AuA8ŴAuA8 kL1lkA MLnCPluAnC

MAkAnAn uAn MlnuMAn
O Mengelap pinggan manglul sebelum digunalan
O Menggunalan pinggan manglul yang bail dan beisil
O Menyusun lidangan dengan lemas
O Menyedialan lepeiluan yang culup sepeiii aii basul
iangan, iuala aiau iisu
AuA8 C8AnC ?AnC MLnCPluAnC
MAkAnAn uAn MlnuMAn
O Menuiup auiai
O Menyegeialan penyediaan malanan
O Menyedialan malanan yang ieibail
O Menyedialan malanan yang menculupi
O Tidal menganglai malanan selingga selesai malan
O Seniiasa ceiia semasa menglidang malanan
A1lPAn
1andakan ( / ) pada pernyaLaan yang beLul dan ( x ) pada pernyaLaan yang salah
# Mengelap pinggan manglul sebelum digunalan
# Menggunalan pinggan yang sumbing
¸ Menyusun lidangan dengan lemas
Ũ Menggunalan cawan yang ieial
ũ Menyedialan lepeiluan yang culup
Ū Menggunalan pinggan manglul yang beisil
A1lPAn
lslkan LempaL kosong dengan perkaLaan dlsedlakan
lemas mengelap
auiai loioi
# pinggan manglul sebelumdigunalan
# Menyusun lidangan dengan
¸ Menuiup leiila menglidang malanan
Ũ Tidal menggunalan pinggan yang