You are on page 1of 6

ARTE CON MATERIAIS RECICLABLES

Esta unidade didctica pretende que os alumnos/as coezan os distintos materiais que poden ser reciclados ou reutilizados para un novo uso, e tamn que coezan e tean estes materiais en conta para realizar creacins artsticas.

Idade dos alumnos: 15-16 anos (4 da ESO)

1. Obxectivos xerais desta unidade:

Expresarse con creatividade, utilizando as diversas ferramentas e tcnicas plsticas e visuais, relacionndoas con outras linguaxes e aplicando nas sas creacins as tecnoloxas da informacin e da comunicacin mais axeitadas.

Planificar e reflexionar, de forma individual ou colectiva, sobre o proceso de realizacin dun obxecto partindo duns obxectivos prefixados e revisar e valorar, ao final de cada fase, o estado do seu desenvolvemento.

Aplicar as distintas tcnicas de traballo cooperativo fomentando a responsabilidade e favorecendo o dilogo e a comunicacin. Establecer unha actitude positiva ante os novos retos, admitindo os erros e valorando os acertos como parte do proceso de formacin do individuo.

2. Temporalizacin aproximada: Cinco semanas (dez sesins).

3. Obxectivos didcticos:

- Coecer e distinguir os diferentes materiais reciclables e reutilizables. - Valorar os materias reciclables como elementos para a creacin artstica. - Investigar as posibilidades dos materiais reciclables para valorar os usos potenciais e desenvolver ideas orixinais. - Traballar en grupo con materais reciclables, coecendo e recoecendo a importancia da reciclaxe para a conservacin do medio ambiente. - Valorar a importancia do consumo responsable.

4. Contidos desta unidade:


Bloque 1. Procesos comns creacin artstica. * Realizacin e seguimento do proceso de creacin: bosquexo ou esquema, guin ou proxecto, presentacin final ou maqueta e avaliacin (reflexin, autoavaliacin e avaliacin colectiva do proceso e do resultado final). * Elaboracin de proxectos plsticos de forma cooperativa. * Utilizacin da linguaxe plstica e visual para a representacin persoal de ideas a partir de obxectivos. * Iniciativa, creatividade e autoexixencia no proceso de creacin artstica e na superacin das creacins propias.

Bloque 2. Expresin plstica e visual. * Realizacin de experiencias de experimentacin con materiais diversos. * Interese pola busca e investigacin sobre materiais, soportes, tcnicas e ferramentas cuns fins concretos.

5. Estratexias metodolxicas:
Principios xerais: - Potenciar a aprendizaxe individualizado e socializador. - Partir dos coecementos previos do alumnado.

Principios para organizar o espazo: - Responder s necesidades do proceso de ensinanza/aprendizaxe. -Aproveitar e rentabilizar os recursos existentes tanto de espacios como de materias. -Aproveitar os recursos do contorno.

Principios para organizar o tempo: - Ter en conta o grado de atencin do alumnado. - Respectar, na medida do posible, os ritmos individuais. Temas transversais: - Consensuaremos unhas normas de funcionamento de aula. - Dedicaremos tempo a traballar os valores de respeto, colaboracin, tolerancia - Sensibilizaremos para evitar o derroche de recursos como a auga e o papel. - Utilizaremos na medida do posible materiais de refugallo. - Estableceremos un sistema de reciclaxe de papel u outros materiais.

6. Secuenciacin de actividades:
1. Clase magistral na aula convencional: Comezo o tema cunha pregunta: Sabedes o que un material reciclable? Unha vez que respondan fareilles outras preguntas: Sabedes o que un material reciclado? Sabedes o que un material reutilizable?Coecedes a diferenza? Unha vez escoitadas as sas respostas presento o tema de Arte con materiais reciclables, indicndolles que imos realizar un traballo final en grupo, que vai ser un autorretrato mural de toda a clase. Iniciamos a explicacin, (cos alumnos/as mirando fronte cara pantalla de clase) na que expoo: Que un material reciclable. Tipos de materiais reciclables. Exemplos en vivo (botellas, latas, cartn...) e en imaxe (Presentacin en PP). Que un material reciclado. Exemplos de materiais reciclados. Exemplos en imaxe. (Presentacin en PP). Que un material reutilizable. Exemplos de materiais reutilizables. (Presentacin PP).

Unha vez explicado isto, e como curiosidade mstrolles aos alumnos/as diversos exemplos de obxectos novos realizados con materiais reciclables e doutra banda materiais e obxectos que se reutilizan para unha funcin diferente. (Presentacin PP) Mstrolles por ltimo exemplos de obras de arte elaboradas con materiais

reciclables/reciclados/reutilizados. (Presentacin en PP).

2. Realizacin dunha actividade individual na casa, que consiste en buscar cinco elementos reciclables, elaborando posteriormente un pequeno escrito (a man) con cinco posibles ideas para reutilizar cada un deles (p.ex. lata que se pode usar para facer unha maraca, un cartn de leite que se converte en caixa de panos) Cada alumno debe posteriormente escoller unha dese cinco ideas para realizala na aula de plstica, presentndoa unha vez terminada ao resto da clase. Os materiais necesarios para levar esta actividade a cabo deben traelos de casa. 3. Realizacin de actividade individual na aula de plstica, na que cada alumno debe confeccionar unha paisaxe, utilizando como base unha lmina pre elaborada en formato A3 que facilito ao principio da actividade, e pegando sobre a mesma, con pegamento en barra, anacos de papel de non mis de 1cm2 provenientes de revistas vellas. As cores destes anacos deben formar un collage que cubra por completo o debuxo da lmina. 4. Actividad final en grupo en el aula de plstica: Presento o traballo, que consiste na realizacin dun mural de grupo mediante o uso dos materiais reciclables dos que falamos (exclundo latas, para que non se corten). Mstrolles un exemplo para que vexan como quero que quede o resultado final (en imaxe). Explcolles que este traballo se vai a desenvolver en das fases: Unha primeira fase na que indico aos alumnos/as que deben buscar materiais reciclables en casa para realizar un autorretrato en clase de cada un/a. A base sobre a que van elaborar cada autorretrato debe ser de cartn reciclado de 15x21 cm. Deben pegar cada anaco sobre esta base con cola para manualidades para que non se desprenda. Explcolles que o autorretrato non ten porqu ser realista, que deben de plasmar libremente a idea que ten cada un de si mesmo/a. Eu tamn realizarei o meu autorretrato coas mesmas condicins para inclulo no mural final. Unha segunda fase na que por grupos deben facer os 29 corpos e o fondo do mural de clase. A base ten que ser tamn de cartn reciclado. Cada un do cinco anacos que forman este fondo debe medir 120x160 cm, para xuntalos posteriormente e formar un mural cos cinco paneis unidos e con cada un dos vinte e nove (inclundo o meu) autorretratos pegados sobre cada un dos corpos. Para a primeira fase coloco aos alumnos o suficientemente afastados para que non se entorpezan entre si durante o proceso de realizacin da sa autorretrato. Poden pegar cada

elemento ou anaco de forma directa, ou facendo previamente un debuxo preparatorio para ter unha referencia. Unha vez terminado cada un dos autorretratos comezo coa segunda fase da actividade. Divido en grupos de seis (menos dous que son de 5) coidando de facelos o mis heteroxneos posible, a fin de que os mis traballadores non acaben todos xuntos, e mesturndoos con aqueles que mis se distraen. Para evitar entorpecimientos cada grupo realiza nunha mesa grande da aula de plstica o seu anaco de mural. Unha vez unidos todos os anacos do mural colgmolo ao fondo da clase como decoracin de aula.

7. Recursos postos a disposicin do alumnado e o profesorado:


Recursos do profesorado: Aula convencional: Proxector e pantalla Ordenador

Aula de plstica: Mesas de traballo Pileta con billa

Recursos do alumno: Aula de plstica: Texoiras Cter Lmina Pileta con billa Brochas e pinceis

8. Momentos e instrumentos da avaliacin:


Os criterios xerais nos que me basarei son: Tomar decisins especificando os obxectivos e as dificultades, propoendo diversas opcin e avaliando a mellor opcin.(1) Colaborar na realizacin de proxectos bsicos que requiren unha organizacin de forma cooperativa.(3) Os meus criterios de avaliacin especficos para esta unidade vanse a basear en dous aspectos fundamentais. O resultado individual e o de grupo. Para iso contar nun 60% as actividades individuais e nun 40% a actividade de grupo. Para avaliar cada unha das actividades terase en conta a orixinalidade, a variedade de materiais reciclados empregados para a elaboracin e o aspecto final. Irase avaliando cada exercicio de forma separada, a fin de ter en conta tamn a actitude do alumno ante a actividade, as como o proceso de creacin da obra. Na actividade de grupo tamn se valorar a coordinacin do grupo e a capacidade de colaboracin entre os alumnos/as. Unha vez revisados todos os exercicios porase unha nota final da unidade a cada alumno.