Bài tập về nhà

Môn học: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO
Ngày nộp bài: 29/11/2011


Bài 1: Tính chuẩn L
1
, L
2
và L
·
của các tín hiệu sau đây:
a.
¹
´
¦
<
> ÷
=
÷
) 0 ( 0
) 0 ( ) 1 ( 3
) (
2
t
t e
t x
tb.
¹
´
¦
<
> ÷
=
÷
) 0 ( 0
) 0 ( 3 1
) (
2
t
t e
t x
t

Bài 2: Tính chuẩn H
2
và H
·
của các hệ thống sau:
a.
5 2
10
) (
2
+ +
=
s s
s G

b.
) 50 )( 20 )( 1 (
) 5 ( 1000
) (
+ + +
+
=
s s s
s
s G

c.
) 20 )( 2 (
10
) (
+ +
=
s s
s
s G


Bài 3: Cho hệ thống:


) 5 (
4
) (
+
=
s
s G

) 10 (
) 1 ( 10
) (
+
+
=
s
s
s K
Giả sử tín hiệu vào 0 ) ( = t r . Tính năng lượng của tín hiệu ra (
2
2
) (t y ) và giá trị cực đại của tín
hiệu ra (
·
) (t y )trong các trường hợp
a. Tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên có có năng lượng nhỏ hơn 0.3 (tức là 3 . 0 ) (
2
2
< t d )
b. Tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên có biên độ cực đại nhỏ hơn 0.5 (tức là 5 . 0 ) ( <
·
t d )

r(t)
K(s) +
÷
y(t) e(t)
G(s) +
+
d(t)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful