Kinh Tế học Phúc Lợi và Sự Lựa Chọn Cộng Đồng Đựợc viết bởi Timithy Besley Trường Kinh

tế chính trị và Khoa học London Tháng 4 năm 2002

Kinh tế học phúc lợi cung cấp nền tảng cho việc đánh giá những thành tựu của các nhà hoạch định chính sách và các hãng lập thị trường trong việc phân bổ nguồn lực. Công cụ này dựa trên các khái niệm có quyền lực lớn nhất chính là giới hạn về khả năng thỏa dụng. Điều này vạch rõ tập hợp phân bổ khả năng thỏa dụng có thể đạt được trong một xã hội ràng buộc về thị hiếu và công nghệ. Bất cứ sự phân bố nào về giới hạn nào cũng không thể bị nguyên lý Pareto chi phối và qua đó, nó làm thõa mãn 1 phần nhỏ điều kiện để trở thành điều mong muốn cho xã hội. Những biện minh phân phối về những điểm trong giới hạn nguyên lý Pareto là hiện thân tiêu biểu của chức năng phúc lợi xã hội. Tài liệu về sự lựa chọn của xã hội, bắt đầu với Arrow (1951), đã chứng minh được những khó khăn của việc thu lợi tức từ những ưu tiên cơ bản của công dân hơn là sự lựa chọn xã hội mà không gây ra sự so sánh về độ thỏa dụng giữa các cá nhân như là 1 trách nhiệm. Bằng cách đòi hỏi 1 chức năng phúc lợi xã hội cho mục đích giáo dục, nhà phân tích đã hòan tòan thừa nhận rằng sự so sánh về độ thỏa dụng giữa các cá nhân có thể được tạo ra và kế thừa vị trí theo cách mà xã hội sẽ cân nhắc như những sự so sánh của Sen (1977). Bản phân tích thị trường cạnh tranh đã lên đến cực điểm về những định lý gốc của kinh tế học phúc lợi đã làm sáng tỏ những điều kiện (còn hạn chế) theo định lý phân bổ nguồn lực của thị trường để đạt đến tính hiệu quả của nguyên lý Pareto. Định lý cơ bản đầu tiên nói rằng tất cả những cân bằng cạnh tranh hòan hảo trong thị trường đầy đủ (để giải quyết những yếu tố ngoại sinh và không chắc chắn) là tính hiệu quả của nguyên lý Pareto. Định lý thứ hai thì nói rằng bất kỳ sự phân bổ có hiệu quả nào của nguyên lý Pareto cũng có thể bị phân quyền bởi sự lựa chọn thích hợp của sự chuyển giao gộp khoán. kinh tế học phúc lợi hiện đại thì xây dựng dựa vào điều này bằng cách đặt những sự ràng buộc khích lệ vào giai đọan chính. Trong số những đóng góp có ảnh hưởng mạnh là có Mirrlees (1971) và Hammond (1979). Bản phân tích này sẽ miễn trừ giả định rằng sự chuyển giao gộp khoán là khả thi chính vì những vấn đề khích lệ mà họ tạo nên. Điểm chuẩn thích hợp dành cho chính phủ đó là tính hiệu quả tốt thứ hai của nguyên lý Pareto, nó làm bộc lộ các hạn chế thích hợp đối với các công cụ chính sách. Tòan bộ sự phân tích chính sách theo truyền thống trong đặc điểm này đã được phát triển (có thể thấy ví dụ Atkinson và Stiglitz (1980)) Kinh tế học phúc lợi, phương pháp tiếp cận với quá trình hoạch định chính sách đã bị chỉ trích bởi những người hoạt động trong lựa chọn công cộng truyền thống, vì quên
1

