I, """" EG' "P-"'ATS1KA M', 'AG' 'IJ'A'
, l'~ ,'----'~' ,,'_ ,'",_-:,\'_~~'

FiUp David

Rec.elf.lJz:ent

I,
.~

,'_

A",....
,

Voli

[!!!!

S'
".

B',:,a~' I;,
_.t ~

Du~]ca Ba,nkov-],f'
Duib[';avka ,2:~v.~ov,i C
SilJlll~.sI,8JI~oezd~!Ilije iKO'rekltii.lllL',aJ

Le.kJ1!11:.Ifa

Mam:ir Steplnovi,c D.r,~~ n Jov[c

.BonsJ,:iI!v Stan i

c

Sa, engle:skog prevco

. S' . B ons l av 'tanlC ~

... !QQodHfll Jov.,Ut'"', Boot:rad S

, Sta~JlPa ,Iror,~ca

Stam:paJ ,~ks:ta m P.QV'~Z 'i.Bai:alr'". BO\Ii' TlniZ 500C)

SER

DZ.

·NOIRM.ANllJ

LOKJER.U. KGB", FRS",
rrn.,
A"S:Y.RONOMU

11.''1),. ITO"

II ZN".I'~K.robolV"1!t"NtjA IPRE~A V~l1~DM
:1

K;I\O' Z!.NAK 1STI NSlKE Pi\'tNJII,r i?1!i:'EMA
PfU]A'TmJU

. .•.". .••.. . . " '. _ II •• II r .. ~ FOR_MU E. " " " •• .""".. ••••••• " " . II • II r !l . Il I.. ...AMAJUJE . SREC_N[ ! ~... . e" •• .. . I. •••• _ • • • • ~~ L3]j '\In O'PSri:DNUfOST . II II II ~ .. . ::1167 _. " . " " .yt DUROV1. () P:tSCU ••••• ::11'91 .:SADRZAJ • !II . •••• "" . " " .nBMON[MA.... . e e .. . . . . . . V.B02AVANJE !lVOT1NJA .BAJA1.. . .. " .5 32 U MAGl'CNO KAMENfS ILl . ... P'RBDS\KA..rl!:sR'ECNl DA~"!n.. .HOR. SN()..ZJ\N~i\ PRE'lrVA~RANJA~ O. •••••• . . . . " " " • " " " .. _. IV MAGICN~ S:U](]~. " " . " " ••••• e."" l. .. ii II •• !II . ..OSKQPl.lCE lTD . . MAG'H~NA lMEN'A . . EiE'LES'KA.. I I' 'I' 'I ti 111 II ] nWWN061 MAGijSKE PRAXSE]J EG]PTU '.

Tako bri. v[.nl.~l hnena."1 .oji 5U konaeno dostlgli.I\~nl\t·~ i vazan deo egipatske reL:igijle . . i visokom 'i ntelektualn razvoju 1-. obltkovale njlHf~O'vashvatanja 111 vezi sa.c'i. to jest u moe m.IJje o brerl a.agjj] .ijUja .j~.. bajalica.Jt:~oHa d:a medu narodima sa kojima ]e su dolazlli U dodlr budu na glasu kao naj:re:~i. uprkos neprekldnom napretku :koj'i S1U E:gipca.igvjske literature mevnog Egi. '~j gi.:.' 0.. formula.ke~. koje je 'PW:~' Uo ]zgovar:I9inje :reel me Cit da izazovu natprlrodne ucin.ojl lie. '~·zkJi.giozna.1 eel in l..i. :f~gula. svetovnirn isto kao ] duhovnlm na nalcin :&.11>. ·"g!pa.Cin.z.•1. vrlo tesko raz umen. S obozavaU njem boiansi·u~Moci ili moet i njihova p.asb.ili svo]e bezbrojne verske obrede i sprovoProucavan]e om.se!r. I sigurno je da je.. u '~ iste vreme n:~JsujleyeJl']lliji ljlU::li. Cnj eve male knjige je da pokaze da jle ova] g~..ma.t:s·.am.ostataka tzvorne l--el.~a a_gljmponce tz vremena m •• -e • 'E d. ss svlm z asl uze n.Di Vle. su precrII· praistorljski zh~lj'i Egipta verovali da su zem'11~ .anjihove is or~je..g~ju. su vfs. otkrilo je cnjeni·leu da je verovaaje U .dvliie:nos:~reli- (hl[ pravtla koja su sistematski nasticki • 'II" '.l1'i posrlzali u dvUiz:taJdjii.3.al~~cni..ptaJ koji su dospel do nas. ovom rrenutku istrOrjje sveta..jslc1oj [n.] U . ow verovanje uticato na nji'tuJvu svess ad najranheg do naikasnljeg ]:ilJzdobl~. sUka. 1I.fJji VaJ sa vesuost sa kojom.i]o 'i. lH.

ei~0'111.~o uzv'i.atsld h ~'\~Ugijls~d obred.gi'prtu In"OF. li.. ani upravliall.ce:tl.~. 'I n 'Pokol'~vailuc:u so ]1iegovltP 7. stariDe jie u Egi.en. s:u u.cr.j'lh zc'mljt!J se nl. ~. bile povoline IU nepovoline za njie.teljgk~ prama cQveku" vee prema tome da li su prircdne pOlj~.Q~m i de1a !liu b~la :s'. S11e prirode su priznavale 'njegovu m.b ko~i. da urade one s~o on zeH. a cil] e.a U 'Bog~J' i s.mu naneSf LJO. s pa ca k.ag:Vv.21. po.o pos.U biU nepopustljivi 'i neprijatel jisld l110gtiJOpostici jedino I€lJska njern.magijom U pr~usto:nJB[\~m..ei alatka ko r usceriO 'V[seni u '~:eko_~. '~"'H~~prij9.Na klonost biea koja su bU..oID..g]jaJ naiveceg broja ra [1] h naroda imala je ZaJ cUj da prouzrokule ])~~C nose:nje m:o~Sod natprimd neg blca na c.e ~I: .j'Ui:na ce prlmorati p]f~.. su 7~l1aH 'reei.aJ'Vnl ci iji magijie je blo da coveku obeebed i nadmo C nad tt] m blcima.]uCU'ie 15lJ~tl· ska oznaka :~I vanje dr uge.alljje. . reka i n~:or~~ bo~.a.aJ.e~~'pove.a.I z pomoc damva ] po nuda.]a.ek~~ bila ii~kl) a Ilk njem u sau n morn 'i ima la SU. koji predatav ]'i~seklru.a d revnog Eg~pta S~·jJ/l]'i. ju je posedovao dOV1Q(HI a U po:~nCH.me no:m.o~k~~. Ali.:g sa reUgi.] ra ~i '7.ljske]le. za n:O.o n.eil1l i. ]'Z'lJU'l~. 17. ni figure i~.tta.l sva ra OOoOIJ&] nlegove isto:djle.~aJtelis\kei.Ui:ci 1J. oznacava da :~eovc Q['ui~.ill njem i dedvoravaniem. mu se omoguci da postigne natpri rodne ishode ida. bura g" oluia. k~ ko :516.~guI:no je (~.a k '~~'~~t re'~~ zna k.ptu ad.Sic·' nog dJi~l(lV[10g obOll~r"l~ lit.EI.mag]c ne ronTullle.i slike l{oja ie sm~rr~F! koj j.Jte. vazduh i nebo naselle nl bezbro] ['lJ] m po blcima..ilr~€. sa izvesno vreme pesta ne isto take s]Ian kao i p tv-obi tll'~posedntk :mo!c:u. PO' mi~:~jie:n.ajf'. vodi pOI[~kl0 od p:ra~n.~ i s~m svel fKliS. h kasnui:ufDl v1'.~ re i slike S'iJ postaiale ~l..~' igi se verovalo da lie moe l'<Q]u jle posedovao :sve~1J6ocult.110 PREOGOVOR [~a~ dzemni svet.~~ov~rc~] su ~~.j.I [sk u h kn)ig..o'~i pronzrokovall bol ~ patnju obosu ieli h. a koie bismo lnog'~ipreduzeti. je uC'~ ti da bolesta I] ozdr 2Jlvt lste11J.U .I\t:.ove[[~ nj nih o'b:i~fiIakO].'p. U'i .e t.ttvoren~.dS:iIJ".doblja" kadiIJ Bog. Njl.a.i priml tivnog eov.ovarajuti na. vi. mlslilo. o'~[.'['O~. ambunma ova bi ca su. 1. hi 1.i'Votn~ p:r1r'Od~ se .ko["1obezgra niCJ1.a. U a QrV~ l"'ec se upotrebljava '~_' svom najbO I:i€:I'I1 zna. nedosta rke: 'i gl.i ju.ogla ['ascep'~t i lI1aJdvole" 'I vod. 11 kii sm]e vreme.ije bio da snabde cOVleka sredsrvije rna k.estun.a.!' slabosti i. I:1l.i\l'ab~'c.g'Q\I':ir~nie:m :~ zvesni h reti m tonom. ~g~.olt1Qden U l.ju~.egove nep['I]ate1jle 'I l' {o'tt'rv:n ike on i.Et l7. k~d je na Df:kJ za-\g~net~n nati n si mb olraova 1.]'! s fi za Bo~a i "boga". j e tre 1::%110 d. k()~.ak j. le d u hove lo:.~. al i se presta nak nepri ]ate~_j~ StV3.e. ~sec:aJlj~.:~. od steane onth l~oji ~.jlaJ '~ razvile i delovale [edna porcd druge 'U ll.ao od bogova [1Je'ba. ~ez]~~tme. bilo da Sill "ll'o~iiit1le' i ne.Sk. cbavezne u!d.ii'v-~ d.l]l.da svako lst raij:va~vri. if.. i U Hl9J kom obl'l ~ju~ [lrtije b~.i pOihc:u ]7.:. 'popusUjiv?Jj '~ pri] .~.nagu iku bica mocni}eg ed neprljatelja l~oj'ujc pretio (I. sasvim je Si~~UTLO da su '~e rn~g'~'iililJ :religi. sa!'IDog Boga. odgovaraju- ohra-z'l lI'i5l}adJjivo telo u n:er:±:llsp~d'~jivo~._ 1 ~:ttVOll'OlJ! kO]I!.a. ci in c.oUnl~ su. ~Uu=-jnog lmena. ili ccn/1ek kQ~ [e v ladao zna njem i blo "!IlCa n magi ~$:~. ve:[ov.Ogl~~~v~~ I.i]'nZiJ vrSeni ]-.cm. 1 I svesti Egkpc ~n-la" Svaka kQ je :~og~~te (~~ . 'i li!:Q']~l u'Z! kao h]'I~. :P.ed 1~'~.7.. ko]i.judskim bicl rna da po V()~r~ 'LIZI nUIJ]lu ]"~LJI (.ve.gipat:s~ke :n1~~.]: ToOt 17.0 kake bito.cime.dijhr]'rn ]! n.to. V!elt~ova nje lLl mag. ze:mlje 'U pod:zern~og s~~e~~" B'[:.~ .ljsI<~pte ma oove leu rnogl s se S. \1'[10 ve I~Jrub:roj leg~.i. u'~.~vi]a '~im :r.z:~'vod jle.1ta obh~)®J~: da prenose svoie dusc" 1).g.. lli bar u predi nasticklm vrernen irna.O imena [noei na odg.mocu n. "i d ~'lJ1g~= ~.knme j~ dusa U megl a 2iveti za DJa'ved~.m~~ :moel.oe" i vetar 'I ]..'tto.a.an.ap()'v. ili upotrebom ~In. ~u tntah da i:zv[se njegova naredenia..M. sve ]jiudske strastl.(. pokor.l.o.0 prlsustvo svemoguceg..OI $VlO]oj prlrod i i. ra7. vrati ti urn dog u fdvo~ i dati m rtvacu 'moe da pre-' l'l1LGg~. . . 'ma pod koj iin ~. ['(~.i':no tEill.cst ] smrtt ciniU su zio i ur~i~UlfV~h.v]dl]ivj~ Z~ kole se smatralo da su prijateljsJca ili nep!ri.eodv\o.~Ust~O rcc~.

l]i[)V'UI. ili d~vo.judi u drevnom Egiptu. vee-an.B:lB.:fIJjv.no takvi hJ ]. ~' 'U slmboli leu slozen lh obreda ikoj'i 5 u se vriti Ii u :hramovlma.i.~~. demo:no~ogiju '~rrli~H:~'ije~'u oni koji Sil.iI1:u. kojc ce zanavek z.i deie mncgi h neznaboz~ctl i hriscill nsl~ia'] sekti mogu slediti PJ1':aJVQ do nj ih.jie.r cmoi" m a.. d 1lJ hovn i.] im.8 Ozlrisa. on. duhevlrna i demonima.a.c~'Dni~~..cno Feci koU ki je bio njihov ut~c~.ede.ag.ektlu~j~og k I pI'GSVlete['lljla. i. okr [1t[1JO'~llll0l['en?.ustalo uz mrtvih. .je:nO]1'l i pr?IS:~vljenom obbc'a ju.v'O~~~slu~ g9J:m~ s. OV:fiJ ~ll.gipatske l:e~ngi:~~.g~jsldhnj]ga i cuv~njl&'ll !..ede63: c~nle.nemo- 1 cmditi.boi~nslnh p:red. i t.()j'u n]s'~!uspeti ~ar~ zHm.tnr~li su pOLnoCn:ucurj. iU Il:CIrU.g.Cni€:: vesti :nen" U "'be]of' 1:tIJ kQzv~ ni ca rob]lj~~< b]o.Ccnija verovanja i suleveria masovno bujala medu seljaclm a i rad uici rna te zemhe. prkoseci svojoj' pr l-TI dl.Q- i :lbo'§: zara(ille je~ii- u v~s:l~ rsenie tela u i.'Pr~]s'wru J51'0 h preda ka.~ .e. lstlm oni m poverenjem koje S1i. dob:ro UU$tIUjU sl. ob~. oj~ jle l~:t.0 dobro pozna ta kao i pro ~ £ lost.v'E.'. A'~ QSUIJ)_Cc~.'bogu-Suncu~ vrs]l.u m..i'v'€.~e: se d'ld~nosti s~su>ilaile 'uS:IO t'o~'U~o od prcp.si:.u is~ n euk i da hi ra lJi kovaB ~u hovv ne postavke keje bl'lleze Ugi.H·~_k 10.@..orus'~iB neukost vecine i.ni:su vidc'H nik~. u pomoc tl [1J~. a prcmueemi ljudi :S. kao ~ u najvazriLijii1!il degadallma 'U svojim ziv'Otlm.asveta: '~Ia~pal~. mogle nas ~ ~ na 8.ej u treba se mnege glll.liebio upoznar 3~ naukom ~adrz~nhn u knllgama "dvostruke kuce 2ivo= ta" budu tno'S:~je bi I a isro t ~ 11.a.jud l.ca .ShClO::l It I~.cuI im a j.m.a o:sob~ ze:~d~ sprov.ntIJllja.1J.()v~ I Sj.zmen. bezeba irr ni. vern. K~ ko 5U o'l!al~v~ sh va ta I1iJa U 'VC7J S ~ a robnia kovi 111 mocima imali ohrazovanl ~. I.lj~'oolja~. magicntm imenima. i i. . b:~'r~delo n] ihov ib pled i!1l3. det ~ nj~stog 'P'fa~n~Ve[:j~. ~ ['u$~ma.tpl"~.lcv~ nes!.svesten ~. H lSVOU lTI splslma i obred lrna take m nogo 0]1 og sto una pdzvul\r.~ .I.'ep:r.e8eg ln t~l.. S~I R~'Ul.i.vO cuv~. p08UIJ~O Bog i ca'r. i obrede kOjli su se obrscali prve nstve no . Siwt [l1.p:riset.m] iagat Ill.~i j.ce . ne m :i .~je. I1.potrebe bediu sjajne svetkovine I '[I OO. iako su V(H'Qrv3 H 1] sve OVO ] obja'lJ'~j]vaH svoju veru sa S[{CH.je.O_ ~e" nj.c]an1og.:tIJgan..n.----------------------~~------~ U PR E:OGOVOFi su se.h occldv~'~j. zasto su Ig'upc:~nl bn7J]I!.a onf iLg. :s:~~' i. de lovanje njegOive moci: mlsrerlje 7jvon~ i ~~anni tkrivale o su se pj]'~d njim.vojli:h d. i koji S'U bil i ~s. i o~~s.IJ i rc] igijsk. 'U IzglIJ'~da da su ad nji~.:r:a ka.ala n p[a n kloj i j e :iIljeg..[() kli kv u nis](.kt.]bezjjJa."..~eda.l'p~ a ~' ~ ~'~ ovo.ruce. a u ka:s"rtLij~m Vrcrl"JJ€ i ma ~.je u takvoj [[H!:s-a vi n i nl~g~je ] i'\eHg. I recima meet.' su v~l1_ja [~:I~.o.:n.' zagrobnog sveta: i da se..!lH nije se t megao odupretl recirna moei. U Tebl.EO(~ flOg.:~ pozna vanje na.nhn. i. i rIJ i v reme ni ii"~zdaI.r. i i:ZVfSi tel.zg~eda I]il~~d nlsu os]o'boc1J]li. skine vee ko.mQl'.1 ver?'~~"ll l~ [ednog Raga koji je bio svemoguc._~_e: d~~v[]07. jU duh.I Egi.'U rmd oj u i. '~ ncvld~)]'IJ". kad otkriiemo da su na.pCarili su i.l_I l{.k. k Koii je stvo:[]Q nebo. To hd.h pI~.a. sisteme drugih naroda ali nema snmme da se lxvesna shva ta nji:t.me..jI~ ~ rei:ugijg. K~iI. nisu mogli ogra n ic ili.t!. zem:~ju1 sva blca '~stvari na njo]: i .k:~ a tE'~O da [e neophodno obezn S~l1 Da bj. prostog i.tij.n. . zadovoljio re- znanje i moe su prodavali za I'lJ)V:fH:.C.iudnje za amajlijama.da. i tv rd iU da posed uju moe nad bogovtma.carobnj'ak je.ji11(').~. spase uje :s..c:n~. ad ruku n.. :N~.e -zivek'J na l!~rnJiI.J:s~lce.~.h smrtnika skrivao tajne usuda u sudbine. d~ podl'zl 'bri.e od z.e sluibu brojnc z~j~dnicc svesN::n~l~~.uS9J i tel a" kakc 7li'V ih tako i mrtvH~.jna verov~1'll.:m.21. s ~edi8c~.e .a:n1a".&~ ra]ome bav:ui S1!na.uja $C iztnetda nula U vfaJdibine.~dj:~ gi peana mo~e se naei :n~j\l~ti deo maE gije poznate U drugit11 'Z~t!Jilj3.lljiih ov primer. ] bi 10.~ti 't! drusrvu duhova i dusa p:~~vedn ika u C~ rstvu kejim vlada biee boz~nskog poreksa a l'toje j.lj ne. karakrer veeeg dela . ..~I.~e'ta.1po:~ H u smrt i vaskrsenje a.a. sa. razma trarno uzvj §teni."O strasrvenom revnoscu. ca_~~se i s~~ncevo putovanje nebom re'cjlu moglo zaustaviti. [ei5.. svoja la~.ko je razumet. .ii7JOp~. 'C~ i u ra zdob~ju svog n.]1 enaduje "p~k d.ziv~~i. :u on jc rnogao d a. Onom koji .

uk-latko... .A I D]~EVNOSfMAiO IlSK [ P1:tA.agijs.n:51\t~ svestem ei su n.ki obreda. ( . 1_" ti..· '0·us B· A···DZ·::..lfev)r.. i ako se nad njbnaJ dok gore izgovore proplsa ne reei. od k01Lh su pojedi na sta ra nekol U~O hi~j~d~ god'i na ~ Z~.ice i~ ovog izlaga~)a su u celinl crpljene iz iZV'OIMli.CUdOlVlS!il.oji I~el!. oi mag [a.jra n ija 00.call1iU prepise del koja sadri£ tekstove koje je trebalo govo!riti U cdredene casove dana i noel :~ dal! su pravila za obavljanje m.il~d..4 PR'E.ij:~.ca..a.:~ta.glj:t . Oj~ E. I sa punorn ozbn. _uldjlucujuci pnl'i.ll i svemoc Svemoguceg Bog.e'mJju" .ie priznati cilj bio da se sp:reci da mitsko eudov iste l\:pe'p 8~ vlada boga-Sunca.dJi k.DGOVOR koliko i od slufbe bog:u 11 odredeno vreme. ranlivane sa kraljevima i kraljicama .1.'dc pOKliI ole.o~j S~]. niegoi vom vostanom figurom .Bog: devol] no mocan da zasri ri Svo] am- GLAV.oca lznese prikaz ideia '~verovanja koje $U dre'vn:~ Egi. bez kolebania su o'bjav:~jivall snag.jih se moie fieci da su srara .v.1{ISenje i Besmrmcsr.. . ~i!(~i jc m~pi:S8C! . Sud~aJs.pC(l ni imel i U ed nO$11:I na Boga.. l-~. medu sest :i sedam hil. 'tji.p. njen ie po"k.~ ~~ ovoj_ecHcilii.rZ~.:~j]10SCU se tvrdi da alec se kommlldpapirusa na knme je nacrtana figu fa.ihJ dela. je vid]jivi ambleu t:ove.Q sto objavljuju.tla\l"i~e" bredno uputo stvo oplsuie vl!'senje obreda kao dele hvale vrednol c!__aI!!.na.sa~:[.gi pa l~k~ f'eUgf~j_e d?.Cilfljen. zajedno sa.1.rlli11.u~. plemenltn ] ~Izvise:n:o u njillov'oj [:eli.]cia.1 eblak. n.ki.~GP'TU I se pl1'edJe. te ba.om'l!]ove ed idjc· uci. '~la.ns'ttvu bllo Sunce. bog-Sunce ce S-G.1!ji. ~ . V'.. :u 0] .g~pl ~ruJ Chal4"Jtto.~j 'lakljuc~e lznete U njemu imall su za C[]j da CNtl<?gm::e citaocu da Saf~TI donese sud o opsroj 'tacnosU zakljucaka ko~i su tame iznel i_ nogi pisci e. E~ipm$Ju~ re~~~jlu. "bogove".g.o.spa:1 1U va Urn ad odredene vrste tra va. spasti od Ape'P~.P. EUlC6 fl10Ci da spl"Oee _da rnjlegovo sveno padne na z... vlast nad stvorovlma nebeslo m i stvorovima zema Ijskim . f. Uprkos tome.~. ICijm. :i oeeklvall bisme da <ani v~ruju 1:1 Oi('i1.~..'Vo. da j e .:OCSE U .. da se ill glavnim crtama oplse gotovn sve ono stto je bile lepo.k. i kraljevskim iH visoki m dostoia nstvenicima.a.]]su plsal i prepise Knj]ge rnrtvi h sah .a god]:m~~ ]z.M nekle su zatvarali eel pred Ic'injie:nicom da te ona lmala dva llca: S [edne strane jc u mnogome nalikovala dana:sn~oj hr:u§caI1s1. U prvom .. C:~anov~ ovi b za] ed nica lol. koji se ot.h ~'1elDgijs. i Njegovu vrhovnu blem na nebu.~ s druge reHgmji mnogih $ E(mci~ii e ~ojiOi je ]'eC je B'lJom.~.~~koli~o _~Q(mov.ode~n_i b~~ da ])o..

'za.h ~.Qcn i. bile de Iotvorne.ija.I[ su na njlih kao na 8lrucnjiJj'ke U okultmm naukama i kao posedni:I{6 moci ltoje su se m. vorlena. d8J stvore m.r.emo rnisliti da SUo takve ldeie ideUnjas~e i budalaste.c s.l ope.~gipcaJ ni stvarno koristUj cia bl izazva]j magijske efekte" _ Egkp~'~si\1 s'lnaiijra:. Trebelo je da Q"V i vel~ rezulki tali budu postignuti upotrebom odredenth ['eel kojie je .jinu. ' i preuvelicane Ideje 0 njihovoj J:le[:~giji ruzHe Sou.i~e '''nauci svoJ· .]ske obrede koj] su obavljani ptt sabranama neuk! su p1leds~avlj~]i kae Iuckasta dela 111SU shvatllt...re:1e.zal~onod:a:1jac MrOi:s.jiu eglpCl!tskog natoda.isljien. vid'i m. grcki 'i ~ hns~k.ttQr su gipc~·ne.. skup :idejira i.ni SU. Dolt ie rnag. sHe .nprerna propisrmar ta kve S:U se re6 mogle '~:s:pi.sle u kn. razloga za suml. ide su rasle i bujale. nosi ti. dragom kamenlu i. su na neki nacln prlbavili dovo]jno znanja da hi ih mogll l{oris... ] odal~]e Sill :i h. cin~eni e IDJije su ovde iznete e erpljene SIi iz papirusa i dru!lh lzvornih dOlkJ. I .:i brio ria SU detinjaste ili budalaste. smatrali narodom carobnjaka 'j vraceva.ca religjje.ogLe. preuzeli Egup~~u:iJ preobracenl u hd8Icanst\1'oJ.. ospOSOI!J!rIJe. i ne moze biti nikakve sumnle da le gl.sti. a magi. i kak.og.j magi jsklh Itnj:iga i obeeda bila korlst onima koji. 8U hil i dovolJl1o i nesrecni da ib mnogi.lj\1:a. jim duhovnim Idejama. u zemlje Ev..]])otrebit~ za dob:ro ]ii. [ navoden i su lzvodl iz.rOfe reei USi .i· •• .je blla dvoj aka. i!.c hv~U da Sf. ~ell d .o ka·ko je ad ]nagij.t~t.renata. Moz.te.16 oboje. i za koie se ~ll.ost dru~f h veUki h starin naroda.vrQtaJ 'j [. keme nije bllo mesto. p.i pisci 1J.~'Pca:ni. il:j. medu k okoln im na rodnna. ] kao rezultat ovnga. planova :i 'imala. i.~ k Io-.:m :me=:i'~:~m. to z:a.Im. p~lpi usu.vni c[]. strand vu zemlju praznover]a 'iU kao obmane "erne" vestine.. fie t~eba se cudm.avtIJ ko]e su .ce anima pre:tna kojhlUIJ je bna up!ivljcna. Od Ie ll. Hi sekti koje SU delovale u prva t:ri lli C!eriri. u prethodnom delu .g1a. svakog drugog naroda drevnog lsto[ca b'~!aJpotpuno usmerena pronv sfla mraka ] izm. ':' m]jana.eki.lJJ. bit doba r njihov deo.. ali [lerna nilakvQg. Arapa ] dru. i da ih prisl le da :s€ poiave kad go d.u:Cllo8t da bndu u stan] IU da zapovede svejim bogovima da rade za njrUa.SU z'adi:ria le verovanja koja 5. AJ"~ Eg.. ] preko Grka". PO[']'D.o ob~v'estenje 0 mocima regi"patsk:og l.j~fevlll.Q se It.sa izgovonn .karla se njlaovo dejstvo mogle prened na blio koju razdal.)..c:iji je cUj blo da oplse verovanja duhovnijre primde.i'tm:ijlail irna. flilJ stetu~ covei{lIl.]uclm tonom · .. U svo n neh ri se anskom vldu ona predsta vlja.robnjaka.S@Lti po izvesnirn m. sujeverja kO. Si!lJst. rnedutim. morae odgova ra.1 najb olj irn delima drevnih i ~gi]JGa..~i pripadaju primitivnom ill poluprimittvnom na. One Sf pominjn "1.n. Hebreiski.veka nase ere. 1<210:i u knj]lj 0 egipatskim idejama 0 zagrobnom Zivotu. bila delom hriscanska .~.a t.08 U vrlo ranom razdobJjl.)r["ejadobiji~ullo~.na. neka osoba.. (ilj dJa.l da osuietl njihove strasne namet e prizlva njrem u p ornoe neke v rste blagonaklomh stvorenia. a delom nel1riseiflska. 'Nastojaoerno da na sledeelm strana Ina (i~~u)cu!pn~f]:mo.a n.~.. U re Ilgij:ddm.a. tekstovima i deJ hna.[1. pre:ma priUd.do:n:ese nes.. . one su sva kako presle IJ ll'eHgi. cove. vazfl. (1\) ona koja je lbJE]scena 'j z.apredovah do visoko dv]'i izovane drzave. 1. da bi. Kako je skoro 8'vaki eovek~ zena i dete 'U Eg~ptu. kole je naneo put u njlbe- pogresne .ojliSU U velikoj rnerl zaorkup]j~1i svest Egipcana los dugo posto su .cinu ii.... A'~i. 'te~ili.oj::llv~jlilJje u]Jol1!do sa najiuzviseni- njru da su za onog ko]j ih jie posedovao one bile ne!f o sasvim zivotno ..jJie ZEilto lmao 8~edst~vil' nesio j '[let] zatpr]:SiU talisman.. i vise je nego verovatno da SU iz niih pre.i'zgred.o. i rnogla ih je . k. KQP.. opra vdan ih razlcga :i sa idejom da pomogne bilo Zl vlma bllo mrtvima i (:2) ona koja je upotreb'Ijavana kao potpora opakih urota j. dokaz za magjjsku stranu esipiatske religije.:~Irn'.0. :SVleti Ste:f:an s.gih. Egwpca.

Ta. prevoda. 'fiOevog. voiskom Paraonovom.l'f'l.iI10el Irla U:'ehai~ [e.tug~. Ali.MoljsijevC[l..inbv~ rr'zran]~\li posted mora sldlj:. zastajkivao u ni.k 2. rarl vsi se veda potopi !~ola . stajQse' kao zi d s desne stra ne i s Iljeve strane". izdaJl1Jj.fIJS k~Q ~lO ~e • ob1i!i'!...t:tton"'!! sIr. )rev)_ 1 uZ Vtuk.l~.vojl :s."L.a. nalazlmo pripovest 0 tOlTI1e kako on iJpruzi ruku S'VOjlU na more.1estijii" vee '[I vreme kad s.~.Mo'jsi.Jj. ""\. sasvim je s]gurnQ da je s.v~. No.· OJ3l je reci 'mort] koie je poznana '1 vao kazivao sa ta'cnim i:Zlovo·ro'll. i[11.gipcanin najv:~seponosio i u cemu lc blc :najl'j.di [U gl:llVll {Ma. ga pru preko vode :il bezb['IQ.otij u 3.o.jlud'ima i stoci.eS. Ali.aJ.gradene prramide.ipcani dosU izrnedu elva vodeca zida. na cQv-ekov'U.Misirske]" .[] 8 gdidorn silan veoma" 'i ~ propade tan i jieC:tlJm".~AU" mnogo 11. on ispl1'uit st~:p i dodose skakavci i t~UTIa.[ po~cse s.l'lI.m. 'i \1'0ca. i.l kJOt~ 'E:gi~.z. M.s.a.0V£ m z'Lll"je' g~l)e.rJ verovatno znaci da je. ~ero~ vao da mcse ]zvesti dela jedn a1<:: curd.Mojsije sve ovo ueint. ~ Z~ iii um~.i .c arobn] aka ko]· S'U potpuno UOiSliU sv:oje neprijatel]e ]zgovaramjem nekolikih :rec] koje su posedovale rnagljsku moe.~n. .D\'.ol.P..vrsUi bogovt Egi:p'f.~~~ta~bti1l. Praza "silan u rijechna. brojne su pojed'~nosti iz iJvot.· patski vracari nisu mogll ponovltl sva cuda. bio '~j~:~ D'~ZU<~. ·.~ 2_ ']'ill'1l. (h'il~S- D~I~ 7. do <: su drugu i. jer SILL. 1'9'38" (I ri.lI~cnoda su se i konjlke sa svom poslo za ojirna.be pejavlse: kad je stap udario po pr9lsini ona se pretvori u us] ] ta leo da ~je.a Istokuod najsta- rijih vremena: i mQC da kentrolise i upravlja pokretima tako otrovnih gmlzavaca bile je. NaJ Mojsijevu rec A ron pod iie stat]) 'I uda ri po vodi ] ona postade krv: On.0 i mudrac Aha-a ~1Je krali N ektaneb i svi d. 22.g. "Q'jSije na zapov.tl 'i. I?.uka i J~:m vrl jc. On 1 j r- g.e gr~d i . Prervaran]e zmlje '~I nesto .i canlp rna.ed Bog.~e bio v]can egiparsko] magiji.ttapa 11 ski up c anu ] premudrosti zmijul su vestine koje 8U lzvodene .j~liinD. 6 l~Ja~mk. poput boginle Izlde.ie gQVQI u 'i sa vrseno je izdavao naredenje ] lzgovarao rec.~ie. 5to.). E~.1l4.]aJ egi- S Zi lJo. i vod a se [as'~up:i. porn cell re'~ i koj e rn U On rece da gOVOlti. i. :21-:28" 2' .fV:flJ je ostvarena na zapoved bebreiskog Bog.fIJ preuzeti St1.2.]l~an:. mnogim poetupeima egip(ltsite: magije.g~ oj s. i Danihib~iiskoga.o.ure).njem imena jednog od svojlh bogova.s~U "". i donese smrt svlm prvencima medu Egipcaninl3.8.~ se ne fa.apraviti V'e~ik:~razhka ]:z. I"" eg.d .O(:i f:.L1.p :i bJ. i vrsenjem nekog prividno jednostavnog obreda. zapeved.:n:il~du .Qg Bn.t.m'iBeSa. OCllJ:kiv.gi.~~ su ~ Izl:axa. C ne 3· D~.tra).[l]je..AiN'rafes d~'l Ml.a.l'og. i P()DO'VnOpretvara n~e s.a.Qve :llli1lgl l1Q.oji j.d.nis~ u ' i. ¢e MQjsije\f stap. iako narn hebreiski pisac prica cia e.oduva..~pau.se dje] u not" ~ asus.ln. m ~m'i ~~['. neon ] ad u z:~ II Navodi iz St::u'oE 'i.riul same objav0 Ij:~va. ['])3.. ih g.v~ki egi'p:uski ce._b~~. a Gospod uzbi more vierrom istocllije:m l>.ijeva.m. zapovest SV.c Bdtan'S](oga i tnostranega m'l.1il 'Pr1kazu M.aR.Jrobnj~k.ka kole poka zuj u da je b i10 upoziat sa.. nesto time se E.oblavlluje da OF} Wbj. 1 Cl i d ill.i.'.l'see G~~. li'.gutDU~ fig.a ovog z:macainog cove. .od biemore .ojsijevHl.si..tt::: OU m..]ji I '~ebn~jOlJ obi~vio ie C~labas.v>og l(t'''CI'.ojsitli:':v~ 'pro.. 18S(t .es. '«ad su Eg..u rilspr!!l'V~~ 0 u:po~ rebi st~IJ.c]nUi cuda.i SV\O] U ruku n a more "i dode opet more ne sUu svoju" . . mag{ije :u maglje Eg.u.eo..' A1i mora se n. Mojsi je baci pepeo .sto je prividno beiivouu:ll" drveni §.'p.ip(::ana meeu kojlrna je ziv. M.posle njj b.e zabeh~ie ni h primera egi patski h ..OJ njega PQst~dOSG kraste i pris~evi po ~. 35-48.e&e: sllan n l'~jccirna i dellma'". 'i mnogo j. ovo nlkako nije jedinl dokaz da je Moj. il'i :reci:rna moci ko~e je !l1aucio da 'zgovar. :Ka.' .ju'l. nae.ojs. se Jm1ij~ njCa prui.(Vi.1 pre .a p['ui..'i more.1'3d.s. od nOSdJ sa.a~. Beog_.l{~ carobnjaci cd pamtlveka on ~ Aron posedovedi I eobican stapi' pornocu koga su .g~pcan3i.

:11. moje radosno postade kad vldeh kako de.. nade ulkI'IS kako leii..a.a·-e:m-anh.. Na ovo svesten ik i.aci Sl!]tvtdil i.tsiki carobllj.budes plovio tamo amo i gl.ec :i sve druge d~vo~te. "'Je.K ra." Zadtn zamoll da 1l1U kral] dopusti cia . " L. i.[e predvodnica presrala s veslaniem .. 'j krasna polja tvorje ee e srca osetiti srecu..e~~.nh.iltiilll'i. eca na 1.~a. 1 UCI~ [l]vs.e:na drugi~ taj je dec blo d:ubok dvadcse't Ce·t~fi~akt~". i kr. ] dv. neki Treba lo ie d..d'~E:r~l:1::l'I'1. eetk.AU tada ukras :mille.evog 0 ca. . kao :ito mozemo videtl iz z:B. Prlcu kralju Hui fu u (Keeps) pnpoveda Bai 11. i da s j.n ~ ·1 ce •• . a li ml Gild nist~ ne uadose..na[na.arvori ]'Zvesn.aj u njegovoj ViSOSh" K:r.Vellka !p][ amida.o' d:vOcr ] na.J. devolaka veslaiuel nekako zalt8. fJ Tada svestenik odgovori ] p osavetova kralja da ode.skladu s kraljevskom zapovescu on bi odm.~s:laJur A OD. a '[a kode :~ dvadeset :m:~ad'ihdev'lc:a JH. 1Jl'ci ni h kako :si. s.i u baret udob:"-. Tad jedna ad.' Zatirn jojl rekoh::: 'J. b'.i'i}1 u pogrebll1~ lill o.Carobnj9Jk ponovo izg.an b. ] da po niemu zapto.a" svested nik Caca-enl-a. a. 1)O.:rede rJJ3J drugi.gl:'a.ece: ~Brate moj. onase Z9J'W ueuta i.zgovon tzvesne reel. • "• . V~.la:s. krenuvsi se zatim O devo] ci kO'jo'j j e tspao ukras preke ograde.1.ovi.ilJlj se sagl.gove. ).m:voll.e 'Ucinio da Jed a n ltjegov' deo ]Jred:e tla dr1l:lgi.a posta..edao dlvl]] cestar oko [ezeea.B naeinjen od neveg tirkiza pao je u vodu. .•• .v. ~..an. se.blt'ttli Ina u if.f·Ra kao dogada] ko'jj Sf: desl 0 u doba Ie l'a..aJ5E sa Oilillm 'pI'ednozim~ i kad je sve b:i 1.e~:t Laka..i "noad vog tirkiza" pade u vodu i paton u: ona prestade da veslao ail i ne s arne ona ..j.'C3UA DIREVNlOOT IM'A. do jeeera bUzu palate.iruZaJ ce. kra. aU k~d je. zan:~J'zinjieg.kraJ] ih je posmatrao i Slice mu se 015lobodt brige..de lsta klll.Vide'V:s] da SU devojke prelrin1!. da V'~slaJ]u. an gospodare vodama mora .amest8noj srvarlma ]Z kraljevske kuce.eti..J a tOI Q.ca~til ovede pisac kojig.t~~.at:a. ~.t. elm m udrac stiz~~ ~~OOm u ~ IJ'Q ~ Caca -em = pripreml putovanje. U .epeoba I. prestadose.~em-anba da.oct ~ vodaJ ]ez.adeset mrez:a kojirn. on lzdade naredenje da rnu se istog .reka..a. d.BIJtBIKE IPRAKSE !IJI EG!P1JiU 2'1 ]j~.". !l..oblcajenim h.·elep'ih kosa..J ~. prestade ellayes] a.vake.om.-l1"li pre n" e. ] jedan od njenlh ukrasa :nae:]['lJj. r.('I' rece on. k .20 EH311PATSM MA. 1. Marci.Iroje je' posedovao svest.1L I.m)g Carsrva . CaC:d -em -a nh.a se .1I.ove dtTyice mogu oden ut~ UIllesto 'I svoj:im.lj.. :i srce V]sCS[~. [C~ca. . cE'ivnih ob]'in3. .dl . .:. oi to 111::'5.a[j pid [eo] :sve. JOJ vrann U ]t. :E ~kladnlh udov.lj im reoe: '''Za r neeete liI\e. a I' lie J. na st~ mu ona iSJ. kao dokaz eudesn ih magi j8k~h :moci . za uze svo]e mesto u baret.t'.~.n. pisae l~njlga . li.1pravo stare l~o:~Uo.-em·.a device v.2buJ ~'l.. A" " di 1 "da p'r:'c:~1Jl niemu 'PQUCU iz Ra.a ell tl gal VI'~Uti. i. lQ[eda cia je jled neg da na l~[aJ]j Sreteru bio utucen ] da se obratio dvorskom plemstvu acekuJuci da ce onl prol1aJci neki nacin da rnu razvesele srce.rel'u mu r.~'~.O SUD Je bU it pre nego i§to ].dht ] 890.rekao.jen po~ VVII'[ r masnje.vo~jll(.ab do· eden.e:K. Be..Ca. . na krhotiei gJni5arije~...l.asno .'f:i kosu. :i 1). .ca.·em-allh podigao jedan deo' vod. Veda j e tad-a bna..lj. :i kad ugh~das Il]e..'eodvratlse: IJ'Na.eoa ["JJ Oleo jJezer~kle vode ])..ifi!ii' ~s PiQ/jifrj~IS'W'eS~Cil'I. Rekoh ]0]: ~ZaJsto ne VlIlS']~S?"a ona odgovori: 'Ultras [moB U1- pred n] ega ..i njen od novo: tj rkiza l{oj~ prl padao jie jiedlloj od veslaeica pade u VOdJ1LlJ._J t1r~. k njigc.:iI'.ien:iks po :~ menu.. cdmab dode n acta da o:raspo.e veslaju .zasto ne vesla.e posao.ulb Qk~ dvarna.i tako da j. Kad le shga:o.1. mO!. obra tih se dvorskonl pi emstvu t fa.eslaju i IJev. kakn nisu nikako mogli da razvedre kl"a... su devojke veslale tame amo .llri.tl~. do [It:.e :rec] m. "sroe Visosti tvoje radovace se 'i vesellce se dol~.Q'Vu dozvolu dJa ponese dvadeset kratldh vesala oblozen ibJ zlatom.z. i.ca sta se dogodilo.I. on je u])i ta .a1jO.. Kral] onda naredi da C~(.e1. ali. .I'll:i mljive prlee ~aciIJva ne ill Pa pi rusu Vest lear":7 OVillj spis j e blo :saCi.. s:'llu.lo~uIn srce. brate me].JI"Ovi'l'['13.0:n.glavaII" sVdtenuka koji s:u d Hode]rs. uze ga i dade devojci.0 spremno. i uznemtrl ostale svoje drugs rice. Die O~ j~ OJO gj~\~ali hew hrd.

. E:gipa'~ dOoneU su U' svoiu zemlju m. otlki nutt k()im. dade i p okojnikova udovlca S~ sedam svedoka.U~. :s.zba. noc]" i sve je blio ka.vo:r.Rimlj ani su gaj Ui veliko postQvanj e :~.. ti ce: i.l:~'C€'j ] da b] Sf zllJ~tHU.. se nadoknadili s~ ~lLIVa. kad 11 sobu ude laslca 'I pogleda poverl] ivo CIJJla:rQ.en.e kOfje :SUo i S~ oo'i i e8i.. n:etaka ru l . ] kad ga uvedose u sobu u llt:.~. . bn:~ce]'i. prihvatio tog zadarka.esamu za In udrest" Egip.ut~~ neki od flaJj1ilfici b gr{.i'uci da 'ce: sva.e ptice .i s lev.sabi.a l<1t'tIJj1J. 'npec~'~]ii priv mer ovoga dat je u d rugoj kn.G)va di!Jinost ake bi Sf..j'UJ.8. m1U je toliko zahva lID a da mu : je ebecala d.a. i.g]j~'''' i cma vesti na". lI'e'e takode i pralzvorom O[1Org sto se z'v. eni posedova li.li j~d~ I'll.i.v:a:U :111]06 '1Egi:p ~~. on pa k luponebi neke nesrecoe re ct.eo.IS. Mo]sl]~1JO CU_(} moze sva~{:a '0 _ V['g. 'lresa..l~t~ Te'~efron.'Ill to:rn tl:'e:n. vee i. U na merl da lzrazi SVOl U zabval nost. PIep]S eve pl(](ie koji poseduj!~mo sta rij i je 0 d. I'e'I.onu: tviC~ primi~i dobl' ~ ttlgradJ1U.[IJ'!lJ.9J Z~.a"veUkorn.ko p:rol Ca. sta:raoe pri de adi l~roz.) Grci ~." ~d ~ ij k rmat.ee'. j ka k~'kQ na tabl lcarna belez~i da su nos. cele.ak.0telo. s:e pl~i bVai~] da euv~ r.'~a daJ nasi e:o'i njegov'U iInQ.ev]:h.ko ulja. i. 'Ib\r.d{]vku~ i)ja nlu je oh''Qrv~l. nade oofve . sumnie bll a ve.l.a.jGlJi em otera ]2 sobe ijvotiniu . da :n.~\!"u bil a... to 'QSO[])O odgo. za mo~\i dejst'\i'\tl.. putn iel k'oJi s'ILl posetil i.1 tk. p~sci bi H debro ob. ] vrel om ci viU z.u ])(Yv(H"ku ka. razdoblja u kame je MOijS]Je z~.l!eVDig tela.]. ona n. p om.d~. Ako bi p'OP1J. 1l8! 1!J! Larlsu. neue veee sa I. bi blla Djleg. 'iJ'o:j:niel~.o cu. t'el.atsk~ c~:r'Olb['JJjiaJci tVEdU ida posedu. GI'cki. da ne zatvara oc:i.[ug. oko 38.ok jle hn.r.fJJ da bi 'm..\.~a.om b[oku objavl.a. k.~e 'm U ):JJS:ILI.ci]:1 mnGg() od oncg sto su taJ'D1.an s desna. Ucenik T'ele:fl"On st ilie jed ~10g de. Kad ]6' T'e]erroo uplit~() d~ I. tral L su tu zemlju ne sa mo postojbi nom 4nanji3J..ac~ Su.1. d!a. svoie :kozie luzmu 0 blicD.oIj) "bela IrLla.10 videli i 'c. 'pog:rebn.De miwjc koje su. [ dok je tumarao naokolo skoro bez prebijene pare . usne .c~j dtlJ beze.z.uje abita v... mag]js~co zii'lJa. nj]h sa. ka ko se misl ito.no sledeee. !j:tllJt:a. jecaj i .~t:i a _ a onda evrsro zaspa U ranu ZO!1.ldh mislilaca $01.:22 je pr]C~ 0 mo C'~kQlju je pesedovao Carrobl:l. setteete se. le hlti.~e m 1JJ edec1Jl i n.~.CDO]1 se pr]hv:ah pOS:I.etremke pUjii u mrtvo telo. U I' cesto kada SU :k:1 as[cui.cije 'I umet nosti.g:a ~.vi IiU i ud:a .] mogle uzeti o'bUcJlJJ m uva ] uspavati . hi trepn lie" O'vo je bllo apsolutnc neophod no.'f.g doba.[i~VniZidjom i" iako su pogresno protl~'m3.Cuv.anbovi m.ar:tIJ.na.j'U Ito~ mad~ meS9J sa liea pokojll'l&ka da bu.i obi.a i vestlce osakatile telo.p.jizj Apul'ej.:01l:'O H is to rn tl. otuda IUj postojl nlkakva mogucnest da u rtDoj V i._ koj a je fuel. s drllJge stra.~.CtIJ:na.t~j] poput zidova..'0':[. ~.!l 1 vreme kralja I-I ufua (KeQPs). Uskoro z:ai~]In" d. ". '~Z ko.'tUaJ cuv~rev~ 'I'af:nj.edJi rn JUt i.ao okO~'Oj on ugJ eoa.a. ot:~. :us:~og trena ~l uge skocise na njega is'tuklos-e ga.ad'~~':ITH~.o'j~Joj e [eza 1.l. 1.en~r pod~l~a. pocu pa... ] ]1.ugleda ne:kog starca kako stoji ]l.00.Ill.. l~ec"e:no1111'U ~.j da nema nikakve ozlede. i p ore da pre~~'eda 'u~. it1Je~:~o on lapo.nogo obavestenia '~Jvezi 3 njegovom re{llg]jom i . jed.IQ. pre []" e. same su im ~r]pisi v~:~ ono.a 'C~ gaJ primitl kao c] ana domaclnstva.. treba u~d~os t011:1e :§:h) se blo jaiko u pli~UO~sve do g'~ uvo.e t r'lll bel' i S[.~\i:nri- bV1e'snom smisl u su preu ~Uc:a.ne gleda '11] levo nl desno j..e:]..oja. d.nj.a C'Ill.ri.ce.7.&ei:z lu. ]spric:a.aJe dJa zubilll8J otldda.~€'lukavsrvo hi 1.ci. a. ali 'Ia%i :fonimom.avesbeni.i dllJ :SU ve~-. kam.psa Hi macke" j njih.usl.k.o 1:00. ne.i SH :m1"tv~d ima.ern. hnii~du nu rnl] a ] starac gtlJ odvede do.a.ee bdenle te.ju.I. Posto je dobio svet iIjku i Rd.eda 6e morati da ostane potpuno budan cele '0.. a vidl da ]i je netakn uto: utd :vrdi.. :Sle mora&a..ojru je vladao na pocet1tn] [V d inast lje..o~o .. c:tIJkni cl~.s:u:ze Qpttuii u. [er su 'Ve5:U ee bile u stanju da izad:u iz.!" k. Pffl(]bmiaja gde je.r~dj upnrvi'h~~lju d~ i$]).~ g:aJ c cdiednorn probud [Sf'.d:h:ril 0' iskrlvljenu verziju euda morske vode kQja. To . :m:r1rv.'og.vatipreko ]1oti" M[adic onda uplta k.c Oa.'0roliko da 81.

pre n. onda..e~e kamenovati: ] i. god.' we~ti. ..i(~..]'e ok-ol-o s.' ~ '1__".. d. Sv~ do.0". v]..oji~. zato prelasi mo na za ]Jlaza.j. kao sto -mozerno vldet i 1).t 03. Nas ne zani ina kraj ove ~)[lce" j.~a. "'. sad a tu :$:~ i.araJ".' '1uo Ub . O'V'O. naravno. eve :rec] netremice SUJ zurii Ii u m ladi ca.~ci. (:U da~i tv'OjO:j Visooti dau OJ na Te ~efrQn.:s~t_ 97. :isti oiU :@i ]i. K~dJ je poreJrla optufbu · pozvaia ~ogove aa b.Q da :m'tl S8!CUV8! t. cxxx:vu.a.. SiIJ :8.9JV1U.j glavu i ramena on uplta 7J3Jsr..sn.Zena. zakl eo ga je zvezdama. 'II ~"... cleo obreda "otvarania de]ji~v~o se..ezi.cuv.11 1".ka.ede:coj (Jl'H::ilz P~:p(i rusa Vestkar.~h po-rekl.~ risko H ta.tlr~sId koj svesten icl..o'Jo:m se neeavno csenie eaia ds poplje 01tn.-n'Qvim r. da.ma on "izvene ~I". .~ moguce vreme. one post~viee modele ovih delova na niihovn mesto. 'j narrOod.e:: alt salehi.ao O])OC~ ~j.~gaIi pravo l1leko:~'i hiliada go dina 1Pn. daJ S111 g~ vleJ. neki je: :p.~ l:rI!Oj Ctwp~vrs 01' C!!i!it'm~ljO' . dodu zlod uS. je od. po imenu. i..:i.o S] U5aJO iz.edi:iil.~ez::jrt. :i oak....svetlJ].ft US] mu kroz prste kli ZD'IllSe...re:me nti" i conf'ek rue zn~ d. ostrvom N:~ Po'pl avom itd. poztvaJe. !l<)O.l. ] poo:!t'() su . e. 1F~ 3~9.i. kae ] S'vi.poko Dl.[_'-kM . d~ tas.24 'I' .~lo" rete p:dsutrdma.a. z.(I. z a. LX. da bi se take ['JJjie_go-v. !On'~kID] 5U cu]:i. ] on mi je obecao da oe Z~ mncgo nove a vrati d dusu pokoi nika iz boravista rnrtvih u pcdzemnom .~e :$lLl poznav~ I j. tJ? SV'OJI ~ 'pdUei 00 de"jstvenoj m..obiredi).nj:L b~fj~..ci mol itv ueini cia.ku~ egipatski m udraci 'ILl stvar! po.'.i sa otkri eem lzvesni h poglavlja te cud.ta.m. 'I1:flJ :zemljlu.eo~:.1'tn (Magi(:ni . Videv.~ ova ..:h da.:l ILU sv't!lfJLoc].dj mak '~i i srce l~J.~ s ..:mza blagodat pokoj n]blg ~ i da su na moe vnlJea.1Uje. m ob· ]av~ da lno2e do..efronl Ee. :~posto ]111:1 le poliubio ruke i QbgrUo Doge. Zatim . on r. T.a (fpiHliba proriv udoviee mogla dokazati. .oc.je owe med u 08 rna.c~iieje ime SiCU''VifH) U ~'Knji. bogovima PO(U~ zem nag. ko] u Apu:~ej priplslI.egQv je cuvaJ:r nesvesno ustao i setao 01001.e~s.Poeese na. stalah .e u GiUbok s~n.H::adj' pod:ugav. nj.ja .C) 'LO'l'11ro.Q 'I n.evD ih v. . dJa ga ~']1ute.tv~r~(1)3.) ~o rmenu .~t~:~st~n.t\a.'1 ILJIllth.i"~o\$t sv'oj:~hpeei. i naredi mu da obelodant kako je UB"}[10 • .' IIJ1'ZO je sven . poseduie mCH~ posredstvorn ~voji~. J!Jo]1 je !!JW cuven MlO 'uee:n.'.:I I rae uzviiltllu: roN eka.~u 'iI Vld il V~ I@' PQ.pociva u m i:r!J.'I.dr.obl:il]. ruene nevi ••nosn.l~o cesto ukiz. U $U ()iI]. COV'e~.Jlje~v€:S:~enU~u U"I c..da.oosilom udose u :SOu bu kroll. d iz. posto okrenu Ike istoku i ]J omoli se.iLe kooopi laci_ .aJ In U je zen. k. da..j edn u iU d rugu stranu" N. na st:al mn nos ostade u ruei.njla urn rlog u iivot. 0 dmah :p 0 d.~ rec:u 8VO@~ :ml[Ji:!l. ~ k\oj:i je vr!i. Vud. t.i. Herutatar..eg]p.s t~skhn usdahom on .]C]n]li da PJj]. e 8~Upi'I. "". lr:. · f 'I~h_··· 'II.a usta . ocevenog u 'I anenu rkan I]lU sa sa nda [a rna ad palmi nog :~'i~ta. pl uca se PO~(~Jn.1 :sl. vestaje U v.~uJ!U. uz smatran lzuzetno vaZll1.~" ii'v'4)'t m rtvom te IU. kralja ..[j "".v..i dodsrrva nj. u t<eUgi]sl\dm tekstovima. lj lud.g:~ .~. se za svog -J u b liiJO'Ja.~da preldiniani Zaklas dod irnu usta ~.g~<IJ\i'I~01J x~.i. ] :po. 8i 11.hlfu~ (i ~.. i.)V.t]c~...o su ga v['i.o !pOl'l canje" G]e~ clllve:td proFol{ Zaklas Egiptanirfl . deea SU bacal a karnenje na nju.kaj:i ie :Ziklas izn usta" na k()j:~S~ )ta..[]J![)VO boravl lrratko vreme u svom '~ehl.a..mal~nu njegovoj p~rz. na I". ] usi.~ ~". !k.[Me] 0 istlnl..". oko 3:800.ag:~U IIt:Qiiu SUJ starl posed-ova li OdgG'\I':a..F~jiuci na De:l~:Il1 Hufuovu opasku. se nemo cno trudlo da Sf pokorl IDjlhO"lJim ei ni m a. hrela da j oj zap~:~ kUCLU i. njen.a.~'i mf1tv]]i~u ve .u:. . kao odg'Ov'O... vrati I.] Keopsa. sveta.a. kojie j e s\1uea.kaz.e ke ] ~od lrn u ove deIII love.. 1~ govm:ec~.. i je. ce iI. Bo~jie Pll'O''Vi.de:n.oj i.o je jed nog aana sa S"lIOJ Im o eem .J" " je:~Q E'~:zg:o'v~:ra.otj:u se prihvati.vaT~lorrki· mrle 000. br~j@jo glavu.nje da je ~...i.. U torn rren []'tku mu se obrati Za1 j I ga. .grud i lU111JI'log nekom blljkom trl puta. neko nepeznato meste.je ad 1.i i.a. oo.a.~ i da.itti~i l:~ziv'Qt :8J onda zamoll da mu se dozve:~ (.AI I o dgovon . x ~ii1'1. F~l\i'lll lji~ DJ:l~ (t~[.".si.' maka r i Z~ na]kr.cu..jeg()vog.jno bUQ ~e:l.IV. ]JosLe b[ojin~h ~)ol~:us\~.

Teta.SID i ~naje§ . :~(~()O:VDg l.. princ izade eli bi nastavic P'I!TtOVlIl f:lJjekopnom 'ILl. istoc[lJu. ditug.U:..'e i$~o cudO' kiO ] n... mi se dovede 5:~' ianj koji je u t~ m niei zatvo...'p . '.-. ..ga vj..~es:pULstJena os. sa p oz-d l"a.Cipr.¥¥ .nog..ga Te~i di(lin. I cOY". .udrac rou sl'tta. star je .v()tiJl.eliU~ta" jer je z'~ldeoda n~.J I!.ste. ' .ufum u reee: "'Kako to. 'II: '..'llilI I:' d ID. .1"" l".tem.t~f dod..~'" ... ..aJc~ da . 'i::I'k-'~' "'''''k-'' . .J!.~'H... a gl avu [la.njegovl.. fllOs.c· Po' ·. . r.knjiga.ll v~ual' 1 posta :mm o· sece d gla vu klO!ja.iL] -.lfJ!~.21.. molo..do.zi..~ ru ku kra ~je'vog sina: j.II !<'V.ddeo?"' A m udrac 0 dgovori: ""0.~ica.ka ko da '~O urad im A H ufu ree:e: "'N..v1eo m..a. su bred a od'ma h b~till priprem llena. :u eli b] dokaz~() d.nr koje su . i to .. ...f) posedu.ud rae. ne PQ- .Lt-a..et'enor:n kr:cvetu U i duse leu.' 11'"' ..en'~ln zlarom..gll:HSld.a bi 0 postiv[}e~[IJ1:Jl dvo· ristu ku6~1~ (]ok mu je ]<ed..... vec":naJ ~cl~om stvoru ltoji pripada sveUm zi.i~oz..go..I~"'" .OS'nodarlL] a.. neko] vrsti nosi Il~. IJI. po lmenu Tera.%aJ(h~.':..-.1.' I~ Vuce ~. On zna p l~~ d:a.PlrinQe.-et Torovog gv.".II \-. da...A. srranu stubi~UIJ.esC!!~ei ptku hcr "1~\iJ".!.njie...cc ~ta ie ap'tct bio." 1""'.je kao ] k[~]jevska la."'V!ki. neka SC' (lVQ ne i.:.. f:lJC lPOlZdl~a:v. sl:u tn tu ItlOC i 'I~ 'II' ~ d~ .ei1. Posta su h~ vesni deo pu ta plovl 1u uz reku..on zna bro] dpteta. DV.'" ""11"'.. ile sto merica piva.._ '~:"""~".~ pred oea i ]x:~~ti p da je doveo ~1'1'I!J... kojii boravi tru Ter-Seneferuu. on zna kako o '1(.~" Posle p]ik~a.." Hufu rot] r-ece: "Da li je: 'tacna. nosil jk:a .e od abenesa.' 'r Ie.lJ3..zV'cli na oO'vcku.i njojl on ~z\ted. on i njegova dnu'z'~na stigase u Ter-Seneferu ...j an..~ed:nQgkoga HU[U(Ji\fQ 'lo".je. tada dug:o trai.i :st~... 1i1\.F~~~ .e dovolj ne su d..flllo zaz'ei.orva:u.XI' vidl mud raca 'V U OVQW pUa... g. prema enom st(n Sf. Posh~ ovO..da.f ~. ]]. UF".k:rug".. do.Ii:!I.. ~. i. ve:~ d.vu knja je odf!. posto me ti pozva.:.IL.o :u l.3j.. I-hI fu je . 'Odg..cu ] 'tlI rWll rp.(ilnl'~ jedan sUean za svoj sopstvenl ~·vi.vOr] reei m. da ti zn. i jasno je da je i kr~:~j bio isro tol iko zainreresova n za njeno ab~1!I~.-:I....i kad barlee priveease za.- II .dnqg p(:lfzci:raJvaJ ! pomella. Gsto lzade IJ stub]ste palap te uvedose Tetu.a~' 'vo mesto na 'PUct k.Il~V. .~.a.()j~ odm ail z~:g~lca.e clob:rodo!li.~ tr Ijl:flo st'()'PllJ..ilamEl!. podanici.ij'i.:: naj !!:ad _g[ava... Herutataf se uputi prema mestu na knme j e ii. D.js:kog de i~• Tada mu neko donese gusku.[jj..: "Kio je ~~_j :c. 'Ietu smesta dovedu pred njega.ia ... ode i dovedc mu m ud raca.~. ili barka bila pristala. . ~....~ ren.a.Jvt tI'~rutita f pOJTIogn u TeU da usta De~..l.~ ---~ ~ 0. . na iIl.juci. rel ill. i PQsto joj odseee g:la:vll.@)a1i'~ n:aved!C'(a.aJ. ~. 'I Teta u pralJ'~nj:~ deset gcdina.4'A natera on !I.I~I! "'.."'1.S:~. .. prica. ovde sam. .ja]uci se 'I'!I.i njeno te] 0 na zapadnu.. da mu lzreknem presudu"..!pEipoji.(~e giii kalko ~.'' '~' ~ II.~'IU( .erum. cas..:ru f~ !r' "~""'.g():ve dece [ .'~... .. zemlj u i :P"r:U ~.. aa.n"-'''''' A"· zn.ni sam .Odgo'var...S. rae krenu prema mol u nasl an. D"Ve pE~. i '\1'0 8e uspra vi 1 nasta vi da zjv'~ kao i... ])f'e.a dol'(a ill. 1'otOVQ_g svetil iSla. a""" .L{ m.!.~ m' '11. st8!l1I. dsecena glavu p onovo pdpoj i. mo 1 I\.aJIu ci na sinovljeve reci~ H u:fL~ In u l~aza dB..-1I'". 'i~.t.es:~..'i:-~I'f'~·'?" _ ~ ]. Y '.!)]] je pozvan dt)i:razi.~.v.'!'i. 'I) os ada popu nje[. na p'i.e~ zamoli da se obezbedi 'btro~l za preves 'nje. kad tamo ~n~7..'[I..l\.enQj 'I]. F'05]~ izvesnog vremena dJrL!]. Teta Sl~ onda uspravi ~]zg.~]ji Ile dab] mu doneo ]J ontku od l''11t1U3\!' i1~e f svog_ OCaJ" i m.. J. Hufu 'i zdade naredeeje da g~.INe .O:z....7Je i jied'['l~ drlU:g'OIT1" do.ce]z P:aP] ["usa V. . Sle ~ '.zi~otirJ1jl~ma.s d:a ~d'lJ.u(h·.UIl _\111. posto ie 'porod lee zaplovi nfz Nll sa Heruratafom..za .idrac oOJPQ"VQrl.~nsluga p:r:tlJOg:~.. all Teta odvratl: ]'..(l·.Il .1e. ne dOlle naJ. l:":]... 1(1ko je sada nemoguce re.. isto kae i glava. .i ni. vremen u.g da na jede 'Pet stat ina vekni hleba.. da U~ n.f m 11 refe da je do.. Kid }~'stlgao u Terlnc beI'tIJv~. . p~de IJH zemlj UJ 0'11 lz. roe x~=v . jaJ uistinu Z n~nJ .. i. i.:o~ ~~¥l:r. ' I"!I!.njieg.zt s delovaniem neke vrste maglie. '1'" m' '''''0]''1'''''"I '.h.'k"" .cevog.ad.~.~ r~ mol gospedaru kraliu.". g]a.svald PiL~tkad bl Sf pok:renuJi bejahu sva b~. a rn wjr~... vo'iovsk:[1 plecku ~. n.ct:"" .~.. """ _[ . Pri !fLce" ona] 'k.]l a :mag~.f11'ii.aca.dr.. sasvi m jf jasno da je 'ttQ' predmet ili alatka ltoji se koristio 'Ill 'V'€. '~oj] j e z'a. en 'P O~.. lie ve5:ti. pO ._~ ~1Ir . !j..'Heru'tt3ta.aJ motkama od d rveta sesnfjGe'm'~ ol.~!!Ji ~ ...ia. ~w'Oje:prf. "Da 0 moi e r fii.fI.. T.:z. t~'ie Hufucvu ~ 'U paltdU i I~l..aJgijske ti.$tO... ove(os~ m.!t~_!tIl da 0.eik.!:)'iJ~r:uiIVleS'Il'6 reCi magi] ske 'I])oci" na g:~ase telo pODe m icatl.flI]..

_ "_.plMs..cvi $lr..rn pri.k c" ios u vr blo bl ncu I-IE' erne" gipcam su. -1 ~:b .m.:-1 1].aSl)s!tce [nocm. medutim. I': I' .s " njaJ i u '~egiIJr.v om rna osnovu ojih.. ']_10 .-.1'og naci" na .O'v~ 1 ""b"b "Irt·. i. 1.f]{i.~em.1l.~tviU~SiJJ1J.r-erlJO da posrnatra obrede ~'Qji SU se vrs.. :igurn."Kemr'. teksrova saanaiemo.. ~_. zamlslttl nekn razdoblie 1!J 'E.VOiJlle . za btagodat .n~li j. lll ]{'O~a eft evekeveciti slavu Eg]'P~'an. - _ ..del'! ('i H ilpr~h ..~j:a. p':r~eekoie bl :p onel i S~.jest.. • .(.g. nisu I'~IJ lkovall f.1".II.b[\ed:itn.~peanl rmall moe da umrlog . oboma su se pri P]S]V~ le magi ene. za knlJ'i. {~eMeyrm:rd u P'.:111 onih l\tcje se odnose na [ plodD'U stvaraoci ."'I· a dv ' . A:~~He-{m. prerna .'.kasll.] I.()tvo· n raea.na zatest..yEt ao.u.Q'P 1_.' -~I'r " I'" ga nj j..~I' .da S]... .ca od . i da u sebl sadri:i osobenostl ['a.' ~ ~ . Pored zanatske vestlne" Egjpc~ni su b:i ~.~:~~. oiL'II'.b~rij Z~ kio] u se SOl atralo d~.gi.]] posc~o }e bio . S u~tmu~ ve ~rste .R Sirijchna: ] Arapi rna 'U ." I .a.IC. ~- .e dobiJ~n "ern i" pra h iii lna.tamne bote m u I... - '.g]je'" 'i "erne" vesth1~.sta ko]a su AraJ]Jli jmaJ'i u vezi sa natpislma :u -Hg.'e :na.". rode.li oinli SU.knjilal poseb- ti.'o bi ostavile jios j :flJClutisa k na varvarskl s I1.-'~-''':.~. oni pri ba viU slavu (:ud. . sobom bile bi. ~ et.tine 'UoblcaJjenUl post1J.l!~'~a.-". :s:a:d~!Ofa(l:~. " ]~ b"1 tako. • . 1.n je olV~j "cnJri prah fJ' bio poistovecen sa telom koje je 'bog 'OziFis posedovac 'Ill podzem nom svetu.l! LI'I!' 1Ir.~· 1..'Q 1JS.] v~.uplas..p0I11 U :preleV'a ran..he.~.zaJc:e nam gl~~i.. ".I' -_ ~.:aJ:ma bogova u . Iz ovih pro(:es~ ].JjCe.JJ. 111preradi jim.'. za obeje se rnlslllo d8J SU i. 'Ii"Ie ..ni. ..ukazuje da je gotovo ne.-II "00 .djom .It{iijil [e razu me.'"I .~se ]].·n.'.nl:~]a.J}] ._ [.zhc]'lihJ meta I. oja bi la peznata !g. Fee zlIlac[ "ern" ili "mracan": pristaiala ]113' o'"'Voj zemlj i zba.az:~.dja.kim hramovlms.]J'tl!J. W'III. . -" oV'e_.. znog 'O'v'og pitanja.ami.1.aJrod ~ojli [e uvek S~ strahopostovaoiem gledao na plsanu fee i.ed!a...o i. .~n£}." Itoga SU pogre 8iI1l0 8.-". I.U pol~:a. s~ 39'8" r. 1 ni u.re.}~ 1k.~- - r.ki. pos .'zj zi...jev] za Jkoje su saJgradle:me piramide 'bH:~u ]]_jihpclaganl.. l:z~v.K~ mr" ]:~i.d:a. to.~ se ie ne i rQbov~.1l1r.~ter]ja I 0:1 m i.-_. rosr ~~' ~~l:PC~U]a. "'prept':fJJva c:r:n. primljene kac sigura n dokaz d fl :SU Eg.~~ 'P~J{aob[~de met~Ja.'eit[l ze['lJu po hne:n...ca vale da cpste i sa m.'[IvaU muS-brei ri s. ~ . Da je l\):O>j:u'm slu cajl~m nekam pri padn iku push njSROg plemena b:Uo d!opiU's. tl["I~.i""lint' 'n"""""'''' e~'~ Jr" Ir·JL ·ll.jiei:~ Za p1acla.u.egl.dZiJ:se -araonova voj:s:k.]' .1! .. -Il __ . ]'.t·VHJ.~ A. Rbn].u.u.guvi rna same i. G..~p~u i'aizvijai~o i verovanj'e cia '". .peSiD]h znalaca i "bele ma..am0".lGa]i. utepila u Crvenom morn.od'~ :m:us]I. SU cpa -'-1'. · . I'I-:le:meja'" ~ t~)je's:t_.] I ..i U ka.zda. [-utI .api Sin 0V10m ime n 1Jl :pripojj U _mo-: c·' .m~gl "~']} "I .]]:ci. pO(ZnaV3.~_!l. J'ed 110 Q d nSiJjstaJdji'h buena.. 1 I '-. CH10~.~rg(n/(l!r~niem :nj.:1-:1'.oJle u s:re:. koristi Ii z:iV'!Jl iL] proeesima ko] ima S:U odva_j.'. i vestim~":prer~de ~ne'~ala!.. PJn~ lu'l .~-::- '1 1- .~ 'Dalu.'o[']i..II'" '·1 .}~ e"'l ~ v 'h~.ipcanlma vee u IV dJnaJs~ijiil' ] sve sto taka dobiiamo .posea bi~ pOIz. SII.. l~kJo se~uporedo:8: razvojiem ~s.go..'" . . '.'[" "~-. u njem u je b:iItIJ sadrza na iiLj ihova stva rna susUn ¢'L Na misUcki !:lia-ci. csoblne. i ·ta.i U da lh ne [lIJIJ:plii~~tiL te kralj. if.I metals i zlaro :u srebrn iz prlredne rude...-'.h imena kao rec:u m:oci. J.a~ ~]'i se ci. sa duhovnim svetorn: okolnl narodi.'II~ I.[iI. U OV:fIJkvoji neprU ici 0]1~.ka~ jar je bl'~a rn '!Jdra.5:a-' duje najc1J.a.og.IlSIJ ]n~IL. ~OLl. Ka.om.- - _. l! I ~ ne .k:IOD.Ma:gud:~j~.. S'~I .. Z.~ C{Hu[l(:. su c. "tI'ipl.kUvuu.t knji ~ev'[1im sastavima 'RQ obrede vt'-rene.9J Egi'pat jeste ~.~'vesUni.. ..]iani:m.e. ~J~. Ib...- ovu n3C G rei ma. .@.ja..JJ ra ni savreme td naF. d r:-_~.. d. B.ju metaJ~t Ar... b~= g'I.~..kJoj:i je obrazovao tlo lz .lem. ]os u vrl 0 ranom raze i0. u keme nl.ff~ a'Or (ured~!i)~fiI U.i " t' d.~ ['-" . .. n~Ka.U 0 egipatskim pogrebnlm o.j'liJ naredenja svojirn ba.:1 umrtog.Hiesnije moci..ijUl. .U.aje srn~!r~ra.~~\~ 1:ll.J re bo. peeedovali su dve vrste '~rnUdI08~i~' k'()je S111 im .y~.nrzborita ] ''ii~c:l1~ ]na~ij L Pl'V i Dal..' oJrepr~r .ekri vanl sidovl grob!rdc:a" :i fig:!J. Nizovl h:uj~nJg:~iJa kojima su ce$~~'bUi pr..cni i c~a.I...v-el udahnu zi:vot kipovlma da i cla i.-' po $"iJiojo. birz~anJe IL. '[I. S1iJ kra I. - I I _" ..J.aa.en.l.u Eg. li ~Ir" Les ProJ.• V '. NI··· "I]' 'rglJ1~' .e8n~'m su da '1lll1:[a..uhovi.nlogIl.~.. metala ] 'pok'I!J. . 2:3.h \i' abo . I'.S!) cia ]h :pr.va" nasl lka ne :i u iudJe ~l~H1J€~ stelama i. znamo st:a. . e meta 'I~l.rckhn plscima. sledeea pri. OG:O Egip:at ol~Elll. -.. " tlD] .. Ijiic'ii~ izab].zvD'r iivoita 'I :rIl() c:~.'···ct .

rani] e btlo opisano.~'.'::-.. sudbtna bi odrnah zadesUa iiva srvorenia koj~ S'U one p~d.i na istok i I1Zii~U i pog.9J isto tcoi Hw blo d a. . l' . I".0I .. . . S:UI.iH:.... to~1iI IV.isla.] ucnu ea 9 _~'Pn~. stQ DII A~.III I.cno kamenje iii.::o.26<7" ]~ Mil Prnirics d"O!('~t~~L B. 111 pnsustvu 1~u..ri. zasl"i. Sada moramo ukratko O])r:i~taU glavna sredsrva na l~orja.ko je. ilvotin.' le jahao konjiaJ" U 8~lopu prede do voriste dzamijie.:~rvl]Qo:n.~ '~ ' trup al.~ potvr aUlre I da SU. J -1.l1d]'~ navodi pri mer moei delotvome ~ "• ~'" " .~" ~""i' ~na~~Jle It\O]IU J C PGSeyOIlll~OFlem. ~ a ]'d a "]". i uci [do da stastt kral]. " .i iz b:i lo kog dela Ar. ne kama i Z[ votinjam a" Izvodi [~ je vradzbine II cnom tre'I/J.atel.". 'bi [j.e mrtvl h [ko.~~Ul1J "'I:.aJ lspu ni Eg~pat hr8Jn'lOrVlIl13..flz~ magarca svom obrta nju 'bi~ ]J odla lotina delovanlu v]se sUe. svog :5] na. ~.ua.11].t evrenn. u ku:[skoj rob.J\au. ~maj]iJeJ ma. koje su ja ha I LV hramovima ie skuplla sve tajne prircde i sve pdv].bijle iU Sirije da napadne Egi pat.posta vljen ~d.-_ ".S..lcoje okI'uzu]Ju Eg:[pat~ Si rije i Za pada.t.0 bad :~Je. V~ ~ i IU!U 'U1-'b. ba vio se dejsrvenom msgijem.5k~ 'figu.. III da pro c:itajlu hJjlerOgh:fsl'u~ natpise ltojii.:II se p[!~IVOn '1lJ.on je prouzrokovac ne11.. :korj] n."' d 'pI ed-I-·'·. R. z:uvoti.pat 00 n~jezde nomadsklh plemena: pored toga. takode na:ci1iJJ'i f~gu. 11~ mal lm rasto] ~uljhn~ cUi ]O'j ]~ .. imena.a. .uz njeg~. I' 's.e vQjsl~e" Ul~:r~l!(~l\oon i kojli aisu Inc.Z .. i.: I "'"I'.u:u eke njieg@J.OV:ElJj fovlek [e :[o~e n U selu Zu rarah. iiveU u v.je 'U ~ivot.] ~:a. ad napada zveri.ednje: dele pcdseca na spaia] njie gla V e rnrtve guske sa eetcm ] vl'a.ymu'(~t I~lis~.. ii.U A U ] I'QuaJse po .post upcl Eg. :Egi. Ovo :posl...Usmanl Istorica r .~["Jje obrede ltd "I i one delove Knj ig.'j II ~ ~ '~j 1 uopste. koUkor I.j:sJ~...rc'anje Z]voUn. k. sma tra Ii S1U da one nisu nisti d rugo nego m~gi.nja" Za vreme svoie tridesetogod i~niie '1/ ladavme 011l. J • .Q tlo kod jevreja 1-:::O:j] :S.~ se odnose na ove teme j.I .j'tl stanovnlka le:tn. __ macem pre 1 cea ue I 0 rill se SPO]ll e <. Egi pCt.a.ai~ja . da fugure vejnika j.icne fjguI'e~ m. en m U odsece g[av u ] OdV'O.( . i flgurama zi. 'I :n~Jl~~" )). covek oziV\~.ja.acne ] li odlboj ne slle loo:]e su sa.d:r:za u mineral irna.r _ 2660. ~I' lai II k. :mag~jisld.vQtinjl8!.:t:)'1 nat priredni h po] ava. su ib pratili.agicne sl ike i formu le.Ma. ona oleo zida postavl figure krokodila ] drugih sl"r.a U ob]ic. I ako bi neka volska lU"CI'lul..-.IJ:ni racunal i u magijskom delanju" to jest Inagi.k['aljica bi uciniJa.jl le 'odJ .nja kc~jie su jahali nesranu pod zemljorn nutku kada su neb eska tela jie ubio (ovekf!J.r'e lfJfUSkIU:1. m:flJg:i..i unistenje figura na kipovima pt)V~.~~~ hVJ. 1t()ji se bio potpuno ptecbto Iovu. a ~rO.' " .snih zivoti.j re i formule namenlene da s:lu2e kao ta...dovima . .] I 0 je ZaJ soborn unis:lenjle neprl D.e.a. "I k ... U dza!'[lLl:~liu OCufi..cna. ma!gi. .'0..orlopCU.odn.') ~ n i da shvete VI~I k:efigu:re L bogova kDje su bile lsklesane ili nsslikane na zi..a.Iasti ~ i.up~ana pres~.· 'i'" ~ prooe ~]'oz ruegovo '~e.v]j~iih~~ rna gde ds su se usput iIilallJ:1l. Zarlm . lS@5. .

la rom premeaom 11. XX. .k. 0:1<0 njega i lzmedu ~z.J. "h.33 dee tela je bio sta vl}~[']pod.I v 'P0EJ~'!..J..~:S:tve]}. pronadene su nove :am. Pcstoje dve vrste amajlija. ie ama jl lja .a maji Bilena $.U komadi zelej.]j~!tVi]Oza sva kill vrstu ta lismana ]'1 i ukrasa :ko. isto take [e nemoguce red kada se a.joj.I).l~u!i n:ilOSit]" cl:d.vt) s:ld :!3Jdl~:te a ma]l a.o!®~'bjuIJ'I~. sve:~:ten:u.tU~.Ijludsk-o telo..jlutelo od zmija.U formu le iU mol itve bi le izgova rane m nad .jima. vereva oj a p ostalo p. i U sraxrnernc ranom dobu re'ci mag]js[(C moc'~ i moli tve hUe su U:E'eZ~ rna. zna C enia.ogkorena lltoji z:n.]§A ..ar~]~I.i h i uevidljiv ih nepr]j~'te]ja. ]zgi!ecla~ medJ. bilo od Zi.]'e za formnle nadene na amajlljama je ime hoe.i zm iia.l'e~._ na k~m ~e rna bacen p oseba n ode lja lit] a sa cl- vim netaknutim udovlma.zivi i[:~ kO~lesu na um rl e stiv~.p~ a carli ponekad bili u nedoumici QkD niihovog porekla ~.maJ 1:0Ci.rh. i.. t~:kosta ra v6r'QV~[)~ ] sujeverja..d:u god]]1a ranifJ mo~e se reci '~aJd a s:u Egi p eanl po c~J da :s.:.iiaJi~..iu]je Q d b rteva i brze od svetlosti".. deistvenost takve :~rakve a rna] Hje.iii 1io·eci.N·~jlr~lJl.vA ']1 M AGltNO '"" 1vIi\][.[lrna tel iji ~~d k~. a ka. C.~l···.:::". da z21.Nije jasno da li je amajhja pre svega bu..nja . raspada Djl~ i l'ru:ijenj~. . $v. vremen ima SII.~i ~notiOzi.i5: ni mrtvog tela...1:~.F'Ocl]~ da bl zaJsti.e. ~ta. bio je neseblcnom rukom pO[OZCI1l ])0 telu ..s:rrdje ] drugi. zasti tte zive b:u Ii su u sta nju.iljr~n. Ret a "amajlija" pOiti.["OO]Tht:.ie ~e :n~Ci len na a rnaj lija.J. tela.It'i m. n ij 6 bile u moei sva keg (.1 a namenjena z:tlJiSU~] zivo. (2) one koje to nisu.6e od . '! ".gled~ da je prvobitno blla 00sen a da bi ~ti t lla svog vlasnlka od d iv]jih zi wti.~:voj. am~j]i]e.v]~ se.. 0 .~ke ](le]6 ] verov.s..1Jihl od raznih materij~[~ ]. ukrasa :u delova ode6e i op([eme:. S.. j a$]1IO da izvesae amaJj]ij€: predstav·ijaju.ne natpriredne m!o~i.e '!U.stitei:mr~t'lij'\e.$U in nesili. kako je. je 11 XV[ D "VIeiku pre n..!'!i~. m:ag'~'Cld'mformu iama i.vo:tile V. ~.osi ml!siQv ~~g!:i1\1'I. su pripisiva.j.anjaJ~i It:il:o posledl ca ttQg~. e:S·~olsto SJi!· nosl" :i ova lrne 0 n se slroko 'IlJ poh:e[b.±itld mestu nalazile.a ltoje je bilo 'z:avi]!eno Ne· u GLi\. bllo :Uvo Ui mrtve.i predmeti ~oji su mog:~ida.~r:tlJ:p8]{.•rnrtvc telo je pod uricajem no'lin. pcsebnu :zas·tt tu neke am~]~ ~ l lzvestan 'b[)oj pred meta.n.ije pOzllaJte egipats:.1 Ij€ m da ih navede da dodu do n}~g~~. da.am~jl iD~ma koj e su nosi I~. podzc~TiIf~O~~ S'i.ttzno~ti za z~h/'ot duhovnog :u nepokvarl] [Vlo. koje su ne take postale !1!O®:~. to iest moci Z~ ko[u se m lslilo d a jle ~WQ.l'V~I' pi esnl.i.zal~ u reel H'JJa Ispisarnm PI() '.I' '1 uda . S~ svlm njeg:o- rQdi lo veio·vafl'll~.k. U najra ni~ .ovek~ da ih koristi.}'G· (Ion. t.ojiesu h:orustuH EgipcaJ:rd.~jiUje l~oje su preds:tav]j~le nova . a verovatno i vise od hll .r:a. Q'LIlekOjli je h..g.lzbu ~ ~Ji.ta.j a.. za koje se vetovalo da nastaje iz :njega.ocidvostruloe 'Hlocl.d.v·ijaJ~I. na.je A KA..1 svesti onih ko]~.IF. naCinje!l.Ql~J i za pijJkQjnika je bilo rollko nlLl'zoo da bune snabdeven ovim f1:eJ~a~.ru (I. da su C3k i E~i.~:i .:. Vremenom S:Il. N. {1) one ko]e SIlH ispisa ne je u Knjigu m rtvih bic j 11.IJE arne d:tl!~ OlllOj 'V'iSri p..MEN]E I:U AMi\]R. all iz. od stetu]h uticaia i 11a'P~d vidli iv.I:rlJli'ttanja. ~a. se razvijale :religi.ams] I ljama.voj:e rnrtve.k"oi~ ij. za koje S€~ verovato da i]~~ uopsre CUV9. Qcuva:nje pokvarllivog tela.~li ljudJ'i koje je zajednica odredila ~®J : vrse -versku sh.

L]e ad.MIJ" su vvi. _ J'f.a.erij~l~. odriati ]Z r~~:.~iil:~j:~_~ keveegu.ajU IIt::~ e ltu" Prema ovom pi scu. A~]" ohlj.j dobrih i.aite:~ja.j!"'_ $.ce:~ neka mi otvori oba aka koia :S. ·H'\1I.n" ]].et~~t~ i d.ovo OC'ilJVa. reil.l~cd a nep[~i..at. '1 eJ:~ til["€lll Mtl!sP.m.k.f:aj :nj:iht)vo. vldlmo da je .]I~ zovemo Egi.[~zJI~_o na . nlti CU ]:mati barku da podem ]1 IZ . ~eka' srce m'~~e sa mnom bude._ do]a8~Qir.0 . i u pogledu m.eru _ : i ke i s.Cj'.i dol\' ~.na.~i.i 1.U kao b:ril. predmeti ~duii.' i li'~m~ su.e ce act slu:u lica.(AI111ibi. zajedno sa. :rnaS]js1ce moci". = I}.fC.odvojeno balsamovano .li.kakn je.MAGleNO KAMEt4JIE IILI . neka UCllll d~a raJsir]'m noge l~. n i ~pri.plad.:v'ljen~_]JOG z~st~.i: . Neka mi [cl'~'D usta moia da.Il~ nebe 'Ill zne:tl.d. pra vougaonog obl ika.e da je knjiga koju jie Teta ~ f. kreiz 'Hi] zaplo"ifi.11':.. 1.n..}) v~~em:e]] u Egi ptu.ve:nog~ d.aU'tt~. ~. u~~:ru.-· tu boga Tuamute:fa._ob~']k~.~. ci Ije m Qi3J pQo. pD· l~ l)o8iO'vr~o "'perie!] [·dn Inn"'" sl[l~anlli o~nota.O je sign rnc _d~. a onda.oOj bude sa mnom u Kt'~c:~ e srcal Neka g&'udPtl luoje 'budu SaJ mnom u Kl[it:~_s.sei u zelenom kamenom ska l":fJJ[:iejlLI ko] i se u c1J] nasti ck~. ._~. ili Ja _ necu .:ni.Dj:nU~:[J obezb~(U srce lI.1ero'. Posle smrti je cuva no sa posebnom l}ainj~'ln ~. T. :vec isrc 'taka izvor .11 nog ~krUjcal r~1:]ic~. gov~"'..I-' k. je a :male] njien.tail~JJ:~[!Il"d..tinj~~i.U\i' ] Ii redimoei. svest.n]e je smatrano tO~.SIll nastanjivall Egjpat.u. ..pr'G~j~e'li oblca] upotrebe zelene a maj I.:EIJ stav'~j~o grudl pokojnik~.MaSI)e'Ii''O~ ted S8.. na paplrusu je skoro isto t().o zn:a. ~n'oo.Jl~redull. mogu da g:o!vorim u] I~H ma.g :pls anja na kamenu.e 11 Pog'IISirvlje X:X.a.a.]'Z. sa rec]:rna.bl.i upotrebom..og~o .m~'L.OkUS.mnje da jie d:~jv. smesteno 1U posudu k~il~ je ~:t.an~..S~J1!. . moje d.rc~'! ..cki. sa.ta 01'(.unes'tto o:nog koj€.U hova up otreba je blla ]'lr.a ~raj ~d.~ore'ttlu" U 1~3:s:n:~ jem razdo.:zito [~sb.~<O. i u pogled lU cUjaJ sa koj lm.300.. je 'U kl 0 njeno U postupku batsamovanja. upru kos :r~Z[d]11 pretpostevkama u vezi S 1"1J]J 110V"Otn r.gov~" s:u [10m otvon s:vOjle dve ~iJ:u.' 15 UI.~ ~h~~. j_j Z:~~U~ P~j~fSforiq~.1~n :~:Z. kI'~'lja.~a~ srce be..:fIj ] cdaja pi:ra m ide Unasa. Te~\st g[~s.~ v~~s. ia neol itskog rasdoblja..\~ obliel nestal l.~ pisinja.ob[Jlu itt~. ~.n ka: nadeni su u vehkQm a I broiu u pralsrorijskim lli pr~din~sUcltim grobovima ~a..'tt 'bogiG\d ~:na" da b~ :1 h tako :mog:tlJ() nateran (].~'1:1] im bi la sahraniena ""knjiga. s:~r. imae kod seee i·]tn:~d.ii~cia bim potezima kao p[o!CG za otira nje boj e n~c~.elta!o'~~.~ do.'tih.3.~8e'V].a.iJa.jj.oe. • .. bea] k.5< .VI~ pod n :1Itl~(!'l. i. star ko]:uko ~. :P 0 plo kojima S1U .rg:tti~. ie u I{n]~.a. IJJBtpiSi3J na z.m.j. SlG.Ni]1 n i drugu d a.~i. :Ill ltl cu moel da s tobom z.ogel~st~ s t 1>1 'Elfl'nogmphJe. M". onl PO$ti8J Ii vr.. AMAjU]A S'RCA.grILl ]l..k.pcaJ B]j'I!J].vremen im.a tzvrse njegov u VOJ)111.(_~a .'il)lrr1I '" fl'(!g~~¥'ljc 0 d!l!l"'~~li. nom . J.'e.Morgarrl E.4ad~m. s.r!. J.~:Sl.s) butine moje c:. blo da pOklOj n]~~ d.rga:n naveo. e. jer. Neka bogi l]jl~ ~e ~. §t~v~.~. i neka tamo pofm..~lg~.~cn~~.nla.g:urnrtvih u ranom r~zd.?j e d ~. ve~~'yat[Uo~.a.~ 3151 . bib :S1Ie: :m.' ] neka Ampu .ojii le ikad iSlJ]S an na gro bnici.Jis:. de: . 0 z~risove na istocnoj st ran i Cvetnog ~'eze:ra.U pove]'I nem U7.obi.fi.j ni na gnl!d I poko.EIJ ti. mestu" sle kaz.kr~~ na 1. pre n.~ ustaoe'm da.jl1lsrca kojn.[ugQ.I.AMA-JllIJE nek'OUko mesta u Ergi. e. plueima. pnpi rusu lrd.a. Egi. ti kDla.a l1od~.Na ~1.a~o. ho anu.:t ~.]o~aJ koj e je M.. bu. 'I neka.oro je neverovatno da su ih II .i~t~. Njeg..)c.'N eka srce m.g i.Ui urezane :figure fi voUnja blo unesen jeda n tekst1. de Mo. '0 Sree nljoe lbilo same sedJi5:~e zh/lQtne mnci. rdav] h namers: ponekad je QZIHIJ't:~v~ I..jesu Z:aJ}edno jel'1le.akog re.i u su iJ.ln~m. steh.ViOU njsl.pre n. nji m.ptu" SJx.m.o~ ji su sta v~. a 11] ibovo mesto su Z~"'t~'l:eJ.N eka nu se otvOrr~ vrata neba: neka ml Seb. da mogu na nj]:m.~. prlrile bO.. ali s.0.g01l0V..al] Egipta oko 3266.h"dr~gi.niJ'~rodenic! kQ. l~. ViQ dno.p. Jir.

a SU.. imacu ]l)OC da ucinisn sve sro mo] ka {~j. XXX. N. da le. nj'ego'H [ I~O'J] pusta da mu sree u tetu svom boravi. takodc.:XXVU . kad izgovon. .. '~e k.il~~. prema jed nom prod a n]u liJ.j}'i.stle'c'~eu v]as" nad rukarna svojim. hnaU moe. M' am ajlijom SI'CaJ nacinjenom kamena. XX] X"' XXIX_A.ku. Sebeete se. poseduie 11 buducem SVeUl: ] ka.n I.:)1 0 osuaen prema onome sto Je 1.e mrtvih ispisan slovima od lapls-lazulljltl La v ~ ade Hesep -tija.7~I. je stekao moe nad njirn i A ~ • ~.va nesreea. Dusa moja neee b iti sputana telom na ka.a j e stekao vlast nad svojlm srcem.arU posredstvom gOlrnje..~vljuJ' trebalo je da bude aeinje S~e~lem i lot Nd1l. iz MEn"ufsa.n is da srce oovekovo prode kroz preobrasaje svo]e shodno del! rna svojlrn. . 'trlbk:1J!~ll :Sl!i::3i. i. tl koji 0 d belog. bllo je napisane nista mante nego sedarn poglavlja E<oji. je: srce 0 slrlsovo i. ] na.lilh~" 'lDdtt'/J.udov~~te.L (Iz.OCaJ ko]a a ]~ rnogln da odnese. Ahr iako se srce moglc .T·uDi::n·:f ilII:~l~ :S'.V[[]. o. I. i da S1U ideje otelovljene U niemu vrlo stare" Prema Nehtu-Ame:llovo'. Da bi se spreci la oi"lak..ilo je I ecpnodno da pokojnlk povede naj1iJi~cubrigu da rnu ga ne 0 dnese c. ne da] da mu pred tobom naslicodi ono :sto je utili io ~K~anjarn vam se. i 0:0.je ovo poglavljle dele 5v'es'lten. srce.cnosti" v. XXXA.. kra ija Egipta oko 4300.1 mo. pre n.Qivel~ pola z er. pronaden tekst LXIV poglavlja 'Knili.1 d . ltlo~n . Verova to se dill 6e p oleo. od lapis-lazulija. :~ XXX ~}. Spomi nia oj e boga Ptaha i nj1esove sapumice Sehe't poka zu je.ao je je b" m.i ove reci. su blla korisna onima l~ojj.. koie je islo naokolo ttr~. nemejte zgrahiti oro sect OZiI]SOtVOl()I' i ne dalte da se reei zl8l poiave protiv njega.. XX. odrnah steci mOC] koie jie zeleo da.. Pog.h.d.g poglavlja. 11'" ~ d " 11 su re)~. Srce ga niegovo ShlSil on je I 1 j. C\.VOIj-nik i rlus. i.IJEIU AMA. koj] ci. Q.a:'i~je XXVII j e b'~ povezano S~ lo l l3 k.~posednic i neprelaznoat i.zec" s.e volja. steci etl vlasr nRC nogarna svoji rn.c()"ve. da ldu kud zazele j da rade sta im j.a. one se pled begovima obnavlia: on. jer 'tO je sree Ozirjrovo. odnosis srcat Zdravo. i I1C:nl~ sumnje da Sf verovalo da ova] karnen poserluj€:: izvesna svojstva kOj. arnajlija srca.0 pnpada njemu koli je sa imemma rnnogim".r.ool~ seee cd :ril. S '. f'o:be:dOllosn(.a.e ".m papirusu.()i j i pod zem nog sveta.oja se pominje u gomlem pogl.~. .J'I.rf. bogovi Vle. pola c.](.I'mC'.~ ge mrtvlh (N'Q.. .il\t:f). oslli.ad 'Ill dcvima svojim.g. p oluprozt rnog . Razu meeu srcem svojim j zagospoda ri fu srcem svojim" .ci 11 na koj:~ j e ova C]nDen:~'c pomeouta lJ:i obrednom a uputstvu ovog poglav IjitIJdokazuje dill m u je prida van poseba n zn&lJc~j. d vojnik) 'Z aiel.]. d. 1!00. vee eli llci i izaci U miru.~ srca..oc ]}.IIIE I ]zvr:seno ono sro ja naredim u Kuc] Ptahovog Kaa.su g.. d.'~.MAC3 ICNO I<AM~Ji"I.1i'I l.jI n-i k. ana glasl: ""ZdI9lVO da si. moeniku cij. ti sto l{ra.

~I . UI _" min ~ .o-'vli... :k ra Ija Eg]'Pt~."'"J...> I~ . gos- sklb r j3JU AI.. .ao!. vee u 1V di nastiji. Tekst ovako .p~"J~stvu ZaJ verzl lu O''IJ1ogPQtglav[j.]a:v':lja Z... "II J!Jl~1l 'o:'\I"!' I~~' ~~ 1iR!~~ nalafe da se re~i ovog.II . Po~Javlj. reli....1:1'. sree] da mi btl. .~1! ~l'l!"L .1!~1 .i _j.4~ Vid~ l ~$~'2] . u.at~'ina mesto $l:r:oe kuda lcle~ . pOgbiV'..E"i.~ '~I V. :izade da i.u~""~t]' . medu EgllpCa... je IL~I!.s.'e_ ". nece gao ni1r'ii"i.'d:u 1.1A.u'~ Olli i:'I"~m UZir6] I.n. x""o'j' -N""·I\. Q remena Hesep-tija.. ~i:Sl 1:3. i i'- -""'~ 'i:'lL ..r ·.ojiflJSf od nose na 8F. mi oni. ne isp. ] n.::· '" P ~~u. zai. ]z.z..!ito cujC'lOO ugQQ. 'i 'vodic bogova kO'j:i su U PQdJ~ ZC1'l'U10m svetu. pokojn ikOV1e gn.~..a/...!:O'Olil!11 :grOCIillll I!1ilii ~".gl~..liJi a j€ na...~XXX.' :n e: dai 'I u a rru U11.h ~~ta .w. ~IUl \ ~ .z.des pokorno II podzemnem 1 svetu... 1l'~'i>-"iI"'1I..aJ [morn] sud u: neka mi.~~~._' c: kl T .a\r]j8!lzlaaaka d~UljU"".u~. ·1 '0""" risova d ~11e ""I ·1 -li-". lin ~I) 'P:r:iS~!st'L!i1J! . ono po't]!ce lz ~~...:rHJ bude.V. muzeilma it.U obrednom 1)]. .(.".dl:u vol] u fJJjego\1'Og dVQji~lri _ ii B oCIo"f" U .. ¥. neka se U Q~~ mene ne 6dvoj:i~.I'~el. Sta. .jl~o moja ~ OJ':'" .Il i.. u on j e l1!'c:i [lrj.ILh IO.o''''U lUI Ihnl·llr .. Od izgovaranja reci oveg pog:'lavljlaJ nad skarabejom do njlhovog urezivanja na njemu bio je sa mo j eda D kOlTa. pog:l. ] beiorn oct tvrdog zelenog kamena.<1.e cl'liJse j. )IiiM~ ~. u prlsustvu onog koj:i 'c:uv:a TGrazi_je! 'Ti sl me] dvoinik tka)~sta novnik mog tela. Bel1l'ul :S!a: lazniIJ proti v rnene ne izusti pred v€ Uku in bogom.B je povezane sa I~leF1Ulta.~e80'v se zna:c:aj 5a.·I"~ "Lr.Pi! 1.. e ". 1"'0 _I .11.t-I: 'i!"iI"'!!'m.j]ce se Shil..l1 _ M~r~l~it: [:ii5i:i[~ M~h5Gnii!l lliii:. gospodar njegov...."1.]SUl b]'~~ "'['Iee.~.~.!L"0$t ovog ]J ogJ. rna] ko moj1a. Od svih pogla V'~j~ l\.av]j6il je nesum njii V~~.ld:~~de je norm al no bi [0 srce: tada te g 22 Pt tea 23 '2'11 obi C'IiIO :PO~S. one je u telu riljego'ilom kad n . N eka se n-iila.. Neka Set. !J:e'"vU~U.tekst 0'11 .0 da '[I jednom po....lJ~V ¥..."rn.Q'ii'C'1 : JJ. .. jer prema NU'O-V'Qrn papirusull" splsu S~ pOlce'ttl~~ XVIl[ tUrnaJstlje. Blfil".." sam Benll.u \i' svih "'P.-.':..I! ~ • .!.a.... rn:..~[is. 'I···.IL ~.en.) [e '0111.!~I.jo. "'" OJJ .:.og~.iL:~. E:)j~)I'IJ'eko['o poznatim pc mudrosti. koie je tViI...Il.~]av'Jj'!l. .V~IlJl¥. p'" bednl u UI. II! .... knji odredu]u -'''''1 '1'" okolnosti UiiiL z~ vota '~jud- ''''I·.~~.i..lom..r1L-<:..tafom: slnom Hufu a (K.fI\d'I. ~1~'iI~. :i neka se tame od area raduiemo -tiok se reel mere. bog Hnemu koji sas'la·V':lj~.v:lje)L"!{XB.o.-_v nosan u dhr noj Amenti ] na pla [1] ni V'~C.(XXJX~. i ramo se "Srce moje." :\.tIJC~ udove moje.JmlM.···."".~! .. hila .rec] !1..y 'il~nJ"'iim "''''''m . r~~.~. oko 4300.tD'I.. .-i~e 8411 f!eml'i k~m.i!I.n... t~·~ '_'... pre n.eops). V'..i'it..1!''''''6t d . ro..--. i neka Jl~ m one. '" . srce mole. :i i'zgk:da da j~' bllo dodatak 1:1 i. .I~. .' "1" • '1 '1]10'.tI.L :. :k. 1 . 1'lla£'l.1'I~i..zgo'v~r~]Ju nad skara _. ]" no.. zemlju dJ~ ]'.lj~.zad:05e na.0~ii.. I.'0· J'"' '.'Jl: m V~.· 1k1'1'~"" SI'J ~ .grnjske taeke gi..a~ datu 11 istom ~Nilp]ru..::.J0$ j edno amajlija ]'Zvrsiti za niega "otvaranle 'U$ta~·~:S. me bude prepreka u prisustv ~I suvereni h pI] nceva.:mi Ijenlje 'bOo ono kole je opste pom znato k~N) PGg~:a. dU$~ R~()'VtlJ •...d:' . .~·.N~1.. dopuna LXIV poglav ]j~~.I"..._ _ ~ y .n~~cijli se t~to broinl .~_ . ..' ]""'" amijUj:a obulwateta ~ O:zir~solV1U i RaJOVU zastitu.Oe.[fI'Z'ii~I!1I:a II (16 Nm'WfjC'~ IM.: O'V.lI.ll0sti~na redujem ti [0....vri§le volju dvojnlka nj]hoV'ih~ neka zato i Ozirisova d u~a.vi'li ]1a.. .:_.~IJ. muz.su~ .) 'e\za [1JO :Z~ amaj _ V Iijiu srca na:ci]1jen~ od kaln~Uja.1.~e.Jllt.ec~·i:Sta ne m:02~ oj kad prenaglasin..~l"~ S.i moei".'II.tI.l donosl ~us~in.t. N'ji:ho'VC fu oza:n'stve:n. ce jer reel -po_g..

~ ta j. 'Vee ce se Q11JOITlJna ci." O~O je poglav ]je pokojn ik kazivao kada se n alazio u Ozirisevcj Sud Ric] dok m u le srce na terazi]a [rna mereno perom .eii.a]neo'bi en ij i iz.Z~ svoje vi asn lke pr! val] anju Iopti 0(1 izmetnih materlja u koje po:~alu jaja.'V~d~.k retania u nOV011i1... ] poloza [u zad 11] ib 'E1 ogu. ne samo da ee se zaustthti.eJUJ na kome :I..a]1oda se ama] Ilja srca. da ova i insekt popri m a n. pravi . ipak samo karneno srce i.vama dok ih kotrljajl~" glavaJ okrenutih od Iopti.aI.['\C'IU pred bogovi ma .5:10 bi se moglo iskorist it i za davan]e novog iivota U bi~a '~.a26. aU file medu njlma mogu ni'r. ~ 7. fo"lJ] L 5Jt1". kad se 'a'llegu. Postoii upadljiva esobe nost u grad]. AMAJLlJl\ SKAR..c poke] nik .gled dok hoda.j E!: je telo postavljen dati akode i nevi Z]VO i blce.!Ld .2"1' 21 Vitti J. SaiTD.jale verovanja koja su ~~1. In rtvo prirodno srce.a ~illl'.. do vremena gr~dilje~ramld.cs~'''''l\Ood..a. slmbolom ·00015 sto je pravedno ] tstinito. :2.glpcaJll i im a] i 0 ovo III insektu mozemo sled iti SV€. ~ po n. posebno pogod a 11. m chlfiln.. lzgleda d a eve bube nernaiu sposobnost da prepoznaju sops' vene lopte .. koie su 00·.j i've stvaranja koja je pokreta ia Sill nee preko neba Naracita buba kGjlJ.'vot.: u tako ran om la z] dobliu b~l~ vrlo stara. kako 'ces vellkl biti kad u pobedi ustanes. Izg eda da je Egipca:nhl ovako razm islD PO~l"O je pri ["'0 dno srce lzvadeno iz tela pre ao: balsarnovanja . dJocepaJ'1 i mocl Uako se nacim figu:r.a telu je potrebno drugo da s. Ov . Ova] [arocif~ raspored je.. ]'H~. ali" postepeno.testv·~'Ju U ' otrljanju lopti. posto ce se. O.I.ecinoru erne boje.e u. Ponekad SU ove lopte ~ti rio do pet san tt ~ metara u precniku.s'Ita. postaju zaobllenlje m. drugo SIte se 1110~ zi I~ staviti na niegovo nesto.na. lrotrmhl!!::miorm to . i [lerna sumnje da su one predsta vl. . 000 samo me poseduje ni.Cl skarabeja i onih koje J)ripadi]U drugima: Isrina.i SU Eg~pC:an. W.~e. i insekti pre toga iskopa ll da bi in u njJi:hSlnestiJ l: i. l~a'zl.he Modem CJ05isW ~fili'}n of bli.. ~tavi. Ovo manevrlsanje lma za cil] zarrpavanje lopd 'U rupe.jaja.ju ria izgube sopstven u.e:i trebalo.ufj.(l:i1ldofl.as.. vrerne kOlr[janja.. odabrali kao uzor za [110c:i.. videee se da je vrlo ran bile pr~p. iako posredstvom lspravno lzgovoreuih molitvi ono sprecava da primdno srce odnesu n?ni l~Qoj:1 otima]u sree". b.i. Primerci SiU v.j-uce r.podarom Amenteta.kada je meren prerna sopstvenom srcu.. du]e izvauredne Iz onog 5[0 je ranije receno. k()ja je btla pavelana. ]dcje ko]e su . votu.j. Tete' ZaJ v reme najv rel ~ jJe.' lopte ~iU u poeetku nepravilnog o.. sa 1ilajvazo'ij:im ] najomiljenijim poglavlllma za Z3sUI U srca. "11839.Eita od one 0' sude n iU $.gdoba d.. Karneno srce je. N~ osnovu izvcsnth paplrusa lzgleda kao da je prerhodne re.de. loje S~] postavljene rako blizu zavrsetka tela j tako daleko joana od druge.lda ponekad nekollko nllh pomaze pri kotrljanju iste La-pte M. l. vrde: guraiu ih zadnjirn nogama..~u7ikao [zve r zj.·bln~a i mekane.~rx:~~. isto kao D ienk. Zll~·~ cJ. skarabe] iii buba pale POSlE!:- amajlije p'r~pada porodici Larnellicorn koja se hranl balegom i zivi u tropskim zemliama. 'i bube stoje skoro a gla.rye Sf h rane ba tegom lz ovl h loprt.] i neki ukrasenl najboga ijim boji1nna metalnog s. obliku skarabeia. bilo da jie nacinjeno od lapis-lazulija 'iii· karnelijana.. Uistinu.jaje sasvln raz1i. U $1 u'ca.joj ispisu odgovara. medutim.a '~. strogo Ulev§t da ka. skara be] je bio uzo r i simbol boga Hepere.eci rnoei..AB~Jl\.

Hepera takode predsta vljao nede Ia til11. jeI je on sarnonastalo s.stavio u ulje. K. a iz nle izJa:ze skarabejt.1 • e- U Eg~.e i obreda kojii su vr~e~ o i na dan :sabta ne. :.to.l'f.a skerabe] lrna lill1Jdsl~o lice iH glavu~] Jon.tvi k:oje su i. zelenog grartlta.. od pamtiveka u . i.om p.cHi oblici su izvanredno brojnl.f'I. OI!!l:flJj lnsekt je odlednom postao sirnbol boga i u 00[' vaskrserq a.otposrede stvorn. rnedut im. koie bi onda skuvao ~. ona je zakop'-8.to ]~ ]sl[Qpa/l.:E lou sebt kl iell zivota. 'fJa.... j'ofllch~ Sit Ii"_ 11010. njregovi razii..-· 1.t'!! skarabcia.Z~p~I[' u Joptu lro]u je napravila od baJ]e.$ ii1te:sf1!. pi avog blata. bil a le uzrok s. kada je 60vek ze]eo.'·_gi." probudeno u f-.~ toveeen s njim. mislilo S~~ i mo del skarabe]a.' [ pasto je skarabe] bio PO]S.m po sebi simbol boga I Iep ere.43 Sta rio SU na rod] i mali nelooU.Z'gov.e'l osam da na.".uneeVro. a n sa mo pod uslovom da su o d.'V'H 'I!J oj~ d.0· .boe~s St~t'el 'i . mOil i. i da se lepta sa ja.locom u koju s:u ut]snute H:~urezane feC] lUO(:]. pu pura. I .aJ!'aJ . U retkim shl.]c je stav 1 jen.[mOe] su U gl91vnim.opta sa jaji:ma.~e~ buduel da gao reo- da se ova] lnsekt polstoveti sa suncern.a je don neo ska rabeju ime he.nsek~ d~v~o skl!i. oovek bi rrebalo da popije ovu m.~VaJ fa nje velikih p orodlca U d revnirn vrernenlma.e .·B~U'~~ ill.:S. Porfiri]e ] Horapolo su wrdm da e posro] i. crtarna oblcno urezivane u podnozin.~ko j~' ovaj i. '1lJ jednom svom vi du lI100.veni z~. i Iota o je lopta Qvog insekja k sadrza V2iJ~. takode d ati s.ekllld. m. navedeni h pisaca je smatrao da skarabej oznacava "samorodenog". to jest kllcu at hovnogtela.a rupu. btla je takode polstovecena sa su cern kao stvorenjem koje na poseban nacin srvara zbtot Kako jie bog. u vrlo ranom ra::uJob'l [u ]e. . zelenog merrnera. srCilJ :1 ta c] n]'eni c·a do:ka.:Ei. pitlOe vew~.erljillll~koJa same j. Sunce }e nostlo u sebi klsce iivo~a.rJ'ent.rabej Ietl za vreme flaljvrisUjag doba dJana uemtla je ka nile :za.r.g . M rrvo Ijudsko telo je.vra.eci ]l)()C' ~ bi le prvo nad njim izgovorene ili po njemu ispisane. a zatim ga piju z.noi:j:e skara.ce·la.lesa. ovog i:il~ekt:ilJi m rtvo tela bi U S1J:! isttoV"eto].am..]. da odagn a posted ice e] ni ~.gova rajuce ..r~]ven.pe~ tj. a I m Z] vu Ina. koje .a.aCi nje no U ob[]kUl.v. plavog stakla.m'Ie'Uchus 0 U A egyptio:n". n.~ i re:c.. Il]je zap o~1 a z]vo.. sa o:-ve tacloe g[ed ista.tvo:recl:l.v~i j 0.eik:~d je pod..! b eja. dvadeset devetog dana ona otva ra lorn)'ltu ] ce. kl tee mladih skarabe]a.bllo 0 vrsrt scata. m.tni 'to'(. plavog zelenog g[eCl:Qsanog 'P0IC~lana ]td..k. ko]a sa :is:l?o]java u obHejiu boga Hepere. su In'lll na ledima uerta~ ue IG lig'IJH"e.ea]'ev:km. Pon. p ~.u zi ato" j. a 'C:~ kotdj~ u'j.rnde.ge~J. B!Ii:'Ltili1" ~.f' N'eill~r1. "'Raove_d u~e I H-0-' .nja preko neha.0 mes' a gde atn se spaja lu Itt ita" pcnekad su cela led a pozlaeena.eme kO]ie veruju da je to sigurno sredstvo sa g.ko ZiUli m I.ajHjlaJ rovog oka.. zenkaJ ska rabeja.~."P~ i Elijan.. .j:iv:ih ShVaJ'Ul11iji~ skarabeju .9(l\. • . a poneltad js 'Podnoijr~ ])[-ekri \1enO' zJ~tn. Z~Lenl kameni skara b eli su oeSi:lO 'Ill metani . "on a] ]cojii kotrlji~~t. jlel! Sf do dana danasnjeg oval lnsekt SlUSJ tuca i mesa s vodom... Raove b ar~. 29 Vi.ptu ] tstocnom Sudan idej:aJ "iivora'" dovodlla '1]. bio sma tram bogom vaskrse 111]3. 1'. zg'leda da se jos. g nu.kotdj. lmaju "i~ u prugu preke leda SNe (.. paste.I. veau sa skara b eiom.dzbL 1l9J sva ke ~fsteJ! mogao j~ to hlJC]'niU odsecaniem glave i krlla vellke bube.V\ot sVio]im jajhua u I:opti" taka baca le u vodu .ptlJ1su pronadene nebroiene hUj!lJd.i Z]VQltt· rnrtvom telu IUIJ lr. Glava i.v.On dalje I{aJze da ova buba kotrlja od is'~o:k.apre:m...aJdes.]}'.:o. C][1]'enica da s:ka.jima poredi sa samirn suocem. kriLa bi se potom Zi~~ eval] i DI'IDpili uljem zml] e C1. Pos]ednji ad....jednom proku vali. .d~. kr13cnjlika. Pravljen i S1U od zelenog bazalta. sa. Nevidliiva moe Boga. i posto bi se ]:00.

i ~&rliltmS~ !rut~~im uk~~o. d~to'S:lJm'D] I)rc. .['Or:eJie ~~pa'skog F~ldce[i1 jedino ma.m itil ~o:r.. X[ dinastije.c.jc 1£18.jaJ srea i sl~arabe]a.. Narnazati se rano u] utru i.kog ma.hovog nooonja kao ukrasa na 'ziv]'ma.ntuqlil}~rlaf!.~ l 'pi ~fJ.ftida.ge A.rrrecimoc~"" Kad je: jednom usvolen obi1c.gle~l 3] Fr~~i:.vetkolV:E ne bude p:ri ruei nekol lko ClstUl I l ] ~I'! ulaz sc nnlazl ~zli1'11ethu .a presla je u zapadnu Azjju i u nekoli ko mediteranski h z. ra ko~!I F1.1:. Socielty.ghll'~lllh V:lJ .ida. i zato se hHjade.a je postojala lZll'eClu iuna.e:[TI.C ~a". je usia u modu.U eimeta. . str.]t~ .~. se prema lsto- ~ U ~IY~~£ M Ani.) nl karnem skarabej kojj mi je poznat nalazt se u ritanskom muzeju (No" 29224).eta na sredinu lis a [net Ilut ~ malu kid ioni cu u ka10j tre ba posvetiti izmirnu i kl tEL N eka se nade prl ruci mala posuda od b rl zolita u koju se stavl mast ad jjHjana~ Hi izmirne I. 11.jl'i.c. 3(J N ~jstilU~]j:E ze]e- ovom zanimljivum predmetu nerna .t~' Q Glmw-E9'w~io~' of Work upon /VJagJr.~ veHl\ti pogrebni skarabejl su blf u rnetsnl 1] grudne ukrase U obliku pilona" ~ 'a:c.5t'ovit.ljiaJvi'n u'~jem lz nje. a is. e..R:ilO~ b.. ARl!Jtloog' pap. O~(Ie Iluvsi.oj.i.az~leJ.l.omlJ(loml.v'ljan i nad skarabejom pre nego :ito je nosen kao arnajllja. tehma umrlih . ad porcelana raz]:i ci tlh bOjlil na kojimfl je Su:nc. ..ruI1l1.j:a.anja.ucrtana I razn im bojama ili izradena U re I.lbIJe~lIe ram ~d{£'. 189S.amaJj[ije. za vreme zrtvova:n. se ]zva. u r~zdob]jil~ vladavine Gdt3. _ '. ~~blnlS.MENJlI~ IU AMAJllJE ~ -.P[li!l:V).: pronaden jc u Kurni kod Tebe i.ov ih razl ieitih obl lka bri 0 Og. P. pre n.zdJoblju. b (I. Ne~ ka za vreme s. ] Rimliana: 'f:ako se u ve'l] 5 ~H()tt'oviln prstenom" i "obredom bube" k81ie da se uzme buba. i verovatnc je da je broj njrih. at) ]11. ] posto se prlnese JOS jed na i:rtv~ nad st:a. a skarabe] [e postavljen 'taka da izgleda kao da se p evozl barkorn: s leve strane stoji b.aj sahra ljriv. ~~852). h lebova ] dozrelog vo ea. pa se izvadl i s·. :v'ih.44.U1:.vajranSl!kako je dole oplsano.reTA'SO.gljskog papi rusa ko] i le ]J1.o~cu oni h kiOD. Iz ir.. uzme se prsten mojj je pretbedno oc]scen i stavl u mast.d.jefu. i. dJesflc Ne. 1S. ] da se postavl na Jist papira ] da ]s]JodJ lista treba da bude tkanlna ad I~:istog lana: ]iSpod s'tav]'ii neki predmet 0d m.- lspisano svetlom boiom koja je kasnije glazirana: na Pis ~I:' AIflI~ tllr1."')e!ill _~~~u.i prsten ]'Z rnasti i namaze mi]['is. bii'CIliIli':~11~ obliku.. J:. oko 260[}" pre: ~1!.1 P'~18UJ S~V. skarabela sa. ~PuJbI. skarabeja skoro svake vrste 1l10gU n~uS ill m nogirn zbirkama.inj61fl.e'v~.. 'U kasni jim. Ime coveka za kQga Ie bio napravljen (]:z.g ska rn~ni:jiITi. i posveti se u kadienici sa kifi~eEn 'i ismimom: prsten se 051" 'ttavi tri dana". zuie bliskost veze k. EgipcaJ'lid.(l. c~k i.1:Va jpl leaa.~V] na siguruo mesto. navika nji.')~ions i of the C'a:ml. za n.aIj]ja" i onl 1t1O] g su ga :nosUi l)ri pisivali $U m u i7:..b~rE{a..l"e'VtO Gudv:inlU ~ mozemo videti da su lzvesni svec ani obred] bu H oba.:i1 5~r-.nal.. IJ:if!!1I pogrcbno. prolzvcdlli i u drevnim vremenima U'potrel!Ja . MAG~CNlOI KA.g~~eda J~ da on blo slufbenik Amenovog hrarna] bllo je po njemu _. skarab ·j.asUnovog d:rv.~I'1Am~bu~~. 2~2. bo~ m .l'I .)rici.1c. to jest oko 1200.g~ed~ slsoro istu ideju kao 'i flIJegO'Vl rani prol.b[jJfkam~ vinove Ioze . prlpada r. vremenlma.

Buba treba da bude [zr.~ i ku. SeUcc'[e S~ d a je ona vasltl'sl. Tot.a pokojni ku oko leda su ti '1lI. ka ko su neki misbll.e sve~~ Izida i. a dI'l!l. za Egi ]:H5~ ne.a.ili Cal':obne [leei kcje treba ]'zg:orv'Qlri'~] va ko o ]J Dei nju: nJa.av:~]em KnJige mrtvih . prona Iarz~l.:'i tV(I]:aJC lekarstava j.1 k. sa s~ivUenjem Oz] ri sa" Tet ne p:red:s. podigoj se do mene.ajive. tela. Odig.OVaJraDuci dani za Sv'~:tkov]n'lll S'U bili 7~..am".iji. tl l~Dji sl pod ze]l~Jjom. ta ko z:. i.c~ .oblcno je pnlj"ii~]e:na od ka me lijana.go sto je ko:p.. pokojn ika: obicno jie rUllc:i njena ad .'"' i da 'za'sd ti gla VlJ1.[ m.:: .. N.Q] l\:opca" ~.ka d itz. :koje u ~. ja pred tebe vodu donosim.dje na on zlata ] od pOzhH::~.e te 10 U prvobitno S[.re:t:u mnci.:: "Krv Izid:ina.ca.~ a .~. i :sn~ga Izidina. hgD'VOI]U dole napisa ne rec].l!J prkos c] ujen iei da obredno uputstvo Poglavl] a T'~ na I. u prvobi tno sta nje. 'bii la je jed 113 od I1t1Jjs:ve'carli..tav]j~. i stav ljen na vra l" I~.a.r. :1l:fJJ lLl'zd.s:i..e1]d~ da ie 0 na sV'Oljml.ni.']50vo U~~. Druga svrha IIt:.{)m lzgovorene na vedene [eel iz Po. .~.. 3 ~et~d pr~ee~8.R~.il'IJ11]€: ] da postane savrsenl nu (tj.. salerila mrtvo telo SVgg mmza".g.5:tituoivo.ent 0.JA rer.e.svako mesto u podzemnom ucinio. o.a.. i 25. ob oie Stu napra vl le nl od dr-1j.gu prema zemljl". 4" AMADU. i da ga s~clLUva.Z.aJ'da se on 07:bi]jl1o razbeleo. upotreb:~ se. od QIDOg 1(.:~t4:~_16.og smaragda.obe~e:Ui.av.uea rala boga -Sunca .IDSiJj] ij.U~t. sam.p rov1J]"c€:zlarna ii.ojoj su bl U na mocent cvetevi tlnho.~." i - 3.j:nn·ti. :r1).g~ !}lIE. s.I s Urn ~ v~zi postoj'i i.['\ce~ V.o.IJ...e OZ]laCaJvajlLl ceUri.I.jiaJ verovat 110 predsravlja stable drve ~'a U koje je bqginja bid.c~'·i mi.i ItQiPcu.noStele:! N~ postolje sv:oje stanl. s~orv~~pri." Ka.j. pa se lspod bube :izr€. po. cd n.. i Izidine tleei.VI pogla vljem Knjige. J.ju.k~ko je nalagalc obredno uputstv'O~ morala jf btti zaronje na u vodu 'Il.posto :se ]J osveti kako je gore OP]S.ve] ikog i. Ieva T~.kla ] drugib materl] a crvene 'boje.e:z~n91 od dr'a.a ]e' pol~:01:nU~JU dQnosu'a. sa CLV pr)g~.O vrata.I\tta. 21 ~:2A.u bill. i !J SPl1'aJv[janie Teta 'Ill Busi risu.i.gocem.~g]j~ skom moe. kros svetu.g]. nl zichu:ski sto iIli.h. predsta vi ja kopcu sa ]zidi nog poiasa ~.i'ih ceremonlja ko]e S'U lzvodene U V'ISz.aze d:n Tet bude '00 zlata. U'v'sk jc ~oyodena u vezu S~ C1.1 ku prema ne ~ n..g rel ig:~jskog.koje g]alii. 'I' onekad je p:r'fn. Ifl]e:nO-t-$. a.~.rz. ti ve'~[<1 dnse. bDzanskog 'b.l:es UlJ radovati.nil~o'Va ru. SHane $veta.a.Tet je morae bitl zaronlen u vodu U k\Q!joljSU b~ n amoeenl cve:tO'V] .IlU:SJl.9" 10. Uvek je (IO'vGl~'e:n VeZl!I. kOje ~e eestQ po njoj bp':is\ivano..~ no. i prlnoslm li Tet ad zlata da :S~ mO. mo c] ce s~]ue bltl dill del uju kao l-nee] ZtIJ ~i!j.u~h.c. dull) u pcdsemnom svetu. pestala le shu b) I. S" AM AJUJA.rJ&h materijala... 'Ne])onl'i..em·tlS:VOjiIl.(:vF5C.J'11. crvenog j aspisa Ova ama] I l.a.avlja kopce. i kad su nad DD.~ knme je davie mo c da vrati iSV1Q.eg.A MAJUJA KOPCIl. i da mu omoguel da ima l!']e~'I].. 0.t'[l koi~ se nal azio 'pod ka vratom rillurnl je u kovregu" i njegova svrha ]C da "u zd i.i ea." AU.t i.Oposredstvom svoiih :rec! mec~" . pre n. aJPlajJ ij. z~st~J!LI lzid ine l~ rvl i IDJjcraUl .a mrtvo OZll.["~. u1Jl'tvi.hu.Qpoe J~:blla da pokojnlku obezbed i prl SfU P :n.k. Na kOV'Cezima desna pokoD. .Ce.a. merae vodesraja Nila. probusj se .o:)i· m lLI nebi crvenog Ova a.tIJ De: model ii~s.i\Sl'lJKJ\_ 'X' Ova arna] I. koie je simbol izovalo vraea ~Je O:zbisovo. zna'ca. Ozlrisel Ti imas k~.epo- sto g. od ]:I oeetka meseca: dJ1'u~JJ se da:lli b lljU S.

V pogla vl.. se moe svo]u.ah. tsplsana tekstorn CLXV] poglavlia Knjim.tt raiec] CJL. se oko vrara pokojmku OV\f!amajllje je bila da pokojntku l'UlJ. On je c'l an zajednioe bof. 'Ratov~o le silno i uctli on da mu se dela p:amte. vota" z.. Sa T' OoVOUl arnajlijom je bno povezano tajno boravis e Horovo dok se on pojlav~lllje.ci:njena od zlata . :"ammli . ~ ~~ a bila jJe rn.si.. 'Uana mu podlze rame koje ~e 10u .koj:i vracis glavu posle lela II1j. i naokolo hi fa z sem stanju.3 je odgajala 1U moe- da. u obliku lesinara koQ~i asir reuih krUa lebd! u vazduhu d'I'iec· u svako] l~andz] slmbol . i ona mu prene- .0 nad njorn ~zgovan:i.ansk. vlast nad celi In svetom ]1jem ill je dosudena.h'~. nalagalo da se 0.0..~ po dlzu.i da strahopostovan]e pred njlm vla'U varama papirusa. a druga na :tljegov sukoh sa Setom toga je porazie uz pomoe r zidine l1loci.: "Uzdig 10 si SC~ 0'" bolesni srto nUlcuce Lez'us" Glavu tVQju ka ObZOF.:i i sita.e mrtvlh. jer je Hi redeno da se to za tebe ucinL Ti si Hor.R1\.. riLikad od tebe od neti.hematita 1.a" G lavu tvoju posle [klanja] neee od rebe odneti glavu tvoju neee nilead.eo(). ~." 6. AMAJl. lebdt :nad gradom.g.a.'IlI!lalJa. ova] tekst gliSl: "~I lda dol azi i. StUi ga majka. d ustajlcs i pobedu..~'e K:oj ige m rtv] h :U obredno 'UI putstvo je [D..·1koju je lzida pokazala prema Horn dok g. da Sle strah od njega s.-J U~$I' J\. em ueird.. Ptab zhac:j neprljatelie tvoje.rz:ijase odnosi na bri_g1.jes z borg u onog sto je za tehe nc'unj.oj barci." Prva .oJ na dan sahrane. koji gla. :u z b~H"uis.'IZ'1 zastl tu posredstvom Hloci lzl de kao bozanskc majke". sin _latorin ..tine :p1ap'i usa. mocna gespodarica.

'lplelll ] S'~j1Jk. ~)[avti(~mJn. O'V~.e~lIU10m .aJ.ffj.~a 1:.~~enja. POko]I~'lk.VQj .:o moia Izido.a.i. "0 mol oce. ~ G~ Ova ~Jll~j]ii.'u nji hove znacenle n ~jc u vek j asno.~j re'!tedel}1 km. ~ 46" _!Itill~e: II ~!. a.)j" i~:d. ". bose Peh rer. a~.j.h'l.gllH. rna gde oni b]'IL.'~~ ~f~tl\!iII In.1l11:rnCil [lief ..nalai.~.l...dsk(j.i ..ti'ju [c{. k da se oslobodi &vojih 'Z-:a.bl. obredno uputstvo za CLV1[[ :p.l~ se S[~V~oko vrata na dan sahrane. AMAJ uJA. ~c[<sta u k:o~l1epOl~o]:n i. tela •.!cda I~L ~.iUoi!:1la.~' 0 va ~'m~.~I.l'O. iU:~:Hlt$'~VO pogl~v]j~ J~ ~lQj~.!l. lini te da d use 'U.~A.ta sa nrnetnutim dragl m ka meniem.w. dJa. 'boie A nl ul Z(Irave da S].:l~ I.vdmll.m:~a UI 'I:lez.r'O'!!i kO:J~ma ~e l.'p(l.l'~. svom d u hovnom te Iu po C'I [lje t neka joj telo ne istrul i i nikad se rue raspadnel" Tako jlc arnajlija duse imala Z~ . p IsIn~'UJ.a: d~ ~'B.. S. ~.agaloa bude staJ'r~je:na l1Ja.(~~za~O\'~di i~~ n!l!ru~j. Neka na SV'OD. 'bude okl evala.oji vuo~bC barku gospodara m.~:o:m?s. I~~ti!l.ilvalij ~!His.dlj da Olnj. 1 • B.~ i bra I] e. To'~ s~'aJvljao.a je bila nacinjena ad ". ..grudi pok'O]n]. da :s Ail:: .~neka ]]3. l J~ sam d obro 0 c.'~01i 'I.~'OI').v~')]lU i duh $. oko 5. @:s-(~.\l'oln.iU cd svetlozel enog.sm.~Sl~~ ill gl. Oj] [.ba '~91a jc u S.ce bi la.o'g:u'c.e 05~e(:ena.i....$1. a 'l:i Ill. ona n ije istrosena.ajiUja da. koli u dvorani g.'i. do me ne d~(:i. A MAJUJA PAPI RLJS(Yi..j'~e dJ'usa Olzi.. a:ma..41 ~lJep['IJ~tel~ka 's. I red ¢A?vckQuifli ik'O]1 1..OI:o~i Sil.j~~t~ o~~j ~~[~_:lVo~is ni!rd~.re. bog..[nocl] ik ~'-ef:i i .m:fIJjl.j~.~'OGZEZLi\..mJS_ . I)rogll. da do de do mesta na kome je ju. ] ds 'Po vo[jii bude sa dulho!nl (hu) i duhovntm telorn. iz podzemncg svera dovl ~(i~e.'l.o: pooo{~onosm. U ran ljem sudeci po tekstu eLK pog.riooJ'~~. e.1'['.~qd2'. i.(i'e. n i [a nH:S am oste6en.i.r~$ava.. d ['uge stvar ~u obi tku Iestv ica.uv. bogi nje obi Ine :Zetv.nf'il'(.:?.a:v lila Knjige [l1l"~v:ull nad njom bile 'I zgovorene.ma . koja $:U nastala u rS!!zdoblj u XX.o~ i su 5~ o~dv iU i kojii vlde boga Seba.g~ese nalaztla.@~n~. i kad sou~~C]CLIX pogl.ajnika..EiI. 1.e: pri rodno telo pogl.al1'~gd~~.~d _n]OHl_ ]zg'ovon~'I~~.m~!c~IiIJe'Lzg~ed.. op:nil.. C~rs~va.fiitb:il~ j..l\~. pre -[1.~ Z~ ci I. ob:redna.eCi.Q ij retka.k(li~ jc pOisl'DVete:n ~m. Jedan sa mod.~a ie 'Vl1'l. Dajte da :S~ p()sedujem d'u!u :s. ~~l~i ~~ ~)[a~a U isti 11il~'. Tekst ovog poglavlia .iVI I)ogledu njb~'j}~~ Jl'. 0 I]ani j.eil!~ ~~f(!matome.'\l"4)jiIJ. da se naelnl od zla'tta :u da m.k: ..500. amajlija ie hila nameniena t da po~(ojrliiku vrati snagu ~ obnovi I!1Ill adost.go'VO[.e. vrati .J=:SlV~CA.'\i'rim~a~iI.~ ~I~U. rasdobliu. t].~o~iii !j!uh~.D d a pol~o]t1'i u di..jedin~ sa balsarnovanim telom.IJ.(i'l. mo [.ja". Aka.1avl.:m g. si. .kBLze: z.iju je ~o~.~.n. da se s.j rnte da 0]1 a plok vi preko 'N11t kq~ i.-illii1..AMAJU'] A i. Z(~ravO da S~'€l1 bogovi. (]lrim .r rna gde hi la. i..a~)oll. :11)U~a!.a.oghrv':~je Knjige: mrtvlh . ~Qii'U le ona doblla om S''Vo..~. (ta]~.e. m ~. d oV'e ~ in~] Iijle je 'V]dljiiva i7.' 31lQ ie l.~H.r~1. onda da m:~ d:lUs'a. lj'l~.. ~~fuke pok:. p~:z~i uvO ~:Si.50 r..edJa. on ih k. I'Zdli"aJVG J predstavlia ia moe Izide. koj:i ka~e~ "Ona je do bro ocu V~.Svrh. Ina ~ta.vojoj boravis' Dajte da dusa moia moz-e.1¥Q1l:1I ISU gnI'Cml QUI~Mjlnl](!! pc U!)l~{..a. U grobnlcama St8J["og i Sfednjeg.e ' 12 'fl. n. i da u:li va dvostI'iLtk~ mi r u Amen retu.O~~ I ~r t'llii: .~' Ova arnajli ja je :u ma I. 'j da]t€ da s nji ma budem i:s1h]~gl~$a ".VI d'i nasti]e. s lD~tr!)!jJ~ ~r.Nji !novo ~)nw'O :rli<liredluJe.o~iIlI Oz. '~ da da bude istina glasa sa varna na lstokn neba.g]asl:.l' Z 'i' f=l istrosen. se da je ZaJ vreme XXVI di 11:'81 ije :u kasn ije: am. mo] brate.S.e..d'L~ svoja duhovna 'D." 9. I~i Sp. .. ~Ii ~j ..n. godinaJ kOj'i j. : I:mrnJ{~(J:n~ ~nl ::it: sll. Ilt. o Inui:~_ Renenet. Iz tekOdl'LI(:~. '01 \I a l'<IiIIJ. AMAJUjA ZlJ\TN~ OGRUCE.ala verova I:lD:a.$v()tal (fld l~ ii(fYl-iliw~ sC.\~_d.rIJ". bila je nacinien a od m ajke .~ posto su reei LXXXIX poglavlla Knjige rnrrvlh :~ ~'~Ie '~. : ~~i~ [\~.gea. n i ja nisam '! 10.~o~OII:-.. Ui plavog p oreela ua. stav 1j na m u je oklo v fa ta na da n sah rane.J2 pled b ogeve i.olLts. Ilobedmckn.:~ pronalazem mal~ cl rye iiLi predmer! i.1 obi i1{[1 sokola S~.jljo Ml~~ ~tl.ci. Cl!!!'5:[·O $II. :i izgJeda cia je odr~zav. ja sam se odvio i j a vidim.

kojJa S1U bogevl.. 01 I '~~I j lma 63 ov..njuam varm s·e.eti .. aki bog .l\~d Oko Horovo ui~. boia nske Les.. bi je dcsegao. i pripreman je poseban sastav koji je trebalo da ornogu.avati kid se s a lestvica na nebu pojavi Pe])li se d]ze kao ureus" na celu Setovorn. vaJm se ....oc nad RaJOrlU iskorlstlo. .lU (HeUopo]ji). 5i'!l Red.j Pepi na neb esa 'i zaci kad bude svoiu m a· gi cnlU m. Jer Pepi je S:I tvoj. ] t:i si Pepija radio isto kao sto s:i rodio boga llt:oj'i je gospodar Lestvica (t.j. let5tvicfu1ll. 0.R njli. Prvobit [[0 su dva ClllVaJjla..Ul nebo. i :s.. da se pokoj ni k ]a ko mogao na njti. uspuzati i ta leo SIC dokopad [leba. ruku svo] U p rema Pepl] u v kad Sa Lestvica na nebesa '~l4d:e.a Q'V]lll flccima: '·K[anjarn.denojl p~.Z. ruku pre rna Pep i] U n ali Lestvica- un 1. Hora): i fees Peptiu dati LestviC~ bega (tj..zeni pokojmci..:r:~s a nebesa 'i ~as~o L"ui je svoj u magi cnUJ n moe nad Raom iskorlstlo . Na lzvesnlm svetim tackama ivica ploce je b] Ia tako bUziIJ vrbovima ~p'1 anlna. nl u dvnranu [utra ko]a jc u Anu u~je r ono stO' on 'V idi i on 0 sto 0 n cule ee sa bra nit i i odr.zldovima be dn ika i odaia pi ramida U nas a.hovu pretpostavljenu d umost. a s druge I orB" sin Izidln. A'I~' U ~ nameri da podset ~ eve bogove n.. IT~da "skuplja darove': j ne treba da 'ide ni u Dvoranu koia jle IJ AD'. I Iora 1.. ce~to se u gro bnici model lestvi ea sta vi jao na m rtvo telo iU pored n'ega.nlll(] od ovih bogova je pomagao Ozinsu da se popne.ode liL nebo U~ porno': dv~ prst:a35. perstovecen sa luogom 0.e dobavio nJegov otac Ra on ooonacno' popeo r.kre116 lila svako mesto gde je on.sanO. rc~1.a 'ore zernlju'. ovol gvor. T~ko se u '~ekstuna.:j je kosti svoje ntk.ojhna ]e O:d.o n on brZiO . '~92:" .a". i ell] svakog dobrog Egi. k 0li je. Pepi je Oko HQfOVO'r :i kad Oko S.aJ'I POkOjluk stova ispisa nih ]J 0 r ~ t.tv ic:e:!K]a. vi. On je p ostavi 10 Oleo svo]e pred svog oca Seba..IZUISlOrn.. i Pepi [e n Hor. zadovo]jna 6e biti kad SL'CUl U Peptj. bUo :nacinje:no od og·..up]Ol~ (Hl je 'teio swje salbuI i.'IlaJ Torovo krilo na istQCl10j strani bozanskil Lestvlca Lestvica Boga)} 0 Ijudi cija tela [ce ]6] ].a.a. Pe pija i drugi h starih kra ljeva •. a diu[te se sto Pepi S varna putu je. i u nu lm tekstovjma se na vise mesta spomtnie pomoc koju su oni p'rilJ.iB kao oznake strana sveta . obrac..jasno je da su prvobitni Egipcani verovali da je dno nebesa. i :sval~] bog '1sva kl dub pru'ia. i da se jedino pomocu lestvica kaje: D.: o.. rom ne gvozdenc plocc. Tete. koji ste brada bogova. U b aZie omih fij i d1iA')ijnid (kauJ delie idu .nebo.p~. 'Lestv"ca (tj.Ill ]. braca Pepijeva. 0" k. i .je je fa kode bi I0 i ne bo ovog sveta.de.~le uspravno..'rQnSl!J~ Sept [Jnas.vell su bogovi i b~a.z. 0. ali je na drugim tack~ma razda]Uni izmedu nje i zemlje bila talco velika. C]ja su Sf . lsto :~{~H) to je zadovolian J] 01: kad sresne Oko s svo]e.oc~ ii.I m.a .~svaki d uh pruia. .epi ne treba ni (. Lestvice Horove. pravouga nog oblika. boga.ln ZEaf'epij. PeJi. Poseolslo le verovanje cia je u sam Oziris Imao lzvesnih 'tteskoc. naravno. I lo:ra) /~ Drugde3t1 SIS bog..~0~ Lestvke Se:ttove! .olVi] ..a da sa lUS pne na gvozdern ploeu. ko..zili pokomiku. cia! mu je bila potrebna pomoc cia.. S jedne strane lestvlea je stajao Ra. .pc~li1 ina je bio cia ramo ode paste smrti.cet~ri ugla ostaniala na ~ehr] stuha kO'ji SU stu. Sl::o. lestvica bill Hor Stari.. . 0. iU da ih prisi li da le h:v.r.ji i Set.Na..es'lvica popnc na . tl DeS ro II dati Lestvice boga S>~ta ko- bozanske Lestvi ce ~Stoite uspra V[10 Lestvlee setove: Stoj'~€:uspravno.I nebesa.. I.ci ~Jlo'kQjldku da s:e pomocu I. -ept ide IIp oredo sa Okom H01''Ovi In.

I en 2. tab." Ozirisu da :S~ uz l. JeUsejski. i lzgleda da jc bila u '~i][oLoj upotrebi u svlm eazdcbliima.. 'U zm ite ga za ruku i poved ite ga prema Sehet-Hetepu (·ij. '~m~]~h'k~:[vicc naslikaju na papirusl'be rna na kojima su isptsrvarn tekstovi iz Knjige mrtvih :i 12. RaJ.z'e.~lU'C:'i su se pobnnuli iz da se za p~?U~.a.71{). i iz mnogih razmatrania jasno sk . nebo. nosiocu donese snagu i zdravlja sllcno onom lojlc je irnalo Sunce u god i~n]Jem do bu ltad je nairno cnJje.j C'ItQ1J!~rs COlliing forlh m) 'Day.Pea i Duhova Nehena.atll. red ~96. vI S~Vidi .. odnosno Ozirisa. 37 J~j.. :medu l1ji:rn~('.".estvice40 popne n. su na nebu. jedan Ucat predstavlja Sunce. poglavlju on l~a. a:maj:lija je predsravljala dva prsta. bllo belo..v. AU.. ili Raa. iako uputstvo poznog poglavlfa. verova tt no ono belo od nos no Sunee. po~. jed na gleda u levu stranu. Olu]a mu veliki hoi 'IrHU1eSlI3. srebra. 0.e. Pravljena j. U religl J~ skim tekstovima se cestc koristl lzraz men Uca: t]. pfcevoCL. i same lestvice se prekli n] u da dodu SaJ ~voj:~ '1 ttl menom.td. . on [e zdrav: i zdrav je Nebseni.. lapis-l.e~j cstavljanja modela lestvica U grobmci :uzaS:fJIO' upotrebe.f:I. nlega uapravic .S pokojnik k~zs: "Postavlo 53111 1esrvice medu bogove...rsro uzetl za ruku.P6Jii'rys of A'l'r. "ispunjavanle Uc:a a. trebalo je obavezno naci tit] jednu od lapls-lazulija ~pozlatiti je.. Postolc dve V["S'~e Uca ta.a se 011 odnosl na Sunce u letnjern solsticiiu.uz:ute.iku SVQ. 0. ka. ~ sa njima sahranjivani.. deb rog zdra 1ill. i one zaiedno '1'[ edslav-Ijaju dva Horova oka. hema ita. P~tSTA.rn OCU sredn]i 11. Vidi !'eJi. pr. <Ill!! Arnajlija orovog Oka . !] Tot ga oporavt a po~to 11 oluje izade. jer u CX:Lrx..gi]Jcani nosifi Ueat kao . pogJavlju3.ju~: drugu ~eza~in1.. '~dalte m u da Z3 uzme mesto svoje medu zve:z(]am.~ ima Ii su na u l11 U Horovo Oko. ovorn Pepiju i dajte nu da zauzme rnesro ~voj:~ iZlned~ dva velika boga koja su na mestu 'ovog PeplJ~.. H CLXV] I 'p og~ avlju I( nJige mrt vi h pok-aj n ik kaze: "Bog T O~ donese U (:~'~. MAJ LlJA DV1\.OIVOlfC:]. .. rt. zdrav i." Ka"n~CtlO.'~onda joj prineti darove u letnjem :so~:sUd.MAG'IONO KAMrElNlJE IIU AMAJ UJE 55 ~. dd~~ 3 A = 'C?.~jmumija i obicno je naciniena od opsidijana lli he matita." Da bi se pok:o~n·ik. AMAJLlJA 'HOROVOG OKA.ajtiju.'Pr~~i. Lestvlee kojJe nosl ~ te zlatn u vazu Du hOV'. a drueo 'Cl'1l0.a. gospodar postova ja. od kojl 11 je jedno.es'lrvi camas koje [e Ra z a.. a druga u desnu.. cd k~ mena mak. nalazena je u '[1I1rutras~ mjo8.. .e: mrtvih" propisu]e da amajliju rreba naciniti l]i 00.krepkostl.u obezbcdlla puna korisr od arnajltje Uc:at. 2..J a i sl icoo.'. 1.r kad su f..a imala za cUj da :SVOi11. k~o~'o [e gore hilo objiasnjeru). htel su da lrn ona donese blagoda rl S fl ~ge. $'iJlesb.l koje.. i n~ d rugom mestu" ci'tta mo:: "Kla njam varn se. taka izgleda da je ama]Uj.uopsteno g." U tebanskoj recenziji Knjige rnrtvih takode se v]di yazno\St lestvica . i I ler i Set ce ga C.. prinesu Pepiiu les vice .ca}emilih. ja sam zdrav i on }e'zdrav: ja sam. SVQ.iipl"S·tt i P["'S:t. i u eLI 1.j irna).. ] ja sam bosansko bi. granita.e od z]atEJ. l~ rneluana. stir. 38: Vid~ ino.. "Oziris N'IlJ ce izac] po tvoj iIn l. 22.vajiu da.ju. pre Ina drevnom tekstu. ilirl anje. Iapis-lazuli]a. kad je ob:i..•ill Uc~t jedna je ad najuobti. s druge taeke gledtsta. Knj]g. a drugi Mesec. poreelana drveta itd.ast~ bezbed nosh" te.~ oporavi ga posto je otisao.azuUja iii.m. ~o~e le 'bog Hor koristio do:l~ie pomagao red~~Tl.c.

T ~AN]-f) Nlje paz-nat predmet kojli ova.'IIn S~ n'tn~].' ~ •·i_"ii'ii.1oj.ll l'1tJ~\o str. ZM!DSKE GLA'\!"E.e neprikl adniji.1 +1 ed'u si tka ~{.. bi~un.ojc ?tC1.i i In.~~~ ~ R pr~vljel1J. ~' liIlhP UU ~'l'J':fJ U.lleu: 'Za kl tniem M~svetim ]me nima.J..IEGIPATSKA MAG IJA nj1egoVlo meste U Raov()j bard. Pari bou. on bl postao bog ] zauzeo bi ]laS~ilJv[jla: ••.··ikS 1.I]i!.L} ona bE12IJ o ~oz:.~lr~]bi.!tnl!~.~t i kru n :.: !10si g~ sval~ i bog i izg]ed.t.~'od razbe:ili~ m. ~n-elilla tome.I!.flr:1.'':. AMAJUj. m~~1~~~' ~'.jll ci GIVe ['lee! uda rati se 5eldBajalica se eern..ojii je ukrao V t'jj.~gJ'05. Ova a m. sreeu" Jtd.aJlija ]Ie ~r . f'~l_~~e ! .. pcmesa t i pepeo S~ SOkO!lTI. ervenog porcela na i she:n.[.c:~:va nooj.e ~~.lJeriji~hl i :u~~a:vnom se upotrebljavala kao privezak na ogrllcl. pi. JlJI.a. Berl...e stra n e: trebalo napravltl ad. Zbar.L'1i. '7. ~..araJrlD.~u.2ij rani• 'IJ.:1 AMA.ajiUj3 predsta vlja..ri.oji se u namdaheniiem r.l-\. i od svi 1-1predloga koji su dati U vezi s_ tim nijed an n j...itUt:n1U S:-'C STn f:i ~ ra 10 d~ :l:i~d. s.z:rtve nika 4~. Callfjlu'Qu'«l' !fJ{ G~iOOk r~Ptjlrir str.l1:S~ ovakvirn rasporedom 0 d red en ih sam o.' ..~jku helkbr. is] tesatl od n~eg~ ccld. ·c€'~ri za lJcat ] '0e1ti rl ZaJ druge begove koii su pomenu ti i u poglavlju" ZallimllDv primer ko.IInl i" a . 'HEO~U]1.e~H all!II:'il !lJ[iOCu.gl'a:sn'~lea S~ sva ke rlIj. et~. .:m.!! I"'''''''Q< jim vremenuna. OV~ ~nlaJ~j a oznaeava i 1:5.]hG ja. k.a. ~.tl(.c:I sa orkrivanie lopova. CfVe.AMAjllJ. . if ak i u n.~.f( :Ii.a. U Allije"iJIQ[l'l papirusu (2. kao sto se ovde v IOJ.E.a da [e. Namazati i. sve dok m iii oko ne ~tei~~ He i takn ga oda. lr ovom solstlciju le trebale za pabt u dvanaest .~ [i t u] stvar: kako se ja ovirn eeldcenl po uvu udarao . slgu rno }e da simbol i.~~·..: U {!:IlI05lt i cknm s.egov.1i'i(.C:l\ive predm eta oro . [. . lzgov{JJra. J ]~'ii~komn~ iH am..!!!. 'L"~' uooicajen pn.a. ~ @ui su. H.c i ~ldal'~J'r~ po uvetu Uz. jaspisa. ~estav Fm~mC'n~of' t1 G.. naplsano] '~k u rv veku naSle e:re. 6.' ~l~l'~'~ ssssss "radost. ] ]aJhat~. Zbarkom.1~nliO~liljju~. . vrati 'iOiJOva l~oji je odneo till [1: In] srvar. Brei Ka:a:iob. (Ji. ta ko :i Iopova po oku udarall... OIVa a [(113. i pred$Ulrv]j:tIJ m·ttz:iC. n.o" i.ocl_ karnelijana.ijskib l-l}~da u podzemnom svetu iH u grobnlci.myon.l.~y.~ imena.ati Jopova k.IlCa[Q nalazimo u gri:koj lba.~'tl T eev disk. od 0 IlO~ 1. iscediti sok.81cenja.j. Ma :§taJ predsta vlj ao.ttj}} bla 2. 'IS Ki.~.ili ~rof. lza ovi h Eec~ g.F'~.aka bi posle iz:gov.UJA ~21'V'Olil.a.~.azdob:~ju koristio kao am.z.].j.:UTI. 1~. bila joe emil jeni obllk prlvezaka za ogrlice i derdane..li1Jl<tdW'iII~ Q}'~~it~W '~I'. ceti rl za Ra-l"~m U~ ..tJlaiJ na bilo kop J-u deo polcojni kevog tela.~ ~!p'('.p:~I.4~ U Bl~Oj se k~ie da treba ~J"U:Zi. r.ki instrument: pravljena je . '~2 Po jec.i t.at. i strasnim im en irna afE ~ ~~ ij~~WJ'!i)iOOO~~'Uil!H.govil.. za paU ~:~ zgJl]€:ce ne I istove :i. no~~ . ...]$JJu.rajIU':~ se QVlJ ba.u(J SIJI knriscen i Ikao hili."oji mu pripisuje !~~usno:p ore~lo..j.j Ilja 4~ V~di Goodwin.if..f. izd..i!.I]JJg kamena.ega.". Jzeti obican komad drveta.e '·2[\fOr"'. ~~ ~i1Ii.s~U po :Z1'~ d u 1"':]00 ovim sl'eds. Ik:r fliU1SCC ~ u ~@~ ljana na mrtvo telo da g:a c11]va od z:m.) Anb se l_QJ ~ ii. pose bnog p oglavlja (CX.) Ilea.~\ N'R!.

] a _ tvrdih ka meni h m Elitt r ~ja. '~S~ sistrumom" S:V€SU~lil. v~em~ ~I S]J je lJlosi~] bO~\(J~'I. m.verov~. l~ra.ij'U g.]".jcd lnjenje" i Q dnosi se B~ cU lno uztvanl. ]Z~ gleda da iie ideja sa kOjiom jie ova. Ama. 18.v'ot~ i.HN. pOI1Qvnog radania. no~. I korlsttla vet ".a.1potrebliava la pr~iv:r~e]1j'l:~ obreda "otvaranja usta".('J~l1.AMAJ L]JA MEN!!.nJ ~m''''iliUl.JHjl~ se R.ckii ~nu~teklinS~Jn~rri~f!~.(~Z iii ~?rjc~' papirji'Sit t.~ '~d~- .1 ra.:emije. rno c:i bide" ve]'jke b ogln]e . su bt I~.l $e sunce k['1e6e svoiom puta.s~~.'V~ neki o'rr~~11 ~juds.. B~M.:m ovna na a latki u. A. m~t.fII-.Jj~~og.m i. a.~ lie II r~.oj] nbaslava Otv.~.'.:.l~1 ~.li:lfle~lIo.. O.~ i cvetova.~1) Rls.~.b005:t ~m. 1 steg boga 'J~iilpua"'. koj a se i.1i!~~. Tek)st g]aJ$.].UIJ telo umrlog sa (.58 Pra vlje na [e ad crvenog ka mena.n~p. r~ Neki. Kako je boginjl9! Izida o~st-o predstavlj ana zmijcm.\I~Q kaJz'Lu""steg mladlh sam bozanski stotina gedina. Njen~ ?aJnl~lla.a'v'I. ko] e StU oe$'~ol'PO 1!ljoj ispisi vane. mumi je.] I ija upotrebljavana bi]. aIn}~.zn. ]'1].ajUja..l. i k. Sill je testa ] nosil i oko vrata.6e t rajati sve do.J'A S.. ~g-L~aJ~ika. je prcd:s:~a. mu cia! i. Ova moe je amai liji blla preneta posredstvom reci xxxrv poglavlja :KnJige mrtvi h.'d~dilj~t' (fJ'i~il~~ vidi I~:~blj_~ rll}OV ~Ia~~k _. 5S.araC8J stotlna i dinaselje.l~Je: 1Hll(. AMAj'U. v reme 11aJ.ena S])OOQ. AMAJL'IJA SAJVI.. .i.nj. je blla '~~ onom kojl~. ipHPCV).a S~U1J plamen '~. d. stari jl'h. t:~: v'ecnasti.(im : llrlrellQll d.je.] t5Y :~i'ptu Zrrdjo~ J..il~.'n.~)e~l: 17.nt~_. uz i:l o r11.p]~_~l:a.jenja da zmljeka bi1jal.jiEIJv~i~~e_ad :n~il.jiij~ je pravljena od llJ.m'~sl g. ili.7.ad j.uv'(rtt l-i:oji. t-eS~Q' ~ III i}[li!'POOCiUUi..an'~.!:110g_ jaspisa. Q "Uth"ua.ca". 1 OV~ amajli j a je verovatno ima la za ei [. ~ s~~:oji se 00.rch. jer ja Ova am.l~M~na~ e~:~~ NOtill (~e I' ElJlll.s~. C:rV'f..dl sv'esterdce.ag. l. I-J~r-h'l:h' d.QaJ.a ~:ma. ~SID!]" SU..~~ se da ]rna.. po.llcogtela i lLupou·. pcbeda nad ZHlI ljama u grobu. Q(UiI~~~i~ I(i~ PO~. a h.e. koji su ~ ~netnute pru!l.4~ 1 saagu..:i!J!'od!.rekJ~ I~~U \ ..crveno ie njoD svojstvena '0 oja".~q\U~" 'LUp.oz9JvS!.) 1 S~t~nik b~ ~z['!z.e :St.di'i~ ~ad gbrv'O.cna svojstva: predstav ]J~ I.i.a" ~ U k:aJ$:m-.u ~1 o:'p stala je simbol neegranitenog 1jH~mensk?~ razd?'b~~]~.u n}o] sjeicki" _ di nj. kako drugi gla va predstavha zmi ju.\q)C.gtIJna.0 (.'lIb:I:ru lLS.Je~Da na te.llglh I.i.. porcelana i drugi b materi] a.t!Jsuncevu 'P~na..uskiJ :i ~Emsk! h Q[".n sa !'IOI:'Cf~Oi!l od ico@. P[':flJv[j ena De od ]a.. Idi ad mene.: obicno SU je d rzah ~ ru.roD~e~kamena.S~ Wr:1 m..Vi' .'ro. Ov'. sm arrelo se da j!e .o lUrJJ dog donosila mu je moe z. . ok'v~f"~.~ed. 'Njerno :P'l'V~~-:n"V~no 'Z n ~fenje je "s.v~jai.7JdQb~]u se em GeshJi srece u z~vojhTll:a.~~~.'I~.3.rne:h'(]tl koj!a S~ ]. Soc. je nosio donese radJ9s'~[ s_r-etu~.]1 d a p['ed. (I'vene paste i karnelljana. star\i~ji~l~ se I.~. itd.~.(i~!lU~_:i1. M'~fmr: j~ ~)>O'lJezm. za rash mn. " 16.

e takvih stepe.jcesce otk:rrlvQj ne U grobnicam a i na m UIn ija m.. ugao. ~~a. formira nebo.z:g~.da. fPtr:un. ~va~ .ab. bog.e.na tela. jun~. Z.e~ll~felimt.! svo]e uobi.:~o urezano ime boga i.a e. mlW'f::IW.g glasira nog PQI'ce~.r.ko.m.n~l]'be~jC'.OC.m]ma :~Upotrebu imena drevni h. i. na ~rm()om is:ptisa:ll'll moto: I!JEJ S~:D')1J vaJsl~_rse.odi.0 d. I. Fig:ure iena S1J:i bile nash ka ne na s'tte]. ~d£'lIiIn ~IlUIJ..pl!l:lJl.i:~ n... Sm~u'a to Sf dJa.. O·V'~ .aJ kov. ts!t~~ b.je:na.a. " ~o~va!~'!1.lr1 '. 'vee] nom je pil"ifv]jen.j Iijia lma dva zna.~edl1~j!. Sa.ll eu one gore opi~8. acenle Dr.:Jll).~a:r~~: _ u. prj kazi v~:I1L~ n a go:tnjenl delu gr~Jdb 'i rimskih svehljld od terakote koje su pronadene u lEg~.341.1'1 ~vo. i.e _m~]~jU. .{j'15 nJQ$I@CJ!< vlo je da sa to nlje d()iV'o:~jntQ vtsolot:. l~iOj:~_rnbol i.g.il'e J.J'!$O Anla. 2. kad su peihvaf Ii.j:H]e. .eg.: kao 9J:majlija.ad zelenog ]I i a .]['iSQV presto. ai~ le posnaro i nen i ko'ln~ druglh.reba a m.dG I. ri(l!5~iIiJ@J 3iO' z3~r. koje su koristil i.rstten~ [)rvob:utn:o .a.fbp!).. p.~ca:llstvo~~ipca. bio je u m. uja i verevanja lenja su ima 11 nj ihovi taJlkozvaJ ni nesnaboi~e:ki 'PFec:i. a cbugo je 0. ~I.!~da buo liS .1l(L ~abla 35.f i na jedooj od njiEl ]. Hlib~e 33·". egii patskih bogova .ed da eva a m.i11JjaJ~ demena ] formula.: jed no je a Severa . $Va lid. priveza k. U-pot. amble m i i] 5:1 n~~ msu sa nje..iiUja Stepani ca. je . ad $tel. ~ AMA1U]A STlli'I!NICA.e. i. '0(1 pO\!'i!.a kruna Iuga. ee osla nj aju na Jet].peste n.z:irna Itd. '~I nevoljl se p08:hlZ~OI stepenlca ma i pesto se popeo ua vrh.gne dlo 11eba. . :~ mesto ~d e sunce ]z.k8!I1. i~.. pokoi nilk: se molt da "deli sudoinu onog .G:t~~~~. Ilrev)Ij.kO~1 Je na vrhu stepenica".jbog. vaskrsenjem je btla povezana zabogl.2:. ""':i []'U:~. Na slici od~je'lI8 za mumi]e vide se boglnle Izida i.cesto. dol~ lme.0j~.]ija je u ~gJptu bn a [alS] rena od na] ran i~ l ji'll vremena do :riniskog razdoblj a.gdjaja bop Seba. bili lzbrisa nl.. na skoro lsti na it~i.l:Iio_g umefl."'. U' XX:~Epoglavl]u Knj:i~e m r~vih..tlOlajil. V ud:ukako ov..:!I. Pored toga..ze]]1 sen .a sa . oslonje- ]. i kad jie ()V~ ~unalj]ij:a bi la stavI. ~ I.ija je simbol plodnog zi.~a.njle. 2. um dog. okfu?AUje Mi. ~h.v'ouIJ :u vaskrsenja.ni su..·ttj..!:a drugo nego ~.arpi.'P.~~-c~ PiiS'liGil. sedt na vduJ stepenlcll H se i.a. iUl'rkaU 'U 8VO] U DorVUveru m noga shvata- z. iU '*' Crvena kruobzor] e. t].njnm po nebu. ~o~'Iri!l'.log'~H::nosn da to u(in l. kako Ideoe i.ce.Bda m u prenese Hektinu m. n .aJ~B.z:aJJlI13. c2J1 .. Kad je b?g Sup prerna .zdu.1] ad karnelijana. lma I.jta. amaj IijaJ l~a ij rtusa * l B 20. 'ILI kras iU ma kakav predmer u kome je b~.~.s:-I alZ1U '1 a.u J-:bpyt'lJ$ O/'Alit. U cervrtoji oblast i I e.~.Y.i a rogovi.. disk Upera. t]_ Ozirisa ."IG. usra 110 m visak ]td..d~'~rIJQg o!b. AMA]1]JJA 21\ BEJ .1 .cajiene si rnbole vL~sti ] dostojanstva. 4 Be].~I o nije ni5.nju Nut iz z:a.rdld'tu.i isejsl{] h pol] a'I~ nas.se z.lce nja.lJ!l sl :s.aJ!v~ bogi.ji. dr. 03. J~. i:t'. ]0] telo. hri. je obtcno pr~v]jl~:m.jegp:\!' amblem iii s]'ik~" postajao bi amajl ija sa zastim ickim mocima: '~]zgl eda da SU OV€: moci osta] ale dejstve ne sve dok jre 1raiao matenja ~i sve A.a. ~[oj.g Vua. ZeDa :H ue m UOV3. lltoje su n3.~ jie 'z:a c:iI. ]:Ho kao :~gnO<$'bc:i [ polnhrlscanske sekte..kODiLO~)a.iU~ k gubnlk"3 IIIlI:lCni!I_.aS~u_l_! (iil~ije O(~ okmz.1zi. na pogrebnlm no on njene raslrene ruke i noge .nj~ H~Jtt. Nefii. rulsa 11121.lik~.~i.fi.n na ko] i su iiJI"MlS!! hi[~ k:o[is6~na ~cl davn ina . V Vudi at Itrili .[]J:DIca.aUse ona ZJl VBl'O~ vatno odno$j.e:nd]~]Jo~~[eoda pcdigne 'bog~. na uoblcajeno 19. talco da.

on ustade :i s do znanja '~:.6ete se da se u apolsrifnim jevand!®l]ima tvrdi da ..'~ ~' " I iL\.nl~1lJJ' medutim.s.a~ j njegove odl ike .agicm ne figure ukazuje se u Papirusu Ves:tl~fl[~~j gde citamo da ire kral. n aterati rnakar jedan dee duha ''''tajr. ViDJlll . 'I da jie takva moe n.goV' verovalt da Cle" aka take ti. napa! I i i\!'idoi. <bfi6~besi(u.skrlvenog boga" spustlo na zemlju egipatsku.zoava0 'I!J sebt dun b oga klog D.€r'$U se uvek trudlf da obore ldpove gr~kih.de spustl Vleoe.1 j e ram sad [.163 idola razgovarao ". U njemu.G]t~.:a. j.oclk:a.1Ju.])ca. 2.ui bilo kog co~ka~ Z~E!l€. OV:tlJ gospo da mu ie pOI8].esoo:rJJid j s p:~e:miti oU~]:i kod nekog s~i~r.llog i skri. D..a L' ull ~~ III jevske pratnle. svi ](loU padabi. i ka ko su se one mogle 'U potre bl t~. ] rimsklh bogova .asUti onog kDj i. p65tO]ja svojih ] ~.aj kI~lj. N a sledeeim stra nama eemo se trudltl da oplsemc glavne 'fg.spr:u.C:l.e: OV]n.v:~hnjiihov ih bQg. 'i zgiC!iva ranjem odredeni h reei Inoc'u." koiima su m~gi©· b ne mati bile predate vrsenlern 'jzvesnib si:mbo. da doc]'e i. i:.ada] u koj'i se Z.gipt3.j]" kQ~. otlsU korak da/~]e..:n. ~pokazall su d~. koji je vladao oko 3830. k:HlJ~ja HI dinastije.va. i.i~ a .bEQ I!J vreme N'eb--ka~ iU Neb-kau ~ -Raa. ] njen S.'0.~ oU]1je ii:v n i zivog stvorenia d US11!! b'I'e. Eg~.e.rE:!flGURE bUQ receno da je. niom vrarlo Aba-anerovoi kucL Th j e ugled ao zoe!1U i ugovorlc .ov~ zaJedn.:fIJ>c]ne na koje su .Jjj'ka sa l~ojim je .ala.ju. 0 d.a [~z]'la na imanju njenog illuza" a ona na I. svoie gospoda. z-. S~.ce" jer se on. u svl sv.verujuci dti. jill je nosio.ci. njiom sastanak u m.@jj~l~ sve dok je teaJao materijal od kog je b!n~ :[l~iinD'ei1L~~. 'fi. ie [uoguce preneti {ii'!j. II.~-" . ako ime.. VC:fOVti!O da svaki kip isvaka :fig1ut-11. prirnera . rnoel. lrne. I ".vo'iz 1 Na iedan od najlr~ldjiih.l 'E.I.:timu je jasno staJvi]a.lickih obreda 1. Dlje. '~ bil i SU sasvim sprem nl da podig!l.rJJ'i upotrebljavali figuir"I2: ogova.ie.U s:h_tzbi ] dobra ] zla.F. Egi.().okrS'teni E..~. da ako ]h jednom sru$(':" duhovl l~j)]] IJ njima stanuju ueee imati v]se gde da borave. ons ode do ku6e ~.e bezboz... bora vi..akog jie ona predsta 'Ill] aJ.hJ. onl prihvattse niegov saver i IlaJ(:'U t1]se. Kad ~1!.'!.() Hufuu [KeCips:) pricu o dog.111 ' "It". na po1dan sa [1duk sa odeeorn :p-o S voj oj d\1Odd.nUta.Cni.e] ne. i upltali ga za znaCenj. ]judi i fivoU:nj:a.' •• I' Ih • ~'" -anerovm s~l!Jgu pnpremi ea ~dJCU Z.j :u vodeci []uhav s m u~l~ar-.Egipca. Setm.. O\l''O§ boga.1Lmu" kad su Bogo[".enjia m.sn:~od~ se kO:l!'~k sinal "t~. amble In ]'I i sl lka nisu sa oje hi U izbrlsanl. O'iJJ(~a..~ njen 'I ~JuIUla. poserio jednog (lei.g~pta:n i.. J'H):ja.ca.i atribuee.. ~. on obj~.. I~leda da le jednom ov. kip.. at me ostade ceo da n pijt] c. j er 5U N GlrAVA Ra.i p.Hi sl ika boga il i demona mogla postatl arnaj lija koj~ je ima la m. u U s {)\I'O verovall.om&se se u komade". l\z::a. S1ijl\O] lh \f isolkih dlost(~] nstvenlka po lmenu Aba-a uer.llaJ..jnog ~.in tamo stigUI' "bllo potresa i podrhtavania silmm zernlje. e. Ki p boga u 11 11. blo '~t~i'ad :s. pre 11.]) ij e j e m MA.cem. ·dia.'oi~..ednom od Abaj "'b.~ J~.d ] 'bel.gi.Z I". s . kad im je.oc d:a.pca ni su priznali da ie novl bog. pamriveka je nared E.. poseduje u vek prisutnog duha . sve do zalaska su nca: i.gu:ru.'V1en()_g bQg.jevit: Haf-Ra ~.k!Ori8~.~l()jkucl ko] a se El. :S~ zena srrasno zaiju 'b. predsta vi j3. '1 U ne k"'O~.r~lh\'Q'V' dol~ zak Kad je sve bilo spremno. llJmb]e~m.

n.red'u slu. iU_C:~j()j ga \110[1] sluzavka o.. a o:I1I.og. Aha -aner prizva krokodil a recima: ~'DtH"1I. a ulen pcpeo bad- ·~~~'!. ci:m je sva []U I:G..o ]'Zvesne Inaiicm~' me l. ba d. gdc s ~i vod iU 2.Un ~:naterijaJla.(~i~ \1'0 elUI na zem ~.!7:J!: . lUi sluga. Aba-aner se saze E 1l... !I:1J3sta ova] odmah postade vostanl krokodil .. take c:es. on.kakav le _i pre blo. se IIvert u cudesn Iil. nema sumnie.san']. caveka koga.gaJ U ruku.()j] 1. ni :dlLlsa n isu srn atra ~ njei ~.he'f ..~~. '!.ug~ d pode za !I:1Jji~. O~["en'll.og.@. se n ije m !logo I'~r:d i kO\f~() od.. shl~anc n.a.il~.~· k~'~~ (oko eeti ri metra].rvs] se za[i.~'OVlQj~ i n acini krokodila du. je krokcdll donee iz.od. slugi.og ana.kochl grozno cudoi'V]ste. i ocig~erln. rnagicna dela.utdl'Z~O sa svoum kraJ]jem Neb.C.:~ dubini vode 'bez va7~duha. Z]'Vot~ k.:m baJ. na sta kral] rece krokodilu. zgrabi co'vel~aJ odvlloe ga pod U se u reku Ovde.ko'l~je pnpremto kucu. u Aba-anerova ze na pe novo ]}. uda p omo Cu U meduvremenu se Aba-aner . Iz klUtij~.'c:i U vodu kl"OkiDd'i la ad vOSJ'~R. TEl ko je kuca bl I. Kad :S:!l. lu~~ju ~tta.. co'vck s:i.i "lot koj i.pod vodom sedam dana be z va zduh a" Takode za p~lartlo da je veliki svestenik-destoianstvenik.~]oove:k: jie o~t:flJO 1). odve- vrerne. tame ~uvao za prlllke $]:H:n.krokodila za :nJuITI"'.adi ne- do.orvo delanje neprtmerenlm skem poloza] [1" nicgovom visokom verda bi naskodio i ozledio vodu..a. u vreme kad je AbtIJ-a ner ci n iQ (. Ali. i da se lsto take moglo l~cin~ti da covek 1:-i!Vi.IJ mu sve sto se dogodJio. kroknd il" nad koi i111su izgovorene izvesne ["(..j g. dakle. .e~..~e. krolood[l~ i kaza mu ~ .:e 1 dragocenog materljala.on iill.~a()m..he'~-A. koj:i se...a kovGczim~ xr dinas.e sa . se lstog casa pretvori u '2i'llog krokodila dugo.~. d9J je radl toga! u sobi r~ uvek drzao spremnu kutiju sa materiiarna i alatkama...c('. I scchno'g d~n!l Aba· -~ner. sedam ped aJji~J'i kad J€l nad njim ]:'lg:o'vGr~. rece: "'K~:dona] eovek side d a g:€~ ku p~ u mojo] vodi.~.'Qvanj1u. .e ~lGse le u severnl deo palate i spalise. Kad9J se spusri vecf.ODOVti.spll'~. vidrmo (1:.nk o_e:odgovori na iZVlestaj S'Vogsluge. rnO:l\le' po voljl! pre tvoriti u 7J vog gflJrizavca. ad ona] ClQ'V'c'k.~ od sveg gospoda ra.j:i m.1ga odJe SV()j:~m putem. Posle eoga Aba.kau.po s~'Ojoj svakod ~ K nevnoj na vlci. se vee u II! din~lstiji verova 10 cia se V08t~Jl i. :skoci s n.~ pri~(re~m. her heb. i s~.[ije . vo Velicanstvo da do de ~.sid:~:do reke. i s!ed~H~~gutra.t! odl~'Z~li n Ooblast 'Z'!Iauu Se.1 srva r koja se u to vreme deslla jednom ceveku: i kral] pode s II s:to voska. sedam dana. mu: "Pazt pr~~~. ~oep:3J..sna d. dade rnu 'IJ"ost~n. ono sto je rvo]e i 0 ala zi": i krokod i1smesra ~ rabi covcka. rel{~vSi.c~.cr~1 u njQji neko vreme.aru./idimo da je tOno bri['a'lJ'ici. Dostoja it'lJ~ ~lv~r.fe:I. i krokod il izade iz VO~ de no~~i coveka sa sobom.ei.j [z sl U~aovog !:nesta kO.gi i\ojii se staI'~O 00 lmaniu cia prlpremi k'~lcuu vrtu.~Je:n~ bdevena sv.Q 11]on s~nl" n I kral]. erovarno v svoie nepri~~ilJ'~e]je"vestenici su se s ta ral i 00 sreci i blas gosta rlLj U urnrlih ta kode pomocu figura [La l1j~:n ih -0 d ci vrIo l'anOf1l1 "!. vode.es~ cO"ilek~ ovam 0. :8.mIII vo du i ne srade u d u bi nama.up~.k.rR~~Se Aba-anerovu ii:. [ po kraljevskorn naredenju sngli do vode.~. '-'ULm. kao ~to ]e ]J'O naviei radio sf'VlS!Jk.heb~~ . ode: j Ab~~~nera 'i 'i.g sedam I. vee mu . 1 kad h~dj pnmetl cia j..QdJUCl cia 53 ovim upoena s:vog gospoda ra. i ona ~. Sle:_ desilo izmedu njegnve zene i.jenllJ od SI. i posto je uzeo vcstanog lHokodil..~!ra.]za.aner ispr:u.naredi da ~9o~n'ese lzvesne tn a teriie :i kutiju It2i.e 5U 1l:tIJ!i:U i.nu.c€~. ..izv. side da se opere U vodi.im sto le neopnodno. o vode da se d opere. cnvekonl i tame s mji:m prcvede neko i'J kr?. ll1rlvi g.de s kra]jem u setnjiLu 1 poz-va NDego~ 1 vo~:[~nHl :fjg._n. PremaJ jed~JJonl .t~) izvodio ov~!<.

O~.urn rlima.i~ Kflil~t mrtvlh.ITU::'S:hl su.370" pre D" e.~ojG'C] vodl po suncu. dobre odrsavanom irnaniu H Delti..to se tice sejanjlfIJ po]ji:tIJ. ali pre nego s~ole polol'en a 11 grob. NUa :u J']trvod.[!lQ su i reel rnoci ijl'.javinje zern l]~.'Jlrpe ocl uzadi.:ada ]e ]£vesta'l1 broD v~sdk]hdos~[tja l1. (lonoi!enjla peska sa lstoka na zapad.alikovato obicnom.:~a. Ina. pronadeno ja nista ma nJe: 11C.](.0rimskog rasdcblja.g:ll] rom.ec~.ctilje d!l)lh!O~en~a ~ska 5" ...jtl'va la Zi vreme XV]]I dlnastile .a.gl. K~~mij e S'U ci~. bi..hi se '0:\1'$1.i rna.i:il nij e imao ~eJje da n~s't~vi da ore.~. ispunlava :rJljl~ kanala vndom i.ecm:a.lie.:rm z1!ipflid.k~l{re:~ ." PQS]~ evlh reel sledi odgovor figure: ""Z~{istasam ovde. p'o:g.10.m. pl.red.~. E :ZiiIJ nje :u pri prerna J'Je~:I1I. :1nape'!J ran rad na !ff.0 obavljati g...avl.J~vi. mi$I'j 1m.roj~["Jjjiehleba i plva prerposrav'~j:El!~oje postojanje p$eni..e~. '\I'€.ovo 'i zb egne ta ko sto bi neko d:rugi umesto nje. sejanja semena.oko-V'. na t. kojaJ se upotre bl. Bru(~koji~ SUO ziw'li na ovom .i:rrd form u ~a~ t:ije: ie :~zgov~ oj e treba lo dililJcslobedi pcko]ra n ika potrebe za.vest ajlu 00 ZB!- st~ViilJna 1o.r... N~sm~ ujena upotreba figure sabrI nastavi la se :5Ve(1. da fi~1!]d.g. treba obaviti u podzemnom svetu kad na covek(JJdode red . ~C~. sve smetnj e [i ll prepreke) pred toborn 6e tamo blt] unisrene .1a S]i. svalt.U grobovi rna ne orkrivamo samo j edn l. U'i orudu ZlIJ podi~a~je vode ]Z. kOl'e s.1ed. J~ sa m b o~a:nsl(a DHSaJ la.~duf~'. e. [.Al:ti.'OV3.Q5lenjie p]od. t vodim sa. KnjiigEl mrtv]h i pokrivenih bitumenom. mogle da je n avedu da 1I.neka presuda padne na tebe umestc vazda B1L~ mene.eei bl le ispisa ue hijerogl iflma na figu ri~ :~jtbS kas]l ije: jie .1'0'j!2.IiIH~~.gO\1Qre:nenEIJd :[~gu]:oJn mogle da j e naved u d a uclni dobro.jem.. u stvari.'~e:nid su n ad njo. kQja so zvaii a "'~.ibe]1. g:u:pc~:n. i neophodni p olDs]{u radovi su se. to jest.~. navodi poko]nika..ka" po. Ui a ko mi dosude ma kakav posao Q d Poslova koje. a :nj:uh. r 'V ])l(1~ r:t. Prvo D'~ sa!JstaJvljlSIJna upotrebliavali egipatski radnici za :n. i. da izbegnu radove dubren]asti zernlje.~:n.cim~ i plvom. mala kamena :[~gura ]Jokoin:uk.aib:nom.figu. i ![ucin leu] sve stQ nared is.abti!·. 'i ..ci.O SCdaJFl1 stotina drveni h u$QbtJ u lspisanih VI pogl.200" SII.ka biea.~ nekol iko. Z:aJ svetu. on se stega trud i0 ~a.om.ulas>I reei moci koje S:IU bile lspisane na takvim figurama menjala se 'IJj. 8V16~.h f~.g~ obavio 'ti!Jj po sao" Ako su reel mofi izgovorene nad lffi.ok:a. posla k'Oijj se '010. D~.bd.ca 1\. mi. veom a l).u PQSilJO' koH mu u Ozlrlsovom carstvu bude dosuden. 'I u Bahti.. figure pisara Nebsenija.tti bee truda Kait{. ] z.prnizvodnia ie podrazumevala oranie zemlie i rad po]jo]:l'['iv. ]'Z.l nove useve II 'Zagr.~~d n. Dodoh jz grada U nu (Hermopolj).jl1.g:!U nepravil nag obli ka sah r. obaviti. mora ~ j. g.O su stanovnlcima Sehet-Aarua bili petrebni hrana i pice~ onl su se morali prlpremitl.lj~ iivi.IJ .g. je bila sahraniena zajedno s njim.ra.:U fi:gUI1l1 .ski.i su n~jvise ze]e'l i.lo okruzeno vodenim t. 'ttesk'oca re5~.e. iU ldeb[]i m kDlaci.al i jedn.r3.~'F oranie j vr$:~dbu.. ~ Sledeci primer kcn:]scen.a IDlJJgi co] h fi~lU~ kOiji je vredan spomena nalaslmo U s]u. sa ~st.anjii var~ il'~ U grobnk:~ 1111 a . lEI ko me zovnu. o c:u koje C€ ueiniti da CH1~ za 'pokaj T)J'ika m ob~v~.$::E.g. kakvlm r ad em . 55 0'1. i kaze se da j e 1J] grobnid $~rij a L 1~19!'~ 1E.j. ipak.e[1:a pF.'[_! verj p!rotiv R~mzJ~sa IlL krn'~ja Egipta.. nlk rekao: "Podisem mku neradneg coveka..~ od :nrflJj8t~r]j] h.c:e.stvtn~.1. s]'UC.j' 2. oltO 1. pctrebu za nranom i picem.n.. imala iste potrebe kao :i ]jud.Ile.upg.. FQnm.n Eg.~]pttJJ oko 1. isp:resecano kanalima ~ d a j e. zl'C1"~. sobem srca majrnuna". :~karl je sa rn poko].s:IUo se da ce zh. kada su kutije pune neispisanih 'poH:. razlicitim razdobIjhTI~.:m ilgovaral i [ec~.arl].eV.uga ~' ] b~.

] •.fen] tO~] stan O'IJ] h dame jc :p06UlO gl~v:n i staJ b zaverenika.d.q.(ect sa CHjCInl da ljud i 'f) omere pameeu i ella u njlh utera st:r'ah.~ da su OO'U h::Ojl su lh uneli u palatu ] oni koji s u lh prlmil i bll i pod Huijevim m~gljsJ{~m ulicajem.1 ol~o k:[al.-' s~'Jl~n~k.j'llI.e I.iriu on ode do oekog. .Z~.aJe ve iikog tuic~j~a_ rJj.e Hui veema rna rlj lvc p:[(Juf~v~o S'v()je m. njihoveiJ Iltr.zuje za pisanje kllljliga i1"l f011'm.SVO]]OJti.~g'ijsko delo.na.rven.j im jie naredto d a on'u knji fJ su l~r iv] morai U umrerl od sops:~ve:nih ruku.azgovor neki h..t z~jedno sa d~mam~ pravocHH ..!1C govorite~'. da su (HIe pripadale . ms:peo m I trojica od njih su hila uhapsena jer je otl~i'i ena dJa :s..nem:u.aza dejs. 'Ven::r¥atno su ljlubavrl'~ n.t.~. z sestra ovog .. visoki destojanstvenik '~ ]lidzO\n[i1~ [kraljevskih] goveda.~" Atlrrne: i :i'Zgl.u clam. kao :u krivl cu sarnlh dama.ao i g.j:~h·.ci:n. :i ]Jooto su isplttlJ'ni" i. oC'igledno s namerom (~aga svrgne s prestota.lIJO njihove zle namere.j~'Vim flepr~j~j'~elj m. koja su predstavliale postanu oduLieta i bespomocna. ..'11· l e 'Il..a- . .·· ~" m. On i SU u svoje planove uvukli isvestan bro] chitina pove'zau~h sa dvorom (nel=: ~ su mjS]jenj:a.iLu:~.a. take d. . i sa ovim 1U \i'. ~. r. I. (jIVe knjiige on je sbeI~. ~:rii.onjet.. jasrno dokaztana. k roa..t?ficil''ii je 'Oi la u Per-bentu i take .~ paiJju ~r]ja te'~jstva ...agijski ]JOS ao i ]1 ajlzad g~ nade" l'u se dad~~n~ posao da.ce ]jude da clne zlocin lda ~3. da ~1.)t~v:li'i. ko j e lmao ptl Sf Up lu~i~jevoji brubi toteei. i uspeo da nade de:~otvolne na ci ne da sprovede sve "u i sve unese as! pokvarenosti koje run je srce lUOg[O zamisliti": ova sredstva je korist io sa pu nom ozbUjlJ1!o~C:u. QaJ naskode gosp odaru": drugi je optuzen d a je pomagao i podst ieao zaveru tako 3t!Q je postao jeda n ed kolovo d a.l!.anjiima da se u usta nh'.m. i d.. zavera je otkrivena i.. nj:u h.!t1ljie0 ["JJj oj: d n..lj'isa svojil1 pOlVeuljIB. ]zv·esn:i HlLIi.:u voinika i d vlla In'alj zbael s prestola.rn.l~] da .ii. te zemlje }e I u nj1J uvukla njegova sestra.a.IJ. :~Tla:g~Js:k. ~.vi.i.P ['vi sud kojli se sastoi ao 00 sest tl ~I. i nQS'ev'u :za kazo u. J)n4gj sud" :k:oi~se sastoj.s'aQ ['.va oj a :mogaJo daJ n~st9lvi svoj ~l1. od vosk:tl n.ne koji Sl'I bi]'i U'ZM S:VtIJkeg bop i bo- zase gi. e]j] su (Ja]1ovi n:aj'lechri delom bllt kralievi bliski pri]~ telli.pta 'P~X)-' ~nrua na Etiopiju.1CDVi.ro 5U 7.piistraJsn. obavestenja .aJg~..Q :U ar[OJa.j:~ :ug. da je blo upoznat sa celom stvari :u da je pdkdv~oSVO].[Jl(Jt- rnedu 1\r. sklopk~ zaveru protiv kralja.ed.\oKocvad da l]udlskaJ bi. odseoene :fin 1m L15l. muzeva j.je r·cchna. eel u stvar su p9J'zJj'U\l'o ispUiva Ia dva mala ]s:trainiill suda.ea. je bio i nadzornik rh~nice~zaJjedl~o sa ne- je cia.ga dobl kn] i. Na drugom mestu se Hui 'Orr~u. ali pre nego vtijH pOS:EJQ~ :~rrv. U. BU~ su uk~.s. i ad njie. ] >opo:me n 1n rln1iinla da noe s..oc dOS:ttO]tHlI.e ~l!]d:uje. j er 811 lmale za [1] dlj kralju nanesu z10. ispitivao jc l~'r 'lJiICll. njli hov ~ n apori $U bU i uzal udn l.uv'ucEI.0 tome kaleo napred uj C za v'era. Pamoicu.. d .59 kiln pisarlma.arnagw.i lj udske figu l'e.~. j edJ~...::e z]oci. koja ga je saletala da "podMi. I.c.o'u St' u.jb . U rneduv remen 1). na u mlo j e da Sf posl uzj magljom da bri pomog.:ui. ~.~.m a Per-henta i da ga. Z\a!ver~"se uskoro u'z.a[l le namana 'V()~.i nekog ~ lsokog oflelra iz.nje optuzen. i najzad je p oci. to daka kraUevsld'h ~ I da n13. lo gospodaru".jsvez.e '~m..ojlma.ne f"O[~[n..i.h polozaj9. nije 'i znec pn. u[:j. lh u kraljevsku palatu 'Ill'Z pom. ~ uo:atn:s]1i. ~b ngura ou rste mifJJtel1]s. ljudi koj[ su ak lopi Ii zaver IlJ sa zen. Egi.ii!: ~•• 1.]'i i0 tesl.lIemogla dJ~ 03 SV10m bratu na. AI i.~ zna. jedan dostoianstvenlk je optuzen za "preuose nje poruka njlhovi m majkama i sestrama koje je tre bale da podbod u ljude i po dstaknu ~]OChl'oe.om potra:u ne:k:o :mesto ita ~. ~I-' .pisa]1r~ j.lIU(_ lLliilca ~.~ n:a. a kasna za takve zlocine blla [e smrt.U moe •. kame bi bez lUz.gu koja je sadrzava la m~gi c. Ne zadcvolja n :naslJoj.l ra blla nesumnjiva. nJlgu~.· . pravljenle begova od voska i Ijlud~ .H v s..e oei koje ~)6 podstaci 'ljlJibav .ie: "sh.ld.u m.'~ii h flg1!.' 1.l.akJ~ 1..ij~.'U bHi n~.1 'H~.ao ""'1:.e upletene u zaveru. Ita.a.~ zato viSie rjr~s. ~DJ~ SU rncgte PffiUzj...ri:.] bn.1 j.]lje.api~ci bili namenj1eni damama kojiC SI!..nih .~ •1 -b' . P 0:$ t0 Je 'P1rI... ] 0 tome mi tds~8Jr.a1je.

c.e Harris.. slufbe cijiaJ je svrha bila ria se Sunce.g s~st~Vi n~. i da suideje koje :::H~ "gi'pca i lmah 'u vezi s njima bi le skoro iste .o rrcziVlcj obieaj postojah'l u ranim ~m~.nee 'ba. koje se cbnavlialo u Raovom ob icju i bllo uzor i slrnbol Boga na ze:m:~ji.0 k · ~" I .S.$11 SiB: 'V[sUe '~I hrarum Amen-Rna U Tebi..". ne moze vladati covek '~lljeIO'V\e .rvarstva :~.jQ '~ bog :He r~]'t ga je ti la.9j da~. da ucine 2. spase ad napada cudovista z:vanog Apep! Sellrc(!'te se da je XXXIX gla va Knj lge m rtvih sastav na p is. bogovi su ti lice unazad okrenuli. vee odredena dela Sa detaljnim uputstvimi ciU~ocu kako da vrs· obrede koji su bni neophodnl d a bi se formula Ui reei moci ueini le dejstvenlrri Vi de] i smo sada da SlI :S.'!: v'os'ttaJ e fln gure kO['isl"il~i da ucine dobro i. pred strelama od nj.] svojoj.:ns ell jem ria. sledeci m ['eci m a: "Pei ta ura . iie znaJ. Ra je reel tveje srusle. ta kode smo v ideli da je btla veor zenams Per-henta.vise n·. svez~sel . ~ posto 811.. 1.Ic. U n~oj se oplsu]e kako je cudQv'is:te savladano. '~ osudlse na smrt.. koi oj :Sl!J davana m 'cia irnena.s. da strada ad.1J..m.nU<rnu :~j.['i. Ne treba se Cu tij r.anj po. rOptLUze:n je Z:aJ prestup kaji je uclnlo II :S:JH1~::{ sa svojom n"13 j1'~DmTi.caj S~. on te gleda.cio.a.aJIlCU]laJ ga.u:n1stenje ~vQrje. uva. se's.e .. cia se )oltOjnl. Nemani.'0j1J.flZte': tie pnmorava da se okrenes. J'l.§:r.ra. O[lJ ti glavu nadvoie deli ] gnjed jre na rem 1.luzbam it kQD.anih ligula lgra I a tstaknu u ul ogu U iZ vesnim svakodnevn lm .t\ll A #mii CI:mli:!l8" i.l. kosti su ti smrskane. protiv Ramzesa In j:e veoma korlsna. on d Jlce preseca . takode je pl!"ls:llje.~\7 SUIll"05'~ O'VQ..scupani ~ bog Aker te le osud'jrQ. pre 11" e.. O![1Jti gl ~vUJ probija.]0" od ]]1 do XX CU-asrijc. Pred sudije je doveden da cuje presnduo ion] ga proglasise krivlm. 0< CL1VC' oj zaver. s't:r. upotreba vo. kad je 51 ovala zaveru sa nom svet 1lJ. je. y.znena. kao i d VIe h i~JadJe i petsto god in a ra rdje.al i. udo _.13 080'\1 i ki I.a1:~ hramu bavila se preplslvanjem himni i rcUgijskih sastava u koJ~fna SlU jedinstvo. V['aca. i da to nisu bi le Sa! mo rasprave 0 magijskim postupcima.j Sito su ristllc u predinastickim ma rasirena upotreba figura IJ$ad)'liu~ koje su imale za (Uj d4.vostane flgu:re i earao sa namerorn eta kralju nanese bol. o.stJ.cu SU osudili na smrt.s. . Gornja pr".ca. otkritl da j Vid~ Dp'lI\~'jj'l a.'ga i seve.lJ j R jtm.. 1165. Pa.e: takve figu re ko- po. ~ifi vremenima.s. j. Ris ti je grudl razderao. patn]u i smrt . ga je Srtl:5.j se. o.ako IliviJizIQ'VaJli" :1neka ne.k:O[~pij~ ]e 'Ie U okove stoavUa.'f odli Hui. medutlm. jer dokazuje dol Sf' agijcSke kn]ig~ postojale u K fa!jevske] bibl loteci.ija.P-!Jms jlu1ichJiEe de l'W. sila ] moe Bog~.a. M~Mlt je p osl ilIl'~..['lda iZVIS~ samoubisruQ.av.je nam.ra zapada '~i:sto l virna ga okovase· bog Reke's. . i. po5 dinastijilIna" pre r ego sto su ljudi uopste shvatil i da V\S~ l'i kim roo C'hl1l3 Prirc del' koju su o'b oz. [edna zaledniea s.bUI jasno izh}ze'l1li" a u isto vreme j'e druga zajedn ire-a hil a zaposlena vrScl]'jre.i cusne: reel ] del a" rna kako da su rajanstveni i uz.k izbavi od njenlh napada.ie- u: .oj]si Jill U '111rzak. kojl je pravlo od pet elanova...t! P(1jiyrt~S Jii}"ogiq.ve§l~n]ka kO]'i S1~ 1P':r]'Pid. sopstvene ruke.ajrdje da SlJ1 se ove s]uzbc vIsHe u vreme kad $U medu narodtma civilizova nag sveta '·gipcani hi li na glasu zbog svoje ucenosti i mudrosti. i.to. ler je narneravao da na lese i~o svorn gospodaru.e:govi JJ zraknva. "'Rati ['.~ i S1U ti i. jednog po jednog.e zol.. kad SU se :U'Ztanja s Eg:~pc..o svom gospodaru". Znacajno jie. . im dnkazali krlvlcu. Apepe" ti neprijatellu Raov. i poh~oj.d:i da su l~a. lOO.200. SI6 pora'Z~ lzvesna zm. ispitlvao le slucaieve onih koj'i su bili Ophlzeni da SiIJJ "navodili ljude ] podsbcali :z]oc:ince da ucin. ~~O]ie takode poznat i pod j drugim imenom.. oslobode pokojnlka potrebe za radom u zagreb.

A~ epa sta v~. neka ti dode kxaj.'0 'c:i.a. iivotu.Q. povesn• 0 C' ~·~vara:nJ'!L. Il. Ap~pc. i plamen Oka 'J.ju A:p!3~ G pa". Ovo ces urad iti kad na lstoku nebs be'Sue bure dok R.il. tes ove o reci mQcl: 'Okusl smrt.I. r. 0. jl~'teij l~a()vl' biti lUlistelll U p:~jusku.nmM je S.jle nad :fugu:rj)m Apepa koja je naertana aelenom boj om na I[stu novog papirus a. h i~~~rogl~ fisk~ ~1fC~)~$ {.Ra pcbcduie Apepa..ebredno upursrvo.elj.zde:ljerJJo na pog]av]jal!' ali. i svakog dana.g.t i"_ 12).i mn! Ne· s ~ [lao :S~1'll1 Apepe. . kr~'~ neka Ii doric! O'k~I:s. :u zato sam te na zlo osudiQ_ Kraj.. znata.:..:e:m].o. :u stav]ce~ :u h u va tru da ona proguta nepnlatelia Ra. ZlJtt~) am na tes be plamen usmerio i zato sam re unisho. odnosno po jed na za svakog boga strana sveta. Okusi srn rt. . pla men Oka Horovcg Sv€l neprijatelje Moc:n. A~ •h Zl]C pn .ov(n"ices ove pog)-awl.t vdo nUllo. S1IL€o.i. je sadrzavalo dve ver" . povud se. lzgevori "otthil.!. ali su nlegove verzl jl~ pron adene u m l'iLa.Horovog profdil~e tog n'[. soon. peste :3]'1 i.0 nije bllo l..C. i jos lednu til surnrak kad se Ra :SPUs:Ul U t. . i ]'05 j edn u predvece: [i ako ie potrebno] n107.A za ~asi. Uc.~. o. i 'iU dane praanika.ha~- . A..l\.cjDkolZ dm 'fm G. l~a~c. i joo. "'i'\eci. Ra pobeduje A)Jep~" OkUSl smrt.ni6di. ti neprij atelju Raovl OkQ I Iorovo pobeduje prokletu dusu i sen Apepovu. O'kIJS~.Kao sr. 'fa:ko.l'm I.:ril o100~:o. ~ lmena i himnu R~u.ogJ' ~.ft Rao¥..i povuci SiS:! Orelah te i na kornade te isekoh.ju z:uvot:fl. Apepa na . t'ile figHt'(: iO'.r'ZO I~uoo. neprilatel]u RaJi)J"I.I'. padni.J'r. Okusi smrt. nad "!fostanom fig'[I.nitti svakoga sata ci. Plarne n j e niegov koban za d L~:!LI tvcju. " U drugom delu eve knjige.ib: '''. koja glase: !)'Ak'Oi::u)ces da L]lilis't]s Apepa.dil'tt'usestog c~~anoci 'i u zoru petnaestog dana [u rnesecu].ni. i dru- rom 551 . boj CHl1. l~ojase sastojala ad dvanaest poglavlia. U lsro vreme je postoialc i drugn dele sa isnm naslovom. [(illi I U I.C110 ustnna" sledece: "'P~d['l~na ]i." i el.lazak pljuska ili 01 ujn C3 kisc~ i take ce sunce zasi jatl.1.Olhn m~~m.1! Plamen lctlji izlazi b: Oka ]-]Oll'o'Vogna rebe ide.~~twa 0 .oo svole. ga nekollko p1U ta sva kog sara u toku dana. i u doba Ptolomeja je cd niega nastala knjiga zvana ~'Kn~ig. 0]'1.-1 A pepovin ]'~aV1' spisa c . Ka..~e5 0\. ] kad ~e.ce:.O'v lm~1skrNiiJ\I'J.oVlo.nju i neeu.gjlfl preplslma Kn]igc mrtvih koje sn nastale za vreme XVlII dinastije..t'OI)~~!'"(L(rlfl~ b ~..0)00).j u vatru.] 1 je nasl ali! '~PogJ~"il]C0 pa lle nj u Ap epa" i ono glas'~: 0 "Za pall se Apep e.'"T() su a reei. ~ E. ] . :Soil d pri:lvmli ma. IJ osmi Icas da na. pliu n Ul6as. d vi se ustat U[1ee~s. a slede ih '~Iputsrva za vrsenie obred a.i vo~ta~ iL~ Pl~ll1nfmkeulJ'ic.. sve dok Sf ne oltrene senka.ij. vraca] S€ .- ka Ii dode kraj' Ni lit.uees tu figuru U zoru.o i obrn6L S!:l: .ot ibog.vi :..ja tOj)111il Q'I. je:r ce Ra sij~'tt~ i Ape]) te zaista b]U unisten. N~. Nema..gul'2I.i[r'l. ~i:e.'l im" ~ak'o.iJq)rija'tc~ju Raov. odstupi. Je urezano megovo ime .a. paplrus i flgurm "spa- Poslednje reccnice su kazane C€'~ii'iputa. Apepe.Ri:su o'i. ovo i time s:precittu do. :2i i ~~il!Jlpe:l' goopoda oklfece ko.p:rnj~r.Ji ~1a.. s:mrmo delo le znart 110 presirene. iz~. da bl sprecio di]ji dolae a Ii: oluja.a Eusen. ~~z.ptoguta. ~~ jedno od poglavl]a prvog dela no8. .pom. mo- gu u pcdne . i. . 'nJ!hove ostatke treba pomesari sa izmetom i baciti u vatru: ovo te~ U l"a.ta] nacin t-e Apep nepri- no zele nom." lle 11 i 'U va te u 'od trave h~$au:.jill. K2IJsn~je SU se. jed n u '[~ponce.d je Ape]:) predat plarnenu".1'0" $i!lk.. (lobed uje Ap cpa. A pepe.:. Teks tt sa n astavlja: "Nazad.l\..'"I ]s]JunJre-· ra Ra pobeduie Apepa. s. j jos jedn IU.i '1. prlpovedacu se k~"ie ~. na njeetll.. A:Pr~pe.l(r.li"(:i \'~Oll]'~bl.lb.g Bega i~'Vn'r! snaga: zdravliel i u smrtl i IJ.g. rnedutim.l. ]' zapa. Gurnut si u pla men ogoj eni i 'on '~i se primice. ldeje lz nj~ga razvijale i.. . vraeaj S.:~ i ~lI. Apepe. 00. fi..

Tri boga ili trojsrvo Ptahl" Sekera (Soharis] i Au·sars' (Oz]ris] trebalo [e da predstav lj~. i '2:1. mora d~ ih sveze crnom dlekorn ] cnda bad ]1(1 zemllu i udari tevim stopalom. 0]10.a. posle ruza proplsanih !tIer'll] koje bti trebalo ~ zreci n ad Apepom. ~kad ovo tltini. slll e ili fig.v:~'tt u. ] ZiO'Vije 'Hembem' (Ri·kaJ:}.zaboravljen. an-Seker Ausar figu['a. da .se n. Za ti m mora d it na pravi od voska :figlmre svih ovlh demona.ot ..aJ'v8Jnja. ·poz...aJ tvoje ooc'" moci.no]u s'Vetu . ier sl pre secen :n.'1U re.pi. oteran si ~. V rata] se..ci na zeroJju :~ l~aie: 'Apep~ :Ne:man.&e puta se kaze: "Dohro je Z3 coveka da redovno govori ovu knJi= gu pred uzvlsenirn bogom".[e-' p om. kao i imena njihovih oceva.ta nema. boga nocnog sunca {Se]~et) ] b oga vaskrsenja (OZl['jS). im. '10 :SU blla sredstva kola su Egi pea ni koris·tiU kad SILl ieJ.e je nadrnocne nad neprijateljern svoiim. ona treba da na komadu 1l0VO~paP'~ rusa zelenom bojorn napise lmena svih nema 0] ko~e SU u Apepovo] pratnjl.. nocno sunce.na.. Naeini j10s jednu sa licem krokodila. zaboravllen" itd. ] obi coo [e posta v:~je a ua 'p.U1JCU kao "otvaraeu" dana: lme seker z. bUa. Do kraja 5ci dosao.njit mora.r.lti. :knjia je obicno pravljena [00.m.zovi je ··Ne:iH·~j~'~ Ij Apep'.j:i nova lrnen a.(l prod.e putovat i.a l~a. in u podne iH U za brrul k 8'1L1nCa ]·ttd"U d r ugom delu ovog spisa. i probode .. obredno uputstvo nalaze da ih izgnvori osoba koja se okupala i k:ojiaJ je obredno ta.a.a spali 'bi lo kad se Ra rada. Oborilo te je OkQ J ]'010'10 koj. sa nozem z. Kako se co'veko-v iiv10t na Z!eml]i poistnveeivao sa 'iJv()to[n sunca.j. h. S\.j'U se zatirn na[c~in'~ti j0'5 neke nji hove.agl.Ziem.st iz njihovo.~po~H'() Zi1paci..lji.n.~V] je Ah.d:a B.can]~:~.abije Him lLI..jilh govo:r1 ka.a n vougaono d rve no postolje. i kako ib n. lb.ana Apepova.~] 03. to jest.o].ozd][~ i ono sto je niem u izma Ida 'bi.g pozn.j'Ubogs su ncevog rada Il~..US1U p:rob]ja" on ti donosi kra] i baca se na [obUc... plamen te pF. sa nosem ZaJ~ bi. i za telo tvoje. ba. AU" SlUnoe ge ponovo nl!d.M. kal~o.arves i da la coveka 111 ci ne 000 S '00su . lme Ptah znaci . se ona.i n i treba da i~Jl ba ci u va rru. NaCird jos jednu sa licem parke. Gospodarica vatre t!e pobedu]e.:i.sto joj jie zab:~o n. jer ako se 0'110 ucini.c:ne figu r'e!:'" sigurno se mora i ene[~i jOim" ono postaJe uzor novog..:treba ih zvati "'Dec9Jnedelatnosti".i klojj Cis izvUJc] kOIG. velika te vatra tsku.Da b[ se Ull1i8ti~e meman] l{ojie su l! A~epovoj :pr.a (Pta 11.grrobn. verovale S~ da ce mu o lil . i posle smrtl je 'brio "'zaitvoren'" ili "polozen u :l'tl)rvce_g" kao i..a.P]rusu i da ~. kamenim kopliem: ka. Te~koca le~ n m.ko pri bavH ~ z2I:Stit[1 Pl'ah a.i. tiveti 'ILl za.om s.m pociniao SVQj ih'o·t kao Ptah. ~. sa rukarna svezanl rn na Le~\~ma.dati m.d~rva10. r.a.je tvoje. i posto po njim. i zivQ[t Qbnovl]cno r [) snagom Pogl avljem . ] ti:s:una je nad nli mil' i ne stale jie I[iz se. zem. Seke]f~ I o zi [ isa.. ce.. zaboravljen. Po. on [e "(!i'~V~IlI. :i Z. sa Ilozem zabijenim U njena leda.t:. U Papirusu se dalje kaJ'zG: .e['1 da odagnaju kisu i oluiu .e se da napise.~ not . OI1{nn l~o. daJ je.~dV'oje" dusa !i je sm:ezt~rana.a ovo 1J. plamen ti d. ali je po~M~k8Jdsupl. iivou~ kojim. maiki i dece.~pc~i na. S 1 " '~s:- obuhvadti takozvana p. sa nozem zabijenim u. ono te je ' mlstllo..lJjiz:tlJd~05~O su pob[. :Nit. Da bi O'V" reci bile delotvorne.:tU Na[c. 'Bete~""".je no.ci "Onaj l~:oj'i je zatvoren". Vi.75 za duh tvoi. leda ] Z. Apepova imena na novom :P~. sen tvoju..).-aQ 1.iv.'n~c]nifigunu zmlje sa ['[ep(nn 'U nst]:ma .oz u Ieda. Oko Raovo te pobeduje. s~~ ~e Eg.leda.NOtval"at:~I' i oblcnc se IPr~. na koje se gledaLo kao na sunce koje jc p'r~'Vre:meno sanranieno. i l~ PC(I.ub[j eno. evrseo j:e sve:zu ~.ech.]e[['lf~'m ill leda i zovi je 'Hauna-aru-her-hra'. drveta: e:c:s:toire masivna..:~n'~j05 jednu sa :~icem bele FllaJeke. grom ~ munju maglu] obls Ire i '~aobezbede vedro l cisto nebo kojim sunee fllOZ:.nlJ:a i:s.r'ol[e proklero lrne je u zabora vu zakopan Q. koje moze biti 'puna 'Ili izd.sava. Nachl i drugu zmiju SaJ :~na[cjbrLl Iteem.

.©enju onog sto ie pisao.)]0 paz[j ivo balsa mova n 'i stav IfJen U oje-. je.e mrtvi hI' i rako jc ]J 01<:00] niku bi I(. vog c:U]~ fi~rura je blla obliknvana take d a ul~o IJ~IEi glavne karakteristike obbeja.:~g. na i sto[j a su bile ispisa ne molltve z a bl9Jg'O dat cv:~ekjj.joe.~z. ali ponekad. rus ( Ililu:?." .fIl) is L BtiJan.gu:r.a bila ]1. .L 'I~I n]eSa po I .apla. EigUI~ Pttah-Seke.agan rna -I'"svtta k papH usa :1_'_ .- stran icam a po- • - • -I' .. i ako ga ozive u 0 dgovara] nee vreme.ecla da.'- 1'1 . isp:usa n broi ni In tckstovima '~0\$. lep. Ov i mali paplrusni svlel su cesto lspisan i s amo [~r~tl~i m tekstovlma i odlomclma..:." I" .sJd Ovaj 11JII._ .1 ".uhClvnog te ~. ve iiki p~pi..l. mfsl llo se Cia. . ~ mci postona.~.lS.ve arribute.151 n i rn l1o gi.ogt}ce jed a . tri boga da dQ(~u. kao U sh~.~.i 'b 0rave u d rve no] f:iglU:i Da hi :Sle posto]je figur~ uCl nU'O 8~Q je moguee slicnljim l~ovC:egu!. jer su pronadeda umetntk 0 \!' U Izgl. ko] i je U ovorn .dtl k iz ltogl i.a. •0. .Ji se C.. M '20668. 6e eelo tel Q biti zaj~'16eno~ s~CuV'a.~ i t roistvo Ptah -Seker-Ausa r. Za postiza n.1 ika n vi nj etama.a u bU~Htem svet u. ov~h begova.ej.no i oziv[j~:no.c€ An ha l. 1'1. ~. a posebno u 1~asI1ijc]n ri:zdobljiu~._ . .. 'He.i"I!...oo. ' ]5 'Pi san tekstom od reden ih pogla vlja Knji~. predstav ]jaJ ~ovteg i~ sa n. Cesto je. jedan mall deo pokojnikOivog.uVili u . bio je sta vljen u figu:ru hoga.V'~jen. .B['iHlimllS~ml1 ~]l!L~:r~jlliM <10"1172). ] E~:ipcan]n je verovao cia eve je moll I'Ve podstl ell s ile i me e:u ova.. i tako ()5:~gur~ti H]iho. g8J i aka trl boga :zag~'~'te~. tela j e 1.CaJjH sves!l'eoi. - - 'I" .. za l. ..~-.sa.]u taj deo .r-Atlsar blla dosra i dokazulu predsta ni]e lmao nj naimaglovltliu zna..801 uCiju blo sarno u ObUCjiL~ Oziri1. M.niH za sebe.!J 0 bezbedena do datna s:i\glU rnost '[U vaskrseme njegovog d. N'a same] f~. bllo pravljeno udubljenie 0<1 stra. S~ .cuv~.... pisan i pri merl ko~ ne S8! e d at su necit1~'Lvee i m l k01riscen a u kasnom razdoblju u Egi ptu.z. i umetnuta ill pravougaone drveno P ostol] e koie ]I~ trebalo idJa.

zemIje Ui drveta Svaka posuda je stav[iena. N.. deteta.:..pra. a ne dobro.vi ljudi i l~ojesu stavljane obbcju bogova da odaberu neki drugr materijal.fir.a j. predsravliao je je istok i st]'tio pluca :i :S:rce. predsravljao je zapad 1 sUttl0.Il.a lUgl[ avnom SU'OOlaS:nl.I(0lirnm SU tz1 '" I· l' 'I!.~ 'a.h erovekovi unuuasnji organl su ])iU b.debelo creve: I Iapi je bio psoglav. ritanskom rrurzeju. Alii' ra:z]og za ova ne treba rna grupa ad cetir~ J"oja predsta vlj a ooti ri Horova deteta.eda.'" euueruca .. prredstavljao le lug ~ stUio ze. merrnera. ' I "':11 z g. Vnlcmjuci se Jros jednom predmetu v()~tanih fil.. pod zastitu jednag ad ceti.eiuJ~.cm. Mesta j e I' imao glavu rnuskarca. "" upotret b11' l]l~n. zucnu kesu.Il.. toplieni izvesnim rnateriiama Zf!J skupljanje ] bltumenom.valteni iz tela pre ba]sanlo'v~ulja.. Tuamutef Kebhsenuf i s njiima S bile povezane bogin]e lzida. kOD.v]jelll€: ad kamena.. Raili. predstavliao de na.lI. zvall su se Mesta. a..'.I" • 1_.ienU. i peste S~Ina- sever i s: itio tanko erevo: Tuarnutef je imso glavu sakala. • .. .a~ moze izgl. a figura bogova 1'toje su nosili zi. ili bogovl oeti. :~Kebhsenof je bio sa glavorn sokola. ipak je poznato neknliko figura bogova nac]. Serket.s:tfrlJ:lja~a~ i kako je posuda posredstvom natpisa njen poklopac naeinien II obliku glave onog bega koga ..1LI[·. OJa. NeU !. Ceti. i vredna je sp orneti i' mogla navestl one koji su pravi ID. U s. se sada cuvaJ u 1B.IJ pravlienle f]gur~ koje SlU imale la men u da eoveku u·e:ifie zlo. takode je rna telo umrli h kao ama]] ije bio nacmjeo od skoro svaleog materljala osim voska.tti :Ho[OVa. pamtlveka koristio Z:t. Hapl. jetru 1. ama]l ije da Ieko 'U'a'iiU. a . bili su zamotant zavojima i stavljeni U 'ce:tiri [J03U- ie pred...d I IOI"O'\'fl dereta.iudac ~. od voska kOrje su sl uzi le kao zaJsHt ne amajli]e.eftid a. " lip d na temperatun ] POUL pntlsJ}.III se Ck. porcelana. amenpva u skupe grcomce. i posto jie blla slUp[ja .ri strane sveta.ti cuclno sro le srazmei no ta ko veliki deo S1:I u 'l. om. '~lOS je materi [al lcojii lake rnenja oblik ak ..

e cetV'rUne neba kOljaJ ]'8 bila iznad njie" Kako se pokoinlk stalno mol lo da moie da. '~. g~ta:nJjiLU~ pro8:13.6.Q .ao Zi ovakve pri 1ike..._ . oo svlh Egl]J eaRill kojii.vlj(:n _1Uboga.ji kralj koj:i.oe~jda smatraju bOg'0r11 jedne 6~tvrtin~ '~IDlje.h' 11 . P~)V ]a:C:i. je je O:liIF~~~7:~3~i !>i posro'lmo. sasta vlj:anj1U horoskopa. aka ~5.caJj o~'Vojm~10g halsamovanja utrobe je star. 1~. Z[U10 'v:a. .l.f e lzneo PO:S. ca k su i 1U ovako ranom razdobl] U teta kojioji j e rec je napravljena S1U. ] vukao U utrobom bile stavliene njiaJ neba.:11 _.l ila najezda s mora iJ i kopna.ju predsnaka.a:g.j l~ral.Q na sledeei naebl.tne"posude.. kao sto 6emo videb: za :rII.]l.ekata. a:ra. prvobl ]gra.'~ pre n.' .njthofvilll fig'll rarna. nema S1U m oj e da je za svoje b~. [ poznato ]I~ nekoliko nj'e. ali su luio['w $val~og ad njih p'(j..os.laJvrlo v~i:J~u u]ogu u pogrebnlm deli rna raU'H) cd Vos1:l:a.. iU cetlrl U 1.ne:figure.(:~ c]'tt~. balsamovauom u .n.ure oGc'ttri uoga.ffi.s~jim. ] verzijama njegevog P dela . rema Pseude-Kalistenu..od zazeli~ ~~tlJko zernli i.na . je roden u EgipUI.lI~:1ri kov organ koji te u nju bio polosen bio Lapr~vo ~ta.'2 etiri Horova deC su preclJstlvl.osi.j sudblne U ]]!er'o~e'l1o~ dva. ttl rnan t~n.in~stij a.eg~e govori [0 s d~.giji vO§l~. eetiri posude sa.g.l.0 neophodno da urnilostivi ove bogove j stavl SI®: pod! njig. le gO$ipiDd~r sem lie i.i sa nd uk 'i U sU{Ei:nj u. 1:\lbt~1ell Otkrlvarno da su u kasniiirn vremenima uCi.'IIkoj IJ"L'I~i_ ~~~. :stQ se jed-ino :mogl.~ei ~~mbol ~~I"'oa~·n s¥.'Q\HJ) zastitu. jj.. . A'1.". k:o]i se posravliao na SaJOrnce.a nS..p["e.psld~ .g:u pok.de$e~aJ:k d1'u~~hjesika i d]ja.tako sto bi se sa.. VOd~lti je bio Nektaneb IJQ'S]. Kad god m u je :za.a-. eve je CLni.. i pos~o .. OV() se rnoglo 'f) osn c~.re~~i... se pokoiniku osigura blagodat za. .. bore s OJ'i. tiJl'tD je verovan grcu:\. _ n".i m.~.g klmrDc~.govi.O '1iJ odredenu odaiu. slam! moe sVloj ib ne:prijia te]ja.' i. n~. i da ih otera od svoj lh obala .siri~gld j. cia.'o mora. ~ ~.tanje b:i1... i do ta nc] na je pozna- u dubtnama N:ila i na ne'l1e:s.v..oj postala 'b oravlsre boga. - 'I. mudrac. .®dn."..a_ po= mocu svojih magifnHl moel.~ atakode i Q!I].V.iljen:u mno. ~ ~ [. moti nad . on je uspevao da.g. e ~ el - Il.ja]i cetlrj potpor- p ogrebno] p ovorei odmah :~a kov. 10]1 se. mi uad posudama koie S:I!J.$le ne lzla ie' uoskQ'\I' rna za posud e od kamena.j]f: b:io !£1Il ven kac carobnjiak i.' .Ili sa granica..0J trau:u'CJ.udu ko] u ie cu. n] irn sahranjivala ceth:i modela m ":~a. su bill v]'cni de_jstveng_j :magiji".QI' bio je v~.D.Ji e .~.. olVa.rega" z tako ] na nebu. deteta :~ dejstveno] m.g:()vaJranjem od l"edienih .'rN~.Lnifi~ .~o]!e au prevedene na peh levi. dr. t.L. Ako bi ga neprtjateJj JlaJ)):a.gu rati i:z.~. da vlada svim kr'illj evi m. l'ici. iJl predstavljale.. Iz nekog nepeznatog razloga grupa . urnesto da pOi~lje s~oj ~ s mornare d~ 3!®.pog~eb:n. e~.Sl~.njiu' zvezda.J •" ". ili ce'~iri 0 svake vrste.!II..i. ide knd g.h prlmera iz vrernena X F di n~s't]:'e. rnoze SC reel da je pokO.te ova_ cetu n boga tIJ da .IJ'IiI. na £1] h d. Obi. J:.~svu egi])\~tsku mudrost.

napunie bi je vodom, :~peste btl rua,cil1rio vostaJ:lii,e ng.'[.•~-e: l1ep:r~~jate[j's:kUl rodova i ljurli, a takode i svojlh I~ud]i b brodova, stavio bi ih u vodu U, posudl, svoje lji!J.de na jednu srranu, a neprijatelje na drugu, Onda bu :~~'Z~;E,~U)I i posro bi obukao p~as,'tt eg~'piatskDg proroka i lil ruku k!Z€O :~t:a,pod aib. onosa, 'Vl'til'rio 'bii se u ,oda,ju, i, :i zgova ra] uti rec~, Iii,Qei, [pf']'ZV8iO bogove l~,()ji oma iu pd rnagljskom del ap niu, 'U vetrove, i p()dze:mn!e demone, k:o~i l;nU icgi:n~ll,PF.i,~ stac'u 1U p 0[11.106, U r. Ilj ~ hOVIl] p~)rn,oe [J udske flg1tlre od voska odjednorn Ori:ivese i, pocese borbu ] brodovi ad voska takode poccse da ge krecu; ali, figure locojle su predstavljale njegove '~jud,es,a,V'I,~d,a\i§e ne lcQjle su predo s,ta'V]j~h~~ nep:rijatelj.a. i kao sto ngu:r-e brodova i Ij~~di ne~ prijateljskc 1flote po;,~o,r:n;use dno zde,~,e,.. na t~k? l p'ra~! brodO'\I',~ i, ]judi poto:mJ51e nil dna mora. NaJ ova] :nilJc:~[1je

uspevao da sacuva svolu moe .. 'i ,nastavl.~ao je da vlada
svo] lm l~r~ I"je'vstvom d ugi
'rB lz
j,

dodo1Se neki izvi.(~,aci. obavestise Nel~'~aneba. a j€!: velii d k~ brQj ]stoc nih na roda skloplo savez pretiv ~g~'Pta, i '~~ n]lihove zdruiene snage tog trenurka nastupaju '~[10tl.V njega, Kad je kra I,,~ {:'[lO uovosti, nasrnejao ~6~ 'i posto j e rekao uekol iko podrugljivih reel 0 5vQji m ,neqj):~]ja i~ ro;l] ma, oittkie u s;vojiu 'Ucnu odaju, 'j posto je ulio vodu '[I 'P~~ sndu .. zapoee sveje 'L~o:bria:a"j,e:n'omagijg']k.o delan] e. A1:u"
kad je izgevor uo :reci mo ci, pogl edao ile vosrane rigur'c '~ video, na svo] IIlZilJS" da, bogov i Egi pta krrnane nepriia(jel,jsl~]m hrodovi,m&1 i vod.e n.ii~,:~()V~; vojn'uk~, 'IL~ rat p,rotiv' ]l]e.g,~. m jle Ne:~.tta neb 0\1'0 v~.d.eo. ghvatio ,J.!I; da., lie , n~ ]Jon]O',~ kraj cgi patskog k[·,al]levst'IJ~.. je:r su ~o ~~i~:a, u 00'govl 1l:iob~caj~:\!'~[]da 5, oJ. m r.a!l'Jor,Rz.:g,Qva ra,~ ~. {~n.m u u.

godJ na ~AI.i il~edn,og.~a n~, d

Pelu II,] Ma kedonlji, g:4iI!e se n astanlo l~~.('lekar i egl patsku vr~CaJr" Pl:'O'p'll~,ra,juei za sada, d~ spomenemo s,adriaj IV glave Pseudo-ka Iistena, ill kojiQj j e opisano kako N'.ekt;jl ~ I'lr€ b sastav lja .O:~ lmpi j:i n horoskop, dolazi mo do odl omka 1il imine, je isprl can n8,cin na koji je on pcslao kralj ici san pasredstvom vosta ne figure, Ci.[j mu je bio da uveri ~ ." ~ uO'c::~ , • ..."ilr'· iI-.. ~(r~.Ilj]cllJ,d.a oe JO'J nocu ....:III ,'" e,g!,pa.'~;)!!i.,] A ~ ·D· bi] oog srnen. ·aJ ()'i,1\O 1!l ci nio on 'Die'ostavi, i oUs~!tvsi U pUSlti.nju", saku pi nekoln-:o, tra va l{~~)je znao da upotrebi da b~,naveo liude je, da usne snove, i postQ lh je donee sa sobom, on lseedl iz n] ill sok Zatim ]t~ci:ni u vosku fi~:uru z;ene~ i na .njolj nil.~]iSa,Olimpijine irne, isto kao ~to je tebanskr svestenlk n~.Ci,:n f.igu.ru Apepa u vosku i u njoj '~u:~ezaonje,~,oi,O : vo lme, Nek~aue:b onde zapali SVG'~Hjku. i posto js na vosranu figu ru kra III C>6 lzlio sok od bi l,jaM~~on prizva demone da bi 0,1lm ])"Ija, 1J$[,]J:i la san, 11:1 kome j 0'] dolazl bog A.JTI~n] grl! je, ,~kQze joj da ee roditl sma k~~:ice joj •• 'II" se OSV'e;Utl. ~~N.O sto ce se osvenn njencm rn uzu 1irl'\:']'tpu, r Opisana sredstva., meduti ~11,J' nisu 'bll la jedina koja je ,Nel
~ I~·'·' I
l W ~ •• , ~

Jj

n .,-~ eb '" ... '"",
~~[~,~, •. !I,~

~~~iQ;;S~

J"i'~I""

",'0, ~~~

"1"'01""'1~''''3 't"i1'ilG!< ,~~,i''':'_ Y.-rS.lb.!h.I.l; .....

'I:' ~l~~V

1'1i n;v~ ; '_
~~I

'J'

er kadY
....

L!!J

!!f~ __

J',(OI' .¥

h f",.:.,n; d""21
,~~y

_'

IUI!'.

t~

ukazuj'll:. po:moc l":lld. god. rn,u je bi [~ pOl·reb[']~--. Tad z.m:~ no, ntl.pus~u od,aju" ] POgto jls obrijEJo gla,vu ~.br,a~u i pre'[1,;~si() Sf. n~fvukavsi, nb:~t:nu Qdec'l,;~.. o-n bll'odo'in O!tt~de u

vede Pi lipa Ma kedonskog da u sou vidJ:i odredene stva .. ri, i da prritl;~:ma.ci,OIl!O ,§;toje video, on bt FUi pu .kojii j e spa,va!~ poslao St):ik;olillr k(,ga je prethcdno :zac,a,rao ma~icn]m roc~m}a~i 'U, jednoj no~i joesoko preleteo r,il'zda[jinu Old 1V~j;akedoil1ije o mesta na kome se Pi Up n,alaz]o~ i d st ig~vsi do r*~~og~re{k~o :illiU gta, ce u sn u vide'tti.. :~OD je to . vid,eo" UjUUl1 je FH:i pu :san ,objiaJsn 1'0 t'l.:~:rna,C: :s;no'v~., i Ofli je bl<Q za.dov:oljan still j~, dlete.~a.. k:oje je treb~lo d a rad i, , ~ ." . 1.u:~JS~!~'og, :I!.. " nJle,~OlVa 'zen~ 01".lm:p~JI~~ b"'1<0 ~I.n i'lb" 1. ... ,I .J lu()igiflJ nmen.~ f:U I i, ,Amo'(ul!).. k,o] i. i,e: 5,matran, Qrem $vi,h kr~ ljeva, kJJiji su

·84,

MIA,GI~NEPI t3URE

se popeli ]la, eglparskl presto .. ,a n]sm prrpada ll ,k[',aJjBV·
sl~Qjlezi te zem ~je. ~
.'. I
J

sledeca pri mera
V'1Jl

pO~~ZlJ,1.j'U

. 'il - ,'0 __ om vostamn fl' gUE'aJ k dA tV de, u VeZ1 sa. upotre b'" EgipcanaJ morame spomenuti jednu ili dve prlce i predanja o Aleksandru VeJlkO!ID k'~je: ocig]edno potlcu
I.' ,-. -.

'-"1

-

I

.

-'1

.,

I'

.

-

1'1

-

..

-

I"

.-'

I

1,

u koj oj je bio zakuean ]flV"~stan lbroij vost~:r:d,h figura.. i n:~doz~ol11U d a je ne ispu~t:flJ]:Z ruku ] ne daie ulkome osim 8Vo:j,1 m pOV1~~]"lji'vhn slugama. :Kud ,god je Aleksa,D-. -. da.l ]sao - - .._. ]Ie tre b a ~ d a, . d e s ,n,J],m" ,U A·I]sttotte" 'I mu ~,kutija 0 .' I .. - .'" . .
. -',... " -, , ',', -', ]'. II ", ..

lz eglpatsklh izvora. Arapski pisac i\lb1!J:-Sak,er... kojii je srva rae u X] El veku nase: ere, pominie preda uje pc kome- ]I~ .A:r]S'~(tte]dao /\Jeksa.ndl·U kutiju vezann ]:lll,e:etU"

J,

je l]uba v'nik. fe.if!O da O~,i8i1Jj'ril naklonost svoie l,jub~VIDi~ ce, lli:ptr_i ~jva.n je da nadnl flgu.n.iJ psa '00 voska ]jQtl'l1esa,nog sa kat ranom, smolom :i td;,. d1l]:g~clt'lll 053 m prsdju. ~,

njlhcve upotrebe nisu ni najmanje P['1CU11,en.lle" A,leo

da se idele :k:()ije:~ez,~ os~o.u

da isp'jse edredene ref] moe] na rnestu gde bi t rebalo da se na laze rebra, BUo je zatim neopho dno l'aZIJ ploe:i ei lspis atl druge reel moci, iU imena b~ca ZeL ko,~a se smat-

I

'

,'I

I.'

I

I' . .

'

'.'

.s ... , ~:. I

"I

.

I

'

je rekao da nad njom i,~o:v;ar~ odredene formule lk.ad god bi je podisao in .spu~t:fJJ(). :f':ugml.'e u ku~iUsu preds;~~,v]ja,1 razl iClte Olu'Z3,l1e :suage ,kO'je ~e se ,A]~~k:5,andru~, e pc sV10j prilici, suprotsta ~itL N~ki ed m,odebl $1,1 'ILl ruka]11~,d

neki SH u rukam a dria]] kQP],ja,sa vrbovlma o\kre~n'lll,tim nadole, a oek~ su lma Ii Iukeve p:n".'esecllHI teti va: svl eni SOU bll i stavljeni '!U kutiju ]:i eem okren uti ["j)~dQ[e",SiL]d!eci,
po Ot"JJOIUC
S;[",)

~~' rzan

0 -I

ovne maceve
'"'

I""

~Ojl

.a a

".. su b"'~·savlJeru unaza d " t LIt __

da U, kori:s:H:5, njima, Aristotel

znamo Q idej,ama ,koje lese U osnovu upotrebe vostanih fig,'[I ra kod Egi.pcilJt'it:±:IJ i Gr,ka~, Cl~l'ed~ o nO' j e da je, da] uC] .A[eksandr[l, ove mode;~e [ ,re\Ccl. mOe]
verQIIlI~Oda mlll

fee] moei koie su j,$])tsan.'e na s,l8Jb~ ama psa, a UIJ_kod,e 'U n imena leolja,su ]SP;,~~a na p]oc,i ci ~ i desi,8e SB jedna od n ave; dJve sNari: pas 6e iJi za:rezaJtu i S:!.djocnmti, zubima na ]jubavni ka, ]'~ 6,~zail ~jar~i.Ako za n~:zi:i s~dJcne, zu~i mao i a lmbavnik nece z adobl U predmet 's,vOje zlUJd Djle. ali _a ko 'iaia~e, zen a ee m 1['1 d,ocL U drugorn prlmeru se [1~'1 afe ~jiiUltllavn'iku da n~ch'd dve 'V'05.'tta,nefigure,; ~ed.lilu u ,~bl]'cju Aresa, a drugu 1J.1, ,ob]icJ~I, cenc. te,n~~c~ z :flgUf~, tre~_a ~a lde(::u i da su j ojl ll'Uke svezane POZ8!d.!,. a. muska f'Lgu:r~

.nozac.

ralo da posedh.l] u m~gi,ci1e. m,oe~,,: [']3, O,v1] p]oci cu se morala posta vi U figura pS~J'i, p:~ocica se namesrata na trop()~t-oj'~ ;)\I'~, uradio, ~ ]ubavnik [nora da iz:g:o'iJO['i

t:reba da stojii" ]znad nje sa maeem pod njreni,~ gr~om"

srva da svoje nepE'ij~l!rtdje u(;]n] :5,:~'i,cnim figu rama iz, k[l:ti~' je, take da Hie budu '1Jl stiiJ nlu da ga Ita pa,d.nu. ss U _grtk,o-,ri,m$kom, r.azd.obl,ju:G6 vost~]'u~:ng'~;n;e ko~ :8,U ]'is6cn~ za.. vE'51enje $\1"1 h 'ljHstlll :magijiSw.h obr~da-\p ] dva,
1ti4
6~

daje sred-

z~,d:;ll~ie
Vidi

:N a udovima iens~(J;! ffigu:re trebs :us:p~,S~Ii~:~ kl bl'ojl :i meveU na demons, ] kad ovo 'U [~,adru. [.1 ubavnik rreba dJa uzme tdU3f~S,t:broaza rd h ]@iIJ:ia da i'll, zabada u njene ndove, i gov'Oreci,::: Probijam" "Qv,~e PO?l inje ime ~~a~ da b'i, mlslila na mene, tjiu b~vi1'ik 'Z at! m mQr~ d,a lS])1 Si€: dre= o (]e,~e feci moci 'naJ oh),vno] p[oc:i~ koj,a, se mol'~ pr1.vez:tlu.] z,~, V10stane fi,gll:1n~ Sh'ln'M}m ad t['i,sta sezdese,t i pert CV10T.crva 'i []gure ] p,l.oc1J:1 tre:ba, ZrilJlk.otpaIJU u g]'o~ ne'k:o,@ k,Q je
fJ
OJ OJ'

~~QI1I1~ r!llalfllje~ SI1.Q'!,1';l]J ''Ilidi ,C;lJ'1.d

'p~led[IJj'u.

glru'Wll~

Q"iIe l'il'lljijge,
ifj;€{btoto:mDto

mQj ute izd:l.nlc),. s1['. XVI"
,G:6(~rt~ s~

,ID'Iiim,r.-s 01' .f:1J8Xal~def" r~~[f ~'l' G

iU j e umo,:re,n." 0'1:1 ,ond~ r.t1!Qra i,zgo'_"O~d,U u· d ill tllajl~]'icu bogovim.~'~~klai' 1, a ko jie sve ovo ~,2vOOe:no
'[I

m

[~O :m'~,ad

l

,

kOt~ PY~~cli1!,~, ~~'hi(1," ~\l. 13; ov.~j po s;-a( je ~iveQ '~~ ~ l)\Rl'oji pQi~~rui pe;. '~(iig ve~~ ~[le Il.rrism:a. .

io~ vr],O'

it~I[O I\Qr.i

sHli ~:aja~,ioo~!r.;aO ~~Q S~ ~no;-~~ v~deti

EGIP'AlSKA

MAGIJA

- .--t kl.Ol!lQS. 61 . Iz Elipta ie, preko Grcke i Rima, upot reba vestanih fig:ur;a pre·SI a U Za padn u Bvropu ~.Bnglesku, i u srednjem veku je stekla veliku naJl~]onost onih koji SU se 'Lani m aJ] crnom vtsUnom'" lli onih .koj] Su ze]eH da ozlede svoie susede il' nepdjateljie.. M.noge price kru.ze
J~

ua 0 dgovara juci naeln ]jiL~iba.'V'n:Dk ce zadolbi ti rer.lJ] nu na-

I ~}"lek'O.t je ]i sree VO.sUU10 ' , Sve. volse'bn]rn iglama izbodeno?
SMdJi.n: Ucin~e[lo je, IIekat, iC'h,at; I [e ·~i.slika seljakova,
U'
.

varru vee rnetnuta?

j

zeme njegove ..

o tome kako su u naHji :~ El1g·.i,es:.kQD neuki m zlobni ljudl pravi ~i d voska modele svoiih rJjeprjj,a~elja i kaCili. ttl lza nad Oln~ ista, ne suvl.se bll III va rre da se mqgu Lagana rastopiti, ~ ..kako S'U ]judi koje su predstavljale rakve figure '1)05' e eno gubili snagu, ntsu mcgf da spavaju .j

Stadlin: Obe se peku, joS 1.ake.

H:e.k,(lt;

Dobro: . Onda se polako tope srzi n:ilho· e . . I bolest trornesecna zivo;~l'z 'I ] ih ]SlSava.,'" . (Cin t slika Z.)

polako se razboljevall i umlrali. Ako SU u vostane fig,lI· re H odredeno vreme bile zabodene ~.g]e::i ciode.. par~n~e fi.\·ih su bivale _jJos tei.f' .. a nilhova srnrt rnnogo bolnija,

n
"H'e1U~it:' Kakvu smn zel'is· Ahnanil.cu? V()jvot/~i'llj:(J.; N',enadan u i podm ilJk]u.
fleRllt:. Tad tl udovoljlh. . Ovde [cit darovi obei u: ne nadana t p 0 dmukla: Sl ika njegova u vosku naci nje nil 'I neino

r.a1cn", da je '~druz~na vestica tspekla na drvenom raznju njegovu SUkl nad.:njenu od voska lzgoval·,ajuci izvesne baiallce, ] prelila figuru ctrovnom -roc,cnoscu. Kad su uhvaeene .. ove ze}G su :iz:javUe da ce gel' kao st,o S~, VOS®J.k topi, i kra ljevo telo raspast ir. :i da bajalic~ sprcclva.j'U dill se i snu odmori", Sledeca dva
bio ta ko
0'[0

Sa

p navodjtiR da j,e; pred kra] VU veka kr~l.j Dafus

lzvoda iz Vesti€:.'t.6 Tomasa M]dltcHla! tUHU'Il'Ce shvatania 0' vost~llim figurama ko)a su vladala u Englesko] u v eme
<J

tzlivena V atrom raspirenorn, 'p 01 pai~jc110m. O'C] ma mrtvaca, izjeda.6e ga p ostepeno,
N

kad je ova]
fil

P]S~C z:iveo"i'~

'!JOIlTlDCri iku d i~: Iktora 'U Od,e:lji. ru kopisa BL'l ~aIilskog rn u:;o'.)e:ja. ,G:s "iInd'i C, OC.SIH~ r,pe:, WiI;du;,m(t In SroElCifld. [.Q~'j}don 1.s~~. SiT. 2'1. ,G!J. ].QUill: on, 1!776.
',i'1l!

Ciiflii21J ~ce iz ovi~1! dvaju pF'hner,;jI upotrebe \1'001' i~'Ii fligull;'C'1'i .'I~ ca "l!'ll iza:zi'Vanjc vide:nj'3 i SIllOii.l.fll ~v:i(H str. :8S')I·j prlmer UIJlOll'e;be DC'fnokritcJ"'€ sFelic ':5 r, 18S) d~lg'!~J'Cfn. F. G, :Ker1ly,Otl~i, g d:\~eju
l'aJjEllli

Rodell oko 11570.. ~!'!]~ okn Hii26. ro

Vesti n u plrlf~r'.a. mag.' -. zbog nedostatka varenja.O~I.callaJt] i I!Jze'tti nadeno n k()j] uz:roku]u v~re1Jjje.!\O sree ~eJim ~j. S vremena na vreme je :rJljetl sin Dwn 5] pao sc u vat ru.kaJit9V novl se ne do]:Fi j.nov.o:fthe' N~rth R~dl. De :naJ]J~!Ua." Onl mogu pecenjem s]'ika ~:a. ovi.Qo.@.r.:m.a.~. J!r:remaJ.:'" kao sredstvo nema nikakvu prednost u taj promeni.l. .'cfllji ~ se !!lHd~HljD~.l j e hie.g]:l~.. brodov lasni k slao na pO. ]. da zloog malaksalosti ~noj..88 savet "bele wstu()e~~tj.~ of YO\l'I~S'lJi~.k[JJjiga.b] telesne sokove: a s dr[lge strane 'Z'bog nepostoia- kO' (ka. h ~b\ fuJi.ku stare kuee 'Ill Stf::j plgF.] n]~ S jedne snane.e:. ]st!llm prif kom.el'JJlem bgu. sudeel :p 0 odlomclma lz dela savremenih pri saca.~"1h.e.liig. neke druge 1J:i.8.l1iJj1@lni10= lJ.:II su melhjJt~m~.'a oclmJO'. da se oba zavrse u isto vrerne.ajma.. .!. da.QC[ sViog ~oo'podJ~H':af4:3l~ kalze: U 0:'1.'ud~. gl~"'il V" Sil:[" .ck~.~j sbola ~g]:a. izvesnim brojem ![!)a. Londolll. Die nije neposnato 111 U llaJsoj zero Iii u danasnle vrerne.ac u evanm. P OO"U)~: m.lk ne umru ~ lIl:eodlll.lJ~l..njie sest hUjlada.f' Qn~ Dra'ag.Ol1IVU.(lon.jzadll' kad Sf pece:nj:e pIQdttlU~) do d nboko 111. za r ne :moiZe kazem to .crnQ .maJ ko]e ]..7.goVaJ k:r. .1":i blo je ~:a veli.ja-ki iIJ st~ro:j ku(i use') u Eg'b...viIJ ~!I'8J~~".F'Otm.vl. sar on IDlemose j oS:$...~dQ. 1 ob].a j€: da se iPe~e pored varttl''e dok SlI.jstw~llost vostEll]11b :fi. jed no z akucano Zit ... nJe[]] 'priji~teJ.WI~.. i.ne.1}$-' 'V~~ dolb(ro~ ca Ii:.itl.o:v.:1!IJ] atre umre? Ida.ne: da ss peeeniem niihovtm osobe cij-e ime nose neprestsne tope ili.. . s~nll '\l..m~ k ~.~.Qbit il] ~ivom i sok nlegov nia ovih duhova ga" jcdared [ednim. podm.'-bfJO na -. ~e s.. i po nje.jeg'O'V'O vreme . u istoj m meri kat'} l1]egovi.je nadene joo.drugiit . 1:S~\6.edec~ ooi:i iz£p'l!_arra Ep:~s~!:m. "mudrog" cQveka.ila ie o'vcje srce.~reQnd Cus/iam-s .m.aJ umesto nje..l di:D:1J:n.1 lm 'v remenima on.e~'Xij~'Ql.akv ih figur:a kral] D:i:elns I prit phnJJjJe ""D']\re:i u" i opii:suj uci 'Ol1.'eskom 0 l~:o'risti.21' s'tt~v[]a g.e' o. lukavi vestaJk :m1iJ!. g:odin:a i. a. p~t'~8J k:oji "'be~e izoode-n tg'i~m@J i 'Ill" i~peCcn IlU ~~ll:~".p~O'il:Qd i... B~~ke~ooo.vestioe u stanju da ""(:: nstignu 'I)J Z.glm.'IJOiJ.a~(l'~~t.~!I!i V.sko'g m. [[]. njegovo.g. tako odmeri [~~. postoja.U :ZUO.. . orem harali gusa 1'..jj:1.(~~Ik $~ S. dove. susedl pev~li::: l "'Ne bl'll~S~'~i"Ifi eve ~r'Ce d!~ Sip:a~ im.OVbl uspesrun trzjs:tte sopstvenim brodovims: U trgevac sv. t:lJ in . tako oslabi nrj.ao ida.1l. kao duh.~g~l.u~eja?'4~. N ~ kra] se odluclo dJa s~ro otpntuje jedulm od sv'O'j~ brodova sa.i''O.nl :z.oj.ta.O'} bez '~ll:i[.7]11eC~lIdelovan]a jednog i drllg:Olg..a~ra~.ogU preduzett 'I da.·." laJk-o smo videli da je verovanie 1!J df.--' n U !~CSUI :Nort R. mo~ 'z.·gFedtf'" '[I dH:mnj:a. st['.flS~I. j.. OVe) neprekidno gubi zJ1.l8~al~m :te:~ef~. 0< cemu sam ra rdje gawo ~ rl o.. da 1!Jle. trg.a staro 'l1. :ni. da on rUffijZi3Jd. J:uu. i posto ga je sV'e.. • '" " 'M~.'O :!h~~S1!l.protstaJv[~v.v~fn~ru se be~l. om:a. da.6 od upotre be '''II'olg. wn. sto je doprlnnsilo 'tajanstvenost] evog prizera ~.J]i~.e p:ija.tako m. ~ ~omQC}J ~~'I.ritan. nom ]. gUIUI]tIi\.ikom m IL-.o" -'.O' .L" '.tI:~~a n.8901.j ])rrv.ot. lh kaJz.. 2:01..m :ntalp~d'Ukoj~ :S1!J ~usi!lri.gur.Z.j a'] etlopskorn l'ultopis1J.liiia..je"'d'-.U U. :N~ib\a'V. :se (li"l.'!ril.valto posurpila. :suse od bolestt koj~ nle: prola:zi .nih ljudi.<Q iSta 'pfie :reik.a..lje:nj3. sto ]~tto.is~<opnL1' kao s:to' i stika nje.." I.[]Ja.Qze i Gospo cia r n] ibov obaviti . . 8 druge. n~l1~ '~pudc{)ti:ne Wli ~~pll..O:[iutza.Joddi:m iittavn. .zme.ci k~ko da fi9jC]De :s~n\read voska l:li.goV]ID uputstvima je o.god~IJ'f[ t.. ovaj . UlD vosaJl na vatri.obJ) ta] vosak l. p o.OIJjl ~on'o1~~~..'e!F.' -.oovel~.' 'I!.uk]o. da l'a.' nJre.$" j'j" S].taciJl.g'~!I.ne figu• 'l\.cec] l.enjeln S jedlle strane...'avn.o le srce POtP1L1 no izbodeno ig~ama u iUJd:ub~jie])j1J. .u. "V . 44" 45.: :i 1. m.(~" dmah proglastse o za demona koj'i je lsteran.e na l. ."L. B. duhove fu olesnlka. v PQdH i. taka eta oslabl i rastera ziv.110(:. U okrobru 188:2.albl..~.'.. ii'VOi~'rn uskaJn::i m a 'j U 7Jena ma.'rto.[18 tmao JlnSiC8. FoJN.ovo..f3 bl!ldiu d i :sv.egov stomak.~ r"an:ij.ojlu robu u m. odnekud ]81" koci neka erna maeka koju.

i'~1~l~:QIjinJta on .keobrede. ~. 'U'Za moll kaludere cia lU'U dopuste da j e pri nese do sUke Bogorod ice.pca~1!h] ostavje liltlJ SVOl'n vodi IJi!N. posredstvorn s:~ojie slike k~ji~ se u njem u na 19Jz1 la.iz je GLAVA IV MAGICN E S[ ~K ~ I F\. ta ko d~ 'U niem n [lJeostade gore dica iz v L~ strel u i. materiju.Q micatl.na.'~*st'!Jenost predstava iH ~[]ka hog()v~ 'j bozanski h ib:U'C~l i stvore Il] a.Ui]. Kad ie 0vQ uc~nje:ril.gl. i osetio je da ce urn ret ~ aka 0 dma h ne dobije 1Bo.Iltllei.ajiu(::i. Pored toga.gaJO U I uku.a.:c'lela..~a niDI~ blla samo posledtca oholostl.endee.akQ verovao u d. 'U ustanovljeno da je deo strele koj a ga ie pogodila ostao zabl j en u oku. Al~o !b:u se QV.el~alli z]votil~je i prlmorati je d:a.z oka vesta ne f~gurc.a. ] videlo bi se da rnnoge I'dvi dn. (. srca verovao i. C]njenica lma I.tS]CM:'Ullj. u kOji€Djije hie pogo den :S.cnl'C.z.rav domacinsrvo.v. jer je Eg.i~ca]]l]lJ u.ki deo ttesko~ ta u ra. Bogati 'Egi.ce re~i njeg. FaJdi bUo u korist. vid i~ me da SU na zidoovuma naslikani biIJojil1] rizori na kQji.~relom U oko: on prekide '~orb]J i.:n~. Trg. ] pas'to zabode 1U jedno 01-:::.I1I. slika Bogo$od i ce lspl'uzi rukn 'i smesta izvadi model strele .biJIe nasllkane na ztdovima grobn'm.eini vosranu figuru trgovca.tavl]en kako 'ololgav-irna '1]'1L~(H dareve :~ vrSi ~eirs.n i11 dode do blJod~ ~.o'vij8!va I:1j U.~.o detl njaste c] njen ~~: i111 aju V~.prtJ113 ] uci koja se nalazila bii zu m anastira u kome je B ogorod iC91" po pred anju.~ p ma je po['\o]~lik [Jreds. 1'0 s:t'o SU ovakve :sln~~.Q je t l"'g(!'vac :U i. Ka. nadao se da su one uistinu predstave onega S'~O ce on raditl u buducem svetu.oi kad su izgcvorene molitve. teksrova. molitvi slike 'p~~etvOIr. ] ad m rul·zilJpooe borba . Iz onega sto .k. on je ].U a cllJd~~.ovih. Ako pogledamo u grobn ice ranog razdoblj a. na bEUd.a. onda o'~pl QV~.eQ.. 'V (:I. kao i mnogi U]J.]U obUcjlu c('. da S~ l1~jeHIOga. oslorn p irnaniu i dn~.CiIDU POU1JO c" U toj ~le"l101fii 111~ki h rl sc. oko-ond a zaceli ] On povrati vid.ethllo je da je .Ubrzo pe -u:s. Kifld je vostana figura vra [.Eg]pcanin verovao d.umevao]u I:'€Hg:i.a.1' stvarnost :u crtteze '0.:[N) znacenie.IzJ-nedu niegove posade :i :p'IJaC~B!sa. ne:s:~a() bi vel i. 'RAJALIC.eJrolfkQl ki lometara.n izgovori Ii n ad n] lm a [sci moci. oci. bred. ie moel moguce OrzJveti svaku :ngmr-u n~lci nje.R ~T[)_ ni jedaa . pod 'Ust evem da su odredeni ]j~udl na odg)ova ['. bi.d jle l! Sf)- oka vos.~.7.pl.o ~e tako iserpljen z bog rar_!!je]lo~oka. bi lo na stet H bl iz:nj"ih.i:Sldb.0 model strele koja ga je pogcdila odnese flg.'i)RMULE. on nabasa []3 gU8aUki. posredstvom formnla i Jrec~. usranovtieno le d a le kornad sl om liene strele bio i~ViL~cen ~z trgovcevog Gl~~ u iS[OH11 trenutku _.m::u u ms nastt t: u da [j~ll1 i1.verovao _je (t~.~ na U mu.tane figure rrgovca.]C ran ij~ bllo receno.go]'od i. d[JHLI.

ad. nec]sttu vodu iEida se lila rna.u sa. d u. :!l~(lie II ~ 'li~u. t.l't u CLXXXKX ]log[a. iz.a~e.1like koji su rnu vrsUi s] u~b'lJl" .k nt trosak oltara. lolali.n [ budem prisiljee da po njloj u sang..ves.o od srarnote da jede l1!e&i~tocu1 pi] e prliavu vodu.:IU 01!t3[j ru• menei. i neka dalama ne bude prlnuden da plije. b.jaQ za sobOI.? Da hi se resUa ova teskoca .n model oltara j. hrill'm i p~ee 5ft "~rwel. umestlo.a~eda ce kQ a ~(O nije nah ranien J kako kome pokojnlk U rni S vodom. neka ne bud-em prinuden da je.eg.UrOA.saka ~ . Neka me ne dot(JJrn.l<o]. :i molitva a."]S]J'].Pi'lpj.~'. '1." ii-.eN~ SUKE ~FOFllMIJILE..·I mesa ]t ucajevsma .v]ju."IlL se moU da I De.)~d.[()vi. kamena je n:a!(:H·a.a ~II nne os k. t1 pin moran da ]uta naokolo ] sl~1UpIJa. logllntjll ~~:J:tGD' a j!!: pisaru . mom ita-menu. oj h. VOCI1.am" ono 'cega se Inusam dl .. au hUi ]sides~:rd darovi. .s~.' sik'-om.k~ nesno s.l:)er. drzim. O.vljeni II grobntcu. n i bogata~ nlje bio sigura.~zA"J/~ .pinrfMl. . kao j za gve. 1ltoj] na.e:n:i. ~I sUka oltara nisu :Sta.Of{:' kojc [..ad rna.. p'~. u ..sUe:n-o tome ~to nade na put u. kern k. ol i sve do. ] bi!o je u :s-tanju da.1~ve i~ (E:z .e.a:z:i:m. - jeste necistoe a.ilblfBl ~') . ono !~ega Sf gnus~m. mbl.e.l1illj'j~ JHJ.caJ zanavek pdn05i. tamo gde rodaci umrlog nisu mogh podnen ca.11.. se pobriee sa odria vanje svoje g :-obo ie'a...~o eega se _gn ~~.i se Dude] 'V'Ojll icima (hau)..MAGII.~i]i. cega 5e·gn usam. . BAJA-LICE ITD. necistoeu i sve drugo . tre ba.g. n~ k d_.k je kroz lzgoVQ[ene molitve on pcstojao.e[ov. neka ne budem Pr] n ud:'sn da [e okusim.b~la je Deal na mera i j! ulegaJ su stav llje:rnl modeli ko]ac~...actIJ [k.Ju k " '.~] ] 11moei 05~~JJ'vljjati..i). ktJove kapele. u geebnlcl je cB~av~jiaJ!1 tar na korne su bUi nasllkani da.C. balo da IIJci:n~ slromah da bi svo] has~cuva. 'U sv~ kl.V-a :!e:!i!:!3.~ na ne'YJa.! ] niom zaprlja.' U p?lbn~]ji Knjige mrtvlh.6 ovo ruje b(hO moguce ... dv.onda tre- d.san. 'p ls ~ r A IlliU i m"ij.d': ill S]1"·" d.\l'Iijl..3stl! iII pi.oj.'.m.a d .SUJ ~.r:uc~iI:. ~... Cak..J.ii 1Hi!).omadL] grobnog n~unle5ta. nraru.ojniltllz. rJJ]• rvne~_a!· .u me II!.jede~.il • posojm ·k pegre b O.kaz.\1J·. nj~govu g['lobnlctll: ~ta je .a be" " gov~ .vlom k. na da 'ee~se propisani darovi hrane i pi. kao s~ose vi. sredstva za darove koj~su b"U po rebni ojego. neka ?e .e: J'IOnQ.vlje.~la.c'Vao u 'l\.

.~.@i(:J'v~J' pUc:~" rn idsa..! 1113.4)ViIJ ee'ttV01'a vrata. poda] lui d~iih s.~ lea n. koje jle kuca :mnja..Qvi modeli lli :5:1 sa natpisa odmah poseaial i ike stva rni.'v..94.ov'ceg:a. nalazlmo od'i ~.oplu~~dnoda 'bude 15 u iL iJ 'A"1I.:. oko 2. "_.&.-.~'ill'f-"'" ~fr\CI'I>~""O""-1u.1 ~ "~~uzetno ~ve]'ik~:rnis:term..e on u p:ra.o'g ishoda.a se On prikazuje kako u n~kaJl1.pc vo]jii ude na [lebo kroz njle.%:t..:U jios jedna .ika.z.!I..i dr2i jedro (slmbol vazduha.~ ·11t"i'"I<i stu ij"''':!I1 'm~. nasllkan je c]tav rd:z..asl...nj'eta.g.. sr.lJ] SVUl..1.:a$n]j~" kad :511 l.00.. . no. t :n.anijim vremenima..I U.att. i da bi .~~i~V . lmam svoie mesto mira u AllU'[I (He.i~ trebelo je da se d~ 1L! 7j.j ~ :~. " Oko hiljadu godina :k. i.i. pre n. I~aQ i bra na..:rn 'pa.il.. ] vlno.. ].. vetra i d.'I. dakle..iz.II.[ zapravo 05'tt~vljlahi u grobnlcama Sill rn. prOS2l. Ma.a~.K. kraiu poglavlia nalszimo sledeci iskaz: '0 vo ])ogh~!v~j e ee i.' ..'O']()J :rn]e gaz~.n~sHl\~.jn.\R:~Jl VJ'!.M'W· 'c~-I!'!o!Q!'111. ~:m$DiI''!.Il J!'R'~t. na. "__ ~" ~l_ 'ill ~.I'~:ra u Dvou rani M~3U.®dno sa Kralj evima Se~ ra i J uga..o. e. kad jie pGl.c.. ye'g Hnemu pomze za mene ziaove njene. bogi nja Sese ra je za inc ne s~gl'.r~ru). 'IfifJ!o""eJi.ozv. a ispod njih su bi ll isplsa III t:eks:tov] s:~'i na en] O'\!' j t11 a: "Usta moia i nozdrve moje su otvorene u T~'tt1U II (Busi:risl.e:n1Jm]ickoj p~o· va. na jednim vratlma' u PQd.. ~" V'udi vi n~~nc.:nud.[ tu . ..liO']Jol.~ svaki put kad bl jl~lk.O .j ucim r~cj ma meci.jo.-.zem nom sveru: :u l]'H::3~ega 'za].i.3ld. SU'~ u ]!05: r. .IJ:z.' 11 -.t.:z. ja lj...@j'l.. a dgOi!!f~ra..edec] su v[edni spomena.m. l.c j~ pripa.(8.~.:.ijj e je propi'sl vao SUIJt] F..n. Seh vera.I~... m.r--' af1'ti~ 'I. Prema neldm ~dlomcima i poglavljima . m..ad]~i Ik.edLni:m v'e-:trom. l \(W~:rU)...~I"... predmeta kO] i. brejne pred mete vezane za sahranu u:mr'lolg lii.Q d~ rove· v.. h··I. Qd n.J!.ti :pokOijln lk [)osto se oprao i (leistiCo posta se odenue.. po .ll. Se'tt~. 1 .'~J.voj 1.c~II telo -m'~ rjfj·om'''' ~~"""""'..ju. i posto 81[1 m U.J1 des]d 'IU Dvor..j.~\. .. bUo jc ne.lllm]j~.of (tlm'log . .L'{)_'." C1C] d ].'" su nj].ali.I .a]1'!"~ mon'f!lI~'[i"'i1 oboiene .] SU'iJJ ni d rven ib [k..kane slike na l~Ollunl..a.~ Qlj:aca:tj.e udrusene sa. prldodat irn j e v. ispoved koja se izgGIIl.u. .. za soooe PDfOOb e.vezi ko. U _ I eo~ !b. ua niegovom papirusu su bi le nasl ~. ~ dS!! bi pokojin He :s:tekao mo. za...du'll i veda.n:~ na J:II. potOD DUe 6.uIil'Ii 111.JJ~. ko-.h lie !l1Jjiegovdah. l~naJ1.. ]j1J:ldi au prestaiah da cloiba.o i.i ~.[sto c:t1L]. b:i 1.' ~. XII dlnastiie. ..~nost i sl..l'i.bi se pokojniku omoguci10 d:a..QIVi!) i b~e9J.lHu:)l-n cbtI' ova.~ij e c je posnavan]e najvail1ije ZaJ -dobrobit .:10 pO' n]oj :~Spij:5:e5.]: gl.st L".ja sUk.LJ< KlIlijig.c-erese da CXXV poglavlje ](n. ~ .j. da si.nk N efrjdi..11 . pokejnika.recn11l.!J._~.~.ik ee ])11 ~S]O da ee m u u podze.:III"~ -. m. " om __ ~_t_~ v v_ ~ .. b]:~ja.r:C'i'S' .e mrtvlh sadri] ~aJl~.lv. 'i il. ad Djiih j e prldavana posebv na 'v.[[... blo snabdeven :$vez(jm.odd onio svakl rizi k ed takve nesrece.lIe. .F~g. poslastice.i vazda i zanai vek...1 J.rede:t"]J. ltoj] do[a zi kroz sv~l.Su" juga. a ishod je uvek n '~io u vezi sa dobrobiti umrlog. kao i znatan bro] hue RaJ bog. ja r iY' 1.i1l. . .) ~'.v]ja. 'II o-i·~.'Il.I.U 1F.diSlQ Oz:iri. rn nog. (.Rn i Ma. i klijam kao ~ro 000 Idija.~.OVO :po~ gl:avi je. ~~ 'II zbi ~]' '1' .zehlh u.!11 !I. Na.(!:~ pt~mer dalekon sezni 11 utk~. .. bQze Tem .m:llom svetu nedostajatl i v..ba.'·Q6 AI.aJo pc malo.--~. ] d~.. nj'eg~:nl b:i ko. I. i..j~ boravi U DOZ· d rvama tv'Oi~'m~! veliki prest 0 grLi m k:ojli le u HerneJa nuu O~Ienno]Jol J) i.." Q.a.g.EttIgl ~ ''f.5...od.a kuse.Va.ItlLI~ II.a.1 ispisani na pap] rusi m a umesto na l~o\lcez:ima.IL.e" .ces s]iku onog s~o ~..e mir~V~~ll_ iLl ~ Vi!ijl i C~op.~. .!I~~. a(l" I.. :i 'I' OUZQEJ I i su se da (~~rekstovl i formule kO.. · . jednako dejrsh . Z~i~~Htdni 'V'et~t" Izid. ] '~!Lu~ cc se iitYiJo'!! '1l.'1 i.j:u .. -ill~~~1 g.ac~j piva ~.1V~ jiu od..u.!l. ebuo bele kQ'iue sand ale.a ]Icoja di~ug::a z.a( dJa. ]' a 11.1".!I. jela i pica je]..ji su n. If.e na d sV.j~ku tekstovi l~oji ~wlcj n ili Knjigu mrt 'V ih hi 1. predu zeta.eUki bro] crreza ].[. i meso ce mu sa d~'[i na oltaru velikeg boga: i nece ga odblti 'Hi.ZH u.Ja.~.... ~- ~.slO ono z:i'v~ [[1 ~ ~]:moj Ob3V~ ~'.ojl U vodi do el. [0 toga SU ostavljali u grubn:k::i.D_.."eUgi. ~zem .l():~ltvu 'Pov~'Zavsi s njorn ime eoveka koji je tu bUQsahrani en.i"i.<I1 n~('j't" iLulli. ...Q pored grohnice i izgovordo ID.Q.' "Zd rave ..tnjii 0 zi dsoV1o. ])()ko.voti njIBJ".li~VG' ii'"i.Fotlif by D.". ] svaka sllka u Knjizi mrtvlh je hila...li. i d~ea O~ nj egov.1"1 ..J~ til tfj_ U .e!j"..'" Ovde.goyo.i.) i. un utraJsn.. motrlm na J ajie velike G. Ra.~: b]. :~ 06.a 0] acatt].

vi i umrl i. n aj RaJovom .G". vaU .dno'j stnlnl s.Dva ]1]]0 C se jew ~ d] 00· mogla steci.ova ee dusa ii. za pokoinlka j:e trebalo obe:z1Oedi'U zallbe u obema barl~a:ma.C.IN'} 6i. kQrjim a j e poko] DEk 2udeo b:ila [e p'lovi.cesebi s~. i. Onda ee njegoV' duh svakoga dana ulaziti u Raovu harku.lro:v. na d ruga] figuru pO]J.sa.[]]] iu'lom b 01.Ied nil od radosti :Z3.. IRa-om kud god..z poglavIle D u kome su dati o:v:i nalozi. tek~t Je.e.i~1. . (XXX.e.8Hl~a '}'~.. neuki] ne znaju gill..\~do? Na.~ . "Ovo pogl a vlj e ~e so ]~g\()va ran nad ba rkom d ugackom cetiri lakta .96 MAGIONE SUKl~ IIIFORMIlJ LE.H slna .en.S<tv·og pogrebaog kruga. Na komadu ~isto.ma]l1bogo va Tema.: i zm... ]irOVOrj pi ocL l~oj~ ce se h." 2. Ovome se pridavao ne:ki poseba n zIDaeaJj~ ier obredno uputstvo kaie: "N eka 0.li1lz. talco ~to b:i. Nut" Oz.gbrv] "m.a.n~aJ m isterij a kOD U tiL]]ed. "IIE'l' .s savrsenim [i g. ee dalo da ss na .]i Raove: 'U fljO] ce on videti oblicie samog bogs Raa.ura poko] n:u. 'i vi dece g~ u podzemnorn svetu U obUcju zrafeoja Raovog.rltce.ll.: . 1 od. gospodar ma Ozir. jQiS bUze ee objl~snJ~iZI13.tav]ces je] 11] OVIlU b~I"l{l~~ .I1~om. i rC1Llva..il~a.h ~ '.:ti vecnQ iron neee umreti drugi ]Jruti1t'Sudeej pc obrednom lUpU~5tVU u. na u obliku baJ!"ke. na.'V"IJa.de~a dva uputstva iz CXXX]H.~as~aOr naikasnije u doba H. 79 njit't So I1.rnj e RaJolVe barIte"..ovn.ka. ~.a. .og porcel a:~.m!e-8~no8 sa vodom a·nfi. r- vi..~fl.eseptrja.Vri. na.~dace m u moe ba rke treba lo je nacrtati :fjglllt'u jiuta. je. IUI.cinjenoill..k:a. IJ'-·.J'~'. i o'bica.j takvib slUta. D:Ii.a.1..' tako je jed B~ .utom boiem na novo] pi oci. ] na njoj bt trebalo da budu figure bide.]{:n!~. pokOljnU<. krunu" i. n~.] i. 0:01 koji u barusttnama borave I{tj. r. ''''t' :a.a plrusa trebalo je nacrtati ba rku masti lorn na. SuaI!' Hepere ] po- mogla da se pretvori u d ve barke.s uc]n]t~u prlsustvu nekoga ko ·ttj nlje otac.a.. I [JSJzj"n~c'in]'ce~. Tota.ra. e.vo.I"e{I."" da .r s:tr.~Qrj:u je vtadao oko 4350 pre n. .'U'Za.. [ pazi. J12. i. K:aJo) se ove pi))Srh.t!'.j~]c. iIj ti s. nogo a . . Nie.JJOj '~Sekt.e da se Raova barka naslika "na cis:tom mesnr' da se na prarncu nasli lea fi~. ova sreea m 1lJ se mogr toO] Ol ka.. je ne pogleda oko ooveko..n m.jl U)l.JiIl.cini. . zazeIL'c8. jer to je ~Zlll zetno "I.be]lI. nacmje.:OJ:3.iri.e SiC poglavlie izgovarati nad sokol om kQi- S~ znjedn lcom bogova: I. Jl. osim tebe samog ili Orca. njeg. ne zna.j! da se barka shl~a na papi rusu verovatno po'tt]!c~ iz tog vre:~~~na.~ ali".ces obredno o.z.idarovl cstavljeni pokojniku na Ozir18. ma 1\1:. odnosno CXXXIV pogl]. ba r kom [ko] ce 11.:'Hi covek.r.a. vodefi racuna da mu u stvari ne dodirujJe telo." i. nj~go:\. vrata kroz koja 8]1 OIl:U ~ .0V rcdendan... • i tIle:i ni 6e5 da ona zapl. ~.g p. B. {:]n]ce~ Raovu :5.e'vne ba. 'ttViO@3 i.v-nje~ j er je one mb~. petog kralja [ dl.€II"'" . eborn u Raovoj bard" u drustvu sa bogovm.a 1..·· : ni' i nju . Tada tie d ub bez ]113 ne bid • k srcu u y ..i. Sutij.. Ti ovo nece. smarralo se da RtJJ 'pl]tuje u jedno] barci (z\ra.~oj ~'Atetli) do podneva. ce na njega gledati kao na bozansko b~. kad se ovo urad l. od ze I.oIVaJra je odredenih reci rnocl nad njima. Oil Ce 0"'p]OrVU] Sa. :Na drugern mestu se na.0' je.dfu~. ] bog Tot ce pazJ ti na njJegaJ.r.0 m.] stavlces ie na pramac barks.sl. ~U~ .l!1ashJe.a.koj i ctvara svaka od nji b.ter]ja velika. Tefnut Seba.s..o·dn.eet) do zalaska sunca. ji stoj! i nQ. z. "Ovo t..d figu.cegu D'UlSUkaj u slike ce~'ljl()ra vrata sa fig:~1rom boga Tota .lH~e I . Neftide.~[OVQ] sa velikom 1["I. ce na lica SVQ] a pastl. m E gf adova: ] slika I eba sa zV1ezdatn~ ce se takode i\~. I pod US[OIVO~ d~ s [I odgo-v. a u drugo] (z:va. .cis'ti't i sodom ] hl mjanom..cvTst]ti la cslgurarl shkanjem odredenlh slika i ]'Zg..IWAUCE ITO.1{. na. papirus se mora pri.I'•• ~ :78: Sit I!".a.]100' ko je izvan fie zna ovo pog]a. rna korne SU nashkarri] bozaosk~ SI'~velCIU zapovednlci 1 . c 9.grudl.am. S] n.511 ku d uha ~\oQ~ 'zelis da L~.Cinjeni:m zelenog abru''t 'po.'IL1.

lC!·doll.] irna rog ove .ja.d]mo da je njenu Ilguru trebalo :ntIJ~]nlti ad zlata ] pricvnsUti ie pokojniku za vrar. ideje koje su nadahnjivale slikanje dt lllgih. uputstva vi. 'i~. i d. ti silJvIsenim IIJcluiU. i proazroko.jer 'N) l!]IC in i krava za svog si na Raa dok je zaI azio 'j dok mu je boraviste bile okruzeno zajednicom b~.b1nic.oo~mmo PUI.e can za danom.d.ecovexovo sa Raorn b Ud.(.t:~1JOClko~il ::.ie~ rna. Iltl!C1'Uu'1i'U.'' 11 !i~OO3'k.oji iznad CLXIl pogl.eu.aIo'Oblli~SglmnQVlling.trebalo stavlrl pod glavu.. : :61L0V1 ~ I zatvoreni 1Jj grobnici.n~ea. ] postaee sli C begu u po dzern nom svetu.primer. rna kuda bog.".je e:i n velican]a Raa dok putuje.t'IIjt~ po. pO<Ti!d 'vran'!i :Jl'Q.n obh.a mu je dIUgU....(J" iI::1b~:'!l i1 ~c:~~a n '0011:'L1 ~~ Mnoge slike m vinjete nose sa sobom i.llmrllll.:~ ~t.c.. 1.)5Sfira AnijnJ.~. ~c... i ski ka dnse i senke u cin U .C: bot'!'nu. Ui an 1. ~i.GII~A.:: ~~LltiJJ i dull piJ'kr.je na beg od svirepe smrtl. slika duse kOlja lebdi nad mrtvlm te10m koje lezi. n.r. 0.z. zivota" Sasvim je ocigledno da su re(:] moci. one su bajaHca Qd na..: grulinlii.1 l' " . Kaze se da r. plovio: i zaista ce 'urJl]s:tavatj nep.av. C:ujre Ii1~ ponovno spaljanjle duse sa telom.etl.:iti na ka]jrijama tamosnjim". ispod nje na od ru odmah upt .iIJ sve vreme bitl cbilie ni t toplote. vinjeta nlsu tako iasne.:~i. slika pokolnika kako odlazi od "mesarskcg panla" i JilOZ sa koga k~p:!jekrill upu. j Z'V]:I1U ces Ispeti" Ovo .). ~8~IB. svole znacen.-CLXV 11 kasnoj U'i sairsl!cojl recenzl] i. (I:G Ihflj~ FJ_pJ'rU$. je prate po~Javlja CLX[]. i neee ga n ikad od[b. na s recu. .bred no~.djatelje Raove redovno 'i ne prestan 0/' ~dilta l~.rolaska kroz vrata grobn ice jasno pokaztl. sllka duse ] duha kako sto]e lspred otvoreni h vrata 1:1 agovesta va da dusa hna slobodu da po volj i 'Iuta naekol 0. Pomazaees ill kedrovom mascu. na primer one lito- "'nubi s.oi. covesk ove sveulcupncst '"rusu za. .j"'ecq .slika se zajed 00 odnose na neki dogada] lz Raovog ] Ii 1-10I:'QIVOg.]jla tmaju veliku moe zasrlte (tj". b I vace da lb. Alt. obredna uputstva uz ova poglavl]a ftllzjasnjtlv:aj u nj ihovu narnenu. ~It"li m L~1Il1l~Dt.Us11(. i na vatri cas lm tamjan pcnuditi.. naravno Izida-Hater.TSKA MAGMA postavit] ~ [model] barke [Raove].1m~..ojast. ovog pogl.eci m.: . iako. 1L)!] '". Tako D1'~1I 'plSiUa AIIIJL!i lPooetlWe rujtgg.je da id ~ .15) Alto se 0"'0 IIJC] .oDltligI~...I:L. ee u nj'e01. isto kao ' kad je hio na zemljl. Knj ~ge..ca vatre"'" I<r. pored :ngure duha kog.ada.'V(fln\. m rtv] h.z. na 00"10]11 papi [usu . i ova pera .avaJ je.a 6~'s.av[ja predstavlia kravu [(oj a rnagbJJ"I.sva vrernen at I OV~.

"" i.Of'O'v.~j~l.dstUe m u. Hor '[I SV\O]O] ba rei i Her-Sept '[I sV'(Jijoj barei.'Z:ida=:Ha. Sa! I~norQV'i Okom umestn glave.l'il senka dU~3i u Qb. ] P[1etpostavl. j~ sam jedan cd duhova koji ]:z podzem nag. osda g reel moe] upucene Amenu. " . '1 c]je je lice zaklonjeno. strogo u~evS:i•postao je ama] lija.ua.atoF tom na pramcu. keja Horu nudi njegQ"Vo oie..Ua p]. pilen S3.r. t]. "Ia sam Skriveni na mestu skrivenom.9..g:~. .nl stir:rive n.J"_iLe-.g~. koje joe izgovorihl ]..tgO". kao 5to 81[1 spasle b oga i.j teksroski vl.€seee:va ba rka sa Ha rpokraI ".'ob:i. Amen~~ ~ k(ljii g. Fizm:no~arva nj a i 2ivotaJ.g]ptu tOO pamt uveka smatrana lzvorom celokupne op- Pri metlcete d a joe bipocefa Ius okrugao: to j e U d rugi m seenama SoU pr lkaz~ III bog Hepera u srvo_~oj barci. SlLI Eg~. Ispit IV1l njie :m'IUm ija kasnog .a ~'[lIbl'j} ]31 obUku IInUlll]S i]i I:"lnoubis zauzhnalo rake v'aino mesto medu m.~.. IIra m a lme je njeno".il • "1 . JaJ S~ m mocna I. Skrlvenorn: 1. l. Uz. koje :njeg(J~'iJ.a .ar'i!~j'tI m..or .~g]c..ep~. n svakum C~(vel~'~I]1 je zn a.@. kojii obaslava sve'tt u svom zivotnom navedene . lsto tako Sp:~S:1i pokojnika ~. i [a udoh i l.'ve] da ik€ll m~ster]ja. a bog Sa.I'. PiiS:-_uA'r'l'i. De u :E. lodne mcci. l~op oboz. SU'ka na s:led1.atno .Sakri] je.ovi m. U prvoj grupi be ~ .. l~D'ji j e :sa.i1Lim lmeruma ko:je.. ne. i kad se VI''CluenO]TI paplrus poceo :~.dVe:llo. moju.A H I 'Z-. I1:. B o'g.Jc()'j stra rd lepo pr]l~azuje ovaj u(irni g~ Jakim ] e:.] na nebesima.101 b~ji91nca~.p~ ani zapravo crt ail i ~n p8J]). gore opisana kram va sate ~ro on. na zalasku i.eo ]judsko.va 'II .g tela. predstavlja zenicu Horovog Oka.. Dve s:~edecem61 itve S:aJ hipoeefa Iusa H-u.1J.~~~aO'li~i'_O. koji _je _ jotS kasni]] rn. i Hor-Ra.Jl'1CC sl\::. sveta sa Raom izadoh 'iz Ku~e Ve:~'ikg. bogaJ razmnozaJV'~nja. ~ petisnuo je slatnu figlU. C .a varna Ilnem ua.:II -H' ""l 'I ~et[n UJeteh. sa. U drugoj grapi su StUl:C:eVilJ barn koju otiskuie Hot i M. su korist i li gnost iei. o. Iik sunca.t. sme vldetl.ja. SV1eUiJ izadose: poda] rni CH10 sto tel u mom treba.t \'~tm. vremenlma u -postao btce cij e je :~ue U r ma. I ]jOl'lUVO smo U]102i~~en:~ su ove :reei .a:ldobij~ pokasuie am. okreni U De svo]e mrtvom tel t!l sins SV'4)g:a.3PQljU 5U ~nji.)u§~ obi ~cj!~bole S~tra na. ] da je krava same jedna medu broinim d rugim slikama koie 8:1] naerrane na istom pa pi ['IIJ$]!:I. Reci moc[ . .zad~ih medu s~vrsen'~ d.$trova. [este nd:ru~c110 obbcje POd. glava- ~. boginja.3. gFo'bui¢~.t] mu od korlstl. ] Z PQd zem mag. i nebesa sa d lLl~lII.oe ranlje Hnem ua. . ""'N eka dli bog..i rU$U sl iku krave ] ~stavljali j e poko] niku pod glavu.h) se da ce. za vrailr pokojnib. jednog ad veliki h bogova razrnnota vanja.~se.• :izJJ~'Vile boga lz neke nevolje.aj m unl. ] mesto skrlveno za muml ilu meju 2.ek()'vo.'bl.c. dva lien predstavlja d'H)stfuld. 0.o. dakle: Knj~. kioja..V.g]ase: I~O Amene.a_jte[')ri nazlv medu arheotoztma "hi po' cefalus". da je ~"o]{o' o(nl.'h~!U !p11!C"~ Jill !l~~tl:s!-i:)l)m!S'1~VQ-JlI'i. i)"iIn uj skim. la. Starca u Heltopol]u.U have koja je bj tal prlveza lila. 'i zl ~sl{:I!l. sUIte $U bl Jj lspisani :rna:g~.. jer je odvramo fJ' predmet.. ja sam savrie!n:~ duh medu pratlo cl rna Ra. IJ.iU:m u podzemnom svetu.gOiV~ su: Ne:helbka. k. A rl'~v~' ~Iz ~INi\Sit ~.

]"~sp~. sa.ob]'i cju podse m oi svet. da filE dU$a.'tl tom boj orr.ll1fli~t J b:..(nir:iiii'~:b Itd!l!.:)oj I~i~m . 55. mora le S'U bid i. i da bi se' ono u{j ni IQ potpuno dejistvsnimr bilo ie prop! S2l:D:O dJa se izgovarra.avlje eLKIn Kn]jg~mrrvlh je bllo n~. Cha'¢~'f"S of 292:.o:madu tka ni ~ ne ane's. bi reci moci koj~ cine crr.I. Po jied:n.itunl mestlma.(i'il les:~n~ra i lmala je pera: figur~ jlc bu.v:~je Knjige mrtv ih blle dejstvene.:~j e naslia kana ClI.a. (2) UCa~l.']10m' zelenom i l. h]~]~Oltl.j mi ulazak i izb.r~a i lmala je na sebi krune Juga I Severa.s fl~ ~flI!}I.iza "joeje bio naslikan kepec koji je na g]:avj nosl 0 pera.i-cnli=n~ d!'i ~i Vid~80m• str.I1Qm svetu H:e]'llo:pol[:iaJ Poda.tt'~i je :st~'I. 00(_1 ignute g.ce za5ti.SaJno da spree~.een od ruku neprijate[jcs.'~(:~ ped ~1"lJ'oIlU J.X[V po~la...I11.. B~.!1ljla ] U prepreke.. na g:lalvi ima disk i dva ['loga. e~ nj ~ (~'i pop~.nlte sa lkenl bog'~ e N'ei t sa perjem i. perjern i.kib uvek i ZaJ svagda. na :zem'lj:~: i nik:o neee ustati da ga prekorl: I.~(" ko se za 10 rna.~v:~]e k~IiI.fQig!. na :k.njieo@veko.l!IILI.OZ~V]! N'eka vel ~.--~ 'II i poter. "on nece blti v racen n i Sa! jednih vrata u podzemnom svet 1~on ce j esrl. .'1I~Ui.~t~i/~9 Fora. '" . S~.nske dui5e. i da ga spase od dusa ko]e su bile ta ko nesreene dillllU ]l.pi.u'~ sok~).. ledi rna popu t" sokola": (3) t~.a ru ka i ~a kif! svakog kepeca je l L--.alj. piti j niegovo ce telo v'(£iiti pri f'od ne funkeije kao idok jie ilia.ska.d. ~ ake sa 1 ] fJ licem boza.g:~. i'.KI(I. v'e<Clil. "u ~ij()j ~e:lien lei b]t~ sl lka Boga PO(Ug.gj D~C Mnt k:OijaJ je trebalo d a ima tri gl aJve" Prva glava ]Ie bll a glaviIJ bog~nje Pehat 1 imala je pera. nad trima slikama: {1} zmija sa nogama. druga je btla glava :m'i[l. Cjj. 'bi.!.cCltl Hi Horovo Giro.vog tela u pod zemn ern svetu. u cJ]'oj oe zeniei bit i sUka Eoga.ku bog u svome disku daruie zrake svole podJze:m.jem1J:1 budu zatvorene na r~!tzJi(.i:t~ak i:z podzem neg sveta bes ometa. A Ok'DDnika O'VO ucm:n l.]'tte.ZgOC'IJOIIC ne nad f _ gu rom bo. koj:a. :i H Bra 1)\'0 Oko .i"aZ D~. by ~~ Si'f" li~ Vid"i.dze. ispred ~. treca je bila .:.da par krila 'I I.

·~JI I J'O~J. '11'II~ • d na d gnlu'~ I1]egO"llh!.O]I1].'-sukan.a ne b 'II~ 'II ~esxa. n I. '.. • I. njen sr..:10(.nje nom od lapis-lazuli ja pO-1nEiS.lI ~ "'iI-.acen~:telo njlegovo i It.:u crvi ga nece ]:z~ieda.l"'.pod.!] vodu.b og S 'I~.olvodcc se nad figuS tom sa gl avom m usl~~rca i sake 'u luke: niene 8j rl00 SiC .t teo I rznan cesnog ramona D]IC]10_g mce g -I ava ov na. Jro].~rno [lG da. 1 s~.[la relativno kasnc.tV'(Hl1 j e bile propisano da "budu lzgovorene nad figurom 13 oga l')od]gm!J.6e~ figuru lBo§'a.:~. na ]zv~:r.koje cine CLXV poglavlje blle dejs.1 Ob[:U'C. je u '1'0'. da bi ['\ec~. rarnena nje.(I3 Opet.. ngure (JIbenacuuene .· lk bif ~I' s -I' ~ . 'IJ".. .ei. 1 iz. j zn:~uj ic'Vo.om.!.ja\ll 'b'ik ..b~.. nikad [li.jln bube ] bi. su PQgl~:v'lja. na izvoru toka.]~k:fIJ.n iue 0 dute mah 'I znad srca poko]n iko"og~.ican 'bogu u drusrvu bogova podzem nog svettl..~UHJga! vodorn hamai.ti zatvoren StIJ dusam a okovan iill. I!}II.n.umro: 'pice VOd-I!..'i~n sEbke na kernadu ftii.....ri. rnoei .ZrIJ:. jedno sokola..b~: ~:ake..:~vene.o. ".jiaCekao zV1ezd:ana vH5njem nebu".l1'.edisnji deo 6~ bHi 1). n i~.. ni kad bitl v[.rca. rna gd"e b~. obrednim upu tS.1iJ tolta..g. imaee m:o~ rna se spase..cn:ih sli'ka. nemanl Nekau i sa Tarom ]:z. a c drugo rn.c~ oboie na plavom boiom r...jlt.LIH..a.]l primer m~gi.~ ~'.~ I ce pi..ad:rii slike sedam krava "l :nj:~bolvog..jeul CXLVUI 'pogla:v'lj~.. ncge ee jloj bi l:i ~ireko r~s1rene..J.a podignuta. dobice okuco'i cu u Sehet -Aaruu: postad' • ee :z.l' oa ce PO. bika" i cedri krme: sedam krava se acinose na sedam Hatorinih bogin. neee nlkad. zren 1. Posto su eve re I.XII-CLXV blla 5Qjs'~a:\d:ie.g.111·' "iI-.~t ne.tL 1J.olbi se ovako uciniza I -e . 'Ve:rO'V'.:c)..nog bice glava OVD.. 'Knjige rnrtvih.os'[i njegove bite sli c= ne telu i kostirna onog kojii.!. ]0" "pokojnik Cl.. .: 2l!. :i sv~ki j e 'i mae dva :~:i a. u bol S~ zr:n "." • o. no dzemnoe ~ sveta: nece bi. Al~.ve:z·. Ovde se mora navesti j05 jledJa. ] ]1 asUkaces jlo~ jed nu iz"'.iJ~. T se ". V.~.a"_ I nasi U\{~.II.. i_ kaze ~. 6~ na gla vl imatl pe [Ja. im je bj le zdepasto.s. 11000~1 zernncm :8Vet1U1!' to ne Sa. .

:::ojln'ikasvim ponudsma Ui poklonima jela j pic~ koje hi. oko ~.nne reei ill nekim slu: ca~e'\d rna hi le do"vo'~j:rH~: ]zazovu izuzetne da p os:!'.at- i.avlja.:~formute uporno pcjavljiuj1i1 u pogrebrd:m p~'Pi rus:~.vo Bog.S. d a hi.l1ij~" u opisu ~~na]Hj~ koie su koristili Egi pea.ije z:apeca..je..a:no~ da je i()V~j izbor prci pi.o. kralja ]V dhl~S~'ijc"ol~. _ ik 111" ~ .i.:.@. m i..hod I'l]'m" J cc~ jle no ~ sm:no i J\r .L Hi UI\1"ocil.j e.cen m~ lim pe. a. i na nebesima.dj ~:Elj:im.nkao ~to je njegov predak g~edtIJo.L tom.vi~:e~ "ako se ovo 1. i u pcdzemnom svetu. •• ~.j da se SaJ umrl im ostavli ajllL] SP]~:u za k_()je se verova]~1 d~ posed uju IIIag.: 'III ne :1J.*~ jie{~insl.()r.30ij.Zna:C. .IiIj'Ukaje .s~l1u lee se ]l~ N ]. svakako vrlo priro ds I1J FSllZ'VOj" i b~j~ I~ iU 1"G. bog. $.R~iJJ (M iIi:lerin) ..!Jz(]ob'lja" i l. btl k i. pre n.a_ papi [.fca.o.ed~l:os po$'~(rv~~.nmllli ~:l!t1. 1 umesto njega ce U.l@l niZ:.s.'} (CXU).i .i (Jr.(]la :['ai~i..~.mvremenJm.' dok je . ZaJl]. al i gl.r~nje svega osta log}'~ .njilna '0 njcgQ!'IJoj "las.i.ed'ice.a pOhc€ :uz Vrenlot~l~~._ 1 gl:a"r~jn. 11" e. dela.magl...~~I'U~.] p['\ep:~s .tih1!]'cko] moti k~o ] u naj r.k. on.(jstupiti. U d revnom Eg. i od redene me'Ilwe :z.ul~]ma..ajut] U obzi r V'e1..e:efi.citi'h [(. e.k 'bi. h·.1e se. pi. PGseb~ i ]10 medu siwtn. Odr~dil3:n i ode'ljd 'IH del. ] kad bl se Ra..'Ii za ]1Je~.'I!lS.cj ce J' moei '"i i sa \II remeni Egtp in gieda na K uran na i:s~i []a.83): "Kost i telo .eg d c.e" Unasov spis je za'~'e. nj:i hovog blka ] krma.n:~ razU'c'iti de ~!O:'ili koji~.i platn u.j ~V'~m nepr ij.z.az]~).j~rtel:] i pol. uz.a.0 je na tall. bl 111oga. e ". Ovo je.$Ie cel.I. rlstlli dva oblika LXIV poglavlja Knj]:~ mrrvih.i:m'~j:~vojoe: prl3 I~nett]ti kakc se h~VCS]l8! pog... u-zd lgao nad njima\!.m.. Te:ks. pj ij!r~daj~ ish tol'i k'i 7. - [I ~".O~1 Jv.e. i 'U zi O1.~'l!~1' bika i krma .cne mo ~j.eSl~~bja.~ IJQ.e k'Gd sv ~h rn.altQ\le~ ove bi da rove na mi~'i'~]c]~:u ll~ci:1l prihvarili 'bogo:\d i bogi n]e kQjj 3U predstavljeni shka.avIDe pozna0 vanju 'Poglavlja izlaza ka da nj u' L1 j ednom .om..9! I"e!ci ad 11. ]' lj a n di nasti je.a ga snn.. rrebalo bi da priji~'ttclj] umrlog poloze pred niega d.o. on n.ll"[Hra.njas'~] U nasove plram ide g~.si va n .cini"'" ..C.irod :n. ] na %em]j]~] na svakorn mest u na kQie. . 1 ice snaga .ojnik~ dop I!J st~l'j i:~ 8~11 i atHlii i neop.reea i.USiLU 'j I. a .'Q de]st'IJO" bice O'm1 iijiem..flla(:<l!j Far.a i :r.trebalo da predstavlja .s.asnim.1 n I te sledeee stvan 'T.egovim.j<tl!lj~.iem.. i gle.5 am 0 p]s. obi. os~.iTI lje ] na ooUr:u strane sveta. 'Io'l [I II [I .ga..il~'~1du'z:i 0'[1 .I!lt~. mrtv I11"k~o. .r.' ·1. i :n.zg.pre.a.. teksta lsplsancg u lfUi.'ttekstta nos] se do daJn~ d:arn~~]]je.n ~!~- oblika prlpisano vlada vin i Men .f. n~ p~'pli ruse .a.~r~ smatrale isto tolinie '~:od. •~ 'II A ' • :l.toku od pamtivelt:mJ g~... bio snabdevan ~obil.vetog SIliS a ]I~. 5.e.J1JC msu tra ~~. ])[1. Raovo oibUeJe.I.t!l pogrebne darove.'bor jlos vr.'ci obhk vee za vreme I dlnastije.iU cin..a.sa QocbcinJa i] i b'JJstaJ"!.~.~~ilJ1.ka.iptlU ij .. tvrdi se d.je.klU Kuro'r1~.lIlI." otkrl ce . I'r-i I"..600.jskm. ~ 1-.~te[j lma n].Su nee.Cn...il~i'"i. 'U za nzvtar hi oni darivali pol.~.'hral1e. proizvele .ll..1 N J:. • I ouou :~Sp~B~m.cat..a.je:m".g sko$Zt ra isthn Lde'jama i vcrov.JJe •sta nrugo ostm (.~l!l ob:~'cn 0 P'["el}bdv~n:i..~ta..u:~c~ rena" a.~ Il.s'U.u'l '~{i \ boj ama nash kati sUke.~. redovno i neprestane zauvek".nkom dil! ie :n.~..c] U]'t ~ kr. krme Sf 0 dnose na f:eti:rji oetvrt'u ne 7. krava.aJv~.ue.ka 111. 'U nema n ikakve sumnje da je In~.na sttadje dele Cudan odlomak :~'Z.a. kim 'I.lt'i.edada se Q'VQ :mctle obij~fnll.h knjlig.e~s:~v\e:nl'i kao '~~~:.ol. naravno. alto Ill] se • ~. ida" se I.i'm na je 'c~njel1rita cia. al i nerna stun n]e da.nt kako su j materna od koie De naeinjena amajlija i reEi koje su po nje] btle lspisane posedoval i maJgi~ne moei ~ ali iz nel~oli o primera dati b na pa plrusi ma k mozemo sbvatiri cl~ su ~..gQva. Qrvde sreeerno alu zij It I] a.edinom p 0gl.~rrr[lla1llOS 'PO~{.akvog spisa j ad ni su.:.se OVijjJj obllk wive '""~o~i~.apta'\l'~o ]'z." Tes[<Q jle 1lI potpu nosti objaJsn'~ti ova] od I{)~ ]11~k.~. ·l'e]-jg~.l. d rugi h . "Ra ce b· .:.. _ takv ib sastava tome se ne rreba Cu:clJ]'~Eg~pc:tIJtli su ko~.ko:p nema ~ ju nU.3s.tt pogl avlja sad ['zj j men a 1<]. n.a.@J [(njii.gov.( c~inu :~.~. Pokoj:n.o].v.... .U.Ii egovo i.. drevruh na roda uvek su smat fa [1] vaJxnm j lm 0 d.a l'\oji~ su pfi.:. oko 4300. '11 _ j Vide['~ smo ra.cace]) veliki [11 WJ eC:t. I r • . sas:~:Qij~.

.MAGIICNE.t].t le ble taj kio]i je vo:~ju oev~..:ice!J .1U sledecim odlomcirna: ~Neka To.koje su ~ ni ilila _ .. 'O.. podzem:n.rtov. nU~a""itd.:.Mart pokolrnk kAze:: 'tReei mot:n su moia poruka Viii-' ma.:o d') • < ... smatran je pcsednikorn sve.un1!o ispisane reei: "Nel~~ krv Iz:idina i moci l ne. n:l.ro :poseduju."'9] Na. Izidln S:EI1" i j~. moe] ...l:S. prUtup jarn rec m!oci rna gde bil91 i ad ve stvari ]z"usta d uhova P0l110 CU reci. " palete i lnalSU01:l. Na osnovu podataka rz teksrova sasnajerno <Cia. z~ vre~e stvarania ~V'~f~ . nebu iznad mene.i i pod'uc. smc saznal I_ne s~mokoltko ~e \Felil~o bUO' pov\ere:n. vec _tllik() .z. mi Ije:nik Rao~1 gospod~r ]~O~]r koj~ one ~t~ ni do povoll nog fnHietk. o.. ja sam I-nor. . neka m:~se usta cvrsto me zarvore zbog reel . usta ce m o]a.kojc S1J.poda:parp~I. mO~]j k~'p ('?') lzi~i~ c~: le 'U bard mlliona godlna.....z8!o kao z8!5titrd]{ ] 'Pri. z:iv:~mod reEl dvelu re:ln~bJla ltu.j oovek u Bgiphll je umirao 8. . a. u.. i :~~Ici govora..r.~C~ rro ..o5podar zakona. jses ama.ris pora:da mepr:nja..t •.oguc]U da onamo ode neometa n.aju vlast nad onlm g.. bi.at~ji se i odlazi preo recima ~oje lzgoverl 1b.(3IPATSKA MAGJ!UA sasvlm sigurno: sv~l... CI.koje se P[10-' i ]':zid'ine r. ] bog u:m:r. 81!. SI. pte{la~ ..a..:" d·I•• I~.aseca!s. aOJa.i uza me.a d.~tIO.d:ene:u neznane :srtv~:raJh~!d~e govi mal fhickom is nagorn.f.S]Junien ie rec~ma mo.z.l\(a." va".. Seti. .voiti... irna." .r. poka. odnese reei mo. ste1-t:ohvlast nad svojim recJm.gs:vela.laJZ]E 'V'~·..I dati mu obUj:e hrane i pica. Ovo shvatanle vidimo ]:2: fCC] m!OC~.r-~~ ci lnoc.lo bozalnskolg.teijie i d~ jie obl1o~j~ SV?}ie te 100_ I 'postao cat.ate]~ O~J!.V.ei.~" ~l . I..it 'lie 0." ob'licjir[l~ svojim. t" ~ 0. i om je bto taj ko] j.o. .. iE.'. "..'.je.JJ u njnna.a§tm.~ d8JTotal ZO~~ "pis a~~~o~o. imati vlast nad :recim~ moel koje .• m:a. moei. svetlh spisa ·Utekstova . i mie 1.8AJA.ll~a~o je:b~:ogospodar knjit.l..av. I~ ~ . ri ~enji~]j~~] p svoje zn. Ne b esa i1u. "ai" Odeven sam i potpuno snabdeven tvo.se\rinJe na r'Ij. koje su om.~.OVQdi.31 (:vnr~] u vereniem da ce tokorn putovanja 03 ona] svet m biti snabdeven reCi]na moe] koje' ce rnu om.. sd n~k reCI. hltri]e ad h. srvari u usta Ozirtisu..""OO "Zdravo da si..I."ss Krokodiln kojii dolaz. Ra.E.'it.j. ] U lnollb'i kojiu upueuje OziriSu. n~ci moci :ti svih reci . bi~~ Ijudlskog.eSIn]prr.eak: izavoie Setove koji m i usta tiv rnene mogu izgo.'.dlI..~uSaJ:. Iz gornjih odlo m.e:"'Ja sam "lot.['zida.aJ. svakoga Lto je.ta· OSlS dodoh da vidlhn O(..ao da h~.a""aJ se.je koje je pokojnik polagao u _s":0J_~ ]lee] mocl vee 1da su '~'lvor:~ koji. oginla I z ida kad si doo. "gospodar pisanja".·ri.a. koj i poseduje i ~. dcde i odresi zavcje.njje.aJu .ec. T'(r~.6e~e s. '~dosudeno je: da budem dlldl..(:: • !" . ] koji lh ie tako lzgovorlo da J~ vaselie na postala. sprr iI'V3.h su one pcttcale bill lz ·A92! bogovl en 'oti . 1. neka im se bogovi suprotstave ] neka om Sf svaki pojedlnl bog iz zajedn ce bogova odupre.. i u 11-'_ AI ~'S' D verna 'Ii-.eU~ secanie jI ~ _ na rl~'. Ja !djam jz barke Sektet..i im 1~'Cj m ill rnoci.h" all o'va Je ..eei rncci budu rnocne da z.oc nad dobima svo] imil' ] le(. [z:ide.je pomogao ovi_nl tri rna 100· 'To.je:r cd svetlosti. me c] .' ~-" i mocl koje 3m u tebi ..~.._]:m je.gospodaJ r boztlJ nsklh Jrecl .a".is:tu]Jiti..Q in l~ako daih !Jpotl"t.. . se.• ] 1·C-i r.. ~·go_s.... ] l1l]ihovog stna Hora.te (l~?g~d-.Lj! U k'['(). svog O:z...' • zenujr ispou mene.~' "1 sto .] mo ci im.ti g~O gia'. podjarm]]]va.e. • ..on 1 .8~"YiS"Postadoh dun u Mo-c:i prervorlo u reel. t~or-a.i~J~21.g z.i!N. ska nemal1]Su.z. oguua ma S ' t ~ _ iJ -.IKE ~ FrORMUIIl. dakle .be.lnajliji Ko~)cenal... po k" 'Ojil1J:l-k r.m.a.aze: "Odl .i. Zrr8!~OI_da J~ Ozi. da ad .ga.?" "Gle.jU ••" sro se 'tmct. 8. . . d Siecas.a ~.

:N~nes:a iIi 5~~~ .g:md.idruZis-e sedam skorpijaJ.cu 7.mnogo V]S~. d.. 18])0 d.L:~jenala da Ii f.e in:u. i.m[va. Befen. ~[ I~..r~ua ~"\e. da njernu. on a nocu v.eim tonom.'DIS .z.II.I:'O..a. • . ~.08 :m111z. o.!c\.. ~ 'Il· •• ~ Izi ~i • 11~ (JE:SihO jadno srvorenie je iUUJ 10 g-radskin1 1Ullca ma .uel~f$ 9~plj.g3...• I' 1lI1]ezasta] .m.ie.Il'I.~c nlaJih!.]e n~egcn/'om vlasniku [1ec~. .rl[d~aoJagj.'.ad.z.t.~ . 'ill Tatun r" im na bilo kom drugom rnestu. od Itoli b su t (] poslednje pokazlva le put VocH. kutu ~s..[is~ :iebdJeI.[.g~J'vi:ma IllQtZe ..@... 8i~r.. nl. "'U • 'II U govoru ! S~Vr'i:Jl8nO je :~'Z ava Dec"'~~~am ov.. "'""""'. Mestet.a. kQji je uvek po lstoveciva u :S~.(."' .'e je trtp[iJJvrm.t:ie _. TotOiVf)j p~rrrUlC].aji opis same dokazuje da ju ]e Tor.kri Hm~ i Gd.Rt!lNlr.d . Tetet i Matet.'e.i:t1l i Ozirisa pobedn ikom nad neprij :tlteJj~ma.:.~.v ".gtrgn 11 i.~re~ef\!'Peter.S~ luoze UC1 nl'~] Z~ njega on . u svt)m slt [()ovistu U baI l l ". Hooowg prot il'!!flIika.."'.aS~.Lc.~..~e sall:ld2i.~ v~d~ Ill@iJ Prrsf Sr. z. k'QWi1l: S Ibo&~').ol.1U. U meduvremenu se skorp1i.! .cgl$i do grad:a.UZ.Qi Me..~[(:\kl .beljla! eli $U[CH:O bi i un] 1"1 l. vrata u. ubica ]1jen~g.. ~lt)jHa 'I . S!. iL.!. jer r. u stvari.L.oc:\r~l"iotVQI'l Izidl vrata svoje l~. pod.~ j e dovede do rneevara l~er~u]j. '~-~~~nl& lSi!. njlu j njrenog 8] na H.• [']'1k.alj :u:z..! u polkOjID ikovu ko~ist on g. ]'_I-e. .j:fj.!cta. 'III ~• •• Ill•. koie jie izgovarao u svojim :1'1110'1 ba rna: i sve :sto se bo. pUoe.IJ sVQ.sl6. a ku. ~ l ] da je progania Set. "ISSi. Kmk»d ]'ust:in:ama papirusa.nuju. S~ ndala. M. odakle je POC]njala roo cvarna zemlia AtUO'V3.. U scent Sudenja 'f'ot izvesurva bogove 0 ishodu merenla srca n a l~eral]jarna.fe. ~.. 65 i d:ti~je.ov.0. KaJd je pronasla mnvo relo 8v. a n ile bHol nl ki ~e da '~O UClni" jer tad n i.g.iiL Reel him ne obj~.p rL'll.g J!!.kl ]a " g.v]juju da jie 0 na znala "'kaik'O da ["".[". :loC'\] I i d~~ic~'u i~~ b ~kQ~i p~evo!l.e~.y:ps i.3.~. nikakva vQda nije mogla d a ugasl vatru. Ult~ ILl Jotl.{imijsc'neff.j ita..gfJ 'Tj. ona dU~. possrve:t(. ].a je na 1J][c:io kako da ih izgovara pra·.e predao T Q~.]!LII.~$tn'je n 1LI !I<~ Pdt.[.[810 c:u.c[ (la gao spa.o'Vnri j sve g. Posle :~z'Vesnog vremena poeeo ]~ (:1:1 ~ ~~S. v'estl.a alz.tenl'rdu..j:t1l'eI'eIll~ aJi u tom 't:tt'enu'ttl~1J]ledna sirortca k:Dj~ je iive'la ]J [']1.m. ..'livaJ~e:~htedose da je. N 8J .tek !J. s:m r_ 1. I'"~ k'[0. Gi.d'i no 1: odg!o'V. koji g. U IllLIt~su!t_'.. .~die: i na J)utu joji se pr.poiIIJ.aJ'I)aJ'il8J..u.. dame: goo:podJarica l'r1I]'ce.~.l'l~e. OZ1r1S hi hio neme can peed :naJp~d irna :n. kako dolazi..'tto .'11UI kob" ~ .~d mjega U obbc:ju . Tot j e bio oslonac korne je. _ ..odhn.h:'isom bio ~.1110 megao da ucbti iedlno pomo c.-1 ~'O-". B1Jenanets .j im. ubode ~k()rJpi..g].l]i dej stvenog ]7~')i'iJaJ fa nja re.r.ja-l' ubola s:una gQSPO da rice. za Zali 'lDog deteta ~o][e je bilo u. 91) G['ad d'i!~iu ~al1.aJ s'II'edo od sj:aJa svo~."'~. 'ZSiJ'h ujiuct rnedutim. N 9! osnov u OVlQg verovanja poko]n ik 'ILl Z vikuje: "Zd ra vo da S[I Tote..1.:Bi'pom:ailu~i..J rocten je: 11[0. Putu.19 -188. jer j e pog~. ..3:Rn. 11· lb'l a -" ~uC'J--~qe sttgose 1!J "lI"" 'b.o:r.ne .~zatvono u kucu kao zaroblienlke. sn unao ·~.rv'ut-e:I. -__.!'ia.jllt.o]i. .edabll sa.[)oOgi:n.~]1]h Tefen.. iii. •• d '1-· • ~ . pored toga sto je bio z.1.~_eLU bille ~l~(1J'a'l..e celci toji .0JeJC poznava a..pozvaJ r. ·1 ..£.a..~ ni i da All i l!:~[C:~ neprljatelje pobedl u pnsustvu vellkih i suverenlb prlnOO"-'Va koji St.e.I zivot sv.1UJ je predac Tot.i~J1\!'Olltii .CImo CI .Mam~. i.l.'I:1 S:g~p\l'j\{U..OJa. j.l~ Ulo.0" I -.alk"lJ'O stvarno Z 1o. ji:1. ."" . 02:.oVO se skorpi]!I3.jedel1o" :~l{a ko .t •• did ~ nareuenja 1 .ci. 914.)~IU'. la Od~:ako se ovo 'I ."' .~.z U PlDstoj anja U trenutku smrti d21nije bile rei:] me t:i koje su donos 1~Jsplsi sah ranjen i S )1.a . Od m all zaUnl O!IJa.vej'llJ. ugledala 1zidu.quC. '!!.~)ia kojc su 'bi le s ujom.. ] zlda hitala \1 nevol.e·.Ab..t. 1{~d Izida ovo vide.in~e on b:io :~1:edli. .il! it ~:Sll)dt:al1l:a ~~ill'~ven.tvario OK!> laJ'~v~ua njlfa v ra ra u m/a] c.~ je: izn.g~[ed~ .a..".~!~ itnik i prijate Ij Ozlrisev.u rec] mo~] koj e mt. j vrata i.va.~ zem. . I.!U .:.nije pri rni la Izid u zbog sl\or.~.oHbel'i bogh1JjaJ se u njoj sklonl. Inaj!ka ga je.l'ecima moc:b iz nji.hoYog [~gl'ljl:afla.aSllG 2'.j.[eprija.koj:i je.da ~~_D'I. lUllpra vUa pO'''lJletar.jtda II kueu u pr..ci .a..i.j oj ~in s osta ti iiv lll ce umren. EO] i. perj a 118JjzaidJe u m r~og v:tt'at ila 'IJ. prec~a.i n~ ku!i5e pred Uce:m bo. e d bola ] jada.~eb:~ sezona l~:~s~. Bez li'eei :mo6 k()]e m..

.je Guske se JH)j3.H~:U se. :i . n~ ]'I ije u. _t~r~11 ~ ~s~dm.i set 'O! Matete. rodi b :Hori.Mer-Ra.eIIle.m l"eIC ~t~a.dil~. tvom gradu. je bioI skdven n i..tt I o~~. i ](:flJdje Izida n3ida ela ]e.]aJdikovahu nad v~li korn :nest.aztodbij~ pCIV1!.brQ skriven. cerka dobro zna na i.sf! l'ado'Va [0 IikUn.st€:torv i] Me:s·~€te·fovl ne 'pen.i az]! .!. :.~~ta $. Tefene.c.~sa. :. .. !I 0 otrove [Me. . ~d:aca]1o.:a ~t~)ri.e go:re S~~I~.Jlvce.oI'tIJ"ali.r '~p~s .. S:U'na lzidinog. . 1'.jos jednom ]zgoVf)..r:. i pokusa svom grad u. ·OIP. ~kOFP':ijama 'Ove r<eoenk.11113 Pri ~L pr.g! na sarnrti ~ ZeIn lln je 0'005]0 vodom iz oka svoga. :nje. t~cu~oj i je :"r€$~3. nadoh odoje:e sYO'je . i padm gb'. iz LJ:. ~..t:8J11i opus stanJa. UI.~:m~je poja.. aJ da nj . mojom: ali O'u. poseeule lepe da Zien~u ~]lhovi.rica 'l'e.~'i.jc prl pads- su reel. e:ujeg su g~. i reee: "Odhi ~. J a.a~saeeh Ji dete. I'B! 0" otreve Peterov ] Tetetov De pri mi. zatrud neh sa I orom. Cli~~.IO gleda :i da. 1"7~e]1blsjn bi6 ·1L1.a.a lU ~Sip~~. mene odH18 h do.ci l-nOC]1 k:l)j~ ma. l~o~e jcj je dao bog Seb d?JJ od sebe oterala otrove.~.se:premb:ra :[89(.~ ujut.]'[!l mo] ostade nepomlE:flJ'I'i" U rneduvremenu nalod primed da je s] n bosanske mSiJjl~eEzide bio lasl~ rla ga ne nade nj'e.~a [e usamP da IJI~m 1 nesreen ija od sv ib :~jU{U E:gjptu. i onda podoh u grad A!R. tela.C. ] stanevnici papiruseih barustina do.. U~[O m u u koeeno bej~se~ srce nepom i.o]u me otac nauci. i d€i bi vratlla dull U niega.ied8!Q ne otvorl usra svoja da nesto kale. Tad nil pdde l "'.:d ugradu Hebt. gm·iz.. llI..c.m m Ilcem.svome. dok se obra caJa.cn/log. '~~di2. ~~.ec~Qro. AI i.r-.U udovl rna ne m~.bHi m uljen~:il . S.svakl sto Uljedas .....me cvar]lO'j obl:fl!sU.['1e.aC]a. l]]e~g.::I!'ae.s.'i zvesne baja.vre~!Om 'v. okrenuh se da po ~ ~raz..cak iJ. da kroz biljke medu .lice. Jer .. je ['zida ja. da bi ~~. zapravo be§lte. Skriv:a.c~ m~d]je.. Dodl.i.~.l.tvoJ..l~ jOO3'1I1 ~mtOlla. cFl-]a..g()v 'brat f-en Set. ~.Sub(E'l'~.a.. ' _~?kori. '.I- Izida :Z11·~]'rlJ.noj kuci uga:5e~"Jja~ . vapaja: IrDe.$:ve']l po..ij.~gove:. ~ otklonicu zlo pecJ~1iz . c.v:~j'tlje sa Sn~om()l~rj' uveee. do·b.h u!l:'~m'~ ~Iv~!l:~r.i'Qit 1lI~i.boden 'iUtto ~t() jt:.~.ja. r .2I.j:~ gose lnajl\t~ recima: w C~k ·ziv l. bog] n]a. $'lJJd8JmI.1'ZI'!I1e. '[Cad pozd ravih sts uovn ike nj.i'jI ~~'nl iLhiL !Jib 50!!! ill .)vfU.go'V'QF. V~d_~o ~~Ul] :ktJJ~~ pu~ov~~~av..1 OVaJko nastavi pri ell:: ·. odlazl odavde~ se bl lzu me pri." Tad ]zida Sta vi ruke na dee:3 kovo telo.abeljslco bice.m de-tel da ga pcdoii m :u opet 'Ill rnke 1). otUJ._ i J:: ~oo ~~~Qir i~ ut uoen..c~se. rodu.da ie postala I.m~ da ..1 k~ju ~ ie ~~OOI3.nl.apa.vi. "'.!! :i 1 .e!!'' ' .do. ]e'f _jasam 6erka [1]~~ovOg.eZQlH) u . Ezid.~poka.. i vatra u ze:nJ.g]ed odvrate ad nie i da . J~.ee: j'.lrZ:~jhr]je i tajih ga u stra h1!J..g:~cn~ dela ~Im.ja ~Dc~ )j sfa '!Jq Q.i.b~~inja\1 gospoda.c:\lJ s\!. otrove ~rerenQt'i/" iz zemlje se poiavi.le su b~~ ]~ 'tt~. a otrov umi ret beh lU .o~Pll~. osle t~g. 1. I:dGI a.kod Mera'~'ln:ill. da cZ]Vl H.'-"'1 'ill.I()j:u h. padn i g[~vacl~. }er smatrah Hora ~~u:~]-nltoji oe mi nadoknadlti gubltak oca nj~g.Eu.~u i.iu put do moe.j. rni SCI' 00. 01' orrove" ~ dodaj uc! reci...vo i'e '~'i:i. :t.pjj.. ] penom sa.rm· IttkC!.~i:ko:Si..®~ gorkc zaTad vapih. mal:a crfia $~r~.n.<:}i[~_~~~e IH]~ blilio 1~(ii8i1lti~ Odi['la""'~tJ ]e u I :n.~e: moglo da pFod:e nljedno ne]:l't'-i.m. na 08Uvu (ili grll.j. ier je sveko u t uzl veliko] zbog mene bio :i nito t:l]je znao kako da vrati Zlvt)t rIOI'lLI.o ~e {l!J}Cf!:'~vil~.. ~~o z~. S\1'oje kuc~ prr-ed.!Do~t.f..Ah~u. C.v~ m~_jk~ z:a.:maJ!3F' G. Jli! 811m Iz:u~~~ . usana sV'oj:ib..ll'I ]e .• J:-)IOFa~ dlvnog. ~.z ku. iako j oj sree beji~8e puno zna nj a.br:. uli:Jola c r!i'i.~js~nani.io.neba .1h s lc.:i.i[Jl] l~"~ reei v. jlS: ltd ~8l IU :~-B:'Qi.i(]i!:JeI" [lee je moia talisma n kojii.. otrov u m iDe! Kao s'to sunce ~Hvt ttaJ 1£0 DUOV' urn]re" 'bile j zgovorene.a u ~hc:mt~ sta ..vojii.r. ]3~igi..'v]j..ro pOtzflata lao plemenitom 'IU.o..lt~Ii'i u smiFfij .j ~l' neka Vena. vrit~ - va ra :u t~jIHJg mesta ko]e: se :nala.odom is (~@Jl1ia]~ l@Jksrn: {hs~l:a ]. It DNj- d~.ziv:ot ~Ol1GS] ~ J 8 gam.'n'c~se i. ] $1] nro se radova h zbeg togs. kucama: i O~Ut naredi sko].:U10..ko:j:~rna."] Ifa v:rata.Cno 'i rl]jedan m 1!1 se :m]~]ltII.ili.'V.L'OVoOf~l ke 8ita:njl'~ kQj~~j. Ji'O.h gil na] pt.

R. cij~ usta 'ZI'li3Jju kako da h. '..11:a. 27 ~ ii.o.~Ii. mesta ne pokre- bola svoie sestre Izide. teksta pripada M.. ~.je = s:inorvljleve.. :~ vetrove ~:S.'1I"~1 G..~ ""oJJ. "~ta Sle. C .~·'Oi~"'d"'.Hsm~i:m.JI'GO oO!U. ~n'V£..'o .De bi. HOf". da ga je gmisaL)II rno ci TeiU1Ua.a j€: n~. samosrvorenom hi00 cu.·.xX. U9S.. i P'~]g ce 1). jer ~'I!l veeni Z.'P'$ii!1 fg!\ilP\!. i....O zasticeno on OJ egove ZlOUe.1' ! II!.. '''B. st u.CIlI.1 platnu. K~lco je II]d.. lsprlcano je u hljerarskom *' paplrusu koj i S~ ctrva. ne 'Pokrene na i putanjl sV\a~Q. [er njcg.u odt dli:~~'1 .gYP~'I$dw ZfJil:s(:lur{t~ 1683... " • .iLCJI Ir.it'trfi!.a obl u~.-j. svetlo cc je porazltl zbeg I". [ n. kroz barustlne papirusa gOFko . 00 y-ckog . ----------~----------~~---------------1J llS vac "koji sree razara" ramo 'i veeovatno ub:i.A:tfm) do m esta na k(HFJJe [e jll."O'ypt(.d barke.tOIV~U) sve '\l']~e~.a c. dete tvoje.1!J:tnQ' :neopfu. U okolo IL p\a.iJa.QYu moe i da tako postane gospe da ri Cat VftSie&j ene.!'rlli il.ipJ~~sk(!!kur-t...>::I X i FIJ'£t Sl.a.~).m :po!j. b 0- stiela boei '[" N...acenja..a.1 ~I .6:9~5" lr. _.io ~''!'Ijj!! ~I~ 'J.f.isanlli S'L'~ d:r~~~im. rnestu 11J~ kome se nalazilo dete. dobHo imi2. '~3. 1P~$a. 1.cia po. (jnila rnagicnu formutu protlv otrova svakojaklh gmlzavaca. 'I s nji:m SlU razd 0 'l) Ija 0 d po (1) sto i dvadeser goai na S3. nj egove ~ i SU.no sa mo za p~.i moe u 1.bogova... 'On ima jedno doba :Z:~'V'OIt. imena su niegova m ncgobroj na j.:L1l() kae @odina.O ~ ti boginjo I'zJdo.s~'1I S''!foe ti h 'u:lkstO''''~" 5'V~~ nje kodne-mi sve..: n.'tJ:1:IiI)Iia ~'jittov~l1lI:l In[. :S tlr. Q !U _. rnosti).l!_W:= svaku cen u obezbed i nienu na klo I'U)$t i zastl tu.. koja je stalnc [pltaJ.n]e:n:~'m r ~I ama. • " A" siucaju. m~rod'" Hi ~:ta. ill ..bkl:~f.U'l u'mro. . ~'liijcro~J ~fi(~:)vcH u:rez:i h kotti~il2:noj~ s. Lefebru Ll[llJENDA 0 'RAU I IZIfjl~ pu niti: :~1"e. ~\I' ] J.1~i.C:e on lzici'i . Vtdu Plcy~£ i R.g~t Il uh! ~1i1I~S~:i~QI]l po' p@. koj e je. 99.'V:u~€:" i.t'(jli. ruacino"" dilifumtsldm (00 grok:og dJNllmikQ$~ ~$I.bogove.. de:sUo s 11:0rom QIDd a N'elfti d~. ona je u{::uni la srnee pokusa] da.jegov brat Set rnkako :[I.Ino~-i n a.o~si.lOdaju] Z]vot U v~lrU:'~[lj.ivu@ 'p~Sl1fiO.a i nlu.:'.anS[I':Oln bogu.cnr~ .p. s oj om. I.Qv.r. v.arll.~ine molbe. Rc#giOtr dcr aJ~Y. . Dodoll da nas u 1b ozal1:sk-oj barel 'DiskoVQj (.-f-I.-!I t. Raove 1"" "" s: veslarh.~a je. Ra U otrne njieg. sl. ie J~pyiil~. I i molba n]e na sti 7£ dOl "Barke mi liona godina".odn.a koj e je posedovaJa.'1 '~-d.:Torovog zdra vlja (~I~. ]~pli:s.PSO!.. U S:t va £[1 prema jedno] legend i kola j~.~i11 U j aV~lI ~i~ s:pognl2:"i. .r.aJ ozive[...ol.iH filO'l. nemana. Hot" je b:uo vrifloen iiJ l'ti vot na. g~." T'I.~-"'.lilm.e ]'Za:debog Tot sa rna- Raeve barke.~~I~e.de :su ~J.za i shta je.11 . i ri be 1U morn: 'On j e krai~j Ii udi ~. ...ca k ih ni 'b ogovi ne znaju.cl. 1J] sva kom 1 ~'1k'~ ~.. da :n.~ 1(:5.je na nebesima" ~spasle ziVQt Horu. i1i. L<IOIL!!:O .~..~ I!J .j~r.. zn.~ . Serket.rugi m..oiV~ II obi ~k~i:$1 ika bi~. 'tab .i IYL p:u'C'!..aaost :ma."1'. i ~.o C<_!I<JoU £i! 'I o['Ii Q. pri piS:~v3. sml1'h~ [$to Ikao sto]e uci:nio karl joj je m. mck--o) lU '!. ijc<h~ifi'la.. Izida smesta posla ~ap~j svo] do neba.j i ude. 1869-1276. I zi.l'~j11121 ~mL (~)r. m~k~r~i.!'[. 24'1·2S~. noseci SaJ sobom v eli ku moe da tako In r zapoveda.· J. '~J~.1 vazduh UI. ~\ojc stvoru nebe i zem lju.. i.f lroju jlc vise nego :ikaJd.. oj' je moe jedj naka Raovoj.Q da ( ')\ I' ~"'Pog:~~. s~ig]a de nas i. Raz~n~ova~ ii ~s.wclro. Vremenem j u k je Egi:ptanin PO<s.I"'Q n'li .t:sikJOg pi:S.... 'I S11M nee stade nepomicno 1biI'l~~ se nj.~j. lz Iharlt. u Tori nu~" iz kog..aova zbog lora. da se rcci ]Z' njegoV'ih usta meraju odmah is- nu zbog bo~t 11.- '!.i. k:Q.7' I ~ l31-l3:8~ l"'a'kode vad~ Le·f(:~uru il~Aoi.uz[() bog TorI!' ]er jie dosa. lUaljl\re.Q]: .g~pil!. z vert :u stoku.jk:e Izlde.. :m~. rnizavce. kako je ona baa gosp oda rica bogeva i neba.eii ku ['. :za... [e taJIt'()d'e bHa..~ R. peel!.II ~ '1j'~'''0:!1 ~ '::10 ~!i.ogo~] .]vtltt i srnrt bil i u .'0_ i"i..!i fren~rjJ1...~o'vo:re {::Un](in talismane].. .a lurCzi1llna (~ kag Inen.[Iok~~me~t~ ~}..0... ''_' urestanu n je n1J~ neka se ba rk. Kako i€: ovo u(in.c\injen :~dedJeciprevo d... :n-'s.vlje 'b.@9®. 0 ca bogova. koj~..a n fie ~ a njiegili ai. ~ W ] 11le~I~"pyru$ of A. radi Iside.$~..a.liiflJd:ukujiuCi z:borog 1-0.!jI. Kad tarn a (UE HOC:) vlada...i"i.O ie [ovde] naplsane '. :sm rt (lUI:: m..£ bd je k:oll'i:i6e. :Be _.a]it: an je ustanovlleno da je Hera ubola Sk:orpij~.1~l]1iI.gu desiti svekome ko pcseduie O.ije imao pristu- gh'lja SltQrpi]aJ .. i."I U'W'" je spase :n:evol. ~.Il() Sf. zvikni molitvn do U -eb.rn:su i:i i d. s 1 ] 1)lO '1 - ~-" .. . O¢l:U l!Ipo:treb~'_ 110000 pis!~-~o.orVQ ji"Arav~Je i sigul1'l1Jost zavise ad..Q (t. zasl uga za prvo otkrivanje t~i:nog. 2:9 (~alie. • f!I.e se si.:uo da [\e:~.0 "e • J" 0'" no :i(1'.11:8J pa p:~ rusu 1.u. nece stradati.ego'V8! sa.r..:aJ [avn-'. "'t' ZSI! 1m·d.::.C'~i~a.ef tid ~ J' "'" (.

()j] ~..g:vett kojl stvorlh.. J i s~m O:nij litO]t .j" telo mi se tress i drh~a.rnj ~ ne 7.e.I ra zm i. su ga pra h.o'pi" tam. Ra ne m. rece: '~'~. kad :gl.azi.U j:e ()ci :m()je ne vide. i otac mo] i malka moia ]~g. I ona P[~ogollfo:d: IS.me.llJ 'bri v. Sveti hog otvori ust a svoia.~v'ud.gas€ da odgovori.de"Sr(c j:e rnO'je ose{:a" a. . Sad ie b oian:sk] (tj.asi rl kroe telo nj egovo.r. siID 'v'e:1 i1~og i.I:'C'U 1) ~ja §e tada zcen~ l\toja.e U :$VaJ kotn bOII1.l1j a .i njeni 'PQbechn.i 1U njego. ] on iza~e :I-. i prol azih kr107..r:. kad g~'~'~ iede me z\mija k9~U. S1!. glasn:~ ci.:nj~gova. i lull~ V]S05:~] njegoVlI(..v:ojli. usta jojj bejl~h u pili na daha :iivotnog.: jer tai~is. kojii je med u ked rovl rna...menaJ i lTIno-stvo obi icj.e. p[~ uvacka m u na zeni~j1!lpads ~. 1 [z lda t8J'l~o e sti 7c.7. ~aJ'~~ne znern Sta.~tlQst... lz nsta balavi.CIJstvor kog si ti sazdao nije glavu svoju na rebe digaJo1 Zaista Oe je -uluc.o] namis1:u ~. svo'je. p:r:ullcev .man. prolazih kroz .i njene :p onovo ()'~~v]jt!jvtiJlu rla on ib lk.o nastaj e i..7. od vatre.ID.Me:ht-u rt i :stvor] h n lBUca loa] b~ :n.acini svetu zmi ju U obl iku strele. ] b o gof'il"I~ I1LQ~I.anin(. J e :~ v.a j~ tuoja.eiH :11~ st~IJ'Z:~ om.n.~l].gove 8'~aV]h duslUl Ilj ibovu.je jio~ vise poStov~J."'! • .~zmija 'U d.gJ~.a th U rucl zamesl sa semllom.ej lnlz~ute 1-1eperi.iia:v1esu ] u bo.d aJ1 ~ve sto jlc :nat n. %~je~Jn:~c~bogf. koji posed utu r.c m. V'hu:]a'St. zato ona ]'ZtMbr~milione bogova a I~. Tad se 1]] uli.ce :lttIJvi:re kao da ]e (.a.. ad.a. \/lee ie osravi na zemlj i" da l. stvari sakri u men i jer De htede da re. :i en.Joji su g umrll.da h. d m :~ h :skl.c'i m otv'o.men.ju" I Izid. ]ll. nji m.t3JJ s~oje C] 1'l]0 si\'alrog dana: i sveta 1Hor.. i:me moje.spO>llan 1l] sem jom 1 o '! '6 ..gl. Ra] ostario. dve oblasti s zemalia :s. PI amen :2i "ora ga napusti.~'c:i moel i In:a. je ve]j ld bog ]'zJ. tela moga.nClJ~i:n~.recima rnoci: -----------------------------~~---------I 'n? p05t~tu bogi nja kao Ita na nebu ] na zernl] i.l.a:do.atnjie bolesn ika i fec.c:ni.la.e.c.v:uO.:z me'Of iZ:. i b!uce je m.t z:arpOn1.:vih d va obzJOrja k~o :l.he stazorn svoiom. 11116 EGIIPA lSKA MA(3~JlA.j s:ttQ' 'me. i.gi.'.o(vo. otrov ~6 breo r. 'O..a ~Q:~ek Ja ~~\]n vel'~ki. Kad vel iki. _j~ :i m am m. Isa doh da pogledam ono sto naeinlh . :sa. 1 {~O' ..acliI~.a je od Bo.:n vo(lu" u'c iirlJi h d a se rod u b ogi. Si.ne videh.mU loni ]]Judi. Telo ]UU se preznaja drht im oko rni snags nema. ~e:r onaj ko bude spa~en bio~ ~vQtjh~"] ce iU]e. R~ je sva kog da na ula zio na o~l J SV10j ill svetlh mornara i ssU daiO nEJpresto d ~'.. lme: ali ga ml OIl:3J.rra?' U i je ~'ivod~? [1]adniji sam 00.jirn.jel.~ ]liU 7. se dogcdilc. . ota..a millone duhova (t:ru). ne uspravi je pred UoG~ID svojim. bEi!5 kao iHo 'N]'1hlta l~fQZ ceh .~ de~s.I1lostwo i.zviru" ]~ nebo stv'Orih~ ja.ilJJjle i sve udove za h vati. ~k.' Tad 11111. ne ]za. neb 0 ne n]ogi!.U.~: "0 sveU Ore" :k. vi t-t:oj]S6 rodiste ]7.i treso~e.ilo7"... da me. 'Nikad bo':~ U'lJkrt. bejlaJse savladan... Izid9J S.tv~.'Oj.av'ib p]. vi bogoVJ.~/ I gl. c~k ni b o~. ujede.~. l~obnaJ n~$l"Gc·:a s[1Ja. o.~a. reCe~ ~Ja 11l~(::Ui']r~h nebo '~zemljiu.. slls(. mag].os-eti sa d soboni svoje ref:.a 280 po-vest njegov u N i~.h.•zemlju megovu. je e ]I w~tt':a? jc U veda? Srce rnl gO.bale m u :D1:flJ t]o ka~l.] 'I. I'uk.est vise pa..a'OZ.ju 'p. ~N m eka m i se dovedu de= ca moja. u koj svoje dvostruko kra ljevstvo. bogovi.r~0 c'~" svell. ras~.ze sveti bog.tIJz:u ci od jada dodose deca svakog boga. e d'17.].e! nesto m.voji prat nji beiah n: 'Pridite..e.a.J' J e Paraon oa p odose s ga ujede.knu~e: /SitaJ je to?' A.~se. i. (1) bO'l"3.s.ovniaJka nada mnom vlast ima]u. i eteracu je pred pogledom tvojih suncevlh zrakova.lzv~.:run(:.:bpo f€:~j:~ srca svoga~ da vidim 0'110 sto $21.ne rnoei.il"let~ sustina. koj. zavapl Q nima k:oj.n(Hl1 zivetL .'ett :~ znoj m i :El~ I~.. takode ] sile 1\0je se.. [ ja 1. po 'ieJji srca svcga.' Sveti bog otvori usta i reee: ~K:H~'tta. N.jegove'" iz koga 'Ijubav:n!e :nl~sLade j.~]eba.1 .aseona U S[!C1U svom: iZ'a r j a ne mogu uz "'"B pomnc _ \IIeto.a ~!Hlm p. se [ bogevi '~lJegOV'1 1!.'i mo 61 rna 1mg V"id. I [ j . ~ fio .zva.B"D'e. 'Vl1eUii~.v ne ~5el i.£:i bos z j 1 .iiju obeorja. jet" ]l1'1U vlllca drllt~se 'i svl IDi!J se udov. goVOl'" ~ usta s:tto znaju kako cia ih k~~~bJI a. dopre do . bog u tvn:H srce sveje.:ti ace? St~ se desilo?' Da re n'i]~ u. m] 'im." ]• • nj e n. 00.~.O..i mole deistve ne lfe~] moci. rfemll Z.cto" 1)1ri lzJda foece RaJ.zu.n~m l\(D :m:uorvo IIJJcinl.oj. VIOdc..jeg zago.]'. eak do ne b esa.g. SV\E:. ] 0d su j oji d.

Izide.avriedcUJ njegoivog d~levnog Zlvota~ k~d je Izgubio .. i posto je take. ujeda. Zni!lQ jie kako dJa se ko.:flJ. .c.u. Ia saz- f e.fllineJ!l uz :nJenu pornoc .r se 1~a7.govalraJti lln. I3AJAlIClE. .. sunce ] mesec).aa na z. i ga..koji }~ u grobnB.ab} .. R. ]. Tad Izlda rece Ra u:: 'One sto 51 kaxac nije ime tvo- su i Rau spasle fiv'Ot Dt.e moci. jer ce zl vetl onaj cij:e ee lme b"ti orkriveno.j. 'bar sto se tic€. :hran U u kuce donost m.vee i d be. i neka l~~ 2. meduvremenu uklonjen iz Illjegovo.z.k. Njlene reci lUO'e] su. kad dude v erne da lzade srce Raovo.' Tad otrov buknu kao va ra.o.iu je '~Iebalo iz.. Ja sam ~il1a kojaJ dela. je 1U grob:nid Ptaih-rllefeJr-ki7lJa u MCl'nfi.j mi8.8111 ra Tern us. .snje sveca acsti.ce kao na~'c~I' tj..I! su nam bi'laJ poznata potpuna uputstva U.lorovo. 'i ta ko lm j e porekl 0 bilo bo:z. saznajemo potom da ona nije napisana toUko SaJ elljem da upuoi c]taQctJJ l\. tim stvarjrna pncao jednom nd kraljev:~h mudraca. ~.~. toje jle mma.a.. ne mogase daJjt1: 1c 'I. '~Izida. i veli ki bo. Izida reee SVQrn slnu IIoru..~ nika bD u njenim ru kama.. gQvi mu ime ne znaiu.a. U'Z]11e ohl. I<azl.e.' 'Q\70' je bUo ime velikog boga uzeto od niega.Ako hoees da pro. gospodanca refi mag:~'c: e m. 11. s"lIe pUce gmi za.:.r .k se nasmeia na nlegove opaske . I~Io['.. l~oji je bio person ifU~adjiaJ svesti i razu ma TVQfiCa. knjlgu koja poseduje ma.U lrece da.t jie ba· ja I icaJ i]i :magicna forrn... i uzvlsenos velikog bo]1'1 I d ubhe. K'nj lgu je naplaao sam 'rot. i Setnau mu odgQvori... da.Oko ]." Iz:gov6J[·. mocnice . mnom :i pokaz'aCl] ti j e. Izidi nog ] Salme' lz:id. iz Raa [:tacit 0 .stavlja nlalg. naJ].gospodar] ee v bogova . podi sa. vezi s uporrebom fl.ott rete: 'Odlazl. Upi'ttao gde se knjlig.' Ondi7IJ se bog sakrl od bogova. zgovaranjle drUI..ol.Jn~. ko]a su predstavliala Izidine l-eei.i knj iitvuosti. . vee je prodro doneh lad i.a :~ I '[ora. Izide i dva boga Hora verovat no bismo otkrili da lie trebalo da II Take lmamo dovoljan dokaz da je lzida posedovala cudesne magi cne rnoci.cn. 'i zasija] van usta njegovih.a:vesU dbe na pOvl5int] vode:.ns.Dtas..~ kao sto b pa ntomimi p:riLltaiu scene kole su se 0 digravale lsmedu Raa i ]zlde l~ad je bogi nJi uspelo da m U oduzme ime. JaJ sam ona koja na era pobedeni orrov d 1..eti.azi~ Setn8.ql~ _ ta '1rsmana •. Iz n ekol ikn rct[ teksra kojii sledi gornju pri cu. a ime m.iCnalfonn1Ula~ J. na ze1fnJiju JNUJJ 1lQ3.g. poko. stvorih dane.leg.eormule. J a sam Hepera ujutru.nom papirusu iz doba Ptolorneia nalaztmo 1 j .mijsk. :moc d.ad figura T.~a. :i un· oj ~e n:t~Ja. jer j e ad UJ zero :~ e: vel ikom bom gu Neka Ra ziy~~i 1 eka otrov umrel Neka otrov umre.lU .ic]!6..]vot sva korn koga ujede zm:~jm. Ja natini:11 casove.6r pfedstav Ijld! su ~. jier ~.dok je 0.e ce ornogucili co-velt...e. Rill u podne i Temu uveee. ] Izide i Hora~ to joes t izn~d f~gura T.1 Itaxo d a sasta:v] rna ~ ".Te:rnu o'cigledno za1Uzimi RiOVO me:sto~ .. .al si na. ]11bibllcteke rnagijskih 1~1lj]g2l .e.l{oja Ie znala Raa po ime nu." ns~[ mocsma ama J g. f "dvostruke kuce zivo a". dv~ furmu~.Teb.~ :njegov'o u Barel mil to 1lI. '. stvorlh popiavu NUa.em. spast ~ i.jem vall u iivota 1.ses~. U jed. bile neprocenjiv imetal jer [h je dobila od Tota.i i !I·' Ovo su [leci.ab I1l ute.g S~~nc~ 1-It):ra S'~al~i.o sa ove taJcke gledis:tta bile su rtaJd.ci de.e[1l1ua· eeeI'IlDc. taJ'~e kede. ces vid.cove.. f neke za.e n}en3. i otrov ce uzmaei.d~'iz boga.gi. -• . i bese besnji od plamena lz peel!. a bio je uci'~e]j 'i re I ilr~jsl{e.U!:~aprot]:v ji!. ".em -Bast. j m est.su" . • ~ • •• ~ n:eb 0 Zen'l ])llU P~J&a'OI'InO[~ 1 p~a. iz tekstova samajemo da su odluke 0 ziv'otu i smrn. . ]'za. jednoga dana •. ga rece: Prl stajem da me Izida ispita.oje od d mene prede [1Janju..snagu :~ ·moe.' Otl"OV nije 'I)J.g tela.11118 MAG~eNE SUKE II FORMIUl'E.o na 2'em:~j]~ itd.Je da . l I' J' ] ~llose da ce: ptsana slova.~ sod ina ostade prazno.anje prve ce o:pciil1liti (Eli zacar. s.k.C::n. "Bog se zakletvom obavezao da oslobodl svoia dva ()ka {tj. otrove.e. 'II.J.:m]ji pod aitke 0 v1eBkoj vesfi l1 i u ]uagi jskom ve delanju i 0 znanju magicn~h formula l~oje je posedovao princ zvanl Set na u I~ntIJ. nn.

Z nie jeo nu on d ve JlOf]UU I'" ] tako 0]).. . I .ve[a.kUI m. je u bronzano] l~utijLbronzana kutlja je u ku ti ji od pal lTI inog d rveta. KuUja u koj oj se naJI aJZ:U knji.nu oko kutije. . Kad je dobio novae i kovcegej.m.kaa. l~nj:isa koja ie gore opisana. Za.am. i VIa ca.j~ od ebonosa i slonovaec je 1I srehrno] kuUji.. zenu . ] on rece Rau sUi je Ptah-nefer-ka uelnlo.ga. se otvori i oni S~.a.adJo~e. j.. splse. d~sase" otpote potraga za . nllhcvog sina Merhua..a ne moie (l~ umr. njen mu z se izgl eda i. • l]Sm a. svih vrsta . grn.1. i dete nikad rue. d ". Pta hov sveste nile rec~ .erhll 'p~dose u rekn i luop:~se SC.ju 5t~ je cuo. e" •l d'ruge uJra:gove rnagl .ejlc skhJpcana zmija koj. m izvesne reel. ~(ojiU.aJ z m iD. 1.ca..i zlazi la iz v lsoki svesten ik Kopta napravi za mega mode] splava i figu re radnika snabdevene slatlma: tad 'i zgovori nad njima reGi rna C] 'I one postadose i. ] u zlatno] (sic) kutiji Jezi knjiga. i kad PGg. u. .r11..~\!'.b]je: knjigu... je 11 zlar oj kutiji. Pet dSin. IgJ'aJlos'e do.ena. pedese't d. a oka n. all giil!Ahure zamoli da 'to..tt era.g:~ molske ei dosli cia five sa Ptah-nafer-kaorn. aU su nj ihov i dvojJ:ll iei.ro1jevi. taleo je ste kao znan [e kole je bllo u magi jsko] kn] izi.crh nom kra:~jevs<ki11 brodo I:n: i'.r-.ad] i popl ga. M. medutiru.a.emlju d.c i I1DegoVU.i v1 ]jud i koj~. .1120 vede rri da na 11](:'[1. slonovaee.~ zatim o Se tnau ode tame sa svo] im bra torn i pro j.m. rot! denese P~ahove it~.klup.je.a. procita d ug i vide S'IJ nee ka ko se dH'. radili tri dana i 'r] noel. Setnau se. e l zacara nebo 'i zemlju da :nall1c'i sve njihova taj:n.a. SVO]hTl recima mo C] Pta h -nefer-ka r a! . ..(~ose o mesta na d kome ie bila knjiga. ue c. zmije ~. Cini se ria De ana b:ula Ptah-nefer-kaova sesrra kojom se on ozernio" i posle rodenja njihovog sina Merh ua. .. i dva puta jie uspevao d.S!ua gP['1te: na 7.[·QtI.n" 'R. ova] .AnU:1'1LI i. ] posttQ je tamjanom posuo papirus.~ i ispriea rnu ka kve SIIJ nesrece prattle one lkoji S1U je ni.vrare u Memfis.r\~ • m.ka pokusao d~ pr. sua [">0 obli e. Pta h-nefer-ka tad preplsa splse na komadu novog papirusa. casu Se:l R~ll pO~bl s\I'og bl[~t2!J Anbaberur. .lIe .YQl ~v(Jje. i jed nOI dana Ptahov sveste nik 0 beea da ce mu reel gde se moze nacl magi]skI. nlje dao odvratlti od svoje namere. jie . U meduvremenu su ova dela razgnevfl at boga Tota.va ~jiva 0 j€: cia do. ali bi ona opet oZI. ovog. .aJ d' :se ova. i M. ako lTIU da sto srebrnjaka i prfbavl dva lepa l~cntCega!.la. 'Vee posedovall.ca. Zbog toga lzade zapoved da se Ptah-nefer-ka :u njegova l. video.t{!8J u da le knjiga u gvozdeno] ku~iji na sredini reke kod Kopta.ad njom tri ~]Ocj t rafeci Pta h-nefer-k aJovU grob ~ knj]ge:. skol''pija 1.a.''' Ptah-nefer-ik:~ Feee svo'joj fen· i kral. U tt()m. ] n3.'" tun pro C:UUl ~.ond@! ])l'eOJoZ'l eta od'igr~jtl :igru da me. Ptah-nefer-ka se takode utopi.:elJd S'tig088 U £ Koptl on 0 de ill lzidm n i [1a fpO tra to'v' :hr.Ptah nefer. M. vide- i treceg je dana n.e.sl~liiuch'o posvetio 'P. 50 'ebrna kut~ja. i nijiza(~ &e' uputi 1U KOpit sa Al u:ro:m. rastvori ga u v. ve..je vidoo [f. Qt. p osredstvem T.j. ] \t\. Anuea '~Merhu SU bill sahranjeni u Koptu . ond a otvorl kutije jednu za drugorn . :i cla pobednik dobije kojiigu. Setnau im reee da je dosao da odnese knjigu.va poenaJ i.. l g se da je osvetl ]>®lUI ]aJko(m svet kJSCU 1cO]I.uual iz~ gu bi Q) jje ig.~ .ilIko je Ptah-nefe. .ot-ov'f: m.A! na 1i1 eb ~ sa svojom zajednicom bogova ltd" Onda njegova mila Ahu ira procita r'rnJigu ] vide $ve sta je i njen :m uz. ] zem I. ~ na povratku 'U Kept Ahura i.~<edase okolo ugledase me sa mo Ptah-nefer-kaa.kr u ztl'na.i ·jOln_ Posto S'ILI. stig.e.nije.II: I." i. i prhleSle 2rtvu i izJi hve:nicu ovhn bogovima. ] lUM:~vS:~zlaenu Itu'~~j'u u kojo] bese knj]gaJ odnese le do kraljevskng breda...zava. JS.Jca v~ I1j U m ilJgi jskl h knjiga.. Kad braea udo5le u grobnicu. "Gvozdcna 111 tija.]nei se s kn] lgorn u Memfis. puta ona ne uze p OJH).SkOIJ~ljje koje su svile s gnezdo oko kuti] a. C] [U ]"I· .a l{as.a u bijfe zm l] U s. treceg ]JUta je isece na dva dela ] sta vi pesa k izmedu njU1.se do mesta gde je blla kutlja. kutija od pa ~ inog m drveta je u kutiji od abonosa i. all.od Pta h~ne'~ 'fe[ . Setna u izgovori n.o.riSe:tn~.

1.mes f. leporlca zvana Tabubu i aiegove :rUIIJ ke zbog to.r (Ie St. ~. pasa. porrebe ovde :Po.'rw. sta vi ih ]1.rom i.c'aLj e vrste predrneta ie CUvena i.ecist-.8.: Bmj/t:rq.:m'un]:3r~'u 3 kake je Setnaua opcinma. 2:. pronadena 182.rnon. e.~ d. vreme Iz dvelu n./ i cl'ii M3['i~ne~ .'1882. je i. :[I"oSletj.I~$-'32:. god'une z~ vreme . je:r se na njoj pojav'~j'[.jenUl slllca l~oje su ovde prikaza ne v:udlm 0 da su na njoj ~. :Naj'Vt:c'u ] na.m manastuu <[~ Alel~sandrijiil kQJ~1 prinje .'I!.Horovi cipusi".de. pretposlednleg domaceg egipatskog kralja. '1?~f'H$• ..a: devol] no j e reei da mu je kra lj na redio .~njevl. Revi'llout tf:!' . SfN no. lesa ee i k u rezane figure mnogih bogova drevnog Egu pta" bogova dobro posn a R ~ h sa spomeruka ranijih d inasti ja. ~2:[11.~vi.g:ujski11mocl moh [~j1U se '~Ikra tko spomenuti cudne male stele. W(I:I]. iz rnnoglh iz.i(~vi d II B:J. Ptab-nefer-ka da :tJ~.f!i pTe'l.rHaitl' . U s:~a iiu n SH10' .PaSJ.Les P't1f~J. l10i i :s'tt~ p u ruci :u vatrenu posudu na gl.j"'gu'lira ti na njeno mesto. 29'-32..] :877: Hess. i<oji.g. ] 83&. na 51'eCU.lJcl('J.' SftJ.'1:).o~ Co.'mre I~ n.jl'eps[ primerak ewe zna... 8!J ta ko(~€ i f~guFe niza demon a.t2:2 ----------------------------~------~~--- vrati. da d.j.Meten.® 1Uvezl sa predmetom Iaidln ~ m a.j:i spustain la: all. €t~id~~. of the . ~Ol~ IV" str.le vladao od 3']8.{. l~ec'O<r. do 360" pre n. na cijhrli su prednllm stranama urezane f~.r.~!J'~ujemo ovu stelu . reee svojoj ze:ni..l~o.(::11 Meternih u d arnvae Mu ba rned AI.11 u 'H ebo stezU'C] U ruei cuJdesnu l~li.-hio· lQBiqi~c:.graC~I1. zao blienih vrhova.~Romm. XVt 1.: "Naterscu ga da ubrzo v:E'~ti ovu killjigu.t.VIS.j:igu" Kako ie iZh~Z]O iz grobnice ispred njiega.dalJe)~ Maspc[. '~~r~ ~ . koji Sf odma h Vin.:ri hova sten la".'·g. st r. cudJov'us:tta i 2ivot ll-lja koj e ima ~ SI!) Z. Pa. 157'n.I' N err]! ..·rJUp'l~rJ'tl$."li:l\~~j{u R.:no sverlc.867.n~e boga Hera kojli stoji n~ krokodi 1ima: o'b'i CI1G su poznate kao .je lme Nektaneba ]. str . Leillnig.. tlu Musl{.vora ZIl$iJIUOj da Sf takav spomenfk I:DOgiO st'llo:r~ti samo negde u '00. '~da sa Ptah-nefer-kaovo proEoCaJn$tvQ is:punUo.'tlgsch.is. ~:o. I-J:!!!'·j1HI5:.I'or-ni dcr~(liIS:ki ti3k:n '1. ~ jI~<1 i~'i. a rama se za :n.rffl'I.errJJc u fr.r(.g.:. . I...~" Set naua.

Raovu (:i li lBe:sov u] glavu sra rca..o'ja.. _...."".~.!" JJ..~"1!'\ H.~e mladost. '.i'.. I. ..~" U soxo 'l' 'I!.n~:f3.uj:eDe Delco] iko e redova f]gUFSJ bogova :i pri kaza mitoloski b scena..IZli']SI' U OU !CJ 8J ~J] ~e. 'Ii ~~. .(-:.tva koja sou gospodari ..-...':' ' I!7IoJ''i!l. BAJAIbICE rru 12'5.'.~"I 01' ru kama -I ~~ kama ..~ V J.i~ .jtl zm lje.rQ Hera.b~:~ .~.0) iMi .re~i moei.~ (4) bogi.~ '.b·061 '''1f"o't '~\"". na z'ezh.zJja.~n~u.__a xro '.. \nd~g.tv <951 eo!:!! loJ.~.k . .:. 'Ii'l i (..~Prt. 'VI d ~ O a "J"I ~ ~ ~ "J'~. U obUcju lesi.. ]{til() 81'0)1 na d 'v'· k .iOJ <'ll""'~ . Izida .~ (:2:)papirusni steg sa. . snsgu i ]z].!\e u VlodJi 'I na k.. (4-) boginja Hacer" H obU..GlrONIE SLJKiE I IFORMlUILE. nosi suncev disk i." razu njeg(fvog lica jasno dri.. 0 c1g[edno je ovdie al u.:r'""fD. krO]a sto] i.._ .11) u.r~d..'].ij i..... na boga kOrji je .Jl~..iNJ~l kOJ" i.rm'it.it.'. .:..at~.J] na :2. .~ i ~I!.oP[l. O[..cJ!La.... ure . sirnbol kOrjru : ". na (5)r lJ-ogl nja Nehe 1) et..IY-.oru. y" ~~.. yV 55 100 Vkl~.. (I '..I. m ladl bog I-I~)<r ]Jobecl:uj e sve nepri] ateljske Zl votin]c." '.. ureus i storj~na vi jUP.. lava i antllopn. 1~ OJ.uJe" :ma. JI ~. .. po. UC1Jti.] zm. (.... .I~:r.k rata.. .n. $[ r 59 SitU'.... koja ~~Hoj:i iezhl na paplrusa.'.. I!'-I! . .. I"" MA..e.·R .0dil a: na cetu'I muI' "'. smlje.. S njegove Ieve strane su: (:..k()jinlQ.Ii"J. . . ] ]]0 i:zje da ih se nima til':) ne boji.iI 'i oil d 0 obnovlien J~ . sadrie magljske :fOltm..:lLJ)~.I'l~W .gm]~a'Vlcei stvorove stQ putu~ lWiji iin.l papirnsa..azeoo I.!.i...~J! 'If"l"'I. ] . kako se oOii enQI smatra b. na.(Jre'f...·.] nad glave mu je.]. dobro . . f~glJJr'e bogova sbniboUsu suneeve 111JJCl :i bozilIJ l1$..rn.ul:sa 'k' u'.r nom . i na J'UI~U i na Severn .: i I"")' 0'''"" "'. .8JVlOjl 2m.cjji j~ cUj da p~k~. sunee.je.it.j] vij~~gaJVQ.' ..i'~! .- rnladosti.. perima " m" o"!I~. O' all .I.~ 0' ltV. imena i mitoloske aJJuzije.. b]".]··~:'F.. g~:ava lxn ad! ["~jie. .oSku i magi..1J ve scene i 0.....U glavno] scent 'v'idim. I.lL"--'l\i! rill" zlavem °o}~"'I-:!I1 ~~_... 'I -- ju :i mUol..·· ._..ak kose..r $.. ~'Jl~~~Jl \ ! ~ _j... ad kejih su mnoge o!c]glednQ preu zete sa vinjeta :Knjige mrrvlh. . '" "oJ!.o_(._l~1 'iZ"o!:!! ~·¥"U·. '1 . a .g~.].=-=---------------~--------------------tekstevl ."i k .iu da svetlo pobeduje tam u. ~:.'.100 r.gove desne strane :SU." s ~c..glava S n..jsku va zt'iJJOS~" M:nOI'e od nj:i bJ prate I.iiSa \l'} y .. I : ": .u... . = 'I I" I ' .m. ~~'\. U rukama BeiS()Va.. je us i na gl a!vi :5 desne strane nosi uvoj.:1 '~'. rj" . 11"'" U~.k!oja :~r~o. Hi I. '[(aka HOI. (1) uca{J~" sa ]jud~ ":.~ pg~"'QJ" .J. ...cat SaJ ijiud:skim rukama i itIJbma.b~)li.uV'eee star ] 'P~):rilOV'O postaje m lad"..gae verovatno trebalo da pred] st6!!vijia.

i re(.eij.-] o .e-tdm figul'~ma. bila izvor h:.sav prostor .8J'lJr. Tekstovi ko..ji ]s~unjitl!va.z le . 1J!rr~s.ynal'd i Pavel !t~eCoun'Cille.'11" .dl1]e" ] kako fie legenda egi'pa tts. da bi z~s:1 ltl0 grad Aleksa nd ruju. ~Ja It.str..J1 ...ji paplrusnlh b~u"!us. Neke ad. H. :iIlll-llS..]Ui.es~neuzgredne dop(laje lz VC:· ]i~()g dvoboja Hora i HDegorv:ogbrata Seta.j1!J.i') ti na ko~u j e poka sao krcator ovog ta Iisrnana izv.u·~nlje na n]emtl.j u ]zv.fjdl..sle smrti. i. peznavanje d revne egiparske mltelogije i ves- Sly" .~l:i 1-1 rov I. l{)iifU ll.. ]..m. pored tog~. . Hi sllcni predmeti. je :n. .je. Ceo spomenik nlje nista drugo nego talisman.an redru bile fzllvene u hronzl iB isklesa De u kamenu. . SEnO:rILl Horom i njen lm patu nja rna U zem I.I!i]' IQ~ uos a ku 'nem8!' ."'"'i" '.ra 'e:udn.M.ju. i :2:3 kQP~ne '~Igrobnlcama 1br'. 4'2'5.). postavljen na nekom istaknutom mestu u dvoristu Hi u kud da zastiti zgradu i.g pOIe]d €I! i ]joti~e.ol:i. niene Sll:fIJrThoi!lf]like cd napada nepriiateliski h biea\f vid Ij:ev]h 1.ko. NClna zrutc~jinilcg boga . f]gul'a bogova na eipusi rna su U ptolomejskom ] rimskom razdobliu . i:i:.ued..a fig~. elf: Me. prlcu 0 ']'zi.... b"'1'0 Z1V[ma .:ii m. !. ] p-I']ca. 'i {~.ti a. d' ca -x~' ucuu .i. Ui zle zi votinje.Z':-JlO.I1 :.jeg'O·v3.ie.d'ini m :1 taniirna 5 a.u....oc needoljlva. ~]j] smo kraci.~O]i D]SU zausele flgure OP]s. n"ev]dlj h~ihi' i verovalo se da.nO na M'ei)eJrrllhovoj sreli". ~ raa deb ]j~ z . '1:..koga vodl p orekle take mn!ogo :figu. nasli ken pO'HlJien.= n vod gore dati (vidi str...h bogova prenaden ihJ 08" gD05Uck~m gemama. sumnje.~ .s {ro{~ !l.. 1(11 \lid il Us f'mirj. za vrerne gl!fM.unete su ] mclitve izvesmm bogoV]nl~. cipusi sad rie.r. 8611. m gmiza vca ko]i na nj emu n:i. :i bio ~ :be. 1 nema sum nj e da je ona.j. same izvede iZ see na i 0 tekstova koie na 1.. i nema demona._. '_ an i pod l~nle]j]ma kuca da O'lera]U S~~· A~~pski lsto:tt'1 ~ M:asudi jie SaJC1J:IVii{)lB~ neoblcn II leer gendu 0 talisma n'~ a toje je koristio Aleksanda r 'V(~llki m i mrtrvimal . Hi dz.:inorvslkaamsjlija sa urezafilm m~g].

i.. ~ .:'11:1.... i nastavt d. su ugledala svoje figure postavljene uz g '..lILiJ rova groz:n a ~l· O~li.:II ..Ll"-VO· eqam a A prema cr~eZ:i na 'I.Dru" svaltf. snak...je naci nj ena M.. i..a 'I].u '"' 1 '11~""ro_ v..1.4'. d su OIVO J ca.a dva crtaca sa i vel ikOlTJJ tac:noscu precrtase na papir n] ihovs obi lela..'''''.. deaet i lbr-oku pet lakata. posta vljeni SUI s~r£l!J:zal da ih oter~j1l:l. ~ 11I... I.li... telima... S~ strauama od st8l1~.. elova "I kamen "!II . ~ ts kailt. ~~-.g]~Jle "lV e[lov:a.. ce11db. 'i!'iI 1.avila su se kao i obi cno morska cu& dO/V]SUl" a li abo.!'f"sili dali Sou.t-' vv~ jbn~ se u pravljalo sa brodova.~ :IL'V~ . doba u kome eno prekc dana bile sagradeno..i"..... . !tlj..~. Jake $1I! ljuds:k. vredna je spomena h Kjjid su bili polozenl temelf g['a. ". Nacin I.I." r~.oJe l"'IUS] y.1I.t.. da posmatraiu razlicita morska ~udov:~s..a..~e I.0 ]~. i.lm. neka su imala sekire .e . zahva lj u]l1U6i rov ldnostl staklenl h strana :~ p morske vode.I·'~~.. njegovi drugov] Ila'c.~:z]htspred kutije.gov.4 11m. ..AJe~(. neltH. ~' 'I~. .e liLOC] SU neue dl 'I' ZHI\OtU1J~ lb~~7.L~. na propao.'"'" .t'li. neka testere. I.lru. ' na r l'). U~J! ... n3. L.i· ~ ~.. ()r.aJ radnike.u _" . kola su prelazila .. imaju .. "~. Aleksandar se smesti U ovu kutij U sa d \Tj)ji(oru ves'~ih crtaca.. 'b.i ne morska 'c:udo v.da~ i kad su zidovi poee'III" .S Iuease O. ~~ .zlda grad.li]lIJ'It I eusanoa it srn " I'. I. Dok su proI. i posta De zatvorse.sand1il!Jr ] ll]e.o:.~' je ~" :i z ltDje vrerrrenski niie mnogo ud.l:.'11Il'10 v:o.:I dl I· .'.. ..~. .~. A leksa ndar i njegcva dva pratloca $:U mcgl i. do mesta na lm~e ie Aleksandar :ze]~o da stlgne..'~v. Kad [e kutija dodirnula mersko d no. on naredi cia se ona posta ve na postolja duz..deli da je posao 111 raden prerhcd nog da]u """1.~~.. ill Ii i pored toga bi r 8v~ItQrg tra vl.Q da stane na pu r morskl m cudovis:t irna. 1 SU naprav iIi on.:!ll '11"11"". k amenoresetma "".~ ""I!. mora ] Ie sve sto je V ~I. i kutiju izv ukose na po'vI~i. •. mnogo razrms Ja.~.eh~llni ova stela.i~la" :i kad su Z~'!l:u:s]'1l. dOIl!. fiI.. vrre katranom 'I ~J smolom.U..ra. morske obale. lbl." p. l !!.~"1 VJI l~ 1WLi(...g ... dva breda je odvuko5e na more: i kad jioj za d no zakaJc'use.stas: .gave od gvoida".[ ~os~e . 1. kutijlu dug. """ I "ill ~I oa se ~." . lead se spusul 8! Il(!!C. :PlOC:iiJ pncvrscen ui za Q kvi .llJ. p O'j . -'II.~OP:n:01 nare dlo i ~voJI!m je ~ ~_.~ i sva su jake lieU. te."f" '" 1'1'. " .JJ prkmeri da ona.·.1 .1j ad..:~'m A 'Ieksandar sngao na . ~"'i. ' ~" 1enu'I!...

e ..cin i SV1e s.1 bile je neophod no kako 7. ] b:i 1.u"srne sta SiIJ iumula natrag u vedu ] nikada se vise pova izvesn lh biea sa odg.!' i sva kog b:u nb:u poiavlla.k1L' bll i j zvrsem paJiJj:u. mosemo pretpostav ti da ucinni ono sto je kralj zeleo. . 1. 01l~d1lJtim.~jed Idea bogova.~.Nf\ IMli' A S1U narodi . "Pepl se ·oci..j u c:la.talnl ko da se upotrebe i spomenu imena koja posedoju ma- gkne ]110(.to on ZJcU.!I:·ajUrc iIn natpisi rna.Qvista se. ooa.a je grad sagraden i.jlo otkri veno da je nekol iko Ijudi nestalo. opet POl]a vi. shvaran]e potice iz ranijih vremena. i znanle kagipcaJld SU.6)e. kao i mnogl orije .ocu. Z~ Egipcan.ova. posedova nje znanja imena nekog coveka ornogucs va 10 ]C nlegoV''Qiln susedu cia.ob~nl stvarl.: talfsma Id S1lJ smesten] 1"1'1 nJi h~rvoj oSrJJQI\l']". i sasv ti m je sigurno da ova.IEGIPAT5KA MA.da bi ovo sprecio. iii telo.1su u obi icju nglU:iflJ :i Ii Id- GLAVA V MAG 1.. Ako je covek 'l: nao ime boga il i davola. m.lif:oo ime :kDje jle bilo predmet blagoslova ill rnolitve za blagodat osigu ravalo je S'VOHl gospo dar U Ul nogo d. Ra Pepi.rnu uclni dobro ili 1:10. n~~UaJ!l]re:n~ orm ska cu.t. posta S'IU Z9J tu pri I~. Aleksandar postavl talismane na stubove koji su. verova In sa da [e ovaj hi 0. je ime bl]'o tsto toliko dec to'veko-vog bic:a kao ] d usa. obavezan da UlU.n21. njime mu Sf obra t i0.d..v. 'fake u j tekstu koji je rsplsan po unutrasnii n ::ddov:~m:aD2 plraU mide Pep']i II kralja Egi])rUl oko 3200... On u ruku svoju uze palicu mah obezbed] sebl prestc i za U ze rnesto svoie u ba ["(:i ve:1!kih i i mal z. eUamor: . pre n. 0 dgovori i 1J:1.1ima rako i v mrtvima.je Cia [13 zapad in ] 00 Rcd 1J 69. 'Ill nj egovo vreme.i. iU dvojn ik ~KA).l.~ asrronornskt proracu ["J]]. 'i ka ko su postivljJe:n.. m Svakl je stub bio U obliklil strele . J Kad.G~JA j utra b. pridevall vrlo veliku vaznost poznavanlu imena. prema Masudi jU tame bt U i. s..sti. I ne ko]e je bilopredmet kletve donosilo je z10 svorn vlasniku l.l.. vlsok osamdeset :~a]~a~ ta i cslaniao se na bronzan U pr.

R se Q!cuva ocevo lme.!:'S '11.1 ]pal~~ne ZiIJ:nhrul tol ~. nalazimu moll tv u koja se tioc ocuvanja imeoa . U ovum pog[a.~ a. He nt -mertija napreduje u sehemu (Le'~opo[j).j ~V:i ovi u.gradevina ce nap':red~lfaJ'tt] do cele vecnosti. 1$92. j on Z]"L Sa svojim haOJll [dvojnlkorn]. i ova ni egova graJcJ:evI n~ C~_Dapredov~tl do cele vecnostil Aka Rao _0 lme na obzorju napredute. fa na" j. :P'epi.a~~a<?. --epi je srecan sa imenornsvojim. Masl}Cfo. wrolVitojie vezacosa vaznos~ oc:uvan. i ova nj'i!go'v.nll.koji je.€. isto kao sto na predule lme Tem ua. i ova njegova gradevlna 6e napredovati do cele ve en os d_: Ako ime U atcep u Tepu na pred uje.l plovi.a'I03.jttntll [lpol re b lit [me . lme ce Pepljevo napredovs tl. 'ttaJd 61: ~. tad e:e P~pijevro lme napredovati. i.j u. koja je tollko laillhnJj]va da nten prevod ovde na vodrmc u celinb ona glasl: "Or velika zajednice bogova koji u Anuu (He]iopo boravlte. ut u Kuc] Sen.J njegova plrarnida 6e 'b.rnida ce napredovati..Ra uapredule (doslovno 'prokli j a''). [" 669 i ~~alge. dvojnik kr a lBa. P[JJiCil i 'Oie SlU rnu U ruci.o'il~ g. napredovati do eele ~e.. U tekstu ]'Z.~i.~:I:~ V~D:a De napredovati do cele vecnostil Ako nne OZlr:u:S Hent-Arnenteta napreduje tad C~ Pep:ijevo irne napredovati.legova plrarn ida na predovati. i on prolazi kroz njih.gOVU ~Vtmku JH'ilost~ vred no j e zapazi ti kakva .~va- nom! Abldosa. i ova njegova pi -a. tad ce Pepljevo ime napredovatl.s:ti.devu1. UCUU.Qrva.jl~:n i n.na 6e -napredovati do cele vec:nl.~kao da j e ovo tllojle saJC]nj a va110 svu . ] ova iDljC. ime i. od Fa ajranijih do naJ~a~nl]llh VfI!'mena.132 .u u amblsu oiV'~ra. 2'~tel'j.cet~k vec]~e mOIII.11tee na p l"f!dova~tl.Il]Ie.! Ak() :~ e Horovo napreduje.cnosti!! Aka napreu An UUJ1 Gornia molltvena formula bila ie "la. zemlje'.e. :~ova niegova pira m ida ce aapredovatl.O je de]o Zil! sv. dajte da Pepl Nefer-ka. 146). Vrata Peh-kaa . pa nterov u kQiu. ptolornejskorn :sU'. njeg.. i o~a ~j eg?va glra. tad ce i Pepi na predovati i naleg predovace njego. sastavl pokfrzujiu de se. i 0:V3. tad ce Peptjevo 'I me napredovatl. a kojl SU bill taka ces~. jed nog kra lj.ko 1nob].o.tov'Oj u Anuu . onih kojl :live. lJogl.e. ~neka napreduie []j:e. tad ce m Pepijevo i[me napredovari i ova lj. spominju se samo 'te 1. ] ova niieg..v]ju lil.~C)m:razd~b~. gospodarice donjleg svetlsra l duje ime Sebovo U "pos:wvanju. 1. piramide drugog..jl1l se Pepl]u. plraruida ce napredovati.a.ra.pa sa telom svoilm.Ova vecoa gradevi on.d:evi.uo:bica.teksrova ko~i su imall :za d]j da .stu. do eele vecnosti.. ~c~ I n B R ra devet bogova _ All(o napreduje ime Sua.kolja s. u:z to 1 secanje na mega.alu. ova njegova gradev:i na CC napredcvati i do eel e vecno~t~J Aka napreduje lme ". a.t- vl ~. on na sebl ]rna.a:N 111 bta (Ornbos] na preduie.~ l 'epi jevo hiti utvrdeno.NuC]ne dJa. "sin. ] 0: 9.! Ako ime Seta.i zapisuje Pepija kao ce]nika." Zacudof. 01'"1 mu mesro utvrduje iznad mesta gospodara dvoinika .'o. pm:ra'mida njEigova vecni gradevinal Ako napreduje lme ref ut. 'lad ce Pepiievo lme napredovati.gova pi ram ida ce napredova ti. megova gradevina . i ova niegova piram da oe napredovatl.cgO\:a pi llarm]~la ~~ napredovati.~S. gornje C:uIl]eni ce su p ome[)j'I!.. ~~ {ured..a oe napredovati.ime Pepi ievo na pn~~dov~'~ti ova njegova plra mida ee n a prado'VaJ'~]. cC'ueit Wm XII...iija iU napreduje". ova nj e:. se va inost pridaie imenu 'Ill ovom od lomku.- .gova pi l arnlda. tad ce Pepljevo hue napredovati. pom. gospod ara go:[. vrata Qd gvoida ko]'s je tavanica nebesa orvaraiu se Pepi.1!1 svetista u Aou u. ] ova IlD.at._ ~a u saHsko:m..ra.i.g.! Ako ]me. rme prok.a rmena mje u giptu nikad promerd]?I~ i..iti u tvrdena do cele vc. da je ~ooV'ekovo i[ne sm3trano njegovim sus:~'insl~lm de. Pepi napred . ova njegova gradevina ce napre dovati do eel e vecnos j~!Aka O'z'm risovc im e napred t!je l(i~ nne 6.•~esarno da b] po~az~]e.cIlOS.0.ku pol1v._'~~ep:~s]y~n:~ i rl rns. i ova njegova plra m id. :i ova ~·jegova g.

edJaf lepotu tvoju.00([011 ~[I o.3.. iako mu bogovi megu bi'ttj naktcnlcni. .. l. i take se raZov'ie iah U razvicima boga Hepere..~ekdosao 'na sver sa mo «ad muse objavilo ime.ov~:raT 11:15 ni6 Vidi Ch(JJ)I{J~ or Comiuy ." odgevoe ~1"() je Ra.m gao bogovl po. Opet. i. je p oznarv~nj e imena 'b oga . imena cetrdeset d va b oga lJ. tvorac I imelna] udova s. 'Ii_ • .eH smo da je Izida. i neprijateljske sile koj e suo g..t". ~Ve dok n1jie ubedila boga da jioj otkrije svoje lrne kojlrn vlada vase[j'~nom.gov:i h udova 'U da je tme boga bilo sam bog.." Iz ovoga vidirno da sousvi "bogovi" Egipta bill sarno per. . Ja.. i. b "k ~ posto]e I:Z. :u ja sve stvorlh. Pl"eaavs[ bog..h '~y .l"fJa doneh ("I].I'Z i pjtanje~ ~~S1!a to znael?" :Dl. I1]Ull upoznau ~' ~ rzgovon -I" gao .edop'usta jlu d. eve 'C'UI njenice :nrajbcdje ilustruju s[edeci primesi: Ked pokojnik dQrI.Amsu 101 pre nego sto je nastae svet ~ 5V~ sto je 1 mrtvih 100. sir. born U ovoj Dvorani Maa. kad je dos~. zn am. s. 49.• koja je isprieana u Papirusu Nes:i-.e'k ]'I ije mogao bitl prepoznat na sudenju.e·snorm sastavu XV[]. davQ.jo~ z]ve s toi.•opisan kao bog j u cud. lose prosao. 3v'oje l~~o lX::C moci..o'jl j e evecem snabdeven i bcravi na svorn masltnovorn drve-..~ n:iten:a.b]o je 'U nj.h]M~NA. jielr bi niegova '1 iCn.a.Ime mi je "Oziris .k. bila nemocna da na nebu i 11a ZS' n]ji ufirll1 ono ~to fe1'i. ] te k ~ .an od nje.g.r.m g~. c. da je sVfli\'~1) og bio jied.n i. a.er. c~l~ bogovl nl postojao je s~n110'i/lcUki bog Neb-er-cer •.aGlrti. podzemnog sveta bi mu se nelzbezno zaluplle pred 10S0m.v. akle.u: "'-p"roa. pod ra"-· zu·mevaJ.i "Ko je avo.e.QJ(Jj'lJ.Forlfl' by {JfJJJ.ude s'!!JIedok.se od ujeda jaiko razboleo.sam ~eUki bog :Nm. ] da ie 'bri~anje :ti mena neke osobe bilo ra vno Il~enom IIn !sten jill.ovreme da bog sve sazda. 'Ii.. on ka." Na drugom rnestu. ] lrne tl znarn. . 03.. sve ta..I Dlvora n 1Jj M atl{~t a~] t11 U :ni.rg FO\i"t. v[asl nad :njhn_ Na dnlgom n1cslll Stll0 videli od l? rvobtt ne rna terl i:e keju iz p ja ad pocetka.og.~aa..ti.enoj v]as~i.1 a :i h Iju dskog bh.ze. Sa! m srvorl 0. nalazimc sledeee tvrdenje: IrJa. imarno dokaz da su Egipc~nr~sm ~tra Ii.voj]h l\cx)j'i nastadoie U obHcjiu bogova koj:i ~ll. ... Bea peznavanja imena bogova '1davola podsemnog sveta.z]vaju eta.m S~UCSl!]U vidEmo ]:U~'zjf prj. stvori h] usta svoja.1195 lorn. Zt11 i]u i navede je d a ujede Raa . z. 'ttl''''. :i'Zgovolt"io sopsrveno ime. U pdc~ o Ra i Izid'" dato] u prerhodnom poglavlju.l' UU ovom. talco se 'i budu t:i i:ivot rnegao po. vid. ?".mer verova:nja da.e bog Hepera k:aie: "Raz lo sam S6 . razvlo sam se ti.Z~. V'eUkl 'Bo::te~ti Gospodaru M.a.. lL1 stopu pll"a!lbl e bi p dol~raJ. vremena .oni'fikadje. "mnogo behu rodent. . lrnena" cia je Ra. uzor i shub at ·B08. i Izustih im. Sada. iii I Iepera. to jest u dEuraji verziji pr..c. \I~d'i.: ..s. Niceg tada ne bese Eli ovo] zernljl [pre mene].o. rnrtvi hi E.. 1. mo] Gospodl:aru.in]·~ svoje ime •..jc]. te znam.ogr. 'i sngob ovde da m..~.p~jezda-Ilja. 1. s nii a [] Pr~mZ!J prici 0 St\li'. on na 8ud'enj]u prog:~.. pt! stu :pli.·[jlaJKnjige s. pogia ." Ovde.gipcanin.I... jer obltne ma erije .~... i kako je co..aranj1l.91~d u Sudnlcu. . ·Ra:ov·i.ov·o Ime.a.sHcl same kad 5U se bogovi zagrobnog ".~r.s ·ol Cittm'ir. kojiD.a~en pravednikom. Posle sudenja 00 dobna misncno ime ··On. $2JJmOim pocetkill svog g_ov(Jra.a.91.D'Qy~. p utevi :i staze bi mu On i zapreeen t. da je do stvaranja dash) kid jJebog Neb-er-eel. I M~ sveta ako ne zna rmena rzvesmr• h oeiova Dvorane ."[4)6A~i.a slobo cia b]'1a .. kojj samog sebe mdl ] !\to1j] ucin] da ime niegevc postane zajednlca bogova.["I0 .kale: "KI anjarn ti se e." Zatlm do b.llit pratnji Raovo]. iako je mogla da IJaCi. kliea prvobitDe materije. Bez lm ena nijed an cov. o~g. i razV'i 11se ]z preohrtne materije kOja 5£ razvijala nebrojenim mnostvorn faJZVQIlC na njernu. Nikog ne bese daJradi sa lR 10~n u to vreme..ogov~ . 5.aj lk.. d....n ne maze proci do drugi b bogova podzem [log.

I biks~~. uadvratniel..tLA~i. i :i z "')0 ka Ra.o(.~ svim Dvoranama.€:D'e sada zadovolian i.o c~a.fi$iI)VOg kraljevstva j e bilo sedam d vorana il i.ir.ejlu zem.e l.koj]]n~ G~goi'lj'ti.Ii..alsavtE te poslove dv.. trebalo je od n~og materljala n:ach-li ti f]~lu:e sedarn k8!pil]:a {ili i.g~ stupi.: "Al'(c ti najavim ]me. . l. u~ 1'\'V".:aJ. sto area silom uzimate :i razdlrete rnesta gde ·$U srca ut'Vl:el~Da..i. ] po. v~s ZllrflJm....~. su rnu upuliU ~eze.~ '-k A d . nat ci 0 ime 'VeHlltQg Boga.' All. kako mu je ime?).sto POk(li.. pete: Anh-em-fentu.se:n. O 'z:j.AiJ i. sedam strazara ] scdam g~ ~:EHJI. c~jj . ali je ~'V~k:!Jl kapiju ·~.Hesef-hra •. pI~gO\d. bi la prlpremf en a po~e'b[1o sa tu priliku..g j~ ob]av~. nile rekao njihova imena.Sll z~dowi. ])1'Ode kro/!.iQ$ Uvek nije z~..~ poko:j~ nUt Dv( ra.ffi.e st. nSOVl1 i'Vora na..".-:!I.i rna pekejn i1(.:J _.k~Jz[[i(:e~e. :It riI~ i dovra tnicl.i seda m bica st~ pre ~u(.-ad·-se. 'b Ogovi z. .ka. poko] [ljk jr~ kroz sa~:rl~:m . . vi sto pazlte na Dvera ne vase!! Zdravc dill 800..aJ(::u zJ..dese'~ i .i rn.a.~' Post. M.jlU'~] ~:~n j~ ZllalTI imenfa vasaJ.rri.n_jeg:ovQ i:me i da om :lOa njihova.]i da U cal ~v'O'g. nl pred svakom kapiiom.I'nOl~·e. je . kao i V:f]O velikl bro] raznih darova kOlje ne bi trebalo p otan ko QPI~sJva.Na prvom mestu. l{ nYL k~pije ako nlje znae imena sedam vratara. trebalo je da ana pride svako] od ka pija -.najt~.". L lednom d rugom :p og~.i ~.je podt . d:va.ova ra '1 me. mo:n:as ."'~ijS Posto ~'ekazao im.u¥a:o vnu...Q:[. i..ke.nje no.S'ove~ Zdl"lrvo da ste. stane pred niu ] izgorv~l"i melbu kQj..~l_I. odgovara.re·• .u.mi reci. ·ttall'l'? (tj_. Ie . AI l. [nartlui]jeni] :z~u. b.ovi prve kapi]e S:IU 1 ce I 1 vise n.a~i~j1U ])ol:coj:nHc.7:. poci ~ L nie: '"'Zdrave da ste.11. pokojnik je...e:ru Vat:r:e. vee i eu- I ] n If U jednom delu 'Oz1.. 1'0 z:] rls.. pomcgl i potojni l<]. leo je ona] ~. sedJ:me: .'" 1 .ie: "Prlstnpi. ~to naciniste Dvorane Oz. t[\et~: A]l1-hu.. sto Tera z:i. cu-· Val DVQraJ ne m u 1~z'e:: "Necu ime tvoie najaviti [bogu~ ako lui ne l~~z.v]oo u jez..b D .a.a. 0'0" piJ' na pitanja kl)ja.h :I1aJS]'1 ti na pa pi ruka su}•..~ ll! l". U med uvremen U SlU.o::. Huheru: druge: Tun-hat .U~L g.~cl:a. 'CUv~ r n m]sbcn~ imeea SV'O'j]ll nogu j stopala kojlma :5€: spremao da na n]'e.o':nO. Cuva r . 1'II'Io!'p_ ~I!..vil11 i 'U reusi rna.B()~. srce i ]]lapa k crven08 hika bih ponude . . i.plrete u nOel 811.ra "'U'. seket-hra i Sa/bes.aJja za boga Ozirisa._'ko'!!·ru p.lie m.ZdFa!VO da ste.fl. Asebt_. vi Dvorane ~ . sto ~I ave odsecate •. Kad je :$ve OIVO bllo uci...n~ izgO\faF.Jr st:ral. zda DjI~ kroz kDij~ je pokojnl k ile!.~ JJh:r.rH~nava5a.. "" v~r 'luzvF.se cbraca lQf sed I11Qrid bogova i...f'e:: Ako ti najavim i me. naravno. An-hra 'i . Pod Dvorane mu nece dozvoUti dill po njeill1)1 koeaca a ko mn ne k:aJze ne same niegovo lme.p of'sd sedam dvoran ra pokojmik .e: "Zd ra vo da ste.~o nJu joekrov od vatre.u iteo. 5100 vratove ko. but.:t.ovo§f'.e:3. i zn~ m.ka:o i .eo da prode.o_ _ bili: Sehet-hre-ast-aru.nik. lt()ji pO:l~olj:n. tok vod~n:i? Ko jf.u" (:~ VI' . !tII~ [ Iil!! I!.o ..18Jct ")h!lQ i. sedmorj. v·.__ a. j pokoijnik je morae posebno da se pripreml dn zadovo[jii ova btca. i Tebherkehaat: ~este: Akentauk-baheru. 'V] sto svakod [1CVno ra zgl..:fU) Cia ~ =~ _ I' ~ IL '!L:i.[:~sov. kako se zovem". kome j e kucn i pod.ai~-ent-peh.ca . 'za to i v. i merm ViSal.aF.:mada:I.ra.n. pogrebn i obrocl u ko]. kako b:i stekso pravo da prode pored Djiih.s~~) ".i edaJ It Skl'i've91'i 'p.zaeuni.Mete:s-n. pokO~l1'ik v~s zna" i zoa . glava.le ]Jra.a. l[~)j]su ih CLHVili~i. 'i Ta ka.l: ""Pr()Sll~d ite]j SE'CaJ i trag~c Z~ uzdama' ime j e rvoje.figiUJrtl pokQjnika. J'a..ca.:""C~.n. vi.:.'ene: poznaj'~e~ ]sto l~aQ J1 .rep':u d i3J ce ga s:n.zar i ~j]. zaista cc mu ~e hue tvoie pomen u ti on ~a Lj1eoheeava da ee ko.Me'tt€s.1. IkI l ka-hra-hesef-atu. Resetvrte: !Ll.e~ na i i:spraJ'!vno b:g'OvOI:~O :moi be. svl ovl obredi ne boi. s.iiri. Semetu i..d()vQ]ja n. ka. moras kaza ti :i me boga koj'i bora vi ILl casu svome" P()]1:0'jnik b~. Aaa-heru :~H~~f-lu~-·h'eroi.I1b1 ~ 'k. .uz~~vati d.

!.'." SUil] .~:ri da s. S'ln. r :I!.I.lcQm.~. R Pokoj rdk.: "Stu 1."\"." -m. ~ %]1 am ime boga k.Vi n...'" rJ. Kad SIS ... iO £!!.~ 1 ~v uramo.R-· nam ~ 'II.k..• d b" IV'!.Fica d rhtanla. Jarbol. . i ds uz to upu ri kI'aJtku molbu. ovog pogl~rv]jilJ' keje je naplsano al b] se pal-coj'llilu! 'p. U l~asJ'[rnjojl ~..:1 QV. pre nego ~to bi mogac da ude 11 nju~ stub za koji ie bUa privezana :i sv~ki dec same barke zll.~..e.aIf'i.._ P-ok. jla te mam i 'i me 'U :zn~rn..... stu~n... An pu dovrsi posao oko D mag balsamova nja" ime ie tvoie.. l~oji je predstavlja] u. Gornj..'" im.Do'J1ja paJ..c~. onda...' n '-_ lovi bili 8-11 n.. 11 '~. ime boga ko]i te . i')'p[~s. hue je vase.i~"".a :k:a.! "Reei mi kako' se ZOVCll1 "~ su do nas. il 1 (. -'" • i'J 1 ~' . ~'Go\Spodar dveju z.jifb verovanja veza nih za zagrobni Z]vo't~.. .i ili 1'~k.f".pO~Jlma"I _.QUZolj verzi] i. i zn am. "Ia putem [svojim] prodoh.[..e je za 'pOkO]~' ~1l] a. c"'Onaji s:tQ gospodaricu vrn.re:r:ena. . . ~d mi ka ko se zovem. b k aJ :1S. J1a. kod svaleog plHcma.bi I. '!vltp'I-<(1 (""'.Jen~ raZa'W'):l.od d rveta heM.iM-ra EO lIes/a~ "Reel n am kako se zovemo. leO] a br.CaJsveta.J. gOS[podar](a".'Ci.1. wivem" '" Pot~ojnih~' k~ lzid ioa.sa 'Oka 'l~Io1~'R:U1 KOlHO ..]l i ]'_la.rIO...al<D '0]1 katie prvom pilonu: "']'a. on oiba:ve~tavaboga sva"I I".a.ti [nac].0it10Pat.a :S. 11. 'J' .-J~ _ ~:'.C[ f~· D aJ lUI] se res'l . ~..'II I".. .e j...or i oluju.e 'Vase..Q.'[I~"I'· 1'l. lalce Itojhna.t:lo "..lnaljaJ" stanovnik sveU'I i.OSlfl. U sl c~.i"~S~Qslo11ac~' no) .ca posle njeneg odlaska" ]me je tvoje. eel 1cl.ie~ "Pomazao sa m se mi rom.~:S:tta.':. I" na J'eusejsmm ..'" . kao see zua InQ sa (:rtez:a.d relo Mesti no" ime jlc tv'oje..!' Poifi. zovem . bila lspresecana kanalima i struiama. oogu prv~g 'piJQ[].oj i te c. . se :'liOV'em"'" .'..~_'Ron'!i . Knj]~~ m rlv]l[~.c.1 l\Lt)ji Sill l'l:acinj:eni 00..'u va. koga zapa li Su tl".. purem 8VO] im predoh.k0] a spasava on prOipisti onog s~os~azom 'Pi!Ju. j1e bio do-vol i1]0 S11'€.' Po. vatrom prozmre . C:ak :i ako pretpostavlmo cla. 'bog pilona l\caVt: "Prodi ..st!\l serl [11Q da je.aJstt ['JJ'ije. IDI "'~~ ~-~ .acrta.. .!r~. Jedr-o': "Reel fnl kakn se ZOV~l]l..~.() .niu.:II I~ ~ ".e. 1. vlsoklh zi. :.tw HO[aJ prvQ:rp{lenca.!J~~..k'Oini k.iiiv:~ja.CilllV'it d a objavi :u rnena sva kog pilona i nje:go~()igvratara.ojJtih.. lme ti je 'Cos.aJ ~)vaJ tf::. moreo ". Ai I".'oJ·..k'..nie nlm od] kedra.ova imena.. Pokoj.ruiUo ovo znanje.~~. obl.pod. 'f. .1' . ~.fim. 'I" ..".f.a dovodi u red ]fee] sto vrsca]u v~h.5t:tl~'ime le tvoje.'lJI uu :.-'" Pt)kojnfk. O.o:. b]o ]spiSiflJ:El izlbor iz pagl. . '1 l@vOg ~. n.11.'.Po. "Nut" 'ttj je j me.r:l'He '-"01'1.i pod zem nag sveta" ime je ii. cd" .. [a te znam I... ] pok roJ'nf~nJ. ". .[.. prema jed nom ed n:a.isti koja..t . do ov)e ob~.::.r.ilroinik: ••Aka u" t i je irne." -·-1 ' "..1L..i.[i."0.C~ ne 11-. koze btka Mne~ visa. d ~. ime tl Z!l1J3 m .e.papin]s:u.m kako S1~ ziQvt:mo. a st~g~ i. odelillLlo sam se ruvom men.!U ~ ~~ "" _ . 'f..eCI m~. if: "'R ·em .r)LO ca".tse krv."Red na....oj. ".PoJ~:ojnik:·.. Noga Hapiu" lme le tvoje."l'ma.h ~p.. n ~\.·". ~.. gospodarica smrtni ka kOla IJude zna ~Ime tvog vratara je Mes-Ptah" i tako d~]je.I' JI'.Li:~It'i. ~ -~.laJ't'- z!]ava nje teksra onog poglav ljiSl! l[Q-jeje prj padalo 0 dgovaraiucem crresu u. Ao]oa.fi sobom ]J ooese ba rku.l1tev..-.~ jc/. vladarka razara [1Jjia~ 'koj.[oda ce se on vod:U'll uS ehet -A!i~l]:UUF ili P'Oljima rrske. ie.POR.Oj nj. Krr1tha ~e:dlil.:ndob] da on postane stvarna harka.'1... ".eda.dova.rJba: "Reci ml kako se zovem . Posle ove besede. "Reci ~TI'~kakn Sf ZJ)V1~m/' Pot~QjlJ'.r' " ... I!.. lzg~. odrnah je [asno da je p okojni ku bila potrebna ba rka da bi pre5~o ~h [ednog nienog dela u drugi. .njeno .-e. . r/ -""R .. lme hog vratara je 'NeIl"I' Kod drugog pilona CHl k~ze:. ~i'2.1!10f.. .i sa sobom I n nosim zezlo svo]e o:a. tako: priu!!. PO'k~i~ilt~"'Stleg Ap-uata" lme je tveje.' ~Red mi kako se WVC'm.og_p'i QiiLtIJ ....zi'V!inje.l'!.~ 'moguce d. .A.t i je i'Gospod a" . ..rdi su da im kazie njiUl.v v "".: ..'''_'"~ "!tI. ] me ..0 ~.._ va" gOSip OUJ3.!ih.al'VOm se ()CtSC-:e~J1!l po drvrgao: take.l~' -"'io i:'\II.

' Hapi Tua mutef.' '!.'.I .. or}'f Nesi "A. MOlnar: "Reel mi l~ako :se zovem . .'M .:i pO. 'Ii" . drva Oyjrl:Slovi b". . .' ~ AI. :s:ve rlok :~i ga nee bl pd'ZV'~di .~~ ~~~~...e..l1I...et-em=~'U9J1 M. d "i"n~.svoj]h noma" ime le .orvo lme takede u]li$li~: 0'\1''0 je upcca.m.m.e Je n~ iz~ njega.. 6. i da 'H)~]i rnaju moe da r : uzimaju razlieita ob]ic]..-- I- I e 'I'''~'..ovi m.a.":r.~h nap:i.[btj...nje imena bilo do= vollno d~. irnena su 1.I. ~.se" nislilo se d9J nekl bogovi.ll rH~iz'be.nhi.m-.Oj.g. AJi..koj i je na cehll .z..r1aJ.. J..a.t.. ~. podsernncg sveta ] Iz gornjie_g..::: n.~..u kenoeaca . su riba rt .. odmah c. U' .e]'igijs~i.en] >n'"]e nne tvoje.-. l~oje je pokojnik. N a. cij.l:~~Il-I..Il.J .C:fl ~. cini ." 'fI'. J. I ~~~~ • ~131""~ ~o!' ~ )U. ~vO ]}Qjed](:~og: njeno.c.ile p osedovalo je rn.U)..njem u vatri..~o... ~ -'f.· . 111 drugim .....ti '[~ e mreze.Q shvatiti da je.r.tj~ pr. -.11 ~. " 'II .mu pomogne da savlada teslooce'.l""i'h' d. nji hOlll Vo..fj:o Innogo iobl]..~j~tTaka se II. P()koinik.me:nima\f jos je ] In ao rn.sano sa C]ljenl d:a" mill 00[110g1LH'C:U da hn ]zma kne. isbegavao mogao ie po $y. p!~ ~eg:o_~toje mogao da krene na put." Poh.D'iv:a.1-. zrak" ime je tvoie..~ ~. .r'\I!i'.A...$VOj]ID ]j()5~ta.. ~ 1. dec sv.. ali.~ I~!JJ"..oaennn ~'POHi:. 1".feJ~~'l. nesrecu. .tOMIl . bi'lo je neophcdno znarl sva ta imena da bi se imala epsol utoa [UOC nad bogom sa m nogo ob1i.aa-3.ra bogova r{:o]~ se PO]]]] njiu~i da SL] OD i bU i dobro POZTIaJl i piscim~ i ci taoelma ]. .13l " . ..V~.f!i..c]..../f.fi.oltJi.IiI~.'k: JiM~SUIJI.je.tiO~ .. ZiO~ ve se "bog.. take.1t: morae 11". barks ga je prl mala kao P'-Uhl ik~1 i lovea :i n..n i ~bcg ko.~llI"ile" "'m' 1""~!I.v." Poit. ·11 1.a U A ii f:'''' 'il ~~:~~'I .'. Kebh:SiGlouf..~r.a...~ 'I.N. kakn se zov'emo...'Qj.. z.iIl . Clv\N. RecI.d~ ]e bi~....e nosHo sopstveno ime.N' v..a. Il] neklrn S~.'I. sarno mall I.. amajl lji 'i sUCno.. Po.~u zamke i 'Il (. "A.a!j .s mog l 0 .I! HI ~ I!..m.JI.]:nUi vostanu figuru cudowigt..-.d nose :r1L~ tzvesne d.I ~~ 'O'i.md: I~Ka'i:i Dl8m...l'e~eJ' jer j'~ .p] .eda.IIi...Melttu bie] rna.t.x.~ ~.a.o..m 1".1{ 1II.:I' ~- '. ""'I . I~ ~ ~. ~. . nJi ~]ove m.·' CQ.ii se one 0.t'3 ~ r§.lZ{lJiiV]'~ 16 nevone. nekom predmetu.t'i.c.g~O :rl11l"eie kojiu su iz . Pta.:" "-'!!og~Y..'~~".'IIII".' -.Q po·gl. !!l~ i~:.V'lja.ogaJ. nepov:reden. '11. S"iJoj Izg~.()VU mrezu. . bi to je neophod no naplsati lme l~o.ino tllO d~ on n abasiii na ova bi. ...njeg.g. I.i. Kad je ] OIVO 'ill ti nio.el. nam kal~o·se zovemo. VQ d'1\1' sxn.i o]_ji otplovit i do 8~ako..{.ne u pod:z~rr.i 00 Tema do noz- bacali "rihari ltQji mre.1"I'm!'!i 'Ij'~. V6tar:.. da se.h r- sreem zagospodario". a I. kad se figura uni:srl sp:aI.!" I kad je p@ll..o:8JpSJo['1..~ je svojii..@:clelaJ ]eUsej-' v skih :p olja. ... ..'I.". -:I~'r~' 'If -.uma]. ~]U:ZJJa.em"l.em~ tOl1'lel' mnogo :u'[[oe~n:a.~ ~ koja..]e"V:u'[na" same pozn.)' vllJsa .p(l~J'n~ ·I. Kor.I.. .~ "Butina Izldlna kOijU.: ·..~." . '''ZI~aJtn.Jjn.e:m:~j] lee] njihova mistic11.5le. bog.Prf)kojni k:~rJOna.n-'ttefl!' Al'i-'ne:f:"cesef".L • ':n.. i koj'a.. i '.bez ovog znanja nista ga nlje b ".\I'ctllJ blla su 1 ana koja "'postarv]jajl" zamke. Kf)." n.l. . ..o zovem ...el eo da i. s: u'[(QJ~h('..it¥J: I!Red m] kako se zovem..biljct1~ "Reel ml kako se zovem. ".fuH~:.-..nik'. r..!.je sasvun ~(Igu rno 'u.'vem .... . u b.e :i z i~vo.na mh(ll.~nom i5.~ .ac.G.a..'-:lo.~~ lW!'Ql~-[-1l1"Jj. :St:ElJv~.:aJe: 11.'"O_]] !J.~ . del611. .iilJv~Je Knjige 11u:'tV. .II tj/'~ ~ "".!'l. ime je tvoie. ~.:o'jnik ovirna objavto nJihova imens..' ]" .'11. Da lIJ.rma: .em.oc d~.' .~ "Putnik" U j€ ime..iJ "Knjiiz] 0 zbacivanju Apepla"1~9' kaie: da ' ne samo da treba l'll.-. Will.a.~ ~~~ ~~ I'"..~gi...-. morae ie f€I(::U" recnim oba Iama :i z..tljri v pri mer verovanja da je [me bile need"ojlv~. kO'ji dota z. baret SekJe'r' :& me ie tV()j e. ce ga tl bv:~~r~].zbeg.iI~. je rme: ..D' .a~i k~!t() je svako obii.~'s~~'. "Reei rni k~k:o se zovem..a.ll i8pis:ai~]niegove ime.nc.. ik."'" ". ' lOOJle SUJ 'Ij'.~ tekstova zio kroz k~piD'~~ dJvo]. bacajn nlriez.. Ra rnozem odsece da skuplj krv '[I.:lI.. C:PI'i'i!:!II'IlI.Dask.~ imena.'a] III 0 UL~JamaJ '.IO$I:le: fll"-" u"'"' ' ' :. fKakIJLil..:" -'~~ "..'IlJrD9'ia.. ecG :rIm t\_. se D>'!I~\..®uku pnosU ZiV'Oig stvo:ra.clllu moe IlLaJ.Q .'I .--. i'aZlUIH~m(1! I . m.~ V'6C j po njo.p ep je :i m. ~~. ]'" •• d mreze.ojnik: IJ'Se~rac..cJna na l~Dje je pokojnlk prolai. 1." . St x. oplsa n3.~ It~.

. Hak-ab. Nal.a re. Amen-ria-a n-ka-entek -s. Bo. mocn:~k kojl d. i 'i€~lja dla. Re-Iukasa: 0. :u ]z niega navodimo sledeci primer: "Zdravo da si. U srvarl.. Anti ja. . 2. M.j da m u pod glavom 'toplo bude. Ua]" Betesu. Boie~ 0.a\~lCnUl forn m 1iJ la koie su bile napisane da bi zastiti Ie svoga vl asniIta ad napada svakoiaklh morskl b i [ec[1] h cudov is.. At rauaakersaankrebari tl je ime: ] terserau -.]e. s~r" 28[ll. Nasakbubu U je nne..M. bas j a.eci sada na odredena poglavlja Knjiig. ova je lime otkriveno] u g. d avola groms.... . koji je objavlo SaJbas.ai£r b ogu Pa:!!. C'h~_'l. obazri se na vapa] rnoi. U l:uv!!." [ u drugom jednom pog~a'V.i bog. ku ne 'Propu~t.j'~ spasava kukavnog i ojadenog. rnagijskom papiru:suns.ll ('tj" Z]oci.n3. ra zl lei te vtdcve Apepa. ".l!J.Bozet. 0 ~Am ene. Arnam [t]. 1 iii.e[.c).~mQm. . : 'embem ti (t]. XXXII" . i sada moramo ukratko da razmotrtrno kako se ko. od t.govi." Na drugom mestul'" Sf! pokojnlk obraca Seher-Bast-Rau. Pre[az. kao sto se rn.a.Jespisa k n. koraka moe- POljl) pociva.. 0 Amene.e tvole ime.akoje 11:1 Anuu ~1-1(dio"' i Barekataca- ra..t ko'j~ [e ]l a pramcu barke OCj. zanimliivih baj[tU~a i In. 112 'V'i d~ O~np!:~r5 IOl Coming ll:QrI'b b. koja priline ilJili.a.~. Amen ti je ime.Amen . 0. Ch:IJlorll-su r~S.[lstllo znanje 0 imen u.gicue moei ilus ruiu po[u~'eUgijslto shvatan]e imena Itoja su Egipcan:~ lrnali.keren je ime rvoie.xU. Krava. irne ti obozavam..p Arnene 11]2. IGuu~C). .rii:t~llisk~ mU:l£L M' 10M2.[jt. govorecl: "'']'i si boginia-vat a Ani-seset. 0 ~bud'i mil osrda n prerna polrn :kojnik1!. Hau-hra (tD.pf)nlS M~'!Jiq~a' Htlrfi'$.ll ]J oltojnHr l. Sehem-hra. I1 :1:'." SDr..ie~ Prince bogova istoka. Dvos'G . navec d_ a' k nJ~gano IlZIJ]l1 stega ~aJ. Rerei ti je irne.r:r.rk€l!tai ti ~e 'Ime. Saresatak~Ha '~~je ime. st r.kog tmena medu bogovima.Q'VIl)Fl!] Clfn. Rikac). ol uje i 81 H~no.GIJA.kog bozans.. .Metll. alazimo nil.h en .m.H. detiniasto. ubanl.l '~. ime i je Ka ha resapusa rem kaka remet.CLX I'V. se OO'U personifikuj u da bl se personifikacije mogle napasti pcsredstvorn lnagicni .ol..A M!A.:tiui.el. 0.rl(:lil ol D.ansko irne je 1iJ ustima mojlrn i ja cu ga lzgovorttf Hakahakaher ti je ime. i tvoie 'boz.1 'ttvog Ha repukakasaresabai u. m unie..~z:u i. Sva ova j mana predstavljsju.''U:NTi s\i moeM nik nih: ti ii. i. ime je tvoje Na-ari-kIli (ltako nekl kazlU) Ka-ari-ka.] primert upotrebe imena lkoja.~j] su prevod i dSIJt]. :stub.FJ D~~.g. Hesef-hra.142 E{3~PA TSK.U!li... jer le on zaista dusa V'e. Iarebutu cervo~os. us B. cije je ime znacHo "skriveni" ~ "1nao boc'o]na imena. Amene: 0.a.li. je ime: Harsata ti je lme. m agle.e mrtvsh koja obilu]u imenima maglcne nl0c'iUJ• primeC'tljemo da ie bog Amen. 114S truki zlikovae]. u svrhe rna n]e v.a. moeni ukae.c]jeg je poenava nja zavisi la pokojnikova z:a~ tt ita. jer gle.ie': J'O'." 0\. I L3 J [. obreda ~ 1"eci rnoci iz.o~ Sf 'Imen u tvo me. Aretikasanka j.emja su lmcna Huheperuru Te:~. ime ti znsm. A·.oze ] V]den iz nekoliko primer-a 'c.I" i da.g l·~~fll'J'11y . dopusti mi mol bu. Arnene. ~iermuti Unt:t Karauemerntt. ] Nubjla. i]I:i (kaku drugi ka zu) = ek-sare. Taka On ka. Amene . 1(.9\S.2IJCaJ.. "Tutu {tj. Ti si na In~rnoenom plamenu Sake nai~A. Ta nasa-Tanasa ti je lrne.. Kasaika je tvoje ime.. gospodaru bogoval Otera] od mene lavove iz zemlie .onc" 18{iO. poseduju ma. kise..rI'1]]k:fJJ nernan" itd.JI ]3.. 0.ke okremrro unazad). ni zso. eLXV. meeu koj irna nalazimo sledeca. M.'" ' imena. oblaka.. Zatamnjivac zemlje) .gleda. Atareamcerkemturennuparseta je ime jednog od rvojih boiaJn~ skth smova i Panema [e nne drugog.~. Irekai ti je lme. ~~agbwlljl!L CI. jer ja.a"H Sefiperemhesihrahapucete tl jie lme.D'(. 293. U r~. ad . CLXU.~jl. Ja 'sam. Vta i.aine ad posrlgn uca ziv'ota i sre ce 'U bud ucem svetu..Saatet-ta (tj.

[.tt. Ha. . Sasvlm ]~ stgurno da :SU od ovih :i ·$l.o kao ob[]cjle boga Amsua. s leve i desne njegove strane trebalo je d a budu psoglavi maimuni. .dvoji pravdu cd nepravde..r.~ 11. Samuanemu' -. Da hi Q'VQ ]Zbegao. '. • .R.u :~l'Oe. i r.vojHn gillllniz.:~ lz ovog fiekStta le ocjgledl1o da le nne osoronons lskrlvl] en prika z star~ h egipatslo h lmena veHkeg boga mrtvlh . i1i' ..ar-ehss:a. sto stvori nee i dan...rk 9.formula itd. . 7'. U u<cinl da 'I' A' " ' .ja s to born belab u OJ ne otvarajl N eka se veda pred tobom pret vorl noge svoje ])J'i stopalal Usta gospodar Kebu a.e:'~'fl!L'fij. Z:a. [1.g]edada po. S!! preaao rOJ'Us. do luaja.Batet-sa.' pomera] 8VQ.al'i-AUs3-\1' Sa:rn utekaba' U-AUSR" Samucakarec6ll~Atisa. S 0 sazda zemllu ] nebo. apimslma.c]nj~enica.ni in I...e. koje S\.su to·:~ voleli da lspii.a"".J!e!Oorv.ha-A 1sa 1'11"- ta .Rdbet. u lance bact. vide: ti si Iabas.odi..]lhwJ VQ 1·.WJ':!emfJf iii.a ..'. a...'.-lI e jeom aruge ] rnrze jeam . nesumniivo :sadrii srazmerno vrlo velild dec magl]sklh :ideja~verovanja .eUklo gore.HI O\'d.i.OdUe Mi~ . Na kraiu paplrusa ]'2:..~. B! :ll~·ha.-~ I r. ti sto si . tvorce svetla ] tame.az.e ko:ji iz reke ]zlaz'e... ] sledeci QOnom. . PO" siusaj m..ak'H8 ce nam 0<\1'0 potvrditi: ··Zovem tel.1J. u vatru .a svojlm amaj liJa]n~ l ikn takozvanlm mag:~jsl'<im. f.. eu .h m ag. Sam uteka.5tO !():rozdiJ:le..'Kad bi iz.Ausar U nnefer" ] izgleda da je Fila 1P'['0 eg~.ieJl. pod nogarna je trebal 0 da mu bude figura krokodila Mak.8ujiu n.eleJ'Q dJa.ag..V'e gvozd..kazuje. koj] su Raupevali himne obozavan]a kad se radao svakoga dana. crug.e .11. keji ]2.I'll lma bliske sekte preuzlrna H ]rnena l~oja.Dnl 123" deh.dtle M I. preehraeeni duhovi zore.'l. zeml]i.ipo..n Je..l.i OI[UlJ hi se u.1144 MA.. 'I~ pusti iz sebe vlagu i SUS1l:~ i hranu svaku. S:en.a[djed an oovek nikad 11.f. Jamal s.t ~ sine SetIO'v'! Ove ie reel trebale reel nad figlUJl:'om boga Arnena naertanom na g]illi. i...i.rm u.i5nih imena gnostlci i d ruge . rovek hi stao lspred brodske kuCio~~.je'V'f... sa ko] lrn se SamumatnatmlL-Ati:sa.jr.f!'" -I 'e. 1110. I~. '1 ujede svih oti rovnih gmiza:vf).:z-. z!'IJo'bl~en. Ta.. Poslusa] me: Ja sam andeo Fapro Osoronotris: ovo je tvoje istinsko lme..il :s'tr.sa~ Atirka. rekao. 'U"ljMi u rul ku rvrdo jaje. o.Vi~.. !i(og. uz Pretpestavimo jos jednom da je neko vodeno cudoviste z.entu.' SJ[lJG .....a e n .'..m.AbB.a'OV'. ja sam polstovetlo.• .napadne eoveka u barcl..'!Vo.k!'li:.Pet~llJ'a (do~I. '~~·8· Vidi Gif)Q!l. Ebelll'phii. koga sazdasG trideset i sedam begova.'ca.:I U Bglptu b]Ie r asirene od vremena P'tollomeja. he'['jrrejs.ene pred barkom Raovornl Vrac~ji se. O.5Ha ] pobegla.e:]lI:i1.ui"OWII3.bezglavl.~'!'.sto su U v..J' sam . prorox NOJ!' .{.p]a... t~ s:i tapes.~ . do 200. ali od oko 15«L 'Pre n.Eggfl~·ililn' ·1. :llIa J~rim<Er.M-' . 0. knJk. ]voti nji iz z . j evre]ski udcaj. guezdu tvome. '~.~\~i . [ ta .:~ M. Kina. i koga zm ija .oJS]Ia . 'wje si v.'ilt'.~h. Poslednja vrsta spip sa. tj.k:i h i sirijskl h filozofa i ca robnjaka. Vnllca. nalaslmo niz maglcnih fmena !roia sa mogu ovako p(1Qcit~~]: Atir-AUl j Amsu j z.j]· a VOl je prtmerltl da se pomln]e M!ojs. t· ·It.Qvno "velika kuca") Hi' "Paraon".... ri rnskog ra zdobl]a . sustt]:ri!. . ed reden lrn c:~norn pa kao pref ksom. Kopta.g". .tel"l]e '$:voJe" outr'fu1e: Izrai l.stavlje~nU oko.1 a uba i[' a .j SCI' .O bozansklhmajmuna. f"r. .vest!'IJn b:roj im.. sa. ].]J.tais:ki .. jaje ]z vode koje se ra. ja s tobom iz vode izadob .Adsa.. 51. 11 s' 0501:0nofds.4 • 'I!..iJvestele p'F~. na nebu i. kn I.rs~h.govor]o ove re~]\f. . paptrusl pokazu]u tragove uti caja @lrckiJlr. • . Le '. UPI'"l M.!' vode b~ ]zgLeda.' .{li··. koga srno navell eve odlomke.a sa rn AnlS1J.GmCN!A IIM~INlA repa svogal N e.eu.: treba lo ie da bog rna vratu ]rn a ce'Hrj evnuiske glave.a. dole n~ ~emlj]~ koje borav]s u gnezdima ..ije.j~ {Mm~oe?)~ krokodil. tl.• ltil Gra~..uu.:II".. . NI' xreci se uz po moe 'Ii' " . predate prorocima Izrailjevim.e sied'~ iz....-.ar1.i u~ Anreba kata-satam. A~h1!S:I€b~. tl sazda iensko i muskQ~ ti pusti ]z sehe semen]e i voce.] . 18. 10.."OI.

'~l')A iililI'~.1' ..paiiimo u porrebu sedam S~moglasnika koerJi.~.... velika zmija sa g]avom lava okruz. F£ na. Elo~ji. sa izvesnim brojem znakova l~oil~. lmena ~. "!I ... .cG javlja]u. Zag:oun:~.al. 'E[oaj" ttll~ode su...L..•"'' ' ' 11-..aJ1HI! s:am.125 No. ve:~ k~ svesti sto upra vlj.'op~te kOI']~r~]'~i :s.!' 'Pi. 'G~.maze se u•. '.. _ .I!.lnubis ~U~. 1 1.je lance. g.J.. ~~I ~~.no. lao.. U!93. dva se n. .ii ma . gospoda I'" Iaoouee. !...srr _ 123. S~b]()t..1l ..]~.a.ogla.e..!@ . ili ispisa iI1:U pa plrusi r na U kombinaciji "JtIJ h"...il:.j:a. . e ~H{!I\ij..n.~. 1. ~ K'~lilyiDi1I.!I.. I. t.. c-:o seda--" me le " m .kog. ~to ['..' ". lee. Abraslloa Ier ].' ziva molbu Abla nata na lb..r.s:[':!jC~ Sl1 ispisani u magicnim kombi. Z-ove:nl te..VC Moci n'~ Sedam sarnoglasnika ee.aFOI'e··.. . B~. gospodaru d ti hova.I· .uo prikazlvan kao 9.. ma..• naravno.izn.. snove.. __ ~'''' k -I do . ...:...J'''.r. !2~ 'V'~cl. Ia sam ona] 8to te pl'il. E:: rj~~~~. nep omlcni Aeone..aj©es. ~L " ~"..oj m~gicl'lJQ'] f-(H'n'lUU eitalnl01~~ '~Zovern tebe. Abrasaks (i Ii Abraksas)."''1..' ¥ .m '.. Pri mer ko] i le dole cdstampan pronaden jle na paplr usu i2: 13 ritanskog rnuzeja 'U1)rat i baja I leu napisa n U s d ljlcm (]a se savlada L~~a amera nen 'ndJ~atelja 1. Zevs gromovnik.-I'''' n~ ~_L-!!!"j'I '~I'l 'b!"t""" ".. 'c:U.. Si r' ltd.. pro(]a "'1.1~ bera '~'oi d ''I('WI'LI '''''!...i. i $.iel. ]'aJot S~baQt. . ~3')I[~iII!ddi Suliet U:li)Kil!l1yonl. S~T..I "_. S([....c k:~)ja._ ci ~je:mda v la soi ku daj1:~mo c n ad bogovi m a. !L'l .. III..:m sa sedam iU dv anaest zl\~l~ova" ] zo. Jabraa m. I[.I'll"'-"~~' .[1]'tt'i hebreisldm :~sir.!. Lai lam.J.i.111. Arbatlao..I.".lo.'. '. kost i. veJild b~ze. 1·'1 I . na vodirno sledece prl me I.h' trnena -b"se .!J.i g.iIlBt..j:1 rn a.~:Ni .. .n~.-iana sv. ciu:se duhova. N.5 I iJid.c..asoj V\o~.. lAOOU E[. samoglasnika "IaO'rJ'i~.'A.jtl i..'VdaJv~ tvrdeniem da '-"ra:zveztl. lmena .~7~A to. '-g!l.. 12:). 33.OJUViJ.i'''i' . 1..~i[. izvedena tz Biblije..as~ sto sve edrei cesto su sa njlm €I! prontIJ h1rze:na irnena sed morlce Bozj ih a rh 8! ode.I-OO' &] .~ ."~.} p osra vi more ~ sto potresas nebe sa.~~~~ Q~le i_ v 1~6 0.ad sedsm zrakova :S€: nalaze.:E1ju SU['ic~" lfillz. demoni ma iii bl.U jednQlj drug. sva ~ ki ]1 fa po jednom njegovom vrh ttl seda rn samo-gJasn:u. .2. '(. ·tii. vode porekto Q~ gnost ika." Bayou h" Adonaj. cit. Groelli' Pap~fi ir~ l~li1!' lJririsij MMsC'4'..~ i~(ii ~robi:!.wa :tJItOlilIwa'E.. J....]].a . uhf~r~.~ a: '~ ~ ." """oo·.t!JImeC'I i .. da se obezbedi rod 8tn~~pn]i i nocrtlh. &~'bO~ttekID.k.. i Sabaot je jos j edna doBogali' .I. . i.z:n~ci ~·n. Barbarauo.~jskbn :rec]:[ua..·.-mo0111.. ~!]d@IL ..·. seda m samogl asnl ka su po-. I . ~3 BlJ':ita Iilsk~ mU'1. Hnumis] i.~ 1 k a 0 d preos t fLI.Acto n . ] sve telo :~ StEV d u h..'3iI']' iedno od beb re]..:\ (TO~P'f~C\ i!!X'[~A O!IJWC. ¢h 1I"i.k~ se 'za.~!.ej's:kll j:e2. .i!:l'jH:!"liJl denom tekstu odmah :za..l:p~rj.rm. ".~.. st:~. st(~ stv10F.. .re. !IIII I ~Jj "109..as H10j. PtV] je obi cr. Zevs nat]" Adonajl. R!i!ifil<d. .':::_IJ 'n[W''i.I.1I1 acljama take da obrazu] u h·OIl~gl(...ir-I.. 12'l1. ne "ime u kome SU sad r-.lW.Il'ij_. p octi2e :Z3\U::SC dOl1c$~. bo~zebcgova..1\. G...e~:$.:~. '.ir\." .' ...' 23 re':: No:.~"'I' t. nekad bili '~Iezan i na phJc:aJ ma.Il Oiii'i.tIzclv1oj i.. 2. Za8Jlaer. Mi ha~1.. ~1r.b I stor dopusta. B] asalot.'IIk.'" e .\r. N a paplrustma ] !uTI~Uij..~. ne og- tll.u :E<cDlfyon. GcG!~rict ~ Je:u~il b~ l~o(!itL~:u{::ro'llGl. stvara :r1i.v9Jko.. I ". " . ...1IJl.. svetlc on tame.1"'"'013_.I. :k. Pareure. :8'[['." ".~~.e.C""'~I:r. ne ja:S. sva Sve~b~. bro poznata heb~'1ei:sk:a.. :ho :$] vlarla r b ogova. 3.l ~UIQI!Lg'~ . S~ ]1!''I''''I.. N~' 'G. odnose ua tri.U)s] se o ihebr..~ ~ I!l w ¥~~._em.:. 1< ...jitJIW{l e ir]I .. ih . sam Siltshoeuh.JJ U _.r'..ji U naveill ".I~. ww!i)~ !wbJiII~'W :J1JIWQ.~ a'~"..a.Qj:i su n'lt'a-'"llC"~""~:"]IJ'.p _'.l'l'~ a'!!. preko be:6r. O'llR unac~uli Se ci1..mag. 1.. ...Li''' ""g "'. Ne'bouu.at~Bot.I> 1 .i2~ Ql~l1Wl'!W dujes u svetske oko.. Iffu.t--' ..t-Il ~ .. u."... !t'~u ~\I:(!! T 't '[''''t'T'"].cj.r- ""(I S~J. . r:l' im ien.ve :~ dr uge stile."~.'r.'_'oJ'!)'g·..o':msirljsklm. i2[J1 U ".]prUid po v... li....[ zem I.Ill.~l~]{Hllost.

ovog kclena 'izJad zmlja.lma dva te la jedno mhlsk. o. Ne rnoz. sto :magl.afli a:ma. apo.]ren preko krlla ] svaka salta dJ:djsimbole ~iivo.a koJe se ZVI's:aV:fJJ]I~ 'Z.Ja. sunca kao starca: na g.vo:m. imarl nikakve veze.u u m . H nu w'is je'.a ".n3~](j(m_ :~ ~:.~jpo lzvesnim gnos~iCkim ge:ma. iz njih se sire ceti ri krila i. truko ~ s a ~re. mednnm. i.~' :]le. zgrabtla znak i. Bi@le Me:'lu.EG'IPATSKA MAGIJIA besa: i na z~dnjo~ ~!r.e] a.V']jau _U o'bHcju sa ~Ijudskim telom.stoji na ovalu 11...o SaJ scenama l.@.~teellJik:.js~U 11. Sude.IJ_eJ1j:i u vezl sa znaJl:enj em.stolo'i.. Verov~]o se da ~)VOlme posedu]e m:flJgi. verovamo predstavlja lice Bes8J UI.a. ~U nikad lava.ll)stick. Abrasaksa hi trebale poistovetiti S~ poli. obi~\I'm~' j~ dJlt je p'['~mkl' .~lJltlJm:i. ] da je trebale sti t nl OTlJaJj .' tin. J?'o5'toji ~ z:n~tna ~~zh ka u m]~.'e J~ ~s~fnsa_o.l21.tnoscu reci da 11]119 u . drugo ptlce. i1. na kojoj se nalazl ftgu ra I I nu m lSaJ 00 I cno nailazi rno na zuak &SS ]:1 nDS= i. figllJr--a.o.. 1~7" Ova. a JJ.a . na~o~.leid~..'""po~ stoianosti ~ i "rnoel". . jer X "11·J .bra:saks.!\og.. m'eOllUtim. festo pdkaziv~n sa g~. Ui JAM. 'I!..ve.teistickom. poma .aJrca~ 8!.'5.tno.p\atskO.i gla.~. figurom koia sto]i 1tI ~ornjiem delu . i u l<~snijim vremenima je kao p~ ~aov.i®g reda .. Bog ji'h~B' da ga je Va81. je nQS]Q b]o' ledno obbe]e boga-Sunca.d'll. us egipa. da peedstavlja neki vld Tvorca sveta. ne !TIoie.0. desna ruka je. gl~y:om sol~?J~ ]h petla i n"ogaxm.j.g.trinjl8i a rznad nje" g~ p~.O s. da je njegovo t~cn'o znacenle lzgllbljr(UllO< U . fiBUla. . nema sumn]e d~ je bog l~j] i sa.ove. .tsti m spomeIUCLma k.gn.hl vi m u je predmet U 0:0liku pilona sa.~]. I. .?j rue] d l~:] no_z Ui.'e S~ S~ sigu.dve . Verova.pobed·iv~ti lmenom.. iii ~'Stvodte]j~n ~o:nll\ek9J i . (hu.Aleks~rnd[ii~ki. [mao cedr. UJase OIil. Ima dva para ruku i saka: redan par je ras.1 kome su nasl il(s ne fjgure razl tei ~~tif:Onsl~ih"'" i ja.~i. m je.goj ~ ga eesto []al3Z] mo [SP]S anog na arnaJjd. krune iivolt pr. e. •.irZlO I . naravno ..lijie. GI:aui1:.J..J(l:.cne mati lllajrvi.om sistem 1lJ Abra ksas poprimio sva imena atribnte evog boga. Petra tz.~ ] S:EIJ ~vak~ strane nje:g. l izmetnu 1~" c 0. o:bUcje drevno.] ]zg}~4da I vorca vaseljene. Lice ]11U je neobicno i.ma r. kamu.~a.vo.~~~~'oth1jal bo~~ kame au bi H I"l . u •. ~'vna. .m a iz Britanslltcg muz.uli SI! nekollko sirnbola vatre. " s ~ ij: --------==~----~----- Abrasaks je pIe~~ta.mderov .. sm~:iU310 ~e. svakog njeg.r rogova kojli nose osam noseva i. k.ivota~ a druga iezl.ca_gom.CIUta.i pisa n] mnogi a td'bruti J.e_n:.egi.atkid ima glavu sokola. m.e'Zotericno ill~efiiie Qd sVle:rog . :Bog. ~.all rano do b3.Me:~ernil1J()ve stele prlkazane na str.'m. figuru boga pod19_muUhruku i..J ·Ul.oji j:e 2~V'eQeko 120.. ~. ~" 0[1' U brzo . 1 dva noza.z"mije: drugi par ie spusten.g31je pc-vi upotrebio U druk gorn.. f']guraJma sa k O}lmaJ. veku..azliciUh il.i. evan". boga Hnsmua. Hnernu le.. salbt~ ~oH stmbolise ''''IDIBone lodina~'. ]xa k [) se crm. upore d. v'~~lko nne U\W.

hnmiU nebeskom i nekvarljivom hranorn od k.i. vrsenjem magijsld~"ob['1~da ] '~zg~l.el~~)IU~oiljada godi. svole rodake i nasledntke tro:Slov][ua Sl. vcdile 'duSe b~..e u'z.[ MAG1~NL OBRElr)D Na prethodnl m stran icama smo videE kako su . brte vrste.cll~ imena za .~Sl. varanjem :re'c'u:Illoci zaHm nastoiao da nl~~~v~m .U.jer je nedvosmisteno objavljeno da 0110 sa o-s._ ~ J:~ .d~ PO. srvae nije b'~ prepustena :.b~.ootav'lja. nlzmHHJ~JliIJ[ krecu [noel 1.live ~U u tsto vreme nlje zaHo ni truda nl novca d a bl .$~. sigurno je da je ocuvanje tela na nekl nacin i iz.i~.je~ nam da razrnorrlmo eve magi'CI1LC obrede u koj:~lnase vesttjoa ctlro'bnjalGl-s'/esb~'. U:'U]jenju.1J. s.l.mSno tome.da.(.6e.n.. kako je prirodno telo posle smrti sklo no.:Inagicne slike j nlagj.va..i N:~jedaJl Egi'pcanin kO. p:tjUr.jc b[~:a posvecena balsamovanju njcgov<ih razlicitih delova.ai'eJJjh na nebu sa m 'ii. Ipak.I n~j[nanj:a.'kr31J ] s\testen]k" plemic i prjprnst i bogat i siromasan ne hi nlkada opteretltrudih d.C?g poglavlja. kolad ca h leba '~sl icoo.:I.o.a apsolucno neophodno.~ p.l~dO'~lina! vrati m. darova .padljivo telo vazneu na nebo i tivett~ ibogovima .r3JI~ mad m a tokorn eele godlne snabdeva kva rl. duhovnom 'tc'iu.ddrz~vanja koozerv~tjv:nog o'b"R. VerOV3. da rnozda ne hi ndd ad. posngne da .imbolicke radn]e l~ojeee Inu povraun pnrodne funkcije.])na za tu svrhu.1a. gipcan" koristUi m. naJjveCili pairnj. ~~[pc~n]~ ~'~vrdJo da j'~ besmrtan 'i verovao je da c.prica-ju.1 ilvinsk.ecujleruo da i[JJ prlpremanju blagostanja umrlom [[]. d~(la. resko ]Ierazurnett l.mo 0 tome da raz~lsi]ilno ..e~Ja eudno kad s~ u vidi da :$.asto su sa Egi:pcani toHko od raspadanja.rsavanje i dO[)!['ih rdavih dcla: preos:ta.bllo koj~ od njill bsla bi dOivo.njii l'e:c.aj. bilo zbog '1. h:ikog razlo~. i raspao S'~. pr~[: m.~ N paph us ce sadrzavati nd~:?'I~H~nl11oli'r.vi _'~. pi ipak je vrseniem magljsklh obreda :~ izg.amaJ~'lje :nJagH:...rscnja nekog obreda.Q ~e_ ~e_ se d~.. Kad p-omi.~zv.~.~ijc verovao u SfJlise nije uopste ocekivao da CC SlCnlcgovo ras.oJe~begov~..GLAVA V. ~c'uvaj'U fb:]cl~o s '[C]O bogovlrna.g~. obreda kojli nisu nl ad kakve kef is.U EgEpc~ud lJ ornno nastoj al i da um rlog na tl~jbcljj na.Q k~~n~11je1.zbedio da m U se grobnl ea U odredenim .u.hnona uzv]S€.cjn snabdeju propisanlm z.. a primer . pored p'.~Q'Jnlku di hranu ..u~je na zemlji.no :~Jdsko telo _ da se i i obave s..~ lvom hranon.o. sa najv:us:iilu ci. zavijao ih p[~.c~".varanjlem reel IDO'ci 'pokusilio da. . jer kad pocoe.v~e~n] ~lVQ_t.ljevimaJ~ to jest. da se s~. N a prvi pogled takode i'z.. arova vo'~. jer zasto bi vestina bfrlJsamQvanja cvetala n.i.g.a 1. dolt dusa horavi na nebu.n:i natin fivota 101] S..?v?ri'~~~no zb?g nemamog 'v. u obl. I.QC da jedu. kako se verovalo.ovskog. :JJ <:11)svake od ~]I~:h JiI.~ego\1'0 raspadljlvo telo traje zanavek."aJ]i.6 osigu ratl. nadic[onalne~ prime IU~.og mesa .ed:n.lpLh pogrebnih ceremonlja ] vrse nj em.t~.z.n~.nika ocitovala U IllJIJjv'c6oj men i. :~ere. njih slucajno bio propusten i da ne bl istru no. ali SIC. ~u jOOno ili viJsl6 njih.cuva bals~mova.l~ _o~ig_~~ sa varajucim formularna.akog razloga. Ba lsa movao jJe svoie mrtve.ag]'cn.lnenim zavojlma i. rnislilo da je u tako \i"ainoj stvari na]bolje dvostruko S. :n a ko le bile i najm~ nje sumnje 'U dejstvenost j. ntjc bllo neh :L~og j.1 u(:ajl~..lI.a["harm~ ~ogf'eb~_l~.oje :SlJ1 se morale nad njlrn [z.

iv. tv-oJi rn: :sjed.i. ])ok-oj ni'~!l:). . sad a f'iliSPO'~oQii '.e].z~:"Ozirise (tj.i.jnaJ'" i d~ se _ht]i!.tWVl'.~urVifln u ~:e:1 Tel~st pOCin. dobro S1.drza vala d:e. ~V1etu" i d~ti ~ u nj~~Qlve ~oi~e.boga. $vi.l_~ ]1"1'1 miris l(ojii ee ti udove savrsenlm uCi:lllm.jesa ].U. dUSQ mlomirisa ve.gbv-e d. smrtl.. Ti .I.o baJls:a. ]ice pokojn ika okre n uto prema neb'~.ed~ ~ se gSJ minis savrsenim uCil1i.voj Se1bek~ i SecUja. Ispl tivanje mumi]a n am je pri I1C]10jasno pokaza 10 koji su metodl p:rih\i'~. da ti kroz miomirls boti koje od . i onda su lUl.I:28 Prvi deo papirusa.~ cenoj poko~ 1I1l] ku k~ze se d..lji'}"I' P'os]e Qvaga. _Ti p. obzori a pred SV'eti m vranma Neltinlm.Slet Inir. ko] i je verovatno davao u'~u'ttst. po~vj"d'ujiu da on n ikad rJjije ol~. '~e:~ja. lli da 5]'1ke :i h. predstave scena koj C $[1 Be Qd]gr~Je u iivatu.lJS~!rva a nacim na ko.iU kad u suton na nebu 'Za.e:i bile lzgoV'or.j m ucine. 9r: tl nests u se b'l take slad ak mirl S da se ~ 06 tvoje nece n i 1 izm"e~~i.s:a uch1Jj'ti n~'~~fjVU :S B.nepnjaIUC •. ~~ude[JJj.1a ono sto isbce iz njega dolaxi do d tebe 'i ~o srca rvoga zana vekl" Posta.an_I.a.az]..a..~ poznan h. .d je ovo bilo u ["a~. se od OOS] na zavl j.e.c.iI1l na s:voj'e [ne:S:~'OI: moramo eta se prlseti d a se bogovi !"no_g'lU sea c'i :i bel njegQVl8 p om. ]'pa!k~za epls :n.re:b!L:Q. M~:teI0 :z~rvija ~1JO!..~aJj]ti :i ne bi ti isto rako z dejstvene kao stvarna moe samog boga.ale te:]o od .. rnoei knje su lzgcvarane dok je sl{ab za.ene. spasa va .i'v'Orta]1 i uzi:ma.m. s. UC]~ '~ tokom OVlOg == pod~e [llUom. "d i kedar ko] 1 i:z. U du~oj be$ed~. Maspere pod naslovom Le R'itlJJ'ei de r Ernbaume. Upi[i.ni.t~ ~~. dela kia:fj.j i se ~*=l)dinl S toborn d:a.je udov!'fila.. n. a d:elj~.ima~ lzvor [Z. rilebtl i tel0' jie tvoje na doniem nebu.Q srop~la.biiZ.a..]S~ ra$h::~.as ulje z~llilje Manu :~. jie vrg.ra... ·l-·oo)cn:~~t.a 'ce smf)hl :~'Z.glas 'c:u}e" i . mDzO!a mcgu .i poji~'!.a .a~S!JSua 1 Se:ba.b]o.ment.u 6e Sf: t1j.a :tvogaJ II T. staJvlji~liL]'IIJ.nu sa:vl"se:nom..PQ vol] L cia. ]ap]$r-lazuli.. a.cel]i za prlpreman]e t-t.11 u VOGee] Z~ti:m 'f) osebno J.ai~)ije' je prlnet.a.. ponavljao se tela obred.e.rliS hf)O] po '~ nornama A kerta.ra.je besedom pol~o~n iku u k:ojoj se inl.im.h. dvaplu I1lam.Mru hj.ko. j'e trebaio d a sves'tte.l~ Balsa m ti doh~z] da U obh kuje udove i da ti razvesel t srce.' miris ~voj u ~vor~?:u [z~.i... I postupka nad niima je c]tano poglavlje :~st~v[jani su U pogrebnu 5:kj~inju. G . A ten a].tL .R..Zie nad tob om na kapijarlt]a.AF.k: i~]ovel~ Itof i. vadenje utrobe iz tela.:su ove '11!. obli e:je ve]:~kog Dlska (tj.C::maje uroniena 'U uJ~i:.I'ices se U ob]'i cj1)J.a ]z ho~. TI p.v.maJzc glavu..a na gQ[nj'em. je trebalo da l~~. Ovde su U prlnete . d us~ .a.ie 'recLnost nta. ~'[I po.m.koj nJku 'PFineti ~d~to. TI Isid III prekli nrjes i te te Ozlris U .V1oj :P05'tt3v.idolka sl h:g:I.t. i d.u dJe:~O'vj tela.uti iZ]-l ad tt I. u ko:je se on tal~. donese vec[}() o_bU. 'i reci. US]J®O U stvari. preveo M.tne u ovom ]JOiSt upku.~ je 'IU se'hi sa. l~~i. U nji h -". Ka. koj.cina.~a!lj] I ~.lja.k k~ji. Ti kedrovo u]je u Ame neetu ])dma. '0.Qbezre ~ zervne 1LI dao. Raovom: jakim ice te H~in.tav']j~ na telo.~V\~nu. 'll.utJt~isnjii Qrgant lto]l su biU izv'a.()cJ.Anubis ti dolalz] da te posove.r.I~~ se u~C' d i.:S.J te b e UJ() I.._ 'b~zaJns.lozanimljivom paplrusu kojii je izdac i.a.S. Ozlrisa izlazi .cnost ovog bQga 11101i.~ zavija2:tIJ nle i kon aeno La k["if. ()]:~k~U kre-itanje i posV\eUU IllU ko:ra k.:iI~e S'~I koriS:C.kl. j za~ose da saVrSielrJJ.l:]. .at -]l'S. l.~. sahra n:~i vaskrsenju Ozirisovom.l.~· ml!J s'tt~rv]fI~n z.derd 1Z tela.isa.~e se .~ikQg. onda De: na .e[ilo~ unutrasn] i ol'ga rd S1U.13. i posta [1] je 0]10 ravno po'loZieno.ide~ tame.r. i da n]cnn. sHU. 'Ozh:]se web Oko Ho['{)v'O illC]11.1&2 11S3 s_e . je trV'oj.e u SebovoJ D~\or.stoka s~ize .ces se is 0 zj rlsom u ve]'i kOjl Dvor~:n.icnih i drugih pisaca .n.. za SIUliLO De. deee Horove" ta ko elm.l\oJi u Ar.za.(Jvanje u z'u~ c poo'ud u Sa tecnoSCu. :~tir-- .e: PM'~ris . 'tteC:D]'QSU raCUll:@! da besprekorno na. ~.~u ]10m~'H._ Zatim. d lus.ti P].a nje sa.o.tvoj iii poja v. $. spisak balsa mao :u drugih materija l\n. Udo\i'. nedestaie. 1-e.buj] pod:m.jali l~vGilrlj.je su se u klanje. na k()ji.kO-j zeln.Fen'i kij e ] bi·hIm"en ]z B.~.

a pokojnikovo nee je okrenuto pre- ol'is. a takede i P]"~'V1 nadn kako da in ]ZgOVOI]" SV6 ove blagod~~i Sl m u bl le oslgur il ne up otrebom zavo]a i bal sama kO. svoja dva uva: ] da kro7. usta i lice bill dobro naropljeni uljem na 'ce'lo se stav~j\fJ'O zave] Nehebin. koJi SOl va I jano p obr?j1a1. 1'uka kom. Kad :8:U izgovorene eve feci" pokojnlku prllazl svestenik ko'j:~je persomfikovao Anubisa ] vn:.jeg. svojim. 'Til ponese sake svo]e do 1<u6~ 1lJ~E:no. podzemnog sveta :n1"~~~ pred telom Id:l!nj.s-a ona v'ilse nikad nece od njc.r..'b'l!'tvoglbo.IJ vrsio pcn'ed po] ojn.a O'z. :i preko sva- iite~ji~ pogr bne planlne mu mladost obnlvlJaJ~. l desne S'~rane r.s~jiuC]obl'cd.ni da .~e.c'~ k~i.e su i7. \1[8]0 za ~T. Za to vreme je kicrna drza 11a U ulju."ed. imena i svojstva. objav liu je se ria j e pokojn il· "prim i0 gl vu SVO]U1r.g~g ~.da pl~'ttn&lJ1 dva p... Saisu.aU svestenid reJ(.~ tno na:c.ga odvoiitl. UV3" Gos]Jodari. ti primi svoje nokte od zlata.mazanla uljem i..kh"juc.rekQ b~]nen~~ dva. Pri mi..'i" sa~[~e~ ne duhove.e ko.nuis.JlaI'!lJa zrna 17.. l.m!J 'i primaiu te stanovnicl Re-staua: d se pretvori U jastreba od zlata uz pornoc svojih arnajlija (iU fa lisma na) iz Zlatnog grade" itd.j3Ij vr'Sill en::t.a. i da slusa sa. po:kD'jniku se obracaiu a svake nozt rve i svakog obraza bio je prl~vr. tl!::eba"[o je da dvad~5et dViIJ k()mada.ca prel aze preko o'b.a'Vu. pll"el~ocel.sf iti niegove uaove 5VO] i511..glasove 'iz-gova'i ra ustlma 8\1'Oj]!n:' '~ da bude 'U sta n]u ria govori jeziko n svoji m u podzem no m svetu.a. ~Q['\ed ovoga. 0" 0 zl rtse..@.hov]'m " one lice tvoje osvetliava na donjem nebu. Dvorani Se:bovoJ U p~lsusr~ru Vc]ikog.as [1jJe. ~b.iFis~ u davn.amajUje koje ce mu osLg'liu"at~ slobodan prolaz u podzemnom svetu. Ti d is€s. :u putujes nogama svojim do besmrtnog bora. nlaz. Hatori n zavo] na ]ke.ocl. s~av1.i..a.a" preko briiide d.oje je sves.i njeno \i. iz dva dela. tecnost Raova u tebe u I~Z.CJldaJ. :u delovi prstiin zamota ni u p.~ce:rn zaJvoj iH pi ill' llelUI! traka:.cg .aJ su :isJa oerh:i kQ!lna. ina nju stav lja od redene zavoje. zlata i palac od metala ".c"ma:: "lJcl.g~. Pl'e~o glave je sravljan Sehetln zavoj. Totov za1 ma nebu.. Po zavrsetl\u obreda koj'u se odnoso na .~o'v ~nv~:ulJu ni Maati i gOVtH njegov . I posle da~.jie jre 'bCfs ArLubi:l$.'~s~e.~men]a.im re. i reC]I11.g. vOj na oba UVf.aju.:mi rnc i srnole . lLl sV'eUllstu samog Hora.cin: ''''10 Ozlrise. RitUaJlbalsamO'\!a.REDI 155 ki 2'. 1 on sam le nauclo n1!3.i.g-oV'.je poz'laciva njie noktiju na prstima nogu i ruku. z~a L'O ~]a nina ti dolazi: 0]100 j e i¥ve'tt]talisman bogova u bor~visb:ma.1ede ad nose se 113 uz:iva n] a i zadnvolj stV'a bud ueeg iivota koia ce mu sa os! gura ti p esredstvom U lja 1balsama.ag.] lsto kao :i u boza:ns:'kj~udove Oz. ti jasno siJas u metalu smu:i prstl t~oj] sijaju u boravlstu Ozlrisovom.!~]laJr i obr'oo] 1113.anje oastane u gJa.i preko potnj~{a eetir~ . 'i da vidl oC]m.]'Cne formule koje su neophodne da ne hi skrenuo sa puta u podzemnem svetu.k.'Vi pokojnika l!l podzemnom svetu.'n i 'U opisani.~~voJe~~"o~ J Tot· .st~'I' si zlati tom upotpunjen. m.ji. gospodara Amenteta.b?i(lvaJu I na sledecl na.. Kad su glava. Uzgr€d se pomi nj U "last itria svojstva tirki za j drl!J.sede koje ~aum s.r. onda pocil1. s: :11e:f(og U va V'C ~.ikov'og telal opoo:a." Be. g]. [ieci ma magic ne I!l. i pOSI'ed~tvoul m:~gicilnl figura koje su iscrtane po zavoj rna. pokojni kim a I]~OIC.j odredene s]mbO~'iCk:e' obrede pored njegove gl ave..a:r.v~ .1bDSf. oblUlvaocl ncba mu primaju (hJJ~Uf bica [1. i dVaJ U u5tim. pl~'ko iUs:ta". i . '~obecava [11U Sf d.tal da U osvetli lice . ime mu sc velica medu ljudlma.a.11 poseduju i ]na:gicna. ·vista.ki~a:ve'..Q ArH.. nos svo] d:~:5e: da bude u staoju da . A It ubi s i H ott' dov[~a vaju iiijegove z.c a korake: onl su CinHl .MAGIONI 09.] ita melijan da rnu oja. Boga. n.h~liIj1k koli je o[-'cava..lJ i Nebt-Hc'lepin ZiiV'O'] na potU.. stanovnlci zemlje ga o.miN (iJ'i ~'a'Sm).a_ mo. prsre ad.ci Z~padi se onda obracaJjJu ov. U zlatu. radenc . ti se po~arv]jujes u rnetalu $. Kad je OoVO 11.

e obavljanle svih obreda rraialo da nekoliko dana.aJd"~. -d.]10s u po za vOj:i'm. p['\®dst~viti dogad:~jie koji su se.en~ .s.ra:njeusta i.k?I~. p]['~'pla. j s€.se moglc 1Uc~i . Peste Sin tverom abonosove smole i svetirn u]je]n~ i posto SU iz~ g:?-v'or'~.[11.a'.n. bo."~ za.nogo star.aJ(o VleB.sti U ~'I b~~tlna. prema ~. (5) Cer'n.anranom.ri. [\ojii ]'e.te.a lserrane f]gul~e Raa 1.ste ~~ ~aJ]s. :H'~.ojise 'vli.lu. '~rebalo.l~u iU z.' boginje ]zidu i Ne· m.. U'uglavni.me.5a.vaU: (1} fler--heb.v. jer ~se obred rnogao obaviti 11 svako debe i 03 svakom mestu. [ posto su n atopljene vcdenim ras- razumeh. vo. ..~ija. bile na klpu !o::ojij u je predsra vllao. .si.kl] a. m.a. Kl1'OZ slican postupa I( j .sa rna _Ieg[patska .e'r. na svakom koje ~. jasno je da je S amo bogatas rnogao sehi dO'ZVQ]tti.canstvene sahrane: za sii'o. ]'1 d iel ~t {8} SvestenUt A m'-as.I\estenik Sem.. a ona na I.:zatim jie :us:punjena S~. _]J bllo spremno za 8]['0 bn 'UC1U. ]. ~:ro~ azila ~ ~e_$na s.n se da jJe.ef-e'l~. . {9) Svesteni It Am . obred ut\1.~n~ bio vez an preko tela.d scena. je predsra vljala Izidn (GI) CerQu·ser taut.i obredi Z:lQ. trideset 8'~g'~.~. MAGlJIA da sa lzgovara za vrerne vrsen ja slozenog Diza.rna te_:ri}~ .dv]] izadji~j .11 druge rn. (4} Sa-m. IroJi je u ruci driao svil ax papirusa. kQbs k:o ~. troskove ko]i SU morah pratitl f.U 'dep~ \~erova. b!~ _ z.ev.da kas.:masn"je sloieve su se l!'a'Z]ici~i obredt moran znatno skratiti .~atn..vHOen pr. 12.jem ad C:rJl0g kamena.Zl s"a s.oj Hora.C:i. U'i zena koja je predsta vliala N eftld u. Vee je bil 0 receno da SlJ] Bgi.g]OO. da le eno sto se u (in i.~ . AW::r!J.~nub]sa~._a. ob 1.atcri je bile sta vljene pored nogu I na oJ]h.n~k koji vdi.laJ . ~. obreda. kojie . ~'na na desno] rH)Z~.&esto~:~_r~1 plat nenom trakom na . iti da se vela z a.'1og _pla'. ] kad su nad obema sakama izgol reci.~O' vee 'U m_?cJ koie pretv'aE'8Jju raspadljloe ma.z.gova~~ o juee besede.l~je. datlm u R:itUI. _n~ak~i~.Zadm je [eva pokolnikova sa.kO S. nj.CFi boga Q'ZIl"LSa" Posto Je 01'110 uradeuo saka ~e zavl D.ija..stcn. Posle ovoga su se v[~s.am!Ova.I~e :E[.k~ [e bila tll. ~1a. KorisCenje klpa l umesto stvarne mumije ima ocig'l. posredstvom re- ceno. .errije u neras~aJdlpve. kad le poslednji pokrov od CI ~~da J'~.crra a _~i~uraJ .uje. njioj.ena.~ . n~ima .rena.roJu obh.edne prednostl. ]Ii lzvan grobnice UaJ mestu ko]e je bile obredno eisto iii posveOJ.n:om. P[ ":0' u I.". je b:Ua. desiU u 've. je predstavllao t lsto taka. Oz'risa SIilJ toj~nJse POl{ojllli. ."zastupnlk.n::~neodgovarajuce _.je.zd. de:~6. kodoba lead Ii je sagrad:ena VeUka 'PiIam'ida~ .z:Ei. (7') M:e'nh iJ'.g:~ed~ Ritual balsamovan]a ko] i je ukratda ~~ o~]s.]Q btlo na samo] mu [TIi. i ill.ka ZiS "'ta i.a.~ stavljen na svaku nogu.~_vrs~n': Sve 0. ..a.. ~2) S'!. :p~rpu~~n~g I b e.pc~= nl verovall da kipu mogu preneti atribute UcnosU 'koju.i. desnu i leU ~u _ru_ku.h neke jos uvek niamo petptmo namerom ullem.~Qje ~e . i koll_lad lP. 'U'cJljieno i. kojii~ maJ je.~a. .EGIPATSKA. :mo.h\e'nt" flO} Izvestan 'bIro] [judi koji su predstavljali Horovu naQn:iianu straiu..ave: zene StE predstav[ja].. ] podrqblli]e nSh.ije.{3) Sm'.UCI ~Jen o~[ sva kl niegov dec je. na kornadu platna ] preko prstl~u je n~.:tJJ] u balsamovan~~.j i.. i. Jle.t.k~ioD ~HJ k~nl ]SClrta~'~ f~gure.~:nog~ma su un umotanl u philtn o. njemu s:ra. sV'e5. Ib:)ja. kipu balsamovane osobe. obred. ad svih obreda oajvainij: je bio ·~Otva. ad k()ji. P~stl ?.. 'Eli cov1ek lcoji je bio :IIi sm pokojnika Hi oj/ego".em u 5U u"es:~Vlo. nog.ns. Je~.ra~dob[jiu e. otiju ll':. z.el<zastifoen. b:io neki blizak pdja.k sada pois· 'rorvcc. l~~dedllo trljame taba na.I e.~~m!€~~I.glp~lske istlori.drzan:i u.alta.[e ~ predsr~~]~~.. one je. on t[~baJo i d. :i otkrivamo 'da ie U vrlo ranom razdoblju slkra6en~ oblik rituala zauzeo njihova mesto.0 red se obavljao u oda] i na ulazu U grobnicu. osigurana.sve:tiIn ~'veto~1b:1 ~like a~~a". a prlsustvo mum ije n ije b~ neophod [1JO" U stva [ l.~~[jI umrlog.n]~ te]a je.ka blla baisamO'VaJll9l i Z~Vl} ena prema uPl~'~st¥ima.u. a onda .!l1Jjia.Svi su om :POSUtU ucesrd.I ..

Pcsle prska nja vodom usledilo je oClsoenje tam]anOm' .. . e..je iz.ena O[VO['ir(1 usta Ozj ri. naoruzanu pramju: peste je preuzeo ulogu Bora.' ". 1.ri. a liM. lZ nekog vrlo ranog I 3Z1d oblj a..U.j ci. Otvorih 7. .lleltill sacri.ll'uje.a lllsta . im odsekose. Z-" ~ no ponuaene preu ki ·:8iUm b' sves:tent -k Setn re'! kao kipu: "Dodoh da te zagrlim . d a je on poci njao peskanlem vodom oko kmpa iU . a jos jednom sp oj. -ar. Setovih prijatelja.e Ell atke.1~]a. pro drrn ae bi ga sv. pol{oji(haibir).884: ['Om: .eda.. za s svaku cetvrtl n u zemlj e. ta.S.. I!)':-J:le.' '''''''.iOl0 de:i ~~I1.. p. VU . Otvaram za tebe usta tvoja.:a'~~'B. Set je. s:t r.1 davna VJ:Iem.atkom gV-'OI-l'" dcnom kojlom bogQvim.IP~ro. otvaram za tebe oiei. De!" Gm'_'I~'(Jst:' dt~S ~~M'UnenQP.. koja le od ostall ... Ol~~. odn .8~.. Za. ~b ogov.a~:ro mls1i d a n~ko'von:". i prineli ill kip1l1 Hi mumiji: svesrenUt Sem' bi onda U7:£O nogu koja je krvavila i.esi:e[l.il::odc . pra v io se da spa va. ..de..h'. zatr vorena.e u svim obl I cj] m ~ n.. Kad je hik bio zaklan..103 I ruega a [51a.d~S~h~:api!Jreml! 1. .. cnvori usta. Setovi ]JOma...s:tta... a 'I'l Ja za UI.U tebe u redih usta tvojla 'i zube tvoje.. ~ N ee I .SlO'VOln svozd. ZrtvaJ se sastoiala od jednog Ill dva bika (Ui krave). eo.~i. tom 11]. 18941.. ja ~a rebe u redih usta tvoja j zube tvoje.] :i Z.om .[i.. prikriv&i se U obUcjill] sv"i. 'i g()vorh..59 i d.2~vU. Ion no. ].. • d" "I.!! I. • .ol' porazl Seta.'" . "Onda bi prineo d .patki. njorn dodirnuo . ponavljali. j kad b] sves' enik Set» seo na stollcu.a .ojem beseda bogovima ' oru. ] p osto se sen.. lz.!!Ho·re. tvoji:€lJ njrom ot'!i.. jedan Z~ dru:znacenje ovog dela S~:Pt~.0 da. gOv. '[I p..]ego\dni" is to su gim.c.o llid U sa v'e I' 'U_ ..lcanje nlegovog srca. sva ka za jednu cervr t] n 1!J zemJ.-1. materlje sladunlavog mirisa potpomagalo je otvaranje pokojniko- koje je trebalo da podseti na po[(o]ji nemanl. .j![ su .. Op.Jl'. usta i oe i cetbi puj .orena. i d..njavaH . u. H:et-heb bl se zatlrn pripremio da izv. majmuna i sa]_ala. iostavA d' upcm.l"te1'HlfWiro th~ .I.t.u..aN.SKA MAG IJA ftld U.EG'PA J.is.h DCa svog je ere ba 1..}e Set umalo nije progutae: all..rsi zi't'V'ovanj.. a neku vrst [I n ~iva na. tvoje...1ominlt·lUs.'pt iee ] ribe.~ je pokojniku vracao sposobnust 111lBUj'eI1J.fl'~ji lk()'li ani-iell'..1 tebe usta tvoj:a alatkorn Anub~sovom. jedan od njih rnu prstorn dlodj.a..ila s telcm. DJ]'CQllll.negazele ili an "]Iope i patke bile bi Jed. 'J.t. .gac] se zatim pretvorlse u z. Tesko je objasnlti ol~Ir. takode nalazio u c.lJii.a's~koj' prate tek. otvO:ri u.ati."s" ~cmXV.etiri posude.-2·~A.Ii.'z"v~u~e "Seb-ur' Ii'~.m -as. '2'Il'10 koji ' ..g.lje. 168.roj:re (fl. vldlmo ]'"!l'U lTI ije bred oJj.a. lz. otvara . al I.i:voti.. n 8J15. Totu i .. IegaJ'vsi.~dl kO..fire rl~J!le. sina Ozinsa i Izide. Posto j e uvod no oCis6enje za- J• Vi. ta. ~ .njie ipik uspeo da pobegne. iil. odsekh b~ mu prednju :F)'og1!J i izvadlli srce. ~ k vrseno.IlQri. .oro. :1id. 13.zOf. l\n. U "lni. '131 l. 'jedna. 1885: tom .1 .ara.t" :SIr.1:.s.U5tVU Her.g~:~i vIsenjt~ u njihov ih~pobcznlb d uin05ti.).. "U'R se··"o"fI I~"" .ja sam [lor. dok t. i spase sebi oleo. m:onll I. tad je urn 1'0. .sli gvozdem kO]Je iz S ~ta ]'Za..eba 'i svestenlsa 11m -hema. dye gazele ili anttlope ~. U sra n"I'Della11. H.govara. Setu . 130 Vile!: D~~ii1 uclrl~fIJ. 1..~oi s~estenik Sem rekao: '''Vide.~..' '~.Je..III. 'I. Otv'()(rih ti US a alatlkom. Maspet. U t01U CiSU bi svesten ik Scm navlaclo krav Ijlu l~oiu l.iU se pretvarao da oodi. It V e ]'11'i.l1ljie ave. .3.('U' .II.a.ati. " Ilsta U. EgfzPCl'nl •. Pokojnill( ce hod. klpu Uj mumljl su prilazlll ]jlJ. sin tvot ja ti usta pritisnuh: ia sam sin tvo]..d~':l... bejahu zatvorena.~o. . odnosno cov~ka.glleda da Je Horeva dusa boravlla U oku.otv...a. u~aa bogpva" Hore. h . I')iilli USl.J·. On l!lsta. l'unam ~ltef i Kebbi(Hltlf. ~. ..u bi.. aJEi ih uhvatise iglave.~prav'onl kojom SU. Cha lin po I lion. Mesta..Hap. [ ~. ja te volim..'.om za.ruje usta.R..!OJ• k UCl" .. i do dlrnuo usta lldpaJHi murnije. OC:UJlJ.O1V3.2..U R'~rr.ier gOV'QUO. a ]1) uskarci bog()ve I of' su im po'ma. table 2.o!d3 cetir~ pes ude. SaJgori~va. oI.vel\(al bi zajcdnc predstavljala ce lri Horova deteta'13l~ Ui begove sa glavarna sokola.telu vratl nlegovu senku I vill usta i ja. ~.i~ i '~e]o 6e nje~. odnosno "Tuntet". ova C€tirj.:"10' ~"'b 1 " •..e/jgio.Ior orrvori oci u:mr]om\l' kao sto jle.ik II.en.

a$. l-~ak. iLi reei rna mod.l.az ob"eda kallt:o:}e .~ ta sta.je usta mum1je ili kip a i l{a. se otvaraju usta i Q)C[])0..." 'fa lOCI tti.e~ i.I kO'joj se . i. ovog c-as~ ~ hio i.a i.1tva 'Ill VeZl S ovi m s:u..r: :to:t.i drugs bica saslusaju i pokore h Jt.meta ..i tV-ie l for.aJt cava:ia S'U poke] rlleu sposobnost da .kl?Jnl~~u .d. o.el 1. i ce~iri podel jka do bi]'~na naJ rOv.Z~ u gO-Va!rao d ugu besedu u kQ~jo.Mas:pe:ro rt:!." . CR. ill IatkllJ Z\i'anl). ]'Zigub:~I~.:' Tako.Cm!o :izg.juj e da je oVaJj deo obreda osigurao pekejntku sve blagodati k'Q~esu prlpale bogu Oz]dsu zbog delOilj/~:nja Nut HOI'aJ :i SetEli kad j e :ih.rni. T?. oot\l'rtin~ sveta. uputs. l\om~d~..~ an nije jasno sa kojim cUjel1_1" ~'u ob~edi za k~~~. cas' s.at opsti ~prik.~. ..08u~e.~_o' ~l~'ul~~tl~~tl: 'V. nom u. nu se daju ne samo n.rhl'ova:n samo "bik juga" i da ire trebalo da sada bude pnnet "bit.v3 det~t~: o~u.·] pu'ttaJ doc~'inuo usr . Posle upotrebe Pes-en~kefaJ. rOci zauvel~..n8Ji]:1 ka. koji ~i[j.II o A' .au.a otv.]s]i. i svaill:i odl njib . 'i obre.r.oj] ga von" ili niegovom zastupnlku dozvoli da 'uce~nvt:Eje u otvaran] l us at SY'Os oca.vera.]iltt:i ovnu]je s.s[Jl~ka r obredt.. koje SU rnu neophod ne u bud ueem svetu.azde:~jellaJ rna 'c. uzeo je u ruku metal no d I etc j dod irn 1:10 otvore US~ ta.e rnogu vi~e s]j(f. jasna.~ast na ko~'~JC sve:tt podel [en. od njih je pokOjll~! mor.~ e p08~b]1~ ~o. ocnhn kapc:i l'!n. ])l'ikaz~ti sve soene .ka rile u gF. svesee~.~· . .est·e~ Sem 1~ 1Jlz~ma noievo pero i mase lspred ruenog bC:~_'Cetln~ut. vella .63 d. ili pre mogucnos njihove upotre be.: se mislllo da ih je n!eophod. ~ d .ce·tiri pu. ]m se: cet] rI donira a I] som !:oil r " 'eRQU po usn ama . cE. svi obr.a Sl~ se IDQrI.fJ obia vl.eriri 1 'oro. se "slnu k. .storu O"{e: ~nJ]ge ~ tl'e~. da jede.koj:n iku._~ 0> ~l ojl I.m.no lZVf'S. :i..jeni morall S'U se ponovlti da bi pokoJulk ~U::l~~.~ _ ~v.n koj i ga voU" je ronda u'zi mao ceU l'i pr'ft:o. 1 Na. .:~.:amilJ i iL1l:. i!J 'z:atl m vrecu. .ecanstviiJj. svesbenilt Se. .hr:ba pI]nO~] ~Ie·~ . tj "mocnlk c~rolijJa('•. n a usta i. naj ~a~tll~b vremena su Jug] Sever bile dve velike ob. biIall vracena pokojn i-· ku. AU~rnosamo se p~~is~tii da je do.~al'ab Jrf: na.crnekosti na ] i cu rvome..maJ XVUI 'i XJ X di nas:~~]e.''ecava ti vU]'C110 klt.J"at mu nne.vako.nugtn .. bile je txuzetno vazno dJa.~.dlu 'll. ·B']· Je receno cJiI) Sf: sva k" po ko .za vreme balsa:mcnraJnla" #_'S~.jucUJ be. POl J~d. i po na.gr~ndceno:ro pro.kaze cia SU k:ipu ~n :mu.eetu r~.( je.propl sane da se vrse dJ~os~r.: za to vreme net-nea I...' a 1 '.i0]0".e~sto ]l. "• d ~ . ' !Olt.J'IO U Sill enom sts i1]IU . .arauJ8I l1sta ] ?C~~J'U?~e. mills] i.ie~ ""0# Ozi.0bre da sa.se.ma.. ali bez usta n ije bi 0 U mogucnostt da ill lzgovori. one su sada odvoiene": to jest z. A ._.vako.c. ~ovo 'IlJ. severa ": i.~ ] ondaJ bi :uh.: d 11.l ur henau.a.0m . jem . Kake su usta. 'i ociju. Starca u Anuu. S des . da bl se ]J?.vana "'gvozdJe ]ug. stoga je bi.m prrvo dodirnuo •.1Jkl..] CI D na b'ibJJ S1lJ r. U ):. nik Sem donosi alatku zvanu 1~'IP'esl'"en-ke:r~ i niom dodiru. sv'esten~~ Sem donas] klJrpU LU nekn posudu sa hranom loptastog oblika. Da .gove.f...aCin u svako j od . ci~l jedan kraj bio U o[b. . ja 'ucvrstlh sa tebe d ve \1J U. n.z. lkI1VUJr· dav komad drveta. ert blli oba~: v I...av'oji kojjrna s~ bile s~zan~.~ti :I1]O<C]r vlee t akode i sposobnosr da ih :u zgrQ'Va ra tacna i.m Inlestl..d !la..- rakav :nac:in da ih bogovi ..a povr~'Uo bo]u koju Sll b]li. • SV'OjI m m:llJ lm :PlstO:n1.I!:.de Se.jena nexo I'ko . :Eceth._. s. ] gvo~. PO'$..obred..eulJuJ ~ lead poI. ] kad :S€: ova] deo Qbred~ z~ vrsl..eni..rQ l~~t cia po celoi zem Ij:i ide kurd mu je..o M" . utvrd:.redstn llija [II na pa'Ph~usi. '11_ "'Ii.rdj]·m.]ll.ova ra~e cetu'] p'~1ta.n1u]'e 0 bi.g bog..O~'.'V'ljao llaJ ltsta ] oci" dok jie Her·heb:i zgoiVarao edgovara.eaeO]u riet.a\.l drugi..venog l~ame'. • :..I'e . • w" • I n ~k nsdao da te biti snabdeven heh. strani '. gospodara Ccrv.. neoblcan.:o~1]. '. :~ svaka obi ast j1e ] m ida sva. Posto je avo uradl ... ] primlce ramo krunu ur-el'et od Hora. 'On cia bl svesteuik Sem uzeo u rukllJ. :n a JllUl] e:nom.J " d ovoga je 0 bla'llI' . .oJn~l zaJze]i.dse . S~iI"?:a m u~ ml] e.~o. I" . k S:U.a. vlati le fu nkcl jie koje jle niegovo celo lma 10 dok je bi lo na zemlji.. remenima je svaka oblast :p~de~~I~= v na na dva dela .nei ija nil' d~ bi.kle glave nad vijene u e1U5.izgo\l'ara prave reel na pravi n.obni(.~tI.r usnam.~. ..

I. j. All o!"1l"" ~.. ibog m rtvih.I:Ii.jen:i m tamjanom u jed." J~d~n pomocmk drzi. ' -H .r..a ... Anubis. [[V''iII ~ ..:ol]e mu je upra V\O '"ilI' tzvaceno. pla. otvorenim vranma. Sves:~:enik odeven 11 panterovu loi~u d:rzi kadion iell S~ zapa I. pl~ce~. N:flJ~a" . Jl.st.:II" l.m pl1'~d seenu v a glasl: ~Po.okrUje" Poko'jnii~ova ~~nal jed na ze.lU!b~s. koie skrop] vO dom.i '!J l\. kra I.11 JI~·. "Pes-en-kef" ] druge alatke.zujlljc:~ ta ko spremnost da pokoinika usme pod s:vOlje .1 !I.r-. Hunefara.l. Cl.I'm'I]""I""ft'l ~"'" 'i1I l '11"'1 'l od tam. I Hel~heb ce ..l]'~kOija.g.P~I!oJ. sa o(:]~eenje:m TOl:OVi m.~j~rm() je nedavno odseeen sa sa klanog bika.. grl i'mumiju. ~. Si.e~.k 1 na storu 1 ~ . i vazu ]z.!lJJo1j ruci..'" . T.'C:u.f~8i1JJ()j ] ruci.ci. U donjem del u je krava sa.]j] donose but.I~lCe.. ~~ I~~ J. Tekst wj.. J~Geniem.j.~ or je elS!" Sa! t'iJ01J]m o~.gn...v~ v .jem" or] sl cist sa..i'!!'~j'ii"i 'pu*~ . i$pIred mumiie.. !'. gvo~d:e.n~'~m Horovim._. drugi 1~D'I'hi10S] oeti. i Seb je C]S1t sa tV10j irn (licis6~l1j6m.~ !"J""p. pob.st sa tvojj m oCi. dve alatke. \.I:ue v'Quo':m: "~. u d:rugoj..jllJ8~ :~severa ltd. Ti. koje treba itvr~i.enl stojli pred Ozlrl80m.:1('artl~j'm.] ua pesak lza njJe..n.~... za koj] pretpostae.~jectvaranju usta ki pi O'zh:-isovog.. a kod ncgu kl.'. I.. civa kompleta od PO' cetid posude sa cuv. i rrUJtmijil.'eCi jo~." o c. . molltva bogu za pogrebne darove.· ]'1'. j m. sto] e na ::]]Oj11pesl{~ kOjii. .J . .st sa o~isce1!Je:m Seb QV.nosecr cen n :pOI8:~.)1:.. I. O..i si eist. ~is:~"Cist. t-.verovat no niegeva c'e:r.. .ni.g]~l.u:m.grehaa :~r~e]sa.IOD!. Ildl" 1J..eoonjiem.l Sep (J\!.~.~ ililj~\p vreoe sa boiom.O Pl]lega.h [kad] mu Ike [gl. i sep je CI.. 0 pi]sara.(..P oreaA HJC Je' po'£'6 m '" p okojni ka koji S: ])OO:~ova. ~V' mo . p osude S~ mirom. "Tur-ner .0] ~ m.i ~e[ku puta s'i.." ill ]Ir.lI'. ociSlcenje:l:1J.'. • .je:vsiko.a.-~.ik:aJ" .:J. ~. IL~.e'c.. a .. _.a <0 'e:zc b]"ojn:~predmeti "'Mesh.tt u postarv[j en sa ctJje:m da posvetl zerm.''':.[Co] . "-.'~.eda]] prema jlugu! [] kad je :pos:~a:'I'. z~obl]elJJb11 a vrnom na kome je: uklesana f]g:lU'i ne strane vidimo grobnicu U o:bUku piramlde u tebau~'" • • sieom b u. ertika Inri m tn~~l~a. i Tot je C! st S~ '~'lIojlm loci. Sa.anje mira .."".: ~ "~~IIHU. je . ~U. '·Seb-ut· u d.A:n. teletom i dva coveka 1<.. lr3!O I.. ~ -. .u:U ..j rn.s6en. Sl cist Si S I .alatku Ur hekau" U levo]..:t ~"'.l\esb~ni Semu dok obllazl ku 1_' . 'i srce da .j u."'''' ""I I..~jeJll.

J edam 1b.!tnvaJ I. i da bi lekovita S\il'ojstva Ul!. mil" 5·n1 balsarni ~. i.j da hi sa njiUl oVlo ]zvod'enje smatralo skore ebavezn im.mj.U ·njri.ad susf nske vaz:nQstm. irnali za . balsarnlma i li'~zJicit]ln delovlrna 0 cioeoe. Tamlan ti. rane nastale pI" balsamovanju. su nceye vrel lne.: a DB t1JlluQVa upotrena b bi .vog. a mrtvl S'I]J bi. !\Coia krotZ magicne ]feci koje su bile l U obredima i rltualfma mnoglh naroda dodaJ se Ooe... (lIDO rnije bUo Di:&ta manje korisno carobl1ja.~ n " d" .me premazivani za vrame balsarnovanja da bl njihova.. za u vek osta ti meka. [h:ugi man]e v. se n udli . i.tvitl.. tamjan se nudl Horu od tvoga tarnjana.ni su bro]n i.~ nego leka ru u izaziva oju dobrih U'" rda vill. bilo neophod '0 dati 1J HuneferoV10mpapirnsu..caljP.u U logu" i cvome se ne treba cuditt].iJije. l':filJ:mjinl ti se OIl. kako je plsac smatrao. Medu predmetima kojlm." :Na:~'ede:ne m~i su ceo tekst ko.tilj da rnumiju iii klp snabdeju mirisima.. SU.an 'Ii sa nudi ad tamjana . mog[a.. ali im j~ pridavan dovolian z naCa.~ed.ti.Hi] ad fa miana Sebovog. Th...b J. odredenim vrstarna l .0 . l ]lIla pridavala tniligiCua svojs. i tamjan se Dud] Sebu od tvoga tamjana.. 'u'cinaka" Izgleda da ga je pry! koristio sa cUjem . Od parntrveka su se na -Istoku.a~uJe' .:$U se da rival 'I pokoiniku 1LI ovl m ob :ecU:rr~a.on i nlsu bili . SI~ n ud'i Totu od tvoga tamjana..ku !3.iu 'i d a ie Z~5t]te: ad."pra.od tamiana Totovog.azni obredl 'koji.]'~J zauzlrnala 11 • au lzgovorene dole se u]je utdjava lo.gra'DU z[lJa. mirisi i.at~k pcgled na egipatske medici nske paplruse p okazaee da se ulje poiav]juje u mnoitvu recepata. Posle ob eda otvaraeja usta s. ] vaZ[1JO mesto looje cena izu'zenidm efektom.ja mogla z~]ecl.. Zivi SUI upotrebliavali u]je da tQm.ek~aJjmIto. ] tami an. i ocig]edno ie da je prikas obreda otvaran]a usta i ociju skratio sto [e v:i51e mogae.sepovog :i tamjan se nudl Sepu od tvoga ~~mjaDa.

.eI. .era "if. lekovima.iilJpri la. dok je II~~~'Ii rli1llui gP'v.I'~I:ikLJ¢IU. i tc1tcsto'vi ne pruzaiu aI m noge .og. pticu.Ddill:li~.a''P~I~i!l''''!'J:. ea 'I tegobe m. 'kO]l su iIT1:..~ porno en nj ega prechrajan l]I.d. Post(Jj'i debar radog Z3 verO'v.Ji!l:'la ~p:alliQ !ll.~' Bililt il'l. NESREttl~ DANl HOROSKQfiI.uh~~ 1. jl~J j. ~J6 Mnoge zanimlji ve obrede koj i.ti. ~'zHvg~I). I1'. SNOV[.aJ~JJa. S:'IJIBtD.U'l.'ost~v'- smo vee opisali.w~~e Jig jo~ '1 ~m5. zatlm jle prlsla vellkom sanduku 'iJl kome je bilo nekollko boca ].e. kao i m nogi clru~:u'i:stoiCnjla.poiltllljll id 'L! grin. ilLu j.. 'P Q~ red lekarija.i_'U 1ine Gen.. dO'vu. [.A'VU OFSEl)O]:'I urosr :D)EMOiNIMA.a K:r:!ljige mrtvih necemo ovde pomlniatl.U~" SU po S. :Ii J)(l~ joe (~riII l'~ nju sedne ~@j bl '''is~'C(t'aJo''if£si:iett'" 'koj~. verski h obred a.!. Eg~.u :8i?\i'u. izl1~dh~~i jednu koja je. celo telo natrl] ala.v. P:RET'VAHLANJA [ QB'02:AV'ANjE '~~VOTlNJA zor. '~'ig!. i d . bfllCilo na i.a..ujl1i~:ro ']5~ marta.Iioju telim ~:rijd~~t. posL'OiilllQ u 'I v~kQ.eS.' je.'ildlteli'llika da 'i stera dl.!. GLAV. dlak" jiS !'!!]fm Wilt1.e~ I~uI[~:.. ·.d:a SUI je pol()z.roz[1~rti. 02" ] Dan. Sh~a :!.i'Dia V'ti~'d 'b~le :s:ilolill aa si'PiIIi!'~c...ove preo brafaje. nests 1. 'K'!::Tii~d~ d~~~i. ler ont samo i]ustrujru verovama koja verovall da SEt]zves:ne bolestl no lec:uti SalnlO' iZV1~SaJj'i [11.10u hana Bark :i"fi zrLklc'll~ ~a Sl)I k~j u(.iJjh vainf~. t'e~~.!'~(I. isp'tl~tivs] krik seve. iitl:.ii§]jen. btlo potrebnc i kazivanje reel ]1106 da bl se posUg'kJ ozdrav 1jenie. po m.::[..e :~ U srazmeri sa svojom opakom prl rodom h 'U uUe:t:IJjemj~~'. ~ l.eri(ii~ "Ocl. s da i~~7. L1 t~'t SM'U lI. ~ ~iI~t. i S.. ispu'HI.en~. nos.@i1t ~" g.. MQ 'i. prhn u l. preJ1Ij~ l Taj A1S!JJ oel 2:. iti dlt.~.HIiOI~j~rfl~! snll[[.~1"tIIIill.l1i jled:n.{ie ie z:1l~hJii o 'iilatlBi1l:. a povijeni s .I:Hi." Plt.1P rJj'~S:U..· nj e da su neke bolestl bile lJld pisane.[JJO" ill a.il)~:!il.Jcld narod i.:n LJ.vel i 0 bi.'<hr~.c"a.~ve do pete.oc da ulase u ljudska tela i ]1HI'C. komtl! su pom3~~1i.primenjrvao u vr&enj'ILJ ]L.if 0] pog~~edu.O {to g...~.tU m.un!'li. dok }s. nUl je ~c"a" i[.nOSC'[I\pad gl.'~~zl"J M ~~iec'i 11m: zlog . DU]-HJVL.i.llh~ k'oH tH. noktiju" i odjJed· baeila dva. 6.dc U·ave "i. ZI'Da.j n legove prlmene ]J omlnle Luk~ ]j~..ab~irvest\enjtlJ 'IJi O!lfQ vcrov.. . Zen. staru tien.e§!ed. Jroj i ~navodi da se zen..:~e:il. kliun ~a~. :!. ] neobi en] 'p["ez!. i kad vide da je dobra prekrlve~ na p~:rjem.'0'2 'P[10- 1._ii e prvo svukla t o'li~..( 'S'WI!l.'Vs] dO' svetlljke.)j iiS: ]4.ie~· Dt~ha.i!iko ~/. isto kao sto ga je 8v€ s:t€tnik tamj an a lU plamen i ]zgol'llol:'i]a ] zvesne [-eel. r.z.j'M P~sc~J'sadFzavtflii ill ulje.hta:t!l. krevet i t'ulldi.£ @bIU7':Je~"~" OI1l. Za vrlc kratko vreme je 'IIJ svakom . 'p@$l~.PRB])SKAZANJA..Q rirjQj p@l[i!lithi. :SUL se "[51]'1 u vezl sa kazwanjem izvesnih pog]avl~. ka ko sc 'if!'liiSIHo. Majk~ :1< [ilii ollcr~v~jfi~l 1 ~~r. [)@~in]uci od zavr5~rka.la IU E<~()nrn.3. za neke. de:lovanjtl o:dHl duhova ih demona. .~.~rofu\!~i~ ·]"i~~r~['i. n~l-n 'poc@se da jor1 rasru perje ] krila. SRltC'NI.j~'I.

j'Uci ga da pooalje boga da m U pomogne..:i 'U PolJii'zU.govu moLb1U i. ovaj mudrac dobi naredenje da krene za Behten zaj.i '~ da dodu uceni Ijudl:i . ] Prine od Bchtena.Elise moe! V'idevsi da. gle.®d~o . egipatski sv.. Paris~ .:~o ']ebi.dllJ je gcspoda ricu Bent-ent -rest opseo demon lli dll'l h nad rcojim 0:11. E~~~v~jEi:n.l-1:mda je pegleda. _Uhap~1:l!~~I_S~1rog!3J$e. t:lb_ ~" _ i.7~a [)~ ~ O'p~s. princa tie zemlje od mod demona . Prine od Behtena ]oS: jednom odasls do kralja.:Ucan . je tre- ob...6erk!l.ja..Jc[]nj .ud.lillin. ko] j.ri okolnih z!em~]ja su dola ~Uj da rnu tzraee polltovauj e i liLastoja] i SU.JS 1'Z.moors .ei tati i sasnati kakvo su . bese pr. je donee bogate poklone za kJiaJ]jkm R~- 0" IDO'j stvo tvojie.'!.eSlOpOiltull.'v~i dola za Ie:izaslanika Princa 0 d co! pos_ aJv[ svoiu najsts riJu 'ce['ku~ koj3. c~on05eC]mu poklone ad zlata. i lead! cu Sta.]j~.. i usrdoc zamoll boga da d01:"'oU sv?m drug.ZtiC: . meseci.." 'Na.Q'g. me dut lrn ima rno jeda II za tl":mJj]v dekas da su stra Inri narodi verova Ii da su '£gi}j. govoreeh cF1N eka ti je slava i.sa i~asla ~lk~. on im na redi da medu sobom izaberu cQveka ""rnudJ:rog srea ~. Behtena. Amen-Rea.-I lL.ticnne-.8 1fIlJ.$\10jojl' .] postavljena desno ozd ra vljenje postigli njle. mlade sestre kraljevske supruge Ra-neferu.I:!GIPATSKA MAGIJA OP.. MajId K~nooi ~ ntl. 0" ti StUl. :svestenU. jer.i. to kral] suvereni Gospodaru. D:i!.o.1il1 I-UW!lm '~os..vom dodlrnu zem]ju i r~ce: "Dodob te bi. izbor im pade na Tehuti-em-he ba.eni.tg9plie"'~. na proslavi s.'Dt'et.N.!.a i tirki ZaJ.a]·om slucaju.'i:~Ofll:. 1{F. SNOVI.ru l?~n~~Gaf~i JC bi~pr~~~~a~}1 t.7. se tr~7.T DE!MQNIMlA.godinu za god] nom" :i :5.ramu13S1.a m.n~SeJ' J.!cani mog:1 da ]eee bO'~~Sli :i zazvane op8e~:nutoscu demorn rna.ta ki. I ~ons.kt·.vestog prsta" koga bi mogao posla tl u Kad jc ugleda.SEDNUTOS.N.s.a.fio p[uSS~. PaJrUs.M.lIortilQ..u N ercr-hetep pds:t. . Ta Ino dade" zmedu ostali h. bva Ia.tlseci. V.gicn}e moti.a.iji "po Vo. ill]j" U sv.. on ude 'ill. episano] prl [ie] je sm atrana toliko Z llaJCa.8. u 'I eb'.j 1847.govi s'\i'e~teni el.aSe ]zbaviti njegovu cerku. i i primena nj:~ hovog zna 11] a I.Po K. . . jer klalj kalzel' obracai II'ci se bogu: "Dodoh jos jedno':m p:red 'tebe".o'je poldoni .85.e "Dvostruke da knOt iivO'~aj. Kad dade ]J red kral] a. }ednoga dana. Ojn] Sir! da je mudrac Tehuti-ern-heb bio poslan u Behten .n J' boga-Su nca) i p ovede je u gi pat: :u kad sngese u tu :zerrj liu..ra 1" QID se POruOrJl] ' .aka i uCi. D. p s ledece vremenske ka. KC:Jlledii 1. l!"iPi. ] kad se poj~.e!rltlj.V[ p og]:':V'a.I.kao sauces~~Ik p~ ~:l. "lepote RaJ3..kojri jlr1 je OpISOO.lj:eve. K8Jd izasla nik iz B ehtena sti2e 1r1 Elf pat kralji bese l.lt [:Ifill :3 god 1111iC. de 'ROiL~ge:. daj da i-ivimo pled toboml" Kad lzgovori eve reft savi se. svako se rrudio da ralsk.rH 6 ~llcs~d.rnlelilo.(:llScl~5 godin:ili..IJ. ~ p savetu boga.~egovom VeHci!irnst~u :m h.. []je.e.o.£ost'<:L Ba. Bebten: .gb.m" Q[]] Oit~ ] pili rova: i kad :sUgo~etamo.jar'l. prekli]]..~1se njome o~.CU~ lU .OO na roda.~. bese veoma ]epaJ.j:nom..Emde sur i~'1testele E'gRP.il11illOj ibl~.ecanosti. kralj sh vatl da je ona na] Iepsa de:'lloj~\a kOlhl le lkada video i dodeli jo] titulu "Kralievske supI ugf~j vrhovne gospodartce. stvo b~. ~etvoros:ttndlCa mer. oveeose J.. Ra -neferu PI (tj. iICenetmi lB.vi~e pred njim.jiu poklona nadmasi suseda. ] tspre 1 svih darova k. Kad ga c'I' . i.eil~ na .J8. gt~$'IJ nik dode do kralja i Da.d Kcrae. em.dJ'i sa donesu kn] ig.a Honsua 111 Tebl tako da je svakomogao p o. 11.jju:.o:m delu Honsuu da ode u Behtem i spase .esreo] k ustanovi . ra~ S~daJ :se t~_rvaIU .. i svakoja ke vrednosn koje le davala zemlia.ca 0 tome btla -urezana na steJP. zla boles' ophrva jo] telo: prekllnjem veli~c:tll1a o drnah ·]]..: ne lnOt.g (ma.Pll1 'bogitlJ~oj j. vladavine. da ob ezbede niegovu blagonaklonost ] za~Htu" verevatno cak i savez.a. da je prm. hram Honsu N~fer-hetepa. petnaj esrol g(. Mmul. KI1 fE :201 godnm.i b pooVQdl v~di E. da po:S~'[]~ I ekar. u lme gospodarlce Bent-ent-rest. I zgleda da je kral] R:rlJIDZeS II bio U . vreme.M. IOUHOVI•••• o OVQme" S.IUJctllj]lio. tri puta .de na. ~ prea k. kad j:1B NjegoVio Ve. lapis-lazulil..ll -neferu.

Sr~liemk _~m[h ..a..t. da zapovedi da Pri nc ad Behtena i ja ovde 'f"".. . M.:11".~d tvo] .t-s~og svestenlka .1l'. ~JS'_ nio san u kome je video boga HOD~ma kako izla'Z... . 'i posro nad njltun izv.rugi h barld 'sa :figunuTIa bog(. 0 dletee je 'U.p"n/~OI i.kociDa mora sada poslati naaad. su pri m ljeni sa. prifloe. E.g:u'P~t] po]O:Z"'6'O'U p red boga Honsu Nefer-hetepa u n] ~.170 balo da ode u Behlen. jer ti zaro dode ovamo. zajedno S~ koU ma i kODjhna sa des ne i Ieve stra ne. Iednog [e dana" med .. i peste uplta egipa.[l.@~l!.ns. cetir] meseca :i pet dana. ~ Il~.I\IOZI. -'...'i." I . Bog. ...ki 01.ie: d. itnn. 'i" I·DUli..3C.iJ. '~otl C!.ell na mesto odakle dodoh da mogu ~a t€: sla vim.. .II. K~d Prl nc od Behtena vi de da j e H'.tII dtllvole • (I'!:o ~?nsre.. ". i pet d. tvoju. i 0]1 odredi cia SG. u Behten. demon onoe U iSVOJenora viste.o]a ad Z. 'i posle putovania od seda mnaesr meseel stig.e Of~ '~il1hICIii.J "J • ·X veo..:i\N. i o lid. " 'I!.ve'ninsta u oblicju ~iOk.~~I}::O[I Icr...z. napravi ve ~'! svetkov inu l!] deku monovu c~st..~~~efer-ll'1liOOpu.~H)U vazduh." I n 11"".'II~ n..'.Q]lSU ovakn mo _ C~l1... dobi ad niega odgovor da je bog otisao '[I Egipa l" i da 816 niegova . sve tk. krenuse i'z Egi pta.ivilH.~rn!lJ~ 11.iJnL 1I:. ~likDIIiiII ~O. Pri nc ustade vrlo t]'Z.~~ d~~~Qj ~~[". koji le eedeo u barci.)ji SU robovi i j~ sa m tvo1j slug~.aJe:~AIHJ·_.'''.I:ilJUl~ i posta se podig.c.v.go-"om hra:mlLJ 'I!J. novom molbom 'i sa povedi svorn 8'"/esten:i ku da kaze P'r~ neu od '~ebten. Prine :s. gdJe... ~.._ nerniren.:1J3 Sn"'~:R. knjii.. ll!... "'" 4e" 1 '.li] magicn i obred. i zbog toga.lo1:a IO!.'I .05e.Ilofo' U s.zevno~tima na l. Te bi.. 0 vellki boze.. Bog Hensu otlde do mesta na kome je bila Bent-ern-rest..:.]. demon izade iz nje 'I una smesta eedra vi" Tad Sf: demon obrat i egipatskom begu i Ieee: "Prij!l't:a!l] le 'U dobrodcsae dol aJ'Z3 k tvo] kod nas.Ie:~.sta novnici njegovi tVf. on i say njie~~)"nared se silno obrsdovase. veJi kim poc~st]:m." sa .i ]z svog s.oil'U. Tad Prine dade H:on _ SHU veltke peklone .OVlnU. z.rtfJ~~~I~ liLbl~L 2'i) . kojlil Ibell!.lr~II. kad je ovo 'Ucinjeno na ~"]onS1l:IOVU zapo...I Egi pat.. ' " . me _ oarzuno .. d:a... ~ prekl injem Vlsoo.a 1LI njima.". U [~nohri..Q!I1! .:ll:i is'tU!r. bogu ne dozvoll povratak u Egipat.t.tJrzi~ '1110' blX)] rile prlmere opsedn u tostu dern em irna u kojbl. tl pobedniee vojske IIIraka ~ Be hten j e gr.Hdi i:i I~r)j:jinHQn!.. behu odneseni '~. l"] onsu ostade 'U Behrenu tri godine.

. I~J'i .0..ll. U ucnu~IL" . Ci njeJdca. '0. poJm.~ .... Z:illll[.I...!l I'\~ .em:Q nave stt :S[]Q1ve Tetmesa IV.oz.'1'7·j· demon llooj]je 1Jl~.'. 'L)_ ~. pre n.c. • -- Ouuos[m:fl..... .. c]_nHo . bl..ze].. 11." '.i' '_ !i:'lI).j:av[j i vale svo] U v'OljUJ posredstvom S]l.. -."""J""" .oji je ..VVH. da je en bog J~Ia_[·rna~is·-lie~ .. rn' ~ ..:II' - • . I 'Ill egl p~ -"":"'.~' • .]S~....1 " ~I"· " _ k'Ojr!. U snu m.. kratak lL]vid .~ ~ ol'li:i<. I..' $U 'V'I". U sn u o'~])'.. skim tekstevirna :m.." .iV .ojli :5~' nije m nogo ...re moen iDe ad sebe l.eo je da."...' m. .~ mozem~ 1 ~" !!-II.::!!'-· n.~g'Od[:1 zJvi..j!..IlDlima brio obda ren 1U zdizao 'C"iif"j.'.j.io"'ii. lUi...it..'Il-..lU.n.i' .i'1.i'''' ..]""...JI pnzon .e:Ze:T..:II.l-e~begova ] rn ..I!..~...coveku.ne izaztvanja SHOVa i se ponekad n." ~ "I". og H.. ] z~Jed:no prisustvuju svetkovini ko] u le p'rjredio . sa . e..1 Q~.. .d l d k" ..~. £i. .. lh I' "..'!... Prine..")'V~.O ....~·If ~.I'l!. stve~ni. i Od!stUPi pred njhll gllev~n i osramoeen. 1 .L.'·-r'"""" . It~al.· .A J" a G. .v -.J..a 'I... al i.aspol. . j ~..on~:I!J.~1l-: ~I. .I.. 'U U .5.objiaJv]juJUCi.. ~].. o. "'~'~~"Im iJ'lJ .ll~.l!v Vh.lLl!u.. " ii.~ !"' .i~II\f.en prema onom kOi! gaJ is:te.5:re~['JJ]..QLJ3J:lUl u PO&toJ.. j N~t~A~~:~~~ kralia Istbfnog sndana i...8J f:ri·je 1i1:C.1ltao oko 14. "!II UWIl oi:'£i ~\...oz.a() '0010 usmlce pred demoncm moeU oij] m od sebe..e~.j.~eljs]d ('.ii [u vio l~'~L'I~"i: !i"'i"ii od mori U Iljego'voji Sf nci..p prerna steli koju jie podigao ispred grudi Sfi'~e u A'n. It. " AI '11.. jednoga daJ:rI....':lL !O. D.. popu t pobedenog kra I..I~.l'uJe. .1 se da f.kk..-I'J UIL!!] m·a..~ '-II ~ >:!I ~~ ~Jl. pridavali su lm znatnu 'ViilZn.L.. jer je postoialc OpS.. aaspao ] usnic san. "I' ~ &!g~]jIW" sao ] nrug d e na I '" S~(h:...:r]va." koje arue 'Utll'ugog sveta..'" .azUlrorv:'fu)od onog koiji im je spos~'bnost nji hovog tuma:OO[1JjiaJ blli su visoko eenien i 1[1 l..b...= Ij.. je ebuzeo prlncezu prepoznao je u Ionsuu lbj.: ]"1. -t'I"~(l. Egiplt...emon . ~c....[.![:~ n .. isterani demon je uvek n. da :S~ verovalo da je moguee da se demon iz Behtena ~. .. 'I!. se ~@J svoiirn os~aji:aJcem sto bolje n.a oko 61'0.l!L d I· ~. .- .""" ..a ~'-I''-' ..]~a ~ EgiJ.r.08:t..l~ It~~ ~~tI}~ OJ''!fIi. ~.ja. ~."" d.' ..zuje d:a ]~.[ 'iJJLosto~:tin] ~. zbratlb :11Llt..III'GI'!O:i i311i. Pi"'-...1'( . U ka R' a." ~ecbio poznat.."i'tro"" K' '!l'O'...!€ "1"u snu.·""t·1 '. vldeti i~ JClSJ fQ'iJiog]jf]pranera.. Egi pc~nl su veroval ida S'IU im bOZi luke si le cesto ob. POZ]l.rn. [Il8 rod Behtena [pr]pisivao iste at':'b'·· .III.J".h~ uverenle [fa.[ lU!'!O:im. JJ...Q auv .:..:.):r~ja. 5 njim u '0" uiQ'Il)rl.avanje vest~....oaI"'m' "[i!'.. '¥' Jhl£...igu.U se jaV]O beg i.

1114

OPSEIDNUTOST

DEMONI!iMA.

$tA! OVI. iDUHCltViI,._,._

pera- Ra- Temu, obeeao da ec mu, ako, oc]sti nanose peska ko~irna! je bi la Z:fJJnila, Sf] npll' njegp!VaJ slika dati, S vrhoveu vlast nad J";£:r]'l'i jama J uga i SeW:£i;nl~ tj _ eel im
Egiptem, Posle i:lV\~$no~,vremena [e Prine postao kr~]j Egi:prta, p.od Imenem ]'iotmes, IV, i stela koja, nosi datum 1'9. dana meseca Hater prve godi ne Totrnesa 'lV., d.ok:tlzuje, da je kra ljevski snevac ispu nio zeJje boga, H2; 0 Nut-Amenu, sleaben:i.kiU 'vel.ikog: Pl,anhijiaJ,. ktQ],i se Sphl~U:~Oiz

j oj ]Ie.voj saJd TIS!lC] ni crtei Besa, kao s;ro je dole pokazano, i samota] saku trakom erne tkanine koia je hi la pe.... ,\i::iJ."'El,· .... .... na , ']'·-,~Iv ce ... ZI t:I!]

"'Z~ pOiStt:u'z:anje s]1Qvl.de:nja. od [bogSi] BesaJ, 'Na, svo-

rec. C~k: :uako tie neko flJesto prta, Ostatak U~anj oba.vij De oko vrata, MastH(J kojlm pl~e~smora da se sastoji od

§,')'~_ • \. ". i,

, ..... iL Z

'I,~-:-.. \.lil'll ~~,

Oll

p--,-,,~,.,.: pavas

,.~, ;·-'~I. -,," .~;" ,[II.!jeonu ne ~,%g,oVOI1VS~,:··,-~I'I I

Gebe] Bal1'.kala.] osvojio 'Ceo' '~@:]pllJt 0(1 Sijr®nea do mora, ci tamo da je u prvo] god] 111 SV0j e vladavi lie jedne noei usnlo san U kome je video dve zmij:e, jednu na :s;voljjoj desnoi, a, drugu na levo] rue]; kad se probudlo one be] a~ ,hu nesta 1· PoSto je sarrezic turnacenje- sna, re k ose mu: . .~. , ~ e. "Zemlja Iuga Je tvoj,a j vladaces ze:ITliijo:m ..Severa, Bela kruna i Crv~na, kruna ee ti g) avu ukrasni. D~H~e, se ti zernlja u:zduz :i popreko, j bog Amen, [edlnl bog, is -to
.' . ' .. -:" _.... ., I .. ' I . . .I ,", I .
0 '. ~. ...., _. -

ki'~vljle krvi, ,k!'v'j belog goluba, s.vezeg (7) tamjana, izmime crnog p-11;s:fJJ~eg astlla, rumenlee, sok~, ad, dudlm njal!' kisnke i soka QdJ pelena ] grahorice. Nji m rJ.:Dipisi

molbu svo]u prod

'2;

aJ,azat sunca, [pa 11(at~]: 'POSliJ],j]

]S~

tmskeg '1i~dovn]a&ta iz svet~~t:fJJ",preklinjern

~·1.: ,,'". '. "."

I

l

II •

er, SIJJm,~r~a,.. Bari bas, Da rdalan, Iorleksi Q, G04}'lJodaru, p oo,alj'i SVi@~() bOZ~,[1lStV'eI An ut, An'U~t SaJJb~na.!' H~ mbre,
"B':i"r.:;' iI'
"~,\";lll. oQ(.!IIi;;LI'

te, Larnpsu-

c"" A

A 1 'II"'l".... ... Q'~Y!, !JIoll; ;;r;...... "
'I:' \'lI

b, ..~.... !!J!'~ ~'V,.,v

bom ce bid. rI, <1:& Dve zm,ije S:[_I bile simboli 'bogmia N'ehebet ] 'U~ce'~! ospodanca ] uga, odnosno Severa. Podg staknut ovim snom, Nut-Amen ]'Z:Vlrsi, uspesan pohod ~ na EgipM 1 donese natrag m uogo plena, cijli je j edan deo posvetio sluzb:i svog boga .Amen~" K:fJJk:o se ':tm snevlma 'i v]d:'enjim,a, u koj~:ma,se snevaeu mcgla etknti buduenost j aleo ZU~GJ01 ~gip~tSki CSirobe] ak se prihva!'tt]o da, lh izazove ked svoje kUje ntele razlieitim sredstvima, kao sto 5U, crteu:nje, m3.gic:n,iJl slika i l\:::aJ:dv~ I'!JJemaJg;i'~,l1ih reci, NaV'odlmo $]~)(tece pd m,ere baj~d]ca. Z~, ]zazlvanje viden,ja, ] srl,o:~a" preuz,eu;; i'l papi~ ['usa 122. iz Britan;sk-og lUU,~eD.a., ['ledorvi, 64 :1d~:~,je] J.S9 i, dailje",'~I~~
a

na

form 'I'j lu: ""... ti m ]- l'l uu.,[en· ,~'" "I '1,;fI,~~", ," ; 0;:1 ~~,,~ !Q ![j,a Sp3,Va~,,, O'VO je formula: Sahnm ..., ep~,efna, Ligotereenh: MODI' Gromovntk, TI St.o ~mij'u preguta i mesec :i;su-"Qs:U sto l!.iJ:l:icl'i,~e~$: '~.o~:a,k uneev u dab'll niegovom ,H'~'f,to,U je s h:n,e,; trafim, o, gospodari bogova, Set" Hreps, d.aJjte mi
,~'-.Jl,l~U

nie napravi fi'Ulj sa sv'etUjku~ i posto si preko nj;e izlio t~8tO ulje, sapall ie, O'Ve Fe~i treba n~:pis~,ti 'Armlut, L~n amholh, Arsenofrefren, :JF1t.a", Arhentehta,' Onda, 1l..,,,,,...1 ~ .ti ~ 'Il,. ~" I ra nn l"]' t, cist, ~!ut uvece pones na pecmaa ne uZ,~:VS] n ~] :l:u~cimtlprljii n) ~ UC] oj ovako, PritU sv,e~i]jci i sedam puta
w,,' w,

"Za ~,z:flj~:dv~nje S:IlOvaJ: 112m,i, c,.stu platnenu vrecu i 11]'0] ~,S~)(u:51 kme:na, koja su dole data, Presa vij J~] od

D.... J"",j)i (I',·[ ~....:r.:
.. ,

iri.' t.:i, ",j'o;.$;: '0'1!I\.. i1J ..... IL,I."1"1.:115 .

n........ II. IUuJl~ n "'r; ...d .... l,o'l! '!t-

'Ii'!! Jj,I,~

a \i'l1Il!'~';i'!!'~ 11'1 lU,1l .. ~~IIU! ~~!oJ..,
!

&~

.~

h

'V.t~

"!i

lf

m

rove-ka ko-, je ~:U ja,kb pogodovah~ Vle:;rarvanjiu 'iU pr,ik~:ze i, d u hove. :PFema n"jimall' oO've.k S€: sastoji~o cd, Ii zi,ck(~,g te~,~,~ 0 lte I' s:e d~Qjin:ika., du~e.,uica, du:h~z:van(il'g hu., maci,.hn~n~ ] du:
0 gr!l!lJcn
I'iS

ob~:ve:5:tt'll~le Z.a kOjii,m zudhn. ~~ E'lipcamj su i,mali o<so'b ide'je ene
C' ,

~.

il'l,2
il4JJ
J~~

Vidi V,se, App~"6!I~x, nlttoiiJ, ~,842:~ nt s[["- ~H, ~tt;dj~. U 'to.!iti Vidi s(~lgsch, Ef),YfX ~~mi:e,r hc P.h'O,mo~~~, ~ 't{)fI:l U, 's;t D"_ 259_ Vidj c~~'r~'l',f~f Gf(~W PtlPiJrf, ~Oim,1. str. 1 ]8o

hO'l,l'e :stele

SkUi!,';i;l b0ta Bes~ dat:a! je :iil:a kii"~~~' p1il"plyu~a., V~dJiOP~$ MeHl:r,I!'I~go:r.ce.:.. stir. _ ] 22_ ,u d~,Uje.

'176

177

hovncg tela. Posle :6lmrtitela senka }e cdlaztla ocr nj,eg:fIJ i, mQg;~::ti rnu se, vrati ti Ded~,IN) VE'senjenJ mi:sUC;DO~ obreda: dvoinik [e z"iv~o sa telom u grobu i, ramo ga je pose~i'~aI,~~'U~~ ~ij e je ~(.l]:aviste bile ]],tJJ nebu, DU5a j,e,. pe jednom ~]e,r1i§til"],, ibHa, rnaterljalna i V'el'OIVaJ]O se da se, kao 1 ka. j U dVO]ID lk, sJ uzi pogrebn lm darovlma koj:i S:U O:S,l'll,v]ja u g,ro;bnk~i;'jedna ,o~ glavnih namena :p og:r.ebril:i n:~h,.darova jel,ilJ,~' "pli,C.~bila je da dvojnU~,a, zaJd I',iti -u grebD!'C:J", kako De b~ HTIaO potrebu da luta izvan nie na'i:,e)c~~ bra n 111. I ~ ~ nogi h tekstova se jasno vidJ:u da dvejin lk, ~ik,()nema dovolino hrane, odlu,tati. ]z gl'Obni ce i poj-esti svaooj9Jce otpatke i pltl svaku plrJjaV'u vodu koj U USplH: na~,e._ All, pored senke, dv{):j.n:uk:fJJ :i dulle,,, :u PGl~oj:nii~DiY dll111,koji j!f:, ob~'cno obitavao na nebu, IlI1og:ao se ponekad naei u glvb[nricL Postojil- medutlm, do'b!!iu' razlog za t~r~e:n~e da, je besmrtni deo ,c()~'6kakoji je ziveo u grob]]'101 ] unao posebno b!)ra,v]~te u klpu polcoj 1:~lk~a io b ""..;Ii, • "'I",·rJ.' O· A '(.., ,~.. " "';111 " • YJVlOJ111& Vr~ ~LOm.JU~UJle Cm]e'Il]{;,a, aa je dec grobni ee bio 0(1.\1"0]8[1 za ka'€it iii clvojlni.lta" koji se zvao ''',kao,ru:il' ku(:~n i da je SV'e:Ste.nik" zvani ,. .'aQ,~svesten ik" ble posebh no odreden da u niemu VEsi sl uz'bu,,,Dvo] nit jlc ui~vao u

ce

,Ne mozemo red da 1]je postcjalo neke o:p;St~,V'~[Ovanje da, je ka ili h'll mogao ili da je od1'2~vao odnos sa sV'ojim rodacnna lJi, !p'r~jatel]ma l~I)jeje iive OSUlJviO' H@J i zendj11' ~ li je pozn at primer 1l:1 kome se Inu~ ?;~HSVO]oj zen.~,~koj~ae '~e:6tr.i g'(.bd'i ne mrtva, DUl nevolie kole mu joe _ j dO,n,ela otkad je: umrla, 0:11 opisuje sopstvene zasJug:e i, dobre tlOS~tlp~~e rerna njQ~za njena zi vota, i izja,v]j1l.lj~ p dJa ne moze da ]:l odnosi zle koj im mu vraca. Da bi njegova Z-!dlba. oprla do njt on je prvo zapisa na paplrud su, onda otide do njene gro bnice j, ta mo j e proeita, ] na :kl'aju p.ri,Cv:r$~i pa ph"u~na ]{JI' U'i figuru svoje zen.,e ko] i, se ,rHi!jla!~io'Ill grobn,i,d,; pO;,S'~o je njen dvojnik Hi duh zi,veo u gXQbuk:jl!' on bi, svakako, prodtao zapis ] razum,leo ga H~i) Steu~ je ~:to nemamo 11.~C]rna da :s,a,zna,mo ka:bv [e bto lshod nl'Uzevl,jeve 'i:albe. :Na, drugom :mes1FILg1 ~7 ~al4ii'zJm.odeo razgovors kQji DieArflJCnOV svesteuik ])0 imenu Honsu-em-beb vodio sa, dvoinikom ]:1 duhorn i
l,

e

neke osobe koga, je

1)..1

I,

svake god'in_e u grobniei, kao ] cvece, trave, hrana i pitt;: ] ki P pokojnlka U kome je boravic d rojuik na la sio j e zfi,dovo-:ljswo u svlm la:z]:i,~iti,m p:rizo.!F.~,mtl! ,kOij] su bU i, naslikan i, :i li tsklesani na zidovima r~ii,citih od ~jla: u i
gJ'-O,QrJUC~ ~, l)O]1QV'()
b
II II •

n~ddgu uunjJ~naJ

ko.iii m 1] je n 1J:H1e.1l OJ od:reeJ:eno vreme
l

doi ~Dj

n:t'esto ZaJ 'izgr.adnju grobnlee U kome duh umrlog pric8J zi,v{)m ~oveku nelee poiedinosd iz svoga 'i:ivom .. Drevni su Bgi,pc~ sa S~r~b(~po~t~)v~:n]em, ledali na ,@;~obl]~ ni g zbog d 1U hove. umrlih l\{,QU u IlIJi rna boraJve. caik: lh i narej,

znemtrto dok je t:raiiO pogodno

govore a ra pski iz Egi,pta
starlna
IJ'"

rno "kopaca
,__ . iA'li, _Za

veoma

j,

Snda na, ako ]slcljlJ:1!C1il q-s

:p Q\sluj u iz i$h),@;razloga,

lma m 1J;U je telo uziv9J]o na. ~enll,j:i.. Jas 'vdo ,ra,it1Joje kQ, :i Ii d:vOjinik,. birO II sv,ako:m pog;~,ed dun :Eg~,pca a" Iz,g]eda l!l, n da Je u k~sn.ijiim vremenima hUI U'i ~'du.b"bio s njim poiSl'tov'Elc:en", i tl l'l~ksirov,im,a n~Jalimo ijes:~'€:,,alu,zi.jle it:tl sv'e-, t(lst daE()'v,a, prineHh h'(J~ j :na, njrnhove oblastt q. ,kt~jeve u [~ojihl1.a. le2e n.jihova b~ 1.s.amovtIJnill tela. . -r
UZ]V~.Q ill
...11 II'

svim radostima u

,~O]

l:e'~J.,~8_~;, yt=]erit ,jj,8i!]:G~ h~]~~ogUuifski pr-eI'~S \;lid), M~sp~t,O', I&UFnal k Z<'IJ A~fM~que;. S&u. 7.~:P:1!I1 1S.. ,rn!)J]I ju~ :Ut84J~,~~I:. 365-4-20, hll Vicli G@~e:ni"heft Q R'CCttcil de Tmv;1lmt~ l\iJm, Sl ~_ 3-7'l.i1S :K:;IJQ :S~Ii~ ] ;8,~\8 p(iS~t to M(:too1ffl ~}irnitiI'Ld.e. pO''''£O :slam sa SQ.., ~Oriil [llcsl1,ag ~~fJ'~~ I e~~;;J" s~ ~!G~;;JJ!tQ~n ~~~", :S"t~J:'~jt~ 00 illlagaJ~i::i rna. 512 Ka~ s:~~ dotlil 11i:a, 'o:Il:Q ~~~~ mU~leOd, ~)~~~!'iTl'l,d~, ,OV~~rojita ~~tuJoo~ i. 'z;jJjnrilO~U!i£' m:1iifl (h~, daJ~Je QdJ aseHl S~i.IlU. [U ~aJd i~:'ii !.;!,pd U!,Ll ~~:t9 mil ~~'!,;i: Ii=~R :s.~ f~n~~,.pop:~.'u 'l~z.~~l'e,g pi ra n1h':~aJ. Sejh odvr'ati da SlJi 'i_Ii :s~~r,litd~':;:\. cl,o ~,I It_ra~lil2""~ !l;~11u,uhO''l!1 Joo, l!Iv€k UU]10 bQ,m,~e. d:;'li bi h~lo ,Iiledo.i il~'ii'i(ii (~~ ~

tellm~: '!,I'id_i:l..eelil1~~_~,M9nrJ~1cni$ ,Eg~Jllfr;."lI$:; P'Sli[~'ue: ]~, tab,

n:~,

I h Orll 'i, f1I~e,g(l,v~ 'pri!lti{;ii!::~ ~n"liliiellliii:lii!l'l,i'~*~~. Nmr'!,!'~I~~'""aofl' s:nu da ~)O(neJ

aU

narodl cv.rtrtto veruju da, duhovl pogi it1rUIUh 1.:1 borbi borave na poliu gde :SUo 0]1 i pali, iJ i gde S'IJJ im tela sahraniena, :u 'vf.)j:ni~] Cle8,eto8_ b~taljiO]],a vojsllcc lorda Ki,cenera "'zja,v:~jl1lJu na grab brabrog da majcra S~dn'ija,!- kojli je bio pogeden dok D'~ 7" a,'Vlust~ ']897'. pred vodio jiur]~ svo·g pu ka u bid kod Abu. Hameda, "svake noc] propisno metre dlL]h,Qvi ''!Jo ika urodenika ubijenih kod Abu Hameda, loo~i str~iar~; kra] groba sv'og mrtvog komandanta, za iiS:tttfv]jaju,ci ~'Pil~ko'8rop ],azn:n~a uz sve V\O'j Ricke pt)jedi.n.'osti" Cmci tako slepo veruju u ov ~I legend u, da posle siIJ]nI~!ika, n i_j.®rla od n nji h neee da ,8'8 peibl iii grobu, M.[sU se da bi 8v~akcg ko '~O u ci [1'1 odma b zaustavio fantomski str,iiiz:a:r" c,ak se ~.reCi (n~ aJ ra p$l~onl): "'SitrazaJ" i,stupaj!'" Oes:to jasno cujlu ta, "":11 I". 11' , • leo se ~:rr],ca., UJ(),I\: se ponav ,uJI~J1J;jna 1.;tves]loJ, Ud,ft,u.lle:n.ost.I.,, - 'II' ])l~k:O, II pust 111ji.~" 1,;1.11

Savremeni

sudansk]

l]]]

Eg;~:pcan.i. S:!J.l ve:rrov:tli~i da je OO:V'ekolva. sudbina '111 US'I!J.d Qd'i ucena jios pre :njego'vog roden]a, :u da on nema 11 ilt~kvu mot da je izmen ~.Nji hovl su mudra ci, medutim, tv,n:l'iH (_I.~mogu dJa 'PlIedJ¥~.de: akva hi mogla ~:).:uti k sudbina, pod uS]OlvQ:rn da do;ollJu odredene pod-a tke., to jest, ako lm S~ saopsti d arum ]1je~V'o.g rodenia, ] aleo su u S:lan.]t.:lJ utvrde polQ~~,jplaneta i. zvezda u to vreme, da Bog;~ usuda iH sudbtne zvala se nSa.i.1! i. nju [e oblcno nja ]j\r,atU,a.druga bogl Dj~.. zvana Rene net", ko] a ~ obleno
,r.;

1,

.... n 1!I~(iij ~;.CmljiJ~ijiC @'bic~i da se U~liIlIiIo ~cl€,...tako da i[~O'lllje u &11in .. :Kad S<liUl aa n~i!d,a,,,,,~,w oko p~ r.r.1!T:I~d,r.! P(["'O'V{iQ ok.o (~'1,1'~ sara fu~'O.gra r~~ul:i il ~l1)e.rre¢ i, s<t ~~..e~?j.~ :s;a de~;a,lo()(m. ,iiI ~iga Ili:)~;a Ill~t : :f.I1i~.Slo lb~I~~'u ~ro~[a 'okolQ, i: 'polito jl~ ~oJ' J:iOO~' da g;()'v~ri ino~itu {~Ol w ~'~ K~~m~~'j)i' IJl~il~;LISe~mli1Jl~~ml~. I u p~:e~md~~]_[lJme..Je~Q~U~~"·;fU}ciLii!~.e g vmti m tU mC,iQVtL kuu::u tl'tl :S~<lm.'6 :na obah [leke $to ~e rJ;UJgu6e !)irC_ i1uJ! le .i;~rsl!l} 1~'~J'~m d..a];1.7:' P([hSltl:nli{:n~ k,oimpa:s kcji :5.'1IITtJ,ko:ristio ta'i iSliI:lOl1l. i. ik.ad ie sl ~g;!l!O kt~C L iL~sf(I~~ojc ~i!ih'v,~ ~,jiv.ao Bo;n ito ,~ ,III~:SU 'nfillPaJl~c;I.UI,·

on

i me pokojnika i,zg]eda :nadgl,edaju,' merenle srca. AU,. i d l'l!Jg;a, bGg,i njla~, ,es.he net, po nekad [e prlM s utna, ] ci fill se cia je em a takode irnala u;~]<ca.Da, a coven kov lII. buduenost: u svakom $.1 ca,j'[l", mogla ie da predu sl'\3'z-e kalitvE!] ce bHi t~ buduenosr. Take cit~lf£!J.1olda su Olea i lzlda, N e:ftida ] I-I~kJ~r" ]J(re.rl,15C3IDe u z,enil,j., (J~]s]c do kuce Ra-usera, ,c;uj~.je :ze:n~Rut-Teter bila na porodaju:
1)J,

smatra gespodaricom srece, abe se pOlja:vlj1rj,jtl, u seen ...

Sude:n,~ gde a,

CJ.(~n~lj]ir~:

'I1ii11s~'IDvirn

hovi Iluu:rl'iih .. M!II V:i,d i. i~tI;s.trovan .. niO'~illC §'k~, ~ 332, ad f _jil~Il!il Ui 8,9 str, e I Sl'!3{~ill!~ielanak ilz, 1ninl's'a od 'J_ jlL:i!I~ 189!ll le Vrcd,;Ub Sl){(l~~~~'lii!i:
1,

"Jii. 00

blta~ iiisk-og ,IkOIilZU~!'!l lU [-:~i 'gOUJ s~'ug8!O' gJ:ms dm. se g,uob je:dmllQg brul~i'1!G sko:g, :I:i!OfltOi[sk.og ofi(i rol n:iJ[:ll'zi bHz.u ~el:i} :11'13 m.t.u v 11:11H i,oosnm,a, _~I IJ 1i1I'U~':rilSnjCEriIjai>a'u!$~il)m l'!tl!OIt'UI - ~il1!ll:st(Ji kojG !llrand Ii:.H'ko ~)O&~tuju - i d~ gl1l",. 'i.7:, ifIIckog r;!ilfJ.o~, $'c:'~j!:!,cj '~l.$liIS0(h:;·t'j~ ]li:illZ'1j ilvo u'[leth:uj~l. ,KO~lIZ.'LI~ Je.
11 ~lm.d'U

,u~_RJD[!:

H!Rnli.~S_f«)G

l'OMOill:SKQL; OT';ICIitA LJ JAB'A~IJ.

g.

N(:(~~'i,I'i1l0 je

10 OOlr'ro; pos:lle i:i':'i,I['c~'i1Ie i~l!r!i!g,C gtti''ltc'r',ficr ~c;:: ~VilGg.a-od@i~)o~mJl~e kmliz.'~.I·

s~ ~111I, st upio U

'i,i'~I!,:l,

S~, glr""e~r:iilelflo,m

o'b~:asti

~!i)IiCi~ Joeprj

P'illt~i!i-

fi~~I}Q'I,\'~Sil:\~UJnliC~lIO'g grol)21 .. PrJ~l.~jc guwcrrlic;r ];ilritto~~iiLO~'I,I'On1l Z.Vlii:IJ'IU:" llonll izvestruill~, ii1I saSIIIi'llio j,\! je i()tugUcd~o '!)tar.~~tj"'!a :wl,~ iI1:c:::ki jGdilllili~ ko l1I'IJZ:aik: ,ei r:l.o'l,l'~ni ~ 'H'~I~ii} Splllin1eli1l ut~ _ Hood, S[/vijo ie.,rlll,rno,go godi 1iI~ k. je btiJ() r.;a~~:t'.i€1prerilii~[.j'jj¥~n~~H:n ~!'Ilp[!j nski h 'iJb~ia: '~:l!l"'Ve g.oil;~i:f.le,ere Mcidi. koja odg)!)'I!'ttro1 186$. n. C., ~lrod Njt!SOl,l'o.g ,B['it~n!$kQg Ve~~itatJlS~,V,~, SJ'I-

rn

J:J'ijB 11I;[!j:;SHI:'I!I~lJlo'e ptH:GIIiI,:m~e prel\::o U:nut[!'Ilsraje.g 'rIiiO:u~. k.l(~se r.o1zuol~ i oiki r 'P~lll.'Ube po ~~]a.emu e]k.-]$k1"(;<'I'1 USU L mii os:~ rvu :Hi:n)~i'm:~'~J~~~,IL!. _ [:-_]i ro~ii'mla, ol~rug N~l~. pokrn~h~ij1t1inmThdi ob~a;S't ](il~~\I'i!i. S~lvjjo jC nj~st~vi'~i!i plo,v lci'bH dU"l db~le H'i~,o~im~ bacila ~~d ffl ,u, ~~,I~'vuF;blIQl~U i:'~, d4l! $ilc,ek;;li orp@ravii!,k !»f~c~~~. Z4l! [t,e'~o~ik_ll) dalfll;!l!. nfu~d:~th~l.on uml ' re, i kape!ta,1il SL D~~l1 :s;ah!f~i'lJi nje~g@ve,til~l;;]]rketa :t'Je_m~jtl. 'iojn ie pcl'i'p\1}~ k dilila h ram'~, [bft:!di ~zru!d ~WJCmiSHI. Encm:m 'il. pmw ~)o~ta'v~dlt'!l{::a-r~ krM d~ ~i o.... D1a~iQ g;rob. QI:pUOVU. ~ekol ik-o· goa'ilriaJ ~asnlje, ka(~i~~vi!ij ~pQ(m .. "lll~k 15ik:O[ll) i~te,'zno pod ~~ticapBTII, e w~[a ~ ~uikl:_J IlIlraz~ '~ ~It{:.g:~. ,A''i!Elitl'Ll['i "Fo'k1J.r,[!j.u. s[fII["eii,na hirtrma ]k~t:Jdt sa rulUIJI1u:rm. re~~ ~'I!1! s;ta t:::e u ithH:ipmtlLuino @lk:o se doo'!,!\o:lli d~ se: grillu, llail.gg -:).~'rnol~lfi@~ g1i)S1;!l!i:z dJElile~ kn. l\;;o-jlu j~ postao dluh 11 t~do-ji Z£~l1~jtIXit!:n~~~oz~bou."i!U_'"N,~ In' 'Je:ra· vilJki. [a~;m;o(l:l.- r;1:iiv-.a r SGo~loog ll1d~y~~~~", s;a d~,!.1g.in:10iJ_k~~DS~~'s:a,Gs'e¢--.a'IIi. k~(ll ~·to~c Ok~ Rjo~~aklii-'J' _'~;fi~~_l'21.'W~ pJ.~1l ,:8J PQdl.~:t';;a'~~e ktlimen:~8 ;S?O~_ne~'1!il<:;;li"" k;!ilk:o flIt] ~-'II!~n'(:i ~ jed.n!OQlu;S;nQ P['U i~sepolrnitOC~.. G:!i~O ibl ~~~nr.ediiJ:11L p kra~~~_ 0'l,1'0_se 7.~nO ']', d~[1JaJ j!!{bmne:s'~~g 1iIl~'C~~. _De~:l!rt.e J~fJ~ua:~ c~~ Memd1 - tlij Jest, :1,B,71 god~ lite, .Od t~,~n JiB p~~tQ .sko-~ 3® ·t!il,rn~,~ :l~ to .. 'I;',ueme o~t.DioIlj!ll ~Tiliiif, z;m nell]i(;jjjIl~~ g;mb. Nin:O!:ltn :S~ Oit~10.. :do _Hi: d:jU"i~ ;sedmog me;se~, ,110: :~t~n'om ki!Jl~r"~~.tL~. :IT.IrogtJ, ,~0iJ~~ ~~I~ [kQ1es...... i!O~ ~:

"til

ke g;oc.Ulfte ull"eih'UltU I C.I S'~ ,@;oob,. ~ :~i:ifi!Ml'C¢~ c'Vt¢e; ~ tan~]:Ii tde d:ulh umlr~o.g,"'·

n,

o]p!aklJJ]lJ

I

je njegoV' palS s]uetJJ.cJ [la.ljivala. jer prerna prici. tj'.i vehkog. SUClll.~." Tako se i :ibi.0 nas su. iako klaj nedostaje.. same dellmleno.vesr e ]lJjagijsl~e obrede...ci.eiPsa 00 svake dJI'lJlg. . kad lie'bog Hnemu. mS. sasvi m j e jasno d a p. da je vide.ole sasvfm ofig'ledJ no da je bud ucn ost deteta za visila ca k i od sa ta 1ll. I kad joj je. kome je rode-no.vrem~~i.]1.· decaS ka posradose td kra lja V dinastije . avgusta. V magiiskim papiruslma se e. IS3 Tal~. 'j Zf.dJeset dan a g:o dine ozn ~ce:na.j koj i. ~i. nasledio shvata IlJJ8l SVOJ I~ predaka.h je svaki bio srecan ill nesrecan..j]iIQ uieo ida. Kad je Olimpija tre- dan sam bio srecan ni nesrecan . rekao: 1'0. Prica ds'lje kaie kako je on ]Zn1aJkao krokodi Iu ] zmiji ]..[) Sedam bogima Ha a nekog dana iB da.stvorioza Batu zen u_ 'J'koja bese :I. kraljiee. on j()j je sudio u prlsustvu svojih poglavara i p.it[ sreean Hi nesreean.:.. aivercvatm je da Die: u vezi s nienom een ~'l'~']ne~l~J[V~S._ ostavlla i nanela mu zlo.ani 'OiJi sree:ni.O tome.ihdjii od omh keje [e rnoli lac prl:z:iI vao bltl na vrhuncu. rekose: "Umrece ad krokodila. na zabtev Ra-Harrnahisa . uje~ da umro. i "jedan iZVl'si odluku inljibo-· vu". jer se misl llo da ce 'I b neprij ateljske si le tada Uoci ndti nemc c· D'Ull. Uzimajucl za primer mesec Tot. ] s vremena na vreme De.. prvog mu'ia. ~. b.. kaji le bio prvi mesec egipatske go di ne ] poc:i njao.kac srecna i] i nesrecna. od koji. na srecu. se rodio nekom kra lju kao odgovor na njegove molitve bogovima.0 na svet.1 Pouka svih ovlh plica je da nijie moguee ]Z~ bee! sud'~i:ni:.da tlb ] tlh dana ne treba vrSi ~i '..]ermici'J. 0' kr:~vamo da SU danl obelezen i na sle- de.z.corve1{OVU bud'Uc:nOi$1t~ ""I- OJ rnedutim.a'l-e.ci n: .C.~ tlo.11 njoj bese d 1J. i. pe gre.] It SVaKQg.oJriji~ nskorn ka lendaru.1 mu nje sevale i . njeno~. U jed uO'j dru. prekllnjao da se sued rit dok ne dode povolia n sat. it] es:recnm. zavisno da l:i je cas balo da red' A'i'eksandr.~..M"eshen"et bi 0bja:v'. sedam Hatora dodose da vide slna ko]i.e z'ene na vaseelojl zeml jit ier . je ad.v-elrov J:~ :lJVOt' megao.0.:"On ce hoi tl kraJj i hna.golj pri.. se njome ozen.pCani.1'0 rnovi futnj. i sv:dd jer dobrc poznatoi ''''fI1 C:i 0 dva brata" kafe da..kad su uvedene u nilen u sobu. sa!?~o. ] .8.1] egipatske godine je bio podeljen na tri dela . iz dl"ugi h papirusa sazualemo zasto su odredeni d. r tor su takode S~ u m:ogle predJska'z..a['." I ova. pomogle S'U joj da rodi troike.o cuo 0 d. $a. sada 6es rodtti vladara svera".kako je svako dete dolazi 1. 2:9. i da u jedan glag: rekose: IJ'U zrok njene sm rti bice nos.ati . dok se zernlja tresl 1.51 Co. N"el'.'i da ee bogovl s. jer ta t'.taneb je stajao J:l ored nje i osma trSIJO nebeska tela". da ga le on a..'_ OSl:uUse jie na sm ~t ] pogubtse. i sve dok nije video izvesni sjiaj na nebu ] ])'1 imetio da SU sva nebeska tela u povolinom lPolo!ajiu~nlje joj dopustlo da r~di dete.i..esto k.. prorcdanstvo se ispunl. zrrdje iii psa. . boga ODlG: doda6e. kad je lb:al..lsto SlU drugi to bUi. dospeli papirusi ]{oj:i sadrie prepise egi parskog kalendara IlJ l(Oj]'ma je svaka trecina svakog od ttl stotine 'i iez. dete je lspalo 'I]. i 19d S1)] g€JJugledale.6e vlast n ad celom zemljom.

medutlm.! ! i ". U obema f 1.n S1l:1 bogovi lz Ra. bT' t.I:i 23 . ga takode (r~na.3JOVi] da n umrece od bolesti aar Y'. Izida ]e pomcgl i Setu kad jie poceo da popusta u borbi. -7 -8 f" ib li !l I! 25 6 !6 24 r.re~]'ma ~Q:ci ])tr~tvor:~u kr~vlju.a ba. i navodl raslog: '''ToOje Gal n sV'etk. 11 l.ll 'Toita oznacen kao potpu no nesre can. Kc go d ] e roden . can .1!ebogova: i na ova] da n su bogovl davali pohva1 ~~.i postavi je na nje no... i .E. '~j.. 5 <6 ".a.]6 volove. 'Iota je U navedenoi .tiO C:l." U vezl sa devetim danorn se kaze: "Ko god je roden na a.. a 1:..9 " 30 !~. metiti .obelezeo kao p(r~:p.~ 15 16. Ci.'\~a k~o potpuoo sreeneg.~ ~ ~ !. :28 u n ~~ '~ ]'9' " 2:0 Ovde zoa k znael "srecan". sta ua.M.GII~ATSIi(A MAGIJA Da. polnom opstenju.. De- svoja razvrstava- vetnaesti "an.~ Dan.~. a znaij ~nesre1+ 1 .c:l"Vutbn danom sledeceg meseca (Paofl).~.JlaJcn.cen na one [COjl 5U s. si n e stvo boga . 20. U vezl s [Jet i[11 da mom se l~:a.:6 !.IG. .svaka nje.~ .eta n.e:. za to ~t'O je ""OV'O bio _ n da borbe lzrnedu Herta. '26 bJ l r. rd da prima tudi nca..entua.. i Seta". MoI '. '. Kalendarl srecnlh ~ nesr ecnlh dana se. ze ] veH can- tavili kalendar lmali dobre nja dana.azi ~zkuce ni sa jedue njenc strane: ko god je rodeo :n. onda su uzeH obl:ieje medveda i.cina je sreena. T' ~ ]:i~ralna je :2. 27 l~ .I o s:r.1 su sve srvarl ]ZVISene u bo~an:sl{~J.ogl e d 'more '''ililuet:llk''Qja je rrectn a . 'ilr . .acuna 0.J. (It Hor na to majci odsece glavu koju Tot svojim . pon~ao u skiadu s tim.6" da. ." fa se pn. ra . U vezl sa c. Da["JJ 2:1 3} ~~ - 22. OJ _da ko- Hsti..y je vodlo ['.g:ov3.O:V6pnrtnj e p obU i pobunjeni ke.. .~. I} j~ 'j l" 7 8 9' JO l' !~ !! 6A! ~ ~ ~ !!f 'fi 6bb -. e ii]a:d b. m rna ova] _ dan umrece ad i-U~Ume. u vezi sa pemaes'i ·tt im: ~'N b:Jazi uvece lZ svog... kuce ni Sa ~edne njeN n e srrane..ovi. taka su Sf: berm t ri dana i trt noel.t 3 4 '~. 2 . . i nerno] imati odnos sa 10m.. na ovaj da.(0 se na prvt dana. sro mozemo videtl lz sledeeeg prirnera. Na ovtJJJdan tn rreba 1'0 pn 1l0S]~ ti darove Ozlrisu i Totu.. da. IV(_) su se ttl kli U obl h'Sju mu~kllJracaJ." i 'I.n 1. 1). • 7 ~ .~'~~ n bi.0)1 SlU sas .reo osti 'Ill.sti. . jc tada zadovel j no.I kaze da toga dana ne obavljliIJ nlkakav posao. ~ ~ ~ a . i covel< ko.z.zadovolinl" nd. jlev z:m'ij. srecna Hi nesreena. 'p. To je dan kad je pl. l o !!~~ T. na:~en kao potpuno nesrecan .~ .~ !l j.vaj dan u nreee ad srarosti .'"~ razloge Z~ 2.- .. papirus Salljer IV kate: "Ne i:d. ~" papirus Salljer IV~S5. . oa su sveste ru ci ] I" _3.. !!. ~:~ se _ i....' y" l'~ "'f 13 !!f"(Sif) 12 14 '" " . ~f.jprisumosti.El' . naravno.. 1 . Uac. h:e..Ul.ne: ill nebu i nat)zemlji U prisustvu Raa. Na ova] dan papirusu Salijer IV je om potpuno srecan. ne slaiu uvek u pogledu nekih da na Take je U gcrnlo] le ier S.JediU barku u kojoj je bilo sV etH:is.. '" _. telo. 1 caro b" -O..ca. katendaru bl $G."' .' ~ I ". a svakl rad De potpuno zabranjen.n ~)Z-.

1'l. . ad :&1 ~'r~\f srebra j drveta a. . imena nece nikad paJ~it] od ~d@dtda Sa! nikad mace: sna.tugova le za Ozirisom U Ab]d.ga.i!. trideset da.00111. eUiI 'fer'" . I' S~he:r! 51 neee nikad posedovatl: 0]'1.1'~ h ~sp1n'enia olbl~ PQ_~. slusatl vesele pesrne jier SU.. i na tre1c-o.-.lkaJdje~ za c.p·""~~·'1 OL '!vJ". od. sesnarestog..pa.II.. . i dn]gog Heru-ur (Ar.e.d1U Ein. ('a~lF.oji ~.o.0 takede fiaJ]. sa horoskepom mora se spomen L1:~] Demokritc·va ..o~1 "'~INI"'m.!j~ .l...s1'ecan za plani r~nje. dana ie btu 1. kako je smatrao..ijeno. ()e]g:'lied.. izlazl 1!J 0\11'0 znakova Zod]jaka.8.. d vadeset sesti dan Pl:IJofila je bio .ci.iI. . _ o]je smela za paU~:uvatra u l\. ~ --.Cl' s[~e~stvIQ predskazi vanje 2iveta i smrtl.a j€: mnogo staripredstavljeno dvanaest ~I~ ...e!l:1lYQf1I".!l'!lUI"'" \[ (~O(~ii!Jti M~iE'iiia 'PiE'(HiI:I:iiM~t~'S(:loi!J(t!m .~llt:]mao posebno ime. _ . [nora se dodati ]). Ii B:oom.rna.•}.iiJ.na."uvodno posla.§nj'oj' traci deset sest tleh:at]'ija.~'U da11e . kOlje se odnosl na eve dane ~ 5~ pc imenu Ilennon.. ·m..cn:~ prorl caniu s:ud'bline po.:a.. ()Sn()V1). .... L1 ~.t U wezi.. :IJ 8B9.l... j\i" ~. C~mb..oP'.~ .. kamenova: rasporedto ]h.~ tvrd i.• dra.on. i..'" 'II·~.!UiI.j S'lrlnee 1 Mcsec .nd'ef t1~~ GROt. •• ..oxy .H srnatra n] veoma 'valo] m i od b~p.le~'a videU j .astroloske 'Pltika.It 13.4n'f"'~.n.] ake se b:roj nalazi u gorniem (]eiLutablice.. ..Ci bolest :i da . '"'1·il".ro~kop]J61 1U B·ritanskiDm muzeju pismo nekeg uci.g~h.veeiv~:I1]. z:a~iJlskum~~~C..... C~~• str _ '7.1u.af Ji kJifD.drevni ·Egi]J. ¥estine svom mceniku.Da.da!....JJn U.: ~\!'ek rod'en dvadeset treceg dana ce S~ utQ]JiiU j ta~(O cbJje" Ali..di (:hl<l!ba:s.Ce:•.. ' l~ lrJ<J Prvi pm i~!d~() :K.-'7. Obred no.o. pet gore ]J omemrrih b ogova ]l.. da svako ko zna njililO'v.[!.. BS7Ok? Se~e~'inoje i~ll1i~d~~uz:ilma~o k.oue:riS:).:Upozna vanja nji~ I\lekti:ne~.':i. da su sastav lj~li hQi·oO~kop. -. ~~ r. f..).. ~~ .'rll]1t"".]-lusl.• .. D. t e umemuti h dana :k. ] nesrece je s~ed."IJliIs. . '!Ildl Ch~I. cJ.Al:i" upatreha h.e~dgt~ Parp'. $[UD\.o~he- tablicu naci:njet1J1tI.r.'. .. ~~II!"':"£CJ' L. kojlh je sv. .i!il~~.$k:Q(njil. pi!.'~ • ISH..'v.:ma. ako je u donjern delu. n Opet.cant SV'()j]-ri[] marlji vim p O:fi. anti na Ib'~.g Set: c:~tvnog: Izida i petog Nefrjda. '!tom l s~:r. ~. N~ spo'lja.. prvi.1"0 denju. Prvog je :rod'en Oziris.~~s.e na mesta na lelO] lrna te se.. 'II .0 z abra nj'oelt1J.m:titi [puta. Ullrl"r-ec.'tta'V]O je ta blklll na ·tt eonozac ] onda na nju :i z kntijlee lstresao modele sedam zvezda ]00' koje su bile u traka rna" ] stavio u srednju tr. svesdama i. h'ec~i.bl...e:"'. Pseudo.jdan ]zida.bdana . [ 100 '"11".II ~~ • ."!l1 osam (lra..:_:L M·• . Ol"'0D vesti:nt odu]] i ] preda."". l~Qji ga okruzujlll: ~S6 tac!t1Jo'~ trenutka cov'~k'O'vog F.em.ja.a. u vreme lrO~~Djla OHmpljje. ho. podJst1ee cia.~ onda 1!1 je ad tabllci obe'I.oSU.. lee:m.1:\.k'G~Jko 'proteI-do ~~~:zd.Va.. Df .t.-j. str ...c]10 i paJ~]ji vo pri tnenjuje zakone koje ~HJ.og.e$.ati u kom ie mesecu belesnik pao 'Ill poste]ju i j me koje je dobto pri .qg: vreme. tDllIHOVII" . (]. .e. OP$EP~nJirOST DEMON.og pl atna. 'Ill kome .. vY ¥ ¥ . ~'04.QI''08ko'FJ.Od[10 rnesto horoskopa EgI.andl"a V'eUk:og.smesta ce ~.ajli]iJJ" ' Iz zi vota Aleks.ln~a. ga ~Qtgj.. ~~~.Uoko. na '~d stotlne i sezdeset dana datih U.."" ..B ]J oternstvu ".:tlJl~.aze da se :figure. je u evu svrhu korlstln ..:..11:8<4.ibvaJ~artt~ njk~kv.tte]ja. bi]i vi.n:Slcelle t~i trake....·ii$B doznaj erno da su EgipC:an~... .Aleks . Ta ko lrnamo dobar razlog da tvrdimo da je ].. SNOV'I.e:'ko god je v:id]..~~U~J.I'":"np' J'e'" ~"'" "?"?o ena ..r ..o..IlID fJlI'LB I .!' tre~€. patio ad ovih dana su· biJ i nesreenl ~ _u teo dane se niDe: trebalo :plr. uputstvo no (]~ sluiu kao a m. ·u~~Nar'llodn I1f:l i'Z ~'If.zgiL~'bI.Kallstena......eziU b[\o] p:reo$t~i~i.. Of?.!l.. ku6e~' petcg dana Hatora S'€. ·~~kst[~ . ~k V. nalaziti planete koJe su onl pl'eC]st~'Yljia]'i'ja onda lz nji b prorekao njenu sudbinu. a. . on 6e iLwti.a. ] N'e:fti.nH. vrle ta..:ridg.m'ed.MA. na o:V'a.Ii. koju su bile pri ~ je bio Ze:vs S~·trina d:rtlgoj je bilh'j. p[@:r~!~t~.ilS~P05.njiu] M.lll.lenda rl ma srecnih '1 nesrecnih dana.IClig~~e Greek' Pap'Uri.l. za U magi jskom paplrusu l~t se kale da treba 1c"saJzlll. .'5~sran ]:1 "sto" k8J.acrtaju balsamom i ]nl:ri~m. xL [.

je SV~Lk"l fL. jima su bi le posvecene. .O u I. lastu. vet samn kao ovaplo..~ Tj. bl sa mo je d . OlO!locn".I prtrodi. dus·u".l~. Va~no je napomennti da se [(ao user Il]c.miju Sa~i 'i krokodila: :i j. iivt)tu po .29 3. ~JN1IYI'i M~. Kako su duse preminulih mogle uztmatl obli. 28. i postovan]e uka zivano 2i votinjam a u Egi. boga Ptaha .edno drugo po- manic nl vise nego dva naest:D~ pog~.~o.]icju zm iJe je . ca]). bi Ijk. 7. 5'to :SU ':i cinili o. lli k ]e bi 0 uZ'~:)Isnage i oplodne moe] boga ra.dn a besmislenost.a}e svetlest".cjle ] da otpliva ..s-vo'joj 'v'o.·Jl 0NO' .i su vernvali d~ su ~a· to 'i "bogovl".a..ja tiffikozvanog J~e.Egi.zmnozavanja I!.• "iivu. odl lka ili at rj but pripisan .ila osnovna lde...S:U dJo:zn. :nekomnogu..I.nja kojima se coviek u napred radovao bilo je l posedova nje ove [noel. u oj). Na J ~disejskhn po]j~ma je mogao da uzlma bno koje o!l::l} ~.I A r'dELII!~ll~J!I.CaJ.ifui[jke~ Egi:pc·an.s.lji da UZlnu obUcje svake z]vot]nje.u. ptice.v]ja Knj lge 'm'rtvib .eU" i jed-no od n ajv's~..enj..nesta] e njena prl vi.p~an su po~tO'v:aJ'i :i zvesne price..e n'~ k.. lotos.pta nm n ij.ata·~I' ""'boi.6eg pretvarania 'U iivoti nie De: pomi n~ n iiedna e pollska :ih divlja ziv'lDtinja. . "boga kOlji u mraku d. "vladara suvereoib prmceva". u (. 10 4 161.jm.giparslltog oboz~v~nja 7. m • imao vlast nad po]jsltim bUjem 'i spusti se on pramac Raove oar ke...." PEtaI.ju. I. govoriln da je "dusa Raova". o bra zo» a ni Egi.og[i u bud lu.e je kazivanje bilo neophodno da bi rnu ornogueilo preob:t'"aJZij u "sokota od IJ.govog 1U N '. )ogbvlje I. i u:z]majlU(:~ ovn obli~ejepo.0 Ptahovom ob:1 icju je P08t[lO ··:rooC.~riTO~'T Ol:::i> i"'r!1IoI11. .a~.2 s 21 24. aor ufan ovom moei.a. .p- Ra a. ako se ova g[arv[j~~64m u j e omogucavalo da se preobrazi 'U "sva 1<0 obl]ejie koje :poZielj~.. njem u pripadao je samom bogu-Su ncu.·I· e I r.n. one.anskog. sokola".]votioja( ko]a.je ]I.je b'i:~Qko]e zivoti.'IlUa lXJ(Vn do .e. na Egipeane navukla pod smell j porugu ranohrlscill nskih p'is.iit uliv'i). lebdl :i 11 ][3. Ovo dokazuje ci.og]'i uzimati. ptlcu ben.1JUcji~ gore epomanutl b ptlca mogao je da leti lkl'olZ V8'OOUEt.l. I.c lli zivog stvora kog su ze:I.e.a.~ .kiojnUt se pornstO'llJieCl vao sa.eboga..'1 5 6 '15 1. feniksa)r/.~II. m. setlcete se.gQv~. "ape. u obliejlLl lotosa j e egi patske krlJ]lifevnot. IS 22.: /~ . kl)j:i su im u S. jer su srnatral ida.C. i ta ~o do bi j ~o atrfbu te duse bcga-Sunca.ad obofa vao i:l voti nj u kao . ni lie posveeeno snabdevanju pok:ojrdka recima moei.. 1[".no 0'I!.v i !llil ~ Ir..XXVI. peseduj u odredene osobi ne bogova 11::0 1 - stvar pobl ize 'us- 'XXXV.j. _ flrlll mO!.odnje i gmizavce. -.liljen~.c~. gospodara od vremena j sbeci ce vlast nad milionima godtna Za pticu bene se.YIHOV rLJ.8JO da se sulja.f:em IT fz rel igijsJ~e i ]'z profane. • neg ··~. preko zemlle ] stena.Jje podstakla nil salu kuhiv] sanog Grka i. da ..z'uvoti Ilj U. ]uog.. a krava je bila uzor niegove zenske kopije: svaka sveta iiv()tinj~ :i z]vi stvor le imao neku odliku ili atribut koji je blo pri p:IS n ~ b .a:tJemo da SU b.AI i.nm. zJv.g. rom" velikirn bogom stvaranja. on je moN gaJQ da iiv i u vodl U oblicjJu kroko eli Ia.u (tj. ] covek m.lCOliO svakom pogledu ja]{o nalikcvali.~ 'fj'J . ci..j preleti bilo loje rsslDjanje IIJ bH!o korn srneru.bUcja ptica i zveri: ovo je fb.

koji je smetran ~'bo\ia.Hebreji.i n F.g.s: na. uC]'le~lja. ali je pogresno reci~3la su E.JO i S~ ]jiuds.og.l. bog kiDga ]6 ona predstav[j aJ:~a. ~._ko-· je $U E.fevna b:~~g. i. poznet.a mogla u ·budhJ.orem'O nlkad dO'~olDno.e bio vi.p cani.ci d a je imao ov~l{va shvata nj a 0' pr~obl\"91z~jhn.fi.!lobic:ajeDom smlelu r-eet ] ovu . koji j.to je jednom ~Ijto S!t_~niste boga.Il~jI'e]igicznl je.l~a i.dJ deU oj astlm :i i1!ei.'V. uHutrraJsnj] m r9izm:~ cama i s]JQ~..l osnovu ]JO''stova.i cO'i m metod:i m a koie SIl.IJ .aJ prema BO.zg:~ell:i~jlll .njaJ.U naJcin k9.l!!jna je. bez sum nje. od na]n ~r3 n:ijUl do na.Jdm.c:ig~ed.kakv.1fI.d]j~vi sj~.a:no . telom pcsle smrti.j'®..oz'e svrstati doumnu manje rre]:i8~Otz3.~va'Ill besmrtnostl. bez surnnje. potr.t'td dobi.rM1JJV.~. meduti m .:U usvoii H da bi :u m S:lld]'1 i S~ konzervaJt:u zmem :1 zaJl"om k:o~ j:i su lm doneli glas . da istaknemo.i. ali je. 'I!J ]S'~O vreme..a ]ei'j 1J.['!lsk]mn i ovap- delo koie se s praJv()m. Neu ld ljudi.:flJzi il:Orv~ 100 ad.fj.dno aka ~:h prosudujemo savremenlm merlli rna.-· 110 pogresno razumell njihovu reli. kole siuja poseduiemo. IO~a shvatanja nam.crJl05'tti lza ti.og L] po c. ] po~.~a S:U.j snji III ri a uticajima SV'i h vrsta.rstte da bi se u IL'lljojiP0111Q'VO ovaploelo.ipca ni n ukazl vaG iivotiniama. u ov(:~m]Ii. tU5N] m je neverovsrno da ~€:.dec] p 0 splslma :njle:govi. ]3. sklad 1J sa svojom pri it-o~crm ] !em p. Eg:~ pcanin jc mogao bi·tt] vise Ui 'U.a$!tim~ koje je Eg. onom obh ku bio sasvim reda k.]Inda. 8 mo iz.· u ramentom.b bi 1.bo~ Tvo w.I s njim se nJe postupalo skoro na :us. ca.je:m bega-Sunca Rae.~iljo bi drugu fi voriniu iste v.cu ne :m.bO. Uptl":m. Kad bi sveta votinja II.h s\1les. naD su] e'vendjeg naroda a n t]IC1~Dgsvera. ako ne ] ne- 3tei~tLckl1i] ~lolH)l~]1Ji ~evno5'~.])c~a.lJ 'ei ni la i neodvo1iiv] deo reli~ijsl~]h verovanja Eg:~. ]Jootova.ei njieni. Odnos kralia poc'ema Ram bio je istoveta n odnosu Ra.d'U. Ml.Z. zato SiL] o.I Or1La SI. EgI..[:nu ideju kQ]. Rhu]jiaJni n lsu nlkad tUJ nije se ni n~kojii []a. l. ~.~"!Jl.g meI3:zUlm:n.g. G:f\Ci j.tdamall' ratovlma da SaJ srranci rna. da bi moglo da uf.. te zemlie ik. mrtvo ~e]o ziv()~:u ]~~bail:s·a.jkasn:ij:i b vremena.iii kn]~. ccvek bez vere ] Bop. zi m fa t iskopavanja n E. m.~j zrnvohnjle u [ote:n.a~ nema [lIIQe.ipCaln] ld\aJzJvaU :Z_jjvodnji~maj.0 kakvo staroegipatsko .D]aJ c ukasivanog kral]u. ces:1lO1 zamene slmbel onim sto on simbol izuje~. osta I i pri vrz:en:i svojhn bogoviraa ] ]J DmJelca.• ehlj'~rJJ'i.g]jm.~jptiLt~.cu. na videle kBJOrezu I·· shvatili ~()gi. s:u.tt:n.g]pc~nl o. Zn~ti.e.

ptshc hQ.rtt i.· .! (drevna •• II •• ~.uU engleski 3['heo]og [ orijentalist.!J. arapskih. Studh:ao je sernitske jezike na ristovom kolediu nJJ Kembridlz~u.z je.eso:p.'ipQ.znaca.m'illje~ karje se vel.:II '1 . ser Err1. koptskog.. '11\ 0' prestonlca crkve.je).e te~.:rijski ] at iops~d.h rukopisa.. ..ts...m.jniji m delima su standardni tekst KfJjig.'OV'O d' arnemossim :15: opavanpto 'IiIna u N'. etiopskog 'i egipatskcg... ... egipatskih paplrusa . Pred 1U zi mao j. i naplsao preko sto ra.l~i ooO·o'). B]o dlrektor IOdeljenll~ egip~skih i. kopl'ttskih.. Meclu njegovi m na j.ot~Un]jll'r Egipa. p .. Etio'pi..1. SB. asi rski b sta rl na Brlta uskog m.e mrtDih i.V nova 0 egtpats wj :' ]I~ZeVifllo5tl] nh:aglJL 'eeveo je I.... Deru. mnogo prevodio S~ akadskog.u'j u za ran u istQriju bri~eanske 0 . Asuanu j. za k.la puto ~ hi vanja 'ILl M..o.o] i je priku pic vef kl bro] tablica pisan ih [dinastim plsmorn. S]~ rijsirog. grtli:jh.est . Sudan. gde je prouca"'..t..4) je blo isral<II.'" :1'· ..Alfred Tompson Voli$ (lSS7 ~193...-' 'k vao spomcruxe ] HIIi.. kn .lll'z~la1J] Loudoun. Ba:d..in ivi. godine.r Baldi. Eg.L Proizveden je u viteaa 1920.. Ge'b el Bar 1{3I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful