jer je pravni naslednik preduzeća “Goriski vodovodi” od kojeg smo dobili tržišni udeo aktivnosti (instalacije. is carried out periodically.d. with its professional staff and guarantee for high-quality materials and construction quality. from the smallest to the largest profile. fulfills our clients every wish.rs Web: www. zajedno sa građevinskim preduzećima preuzimamo izgradnju i adaptaciju objekata i to kao “glavni izvođači” ili “podizvođači”. servis i trgovina) a sada proširujemo poslove i na građevinski inžinjering.o.rs Preduzeće “vodi GoRiCa” d.o.o. S’hodno uspešnoj reputaciji i velikom uspehu koji nas prati na slovenačkom tržištu. together with the construction companies. “vodi GoRiCa” d. . od najmanjih do najvećih profila.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology vOdI GOrICA d.vodigoricabeograd.

.

Srbija tel: +381 11 30 10 907 Fax: +381 11 30 10 819 e-mail: office@xl-australia. imajući u vidu dugu tradiciju ovog nemačkog proizvođača.com XL auStRaLia d. uSaid and the un.o. environmentally sound and belong to bat. koje imaju akreditaciju Svetske banke.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology WILO bEOGrAd d. 11000 beograd.com Web: www.xl-australia.o. PC ušće. Mijačka 3. Company WiLo Se from dortmund has more than 130 years long tradition.o. which are accredited by the World bank. XL auStRaLia Ltd belgrade is the authorized representative of australian companies in the field of wastewater treatment. and sets standards in pump and pump systems industry. XL AUsTrALIA d. u saradnji sa ebRd. beoGRad je ovlašćeni zastupnik australijskih firmi iz oblasti tretmana otpadnih voda. Wilo Se is one of the market leaders. 11000 beograd. cost effective. Rešenja se zasnivaju na principu “ključ u ruke” i doMino konceptu. uSaid i un.o. Wilo je danas svakako jedan od tržišnih lidera i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tehnike u svetu.wilo. in cooperation with the ebRd. . and since foundation its core business is manufacture of pumps and pump systems.o. today. beograd bulevar Mihajla Pupina 6. ekonomski su isplativa i pripadaju bat. Greenhouse investment and commercial banks provide financing projects. Greenhouse investment i poslovnim bankama obezbeđujemo finansiranje projekata.rs kompanija WiLo Se iz dortmunda postoji preko 130 godina i od svog osnivanja delatnost ovog koncerna je proizvodnja pumpi i pumpne tehnike. Srbija tel: +381 11 2851 273 Fax: +381 11 2851 275 e-mail: office@wilo.o. the solutions are based on a “turnkey” and doMino concept.rs Web: www.

. which produce green electricity and provide hot steam for the thermal hydrolysis Process.prEZEnTACIjA FIrMI nA sTrUčnOM sKUpU O vOdI Presentation of Companies on the Expert Gathering on Water CAMbI As. and a pathogen-free and stabilized biosolids product with increased cake dewaterability. thP se primenjuje u postojećim i novim projektima (grinfild) dizajniranim da smanje količine finalnog otpada. dobijaju se sledeći rezultati : 1) duplira se kapacitet digestora. Cambijev thP je priprema komunalnog i industrijskog mulja i biootpada upotrebom pare visokog pritiska za anaerobnu digestiju. 2) povećava se proizvodnja biogasa i 3) dobija se čvršća (manja količina vode). the thP is highly energy-efficient with low operating costs. norway “napredna termalna obrada mulja za bolju životnu sredinu” “Advanced thermal  sludge treatment for a better environment” Rezime: Cambijeva termalna hidroliza za predtretman mulja tehnologija poboljšane anaerobne digestije komunalnog i industrijskog mulja Cambijev termalni Proces hidrolize(thP) je dokazana i pouzdana tehnologija koja se koristi širom sveta od 1995 godine. cenu gradnje i rada digestora. Cambijeva thP pogoni se mogu kombinovati sa pogonima za kogeneraciju. thP takođe eliminiše problem mirisa koji je povezan sa obradom organskih materijala. the biogas can also be cleaned to be used as vehicle fuel or as a replacement of natural gas. Cambi thP plants can be combined with cogeneration plants. this saves both transport and energy costs. it also eliminates odour problems associated with the treatment of organic materials. koji proizvode “zeleni” električnu energiju i obezbeđuju vrelu paru za proces termalne hidrolize (thP). abstract: Cambi thermal hydrolysis Sludge Pre-treatment Cambi’s thermal hydrolysis Process (thP) is a proven and reliable technology that has been used around the world since 1995 in existing and “green field” projects to reduce both disposal quantities and the cost of building and operating digesters. Primenjujući thP tehnologiju. stabilizovana biomasa bez patogena Proizvodnja i kvalitet krajnje biomase omogućava uštede u transportu i energiji . Cambi thP is a high-pressure steam pre-treatment for anaerobic digestion of municipal and industrial sludge and bio-waste. Proizvedeni biogas takođe se može pročistiti za upotrebu kao gorivo u vozilima ili kao zamena za prirodni gas. applying thP technology results in doubled digester loading. kao dodatak na optimizovanje energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova. increased biogas production. the end product (digestate) – a pathogen free and pasteurized biosolids – can be applied to land directly. however. whether applying the end product directly in agriculture or drying it for fertilizer or bio-fuel. composted or dried.krajnji proizvod se može direktno primeniti u poljoprivrednom procesu ili osušiti da bi se kasnije koristio kao đubrivo ili biogorivo.

FRiateC aG karakteriše iskustvo. technical knowhow. Chlorine and chlorine dioxide are very effective disinfectant with depot effect.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology dInOTEC Gmbh. korozija i inkrustacija trajno sprečeni. Pouzdana proizvodnja hlor-dioksida sa uređajem Chlorox . kao i inovacije. there are various disinfectants and procedures. naročito važno za precizno doziranje dezinficijenasa je bezbedan rad i pouzdano merenje i regulacija sistema. tehničko znaje. abstract: 1. hlor i hlor-dioksid su veoma efikasni za dezinfekciju. FRiateC aG is characterized by experience. to je bio osnov za razvoj proizvodnog portfelja posebno dizajniranog da zadovolji zahteve spajanje velikih Pe cevi.Pe shut-off valve 2. high product and service quality as well as innovation. sa različitim funkcijama praćenja.vodes blueWave. Particularly important for reliable dosage of the disinfectant is an operationally. karika koja nedostaje: FRiaLoC . the modern systems vodes blueWave generate the salt. this was the basis for the development of a product portfolio specifically designed to meet the requirements for large Pe pipes joining. ukratko: dugotrajno. Austria “FrIATEC rešenja na gradilištu u XL” “FrIATEC Construction site solutions in XL“ Rezime: 1.Pe zaporni ventil. . zbog dugotrajnog depo efekta koji stvaraju. GLYnWEd Gmbh vienna. the reliable production of chlorine dioxide takes the Clorox device .sistem firme dinotec. visoki kvalitet proizvoda i usluga. ekonomično! 2. Germany “sigurna i opravdana dezinfekcija u pijaćoj i procesnoj vodi“ “safe and reasonable disinfection in drinking and process water“ Rezime: dezinfekcija vode za piće usled kontaminacije vode bakterijama i mikroorganizmima postaje sve značajnija. Postoje različiti postupci i sredstva za dezinfekciju. sigurno. the missing link: FRiaLoC . abstract: the disinfection of drinking water through the possible contamination of the water by bacteria and foreign organisms are becoming increasingly important. Moderan sistem za proizvodnju visokoaktivnog dezinfekcionog rastvora hlora iz soli .system from dinotec. FRiaLen XL tehnologija velikih cevi uključuje sve Pe proizvode za spajanje cevi u rasponu od d 250 do d 1200. FRiaLen XL large pipe technology includes all Pe products for joining large pipes ranging from d 250 to d 1200. the possibility of local production of disinfectants guarantees a consistently high level of effectiveness. water and electricity in fresh highly active chlorine. Mogućnost lokalne proizvodnje dezinficijensa garantuje kontinuirano visok nivo efikasnosti.

plinske i kanalizacijske mreže. or invisible losses (for example.o. installers and end users. reviziona okna. . slivnici. Modern materials and special designs provide safe systems with optimum price / efficiency ratio. u cilju smanjenja gubitaka.. Pe i PP omogućuju izgradnju dugotrajno nepropusnih cevnih sistema uz niže troškove polaganja.investitori. Glavni proizvodi heplasta su korugovane cevi do id 1000 mm za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.investors. montažeri i krajnji korisnici sistema. Main products: corrugated pipes for wastewater and rainwater drainage (up to id 1000 mm). Germany “savremena oprema za detekciju curenja vode u funkciji smanjenja gubitaka“ “Modern equipment  for  water leaks detection in the function of reducing water losses“ Rezime: neiskorišćena voda je voda koja je proizvedena i “izgubljena” pre nego što dođe do korisnika. complete fitting range for sewage systems. veliku važnost imaju uređaji za detekciju curenja vode. gutters. Commitment to quality is proven by iSo 9001. abstract: heplast-pipe is one of the leading producers of plastics pipes (Pe and PP).hErMAnn sEWErIn Gmbh. detekciji i snimanju šuma i korelaciji. Pe and PP pipe systems are particularly popular in the water supply and sewerage systems due to multiple benefits for all stakeholders . ti gubici mogu biti stvarni (od curenja. detection and recording of noise. For this purpose. a series of devices have been developed which are essentially based on electro-acoustic methods. due to theft or imprecise measurements). and correlation. Pe pressure pipes for gas and water supply systems. installation and maintenance costs. montaže i održavanja sistema. hEpLAsT-pIpE d. zaštitu kablova i druge namjene. onoRM en and other certificates. plastic manholes. different industrial applications. za tu namenu razvijen je čitav niz uređaja koji se u osnovi zasnivaju na elektro-akustičkim metodama. hrvatska ’’plastični cevni sistemi u vodosnabdevanju i odvodnji“ ’’plastics pipe systems in drinking water supply and sewage systems ’’ Rezime: heplast-pipe je jedan od vodećih proizvođača cevi od polimera (Pe i PP). in order to reduce losses. iSo 17025 sustavima. Cevni sistemi iz polietilena i polipropilena posebno su popularni u sistemima vodosnabdevanja i odvodnje zbog višestrukih koristi koje ostvaruju svi sudionici . Pe cevi za vodovodne. dvGW. abstract: unused water is water that is produced and lost before it reaches users. Pe and PP allows you to build long-term watertight pipe system with lower investment.  Large amounts of unused water adversely affect the financial aspects of water treatment systems and water quality. usmerenost na kvalitetu dokazuje se uvedenim iSo 9001. Moderni materijali i dizajn proizvoda omogućuju sigurne sisteme uz optimalni odnos cene i učinkovitosti. planners. cable protection. defined as physical loss).o. dvGW. these losses can be real (from the leak. planeri. iSo 14001 and iSo 17025 systems. spojnice za kanalizacione sustave. definisani kao fizički gubici) ili prividni gubici ( na primer zbog krađe ili nepreciznosti merenja). onoRM en i drugim atestima. velike količine neiskorišćene vode negativno utiču na finansijske aspekte sistema za preradu vode i kvalitet vode. iSo 14001. it is of great importance to have devices for water detection.

osnivača. uredbom su određene granične vrednosti emisije zagadjenja (Gve). tehnologije prečišćavanja otpadnih voda su dobro poznate i primenjuju se u svetu. proizvodnog programa.’’ Rezime: Predstavljanje preduzeća. brodovima. in this sense the project is done on the purification of waste water generated in these facilities in Serbia. ii. referent projects. treatment of waste water  has to be done especially if you engage waste water directly in the river. the quality of river water is known and defined the class as i.o. prečišćena otpadna voda.. the regulation specified pollution emission limits (Gve). MOdErnI CEvnI sIsTEMI d.. efluent. kvalitet rečnih voda je poznat i definisan je klasom i. jahtama i priobalnim kućama. the flood of waste water into watercourses and pollutes certainly affect the river water. .’’ ’’promotion of company Moderni Cevni sistemi d.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology XL AUsTrALIjA d. yachts and coastal homes. sertifikata. Sve otpadne vode je potrebno regulisati i prečistiti.o. u tom smislu je urađen projekat o prečišćavanju otpadnih voda generisanim na navedenim objektima u Srbiji. all waste water is necessary to regulate and refine it. iii ili iv. abstract: environmental protection includes waste water produced in the facilities at marinas. referentnih projekata. srbija ’’predstavljanje preduzeća Moderni Cevni sistemi d.o. founders. sales program. Wastewater treatment technologies are well known and applied worldwide. certificates. abstract: Presentation of the company.o. ports. waste water purified. lukama.o. a obavezno to treba uraditi ako se direktno upuštaju u rečni tok.o. izlivanje otpadnih voda u vodotok svakako utiče i zagađuje rečnu vodu. mora da ima manje vrednosti zagađujućih materija od uredbom propisanih Gve.o. sales structure. must have lower values of pollutants prescribed by regulation of Gve. ships. effluent. strukture prodaje. srbija Univerzitet beograd “Tretman otpanih voda u marinama i lukama” “Marinas Waste Water Treatment“ Rezime: zaštita čovekove okoline podrazumeva i prečišćavanje otpadnih voda koje se stvaraju u objektima na marinama. srbija InsTITUT ZA MULTIdIsCIpLInArnA IsTrAŽIvAnjA. iii or iv.o. ii.

o firma koja se bavi proizvodnjom tehnologije za procese pripreme i prerade vode u sirokom spektru. water utilities are supported in creation of geographical information systems. and provides a rational approach to the planning of expansion and/or rehabilitation of water supply.r. edi. . container. a sprovodi ga SkGo uz tehničku pomoć GFa konsultantske kuće. a project managed by kfW and implemented by SkGo with assistance from GFa consulting group. nudimo automatske i poluautomatske filtere ( automatske i polu atomatske samo ispirajuce filtere na elektronski i hidraulicni pogon) koji iz vode odklanjaju kako mehanicke necistoce tako i neraspustene supstance i imaju minimalne troskove odrzavanja... Municipal Credit Line Project (MiCLP).o. takode u svojoj ponudi imamo i media filtere. trouble-free operation and minimum costs of operation maintenace. abstract: Power Plastics s. Mi proizvodimo opremu za filtraciju i sisteme za preciscavanje vode. uv lampe za dezinfekciju. “Tehnička pomoć javnim komunalnim i vodovodnim preduzećima u srbiji u periodu od 2008. which quarantee a reliable continuous filtration of solid substances. Ro.. Ro. i 2011. storage and distribution network) and of the institutional and managerial aspects of operations. in order to implement the first phase of water losses reduction. skladištenje i distribucija vode) kao i institucionalnih i upravljačkih aspekata sistema. mobilna postrojenja za ciscenje vode. procenu postrojenja (vodozahvata. automatic and semi automatic self cleaning screen filters with electric or hydraulic drive. a od najveće je koristi manjim opštinama u Srbiji. godine od strane KfW projekta kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi (MICLp) “ “Technical assistance to communal and water utilities from KfW Municipal Credit Line project (MICLp) from 2008 to 2011” Rezime: MiCLP projekat je razvio sveobuhvatnu procenu komunalnih sistema za pitku i otpadnu vodu koja se sastoji od dijagnostikovanja celokupnog sistema za snabdevanje vodom. Czech republic “Cista pijaca i procesna voda“ “Clean drinking and technical water“ Rezime: Power Plastics s. remove of Fe. tokom 2010. pipelines.r. postrojenja. abstract: MiCLP has developed a technical assistance programme for the comprehensive assessment of municipal water systems. We design and manufacture filtration equipments and systems for filtration and watertreatment plants. mobile water treatment plants. Systems of press filtration with media filters. edi tehnologiju.pOWEr pLAsTIC s. is a reliable partner for filtration and treatment of drinking and technological water in a wide range of use. treatment plant. vodovodne mreže.o. finansiran od strane kfW razvojne banke. uv desinfection.r. comprising diagnosis of the overall system status. the programme is offered free of charge to eligible municipalities. odklanjamo iz vode Fe. Mn… prOjEKAT KrEdITnE pOdrŠKE OpŠTInsKOj InFrAsTrUKTUrI (MICLp). assessment of physical assets (intake. do 2011. konjtenjere sa opremom. Mn.godine je obezbeđena podrška vodovodnim preduzećima u formiranju geografskih informacionih sistema kao realizacija prve faze smanjenja gubitaka vode. as. tehnička pomoć je dostupna podobnim opštinama bez ikakve naknade i koristi racionalni pristup u planiranju proširenja ili rehabilitacije komunalnih sistema za snadbevanje vodom. particularly in smaller municipalities in Serbia. treatment of drinking water.

sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology sIEMEns d. kao uređajima sa SbR tehnologijom itd. high quality solutions for any water application. beograd / hACh LAnGE d.000 eS.000 eS which can be divided into devices with conventional technologies and devices with simple affordable technologies. kooperacija Siemens – hach Lange obezbeđuje svojim korisnicima kompletno rešenje vrhunskog kvaliteta za procesna merenja u vodoprivredi.000 eS.kompletno resenje“ “On-line process instrumentation for water treatment – complete solution“ Rezime: od 2004-te godine. as well as devices with SbR technology and so on. Siemens – hach Lange cooperation offers our customers complete. idustrial water and drinking water tretmant plants. as devices based on membrane bioreactors (MbR). kao uređaji zasnovani na membranskim bioreaktorima (MbR). do 50 eS.o. abstract: Since 2004. Austia “pročišćavanje otpadnih voda” “Wastewater treatment” Rezime: kako bi se odabrao ispravan sustav zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda. Razlikujemo male decentralne uređaje. the introduction of a third (tertiary) level of wastewater treatment in the terms of cost and technology represent a very intensive devices. our solutions are applied in many waste water. koji se mogu podjeliti na uređaje sa konvencionalnim tehnologijama i uređaje sa prihvatljivim jednostavnijim tehnologijama. naša rešenja su primenjena u mnogobrojnim postrojenjima za preradu otpadnih. manje centralne uređaje do 10. industrijskih i pitkih voda. potrebno je poznavati procese i moguće metode koje se danas koriste u obradi i pročišćavanju otpadnih voda.o.o. abstract : in order to choose a proper system of wastewater disposal and treatment it is necessary to understand processes and methods that are currently applied in the wastewater processing and wastewater treatment. We distinguish between small decentralized devices. smaller central devices up to 10.o. te centralne uređaje preko 10.000 eS which can be made as a classical conventional devices. sTrAbAG AG. up to 50 eS. koji mogu biti izvedeni kao klasični konvencionalni uređaji. uvođenje trećeg (tercijarnog) stupnja pročišćavanja otpadne vode sa strane troškova i tehnologije predstavlja vrlo intezivne uređaje.. . as well as central devices over 10. “On-line procesna instrumentacija za tretman voda .

