P. 1
E.a.volisBadz Egipatska Magija

E.a.volisBadz Egipatska Magija

|Views: 112|Likes:
Published by obrads

More info:

Published by: obrads on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

I, """" EG' "P-"'ATS1KA M', 'AG' 'IJ'A'
, l'~ ,'----'~' ,,'_ ,'",_-:,\'_~~'

FiUp David

Rec.elf.lJz:ent

I,
.~

,'_

A",....
,

Voli

[!!!!

S'
".

B',:,a~' I;,
_.t ~

Du~]ca Ba,nkov-],f'
Duib[';avka ,2:~v.~ov,i C
SilJlll~.sI,8JI~oezd~!Ilije iKO'rekltii.lllL',aJ

Le.kJ1!11:.Ifa

Mam:ir Steplnovi,c D.r,~~ n Jov[c

.BonsJ,:iI!v Stan i

c

Sa, engle:skog prevco

. S' . B ons l av 'tanlC ~

... !QQodHfll Jov.,Ut'"', Boot:rad S

, Sta~JlPa ,Iror,~ca

Stam:paJ ,~ks:ta m P.QV'~Z 'i.Bai:alr'". BO\Ii' TlniZ 500C)

SER

DZ.

·NOIRM.ANllJ

LOKJER.U. KGB", FRS",
rrn.,
A"S:Y.RONOMU

11.''1),. ITO"

II ZN".I'~K.robolV"1!t"NtjA IPRE~A V~l1~DM
:1

K;I\O' Z!.NAK 1STI NSlKE Pi\'tNJII,r i?1!i:'EMA
PfU]A'TmJU

" " " • " " " ..".HOR. I. . . II • II r !l . e" •• . . ..rl!:sR'ECNl DA~"!n. .. •••• "" . V..yt DUROV1....ZJ\N~i\ PRE'lrVA~RANJA~ O. . . .BAJA1.. MAG'H~NA lMEN'A .5 32 U MAGl'CNO KAMENfS ILl . " ....AMAJUJE . . " '.:SADRZAJ • !II . .. . .OSKQPl..lCE lTD . . .••. .. " " ••••• e. " " " •• . . I I' 'I' 'I ti 111 II ] nWWN061 MAGijSKE PRAXSE]J EG]PTU '. SN().. ."" l. SREC_N[ ! ~. _. EiE'LES'KA. ii II •• !II .nBMON[MA. . II II II ~ .. . " . " " . .. .""". ...•. ... . P'RBDS\KA. IV MAGICN~ S:U](]~. ••••••• " " .. _ II •• II r . () P:tSCU ••••• ::11'91 . . ::1167 _. . e e . ~ FOR_MU E. Il I. " " ... .. •••••• .B02AVANJE !lVOT1NJA . •••• _ • • • • ~~ L3]j '\In O'PSri:DNUfOST . " " .

.oji 5U konaeno dostlgli. ovom rrenutku istrOrjje sveta. vrlo tesko raz umen.. .Cin.ma.se!r. :f~gula.l1'i posrlzali u dvUiz:taJdjii.agjj] .. sUka.al~~cni.I\~nl\t·~ i vazan deo egipatske reL:igijle . S obozavaU njem boiansi·u~Moci ili moet i njihova p.. ow verovanje uticato na nji'tuJvu svess ad najranheg do naikasnljeg ]:ilJzdobl~.z.:. '~j gi.' 0.ijUja .j~. uprkos neprekldnom napretku :koj'i S1U E:gipca.giozna.ojl lie.am.c'i. i visokom 'i ntelektualn razvoju 1-. lH.ili svo]e bezbrojne verske obrede i sprovoProucavan]e om.jslc1oj [n. to jest u moe m.i.3.. svetovnirn isto kao ] duhovnlm na nalcin :&.~a a_gljmponce tz vremena m •• -e • 'E d.IJje o brerl a. bajalica.ke~.g~ju.~l hnena.asb.ptaJ koji su dospel do nas. su precrII· praistorljski zh~lj'i Egipta verovali da su zem'11~ .Di Vle.. ·"g!pa. u '~ iste vreme n:~JsujleyeJl']lliji ljlU::li.1 eel in l. ss svlm z asl uze n.fJji VaJ sa vesuost sa kojom..Jt:~oHa d:a medu narodima sa kojima ]e su dolazlli U dodlr budu na glasu kao naj:re:~i. otkrilo je cnjeni·leu da je verovaaje U . Cnj eve male knjige je da pokaze da jle ova] g~.ostataka tzvorne l--el.anjihove is or~je.•1. '~·zkJi.11>. obltkovale njlHf~O'vashvatanja 111 vezi sa. Tako bri."1 .i]o 'i.dvliie:nos:~reli- (hl[ pravtla koja su sistematski nasticki • 'II" '. 1I.igvjske literature mevnog Egi.t:s·.] U . formula.. koje je 'PW:~' Uo ]zgovar:I9inje :reel me Cit da izazovu natprlrodne ucin. su vfs. I sigurno je da je. v[.nl.

sve ]jiudske strastl.to.ilr~€.'p. V!elt~ova nje lLl mag. za n:O. reka i n~:or~~ bo~._ 1 ~:ttVOll'OlJ! kO]I!. "i d ~'lJ1g~= ~.EI. 11 kii sm]e vreme.]'! s fi za Bo~a i "boga".ap()'v. bilo da Sill "ll'o~iiit1le' i ne. 1. ve:[ov. S11e prirode su priznavale 'njegovu m.oe" i vetar 'I ]. ju je posedovao dOV1Q(HI a U po:~nCH.e~~'pove.:.Ui:ci 1J. ze:mlje 'U pod:zern~og s~~e~~" B'[:.M.] ra ~i '7.cm.mag]c ne ronTullle.a.. ~g~. i U Hl9J kom obl'l ~ju~ [lrtije b~.. ni figure i~.21.aJ. ~ez]~~tme. al i se presta nak nepri ]ate~_j~ StV3.ce:tl...magijom U pr~usto:nJB[\~m. pokor.I [sk u h kn)ig. ili ccn/1ek kQ~ [e v ladao zna njem i blo "!IlCa n magi ~$:~. ci in c. a koie bismo lnog'~ipreduzeti.~. vrati ti urn dog u fdvo~ i dati m rtvacu 'moe da pre-' l'l1LGg~.I\t:.~~ov~rc~] su ~~.Sk.ag:Vv.ove[[~ nj nih o'b:i~fiIakO].i priml tivnog eov.~ i s~m svel fKliS.cime. bura g" oluia.e.v]dl]ivj~ Z~ kole se smatralo da su prijateljsJca ili nep!ri.OI $VlO]oj prlrod i i.ei~0'111.. koji predatav ]'i~seklru.i\l'ab~'c.ko["1obezgra niCJ1. le d u hove lo:. mlslilo. Ali.da svako lst raij:va~vri. lli bar u predi nasticklm vrernen irna.mu naneSf LJO. .~.teljgk~ prama cQveku" vee prema tome da li su prircdne pOlj~. s pa ca k.Na klonost biea koja su bU. je uC'~ ti da bolesta I] ozdr 2Jlvt lste11J.0 prlsustvo svemoguceg.mocu n.dS:iIJ". ili upotrebom ~In. '~"'H~~prij9. 1 I svesti Egkpc ~n-la" Svaka kQ je :~og~~te (~~ .o~k~~. ['(~.a.me no:m.a. s:u u.. .jlaJ '~ razvile i delovale [edna porcd druge 'U ll.ek~~ bila ii~kl) a Ilk njem u sau n morn 'i ima la SU.o'~i pronzrokovall bol ~ patnju obosu ieli h.a. Njl. 'ma pod koj iin ~.U .g]jaJ naiveceg broja ra [1] h naroda imala je ZaJ cUj da prouzrokule ])~~C nose:nje m:o~Sod natprimd neg blca na c. mu se omoguci da postigne natpri rodne ishode ida.ed 1~'~.. \1'[10 ve I~Jrub:roj leg~. vazduh i nebo naselle nl bezbro] ['lJ] m po blcima.e t.~o uzv'i.eil1l i.j'lh zc'mljt!J se nl.olt1Qden U l.a U 'Bog~J' i s..:~.cst ] smrtt ciniU su zio i ur~i~UlfV~h. vi.m~~ :moel.j.Ogl~~~v~~ I. hi 1. I:1l.g.ovarajuti na.j'Ui:na ce prlmorati p]f~.i ju.a d revnog Eg~pta S~·jJ/l]'i.]a.i':no tEill.!' slabosti i..~ re i slike S'iJ postaiale ~l.a k '~~'~~t re'~~ zna k. li. su 7~l1aH 'reei.]uCU'ie 15lJ~tl· ska oznaka :~I vanje dr uge.ljske]le.alljje.doblja" kadiIJ Bog.eodv\o. ambunma ova bi ca su. bile povoline IU nepovoline za njie. :P.a. po.atsld h ~'\~Ugijls~d obred.ogla ['ascep'~t i lI1aJdvole" 'I vod. k~d je na Df:kJ za-\g~net~n nati n si mb olraova 1.l.Sic·' nog dJi~l(lV[10g obOll~r"l~ lit.ju~.aJ'Vnl ci iji magijie je blo da coveku obeebed i nadmo C nad tt] m blcima.knme j~ dusa U megl a 2iveti za DJa'ved~.l sva ra OOoOIJ&] nlegove isto:djle.]: ToOt 17.. vodi pOI[~kl0 od p:ra~n.ajf'. nedosta rke: 'i gl.oID. k~ ko :516. da urade one s~o on zeH.ak j.~Ust~O rcc~.o.gi'prtu In"OF.~aJtelis\kei.i.g'Q\I':ir~nie:m :~ zvesni h reti m tonom.o n. u'~.i slike l{oja ie sm~rr~F! koj j.'tto. ~. U'i .. h kasnui:ufDl v1'..110 PREOGOVOR [~a~ dzemni svet.ei alatka ko r usceriO 'V[seni u '~:eko_~.~guI:no je (~.0 kake bito. ra7.(.'['O~.en. U a QrV~ l"'ec se upotrebljava '~_' svom najbO I:i€:I'I1 zna.estun.Q~m i de1a !liu b~la :s'. 17.dijhr]'rn ]! n.i]'nZiJ vrSeni ]-. stariDe jie u Egi. ]'Z'lJU'l~.U biU nepopustljivi 'i neprijatel jisld l110gtiJOpostici jedino I€lJska njern. sasvim je Si~~UTLO da su '~e rn~g'~'iililJ :religi.ii'v-~ d..7. ani upravliall.cr.i'Votn~ p:r1r'Od~ se . if.I z pomoc damva ] po nuda. j e tre 1::%110 d.o pos. 'popusUjiv?Jj '~ pri] .ve.e ~I: . ~Uu=-jnog lmena.judskim bicl rna da po V()~r~ 'LIZI nUIJ]lu ]"~LJI (. sa!'IDog Boga. o'~[.egove nep['I]ate1jle 'I l' {o'tt'rv:n ike on i.:g sa reUgi.ttvoren~.a.Et l7.O imena [noei na odg.ljsI<~pte ma oove leu rnogl s se S. 'i li!:Q']~l u'Z! kao h]'I~.gipat:s~ke :n1~~..ptu ad. 'I n 'Pokol'~vailuc:u so ]1iegovltP 7.Jte. k()~.z:~'vod jle. PO' mi~:~jie:n. ko]i. od steane onth l~oji ~.ill njem i dedvoravaniem.~.an.nagu iku bica mocni}eg ed neprljatelja l~oj'ujc pretio (I. ~sec:aJlj~.ao od bogova [1Je'ba.a.b ko~i.1ta obh~)®J~: da prenose svoie dusc" 1).l]l.tta. a cil] e.i pOihc:u ]7.oUnl~ su. oznacava da :~eovc Q['ui~.ije bio da snabde cOVleka sredsrvije rna k. cbavezne u!d.~' igi se verovalo da lie moe l'<Q]u jle posedovao :sve~1J6ocult.~vi]a '~im :r. sa izvesno vreme pesta ne isto take s]Ian kao i p tv-obi tll'~posedntk :mo!c:u. ~u tntah da i:zv[se njegova naredenia. . odgovaraju- ohra-z'l lI'i5l}adJjivo telo u n:er:±:llsp~d'~jivo~.~ .

ntIJllja.jna verov~1'll. i i.:n.iudnje za amajlijama.~ .zg~eda I]il~~d nlsu os]o'boc1J]li.nemo- 1 cmditi.e od z.:m.EO(~ flOg. d 1lJ hovn i.v'E.u m. Onom koji .da.iI1:u.jud l.Ccnija verovanja i suleveria masovno bujala medu seljaclm a i rad uici rna te zemhe._~_e: d~~v[]07.ni:su vidc'H nik~. .B:lB.m.~eda.'Pr~]s'wru J51'0 h preda ka.ii7JOp~. razma trarno uzvj §teni. vee-an.]bezjjJa.m] iagat Ill.~dj:~ gi peana mo~e se naei :n~j\l~ti deo maE gije poznate U drugit11 'Z~t!Jilj3.] im. i i:ZVfSi tel. duhevlrna i demonima.J:s~lce. kao ~ u najvazriLijii1!il degadallma 'U svojim ziv'Otlm.h pI~. demo:no~ogiju '~rrli~H:~'ije~'u oni koji Sil. u pomoc tl [1J~. S~I R~'Ul.c:n~.cno Feci koU ki je bio njihov ut~c~.n.lj ne.a. 'U IzglIJ'~da da su ad nji~.ca . .si:.lcv~ nes!. magicntm imenima.g~jsldhnj]ga i cuv~njl&'ll !.~.c~'Dni~~.boi~nslnh p:red.~ti 't! drusrvu duhova i dusa p:~~vedn ika u C~ rstvu kejim vlada biee boz~nskog poreksa a l'toje j.ko je razumet.@. ili d~vo. K~iI. sa.a:n1a".p:riset. sisteme drugih naroda ali nema snmme da se lxvesna shva ta nji:t.IJ i rc] igijsk.tij. lstlm oni m poverenjem koje S1i.e -zivek'J na l!~rnJiI.H·~_k 10.a...". mogle nas ~ ~ na 8..e. ne m :i . bezeba irr ni.'ep:r.I Egi.a o:sob~ ze:~d~ sprov.I. H lSVOU lTI splslma i obred lrna take m nogo 0]1 og sto una pdzvul\r.ede63: c~nle.. Siwt [l1.~ . :N~.vojli:h d. .. i o~~s.l]i[)V'UI.g. prkoseci svojoj' pr l-TI dl. kad otkriiemo da su na.lj~'oolja~. I.21.je:nO]1'l i pr?IS:~vljenom obbc'a ju.~e'ta.uS9J i tel a" kakc 7li'V ih tako i mrtvH~. ob~. iU Il:CIrU.r cmoi" m a.je. :s:~~' i. ca_~~se i s~~ncevo putovanje nebom re'cjlu moglo zaustaviti.. ~' 'U slmboli leu slozen lh obreda ikoj'i 5 u se vriti Ii u :hramovlma.'.a onf iLg.o. zem:~ju1 sva blca '~stvari na njo]: i .carobnj'ak je. s ~edi8c~.Q- i :lbo'§: zara(ille je~ii- u v~s:l~ rsenie tela u i.gipatske l:e~ngi:~~.ShClO::l It I~. spase uje :s. U Tebl. d~ podl'zl 'bri.k.tnr~li su pOLnoCn:ucurj.C."O strasrvenom revnoscu.i'v'€..jie.e sluibu brojnc z~j~dnicc svesN::n~l~~.v'O~~~slu~ g9J:m~ s.----------------------~~------~ U PR E:OGOVOFi su se.l_I l{. i tv rd iU da posed uju moe nad bogovtma. jU duh. To hd.'U rmd oj u i. i t.8 Ozlrisa..:r:a ka. okr [1t[1JO'~llll0l['en?.Cni€:: vesti :nen" U "'be]of' 1:tIJ kQzv~ ni ca rob]lj~~< b]o. dob:ro UU$tIUjU sl.. A'~ QSUIJ)_Cc~. k Koii je stvo:[]Q nebo.kt. '~ ncvld~)]'IJ". skine vee ko.ektlu~j~og k I pI'GSVlete['lljla.lljiih ov primer.e8eg ln t~l. ] bi 10.ede.()v~ I Sj.~I. a u ka:s"rtLij~m Vrcrl"JJ€ i ma ~.n. OV:fiJ ~ll. ad ruku n.l'p~ a ~' ~ ~'~ ovo.liebio upoznar 3~ naukom ~adrz~nhn u knllgama "dvostruke kuce 2ivo= ta" budu tno'S:~je bi I a isro t ~ 11.uja $C iztnetda nula U vfaJdibine.c]an1og. . i koji S'U bil i ~s. a prcmueemi ljudi :S.' su v~l1_ja [~:I~. :u on jc rnogao d a.ce .asveta: '~Ia~pal~.O_ ~e" nj..i. 'C~ i u ra zdob~ju svog n.nhn.jI~ ~ rei:ugijg.]1 enaduje "p~k d. K~ ko 5U o'l!al~v~ sh va ta I1iJa U 'VC7J S ~ a robnia kovi 111 mocima imali ohrazovanl ~.~~.a.:~ pozna vanje na.me. i.mQl'..judi u drevnom Egiptu.a.potrebe bediu sjajne svetkovine I '[I OO.ruce.no takvi hJ ].~e: se d'ld~nosti s~su>ilaile 'uS:IO t'o~'U~o od prcp. ~ ['u$~ma. svoja la~. on. I1.0 dobro pozna ta kao i pro ~ £ lost.ag.:fIJjv. det ~ nj~stog 'P'fa~n~Ve[:j~.~.i.tpl"~.vO cuv~.zmen.u is~ n euk i da hi ra lJi kovaB ~u hovv ne postavke keje bl'lleze Ugi.&~ ra]ome bav:ui S1!na. i.ziv~~i.t!. de lovanje njegOive moci: mlsrerlje 7jvon~ i ~~anni tkrivale o su se pj]'~d njim. oj~ jle l~:t.~je. I recima meet.ji11(').ej u treba se mnege glll. karakrer veeeg dela . kojc ce zanavek z.svesten ~.[() kli kv u nis](..1 ver?'~~"ll l~ [ednog Raga koji je bio svemoguc.je u takvoj [[H!:s-a vi n i nl~g~je ] i'\eHg.. [ei5.ala n p[a n kloj i j e :iIljeg.()j'u n]s'~!uspeti ~ar~ zHm.i deie mncgi h neznaboz~ctl i hriscill nsl~ia'] sekti mogu slediti PJ1':aJVQ do nj ih. i obrede kOjli su se obrscali prve nstve no .e .ustalo uz mrtvih.orus'~iB neukost vecine i. vern.. nisu mogli ogra n ic ili.!lH nije se t megao odupretl recirna moei.'bogu-Suncu~ vrs]l. . p08UIJ~O Bog i ca'r..k:~ a tE'~O da [e neophodno obezn S~l1 Da bj.1J. zadovoljio re- znanje i moe su prodavali za I'lJ)V:fH:. iako su V(H'Qrv3 H 1] sve OVO ] obja'lJ'~j]vaH svoju veru sa S[{CH.~i j.h smrtnika skrivao tajne usuda u sudbine.r.' zagrobnog sveta: i da se.1po:~ H u smrt i vaskrsenje a.cuI im a j.:tIJgan. prostog i. i rIJ i v reme ni ii"~zdaI. b:~'r~delo n] ihov ib pled i!1l3.pCarili su i. zasto su Ig'upc:~nl bn7J]I!.h occldv~'~j.

plemenltn ] ~Izvise:n:o u njillov'oj [:eli.... koji se ot.~ s druge reHgmji mnogih $ E(mci~ii e ~ojiOi je ]'eC je B'lJom. i ako se nad njbnaJ dok gore izgovore proplsa ne reei.~ ~~ ovoj_ecHcilii.rlli11.pC(l ni imel i U ed nO$11:I na Boga. bog-Sunce ce S-G.ode~n_i b~~ da ])o.dJi k.~j 'lakljuc~e lznete U njemu imall su za C[]j da CNtl<?gm::e citaocu da Saf~TI donese sud o opsroj 'tacnosU zakljucaka ko~i su tame iznel i_ nogi pisci e. bez kolebania su o'bjav:~jivall snag. vlast nad stvorovlma nebeslo m i stvorovima zema Ijskim ..1{ISenje i Besmrmcsr.. I sa punorn ozbn.sa~:[. V'. 'tji.1!ji.g.tla\l"i~e" bredno uputo stvo oplsuie vl!'senje obreda kao dele hvale vrednol c!__aI!!.a.:~ta.na.:~j]10SCU se tvrdi da alec se kommlldpapirusa na knme je nacrtana figu fa. zajedno sa. Sud~aJs. i Njegovu vrhovnu blem na nebu.ice i~ ovog izlaga~)a su u celinl crpljene iz iZV'OIMli. ranlivane sa kraljevima i kraljicama ...Cilfljen.DGOVOR koliko i od slufbe bog:u 11 odredeno vreme..oca lznese prikaz ideia '~verovanja koje $U dre'vn:~ Egi.g~pl ~ruJ Chal4"Jtto. "bogove".· '0·us B· A···DZ·::.e'mJju" .~GP'TU I se pl1'edJe. U prvom .'Vo.1 eblak. je vid]jivi ambleu t:ove.jih se moie fieci da su srara . n..ki.ki obreda.]]su plsal i prepise Knj]ge rnrtvi h sah ..a god]:m~~ ]z.ca.]cia.agijs. . f.k.p. E~ipm$Ju~ re~~~jlu..il~d.Q sto objavljuju. ~i!(~i jc m~pi:S8C! ..o. .jra n ija 00. :u 0] .~.. i kraljevskim iH visoki m dostoia nstvenicima. l-~.~. te ba.ie priznati cilj bio da se sp:reci da mitsko eudov iste l\:pe'p 8~ vlada boga-Sunca.A I D]~EVNOSfMAiO IlSK [ P1:tA.ll i svemoc Svemoguceg Bog. :i oeeklvall bisme da <ani v~ruju 1:1 Oi('i1.a.v.:OCSE U . njen ie po"k. ( .1. uk-latko. da se ill glavnim crtama oplse gotovn sve ono stto je bile lepo.~.gi pa l~k~ f'eUgf~j_e d?.lfev)r.o~j S~].1. Uprkos tome.M nekle su zatvarali eel pred Ic'injie:nicom da te ona lmala dva llca: S [edne strane jc u mnogome nalikovala dana:sn~oj hr:u§caI1s1.CUdOlVlS!il. '~la.ihJ dela. _uldjlucujuci pnl'i. 1_" ti.ns'ttvu bllo Sunce.om'l!]ove ed idjc· uci..P. C:~anov~ ovi b za] ed nica lol.'dc pOKliI ole.u~.rZ~. spasti od Ape'P~.Bog: devol] no mocan da zasri ri Svo] am- GLAV.spa:1 1U va Urn ad odredene vrste tra va.oji I~el!.ij:~.call1iU prepise del koja sadri£ tekstove koje je trebalo govo!riti U cdredene casove dana i noel :~ dal! su pravila za obavljanje m.n:51\t~ svestem ei su n.4 PR'E. od k01Lh su pojedi na sta ra nekol U~O hi~j~d~ god'i na ~ Z~..h ~'1elDgijs. EUlC6 fl10Ci da spl"Oee _da rnjlegovo sveno padne na z. ICijm. oi mag [a. da j e . medu sest :i sedam hil..~~koli~o _~Q(mov. Oj~ E.glj:t . ~ . niegoi vom vostanom figurom .

[1.j magi jsklh Itnj:iga i obeeda bila korlst onima koji.ojliSU U velikoj rnerl zaorkup]j~1i svest Egipcana los dugo posto su . skup :idejira i.~gipcaJ ni stvarno koristUj cia bl izazva]j magijske efekte" _ Egkp~'~si\1 s'lnaiijra:.i~e '''nauci svoJ· .08 U vrlo ranom razdobJjl. vazfl. morae odgova ra.lJJ. i vise je nego verovatno da SU iz niih pre. i ne moze biti nikakve sumnle da le gl.na.nprerna propisrmar ta kve S:U se re6 mogle '~:s:pi. One Sf pominjn "1..:i brio ria SU detinjaste ili budalaste. vorlena.. Kako je skoro 8'vaki eovek~ zena i dete 'U Eg~ptu. strand vu zemlju praznover]a 'iU kao obmane "erne" vestine. p~lpi usu. planova :i 'imala. tekstovima i deJ hna..g1a.h ~. k. sHe . Moz. ali [lerna nilakvQg.. il:j.c:iji je cUj blo da oplse verovanja duhovnijre primde.ost dru~f h veUki h starin naroda.. vid'i m. 8U hil i dovolJl1o i nesrecni da ib mnogi. neka osoba. u zemlje Ev.re:1e.0. 1.r.. da bi.o ob~v'estenje 0 mocima regi"patsk:og l. ] preko Grka"...S@Lti po izvesnirn m. nosi ti. u prethodnom delu .. 1<210:i u knj]lj 0 egipatskim idejama 0 zagrobnom Zivotu. cin~eni e IDJije su ovde iznete e erpljene SIi iz papirusa i dru!lh lzvornih dOlkJ..zal~onod:a:1jac MrOi:s.apredovah do visoko dv]'i izovane drzave.:~Irn'.j~fevlll. svakog drugog naroda drevnog lsto[ca b'~!aJpotpuno usmerena pronv sfla mraka ] izm..cinu ii. d8J stvore m. U re Ilgij:ddm.te.ni SU..]])otrebit~ za dob:ro ]ii.I[ su na njlih kao na 8lrucnjiJj'ke U okultmm naukama i kao posedni:I{6 moci ltoje su se m. :SVleti Ste:f:an s.veka nase ere. dragom kamenlu i. Hebreiski. I .ija. cove.jiu eglpCl!tskog natoda. PO[']'D.t~t. medu k okoln im na rodnna.~.. Si!lJst. bila delom hriscanska . KQP..ttQr su gipc~·ne.]ske obrede koj] su obavljani ptt sabranama neuk! su p1leds~avlj~]i kae Iuckasta dela 111SU shvatllt.c s. p.c hv~U da Sf.u:Cllo8t da bndu u stan] IU da zapovede svejim bogovima da rade za njrUa. to z:a.avtIJ ko]e su . Dolt ie rnag.]uclm tonom · . Od Ie ll. 'Nastojaoerno da na sledeelm strana Ina (i~~u)cu!pn~f]:mo.lj\1:a.emo rnisliti da SUo takve ldeie ideUnjas~e i budalaste. [ navoden i su lzvodl iz. opra vdan ih razlcga :i sa idejom da pomogne bilo Zl vlma bllo mrtvima i (:2) ona koja je upotreb'Ijavana kao potpora opakih urota j. rnedutim. Hi sekti koje SU delovale u prva t:ri lli C!eriri.~'Pca:ni.. i za koie se ~ll.gih. i!. dokaz za magjjsku stranu esipiatske religije. AJ"~ Eg.Im.i'zgred.:m :me=:i'~:~m...do:n:ese nes.. pre:ma priUd.i pisci 1J. ide su rasle i bujale.Qcn i. a magi.oj::llv~jlilJje u]Jol1!do sa najiuzviseni- njru da su za onog ko]j ih jie posedovao one bile ne!f o sasvim zivotno .16 oboje. U svo n neh ri se anskom vldu ona predsta vlja.sle u kn.o ka·ko je ad ]nagij.n. Arapa ] dru. bit doba r njihov deo. . 'te~ili..robnjaka.eki.vrQtaJ 'j [. ':' m]jana.a.SU z'adi:ria le verovanja koja 5.a n.ce anima pre:tna kojhlUIJ je bna up!ivljcna.o.~i pripadaju primitivnom ill poluprimittvnom na. su na neki nacln prlbavili dovo]jno znanja da hi ih mogll l{oris. (1\) ona koja je lbJE]scena 'j z. bile de Iotvorne. keme nije bllo mesto.og.l da osuietl njihove strasne namet e prizlva njrem u p ornoe neke v rste blagonaklomh stvorenia. (ilj dJa. ospOSOI!J!rIJe.i· •• .~ k Io-.ogLe. i da ih prisl le da :s€ poiave kad go d. ] odal~]e Sill :i h.jinu. preuzeli Egup~~u:iJ preobracenl u hd8Icanst\1'oJ..~. smatrali narodom carobnjaka 'j vraceva.sa izgovonn .). a delom nel1riseiflska.je blla dvoj aka.isljien. ' i preuvelicane Ideje 0 njihovoj J:le[:~giji ruzHe Sou.ca religjje. i kak.jJie ZEilto lmao 8~edst~vil' nesio j '[let] zatpr]:SiU talisman. A'~i. flilJ stetu~ covei{lIl.. sujeverja kO. ~ell d .a t. razloga za suml. i. grcki 'i ~ hns~k.Q se It. jim duhovnim Idejama. Trebelo je da Q"V i vel~ rezulki tali budu postignuti upotrebom odredenth ['eel kojie je . fie t~eba se cudm.1 najb olj irn delima drevnih i ~gi]JGa. Egwpca.karla se njlaovo dejstvo mogle prened na blio koju razdal.vni c[].)r["ejadobiji~ullo~. ] kao rezultat ovnga.i'tm:ijlail irna. kole je naneo put u njlbe- pogresne ..rOfe reei USi .renata.sti. one su sva kako presle IJ ll'eHgi. 'za.l ope. i rnogla ih je .

vrsUi bogovt Egi:p'f. mag{ije :u maglje Eg.. :Ka.inbv~ rr'zran]~\li posted mora sldlj:.1il 'Pr1kazu M. "Q'jSije na zapov. ¢e MQjsije\f stap.d.se dje] u not" ~ asus. OCllJ:kiv.gradene prramide. stajQse' kao zi d s desne stra ne i s Iljeve strane".v~.u rilspr!!l'V~~ 0 u:po~ rebi st~IJ.g~pcan3i. mnogim poetupeima egip(ltsite: magije.(Vi.~ 2_ ']'ill'1l. 'fiOevog. No.'p.v~ki egi'p:uski ce. 1'9'38" (I ri.l kJOt~ 'E:gi~.nis~ u ' i.ojs.8. zapovest SV.tl 'i. i vod a se [as'~up:i.d .. . M.jlud'ima i stoci.. poput boginle Izlde. prevoda.njem imena jednog od svojlh bogova._b~~. ""\. zapeved.ip(::ana meeu kojlrna je ziv. 'i \1'0ca. nesto time se E. E~... (h'il~S- D~I~ 7.[ po~cse s. Ali. ovo nlkako nije jedinl dokaz da je Moj.]ji I '~ebn~jOlJ obi~vio ie C~labas.:n:il~du .~~ su ~ Izl:axa. 1 Cl i d ill.gi.riul same objav0 Ij:~va.l~.oji j.a.2. 'i mnogo j.1l4.~ se ne fa.gutDU~ fig. m ~m'i ~~['. i donese smrt svlm prvencima medu Egipcaninl3. ~ Z~ iii um~.tug~.0V£ m z'Lll"je' g~l)e. 5to.~AU" mnogo 11.a ovog z:macainog cove.a p['ui. nae. porn cell re'~ i koj e rn U On rece da gOVOlti.ka kole poka zuj u da je b i10 upoziat sa. iako narn hebreiski pisac prica cia e. On 1 j r- g. nalazlmo pripovest 0 tOlTI1e kako on iJpruzi ruku S'VOjlU na more...v>og l(t'''CI'. Praza "silan u rijechna.c Bdtan'S](oga i tnostranega m'l..ed Bog.1'3d.l'f'l.a.od biemore . voiskom Paraonovom.ojsitli:':v~ 'pro.l'og.g. 22..a~.Mo'jsi.~pau.ure).· patski vracari nisu mogll ponovltl sva cuda.aR.s.AiN'rafes d~'l Ml. i.be pejavlse: kad je stap udario po pr9lsini ona se pretvori u us] ] ta leo da ~je.]l~an:..Jj. jer SILL.uka i J~:m vrl jc.oduva.rJ verovatno znaci da je.eS. C ne 3· D~.g~ oj s.m'iBeSa..0 i mudrac Aha-a ~1Je krali N ektaneb i svi d. i vrsenjem nekog prividno jednostavnog obreda.m.ie gQVQI u 'i sa vrseno je izdavao naredenje ] lzgovarao rec.sto je prividno beiivouu:ll" drveni §.. ih g.~ie..u.otij u 3.e gr~d i .l'see G~~. il'i :reci:rna moci ko~e je !l1aucio da 'zgovar.~n.tra).ju'l.1 pre .OJ njega PQst~dOSG kraste i pris~evi po ~.o.' . li'.Jrobnj~k. :21-:28" 2' .t:tton"'!! sIr.o.i . ~ero~ vao da mcse ]zvesti dela jedn a1<:: curd.~. rarl vsi se veda potopi !~ola .[] 8 gdidorn silan veoma" 'i ~ propade tan i jieC:tlJm".k 2. . izdaJl1Jj. neon ] ad u z:~ II Navodi iz St::u'oE 'i.[l]je.vojl :s. Beog_. zastajkivao u ni. 18S(t .~e bio v]can egiparsko] magiji. i P()DO'VnOpretvara n~e s. 6 l~Ja~mk.MoljsijevC[l.p :i bJ.'i more. I?. se Jm1ij~ njCa prui. sasvim je s]gurnQ da je s. on ispl1'uit st~:p i dodose skakavci i t~UTIa.oblavlluje da OF} Wbj.ipcani dosU izrnedu elva vodeca zida.P.s. I"" eg.Misirske]" .iI10el Irla U:'ehai~ [e.aJ.i SV\O] U ruku n a more "i dode opet more ne sUu svoju" .gipcanin najv:~seponosio i u cemu lc blc :najl'j.Qg Bn. od nOSdJ sa.di [U gl:llVll {Ma. ga pru preko vode :il bezb['IQ. i[11.s~U "". a Gospod uzbi more vierrom istocllije:m l>.l'lI.'.e&e: sllan n l'~jccirna i dellma'".D\'. do <: su drugu i. .· OJ3l je reci 'mort] koie je poznana '1 vao kazivao sa ta'cnim i:Zlovo·ro'll.ttapa 11 ski up c anu ] premudrosti zmijul su vestine koje 8U lzvodene .). Mojsi je baci pepeo .z. Ali.1estijii" vee '[I vreme kad s. na cQv-ekov'U.t.j~liinD.~~~ta~bti1l.L1.fIJS k~Q ~lO ~e • ob1i!i'!. brojne su pojed'~nosti iz iJvot.Qve :llli1lgl l1Q.i canlp rna. Prervaran]e zmlje '~I nesto .lI~cnoda su se i konjlke sa svom poslo za ojirna.posle njj b.fV:flJ je ostvarena na zapoved bebreiskog Bog.. '«ad su Eg.l{~ carobnjaci cd pamtlveka on ~ Aron posedovedi I eobican stapi' pornocu koga su . Ta.ijeva.e zabeh~ie ni h primera egi patski h . 35-48.ln. ['])3.si.fIJ preuzeti St1."L.m.O(:i f:.ol.c arobn] aka ko]· S'U potpuno UOiSliU sv:oje neprijatel]e ]zgovaramjem nekolikih :rec] koje su posedovale rnagljsku moe. M. i. NaJ Mojsijevu rec A ron pod iie stat]) 'I uda ri po vodi ] ona postade krv: On.apraviti V'e~ik:~razhka ]:z.a Istokuod najsta- rijih vremena: i mQC da kentrolise i upravlja pokretima tako otrovnih gmlzavaca bile je. bio '~j~:~ D'~ZU<~.Mojsije sve ovo ueint. )rev)_ 1 uZ Vtuk.i.a.c]nUi cuda. ·.a..]aJ egi- S Zi lJo. i Danihib~iiskoga.ojsijevHl.es.eo.tt::: OU m.' A1i mora se n.

do [It:.".at:a. 1Jl'ci ni h kako :si.a·-e:m-anh.t~~.epeoba I.e :rec] m. kao :ito mozemo videtl iz z:B. .. ~.1L I.jen po~ VVII'[ r masnje.de lsta klll. uze ga i dade devojci. eetk. 1. 1)O. 'j krasna polja tvorje ee e srca osetiti srecu.' Zatirn jojl rekoh::: 'J.a[j pid [eo] :sve.blt'ttli Ina u if.'eodvratlse: IJ'Na. an gospodare vodama mora .na[na. Kad le shga:o.oblcajenim h.amest8noj srvarlma ]Z kraljevske kuce.eoa ["JJ Oleo jJezer~kle vode ]).. • "• ..ien:iks po :~ menu.adeset mrez:a kojirn. a.~em-anba da. i. ). U .a se .e~:t Laka.t'.lo~uIn srce.a.ab do· eden..e1.l... .e:na drugi~ taj je dec blo d:ubok dvadcse't Ce·t~fi~akt~". zan:~J'zinjieg.e posao.ece: ~Brate moj.a posta.:11.j. s:'llu.J. i uznemtrl ostale svoje drugs rice.. na krhotiei gJni5arije~. li.e veslaju .f·Ra kao dogada] ko'jj Sf: desl 0 u doba Ie l'a.20 EH311PATSM MA.ulb Qk~ dvarna.1I. ~..1.tl~.lj im reoe: '''Za r neeete liI\e.-l1"li pre n" e. !l.z.Iroje je' posedovao svest. kakn nisu nikako mogli da razvedre kl"a. aU k~d je. .n. ali.i njen od novo: tj rkiza l{oj~ prl padao jie jiedlloj od veslaeica pade u VOdJ1LlJ. za uze svo]e mesto u baret.llri.arvori ]'Zvesn.ca~til ovede pisac kojig.asno . kra.ovi. 1 UCI~ [l]vs.o' d:vOcr ] na. .[e predvodnica presrala s veslaniem . kao dokaz eudesn ih magi j8k~h :moci .ca sta se dogodilo.~s:laJur A OD.J ~.-em·. se.ec :i sve druge d~vo~te. . cdmab dode n acta da o:raspo. mO!. Be.budes plovio tamo amo i gl.ilJlj se sagl. Marci.BIJtBIKE IPRAKSE !IJI EG!P1JiU 2'1 ]j~. oi to 111::'5.vake. neki Treba lo ie d.I.zasto ne vesla. s.Carobnj9Jk ponovo izg. .I'll:i mljive prlee ~aciIJva ne ill Pa pi rusu Vest lear":7 OVillj spis j e blo :saCi. CaC:d -em -a nh.~.ove dtTyice mogu oden ut~ UIllesto 'I svoj:im.K ra.a ell tl gal VI'~Uti.t. pisae l~njlga .la:s. Prlcu kralju Hui fu u (Keeps) pnpoveda Bai 11. "sroe Visosti tvoje radovace se 'i vesellce se dol~.aci Sl!]tvtdil i. JOJ vrann U ]t.om.. Die O~ j~ OJO gj~\~ali hew hrd..a device v. a I' lie J.edao dlvl]] cestar oko [ezeea.Q'Vu dozvolu dJa ponese dvadeset kratldh vesala oblozen ibJ zlatom.reka.a1jO.('I' rece on.oct ~ vodaJ ]ez.lj. Na ovo svesten ik i. Veda j e tad-a bna.. su devojke veslale tame amo .·em-allh podigao jedan deo' vod.B naeinjen od neveg tirkiza pao je u vodu. k . a li ml Gild nist~ ne uadose. ] jedan od njenlh ukrasa :nae:]['lJj. ] dv. nade ulkI'IS kako leii.~a.tsiki carobllj.Vide'V:s] da SU devojke prelrin1!..aj u njegovoj ViSOSh" K:r..rel'u mu r. lQ[eda cia je jled neg da na l~[aJ]j Sreteru bio utucen ] da se obratio dvorskom plemstvu acekuJuci da ce onl prol1aJci neki nacin da rnu razvesele srce. krenuvsi se zatim O devo] ci kO'jo'j j e tspao ukras preke ograde.eslaju i IJev.e~~...eti.e:K..glavaII" sVdtenuka koji s:u d Hode]rs..d'~E:r~l:1::l'I'1. :i srce V]sCS[~.Vellka !p][ amida. da V'~slaJ]u..0:n. Kral] onda naredi da C~(.kraJ] ih je posmatrao i Slice mu se 015lobodt brige. Tad jedna ad.2buJ ~'l.a" svested nik Caca-enl-a. prestadose. i.. V~. obra tih se dvorskonl pi emstvu t fa.dht ] 890. k njigc. moje radosno postade kad vldeh kako de. i. [C~ca.dl . devolaka veslaiuel nekako zalt8. on je u])i ta . eca na 1..J a tOI Q. prestade ellayes] a. brate me].. do jeeera bUzu palate.:rede rJJ3J drugi.i tako da j.·elep'ih kosa.i u baret udob:"-. :i 1).ca.. :i kad ugh~das Il]e.0 spremno.iruZaJ ce.m)g Carsrva . i da s j.ifi!ii' ~s PiQ/jifrj~IS'W'eS~Cil'I.~'~..n ~ ·1 ce •• . b'.m:voll.AU tada ukras :mille.lj..skladu s kraljevskom zapovescu on bi odm. cE'ivnih ob]'in3." Zadtn zamoll da 1l1U kral] dopusti cia .1.an b. na st~ mu ona iSJ.gove. elm m udrac stiz~~ ~~OOm u ~ IJ'Q ~ Caca -em = pripreml putovanje.JI"Ovi'l'['13. .an. onase Z9J'W ueuta i. A" " di 1 "da p'r:'c:~1Jl niemu 'PQUCU iz Ra. i kr. d.i "noad vog tirkiza" pade u vodu i paton u: ona prestade da veslao ail i ne s arne ona .gl:'a... on lzdade naredenje da rnu se istog . a '[a kode :~ dvadeset :m:~ad'ihdev'lc:a JH.rekao._J t1r~.:.. ] da po niemu zapto.1pravo stare l~o:~Uo.zgovon tzvesne reel. :E ~kladnlh udov.i'i}1 u pogrebll1~ lill o.vo~jll(.v. r. Rekoh ]0]: ~ZaJsto ne VlIlS']~S?"a ona odgovori: 'Ultras [moB U1- pred n] ega ..a.aJ5E sa Oilillm 'pI'ednozim~ i kad je sve b:i 1.. "'Je.•• .:iI'..O SUD Je bU it pre nego i§to ].evog 0 ca.iltiilll'i.e 'Ucinio da Jed a n ltjegov' deo ]Jred:e tla dr1l:lgi.'f:i kosu. " L.nh.Ca.'C3UA DIREVNlOOT IM'A.. . fJ Tada svestenik odgovori ] p osavetova kralja da ode.

i'uci da 'ce: sva.~\i:nri- bV1e'snom smisl u su preu ~Uc:a.i s lev. ] ]1.na..a i vestlce osakatile telo. GI'cki. :m:r1rv.k.fJJ da bi 'm.ri.) Grci ~.ao okO~'Oj on ugJ eoa. i p ore da pre~~'eda 'u~.1 tk. ne. sta:raoe pri de adi l~roz. ti ce: i.j da nema nikakve ozlede. s:e pl~i bVai~] da euv~ r. oko 38.t~j] poput zidova.en.anbovi m. se nadoknadili s~ ~lLIVa.ar:tIJ. lI'e'e takode i pralzvorom O[1Org sto se z'v. on pa k luponebi neke nesrecoe re ct.. To .~.CtIJ:na. Ucenik T'ele:fl"On st ilie jed ~10g de. mag]js~co zii'lJa.a 'C~ gaJ primitl kao c] ana domaclnstva.d:h:ril 0' iskrlvljenu verziju euda morske vode kQja. d.r~dj upnrvi'h~~lju d~ i$]).. :Sle mora&a.i obi.no sledeee. k. . ] vrel om ci viU z.ko ulja. a vidl da ]i je netakn uto: utd :vrdi.g]j~'''' i cma vesti na".. [er su 'Ve5:U ee bile u stanju da izad:u iz.G)va di!Jinost ake bi Sf.avesbeni.e:].ko p:rol Ca..ev]:h. p~sci bi H debro ob. c:tIJkni cl~.l. da ne zatvara oc:i. sumnie bll a ve. ]spric:a. svoie :kozie luzmu 0 blicD.. kad 11 sobu ude laslca 'I pogleda poverl] ivo CIJJla:rQ.ern.ju..edJi rn JUt i... hnii~du nu rnl] a ] starac gtlJ odvede do. Uskoro z:ai~]In" d..ce. nade oofve .8. hi trepn lie" O'vo je bllo apsolutnc neophod no. E:gipa'~ dOoneU su U' svoiu zemlju m.~\!"u bil a.cije 'I umet nosti.atsk~ c~:r'Olb['JJjiaJci tVEdU ida posedu. I'e'I.a..ci]:1 mnGg() od oncg sto su taJ'D1.g doba.ee'.ci.ac~ Su..an s desna. 'iJ'o:j:niel~.en~r pod~l~a.!l 1 vreme kralja I-I ufua (KeQPs).. ona n._ koj a je fuel. otlki nutt k()im. j ka k~'kQ na tabl lcarna belez~i da su nos.ee bdenle te.usl.eda 6e morati da ostane potpuno budan cele '0.'0':[.u ])(Yv(H"ku ka..9J Z~.CDO]1 se pr]hv:ah pOS:I.v:a:U :111]06 '1Egi:p ~~. it1Je~:~o on lapo. t'el.ne gleda '11] levo nl desno j.a. l~ec"e:no1111'U ~..a C'Ill.ut~~ neki od flaJj1ilfici b gr{..Cuv.. Ako bi p'OP1J.0telo. tral L su tu zemlju ne sa mo postojbi nom 4nanji3J.IS. razdoblja u kame je MOijS]Je z~. '~Z ko. usne . ka ko se misl ito.o 1:00.li j~d~ I'll.o~o .'f.g:a ~.s:u:ze Qpttuii u.e kOfje :SUo i S~ oo'i i e8i. setteete se. 'Ib\r. [ dok je tumarao naokolo skoro bez prebijene pare .\.psa Hi macke" j njih." ~d ~ ij k rmat. 'npec~'~]ii priv mer ovoga dat je u d rugoj kn.l:~'C€'j ] da b] Sf zllJ~tHU. vee i.'~a daJ nasi e:o'i njegov'U iInQ. putn iel k'oJi s'ILl posetil i. ali 'Ia%i :fonimom. noc]" i sve je blio ka.IQ.c~j dtlJ beze.!" k. !j:tllJt:a.U~.p. Posto je dobio svet iIjku i Rd.vo:r.. eni posedova li.o'j~Joj e [eza 1.7.~a. to 'QSO[])O odgo.nj.[i~VniZidjom i" iako su pogresno protl~'m3. i.sabi. da :n. m1U je toliko zahva lID a da mu : je ebecala d. jecaj i ..~e m 1JJ edec1Jl i n.z.o cu. Kad ]6' T'e]erroo uplit~() d~ I. 1l8! 1!J! Larlsu.j'UJ.I. pre []" e. :us:~og trena ~l uge skocise na njega is'tuklos-e ga.i.De miwjc koje su.a..eo. otuda IUj postojl nlkakva mogucnest da u rtDoj V i. neue veee sa I.oja. ".10 videli i 'c..a.onu: tviC~ primi~i dobl' ~ ttlgradJ1U.esamu za In udrest" Egip.l!eVDig tela.. ot:~. cele. Pffl(]bmiaja gde je.. U na merl da lzrazi SVOl U zabval nost..jizj Apul'ej. bi blla Djleg.Rimlj ani su gaj Ui veliko postQvanj e :~.a.~ g:aJ c cdiednorn probud [Sf'.[IJ'!lJ.c Oa.~.j'U Ito~ mad~ meS9J sa liea pokojll'l&ka da bu.~e 'm U ):JJS:ILI. ] kad ga uvedose u sobu u llt:.aJe dJa zubilll8J otldda. Mo]sl]~1JO CU_(} moze sva~{:a '0 _ V['g.&ei:z lu.00.d~.'tUaJ cuv~rev~ 'I'af:nj.oIj) "bela IrLla.uje abita v.i dllJ :SU ve~-.l.jGlJi em otera ]2 sobe ijvotiniu . 'lresa. dade i p okojnikova udovlca S~ sedam svedoka. p om. kam.d{]vku~ i)ja nlu je oh''Qrv~l.vi IiU i ud:a .ugleda ne:kog starca kako stoji ]l.e t r'lll bel' i S[.r.:22 je pr]C~ 0 mo C'~kQlju je pesedovao Carrobl:l.i SH :m1"tv~d ima.om b[oku objavl.ad'~~':ITH~. a. 1.ak.a"veUkorn.'og.vatipreko ]1oti" M[adic onda uplta k.a l<1t'tIJj1J.:01l:'O H is to rn tl.]. n:etaka ru l .e ptice . i. pocu pa. nj]h sa.] mogle uzeti o'bUcJlJJ m uva ] uspavati .'Ill to:rn tl:'e:n. PIep]S eve pl(](ie koji poseduj!~mo sta rij i je 0 d.ok jle hn. bn:~ce]'i.nogo obavestenia '~Jvezi 3 njegovom re{llg]jom i .Ill.ojru je vladao na pocet1tn] [V d inast lje.1. same su im ~r]pisi v~:~ ono.zba. U I' cesto kada SU :k:1 as[cui. ~. treba u~d~os t011:1e :§:h) se blo jaiko u pli~UO~sve do g'~ uvo.'0roliko da 81. 'pog:rebn. jed.[ug. prihvatio tog zadarka.~€'lukavsrvo hi 1.~.ldh mislilaca $01. :s. le hlti.etremke pUjii u mrtvo telo.l~t~ Te'~efron. d!a. s drllJge stra.~t:i a _ a onda evrsro zaspa U ranu ZO!1.. za mo~\i dejst'\i'\tl.

. i.egQv je cuvaJ:r nesvesno ustao i setao 01001. onda.~da preldiniani Zaklas dod irnu usta ~.edi:iil...s t~skhn usdahom on .i sa otkri eem lzvesni h poglavlja te cud.[_'-kM .:mza blagodat pokoj n]blg ~ i da su na moe vnlJea.obl:il]. :i oak.cuv.ta. i.e ke ] ~od lrn u ove deIII love.o'Jo:m se neeavno csenie eaia ds poplje 01tn.'I. e. ]JosLe b[ojin~h ~)ol~:us\~.pociva u m i:r!J.a.je ad 1.[j "". da. ] on mi je obecao da oe Z~ mncgo nove a vrati d dusu pokoi nika iz boravista rnrtvih u pcdzemnom .:s~t_ 97.:l ILU sv't!lfJLoc]. stalah . na I". da bi se take ['JJjie_go-v. uz smatran lzuzetno vaZll1..~ez::jrt.a. ostrvom N:~ Po'pl avom itd.0".de:n. ] poo:!t'() su . !k.'1 ILJIllth.a.'. 1F~ 3~9. oo. 1~ govm:ec~..~gaIi pravo l1leko:~'i hiliada go dina 1Pn.. v].9JV1U.eg]p.i(~. sad a tu :$:~ i. t. !On'~kID] 5U cu]:i.ft US] mu kroz prste kli ZD'IllSe.~.nj:L b~fj~. daJ S111 g~ vleJ. br~j@jo glavu. LX. hrela da j oj zap~:~ kUCLU i.. one post~viee modele ovih delova na niihovn mesto.efronl Ee.~uJ!U.~ i da..ku~ egipatski m udraci 'ILl stvar! po.a usta .1Uje.1'tn (Magi(:ni .Q 'I n.~ rec:u 8VO@~ :ml[Ji:!l. z a.si.Poeese na.~" ii'v'4)'t m rtvom te IU.hlfu~ (i ~.njla urn rlog u iivot.ag:~U IIt:Qiiu SUJ starl posed-ova li OdgG'\I':a. je od.' we~ti. neki je: :p.oj i.~e :$lLl poznav~ I j..tv~r~(1)3.l~o cesto ukiz..t]c~. ] :po.. vrati I.F~jiuci na De:l~:Il1 Hufuovu opasku.v.g~<IJ\i'I~01J x~...~a.. god.i. "'. lr:. poseduie mCH~ posredstvorn ~voji~.~ ~". lj lud.11 1". "".. 'I1:flJ :zemljlu.aJ In U je zen.~ l:rI!Oj Ctwp~vrs 01' C!!i!it'm~ljO' . .l. nj. dJa ga ~']1ute.~ risko H ta. e 8~Upi'I.' IIJ1'ZO je sven .ma on "izvene ~I".... :isti oiU :@i ]i.-n'Qvim r.)V. i je. Zatim . :~posto ]111:1 le poliubio ruke i QbgrUo Doge. .g:~ .AI I o dgovon .ede:coj (Jl'H::ilz P~:p(i rusa Vestkar. kralja .kaz.t 03.(I. !l<)O. i naredi mu da obelodant kako je UB"}[10 • . K~dJ je poreJrla optufbu · pozvaia ~ogove aa b.oosilom udose u :SOu bu kroll. 'II ~".i i.tlr~sId koj svesten icl.:i.jno bUQ ~e:l.m.".u:. ko] u Apu:~ej priplslI. kao sto -mozerno vldet i 1). U $U ()iI]. k.itti~i l:~ziv'Qt :8J onda zamoll da mu se dozve:~ (.Q da :m'tl S8!CUV8! t.vaT~lorrki· mrle 000.~u 'iI Vld il V~ I@' PQ.e u GiUbok s~n.. kao odg'Ov'O.re:me nti" i conf'ek rue zn~ d.a (fpiHliba proriv udoviee mogla dokazati.e~e kamenovati: ] i.obiredi).ci mol itv ueini cia..]'e ok-ol-o s. d~ tas.~ s .dr. deea SU bacal a karnenje na nju.IV. d iz. Vud.~'i mf1tv]]i~u ve . on r.) ~o rmenu .dj mak '~i i srce l~J.iLe kooopi laci_ .eo~:...~t~:~st~n.' maka r i Z~ na]kr.poko Dl. pre n. ~ k\oj:i je vr!i..]C]n]li da PJj]..oc.. x ~ii1'1.mal~nu njegovoj p~rz.a.oji~. eve :rec] netremice SUJ zurii Ii u m ladi ca.~ moguce vreme. COV'e~.o je jed nog aana sa S"lIOJ Im o eem .. .C) 'LO'l'11ro.e:: alt salehi. (:U da~i tv'OjO:j Visooti dau OJ na Te ~efrQn. tJ? SV'OJI ~ 'pdUei 00 de"jstvenoj m. kojie j e s\1uea. pl uca se PO~(~Jn. cleo obreda "otvarania de]ji~v~o se.[Me] 0 istlnl.. · f 'I~h_··· 'II.t\a..ao O])OC~ ~j.' '1uo Ub . ce iI.kaj:i ie :Ziklas izn usta" na k()j:~S~ )ta. m ob· ]av~ da lno2e do. bogovima PO(U~ zem nag..[]J![)VO boravl lrratko vreme u svom '~ehl. 8i 11.a.i dodsrrva nj.i.nje da je ~.grud i lU111JI'log nekom blljkom trl puta. 'j narrOod.~lo" rete p:dsutrdma..cu. J!Jo]1 je !!JW cuven MlO 'uee:n. sveta.j edn u iU d rugu stranu" N. se nemo cno trudlo da Sf pokorl IDjlhO"lJim ei ni m a. njen.i.:I I rae uzviiltllu: roN eka.1 :sl. u t<eUgi]sl\dm tekstovima. cxxx:vu..i.'..o S] U5aJO iz.j glavu i ramena on uplta 7J3Jsr.a. dodu zlod uS. ruene nevi ••nosn.o su ga v['i. po imenu.~h po-rekl. . F~l\i'lll lji~ DJ:l~ (t~[. oko 3:800. ocevenog u 'I anenu rkan I]lU sa sa nda [a rna ad palmi nog :~'i~ta.".Jlje~v€:S:~enU~u U"I c. na st:al mn nos ostade u ruei.ka.ezi.c~iieje ime SiCU''VifH) U ~'Knji..~ci.. Videv. naravno.svetlJ]. SiIJ :8. zato prelasi mo na za ]Jlaza. Herutatar.e~s.je owe med u 08 rna.j. O'V'O.' ~ '1__". neko nepeznato meste.jeg()vog.~ ova .. poztvaJe.] Keopsa.:h da.. Bo~jie Pll'O''Vi. 0 dmah :p 0 d. vestaje U v. z.a.ja .da.araJ". Sv~ do.J" " je:~Q E'~:zg:o'v~:ra. ] usi. T. zakl eo ga je zvezdama.. Nas ne zani ina kraj ove ~)[lce" j.otj:u se prihvati. d. da. posto okrenu Ike istoku i ]J omoli se.sn.. U torn rren []'tku mu se obrati Za1 j I ga.o !pOl'l canje" G]e~ clllve:td proFol{ Zaklas Egiptanirfl .evD ih v.....Zena. se za svog -J u b liiJO'Ja.. .i"~o\$t sv'oj:~hpeei.H::adj' pod:ugav.24 'I' . kae ] S'vi.

zemlj u i :P"r:U ~..~'IU( . On zna p l~~ d:a. 'i::I'k-'~' "'''''k-'' .J!.A.':.~" Posle p]ik~a.ilamEl!..U:. sasvi m jf jasno da je 'ttQ' predmet ili alatka ltoji se koristio 'Ill 'V'€..u(h·.a.!t~_!tIl da 0. ditug....knjiga.. ..1..21.v()tiJl.:ru f~ !r' "~""'..n"-'''''' A"· zn..je kao ] k[~]jevska la. UF". i. "Da 0 moi e r fii.es:~. ili barka bila pristala. 1(1ko je sada nemoguce re. Gsto lzade IJ stub]ste palap te uvedose Tetu. 1i1\.:. Teta Sl~ onda uspravi ~]zg.ia .$tO.nr koje su ..%aJ(h~. jaJ uistinu Z n~nJ . prica...' 11'"' .(ilnl'~ jedan sUean za svoj sopstvenl ~·vi.k:rug"..'' '~' ~ II.o :u l. i jasno je da je i kr~:~j bio isro tol iko zainreresova n za njeno ab~1!I~. po lmenu Tera. neko] vrsti nosi Il~...4'A natera on !I. Herutataf se uputi prema mestu na knme j e ii.cc ~ta ie ap'tct bio. princ izade eli bi nastavic P'I!TtOVlIl f:lJjekopnom 'ILl.esC!!~ei ptku hcr "1~\iJ".ni sam . g]a.~!!Ji ~ .. .. 1'otOVQ_g svetil iSla.iL] -. ~w'Oje:prf. !j..'p .." Hufu rot] r-ece: "Da li je: 'tacna. ..e~ zamoli da se obezbedi 'btro~l za preves 'nje. 'II: '. cas.ga vj. ovde sam.~'H...'" ""11"'. ..~ r~ mol gospedaru kraliu...II \-.. tada dug:o trai.~ tr Ijl:flo st'()'PllJ.i kad barlee priveease za. ... ~.s d:a ~d'lJ..~ pred oea i ]x:~~ti p da je doveo ~1'1'I!J.~. do. a rn wjr~. podanici. . r.. kad tamo ~n~7..~.~es:pULstJena os. i '\1'0 8e uspra vi 1 nasta vi da zjv'~ kao i.ij'i.zi~otirJ1jl~ma.et'enor:n kr:cvetu U i duse leu.~ ru ku kra ~je'vog sina: j.. ...aca.e clob:rodo!li.@)a1i'~ n:aved!C'(a...ei1..-:I. da mu lzreknem presudu"....Odgo'var..'llilI I:' d ID.:o~ ~~¥l:r.Il ....S:~.~.go.i :st~. 'I) os ada popu nje[.ja]uci se 'I'!I.!)]] je pozvan dt)i:razi. i. .vu knja je odf!.a dol'(a ill.a.'Heru'tt3ta.:: naj !!:ad _g[ava.-1I'".cevog.'i:-~I'f'~·'?" _ ~ ].h. """ _[ .Il~V.juci.svald PiL~tkad bl Sf pok:renuJi bejahu sva b~..v. p~de IJH zemlj UJ 0'11 lz..]l a :mag~.... molo... kojii boravi tru Ter-Seneferuu.. Y '.[jj.'k"" . ..f ~.dr. '~oj] j e z'a. lie ve5:ti. prema enom st(n Sf.7Je i jied'['l~ drlU:g'OIT1" do. a gl avu [la.ufum u reee: "'Kako to. F'05]~ izvesnog vremena dJrL!].. na p'i.vOr] reei m.ka ko da '~O urad im A H ufu ree:e: "'N. Pri !fLce" ona] 'k.t.I~I! "'. all Teta odvratl: ]'.Cipr.IL.i njojl on ~z\ted. Kid }~'stlgao u Terlnc beI'tIJv~.i~oz. posto ie 'porod lee zaplovi nfz Nll sa Heruratafom. neka SC' (lVQ ne i..idrac oOJPQ"VQrl.ce]z P:aP] ["usa V. mo 1 I\.j an.1"" l". pO . rae krenu prema mol u nasl an.gll:HSld. l:":].!pEipoji. su bred a od'ma h b~till priprem llena..aJIu ci na sinovljeve reci~ H u:fL~ In u l~aza dB..a bi 0 postiv[}e~[IJ1:Jl dvo· ristu ku6~1~ (]ok mu je ]<ed. sa p oz-d l"a..c· Po' ·. .do. dsecena glavu p onovo pdpoj i.on zna bro] dpteta..OS'nodarlL] a.J I!.-..nog. T.eik..ddeo?"' A m udrac 0 dgovori: ""0.fI.i njeno te] 0 na zapadnu.~ed:nQgkoga HU[U(Ji\fQ 'lo"..a.. rel ill. ile sto merica piva.i ni. Posh~ ovO.ud rae..ll v~ual' 1 posta :mm o· sece d gla vu klO!ja.'e i$~o cudO' kiO ] n. . Sle ~ '.. ne dOlle naJ.-et Torovog gv. en 'P O~.- II ..INe .. star je .I~"'" .g():ve dece [ .!.l\.(~e giii kalko ~.~'" ..a~' 'vo mesto na 'PUct k.L{ m.... 'I Teta u pralJ'~nj:~ deset gcdina...e od abenesa. .tem. 'i~..XI' vidl mud raca 'V U OVQW pUa. da.()j~ odm ail z~:g~lca.!.f m 11 refe da je do.aJ.lfJ!~. on zna kako o '1(.za . i PQsto joj odseee g:la:vll.. vec":naJ ~cl~om stvoru ltoji pripada sveUm zi..~]ji Ile dab] mu doneo ]J ontku od l''11t1U3\!' i1~e f svog_ OCaJ" i m. t~'ie Hufucvu ~ 'U paltdU i I~l.. nosil jk:a .njegovl. ode i dovedc mu m ud raca.:..' I~ Vuce ~.¥¥ . D.Ii:!I..ct:"" . ~.f) posedu.II !<'V.cu ] 'tlI rWll rp... .. ' I"!I!. '...".~. aa..!:)'iJ~r:uiIVleS'Il'6 reCi magi] ske 'I])oci" na g:~ase telo pODe m icatl..O:z.flI]. ]]. da U~ n.."'V!ki.. 'Ietu smesta dovedu pred njega.e dovolj ne su d._~ ~1Ir ." 1""'. sl:u tn tu ItlOC i 'I~ 'II' ~ d~ .:z.'~.-.(l·.".l. i. a""" ... IJI.v1eo m..aJgijske ti.Lt-a.'!'i.. Teta.PlrinQe. '1'" m' '''''0]''1'''''"I '..da.njie..aJc~ da .njieg.zt s delovaniem neke vrste maglie..dnqg p(:lfzci:raJvaJ ! pomella.Jvt tI'~rutita f pOJTIogn u TeU da usta De~.UIl _\111. I cOY". ])f'e.t~f dod.aJ motkama od d rveta sesnfjGe'm'~ ol.. vo'iovsk:[1 plecku ~. Hufu 'i zdade naredeeje da g~. srranu stubi~UIJ._ '~:"""~".eliU~ta" jer je z'~ldeoda n~. DV.f11'ii.orva:u. Posta su h~ vesni deo pu ta plovl 1u uz reku...ad.zi. mi se dovede 5:~' ianj koji je u t~ m niei zatvo. na iIl...udrac rou sl'tta. isto kae i glava. da ti zn. i to .js:kog de i~• Tada mu neko donese gusku.enQj 'I]..~ ---~ ~ 0..je. .en'~ln zlarom. roe x~=v ..: "Kio je ~~_j :c.SID i ~naje§ . ' . fllOs."'1. on i njegova dnu'z'~na stigase u Ter-Seneferu ..'[I.g da na jede 'Pet stat ina vekni hleba..3j.1e. J.ste. ..zV'cli na oO'vcku.. :~(~()O:VDg l.erum. posto me ti pozva.. . ove(os~ m. ~. 'Odg. ve:~ d.F~~~ ..~.~ica.. D"Ve pE~. vremen u.. f:lJC lPOlZdl~a:v.~nsluga p:r:tlJOg:~.ga Te~i di(lin. istoc[lJu.flllo zaz'ei. g...' 'r Ie.~ ren.lJ3.. n..S.ia. st8!l1I. I-hI fu je . ne PQ- .~ m' '11. :u eli b] dokaz~() d.

'.a~ ~]'i se ci.:-1 1].~. " ]~ b"1 tako. Z. li ~Ir" Les ProJ.g]je'" 'i "erne" vesth1~..u Eg. Fee zlIlac[ "ern" ili "mracan": pristaiala ]113' o'"'Voj zemlj i zba. G.@.U pol~:a. :s:a:d~!Ofa(l:~.nlogIl... .l! LI'I!' 1Ir. ~ et. za btagodat . 2:3.. I. J.he.. -" oV'e_. .r-erlJO da posrnatra obrede ~'Qji SU se vrs.. PJn~ lu'l .J}] ._ [." I . oja bi la peznata !g.u. " tlD] . . znamo st:a.b~rij Z~ kio] u se SOl atralo d~. csoblne.aJrod ~ojli [e uvek S~ strahopostovaoiem gledao na plsanu fee i.'[" "~-.og.It{iijil [e razu me.h \i' abo .na zatest. pO(ZnaV3.}~ e"'l ~ v 'h~.e8n~'m su da '1lll1:[a.'II~ I. .zaJc:e nam gl~~i. · . Iz ovih pro(:es~ ].~ C{Hu[l(:. 1. ]'.]' .'···ct . sobom bile bi. 111preradi jim. 1 I '-.~ ['-" .II. nisu I'~IJ lkovall f.~:~~.J re bo. b~= g'I.'.Q'P 1_.k:IOD.o i.IC.}~ 1k. su c.·n..m~gl "~']} "I . i. sledeea pri.. e meta 'I~l. rosr ~~' ~~l:PC~U]a.e dobiJ~n "ern i" pra h iii lna.~peanl rmall moe da umrlog .1! .]]:ci.u.-'. koristi Ii z:iV'!Jl iL] proeesima ko] ima S:U odva_j.~-::- '1 1- . J'ed 110 Q d nSiJjstaJdji'h buena. 'Ii"Ie .djom .ekri vanl sidovl grob!rdc:a" :i fig:!J. -. ~J~. l:z~v.~em.da S]. . Nizovl h:uj~nJg:~iJa kojima su ce$~~'bUi pr.kUvuu.i " t' d.jest. oiL'II'.~n£}.p0I11 U :preleV'a ran.~~ 'P~J{aob[~de met~Ja. '.plMs.VOiJlle . CH10~. lll ]{'O~a eft evekeveciti slavu Eg]'P~'an.~· 1...."Kemr'.i""lint' 'n"""""'''' e~'~ Jr" Ir·JL ·ll.R Sirijchna: ] Arapi rna 'U .l!~'~a.'.. i vestim~":prer~de ~ne'~ala!..i U da lh ne [lIJIJ:plii~~tiL te kralj.knjilal poseb- ti.'.S!) cia ]h :pr. SU cpa -'-1'.. .." Itoga SU pogre 8iI1l0 8.y~.jev] za Jkoje su saJgradle:me piramide 'bH:~u ]]_jihpclaganl.' ~ ~ . za obeje se rnlslllo d8J SU i.J.n je olV~j "cnJri prah fJ' bio poistovecen sa telom koje je 'bog 'OziFis posedovac 'Ill podzem nom svetu. Ka..Ma:gud:~j~.JjCe."'I· a dv ' .-_.U 0 egipatskim pogrebnlm o. s~ 39'8" r.ukazuje da je gotovo ne..~'vesUni.kim hramovlms. NI··· "I]' 'rglJ1~' .I metals i zlaro :u srebrn iz prlredne rude.5:a-' duje najc1J.nl:~]a..tamne bote m u I.m.rn pri.. I'. S u~tmu~ ve ~rste .j'liJ naredenja svojirn ba. - _ .'o[']i.. U OV:fIJkvoji neprU ici 0]1~. • .()tvo· n raea. S'~I .uhovi.:aJ:ma bogova u .'"I . "..~rg(n/(l!r~niem :nj..~_!l.l. - '.ju metaJ~t Ar.9J Egi'pat jeste ~.uplas... prerna .• V '.JJ ra ni savreme td naF. .. - I I _" .ca vale da cpste i sa m.egl. 1.'eit[l ze['lJu po hne:n.ed!a.. "tI'ipl.~ A. • .ami.~ 'Dalu.]] posc~o }e bio .1'og naci" na .i U ka.".gi.n~li j.dja.. .IlSIJ ]n~IL.Hiesnije moci.aSl)s!tce [nocm. ']_10 .om.I.1l.api Sin 0V10m ime n 1Jl :pripojj U _mo-: c·' .. B.ni. u njem u je b:iItIJ sadrza na iiLj ihova stva rna susUn ¢'L Na misUcki !:lia-ci. A:~~He-{m.ff~ a'Or (ured~!i)~fiI U.]J'tl!J.b[\ed:itn.~- - r. . I'I-:le:meja'" ~ t~)je's:t_.JJ.kasll. birz~anJe IL.lGa]i.~~\~ 1:ll.I' -_ ~.U. I': I' .~I' .~.posea bi~ pOIz..v om rna osnovu ojih.-"...ki.h imena kao rec:u m:oci.s " njaJ i u '~egiIJr.'Q 1JS.va" nasl lka ne :i u iudJe ~l~H1J€~ stelama i.:1-:1'.jiei:~ Za p1acla.~ se ie ne i rQbov~. ~OLl.] v~..yEt ao. rode. Da je l\):O>j:u'm slu cajl~m nekam pri padn iku push njSROg plemena b:Uo d!opiU's.'o bi ostavile jios j :flJClutisa k na varvarskl s I1. ~ . if.od'~ :m:us]I.-".~tviU~SiJJ1J. l! I ~ ne .lem..zda.. .. ]os u vrl 0 ranom raze i0.-' po $"iJiojo.u.nrzborita ] ''ii~c:l1~ ]na~ij L Pl'V i Dal.-. OG:O Egip:at ol~Elll. .li oinli SU..d:a.]iani:m.' -~I'r " I'" ga nj j. [-utI . metala ] 'pok'I!J. W'III.] I ...1". tl["I~.k c" ios u vr blo bl ncu I-IE' erne" gipcam su..' oJrepr~r . peeedovali su dve vrste '~rnUdI08~i~' k'()je S111 im ..~se ]].aje srn~!r~ra.'zj zi. i da u sebl sadri:i osobenostl ['a. znog 'O'v'og pitanja.aa. 1 ni u..ca od . -Il __ ..-II "00 .tine 'UoblcaJjenUl post1J. Rbn]. {~eMeyrm:rd u P'.O'v~ 1 ""b"b "Irt·. Pored zanatske vestlne" Egjpc~ni su b:i ~...e..- ovu n3C G rei ma.am0".go.. .zvD'r iivoita 'I :rIl() c:~... teksrova saanaiemo...~j:a. za knlJ'i. d r:-_~.v-el udahnu zi:vot kipovlma da i cla i.ka~ jar je bl'~a rn '!Jdra. i ·ta.'[IvaU muS-brei ri s.. :igurn..:111 onih l\tcje se odnose na [ plodD'U stvaraoci .dZiJ:se -araonova voj:s:k.. pos ..K~ mr" ]:~i. .._ "_..peSiD]h znalaca i "bele ma.f]{i..~.ijUl. p':r~eekoie bl :p onel i S~. utepila u Crvenom morn.ja.-'~-''':.'e :na.a. ~_. u keme nl.u.:1 umrtog.. zamlslttl nekn razdoblie 1!J 'E.az:~. ~- .a.] I. medutim.1.~ter]ja I 0:1 m i.zhc]'lihJ meta I.re..t knji ~ev'[1im sastavima 'RQ obrede vt'-rene.cvi $lr.II'" '·1 . to.~p~u i'aizvijai~o i verovanj'e cia '".1l1r. Ib.~. "'prept':fJJva c:r:n. oboma su se pri P]S]V~ le magi ene.cni i c~a.t·VHJ.en.rckhn plscima. l~kJo se~uporedo:8: razvojiem ~s. oni pri ba viU slavu (:ud.. S1iJ kra I. d. primljene kac sigura n dokaz d fl :SU Eg..ipcanlma vee u IV dJnaJs~ijiil' ] sve sto taka dobiiamo .[iI.guvi rna same i. -1 ~:b .(.oJle u s:re:.- - _.g. Ijiic'ii~ izab].del'! ('i H ilpr~h . SII. n~Ka.kJoj:i je obrazovao tlo lz .'" .sta ko]a su AraJ]Jli jmaJ'i u vezi sa natpislma :u -Hg. '[I. sa duhovnim svetorn: okolnl narodi.

..isla.S.-. 11~ mal lm rasto] ~uljhn~ cUi ]O'j ]~ .k['aljica bi uciniJa. ~ a ]'d a "]".' le jahao konjiaJ" U 8~lopu prede do voriste dzamijie.:t:)'1 nat priredni h po] ava.ai~ja .:~rvl]Qo:n.Usmanl Istorica r .nja kc~jie su jahali nesranu pod zemljorn nutku kada su neb eska tela jie ubio (ovekf!J.d:r:za u mineral irna. J -1. sma tra Ii S1U da one nisu nisti d rugo nego m~gi.9J isto tcoi Hw blo d a.' " . a ~rO.t evrenn.ja.5k~ 'figu. su ib pratili.I .e mrtvl h [ko.rc'anje Z]voUn. S:UI.e vQjsl~e" Ul~:r~l!(~l\oon i kojli aisu Inc.pat 00 n~jezde nomadsklh plemena: pored toga. Ovo :posl. stQ DII A~.. " .( . ad napada zveri. Sada moramo ukratko O])r:i~taU glavna sredsrva na l~orja.~ '~ ' trup al.. ba vio se dejsrvenom msgijem. ~.u:u eke njieg@J. i uci [do da stastt kral]. .flz~ magarca svom obrta nju 'bi~ ]J odla lotina delovanlu v]se sUe.... da fugure vejnika j. I ako bi neka volska lU"CI'lul.'j II ~ ~ '~j 1 uopste.r'e lfJfUSkIU:1.IJ:ni racunal i u magijskom delanju" to jest Inagi..up~ana pres~.e.odn. u ku:[skoj rob.OV:ElJj fovlek [e :[o~e n U selu Zu rarah.26<7" ]~ Mil Prnirics d"O!('~t~~L B. i.~ potvr aUlre I da SU. V~ ~ i IU!U 'U1-'b.Iasti ~ i.Z .Q tlo kod jevreja 1-:::O:j] :S. ~I' lai II k. . ii.aJ lspu ni Eg~pat hr8Jn'lOrVlIl13. to~1iI IV..j'tl stanovnlka le:tn. I".a.. covek oziV\~. ilvotin. ne kama i Z[ votinjam a" Izvodi [~ je vradzbine II cnom tre'I/J.~ se odnose na ove teme j.. . :mag~jisld.ko je.0 bad :~Je.dovima . ma!gi.posta vljen ~d...U A U ] I'QuaJse po .. zasl"i. svog :5] na.uz njeg~. koje su ja ha I LV hramovima ie skuplla sve tajne prircde i sve pdv].0I . i flgurama zi.'0..ednje: dele pcdseca na spaia] njie gla V e rnrtve guske sa eetcm ] vl'a.. m:flJg:i. rani] e btlo opisano. lS@5. R.· 'i'" ~ prooe ~]'oz ruegovo '~e.Ma.orlopCU.] ucnu ea 9 _~'Pn~. J • .iH:. Zarlm .. .:II se p[!~IVOn '1lJ.bijle iU Sirije da napadne Egi pat.ua.".] I 0 je ZaJ soborn unis:lenjle neprl D.a U ob]ic.::o.v]j~iih~~ rna gde ds su se usput iIilallJ:1l..agicne sl ike i formu le.ymu'(~t I~lis~.i iz b:i lo kog dela Ar. 'I :n~Jl~~" )). ~maj]iJeJ ma.cna.. ona oleo zida postavl figure krokodila ] drugih sl"r.post upcl Eg.lcoje okI'uzu]Ju Eg:[pat~ Si rije i Za pada.a. U dza!'[lLl:~liu OCufi. "I k .vQtinjl8!.III I.j re i formule namenlene da s:lu2e kao ta. takode na:ci1iJJ'i f~gu.~["Jje obrede ltd "I i one delove Knj ig.je 'U ~ivot.'::-.t. Egi pCt.jl le 'odJ .snih zivoti..~" ~""i' ~na~~Jle It\O]IU J C PGSeyOIlll~OFlem.] ~:a.') ~ n i da shvete VI~I k:efigu:re L bogova kDje su bile lsklesane ili nsslikane na zi. l' .atel..r _ 2660."' d 'pI ed-I-·'·.~~~ hVJ.a. 'bi [j.a. imena.-_ ".J\au. .~'.. . 1t()ji se bio potpuno ptecbto Iovu. 111 pnsustvu 1~u.acne ] li odlboj ne slle loo:]e su sa. ..nja" Za vreme svoie tridesetogod i~niie '1/ ladavme 011l. k. I' 's.icne fjguI'e~ m.ri.i unistenje figura na kipovima pt)V~..: I "'"I'.i na istok i I1Zii~U i pog. z:uvoti. sudbtna bi odrnah zadesUa iiva srvorenia koj~ S'U one p~d. __ macem pre 1 cea ue I 0 rill se SPO]ll e <.on je prouzrokovac ne11. :korj] n. en m U odsece g[av u ] OdV'O. koUkor I. iiveU u v.j:sJ~.cno kamenje iii.~~Ul1J "'I:. III da pro c:itajlu hJjlerOgh:fsl'u~ natpise ltojii. :Egi.11].l1d]'~ navodi pri mer moei delotvome ~ "• ~'" " ...

.s:rrdje ] drugi.jlutelo od zmija. N.:::".~i ~notiOzi.i predmeti ~oji su mog:~ida. ~. da. pcsebnu :zas·tt tu neke am~]~ ~ l lzvestan 'b[)oj pred meta. i U sraxrnernc ranom dobu re'ci mag]js[(C moc'~ i moli tve hUe su U:E'eZ~ rna.lzbu ~ ~Ji.. XX.g.ar~]~I._ na k~m ~e rna bacen p oseba n ode lja lit] a sa cl- vim netaknutim udovlma.]j~!tVi]Oza sva kill vrstu ta lismana ]'1 i ukrasa :ko.joj.. .$U in nesili..jima.I' '1 uda . e:S·~olsto SJi!· nosl" :i ova lrne 0 n se slroko 'IlJ poh:e[b.U komadi zelej. deistvenost takve :~rakve a rna] Hje.. vremen ima SII.i. za koje S€~ verovato da i]~~ uopsre CUV9.I:rlJli'ttanja.tU~.~r:tlJ:p8]{.ojiesu h:orustuH EgipcaJ:rd. bio je neseblcnom rukom pO[OZCI1l ])0 telu .!'!i~.ttzno~ti za z~h/'ot duhovnog :u nepokvarl] [Vlo.]§A . Pcstoje dve vrste amajlija. kako je. raspada Djl~ i l'ru:ijenj~.N·~jlr~lJl.nja .~:voj.1 svesti onih ko]~.d:u god]]1a ranifJ mo~e se reci '~aJd a s:u Egi p eanl po c~J da :s.k. naCinje!l. je 11 XV[ D "VIeiku pre n. koje su ne take postale !1!O®:~.ru (I.n.1 Ij€ m da ih navede da dodu do n}~g~~.I). (2) one koje to nisu.Nije jasno da li je amajhja pre svega bu. .. bilo od Zi.vt) s:ld :!3Jdl~:te a ma]l a..l'e~.stitei:mr~t'lij'\e. zna C enia. Q'LIlekOjli je h.maJ 1:0Ci.s.1 a namenjena z:tlJiSU~] zivo. da su C3k i E~i. 0 . Vremenom S:Il.IJE arne d:tl!~ OlllOj 'V'iSri p.e.~l···.U formu le iU mol itve bi le izgova rane m nad ..i h i uevidljiv ih nepr]j~'te]ja. S~ svlm njeg:o- rQdi lo veio·vafl'll~.l'V~I' pi esnl.a maji Bilena $.I v 'P0EJ~'!. j a$]1IO da izvesae amaJj]ij€: predstav·ijaju..osi ml!siQv ~~g!:i1\1'I.vo:tile V.ie ~e :n~Ci len na a rnaj lija.k"oi~ ij. 0:1<0 njega i lzmedu ~z. isto take [e nemoguce red kada se a..iiaJi~..["OO]Tht:. i.]'e za formnle nadene na amajlljama je ime hoe.±itld mestu nalazile. '! ". se razvijale :religi.. $v.zal~ u reel H'JJa Ispisarnm PI() '.:.Ql~J i za pijJkQjnika je bilo rollko nlLl'zoo da bune snabdeven ovim f1:eJ~a~. ukrasa :u delova ode6e i op([eme:..am~jl iD~ma koj e su nosi I~.33 dee tela je bio sta vl}~[']pod. Qcuva:nje pokvarllivog tela.anjaJ~i It:il:o posledl ca ttQg~.1:~.p~ a carli ponekad bili u nedoumici QkD niihovog porekla ~.~jiUje l~oje su preds:tav]j~le nova . t.o!®~'bjuIJ'I~... a ka. all iz. C. zasti tte zive b:u Ii su u sta nju.k. {1) one ko]e SIlH ispisa ne je u Knjigu m rtvih bic j 11. na.voj:e rnrtve..i5: ni mrtvog tela. za koje se vetovalo da nastaje iz :njega.ovek~ da ih koristi. pronadene su nove :am.e '!U.J.ije pOzllaJte egipats:.ne natpriredne m!o~i. ]zgi!ecla~ medJ..Ijludsk-o telo.J.~li ljudJ'i koje je zajednica odredila ~®J : vrse -versku sh.iljr~n. bllo :Uvo Ui mrtve. a verovatno i vise od hll . n ij 6 bile u moei sva keg (. Ret a "amajlija" pOiti.rh.[lrna tel iji ~~d k~.j. la rom premeaom 11.It'i m.J. ~a.v·ijaJ~I.IF. "h. t~:kosta ra v6r'QV~[)~ ] sujeverja.6e od .j a. U najra ni~ .l~u!i n:ilOSit]" cl:d.a ltoje je bilo 'z:avi]!eno Ne· u GLi\. ~ta.F'Ocl]~ da bl zaJsti.MEN]E I:U AMi\]R.vA ']1 M AGltNO '"" 1vIi\][.d. S.zivi i[:~ kO~lesu na um rl e stiv~.ocidvostruloe 'Hlocl.. da z21. ie ama jl lja . vereva oj a p ostalo p.1Jihl od raznih materij~[~ ]. to iest moci Z~ ko[u se m lslilo d a jle ~WQ.ams] I ljama.je A KA.•rnrtvc telo je pod uricajem no'lin. su pripisiva. od stetu]h uticaia i 11a'P~d vidli iv. am~j]i]e.ogkorena lltoji z:n.i zm iia.~:S:tve]}. podzc~TiIf~O~~ S'i. m:ag'~'Cld'mformu iama i.v]~ se.~:i .. sve:~:ten:u.:.~ke ](le]6 ] verov.iii 1io·eci..iu]je Q d b rteva i brze od svetlosti".}'G· (Ion.gled~ da je prvobitno blla 00sen a da bi ~ti t lla svog vlasnlka od d iv]jih zi wti.r:a.ta. tela.

nom .iJa.~ ustaoe'm da.a. Posle smrti je cuva no sa posebnom l}ainj~'ln ~.k. s:~r.Ni]1 n i drugu d a.MaSI)e'Ii''O~ ted S8.j ni na gnl!d I poko. . :P 0 plo kojima S1U .5< . pnpi rusu lrd.~.~ do. i.Jis:. _ J'f. e. ~eka' srce m'~~e sa mnom bude.-· tu boga Tuamute:fa. kreiz 'Hi] zaplo"ifi. nlti CU ]:mati barku da podem ]1 IZ . onl PO$ti8J Ii vr. blo da pOklOj n]~~ d.a. M".ViOU njsl.oe.i 1.I.~ 3151 .a.}) v~~em:e]] u Egi ptu.e ce act slu:u lica. pra vougaonog obl ika.. :Ill ltl cu moel da s tobom z.e 11 Pog'IISirvlje X:X.'tt 'bogiG\d ~:na" da b~ :1 h tako :mog:tlJ() nateran (]. SlG.:fIj ] cdaja pi:ra m ide Unasa. Neka mi [cl'~'D usta moia da.ptu" SJx.ogel~st~ s t 1>1 'Elfl'nogmphJe. ~. odriati ]Z r~~:.tinj~~i.erij~l~. sa rec]:rna.\~ obliel nestal l. kI'~'lja.~i.n" ]].a ~raj ~d.na.oOj bude sa mnom u Kt'~c:~ e srcal Neka g&'udPtl luoje 'budu SaJ mnom u Kl[it:~_s.. prlrile bO.'tih.g01l0V.~8e'V].ovo OC'ilJVa.'il)lrr1I '" fl'(!g~~¥'ljc 0 d!l!l"'~~li.~ore'ttlu" U 1~3:s:n:~ jem razdo.akog re. n i ~pri..an~. = I}.Jl~redull.aite:~ja.rc~'! .g :pls anja na kamenu. ti kDla.fi.Morgarrl E.o~ ji su sta v~.. . smesteno 1U posudu k~il~ je ~:t. AMAjU]A S'RCA.ce:~ neka mi otvori oba aka koia :S.i u su iJ. :rnaS]js1ce moci". a 11] ibovo mesto su Z~"'t~'l:eJ.~a~ srce be.jj. da mogu na nj]:m. je a :male] njien. Njeg. 'I neka. mogu da g:o!vorim u] I~H ma.(_~a .j!"'_ $.et~~t~ i d. J. §t~v~. Jir. ia neol itskog rasdoblja.s) butine moje c:. i u pogled lU cUjaJ sa koj lm. i u pogledu m. 1. de: . pre n. A~]" ohlj. • ..:ni.li._~.~ ~h~~.a. e.p. ViQ dno.i: . vldlmo da je .'N eka srce m.ta 01'(.u. u~~:ru.~. jer.~i.~lg~.. '0 Sree nljoe lbilo same sedJi5:~e zh/lQtne mnci. imae kod seee i·]tn:~d. s.a. star ko]:uko ~.i upotrebom.a tzvrse njegov u VOJ)111.:zito [~sb.Ui urezane :figure fi voUnja blo unesen jeda n tekst1.k.~<O. predmeti ~duii.at.L]e ad.fC. reil.Il~ nebe 'Ill zne:tl..gov~" s:u [10m otvon s:vOjle dve ~iJ:u.eru _ : i ke i s.U\i' ] Ii redimoei. ~n'oo.0 .elta!o'~~.n... na paplrusu je skoro isto t().MIJ" su vvi. ie u I{n]~.S~J1!.]o~aJ koj e je M. bu.' ] neka Ampu .~:Sl.niJ'~rodenic! kQ..odvojeno balsamovano ...plad.Dj:nU~:[J obezb~(U srce lI.unes'tto o:nog koj€. i neka tamo pofm.~iil:~j:~_~ keveegu.o zn:a.N eka nu se otvOrr~ vrata neba: neka ml Seb.tail~JJ:~[!Il"d. ~.r!.~'1:1] im bi la sahraniena ""knjiga.i~t~.rga:n naveo.VI~ pod n :1Itl~(!'l.j.oro je neverovatno da su ih II .:t ~. a onda.?j e d ~.m~'L.Cj'.3.m.. rdav] h namers: ponekad je QZIHIJ't:~v~ I.1ero'. '1 eJ:~ til["€lll Mtl!sP.i dol\' ~..[ugQ..:EIJ stav'~j~o grudl pokojnik~.mnje da jie d:~jv. :vec isrc 'taka izvor .e da je knjiga koju jie Teta ~ f.nla.pcaJ B]j'I!J]. zajedno sa. je 'U kl 0 njeno U postupku batsamovanja.I-' k. upru kos :r~Z[d]11 pretpostevkama u vezi S 1"1J]J 110V"Otn r.bl.. sa. gov~"'.cki.sei u zelenom kamenom ska l":fJJ[:iejlLI ko] i se u c1J] nasti ck~.a. j_j Z:~~U~ P~j~fSforiq~.EIJ ti.l~cd a nep[~i. pD· l~ l)o8iO'vr~o "'perie!] [·dn Inn"'" sl[l~anlli o~nota.ii~cia bim potezima kao p[o!CG za otira nje boj e n~c~.obi.MAGleNO KAMEt4JIE IILI .jesu Z:aJ}edno jel'1le.. ·H'\1I..h"dr~gi.n]e je smatrano tO~. ci Ije m Qi3J pQo.ln~m.a~o. ve~~'yat[Uo~. de Mo. neka UCllll d~a raJsir]'m noge l~.]I~ zovemo Egi..pre n.)c.'e. bea] k.g i.og~o ..kr~~ na 1. Neka bogi l]jl~ ~e ~. moje d.OkUS.m.j dobrih i.grILl ]l.d. bib :S1Ie: :m. steh.11':. ili Ja _ necu .rg:tti~.[~zJI~_o na .~ pisinja.0._ob~']k~.~ v~~s.Na ~1.aU'tt~.ob[Jlu itt~.al] Egipta oko 3266..4ad~m.m. Egi.f:aj :nj:iht)vo.(AI111ibi.~cn~~.' i li'~m~ su.1~n :~:Z.:v'ljen~_]JOG z~st~.pr'G~j~e'li oblca] upotrebe zelene a maj I.SIll nastanjivall Egjpat. nji m.a. plueima. J._ do]a8~Qir. T.AMA-JllIJE nek'OUko mesta u Ergi. l~.g:urnrtvih u ranom r~zd.vremen im.n ka: nadeni su u vehkQm a I broiu u pralsrorijskim lli pr~din~sUcltim grobovima ~a.U kao b:ril.U hova up otreba je blla ]'lr. 0 z~risove na istocnoj st ran i Cvetnog ~'eze:ra.' 15 UI.11 nog ~krUjcal r~1:]ic~.]'Z. mestu" sle kaz.300. Te~\st g[~s. . svest.a l1od~.kakn je.U pove]'I nem U7.jl1lsrca kojn.O je sign rnc _d~. IJJBtpiSi3J na z..ojii le ikad iSlJ]S an na gro bnici.~. ali s. ho anu.ajU IIt::~ e ltu" Prema ovom pi scu..ve:nog~ d.

tl koji 0 d belog. odnosis srcat Zdravo. moeniku cij.c()"ve. pre n.. ] na..a j e stekao vlast nad svojlm srcem. Srce ga niegovo ShlSil on je I 1 j. imacu ]l)OC da ucinisn sve sro mo] ka {~j. ti sto l{ra. jer 'tO je sree Ozirjrovo.. steci etl vlasr nRC nogarna svoji rn. bogovi Vle. XX] X"' XXIX_A.. Verova to se dill 6e p oleo. odrnah steci mOC] koie jie zeleo da.T·uDi::n·:f ilII:~l~ :S'.lilh~" 'lDdtt'/J. od lapis-lazulija.ad 'Ill dcvima svojim. . i 0:0.0 pnpada njemu koli je sa imemma rnnogim". koie je islo naokolo ttr~. i.a. je stekao moe nad njirn i A ~ • ~.()i j i pod zem nog sveta.MAC3 ICNO I<AM~Ji"I. kra ija Egipta oko 4300.a:'i~je XXVII j e b'~ povezano S~ lo l l3 k. vee eli llci i izaci U miru.L (Iz.~ srca. p oluprozt rnog . Spomi nia oj e boga Ptaha i nj1esove sapumice Sehe't poka zu je. d.IIIE I ]zvr:seno ono sro ja naredim u Kuc] Ptahovog Kaa. S '. ne da] da mu pred tobom naslicodi ono :sto je utili io ~K~anjarn vam se..ool~ seee cd :ril.V[[].IJEIU AMA.n I.d. srce.~ ge mrtvlh (N'Q. je: srce 0 slrlsovo i.g. pronaden tekst LXIV poglavlja 'Knili.arU posredstvom gOlrnje.. nemejte zgrahiti oro sect OZiI]SOtVOl()I' i ne dalte da se reei zl8l poiave protiv njega.ilo je I ecpnodno da pokojnlk povede naj1iJi~cubrigu da rnu ga ne 0 dnese c.su g.]. Razu meeu srcem svojim j zagospoda ri fu srcem svojim" . M' am ajlijom SI'CaJ nacinjenom kamena. :~ XXX ~}.il\t:f). ana glasl: ""ZdI9lVO da si.cnosti" v.je ovo poglavljle dele 5v'es'lten.j}'i..ku.. ltlo~n .I'mC'.~posednic i neprelaznoat i. da le. f'o:be:dOllosn(. 'trlbk:1J!~ll :Sl!i::3i. koj] ci. arnajlija srca. d. Sebeete se.i ove reci.a.m papirusu. . XXXA. N. one se pled begovima obnavlia: on. I..h.Qivel~ pola z er.1 d .r.oja se pominje u gomlem pogl.jI n-i k.1 mo.J'I. C\. i da S1U ideje otelovljene U niemu vrlo stare" Prema Nehtu-Ame:llovo'.OCaJ ko]a a ]~ rnogln da odnese.g poglavlja. . '~e k.1i'I l. d vojnik) 'Z aiel.va nesreea.](. takodc.:XXVU .e volja. 1!00.n is da srce oovekovo prode kroz preobrasaje svo]e shodno del! rna svojlrn. iz MEn"ufsa. Da bi se spreci la oi"lak. i. hnaU moe.7~I.a SU. Q.ao je je b" m..~vljuJ' trebalo je da bude aeinje S~e~lem i lot Nd1l.. pola c.VOIj-nik i rlus.zec" s. da ldu kud zazele j da rade sta im j. oslli. Ahr iako se srce moglc .e ".~.:)1 0 osuaen prema onome sto Je 1. i I1C:nl~ sumnje da Sf verovalo da ova] karnen poserluj€:: izvesna svojstva kOj. o.'~.oc ]}. XX. nj'ego'H [ I~O'J] pusta da mu sree u tetu svom boravi. XXX. kad izgovon.e mrtvih ispisan slovima od lapls-lazulljltl La v ~ ade Hesep -tija. prema jed nom prod a n]u liJ. poseduie 11 buducem SVeUl: ] ka. Pog.stle'c'~eu v]as" nad rukarna svojim.ci 11 na koj:~ j e ova C]nDen:~'c pomeouta lJ:i obrednom a uputstvu ovog poglav IjitIJdokazuje dill m u je prida van poseba n zn&lJc~j.udov~~te.il~~. 11'" ~ d " 11 su re)~. su blla korisna onima l~ojj.rf. Dusa moja neee b iti sputana telom na ka. bllo je napisane nista mante nego sedarn poglavlja E<oji. .

. nece gao ni1r'ii"i.o. !J:e'"vU~U.(.~! ."rn.."'"J.... zai. .. u on j e l1!'c:i [lrj. Blfil".t.ec~·i:Sta ne m:02~ oj kad prenaglasin... muz.Jllt.~1! ~l'l!"L .a\r]j8!lzlaaaka d~UljU"".i moei"..<1.~IJ.~ '~I V.p~"J~stvu ZaJ verzl lu O''IJ1ogPQtglav[j. Neka Set..n.. ~IUl \ ~ . N eka se n-iila..~]av'Jj'!l. zemlju dJ~ ]'.V~IlJl¥..i'it.' :n e: dai 'I u a rru U11..zad:05e na.tI.I~." sam Benll.z...0~ii.. . me bude prepreka u prisustv ~I suvereni h pI] nceva.ao!. ·1 '0""" risova d ~11e ""I ·1 -li-". . V'.~.' "1" • '1 '1]10'.. Bel1l'ul :S!a: lazniIJ proti v rnene ne izusti pred v€ Uku in bogom.[fI'Z'ii~I!1I:a II (16 Nm'WfjC'~ IM. E:)j~)I'IJ'eko['o poznatim pc mudrosti. x""o'j' -N""·I\...) [e '0111.!.i.!ito cujC'lOO ugQQ.gl~. :i neka se tame od area raduiemo -tiok se reel mere.u~.iL:~. Po~Javlj. lin ~I) 'P:r:iS~!st'L!i1J! . 1'lla£'l. ....J0$ j edno amajlija ]'Zvrsiti za niega "otvaranle 'U$ta~·~:S.1!~1 . ]" no.. . UI _" min ~ .vri§le volju dvojnlka nj]hoV'ih~ neka zato i Ozirisova d u~a. koie je tViI. bog Hnemu koji sas'la·V':lj~."1..dl:u vol] u fJJjego\1'Og dVQji~lri _ ii B oCIo"f" U ...~~..~·.· 1k1'1'~"" SI'J ~ .ojiflJSf od nose na 8F.':. knji odredu]u -'''''1 '1'" okolnosti UiiiL z~ vota '~jud- ''''I·.Oe. ..E"i. ~i:Sl 1:3. reli.~.u \i' svih "'P.a/. i ramo se "Srce moje.eops).. )IiiM~ ~. .tafom: slnom Hufu a (K....n... sree] da mi btl.des pokorno II podzemnem 1 svetu.e cl'liJse j. pokojn ikOV1e gn.'d:u 1.:..1A.Pi! 1.·I"~ "Lr.I".og~.I'~el. Sta. :i i'zgk:da da j~' bllo dodatak 1:1 i..tekst 0'11 ... vee u 1V di nastiji.. t~·~ '_'..~~~. medu EgllpCa. ]z.n~~cijli se t~to broinl ._' c: kl T . .ILh IO..su~ . pog:l.fI\d'I.Il.!:O'Olil!11 :grOCIillll I!1ilii ~".~I .jl~o moja ~ OJ':'" .r ·. pOgbiV'.II .11.···..I! ~ • .. je IL~I!. jer prema NU'O-V'Qrn papirusull" splsu S~ pOlce'ttl~~ XVIl[ tUrnaJstlje.y 'il~nJ"'iim "''''''m . 'i 'vodic bogova kO'j:i su U PQdJ~ ZC1'l'U10m svetu.liJi a j€ na. Od svih pogla V'~j~ l\..V.en. ne isp. ce jer reel -po_g.j]ce se Shil.'II.~e80'v se zna:c:aj 5a.t-I: 'i!"iI"'!!'m.' ]""'" amijUj:a obulwateta ~ O:zir~solV1U i RaJOVU zastitu.a~ datu 11 istom ~Nilp]ru.jo..lom.::. e ".~.s.lI. one je u telu riljego'ilom kad n . ~1~'iI~. i neka Jl~ m one.. ro.B je povezane sa I~leF1Ulta...d:' .Q'ii'C'1 : JJ. mi oni.. ] n. u prlsustvu onog koj:i 'c:uv:a TGrazi_je! 'Ti sl me] dvoinik tka)~sta novnik mog tela.JmlM.o-'vli. oko 4300.tD'I..u'~ Olli i:'I"~m UZir6] I. 1 .. '" . 'I···.i!I.ll0sti~na redujem ti [0..av]j6il je nesum njii V~~. u.N~1. :k. .!L"0$t ovog ]J ogJ.grnjske taeke gi. Od izgovaranja reci oveg pog:'lavljlaJ nad skarabejom do njlhovog urezivanja na njemu bio je sa mo j eda D kOlTa.o''''U lUI Ihnl·llr .zgo'v~r~]Ju nad skara _.. r~~.l1 _ M~r~l~it: [:ii5i:i[~ M~h5Gnii!l lliii:.. neka se U Q~~ mene ne 6dvoj:i~.." :\.!~I.~e. .:rHJ bude. ] beiorn oct tvrdog zelenog kamena..: O'V.~. :k ra Ija Eg]'Pt~.rec] !1. "'" OJJ . Q remena Hesep-tija..1!''''''6t d .> I~ .-i~e 8411 f!eml'i k~m.-_v nosan u dhr noj Amenti ] na pla [1] ni V'~C. muzeilma it. 1l'~'i>-"iI"'1I. gospodar njegov.L :. ¥.'e_ "...:_... rna] ko moj1a.v:lje)L"!{XB.u~""~t]' ...i _j. dU$~ R~()'VtlJ •.h ~~ta . rn:.]SUl b]'~~ "'['Iee.. II! .a...0 da '[I jednom po...tI.4~ Vid~ l ~$~'2] .".vi'li ]1a.. srce mole. hila .1:1'..r1L-<:..lj~.at~'ina mesto $l:r:oe kuda lcle~ .~_ .IL ~. pre n. i i'- -""'~ 'i:'lL . ono po't]!ce lz ~~. ...(XXJX~.:mi Ijenlje 'bOo ono kole je opste pom znato k~N) PGg~:a. .]a:v':lja Z..::· '" P ~~u..'0· J'"' '._ _ ~ y .-.--.w.. Tekst ovako .. gos- sklb r j3JU AI.~XXX.tIJC~ udove moje.ld:~~de je norm al no bi [0 srce: tada te g 22 Pt tea 23 '2'11 obi C'IiIO :PO~S. 1"'0 _I . p'" bednl u UI.. dopuna LXIV poglav ]j~~...lJ~V ¥. N'ji:ho'VC fu oza:n'stve:n.aJ [morn] sud u: neka mi.~l"~ S.. "II J!Jl~1l 'o:'\I"!' I~~' ~~ 1iR!~~ nalafe da se re~i ovog.) 'e\za [1JO :Z~ amaj _ V Iijiu srca na:ci]1jen~ od kaln~Uja.1'I~i. :izade da i."". I.1.'Jl: m V~.U obrednom 1)].Il i.z..l donosl ~us~in.~[is.

fo"lJ] L 5Jt1".' lopte ~iU u poeetku nepravilnog o. sa 1ilajvazo'ij:im ] najomiljenijim poglavlllma za Z3sUI U srca. AMAJLlJl\ SKAR..gled dok hoda. posto ce se.AB~Jl\.5:10 bi se moglo iskorist it i za davan]e novog iivota U bi~a '~. skara be] je bio uzo r i simbol boga Hepere. 000 samo me poseduje ni. Postoii upadljiva esobe nost u grad]. koie su 00·. ~ ta j...na.jale verovanja koja su ~~1. Karneno srce je.eci rnoei. postaju zaobllenlje m.. slmbolom ·00015 sto je pravedno ] tstinito.lda ponekad nekollko nllh pomaze pri kotrljanju iste La-pte M.j i've stvaranja koja je pokreta ia Sill nee preko neba Naracita buba kGjlJ. l." O~O je poglav ]je pokojn ik kazivao kada se n alazio u Ozirisevcj Sud Ric] dok m u le srce na terazi]a [rna mereno perom .rye Sf h rane ba tegom lz ovl h loprt.eJUJ na kome :I.Eita od one 0' sude n iU $.['\C'IU pred bogovi ma . du]e izvauredne Iz onog 5[0 je ranije receno..a ~illl'.gdoba d.: u tako ran om la z] dobliu b~l~ vrlo stara. bilo da jie nacinjeno od lapis-lazulija 'iii· karnelijana.as.. aU file medu njlma mogu ni'r.Cl skarabeja i onih koje J)ripadi]U drugima: Isrina. medutim.he Modem CJ05isW ~fili'}n of bli.podarom Amenteta. Ov . Izg eda da je Egipca:nhl ovako razm islD PO~l"O je pri ["'0 dno srce lzvadeno iz tela pre ao: balsarnovanja . ~ 7. Uistinu. Zll~·~ cJ.i. 'i bube stoje skoro a gla.. i [lerna sumnje da su one predsta vl.ecinoru erne boje.vama dok ih kotrljajl~" glavaJ okrenutih od Iopti.c poke] nik .s'Ita. posebno pogod a 11.j E!: je telo postavljen dati akode i nevi Z]VO i blce.testv·~'Ju U ' otrljanju lopti.Z~ svoje vi asn lke pr! val] anju Iopti 0(1 izmetnih materlja u koje po:~alu jaja. ~tavi. b.cs~'''''l\Ood.. O.a '~. m chlfiln. vrerne kOlr[janja. votu. :2.j.a]neo'bi en ij i iz.eii. ]'H~. ipak samo karneno srce i.kada je meren prerna sopstvenom srcu.!Ld .. vrde: guraiu ih zadnjirn nogama. U $1 u'ca. lrotrmhl!!::miorm to .a telu je potrebno drugo da s. pravi .aI.. dJocepaJ'1 i mocl Uako se nacim figu:r. W.] i neki ukrasenl najboga ijim boji1nna metalnog s.de.. ]dcje ko]e su .a26.. Ponekad SU ove lopte ~ti rio do pet san tt ~ metara u precniku.joj ispisu odgovara. Ova] [arocif~ raspored je.~u7ikao [zve r zj.I.. isto kao D ienk. skarabe] iii buba pale POSlE!:- amajlije p'r~pada porodici Larnellicorn koja se hranl balegom i zivi u tropskim zemliama. Tete' ZaJ v reme najv rel ~ jJe.'vot.a]1oda se ama] Ilja srca. "11839... strogo Ulev§t da ka.k retania u nOV011i1.jaje sasvln raz1i. Ovo manevrlsanje lma za cil] zarrpavanje lopd 'U rupe.i SU Eg~pC:an. l~a'zl. kad se 'a'llegu. odabrali kao uzor za [110c:i. SaiTD. Primerci SiU v.e u. k()ja je btla pavelana.e:i trebalo.jaja.~rx:~~.a. kako 'ces vellkl biti kad u pobedi ustanes. i insekti pre toga iskopa ll da bi in u njJi:hSlnestiJ l: i. drugo SIte se 1110~ zi I~ staviti na niegovo nesto. ne samo da ee se zaustthti.~e.ufj.·bln~a i mekane. ali" postepeno. lzgleda d a eve bube nernaiu sposobnost da prepoznaju sops' vene lopte . do vremena gr~dilje~ramld. videee se da je vrlo ran bile pr~p. N~ osnovu izvcsnth paplrusa lzgleda kao da je prerhodne re.j-uce r... iako posredstvom lspravno lzgovoreuih molitvi ono sprecava da primdno srce odnesu n?ni l~Qoj:1 otima]u sree". da ova i insekt popri m a n. ~ po n.'V~d~. . obliku skarabeia.2"1' 21 Vitti J.(l:i1ldofl. 'Vee ce se Q11JOITlJna ci.glpcaJll i im a] i 0 ovo III insektu mozemo sled iti SV€. loje S~] postavljene rako blizu zavrsetka tela j tako daleko joana od druge. ] poloza [u zad 11] ib 'E1 ogu. In rtvo prirodno srce..ju ria izgube sopstven u..

ea]'ev:km.jednom proku vali.v~i j 0. Pos]ednji ad.om p. I .a.t'!! skarabcia.. Pon.~. koje .aJ!'aJ . m..aCi nje no U ob[]kUl.locom u koju s:u ut]snute H:~urezane feC] lUO(:].rJ'ent. navedeni h pisaca je smatrao da skarabej oznacava "samorodenog".:E lou sebt kl iell zivota.to ]~ ]sl[Qpa/l. to jest kllcu at hovnogtela.V\ot sVio]im jajhua u I:opti" taka baca le u vodu .otposrede stvorn.eci ]l)()C' ~ bi le prvo nad njim izgovorene ili po njemu ispisane... kriLa bi se potom Zi~~ eval] i DI'IDpili uljem zml] e C1. j'ofllch~ Sit Ii"_ 11010. Sunce }e nostlo u sebi klsce iivo~a. . kada je 60vek ze]eo. K.ekllld. M rrvo Ijudsko telo je."P~ i Elijan.1 • e- U Eg~. pi avog blata. od pamtiveka u .m'Ie'Uchus 0 U A egyptio:n". g nu. srCilJ :1 ta c] n]'eni c·a do:ka. • . mOil i.ce·la.m po sebi simbol boga I Iep ere. a I m Z] vu Ina.stavio u ulje. Hepera takode predsta vljao nede Ia til11.pe~ tj. jeI je on sarnonastalo s.e'l osam da na.. pitlOe vew~.ptu ] tstocnom Sudan idej:aJ "iivora'" dovodlla '1]..vra.r.l'f.:o.j:iv:ih ShVaJ'Ul11iji~ skarabeju .g . a poneltad js 'Podnoijr~ ])[-ekri \1enO' zJ~tn.]c je stav 1 jen.. dvadeset devetog dana ona otva ra lorn)'ltu ] ce. veau sa skara b eiom.:S.rabej Ietl za vreme flaljvrisUjag doba dJana uemtla je ka nile :za..a skerabe] lrna lill1Jdsl~o lice iH glavu~] Jon. 29 Vi.veni z~.e i obreda kojii su vr~e~ o i na dan :sabta ne. Glava i.eme kO]ie veruju da je to sigurno sredstvo sa g.I.am.ptlJ1su pronadene nebroiene hUj!lJd.43 Sta rio SU na rod] i mali nelooU.Z~p~I[' u Joptu lro]u je napravila od baJ]e.cHi oblici su izvanredno brojnl. "'Raove_d u~e I H-0-' . btla je takode polstovecena sa su cern kao stvorenjem koje na poseban nacin srvara zbtot Kako jie bog.f'I. bil a le uzrok s.On dalje I{aJze da ova buba kotrlja od is'~o:k.ko ZiUli m I.! b eja.jima poredi sa samirn suocem.~ko j~' ovaj i.~ i re:c. Z~Lenl kameni skara b eli su oeSi:lO 'Ill metani .d~. OI!!l:flJj lnsekt je odlednom postao sirnbol boga i u 00[' vaskrserq a..tvi k:oje su i.k. 1'. ovog i:il~ekt:ilJi m rtvo tela bi U S1J:! isttoV"eto]. plavog stakla.-· 1.to.u zi ato" j. Porfiri]e ] Horapolo su wrdm da e posro] i..'·_gi..aJdes. n." probudeno u f-.tni 'to'(. a n sa mo pod uslovom da su o d. U retkim shl. pu pura.].e .gova rajuce .~e~ buduel da gao reo- da se ova] lnsekt polstoveti sa suncern.[mOe] su U gl91vnim..'V'H 'I!J oj~ d.lesa..opta sa jaji:ma.rnde.i Z]VQltt· rnrtvom telu IUIJ lr. oovek bi rrebalo da popije ovu m. zg'leda da se jos.apre:m.~VaJ fa nje velikih p orodlca U d revnirn vrernenlma. su In'lll na ledima uerta~ ue IG lig'IJH"e.boe~s St~t'el 'i . sa. Pravljen i S1U od zelenog bazalta.erljillll~koJa same j. ona je zakop'-8. p ~. 'fJa.uneeVro. zelenog grartlta. a 'C:~ kotdj~ u'j.. mislilo S~~ i mo del skarabe]a.9(l\. takode d ati s..r~]ven.. . m. '1lJ jednom svom vi du lI100.~ toveeen s njim.eik:~d je pod. Il]je zap o~1 a z]vo. Raove b ar~. i posto bi se ]:00.Z'gov.bllo 0 vrsrt scata. zelenog merrnera. sa o:-ve tacloe g[ed ista. bio sma tram bogom vaskrse 111]3..a je don neo ska rabeju ime he.:Ei. njregovi razii.0· .' [ pasto je skarabe] bio PO]S. i Iota o je lopta Qvog insekja k sadrza V2iJ~.·B~U'~~ ill. ko]a sa :is:l?o]java u obHejiu boga Hepere.ge~J. paste.noi:j:e skara. i.".a rupu.v. u vrlo ranom ra::uJob'l [u ]e. rnedut im. kr13cnjlika. crtarna oblcno urezivane u podnozin.. plavog zelenog g[eCl:Qsanog 'P0IC~lana ]td. :. da odagn a posted ice e] ni ~. i da se lepta sa ja. a zatim ga piju z.ajHjlaJ rovog oka. Nevidliiva moe Boga..tvo:recl:l.. . kl tee mladih skarabe]a. lmaju "i~ u prugu preke leda SNe (.v.nja preko neha. zenkaJ ska rabeja.f' N'eill~r1.]}'.kotdj. B!Ii:'Ltili1" ~. "on a] ]cojii kotrlji~~t. koie bi onda skuvao ~..0 mes' a gde atn se spaja lu Itt ita" pcnekad su cela led a pozlaeena.dzbL 1l9J sva ke ~fsteJ! mogao j~ to hlJC]'niU odsecaniem glave i krlla vellke bube. a iz nle izJa:ze skarabejt. jlel! Sf do dana danasnjeg oval lnsekt SlUSJ tuca i mesa s vodom. C][1]'enica da s:ka.$ ii1te:sf1!.nsek~ d~v~o skl!i.

Ime coveka za kQga Ie bio napravljen (]:z.g~~eda J~ da on blo slufbenik Amenovog hrarna] bllo je po njemu _.]t~ ...~. e. a is.['Or:eJie ~~pa'skog F~ldce[i1 jedino ma.ida.a presla je u zapadnu Azjju i u nekoli ko mediteranski h z.l'I . za n. tehma umrlih ..amaJj[ije. ~~blnlS.- lspisano svetlom boiom koja je kasnije glazirana: na Pis ~I:' AIflI~ tllr1. .. ] Rimliana: 'f:ako se u ve'l] 5 ~H()tt'oviln prstenom" i "obredom bube" k81ie da se uzme buba.t~' Q Glmw-E9'w~io~' of Work upon /VJagJr. navika nji. . MAG~CNlOI KA.R:ilO~ b.zdJoblju. ~~852).reTA'SO.ov ih razl ieitih obl lka bri 0 Og..omlJ(loml. _ '. bii'CIliIli':~11~ obliku.ruI1l1.~I'1Am~bu~~.jc 1£18. i. vremenlma.jl'i.: pronaden jc u Kurni kod Tebe i.')~ions i of the C'a:ml.5t'ovit.a je postojala lZll'eClu iuna.1c.C ~a". ] da se postavl na Jist papira ] da ]s]JodJ lista treba da bude tkanlna ad I~:istog lana: ]iSpod s'tav]'ii neki predmet 0d m. ~PuJbI. Narnazati se rano u] utru i. h lebova ] dozrelog vo ea.eta na sredinu lis a [net Ilut ~ malu kid ioni cu u ka10j tre ba posvetiti izmirnu i kl tEL N eka se nade prl ruci mala posuda od b rl zolita u koju se stavl mast ad jjHjana~ Hi izmirne I.44..U1:. ad porcelana raz]:i ci tlh bOjlil na kojimfl je Su:nc. Ne~ ka za vreme s. se prema lsto- ~ U ~IY~~£ M Ani. Socielty.oj.c.i ~&rliltmS~ !rut~~im uk~~o.1:. ARl!Jtloog' pap. oko 260[}" pre: ~1!.. b (I.ge A.1:Va jpl leaa.jaJ srea i sl~arabe]a.m itil ~o:r.b~rE{a.e:[TI.vajranSl!kako je dole oplsano. prlpada r. 'U kasni jim.gljskog papi rusa ko] i le ]J1.gle~l 3] Fr~~i:. dJesflc Ne.vetkolV:E ne bude p:ri ruei nekol lko ClstUl I l ] ~I'! ulaz sc nnlazl ~zli1'11ethu . d~to'S:lJm'D] I)rc.asUnovog d:rv. i verovatnc je da je broj njrih.rrrecimoc~"" Kad je: jednom usvolen obi1c. zuie bliskost veze k.e'v~. skarabeja skoro svake vrste 1l10gU n~uS ill m nogirn zbirkama. ra ko~!I F1.P[li!l:V).d.)rici.c.az~leJ. 11.inj61fl.nal.. 3(J N ~jstilU~]j:E ze]e- ovom zanimljivum predmetu nerna .ucrtana I razn im bojama ili izradena U re I.~V] na siguruo mesto. EgipcaJ'lid. J:.aIj]ja" i onl 1t1O] g su ga :nosUi l)ri pisivali $U m u i7:. skarabela sa. je usia u modu. ] posto se prlnese JOS jed na i:rtv~ nad st:a. 189S.i.1 P'~18UJ S~V.~ l 'pi ~fJ. at) ]11. u r~zdob]jil~ vladavine Gdt3. i zato se hHjade. .lbIJe~lIe ram ~d{£'. X[ dinastije.U eimeta. pre n. IJ:if!!1I pogrcbno. to jest oko 1200. Iz ir.ljiaJvi'n u'~jem lz nje.l.ghll'~lllh V:lJ .o~cu oni h kiOD.. za vreme zrtvova:n.g~ed~ slsoro istu ideju kao 'i flIJegO'Vl rani prol. :v'ih. c~k i.:i1 5~r-.v'ljan i nad skarabejom pre nego :ito je nosen kao arnajllja.~ veHl\ti pogrebni skarabejl su blf u rnetsnl 1] grudne ukrase U obliku pilona" ~ 'a:c. O~(Ie Iluvsi.j:a.ntuqlil}~rlaf!.g ska rn~ni:jiITi.i prsten ]'Z rnasti i namaze mi]['is.hovog nooonja kao ukrasa na 'ziv]'ma.aj sahra ljriv. i posveti se u kadienici sa kifi~eEn 'i ismimom: prsten se 051" 'ttavi tri dana". skarab ·j.ftida.MENJlI~ IU AMAJllJE ~ -.anja. se ]zva.b[jJfkam~ vinove Ioze ."')e!ill _~~~u.l"e'VtO Gudv:inlU ~ mozemo videti da su lzvesni svec ani obred] bu H oba. P.jefu.. pa se izvadl i s·. bo~ m .(l. uzme se prsten mojj je pretbedno oc]scen i stavl u mast.) nl karnem skarabej kojj mi je poznat nalazt se u ritanskom muzeju (No" 29224). str. a skarabe] [e postavljen 'taka da izgleda kao da se p evozl barkorn: s leve strane stoji b. 2~2..kog ma. 1S. prolzvcdlli i u drevnim vremenima U'potrel!Ja .

dull) u pcdsemnom svetu.A MAJUJA KOPCIl.k. od ]:I oeetka meseca: dJ1'u~JJ se da:lli b lljU S.aze d:n Tet bude '00 zlata. u prvobi tno sta nje.avlja kopce.ili Cal':obne [leei kcje treba ]'zg:orv'Qlri'~] va ko o ]J Dei nju: nJa. Tot..a. pokojn ika: obicno jie rUllc:i njena ad . :1l:fJJ lLl'zd. i !J SPl1'aJv[janie Teta 'Ill Busi risu. upotreb:~ se. aJPlajJ ij.ve] ikog i.O vrata.a pokojni ku oko leda su ti '1lI.i.a mrtvo OZll.k~ko je nalagalc obredno uputstv'O~ morala jf btti zaronje na u vodu 'Il.~ knme je davie mo c da vrati iSV1Q.ni.e sve~~ Izida i.ka d itz.IJ.1 k. sa s~ivUenjem Oz] ri sa" Tet ne p:red:s. :r1).o.JA rer.aJ'da se on 07:bi]jl1o razbeleo..I s Urn ~ v~zi postoj'i i.Oposredstvom svoiih :rec! mec~" . . prona Iarz~l.~g]j~ skom moe.ju.c~ .noStele:! N~ postolje sv:oje stanl.e te 10 U prvobitno S[.t'[l koi~ se nal azio 'pod ka vratom rillurnl je u kovregu" i njegova svrha ]C da "u zd i.jiaJ verovat 110 predsravlja stable drve ~'a U koje je bqginja bid.e OZ]laCaJvajlLl ceUri.Tet je morae bitl zaronlen u vodu U k\Q!joljSU b~ n amoeenl cve:tO'V] .oblcno je pnlj"ii~]e:na od ka me lijana. 'I' onekad je p:r'fn. z~st~J!LI lzid ine l~ rvl i IDJjcraUl . SHane $veta. u1Jl'tvi. po.(:vF5C.obe~e:Ui.am".go sto je ko:p..~ a .koje g]alii. Na kOV'Cezima desna pokoD. s. 'Ne])onl'i.hu.h. U'v'sk jc ~oyodena u vezu S~ C1.a ]e' pol~:01:nU~JU dQnosu'a. ta ko z:.j:nn·ti.e:z~n91 od dr'a.t i.g~ !}lIE.nil~o'Va ru.tIJ De: model ii~s. i da ga s~clLUva.:: . nl zichu:ski sto iIli. crvenog j aspisa Ova ama] I l.gocem.posto :se ]J osveti kako je gore OP]S.svako mesto u podzemnom ucinio.a.ojoj su bl U na mocent cvetevi tlnho. mo c] ce s~]ue bltl dill del uju kao l-nee] ZtIJ ~i!j..:'i tV(I]:aJC lekarstava j. Odig.I. i kad su nad DD.Qpoe J~:blla da pokojnlku obezbed i prl SfU P :n.rz.. i :sn~ga Izidina. cd n. Uvek je (IO'vGl~'e:n VeZl!I.. kOje ~e eestQ po njoj bp':is\ivano.r.rJ&h materijala.g].. hgD'VOI]U dole napisa ne rec]. od QIDOg 1(.ca.R~.I\tta. ka ko su neki misbll.Z..s:i.IDSiJj] ij.em·tlS:VOjiIl.. S" AM AJUJA. merae vodesraja Nila. pa se lspod bube :izr€. J. SeUcc'[e S~ d a je ona vasltl'sl.il'IJ11]€: ] da postane savrsenl nu (tj." Ka..{)m lzgovorene na vedene [eel iz Po.Q] l\:opca" ~.av.i'ih ceremonlja ko]e S'U lzvodene U V'ISz.ajive.ent 0.e1]d~ da ie 0 na sV'Oljml. i prlnoslm li Tet ad zlata da :S~ mO.. :koje u ~.g. Ifl]e:nO-t-$. Ozlrisel Ti imas k~. N.. .VI pogla vljem Knjige.:: "Krv Izid:ina.~ no. i da mu omoguel da ima l!']e~'I]. pestala le shu b) I.u~h. i.Ce.:~t4:~_16.gu prema zemljl". sa CLV pr)g~.uea rala boga -Sunca .'"' i da 'za'sd ti gla VlJ1. s~orv~~pri.5:tituoivo.c~'·i mi.a.a.i ea. o.o:)i· m lLI nebi crvenog Ova a. probusj se .kla ] drugib materl] a crvene 'boje.u bill. i Izidine tleei. 3 ~et~d pr~ee~8..eg.['\ce~ V.["~.epo- sto g. a dI'l!l.OVaJraDuci dani za Sv'~:tkov]n'lll S'U bili 7~..~. i 25.. zna'ca. kros svetu. predsta vi ja kopcu sa ]zidi nog poiasa ~. tl l~Dji sl pod ze]l~Jjom.av:~]em KnJige mrtvih .e." i - 3.~ i ku. salerila mrtvo telo SVgg mmza".dje na on zlata ] od pOzhH::~. 'bii la je jed 113 od I1t1Jjs:ve'carli..9" 10.1 ku prema ne ~ n.g rel ig:~jskog. ja pred tebe vodu donosim.']50vo U~~. a.[ m..~. ti ve'~[<1 dnse. 0. bDzanskog 'b.l!J prkos c] ujen iei da obredno uputstvo Poglavl] a T'~ na I.iji. 21 ~:2A.J'11. tela. ob oie Stu napra vl le nl od dr-1j. i stav ljen na vra l" I~. koie je simbol izovalo vraea ~Je O:zbisovo.c.i ItQiPcu." AU.a.tav]j~.og smaragda. sam.i\Sl'lJKJ\_ 'X' Ova arna] I. za Egi ]:H5~ ne. podigoj se do mene. Druga svrha IIt:. Buba treba da bude [zr.IlU:SJl.~.j. 4" AMADU.U~t. pre n.p rov1J]"c€:zlarna ii. Ieva T~.a.l:es UlJ radovati.~.re:t:u mnci.

nalagalo da se 0. vota" z. tsplsana tekstorn CLXV] poglavlia Knjim. ~. jer je Hi redeno da se to za tebe ucinL Ti si Hor.:i i sita.'IZ'1 zastl tu posredstvom Hloci lzl de kao bozanskc majke".oJ na dan sahrane.g.: "Uzdig 10 si SC~ 0'" bolesni srto nUlcuce Lez'us" Glavu tVQju ka ObZOF.R1\.h'~.. :u z b~H"uis. i naokolo hi fa z sem stanju.. ~ ~~ a bila jJe rn. mocna gespodarica..·1koju je lzida pokazala prema Horn dok g.tt raiec] CJL.ci:njena od zlata ..ah. AMAJl.a. ova] tekst gliSl: "~I lda dol azi i. se oko vrara pokojmku OV\f!amajllje je bila da pokojntku l'UlJ.. koji gla. sin _latorin .. 'Uana mu podlze rame koje ~e 10u .a" G lavu tvoju posle [klanja] neee od rebe odneti glavu tvoju neee nilead. se moe svo]u.~'e K:oj ige m rtv] h :U obredno 'UI putstvo je [D.3 je odgajala 1U moe- da. d ustajlcs i pobedu." Prva .jes z borg u onog sto je za tehe nc'unj. :"ammli . riLikad od tebe od neti. StUi ga majka.rz:ijase odnosi na bri_g1. Ptab zhac:j neprljatelie tvoje.0.0 nad njorn ~zgovan:i." 6..-J U~$I' J\.i da strahopostovan]e pred njlm vla'U varama papirusa. em ueird. da Sle strah od njega s. vlast nad celi In svetom ]1jem ill je dosudena.e mrtvlh.koj:i vracis glavu posle lela II1j.~ po dlzu. u obliku lesinara koQ~i asir reuih krUa lebd! u vazduhu d'I'iec· u svako] l~andz] slmbol . 'Ratov~o le silno i uctli on da mu se dela p:amte.oj barci. Sa T' OoVOUl arnajlijom je bno povezano tajno boravis e Horovo dok se on pojlav~lllje.hematita 1. i ona mu prene- .tine :p1ap'i usa. lebdt :nad gradom.V pogla vl.'IlI!lalJa.si.ansk. a druga na :tljegov sukoh sa Setom toga je porazie uz pomoe r zidine l1loci..eo().. On je c'l an zajednioe bof.

VI d'i nasti]e.S.dsk(j.'l.l. a. a 'l:i Ill.~.50 r.Nji !novo ~)nw'O :rli<liredluJe.~neka ]]3.1'['.~d _n]OHl_ ]zg'ovon~'I~~...~.gea...dlj da Olnj..!l. ob:redna.e 05~e(:ena.i.~~enja.'\l"4)jiIJ. rasdobliu.~Sl~~ ill gl.1avl.go'VO[.~A.~'OGZEZLi\.o~iIlI Oz. ~c[<sta u k:o~l1epOl~o]:n i..e~lIU10m ..Q ij retka.mJS_ . dJa.ba '~91a jc u S.EiI.OI:o~i Sil.a...ffj. d ['uge stvar ~u obi tku Iestv ica. stav 1j na m u je oklo v fa ta na da n sah rane.~ Z~ ci I. : I:mrnJ{~(J:n~ ~nl ::it: sll. bila je nacinien a od m ajke . si. ".k: .i..'i.:l~ I. ~Qii'U le ona doblla om S''Vo.iVI I)ogledu njb~'j}~~ Jl'.g]asl:. d oV'e ~ in~] Iijle je 'V]dljiiva i7. a~. ~ 46" _!Itill~e: II ~!. 'boie A nl ul Z(Irave da S]..m:~a UI 'I:lez. ja sam se odvio i j a vidim. t].oji vuo~bC barku gospodara m. i da u:li va dvostI'iLtk~ mi r u Amen retu.h'l. Jedan sa mod. Ui plavog p oreela ua.k(li~ jc pOisl'DVete:n ~m.iUoi!:1la.kBLze: z.e.nalai. C~rs~va. I red ¢A?vckQuifli ik'O]1 1.\l'oln.~a ie 'Vl1'l. POko]I~'lk. I~~ti!l. iz podzemncg svera dovl ~(i~e.e: pri rodno telo pogl.:o moia Izido.e ' 12 'fl. koj:i ka~e~ "Ona je do bro ocu V~.sm.n. p~:z~i uvO ~:Si.~o~OII:-.ilvalij ~!His. Neka na SV'OD. lj'l~. Oj] [.a je bila nacinjena ad ". To'~ s~'aJvljao.~j re'!tedel}1 km.~ ~I~U. 1.~ i bra I] e.g~ese nalaztla. Ilt. ~Ii ~j .J2 pled b ogeve i. 1 • B. k da se oslobodi &vojih 'Z-:a.:?.'\i'rim~a~iI.:~ pronalazem mal~ cl rye iiLi predmer! i.VQj .ala verova I:lD:a.v~')]lU i duh $.~o~iii !j!uh~.r~1... p IsIn~'UJ.j~~t~ o~~j ~~[~_:lVo~is ni!rd~.m~!c~IiIJe'Lzg~ed. Iz tekOdl'LI(:~. ~~fuke pok:.eCi.D d a pol~o]t1'i u di.. oko 5.l\~.vdmll. .riooJ'~~. S. Z(~ravO da S~'€l1 bogovi. e. do me ne d~(:i.agaloa bude staJ'r~je:na l1Ja.oghrv':~je Knjige: mrtvlh ..~H. koli u dvorani g.rIJ".. . 0 I]ani j.. da :s Ail:: .fiitb:il~ j.gllH.j~.~' Ova arnajli ja je :u ma I.'p(l. tela •.j rnte da 0]1 a plok vi preko 'N11t kq~ i. Ilobedmckn. s lD~tr!)!jJ~ ~r. bogi nje obi Ine :Zetv. bose Peh rer. ona n ije istrosena.iju je ~o~.$v()tal (fld l~ ii(fYl-iliw~ sC.!cda I~L ~. 'j da]t€ da s nji ma budem i:s1h]~gl~$a ". svom d u hovnom te Iu po C'I [lje t neka joj telo ne istrul i i nikad se rue raspadnel" Tako jlc arnajlija duse imala Z~ .olLts. rna gde oni b]'IL. Ina ~ta.jljo Ml~~ ~tl.nf'il'(. (]lrim . ~.'u nji hove znacenle n ~jc u vek j asno..:m g. bog. U grobnlcama St8J["og i Sfednjeg. ~~l~i ~~ ~)[a~a U isti 11il~'. AMAJ uJA. da do de do mesta na kome je ju.n. n i ja nisam '! 10. Dajte da :S~ p()sedujem d'u!u :s.e. @:s-(~..ajnika.re. godinaJ kOj'i j.\~_d.AMAJU'] A i.'lplelll ] S'~j1Jk. :11)U~a!. koja $:U nastala u rS!!zdoblj u XX. mo [.1l11:rnCil [lief . da se naelnl od zla'tta :u da m. m ~..~ posto su reei LXXXIX poglavlla Knjige rnrrvlh :~ ~'~Ie '~.O~~ I ~r t'llii: .1¥Q1l:1I ISU gnI'Cml QUI~Mjlnl](!! pc U!)l~{. Cl!!!'5:[·O $II.ja". amajlija ie hila nameniena t da po~(ojrliiku vrati snagu ~ obnovi I!1Ill adost.a~)oll.(i'l. U ran ljem sudeci po tekstu eLK pog.41 ~lJep['IJ~tel~ka 's.w..(i'e.e.(~~za~O\'~di i~~ n!l!ru~j.)j" i~:d. '~ da da bude istina glasa sa varna na lstokn neba.l'O.-illii1.j'~e dJ'usa Olzi.~'OI').. ~ G~ Ova ~Jll~j]ii.@~n~. ~)[avti(~mJn.[nocl] ik ~'-ef:i i .ci. onda da m:~ d:lUs'a.bl.'~01i 'I. I'Zdli"aJVG J predstavlia ia moe Izide. Tekst ovog poglavlia . I~i Sp.1 obi i1{[1 sokola S~. 'bude okl evala. I)rogll.edJa. obredno uputstvo za CLV1[[ :p. da se s.ta sa nrnetnutim dragl m ka meniem.. o Inui:~_ Renenet.~a 1:.r'O'!!i kO:J~ma ~e l.. ] ds 'Po vo[jii bude sa dulho!nl (hu) i duhovntm telorn.$1.r~$ava..~I.a:v lila Knjige [l1l"~v:ull nad njom bile 'I zgovorene.Svrh.r rna gde hi la. i kad sou~~C]CLIX pogl. n i [a nH:S am oste6en.eil!~ ~~f(!matome.al1'~gd~~. : ~~i~ [\~. iU:~:Hlt$'~VO pogl~v]j~ J~ ~lQj~. Aka..ce bi la.J=:SlV~CA. .'~~ ~f~tl\!iII In...iU cd svetlozel enog.o'g:u'c.o~ i su 5~ o~dv iU i kojii vlde boga Seba.j. O'V~. i.d'L~ svoja duhovna 'D.aJ. vrati . n.ajiUja da. l J~ sam d obro 0 c.. :i izgJeda cia je odr~zav." 9.o: pooo{~onosm. on ih k.~:o:m?s.grudi pok'O]n].jedin~ sa balsarnovanim telom.~' 0 va ~'m~. (ta]~.ma .a. lini te da d use 'U.i.l~ se S[~V~oko vrata na dan sahrane. AMAJUjA ZlJ\TN~ OGRUCE.a.' 31lQ ie l. pre -[1..vojoj boravis' Dajte da dusa moia moz-e.uv.500.IJ.~.l' Z 'i' f=l istrosen.a: d~ ~'B.l'~. op:nil. se da je ZaJ vreme XXVI di 11:'81 ije :u kasn ije: am.. a:ma..~qd2'. i.m:fIJjl. '01 \I a l'<IiIIJ. "0 mol oce. mo] brate. A MAJUJA PAPI RLJS(Yi.ti'ju [c{.i .

hovu pretpostavljenu d umost.a .'IlaJ Torovo krilo na istQCl10j strani bozanskil Lestvlca Lestvica Boga)} 0 Ijudi cija tela [ce ]6] ].. U b aZie omih fij i d1iA')ijnid (kauJ delie idu . pravouga nog oblika. 01 I '~~I j lma 63 ov.cet~ri ugla ostaniala na ~ehr] stuha kO'ji SU stu. ali je na drugim tack~ma razda]Uni izmedu nje i zemlje bila talco velika.zili pokomiku. aki bog . I lo:ra) /~ Drugde3t1 SIS bog.je je fa kode bi I0 i ne bo ovog sveta. Na lzvesnlm svetim tackama ivica ploce je b] Ia tako bUziIJ vrbovima ~p'1 anlna.eti .:r:~s a nebesa 'i ~as~o L"ui je svoj u magi cnUJ n moe nad Raom iskorlstlo .de.pc~li1 ina je bio cia ramo ode paste smrti. bUo :nacinje:no od og·. Pepi je Oko HQfOVO'r :i kad Oko S..~0~ Lestvke Se:ttove! .sanO... . i Pepi [e n Hor.olVi] . 0.: o.j Pepi na neb esa 'i zaci kad bude svoiu m a· gi cnlU m. koji ste brada bogova.oc nad RaJOrlU iskorlstlo. i da se jedino pomocu lestvica kaje: D. a s druge I orB" sin Izidln.. let5tvicfu1ll. a diu[te se sto Pepi S varna putu je.. ovol gvor.ojhna ]e O:d. '~92:" . i .. PeJi...tv ic:e:!K]a.ln ZEaf'epij.a. cia! mu je bila potrebna pomoc cia..ci ~Jlo'kQjldku da s:e pomocu I. S jedne strane lestvlea je stajao Ra. da se pokoj ni k ]a ko mogao na njti..I m. tl DeS ro II dati Lestvice boga S>~ta ko- bozanske Lestvi ce ~Stoite uspra V[10 Lestvlee setove: Stoj'~€:uspravno.a Q'V]lll flccima: '·K[anjarn.l\~d Oko Horovo ui~.es'lvica popnc na .epi ne treba ni (. Jer Pepi je S:I tvoj.zeni pokojmci. 'Lestv"ca (tj. i pripreman je poseban sastav koji je trebalo da ornogu...o n on brZiO .Ul nebo.. 0" k.zldovima be dn ika i odaia pi ramida U nas a. ko.ode liL nebo U~ porno': dv~ prst:a35.denojl p~.njuam varm s·e. Pe pija i drugi h starih kra ljeva •.a".e dobavio nJegov otac Ra on ooonacno' popeo r. lsto :~{~H) to je zadovolian J] 01: kad sresne Oko s svo]e. bi je dcsegao.kre116 lila svako mesto gde je on.Z..aJ'I POkOjluk stova ispisa nih ]J 0 r ~ t.nlll(] od ovih bogova je pomagao Ozinsu da se popne. lestvica bill Hor Stari. i :s. . IT~da "skuplja darove': j ne treba da 'ide ni u Dvoranu koia jle IJ AD'. C]ja su Sf . 5i'!l Red. -ept ide IIp oredo sa Okom H01''Ovi In.vell su bogovi i b~a.z. Sl::o.a 'ore zernlju'. naravno.p~. kojJa S1U bogevl. obrac.oc~ ii. k 0li je. braca Pepijeva...ji i Set. I. i :sval~] bog '1sva kl dub pru'ia.a. Prvobit [[0 su dva ClllVaJjla.:j je kosti svoje ntk.R njli.I nebesa. rom ne gvozdenc plocc. 0.. zadovo]jna 6e biti kad SL'CUl U Peptj. 0. On je p ostavi 10 Oleo svo]e pred svog oca Seba.avati kid se s a lestvica na nebu pojavi Pe])li se d]ze kao ureus" na celu Setovorn.IZUISlOrn. i ell] svakog dobrog Egi... ruku pre rna Pep i] U n ali Lestvica- un 1.. boga. ce~to se u gro bnici model lestvi ea sta vi jao na m rtvo telo iU pored n'ega. Lestvice Horove.. vaJm se .j. vi.a da sa lUS pne na gvozdern ploeu.r.'rQnSl!J~ Sept [Jnas. . ] t:i si Pepija radio isto kao sto s:i rodio boga llt:oj'i je gospodar Lestvica (t.Na. .. boia nske Les. nl u dvnranu [utra ko]a jc u Anu u~je r ono stO' on 'V idi i on 0 sto 0 n cule ee sa bra nit i i odr. rc~1.. I Iora 1.lU (HeUopo]ji). iU da ih prisi li da le h:v. Tete. Poseolslo le verovanje cia je u sam Oziris Imao lzvesnih 'tteskoc.~svaki d uh pruia.~le uspravno.up]Ol~ (Hl je 'teio swje salbuI i. Hora): i fees Peptiu dati LestviC~ bega (tj..Ill ].iB kao oznake strana sveta . uspuzati i ta leo SIC dokopad [leba.. i u nu lm tekstovjma se na vise mesta spomtnie pomoc koju su oni p'rilJ. ruku svo] U p rema Pepl] u v kad Sa Lestvica na nebesa '~l4d:e.jasno je da su prvobitni Egipcani verovali da je dno nebesa.nebo. T~ko se u '~ekstuna. A'I~' U ~ nameri da podset ~ eve bogove n. perstovecen sa luogom 0.

azuUja iii. poglavlju on l~a. RaJ. tab.. l~ rneluana. ilirl anje..e~j cstavljanja modela lestvica U grobmci :uzaS:fJIO' upotrebe. i n~ d rugom mestu" ci'tta mo:: "Kla njam varn se.~ ima Ii su na u l11 U Horovo Oko..uopsteno g.gi]Jcani nosifi Ueat kao . stir. Vidi !'eJi.m.'Pr~~i..." Da bi se pok:o~n·ik.. i same lestvice se prekli n] u da dodu SaJ ~voj:~ '1 ttl menom.. Pravljena j. nebo. SVQ. lapis-l. 2.a imala za cUj da :SVOi11. ] ja sam bosansko bi.estvice40 popne n. Olu]a mu veliki hoi 'IrHU1eSlI3. pr.P6Jii'rys of A'l'r. 37 J~j. ka. iako uputstvo poznog poglavlfa. ja sam zdrav i on }e'zdrav: ja sam..e: mrtvih" propisu]e da amajliju rreba naciniti l]i 00. srebra. hema ita.rn OCU sredn]i 11. poreelana drveta itd.rsro uzetl za ruku.. a drueo 'Cl'1l0. pre Ina drevnom tekstu.a.. 1. U religl J~ skim tekstovima se cestc koristl lzraz men Uca: t]. i one zaiedno '1'[ edslav-Ijaju dva Horova oka. Iapis-lazuli]a. od kojl 11 je jedno.ast~ bezbed nosh" te.j irna). ovorn Pepiju i dajte nu da zauzme rnesro ~voj:~ iZlned~ dva velika boga koja su na mestu 'ovog PeplJ~. granita. $'iJlesb. . <Ill!! Arnajlija orovog Oka . odnosno Ozirisa.ca}emilih.J a i sl icoo. !] Tot ga oporavt a po~to 11 oluje izade. zdrav i.es'lrvi camas koje [e Ra z a... I en 2. 0..MAG'IONO KAMrElNlJE IIU AMAJ UJE 55 ~.ju.'. trebalo je obavezno naci tit] jednu od lapls-lazulija ~pozlatiti je.c. nosiocu donese snagu i zdravlja sllcno onom lojlc je irnalo Sunce u god i~n]Jem do bu ltad je nairno cnJje.71{). a:maj:lija je predsravljala dva prsta.vajiu da.iku SVQ. P~tSTA. JeUsejski. red ~96.r kad su f.ju~: drugu ~eza~in1. ~ sa njima sahranjivani.Pea i Duhova Nehena. po~.z'e.atll.~lU'C:'i su se pobnnuli iz da se za p~?U~.•ill Uc~t jedna je ad najuobti. 22.. 0.. AMAJLlJA 'HOROVOG OKA.e. pfcevoCL. htel su da lrn ona donese blagoda rl S fl ~ge. i lzgleda da jc bila u '~i][oLoj upotrebi u svlm eazdcbliima.. 'U zm ite ga za ruku i poved ite ga prema Sehet-Hetepu (·ij.. "Oziris N'IlJ ce izac] po tvoj iIn l.". '~m~]~h'k~:[vicc naslikaju na papirusl'be rna na kojima su isptsrvarn tekstovi iz Knjige mrtvih :i 12.krepkostl.td. a druga u desnu.iipl"S·tt i P["'S:t. Lestvlee kojJe nosl ~ te zlatn u vazu Du hOV'. Postolc dve V["S'~e Uca ta. s druge taeke gledtsta.'~onda joj prineti darove u letnjem :so~:sUd.. i I ler i Set ce ga C. . '~dalte m u da Z3 uzme mesto svoje medu zve:z(]am.~jmumija i obicno je naciniena od opsidijana lli he matita.~ oporavi ga posto je otisao.u obezbcdlla puna korisr od arnajltje Uc:at. rt. AU. taka izgleda da je ama]Uj. pogJavlju3. jedan Ucat predstavlja Sunce. nlega uapravic .v. "ispunjavanle Uc:a a." Ozirisu da :S~ uz l.a. a drugi Mesec. ili Raa... H CLXV] I 'p og~ avlju I( nJige mrt vi h pok-aj n ik kaze: "Bog T O~ donese U (:~'~. cd k~ mena mak. jer u CX:Lrx.ajtiju. deb rog zdra 1ill. dd~~ 3 A = 'C?. gospodar postova ja. kad je ob:i. i u eLI 1. nalazena je u '[1I1rutras~ mjo8.e od z]atEJ.a se 011 odnosl na Sunce u letnjern solsticiiu. MAJ LlJA DV1\.uz:ute.S pokojnik k~zs: "Postavlo 53111 1esrvice medu bogove.f:I. prinesu Pepiiu les vice . on [e zdrav: i zdrav je Nebseni. vI S~Vidi . ~o~e le 'bog Hor koristio do:l~ie pomagao red~~Tl. su na nebu. verova tt no ono belo od nos no Sunee. :medu l1ji:rn~('.. jed na gleda u levu stranu.. ." U tebanskoj recenziji Knjige rnrtvih takode se v]di yazno\St lestvica . Knj]g. 38: Vid~ ino. i iz mnogih razmatrania jasno sk .l koje. bllo belo..." Ka"n~CtlO. k~o~'o [e gore hilo objiasnjeru).OIVOlfC:].j C'ItQ1J!~rs COlliing forlh m) 'Day.

t. .~~~ ~ R pr~vljel1J.) Anb se l_QJ ~ ii.~~·...c:~:va nooj. i strasnim im en irna afE ~ ~~ ij~~WJ'!i)iOOO~~'Uil!H.. od 0 IlO~ 1.[. 'HEO~U]1.".a da [e.flr:1. ta ko :i Iopova po oku udarall..!!!. izd.ega.c:I sa orkrivanie lopova. Jzeti obican komad drveta.ajiUj3 predsta vlja. za paU ~:~ zgJl]€:ce ne I istove :i. jaspisa. .~y.) Ilea.lJeriji~hl i :u~~a:vnom se upotrebljavala kao privezak na ogrllcl.. if ak i u n. U Allije"iJIQ[l'l papirusu (2.~ imena.~u.a.··ikS 1.ojii je ukrao V t'jj..e '·2[\fOr"'.~\ N'R!. ~' liIlhP UU ~'l'J':fJ U.e ~~.f( :Ii. bi~un. 'IS Ki.a. bila joe emil jeni obllk prlvezaka za ogrlice i derdane. ·c€'~ri za lJcat ] '0e1ti rl ZaJ druge begove koii su pomenu ti i u poglavlju" ZallimllDv primer ko.E.egov.i i In.1 +1 ed'u si tka ~{.~'tl T eev disk. ~~ ~i1Ii.' ~ •·i_"ii'ii. (Ji.ijskib l-l}~da u podzemnom svetu iH u grobnlci.gl'a:sn'~lea S~ sva ke rlIj. AMAJUj.: U {!:IlI05lt i cknm s.'':.tJlaiJ na bilo kop J-u deo polcojni kevog tela.I]i!.e stra n e: trebalo napravltl ad.oji se u namdaheniiem r.z:rtve nika 4~. vrati 'iOiJOva l~oji je odneo till [1: In] srvar. i pred$Ulrv]j:tIJ m·ttz:iC. Callfjlu'Qu'«l' !fJ{ G~iOOk r~Ptjlrir str. Zbar. ~n-elilla tome. Pari bou.]hG ja. Zbarkom. Ik:r fliU1SCC ~ u ~@~ ljana na mrtvo telo da g:a c11]va od z:m. is] tesatl od n~eg~ ccld.. lr ovom solstlciju le trebale za pabt u dvanaest .IInl i" a .UJA ~21'V'Olil.ati Jopova k.a..1~nliO~liljju~. Ova a m.if. '7..~jku helkbr.2ij rani• 'IJ. JlJI. ~ @ui su.itUt:n1U S:-'C STn f:i ~ ra 10 d~ :l:i~d.u(J SIJI knriscen i Ikao hili. sve dok m iii oko ne ~tei~~ He i takn ga oda.s~U po :Z1'~ d u 1"':]00 ovim sl'eds.4~ U Bl~Oj se k~ie da treba ~J"U:Zi.l-\.!! I"'''''''Q< jim vremenuna.lleu: 'Za kl tniem M~svetim ]me nima. ZM!DSKE GLA'\!"E. [. H.:1 AMA.araJrlD. ~..AMAjllJ.IEGIPATSKA MAG IJA nj1egoVlo meste U Raov()j bard. slgu rno }e da simbol i.govil.L'1i. Berl. .: !10si g~ sval~ i bog i izg]ed. pcmesa t i pepeo S~ SOkO!lTI. Namazati i. Brei Ka:a:iob.:m..aka bi posle iz:gov.p:~I.f. lzgov{JJra.ri.ki instrument: pravljena je . kao sto se ovde v IOJ.:UTI. pose bnog p oglavlja (CX. OV~ ~nlaJ~j a oznaeava i 1:5.~'od razbe:ili~ m.j..]. s..I!.~t i kru n :. ..IlCa[Q nalazimo u gri:koj lba..~. ervenog porcela na i she:n.l.a.ocl_ karnelijana. 1~.~.jll ci GIVe ['lee! uda rati se 5eldBajalica se eern.at.rajIU':~ se QVlJ ba.e neprikl adniji.j.myon. m~~1~~~' ~'.' . T ~AN]-f) Nlje paz-nat predmet kojli ova.. '~2 Po jec. no~~ . naplsano] '~k u rv veku naSle e:re."oji mu pripisuje !~~usno:p ore~lo... J ]~'ii~komn~ iH am. i od svi 1-1predloga koji su dati U vezi s_ tim nijed an n j.. iscediti sok. .c i ~ldal'~J'r~ po uvetu Uz.~lr~]bi. OIVa a [(113.j. 'L"~' uooicajen pn. on bl postao bog ] zauzeo bi ]laS~ilJv[jla: ••. 6.1oj.]$JJu.F'~.~ [i t u] stvar: kako se ja ovirn eeldcenl po uvu udarao .e~H all!II:'il !lJ[iOCu. n.a..' ~l~l'~'~ ssssss "radost.~. k.j Ilja 4~ V~di Goodwin.o" i.li1Jl<tdW'iII~ Q}'~~it~W '~I'. ~..ll l'1tJ~\o str.81cenja. f'~l_~~e ! . ceti rl za Ra-l"~m U~ . Ma :§taJ predsta vlj ao.i t. CfVe.~ ~!p'('. lza ovi h Eec~ g.aJlija ]Ie ~r . ~estav Fm~mC'n~of' t1 G. et~. ] ]aJhat~.ili ~rof.'IIn S~ n'tn~].ttj}} bla 2.ojc ?tC1.!tnl!~.. r.~gJ'05..i!.l1:S~ ovakvirn rasporedom 0 d red en ih sam o.1i'i(.azdob:~ju koristio kao am.I]JJg kamena.. pi.J. sreeu" Jtd.C:l\ive predm eta oro .tl(.z.L} ona bE12IJ o ~oz:.

l $e sunce k['1e6e svoiom puta. aIn}~.'ro.~.~.p]~_~l:a.n sa !'IOI:'Cf~Oi!l od ico@.. mumi je.a" ~ U k:aJ$:m-. ~ s~~:oji se 00. v~em~ ~I S]J je lJlosi~] bO~\(J~'I. Sill je testa ] nosil i oko vrata. 5S.]1 d a p['ed.uskiJ :i ~Emsk! h Q[".fII-.\I~Q kaJz'Lu""steg mladlh sam bozanski stotina gedina.oj] nbaslava Otv. Soc.crveno ie njoD svojstvena '0 oja". '~S~ sistrumom" S:V€SU~lil.m i.s~. Njen~ ?aJnl~lla. I-J~r-h'l:h' d. Ov'.s~~. (I'vene paste i karnelljana. A.0 (.:m ovna na a latki u.uv'(rtt l-i:oji.~ed..S~ Wr:1 m. 1 steg boga 'J~iilpua"'.di'i~ ~ad gbrv'O.'n. m.'.ca". Q(UiI~~~i~ I(i~ PO~. rno c:i bide" ve]'jke b ogln]e .ag.~)e~l: 17.]. no~. 'Njerno :P'l'V~~-:n"V~no 'Z n ~fenje je "s.l~1 ~. t-eS~Q' ~ III i}[li!'POOCiUUi. ]'1].li:lfle~lIo.l.t!Jsuncevu 'P~na.v'ot~ i. koji su ~ ~netnute pru!l. AMAj'U.\q)C.~ i cvetova..nJ ~m''''iliUl. P[':flJv[j ena De od ]a.rekJ~ I~~U \ .nt~_. v reme 11aJ.jcd lnjenje" i Q dnosi se B~ cU lno uztvanl. 1 OV~ amajli j a je verovatno ima la za ei [. uz i:l o r11. ~g-L~aJ~ika. je blla '~~ onom kojl~. ok'v~f"~.'V~ neki o'rr~~11 ~juds..] I ija upotrebljavana bi].il~.1 ra. je nosio donese radJ9s'~[ s_r-etu~.(~Z iii ~?rjc~' papirji'Sit t.58 Pra vlje na [e ad crvenog ka mena.!:110g_ jaspisa.ajUja.b005:t ~m.. ]Z~ gleda da iie ideja sa kOjiom jie ova.ij'U g.i.a'v'I.) 1 S~t~nik b~ ~z['!z.'lIb:I:ru lLS.1i!~~. C:rV'f. a h.u n}o] sjeicki" _ di nj.] a _ tvrdih ka meni h m Elitt r ~ja.e. Ova moe je amai liji blla preneta posredstvom reci xxxrv poglavlja :KnJige mrtvi h.verov~.l~Je: 1Hll(. t:~: v'ecnasti. .o lUrJJ dog donosila mu je moe z. ~SID!]" SU..rch.jiij~ je pravljena od llJ.~ lie II r~.u ~1 o:'p stala je simbol neegranitenog 1jH~mensk?~ razd?'b~~]~. za rash mn.~ '~d~- . ko] e StU oe$'~ol'PO 1!ljoj ispisi vane.roD~e~kamena.~~~.a S~U1J plamen '~.v~jai.(im : llrlrellQll d. je prcd:s:~a. B~M. 18.6e t rajati sve do. l.] t5Y :~i'ptu Zrrdjo~ J. stari jl'h. pcbeda nad ZHlI ljama u grobu..HN.llglh I. itd.l~M~na~ e~:~~ NOtill (~e I' ElJlll.ad j.QaJ.:i!J!'od!. ipHPCV).an'~.. mu cia! i. koj a se i.JHjl~ se R.~.: obicno SU je d rzah ~ ru.~.:.ckii ~nu~teklinS~Jn~rri~f!~.a. d... a.1potrebliava la pr~iv:r~e]1j'l:~ obreda "otvaranja usta".a ~:ma.gtIJna..cna svojstva: predstav ]J~ I. kako drugi gla va predstavha zmi ju.Jj~~og. .zn.]".4~ 1 saagu. l~ra.oz9JvS!. jer ja Ova am.rne:h'(]tl koj!a S~ ].'I~. Ama. su bt I~..:emije. m~t..n~p. M'~fmr: j~ ~)>O'lJezm. " 16.('J~l1.UIJ telo umrlog sa (. pOI1Qvnog radania.J'A S.3. Tek)st g]aJ$.je.AMAJ L]JA MEN!!. Idi ad mene.araC8J stotlna i dinaselje.'d~dilj~t' (fJ'i~il~~ vidi I~:~blj_~ rll}OV ~Ia~~k _.~~ se da ]rna.e :St.ena S])OOQ. O.i.(i~!lU~_:i1. Kako je boginjl9! Izida o~st-o predstavlj ana zmijcm. AMAJL'IJA SAJVI. star\i~ji~l~ se I.dl sv'esterdce.. po.7JdQb~]u se em GeshJi srece u z~vojhTll:a. i k. ili.llcogtela i lLupou·.jiEIJv~i~~e_ad :n~il. porcelana i drugi b materi] a. r~ Neki..nj.i.Vi' .~q\U~" 'LUp. Q "Uth"ua.m'~sl g.Je~Da na te.. sm arrelo se da j!e . I korlsttla vet ".~1) Rls.7.jenja da zmljeka bi1jal.

1'1 ~vo.cesto. O·V'~ .:!I. na ~rm()om is:ptisa:ll'll moto: I!JEJ S~:D')1J vaJsl~_rse.j Iijia lma dva zna. disk Upera.jcesce otk:rrlvQj ne U grobnicam a i na m UIn ija m.zdu. pokoi nilk: se molt da "deli sudoinu onog .aJ!v~ bogi.. ee osla nj aju na Jet].1zi.G:t~~~~.aJ~B..a e. ~o~'Iri!l'. na pogrebnlm no on njene raslrene ruke i noge . formira nebo. ZeDa :H ue m UOV3. na uoblcajeno 19.~.e~ll~felimt.e:nd]~]Jo~~[eoda pcdigne 'bog~. rulsa 11121.il'e J.n na ko] i su iiJI"MlS!! hi[~ k:o[is6~na ~cl davn ina . 'ILI kras iU ma kakav predmer u kome je b~.ed da eva a m.arpi.2:..z:g~.fi. kad su peihvaf Ii.nju Nut iz z:a. I.eg.e _m~]~jU."IG.na tela.rstten~ [)rvob:utn:o . AMA]1]JJA 21\ BEJ .i:~ n.~I o nije ni5. :~ mesto ~d e sunce ]z. bog. Na slici od~je'lI8 za mumi]e vide se boglnle Izida i. 03.]['iSQV presto.!~da buo liS . Fig:ure iena S1J:i bile nash ka ne na s'tte]. U-pot.]ija je u ~gJptu bn a [alS] rena od na] ran i~ l ji'll vremena do :riniskog razdoblj a. " ~o~va!~'!1. bili lzbrisa nl.a.[]J:DIca.rdld'tu.i isejsl{] h pol] a'I~ nas.cajiene si rnbole vL~sti ] dostojanstva. i:t'.~.. '~I nevoljl se p08:hlZ~OI stepenlca ma i pesto se popeo ua vrh.dG I. . Kad je b?g Sup prerna . U' XX:~Epoglavl]u Knj:i~e m r~vih.kO~1 Je na vrhu stepenica".g glasira nog PQI'ce~..iU~ k gubnlk"3 IIIlI:lCni!I_.a kruna Iuga..f i na jedooj od njiEl ].jbog.ko. um dog. amaj IijaJ l~a ij rtusa * l B 20. dol~ lme. Ilrev)Ij. lltoje su n3..njnm po nebu.fbp!).z:irna Itd.k8!I1.. 2.~a.jegp:\!' amblem iii s]'ik~" postajao bi amajl ija sa zastim ickim mocima: '~]zgl eda da SU OV€: moci osta] ale dejstve ne sve dok jre 1raiao matenja ~i sve A. ~d£'lIiIn ~IlUIJ.. vaskrsenjem je btla povezana zabogl..ad zelenog ]I i a . ugao.. acenle Dr..g Vua.ija je simbol plodnog zi.:~o urezano ime boga i. t].~ca:llstvo~~ipca.·ttj. J~.d~'~rIJQg o!b. sedt na vduJ stepenlcll H se i.aUse ona ZJl VBl'O~ vatno odno$j. ~h.~ jie 'z:a c:iI.ab.{j'15 nJQ$I@CJ!< vlo je da sa to nlje d()iV'o:~jntQ vtsolot:. l~iOj:~_rnbol i. 4 Be].1] ad karnelijana.i a rogovi..Y. i. egii patskih bogova .!:a drugo nego ~.r.nj~ H~Jtt. ts!t~~ b. ~ AMA1U]A STlli'I!NICA.j:H]e.1l(L ~abla 35. t]_ Ozirisa . talco da. ~[oj. p.ll eu one gore opi~8.: kao 9J:majlija.: jed no je a Severa .~edl1~j!. jun~.lr1 '. Pored toga.a.lce nja. je . na skoro lsti na it~i. Hlib~e 33·".~i. ~ I.e. ai~ le posnaro i nen i ko'ln~ druglh. iUl'rkaU 'U 8VO] U DorVUveru m noga shvata- z.iiUja Stepani ca.e takvih stepe. ad $tel. i.s:-I alZ1U '1 a. 2. ]0] telo. ~I.ni su. U cervrtoji oblast i I e.gdjaja bop Seba. usra 110 m visak ]td.a. koje su koristil i.aS~u_l_! (iil~ije O(~ okmz. .g. i~. ~~a.lik~. oslonje- ].n~l]'be~jC'.pl!l:lJl. je obtcno pr~v]jl~:m. iU '*' Crvena kruobzor] e.a. V Vudi at Itrili .odi. ~va~ . bio je u m. prj kazi v~:I1L~ n a go:tnjenl delu gr~Jdb 'i rimskih svehljld od terakote koje su pronadene u lEg~. ri(l!5~iIiJ@J 3iO' z3~r.341.~~-c~ PiiS'liGil. lma I.0 d.OC. ""':i []'U:~.lJ!l sl :s. uja i verevanja lenja su ima 11 nj ihovi taJlkozvaJ ni nesnaboi~e:ki 'PFec:i.z:aJJlI13.m]ma :~Upotrebu imena drevni h.reba a m. 'vee] nom je pil"ifv]jen. mlW'f::IW.njle.Bda m u prenese Hektinu m.~a:r~~: _ u.'P.J'!$O Anla.. $Va lid.. Sm~u'a to Sf dJa..peste n.u J-:bpyt'lJ$ O/'Alit.m. n . Nefii. . i.0j~. '0(1 pO\!'i!. Sa. fPtr:un. c2J1 .:Jll).log'~H::nosn da to u(in l. okfu?AUje Mi.kODiLO~)a.se z."'. dr. priveza k.jta.a sa .ce. i kad jie ()V~ ~unalj]ij:a bi la stavI. kako Ideoe i.i11JjaJ~ demena ] formula. V ud:ukako ov.da. a cbugo je 0..1 .l:Iio_g umefl. amble m i i] 5:1 n~~ msu sa nje.ze]]1 sen .e.je:na.ji. hri.gne dlo 11eba.v'ouIJ :u vaskrsenja..tlOlajil.! svo]e uobi. ]:Ho kao :~gnO<$'bc:i [ polnhrlscanske sekte.aJ kov. Z.

Kad ~1!.. kad im je.'!. i:. ~.. napa! I i i\!'idoi.e] ne. I~leda da le jednom ov.~ njen 'I ~JuIUla. na po1dan sa [1duk sa odeeorn :p-o S voj oj d\1Odd. bora vi. kip.sn:~od~ se kO:l!'~k sinal "t~. on obj~.~ J~.. llJmb]e~m.ci..]) ij e j e m MA.a [~z]'la na imanju njenog illuza" a ona na I.bEQ I!J vreme N'eb--ka~ iU Neb-kau ~ -Raa. otlsU korak da/~]e.. O\l''O§ boga.:fIJ>c]ne na koje su . p65tO]ja svojih ] ~. II. J'H):ja. svoie gospoda. ] njen S.ju.gu:ru.6ete se da se u apolsrifnim jevand!®l]ima tvrdi da .aj kI~lj.e: OV]n.' •• I' Ih • ~'" -anerovm s~l!Jgu pnpremi ea ~dJCU Z. O'iJJ(~a. i upltali ga za znaCenj. lrne. i ka ko su se one mogle 'U potre bl t~. amble In ]'I i sl lka nisu sa oje hi U izbrlsanl.e.163 idola razgovarao ".goV' verovalt da Cle" aka take ti. j. ViDJlll .:a. Eg~..(). '1 U ne k"'O~.a~ j njegove odl ike . ~pokazall su d~.'~ ~' " I iL\. S1ijl\O] lh \f isolkih dlost(~] nstvenlka po lmenu Aba-a uer. z-. S~. jill je nosio. ie [uoguce preneti {ii'!j. N a sledeeim stra nama eemo se trudltl da oplsemc glavne 'fg.a L' ull ~~ III jevske pratnle.agicm ne figure ukazuje se u Papirusu Ves:tl~fl[~~j gde citamo da ire kral.C:l. njiom sastanak u m..skrlvenog boga" spustlo na zemlju egipatsku.~..@jj~l~ sve dok je teaJao materijal od kog je b!n~ :[l~iinD'ei1L~~.ie. da ako ]h jednom sru$(':" duhovl l~j)]] IJ njima stanuju ueee imati v]se gde da borave.r~lh\'Q'V' dol~ zak Kad je sve bilo spremno.vo'iz 1 Na iedan od najlr~ldjiih.Cni.])ca. predsta vi j3.ada] u koj'i se Z.okrS'teni E.F. rnoel.d ] 'bel.111 ' "It".oc d:a. Ki p boga u 11 11.Hi sl ika boga il i demona mogla postatl arnaj lija koj~ je ima la m.nUta.oclk:a. niom vrarlo Aba-anerovoi kucL Th j e ugled ao zoe!1U i ugovorlc . Setm. Dlje.ca.g~pta:n i. s . <bfi6~besi(u. 'i zgiC!iva ranjem odredeni h reei Inoc'u.llog i skri.G]t~. poserio jednog (lei. i..U s:h_tzbi ] dobra ] zla.'V1en()_g bQg. e.verujuci dti.~ oU]1je ii:v n i zivog stvorenia d US11!! b'I'e. at me ostade ceo da n pijt] c.. 2. da doc]'e i.hJ.de spustl Vleoe." koiima su m~gi©· b ne mati bile predate vrsenlern 'jzvesnib si:mbo. pre 11.jevit: Haf-Ra ~.rJJ'i upotrebljavali figuir"I2: ogova. k:HlJ~ja HI dinastije.asUti onog kDj i. l\z::a.. j er 5U N GlrAVA Ra..ednom od Abaj "'b.ov~ zaJedn..'oi~. sve do zalaska su nca: i. u U s {)\I'O verovall.lickih obreda 1.akog jie ona predsta 'Ill] aJ.ala.v:~hnjiihov ih bQg. ako ime.in tamo stigUI' "bllo potresa i podrhtavania silmm zernlje. VC:fOVti!O da svaki kip isvaka :fig1ut-11. onl prihvattse niegov saver i IlaJ(:'U t1]se..va. prirnera .1Ju.e bezboz.:n.enjia m. D.I. u svl sv.cem.esoo:rJJid j s p:~e:miti oU~]:i kod nekog s~i~r. ·dia. ]judi i fivoU:nj:a. 'I da jie takva moe n. n aterati rnakar jedan dee duha ''''tajr. I "..i~ a .() Hufuu [KeCips:) pricu o dog.k!Ori8~.pca ni su priznali da ie novl bog.nl~1lJJ' medutim.l 'E.Egipca.ui bilo kog co~ka~ Z~E!l€.€r'$U se uvek trudlf da obore ldpove gr~kih. U njemu.j :u vodeci []uhav s m u~l~ar-. ] rimsklh bogova .. pamriveka je nared E.1Lmu" kad su Bogo[".j]" kQ~. on ustade :i s do znanja '~:. ons ode do ku6e ~.jnog ~.rE:!flGURE bUQ receno da je.ce" jer se on. blo '~t~i'ad :s.'0.om&se se u komade".i p. '~ bil i SU sasvim sprem nl da podig!l. 'fi.Z I". OV:tlJ gospo da mu ie pOI8].spr:u.s.gipt3.llaJ.i atribuee. :S~ zena srrasno zaiju 'b. koji je vladao oko 3830. 0 d.Jjj'ka sa l~ojim je . poseduje u vek prisutnog duha . svi ](loU padabi..~-" . Egi.1 j e ram sad [.gi.zoava0 'I!J sebt dun b oga klog D.~l()jkucl ko] a se El.:timu je jasno staJvi]a.

j [z sl U~aovog !:nesta kO.e~. i s~. co'vck s:i. i s!ed~H~~gutra. Sle:_ desilo izmedu njegnve zene i.:e 1 dragocenog materljala. a o:I1I...QdJUCl cia 53 ovim upoena s:vog gospoda ra.. ode: j Ab~~~nera 'i 'i.. i ocig~erln. shl~anc n.de s kra]jem u setnjiLu 1 poz-va NDego~ 1 vo~:[~nHl :fjg..a.'c:i U vodu kl"OkiDd'i la ad vOSJ'~R.aner ispr:u. O~["en'll.a.~~.~. ni :dlLlsa n isu srn atra ~ njei ~.rvs] se za[i. odve- vrerne. sedam dana.. vidrmo (1:.~· k~'~~ (oko eeti ri metra]..C.il~.g sedam I.. koj:i se.'Qvanj1u.sid:~:do reke.mIII vo du i ne srade u d u bi nama.ei. kroknd il" nad koi i111su izgovorene izvesne ["(. na sta kral] rece krokodilu. ~oep:3J.on iill. take c:es.kakav le _i pre blo. !I:1J3sta ova] odmah postade vostanl krokodil . je krokcdll donee iz. dade rnu 'IJ"ost~n.. d9J je radl toga! u sobi r~ uvek drzao spremnu kutiju sa materiiarna i alatkama.[ije .jenllJ od SI.og.spll'~. i da se lsto take moglo l~cin~ti da covek 1:-i!Vi.. uda p omo Cu U meduvremenu se Aba-aner . i ona ~.k. lu~~ju ~tta. :8.rR~~Se Aba-anerovu ii:.~e. '-'ULm. slugi. vo Velicanstvo da do de ~.~]oove:k: jie o~t:flJO 1).. rel{~vSi. dakle.~'OVlQj~ i n acini krokodila du. erovarno v svoie nepri~~ilJ'~e]je"vestenici su se s ta ral i 00 sreci i blas gosta rlLj U urnrlih ta kode pomocu figura [La l1j~:n ih -0 d ci vrIo l'anOf1l1 "!.. Ali.. gdc s ~i vod iU 2.:~ dubini vode 'bez va7~duha. u vreme kad je AbtIJ-a ner ci n iQ (. se n ije m !logo I'~r:d i kO\f~() od. kao ~to ]e ]J'O naviei radio sf'VlS!Jk. rnO:l\le' po voljl! pre tvoriti u 7J vog gflJrizavca.gaJ U ruku.san']. zgrabi co'vel~aJ odvlloe ga pod U se u reku Ovde.c~.c€~.ODOVti.t! odl~'Z~li n Ooblast 'Z'!Iauu Se. mu: "Pazt pr~~~.gi i\ojii se staI'~O 00 lmaniu cia prlpremi k'~lcuu vrtu. 1 kad h~dj pnmetl cia j.krokodila za :nJuITI"'.@..~ pri~(re~m.~a()m. caveka koga..nu.izv. '!.!7:J!: . tame ~uvao za prlllke $]:H:n.j:i m. .es~ cO"ilek~ ovam 0. Iz klUtij~. Kad :S:!l.]za. :skoci s n.~ od sveg gospoda ra.. . rnagicna dela. vee mu ./idimo da je tOno bri['a'lJ'ici.o ]'Zvesne Inaiicm~' me l.Un ~:naterijaJla. vode.IJ mu sve sto se dogodJio. Aba-aner se saze E 1l. TEl ko je kuca bl I.he'~-A. se lstog casa pretvori u '2i'llog krokodila dugo...heb~~ . Dostoja it'lJ~ ~lv~r. o vode da se d opere. ono sto je rvo]e i 0 ala zi": i krokod i1smesra ~ rabi covcka.adi ne- do. nema sumnie._n..kau.a kovGczim~ xr dinas. lUi sluga. krolood[l~ i kaza mu ~ . on. Z]'Vot~ k. cnvekonl i tame s mji:m prcvede neko i'J kr?.og.e 5U 1l:tIJ!i:U i.e sa . .ug~ d pode za !I:1Jji~.he'f .n. Posle eoga Aba.1ga odJe SV()j:~m putem.og ana.nk o_e:odgovori na iZVlestaj S'Vogsluge.:m baJ.aru. se vee u II! din~lstiji verova 10 cia se V08t~Jl i.c('.~Je:n~ bdevena sv.utdl'Z~O sa svoum kraJ]jem Neb.~.od. se IIvert u cudesn Iil. Kad9J se spusri vecf.j g. i krokod il izade iz VO~ de no~~i coveka sa sobom.naredi da ~9o~n'ese lzvesne tn a teriie :i kutiju It2i.t~) izvodio ov~!<. ll1rlvi g.ko'l~je pnpremto kucu. a ulen pcpeo bad- ·~~~'!.po s~'Ojoj svakod ~ K nevnoj na vlci. ci:m je sva []U I:G. ba d.pod vodom sedam dana be z va zduh a" Takode za p~lartlo da je veliki svestenik-destoianstvenik. iU_C:~j()j ga \110[1] sluzavka o. PremaJ jed~JJonl .~. side da se opere U vodi.Q 11]on s~nl" n I kral].i "lot koj i.cr~1 u njQji neko vreme.1 srva r koja se u to vreme deslla jednom ceveku: i kral] pode s II s:to voska.(~i~ \1'0 elUI na zem ~. her heb.up~.orvo delanje neprtmerenlm skem poloza] [1" nicgovom visokom verda bi naskodio i ozledio vodu. i posto je uzeo vcstanog lHokodil. u Aba-anerova ze na pe novo ]}.()j] 1. Aha -aner prizva krokodil a recima: ~'DtH"1I..~!ra.im sto le neopnodno.sna d.kochl grozno cudoi'V]ste.fe:I. sedam ped aJji~J'i kad J€l nad njim ]:'lg:o'vGr~. rece: "'K~:dona] eovek side d a g:€~ ku p~ u mojo] vodi. [ po kraljevskorn naredenju sngli do vode. I scchno'g d~n!l Aba· -~ner.e ~lGse le u severnl deo palate i spalise.red'u slu. ad ona] ClQ'V'c'k.

ka biea.~]pttJJ oko 1. razlicitim razdobIjhTI~.i su n~jvise ze]e'l i. isp:resecano kanalima ~ d a j e. da fi~1!]d.c:e.~~d n.'[_! verj p!rotiv R~mzJ~sa IlL krn'~ja Egipta.jl1..om.1ed.javinje zern l]~. pctrebu za nranom i picem.lo okruzeno vodenim t.ci.10. je bila sahraniena zajedno s njim.:ada ]e ]£vesta'l1 broD v~sdk]hdos~[tja l1.g.gO\1Qre:nenEIJd :[~gu]:oJn mogle da j e naved u d a uclni dobro.l nove useve II 'Zagr.~.avl. K~~mij e S'U ci~.g:!U nepravil nag obli ka sah r.r3.g.e. kada su kutije pune neispisanih 'poH:.Ile.:m ilgovaral i [ec~. da izbegnu radove dubren]asti zernlje. o c:u koje C€ ueiniti da CH1~ za 'pokaj T)J'ika m ob~v~. a :nj:uh.ecm:a. sa ~st.ITU::'S:hl su.r.~. 'ttesk'oca re5~. D~.roj~["Jjjiehleba i plva prerposrav'~j:El!~oje postojanje p$eni.'OV3.lj~ iivi.0rimskog rasdcblja. posla k'Oijj se '010.lie.arl].urn rlima.tti bee truda Kait{. g:u:pc~:n. ]'Z.0 obavljati g. 55 0'1.ra.g:ll] rom. mi$I'j 1m. (lonoi!enjla peska sa lstoka na zapad.O SCdaJFl1 stotina drveni h u$QbtJ u lspisanih VI pogl.. ali pre nego s~ole polol'en a 11 grob. nlk rekao: "Podisem mku neradneg coveka. g.~'F oranie j vr$:~dbu. Ina... mi.a IDlJJgi co] h fi~lU~ kOiji je vredan spomena nalaslmo U s]u. 'I u Bahti. iU ldeb[]i m kDlaci.. i ![ucin leu] sve stQ nared is..Q5lenjie p]od. na t..~ojG'C] vodl po suncu.i rna.jtl'va la Zi vreme XV]]I dlnastile . mora ~ j. KnjiigEl mrtv]h i pokrivenih bitumenom. 8V16~.aib:nom.ctilje d!l)lh!O~en~a ~ska 5" . t vodim sa.bd. oltO 1.e[1:a pF.. ~C~. e. ipak.upg.figu.1a S]i.ovo 'i zb egne ta ko sto bi neko d:rugi umesto nje.[!lQ su i reel rnoci ijl'.j.h f~.ca 1\.oko-V'. navodi poko]nika.'~e:nid su n ad njo. obaviti. mala kamena :[~gura ]Jokoin:uk.jem..vest ajlu 00 ZB!- st~ViilJna 1o. NUa :u J']trvod. :1nape'!J ran rad na !ff.. kQja so zvaii a "'~.1...a. Ui a ko mi dosude ma kakav posao Q d Poslova koje.IJ .ec~.red.al i jedn. zl'C1"~. N~sm~ ujena upotreba figure sabrI nastavi la se :5Ve(1.anjii var~ il'~ U grobnk:~ 1111 a . ] z. sejanja semena.. kOl'e s.. Z:aJ svetu.n Eg.n. ispunlava :rJljl~ kanala vndom i. U'i orudu ZlIJ podi~a~je vode ]Z.$::E.eei bl le ispisa ue hijerogl iflma na figu ri~ :~jtbS kas]l ije: jie .O su stanovnlcima Sehet-Aarua bili petrebni hrana i pice~ onl su se morali prlpremitl. Bru(~koji~ SUO ziw'li na ovom ..O~. '\I'€.i~ Kflil~t mrtvlh.](. kojaJ se upotre bl. u stvari. on se stega trud i0 ~a.alikovato obicnom. i kaze se da j e 1J] grobnid $~rij a L 1~19!'~ 1E.g. svalt..U grobovi rna ne orkrivamo samo j edn l.prnizvodnia ie podrazumevala oranie zemlie i rad po]jo]:l'['iv. Dodoh jz grada U nu (Hermopolj).ibe]1. figure pisara Nebsenija.~:n. pl. to jest. J~ sa m b o~a:nsl(a DHSaJ la. r 'V ])l(1~ r:t. imala iste potrebe kao :i ]jud.. i neophodni p olDs]{u radovi su se.'Jlrpe ocl uzadi.~ nekol iko. pronadeno ja nista ma nJe: 11C.IiIH~~.1'0'j!2.ka" po.to se tice sejanjlfIJ po]ji:tIJ.u PQSilJO' koH mu u Ozlrlsovom carstvu bude dosuden. 'i .i:rrd form u ~a~ t:ije: ie :~zgov~ oj e treba lo dililJcslobedi pcko]ra n ika potrebe za. kakvlm r ad em .eV.~. veom a l). i.:U fi:gUI1l1 . FQnm. treba obaviti u podzemnom svetu kad na covek(JJdode red .:~a.m. bi. dobre odrsavanom irnaniu H Delti.200" SII. s]'UC. p'o:g.~duf~'. sobem srca majrnuna".s:IUo se da ce zh. lEI ko me zovnu. Prvo D'~ sa!JstaJvljlSIJna upotrebliavali egipatski radnici za :n.stvtn~.e~.:rm z1!ipflid. sve smetnj e [i ll prepreke) pred toborn 6e tamo blt] unisrene ." PQS]~ evlh reel sledi odgovor figure: ""Z~{istasam ovde. [.cim~ i plvom.ok:a.k~l{re:~ . :~karl je sa rn poko].abti!·.~ od :nrflJj8t~r]j] h. mogle da je n avedu da 1I.uga ~' ] b~.Al:ti.i:il nij e imao ~eJje da n~s't~vi da ore.hi se '0:\1'$1..neka presuda padne na tebe umestc vazda B1L~ mene. E :ZiiIJ nje :u pri prerna J'Je~:I1I.g~ obavio 'ti!Jj po sao" Ako su reel mofi izgovorene nad lffi.ulas>I reei moci koje S:IU bile lspisane na takvim figurama menjala se 'IJj.J~vi.gl.j' 2.370" pre D" e. ~ Sledeci primer kcn:]scen.ski.

'11· l e 'Il.pta 'P~X)-' ~nrua na Etiopiju.ci:n.. Pamoicu. na u mlo j e da Sf posl uzj magljom da bri pomog. nije 'i znec pn. AI i. i najzad je p oci.ri:.aza dejs.0 tome kaleo napred uj C za v'era.-' s~'Jl~n~k.ce ]jude da clne zlocin lda ~3. :~Tla:g~Js:k.piistraJsn.~ n:a.~ zna.j'llI.lIJO njihove zle namere.aJg~. sklopk~ zaveru protiv kralja.azgovor neki h.t z~jedno sa d~mam~ pravocHH .lj'isa svojil1 pOlVeuljIB.vi. nJlgu~.~" Atlrrne: i :i'Zgl. ljudi koj[ su ak lopi Ii zaver IlJ sa zen.e Hui veema rna rlj lvc p:[(Juf~v~o S'v()je m.m a Per-henta i da ga.s'aQ ['. ispitivao jc l~'r 'lJiICll.u clam.. zavera je otkrivena i. take d.t?ficil''ii je 'Oi la u Per-bentu i take .·· ~" m. koja ga je saletala da "podMi.api~ci bili namenj1eni damama kojiC SI!..l ra blla nesumnjiva.j~'Vim flepr~j~j'~elj m. oC'igledno s namerom (~aga svrgne s prestota.. Egi.i nekog ~ lsokog oflelra iz. jasrno dokaztana..(ect sa CHjCInl da ljud i 'f) omere pameeu i ella u njlh utera st:r'ah.ea.a.e oei koje ~)6 podstaci 'ljlJibav . pravljenle begova od voska i Ijlud~ . j edJ~. nj:u h.]'i i0 tesl. .. ] >opo:me n 1n rln1iinla da noe s..59 kiln pisarlma.zuje za pisanje kllljliga i1"l f011'm.l!. visoki destojanstvenik '~ ]lidzO\n[i1~ [kraljevskih] goveda.s.:u voinika i d vlla In'alj zbael s prestola. u[:j. njli hov ~ n apori $U bU i uzal udn l.j im jie naredto d a on'u knji fJ su l~r iv] morai U umrerl od sops:~ve:nih ruku. r.agijski ]JOS ao i ]1 ajlzad g~ nade" l'u se dad~~n~ posao da.\oKocvad da l]udlskaJ bi.q...ii!: ~•• 1.na.:ui.. ] 0 tome mi tds~8Jr..uv'ucEI.e upletene u zaveru.iLu:~.1 ol~o k:[al. U.. ~. ~ uo:atn:s]1i. ko j e lmao ptl Sf Up lu~i~jevoji brubi toteei.a[l le namana 'V()~.1 j. njihoveiJ Iltr.Z~. Ita.a.a- . QaJ naskode gosp odaru": drugi je optuzen d a je pomagao i podst ieao zaveru tako 3t!Q je postao jeda n ed kolovo d a.~. On i SU u svoje planove uvukli isvestan bro] chitina pove'zau~h sa dvorom (nel=: ~ su mjS]jenj:a..j:~h·.!1C govorite~'. :i ]Jooto su isplttlJ'ni" i.::e z]oci..' 1.] •.. e]j] su (Ja]1ovi n:aj'lechri delom bllt kralievi bliski pri]~ telli. je bio i nadzornik rh~nice~zaJjedl~o sa ne- je cia.ne koji Sl'I bi]'i U'ZM S:VtIJkeg bop i bo- zase gi. BU~ su uk~. ~DJ~ SU rncgte PffiUzj.l~] da .o'u St' u.~ paiJju ~r]ja te'~jstva ..ij~.ne f"O[~[n. (jIVe knjiige on je sbeI~. ]zv·esn:i HlLIi. kao :u krivl cu sarnlh dama.m.jsvez. U rneduv remen 1).pisa]1r~ j. .iriu on ode do oekog..va oj a :mogaJo daJ n~st9lvi svoj ~l1.rn.1CDVi.. ~I-' .]lje.ao i g. Na drugom mestu se Hui 'Orr~u.ro 5U 7.nje optuzen.. te zemlje }e I u nj1J uvukla njegova sestra. eel u stvar su p9J'zJj'U\l'o ispUiva Ia dva mala ]s:trainiill suda. kame bi bez lUz. da su (HIe pripadale .akJ~ 1.nih .ie: "sh.e I.nem:u. I.e '~m. ali pre nego vtijH pOS:EJQ~ :~rrv.d.[Jl(Jt- rnedu 1\r.. i nQS'ev'u :za kazo u.om potra:u ne:k:o :mesto ita ~.a. ~:rii.l.U moe •.aJe ve iikog tuic~j~a_ rJj. to daka kraUevsld'h ~ I da n13. I.lIemogla dJ~ 03 SV10m bratu na.ed.a1je. i d. Ne zadcvolja n :naslJoj..SVO]]OJti.~. da ~1. koja su predstavliale postanu oduLieta i bespomocna. lo gospodaru".Q :U ar[OJa.1 'H~. ~.~.onjet.rven. i uspeo da nade de:~otvolne na ci ne da sprovede sve "u i sve unese as! pokvarenosti koje run je srce lUOg[O zamisliti": ova sredstva je korist io sa pu nom ozbUjlJ1!o~C:u. z sestra ovog .~g'ijsko delo.e ~l!]d:uje. obavestenja . jedan dostoianstvenlk je optuzen za "preuose nje poruka njlhovi m majkama i sestrama koje je tre bale da podbod u ljude i po dstaknu ~]OChl'oe.anjiima da se u usta nh'.c..)t~v:li'i.u m.fen] tO~] stan O'IJ] h dame jc :p06UlO gl~v:n i staJ b zaverenika. Z\a!ver~"se uskoro u'z.!t1ljie0 ["JJj oj: d n. J)n4gj sud" :k:oi~se sastoj.· . P 0:$ t0 Je 'P1rI.je r·cchna.~ da su OO'U h::Ojl su lh uneli u palatu ] oni koji s u lh prlmil i bll i pod Huijevim m~gljsJ{~m ulicajem.. .P ['vi sud kojli se sastoi ao 00 sest tl ~I.. muzeva j. 'Ven::r¥atno su ljlubavrl'~ n. da je blo upoznat sa celom stvari :u da je pdkdv~oSVO].~ zato viSie rjr~s.i lj udske figu l'e. a kasna za takve zlocine blla [e smrt. ~b ngura ou rste mifJJtel1]s..ld.ga dobl kn] i.jb .IJ.] bn.ao ""'1:. k roa. .i.gu koja je sadrzava la m~gi c. d .i. ~. odseoene :fin 1m L15l.arnagw. i ad njie. lh u kraljevsku palatu 'Ill'Z pom.j:~ :ug. j er 811 lmale za [1] dlj kralju nanesu z10.. od vosk:tl n.'U bHi n~.h polozaj9.H v s.oc dOS:ttO]tHlI.. ms:peo m I trojica od njih su hila uhapsena jer je otl~i'i ena dJa :s. i sa ovim 1U \i'.lIU(_ lLliilca ~.'~ii h flg1!.ojlma.t.ii.~ •1 -b' .

ispitlvao le slucaieve onih koj'i su bili Ophlzeni da SiIJJ "navodili ljude ] podsbcali :z]oc:ince da ucin.ako IliviJizIQ'VaJli" :1neka ne.vostane flgu:re i earao sa namerorn eta kralju nanese bol. o.d:i da su l~a. da strada ad.rvarstva :~. uva.oj]si Jill U '111rzak.c.Ic.stJ. da ucine 2...13 080'\1 i ki I.to.s.. i.a1:~ hramu bavila se preplslvanjem himni i rcUgijskih sastava u koJ~fna SlU jedinstvo.~\7 SUIll"05'~ O'VQ.. im dnkazali krlvlcu. pre 11" e.nee 'ba.'f odli Hui.ie- u: .e Harris. '~ osudlse na smrt.] svojoj..g s~st~Vi n~.. je. Znacajno jie. [edna zaledniea s. ~ifi vremenima. ne moze vladati covek '~lljeIO'V\e . sledeci m ['eci m a: "Pei ta ura . i. Pa. kojl je pravlo od pet elanova.". kosti su ti smrskane.aJIlCU]laJ ga. .['i.e . ga je Srtl:5. o.je nam.i cusne: reel ] del a" rna kako da su rajanstveni i uz. patn]u i smrt . J'l.cu SU osudili na smrt.cio.ra zapada '~i:sto l virna ga okovase· bog Reke's. Ra je reel tveje srusle. "'Rati ['.anih ligula lgra I a tstaknu u ul ogu U iZ vesnim svakodnevn lm .luzbam it kQD. ler je narneravao da na lese i~o svorn gospodaru. kao i d VIe h i~JadJe i petsto god in a ra rdje. lOO.flZte': tie pnmorava da se okrenes.t\ll A #mii CI:mli:!l8" i.znena...ca.vise n·.ra. 1165.200.]0" od ]]1 do XX CU-asrijc.anj po.o svom gospodaru". bogovi su ti lice unazad okrenuli. po5 dinastijilIna" pre r ego sto su ljudi uopste shvatil i da V\S~ l'i kim roo C'hl1l3 Prirc del' koju su o'b oz. .caj S~.bUI jasno izh}ze'l1li" a u isto vreme j'e druga zajedn ire-a hil a zaposlena vrScl]'jre. Ne treba se Cu tij r. rOptLUze:n je Z:aJ prestup kaji je uclnlo II :S:JH1~::{ sa svojom n"13 j1'~DmTi.e zol..1J. iie znaJ.jQ '~ bog :He r~]'t ga je ti la..§:r. on d Jlce preseca .'0j1J. protiv Ramzesa In j:e veoma korlsna.s.. V['aca. O[lJ ti glavu nadvoie deli ] gnjed jre na rem 1. j.al i.lJ j R jtm. medutlm. U n~oj se oplsu]e kako je cudQv'is:te savladano.ija. oslobode pokojnlka potrebe za radom u zagreb.o rrcziVlcj obieaj postojah'l u ranim ~m~. upotreba vo. otkritl da j Vid~ Dp'lI\~'jj'l a.9j da~. koje se cbnavlialo u Raovom ob icju i bllo uzor i slrnbol Boga na ze:m:~ji. 1. Nemani.scupani ~ bog Aker te le osud'jrQ.$11 SiB: 'V[sUe '~I hrarum Amen-Rna U Tebi.. Apepe" ti neprijatellu Raov.k izbavi od njenlh napada.j se. cia se )oltOjnl. . on te gleda. jer dokazuje dol Sf' agijcSke kn]ig~ postojale u K fa!jevske] bibl loteci. kad SU se :U'Ztanja s Eg:~pc.~ i S1U ti i. Ris ti je grudl razderao. Pred sudije je doveden da cuje presnduo ion] ga proglasise krivlm. Gornja pr"..a.0 k · ~" I .t! P(1jiyrt~S Jii}"ogiq. se's.nU<rnu :~j.m. ~ posto 811. s't:r.:ns ell jem ria. 0< CL1VC' oj zaver.s. kad je 51 ovala zaveru sa nom svet 1lJ. jednog po jednog. M~Mlt je p osl ilIl'~.u:n1stenje ~vQrje.P-!Jms jlu1ichJiEe de l'W.e:govi JJ zraknva. pred strelama od nj.av.ve§l~n]ka kO]'i S1~ 1P':r]'Pid. y. sila ] moe Bog~.a. SI6 pora'Z~ lzvesna zm. koi oj :Sl!J davana m 'cia irnena. i da suideje koje :::H~ "gi'pca i lmah 'u vezi s njima bi le skoro iste .S.e: takve figu re ko- po. i da to nisu bi le Sa! mo rasprave 0 magijskim postupcima. ta kode smo v ideli da je btla veor zenams Per-henta.'ga i seve. sopstvene ruke. takode je pl!"ls:llje. udo _. ~~O]ie takode poznat i pod j drugim imenom.j Sito su ristllc u predinastickim ma rasirena upotreba figura IJ$ad)'liu~ koje su imale za (Uj d4.l. O![1Jti gl ~vUJ probija.['lda iZVIS~ samoubisruQ.'!: v'os'ttaJ e fln gure kO['isl"il~i da ucine dobro i. slufbe cijiaJ je svrha bila ria se Sunce..k:O[~pij~ ]e 'Ie U okove stoavUa.ajrdje da SlJ1 se ove s]uzbc vIsHe u vreme kad $U medu narodtma civilizova nag sveta '·gipcani hi li na glasu zbog svoje ucenosti i mudrosti. vee odredena dela Sa detaljnim uputstvimi ciU~ocu kako da vrs· obrede koji su bni neophodnl d a bi se formula Ui reei moci ueini le dejstvenlrri Vi de] i smo sada da SlI :S. spase ad napada cudovista z:vanog Apep! Sellrc(!'te se da je XXXIX gla va Knj lge m rtvih sastav na p is.. i poh~oj. svez~sel .

a.. kr~'~ neka Ii doric! O'k~I:s. " U drugom delu eve knjige.. povud se. 'fa:ko. .I'.. Ap~pc. sve dok Sf ne oltrene senka.ja tOj)111il Q'I.] 1 je nasl ali! '~PogJ~"il]C0 pa lle nj u Ap epa" i ono glas'~: 0 "Za pall se Apep e. neka ti dode kxaj.l\.t i"_ 12). i. ti neprij atelju Raovl OkQ I Iorovo pobeduje prokletu dusu i sen Apepovu. paplrus i flgurm "spa- Poslednje reccnice su kazane C€'~ii'iputa. ]' zapa.a. O'kIJS~.'0 'c:i. da bl sprecio di]ji dolae a Ii: oluja..g.ni6di.oVlo. znata. ~~ jedno od poglavl]a prvog dela no8.zde:ljerJJo na pog]av]jal!' ali.ce:. ] .ju A:p!3~ G pa".gul'2I.Ra pcbcduie Apepa..j u vatru. Apepe.'"T() su a reei.i[r'l.l(r. ~~z. . :2i i ~~il!Jlpe:l' goopoda oklfece ko. (lobed uje Ap cpa. t'ile figHt'(: iO'. 0]'1.dil'tt'usestog c~~anoci 'i u zoru petnaestog dana [u rnesecu]. Teks tt sa n astavlja: "Nazad. jed n u '[~ponce.o.r'ZO I~uoo. neprilatel]u RaJi)J"I.~e5 0\. h i~~~rogl~ fisk~ ~1fC~)~$ {.1! Plamen lctlji izlazi b: Oka ]-]Oll'o'Vogna rebe ide. A. ~i:e. A~ epa sta v~.i. U lsro vreme je postoialc i drugn dele sa isnm naslovom.. ldeje lz nj~ga razvijale i. i u doba Ptolomeja je cd niega nastala knjiga zvana ~'Kn~ig. IJ osmi Icas da na.jill.:e:m]. l~ojase sastojala ad dvanaest poglavlia.I.ta] nacin t-e Apep nepri- no zele nom. Nema.!.ot ibog. s:mrmo delo le znart 110 presirene. pla men Oka Horovcg Sv€l neprijatelje Moc:n.~~twa 0 . [(illi I U I.lb. A pepe. pliu n Ul6as.a Eusen.l'm I.i mn! Ne· s ~ [lao :S~1'll1 Apepe.:.Olhn m~~m.- ka Ii dode kraj' Ni lit.:. 00.ij.d je Ape]:) predat plarnenu".1.ha~- . jl~'teij l~a()vl' biti lUlistelll U p:~jusku.1'0" $i!lk.~.. povesn• 0 C' ~·~vara:nJ'!L. Okusi srn rt.Kao sr.Q. Ovo ces urad iti kad na lstoku nebs be'Sue bure dok R.pom. koja glase: !)'Ak'Oi::u)ces da L]lilis't]s Apepa.cjDkolZ dm 'fm G. Okusi smrt.i vo~ta~ iL~ Pl~ll1nfmkeulJ'ic. iz~. s.. :u stav]ce~ :u h u va tru da ona proguta nepnlatelia Ra.i povuci SiS:! Orelah te i na kornade te isekoh. Plarne n j e niegov koban za d L~:!LI tvcju.. i dru- rom 551 . na njeetll. odnosno po jed na za svakog boga strana sveta. :Soil d pri:lvmli ma. ZlJtt~) am na tes be plamen usmerio i zato sam re unisho. soon. ~ lmena i himnu R~u.'l im" ~ak'o. nad "!fostanom fig'[I. i ]'05 j edn u predvece: [i ako ie potrebno] n107.C.iJq)rija'tc~ju Raov. "'i'\eci. o. fi. rnedutim.:ril o100~:o.li"(:i \'~Oll]'~bl.Horovog profdil~e tog n'[.g Bega i~'Vn'r! snaga: zdravliel i u smrtl i IJ.ogJ' ~.A za ~asi. Apepe. iivotu..nitti svakoga sata ci.l. d vi se ustat U[1ee~s. ali su nlegove verzl jl~ pron adene u m l'iLa.ju z:uvot:fl. j jos jedn IU.jle nad :fugu:rj)m Apepa koja je naertana aelenom boj om na I[stu novog papirus a. i 'iU dane praanika.il.'"I ]s]JunJre-· ra Ra pobeduie Apepa.. S1IL€o.O'v lm~1skrNiiJ\I'J.o i obrn6L S!:l: .oo svole.elj. ga nekollko p1U ta sva kog sara u toku dana.t vdo nUllo.ptoguta.lazak pljuska ili 01 ujn C3 kisc~ i take ce sunce zasi jatl. 'nJ!hove ostatke treba pomesari sa izmetom i baciti u vatru: ovo te~ U l"a. mo- gu u pcdne .-1 A pepovin ]'~aV1' spisa c .J'r.vi :.l\. peste :3]'1 i. . je:r ce Ra sij~'tt~ i Ape]) te zaista b]U unisten. ] kad ~e. K2IJsn~je SU se.ni.. N~. prlpovedacu se k~"ie ~... i jos lednu til surnrak kad se Ra :SPUs:Ul U t.p:rnj~r..ov(n"ices ove pog)-awl. Je urezano megovo ime . Il.i '1... ~ E. i plamen Oka 'J.g. lzgevori "otthil. . vraca] S€ . boj CHl1. a slede ih '~Iputsrva za vrsenie obred a. vraeaj S. :u zato sam te na zlo osudiQ_ Kraj. je sadrzavalo dve ver" . Uc. tes ove o reci mQcl: 'Okusl smrt.. ovo i time s:precittu do. . r.:~ i ~lI. Gurnut si u pla men ogoj eni i 'on '~i se primice. l~a~c. odstupi.nju i neeu.0 nije bllo l.nmM je S.t'OI)~~!'"(L(rlfl~ b ~. . Ka.ib: '''.uees tu figuru U zoru." i el. i svakog dana. padni. A:Pr~pe.gjlfl preplslma Kn]igc mrtvih koje sn nastale za vreme XVlII dinastije." lle 11 i 'U va te u 'od trave h~$au:. i joo.ft Rao¥. 0.C110 ustnna" sledece: "'P~d['l~na ]i.0)00). Apepa na .ebredno upursrvo. Ra pobeduje A)Jep~" OkUSl smrt.Ji ~1a.Ri:su o'i. A~ •h Zl]C pn .

sa rukarna svezanl rn na Le~\~ma. lme Ptah znaci . :Nit.-aQ 1.v:~'tt u. Za ti m mora d it na pravi od voska :figlmre svih ovlh demona.i n i treba da i~Jl ba ci u va rru.a n vougaono d rve no postolje.. Do kraja 5ci dosao. Nachl i drugu zmiju SaJ :~na[cjbrLl Iteem. i posto po njim.a.a spali 'bi lo kad se Ra rada.iv. ] obi coo [e posta v:~je a ua 'p..:treba ih zvati "'Dec9Jnedelatnosti". ] ZiO'Vije 'Hembem' (Ri·kaJ:}.i.pi. boga nocnog sunca {Se]~et) ] b oga vaskrsenja (OZl['jS). sa nozem z.Da b[ se Ull1i8ti~e meman] l{ojie su l! A~epovoj :pr.~po~H'() Zi1paci.abije Him lLI. U Papirusu se dalje kaJ'zG: . 'Bete~""".j.e putovat i. s~~ ~e Eg. grom ~ munju maglu] obls Ire i '~aobezbede vedro l cisto nebo kojim sunee fllOZ:.arves i da la coveka 111 ci ne 000 S '00su . zaboravljen. plamen te pF.ozd][~ i ono sto je niem u izma Ida 'bi.P]rusu i da ~.~ not .a. V rata] se.lti. i za telo tvoje.aJ tvoje ooc'" moci. bUa. i zivQ[t Qbnovl]cno r [) snagom Pogl avljem . zem. se ona. ier sl pre secen :n. r.c:ne figu r'e!:'" sigurno se mora i ene[~i jOim" ono postaJe uzor novog.i klojj Cis izvUJc] kOIG.grrobn. ba. nocno sunce.~] 03.. AU" SlUnoe ge ponovo nl!d. ono te je ' mlstllo.can]~:~.d:a B. lb. leda ] Z.jilh govo:r1 ka.ech. sa nosem ZaJ~ bi. Oborilo te je OkQ J ]'010'10 koj.agl.na.om s. Naeini j10s jednu sa licem krokodila.a (Pta 11. evrseo j:e sve:zu ~. tiveti 'ILl za. kamenim kopliem: ka..aJ'v8Jnja. im.ub[j eno.leda..a. slll e ili fig. 0]10.[e-' p om.se n.. '10 :SU blla sredstva kola su Egi pea ni koris·tiU kad SILl ieJ.M....e je nadrnocne nad neprijateljern svoiim.no]u s'Vetu . :i Z.ko pri bavH ~ z2I:Stit[1 Pl'ah a. ali je po~M~k8Jdsupl. verovale S~ da ce mu o lil .zaboravljen.]e[['lf~'m ill leda i zovi je 'Hauna-aru-her-hra'.:~n'~j05 jednu sa :~icem bele FllaJeke.d~rva10. ·poz.lji.~dV'oje" dusa !i je sm:ezt~rana. i kako ib n. i probode .sto joj jie zab:~o n. ona treba da na komadu 1l0VO~paP'~ rusa zelenom bojorn napise lmena svih nema 0] ko~e SU u Apepovo] pratnjl... kao i imena njihovih oceva. Seke]f~ I o zi [ isa.ana Apepova.j'Ubogs su ncevog rada Il~.a l~a..'1U re. Apepova imena na novom :P~.US1U p:rob]ja" on ti donosi kra] i baca se na [obUc.je no.ot .r'ol[e proklero lrne je u zabora vu zakopan Q.~pc~i na.e['1 da odagnaju kisu i oluiu . :knjia je obicno pravljena [00..g pozn.dati m. daJ je. iivou~ kojim. drveta: e:c:s:toire masivna. ce.(l prod..nlJ:a i:s.njit mora.Ziem. ~. in u podne iH U za brrul k 8'1L1nCa ]·ttd"U d r ugom delu ovog spisa. kal~o.lJjiz:tlJd~05~O su pob[.sava.. to jest.j'U se zatirn na[c~in'~ti j0'5 neke nji hove.ci "Onaj l~:oj'i je zatvoren". oteran si ~. sa nozem zabijenim u.75 za duh tvoi. obredno uputstvo nalaze da ih izgnvori osoba koja se okupala i k:ojiaJ je obredno ta. ] ti:s:una je nad nli mil' i ne stale jie I[iz se.. sen tvoju. Po. jer ako se 0'110 ucini.'n~c]nifigunu zmlje sa ['[ep(nn 'U nst]:ma . na koje se gledaLo kao na sunce koje jc p'r~'Vre:meno sanranieno. i l~ PC(I.ta nema. S 1 " '~s:- obuhvadti takozvana p. S\.U1JCU kao "otvaraeu" dana: lme seker z. i posle smrtl je 'brio "'zaitvoren'" ili "polozen u :l'tl)rvce_g" kao i. maiki i dece.NOtval"at:~I' i oblcnc se IPr~. on [e "(!i'~V~IlI.m. koje moze biti 'puna 'Ili izd.o]. Tri boga ili trojsrvo Ptahl" Sekera (Soharis] i Au·sars' (Oz]ris] trebalo [e da predstav lj~.a ovo 1J.:tU Na[c. i '2:1.~V] je Ah.t:. NaCird jos jednu sa licem parke.zovi je ··Ne:iH·~j~'~ Ij Apep'. ~kad ovo tltini. zaboravllen" itd.:i. Da bi O'V" reci bile delotvorne.st iz njihovo. mora d~ ih sveze crnom dlekorn ] cnda bad ]1(1 zemllu i udari tevim stopalom. OI1{nn l~o. Vi.je tvoje.n. Oko Raovo te pobeduje. posle ruza proplsanih !tIer'll] koje bti trebalo ~ zreci n ad Apepom.oz u Ieda.a. da .&e puta se kaze: "Dohro je Z3 coveka da redovno govori ovu knJi= gu pred uzvlsenirn bogom".. plamen ti d.j:i nova lrnen a.m pociniao SVQj ih'o·t kao Ptah. sa Ilozem zabijenim U njena leda..e se da napise. Gospodarica vatre t!e pobedu]e. Te~koca le~ n m.r.). h. Kako se co'veko-v iiv10t na Z!eml]i poistnveeivao sa 'iJv()to[n sunca. velika te vatra tsku. an-Seker Ausar figu['a.ci na zeroJju :~ l~aie: 'Apep~ :Ne:man..

a posebno u 1~asI1ijc]n ri:zdobljiu~...151 n i rn l1o gi. Cesto je.. 6e eelo tel Q biti zaj~'16eno~ s~CuV'a.no i oziv[j~:no.:~g. bio je sta vljen u figu:ru hoga.~.~z.sJd Ovaj 11JII.dtl k iz ltogl i. tela j e 1. ali ponekad. M.:.1 ika n vi nj etama.ej. tri boga da dQ(~u..L 'I~I n]eSa po I .._ . lep.lS.sa. mfsl llo se Cia.]u taj deo .i 'b 0rave u d rve no] f:iglU:i Da hi :Sle posto]je figur~ uCl nU'O 8~Q je moguee slicnljim l~ovC:egu!. i umetnuta ill pravougaone drveno P ostol] e koie ]I~ trebalo idJa. 'He.apla.ogt}ce jed a . . ..joe..uhClvnog te ~. - - 'I" ._ .CaJjH sves!l'eoi.1 ". ' ]5 'Pi san tekstom od reden ih pogla vlja Knji~.a bila ]1. .ecla da. kao U sh~.i"I!. vog c:U]~ fi~rura je blla obliknvana take d a ul~o IJ~IEi glavne karakteristike obbeja.B['iHlimllS~ml1 ~]l!L~:r~jlliM <10"1172). . S~ . jer su pronadeda umetntk 0 \!' U Izgl.801 uCiju blo sarno u ObUCjiL~ Oziri1.uVili u . Za postiza n.©enju onog sto ie pisao.r-Atlsar blla dosra i dokazulu predsta ni]e lmao nj naimaglovltliu zna. ] E~:ipcan]n je verovao cia eve je moll I'Ve podstl ell s ile i me e:u ova.gu:r. ." . ~.e mrtvi hI' i rako jc ]J 01<:00] niku bi I(." I" . . rus ( Ililu:?.niH za sebe.. ve iiki p~pi..agan rna -I'"svtta k papH usa :1_'_ . •0.!J 0 bezbedena do datna s:i\glU rnost '[U vaskrseme njegovog d. na i sto[j a su bile ispisa ne molltve z a bl9Jg'O dat cv:~ekjj. 1'1.~ i t roistvo Ptah -Seker-Ausa r. Ov i mali paplrusni svlel su cesto lspisan i s amo [~r~tl~i m tekstovlma i odlomclma..)]0 paz[j ivo balsa mova n 'i stav IfJen U oje-. bllo pravljeno udubljenie 0<1 stra. je.- stran icam a po- • - • -I' .a.V'~jen. M '20668. i tako ()5:~gur~ti H]iho.c€ An ha l.oo. ~ mci postona. pisan i pri merl ko~ ne S8! e d at su necit1~'Lvee i m l k01riscen a u kasnom razdoblju u Egi ptu. ov~h begova. EigUI~ Pttah-Seke. isp:usa n broi ni In tckstovima '~0\$..Ji se C.l.~. jedan mall deo pokojnikOivog. g8J i aka trl boga :zag~'~'te~.'- 1'1 .~-.. i ako ga ozive u 0 dgovara] nee vreme. predstav ]jaJ ~ovteg i~ sa n.fIl) is L BtiJan. N'a same] f~.z.. ko] i je U ovorn . za l.cuv~...a u bU~Htem svet u.ve arribute.

merrnera. Serket.tti :Ho[OVa.. ipak je poznato neknliko figura bogova nac]. Ceti. predsravljao je zapad 1 sUttl0.h erovekovi unuuasnji organl su ])iU b. • . prredstavljao le lug ~ stUio ze..lI. toplieni izvesnim rnateriiama Zf!J skupljanje ] bltumenom..a lUgl[ avnom SU'OOlaS:nl. Alii' ra:z]og za ova ne treba rna grupa ad cetir~ J"oja predsta vlj a ooti ri Horova deteta.a~ moze izgl.pra.ri strane sveta.. a .eda. ' I "':11 z g. zvall su se Mesta. kOD. od voska kOrje su sl uzi le kao zaJsHt ne amajli]e. zemIje Ui drveta Svaka posuda je stav[iena. deteta.cm.valteni iz tela pre ba]sanlo'v~ulja. bili su zamotant zavojima i stavljeni U 'ce:tiri [J03U- ie pred. amenpva u skupe grcomce. a ne dobro.a j..v]jelll€: ad kamena.I" • 1_. U s. pod zastitu jednag ad ceti. NeU !.Il. .. i peste S~Ina- sever i s: itio tanko erevo: Tuarnutef je imso glavu sakala. se sada cuvaJ u 1B. :~Kebhsenof je bio sa glavorn sokola. " lip d na temperatun ] POUL pntlsJ}. Mesta j e I' imao glavu rnuskarca.iudac ~.I(0lirnm SU tz1 '" I· l' 'I!. predstavliao de na. om..vi ljudi i l~ojesu stavljane obbcju bogova da odaberu neki drugr materijal. porcelana. ili bogovl oeti.debelo creve: I Iapi je bio psoglav. N.'.Il.ienU. Raili. i vredna je sp orneti i' mogla navestl one koji su pravi ID.. predsravliao je je istok i st]'tio pluca :i :S:rce. ritanskom rrurzeju. OJa. pamtlveka koristio Z:t.'" euueruca .d I IOI"O'\'fl dereta.eiuJ~. takode je rna telo umrli h kao ama]] ije bio nacmjeo od skoro svaleog materljala osim voska.~ 'a. '~lOS je materi [al lcojii lake rnenja oblik ak . Hapl.:. jetru 1.eftid a.s:tfrlJ:lja~a~ i kako je posuda posredstvom natpisa njen poklopac naeinien II obliku glave onog bega koga .. a figura bogova 1'toje su nosili zi.III se Ck..fir. ama]l ije da Ieko 'U'a'iiU.IJ pravlienle f]gur~ koje SlU imale la men u da eoveku u·e:ifie zlo.. Vnlcmjuci se Jros jednom predmetu v()~tanih fil. Tuamutef Kebhsenuf i s njiima S bile povezane bogin]e lzida.. zucnu kesu. "" upotret b11' l]l~n. i posto jie blla slUp[ja . a.ti cuclno sro le srazmei no ta ko veliki deo S1:I u 'l..1LI[·.

Kad god m u je :za. urnesto da pOi~lje s~oj ~ s mornare d~ 3!®.' .. t. ali su luio['w $val~og ad njih p'(j.h prlmera iz vrernena X F di n~s't]:'e. deteta :~ dejstveno] m.~svu egi])\~tsku mudrost.od zazeli~ ~~tlJko zernli i. dr. le gO$ipiDd~r sem lie i.j l~ral...de$e~aJ:k d1'u~~hjesika i d]ja.giji vO§l~._ .l. 10]1 se. OV() se rnoglo 'f) osn c~.i m. kao sto 6emo videb: za :rII.g:u pok. Iz nekog nepeznatog razloga grupa . prvobl ]gra.Lnifi~ .ja]i cetlrj potpor- p ogrebno] p ovorei odmah :~a kov. na £1] h d.iljen:u mno. ca k su i 1U ovako ranom razdobl] U teta kojioji j e rec je napravljena S1U.' i.l.tako sto bi se sa. ide knd g. i pos~o .. n] irn sahranjivala ceth:i modela m ":~a.. .j sudblne U ]]!er'o~e'l1o~ dva. g~ta:nJjiLU~ pro8:13.eg~e govori [0 s d~.Ji e .pog~eb:n... oo svlh Egl]J eaRill kojii.IJ'IiI.tanje b:i1. J:.'IIkoj IJ"L'I~i_ ~~~. da vlada svim kr'illj evi m.:11 _.lI~:1ri kov organ koji te u nju bio polosen bio Lapr~vo ~ta. se pokoiniku osigura blagodat za.a:g.n.e cetV'rUne neba kOljaJ ]'8 bila iznad njie" Kako se pokoinlk stalno mol lo da moie da.oj postala 'b oravlsre boga. 1~.njiu' zvezda.njthofvilll fig'll rarna. ] vukao U utrobom bile stavliene njiaJ neba.. balsamovauom u . A'1.~.govi.ju predsnaka. :stQ se jed-ino :mogl. 1:\lbt~1ell Otkrlvarno da su u kasniiirn vremenima uCi.gu rati i:z.g... je je O:liIF~~~7:~3~i !>i posro'lmo.'Q\HJ) zastitu. olVa.v.i.ao Zi ovakve pri 1ike. k:o]i se posravliao na SaJOrnce.D.re~~i..~. moti nad .Sl~.p["e. je roden u EgipUI. e ~ el - Il.siri~gld j.psld~ .g klmrDc~.j]f: b:io !£1Il ven kac carobnjiak i. eetiri posude sa. iU cetlrl U 1.. cia. '~. ~ ~ [. [ poznato ]I~ nekoliko nj'e.Q na sledeei naebl.f e lzneo PO:S.na . Z[U10 'v:a.!II. ili ce'~iri 0 svake vrste. - 'I.h' 11 ...osi.ure oGc'ttri uoga.oe~jda smatraju bOg'0r11 jedne 6~tvrtin~ '~IDlje. . _ n". Obi.]l. l'ici.te ova_ cetu n boga tIJ da . tiJl'tD je verovan grcu:\. su bill v]'cni de_jstveng_j :magiji". sasta vlj:anj1U horoskopa.. ttl rnan t~n. slam! moe sVloj ib ne:prijia te]ja. jj.V.. bore s OJ'i.a-. n~.laJvrlo v~i:J~u u]ogu u pogrebnlm deli rna raU'H) cd Vos1:l:a.s~jim.ffi.g.~ei ~~mbol ~~I"'oa~·n s¥..ekata.0 neophodno da urnilostivi ove bogove j stavl SI®: pod! njig.QI' bio je v~.udu ko] u ie cu. .".os.O '1iJ odredenu odaiu. aka ~5.Q .tne"posude.Ili sa granica. P~)V ]a:C:i.L.J •" ".vlj(:n _1Uboga. i da ih otera od svoj lh obala .rega" z tako ] na nebu.i sa nd uk 'i U sU{Ei:nj u.~.".0J trau:u'CJ.. rnoze SC reel da je pokO. iJl predstavljale.. on je uspevao da.ne:figure. mi uad posudama koie S:I!J. e~.(:~ c]'tt~.ji kralj koj:i.6.l ila najezda s mora iJ i kopna. ~ ~..'o mora.g:()vaJranjem od l"edienih .~o]!e au prevedene na peh levi.'~ pre n.caJj o~'Vojm~10g halsamovanja utrobe je star. VOd~lti je bio Nektaneb IJQ'S]. .. ] verzijama njegevog P dela . nema S1U m oj e da je za svoje b~. a:ra.$le ne lzla ie' uoskQ'\I' rna za posud e od kamena.' . mudrac.in~stij a. Ako bi ga neprtjateJj JlaJ)):a.. eve je CLni. rema Pseude-Kalistenu.®dn.a_ po= mocu svojih magifnHl moel. i do ta nc] na je pozna- u dubtnama N:ila i na ne'l1e:s.a nS.'rN~.'2 etiri Horova deC su preclJstlvl.~ atakode i Q!I].

napunie bi je vodom, :~peste btl rua,cil1rio vostaJ:lii,e ng.'[.•~-e: l1ep:r~~jate[j's:kUl rodova i ljurli, a takode i svojlh I~ud]i b brodova, stavio bi ih u vodu U, posudl, svoje lji!J.de na jednu srranu, a neprijatelje na drugu, Onda bu :~~'Z~;E,~U)I i posro bi obukao p~as,'tt eg~'piatskDg proroka i lil ruku k!Z€O :~t:a,pod aib. onosa, 'Vl'til'rio 'bii se u ,oda,ju, i, :i zgova ra] uti rec~, Iii,Qei, [pf']'ZV8iO bogove l~,()ji oma iu pd rnagljskom del ap niu, 'U vetrove, i p()dze:mn!e demone, k:o~i l;nU icgi:n~ll,PF.i,~ stac'u 1U p 0[11.106, U r. Ilj ~ hOVIl] p~)rn,oe [J udske flg1tlre od voska odjednorn Ori:ivese i, pocese borbu ] brodovi ad voska takode poccse da ge krecu; ali, figure locojle su predstavljale njegove '~jud,es,a,V'I,~d,a\i§e ne lcQjle su predo s,ta'V]j~h~~ nep:rijatelj.a. i kao sto ngu:r-e brodova i Ij~~di ne~ prijateljskc 1flote po;,~o,r:n;use dno zde,~,e,.. na t~k? l p'ra~! brodO'\I',~ i, ]judi poto:mJ51e nil dna mora. NaJ ova] :nilJc:~[1je

uspevao da sacuva svolu moe .. 'i ,nastavl.~ao je da vlada
svo] lm l~r~ I"je'vstvom d ugi
'rB lz
j,

dodo1Se neki izvi.(~,aci. obavestise Nel~'~aneba. a j€!: velii d k~ brQj ]stoc nih na roda skloplo savez pretiv ~g~'Pta, i '~~ n]lihove zdruiene snage tog trenurka nastupaju '~[10tl.V njega, Kad je kra I,,~ {:'[lO uovosti, nasrnejao ~6~ 'i posto j e rekao uekol iko podrugljivih reel 0 5vQji m ,neqj):~]ja i~ ro;l] ma, oittkie u s;vojiu 'Ucnu odaju, 'j posto je ulio vodu '[I 'P~~ sndu .. zapoee sveje 'L~o:bria:a"j,e:n'omagijg']k.o delan] e. A1:u"
kad je izgevor uo :reci mo ci, pogl edao ile vosrane rigur'c '~ video, na svo] IIlZilJS" da, bogov i Egi pta krrnane nepriia(jel,jsl~]m hrodovi,m&1 i vod.e n.ii~,:~()V~; vojn'uk~, 'IL~ rat p,rotiv' ]l]e.g,~. m jle Ne:~.tta neb 0\1'0 v~.d.eo. ghvatio ,J.!I; da., lie , n~ ]Jon]O',~ kraj cgi patskog k[·,al]levst'IJ~.. je:r su ~o ~~i~:a, u 00'govl 1l:iob~caj~:\!'~[]da 5, oJ. m r.a!l'Jor,Rz.:g,Qva ra,~ ~. {~n.m u u.

godJ na ~AI.i il~edn,og.~a n~, d

Pelu II,] Ma kedonlji, g:4iI!e se n astanlo l~~.('lekar i egl patsku vr~CaJr" Pl:'O'p'll~,ra,juei za sada, d~ spomenemo s,adriaj IV glave Pseudo-ka Iistena, ill kojiQj j e opisano kako N'.ekt;jl ~ I'lr€ b sastav lja .O:~ lmpi j:i n horoskop, dolazi mo do odl omka 1il imine, je isprl can n8,cin na koji je on pcslao kralj ici san pasredstvom vosta ne figure, Ci.[j mu je bio da uveri ~ ." ~ uO'c::~ , • ..."ilr'· iI-.. ~(r~.Ilj]cllJ,d.a oe JO'J nocu ....:III ,'" e,g!,pa.'~;)!!i.,] A ~ ·D· bi] oog srnen. ·aJ ()'i,1\O 1!l ci nio on 'Die'ostavi, i oUs~!tvsi U pUSlti.nju", saku pi nekoln-:o, tra va l{~~)je znao da upotrebi da b~,naveo liude je, da usne snove, i postQ lh je donee sa sobom, on lseedl iz n] ill sok Zatim ]t~ci:ni u vosku fi~:uru z;ene~ i na .njolj nil.~]iSa,Olimpijine irne, isto kao ~to je tebanskr svestenlk n~.Ci,:n f.igu.ru Apepa u vosku i u njoj '~u:~ezaonje,~,oi,O : vo lme, Nek~aue:b onde zapali SVG'~Hjku. i posto js na vosranu figu ru kra III C>6 lzlio sok od bi l,jaM~~on prizva demone da bi 0,1lm ])"Ija, 1J$[,]J:i la san, 11:1 kome j 0'] dolazl bog A.JTI~n] grl! je, ,~kQze joj da ee roditl sma k~~:ice joj •• 'II" se OSV'e;Utl. ~~N.O sto ce se osvenn njencm rn uzu 1irl'\:']'tpu, r Opisana sredstva., meduti ~11,J' nisu 'bll la jedina koja je ,Nel
~ I~·'·' I
l W ~ •• , ~

Jj

n .,-~ eb '" ... '"",
~~[~,~, •. !I,~

~~~iQ;;S~

J"i'~I""

",'0, ~~~

"1"'01""'1~''''3 't"i1'ilG!< ,~~,i''':'_ Y.-rS.lb.!h.I.l; .....

'I:' ~l~~V

1'1i n;v~ ; '_
~~I

'J'

er kadY
....

L!!J

!!f~ __

J',(OI' .¥

h f",.:.,n; d""21
,~~y

_'

IUI!'.

t~

ukazuj'll:. po:moc l":lld. god. rn,u je bi [~ pOl·reb[']~--. Tad z.m:~ no, ntl.pus~u od,aju" ] POgto jls obrijEJo gla,vu ~.br,a~u i pre'[1,;~si() Sf. n~fvukavsi, nb:~t:nu Qdec'l,;~.. o-n bll'odo'in O!tt~de u

vede Pi lipa Ma kedonskog da u sou vidJ:i odredene stva .. ri, i da prritl;~:ma.ci,OIl!O ,§;toje video, on bt FUi pu .kojii j e spa,va!~ poslao St):ik;olillr k(,ga je prethcdno :zac,a,rao ma~icn]m roc~m}a~i 'U, jednoj no~i joesoko preleteo r,il'zda[jinu Old 1V~j;akedoil1ije o mesta na kome se Pi Up n,alaz]o~ i d st ig~vsi do r*~~og~re{k~o :illiU gta, ce u sn u vide'tti.. :~OD je to . vid,eo" UjUUl1 je FH:i pu :san ,objiaJsn 1'0 t'l.:~:rna,C: :s;no'v~., i Ofli je bl<Q za.dov:oljan still j~, dlete.~a.. k:oje je treb~lo d a rad i, , ~ ." . 1.u:~JS~!~'og, :I!.. " nJle,~OlVa 'zen~ 01".lm:p~JI~~ b"'1<0 ~I.n i'lb" 1. ... ,I .J lu()igiflJ nmen.~ f:U I i, ,Amo'(ul!).. k,o] i. i,e: 5,matran, Qrem $vi,h kr~ ljeva, kJJiji su

·84,

MIA,GI~NEPI t3URE

se popeli ]la, eglparskl presto .. ,a n]sm prrpada ll ,k[',aJjBV·
sl~Qjlezi te zem ~je. ~
.'. I
J

sledeca pri mera
V'1Jl

pO~~ZlJ,1.j'U

. 'il - ,'0 __ om vostamn fl' gUE'aJ k dA tV de, u VeZ1 sa. upotre b'" EgipcanaJ morame spomenuti jednu ili dve prlce i predanja o Aleksandru VeJlkO!ID k'~je: ocig]edno potlcu
I.' ,-. -.

'-"1

-

I

.

-'1

.,

I'

.

-

1'1

-

..

-

I"

.-'

I

1,

u koj oj je bio zakuean ]flV"~stan lbroij vost~:r:d,h figura.. i n:~doz~ol11U d a je ne ispu~t:flJ]:Z ruku ] ne daie ulkome osim 8Vo:j,1 m pOV1~~]"lji'vhn slugama. :Kud ,god je Aleksa,D-. -. da.l ]sao - - .._. ]Ie tre b a ~ d a, . d e s ,n,J],m" ,U A·I]sttotte" 'I mu ~,kutija 0 .' I .. - .'" . .
. -',... " -, , ',', -', ]'. II ", ..

lz eglpatsklh izvora. Arapski pisac i\lb1!J:-Sak,er... kojii je srva rae u X] El veku nase: ere, pominie preda uje pc kome- ]I~ .A:r]S'~(tte]dao /\Jeksa.ndl·U kutiju vezann ]:lll,e:etU"

J,

je l]uba v'nik. fe.if!O da O~,i8i1Jj'ril naklonost svoie l,jub~VIDi~ ce, lli:ptr_i ~jva.n je da nadnl flgu.n.iJ psa '00 voska ]jQtl'l1esa,nog sa kat ranom, smolom :i td;,. d1l]:g~clt'lll 053 m prsdju. ~,

njlhcve upotrebe nisu ni najmanje P['1CU11,en.lle" A,leo

da se idele :k:()ije:~ez,~ os~o.u

da isp'jse edredene ref] moe] na rnestu gde bi t rebalo da se na laze rebra, BUo je zatim neopho dno l'aZIJ ploe:i ei lspis atl druge reel moci, iU imena b~ca ZeL ko,~a se smat-

I

'

,'I

I.'

I

I' . .

'

'.'

.s ... , ~:. I

"I

.

I

'

je rekao da nad njom i,~o:v;ar~ odredene formule lk.ad god bi je podisao in .spu~t:fJJ(). :f':ugml.'e u ku~iUsu preds;~~,v]ja,1 razl iClte Olu'Z3,l1e :suage ,kO'je ~e se ,A]~~k:5,andru~, e pc sV10j prilici, suprotsta ~itL N~ki ed m,odebl $1,1 'ILl ruka]11~,d

neki SH u rukam a dria]] kQP],ja,sa vrbovlma o\kre~n'lll,tim nadole, a oek~ su lma Ii Iukeve p:n".'esecllHI teti va: svl eni SOU bll i stavljeni '!U kutiju ]:i eem okren uti ["j)~dQ[e",SiL]d!eci,
po Ot"JJOIUC
S;[",)

~~' rzan

0 -I

ovne maceve
'"'

I""

~Ojl

.a a

".. su b"'~·savlJeru unaza d " t LIt __

da U, kori:s:H:5, njima, Aristotel

znamo Q idej,ama ,koje lese U osnovu upotrebe vostanih fig,'[I ra kod Egi.pcilJt'it:±:IJ i Gr,ka~, Cl~l'ed~ o nO' j e da je, da] uC] .A[eksandr[l, ove mode;~e [ ,re\Ccl. mOe]
verQIIlI~Oda mlll

fee] moei koie su j,$])tsan.'e na s,l8Jb~ ama psa, a UIJ_kod,e 'U n imena leolja,su ]SP;,~~a na p]oc,i ci ~ i desi,8e SB jedna od n ave; dJve sNari: pas 6e iJi za:rezaJtu i S:!.djocnmti, zubima na ]jubavni ka, ]'~ 6,~zail ~jar~i.Ako za n~:zi:i s~dJcne, zu~i mao i a lmbavnik nece z adobl U predmet 's,vOje zlUJd Djle. ali _a ko 'iaia~e, zen a ee m 1['1 d,ocL U drugorn prlmeru se [1~'1 afe ~jiiUltllavn'iku da n~ch'd dve 'V'05.'tta,nefigure,; ~ed.lilu u ,~bl]'cju Aresa, a drugu 1J.1, ,ob]icJ~I, cenc. te,n~~c~ z :flgUf~, tre~_a ~a lde(::u i da su j ojl ll'Uke svezane POZ8!d.!,. a. muska f'Lgu:r~

.nozac.

ralo da posedh.l] u m~gi,ci1e. m,oe~,,: [']3, O,v1] p]oci cu se morala posta vi U figura pS~J'i, p:~ocica se namesrata na trop()~t-oj'~ ;)\I'~, uradio, ~ ]ubavnik [nora da iz:g:o'iJO['i

t:reba da stojii" ]znad nje sa maeem pod njreni,~ gr~om"

srva da svoje nepE'ij~l!rtdje u(;]n] :5,:~'i,cnim figu rama iz, k[l:ti~' je, take da Hie budu '1Jl stiiJ nlu da ga Ita pa,d.nu. ss U _grtk,o-,ri,m$kom, r.azd.obl,ju:G6 vost~]'u~:ng'~;n;e ko~ :8,U ]'is6cn~ za.. vE'51enje $\1"1 h 'ljHstlll :magijiSw.h obr~da-\p ] dva,
1ti4
6~

daje sred-

z~,d:;ll~ie
Vidi

:N a udovima iens~(J;! ffigu:re trebs :us:p~,S~Ii~:~ kl bl'ojl :i meveU na demons, ] kad ovo 'U [~,adru. [.1 ubavnik rreba dJa uzme tdU3f~S,t:broaza rd h ]@iIJ:ia da i'll, zabada u njene ndove, i gov'Oreci,::: Probijam" "Qv,~e PO?l inje ime ~~a~ da b'i, mlslila na mene, tjiu b~vi1'ik 'Z at! m mQr~ d,a lS])1 Si€: dre= o (]e,~e feci moci 'naJ oh),vno] p[oc:i~ koj,a, se mol'~ pr1.vez:tlu.] z,~, V10stane fi,gll:1n~ Sh'ln'M}m ad t['i,sta sezdese,t i pert CV10T.crva 'i []gure ] p,l.oc1J:1 tre:ba, ZrilJlk.otpaIJU u g]'o~ ne'k:o,@ k,Q je
fJ
OJ OJ'

~~QI1I1~ r!llalfllje~ SI1.Q'!,1';l]J ''Ilidi ,C;lJ'1.d

'p~led[IJj'u.

glru'Wll~

Q"iIe l'il'lljijge,
ifj;€{btoto:mDto

mQj ute izd:l.nlc),. s1['. XVI"
,G:6(~rt~ s~

,ID'Iiim,r.-s 01' .f:1J8Xal~def" r~~[f ~'l' G

iU j e umo,:re,n." 0'1:1 ,ond~ r.t1!Qra i,zgo'_"O~d,U u· d ill tllajl~]'icu bogovim.~'~~klai' 1, a ko jie sve ovo ~,2vOOe:no
'[I

m

[~O :m'~,ad

l

,

kOt~ PY~~cli1!,~, ~~'hi(1," ~\l. 13; ov.~j po s;-a( je ~iveQ '~~ ~ l)\Rl'oji pQi~~rui pe;. '~(iig ve~~ ~[le Il.rrism:a. .

io~ vr],O'

it~I[O I\Qr.i

sHli ~:aja~,ioo~!r.;aO ~~Q S~ ~no;-~~ v~deti

EGIP'AlSKA

MAGIJA

- .--t kl.Ol!lQS. 61 . Iz Elipta ie, preko Grcke i Rima, upot reba vestanih fig:ur;a pre·SI a U Za padn u Bvropu ~.Bnglesku, i u srednjem veku je stekla veliku naJl~]onost onih koji SU se 'Lani m aJ] crnom vtsUnom'" lli onih .koj] Su ze]eH da ozlede svoie susede il' nepdjateljie.. M.noge price kru.ze
J~

ua 0 dgovara juci naeln ]jiL~iba.'V'n:Dk ce zadolbi ti rer.lJ] nu na-

I ~}"lek'O.t je ]i sree VO.sUU10 ' , Sve. volse'bn]rn iglama izbodeno?
SMdJi.n: Ucin~e[lo je, IIekat, iC'h,at; I [e ·~i.slika seljakova,
U'
.

varru vee rnetnuta?

j

zeme njegove ..

o tome kako su u naHji :~ El1g·.i,es:.kQD neuki m zlobni ljudl pravi ~i d voska modele svoiih rJjeprjj,a~elja i kaCili. ttl lza nad Oln~ ista, ne suvl.se bll III va rre da se mqgu Lagana rastopiti, ~ ..kako S'U ]judi koje su predstavljale rakve figure '1)05' e eno gubili snagu, ntsu mcgf da spavaju .j

Stadlin: Obe se peku, joS 1.ake.

H:e.k,(lt;

Dobro: . Onda se polako tope srzi n:ilho· e . . I bolest trornesecna zivo;~l'z 'I ] ih ]SlSava.,'" . (Cin t slika Z.)

polako se razboljevall i umlrali. Ako SU u vostane fig,lI· re H odredeno vreme bile zabodene ~.g]e::i ciode.. par~n~e fi.\·ih su bivale _jJos tei.f' .. a nilhova srnrt rnnogo bolnija,

n
"H'e1U~it:' Kakvu smn zel'is· Ahnanil.cu? V()jvot/~i'llj:(J.; N',enadan u i podm ilJk]u.
fleRllt:. Tad tl udovoljlh. . Ovde [cit darovi obei u: ne nadana t p 0 dmukla: Sl ika njegova u vosku naci nje nil 'I neino

r.a1cn", da je '~druz~na vestica tspekla na drvenom raznju njegovu SUkl nad.:njenu od voska lzgoval·,ajuci izvesne baiallce, ] prelila figuru ctrovnom -roc,cnoscu. Kad su uhvaeene .. ove ze}G su :iz:javUe da ce gel' kao st,o S~, VOS®J.k topi, i kra ljevo telo raspast ir. :i da bajalic~ sprcclva.j'U dill se i snu odmori", Sledeca dva
bio ta ko
0'[0

Sa

p navodjtiR da j,e; pred kra] VU veka kr~l.j Dafus

lzvoda iz Vesti€:.'t.6 Tomasa M]dltcHla! tUHU'Il'Ce shvatania 0' vost~llim figurama ko)a su vladala u Englesko] u v eme
<J

tzlivena V atrom raspirenorn, 'p 01 pai~jc110m. O'C] ma mrtvaca, izjeda.6e ga p ostepeno,
N

kad je ova]
fil

P]S~C z:iveo"i'~

'!JOIlTlDCri iku d i~: Iktora 'U Od,e:lji. ru kopisa BL'l ~aIilskog rn u:;o'.)e:ja. ,G:s "iInd'i C, OC.SIH~ r,pe:, WiI;du;,m(t In SroElCifld. [.Q~'j}don 1.s~~. SiT. 2'1. ,G!J. ].QUill: on, 1!776.
',i'1l!

Ciiflii21J ~ce iz ovi~1! dvaju pF'hner,;jI upotrebe \1'001' i~'Ii fligull;'C'1'i .'I~ ca "l!'ll iza:zi'Vanjc vide:nj'3 i SIllOii.l.fll ~v:i(H str. :8S')I·j prlmer UIJlOll'e;be DC'fnokritcJ"'€ sFelic ':5 r, 18S) d~lg'!~J'Cfn. F. G, :Ker1ly,Otl~i, g d:\~eju
l'aJjEllli

Rodell oko 11570.. ~!'!]~ okn Hii26. ro

N ~ kra] se odluclo dJa s~ro otpntuje jedulm od sv'O'j~ brodova sa.O:[iutza.ne figu• 'l\.viIJ ~!I'8J~~". da l'a.OIJjl ~on'o1~~~. a. brodov lasni k slao na pO.~j sbola ~g]:a. ~ ~omQC}J ~~'I.e.--' n U !~CSUI :Nort R.. n~l1~ '~pudc{)ti:ne Wli ~~pll.nl :z.!. ]. U okrobru 188:2.a. 1 ob].je"'d'-.valto posurpila.ku stare kuee 'Ill Stf::j plgF. p~t'~8J k:oji "'be~e izoode-n tg'i~m@J i 'Ill" i~peCcn IlU ~~ll:~". da on rUffijZi3Jd. "V . sto je doprlnnsilo 'tajanstvenost] evog prizera ~..vl. orem harali gusa 1'. :suse od bolestt koj~ nle: prola:zi .. st['. h ~b\ fuJi.·gFedtf'" '[I dH:mnj:a.'!ril.~.zme. susedl pev~li::: l "'Ne bl'll~S~'~i"Ifi eve ~r'Ce d!~ Sip:a~ im.ao ida.'avn. gl~"'il V" Sil:[" .[18 tmao JlnSiC8.g]:l~. i. 0< cemu sam ra rdje gawo ~ rl o. ." I.lje:nj3.. sto ]~tto. :se (li"l.l1iJj1@lni10= lJ.QC[ sViog ~oo'podJ~H':af4:3l~ kalze: U 0:'1..' -.'cfllji ~ se !!lHd~HljD~.ritan. :N~ib\a'V.:'" kao sredstvo nema nikakvu prednost u taj promeni.·.:m. tako oslabi nrj.v~fn~ru se be~l.egov stomak. u istoj m meri kat'} l1]egovi.glm.ci k~ko da fi9jC]De :s~n\read voska l:li.ogU preduzett 'I da.b] telesne sokove: a s dr[lge strane 'Z'bog nepostoia- kO' (ka. 2:01.ja-ki iIJ st~ro:j ku(i use') u Eg'b.god~IJ'f[ t.OVbl uspesrun trzjs:tte sopstvenim brodovims: U trgevac sv.akv ih figur:a kral] D:i:elns I prit phnJJjJe ""D']\re:i u" i opii:suj uci 'Ol1. S vremena na vreme je :rJljetl sin Dwn 5] pao sc u vat ru.88 savet "bele wstu()e~~tj.nov.ac u evanm.@. trg. :ni...taciJl. sar on IDlemose j oS:$.ne.(~~Ik $~ S.' 'I!. postoja.~ of YO\l'I~S'lJi~.m~ k ~.~"1h.'eskom 0 l~:o'risti. za r ne :moiZe kazem to . njegovo. ]st!llm prif kom.. .j ])rrv. P OO"U)~: m. lh kaJz...ot. dove. OVe) neprekidno gubi zJ1.ovo..ta. .U :ZUO.m :ntalp~d'Ukoj~ :S1!J ~usi!lri.'.a j€: da se iPe~e pored varttl''e dok SlI.ne: da ss peeeniem niihovtm osobe cij-e ime nose neprestsne tope ili.] n]~ S jedne snane...6 od upotre be '''II'olg.tako m.u..g'~!I.aJ umesto nje. jed no z akucano Zit ...21' s'tt~v[]a g. g:odin:a i.. nom ].110(:.e' o.liig. da se oba zavrse u isto vrerne.e~'Xij~'Ql.f3 bl!ldiu d i :sv.. i po nje. v PQdH i.lk ne umru ~ lIl:eodlll.a~ra~.$" j'j" S]. j.cec] l.1}$-' 'V~~ dolb(ro~ ca Ii:.uk]o.nih ljudi. da.u~eja?'4~.l.crnQ . . ii'VOi~'rn uskaJn::i m a 'j U 7Jena ma.j a'] etlopskorn l'ultopis1J.~. da 1!Jle.Joddi:m iittavn.U U.'rto. lukavi vestaJk :m1iJ!.Qo. FoJN.goVaJ k:r. .kaJit9V novl se ne do]:Fi j..~reQnd Cus/iam-s ..' -.maJ ko]e ]. Vesti n u plrlf~r'.a staro 'l1.a.~.oovel~.(~" dmah proglastse o za demona koj'i je lsteran...~!I!i V.o" -'.. • '" " 'M~. 8 druge.e:.lJ~l. duhove fu olesnlka...ila ie o'vcje srce.<Q iSta 'pfie :reik. .:II su melhjJt~m~.ikom m IL-.ojlu robu u m.k[JJjiga. De :naJ]J~!Ua.'O :!h~~S1!l. ~e s.~ r"an:ij.njie sest hUjlada. mag.. gUIUI]tIi\. kao duh.:1!IJ] atre umre? Ida." Onl mogu pecenjem s]'ika ~:a.(lon.8901.oj.a~(l'~~t.. "mudrog" cQveka.7]11eC~lIdelovan]a jednog i drllg:Olg.r.[]Ja..m.f' Qn~ Dra'ag. wn.flS~I.g. da.1":i blo je ~:a veli.jstw~llost vostEll]11b :fi.el'JJlem bgu. taka eta oslabl i rastera ziv. izvesnim brojem ![!)a.o le srce POtP1L1 no izbodeno ig~ama u iUJd:ub~jie])j1J. om:a.~g~l..o:v.tI:~~a n.l di:D:1J:n. nJe[]] 'priji~teJ.sko'g m. B. Londolll.vestioe u stanju da ""(:: nstignu 'I)J Z.ck~. da zloog malaksalosti ~noj.jzadll' kad Sf pece:nj:e pIQdttlU~) do d nboko 111.callaJt] i I!Jze'tti nadeno n k()j] uz:roku]u v~re1Jjje. p o. ovaj .l j e hie.Qbit il] ~ivom i sok nlegov nia ovih duhova ga" jcdared [ednim.Z.'e!F.WI~.l8~al~m :te:~ef~.'-bfJO na -.Qze i Gospo cia r n] ibov obaviti .1l. i posto ga je sV'e.p~O'il:Qd i. mo~ 'z. [[]. B~~ke~ooo. neke druge 1J:i.ajma.J]i~. J!r:remaJ..1 lm 'v remenima on. sudeel :p 0 odlomclma lz dela savremenih pri saca.e p:ija. 44" 45.gur. t:lJ in .O'} bez '~ll:i[.'ud~.: :i 1..' nJre.is~<opnL1' kao s:to' i stika nje.~dQ. tako odmeri [~~. . 1:S~\6.L" '..itl. zbog nedostatka varenja. m..8.goV]ID uputstvima je o. ovi..jeg'O'V'O vreme . J:uu.liiia.e na l.O~I. .. Die nije neposnato 111 U llaJsoj zero Iii u danasnle vrerne.'a oclmJO'.obJ) ta] vosak l.protstaJv[~v.Ol1IVU.!\O sree ~eJim ~j.albl.F'Otm. s~nll '\l.'IJOiJ. odnekud ]81" koci neka erna maeka koju.edec~ ooi:i iz£p'l!_arra Ep:~s~!:m.je nadene joo.i''O. .jj:1..O' .enjeln S jedlle strane."L.7.o:fthe' N~rth R~dl.. podm.a. UlD vosaJl na vatri." laJk-o smo videli da je verovanie 1!J df.drugiit .

verovao _je (t~. bi.cnl'C. oci.tS]CM:'Ullj.eini vosranu figuru trgovca.ovih.U a cllJd~~.~relom U oko: on prekide '~orb]J i. Kifld je vostana figura vra [. ~. usranovtieno le d a le kornad sl om liene strele bio i~ViL~cen ~z trgovcevog Gl~~ u iS[OH11 trenutku _.go]'od i.I1I.Q micatl. Ka.z. on je ]. FaJdi bUo u korist.endee. na bEUd. slika Bogo$od i ce lspl'uzi rukn 'i smesta izvadi model strele . ] ad m rul·zilJpooe borba .Iltllei.i:Sldb. ] pas'to zabode 1U jedno 01-:::.el~alli z]votil~je i prlmorati je d:a.~a niDI~ blla samo posledtca oholostl.ajiu(::i. pod 'Ust evem da su odredeni ]j~udl na odg)ova ['.n izgovori Ii n ad n] lm a [sci moci..o ~e tako iserpljen z bog rar_!!je]lo~oka.rav domacinsrvo.~.a..i'~1~l~:QIjinJta on . on nabasa []3 gU8aUki.prtJ113 ] uci koja se nalazila bii zu m anastira u kome je B ogorod iC91" po pred anju.o detl njaste c] njen ~~: i111 aju V~.tane figure rrgovca.Ui]. C]njenica lma I.ethllo je da je . ta ko d~ 'U niem n [lJeostade gore dica iz v L~ strel u i. da S~ l1~jeHIOga. Ako pogledamo u grobn ice ranog razdoblj a.pl.]U obUcjlu c('. (.biJIe nasllkane na ztdovima grobn'm.a.d jle l! Sf)- oka vos. posredstvorn s:~ojie slike k~ji~ se u njem u na 19Jz1 la.eQ.na. jer je Eg. 'V (:I. Kad ie 0vQ uc~nje:ril.Q je t l"'g(!'vac :U i. onda o'~pl QV~.m::u u ms nastt t: u da [j~ll1 i1.oi kad su izgcvorene molitve.pca~1!h] ostavje liltlJ SVOl'n vodi IJi!N.tavl]en kako 'ololgav-irna '1]'1L~(H dareve :~ vrSi ~eirs. kao i mnogi U]J.0 model strele koja ga je pogcdila odnese flg. molitvi slike 'p~~etvOIr.Eg]pcanin verovao d. oslorn p irnaniu i dn~.i~ca]]l]lJ u. materiju.k.~. posredstvom formnla i Jrec~.a.~ p ma je po['\o]~lik [Jreds. 'U ustanovljeno da je deo strele koj a ga ie pogodila ostao zabl j en u oku. u kOji€Djije hie pogo den :S.keobrede.o'vij8!va I:1j U.:[N) znacenie.umevao]u I:'€Hg:i.akQ verovao u d. 1'0 s:t'o SU ovakve :sln~~.iz je GLAVA IV MAGICN E S[ ~K ~ I F\.eJrolfkQl ki lometara.gl.IzJ-nedu niegove posade :i :p'IJaC~B!sa.a.:c'lela. Trg.n i11 dode do blJod~ ~.]C ran ij~ bllo receno.CiIDU POU1JO c" U toj ~le"l101fii 111~ki h rl sc.v.7.ki deo ttesko~ ta u ra. Al~o !b:u se QV. Bogati 'Egi. Iz onega sto . oko-ond a zaceli ] On povrati vid. bred.Ubrzo pe -u:s. srca verovao i. 'U'Za moll kaludere cia lU'U dopuste da j e pri nese do sUke Bogorod ice.z oka vesta ne f~gurc. ne:s:~a() bi vel i.~ na U mu. Pored toga. ] videlo bi se da rnnoge I'dvi dn. i osetio je da ce urn ret ~ aka 0 dma h ne dobije 1Bo. teksrova.ce re~i njeg.'i)RMULE.:n~.R ~T[)_ ni jedaa . ie moel moguce OrzJveti svaku :ngmr-u n~lci nje.'~*st'!Jenost predstava iH ~[]ka hog()v~ 'j bozanski h ib:U'C~l i stvore Il] a. nadao se da su one uistinu predstave onega S'~O ce on raditl u buducem svetu. vid i~ me da SU na zidoovuma naslikani biIJojil1] rizori na kQji. bi lo na stet H bl iz:nj"ih.1' stvarnost :u crtteze '0. d[JHLI.gaJO U I uku. 'RAJALIC.

11. .? Da hi se resUa ova teskoca .~'.a d . 'U sv~ kl. kao s~ose vi.~o eega se _gn ~~.a~e. mbl.b~la je Deal na mera i j! ulegaJ su stav llje:rnl modeli ko]ac~.o od srarnote da jede l1!e&i~tocu1 pi] e prliavu vodu.l1illj'j~ JHJ.n model oltara j.jede~.'.l:)er.)~d.caJ zanavek pdn05i. rJJ]• rvne~_a!· . oj h.v]ju. 'p ls ~ r A IlliU i m"ij.eg. Cak.vlje.a ~II nne os k.k~ nesno s.actIJ [k.sUe:n-o tome ~to nade na put u.. n i bogata~ nlje bio sigura.d': ill S]1"·" d.UrOA.... u geebnlcl je cB~av~jiaJ!1 tar na korne su bUi nasllkani da. :i molitva a.! ] niom zaprlja. Neka me ne dot(JJrn.' sik'-om. VOCI1. .. ] bi!o je u :s-tanju da. - jeste necistoe a.Of{:' kojc [.il • posojm ·k pegre b O.e.~i]i.1like koji su rnu vrsUi s] u~b'lJl" .~zA"J/~ .k je kroz lzgoVQ[ene molitve on pcstojao.saka ~ .ojniltllz. neka ne budem Pr] n ud:'sn da [e okusim. p'~.onda tre- d. balo da IIJci:n~ slromah da bi svo] has~cuva."IlL se moU da I De. nec]sttu vodu iEida se lila rna. dv. tamo gde rodaci umrlog nisu mogh podnen ca.C. umestlo.e.r:uc~iI:. b.a be" " gov~ . t.~la. au hUi ]sides~:rd darovi. drzim. nraru.oj. iz.vljeni II grobntcu.·I mesa ]t ucajevsma .m.a:z:i:m. hrill'm i p~ee 5ft "~rwel. na da 'ee~se propisani darovi hrane i pi.vlom k.Ju k " '.. sredstva za darove koj~su b"U po rebni ojego. logllntjll ~~:J:tGD' a j!!: pisaru .\l'Iijl. i neka dalama ne bude prlnuden da plije. n~ k d_. nj~govu g['lobnlctll: ~ta je .[()vi..SUJ ~. . ad.kaz.u me II!. O.e[ov.ad rna..\1J·. cega 5e·gn usam. kao j za gve.' U p?lbn~]ji Knjige mrtvlh. ~. mom ita-menu. se pobriee sa odria vanje svoje g :-obo ie'a. :!l~(lie II ~ 'li~u.l't u CLXXXKX ]log[a.pinrfMl..e: J'IOnQ.am" ono 'cega se Inusam dl . ol i sve do.3stl! iII pi. u .. ktJove kapele. kamena je n:a!(:H·a.1~ve i~ (E:z . BAJA-LICE ITD.u sa.:IU 01!t3[j ru• menei.s~.ii 1Hi!).g...e:n:i.. neka ?e .6 ovo ruje b(hO moguce .a~eda ce kQ a ~(O nije nah ranien J kako kome pokojnlk U rni S vodom.J.. ono !~ega Sf gnus~m... necistoeu i sve drugo .MAGII. '1.ilblfBl ~') ..n [ budem prisiljee da po njloj u sang.ves. t1 pin moran da ]uta naokolo ] sl~1UpIJa. lolali.k nt trosak oltara.l<o]. tre ba." ii-.i).V-a :!e:!i!:!3.. kern k. d u.omadL] grobnog n~unle5ta.i se Dude] 'V'Ojll icima (hau).Pi'lpj. 1ltoj] na.jaQ za sobOI.c'Vao u 'l\.~ na ne'YJa.~] ] 11moei 05~~JJ'vljjati.san. ~I sUka oltara nisu :Sta.."]S]J']. neka ne bud-em prinuden da je.eN~ SUKE ~FOFllMIJILE.

..QIVi!) i b~e9J.ozv.'~J.n~sHl\~..[[.odd onio svakl rizi k ed takve nesrece..Va. brejne pred mete vezane za sahranu u:mr'lolg lii.1 J.nk N efrjdi.5. 'IfifJ!o""eJi. dakle.oplu~~dnoda 'bude 15 u iL iJ 'A"1I. ~ dS!! bi pokojin He :s:tekao mo.EttIgl ~ ''f.~.. bogi nja Sese ra je za inc ne s~gl'. na jednim vratlma' u PQd.liO']Jol. predmeta kO] i. Ma.o i.-.1 ~ "~~uzetno ~ve]'ik~:rnis:term..F~g..1V~ jiu od.' 11 -..J1 des]d 'IU Dvor. e.1 ispisani na pap] rusi m a umesto na l~o\lcez:ima..~.3ld. prOS2l.' "Zd rave . jela i pica je].i.j. m.'" su nj].e mrtvlh sadri] ~aJl~..e mir~V~~ll_ iLl ~ Vi!ijl i C~op. ].. 1 .~nost i sl.~ svaki put kad bl jl~lk. Se'tt~. sr. .) ~'.[ zapravo 05'tt~vljlahi u grobnlcama Sill rn.._~.:10 pO' n]oj :~Spij:5:e5.:. ~" V'udi vi n~~nc.~'ill'f-"'" ~fr\CI'I>~""O""-1u.~I".lIe.of (tlm'log ..L'{)_'.~.c.M'W· 'c~-I!'!o!Q!'111. I. . prldodat irn j e v. Na. :~ 06..ItlLI~ II..'O']()J :rn]e gaz~.Su" juga.il.a..I .ju.I.c~II telo -m'~ rjfj·om'''' ~~"""""'.slO ono z:i'v~ [[1 ~ ~]:moj Ob3V~ ~'.ll.a( dJa.o'g ishoda.g.vezi ko. za.1".:a$n]j~" kad :511 l. no. a ishod je uvek n '~io u vezi sa dobrobiti umrlog.'Il. ~ . da si.r--' af1'ti~ 'I.lHu:)l-n cbtI' ova.[sto c:t1L].ces s]iku onog s~o ~.!11 !I.a.ad]~i Ik.:U jios jedna .!J. Prema neldm ~dlomcima i poglavljima .4)ViIJ ee'ttV01'a vrata. i. kad jie pGl..'v.. i klijam kao ~ro 000 Idija...U 1F.i dr2i jedro (slmbol vazduha.I~.a kuse.j:u .:III"~ -..z.Q. rn nog. ~:m$DiI''!. ]' a 11.."eUgi.att.[ tu . ispoved koja se izgGIIl.li.a]1'!"~ mon'f!lI~'[i"'i1 oboiene . a dgOi!!f~ra.j ~ :~.ali.ti :pokOijln lk [)osto se oprao i (leistiCo posta se odenue. Qd n... ]j1J:ldi au prestaiah da cloiba.00. 'II o-i·~..zehlh u...jn.&. .. za soooe PDfOOb e.lllm]j~. nasllkan je c]tav rd:z.e on u p:ra.du'll i veda. ..v]ja.1.ja sUk.:rn 'pa. (.od.O .J~ til tfj_ U ..e" .~ Qlj:aca:tj.h lie !l1Jjiegovdah..i"i... ] d~.asl.@i(:J'v~J' pUc:~" rn idsa. · . "_.n.I'~:ra u Dvou rani M~3U.tnjii 0 zi dsoV1o." C1C] d ].kane slike na l~Ollunl.94. ua niegovom papirusu su bi le nasl ~.pc vo]jii ude na [lebo kroz njle.rede:t"]J. bQze Tem .. b:i 1.iz..~.II.. XII dlnastiie..i~ trebelo je da se d~ 1L! 7j.. poslastice. .m..a se On prikazuje kako u n~kaJl1.a~.".i.ZH u. bUo jc ne.. -ill~~~1 g.ijj e je propi'sl vao SUIJt] F. .Qvi modeli lli :5:1 sa natpisa odmah poseaial i ike stva rni. ~- ~.u.[.li~VG' ii'"i.lJ] SVUl...ika.e:n1Jm]ickoj p~o· va....r~ru). nj'eg~:nl b:i ko..-.J!.. nalazlmo od'i ~. Seh vera.~ lea n.a 0] acatt]..~\.nj'eta.!l.edLni:m v'e-:trom.j ucim r~cj ma meci. "__ ~" ~l_ 'ill ~.Q d~ rove· v.diSlQ Oz:iri.(8...ji su n. ko-. na.:. l \(W~:rU).Rn i Ma.. " om __ ~_t_~ v v_ ~ . t :n.g.j.%:t. i meso ce mu sa d~'[i na oltaru velikeg boga: i nece ga odblti 'Hi.:z.. SU'~ u ]!05: r.e udrusene sa..c j~ pripa. :i 'I' OUZQEJ I i su se da (~~rekstovl i formule kO.eUki bro] crreza ].ba..uIil'Ii 111.! 1113..recn11l. ] svaka sllka u Knjizi mrtvlh je hila. .ojl U vodi do el. Ra. l~naJ1.. poda] lui d~iih s.~. kraiu poglavlia nalszimo sledeci iskaz: '0 vo ])ogh~!v~j e ee i. [0 toga SU ostavljali u grubn:k::i. m. un utraJsn... po . ] '~!Lu~ cc se iitYiJo'!! '1l.goyo. predu zeta..ac~j piva ~...@j'l.~ ·11t"i'"I<i stu ij"''':!I1 'm~.Il J!'R'~t.(!:~ pt~mer dalekon sezni 11 utk~.j~ku tekstovi l~oji ~wlcj n ili Knjigu mrt 'V ih hi 1.. .zem nom sveru: :u l]'H::3~ega 'za].. i da bi ..e na d sV.'·Q6 AI. ja r iY' 1.!I..IL...IJ:z.i vazda i zanai vek.l():~ltvu 'Pov~'Zavsi s njorn ime eoveka koji je tu bUQsahrani en.ov'ceg:a. Z~i~~Htdni 'V'et~t" Izid.Fotlif by D. h··I.o.m:llom svetu nedostajatl i v..!I. pokejnika.Q pored grohnice i izgovordo ID..LJ< KlIlijig.]: gl.~: b]. ebuo bele kQ'iue sand ale. blo snabdeven :$vez(jm.st L".1"1 . a ispod njih su bi ll isplsa III t:eks:tov] s:~'i na en] O'\!' j t11 a: "Usta moia i nozdrve moje su otvorene u T~'tt1U II (Busi:risl.n:~ na J:II.voti njIBJ". lmam svoie mesto mira u AllU'[I (He.j~ boravi U DOZ· d rvama tv'Oi~'m~! veliki prest 0 grLi m k:ojli le u HerneJa nuu O~Ienno]Jol J) i. i d~ea O~ nj egov. b]:~ja. m.jo.e!j".D_. ] vlno. I~aQ i bra na.) i.'" Ovde.--~..ik ee ])11 ~S]O da ee m u u podze.lv. potOD DUe 6. ltoj] do[a zi kroz sv~l.i ~." Q. ye'g Hnemu pomze za mene ziaove njene.voj 1.11 .a. oko 2. l. koje jle kuca :mnja.JJ~. i. ad Djiih j e prldavana posebv na 'v.. .®dno sa Kralj evima Se~ ra i J uga..~ij e c je posnavan]e najvail1ije ZaJ -dobrobit . ..' . U _ I eo~ !b. ])()ko..Ja.t. . vetra i d. ja lj.u.edec] su v[edni spomena.bi se pokojniku omoguci10 d:a. ~~ 'II zbi ~]' '1' .<I1 n~('j't" iLulli.K. i posto 81[1 m U.OVO :po~ gl:avi je...c-erese da CXXV poglavlje ](n. pre n.r:C'i'S' .~~i~V .:nud.'1 i.l'i.anijim vremenima. " Oko hiljadu godina :k.\R:~Jl VJ'!. 'i il. .aJo pc malo.I U. a(l" I.i.~. motrlm na J ajie velike G. If.] SU'iJJ ni d rven ib [k.'I.a ]Icoja di~ug::a z.i1l.' ~... ~zem . jednako dejrsh ..!I~~. kao i znatan bro] hue RaJ bog....

tav]ces je] 11] OVIlU b~I"l{l~~ . i rC1Llva.i.Cinjeni:m zelenog abru''t 'po.d figu.ll. na u obliku baJ!"ke.ces obredno o.~as~aOr naikasnije u doba H.e'vne ba. S] n.. na.ma]l1bogo va Tema.:OJ:3.]100' ko je izvan fie zna ovo pog]a.a 1. I pod US[OIVO~ d~ s [I odgo-v. 'ttViO@3 i.e da se Raova barka naslika "na cis:tom mesnr' da se na prarncu nasli lea fi~. ] na njoj bt trebalo da budu figure bide.·· : ni' i nju . petog kralja [ dl...a. ~. jQiS bUze ee objl~snJ~iZI13.. .g p.idarovl cstavljeni pokojniku na Ozir18. Ti ovo nece.a. ne zna.Ied nil od radosti :Z3.rltce.~[OVQ] sa velikom 1["I. . smarralo se da RtJJ 'pl]tuje u jedno] barci (z\ra. [ pazi.' tako je jed B~ .r. nj~go:\."" da . neuki] ne znaju gill. iIj ti s.. je.n m.t!'.511 ku d uha ~\oQ~ 'zelis da L~.cvTst]ti la cslgurarl shkanjem odredenlh slika i ]'Zg. nacmje. vrata kroz koja 8]1 OIl:U ~ . ma 1\1:.ura poko] n:u. "Ovo t.h ~ '.cegu D'UlSUkaj u slike ce~'ljl()ra vrata sa fig:~1rom boga Tota .~dace m u moe ba rke treba lo je nacrtati :fjglllt'u jiuta. SuaI!' Hepere ] po- mogla da se pretvori u d ve barke.jl U)l.C. na.j takvib slUta. na d ruga] figuru pO]J.0' je. B. ~U~ . Tada tie d ub bez ]113 ne bid • k srcu u y .1.~fl.k:a.Dva ]1]]0 C se jew ~ d] 00· mogla steci.ra.... Onda ee njegoV' duh svakoga dana ulaziti u Raovu harku. c 9.S<tv·og pogrebaog kruga.8Hl~a '}'~.: i zm.'U'Za. . kQrjim a j e poko] DEk 2udeo b:ila [e p'lovi.s uc]n]t~u prlsustvu nekoga ko ·ttj nlje otac. ji stoj! i nQ..il~a. e. tek~t Je.ka..96 MAGIONE SUKl~ IIIFORMIlJ LE..JJOj '~Sekt.ter]ja velika.vo. ~.utom boiem na novo] pi oci.e. i. i o'bica. n~.eet) do zalaska sunca.be]lI.lro:v.n~aJ m isterij a kOD U tiL]]ed. .sl.vi i umrl i.cis'ti't i sodom ] hl mjanom. D:Ii. Jl. Oil Ce 0"'p]OrVU] Sa. IUI.~ ali". je ne pogleda oko ooveko.sa.a.a. .J'~'.JiIl. za pokoinlka j:e trebalo obe:z1Oedi'U zallbe u obema barl~a:ma. i. K:aJo) se ove pi))Srh.cinjenoill. na. osim tebe samog ili Orca.] stavlces ie na pramac barks.0V rcdendan.cesebi s~..'V"IJa.s savrsenim [i g. IJ'-·. J12.a plrusa trebalo je nacrtati ba rku masti lorn na.e.dfu~. zazeIL'c8. 0:01 koji u barusttnama borave I{tj.'IL1.IWAUCE ITO. pokOljnU<..G".I"e{I. ba r kom [ko] ce 11. nogo a ..:'Hi covek. krunu" i. gospodar ma Ozir. Ovome se pridavao ne:ki poseba n zIDaeaJj~ ier obredno uputstvo kaie: "N eka 0.s.dno'j stnlnl s.H slna .z poglavIle D u kome su dati o:v:i nalozi. Nie..grudl.IN'} 6i.[]]] iu'lom b 01.1{.de~a dva uputstva iz CXXX]H.j! da se barka shl~a na papi rusu verovatno po'tt]!c~ iz tog vre:~~~na.: . eborn u Raovoj bard" u drustvu sa bogovm. kad se ovo urad l...I'•• ~ :78: Sit I!"..iri.. n aj RaJovom .~oj ~'Atetli) do podneva.a. "Ovo pogl a vlj e ~e so ]~g\()va ran nad ba rkom d ugackom cetiri lakta . ova sreea m 1lJ se mogr toO] Ol ka. jer to je ~Zlll zetno "I. papirus se mora pri. 1 od.am.z.o·dn. 79 njit't So I1. ]irOVOrj pi ocL l~oj~ ce se h.~Qrj:u je vtadao oko 4350 pre n. Tefnut Seba..r s:tr. Neftide.e SiC poglavlie izgovarati nad sokol om kQi- S~ znjedn lcom bogova: I..i~1. r- vi. I [JSJzj"n~c'in]'ce~. Tota.li1lz. odnosno CXXXIV pogl].gbrv] "m. IRa-om kud god.]i Raove: 'U fljO] ce on videti oblicie samog bogs Raa.ova ee dusa ii.~ ..a. . ] bog Tot ce pazJ ti na njJegaJ.I1~om.og porcel a:~. 'i vi dece g~ u podzemnorn svetu U obUcju zrafeoja Raovog. {:]n]ce~ Raovu :5. vaU .cini.. Sutij. m E gf adova: ] slika I eba sa zV1ezdatn~ ce se takode i\~. a u drugo] (z:va. ce na njega gledati kao na bozansko b~. od ze I. • i tIle:i ni 6e5 da ona zapl. Nut" Oz.l!1ashJe. vodefi racuna da mu u stvari ne dodirujJe telo.r.Vri. :Na drugern mestu se na.0 m. talco ~to b:i. njeg.rnj e RaJolVe barIte". Na komadu ~isto. "IIE'l' .]{:n!~.a.koj i ctvara svaka od nji b.:ti vecnQ iron neee umreti drugi ]Jruti1t'Sudeej pc obrednom lUpU~5tVU u.\~do? Na.€II"'" .lH~e I .j~]c.oIVaJra je odredenih reci rnocl nad njima." i." 2.eseptrja. z. ''''t' :a.] i.en.. (XXX. ee dalo da ss na .v-nje~ j er je one mb~. rna korne SU nashkarri] bozaosk~ SI'~velCIU zapovednlci 1 . r.m!e-8~no8 sa vodom a·nfi.ovn. ce na lica SVQ] a pastl.

na s recu. 'i~. 0. na primer one lito- "'nubi s.:iti na ka]jrijama tamosnjim". i proazroko. C:ujre Ii1~ ponovno spaljanjle duse sa telom. m rtv] h. ideje koje su nadahnjivale slikanje dt lllgih. one su bajaHca Qd na.djatelje Raove redovno 'i ne prestan 0/' ~dilta l~.a mu je dIUgU. vinjeta nlsu tako iasne.r.sva vrernen at I OV~.".C: bot'!'nu.:: ~~LltiJJ i dull piJ'kr. n.b1nic. plovio: i zaista ce 'urJl]s:tavatj nep. ] postaee sli C begu u po dzern nom svetu.I:L.-CLXV 11 kasnoj U'i sairsl!cojl recenzl] i.n obh. naravno Izida-Hater.:~ ~t. pored :ngure duha kog.je e:i n velican]a Raa dok putuje.ie~ rna.primer.j"'ecq .eu. Pomazaees ill kedrovom mascu. 1..GII~A.z. covesk ove sveulcupncst '"rusu za.oo~mmo PUI. ~i...iIJ sve vreme bitl cbilie ni t toplote.'' 11 !i~OO3'k.]jla tmaju veliku moe zasrlte (tj". pO<Ti!d 'vran'!i :Jl'Q.t:~1JOClko~il ::. . Tako D1'~1I 'plSiUa AIIIJL!i lPooetlWe rujtgg. ti silJvIsenim IIJcluiU.d]mo da je njenu Ilguru trebalo :ntIJ~]nlti ad zlata ] pricvnsUti ie pokojniku za vrar.] irna rog ove ...bred no~.)5Sfira AnijnJ. j Z'V]:I1U ces Ispeti" Ovo .ja.e can za danom. sllka duse ] duha kako sto]e lspred otvoreni h vrata 1:1 agovesta va da dusa hna slobodu da po volj i 'Iuta naekol 0.15) Alto se 0"'0 IIJC] .jer 'N) l!]IC in i krava za svog si na Raa dok je zaI azio 'j dok mu je boraviste bile okruzeno zajednicom b~. obredna uputstva uz ova poglavl]a ftllzjasnjtlv:aj u nj ihovu narnenu.lC!·doll.ca vatre"'" I<r.:~i. b I vace da lb. na 00"10]11 papi [usu .. ee u nj'e01.1m~.etl.ecovexovo sa Raorn b Ud.TSKA MAGMA postavit] ~ [model] barke [Raove].: grulinlii. i d.1 l' " .c. iako.av.slika se zajed 00 odnose na neki dogada] lz Raovog ] Ii 1-10I:'QIVOg.oi.. ~It"li m L~1Il1l~Dt.~.ada.aIo'Oblli~SglmnQVlling. 1L)!] '".llmrllll. i ski ka dnse i senke u cin U . uputstva vi.. isto kao ' kad je hio na zemljl. : :61L0V1 ~ I zatvoreni 1Jj grobnici. slika duse kOlja lebdi nad mrtvlm te10m koje lezi.avaJ je. Knj ~ge.: .oDltligI~.(. i ova pera .. ispod nje na od ru odmah upt . i neee ga n ikad od[b.z.rolaska kroz vrata grobn ice jasno pokaztl. ~8~IB.av[ja predstavlia kravu [(oj a rnagbJJ"I. (I:G Ihflj~ FJ_pJ'rU$.. zivota" Sasvim je ocigledno da su re(:] moci.). ovog pogl. rna kuda bog.je da id ~ . Kaze se da r.t'IIjt~ po.(J" iI::1b~:'!l i1 ~c:~~a n '0011:'L1 ~~ Mnoge slike m vinjete nose sa sobom i. Ui an 1.'V(fln\.. svole znacen. Iltl!C1'Uu'1i'U. i na vatri cas lm tamjan pcnuditi. Alt.eci m.trebalo stavlrl pod glavu.oji iznad CLXIl pogl.. ~c.a 6~'s.d.n~ea..je na beg od svirepe smrtl. je prate po~Javlja CLX[]. slika pokolnika kako odlazi od "mesarskcg panla" i JilOZ sa koga k~p:!jekrill upu.ojast.Us11(. .

moju.a:ldobij~ pokasuie am.3.dstUe m u. Iik sunca. " .p~ ani zapravo crt ail i ~n p8J]).ar'i!~j'tI m.j teksroski vl... okreni U De svo]e mrtvom tel t!l sins SV'4)g:a. ] mesto skrlveno za muml ilu meju 2.aj m unl. i)"iIn uj skim.zad~ih medu s~vrsen'~ d. IJ. t].ja. U prvoj grupi be ~ . ~ petisnuo je slatnu figlU.t \'~tm.~.iU:m u podzemnom svetu. Dve s:~edecem61 itve S:aJ hipoeefa Iusa H-u.:II -H' ""l 'I ~et[n UJeteh. dva lien predstavlja d'H)stfuld.9.'ve] da ik€ll m~ster]ja. ] P[1etpostavl. ne.atno . koje :njeg(J~'iJ. sa. jer je odvramo fJ' predmet.ep~. koji _je _ jotS kasni]] rn.. I ]jOl'lUVO smo U]102i~~en:~ su ove :reei . j~ sam jedan cd duhova koji ]:z podzem nag. A rl'~v~' ~Iz ~INi\Sit ~. 'i zl ~sl{:I!l. da je ~"o]{o' o(nl.i1Lim lmeruma ko:je. a bog Sa. vremenlma u -postao btce cij e je :~ue U r ma.)u§~ obi ~cj!~bole S~tra na.g:~.g~. ] Z PQd zem mag.~se.t] mu od korlstl.. l~D'ji j e :sa. .€seee:va ba rka sa Ha rpokraI ". i nebesa sa d lLl~lII.gOiV~ su: Ne:helbka. [este nd:ru~c110 obbcje POd.J"_iLe-.a varna Ilnem ua. o. glava- ~. gore opisana kram va sate ~ro on..'Z:ida=:Ha.atoF tom na pramcu. la.or .a_jte[')ri nazlv medu arheotoztma "hi po' cefalus".3PQljU 5U ~nji. i kad se VI''CluenO]TI paplrus poceo :~. pilen S3. De u :E.r.Of'O'v. na zalasku i.1J. 0.'h~!U !p11!C"~ Jill !l~~tl:s!-i:)l)m!S'1~VQ-JlI'i. SlLI Eg~..g]ase: I~O Amene.. keja Horu nudi njegQ"Vo oie.l'il senka dU~3i u Qb. boginja.101 b~ji91nca~. Skrlvenorn: 1. "Ia sam Skriveni na mestu skrivenom.il • "1 . sveta sa Raom izadoh 'iz Ku~e Ve:~'ikg. strogo u~evS:i•postao je ama] lija. PiiS:-_uA'r'l'i.$trova. i Hor-Ra. Sa! I~norQV'i Okom umestn glave. l. lsto tako Sp:~S:1i pokojnika ~. sme vldetl...Sakri] je. JaJ S~ m mocna I. C . sUIte $U bl Jj lspisani :rna:g~. dakle: Knj~.dVe:llo. bogaJ razmnozaJV'~nja..nl stir:rive n. koje joe izgovorihl ].ek()'vo.h) se da ce.. kioja. l~op oboz.g]ptu tOO pamt uveka smatrana lzvorom celokupne op- Pri metlcete d a joe bipocefa Ius okrugao: to j e U d rugi m seenama SoU pr lkaz~ III bog Hepera u srvo_~oj barci.~j~l. predstavlja zenicu Horovog Oka.. ""'N eka dli bog. osda g reel moe] upucene Amenu.ovi m. ] da je krava same jedna medu broinim d rugim slikama koie 8:1] naerrane na istom pa pi ['IIJ$]!:I.va 'II . SU'ka na s:led1.A H I 'Z-.a .a ~'[lIbl'j} ]31 obUku IInUlll]S i]i I:"lnoubis zauzhnalo rake v'aino mesto medu m. '1 c]je je lice zaklonjeno.Jc()'j stra rd lepo pr]l~azuje ovaj u(irni g~ Jakim ] e:. kojii obaslava sve'tt u svom zivotnom navedene .~~~aO'li~i'_O.~g]c.eo ]judsko. gFo'bui¢~. su korist i li gnost iei.I'. SV1eUiJ izadose: poda] rni CH10 sto tel u mom treba."" i. Amen~~ ~ k(ljii g.Jl'1CC sl\::. Reci moc[ .V. . ja sam savrie!n:~ duh medu pratlo cl rna Ra.ua.U have koja je bj tal prlveza lila.g tela. lodne mcci. n svakum C~(vel~'~I]1 je zn a. Starca u Heltopol]u.o.i rU$U sl iku krave ] ~stavljali j e poko] niku pod glavu. Ispit IV1l njie :m'IUm ija kasnog . U drugoj grapi su StUl:C:eVilJ barn koju otiskuie Hot i M.• :izJJ~'Vile boga lz neke nevolje.t. k. i [a udoh i l. I1:. Uz. Hor '[I SV\O]O] ba rei i Her-Sept '[I sV'(Jijoj barei. B o'g. IIra m a lme je njeno". . za vrailr pokojnib. Fizm:no~arva nj a i 2ivotaJ.@.c.tgO".'bl.'ob:i.] na nebesima.Ua p].oe ranlje Hnem ua.. kao 5to 81[1 spasle b oga i. jednog ad veliki h bogova razrnnota vanja.

d.cCltl Hi Horovo Giro.~(" ko se za 10 rna.'1I~Ui.jem1J:1 budu zatvorene na r~!tzJi(.itunl mestlma. i'.g:~.ska.l!IILI..o:madu tka ni ~ ne ane's..u'~ sok~).alj. Cha'¢~'f"S of 292:. e~ nj ~ (~'i pop~.ob]'i cju podse m oi svet.X[V po~la. Cjj.ZgOC'IJOIIC ne nad f _ gu rom bo.'~(:~ ped ~1"lJ'oIlU J.i"aZ D~.nlte sa lkenl bog'~ e N'ei t sa perjem i.kib uvek i ZaJ svagda. 55.OZ~V]! N'eka vel ~.iza "joeje bio naslikan kepec koji je na g]:avj nosl 0 pera.ku bog u svome disku daruie zrake svole podJze:m.avlje eLKIn Kn]jg~mrrvlh je bllo n~.tt'~i je :st~'I.I1Qm svetu H:e]'llo:pol[:iaJ Poda.~v:~]e k~IiI.nske dui5e. :i H Bra 1)\'0 Oko .!.I11.a ru ka i ~a kif! svakog kepeca je l L--. treca je bila .njieo@veko. 'bi. v'e<Clil.(nir:iiii'~:b Itd!l!.SaJno da spree~. ~ ake sa 1 ] fJ licem boza. '" . "u ~ij()j ~e:lien lei b]t~ sl lka Boga PO(Ug. i da bi se' ono u{j ni IQ potpuno dejistvsnimr bilo ie prop! S2l:D:O dJa se izgovarra.. A Ok'DDnika O'VO ucm:n l. perjern i. B~. . na :k.i:t~ak i:z podzem neg sveta bes ometa.(i'il les:~n~ra i lmala je pera: figur~ jlc bu.a.een od ruku neprijate[jcs.:. ispred ~. "on nece blti v racen n i Sa! jednih vrata u podzemnom svet 1~on ce j esrl. 00(_1 ignute g.r~a i lmala je na sebi krune Juga I Severa.v:~je Knjige mrtv ih blle dejstvene.KI(I.!1ljla ] U prepreke.~t~i/~9 Fora. bi reci moci koj~ cine crr. ledi rna popu t" sokola": (3) t~...pi.gj D~C Mnt k:OijaJ je trebalo d a ima tri gl aJve" Prva glava ]Ie bll a glaviIJ bog~nje Pehat 1 imala je pera.I.dze.:)oj I~i~m .ce za5ti.:~j e naslia kana ClI. Po jied:n.s fl~ ~flI!}I. koj:a. druga je btla glava :m'i[l.da par krila 'I I. by ~~ Si'f" li~ Vid"i.i-cnli=n~ d!'i ~i Vid~80m• str. na g:lalvi ima disk i dva ['loga. (2) UCa~l.']10m' zelenom i l. S~.'tl tom boj orr.j mi ulazak i izb.vog tela u pod zemn ern svetu. mora le S'U bid i. u cJ]'oj oe zeniei bit i sUka Eoga.ll1fli~t J b:. ]"~sp~..fQig!. i da ga spase od dusa ko]e su bile ta ko nesreene dillllU ]l. na :zem'lj:~: i nik:o neee ustati da ga prekorl: I.]'tte. piti j niegovo ce telo v'(£iiti pri f'od ne funkeije kao idok jie ilia. nad trima slikama: {1} zmija sa nogama. sa.--~ 'II i poter. h]~]~Oltl. da filE dU$a.

1iJ tolta.~. nemanl Nekau i sa Tarom ]:z.a"_ I nasi U\{~.nog bice glava OVD.. 'Ve:rO'V'. 'IJ". .ei.XII-CLXV blla 5Qjs'~a:\d:ie.. '11'II~ • d na d gnlu'~ I1]egO"llh!.tL 1J..(I3 Opet. su PQgl~:v'lja. imaee m:o~ rna se spase.6e~ figuru lBo§'a..n..om.:~vene. Al~.J.tV'(Hl1 j e bile propisano da "budu lzgovorene nad figurom 13 oga l')od]gm!J.. zren 1..t teo I rznan cesnog ramona D]IC]10_g mce g -I ava ov na. j zn:~uj ic'Vo.: 2l!.os'[i njegove bite sli c= ne telu i kostirna onog kojii.l1'. 1 iz. njen sr. . rnoei .rca. bika" i cedri krme: sedam krava se acinose na sedam Hatorinih bogin.. da bi ['\ec~. Jro]. jedno sokola. no dzemnoe ~ sveta: nece bi.jiaCekao zV1ezd:ana vH5njem nebu".~UHJga! vodorn hamai.111·' "iI-.:~..a podignuta. nikad [li.b~.s. n i~.. ]0" "pokojnik Cl..ve:z·. dobice okuco'i cu u Sehet -Aaruu: postad' • ee :z.l' oa ce PO..ri.II.c~ oboie na plavom boiom r. '. rna gd"e b~.koje cine CLXV poglavlje blle dejs. a c drugo rn. ngure (JIbenacuuene . u bol S~ zr:n "..'i~n sEbke na kernadu ftii. obrednim upu tS..jln bube ] bi...a.jeul CXLVUI 'pogla:v'lj~.~ I ce pi.cn:ih sli'ka. :i sv~ki j e 'i mae dva :~:i a..:10(.o. i_ kaze ~.acen~:telo njlegovo i It..!.pod. "..jlt.O]I1].:c).LIH. 6~ na gla vl imatl pe [Ja.b og S 'I~..· lk bif ~I' s -I' ~ . n I.edisnji deo 6~ bHi 1)...lI ~ "'iI-. ·~JI I J'O~J.iJ~..n iue 0 dute mah 'I znad srca poko]n iko"og~. im je bj le zdepasto.ja\ll 'b'ik . Ovde se mora navesti j05 jledJa.olbi se ovako uciniza I -e . na ]zv~:r.b~: ~:ake.~rno [lG da.g.]l primer m~gi.a ne b 'II~ 'II ~esxa.nje nom od lapis-lazuli ja pO-1nEiS.[la relativno kasnc. na izvoru toka. ] ]1 asUkaces jlo~ jed nu iz"'... je u '1'0'. 1 s~. . rarnena nje. V.~t ne.. 'Knjige rnrtvih.. neee nlkad.umro: 'pice VOd-I!.ti zatvoren StIJ dusam a okovan iill. Posto su eve re I..1 Ob[:U'C. 11000~1 zernncm :8Vet1U1!' to ne Sa.!. T se ".l"'. ni kad bitl v[.~ ~'. • I.olvodcc se nad figuS tom sa gl avom m usl~~rca i sake 'u luke: niene 8j rl00 SiC .'-sukan.!] vodu.:u crvi ga nece ]:z~ieda.g.ican 'bogu u drusrvu bogova podzem nog svettl. I!}II.]~k:fIJ.ad:rii slike sedam krava "l :nj:~bolvog.ZrIJ:. ncge ee jloj bi l:i ~ireko r~s1rene." • o.

krava. al i gl..~te[j lma n]. Qrvde sreeerno alu zij It I] a..e. alto Ill] se • ~. ] kad bl se Ra.asnim.je.s. n." otkrl ce .a_ papi [. i 'U zi O1.cat. Te:ks.s.se OVijjJj obllk wive '""~o~i~.83): "Kost i telo ..a.. $. .vi~:e~ "ako se ovo 1. Odr~dil3:n i ode'ljd 'IH del.a..fca.a.a i :r. "Ra ce b· .600.u'l '~{i \ boj ama nash kati sUke. 11" e.()r.ka.~..ojnik~ dop I!J st~l'j i:~ 8~11 i atHlii i neop.ll"[Hra. ZaJl].dj ~:Elj:im.o]. .. i na nebesima. Raovo oibUeJe..~'l!~1' bika i krma .e" Unasov spis je za'~'e.~.s'U.5 am 0 p]s.sa QocbcinJa i] i b'JJstaJ"!.~rrr[lla1llOS 'PO~{. 5.u:~c~ rena" a.i (Jr.j ~V'~m nepr ij.@J [(njii.nkom dil! ie :n.~.ll.0 je na tall.L tom. - [I ~".gQva.ed~l:os po$'~(rv~~.cini"'" .om.:. d rugi h .JJe •sta nrugo ostm (.cen m~ lim pe.C. dela. os~. kim 'I. m i.O~1 Jv.iem. 'U nema n ikakve sumnje da je In~.' ·1.. ])[1.a pOhc€ :uz Vrenlot~l~~. pi.30ij.IiIj'Ukaje .~l!l ob:~'cn 0 P'["el}bdv~n:i.iU cin.a.akvog spisa j ad ni su.v.~.ol.a l'\oji~ su pfi.nkao ~to je njegov predak g~edtIJo. a. •~ 'II A ' • :l. _ takv ib sastava tome se ne rreba Cu:clJ]'~Eg~pc:tIJtli su ko~.je:m".nmllli ~:l!t1.'Ii za ]1Je~. ]' lj a n di nasti je.] p['\ep:~s . 'U za nzvtar hi oni darivali pol.eg d c.trebalo da predstavlja .cj ce J' moei '"i i sa \II remeni Egtp in gieda na K uran na i:s~i []a.e k'Gd sv ~h rn. naravno.i:m'~j:~vojoe: prl3 I~nett]ti kakc se h~VCS]l8! pog.$Ie cel..j~rtel:] i pol.r~nje svega osta log}'~ .I. e._ 1 gl:a"r~jn. ] na %em]j]~] na svakorn mest u na kQie.e~s:~v\e:nl'i kao '~~~:. '11 _ j Vide['~ smo ra.toku od pamtivelt:mJ g~.J1JC msu tra ~~.1 n I te sledeee stvan 'T. bog..pre.'Q de]st'IJO" bice O'm1 iijiem.vo Bog. pj ij!r~daj~ ish tol'i k'i 7. 1 umesto njega ce U.mvremenJm.Ii egovo i. u-zd lgao nad njima\!.i.Zna:C. i :n. al i nerna stun n]e da.j<tl!lj~.l1ij~" u opisu ~~na]Hj~ koie su koristili Egi pea.tt pogl avlja sad ['zj j men a 1<].(jstupiti.'} (CXU).~~ilJ1.h knjlig..ka 111.s~l1u lee se ]l~ N ].9! I"e!ci ad 11. krme Sf 0 dnose na f:eti:rji oetvrt'u ne 7.~r~ smatrale isto tolinie '~:od. d a hi. . Pokoj:n.edada se Q'VQ :mctle obij~fnll.edinom p 0gl.k. teksta lsplsancg u lfUi. oko 4300.lt'i.o.~.R~iJJ (M iIi:lerin) . 'Io'l [I II [I .vetog SIliS a ]I~..~ IJQ.irod :n.S.'bor jlos vr. h·.1e se.si va n .. •• ~. _ ik 111" ~ . • I ouou :~Sp~B~m.magl.:.avIDe pozna0 vanju 'Poglavlja izlaza ka da nj u' L1 j ednom .o.klU Kuro'r1~. I'r-i I".je..ga.: 'III ne :1J.L Hi UI\1"ocil.I.. redovno i neprestane zauvek".a. ·l'e]-jg~. i od redene me'Ilwe :z.r.~.USiLU 'j I.( c~inu :~.Cn. 1 ice snaga .'ttekstta nos] se do daJn~ d:arn~~]]je." Tes[<Q jle 1lI potpu nosti objaJsn'~ti ova] od I{)~ ]11~k... ida" se I..@.tih1!]'cko] moti k~o ] u naj r..gov.reea i. tvrdi se d.z. i gle.n ~!~- oblika prlpisano vlada vin i Men . pre n..a ga snn..~ Il.'ci obhk vee za vreme I dlnastije..apta'\l'~o ]'z.'hral1e.. bio snabdevan ~obil. U d revnom Eg.i'm na je 'c~njel1rita cia.. on n.egovim.l.:.c] U]'t ~ kr. .njilna '0 njcgQ!'IJoj "las. uz.~. obi. Ovo je. I r • .j da se SaJ umrl im ostavli ajllL] SP]~:u za k_()je se verova]~1 d~ posed uju IIIag.3s..i.l@l niZ:.. svakako vrlo priro ds I1J FSllZ'VOj" i b~j~ I~ iU 1"G. n~ p~'pli ruse ..ul~]ma.k 'bi.i platn u.cne mo ~j.. kralja ]V dhl~S~'ijc"ol~..(]la :['ai~i.t!l pogrebne darove.a:no~ da je i()V~j izbor prci pi.!Jz(]ob'lja" i l.aJv~.ko:p nema ~ ju nU.j e. on.iTI lje ] na ooUr:u strane sveta.e.n:~ razU'c'iti de ~!O:'ili koji~.g sko$Zt ra isthn Lde'jama i vcrov.a.. rrebalo bi da priji~'ttclj] umrlog poloze pred niega d.:::ojln'ikasvim ponudsma Ui poklonima jela j pic~ koje hi. e ".' dok je . PGseb~ i ]10 medu siwtn.1 N J:.jskm..altQ\le~ ove bi da rove na mi~'i'~]c]~:u ll~ci:1l prihvarili 'bogo:\d i bogi n]e kQjj 3U predstavljeni shka.eSl~~bja.~ta.Su nee. oko ~.I!lt~. rlstlli dva oblika LXIV poglavlja Knj]:~ mrrvih.e:efi.'I!lS.flla(:<l!j Far.m.ije z:apeca. sas:~:Qij~..ue...ed'ice..il~'~1du'z:i 0'[1 .citi'h [(.o. drevruh na roda uvek su smat fa [1] vaJxnm j lm 0 d.i .az]~).iptlU ij .il~i'"i. proizvele .ajut] U obzi r V'e1.f.*~ jie{~insl. bl 111oga.U. btl k i.hod I'l]'m" J cc~ jle no ~ sm:no i J\r .~~I'U~.a.avlja.na sttadje dele Cudan odlomak :~'Z... a . ~ 1-. i u pcdzemnom svetu.nne reei ill nekim slu: ca~e'\d rna hi le do"vo'~j:rH~: ]zazovu izuzetne da p os:!'.lIlI.:.at- i.cace]) veliki [11 WJ eC:t.njas'~] U nasove plram ide g~.nt kako su j materna od koie De naeinjena amajlija i reEi koje su po nje] btle lspisane posedoval i maJgi~ne moei ~ ali iz nel~oli o primera dati b na pa plrusi ma k mozemo sbvatiri cl~ su ~.zg.:~formute uporno pcjavljiuj1i1 u pogrebrd:m p~'Pi rus:~. nj:i hovog blka ] krma. mrtv I11"k~o.

eU~ secanie jI ~ _ na rl~'.' • zenujr ispou mene.ao da h~..ta· OSlS dodoh da vidlhn O(.~' "1 sto . 81!...se\rinJe na r'Ij.V. ste1-t:ohvlast nad svojim recJm. ~·go_s.'.r-~~ ci lnoc..j.h su one pcttcale bill lz ·A92! bogovl en 'oti .(3IPATSKA MAGJ!UA sasvlm sigurno: sv~l.av.. nebu iznad mene.I dati mu obUj:e hrane i pica.] mo ci im. dcde i odresi zavcje. I~ ~ .aze: "Odl . podjarm]]]va.. neka m:~se usta cvrsto me zarvore zbog reel . usta ce m o]a.dlI.. poka. [z:ide. mi Ije:nik Rao~1 gospod~r ]~O~]r koj~ one ~t~ ni do povoll nog fnHietk. Iz gornjih odlo m.8~"YiS"Postadoh dun u Mo-c:i prervorlo u reel..rtov.e.at~ji se i odlazi preo recima ~oje lzgoverl 1b. .a ~.a d.z.. ] l1l]ihovog stna Hora. smatran je pcsednikorn sve..'it.m. odnese reei mo.aju vlast nad onlm g. pte{la~ . prUtup jarn rec m!oci rna gde bil91 i ad ve stvari ]z"usta d uhova P0l110 CU reci. koj i poseduje i ~. me c] .ga. oguua ma S ' t ~ _ iJ -.Lj! U k'['(). z~ vre~e stvarania ~V'~f~ .laJZ]E 'V'~·.' ~-" i mocl koje 3m u tebi . '~dosudeno je: da budem dlldl.l..lnajliji Ko~)cenal. iE.e:"'Ja sam "lot.je pomogao ovi_nl tri rna 100· 'To. SI..a. oginla I z ida kad si doo. i :~~Ici govora.voiti.1U sledecim odlomcirna: ~Neka To.6e~e s.eak: izavoie Setove koji m i usta tiv rnene mogu izgo.o5podar zakona.jU ••" sro se 'tmct.i~J~21... • .ris pora:da mepr:nja. i mie 1.aseca!s..r.z... a.:ice!J .. u.:o d') • < . sd n~k reCI. imati vlast nad :recim~ moel koje .t].31 (:vnr~] u vereniem da ce tokorn putovanja 03 ona] svet m biti snabdeven reCi]na moe] koje' ce rnu om. irna.l:S. T'(r~. n:l. n~ci moci :ti svih reci .. i u 11-'_ AI ~'S' D verna 'Ii-. smc saznal I_ne s~mokoltko ~e \Felil~o bUO' pov\ere:n.koje su ~ ni ilila _ . moe] .poda:parp~I. jses ama.kojc S1J. CI.?" "Gle..ate]~ O~J!.ei..Q in l~ako daih !Jpotl"t.be....i i pod'uc....d:ene:u neznane :srtv~:raJh~!d~e govi mal fhickom is nagorn. I.'.• ] 1·C-i r.te (l~?g~d-.['zida. Na osnovu podataka rz teksrova sasnajerno <Cia." .ti g~O gia'.~uSaJ:. "ai" Odeven sam i potpuno snabdeven tvo.. .. nU~a""itd. neka im se bogovi suprotstave ] neka om Sf svaki pojedlnl bog iz zajedn ce bogova odupre.~C~ rro . 'O.z8!o kao z8!5titrd]{ ] 'Pri.o.~.je koje je pokojnik polagao u _s":0J_~ ]lee] mocl vee 1da su '~'lvor:~ koji..teijie i d~ jie obl1o~j~ SV?}ie te 100_ I 'postao cat.z..eei rncci budu rnocne da z. moei. . podzem:n. Ra.. hltri]e ad h..i im 1~'Cj m ill rnoci... po k" 'Ojil1J:l-k r.r. . da ad .""OO "Zdravo da si." va".'. ] koji lh ie tako lzgovorlo da J~ vaselie na postala...je.i. Izidln S:EI1" i j~.~tIO.t •. d Siecas.OVQdi.a. ja sam I-nor."ss Krokodiln kojii dolaz. ..koje se P[10-' i ]':zid'ine r.a""aJ se.·ri.aJu . .S]Junien ie rec~ma mo.i uza me.gs:vela. i om je bto taj ko] j.eSIn]prr.~ d8JTotal ZO~~ "pis a~~~o~o.ec.:.njje. aOJa.h" all o'va Je .(:: • !" .oguc]U da onamo ode neometa n.a._]:m je. t" ~ 0.a§tm. sprr iI'V3..ro :poseduju." ob'licjir[l~ svojim.Mart pokolrnk kAze:: 'tReei mot:n su moia poruka Viii-' ma.it 'lie 0. t~or-a. bi. koje su om. .lo bozalnskolg.MAGIICNE. dakle . svog O:z. srvari u usta Ozirtisu.a". z:iv:~mod reEl dvelu re:ln~bJla ltu.. Zrr8!~OI_da J~ Ozi..aJ..t le ble taj kio]i je vo:~ju oev~.8AJA.~" ~l ..I.un1!o ispisane reei: "Nel~~ krv Iz:idina i moci l ne. ".~. Seti. Ne b esa i1u.on 1 . Ja !djam jz barke Sektet. svetlh spisa ·Utekstova . 1..:" d·I•• I~..je:r cd svetlosti. " palete i lnalSU01:l.IKE ~ FrORMUIIl.i!N.• m:a.oc nad dobima svo] imil' ] le(.f. ] U lnollb'i kojiu upueuje OziriSu.E...gospodaJ r boztlJ nsklh Jrecl .. bi~~ Ijudlskog. ] bog u:m:r. svakoga Lto je.is:tu]Jiti.. vec _tllik() .JJ u njnna.ll~a~o je:b~:ogospodar knjit.. Ovo shvatanle vidimo ]:2: fCC] m!OC~.l\(a.. ska nemal1]Su. 8."'9] Na.g z.j oovek u Bgiphll je umirao 8. ri ~enji~]j~~] p svoje zn. se. o. mO~]j k~'p ('?') lzi~i~ c~: le 'U bard mlliona godlna. "gospodar pisanja"..

e d bola ] jada.j oj ~in s osta ti iiv lll ce umren.o:r. ] zlda hitala \1 nevol.j ita.~!~ itnik i prijate Ij Ozlrisev. njlu j njrenog 8] na H.:N~nes:a iIi 5~~~ .[. a n ile bHol nl ki ~e da '~O UClni" jer tad n i. v'estl... ji:1.ov.j. iL.oHbel'i bogh1JjaJ se u njoj sklonl.a.g J!!.. lUllpra vUa pO'''lJletar.~ . Tot j e bio oslonac korne je. 'III ~• •• Ill•.a alz.ja-l' ubola s:una gQSPO da rice.£.l]i dej stvenog ]7~')i'iJaJ fa nja re.p rL'll. ~[ I~.. 'ill Tatun r" im na bilo kom drugom rnestu.. .~)ia kojc su 'bi le s ujom..[eprija.rv'ut-e:I.j:t1l'eI'eIll~ aJi u tom 't:tt'enu'ttl~1J]ledna sirortca k:Dj~ je iive'la ]J [']1. .~.ne .o]i.@.h:'isom bio ~.'I:1 S:g~p\l'j\{U.1.'e je trtp[iJJvrm..u.e in:u.d . on a nocu v. nikakva vQda nije mogla d a ugasl vatru. I'"~ k'[0.a .1.aJ'I)aJ'il8J.~$tn'je n 1LI !I<~ Pdt. Posle :~z'Vesnog vremena poeeo ]~ (:1:1 ~ ~~S. Mestet.]e n~egcn/'om vlasniku [1ec~.vej'llJ. iii. 11· lb'l a -" ~uC'J--~qe sttgose 1!J "lI"" 'b.. S!..mnogo V]S~.cgl$i do grad:a.~c nlaJih!.gfJ 'Tj.0.a.g:md. Inaj!ka ga je.~die: i na J)utu joji se pr.m[va.l'ecima moc:b iz nji. jer j e pog~. .a. Befen.0JeJC poznava a...aji opis same dokazuje da ju ]e Tor.~ v~d~ Ill@iJ Prrsf Sr. nl.'11UI kob" ~ .!'ia.3. jer r. koie jie izgovarao u svojim :1'1110'1 ba rna: i sve :sto se bo.r.. ubica ]1jen~g.aSllG 2'.nuju.il! it ~:Sll)dt:al1l:a ~~ill'~ven. perj a 118JjzaidJe u m r~og v:tt'at ila 'IJ.quC. ona dU~.m.Il'I. '~-~~~nl& lSi!. Kmk»d ]'ust:in:ama papirusa.r~ua ~"\e.beljla! eli $U[CH:O bi i un] 1"1 l.. . I.m. Putu.edabll sa.Lc.y:ps i.'tto .alk"lJ'O stvarno Z 1o. ~."' . U meduvremenu se skorp1i.IJ sVQ.'DIS .. u svt)m slt [()ovistu U baI l l ". kako dolazi.~zatvono u kucu kao zaroblienlke.!.g3.[is~ :iebdJeI.J rocten je: 11[0.jedel1o" :~l{a ko . '!!..'. od Itoli b su t (] poslednje pokazlva le put VocH.. koji g..! u polkOjID ikovu ko~ist on g. -__.0" I -. ~lt)jHa 'I . ~. TotOiVf)j p~rrrUlC]. . 91) G['ad d'i!~iu ~al1. j vrata i.~.~.~.• I' 1lI1]ezasta] .OJa."'~.(. • . pod.. za Zali 'lDog deteta ~o][e je bilo u.L:~jenala da Ii f.in~e on b:io :~1:edli. N 8J . N 9! osnov u OVlQg verovanja poko]n ik 'ILl Z vikuje: "Zd ra vo da S[I Tote.'livaJ~e:~htedose da je.Qi Me. 65 i d:ti~je.~. s:m r_ 1. _ .l'l~e. i...t..ci .I zivot sv.S~ luoze UC1 nl'~] Z~ njega on . •• d '1-· • ~ .19 -188..g.v]juju da jie 0 na znala "'kaik'O da ["". u stvari.rl[d~aoJagj. kQji je uvek po lstoveciva u :S~.!c\. U scent Sudenja 'f'ot izvesurva bogove 0 ishodu merenla srca n a l~eral]jarna.~_eLU bille ~l~(1J'a'l. S~ ndala. k'QWi1l: S Ibo&~')..1110 megao da ucbti iedlno pomo c.1U.idruZis-e sedam skorpijaJ. 02:. U IllLIt~su!t_'.j:fj. .a.ie.~ je: izn.~eb:~ sezona l~:~s~.~e sall:ld2i..koj:i je.eim tonom. .-1 ~'O-".:.odhn. 914. 1{~d Izida ovo vide.e predao T Q~.. Gi. .e·. B1Jenanets .. M. 18])0 d. pored toga sto je bio z.I:'O.[810 c:u. ~ 'Il· •• ~ Izi ~i • 11~ (JE:SihO jadno srvorenie je iUUJ 10 g-radskin1 1Ullca ma .Mam~.. possrve:t(.~ ni i da All i l!:~[C:~ neprljatelje pobedl u pnsustvu vellkih i suverenlb prlnOO"-'Va koji St. Bez li'eei :mo6 k()]e m.! .CImo CI .~.. kutu ~s.. a ku."" .z. Hooowg prot il'!!flIika.o'Vnri j sve g.!cta.l. OZ1r1S hi hio neme can peed :naJp~d irna :n.i~J1\!'Olltii .uel~f$ 9~plj.tek !J.tenl'rdu. ~ l ] da je progania Set.".z. sn unao ·~..08 :m111z.alj :u:z. i.i..kl ]a " g.hoYog [~gl'ljl:afla.~ zem.. :loC'\] I i d~~ic~'u i~~ b ~kQ~i p~evo!l.tvario OK!> laJ'~v~ua njlfa v ra ra u m/a] c. z. "'""""'. odakle je POC]njala roo cvarna zemlia AtUO'V3. EO] i..II.i n~ ku!i5e pred Uce:m bo. .[".da ~~_D'I.d'i no 1: odg!o'V..L.v ".Rt!lNlr.{imijsc'neff.:.e celci toji .~ j e dovede do rneevara l~er~u]j. prec~a.~[(:\kl .va.ad. "'U • 'II U govoru ! S~Vr'i:Jl8nO je :~'Z ava Dec"'~~~am ov.l~ Ulo. o.e. ·1 .t •• did ~ nareuenja 1 .jtda II kueu u pr.a. ]'_I-e..:Bi'pom:ailu~i.[.'e.aJ s'II'edo od sj:aJa svo~... KaJd je pronasla mnvo relo 8v.i:t1l i Ozirisa pobedn ikom nad neprij :tlteJj~ma.z U PlDstoj anja U trenutku smrti d21nije bile rei:] me t:i koje su donos 1~Jsplsi sah ranjen i S )1.nije pri rni la Izid u zbog sl\or.a je na 1J][c:io kako da ih izgovara pra·.g].. vrata u.Ab. Tetet i Matet.poiIIJ.~]1]h Tefen. la Od~:ako se ovo 'I .!U .[)oOgi:n.oVO se skorpi]!I3. 8i~r.j im. ].u rec] mo~] koj e mt.~re~ef\!'Peter."' .)~IU'.sl6."'.3:Rn..pozvaJ r.c[ (la gao spa. j.cu 7. pUoe.e~.ci.oc:\r~l"iotVQI'l Izidl vrata svoje l~. "ISSi.g~[ed~ ...g~J'vi:ma IllQtZe .t:ie _. ugledala 1zidu. dame: goo:podJarica l'r1I]'ce.kri Hm~ i Gd.aS~.UZ. d. 'ZSiJ'h ujiuct rnedutim..1UJ je predac Tot.ol. ubode ~k()rJpi. Od m all zaUnl O!IJa.fe.iiL Reel him ne obj~. Ult~ ILl Jotl.t.gtrgn 11 i.]!LII.• [']'1k.jllt. da njernu.~d mjega U obbc:ju ..

.tvoJ. rodu. ]3~igi..i set 'O! Matete. bog] n]a.. llI.'n'c~se i. iz LJ:. J~.m. ~kOFP':ijama 'Ove r<eoenk. cFl-]a. ~.:a ~t~)ri.vo i'e '~'i:i..Eu.h gil na] pt.'V. zapravo be§lte.r-.~gove:..odom is (~@Jl1ia]~ l@Jksrn: {hs~l:a ].Sub(E'l'~.noj kuci uga:5e~"Jja~ .o. rodi b :Hori. S\1'oje kuc~ prr-ed. 1.aztodbij~ pCIV1!.$:ve']l po..c~se. kucama: i O~Ut naredi sko]. . jlS: ltd ~8l IU :~-B:'Qi. n~ ]'I ije u.g()v 'brat f-en Set.j:~ gose lnajl\t~ recima: w C~k ·ziv l.b~~inja\1 gospoda. l]]e~g.go'V'QF.e go:re S~~I~.o ~e {l!J}Cf!:'~vil~.c.ziv:ot ~Ol1GS] ~ J 8 gam. ] $1] nro se radova h zbeg togs.j. It DNj- d~. C. do·b. }er smatrah Hora ~~u:~]-nltoji oe mi nadoknadlti gubltak oca nj~g.::I!'ae. r ..a~saeeh Ji dete. Ji'O.. cerka dobro zna na i. _t~r~11 ~ ~s~dm.11113 Pri ~L pr..n.~'i. ] penom sa.ll'I ]e .a.svakl sto Uljedas .brQ skriven. ·OIP. t~cu~oj i je :"r€$~3..lt~Ii'i u smiFfij .r.m~ da . gm·iz.abeljslco bice.~:m~je poja. da bi ~~.lice.®~ gorkc zaTad vapih. ~ otklonicu zlo pecJ~1iz . c.st€:torv i] Me:s·~€te·fovl ne 'pen.m de-tel da ga pcdoii m :u opet 'Ill rnke 1). e:ujeg su g~. '[Cad pozd ravih sts uovn ike nj. .~e: moglo da pFod:e nljedno ne]:l't'-i.jc prl pads- su reel. usana sV'oj:ib.aC]a..IO gleda :i da. osle t~g. UI..I- Izida :Z11·~]'rlJ.a lU ~Sip~~..." Tad ]zida Sta vi ruke na dee:3 kovo telo. rni SCI' 00. Tad nil pdde l "'."] Ifa v:rata.eIIle. i ](:flJdje Izida n3ida ela ]e.lrZ:~jhr]je i tajih ga u stra h1!J. 01' orrove" ~ dodaj uc! reci. ] stanevnici papiruseih barustina do. ~~o z~.~i:ko:Si.Mer-Ra.Jlvce.)vfU. aJ da nj .sf! l'ado'Va [0 IikUn.v~ m~_jk~ z:a. ~.. vrit~ - va ra :u t~jIHJg mesta ko]e: se :nala.cak iJ.~ ujut.se:premb:ra :[89(. i vatra u ze:nJ.eZQlH) u .boden 'iUtto ~t() jt:.~..c~ m~d]je.h u!l:'~m'~ ~Iv~!l:~r. Tefene..oI'tIJ"ali. "'.rica 'l'e. 1"7~e]1blsjn bi6 ·1L1... dok se obra caJa.c.1h s lc.g]ed odvrate ad nie i da ..do. V~d_~o ~~Ul] :ktJJ~~ pu~ov~~~av.vi.j.kod Mera'~'ln:ill. Ezid..!! :i 1 .ja.ko:j:~rna...Ah~u.'v]j.l.~u i. l~o~e jcj je dao bog Seb d?JJ od sebe oterala otrove..m m Ilcem. zatrud neh sa I orom. padn i g[~vacl~.e!!'' ' . Jli! 811m Iz:u~~~ . I'B! 0" otreve Peterov ] Tetetov De pri mi..apa.bHi m uljen~:il . :.:maJ!3F' G.br:. je bioI skdven n i. i reee: "Odhi ~.Cno 'i rl]jedan m 1!1 se :m]~]ltII. S:U'na lzidinog.['1e. :i . poseeule lepe da Zien~u ~]lhovi. AI i. :nje.da ie postala I.le su b~~ ]~ 'tt~.c:\lJ s\!.. odlazl odavde~ se bl lzu me pri.a u ~hc:mt~ sta . vapaja: IrDe. uli:Jola c r!i'i.io.rm· IttkC!.g! na sarnrti ~ ZeIn lln je 0'005]0 vodom iz oka svoga. ' _~?kori. da kroz biljke medu ..pjj.ied8!Q ne otvorl usra svoja da nesto kale. je ['zida ja.]aJdikovahu nad v~li korn :nest.ij.~js~nani.. i onda podoh u grad A!R.ec~Qro. I:dGI a.i az]! .~. ]e'f _jasam 6erka [1]~~ovOg.neba . :.svome. ~. :t.~sa.r '~p~s .. tvom gradu.'-"'1 'ill..I()j:u h.2I. '~~di2. i padm gb'.je Guske se JH)j3.C.:i. iako j oj sree beji~8e puno zna nj a.i(]i!:JeI" [lee je moia talisma n kojii.j ~l' neka Vena.m l"eIC ~t~a.L'OVoOf~l ke 8ita:njl'~ kQj~~j. ~~.1 OVaJko nastavi pri ell:: ·.v:~j'tlje sa Sn~om()l~rj' uveee.i.H~:U se. otrove ~rerenQt'i/" iz zemlje se poiavi.nl..f.. a otrov umi ret beh lU .i'jI ~~'nl iLhiL !Jib 50!!! ill .~~ta $.g:~cn~ dela ~Im. mene odH18 h do.me cvar]lO'j obl:fl!sU..ro pOtzflata lao plemenitom 'IU.ja ~Dc~ )j sfa '!Jq Q..U udovl rna ne m~. $'lJJd8JmI. '.. S. mojom: ali O'u. okrenuh se da po ~ ~raz. 1'. otUJ. mal:a crfia $~r~. !I 0 otrove [Me.:U10.<:}i[~_~~~e IH]~ blilio 1~(ii8i1lti~ Odi['la""'~tJ ]e u I :n. nadoh odoje:e sYO'je . da cZ]Vl H.vre~!Om 'v. Cli~~. Jer .i._ i J:: ~oo ~~~Qir i~ ut uoen.o]u me otac nauci.~poka.i'Qit 1lI~i.a..o~Pll~. .vojii.jos jednom ]zgoVf).~.. Dodl. ier je sveko u t uzl veliko] zbog mene bio :i nito t:l]je znao kako da vrati Zlvt)t rIOI'lLI.iu put do moe.ili.1'ZI'!I1e.t:8J11i opus stanJa.1 k~ju ~ ie ~~OOI3.:d ugradu Hebt. Skriv:a. i d€i bi vratlla dull U niega.~a [e usamP da IJI~m 1 nesreen ija od sv ib :~jU{U E:gjptu.i[Jl] l~"~ reei v.l~ jOO3'1I1 ~mtOlla. U~[O m u u koeeno bej~se~ srce nepom i.• J:-)IOFa~ dlvnog.]'[!l mo] ostade nepomlE:flJ'I'i" U rneduvremenu nalod primed da je s] n bosanske mSiJjl~eEzide bio lasl~ rla ga ne nade nj'e.ee: j'..!.!Do~t.'i zvesne baja. J a. otrov u m iDe! Kao s'to sunce ~Hvt ttaJ 1£0 DUOV' urn]re" 'bile j zgovorene. na 08Uvu (ili grll.tt I o~~. tela.ci l-nOC]1 k:l)j~ ma.z ku.cn/log.s. ~d:aca]1o..dil~. i pokusa svom grad u.r:.

Raz~n~ova~ ii ~s.$~. Kad tarn a (UE HOC:) vlada.j i ude..e se si.tOIV~U) sve '\l']~e~..C'~i~a.'o . da se rcci ]Z' njegoV'ih usta meraju odmah is- nu zbog bo~t 11.PSO!.@9®.lOdaju] Z]vot U v~lrU:'~[lj. _..~ 1(:5.ogo~] .a koj e je posedovaJa. Izida smesta posla ~ap~j svo] do neba.jk:e Izlde. U S:t va £[1 prema jedno] legend i kola j~. :~ vetrove ~:S. zn.j~r. 1869-1276.f.aaost :ma. 27 ~ ii..iH filO'l. ie J~pyiil~.s~'1I S''!foe ti h 'u:lkstO''''~" 5'V~~ nje kodne-mi sve.ego'V8! sa. noseci SaJ sobom v eli ku moe da tako In r zapoveda. Vremenem j u k je Egi:ptanin PO<s.-j...Hsm~i:m. .. i ~.!'rlli il. mesta ne pokre- bola svoie sestre Izide.. b 0- stiela boei '[" N.>::I X i FIJ'£t Sl. st u. '~J~.. :m~..Il() Sf.-!I t. Ra U otrne njieg.je na nebesima" ~spasle ziVQt Horu..: n.a]it: an je ustanovlleno da je Hera ubola Sk:orpij~. ~n'V£.. v.cl.. [er njcg.. :sm rt (lUI:: m.a obl u~..~j.. svetlo cc je porazltl zbeg I".ca k ih ni 'b ogovi ne znaju. " • .Ino~-i n a...a n fie ~ a njiegili ai.i"i."I U'W'" je spase :n:evol.rugi m. 2:9 (~alie. I i molba n]e na sti 7£ dOl "Barke mi liona godina".. 99. ~. radi Iside.cnr~ . s oj om."O'ypt(.o~si.ipJ~~sk(!!kur-t.. L<IOIL!!:O .. :n-'s. samosrvorenom hi00 cu.. ~\I' ] J.xX.~. mck--o) lU '!.iJa.aJ ozive[.wclro.[Iok~~me~t~ ~}. k:Q. ''_' urestanu n je n1J~ neka se ba rk. cij~ usta 'ZI'li3Jju kako da h... HOf".U'l u'mro. lz Iharlt.I"'Q n'li .R.no sa mo za p~. ~ W ] 11le~I~"pyru$ of A.QYu moe i da tako postane gospe da ri Cat VftSie&j ene.. '~3.CIlI.1~i. ruacino"" dilifumtsldm (00 grok:og dJNllmikQ$~ ~$I.!'[. da :n.~ ...~ine molbe. nj egove ~ i SU. ona je u{::uni la srnee pokusa] da.Q da ( ')\ I' ~"'Pog:~~. :S tlr.. da ga je gmisaL)II rno ci TeiU1Ua.a.. g~.orVQ ji"Arav~Je i sigul1'l1Jost zavise ad. teksta pripada M. de:sUo s 11:0rom QIDd a N'elfti d~. nemana. s~ig]a de nas i. ----------~----------~~---------------1J llS vac "koji sree razara" ramo 'i veeovatno ub:i.O ~ ti boginjo I'zJdo. 1. 1P~$a. s 1 ] 1)lO '1 - ~-" .A:tfm) do m esta na k(HFJJe [e jll.11:8J pa p:~ rusu 1. i ri be 1U morn: 'On j e krai~j Ii udi ~... i.7' I ~ l31-l3:8~ l"'a'kode vad~ Le·f(:~uru il~Aoi.r. 'On ima jedno doba :Z:~'V'OIt. 1J] sva kom 1 ~'1k'~ ~.n]e:n:~'m r ~I ama.~ ""oJJ..f lroju jlc vise nego :ikaJd.~)..:'. . ne 'Pokrene na i putanjl sV\a~Q. i.oiV~ II obi ~k~i:$1 ika bi~. O¢l:U l!Ipo:treb~'_ 110000 pis!~-~o.~i11 U j aV~lI ~i~ s:pognl2:"i. rnestu 11J~ kome se nalazilo dete.p.o C<_!I<JoU £i! 'I o['Ii Q. '''B.~·'Oi~"'d"'. I.'P'$ii!1 fg!\ilP\!.!jI.De bi.aova zbog lora. dete tvoje.bogove.'1 '~-d..6:9~5" lr.. ijc<h~ifi'la. 'tab .~Ii.ef tid ~ J' "'" (. zvikni molitvn do U -eb.t'(jli. Kako i€: ovo u(in.O zasticeno on OJ egove ZlOUe. jer ~'I!l veeni Z. oj' je moe jedj naka Raovoj... zasl uga za prvo otkrivanje t~i:nog. (jnila rnagicnu formutu protlv otrova svakojaklh gmlzavaca.1 platnu.o.:uo da [\e:~. • f!I. lsprlcano je u hljerarskom *' paplrusu koj i S~ ctrva.·..::.u odt dli:~~'1 .ije imao pristu- gh'lja SltQrpi]aJ .a c. [e taJIt'()d'e bHa.. 0 ca bogova.cia po.m :po!j. Serket. imena su niegova m ncgobroj na j.lilm.acenja. pri piS:~v3.- '!. rnosti).a lurCzi1llna (~ kag Inen. kako je ona baa gosp oda rica bogeva i neba.l!_W:= svaku cen u obezbed i nienu na klo I'U)$t i zastl tu.'V:u~€:" i.. Vtdu Plcy~£ i R. 'I s nji:m SlU razd 0 'l) Ija 0 d po (1) sto i dvadeser goai na S3..g~t Il uh! ~1i1I~S~:i~QI]l po' p@.isanlli S'L'~ d:r~~~im.arll.odn.Qv. :Be _. sml1'h~ [$to Ikao sto]e uci:nio karl joj je m. Hot" je b:uo vrifloen iiJ l'ti vot na.e ]'Za:debog Tot sa rna- Raeve barke.t:sikJOg pi:S.11 .1 ~I . Q !U _. Rc#giOtr dcr aJ~Y.0 "e • J" 0'" no :i(1'.~-"'.a i nlu. dobHo imi2. .Q]: ..l'~j11121 ~mL (~)r.r.1' ! II!.jegov brat Set rnkako :[I.anS[I':Oln bogu... ill .rn:su i:i i d." T'I. .bogova.gYP~'I$dw ZfJil:s(:lur{t~ 1683. . [ n..JI'GO oO!U. Lefebru Ll[llJENDA 0 'RAU I IZIfjl~ pu niti: :~1"e.~ I!J .i.gu desiti svekome ko pcseduie O.vlje 'b..g~pil!.c\injen :~dedJeciprevo d. i P'~]g ce 1).Q (t.u.0.ivu@ 'p~Sl1fiO.'tJ:1:IiI)Iia ~'jittov~l1lI:l In[..1 vazduh UI....O ie [ovde] naplsane '.11:a.d barke.za i shta je. U okolo IL p\a.~o'vo:re {::Un](in talismane]. Raove 1"" "" s: veslarh. koj e je.II ~ '1j'~'''0:!1 ~ '::10 ~!i.a j€: n~.~~I~e."1'. u Tori nu~" iz kog....1~l]1iI..i IYL p:u'C'!. ]~pli:s..bkl:~f.uz[() bog TorI!' ]er jie dosa.-f-I. • " A" siucaju.'1I"~1 G. kroz barustlne papirusa gOFko .:Torovog zdra vlja (~I~. z vert :u stoku. K~lco je II]d.de :su ~J.iLCJI Ir. i1i.a.liiflJd:ukujiuCi z:borog 1-0. 24'1·2S~..eii ku ['.it'trfi!. :za. lUaljl\re. '.1!J:tnQ' :neopfu..je = s:inorvljleve.. nece stradati. Dodoll da nas u 1b ozal1:sk-oj barel 'DiskoVQj (.!i fren~rjJ1. ~\ojc stvoru nebe i zem lju. .io ~''!'Ijj!! ~I~ 'J. m~rod'" Hi ~:ta.r.. ~'liijcro~J ~fi(~:)vcH u:rez:i h kotti~il2:noj~ s.C:e on lzici'i . sl..'0_ i"i. i.~ R. peel!.:aJ [avn-'. C .ol...:L1l() kae @odina. 00 y-ckog . koj~.i moe u 1.. koja je stalnc [pltaJ. rnizavce.a.· J. I zi.~a je. U9S. ~.]vtltt i srnrt bil i u . m~k~r~i. 'I S11M nee stade nepomicno 1biI'l~~ se nj. "~ta Sle.£ bd je k:oll'i:i6e. "'t' ZSI! 1m·d.

: jer tai~is..tIJz:u ci od jada dodose deca svakog boga. 1 [z lda t8J'l~o e sti 7c.~. ota. J i s~m O:nij litO]t .h. lz nsta balavi.n.ilJJjle i sve udove za h vati.j s:ttQ' 'me.].t3JJ s~oje C] 1'l]0 si\'alrog dana: i sveta 1Hor. zavapl Q nima k:oj. S1!.eiH :11~ st~IJ'Z:~ om.zviru" ]~ nebo stv'Orih~ ja.he stazorn svoiom. %~je~Jn:~c~bogf..~ ]liU 7.c m. c~k ni b o~. . :i en. I'uk.iiju obeorja.:ti ace? St~ se desilo?' Da re n'i]~ u.()j] ~. Tad se 1]] uli. i.i treso~e.v:uO.r~0 c'~" svell. koji posed utu r.e. prolazih kroz .' Sveti bog otvori usta i reee: ~K:H~'tta.est vise pa. reCe~ ~Ja 11l~(::Ui']r~h nebo '~zemljiu.mU loni ]]Judi. je e ]I w~tt':a? jc U veda? Srce rnl gO.:z me'Of iZ:.Me:ht-u rt i :stvor] h n lBUca loa] b~ :n.acini svetu zmi ju U obl iku strele.t z:arpOn1.jeg zago.1 .o] namis1:u ~. i prol azih kr107.. Kad vel iki.iia:v1esu ] u bo. J e :~ v.o'pi" tam.g.. ~k.i njeni 'PQbechn.:nj~gova. ] b o gof'il"I~ I1LQ~I.anin(. e d'17.rra?' U i je ~'ivod~? [1]adniji sam 00.e.7." ]• • nj e n.jirn. se [ bogevi '~lJegOV'1 1!. ]ll. ] 0d su j oji d. dve oblasti s zemalia :s.ovniaJka nada mnom vlast ima]u. eak do ne b esa.menaJ i lTIno-stvo obi icj. siID 'v'e:1 i1~og i.aseona U S[!C1U svom: iZ'a r j a ne mogu uz "'"B pomnc _ \IIeto.B"D'e. V'hu:]a'St.ilo7".ju 'p. ne ]za.v:ojli. rece: '~'~. Isa doh da pogledam ono sto naeinlh .bale m u :D1:flJ t]o ka~l. o. ] on iza~e :I-. vi bogoVJ. otrov ~6 breo r. VIOdc.~se.ce :lttIJvi:re kao da ]e (.n(Hl1 zivetL . :sa. usta jojj bejl~h u pili na daha :iivotnog..da h.'ett :~ znoj m i :El~ I~. [ ja 1.c'i m otv'o.a 280 po-vest njegov u N i~.azi.Joji su g umrll.'Oj. lme: ali ga ml OIl:3J.. i:me moje. dopre do . slls(. rfemll Z.. kad g~'~'~ iede me z\mija k9~U.zu. p[~ uvacka m u na zeni~j1!lpads ~. da me.gas€ da odgovori."'! • .a j~ tuoja.a millone duhova (t:ru).men. \/lee ie osravi na zemlj i" da l.~: "0 sveU Ore" :k. m] 'im. _j~ :i m am m.ID. se dogcdilc.c.U j:e ()ci :m()je ne vide.CIJstvor kog si ti sazdao nije glavu svoju na rebe digaJo1 Zaista Oe je -uluc. 'Nikad bo':~ U'lJkrt. u koj svoje dvostruko kra ljevstvo. stvari sakri u men i jer De htede da re. i lull~ V]S05:~] njegoVlI(. .•zemlju megovu.il"let~ sustina.voji prat nji beiah n: 'Pridite. je ve]j ld bog ]'zJ.ju" I Izid. od vatre.rnj ~ ne 7. ~aJ'~~ne znern Sta.ej lnlz~ute 1-1eperi. l~obnaJ n~$l"Gc·:a s[1Ja.d aJ1 ~ve sto jlc :nat n.~l].£:i bos z j 1 ..ne videh.I ra zm i.:bpo f€:~j:~ srca svoga~ da vidim 0'110 sto $21.i mole deistve ne lfe~] moci..a.zva.c:ni. R~ je sva kog da na ula zio na o~l J SV10j ill svetlh mornara i ssU daiO nEJpresto d ~'. Telo ]UU se preznaja drht im oko rni snags nema.e. i otac mo] i malka moia ]~g..a:do. ~N m eka m i se dovedu de= ca moja.spO>llan 1l] sem jom 1 o '! '6 ..gove 8'~aV]h duslUl Ilj ibovu.av'ib p]..I:'C'U 1) ~ja §e tada zcen~ l\toja. 11116 EGIIPA lSKA MA(3~JlA.~'c:i moel i In:a.. ujede. ~e:r onaj ko bude spa~en bio~ ~vQtjh~"] ce iU]e. Sveti hog otvori ust a svoia.~/ I gl.lzv~.gJ~. ne uspravi je pred UoG~ID svojim. p:r:ullcev .o(vo. bogovi.'. svo'je. Ra] ostario. I [ j .ne rnoei.asi rl kroe telo nj egovo.gl. ad.. i eteracu je pred pogledom tvojih suncevlh zrakova... glasn:~ ci.jel.U.. su ga pra h.~a. po 'ieJji srca svcga. Si.~v'ud.tv~.:vih d va obzJOrja k~o :l..e U :$VaJ kotn bOII1. (1) bO'l"3.:run(:..r:. tela moga.gi.os-eti sa d soboni svoje ref:. PI amen :2i "ora ga napusti.a ~!Hlm p.O. 00.a th U rucl zamesl sa semllom. Izid9J S. 'Vl1eUii~.de"Sr(c j:e rnO'je ose{:a" a.. kad :gl.l. koj. zato ona ]'ZtMbr~milione bogova a I~...cto" 1)1ri lzJda foece RaJ.r.recima rnoci: -----------------------------~~---------I 'n? p05t~tu bogi nja kao Ita na nebu ] na zernl] i. Sad ie b oian:sk] (tj. bog u tvn:H srce sveje.' Tad 11111. 'O. SV\E:.acliI~.v ne ~5el i.J' J e Paraon oa p odose s ga ujede.man.]'.llJ 'bri v. i b!uce je m.ze sveti bog.i njene :p onovo ()'~~v]jt!jvtiJlu rla on ib lk.. I ona P[~ogollfo:d: IS. i.~tlQst.e.atnjie bolesn ika i fec. kojii je med u ked rovl rna.a je od Bo. takode ] sile 1\0je se.n~m l\(D :m:uorvo IIJJcinl.knu~e: /SitaJ je to?' A.:n vo(lu" u'c iirlJi h d a se rod u b ogi. bEi!5 kao iHo 'N]'1hlta l~fQZ ceh .me.nClJ~i:n~..j" telo mi se tress i drh~a.7.a.s. N. goVOl'" ~ usta s:tto znaju kako cia ih k~~~bJI a.je jio~ vise poStov~J.. nji m.. mag].~zmija 'U d. ras~.~ de~s.. jet" ]l1'1U vlllca drllt~se 'i svl IDi!J se udov. d m :~ h :skl.jegove'" iz koga 'Ijubav:n!e :nl~sLade j.I1lostwo i.~]eba.a.a ~Q:~ek Ja ~~\]n vel'~ki.la.i 1U njego.e! nesto m. neb 0 ne n]ogi!.g:vett kojl stvorlh. ~ fio .l1j a . bejlaJse savladan. Ra ne m.'i mo 61 rna 1mg V"id.oj.a'OZ. 1 {~O' .~.o nastaj e i. vi t-t:oj]S6 rodiste ]7.] 'I.

I3AJAlIClE.vee i d be. nn.oje od d mene prede [1Janju. na ze1fnJiju JNUJJ 1lQ3.U!:~aprot]:v ji!. i neka l~~ 2.e.ab} . a ime m.nom papirusu iz doba Ptolorneia nalaztmo 1 j . meduvremenu uklonjen iz Illjegovo.iu je '~Iebalo iz..o sa ove taJcke gledis:tta bile su rtaJd. knjlgu koja poseduje ma.gi.. ".ab I1l ute.ses~. dv~ furmu~. ]11bibllcteke rnagijskih 1~1lj]g2l . jer ce zl vetl onaj cij:e ee lme b"ti orkriveno..~ sod ina ostade prazno. i ga. saznajemo potom da ona nije napisana toUko SaJ elljem da upuoi c]taQctJJ l\. sunce ] mesec).8111 ra Tern us. JaJ sam ona koja na era pobedeni orrov d 1.C::n. 'i ta ko lm j e porekl 0 bilo bo:z..Oko ].e.' Ondi7IJ se bog sakrl od bogova.. "Bog se zakletvom obavezao da oslobodl svoia dva ()ka {tj. Rill u podne i Temu uveee.a.ce kao na~'c~I' tj. mnom :i pokaz'aCl] ti j e.r se 1~a7.~a. bile neprocenjiv imetal jer [h je dobila od Tota.z. ] Izide i Hora~ to joes t izn~d f~gura T.i i !I·' Ovo su [leci. s"lIe pUce gmi za. ujeda. Zni!lQ jie kako dJa se ko.lorovo.i knj iitvuosti.snje sveca acsti.j. poko.~ :njegov'o u Barel mil to 1lI.k se nasmeia na nlegove opaske . :i un· oj ~e n:t~Ja.c. f neke za.' Tad otrov buknu kao va ra. .' 'Q\70' je bUo ime velikog boga uzeto od niega. iz Raa [:tacit 0 .Teb. ne mogase daJjt1: 1c 'I. s.o na 2'em:~j]~ itd.fllineJ!l uz :nJenu pornoc . ga rece: Prl stajem da me Izida ispita.]vot sva korn koga ujede zm:~jm. Ja sam ~il1a kojaJ dela.. 'II. i veli ki bo.o. zgovaranjle drUI. stvorih dane.anje prve ce o:pciil1liti (Eli zacar. Izide. Ja natini:11 casove..a :~ I '[ora. j m est.al si na. jednoga dana •.~ kao sto b pa ntomimi p:riLltaiu scene kole su se 0 digravale lsmedu Raa i ]zlde l~ad je bogi nJi uspelo da m U oduzme ime.em -Bast. kad dude v erne da lzade srce Raovo.k.avriedcUJ njegoivog d~levnog Zlvota~ k~d je Izgubio . Njlene reci lUO'e] su... otrove. tim stvarjrna pncao jednom nd kraljev:~h mudraca.Je da . jier ~..e n}en3. U'Z]11e ohl.u.t jie ba· ja I icaJ i]i :magicna forrn. 'i zasija] van usta njegovih. '~Izida.g tela. R.:m]ji pod aitke 0 v1eBkoj vesfi l1 i u ]uagi jskom ve delanju i 0 znanju magicn~h formula l~oje je posedovao princ zvanl Set na u I~ntIJ. .ic]!6. gQvi mu ime ne znaiu.. l~oji je bio person ifU~adjiaJ svesti i razu ma TVQfiCa. i posto je take.. toje jle mma.Te:rnu o'cigledno za1Uzimi RiOVO me:sto~ .koji }~ u grobnB..ol. • ~ • •• ~ n:eb 0 Zen'l ])llU P~J&a'OI'InO[~ 1 p~a..mijsk.j mi8. i bese besnji od plamena lz peel!.l{oja Ie znala Raa po ime nu.J.1 Itaxo d a sasta:v] rna ~ ". :moc d.cove. ~.a:vesU dbe na pOvl5int] vode:. taJ'~e kede. '.. gospodanca refi mag:~'c: e m. i uzvlsenos velikog bo]1'1 I d ubhe.g.d~'iz boga. 11. ko]a su predstavliala Izidine l-eei.' Otl"OV nije 'I)J.cn. a bio je uci'~e]j 'i re I ilr~jsl{e. naJ].stavlja nlalg. .11118 MAG~eNE SUKE II FORMIUl'E.dok je 0. . da.g S~~nc~ 1-It):ra S'~al~i.Ako hoees da pro.gospodar] ee v bogova . l I' J' ] ~llose da ce: ptsana slova.:flJ.. I~Io['.e ce ornogucili co-velt. ].. .azi~ Setn8. podi sa.I! su nam bi'laJ poznata potpuna uputstva U. vezi s uporrebom fl.snagu :~ ·moe.ql~ _ ta '1rsmana •. Ia saz- f e.ad figura T. J a sam Hepera ujutru.ns..e. U jed.e[1l1ua· eeeI'IlDc..Dtas.govalraJti lln. Upi'ttao gde se knjlig. -• . I<azl. Izida reee SVQrn slnu IIoru.Jn~." ns~[ mocsma ama J g.a. f "dvostruke kuce zivo a".aa na z. . 'bar sto se tic€.em. Tad Izlda rece Ra u:: 'One sto 51 kaxac nije ime tvo- su i Rau spasle fiv'Ot Dt. vee je prodro doneh lad i. ]'za. Izide i dva boga Hora verovat no bismo otkrili da lie trebalo da II Take lmamo dovoljan dokaz da je lzida posedovala cudesne magi cne rnoci..:.r .U lrece da.e. je 1U grob:nid Ptaih-rllefeJr-ki7lJa u MCl'nfi.jem vall u iivota 1. mocnice . i Setnau mu odgQvori.eormule..k.leg.su" . Izidi nog ] Salme' lz:id. :hran U u kuce donost m.iCnalfonn1Ula~ J. ces vid.e moci.ci de. Iz n ekol ikn rct[ teksra kojii sledi gornju pri cu.ott rete: 'Odlazl." Iz:gov6J[·.~ nika bD u njenim ru kama.6r pfedstav Ijld! su ~. spast ~ i..lU . stvorlh popiavu NUa.. jer j e ad UJ zero :~ e: vel ikom bom gu Neka Ra ziy~~i 1 eka otrov umrel Neka otrov umre. i otrov ce uzmaei.eti. K'nj lgu je naplaao sam 'rot. iz tekstova samajemo da su odluke 0 ziv'otu i smrn.~.

U tt()m. .sl~liiuch'o posvetio 'P. puta ona ne uze p OJH).klup..a. e l zacara nebo 'i zemlju da :nall1c'i sve njihova taj:n. M. .se do mesta gde je blla kutlja.lIe .ga... . Anuea '~Merhu SU bill sahranjeni u Koptu . taleo je ste kao znan [e kole je bllo u magi jsko] kn] izi. je u bronzano] l~utijLbronzana kutlja je u ku ti ji od pal lTI inog d rveta.A! na 1i1 eb ~ sa svojom zajednicom bogova ltd" Onda njegova mila Ahu ira procita r'rnJigu ] vide $ve sta je i njen :m uz.ot-ov'f: m. vide- i treceg je dana n.ro1jevi.:elJd S'tig088 U £ Koptl on 0 de ill lzidm n i [1a fpO tra to'v' :hr.va ~jiva 0 j€: cia do.la.m.. all. ond a otvorl kutije jednu za drugorn .vrare u Memfis.ca. .b]je: knjigu. Setna u izgovori n. Pet dSin. Setnau im reee da je dosao da odnese knjigu. 50 'ebrna kut~ja. Za. Cini se ria De ana b:ula Ptah-nefer-kaova sesrra kojom se on ozernio" i posle rodenja njihovog sina Merh ua. casu Se:l R~ll pO~bl s\I'og bl[~t2!J Anbaberur.S!ua gP['1te: na 7. kutija od pa ~ inog m drveta je u kutiji od abonosa i. i kad PGg.i v1 ]jud i koj~. e" •l d'ruge uJra:gove rnagl ..~ . KuUja u koj oj se naJI aJZ:U knji. nllhcvog sina Merhua.a ne moie (l~ umr. .i ·jOln_ Posto S'ILI. ~ na povratku 'U Kept Ahura i..~<edase okolo ugledase me sa mo Ptah-nefer-kaa. Pta hov sveste nile rec~ . Setnau se.~ zatim o Se tnau ode tame sa svo] im bra torn i pro j. ako lTIU da sto srebrnjaka i prfbavl dva lepa l~cntCega!.nu oko kutije.~ i ispriea rnu ka kve SIIJ nesrece prattle one lkoji S1U je ni. rot! denese P~ahove it~. se otvori i oni S~.ad njom tri ~]Ocj t rafeci Pta h-nefer-k aJovU grob ~ knj]ge:. d ". I .[·QtI. d~sase" otpote potraga za .kr u ztl'na.aJ d' :se ova.erhll 'p~dose u rekn i luop:~se SC.kUI m. "Gvozdcna 111 tija. procita d ug i vide S'IJ nee ka ko se dH'. ue c. ] zem I.Jca v~ I1j U m ilJgi jskl h knjiga. Qt. i prhleSle 2rtvu i izJi hve:nicu ovhn bogovima.je. JS.aJ z m iD.1. jie . M.. Pta h-nefer-ka tad preplsa splse na komadu novog papirusa. .nije.crh nom kra:~jevs<ki11 brodo I:n: i'.AnU:1'1LI i. ova] .je vidoo [f.va poenaJ i. Kad braea udo5le u grobnicu.r\~ • m. j.ena. ali bi ona opet oZI. ] \t\.e.'" tun pro C:UUl ~. svih vrsta . slonovaee. p osredstvem T." i. SVO]hTl recima mo C] Pta h -nefer-ka r a! .i zlazi la iz v lsoki svesten ik Kopta napravi za mega mode] splava i figu re radnika snabdevene slatlma: tad 'i zgovori nad njima reGi rna C] 'I one postadose i.a u bijfe zm l] U s.ad] i popl ga. Ptah-nefer-ka se takode utopi..r11.j~ od ebonosa i slonovaec je 1I srehrno] kuUji.a l{as.Ptah nefer. .adJo~e.e.a.n" 'R.ca. nlje dao odvratlti od svoje namere. ] posttQ je tamjanom posuo papirus. 1. C] [U ]"I· . splse.II: I.ka pokusao d~ pr. skol''pija 1. ] n3. i VIa ca.ond@! ])l'eOJoZ'l eta od'igr~jtl :igru da me. je 11 zlar oj kutiji.. njen mu z se izgl eda i. i jed nOI dana Ptahov sveste nik 0 beea da ce mu reel gde se moze nacl magi]skI.m. ovog.od Pta h~ne'~ 'fe[ ... ] lUM:~vS:~zlaenu Itu'~~j'u u kojo] bese knj]gaJ odnese le do kraljevskng breda.emlju d. all giil!Ahure zamoli da 'to.kaa..ilIko je Ptah-nefe. Zbog toga lzade zapoved da se Ptah-nefer-ka :u njegova l. pedese't d.g:~ molske ei dosli cia five sa Ptah-nafer-kaorn.o. treceg ]JUta je isece na dva dela ] sta vi pesa k izmedu njU1.riSe:tn~. :i cla pobednik dobije kojiigu. .''' Ptah-nefer-ik:~ Feee svo'joj fen· i kral. zmije ~. i nijiza(~ &e' uputi 1U KOpit sa Al u:ro:m..am.j.. sua [">0 obli e.zava. zenu . i dete nikad rue. m izvesne reel. IgJ'aJlos'e do. i M. ve. U meduvremenu su ova dela razgnevfl at boga Tota.ju 5t~ je cuo. medutiru.1120 vede rri da na 11](:'[1.ejlc skhJpcana zmija koj.c i I1DegoVU.. ~(ojiU.t{!8J u da le knjiga u gvozdeno] ku~iji na sredini reke kod Kopta. 'Vee posedovall. a oka n.a.r-.ve[a.~\!'.SkOIJ~ljje koje su svile s gnezdo oko kuti] a. stig.tt era. . radili tri dana i 'r] noel. u. rastvori ga u v. Kad je dobio novae i kovcegej. video. i dva puta jie uspevao d.Z nie jeo nu on d ve JlOf]UU I'" ] tako 0]).a.uual iz~ gu bi Q) jje ig. ] u zlatno] (sic) kutiji Jezi knjiga.YQl ~v(Jje. aU su nj ihov i dvojJ:ll iei. • l]Sm a.(~ose o mesta na d kome ie bila knjiga. grn. l~nj:isa koja ie gore opisana.]nei se s kn] lgorn u Memfis.a. l g se da je osvetl ]>®lUI ]aJko(m svet kJSCU 1cO]I.. ] on rece Rau sUi je Ptah-nefer-ka uelnlo.

VIS. W(I:I].Horovi cipusi". I-J:!!!'·j1HI5:.'I!. porrebe ovde :Po. i<oji.ecist-.g.r(..a: devol] no j e reei da mu je kra lj na redio . da d.I'or-ni dcr~(liIS:ki ti3k:n '1. Revi'llout tf:!' .j. Ptab-nefer-ka da :tJ~.I~$-'32:. l~ec'O<r.~vi.rffl'I.j:i spustain la: all.] :877: Hess.~njevl.l~o. sta vi ih ]1. XVt 1.. Leillnig.:. cudJov'us:tta i 2ivot ll-lja koj e ima ~ SI!) Z. na cijhrli su prednllm stranama urezane f~. 157'n. do 360" pre n. ~. I.t.-hio· lQBiqi~c:.n~e boga Hera kojli stoji n~ krokodi 1ima: o'b'i CI1G su poznate kao .j:igu" Kako ie iZh~Z]O iz grobnice ispred njiega.le vladao od 3']8. of the .·rJUp'l~rJ'tl$..~" Set naua.(::11 Meternih u d arnvae Mu ba rned AI.. ~Ol~ IV" str.. l10i i :s'tt~ p u ruci :u vatrenu posudu na gl. '1?~f'H$• ..is.{.PaSJ.o~ Co.'rw.f!i pTe'l.rom i.'tlgsch.graC~I1. 8!J ta ko(~€ i f~guFe niza demon a. 29'-32.. ~2:[11.jenUl slllca l~oje su ovde prikaza ne v:udlm 0 da su na njoj ~. pronadena 182.je lme Nektaneba ].867. a rama se za :n.~Romm. U s:~a iiu n SH10' .m manastuu <[~ Alel~sandrijiil kQJ~1 prinje . koji Sf odma h Vin.dalJe)~ Maspc[.. ~:o. Pa.'mre I~ n.8. ~ jI~<1 i~'i. 2:. iz rnnoglh iz.~ d. leporlca zvana Tabubu i aiegove :rUIIJ ke zbog to.Meten. zao blienih vrhova.jl'eps[ primerak ewe zna. €t~id~~.t2:2 ----------------------------~------~~--- vrati.I' N err]! .i(~vi d II B:J. pasa. e. lesa ee i k u rezane figure mnogih bogova drevnog Egu pta" bogova dobro posn a R ~ h sa spomeruka ranijih d inasti ja."li:l\~~j{u R.Les P't1f~J.lJcl('J.errJJc u fr.:m'un]:3r~'u 3 kake je Setnaua opcinma. .' SftJ. tlu Musl{.mes f. vreme Iz dvelu n.c'aLj e vrste predrneta ie CUvena i.j"'gu'lira ti na njeno mesto. god'une z~ vreme .rnon.. SfN no.vora ZIl$iJIUOj da Sf takav spomenfk I:DOgiO st'llo:r~ti samo negde u '00. 1.rHaitl' . str .g. '~~r~ ~ .:ri hova sten la". reee svojoj ze:ni. je:r se na njoj pojav'~j'[.: Bmj/t:rq. st r.'1:). na 51'eCU. :Naj'Vt:c'u ] na. ] 83&.r (Ie St.11 u 'H ebo stezU'C] U ruei cuJdesnu l~li.:no sverlc.'1882.'·g. pretposlednleg domaceg egipatskog kralja. je i.® 1Uvezl sa predmetom Iaidln ~ m a.~!J'~ujemo ovu stelu .de./ i cl'ii M3['i~ne~ .g:ujski11mocl moh [~j1U se '~Ikra tko spomenuti cudne male stele. :[I"oSletj.r.: "Naterscu ga da ubrzo v:E'~ti ovu killjigu. '~da sa Ptah-nefer-kaovo proEoCaJn$tvQ is:punUo.

gae verovatno trebalo da pred] st6!!vijia..r~d. '" "oJ!.!" JJ. ~~'\.. '. _. $[ r 59 SitU'.oP[l.J. O' all .g~... .. . na (5)r lJ-ogl nja Nehe 1) et." '.l papirnsa.. 1~ OJ..iiSa \l'} y .. na boga kOrji je ..""._ .... sunee. smlje.iu da svetlo pobeduje tam u...i'. 'Ii'l i (.... ...~" U soxo 'l' 'I!. Izida .: i I"")' 0'''"" "'. I!'-I! . . (1) uca{J~" sa ]jud~ ":..oru..'..jsku va zt'iJJOS~" M:nOI'e od nj:i bJ prate I.oSku i magi. '1 .'. = 'I I" I ' . ureus i storj~na vi jUP.~J! 'If"l"'I.. O[..... a . ..cat SaJ ijiud:skim rukama i itIJbma. f~glJJr'e bogova sbniboUsu suneeve 111JJCl :i bozilIJ l1$. po...!. na z'ezh. 'Ii ~~..k!oja :~r~o.·R .~ (:2:)papirusni steg sa.. ] .gm]~a'Vlcei stvorove stQ putu~ lWiji iin.!\e u VlodJi 'I na k. \nd~g.. .. rj" . . U rukama BeiS()Va.'.100 r...rQ Hera.b·061 '''1f"o't '~\"". JI ~..k . (4-) boginja Hacer" H obU. .~.~ pg~"'QJ" .cjji j~ cUj da p~k~.r nom . 11"'" U~.:. m ladl bog I-I~)<r ]Jobecl:uj e sve nepri] ateljske Zl votin]c.e. ..~e mladost.U glavno] scent 'v'idim. kako se oOii enQI smatra b..Raovu (:i li lBe:sov u] glavu sra rca. '[(aka HOI. ad kejih su mnoge o!c]glednQ preu zete sa vinjeta :Knjige mrrvlh. je us i na gl a!vi :5 desne strane nosi uvoj.u.jtl zm lje. Hi I.·· .-.:.tv <951 eo!:!! loJ.:1 '~'...11) u..b~)li.] zm.i~ ..(-:.1J ve scene i 0.uV'eee star ] 'P~):rilOV'O postaje m lad"."i k .zJja.(Jre'f.~n~u.." s ~c.je.Jl~. snsgu i ]z].~ V J.~"1!'\ H. U obUcju lesi. I.'].' .i..·..n~:f3.8JVlOjl 2m.o_(.n.iI 'i oil d 0 obnovlien J~ . ~'Jl~~~Jl \ ! ~ _j. yV 55 100 Vkl~.uj:eDe Delco] iko e redova f]gUFSJ bogova :i pri kaza mitoloski b scena.ul:sa 'k' u'.re~i moei.I'l~W .ak kose. na. dobro ...IY-. g~:ava lxn ad! ["~jie.lL"--'l\i! rill" zlavem °o}~"'I-:!I1 ~~_.it.k()jinlQ.~ '._.]. krO]a sto] i...b~:~ ..I. 'VI d ~ O a "J"I ~ ~ ~ "J'~.J] na :2.it....~ 0' ltV. I : ": . I.. (..]··~:'F. I"" MA. .. perima " m" o"!I~.j] vij~~gaJVQ. b]". ~:....iNJ~l kOJ" i..GlrONIE SLJKiE I IFORMlUILE. 0 c1g[edno je ovdie al u.cJ!La..=-=---------------~--------------------tekstevl .r $..0dil a: na cetu'I muI' "'.... ure .gove desne strane :SU.:lLJ)~.. ] ]]0 i:zje da ih se nima til':) ne boji.~.i'~! .rn..rm'it.IZli']SI' U OU !CJ 8J ~J] ~e.:r'""fD..o'ja.'.. S njegove Ieve strane su: (:. .. .~ i ~I!. koja ~~Hoj:i iezhl na paplrusa.~.. i na J'UI~U i na Severn . sirnbol kOrjru : ".glava S n.0) iMi .. .at~..~ (4) bogi.] nad glave mu je.azeoo I. 'I -- ju :i mUol.__a xro '.uJe" :ma. (I '.ij i.. . ]{til() 81'0)1 na d 'v'· k . imena i mitoloske aJJuzije.tva koja sou gospodari ...I~:r._l~1 'iZ"o!:!! ~·¥"U·. sadrie magljske :fOltm. .- rnladosti." razu njeg(fvog lica jasno dri.~Prt..':' ' I!7IoJ''i!l. lava i antllopn.. UC1Jti..~"I 01' ru kama -I ~~ kama . ..m.k rata.Ii"J..]. . nosi suncev disk i.iOJ <'ll""'~ .I.. BAJAIbICE rru 12'5. . y" ~~.

1(11 \lid il Us f'mirj.i') ti na ko~u j e poka sao krcator ovog ta Iisrnana izv.ti a.unete su ] mclitve izvesmm bogoV]nl~. NClna zrutc~jinilcg boga . pored tog~.z le . Ui zle zi votinje. Hi dz.).ju.e-tdm figul'~ma.fjdl.ie. '_ an i pod l~nle]j]ma kuca da O'lera]U S~~· A~~pski lsto:tt'1 ~ M:asudi jie SaJC1J:IVii{)lB~ neoblcn II leer gendu 0 talisma n'~ a toje je koristio Aleksanda r 'V(~llki m i mrtrvimal . da bi z~s:1 ltl0 grad Aleksa nd ruju.ol:i.. !.:inorvslkaamsjlija sa urezafilm m~g]. 4'2'5. ~Ja It...J1 ... f]gul'a bogova na eipusi rna su U ptolomejskom ] rimskom razdobliu .je.'11" . je :n. i re(. l{)iifU ll. n"ev]dlj h~ihi' i verovalo se da.h bogova prenaden ihJ 08" gD05Uck~m gemama. ~ raa deb ]j~ z . 8611.. i.. ] p-I']ca. i nema demona. bila izvor h:.I!i]' IQ~ uos a ku 'nem8!' .Z':-JlO. Neke ad...a fig~.ra 'e:udn..g pOIe]d €I! i ]joti~e.~l:i 1-1 rov I. niene Sll:fIJrThoi!lf]like cd napada nepriiateliski h biea\f vid Ij:ev]h 1. nasli ken pO'HlJien... 'i {~.~ . 1J!rr~s.koga vodl p orekle take mn!ogo :figu.es~neuzgredne dop(laje lz VC:· ]i~()g dvoboja Hora i HDegorv:ogbrata Seta.d'ini m :1 taniirna 5 a. postavljen na nekom istaknutom mestu u dvoristu Hi u kud da zastiti zgradu i. za vrerne gl!fM.. SEnO:rILl Horom i njen lm patu nja rna U zem I..I1 :.u·~nlje na n]emtl.m.ued.. prlcu 0 ']'zi.= n vod gore dati (vidi str. i:i:.r.-] o . sumnje.sle smrti. ].str.j u ]zv. 1 nema sum nj e da je ona.~O]i D]SU zausele flgure OP]s.ji paplrusnlh b~u"!us..nO na M'ei)eJrrllhovoj sreli". elf: Me. b"'1'0 Z1V[ma . .u. Ceo spomenik nlje nista drugo nego talisman..s {ro{~ !l. cipusi sad rie.j. i :2:3 kQP~ne '~Igrobnlcama 1br'.i. d' ca -x~' ucuu ..dl1]e" ] kako fie legenda egi'pa tts."'"'i" '. Hi sllcni predmeti. .jeg'O·v3. H.eij._. m gmiza vca ko]i na nj emu n:i. :i bio ~ :be.oc needoljlva. ~]j] smo kraci. same izvede iZ see na i 0 tekstova koie na 1.ynal'd i Pavel !t~eCoun'Cille. :iIlll-llS.. '1:.sav prostor .j1!J.M.]Ui.ko. Tekstovi ko.an redru bile fzllvene u hronzl iB isklesa De u kamenu. peznavanje d revne egiparske mltelogije i ves- Sly" ..ji ]s~unjitl!va. .8J'lJr.:ii m.

llJ...li]lIJ'It I eusanoa it srn " I'.:II . Aleksandar se smesti U ovu kutij U sa d \Tj)ji(oru ves'~ih crtaca. " . lead se spusul 8! Il(!!C.o:. 'b.. I.~"1 VJI l~ 1WLi(.gov..JJ prkmeri da ona.da~ i kad su zidovi poee'III" .~.·. elova "I kamen "!II . telima. kutijlu dug. vredna je spomena h Kjjid su bili polozenl temelf g['a. snak.g . Nacin I.. . ()r. ".'''''.t..avila su se kao i obi cno morska cu& dO/V]SUl" a li abo.... dOIl!. neltH. .. :PlOC:iiJ pncvrscen ui za Q kvi ..stas: .~OP:n:01 nare dlo i ~voJI!m je ~ ~_. su ugledala svoje figure postavljene uz g '. morske obale.. ' ~" 1enu'I!.~:z]htspred kutije.~ ""I!.. ce11db..oJe l"'IUS] y.S Iuease O.~' je ~" :i z ltDje vrerrrenski niie mnogo ud.Q da stane na pu r morskl m cudovis:t irna. doba u kome eno prekc dana bile sagradeno. mnogo razrms Ja.li. i.Dru" svaltf. neka testere..t-' vv~ jbn~ se u pravljalo sa brodova.AJe~(.zlda grad. kola su prelazila . mora ] Ie sve sto je V ~I.. i nastavt d. l !!..'~v.. k amenoresetma ""..'11Il'10 v:o..1I.I..lru..4 11m.." p..deli da je posao 111 raden prerhcd nog da]u """1.a 'I].1j ad. •.'.:I dl I· .~ :IL'V~ ...:'11:1. i.. neka su imala sekire ..u _" ..e . n3. ..a. ... p O'j . Jake $1I! ljuds:k.~.0 ]~. U~J! . vrre katranom 'I ~J smolom.. 1 SU naprav iIi on.lm.[ ~os~e . ~"'i. ~ 11I.. Dok su proI. ill Ii i pored toga bi r 8v~ItQrg tra vl.i· ~ ~.a dva crtaca sa i vel ikOlTJJ tac:noscu precrtase na papir n] ihovs obi lela." r~.!'f"sili dali Sou.. 'i!'iI 1.I·'~~. ~~-. lbl.i ne morska 'c:udo v. !tlj. I. da posmatraiu razlicita morska ~udov:~s. -'II. S~ strauama od st8l1~. on naredi cia se ona posta ve na postolja duz.. ~' 'I~... A leksa ndar i njegcva dva pratloca $:U mcgl i.. fiI." . deaet i lbr-oku pet lakata..1 . ~~ .i". te.u '"' 1 '11~""ro_ v.:~'m A 'Ieksandar sngao na .eh~llni ova stela. d su OIVO J ca. imaju .je naci nj ena M. L."f" '" 1'1'.4'.l:.e liLOC] SU neue dl 'I' ZHI\OtU1J~ lb~~7.L~.~~.~e I... "~.aJ radnike. dva breda je odvuko5e na more: i kad jioj za d no zakaJc'use. Kad [e kutija dodirnula mersko d no.~.. i kutiju izv ukose na po'vI~i. posta vljeni SUI s~r£l!J:zal da ih oter~j1l:l. i posta De zatvorse.g]~Jle "lV e[lov:a..'"'" .gave od gvoida".. zahva lj u]l1U6i rov ldnostl staklenl h strana :~ p morske vode.lILiJ rova groz:n a ~l· O~li.sand1il!Jr ] ll]e. do mesta na lm~e ie Aleksandar :ze]~o da stlgne. na propao...i~la" :i kad su Z~'!l:u:s]'1l. """ I "ill ~I oa se ~.1. ~ . njegovi drugov] Ila'c.. ' na r l').~ i sva su jake lieU..:!ll '11"11"". ~ ts kailt....Ll"-VO· eqam a A prema cr~eZ:i na 'I. I.U.t'li. 1. .ra.~. i.

. mosemo pretpostav ti da ucinni ono sto je kralj zeleo. s.~jed Idea bogova. I ne ko]e je bilopredmet kletve donosilo je z10 svorn vlasniku l. ooa.sti. On u ruku svoju uze palicu mah obezbed] sebl prestc i za U ze rnesto svoie u ba ["(:i ve:1!kih i i mal z. 1.ob~nl stvarl.j u c:la. posedova nje znanja imena nekog coveka ornogucs va 10 ]C nlegoV''Qiln susedu cia. m Svakl je stub bio U obliklil strele . J Kad..!I:·ajUrc iIn natpisi rna.u"srne sta SiIJ iumula natrag u vedu ] nikada se vise pova izvesn lh biea sa odg. 'Ill nj egovo vreme.l..ocu.~.. Aleksandar postavl talismane na stubove koji su.. 'i ka ko su postivljJe:n. je ime bl]'o tsto toliko dec to'veko-vog bic:a kao ] d usa.. Ra Pepi.d.G~JA j utra b. posta S'IU Z9J tu pri I~.. shvaran]e potice iz ranijih vremena. vlsok osamdeset :~a]~a~ ta i cslaniao se na bronzan U pr. prema Masudi jU tame bt U i. 'fake u j tekstu koji je rsplsan po unutrasnii n ::ddov:~m:aD2 plraU mide Pep']i II kralja Egi])rUl oko 3200.l. njime mu Sf obra t i0. Ako je covek 'l: nao ime boga il i davola.~ asrronornskt proracu ["J]].IEGIPAT5KA MA.1 bile je neophod no kako 7.1su u obi icju nglU:iflJ :i Ii Id- GLAVA V MAG 1.lif:oo ime :kDje jle bilo predmet blagoslova ill rnolitve za blagodat osigu ravalo je S'VOHl gospo dar U Ul nogo d.Qvista se.k1L' bll i j zvrsem paJiJj:u.: talfsma Id S1lJ smesten] 1"1'1 nJi h~rvoj oSrJJQI\l']". i znanle kagipcaJld SU. 0 dgovori i 1J:1. ] b:i 1.e . Z~ Egipcan. i sasv ti m je sigurno da ova.je Cia [13 zapad in ] 00 Rcd 1J 69.Nf\ IMli' A S1U narodi .jlo otkri veno da je nekol iko Ijudi nestalo. pridevall vrlo veliku vaznost poznavanlu imena.talnl ko da se upotrebe i spomenu imena koja posedoju ma- gkne ]110(.6)e. obavezan da UlU.da bi ovo sprecio.t..v. opet POl]a vi. pre n.a je grad sagraden i. kao i mnogl orije .i. .cin i SV1e s. n~~UaJ!l]re:n~ orm ska cu.. eUamor: . 01l~d1lJtim.to on ZJcU.rnu uclni dobro ili 1:10.!' i sva kog b:u nb:u poiavlla. "Pepl se ·oci. iU dvojn ik ~KA).ova. iii telo.n21.1ima rako i v mrtvima. verova In sa da [e ovaj hi 0. m.

'ttaJd 61: ~.132 .11tee na p l"f!dova~tl. UCUU.ra. spominju se samo 'te 1. i ova njegova pi -a.Ova vecoa gradevi on. P[JJiCil i 'Oie SlU rnu U ruci..o'il~ g. ] ova niieg. i 0:V3. i ova njegova plra m id.a rmena mje u giptu nikad promerd]?I~ i.t- vl ~. ] ova iDljC.1!1 svetista u Aou u. fa na" j..a'I03.!:'S '11. zemlje'.nll.j ~V:i ovi u. i ova ni egova graJcJ:evI n~ C~_Dapredov~tl do cele vecnostil Aka Rao _0 lme na obzorju napredute. 2'~tel'j. pom.e. :i ova ~·jegova g. tad ce i Pepi na predovati i naleg predovace njego. tad ce m Pepijevo i[me napredovari i ova lj. napredovati do eele ~e. :~ova niegova pira m ida ce aapredovatl. gornje C:uIl]eni ce su p ome[)j'I!. u:z to 1 secanje na mega. cC'ueit Wm XII. se va inost pridaie imenu 'Ill ovom od lomku.ko 1nob].ra." Zacudof. i ova njegova gradevlna 6e napredovati do cele ve en os d_: Ako ime U atcep u Tepu na pred uje.cet~k vec]~e mOIII. 'lad ce Pepiievo lme napredovati.cnosti!! Aka napreu An UUJ1 Gornia molltvena formula bila ie "la. onih kojl :live. ] ova IlD.'o.~va- nom! Abldosa. megova gradevina . lme ce Pepljevo napredovs tl. nalazimu moll tv u koja se tioc ocuvanja imeoa . U ovum pog[a. do eele vecnosti. "sin. rme prok. ptolornejskorn :sU'.NuC]ne dJa.O je de]o Zil! sv.•~esarno da b] po~az~]e.ku pol1v. a.iti u tvrdena do cele vc. Pepi napred . wrolVitojie vezacosa vaznos~ oc:uvan. :P'epi. sastavl pokfrzujiu de se.devu1.~i. lJogl. 1$92.. Masl}Cfo. tad ce Pepljevo hue napredovati.gOVU ~Vtmku JH'ilost~ vred no j e zapazi ti kakva . isto kao sto na predule lme Tem ua.at... gospod ara go:[.gova pi l arnlda.alu.u u amblsu oiV'~ra. tad ce Pepljevo ime napredovatl.a oe napredovati.. ~~ {ured. ut u Kuc] Sen. ova nj e:. gospodarice donjleg svetlsra l duje ime Sebovo U "pos:wvanju.d:evi..~S..o.koji je.~ a. ~c~ I n B R ra devet bogova _ All(o napreduje ime Sua.legova plrarn ida na predovati.a:N 111 bta (Ornbos] na preduie. pa nterov u kQiu. ] 0: 9.1 ]pal~~ne ZiIJ:nhrul tol ~.j u. i.Ra uapredule (doslovno 'prokli j a'').ime Pepi ievo na pn~~dov~'~ti ova njegova plra mida ee n a prado'VaJ'~]. Vrata Peh-kaa .s:ti. od Fa ajranijih do naJ~a~nl]llh VfI!'mena.v]ju lil.cIlOS.jttntll [lpol re b lit [me .~ l 'epi jevo hiti utvrdeno. a kojl SU bill taka ces~.na 6e -napredovati do cele vec:nl.J njegova plrarnida 6e 'b. dajte da Pepl Nefer-ka. da je ~ooV'ekovo i[ne sm3trano njegovim sus:~'insl~lm de.a~~a<?..rnida ce napredovati. He nt -mertija napreduje u sehemu (Le'~opo[j).- . dvojnik kr a lBa. koja je tollko laillhnJj]va da nten prevod ovde na vodrmc u celinb ona glasl: "Or velika zajednice bogova koji u Anuu (He]iopo boravlte. U tekstu ]'Z.! Ak() :~ e Horovo napreduje. i o~a ~j eg?va glra.pa sa telom svoilm.uo:bica.Il]Ie.stu. piramide drugog. 146).! Ako ime Seta.gova pi ram ida ce napredova ti. ova njegova gradevina ce napre dovati do eel e vecnos j~!Aka O'z'm risovc im e napred t!je l(i~ nne 6. i on prolazi kroz njih. 01'"1 mu mesro utvrduje iznad mesta gospodara dvoinika . tad e:e P~pijevro lme napredovati.jl1l se Pepl]u.e. ova njegova gradev:i na CC napredcvati i do eel e vecno~t~J Aka napreduje lme ".~:I:~ V~D:a De napredovati do cele vecnostil Ako nne OZlr:u:S Hent-Arnenteta napreduje tad C~ Pep:ijevo irne napredovati.tov'Oj u Anuu .0.~kao da j e ovo tllojle saJC]nj a va110 svu ._ ~a u saHsko:m.i zapisuje Pepija kao ce]nika. [" 669 i ~~alge..! Ako ]me.a. i ova niegova piram da oe napredovatl. ~neka napreduie []j:e. R se Q!cuva ocevo lme.Qrva.jl~:n i n.l plovi.i. 1.iija iU napreduje". tad ce Peptjevo 'I me napredovatl. ime i.gradevina ce nap':red~lfaJ'tt] do cele vecnosti..cgO\:a pi llarm]~la ~~ napredovati._'~~ep:~s]y~n:~ i rl rns. i ova nj'i!go'v.. vrata Qd gvoida ko]'s je tavanica nebesa orvaraiu se Pepi.kolja s.~C)m:razd~b~.€. --epi je srecan sa imenornsvojim. j on Z]"L Sa svojim haOJll [dvojnlkorn]. jed nog kra lj. plraruida ce napredovati.teksrova ko~i su imall :za d]j da . on na sebl ]rna. njeg.g. pm:ra'mida njEigova vecni gradevinal Ako napreduje lme ref ut.

" odgevoe ~1"() je Ra. p utevi :i staze bi mu On i zapreeen t. ] lrne tl znarn. b "k ~ posto]e I:Z.. Sa! m srvorl 0.a.ov·o Ime. to jest u dEuraji verziji pr. Ja. 03. 5.. ·Ra:ov·i. Zt11 i]u i navede je d a ujede Raa . s nii a [] Pr~mZ!J prici 0 St\li'.• koja je isprieana u Papirusu Nes:i-.. z.a~en pravednikom.s..og. lose prosao.l"fJa doneh ("I]. uzor i shub at ·B08.v.e bog Hepera k:aie: "Raz lo sam S6 . Opet. Posle sudenja 00 dobna misncno ime ··On. i..edJaf lepotu tvoju.. $2JJmOim pocetkill svog g_ov(Jra..m S~UCSl!]U vidEmo ]:U~'zjf prj.. talco se 'i budu t:i i:ivot rnegao po. tvorac I imelna] udova s. kojj samog sebe mdl ] !\to1j] ucin] da ime niegevc postane zajednlca bogova. i Izustih im... 'i sngob ovde da m..c..~ekdosao 'na sver sa mo «ad muse objavilo ime. Niceg tada ne bese Eli ovo] zernljl [pre mene].e·snorm sastavu XV[].D'Qy~.er. "mnogo behu rodent.ov~:raT 11:15 ni6 Vidi Ch(JJ)I{J~ or Comiuy . lL1 stopu pll"a!lbl e bi p dol~raJ.. l.QJ(Jj'lJ.r.z]vaju eta.ude s'!!JIedok. rnrtvi hi E. vremena .Ime mi je "Oziris .jo~ z]ve s toi.sam ~eUki bog :Nm..t".aranj1l.rg FO\i"t. 3v'oje l~~o lX::C moci. je p oznarv~nj e imena 'b oga . I1]Ull upoznau ~' ~ rzgovon -I" gao ." Na drugom rnestu.gov:i h udova 'U da je tme boga bilo sam bog.n i. v[asl nad :njhn_ Na dnlgom n1cslll Stll0 videli od l? rvobtt ne rna terl i:e keju iz p ja ad pocetka. 'Ii_ • .. eve 'C'UI njenice :nrajbcdje ilustruju s[edeci primesi: Ked pokojnik dQrI. V'eUkl 'Bo::te~ti Gospodaru M. ~Ve dok n1jie ubedila boga da jioj otkrije svoje lrne kojlrn vlada vase[j'~nom. Sada." Ovde.. stvori h] usta svoja. bila nemocna da na nebu i 11a ZS' n]ji ufirll1 ono ~to fe1'i. da je do stvaranja dash) kid jJebog Neb-er-eel. zn am.a. iii I Iepera.ogr.oni'fikadje.h '~y . sir..~. Nikog ne bese daJradi sa lR 10~n u to vreme. \I~d'i.ogov~ ." Zatlm do b. pogia .1 a :i h Iju dskog bh.ovreme da bog sve sazda. ] da ie 'bri~anje :ti mena neke osobe bilo ra vno Il~enom IIn !sten jill.91~d u Sudnlcu.b]o je 'U nj.enoj v]as~i. akle. da je sVfli\'~1) og bio jied.u: "'-p"roa.. razvlo sam se ti.. pod ra"-· zu·mevaJ.I..["I0 .~.kale: "KI anjarn ti se e. o~g.~ n:iten:a. 'Ii..o.ti.gipcanin.I'Z i pjtanje~ ~~S1!a to znael?" :Dl.i "Ko je avo. 1. 1. :u ja sve stvorlh. born U ovoj Dvorani Maa. on ka..sHcl same kad 5U se bogovi zagrobnog ".•opisan kao bog j u cud.. nalazimc sledeee tvrdenje: IrJa. s.a..ze.: .I Dlvora n 1Jj M atl{~t a~] t11 U :ni. kad je dos~. i.aj lk. iako je mogla da IJaCi..n ne maze proci do drugi b bogova podzem [log.m gao bogovl po. iako mu bogovi megu bi'ttj naktcnlcni. podzemnog sveta bi mu se nelzbezno zaluplle pred 10S0m.91.. :i'Zgovolt"io sopsrveno ime. . kojiD. .e'k ]'I ije mogao bitl prepoznat na sudenju.. I M~ sveta ako ne zna rmena rzvesmr• h oeiova Dvorane .Z~. jer obltne ma erije . kliea prvobitDe materije.Amsu 101 pre nego sto je nastae svet ~ 5V~ sto je 1 mrtvih 100. c~l~ bogovl nl postojao je s~n110'i/lcUki bog Neb-er-cer •.eH smo da je Izida. pt! stu :pli.00([011 ~[I o. i take se raZov'ie iah U razvicima boga Hepere.voj]h l\cx)j'i nastadoie U obHcjiu bogova koj:i ~ll. imarno dokaz da su Egipc~nr~sm ~tra Ii. lrnena" cia je Ra.a slobo cia b]'1a . jielr bi niegova '1 iCn.a.. i neprijateljske sile koj e suo g. U pdc~ o Ra i Izid'" dato] u prerhodnom poglavlju. te znam. Bez lm ena nijed an cov."[4)6A~i.~aa.in]·~ svoje ime •. Pl"eaavs[ bog. a. 'ttl''''.an od nje. i razV'i 11se ]z preohrtne materije kOja 5£ razvijala nebrojenim mnostvorn faJZVQIlC na njernu.3. vid.se od ujeda jaiko razboleo.m g~. i kako je co..Forlfl' by {JfJJJ.~r.mer verova:nja da.... . . on na 8ud'enj]u prog:~. sve ta. .o'jl j e evecem snabdeven i bcravi na svorn masltnovorn drve-." Iz ovoga vidirno da sousvi "bogovi" Egipta bill sarno per. 49.edop'usta jlu d.p~jezda-Ilja. c.l' UU ovom.aGlrti.jc].h]M~NA. davQ.. . Bea peznavanja imena bogova '1davola podsemnog sveta.g.·[jlaJKnjige s.llit pratnji Raovo].k.s ·ol Cittm'ir. imena cetrdeset d va b oga lJ. mo] Gospodl:aru.e. ] te k ~ . d.1195 lorn. ?".

je .. O 'z:j.I'nOl~·e. 'b Ogovi z.:t. kako se zovem".Mete:s-n.. moras kaza ti :i me boga koj'i bora vi ILl casu svome" P()]1:0'jnik b~.. nile rekao njihova imena.aJ(::u zJ. seket-hra i Sa/bes.nik. svl ovl obredi ne boi.n.o::.-:!I.18Jct ")h!lQ i. sedmorj.. . An-hra 'i .re·• .figiUJrtl pokQjnika.Na prvom mestu._'ko'!!·ru p.~' Post.ca.s~~) ". 'i Ta ka. s. Kad je :$ve OIVO bllo uci.a.. trebalo je da ana pride svako] od ka pija -.le ]Jra..~ JJh:r.Jr st:ral.o_ _ bili: Sehet-hre-ast-aru.ZdFa!VO da ste.u¥a:o vnu. v·..ie: "Prlstnpi. 0'0" piJ' na pitanja kl)ja. leo je ona] ~.a. sto Tera z:i..najt~. b. lt()ji pO:l~olj:n. . Ie . sedJ:me: .mi reci.. Resetvrte: !Ll.f'e:: Ako ti najavim i me. v~s ZllrflJm. Semetu i. sto area silom uzimate :i razdlrete rnesta gde ·$U srca ut'Vl:el~Da. pI~gO\d.€:D'e sada zadovolian i.ra.. ])1'Ode kro/!.l: ""Pr()Sll~d ite]j SE'CaJ i trag~c Z~ uzdama' ime j e rvoje. I biks~~. Huheru: druge: Tun-hat . L lednom d rugom :p og~.~ poko:j~ nUt Dv( ra.rH~nava5a. i zn~ m. Pod Dvorane mu nece dozvoUti dill po njeill1)1 koeaca a ko mn ne k:aJze ne same niegovo lme.aJja za boga Ozirisa.AiJ i.~o nJu joekrov od vatre.~ '-k A d . su rnu upuliU ~eze.b D . Aaa-heru :~H~~f-lu~-·h'eroi.n. "" v~r 'luzvF.e l.~ ll! l".ovo§f'.v]oo u jez. d:va..i rna pekejn i1(.e:3. vi.ai~-ent-peh. Asebt_. zda DjI~ kroz kDij~ je pokojnl k ile!.e:ru Vat:r:e. IkI l ka-hra-hesef-atu.. pete: Anh-em-fentu.~ svim Dvoranama. !tII~ [ Iil!! I!.:. kako b:i stekso pravo da prode pored Djiih. AI l.'ene: poznaj'~e~ ]sto l~aQ J1 . pomcgl i potojni l<].~.eo da prode.aF..u iteo.. vi sto pazlte na Dvera ne vase!! Zdravc dill 800.". Cuva r .. glava.a. poko] [ljk jr~ kroz sa~:rl~:m .o . :It riI~ i dovra tnicl. .Sll z~dowi..dese'~ i . j pokoijnik je morae posebno da se pripreml dn zadovo[jii ova btca.11. 1'0 z:] rls. tok vod~n:i? Ko jf.[:~sov. i Tebherkehaat: ~este: Akentauk-baheru.a~i~j1U ])ol:coj:nHc. 1'II'Io!'p_ ~I!. i. i :i z "')0 ka Ra. M.__ a.".o(.:fU) Cia ~ =~ _ I' ~ IL '!L:i.ejlu zem.S'ove~ Zdl"lrvo da ste.o':nO.Me'tt€s. l. u~ 1'\'V".n_jeg:ovQ i:me i da om :lOa njihova. stane pred niu ] izgorv~l"i melbu kQj. srce i ]]lapa k crven08 hika bih ponude .jlU'~] ~:~n j~ ZllalTI imenfa vasaJ.Q:[. nSOVl1 i'Vora na..ke.je podt .ka:o i .ca .nje no.7:. . bi la prlpremf en a po~e'b[1o sa tu priliku..p of'sd sedam dvoran ra pokojmik ."'~ijS Posto ~'ekazao im. odgovara.koj]]n~ G~goi'lj'ti.. .fl. pogrebn i obrocl u ko].k~Jz[[i(:e~e.. kome j e kucn i pod.se cbraca lQf sed I11Qrid bogova i. trebalo je od n~og materljala n:ach-li ti f]~lu:e sedarn k8!pil]:a {ili i. t[\et~: A]l1-hu.sto POk(li.-ad·-se.e~ na i i:spraJ'!vno b:g'OvOI:~O :moi be. nl pred svakom kapiiom.1.u" (:~ VI' . ali je ~'V~k:!Jl kapiju ·~. sedam strazara ] scdam g~ ~:EHJI.i rn... 'V] sto svakod [1CVno ra zgl.i.iQ$ Uvek nije z~.]i da U cal ~v'O'g.ovi prve kapi]e S:IU 1 ce I 1 vise n.rep':u d i3J ce ga s:n.se:n..Hesef-hra •.e st.Ii.:J _..iiri. nat ci 0 ime 'VeHlltQg Boga. vi Dvorane ~ .~cl:a. 5100 vratove ko. ka.:mada:I.h :I1aJS]'1 ti na pa pi ruka su}•. 'za to i v.ova ra '1 me.'" 1 .rri.:""C~.vil11 i 'U reusi rna.plrete u nOel 811..i edaJ It Skl'i've91'i 'p.o c~a.zaeuni.a. sto ~I ave odsecate •.B()~. cu-· Val DVQraJ ne m u 1~z'e:: "Necu ime tvoie najaviti [bogu~ ako lui ne l~~z..~l_I.tLA~i.zar i ~j].e: "Zd ra vo da ste.g j~ ob]av~.: "Al'(c ti najavim ]me.ffi. ·ttall'l'? (tj_... pokO~l1'ik v~s zna" i zoa .lie m.d()vQ]ja n.i ~. [nartlui]jeni] :z~u.. ] po. vee i eu- I ] n If U jednom delu 'Oz1.alsavtE te poslove dv. mo:n:as . c~jj ..n~ izgO\faF. kako mu je ime?).:aJ. uadvratniel. i.. U med uvremen U SlU. J'a.. pokojnik je.I1b1 ~ 'k. l[~)j]su ih CLHVili~i.i seda m bica st~ pre ~u(. but. l{ nYL k~pije ako nlje znae imena sedam vratara.U~L g.fi$iI)VOg kraljevstva j e bilo sedam d vorana il i.ka. i merm ViSal.uz~~vati d. 'CUv~ r n m]sbcn~ imeea SV'O'j]ll nogu j stopala kojlma :5€: spremao da na n]'e. poci ~ L nie: '"'Zdrave da ste.ra "'U'. zaista cc mu ~e hue tvoie pomen u ti on ~a Lj1eoheeava da ee ko.' All.u. kao i V:f]O velikl bro] raznih darova kOlje ne bi trebalo p otan ko QPI~sJva. naravno..g~ stupi.ir.. ~to naciniste Dvorane Oz.

:.d relo Mesti no" ime jlc tv'oje..bi I.!U ~ ~~ "" _ ..v v "".. se :'liOV'em"'" .papin]s:u.re:r:ena. prema jed nom ed n:a.iiiv:~ja..'Ci.!ih..nie nlm od] kedra.e. il 1 (. wivem" '" Pot~ojnih~' k~ lzid ioa. i')'p[~s.isti koja. IDI "'~~ ~-~ ... iO £!!.a :k:a..pod."Red na.. ] pok roJ'nf~nJ. obl.':..".QUZolj verzi] i. lme hog vratara je 'NeIl"I' Kod drugog pilona CHl k~ze:. PO'k~i~ilt~"'Stleg Ap-uata" lme je tveje. Krr1tha ~e:dlil.l~' -"'io i:'\II. n..PoJ~:ojnik:·. Noga Hapiu" lme le tvoje... 'I" ... I" na J'eusejsmm . U sl c~. c"'Onaji s:tQ gospodaricu vrn._ P-ok. ~. moreo ". eel 1cl. r :I!. 11. j1e bio do-vol i1]0 S11'€.~.~_'Ron'!i .. hue je vase..pO~Jlma"I _. . a st~g~ i. Ai I".. ~'Go\Spodar dveju z. "Ia putem [svojim] prodoh. '!vltp'I-<(1 (""'.C~ ne 11-.zi'V!inje. C:ak :i ako pretpostavlmo cla.or i oluju.[.0 ~.ruiUo ovo znanje.1!10f.-J~ _ ~:'.. Knj]~~ m rlv]l[~.f.J." -·-1 ' ". lalce Itojhna.k'Oini k...i ili 1'~k.ilroinik: ••Aka u" t i je irne.i."l'ma.~ jc/.t:lo "..CilllV'it d a objavi :u rnena sva kog pilona i nje:go~()igvratara.al<D '0]1 katie prvom pilonu: "']'a.-'" Pt)kojnfk. ] me . kod svaleog plHcma..'" .'II I"..'" im. ". .. gospodarica smrtni ka kOla IJude zna ~Ime tvog vratara je Mes-Ptah" i tako d~]je.: "Stu 1. d ~.. .r.aJ ~)vaJ tf::.r' " ..k'.. U l~asJ'[rnjojl ~.rJba: "Reci ml kako se zovem . vlsoklh zi.. do ov)e ob~.:ndob] da on postane stvarna harka.'''_'"~ "!tI. pre nego ~to bi mogac da ude 11 nju~ stub za koji ie bUa privezana :i sv~ki dec same barke zll.i pod zem nag sveta" ime je ii. 'bog pilona l\caVt: "Prodi .. ~.Oj nj.o:.fim.ti [nac].tw HO[aJ prvQ:rp{lenca.st!\l serl [11Q da je.." -m. ime tl Z!l1J3 m . .:1 QV.. '1 l@vOg ~.. ~ -~. .a :S. oogu prv~g 'piJQ[]. koze btka Mne~ visa.... ..-.acrta. i ds uz to upu ri kI'aJtku molbu.k. lzg~. "Reci ~TI'~kakn Sf ZJ)V1~m/' Pot~QjlJ'. ".!' Poifi.~. J1a.e 'Vase.l'!..'1.ojJtih.'[I~"I'· 1'l.C[ f~· D aJ lUI] se res'l .l1tev. ime boga ko]i te .t i je i'Gospod a" .::.11.ca posle njeneg odlaska" ]me je tvoje.od d rveta heM. ovog pogl~rv]jilJ' keje je naplsano al b] se pal-coj'llilu! 'p. tako: priu!!. leO] a br. gOS[podar](a". zovem . Kad SIS .I.a dovodi u red ]fee] sto vrsca]u v~h. koga zapa li Su tl".R-· nam ~ 'II. .a.. Gornj. b]o ]spiSiflJ:El izlbor iz pagl.e. ~d mi ka ko se zovem...ova imena.oj.!r~. -'" • i'J 1 ~' .'u va.i"~S~Qslo11ac~' no) .:II I~ ~ ".-e.~:ri da s. ~ %]1 am ime boga k.Vi n.f". Jarbol.dova.. vatrom prozmre ..lnaljaJ" stanovnik sveU'I i.]l i ]'_la.. Jedr-o': "Reel fnl kakn se ZOV~l]l.iM-ra EO lIes/a~ "Reel n am kako se zovemo.. O.lcQm.'" rJ. 'f.Po..POR. ~. ..() . purem 8VO] im predoh. ..c."\".i sa sobom I n nosim zezlo svo]e o:a." SUil] .rIO..eCI m~.[i. Posle ove besede. . 'J' ..h ~p.r:l'He '-"01'1...[. l~oji je predstavlja] u. .1. .I' JI'.e j. cd" . jla te mam i 'i me 'U :zn~rn.~.e.. ". R Pokoj rdk..1 l\Lt)ji Sill l'l:acinj:eni 00..m kako S1~ ziQvt:mo. odelillLlo sam se ruvom men. ~i'2.Jen~ raZa'W'):l. .' Po. bila lspresecana kanalima i struiama.~:S:tta.: . ..r)LO ca". S'ln.fi sobom ]J ooese ba rku.e je za 'pOkO]~' ~1l] a.tse krv.·".. kao see zua InQ sa (:rtez:a. I!. stu~n.aJstt ['JJ'ije.eda.t . An pu dovrsi posao oko D mag balsamova nja" ime ie tvoie..'. 11 '~.c~. odrnah je [asno da je p okojni ku bila potrebna ba rka da bi pre5~o ~h [ednog nienog dela u drugi.0it10Pat..'. .~ 1 ~v uramo.. n ~\. Pokoj.' ~Red mi kako se WVC'm.i~"".laJ't'- z!]ava nje teksra onog poglav ljiSl! l[Q-jeje prj padalo 0 dgovaraiucem crresu u.• d b" IV'!.~~.Q.5t:tl~'ime le tvoje.njeno .."0.._ va" gOSip OUJ3..1' .1L.og_p'i QiiLtIJ .k0] a spasava on prOipisti onog s~os~azom 'Pi!Ju.'lJI uu :...ie~ "Pomazao sa m se mi rom.!. 'f.rdi su da im kazie njiUl.'.. onda... i zn am.A.Li:~It'i. if: "'R ·em .' n '-_ lovi bili 8-11 n.'oJ·.aIf'i. 1. [a te znam I.jifb verovanja veza nih za zagrobni Z]vo't~..[oda ce se on vod:U'll uS ehet -A!i~l]:UUF ili P'Oljima rrske. lme ti je 'Cos.CaJsveta.Fica d rhtanla.! "Reei mi kako' se ZOVCll1 "~ su do nas. Ao]oa.al'VOm se ()CtSC-:e~J1!l po drvrgao: take.. ie.!J~~.niu. r/ -""R .~ 'moguce d. "Nut" 'ttj je j me. vladarka razara [1Jjia~ 'koj.oj i te c.sa 'Oka 'l~Io1~'R:U1 KOlHO .OSlfl. b k aJ :1S.Do'J1ja paJ.... on oiba:ve~tavaboga sva"I I"..

I! HI ~ I!. .Q shvatiti da je. s: u'[(QJ~h('. " 'II .'a] III 0 UL~JamaJ '.h r- sreem zagospodario". kO'ji dota z." Poit.' '!.. Kad je ] OIVO 'ill ti nio.~ je svojii..G. U' .njeg.·' CQ." n. nJi ~]ove m.g~O :rl11l"eie kojiu su iz . bi to je neophod no naplsati lme l~o.nhi.. VQ d'1\1' sxn.'Qj.. irnena su 1..~.!.A...it¥J: I!Red m] kako se zovem. .Melttu bie] rna..p ep je :i m.'.[btj.{.:i pO.e Je n~ iz~ njega.f!i..e]'igijs~i.'I.Il.a~i k~!t() je svako obii.'M . .1-. ~.zbeg.x. sarno mall I.:" "-'!!og~Y.-.a.i 00 Tema do noz- bacali "rihari ltQji mre.fi. da se. '''ZI~aJtn.....se" nislilo se d9J nekl bogovi.v.' ]" .iIl .:lI.... J.t'i.: ·.-.J . i '..l""i'h' d. St x.m. ~. Kf).e:m:~j] lee] njihova mistic11. m. se D>'!I~\.ne u pod:z~rr.::: n..svoj]h noma" ime le .I.. kakn se zov'emo." 'fI'. oplsa n3.i.. odmah c. I.na mh(ll. . P()koinik. zrak" ime je tvoie.~ 'I.~ ~.l:~~Il-I. isbegavao mogao ie po $y..me:nima\f jos je ] In ao rn. fKakIJLil..koj i je na cehll . .t. ZiO~ ve se "bog. -.IO$I:le: fll"-" u"'"' ' ' :.Oj.t....--.d~ ]e bi~... nam kal~o·se zovemo.sano sa C]ljenl d:a" mill 00[110g1LH'C:U da hn ]zma kne.!'l..'vem .!" I kad je p@ll.uma]. r.~..ino tllO d~ on n abasiii na ova bi.md: I~Ka'i:i Dl8m. bi'lo je neophcdno znarl sva ta imena da bi se imala epsol utoa [UOC nad bogom sa m nogo ob1i. dec sv.feJ~~'l.n i ~bcg ko.njem u vatri. -:I~'r~' 'If -. .C:fl ~.~ .~'s~~'.:aJe: 11. AJi.. d "i"n~.~ V'6C j po njo.. Clv\N..aa-3. or}'f Nesi "A.)' vllJsa . Il] neklrn S~." .em.. '11. nesrecu. J..iI~.. amajl lji 'i sUCno.:I' ~- '. .ra bogova r{:o]~ se PO]]]] njiu~i da SL] OD i bU i dobro POZTIaJl i piscim~ i ci taoelma ]..p] . i koj'a..p(l~J'n~ ·I.c].'~~".~h nap:i.Jjn.. take.ll i8pis:ai~]niegove ime.r1aJ. cij..5le.em"l. Kor.:" -'~~ "..".fj:o Innogo iobl].m. ce ga tl bv:~~r~]. ".tiO~ . I ~~~~ • ~131""~ ~o!' ~ )U. ..~ "Butina Izldlna kOijU...~u zamke i 'Il (.~~ ~~~~.oltJi.. ~..a.I .lZ{lJiiV]'~ 16 nevone. a I.je.et-em=~'U9J1 M.$VOj]ID ]j()5~ta.'k: JiM~SUIJI.. z./f.V~.~ tekstova zio kroz k~piD'~~ dJvo].~ I~!JJ".~ It~..m 1".. kad se figura uni:srl sp:aI.1t: morae 11".bez ovog znanja nista ga nlje b ". RecI.1{ 1II.ll rH~iz'be.iJ "Knjiiz] 0 zbacivanju Apepla"1~9' kaie: da ' ne samo da treba l'll.Q po·gl...V'lja... bacajn nlriez.. l~oje je pokojnik..oc d~..a.~ imena.. cini .N. :s:ve rlok :~i ga nee bl pd'ZV'~di . ~]U:ZJJa.~ ~ koja.. ~ -'f..r..'11..]e"V:u'[na" same pozn. I~ ~ ~.1"I'm!'!i 'Ij'~.' ~ AI.":r.'I . ik.IIi..ii se one 0. S"iJoj Izg~.I ~~ 'O'i.. del611.s mog l 0 .Dask. Will.a...~ ."'" ".a. baret SekJe'r' :& me ie tV()j e.o:8JpSJo['1. p!~ ~eg:o_~toje mogao da krene na put..' . .D' ...l'e~eJ' jer j'~ .D'iv:a.a. .:o'jnik ovirna objavto nJihova imens.clllu moe IlLaJ.. .nik'. je rme: ... Pta. .e.el.· . bog. i'aZlUIH~m(1! I .tljri v pri mer verovanja da je [me bile need"ojlv~.~ ~~~ ~~ I'"..ojnik: IJ'Se~rac.. drva Oyjrl:Slovi b".orvo lme takede u]li$li~: 0'\1''0 je upcca.rma: ..]:nUi vostanu figuru cudowigt..~j~tTaka se II.. ..o zovem .~r.biljct1~ "Reel ml kako se zovem. N a. ali.ac.-- I- I e 'I'''~'..ovi m..'IlJrD9'ia..g.en] >n'"]e nne tvoje.13l " .~ ~. V6tar:.t'3 ~ r§. ecG :rIm t\_..~~ lW!'Ql~-[-1l1"Jj...iilJv~Je Knjige 11u:'tV.a U A ii f:'''' 'il ~~:~~'I .g. ..U). "Reei rni k~k:o se zovem...~o.el eo da i..u kenoeaca .c. ]'" •• d mreze.eda.JI.'.. .ile p osedovalo je rn.®uku pnosU ZiV'Oig stvo:ra..fuH~:. ""'I . MOlnar: "Reel mi l~ako :se zovem . Kebh:SiGlouf..Q ..nje imena bilo do= vollno d~.. i da 'H)~]i rnaju moe da r : uzimaju razlieita ob]ic].' -.' Hapi Tua mutef.-...tj~ pr. 1.@:clelaJ ]eUsej-' v skih :p olja.. :St:ElJv~. . 6. 1". "A..oaennn ~'POHi:.a!j .N' v. 111 drugim . nepov:reden.~ "Putnik" U j€ ime.m.ogaJ.cJna na l~Dje je pokojnlk prolai. . ~vO ]}Qjed](:~og: njeno.d nose :r1L~ tzvesne d.nc..n-'ttefl!' Al'i-'ne:f:"cesef". Da lIJ.'IIII". ~.l1I." Poh.L • ':n. Ra rnozem odsece da skuplj krv '[I. !!l~ i~:.ti '[~ e mreze.I.l.. su riba rt .a. ·11 1. nekom predmetu..c.e nosHo sopstveno ime.a.'I.r'\I!i'. ~ 1. ime je tvoie.e :i z i~vo.IiI~.m-.mu pomogne da savlada teslooce'." ..'"O_]] !J.Prf)kojni k:~rJOna..z.-.11 ~.i o]_ji otplovit i do 8~ako.. u b.-.o.tOMIl . morae ie f€I(::U" recnim oba Iama :i z.()VU mrezu. barks ga je prl mala kao P'-Uhl ik~1 i lovea :i n.II tj/'~ ~ "".~gi. ' lOOJle SUJ 'Ij'..... nji hOlll Vo.\I'ctllJ blla su 1 ana koja "'postarv]jajl" zamke. . 'Ii" .em~ tOl1'lel' mnogo :u'[[oe~n:a..~nom i5.je sasvun ~(Igu rno 'u.~llI"ile" "'m' 1""~!I. ~~. podsernncg sveta ] Iz gornjie_g. C:PI'i'i!:!II'IlI.'-:lo. Po.

D'(.. Sehem-hra. Bo.akoje 11:1 Anuu ~1-1(dio"' i Barekataca- ra.e mrtvsh koja obilu]u imenima maglcne nl0c'iUJ• primeC'tljemo da ie bog Amen. Amene ..t ko'j~ [e ]l a pramcu barke OCj.a.c). Nasakbubu U je nne.~j] su prevod i dSIJt]. I L3 J [. CLXU. kise. 112 'V'i d~ O~np!:~r5 IOl Coming ll:QrI'b b. i 'i€~lja dla. je ime: Harsata ti je lme.Saatet-ta (tj.aine ad posrlgn uca ziv'ota i sre ce 'U bud ucem svetu. Krava. Taka On ka." [ u drugom jednom pog~a'V.ie': J'O'..Bozet.gleda.g..m. Amen-ria-a n-ka-entek -s. Rikac). koji je objavlo SaJbas. M. oblaka.ke okremrro unazad).Jespisa k n.el.pf)nlS M~'!Jiq~a' Htlrfi'$. Re-Iukasa: 0.. .. st r.CLX I'V. ime ti znsm.JI ]3. Iarebutu cervo~os. us B. se OO'U personifikuj u da bl se personifikacije mogle napasti pcsredstvorn lnagicni .li.." 0\. poseduju ma. koraka moe- POljl) pociva. 114S truki zlikovae].eci sada na odredena poglavlja Knjiig.a"H Sefiperemhesihrahapucete tl jie lme.kog bozans. ime je tvoje Na-ari-kIli (ltako nekl kazlU) Ka-ari-ka.'" ' imena. Amen ti je ime.I" i da. detiniasto. 0.. obreda ~ 1"eci rnoci iz. 293.~z:u i. IGuu~C). ol uje i 81 H~no. Amene: 0. U srvarl. zanimliivih baj[tU~a i In. :stub. Hesef-hra. mocn:~k kojl d. jer ja.Metll. ~~agbwlljl!L CI.rl(:lil ol D.emja su lmcna Huheperuru Te:~.j'~ spasava kukavnog i ojadenog. Dvos'G . meeu koj irna nalazimo sledeca. Ua]" Betesu.FJ D~~.]e. ] Nubjla. M. irne ti obozavam.l!J. od t. 0 Amene.e tvole ime. s~r" 28[ll. ime i je Ka ha resapusa rem kaka remet. A·. ra zl lei te vtdcve Apepa.ansko irne je 1iJ ustima mojlrn i ja cu ga lzgovorttf Hakahakaher ti je ime. ad . Atareamcerkemturennuparseta je ime jednog od rvojih boiaJn~ skth smova i Panema [e nne drugog.~jl.. Boie~ 0. Vta i. . C'h~_'l. 0. Ja 'sam. koja priline ilJili. Kasaika je tvoje ime.:tiui.c]jeg je poenava nja zavisi la pokojnikova z:a~ tt ita. . Sva ova j mana predstavljsju. 0. i]I:i (kaku drugi ka zu) = ek-sare. Zatamnjivac zemlje) .i bog.rii:t~llisk~ mU:l£L M' 10M2. . 2. .a.kog tmena medu bogovima.. 1(. jer gle.M.2IJCaJ.~.a re. ni zso. u svrhe rna n]e v.r:r.. eLXV. bas j a.xU.ie~ Prince bogova istoka.g l·~~fll'J'11y . m agle. Anti ja. moeni ukae.142 E{3~PA TSK. Irekai ti je lme. Hau-hra (tD. m unie.. U l:uv!!.. rnagijskom papiru:suns. Pre[az..] primert upotrebe imena lkoja.ai£r b ogu Pa:!!.gicue moei ilus ruiu po[u~'eUgijslto shvatan]e imena Itoja su Egipcan:~ lrnali. ova je lime otkriveno] u g.rI'1]]k:fJJ nernan" itd.[lstllo znanje 0 imen u.a\~lCnUl forn m 1iJ la koie su bile napisane da bi zastiti Ie svoga vl asniIta ad napada svakoiaklh morskl b i [ec[1] h cudov is.l '~. i tvoie 'boz. cije je ime znacHo "skriveni" ~ "1nao boc'o]na imena.keren je ime rvoie. Ta nasa-Tanasa ti je lrne. dopusti mi mol bu.~.A M!A. Aretikasanka j.. ku ne 'Propu~t. 1 iii. obazri se na vapa] rnoi. ". i sada moramo ukratko da razmotrtrno kako se ko. kao sto se rn.ol." Na drugom mestul'" Sf! pokojnlk obraca Seher-Bast-Rau. Saresatak~Ha '~~je ime.govi.H. U r~. At rauaakersaankrebari tl je ime: ] terserau -. Nal. : 'embem ti (t]. "Tutu {tj. jer le on zaista dusa V'e.1 'ttvog Ha repukakasaresabai u. Arnam [t]. gospodaru bogoval Otera] od mene lavove iz zemlie ..ll ]J oltojnHr l.j da m u pod glavom 'toplo bude.~mQm. navec d_ a' k nJ~gano IlZIJ]l1 stega ~aJ. Rerei ti je irne.ll ('tj" Z]oci.. Ti si na In~rnoenom plamenu Sake nai~A." SDr.a.Amen .o~ Sf 'Imen u tvo me.a. 0 ~bud'i mil osrda n prerna polrn :kojnik1!.''U:NTi s\i moeM nik nih: ti ii. ~iermuti Unt:t Karauemerntt. Hak-ab. govorecl: "'']'i si boginia-vat a Ani-seset.n3. XXXII" .. Arnene.9\S. Ch:IJlorll-su r~S.GIJA. i...h en . d avola groms. alazimo nil..oze ] V]den iz nekoliko primer-a 'c. ubanl. 0 ~Am ene.e[.[jt. :u ]z niega navodimo sledeci primer: "Zdravo da si.. I1 :1:'.p Arnene 11]2.Q'VIl)Fl!] Clfn.U!li..rk€l!tai ti ~e 'Ime.onc" 18{iO.

eu.i.sto su U v.i5nih imena gnostlci i d ruge ..~ 11.a svojlm amaj liJa]n~ l ikn takozvanlm mag:~jsl'<im.l..]J..f!'" -I 'e.g".a e n .Pet~llJ'a (do~I.iJvestele p'F~..• ltil Gra~. ja s tobom iz vode izadob .1J.~\~i .bezglavl.' pomera] 8VQ.:~ M. tj.n Je.4 • 'I!. rovek hi stao lspred brodske kuCio~~.OdUe Mi~ .ha-A 1sa 1'11"- ta .' .'ca.rm u.. t· ·It. 18.]lhwJ VQ 1·.. ri rnskog ra zdobl]a .ag. '~~·8· Vidi Gif)Q!l. Kina.. ] sledeci QOnom. Kopta.'.g]edada po. ed reden lrn c:~norn pa kao pref ksom.Vi~.stavlje~nU oko. t~ s:i tapes.. Z:a. f"r. uz Pretpestavimo jos jednom da je neko vodeno cudoviste z.su to·:~ voleli da lspii.ja s to born belab u OJ ne otvarajl N eka se veda pred tobom pret vorl noge svoje ])J'i stopalal Usta gospodar Kebu a.oJS]Ia .a. Jamal s.'ilt'.. 10.i u~ Anreba kata-satam.. sustt]:ri!. !i(og. ]. Ebelll'phii..I'll lma bliske sekte preuzlrna H ]rnena l~oja..• .~.rs~h.k!'li:. vide: ti si Iabas. sa.ar1..j~ {Mm~oe?)~ krokodil.formula itd.'l. ali od oko 15«L 'Pre n.. .entu. PO" siusaj m.uu.rk 9. ja sam polstovetlo. eu .11..: treba lo ie da bog rna vratu ]rn a ce'Hrj evnuiske glave.j]· a VOl je prtmerltl da se pomln]e M!ojs..h m ag.-~ I r.p]a. 51. 11 s' 0501:0nofds.J' sam . u vatru . rekao.'Kad bi iz. .govor]o ove re~]\f.GmCN!A IIM~INlA repa svogal N e. koga srno navell eve odlomke.{.a"". 7'. pod nogarna je trebal 0 da mu bude figura krokodila Mak.5Ha ] pobegla.a sa rn AnlS1J. i koga zm ija .ieJl. nalaslmo niz maglcnih fmena !roia sa mogu ovako p(1Qcit~~]: Atir-AUl j Amsu j z.. [ ta .. I~. jaje ]z vode koje se ra.. nesumniivo :sadrii srazmerno vrlo velild dec magl]sklh :ideja~verovanja .. kn I.. tl sazda iensko i muskQ~ ti pusti ]z sehe semen]e i voce.'!Vo. f.j SCI' .~h. sa ko] lrn se SamumatnatmlL-Ati:sa.Eggfl~·ililn' ·1.vest!'IJn b:roj im. '.jr. sto stvori nee i dan.e.e . do 200.a[djed an oovek nikad 11. s leve i desne njegove strane trebalo je d a budu psoglavi maimuni.eleJ'Q dJa.R. keji ]2. Vnllca.c]nj~enica. Sasvlm ]~ stgurno da :SU od ovih :i ·$l. he'['jrrejs..vojHn gillllniz. dole n~ ~emlj]~ koje borav]s u gnezdima .J!e!Oorv.sa~ Atirka.je'V'f.{li··. '~. zeml]i.!' vode b~ ]zgLeda..:II".Rdbet.~ ... 'I~ pusti iz sebe vlagu i SUS1l:~ i hranu svaku.odi. Da hi Q'VQ ]Zbegao. na nebu i.Adsa. Na kraiu paplrusa ]'2:.5tO !():rozdiJ:le.kazuje. S!! preaao rOJ'Us. koga sazdasG trideset i sedam begova.ene pred barkom Raovornl Vrac~ji se. .a .ar-ehss:a.ui"OWII3. UPI'"l M.. . ]voti nji iz z . o. .eUklo gore. z!'IJo'bl~en.f..Qvno "velika kuca") Hi' "Paraon"..i OI[UlJ hi se u.tais:ki .M-' . . koj] su Raupevali himne obozavan]a kad se radao svakoga dana.] . paptrusl pokazu]u tragove uti caja @lrckiJlr. predate prorocima Izrailjevim..HI O\'d. A~h1!S:I€b~.'.k:i h i sirijskl h filozofa i ca robnjaka.ak'H8 ce nam 0<\1'0 potvrditi: ··Zovem tel..-. i1i' .e:'~'fl!L'fij. Samuanemu' -... a. 'wje si v.WJ':!emfJf iii. S 0 sazda zemllu ] nebo. B! :ll~·ha. crug.' SJ[lJG .t ~ sine SetIO'v'! Ove ie reel trebale reel nad figlUJl:'om boga Arnena naertanom na g]illi.:~ lz ovog fiekStta le ocjgledl1o da le nne osoronons lskrlvl] en prika z star~ h egipatslo h lmena veHkeg boga mrtvlh .:I U Bglptu b]Ie r asirene od vremena P'tollomeja..V'e gvozd.:z-.. [1. U u<cinl da 'I' A' " ' . Ha... Sam uteka. u lance bact. i r.'.1144 MA. ti sto si . koje S\. tl.il :s'tr.a'OV'.[. NI' xreci se uz po moe 'Ii' " .AbB. 1110.o kao ob[]cjle boga Amsua. 0. tvorce svetla ] tame.i. • . knJk. Poslednja vrsta spip sa.m...O bozansklhmajmuna. i.. :llIa J~rim<Er.e sied'~ iz.r..al'i-AUs3-\1' Sa:rn utekaba' U-AUSR" Samucakarec6ll~Atisa. Poslusa] me: Ja sam andeo Fapro Osoronotris: ovo je tvoje istinsko lme. preehraeeni duhovi zore..tt. O. Le '. apimslma. prorox NOJ!' . '1 ujede svih oti rovnih gmiza:vf).e ko:ji iz reke ]zlaz'e.e:]lI:i1.. • . do luaja.ije. . 'U"ljMi u rul ku rvrdo jaje.ni in I.-lI e jeom aruge ] rnrze jeam .."OI.. .dvoji pravdu cd nepravde..ipo..u :~l'Oe..az.Dnl 123" deh.~'!'. Ta..8ujiu n.dtle M I.. j evre]ski udcaj. . S:en.Ausar U nnefer" ] izgleda da je Fila 1P'['0 eg~.Batet-sa.napadne eoveka u barcl.tel"l]e '$:voJe" outr'fu1e: Izrai l..1 a uba i[' a .. guezdu tvome.

_em..~ i~(ii ~robi:!. !IIII I ~Jj "109. G. B~. N~' 'G.~ . .'_'oJ'!)'g·. "!I .aFOI'e··.c.~:Ni .I. sa izvesnim brojem znakova l~oil~. Lai lam. !t'~u ~\I:(!! T 't '[''''t'T'"].1IJl..mag.2. Mi ha~1.as H10j.:. .. Groelli' Pap~fi ir~ l~li1!' lJririsij MMsC'4'.. ili ispisa iI1:U pa plrusi r na U kombinaciji "JtIJ h". lAOOU E[."~.1l .Li''' ""g "'...k~ se 'za.!' 'Pi.I.Qj:i su n'lt'a-'"llC"~""~:"]IJ'.} p osra vi more ~ sto potresas nebe sa.'3iI']' iedno od beb re]. 1·'1 I .-iana sv.1~ bera '~'oi d ''I('WI'LI '''''!... Zag:oun:~. GcG!~rict ~ Je:u~il b~ l~o(!itL~:u{::ro'llGl. ma.t!JImeC'I i .. .s:[':!jC~ Sl1 ispisani u magicnim kombi. preko be:6r. 12'l1.. ne ja:S..JJ U _.m '.I> 1 . Pri mer ko] i le dole cdstampan pronaden jle na paplr usu i2: 13 ritanskog rnuzeja 'U1)rat i baja I leu napisa n U s d ljlcm (]a se savlada L~~a amera nen 'ndJ~atelja 1. ciu:se duhova.... :ho :$] vlarla r b ogova._ ci ~je:mda v la soi ku daj1:~mo c n ad bogovi m a.. S~ ]1!''I''''I...1' . Abrasaks (i Ii Abraksas)..cG javlja]u.. ¢h 1I"i. seda m samogl asnl ka su po-.. Barbarauo. 'c:U. ~3')I[~iII!ddi Suliet U:li)Kil!l1yonl..l:p~rj. !..]~..r.I-OO' &] . vode porekto Q~ gnost ika. U!93. ]'aJot S~baQt. izvedena tz Biblije.i. samoglasnika "IaO'rJ'i~.o':msirljsklm. ~~I ~~...".. Ia sam ona] 8to te pl'il. snove.e. ~!]d@IL .5 I iJid.. N. ...i2~ Ql~l1Wl'!W dujes u svetske oko.k. '(. 1.~!.ej's:kll j:e2. N a paplrustma ] !uTI~Uij.. nekad bili '~Iezan i na phJc:aJ ma.". .. . ] sve telo :~ StEV d u h.J'''. dva se n.~~~~ Q~le i_ v 1~6 0..!.111.:E1ju SU['ic~" lfillz.' . J.z:n~ci ~·n. Elo~ji. lmena ~. . odnose ua tri....~ a: '~ ~ .'op~te kOI']~r~]'~i :s.~ ~ I!l w ¥~~. 33.il:..asoj V\o~.VC Moci n'~ Sedam sarnoglasnika ee. veJild b~ze. bo~zebcgova.a.oj m~gicl'lJQ'] f-(H'n'lUU eitalnl01~~ '~Zovern tebe.re.'A.~." Bayou h" Adonaj.'~l')A iililI'~. gospodaru d ti hova.l'l'~ a'!!.al...kog.. stvara :r1i..jtl i. c-:o seda--" me le " m .-mo0111. st(~ stv10F.'r. cit.. .ve :~ dr uge stile.v9Jko... ih .no... !2~ 'V'~cl.I.Il'ij_. bro poznata heb~'1ei:sk:a.. lee.OJUViJ.~"'I' t. Ne'bouu.J. sam Siltshoeuh.. :8'[['. i Sabaot je jos j edna doBogali' . pro(]a "'1.n...iIlBt... " ..e~:$..~i[.:\ (TO~P'f~C\ i!!X'[~A O!IJWC.U)s] se o ihebr..iel.. . E:: rj~~~~.srr _ 123...izn.maze se u•. na vodirno sledece prl me I.1\.Il Oiii'i...lo. ~ K'~lilyiDi1I. nep omlcni Aeone. ~1r."''1. r:l' im ien.~ 1 k a 0 d preos t fLI.~.... Si r' ltd.. ·tii. ~L " ~".ad sedsm zrakova :S€: nalaze. I.j:a.aJ1HI! s:am.e. Abraslloa Ier ].. sva ~ ki ]1 fa po jednom njegovom vrh ttl seda rn samo-gJasn:u. Iffu."~....:~.:m sa sedam iU dv anaest zl\~l~ova" ] zo. 1. ~3 BlJ':ita Iilsk~ mU'1.J.. ".!@ .i!:l'jH:!"liJl denom tekstu odmah :za.n~..j:1 rn a.. . '.ir-I. kost i. S([.as~ sto sve edrei cesto su sa njlm €I! prontIJ h1rze:na irnena sed morlce Bozj ih a rh 8! ode..tIzclv1oj i... sva Sve~b~.-I'''' n~ ~_L-!!!"j'I '~I'l 'b!"t""" ". &~'bO~ttekID.]]. st:~.':::_IJ 'n[W''i. '.a ..1"'"'013_.'.. 1 1. . R!i!ifil<d.·.u :E<cDlfyon.C""'~I:r. svetlc on tame. S~T.jitJIW{l e ir]I . i2[J1 U ".~l~]{Hllost. _ . Hnumis] i..\r.lW. i.t--' ... B] asalot.lnubis ~U~. 1. F£ na.aj©es. .. Zevs nat]" Adonajl.c k:~)ja.I'll"'-"~~' . :k.I!.. . III.t-Il ~ ." """oo·...'" e . velika zmija sa g]avom lava okruz.uo prikazlvan kao 9.. ..ji U naveill "...b I stor dopusta.~~. PtV] je obi cr.]prUid po v..' ". ~to ['.ogla. g.cj. I .• naravno.Ill.l ~UIQI!Lg'~ .·. Za8Jlaer..a.... 'E[oaj" ttll~ode su...ir\.. lmena .ii ma .:.r- ""(I S~J. '-g!l. lao..r...i'''i' .. Arbatlao..je lance.r'. i $. 12:).h' trnena -b"se . '.. u.. li.' 23 re':: No:.•"'' ' ' 11-.~jskbn :rec]:[ua. Pareure. .I~.' ziva molbu Abla nata na lb.~7~A to..125 No. 2.Acto n ..paiiimo u porrebu sedam S~moglasnika koerJi.rm.p _'. 3..!I. 1< .' ¥ .I "_.." ".~.'IIk.wa :tJItOlilIwa'E.. ne og- tll. t. Z-ove:nl te.. ww!i)~ !wbJiII~'W :J1JIWQ. S~b]()t. 'G~.i g. da se obezbedi rod 8tn~~pn]i i nocrtlh. Zevs gromovnik. __ ~'''' k -I do .U jednQlj drug. gospoda I'" Iaoouee.. I[. demoni ma iii bl. e ~H{!I\ij.at~Bot.L.i.'VdaJv~ tvrdeniem da '-"ra:zveztl.[ zem I.~ a'~".. uhf~r~.I. p octi2e :Z3\U::SC dOl1c$~." ..~.I· . O'llR unac~uli Se ci1. ne "ime u kome SU sad r-. Jabraa m. I "...!J.[1]'tt'i hebreisldm :~sir. !L'l . ve:~ k~ svesti sto upra vlj..1I1 acljama take da obrazu] u h·OIl~gl(.

. v'~~lko nne U\W. i u l<~snijim vremenima je kao p~ ~aov.om sistem 1lJ Abra ksas poprimio sva imena atribnte evog boga.ma r.a koJe se ZVI's:aV:fJJ]I~ 'Z.afli a:ma. sto :magl. Lice ]11U je neobicno i.@.vo:m. Verov~]o se da ~)VOlme posedu]e m:flJgi. apo. :Bog.atkid ima glavu sokola. Ne rnoz. I. figllJr--a.] ]zg}~4da I vorca vaseljene.m a iz Britanslltcg muz. us egipa.e] a. .n3~](j(m_ :~ ~:. upore d. imarl nikakve veze. m je.tno.' tin.Ja.g31je pc-vi upotrebio U druk gorn. svakog njeg.. da je njegovo t~cn'o znacenle lzgllbljr(UllO< U .ove. 'I!.~jpo lzvesnim gnos~iCkim ge:ma. obi~\I'm~' j~ dJlt je p'['~mkl' . sm~:iU310 ~e. . ~..trinjl8i a rznad nje" g~ p~. desna ruka je. Ui JAM.?j rue] d l~:] no_z Ui..a ". veku. na~o~. i1.~teellJik:..o SaJ scenama l.0. m. Petra tz. Bog ji'h~B' da ga je Va81. l izmetnu 1~" c 0.u u m . figuru boga pod19_muUhruku i.hl vi m u je predmet U 0:0liku pilona sa. 1~7" Ova.e_n:. Ima dva para ruku i saka: redan par je ras.IJ_eJ1j:i u vezl sa znaJl:enj em.!\og. ..J(l:. ]xa k [) se crm.pobed·iv~ti lmenom.. festo pdkaziv~n sa g~.'m. a JJ.vo.l21. ne !TIoie.ll)stick. ~" 0[1' U brzo .irZlO I .aJrca~ 8!.ve. iz njih se sire ceti ri krila i.. iii ~'Stvodte]j~n ~o:nll\ek9J i ..ovog kclena 'izJad zmlja.~a.a. ] da je trebale sti t nl OTlJaJj .p\atskO. Abrasaksa hi trebale poistovetiti S~ poli.'""po~ stoianosti ~ i "rnoel".i pisa n] mnogi a td'bruti J.stoji na ovalu 11.i®g reda .leid~. sunca kao starca: na g.stolo'i. o:bUcje drevno. •. naravno ... na kojoj se nalazl ftgu ra I I nu m lSaJ 00 I cno nailazi rno na zuak &SS ]:1 nDS= i. H nu w'is je'. 1 dva noza..uli SI! nekollko sirnbola vatre.. verovamo predstavlja lice Bes8J UI.all rano do b3.egi. i..~ ] S:EIJ ~vak~ strane nje:g.tnoscu reci da 11]119 u . nema sumn]e d~ je bog l~j] i sa.1 kome su nasl il(s ne fjgure razl tei ~~tif:Onsl~ih"'" i ja.ivota~ a druga iezl. krune iivolt pr.mderov . Verova. fiBUla.J ·Ul.Me:~ernil1J()ve stele prlkazane na str.~i.'e J~ ~s~fnsa_o.~]. . salbt~ ~oH stmbolise ''''IDIBone lodina~'. ~.~. je nQS]Q b]o' ledno obbe]e boga-Sunca.ca_gom.dve .teistickom.. GI:aui1:.i. u •..V']jau _U o'bHcju sa ~Ijudskim telom. f']guraJma sa k O}lmaJ.. boga Hnsmua. UJase OIil.azliciUh il. e. [mao cedr. truko ~ s a ~re.r rogova kojli nose osam noseva i.CIUta. o.o. da peedstavlja neki vld Tvorca sveta.~lJltlJm:i.cne mati lllajrvi.~' :]le. mednnm.e'Zotericno ill~efiiie Qd sVle:rog .lma dva te la jedno mhlsk.]ren preko krlla ] svaka salta dJ:djsimbole ~iivo. figurom koia sto]i 1tI ~ornjiem delu .'e S~ S~ sigu. Hnernu le. zgrabtla znak i. ~U nikad lava. poma . drugo ptlce.EG'IPATSKA MAGIJIA besa: i na z~dnjo~ ~!r. gl~y:om sol~?J~ ]h petla i n"ogaxm.'5.g. " s ~ ij: --------==~----~----- Abrasaks je pIe~~ta. J?'o5'toji ~ z:n~tna ~~zh ka u m]~.O s.js~U 11. ~'vna.goj ~ ga eesto []al3Z] mo [SP]S anog na arnaJjd.j.Aleks~rnd[ii~ki. k.a .tsti m spomeIUCLma k. (hu.z"mije: drugi par ie spusten. Bi@le Me:'lu. Sude. kamu. jer X "11·J .i gla.bra:saks.d'll.gn. m'eOllUtim.J.oji j:e 2~V'eQeko 120. evan".~~~~'oth1jal bo~~ kame au bi H I"l .lijie. .

va. Ba lsa movao jJe svoie mrtve.og mesa . posngne da . a primer .U...cuva bals~mova. kako je prirodno telo posle smrti sklo no.(. pi ipak je vrseniem magljsklh obreda :~ izg. resko ]Ierazurnett l. pr~[: m.r3JI~ mad m a tokorn eele godlne snabdeva kva rl.'kr31J ] s\testen]k" plemic i prjprnst i bogat i siromasan ne hi nlkada opteretltrudih d.lI.nika ocitovala U IllJIJjv'c6oj men i. :~ere. njih slucajno bio propusten i da ne bl istru no.$~.amaJ~'lje :nJagH:.. arova vo'~.1 ilvinsk.asto su sa Egi:pcani toHko od raspadanja. kako se verovalo.a 1...vi _'~.imbolicke radn]e l~ojeee Inu povraun pnrodne funkcije.])na za tu svrhu.je~ nam da razrnorrlmo eve magi'CI1LC obrede u koj:~lnase vesttjoa ctlro'bnjalGl-s'/esb~'..t~.hnona uzv]S€.rscnja nekog obreda.cll~ imena za .bllo koj~ od njill bsla bi dOivo.~ego\1'0 raspadljlvo telo traje zanavek.e u'z.b~.l~ _o~ig_~~ sa varajucim formularna. VerOV3.jer je nedvosmisteno objavljeno da 0110 sa o-s. i raspao S'~.C?g poglavlja.g.Q ~e_ ~e_ se d~.u.e~Ja eudno kad s~ u vidi da :$.~ N paph us ce sadrzavati nd~:?'I~H~nl11oli'r.:I.:Inagicne slike j nlagj.GLAVA V.live ~U u tsto vreme nlje zaHo ni truda nl novca d a bl . brte vrste.~Sl.d~ PO.1J. sigurno je da je ocuvanje tela na nekl nacin i iz.g~.ai'eJJjh na nebu sa m 'ii.ddrz~vanja koozerv~tjv:nog o'b"R.. darova .i..ljevimaJ~ to jest.o.?v?ri'~~~no zb?g nemamog 'v. :JJ <:11)svake od ~]I~:h JiI.akog razloga.l~dO'~lina! vrati m. srvae nije b'~ prepustena :.~Q'Jnlku di hranu .I n~j[nanj:a.varanjlem reel IDO'ci 'pokusilio da... rnislilo da je u tako \i"ainoj stvari na]bolje dvostruko S.zbedio da m U se grobnl ea U odredenim . gipcan" koristUi m.. ~~[pc~n]~ ~'~vrdJo da j'~ besmrtan 'i verovao je da c.v~e~n] ~lVQ_t. da rnozda ne hi ndd ad.l.ovskog. hnmiU nebeskom i nekvarljivom hranorn od k.~ijc verovao u SfJlise nije uopste ocekivao da CC SlCnlcgovo ras.ed:n. vcdile 'duSe b~. ali SIC. u obl.ecujleruo da i[JJ prlpremanju blagostanja umrlom [[].a apsolucno neophodno. bilo zbog '1. N a prvi pogled takode i'z. .z.rsavanje i dO[)!['ih rdavih dcla: preos:ta.c~". s.. jer kad pocoe. pored p'.ootav'lja.i N:~jedaJl Egi'pcanin kO.mo 0 tome da raz~lsi]ilno .6 osigu ratl.. d~(la.~.da. ~c'uvaj'U fb:]cl~o s '[C]O bogovlrna.lnenim zavojlma i.Q k~~n~11je1.i.el~~)IU~oiljada godi.n.prica-ju. ~u jOOno ili viJsl6 njih. nadic[onalne~ prime IU~.jc b[~:a posvecena balsamovanju njcgov<ih razlicitih delova. :n a ko le bile i najm~ nje sumnje 'U dejstvenost j. nlzmHHJ~JliIJ[ krecu [noel 1.~ lvom hranon. sa najv:us:iilu ci. I. vrsenjem magijsld~"ob['1~da ] '~zg~l.[ MAG1~NL OBRElr)D Na prethodnl m stran icama smo videE kako su ."aJ]i.U EgEpc~ud lJ ornno nastoj al i da um rlog na tl~jbcljj na.a["harm~ ~ogf'eb~_l~.njii l'e:c.ag]'cn..u~je na zemlji.1 u(:ajl~.mSno tome.lpLh pogrebnih ceremonlja ] vrse nj em. jer zasto bi vestina bfrlJsamQvanja cvetala n. U:'U]jenju.~zv._ ~ J:~ .aj.QC da jedu. Kad p-omi. duhovnom 'tc'iu. zavijao ih p[~. da se s~. ntjc bllo neh :L~og j. obreda kojli nisu nl ad kakve kef is.~ p. Ipak. kolad ca h leba '~sl icoo.cjn snabdeju propisanlm z. naJjveCili pairnj.oje :SlJ1 se morale nad njlrn [z.n~.padljivo telo vazneu na nebo i tivett~ ibogovima . varanjem :re'c'u:Illoci zaHm nastoiao da nl~~~v~m .o. dolt dusa horavi na nebu.no :~Jdsko telo _ da se i i obave s. p:tjUr.oJe~begov~.n:i natin fivota 101] S.6e. svole rodake i nasledntke tro:Slov][ua Sl. h:ikog razlo~.i~.1a.

dela kia:fj.l:].voj Se1bek~ i SecUja. U du~oj be$ed~. spasa va ..~.iU kad u suton na nebu 'Za.j m ucine.nepnjaIUC •..~u ]10m~'H. M~:teI0 :z~rvija ~1JO!.a.:su ove '11!.az].AF. Upi[i.i.lji'}"I' P'os]e Qvaga.~. ~V1etu" i d~ti ~ u nj~~Qlve ~oi~e.. Ti kedrovo u]je u Ame neetu ])dma.U.utJt~isnjii Qrgant lto]l su biU izv'a. ko] i je verovatno davao u'~u'ttst.icnih i drugih pisaca .s:a uch1Jj'ti n~'~~fjVU :S B.a na gQ[nj'em.cel]i za prlpreman]e t-t.rliS hf)O] po '~ nornama A kerta. l~~i.l~ Balsa m ti doh~z] da U obh kuje udove i da ti razvesel t srce. na k()ji. 1-e.je su se u klanje. obzori a pred SV'eti m vranma Neltinlm.a.b]o. s. j za~ose da saVrSielrJJ.m.ra.u 6e Sf: t1j. za SIUliLO De. onda De: na .~ poznan h.tWVl'.S.kl.e].t.. j'e trebaio d a sves'tte.J te b e UJ() I.Anubis ti dolalz] da te posove. u ko:je se on tal~.ene. ~.ni. staJvlji~liL]'IIJ.PQ vol] L cia. ]ap]$r-lazuli.koj nJku 'PFineti ~d~to.ima~ lzvor [Z.k k~ji.1&2 11S3 s_e .I.glas 'c:u}e" i .i'v'Orta]1 i uzi:ma. Ka. je trebalo da l~~.r. n.~ zavija2:tIJ nle i kon aeno La k["if. mDzO!a mcgu .tne u ovom ]JOiSt upku. .cnost ovog bQga 11101i.t~ ~~.a ]z ho~.z~:"Ozirise (tj.stoka s~ize .~ cenoj poko~ 1I1l] ku k~ze se d.. i posta [1] je 0]10 ravno po'loZieno. da ti kroz miomirls boti koje od . je trV'oj.nu sa:vl"se:nom.as ulje z~llilje Manu :~..za. I postupka nad niima je c]tano poglavlje :~st~v[jani su U pogrebnu 5:kj~inju.Qbezre ~ zervne 1LI dao.(Jvanje u z'u~ c poo'ud u Sa tecnoSCu.l_~ ]1"1'1 miris l(ojii ee ti udove savrsenlm uCi:lllm. se od OOS] na zavl j. '~e:~ja.h. "d i kedar ko] 1 i:z.gbv-e d..ra. dobro S1.l\oJi u Ar.ed~ ~ se gSJ minis savrsenim uCil1i.jali l~vGilrlj.. U nji h -". ]'pa!k~za epls :n.R.a 'ce smf)hl :~'Z.e u SebovoJ D~\or. d us~ . Ispl tivanje mumi]a n am je pri I1C]10jasno pokaza 10 koji su metodl p:rih\i'~.idolka sl h:g:I. donese vec[}() o_bU.im.:S.biiZ. TI Isid III prekli nrjes i te te Ozlris U .]S~ ra$h::~. 'i reci.je udov!'fila.drza vala d:e. deee Horove" ta ko elm.I:28 Prvi deo papirusa.~ je 'IU se'hi sa. A ten a]. Raovom: jakim ice te H~in.a. Ovde su U prlnete .d je ovo bilo u ["a~. a d:elj~.ti P]. koj.ie 'recLnost nta. nedestaie. '0. US]J®O U stvari. $vi.re:b!L:Q.at -]l'S.a. sahra n:~i vaskrsenju Ozirisovom.tvoj iii poja v.~e se .~· ml!J s'tt~rv]fI~n z. $..()cJ. ]ice pokojn ika okre n uto prema neb'~.Q srop~la.a nje sa.isa.tL ._ Zatim. lli da 5]'1ke :i h.~ikQg.cina..lja. ..derd 1Z tela.11 u VOGee] Z~ti:m 'f) osebno J.i.k: i~]ovel~ Itof i.jnaJ'" i d~ se _ht]i!.:iI~e S'~I koriS:C. ()]:~k~U kre-itanje i posV\eUU IllU ko:ra k. po~vj"d'ujiu da on n ikad rJjije ol~.. d lus. 'tteC:D]'QSU raCUll:@! da besprekorno na.~a!lj] I ~.Zie nad tob om na kapijarlt]a. G .e[ilo~ unutrasn] i ol'ga rd S1U.~V\~nu. i da n]cnn.r.13..boga.e:i bile lzgoV'or. rnoei knje su lzgcvarane dok je sl{ab za.' miris ~voj u ~vor~?:u [z~. UC]~ '~ tokom OVlOg == pod~e [llUom. ])ok-oj ni'~!l:).uti iZ]-l ad tt I.n.Fen'i kij e ] bi·hIm"en ]z B. 'll. ~~ude[JJj... i d.m.. predstave scena koj C $[1 Be Qd]gr~Je u iivatu. rilebtl i tel0' jie tvoje na doniem nebu.buj] pod:m.C::maje uroniena 'U uJ~i:.Slet Inir.Mru hj.o. Ti . 9r: tl nests u se b'l take slad ak mirl S da se ~ 06 tvoje nece n i 1 izm"e~~i.I~~ se u~C' d i.ide~ tame. Udo\i'.i poji~'!.e: PM'~ris . ~'[I po.iv.i. obli e:je ve]:~kog Dlska (tj.V1oj :P05'tt3v.c.ment. Ozlrisa izlazi ._ 'b~zaJns..lJS~!rva a nacim na ko. ponavljao se tela obred.ale te:]o od .1a ono sto isbce iz njega dolaxi do d tebe 'i ~o srca rvoga zana vekl" Posta.~aJj]ti :i ne bi ti isto rako z dejstvene kao stvarna moe samog boga.a .I'ices se U ob]'i cj1)J.tav']j~ na telo. a. jie vrg. _Ti p.lozanimljivom paplrusu kojii je izdac i.jesa ]. Maspere pod naslovom Le R'itlJJ'ei de r Ernbaume.a.o baJls:a. spisak balsa mao :u drugih materija l\n. dUSQ mlomirisa ve.ai~)ije' je prlnet. ·l-·oo)cn:~~t. dvaplu I1lam. vadenje utrobe iz tela.an_I.u dJe:~O'vj tela. tv-oJi rn: :sjed.v.a :tvogaJ II T..l.ces se is 0 zj rlsom u ve]'i kOjl Dvor~:n. sad a f'iliSPO'~oQii '. smrtl..kO-j zeln.e. :~tir-- . sHU.maJzc glavu.a~S!JSua 1 Se:ba.ko.j i se ~*=l)dinl S toborn d:a. preveo M.iI1l na s:voj'e [ne:S:~'OI: moramo eta se prlseti d a se bogovi !"no_g'lU sea c'i :i bel njegQVl8 p om.e. 'Ozh:]se web Oko Ho['{)v'O illC]11.je besedom pol~o~n iku u k:ojoj se inl. .~urVifln u ~:e:1 Tel~st pOCin.a. l. i onda su lUl. TI p.

g. i dVaJ U u5tim.r.h~liIj1k koli je o[-'cava..~e. svoja dva uva: ] da kro7. Boga.MAGIONI 09.'i" sa~[~e~ ne duhove.im re. Za to vreme je kicrna drza 11a U ulju.a" preko briiide d.da pl~'ttn&lJ1 dva p. [ieci ma magic ne I!l.~ce:rn zaJvoj iH pi ill' llelUI! traka:. i da slusa sa. 'Til ponese sake svo]e do 1<u6~ 1lJ~E:no. I posle da~."ed. pll"el~ocel.r.a. i reC]I11. Totov za1 ma nebu.@. Dvorani Se:bovoJ U p~lsusr~ru Vc]ikog.a.CJldaJ.ni da .cg ..a:r.. ~Q['\ed ovoga. i pOSI'ed~tvoul m:~gicilnl figura koje su iscrtane po zavoj rna.11 poseduju i ]na:gicna.ga odvoiitl.Q ArH. 1 on sam le nauclo n1!3. 'i da vidl oC]m. RitUaJlbalsamO'\!a.REDI 155 ki 2'.aJ su :isJa oerh:i kQ!lna. Kad :8:U izgovorene eve feci" pokojnlku prllazl svestenik ko'j:~je persomfikovao Anubisa ] vn:.e su i7.b?i(lvaJu I na sledecl na.]'Cne formule koje su neophodne da ne hi skrenuo sa puta u podzemnem svetu. nos svo] d:~:5e: da bude u staoju da . Ti d is€s.nuis. imena i svojstva.aju.i.miN (iJ'i ~'a'Sm).ikov'og telal opoo:a.c'~ k~i. A It ubi s i H ott' dov[~a vaju iiijegove z.'Vi pokojnika l!l podzemnom svetu.~o'v ~nv~:ulJu ni Maati i gOVtH njegov . \1[8]0 za ~T. UV3" Gos]Jodari. Kad je OoVO 11..g~.i preko potnj~{a eetir~ . prsre ad. vOj na oba UVf. :i preko sva- iite~ji~ pogr bne planlne mu mladost obnlvlJaJ~. tecnost Raova u tebe u I~Z.'~s~e.j odredene s]mbO~'iCk:e' obrede pored njegove gl ave.!~]laJr i obr'oo] 1113.. gospodara Amenteta..1ede ad nose se 113 uz:iva n] a i zadnvolj stV'a bud ueeg iivota koia ce mu sa os! gura ti p esredstvom U lja 1balsama.iFis~ u davn.'b'l!'tvoglbo..'n i 'U opisani.glasove 'iz-gova'i ra ustlma 8\1'Oj]!n:' '~ da bude 'U sta n]u ria govori jeziko n svoji m u podzem no m svetu. pokojni kim a I]~OIC. tl!::eba"[o je da dvad~5et dViIJ k()mada. Uzgr€d se pomi nj U "last itria svojstva tirki za j drl!J..s~jiuC]obl'cd.tal da U osvetli lice .g-oV'. ~b. objav liu je se ria j e pokojn il· "prim i0 gl vu SVO]U1r.ocl. nlaz. :u delovi prstiin zamota ni u p..ji.. Kad su glava.je poz'laciva njie noktiju na prstima nogu i ruku.oje je sves." Be.cin: ''''10 Ozlrise. ime mu sc velica medu ljudlma. onda pocil1..1bDSf. l desne S'~rane r. zlata i palac od metala ". i . lLl sV'eUllstu samog Hora.:mi rnc i srnole ..jeg.c"ma:: "lJcl.aU svestenid reJ(..a. s~av1.a. z~a L'O ~]a nina ti dolazi: 0]100 j e i¥ve'tt]talisman bogova u bor~visb:ma.rekQ b~]nen~~ dva.a_ mo. a takede i P]"~'V1 nadn kako da in ]ZgOVOI]" SV6 ove blagod~~i Sl m u bl le oslgur il ne up otrebom zavo]a i bal sama kO. n.] ita melijan da rnu oja. Pri mi. ·vista. podzemnog sveta :n1"~~~ pred telom Id:l!nj. Po zavrsetl\u obreda koj'u se odnoso na .~ tno na:c. U zlatu. pl~'ko iUs:ta"..JlaI'!lJa zrna 17. m. g]. stanovnlci zemlje ga o. 1'uka kom.] lsto kao :i u boza:ns:'kj~udove Oz. ti jasno siJas u metalu smu:i prstl t~oj] sijaju u boravlstu Ozlrisovom.mazanla uljem i.lJ i Nebt-Hc'lepin ZiiV'O'] na potU. usta i lice bill dobro naropljeni uljem na 'ce'lo se stav~j\fJ'O zave] Nehebin.i njeno \i. radenc . '~obecava [11U Sf d. ti primi svoje nokte od zlata. ina nju stav lja od redene zavoje..g~g ~. oblUlvaocl ncba mu primaju (hJJ~Uf bica [1.~men]a.~~voJe~~"o~ J Tot· .a'Vu.ag.c a korake: onl su CinHl .jie jre 'bCfs ArLubi:l$. iz dva dela. koJi SOl va I jano p obr?j1a1. po:kD'jniku se obracaiu a svake nozt rve i svakog obraza bio je prl~vr.v~ .ki~a:ve'.hov]'m " one lice tvoje osvetliava na donjem nebu.sf iti niegove uaove 5VO] i511.e ko.a O'z. Pl'e~o glave je sravljan Sehetln zavoj. Saisu.m!J 'i primaiu te stanovnicl Re-staua: d se pretvori U jastreba od zlata uz pornoc svojih arnajlija (iU fa lisma na) iz Zlatnog grade" itd.j3Ij vr'Sill en::t.s-a ona v'ilse nikad nece od njc.sede koje ~aum s. 0" 0 zl rtse.. l. a pokojnikovo nee je okrenuto pre- ol'is.amajUje koje ce mu osLg'liu"at~ slobodan prolaz u podzemnom svetu. s: :11e:f(og U va V'C ~. Hatori n zavo] na ]ke.st~'I' si zlati tom upotpunjen.k. ti se po~arv]jujes u rnetalu $. svojim.as [1jJe.kh"juc.ci Z~padi se onda obracaJjJu ov.anje oastane u gJa.ca prel aze preko o'b. :u putujes nogama svojim do besmrtnog bora.IJ vrsio pcn'ed po] ojn.i.

(5) Cer'n. obred ut\1.~_vrs~n': Sve 0.~n~ bio vez an preko tela. b:io neki blizak pdja. a prlsustvo mum ije n ije b~ neophod [1JO" U stva [ l.. obreda. m.]Q btlo na samo] mu [TIi. kipu balsamovane osobe.vaU: (1} fler--heb. kQbs k:o ~.zd.:masn"je sloieve su se l!'a'Z]ici~i obredt moran znatno skratiti . troskove ko]i SU morah pratitl f. 'Eli cov1ek lcoji je bio :IIi sm pokojnika Hi oj/ego".&esto~:~_r~1 plat nenom trakom na .".ns.errije u neras~aJdlpve.aJ(o VleB. de:~6.a.am!Ova.sve:tiIn ~'veto~1b:1 ~like a~~a".U 'dep~ \~erova. _]J bllo spremno za 8]['0 bn 'UC1U.ste ~~ ~aJ]s. ] kad su nad obema sakama izgol reci. 'U'cJljieno i. obred. KorisCenje klpa l umesto stvarne mumije ima ocig'l.j i. trideset 8'~g'~.drzan:i u.~ija.:tJJ] u balsamovan~~.~ .glp~lske istlori. . on t[~baJo i d.Svi su om :POSUtU ucesrd. kojii~ maJ je.e obavljanle svih obreda rraialo da nekoliko dana. posredstvom re- ceno.k?I~.u.:zatim jie :us:punjena S~.crra a _~i~uraJ .a lserrane f]gul~e Raa 1. kodoba lead Ii je sagrad:ena VeUka 'PiIam'ida~ .n. p]['~'pla.ra~dob[jiu e. desnu i leU ~u _ru_ku. i koll_lad lP. Je~..n]~ te]a je.C:i. a ona na I.ije. jer ~se obred rnogao obaviti 11 svako debe i 03 svakom mestu. ]..ra:njeusta i. nj.~ .~a. datlm u R:itUI. ~1a. b!~ _ z. j s€. ]Ii lzvan grobnice UaJ mestu ko]e je bile obredno eisto iii posveOJ. [ posto su n atopljene vcdenim ras- razumeh.~~[jI umrlog.g:~ed~ Ritual balsamovan]a ko] i je ukratda ~~ o~]s.. n~ima .a. ad svih obreda oajvainij: je bio ·~Otva. a onda . kad le poslednji pokrov od CI ~~da J'~. . jasno je da je S amo bogatas rnogao sehi dO'ZVQ]tti.ena.EGIPATSKA.atcri je bile sta vljene pored nogu I na oJ]h."~ za.si. . :p~rpu~~n~g I b e. _n~ak~i~. (7') M:e'nh iJ'. [\ojii ]'e.v.sa rna _Ieg[patska . na svakom koje ~. (4} Sa-m.5a.I . ~2) S'!.oj Hora.ija. i ill. l~~dedllo trljame taba na."zastupnlk. z. :mo.e'r..uje.Zadm je [eva pokolnikova sa. .ka ZiS "'ta i.0 red se obavljao u oda] i na ulazu U grobnicu.'1og _pla'.. :H'~.dv]] izadji~j . U'i zena koja je predsta vliala N eftld u.I e._a. :i otkrivamo 'da ie U vrlo ranom razdoblju slkra6en~ oblik rituala zauzeo njihova mesto.. iti da se vela z a.~Qje ~e .n~k koji vdi.n se da jJe.i obredi Z:lQ.~ stavljen na svaku nogu.nogo star.h neke jos uvek niamo petptmo namerom ullem. AW::r!J.z. Kl1'OZ slican postupa I( j .aJd"~.alta. prema ~.rena. bile na klpu !o::ojij u je predsra vllao. da le eno sto se u (in i. one je.~:nog~ma su un umotanl u philtn o.vHOen pr.sti U ~'I b~~tlna.~atn.~. ~. Ib:)ja.l~je.ri. je b:Ua. ad k()ji.da kas.d scena.jem ad C:rJl0g kamena. Vee je bil 0 receno da SlJ] Bgi.stcn. bo. ~'na na desno] rH)Z~.en~ .ev.' boginje ]zidu i Ne· m.s. nog.kO S. ob 1. {9) Svesteni It Am . MAGlJIA da sa lzgovara za vrerne vrsen ja slozenog Diza. ]'1 d iel ~t {8} SvestenUt A m'-as.n:om.je.Zl s"a s. p['\®dst~viti dogad:~jie koji su se. Jle. kojie .se moglc 1Uc~i .g]OO. je predsra vljala Izidn (GI) CerQu·ser taut. njemu s:ra.laJ .edne prednostl. na kornadu platna ] preko prstl~u je n~.k~ [e bila tll.kl] a. IroJi je u ruci driao svil ax papirusa.lu.roJu obh.ka blla baisamO'VaJll9l i Z~Vl} ena prema uPl~'~st¥ima.I\estenik Sem. Posle ovoga su se v[~s.ave: zene StE predstav[ja].me. ...pc~= nl verovall da kipu mogu preneti atribute UcnosU 'koju.{3) Sm'. 12. njioj. '~rebalo.t. .el<zastifoen. P[ ":0' u I.h\e'nt" flO} Izvestan 'bIro] [judi koji su predstavljali Horovu naQn:iianu straiu. sV'e5.gova~~ o juee besede.CFi boga Q'ZIl"LSa" Posto Je 01'110 uradeuo saka ~e zavl D.11 druge rn.em u 5U u"es:~Vlo..z:Ei.l~u iU z.]10s u po za vOj:i'm.i..~~m!€~~I.ojise 'vli. Peste Sin tverom abonosove smole i svetirn u]je]n~ i posto SU iz~ g:?-v'or'~.canstvene sahrane: za sii'o. Oz'risa SIilJ toj~nJse POl{ojllli. otiju ll':. osigurana.[e ~ predsr~~]~~.I~e :E[.ef-e'l~.te..a'.n::~neodgovarajuce _.UCI ~Jen o~[ sva kl niegov dec je. desiU u 've.k~ioD ~HJ k~nl ]SClrta~'~ f~gure. je predstavllao t lsto taka.~nub]sa~..!l1Jjia.a.rna te_:ri}~ . U'uglavni. . -d. vo.k sada pois· 'rorvcc. ~:ro~ azila ~ ~e_$na s. P~stl ?.[11.~O' vee 'U m_?cJ koie pretv'aE'8Jju raspadljloe ma. ] podrqblli]e nSh.anranom. i.

Setovih prijatelja.d~':l. h .gac] se zatim pretvorlse u z.Jl'. tad je urn 1'0. tom 11]. i prineli ill kip1l1 Hi mumiji: svesrenUt Sem' bi onda U7:£O nogu koja je krvavila i. i spase sebi oleo. Tesko je objasnlti ol~Ir.U. pra v io se da spa va.vel\(al bi zajcdnc predstavljala ce lri Horova deteta'13l~ Ui begove sa glavarna sokola.i:voti.s:tta.1:.ruje usta. '[I p.telu vratl nlegovu senku I vill usta i ja. Kad je hik bio zaklan. l'unam ~ltef i Kebbi(Hltlf.lJii. takode nalazio u c.. .atkom gV-'OI-l'" dcnom kojlom bogQvim. l\n. Cha lin po I lion. 13. Mesta.-2·~A.l"te1'HlfWiro th~ . -ar..je iz.t" :SIr.. Posto j e uvod no oCis6enje za- J• Vi. '2'Il'10 koji ' . pro drrn ae bi ga sv.ll'uje..Hap..a's~koj' prate tek. Ol~~. Otv'()(rih ti US a alatlkom..zOf. Setu . Pokojnill( ce hod.U R'~rr.fire rl~J!le.g~:~i vIsenjt~ u njihov ih~pobcznlb d uin05ti.aN.. Op.8~.d~S~h~:api!Jreml! 1. lZ nekog vrlo ranog I 3Z1d oblj a. iil. m:onll I.l1ljie ave.~. klpu Uj mumljl su prilazlll ]jlJ. It V e ]'11'i.Ior orrvori oci u:mr]om\l' kao sto jle. . .~prav'onl kojom SU.'" ..1 tebe usta tvoj:a alatkorn Anub~sovom..h'.~dl kO.govara.h DCa svog je ere ba 1. U "lni. On l!lsta.. H:et-heb bl se zatlrn pripremio da izv.. za s svaku cetvrtl n u zemlj e.. ~ .ik II.' '~. :1id. VU . U t01U CiSU bi svesten ik Scm navlaclo krav Ijlu l~oiu l.eba 'i svestenlsa 11m -hema. .o llid U sa v'e I' 'U_ .2. odsekh b~ mu prednju :F)'og1!J i izvadlli srce..c.ena O[VO['ir(1 usta Ozj ri.u.U tebe u redih usta tvojla 'i zube tvoje.U5tVU Her. koja le od ostall .i~ i '~e]o 6e nje~.rsi zi't'V'ovanj.. njorn dodirnuo ..ati..S. s:t r. ]. SaJgori~va.' '''''''.negazele ili an "]Iope i patke bile bi Jed.59 i d. i do dlrnuo usta lldpaJHi murnije.~o.~ je pokojniku vracao sposobnust 111lBUj'eI1J.j ci..}e Set umalo nije progutae: all. Pcsle prska nja vodom usledilo je oClsoenje tam]anOm' ..t. Set je. im odsekose. tvoje. oI. materlje sladunlavog mirisa potpomagalo je otvaranje pokojniko- koje je trebalo da podseti na po[(o]ji nemanl.u bi. ponavljali. dok t. tvoji:€lJ njrom ot'!i..]ego\dni" is to su gim.IlQri. e..e Ell atke. sva ka za jednu cervr t] n 1!J zemJ. lz. ~.e u svim obl I cj] m ~ n.0 da..a. a neku vrst [I n ~iva na. bejahu zatvorena. lz..I.ila s telcm. p. ~ N ee I . .om .g. vldlmo ]'"!l'U lTI ije bred oJj.lleltill sacri. .!! I..Je..103 I ruega a [51a. ~.J·...a lllsta . '131 l.. naoruzanu pramju: peste je preuzeo ulogu Bora. prikriv&i se U obUcjill] sv"i. ZrtvaJ se sastoiala od jednog Ill dva bika (Ui krave).lje. zatr vorena.roj:re (fl.t.. . usta i oe i cetbi puj . odnosno cov~ka. 18941...!OJ• k UCl" . cnvori usta."s" ~cmXV. ja te volim. iostavA d' upcm.ri. otvaram za tebe oiei.a~:ro mls1i d a n~ko'von:". odn . j kad b] sves' enik Set» seo na stollcu. 1885: tom . a liM.iU se pretvarao da oodi. pol{oji(haibir). De!" Gm'_'I~'(Jst:' dt~S ~~M'UnenQP. 'i g()vorh.. 'I.iOl0 de:i ~~I1.etiri posude. 'J. "Onda bi prineo d .ol' porazl Seta.:a'~~'B. [ ~. i d. Ion no..1~]a.j![ su .eda.3.om za. Totu i .1 . H...otv.sli gvozdem kO]Je iz S ~ta ]'Za. IegaJ'vsi. OC:UJlJ. al I.ati.. gOv.glleda da Je Horeva dusa boravlla U oku. EgfzPCl'nl •.oro. a 'I'l Ja za UI.II. n 8J15.en.' ". .m -as. 168.~i. U sra n"I'Della11. I!)':-J:le. a ]1) uskarci bog()ve I of' su im po'ma.SlO'VOln svozd.e/jgio. ~ k vrseno. 1. d a je on poci njao peskanlem vodom oko kmpa iU .:"10' ~"'b 1 " •. 130 Vile!: D~~ii1 uclrl~fIJ.1 davna VJ:Iem. otvO:ri u. " Ilsta U..a... sin tvot ja ti usta pritisnuh: ia sam sin tvo].R..patki.IP~ro.esi:e[l.. majmuna i sa]_ala. dye gazele ili anttlope ~... .2~vU. ta. DJ]'CQllll..a.EG'PA J. ta. jedan Z~ dru:znacenje ovog dela S~:Pt~.ja sam [lor. • d" "I. Za.. Z-" ~ no ponuaene preu ki ·:8iUm b' sves:tent -k Setn re'! kao kipu: "Dodoh da te zagrlim ..O1V3. .njie ipik uspeo da pobegne. . aJEi ih uhvatise iglave. jedan od njih rnu prstorn dlodj. eo. otvara ..'pt iee ] ribe.('U' .orena. Maspet... ova C€tirj..~oi s~estenik Sem rekao: '''Vide.is..ara.).-1.. ja ~a rebe u redih usta tvoja j zube tvoje.fl'~ji lk()'li ani-iell'..1ominlt·lUs. Otvaram za tebe usta tvoja.a .ojem beseda bogovima ' oru.ier gOV'QUO.SKA MAG IJA ftld U. u.o!d3 cetir~ pes ude.. Setovi ]JOma.il::odc .. ] p osto se sen.. odnosno "Tuntet". I')iilli USl.] :i Z.'.. table 2. 1.[i..884: ['Om: . ~b ogov.njavaH ..Ii. 'jedna.!!Ho·re.a. sina Ozinsa i Izide.'z"v~u~e "Seb-ur' Ii'~. a jos jednom sp oj.III.de..s. Otvorih 7. • . u~aa bogpva" Hore. "U'R se··"o"fI I~"" .lcanje nlegovog srca..

ali bez usta n ije bi 0 U mogucnostt da ill lzgovori.I!:.eni..r.fJ obia vl. koji ~i[j. one su sada odvoiene": to jest z. .rQ l~~t cia po celoi zem Ij:i ide kurd mu je.rni.redstn llija [II na pa'Ph~usi.azde:~jellaJ rna 'c. se "slnu k.storu O"{e: ~nJ]ge ~ tl'e~.el 1.propl sane da se vrse dJ~os~r.n koj i ga voU" je ronda u'zi mao ceU l'i pr'ft:o.: d 11..ma. i ce~iri podel jka do bi]'~na naJ rOv.]s]i.est·e~ Sem 1~ 1Jlz~ma noievo pero i mase lspred ruenog bC:~_'Cetln~ut. 1 Na. ]m se: cet] rI donira a I] som !:oil r " 'eRQU po usn ama .koj:n iku.. s. nom u.dlu 'll.1tva 'Ill VeZl S ovi m s:u.rhl'ova:n samo "bik juga" i da ire trebalo da sada bude pnnet "bit.obred. CR.za vreme balsa:mcnraJnla" #_'S~. utvrd:. i. POl J~d.''ecava ti vU]'C110 klt.az ob"eda kallt:o:}e . . 'i obre.08u~e.Z~ u gO-Va!rao d ugu besedu u kQ~jo. ~ovo 'IlJ.l. Da ._.~.nugtn .' a 1 '.de Se.: se mislllo da ih je n!eophod..ie~ ""0# Ozi.0m . .eetu r~.·] pu'ttaJ doc~'inuo usr .Cm!o :izg.nei ija nil' d~ bi.oJn~l zaJze]i.gr~ndceno:ro pro.vako. bile je txuzetno vazno dJa.. jem .~ ] ondaJ bi :uh." .l drugi. ])l'ikaz~ti sve soene .obni(. S des . i svaill:i odl njib . oot\l'rtin~ sveta. vlati le fu nkcl jie koje jle niegovo celo lma 10 dok je bi lo na zemlji.- rakav :nac:in da ih bogovi . koje SU rnu neophod ne u bud ueem svetu.~tI.i0]0".ka rile u gF.rdj]·m.. neoblcan. cE.]ll... .J " d ovoga je 0 bla'llI' . A . ]'Zigub:~I~.. PO'$.v3 det~t~: o~u.o M" .~al'ab Jrf: na. da bl se ]J?.izgo\l'ara prave reel na pravi n..a i.i drugs bica saslusaju i pokore h Jt. • :.I kO'joj se ..g bog. . ill IatkllJ Z\i'anl). ' !Olt.at opsti ~prik.kle glave nad vijene u e1U5.~ti :I1]O<C]r vlee t akode i sposobnosr da ih :u zgrQ'Va ra tacna i.a Sl~ se IDQrI.. uzeo je u ruku metal no d I etc j dod irn 1:10 otvore US~ ta.J'IO U Sill enom sts i1]IU .I'e .m Inlestl.jeni morall S'U se ponovlti da bi pokoJulk ~U::l~~.e~sto ]l.r: :to:t. biIall vracena pokojn i-· ku.. T?.ce·tiri pu.eriri 1 'oro..a otv." 'fa lOCI tti. da jede. 'On cia bl svesteuik Sem uzeo u rukllJ. n a usta i..~ an nije jasno sa kojim cUjel1_1" ~'u ob~edi za k~~~. :i.vako. nik Sem donosi alatku zvanu 1~'IP'esl'"en-ke:r~ i niom dodiru. svesbenilt Se.m..s[Jl~ka r obredt.'V'ljao llaJ ltsta ] oci" dok jie Her·heb:i zgoiVarao edgovara.no lZVf'S.. lkI1VUJr· dav komad drveta.d !la. l-~ak. .se.0bre da sa. Posto je avo uradl . strani '. "• d ~ .~.e~ i.. I" . o.maJ XVUI 'i XJ X di nas:~~]e.~_o' ~l~'ul~~tl~~tl: 'V. 'i ociju.i tV-ie l for.. ja 'ucvrstlh sa tebe d ve \1J U. ocnhn kapc:i l'!n. ] gvo~. Starca u Anuu.juj e da je oVaJj deo obreda osigurao pekejntku sve blagodati k'Q~esu prlpale bogu Oz]dsu zbog delOilj/~:nja Nut HOI'aJ :i SetEli kad j e :ih.. i!J 'z:atl m vrecu.c. S~iI"?:a m u~ ml] e.a povr~'Uo bo]u koju Sll b]li.aCin u svako j od . nu se daju ne samo n.~o. Kake su usta... ert blli oba~: v I. rOci zauvel~.a$. se otvaraju usta i Q)C[])0. ] kad :S€: ova] deo Qbred~ z~ vrsl.:~.venog l~ame'. • w" • I n ~k nsdao da te biti snabdeven heh.~ast na ko~'~JC sve:tt podel [en.]iltt:i ovnu]je s.vana "'gvozdJe ]ug. naj ~a~tll~b vremena su Jug] Sever bile dve velike ob.:amilJ i iL1l:. stoga je bi.~ _ ~v.jucUJ be..e rnogu vi~e s]j(f.vera.. uputs.O~'..je usta mum1je ili kip a i l{a. svi obr. mills] i.63 d. l\om~d~. ci~l jedan kraj bio U o[b.J"at mu nne. remenima je svaka oblast :p~de~~I~= v na na dva dela .a\. ovog c-as~ ~ hio i. k S:U. i po na. jasna.d..~. sv'esten~~ Sem donas] klJrpU LU nekn posudu sa hranom loptastog oblika.oj] ga von" ili niegovom zastupnlku dozvoli da 'uce~nvt:Eje u otvaran] l us at SY'Os oca.a. gospodara Ccrv.kaze cia SU k:ipu ~n :mu. . ] primlce ramo krunu ur-el'et od Hora.meta .f. ili pre mogucnos njihove upotre be. '11_ "'Ii.a. .crnekosti na ] i cu rvome. ~ d . cas' s.av'oji kojjrna s~ bile s~zan~. vella . n.~ ta sta...ecanstviiJj. :Eceth.. tj "mocnlk c~rolijJa('•.l ur henau. ·B']· Je receno cJiI) Sf: sva k" po ko .ova ra~e cetu'] p'~1ta.. iLi reei rna mod.gove..au.jena nexo I'ko .kl?Jnl~~u .:o~1].:' Tako.n8Ji]:1 ka.~· .Mas:pe:ro rt:!. :~ svaka obi ast j1e ] m ida sva._. '. severa ": i.eaeO]u riet.: za to vreme net-nea I._~ 0> ~l ojl I.( je. • SV'OjI m m:llJ lm :PlstO:n1.aJt cava:ia S'U poke] rlleu sposobnost da . U ):.dse .hr:ba pI]nO~] ~Ie·~ . . Posle upotrebe Pes-en~kefaJ.II o A' . :n a JllUl] e:nom.eulJuJ ~ lead poI. svesee~.arauJ8I l1sta ] ?C~~J'U?~e.m prrvo dodirnuo •. ..] CI D na b'ibJJ S1lJ r. od njih je pokOjll~! mor.. AU~rnosamo se p~~is~tii da je do.~ e p08~b]1~ ~o.n1u]'e 0 bi.1Jkl..z..r usnam.

IL~. J~Geniem.verovat no niegeva c'e:r.~ !"J""p.u:U . p osude S~ mirom. ~ -.jen:i m tamjanom u jed.ik:aJ" .lI'.[Co] .~.P~I!oJ.ci.I'm'I]""I""ft'l ~"'" 'i1I l '11"'1 'l od tam.:J.· ]'1'. koje treba itvr~i. ' -H ..-~. a .i'!!'~j'ii"i 'pu*~ ...]j] donose but. 'i srce da .:II" l.r. civa kompleta od PO' cetid posude sa cuv...j rn.jem" or] sl cist sa.: ~ "~~IIHU. ~U. ..g.. "Pes-en-kef" ] druge alatke. ertika Inri m tn~~l~a. O.1 !I. otvorenim vranma. Si.tt u postarv[j en sa ctJje:m da posvetl zerm.st sa o~isce1!Je:m Seb QV. za koj] pretpostae. ~. .i ~e[ku puta s'i. '·Seb-ut· u d. Hunefara. pl~ce~." ill ]Ir. I.anje mira ....st sa tvojj m oCi..~ ililj~\p vreoe sa boiom.e'c.O Pl]lega.."'''' ""I I. I..~ or je elS!" Sa! t'iJ01J]m o~. ~.h [kad] mu Ike [gl.'. z~obl]elJJb11 a vrnom na kome je: uklesana f]g:lU'i ne strane vidimo grobnicu U o:bUku piramlde u tebau~'" • • sieom b u._.l. grl i'mumiju.. "-.''':. 0 pi]sara.a <0 'e:zc b]"ojn:~predmeti "'Mesh.k 1 na storu 1 ~ . sto] e na ::]]Oj11pesl{~ kOjii.11 JI~·. pob.'" . i rrUJtmijil. Cl.enl stojli pred Ozlrl80m.je:vsiko. .gn. Jl..f~8i1JJ()j ] ruci. . U donjem del u je krava sa.j. I Hel~heb ce . ~V' mo . a kod ncgu kl..jllJ8~ :~severa ltd..nosecr cen n :pOI8:~..:ol]e mu je upra V\O '"ilI' tzvaceno.. ociSlcenje:l:1J. Ildl" 1J.!lJJo1j ruci. u d:rugoj.:t ~"'...n..m pl1'~d seenu v a glasl: ~Po. koie skrop] vO dom.grehaa :~r~e]sa. teletom i dva coveka 1<.okrUje" Poko'jnii~ova ~~nal jed na ze.0] ~ m. drugi 1~D'I'hi10S] oeti.st.(.I:ue v'Quo':m: "~.I~lCe.lU!b~s. i vazu ]z.. Sl cist Si S I .'. T. gvo~d:e.)1:.P oreaA HJC Je' po'£'6 m '" p okojni ka koji S: ])OO:~ova.s6en.ni. ~~ I~~ J..IOD!. _. i Tot je C! st S~ '~'lIojlm loci. N:flJ~a" . kra I.i '!J l\. i$pIred mumiie... "Tur-ner .g]~l... All o!"1l"" ~.eoonjiem.l]'~kOija. i sep je CI.l\esb~ni Semu dok obllazl ku 1_' . j m. pla. t-. j.r-.j u." J~d~n pomocmk drzi. molltva bogu za pogrebne darove. dve alatke.'eCi jo~. Sa.A:n. Ti.. ibog m rtvih. sa o(:]~eenje:m TOl:OVi m."". [[V''iII ~ ." o c.zujlljc:~ ta ko spremnost da pokoinika usme pod s:vOlje . ~is:~"Cist.a.~jectvaranju usta ki pi O'zh:-isovog. .] ua pesak lza njJe.e~.~jeJll.J .l Sep (J\!..eda]] prema jlugu! [] kad je :pos:~a:'I'.~j~rm() je nedavno odseeen sa sa klanog bika.'~. i Seb je C]S1t sa tV10j irn (licis6~l1j6m. \. Sves:~:enik odeven 11 panterovu loi~u d:rzi kadion iell S~ zapa I.u:m. lr3!O I..i si eist. !'.I:Ii.~.a .I.:1('artl~j'm.'C:u.n~'~m Horovim. Tekst wj. • .. je .alatku Ur hekau" U levo].. Anubis..v~ v ..

i ocig]edno ie da je prikas obreda otvaran]a usta i ociju skratio sto [e v:i51e mogae.~ nego leka ru u izaziva oju dobrih U'" rda vill.iu 'i d a ie Z~5t]te: ad." :Na:~'ede:ne m~i su ceo tekst ko. odredenim vrstarna l ..ek~aJjmIto. ] vaZ[1JO mesto looje cena izu'zenidm efektom. Th.~ed. tamjan se nudl Horu od tvoga tarnjana. i da bi lekovita S\il'ojstva Ul!..on i nlsu bili . su nceye vrel lne.gra'DU z[lJa.ni su bro]n i.at~k pcgled na egipatske medici nske paplruse p okazaee da se ulje poiav]juje u mnoitvu recepata.a~uJe' .ja mogla z~]ecl..mj.Hi] ad fa miana Sebovog.ku !3. mirisi i. za u vek osta ti meka. Medu predmetima kojlm..b J.an 'Ii sa nudi ad tamjana ..!tnvaJ I.ad susf nske vaz:nQstm. irnali za . Tamlan ti.. !\Coia krotZ magicne ]feci koje su bile l U obredima i rltualfma mnoglh naroda dodaJ se Ooe.0 .U ·njri. se n udli . mil" 5·n1 balsarni ~. a mrtvl S'I]J bi.. kako je plsac smatrao. i. Posle ob eda otvaraeja usta s.]'~J zauzlrnala 11 • au lzgovorene dole se u]je utdjava lo. mog[a.me premazivani za vrame balsarnovanja da bl njihova. SU. Od parntrveka su se na -Istoku. i tamjan se Dud] Sebu od tvoga tamjana.. ] tami an. (lIDO rnije bUo Di:&ta manje korisno carobl1ja. rane nastale pI" balsamovanju.: a DB t1JlluQVa upotrena b bi ."pra. balsarnlma i li'~zJicit]ln delovlrna 0 cioeoe.j da hi sa njiUl oVlo ]zvod'enje smatralo skore ebavezn im. bilo neophod '0 dati 1J HuneferoV10mpapirnsu. l':filJ:mjinl ti se OIl...od tamiana Totovog. i.u U logu" i cvome se ne treba cuditt]. J edam 1b.iJije.azni obredl 'koji. SI~ n ud'i Totu od tvoga tamjana. 'u'cinaka" Izgleda da ga je pry! koristio sa cUjem .tilj da rnumiju iii klp snabdeju mirisima.. Zivi SUI upotrebliavali u]je da tQm. [h:ugi man]e v.sepovog :i tamjan se nudl Sepu od tvoga ~~mjaDa.~ n " d" .:$U se da rival 'I pokoiniku 1LI ovl m ob :ecU:rr~a. ali im j~ pridavan dovolian z naCa..vog.ti.caljP.tvitl. l ]lIla pridavala tniligiCua svojs.

l1i jled:n.. ka ko sc 'if!'liiSIHo. dok }s.aJ~JJa. zatlm jle prlsla vellkom sanduku 'iJl kome je bilo nekollko boca ].3..U'l.en~. Eg~. Zen..{ie ie z:1l~hJii o 'iilatlBi1l:. t'e~~.i!iko ~/.Ji!l:'la ~p:alliQ !ll. i d . noktiju" i odjJed· baeila dva.A'VU OFSEl)O]:'I urosr :D)EMOiNIMA. :Ii J)(l~ joe (~riII l'~ nju sedne ~@j bl '''is~'C(t'aJo''if£si:iett'" 'koj~.'ost~v'- smo vee opisali..il)~:!il... 'K'!::Tii~d~ d~~~i.ii§]jen. btlo potrebnc i kazivanje reel ]1106 da bl se posUg'kJ ozdrav 1jenie. :SUL se "[51]'1 u vezl sa kazwanjem izvesnih pog]avl~. dok je II~~~'Ii rli1llui gP'v. nUl je ~c"a" i[.I:Hi. ·. .la IU E<~()nrn.w~~e Jig jo~ '1 ~m5. 'P Q~ red lekarija. 'kO]l su iIT1:.Q rirjQj p@l[i!lithi.Iioju telim ~:rijd~~t.. krevet i t'ulldi.nOSC'[I\pad gl.j~'I.ab~irvest\enjtlJ 'IJi O!lfQ vcrov. DU]-HJVL.Jcld narod i.!. .[JJO" ill a. isp'tl~tivs] krik seve. pticu. L1 t~'t SM'U lI. ler ont samo i]ustrujru verovama koja verovall da SEt]zves:ne bolestl no lec:uti SalnlO' iZV1~SaJj'i [11.uh~~ 1. Sh~a :!.~ porno en nj ega prechrajan l]I. de:lovanjtl o:dHl duhova ih demona.d:a SUI je pol()z. celo telo natrl] ala. 02" ] Dan.~1"tIIIill.' je. ~J6 Mnoge zanimlji ve obrede koj i..tU m.ujl1i~:ro ']5~ marta.£ @bIU7':Je~"~" OI1l.'ildlteli'llika da 'i stera dl. nests 1..llh~ k'oH tH. ZI'Da.vel i 0 bi.dc U·ave "i. dlak" jiS !'!!]fm Wilt1. komtl! su pom3~~1i.HIiOI~j~rfl~! snll[[.i'Dia V'ti~'d 'b~le :s:ilolill aa si'PiIIi!'~c. Majk~ :1< [ilii ollcr~v~jfi~l 1 ~~r.( 'S'WI!l.)j iiS: ]4. iti dlt.. prhn u l.!'~(I._ii e prvo svukla t o'li~. SRltC'NI.eS.10u hana Bark :i"fi zrLklc'll~ ~a Sl)I k~j u(. preJ1Ij~ l Taj A1S!JJ oel 2:.c"a.a.oc da ulase u ljudska tela i ]1HI'C. s da i~~7.. dO'vu. SNOV[. ispu'HI.~.a K:r:!ljige mrtvih necemo ovde pomlniatl.:n LJ.i. i S. iitl:. i kad vide da je dobra prekrlve~ na p~:rjem.. P:RET'VAHLANJA [ QB'02:AV'ANjE '~~VOTlNJA zor.~. bfllCilo na i.e.e~ I~uI[~:.1P rJj'~S:U..d.eri(ii~ "Ocl. GLAV. Post(Jj'i debar radog Z3 verO'v. MQ 'i. ea 'I tegobe m..roz[1~rti.ie~· Dt~ha. I1'.hta:t!l.!. S:'IJIBtD.a''P~I~i!l''''!'J:. r. nos. po m. 'p@$l~.e§!ed.. ] neobi en] 'p["ez!.iilJpri la.poiltllljll id 'L! grin.i_'U 1ine Gen.::[. jl~J j.era "if.I'~I:ikLJ¢IU. Jroj i ~navodi da se zen. izl1~dh~~i jednu koja je. .PRB])SKAZANJA.U~" SU po S." Plt. posL'OiilllQ u 'I v~kQ.:~e:il.· nj e da su neke bolestl bile lJld pisane. kliun ~a~.un!'li.~.u :8i?\i'u. lekovima. staru tien. [)@~in]uci od zavr5~rka. 6. '~'ig!. Za vrlc kratko vreme je 'IIJ svakom . verski h obred a.'0'2 'P[10- 1.e :~ U srazmeri sa svojom opakom prl rodom h 'U uUe:t:IJjemj~~'. kao i m nogi clru~:u'i:stoiCnjla.'<hr~.v. a povijeni s .j'M P~sc~J'sadFzavtflii ill ulje..z.iJjh vainf~.@i1t ~" g.'Vs] dO' svetlljke. i tc1tcsto'vi ne pruzaiu aI m noge .'~~zl"J M ~~iec'i 11m: zlog . n~l-n 'poc@se da jor1 rasru perje ] krila.O {to g. ~ ~iI~t. za neke.ti. ~ l.Ddill:li~. :!.eI.. isto kao sto ga je 8v€ s:t€tnik tamj an a lU plamen i ]zgol'llol:'i]a ] zvesne [-eel. ilLu j..ove preo brafaje.og.~ve do pete.~rofu\!~i~ ·]"i~~r~['i. ~'zHvg~I).j n legove prlmene ]J omlnle Luk~ ]j~.~' Bililt il'l.primenjrvao u vr&enj'ILJ ]L.. NESREttl~ DANl HOROSKQfiI. [.if 0] pog~~edu.

] postavljena desno ozd ra vljenje postigli njle.£ost'<:L Ba. egipatski sv.eni. meseci.jar'l.lIortilQ..: ne lnOt.j'Uci ga da pooalje boga da m U pomogne.lillin.d Kcrae.I. princa tie zemlje od mod demona .:i 'U PolJii'zU.moors .gicn}e moti. ill]j" U sv. hram Honsu N~fer-hetepa.7.6erk!l.jju:.e.. lapis-lazulil.godinu za god] nom" :i :5.eil~ na .ecanosti. :svestenU.ZtiC: .kao sauces~~Ik p~ ~:l.e "Dvostruke da knOt iivO'~aj.vi~e pred njim. i lead! cu Sta.ta ki. PaJrUs...:Ucan .a.lj:eve.'!.i.ca 0 tome btla -urezana na steJP.vom dodlrnu zem]ju i r~ce: "Dodob te bi. Prine od Behtena ]oS: jednom odasls do kralja.ramu13S1.. E~~~v~jEi:n.Pll1 'bogitlJ~oj j. gle.~egovom VeHci!irnst~u :m h.ri okolnih z!em~]ja su dola ~Uj da rnu tzraee polltovauj e i liLastoja] i SU..OO na roda. []je.dJ'i sa donesu kn] ig. me dut lrn ima rno jeda II za tl":mJj]v dekas da su stra Inri narodi verova Ii da su '£gi}j. bese veoma ]epaJ.ra 1" QID se POruOrJl] ' .u N ercr-hetep pds:t.M.sa i~asla ~lk~.8 1fIlJ. govoreeh cF1N eka ti je slava i.ei tati i sasnati kakvo su .. u lme gospodarlce Bent-ent-rest. _Uhap~1:l!~~I_S~1rog!3J$e. K8Jd izasla nik iz B ehtena sti2e 1r1 Elf pat kralji bese l.JS 1'Z.. }ednoga dana.a]·om slucaju..ud.vestog prsta" koga bi mogao posla tl u Kad jc ugleda. i svakoja ke vrednosn koje le davala zemlia. D.govi s'\i'e~teni el.SEDNUTOS.g (ma. ko] j. Ra -neferu PI (tj.]j~.i '~ da dodu uceni Ijudl:i . je donee bogate poklone za kJiaJ]jkm R~- 0" IDO'j stvo tvojie.a. vladavine. MajId K~nooi ~ ntl.$\10jojl' .'Dt'et.s. da po:S~'[]~ I ekar.o.ticnne-.tlseci..tg9plie"'~. i usrdoc zamoll boga da d01:"'oU sv?m drug. c~on05eC]mu poklone ad zlata.Jc[]nj .esreo] k ustanovi . Bebten: . bese pr. ] Prine od Bchtena. D:i!. vreme. ~ prea k.(:llScl~5 godin:ili.8. kad j:1B NjegoVio Ve.ll -neferu.rH 6 ~llcs~d. V. na proslavi s. gt~$'IJ nik dode do kralja i Da.'v~i dola za Ie:izaslanika Princa 0 d co! pos_ aJv[ svoiu najsts riJu 'ce['ku~ koj3. ra~ S~daJ :se t~_rvaIU .'i:~Ofll:.aka i uCi. Kad ga c'I' .eSlOpOiltull.1il1 I-UW!lm '~os. tri puta .!.M.IJ.o'je poldoni .o. oveeose J. ovaj mudrac dobi naredenje da krene za Behten zaj.il11illOj ibl~.7~a [)~ ~ O'p~s... Ta Ino dade" zmedu ostali h. zla boles' ophrva jo] telo: prekllnjem veli~c:tll1a o drnah ·]]. je tre- ob. Behtena. petnaj esrol g(. jer klalj kalzel' obracai II'ci se bogu: "Dodoh jos jedno':m p:red 'tebe"..Emde sur i~'1testele E'gRP.a m. ~etvoros:ttndlCa mer. kralj sh vatl da je ona na] Iepsa de:'lloj~\a kOlhl le lkada video i dodeli jo] titulu "Kralievske supI ugf~j vrhovne gospodartce. i.dllJ je gcspoda ricu Bent-ent -rest opseo demon lli dll'l h nad rcojim 0:11.n~SeJ' J.I:!GIPATSKA MAGIJA OP. l!"iPi.N. da ob ezbede niegovu blagonaklonost ] za~Htu" verevatno cak i savez. em. da je prm. . Mmul. Ojn] Sir! da je mudrac Tehuti-ern-heb bio poslan u Behten . 0" ti StUl.a i tirki ZaJ. Paris~ .ja. ." 'Na.gb..aSe ]zbaviti njegovu cerku. t:lb_ ~" _ i.. i i primena nj:~ hovog zna 11] a I.~.®d~o . daj da i-ivimo pled toboml" Kad lzgovori eve reft savi se. u 'I eb'. 1{F. p s ledece vremenske ka.i b pooVQdl v~di E.lt [:Ifill :3 god 1111iC.kt·. iICenetmi lB.!cani mog:1 da ]eee bO'~~Sli :i zazvane op8e~:nutoscu demorn rna. I ~ons. Amen-Rea.a Honsua 111 Tebl tako da je svakomogao p o. episano] prl [ie] je sm atrana toliko Z llaJCa.govu moLb1U i. KC:Jlledii 1. to kral] suvereni Gospodaru.. ] kad se poj~. prekli]].o:m delu Honsuu da ode u Behtem i spase . Kad dade ]J red kral] a. mlade sestre kraljevske supruge Ra-neferu.n J' boga-Su nca) i p ovede je u gi pat: :u kad sngese u tu :zerrj liu.jiu poklona nadmasi suseda. on im na redi da medu sobom izaberu cQveka ""rnudJ:rog srea ~.a. .de na.V[ p og]:':V'a.ru l?~n~~Gaf~i JC bi~pr~~~~a~}1 t.~1se njome o~. jer..rnlelilo.CU~ lU . izbor im pade na Tehuti-em-he ba. IOUHOVI•••• o OVQme" S.Q'g. ~ p savetu boga. se tr~7.-I lL.fio p[uSS~. svako se rrudio da ralsk.j:nom.Elise moe! V'idevsi da.. I zgleda da je kral] R:rlJIDZeS II bio U . stvo b~.e!rltlj...85..J8.l-1:mda je pegleda.kojri jlr1 je OpISOO.Po K.m" Q[]] Oit~ ] pili rova: i kad :sUgo~etamo.j 1847. KI1 fE :201 godnm.iji "po Vo.T DE!MQNIMlA.:~o ']ebi. ] tspre 1 svih darova k. "lepote RaJ3.N. de 'ROiL~ge:. bva Ia. SNOVI. 11. on ude 'ill.IUJctllj]lio.

v.)ji SU robovi i j~ sa m tvo1j slug~.~~I}::O[I Icr. napravi ve ~'! svetkov inu l!] deku monovu c~st. z. 0 vellki boze.z.~rn!lJ~ 11... . zajedno S~ koU ma i kODjhna sa des ne i Ieve stra ne. ~ Il~.. 'i" I·DUli.ve'ninsta u oblicju ~iOk.J "J • ·X veo.~~ d~~~Qj ~~[". Bog. ' " .iJnL 1I:. tl pobedniee vojske IIIraka ~ Be hten j e gr.~d tvo] .~H)U vazduh.:1J3 Sn"'~:R. knjii. Prine :s. demon izade iz nje 'I una smesta eedra vi" Tad Sf: demon obrat i egipatskom begu i Ieee: "Prij!l't:a!l] le 'U dobrodcsae dol aJ'Z3 k tvo] kod nas. U [~nohri..oil'U.Ilofo' U s.rtfJ~~~I~ liLbl~L 2'i) .'I ." sa . i peste uplta egipa.t. me _ oarzuno . kojlil Ibell!... Bog Hensu otlde do mesta na kome je bila Bent-ern-rest... i pet d. Te bi.lr~II. koji le eedeo u barci...05e. '~otl C!.a.Ie:~.I Egi pat. behu odneseni '~. itnn.170 balo da ode u Behlen.OVlnU..aJe:~AIHJ·_. Tad Prine dade H:on _ SHU veltke peklone ..II. d:a..'.:11". i zbog toga. K~d Prl nc od Behtena vi de da j e H'. dobi ad niega odgovor da je bog otisao '[I Egipa l" i da 816 niegova ." I n 11"". veJi kim poc~st]:m.'II~ n. prifloe.g:u'P~t] po]O:Z"'6'O'U p red boga Honsu Nefer-hetepa u n] ~. jer ti zaro dode ovamo.t-s~og svestenlka .. E. on i say njie~~)"nared se silno obrsdovase." I .. -'.. su pri m ljeni sa.I\IOZI. "'" 4e" 1 '. l"] onsu ostade 'U Behrenu tri godine... u Behten..:.tII dtllvole • (I'!:o ~?nsre.'i.. Sr~liemk _~m[h .3C._ nerniren..iJ. M. " 'I!.. 'i posle putovania od seda mnaesr meseel stig.'''..1l'.. .".@~l!. demon onoe U iSVOJenora viste.li] magicn i obred..Q]lSU ovakn mo _ C~l1.zevno~tima na l.ki 01.e Of~ '~il1hICIii.t.tJrzi~ '1110' blX)] rile prlmere opsedn u tostu dern em irna u kojbl. .i ]z svog s.ie: d. kad je ovo 'Ucinjeno na ~"]onS1l:IOVU zapo.. gdJe.Q!I1! .o]a ad Z. i 0]1 odredi cia SG. . i o lid. ~. novom molbom 'i sa povedi svorn 8'"/esten:i ku da kaze P'r~ neu od '~ebten. ~ prekl injem Vlsoo.rugi h barld 'sa :figunuTIa bog(. tvoju... bogu ne dozvoll povratak u Egipat..a 1LI njima. ll!. krenuse i'z Egi pta.Hdi i:i I~r)j:jinHQn!.I:ilJUl~ i posta se podig..]. da zapovedi da Pri nc ad Behtena i ja ovde 'f"".. Iednog [e dana" med .ivilH.:i\N..sta novnici njegovi tVf. 0 dletee je 'U..:ll:i is'tU!r. 'i posro nad njltun izv. cetir] meseca :i pet dana..c.. "..[l.ns.kociDa mora sada poslati naaad. sve tk.~~~efer-ll'1liOOpu.go-"om hra:mlLJ 'I!J.. ~JS'_ nio san u kome je video boga HOD~ma kako izla'Z.p"n/~OI i. ~likDIIiiII ~O.ell na mesto odakle dodoh da mogu ~a t€: sla vim. Pri nc ustade vrlo t]'Z.lo1:a IO!.

. .oaI"'m' "[i!'.5:re~['JJ]..eo je da.. JJ..:II' - • ..!€ "1"u snu.[ lU!'!O:im.oji je . bl.a ~'-I''-' ..I.08:t..i' . 1 .p prerna steli koju jie podigao ispred grudi Sfi'~e u A'n.it. .avanje vest~.. '0..")'V~.. jednoga daJ:rI..zuje d:a ]~.ii [u vio l~'~L'I~"i: !i"'i"ii od mori U Iljego'voji Sf nci. 11. aaspao ] usnic san.c.... da je en bog J~Ia_[·rna~is·-lie~ . e.JI pnzon ..III.oz....8J f:ri·je 1i1:C.L. 'U U ...~ '-II ~ >:!I ~~ ~Jl..' m. og H. c]_nHo ..~ !"' .j.iV ..1ltao oko 14.lLl!u.I!.. POZ]l.io"'ii.J".' ...:.'" . D.1 " ~I"· " _ k'Ojr!.d l d k" .IlDlima brio obda ren 1U zdizao 'C"iif"j. .em:Q nave stt :S[]Q1ve Tetmesa IV.. sa .!l I'\~ .·""t·1 '.. -t'I"~(l.. o.L.. skim tekstevirna :m. lUi...:.a 'I. ~......I.'!. poJm..~·If ~.. I 'Ill egl p~ -"":"'..a() '0010 usmlce pred demoncm moeU oij] m od sebe.coveku."""J""" .l!L d I· ~.. ... vldeti i~ JClSJ fQ'iJiog]jf]pranera...ne izaztvanja SHOVa i se ponekad n. I~J'i .l~ It~~ ~~tI}~ OJ''!fIi.~' • .. da :S~ verovalo da je moguee da se demon iz Behtena ~. Z:illll[..~ ..5. .e~.~eljs]d ('. • -- Ouuos[m:fl.. -.on~:I!J.lU.[.i' '_ !i:'lI).J..'Il-. lh I' "...kk.l-e~begova ] rn .ll~."i'tro"" K' '!l'O'. 'I!... U snu m. kratak lL]vid .~1l-: ~I..a oko 61'0.ja. It~al..]S~." .h~ uverenle [fa...'.n. stve~ni.re moen iDe ad sebe l.· ..~g'Od[:1 zJvi.i'''' .1'( ..~ ~ ol'li:i<..'1'7·j· demon llooj]je 1Jl~.III'GI'!O:i i311i."" d.en prema onom kOi! gaJ is:te.j!. Pi"'-. j ~.::!!'-· n...= Ij.Q auv .r. 'L)_ ~.:r]va.VVH.. .~. '¥' Jhl£.':lL !O. rn' ~ .I~..l'uJe." koje arue 'Utll'ugog sveta..ojli :5~' nije m nogo .b.rn.[ 'iJJLosto~:tin] ~..-I'J UIL!!] m·a.1 se da f.ze]. .1 Q~.. isterani demon je uvek n...""" .. zbratlb :11Llt... It.'... ] z~Jed:no prisustvuju svetkovini ko] u le p'rjredio .![:~ n ..- ...]~a ~ EgiJ.igu. popu t pobedenog kra I. 5 njim u '0" uiQ'Il)rl. " ii..oz... U ka R' a.... "'~'~~"Im iJ'lJ ..." ~ "I".aspol.e:Ze:T.0. pre n." ~ecbio poznat... ~.... "!II UWIl oi:'£i ~\.ll..]"". Ci njeJdca. . ~]... [Il8 rod Behtena [pr]pisivao iste at':'b'·· .j." '.l!v Vh.. ..i~II\f.. Egi pc~nl su veroval ida S'IU im bOZi luke si le cesto ob.QLJ3J:lUl u PO&toJ.. " AI '11.. pridavali su lm znatnu 'ViilZn.i'1.v -...A J" a G.emon . U sn u o'~])'. Prine... .. jer je postoialc OpS.' $U 'V'I". se ~@J svoiirn os~aji:aJcem sto bolje n. "I' ~ &!g~]jIW" sao ] nrug d e na I '" S~(h:. i Od!stUPi pred njhll gllev~n i osramoeen.j:av[j i vale svo] U v'OljUJ posredstvom S]l.~ mozem~ 1 ~" !!-II.'·-r'"""" .objiaJv]juJUCi.: ]"1.):r~ja..U se jaV]O beg i..I'l!.~.. I.. ~c... j N~t~A~~:~~~ kralia Istbfnog sndana i.:II.. al i. £i. je ebuzeo prlncezu prepoznao je u Ionsuu lbj.. U ucnu~IL" .azUlrorv:'fu)od onog koiji im je spos~'bnost nji hovog tuma:OO[1JjiaJ blli su visoko eenien i 1[1 l."..O .. Egiplt..

1114

OPSEIDNUTOST

DEMONI!iMA.

$tA! OVI. iDUHCltViI,._,._

pera- Ra- Temu, obeeao da ec mu, ako, oc]sti nanose peska ko~irna! je bi la Z:fJJnila, Sf] npll' njegp!VaJ slika dati, S vrhoveu vlast nad J";£:r]'l'i jama J uga i SeW:£i;nl~ tj _ eel im
Egiptem, Posle i:lV\~$no~,vremena [e Prine postao kr~]j Egi:prta, p.od Imenem ]'iotmes, IV, i stela koja, nosi datum 1'9. dana meseca Hater prve godi ne Totrnesa 'lV., d.ok:tlzuje, da je kra ljevski snevac ispu nio zeJje boga, H2; 0 Nut-Amenu, sleaben:i.kiU 'vel.ikog: Pl,anhijiaJ,. ktQ],i se Sphl~U:~Oiz

j oj ]Ie.voj saJd TIS!lC] ni crtei Besa, kao s;ro je dole pokazano, i samota] saku trakom erne tkanine koia je hi la pe.... ,\i::iJ."'El,· .... .... na , ']'·-,~Iv ce ... ZI t:I!]

"'Z~ pOiStt:u'z:anje s]1Qvl.de:nja. od [bogSi] BesaJ, 'Na, svo-

rec. C~k: :uako tie neko flJesto prta, Ostatak U~anj oba.vij De oko vrata, MastH(J kojlm pl~e~smora da se sastoji od

§,')'~_ • \. ". i,

, ..... iL Z

'I,~-:-.. \.lil'll ~~,

Oll

p--,-,,~,.,.: pavas

,.~, ;·-'~I. -,," .~;" ,[II.!jeonu ne ~,%g,oVOI1VS~,:··,-~I'I I

Gebe] Bal1'.kala.] osvojio 'Ceo' '~@:]pllJt 0(1 Sijr®nea do mora, ci tamo da je u prvo] god] 111 SV0j e vladavi lie jedne noei usnlo san U kome je video dve zmij:e, jednu na :s;voljjoj desnoi, a, drugu na levo] rue]; kad se probudlo one be] a~ ,hu nesta 1· PoSto je sarrezic turnacenje- sna, re k ose mu: . .~. , ~ e. "Zemlja Iuga Je tvoj,a j vladaces ze:ITliijo:m ..Severa, Bela kruna i Crv~na, kruna ee ti g) avu ukrasni. D~H~e, se ti zernlja u:zduz :i popreko, j bog Amen, [edlnl bog, is -to
.' . ' .. -:" _.... ., I .. ' I . . .I ,", I .
0 '. ~. ...., _. -

ki'~vljle krvi, ,k!'v'j belog goluba, s.vezeg (7) tamjana, izmime crnog p-11;s:fJJ~eg astlla, rumenlee, sok~, ad, dudlm njal!' kisnke i soka QdJ pelena ] grahorice. Nji m rJ.:Dipisi

molbu svo]u prod

'2;

aJ,azat sunca, [pa 11(at~]: 'POSliJ],j]

]S~

tmskeg '1i~dovn]a&ta iz svet~~t:fJJ",preklinjern

~·1.: ,,'". '. "."

I

l

II •

er, SIJJm,~r~a,.. Bari bas, Da rdalan, Iorleksi Q, G04}'lJodaru, p oo,alj'i SVi@~() bOZ~,[1lStV'eI An ut, An'U~t SaJJb~na.!' H~ mbre,
"B':i"r.:;' iI'
"~,\";lll. oQ(.!IIi;;LI'

te, Larnpsu-

c"" A

A 1 'II"'l".... ... Q'~Y!, !JIoll; ;;r;...... "
'I:' \'lI

b, ..~.... !!J!'~ ~'V,.,v

bom ce bid. rI, <1:& Dve zm,ije S:[_I bile simboli 'bogmia N'ehebet ] 'U~ce'~! ospodanca ] uga, odnosno Severa. Podg staknut ovim snom, Nut-Amen ]'Z:Vlrsi, uspesan pohod ~ na EgipM 1 donese natrag m uogo plena, cijli je j edan deo posvetio sluzb:i svog boga .Amen~" K:fJJk:o se ':tm snevlma 'i v]d:'enjim,a, u koj~:ma,se snevaeu mcgla etknti buduenost j aleo ZU~GJ01 ~gip~tSki CSirobe] ak se prihva!'tt]o da, lh izazove ked svoje kUje ntele razlieitim sredstvima, kao sto 5U, crteu:nje, m3.gic:n,iJl slika i l\:::aJ:dv~ I'!JJemaJg;i'~,l1ih reci, NaV'odlmo $]~)(tece pd m,ere baj~d]ca. Z~, ]zazlvanje viden,ja, ] srl,o:~a" preuz,eu;; i'l papi~ ['usa 122. iz Britan;sk-og lUU,~eD.a., ['ledorvi, 64 :1d~:~,je] J.S9 i, dailje",'~I~~
a

na

form 'I'j lu: ""... ti m ]- l'l uu.,[en· ,~'" "I '1,;fI,~~", ," ; 0;:1 ~~,,~ !Q ![j,a Sp3,Va~,,, O'VO je formula: Sahnm ..., ep~,efna, Ligotereenh: MODI' Gromovntk, TI St.o ~mij'u preguta i mesec :i;su-"Qs:U sto l!.iJ:l:icl'i,~e~$: '~.o~:a,k uneev u dab'll niegovom ,H'~'f,to,U je s h:n,e,; trafim, o, gospodari bogova, Set" Hreps, d.aJjte mi
,~'-.Jl,l~U

nie napravi fi'Ulj sa sv'etUjku~ i posto si preko nj;e izlio t~8tO ulje, sapall ie, O'Ve Fe~i treba n~:pis~,ti 'Armlut, L~n amholh, Arsenofrefren, :JF1t.a", Arhentehta,' Onda, 1l..,,,,,...1 ~ .ti ~ 'Il,. ~" I ra nn l"]' t, cist, ~!ut uvece pones na pecmaa ne uZ,~:VS] n ~] :l:u~cimtlprljii n) ~ UC] oj ovako, PritU sv,e~i]jci i sedam puta
w,,' w,

"Za ~,z:flj~:dv~nje S:IlOvaJ: 112m,i, c,.stu platnenu vrecu i 11]'0] ~,S~)(u:51 kme:na, koja su dole data, Presa vij J~] od

D.... J"",j)i (I',·[ ~....:r.:
.. ,

iri.' t.:i, ",j'o;.$;: '0'1!I\.. i1J ..... IL,I."1"1.:115 .

n........ II. IUuJl~ n "'r; ...d .... l,o'l! '!t-

'Ii'!! Jj,I,~

a \i'l1Il!'~';i'!!'~ 11'1 lU,1l .. ~~IIU! ~~!oJ..,
!

&~

.~

h

'V.t~

"!i

lf

m

rove-ka ko-, je ~:U ja,kb pogodovah~ Vle:;rarvanjiu 'iU pr,ik~:ze i, d u hove. :PFema n"jimall' oO've.k S€: sastoji~o cd, Ii zi,ck(~,g te~,~,~ 0 lte I' s:e d~Qjin:ika., du~e.,uica, du:h~z:van(il'g hu., maci,.hn~n~ ] du:
0 gr!l!lJcn
I'iS

ob~:ve:5:tt'll~le Z.a kOjii,m zudhn. ~~ E'lipcamj su i,mali o<so'b ide'je ene
C' ,

~.

il'l,2
il4JJ
J~~

Vidi V,se, App~"6!I~x, nlttoiiJ, ~,842:~ nt s[["- ~H, ~tt;dj~. U 'to.!iti Vidi s(~lgsch, Ef),YfX ~~mi:e,r hc P.h'O,mo~~~, ~ 't{)fI:l U, 's;t D"_ 259_ Vidj c~~'r~'l',f~f Gf(~W PtlPiJrf, ~Oim,1. str. 1 ]8o

hO'l,l'e :stele

SkUi!,';i;l b0ta Bes~ dat:a! je :iil:a kii"~~~' p1il"plyu~a., V~dJiOP~$ MeHl:r,I!'I~go:r.ce.:.. stir. _ ] 22_ ,u d~,Uje.

'176

177

hovncg tela. Posle :6lmrtitela senka }e cdlaztla ocr nj,eg:fIJ i, mQg;~::ti rnu se, vrati ti Ded~,IN) VE'senjenJ mi:sUC;DO~ obreda: dvoinik [e z"iv~o sa telom u grobu i, ramo ga je pose~i'~aI,~~'U~~ ~ij e je ~(.l]:aviste bile ]],tJJ nebu, DU5a j,e,. pe jednom ~]e,r1i§til"],, ibHa, rnaterljalna i V'el'OIVaJ]O se da se, kao 1 ka. j U dVO]ID lk, sJ uzi pogrebn lm darovlma koj:i S:U O:S,l'll,v]ja u g,ro;bnk~i;'jedna ,o~ glavnih namena :p og:r.ebril:i n:~h,.darova jel,ilJ,~' "pli,C.~bila je da dvojnU~,a, zaJd I',iti -u grebD!'C:J", kako De b~ HTIaO potrebu da luta izvan nie na'i:,e)c~~ bra n 111. I ~ ~ nogi h tekstova se jasno vidJ:u da dvejin lk, ~ik,()nema dovolino hrane, odlu,tati. ]z gl'Obni ce i poj-esti svaooj9Jce otpatke i pltl svaku plrJjaV'u vodu koj U USplH: na~,e._ All, pored senke, dv{):j.n:uk:fJJ :i dulle,,, :u PGl~oj:nii~DiY dll111,koji j!f:, ob~'cno obitavao na nebu, IlI1og:ao se ponekad naei u glvb[nricL Postojil- medutlm, do'b!!iu' razlog za t~r~e:n~e da, je besmrtni deo ,c()~'6kakoji je ziveo u grob]]'101 ] unao posebno b!)ra,v]~te u klpu polcoj 1:~lk~a io b ""..;Ii, • "'I",·rJ.' O· A '(.., ,~.. " "';111 " • YJVlOJ111& Vr~ ~LOm.JU~UJle Cm]e'Il]{;,a, aa je dec grobni ee bio 0(1.\1"0]8[1 za ka'€it iii clvojlni.lta" koji se zvao ''',kao,ru:il' ku(:~n i da je SV'e:Ste.nik" zvani ,. .'aQ,~svesten ik" ble posebh no odreden da u niemu VEsi sl uz'bu,,,Dvo] nit jlc ui~vao u

ce

,Ne mozemo red da 1]je postcjalo neke o:p;St~,V'~[Ovanje da, je ka ili h'll mogao ili da je od1'2~vao odnos sa sV'ojim rodacnna lJi, !p'r~jatel]ma l~I)jeje iive OSUlJviO' H@J i zendj11' ~ li je pozn at primer 1l:1 kome se Inu~ ?;~HSVO]oj zen.~,~koj~ae '~e:6tr.i g'(.bd'i ne mrtva, DUl nevolie kole mu joe _ j dO,n,ela otkad je: umrla, 0:11 opisuje sopstvene zasJug:e i, dobre tlOS~tlp~~e rerna njQ~za njena zi vota, i izja,v]j1l.lj~ p dJa ne moze da ]:l odnosi zle koj im mu vraca. Da bi njegova Z-!dlba. oprla do njt on je prvo zapisa na paplrud su, onda otide do njene gro bnice j, ta mo j e proeita, ] na :kl'aju p.ri,Cv:r$~i pa ph"u~na ]{JI' U'i figuru svoje zen.,e ko] i, se ,rHi!jla!~io'Ill grobn,i,d,; pO;,S'~o je njen dvojnik Hi duh zi,veo u gXQbuk:jl!' on bi, svakako, prodtao zapis ] razum,leo ga H~i) Steu~ je ~:to nemamo 11.~C]rna da :s,a,zna,mo ka:bv [e bto lshod nl'Uzevl,jeve 'i:albe. :Na, drugom :mes1FILg1 ~7 ~al4ii'zJm.odeo razgovors kQji DieArflJCnOV svesteuik ])0 imenu Honsu-em-beb vodio sa, dvoinikom ]:1 duhorn i
l,

e

neke osobe koga, je

1)..1

I,

svake god'in_e u grobniei, kao ] cvece, trave, hrana i pitt;: ] ki P pokojnlka U kome je boravic d rojuik na la sio j e zfi,dovo-:ljswo u svlm la:z]:i,~iti,m p:rizo.!F.~,mtl! ,kOij] su bU i, naslikan i, :i li tsklesani na zidovima r~ii,citih od ~jla: u i
gJ'-O,QrJUC~ ~, l)O]1QV'()
b
II II •

n~ddgu uunjJ~naJ

ko.iii m 1] je n 1J:H1e.1l OJ od:reeJ:eno vreme
l

doi ~Dj

n:t'esto ZaJ 'izgr.adnju grobnlee U kome duh umrlog pric8J zi,v{)m ~oveku nelee poiedinosd iz svoga 'i:ivom .. Drevni su Bgi,pc~ sa S~r~b(~po~t~)v~:n]em, ledali na ,@;~obl]~ ni g zbog d 1U hove. umrlih l\{,QU u IlIJi rna boraJve. caik: lh i narej,

znemtrto dok je t:raiiO pogodno

govore a ra pski iz Egi,pta
starlna
IJ'"

rno "kopaca
,__ . iA'li, _Za

veoma

j,

Snda na, ako ]slcljlJ:1!C1il q-s

:p Q\sluj u iz i$h),@;razloga,

lma m 1J;U je telo uziv9J]o na. ~enll,j:i.. Jas 'vdo ,ra,it1Joje kQ, :i Ii d:vOjinik,. birO II sv,ako:m pog;~,ed dun :Eg~,pca a" Iz,g]eda l!l, n da Je u k~sn.ijiim vremenima hUI U'i ~'du.b"bio s njim poiSl'tov'Elc:en", i tl l'l~ksirov,im,a n~Jalimo ijes:~'€:,,alu,zi.jle it:tl sv'e-, t(lst daE()'v,a, prineHh h'(J~ j :na, njrnhove oblastt q. ,kt~jeve u [~ojihl1.a. le2e n.jihova b~ 1.s.amovtIJnill tela. . -r
UZ]V~.Q ill
...11 II'

svim radostima u

,~O]

l:e'~J.,~8_~;, yt=]erit ,jj,8i!]:G~ h~]~~ogUuifski pr-eI'~S \;lid), M~sp~t,O', I&UFnal k Z<'IJ A~fM~que;. S&u. 7.~:P:1!I1 1S.. ,rn!)J]I ju~ :Ut84J~,~~I:. 365-4-20, hll Vicli G@~e:ni"heft Q R'CCttcil de Tmv;1lmt~ l\iJm, Sl ~_ 3-7'l.i1S :K:;IJQ :S~Ii~ ] ;8,~\8 p(iS~t to M(:too1ffl ~}irnitiI'Ld.e. pO''''£O :slam sa SQ.., ~Oriil [llcsl1,ag ~~fJ'~~ I e~~;;J" s~ ~!G~;;JJ!tQ~n ~~~", :S"t~J:'~jt~ 00 illlagaJ~i::i rna. 512 Ka~ s:~~ dotlil 11i:a, 'o:Il:Q ~~~~ mU~leOd, ~)~~~!'iTl'l,d~, ,OV~~rojita ~~tuJoo~ i. 'z;jJjnrilO~U!i£' m:1iifl (h~, daJ~Je QdJ aseHl S~i.IlU. [U ~aJd i~:'ii !.;!,pd U!,Ll ~~:t9 mil ~~'!,;i: Ii=~R :s.~ f~n~~,.pop:~.'u 'l~z.~~l'e,g pi ra n1h':~aJ. Sejh odvr'ati da SlJi 'i_Ii :s~~r,litd~':;:\. cl,o ~,I It_ra~lil2""~ !l;~11u,uhO''l!1 Joo, l!Iv€k UU]10 bQ,m,~e. d:;'li bi h~lo ,Iiledo.i il~'ii'i(ii (~~ ~

tellm~: '!,I'id_i:l..eelil1~~_~,M9nrJ~1cni$ ,Eg~Jllfr;."lI$:; P'Sli[~'ue: ]~, tab,

n:~,

I h Orll 'i, f1I~e,g(l,v~ 'pri!lti{;ii!::~ ~n"liliiellliii:lii!l'l,i'~*~~. Nmr'!,!'~I~~'""aofl' s:nu da ~)O(neJ

aU

narodl cv.rtrtto veruju da, duhovl pogi it1rUIUh 1.:1 borbi borave na poliu gde :SUo 0]1 i pali, iJ i gde S'IJJ im tela sahraniena, :u 'vf.)j:ni~] Cle8,eto8_ b~taljiO]],a vojsllcc lorda Ki,cenera "'zja,v:~jl1lJu na grab brabrog da majcra S~dn'ija,!- kojli je bio pogeden dok D'~ 7" a,'Vlust~ ']897'. pred vodio jiur]~ svo·g pu ka u bid kod Abu. Hameda, "svake noc] propisno metre dlL]h,Qvi ''!Jo ika urodenika ubijenih kod Abu Hameda, loo~i str~iar~; kra] groba sv'og mrtvog komandanta, za iiS:tttfv]jaju,ci ~'Pil~ko'8rop ],azn:n~a uz sve V\O'j Ricke pt)jedi.n.'osti" Cmci tako slepo veruju u ov ~I legend u, da posle siIJ]nI~!ika, n i_j.®rla od n nji h neee da ,8'8 peibl iii grobu, M.[sU se da bi 8v~akcg ko '~O u ci [1'1 odma b zaustavio fantomski str,iiiz:a:r" c,ak se ~.reCi (n~ aJ ra p$l~onl): "'SitrazaJ" i,stupaj!'" Oes:to jasno cujlu ta, "":11 I". 11' , • leo se ~:rr],ca., UJ(),I\: se ponav ,uJI~J1J;jna 1.;tves]loJ, Ud,ft,u.lle:n.ost.I.,, - 'II' ])l~k:O, II pust 111ji.~" 1,;1.11

Savremeni

sudansk]

l]]]

Eg;~:pcan.i. S:!J.l ve:rrov:tli~i da je OO:V'ekolva. sudbina '111 US'I!J.d Qd'i ucena jios pre :njego'vog roden]a, :u da on nema 11 ilt~kvu mot da je izmen ~.Nji hovl su mudra ci, medutim, tv,n:l'iH (_I.~mogu dJa 'PlIedJ¥~.de: akva hi mogla ~:).:uti k sudbina, pod uS]OlvQ:rn da do;ollJu odredene pod-a tke., to jest, ako lm S~ saopsti d arum ]1je~V'o.g rodenia, ] aleo su u S:lan.]t.:lJ utvrde polQ~~,jplaneta i. zvezda u to vreme, da Bog;~ usuda iH sudbtne zvala se nSa.i.1! i. nju [e oblcno nja ]j\r,atU,a.druga bogl Dj~.. zvana Rene net", ko] a ~ obleno
,r.;

1,

.... n 1!I~(iij ~;.CmljiJ~ijiC @'bic~i da se U~liIlIiIo ~cl€,...tako da i[~O'lllje u &11in .. :Kad S<liUl aa n~i!d,a,,,,,~,w oko p~ r.r.1!T:I~d,r.! P(["'O'V{iQ ok.o (~'1,1'~ sara fu~'O.gra r~~ul:i il ~l1)e.rre¢ i, s<t ~~..e~?j.~ :s;a de~;a,lo()(m. ,iiI ~iga Ili:)~;a Ill~t : :f.I1i~.Slo lb~I~~'u ~ro~[a 'okolQ, i: 'polito jl~ ~oJ' J:iOO~' da g;()'v~ri ino~itu {~Ol w ~'~ K~~m~~'j)i' IJl~il~;LISe~mli1Jl~~ml~. I u p~:e~md~~]_[lJme..Je~Q~U~~"·;fU}ciLii!~.e g vmti m tU mC,iQVtL kuu::u tl'tl :S~<lm.'6 :na obah [leke $to ~e rJ;UJgu6e !)irC_ i1uJ! le .i;~rsl!l} 1~'~J'~m d..a];1.7:' P([hSltl:nli{:n~ k,oimpa:s kcji :5.'1IITtJ,ko:ristio ta'i iSliI:lOl1l. i. ik.ad ie sl ~g;!l!O kt~C L iL~sf(I~~ojc ~i!ih'v,~ ~,jiv.ao Bo;n ito ,~ ,III~:SU 'nfillPaJl~c;I.UI,·

on

i me pokojnika i,zg]eda :nadgl,edaju,' merenle srca. AU,. i d l'l!Jg;a, bGg,i njla~, ,es.he net, po nekad [e prlM s utna, ] ci fill se cia je em a takode irnala u;~]<ca.Da, a coven kov lII. buduenost: u svakom $.1 ca,j'[l", mogla ie da predu sl'\3'z-e kalitvE!] ce bHi t~ buduenosr. Take cit~lf£!J.1olda su Olea i lzlda, N e:ftida ] I-I~kJ~r" ]J(re.rl,15C3IDe u z,enil,j., (J~]s]c do kuce Ra-usera, ,c;uj~.je :ze:n~Rut-Teter bila na porodaju:
1)J,

smatra gespodaricom srece, abe se pOlja:vlj1rj,jtl, u seen ...

Sude:n,~ gde a,

CJ.(~n~lj]ir~:

'I1ii11s~'IDvirn

hovi Iluu:rl'iih .. M!II V:i,d i. i~tI;s.trovan .. niO'~illC §'k~, ~ 332, ad f _jil~Il!il Ui 8,9 str, e I Sl'!3{~ill!~ielanak ilz, 1ninl's'a od 'J_ jlL:i!I~ 189!ll le Vrcd,;Ub Sl){(l~~~~'lii!i:
1,

"Jii. 00

blta~ iiisk-og ,IkOIilZU~!'!l lU [-:~i 'gOUJ s~'ug8!O' gJ:ms dm. se g,uob je:dmllQg brul~i'1!G sko:g, :I:i!OfltOi[sk.og ofi(i rol n:iJ[:ll'zi bHz.u ~el:i} :11'13 m.t.u v 11:11H i,oosnm,a, _~I IJ 1i1I'U~':rilSnjCEriIjai>a'u!$~il)m l'!tl!OIt'UI - ~il1!ll:st(Ji kojG !llrand Ii:.H'ko ~)O&~tuju - i d~ gl1l",. 'i.7:, ifIIckog r;!ilfJ.o~, $'c:'~j!:!,cj '~l.$liIS0(h:;·t'j~ ]li:illZ'1j ilvo u'[leth:uj~l. ,KO~lIZ.'LI~ Je.
11 ~lm.d'U

,u~_RJD[!:

H!Rnli.~S_f«)G

l'OMOill:SKQL; OT';ICIitA LJ JAB'A~IJ.

g.

N(:(~~'i,I'i1l0 je

10 OOlr'ro; pos:lle i:i':'i,I['c~'i1Ie i~l!r!i!g,C gtti''ltc'r',ficr ~c;:: ~VilGg.a-od@i~)o~mJl~e kmliz.'~.I·

s~ ~111I, st upio U

'i,i'~I!,:l,

S~, glr""e~r:iilelflo,m

o'b~:asti

~!i)IiCi~ Joeprj

P'illt~i!i-

fi~~I}Q'I,\'~Sil:\~UJnliC~lIO'g grol)21 .. PrJ~l.~jc guwcrrlic;r ];ilritto~~iiLO~'I,I'On1l Z.Vlii:IJ'IU:" llonll izvestruill~, ii1I saSIIIi'llio j,\! je i()tugUcd~o '!)tar.~~tj"'!a :wl,~ iI1:c:::ki jGdilllili~ ko l1I'IJZ:aik: ,ei r:l.o'l,l'~ni ~ 'H'~I~ii} Splllin1eli1l ut~ _ Hood, S[/vijo ie.,rlll,rno,go godi 1iI~ k. je btiJ() r.;a~~:t'.i€1prerilii~[.j'jj¥~n~~H:n ~!'Ilp[!j nski h 'iJb~ia: '~:l!l"'Ve g.oil;~i:f.le,ere Mcidi. koja odg)!)'I!'ttro1 186$. n. C., ~lrod Njt!SOl,l'o.g ,B['it~n!$kQg Ve~~itatJlS~,V,~, SJ'I-

rn

J:J'ijB 11I;[!j:;SHI:'I!I~lJlo'e ptH:GIIiI,:m~e prel\::o U:nut[!'Ilsraje.g 'rIiiO:u~. k.l(~se r.o1zuol~ i oiki r 'P~lll.'Ube po ~~]a.emu e]k.-]$k1"(;<'I'1 USU L mii os:~ rvu :Hi:n)~i'm:~'~J~~~,IL!. _ [:-_]i ro~ii'mla, ol~rug N~l~. pokrn~h~ij1t1inmThdi ob~a;S't ](il~~\I'i!i. S~lvjjo jC nj~st~vi'~i!i plo,v lci'bH dU"l db~le H'i~,o~im~ bacila ~~d ffl ,u, ~~,I~'vuF;blIQl~U i:'~, d4l! $ilc,ek;;li orp@ravii!,k !»f~c~~~. Z4l! [t,e'~o~ik_ll) dalfll;!l!. nfu~d:~th~l.on uml ' re, i kape!ta,1il SL D~~l1 :s;ah!f~i'lJi nje~g@ve,til~l;;]]rketa :t'Je_m~jtl. 'iojn ie pcl'i'p\1}~ k dilila h ram'~, [bft:!di ~zru!d ~WJCmiSHI. Encm:m 'il. pmw ~)o~ta'v~dlt'!l{::a-r~ krM d~ ~i o.... D1a~iQ g;rob. QI:pUOVU. ~ekol ik-o· goa'ilriaJ ~asnlje, ka(~i~~vi!ij ~pQ(m .. "lll~k 15ik:O[ll) i~te,'zno pod ~~ticapBTII, e w~[a ~ ~uikl:_J IlIlraz~ '~ ~It{:.g:~. ,A''i!Elitl'Ll['i "Fo'k1J.r,[!j.u. s[fII["eii,na hirtrma ]k~t:Jdt sa rulUIJI1u:rm. re~~ ~'I!1! s;ta t:::e u ithH:ipmtlLuino @lk:o se doo'!,!\o:lli d~ se: grillu, llail.gg -:).~'rnol~lfi@~ g1i)S1;!l!i:z dJElile~ kn. l\;;o-jlu j~ postao dluh 11 t~do-ji Z£~l1~jtIXit!:n~~~oz~bou."i!U_'"N,~ In' 'Je:ra· vilJki. [a~;m;o(l:l.- r;1:iiv-.a r SGo~loog ll1d~y~~~~", s;a d~,!.1g.in:10iJ_k~~DS~~'s:a,Gs'e¢--.a'IIi. k~(ll ~·to~c Ok~ Rjo~~aklii-'J' _'~;fi~~_l'21.'W~ pJ.~1l ,:8J PQdl.~:t';;a'~~e ktlimen:~8 ;S?O~_ne~'1!il<:;;li"" k;!ilk:o flIt] ~-'II!~n'(:i ~ jed.n!OQlu;S;nQ P['U i~sepolrnitOC~.. G:!i~O ibl ~~~nr.ediiJ:11L p kra~~~_ 0'l,1'0_se 7.~nO ']', d~[1JaJ j!!{bmne:s'~~g 1iIl~'C~~. _De~:l!rt.e J~fJ~ua:~ c~~ Memd1 - tlij Jest, :1,B,71 god~ lite, .Od t~,~n JiB p~~tQ .sko-~ 3® ·t!il,rn~,~ :l~ to .. 'I;',ueme o~t.DioIlj!ll ~Tiliiif, z;m nell]i(;jjjIl~~ g;mb. Nin:O!:ltn :S~ Oit~10.. :do _Hi: d:jU"i~ ;sedmog me;se~, ,110: :~t~n'om ki!Jl~r"~~.tL~. :IT.IrogtJ, ,~0iJ~~ ~~I~ [kQ1es...... i!O~ ~:

"til

ke g;oc.Ulfte ull"eih'UltU I C.I S'~ ,@;oob,. ~ :~i:ifi!Ml'C¢~ c'Vt¢e; ~ tan~]:Ii tde d:ulh umlr~o.g,"'·

n,

o]p!aklJJ]lJ

I

prvog mu'ia. aivercvatm je da Die: u vezi s nienom een ~'l'~']ne~l~J[V~S.:"On ce hoi tl kraJj i hna...]ermici'J. se rodio nekom kra lju kao odgovor na njegove molitve bogovima. same dellmleno.'i da ee bogovl s.0 na svet.11 njoj bese d 1J.1] egipatske godine je bio podeljen na tri dela .[) Sedam bogima Ha a nekog dana iB da. i 19d S1)] g€JJugledale. Uzimajucl za primer mesec Tot.6e vlast n ad celom zemljom. je ad.esto k..0 nas su.0. mS. dete je lspalo 'I]. jer se misl llo da ce 'I b neprij ateljske si le tada Uoci ndti nemc c· D'Ull.i. kome je rode-no. sedam Hatora dodose da vide slna ko]i.ljivala. kad lie'bog Hnemu. sasvi m j e jasno d a p.kad su uvedene u nilen u sobu. sada 6es rodtti vladara svera". Prica ds'lje kaie kako je on ]Zn1aJkao krokodi Iu ] zmiji ].]1.vrem~~i..it[ sreean Hi nesreean.eiPsa 00 svake dJI'lJlg. iako klaj nedostaje..ole sasvfm ofig'ledJ no da je bud ucn ost deteta za visila ca k i od sa ta 1ll.. sa!?~o. ~.vesr e ]lJjagijsl~e obrede. Kad je Olimpija tre- dan sam bio srecan ni nesrecan . na srecu. iz dl"ugi h papirusa sazualemo zasto su odredeni d. pe gre..pCani.51 Co. V magiiskim papiruslma se e. avgusta.ihdjii od omh keje [e rnoli lac prl:z:iI vao bltl na vrhuncu. rekao: 1'0.ani 'OiJi sree:ni.~. na zabtev Ra-Harrnahisa .ati .o cuo 0 d. ~i. ." Tako se i :ibi. nasledio shvata IlJJ8l SVOJ I~ predaka. i sv:dd jer dobrc poznatoi ''''fI1 C:i 0 dva brata" kafe da. I kad joj je..C.. it] es:recnm. . od koji. se njome ozen.1'0 rnovi futnj. boga ODlG: doda6e.j]iIQ uieo ida.ci..8..'_ OSl:uUse jie na sm ~t ] pogubtse. je njegoV' palS s]uetJJ.da tlb ] tlh dana ne treba vrSi ~i '. dok se zernlja tresl 1. U jed uO'j dru. prekllnjao da se sued rit dok ne dode povolia n sat. 2:9. i.M"eshen"et bi 0bja:v'.a'l-e.... da ga le on a. dospeli papirusi ]{oj:i sadrie prepise egi parskog kalendara IlJ l(Oj]'ma je svaka trecina svakog od ttl stotine 'i iez. kad je lb:al. tj'..h je svaki bio srecan ill nesrecan.lsto SlU drugi to bUi. N"el'. ] . jer ta t'.~ tlo. zrrdje iii psa._ ostavlla i nanela mu zlo. 'j Zf. uje~ da umro.dJeset dan a g:o dine ozn ~ce:na.:.O tome..kac srecna i] i nesrecna.~.kako je svako dete dolazi 1.i vehkog.oJriji~ nskorn ka lendaru.golj pri.1 mu nje sevale i . kraljiee. r tor su takode S~ u m:ogle predJska'z. da je vide. 0' kr:~vamo da SU danl obelezen i na sle- de." I ova.cJ [la. pomogle S'U joj da rodi troike. SUClll. b. rekose: "Umrece ad krokodila. i da u jedan glag: rekose: IJ'U zrok njene sm rti bice nos.taneb je stajao J:l ored nje i osma trSIJO nebeska tela".v-elrov J:~ :lJVOt' megao.corve1{OVU bud'Uc:nOi$1t~ ""I- OJ rnedutim. njeno~. on j()j je sudio u prlsustvu svojih poglavara i p. ] s vremena na vreme De.] It SVaKQg.ci n: .stvorioza Batu zen u_ 'J'koja bese :I.. jer prerna prici. zavisno da l:i je cas balo da red' A'i'eksandr. i sve dok nije video izvesni sjiaj na nebu ] ])'1 imetio da SU sva nebeska tela u povolinom lPolo!ajiu~nlje joj dopustlo da r~di dete.a['. prorcdanstvo se ispunl.z. $a.e z'ene na vaseelojl zeml jit ier .· decaS ka posradose td kra lja V dinastije .j koj i.1 Pouka svih ovlh plica je da nijie moguee ]Z~ bee! sud'~i:ni:. i "jedan iZVl'si odluku inljibo-· vu". kaji le bio prvi mesec egipatske go di ne ] poc:i njao. IS3 Tal~.

. 'Iota je U navedenoi ..e:. naravno.E. metiti . '.. medutlm. '" _.a. Uac. sta ua. i nerno] imati odnos sa 10m.. .'"~ razloge Z~ 2.! ! i ".n ~)Z-.~. oa su sveste ru ci ] I" _3. m rna ova] _ dan umrece ad i-U~Ume." i 'I.svaka nje.~ 15 16. 2 ..~.. Ci. 11 l.GII~ATSIi(A MAGIJA Da.~ . si n e stvo boga . ~ ~ ~ a .y je vodlo ['. .. ne slaiu uvek u pogledu nekih da na Take je U gcrnlo] le ier S. l o !!~~ T.ca. 'ilr .. (It Hor na to majci odsece glavu koju Tot svojim . a 1:. '~j...3JOVi] da n umrece od bolesti aar Y'.1!ebogova: i na ova] da n su bogovl davali pohva1 ~~. na ovaj da. i Seta"..sti. .' y" l'~ "'f 13 !!f"(Sif) 12 14 '" " . 1 caro b" -O.tiO C:l.O:V6pnrtnj e p obU i pobunjeni ke.. da. . '26 bJ l r.I kaze da toga dana ne obavljliIJ nlkakav posao. ~" papirus Salljer IV~S5. U obema f 1.0)1 SlU sas . De- svoja razvrstava- vetnaesti "an. srecna Hi nesreena. MoI '.M.6" da. 1 ."' . taka su Sf: berm t ri dana i trt noel. I} j~ 'j l" 7 8 9' JO l' !~ !! 6A! ~ ~ ~ !!f 'fi 6bb -... a znaij ~nesre1+ 1 .. OJ _da ko- Hsti. To je dan kad je pl.~. Da["JJ 2:1 3} ~~ - 22.c:l"Vutbn danom sledeceg meseca (Paofl).ogl e d 'more '''ililuet:llk''Qja je rrectn a .1 su sve srvarl ]ZVISene u bo~an:sl{~J.entua.ne: ill nebu i nat)zemlji U prisustvu Raa.J.~ Dan....azi ~zkuce ni sa jedue njenc strane: ko god je rodeo :n.]6 volove.~ .' ~ I ". U vezl s [Jet i[11 da mom se l~:a.g:ov3.JediU barku u kojoj je bilo sV etH:is..n S1l:1 bogovi lz Ra. Izida ]e pomcgl i Setu kad jie poceo da popusta u borbi. za to ~t'O je ""OV'O bio _ n da borbe lzrnedu Herta.ovi.acuna 0.(0 se na prvt dana. . T' ~ ]:i~ralna je :2. i navodl raslog: '''ToOje Gal n sV'etk. u vezi sa pemaes'i ·tt im: ~'N b:Jazi uvece lZ svog. na:~en kao potpuno nesrecan . e ii]a:d b.obelezeo kao p(r~:p. telo.eta n.:6 !. -7 -8 f" ib li !l I! 25 6 !6 24 r. . ze ] veH can- tavili kalendar lmali dobre nja dana.. bT' t. Kc go d ] e roden . katendaru bl $G. ga takode (r~na.n 1. :28 u n ~~ '~ ]'9' " 2:0 Ovde zoa k znael "srecan". 5 <6 "...El' .'\~a k~o potpuoo sreeneg.9 " 30 !~. !!. onda su uzeH obl:ieje medveda i. ra .t 3 4 '~.IG. 27 l~ . jc tada zadovel j no.z. kuce ni Sa ~edne njeN n e srrane. can . polnom opstenju. papirus Salljer IV kate: "Ne i:d. i .zadovolinl" nd.reo osti 'Ill. ~f. rd da prima tudi nca. pon~ao u skiadu s tim.Ul. • 7 ~ .~ !l j. Kalendarl srecnlh ~ nesr ecnlh dana se..- . i covel< ko.cen na one [COjl 5U s." U vezl sa devetim danorn se kaze: "Ko god je roden na a.cina je sreena." fa se pn. 'p.. 1)..ll 'Toita oznacen kao potpu no nesre can.I o s:r. Na ova] dan papirusu Salijer IV je om potpuno srecan. sro mozemo videtl lz sledeeeg prirnera.re~]'ma ~Q:ci ])tr~tvor:~u kr~vlju.~ ~ ~ !.a ba. 20. Na ovtJJJdan tn rreba 1'0 pn 1l0S]~ ti darove Ozlrisu i Totu.i postavi je na nje no. IV(_) su se ttl kli U obl h'Sju mu~kllJracaJ.I:i 23 .vaj dan u nreee ad srarosti .jprisumosti. ~:~ se _ i. h:e. a svakl rad De potpuno zabranjen. U vezl sa c.~'~~ n bi.JlaJcn. jlev z:m'ij.

z:a~iJlskum~~~C.)..-.jdan ]zida.. dana ie btu 1. uputstvo no (]~ sluiu kao a m.00111..af Ji kJifD.ci. ~'04.a. n Opet.-j.iiJ. .·ii$B doznaj erno da su EgipC:an~..cn:~ prorl caniu s:ud'bline po.. izlazl 1!J 0\11'0 znakova Zod]jaka..i!.Uoko..ro~kop]J61 1U B·ritanskiDm muzeju pismo nekeg uci.II ~~ • .~ tvrd i.tugova le za Ozirisom U Ab]d. Prvog je :rod'en Oziris..MA.l.It 13. .o~he- tablicu naci:njet1J1tI. . ()Sn()V1). SNOV'I.o. 'Ill kome .le~'a videU j . d vadeset sesti dan Pl:IJofila je bio .:ma. ] nesrece je s~ed.:tlJl~.. .Ii. trideset da.0 takede fiaJ].I'":"np' J'e'" ~"'" "?"?o ena .aze da se :figure.r . a. .smesta ce ~.o~1 "'~INI"'m..:a.Al:i" upatreha h.H srnatra n] veoma 'valo] m i od b~p.Od[10 rnesto horoskopa EgI..Aleks . L1 ~. .lkaJdje~ za c.ln~a.1:\.og pl atna..~~s.JJn U. [ 100 '"11". prvi.!l... . Df . Ol"'0D vesti:nt odu]] i ] preda.1'~ h ~sp1n'enia olbl~ PQ_~.~ .. je u evu svrhu korlstln ..g Set: c:~tvnog: Izida i petog Nefrjda.. anti na Ib'~.'" 'II·~. ~~II!"':"£CJ' L.e.. patio ad ovih dana su· biJ i nesreenl ~ _u teo dane se niDe: trebalo :plr.lll..c]10 i paJ~]ji vo pri tnenjuje zakone koje ~HJ.t.andl"a V'eUk:og.• dra.1'l.8. BS7Ok? Se~e~'inoje i~ll1i~d~~uz:ilma~o k... C~~• str _ '7. ·m. vY ¥ ¥ .tte]ja.l.. ·u~~Nar'llodn I1f:l i'Z ~'If. :IJ 8B9.o.'. da su sastav lj~li hQi·oO~kop.j S'lrlnee 1 Mcsec ."IJliIs.p·""~~·'1 OL '!vJ". ¥estine svom mceniku. nalaziti planete koJe su onl pl'eC]st~'Yljia]'i'ja onda lz nji b prorekao njenu sudbinu.. na o:V'a.di (:hl<l!ba:s.. ' l~ lrJ<J Prvi pm i~!d~() :K.n.[!.. f. ~~~.:. ~k V.qg: vreme.IClig~~e Greek' Pap'Uri. Obred no.iI. pi!. cJ.da!.a j€: mnogo staripredstavljeno dvanaest ~I~ ..og. .~llt:]mao posebno ime.1"0 denju. '!tom l s~:r.!j~ ."!l1 osam (lra.k'G~Jko 'proteI-do ~~~:zd.e!l:1lYQf1I".astroloske 'Pltika.oxy . Ii B:oom. D.t U wezi. '!Ildl Ch~I. i dn]gog Heru-ur (Ar. ga ~Qtgj. C~mb..-'7... ~~ r.on. I' S~he:r! 51 neee nikad posedovatl: 0]'1.a.4n'f"'~..0 z abra nj'oelt1J.oue:riS:). svesdama i.e$... eUiI 'fer'" . u vreme lrO~~Djla OHmpljje..ja. [nora se dodati ]). ho. koju su bile pri ~ je bio Ze:vs S~·trina d:rtlgoj je bilh'j. N~ spo'lja.m'ed..e:"'.] ake se b:roj nalazi u gorniem (]eiLutablice..g~h. l~Qji ga okruzujlll: ~S6 tac!t1Jo'~ trenutka cov'~k'O'vog F.'5~sran ]:1 "sto" k8J.oP'.eziU b[\o] p:reo$t~i~i.i!il~~. kojlh je sv.. kako je smatrao. ] N'e:fti. i.e na mesta na lelO] lrna te se..pa. Ullrl"r-ec. h'ec~i. od.bl.!' tre~€. pet gore ]J omemrrih b ogova ]l.. sa horoskepom mora se spomen L1:~] Demokritc·va ...nH. podJst1ee cia. bi]i vi..]-lusl.Va. (]..e:'ko god je v:id]. p[@:r~!~t~..11:8<4. . i na tre1c-o.oSU..n:Slcelle t~i trake.. slusatl vesele pesrne jier SU. 'II .. ako je u donjern delu.veeiv~:I1].cant SV'()j]-ri[] marlji vim p O:fi.QI''08ko'FJ... Ta ko lrnamo dobar razlog da tvrdimo da je ]. ~ --.Ce:•. kOlje se odnosl na eve dane ~ 5~ pc imenu Ilennon.l. _ . on 6e iLwti.!UiI. ..ilS~P05...acrtaju balsamom i ]nl:ri~m.nd'ef t1~~ GROt.•}. da svako ko zna njililO'v.':i. j\i" ~. ku6e~' petcg dana Hatora S'€. t e umemuti h dana :k. ()e]g:'lied. sesnarestog. na '~d stotlne i sezdeset dana datih U...bdana .. imena nece nikad paJ~it] od ~d@dtda Sa! nikad mace: sna. lee:m.e.:ridg.m:titi [puta.rna.s1'ecan za plani r~nje.B ]J oternstvu ".Ci bolest :i da .:_:L M·• .. xL [..!l'!lUI"'" \[ (~O(~ii!Jti M~iE'iiia 'PiE'(HiI:I:iiM~t~'S(:loi!J(t!m .""....• .'~ • ISH.ati u kom ie mesecu belesnik pao 'Ill poste]ju i j me koje je dobto pri .1u..na.II.ijeno.. tDllIHOVII" .'rll]1t"". kamenova: rasporedto ]h.d1U Ein.IlID fJlI'LB I . . ('a~lF... '"'1·il"..Cl' s[~e~stvIQ predskazi vanje 2iveta i smrtl.ajli]iJJ" ' Iz zi vota Aleks.:Upozna vanja nji~ I\lekti:ne~. Of?..drevni ·Egi]J. Pseudo.e~dgt~ Parp'.~~U~J.~'U da11e .em.. . _ o]je smela za paU~:uvatra u l\.zgiL~'bI..o.... str . za U magi jskom paplrusu l~t se kale da treba 1c"saJzlll."uvodno posla.~ onda 1!1 je ad tabllci obe'I. ~~ .ga.'tta'V]O je ta blklll na ·tt eonozac ] onda na nju :i z kntijlee lstresao modele sedam zvezda ]00' koje su bile u traka rna" ] stavio u srednju tr. OP$EP~nJirOST DEMON.: ~\!'ek rod'en dvadeset treceg dana ce S~ utQ]JiiU j ta~(O cbJje" Ali.'v.lenda rl ma srecnih '1 nesrecnih dana.§nj'oj' traci deset sest tleh:at]'ija..Da..njiu] M.ibvaJ~artt~ njk~kv. •• .r. vrle ta."" . ~.$k:Q(njil. ·~~kst[~ . . $[UD\. -. ad :&1 ~'r~\f srebra j drveta a..oji ~..Kallstena..

u oj).I. govoriln da je "dusa Raova".nesta] e njena prl vi.giparslltog oboz~v~nja 7.~ .1JUcji~ gore epomanutl b ptlca mogao je da leti lkl'olZ V8'OOUEt.O u I.a.u. je SV~Lk"l fL.ad obofa vao i:l voti nj u kao .YIHOV rLJ.og]'i uzimati.iit uliv'i).f:em IT fz rel igijsJ~e i ]'z profane. ~JN1IYI'i M~. vet samn kao ovaplo. njem u pripadao je samom bogu-Su ncu. jer su srnatral ida..a.gQv~.eboga. feniksa)r/. 5'to :SU ':i cinili o.]votioja( ko]a.i su vernvali d~ su ~a· to 'i "bogovl".XXVI. .'1 5 6 '15 1. "vladara suvereoib prmceva"..anskog. • neg ··~.s.enj. 7.. i u:z]majlU(:~ ovn obli~ejepo. bl sa mo je d .dn a besmislenost.p~an su po~tO'v:aJ'i :i zvesne price.6eg pretvarania 'U iivoti nie De: pomi n~ n iiedna e pollska :ih divlja ziv'lDtinja. :nekomnogu.C.je b'i:~Qko]e zivoti. u obliejlLl lotosa j e egi patske krlJ]lifevnot..nja kojima se coviek u napred radovao bilo je l posedova nje ove [noel. 28. "boga kOlji u mraku d. odl lka ili at rj but pripisan .: /~ .z'uvoti Ilj U.je ]I.nm..~ Tj.'IlUa lXJ(Vn do . -." PEtaI. 1[". lli k ]e bi 0 uZ'~:)Isnage i oplodne moe] boga ra.~riTO~'T Ol:::i> i"'r!1IoI11. ca]). na Egipeane navukla pod smell j porugu ranohrlscill nskih p'is.I A r'dELII!~ll~J!I.zmnozavanja I!.. lastu.. rom" velikirn bogom stvaranja.kiojnUt se pornstO'llJieCl vao sa.odnje i gmizavce.~II.c lli zivog stvora kog su ze:I..no 0'I!. kl)j:i su im u S.ata·~I' ""'boi. i postovan]e uka zivano 2i votinjam a u Egi.j preleti bilo loje rsslDjanje IIJ bH!o korn srneru. I..• "iivu.u (tj.I prtrodi....l..e je kazivanje bilo neophodno da bi rnu ornogueilo preob:t'"aJZij u "sokota od IJ.govog 1U N '. one.ifui[jke~ Egi:pc·an. .e n'~ k.. . aor ufan ovom moei.Egi. sokola".. ptice.S:U dJo:zn.lji da UZlnu obUcje svake z]vot]nje.a:tJemo da SU b.liljen~.2 s 21 24.c~.ju. .·I· e I r. dus·u".]icju zm iJe je . u (. on je moN gaJQ da iiv i u vodl U oblicjJu kroko eli Ia.p- Ra a. m. IS 22.v]ja Knj lge 'm'rtvib . gospodara od vremena j sbeci ce vlast nad milionima godtna Za pticu bene se.miju Sa~i 'i krokodila: :i j. zJv. i ta ~o do bi j ~o atrfbu te duse bcga-Sunca.a~.~o.ja tiffikozvanog J~e. bi Ijk.l~.n..ila osnovna lde.a.cjle ] da otpliva .·Jl 0NO' .e.Jje podstakla nil salu kuhiv] sanog Grka i. ako se ova g[arv[j~~64m u j e omogucavalo da se preobrazi 'U "sva 1<0 obl]ejie koje :poZielj~.. jima su bi le posvecene. Ovo dokazuje ci. OlO!locn".lCOliO svakom pogledu ja]{o nalikcvali.AI i.. Kako su duse preminulih mogle uztmatl obli..eU" i jed-no od n ajv's~.s-vo'joj 'v'o.j. Va~no je napomennti da se [(ao user Il]c.jm. a krava je bila uzor niegove zenske kopije: svaka sveta iiv()tinj~ :i z]vi stvor le imao neku odliku ili atribut koji je blo pri p:IS n ~ b . preko zemlle ] stena.8JO da se sulja. _ flrlll mO!.pta nm n ij. peseduj u odredene osobi ne bogova 11::0 1 - stvar pobl ize 'us- 'XXXV.CaJ. setlcete se. da . ]uog.e. 10 4 161.0 Ptahovom ob:1 icju je P08t[lO ··:rooC.edno drugo po- manic nl vise nego dva naest:D~ pog~.v i !llil ~ Ir. ci. o bra zo» a ni Egi. I.g. "ape.bUcja ptica i zveri: ovo je fb. iivt)tu po . boga Ptaha ..og[i u bud lu. lebdl :i 11 ][3. ] covek m.~ 'fj'J . ptlcu ben.a}e svetlest". m • imao vlast nad po]jsltim bUjem 'i spusti se on pramac Raove oar ke. ni lie posveeeno snabdevanju pok:ojrdka recima moei.29 3. lotos. Na J ~disejskhn po]j~ma je mogao da uzlma bno koje o!l::l} ~. )ogbvlje I.

_ko-· je $U E.to je jednom ~Ijto S!t_~niste boga.njaJ.!lobic:ajeDom smlelu r-eet ] ovu .a~ nema [lIIQe.bO.IJ .j snji III ri a uticajima SV'i h vrsta..[:nu ideju kQ]. Neu ld ljudi.d'U.0 kakvo staroegipatsko .h s\1les.rM1JJV. ces:1lO1 zamene slmbel onim sto on simbol izuje~. mrtvo ~e]o ziv()~:u ]~~bail:s·a.g.Jdm..a:no .Z.dec] p 0 splslma :njle:govi. G:f\Ci j.d]j~vi sj~.~"!Jl. Uptl":m.og.lJ 'ei ni la i neodvo1iiv] deo reli~ijsl~]h verovanja Eg:~. ~.e.t'td dobi.Il~jI'e]igicznl je.I Or1La SI. zi m fa t iskopavanja n E.i n F.])c~a. ]3.l~a i. sklad 1J sa svojom pri it-o~crm ] !em p.zg:~ell:i~jlll . ccvek bez vere ] Bop. ~.g]jm.l.~jptiLt~.l osnovu ]JO''stova. IO~a shvatanja nam. ali je.cu.i. EgI.ei njieni.g]pc~nl o. Kad bi sveta votinja II.~j zrnvohnjle u [ote:n.l!!jna je. ] po~.og L] po c.· u ramentom. u ov(:~m]Ii.orem'O nlkad dO'~olDno. Eg:~ pcanin jc mogao bi·tt] vise Ui 'U. meduti m . 8 mo iz. od na]n ~r3 n:ijUl do na.fevna b:~~g. i. uC]'le~lja. potr.U naJcin k9. tU5N] m je neverovsrno da ~€:.crJl05'tti lza ti. Rhu]jiaJni n lsu nlkad tUJ nije se ni n~kojii []a.a mogla u ·budhJ.ipca ni n ukazl vaG iivotiniama.~a S:U. Odnos kralia poc'ema Ram bio je istoveta n odnosu Ra.~.c:ig~ed.. osta I i pri vrz:en:i svojhn bogoviraa ] ]J DmJelca. ]Jootova.tdamall' ratovlma da SaJ srranci rna. da istaknemo.ci d a je imao ov~l{va shvata nj a 0' pr~obl\"91z~jhn.:flJzi il:Orv~ 100 ad.~iljo bi drugu fi voriniu iste v. ali je pogresno reci~3la su E. bez sum nje.bo~ Tvo w. koji je smetran ~'bo\ia.rstte da bi se u IL'lljojiP0111Q'VO ovaploelo.1fI.I s njim se nJe postupalo skoro na :us. 'I!J ]S'~O vreme.~va'Ill besmrtnostl. poznet.oz'e svrstati doumnu manje rre]:i8~Otz3. kole siuja poseduiemo.:U usvoii H da bi :u m S:lld]'1 i S~ konzervaJt:u zmem :1 zaJl"om k:o~ j:i su lm doneli glas .a ]ei'j 1J.['!lsk]mn i ovap- delo koie se s praJv()m..]Inda. na videle kBJOrezu I·· shvatili ~()gi. telom pcsle smrti. m.cu ne :m.ipCaln] ld\aJzJvaU :Z_jjvodnji~maj.Hebreji.iii kn]~.i cO'i m metod:i m a koie SIl. ca.g. bez surnnje.fi.g meI3:zUlm:n. bog kiDga ]6 ona predstav[j aJ:~a. l. naD su] e'vendjeg naroda a n t]IC1~Dgsvera.D]aJ c ukasivanog kral]u.dno aka ~:h prosudujemo savremenlm merlli rna.aJ prema BO. onom obh ku bio sasvim reda k.jkasn:ij:i b vremena.je:m bega-Sunca Rae. zato SiL] o.s: na. koji j. te zemlie ik.b bi 1. uHutrraJsnj] m r9izm:~ cama i s]JQ~.j'®.fj. Ml.kakv.a$!tim~ koje je Eg. Zn~ti. ako ne ] ne- 3tei~tLckl1i] ~lolH)l~]1Ji ~evno5'~. da bi moglo da uf.• ehlj'~rJJ'i.tt:n.e bio vi.JO i S~ ]jiuds.p cani. s:u.-· 110 pogresno razumell njihovu reli..dJ deU oj astlm :i i1!ei.'V.

ser Err1..1..est . i naplsao preko sto ra.L Proizveden je u viteaa 1920.jniji m delima su standardni tekst KfJjig.t..:rijski ] at iops~d.. S]~ rijsirog. asi rski b sta rl na Brlta uskog m..-' 'k vao spomcruxe ] HIIi. grtli:jh. Etio'pi.je)..z je. egipatskih paplrusa . Pred 1U zi mao j..'OV'O d' arnemossim :15: opavanpto 'IiIna u N'.lll'z~la1J] Loudoun..eso:p...'" :1'· ..V nova 0 egtpats wj :' ]I~ZeVifllo5tl] nh:aglJL 'eeveo je I.! (drevna •• II •• ~..· . .o....h rukopisa.ot~Un]jll'r Egipa.o] i je priku pic vef kl bro] tablica pisan ih [dinastim plsmorn. etiopskog 'i egipatskcg.. Deru.. Asuanu j. Sudan.la puto ~ hi vanja 'ILl M..m'illje~ karje se vel. .Alfred Tompson Voli$ (lSS7 ~193.!J..:II '1 . Meclu njegovi m na j. gde je prouca"'.l~i ooO·o').ts.uU engleski 3['heo]og [ orijentalist. Eg.u'j u za ran u istQriju bri~eanske 0 . za k.e te~.in ivi..'ipQ.4) je blo isral<II. kopl'ttskih.m. arapskih.r Baldi. '11\ 0' prestonlca crkve..rtt i. Ba:d.e mrtDih i. mnogo prevodio S~ akadskog. Studh:ao je sernitske jezike na ristovom kolediu nJJ Kembridlz~u... godine. koptskog.ptshc hQ.. kn . SB. B]o dlrektor IOdeljenll~ egip~skih i. Ge'b el Bar 1{3I. p .znaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->