For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.

org

☞1.

Chñ ng÷ (subject). 7

❂ 1.1 Danh tõ ® Õ m ® −îc vµ kh«ng ® Õ m ® −îc. ❂ 1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the ❂ 1.3 C¸ch sö dông Other vµ another. ❂ 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few ❂ 1.5 Së h÷u c¸ch ❂ 1.6 Some, any

☞2.
➢2.1.1 ➢2.1.2 ➢2.1.3 ➢2.1.4 ➢2.2.1 ➢2.2.2 ➢2.2.3

§éng tõ ( verb)

❂ 2.1 HiÖ n t¹i (present)
HiÖ nt¹i ® ¬n gi¶n (simple present) HiÖ n t¹i tiÕ p diÔ n (present progressive) Present perfect ( hiÖ n t¹i hoµ n thµ nh) HiÖ n t¹i hoµ n thµ nh tiÕ p diÔ n ( preset perfect progressive)

❂ 2.2 Qu¸ khø ( Past)
Qu¸ khø ® ¬n gi¶n (simple past) Qu¸ khø tiÕ p diÔ n (Past progresive). Qu¸ khø hoµ n thµ nh (past perfect).

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

➢2.2.4 ➢2.3.1 ➢2.3.2 ➢2.3.3

Qu¸ khø hoµ n thµ nh tiÕ p diÔ n (past perfect progressive).

❂ 2.3 T−¬ng lai
T−¬ng lai ® ¬n gi¶n (simple future) T−¬ng lai tiÕ p diÔ n ( future progressive) T−¬ng lai hoµ n thµ nh (future perfect)

☞3.

Sù hoµ hî gi÷a chñ ng÷ vµ ® éng tõ. p

❂ 3.1 Chñ ng÷ ® ø ng t¸ch khái ® éng tõ. ❂ 3.2 C¸c danh tõ lu«n ® ß i hái ® éng tõ vµ ® ¹i tõ sè it. ❂ 3.3 C¸ch sö dông none, no ❂ 3.4 C¸ch sö dông cÊ u tróc either ... or vµ neither ... nor. ❂ 3.5 C¸c danh tõ tË p thÓ ❂ 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of ❂ 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒ u. ❂ 3.8 C¸ch dïng c¸c thµ nh ng÷ There is, there are

☞4.

§¹i tõ

❂ 4.1 §¹i tõ nh© n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun) ❂ 4.2 §¹i tõ nh© n x−ng t© n ng÷ ❂ 4.3 TÝ nh tõ së h÷u ❂ 4.4 §¹i tõ së h÷u ❂ 4.5 §¹i tõ ph¶n th© n (reflexive pronoun)

☞5.

§éng tõ dï lµ m t© n ng÷ ng

❂ 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµ m t© n ng÷ ❂ 5.2 Ving dïng lµ m t© n ng÷ ❂ 5.3 3 ® éng tõ ® Æ c biÖ t

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

❂ 5.4 C¸c ® éng tõ ® ø ng ® » ng sau giíi tõ ❂ 5.5 VÊ n ® Ò ® ¹i tõ ® i tr−íc ® éng tõ nguyªn thÓ hoÆ c Ving lµ m t© n ng÷.

☞6.

C¸ch sö dông ® éng tõ b¸n khiÕ m khuyÕ t need vµ dare

❂ 6.1 need ❂ 6.2 Dare

☞7. ☞8.

C¸ch dï ® éng tõ to be + infinitive ng C© u hái

❂ 8.1 C© u hái yes vµ no ❂ 8.2 C© u hái th«ng b¸o ➢8.2.1 ➢8.2.2 ➢8.2.3
who vµ what lµ m chñ ng÷. Whom vµ what lµ t© n ng÷ cña c© u hái C© u hái dµ nh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)

❂ 8.3 C© u hái gi¸n tiÕ p (embedded questions) ❂ 8.4 C© u hái cã ® u«i

☞9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh vµ phñ ® Þ nh.

❂ 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh. ❂ 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ® Þ nh

☞10.

C© u phñ ® Þ nh MÖ nh lÖ nh thø c MÖ nh lÖ nh thø c trùc tiÕ p. MÖ nh lÖ nh thø c gi¸n tiÕ p. §éng tõ khiÕ m khuyÕ t. DiÔ n ® ¹t thêi t−¬ng lai. DiÔ n ® ¹t c© u ® iÒ u kiÖ n.

☞11.
❂ 11.1 ❂ 11.2

☞12.
❂ 12.1 ❂ 12.2

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

➢12.2.1 ➢12.2.2 ➢12.2.3 ➢12.2.4
® Ò if

§iÒ u kiÖ n cã thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi hiÖ n t¹i. c §iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi hiÖ n t¹i. c §iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi qu¸ khø . c C¸c c¸ch dï ® Æ c biÖ t cña Will, would vµ sould trong c¸c mÖ nh ng C¸ch sö dông thµ nh ng÷ as if, as though. Thêi hiÖ n t¹i. Thêi qu¸ khø . C¸ch sö dông ® éng tõ To hope vµ to wish. Thêi t−¬ng lai. Thêi hiÖ n t¹i Thêi qu¸ khø .

☞13.
❂ 13.1 ❂ 13.2

☞14.
❂ 14.1 ❂ 14.2 ❂ 14.3 ❂ 15.1 ❂ 15.2 ❂ 16.1 ❂ 16.2

☞15. C¸ch sö dông thµ nh ng÷ used to vµ get/be used to
used to. get / be used to.

☞16. C¸ch sö dông thµ nh ng÷ Would rather
Lo¹i c© u cã mét chñ ng÷. Lo¹i c© u cã 2 chñ ng÷

☞17. C¸ch sö dông Would Like ☞18. C¸ch sö dông c¸c ® éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® Ó
hiÖ n t¹i. diÔ n ® ¹t c¸c tr¹ng th¸i ë

❂ 18.1 ❂ 18.2 ❂ 18.3

Could/may/might. Should Must

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

☞19. C¸ch sö dông c¸c ® éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® Ó diÕ n ® ¹t c¸c tr¹ng th¸i ë thêi qu¸ khø . ☞20. tÝ nh tõ vµ phã tõ (adjective and adverb). ☞21. §éng tõ nèi. ☞22. So s¸nh cña tÝ nh tõ vµ danh tõ
❂ 22.1 ❂ 22.2 ❂ 22.3 ❂ 22.4 ❂ 22.5 ❂ 22.6 ❂ 22.7
So s¸nh b» ng. So s¸nh h¬n, kÐ m So s¸nh hî lý p C¸c d¹ng so s¸nh ® Æ c biÖ t So s¸nh ® a bé So s¸nh kÐ p (cµ ng ....th× cµ ng) No sooner ... than (võa mí ... th× ; ch¼ ng bao l© u ... th× ) i

☞23. D¹ng nguyªn, so s¸nh h¬n vµ so s¸nh h¬n nhÊ t. ☞24. C¸c danh tõ lµ m chø c n¨ng tÝ nh tõ ☞25. Enough víi tÝ nh tõ, phã tõ vµ danh tõ ☞26. C¸c tõ nèi chØ
❂ 26.1 ❂ 26.2 ❂ 26.3
nguyªn nh© n Because/ because of Môc ® Ý ch vµ kÕ t qu¶ (so that- ® Ó ) Cause and effect

☞27. Mét sè tõ nèi mang tÝ nh ® iÒ u kiÖ n ☞28. C© u bÞ
❂ 29.1 ❂ 29.2
® éng

☞29. §éng tõ g© y nguyªn nh© n
Have/ get / make Let

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

❂ 29.3

Help c biÖ t thay thÕ

☞30. Ba ® éng tõ ® Æ
❂ 31.1 ❂ 31.2 ❂ 31.3 ❂ 31.4 ❂ 31.5 ❂ 31.6 ❂ 31.7 ❂ 31.8

☞31. CÊ u tróc phø c hîp vµ ® ¹i tõ quan hÖ

That vµ Which lµ m chñ ng÷ cña c© u phô That vµ wich lµ m t© n ng÷ cña c© u phô Who lµ m chñ ng÷ cña c© u phô Whom lµ m t© n ng÷ cña c© u phô MÖ nh ® Ò phô b¾ t buéc vµ mÖ nh ® Ò phô kh«ng b¾ t buéc TÇ m quan träng cña dÊ u phÈ y trong mÖ nh ® Ò phô C¸ch sö dông All / both/ several / most ... + of + whom / which What vµ whose phô c biÖ t

☞32. C¸ch lo¹i bá c¸c mÖ nh ® Ò

☞33. C¸ch sö dông ph© n tõ 1 trong mét sè tr−êng hîp ® Æ ☞34. C¸ch sö dông nguyªn mÉ u hoµ n thµ nh ☞35. Nh÷ng c¸ch sö dông kh¸c cña that
❂ 35.1 ❂ 35.2 ❂ 36.1 ❂ 36.2 ❂ 36.3 ❂ 36.4 ❂ 36.5
That ví t− c¸ch cña mét liªn tõ (r» ng) i MÖ nh ® Ò cã that

☞36. C© u gi¶ ® Þ nh
C© u gi¶ ® Þ nh dï would rather that ng C© u gi¶ ® Þ nh dï ví ® éng tõ trong b¶ng. ng i C© u gi¶ ® Þ nh dï ví tÝ nh tõ ng i Dï ví mét sè tr−êng hî kh¸c ng i p C© u gi¶ ® Þ nh dï ví it is time ng i

☞37. Lèi nãi bao hµ m

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

❂ 37.1 ❂ 37.2 ❂ 37.3

Not only ... but also (kh«ng nh÷ng ... mµ cß n) As well as (còng nh−, còng nh− lµ ) Both ... and ( c¶ ... lÉ n )

☞38. C¸ch sö dông to know vµ to know how ☞39. MÖ nh ® Ò
❂ 39.1 ❂ 39.2
nh−î bé ng Despite / in spite of (mÆ c dï ) although, even though, though g© y nhÇ m lÉ n c biÖ t kh¸c. Ph Ç n I I

☞40. Nh÷ng ® éng tõ dÔ ☞41. Mét sè ® éng tõ ® Æ

TiÕng Anh viÕt
I. C¸c lçi th−êng gÆ p trong tiÕ ng anh viÕ t

☞42. ☞43. ☞44. ☞45. ☞46.
❂ 46.1 ❂ 46.2 ❂ 46.3 ❂ 46.4
t−¬ng ø ng

Sù hoµ hî cña thêi ® éng tõ p C¸ch sö dông to say, to tell Tõ ® i tr−í ® Ó gií thiÖ u c i §¹i tõ nh© n x−ng one vµ you C¸ch sö dông ph© n tõ më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô V+ing më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô Ph© n tõ 2 më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô ® Ó chØ bÞ ® éng §éng tõ nguyªn thÓ chØ môc ® Ý ch më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô Ng÷ danh tõ hoÆ c ng÷ gií tõ më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô chØ sù i Ph© n tõ dï lµ m tÝ nh tõ ng Dï ph© n tõ 1 lµ m tÝ nh tõ ng

☞47.
❂ 47.1

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

❂ 47.2

Dï ph© n tõ 2 lµ m tÝ nh tõ ng Thõa (redundancy) CÊ u tróc c© u song song Th«ng tin trùc tiÕ p vµ th«ng tin gi¸n tiÕ p C© u trùc tiÕ p vµ c© u gi¸n tiÕ p Ph−¬ng ph¸p chuyÓ n ® æ i tõ c© u trùc tiÕ p sang c© u gi¸n tiÕ p §éng tõ ví t© n ng÷ trùc tiÕ p vµ t© n ng÷ gi¸n tiÕ p i Phã tõ ® ¶o lªn ® Ç u c© u C¸ch chän nh÷ng c© u tr¶ lêi ® óng Nh÷ng tõ dÔ g© y nhÇ m lÉ n C¸ch sö dông gií tõ i During - trong suèt (hµ nh ® éng x¶y ra trong mét qu·ng thêi gian) From (tõ) >< to (® Õ n) Out of (ra khái) >< into (di vµ o) by In (ë trong, ë t¹i) - nghÜ a x¸c ® Þ nh h¬n at on at - ë t¹i (th−êng lµ bªn ngoµ i, kh«ng x¸c ® Þ nh b» ng in) Ng÷ ® éng tõ Sù kÕ t hî cña c¸c danh tõ, ® éng tõ vµ tÝ nh tõ ví c¸c gií tõ p i i

☞48. ☞49. ☞50.
❂ 50.1 ❂ 50.2 ❂ 50.3

☞51. ☞52. ☞53.

☞54.
❂ 54.1 ❂ 54.2 ❂ 54.3 ❂ 54.4 ❂ 54.5 ❂ 54.6 ❂ 54.7

☞55. ☞56.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

GRAMMAR REVIEW
CÊu tróc c©u tiÕng Anh Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier.
Chñ ng÷ §éng tõ vÞ ng÷ t© n ng÷ bæ ng÷

1. Chñ ng÷ (subject) • • §ø ng ® Ç u c© u lµ m chñ ng÷ vµ quyÕ t ® Þ nh viÖ c chia ® éng tõ. Chñ ng÷ cã thÓ lµ 1 côm tõ, 1 ® éng tõ nguyªn thÓ (cã to), 1 V+ing, song nhiÒ u nhÊ t vÉ n lµ 1 danh tõ v× 1 danh tõ cã liªn quan tí nh÷ng vÊ n ® Ò sau: i

1.1 Danh tõ ® Õ m ® − c vµ kh«ng ® Õ m ® − c. î î
- Danh tõ ® Õ m ® −î cã thÓ ® −î dï ví sè ® Õ m do ® ã cã h× nh th¸i sè Ý t, sè nhiÒ u. Nã cã thÓ c c ng i dï ® −î dï ví a (an) vµ the. ng c ng i - Danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î kh«ng dï ® −î ví sè ® Õ m do ® ã nã kh«ng cã h× nh th¸i sè nhiÒ u. Do c ng c i ® ã, nã kh«ng dï ® −î ví a (an). ng c i - Mét sè c¸c danh tõ ® Õ m ® −î cã h× nh th¸i sè nhiÒ u ® Æ c biÖ t vÝ dô: c person - people mouse - mice tooth - teeth woman – women foot – feet man - men.

-Sau ® © y lµ mét sè danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î mµ ta cÇ n biÕ t. c Sand News measles food soap mumps information economics physics Air Meat advertising* mathematics politics homework money

* MÆ c dïadvertising lµ danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î nh−ng advertisement l¹i lµ danh tõ ® Õ m ® −î c, c. VÝ dô: There are too many advertisements during television shows. There is too much advertising during television shows. - Mét sè danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î nh− food, meat, money, sand, water, ® «i lóc ® −î dï nh− c¸c c c ng danh tõ ® Õ m ® −î ® Ó chØ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña lo¹i danh tõ ® ã. c VÝ dô: This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. (chØ ra mét lo¹i thø c ¨n ® Æ c biÖ t nµ o ® ã) He studies meats ( ch¼ ng h¹n pork, beef, lamb. vv...)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

B¶ng sau lµ c¸c ® Þ nh ng÷ dï ® − c ví danh tõ ® Õ m ® − c vµ kh«ng ® Õ m ® − c. ng î i î î Danh tõ ® Õ m ® −î (with count noun) c a (an), the, some, any this, that, these, those, none,one,two,three,... many a lot of plenty of a large number of a great number of, a great many of. (a) few few ... than more ... than Danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î (with non-count noun) c the, some, any this, that non much (th−êng dï trong c© u phñ ® Þ nh hoÆ c c© u hái ng a lot of a large amount of a great deal of (a) little less ... than more ... than

- Danh tõ time nÕ u dï ví nghÜ a thêi gian lµ kh«ng ® Õ m ® −î nh−ng nÕ u dï ví nghÜ a sè lÇ n ng i c ng i hoÆ c thêi ® ¹i l¹i lµ danh tõ ® Õ m ® −î c. VÝ dô: We have spent too much time on this homework. She has been late for class six times this semester.

1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
1- a vµ an an - ® − c dï î ng: - tr−í 1 danh tõ sè Ý t ® Õ m ® −î b¾ t ® Ç u b» ng 4 nguyªn © m (vowel) a, e, i, o c c - hai b¸n nguyªn © m u, y - c¸c danh tõ b¾ t ® Ç u b» ng h c© m. vÝ dô: u : an uncle. h : an hour - hoÆ c tr−í c¸c danh tõ viÕ t t¾ t ® −î ® äc nh− 1 nguyªn © m. c c VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP a : ® − c dï î ng: - tr−í 1 danh tõ b¾ t ® Ç u b» ng phô © m (consonant). c - dï tr−í mét danh tõ b¾ t ® Ç u b» ng uni. ng c a university, a uniform, a universal, a union. - tr−í 1 danh tõ sè Ý t ® Õ m ® −î tr−í 1 danh tõ kh«ng x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ mÆ t ® Æ c c c, c ® iÓ m, tÝ nh chÊ t, vÞ trÝ hoÆ c ® −î nh¾ c ® Õ n lÇ n ® Ç u trong c© u. c - ® −î dï trong c¸c thµ nh ng÷ chØ sè l−î nhÊ t ® Þ nh. c ng ng VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of. - dï tr−í nh÷ng sè ® Õ m nhÊ t ® Þ nh, ® Æ c biÖ t lµ chØ hµ ng tr¨m, hµ ng ngµ n. ng c VÝ dô: a hundred, a thousand.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- tr−í half khi nã theo sau 1 ® ¬n vÞ nguyªn vÑ n. c VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ® äc lµ one and a half kilos. Chó ý : 1 /2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr−í half). c - dï tr−í half khi nã ® i ví 1 danh tõ kh¸c t¹o thµ nh tõ ghÐ p. ng c i VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ , a half-share : nöa cæ phÇ n. - dï tr−í c¸c tû sè nh− 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one ng c fifth . - Dï trong c¸c thµ nh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ® é, tû lÖ . ng VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. - Dï trong c¸c thµ nh ng÷ tr−í c¸c danh tõ sè Ý t ® Õ m ® −î dï trong c© u c¶m th¸n. ng c c, ng VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! Nh−ng: such long queues! What pretty girls. - a cã thÓ ® −î ® Æ t tr−í Mr/Mrs/Miss + tªn hä (surname): c c VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith. a Mr Smith nghÜ a lµ ‘ ng−êi ® µn «ng ® −î gäi lµ Smith’ vµ ngô ý lµ «ng ta lµ ng−êi l¹ ® èi c ví ng−êi nãi. Cß n nÕ u kh«ng cã a tø c lµ ng−êi nãi biÕ t «ng Smith. i 2- The - §−î sö dông khi danh tõ ® −î x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ tÝ nh chÊ t, ® Æ c ® iÓ m, vÞ trÝ hoÆ c ® −î c c c nh¾ c ® Õ n lÇ n thø 2 trong c© u. - The + noun + preposition + noun. VÝ dô : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America. - The + danh tõ + ® ¹i tõ quan hÖ + mÖ nh ® Ò phô VÝ dô: the boy whom I met; the place where I met him. - Tr−í 1 danh tõ ngô ý chØ mét vË t riªng biÖ t. c VÝ dô: She is in the garden. - The + tÝ nh tõ so s¸nh bË c nhÊ t hoÆ c sè tõ thø tù hoÆ c only way. VÝ dô : The first week; the only way. - The + dt sè Ý t t−î tr−ng cho mét nhãm thó vË t hoÆ c ® å vË t th× cã thÓ bá the vµ ® æ i danh tõ ng sang sè nhiÒ u. VÝ dô: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes. Nh−ng ® èi ví danh tõ man (chØ loµ i ng−êi) th× kh«ng cã qu¸n tõ (a, the) ® ø ng tr−í i c. VÝ dô: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse. - The + danh tõ sè Ý t chØ thµ nh viªn cña mét nhãm ng−êi nhÊ t ® Þ nh. VÝ dô: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult. - The + adj ® ¹i diÖ n cho 1 lí ng−êi, nã kh«ng cã h× nh th¸i sè nhiÒ u nh−ng ® −î coi lµ 1 danh tõ sè p c nhiÒ u vµ ® éng tõ sau nã ph¶i ® −î chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u. c VÝ dô: the old = ng−êi giµ nãi chung; The disabled = nh÷ng ng−êi tµ n tË t; The unemployed = nh÷ng ng−êi thÊ t nghiÖ p. - Dï tr−í tªn c¸c khu vùc, vï ® · næ i tiÕ ng vÒ mÆ t ® Þ a lý hoÆ c lÞ ch sö. ng c ng VÝ dô: The Shahara. The Netherlands. The Atlantic. - The + East / West/ South/ North + noun.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: the East/ West end. The North / South Pole. Nh−ng kh«ng ® −î dï the tr−í c¸c tõ chØ ph−¬ng h−í nµ y, nÕ u nã ® i kÌm ví tªn cña mét khu c ng c ng i vùc ® Þ a lý. VÝ dô: South Africal, North Americal, West Germany. - The + tªn c¸c ® å hî x− ng, c¸c dµn nh¹c cæ ® iÓ n, c¸c ban nh¹c phæ th«ng. p í VÝ dô: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles. - The + tªn c¸c tê b¸o lí c¸c con tÇ u biÓ n/ khinh khÝ cÇ u. n/ VÝ dô: The Titanic, the Time, the Great Britain. - The + tªn hä ë sè nhiÒ u cã nghÜ a lµ gia ® × nh hä nhµ ... VÝ dô: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay cß n gäi lµ gia ® × nh nhµ Smith. - The + Tªn ë sè Ý t + côm tõ/ mÖ nh ® Ò cã thÓ ® −î sö dông ® Ó ph© n biÖ t ng−êi nµ y ví ng−êi c i kh¸c cï tªn. ng VÝ dô: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter. - Kh«ng dï the tr−í 1 sè danh tõ nh− Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, ng c university khi nã ® i ví ® éng tõ vµ gií tõ chØ chuyÓ n ® éng (chØ ® i tí ® ã lµ m môc ® Ý ch i i i chÝ nh). VÝ dô: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home. to bed ( ® Ó ngñ) to church (® Ó cÇ u nguyÖ n) to court (® Ó kiÖ n tông) to hospital (ch÷a bÖ nh) to prison (® i tï ) to school / college/ university (® Ó häc) in bed at church in court in hospital at school/ college/ university

We go

T−¬ng tù We can be

We can be / get back (hoÆ c be/ get home) from school/ college/university. We can leave school leave hospital be released from prison.

Ví môc ® Ý ch kh¸c th× ph¶i dï the. i ng VÝ dô: I went to the church to see the stained glass. He goes to the prison sometimes to give lectures. Student go to the university for a class party.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

• Sea Go to sea (thñy thñ ® i biÓ n) to be at the sea (hµ nh kh¸ch/ thuû thñ ® i trªn biÓ n) Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : ® i t¾ m biÓ n, nghØ m¸t. We can live by / near the sea. • Work and office. Work (n¬i lµ m viÖ c) ® −î sö dông kh«ng cã the ë tr−í c c. Go to work. nh−ng office l¹i ph¶i cã the. Go to the office. VÝ dô: He is at / in the office. NÕ u to be in office (kh«ng cã the) nghÜ a lµ ® ang gi÷ chø c. To be out of office - th«i gi÷ chø c. • Town The cã thÓ bá ® i khi nãi vÒ thÞ trÊ n cña ng−êi nãi hoÆ c cña chñ thÓ . VÝ dô: We go to town sometimes to buy clothes. We were in town last Monday. Go to town / to be in town - Ví môc ® Ý ch chÝ nh lµ ® i mua hµ ng. i B¶ng dï the vµ kh«ng dï the trong mét sè tr− ng ng êng hî ® Æ c biÖ t. p Dï the ng Tr−í c¸c ® ¹i d−¬ng, s«ng ngß i, biÓ n, vÞ nh • c vµ c¸c hå ë sè nhiÒ u. VÝ dô: The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes. • Tr−í tªn c¸c d·y nói. c • VÝ dô: The Rockey Moutains. • Tr−í tªn 1 vË t thÓ duy nhÊ t trªn thÕ gií • c i hoÆ c vò trô. VÝ dô: The earth, the moon, the Great Wall • Tr−í School/college/university + of + noun c • VÝ dô: The University of Florida. The college of Arts and Sciences. • • Tr−í c¸c sè thø tù + noun. c VÝ dô: The first world war. The third chapter. • Kh« ng dï the ng Tr−í tªn 1 hå (hay c¸c hå ë sè Ý t). c VÝ dô: Lake Geneva, Lake Erie

Tr−í tªn 1 ngän nói c VÝ dô: Mount Mckinley Tr−í tªn c¸c hµ nh tinh hoÆ c c¸c chï sao c m VÝ dô: Venus, Mars, Earth, Orion. Tr−í tªn c¸c tr−êng nµ y khi tr−í nã lµ 1 tªn c c riªng. VÝ dô: Cooper’s Art school, Stetson University. Tr−í c¸c danh tõ mµ sau nã lµ 1 sè ® Õ m. c

VÝ dô: World war one chapter three.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Tr−í c¸c cuéc chiÕ n tranh khu vùc ví ® iÒ u • c i kiÖ n tªn c¸c khu vùc ® ã ph¶i ® −î tÝ nh tõ c ho¸. VÝ dô: The Korean war. Tr−í tªn c¸c n−í cã tõ 2 tõ trë lªn. Ngo¹i trõ • c c Great Britain.

Kh«ng nªn dï tr−í tªn c¸c cuéc chiÕ n tranh ng c khu vùc nÕ u tªn khu vùc ® Ó nguyªn.

Tr−í tªn c¸c n−í cã 1 tõ nh− : Sweden, Venec c zuela vµ c¸c n−í ® −î ® ø ng tr−í bëi new c c c hoÆ c tÝ nh tõ chØ ph−¬ng h−í ng.

VÝ dô: VÝ dô: New Zealand, South Africa. The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic. • Tr−í tªn c¸c n−í ® −î coi lµ 1 quÇ n ® ¶o. c c c • Tr−í tªn c¸c lôc ® Þ a, tiÓ u bang, tØ nh, thµ nh c VÝ dô: The Philipin. phè, quË n, huyÖ n. VÝ dô: Europe, California. • Tr−í c¸c tµ i liÖ u hoÆ c sù kiÖ n mang tÝ nh • Tr−í tªn bÊ t cø m«n thÓ thao nµ o. c c lÞ ch sö. VÝ dô: VÝ dô: The constitution, the Magna Carta. Base ball, basket ball. • Tr−í tªn c¸c nhãm d© n téc thiÓ u sè. c • Tr−í tªn c¸c danh tõ mang tÝ nh trõu t−î trõ c ng VÝ dô: nh÷ng tr−êng hî ® Æ c biÖ t. p The Indians, the Aztecs. VÝ dô: Freedom, happiness. • Nªn dï tr−í tªn c¸c nh¹c cô. ng c • Tr−í tªn c¸c m«n häc chung. c VÝ dô: VÝ dô: To play the piano. Mathematics, Sociology. • Tr−í tªn c¸c m«n häc cô thÓ . c • Tr−í tªn c¸c ngµ y lÔ , tÕ t. c VÝ dô: VÝ dô: The applied Math. Christmas, thanksgiving. The theoretical Physics.

1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
Hai tõ nµ y tuy gièng nhau vÒ mÆ t ng÷ nghÜ a nh−ng kh¸c nhau vÒ mÆ t ng÷ ph¸p. Dï ví danh tõ ® Õ m ® −î ng i c another + dt® 2 sè it = 1 c¸i n÷a, 1 c¸i kh¸c, 1 ng−êi n÷a, 1 ng−êi kh¸c. VÝ dô: another pencil • other + dt® 2 sè nhiÒ u = mÊ y c¸i n÷a, mÊ y c¸i kh¸c, mÊ y ng−êi n÷a, mÊ y ng−êi kh¸c. VÝ dô: other pencils = some more. • the other + dt® 2 sè nhiÒ u = nh÷ng c¸i cuèi cï nh÷ng ng−êi cuèi cï cß n l¹i. ng, ng VÝ dô: the other pencils = all remaining pencils • • Dï vãi danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î ng c ng, the other + dt ® 2sè Ý t = ng−êi cuèi cï c¸i cuèi cï cña 1 bé, 1 nhãm. ng • other + dt kh«ng ® 2 = 1 chót n÷a. VÝ dô: other water = some more water. other beer = some more beer. • the other + dt kh«ng ® 2 = chç cß n sãt l¹i. VÝ dô: The other beer = the remaining beer. (chç bia cß n l¹i)

- Another vµ other lµ kh«ng x¸c ® Þ nh trong khi the other lµ x¸c ® Þ nh. NÕ u danh tõ hoÆ c chñ ng÷ ë trªn ® · ® −î hiÓ u hoÆ c ® −î nh¾ c ® Õ n, chØ cÇ n dï another vµ other nh− 1 ® ¹i tõ lµ ® ñ. c c ng VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

I don’t want this book. Please give me another. - NÕ u danh tõ ® −î thay thÕ lµ sè nhiÒ u th× other ® −î sö dông theo 1 trong 2 c¸ch (other + nouns c c hoÆ c others) mµ kh«ng bao giê ® −î sö dông (others + DTSN). c - Cã thÓ dï ® ¹i tõ thay thÕ one hoÆ c ones cho danh tõ sau another, the other vµ other. ng L−u ý r» ng this vµ that cã thÓ dï ví ® ¹i tõ one nh−ng these vµ those tuyÖ t ® èi kh«ng dï ví ones. ng i ng i

1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
- Little + dt kh«ng ® Õ m ® − c : rÊ t Ý t, hÇ u nh− kh«ng. î VÝ dô: There is little water in the bottle. I have little money, not enough to buy groceries. - A little + dt kh«ng ® Õ m ® − c: cã 1 chót, ® ñ ® Ó dï î ng. VÝ dô: I have a little money, enough to buy a ticket. - few + dt ® Õ m ® − c sè nhiÒ u : cã rÊ t Ý t, kh«ng ® ñ. î VÝ dô: She has few books, not enough for references. - a few + dt ® Õ m ® − c sè nhiÒ u : cã mét Ý t, ® ñ ® Ó . î VÝ dô: She has a few books, enough to read. - NÕ u danh tõ ë trªn ® · ® −î nh¾ c ® Õ n th× ë d−í chØ cÇ n dï (a) few vµ (a) little nh− 1 ® ¹i tõ lµ c i ng ® ñ. VÝ dô: Are you ready in money? Yes, a little. - quite a few = quite a lot = quite a bit = kh¸ nhiÒ u. - only a few = only a little = cã rÊ t Ý t ( nhÊ n m¹nh).

1.5 Së h÷u c¸ch
The + noun’s + noun. - ChØ ® −î dï trong c¸c danh tõ chØ ng−êi hoÆ c ® éng vË t, kh«ng dï cho bÊ t ® éng vË t. c ng ng VÝ dô: The student’s book. The cat’s legs. - NÕ u cã 2 danh tõ cï ® ø ng ë së h÷u c¸ch th× danh tõ nµ o ® ø ng gÇ n danh tõ bÞ së h÷u nhÊ t sÏ ng mang dÊ u së h÷u. VÝ dô: Tom and Mark’s house. - §èi ví nh÷ng danh tõ sè nhiÒ u ® · cã s th× chØ cÇ n ® Æ t dÊ u ‘ lµ ® ñ. i VÝ dô: The students’ books.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- Nh−ng ® èi ví nh÷ng danh tõ cã sè nhiÒ u ® Æ c biÖ t kh«ng cã s t¹i ® u«i vÉ n ph¶i dï nguyªn dÊ u i ng së h÷u. VÝ dô: The children’s toys. - Nã ® −î dï cho thêi gian (n¨m th¸ng, thÕ kû, thiªn niªn kû.) c ng VÝ dô: The 1980’ events. The 21 st century’s prospect. - Nã ® −î dï cho c¸c mï trong n¨m ngo¹i trõ mï Xu© n vµ mï Thu. NÕ u dï së h÷u c¸ch cho mï c ng a a a ng a Xu© n vµ mï Thu tø c lµ ta ® ang nh© n c¸ch ho¸ mï ® ã. a a VÝ dô: The summer’s hot days. The winter’s cold days. The spring’s coming back = Nµ ng Xu© n ® ang trë vÒ . The autunm’s leaving = sù ra ® i cña Nµ ng Thu. Tr−êng hî nµ y hiÖ n nay Ý t dï §èi ví mét sè danh tõ bÊ t ® éng vË t chØ dï trong 1 sè tr−êng hî p ng. i ng p thË t ® Æ c biÖ t khi danh tõ ® ã n» m trong c¸c thµ nh ng÷. VÝ dô: A stone’s throw. - §«i khi ® èi ví nh÷ng danh tõ chØ n¬i chèn hoÆ c ® Þ a ® iÓ m chØ cÇ n dï së h÷u c¸ch cho danh i ng tõ ® ã mµ kh«ng cÇ n danh tõ theo sau. VÝ dô: At the hairdresser’s At the butcher’s

1.6 Some, any
some vµ any nghÜ a lµ “1 sè hoÆ c 1 l−î nhÊ t ® Þ nh”. Chóng ® −î sö dông ví (hoÆ c thay thÕ ) c¸c ng c i danh tõ sè nhiÒ u hoÆ c danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î c. + Some lµ d¹ng sè nhiÒ u cña a/an vµ one: VÝ dô: Have a biscuit/some biscuits. I ate a date/ some dates. + some, any of + the/ this/ these/ those/ ® ¹i tõ riªng/ ® ¹i tõ së h÷ u. VÝ dô: Some of the staff can speak Japaneses. Did any of your photos come out well? + some ® −î sö dông ví : c i - C¸c ® éng tõ ë thÓ kh¼ ng ® Þ nh. VÝ dô: They bought some honey. - Trong c¸c c© u hái mµ cã c© u tr¶ lêi lµ ‘yes’. VÝ dô: Did some of you sleep on the floor? ( Ng−êi nãi chê ® î c© u tr¶ lêi lµ yes) i - Trong c¸c c© u ® Ò nghÞ vµ yªu cÇ u:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: Would you like some wine? Could you do some typing for me? + any ® −î sö dông: c - Ví ® éng tõ ë thÓ phñ ® Þ nh i VÝ dô: I haven’t any matches. - Ví hardly, barely, scarely ( c¸c phã tõ nµ y ® Ò u mang nghÜ a phñ ® Þ nh) i VÝ dô: I have hardly any spare time. - Ví without khi without any ... = with no ... i VÝ dô: He crossed the frontier without any difficulty/ with no difficulty. - Ví c¸c c© u hái i Have you got any fish? Did he catch any fish? - Sau if/ whether c¸c thµ nh ng÷ mang tÝ nh nghi ngê. VÝ dô: If you need any more money, please let me know. I don’t think there is any petrol in the tank.

2. §éng tõ ( verb)
§éng tõ trong tiÕ ng Anh chia lµ m 3 thêi chÝ nh: - Qu¸ khø . - HiÖ n t¹i. - T−¬ng lai. Mçi thêi chÝ nh l¹i chia ra lµ m nhiÒ u thêi nhá ® Ó x¸c ® Þ nh chÝ nh x¸c thêi gian cña hµ nh ® éng.

2.1 HiÖ n t¹i (present) 2.1.1 HiÖ nt¹i ® ¬n gi¶n (simple present)
Khi chia ® éng tõ ë ng«i thø 3 sè Ý t, ph¶i cã s ë ® u«i vµ vÇ n ® ã ph¶i ® −î ® äc lªn. c VÝ dô: John walks to school everyday. - Nã dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng x¶y ra ë thêi ® iÓ m hiÖ n t¹i, kh«ng x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ mÆ t ng thêi gian vµ hµ nh ® éng lÆ p ® i lÆ p l¹i cã tÝ nh quy luË t. - Nã th−êng dï ví 1 sè phã tõ nh−: now, present day, nowadays. §Æ c biÖ t lµ 1 sè phã tõ chØ tÇ n ng i suÊ t ho¹t ® éng: often, sometimes, always, frequently. VÝ dô: They understand the problem now. Henry always swims in the evening. (thãi quen)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

We want to leave now. Your cough sounds bad.

2.1.2 HiÖ n t¹i tiÕ p diÔ n (present progressive)
am is are

Subject +

+ [verb +ing ]...

- Nã dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng ® ang x¶y ra ë thêi hiÖ n t¹i. Thêi gian ® −î x¸c ® Þ nh cô thÓ ng c b» ng c¸c phã tõ nh− now, right now, presently. - Nã dï ® Ó thay thÕ cho thêi t−¬ng lai gÇ n. ng VÝ dô: He is learning in the US. L− ý : §Ó ph© n biÖ t t−¬ng lai gÇ n vµ hµ nh ® éng ® ang x¶y ra cÇ n c¨n cø vµ o phã tõ trong c© u) u VÝ dô: The committee members are examining the material now. ( hiÖ n t¹i ® ang kiÓ m tra) George is leaving for France tomorrow. (t−¬ng lai gÇ n - sÏ rêi tí Ph¸p vµ o ngµ y mai) i

2.1.3 Present perfect ( hiÖ n t¹i hoµ n thµ nh)
Have + P2 - Dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng ® · x¶y ra trong 1 qu¸ khø kÐ o dµ i vµ chÊ m dø t ë hiÖ n t¹i. Thêi ng gian trong c© u hoµ n toµ n kh«ng x¸c ® Þ nh. - ChØ 1 hµ nh ® éng x¶y ra nhiÒ u lÇ n trong qu¸ khø kÐ o dµ i tí hiÖ n t¹i. i - Dï ví 2 gií tõ for vµ since + thêi gian. ng i i - Dï ví already trong c© u kh¼ ng ® Þ nh, already cã thÓ ng i ® ø ng cuèi c© u. have Subject + has VÝ dô: We have already written our reports. I have already read the entire book. Sam has already recorded the results of the experiment. - Dï ví yet trong c© u phñ ® Þ nh vµ c© u nghi vÊ n phñ ® Þ nh, yet th−êng xuyªn ® ø ng ë cuèi c© u, ng i c«ng thø c sau: have Subject + has VÝ dô: John hasn’t written his report yet. not + P2 ...+ yet ... + already + P2 ® ø ng sau have nh−ng nã còng cã thÓ

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The president hasn’t decided what to do yet. We haven’t called on our teacher yet. - Trong 1 sè tr−êng hî yet cã thÓ ® ¶o lªn ® ø ng sau to have vµ ng÷ ph¸p cã thay ® æ i. Not mÊ t ® i p vµ ph© n tõ 2 trë vÒ d¹ng nguyªn thÓ cã to. have Subject + has + yet + [verb in simple form] ...

VÝ dô: John has yet to learn the material. = John hasn’t learned the material yet. We have yet to decide what to do with the money. = We haven’t decided what to do with the money yet. i Chó ý: CÈ n thË n sö dông yet trong mÉ u c© u kÎo nhÇ m ví yet trong mÉ u c© u cã yet lµ m tõ nèi mang nghÜ a “nh−ng” VÝ dô: I don’t have the money, yet I really need the computer. My neighbors never have the time, yet they always want to do something on Saturday nights.

2.1.4 HiÖ n t¹i hoµ n thµ nh tiÕ p diÔ n ( preset perfect progressive)
Have been + verbing. - Dï gièng hÖ t nh− present perfect nh−ng hµ nh ® éng kh«ng chÊ m dø t ë hiÖ n t¹i mµ vÉ n ® ang ng tiÕ p tôc x¶y ra. Nã th−êng xuyªn ® −î dï ví 2 gií tõ for, since + time. c ng i i VÝ dô: John has been living in the same house for ten years. = John has live in the same house for ten years.

Mét sè thÝ dô Jorge has already walked to school. (thêi gian kh«ng x¸c ® Þ nh) He has been to California three times. (h¬n 1 lÇ n) Mary has seen this movie before. (thêi gian kh«ng x¸c ® Þ nh) They have been at home all day. We haven’t gone to the store yet. (thêi gian kh«ng x¸c ® Þ nh). John has worked in Washington for three years. HoÆ c John has been working in Washington for three years. (vÉ n ch−a kÕ t thóc - John vÉ n ® ang lµ m viÖ c ë Washington).

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Ph©n biÖt c¸ch dïng gi÷a 2 thêi Present perfect • Present perfect progressive

Hµ nh ® éng chÊ m dø t ë hiÖ n t¹i, do ® ã cã • Hµ nh ® éng vÉ n tiÕ p tôc tiÕ p diÔ n á hiÖ n kÕ t qu¶ râ rÖ t. t¹i do vË y kh«ng cã kÕ t qu¶ râ rÖ t. VÝ dô: VÝ dô: I have waited for you for half an hour (now I I have been waiting for you for half an hour. stop waiting) (and continue waiting hoping that you will come)

2.2 Qu¸ khø ( Past) 2.2.1 Qu¸ khø ® ¬n gi¶n (simple past)
Verb + ed - Mét sè ® éng tõ trong tiÕ ng Anh cã qu¸ khø ® Æ c biÖ t vµ ® ång thêi còng cã ph© n tõ 2 ® Æ c biÖ t. - Mét sè c¸c ® éng tõ cã c¶ 2 d¹ng: VÝ dô: Light - lighted - lighted lit - lit Ng−êi Anh −a dï qu¸ khø th−êng khi chia ® éng tõ vµ ph© n tõ 2 ® Æ c biÖ t. ng VÝ dô: He lighted the candle on his birthday cake. Nã th¾ p ngän nÕ n trªn chiÕ c b¸nh sinh nhË t Nh−ng I can see the lit house from a distance. T«i cã thÓ nh× n thÊ y tõ xa ng«i nhµ s¸ng ¸nh ® iÖ n. • • Nã dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng ® · x¶y ra dø t ® iÓ m trong qu¸ khø , kh«ng liªn quan g× tí ng i hiÖ n t¹i. Thêi gian hµ nh ® éng trong c© u lµ rÊ t râ rµ ng, nã th−êng dï ví mét sè phã tõ chØ thêi gian ng i nh−: yesterday, at that moment, last + thêi gian nh−:

night month week vv... ng L−u ý: NÕ u thêi gian trong c© u lµ kh«ng râ rµ ng th× ph¶i dï present perfect. VÝ dô: John went to Spain last year. Bob bought a new bicycle yesterday. Maria did her homework last night.

Last

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Mark washed the dishes after dinner. We drove to grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night.

2.2.2 Qu¸ khø tiÕ p diÔ n (Past progresive).
Was / were + Ving - Nã ® −î dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng ® ang x¶y ra ë vµ o 1 thêi ® iÓ m nhÊ t ® Þ nh trong qu¸ khø c ng kh«ng liªn hÖ g× tí hiÖ n t¹i. Thêi ® iÓ m trong c© u ® −î x¸c ® Þ nh b» ng c¸c phã tõ chØ thêi gian i c nh−: At + thêi gian qu¸ khø . VÝ dô: He was eating dinner at 7 P.M Last night. - Nã ® −î dï kÕ t hî ví 1 simple past th«ng qua 2 liªn tõ When vµ while ® Ó chØ 1 hµ nh ® éng c ng p i ® ang x¶y ra trong qu¸ khø th× 1 hµ nh ® éng kh¸c ® ét ngét xen vµ o (t−¬ng ® −¬ng ví c© u TiÕ ng i ViÖ t “ Khi ® ang ... th× bçng”). * Subject1 + simple past + while + subject 2 + past progressive. VÝ dô: Somebody hit him on the head while he was going to his car. Subject1 + past progressive + when + subject 2 + simple past. VÝ dô: He was going to his car when someone hit him on the head. L−u ý: MÖ nh ® Ò cã when vµ while cã thÓ ® ø ng bÊ t kú n¬i nµ o trong c© u nh−ng sau when nhÊ t thiÕ t ph¶i lµ 1 simple past vµ sau while nhÊ t thiÕ t ph¶i lµ 1 past progressive. - Dï ® Ó diÔ n ® ¹t 2 hµ nh ® éng song song cï 1 lóc, nèi ví nhau b» ng liªn tõ while. ng ng i Subject1 + past progressive + while + subject 2 + past progressive. VÝ dô: He was reading newspaper while his wife was preparing the dinner in the kitchen. ( MÖ nh ® Ò kh«ng cã while cã thÓ ® −î chuyÓ n sang simple past nh−ng hiÕ m khi v× sî nhÇ m lÉ n ví c i *) VÝ dô: Jose was writing a letter to his family when his pencil broke. While Joan was writing the report, Henry was looking for more information.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

When Mark arrived, the Johnsons was having dinner, but they stopped in order to talk to him.

2.2.3 Qu¸ khø hoµ n thµ nh (past perfect).
Had + P2 - Dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng x¶y ra tr−í 1 hµ nh ® éng kh¸c trong qu¸ khø . (trong c© u bao giê ng c còng cã 2 hµ nh ® éng: 1 tr−í vµ 1 sau. c - Dï kÕ t hî ví 1 simple past th«ng qua 2 gií tõ chØ thêi gian before vµ after. ng p i i Subject + past perfect + before + subject + past simple VÝ dô: I had gone to the store before I went home. The professor had reviewed the material before he gave the quiz. Before Ali went to sleep, he had called his family. George had worked at the university for forty-five years before he retired. The doctor had examined the patient thoroughly before he prescribed the medication.

Subject + past simple + after + subject + past perfect

VÝ dô: John went home after he had gone to the store. After the committee members had considered the consequences, they voted on the proposal. - MÖ nh ® Ò cã before vµ after cã thÓ ® ø ng ® Ç u hoÆ c cuèi c© u nh−ng sau before nhÊ t thiÕ t ph¶i lµ 1 simple past vµ sau after nhÊ t thiÕ t ph¶i lµ 1 past perfect. - Before vµ after cã thÓ ® −î thay b» ng when mµ kh«ng sî bÞ nhÇ m lÉ n v× trong c© u bao giê còng c cã 2 hµ nh ® éng: 1 tr−í vµ 1 sau. c VÝ dô: The police cars came to the scene when the robbers had gone away. ( trong c© u nµ y when cã nghÜ a lµ after v× sau when lµ past perfect.)

2.2.4 Qu¸ khø hoµ n thµ nh tiÕ p diÔ n (past perfect progressive).
Subject + had + been + [Verb + ing]...

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Nã ® −î dï gièng hÖ t nh− past perfect nh−ng hµ nh ® éng kh«ng dõng l¹i mµ tiÕ p tôc tiÕ p diÔ n cho c ng ® Õ n thêi ® iÓ m simple past. Nã th−êng ® −î kÕ t hî ví 1 simple past th«ng qua phã tõ before. Trong c p i c© u th−êng cã since hoÆ c for + thêi gian. - Thêi nµ y hiÖ n nay Ý t dï vµ ® −î thay thÕ b» ng past perfect. ng c VÝ dô: Henry had been living in New York for ten years before he moved to California. George had been working at the university for forty-five years before he retired.

2.3 T− ¬ng lai 2.3.1 T−¬ng lai ® ¬n gi¶n (simple future)
Will / shall + [ Verb in simple form ] Can / may. - Ngµ y nay ng÷ ph¸p hiÖ n ® ¹i, ® Æ c biÖ t lµ Mü dï will cho tÊ t c¶ c¸c ng«i cß n shall chØ ® −î ng c dï trong c¸c tr−êng hî sau: ng p • Mêi mäc ng−êi kh¸c 1 c¸ch lÞ ch sù. VÝ dô: Shall we go out for lunch? Shall I take your coat? • §Ò nghÞ gióp ® ì ng−êi kh¸c 1 c¸ch lÞ ch sù. VÝ dô: Shall I give you a hand with these packages. • Dï ® Ó ng· gi¸ khi mua b¸n, mÆ c c¶. ng VÝ dô: Shall we say : fifteen dollars? - Nã dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng sÏ x¶y ra ë vµ o thêi ® iÓ m nhÊ t ® Þ nh trong t−¬ng lai. Thêi ng ® iÓ m nµ y kh«ng ® −î x¸c ® Þ nh râ rÖ t. C¸c phã tõ th−êng dï lµ tomorrow, next + thêi gian, in the c ng future. Near future. (t−¬ng lai gÇ n) To be going to do smth - s¾ p lµ m g× . - Dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng sÏ x¶y ra trong 1 t−¬ng lai gÇ n, thêi gian sÏ ® −î diÔ n ® ¹t b» ng 1 ng c sè phã tõ nh− : in a moment (l¸t n÷a), tomorrow. VÝ dô: We are going to have a meeting in a moment. We are going to get to the airport at 9 am this morning. - Ngµ y nay, ® Æ c biÖ t lµ trong v¨n nãi ng−êi ta th−êng dï Present progressive ® Ó thay thÕ . ng

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- Dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 sù viÖ c ch¾ c ch¾ n sÏ x¶y ra dï r» ng kh«ng ph¶i lµ t−¬ng lai gÇ n. ng VÝ dô: Next year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US.

2.3.2 T−¬ng lai tiÕ p diÔ n ( future progressive)
Will / shall + be + [ verb + ing ] Can / may. - Nã diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng sÏ ® ang x¶y ra ë 1 thêi ® iÓ m nhÊ t ® Þ nh cña t−¬ng lai. Thêi ® iÓ m nµ y ® −î x¸c ® Þ nh cô thÓ b» ng ngµ y, giê. c VÝ dô: I will be doing a test on Monday morning next week. - Nã ® −î dï kÕ t hî ví 1 present progressive ® Ó diÔ n ® ¹t 2 hµ nh ® éng song song x¶y ra, 1 ë c ng p i hiÖ n t¹i, 1 ë t−¬ng lai. VÝ dô: Now we are learning English here but by the time tomorrow we will be working at the office.

2.3.3 T−¬ng lai hoµ n thµ nh (future perfect)
Will have + P2 - Nã ® −î dï ® Ó diÔ n ® ¹t 1 hµ nh ® éng sÏ ph¶i ® −î hoµ n tÊ t ë 1 thêi ® iÓ m nµ o ® ã trong t−¬ng c ng c lai. Thêi ® iÓ m nµ y th−êng ® −î diÔ n ® ¹t b» ng : by the end of, by tomorrow. c VÝ dô: We will have taken a TOEFL test by the end of this year. i L−u ý : Thêi nµ y ph¶i cã lý do ® Æ c biÖ t mí sö dông.

3. Sù hoµ hî gi÷ a chñ ng÷ vµ ® éng tõ. p
Th«ng th−êng th× ® éng tõ ® ø ng liÒ n ngay ví chñ ng÷ vµ ph¶i chia theo ng«i chñ ng÷. Song cã i nh÷ng tr−êng hî kh«ng ph¶i nh− vË y. p

3.1 Chñ ng÷ ® øng t¸ch khái ® éng tõ.
- §ø ng xen vµ o gi÷a chñ ng÷ vµ ® éng tõ lµ 1 ng÷ gií tõ ( 1 gií tõ më ® Ç u kÕ t hî ví c¸c danh tõ i i p i theo sau). Ng÷ gií tõ nµ y kh«ng quyÕ t ® Þ nh g× ® Õ n viÖ c chia ® éng tõ. §éng tõ ph¶i chia theo chñ i ng÷ chÝ nh. Subject + [ng÷ gií tõ] + verb i VÝ dô: The study of languages is very interesting.
Singular subject singular verb

Several theories on this subject have been proposed.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
Plural subject plural verb

The view of these disciplines varies from time to time.
Singular subject singular verb

The danger of forest fires is not to be taken lightly.
Singular subject singular verb

The effects of that crime are likely to be devastating.
Plural subject plural verb

The fear of rape and robbery has caused many people to flee the cities.
Singular subject singular verb

- C¸c thµ nh ng÷ trong b¶ng d−í ® © y cï ví c¸c danh tõ ® i ® » ng sau nã t¹o nªn hiÖ n t−î ® ång chñ i ng i ng ng÷. Côm ® ång chñ ng÷ nµ y ph¶i ® ø ng t¸ch biÖ t ra khái chñ ng÷ chÝ nh vµ ® éng tõ b» ng 2 dÊ u phÈ y vµ kh«ng cã ¶nh h−ëng g× tí viÖ c chia ® éng tõ. i Together with accompanied by along with as well as

VÝ dô: The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.
Singular subject singular verb

Mr. Robbins, accompanied by his wife and children, is arriving tonight.
Singular subject singular verb

L− ý : - NÕ u 2 ® ång chñ ng÷ nèi ví nhau b» ng liªn tõ and th× ® éng tõ lË p tø c ph¶i chia ë ng«i thø u i 3 sè nhiÒ u (they). VÝ dô: The actress and her manager are going to a party tonight. - nh−ng nÕ u 2 ® ång chñ ng÷ nèi ví nhau b» ng liªn tõ or th× ® éng tõ sÏ ph¶i chia theo danh i tõ ® ø ng sau or. NÕ u ® ã lµ danh tõ sè Ý t th× ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t vµ ng−î l¹i. c VÝ dô: The actress or her manager is going to a party tonight.

3.2 C¸c danh tõ lu«n ® ß i hái ® éng tõ vµ ® ¹i tõ sè it.
§ã lµ c¸c ® éng tõ trong b¶ng sau: any + danh tõ sè Ý t anybody anyone anything every + danh tõ sè it everybody everyone everything either* neither* no + danh tõ sè Ý t nobody no one nothing Some + danh tõ sè Ý t somebody someone something each + danh tõ sè Ý t

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

* Either vµ neither lµ sè Ý t nÕ u nã kh«ng ® −î sö dông ví or vµ nor. c i L−u ý: - either (1 trong 2) chØ dï cho 2 ng−êi, 2 vË t. NÕ u 3 ng−êi, 3 vË t trë lªn ph¶i dï any. ng ng VÝ dô: If either of you takes a vacation now, we won’t be able to finish this work. If any of students in this class is absent, he or she must have the permission of the instructor. - Neither (kh«ng 1 trong 2) chØ dï cho 2 ng−êi, 2 vË t. NÕ u 3 ng−êi, 3 vË t trë lªn ph¶i dï not ng ng any). VÝ dô: Neither of two his classes gets an “c” Not any of those pairs of shoes fits me.

3.3 C¸ch sö dông none, no
none of the : ® −î sö dông tï theo danh tõ ® ø ng ® » ng sau nã. c y - nÕ u danh tõ ® ã lµ kh«ng ® Õ m ® −î th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t. c None + of the + non-count noun + singular verb VÝ dô: None of the counterfeit money has been found. - nÕ u sau none of the lµ 1 danh tõ ® Õ m ® −î sè nhiÒ u th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u. c None + of the + plural noun + plural verb VÝ dô: None of the students have finished the exam yet. No ® −î sö dông còng tuú theo danh tõ ® ø ng sau nã. c - nÕ u sau no lµ danh tõ sè Ý t hoÆ c kh«ng ® Õ m ® −î th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t. c Singular noun No + non-count noun VÝ dô: No example is relevant to this case. - nh−ng nÕ u sau no lµ 1 danh tõ ® Õ m ® −î sè nhiÒ u th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u. c + singular verb

No + plural noun + plural verb

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: No examples are relevant to this case.

3.4 C¸ch sö dông cÊ u tróc either ... or vµ neither ... nor.
§iÒ u cÇ n l−u ý nhÊ t khi sö dông cÆ p thµ nh ng÷ nµ y lµ ® éng tõ sau ® ã ph¶i chia theo danh tõ sau or hoÆ c nor. NÕ u danh tõ ® ã lµ sè Ý t th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t vµ ng−î l¹i. c Neither + noun either VÝ dô: Neither John nor Bill
Singular noun

nor + singular noun + singular verb or

is going to the beach today.
singular verb

Either John or Bill
Singular noun

is going to the beach today.
singular verb

Neither + noun either

nor + plural noun + plural verb or

VÝ dô: Neither Maria nor her friends are going to class today.
Plural plural

L−u ý : Khi chñ ng÷ lµ 1 verbing th× ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t. 3.5 C¸c danh tõ tË p thÓ
§ã lµ nh÷ng danh tõ trong b¶ng d−í ® © y dï ® Ó chØ mét nhãm ng−êi hoÆ c 1 tæ chø c. Cho dï i ng vË y, chóng vÉ n ® −î xem lµ danh tõ sè Ý t vµ do ® ã, c¸c ® éng tõ vµ ® ¹i tõ ® i cï ví chóng ph¶i ë c ng i ng«i thø 3 sè Ý t. congress organization government family team jury group army majority* committee club minority class crowd public

- NÕ u ® éng tõ ® » ng sau nh÷ng danh tõ nµ y chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u th× nã ¸m chØ c¸c thµ nh viªn cña tæ chø c hoÆ c nhãm ® ã ® ang ho¹t ® éng riªng rÏ. VÝ dô: The congress votes for the bill. The congress are discussing the bill (some agree but some don’t). (TOEFL kh«ng b¾ t lçi nµ y) * Majority Danh tõ nµ y ® −î dï tuú theo danh tõ ® i ® » ng sau nã. c ng The majority + singular verb

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The majority of the plural noun + plural verb. VÝ dô: The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent. L− ý : Danh tõ police lu«n ® −î coi lµ danh tõ ng«i thø 3 sè nhiÒ u do vË y ® éng tõ ® » ng sau nã ph¶i u c chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u. VÝ dô: The police come to the crime scene at good time and arrested a suspect. Mét sè thÝ dô: The committee has met, and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement. Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lost many members this year. Our team is going to win the game. C¸c côm tõ trong b¶ng d−í ® © y chØ mét nhãm gia sóc ® éng vË t cho dï danh tõ ® » ng sau gií tõ of i i cã ë sè nhiÒ u th× ® éng tõ sau ® ã vÉ n ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t. flock of birds, sheep herd of cattle pack of dogs school of fish pride of lions

VÝ dô: The flock of birds is circling overhead. The herd of cattle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks. L− ý : TÊ t c¶ c¸c danh tõ tË p hî chØ thêi gian, tiÒ n b¹c, sè ® o ® Ò u ® ß i hái c¸c ® éng tõ - ® ¹i tõ u p bæ ng÷ ® i cï nã ph¶i ë ng«i sè Ý t. ng (TOEFL b¾ t lçi nµ y). VÝ dô: He has contributed $50 and now he wants to contribute another fifty. Twenty-five dollars is too much to pay for that shirt. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test. Twenty dollars is all I can afford to pay for that recorder. Two miles is too much to run in one day.

3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

a number of + danh tõ sè nhiÒ u + ® éng tõ ë sè nhiÒ u - a number of : mét sè l−î lí nhø ng... . §i ví danh tõ sè nhiÒ u vµ ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 ng n i sè nhiÒ u. - the number of : mét sè.... §i vãi danh tõ sè nhiÒ u nh−ng ® éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ý t. the number of + danh tõ sè nhiÒ u + ® éng tõ ë sè Ýt VÝ dô: A number of applicants have already been interviewed. The number of residents who have been questioned on this matter is quite small

3.7 C¸c danh tõ lu«n dï ë sè nhiÒ u. ng
C¸c danh tõ sau ® © y lu«n ph¶i dï ë d¹ng sè nhiÒ u. ng Trousers shorts Jeans eyeglasses scissors- c¸i kÐ o pants- quÇ n tongs - c¸i kÑ p tweezers- c¸i nhÝ p pliers - c¸i k× m

VÝ dô: The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. C¸c danh tõ trªn th−êng xuyªn ë d¹ng sè nhiÒ u v× chóng bao gåm 2 thùc thÓ , do vË y c¸c ® éng tõ vµ ® ¹i tõ ® i cï chóng ph¶i ë ng«i thø 3 sè nhiÒ u. ng VÝ dô: The pliers are on the table. These scissors are dull. - NÕ u muèn biÕ n chóng thµ nh sè Ý t dï a pair of ... vµ lóc ® ã ® éng tõ vµ ® ¹i tõ ® i cï ví chóng ng ng i ph¶i ë ng«i thø 3 sè Ý t. VÝ dô: This pair of scissors is dull. The pair of pliers is on the table.

3.8 C¸ch dï c¸c thµnh ng÷ There is, there are ng
Thµ nh ng÷ nµ y chØ sù tån t¹i cña ng−êi hoÆ c vË t t¹i 1 n¬i nµ o ® ã. Ph¶i ph© n biÖ t chóng ví ® éng i tõ to have. There is There are chØ sù tån t¹i (existance)

To have chØ sù së h÷u (possession)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

To possess (get, hold instinctively). - Chñ ng÷ thË t cña thµ nh ng÷ nµ y ® i ® » ng sau ® éng tõ to be. NÕ u danh tõ ® ã lµ sè nhiÒ u th× ® éng tõ chia ë sè nhiÒ u vµ ng−î l¹i. c - Mäi biÕ n ® æ i vÒ thêi vµ thÓ ® Ò u nh» m vµ o ® éng tõ to be cß n ph© n tõ 2 th× dùa vµ o trî ® éng tõ to have/ has been. there is there was there has been there are there were there have been VÝ dô: There is a storm approaching.
singular singular

+ singular subject ... ( hoÆ c non-count)

+ singular subject ... ( hoÆ c non-count)

There have been a number of telephone calls today.
Plural plural

There was an accident last night.
singular singular

There were too many people at the party.
Plural plural

There has been an increase in the importation of foreign cars.
Plural plural

There was water on the floor where he fell.
Plural non-count

4. §¹i tõ
§¹i tõ trong tiÕ ng Anh chia 5 lo¹i cã c¸c chø c n¨ng riªng biÖ t.

4.1 §¹i tõ nh© n x− chñ ng÷ (Subject pronoun) ng
Gåm : I you he she it Chø c n¨ng: - §ø ng ® Ç u c© u lµ m chñ ng÷ trong c© u vµ quyÕ t ® Þ nh viÖ c chia ® éng tõ. - §ø ng ® » ng sau ® éng tõ to be. VÝ dô: The teachers who were invited to the party were George, Batty. - §ø ng ® » ng sau c¸c phã tõ so s¸nh nh− than, as. TuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï ® ¹i tõ nh© n x−ng t© n c ng ng÷ trong tr−êng hî nµ y. p c ng VÝ dô: He is taller than I (am) - kh«ng ® −î dï me. She is as beautiful as my girlfriend. we you they

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- §èi ví c¸c ® ¹i tõ nh© n x−ng chñ ng÷ nh− we, you vµ ® ¹i tõ nh© n x−ng t© n ng÷ nh− us cã thÓ dï 1 i ng danh tõ sè nhiÒ u ngay sau ® ã. VÝ dô: We students, you teachers, us workers. C¸c ® ¹i tõ nh− all, both cã thÓ ® −î dï theo lèi nµ y ví c¸c ng«i sè nhiÒ u. c ng i we you all/ both they VÝ dô: I am going to the store. We have lived here for twenty years. It was she who called you. (sau ® éng tõ be) George and I would like to leave now. We students are going to have a party.

4.2 §¹i tõ nh© n x− t© n ng÷ ng
me you him her it us you them

- nã ® ø ng ngay sau ® éng tõ hoÆ c c¸c gií tõ lµ m nhiÖ m vô cña mét t© n ng÷. i - ® èi ví c¸c ng«i ® ¹i tõ nh© n x−ng t© n ng÷ ë sè nhiÒ u cã thÓ dï all hoÆ c both ngay sau ® ã. i ng us you all / both them VÝ dô: They called us on the phone.
complement

The teacher gave him a bad grade.
complement

John told her a story.
complement

The policeman was looking for him.
sau gií tõ i

To us, it seems like a good bargain
sau gií tõ i

L− ý : Nªn nhí r» ng nhiÒ u gií tõ cã thÓ cã chø c n¨ng nh− c¸c thµ nh phÇ n kh¸c trong c© u, ch¼ ng u i h¹n nh− phã tõ hoÆ c liªn tõ. V× vË y, ta cÇ n ph¶i x¸c ® Þ nh c¸c xem chóng ® ãng vai trß g× - cÇ n dùa vµ o ng÷ c¶nh chø kh«ng ph¶i dùa vµ o sù hiÓ u biÕ t b× nh th−êng vÒ chø c n¨ng cña chóng. VÝ dô: Janet will make her presentation after him.
preposition complement pronoun

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Janet will make her presentation after

he finishes his speech.

conjunction subject pronoun

clause

( mét mÖ nh ® Ò (clause) gåm 1 chñ ng÷ vµ 1 ® éng tõ. Trong mÖ nh ® Ò trªn, he lµ chñ ng÷ vµ finishes lµ ® éng tõ).

4.3 TÝ nh tõ së h÷u
my your his her its our your their

- Nã ® ø ng ngay tr−í danh tõ vµ chØ sù së h÷u cña ng−êi hoÆ c vË t ® èi ví danh tõ ® ø ng ® » ng sau. c i VÝ dô: John is eating his dinner. This is not my book. The cat has injured its foot. The boy broke his arm yesterday.. She forgot her homework this morning. My food is cold. L− ý : Its kh¸c ví It’s. It’s cã nghÜ a lµ it is hoÆ c it has. u i

4.4 §¹i tõ së h÷u
mine yours his hers its ours yours theirs

- Dï ® Ó thay thÕ cho tÝ nh tõ së h÷u vµ danh tõ ® · ® −î nh¾ c ® Õ n ë trªn. ng c possessive pronoun + possessive adjective + noun

- Nã cã thÓ ® −î ® ø ng lµ m chñ ng÷ trong c© u. c - §ø ng ® » ng sau ® éng tõ to be. - Nã cã thÓ lµ m t© n ng÷ khi ® i sau 1 ® éng tõ hoÆ c sau 1 gií tõ. i Do you remember to take your money? - §ø ng ® » ng sau c¸c phã tõ so s¸nh nh− than, as. Your book is as good as mine.
Mét sè thÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

This is my book = This is mine. Your teacher is the same as his teacher = Yours is as the same as his. Her dress is green and my dress is red = Hers is green is green and mine is red. Our books are heavy = Ours are heavy. Their coasts are too small. Theirs are too small. I forgot my homework = I forgot mine.

4.5 §¹i tõ ph¶n th© n (reflexive pronoun)
myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves

L− ý : ë c¸c ng«i sè nhiÒ u, ® u«i - self biÕ n thµ nh - selves. u Chøc n¨ng: - ChØ chñ ng÷ lµ m viÖ c g× ® ã cho chÝ nh m× nh. Trong tr−êng hî nµ y nã ® ø ng ngay sau ® éng tõ p hoÆ c ® ø ng ë cuèi c© u sau gií tõ for hoÆ c to. i VÝ dô: He sent the letter to himself. You can see the differences for yourselves. - ChØ chñ ng÷ tù th© n lµ m lÊ y 1 viÖ c g× . Trong tr−êng hî nµ y nã ® ø ng ® » ng sau chñ ng÷ hoÆ c p cuèi c© u khi nãi. VÝ dô: I myself believe that the proposal is good. He himself set out to break the long distance flying record. She prepared the nine-course meal herself. The students themselves decorated the room. You yourself must do this homework. John himself bought this gifts. By + one-self = alone. VÝ dô: John washed the dishes by himself = John washed the dishes alone.