vILKOGrAd d. poboljšao je i proširio spektar ultraGrip proizvoda. jezera i slično. koja u potpunosti kontroliše spojeve cevi za vodu i gasne aplikacije. sada je dostupna i do dn400. koji osigurava najbolje moguće zaptivanje čak i na veoma korodiranoj cevi i progresivni stezni mehanizam koji odgovara svim materijalima cevi. Reč je o modernim tehnološkim rešenjima. nova serija. using modern nO-dIG technologies” Rezime: tehnologije izgradnje i sanacije cevovoda u poslednje vreme pored tradicionalnih rešenja. a world leader in pipe joint and repair products have improved their ultraGrip range. kao i svih vrsta reka. vIKInG jOhnsOn Ltd. obuhvataju i spektar najsavremenijih metoda no-diG polaganja cevi ’’bez izkopa“.  So  we are talking  about  technologies that  economically.  in addition to  traditional  building work it  includes the  range of  cutting-edge no-diG technology solutions. as well as  all  types of  rivers. Great britain ’’viking johnson sledeća generacija UltraGrip . svetski lider u proizvodima za spajanje i popravku cevi.  quickly and effectively solve the most demanding problems of construction and reconstruction of pipelines. ova rešenja omogućavaju nam lako i efikasno prelaženje svih vrsta prometnica.o.o. slovenia “rešavanje složenih slučajeva izgradnje i rekonstrukcije cevovoda..  etc. the new range of fully restrained pipeline joints for water & gas applications is now available up to dn400. brzo i efikasno rešavaju najzahtevniji problemi izgradnje ili rekonstrukcije svih vrsta cevovoda.A Unique pipeline jointing solution to dn400” Rezime: viking johnson. arhitektonskih i drugih barijera. abstract: Pipeline construction  and rehabilitation  technologies  are well  progressed  during recent years. abstract: viking johnson. they enable us to easily cross all types of roads. nove poboljšane karakteristike izvođenja pružaju vrhunska rešenja zaptivanja koristeći jedinstveni ravni zaptivač (patent).jedinstveno rešenje za spajanje cevi do dn400“ “viking johnson’s next Generation UltraGrip . lakes. . and a progressive gripping mechanism that suits all pipe materials.  new enhanced design features provide the ultimate sealing solution using a unique sealing gasket (patent) that ensures the best possible sealing even on severely corroded pipes. architectural and other barriers. kojima se ekonomski. koristeči savremene nOdIG tehnologije“ “solving complex cases of construction  and rehabilitation of pipelines.

sertifikate koje isti poseduje kao i norme u skladu s kojima posluje. Zagreb. the certifications that each of them owns and standards under which it operate. after that we mention our exclusive dealerships and we each of them individually present. Zagreb and all of our principals“ Rezime: Prezentacija preduzeća vodoskok d.d.d.sAjAM OprEME I TEhnOLOGIjE ZA vOdOprIvrEdU Exhibition of Water Management Equipment and Technology vOdOsKOK d. strukturom prodaje i statističkim pokazateljima. the sales structure and statistical indicators. o svakom našem principalu navodimo osnovne podatke.d. abstract: Presentation of company vodoskok d. proizvodni program. počinje sa predstavljanjem preduzeća. hrvatska “predstavljanje preduzeća vodoskok d. product range. begins with the introduction of the company. Zagreb i svih naših principala“ “promotion of company vodoskok d.. about each of our principal outline the basic data.d. . continues to sales program of the company.d. nakon toga navodimo naša ekskluzivna zastupništva te vam svakoga od njih pojedinačno predstavljamo. nastavlja se sa prodajnim programom preduzeća.