Khái niệm về số dư chỉ đươc định nghĩa dưới những giả định hạn chế về sự ưu tiên. thì sự thật là khi trạng thái cân bằng tác động lên những công cụ chính sách khác lại bị lờ đi. cần phải xem xét lý lẽ rằng chính phủ nên can thiệp vào để sửa chữa khiếm khuyết của thị trường. Hơn nữa. Nhưng sau cùng thì chỉ có ưu tiên về phân phối ngọai lệ chứ không có tiêu chuẩn về tính hiệu quả. Điều này cũng tốt thôi nếu như cả 2 tiến trình chính trị và người lên kế họach có thể sử dụng những sự chuyển giao gộp-khóan. Một ví dụ điển hình có thể nói đến phương pháp Leviathan của Brennan và Buchanan (1980). Chẳng có lý do nào để mong đợi quá trình chính trị sẽ mang lại kết cục này. (Tham khảo Coughlin 1992 để bàn luận). Những người đề xuất của những kiểu mẫu bầu chọn theo xác suất thỉnh thỏang đã đề nghị là các chức năng phúc lợi xã hội đặc biệt nên được cực đại hóa về trạng thái cân bằng chính trị. mặc dù vậy thì sự phân bố chính xác của sự chuyển giao cũng sẽ mở ra phép tính về việc sự can thiệp có được minh bạch hay không nếu (ii) không được thực hiện. ngay cả nếu như chúng ta có thể hiểu được những chính sách tối ưu là gì. Trong trường hợp này. có thể những công cụ chính sách này được thay đổi theo một hướng đi nhằm cải thiện phúc lợi. họ tạm dừng những giả định vững chắc lại và nó xuất hiện 1 cách không chắc chắn rằng những giả định về công nghệ là mấu chốt của những sự xung đột ngầm về phân phối trong sự cạnh tranh chính trị. Luận điểm về sự lựa chọn công cộng của kinh tế học phúc lợi cho rằng nó tạo ra cái nhìn sai lệch về vai trò của chính phủ bằng cách quên đi chính phủ kiểu mẫu (xem Buchanan (1970) về luận điểm đầy sức thuyết phục đối với 1 sân chơi công bằng) Để thấy được tính logic của luận điểm này. các nhà chính trị rút ra nguồn lực cho mình từ chi phí của các cử tri. Chẳng hạn như những tranh luận của Besley và Coate (2002). Vài nhà kinh tế học dùng điểm chuẩn của số dư xã hội để đánh giá các kết cục chính trị. Tuy nhiên. thông qua thuế Pigou.cái mà đã quên cực đại hóa phúc lợi xã hội. Besley và Coate (1998) định nghĩa kinh tế học 2 . để cực đại hóa các mục tiêu phúc lợi xã hội. cũng cần phải không phù hợp với của “người lập kế họach”. tiêu chuẩn này thật sự chỉ làm được nếu như (i) có sự chuyển giao gộp-khóan và (ii) những ưu tiên xã hội sẽ chi thêm một đô-la cho mỗi công dân như nhau. điều này thật khó hiểu và thậm chí (1 cách mê muội) bị gán cho là 1 tiêu chuẩn của tính hiệu quả. thì cũng không bảo đảm được cái quyết định tạo nên những sự thành lập mà chúng ta quan sát trong thực tế sẽ dẫn đến đâu. Những chính sách được chọn bởi tiến trình chính trị có lẽ sẽ thất bại trong việc xem cái tính hiệu quả thứ hai như 1 điểm chuẩn. và các công cụ chính sách khác. Ngay cả nếu như thuế có được chọn để trở thành tính hiệu quả tốt thứ hai của nguyên lý Pareto đi nữa thì cái kết cục phân phối được chọn từ quy trình chính trị. Trong khi điều này có thể đề nghị ra 1 phương pháp về lựa chọn công cộng cần phải bảo thủ hơn. Nhiều kiểu mẩu trong tài liệu về sự lựa chọn công cộng hướng dẫn những chính sách có hiệu quả. Tuy nhiên. Tuy nhiên.xem xét làm thế nào mà những sự lựa chọn chính sách thực sự được thực hiện. Sau đó. nhà phúc lợi kinh tế sẽ lựa chọn thuế. Vì vậy.

nói chung là đổi sang giới hạn của Pareto. Sự khiếm khuyết trong định nghĩa về chính trị của Wicksell là đã thể hiện một cách khía cạnh phân phối quan trọng mà khía cạnh phân phối này cấm bất kì sự tái phân phối thuần túy nào của các nguồn lực trong phạm vi điểm A trừ khi trong phạm vi khía cạnh phân phối này được chứng minh là đúng trên cơ sở chọn lựa của người dân cho sự tái phân phối . vì giới hạn chỉ dựa vào thị hiếu và nền công nghệ của nền kinh tế. Bằng cách sửa chửa những khiếm khuyết của thị trường. Tuy vậy. Hãy để x0 trở thành vectơ chính sách mới và xem xét các kết cục có tính thỏa dụng liên kết với nó. Sau đó sự khiếm khuyết chính trị được định nghĩa khi chính phủ quên chọn ra 1 điểm trội trong nguyên lý Pareto. Ông đã đưa ra tranh luận về sự can thiệp của chính phủ là hợp pháp chỉ khi nào chính phủ chi phối được điểm hiện trạngnơi mà họ không có mặt ở đó. điểm này không phải là 1 sự cải thiện Pareto hơn điểm A. Hãy để điểm A chứng tỏ sự phân bổ độ thỏa dụng liên kết với x0. Do đó. nói chung.phúc lợi về sự khiếm khuyết của chính trị bằng cách này. chẳng hạn như cái được phát triển bởi Arrow-Debreu. Còn bây giờ hãy xem xét về điểm C. Để thúc đẩy điều này. Điểm B cái mà ở 1 giới hạn cao hơn của Pareto và do đó trở thành có hiệu quả (thứ hai).là kết cục chiếm ưu thế với sự không can thiệp của chính phủ. thuật ngữ “khiếm khuyết” được thanh minh bằng việc quan sát đó. Trước tiên. 1 khái niệm song hành của sự khiếm khuyết chính trị phát sinh khi nguồn lực thường quyết định chính sách lại quên đưa ra 1 sự lựa chọn từ giới hạn Pareto thứ 2 để các công dân có thể giàu có hơn. Quan niệm về sự khuyếm khuyết của thị trường. Cái khái niệm kinh tế phúc lợi về sự thất bại chính trị này sẽ bị tương phản giữa tiêu chuẩn và cái đã ăn sâu vào công việc của Wicksell. Đây hòan tòan là khái niệm công nghệ của tính hiệu quả. Bước thứ 2 yêu cầu 1 hình mẫu. Nó có thể làm cho công dân giàu có hơn bắt đầu từ điểm này. chúng tôi tin rằng chính phủ có thể. Theo như định nghĩa mang tính Wicksell thì nó không phải là 1 khiếm khuyết về mặt chính trị vì nó chính là 1 sự cải thiện của Pareto có liên quan đến điểm A. Phương pháp phúc lợi kinh tế và phương pháp mang tính Wicksell là khác biệt nhau. Một chính phủ có thể can thiệp tích cực vào kinh tế phúc lợi và ngay cả việc 3 . Song. nó sẽ không là 1 khiếm khuyết về chính trị theo như định nghĩa trên vì nó nằm ở giới hạn của Pareto và sẽ không có cơ hội cho việc cải thiện chính phủ hiệu quả. cần phải xem qua sự so sánh giữa kết cục đạt được từ 1 tiến trình chính trị với 1 vectơ chính sách x0. Một khiếm khuyết chính trị mang tính Wicksell hiện giờ được định nghĩa như 1 tình huống mà trong đó tiến trình chính trị sẽ chọn ra 1 kết cục chính trị mà không bị Pareto chi phối x0. nếu được chọn từ chính phủ thì nó thường chỉ định 1 khiếm khuyết về chính trị của Wicksell. hãy xem qua bản phân tích về tính hiệu quả của thị trường. tất cả các công dân đều có thể giàu có hơn. cái định nghĩa này dựa trên tính hiệu quả thứ 2 của Pareto sẽ lưu ý nó như 1 khiếm khuyết chính trị. những sự phân bổ có tính hiệu quả sẽ được mô tả (bằng biểu đồ. Để thấy được điều này. là giới hạn về khả năng thỏa dụng). trong hòan cảnh nào đó thì thị trường cũng không dẫn đến những sự phân bổ nằm trong giới hạn. Tuy nhiên. để chỉ rõ làm thế nào để thị trường phân bổ nguồn lực. xuất phát từ việc quan sát.

trong khi không cần phải làm bất kì điều gì với tính không khả thi của chính trị. Các yêu sách về tính không khả thi của hiệu quả này kết hợp với các yêu cầu của đại biểu trung lập thường bỏ qua điểm này. Một ví dụ điển hình cho mô hình này là mô hình Leviathan. Việc xem xét các yêu cầu của các đại biểu trung lập làm hỏng việc chu cấp hàng hóa công cộng một cách hiệu quả. Nói chung. Qui tắc đầu tiên đã đạt tính hiệu quả tốt nhất trong khi qui tắc sau có vẻ miễn cưỡng theo hình thức hiệu quả tốt thứ 2 Tại sao dạng yêu cầu này vẫn tiếp tục tồn tại? Các trở ngại xuất hiện trong lúc khó khăn đã làm giảm tính hiệu quả trong các hình thức của sự phân bố các nguồn lực chính trị để đạt được sự cân bằng để tồn tại. sẽ dẫn đến nhiều kết luận khác nhau. Tuy nhiên. Không có lý do nào cho Leviathan lấy nguồn lực từ dân chúng theo một cách không khả thi như thế. Những điều này thường không bao gồm khoảng cách chính sách giữa người giàu được nghiên cứu trong nền kinh tế phúc lợi.có thể tạo ra một sự khiếm khuyết trong chính trị. Có phải những lý do đúng tin rằng chính phú đã chọn các chính sách không mấy hiệu quả khi sử dụng nguyên lý Pareto hiệu quả lần thứ hai như một tiêu chuẩn không? Để trả lời điều này. có nhiều tư liệu tiềm năng về tính không hiệu quả nhì Pareto: sử dụng các vấn đề trong họat động chi phối. Cuộc đấu tranh sau đó với một thuyết thỏa đáng về sự lựa chọn công cộng. trong khi nó phụ thuộc vào hiện trạng điểm x0 được thừa nhận. chúng ta mới có thể kết luận rằng đó luôn là khiếm khuyết thị trường khi chính phú có thề lựa chọn thay thế. phạm vi của khiếm khuyết chính trị trong định nghĩa này thì rất rộng lớn. Tài liệu trong việc tìm kiếm đắc lợi bắt nguồn từ Tullock (1967) và Krueger (1974) đã nghiên cứu các hành vi cá nhân đã ảnh hưởng đến chính trị như thế nào. Tuy nhiên. việc thất bại thì trong khía cạnh của nền kinh tế phi chính phủ. Bài phê bình này đã được Wiitman (1989) trình bày trong một ấn phẩm quan trọng. Hơn nữa. hợp tác và các chiến lược sử dụng chính trị với sự sắp đặt linh họat. Khi đó. làm luật. Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận một cách ngắn gọn những vấn đề này Có một tài liệu khổng lồ về việc tại sao các tiến trình chính trị có thể là một đề tài ảnh hưởng đến các họat động tìm kiếm đắc lợi hay vận động hành lang. việc cân đối phân tích hầu như tập trung vào sự cạnh tranh mẫu trong số các cá nhân hoặc nhóm 4 . Các nhà kinh tế cho rằng khả năng nghiên cứu của họ giới hạn trong việc nghiên cứu giá nhất định của nhiều chủng loại sản phẩm. Qui tắc của Lindahl-Samueson yêu cầu rằng việc dịch chuyển gộp thì có thể linh họat trong khi kiểu mẫu của đại biểu trung lập thường làm việc với một hệ thống thuế hạn chế hơn. Trong một mô hình lựa chọn chính trị không thay đổi nơi mà các qui luật chọn chính sách cho lợi ích của chính chúng (không quan trọng chúng thì eo hẹp như thế nào). thì có một sự suy đóan về tính hiệu quả tốt nhì (Besley và Coate (1997)). chúng ta cần phải hiểu tầm quan trọng của các công cụ tương tự mà một nhà kinh tế học phúc lợi sẽ cho phép chính phủ sử dụng bất kì lúc nào trong quá trình làm chính trị. Nếu như thuyết về sự thất bại của thị trường được tiến hành theo cách này. Theo Tullock (1980). sự thật là qui tắc của Lindahl-Samuelson đã không mang lại kết quả giống như các qui tắc của đại biểu trung lập. bất khả thi.

Trong những hình mẫu năng động.bằng sự sáng suốt có tầm quan trọng quay lại với công việc ảnh hưởng đến những phát triển về sau. đó là 1 cách cải tổ lại trò chơi có ảnh hưởng đển tất cả người chơi (bao gồm những cái có liên quan đến trong tiến trình chịu ảnh hưởng) có thể khá hơn.người đã giữ hành vi ngụy trang về sự chuyển giao về hình thức có thể được thích hơn để giữ các cử tri cho mình. những ví dụ của khiếm khuyết chính trị được tạo ra chủ yếu bằng mục đích chiến lược của chính sách.để đạt được sự yêu thích chính trị. Việc tạo ra chính sách lập pháp cũng là 1 nguồn tiềm năng về sự khiếm khuyết chính trị được viết bởi Buchanan và Tullock (1957) . Spaolore (1994) thì cho thấy sự lựa chọn chính sách có chiến lược cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong việc ai được bầu chọn. Sau đó.sau đó đã định nghĩa như những ứng cử viên (dành cho những ưu tiên về mặt tư tưởng cố định) có thể phát sinh 1 sự cải tiến có tiềm năng về nguyên lý Pareto. Kovenock và De Vries (1994) và các tài liệu tham khảo khác) Dù họat động này không có hiệu quả đi chăng nữa thì nó cũng dựa vào hình thái mà nó diễn ra. những ví dụ như chiến dịch về tài chính của Grossman và Helpman (1986) đã mang lại sự phân bổ nguồn lực không đúng thực tế. Một trong số những ví dụ xuất hiện đầu tiên minh họa cho điều này là tác phẩm của Persson và Svensson (1989) và Tabellini và Alesina (1990). Để nó không có khả năng tốt thứ 2 (như 1 sự khiếm khuyết của chính trị). Sự khiếm khuyết về chính trị cũng có thể xảy ra do sự điều phối các khó khăn giữa các cử tri. Tuy nhiên. đối với 1 cơ quan lập pháp muốn chọn 1 điểm trội của nguyên lý Pareto thì cần phải có 1 vài khiếm khuyết trong thủ tục mặc cả để quyết định. Tuy nhiên. có thể kiểm sóat 1 trạng thái cân bằng về chính trị giữa 2 ứng cử viên bất tài và 1 ứng cử viên giỏi về các hệ tư tưởng khác nhau. Nhưng thế thì tại sao những đặc ân về chính trị lại không được công nhận bằng cách có hiệu quả nhất? Và 1 câu trả lời gây tò mò đã được đưa ra trong Coate và Morris (1995). như kiểu mẫu của Grossman và Helpman (1994) mang lại sự biến động xung quanh giới hạn về nguyên lý Pareto. Baye. mục đích là để mô tả toàn thể chi phí về các họat động tìm kiếm đắc lợi ( ví dụ. Milesi.Ferretti. Những quyết định tư nhân hóa có lẽ là 1 ví dụ thiết thực chủ yếu của nó (Biais và 5 .ngay cả những hạn chế về sự chuyển giao hay sự tín nhiệm về lời hứa. Weingast và Johnsen (1981) đã tạm dừng chuyển nhựơng giới hạn về sự chuyển giao giữa các nhà lập pháp điều hành các quy tắc về thuyết phổ biến. Một ví dụ nổi tiếng của Shepsle. Hãy nhìn vào thế giới nơi có cả những ứng cử viên giỏi và kém cỏi. Nếu như cử tri quên việc bầu lại cho các nhà chính trị. Aghion và Bolton (1980). thì nó cần phải tồn tại. Họ cho thấy chính phủ sẽ có động cơ để …các thâm hụt nhằm giảm sự linh họat về chính sách của những người giữ 1 chức vụ trong tương lai. Điều này có lẽ cũng dẫn đến việc các chính sách được chọn sẽ không có hiệu quả. Sự chuyển giao tiền mặt. nơi mà các cử tri quên điều phối về ứng cử viên có tài vì vậy mà đã mất họ (theo Besley và Coate (1997)). Một ví dụ theo suốt những cách này được nghiên cứu trong tài liệu của Besley và Coate (2001).

đó là sự nhất trí đồng lòng mà có những cái nên làm (chỉ ra rằng kết qủa của khiếm khuyết trong kết cục nổi trội của nguyên lý Pareto). Vai trò của phúc lợi kinh tế trong thế giới về sự lựa chọn công cộng là để phân tích về điều này. có những câu hỏi rất quan trọng và thú vị về thể chế có thể được thiết kế lại nhằm làm giảm nhẹ khiếm khuyết chính trị.Perrotti (2002)). nên có 1 trọng điểm về thiết kế các hiến pháp tài chính và thủ tục (Brennan và Buchanan (1985)). trong các tác phẩm về sự lựa chọn công cộng truyền thống. Các tầng lớp thường xuyên có những lựa chọn về cách làm thế nào để quản trị công việc của mình có hiệu quả. Thực tế thì nó giống như là sự tiến bộ sẽ bắt nguồn từ những phân tích về những sự thay đổi có tổ chức riêng biệt. Nhiều chính phủ đã định giá việc tư nhân hóa quá thấp nhằm tạo ra 1 tầng lớp giữ tiền đặt cược đã giao cho việc bình bầu bằng cách thiên vị các chính phủ cá biệt. Vậy chúng ta học được những gì từ bài nghiên cứu này? Trong trường hợp của khiếm khuyết chính trị đúng đắn. Tính liền kề nhau của những phương pháp phúc lợi kinh tế và sự lựa chọn công cộng đối với vai trò của chính phủ là thường xuyên bị phóng đại. Besley và Coate (1998) đã lôi kéo các ý tưởng này lại với nhau để tạo ra 1 định nghĩa hợp nhất về sự khiếm khuyết chính trị trong những hình mẫu năng động nơi mà tiêu chuẩn là tính hiệu quả tốt thứ 2 của nguyên lý Pareto. Điều này có thể giải thích cho tư nhân hóa mà không cần đòi hỏi những lợi lộc kinh tế. Đây là sự đồng nhất về tinh thần đối với các khái niệm. có nhiều nguyên nhân để các nhà kinh tế học về lựa chọn công cộng nghiên cứu phúc lợi kinh tế và chính sách tối ưu. Trong tất cả các trường hợp trên. Tương tự. các nhà kinh tế học phúc lợi cần phải hiểu về sự lựa chọn công cộng. 6 .

G. In R. and S. J. G. The Reason of Rules : Constitutional Political Economy. Public Debt Management: Theory and History. New York: John Wiley (2nd Edition. P. 1963). M. Draghi (Eds). Tullock (1962). Kovenock and C. Public Choice 81. B. Cambridge: Cambridge University Press. J. Journal of Political Economy 103. Coate (2001). and S. Besley. 7 . Coate. and G. T. Quarterly Journal of Economics 112(1). American Economic Review 88(1). Brennan. Sources of Inefficiency in a Representative Democracy: A Dynamic Analysis. 1210-35. and S. E.Tài liệu tham khảo: Aghion. T. Besley. Ann Arbor: University of Michigan Press. Social Choice and Individual Values. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. D. Dornbusch and M. On the Form of Transfers to Special Interests.. 85-114. New York: McGraw Hill. Ann Arbor: University of Michigan Press. and P. and J. and S. Arrow. Buchanan. S. Toward an Analysis of Closed Behavioral Systems. Theory of Public Choice. (1972). Cambridge: Cambridge University Press. A. 139-156. M. Stiglitz (1980). 363-380. Buchanan. Chapter 2 in J. De Vries (1994). On the Public Choice Critique of Welfare Economics. M. Perotti (2002). Tollison (Eds). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. (1951). B. Machiavellian Underpricing. England. T. Coate. Besley. and S. Besley. and E. M. Forthcoming in the American Economic Review. An Economic Model of Representative Democracy. Biais. Buchanan (1980). Bolton (1990). Brennan. Review of Economic Studies 68 (1). Cambridge: Cambridge University Press. K. Baye. Government Debt and the Risk of Default: A PoliticoEconomic Model of the Strategic Role of Debt. The Solution to the Tullock Rent Seeking Game when R >2: Mixed-strategy Equilibria and Mean Dissipation Rates. 67-82. Morris (1995). Lectures on Public Economics. and J. Lobbying and Welfare in a Representative Democracy. Coate (1998). (2002). Atkinson. Buchanan and R. M. Coate (1997). Forthcoming in Public Choice. Buchanan (1985). and J. T.

and L.-M. 642-64. Econometrica 45. (1989). (1974). Milesi-Ferretti.A. Journal of Public Economics 55. Svensson (1989). A. Why Democracies Produce Efficient Results. Weingast. Wittman. 833-850. Grossman. 224-32. (1979). American Economic Review 80. G. 265-286. How Cynical Can an Incumbent Be? Strategic Policy in a Model of Government Spending. Sen. Hammond. 37-49. G. Western Economic Journal 5. P. (1967). T. G. (1977). and C. Grossman. 175-208. Electoral Competition and Special Interest Politics. On Weights and Measures: Informational Constraints in Social Welfare Analysis. Review of Economic Studies 38. 291-303. Krueger. Mirrlees. New York: Cambridge University Press. Persson. and A. Quarterly Journal of Economics 104.9. The Welfare Costs of Tariffs. Helpman (1994). Johnsen (1981). Protection for Sale. and E. Voting on the Budget Deficit. B. 263-282. An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. 387-389. Tabellini. J. 121-40. A. Journal of Political Economy 89. Review of Economic Studies 63(2). American Economic Review 64.. Alesina (1990). Journal of Political Economy 97. Shepsle. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. American Economic Review 84. 1539-1572. Coughlin. The Political Economy of Benefits and Costs: A Neo-classical Approach to Distributive Politics. Monopolies and Theft. P. P. Probabilistic Voting Theory. (1992). Tullock. 325-346. (1971). (1954). and E. G. Samuelson. Review of Economic Studies 46. D. 1395-426 8 . Why a Stubborn Conservative Would Run a Deficit: Policy with Time-Inconsistent Preferences. The Pure Theory of Public Expenditure. and E. Straightforward Incentive Compatibility in Large Economies. Spolaore (1994). K. Review of Economics and Statistics 36. G. Helpman (1996).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful