You are on page 1of 12

NEURODYNAMIKA- TESTY NAPICIOWE I NEUROMOBILIZACJE Dysfunkcje narzdu ruchu mog wynika z zaburzenia 3 podsystemw: biernego- koci, stawy czynnego-

o- minie sterujcego- ukad nerwowy aby stwierdzi skd bior si dolegliwoci pacjenta naley go zbada 80% fizjoterapeutw nie bada swoich pacjentw lekarz stawia diagnoz kliniczn natomiast fizjoterapeuta funkcjonaln (biomechaniczn) BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE PODMIOTOWE

wywiad jest integralnym i podstawowym elementem badania neurologicznego w przypadku wielu chorb rozpoznanie opiera si tylko na wywiadzie (padaczka, migrena) dane personalne, wiek, zawd (czynniki szkodliwe) dolegliwoci gwne w chorobach ukadu nerwowego: ble gowy, ble i parestezje koczyn, zawroty gowy, zaburzenia wiadomoci (utrata przytomnoci), drgawki, zaburzenia widzenia (widzenie podwjne), niedowady koczyn, zaburzenia chodu, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca, zaburzenia snu dane dotyczce rozwoju choroby (kiedy, od kiedy, jak si zaczo, jak objawy si rozwijaj) nagy pocztek- zaburzenia naczyniowe (udary), rwnie ostro ale nie tak gwatownie przebiegaj choroby zapalne, powolne narastanie objaww- nowotwr lub proces zwyrodnieniowy, przebieg z remisjami- SM przebyte choroby, uywki, obcienia dziedziczne BADANIE PRZEDMIOTOWE

obserwacja chorego przy wejciu do gabinetu, w trakcie wywiadu (spowolnienie ruchowe, niedowady, ruchy mimowolne) budowa, odywienie, stan skry, narzdy wewntrzne ttno, cinienie ttnicze, temperatura ciaa badanie gowy (ksztat, blizny, ubytki kostne, bolesno), wygld twarzy, mimika objawy oponowe- sztywno karku (pochylenie gowy), karkowy Brudziskiego (odruchowe zgicie kolan przy pochyleniu gowy)- zapalenie opon mzgowych, krwotok podpajczy

1. Nerwy czaszkowe: nerw wchowy nerw wzrokowy- ostro wzroku, pole widzenia nerw okoruchowy, bloczkowy i odwodzcy- szeroko szpar powiekowych, opadanie powiek, zez, wytrzeszcz lub zapadnicie gaki ocznej, ruchy gaek ocznych, oczopls, szeroko renic (anisocoria), reakcja na wiato nerw trjdzielny- czucie na twarzy, bolesno gazek itp. nerw twarzowy nerw przedsionkowo- limakowy- such nerw jzykowo- gardowy i bdny- mowa (dyzartria), poykanie, odruch wymiotny nerw dodatkowy- czynno mini MOS i czworobocznych nerw podjzykowy- ruchy jzyka

2. Ukad ruchu: ogldanie koczyn- nieprawidowe uoenie, ruchy mimowolne, drenia, zaniki miniowe ruch bierny i napicie mini ruch czynny i sia zborno ruchw (ataksja), mdek i sznury tylne- prby palec- nos, palec- palec, diadochokineza, pita- kolano, prba Romberga badanie odruchw cignistych- obecno, symetria, zniesienie, wzmoenie badanie odruchw patologicznych- Babiskiego, Oppenheima, Rossolimo 3. Badanie chodu: chd paretyczny- niedowad wiotki chd brodzcy- nerw strzakowy chd kurczowy- spastyczno chd koszcy- hemipareza chd drobnymi kroczkami- parkinsonizm chd ataktyczny- ataksja tylnosznurowa chd mdkowy chd kaczkowaty- dystrofia apraksja chodu- uszkodzenie pata czoowego chd utykajcy- rwa kulszowa 4. Czucie: czucie powierzchniowe- dotyk, bl, temperatura, czucie dyskryminacyjne, dermoleksja czucie gbokie- czucie uoenia, czucie ruchu, czucie nacisku, czucie wibracji bolesno uciskowa pni nerwowych objawy rozcigowe np. Lasequa 5. Badanie receptorw Od czci dystalnych do proksymalnych, nie za duo naraz, nie za blisko siebie. Powierzchowne lekki dotyk Badamy kawakiem waty lub koniuszkiem palca. Nie przeciga waty po skrze, nie askota pacjenta. Skry dotyka si w nierwnych odstpach czasu. Dusze (10-15 sekund) przerwy. Powierzchowne bl Badamy szpilk lub ig. Kady bodziec powinien mie t sam si- specjalny chwyt. Naprzemienne ukucie tpym lub ostrym kocem. Jak znajdzie si problem to naley przesuwa si w kierunku prawidowych odczu dla ustalenia granic zaburze. Gbokie czucie pozycji Bierne przemieszczenie koczyny, nastpnie pacjent odtwarza t pozycj lub j opisuje. Gbokie czucie ruchu Bierne przemieszczenie koczyny, nastpnie pacjent odtwarza ruch lub opisuje jego przebieg. Najpierw ruchy obszerne, potem coraz mniejsze, badany stwierdza czy ruch przebiega w gr czy w d (do bdu) Gbokie czucie siy Zmiana siy nacisku Bodce korowe (poczone) czucie wibracji Wideki stroikowe o czstotliwoci 128 Hz przykada si do punktw kostnych. Badajcy przykada stroik najpierw do punktw dystalnych a potem coraz to bliej (jeli nie ma zaburze czucia na obwodzie to nie bada si dalej). Badany ma odczuwa nie dotyk a wibracje. Bodce korowe (poczone) rozrnianie podwjnego dotyku Cyrkiel o zmiennej szerokoci. Naprzemienne dotykanie 2 lub 1 kocem cyrkla. Stopniowo

zmniejsza si odlego midzy ramionami cyrkla. Normy: wzkaziciel <5 mm, palec may < 7mm, paluch < 10 mm, udo <40 mm, plecy < 52 mm. Barognozja Specjalne przedmioty o takim samym rozmiarze ale rnej masie. Stereognozja rozpoznawanie rnych przedmiotw codziennego uytku poprzez dotyk Grafestezja rozpoznawanie liter lub znakw rysowanych na skrze

7. Badanie odruchw gbokich (cignistych) Powstaj w wyniku pobudzenia wkna doprowadzajcego gamma przez rozcignicie minia. Powoduje to pobudzenie pojedynczej synapsy nerwu ruchowego i wywoanie skurczu minia. Wzmoenie odruchw gbokich uszkodzenie orodkowego neuronu ruchowego Osabienie odruchw gbokich uszkodzenie obwodowego neuronu ruchowego i choroby mini. Skala: 0- brak 1- osabiony 2- prawidowy 3- wzmoony 4- kloniczny, bardzo wzmoony

Odruch z minia dwugowego ramienia (C5-C6) Opukiwanie kocowego przyczepu minia. Zgicie okcia i pena supinacja przedramienia. Odruch promieniowy z minia ramienno- promieniowego (C6) Opukiwanie wyrostka rylcowatego koci promieniowej (przedrami lekko zgite w stawie okciowym, pomidzy pronacj a supinacj). Odruch z minia trjgowego ramienia (C6-C7) Opukiwanie cigna minia (przedrami zwisa luno). ZESPOY KORZENIOWE SZYJNE

Korze C1 C2 C3 C4 C5

Misie wskanikowy Zginacze- prostowniki C0- C1 Rotatory C1- C2 mm. pochye Przepona M. dwugowy ramienia M. nadgrzebieniowy M. podgrzebieniowy M. ramienno- promieniowy Mm. prostowniki nadgarstka M. trjgowy ramienia Mm. zginacze nadgarstka Mm. prostowniki palcw M. zginacz palcw M. przywodziciel kciuka M. odwodziciel palca maego Mm. midzykostne

Odruch

Dermatom Ty gowy Krawat szyjny Stua

Odruch z minia dwugowego ramienia

Bark, rami strona boczna

C6

Odruch z minia ramienno- Przedrami strona promieniowego i okostnej promieniowa, kciuk, palec koci promieniowej wskazujcy Odruch z minia trjgowego ramienia Odruch z minia zginacza dugiego kciuka Przedrami strona grzbietowa, palec rodkowy, palec wskazujcy Przedrami strona okciowa, palec may, palec serdeczny Rami strona przyrodkowa

C7

C8

Th1

Odruch kolanowy (L2- L4)

Opukiwanie wizada rzepki w leeniu tyem lub pozycji siedzcej. Odruch z minia trjgowego ydki (S1- S2) Opukiwanie cigna Achillesa (leenie przodem lub klk podparty).

8. Odruchy powierzchowne:

Odruch z minia dwigacza jder (Th12- L1) Odruchy brzuszne: - grny (Th7- Th9) - dolny (Th1- Th12) Odruch podeszwowy (S1- S2) ZESPOY KORZENIOWE LDWIOWE

Korze L2 L3 L4 L5

Misie wskanikowy M. dwigacz jdra Mm. przywodziciele M. piszczelowy przedni M. czworogowy M. prostownik palucha dugi M. prostownik palcw M. piszczelowy tylny Mm. strzakowe M. trjgowy ydki

Odruch Odruch z dwigacza jdra Odruch z mini przywodzicieli Odruch kolanowy Odruch z minia piszczelowego tylnego Odruch ze cigna Achillesa

Dermatom Linia pasa biodrowego Udo, strona przednia do kolana Podudzie, strona przyrodkowa do kostki Stopa, strona grzbietowa, paluch Stopa, strona podeszwowa boczna, may palec

S1

DERMATOMY

9. Badanie mowy: Nazywanie przedmiotw Rozumienie mowy Liczenie Czytanie Pisanie 10. Badanie praksji: Elementarne (zaciskanie pici) Ekspresyjne (przeczenie) Markowanie czynnoci (gra na pianinie) Zoone czynnoci ruchowe (ubieranie) 11. Badanie stanu psychicznego: orientacja co do miejsca, daty, wieku, lokalizacji, adresu itp. CAO BADANIA NEUROLOGICZNEGO POZWALA OCENI CZY OBJAWY POCHODZ Z ORODKOWEGO CZY Z OBWODOWEGO UKADU NERWOWEGO NEUROGENNE ZABURZENIA CZYNNOCI NARZDU RUCHU:

Zaniki miniowe Zaburzenia napicia miniowego (spastyczno, sztywno, wiotko) Zniesienie lub ograniczenie ruchw dowolnych (poraenie, niedowad) neuron grnyniedowady korowe, torebkowe, pniowe, rdzeniowe; neuron dolny- niedowad obwodowy Uszkodzenia ukadu pozapiramidowego- dyskinezy: atetoza, plsawica, hemibalizm, drenie spoczynkowe Ubstwo ruchw Zaburzenia koordynacji ruchw- mdek- ataksja mdkowa- dysmetria, asynergia, adiadochokineza, drenie zamiarowe, mowa skandowana, oczopls

ZABURZENIA W UKADZIE NERWOWYM I ZWIZANE Z TYM OBJAWY NIE ZAWSZE MUSZ WYNIKA Z ZABURZE STRUKTURALNYCH UKADU NERWOWEGO ALE MOG BY NASTPSTWEM ZABURZENIA MECHANIKI UKDU NERWOWEGO.

NEURODYNAMIKA KLINICZNA Jest to kliniczne zastosowanie mechaniki i fizjologii ukadu nerwowego pozostajcych we wzajemnej relacji oraz poczonych z dziaaniem ukadu miniowo- szkieletowego. Wiedza praktyczna odnoszca mechanik ukadu nerwowego do jego funkcji. Ustala w jakiej pozostaj one ze sob relacji i jak s zintegrowane w narzdzie ruchu [Shacklock, 2005].

NEURODYNAMIKA

MECHANIKA

FIZJOLOGIA

PATOMECHANIKA

PATOFIZJOLOGAI

PATONEURODYNAMIKA

Ukad nerwowy cechuje cigo: mechaniczna elektryczna chemiczna Z punktu widzenia neurodynamiki ukad nerwowy skada si z trzech elementw: powierzchni granicznej- tkanki otaczajce ukad nerwowy (teleskop) struktur ukadu nerwowego- mzgowie, rdze krgowy, korzenie nerwowe i nerwy obwodowe oraz tkanka czna tkanek unerwionych- tkanki zaopatrywane przez ukad nerwowy Ukad nerwowy cechuje umiejtno ruchu dziki: odpornoci na napinanie nerw kulszowy potrafi wytrzyma napicie do 50kg. onerwie- tkanka czna o duej elastycznoci i wytrzymaoci na napinanie. Dziki niej nerwy mog ulec wydueniu o 18-22%. Krew ttnicza przestaje pyn przy wydueniu ok. 8-15%; krew ylna przy wydueniu o ok. 8%. Nawet niewielkie, ale dusze wyduanie moe spowodowa zmiany strukturalne. zdolnoci do ruchu lizgowego- lizg umoliwia krezka- cienka, wielowarstwowa bona z lunej tkanki cznej (funkcja podobna jak bona maziowa otaczajca cigna). Ruch lizgu midzy wknami nerwowymi zapewnia te nanerwie- zbudowane z mikkiej i lunej tkanki cznej. lizg wzduny

lizg poprzeczny doogonowy i dogowowy wytrzymaoci na kompresj- zwikszenie nacisku gwnie ze strony struktur granicznych. Nanerwie stanowi zewntrzn oson nerwu i chroni aksony przed nadmiernym uciskiem (cechy gbki- mniejsza gsto ni onerwie). Do uszkodzenia nerwu dochodzi przy nacisku > 30-50 mmHg.

Mechanizm zamknicia i otwarcia: mechanizm zamknicia- zmniejszenie odlegoci pomidzy ukadem nerwowym a kompleksem ruchowym powoduje wiksze cinienie test Spurlinga, objaw Phalena mechanizm otwarcia- zwikszenie przestrzeni wok ukadu nerwowego powoduje zmniejszenie cinienia trakcja przeciwblowa, trakcja trjpaszczyznowa Mechanizmy: uraz lub mikrourazy trakcyjny lub uciskowy czynniki wewntrzne lub zewntrzne Obrzk Krwiak Deformacje tkanki kostnej Przecienie struktur okoostawowych Zmiany nowotworowe Wknienie tkanki cznej Ograniczenie ruchomoci Nieprawidowa pozycja np. w czasie pracy Nienaturalne, niewiadome ustawienie ciaa w czasie snu Ucisk tkanek powierzchownych

KLASYFIKACJA ZABURZE NEURODYNAMICZNYCH Podzia wg Seddona (1943, Sunderland 1951): 1. Neuropraxia- zablokowanie przewodnictwa uszkodzenie osonki mielinowej niedowad i niewielki zanik mini zaburzenia czucia powrt funkcji- dobry (kilka dni- tygodni) 2. Axonotmesis- przerwanie aksonu z zachowaniem osonki Schwanna zachowanie cigoci pnia przerwanie wkien nerwowych poraenie mini zaniki czucia zaburzenia autonomiczne peny lub bardzo duy powrt funkcji (do 6 miesicy) 3. Neuroatmesis- przerwanie cigoci nerwu zniszczenie tkanki nerwowej poraenie mini i ich zanik (od okoo 2 tygodnia) cakowite zniesienie czucia wyczenie funkcji ukadu autonomicznego zabieg operacyjny powrt funkcji rny Jednak znacznie czciej problem ma charakter zaburzenia czynnoci mechanicznej lub patofizjologicznej. Raczej problem z czynnoci ruchow ni patologi. Problem ma zwykle charakter przejciowy i dynamiczny.

ZABURZENIA CZYNNOCIOWE POWIERZCHNI GRANICZNEJ Gdy siy oddziaujce na ukad nerwowy ze strony struktur granicznych s zbyt due lub nieodpowiednie.

Niewystarczajcy ucisk Gdy tkanki pozostajce w ruchu nie osigaj penego zakresu ruchomoci. Moe to utrudnia odywienie i zapobieganie sztywnoci i nadwraliwoci na ucisk. Zwykle niewystarczajce zamykanie to odpowied obronna na patologi ukadu nerwowego (przepuklina krka nerwowego, osteofitoza). Nadmierny ucisk Gdy elementy ruchowe wykazuj nadmiern lub niepodan ruchomo w kierunku powodujcym ucisk. Hipermobilno stawu lub przecienie minia. Zaburzenie czynnoci otwierania Nieprawidowoci w otwieraniu struktur ruchowych w okolicy ukadu nerwowego. - otwieranie niedostateczne- niewystarczajce zmniejszenie ucisku np. C5-C6 ma za mao ruchu w jedn stron (problemem nie jest zamknicie tylko brak otwarcia) - otwieranie nadmierne- ruchomo wiksza ni prawidowa lub niepodana w danym momencie. Gwnie: hipermobilno; niestabilno- zwikszenie strefy neutralnejprzecienie ukadu nerwowego powodujce za due otwarcie lub zamknicie. Przyczyn moe by take za kontrola ruchu. Zaburzenia anatomopatologiczne: Zaburzenia ksztatu lub wielkoci powierzchni granicznej. Problemy maj raczej charakter nieprzemijajcy (przepukliny, osteofity, ciaka obce, obrzk- to powoduje wymuszon pozycj otwarcia). Fizjoterapia w leczeniu przyczyn jest raczej nieskuteczna, ale mona zmniejszy objawy (otwarcie i zmniejszenie nacisku). Zaburzenia czynnociowe o charakterze patofizjologicznym: Gdy zmiany patofizjologiczne w strefie granicznej powoduj zaburzenia mechaniczne w obrbie struktur nerwowych. Stan zapalny struktur m-szk. powoduje obrzk powodujcy ucisk na ukad nerwowy. Take ostry okres dyskopatii. ZABURZENIA CZYNNOCIOWE NERWW Zaburzenia lizgu pni nerwowych Gdy ruchomo struktur nerwowych jest istotnie mniejsza w porwnaniu do normy lub gdy lizg powoduje objawy blowe np. zesp cieni nadgarstka. Gorszy lizg poprzeczny. Zabieg operacyjny poprawia stan kliniczny w czci przypadkw. Zaburzenia napicia mechanicznego tkanek nerwowych Nadmierne napicie tkanek, lub nadmierna wraliwo tkanek na napicie. Gorszy lizgzbliznowacenie w obrbie pnia- bl przy okrelonym ruchu.

Zespoy nadmiernej ruchomoci: Niestabilno- zbyt due przemieszczenie struktur nerwowych w stosunku do normy np. przeskakiwanie nerwu okciowego podczas ruchu stawu moe powodowa stan zapalny. Zaburzenia anatomopatologiczne: Problem ley w patologii ukadu nerwowego jak klasyfikacja Seddona i Sunderlanda czy te stany dysraficzne rdzenia krgowego. Zaburzenia patofizjologiczne: Nieprawidowoci w obrbie fizjologii ukadu nerwowego. - przepyw krwi w nerwie i efekt opaski uciskowej- cinienie rzdu 30-50mmHg zwiksza nacisk na ukad nerwowy, powoduje to zastoje ylne, ktre zwikszaj cinienie na tkank nerwow i zwikszaj obrzk. Napyw krwi ttniczej jest utrzymany co powoduje e obrzk ulega zwikszeniu, co powoduje jeszcze gorszy odpyw (efekt opaski uciskowej). Wany jest czas utrzymania cinienia i jego wysoko. - podranienie mechaniczne- aktywacja nocyceptorw- uwolnienie neuropeptydw z naczy zaopatrujcych nerw- odpowied zapalna tkanki nerwowej oraz bolesno w wyniku mechanicznego podranienia. Zmiany przepywu krwi w nerwie, podranienia s ze sob powizane i mog wystpowa cznie. - choroby metaboliczne- cukrzyca, choroba alkoholowa, zaburzenia hormonalne ZABURZENIA CZYNNOCI TKANEK UNERWIONYCH

Choroba ukadu nerwowego moe powodowa dysfunkcje tkanek unerwionych. Tkanki unerwione mona potraktowa jako wziernik do lepszego zrozumienia patologii ukadu nerwowego.

Zaburzenia kontroli czynnoci ruchowych Naley sprawdzi czy ukad miniowy powoduje problemy jako tkanka unerwiona czy jako tkanka graniczna. - ochronna nadczynno miniowa- misie czworoboczny moe by za bardzo napity, bo chroni nerw porodkowy przed nadmiern depresj opatki. - zaburzenie rwnowagi miniowej- zesp grnego skrzyowania- w takim przypadku zwykle powierzchnia graniczna przecia ukad nerwowy, gdy opatka jest w przedniej depresji i moe naciska na splot ramienny. - punkty spustowe- nadreaktywno mini np. stan po radikulopatii S1- bl odczuwany ju tylko w tylnej czci uda- nie jako peryferalizacja ale jako efekt zmian. - mniejsza aktywno miniowa- zbyt saby misie czworoboczny moe powodowa przecienie splotu barkowego. Take poraenia miniowe. Zaburzenia czynnociowe na tle zapalnym Zapalenia neurogenne - nasilone- stan zapalny tkanki unerwionej ulega wzmoeniu w efekcie zwikszonej impulsacji eferentnej - nienasilone- stan zapalny struktury granicznej ulega zmniejszeniu w wyniku zmniejszonej impulsacji z ukadu nerwowego (jest stan zapalny ale bez zaczerwienienia i z gorszym gojeniem)

TESTY NAPICIOWE (DIAGNOSTYKA)

Wykonywanie okrelonych ruchw celem wywoania specyficznych procesw mechanicznych w ukadzie nerwowym (bardzo wana jest kolejno neurodynamiczna). Naley zastosowa jak najmniejsz si wystarczajc dla uzyskania informacji i skutecznej terapii. Testy powinny by wykonywane w wolnym tempie. Testy napiciowe nie powinny trwa duej ni kilka sekund. lizg- ruch struktur nerwowych w stosunku do tkanek porednich dziaanie przeciwblowe. Napicie- zwikszenie napicia struktur nerwowych poprawa elastycznoci i funkcji. Napicie nie jest tym co rozciganie. Rozciganie szybkie, dugotrwae. SEKWENCJA NEURODYNAMICZNA To przestrzeganie odpowiedniej kolejnoci ruchw.

Obszary o mniejszej i wikszej ruchomoci Inna odpowied na testy dynamiczne przy innej kolejnoci napicia Wana jest kolejno ruchw Istnieje dua szansa wywoania odpowiedzi w okolicy od ktrej rozpoczto test lub okolicy poddanej najwikszemu zakresowi ruchu Kierunek lizgu definiuje sekwencja napicia Zasady te s uniewrsalne

Test neurodynamiczny- kolejno ruchw ciaa prowadzca do wystpienia w ukadzie nerwowym pewnych zdarze mechanicznych i fizjologicznych.

Ruchy uwraliwiajce- dodatkowe zwikszenie siy oddziaywania na ukad nerwowy (np. skon boczny) Ruchy rnicujce- obcienie ukadu nerwowego a nie struktur miniowo- szkieletowych

Pozwalaj ustali czy wystpuje mechanizm neurodynamiczny.

SAM TEST JEST OSOBNICZO ZMIENNY, NALEY GO PORWNA Z DRUG STRON CIAA PACJENTA. NAJWANIEJSZA JEST INTERPRETACJA TESTU.

Odpowied neurodynamiczna moe by: prawidowa- jako norma nieprawidowa- nie taka jak u osoby zdrowej (moe by jawna lub utajona) - jawna- odtworzenie objaww na ktre uskara si pacjent - utajona- bez blu pacjenta- czyli jest co jeszcze To jest strefa przejciowa midzy zdrowiem a patologi.

DIAGNOSTYKA DYNAMICZNA NERWW OBWODOWYCH

1. Nerw porodkowy (typ 1) Pierwszy test dynamiczny problemw koczyny grnej. Sprawdzenie wszystkich struktur od szyi do doni. Wskazania: objawy w grnym kwadrancie ciaa lub dla wykluczenia skadnikw nerwowych. Wykonanie: bez poduszki pod gow. Stabilizacja opatki- bez depresji. Odwiedzenie ramienia 90o-110o (bez wyprostu). Rotacja zewntrza maksymalna lub do 90o. Supinacja przedramienia i wyprost nadgarstka i palcw. Wyprost stawu okciowego. Rnicowanie: przy objawach proksymalnych- zgicie nadgarstka. Przy objawach dystalnych- skon boczny w stron przeciwn (lub najpierw boczne ustawienie gowy w stron przeciwn i przy objawach powrt do pozycji wyjciowej). Uwaga na ruch zgicia szyi w stron badan (czsto wyniki faszywie ujemne). Bdy podczas testowania: Zbyt dua depresja opatki albo jej uniesienie, brak utrzymania odwiedzenia (uwaga przy wyprocie stawu okciowego), brak kontroli rotacji zewntrznej, pociganie doni w stron okciow (co gubi rotacj zewntrzn). Normy: Uczucie cignicia na przedniej czci stawu okciowego, promieniowenie do 3 pierwszych palcw, czasem napicie z przodu barku, zakres ruchomoci do 60o do penego zakresu wyprostu stawu okciowego, nasilenie objaww przy odchyleniu gowy od T. 2. Nerw porodkowy (typ 2): Ochrona barku przed odwiedzeniem. Po artroplastyce, mastektomii, przy niestabilnoci, po urazie, przy zapaleniu torebki stawowej, gdy depresja opatki powiksza objawy na nerwie porodkowym. Wykonanie: obnienie opatki, wyprost okcia, rotacja zewntrzna i lekkie odwiedzenie, wyprost palcw i nadgarstka, odwiedzenie stawu ramiennego (ewentualnie). Rnicowanie: przy objawach proksymalnych- ruch nadgarstka lub palcw, przy objawach dystalnych- zmniejszenie depresji. Bdy podczas testowania: za kontrola opatki, za mao odwiedzenia, za due objawy (test faszywie dodatni). Norma: wyprost stawu okciowego i odwiedzenie 0o-55o

NERW PORODKOWY- PRZYCZYNY PATOLOGII

Nieprawidowoci anatomiczne: dodatkowe ebro szyjne, duszy wyrostek poprzeczny C7, deformacja grnej czci klatki piersiowej. Problemy krgopochodne Zesp grnego otworu piersiowego (TOS): zesp minia pochyego przedniego, zesp ebrowo- obojczykowy, zesp minia piersiowego mniejszego. Zamania nadkykciowe w obrbie koci ramiennej Poraenie miodowego miesica (zesp kochankw) Zesp minia nawrotnego obego Zespoy cieni nadgarstka Uraz (rany cite w okolicy nadgarstka)

2. Nerw okciowy: Technicznie najtrudniejszy. Testowany po nerwie porodkowym. Przy objawach z C8-Th1. Bok szyi, przd karku, cz przyrodkowa ramienia i przedramienia, kbik, palec 4 i 5.