5. §éng tõ dï lµ m t© n ng÷ ng
- Kh«ng ph¶i bÊ t cø ® éng tõ nµ o trong tiÕ ng Anh còng ® ß i hái 1 danh tõ hoÆ c ® ¹i tõ theo sau nã lµ m t© n ng÷. Cã mét sè ® éng tõ l¹i yªu cÇ u t© n ng÷ sau nã ph¶i lµ mét ® éng tõ kh¸c. Chóng chia lµ m 2 lo¹i sau:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t© n ng÷
B¶ng sau lµ nh÷ng ® éng tõ ® ß i hái t© n ng÷ sau nã ph¶i lµ mét ® éng tõ kh¸c. Chóng tu© n theo mÉ u c© u nh− sau: agree to do something. desire to do something. decide to do something. agree desire hope plan strive attempt expect intend prepare tend claim fail learn pretend want decide forget need refuse wish demand hesitate offer seem

VÝ dô: John expects to begin studying law next semester. Mary learned to swim when she was very young. The budget committee decided to postpone this meeting. The president will attempt to reduce inflation in the next your years. The soldiers are preparing to attack a village. Cynthia has agreed to act as a liaison between the two countries.

5.2 Ving dï lµm t© n ng÷ ng
- B¶ng sau lµ 1 sè c¸c ® éng tõ ® ß i hái t© n ng÷ sau nã lµ 1 Ving theo c¸c mÉ u c© u sau: admit doing something (thó nhË n lµ m g× ) VÝ dô: He admitted having done wrong. Enjoy doing something (thÝ ch thó khi lµ m ® iÒ u g× )

admit delay miss report suggest

appreciate deny postpone resent avoid

enjoy practice resist can’t help finish

quit resume consider mind recall risk

L− ý : Trong b¶ng trªn cã mÉ u ® éng tõ: u can’t help + (against) doing smth : kh«ng thÓ dõng ® −î kh«ng thÓ nhÞ n ® −î ... c, c can’t resist VÝ dô: With such good oranges, we can’t help (resist) buying 2 kilos at a time. L− ý : NÕ u muèn ® Æ t phñ ® Þ nh cho c¸c tr−êng hî nµ y ® Æ t not tr−í nguyªn thÓ bá to hoÆ c Ving. u p c TuyÖ t ® èi kh«ng ® −î cÊ u t¹o d¹ng phñ ® Þ nh cña ® éng tõ chÝ nh. c VÝ dô: John decided not to by the car.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

We regretted not going to the party last night. Mét sè thÝ dô: John admitted stealing the jewels. We enjoy seeing them again after so many years. You shouldn’t risk entering that building in its present condition. Michael was considering buying a new car until the price went up. The Coast Guard reported seeing another ship in the Florida Straits. Would you mind not smoking in this office? * C¸c ® éng tõ ë b¶ng sau lµ nh÷ng ® éng tõ mµ t© n ng÷ cña chóng cã thÓ lµ ® éng tõ nguyªn thÓ hay Ving mµ ng÷ nghÜ a cña chóng kh«ng thay ® æ i. VÝ dô: begin to do smth = begin doing smth. begin hate regret can’t stand like start continue love try dread prefer

L− ý : Trong b¶ng trªn cã mÉ u ® éng tõ : u to do smth can’t stand ( Kh«ng thÓ chÞ u ® ùng ® −î khi ph¶i lµ m g× ) c doing smth VÝ dô: waiting such a long time. I can’t stand to wait such a long time. I hate to ride her bicycle to school = I hate riding her bicycle to school.

5.3 3 ® éng tõ ® Æ c biÖ t
§ã lµ c¸c ® éng tõ mµ ng÷ nghÜ a cña chóng thay ® æ i khi t© n ng÷ sau nã lµ 1 nguyªn thÓ hoÆ c 1 Ving. Stop to do smth : dõng l¹i ® Ó lµ m g× . VÝ dô: He stops to get gasoline. Stop doing smth : dõng viÖ c g× ® ang lµ m l¹i. VÝ dô: He stops writing and goes out. Remember to do smth : nhísÏ ph¶i lµ m g× . VÝ dô: I remember to send a letter at the post office. Remember doing smth : nhí ® · lµ m g× . VÝ dô: I remember locking the door before leaving but I can’t find the key.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Forget to do smth : quªn sÏ ph¶i lµ m g× . VÝ dô: He forgets to call his friend this afternoon. Forget doing smth : quªn ® · lµ m g× . VÝ dô: I forget doing the homework yesterday. L− ý : §éng tõ forget trong mÉ u c© u mang nghÜ a phñ ® Þ nh. u I forget getting to the airport to meet my girl-friend this morning.

5.4 C¸c ® éng tõ ® øng ® »ng sau gií tõ i
- TÊ t c¶ c¸c ® éng tõ ® ø ng ® » ng sau gií tõ ® Ò u ph¶i ë d¹ng Ving. i verb adj. + preposition + Ving noun §éng tõ + gií tõ + Ving i B¶ng sau gåm c¸c ® éng tõ + gií tõ. i approve of: t¸n thµ nh give up: tõ bá rely on: phô thuéc vµ o worry about: lo l¾ ng vÒ be better off: insist on: nµ i nØ succeed in: thµ nh c«ng trong count on = rely on keep on = continue think about think of depend on put off: tr× ho·n

Danh tõ + gií tõ + Ving (b¶ng sau) i possibility of choice of method of intention of method for excuse for reason for

VÝ dô: George has no excuse for dropping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. There is no reason for leaving this early. Connie has developed a method for evaluating this problem. TÝ nh tõ + gií tõ + Ving (b¶ng sau) i accustomed to intent on afraid of interested in capable of successful in fond of tired of

VÝ dô: Mitch is afraid of getting married now. We are accustomed to sleeping late on weekends.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Jean is not capable of understanding the predicament. Alvaro is intent on finishing school next year. Craig is fond of dancing. We are interested in seeing this film. - Kh«ng ph¶i bÊ t cø tÝ nh tõ nµ o trong tiÕ ng Anh còng ® ß i hái ® ¾ ng sau nã ph¶i lµ 1 gií tõ, cã i mét sè tÝ nh tõ l¹i ® ß i hái ® » ng sau nã lµ mét ® éng tõ nguyªn thÓ (xem b¶ng sau). anxious eager: h¸o hø c pleased usual boring easy prepared common dangerous good ready difficult hard strange able*

eager to do smth: h¸o hø c lµ m g× . hard to do smth : khã lµ m g× . * able : able capable unable to do smth = incapable of doing smth VÝ dô: These students are not yet able to handle such difficult problems. These students are not yet capable of handling such difficult problems. Mét sè thÝ dô: Mohammad is eager to see his family. It is dangerous to drive in this weather We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. It is uncommon to find such good crops in this section of the country. Ritsuko was pleased to be admitted to the college. L− ý : u - Mét sè c¸c ® éng tõ tiÕ ng Anh th−êng cã gií tõ ® i kÌm ë phÝ a sau. Kh«ng ® −î nhÇ m lÉ n gií tõ i c i ® ã ví to cña ® éng tõ nguyªn thÓ . Ch¼ ng h¹n mét sè ® éng tõ trong b¶ng sau: i object to: ph¶n ® èi look forward to : mong ® î i confess to : thó nhË n ® · lµ m g×

VÝ dô: John gave up smoking because of his doctor’s advice. Mary insisted on taking the bus instead of the plane. Fred confessed to stealing the jewels. We are not looking forward to going back to school. Henry is thinking of going to France in August. You would be better off leaving now instead of tomorrow.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

5.5 VÊ n ® Ò ® ¹i tõ ® i tr− c ® éng tõ nguyªn thÓ hoÆ c Ving lµm t© n ng÷. í
- §ø ng tr−í 1 ® éng tõ nguyªn thÓ lµ m t© n ng÷ th× d¹ng cña ® ¹i tõ ph¶i lµ t© n ng÷. c
Pronoun Subject + verb + complement form noun + [ to + verb] ...

Sau ® © y lµ b¶ng c¸c ® éng tõ ® ß i hái ® ¹i tõ (hay danh tõ ) ® i sau nã ph¶i ë d¹ng t© n ng÷. allow invite remind ask order urge beg permit want convince persuade expect instruct prepare promise

VÝ dô: Joe asked Mary to call him when he woke up. We ordered him to appear in court. I urge you to consider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments in late. You should prepare your son to take this examination. Tuy nhiªn, ® ø ng tr−í 1 Ving lµ m t© n ng÷ th× d¹ng cña danh tõ hoÆ c ® ¹i tõ ph¶i ë d¹ng së h÷u. c
d¹ng së h÷u cña danh tõ Chñ ng÷ + ® éng tõ + tÝ nh tõ së h÷u + [verb + ing] ...

VÝ dô: We understand your not being able to stay longer. He regrets her leaving. We are looking forward to their coming next year. We don’t approve of John’s buying this house. We resent the teacher’s not announcing the test sooner. We object to their calling at this hour.

6. C¸ch sö dông ® éng tõ b¸n khiÕ m khuyÕ t need vµ dare
6.1 need
§éng tõ nµ y ® −î sö dông ra sao cß n phô thuéc vµ o danh tõ ® ø ng ® » ng sau nã lµ ® éng vË t hay bÊ t c ® éng vË t. - khi chñ ng÷ lµ ® éng vË t (living thing) Subject as a living thing + need + to + verb (cÇ n ph¶i lµ m g× )

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: I need to clean my house. John and his brother need to paint the house. My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight.
-Tuy nhiªn khi chñ ng÷ lµ mét bÊ t ® éng vË t (unliving thing) th× ® éng tõ sau need sÏ ® æ i kh¸c. Subject as unliving thing + need + [Verb + ing] to be + P2

VÝ dô: The grass needs to be cut. HoÆ c The grass needs cutting. The television needs repairing. HoÆ c The television need to be repaired. The composition needs rewriting. HoÆ c The composition needs to be rewritten. L− ý : u
need = to be in need of + noun to be in need of + noun cã thÓ thay thÕ cho c¶ 2 c«ng thø c trªn. VÝ dô: Jill is in need of money = Jill needs money. The roof is in need of repair = The roof needs to be repaired. The organization was in need of volunteers = The organization needed volunteers.

6.2 Dare
- Dare kh«ng ® −î dï nhiÒ u ë kh¼ ng ® Þ nh. Nã chØ ® −î dï ë phñ ® Þ nh vµ nghi vÊ n. §éng tõ c ng c ng sau nã theo lý thuyÕ t lµ cã to nh−ng trªn thùc tÕ th−êng bá to. Nã cã thÓ dï ví trî ® éng tõ to do ng i hoÆ c dï trùc tiÕ p. ng He doesn’t dare (to) say anything = He dares not (to) say anything. Does he dare (to) say anything = Dares he (to) say anything. - Dare kh«ng ® −î dï ë thÓ kh¼ ng ® Þ nh trõ tr−êng hî - I dare say mang 2 nghÜ a: c ng p - T«i cho lµ. VÝ dô: I dare say there will be a restaurant car at the end of the train. - T«i c«ng nhË n lµ. VÝ dô: I dare say you are right. T«i thõa nhË n lµ anh ® óng. - How dare (dared) + subject ... (sao d¸m). VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

How dare you open my letter? Sao cË u d¸m bãc th− cña t«i ra thÕ ? - Dare cß n ® −î dï nh− 1 ngo¹i ® éng tõ mang nghÜ a d¸m, th¸ch theo mÉ u c© u sau: c ng To dare smb to do smth (th¸ch ai lµ m g× ) They dare the boy to swim across the river in the cold weather.

7. C¸ch dï ® éng tõ to be + infinitive ng
BE + INFINITIVE - Nã ® −î dï ® Ó truyÒ n ® ¹t nh÷ng mÖ nh lÖ nh hoÆ c nh÷ng chØ dÉ n ttõ ng−êi thø nhÊ t qua ng−êi c ng thø 2 tí ng−êi thø 3. i VÝ dô: No one is to leave this building without the permission of the police. (kh«ng ai ® −î phÐ p rêi toµ nhµ nµ y mµ kh«ng ® −î phÐ p cña c¶nh s¸t). c c He is to stay here until we return. (nã ph¶i ë l¹i ® © y cho tí khi bän tao quay l¹i). i - Dï ví mÖ nh ® Ò if mang tÝ nh b¾ t buéc hoÆ c mÖ nh lÖ nh. ng i VÝ dô: Something must be done quickly if extinct birds are to be saved He said if he fall asleep at the wheel, we were to wake him up. - ® Ó truyÒ n ® ¹t mét dù ® Þ nh. VÝ dô: She is to be married next month. (c« Ê y sÏ c−í vµ o th¸ng tí i i) The expedition is to start in a week’s time. CÊ u tróc nµ y rÊ t th«ng dông trong b¸o chÝ vµ nÕ u nã lµ tùa ® Ò b¸o th× ng−êi ta bá be ® i ® Ó tiÕ t kiÖ m chç. VÝ dô: The Prime Minister is to make a statement tomorrow. = The Prime Minister to make a statement tomorrow. - Was/ were + infinitive §Ó diÔ n ® ¹t 1 ý t−ëng vÒ sè mÖ nh. VÝ dô: They said good bye without knowing that they were never to meet again. (hä chia tay nhau mµ kh«ng biÕ t r» ng sÏ ch¼ ng bao giê hä gÆ p l¹i nhau) - To be about to + verb = near future = to be in the point of Ving.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

8. C© u hái
8.1 C© u hái yes vµ no
Së dÜ gäi lµ nh− vË y v× trong c© u tr¶ lêi cã thÓ dï yes hoÆ c no ë ® Ç u c© u. Nªn nhí r» ng: ng Yes + positive verb No + negative verb. Kh«ng ® −î nhÇ m lÉ n d¹ng c© u tr¶ lêi tiÕ ng viÖ t. c

auxiliary be do, does, did

+ subject + verb ...

Is Mary going to school today? Was Mary sick yesterday? Have you seen this movie before? Will the committee decide on the proposal today? Do you want to use the telephone? Does George like peanut butter? Did you go to class yesterday?

8.2 C© u hái th«ng b¸o
Lµ lo¹i c© u hái mµ trong c© u tr¶ lêi ngoµ i yes hoÆ c no ra cß n ph¶i thªm mét sè c¸c th«ng tin kh¸c. C¸c c© u hái nµ y dï ví mét sè c¸c ® ¹i tõ nghi vÊ n. ng i

8.2.1 who vµ what lµ m chñ ng÷.
Who + verb + (complement) + (modifier) what Who opened the door? (someone opened the door) What happened last night? (something happened last night.) Chó ý : Kh«ng ® óng khi nãi : Who did open the door? What did happen last night?

8.2.2 Whom vµ what lµ t© n ng÷ cña c© u hái
whom + what Chó ý : do, does, did auxiliary + subject + verb + ( modifier)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

MÆ c dï trong v¨n nãi, nhiÒ u ng−êi sö dông who thay cho whom trong lo¹i c© u hái nµ y nh−ng tuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï nh− vË y trong v¨n viÕ t (lçi c¬ b¶n) c ng VÝ dô: Whom does Ahmad know from Venezuela? ( Ahmad know someone from Venezuela) What did George buy at the store? ( George bought something at the store)

8.2.3 C© u hái dµ nh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
when where why how Auxiliary be do, does, did

+

+ subject + verb + (complement) + (modifier)

When did John move to Jacksonville? Where does Mohamad live ? Why did George leave so early? How did Maria get to school today? Where has Henry gone? When will Bertha go back to Mexico?

8.3 C© u hái gi¸n tiÕ p (embedded questions)
Lµ lo¹i c© u hái cã c¸c ® Æ c ® iÓ m sau: - C© u cã 2 thµ nh phÇ n nèi ví nhau b» ng 1 ® ¹i tõ nghi vÊ n. i - ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò 2 ph¶i ® ø ng xu«i sau chñ ng÷ kh«ng ® −î cÊ u t¹o c© u hái ë thµ nh phÇ n thø c 2. - ® ¹i tõ nghi vÊ n kh«ng chØ bao gåm 1 tõ mµ nhiÒ u khi cã thÓ lµ 2 hoÆ c 3 tõ ch¼ ng h¹n: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, vµ what kind. Subject + verb ( phrase) + question word + subject + verb VÝ dô: C© u hái : Where will the meeting take place? C© u hái gi¸n tiÕ p: We haven’t ascertained where the meeting will take place.
Q word subject verb phrase

C© u hái: Why did the plane land at the wrong airport? C© u hái gi¸n tiÕ p : The authorities cannot figure out why the plane landed at the wrong airport.
Q word subject phrase

auxiliary + subject + verb + question word + subject + verb

Do you know where he went? Could you tell me what time it is?

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Mét sè thÝ dô: The professor didn’t know how many students would be in her afternoon class. I have no idea how long the interview will take. Do they know how often the bus runs at night? Can you tell me how far the museum is from the college? I’ll tell you what kind of ice cream tastes best. The teacher asked us whose book was on his desk. 8.4 C© u hái cã ® u«i
Khi sö dông lo¹i c© u hái nµ y nªn nhí r» ng nã kh«ng nh» m môc ® Ý ch ® ª hái mµ nh» m ® Ó kh¼ ng ® Þ nh l¹i ý kiÕ n cña b¶n th© n m× nh ® · biÕ t. - C© u chia lµ m 2 thµ nh phÇ n t¸ch biÖ t nhau bëi dÊ u phÈ y. - NÕ u ® éng tõ ë phÇ n chÝ nh ë thÓ kh¼ ng ® Þ nh th× ë phÇ n ® u«i lµ phñ ® Þ nh vµ ng−î l¹i. c - §éng tõ to be ® −î dï trùc tiÕ p, c¸c ® éng tõ th−êng dï trî ® éng tõ to do, c¸c ® éng tõ ë thêi c ng ng kÐ p: future, perfect, progressive dï ví chÝ nh trî ® éng tõ cña thêi ® ã. ng i - C¸c thµ nh ng÷ there is, there are vµ it is dï l¹i ë phÇ n ® u«i. ng - §éng tõ to have trong tiÕ ng Anh cña ng−êi Mü lµ ® éng tõ th−êng do ® ã nã sÏ dï ví trî ® éng tõ to ng i do. VÝ dô: There are only twenty-eight days in February, aren’t there? It’s raining now, isn’t it? It isn’t raining now, is it? The boys don’t have class tomorrow, do they? You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? You won’t be leaving for another hour, will you? Jill and Joe have been to Mexico, haven’t they? You have two children, don’t you? (Trong tiÕ ng Anh, th× sÏ dï haven’t you?) ng L− ý : u Trong c¸c bµ i thi TOEFL nÕ u ® éng tõ chÝ nh lµ have th× ® » ng sau ph¶i dï trî ® éng tõ do. ng VÝ dô: She has an exam tomorrow, doesn’t she?

9. Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh vµ phñ ® Þ nh.
9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ ng ® Þ nh.
- Dï ® Ó phô ho¹ l¹i ý kh¼ ng ® Þ nh cña mét ng−êi kh¸c t−¬ng ® −¬ng ví c© u tiÕ ng viÖ t “còng thÕ ng i ” vµ ng−êi ta sÏ dï so vµ too trong cÊ u tróc nµ y. ng - §éng tõ to be ® −î phÐ p dï trùc tiÕ p, c¸c ® éng tõ th−êng dï ví trî ® éng tõ to do, c¸c ® éng tõ ë c ng ng i thêi kÐ p (future, perfect, progressive) dï ví chÝ nh ® éng tõ cña nã. ng i - Khi be ® −î sö dông trong mÖ nh ® Ò chÝ nh th× thêi cña ® éng tõ be sö dông trong c© u phô ho¹ c còng ph¶i cï thêi ví be ë mÖ nh ® Ò chÝ nh. ng i

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Subject + verb(be) + too Affirmative statement (be) + and + So + verb(be) + subject VÝ dô: I am happy, and you are too. I am happy, and so are you. - Khi mét ® éng tõ ë thÓ kÐ p (auxilary + verb), vÝ dô, will go, should do, has done, have written, must examine, vv... xuÊ t hiÖ n trong mÖ nh ® Ò chÝ nh th× trî ® éng tõ cña mÖ nh ® Ò chÝ nh ® −î sö c dông ë d¹ng kh¼ ng ® Þ nh, vµ chñ ng÷ vµ ® éng tõ ph¶i hoµ hî p. Subject + auxiliary only + too Affirmative statement + and + (® éng tõ ë thÓ kÐ p) subject VÝ dô: They will work in the lab tomorrow, and you will too. They will work in the lab tomorrow, and so will you. Subject +do, does, or did + too. Affirmative statement + and + (® éng tõ ® ¬n trõ be) ject VÝ dô: Jane goes to that school, and my sister does too. Jane goes to that school, and so does my sister. John went to the mountains on his vacation, and we did too. John went to the mountains on his vacation, and so did we. I will be in New Mexico in August, and they will too. I will be in New Mexico in August, and so will they. He has seen her plays, and the girls have too. He has seen her plays, and so have the girls. We are going to the movies tonight, and Suzy is too. We are going to the movies tonight, and so is Suzy. She will wear a costume to the party, and we will too. She will wear a costume to the party, and so will we. So + do, does, or did + subSo + auxiliary only +

9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ® Þ nh
- Dï ® Ó phô ho¹ l¹i ý phñ ® Þ nh cña ng−êi kh¸c, t−¬ng ø ng ví c© u tiÕ ng viÖ t “ còng kh«ng”. ng i

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- CÊ u tróc dï cho lo¹i c© u nµ y lµ either vµ neither. ng Nªn nhí r» ng: Not ... either / Neither ... positive verb. C¸c tr−êng hî dï gièng hÖ t c«ng thø c kh¼ ng ® Þ nh. p ng Subject + negative auxiliary or be + either . Negative statement + and + Neither + positive auxiliary or be + subject.

VÝ dô: I didn’t see Mary this morning. John didn’t see Mary this morning. I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either. I didn’t see Mary this morning, and neither did John. She won’t be going to the conference. Her colleagues won’t be going to the conference. She won’t be going to the conference, and her colleagues won’t either. She won’t be going to the conference, and neither will her colleagues. John hasn’t seen the new movie yet. I haven’t seen the new movie yet. John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t ether. John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.

10. C© u phñ ® Þ nh
§Ó thµ nh lË p c© u phñ ® Þ nh ng−êi ta ® Æ t not vµ o sau ® éng tõ to be, trî ® éng tõ to do cña ® éng tõ th−êng, vµ c¸c trî ® éng tõ cña ® éng tõ ë thêi kÐ p. - §Æ t any ® » ng tr−í danh tõ ® Ó nhÊ n m¹nh cho phñ ® Þ nh. c - Trong mét sè tr−êng hî ® Ó nhÊ n m¹nh cho danh tõ ® » ng sau bÞ phñ ® Þ nh, ng−êi ta ® Ó ® éng tõ p ë nguyªn thÓ vµ ® Æ t no tr−í danh tõ. ( no = not at all). c Nagative + nagative = Positive VÝ dô: It’s really unbelievable that he has no money. Nagative + comparative = Superlative VÝ dô: Professor Baker couldn’t be more helpful = Pr. Baker was the most helpful. We couldn’t have gone to the beach on a better day. Tø c lµ : Today is the best day to go to the beach. Nagative ..., much less + noun. (kh«ng mµ l¹i cµ ng kh«ng)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: He didn’t like to read novels, much less text books. It’s really unbelievable how he could have survived, after such a free fall, much less live to tell about it on TV. Mét sè phã tõ trong tiÕ ng Anh mang nghÜ a phñ ® Þ nh, khi ® · dï nã trong c© u tuyÖ t ® èi kh«ng ng ® −î dï phñ ® Þ nh cña ® éng tõ n÷a. c ng

VÝ dô: Hardly Scarcely Barely Hardly ever Rarely Seldom

HÇ u nh− kh«ng ( Almost no)

HÇ u nh− kh«ng bao giê ( almost never).

C«ng thø c dï ví c¸c phã tõ trªn. ng i

Subject + nagative + adverb + positive verb

L−u ý: Barely vµ scarcely ® «i khi mang nghÜ a võa ® ñ, võa so¹n (just enough). Ph¶i c¨n cø theo ng÷ c¶nh cña c© u hoÆ c c¸c c© u tr¶ lêi d−í phÇ n nghe ® Ó t× m ra nghÜ a ® óng. i VÝ dô: He scarcely has money for the tuition fee and not any coins left. (Nã võa ® ñ tiÒ n ® Ó tr¶ häc phÝ vµ kh«ng cß n xu nµ o c¶.)

11. MÖ nh lÖ nh thøc
Chia lµ m 2 lo¹i trùc tiÕ p vµ gi¸n tiÕ p.

11.1 MÖ nh lÖ nh thøc trùc tiÕ p.
MÖ nh lÖ nh thø c trùc tiÕ p lµ c© u mµ mét ng−êi ra lÖ nh cho mét ng−êi kh¸c lµ m viÖ c g× ® ã. Nã cã thÓ cã please ® i tr−í Chñ ng÷ ® −î hiÓ u lµ you. Sö dông d¹ng ® ¬n gi¶n cña ® éng tõ (Nguyªn thÓ c. c bá to). VÝ dô: Close the door. Open the window. Leave the room. Pay your rent. Please turn off the light. Be quiet. D¹ng mÖ nh lÖ nh thø c phñ ® Þ nh ® −î thµ nh lË p nhê céng thªm don’t tr−í ® éng tõ. c c Don’t close the door.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Please don’t turn off the light. Don’t open the window, please. ( Please cã thÓ ® ø ng ® Ç u hoÆ c cuèi c© u mÖ nh lÖ nh thø c lµ m cho c© u trë nªn lÞ ch sù h¬n).

11.2 MÖ nh lÖ nh thøc gi¸n tiÕ p.
Th−êng dï ví 4 ® éng tõ sau: ng i to order to ask to do something. smb not to do something to tell to say VÝ dô: John told Mary to close the door. Jack asked Jill to turn off the light. The teacher told Christopher to open the window. Please tell Jaime to leave the room. John ordered Bill to close his book. The policeman ordered the suspect to be quiet. L−u ý: §u«i cña Let’s ...., shall we. VÝ dô: Let’s go out for lunch, shall we? Kh¸c ví let us trong c© u mÖ nh lÖ nh thø c. i VÝ dô: Let’s go now (chóng ta ® i th«i) kh¸c ví Let us go, please. ( xin h·y ® Ó cho chóng t«i ® i) i

12. §éng tõ khiÕ m khuyÕ t.
Së dÜ gäi lµ nh− vË y v× ® éng tõ nµ y mang nh÷ng ® Æ c tÝ nh nh− sau: - Kh«ng cã tiÓ u tõ to ® » ng tr−í c. - §éng tõ nµ o ® i sau nã còng ph¶i bá to. - Kh«ng bao giê 2 ® éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® i cï ví nhau, nÕ u cã th× b¾ t buéc ® éng tõ thø 2 ph¶i ng i chuyÓ n sang mét d¹ng kh¸c. VÝ dô: Will have to
must

Will be able to
can

Will be allowed to
may

§éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® −î sö dông ví c¸c chø c n¨ng sau: c i

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

12.1 DiÔ n ® ¹t thêi t− ¬ng lai. 12.2 DiÔ n ® ¹t c© u ® iÒ u kiÖ n. 12.2.1 §iÒ u kiÖ n cã thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi hiÖ n t¹i. c
Will/shall If + Subject + simple present + subject + can/ may + [verb in simple form]

VÝ dô: If I have the money, I will buy a new car. If you try more, you will improve your English. We will have plenty of time to finish the project before dinner if it is only ten o’clock now.

If + subject + simple present tense + subject + ... + simple present tense MÉ u c© u nµ y cß n ® −î dï ® Ó diÔ n t¶ mét thãi quen. c ng VÝ dô: If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in the afternoon (kh«ng cã ® éng tõ khuyÕ t thiÕ u.) John usually walks to school if he has enough time.

If + Subject + simple present tense ... + command form* ... * Nªn nhí r» ng mÖ nh lÖ nh thø c ë d¹ng ® ¬n gi¶n cña ® éng tõ. ( simple form) MÉ u c© u trªn cã nghÜ a lµ nhê ai, ra lÖ nh cho ai lµ m g× . VÝ dô: If you go to the Post Office, please mail this letter for me. Please call me if you hear from Jane.

12.2.2 §iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi hiÖ n t¹i. c
Would/should If + Subject + simple past + subject + could/ might + verb in simple form

VÝ dô: If I had enough money now, I would buy this house ( but now I don’t have enough money.)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

If I had the time, I would go to the beach with you this weekend. (but I don’t have the time.) ( I’m not going to the beach with you.) He would tell you about it if he were here. ( he won’t tell you about it.) ( He is not here). If he didn’t speak so quickly, you could understand him. (He speaks very quickly.) (You can’t understand him.) L−u ý: §éng tõ to be sau if ë mÉ u c© u nµ y ph¶i chia lµ m were ë tÊ t c¶ c¸c ng«i. I... they were. VÝ dô: If I were you, I wouldn’t do such a thing. (but I’m not you.)

12.2.3 §iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi qu¸ khø . c
Would/should If + Subject + past perfect + subject + could / might + have + P2

VÝ dô: If we hadn’t lost the way we could have been here in time. (but in fact we lost the way, so we were late.) If we had known that you were there, we would have written you a letter. (We didn’t know that you were there.) ( we didn’t write you a letter.) She would have sold the house if she had found the right buyer. (She didn’t sell the house.) (She didn’t find the right buyer.) If we hadn’t lost the way, we would have arrived sooner. (We lost our way.) (we didn’t arrive early.) C© u ® iÒ u kiÖ n kh«ng ph¶i lóc nµo còng tu© n theo ® óng c«ng thø c trªn, trong mét sè tr−êng hî 1 p vÕ cña c© u ® iÒ u kiÖ n ë qu¸ khø cß n mét vÕ l¹i ë hiÖ n t¹i do thêi gian cña tõng mÖ nh ® Ò quy ® Þ nh. VÝ dô: If she had caught the flight she would be here by now. L−u ý: Trong mét sè tr−êng hî ë c© u ® iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î ë thêi qu¸ khø , ng−êi ta p c bá if ® i vµ ® ¶o had lªn ® Ç u c© u nh−ng ý nghÜ a vÉ n gi÷ nguyªn.

Had + subject + [verb in past participle ]... VÝ dô: Had we known you were there, we would have written you a letter.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Had she found the right buyer, she would have sold the house. Hadn’t we lost the way, we would have arrived sooner.

12.2.4 C¸c c¸ch dï ® Æ c biÖ t cña Will, would vµ sould trong c¸c mÖ nh ® Ò if ng
• Th«ng th−êng nh÷ng ® éng tõ nµ y kh«ng ® −î dï ® » ng sau if nh−ng nÕ u ® −î dï nã sÏ mang ý c ng c ng nghÜ a sau: If you will /would. Th−êng ® −î dï trong c¸c yªu cÇ u lÞ ch sù ( Would lÞ ch sù h¬n) c ng VÝ dô: If you would wait a moment, I will see if Mr John is here. (NÕ u c« vui lß ng chê mét chót, t«i sÏ xem liÖ u «ng John cã ë ® © y kh«ng.) I would be very grateful if you will/ would make an arrangement for me. If you could + verb in simple form. NÕ u «ng vui lß ng - Ng−ß i nãi cho r» ng ng−êi kia sÏ ® ång ý nh− mét lÏ tÊ t nhiªn VÝ dô: If you could fill in this form. If you could open your books. If + subject + will / would. NÕ u ... chÞ u - DiÔ n ® ¹t ý tù nguyÖ n VÝ dô: If he will (would) listen to me, I can help him. NÕ u nã chÞ u nghe theo lêi t«i th× t«i cã thÓ gióp nã. If + subject + will. DiÔ n t¶ sù ngoan cè. VÝ dô: If you will learn English this way, a failure for TOFEL test is sure awaiting you. NÕ u cË u mµ cø häc tiÕ ng Anh theo c¸ch nµ y th× tr−î kú thi TOFEL ch¾ c ch¾ n ® ang chê ® ãn t cË u. If + subject +should.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

DiÔ n ® ¹t mét hµ nh ® éng dï rÊ t cã thÓ ® −î song kh¶ n¨ng rÊ t Ý t vµ khi nãi ng−êi nãi kh«ng tin lµ c sù viÖ c l¹i cã thÓ x¶y ra. VÝ dô: If you shouldn’t know how to use this TV set, please call me up this number. NÕ u anh kh«ng biÕ t c¸ch sö dông chiÕ c tivi nµ y, h·y gäi ® iÖ n cho t«i sè m¸y nµ y. (Nãi vË y nh−ng ng−êi nãi kh«ng cho r» ng lµ anh ta l¹i kh«ng biÕ t sö dông chiÕ c tivi ® ã.) If you should have any difficulties while doing these exercises, please feel free to ask me. (Ng−êi thÇ y kh«ng cho r» ng cË u häc sinh l¹i kh«ng lµ m ® −î nh÷ng bµ i tË p ® ã - v× chóng rÊ t dÔ c hoÆ c cË u häc trß rÊ t th«ng minh) - Trong mét sè tr−êng hî ng−êi ta bá if ® i vµ ® ¶o should lªn ® Ç u c© u mµ ng÷ nghÜ a kh«ng thay p ® æ i. VÝ dô: Should you have any difficulties while doing these exercises, please feel free to ask me. Should it be cloudy and gray, the groundhog will supposedly wander around for food - a sign that spring is near. NÕ u trêi cã nhiÒ u m© y vµ bÇ u trêi x¸m xÞ t th× ng−êi ta cho lµ con sãc ® Ê t sÏ ® i lang thang kiÕ m ¨n - ® ã lµ dÊ u hiÖ u cña mï Xu© n ® ang tí gÇ n. Thùc ra, khi sö dông cÊ u tróc nµ y th× t¸c gi¶ cho a i r» ng khi con sãc ® Ê t chui ra th× rÊ t hiÕ m khi trêi l¹i cã nhiÒ u m© y vµ bÇ u trêi l¹i x¸m l¹i - cã thÓ lµ do kÕ t qu¶ thèng kª.

13. C¸ch sö dông thµ nh ng÷ as if, as though.
(Cã nghÜ a lµ : d−êng nh− lµ , nh− thÓ lµ ) - MÖ nh ® Ò ® » ng sau 2 thµ nh ng÷ nµ y th−êng hay ë d¹ng ® iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î vµ c chia lµ m 2 thêi:

13.1 Thêi hiÖ n t¹i
NÕ u ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò tr−í chia ë simple present th× ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò sau ph¶i chia ë simc ple past, ® éng tõ to be sÏ ph¶i chia ë lµ were ë tÊ t c¶ c¸c ng«i.
as if Subject + verb (simple present) + as though + subject + verb (simple past)

VÝ dô: The old lady dresses as if it were winter even in the summer.
HiÖ n t¹i qu¸ khø

(It is not winter.) Angelique walks as though she studied modelling.
HiÖ n t¹i qu¸ khø

(She didn’t study modelling) He acts as though he were rich.
HiÖ n t¹i qu¸ khø

(He is not rich)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

13.2 Thêi qu¸ khø.
NÕ u ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò tr−í chia ë simple past th× ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò 2 ph¶i chia ë past perc fect.
as if Subject + verb (simple past) + as though + subject + verb (past perfect)

VÝ dô: Betty talked about the contest as if she had won the grand prize.
Past simple past perfect

(She didn’t win the grand prize.) Jeff looked as if he had seen a ghost.
Past simple past perfect

(She didn’t see a ghost.)
He looked as though he had run ten miles.
Past simple past perfect

(He didn’t run ten miles.)

C¶ 2 d¹ng chia ® ã sau as if ® Ò u diÔ n ® ¹t ® iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î c.

L− ý : u Trong mét sè tr−êng hî nÕ u ® iÒ u kiÖ n lµ cã thË t th× 2 c«ng thø c trªn kh«ng ® −î tu© n theo. §éng p c tõ l¹i trë vÒ d¹ng b× nh th−êng theo diÔ n biÕ n cña c© u. VÝ dô: He looks as if he has finish the test.

14. C¸ch sö dông ® éng tõ To hope vµ to wish.
Hai ® éng tõ nµ y tuy ® ång nghÜ a nh−ng kh¸c nhau vÒ mÆ t ng÷ ph¸p. + §» ng sau ® éng tõ to hope lµ mét c© u diÔ n biÕ n b× nh th−êng. VÝ dô: I hope that they will come. ( I don’t know if they are coming.) ( T«i hy väng lµ hä sÏ tí i.) We hope that they came yesterday. ( We don’t know if they came.) + Nh−ng ® éng tõ to wish l¹i ® ß i hái ® » ng sau nã ph¶i lµ mét ® iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î c. §iÒ u kiÖ n nµ y chia lµ m 3 thêi.

14.1 Thêi t− ¬ng lai.
§éng tõ ë mÖ nh ® Ò sau sÏ ph¶i lµ Would / could + verb hoÆ c were + Ving.
Could + verb would + verb

Subject + wish + (that) + Subject* +

+ ...

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

were + Ving

Subject* : cã thÓ lµ cï hoÆ c kh¸c chñ ng÷ ví chñ ng÷ trong mÖ nh ® Ò chÝ nh. ng i VÝ dô: We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come.) I wish that you would stop saying that. (You probably won’t stop.) She wish that she were coming with us. ( She is not coming with us.)

14.2 Thêi hiÖ n t¹i
§éng tõ ë mÖ nh ® Ò 2 sÏ chia ë simple past. §éng tõ to be ph¶i chia lµ m were ë tÊ t c¶ c¸c ng«i.
Subject + wish + (that) + Subject* + verb in simple past ...

VÝ dô: I wish that I had enough time to finish my homework. ( I don’t have enough time.) We wish that he were old enough to come with us. ( He is not old enough.) They wish that they didn’t have to go to class today. ( They have to go to class.)

14.3 Thêi qu¸ khø.
§éng tõ ë mÖ nh ® Ò sau sÏ ph¶i chia ë Past perfect hoÆ c Could have + P2
Past perfect Subject + wish + (that) + Subject + Could have + P2

VÝ dô: I wish that I had washed the clothes yesterday. ( I didn’t wash the clothes yesterday.) She wish that she could have been there. ( She couldn’t be there.) We wish that we had had more time last night. ( We didn’t have more time.) L− ý : u §éng tõ wish chØ cã thÓ ¶nh h−ëng ® Õ n mÖ nh ® Ò ® » ng sau nã b» ng c¸ch buéc mÖ nh ® Ò ® ã ph¶i ë ® iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® −î Nh−ng ® iÒ u kiÖ n ® ã ë thêi nµ o l¹i do thêi c. gian cña mÖ nh ® Ò ® ã quyÕ t ® Þ nh kh«ng hÒ phô thuéc vµ o thêi cña ® éng tõ to wish. VÝ dô: He wished that he could come to the party next week.
Qu¸ khø §iÒ u kiÖ n ë t−¬ng lai Phïhî vÒ thêi p T−¬ng lai

The photographer wished that we stood closer together than we are standing now.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
Qu¸ khø ® iÒ u kiÖ n ë hiÖ n t¹i Phï hî vÒ thêi p hiÖ n t¹i

- Ph¶i ph© n biÖ t ví to wish ë d¹ng c© u nµ y ví nghÜ a −í g× , mong g× ví to wish trong mÉ u i i c i c© u sau: To wish somebody something VÝ dô: I wish you a happy birthday.

15. C¸ch sö dông thµ nh ng÷ used to vµ get/be used to
15.1 used to. (*)

Used to + [Verb in simple form]... ( Th−êng hay, ® · tõng)

ChØ mét thãi quen, hµ nh ® éng th−êng xuyªn x¶y ra lÆ p ® i lÆ p l¹i trong qu¸ khø . VÝ dô: When David was young, he used to swim once a day. ( Thãi quen trong qu¸ khø ) ChuyÓ n sang c© u nghi vÊ n:
Did + Subject + use to + Verb = Used + Subject + to + verb.

VÝ dô: When David was young, did he use to swim once a day? used he to swim once a day? C© u phñ ® Þ nh:
Subject + didn’t + use to + Verb = Subject + used not to + verb.

VÝ dô: When David was young, he didn’t use to swim once a day. he used not to swim once a day.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

15.2 get / be used to.
BE / GET USED TO + VING ( trë nªn quen ví i) (noun)

L−u ý: Trong c«ng thø c (*) cã thÓ thay used to = Would nh−ng dÔ nhÇ m lÉ n.

16. C¸ch sö dông thµ nh ng÷ Would rather
Would rather ... than = Prefer ... to (ThÝ ch ... h¬n lµ ; thµ ... h¬n lµ ) − §» ng sau would rather ph¶i lµ mét ® éng tõ nguyªn thÓ bá to (bare infinitive) nh−ng ® » ng sau prefer ph¶i lµ mét verb+ing. John would rather drink Coca-Cola than orange juice. John prefer drinking Coca-Cola to drinking orange juice. L− ý : u − ViÖ c sö dông thµ nh ng÷ nµ y cß n tuú thuéc vµ o sè chñ ng÷ vµ nghÜ a cña c© u

VÝ dô:

16.1 Lo¹i c© u cã mét chñ ng÷.
ë lo¹i c© u nµ y chØ dï Would rather (kh«ng cã than) vµ chia lµ m 2 thêi : ng 1. Thêi hiÖ n t¹i. §éng tõ sau Would rather lµ nguyªn thÓ bá to. NÕ u muèn dï phñ ® Þ nh ® Æ t not tr−í ® éng tõ ng c nguyªn thÓ bá to ( c«ng thø c 1)

Subject + Would rather + (not) bare infinitive

(1)

VÝ dô: Jim would rather go to class tomorrow Trong c© u nµ y ng−êi nãi muèn nãi Jim thÝ ch ® Õ n lí vµ o ngµ y mai (chø h«m nay Jim kh«ng muèn) p

2.

Thêi qu¸ khø.

ë thêi qu¸ khø sau would rather lµ have + past participle (hay cß n gäi lµ ph© n tõ 2 - P2) - C«ng thø c 2.

Subject + would rather + have + (P2) VÝ dô:

(2)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

John would rather have gone to class yesterday than today ( John thÝ ch ® i häc vµ o ngµ y h«m qua h¬n ngµ y h«m nay).

16.2 Lo¹i c© u cã 2 chñ ng÷
ë lo¹i c© u nµ y thµ nh ng÷ ® −î sö dông sÏ lµ Would rather that (−í g× , mong g× ) vµ chia lµ m c c nh÷ng mÉ u c© u nh− sau: 1. C© u gi¶ ® Þ nh Lµ lo¹i c© u diÔ n ® ¹t ý ng−êi thø nhÊ t muèn ng−êi thø 2 lµ m mét viÖ c g× ® ã, nh−ng lµ m hay kh«ng cß n tuú thuéc vµ o vµ o phÝ a ng−êi thø 2. Do vË y cÊ u tróc ® éng tõ sau chñ ng÷ 2 ph¶i lµ nguyªn thÓ bá to - C«ng thø c 1.

Subject1 + Would rather that + Subject2 + bare infinitive

(1)

VÝ dô: I would rather that Jones call me tomorrow ( T«i muèn Johnes gäi ® iÖ n cho t«i vµ o ngµ y mai - Nh−ng Jones cã gäi ® iÖ n cho ng−êi nãi hay kh«ng cß n tuú vµ o Jones). We would rather that he take this train. (§¸p chuyÕ n tµ u ® ã hay kh«ng cß n tuú vµ o anh Ê y - Hä chØ muèn vË y). 2. §iÒ u kiÖ n kh«ng thùc hiÖ n ® − c ë hiÖ n t¹i (nghÜ a cña c© u tr¸i ví thùc tÕ ). î i §éng tõ sau chñ ng÷ 2 sÏ chia ë Simple past, ® éng tõ to be sÏ ph¶i ® −î chia thµ nh Were ë tÊ t c¶ c¸c c ng«i - C«ng thø c 2 Subject1 + would rather that + Subject2 + Simple past... VÝ dô: Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does (In fact his girlfriend doesn’t work in the same department.) Jane would rather that it were winter now. (It is not winter now.) NhË n xÐ t: - Trong c¸c c© u trªn nghÜ a cña vÕ thø 2 lu«n tr¸i ví thùc tÕ ë thêi ® iÓ m hiÖ n t¹i. i Did not + verb - NÕ u muèn thµ nh lË p thÓ phñ ® Þ nh dï ng Were not + verb 3. §iÒ u kiÖ n kh«ng thÓ thùc hiÖ n ® − c trong qu¸ khø ( NghÜ a cña c© u lµ tr¸i ví thùc tÕ .) î i Trong lo¹i c© u nµ y ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò thø 2 sÏ ph¶i ® −î chia ë Past perfect - C«ng thø c 1. c Subject1 + would rather that + Subject2 + Past perfect VÝ dô:

(2)

(1)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Jim would rather that Jill had gone to class yesterday. (nh−ng trong thùc tÕ th× Jill ® · kh«ng tí lí ngµ y h«m qua vµ ng−êi nãi chØ lÊ y lµ m tiÔ c lµ Jill ® · i p kh«ng tí lí vµ o ngµ y h«m qua.) i p NhË n xÐ t: Trªn thùc tÕ nghÜ a cña to wish vµ would rather that (ví nghÜ a −í mong muèn) trong i c, tr−êng hî trªn lµ gièng nhau nh−ng Wish ® −î sö dông trong tiÕ ng Anh b× nh d© n (hµ ng ngµ y). Cß n p c Would rather that mang kÞ ch tÝ nh nhiÒ u h¬n.

17. C¸ch sö dông Would Like
Thµ nh ng÷ nµ y dï ® Ó mêi mäc ng−êi kh¸c mét c¸ch lÞ ch sù hoÆ c diÔ n ® ¹t mong muèn ng cña m× nh mét c¸ch nh· nhÆ n sau ® ã ph¶i lµ ® éng tõ nguyªn thÓ cã to (infinitive). Subject + would like + [to + verb] ...

VÝ dô: Would you like to dance with me? I would like to visit Hongkong. We would like to order now, please. The president would like to be re-elected. They would like to study at the university. Would you like to see a movie tonight?

L− ý : u - NÕ u hµ nh ® éng ® −î x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ mÆ t thêi gian hoÆ c thêi gian lµ hiÖ n t¹i th× c dï ® éng tõ nguyªn thÓ sau like. ng - Nh−ng nÕ u thêi gian lµ kh«ng x¸c ® Þ nh th× ph¶i dï Verb+ing. ng
VÝ dô: Would you like a lemonade now? (thêi gian lµ hiÖ n t¹i now) She likes watching TV every night. (thêi gian lµ kh«ng x¸c ® Þ nh - chØ së thÝ ch hobby) HoÆ c I would like eating a steak and salad.

18. C¸ch sö dông c¸c ® éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® Ó diÔ n ® ¹t c¸c tr¹ng th¸i ë hiÖ n t¹i.
18.1 Could/may/might.
Could/may/might + [Verb in simple form] Cã thÓ /cã lÏ. ChØ mét kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ë hiÖ n t¹i song ng−êi nãi kh«ng ch¾ c. C¶ 3 ® éng tõ cã gi¸ trÞ nh− nhau. VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

It might rain tomorrow It may rain tomorrow It could rain tomorrow

=

It will possibly rain tomorrow OR Maybe it will rain tomorrow

Chó ý : Maybe lµ sù kÕ t hî cña may vµ be, nh−ng nã lµ mét tõ vµ kh«ng ph¶i lµ trî ® éng tõ. Nã ® ång p nghÜ a ví perhaps. i Mét sè vÝ dô vÒ Could, may, vµ might: The president said that there might be a strike next month. I don’t know what I’m doing tomorrow. I may go to the beach or I may stay home. (L−u ý lµ ng−êi Anh th−êng nãi lµ stay at home nh−ng ng−êi Mü l¹i nãi lµ stay home.) It might be warmer tomorrow. I may not be able to go with you tonight. I don’t know where Jaime is. He could be at home.

18.2 Should
Should + [Verb in simple form] NghÜ a lµ : - Nªn ( diÔ n ® ¹t mét lêi khuyªn, ® Ò nghÞ hoÆ c b¾ t buéc nh−ng kh«ng m¹nh l¾ m) - Cã khi - dï ® Ó diÔ n ® ¹t mong muèn ® iÒ u g× x¶y ra. ng VÝ dô: It should rain tomorrow ( I expect it to rain tomorrow) My check should arrive next week. ( I expect it to arrive next week). L− ý : u - Had better, ought to, be supposed to nãi chung lµ ® ång nghÜ a ví should ví ® iÒ u kiÖ n lµ ® éng tõ i i to be ph¶i chia ë thêi hiÖ n t¹i. - be supposed to ngoµ i nghÜ a t−¬ng ® −¬ng ví should cß n mang nghÜ a quy ® Þ nh ph¶i, b¾ t buéc i ph¶i. VÝ dô: We are supposed to have a math test this afternoon, but it was postponed because the Professor had to attend a science conference. ( Theo quy ® Þ nh lµ ....)

18.3 Must
Must + [verb in simple form] NghÜ a lµ : - Ph¶i - b¾ t buéc rÊ t m¹nh (ng−êi bÞ b¾ t buéc kh«ng cã sù lùa chän nµ o kh¸c)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: One must endorse a check before one cashes it. (ng−êi ta ph¶i ký sau tÊ m sÐ c tr−í khi rót c tiÒ n). George must call his insurance agent today. A pharmacist must keep a record of the prescriptions that are filled. An automobile must have gasoline to run. An attorney must pass an examination before practising law. This freezer must be kept at -200. - H¼ n lµ - diÔ n ® ¹t mét sù suy luË n cã logic dùa trªn nh÷ng hiÖ n t−î cã thË t ë hiÖ n t¹i. ng VÝ dô: John’s lights are out. He must be asleep. (We assume that John is asleep because the lights are out.) The grass is wet. It must be raining. (We assume that it is raining because the grass is wet.) • Must ® −î thay thÕ b» ng have to trong nh÷ng tr−êng hî sau ® © y c p - §ø ng sau Will ë thêi t−¬ng lai. VÝ dô: We will have to take a TOEFL test at the end of this year. - Had to thay cho must ë qu¸ khø . VÝ dô: The teacher had to attend a science conference yesterday. • ë thêi hiÖ n t¹i have to ® −î thay thÕ cho must khi: c Hái xem m× nh cã bÞ buéc ph¶i lµ m ® iÒ u g× kh«ng hoÆ c diÔ n ® ¹t sù b¾ t buéc do kh¸ch quan mang l¹i ® Ó lµ m gi¶m nhÑ tÝ nh b¾ t buéc cña must. VÝ dô: Q : Do I have to leave a deposit? A : No, you needn’t but you have to sign in this register, I’m sorry but that’s the rule.

19. C¸ch sö dông c¸c ® éng tõ khiÕ m khuyÕ t ® Ó diÕ n ® ¹t c¸c tr¹ng th¸i ë thêi qu¸ khø.
Could/ May/ might + have +P2 (cã lÏ ® ·) ChØ mét kh¶ n¨ng ë qu¸ khø song ng−êi nãi kh«ng d¸m ch¾ c. VÝ dô: It might have rained last night, but I’m not sure. (Cã lÏ ® ªm qua trêi m−a) The cause of death could have been bacteria. (Nguyªn nh© n cña c¸i chÕ t cã lÏ lµ do vi trï ng)

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

John might have gone to the movies yesterday. (Cã lÏ John ® · tí r¹p chiÕ u bãng ngµ y h«m qua) i Could + have +P2 (cã lÏ ® · cã thÓ - nh−ng thùc tÕ th× kh«ng) VÝ dô: We could have solved this problem at that time (But we couldn’t in fact) (LÏ ra lóc ® ã chóng t«i ® · cã thÓ gi¶i quyÕ t ® −î vÊ n ® Ò nµ y.) c
SHOULD + HAVE + P2 (lÏ ra ph¶i, lÏ ra nªn - nh−ng thùc tÕ th× kh«ng) Thµ nh ng÷ nµ y t−¬ng ® −¬ng ví Was / were / Supposed to. i

MUST HAVE P2 - H¼ n lµ ® · (ChØ sù suy luË n logic dùa trªn nh÷ng hiÖ n t−î cã thË t trong qu¸ khø ) ng

VÝ dô: Paul did so well in his speech today that he could have rehearsed it many times this past week. (H«m nay Paul ® · cã lêi ph¸t biÓ u rÊ t hay, h¼ n lµ tuÇ n qua nã ® · diÔ n tË p rÊ t nhiÒ u lÇ n ).
MIGHT HAVE BEEN VERB+ ING - cã lÏ lóc Ê y ® ang (ChØ sù suy luË n logic dùa trªn nh÷ng hiÖ n t−î cã thË t trong qu¸ khø ) ng

VÝ dô: I didn’t hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time. I didn’t watch that scene on television, I might have been paying attention to the argument.
MUST HAVE BEEN VERB+ ING - ch¾ c h¼ n lóc Ê y ® ang (ChØ sù suy luË n logic dùa trªn nh÷ng hiÖ n t−î cã thË t trong qu¸ khø ) ng

VÝ dô: I didn’t hear you knock, I must have been sleeping at that time. I didn’t see him this morning, he must have been working in the office.

20. tÝ nh tõ vµ phã tõ (adjective and adverb).
• Mét tÝ nh tõ bao giê còng bæ nghÜ a cho mét danh tõ vµ chØ danh tõ. Nã ® ø ng ngay tr−í danh tõ ® ã. Trong tiÕ ng Anh chØ cã mét danh tõ duy nhÊ t ® ø ng sau danh tõ mµ c nã bæ nghÜ a ® ã lµ : galore ( nhiÒ u, phong phó, dåi dµ o).

VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

There are errors galore in the final exam. - Mét phã tõ bao giê còng bæ nghÜ a cho: + Mét ® éng tõ - mét tÝ nh tõ - vµ mét phã tõ kh¸c. VÝ dô: He runs very fast.
verb adv adv

She is terribly beautiful.
Adv adj

- Adj + ly = adv nh−ng ph¶i cÈ n thË n v× kh«ng ph¶i bÊ t cø tõ nµ o cã ® u«i ly ® Ò u lµ phã tõ. Mét sè c¸c tÝ nh tõ còng cã tË n cï lµ ly. ng VÝ dô: Lovely, friendly, lonely. - Mét sè c¸c côm tõ më ® Ç u b» ng gií tõ ® Ó chØ ® Þ a ® iÓ m, thêi gian, ph−¬ng tiÖ n hµ nh ® éng, i t× nh huèng hµ nh ® éng còng ® −î coi lµ phã tõ. VÝ dô: in the office. c - Mét sè c¸c phã tõ cã cÊ u t¹o ® Æ c biÖ t nh− soon, very, almost. - VÞ trÝ c¸c phã tõ trong tiÕ ng Anh t−¬ng ® èi tho¶i m¸i nh−ng còng cã nh÷ng phø c t¹p. Cã mét sè quy luË t nh− sau: + C¸c phã tõ bæ ng÷ sÏ th−êng xuyªn ® ø ng ë cuèi c© u theo thø tù −u tiªn: • chØ ph−¬ng thø c hµ nh ® éng (® u«i ly), • chØ ® Þ a ® iÓ m (here, there, at school...), • chØ thêi gian, • chØ ph−¬ng tiÖ n hµ nh ® éng, • chØ t× nh huèng hµ nh ® éng. + Mét phã tõ kh«ng bao giê ® −î ® ø ng xen vµ o gi÷a ® éng tõ vµ t© n ng÷. c VÝ dô: I have terribly a headache. (c© u sai v× phã tõ ® ø ng xen gi÷a ® éng tõ vµ t© n ng÷ ) + NÕ u trong c© u chØ cã phã tõ chØ thêi gian th× nã thÓ ® ø ng lªn ® Ç u c© u. VÝ dô: In 1975 I graduated but I didn’t find a job. + C¸c phã tõ chØ tÇ n sè (always, sometimes...) th−êng bao giê còng ® ø ng tr−í ® éng tõ c chÝ nh khi nã lµ ® éng tõ hµ nh ® éng, nh−ng bao giê còng ® ø ng sau ® éng tõ to be. VÝ dô: - They have often visited me recently. - He always comes in time. Nh−ng: The president is always in time.

21. §éng tõ nèi.
§ã lµ c¸c ® éng tõ trong b¶ng sau.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

be become remain stay

appear seem sound

feel look smell taste

C¸c ® éng tõ trªn cã nh÷ng ® Æ c tÝ nh sau: • • Kh«ng diÔ n ® ¹t hµ nh ® éng mµ diÔ n ® ¹t b¶n chÊ t cña sù vË t, sù viÖ c, nh− mµ u s¾ c, mï vÞ ... i §» ng sau chóng ph¶i lµ mét tÝ nh tõ kh«ng ® −î lµ mét phã tõ. c

L−u ý: c¸c cÆ p ® éng tõ appear seem = to happen to chance ( D−êng nh−)

- To appear cã thÓ thay thÕ cho to seem vµ ng−î l¹i nh−ng kh«ng thÓ thay thÕ cho to happen vµ to c chance. - 3 ® éng tõ to be, to become, to remain cã nh÷ng tr−êng hî cã mét danh tõ hoÆ c mét ng÷ danh tõ p theo sau, lóc ® ã chóng mÊ t ® i chø c n¨ng ® éng tõ nèi. - 4 ® éng tõ to feel, to look, to smell vµ to taste trong mét sè tr−êng hî ® ß i hái sau nã lµ danh tõ lµ m p t© n ng÷ vµ trë thµ nh mét ngo¹i ® éng tõ. Lóc nµ y chóng mÊ t ® i chø c n¨ng cña mét ® éng tõ nèi vµ trë thµ nh mét ® éng tõ diÔ n ® ¹t hµ nh ® éng vµ cã quyÒ n ® ß i hái 1 phã tõ ® i bæ trî (chóng thay ® æ i vÒ mÆ t ng÷ nghÜ a). - To feel = sê, n¾ n, kh¸m xÐ t. - to look at : nh× n - to smeel : ngöi. - to taste : nÕ m.

22. So s¸nh cña tÝ nh tõ vµ danh tõ
22.1 So s¸nh b»ng.
So s¸nh b» ng chØ ra 2 thùc thÓ chÝ nh x¸c gièng nhau (b» ng nhau hoÆ c nh− nhau) vµ ng−î l¹i nÕ u c cÊ u tróc so s¸nh ë d¹ng phñ ® Þ nh. CÊ u tróc As ... as
adj S + verb + as + adv + as + pronoun noun

NÕ u lµ cÊ u tróc phñ ® Þ nh as thø nhÊ t cã thÓ thay b» ng so.

VÝ dô: He is not so tall as his father. L− ý : u Ta cÇ n ph¶i nhí r» ng ® ¹i tõ sau as lu«n ë d¹ng chñ ng÷.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Peter is as tall as I. You are as old as she. Mét sè thÝ dô vÒ so s¸nh b»ng. My book is as interesting as your.
TÝ nh tõ

His car runs as fast as a race car.
Phã tõ

John sings as well as his sister.
Phã tõ

Their house is as big as that one.
TÝ nh tõ

His job is not as difficult as mine. HoÆ c His job is not so difficult as mine.
TÝ nh tõ TÝ nh tõ

They are as lucky as we
TÝ nh tõ

Danh tõ còng cã thÓ dï ® Ó so s¸nh cho cÊ u tróc nµ y nh−ng tr−í khi so s¸nh ph¶i x¸c ® Þ nh ng c ch¾ c ch¾ n r» ng danh tõ ® ã cã nh÷ng tÝ nh tõ t−¬ng ® −¬ng nh− trong b¶ng sau: TÝ nh tõ heavy, light wide, narrow deep, shallow long, short big, small Danh tõ weight width depth length size

CÊ u tróc dï cho lo¹i nµ y sÏ lµ the same ... as. ng
noun Subject + verb + the same + (noun) + as pronoun

VÝ dô: My house is as high as his My house is the same height as his.
L− ý : u - Do tÝ nh chÊ t phø c t¹p cña lo¹i c«ng thø c nµ y nªn viÖ c sö dông bã hÑ p vµ o trong b¶ng trªn. - The same as >< different from. My nationality is different from hers. Our climate is different from Canada’s. - Trong tiÕ ng Anh cña ng−êi Mü cã thÓ dï different than nÕ u sau ® ã lµ c¶ mét c© u hoµ n chØ nh ng (kh«ng phæ biÕ n). VÝ dô: His appearance is different from what I have expected. = His appearance is different than I have expected. - From cã thÓ thay thÕ b» ng to.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Mét sè thÝ dô vÒ the same vµ different from: These trees are the same as those. He speaks the same language as she. Her address is the same as Rita’s. Their teacher is different from ours. My typewriter types the same as yours. She takes the same courses as her husband. 22.2 So s¸nh h¬n, kÐ m
- Trong lo¹i so s¸nh nµ y, ng−êi ta ph© n ra lµ m 2 lo¹i phã tõ, tÝ nh tõ ng¾ n vµ phã tõ, tÝ nh tõ dµ i. - §èi ví c¸c phã tõ vµ tÝ nh tõ ng¾ n, ta chØ cÇ n céng thªm ® u«i ER vµ o tË n cï i ng. - §èi ví nh÷ng tÝ nh tõ ng¾ n cã 1 nguyªn © m kÑ p gi÷a 2 phô © m, ta ph¶i gÊ p ® «i phô © m cuèi ® Ó i kh«ng ph¶i thay ® æ i c¸ch ® äc. VÝ dô: big - bigger. red - redder hot - hotter - Nh÷ng tÝ nh tõ cã tË n cï b» ng b¸n nguyªn © m ph¶i ® æ i thµ nh ier (y -ier) ng VÝ dô: happy - happier friendly - friendlier (hoÆ c more friendly than) - Tr−êng hî ngo¹i lÖ : strong - stronger. p - §èi ví tÊ t c¶ c¸c phã tõ vµ tÝ nh tõ dµ i dï more (nÕ u h¬n) vµ dï less ( nÕ u kÐ m). i ng ng VÝ dô: more beautiful, more important, more believable.
adj + er adv + er* more + adj/ adv less + adj

Subject + verb +

+ than +

noun pronoun

* cã thÓ thªm er vµ o tË n cï cña mét sè phã tõ nh−: faster, quicker, sooner, vµ later. ng L− ý : u - §» ng sau phã tõ so s¸nh nh− than vµ as ph¶i lµ ® ¹i tõ nh© n x−ng chñ ng÷, kh«ng ® −î phÐ p lµ ® ¹i c tõ nh© n x−ng t© n ng÷ ( lçi c¬ b¶n). VÝ dô: John’s grades are higher than his sister’s. Today is hotter than yesterday. This chair is more comfortable than the other. He speaks Spanish more fluently than I . He visits his family less frequently than she does. This year’s exhibit is less impressive than last year’s.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

- §Ó nhÊ n m¹nh cho tÝ nh tõ vµ phã tõ so s¸nh ng−êi ta dï far hoÆ c much tr−í so s¸nh. ng c
far Subject + verb + much + adj adv +er + than + pronoun noun

far Subject + verb + much +

more + less

adj + than adv +

noun pronoun

- Mét sè thµ nh ng÷ nhÊ n m¹nh : much too much
adv adv adj

VÝ dô: Harry’s watch is far more expensive than mine. That movie we saw last night was much less interesting than the one on television. A watermelon is much sweeter than a lemon. She dances much more artistically than her predecessor. He speaks English much more rapidly than he does Spanish. His car is far better than yours. • Danh tõ còng cã thÓ ® −î dï ® Ó so s¸nh trong c¸c cÊ u tróc b» ng hoÆ c h¬n, kÐ m. c ng - Trong cÊ u tróc so s¸nh b» ng chØ cÇ n x¸c ® Þ nh xem danh tõ ® ã lµ ® Õ m ® −î hay kh«ng ® Õ m c ® −î v× tr−í chóng cã mét sè ® Þ nh ng÷ dï ví 2 lo¹i danh tõ ® ã. c c ng i - Trong cÊ u tróc so s¸nh h¬n kÐ m còng cÇ n ph¶i x¸c ® Þ nh xem danh tõ ® ã lµ ® Õ m ® −î hay kh«ng c ® Õ m ® −î v× ® » ng tr−í chóng cã dï fewer (cho ® Õ m ® −î less (kh«ng ® Õ m ® −î vµ more dï c c ng c), c) ng chung cho c¶ 2 (c«ng thø c d−í ® © y). Do cÊ u tróc nµ y kh«ng phø c t¹p nªn ® −î dï réng r·i h¬n so i c ng ví cÊ u tróc so s¸nh b» ng. i
many much little few

Subject + verb + as +

+ noun + as +

noun pronoun

hoÆ c
more fewer less noun pronoun

Subject + verb +

+ noun + than +

VÝ dô: I have more books than she. February has fewer days than March. He earns as much money as his brother. They have as few class as we. Their job allows them less freedom than ours does.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Before pay-day, I have as little money as my brother.

22.3 So s¸nh hî lý p
Khi so s¸nh nªn nhí r» ng c¸c môc tõ dï ® Ó so s¸nh ph¶i t−¬ng ® −¬ng ví nhau vÒ b¶n chÊ t ng÷ ng i ph¸p ( ng−êi ví ng−êi, vË t ví vË t). Do vË y 3 môc so s¸nh hî lý sÏ lµ : i i p • • • së h÷u c¸ch that of (cho sè Ý t) those of (cho sè nhiÒ u)

C© u sai: His drawings are as perfect as his instructor (c© u nµ y so s¸nh drawings ví instructor) i C© u ® óng : His drawings are as perfect as his instructor’s (instructor’s = instructor’s drawings) C© u sai: The salary of a professor is higher than a secretary. (c© u nµ y so s¸nh gi÷a l−¬ng cña 1 «ng gi¸o s− ví mét c« th− ký) i C© u ® óng: The salary of a professor is higher than that of a secretary. ( that of = that salary of) C© u sai : The duties of a policeman are more dangerous than a teacher. (c© u nµ y so s¸nh gi÷a duties ví teacher) i C© u ® óng: The duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher. (those of = those duties of). Mét sè thÝ dô vÒ so s¸nh hî lý . p John’s car runs better than Mary’s. (Mary’s = Mary’s car) The climate in Florida is as mild as that of California. (that of = that climate of ) Classes in the university are more difficult than those in the college. (those in = the classes in ) The basketball games at the university are better than those of the high school. (those of = the games of) Your accent is not as strong as my mother’s. (my mother’s = my mother’s accent) My sewing machine is better than Jane’s. (Jane’s = Jane’s sewing machine).

22.4 C¸c d¹ng so s¸nh ® Æ c biÖ t
B¶ng d−í ® © y lµ mét sè d¹ng so s¸nh ® Æ c biÖ t cña tÝ nh tõ vµ phã tõ. Trong ® ã l−u ý r» ng farther i dï cho kho¶ng c¸ch, further dï cho th«ng tin vµ nh÷ng vÊ n ® Ò trõu t−î kh¸c. ng ng ng TÝ nh tõ vµ phã tõ far little much many so s¸nh h¬n kÐ m farther further less more so s¸nh nhÊ t farthest furthest least most

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

good well bad badly

better worse

best worst

I feel much better today than I did last week. The university is farther than the mall. He has less time now than he had before. Marjorie has more books than Sue. This magazine is better than that one. He acts worse now than ever before. + further = more. VÝ dô: The distance from your house to school is farther than that of mine. He will come to the US for further education next year.

22.5 So s¸nh ® a bé
Lµ lo¹i so s¸nh gÊ p r−ì gÊ p ® «i, gÊ p 3. Nªn nhí r» ng trong cÊ u tróc nµ y kh«ng ® −î dï so s¸nh i, c ng h¬n kÐ m mµ ph¶i dï so s¸nh b» ng. ng
much Subject + verb + béi sè + as + many + noun + as + pronoun noun

VÝ dô: This encyclopedia costs twice as much as the other one. At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Barney. Jerome has half as many records now as I had last year. L− ý : u - Khi dï so s¸nh lo¹i nµ y ph¶i x¸c ® Þ nh râ danh tõ ® ã lµ ® Õ m ® −î hay kh«ng ® Õ m ® −î v× ng c c ® » ng tr−í chóng cã much vµ many. c - C¸c cÊ u tróc twice that much ... many (gÊ p ® «i sè ® ã) chØ ® −î dï trong v¨n nãi, tuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï trong v¨n viÕ t. c ng c ng VÝ dô: We had expected eighty people at the rally, but twice that many showed up. (v¨n nãi) We had expected eighty people at the rally, but twice as many as that number showed up. (v¨n viÕ t)

22.6 So s¸nh kÐ p (cµng ....th× cµng)
Nh÷ng c© u nµ y b¾ t ® Ç u b» ng mét cÊ u tróc so s¸nh h¬n, vµ do ® ã mÖ nh ® Ò thø 2 còng ph¶i b¾ t ® Ç u b» ng mét cÊ u tróc so s¸nh h¬n.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The + comparative + subject + verb + the comparative + subject + verb

VÝ dô: The hotter it is, the more miserable I feel. The higher we flew, the worse Edna felt. The bigger they are, the harder they fall. The sooner you take your medicine, the better you will feel. The sooner you leave, the earlier you will arrive at your destination.
The more + subject +verb + the + comparative + subject + verb

The more you study, the smarter you will become. The more he rowed the boat, the farther away he got. The more he slept, the more irritable he became.

22.7 No sooner ... than (võa mí ... th× ; ch¼ ng bao l© u ... th× ) i
NÕ u thµ nh ng÷ no sooner xuÊ t hiÖ n ë ® Ç u c© u th× than ph¶i ® Ç u cho mÖ nh ® Ò 2. L−u ý r» ng trî ® éng tõ ph¶i ® ø ng tr−í chñ ng÷ theo c«ng thø c sau: c
No sooner + auxiliary + subject + verb + than + subject + verb

VÝ dô: No sooner had they started out for California than it started to rain. No sooner will he arrived than he will want to leave. No sooner had she entered the building than she felt the presence of somebody else. L− ý : u No longer nghÜ a lµ not any more (kh«ng cß n... n÷a). Kh«ng bao giê ® −î sö dông not longer trong c c© u mµ nghÜ a cña nã nh− vË y. John no longer studies at the university. (John doesn’t study at the university any more). Cynthia may no longer use the library because her card has expired. (Cynthia may not use the library any more)

23. D¹ng nguyªn, so s¸nh h¬ n vµ so s¸nh h¬ n nhÊ t.
PhÇ n lí c¸c tÝ nh tõ diÔ n t¶ (tr¹ng th¸i, tÝ nh c¸ch, vÎ ® Ñ p...) ® Ò u cã 3 d¹ng: d¹ng nguyªn (happy), n d¹ng so s¸nh h¬n (happier) vµ so s¸nh h¬n nhÊ t (happiest). D¹ng nguyªn hot interesting so s¸nh hotter more interesting so s¸nh nhÊ t hottest most interesting

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

sick colorful

sicker more colorful

sickest most colorful

- D¹ng nguyªn kh«ng chØ sù so s¸nh. Nã chØ m« t¶ phÈ m chÊ t ® ¬n thuÇ n cña 1 ng−êi, 1 vË t, hay mét nhãm (ng−êi hoÆ c vË t). VÝ dô: The house is big. The flowers are fragrant. - D¹ng so s¸nh h¬n chØ ra mø c ® é m¹nh h¬n hay yÕ u h¬n vÒ sù kh¸c nhau gi÷a 2 ng−êi (2 vË t). VÝ dô: My dog is smarter than yours. Bob is more atheletic than Richard. Spinach is less appealing than carrots. * Ta còng cã thÓ so s¸nh 2 thùc thÓ (ng−êi hoÆ c vË t) mµ kh«ng sö dông than. Trong tr−êng hî nµ y p thµ nh ng÷ of the two sÏ ® −î sö dông trong c© u (nã cã thÓ ® ø ng ® Ç u c© u vµ sau danh tõ ph¶i cã c dÊ u phÈ y, hoÆ c ® ø ng ë cuèi - Xem 2 c«ng thø c d−í ® © y). i
Subject + verb + the + comparative + of the two + (noun)

hoÆ c
of the two + (noun), + Subject + verb + the + comparative

Harvey is the smarter of the two boys. Of the two shirts, this one is the prettier. Please give me the smaller of the two pieces of cake. Of the two landscapes that you have shown me, this one is the more picturesque. Of the two books, this one is the more interesting. Ghi nhí :
2 thùc thÓ - so s¸nh h¬n 3 thùc thÓ trë lªn - so s¸nh h¬n nhÊ t

- ë cÊ p ® é so s¸nh h¬n nhÊ t, 3 thùc thÓ trë lªn ® −î so s¸nh ví nhau, mét trong chóng tréi c i h¬n hoÆ c kÐ m h¬n so ví c¸c thùc thÓ cß n l¹i. i
Subject + verb + the + adj+ est most + adj least + adj + In + dt® 2 sè Ý t of + dt® 2 sè nhiÒ u

John is the tallest boy in the family. Deana is the shortest of the three sisters. These shoes are the least expensive of all.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Of the three shirts, this one is the prettiest. L− ý : u - Sau thµ nh ng÷ one of the + superlative, danh tõ ph¶i ® Ó ë d¹ng sè nhiÒ u vµ ® éng tõ chia ë ng«i sè Ý t. VÝ dô: One of the greatest tennis players in the world is Bjon Borg. Kuwait is one of the biggest oil producers in the world. C¸c phã tõ kh«ng ® −î ® i kÌm bëi -er hoÆ c -est. Mµ thay v× ® ã, khi ® −î dï trong c© u so s¸nh c c ng chóng ® i cï more hoÆ c less ® èi ví cÊ p so s¸nh h¬n, vµ ví most hoÆ c least ® Ó thµ nh lË p nªn ng i i d¹ng so s¸nh h¬n nhÊ t.

D¹ng nguyªn carefully cautiously

So s¸nh h¬n more carefully less carefully more cautiously less cautiously

So s¸nh h¬n nhÊ t most carefully least carefully most cautiously least cautiously

VÝ dô: Sal drove more cautiously than Bob. Joe dances more gracefully than his partner. That child behaves the most carelessly of all. Irene plays the most recklessly of all.

24. C¸c danh tõ lµ m chøc n¨ng tÝ nh tõ
Trong tiÕ ng Anh, rÊ t nhiÒ u danh tõ cã thÓ lµ m chø c n¨ng tÝ nh tõ khi chóng ® ø ng tr−í c¸c danh tõ c kh¸c (a wool coat, a gold watch, a history teacher). Danh tõ ® ø ng ® Ç u cña sù kÕ t hî ® ãng vai trß p mét tÝ nh tõ, m« t¶ danh tõ thø 2 (® ãng vai trß danh tõ). TÊ t c¶ c¸c danh tõ ví chø c n¨ng tÝ nh tõ i lu«n ë d¹ng sè Ý t cho dï danh tõ mµ nã bæ nghÜ a cã ë sè nhiÒ u. Sù kÕ t hî sè - danh tõ lu«n ph¶i p cã dÊ u g¹ch ngang ”-“. VÝ dô: We took a tour that lasted five weeks. (Weeks lµ m chø c n¨ng danh tõ trong c© u nµ y). We took a five-week tour.
Adj noun

His subscription to that magazine is for two years. (years : danh tõ) He has a two-year subscription to that magazine.
Adj noun

That student wrote a report that was ten pages long. (pages : danh tõ) That student wrote a ten-page report.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
Adj noun

These shoes cost twenty dollars. These are twenty-dollar shoes.
Adj noun

25. Enough ví tÝ nh tõ, phã tõ vµ danh tõ i
Sù thay ® æ i vÞ trÝ cña enough tuú thuéc vµ o viÖ c nã bæ nghÜ a cho 1 danh tõ, 1 tÝ nh tõ, hay 1 phã tõ. Khi bæ nghÜ a cho 1 tÝ nh tõ hay 1 phã tõ, enough ® ø ng ® » ng sau: adj + enough adv Are those French fries crisp enough for you?
Adj

She speaks Spanish well enough to be an interpreter.
Adv

It is not cold enough to wear a heavy jacket.
Adj

Khi bæ nghÜ a cho mét danh tõ enough ® ø ng ® » ng tr−í c.

enough + noun

Do you have enough sugar for the cake?
noun

Jake bought enough red paint to finish the barn.
noun

He does not have enough money to attend the concert.
noun

L− ý : u Danh tõ mµ enough bæ nghÜ a ® «i khi kh«ng cÇ n thiÕ t cã mÆ t trong c© u mµ kh«ng lµ m thay ® æ i nghÜ a cña c© u. I forgot my money. Do you have enough? (ta hiÓ u r» ng ngô ý cña ng−êi nãi lµ “enough money”)

26. C¸c tõ nèi chØ nguyªn nh© n
PhÇ n nµ y sÏ tr× nh bµ y c¸ch sö dông mét vµ i c«ng cô ng÷ ph¸p chØ nguyªn nh© n.

26.1 Because/ because of
Because ( kh«ng cã of) ® ß i hái ® » ng sau nã lµ mét c© u hoµ n chØ nh (ph¶i cã chñ ng÷ vµ ® éng tõ). Because of ® ß i hái ® » ng sau nã lµ mét danh tõ hoÆ c 1 ng÷ danh tõ ( kh«ng ® −î phÐ p cã ® éng tõ c liªn hî p). Subject + verb

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

... because + there + verb + subject ... because of + danh tõ ( hoÆ c côm danh tõ)

L− ý : u
Because of cã thÓ thay thÕ cho thµ nh ng÷ due to. Jan was worried because it had started to rain.
Subject verb

Jan was worried because of the rain.
noun

The students arrived late because there was a traffic jam.
verb subject

The students arrived late because of the traffic jam.
noun phrase

We have to cut down on our driving because there is an oil shortage.
verb subject

We have to cut down on our driving because of the oil shortage.
noun phrase

26.2 Môc ® Ý ch vµ kÕ t qu¶ (so that- ® Ó )
C¸c mÖ nh ® Ò chØ môc ® Ý ch ® −î ® i cï ví liªn tõ so that. Sau so that lµ mét mÖ nh ® Ò kÕ t qu¶ c ng i gåm chñ ng÷ vµ ® éng tõ. Thêi gian cña mÖ nh ® Ò kÕ t qu¶ ph¶i ë t−¬ng lai trong mèi quan hÖ ví i thêi gian cña mÖ nh ® Ò chØ môc ® Ý ch. Subject + verb + so that + subject + verb

L− ý : u
MÆ c dï trong v¨n nãi cã thÓ chÊ p nhË n kh«ng cã that nh−ng trong v¨n viÕ t buéc ph¶i cã that. He studied very hard so that he could pass the test. (nã ® · häc rÊ t ch¨m chØ ® Ó cã thÓ qua ® −î kú thi) c She is sending the package early so that it will arrive in time for her sister’s birthday. Damien is practicing the guitar so that he can play for the dance. I am learning German so that I will be able to speak it when I go to Austria next summer. Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money. Will you let me know about the party so that I can make plans to attend?

26.3 Cause and effect
Nh÷ng cÊ u tróc sau ® © y ® −î sö dông ® Ó chØ mèi quan hÖ nh© n qu¶. c Subject + verb + so + adjective adverb + that + subject + verb

L− ý : Kh«ng sö dông mét danh tõ sau so. Cß n muèn dï danh tõ th× xem c¸c cÊ u tróc d−í ® © y. u ng i

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The soprano sang so well that she received a standing ovation. Terry ran so fast that he broke the previous speed record. Judy worked so diligently that she received an increase in salary. The soup tastes so good that every one will ask for more. The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him. The students had behaved so badly that he was dismissed from the class. C¸c cÊ u tróc chøa c¸c bæ ng÷ c− êng ® é:

Subject + verb + so +

many few

+ dt ® 2 sè nhiÒ u + that + subject + verb

The Smiths had so many children that they formed their own baseball team. I had so few job offers that it wasn’t difficult to select one.

Subject + verb + so +

much little

+ dt kh«ng ® 2 + that + subject + verb

He has invested so much money in the project that he cannot abandon it now. The grass received so little water that it turned brown in the heat. Subject + verb + such + a + adjective + dt ® 2 sè Ý t + that ... hoÆ c Subject + verb + so + adjective + a + dt ® 2 sè Ý t + that ... L− ý : u Such + a + adjective th−êng ® −î dï nhiÒ u h¬n trong 2 cÊ u tróc trªn. c ng It was such a hot day that we decided to stay indoors. HoÆ c It was so hot a day that we decided to stay indoors. It was such an interesting book that he couldn’t put it down. HoÆ c It was so interesting a book that he couldn’t put it down.

Subject + verb + such + adjective +

dt ® 2 sè nhiÒ u + that + subject + verb dt kh«ng ® 2

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

She has such exceptional abilities that everyone is jealous of her.
dt ® Õ m ® −î sè nhiÒ u c

They are such beautiful pictures that everybody will want one.
dt ® Õ m ® −î sè nhiÒ u c

Perry has had such bad luck that he’s decided not to gamble.
dt kh«ng ® Õ m ® −î c

This is such difficult homework that I will never finish it.
dt kh«ng ® Õ m ® −î c

L− ý : Ta kh«ng thÓ sö dông so trong cÊ u tróc trªn. u Ph© n tÝ ch nghÜ a cña c¸c cÊ u tróc trªn. vÝ dô: It has been such a long time since I’ve seen him that I’m not sure if I will remember him ( T«i kh«ng biÕ t liÖ u t«i cã nhË n ® −î ra nã kh«ng v× ® · l© u l¾ m råi t«i kh«ng gÆ p nã.) c Nguyªn nh© n: It has been a long time. KÕ t qu¶ : I’m not sure if I will remember him. He has so heavy a work load that it is difficult for him to travel. ( ThË t lµ khã ® èi ví anh ta trong chuyÖ n ® i du lÞ ch bëi v× anh ta cã nhiÒ u c«ng viÖ c ph¶i lµ m.) i Nguyªn nh© n: He has a very heavy work load. KÕ t qu¶ : It is difficult for him to travel. Peter has such long fingers that he should play the piano. (Peter nªn ch¬i ® µ n Piano bëi v× nã cã nh÷ng ngãn tay dµ i.) Nguyªn nh© n: Peter has such long fingers. KÕ t qu¶ : He should play the piano. Professor Sands gives such interesting lectures that his classes are never boring. (c¸c giê häc cña gi¸o s− Sands ch¼ ng bao giê buån tÎ bëi v× «ng Ê y th−êng ® −a ra nh÷ng bµ i gi¶ng hÕ t sø c thó vÞ .) Nguyªn nh© n: Professor Sands gives very interesting lectures. KÕ t qu¶ : His classes are never boring. This is such tasty ice cream that I’ll have another helping. (T«i sÏ gäi mét suÊ t kem n÷a v× nã rÊ t ngon.) Nguyªn nh© n: The ice cream is very tasty. KÕ t qu¶ : I’ll have another helping.

27. Mét sè tõ nèi mang tÝ nh ® iÒ u kiÖ n
even if + nagative verb (cho dï ...) You must go tomorrow even if you aren’t ready.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Whether or not + positive verb (dï cã ... hay kh«ng) He likes watching TV whether or not the show is god. unless + positive verb = if ... not (trõ phi, nÕ u ... kh«ng) If you don’t start at once, you will be late. = You will be late unless you start at once. But for that + unreal condition (nÕ u kh«ng th× ....) Her father pays her fees, but for that she wouldn’t be here ( but she is here)
present ® iÒ u kiÖ n kh«ng thùc ë hiÖ n t¹i

My car broke down, but for that I could have come in time.
qu¸ khø ® iÒ u kiÖ n kh«ng thùc ë qu¸ khø

otherwise

+ conditional sentence

kÎo, nÕ u kh«ng th× ....

- §iÒ u kiÖ n cã thÓ thùc hiÖ n ® −î c. We must be back before midnight, otherwise I will be locked out. - §iÒ u kiÖ n kh«ng thùc hiÖ n ® −î c. Her father pays her fees, otherwise she couldn’t be here.
present ® iÒ u kiÖ n kh«ng thùc ë hiÖ n t¹i

I used a computer, otherwise it would have taken longer.
qu¸ khø ® iÒ u kiÖ n kh«ng thùc ë qu¸ khø

NhË n xÐ t. Trong tiÕ ng Anh hµ ng ngµ y, ng−êi ta dï or... else ® Ó thay thÕ cho otherwise. ng Provided/providing (that) (ví ® iÒ u kiÖ n lµ , miÔ n lµ ) i You can camp here provided (that) you leave no mess. Suppose/ supposing ? = what ... if ...? (gi¶ sö v× sao, nÕ u v× sao) Suppose the plane is late? = what will happen if the plane is late? - Tõ nèi nµ y cß n ® −î sö dông ® Ó ® em ra lêi gî ý. c i Suppose you ask him = why don’t you ask him?

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

What if I’m- tao thÕ th× sao nµ o

® −a ra sù th¸ch thø c

If only +

Simple present = hope that will + verb

Hy väng lµ ... If only he comes in time (hy väng anh Ê y ® Õ n ® óng giê) If only he will head your advice.

If only +

Simple past = wish that past perfect

Gi¸ mµ - tr¸i ví thùc tÕ . i If only he didn’t smoke. (but he doesn’t) If only she had come in time. (but she didn’t) if only + would verb - −í sao, mong sao c - dï ® Ó diÔ n ® ¹t mét −í muèn ë hiÖ n t¹i ng c If only he would drive more slowly (but he drive so fast) hoÆ c mét −í muèn v« väng ë t−¬ng lai. c If only it would stop raining. Mong sao trêi ® õng m−a n÷a - nh−ng thùc tÕ th× trêi ® ang m−a rÊ t to.

28. C© u bÞ ® éng
C© u bÞ ® éng ® −î sö dông nh» m ® Ó nhÊ n m¹nh vµ o hµ nh ® éng cña t© n ng÷ chø kh«ng nhÊ n c m¹nh vµ o hµ nh ® éng cña chñ ng÷ trong c© u chñ ® éng. be + P2 Ph− ¬ng ph¸p chuyÓ n ® æ i tõ c© u chñ ® éng sang c© u bÞ ® éng. - §−a t© n ng÷ cña c© u chñ ® éng lªn lµ m chñ ng÷. Trong tr−êng hî nÕ u cã 2 t© n ng÷ ( 1 trùc tiÕ p, 1 p gi¸n tiÕ p), muèn nhÊ n m¹nh vµ o t© n ng÷ nµ o th× ng−êi ta ® −a nã lªn lµ m chñ ng÷ ( nh−ng th−ß ng lµ t© n ng÷ gi¸n tiÕ p lµ m chñ ng÷). VÝ dô: I gave him a book. hay I gave a book to him.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Trong c© u nµ y book lµ t© n ng÷ trùc tiÕ p, him lµ t© n ng÷ gi¸n tiÕ p, ta ® æ i: He was given a book by me. - Thêi cña ® éng tõ ë c© u bÞ ® éng ph¶i tu© n theo thêi cña ® éng tõ ë c© u chñ ® éng. - §Æ t by + t© n ng÷ mí ® » ng sau tÊ t c¶ c¸c t© n ng÷ kh¸c. i - to be made, to be made of ® −î lµ m b» ng - chØ mét vË t ® −î lµ m b» ng 1 thø nguyªn vË t liÖ u. c c This table is made of wood. - to be made from: ® −î lµ m b» ng - chØ mét vË t ® −î lµ m b» ng 2 thø nguyªn vË t liÖ u trë lªn. c c - to be made out of: ® −î lµ m b» ng ( dï cho thùc phÈ m) c ng This cake is made out of flour, egg, butter and sugar. - Mäi biÕ n ® æ i vÒ thêi vµ thÓ ® Ò u nh» m vµ o ® éng tõ to be, cß n ph© n tõ 2 gi÷ nguyªn (xem c¸c c«ng thø c d−í ® © y.) i

Simple present hay simple past am is are was were

+ [verb in past participle]

Chñ ® éng : Hurricanes destroy a great deal of property each year.
Subject present complement

BÞ ® éng : A great deal of property is destroyed by hurricanes each year.
singular subject be past participle

Chñ ® éng : The tornado destroyed thirty houses.
Subject past complement

Bi ® éng : Thirty houses were destroyed by the tornado.
plural subject be past participle

present progressive hay Past progressive am is are was were Chñ ® éng : The committee is considering several new proposals.
Subject present progressive complement

+ being + [verb in past participle]

BÞ ® éng : Several new proposals are being considered by the committee.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
plural subject auxiliary be past participle

Chñ ® éng : The committee was considering several new proposals.
Subject past progressive complement

BÞ ® éng : Several new proposals were being considered by the committee.
plural subject auxiliary be past participle

present perfect hay Past perfect has have had + been + [verb in past participle]

Chñ ® éng: The company has ordered some new equipment.
subject present perfect complement

BÞ ® éng : Some new equipment has been ordered by the company.
Singular subject auxiliary be past participle

Chñ ® éng : The company had ordered some new equipment before the strike began.
subject past perfect complement

BÞ ® éng : Some new equipment had been ordered by the company before the strike began.
Singular subject auxiliary be past participle

§éng tõ khiÕ m khuyÕ t (modal) modal + be + [ verb in past participle] Chñ ® éng : The manager should sign these contracts today.
Subject modal + verb complement

BÞ ® éng : These contracts should be signed by the manager today.
Subject modal be past participle

modal + perfect modal + have + been + [ verb in past participle]

Chñ ® éng: Somebody should have called the president this morning.
Subject modal + perfect complement

BÞ ® éng : The president should have been called this morning.
Subject modal have be past participle

29. §éng tõ g© y nguyªn nh© n
§éng tõ g© y nguyªn nh© n ® −î sö dông ® Ó chØ ra mét ng−êi g© y cho ng−êi thø hai lµ m mét viÖ c c g× ® ã cho ng−êi thø nhÊ t. Mét ng−êi cã thÓ g© y cho ai ® ã ph¶i lµ m c¸i g× ® ã cho anh ta hoÆ c cho

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

chÞ ta qua viÖ c chi tr¶ tiÒ n, yªu cÇ u, hoÆ c c−ì Ð p ng−êi ® ã. C¸c ® éng tõ g© y nguyªn nh© n lµ : ng have, get, make.

29.1 Have/ get / make
MÖ nh ® Ò theo sau have hoÆ c get cã thÓ ë d¹ng chñ ® éng hoÆ c bÞ ® éng. To have smb do smth = to get smb to do smth (Sai ai, khiÕ n ai, b¶o ai lµ m g× ) Mary had John wash the car (John washed the car.) Mary got John to wash the car. (John washed the car.) To have / get smth done (® −a c¸i g× ® i lµ m...) - B¶n th© n m× nh kh«ng lµ m ® −î nªn nhê 1 ng−êi kh¸c lµ m. c VÝ dô: Mary got the car washed. (The car was wash by somebody.) Mary had the car washed. (The car was wash by somebody.) I have the laundry washed. (the laundry is washed by someone) To want / like something done MÉ u c© u hái cña 2 ® éng tõ nµ y sÏ lµ : - What do you want done to ... Anh muèn lµ m g× ví .... i VÝ dô: - What do you want done to your motorbike? - I’d like it repaired and cleaned hoÆ c I want it repaired and cleaned. To make smb do smth = to force smb to do smth ( buéc ai ph¶i lµ m g× .) VÝ dô: The robber forced the teller to give him the money. = The robber made the teller give him the money. §éng tõ to make v¶ to cause cß n ® −î dï theo mÉ u sau: c ng smb smth

To make/ to cause

+ P2

(lµ m cho ai, c¸i g× bÞ lµ m sao) VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Working all night on Friday made me tired on Saturday. The hurricane caused many water front houses damaged. - §»ng sau ® éng tõ to make cß n cã thÓ dï 1 tÝ nh tõ. ng To make smb / smth + adjective VÝ dô: Wearing flowers made her more beautiful. §i theo h−í nµ y th× ® éng tõ to find cã thÓ dï theo c«ng thø c: ng ng To find + smb/ smth + adjective (P1- P2) NÕ u lµ ph© n tõ 1 sÏ mang tÝ nh chñ ® éng cß n ph© n tõ 2 mang tÝ nh bÞ ® éng. VÝ dô: I found her quite interesting to talk to. My sister found snakes frightening - con r¾ n ® ¸ng sî . We found the boy frightened - b¶n th© n th» ng bÐ sî .

29.2 Let
Let th−êng ® −î bæ sung vµ danh s¸ch c¸c ® éng tõ g© y nguyªn nh© n trong c¸c s¸ch ng÷ ph¸p. Nh−ng c thùc chÊ t th× nã kh«ng ph¶i lµ ® éng tõ g© y nguyªn nh© n. Nã nghÜ a lµ allow hay permit. Ta h·y l−u ý sù kh¸c nhau vÒ mÆ t ng÷ ph¸p khi sö dông to let vµ to allow hay permit. permit allow

Let sb do smth = to

sb to do smth

(cho phÐ p ai, ® Ó ai lµ m g× ) VÝ dô: John let his daughter swim with her friends. (John allowed his daughter to swim with her friends.) (John permitted his daughter to swim with her friends.) The teacher let the students leave class early. The policeman let the suspect make one phone call. Dr. Jones is letting the students hand in the papers on Monday. Mrs. Binion let her son spend the night with a friend. We are going to let her write the letter. Mr. Brown always lets his children watch cartoons on Saturday mornings.

29.3 Help
Help thùc chÊ t còng kh«ng ph¶i lµ mét ® éng tõ g© y nguyªn nh© n, nh−ng nãi chung ® −î xem xÐ t c cï ví c¸c ® éng tõ g© y nguyªn nh© n trong c¸c s¸ch ng÷ ph¸p. Nã th−êng ® i ví ® éng tõ ë d¹ng simng i i ple form (tø c lµ ® éng tõ nguyªn thÓ bá to), nh−ng cã thÓ ® i ví ® éng tõ nguyªn thÓ trong mét sè i tr−êng hî p.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

To help smb

to do smth do smth

-

gièng nhau vÒ nghÜ a.

(gióp ai lµ m g× ) VÝ dô: John helped Mary wash the dishes. Jorge helped the old woman with the packages (to) find a taxi. The teacher helped Carolina find the research materials. - NÕ u t© n ng÷ sau help lµ mét ® ¹i tõ v« nh© n x−ng mang nghÜ a ng−êi ta th× ng−êi ta bá ® i vµ vµ bá lu«n c¶ to cña ® éng tõ ® » ng sau. VÝ dô: This wonderful drug helps (people to) recover more quickly. - NÕ u t© n ng÷ cña help vµ t© n ng÷ thø 2 cña ® éng tõ ® » ng sau trï hî nhau th× ng−êi ta bá t© n ng p ng÷ sau help vµ bá lu«n c¶ to cña ® éng tõ ® » ng sau. VÝ dô: The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation.

30. Ba ® éng tõ ® Æ c biÖ t
- §ã lµ nh÷ng ® éng tõ mµ nghÜ a cña chóng sÏ h¬i biÕ n ® æ i nÕ u ® éng tõ ® » ng sau t© n ng÷ cña nã lµ mét nguyªn thÓ bá to hay verbing. hear to watch somebody do something - Hµ nh ® éng trän vÑ n tõ ® Ç u tí cuèi. i see hear to watch somebody doing something - Hµ nh ® éng cã tÝ nh nhÊ t thêi, kh«ng trän vÑ n. see VÝ dô: I didn’t hear the telephone ring. I didn’t hear the telephone ringing. I see her sing./ I see her singing.

31. CÊ u tróc phøc hî vµ ® ¹i tõ quan hÖ thay thÕ p
TiÕ ng Anh cã 2 lo¹i c© u : - c© u ® ¬n gi¶n : lµ c© u chØ cã mét thµ nh phÇ n vµ chØ mét thµ nh phÇ n còng ® ñ nghÜ a. vÝ dô: She is standing in the way. - C© u phø c hî lµ c© u cã 2 thµ nh phÇ n chÝ nh vµ phô nèi ví nhau b» ng 1 ® ¹i tõ gäi lµ ® ¹i tõ quan p i hÖ thay thÕ .

31.1 That vµ Which lµm chñ ng÷ cña c© u phô
Chóng ® ø ng ® Ç u c© u vµ lµ m chñ ng÷ cña c© u phô, thay thÕ cho danh tõ bÊ t ® éng vË t ® ø ng tr−í c nã. Do vË y, nã nhÊ t thiÕ t ph¶i cã mÆ t trong c© u.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

31.2 That vµ wich lµm t© n ng÷ cña c© u phô
Chóng vÉ n ® ø ng ë ® Ç u c© u phô vµ thay thÕ cho danh tõ bÊ t ® éng vË t ® ø ng tr−í nã nh−ng lµ m c t© n ng÷. Do vË y, nã cã thÓ bá ® i ® −î c. VÝ dô: George is going to buy the house that we have been thinking of buying. Ngoµ i ra, trong mét sè tr−êng hî ng−êi ta b¾ t buéc ph¶i dï that. p ng The + tÝ nh tõ so s¸nh bË c nhÊ t + danh tõ + that + mÖ nh ® Ò phô VÝ dô: This is the best book that I have ever read before. All/ every/ little/ no/ none/ smth + that + dependent clause VÝ dô: All the apples that fall are eaten by the pigs. That’s something that looks terrible.

31.3 Who lµm chñ ng÷ cña c© u phô
Nã thay thÕ cho danh tõ chØ ng−êi hoÆ c ® éng vË t ® ø ng tr−í nã vµ lµ m chñ ng÷ cña c© u phô. Do c ® ã, nã kh«ng thÓ bá ® i ® −î c. L− ý : TuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï that thay cho who trong tr−êng hî nµ y mÆ c dï nã cã thÓ ® −î u c ng p c chÊ p nhË n trong v¨n nãi.

31.4 Whom lµm t© n ng÷ cña c© u phô
Nã thay thÕ cho danh tõ chØ ng−êi hoÆ c ® éng vË t ® ø ng ngay tr−í nã nh−ng lµ m t© n ng÷ cña c© u c phô. Do ® ã, nã cã thÓ bá ® i ® −î c. VÝ dô: The man (whom) I don’t like are angry. L− ý : TuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï who thay thÕ cho whom trong v¨n viÕ t mÆ c dï trong v¨n nãi cã u c ng thÓ ® −î chÊ p nhË n. c - NÕ u whom lµ t© n ng÷ cña 1 ng÷ ® éng tõ bao gåm 1 ® éng tõ + 1 gií tõ, th× lèi viÕ t hoµ n chØ nh i nhÊ t lµ ® −a gií tõ ® ã lªn trªn whom. i VÝ dô: He is the man to whom I talked yesterday. HoÆ c The man to whom you have just talked is the chairman of the company. - Tuy nhiªn, nÕ u whom lµ t© n ng÷ cña 1 ng÷ ® éng tõ bao gåm 1 ® éng tõ + 2 gií tõ, th× luË t trªn i kh«ng ® −î tu© n theo. Hai gií tõ ® ã vÉ n ph¶i ® Æ t ® » ng sau ® éng tõ. c i VÝ du: The man whom you are looking forward to is the chairman of the company.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

31.5 MÖ nh ® Ò phô b¾ t buéc vµ mÖ nh ® Ò phô kh«ng b¾ t buéc - MÖ nh ® Ò phô b¾ t buéc lµ lo¹i mÖ nh ® Ò b¾ t buéc ph¶i cã mÆ t trong c© u, nÕ u kh«ng c© u sÏ mÊ t h¼ n nghÜ a ban ® Ç u. Trong tr−êng hî nµ y kh«ng ® −î dï which lµ chñ ng÷ p c ng cña c© u phô mµ ph¶i dï that mÆ c dï which vÉ n cã thÓ ® −î chÊ p nhË n. C© u phô sÏ ng c ® ø ng xen vµ o gi÷a c© u chÝ nh vµ kh«ng t¸ch ra khái nã b» ng bÊ t cø 1 dÊ u phÈ y nµ o. VÝ dô: Hurricanes that are born off the coast of Africa often prove to be the most deadly.
Subject dependent clause main verb

(TOEFL kh«ng b¾ t lçi nµ y) - MÖ nh ® Ò phô kh«ng b¾ t buéc lµ lo¹i mÖ nh ® Ò mang th«ng tin phô trong c© u, nÕ u bá nã ® i th× c© u còng kh«ng bÞ mÊ t nghÜ a ban ® Ç u. Do ® ã b¾ t buéc ph¶i dï which lµ m chñ ng÷, kh«ng ng chÊ p nhË n dï that. Which cho dï cã lµ t© n ng÷ cña c© u phô còng kh«ng ® −î bá ® i, c© u ® ø ng ng c xen vµ o gi÷a mÖ nh ® Ò chÝ nh vµ t¸ch ra khái mÖ nh ® Ò ® ã b» ng 2 dÊ u phÈ y. VÝ dô: This rum, which I bought in the Virgin Island, is very smooth. (TOEFL b¾ t lçi nµ y)

31.6 TÇ m quan träng cña dÊ u phÈ y trong mÖ nh ® Ò phô - Trong mÖ nh ® Ò phô b¾ t buéc, khi nã ng¨n c¸ch gi÷a mÖ nh ® Ò chÝ nh b» ng bÊ t cø dÊ u phÈ y nµ o th× danh tõ dø ng tr−í mÖ nh ® Ò phô ® ã bÞ gií h¹n (t−¬ng ® −¬ng ví c© u tiÕ ng c i i viÖ t “chØ cã”).
VÝ dô: The travellers who knew about the flood took another road. (only the travellers who knew about the flood ...) The wine that was in the cellar was ruined. (only the wine that in the cellar ...) - Trong mÖ nh ® Ò phô kh«ng b¾ t buéc, danh tõ ® ø ng ® » ng tr−í ® ¹i tõ quan hÖ thay thÕ bÞ ng¨n c c¸ch ví nã bëi 1 dÊ u phÈ y kh«ng bÞ x¸c ® Þ nh hoÆ c gií h¹n bëi mÖ nh ® Ò phô ® ã (t−¬ng ® −¬ng i i ví nghÜ a tiÕ ng viÖ t “ tÊ t c¶”). i VÝ dô: The travellers, who knew about the flood, took another road. (all the travellers knew about the flood...) The wine, that was in the cellar, was ruined. (all the wine in the cellar ...)

31.7 C¸ch sö dông All / both/ several / most ... + of + whom / which.
Kh«ng ® −î sö dông ® ¹i tõ nh© n x−ng t© n ng÷ trong lo¹i c© u nµ y. c VÝ dô: Her sons, both of whom are working abroad, ring her up everynight. The buses, all of which are full of passingers, begin pulling out of the station.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

31.8 What vµ whose
+ What (the thing/ the things that) cã thÓ lµ m t© n ng÷ cña c© u chÝ nh vµ ® ång thêi lµ m chñ ng÷ cña c© u phô. VÝ dô: What we are expecting is his exam result. + whose (cña ng−êi mµ , cña con mµ ) - Thay thÕ cho danh tõ chØ ng−êi hoÆ c ® éng vË t ® ø ng tr−í nã vµ chØ sù së h÷u cña ng−êi hoÆ c c ® éng vË t ® ã ® èi ví danh tõ ® » ng sau. i VÝ dô: I found the cat whose leg was broken. - §èi ví bÊ t ® éng vË t vÉ n cã thÓ dï whose trong nh÷ng tr−êng hî b× nh th−êng. Tuy nhiªn, trong i ng p nh÷ng tr−êng hî tiÕ ng Anh quy chuÈ n nªn dï of which. p ng VÝ dô: Checking accout, of which interest is quite high, is common now.

32. C¸ch lo¹i bá c¸c mÖ nh ® Ò phô
- Trong nh÷ng mÖ nh ® Ò phô b¾ t buéc, ng−êi ta cã thÓ lo¹i bá ® ¹i tõ quan hÖ thay thÕ vµ ® éng tõ bo be (cï ví c¸c trî ® éng tõ cña nã nÕ u cã) trong nh÷ng tr−êng hî sau ® © y: ng i p
• Khi nã ® ø ng tr−í mét mÖ nh ® Ò phô mµ cÊ u tróc ® éng tõ ë thÓ bÞ ® éng. c VÝ dô: This is the Z value which was obtained from the table areas under the normal curve. HoÆ c This is the Z value obtained from the table areas under the normal curve. • Tr−í mét ng÷ gií tõ (mét gií tõ më ® Ç u kÕ t hî ví c¸c danh tõ theo sau). c i i p i VÝ dô: The beaker that is on the counter contains a solution. HoÆ c The beaker on the counter contains a solution. • Tr−í mét cÊ u tróc ® éng tõ ë thÓ tiÕ p diÔ n. c VÝ dô: The girl who is running down the street might be in trouble. HoÆ c The girl running down the street might be in trouble. Ngoµ i ra, trong mét sè tr−êng hî ng−êi ta cã thÓ lo¹i bá ® ¹i tõ quan hÖ thay thÕ vµ ® éng tõ chÝ nh, p thay vµ o ® ã b» ng 1 Ving nÕ u nh− ® ¹i tõ quan hÖ ® ø ng s¸t ngay danh tõ mµ nã bæ nghÜ a. VÝ dô: Weeds that float on the surface should be removed before they decay. Weeds floating on the surface should be removed before they decay. - §èi ví mÖ nh ® Ò phô kh«ng b¾ t buéc ta cã thÓ lo¹i bá ® ¹i tõ quan hÖ vµ ® éng tõ to be khi nã i ® ø ng tr−í mét ng÷ danh tõ, nh−ng phÇ n ng÷ danh tõ cß n l¹i vÉ n ph¶i ® ø ng trong 2 dÊ u phÈ y. c VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year. hoÆ c Mr. Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year. - Ngoµ i ra, ta cß n cã thÓ lo¹i bá ® ¹i tõ quan hÖ vµ ® éng tõ chÝ nh vµ thay vµ o ® ã b» ng 1 Ving khi nã ® i bæ nghÜ a cho 1 t© n ng÷. VÝ dô: The president made a speech for the famous man who visited him. Hay The president made a speech for the famous man visiting him.

33. C¸ch sö dông ph© n tõ 1 trong mét sè tr−êng hî ® Æ c biÖ t p
- Khi 2 hµ nh ® éng x¶y ra song song cï mét lóc th× hµ nh ® éng thø 2 ë d¹ng Ving. Hai hµ nh ® éng ng nµ y kh«ng ng¨n c¸ch ví nhau bëi bÊ t kú 1 dÊ u phÈ y nµ o. i VÝ dô: He drives away and whistles = He drives away whistling. - Khi hµ nh ® éng thø 2 hoÆ c c¸c hµ nh ® éng tiÕ p theo sau ® ã lµ 1 phÇ n trong tiÕ n tr× nh cña hµ nh ® éng thø nhÊ t th× hµ nh ® éng thø 2 vµ c¸c hµ nh ® éng theo sau ® ã ë d¹ng Ving. Nã ng¨n c¸ch ví i hµ nh ® éng chÝ nh b» ng 1 dÊ u phÈ y. VÝ dô: She went out and slammed the door = she went out, slamming the door. - Khi hµ nh ® éng thø 2 hoÆ c c¸c hµ nh ® éng theo sau nã lµ kÕ t qu¶ cña hµ nh ® éng thø nhÊ t th× hµ nh ® éng thø 2 sÏ ë d¹ng Ving. VÝ dô: He fired two shots, killing a robber and wounding the other. - Hµ nh ® éng thø 2 kh«ng cÇ n ph¶i cã chung chñ ng÷ ví hµ nh ® éng thø nhÊ t, nã chØ cÇ n lµ kÕ t i qu¶ cña hµ nh ® éng thø nhÊ t th× còng ® · ® ñ ë d¹ng Ving. VÝ dô: The plane crashed, its bombs exploding when it hit the ground. L− ý : C¸c tr−êng hî trªn ® © y th−êng ® −î dï trong v¨n viÕ t. u p c ng

34. C¸ch sö dông nguyªn mÉ u hoµ n thµ nh
To have + P2 Should like + to have + P2 would like (DiÔ n ® ¹t −í muèn nh−ng kh«ng thµ nh.) c VÝ dô: I would (should) like to have passed the test last week. Should like He to have seen the photos = would like would He have liked to see the photos = should

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

(but he couldn’t) - Nã dï ví mét sè ® éng tõ : To seem/ appear/ happen (d−êng nh−) / pretend (gi¶ vê). ng i - Nªn nhí r» ng hµ nh ® éng cña nguyªn mÉ u hoµ n thµ nh x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò c chÝ nh. VÝ dô: He seems to have been an athlete = It seems that he has been an athlete. He pretended not to have known about that. = He pretended that he hadn’t known about that. Dï ví sorry. ng i To be sorry + to have + P2 Hµ nh ® éng cña nguyªn mÉ u hoµ n thµ nh x¶y ra tr−í c. The girl were sorry to have missed the rock concert. = The girl were sorry that they had missed the rock concert. Dï ví mét sè c¸c ® éng tõ sau ® © y ë thÓ bÞ ® éng. ng i To acknowledge, to belive, to understand, to consider, to find, to know, to report, to say, to suppose, to think. - nªn nhí hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh. c VÝ dô: He is said to have been out of the country. It is said that he has been out of the country. Nã cß n ® − c sö dông ví mét sè ® éng tõ : claim/ expect/ hope/ promise. î i - Trong tr−êng hî nµ y, hµ nh ® éng cña nguyªn mÉ u hoµ n thµ nh x¶y ra sau hµ nh ® éng cña mÖ nh p ® Ò chÝ nh ë d¹ng t−¬ng lai hoµ n thµ nh. VÝ dô: He expects to have finished the homework tonight. = He expects that he will have finished the homework tonight. He promised to have told me about that event. = He promised that he would have told me about that event. Needn’t + have + P2 (lÏ ra kh«ng cÇ n ph¶i) VÝ dô: You needn’t have hurried, we still have enough time now.

35. Nh÷ ng c¸ch sö dông kh¸c cña that
35.1 That ví t−c¸ch cña mét liªn tõ (r»ng) i - Khi that ® ø ng sau 4 ® éng tõ : say, tell, think, believe ng−êi ta cã thÓ bá nã ® i.
VÝ dô: John said that he was leaving next week.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Hay John said he was leaving next week. Henry told me that he had a lot of work to do. Hay Henry told me he had a lot of work to do. - Tuy nhiªn, sau 4 ® éng tõ : mention, declare, report, state th× that kh«ng thÓ bá ® i, b¾ t buéc ph¶i cã. VÝ dô: The mayor declared that on June the first he would announce the results of the search. George mentioned that he was going to France next year. The article stated that this solution was flammable.

35.2 MÖ nh ® Ò cã that
Lµ lo¹i mÖ nh ® Ò b¾ t buéc ph¶i cã that trong c© u, nã cã thÓ dï ví chñ ng÷ h× nh thø c it, hoÆ c ng i ® ø ng ® Ç u c© u lµ m chñ ng÷. It + to be + adj + that + subject + verb ....

That + subject + verb +... + to be + adj

VÝ dô: It is well known that many residents of third world countries are dying. Hay That many residents of third world countries are dying is well known. L− ý : NÕ u mét c© u b¾ t ® Ç u b» ng 1 mÖ nh ® Ò that, ta ph¶i ch¾ c ch¾ n r» ng c¶ 2 mÖ nh ® Ò cï u ng chø a 1 ® éng tõ. It surprises me that John would do such a thing. Hay That John would do such a thing surprises me. It wasn’t believed until the fifteenth century that the earth revolves around the sun. hay That the earth revolves around the sun wasn’t believed until the fifteenth century. It is obvious that the Williams boy is abusing drugs. Hay That the Williams boy is abusing drugs is obvious. NhË n xÐ t: Chñ ng÷ gi¶ it th−êng ® −î dï trong v¨n nãi cß n that ® ø ng ® Ç u c© u ® −î dï trong v¨n c ng c ng viÕ t.

36. C© u gi¶ ® Þ nh
Lµ lo¹i c© u mµ ng−êi thø nhÊ t muèn ng−êi thø 2 lµ m mét viÖ c g× cho m× nh, nh−ng lµ m hay kh«ng cß n tuú thuéc vµ o phÝ a ng−êi thø 2.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

36.1 C© u gi¶ ® Þ nh dï would rather that ng
Xem thµ nh ng÷ would rather trang 49 - lo¹i c© u cã 2 chñ ng÷.

36.2 C© u gi¶ ® Þ nh dï ví ® éng tõ trong b¶ng. ng i
B¶ng sau lµ mét sè ® éng tõ b¾ t buéc ® éng tõ sau nã ph¶i ë d¹ng gi¶ ® Þ nh. advise ask command decree demand insist move order prefer propose recommend request require stipulate suggest urge

- Trong c© u nhÊ t ® Þ nh ph¶i cã that. - §éng tõ sau chñ ng÷ 2 ë d¹ng nguyªn thÓ bá to.

Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] ...
VÝ dô: We urge that he leave now. NÕ u bá that ® i chñ ng÷ 2 sÏ trë thµ nh t© n ng÷, ® éng tõ trë vÒ d¹ng nguyªn thÓ cã to, c© u sÏ mÊ t ® i ý nghÜ a gi¶ ® Þ nh vµ trë thµ nh c© u b× nh th−êng. VÝ dô: We urge him to leave now. L− ý : Trong tiÕ ng Anh cña ng−êi Anh (British English), tr−í ® éng tõ nguyªn thÓ bá to cã should. u c Nh−ng trong tiÕ ng Anh cña ng−êi Mü (American English) ng−êi ta bá nã ® i. Mét sè vÝ dô The judge insisted that the jury return a verdict immediately. The university requires that all its students take this course. The doctor suggested that his patient stop smoking. Congress has decreed that the gasoline tax be abolished. We proposed that he take a vacation. I move that we adjourn until this afternoon.

36.3 C© u gi¶ ® Þ nh dï ví tÝ nh tõ ng i
C¸c tÝ nh tõ dï trong c© u gi¶ ® Þ nh gåm c¸c tÝ nh tõ trong b¶ng d−í ® © y. ng i advised important mandatory necessary obligatory proposed recommended required suggested urgent imperative

Trong c«ng thø c sau, adjective chØ ® Þ nh mét trong c¸c tÝ nh tõ cã trong b¶ng trªn. it + be + adjective + that + subject + [verb in simple form ]...
( any tense)

Mét sè vÝ dô: It is necessary that he find the books.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

It was urgent that she leave at once. It has been proposed that we change the topic. It is important that you remember this question. It has been suggested that he forget the election. It was recommended that we wait for the authorities. Trong mét sè tr−êng hî cã thÓ dï danh tõ t−¬ng ø ng ví c¸c tÝ nh tõ ë trªn theo c«ng thø c sau. p ng i it + be + noun + that + subject + [verb in simple form ]...
( any tense)

VÝ dô: It is a recommendation from a doctor that the patient stop smoking.

36.4 Dï ví mét sè tr− ng i êng hî kh¸c p
- C© u gi¶ ® Þ nh cß n dï ® −î trong mét sè c© u c¶m th¸n, th−êng bao hµ m c¸c thÕ lùc siªu nhiªn. ng c VÝ dô: God save the queen !. Chóa phï hé cho n÷ hoµ ng. God be with you ! = good bye (khi chia tay nhau) Curse this frog !: chÕ t tiÖ t con cãc nµ y - Dï ví mét sè thµ nh ng÷: ng i • Come what may: dï cã chuyÖ n g× ® i n÷a. VÝ dô: Come what may we will stand by you.

If need be : nÕ u cÇ n VÝ dô: If need be we can take another road. - Dï ví if this be trong tr−êng hî muèn nªu ra mét gi¶ ® Þ nh tõ phÝ a ng−êi nãi nh−ng kh«ng thË t ng i p ch¾ c ch¾ n l¾ m vÒ kh¶ n¨ng. VÝ dô: If this be proven right, you would be considered innocent.

36.5 C© u gi¶ ® Þ nh dï ví it is time ng i
It is time (for smb) to do smth : ® · ® Õ n lóc ph¶i lµ m g× . (thêi gian võa vÆ n, kh«ng ® −a ra gi¶ ® Þ nh) VÝ dô: It is time for me to get to the airport (just in time). Nh−ng: It is time It is high time subject + simple past (® · ® Õ n lóc - gi¶ ® Þ nh thêi gian ® Õ n trÔ mét chót) It is about time NhË n xÐ t: High/ about ® −î dï tr−í time ® Ó thªm vµ o ý nhÊ n m¹nh. c ng c VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

It’s high time I left for the airport. (it is a little bit late)

37. Lèi nãi bao hµ m
§ã lµ lèi nãi kÕ t hî 2 ý trong c© u l¹i lµ m mét th«ng qua mét sè thµ nh ng÷. p

37.1 Not only ... but also (kh«ng nh÷ng ... mµ cß n)
C¸c thµ nh phÇ n ® i sau 2 thµ nh ng÷ nµ y ph¶i t−¬ng ® −¬ng ví nhau vÒ mÆ t ng÷ ph¸p, tø c lµ danh i danh, tÝ nh tõ - tÝ nh tõ...
Noun adj adv ng÷ gií tõ i noun adj adv ng÷ gií tõ i

Subject + verb + not only +

+ but also +

Subject + not only + verb + but also + verb

L− ý : Th«ng th−êng thµ nh phÇ n sau but also sÏ quyÕ t ® Þ nh thµ nh phÇ n sau not only. u VÝ dô: He is not only handsome but also talented.
tÝ nh tõ tÝ nh tõ

Beth plays not only the guitar but also the violin.
Danh tõ danh tõ

He writes not only correctly but also neatly.
Adv adv

Maria excels not only in mathematics but also in science.
Ng÷ gií tõ i ng÷ gií tõ i

Paul Anka not only plays the piano but also composes music.
§éng tõ ® éng tõ

37.2 As well as (còng nh− còng nh−lµ) ,
C¸c thµ nh phÇ n ® i ® » ng tr−í vµ ® » ng sau thµ nh ng÷ nµ y ph¶i t−¬ng ® −¬ng ví nhau vÒ mÆ t tõ lo¹i c i theo c«ng thø c d−í ® © y: i noun adj Subject + verb + not only + adv ng÷ gií tõ i hoÆ c subject + verb + as well as + verb ... VÝ dô: Robert is talented as well as handsome.
TÝ nh tõ tÝ nh tõ

+ but also +

noun adj adv ng÷ gií tõ i

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Beth plays the guitar as well as the violin.
® anh tõ danh tõ

He writes correctly as well as neatly.
phã tõ phã tõ

Marta excels in mathematics as well as in science.
Ng÷gií tõ i ng÷ gií tõ i

Paul Anka plays the piano as well as composes music.
® éng tõ ® éng tõ

L−u ý: Kh«ng ® −î nhÇ m lÉ n thµ nh ng÷ nµ y ví as well as cña hiÖ n t−î ® ång chñ ng÷ mang nghÜ a c i ng cï ví Nã ® i cï ví c¸c thµ nh phÇ n ® » ng sau nã ® Ó t¹o thµ nh 1 côm tõ, t¸ch ra khái mÖ nh ® Ò ng i. ng i chÝ nh b» ng 2 dÊ u phÈ y vµ kh«ng ¶nh h−ëng g× ® Õ n viÖ c chia ® éng tõ. VÝ dô: The teacher, as well as her students, is going to the concert. My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.

37.3 Both ... and ( c¶ ... lÉ n )
C«ng thø c nµ y dï gièng hÖ t nh− tr−êng hî Not only ... but also. ng p L−u ý : Both chØ ® −î dï ví and kh«ng ® −î dï ví as well as. c ng i c ng i VÝ dô: Robert is both talented and handsome.
TÝ nh tõ tÝ nh tõ

Beth plays both the guitar and the violin.
® anh tõ danh tõ

He writes both correctly and neatly.
phã tõ phã tõ

Marta excels both in mathematics and in science.
Ng÷gií tõ i ng÷ gií tõ i

Paul Anka both plays the piano and composes music.
® éng tõ ® éng tõ

38. C¸ch sö dông to know vµ to know how
Nhòng c«ng thø c sau ® © y liªn quan tí c¸ch sö dông ® éng tõ know. Know how lu«n ® −î sö dông i c ® Ó chØ mét ai ® ã cã kü n¨ng hay kh¶ n¨ng lµ m viÖ c g× . V× v© y, nã th−êng ® −î ® i theo bëi mét c ® éng tõ, vµ khi ® ã, ® éng tõ ph¶i ë d¹ng nguyªn thÓ cã to. Subject + know how to do smth : biÕ t c¸ch lµ m g× nh− thÕ nµ o. Tuy nhiªn sau to know cß n cã thÓ lµ mét danh tõ, mét ng÷ gií tõ hoÆ c mét c© u hoµ n chØ nh. i danh tõ ng÷ gií tõ i c© u

subject + know +

Tuy nhiªn ® » ng sau to know how vÉ n cã thÓ dï 1 mÖ nh ® Ò hoµ n chØ nh ® Ó chØ kh¶ n¨ng gi¶i ng quyÕ t hoÆ c viÖ c b¾ t buéc ph¶i lµ m. VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

At a glance, he knew how he could solve this math problem. Seeing the weather map, the pilot knew how he had to fly at which line. Mét sè thÝ dô: Bill knows how to play tennis well. Maggie and her sister know how to prepare Chinese food. Do you know how to get to Jerry’s house from here ? Jason knew the answer to the teacher’s question. No one knows about Roy’s accepting the new position. I didn’t know that you were going to France.

39. MÖ nh ® Ò nh−î bé ng
Lµ lo¹i mÖ nh ® Ò diÔ n ® ¹t 2 ý tr¸i ng−î trong cï mét c© u th«ng qua mét sè thµ nh ng÷. c ng

39.1 Despite / in spite of (mÆ c dï )
§» ng sau 2 thµ nh ng÷ nµ y chØ ® −î phÐ p sö dông mét ng÷ danh tõ, kh«ng ® −î sö dông mét c© u c c hoµ n chØ nh. In spite of + ng÷ danh tõ Despite VÝ dô: Despite his physical handicap, he has become a successful businessman. In spite of his physical handicap, he has become a successful businessman. Jane will be admitted to the university despite her bad grades. Jane will be admitted to the university in spite of her bad grades.

39.2 although, even though, though
§» ng sau 3 thµ nh ng÷ nµ y ph¶i dï mét c© u hoµ n chØ nh kh«ng ® −î dï mét ng÷ danh tõ. ng c ng Although even though though

+ Subject + Verb + (complement) ...

VÝ dô: Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman. Jane will be admitted to the university even though she has a bad grades. L− ý : NÕ u though ® ø ng ë cuèi c© u, t¸ch ra khái c© u b» ng 1 dÊ u phÈ y. Khi nãi h¬i dõng l¹i mét u chót, lóc ® ã nã t−¬ng ® −¬ng ví nghÜ a “ tuy nhiªn” (however). i VÝ dô: He promised to call me, but till now I haven’t received any call from him, though. Mét sè thÝ dô bæ trî In spite of the bad weather, we are going to have a picnic.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The child ate the cookie even though his mother had told him not to. Although the weather was very bad, we had a picnic. The committee voted to ratify the amendment despite the objections. Though he had not finished the paper, he went to sleep. She attended the class although she did not feel alert.

40. Nh÷ ng ® éng tõ dÔ g© y nhÇ m lÉ n
§ã lµ nh÷ng ® éng tõ trong b¶ng sau:

rise lie sit

Néi ® éng tõ rising risen rose lying lain lay sitting sat sat Ngo¹i ® éng tõ raised raised laid laid set set

Raise lay set

raising laying setting

C¸c ® éng tõ nµ y rÊ t dÔ g© y nhÇ m lÉ n vÒ mÆ t ng÷ nghÜ a, chÝ nh t¶ hoÆ c ph¸t © m, cÇ n ph© n biÖ t chóng b» ng ng÷ c¶nh trong c¸c c© u cô thÓ . TO RISE - tõ d© ng lªn (® éng tõ nµ y kh«ng cÇ n t© n ng÷) VÝ dô: The sun rises early in the summer. When the bell rings, the students rise from their seats. When oil and water mix, oil rises to the top. Jim rose early so that he could play golf before the others. It must be late; the moon has risen. Prices have risen more than ten percent in a very short time. TO RAISE (smb, sth) - N© ng ai, c¸i g× lªn - §éng tõ ® ß i hái 1 t© n ng÷. VÝ dô: The students raise their hands in class. The weighlifter raises the barbell over it’s head. The crane raised the car out of the lake. After studying very hard, John raised his grades substantially. Mr. Daniels has raised his tenants’ rent another fifteen dollars. The OPEC have raised the price of oil. TO LIE : ë t¹i , n» m. - To lie in : ë t¹i n¬i nµ o. - To lie down : n» m xuèng - To lie on : n» m trªn.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

§éng tõ nµ y rÊ t dÔ nhÇ m lÉ n ví to lie (nãi dèi) ph¶i ph© n biÖ t nã ví to lie trong mÉ u c© u : To lie i i to smb. VÝ dô: The university lies in the Western section of town. If the children are tired, they should lie down for a nap. Maria Elena lay on the beach for three hours yesterday sunbathing. ( trong c© u nµ y hµ nh ® éng sunbath x¶y ra song song ví viÖ c n» m trªn b·i biÓ n nªn dï sunbathing i ng - nh− phÇ n lý thuyÕ t ë trªn ® · tr× nh bµ y) The old dog just lay on the grass watching the children at play. ( 2 hµ nh ® éng n» m vµ xem x¶y ra ® ång thêi nªn dï watching....) ng Don’t disturb Mary; she has lain down for a rest. That old rug had lain in the corner for many years before it was put in the garage. TO LAY (smth, smb): ® Æ t, ® Ó ai ® ã, c¸i g× lªn trªn bÒ mÆ t - To lay on : ® Æ t trªn. - To lay in : ® Æ t vµ o. - To lay down : ® Æ t xuèng. L− ý : Nguyªn thÓ vµ hiÖ n t¹i cña ® éng tõ nµ y rÊ t dÔ nhÇ m lÉ n ví thêi qu¸ khø cña ® éng tõ to u i lie, cÇ n ph© n biÖ t chóng theo ng÷ c¶nh. VÝ dô: Don’t lay your clothes on the bed. The boy lays his books on the table every day. The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered. = The enemy soldiers laid down their weapons surrendering. The children laid their toys on the floor when they had finished using them. The students had laid their composition on the teacher’s desk before the bell rang. The nurse laid the baby in crib. TO SIT : ngåi - To sit in : ngåi trong, ngåi ë. - To sit on : ngåi trªn. - To sit down : ngåi xuèng. VÝ dô: We are going to sit in the fifth row at the opera. Bullfight fans sit in the shade because it is cool. Because the weather was nice, we sat on the patio. After swimming, Bob sat on the beach to dry off. Nobody has sat through as many boring lectures as Peter has. They have sat in the same position for 2 hours. L− ý : Kh«ng ® −î nhÇ m lÉ n ® éng tõ nµ y ví to seat ( cã sø c chø a, cã chç ngåi) u c i VÝ dô: This studium can seat 100.000 people.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

TO SET : ® Æ t ® Ó ( t−¬ng ® −¬ng ví to put). i L− ý : §éng tõ nµ y rÊ t dÔ lÉ n ph¸t © m vãi simple past cña to sit ( sat). u VÝ dô: The little girl helps her father (to) set the table every night. The carpenters set their tools in the box at noon and go to lunch. The botanist set her plants in the sun so that they would grow. After carrying her son from the car, the mother set him in his crib. Don’t set the chocolate near the oven or it will melt. No sooner had they set the roast in the oven, than the electricity went out. Mét sè thµ nh ng÷ dï víi c¸c ® éng tõ nµ y. ng • • • To lay off (workers, employees) - D·n thî cho nghØ bí cho t¹m nghØ . , t, To set (broken bone) in : bã x−¬ng gÉ y vµ o trong ... To set one’s arlam for + time: ® Ó ® ång hå b¸o thø c vµ o lóc. VÝ dô: I set my alarm for 6 am everyday. To set fire to (smth) : lµ m ch¸y. VÝ dô: While playing with matches, the children set fired to the sofa. To raise ( plants, animals) for a living: Trång c© y, nu«i gia sóc ® Ó kiÕ m sèng. VÝ dô : That farmer raises chickens for a living.

41. Mét sè ® éng tõ ® Æ c biÖ t kh¸c.
Agree to do smth ( §ång ý lµ m g× ) Agree to smb’s doing smth (§ång ý ví viÖ c lµ m g× cña ai). i VÝ dô: He agrees to my leaving early tomorrow morning. • Mean to do smth: cã ý ® Þ nh lµ m g× . VÝ dô: I mean to get to the top of the mount before sunrise. It means doing smth: bao gåm c¶ viÖ c lµ m g× . VÝ dô: He is determined to get ticket for Saturday’s game if it means standing in the line all night. Propose to do smth: cã ý ® Þ nh lµ m g× . VÝ dô: I propose to start tomorrow. Propose doing smth: §Ò nghÞ lµ m g× . VÝ dô: I proposed waiting until the police came.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Go on doing smth: TiÕ p tôc lµ m viÖ c g× ( ® ang bÞ bá dë) VÝ dô: He goes on talking about his accident. Go on to do smth: TiÕ p tôc lµ m g× (vÉ n cï mét chñ ® Ò nh−ng chuyÓ n sang mét khÝ a c¹nh ng kh¸c). VÝ dô: He goes on to tell about his accident on the trip. He shows the position of the Island on the map and goes on to talk about it’s climate. Try to do smth: cè g¾ ng lµ m g× . VÝ dô: He tries to improve his English. Try doing smth : thö lµ m g× . VÝ dô: They try putting wise netting all around the garden to stop entering of the livestock.

PhÇn II

TiÕng Anh viÕt.
I. C¸c lçi th−êng gÆ p trong tiÕ ng Anh viÕ t.
TiÕ ng Anh viÕ t kh¸c ví tiÕ ng Anh nãi ë mø c ® é ® ß i hái ng÷ ph¸p vµ sö dông tõ vùng mét c¸ch i chÆ t chÏ ® Ó t¹o thµ nh tiÕ ng Anh quy chuÈ n (Formal written English).

42. Sù hoµ hî cña thêi ® éng tõ. p
Trong mét c© u tiÕ ng Anh cã 2 thµ nh phÇ n th× thêi cña ® éng tõ ë 2 thµ nh phÇ n ® ã ph¶i hoµ hî ví p i nhau. Thêi cña ® éng tõ ë mÖ nh ® Ò chÝ nh sÏ quyÕ t ® Þ nh thêi cña mÖ nh ® Ò phô. MAIN CLAUSE Simple present DEPENDENT CLAUSE Present progressive

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra song song ví hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh. i VÝ dô: I see that Harriet is writing her composition. Do you know who is riding the bicycle?

Simple present

Will/ can/ may + verb be going to

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra sau hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh trong mét t−¬ng lai kh«ng x¸c ® Þ nh ( hoÆ c t−¬ng lai gÇ n). VÝ du:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

He says that he will look for a job next month. I know that she is going to win that prize. Mary says that she can play the piano.
Simple present Simple past

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh trong mét qu¸ khø ® −î c c x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ mÆ t thêi gian. VÝ dô: I hope that he arrived safely. They think he was here last night. Simple present Present perfect (progressive)

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh trong mét qu¸ khø c kh«ng x¸c ® Þ nh cô thÓ vÒ mÆ t thêi gian. VÝ dô: He tells us that he has been to the mountains before. We know that you have spoken with Mike about the party. Simple past Past progressive Simple past

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra song song ví hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh. i VÝ dô: I gave the package to my sister when she visited us last week. Mike visited the Prado Art Musium while he was studying in Madrid. Simple past Would / could / might + verb

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phï x¶y ra sau hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh. VÝ dô: He said that he would look for a job next month. Mary said that she could play the piano. Simple past Past perfect

Hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh lï s© u vµ o trong qu¸ c i khø . VÝ dô: I hoped he had arrived safely. They thought he had been here last night.

43. C¸ch sö dông to say, to tell.
NÕ u kh«ng cã mét t© n ng÷ nµ o mµ ® Õ n liªn tõ that ngay th× ph¶i dï ® éng tõ to say. ng Subject + say + (that) + subject + verb ... Nh−ng nÕ u cã mét t© n ng÷ gi¸n tiÕ p råi mí ® Õ n liªn tõ that th× ph¶i dï to tell. i ng

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Subject + tell + inderect object + (that) + subjct + verb ... VÝ dô: He tells me that he will be very busy today. Tuy nhiªn ® » ng sau ® éng tõ to tell cß n cã mét sè t© n ng÷ trùc tiÕ p dï trong bÊ t cø t× nh huèng nµ o. a story a joke a secret a lie (lies) the truth (the) time

Tell

44. Tõ ® i tr−í ® Ó gií thiÖ u c i
Trong mét c© u cã 2 thµ nh phÇ n nÕ u mét trong 2 thµ nh phÇ n ® ã cã dï ® Õ n ® ¹i tõ nh© n x−ng dï ng lµ bÊ t cø lo¹i ® ¹i tõ nµ o th× ë mÖ nh ® Ò cß n l¹i ph¶i cã mét danh tõ gií thiÖ u cho nã. Danh tõ gií i i thiÖ u ph¶i hî ví ® ¹i tõ ® ã vÒ gièng (® ùc, c¸i), sè ( Ý t nhiÒ u). p i ChØ ® −î phÐ p cã mét danh tõ ® i gií thiÖ u cho ® ¹i tõ, nÕ u cã 2 sÏ g© y nªn nhÇ m lÉ n. c i C¸c vÝ dô vÒ ® ¹i tõ kh«ng cã tiÒ n sö: C© u sai: Henry was denied admission to graduate school because they did not believe that he could handle the work load. (Trong c© u nµ y ® ¹i tõ nh© n x−ng they kh«ng cã tiÒ n sö trong c© u. Graduate school lµ mét ® ¬n vÞ sè Ý t, vµ c¸c thµ nh viªn trong khoa cña nã kh«ng ® −î ® Ò cË p tí c i.) C© u ® óng: The members of the admissions committee denied Henry admission to graduate school bexause they did not believe that he could handle the work load. (Trong c© u nµ y, they ¸m chØ c¸c thµ nh viªn cña uû ban.) HoÆ c lµ Henry was denied admission to graduate school because the members of the admissions committee did not believe that he could handle the work load. C© u sai : George dislikes politics because he believes that they are corrupt. (§¹i tõ they kh«ng cã tiÒ n sö trong c© u nµ y. Politics lµ sè it, v× vË y they kh«ng thÓ ¸m chØ tí nã.) i C© u ® óng: George dislikes politics because he believes that politicians are corrupt. HoÆ c lµ George dislikes pliticians because he believes that they are corrupt. C¸c vÝ dô vÒ ® ¹i tõ cã tiÒ n sö kh«ng râ rµng: C© u sai : Mr. Brown told Mr. Adams that he would have to work all night in order to finish the report. (Kh«ng râ rµ ng lµ he ¸m chØ tí Mr. Brown hay Mr. Adams.) i C© u ® óng : According to Mr.Brown, Mr. Adams will have to work all night in order to finish the report.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

HoÆ c lµ Mr. Brown said that, in order to finish the report, Mr. Adams would have to work all night. C© u sai : Janet visited her friend every day while she was on vacation. (§¹i tõ she cã thÓ ¸m chØ tí c¶ Janet lÉ n b¹n cña c« Ê y) i C© u ® óng : While Janet was on vacation, she visited her friend every day.

45. §¹i tõ nh© n x−ng one vµ you
C¶ 2 ® ¹i tõ nµ y ® Ò u mang nghÜ a ng−êi ta nh−ng c¸ch sö dông kh¸c nhau. - NÕ u ë trªn ® · dï tí ® ¹i tõ one th× c¸c ® ¹i tõ t−¬ng ø ng ë d−í còng ph¶i lµ one, one’s hoÆ c he, ng i i his. VÝ dô: If one takes this exam without studying, one is likely to fail. If one takes this exam without studying, he is likely to fail. One should always do one’s homework. One should always do his homework. Mét sè ng−êi cÈ n thË n tr¸nh ph© n biÖ t nam n÷ ® · dï he hoÆ c she ( his hoÆ c her) nh−ng ® iÒ u ® ã ng lµ kh«ng cÇ n thiÕ t. NÕ u ë trªn ® · sö dông ® ¹i tõ you th× c¸c ® ¹i tõ t−¬ng ø ng ë d−í ph¶i lµ you hoÆ c your. i you + (verb) ... your

You + verb... +

VÝ dô: If you take this exam without studying, you are likely to fail. You should always do your homework.

TuyÖ t ® èi kh«ng ® −î dï one vµ you lÉ n lén. c ng C¸c vÝ dô vÒ c© u sai:
If one takes this exam without studying, you are likely to fail.
Ng«i thø 3 Ng«i thø 2

If one takes this exam without studying, they are likely to fail.
Sè Ý t Sè nhiÒ u

C¸c vÝ dô bæ trî cho c¶ 2 d¹ng: One should never tell his secrets to a gossip if he wishes them to remain secret. You should always look both ways before you cross the street. If one’s knowledge of English is complete, he will be able to pass TOEFL. If you do not want your test scores reported, you must request that they be canceled. One should always remember his family.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

46. C¸ch sö dông ph© n tõ më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô
Trong mét c© u tiÕ ng Anh cã 2 thµ nh phÇ n chung mét chñ ng÷ ng−êi ta cã thÓ sö dông: • • • ph© n tõ 1 (Verbing) më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô ® Ó cho 2 hµ nh ® éng x¶y ra song song, hoÆ c ph© n tõ 2 më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô (chØ bÞ ® éng), hoÆ c ® éng tõ nguyªn thÓ më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô ( chØ môc ® Ý ch) vµ

• ng÷ danh tõ hoÆ c ng÷ gií tõ më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô ® Ó chØ sù t−¬ng ø ng. i L− ý : Khi sö dông lo¹i c© u nµ y cÇ n hÕ t sø c l−u ý r» ng chñ ng÷ cña mÖ nh ® Ò chÝ nh ® ång thêi u còng lµ chñ ng÷ cña mÖ nh ® Ò phô. VÝ dô: Incorrect: After jumping out of a boat, the shark bit the man. (Ta hiÓ u chñ ng÷ thË t cña ® éng tõ jumping lµ the man; nh− vË y, ngay sau dÊ u phÈ y ta ph¶i ® Ò cË p tí the man.) i Correct : After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.

46.1 V+ing më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô
Th«ng th−êng cã 5 gií tõ më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô ® ø ng tr−í Ving ® ã lµ : i c By : b» ng c¸ch, bëi after, upon : sau khi before : tr−í khi c while : trong khi when : khi VÝ dô: After preparing the dinner, Michelle will read a book. = After Michelle finishes preparing the dinner, he will read a book. By working a ten-hour day four days, we can have a long weekend. Because we work a ten-hour day four days, we can have a long weekend. While reviewing for the test, Marcia realised that she had forgotten to study the use of participal phrases. = While Marcia was reviewing for the test, she realised that she had forgotten to study the use of participal phrases. NÕ u being hoÆ c having më ® Ç u c© u phô th× ® » ng tr−í chóng È n gií tõ because. c i VÝ dô: Having a terrible toothache, Felipe had to call his dentist for an appointment. = Because Felipe had a terrible toothache, he had to call his dentist for an appointment. NÕ u muèn dï phñ ® Þ nh ® Æ t not tr−í verbing sau gií tõ (xem c«ng thø c). ng c i (Preposition) + (not ) +[verb + ing] ... + noun +verb ...

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Nªn nhí r» ng thêi cña hµ nh ® éng ë mÖ nh ® Ò chÝ nh sÏ quyÕ t ® Þ nh thêi cña hµ nh ® éng ë mÖ nh ® Ò phô. Hai hµ nh ® éng x¶y ra song song cï mét lóc (c«ng thø c trªn). ng VÝ dô: HiÖ n t¹i: Practicing her swing everyday, Tricia hopes to get a job as a golf instructor. Qu¸ khø : Having a terrible toothache, Felipe called the dentist for an appointment. T−¬ng lai : Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning. Trong tr−êng hî hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh lÉ n mÖ nh ® Ò phô ® Ò u x¶y ra ë qu¸ khø mµ p hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh th× c«ng thø c sÏ lµ : c (not) + having + P2 ..., Subject + simple past §» ng tr−í cã È n 2 gií tõ because vµ after, viÖ c hiÓ u 2 gií tõ nµ y tuú thuéc vµ o ng÷ c¶nh cña c© u. c i i VÝ dô: Having finished their supper, the boys went out to play. (After the boys had finihed their supper, they went out to play.) Having written his composition, Louie handed it to his teacher. (After Louie had written his composition, he handed it to his teacher.) Not having read the book, she could not answer the question. (Because she had not read the book, she could not answer the question.) NÕ u hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò phô ë thÓ bÞ ® éng th× c«ng thø c sÏ lµ : (not) + having been + P2 ..., Subject +simple past VÝ dô: Having been notified by the court, Melissa reported for jury duty. (After Melissa had been notified, she reported for jury duty.) Having been delayed by the snowstorm, Jason and I missed our connecting flight. (After we had been delayed by the snowstorm, we missed the connecting flight.) Not having been notified of the change in meeting times, George arrived late. (Because George had not been notified of the change in meeting times, he arrived late.)

46.2 Ph© n tõ 2 më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô ® Ó chØ bÞ ® éng
XuÊ t ph¸t tõ cÊ u tróc trªn (ë thÓ bÞ ® éng ) ng−êi ta bá having been ® i vµ chØ gi÷ l¹i Past participle (P2) Incorrect : Found in Tanzania by Mary Leaky, some archaeologists estimated that the three million year old fossils were the oldest human remains to be discovered. Correct : Found in Tanzania by Mary Leaky, the three million year old fossils were estimated to be the oldest human remains to be discovered. Incorrect : Attacked by an angry mob, the gashes in the boy’s throat were life-threatening. (L−u ý r» ng attacked cã cï nghÜ a ví having been attacked. Chñ ng÷ thùc cña ® éng tõ ng i attacked lµ the boy; v× vË y, viÖ c ¸m chØ tí nã ph¶i xuÊ t hiÖ n ngay sau dÊ u phÈ y.) i Correct : Attacked by an angry mob, the boy suffered life-threatening gashes in his throat.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

46.3 §éng tõ nguyªn thÓ chØ môc ® Ý ch më ® Ç u cho mÖ nh ® Ò phô
VÝ dô: Incorrect : To prevent cavities, dental floss should be used daily after brushing one’s teeth. Correct : To prevent cavities, one should use dental floss daily after brushing one’s teeth.

46.4 Ng÷ danh tõ hoÆ c ng÷ gií tõ më ® Ç u mÖ nh ® Ò phô chØ sù t− i ¬ng øng.
VÝ dô: Incorrect : A competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win. Correct : In a competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win. §iÒ u cÇ n l−u ý nhÊ t khi sö dông lo¹i mÉ u c© u nµ y lµ chñ ng÷ cña mÖ nh ® Ò chÝ nh ph¶i lµ chñ ng÷ cña mÖ nh ® Ò phô.

47. Ph© n tõ dï lµ m tÝ nh tõ ng
47.1 Dï ph© n tõ 1 lµm tÝ nh tõ ng
Ph© n tõ 1 ® −î dï lµ m tÝ nh tõ khi nã ® ¸p ø ng ® Ç y ® ñ c¸c ® iÒ u kiÖ n sau: c ng • • • • §ø ng ngay tr−í danh tõ mµ nã bæ nghÜ a. c §éng tõ kh«ng ® ß i hái mét t© n ng÷ nµ o (néi ® éng tõ). Hµ nh ® éng ph¶i ë thÕ chñ ® éng Hµ nh ® éng ® ang ë thÓ tiÕ p diÔ n.

47.2 Dï ph© n tõ 2 lµm tÝ nh tõ ng
Ph© n tõ 2 ® −î dï lµ m tÝ nh tõ khi nã ® ¸p ø ng ® Ç y ® ñ nh÷ng ® iÒ u kiÖ n sau: c ng • • §ø ng ngay tr−í danh tõ mµ nã bæ nghÜ a c Hµ nh ® éng ph¶i ë thÓ bÞ ® éng

• Hµ nh ® éng ® ã ph¶i x¶y ra tr−í hµ nh ® éng cña mÖ nh ® Ò chÝ nh. c ng L− ý : Mét sè c¸c ® éng tõ nh− to interest, to bore, excited vµ frighten. Khi dï ph¶i cÈ n thË n xem u hµ nh ® éng ® ã ë chñ ® éng hay bÞ ® éng.

48. Thõa (redundancy)
Mét c© u trong ® ã th«ng tin trong c© u ® −î lÆ p l¹i mµ kh«ng cÇ n thiÕ t ® −î gäi lµ thõa. Sau ® © y c c lµ mét sè côm tõ thõa mµ ta cÇ n biÕ t ® Ó tr¸nh sö dông. Advance forward Proceed forward Progress forward return back revert back sufficent enough advance, proceed, vµ progress tÊ t c¶ nghÜ a lµ “tiÕ n lªn phÝ a tr−í V× c”. vË y, forward lµ kh«ng cÇ n thiÕ t (thõa) return vµ revert nghÜ a lµ “trë vÒ hoÆ c tr¶ l¹i” v× vË y back lµ kh«ng cÇ n thiÕ t (thõa) c¸c tõ nµ y lµ ® ång nghÜ a. Nªn sö dông 1 trong 2.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

compete together reason ... because Join together. Repeat again new innovations matinee performance same identical

B¶n th© n tõ compete nghÜ a lµ “tham gia vµ o cuéc thi ® Ê u ví nh÷ng i ng−êi kh¸c” C¸c tõ nµ y chØ ra cï 1 vÊ n ® Ò . MÉ u chuÈ n lµ reason... that. ng Join cã nghÜ a lµ ” ® em l¹i cho nhau”, “s¸t c¸nh bªn nhau”, hay “trë thµ nh 1 bé phË n hay thµ nh viªn cña ....“ nªn together ë ® © y lµ thõa. B¶n th© n repeat cã nghÜ a lµ “ nãi l¹i lÇ n n÷a”, (re - lu«n cã nghÜ a lµ again) nªn ë ® © y thõa again. B¶n th© n innovation cã nghÜ a lµ “ 1 ý t−ëng mí 1 s¸ng kiÕ n mí i, i” matinee nghÜ a lµ ” buæ i biÓ u diÔ n ban chiÒ u”. Nªn performance lµ thõa. C¸c tõ nµ y ® ång nghÜ a.

two twins Twins nghÜ a lµ “ hai anh em hay 2 chÞ em” the time when the place wherre Ng−êi Anh kh«ng nãi the time when mµ chØ dï 1 trong 2. ng VÝ dô: It is the time you must leave. Ng−êi Anh kh«ng nãi the place where mµ chØ dï 1 trong 2. ng VÝ dô: It is the place I was born.

Mét sè vÝ dô: The army advanced after the big battle. Hay The army moved forward after the big battle. The peace talks advanced. Hay The peace talks progressed. We have sufficent money to buy the new dress. They have enough time to eat a sandwich before going to work. The teacher proceeded to explain the lesson. John and his brother are competing in the running games. The teacher asked us to join the students who were cleaning the room. Mary repeated the question slowly so that Jim would understand. Besides the two evening showings, there will also be a matinee. The reason I want to take that class is that the professor is supposed to be very eloquent. (Lý do t«i tham dù vµ o lí häc ® ã lµ «ng gi¸o s− rÊ t cã tµ i hï biÖ n.) p ng This is where I left him. That was the time I hit a home run.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

49. CÊ u tróc c© u song song
Khi th«ng tin trong mét c© u ® −î ® −a ra d−í d¹ng liÖ t kª ra hµ ng lo¹t th× c¸c thµ nh phÇ n ® −î liÖ t kª c i c ph¶i t−¬ng ® −¬ng ví nhau vÒ mÆ t ng÷ ph¸p (danh - danh, tÝ nh tõ - tÝ nh tõ). i Nªn nhí r» ng th«ng th−êng th× thµ nh phÇ n ® Ç u tiªn sau ® éng tõ sÏ quyÕ t ® Þ nh c¸c thµ nh phÇ n cß n l¹i. Tuy nhiªn nÕ u thêi gian trong c© u kh¸c nhau th× c¸c hµ nh ® éng trong c© u ph¶i theo quy luË t thêi gian vµ nguyªn t¾ c song song kh«ng ® −î ¸p dông. c VÝ dô: She is a senior, studies every day, and will graduate a semester early.

50. Th« ng tin trùc tiÕ p vµ th« ng tin gi¸n tiÕ p
50.1 C© u trùc tiÕ p vµ c© u gi¸n tiÕ p
Trong c© u trùc tiÕ p th«ng tin ® i tõ ng−êi thø nhÊ t ® Õ n ng−êi thø 2. VÝ dô: He said “ I bought a new motorbike for myself yesterday” Cß n trong c© u gi¸n tiÕ p, th«ng tin ® i tõ ng−êi thø nhÊ t qua ng−êi thø 2 vµ ® Õ n ng−êi thø 3. Do vË y cã sù biÕ n ® æ i vÒ mÆ t ng÷ ph¸p. VÝ dô: He said he had bought a new motorbike for myself the day before.

50.2 Ph− ¬ng ph¸p chuyÓ n ® æ i tõ c© u trùc tiÕ p sang c© u gi¸n tiÕ p
Khi chuyÓ n ® æ i tõ c© u trùc tiÕ p sang c© u gi¸n tiÕ p cÇ n ph¶i: • • • Ph¸ bá ngoÆ c kÐ p, chuyÓ n ® æ i toµ n bé c¸c ® ¹i tõ nh© n x−ng theo ng«i chñ ng÷ thø nhÊ t sang ® ¹i tõ nh© n x−ng ng«i thø 3. Lï ® éng tõ ë vÕ thø 2 xuèng 1 cÊ p so ví ë mø c ban ® Ç u (lï vÒ thêi). i i i ChuyÓ n ® æ i tÊ t c¶ c¸c ® ¹i tõ chØ thÞ , phã tõ chØ thêi gian theo b¶ng quy ® Þ nh. B¶ ng ® æ i ® éng tõ DIRECT SPEECH Simple present Present progressive Present perfect (Progressive) Simple past will /shall Can / may INDIRECT SPEECH Simple past Past progressive Past perfect (Progressive) Past perfect would / should Could / might

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

B¶ng ® æ i c¸c lo¹i tõ kh¸c. This, these here, overhere today yesterday the day before yesterday tomorrow the day after tomorrow next + thêi gian (week, year ...) last + thêi gian (week, year ...) thêi gian + ago That, those there, overthere that day the day before two days before the following day/ the next day in two days’ time the following + thêi gian (week, year...) the privious + thêi gain (week, year...) thêi gian + before/ the privious +thêi gian

- NÕ u lµ nãi vµ thuË t l¹i x¶y ra trong cï mét ngµ y th× kh«ng cÇ n ph¶i ® æ i thêi gian. ng VÝ dô: At breakfast this morning he said “ I will be very busy today” At breakfast this morning he said he would be very busy today. - ViÖ c ® iÒ u chØ nh logic tÊ t nhiªn lµ cÇ n thiÕ t nÕ u lêi nãi ® −î thuË t l¹i sau ® ã 1 hoÆ c 2 ngµ y. c VÝ dô: thø 2 Jack nãi ví Tom: i I’m leaving the day after tomorrow. (tø c lµ thø 4 Jack sÏ rêi ® i) NÕ u Tom thuË t l¹i lêi nãi cña Jack vµ o ngµ y h«m sau (tø c lµ thø 3) th× Tom sÏ nãi: Jack said he was leaving tomorrow. NÕ u Tom thuË t l¹i lêi nãi cña Jack vµ o ngµ y tiÕ p theo (ngµ y thø 4) th× Tom sÏ nãi: Jack said he was leaving today.

50.3 §éng tõ ví t© n ng÷ trùc tiÕ p vµ t© n ng÷ gi¸n tiÕ p. i
• Trong tiÕ ng Anh cã nh÷ng lo¹i ® éng tõ (trong b¶ng sau)cã 2 t© n ng÷ vµ ® ång thêi còng cã 2 c¸ch dï ng. Bring build buy cut draw feed find get give hand leave lend make offer owe paint pass pay promiss read sell send show teach

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

tell

write

- C¸ch dï gi¸n tiÕ p ® Æ t t© n ng÷ trùc tiÕ p sau ® éng tõ råi ® Õ n gií tõ for, to vµ t© n ng÷ gi¸n ng i tiÕ p (c«ng thø c sau.) for Subject + verb + t© n ng÷ trùc tiÕ p + to - C¸ch dï trùc tiÕ p ® Æ t t© n ng÷ gi¸n tiÕ p ngay sau ® éng tõ vµ sau ® ã ® Õ n t© n ng÷ trùc tiÕ p, ng gií tõ to vµ for mÊ t ® i, c«ng thø c sau: i + t© n ng÷ gi¸n tiÕ p

Subject + verb + t© n ng÷ gi¸n tiÕ p + t© n ng÷ gi¸n tiÕ p - NÕ u c¶ 2 t© n ng÷ ® Ò u lµ ® ¹i tõ nh© n x−ng th× kh«ng ® −î dï c«ng thø c trùc tiÕ p (tø c lµ c«ng c ng thø c thø nhÊ t ® −î sö dông). c VÝ dô: Correct : They gave it to us. Incorrect: They gave us it. - §éng tõ to introduce vµ to mention kh«ng bao giê ® −î dï c«ng thø c trùc tiÕ p mµ ph¶i dï c«ng c ng ng thø c gi¸n tiÕ p. To introduce sb/smth to sb to mention smth to sb Mét sè thÝ dô bæ trî John gave the essay to his teacher. John gave his teacher the essay. The little boy brought some flowers for his grandmother. The little boy brought his grandmother some flowers. I fixed a drink for Maria. I fixed Maria a drink. He drew a picture for his mother. He drew his mother a picture. He lent his car to his bother. He lent his brother his car. We owe several thousand dollars to the bank. We owe the bank several thousand dollars.

51. Phã tõ ® ¶ o lªn ® Ç u c© u
Trong tiÕ ng Anh cã nh÷ng tr−êng hî phã tõ kh«ng ® ø ng ë vÞ trÝ b× nh th−êng cña nã mµ ® ¶o lªn p ® ø ng ® Ç u c© u nh» m nhÊ n m¹nh vµ o hµ nh ® éng cña chñ ng÷. Trong tr−êng hî ® ã ng÷ ph¸p cã thay ® æ i, ® » ng sau phã tõ ® ø ng ë ® Ç u c© u lµ trî ® éng tõ råi mí p i ® Õ n chñ ng÷ vµ ® éng tõ chÝ nh (c«ng thø c sau).

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

hardly rarely seldom never only ...

+ auxiliary + subject + verb ...

VÝ dô : Never have so many people been unemployed as today.
Phã tõ trî ® éng tõ chñ ng÷ ® éng tõ

(so many people have never been unemployed as today.) Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-away lands.
Phã tõ t® t chñ ng÷ ® éng tõ

(He had hardly fallen asleep when he dream of far-away lands.) Rarely have
Phã tõ

we

seen such an effective actor as he has proven.

trî® éng tõ chñ ng÷ ® éng tõ

(we have rarely seen such an effective actor as he has proven.) Seldom does the class let out early.
Phã tõ trî® éng tõ chñ ng÷ ® éng tõ

Only by hard work will
Phã tõ

we

be able to accomplish this great task.

trî® éng tõ chñ ng÷ ® éng tõ

(We will be able to accomplish this great task only by hard work.)

Mét sè c¸c phã tõ ® Æ c biÖ t ® øng ® Ç u c© u • IN/ UNDER NO CIRCUMSTANCES : Dï trong hoµ n c¶nh nµ o còng kh«ng. VÝ dô: In / under no circumstances should you lend him the money. (dï trong bÊ t cø tr−êng hî nµ o anh còng kh«ng nªn cho nã vay tiÒ n.) p • ON NO ACCOUNT : Dï bÊ t cø lý do nµ o còng kh«ng. VÝ dô: On no account must this switch be toughed. (dï ví bÊ t cø lý do nµ o anh còng kh«ng ® −î ® éng vµ o æ c¾ m nµ y) i c • SO + ADJ + AUXILIARY + S + V + THAT. .... ® Õ n nçi mµ .... VÝ dô: So difficult did she get a job that she had to stay home for an year. So sure of this were the owners that they provided lifeboats for only 950 of its possible 3,500 passengers. (Nh÷ng ng−êi chñ cña con tµ u ® · qu¸ tin t−ëng ® Õ n nçi mµ hä chØ trang bÞ xuång cø u ® ¾ m cho 950 trong sè 3,500 hµ nh kh¸ch mµ con tµ u cã thÓ t¶i ® −î - chÝ ch trong bµ i ® äc vÒ tµ u Tic tanic). (C« Ê y kiÕ m ® −î viÖ c lµ m mét c¸ch khã kh¨n ® Õ n nçi c« Ê y ® · ph¶i ngåi nhµ 1 n¨m trêi) c • ONLY IN THIS WAY : ChØ cã b» ng c¸ch nµ y. VÝ dô: Only in this way could you solve the problem.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

(ChØ cã b» ng c¸ch nµ y th× cË u mí gi¶i ® −î vÊ n ® Ò hãc bóa nµ y.) i c • NAGATIVE, ... , NOR + AUXILIARY + S + V.... ( ... mµ còng ch¼ ng/ mµ còng kh«ng ...) VÝ dô: He didn’t have any money, nor did he know anybody from whom he could borrow. ( Nã ch¼ ng cß n ® ång nµ o c¶ mµ nã còng ch¼ ng biÕ t ai mµ nã cã thÓ hái vay.)

52. C¸ch chän nh÷ ng c© u tr¶ lêi ® óng.
Mét trong 2 bµ i thi ng÷ ph¸p cña TOEFL ® −î ® −a ra d−í d¹ng mét c© u cho s½ n cß n bá dë vµ d−í c i i ® ã lµ 4 c© u ® Ó ® iÒ n vµ o. Trong 4 c© u ® ã chØ cã 1 c© u ® óng. §Ó chän ® −î c© u ® óng ® ã ta c cÇ n tiÕ n hµ nh c¸c b−í sau: c 1. Ph¶i kiÓ m tra c¸c lçi ngø ph¸p, bao gåm: a- Sù hoµ hî gi÷a chñ ng÷ vµ ® éng tõ. p b- ViÖ c sö dông c¸c tÝ nh tõ vµ phã tõ. c- VÞ trÝ cña c¸c bæ ng÷ theo thø tù: + chØ ph−¬ng thø c hµ nh ® éng + chØ ® Þ a ® iÓ m + chØ thêi gian + chØ ph−¬ng tiÖ n hµ nh ® éng + hoµ n c¶nh hµ nh ® éng. d- Sù phèi hî gi÷a c¸c th× cña ® éng tõ. p e- Xem xÐ t viÖ c sö dông hî lý c¸c ® ¹i tõ. p f- CÊ u tróc c© u song song. 2. Ph¶i lo¹i bá nh÷ng c© u tr¶ lêi mang tÝ nh r−êm rµ a- Ph¶i lo¹i bá nh÷ng c© u tr¶ lêi bao gåm 1 thµ nh ng÷ tuy kh«ng sai nh−ng dµ i, trong khi ® ã l¹i cã 1 tõ kh¸c ng¾ n h¬n ® Ó thay thÕ . Nh−ng l−u ý r» ng cã nh÷ng phã tõ kh«ng cã h× nh thø c ® u«i ly hoÆ c nÕ u cã sÏ mang nghÜ a kh¸c, nªn ph¶i dï theo c¸ch : mét côm thµ nh ng÷ ( nh÷ng tÝ nh tõ cã ® u«i ly) ng VÝ dô: Freshly kh¸c ví in a fresh mener (t−¬i). i Minh ho¹ This food is only delicious when eaten in a fresh mener (khi ¨n t−¬i). He had a dozen fresh-laid egges (trø ng võa mí ® Î) i b- Ph¶i tr¸nh nh÷ng c© u tr¶ lêi cã 2 tõ mang cï mét nghÜ a (Redundancy) ng 3. Ph¶i tr¸nh nh÷ng c© u tr¶ lêi cã nh÷ng tõ vùng kh«ng khí ví nghÜ a cña c© u. §Æ c biÖ t lµ c¸c p i ng÷ ® éng tõ. 4. Tr¸nh nh÷ng c© u tr¶ lêi cã tiÕ ng lãng.

53. Nh÷ ng tõ dÔ g© y nhÇ m lÉ n
§ã lµ nh÷ng tõ rÊ t dÔ g© y nhÇ m lÉ n vÒ mÆ t ng÷ nghÜ a, chÝ nh t¶ hoÆ c c¸ch ph¸t © m. ANGEL (n) : Thiªn thÇ n. ANGLE (n) : Gãc. CITE (v) : TrÝ ch dÉ n. In her term paper, Janis had to cite many references.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

SITE (n) : Khu ® Ê t ( ® Ó x© y dùng). The corner of North Main and Mimosa Streets will be the site of the new shopping center. SIGHT (n) : 1- Khe ng¾ m, tÇ m ng¾ m. Through the sight of the rifle, the soldier spotted the enemy. (n) 2- c¶nh t−î Whatching the landing of the space’s capsule was a pleasant sight. ng. (v) 3- ThÊ y, quan s¸t thÊ y We sighted a ship in the bay. COSTUME (n) QuÇ n ¸o, trang phôc lÔ héi. VÝ dô: It is a custom in Western Europe for little boys to wear shorts pants to school. DECENT (adj) : 1- ® ø ng ® ¾ n, tÒ chØ nh. 2- t−¬m tÊ t, tèt VÝ dô: When one appears in court, one must wear decent clothing. DESCENT (n) : 1- leo xuèng, trÌo xuèng. VÝ dô: The mountain climbers found their descent more hazardous than their ascent. 2- nguån gèc, dß ng dâi. VÝ dô: Vladimir is of Russian descent. DESSERT (n) : Mãn tr¸ng miÖ ng. VÝ dô: We had apple pie for dessert last night. DESERT (n) : sa m¹c. VÝ dô: It is difficult to live in the desert without water. DESERT (v) : bá, bá mÆ c. VÝ dô: After deserting the post, the soldier ran away from the camp. LATER (adv) : sau ® ã, sau ® © y, råi th× (th−êng dï ví c© u ë t−¬ng lai). ng i Ng−î nghÜ a ví nã lµ earlier (® −î dï ë simple past). c i c ng VÝ dô: We went to the movies and later had ice cream at Dairy Isle. THE LATTER >< THE FORMER C¸i thø 2, ng−êi thø 2 >< c¸i thø nhÊ t, ng−êi thø nhÊ t. VÝ dô: Germany and England both developed dirigibles for use during World war II, the latter primarily for coastal reconnaissance. (latter = England). LOOSE (adj) : láng >< tight : chË t VÝ dô: after dieting, Marcy found that her clothes had become so loose that she had to buy a new wardrobe. LOSE (v) : 1- ® ¸nh mÊ t, thÊ t l¹c.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: Mary lost her glasses last week. 2- thua, thÊ t b¹i. VÝ dô: If Harry doesn’t practice his tennis more, he may lose the match. Passed (v - qu¸ khø cña pass) : 1- tr«i qua, qua ® i. VÝ dô: Five hours passed before the jury reached its verdict. 2- ® i qua, ® i ngang qua. VÝ dô: While we were sitting in the park, several of our friends passed us. 3- thµ nh c«ng, v−î qua ® −î t c. VÝ dô: The students are happy that they passed their exams. PAST (adj) : 1- ® · qua, dÜ v·ng. VÝ dô: This past week has been very hectic for the students returning to the university. 2- tr−í ® © y. c VÝ dô: In the past, he had been a cook, a teacher, and a historian. PEACE (n) : hoµ b× nh, sù trË t tù, sù yªn æ n, sù yªn lÆ ng, sù thanh b× nh. VÝ dô: Peace was restored to the community after a week of rioting. PIECE (n) : Mét mÈ u, 1 m¶nh. VÝ dô: Heidi ate a piece of chocolate cake for dessert. PRINCIPAL (n) : 1- hiÖ u tr−ëng (tr−êng tiÓ u häc vµ trung häc). VÝ dô: The principal called a faculty meeting. (adj) 2- chÝ nh, chñ yÕ u. VÝ dô: An anthropologist, who had worked with the indigenous tribes in Australia, was the principal speaker at Friday’s luncheon. PRINCIPLE (n) : Nguyªn t¾ c, luË t lÖ . VÝ dô: Mr. Connors is a man who believes that truthfulness is the best principle. QUIET (adj) : yªn ¾ ng, yªn ¶, im lÆ ng,tÜ nh mÞ ch. VÝ dô:

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

The night was so quiet that you could hear the breeze blowing. QUITE (adv) : 1- hoµ n toµ n. VÝ dô: Louise is quite capable of taking over the household chores while her mother is away. 2- h¬i, mét chót. VÝ dô: He was quite tired after his first day of classes. QUIT (v) : dõng. VÝ dô: Herman quit smoking on his doctor’s advice. STATIONARY (adj) : cè ® Þ nh, kh«ng di chuyÓ n, tÜ nh t¹i. VÝ dô: The weatherman said that the warm front would be stationary for several days. STATIONERY (n) : GiÊ y viÕ t ® Æ c biÖ t, v¨n phß ng phÈ m. VÝ dô: Lucille used only monogrammed stationary for correspondence. THAN (liªn tõ) : ® −î sö dông trong c© u so s¸nh h¬n. c VÝ dô: Today’s weather is better than yesterday’s. THEN (adj) : sau ® ã ( ® −î dï sau 1 thêi ® iÓ m ® · ® −î ® Ò cË p). c ng c VÝ dô: First, Julie filled out her schedule; then, she paid her fees. THEIR (adj) : tÝ nh tõ së h÷u sè nhiÒ u. VÝ dô: Their team scored the most points during the game. THERE (adv) : 1- ë ® ã, ë ® » ng kia. VÝ dô: Look over there between the trees. 2- ® −î sö dông ví be ® Ó chØ ra sù hiÖ n diÖ n, sù cã mÆ t, sù tån t¹i. c i VÝ dô: There is a book on the teacher’s desk. THEY’RE (® ¹i tõ + ® éng tõ): viÕ t t¾ t cña they are. VÝ dô: They’re leaving on the noon flight to Zurich. TO (gií tõ) : ® i tí cho tí tí tË n lóc. i i, i, i VÝ dô: Go to the blackboard and write out the equation. TWO (n hoÆ c adj) - hai. VÝ dô: Two theories have been proposed to explain that incident.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

TOO (adv) 1- qu¸. VÝ dô: This morning was too cold for the children go to swimming. 2- còng, còng vË y. VÝ dô: Jane went to the movie, and we did too. WEATHER (n): thêi tiÕ t. VÝ dô: Our flight was delayed because of bad weather. WHETHER (liªn tõ): nªn ch¨ng (chØ ra 1 lùa chän). VÝ dô: Because of gas shortage, we do not know whether we will go away for our vacation or stay home. WHOSE (® ¹i tõ) - tÝ nh tõ hay ® ¹i tõ quan hÖ së h÷u. VÝ dô: The person whose name is drawn first will win the grand prize. WHO’S ( ® ¹i tõ quan hÖ + ® éng tõ) : viÕ t t¾ t cña who + is hoÆ c who + has. VÝ dô: Who’s (who is) your new biology professor ? Scott is the attorney who’s (who has) been reviewing this case. YOUR (adj) - së h÷u cña you. VÝ dô: We are all happy about your accepting the position with the company in Baltimore. YOU’RE (® ¹i tõ + ® éng tõ) - ViÕ t t¾ t cña you + are. VÝ dô: You’re going to enjoy the panorama from the top of the hill. C¸c tõ cã ® iÓ m gièng nhau dÔ nhÇ m lÉ n. ACCEPT (v) : chÊ p nhË n. VÝ dô: Professor Perez will accept the chairmanship of the humanities department. EXCEPT (gt) : ngo¹i trõ (1 vË t hay 1 ng−êi). VÝ dô: Everyone is going to the convention exept Bob. ACCESS (n) : s½ n cã, c¸ch truy cË p vµ o. VÝ dô: The teacher had no access to the students’files, which were locked in the principal’s office. EXCESS (adj) : 1- dåi dµ o, phong phó, d− thõa. We paid a surcharge on our excess baggage. (n) 2- L−î bæ xung, phô. ng

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

VÝ dô: The demand for funds was in excess of the actual need. ADVICE (n) : lêi khuyªn, t− vÊ n. VÝ dô: If you heed the teacher’s advice, you will do well in your studies. ADVISE (v) : ® −a ra lêi khuyªn, hoÆ c t− vÊ n. The Congress advised the president against signing the treaty at that time. AFFECT (v) : T¸c ® éng. VÝ dô: The doctors wanted to see how the medication would affect the patient. EFFECT (n) : 1- KÕ t qu¶ hoÆ c hË u qu¶. VÝ dô: The children suffered no ill effects from their long plane ride. (v) 2- T¹o hiÖ u qu¶. VÝ dô: To effect a change in city government we must all vote on Tuesday. Again (adv): 1 lÇ n n÷a, lÆ p l¹i ( 1 hµ nh ® éng). VÝ dô: Mike wrote to the publishers again, inquiring about his manuscript. AGAINST (gií tõ) : i 1- chèng l¹i, ph¶n ® èi ai ® ã hoÆ c c¸i g× ® ã. VÝ dô: The athletic director was against our dancing in the new gym. 2- kÒ bªn, bªn c¹nh. VÝ dô: The boy standing against the piano is my cousin Bill. ALREADY (adv) : s½ n sµ ng. VÝ dô: Jan’s plane had already landed before we got to the airport. ALL READY (noun + adj): §· chÈ n bÞ s½ n sµ ng ® Ó lµ m g× . VÝ dô: We are all ready to go boating. AMONG (gií tõ): ChØ ra mèi quan hÖ trong (hoÆ c sù lùa chän tõ) 3 hay nhiÒ u ng−êi (nhiÓ u vË t) i trong sè. VÝ dô: It was difficult to select a winner from among so many contestants. BETWEEN (gií tõ) : chØ ra mèi quan hÖ (sù lùa chän) gi÷a 2 thùc thÓ . i VÝ dô: Between writing her book and teaching, Mary Ellen had litte time for anything else.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

L−u ý : cÊ u tróc between ... and còng cã thÓ ® −î dï ® Ó chØ vÞ trÝ chÝ nh x¸c cña 1 quèc gia c ng n» m gi÷a c¸c quèc gia kh¸c. VÝ dô: ViÖ tnam lies between China, laos and cambodia. BESIDE (gií tõ) : bªn c¹nh ® ã. i VÝ dô: There is a small table beside the bed. BESIDES (gií tõ hoÆ c phã tõ): ngoµ i ra, còng, h¬n n÷a. i VÝ dô: I have five history books here besides the four that I left at home. ASIDE (adv) : ® Æ t sang 1 bªn. VÝ dô: Harry sets money aside every payday for his daughter’s education. COMPARE (V) + WITH: so ví (® Ó chØ ra sù gièng nhau, sù t−¬ng ® ång). i VÝ dô: Sue compared her new school with the last one she had attended. CONTRAST (V) + WITH: chØ ra sù t−¬ng ph¶n (kh¸c nhau). VÝ dô: In her composition, Marta chose to contrast life in a big city with that of a small town. CONSECUTIVE (adj) : Liªn tôc ( kh«ng cã tÝ nh ng¾ t qu·ng). VÝ dô: Today is the tenth consecutive day of unbearable heat wave. SUCCESSIVE (adj) : liªn tôc (cã tÝ nh ng¾ t qu·ng). VÝ dô: The United States won gold medals in two successive Olympic Games. CONSIDERABLE (adj): ® ¸ng kÓ . VÝ dô: Even thought Marge had considerable experience in the field, she was not hired for the job. CONSIDERATE (adj): lÞ ch sù, © n cÇ n, chu ® ¸o, hay quan t© m tí ng−êi kh¸c. i VÝ dô: It was very considerate of Harry to send his hostess a bouquet of flowers. CREDIBLE (adj) : cã thÓ tin ® −î c. VÝ dô: His explanation of the rescue at sea seemed credible. CREDITABLE (adj) : vÎ vang, ® ¸ng ca ngî ® ¸ng khen. i, VÝ dô: The fireman’s daring rescue of those trapped in the burning was a creditable deed. ViÖ c ng−êi lÝ nh cø u ho¶ d¸m x«ng vµ o cø u nh÷ng ng−êi bÞ nhèt trong ® ¸m ch¸y lµ viÖ c lµ m ® ¸ng khen ngî i.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

CREDULOUS (adj): c¶ tin, nhÑ da. VÝ dô: Rita is so credulous that she will accept any excuse you offer. DETRACT (v) : lµ m gi¶m (gi¸ trÞ , uy tÝ n). VÝ dô: Molly’s nervousness detracted from her singing. DISTRACT (v) : lµ m l·ng quªn, lµ m mÊ t tË p trung. VÝ dô: Please don’t distract your father while he is balancing the chequebook. DEVICE (n): mét ph¸t minh hay 1 kÕ ho¹ch, thiÕ t bÞ , dông cô, m¸y mãc. VÝ dô: This is a clever device for cleaning fish without getting pinched by the scales. DEVISE (v) : nghÜ ra, s¸ng chÕ ra. VÝ dô: The general devised a plan for attacking the enemy camp at night while the soldiers were celebrating. ELICIT (v) : rót ra, moi ra, thu håi l¹i, rót l¹i VÝ dô: The prosecutor’s barrage of questions finally elicited the truth from the witness. ILLICIT (adj) : bÊ t hî ph¸p. p VÝ dô: The politician’s illicit dealings with organized crime caused him to lose his government position. EMIGRANT (n) : ng−êi di c− (® éng tõ lµ Emigrate from : di c− tõ). VÝ dô: After world war II, many emigrants left Europe to go to the United States. IMMIGRANT (n) : ng−êi nhË p c− (® éng tõ lµ Immigrate into ). VÝ dô: The United States is a country composed of immigrants. EXAMPLE (n) : thÝ dô, dÉ n chø ng. VÝ dô: Picasso’s Guermica is an excellent example of expressionism in art. SAMPLE (n) : mÉ u. VÝ dô: My niece loves to go to supermarket because the dairy lady always gives her a sample of cheese. FORMERLY (adv) : tr−í ® © y. c VÝ dô: He formerly worked as a professor, but now he is a physicist. FORMALLY (adj) 1- tÒ chØ nh (¨n mÆ c). VÝ dô: At the resort we were required to dress formally for dinner every night. ë n¬i ® «ng ng−êi ng−êi ta yªu cÇ u chóng t«i ¨n mÆ c chØ nh tÒ vµ o tÊ t c¶ c¸c b÷a ¨n tèi.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

2- chÝ nh thø c. VÝ dô: She has formally requested a name change. HARD (adj): 1- khã. VÝ dô: The test was so hard that nobody passed. 2- cø ng. VÝ dô: The stadium’s seats were hard, so we rented a cushion. 3- (phã tõ) ch¨m chØ , rÊ t nç lùc. VÝ dô: They worked hard on the project. HARDLY (adv) : hÇ u nh− kh«ng. VÝ dô: He had so much work to do after the vacation that he hardly knew where to begin. HELPLESS (adj) : V« väng, tuyÖ t väng. I could not speak their language, I felt helpless trying to understand the tourists’ plight. USELESS (adj) : v« dông. An umbrella is useless in a hurricane. « sÏ trë nªn v« dông trong trË n b·o. HOUSE (n) vµ Home (n) : nhiÒ u khi ® −î sö dông lÉ n lén, nh−ng cã sù kh¸c biÖ t vÒ ng÷ nghÜ a. c 1- House ¸m chØ tí toµ nhµ hoÆ c c«ng tr× nh kiÕ n tróc. i The Chapmans are building a new house in Buckingham Estates. 2- Home ¸m chØ tí bÇ u kh«ng khÝ trong ng«i nhµ . Home lµ n¬i tr¸i tim ë. i IMAGINARY (adj): T−ëng t−î kh«ng cã thË t. ng, Since Ralph has no brother or sisters, he has created an imaginary playmate. IMAGINATIVE (adj) : phong phó trÝ t−ëng t−î giµ u trÝ t−ëng t−î ng, ng. Star Wars was created by an highly imaginatve writer. IMMORTAL (adj) : bÊ t tö. The immortal works of Shakespeare are still being read and enjoyed three centuries after their writing. IMMORAL (adj) : tr¸i ví lu© n th−êng ® ¹o lý, ® åi b¹i. i Their immoral behavior in front of the students cost the teachers their jobs. IMPLICIT (adj) : ngÇ m, È n tµ ng, tiÒ m tµ ng, tuyÖ t ® èi, hoµ n toµ n. Our supervisor has implicit faith in our ability to finish the project on time. Ng−êi gi¸m s¸t dù ¸n cã niÒ m tin tuyÖ t ® èi vµ o kh¶ n¨ng hoµ n tÊ t dù ¸n ® óng thêi h¹n cña chóng t«i. EXPLICIT (adj) : râ rµ ng, chÝ nh x¸c. The professor gave explicit instructions for carrying out the research project. INDUSTRIAL (adj) : [thuéc] c«ng nghiÖ p. Paul had an industrial accident and wa in the hospital for three months. INDUSTRIOUS (adj): cÇ n cï siªng n¨ng. , Mark was such an industrious student that he received a four-year scholarship to the university.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

INFLICT (v) : kÕ t ¸n, b¾ t ph¶i chÞ u. Because the prisoners had created a riot and had assaulted several guards, the warden inflicted several punishments on all the participants. AFFLICT (v) : lµ m sÇ u n·o, lµ m ® au khæ . During the Middle Ages, millions of people were afflicted by the plague. (vµ o thêi trung cæ , hµ ng triÖ u ng−êi ® · bÞ ng· bÖ nh v× n¹n dÞ ch.) INSPIRATION (n): c¶m hø ng (s¸ng t¹o, häc tË p, kh¸m ph¸). Thomas A. Edison, inventor of the phonograph, said that an idea was ninety-nine percent perspiration and one percent inspiration. (Thomas A. Edison, nhµ ph¸t minh ra chiÕ c kÌn, nãi r» ng 1 ý t−ëng lµ 99% må h«i c«ng sø c vµ chØ 1% c¶m hø ng s¸ng t¹o). ASPIRATION (n) : 1- kh¸t väng, nguyÖ n väng. Gail’s lifelong aspiration has been that of becoming a doctor. 2- sù hÝ t thë. To pronounce certain words, proper aspiration is necessary. INTELLIGENT (adj) : th«ng minh. Dan was so intelligent that he received good grades without ever having to study. INTELLIGIBLE (adj) : dÔ dµ ng, dÔ hiÓ u. The science teacher’s explanations were so intelligible that students had no problems doing their assignments. INTELLECTUAL (n) : 1- trÝ thø c. Because Fabian is an intellectual, he finds it difficult to associate with his classmates who are less intelligent. 2- (adj): kh«n ngoan, tµ i trÝ , uyªn b¸c. John was involved in an intellectual conversation with his old professor. INTENSE (adj) : m¹nh, d÷ déi, m·nh liÖ t. Last winter’s intense cold almost depleted the natural gas supply. INTENSIVE (adj) : m¹nh, s© u, tË p trung. Before going to Mexico, Phil took an intensive course in Spanish. LATE (adj, adv): 1-kh«ng ® óng giê, muén. Professor Carmichael hates to see his students arrive late. 2- (adj) qu¸ cè. Her late husband was the author of that book. LATELY (adv) : gÇ n ® © y. I haven’t seen Burt lately. He must be extremely busy with his research. LEARN (v) : häc. The new cashier had to learn how to operate the computerised cash register. TEACH (v) : d¹y. The instructor is teaching us how to program computers. LEND (v) vµ LOAN (v) : cho vay - cã thÓ dï lÉ n ® −î ng c. Jill loaned (lend) me her red dress to wear to the dance.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

BORROW (v) : vay. I borrowed Jill’s red dress to wear to the dance. LIQUEFY (v) : tan ra, ch¶y ra. The ice cream began to liquefy in the intense heat. LIQUIDATE (v) : trõ khö, thanh to¸n, thanh lý. The foreign agent tried to liquidate the traitor before he passed the information to his contacts. LONELY (adj) : c« ® ¬n.. After her husband’s death, Debbie was very lonely and withdrawn. Sau c¸i chÕ t cña chång, Debbie rÊ t c« ® ¬n vµ khã tÝ nh. ALONE (adj) : mét m× nh. After losing in the Olympic tryouts, Phil asked to be left alone. Near (gií tõ hoÆ c phã tõ): gÇ n. i My biology class meets near the Student Union. Nearly (adv): hÇ u hÕ t, gÇ n nh−, suýt n÷a. We were nearly hit by the speeding car on the turnpike. Chóng t«i suýt n÷a th× bÞ mét xe tèc ® é cao hóc vµ o trªn xa lé. Observation (n): sù quan s¸t, sù theo dâi. The ancient Egyptians’ observation of the heavently bodies helped them know when to plant and harvest. Observance (n): sù tu© n theo, sù tu© n thñ, nghi thø c, nghi lÔ . There will be numerous parades and displays of the fireworks in observance of Independece Day. Persecute (v) : ng−î ® ·i, hµ nh h¹. c Throughout history many people have been persecuted for their religious beliefs. Prosecute (v): truy tè. Shoplifters will be prosecuted to the fullest extent of the law. Preceed (v): ® ø ng tr−í c. Weather Service warnings preceeded the hurricane. Proceed (v): tiÕ p tôc (mét c«ng viÖ c bÞ bá dë). After the fire drill, the teacher proceeded to explain the experiment to the physics class. Quantity (n) : sè l−î (® −î dï ví danh tõ kh«ng ® Õ m ® −î ng c ng i c). A large quantity of sand was removed before the archeologists found the prehistoric animal bones. Number (n): sè l−î (® −î sö dông ví danh tõ ® Õ m ® −î ng c i c). A number of artefacts were found at the excavation site. Remember (v) : nhí l¹i, nhí nghÜ vÒ . , I do not remember what time he asked me to call. You don’t remember, do you? Remind (v) : nh¾ c nhë ai, lµ m cho nhí l¹i. Please remind me to call Henry at 7 o’clock tonight. Henry reminds me of my uncle. Sensible (adj) : cã ãc ph¸n ® o¸n tèt. When it is raining hard, sensible people stay indoors.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

Sensitive (adj) : nhË y c¶m. Stephen cannot be out in the sun very long because he has very sensitive skin and burns easily. Special (adj) : ® Æ c biÖ t. Meyer’s Department Store will have a special sale for their charge customers. Especially (adv) : ® Æ c biÖ t. Rita is especially tatented in the fine arts. She has a special talent for playing music by ear. Use (n): ¸p dông, sö dông. The salesman said that regular use of fertilizer would ensure a greener, healthier lawn. Usage (n) : c¸ch sö dông. Norm Crosby’s usage of English vocabulary in his comedy routine is hilarious.

54. C¸ch sö dông gií tõ. i
ViÖ c sö dông gií tõ lµ rÊ t khã v× hÇ u hÕ t c¸c kh¸i niÖ m vÒ gií tõ ® Ò u cã nh÷ng ngo¹i lÖ . C¸ch i i tèt nhÊ t ® Ó häc chóng lµ minh ho¹ b» ng h× nh ¶nh xem chóng thùc hiÖ n chø c n¨ng nh− thÕ nµ o so ví c¸c gií tõ kh¸c vµ ® Ó häc nh÷ng ø ng dông chung nhÊ t ® Þ nh vµ nh÷ng thµ nh ng÷ sö dông c¸c i i gií tõ kh¸c nhau. i S¬ ® å d−í ® © y sÏ ® em l¹i cho b¹n 1 ý niÖ m chung vÒ c¸ch sö dông gií tõ. Tuy nhiªn, nã kh«ng gióp i i ® −î b¹n hiÓ u nh÷ng thµ nh ng÷ chø a gií tõ nhÊ t ® Þ nh. §èi ví nh÷ng thµ nh ng÷ mµ tù nã kh«ng nãi c i i lªn nghÜ a cña nã th× nghÜ a cña nã sÏ ph¶i häc thuéc. Nghiªn cø u c¸c c© u vÝ dô ® Ó hiÓ u nghÜ a cña mçi thµ nh ng÷. C¸c gií tõ vµ thµ nh ng÷ nµ y rÊ t quan träng trong tÊ t c¶ c¸c phÇ n cña TOEFL. i

Above, over on to through into out of by
Below, under

from

54.1 During - trong suèt (hµnh ® éng x¶y ra trong mét qu· thêi gian) ng
during for + time (chØ tr¹ng th¸i). VÝ dô: During our vacation, we visited many relatives across the country. During the summer, we do not have to study.

54.2 From (tõ) >< to (® Õ n).
Dï cho thêi gian vµ ® Þ a ® iÓ m. ng From a time to a time a place a place He lived in Germany from 1972 to 1978. We drove from Atlanta to New York in one day.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

From time to time : thØ nh tho¶ng, ® «i khi. VÝ dô: We visit the art museum from time to time.

54.3 Out of (ra khái) >< into (di vµo)
• be (run) out of + danh tõ : hÕ t, kh«ng cß n. • be out of town : ® i v¾ ng. Mr. Adams cannot see you this week because he is out of town. • be out of date (cò, lçi thêi) >< be up to date (mí cË p nhË t, hî thêi) i, p Don’t use that dictionary. It is out of date. Find one that is up to date. • be out of work : thÊ t nghiÖ p. I have been very unhappy since I have been out of work. • be out of the question : kh«ng thÓ ® −î c. Your request for an extension of credit is out of the question. • be out of order: háng. We had to use our neighbour’s telephone because ours was out of order.

54.4 by
• §éng tõ chØ chuyÓ n ® éng + by = ® i ngang qua. • §éng tõ tÜ nh + by = ë gÇ n, ë bªn. • by + thêi gian cô thÓ : tr−í lóc. c VÝ dô: We usually eat supper by six o’clock in the evening. • By ® −î dï trong c© u bÞ ® éng ® Ó chØ ra chñ thÓ g© y hµ nh ® éng. c ng VÝ dô: Romeo and Juliet was writen by William Shakespeare. • By + ph−¬ng tiÖ n giao th«ng (bus/ plane/ train/ car/ ship/ bike). VÝ dô: We traveled to Boston by train. • By then : tr−í lóc ® ã. c VÝ dô: I will graduate from the university in 1997. By then, I hope to have found a job. • By way of = via : theo ® −êng. VÝ dô: We are driving to Atlanta by way of Baton Rouge. • By the way : 1- t× nh cê. VÝ dô: By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me? 2- nh© n ® © y, tiÖ n ® © y. • By far + tÝ nh tõ so s¸nh : (dï ® Ó nhÊ n m¹nh). ng VÝ dô: This book is by far the best on the subject. • By accident / by mistake : t× nh cê. >< on purpose (cè t× nh). VÝ dô: Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

54.5 In (ë trong, ë t¹i) - nghÜ a x¸c ® Þ nh h¬n at
• • • • • • • • • • • • • • • • • • In a room/ building/ drawer/ closet : bªn trong ... VÝ dô: Your socks are in the drawer. In + n¨m/ th¸ng. VÝ dô: His birthday is in April. I will begen class in 1998. In time : ® óng giê -võa vÆ n. VÝ dô: We arrived at the airport in time to eat before the plane left. In the street: d−í lß ng ® −êng. i VÝ dô: The children were warned not to play in the street. In the morning / afternoon/ evening : vµ o buæ i s¸ng/ buæ i chiÒ u/ buæ i tèi. VÝ dô: I have a dental appointment in the morning, but I will be free in the afternoon. In the past/ future: trong qu¸ khø / t−¬ng lai. VÝ dô: In the past, attendance at school was not compulsory, but it is today. In future : tõ nay trë ® i. VÝ dô: I will spend much time on learning English in future because the TOEFL test is coming. In the beginning/ end. : tho¹t ® Ç u/ rèt cuéc = at first/ at last. VÝ dô: Everyone seemed unfriendly in the beginning but in the end everyone made friends. In the way : ch¾ n ngang lèi, ® ç ngay lèi. VÝ dô: He could not park his car in the driveway because another car was in the way. Once in a while : thØ nh tho¶ng, ® «i khi. VÝ dô: Once in a while, we eat dinner at Chiness restaurant. In no time at all: trong nh¸y m¾ t, trong 1 tho¸ng. VÝ dô: George finishes his assignment in no time at all. In the meantime = meanwhile : trong lóc ® ã. VÝ dô: We start school in several weeks, but in the meantime, we can take a trip. In the middle : ë gi÷a (® Þ a ® iÓ m). VÝ dô: Grace stood in the middle of the room looking for her friend. In the army/ air force/ navy. Trong qu© n ® éi/ trong kh«ng lùc/ trong h¶i qu© n. In the + sè thø tù + row : ë hµ ng ghÕ thø . VÝ dô: We are going to sit in the fifteen row of the auditorium. In the event that : trong tr−êng hî p. VÝ dô: In the event that you win the prize, you will be notified by mail. In case : ® Ó phß ng khi, ® Ó ngé nhì . VÝ dô: I will give you the key to the house so you will have it in case I arrive a little late. Be/ get in touch/ contact with : tiÕ p xóc, liªn l¹c, gÆ p gì ví ai. i VÝ dô: It’s very difficult to get in touch with Jenny because she works all day.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

54.6 on
• • On + thø trong tuÇ n/ ngµ ytrong th¸ng. VÝ dô: I will call you on Thursday. His birthday is on February 3. On + a/the + ph−¬ng tiÖ n giao th«ng (bus/ plane/ train/ ship/ bike). VÝ dô: It’s two late to see Jane; she’s already on the plane. I came to school this morning on the bus. On a street : ë t¹i phè. VÝ dô: I lives on 1st Ngäc kh¸nh. On + the + sè thø tù + floor: ë tÇ ng thø . VÝ dô: My girlfriend lives on the fourth floor of an old building by my house. On time : ® óng giê (bÊ t chÊ p hoµ n c¶nh bªn ngoµ i). VÝ dô: Despite the bad weather, our plane left on time. On the corner (of two street) : gãc gi÷a 2 phè. VÝ dô: My house is on the corner of Ngäc kh¸nh street and Trém c−í street. p On the corner at the corner in the corner

• • • •

• • • •

On the sidewalk : trªn vØ a hÌ. VÝ dô: Don’t walk in the street, walk on the sidewalk. On the way : trªn ® −êng tí >< on the way back to: trªn ® −êng trë vÒ . i VÝ dô: We can stop at the grocery store on the way to their house. On the right/ left : ë bªn tr¸i/ bªn ph¶i. VÝ dô: Paul sits on the left side of the room and Dave sits on the right. On television/ (the) radio: trªn truyÒ n h× nh/ trªn ® µ i ph¸t thanh. VÝ dô: The president’s “State of the Union Address” will be on television and on the radio tonight. On the telephone (on the phone): nãi trªn ® iÖ n tho¹i, gäi ® iÖ n tho¹i, nhµ cã m¾ c ® iÖ n tho¹i. VÝ dô: Is your house on the telephone ? - nhµ cË u cã m¾ c ® iÖ n tho¹i kh«ng? Janet will be here soon; she is on the telephone. On the whole = in general : nãi chung. VÝ dô: On the whole, the rescue mission was well executed. On the other hand: tuy nhiªn. on the one hand ... on the other hand : mét mÆ t ... mÆ t kh¸c. VÝ dô: The present perfect aspect is never used to indicate a specific time; on the other hand, the simple past tense is. On sale 1- for sale : cã b¸n, ® Ó b¸n.

• • •

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

2- b¸n h¹ gi¸. VÝ dô: The house will go on sale this weekend. The regular price of the radio is $39.95, but today it’s on sale for $25. • On foot: ® i bé. VÝ dô: My car would not start so I came on foot.

54.7 at - ë t¹i (th− êng lµ bªn ngoµi, kh«ng x¸c ® Þ nh b»ng in)
VÝ dô: Jane is at the bank. • • • • • • • At + sè nhµ . VÝ dô: George lives at 565 16th Avenue. At + thêi gian cô thÓ . VÝ dô: The class begin at 5:15. At + home/ school/ work : ë nhµ / ë tr−êng/ ® ang lµ m viÖ c. VÝ dô: Charles is at work and his roommate is at school. At night, they are usually at home. At + noon/ night: vµ o ban tr−a/ vµ o ban ® ªm. at noon (Mü) : ® óng 12h tr−a. At least : tèi thiÓ u >< at most : tèi ® a. VÝ dô: We will have to spend at least two weeks doing the experiments. At once : ngay lË p tø c. VÝ dô: Please come home at once. At times : thi tho¶ng, ® «i khi. VÝ dô: At times, it is difficult to understand him because he speaks too fast.

• At present/ the moment = now + thêi tiÕ p diÔ n. i i L− ý : 2 gií tõ trªn t−¬ng ® −¬ng ví presently nh−ng ph¶i cÈ n thË n khi sö dông phã tõ nµ y v× ë u nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau sÏ mang nh÷ng nghÜ a kh¸c nhau. Sentence + presently : Ngay tø c th× , ch¼ ng bao l© u. VÝ dô: She will be here presently : c« Ê y sÏ tí ® © y ngay b© y giê. i Presently + sentence : Ngay sau ® ã. VÝ dô: Presently he heard her living home. Subject + presently + verb : HiÖ n nay. VÝ dô: She is presently working on her PhD degree. - HiÖ n nay c« Ê y ® ang lµ m luË n ¸n tiÕ n sÜ triÕ t häc. VÝ dô: She is studying at the moment. • At first : tho¹t ® Ç u >< at last : vÒ sau. VÝ dô: Jane was nervous at first, but later she felt more relaxed.

• At the beginning/ at the end of : ë ® Ç u/ ë cuèi ( dï cho ® Þ a ® iÓ m/ thêi gian). ng Mét sè thµnh ng÷ ® Æ c biÖ t dï ví gií tõ. ng i i • On the beach: trªn b·i biÓ n. VÝ dô: We walked on the beach for several hours last night.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

In place of = instead of : thay cho, thay v× . VÝ dô: Sam is going to the meeting in place of his brother, who has to work. L− ý : In place of kh«ng thay thÕ ® −î cho instead khi instead ® i mét m× nh ® ø ng cuèi c© u. u c VÝ dô: She was supposed to come this morning, but she went to the lab instead. • • • • • • For the most part : chñ yÕ u. VÝ dô: The article discuses, for the most part, the possibility of life in other planets. In hopes of + Ving = hoping to + verb = hoping that + sentence. VÝ dô: John called his brother in hopes of finding somebodyto watch his children. Of course : ch¾ c ch¾ n, tÊ t nhiªn. VÝ dô: If you study the material very thoroughly, you will have no trouble on the examination. Off and on : dai d¼ ng, t¸i håi, tõng chË p mét. VÝ dô: It rained off and on all day yesterday. All of a sudden: bÊ t th× nh l× nh. VÝ dô: When we were walking through the woods, all of a sudden, we heard a strange sound. For good = for ever : vÜ nh viÔ n, m·i m·i. VÝ dô: Helen is leaving Chicago for good.

55. Ng÷ ® éng tõ.
§ã lµ nh÷ng ® éng tõ kÕ t hî ví 1,2 hoÆ c ® «i khi 3 gií tõ. Khi kÕ t hî ë d¹ng nh− vË y, ng÷ nghÜ a p i i p cña chóng thay ® æ i h¼ n so ví nghÜ a ban ® Ç u. i • To break off: chÊ m dø t, c¾ t ® ø t, ® o¹n tuyÖ t. VÝ dô: As a result of the recent, unprovoked attack, the two countries broke off their diplomatic relations. To bring up: nªu ra, ® −a ra. VÝ dô: The country commissioner brought up the heated issue of restricting on-street parking. Call on : 1- yªu cÇ u. VÝ dô: The teacher called on James to write the equation on the blackboard. 2- ghÐ th¨m, ® Õ n th¨m. VÝ dô: The new minister called on each of the families of his church in order to become better acquainted with them. Care for: 1- thÝ ch (take care of). VÝ dô: Because Marita doesn’t care for dark colors, she buys only brightly colored clothes. 2- tr«ng nom, s¨n sãc (take care for). VÝ dô: My neighbors asked me to care for their children after school. Check out : 1- M−î s¸ch (th− viÖ n). n VÝ dô: I went to the library and checked out thirty books last night for my research paper. 2- xem xÐ t, ® iÒ u tra. VÝ dô: This photocopy machine is not working properly. Could you check out the problem? Check out of : lµ m thñ tôc (® Ó ra khái kh¸ch s¹n, s© n bay, nhµ ga) >< check into : lµ m thñ tôc ® Ó vµ o s© n bay, kh¸ch s¹n...

• •

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

• • • • • •

Check (up) on : ® iÒ u tra. VÝ dô: The insurance company decided to check up on his driving record before insuring him. Close in on : tiÕ n l¹i gÇ n, ch¹y l¹i gÇ n. VÝ dô: In his hallucinatory state, the addict felt that the walls were closing in on him. Come along with: ® i cï ví ng i. VÝ dô: June came along with her supervisor to the budget meeting. Come down with : M¾ c ph¶i 1 c¨n bÖ nh. VÝ dô: During the summer, many people come down with intestinal disorders. Count on = depent on = rely on : tr«ng cË y vµ o, dùa vµ o, nhê vµ o. VÝ dô: Maria was counting on the grant money to pay her way through graduate school. Do away with = eliminate = get rid of : tèng khø , lo¹i bá, trõ khö. VÝ dô: Because of the increasing number of broblems created after the football games, the director has decided to do away with all sports activities. Draw up : so¹n th¶o (1 hî ® ång, 1 kÕ ho¹ch). p A new advertising contract was drawn up after the terms had been decided. Drop out of : bá (® Æ c biÖ t bá häc gi÷a chõng). VÝ dô: This organization has done a great deal to prevent young people from dropping out of school.

• •

56. Sù kÕ t hî cña c¸c danh tõ, ® éng tõ vµ tÝ nh tõ ví c¸c gií tõ p i i
RÊ t nhiÒ u danh tõ, ® éng tõ, vµ c¸c tÝ nh tõ ® −î ® i kÌm ví c¸c gií tõ nhÊ t ® Þ nh. Tuy nhiªn, còng c i i cã nhiÒ u ngo¹i lÖ . Sau ® © y sÏ liÖ t kª mét sè danh tõ, ® éng tõ, vµ tÝ nh tõ mµ chóng th−êng xuyªn hiÖ n diÖ n ví c¸c gií tõ kÌm theo. i i

Nouns + prepositions
equivalent of quality of pair of number of reason for sample of example of exception for possibility of

C¸c danh tõ cho trong b¶ng sau cã thÓ ® i ví hoÆ c for hoÆ c of. i

fear

method

hatred

need

means

VÝ dô: The quality of this photograph is poor. I saw a sample of her work and was quite impressed. They have yet to discover a new method of/ method for analyzing this information.

For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org

§éng tõ + gií tõ. i Decide on detract from emerge from participate in confide in plan on engage in escape from remove from pay for depend on approve of succeed in mingle with rely on

Chó ý: Kh«ng ® −î nhÇ m lÉ n gi÷a to cña mét ® éng tõ nguyªn thÓ ví gií tõ to. Mét sè ® éng tõ cã c i i thÓ hoÆ c ®

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.