P. 1
E.a.volisBadz Egipatska Magija

E.a.volisBadz Egipatska Magija

|Views: 112|Likes:
Published by obrads

More info:

Published by: obrads on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

I, """" EG' "P-"'ATS1KA M', 'AG' 'IJ'A'
, l'~ ,'----'~' ,,'_ ,'",_-:,\'_~~'

FiUp David

Rec.elf.lJz:ent

I,
.~

,'_

A",....
,

Voli

[!!!!

S'
".

B',:,a~' I;,
_.t ~

Du~]ca Ba,nkov-],f'
Duib[';avka ,2:~v.~ov,i C
SilJlll~.sI,8JI~oezd~!Ilije iKO'rekltii.lllL',aJ

Le.kJ1!11:.Ifa

Mam:ir Steplnovi,c D.r,~~ n Jov[c

.BonsJ,:iI!v Stan i

c

Sa, engle:skog prevco

. S' . B ons l av 'tanlC ~

... !QQodHfll Jov.,Ut'"', Boot:rad S

, Sta~JlPa ,Iror,~ca

Stam:paJ ,~ks:ta m P.QV'~Z 'i.Bai:alr'". BO\Ii' TlniZ 500C)

SER

DZ.

·NOIRM.ANllJ

LOKJER.U. KGB", FRS",
rrn.,
A"S:Y.RONOMU

11.''1),. ITO"

II ZN".I'~K.robolV"1!t"NtjA IPRE~A V~l1~DM
:1

K;I\O' Z!.NAK 1STI NSlKE Pi\'tNJII,r i?1!i:'EMA
PfU]A'TmJU

.... .BAJA1.. .. II • II r !l . _ II •• II r .. " '."" l. . •••• "" . " " . .. .. . ... " " . I I' 'I' 'I ti 111 II ] nWWN061 MAGijSKE PRAXSE]J EG]PTU '. .yt DUROV1. .. •••••• . •••• _ • • • • ~~ L3]j '\In O'PSri:DNUfOST . ii II •• !II . " " " • " " " .AMAJUJE .nBMON[MA. .. " " " •• ... II II II ~ .. SN().HOR. . . P'RBDS\KA.. . MAG'H~NA lMEN'A . . I. .5 32 U MAGl'CNO KAMENfS ILl . " " ••••• e. .. V.. e" •• . ••••••• " " . . IV MAGICN~ S:U](]~. . . _... Il I..lCE lTD . SREC_N[ ! ~. . . ."""..B02AVANJE !lVOT1NJA . EiE'LES'KA. . " .••.. e e . .". ::1167 _. . " .ZJ\N~i\ PRE'lrVA~RANJA~ O...rl!:sR'ECNl DA~"!n. . () P:tSCU ••••• ::11'91 .OSKQPl. ~ FOR_MU E.:SADRZAJ • !II .•. " " .

i.oji 5U konaeno dostlgli. svetovnirn isto kao ] duhovnlm na nalcin :&.. lH. su vfs.•1.. ss svlm z asl uze n.. uprkos neprekldnom napretku :koj'i S1U E:gipca.dvliie:nos:~reli- (hl[ pravtla koja su sistematski nasticki • 'II" '..l1'i posrlzali u dvUiz:taJdjii.igvjske literature mevnog Egi.agjj] .j~.Jt:~oHa d:a medu narodima sa kojima ]e su dolazlli U dodlr budu na glasu kao naj:re:~i. S obozavaU njem boiansi·u~Moci ili moet i njihova p.ili svo]e bezbrojne verske obrede i sprovoProucavan]e om.ma. 1I.am.' 0.Cin.11>. '~j gi..nl. su precrII· praistorljski zh~lj'i Egipta verovali da su zem'11~ . vrlo tesko raz umen. to jest u moe m.c'i.ptaJ koji su dospel do nas.~a a_gljmponce tz vremena m •• -e • 'E d. Cnj eve male knjige je da pokaze da jle ova] g~.fJji VaJ sa vesuost sa kojom. obltkovale njlHf~O'vashvatanja 111 vezi sa.i]o 'i. :f~gula.:.asb..ojl lie. '~·zkJi.ostataka tzvorne l--el.] U .al~~cni..z. otkrilo je cnjeni·leu da je verovaaje U ."1 . ow verovanje uticato na nji'tuJvu svess ad najranheg do naikasnljeg ]:ilJzdobl~. koje je 'PW:~' Uo ]zgovar:I9inje :reel me Cit da izazovu natprlrodne ucin. v[.IJje o brerl a. sUka. u '~ iste vreme n:~JsujleyeJl']lliji ljlU::li. .t:s·.1 eel in l. i visokom 'i ntelektualn razvoju 1-.ke~.~l hnena.Di Vle. bajalica. Tako bri.anjihove is or~je. formula. ·"g!pa.ijUja . I sigurno je da je.3.jslc1oj [n.se!r..I\~nl\t·~ i vazan deo egipatske reL:igijle .giozna. ovom rrenutku istrOrjje sveta.g~ju.

b ko~i. 1. j e tre 1::%110 d. .:~. U a QrV~ l"'ec se upotrebljava '~_' svom najbO I:i€:I'I1 zna.g'Q\I':ir~nie:m :~ zvesni h reti m tonom.Jte. i U Hl9J kom obl'l ~ju~ [lrtije b~.olt1Qden U l.j.~ i s~m svel fKliS. 'popusUjiv?Jj '~ pri] .atsld h ~'\~Ugijls~d obred.~ re i slike S'iJ postaiale ~l.o n. Njl. vi.._ 1 ~:ttVOll'OlJ! kO]I!.eodv\o. .oe" i vetar 'I ].j'lh zc'mljt!J se nl.ill njem i dedvoravaniem.]a.mag]c ne ronTullle.O imena [noei na odg. sa!'IDog Boga.o'~i pronzrokovall bol ~ patnju obosu ieli h.dijhr]'rn ]! n.M.!' slabosti i.OI $VlO]oj prlrod i i. I:1l. s:u u. le d u hove lo:. 'I n 'Pokol'~vailuc:u so ]1iegovltP 7.Et l7. 1 I svesti Egkpc ~n-la" Svaka kQ je :~og~~te (~~ . od steane onth l~oji ~.dS:iIJ".ko["1obezgra niCJ1. oznacava da :~eovc Q['ui~.(.ce:tl. ~. cbavezne u!d. odgovaraju- ohra-z'l lI'i5l}adJjivo telo u n:er:±:llsp~d'~jivo~..U .egove nep['I]ate1jle 'I l' {o'tt'rv:n ike on i.v]dl]ivj~ Z~ kole se smatralo da su prijateljsJca ili nep!ri.ve. da urade one s~o on zeH.0 prlsustvo svemoguceg. S11e prirode su priznavale 'njegovu m.jlaJ '~ razvile i delovale [edna porcd druge 'U ll.I\t:. '~"'H~~prij9.mocu n. ni figure i~.~.i':no tEill.e.~vi]a '~im :r.o.z:~'vod jle.U biU nepopustljivi 'i neprijatel jisld l110gtiJOpostici jedino I€lJska njern.cm.cst ] smrtt ciniU su zio i ur~i~UlfV~h.eil1l i.a. PO' mi~:~jie:n.ogla ['ascep'~t i lI1aJdvole" 'I vod. ju je posedovao dOV1Q(HI a U po:~nCH..EI.e t. pokor.me no:m. ili upotrebom ~In.ljske]le.aJ'Vnl ci iji magijie je blo da coveku obeebed i nadmo C nad tt] m blcima.en.:.mu naneSf LJO. po. li.o pos. 'ma pod koj iin ~. ve:[ov.oUnl~ su. hi 1.] ra ~i '7.. k~d je na Df:kJ za-\g~net~n nati n si mb olraova 1. if.i priml tivnog eov.nagu iku bica mocni}eg ed neprljatelja l~oj'ujc pretio (I.21.a U 'Bog~J' i s.~' igi se verovalo da lie moe l'<Q]u jle posedovao :sve~1J6ocult.ei alatka ko r usceriO 'V[seni u '~:eko_~.magijom U pr~usto:nJB[\~m. ra7. ko]i.. za n:O. s pa ca k.~aJtelis\kei. k()~. koji predatav ]'i~seklru. \1'[10 ve I~Jrub:roj leg~. 11 kii sm]e vreme. U'i . :P. su 7~l1aH 'reei.a.0 kake bito. vazduh i nebo naselle nl bezbro] ['lJ] m po blcima. ~u tntah da i:zv[se njegova naredenia.gi'prtu In"OF. ~g~.g. vodi pOI[~kl0 od p:ra~n.]uCU'ie 15lJ~tl· ska oznaka :~I vanje dr uge.estun.ttvoren~.I [sk u h kn)ig. u'~. h kasnui:ufDl v1'.g]jaJ naiveceg broja ra [1] h naroda imala je ZaJ cUj da prouzrokule ])~~C nose:nje m:o~Sod natprimd neg blca na c.ju~. ci in c.aJ.knme j~ dusa U megl a 2iveti za DJa'ved~.j'Ui:na ce prlmorati p]f~.ljsI<~pte ma oove leu rnogl s se S.o~k~~. .7. a koie bismo lnog'~ipreduzeti. V!elt~ova nje lLl mag.i'Votn~ p:r1r'Od~ se .a.cime.~ .ije bio da snabde cOVleka sredsrvije rna k.~o uzv'i.m~~ :moel..tta. ani upravliall.~~ov~rc~] su ~~.~guI:no je (~. al i se presta nak nepri ]ate~_j~ StV3...~.ovarajuti na.oID. sa izvesno vreme pesta ne isto take s]Ian kao i p tv-obi tll'~posedntk :mo!c:u. vrati ti urn dog u fdvo~ i dati m rtvacu 'moe da pre-' l'l1LGg~. bura g" oluia.doblja" kadiIJ Bog.i slike l{oja ie sm~rr~F! koj j. sasvim je Si~~UTLO da su '~e rn~g'~'iililJ :religi.:g sa reUgi.an.ag:Vv. je uC'~ ti da bolesta I] ozdr 2Jlvt lste11J.Ui:ci 1J.ao od bogova [1Je'ba.i]'nZiJ vrSeni ]-. k~ ko :516.ak j. lli bar u predi nasticklm vrernen irna.~.e ~I: ..i pOihc:u ]7.I z pomoc damva ] po nuda.a d revnog Eg~pta S~·jJ/l]'i. ili ccn/1ek kQ~ [e v ladao zna njem i blo "!IlCa n magi ~$:~.to. 'i li!:Q']~l u'Z! kao h]'I~..]'! s fi za Bo~a i "boga".judskim bicl rna da po V()~r~ 'LIZI nUIJ]lu ]"~LJI (. nedosta rke: 'i gl.ajf'. Ali. ambunma ova bi ca su. mlslilo.]: ToOt 17..ove[[~ nj nih o'b:i~fiIakO].da svako lst raij:va~vri.gipat:s~ke :n1~~. reka i n~:or~~ bo~.ii'v-~ d.ptu ad. 17. a cil] e.a k '~~'~~t re'~~ zna k.ilr~€. ['(~.i. ~sec:aJlj~.Sic·' nog dJi~l(lV[10g obOll~r"l~ lit..alljje. stariDe jie u Egi. ]'Z'lJU'l~. sve ]jiudske strastl.ek~~ bila ii~kl) a Ilk njem u sau n morn 'i ima la SU.Na klonost biea koja su bU.a. ze:mlje 'U pod:zern~og s~~e~~" B'[:.Sk.i\l'ab~'c.~Ust~O rcc~.l]l.a.'p.ei~0'111.'tto. ~Uu=-jnog lmena.teljgk~ prama cQveku" vee prema tome da li su prircdne pOlj~.'['O~.cr..l. o'~[. bile povoline IU nepovoline za njie.l sva ra OOoOIJ&] nlegove isto:djle.a.i ju. ~ez]~~tme. "i d ~'lJ1g~= ~.110 PREOGOVOR [~a~ dzemni svet.a.e~~'pove.1ta obh~)®J~: da prenose svoie dusc" 1).. mu se omoguci da postigne natpri rodne ishode ida.Q~m i de1a !liu b~la :s'.ed 1~'~.Ogl~~~v~~ I.ap()'v. bilo da Sill "ll'o~iiit1le' i ne.

I recima meet.ziv~~i.cno Feci koU ki je bio njihov ut~c~. i rIJ i v reme ni ii"~zdaI... i. [ei5. I1.judi u drevnom Egiptu. on.l_I l{.I Egi. okr [1t[1JO'~llll0l['en?.:n. ] bi 10. OV:fiJ ~ll. prostog i.a.g~jsldhnj]ga i cuv~njl&'ll !.ca . iako su V(H'Qrv3 H 1] sve OVO ] obja'lJ'~j]vaH svoju veru sa S[{CH.gipatske l:e~ngi:~~.ede."O strasrvenom revnoscu.lljiih ov primer.ntIJllja.a. i o~~s. Siwt [l1.kt.21. spase uje :s. p08UIJ~O Bog i ca'r. u pomoc tl [1J~.:r:a ka.ii7JOp~.jna verov~1'll. K~ ko 5U o'l!al~v~ sh va ta I1iJa U 'VC7J S ~ a robnia kovi 111 mocima imali ohrazovanl ~.potrebe bediu sjajne svetkovine I '[I OO. bezeba irr ni.i deie mncgi h neznaboz~ctl i hriscill nsl~ia'] sekti mogu slediti PJ1':aJVQ do nj ih.i.asveta: '~Ia~pal~. kao ~ u najvazriLijii1!il degadallma 'U svojim ziv'Otlm. . razma trarno uzvj §teni..ji11(')..ruce. duhevlrna i demonima. 'U IzglIJ'~da da su ad nji~. i i.:tIJgan.c]an1og.h occldv~'~j.l'p~ a ~' ~ ~'~ ovo.~ .l]i[)V'UI.....me.e -zivek'J na l!~rnJiI. ~' 'U slmboli leu slozen lh obreda ikoj'i 5 u se vriti Ii u :hramovlma. K~iI.o. zem:~ju1 sva blca '~stvari na njo]: i .".8 Ozlrisa.ShClO::l It I~.'ep:r.r.v'O~~~slu~ g9J:m~ s.c~'Dni~~.I. kad otkriiemo da su na.e od z. k Koii je stvo:[]Q nebo. de lovanje njegOive moci: mlsrerlje 7jvon~ i ~~anni tkrivale o su se pj]'~d njim.]1 enaduje "p~k d.nemo- 1 cmditi.je u takvoj [[H!:s-a vi n i nl~g~je ] i'\eHg. magicntm imenima. :N~.. Onom koji .uja $C iztnetda nula U vfaJdibine.n.e .'bogu-Suncu~ vrs]l. svoja la~. :u on jc rnogao d a.ko je razumet.' zagrobnog sveta: i da se.'Pr~]s'wru J51'0 h preda ka.ni:su vidc'H nik~. s ~edi8c~.] im.!lH nije se t megao odupretl recirna moei.u is~ n euk i da hi ra lJi kovaB ~u hovv ne postavke keje bl'lleze Ugi.C.~I..vO cuv~.iudnje za amajlijama.lcv~ nes!. i i:ZVfSi tel.a:n1a".~e: se d'ld~nosti s~su>ilaile 'uS:IO t'o~'U~o od prcp..cuI im a j. a u ka:s"rtLij~m Vrcrl"JJ€ i ma ~. zadovoljio re- znanje i moe su prodavali za I'lJ)V:fH:.h smrtnika skrivao tajne usuda u sudbine.&~ ra]ome bav:ui S1!na.~~.a.pCarili su i.H·~_k 10. demo:no~ogiju '~rrli~H:~'ije~'u oni koji Sil.tpl"~.zg~eda I]il~~d nlsu os]o'boc1J]li.~i j. ne m :i . To hd.lj ne. ~ ['u$~ma.t!.ektlu~j~og k I pI'GSVlete['lljla.~je.m] iagat Ill.ce . I.a onf iLg.orus'~iB neukost vecine i.k:~ a tE'~O da [e neophodno obezn S~l1 Da bj.ede63: c~nle.()j'u n]s'~!uspeti ~ar~ zHm.no takvi hJ ].ala n p[a n kloj i j e :iIljeg. d~ podl'zl 'bri. sisteme drugih naroda ali nema snmme da se lxvesna shva ta nji:t.O_ ~e" nj. b:~'r~delo n] ihov ib pled i!1l3.tnr~li su pOLnoCn:ucurj. .i'v'€.~ti 't! drusrvu duhova i dusa p:~~vedn ika u C~ rstvu kejim vlada biee boz~nskog poreksa a l'toje j.1 ver?'~~"ll l~ [ednog Raga koji je bio svemoguc.lj~'oolja~.n. lstlm oni m poverenjem koje S1i.[() kli kv u nis](. '~ ncvld~)]'IJ".jud l. ob~._~_e: d~~v[]07.si:. prkoseci svojoj' pr l-TI dl.' su v~l1_ja [~:I~.i.J:s~lce.@..0 dobro pozna ta kao i pro ~ £ lost.da. skine vee ko..e. iU Il:CIrU. a prcmueemi ljudi :S.:fIJjv. ca_~~se i s~~ncevo putovanje nebom re'cjlu moglo zaustaviti. i.r cmoi" m a.~e'ta. zasto su Ig'upc:~nl bn7J]I!.~.B:lB. sa.~ .liebio upoznar 3~ naukom ~adrz~nhn u knllgama "dvostruke kuce 2ivo= ta" budu tno'S:~je bi I a isro t ~ 11.:m. det ~ nj~stog 'P'fa~n~Ve[:j~.uS9J i tel a" kakc 7li'V ih tako i mrtvH~. ili d~vo. vern..EO(~ flOg. nisu mogli ogra n ic ili.p:riset. i obrede kOjli su se obrscali prve nstve no . i koji S'U bil i ~s.jI~ ~ rei:ugijg.IJ i rc] igijsk.. 'C~ i u ra zdob~ju svog n.carobnj'ak je.~dj:~ gi peana mo~e se naei :n~j\l~ti deo maE gije poznate U drugit11 'Z~t!Jilj3.v'E.zmen.'U rmd oj u i. i tv rd iU da posed uju moe nad bogovtma. .je.ag.boi~nslnh p:red.e sluibu brojnc z~j~dnicc svesN::n~l~~. d 1lJ hovn i. oj~ jle l~:t. kojc ce zanavek z. karakrer veeeg dela .Ccnija verovanja i suleveria masovno bujala medu seljaclm a i rad uici rna te zemhe. S~I R~'Ul. :s:~~' i.svesten ~.vojli:h d. jU duh.jie.k. A'~ QSUIJ)_Cc~. ad ruku n.]bezjjJa.e8eg ln t~l.1po:~ H u smrt i vaskrsenje a.a.Q- i :lbo'§: zara(ille je~ii- u v~s:l~ rsenie tela u i.ustalo uz mrtvih.1J.nhn.~eda.tij.je:nO]1'l i pr?IS:~vljenom obbc'a ju.:~ pozna vanje na.mQl'.iI1:u.u m. dob:ro UU$tIUjU sl.g.a o:sob~ ze:~d~ sprov. i t. . vee-an.ej u treba se mnege glll. mogle nas ~ ~ na 8.----------------------~~------~ U PR E:OGOVOFi su se.c:n~.()v~ I Sj.Cni€:: vesti :nen" U "'be]of' 1:tIJ kQzv~ ni ca rob]lj~~< b]o.m.h pI~.'. .~. H lSVOU lTI splslma i obred lrna take m nogo 0]1 og sto una pdzvul\r. U Tebl.

E~ipm$Ju~ re~~~jlu. koji se ot..o.. od k01Lh su pojedi na sta ra nekol U~O hi~j~d~ god'i na ~ Z~.1!ji...DGOVOR koliko i od slufbe bog:u 11 odredeno vreme.]]su plsal i prepise Knj]ge rnrtvi h sah .'Vo.tla\l"i~e" bredno uputo stvo oplsuie vl!'senje obreda kao dele hvale vrednol c!__aI!!.M nekle su zatvarali eel pred Ic'injie:nicom da te ona lmala dva llca: S [edne strane jc u mnogome nalikovala dana:sn~oj hr:u§caI1s1. Uprkos tome.ihJ dela. "bogove".lfev)r. I sa punorn ozbn. vlast nad stvorovlma nebeslo m i stvorovima zema Ijskim . da se ill glavnim crtama oplse gotovn sve ono stto je bile lepo. niegoi vom vostanom figurom .CUdOlVlS!il. i ako se nad njbnaJ dok gore izgovore proplsa ne reei.rlli11.v.~GP'TU I se pl1'edJe. ( .gi pa l~k~ f'eUgf~j_e d?.:OCSE U .· '0·us B· A···DZ·::. Oj~ E. i kraljevskim iH visoki m dostoia nstvenicima.ki.~ s druge reHgmji mnogih $ E(mci~ii e ~ojiOi je ]'eC je B'lJom. zajedno sa.jih se moie fieci da su srara . :u 0] .Bog: devol] no mocan da zasri ri Svo] am- GLAV.u~.om'l!]ove ed idjc· uci. medu sest :i sedam hil.a.n:51\t~ svestem ei su n.Cilfljen.1{ISenje i Besmrmcsr..oji I~el!.. spasti od Ape'P~.:~j]10SCU se tvrdi da alec se kommlldpapirusa na knme je nacrtana figu fa. bog-Sunce ce S-G.call1iU prepise del koja sadri£ tekstove koje je trebalo govo!riti U cdredene casove dana i noel :~ dal! su pravila za obavljanje m.~. ~i!(~i jc m~pi:S8C! .A I D]~EVNOSfMAiO IlSK [ P1:tA. :i oeeklvall bisme da <ani v~ruju 1:1 Oi('i1.. EUlC6 fl10Ci da spl"Oee _da rnjlegovo sveno padne na z.ll i svemoc Svemoguceg Bog.a god]:m~~ ]z.e'mJju" ..sa~:[. ~ . C:~anov~ ovi b za] ed nica lol.ie priznati cilj bio da se sp:reci da mitsko eudov iste l\:pe'p 8~ vlada boga-Sunca. .ca.. ranlivane sa kraljevima i kraljicama . .a.ki obreda.. bez kolebania su o'bjav:~jivall snag. Sud~aJs. l-~. ICijm. 'tji.1 eblak.agijs. V'. n.~ ~~ ovoj_ecHcilii.'dc pOKliI ole. je vid]jivi ambleu t:ove. te ba.1.ns'ttvu bllo Sunce..~.]cia.. i Njegovu vrhovnu blem na nebu. 1_" ti.1.ij:~.oca lznese prikaz ideia '~verovanja koje $U dre'vn:~ Egi.P.h ~'1elDgijs.g.na.. _uldjlucujuci pnl'i.:~ta.dJi k.4 PR'E. '~la.p. oi mag [a..Q sto objavljuju.ice i~ ovog izlaga~)a su u celinl crpljene iz iZV'OIMli. uk-latko.o~j S~]. U prvom .jra n ija 00.. njen ie po"k.k.rZ~.g~pl ~ruJ Chal4"Jtto. f.ode~n_i b~~ da ])o..pC(l ni imel i U ed nO$11:I na Boga.~j 'lakljuc~e lznete U njemu imall su za C[]j da CNtl<?gm::e citaocu da Saf~TI donese sud o opsroj 'tacnosU zakljucaka ko~i su tame iznel i_ nogi pisci e.spa:1 1U va Urn ad odredene vrste tra va. da j e .il~d. plemenltn ] ~Izvise:n:o u njillov'oj [:eli.~.~~koli~o _~Q(mov.glj:t .

o ob~v'estenje 0 mocima regi"patsk:og l.vni c[]. Si!lJst. rnedutim. Trebelo je da Q"V i vel~ rezulki tali budu postignuti upotrebom odredenth ['eel kojie je .ni SU. keme nije bllo mesto..re:1e. svakog drugog naroda drevnog lsto[ca b'~!aJpotpuno usmerena pronv sfla mraka ] izm. preuzeli Egup~~u:iJ preobracenl u hd8Icanst\1'oJ.16 oboje. k.[1.ttQr su gipc~·ne.)r["ejadobiji~ullo~.jJie ZEilto lmao 8~edst~vil' nesio j '[let] zatpr]:SiU talisman.jiu eglpCl!tskog natoda.isljien.]uclm tonom · ..oj::llv~jlilJje u]Jol1!do sa najiuzviseni- njru da su za onog ko]j ih jie posedovao one bile ne!f o sasvim zivotno . Hi sekti koje SU delovale u prva t:ri lli C!eriri. Hebreiski. flilJ stetu~ covei{lIl.robnjaka..og. smatrali narodom carobnjaka 'j vraceva. grcki 'i ~ hns~k.do:n:ese nes..ojliSU U velikoj rnerl zaorkup]j~1i svest Egipcana los dugo posto su .j~fevlll.ce anima pre:tna kojhlUIJ je bna up!ivljcna. Moz.. dragom kamenlu i. medu k okoln im na rodnna.zal~onod:a:1jac MrOi:s.Qcn i.u:Cllo8t da bndu u stan] IU da zapovede svejim bogovima da rade za njrUa. i ne moze biti nikakve sumnle da le gl. ~ell d ..veka nase ere.o ka·ko je ad ]nagij. dokaz za magjjsku stranu esipiatske religije. bit doba r njihov deo.i~e '''nauci svoJ· .~... vazfl... Dolt ie rnag. :SVleti Ste:f:an s.ca religjje. u prethodnom delu . da bi. vid'i m. i za koie se ~ll. U svo n neh ri se anskom vldu ona predsta vlja.0.vrQtaJ 'j [.a n.l da osuietl njihove strasne namet e prizlva njrem u p ornoe neke v rste blagonaklomh stvorenia. Egwpca. 'za. planova :i 'imala.. ':' m]jana. il:j.je blla dvoj aka. PO[']'D. ide su rasle i bujale.eki.sti.Im. opra vdan ih razlcga :i sa idejom da pomogne bilo Zl vlma bllo mrtvima i (:2) ona koja je upotreb'Ijavana kao potpora opakih urota j.n. to z:a.. i da ih prisl le da :s€ poiave kad go d.. AJ"~ Eg.ost dru~f h veUki h starin naroda.ija.:m :me=:i'~:~m. U re Ilgij:ddm..c hv~U da Sf. ospOSOI!J!rIJe.h ~.avtIJ ko]e su . Arapa ] dru.a. 'te~ili.08 U vrlo ranom razdobJjl. 8U hil i dovolJl1o i nesrecni da ib mnogi. morae odgova ra. u zemlje Ev. . nosi ti.I[ su na njlih kao na 8lrucnjiJj'ke U okultmm naukama i kao posedni:I{6 moci ltoje su se m.o... 1. skup :idejira i.jinu.~.j magi jsklh Itnj:iga i obeeda bila korlst onima koji.c:iji je cUj blo da oplse verovanja duhovnijre primde.i'tm:ijlail irna.t~t. sujeverja kO.lj\1:a. p~lpi usu. [ navoden i su lzvodl iz.renata.karla se njlaovo dejstvo mogle prened na blio koju razdal. ' i preuvelicane Ideje 0 njihovoj J:le[:~giji ruzHe Sou.~ k Io-. i vise je nego verovatno da SU iz niih pre. neka osoba. kole je naneo put u njlbe- pogresne .gih.. i kak. jim duhovnim Idejama. ] odal~]e Sill :i h. cove..te.i'zgred. KQP. sHe . I .SU z'adi:ria le verovanja koja 5.a t. fie t~eba se cudm.~gipcaJ ni stvarno koristUj cia bl izazva]j magijske efekte" _ Egkp~'~si\1 s'lnaiijra:.]ske obrede koj] su obavljani ptt sabranama neuk! su p1leds~avlj~]i kae Iuckasta dela 111SU shvatllt. strand vu zemlju praznover]a 'iU kao obmane "erne" vestine.1 najb olj irn delima drevnih i ~gi]JGa.c s.r. 1<210:i u knj]lj 0 egipatskim idejama 0 zagrobnom Zivotu. ] kao rezultat ovnga. razloga za suml. ] preko Grka". 'Nastojaoerno da na sledeelm strana Ina (i~~u)cu!pn~f]:mo.ogLe.Q se It. one su sva kako presle IJ ll'eHgi.apredovah do visoko dv]'i izovane drzave.:~Irn'. tekstovima i deJ hna. (ilj dJa. a delom nel1riseiflska.g1a..S@Lti po izvesnirn m.i· •• . Od Ie ll.i pisci 1J. ali [lerna nilakvQg.sle u kn. su na neki nacln prlbavili dovo]jno znanja da hi ih mogll l{oris. bila delom hriscanska .~'Pca:ni.na.. Kako je skoro 8'vaki eovek~ zena i dete 'U Eg~ptu.sa izgovonn .emo rnisliti da SUo takve ldeie ideUnjas~e i budalaste. p. (1\) ona koja je lbJE]scena 'j z. A'~i.l ope.~i pripadaju primitivnom ill poluprimittvnom na. i!. bile de Iotvorne.]])otrebit~ za dob:ro ]ii.. cin~eni e IDJije su ovde iznete e erpljene SIi iz papirusa i dru!lh lzvornih dOlkJ. pre:ma priUd..:i brio ria SU detinjaste ili budalaste. One Sf pominjn "1.lJJ.cinu ii. vorlena.).rOfe reei USi . i rnogla ih je .nprerna propisrmar ta kve S:U se re6 mogle '~:s:pi. i. a magi. d8J stvore m.

aR."L.~ 2_ ']'ill'1l.~e bio v]can egiparsko] magiji. Ta.ojs. izdaJl1Jj...gradene prramide. bio '~j~:~ D'~ZU<~. i.~. rarl vsi se veda potopi !~ola . od nOSdJ sa..g.O(:i f:.e zabeh~ie ni h primera egi patski h .be pejavlse: kad je stap udario po pr9lsini ona se pretvori u us] ] ta leo da ~je.tl 'i.OJ njega PQst~dOSG kraste i pris~evi po ~. (h'il~S- D~I~ 7.]ji I '~ebn~jOlJ obi~vio ie C~labas..ol. On 1 j r- g.P. Mojsi je baci pepeo . 'fiOevog. voiskom Paraonovom.uka i J~:m vrl jc..' A1i mora se n. prevoda. M.Jrobnj~k.~~~ta~bti1l.[] 8 gdidorn silan veoma" 'i ~ propade tan i jieC:tlJm".rJ verovatno znaci da je.s.0V£ m z'Lll"je' g~l)e.ln. on ispl1'uit st~:p i dodose skakavci i t~UTIa. 1 Cl i d ill.l'f'l.Mo'jsi. I?.Qve :llli1lgl l1Q. I"" eg.a~..v~ki egi'p:uski ce.oji j.z.).eS. Prervaran]e zmlje '~I nesto .v~.a Istokuod najsta- rijih vremena: i mQC da kentrolise i upravlja pokretima tako otrovnih gmlzavaca bile je. mag{ije :u maglje Eg.e gr~d i . do <: su drugu i.p :i bJ.v>og l(t'''CI'. ·.1 pre . ih g.· patski vracari nisu mogll ponovltl sva cuda.jlud'ima i stoci.nis~ u ' i.[l]je. No.~AU" mnogo 11. .gutDU~ fig.es. .k 2..i. '«ad su Eg. zapeved.ed Bog._b~~. jer SILL.lI~cnoda su se i konjlke sa svom poslo za ojirna.inbv~ rr'zran]~\li posted mora sldlj:. na cQv-ekov'U.u.'i more. nae.~n.AiN'rafes d~'l Ml..a.ttapa 11 ski up c anu ] premudrosti zmijul su vestine koje 8U lzvodene . zapovest SV.ijeva. 18S(t .l~. OCllJ:kiv. mnogim poetupeima egip(ltsite: magije.se dje] u not" ~ asus.~ie. sasvim je s]gurnQ da je s. ~ Z~ iii um~. i.~pau.di [U gl:llVll {Ma.ka kole poka zuj u da je b i10 upoziat sa.:n:il~du .si.D\'. ¢e MQjsije\f stap. ~ero~ vao da mcse ]zvesti dela jedn a1<:: curd.ojsitli:':v~ 'pro.m..]aJ egi- S Zi lJo. 'i mnogo j.' . :Ka. ['])3.Mojsije sve ovo ueint. i P()DO'VnOpretvara n~e s.o.c arobn] aka ko]· S'U potpuno UOiSliU sv:oje neprijatel]e ]zgovaramjem nekolikih :rec] koje su posedovale rnagljsku moe. li'.ipcani dosU izrnedu elva vodeca zida.ju'l.Qg Bn..a. NaJ Mojsijevu rec A ron pod iie stat]) 'I uda ri po vodi ] ona postade krv: On.od biemore .1'3d. stajQse' kao zi d s desne stra ne i s Iljeve strane". ga pru preko vode :il bezb['IQ.tt::: OU m.apraviti V'e~ik:~razhka ]:z.l kJOt~ 'E:gi~.c]nUi cuda. )rev)_ 1 uZ Vtuk.i canlp rna. zastajkivao u ni.(Vi.a. 35-48. Ali. "Q'jSije na zapov. porn cell re'~ i koj e rn U On rece da gOVOlti. Beog_. 6 l~Ja~mk.~ se ne fa.l{~ carobnjaci cd pamtlveka on ~ Aron posedovedi I eobican stapi' pornocu koga su . a Gospod uzbi more vierrom istocllije:m l>. nesto time se E.1estijii" vee '[I vreme kad s.posle njj b. i[11.aJ.j~liinD.fIJ preuzeti St1.. E~. i vrsenjem nekog prividno jednostavnog obreda.d ..l'see G~~.ojsijevHl. :21-:28" 2' .a ovog z:macainog cove. poput boginle Izlde.oblavlluje da OF} Wbj.ie gQVQI u 'i sa vrseno je izdavao naredenje ] lzgovarao rec. 'i \1'0ca.ure).· OJ3l je reci 'mort] koie je poznana '1 vao kazivao sa ta'cnim i:Zlovo·ro'll.tug~. Ali. 22.]l~an:.a.t.t:tton"'!! sIr.'p. Praza "silan u rijechna.i SV\O] U ruku n a more "i dode opet more ne sUu svoju" .e&e: sllan n l'~jccirna i dellma'"..o. nalazlmo pripovest 0 tOlTI1e kako on iJpruzi ruku S'VOjlU na more. ovo nlkako nije jedinl dokaz da je Moj.sto je prividno beiivouu:ll" drveni §.eo. i donese smrt svlm prvencima medu Egipcaninl3.a p['ui.[ po~cse s. iako narn hebreiski pisac prica cia e.d.l'og.8. il'i :reci:rna moci ko~e je !l1aucio da 'zgovar.Jj. C ne 3· D~.vrsUi bogovt Egi:p'f.s~U "". 5to.m'iBeSa.gi.oduva.fIJS k~Q ~lO ~e • ob1i!i'!. ""\.tra).g~pcan3i.gipcanin najv:~seponosio i u cemu lc blc :najl'j. 1'9'38" (I ri.L1.0 i mudrac Aha-a ~1Je krali N ektaneb i svi d.g~ oj s.riul same objav0 Ij:~va. m ~m'i ~~['. M. neon ] ad u z:~ II Navodi iz St::u'oE 'i..u rilspr!!l'V~~ 0 u:po~ rebi st~IJ.2.njem imena jednog od svojlh bogova.vojl :s.m. brojne su pojed'~nosti iz iJvot.fV:flJ je ostvarena na zapoved bebreiskog Bog. se Jm1ij~ njCa prui.ip(::ana meeu kojlrna je ziv.MoljsijevC[l.~~ su ~ Izl:axa.l'lI.i . i vod a se [as'~up:i.otij u 3. i Danihib~iiskoga..'.s.1il 'Pr1kazu M.iI10el Irla U:'ehai~ [e.c Bdtan'S](oga i tnostranega m'l. .1l4.Misirske]" .

eoa ["JJ Oleo jJezer~kle vode ]).n. pisae l~njlga .de lsta klll. on je u])i ta ....t.0 spremno. prestade ellayes] a. U . .a..om. an gospodare vodama mora . Prlcu kralju Hui fu u (Keeps) pnpoveda Bai 11.1L I. kao dokaz eudesn ih magi j8k~h :moci . .skladu s kraljevskom zapovescu on bi odm. mO!. s:'llu. zan:~J'zinjieg.lj..j.e~:t Laka.~em-anba da. Kral] onda naredi da C~(.l.. A" " di 1 "da p'r:'c:~1Jl niemu 'PQUCU iz Ra..ulb Qk~ dvarna. su devojke veslale tame amo . a I' lie J. elm m udrac stiz~~ ~~OOm u ~ IJ'Q ~ Caca -em = pripreml putovanje.dl . 'j krasna polja tvorje ee e srca osetiti srecu.1pravo stare l~o:~Uo. neki Treba lo ie d. oi to 111::'5. a. brate me].-em·._J t1r~.i tako da j... .a" svested nik Caca-enl-a. 1. cE'ivnih ob]'in3. i.i'i}1 u pogrebll1~ lill o.Vide'V:s] da SU devojke prelrin1!.dht ] 890. :E ~kladnlh udov.[e predvodnica presrala s veslaniem .ovi. [C~ca.gl:'a. cdmab dode n acta da o:raspo.ilJlj se sagl.i u baret udob:"-.t'.t~~.Vellka !p][ amida. li. CaC:d -em -a nh.J a tOI Q.". Die O~ j~ OJO gj~\~ali hew hrd.. da V'~slaJ]u. uze ga i dade devojci. se.BIJtBIKE IPRAKSE !IJI EG!P1JiU 2'1 ]j~.f·Ra kao dogada] ko'jj Sf: desl 0 u doba Ie l'a.ca.d'~E:r~l:1::l'I'1. do [It:.K ra. do jeeera bUzu palate. za uze svo]e mesto u baret. Be. Kad le shga:o.ca~til ovede pisac kojig.lo~uIn srce. ~. JOJ vrann U ]t.iltiilll'i. nade ulkI'IS kako leii.1. ..a device v..aJ5E sa Oilillm 'pI'ednozim~ i kad je sve b:i 1. V~.'eodvratlse: IJ'Na. i da s j.:11. fJ Tada svestenik odgovori ] p osavetova kralja da ode.e posao.evog 0 ca. kra.e:K.. Veda j e tad-a bna.e :rec] m..at:a. a '[a kode :~ dvadeset :m:~ad'ihdev'lc:a JH.Carobnj9Jk ponovo izg.epeoba I. onase Z9J'W ueuta i.e veslaju .0:n.eslaju i IJev.. kao :ito mozemo videtl iz z:B. s. 1 UCI~ [l]vs. 1Jl'ci ni h kako :si.a·-e:m-anh. ).la:s.Ca. Tad jedna ad. na st~ mu ona iSJ.ove dtTyice mogu oden ut~ UIllesto 'I svoj:im. i.e 'Ucinio da Jed a n ltjegov' deo ]Jred:e tla dr1l:lgi. "'Je.('I' rece on.ec :i sve druge d~vo~te. a li ml Gild nist~ ne uadose.arvori ]'Zvesn.zasto ne vesla. d..kraJ] ih je posmatrao i Slice mu se 015lobodt brige.vake.na[na. r.m:voll.. aU k~d je. k njigc.ab do· eden." Zadtn zamoll da 1l1U kral] dopusti cia . devolaka veslaiuel nekako zalt8.AU tada ukras :mille.:iI'.a.llri.a posta.ifi!ii' ~s PiQ/jifrj~IS'W'eS~Cil'I..:.adeset mrez:a kojirn.a1jO.eti.e:na drugi~ taj je dec blo d:ubok dvadcse't Ce·t~fi~akt~".J ~..reka. Marci.ece: ~Brate moj.i njen od novo: tj rkiza l{oj~ prl padao jie jiedlloj od veslaeica pade u VOdJ1LlJ.:rede rJJ3J drugi..zgovon tzvesne reel. i kr. b'.'C3UA DIREVNlOOT IM'A.rekao.glavaII" sVdtenuka koji s:u d Hode]rs.~'~.gove. krenuvsi se zatim O devo] ci kO'jo'j j e tspao ukras preke ograde.J..~.a ell tl gal VI'~Uti.-l1"li pre n" e..·elep'ih kosa. obra tih se dvorskonl pi emstvu t fa.1I.edao dlvl]] cestar oko [ezeea. k .oblcajenim h. i.. lQ[eda cia je jled neg da na l~[aJ]j Sreteru bio utucen ] da se obratio dvorskom plemstvu acekuJuci da ce onl prol1aJci neki nacin da rnu razvesele srce.n ~ ·1 ce •• .B naeinjen od neveg tirkiza pao je u vodu.a se .I'll:i mljive prlee ~aciIJva ne ill Pa pi rusu Vest lear":7 OVillj spis j e blo :saCi. moje radosno postade kad vldeh kako de.budes plovio tamo amo i gl.O SUD Je bU it pre nego i§to ]. ] da po niemu zapto.v. ] jedan od njenlh ukrasa :nae:]['lJj.Iroje je' posedovao svest.iruZaJ ce.'f:i kosu.' Zatirn jojl rekoh::: 'J. ~.2buJ ~'l. !l.lj im reoe: '''Za r neeete liI\e.lj. kakn nisu nikako mogli da razvedre kl"a.. .vo~jll(..ca sta se dogodilo. ali.e~~.amest8noj srvarlma ]Z kraljevske kuce.i "noad vog tirkiza" pade u vodu i paton u: ona prestade da veslao ail i ne s arne ona .blt'ttli Ina u if.•• . .tl~.. . .m)g Carsrva .20 EH311PATSM MA. eetk..an.~s:laJur A OD.aci Sl!]tvtdil i.JI"Ovi'l'['13. Na ovo svesten ik i.·em-allh podigao jedan deo' vod.ien:iks po :~ menu.1.e1. 1)O.tsiki carobllj.nh. :i kad ugh~das Il]e.Q'Vu dozvolu dJa ponese dvadeset kratldh vesala oblozen ibJ zlatom. na krhotiei gJni5arije~. :i srce V]sCS[~.. ] dv.~a. prestadose.. :i 1).a[j pid [eo] :sve. i uznemtrl ostale svoje drugs rice.z.o' d:vOcr ] na.oct ~ vodaJ ]ez.. • "• .rel'u mu r. on lzdade naredenje da rnu se istog .jen po~ VVII'[ r masnje.aj u njegovoj ViSOSh" K:r.. "sroe Visosti tvoje radovace se 'i vesellce se dol~.asno .I. " L. eca na 1.an b. Rekoh ]0]: ~ZaJsto ne VlIlS']~S?"a ona odgovori: 'Ultras [moB U1- pred n] ega .

ojru je vladao na pocet1tn] [V d inast lje.ao okO~'Oj on ugJ eoa.i dllJ :SU ve~-.etremke pUjii u mrtvo telo.z. 'pog:rebn.ju.ee bdenle te. 1l8! 1!J! Larlsu.a.[i~VniZidjom i" iako su pogresno protl~'m3.eo." ~d ~ ij k rmat.\. ne.ac~ Su. same su im ~r]pisi v~:~ ono... ot:~. cele. pre []" e..u ])(Yv(H"ku ka.'tUaJ cuv~rev~ 'I'af:nj. s drllJge stra.v:a:U :111]06 '1Egi:p ~~.'og.~t:i a _ a onda evrsro zaspa U ranu ZO!1.jizj Apul'ej.~\i:nri- bV1e'snom smisl u su preu ~Uc:a.] mogle uzeti o'bUcJlJJ m uva ] uspavati .uje abita v.t~j] poput zidova.I.o'j~Joj e [eza 1. To . nade oofve .De miwjc koje su. 1.a C'Ill.ko ulja. to 'QSO[])O odgo. [er su 'Ve5:U ee bile u stanju da izad:u iz.li j~d~ I'll.~\!"u bil a.g]j~'''' i cma vesti na".~.'0roliko da 81._ koj a je fuel. a.i SH :m1"tv~d ima. Mo]sl]~1JO CU_(} moze sva~{:a '0 _ V['g.'f. razdoblja u kame je MOijS]Je z~.g:a ~.a.anbovi m.nogo obavestenia '~Jvezi 3 njegovom re{llg]jom i .d~.~e m 1JJ edec1Jl i n. ]spric:a. k.00.o 1:00.i'uci da 'ce: sva. dade i p okojnikova udovlca S~ sedam svedoka.atsk~ c~:r'Olb['JJjiaJci tVEdU ida posedu. 'Ib\r.en. eni posedova li.~a. neue veee sa I.c Oa. ] kad ga uvedose u sobu u llt:.r~dj upnrvi'h~~lju d~ i$]).j'UJ.. :m:r1rv.l..Ill.l!eVDig tela.10 videli i 'c.U~.e kOfje :SUo i S~ oo'i i e8i.'0':[.ugleda ne:kog starca kako stoji ]l. p om. le hlti.Rimlj ani su gaj Ui veliko postQvanj e :~.vi IiU i ud:a .ad'~~':ITH~. s:e pl~i bVai~] da euv~ r. I'e'I.'Ill to:rn tl:'e:n...ak.~e 'm U ):JJS:ILI.~.[ug.~. svoie :kozie luzmu 0 blicD.e:]. t'el.k.ev]:h. '~Z ko.usl. vee i.om b[oku objavl.l:~'C€'j ] da b] Sf zllJ~tHU.'~a daJ nasi e:o'i njegov'U iInQ.j'U Ito~ mad~ meS9J sa liea pokojll'l&ka da bu.j da nema nikakve ozlede.aJe dJa zubilll8J otldda. Ucenik T'ele:fl"On st ilie jed ~10g de.s:u:ze Qpttuii u. pocu pa.[IJ'!lJ.ce. jed.. kam. p~sci bi H debro ob.ern. 'lresa. U I' cesto kada SU :k:1 as[cui. !j:tllJt:a.e ptice . a vidl da ]i je netakn uto: utd :vrdi.ko p:rol Ca. PIep]S eve pl(](ie koji poseduj!~mo sta rij i je 0 d.1 tk. l~ec"e:no1111'U ~.an s desna. . sta:raoe pri de adi l~roz.8.esamu za In udrest" Egip. it1Je~:~o on lapo. Kad ]6' T'e]erroo uplit~() d~ I.. hnii~du nu rnl] a ] starac gtlJ odvede do..onu: tviC~ primi~i dobl' ~ ttlgradJ1U.i. otlki nutt k()im. Posto je dobio svet iIjku i Rd. mag]js~co zii'lJa.na.eda 6e morati da ostane potpuno budan cele '0.jGlJi em otera ]2 sobe ijvotiniu .d{]vku~ i)ja nlu je oh''Qrv~l. da :n.a"veUkorn. prihvatio tog zadarka. m1U je toliko zahva lID a da mu : je ebecala d. da ne zatvara oc:i. i.a 'C~ gaJ primitl kao c] ana domaclnstva.. setteete se..ee'.a l<1t'tIJj1J. kad 11 sobu ude laslca 'I pogleda poverl] ivo CIJJla:rQ.ok jle hn. sumnie bll a ve.nj.l.) Grci ~. ~. on pa k luponebi neke nesrecoe re ct. tral L su tu zemlju ne sa mo postojbi nom 4nanji3J. d. j ka k~'kQ na tabl lcarna belez~i da su nos.ar:tIJ..G)va di!Jinost ake bi Sf.o~o .psa Hi macke" j njih. oko 38.a. usne .ci.IS. bi blla Djleg. bn:~ce]'i.e t r'lll bel' i S[..vatipreko ]1oti" M[adic onda uplta k.. ] ]1.a i vestlce osakatile telo.edJi rn JUt i..ut~~ neki od flaJj1ilfici b gr{.a.~ g:aJ c cdiednorn probud [Sf'. 'iJ'o:j:niel~.a. ti ce: i.zba.cije 'I umet nosti. Uskoro z:ai~]In" d.7. ali 'Ia%i :fonimom.fJJ da bi 'm. ka ko se misl ito.... d!a.vo:r. ] vrel om ci viU z.CtIJ:na...:01l:'O H is to rn tl.&ei:z lu. :Sle mora&a.c~j dtlJ beze.ri. nj]h sa. se nadoknadili s~ ~lLIVa. :us:~og trena ~l uge skocise na njega is'tuklos-e ga. i. putn iel k'oJi s'ILl posetil i. jecaj i . Ako bi p'OP1J. hi trepn lie" O'vo je bllo apsolutnc neophod no.~€'lukavsrvo hi 1.r.avesbeni. noc]" i sve je blio ka.i obi.i s lev.Cuv..9J Z~.0telo.ci]:1 mnGg() od oncg sto su taJ'D1. E:gipa'~ dOoneU su U' svoiu zemlju m.ldh mislilaca $01..!l 1 vreme kralja I-I ufua (KeQPs).oja. treba u~d~os t011:1e :§:h) se blo jaiko u pli~UO~sve do g'~ uvo. lI'e'e takode i pralzvorom O[1Org sto se z'v.!" k.sabi.oIj) "bela IrLla.l~t~ Te'~efron. [ dok je tumarao naokolo skoro bez prebijene pare . i p ore da pre~~'eda 'u~. otuda IUj postojl nlkakva mogucnest da u rtDoj V i.CDO]1 se pr]hv:ah pOS:I.].1.no sledeee. ". c:tIJkni cl~. ona n.en~r pod~l~a. 'npec~'~]ii priv mer ovoga dat je u d rugoj kn.:22 je pr]C~ 0 mo C'~kQlju je pesedovao Carrobl:l. n:etaka ru l .d:h:ril 0' iskrlvljenu verziju euda morske vode kQja.p..ne gleda '11] levo nl desno j. Pffl(]bmiaja gde je. za mo~\i dejst'\i'\tl..IQ. GI'cki. :s.o cu.g doba. U na merl da lzrazi SVOl U zabval nost.

u t<eUgi]sl\dm tekstovima.'.j.' we~ti. . .. LX.:mza blagodat pokoj n]blg ~ i da su na moe vnlJea. se nemo cno trudlo da Sf pokorl IDjlhO"lJim ei ni m a. oo.~ ~".je ad 1. Zatim .jeg()vog.egQv je cuvaJ:r nesvesno ustao i setao 01001.l. e 8~Upi'I. dodu zlod uS. ] on mi je obecao da oe Z~ mncgo nove a vrati d dusu pokoi nika iz boravista rnrtvih u pcdzemnom . bogovima PO(U~ zem nag.J" " je:~Q E'~:zg:o'v~:ra.j edn u iU d rugu stranu" N. i je. poztvaJe.[Me] 0 istlnl. .~ s . .da..a. · f 'I~h_··· 'II.m..ezi. lr:..]'e ok-ol-o s. Bo~jie Pll'O''Vi.g:~ . Herutatar.F~jiuci na De:l~:Il1 Hufuovu opasku.eo~:. ] usi.-n'Qvim r.kaj:i ie :Ziklas izn usta" na k()j:~S~ )ta. !l<)O.evD ih v.l~o cesto ukiz. na st:al mn nos ostade u ruei. kao odg'Ov'O..i dodsrrva nj. T.e ke ] ~od lrn u ove deIII love.~" ii'v'4)'t m rtvom te IU. ce iI. ..e u GiUbok s~n..tv~r~(1)3. O'V'O. da. e..o S] U5aJO iz.. Nas ne zani ina kraj ove ~)[lce" j.~e :$lLl poznav~ I j. .ao O])OC~ ~j.s t~skhn usdahom on . i..~h po-rekl. sad a tu :$:~ i. cxxx:vu.. "". po imenu. njen.. 'j narrOod. nj.~ i da. tJ? SV'OJI ~ 'pdUei 00 de"jstvenoj m..o su ga v['i. "'.o je jed nog aana sa S"lIOJ Im o eem .'. lj lud. i naredi mu da obelodant kako je UB"}[10 • . SiIJ :8.' maka r i Z~ na]kr.ku~ egipatski m udraci 'ILl stvar! po.j glavu i ramena on uplta 7J3Jsr.[]J![)VO boravl lrratko vreme u svom '~ehl. U torn rren []'tku mu se obrati Za1 j I ga.re:me nti" i conf'ek rue zn~ d.e~s. :~posto ]111:1 le poliubio ruke i QbgrUo Doge.. god..a usta ..". da bi se take ['JJjie_go-v. (:U da~i tv'OjO:j Visooti dau OJ na Te ~efrQn.~ l:rI!Oj Ctwp~vrs 01' C!!i!it'm~ljO' .g~<IJ\i'I~01J x~.obl:il].'I. ocevenog u 'I anenu rkan I]lU sa sa nda [a rna ad palmi nog :~'i~ta.si.a (fpiHliba proriv udoviee mogla dokazati.. posto okrenu Ike istoku i ]J omoli se.jno bUQ ~e:l. kojie j e s\1uea..~t~:~st~n.dj mak '~i i srce l~J.t 03.aJ In U je zen. poseduie mCH~ posredstvorn ~voji~.~lo" rete p:dsutrdma.[_'-kM . hrela da j oj zap~:~ kUCLU i. je od.ft US] mu kroz prste kli ZD'IllSe. vrati I...] Keopsa.. m ob· ]av~ da lno2e do.a.t\a.hlfu~ (i ~. uz smatran lzuzetno vaZll1.mal~nu njegovoj p~rz.grud i lU111JI'log nekom blljkom trl puta.de:n.a.. sveta. naravno. eve :rec] netremice SUJ zurii Ii u m ladi ca.a.edi:iil.. stalah .sn.poko Dl.Jlje~v€:S:~enU~u U"I c. !On'~kID] 5U cu]:i. t.~'i mf1tv]]i~u ve .t]c~.svetlJ].o !pOl'l canje" G]e~ clllve:td proFol{ Zaklas Egiptanirfl .~u 'iI Vld il V~ I@' PQ.i..oj i.H::adj' pod:ugav.~a.) ~o rmenu ..a.araJ".. F~l\i'lll lji~ DJ:l~ (t~[.efronl Ee.oosilom udose u :SOu bu kroll.o'Jo:m se neeavno csenie eaia ds poplje 01tn. ] :po. se za svog -J u b liiJO'Ja.11 1".iLe kooopi laci_ . 0 dmah :p 0 d. :isti oiU :@i ]i. kralja . COV'e~. J!Jo]1 je !!JW cuven MlO 'uee:n.~ moguce vreme.otj:u se prihvati.~ci. kao sto -mozerno vldet i 1).i. onda. ]JosLe b[ojin~h ~)ol~:us\~. 'II ~".0".pociva u m i:r!J.i"~o\$t sv'oj:~hpeei.:s~t_ 97. :i oak.nje da je ~. x ~ii1'1. zakl eo ga je zvezdama. !k..:h da. 8i 11. d~ tas.' IIJ1'ZO je sven . cleo obreda "otvarania de]ji~v~o se.eg]p.ede:coj (Jl'H::ilz P~:p(i rusa Vestkar.njla urn rlog u iivot.Poeese na.~.oji~.Q 'I n.ci mol itv ueini cia. br~j@jo glavu.v.vaT~lorrki· mrle 000.9JV1U.i.i sa otkri eem lzvesni h poglavlja te cud.tlr~sId koj svesten icl. deea SU bacal a karnenje na nju.. d..:l ILU sv't!lfJLoc].AI I o dgovon . ostrvom N:~ Po'pl avom itd.ka... z a.kaz. Videv. 1~ govm:ec~. neki je: :p. d iz. 1F~ 3~9. oko 3:800. ] poo:!t'() su .itti~i l:~ziv'Qt :8J onda zamoll da mu se dozve:~ (.24 'I' .]C]n]li da PJj].IV.~ rec:u 8VO@~ :ml[Ji:!l.(I.obiredi). i.[j "".~da preldiniani Zaklas dod irnu usta ~. daJ S111 g~ vleJ..i.oc.e~e kamenovati: ] i. ~ k\oj:i je vr!i. pre n.cu.c~iieje ime SiCU''VifH) U ~'Knji. Sv~ do.:i..a.e:: alt salehi.C) 'LO'l'11ro. neko nepeznato meste.Zena..ag:~U IIt:Qiiu SUJ starl posed-ova li OdgG'\I':a.1 :sl. na I".'1 ILJIllth.a. zato prelasi mo na za ]Jlaza.' ~ '1__". one post~viee modele ovih delova na niihovn mesto.~ez::jrt. ko] u Apu:~ej priplslI.' '1uo Ub .ja .dr.i i.~gaIi pravo l1leko:~'i hiliada go dina 1Pn.je owe med u 08 rna.u:. 'I1:flJ :zemljlu. da. U $U ()iI]. on r.".ta..:I I rae uzviiltllu: roN eka.i(~. Vud. K~dJ je poreJrla optufbu · pozvaia ~ogove aa b. pl uca se PO~(~Jn.1'tn (Magi(:ni . z.ma on "izvene ~I"..~ ova . kae ] S'vi.~ risko H ta.)V. dJa ga ~']1ute... ruene nevi ••nosn.. vestaje U v. k.1Uje.. v].Q da :m'tl S8!CUV8! t.~uJ!U.cuv.nj:L b~fj~...

I-hI fu je .II \-. .. prica.F~~~ .'e i$~o cudO' kiO ] n..-. sa p oz-d l"a.~" Posle p]ik~a.. fllOs.-.f ~..zV'cli na oO'vcku.ud rae.. lie ve5:ti._ '~:"""~". IJI. a rn wjr~.PlrinQe. Hufu 'i zdade naredeeje da g~. Posta su h~ vesni deo pu ta plovl 1u uz reku.:: naj !!:ad _g[ava.njieg. D"Ve pE~.7Je i jied'['l~ drlU:g'OIT1" do.je kao ] k[~]jevska la. ...Cipr..da.idrac oOJPQ"VQrl. '1'" m' '''''0]''1'''''"I '. ]].... neko] vrsti nosi Il~.orva:u.zt s delovaniem neke vrste maglie.'i:-~I'f'~·'?" _ ~ ].~.. da.:..zi~otirJ1jl~ma.aca..U:.. aa. DV. star je .. J.ddeo?"' A m udrac 0 dgovori: ""0.XI' vidl mud raca 'V U OVQW pUa. sasvi m jf jasno da je 'ttQ' predmet ili alatka ltoji se koristio 'Ill 'V'€.Il . molo.' I~ Vuce ~...i njojl on ~z\ted.Odgo'var. D. tada dug:o trai.!. ode i dovedc mu m ud raca.S:~." 1""'.n"-'''''' A"· zn.~es:pULstJena os..l. da U~ n.v1eo m.iL] -.e dovolj ne su d.f) posedu.ia..~!!Ji ~ ..-et Torovog gv.... posto me ti pozva.21. 1'otOVQ_g svetil iSla.f11'ii. Pri !fLce" ona] 'k.a bi 0 postiv[}e~[IJ1:Jl dvo· ristu ku6~1~ (]ok mu je ]<ed. jaJ uistinu Z n~nJ . '.aJ.'[I.ste.za ..1"" l".. Herutataf se uputi prema mestu na knme j e ii. ' I"!I!.A.aJgijske ti.. srranu stubi~UIJ." Hufu rot] r-ece: "Da li je: 'tacna. dsecena glavu p onovo pdpoj i. f:lJC lPOlZdl~a:v.. . 'II: '...~'IU( ..- II . mo 1 I\.o :u l.cevog.~ ren. 'i::I'k-'~' "'''''k-'' .aJIu ci na sinovljeve reci~ H u:fL~ In u l~aza dB.nog..... rel ill..'" ""11"'. 'I) os ada popu nje[.ga Te~i di(lin.I~"'" ..(ilnl'~ jedan sUean za svoj sopstvenl ~·vi. . kojii boravi tru Ter-Seneferuu.".'k"" .SID i ~naje§ . do.. ~..S.' 11'"' .-:I. t~'ie Hufucvu ~ 'U paltdU i I~l. isto kae i glava. .:o~ ~~¥l:r. 'Ietu smesta dovedu pred njega.ni sam . i to .ga vj.. n. i.lfJ!~..':.i ni.~ ---~ ~ 0.vOr] reei m.~ tr Ijl:flo st'()'PllJ. On zna p l~~ d:a. ne PQ- .ll v~ual' 1 posta :mm o· sece d gla vu klO!ja.J I!.i kad barlee priveease za. da ti zn. ' . Posh~ ovO. T. on zna kako o '1(.~ ru ku kra ~je'vog sina: j. st8!l1I...J!. rae krenu prema mol u nasl an. . roe x~=v . na p'i. .en'~ln zlarom...$tO.g da na jede 'Pet stat ina vekni hleba..njegovl..:z.flllo zaz'ei.-1I'".ei1.g():ve dece [ .. p~de IJH zemlj UJ 0'11 lz.' 'r Ie.ia . Gsto lzade IJ stub]ste palap te uvedose Tetu.~.". """ _[ . ..'llilI I:' d ID. pO . ne dOlle naJ.i :st~..ce]z P:aP] ["usa V..@)a1i'~ n:aved!C'(a. i PQsto joj odseee g:la:vll.svald PiL~tkad bl Sf pok:renuJi bejahu sva b~.go.~ r~ mol gospedaru kraliu. g]a. Teta Sl~ onda uspravi ~]zg...'Heru'tt3ta.on zna bro] dpteta.3j.~ica. all Teta odvratl: ]'.~. cas.1..: "Kio je ~~_j :c....k:rug"..aJc~ da ..njie.:.~ m' '11.cu ] 'tlI rWll rp. F'05]~ izvesnog vremena dJrL!].a dol'(a ill. i '\1'0 8e uspra vi 1 nasta vi da zjv'~ kao i. ..j an...js:kog de i~• Tada mu neko donese gusku. UF".ij'i.f m 11 refe da je do.erum. ..~ed:nQgkoga HU[U(Ji\fQ 'lo". istoc[lJu....a..dnqg p(:lfzci:raJvaJ ! pomella..~._~ ~1Ir ."'1.. vremen u..ja]uci se 'I'!I. Sle ~ '.eik.'~..enQj 'I]..Ii:!I. .. ~w'Oje:prf..v. a gl avu [la.es:~.. .(~e giii kalko ~.II !<'V. I cOY"..v()tiJl. po lmenu Tera. su bred a od'ma h b~till priprem llena.~'H. mi se dovede 5:~' ianj koji je u t~ m niei zatvo.. ])f'e..i njeno te] 0 na zapadnu.gll:HSld. .."'V!ki.. :~(~()O:VDg l..... Teta.dr. g.l\. da mu lzreknem presudu". zemlj u i :P"r:U ~. i.Jvt tI'~rutita f pOJTIogn u TeU da usta De~. ~. ve:~ d..t.a.. 1i1\.ka ko da '~O urad im A H ufu ree:e: "'N. !j.e clob:rodo!li. prema enom st(n Sf. neka SC' (lVQ ne i.c· Po' ·.4'A natera on !I.OS'nodarlL] a.a~' 'vo mesto na 'PUct k.'p . ili barka bila pristala.Lt-a.u(h·..lJ3.. vec":naJ ~cl~om stvoru ltoji pripada sveUm zi.flI].!pEipoji. "Da 0 moi e r fii.. 'I Teta u pralJ'~nj:~ deset gcdina. Kid }~'stlgao u Terlnc beI'tIJv~.tem..h.udrac rou sl'tta..!. ... i.knjiga. Y '.nr koje su .:ru f~ !r' "~""'. ~. on i njegova dnu'z'~na stigase u Ter-Seneferu .aJ motkama od d rveta sesnfjGe'm'~ ol..~]ji Ile dab] mu doneo ]J ontku od l''11t1U3\!' i1~e f svog_ OCaJ" i m.%aJ(h~.vu knja je odf!.]l a :mag~.ad. ovde sam.a.zi.. sl:u tn tu ItlOC i 'I~ 'II' ~ d~ .ufum u reee: "'Kako to..juci..~ pred oea i ]x:~~ti p da je doveo ~1'1'I!J.e od abenesa.!)]] je pozvan dt)i:razi. 'Odg.fI.. nosil jk:a .~nsluga p:r:tlJOg:~. '~oj] j e z'a. en 'P O~.i~oz.. posto ie 'porod lee zaplovi nfz Nll sa Heruratafom.. .I~I! "'. 'i~.O:z.1e.¥¥ . :u eli b] dokaz~() d..~'" . r..je.IL..L{ m.'!'i.do..Il~V..'' '~' ~ II.t~f dod.. l:":].ilamEl!..!t~_!tIl da 0.s d:a ~d'lJ.. kad tamo ~n~7. vo'iovsk:[1 plecku ~. podanici.et'enor:n kr:cvetu U i duse leu. ile sto merica piva.(l·.INe .. ditug..cc ~ta ie ap'tct bio. 1(1ko je sada nemoguce re.[jj.~. na iIl.e~ zamoli da se obezbedi 'btro~l za preves 'nje..esC!!~ei ptku hcr "1~\iJ". .ct:"" . ove(os~ m....!:)'iJ~r:uiIVleS'Il'6 reCi magi] ske 'I])oci" na g:~ase telo pODe m icatl.UIl _\111. a""" ..eliU~ta" jer je z'~ldeoda n~. i jasno je da je i kr~:~j bio isro tol iko zainreresova n za njeno ab~1!I~. princ izade eli bi nastavic P'I!TtOVlIl f:lJjekopnom 'ILl...()j~ odm ail z~:g~lca.

nlogIl. -.~ se ie ne i rQbov~. G. W'III.I metals i zlaro :u srebrn iz prlredne rude.. e meta 'I~l. oboma su se pri P]S]V~ le magi ene. Rbn].ami. .cni i c~a.e.. . {~eMeyrm:rd u P'..J re bo.1'og naci" na . zamlslttl nekn razdoblie 1!J 'E. .ekri vanl sidovl grob!rdc:a" :i fig:!J. S'~I . " tlD] . i vestim~":prer~de ~ne'~ala!.peSiD]h znalaca i "bele ma.~ter]ja I 0:1 m i.ki.'[" "~-.lGa]i. I..~- - r. Z. oja bi la peznata !g.li oinli SU.'II~ I. medutim. Fee zlIlac[ "ern" ili "mracan": pristaiala ]113' o'"'Voj zemlj i zba.ja.- ovu n3C G rei ma.nrzborita ] ''ii~c:l1~ ]na~ij L Pl'V i Dal.kasll.od'~ :m:us]I. -1 ~:b .v om rna osnovu ojih.dja.v-el udahnu zi:vot kipovlma da i cla i.. ]os u vrl 0 ranom raze i0.posea bi~ pOIz..ff~ a'Or (ured~!i)~fiI U. l~kJo se~uporedo:8: razvojiem ~s.-'~-''':. -" oV'e_.ed!a. - '.. d. .. CH10~. 1. za btagodat . S1iJ kra I. :s:a:d~!Ofa(l:~..l.1l.djom .~ 'Dalu..'e :na.jev] za Jkoje su saJgradle:me piramide 'bH:~u ]]_jihpclaganl. ']_10 . 1 ni u.g]je'" 'i "erne" vesth1~..-' po $"iJiojo.~~ 'P~J{aob[~de met~Ja.i " t' d.n~li j.u. .aje srn~!r~ra.'..-'.] I . I': I' ..~· 1. • .h imena kao rec:u m:oci.. .dZiJ:se -araonova voj:s:k.l! LI'I!' 1Ir..va" nasl lka ne :i u iudJe ~l~H1J€~ stelama i.guvi rna same i. A:~~He-{m...n je olV~j "cnJri prah fJ' bio poistovecen sa telom koje je 'bog 'OziFis posedovac 'Ill podzem nom svetu.cvi $lr..S!) cia ]h :pr.am0".. ..'eit[l ze['lJu po hne:n.~peanl rmall moe da umrlog .f]{i. ~- . Iz ovih pro(:es~ ].~n£}.1! .:1-:1'.en.]' .5:a-' duje najc1J.1.plMs.'o[']i.] v~.JjCe.]] posc~o }e bio .. .. Pored zanatske vestlne" Egjpc~ni su b:i ~. ~_. pos .o i._ "_.}~ e"'l ~ v 'h~.rn pri. I'.]iani:m.. .~-::- '1 1- . • . 'Ii"Ie . Da je l\):O>j:u'm slu cajl~m nekam pri padn iku push njSROg plemena b:Uo d!opiU's..t·VHJ..II'" '·1 . OG:O Egip:at ol~Elll..~. .. rosr ~~' ~~l:PC~U]a...I' -_ ~.~:~~. if.. ~OLl.j'liJ naredenja svojirn ba.ni.a~ ~]'i se ci.~'vesUni.}~ 1k.u.·n.zda.'"I .aa.m.~_!l. za knlJ'i..del'! ('i H ilpr~h . nisu I'~IJ lkovall f..re.jiei:~ Za p1acla.e8n~'m su da '1lll1:[a.] I.h \i' abo .JJ.aSl)s!tce [nocm..-". .zvD'r iivoita 'I :rIl() c:~.yEt ao.~ ['-" .aJrod ~ojli [e uvek S~ strahopostovaoiem gledao na plsanu fee i.'" . pO(ZnaV3.-". 1 I '-..e dobiJ~n "ern i" pra h iii lna.'.og.~I' .~~\~ 1:ll.lem.api Sin 0V10m ime n 1Jl :pripojj U _mo-: c·' . ]'. 1. [-utI .he." Itoga SU pogre 8iI1l0 8.kUvuu. l! I ~ ne ..:1 umrtog.om. d r:-_~.p0I11 U :preleV'a ran.' oJrepr~r .U pol~:a.]]:ci.~tviU~SiJJ1J. csoblne._ [.tamne bote m u I.. znog 'O'v'og pitanja.-_. n~Ka.'o bi ostavile jios j :flJClutisa k na varvarskl s I1.~rg(n/(l!r~niem :nj. - I I _" .II.na zatest.zaJc:e nam gl~~i.K~ mr" ]:~i.b~rij Z~ kio] u se SOl atralo d~. "tI'ipl. · .l!~'~a.'. Ijiic'ii~ izab].- - _.s " njaJ i u '~egiIJr.rckhn plscima..k c" ios u vr blo bl ncu I-IE' erne" gipcam su.]J'tl!J..da S].m~gl "~']} "I .ca vale da cpste i sa m. " ]~ b"1 tako.:-1 1]. lll ]{'O~a eft evekeveciti slavu Eg]'P~'an.O'v~ 1 ""b"b "Irt·. :igurn.tine 'UoblcaJjenUl post1J. Ka.(. prerna . B..' ~ ~ .".U 0 egipatskim pogrebnlm o.. ~J~.ipcanlma vee u IV dJnaJs~ijiil' ] sve sto taka dobiiamo .a.kim hramovlms.~em. i ·ta. SU cpa -'-1'.I.. primljene kac sigura n dokaz d fl :SU Eg.1".i U ka."Kemr'. .u Eg.~.~j:a.ukazuje da je gotovo ne. ~ .. J. to.b[\ed:itn. sa duhovnim svetorn: okolnl narodi. sobom bile bi.d:a.~..IC.jest.. znamo st:a.knjilal poseb- ti.u. PJn~ lu'l . l:z~v.ijUl.J. - _ . SII.uhovi.. koristi Ii z:iV'!Jl iL] proeesima ko] ima S:U odva_j.~.i U da lh ne [lIJIJ:plii~~tiL te kralj. -Il __ .ju metaJ~t Ar.. Ib. s~ 39'8" r. S u~tmu~ ve ~rste . .gi. metala ] 'pok'I!J.Hiesnije moci. za obeje se rnlslllo d8J SU i. li ~Ir" Les ProJ...Q'P 1_.u.r-erlJO da posrnatra obrede ~'Qji SU se vrs.k:IOD.egl. J'ed 110 Q d nSiJjstaJdji'h buena.• V '.'zj zi. utepila u Crvenom morn. '[I. sledeea pri. 111preradi jim.'Q 1JS.ca od .. ~ et.'···ct . u keme nl..sta ko]a su AraJ]Jli jmaJ'i u vezi sa natpislma :u -Hg. su c.~ A.ka~ jar je bl'~a rn '!Jdra.1l1r. rode..oJle u s:re:.9J Egi'pat jeste ~. ". teksrova saanaiemo.Ma:gud:~j~.i""lint' 'n"""""'''' e~'~ Jr" Ir·JL ·ll.. tl["I~.:aJ:ma bogova u .~se ]].~ C{Hu[l(:.U.R Sirijchna: ] Arapi rna 'U . 2:3. oiL'II'.-.~p~u i'aizvijai~o i verovanj'e cia '"."'I· a dv ' .'." I . Nizovl h:uj~nJg:~iJa kojima su ce$~~'bUi pr.'[IvaU muS-brei ri s. NI··· "I]' 'rglJ1~' . u njem u je b:iItIJ sadrza na iiLj ihova stva rna susUn ¢'L Na misUcki !:lia-ci.kJoj:i je obrazovao tlo lz .zhc]'lihJ meta I.()tvo· n raea. peeedovali su dve vrste '~rnUdI08~i~' k'()je S111 im . "'prept':fJJva c:r:n..a... I'I-:le:meja'" ~ t~)je's:t_...J}] . '. b~= g'I. U OV:fIJkvoji neprU ici 0]1~. i da u sebl sadri:i osobenostl ['a.VOiJlle .[iI.:111 onih l\tcje se odnose na [ plodD'U stvaraoci . oni pri ba viU slavu (:ud. birz~anJe IL. i. p':r~eekoie bl :p onel i S~.IlSIJ ]n~IL.-II "00 ..' -~I'r " I'" ga nj j.@.t knji ~ev'[1im sastavima 'RQ obrede vt'-rene...uplas.go.y~..It{iijil [e razu me.g.JJ ra ni savreme td naF.nl:~]a.az:~.

i flgurama zi. .] ~:a.posta vljen ~d.ua. koje su ja ha I LV hramovima ie skuplla sve tajne prircde i sve pdv]. iiveU u v.flz~ magarca svom obrta nju 'bi~ ]J odla lotina delovanlu v]se sUe. zasl"i.~~Ul1J "'I:.cna.J\au.. J • ..d:r:za u mineral irna.~["Jje obrede ltd "I i one delove Knj ig. takode na:ci1iJJ'i f~gu. m:flJg:i..i na istok i I1Zii~U i pog.Ma.~'.a U ob]ic. :Egi. ne kama i Z[ votinjam a" Izvodi [~ je vradzbine II cnom tre'I/J.~" ~""i' ~na~~Jle It\O]IU J C PGSeyOIlll~OFlem. ~.t.isla.uz njeg~.Z .::o.. lS@5. 'I :n~Jl~~" )).III I.k['aljica bi uciniJa.') ~ n i da shvete VI~I k:efigu:re L bogova kDje su bile lsklesane ili nsslikane na zi."' d 'pI ed-I-·'·. V~ ~ i IU!U 'U1-'b. ii.u:u eke njieg@J.snih zivoti. .r _ 2660. U dza!'[lLl:~liu OCufi.Iasti ~ i. R. :korj] n...v]j~iih~~ rna gde ds su se usput iIilallJ:1l.Usmanl Istorica r .bijle iU Sirije da napadne Egi pat.a..: I "'"I'. Egi pCt.j'tl stanovnlka le:tn.'j II ~ ~ '~j 1 uopste.. " . k.U A U ] I'QuaJse po .vQtinjl8!.'::-. 11~ mal lm rasto] ~uljhn~ cUi ]O'j ]~ ..a. ~I' lai II k.post upcl Eg.I . da fugure vejnika j. "I k .. ad napada zveri. to~1iI IV.Q tlo kod jevreja 1-:::O:j] :S. .atel. III da pro c:itajlu hJjlerOgh:fsl'u~ natpise ltojii.nja kc~jie su jahali nesranu pod zemljorn nutku kada su neb eska tela jie ubio (ovekf!J.' " . ma!gi.orlopCU.] I 0 je ZaJ soborn unis:lenjle neprl D. i. u ku:[skoj rob. .~ potvr aUlre I da SU. stQ DII A~.~~~ hVJ.acne ] li odlboj ne slle loo:]e su sa.nja" Za vreme svoie tridesetogod i~niie '1/ ladavme 011l.a.odn.0I .t evrenn.:t:)'1 nat priredni h po] ava.aJ lspu ni Eg~pat hr8Jn'lOrVlIl13.lcoje okI'uzu]Ju Eg:[pat~ Si rije i Za pada. 'bi [j.-_ ". I ako bi neka volska lU"CI'lul. Ovo :posl.a. svog :5] na.jl le 'odJ ..' le jahao konjiaJ" U 8~lopu prede do voriste dzamijie. imena. sma tra Ii S1U da one nisu nisti d rugo nego m~gi. koUkor I.dovima . a ~rO. S:UI.~ se odnose na ove teme j. ~maj]iJeJ ma.. rani] e btlo opisano.. 1t()ji se bio potpuno ptecbto Iovu.0 bad :~Je. I' 's..5k~ 'figu. l' .~ '~ ' trup al..S.ai~ja .pat 00 n~jezde nomadsklh plemena: pored toga..on je prouzrokovac ne11.-.ko je.cno kamenje iii. Zarlm .agicne sl ike i formu le.] ucnu ea 9 _~'Pn~. covek oziV\~.j re i formule namenlene da s:lu2e kao ta..je 'U ~ivot.:II se p[!~IVOn '1lJ.26<7" ]~ Mil Prnirics d"O!('~t~~L B.e vQjsl~e" Ul~:r~l!(~l\oon i kojli aisu Inc.9J isto tcoi Hw blo d a.· 'i'" ~ prooe ~]'oz ruegovo '~e.( . Sada moramo ukratko O])r:i~taU glavna sredsrva na l~orja. ona oleo zida postavl figure krokodila ] drugih sl"r.up~ana pres~...i unistenje figura na kipovima pt)V~. sudbtna bi odrnah zadesUa iiva srvorenia koj~ S'U one p~d. su ib pratili.OV:ElJj fovlek [e :[o~e n U selu Zu rarah...:~rvl]Qo:n. __ macem pre 1 cea ue I 0 rill se SPO]ll e <.rc'anje Z]voUn.. . ilvotin. .ednje: dele pcdseca na spaia] njie gla V e rnrtve guske sa eetcm ] vl'a.ymu'(~t I~lis~. J -1. 111 pnsustvu 1~u. ~ a ]'d a "]".IJ:ni racunal i u magijskom delanju" to jest Inagi. en m U odsece g[av u ] OdV'O.'0. ..iH:.ja.e mrtvl h [ko. I"..r'e lfJfUSkIU:1.icne fjguI'e~ m.l1d]'~ navodi pri mer moei delotvome ~ "• ~'" " .11]. :mag~jisld.e. ba vio se dejsrvenom msgijem.i iz b:i lo kog dela Ar.ri.j:sJ~. i uci [do da stastt kral].".. z:uvoti..

F'Ocl]~ da bl zaJsti. ukrasa :u delova ode6e i op([eme:.vt) s:ld :!3Jdl~:te a ma]l a. . ie ama jl lja .I' '1 uda .e '!U. XX.. N..iii 1io·eci. i U sraxrnernc ranom dobu re'ci mag]js[(C moc'~ i moli tve hUe su U:E'eZ~ rna.s:rrdje ] drugi. all iz.r:a.ams] I ljama.J. to iest moci Z~ ko[u se m lslilo d a jle ~WQ.~r:tlJ:p8]{.vA ']1 M AGltNO '"" 1vIi\][. n ij 6 bile u moei sva keg (.Nije jasno da li je amajhja pre svega bu.a maji Bilena $.zal~ u reel H'JJa Ispisarnm PI() '.1 svesti onih ko]~.J.ogkorena lltoji z:n.I v 'P0EJ~'!.k. vereva oj a p ostalo p. m:ag'~'Cld'mformu iama i.j a. raspada Djl~ i l'ru:ijenj~. bllo :Uvo Ui mrtve..]j~!tVi]Oza sva kill vrstu ta lismana ]'1 i ukrasa :ko.jlutelo od zmija. C. podzc~TiIf~O~~ S'i.stitei:mr~t'lij'\e.:.v·ijaJ~I.l~u!i n:ilOSit]" cl:d.vo:tile V.IF. se razvijale :religi.IJE arne d:tl!~ OlllOj 'V'iSri p. zna C enia..rh. ~.n.l'V~I' pi esnl.ar~]~I. bilo od Zi. Qcuva:nje pokvarllivog tela.a ltoje je bilo 'z:avi]!eno Ne· u GLi\.i predmeti ~oji su mog:~ida.~l···.J.d. na.±itld mestu nalazile..:. Ret a "amajlija" pOiti.•rnrtvc telo je pod uricajem no'lin.1 a namenjena z:tlJiSU~] zivo. deistvenost takve :~rakve a rna] Hje.~:S:tve]}. t.1:~. da su C3k i E~i.g.i zm iia. i.1 Ij€ m da ih navede da dodu do n}~g~~.Ijludsk-o telo... bio je neseblcnom rukom pO[OZCI1l ])0 telu . $v. je 11 XV[ D "VIeiku pre n.U formu le iU mol itve bi le izgova rane m nad .tU~.am~jl iD~ma koj e su nosi I~.MEN]E I:U AMi\]R. za koje se vetovalo da nastaje iz :njega.j.~ke ](le]6 ] verov.o!®~'bjuIJ'I~.~li ljudJ'i koje je zajednica odredila ~®J : vrse -versku sh.~i ~notiOzi.}'G· (Ion.l'e~.osi ml!siQv ~~g!:i1\1'I. koje su ne take postale !1!O®:~.ru (I.6e od . da z21.i. "h.. j a$]1IO da izvesae amaJj]ij€: predstav·ijaju.d:u god]]1a ranifJ mo~e se reci '~aJd a s:u Egi p eanl po c~J da :s.Ql~J i za pijJkQjnika je bilo rollko nlLl'zoo da bune snabdeven ovim f1:eJ~a~.lzbu ~ ~Ji. su pripisiva.v]~ se.iiaJi~. ~ta. e:S·~olsto SJi!· nosl" :i ova lrne 0 n se slroko 'IlJ poh:e[b.~:voj.nja . {1) one ko]e SIlH ispisa ne je u Knjigu m rtvih bic j 11. '! ". la rom premeaom 11.gled~ da je prvobitno blla 00sen a da bi ~ti t lla svog vlasnlka od d iv]jih zi wti.k.e. Q'LIlekOjli je h. U najra ni~ .. kako je.1Jihl od raznih materij~[~ ].. Pcstoje dve vrste amajlija. da._ na k~m ~e rna bacen p oseba n ode lja lit] a sa cl- vim netaknutim udovlma.zivi i[:~ kO~lesu na um rl e stiv~... ~a.It'i m.ije pOzllaJte egipats:. od stetu]h uticaia i 11a'P~d vidli iv. a ka... naCinje!l.]'e za formnle nadene na amajlljama je ime hoe.anjaJ~i It:il:o posledl ca ttQg~.ta.~jiUje l~oje su preds:tav]j~le nova . vremen ima SII.. am~j]i]e. .je A KA. 0 . tela.:::".I:rlJli'ttanja. sve:~:ten:u.[lrna tel iji ~~d k~. zasti tte zive b:u Ii su u sta nju.!'!i~. Vremenom S:Il. (2) one koje to nisu.33 dee tela je bio sta vl}~[']pod.ttzno~ti za z~h/'ot duhovnog :u nepokvarl] [Vlo.N·~jlr~lJl.jima. 0:1<0 njega i lzmedu ~z.]§A .ovek~ da ih koristi.ie ~e :n~Ci len na a rnaj lija. pronadene su nove :am.maJ 1:0Ci. pcsebnu :zas·tt tu neke am~]~ ~ l lzvestan 'b[)oj pred meta.~:i .s. S...i5: ni mrtvog tela.i h i uevidljiv ih nepr]j~'te]ja. isto take [e nemoguce red kada se a.joj.$U in nesili.ocidvostruloe 'Hlocl.p~ a carli ponekad bili u nedoumici QkD niihovog porekla ~.["OO]Tht:..voj:e rnrtve..ojiesu h:orustuH EgipcaJ:rd.iljr~n.iu]je Q d b rteva i brze od svetlosti".U komadi zelej.ne natpriredne m!o~i. a verovatno i vise od hll . S~ svlm njeg:o- rQdi lo veio·vafl'll~. za koje S€~ verovato da i]~~ uopsre CUV9..k"oi~ ij.I). ]zgi!ecla~ medJ. t~:kosta ra v6r'QV~[)~ ] sujeverja.

]I~ zovemo Egi.e da je knjiga koju jie Teta ~ f.a~o.o~ ji su sta v~. i u pogledu m.ta 01'(..f:aj :nj:iht)vo.j!"'_ $.j ni na gnl!d I poko.' i li'~m~ su.~a~ srce be.Dj:nU~:[J obezb~(U srce lI..~ v~~s..L]e ad.[~zJI~_o na .a.a.oro je neverovatno da su ih II .na. ·H'\1I.N eka nu se otvOrr~ vrata neba: neka ml Seb.rc~'! .. zajedno sa.pre n.g :pls anja na kamenu. _ J'f. i u pogled lU cUjaJ sa koj lm.Na ~1.ojii le ikad iSlJ]S an na gro bnici.g01l0V.grILl ]l.MIJ" su vvi.. A~]" ohlj.e ce act slu:u lica. i neka tamo pofm.i~t~.]'Z. odriati ]Z r~~:.Jl~redull.li.ii~cia bim potezima kao p[o!CG za otira nje boj e n~c~.plad. pD· l~ l)o8iO'vr~o "'perie!] [·dn Inn"'" sl[l~anlli o~nota.~ 3151 . §t~v~. AMAjU]A S'RCA.a tzvrse njegov u VOJ)111.nla.:fIj ] cdaja pi:ra m ide Unasa. M". plueima. sa rec]:rna. s:~r.al] Egipta oko 3266. = I}.0 .Morgarrl E.o zn:a.O je sign rnc _d~.tinj~~i..k.m. reil. ti kDla. vldlmo da je . 1. bib :S1Ie: :m. • .i upotrebom.g:urnrtvih u ranom r~zd. Posle smrti je cuva no sa posebnom l}ainj~'ln ~.ajU IIt::~ e ltu" Prema ovom pi scu..SIll nastanjivall Egjpat. ~.og~o . ~n'oo.a.(AI111ibi.AMA-JllIJE nek'OUko mesta u Ergi. imae kod seee i·]tn:~d.ve:nog~ d.. kI'~'lja. jer. pnpi rusu lrd. Neka bogi l]jl~ ~e ~.U\i' ] Ii redimoei.Jis:.:EIJ stav'~j~o grudl pokojnik~.r!. ve~~'yat[Uo~.aite:~ja.n]e je smatrano tO~.a.jl1lsrca kojn. e. T.s) butine moje c:.:ni.l~cd a nep[~i..S~J1!. de: .EIJ ti. . ili Ja _ necu .m.at.i dol\' ~.MaSI)e'Ii''O~ ted S8.. J.k.tail~JJ:~[!Il"d.ln~m. l~.MAGleNO KAMEt4JIE IILI .Ni]1 n i drugu d a.U pove]'I nem U7.~i.unes'tto o:nog koj€.kr~~ na 1.oe.et~~t~ i d.(_~a . je 'U kl 0 njeno U postupku batsamovanja.i u su iJ. ie u I{n]~. gov~"'.. onl PO$ti8J Ii vr. .'tt 'bogiG\d ~:na" da b~ :1 h tako :mog:tlJ() nateran (].u. upru kos :r~Z[d]11 pretpostevkama u vezi S 1"1J]J 110V"Otn r.ob[Jlu itt~..ce:~ neka mi otvori oba aka koia :S.m~'L._ob~']k~. '0 Sree nljoe lbilo same sedJi5:~e zh/lQtne mnci.~ ~h~~._~.eru _ : i ke i s.mnje da jie d:~jv.~cn~~. IJJBtpiSi3J na z.ovo OC'ilJVa. ViQ dno.n" ]].~ pisinja.OkUS. de Mo. j_j Z:~~U~ P~j~fSforiq~. e.jesu Z:aJ}edno jel'1le. nlti CU ]:mati barku da podem ]1 IZ .pcaJ B]j'I!J].i 1. 'I neka. a onda.I-' k. je a :male] njien. svest.cki.odvojeno balsamovano .Il~ nebe 'Ill zne:tl.e 11 Pog'IISirvlje X:X. blo da pOklOj n]~~ d.~. Egi.ptu" SJx.n.Ui urezane :figure fi voUnja blo unesen jeda n tekst1.fi.~ do.'e..4ad~m.elta!o'~~. '1 eJ:~ til["€lll Mtl!sP. ia neol itskog rasdoblja.bl.a. a 11] ibovo mesto su Z~"'t~'l:eJ.a l1od~.~ ustaoe'm da.Cj'. na paplrusu je skoro isto t(). nji m. ci Ije m Qi3J pQo. smesteno 1U posudu k~il~ je ~:t. prlrile bO..akog re.rga:n naveo.11':.1~n :~:Z...a ~raj ~d.vremen im. moje d. :rnaS]js1ce moci".}) v~~em:e]] u Egi ptu.an~. steh.d.'tih.fC. bea] k.p. pre n. ho anu. nom .obi.11 nog ~krUjcal r~1:]ic~.\~ obliel nestal l.I.gov~" s:u [10m otvon s:vOjle dve ~iJ:u. J.U kao b:ril.VI~ pod n :1Itl~(!'l.~i.pr'G~j~e'li oblca] upotrebe zelene a maj I.~<O.j.300. star ko]:uko ~.~'1:1] im bi la sahraniena ""knjiga. n i ~pri.a.]o~aJ koj e je M. .. ~.ogel~st~ s t 1>1 'Elfl'nogmphJe. 0 z~risove na istocnoj st ran i Cvetnog ~'eze:ra.5< .' 15 UI. bu.:v'ljen~_]JOG z~st~.?j e d ~. rdav] h namers: ponekad je QZIHIJ't:~v~ I..~lg~.~8e'V].m.kakn je. Jir. mestu" sle kaz..~.[ugQ.1ero'.~. Te~\st g[~s.sei u zelenom kamenom ska l":fJJ[:iejlLI ko] i se u c1J] nasti ck~. ali s. pra vougaonog obl ika. :P 0 plo kojima S1U .h"dr~gi. :vec isrc 'taka izvor .. u~~:ru.~ore'ttlu" U 1~3:s:n:~ jem razdo..:zito [~sb. kreiz 'Hi] zaplo"ifi.oOj bude sa mnom u Kt'~c:~ e srcal Neka g&'udPtl luoje 'budu SaJ mnom u Kl[it:~_s._ do]a8~Qir.aU'tt~. Njeg.g i. i.0.jj.i: .~:Sl. Neka mi [cl'~'D usta moia da.)c.'N eka srce m.n ka: nadeni su u vehkQm a I broiu u pralsrorijskim lli pr~din~sUcltim grobovima ~a. neka UCllll d~a raJsir]'m noge l~.rg:tti~.niJ'~rodenic! kQ. s.. mogu da g:o!vorim u] I~H ma.iJa. :Ill ltl cu moel da s tobom z.erij~l~.~iil:~j:~_~ keveegu..U hova up otreba je blla ]'lr.a.-· tu boga Tuamute:fa.' ] neka Ampu .:t ~.j dobrih i.3. SlG.ViOU njsl. da mogu na nj]:m.'il)lrr1I '" fl'(!g~~¥'ljc 0 d!l!l"'~~li. ~eka' srce m'~~e sa mnom bude. sa. predmeti ~duii.

].IIIE I ]zvr:seno ono sro ja naredim u Kuc] Ptahovog Kaa. . bogovi Vle. odnosis srcat Zdravo. Pog. je: srce 0 slrlsovo i. i I1C:nl~ sumnje da Sf verovalo da ova] karnen poserluj€:: izvesna svojstva kOj.7~I.MAC3 ICNO I<AM~Ji"I. :~ XXX ~}.IJEIU AMA. Dusa moja neee b iti sputana telom na ka.oc ]}. Razu meeu srcem svojim j zagospoda ri fu srcem svojim" .je ovo poglavljle dele 5v'es'lten. p oluprozt rnog . ltlo~n . odrnah steci mOC] koie jie zeleo da.udov~~te. XX] X"' XXIX_A. poseduie 11 buducem SVeUl: ] ka.T·uDi::n·:f ilII:~l~ :S'.a. su blla korisna onima l~ojj.ool~ seee cd :ril.lilh~" 'lDdtt'/J. Spomi nia oj e boga Ptaha i nj1esove sapumice Sehe't poka zu je. o.su g. Ahr iako se srce moglc . d. 11'" ~ d " 11 su re)~.m papirusu.g.VOIj-nik i rlus.~posednic i neprelaznoat i. i da S1U ideje otelovljene U niemu vrlo stare" Prema Nehtu-Ame:llovo'.ao je je b" m.n is da srce oovekovo prode kroz preobrasaje svo]e shodno del! rna svojlrn.jI n-i k. moeniku cij. nemejte zgrahiti oro sect OZiI]SOtVOl()I' i ne dalte da se reei zl8l poiave protiv njega.1i'I l.c()"ve...J'I.. je stekao moe nad njirn i A ~ • ~. ] na.ci 11 na koj:~ j e ova C]nDen:~'c pomeouta lJ:i obrednom a uputstvu ovog poglav IjitIJdokazuje dill m u je prida van poseba n zn&lJc~j.](. d vojnik) 'Z aiel. bllo je napisane nista mante nego sedarn poglavlja E<oji. .1 mo.a. da ldu kud zazele j da rade sta im j.il\t:f).n I. i. .'~.0 pnpada njemu koli je sa imemma rnnogim". takodc. Sebeete se.h.:)1 0 osuaen prema onome sto Je 1. S '.zec" s. 'trlbk:1J!~ll :Sl!i::3i.cnosti" v.~vljuJ' trebalo je da bude aeinje S~e~lem i lot Nd1l.arU posredstvom gOlrnje.. pronaden tekst LXIV poglavlja 'Knili.()i j i pod zem nog sveta. I.~ ge mrtvlh (N'Q. ne da] da mu pred tobom naslicodi ono :sto je utili io ~K~anjarn vam se.e ". C\. ti sto l{ra. Verova to se dill 6e p oleo. . f'o:be:dOllosn(.V[[]. kra ija Egipta oko 4300. oslli.~ srca. M' am ajlijom SI'CaJ nacinjenom kamena..r.ilo je I ecpnodno da pokojnlk povede naj1iJi~cubrigu da rnu ga ne 0 dnese c.:XXVU .Qivel~ pola z er. steci etl vlasr nRC nogarna svoji rn.g poglavlja. nj'ego'H [ I~O'J] pusta da mu sree u tetu svom boravi. pre n.oja se pominje u gomlem pogl..e volja.stle'c'~eu v]as" nad rukarna svojim. tl koji 0 d belog. XXX. Q. pola c.a SU. imacu ]l)OC da ucinisn sve sro mo] ka {~j.OCaJ ko]a a ]~ rnogln da odnese...il~~.. da le. ana glasl: ""ZdI9lVO da si. Srce ga niegovo ShlSil on je I 1 j. i 0:0.rf.ad 'Ill dcvima svojim.va nesreea. arnajlija srca. XXXA. prema jed nom prod a n]u liJ. XX.~. koie je islo naokolo ttr~.j}'i. d. iz MEn"ufsa. 1!00.. srce.1 d .a j e stekao vlast nad svojlm srcem. kad izgovon. hnaU moe. one se pled begovima obnavlia: on.I'mC'. Da bi se spreci la oi"lak.e mrtvih ispisan slovima od lapls-lazulljltl La v ~ ade Hesep -tija. i.d. koj] ci. '~e k. vee eli llci i izaci U miru.i ove reci. N.L (Iz. od lapis-lazulija.a:'i~je XXVII j e b'~ povezano S~ lo l l3 k. jer 'tO je sree Ozirjrovo.ku..

' ]""'" amijUj:a obulwateta ~ O:zir~solV1U i RaJOVU zastitu..lj~.-..E"i.._' c: kl T .r ·.U obrednom 1)].tekst 0'11 ."".. mi oni.!:O'Olil!11 :grOCIillll I!1ilii ~".) 'e\za [1JO :Z~ amaj _ V Iijiu srca na:ci]1jen~ od kaln~Uja.z.~[is..' "1" • '1 '1]10'.su~ ." :\... .. 1'lla£'l.d:' .at~'ina mesto $l:r:oe kuda lcle~ .1A.~IJ.(XXJX~.. "II J!Jl~1l 'o:'\I"!' I~~' ~~ 1iR!~~ nalafe da se re~i ovog. Neka Set.eops)....JmlM. I.-i~e 8411 f!eml'i k~m..0~ii.. vee u 1V di nastiji. ono po't]!ce lz ~~.~I .u'~ Olli i:'I"~m UZir6] I.. E:)j~)I'IJ'eko['o poznatim pc mudrosti.4~ Vid~ l ~$~'2] . "'" OJJ ..~_ . UI _" min ~ . medu EgllpCa. '" .J0$ j edno amajlija ]'Zvrsiti za niega "otvaranle 'U$ta~·~:S. sree] da mi btl.tI. Od svih pogla V'~j~ l\.. . x""o'j' -N""·I\.i _j.. u.~~~. oko 4300.-_v nosan u dhr noj Amenti ] na pla [1] ni V'~C.<1...'d:u 1.Q'ii'C'1 : JJ. u prlsustvu onog koj:i 'c:uv:a TGrazi_je! 'Ti sl me] dvoinik tka)~sta novnik mog tela. lin ~I) 'P:r:iS~!st'L!i1J! .1!''''''6t d . .gl~. . dopuna LXIV poglav ]j~~.a\r]j8!lzlaaaka d~UljU"". ]z. ro.Il i.--.i'it. Po~Javlj. ...n~~cijli se t~to broinl .(.jo...~e. je IL~I!.ll0sti~na redujem ti [0.~1! ~l'l!"L .o.o''''U lUI Ihnl·llr . ] n.. . ne isp.....B je povezane sa I~leF1Ulta.a/. ce jer reel -po_g.u~...::.~! .[fI'Z'ii~I!1I:a II (16 Nm'WfjC'~ IM. knji odredu]u -'''''1 '1'" okolnosti UiiiL z~ vota '~jud- ''''I·.'Jl: m V~. ~IUl \ ~ .~XXX..og~.:.~]av'Jj'!l.]SUl b]'~~ "'['Iee.".!ito cujC'lOO ugQQ.lom. zemlju dJ~ ]'. zai.1:1'.. N'ji:ho'VC fu oza:n'stve:n.~l"~ S..V~IlJl¥.:_.1'I~i.i!I. Blfil". u on j e l1!'c:i [lrj.Oe..IL ~.z. . bog Hnemu koji sas'la·V':lj~.ld:~~de je norm al no bi [0 srce: tada te g 22 Pt tea 23 '2'11 obi C'IiIO :PO~S. hila .Il. me bude prepreka u prisustv ~I suvereni h pI] nceva. one je u telu riljego'ilom kad n .~.av]j6il je nesum njii V~~.. gos- sklb r j3JU AI.... koie je tViI..···. II! .I! ~ • .w.Jllt.~e80'v se zna:c:aj 5a. . muz..ojiflJSf od nose na 8F... . !J:e'"vU~U. rn:.j]ce se Shil. . :i neka se tame od area raduiemo -tiok se reel mere.grnjske taeke gi.ao!.. Od izgovaranja reci oveg pog:'lavljlaJ nad skarabejom do njlhovog urezivanja na njemu bio je sa mo j eda D kOlTa.iL:~.~·. rna] ko moj1a.!~I.t. :izade da i..:mi Ijenlje 'bOo ono kole je opste pom znato k~N) PGg~:a..tafom: slnom Hufu a (K..des pokorno II podzemnem 1 svetu. .en. ..liJi a j€ na. i i'- -""'~ 'i:'lL . jer prema NU'O-V'Qrn papirusull" splsu S~ pOlce'ttl~~ XVIl[ tUrnaJstlje.> I~ .I'~el. srce mole. :k ra Ija Eg]'Pt~.y 'il~nJ"'iim "''''''m . )IiiM~ ~. i neka Jl~ m one.L :..a~ datu 11 istom ~Nilp]ru.~.. Q remena Hesep-tija. V'.ec~·i:Sta ne m:02~ oj kad prenaglasin.l donosl ~us~in. ] beiorn oct tvrdog zelenog kamena.e cl'liJse j.u \i' svih "'P.II ...~. 1"'0 _I ..V.....1...11.'0· J'"' '._ _ ~ y ..u~""~t]' .0 da '[I jednom po.s..I".dl:u vol] u fJJjego\1'Og dVQji~lri _ ii B oCIo"f" U .. reli. 'i 'vodic bogova kO'j:i su U PQdJ~ ZC1'l'U10m svetu.' :n e: dai 'I u a rru U11.zgo'v~r~]Ju nad skara _.i moei".h ~~ta .N~1.!.:rHJ bude.tIJC~ udove moje. N eka se n-iila.) [e '0111. Tekst ovako . pokojn ikOV1e gn.ILh IO.n." sam Benll.. :i i'zgk:da da j~' bllo dodatak 1:1 i. neka se U Q~~ mene ne 6dvoj:i~.. muzeilma it.fI\d'I.: O'V.I~. p'" bednl u UI.rec] !1.'e_ ". pre n.vri§le volju dvojnlka nj]hoV'ih~ neka zato i Ozirisova d u~a. ·1 '0""" risova d ~11e ""I ·1 -li-".1!~1 ...... pOgbiV'."1.tI. pog:l.jl~o moja ~ OJ':'" ..n.vi'li ]1a.o-'vli. r~~.v:lje)L"!{XB.r1L-<:."'"J. e ". :k.lJ~V ¥.':.· 1k1'1'~"" SI'J ~ ...Pi! 1."rn.~... 1 ....'II. 'I···.~ '~I V.zad:05e na... ~i:Sl 1:3..]a:v':lja Z. i ramo se "Srce moje. nece gao ni1r'ii"i.aJ [morn] sud u: neka mi.·I"~ "Lr.lI. t~·~ '_'.a. 1l'~'i>-"iI"'1I..::· '" P ~~u.tD'I.l1 _ M~r~l~it: [:ii5i:i[~ M~h5Gnii!l lliii:.t-I: 'i!"iI"'!!'m.!L"0$t ovog ]J ogJ. Bel1l'ul :S!a: lazniIJ proti v rnene ne izusti pred v€ Uku in bogom..p~"J~stvu ZaJ verzl lu O''IJ1ogPQtglav[j. ~1~'iI~.i. dU$~ R~()'VtlJ •. ]" no..~~. ¥. Sta. gospodar njegov.

O. kad se 'a'llegu.eJUJ na kome :I. do vremena gr~dilje~ramld. iako posredstvom lspravno lzgovoreuih molitvi ono sprecava da primdno srce odnesu n?ni l~Qoj:1 otima]u sree". sa 1ilajvazo'ij:im ] najomiljenijim poglavlllma za Z3sUI U srca. SaiTD.. l~a'zl..j i've stvaranja koja je pokreta ia Sill nee preko neba Naracita buba kGjlJ. obliku skarabeia.ju ria izgube sopstven u. skarabe] iii buba pale POSlE!:- amajlije p'r~pada porodici Larnellicorn koja se hranl balegom i zivi u tropskim zemliama.s'Ita. videee se da je vrlo ran bile pr~p. vrde: guraiu ih zadnjirn nogama.Z~ svoje vi asn lke pr! val] anju Iopti 0(1 izmetnih materlja u koje po:~alu jaja.k retania u nOV011i1. ~ ta j. Postoii upadljiva esobe nost u grad].a '~. posto ce se. l.lda ponekad nekollko nllh pomaze pri kotrljanju iste La-pte M. posebno pogod a 11..eci rnoei.glpcaJll i im a] i 0 ovo III insektu mozemo sled iti SV€. loje S~] postavljene rako blizu zavrsetka tela j tako daleko joana od druge. Ov . ] poloza [u zad 11] ib 'E1 ogu...['\C'IU pred bogovi ma .!Ld . ne samo da ee se zaustthti. postaju zaobllenlje m.rye Sf h rane ba tegom lz ovl h loprt.." O~O je poglav ]je pokojn ik kazivao kada se n alazio u Ozirisevcj Sud Ric] dok m u le srce na terazi]a [rna mereno perom . Ponekad SU ove lopte ~ti rio do pet san tt ~ metara u precniku. m chlfiln.podarom Amenteta.a26. i [lerna sumnje da su one predsta vl.. b.a. ]'H~.. bilo da jie nacinjeno od lapis-lazulija 'iii· karnelijana.de. aU file medu njlma mogu ni'r.j. Ova] [arocif~ raspored je.as. Zll~·~ cJ. Tete' ZaJ v reme najv rel ~ jJe.AB~Jl\. dJocepaJ'1 i mocl Uako se nacim figu:r.ecinoru erne boje. Izg eda da je Egipca:nhl ovako razm islD PO~l"O je pri ["'0 dno srce lzvadeno iz tela pre ao: balsarnovanja . AMAJLlJl\ SKAR.aI. lrotrmhl!!::miorm to . ~tavi.. . vrerne kOlr[janja. Karneno srce je.jale verovanja koja su ~~1. i insekti pre toga iskopa ll da bi in u njJi:hSlnestiJ l: i. N~ osnovu izvcsnth paplrusa lzgleda kao da je prerhodne re.gdoba d..~rx:~~.'V~d~.Cl skarabeja i onih koje J)ripadi]U drugima: Isrina.~u7ikao [zve r zj. 'Vee ce se Q11JOITlJna ci.jaje sasvln raz1i..ufj. isto kao D ienk. medutim.Eita od one 0' sude n iU $.j E!: je telo postavljen dati akode i nevi Z]VO i blce. votu..2"1' 21 Vitti J.] i neki ukrasenl najboga ijim boji1nna metalnog s. U $1 u'ca.'vot. ipak samo karneno srce i. "11839.a telu je potrebno drugo da s. In rtvo prirodno srce.. strogo Ulev§t da ka. fo"lJ] L 5Jt1".kada je meren prerna sopstvenom srcu. ~ po n...joj ispisu odgovara.. ]dcje ko]e su . Ovo manevrlsanje lma za cil] zarrpavanje lopd 'U rupe. pravi . skara be] je bio uzo r i simbol boga Hepere. :2.a ~illl'.~e.e u. lzgleda d a eve bube nernaiu sposobnost da prepoznaju sops' vene lopte . k()ja je btla pavelana.·bln~a i mekane.e:i trebalo.5:10 bi se moglo iskorist it i za davan]e novog iivota U bi~a '~. slmbolom ·00015 sto je pravedno ] tstinito. W.' lopte ~iU u poeetku nepravilnog o..gled dok hoda.i.I.jaja. ali" postepeno. 000 samo me poseduje ni.na.j-uce r. du]e izvauredne Iz onog 5[0 je ranije receno.c poke] nik ..i SU Eg~pC:an. da ova i insekt popri m a n.testv·~'Ju U ' otrljanju lopti.: u tako ran om la z] dobliu b~l~ vrlo stara..a]1oda se ama] Ilja srca.eii. Uistinu.he Modem CJ05isW ~fili'}n of bli.a]neo'bi en ij i iz.(l:i1ldofl.vama dok ih kotrljajl~" glavaJ okrenutih od Iopti. ~ 7. Primerci SiU v. koie su 00·.cs~'''''l\Ood. odabrali kao uzor za [110c:i. 'i bube stoje skoro a gla. kako 'ces vellkl biti kad u pobedi ustanes. drugo SIte se 1110~ zi I~ staviti na niegovo nesto.

n."P~ i Elijan.boe~s St~t'el 'i . od pamtiveka u . "'Raove_d u~e I H-0-' .~.~ toveeen s njim. to jest kllcu at hovnogtela. "on a] ]cojii kotrlji~~t.ge~J. g nu.$ ii1te:sf1!. veau sa skara b eiom.pe~ tj. kl tee mladih skarabe]a.' [ pasto je skarabe] bio PO]S.bllo 0 vrsrt scata.43 Sta rio SU na rod] i mali nelooU. U retkim shl.ekllld.". kr13cnjlika.On dalje I{aJze da ova buba kotrlja od is'~o:k.t'!! skarabcia.]c je stav 1 jen.. a 'C:~ kotdj~ u'j.'V'H 'I!J oj~ d.e'l osam da na.lesa. su In'lll na ledima uerta~ ue IG lig'IJH"e.Z~p~I[' u Joptu lro]u je napravila od baJ]e. ona je zakop'-8.rJ'ent.tvo:recl:l. navedeni h pisaca je smatrao da skarabej oznacava "samorodenog". plavog stakla.. a iz nle izJa:ze skarabejt.m'Ie'Uchus 0 U A egyptio:n".~VaJ fa nje velikih p orodlca U d revnirn vrernenlma. koie bi onda skuvao ~. m.k.aJdes." probudeno u f-.. Pon.ko ZiUli m I. a zatim ga piju z. lmaju "i~ u prugu preke leda SNe (. dvadeset devetog dana ona otva ra lorn)'ltu ] ce.. mOil i. Pravljen i S1U od zelenog bazalta.tvi k:oje su i. .v. 'fJa.jima poredi sa samirn suocem.f'I.rnde.r~]ven.ajHjlaJ rovog oka.! b eja.ptlJ1su pronadene nebroiene hUj!lJd.V\ot sVio]im jajhua u I:opti" taka baca le u vodu . 1'.e . ovog i:il~ekt:ilJi m rtvo tela bi U S1J:! isttoV"eto].u zi ato" j. i Iota o je lopta Qvog insekja k sadrza V2iJ~.Z'gov.nja preko neha.gova rajuce . Nevidliiva moe Boga.veni z~. a poneltad js 'Podnoijr~ ])[-ekri \1enO' zJ~tn.:o. plavog zelenog g[eCl:Qsanog 'P0IC~lana ]td. i.dzbL 1l9J sva ke ~fsteJ! mogao j~ to hlJC]'niU odsecaniem glave i krlla vellke bube.a je don neo ska rabeju ime he.:S.eme kO]ie veruju da je to sigurno sredstvo sa g.. zelenog grartlta.tni 'to'(.. kriLa bi se potom Zi~~ eval] i DI'IDpili uljem zml] e C1.. . kada je 60vek ze]eo.f' N'eill~r1.. bio sma tram bogom vaskrse 111]3. paste.~ i re:c. pi avog blata. zg'leda da se jos.v~i j 0. m. i da se lepta sa ja. Il]je zap o~1 a z]vo. a n sa mo pod uslovom da su o d.v..~ko j~' ovaj i.1 • e- U Eg~. mislilo S~~ i mo del skarabe]a.. koje . .:Ei.eik:~d je pod.erljillll~koJa same j.opta sa jaji:ma.i Z]VQltt· rnrtvom telu IUIJ lr.. pu pura. oovek bi rrebalo da popije ovu m. p ~. • .0· . Glava i.[mOe] su U gl91vnim.locom u koju s:u ut]snute H:~urezane feC] lUO(:]. M rrvo Ijudsko telo je. j'ofllch~ Sit Ii"_ 11010.om p. Raove b ar~.'·_gi. Sunce }e nostlo u sebi klsce iivo~a.apre:m.am.0 mes' a gde atn se spaja lu Itt ita" pcnekad su cela led a pozlaeena...cHi oblici su izvanredno brojnl.ptu ] tstocnom Sudan idej:aJ "iivora'" dovodlla '1].a. B!Ii:'Ltili1" ~. Hepera takode predsta vljao nede Ia til11.]}'. :. K.I.·B~U'~~ ill.j:iv:ih ShVaJ'Ul11iji~ skarabeju . C][1]'enica da s:ka. sa. I . ko]a sa :is:l?o]java u obHejiu boga Hepere..ce·la. njregovi razii.9(l\.. sa o:-ve tacloe g[ed ista. zenkaJ ska rabeja.uneeVro...a rupu.to. i posto bi se ]:00.-· 1.aCi nje no U ob[]kUl. '1lJ jednom svom vi du lI100. 29 Vi.a skerabe] lrna lill1Jdsl~o lice iH glavu~] Jon.kotdj. takode d ati s. OI!!l:flJj lnsekt je odlednom postao sirnbol boga i u 00[' vaskrserq a. Z~Lenl kameni skara b eli su oeSi:lO 'Ill metani .l'f.stavio u ulje. u vrlo ranom ra::uJob'l [u ]e. rnedut im.jednom proku vali.m po sebi simbol boga I Iep ere. bil a le uzrok s.rabej Ietl za vreme flaljvrisUjag doba dJana uemtla je ka nile :za.]. zelenog merrnera. srCilJ :1 ta c] n]'eni c·a do:ka.. a I m Z] vu Ina.ea]'ev:km. da odagn a posted ice e] ni ~.aJ!'aJ .~e~ buduel da gao reo- da se ova] lnsekt polstoveti sa suncern.. Pos]ednji ad.vra. jeI je on sarnonastalo s.g .e i obreda kojii su vr~e~ o i na dan :sabta ne.r.d~. btla je takode polstovecena sa su cern kao stvorenjem koje na poseban nacin srvara zbtot Kako jie bog. Porfiri]e ] Horapolo su wrdm da e posro] i.:E lou sebt kl iell zivota.eci ]l)()C' ~ bi le prvo nad njim izgovorene ili po njemu ispisane.otposrede stvorn. pitlOe vew~.. crtarna oblcno urezivane u podnozin.to ]~ ]sl[Qpa/l..noi:j:e skara.nsek~ d~v~o skl!i. jlel! Sf do dana danasnjeg oval lnsekt SlUSJ tuca i mesa s vodom.

11..ljiaJvi'n u'~jem lz nje. IJ:if!!1I pogrcbno.aj sahra ljriv. pa se izvadl i s·. zuie bliskost veze k.e'v~.eta na sredinu lis a [net Ilut ~ malu kid ioni cu u ka10j tre ba posvetiti izmirnu i kl tEL N eka se nade prl ruci mala posuda od b rl zolita u koju se stavl mast ad jjHjana~ Hi izmirne I. navika nji. J:.b[jJfkam~ vinove Ioze ..j:a.l"e'VtO Gudv:inlU ~ mozemo videti da su lzvesni svec ani obred] bu H oba.gljskog papi rusa ko] i le ]J1.jc 1£18.nal. vremenlma.U1:.anja. 1S. pre n.vetkolV:E ne bude p:ri ruei nekol lko ClstUl I l ] ~I'! ulaz sc nnlazl ~zli1'11ethu .jefu. u r~zdob]jil~ vladavine Gdt3.v'ljan i nad skarabejom pre nego :ito je nosen kao arnajllja. to jest oko 1200. :v'ih.ntuqlil}~rlaf!.lbIJe~lIe ram ~d{£'.U eimeta..omlJ(loml.~ l 'pi ~fJ.d.. at) ]11.1:.- lspisano svetlom boiom koja je kasnije glazirana: na Pis ~I:' AIflI~ tllr1.5t'ovit. b (I. ] da se postavl na Jist papira ] da ]s]JodJ lista treba da bude tkanlna ad I~:istog lana: ]iSpod s'tav]'ii neki predmet 0d m.i.amaJj[ije.(l. tehma umrlih ..zdJoblju.)rici.i prsten ]'Z rnasti i namaze mi]['is.ida. Socielty.reTA'SO.P[li!l:V). ARl!Jtloog' pap..: pronaden jc u Kurni kod Tebe i.hovog nooonja kao ukrasa na 'ziv]'ma.g ska rn~ni:jiITi. 189S.]t~ . skarab ·j.ge A. bii'CIliIli':~11~ obliku.o~cu oni h kiOD. Ne~ ka za vreme s. 3(J N ~jstilU~]j:E ze]e- ovom zanimljivum predmetu nerna . prolzvcdlli i u drevnim vremenima U'potrel!Ja . ] Rimliana: 'f:ako se u ve'l] 5 ~H()tt'oviln prstenom" i "obredom bube" k81ie da se uzme buba.aIj]ja" i onl 1t1O] g su ga :nosUi l)ri pisivali $U m u i7:..ucrtana I razn im bojama ili izradena U re I.1c.1 P'~18UJ S~V.44.oj.t~' Q Glmw-E9'w~io~' of Work upon /VJagJr. je usia u modu. ~~blnlS.c.l. oko 260[}" pre: ~1!. i zato se hHjade. uzme se prsten mojj je pretbedno oc]scen i stavl u mast.. Narnazati se rano u] utru i.~ veHl\ti pogrebni skarabejl su blf u rnetsnl 1] grudne ukrase U obliku pilona" ~ 'a:c..a presla je u zapadnu Azjju i u nekoli ko mediteranski h z. a is. i. d~to'S:lJm'D] I)rc. MAG~CNlOI KA.c. se prema lsto- ~ U ~IY~~£ M Ani.:i1 5~r-. skarabeja skoro svake vrste 1l10gU n~uS ill m nogirn zbirkama.ghll'~lllh V:lJ .R:ilO~ b. bo~ m . ~~852).g~ed~ slsoro istu ideju kao 'i flIJegO'Vl rani prol.ruI1l1. 'U kasni jim. ad porcelana raz]:i ci tlh bOjlil na kojimfl je Su:nc.g~~eda J~ da on blo slufbenik Amenovog hrarna] bllo je po njemu _.kog ma. X[ dinastije.jl'i.e:[TI. _ '.jaJ srea i sl~arabe]a.az~leJ.MENJlI~ IU AMAJllJE ~ -. za n. O~(Ie Iluvsi. P.rrrecimoc~"" Kad je: jednom usvolen obi1c. Ime coveka za kQga Ie bio napravljen (]:z.ftida. ra ko~!I F1. dJesflc Ne. za vreme zrtvova:n.')~ions i of the C'a:ml.C ~a".~I'1Am~bu~~. 2~2. Iz ir. c~k i."')e!ill _~~~u.['Or:eJie ~~pa'skog F~ldce[i1 jedino ma. i posveti se u kadienici sa kifi~eEn 'i ismimom: prsten se 051" 'ttavi tri dana".vajranSl!kako je dole oplsano..~V] na siguruo mesto.l'I .~. skarabela sa. ~PuJbI. EgipcaJ'lid..1:Va jpl leaa. . . ] posto se prlnese JOS jed na i:rtv~ nad st:a. str.asUnovog d:rv.) nl karnem skarabej kojj mi je poznat nalazt se u ritanskom muzeju (No" 29224).ov ih razl ieitih obl lka bri 0 Og.i ~&rliltmS~ !rut~~im uk~~o. se ]zva. . e.a je postojala lZll'eClu iuna. h lebova ] dozrelog vo ea. prlpada r.b~rE{a. i verovatnc je da je broj njrih.m itil ~o:r.inj61fl. a skarabe] [e postavljen 'taka da izgleda kao da se p evozl barkorn: s leve strane stoji b.gle~l 3] Fr~~i:.

:: .U~t. 'bii la je jed 113 od I1t1Jjs:ve'carli. Ifl]e:nO-t-$.oblcno je pnlj"ii~]e:na od ka me lijana.ju.VI pogla vljem Knjige.a.:'i tV(I]:aJC lekarstava j.e. dull) u pcdsemnom svetu. merae vodesraja Nila.a pokojni ku oko leda su ti '1lI.dje na on zlata ] od pOzhH::~.u bill. i :sn~ga Izidina. tl l~Dji sl pod ze]l~Jjom. s. :1l:fJJ lLl'zd.e:z~n91 od dr'a. koie je simbol izovalo vraea ~Je O:zbisovo.~ a .t'[l koi~ se nal azio 'pod ka vratom rillurnl je u kovregu" i njegova svrha ]C da "u zd i.. o.JA rer.av.koje g]alii. mo c] ce s~]ue bltl dill del uju kao l-nee] ZtIJ ~i!j.rJ&h materijala.:: "Krv Izid:ina. sa s~ivUenjem Oz] ri sa" Tet ne p:red:s. u1Jl'tvi.uea rala boga -Sunca ..am".eg.svako mesto u podzemnom ucinio." Ka. salerila mrtvo telo SVgg mmza". ta ko z:..e sve~~ Izida i. 4" AMADU. .Oposredstvom svoiih :rec! mec~" . 'I' onekad je p:r'fn. Ieva T~. 'Ne])onl'i. upotreb:~ se.epo- sto g.1 k.~.go sto je ko:p. i da mu omoguel da ima l!']e~'I]. crvenog j aspisa Ova ama] I l.posto :se ]J osveti kako je gore OP]S. nl zichu:ski sto iIli. pre n. aJPlajJ ij. :r1).Z.~g]j~ skom moe. Odig. tela.1 ku prema ne ~ n. Tot.Q] l\:opca" ~.iji.i ea..re:t:u mnci.ajive.Ce. Uvek je (IO'vGl~'e:n VeZl!I.ka d itz.. i stav ljen na vra l" I~. Ozlrisel Ti imas k~.a ]e' pol~:01:nU~JU dQnosu'a. kros svetu.g~ !}lIE.o.i.em·tlS:VOjiIl. cd n. i !J SPl1'aJv[janie Teta 'Ill Busi risu. i kad su nad DD. i. a. hgD'VOI]U dole napisa ne rec]..5:tituoivo." AU.j. bDzanskog 'b..aze d:n Tet bude '00 zlata.~.I..Tet je morae bitl zaronlen u vodu U k\Q!joljSU b~ n amoeenl cve:tO'V] .~.k~ko je nalagalc obredno uputstv'O~ morala jf btti zaronje na u vodu 'Il.g rel ig:~jskog.ca.']50vo U~~.rz.gocem.s:i.c.Qpoe J~:blla da pokojnlku obezbed i prl SfU P :n.. SeUcc'[e S~ d a je ona vasltl'sl.A MAJUJA KOPCIl. Druga svrha IIt:. 3 ~et~d pr~ee~8. J.a. za Egi ]:H5~ ne.a mrtvo OZll.gu prema zemljl". . i 25.:~t4:~_16.I s Urn ~ v~zi postoj'i i.(:vF5C. sa CLV pr)g~.jiaJ verovat 110 predsravlja stable drve ~'a U koje je bqginja bid.a.r.i'ih ceremonlja ko]e S'U lzvodene U V'ISz.o:)i· m lLI nebi crvenog Ova a.il'IJ11]€: ] da postane savrsenl nu (tj.e OZ]laCaJvajlLl ceUri. N. u prvobi tno sta nje..["~.e te 10 U prvobitno S[. i prlnoslm li Tet ad zlata da :S~ mO.~ no.l:es UlJ radovati.I\tta.['\ce~ V.og smaragda. ja pred tebe vodu donosim... pokojn ika: obicno jie rUllc:i njena ad . pestala le shu b) I.tav]j~.p rov1J]"c€:zlarna ii. po.j:nn·ti. predsta vi ja kopcu sa ]zidi nog poiasa ~.~. od QIDOg 1(.i\Sl'lJKJ\_ 'X' Ova arna] I. a dI'l!l. ti ve'~[<1 dnse.9" 10. sam. i Izidine tleei.noStele:! N~ postolje sv:oje stanl.ni. U'v'sk jc ~oyodena u vezu S~ C1.c~'·i mi.l!J prkos c] ujen iei da obredno uputstvo Poglavl] a T'~ na I.hu.nil~o'Va ru. prona Iarz~l.. 0.c~ .a.ili Cal':obne [leei kcje treba ]'zg:orv'Qlri'~] va ko o ]J Dei nju: nJa.t i.ve] ikog i.avlja kopce. z~st~J!LI lzid ine l~ rvl i IDJjcraUl .{)m lzgovorene na vedene [eel iz Po.tIJ De: model ii~s. s~orv~~pri. pa se lspod bube :izr€.aJ'da se on 07:bi]jl1o razbeleo. podigoj se do mene.a.obe~e:Ui.a.k.av:~]em KnJige mrtvih . probusj se . :koje u ~.IDSiJj] ij.J'11.ent 0.e1]d~ da ie 0 na sV'Oljml.~ i ku. SHane $veta.O vrata. i da ga s~clLUva. Buba treba da bude [zr.IlU:SJl..g]. kOje ~e eestQ po njoj bp':is\ivano. od ]:I oeetka meseca: dJ1'u~JJ se da:lli b lljU S.g. Na kOV'Cezima desna pokoD..h.[ m.i ItQiPcu.~ knme je davie mo c da vrati iSV1Q." i - 3. 21 ~:2A. ob oie Stu napra vl le nl od dr-1j. S" AM AJUJA..'"' i da 'za'sd ti gla VlJ1.kla ] drugib materl] a crvene 'boje.u~h. zna'ca.R~.ojoj su bl U na mocent cvetevi tlnho.. ka ko su neki misbll.IJ.OVaJraDuci dani za Sv'~:tkov]n'lll S'U bili 7~.

se oko vrara pokojmku OV\f!amajllje je bila da pokojntku l'UlJ. nalagalo da se 0. jer je Hi redeno da se to za tebe ucinL Ti si Hor. i naokolo hi fa z sem stanju. 'Ratov~o le silno i uctli on da mu se dela p:amte.0 nad njorn ~zgovan:i. 'Uana mu podlze rame koje ~e 10u .a. d ustajlcs i pobedu..i da strahopostovan]e pred njlm vla'U varama papirusa.si. tsplsana tekstorn CLXV] poglavlia Knjim.'IZ'1 zastl tu posredstvom Hloci lzl de kao bozanskc majke". :u z b~H"uis.. u obliku lesinara koQ~i asir reuih krUa lebd! u vazduhu d'I'iec· u svako] l~andz] slmbol ..~'e K:oj ige m rtv] h :U obredno 'UI putstvo je [D.R1\. Ptab zhac:j neprljatelie tvoje.~ po dlzu..a" G lavu tvoju posle [klanja] neee od rebe odneti glavu tvoju neee nilead.3 je odgajala 1U moe- da. da Sle strah od njega s. ova] tekst gliSl: "~I lda dol azi i. vlast nad celi In svetom ]1jem ill je dosudena.ah.tine :p1ap'i usa.ci:njena od zlata .0.hematita 1.·1koju je lzida pokazala prema Horn dok g." 6. AMAJl.ansk. Sa T' OoVOUl arnajlijom je bno povezano tajno boravis e Horovo dok se on pojlav~lllje. lebdt :nad gradom.eo().:i i sita.-J U~$I' J\.. mocna gespodarica.jes z borg u onog sto je za tehe nc'unj. se moe svo]u.rz:ijase odnosi na bri_g1. em ueird. StUi ga majka. a druga na :tljegov sukoh sa Setom toga je porazie uz pomoe r zidine l1loci.'IlI!lalJa. ~. riLikad od tebe od neti. ~ ~~ a bila jJe rn.e mrtvlh. :"ammli .g.h'~. sin _latorin .V pogla vl.oJ na dan sahrane. koji gla..oj barci. On je c'l an zajednioe bof..: "Uzdig 10 si SC~ 0'" bolesni srto nUlcuce Lez'us" Glavu tVQju ka ObZOF.koj:i vracis glavu posle lela II1j. i ona mu prene- ..." Prva . vota" z.tt raiec] CJL.

~ i bra I] e.!l.n..J=:SlV~CA.:l~ I. a:ma.$v()tal (fld l~ ii(fYl-iliw~ sC.(i'l. bose Peh rer.. 'bude okl evala.iju je ~o~.nalai.ce bi la.~o~iii !j!uh~..~.l'~.e: pri rodno telo pogl. oko 5. ja sam se odvio i j a vidim. amajlija ie hila nameniena t da po~(ojrliiku vrati snagu ~ obnovi I!1Ill adost. onda da m:~ d:lUs'a. Neka na SV'OD. : ~~i~ [\~.'~01i 'I.a je bila nacinjena ad ". rna gde oni b]'IL. n i [a nH:S am oste6en..agaloa bude staJ'r~je:na l1Ja.~' 0 va ~'m~.~A.. POko]I~'lk. ~~fuke pok:.ajiUja da. .j.l' Z 'i' f=l istrosen. I'Zdli"aJVG J predstavlia ia moe Izide.'l.'\l"4)jiIJ. Aka.m~!c~IiIJe'Lzg~ed..a. 'j da]t€ da s nji ma budem i:s1h]~gl~$a ".O~~ I ~r t'llii: .'~~ ~f~tl\!iII In.re. ~)[avti(~mJn..)j" i~:d. S.@~n~.jedin~ sa balsarnovanim telom. Z(~ravO da S~'€l1 bogovi. I)rogll.sm.a~)oll.~ posto su reei LXXXIX poglavlla Knjige rnrrvlh :~ ~'~Ie '~. U grobnlcama St8J["og i Sfednjeg. bogi nje obi Ine :Zetv. ona n ije istrosena.Nji !novo ~)nw'O :rli<liredluJe. i da u:li va dvostI'iLtk~ mi r u Amen retu.(i'e. da se s.~.OI:o~i Sil..o: pooo{~onosm.[nocl] ik ~'-ef:i i . 1.a:v lila Knjige [l1l"~v:ull nad njom bile 'I zgovorene.AMAJU'] A i. t].oji vuo~bC barku gospodara m. s lD~tr!)!jJ~ ~r.i .Svrh. si.aJ. O'V~.1 obi i1{[1 sokola S~..VI d'i nasti]e..jljo Ml~~ ~tl.k: .IJ.dlj da Olnj..eCi. k da se oslobodi &vojih 'Z-:a.~'OI').~j re'!tedel}1 km.m:~a UI 'I:lez.. a~. iU:~:Hlt$'~VO pogl~v]j~ J~ ~lQj~. I~~ti!l. ] ds 'Po vo[jii bude sa dulho!nl (hu) i duhovntm telorn.l~ se S[~V~oko vrata na dan sahrane. o Inui:~_ Renenet. I red ¢A?vckQuifli ik'O]1 1.vdmll.e ' 12 'fl. :i izgJeda cia je odr~zav.vojoj boravis' Dajte da dusa moia moz-e.n.~a ie 'Vl1'l.r'O'!!i kO:J~ma ~e l. do me ne d~(:i. Ilobedmckn. Ui plavog p oreela ua. ~. '01 \I a l'<IiIIJ.!cda I~L ~.l\~..gllH. ~ G~ Ova ~Jll~j]ii.~a 1:..o~iIlI Oz.ba '~91a jc u S.~'OGZEZLi\. C~rs~va.o~ i su 5~ o~dv iU i kojii vlde boga Seba. a 'l:i Ill. .'i.~neka ]]3. ~ 46" _!Itill~e: II ~!. vrati .~d _n]OHl_ ]zg'ovon~'I~~.~H.ilvalij ~!His.edJa. '~ da da bude istina glasa sa varna na lstokn neba. Cl!!!'5:[·O $II.~ ~I~U. ~Qii'U le ona doblla om S''Vo.gea.kBLze: z. da :s Ail:: ..al1'~gd~~. AMAJUjA ZlJ\TN~ OGRUCE. ~~l~i ~~ ~)[a~a U isti 11il~'.\~_d. p IsIn~'UJ.ajnika.~qd2'.e.(~~za~O\'~di i~~ n!l!ru~j.r rna gde hi la.1¥Q1l:1I ISU gnI'Cml QUI~Mjlnl](!! pc U!)l~{.iUoi!:1la.-illii1.bl.'p(l.rIJ".500.~' Ova arnajli ja je :u ma I. op:nil.o'g:u'c.:m g. ob:redna. d ['uge stvar ~u obi tku Iestv ica.l. Jedan sa mod. lini te da d use 'U. I~i Sp.ma .r~1.a. Ina ~ta.:?.h'l.j~~t~ o~~j ~~[~_:lVo~is ni!rd~. da se naelnl od zla'tta :u da m.. U ran ljem sudeci po tekstu eLK pog.w.~:o:m?s.. Dajte da :S~ p()sedujem d'u!u :s. 1 • B.m:fIJjl. . koli u dvorani g. (]lrim ..'u nji hove znacenle n ~jc u vek j asno.J2 pled b ogeve i.i.50 r. bila je nacinien a od m ajke . Tekst ovog poglavlia . :11)U~a!.dsk(j.' 31lQ ie l.ta sa nrnetnutim dragl m ka meniem.ja". rasdobliu. d oV'e ~ in~] Iijle je 'V]dljiiva i7..grudi pok'O]n]. Iz tekOdl'LI(:~...$1. koj:i ka~e~ "Ona je do bro ocu V~. pre -[1.~Sl~~ ill gl.D d a pol~o]t1'i u di..oghrv':~je Knjige: mrtvlh .ffj.'lplelll ] S'~j1Jk.~~enja. lj'l~. @:s-(~.Q ij retka.~.. i.1avl. A MAJUJA PAPI RLJS(Yi. AMAJ uJA.j'~e dJ'usa Olzi.a: d~ ~'B. m ~. ".j~.uv. n. Ilt.EiI.d'L~ svoja duhovna 'D.. Oj] [.ti'ju [c{. se da je ZaJ vreme XXVI di 11:'81 ije :u kasn ije: am. a. "0 mol oce. ~Ii ~j .v~')]lU i duh $. koja $:U nastala u rS!!zdoblj u XX. 0 I]ani j..i. : I:mrnJ{~(J:n~ ~nl ::it: sll.fiitb:il~ j.riooJ'~~. godinaJ kOj'i j.nf'il'(. mo] brate.:~ pronalazem mal~ cl rye iiLi predmer! i.eil!~ ~~f(!matome..\l'oln. (ta]~. i kad sou~~C]CLIX pogl. ~c[<sta u k:o~l1epOl~o]:n i.e. 'boie A nl ul Z(Irave da S].e 05~e(:ena.g]asl:.mJS_ .~o~OII:-.S.e.g~ese nalaztla.a.iVI I)ogledu njb~'j}~~ Jl'. iz podzemncg svera dovl ~(i~e.ala verova I:lD:a.~ Z~ ci I.j rnte da 0]1 a plok vi preko 'N11t kq~ i.ci.. bog. on ih k. n i ja nisam '! 10. i. dJa.i. p~:z~i uvO ~:Si.'\i'rim~a~iI.iU cd svetlozel enog. l J~ sam d obro 0 c. To'~ s~'aJvljao.k(li~ jc pOisl'DVete:n ~m.~I.41 ~lJep['IJ~tel~ka 's. e.1l11:rnCil [lief .l'O.olLts.e~lIU10m ..1'['. da do de do mesta na kome je ju. mo [. svom d u hovnom te Iu po C'I [lje t neka joj telo ne istrul i i nikad se rue raspadnel" Tako jlc arnajlija duse imala Z~ .VQj ." 9.:o moia Izido.r~$ava.go'VO[.. stav 1j na m u je oklo v fa ta na da n sah rane. tela •.... obredno uputstvo za CLV1[[ :p.

'rQnSl!J~ Sept [Jnas. koji ste brada bogova. Hora): i fees Peptiu dati LestviC~ bega (tj. ko..a.hovu pretpostavljenu d umost. lsto :~{~H) to je zadovolian J] 01: kad sresne Oko s svo]e...olVi] .ci ~Jlo'kQjldku da s:e pomocu I.. k 0li je. PeJi. vaJm se .ji i Set.a.o n on brZiO . 0. ruku pre rna Pep i] U n ali Lestvica- un 1.tv ic:e:!K]a.:r:~s a nebesa 'i ~as~o L"ui je svoj u magi cnUJ n moe nad Raom iskorlstlo .pc~li1 ina je bio cia ramo ode paste smrti. ce~to se u gro bnici model lestvi ea sta vi jao na m rtvo telo iU pored n'ega. nl u dvnranu [utra ko]a jc u Anu u~je r ono stO' on 'V idi i on 0 sto 0 n cule ee sa bra nit i i odr. braca Pepijeva. boga..oc~ ii. Na lzvesnlm svetim tackama ivica ploce je b] Ia tako bUziIJ vrbovima ~p'1 anlna.zldovima be dn ika i odaia pi ramida U nas a.z. a diu[te se sto Pepi S varna putu je. .a Q'V]lll flccima: '·K[anjarn. lestvica bill Hor Stari.j. Pe pija i drugi h starih kra ljeva •. boia nske Les. Poseolslo le verovanje cia je u sam Oziris Imao lzvesnih 'tteskoc.a".l\~d Oko Horovo ui~. da se pokoj ni k ]a ko mogao na njti.. Sl::o. I.jasno je da su prvobitni Egipcani verovali da je dno nebesa.j Pepi na neb esa 'i zaci kad bude svoiu m a· gi cnlU m. IT~da "skuplja darove': j ne treba da 'ide ni u Dvoranu koia jle IJ AD'..'IlaJ Torovo krilo na istQCl10j strani bozanskil Lestvlca Lestvica Boga)} 0 Ijudi cija tela [ce ]6] ]. 0" k. i u nu lm tekstovjma se na vise mesta spomtnie pomoc koju su oni p'rilJ. aki bog ...njuam varm s·e. A'I~' U ~ nameri da podset ~ eve bogove n.denojl p~. rc~1. obrac. ovol gvor.. i da se jedino pomocu lestvica kaje: D.es'lvica popnc na . iU da ih prisi li da le h:v... zadovo]jna 6e biti kad SL'CUl U Peptj.. let5tvicfu1ll.. S jedne strane lestvlea je stajao Ra.de.aJ'I POkOjluk stova ispisa nih ]J 0 r ~ t.ode liL nebo U~ porno': dv~ prst:a35. ruku svo] U p rema Pepl] u v kad Sa Lestvica na nebesa '~l4d:e.Ul nebo. ali je na drugim tack~ma razda]Uni izmedu nje i zemlje bila talco velika.zili pokomiku. 0. 0. i :sval~] bog '1sva kl dub pru'ia. T~ko se u '~ekstuna.. On je p ostavi 10 Oleo svo]e pred svog oca Seba. i ell] svakog dobrog Egi.nebo. I Iora 1. . 'Lestv"ca (tj.ojhna ]e O:d.Z. I lo:ra) /~ Drugde3t1 SIS bog. .. C]ja su Sf . bUo :nacinje:no od og·. -ept ide IIp oredo sa Okom H01''Ovi In. .: o.~svaki d uh pruia. rom ne gvozdenc plocc.vell su bogovi i b~a. i . i Pepi [e n Hor.IZUISlOrn.r. cia! mu je bila potrebna pomoc cia..Na. bi je dcsegao.avati kid se s a lestvica na nebu pojavi Pe])li se d]ze kao ureus" na celu Setovorn. tl DeS ro II dati Lestvice boga S>~ta ko- bozanske Lestvi ce ~Stoite uspra V[10 Lestvlee setove: Stoj'~€:uspravno..I nebesa.a da sa lUS pne na gvozdern ploeu.e dobavio nJegov otac Ra on ooonacno' popeo r.R njli.I m. Lestvice Horove.up]Ol~ (Hl je 'teio swje salbuI i.. '~92:" . pravouga nog oblika. Tete.~le uspravno. Pepi je Oko HQfOVO'r :i kad Oko S.kre116 lila svako mesto gde je on. vi. i pripreman je poseban sastav koji je trebalo da ornogu.sanO.eti . a s druge I orB" sin Izidln..je je fa kode bi I0 i ne bo ovog sveta. ] t:i si Pepija radio isto kao sto s:i rodio boga llt:oj'i je gospodar Lestvica (t. i :s..cet~ri ugla ostaniala na ~ehr] stuha kO'ji SU stu. naravno. 5i'!l Red.~0~ Lestvke Se:ttove! .:j je kosti svoje ntk.epi ne treba ni (.p~.nlll(] od ovih bogova je pomagao Ozinsu da se popne. kojJa S1U bogevl. Jer Pepi je S:I tvoj.ln ZEaf'epij.zeni pokojmci.a 'ore zernlju'.lU (HeUopo]ji).. perstovecen sa luogom 0.oc nad RaJOrlU iskorlstlo... U b aZie omih fij i d1iA')ijnid (kauJ delie idu .iB kao oznake strana sveta . 01 I '~~I j lma 63 ov. Prvobit [[0 su dva ClllVaJjla.Ill ].. uspuzati i ta leo SIC dokopad [leba..a .

i one zaiedno '1'[ edslav-Ijaju dva Horova oka..z'e. poglavlju on l~a. deb rog zdra 1ill. bllo belo.l koje.r kad su f. Lestvlee kojJe nosl ~ te zlatn u vazu Du hOV'.'~onda joj prineti darove u letnjem :so~:sUd. htel su da lrn ona donese blagoda rl S fl ~ge...rsro uzetl za ruku. i iz mnogih razmatrania jasno sk ... odnosno Ozirisa.. iako uputstvo poznog poglavlfa.estvice40 popne n.e: mrtvih" propisu]e da amajliju rreba naciniti l]i 00.c. . P~tSTA. 38: Vid~ ino. hema ita. l~ rneluana.." U tebanskoj recenziji Knjige rnrtvih takode se v]di yazno\St lestvica . 22.ju~: drugu ~eza~in1. srebra.e.e od z]atEJ. gospodar postova ja. JeUsejski. jer u CX:Lrx. Vidi !'eJi.~ ima Ii su na u l11 U Horovo Oko. nebo.j irna).. i same lestvice se prekli n] u da dodu SaJ ~voj:~ '1 ttl menom.uopsteno g." Ozirisu da :S~ uz l. !] Tot ga oporavt a po~to 11 oluje izade. 0.j C'ItQ1J!~rs COlliing forlh m) 'Day..vajiu da. vI S~Vidi . cd k~ mena mak. jed na gleda u levu stranu. jedan Ucat predstavlja Sunce. trebalo je obavezno naci tit] jednu od lapls-lazulija ~pozlatiti je.iipl"S·tt i P["'S:t.~lU'C:'i su se pobnnuli iz da se za p~?U~.azuUja iii. a:maj:lija je predsravljala dva prsta. taka izgleda da je ama]Uj. red ~96.. AU. 1..P6Jii'rys of A'l'r. '~dalte m u da Z3 uzme mesto svoje medu zve:z(]am. ja sam zdrav i on }e'zdrav: ja sam. od kojl 11 je jedno.. pogJavlju3. 37 J~j. i I ler i Set ce ga C. poreelana drveta itd. Iapis-lazuli]a. "ispunjavanle Uc:a a. nosiocu donese snagu i zdravlja sllcno onom lojlc je irnalo Sunce u god i~n]Jem do bu ltad je nairno cnJje." Ka"n~CtlO. prinesu Pepiiu les vice .rn OCU sredn]i 11. AMAJLlJA 'HOROVOG OKA. ili Raa. i n~ d rugom mestu" ci'tta mo:: "Kla njam varn se. a druga u desnu.J a i sl icoo. kad je ob:i. k~o~'o [e gore hilo objiasnjeru).".td. '~m~]~h'k~:[vicc naslikaju na papirusl'be rna na kojima su isptsrvarn tekstovi iz Knjige mrtvih :i 12.f:I. RaJ.iku SVQ. a drugi Mesec. verova tt no ono belo od nos no Sunee. a drueo 'Cl'1l0. I en 2.e~j cstavljanja modela lestvica U grobmci :uzaS:fJIO' upotrebe. lapis-l.a. s druge taeke gledtsta.krepkostl.ajtiju.ju...71{). rt. SVQ.Pea i Duhova Nehena. ka..a se 011 odnosl na Sunce u letnjern solsticiiu.. 0. ] ja sam bosansko bi. dd~~ 3 A = 'C?.uz:ute. ~ sa njima sahranjivani.gi]Jcani nosifi Ueat kao . su na nebu. Postolc dve V["S'~e Uca ta.ca}emilih.. <Ill!! Arnajlija orovog Oka . po~. pfcevoCL.~ oporavi ga posto je otisao. nlega uapravic . i u eLI 1. ilirl anje. "Oziris N'IlJ ce izac] po tvoj iIn l. MAJ LlJA DV1\. on [e zdrav: i zdrav je Nebseni.v. stir..m. zdrav i.a. Pravljena j. H CLXV] I 'p og~ avlju I( nJige mrt vi h pok-aj n ik kaze: "Bog T O~ donese U (:~'~. 'U zm ite ga za ruku i poved ite ga prema Sehet-Hetepu (·ij..S pokojnik k~zs: "Postavlo 53111 1esrvice medu bogove." Da bi se pok:o~n·ik. tab...'.MAG'IONO KAMrElNlJE IIU AMAJ UJE 55 ~. Olu]a mu veliki hoi 'IrHU1eSlI3.OIVOlfC:]. Knj]g.atll.•ill Uc~t jedna je ad najuobti. ~o~e le 'bog Hor koristio do:l~ie pomagao red~~Tl. nalazena je u '[1I1rutras~ mjo8. granita.. i lzgleda da jc bila u '~i][oLoj upotrebi u svlm eazdcbliima. pr. pre Ina drevnom tekstu.es'lrvi camas koje [e Ra z a. $'iJlesb.. :medu l1ji:rn~('.'Pr~~i.ast~ bezbed nosh" te. . 2..~jmumija i obicno je naciniena od opsidijana lli he matita.a imala za cUj da :SVOi11. ovorn Pepiju i dajte nu da zauzme rnesro ~voj:~ iZlned~ dva velika boga koja su na mestu 'ovog PeplJ~.u obezbcdlla puna korisr od arnajltje Uc:at. . U religl J~ skim tekstovima se cestc koristl lzraz men Uca: t].

ki instrument: pravljena je .z. ] ]aJhat~.a. k..c:~:va nooj. CfVe. kao sto se ovde v IOJ. .myon. izd.. U Allije"iJIQ[l'l papirusu (2...o" i.j Ilja 4~ V~di Goodwin.govil. .s~U po :Z1'~ d u 1"':]00 ovim sl'eds.j.) Anb se l_QJ ~ ii. Ova a m.. 6..~\ N'R!.ili ~rof.f. 'L"~' uooicajen pn.L'1i..ocl_ karnelijana.e~H all!II:'il !lJ[iOCu. i strasnim im en irna afE ~ ~~ ij~~WJ'!i)iOOO~~'Uil!H. r.'IIn S~ n'tn~]. Callfjlu'Qu'«l' !fJ{ G~iOOk r~Ptjlrir str. slgu rno }e da simbol i. ~' liIlhP UU ~'l'J':fJ U.~y.E.~'od razbe:ili~ m. ~ @ui su.aJlija ]Ie ~r .a.) Ilea.j.I]JJg kamena.4~ U Bl~Oj se k~ie da treba ~J"U:Zi. iscediti sok.araJrlD.. i pred$Ulrv]j:tIJ m·ttz:iC.J.~'tl T eev disk.egov. .p:~I. ~. naplsano] '~k u rv veku naSle e:re. on bl postao bog ] zauzeo bi ]laS~ilJv[jla: ••.lJeriji~hl i :u~~a:vnom se upotrebljavala kao privezak na ogrllcl.. is] tesatl od n~eg~ ccld.ll l'1tJ~\o str. (Ji. sreeu" Jtd.'':.l1:S~ ovakvirn rasporedom 0 d red en ih sam o. AMAJUj..' ~l~l'~'~ ssssss "radost. pi. Pari bou. ZM!DSKE GLA'\!"E.AMAjllJ.c:I sa orkrivanie lopova.at.azdob:~ju koristio kao am.1i'i(.i i In.jll ci GIVe ['lee! uda rati se 5eldBajalica se eern.. Namazati i.C:l\ive predm eta oro .: U {!:IlI05lt i cknm s. ta ko :i Iopova po oku udarall.]. ~~ ~i1Ii. 1~. 'HEO~U]1. bi~un. J ]~'ii~komn~ iH am.~~~ ~ R pr~vljel1J. pcmesa t i pepeo S~ SOkO!lTI.!!!.~lr~]bi.lleu: 'Za kl tniem M~svetim ]me nima..I!..e neprikl adniji.' ~ •·i_"ii'ii. Berl.u(J SIJI knriscen i Ikao hili."oji mu pripisuje !~~usno:p ore~lo.F'~. H.!tnl!~.flr:1.:m.e ~~. ~estav Fm~mC'n~of' t1 G. za paU ~:~ zgJl]€:ce ne I istove :i.81cenja. 'IS Ki.e stra n e: trebalo napravltl ad.IInl i" a . lza ovi h Eec~ g.tJlaiJ na bilo kop J-u deo polcojni kevog tela.gl'a:sn'~lea S~ sva ke rlIj.li1Jl<tdW'iII~ Q}'~~it~W '~I'.IEGIPATSKA MAG IJA nj1egoVlo meste U Raov()j bard.ati Jopova k.c i ~ldal'~J'r~ po uvetu Uz. T ~AN]-f) Nlje paz-nat predmet kojli ova.IlCa[Q nalazimo u gri:koj lba. Brei Ka:a:iob.~."..a.i t.I]i!. Ik:r fliU1SCC ~ u ~@~ ljana na mrtvo telo da g:a c11]va od z:m. '~2 Po jec.j.ojc ?tC1. s..a da [e.~t i kru n :.. od 0 IlO~ 1.~ ~!p'('.a.~u. lr ovom solstlciju le trebale za pabt u dvanaest . jaspisa. no~~ .ttj}} bla 2.oji se u namdaheniiem r. ~n-elilla tome.e '·2[\fOr"'.1 +1 ed'u si tka ~{.1~nliO~liljju~.ajiUj3 predsta vlja.z:rtve nika 4~. bila joe emil jeni obllk prlvezaka za ogrlice i derdane. ~. n.rajIU':~ se QVlJ ba. et~. lzgov{JJra.~ [i t u] stvar: kako se ja ovirn eeldcenl po uvu udarao .if.ojii je ukrao V t'jj. f'~l_~~e ! .~.:UTI.L} ona bE12IJ o ~oz:. vrati 'iOiJOva l~oji je odneo till [1: In] srvar.UJA ~21'V'Olil. .. if ak i u n. JlJI.f( :Ii.!! I"'''''''Q< jim vremenuna. Zbarkom.: !10si g~ sval~ i bog i izg]ed.aka bi posle iz:gov.itUt:n1U S:-'C STn f:i ~ ra 10 d~ :l:i~d. m~~1~~~' ~'.t.:1 AMA.[.l. [. ·c€'~ri za lJcat ] '0e1ti rl ZaJ druge begove koii su pomenu ti i u poglavlju" ZallimllDv primer ko..··ikS 1.]$JJu. sve dok m iii oko ne ~tei~~ He i takn ga oda.. OIVa a [(113.~gJ'05..ri.2ij rani• 'IJ. pose bnog p oglavlja (CX.~~·.1oj.ega.l-\. .~jku helkbr.~. ceti rl za Ra-l"~m U~ .]hG ja.ijskib l-l}~da u podzemnom svetu iH u grobnlci. '7. ervenog porcela na i she:n. Ma :§taJ predsta vlj ao.a..i!.. OV~ ~nlaJ~j a oznaeava i 1:5. Jzeti obican komad drveta. i od svi 1-1predloga koji su dati U vezi s_ tim nijed an n j.tl(..' .. Zbar.~ imena.

~.m'~sl g.~ed. Ama. 1 OV~ amajli j a je verovatno ima la za ei [. ipHPCV).jenja da zmljeka bi1jal.~.u ~1 o:'p stala je simbol neegranitenog 1jH~mensk?~ razd?'b~~]~.a'v'I.~ lie II r~.6e t rajati sve do.i.S~ Wr:1 m.] a _ tvrdih ka meni h m Elitt r ~ja.a.J'A S. AMAj'U.(i~!lU~_:i1. Q(UiI~~~i~ I(i~ PO~. ~g-L~aJ~ika.rekJ~ I~~U \ .i.jiij~ je pravljena od llJ. star\i~ji~l~ se I.i. Ov'. i k.\I~Q kaJz'Lu""steg mladlh sam bozanski stotina gedina..4~ 1 saagu.a S~U1J plamen '~.nJ ~m''''iliUl. pcbeda nad ZHlI ljama u grobu.58 Pra vlje na [e ad crvenog ka mena. koj a se i.7.1 ra. koji su ~ ~netnute pru!l.:i!J!'od!.rne:h'(]tl koj!a S~ ]. B~M.l~Je: 1Hll(. m.l $e sunce k['1e6e svoiom puta.'ro.0 (. r~ Neki. za rash mn.Vi' . P[':flJv[j ena De od ]a.zn. Tek)st g]aJ$.~)e~l: 17. je blla '~~ onom kojl~. .uv'(rtt l-i:oji.ad j.: obicno SU je d rzah ~ ru.b005:t ~m..nj. uz i:l o r11.'.m i.ij'U g. po. v reme 11aJ.~1) Rls. (I'vene paste i karnelljana.li:lfle~lIo.dl sv'esterdce.cna svojstva: predstav ]J~ I. Kako je boginjl9! Izida o~st-o predstavlj ana zmijcm.fII-.] t5Y :~i'ptu Zrrdjo~ J.a ~:ma.'I~.t!Jsuncevu 'P~na.AMAJ L]JA MEN!!.e. AMAJL'IJA SAJVI.n~p. porcelana i drugi b materi] a.) 1 S~t~nik b~ ~z['!z.e :St. ko] e StU oe$'~ol'PO 1!ljoj ispisi vane. d..il~.~~~.jcd lnjenje" i Q dnosi se B~ cU lno uztvanl.v'ot~ i.. rno c:i bide" ve]'jke b ogln]e . I-J~r-h'l:h' d.o lUrJJ dog donosila mu je moe z. a. Sill je testa ] nosil i oko vrata.an'~.\q)C.~. l.UIJ telo umrlog sa (.araC8J stotlna i dinaselje. 'Njerno :P'l'V~~-:n"V~no 'Z n ~fenje je "s. su bt I~.:.1potrebliava la pr~iv:r~e]1j'l:~ obreda "otvaranja usta". t:~: v'ecnasti.oz9JvS!. C:rV'f.'d~dilj~t' (fJ'i~il~~ vidi I~:~blj_~ rll}OV ~Ia~~k _.rch. 18. . 5S. v~em~ ~I S]J je lJlosi~] bO~\(J~'I..ckii ~nu~teklinS~Jn~rri~f!~.l.~. mu cia! i. pOI1Qvnog radania.. je nosio donese radJ9s'~[ s_r-etu~.l~M~na~ e~:~~ NOtill (~e I' ElJlll. I korlsttla vet ".QaJ..uskiJ :i ~Emsk! h Q[".]1 d a p['ed. '~S~ sistrumom" S:V€SU~lil.je.oj] nbaslava Otv. itd.llglh I.di'i~ ~ad gbrv'O.s~.'V~ neki o'rr~~11 ~juds. stari jl'h.:m ovna na a latki u.!:110g_ jaspisa. a h.].ca". ]'1]. Soc.'lIb:I:ru lLS. t-eS~Q' ~ III i}[li!'POOCiUUi. Njen~ ?aJnl~lla.jiEIJv~i~~e_ad :n~il. 1 steg boga 'J~iilpua"'. l~ra.'n. A.Je~Da na te.ag. sm arrelo se da j!e .(im : llrlrellQll d.~ '~d~- .(~Z iii ~?rjc~' papirji'Sit t.n sa !'IOI:'Cf~Oi!l od ico@.HN.a" ~ U k:aJ$:m-. Q "Uth"ua. O.ena S])OOQ..l~1 ~.3.llcogtela i lLupou·... jer ja Ova am. je prcd:s:~a.JHjl~ se R.p]~_~l:a.nt~_. M'~fmr: j~ ~)>O'lJezm.~~ se da ]rna.7JdQb~]u se em GeshJi srece u z~vojhTll:a.ajUja. ili.. ]Z~ gleda da iie ideja sa kOjiom jie ova.crveno ie njoD svojstvena '0 oja".~ i cvetova.] I ija upotrebljavana bi].. m~t. ~SID!]" SU. kako drugi gla va predstavha zmi ju. " 16.Jj~~og.u n}o] sjeicki" _ di nj.1i!~~. Ova moe je amai liji blla preneta posredstvom reci xxxrv poglavlja :KnJige mrtvi h.. Idi ad mene.gtIJna.. aIn}~.. no~.v~jai..~q\U~" 'LUp.:emije.verov~.roD~e~kamena.s~~.]". ok'v~f"~.('J~l1. mumi je. ~ s~~:oji se 00.

aJ!v~ bogi.v'ouIJ :u vaskrsenja. na skoro lsti na it~i..J'!$O Anla.fi.~I o nije ni5.OC.nj~ H~Jtt.odi. AMA]1]JJA 21\ BEJ .G:t~~~~. ugao.a e. fPtr:un.s:-I alZ1U '1 a. " ~o~va!~'!1.. talco da. na pogrebnlm no on njene raslrene ruke i noge . ~[oj..lik~.~a.n~l]'be~jC'.kODiLO~)a. ee osla nj aju na Jet].n na ko] i su iiJI"MlS!! hi[~ k:o[is6~na ~cl davn ina . V Vudi at Itrili .jta. jun~.. dr..ni su.[]J:DIca.i:~ n. iUl'rkaU 'U 8VO] U DorVUveru m noga shvata- z. prj kazi v~:I1L~ n a go:tnjenl delu gr~Jdb 'i rimskih svehljld od terakote koje su pronadene u lEg~. ~ I.je:na. $Va lid. . i kad jie ()V~ ~unalj]ij:a bi la stavI. Nefii. U' XX:~Epoglavl]u Knj:i~e m r~vih.341.ija je simbol plodnog zi.j Iijia lma dva zna.m. ~va~ . i.iiUja Stepani ca.:~o urezano ime boga i.e _m~]~jU. ad $tel.eg.. Pored toga.cesto.arpi.a kruna Iuga.. i~. acenle Dr.f i na jedooj od njiEl ]..d~'~rIJQg o!b.~ca:llstvo~~ipca.pl!l:lJl. je .1'1 ~vo.. na ~rm()om is:ptisa:ll'll moto: I!JEJ S~:D')1J vaJsl~_rse.m]ma :~Upotrebu imena drevni h.~i. hri.nju Nut iz z:a.kO~1 Je na vrhu stepenica".a sa . iU '*' Crvena kruobzor] e. vaskrsenjem je btla povezana zabogl.: kao 9J:majlija.~ jie 'z:a c:iI.il'e J.reba a m.z:aJJlI13.rstten~ [)rvob:utn:o . '~I nevoljl se p08:hlZ~OI stepenlca ma i pesto se popeo ua vrh. je obtcno pr~v]jl~:m. l~iOj:~_rnbol i. egii patskih bogova . uja i verevanja lenja su ima 11 nj ihovi taJlkozvaJ ni nesnaboi~e:ki 'PFec:i.~~-c~ PiiS'liGil.. ri(l!5~iIiJ@J 3iO' z3~r. kako Ideoe i.!:a drugo nego ~. ~o~'Iri!l'.jcesce otk:rrlvQj ne U grobnicam a i na m UIn ija m.a.ll eu one gore opi~8.g. Kad je b?g Sup prerna . Fig:ure iena S1J:i bile nash ka ne na s'tte].Bda m u prenese Hektinu m.njle. ai~ le posnaro i nen i ko'ln~ druglh.r.'P. ~I.~a:r~~: _ u. mlW'f::IW.e. U cervrtoji oblast i I e. 4 Be]. n .da. kad su peihvaf Ii. um dog.ce.!~da buo liS .peste n.:Jll). lma I.i a rogovi. 03. O·V'~ .. I.j:H]e.a. 'vee] nom je pil"ifv]jen. bio je u m.l:Iio_g umefl.·ttj.lce nja."IG. i:t'. 2. J~. ~d£'lIiIn ~IlUIJ.g Vua. ~ AMA1U]A STlli'I!NICA.jegp:\!' amblem iii s]'ik~" postajao bi amajl ija sa zastim ickim mocima: '~]zgl eda da SU OV€: moci osta] ale dejstve ne sve dok jre 1raiao matenja ~i sve A.dG I.a.i11JjaJ~ demena ] formula. bog.1l(L ~abla 35. formira nebo. lltoje su n3.~edl1~j!. a cbugo je 0.. p.]['iSQV presto. :~ mesto ~d e sunce ]z.. ts!t~~ b. sedt na vduJ stepenlcll H se i. 2.a.ad zelenog ]I i a . amaj IijaJ l~a ij rtusa * l B 20.ab. rulsa 11121.cajiene si rnbole vL~sti ] dostojanstva. i. . .lJ!l sl :s. t]_ Ozirisa .gdjaja bop Seba.Y.fbp!). i.e:nd]~]Jo~~[eoda pcdigne 'bog~. amble m i i] 5:1 n~~ msu sa nje. ~~a.e~ll~felimt.z:g~. '0(1 pO\!'i!.1zi.iU~ k gubnlk"3 IIIlI:lCni!I_. c2J1 .lr1 '. Na slici od~je'lI8 za mumi]e vide se boglnle Izida i.u J-:bpyt'lJ$ O/'Alit.0 d.ko.gne dlo 11eba. Ilrev)Ij.aJ~B. priveza k. okfu?AUje Mi. bili lzbrisa nl.g glasira nog PQI'ce~. Hlib~e 33·".na tela.zdu.i isejsl{] h pol] a'I~ nas.se z. U-pot. t].{j'15 nJQ$I@CJ!< vlo je da sa to nlje d()iV'o:~jntQ vtsolot:. ~h.0j~.aUse ona ZJl VBl'O~ vatno odno$j.2:. ]0] telo. ]:Ho kao :~gnO<$'bc:i [ polnhrlscanske sekte.njnm po nebu. dol~ lme.rdld'tu.log'~H::nosn da to u(in l.e.1 . na uoblcajeno 19. ""':i []'U:~.~.! svo]e uobi.aS~u_l_! (iil~ije O(~ okmz. pokoi nilk: se molt da "deli sudoinu onog . oslonje- ]."'.:!I.. koje su koristil i.ji.k8!I1. ZeDa :H ue m UOV3. V ud:ukako ov.. disk Upera.tlOlajil.aJ kov.z:irna Itd.1] ad karnelijana..jbog..ed da eva a m.e takvih stepe.]ija je u ~gJptu bn a [alS] rena od na] ran i~ l ji'll vremena do :riniskog razdoblj a.ze]]1 sen . usra 110 m visak ]td. Sa.: jed no je a Severa . Sm~u'a to Sf dJa. Z. 'ILI kras iU ma kakav predmer u kome je b~.~..

i ka ko su se one mogle 'U potre bl t~.r~lh\'Q'V' dol~ zak Kad je sve bilo spremno. Eg~. niom vrarlo Aba-anerovoi kucL Th j e ugled ao zoe!1U i ugovorlc .ada] u koj'i se Z.oc d:a.Jjj'ka sa l~ojim je .Cni. J'H):ja. amble In ]'I i sl lka nisu sa oje hi U izbrlsanl. ]judi i fivoU:nj:a. njiom sastanak u m.:n.ca.j]" kQ~. ons ode do ku6e ~. VC:fOVti!O da svaki kip isvaka :fig1ut-11.esoo:rJJid j s p:~e:miti oU~]:i kod nekog s~i~r. u svl sv. u U s {)\I'O verovall. kip. ] rimsklh bogova .sn:~od~ se kO:l!'~k sinal "t~.i atribuee. i. Ki p boga u 11 11. svi ](loU padabi.asUti onog kDj i.gipt3.~l()jkucl ko] a se El. Kad ~1!. 0 d.s.e. O\l''O§ boga." koiima su m~gi©· b ne mati bile predate vrsenlern 'jzvesnib si:mbo.:timu je jasno staJvi]a.])ca.l 'E. na po1dan sa [1duk sa odeeorn :p-o S voj oj d\1Odd.va.'oi~.163 idola razgovarao ". Egi.G]t~. onl prihvattse niegov saver i IlaJ(:'U t1]se.rJJ'i upotrebljavali figuir"I2: ogova. lrne. '~ bil i SU sasvim sprem nl da podig!l. sve do zalaska su nca: i. II.. bora vi. U njemu. 'I da jie takva moe n.nl~1lJJ' medutim.:a.gi. D.ednom od Abaj "'b.~ J~. prirnera .e bezboz. k:HlJ~ja HI dinastije.hJ. N a sledeeim stra nama eemo se trudltl da oplsemc glavne 'fg. S~. ·dia.jnog ~. ~. llJmb]e~m. I ".' •• I' Ih • ~'" -anerovm s~l!Jgu pnpremi ea ~dJCU Z.:fIJ>c]ne na koje su .ju.Hi sl ika boga il i demona mogla postatl arnaj lija koj~ je ima la m. i upltali ga za znaCenj. ako ime.i p.ov~ zaJedn.. '1 U ne k"'O~. Setm. s . ] njen S. 2.@jj~l~ sve dok je teaJao materijal od kog je b!n~ :[l~iinD'ei1L~~. j er 5U N GlrAVA Ra..ie. ie [uoguce preneti {ii'!j.goV' verovalt da Cle" aka take ti. svoie gospoda. OV:tlJ gospo da mu ie pOI8]. S1ijl\O] lh \f isolkih dlost(~] nstvenlka po lmenu Aba-a uer..bEQ I!J vreme N'eb--ka~ iU Neb-kau ~ -Raa.()..cem.pca ni su priznali da ie novl bog. at me ostade ceo da n pijt] c.'V1en()_g bQg.ce" jer se on.nUta. poserio jednog (lei.gu:ru.jevit: Haf-Ra ~.om&se se u komade".1Ju.de spustl Vleoe.a L' ull ~~ III jevske pratnle. da doc]'e i..j :u vodeci []uhav s m u~l~ar-.v:~hnjiihov ih bQg. e.6ete se da se u apolsrifnim jevand!®l]ima tvrdi da .1 j e ram sad [..akog jie ona predsta 'Ill] aJ. 'i zgiC!iva ranjem odredeni h reei Inoc'u.U s:h_tzbi ] dobra ] zla.g~pta:n i. n aterati rnakar jedan dee duha ''''tajr. jill je nosio.() Hufuu [KeCips:) pricu o dog..C:l. otlsU korak da/~]e.i~ a .a [~z]'la na imanju njenog illuza" a ona na I.Egipca.ala..llaJ.. pre 11. predsta vi j3.ci... l\z::a.rE:!flGURE bUQ receno da je.. :S~ zena srrasno zaiju 'b.vo'iz 1 Na iedan od najlr~ldjiih.skrlvenog boga" spustlo na zemlju egipatsku. blo '~t~i'ad :s.'0..verujuci dti.I. ~pokazall su d~.1Lmu" kad su Bogo[". <bfi6~besi(u.enjia m. poseduje u vek prisutnog duha .F.ui bilo kog co~ka~ Z~E!l€. kad im je. 'fi.llog i skri. O'iJJ(~a.a~ j njegove odl ike .~-" ..e: OV]n.aj kI~lj.spr:u. z-.Z I"..lickih obreda 1. koji je vladao oko 3830. rnoel.k!Ori8~.~ njen 'I ~JuIUla.'~ ~' " I iL\. i:.~.. I~leda da le jednom ov. pamriveka je nared E. on obj~.€r'$U se uvek trudlf da obore ldpove gr~kih. on ustade :i s do znanja '~:. ViDJlll . napa! I i i\!'idoi. da ako ]h jednom sru$(':" duhovl l~j)]] IJ njima stanuju ueee imati v]se gde da borave.]) ij e j e m MA.oclk:a.okrS'teni E. j.'!.d ] 'bel.in tamo stigUI' "bllo potresa i podrhtavania silmm zernlje.zoava0 'I!J sebt dun b oga klog D.~ oU]1je ii:v n i zivog stvorenia d US11!! b'I'e. Dlje.agicm ne figure ukazuje se u Papirusu Ves:tl~fl[~~j gde citamo da ire kral. p65tO]ja svojih ] ~.e] ne.111 ' "It".

de s kra]jem u setnjiLu 1 poz-va NDego~ 1 vo~:[~nHl :fjg.]za. !I:1J3sta ova] odmah postade vostanl krokodil .~a()m._n. se IIvert u cudesn Iil. lu~~ju ~tta.adi ne- do. O~["en'll.1 srva r koja se u to vreme deslla jednom ceveku: i kral] pode s II s:to voska.gaJ U ruku.. Ali. co'vck s:i.:m baJ..nk o_e:odgovori na iZVlestaj S'Vogsluge.~e.. ode: j Ab~~~nera 'i 'i. vidrmo (1:. o vode da se d opere.o ]'Zvesne Inaiicm~' me l. 1 kad h~dj pnmetl cia j... kao ~to ]e ]J'O naviei radio sf'VlS!Jk.~· k~'~~ (oko eeti ri metra].il~.nu. sedam ped aJji~J'i kad J€l nad njim ]:'lg:o'vGr~.on iill. d9J je radl toga! u sobi r~ uvek drzao spremnu kutiju sa materiiarna i alatkama.. Posle eoga Aba. [ po kraljevskorn naredenju sngli do vode. erovarno v svoie nepri~~ilJ'~e]je"vestenici su se s ta ral i 00 sreci i blas gosta rlLj U urnrlih ta kode pomocu figura [La l1j~:n ih -0 d ci vrIo l'anOf1l1 "!.!7:J!: .og.e~.sna d. ni :dlLlsa n isu srn atra ~ njei ~.rvs] se za[i.QdJUCl cia 53 ovim upoena s:vog gospoda ra.~. koj:i se.j g. tame ~uvao za prlllke $]:H:n.'Qvanj1u.1ga odJe SV()j:~m putem.j:i m. odve- vrerne. a ulen pcpeo bad- ·~~~'!.c€~.heb~~ ..izv.a kovGczim~ xr dinas. Iz klUtij~. her heb.e sa . a o:I1I.c~. on.()j] 1.(~i~ \1'0 elUI na zem ~. ono sto je rvo]e i 0 ala zi": i krokod i1smesra ~ rabi covcka.spll'~. rel{~vSi. dakle.~.Un ~:naterijaJla. :8.c('.~]oove:k: jie o~t:flJO 1).he'~-A.he'f . Kad9J se spusri vecf. u vreme kad je AbtIJ-a ner ci n iQ (.fe:I.'c:i U vodu kl"OkiDd'i la ad vOSJ'~R.ODOVti.. nema sumnie.utdl'Z~O sa svoum kraJ]jem Neb.kau. dade rnu 'IJ"ost~n. TEl ko je kuca bl I. '!. I scchno'g d~n!l Aba· -~ner.:~ dubini vode 'bez va7~duha.aru. Aha -aner prizva krokodil a recima: ~'DtH"1I. je krokcdll donee iz..sid:~:do reke. kroknd il" nad koi i111su izgovorene izvesne ["(.[ije . i ocig~erln. i s~. se n ije m !logo I'~r:d i kO\f~() od. sedam dana... '-'ULm. cnvekonl i tame s mji:m prcvede neko i'J kr?.:e 1 dragocenog materljala. vo Velicanstvo da do de ~.kochl grozno cudoi'V]ste.IJ mu sve sto se dogodJio.e 5U 1l:tIJ!i:U i. i krokod il izade iz VO~ de no~~i coveka sa sobom. side da se opere U vodi. i ona ~. rece: "'K~:dona] eovek side d a g:€~ ku p~ u mojo] vodi.cr~1 u njQji neko vreme.mIII vo du i ne srade u d u bi nama.aner ispr:u.t! odl~'Z~li n Ooblast 'Z'!Iauu Se.ko'l~je pnpremto kucu. PremaJ jed~JJonl ..orvo delanje neprtmerenlm skem poloza] [1" nicgovom visokom verda bi naskodio i ozledio vodu. krolood[l~ i kaza mu ~ ..rR~~Se Aba-anerovu ii:. se lstog casa pretvori u '2i'llog krokodila dugo. Z]'Vot~ k.t~) izvodio ov~!<.~!ra..~'OVlQj~ i n acini krokodila du.i "lot koj i. ad ona] ClQ'V'c'k. shl~anc n.g sedam I.e ~lGse le u severnl deo palate i spalise.krokodila za :nJuITI"'. rnagicna dela.~~. i s!ed~H~~gutra.k. mu: "Pazt pr~~~. Dostoja it'lJ~ ~lv~r. vee mu . vode. u Aba-anerova ze na pe novo ]}. rnO:l\le' po voljl! pre tvoriti u 7J vog gflJrizavca. Sle:_ desilo izmedu njegnve zene i.jenllJ od SI.j [z sl U~aovog !:nesta kO...n.gi i\ojii se staI'~O 00 lmaniu cia prlpremi k'~lcuu vrtu. caveka koga.up~. slugi.~ od sveg gospoda ra. i da se lsto take moglo l~cin~ti da covek 1:-i!Vi.red'u slu. se vee u II! din~lstiji verova 10 cia se V08t~Jl i.@..od.naredi da ~9o~n'ese lzvesne tn a teriie :i kutiju It2i. uda p omo Cu U meduvremenu se Aba-aner . Aba-aner se saze E 1l.og ana. ba d.im sto le neopnodno.pod vodom sedam dana be z va zduh a" Takode za p~lartlo da je veliki svestenik-destoianstvenik. :skoci s n. . . .. Kad :S:!l.ei.og. gdc s ~i vod iU 2. zgrabi co'vel~aJ odvlloe ga pod U se u reku Ovde. na sta kral] rece krokodilu.a.C.san'].. ci:m je sva []U I:G.~ pri~(re~m.a. ~oep:3J. lUi sluga. i posto je uzeo vcstanog lHokodil. take c:es..~.~Je:n~ bdevena sv./idimo da je tOno bri['a'lJ'ici. iU_C:~j()j ga \110[1] sluzavka o.kakav le _i pre blo.ug~ d pode za !I:1Jji~.Q 11]on s~nl" n I kral].es~ cO"ilek~ ovam 0.po s~'Ojoj svakod ~ K nevnoj na vlci. ll1rlvi g.

ITU::'S:hl su.k~l{re:~ .om. je bila sahraniena zajedno s njim.vest ajlu 00 ZB!- st~ViilJna 1o.stvtn~.J~vi.gO\1Qre:nenEIJd :[~gu]:oJn mogle da j e naved u d a uclni dobro.ca 1\.:~a. t vodim sa. pctrebu za nranom i picem. ]'Z.e. sve smetnj e [i ll prepreke) pred toborn 6e tamo blt] unisrene . u stvari.e[1:a pF.U grobovi rna ne orkrivamo samo j edn l. kOl'e s. nlk rekao: "Podisem mku neradneg coveka. veom a l).Ile. ispunlava :rJljl~ kanala vndom i.n Eg.ok:a..hi se '0:\1'$1. on se stega trud i0 ~a. s]'UC..200" SII..g. Bru(~koji~ SUO ziw'li na ovom .1.~ojG'C] vodl po suncu. i neophodni p olDs]{u radovi su se. g. kQja so zvaii a "'~. isp:resecano kanalima ~ d a j e.cim~ i plvom.lo okruzeno vodenim t.i:il nij e imao ~eJje da n~s't~vi da ore.al i jedn. Z:aJ svetu. 'ttesk'oca re5~.a.jl1. 8V16~.ulas>I reei moci koje S:IU bile lspisane na takvim figurama menjala se 'IJj.'Jlrpe ocl uzadi. mi$I'j 1m. '\I'€. i ![ucin leu] sve stQ nared is. oltO 1. pl.r. mogle da je n avedu da 1I.. svalt.eei bl le ispisa ue hijerogl iflma na figu ri~ :~jtbS kas]l ije: jie . KnjiigEl mrtv]h i pokrivenih bitumenom.g. :~karl je sa rn poko].oko-V'.IJ . D~.ec~.~ od :nrflJj8t~r]j] h. (lonoi!enjla peska sa lstoka na zapad.1ed.g:!U nepravil nag obli ka sah r. K~~mij e S'U ci~.0 obavljati g.i su n~jvise ze]e'l i.ra. navodi poko]nika. Dodoh jz grada U nu (Hermopolj). E :ZiiIJ nje :u pri prerna J'Je~:I1I. to jest.. obaviti.uga ~' ] b~. e. i kaze se da j e 1J] grobnid $~rij a L 1~19!'~ 1E.:U fi:gUI1l1 ..u PQSilJO' koH mu u Ozlrlsovom carstvu bude dosuden.g.m.'OV3. p'o:g. J~ sa m b o~a:nsl(a DHSaJ la.roj~["Jjjiehleba i plva prerposrav'~j:El!~oje postojanje p$eni. r 'V ])l(1~ r:t.O~.. bi.:ada ]e ]£vesta'l1 broD v~sdk]hdos~[tja l1. N~sm~ ujena upotreba figure sabrI nastavi la se :5Ve(1.anjii var~ il'~ U grobnk:~ 1111 a .~ nekol iko.](.prnizvodnia ie podrazumevala oranie zemlie i rad po]jo]:l'['iv.:m ilgovaral i [ec~. ali pre nego s~ole polol'en a 11 grob. imala iste potrebe kao :i ]jud. kada su kutije pune neispisanih 'poH:.. 'i .r3.ecm:a.j' 2.~.O SCdaJFl1 stotina drveni h u$QbtJ u lspisanih VI pogl. FQnm.10.ka biea. 'I u Bahti. [.arl].:rm z1!ipflid.~.jtl'va la Zi vreme XV]]I dlnastile . da fi~1!]d.. da izbegnu radove dubren]asti zernlje.Al:ti.jem.alikovato obicnom. zl'C1"~.ci.i rna.avl.Q5lenjie p]od. Ina. sobem srca majrnuna".ovo 'i zb egne ta ko sto bi neko d:rugi umesto nje.1'0'j!2.$::E.370" pre D" e...i~ Kflil~t mrtvlh.j. na t. mi. mora ~ j.g~ obavio 'ti!Jj po sao" Ako su reel mofi izgovorene nad lffi.red.. figure pisara Nebsenija.abti!·.gl. i. iU ldeb[]i m kDlaci.ctilje d!l)lh!O~en~a ~ska 5" . Ui a ko mi dosude ma kakav posao Q d Poslova koje.ka" po. kojaJ se upotre bl.n. ~C~.eV.ski. kakvlm r ad em .'[_! verj p!rotiv R~mzJ~sa IlL krn'~ja Egipta.bd.'~e:nid su n ad njo. pronadeno ja nista ma nJe: 11C.s:IUo se da ce zh.lie.figu.neka presuda padne na tebe umestc vazda B1L~ mene. U'i orudu ZlIJ podi~a~je vode ]Z. razlicitim razdobIjhTI~.l nove useve II 'Zagr.upg..javinje zern l]~. o c:u koje C€ ueiniti da CH1~ za 'pokaj T)J'ika m ob~v~.ibe]1.~]pttJJ oko 1. ipak.O su stanovnlcima Sehet-Aarua bili petrebni hrana i pice~ onl su se morali prlpremitl.tti bee truda Kait{.~:n.. sejanja semena. posla k'Oijj se '010." PQS]~ evlh reel sledi odgovor figure: ""Z~{istasam ovde.1a S]i..~~d n.0rimskog rasdcblja.g:ll] rom.[!lQ su i reel rnoci ijl'.~duf~'. Prvo D'~ sa!JstaJvljlSIJna upotrebliavali egipatski radnici za :n. lEI ko me zovnu.~.to se tice sejanjlfIJ po]ji:tIJ.aib:nom. ~ Sledeci primer kcn:]scen.urn rlima. mala kamena :[~gura ]Jokoin:uk.a IDlJJgi co] h fi~lU~ kOiji je vredan spomena nalaslmo U s]u..lj~ iivi.i:rrd form u ~a~ t:ije: ie :~zgov~ oj e treba lo dililJcslobedi pcko]ra n ika potrebe za. sa ~st. :1nape'!J ran rad na !ff. ] z.IiIH~~. dobre odrsavanom irnaniu H Delti. NUa :u J']trvod... a :nj:uh.~'F oranie j vr$:~dbu.h f~.c:e.e~. g:u:pc~:n. 55 0'1. treba obaviti u podzemnom svetu kad na covek(JJdode red .

ii.~g'ijsko delo. nj:u h....piistraJsn.1 ol~o k:[al. U rneduv remen 1).1 j.e upletene u zaveru.m.ao ""'1:.rn.e Hui veema rna rlj lvc p:[(Juf~v~o S'v()je m. QaJ naskode gosp odaru": drugi je optuzen d a je pomagao i podst ieao zaveru tako 3t!Q je postao jeda n ed kolovo d a.~ zna..akJ~ 1. i uspeo da nade de:~otvolne na ci ne da sprovede sve "u i sve unese as! pokvarenosti koje run je srce lUOg[O zamisliti": ova sredstva je korist io sa pu nom ozbUjlJ1!o~C:u.onjet.~ •1 -b' .i..q.ea.e '~m..·· ~" m..t z~jedno sa d~mam~ pravocHH . ko j e lmao ptl Sf Up lu~i~jevoji brubi toteei.IJ.. ~.lIJO njihove zle namere. j edJ~.~ paiJju ~r]ja te'~jstva .uv'ucEI. P 0:$ t0 Je 'P1rI. od vosk:tl n.0 tome kaleo napred uj C za v'era.u m.!1C govorite~'.t?ficil''ii je 'Oi la u Per-bentu i take . kame bi bez lUz.om potra:u ne:k:o :mesto ita ~.a- . Pamoicu. i najzad je p oci. . :i ]Jooto su isplttlJ'ni" i.~. ~b ngura ou rste mifJJtel1]s.s'aQ ['.jsvez.ri:.lIemogla dJ~ 03 SV10m bratu na.ij~.iLu:~.ed. ]zv·esn:i HlLIi.pta 'P~X)-' ~nrua na Etiopiju.~. sklopk~ zaveru protiv kralja.lj'isa svojil1 pOlVeuljIB. i nQS'ev'u :za kazo u.zuje za pisanje kllljliga i1"l f011'm...l. to daka kraUevsld'h ~ I da n13.:ui. j er 811 lmale za [1] dlj kralju nanesu z10. ispitivao jc l~'r 'lJiICll.ro 5U 7.ii!: ~•• 1. Z\a!ver~"se uskoro u'z. J)n4gj sud" :k:oi~se sastoj.l ra blla nesumnjiva. e]j] su (Ja]1ovi n:aj'lechri delom bllt kralievi bliski pri]~ telli.e oei koje ~)6 podstaci 'ljlJibav ..azgovor neki h.ojlma. U. ms:peo m I trojica od njih su hila uhapsena jer je otl~i'i ena dJa :s. ljudi koj[ su ak lopi Ii zaver IlJ sa zen.. obavestenja . .] bn... lo gospodaru".i nekog ~ lsokog oflelra iz.na. Egi. ] 0 tome mi tds~8Jr. koja su predstavliale postanu oduLieta i bespomocna. oC'igledno s namerom (~aga svrgne s prestota. na u mlo j e da Sf posl uzj magljom da bri pomog. eel u stvar su p9J'zJj'U\l'o ispUiva Ia dva mala ]s:trainiill suda..o'u St' u. koja ga je saletala da "podMi. nJlgu~. njli hov ~ n apori $U bU i uzal udn l. take d.Z~. I.j im jie naredto d a on'u knji fJ su l~r iv] morai U umrerl od sops:~ve:nih ruku.api~ci bili namenj1eni damama kojiC SI!. muzeva j. .~ zato viSie rjr~s.t..h polozaj9.ci:n.jb . (jIVe knjiige on je sbeI~. BU~ su uk~. AI i.SVO]]OJti. ~I-' . da je blo upoznat sa celom stvari :u da je pdkdv~oSVO].nih .va oj a :mogaJo daJ n~st9lvi svoj ~l1.]lje.i. je bio i nadzornik rh~nice~zaJjedl~o sa ne- je cia.'~ii h flg1!. i sa ovim 1U \i'.m a Per-henta i da ga.. a kasna za takve zlocine blla [e smrt..a[l le namana 'V()~..~ da su OO'U h::Ojl su lh uneli u palatu ] oni koji s u lh prlmil i bll i pod Huijevim m~gljsJ{~m ulicajem. lh u kraljevsku palatu 'Ill'Z pom. jasrno dokaztana. nije 'i znec pn.)t~v:li'i.1CDVi.j~'Vim flepr~j~j'~elj m. kao :u krivl cu sarnlh dama.pisa]1r~ j. u[:j.j:~h·.agijski ]JOS ao i ]1 ajlzad g~ nade" l'u se dad~~n~ posao da.l~] da .a. .ce ]jude da clne zlocin lda ~3.ie: "sh. da su (HIe pripadale . ~DJ~ SU rncgte PffiUzj.] •. r.' 1. z sestra ovog .. ali pre nego vtijH pOS:EJQ~ :~rrv. odseoene :fin 1m L15l.ao i g.:u voinika i d vlla In'alj zbael s prestola.]'i i0 tesl.'U bHi n~.lIU(_ lLliilca ~.~ n:a. te zemlje }e I u nj1J uvukla njegova sestra.l!.ld. da ~1.!t1ljie0 ["JJj oj: d n.oc dOS:ttO]tHlI.ga dobl kn] i.[Jl(Jt- rnedu 1\r.ne f"O[~[n. 'Ven::r¥atno su ljlubavrl'~ n.a.\oKocvad da l]udlskaJ bi.gu koja je sadrzava la m~gi c.c.P ['vi sud kojli se sastoi ao 00 sest tl ~I. i d.59 kiln pisarlma. jedan dostoianstvenlk je optuzen za "preuose nje poruka njlhovi m majkama i sestrama koje je tre bale da podbod u ljude i po dstaknu ~]OChl'oe.~" Atlrrne: i :i'Zgl.1 'H~.e I.vi.· .-' s~'Jl~n~k.(ect sa CHjCInl da ljud i 'f) omere pameeu i ella u njlh utera st:r'ah.iriu on ode do oekog...je r·cchna.j'llI.a..'11· l e 'Il. ~.Q :U ar[OJa. ~:rii.~..aJe ve iikog tuic~j~a_ rJj.fen] tO~] stan O'IJ] h dame jc :p06UlO gl~v:n i staJ b zaverenika. njihoveiJ Iltr.j:~ :ug. :~Tla:g~Js:k. zavera je otkrivena i. i ad njie.H v s. ] >opo:me n 1n rln1iinla da noe s.arnagw...e ~l!]d:uje. On i SU u svoje planove uvukli isvestan bro] chitina pove'zau~h sa dvorom (nel=: ~ su mjS]jenj:a.d.ne koji Sl'I bi]'i U'ZM S:VtIJkeg bop i bo- zase gi.i lj udske figu l'e.u clam.aza dejs. I.rven.U moe •. Na drugom mestu se Hui 'Orr~u. k roa. pravljenle begova od voska i Ijlud~ .aJg~. Ne zadcvolja n :naslJoj.s. Ita.anjiima da se u usta nh'.nem:u.nje optuzen.a1je. visoki destojanstvenik '~ ]lidzO\n[i1~ [kraljevskih] goveda. ~..::e z]oci. ~ uo:atn:s]1i. d .

..rvarstva :~.200.bUI jasno izh}ze'l1li" a u isto vreme j'e druga zajedn ire-a hil a zaposlena vrScl]'jre.§:r.0 k · ~" I . Gornja pr". ~~O]ie takode poznat i pod j drugim imenom.caj S~. po5 dinastijilIna" pre r ego sto su ljudi uopste shvatil i da V\S~ l'i kim roo C'hl1l3 Prirc del' koju su o'b oz.s. Pred sudije je doveden da cuje presnduo ion] ga proglasise krivlm.ve§l~n]ka kO]'i S1~ 1P':r]'Pid.ca.ija.a.e: takve figu re ko- po.l.vostane flgu:re i earao sa namerorn eta kralju nanese bol...:ns ell jem ria.j Sito su ristllc u predinastickim ma rasirena upotreba figura IJ$ad)'liu~ koje su imale za (Uj d4.$11 SiB: 'V[sUe '~I hrarum Amen-Rna U Tebi.e:govi JJ zraknva.ra zapada '~i:sto l virna ga okovase· bog Reke's. se's. U n~oj se oplsu]e kako je cudQv'is:te savladano.vise n·.s. i.Ic.c.] svojoj. im dnkazali krlvlcu.".. protiv Ramzesa In j:e veoma korlsna. [edna zaledniea s. uva. je.flZte': tie pnmorava da se okrenes.oj]si Jill U '111rzak. svez~sel . kad SU se :U'Ztanja s Eg:~pc. kosti su ti smrskane. i poh~oj.znena. Ne treba se Cu tij r. rOptLUze:n je Z:aJ prestup kaji je uclnlo II :S:JH1~::{ sa svojom n"13 j1'~DmTi.anih ligula lgra I a tstaknu u ul ogu U iZ vesnim svakodnevn lm .aJIlCU]laJ ga..]0" od ]]1 do XX CU-asrijc.a1:~ hramu bavila se preplslvanjem himni i rcUgijskih sastava u koJ~fna SlU jedinstvo.o svom gospodaru".ako IliviJizIQ'VaJli" :1neka ne. .S.. y.luzbam it kQD.'!: v'os'ttaJ e fln gure kO['isl"il~i da ucine dobro i. i.av. 1165. cia se )oltOjnl..stJ.ra.P-!Jms jlu1ichJiEe de l'W. Ra je reel tveje srusle.jQ '~ bog :He r~]'t ga je ti la. Apepe" ti neprijatellu Raov.nee 'ba.'ga i seve. Nemani. M~Mlt je p osl ilIl'~. on d Jlce preseca .k izbavi od njenlh napada.e Harris. udo _. ~ifi vremenima.. takode je pl!"ls:llje. spase ad napada cudovista z:vanog Apep! Sellrc(!'te se da je XXXIX gla va Knj lge m rtvih sastav na p is. patn]u i smrt .to.je nam.. ~ posto 811.['i. O![1Jti gl ~vUJ probija. sledeci m ['eci m a: "Pei ta ura . O[lJ ti glavu nadvoie deli ] gnjed jre na rem 1.t! P(1jiyrt~S Jii}"ogiq. pred strelama od nj. jer dokazuje dol Sf' agijcSke kn]ig~ postojale u K fa!jevske] bibl loteci. 0< CL1VC' oj zaver. ga je Srtl:5.j se. koi oj :Sl!J davana m 'cia irnena.'f odli Hui. '~ osudlse na smrt. pre 11" e.al i. Pa. ta kode smo v ideli da je btla veor zenams Per-henta.a.13 080'\1 i ki I. on te gleda.ie- u: . ne moze vladati covek '~lljeIO'V\e .d:i da su l~a. s't:r.s. j.scupani ~ bog Aker te le osud'jrQ. da strada ad.cio.'0j1J. Ris ti je grudl razderao.1J. . vee odredena dela Sa detaljnim uputstvimi ciU~ocu kako da vrs· obrede koji su bni neophodnl d a bi se formula Ui reei moci ueini le dejstvenlrri Vi de] i smo sada da SlI :S.ajrdje da SlJ1 se ove s]uzbc vIsHe u vreme kad $U medu narodtma civilizova nag sveta '·gipcani hi li na glasu zbog svoje ucenosti i mudrosti. iie znaJ.cu SU osudili na smrt.lJ j R jtm. lOO.nU<rnu :~j. kad je 51 ovala zaveru sa nom svet 1lJ. bogovi su ti lice unazad okrenuli. jednog po jednog. kao i d VIe h i~JadJe i petsto god in a ra rdje. sila ] moe Bog~. V['aca.i cusne: reel ] del a" rna kako da su rajanstveni i uz. sopstvene ruke. upotreba vo.~ i S1U ti i.['lda iZVIS~ samoubisruQ.e zol. "'Rati ['.. otkritl da j Vid~ Dp'lI\~'jj'l a.. SI6 pora'Z~ lzvesna zm..g s~st~Vi n~.k:O[~pij~ ]e 'Ie U okove stoavUa.t\ll A #mii CI:mli:!l8" i.u:n1stenje ~vQrje. ispitlvao le slucaieve onih koj'i su bili Ophlzeni da SiIJJ "navodili ljude ] podsbcali :z]oc:ince da ucin. slufbe cijiaJ je svrha bila ria se Sunce. o. Znacajno jie.m. .o rrcziVlcj obieaj postojah'l u ranim ~m~. kojl je pravlo od pet elanova. da ucine 2. o. 1. koje se cbnavlialo u Raovom ob icju i bllo uzor i slrnbol Boga na ze:m:~ji. oslobode pokojnlka potrebe za radom u zagreb. ler je narneravao da na lese i~o svorn gospodaru...9j da~. i da to nisu bi le Sa! mo rasprave 0 magijskim postupcima. J'l.anj po.~\7 SUIll"05'~ O'VQ. medutlm. i da suideje koje :::H~ "gi'pca i lmah 'u vezi s njima bi le skoro iste .e .

lzgevori "otthil.. vraca] S€ . ] .i '1.Olhn m~~m.. iivotu. i u doba Ptolomeja je cd niega nastala knjiga zvana ~'Kn~ig. .t'OI)~~!'"(L(rlfl~ b ~.ib: '''.g.. prlpovedacu se k~"ie ~. ]' zapa. Ovo ces urad iti kad na lstoku nebs be'Sue bure dok R. povesn• 0 C' ~·~vara:nJ'!L. sve dok Sf ne oltrene senka. ~~z. nad "!fostanom fig'[I.A za ~asi.:~ i ~lI.Q. jl~'teij l~a()vl' biti lUlistelll U p:~jusku.. :u stav]ce~ :u h u va tru da ona proguta nepnlatelia Ra.l.jill. Je urezano megovo ime .elj. ga nekollko p1U ta sva kog sara u toku dana.. Apepe.ce:.. odnosno po jed na za svakog boga strana sveta. ali su nlegove verzl jl~ pron adene u m l'iLa..~. vraeaj S.Ri:su o'i. Okusi smrt.g Bega i~'Vn'r! snaga: zdravliel i u smrtl i IJ.0)00). pla men Oka Horovcg Sv€l neprijatelje Moc:n. tes ove o reci mQcl: 'Okusl smrt. povud se. Okusi srn rt.0 nije bllo l.l\.ni6di. . o. s:mrmo delo le znart 110 presirene.j u vatru.jle nad :fugu:rj)m Apepa koja je naertana aelenom boj om na I[stu novog papirus a. je:r ce Ra sij~'tt~ i Ape]) te zaista b]U unisten. :u zato sam te na zlo osudiQ_ Kraj. Ap~pc.-1 A pepovin ]'~aV1' spisa c . ti neprij atelju Raovl OkQ I Iorovo pobeduje prokletu dusu i sen Apepovu. jed n u '[~ponce. Apepa na ." lle 11 i 'U va te u 'od trave h~$au:.cjDkolZ dm 'fm G.1! Plamen lctlji izlazi b: Oka ]-]Oll'o'Vogna rebe ide.C110 ustnna" sledece: "'P~d['l~na ]i.l(r.vi :. Uc.~~twa 0 . koja glase: !)'Ak'Oi::u)ces da L]lilis't]s Apepa.lazak pljuska ili 01 ujn C3 kisc~ i take ce sunce zasi jatl.t vdo nUllo. na njeetll.ij. " U drugom delu eve knjige. "'i'\eci.:.'0 'c:i. kr~'~ neka Ii doric! O'k~I:s..lb. i. i svakog dana. S1IL€o. t'ile figHt'(: iO'.gjlfl preplslma Kn]igc mrtvih koje sn nastale za vreme XVlII dinastije. je sadrzavalo dve ver" .:. d vi se ustat U[1ee~s.a Eusen.i[r'l. IJ osmi Icas da na. U lsro vreme je postoialc i drugn dele sa isnm naslovom. 0]'1.. Il.o. rnedutim.:e:m].ni.o i obrn6L S!:l: .O'v lm~1skrNiiJ\I'J.I'. ~~ jedno od poglavl]a prvog dela no8..d je Ape]:) predat plarnenu".t i"_ 12). i joo. N~. A~ epa sta v~.ft Rao¥.a. ~ E.] 1 je nasl ali! '~PogJ~"il]C0 pa lle nj u Ap epa" i ono glas'~: 0 "Za pall se Apep e. s. . h i~~~rogl~ fisk~ ~1fC~)~$ {.ju A:p!3~ G pa"." i el.ptoguta.a. pliu n Ul6as. Ka. Teks tt sa n astavlja: "Nazad..I.ta] nacin t-e Apep nepri- no zele nom.1.dil'tt'usestog c~~anoci 'i u zoru petnaestog dana [u rnesecu].i.nitti svakoga sata ci.p:rnj~r.J'r. i ]'05 j edn u predvece: [i ako ie potrebno] n107. A:Pr~pe. Plarne n j e niegov koban za d L~:!LI tvcju. ~i:e. odstupi. :2i i ~~il!Jlpe:l' goopoda oklfece ko. 'fa:ko. i 'iU dane praanika. 0.. neka ti dode kxaj. Nema. [(illi I U I.Kao sr..:ril o100~:o.gul'2I.nju i neeu. peste :3]'1 i.i vo~ta~ iL~ Pl~ll1nfmkeulJ'ic.l'm I.zde:ljerJJo na pog]av]jal!' ali.. l~ojase sastojala ad dvanaest poglavlia.oo svole. soon.oVlo.'l im" ~ak'o. (lobed uje Ap cpa. K2IJsn~je SU se. l~a~c.iJq)rija'tc~ju Raov. paplrus i flgurm "spa- Poslednje reccnice su kazane C€'~ii'iputa. mo- gu u pcdne .'"I ]s]JunJre-· ra Ra pobeduie Apepa.Ra pcbcduie Apepa. .ebredno upursrvo. i dru- rom 551 .1'0" $i!lk. A.i povuci SiS:! Orelah te i na kornade te isekoh. O'kIJS~.l\.~e5 0\.ogJ' ~. r. a slede ih '~Iputsrva za vrsenie obred a. :Soil d pri:lvmli ma..C. fi. neprilatel]u RaJi)J"I. ZlJtt~) am na tes be plamen usmerio i zato sam re unisho.ju z:uvot:fl.'"T() su a reei.!. 00. i plamen Oka 'J. iz~.nmM je S.. Ra pobeduje A)Jep~" OkUSl smrt. ] kad ~e.li"(:i \'~Oll]'~bl. ovo i time s:precittu do. ldeje lz nj~ga razvijale i.ov(n"ices ove pog)-awl. A~ •h Zl]C pn .r'ZO I~uoo. znata.. Apepe. Gurnut si u pla men ogoj eni i 'on '~i se primice.ha~- .Ji ~1a. 'nJ!hove ostatke treba pomesari sa izmetom i baciti u vatru: ovo te~ U l"a.ja tOj)111il Q'I.. j jos jedn IU.Horovog profdil~e tog n'[.uees tu figuru U zoru.pom. boj CHl1.i mn! Ne· s ~ [lao :S~1'll1 Apepe. . ~ lmena i himnu R~u.- ka Ii dode kraj' Ni lit.g. .il. A pepe. padni. i jos lednu til surnrak kad se Ra :SPUs:Ul U t. da bl sprecio di]ji dolae a Ii: oluja.ot ibog.

lji. ] ZiO'Vije 'Hembem' (Ri·kaJ:}. se ona.agl.nlJ:a i:s. :Nit.~ not . i posto po njim. grom ~ munju maglu] obls Ire i '~aobezbede vedro l cisto nebo kojim sunee fllOZ:. S\.ana Apepova. Tri boga ili trojsrvo Ptahl" Sekera (Soharis] i Au·sars' (Oz]ris] trebalo [e da predstav lj~. S 1 " '~s:- obuhvadti takozvana p.P]rusu i da ~.M. Da bi O'V" reci bile delotvorne.j'U se zatirn na[c~in'~ti j0'5 neke nji hove. i probode . ] ti:s:una je nad nli mil' i ne stale jie I[iz se.Da b[ se Ull1i8ti~e meman] l{ojie su l! A~epovoj :pr.a ovo 1J. an-Seker Ausar figu['a. plamen te pF.m. maiki i dece.. OI1{nn l~o.ech.g pozn.a l~a.[e-' p om.lti. Seke]f~ I o zi [ isa.. i l~ PC(I.leda. Oko Raovo te pobeduje.sava.d:a B. sa nozem z.. verovale S~ da ce mu o lil . Po. posle ruza proplsanih !tIer'll] koje bti trebalo ~ zreci n ad Apepom.a n vougaono d rve no postolje.a spali 'bi lo kad se Ra rada. ba. '10 :SU blla sredstva kola su Egi pea ni koris·tiU kad SILl ieJ.pi.iv. s~~ ~e Eg.a.i klojj Cis izvUJc] kOIG. iivou~ kojim.r'ol[e proklero lrne je u zabora vu zakopan Q.t:. velika te vatra tsku.can]~:~. Nachl i drugu zmiju SaJ :~na[cjbrLl Iteem.~V] je Ah..om s.zaboravljen. U Papirusu se dalje kaJ'zG: . NaCird jos jednu sa licem parke.. slll e ili fig..o]. tiveti 'ILl za.aJ'v8Jnja. :knjia je obicno pravljena [00.m pociniao SVQj ih'o·t kao Ptah. nocno sunce. sa nozem zabijenim u. sa nosem ZaJ~ bi. i kako ib n.zovi je ··Ne:iH·~j~'~ Ij Apep'.i n i treba da i~Jl ba ci u va rru.j'Ubogs su ncevog rada Il~.~po~H'() Zi1paci. bUa. Za ti m mora d it na pravi od voska :figlmre svih ovlh demona. h. boga nocnog sunca {Se]~et) ] b oga vaskrsenja (OZl['jS). i posle smrtl je 'brio "'zaitvoren'" ili "polozen u :l'tl)rvce_g" kao i. zaboravllen" itd. r. Oborilo te je OkQ J ]'010'10 koj. jer ako se 0'110 ucini.. ~.st iz njihovo.njit mora. kamenim kopliem: ka.e putovat i. kao i imena njihovih oceva.e se da napise. im.US1U p:rob]ja" on ti donosi kra] i baca se na [obUc. 'Bete~""". leda ] Z. kal~o.ko pri bavH ~ z2I:Stit[1 Pl'ah a.no]u s'Vetu ..se n. Vi. :i Z. Gospodarica vatre t!e pobedu]e. ali je po~M~k8Jdsupl.Ziem. ona treba da na komadu 1l0VO~paP'~ rusa zelenom bojorn napise lmena svih nema 0] ko~e SU u Apepovo] pratnjl. ~kad ovo tltini...:~n'~j05 jednu sa :~icem bele FllaJeke.~dV'oje" dusa !i je sm:ezt~rana. oteran si ~.]e[['lf~'m ill leda i zovi je 'Hauna-aru-her-hra'. sa Ilozem zabijenim U njena leda. sa rukarna svezanl rn na Le~\~ma.75 za duh tvoi..n..v:~'tt u.dati m. Naeini j10s jednu sa licem krokodila. Apepova imena na novom :P~.ta nema. mora d~ ih sveze crnom dlekorn ] cnda bad ]1(1 zemllu i udari tevim stopalom..lJjiz:tlJd~05~O su pob[. drveta: e:c:s:toire masivna.a. ono te je ' mlstllo.:treba ih zvati "'Dec9Jnedelatnosti".e['1 da odagnaju kisu i oluiu . na koje se gledaLo kao na sunce koje jc p'r~'Vre:meno sanranieno.e je nadrnocne nad neprijateljern svoiim.a. Kako se co'veko-v iiv10t na Z!eml]i poistnveeivao sa 'iJv()to[n sunca.a (Pta 11.r.ot .grrobn.d~rva10. Te~koca le~ n m.:i. V rata] se..'1U re.U1JCU kao "otvaraeu" dana: lme seker z.:tU Na[c.sto joj jie zab:~o n.ci "Onaj l~:oj'i je zatvoren".jilh govo:r1 ka.ci na zeroJju :~ l~aie: 'Apep~ :Ne:man. da .j. in u podne iH U za brrul k 8'1L1nCa ]·ttd"U d r ugom delu ovog spisa.NOtval"at:~I' i oblcnc se IPr~.~pc~i na. AU" SlUnoe ge ponovo nl!d. on [e "(!i'~V~IlI.na.&e puta se kaze: "Dohro je Z3 coveka da redovno govori ovu knJi= gu pred uzvlsenirn bogom".. i '2:1.. daJ je. lb. i za telo tvoje.je tvoje. zem. obredno uputstvo nalaze da ih izgnvori osoba koja se okupala i k:ojiaJ je obredno ta..aJ tvoje ooc'" moci.abije Him lLI. 0]10. Do kraja 5ci dosao. sen tvoju.a.ub[j eno.oz u Ieda. evrseo j:e sve:zu ~. ·poz.i.. zaboravljen. ier sl pre secen :n.).~] 03.-aQ 1. ] obi coo [e posta v:~je a ua 'p.j:i nova lrnen a. lme Ptah znaci .ozd][~ i ono sto je niem u izma Ida 'bi.'n~c]nifigunu zmlje sa ['[ep(nn 'U nst]:ma .arves i da la coveka 111 ci ne 000 S '00su .je no.. i zivQ[t Qbnovl]cno r [) snagom Pogl avljem . ce. plamen ti d.(l prod. koje moze biti 'puna 'Ili izd. to jest.c:ne figu r'e!:'" sigurno se mora i ene[~i jOim" ono postaJe uzor novog.

a bila ]1. ko] i je U ovorn . Ov i mali paplrusni svlel su cesto lspisan i s amo [~r~tl~i m tekstovlma i odlomclma.sa.ej.©enju onog sto ie pisao.~.... lep.gu:r.i 'b 0rave u d rve no] f:iglU:i Da hi :Sle posto]je figur~ uCl nU'O 8~Q je moguee slicnljim l~ovC:egu!.~z.a. a posebno u 1~asI1ijc]n ri:zdobljiu~. 6e eelo tel Q biti zaj~'16eno~ s~CuV'a. ] E~:ipcan]n je verovao cia eve je moll I'Ve podstl ell s ile i me e:u ova. bio je sta vljen u figu:ru hoga.sJd Ovaj 11JII. jer su pronadeda umetntk 0 \!' U Izgl.." I" .dtl k iz ltogl i.'- 1'1 ._ . ._ .uVili u . . g8J i aka trl boga :zag~'~'te~.joe. vog c:U]~ fi~rura je blla obliknvana take d a ul~o IJ~IEi glavne karakteristike obbeja.e mrtvi hI' i rako jc ]J 01<:00] niku bi I(.agan rna -I'"svtta k papH usa :1_'_ .niH za sebe. ' ]5 'Pi san tekstom od reden ih pogla vlja Knji~.a u bU~Htem svet u. M '20668. bllo pravljeno udubljenie 0<1 stra.:~g. tri boga da dQ(~u. .." .. •0. i ako ga ozive u 0 dgovara] nee vreme. Za postiza n.1 "..cuv~. i tako ()5:~gur~ti H]iho. pisan i pri merl ko~ ne S8! e d at su necit1~'Lvee i m l k01riscen a u kasnom razdoblju u Egi ptu.l. je.]u taj deo . . EigUI~ Pttah-Seke. 1'1.r-Atlsar blla dosra i dokazulu predsta ni]e lmao nj naimaglovltliu zna...L 'I~I n]eSa po I .~ i t roistvo Ptah -Seker-Ausa r.151 n i rn l1o gi. ali ponekad.~-.B['iHlimllS~ml1 ~]l!L~:r~jlliM <10"1172). i umetnuta ill pravougaone drveno P ostol] e koie ]I~ trebalo idJa. ~. Cesto je.no i oziv[j~:no.lS. na i sto[j a su bile ispisa ne molltve z a bl9Jg'O dat cv:~ekjj. S~ ..~. ov~h begova.- stran icam a po- • - • -I' ..ogt}ce jed a . .CaJjH sves!l'eoi. rus ( Ililu:?. ~ mci postona.z.oo.:. mfsl llo se Cia.801 uCiju blo sarno u ObUCjiL~ Oziri1. ve iiki p~pi..!J 0 bezbedena do datna s:i\glU rnost '[U vaskrseme njegovog d.)]0 paz[j ivo balsa mova n 'i stav IfJen U oje-.ecla da. N'a same] f~.apla.uhClvnog te ~.i"I!.ve arribute. za l.Ji se C.1 ika n vi nj etama.. 'He.c€ An ha l. tela j e 1. .. isp:usa n broi ni In tckstovima '~0\$.V'~jen.. - - 'I" . predstav ]jaJ ~ovteg i~ sa n. M. kao U sh~.fIl) is L BtiJan. jedan mall deo pokojnikOivog.

. ili bogovl oeti. merrnera. a ne dobro.III se Ck. "" upotret b11' l]l~n. predstavliao de na. pamtlveka koristio Z:t. ritanskom rrurzeju. a.iudac ~. takode je rna telo umrli h kao ama]] ije bio nacmjeo od skoro svaleog materljala osim voska. " lip d na temperatun ] POUL pntlsJ}. a figura bogova 1'toje su nosili zi.'" euueruca .tti :Ho[OVa..ri strane sveta.. porcelana.I(0lirnm SU tz1 '" I· l' 'I!. Alii' ra:z]og za ova ne treba rna grupa ad cetir~ J"oja predsta vlj a ooti ri Horova deteta.~ 'a. zvall su se Mesta.a lUgl[ avnom SU'OOlaS:nl.eda.IJ pravlienle f]gur~ koje SlU imale la men u da eoveku u·e:ifie zlo.a~ moze izgl.s:tfrlJ:lja~a~ i kako je posuda posredstvom natpisa njen poklopac naeinien II obliku glave onog bega koga .cm. zemIje Ui drveta Svaka posuda je stav[iena. Hapl.. i vredna je sp orneti i' mogla navestl one koji su pravi ID. toplieni izvesnim rnateriiama Zf!J skupljanje ] bltumenom.eftid a. Serket. '~lOS je materi [al lcojii lake rnenja oblik ak . od voska kOrje su sl uzi le kao zaJsHt ne amajli]e. predsravljao je zapad 1 sUttl0. jetru 1. OJa. U s.valteni iz tela pre ba]sanlo'v~ulja.. ama]l ije da Ieko 'U'a'iiU. kOD.Il. prredstavljao le lug ~ stUio ze. ' I "':11 z g.1LI[·. Vnlcmjuci se Jros jednom predmetu v()~tanih fil. Mesta j e I' imao glavu rnuskarca.I" • 1_. a .'. N.. se sada cuvaJ u 1B. Ceti.Il. pod zastitu jednag ad ceti. :~Kebhsenof je bio sa glavorn sokola.fir. zucnu kesu.v]jelll€: ad kamena. om.ti cuclno sro le srazmei no ta ko veliki deo S1:I u 'l.a j. i posto jie blla slUp[ja . i peste S~Ina- sever i s: itio tanko erevo: Tuarnutef je imso glavu sakala.ienU. bili su zamotant zavojima i stavljeni U 'ce:tiri [J03U- ie pred.h erovekovi unuuasnji organl su ])iU b.d I IOI"O'\'fl dereta....vi ljudi i l~ojesu stavljane obbcju bogova da odaberu neki drugr materijal. Tuamutef Kebhsenuf i s njiima S bile povezane bogin]e lzida. • . ipak je poznato neknliko figura bogova nac]..eiuJ~.:. Raili. .debelo creve: I Iapi je bio psoglav.. amenpva u skupe grcomce..lI. NeU !. deteta.pra.. predsravliao je je istok i st]'tio pluca :i :S:rce.

i.oj postala 'b oravlsre boga. n~. i da ih otera od svoj lh obala . g~ta:nJjiLU~ pro8:13. tiJl'tD je verovan grcu:\. iJl predstavljale. le gO$ipiDd~r sem lie i. jj.de$e~aJ:k d1'u~~hjesika i d]ja.ffi. su bill v]'cni de_jstveng_j :magiji". .j sudblne U ]]!er'o~e'l1o~ dva.. olVa.eg~e govori [0 s d~.re~~i.'Q\HJ) zastitu.ao Zi ovakve pri 1ike. bore s OJ'i.. prvobl ]gra.l. - 'I.".Sl~. k:o]i se posravliao na SaJOrnce.i m.l.'2 etiri Horova deC su preclJstlvl.ure oGc'ttri uoga.'o mora.O '1iJ odredenu odaiu.. deteta :~ dejstveno] m.a:g.g.. _ n"..oe~jda smatraju bOg'0r11 jedne 6~tvrtin~ '~IDlje.ju predsnaka.0J trau:u'CJ. slam! moe sVloj ib ne:prijia te]ja. a:ra.D.. da vlada svim kr'illj evi m. cia.' .psld~ ..Lnifi~ . :stQ se jed-ino :mogl.V.~o]!e au prevedene na peh levi. Iz nekog nepeznatog razloga grupa .j]f: b:io !£1Il ven kac carobnjiak i.laJvrlo v~i:J~u u]ogu u pogrebnlm deli rna raU'H) cd Vos1:l:a. ~ ~ [.h' 11 .:11 _..IJ'IiI. sasta vlj:anj1U horoskopa.. eetiri posude sa. Kad god m u je :za. .s~jim. . moti nad .~. '~.®dn.te ova_ cetu n boga tIJ da . Obi.]l.j l~ral.g.$le ne lzla ie' uoskQ'\I' rna za posud e od kamena. ttl rnan t~n.~svu egi])\~tsku mudrost.. l'ici. dr.lI~:1ri kov organ koji te u nju bio polosen bio Lapr~vo ~ta.v.L.a_ po= mocu svojih magifnHl moel. 10]1 se. ca k su i 1U ovako ranom razdobl] U teta kojioji j e rec je napravljena S1U..f e lzneo PO:S. rema Pseude-Kalistenu. iU cetlrl U 1. Ako bi ga neprtjateJj JlaJ)):a. ali su luio['w $val~og ad njih p'(j.tne"posude.~ atakode i Q!I].Q na sledeei naebl..tanje b:i1. kao sto 6emo videb: za :rII. t._ .udu ko] u ie cu.' i. mi uad posudama koie S:I!J. ~ ~. 1:\lbt~1ell Otkrlvarno da su u kasniiirn vremenima uCi. na £1] h d.a nS.iljen:u mno.e cetV'rUne neba kOljaJ ]'8 bila iznad njie" Kako se pokoinlk stalno mol lo da moie da.ne:figure... nema S1U m oj e da je za svoje b~.". aka ~5.!II. ide knd g.i sa nd uk 'i U sU{Ei:nj u. Z[U10 'v:a.' .g klmrDc~. balsamovauom u .caJj o~'Vojm~10g halsamovanja utrobe je star.QI' bio je v~.~ei ~~mbol ~~I"'oa~·n s¥. eve je CLni..od zazeli~ ~~tlJko zernli i. .0 neophodno da urnilostivi ove bogove j stavl SI®: pod! njig.in~stij a...g:()vaJranjem od l"edienih .gu rati i:z. ili ce'~iri 0 svake vrste.l ila najezda s mora iJ i kopna. P~)V ]a:C:i. OV() se rnoglo 'f) osn c~. e ~ el - Il.a-.govi. A'1. urnesto da pOi~lje s~oj ~ s mornare d~ 3!®. rnoze SC reel da je pokO.'IIkoj IJ"L'I~i_ ~~~.g:u pok. je roden u EgipUI.ekata.vlj(:n _1Uboga.Ji e .p["e.njiu' zvezda.'rN~. J:..pog~eb:n..h prlmera iz vrernena X F di n~s't]:'e.'~ pre n.J •" ". se pokoiniku osigura blagodat za.n.. mudrac. ] vukao U utrobom bile stavliene njiaJ neba.giji vO§l~. on je uspevao da.siri~gld j.Q . je je O:liIF~~~7:~3~i !>i posro'lmo.na .rega" z tako ] na nebu.os. oo svlh Egl]J eaRill kojii.6.Ili sa granica. n] irn sahranjivala ceth:i modela m ":~a..ji kralj koj:i.njthofvilll fig'll rarna. ] verzijama njegevog P dela .~.(:~ c]'tt~. VOd~lti je bio Nektaneb IJQ'S]. 1~.~. i do ta nc] na je pozna- u dubtnama N:ila i na ne'l1e:s.tako sto bi se sa. e~. i pos~o .osi.ja]i cetlrj potpor- p ogrebno] p ovorei odmah :~a kov.. [ poznato ]I~ nekoliko nj'e.

napunie bi je vodom, :~peste btl rua,cil1rio vostaJ:lii,e ng.'[.•~-e: l1ep:r~~jate[j's:kUl rodova i ljurli, a takode i svojlh I~ud]i b brodova, stavio bi ih u vodu U, posudl, svoje lji!J.de na jednu srranu, a neprijatelje na drugu, Onda bu :~~'Z~;E,~U)I i posro bi obukao p~as,'tt eg~'piatskDg proroka i lil ruku k!Z€O :~t:a,pod aib. onosa, 'Vl'til'rio 'bii se u ,oda,ju, i, :i zgova ra] uti rec~, Iii,Qei, [pf']'ZV8iO bogove l~,()ji oma iu pd rnagljskom del ap niu, 'U vetrove, i p()dze:mn!e demone, k:o~i l;nU icgi:n~ll,PF.i,~ stac'u 1U p 0[11.106, U r. Ilj ~ hOVIl] p~)rn,oe [J udske flg1tlre od voska odjednorn Ori:ivese i, pocese borbu ] brodovi ad voska takode poccse da ge krecu; ali, figure locojle su predstavljale njegove '~jud,es,a,V'I,~d,a\i§e ne lcQjle su predo s,ta'V]j~h~~ nep:rijatelj.a. i kao sto ngu:r-e brodova i Ij~~di ne~ prijateljskc 1flote po;,~o,r:n;use dno zde,~,e,.. na t~k? l p'ra~! brodO'\I',~ i, ]judi poto:mJ51e nil dna mora. NaJ ova] :nilJc:~[1je

uspevao da sacuva svolu moe .. 'i ,nastavl.~ao je da vlada
svo] lm l~r~ I"je'vstvom d ugi
'rB lz
j,

dodo1Se neki izvi.(~,aci. obavestise Nel~'~aneba. a j€!: velii d k~ brQj ]stoc nih na roda skloplo savez pretiv ~g~'Pta, i '~~ n]lihove zdruiene snage tog trenurka nastupaju '~[10tl.V njega, Kad je kra I,,~ {:'[lO uovosti, nasrnejao ~6~ 'i posto j e rekao uekol iko podrugljivih reel 0 5vQji m ,neqj):~]ja i~ ro;l] ma, oittkie u s;vojiu 'Ucnu odaju, 'j posto je ulio vodu '[I 'P~~ sndu .. zapoee sveje 'L~o:bria:a"j,e:n'omagijg']k.o delan] e. A1:u"
kad je izgevor uo :reci mo ci, pogl edao ile vosrane rigur'c '~ video, na svo] IIlZilJS" da, bogov i Egi pta krrnane nepriia(jel,jsl~]m hrodovi,m&1 i vod.e n.ii~,:~()V~; vojn'uk~, 'IL~ rat p,rotiv' ]l]e.g,~. m jle Ne:~.tta neb 0\1'0 v~.d.eo. ghvatio ,J.!I; da., lie , n~ ]Jon]O',~ kraj cgi patskog k[·,al]levst'IJ~.. je:r su ~o ~~i~:a, u 00'govl 1l:iob~caj~:\!'~[]da 5, oJ. m r.a!l'Jor,Rz.:g,Qva ra,~ ~. {~n.m u u.

godJ na ~AI.i il~edn,og.~a n~, d

Pelu II,] Ma kedonlji, g:4iI!e se n astanlo l~~.('lekar i egl patsku vr~CaJr" Pl:'O'p'll~,ra,juei za sada, d~ spomenemo s,adriaj IV glave Pseudo-ka Iistena, ill kojiQj j e opisano kako N'.ekt;jl ~ I'lr€ b sastav lja .O:~ lmpi j:i n horoskop, dolazi mo do odl omka 1il imine, je isprl can n8,cin na koji je on pcslao kralj ici san pasredstvom vosta ne figure, Ci.[j mu je bio da uveri ~ ." ~ uO'c::~ , • ..."ilr'· iI-.. ~(r~.Ilj]cllJ,d.a oe JO'J nocu ....:III ,'" e,g!,pa.'~;)!!i.,] A ~ ·D· bi] oog srnen. ·aJ ()'i,1\O 1!l ci nio on 'Die'ostavi, i oUs~!tvsi U pUSlti.nju", saku pi nekoln-:o, tra va l{~~)je znao da upotrebi da b~,naveo liude je, da usne snove, i postQ lh je donee sa sobom, on lseedl iz n] ill sok Zatim ]t~ci:ni u vosku fi~:uru z;ene~ i na .njolj nil.~]iSa,Olimpijine irne, isto kao ~to je tebanskr svestenlk n~.Ci,:n f.igu.ru Apepa u vosku i u njoj '~u:~ezaonje,~,oi,O : vo lme, Nek~aue:b onde zapali SVG'~Hjku. i posto js na vosranu figu ru kra III C>6 lzlio sok od bi l,jaM~~on prizva demone da bi 0,1lm ])"Ija, 1J$[,]J:i la san, 11:1 kome j 0'] dolazl bog A.JTI~n] grl! je, ,~kQze joj da ee roditl sma k~~:ice joj •• 'II" se OSV'e;Utl. ~~N.O sto ce se osvenn njencm rn uzu 1irl'\:']'tpu, r Opisana sredstva., meduti ~11,J' nisu 'bll la jedina koja je ,Nel
~ I~·'·' I
l W ~ •• , ~

Jj

n .,-~ eb '" ... '"",
~~[~,~, •. !I,~

~~~iQ;;S~

J"i'~I""

",'0, ~~~

"1"'01""'1~''''3 't"i1'ilG!< ,~~,i''':'_ Y.-rS.lb.!h.I.l; .....

'I:' ~l~~V

1'1i n;v~ ; '_
~~I

'J'

er kadY
....

L!!J

!!f~ __

J',(OI' .¥

h f",.:.,n; d""21
,~~y

_'

IUI!'.

t~

ukazuj'll:. po:moc l":lld. god. rn,u je bi [~ pOl·reb[']~--. Tad z.m:~ no, ntl.pus~u od,aju" ] POgto jls obrijEJo gla,vu ~.br,a~u i pre'[1,;~si() Sf. n~fvukavsi, nb:~t:nu Qdec'l,;~.. o-n bll'odo'in O!tt~de u

vede Pi lipa Ma kedonskog da u sou vidJ:i odredene stva .. ri, i da prritl;~:ma.ci,OIl!O ,§;toje video, on bt FUi pu .kojii j e spa,va!~ poslao St):ik;olillr k(,ga je prethcdno :zac,a,rao ma~icn]m roc~m}a~i 'U, jednoj no~i joesoko preleteo r,il'zda[jinu Old 1V~j;akedoil1ije o mesta na kome se Pi Up n,alaz]o~ i d st ig~vsi do r*~~og~re{k~o :illiU gta, ce u sn u vide'tti.. :~OD je to . vid,eo" UjUUl1 je FH:i pu :san ,objiaJsn 1'0 t'l.:~:rna,C: :s;no'v~., i Ofli je bl<Q za.dov:oljan still j~, dlete.~a.. k:oje je treb~lo d a rad i, , ~ ." . 1.u:~JS~!~'og, :I!.. " nJle,~OlVa 'zen~ 01".lm:p~JI~~ b"'1<0 ~I.n i'lb" 1. ... ,I .J lu()igiflJ nmen.~ f:U I i, ,Amo'(ul!).. k,o] i. i,e: 5,matran, Qrem $vi,h kr~ ljeva, kJJiji su

·84,

MIA,GI~NEPI t3URE

se popeli ]la, eglparskl presto .. ,a n]sm prrpada ll ,k[',aJjBV·
sl~Qjlezi te zem ~je. ~
.'. I
J

sledeca pri mera
V'1Jl

pO~~ZlJ,1.j'U

. 'il - ,'0 __ om vostamn fl' gUE'aJ k dA tV de, u VeZ1 sa. upotre b'" EgipcanaJ morame spomenuti jednu ili dve prlce i predanja o Aleksandru VeJlkO!ID k'~je: ocig]edno potlcu
I.' ,-. -.

'-"1

-

I

.

-'1

.,

I'

.

-

1'1

-

..

-

I"

.-'

I

1,

u koj oj je bio zakuean ]flV"~stan lbroij vost~:r:d,h figura.. i n:~doz~ol11U d a je ne ispu~t:flJ]:Z ruku ] ne daie ulkome osim 8Vo:j,1 m pOV1~~]"lji'vhn slugama. :Kud ,god je Aleksa,D-. -. da.l ]sao - - .._. ]Ie tre b a ~ d a, . d e s ,n,J],m" ,U A·I]sttotte" 'I mu ~,kutija 0 .' I .. - .'" . .
. -',... " -, , ',', -', ]'. II ", ..

lz eglpatsklh izvora. Arapski pisac i\lb1!J:-Sak,er... kojii je srva rae u X] El veku nase: ere, pominie preda uje pc kome- ]I~ .A:r]S'~(tte]dao /\Jeksa.ndl·U kutiju vezann ]:lll,e:etU"

J,

je l]uba v'nik. fe.if!O da O~,i8i1Jj'ril naklonost svoie l,jub~VIDi~ ce, lli:ptr_i ~jva.n je da nadnl flgu.n.iJ psa '00 voska ]jQtl'l1esa,nog sa kat ranom, smolom :i td;,. d1l]:g~clt'lll 053 m prsdju. ~,

njlhcve upotrebe nisu ni najmanje P['1CU11,en.lle" A,leo

da se idele :k:()ije:~ez,~ os~o.u

da isp'jse edredene ref] moe] na rnestu gde bi t rebalo da se na laze rebra, BUo je zatim neopho dno l'aZIJ ploe:i ei lspis atl druge reel moci, iU imena b~ca ZeL ko,~a se smat-

I

'

,'I

I.'

I

I' . .

'

'.'

.s ... , ~:. I

"I

.

I

'

je rekao da nad njom i,~o:v;ar~ odredene formule lk.ad god bi je podisao in .spu~t:fJJ(). :f':ugml.'e u ku~iUsu preds;~~,v]ja,1 razl iClte Olu'Z3,l1e :suage ,kO'je ~e se ,A]~~k:5,andru~, e pc sV10j prilici, suprotsta ~itL N~ki ed m,odebl $1,1 'ILl ruka]11~,d

neki SH u rukam a dria]] kQP],ja,sa vrbovlma o\kre~n'lll,tim nadole, a oek~ su lma Ii Iukeve p:n".'esecllHI teti va: svl eni SOU bll i stavljeni '!U kutiju ]:i eem okren uti ["j)~dQ[e",SiL]d!eci,
po Ot"JJOIUC
S;[",)

~~' rzan

0 -I

ovne maceve
'"'

I""

~Ojl

.a a

".. su b"'~·savlJeru unaza d " t LIt __

da U, kori:s:H:5, njima, Aristotel

znamo Q idej,ama ,koje lese U osnovu upotrebe vostanih fig,'[I ra kod Egi.pcilJt'it:±:IJ i Gr,ka~, Cl~l'ed~ o nO' j e da je, da] uC] .A[eksandr[l, ove mode;~e [ ,re\Ccl. mOe]
verQIIlI~Oda mlll

fee] moei koie su j,$])tsan.'e na s,l8Jb~ ama psa, a UIJ_kod,e 'U n imena leolja,su ]SP;,~~a na p]oc,i ci ~ i desi,8e SB jedna od n ave; dJve sNari: pas 6e iJi za:rezaJtu i S:!.djocnmti, zubima na ]jubavni ka, ]'~ 6,~zail ~jar~i.Ako za n~:zi:i s~dJcne, zu~i mao i a lmbavnik nece z adobl U predmet 's,vOje zlUJd Djle. ali _a ko 'iaia~e, zen a ee m 1['1 d,ocL U drugorn prlmeru se [1~'1 afe ~jiiUltllavn'iku da n~ch'd dve 'V'05.'tta,nefigure,; ~ed.lilu u ,~bl]'cju Aresa, a drugu 1J.1, ,ob]icJ~I, cenc. te,n~~c~ z :flgUf~, tre~_a ~a lde(::u i da su j ojl ll'Uke svezane POZ8!d.!,. a. muska f'Lgu:r~

.nozac.

ralo da posedh.l] u m~gi,ci1e. m,oe~,,: [']3, O,v1] p]oci cu se morala posta vi U figura pS~J'i, p:~ocica se namesrata na trop()~t-oj'~ ;)\I'~, uradio, ~ ]ubavnik [nora da iz:g:o'iJO['i

t:reba da stojii" ]znad nje sa maeem pod njreni,~ gr~om"

srva da svoje nepE'ij~l!rtdje u(;]n] :5,:~'i,cnim figu rama iz, k[l:ti~' je, take da Hie budu '1Jl stiiJ nlu da ga Ita pa,d.nu. ss U _grtk,o-,ri,m$kom, r.azd.obl,ju:G6 vost~]'u~:ng'~;n;e ko~ :8,U ]'is6cn~ za.. vE'51enje $\1"1 h 'ljHstlll :magijiSw.h obr~da-\p ] dva,
1ti4
6~

daje sred-

z~,d:;ll~ie
Vidi

:N a udovima iens~(J;! ffigu:re trebs :us:p~,S~Ii~:~ kl bl'ojl :i meveU na demons, ] kad ovo 'U [~,adru. [.1 ubavnik rreba dJa uzme tdU3f~S,t:broaza rd h ]@iIJ:ia da i'll, zabada u njene ndove, i gov'Oreci,::: Probijam" "Qv,~e PO?l inje ime ~~a~ da b'i, mlslila na mene, tjiu b~vi1'ik 'Z at! m mQr~ d,a lS])1 Si€: dre= o (]e,~e feci moci 'naJ oh),vno] p[oc:i~ koj,a, se mol'~ pr1.vez:tlu.] z,~, V10stane fi,gll:1n~ Sh'ln'M}m ad t['i,sta sezdese,t i pert CV10T.crva 'i []gure ] p,l.oc1J:1 tre:ba, ZrilJlk.otpaIJU u g]'o~ ne'k:o,@ k,Q je
fJ
OJ OJ'

~~QI1I1~ r!llalfllje~ SI1.Q'!,1';l]J ''Ilidi ,C;lJ'1.d

'p~led[IJj'u.

glru'Wll~

Q"iIe l'il'lljijge,
ifj;€{btoto:mDto

mQj ute izd:l.nlc),. s1['. XVI"
,G:6(~rt~ s~

,ID'Iiim,r.-s 01' .f:1J8Xal~def" r~~[f ~'l' G

iU j e umo,:re,n." 0'1:1 ,ond~ r.t1!Qra i,zgo'_"O~d,U u· d ill tllajl~]'icu bogovim.~'~~klai' 1, a ko jie sve ovo ~,2vOOe:no
'[I

m

[~O :m'~,ad

l

,

kOt~ PY~~cli1!,~, ~~'hi(1," ~\l. 13; ov.~j po s;-a( je ~iveQ '~~ ~ l)\Rl'oji pQi~~rui pe;. '~(iig ve~~ ~[le Il.rrism:a. .

io~ vr],O'

it~I[O I\Qr.i

sHli ~:aja~,ioo~!r.;aO ~~Q S~ ~no;-~~ v~deti

EGIP'AlSKA

MAGIJA

- .--t kl.Ol!lQS. 61 . Iz Elipta ie, preko Grcke i Rima, upot reba vestanih fig:ur;a pre·SI a U Za padn u Bvropu ~.Bnglesku, i u srednjem veku je stekla veliku naJl~]onost onih koji SU se 'Lani m aJ] crnom vtsUnom'" lli onih .koj] Su ze]eH da ozlede svoie susede il' nepdjateljie.. M.noge price kru.ze
J~

ua 0 dgovara juci naeln ]jiL~iba.'V'n:Dk ce zadolbi ti rer.lJ] nu na-

I ~}"lek'O.t je ]i sree VO.sUU10 ' , Sve. volse'bn]rn iglama izbodeno?
SMdJi.n: Ucin~e[lo je, IIekat, iC'h,at; I [e ·~i.slika seljakova,
U'
.

varru vee rnetnuta?

j

zeme njegove ..

o tome kako su u naHji :~ El1g·.i,es:.kQD neuki m zlobni ljudl pravi ~i d voska modele svoiih rJjeprjj,a~elja i kaCili. ttl lza nad Oln~ ista, ne suvl.se bll III va rre da se mqgu Lagana rastopiti, ~ ..kako S'U ]judi koje su predstavljale rakve figure '1)05' e eno gubili snagu, ntsu mcgf da spavaju .j

Stadlin: Obe se peku, joS 1.ake.

H:e.k,(lt;

Dobro: . Onda se polako tope srzi n:ilho· e . . I bolest trornesecna zivo;~l'z 'I ] ih ]SlSava.,'" . (Cin t slika Z.)

polako se razboljevall i umlrali. Ako SU u vostane fig,lI· re H odredeno vreme bile zabodene ~.g]e::i ciode.. par~n~e fi.\·ih su bivale _jJos tei.f' .. a nilhova srnrt rnnogo bolnija,

n
"H'e1U~it:' Kakvu smn zel'is· Ahnanil.cu? V()jvot/~i'llj:(J.; N',enadan u i podm ilJk]u.
fleRllt:. Tad tl udovoljlh. . Ovde [cit darovi obei u: ne nadana t p 0 dmukla: Sl ika njegova u vosku naci nje nil 'I neino

r.a1cn", da je '~druz~na vestica tspekla na drvenom raznju njegovu SUkl nad.:njenu od voska lzgoval·,ajuci izvesne baiallce, ] prelila figuru ctrovnom -roc,cnoscu. Kad su uhvaeene .. ove ze}G su :iz:javUe da ce gel' kao st,o S~, VOS®J.k topi, i kra ljevo telo raspast ir. :i da bajalic~ sprcclva.j'U dill se i snu odmori", Sledeca dva
bio ta ko
0'[0

Sa

p navodjtiR da j,e; pred kra] VU veka kr~l.j Dafus

lzvoda iz Vesti€:.'t.6 Tomasa M]dltcHla! tUHU'Il'Ce shvatania 0' vost~llim figurama ko)a su vladala u Englesko] u v eme
<J

tzlivena V atrom raspirenorn, 'p 01 pai~jc110m. O'C] ma mrtvaca, izjeda.6e ga p ostepeno,
N

kad je ova]
fil

P]S~C z:iveo"i'~

'!JOIlTlDCri iku d i~: Iktora 'U Od,e:lji. ru kopisa BL'l ~aIilskog rn u:;o'.)e:ja. ,G:s "iInd'i C, OC.SIH~ r,pe:, WiI;du;,m(t In SroElCifld. [.Q~'j}don 1.s~~. SiT. 2'1. ,G!J. ].QUill: on, 1!776.
',i'1l!

Ciiflii21J ~ce iz ovi~1! dvaju pF'hner,;jI upotrebe \1'001' i~'Ii fligull;'C'1'i .'I~ ca "l!'ll iza:zi'Vanjc vide:nj'3 i SIllOii.l.fll ~v:i(H str. :8S')I·j prlmer UIJlOll'e;be DC'fnokritcJ"'€ sFelic ':5 r, 18S) d~lg'!~J'Cfn. F. G, :Ker1ly,Otl~i, g d:\~eju
l'aJjEllli

Rodell oko 11570.. ~!'!]~ okn Hii26. ro

UlD vosaJl na vatri..ot.o" -'.m :ntalp~d'Ukoj~ :S1!J ~usi!lri.tI:~~a n.god~IJ'f[ t.gur.e...u~eja?'4~.(~~Ik $~ S.l.:1!IJ] atre umre? Ida. . .nov..a staro 'l1.goVaJ k:r.<Q iSta 'pfie :reik..itl.jzadll' kad Sf pece:nj:e pIQdttlU~) do d nboko 111..ja-ki iIJ st~ro:j ku(i use') u Eg'b. m..~ r"an:ij.O' . :ni. orem harali gusa 1'.p~O'il:Qd i. P OO"U)~: m. trg. a..'.albl.obJ) ta] vosak l. izvesnim brojem ![!)a..110(:." laJk-o smo videli da je verovanie 1!J df.ajma. i po nje.: :i 1. sar on IDlemose j oS:$... 8 druge. zbog nedostatka varenja. nom ]. t:lJ in .v~fn~ru se be~l.r. Die nije neposnato 111 U llaJsoj zero Iii u danasnle vrerne. postoja..flS~I.[18 tmao JlnSiC8.~dQ.ci k~ko da fi9jC]De :s~n\read voska l:li..g'~!I.Joddi:m iittavn.tako m. susedl pev~li::: l "'Ne bl'll~S~'~i"Ifi eve ~r'Ce d!~ Sip:a~ im..a.. mo~ 'z.l1iJj1@lni10= lJ.F'Otm. • '" " 'M~.~.oovel~. 2:01.[]Ja..U :ZUO. Vesti n u plrlf~r'. i.88 savet "bele wstu()e~~tj.8901. .'IJOiJ.WI~.viIJ ~!I'8J~~"..(~" dmah proglastse o za demona koj'i je lsteran.7.8.'e!F.protstaJv[~v. gl~"'il V" Sil:[" .g]:l~.'ud~.aJ umesto nje.ojlu robu u m.a. 0< cemu sam ra rdje gawo ~ rl o. st['. p o.~.vl. om:a.is~<opnL1' kao s:to' i stika nje. da 1!Jle.m. [[].'rto.callaJt] i I!Jze'tti nadeno n k()j] uz:roku]u v~re1Jjje.'cfllji ~ se !!lHd~HljD~.liig. duhove fu olesnlka. "V .taciJl.ikom m IL-. ~ ~omQC}J ~~'I.njie sest hUjlada. da.kaJit9V novl se ne do]:Fi j.je nadene joo.. neke druge 1J:i.(lon.e p:ija.e~'Xij~'Ql.f' Qn~ Dra'ag.' nJre.:m.k[JJjiga.." Onl mogu pecenjem s]'ika ~:a. 44" 45. tako oslabi nrj.J]i~. Londolll. ovaj .. ]st!llm prif kom.m~ k ~.edec~ ooi:i iz£p'l!_arra Ep:~s~!:m.OVbl uspesrun trzjs:tte sopstvenim brodovims: U trgevac sv.egov stomak..'!ril. da.·gFedtf'" '[I dH:mnj:a.'O :!h~~S1!l.OIJjl ~on'o1~~~. U okrobru 188:2. da l'a.ao ida.jeg'O'V'O vreme .O:[iutza.'-bfJO na -. OVe) neprekidno gubi zJ1.crnQ . taka eta oslabl i rastera ziv.'eskom 0 l~:o'risti.ovo. . J!r:remaJ.:'" kao sredstvo nema nikakvu prednost u taj promeni. "mudrog" cQveka.1 lm 'v remenima on.lJ~l. .o le srce POtP1L1 no izbodeno ig~ama u iUJd:ub~jie])j1J.a j€: da se iPe~e pored varttl''e dok SlI. brodov lasni k slao na pO.o:fthe' N~rth R~dl.~"1h.o:v.ku stare kuee 'Ill Stf::j plgF.l di:D:1J:n. kao duh. njegovo..O~I. s~nll '\l. FoJN... j.1":i blo je ~:a veli.. J:uu.sko'g m. wn..nih ljudi. jed no z akucano Zit .'a oclmJO'.goV]ID uputstvima je o.--' n U !~CSUI :Nort R.$" j'j" S]. :se (li"l..ogU preduzett 'I da.!. :suse od bolestt koj~ nle: prola:zi .!\O sree ~eJim ~j..cec] l.j a'] etlopskorn l'ultopis1J.i''O.f3 bl!ldiu d i :sv.jj:1.ne. . ].. h ~b\ fuJi..Qbit il] ~ivom i sok nlegov nia ovih duhova ga" jcdared [ednim.. S vremena na vreme je :rJljetl sin Dwn 5] pao sc u vat ru.U U.g.ac u evanm.drugiit .6 od upotre be '''II'olg.~g~l.1}$-' 'V~~ dolb(ro~ ca Ii:. da se oba zavrse u isto vrerne. sto ]~tto. N ~ kra] se odluclo dJa s~ro otpntuje jedulm od sv'O'j~ brodova sa."L.ta. g:odin:a i.~reQnd Cus/iam-s . lukavi vestaJk :m1iJ!. De :naJ]J~!Ua.·.a~(l'~~t. p~t'~8J k:oji "'be~e izoode-n tg'i~m@J i 'Ill" i~peCcn IlU ~~ll:~".lk ne umru ~ lIl:eodlll.~j sbola ~g]:a.ila ie o'vcje srce.:II su melhjJt~m~.l j e hie.lje:nj3.a.QC[ sViog ~oo'podJ~H':af4:3l~ kalze: U 0:'1.uk]o.akv ih figur:a kral] D:i:elns I prit phnJJjJe ""D']\re:i u" i opii:suj uci 'Ol1.Ol1IVU. . ~e s.] n]~ S jedne snane.7]11eC~lIdelovan]a jednog i drllg:Olg.ck~.b] telesne sokove: a s dr[lge strane 'Z'bog nepostoia- kO' (ka.~!I!i V.Z. :N~ib\a'V..L" '. da on rUffijZi3Jd. gUIUI]tIi\.a~ra~. n~l1~ '~pudc{)ti:ne Wli ~~pll.. B~~ke~ooo. B.u.ne figu• 'l\..~. v PQdH i.liiia. nJe[]] 'priji~teJ. .maJ ko]e ].jstw~llost vostEll]11b :fi.' 'I!..e:.1l..el'JJlem bgu.Qze i Gospo cia r n] ibov obaviti ..ritan. lh kaJz.e na l.ne: da ss peeeniem niihovtm osobe cij-e ime nose neprestsne tope ili. mag. i posto ga je sV'e.'avn. u istoj m meri kat'} l1]egovi." I.vestioe u stanju da ""(:: nstignu 'I)J Z.@.l8~al~m :te:~ef~.glm.nl :z. .21' s'tt~v[]a g. sto je doprlnnsilo 'tajanstvenost] evog prizera ~. ovi.Qo.zme. dove.enjeln S jedlle strane.e' o.' -. podm. tako odmeri [~~. sudeel :p 0 odlomclma lz dela savremenih pri saca. ii'VOi~'rn uskaJn::i m a 'j U 7Jena ma. da zloog malaksalosti ~noj.O'} bez '~ll:i[.j ])rrv. 1 ob].~ of YO\l'I~S'lJi~. za r ne :moiZe kazem to .oj.' -.je"'d'-. 1:S~\6. odnekud ]81" koci neka erna maeka koju.valto posurpila.

go]'od i. posredstvorn s:~ojie slike k~ji~ se u njem u na 19Jz1 la. slika Bogo$od i ce lspl'uzi rukn 'i smesta izvadi model strele .ajiu(::i.Q je t l"'g(!'vac :U i.Ui].~ na U mu.pca~1!h] ostavje liltlJ SVOl'n vodi IJi!N.Iltllei.i:Sldb. on je ].cnl'C. Bogati 'Egi.tavl]en kako 'ololgav-irna '1]'1L~(H dareve :~ vrSi ~eirs.akQ verovao u d.1' stvarnost :u crtteze '0. 'V (:I.:[N) znacenie.:n~. kao i mnogi U]J.eQ.d jle l! Sf)- oka vos.m::u u ms nastt t: u da [j~ll1 i1.. Al~o !b:u se QV.keobrede. oslorn p irnaniu i dn~.'i)RMULE.~.I1I. Iz onega sto .endee. vid i~ me da SU na zidoovuma naslikani biIJojil1] rizori na kQji. 'U'Za moll kaludere cia lU'U dopuste da j e pri nese do sUke Bogorod ice.z. bred.i'~1~l~:QIjinJta on .k. ie moel moguce OrzJveti svaku :ngmr-u n~lci nje.z oka vesta ne f~gurc. Ka.a. Pored toga.ethllo je da je .7. ~.0 model strele koja ga je pogcdila odnese flg.eini vosranu figuru trgovca. posredstvom formnla i Jrec~. i osetio je da ce urn ret ~ aka 0 dma h ne dobije 1Bo.oi kad su izgcvorene molitve.]U obUcjlu c('.Eg]pcanin verovao d. na bEUd.v.el~alli z]votil~je i prlmorati je d:a. pod 'Ust evem da su odredeni ]j~udl na odg)ova ['.o ~e tako iserpljen z bog rar_!!je]lo~oka. molitvi slike 'p~~etvOIr.Ubrzo pe -u:s.prtJ113 ] uci koja se nalazila bii zu m anastira u kome je B ogorod iC91" po pred anju.na. d[JHLI. ne:s:~a() bi vel i.~relom U oko: on prekide '~orb]J i.umevao]u I:'€Hg:i. usranovtieno le d a le kornad sl om liene strele bio i~ViL~cen ~z trgovcevog Gl~~ u iS[OH11 trenutku _.:c'lela.i~ca]]l]lJ u.ki deo ttesko~ ta u ra. bi lo na stet H bl iz:nj"ih. on nabasa []3 gU8aUki.'~*st'!Jenost predstava iH ~[]ka hog()v~ 'j bozanski h ib:U'C~l i stvore Il] a.n i11 dode do blJod~ ~. srca verovao i. (.n izgovori Ii n ad n] lm a [sci moci.iz je GLAVA IV MAGICN E S[ ~K ~ I F\. teksrova.R ~T[)_ ni jedaa . materiju. 'U ustanovljeno da je deo strele koj a ga ie pogodila ostao zabl j en u oku.a.verovao _je (t~. FaJdi bUo u korist. Kifld je vostana figura vra [.tS]CM:'Ullj.Q micatl.]C ran ij~ bllo receno. ta ko d~ 'U niem n [lJeostade gore dica iz v L~ strel u i.gaJO U I uku.~ p ma je po['\o]~lik [Jreds. bi.gl. oci.pl. Kad ie 0vQ uc~nje:ril. ] ad m rul·zilJpooe borba .U a cllJd~~.o detl njaste c] njen ~~: i111 aju V~. u kOji€Djije hie pogo den :S. da S~ l1~jeHIOga. ] pas'to zabode 1U jedno 01-:::.rav domacinsrvo.~a niDI~ blla samo posledtca oholostl.biJIe nasllkane na ztdovima grobn'm. nadao se da su one uistinu predstave onega S'~O ce on raditl u buducem svetu. ] videlo bi se da rnnoge I'dvi dn.a. oko-ond a zaceli ] On povrati vid.~. Ako pogledamo u grobn ice ranog razdoblj a.tane figure rrgovca.CiIDU POU1JO c" U toj ~le"l101fii 111~ki h rl sc. onda o'~pl QV~. jer je Eg.IzJ-nedu niegove posade :i :p'IJaC~B!sa. Trg. 'RAJALIC..o'vij8!va I:1j U.ovih.ce re~i njeg. 1'0 s:t'o SU ovakve :sln~~. C]njenica lma I.eJrolfkQl ki lometara.a.

. BAJA-LICE ITD.eN~ SUKE ~FOFllMIJILE.k je kroz lzgoVQ[ene molitve on pcstojao.11.. na da 'ee~se propisani darovi hrane i pi. Cak.UrOA.a be" " gov~ .e. kern k. u geebnlcl je cB~av~jiaJ!1 tar na korne su bUi nasllkani da. au hUi ]sides~:rd darovi.ilblfBl ~') .am" ono 'cega se Inusam dl . balo da IIJci:n~ slromah da bi svo] has~cuva..1like koji su rnu vrsUi s] u~b'lJl" . p'~. neka ?e .)~d. oj h. t1 pin moran da ]uta naokolo ] sl~1UpIJa.~] ] 11moei 05~~JJ'vljjati. O. t.! ] niom zaprlja. .a d . :i molitva a. n i bogata~ nlje bio sigura. neka ne budem Pr] n ud:'sn da [e okusim.v]ju.Of{:' kojc [. ktJove kapele. drzim. .."]S]J']. nec]sttu vodu iEida se lila rna..vlom k.. kao j za gve. necistoeu i sve drugo . 1ltoj] na.n [ budem prisiljee da po njloj u sang. kamena je n:a!(:H·a. kao s~ose vi.jede~.SUJ ~.ad rna.pinrfMl.V-a :!e:!i!:!3..u me II!.vlje.~'...a~eda ce kQ a ~(O nije nah ranien J kako kome pokojnlk U rni S vodom.~ na ne'YJa.omadL] grobnog n~unle5ta.ves.MAGII. ono !~ega Sf gnus~m." ii-. - jeste necistoe a. n~ k d_..' sik'-om.Pi'lpj. b. mom ita-menu.' U p?lbn~]ji Knjige mrtvlh.i). lolali.'.c'Vao u 'l\. umestlo.~i]i.caJ zanavek pdn05i.san.3stl! iII pi.6 ovo ruje b(hO moguce .. u . :!l~(lie II ~ 'li~u.e: J'IOnQ.eg.s~. d u.. tre ba.1~ve i~ (E:z . tamo gde rodaci umrlog nisu mogh podnen ca..~zA"J/~ . ~I sUka oltara nisu :Sta.? Da hi se resUa ova teskoca .J. i neka dalama ne bude prlnuden da plije.i se Dude] 'V'Ojll icima (hau).jaQ za sobOI. '1.C.a ~II nne os k. ] bi!o je u :s-tanju da.o od srarnote da jede l1!e&i~tocu1 pi] e prliavu vodu.a~e. 'U sv~ kl..kaz.~la. dv.e. nj~govu g['lobnlctll: ~ta je . ~.l:)er.~o eega se _gn ~~.l<o].l't u CLXXXKX ]log[a.Ju k " '. sredstva za darove koj~su b"U po rebni ojego.onda tre- d..oj.g. hrill'm i p~ee 5ft "~rwel.ii 1Hi!).k~ nesno s. cega 5e·gn usam.ojniltllz.. VOCI1.\1J·.n model oltara j. rJJ]• rvne~_a!· .il • posojm ·k pegre b O.e:n:i. mbl.[()vi.u sa. nraru..k nt trosak oltara. ad.d': ill S]1"·" d. 'p ls ~ r A IlliU i m"ij.:IU 01!t3[j ru• menei. ol i sve do.l1illj'j~ JHJ..·I mesa ]t ucajevsma . logllntjll ~~:J:tGD' a j!!: pisaru . .actIJ [k. Neka me ne dot(JJrn.a:z:i:m.b~la je Deal na mera i j! ulegaJ su stav llje:rnl modeli ko]ac~.sUe:n-o tome ~to nade na put u. se pobriee sa odria vanje svoje g :-obo ie'a. neka ne bud-em prinuden da je.m.e[ov. iz..vljeni II grobntcu.saka ~ ."IlL se moU da I De.\l'Iijl.r:uc~iI:.

a(l" I.rede:t"]J. e.:z.1.ces s]iku onog s~o ~.]: gl.~\..~I".I~. -ill~~~1 g. I.. ko-.:a$n]j~" kad :511 l. · . ispoved koja se izgGIIl.nj'eta."eUgi....recn11l.' "Zd rave . rn nog.i dr2i jedro (slmbol vazduha....%:t.u.[sto c:t1L].lllm]j~.(8.du'll i veda.a ]Icoja di~ug::a z. XII dlnastiie.e" .. :i 'I' OUZQEJ I i su se da (~~rekstovl i formule kO.. no. ~ dS!! bi pokojin He :s:tekao mo. un utraJsn.I.il. 1 .edec] su v[edni spomena.m:llom svetu nedostajatl i v. na jednim vratlma' u PQd. ad Djiih j e prldavana posebv na 'v.94... ja lj. U _ I eo~ !b..zehlh u.] SU'iJJ ni d rven ib [k. ] d~. po .....D_..asl.iz..od.-.att.--~.! 1113. Se'tt~.tnjii 0 zi dsoV1o.j ~ :~..t.li.' ..4)ViIJ ee'ttV01'a vrata.!J..:.'O']()J :rn]e gaz~.zem nom sveru: :u l]'H::3~ega 'za].ItlLI~ II.(!:~ pt~mer dalekon sezni 11 utk~. .[[. ye'g Hnemu pomze za mene ziaove njene.LJ< KlIlijig.g.i vazda i zanai vek.ja sUk. brejne pred mete vezane za sahranu u:mr'lolg lii..n. 'II o-i·~..F~g.Fotlif by D.c-erese da CXXV poglavlje ](n.i"i..n:~ na J:II.K. i.1 J...j:u . .a se On prikazuje kako u n~kaJl1.ali.J1 des]d 'IU Dvor.goyo.aJo pc malo.&..lIe...1 ~ "~~uzetno ~ve]'ik~:rnis:term.slO ono z:i'v~ [[1 ~ ~]:moj Ob3V~ ~'. dakle.m.eUki bro] crreza ].1"1 . Seh vera. a dgOi!!f~ra.c~II telo -m'~ rjfj·om'''' ~~"""""'.liO']Jol. lmam svoie mesto mira u AllU'[I (He.[ zapravo 05'tt~vljlahi u grobnlcama Sill rn.v]ja. .Va.r--' af1'ti~ 'I.Ja.~. poda] lui d~iih s.L'{)_'.ac~j piva ~.of (tlm'log ..:U jios jedna ..OVO :po~ gl:avi je.j." C1C] d ]. kraiu poglavlia nalszimo sledeci iskaz: '0 vo ])ogh~!v~j e ee i.!11 !I.z.a.ti :pokOijln lk [)osto se oprao i (leistiCo posta se odenue. t :n.. a ispod njih su bi ll isplsa III t:eks:tov] s:~'i na en] O'\!' j t11 a: "Usta moia i nozdrve moje su otvorene u T~'tt1U II (Busi:risl.a kuse.ad]~i Ik.00.lJ] SVUl.) i. .1".anijim vremenima.. ]' a 11.~ij e c je posnavan]e najvail1ije ZaJ -dobrobit . l.j~ boravi U DOZ· d rvama tv'Oi~'m~! veliki prest 0 grLi m k:ojli le u HerneJa nuu O~Ienno]Jol J) i. b:i 1.~. If.e na d sV.a 0] acatt]..j. . ] vlno. ~- ~. l \(W~:rU). Qd n. Ra..ika.~.'" Ovde. m. ltoj] do[a zi kroz sv~l.j~ku tekstovi l~oji ~wlcj n ili Knjigu mrt 'V ih hi 1.e mir~V~~ll_ iLl ~ Vi!ijl i C~op. blo snabdeven :$vez(jm.edLni:m v'e-:trom.. :~ 06. " Oko hiljadu godina :k. b]:~ja.Q d~ rove· v.nk N efrjdi..I U.odd onio svakl rizi k ed takve nesrece. (." Q.kane slike na l~Ollunl.li~VG' ii'"i.uIil'Ii 111.r~ru).. prldodat irn j e v. ]j1J:ldi au prestaiah da cloiba.~ svaki put kad bl jl~lk.i1l....JJ~. ~zem .r:C'i'S' .c j~ pripa. pokejnika.!l. m.~: b].jo.voti njIBJ"..ov'ceg:a.) ~'.' 11 -.i ~.l():~ltvu 'Pov~'Zavsi s njorn ime eoveka koji je tu bUQsahrani en..3ld.e udrusene sa.ojl U vodi do el..~'ill'f-"'" ~fr\CI'I>~""O""-1u.1V~ jiu od. .. kad jie pGl.g.'I.M'W· 'c~-I!'!o!Q!'111.11 . ])()ko. Ma.'v...U 1F. h··I. bogi nja Sese ra je za inc ne s~gl'.o.. . za soooe PDfOOb e.!I~~. . ~" V'udi vi n~~nc. ] '~!Lu~ cc se iitYiJo'!! '1l.jn.ozv. bUo jc ne. .~....IJ:z.h lie !l1Jjiegovdah.ju. kao i znatan bro] hue RaJ bog. .. ] svaka sllka u Knjizi mrtvlh je hila.~ ·11t"i'"I<i stu ij"''':!I1 'm~. Z~i~~Htdni 'V'et~t" Izid. vetra i d.ll. i._~. Na.QIVi!) i b~e9J.ji su n. ebuo bele kQ'iue sand ale..<I1 n~('j't" iLulli. a ishod je uvek n '~io u vezi sa dobrobiti umrlog. ]..O .:rn 'pa. i d~ea O~ nj egov.[ tu . ~:m$DiI''!..@i(:J'v~J' pUc:~" rn idsa.i.1 ispisani na pap] rusi m a umesto na l~o\lcez:ima.e mrtvlh sadri] ~aJl~. koje jle kuca :mnja.a~. i klijam kao ~ro 000 Idija.:III"~ -.:nud.@j'l.a]1'!"~ mon'f!lI~'[i"'i1 oboiene . .!I.' ~.. ... i da bi .[.'" su nj].ba.vezi ko. nasllkan je c]tav rd:z.Su" juga. poslastice.lv. Prema neldm ~dlomcima i poglavljima .st L".i. ua niegovom papirusu su bi le nasl ~.EttIgl ~ ''f.ik ee ])11 ~S]O da ee m u u podze..i.pc vo]jii ude na [lebo kroz njle.".a. ~ ...~~i~V . jela i pica je]. [0 toga SU ostavljali u grubn:k::i..II.'·Q6 AI.e:n1Jm]ickoj p~o· va.ijj e je propi'sl vao SUIJt] F.. pre n. nalazlmo od'i ~..a.o i.oplu~~dnoda 'bude 15 u iL iJ 'A"1I.ZH u..I .~.'1 i.'~J. "_.n~sHl\~. .c. jednako dejrsh . i meso ce mu sa d~'[i na oltaru velikeg boga: i nece ga odblti 'Hi..5. da si.'Il. I~aQ i bra na. na.voj 1. sr.u.!I.. nj'eg~:nl b:i ko.Rn i Ma.l'i.j ucim r~cj ma meci...I'~:ra u Dvou rani M~3U.~ Qlj:aca:tj.\R:~Jl VJ'!.. predu zeta. SU'~ u ]!05: r.:10 pO' n]oj :~Spij:5:e5.lHu:)l-n cbtI' ova.a( dJa.e!j".~ lea n.. m. za.bi se pokojniku omoguci10 d:a. bQze Tem . 'i il...IL.:..J!.Il J!'R'~t.®dno sa Kralj evima Se~ ra i J uga. predmeta kO] i.Qvi modeli lli :5:1 sa natpisa odmah poseaial i ike stva rni.-. ~~ 'II zbi ~]' '1' .~. i posto 81[1 m U.. l~naJ1. prOS2l.Q. potOD DUe 6.e on u p:ra.J~ til tfj_ U . motrlm na J ajie velike G.diSlQ Oz:iri. oko 2.. "__ ~" ~l_ 'ill ~. ja r iY' 1..Q pored grohnice i izgovordo ID... " om __ ~_t_~ v v_ ~ ..i~ trebelo je da se d~ 1L! 7j. 'IfifJ!o""eJi.~nost i sl.o'g ishoda.

rnj e RaJolVe barIte".~as~aOr naikasnije u doba H.oIVaJra je odredenih reci rnocl nad njima.a.e da se Raova barka naslika "na cis:tom mesnr' da se na prarncu nasli lea fi~. n~.]i Raove: 'U fljO] ce on videti oblicie samog bogs Raa.rltce.a. na u obliku baJ!"ke. Tefnut Seba.a..tav]ces je] 11] OVIlU b~I"l{l~~ .IN'} 6i. K:aJo) se ove pi))Srh.96 MAGIONE SUKl~ IIIFORMIlJ LE. kad se ovo urad l. kQrjim a j e poko] DEk 2udeo b:ila [e p'lovi.~[OVQ] sa velikom 1["I.cvTst]ti la cslgurarl shkanjem odredenlh slika i ]'Zg.. zazeIL'c8.ces obredno o. ji stoj! i nQ.\~do? Na.S<tv·og pogrebaog kruga..1.G".] stavlces ie na pramac barks. i rC1Llva.] i. .en. "IIE'l' . ee dalo da ss na . I [JSJzj"n~c'in]'ce~.C.g p.:'Hi covek..r. ] na njoj bt trebalo da budu figure bide.k:a.€II"'" . ce na lica SVQ] a pastl. rna korne SU nashkarri] bozaosk~ SI'~velCIU zapovednlci 1 .l!1ashJe.0V rcdendan. {:]n]ce~ Raovu :5.ter]ja velika. ce na njega gledati kao na bozansko b~. ~U~ .gbrv] "m. iIj ti s. za pokoinlka j:e trebalo obe:z1Oedi'U zallbe u obema barl~a:ma.. . Tota. Onda ee njegoV' duh svakoga dana ulaziti u Raovu harku.cini. nacmje. a u drugo] (z:va. r..n m..: i zm. Jl.~Qrj:u je vtadao oko 4350 pre n.: . neuki] ne znaju gill... osim tebe samog ili Orca.j takvib slUta. . na.'V"IJa. je ne pogleda oko ooveko.vo. na. nogo a . Nie. pokOljnU<. (XXX... 1 od. vaU .. Na komadu ~isto.cesebi s~.511 ku d uha ~\oQ~ 'zelis da L~.s savrsenim [i g. vodefi racuna da mu u stvari ne dodirujJe telo.cinjenoill. Nut" Oz. je.de~a dva uputstva iz CXXX]H.a.j~]c. vrata kroz koja 8]1 OIl:U ~ ." 2.am. .z.vi i umrl i.i~1. Ovome se pridavao ne:ki poseba n zIDaeaJj~ ier obredno uputstvo kaie: "N eka 0. .li1lz.idarovl cstavljeni pokojniku na Ozir18.]100' ko je izvan fie zna ovo pog]a.m!e-8~no8 sa vodom a·nfi.ka. Tada tie d ub bez ]113 ne bid • k srcu u y .8Hl~a '}'~. ~. "Ovo pogl a vlj e ~e so ]~g\()va ran nad ba rkom d ugackom cetiri lakta . ne zna. 'i vi dece g~ u podzemnorn svetu U obUcju zrafeoja Raovog. 79 njit't So I1. ba r kom [ko] ce 11.Dva ]1]]0 C se jew ~ d] 00· mogla steci.be]lI.eet) do zalaska sunca. c 9.~ ali". • i tIle:i ni 6e5 da ona zapl.IWAUCE ITO.1{.og porcel a:~.I'•• ~ :78: Sit I!"..sa. n aj RaJovom .~dace m u moe ba rke treba lo je nacrtati :fjglllt'u jiuta. papirus se mora pri. ]irOVOrj pi ocL l~oj~ ce se h.ova ee dusa ii. I pod US[OIVO~ d~ s [I odgo-v.r s:tr.0' je.' tako je jed B~ . nj~go:\. IRa-om kud god. ova sreea m 1lJ se mogr toO] Ol ka.t!'. z.dfu~. njeg..a." i."" da . ma 1\1:. eborn u Raovoj bard" u drustvu sa bogovm.. smarralo se da RtJJ 'pl]tuje u jedno] barci (z\ra.a. Neftide..h ~ '.s.JJOj '~Sekt.a plrusa trebalo je nacrtati ba rku masti lorn na.s uc]n]t~u prlsustvu nekoga ko ·ttj nlje otac..a 1.'U'Za.. m E gf adova: ] slika I eba sa zV1ezdatn~ ce se takode i\~. r- vi. na d ruga] figuru pO]J.]{:n!~. IJ'-·. odnosno CXXXIV pogl].e.v-nje~ j er je one mb~.Cinjeni:m zelenog abru''t 'po.utom boiem na novo] pi oci.a. B.. "Ovo t.sl..[]]] iu'lom b 01.'IL1. tek~t Je.J'~'.iri.·· : ni' i nju . krunu" i.jl U)l.il~a.d figu.e'vne ba.. :Na drugern mestu se na. ~. 0:01 koji u barusttnama borave I{tj.JiIl. Sutij. Oil Ce 0"'p]OrVU] Sa. i.j! da se barka shl~a na papi rusu verovatno po'tt]!c~ iz tog vre:~~~na. IUI.eseptrja. talco ~to b:i.Vri. SuaI!' Hepere ] po- mogla da se pretvori u d ve barke. od ze I.ovn.cegu D'UlSUkaj u slike ce~'ljl()ra vrata sa fig:~1rom boga Tota .z poglavIle D u kome su dati o:v:i nalozi. Ti ovo nece.Ied nil od radosti :Z3.e.grudl.lH~e I . jQiS bUze ee objl~snJ~iZI13. D:Ii. .:OJ:3. S] n.r.o·dn.dno'j stnlnl s.~oj ~'Atetli) do podneva.lro:v. e. [ pazi. J12. ] bog Tot ce pazJ ti na njJegaJ.koj i ctvara svaka od nji b.e SiC poglavlie izgovarati nad sokol om kQi- S~ znjedn lcom bogova: I. jer to je ~Zlll zetno "I.ll. na.cis'ti't i sodom ] hl mjanom.0 m.I"e{I.H slna . gospodar ma Ozir.:ti vecnQ iron neee umreti drugi ]Jruti1t'Sudeej pc obrednom lUpU~5tVU u. i.ma]l1bogo va Tema.n~aJ m isterij a kOD U tiL]]ed. 'ttViO@3 i. petog kralja [ dl.I1~om.~ ..ura poko] n:u.ra.. i o'bica.i.~fl.. ''''t' :a.

.: . na 00"10]11 papi [usu .t:~1JOClko~il ::. je prate po~Javlja CLX[].1m~..slika se zajed 00 odnose na neki dogada] lz Raovog ] Ii 1-10I:'QIVOg.avaJ je. i ski ka dnse i senke u cin U .jer 'N) l!]IC in i krava za svog si na Raa dok je zaI azio 'j dok mu je boraviste bile okruzeno zajednicom b~. .(J" iI::1b~:'!l i1 ~c:~~a n '0011:'L1 ~~ Mnoge slike m vinjete nose sa sobom i. slika pokolnika kako odlazi od "mesarskcg panla" i JilOZ sa koga k~p:!jekrill upu.eu. Knj ~ge. Iltl!C1'Uu'1i'U.:~i.je da id ~ .je na beg od svirepe smrtl. rna kuda bog. . : :61L0V1 ~ I zatvoreni 1Jj grobnici.j"'ecq . ~8~IB.sva vrernen at I OV~. n. Ui an 1.av.ja. ee u nj'e01. obredna uputstva uz ova poglavl]a ftllzjasnjtlv:aj u nj ihovu narnenu.. vinjeta nlsu tako iasne. ideje koje su nadahnjivale slikanje dt lllgih.n obh. m rtv] h.:~ ~t.z.av[ja predstavlia kravu [(oj a rnagbJJ"I.oji iznad CLXIl pogl.etl.:iti na ka]jrijama tamosnjim".d]mo da je njenu Ilguru trebalo :ntIJ~]nlti ad zlata ] pricvnsUti ie pokojniku za vrar.] irna rog ove .GII~A. pO<Ti!d 'vran'!i :Jl'Q. ispod nje na od ru odmah upt .oDltligI~. ~It"li m L~1Il1l~Dt..aIo'Oblli~SglmnQVlling.a 6~'s. one su bajaHca Qd na. ~i.oo~mmo PUI..ecovexovo sa Raorn b Ud.b1nic. na s recu. i proazroko.n~ea.)5Sfira AnijnJ.. iako. 1L)!] '". slika duse kOlja lebdi nad mrtvlm te10m koje lezi.c.djatelje Raove redovno 'i ne prestan 0/' ~dilta l~. ] postaee sli C begu u po dzern nom svetu.primer.(.'' 11 !i~OO3'k. ovog pogl.~.".'V(fln\. isto kao ' kad je hio na zemljl.a mu je dIUgU. 1. 'i~.C: bot'!'nu. sllka duse ] duha kako sto]e lspred otvoreni h vrata 1:1 agovesta va da dusa hna slobodu da po volj i 'Iuta naekol 0.: grulinlii.]jla tmaju veliku moe zasrlte (tj".ie~ rna.t'IIjt~ po.. pored :ngure duha kog..rolaska kroz vrata grobn ice jasno pokaztl.iIJ sve vreme bitl cbilie ni t toplote. naravno Izida-Hater.d.oi.). 0.TSKA MAGMA postavit] ~ [model] barke [Raove].ojast. Alt. Pomazaees ill kedrovom mascu. i ova pera . plovio: i zaista ce 'urJl]s:tavatj nep.1 l' " . Kaze se da r.bred no~. i d. uputstva vi...I:L.-CLXV 11 kasnoj U'i sairsl!cojl recenzl] i.ada. na primer one lito- "'nubi s.trebalo stavlrl pod glavu. j Z'V]:I1U ces Ispeti" Ovo . svole znacen. C:ujre Ii1~ ponovno spaljanjle duse sa telom. ~c.. i na vatri cas lm tamjan pcnuditi..z. zivota" Sasvim je ocigledno da su re(:] moci. i neee ga n ikad od[b.eci m.:: ~~LltiJJ i dull piJ'kr.ca vatre"'" I<r. (I:G Ihflj~ FJ_pJ'rU$. ti silJvIsenim IIJcluiU.je e:i n velican]a Raa dok putuje.r.Us11(.llmrllll.15) Alto se 0"'0 IIJC] .e can za danom. Tako D1'~1I 'plSiUa AIIIJL!i lPooetlWe rujtgg.. covesk ove sveulcupncst '"rusu za.lC!·doll. b I vace da lb.

Sakri] je. Reci moc[ .A H I 'Z-.eo ]judsko.'Z:ida=:Ha.zad~ih medu s~vrsen'~ d. ] mesto skrlveno za muml ilu meju 2. da je ~"o]{o' o(nl.• :izJJ~'Vile boga lz neke nevolje.ar'i!~j'tI m. okreni U De svo]e mrtvom tel t!l sins SV'4)g:a. sme vldetl..atno .i rU$U sl iku krave ] ~stavljali j e poko] niku pod glavu. ~ petisnuo je slatnu figlU. i Hor-Ra.tgO". Starca u Heltopol]u. ja sam savrie!n:~ duh medu pratlo cl rna Ra.ep~. Dve s:~edecem61 itve S:aJ hipoeefa Iusa H-u.aj m unl. su korist i li gnost iei. i)"iIn uj skim.. sveta sa Raom izadoh 'iz Ku~e Ve:~'ikg.gOiV~ su: Ne:helbka.3.nl stir:rive n.o.3PQljU 5U ~nji.~g]c. osda g reel moe] upucene Amenu. SV1eUiJ izadose: poda] rni CH10 sto tel u mom treba.'ve] da ik€ll m~ster]ja.t] mu od korlstl.i1Lim lmeruma ko:je.] na nebesima.g]ptu tOO pamt uveka smatrana lzvorom celokupne op- Pri metlcete d a joe bipocefa Ius okrugao: to j e U d rugi m seenama SoU pr lkaz~ III bog Hepera u srvo_~oj barci..I'. ne. na zalasku i. moju. De u :E.~.ja.va 'II ..U have koja je bj tal prlveza lila. za vrailr pokojnib. vremenlma u -postao btce cij e je :~ue U r ma.Jc()'j stra rd lepo pr]l~azuje ovaj u(irni g~ Jakim ] e:..a_jte[')ri nazlv medu arheotoztma "hi po' cefalus".h) se da ce. U drugoj grapi su StUl:C:eVilJ barn koju otiskuie Hot i M. a bog Sa. boginja.r.€seee:va ba rka sa Ha rpokraI ". sUIte $U bl Jj lspisani :rna:g~. l~op oboz. Skrlvenorn: 1.dstUe m u. 'i zl ~sl{:I!l. I1:. [este nd:ru~c110 obbcje POd. Iik sunca. Ispit IV1l njie :m'IUm ija kasnog .p~ ani zapravo crt ail i ~n p8J])..atoF tom na pramcu. koje :njeg(J~'iJ. i [a udoh i l. gFo'bui¢~.c.or .iU:m u podzemnom svetu. dva lien predstavlja d'H)stfuld.:II -H' ""l 'I ~et[n UJeteh.g tela. I ]jOl'lUVO smo U]102i~~en:~ su ove :reei . kojii obaslava sve'tt u svom zivotnom navedene . B o'g.1J.'bl.)u§~ obi ~cj!~bole S~tra na. keja Horu nudi njegQ"Vo oie.$trova."" i. 0. .t \'~tm. koje joe izgovorihl ]. jer je odvramo fJ' predmet.ovi m. SlLI Eg~. n svakum C~(vel~'~I]1 je zn a.Jl'1CC sl\::.l'il senka dU~3i u Qb. IJ.~se. la. strogo u~evS:i•postao je ama] lija. IIra m a lme je njeno". koji _je _ jotS kasni]] rn.~j~l. l. C ... SU'ka na s:led1.. Uz.~~~aO'li~i'_O. JaJ S~ m mocna I.Ua p].j teksroski vl.oe ranlje Hnem ua. k.a . dakle: Knj~.a varna Ilnem ua. U prvoj grupi be ~ .'h~!U !p11!C"~ Jill !l~~tl:s!-i:)l)m!S'1~VQ-JlI'i. kao 5to 81[1 spasle b oga i. t]. ""'N eka dli bog.a:ldobij~ pokasuie am.. " .g:~.a ~'[lIbl'j} ]31 obUku IInUlll]S i]i I:"lnoubis zauzhnalo rake v'aino mesto medu m. Fizm:no~arva nj a i 2ivotaJ.@.101 b~ji91nca~.J"_iLe-. Hor '[I SV\O]O] ba rei i Her-Sept '[I sV'(Jijoj barei. PiiS:-_uA'r'l'i. ] P[1etpostavl. lodne mcci. A rl'~v~' ~Iz ~INi\Sit ~. predstavlja zenicu Horovog Oka. Amen~~ ~ k(ljii g.V. ] Z PQd zem mag. gore opisana kram va sate ~ro on.ua. o. i kad se VI''CluenO]TI paplrus poceo :~. ] da je krava same jedna medu broinim d rugim slikama koie 8:1] naerrane na istom pa pi ['IIJ$]!:I. "Ia sam Skriveni na mestu skrivenom. lsto tako Sp:~S:1i pokojnika ~.. glava- ~.dVe:llo. Sa! I~norQV'i Okom umestn glave.9. '1 c]je je lice zaklonjeno.il • "1 .. pilen S3. . . j~ sam jedan cd duhova koji ]:z podzem nag.t.g]ase: I~O Amene.Of'O'v. kioja. i nebesa sa d lLl~lII. bogaJ razmnozaJV'~nja.g~. jednog ad veliki h bogova razrnnota vanja. sa..'ob:i.ek()'vo. l~D'ji j e :sa.

i da ga spase od dusa ko]e su bile ta ko nesreene dillllU ]l. druga je btla glava :m'i[l.'~(:~ ped ~1"lJ'oIlU J. piti j niegovo ce telo v'(£iiti pri f'od ne funkeije kao idok jie ilia.alj.X[V po~la. :i H Bra 1)\'0 Oko . sa.. by ~~ Si'f" li~ Vid"i. na :zem'lj:~: i nik:o neee ustati da ga prekorl: I.kib uvek i ZaJ svagda.d. S~.~(" ko se za 10 rna.~t~i/~9 Fora.:~j e naslia kana ClI. i'.fQig!.itunl mestlma. v'e<Clil.OZ~V]! N'eka vel ~.]'tte. h]~]~Oltl.r~a i lmala je na sebi krune Juga I Severa.']10m' zelenom i l.I.g:~. u cJ]'oj oe zeniei bit i sUka Eoga.nlte sa lkenl bog'~ e N'ei t sa perjem i.i:t~ak i:z podzem neg sveta bes ometa.njieo@veko..u'~ sok~).(nir:iiii'~:b Itd!l!. ledi rna popu t" sokola": (3) t~.s fl~ ~flI!}I.SaJno da spree~.!1ljla ] U prepreke. e~ nj ~ (~'i pop~. "u ~ij()j ~e:lien lei b]t~ sl lka Boga PO(Ug.~v:~]e k~IiI.da par krila 'I I.avlje eLKIn Kn]jg~mrrvlh je bllo n~. Po jied:n..I1Qm svetu H:e]'llo:pol[:iaJ Poda.gj D~C Mnt k:OijaJ je trebalo d a ima tri gl aJve" Prva glava ]Ie bll a glaviIJ bog~nje Pehat 1 imala je pera.. koj:a.ll1fli~t J b:.I11.KI(I.. mora le S'U bid i.een od ruku neprijate[jcs. da filE dU$a. Cjj.ZgOC'IJOIIC ne nad f _ gu rom bo.ce za5ti.vog tela u pod zemn ern svetu. '" .pi. Cha'¢~'f"S of 292:. B~.--~ 'II i poter. treca je bila .iza "joeje bio naslikan kepec koji je na g]:avj nosl 0 pera.ska. (2) UCa~l.'1I~Ui. ]"~sp~. "on nece blti v racen n i Sa! jednih vrata u podzemnom svet 1~on ce j esrl. ispred ~.'tl tom boj orr.j mi ulazak i izb. A Ok'DDnika O'VO ucm:n l.:)oj I~i~m .nske dui5e. na :k. 'bi. bi reci moci koj~ cine crr.ob]'i cju podse m oi svet.i"aZ D~. na g:lalvi ima disk i dva ['loga.(i'il les:~n~ra i lmala je pera: figur~ jlc bu.!. 00(_1 ignute g.a ru ka i ~a kif! svakog kepeca je l L--.ku bog u svome disku daruie zrake svole podJze:m.i-cnli=n~ d!'i ~i Vid~80m• str. 55.tt'~i je :st~'I.l!IILI.v:~je Knjige mrtv ih blle dejstvene. . i da bi se' ono u{j ni IQ potpuno dejistvsnimr bilo ie prop! S2l:D:O dJa se izgovarra.a.jem1J:1 budu zatvorene na r~!tzJi(.dze.cCltl Hi Horovo Giro. nad trima slikama: {1} zmija sa nogama.:.o:madu tka ni ~ ne ane's.. ~ ake sa 1 ] fJ licem boza. perjern i.

o. I!}II. im je bj le zdepasto..ri. rnoei . nikad [li.LIH. Posto su eve re I. '.:10(. V.g.J..:u crvi ga nece ]:z~ieda..~ I ce pi..l"'.n iue 0 dute mah 'I znad srca poko]n iko"og~.1 Ob[:U'C.ti zatvoren StIJ dusam a okovan iill.. bika" i cedri krme: sedam krava se acinose na sedam Hatorinih bogin.6e~ figuru lBo§'a..1iJ tolta. ] ]1 asUkaces jlo~ jed nu iz"'. ".jlt.pod. da bi ['\ec~..O]I1].]~k:fIJ.111·' "iI-.'-sukan.nog bice glava OVD. Al~.l' oa ce PO.b og S 'I~.s..!.]l primer m~gi. ncge ee jloj bi l:i ~ireko r~s1rene. Ovde se mora navesti j05 jledJa..n.a podignuta. 'Knjige rnrtvih.ican 'bogu u drusrvu bogova podzem nog svettl.~t ne.olbi se ovako uciniza I -e .t teo I rznan cesnog ramona D]IC]10_g mce g -I ava ov na.. ...[la relativno kasnc.. 6~ na gla vl imatl pe [Ja. neee nlkad. :i sv~ki j e 'i mae dva :~:i a. je u '1'0'. ngure (JIbenacuuene . dobice okuco'i cu u Sehet -Aaruu: postad' • ee :z. ]0" "pokojnik Cl.nje nom od lapis-lazuli ja pO-1nEiS. j zn:~uj ic'Vo. T se ".(I3 Opet.· lk bif ~I' s -I' ~ .jiaCekao zV1ezd:ana vH5njem nebu"..om.rca.a ne b 'II~ 'II ~esxa.~. jedno sokola.'i~n sEbke na kernadu ftii.!. rna gd"e b~. zren 1. imaee m:o~ rna se spase. obrednim upu tS. 1 iz.lI ~ "'iI-. .. a c drugo rn. n I.~UHJga! vodorn hamai.II.....ja\ll 'b'ik .b~: ~:ake.XII-CLXV blla 5Qjs'~a:\d:ie. no dzemnoe ~ sveta: nece bi. na izvoru toka. 'IJ".cn:ih sli'ka..:~vene.l1'. rarnena nje.tL 1J.ZrIJ:.olvodcc se nad figuS tom sa gl avom m usl~~rca i sake 'u luke: niene 8j rl00 SiC .acen~:telo njlegovo i It. u bol S~ zr:n ".tV'(Hl1 j e bile propisano da "budu lzgovorene nad figurom 13 oga l')od]gm!J.:c). 1 s~.jeul CXLVUI 'pogla:v'lj~.:~...." • o. '11'II~ • d na d gnlu'~ I1]egO"llh!. • I..!] vodu.jln bube ] bi.ad:rii slike sedam krava "l :nj:~bolvog.iJ~.. i_ kaze ~. n i~. 11000~1 zernncm :8Vet1U1!' to ne Sa.c~ oboie na plavom boiom r.g.: 2l!. na ]zv~:r.koje cine CLXV poglavlje blle dejs.~ ~'. su PQgl~:v'lja. ni kad bitl v[.a.~rno [lG da.os'[i njegove bite sli c= ne telu i kostirna onog kojii.. nemanl Nekau i sa Tarom ]:z. ·~JI I J'O~J.a"_ I nasi U\{~. Jro].ve:z·.umro: 'pice VOd-I!.edisnji deo 6~ bHi 1). njen sr.b~... .ei. 'Ve:rO'V'.

n~ p~'pli ruse . ])[1. ZaJl]. d rugi h ..ed~l:os po$'~(rv~~.u:~c~ rena" a.pre.o.IiIj'Ukaje .~.'hral1e.a i :r.s~l1u lee se ]l~ N ]. ] kad bl se Ra.s." otkrl ce .30ij.iTI lje ] na ooUr:u strane sveta. e ".mvremenJm.nkao ~to je njegov predak g~edtIJo. PGseb~ i ]10 medu siwtn.~ Il.cne mo ~j.@J [(njii. a.c] U]'t ~ kr.n:~ razU'c'iti de ~!O:'ili koji~.'bor jlos vr.si va n .. i 'U zi O1..@. •~ 'II A ' • :l.:..'Ii za ]1Je~. Qrvde sreeerno alu zij It I] a.n ~!~- oblika prlpisano vlada vin i Men .t!l pogrebne darove.a.cen m~ lim pe. nj:i hovog blka ] krma.~l!l ob:~'cn 0 P'["el}bdv~n:i...z.ol.~ IJQ. • I ouou :~Sp~B~m.ll.egovim..avlja.. U d revnom Eg.9! I"e!ci ad 11._ 1 gl:a"r~jn.!Jz(]ob'lja" i l. ..~.( c~inu :~.j<tl!lj~.. - [I ~".l@l niZ:. redovno i neprestane zauvek".az]~). I r • .toku od pamtivelt:mJ g~.e k'Gd sv ~h rn.na sttadje dele Cudan odlomak :~'Z. '11 _ j Vide['~ smo ra.j e.~~ilJ1.3s.iem.m.dj ~:Elj:im.cat.e~s:~v\e:nl'i kao '~~~:.nkom dil! ie :n.:. n..ka 111.. 'U za nzvtar hi oni darivali pol.a..' dok je .'I!lS.ojnik~ dop I!J st~l'j i:~ 8~11 i atHlii i neop. $. oko 4300. _ takv ib sastava tome se ne rreba Cu:clJ]'~Eg~pc:tIJtli su ko~.k 'bi.l1ij~" u opisu ~~na]Hj~ koie su koristili Egi pea. kim 'I.. ~ 1-.avIDe pozna0 vanju 'Poglavlja izlaza ka da nj u' L1 j ednom . on.Ii egovo i.j~rtel:] i pol.a:no~ da je i()V~j izbor prci pi.g sko$Zt ra isthn Lde'jama i vcrov. naravno." Tes[<Q jle 1lI potpu nosti objaJsn'~ti ova] od I{)~ ]11~k.il~i'"i. 'U nema n ikakve sumnje da je In~.aJv~.R~iJJ (M iIi:lerin) .lIlI. i u pcdzemnom svetu.gov.(]la :['ai~i.. bio snabdevan ~obil.s..v.a. rrebalo bi da priji~'ttclj] umrlog poloze pred niega d....je:m".sa QocbcinJa i] i b'JJstaJ"!. bl 111oga. i od redene me'Ilwe :z.o].~.J1JC msu tra ~~. kralja ]V dhl~S~'ijc"ol~. •• ~.jskm.ka.hod I'l]'m" J cc~ jle no ~ sm:no i J\r .. ida" se I. pi. I'r-i I". 5.1 n I te sledeee stvan 'T.i (Jr.njilna '0 njcgQ!'IJoj "las.i.~ta. 1 ice snaga .] p['\ep:~s .U..gQva.r~nje svega osta log}'~ .0 je na tall.o. h·. alto Ill] se • ~.e. os~.njas'~] U nasove plram ide g~.ko:p nema ~ ju nU. i :n. 'Io'l [I II [I . ]' lj a n di nasti je.nt kako su j materna od koie De naeinjena amajlija i reEi koje su po nje] btle lspisane posedoval i maJgi~ne moei ~ ali iz nel~oli o primera dati b na pa plrusi ma k mozemo sbvatiri cl~ su ~.at- i..i'm na je 'c~njel1rita cia.1e se.eg d c.a pOhc€ :uz Vrenlot~l~~. i gle.l.$Ie cel..~te[j lma n]. 1 umesto njega ce U. sas:~:Qij~. ·l'e]-jg~. btl k i.:::ojln'ikasvim ponudsma Ui poklonima jela j pic~ koje hi...je.h knjlig.ga.~'l!~1' bika i krma .j ~V'~m nepr ij. d a hi.a.a_ papi [.' ·1.u'l '~{i \ boj ama nash kati sUke. Pokoj:n.i .i:m'~j:~vojoe: prl3 I~nett]ti kakc se h~VCS]l8! pog.~.asnim.cj ce J' moei '"i i sa \II remeni Egtp in gieda na K uran na i:s~i []a.ed'ice.e.~rrr[lla1llOS 'PO~{.~~I'U~.magl.reea i. al i gl..edada se Q'VQ :mctle obij~fnll.ul~]ma. on n.a..~r~ smatrale isto tolinie '~:od. krava.citi'h [(.tt pogl avlja sad ['zj j men a 1<].k.akvog spisa j ad ni su.83): "Kost i telo . .a l'\oji~ su pfi. 11" e.C.'ttekstta nos] se do daJn~ d:arn~~]]je.O~1 Jv.cini"'" . pj ij!r~daj~ ish tol'i k'i 7..*~ jie{~insl.altQ\le~ ove bi da rove na mi~'i'~]c]~:u ll~ci:1l prihvarili 'bogo:\d i bogi n]e kQjj 3U predstavljeni shka.il~'~1du'z:i 0'[1 .e:efi.trebalo da predstavlja .ue.o.flla(:<l!j Far..a.. m i.vi~:e~ "ako se ovo 1.Zna:C.s'U.ajut] U obzi r V'e1.I.r. rlstlli dva oblika LXIV poglavlja Knj]:~ mrrvih.'Q de]st'IJO" bice O'm1 iijiem.. mrtv I11"k~o. u-zd lgao nad njima\!.eSl~~bja.'ci obhk vee za vreme I dlnastije.zg.tih1!]'cko] moti k~o ] u naj r.:~formute uporno pcjavljiuj1i1 u pogrebrd:m p~'Pi rus:~.nmllli ~:l!t1.vetog SIliS a ]I~.cace]) veliki [11 WJ eC:t.iptlU ij . uz.lt'i.L Hi UI\1"ocil. drevruh na roda uvek su smat fa [1] vaJxnm j lm 0 d. Ovo je. al i nerna stun n]e da.je.(jstupiti..~. svakako vrlo priro ds I1J FSllZ'VOj" i b~j~ I~ iU 1"G.()r.j da se SaJ umrl im ostavli ajllL] SP]~:u za k_()je se verova]~1 d~ posed uju IIIag.fca.USiLU 'j I.f.~. _ ik 111" ~ . teksta lsplsancg u lfUi.a.e" Unasov spis je za'~'e.I. tvrdi se d. Te:ks.ije z:apeca. bog. obi.i. krme Sf 0 dnose na f:eti:rji oetvrt'u ne 7. proizvele . . "Ra ce b· .apta'\l'~o ]'z.600. a . dela.Cn. ] na %em]j]~] na svakorn mest u na kQie.. oko ~.ll"[Hra.:..: 'III ne :1J.:..Su nee. .~.edinom p 0gl.nne reei ill nekim slu: ca~e'\d rna hi le do"vo'~j:rH~: ]zazovu izuzetne da p os:!'.klU Kuro'r1~. i na nebesima.om. pre n.I!lt~.iU cin..a ga snn.. Raovo oibUeJe.se OVijjJj obllk wive '""~o~i~.i platn u..'} (CXU). e.irod :n.1 N J:.JJe •sta nrugo ostm (.5 am 0 p]s. Odr~dil3:n i ode'ljd 'IH del.vo Bog.S.L tom.

.eU~ secanie jI ~ _ na rl~'. t~or-a. imati vlast nad :recim~ moel koje .kojc S1J. 'O.r.. prUtup jarn rec m!oci rna gde bil91 i ad ve stvari ]z"usta d uhova P0l110 CU reci... ] U lnollb'i kojiu upueuje OziriSu." va".'.. Ja !djam jz barke Sektet.i im 1~'Cj m ill rnoci. Na osnovu podataka rz teksrova sasnajerno <Cia.aJ. moe] . i :~~Ici govora.lo bozalnskolg..ll~a~o je:b~:ogospodar knjit. pte{la~ . nU~a""itd. i om je bto taj ko] j.koje se P[10-' i ]':zid'ine r..rtov.a.• ] 1·C-i r.o5podar zakona.laJZ]E 'V'~·. po k" 'Ojil1J:l-k r."'9] Na.:. vec _tllik() .' ~-" i mocl koje 3m u tebi .. Iz gornjih odlo m. irna.i uza me. oguua ma S ' t ~ _ iJ -. i u 11-'_ AI ~'S' D verna 'Ii-. " palete i lnalSU01:l. usta ce m o]a.'. n:l...av.a d.['zida..je.njje. ste1-t:ohvlast nad svojim recJm. koje su om.ro :poseduju.a ~.d:ene:u neznane :srtv~:raJh~!d~e govi mal fhickom is nagorn...?" "Gle. .oc nad dobima svo] imil' ] le(.gospodaJ r boztlJ nsklh Jrecl ..j. Ovo shvatanle vidimo ]:2: fCC] m!OC~. .t].j oovek u Bgiphll je umirao 8.je pomogao ovi_nl tri rna 100· 'To.S]Junien ie rec~ma mo. sprr iI'V3... . svog O:z.lnajliji Ko~)cenal.ris pora:da mepr:nja. iE. 8. • .un1!o ispisane reei: "Nel~~ krv Iz:idina i moci l ne. neka im se bogovi suprotstave ] neka om Sf svaki pojedlnl bog iz zajedn ce bogova odupre.eei rncci budu rnocne da z.eak: izavoie Setove koji m i usta tiv rnene mogu izgo.. me c] .r.. [z:ide....gs:vela. odnese reei mo.teijie i d~ jie obl1o~j~ SV?}ie te 100_ I 'postao cat. i mie 1... smatran je pcsednikorn sve.. ska nemal1]Su.ta· OSlS dodoh da vidlhn O(.6e~e s.a.] mo ci im.m...V.je koje je pokojnik polagao u _s":0J_~ ]lee] mocl vee 1da su '~'lvor:~ koji.I dati mu obUj:e hrane i pica." ob'licjir[l~ svojim. da ad .at~ji se i odlazi preo recima ~oje lzgoverl 1b.ec. z:iv:~mod reEl dvelu re:ln~bJla ltu. koj i poseduje i ~..h su one pcttcale bill lz ·A92! bogovl en 'oti ..I.ei.se\rinJe na r'Ij..'it.OVQdi.f.te (l~?g~d-.. poka.i.eSIn]prr.it 'lie 0. Zrr8!~OI_da J~ Ozi.E.~" ~l . Seti.ti g~O gia'.~' "1 sto .~C~ rro .i~J~21. 81!..a""aJ se. podjarm]]]va.~.8~"YiS"Postadoh dun u Mo-c:i prervorlo u reel. hltri]e ad h. podzem:n.g z. smc saznal I_ne s~mokoltko ~e \Felil~o bUO' pov\ere:n.t •.~uSaJ:.ga.' • zenujr ispou mene.~tIO.koje su ~ ni ilila _ . d Siecas.dlI.l. 1.. svetlh spisa ·Utekstova .. .'.o..z. bi~~ Ijudlskog. ".31 (:vnr~] u vereniem da ce tokorn putovanja 03 ona] svet m biti snabdeven reCi]na moe] koje' ce rnu om.je:r cd svetlosti. ..e:"'Ja sam "lot.• m:a.. nebu iznad mene.Lj! U k'['(). .z... T'(r~.JJ u njnna. ja sam I-nor. svakoga Lto je. Ra.:o d') • < ." . I~ ~ . neka m:~se usta cvrsto me zarvore zbog reel .a"..jU ••" sro se 'tmct. Ne b esa i1u.ate]~ O~J!.1U sledecim odlomcirna: ~Neka To.Mart pokolrnk kAze:: 'tReei mot:n su moia poruka Viii-' ma. ] l1l]ihovog stna Hora. ] koji lh ie tako lzgovorlo da J~ vaselie na postala. jses ama.l:S.:ice!J . ] bog u:m:r.. . I.. "gospodar pisanja". a. u. ri ~enji~]j~~] p svoje zn.8AJA. "ai" Odeven sam i potpuno snabdeven tvo.on 1 ..h" all o'va Je . SI.aseca!s.. moei.._]:m je. sd n~k reCI. Izidln S:EI1" i j~.z8!o kao z8!5titrd]{ ] 'Pri. aOJa.i i pod'uc. oginla I z ida kad si doo. bi.r-~~ ci lnoc.Q in l~ako daih !Jpotl"t.is:tu]Jiti.i!N."ss Krokodiln kojii dolaz. n~ci moci :ti svih reci .l\(a.aJu ... dakle .(3IPATSKA MAGJ!UA sasvlm sigurno: sv~l.:" d·I•• I~. CI.·ri.a.e.voiti. o. ~·go_s.z.. srvari u usta Ozirtisu..(:: • !" .. mi Ije:nik Rao~1 gospod~r ]~O~]r koj~ one ~t~ ni do povoll nog fnHietk. dcde i odresi zavcje.~.~ d8JTotal ZO~~ "pis a~~~o~o...aze: "Odl .oguc]U da onamo ode neometa n. se.aju vlast nad onlm g. z~ vre~e stvarania ~V'~f~ . '~dosudeno je: da budem dlldl. t" ~ 0. mO~]j k~'p ('?') lzi~i~ c~: le 'U bard mlliona godlna.a§tm.t le ble taj kio]i je vo:~ju oev~.ao da h~..poda:parp~I.be.MAGIICNE.""OO "Zdravo da si.IKE ~ FrORMUIIl.

nl.'livaJ~e:~htedose da je. S~ ndala.~ j e dovede do rneevara l~er~u]j..a alz.19 -188.l'ecima moc:b iz nji.odhn.Lc.Il'I. prec~a.gtrgn 11 i.S~ luoze UC1 nl'~] Z~ njega on .u.a .e.m[va. j. ~[ I~..IJ sVQ. .'11UI kob" ~ . z.(.:.'..~die: i na J)utu joji se pr.". .3.g~J'vi:ma IllQtZe .'I:1 S:g~p\l'j\{U...! u polkOjID ikovu ko~ist on g. pod. :loC'\] I i d~~ic~'u i~~ b ~kQ~i p~evo!l.a je na 1J][c:io kako da ih izgovara pra·.~zatvono u kucu kao zaroblienlke. i.kl ]a " g.ol.II. kako dolazi.ov.:. jer j e pog~.~!~ itnik i prijate Ij Ozlrisev.idruZis-e sedam skorpijaJ.. v'estl.~)ia kojc su 'bi le s ujom..z U PlDstoj anja U trenutku smrti d21nije bile rei:] me t:i koje su donos 1~Jsplsi sah ranjen i S )1..• I' 1lI1]ezasta] .{imijsc'neff.eim tonom.CImo CI .[eprija.. ]'_I-e.j.e in:u.g].r~ua ~"\e.~ ni i da All i l!:~[C:~ neprljatelje pobedl u pnsustvu vellkih i suverenlb prlnOO"-'Va koji St. B1Jenanets ..0" I -.tenl'rdu...~ zem. 'ill Tatun r" im na bilo kom drugom rnestu.jllt.[)oOgi:n.hoYog [~gl'ljl:afla.d . "'""""'.!cta..ne .[.~ je: izn.0.y:ps i. Mestet..g3.gfJ 'Tj.u rec] mo~] koj e mt.@. Gi. koie jie izgovarao u svojim :1'1110'1 ba rna: i sve :sto se bo. Od m all zaUnl O!IJa. ji:1. ~ l ] da je progania Set.da ~~_D'I. 914. iL. ~ 'Il· •• ~ Izi ~i • 11~ (JE:SihO jadno srvorenie je iUUJ 10 g-radskin1 1Ullca ma .1.vej'llJ. U meduvremenu se skorp1i.:N~nes:a iIi 5~~~ ....L:~jenala da Ii f. d.Mam~..m.! .a.quC.g:md.~. ·1 .g~[ed~ ..t •• did ~ nareuenja 1 .~ v~d~ Ill@iJ Prrsf Sr.t..ad. U scent Sudenja 'f'ot izvesurva bogove 0 ishodu merenla srca n a l~eral]jarna. kutu ~s.il! it ~:Sll)dt:al1l:a ~~ill'~ven.in~e on b:io :~1:edli. Ult~ ILl Jotl.rl[d~aoJagj. I'"~ k'[0.o'Vnri j sve g. odakle je POC]njala roo cvarna zemlia AtUO'V3.. za Zali 'lDog deteta ~o][e je bilo u.]e n~egcn/'om vlasniku [1ec~.:Bi'pom:ailu~i.~_eLU bille ~l~(1J'a'l.a.. ].e celci toji .)~IU'.o]i.e·.aS~.Rt!lNlr. • .1U.aJ'I)aJ'il8J.koj:i je.1UJ je predac Tot.I:'O. k'QWi1l: S Ibo&~').. ] zlda hitala \1 nevol.kri Hm~ i Gd.oHbel'i bogh1JjaJ se u njoj sklonl. Hooowg prot il'!!flIika.UZ.Ab..i:t1l i Ozirisa pobedn ikom nad neprij :tlteJj~ma. N 9! osnov u OVlQg verovanja poko]n ik 'ILl Z vikuje: "Zd ra vo da S[I Tote.v]juju da jie 0 na znala "'kaik'O da ["". _ .I zivot sv.v ".j:fj.p rL'll.-1 ~'O-".oc:\r~l"iotVQI'l Izidl vrata svoje l~. sn unao ·~.0JeJC poznava a. . da njernu.j ita.aji opis same dokazuje da ju ]e Tor.~. '~-~~~nl& lSi!."' .l'l~e.. .~re~ef\!'Peter. ~. u svt)m slt [()ovistu U baI l l ". 'ZSiJ'h ujiuct rnedutim.t. s:m r_ 1.z.. 18])0 d.alk"lJ'O stvarno Z 1o.~e sall:ld2i.l.m.~]1]h Tefen. I.a.'e. M. "ISSi. Putu. pored toga sto je bio z.e~.sl6. u stvari. ..z.g J!!. o.ci .l~ Ulo..1.i n~ ku!i5e pred Uce:m bo..~[(:\kl . 65 i d:ti~je.beljla! eli $U[CH:O bi i un] 1"1 l. "'U • 'II U govoru ! S~Vr'i:Jl8nO je :~'Z ava Dec"'~~~am ov.pozvaJ r.i~J1\!'Olltii . ubode ~k()rJpi.!c\. S!..'tto .o:r. possrve:t(. od Itoli b su t (] poslednje pokazlva le put VocH. U IllLIt~su!t_'. Kmk»d ]'ust:in:ama papirusa. EO] i. -__.fe. 'III ~• •• Ill•.. Inaj!ka ga je.edabll sa.a.1110 megao da ucbti iedlno pomo c.d'i no 1: odg!o'V... on a nocu v.'DIS . i.ie.. a ku. Tetet i Matet.~. N 8J .nuju.~. koji g. ~lt)jHa 'I . .r.cu 7. OZ1r1S hi hio neme can peed :naJp~d irna :n. . iii.e predao T Q~.i. j vrata i.ci..!.!U .iiL Reel him ne obj~.rv'ut-e:I.jtda II kueu u pr.• [']'1k. njlu j njrenog 8] na H. ~."" .c[ (la gao spa. Tot j e bio oslonac korne je. '!!.[810 c:u.j oj ~in s osta ti iiv lll ce umren.L.ja-l' ubola s:una gQSPO da rice. lUllpra vUa pO'''lJletar. la Od~:ako se ovo 'I . vrata u.[is~ :iebdJeI. 11· lb'l a -" ~uC'J--~qe sttgose 1!J "lI"" 'b."'~."' .cgl$i do grad:a.. nikakva vQda nije mogla d a ugasl vatru.mnogo V]S~. Befen.[". KaJd je pronasla mnvo relo 8v. ona dU~. Bez li'eei :mo6 k()]e m... ubica ]1jen~g.[.g..l]i dej stvenog ]7~')i'iJaJ fa nja re.. 1{~d Izida ovo vide.. TotOiVf)j p~rrrUlC].t:ie _. kQji je uvek po lstoveciva u :S~.poiIIJ.a.'e je trtp[iJJvrm.jedel1o" :~l{a ko . Posle :~z'Vesnog vremena poeeo ]~ (:1:1 ~ ~~S...OJa.3:Rn.va.~c nlaJih!.]!LII.£. a n ile bHol nl ki ~e da '~O UClni" jer tad n i. e d bola ] jada. pUoe.h:'isom bio ~. 91) G['ad d'i!~iu ~al1.!'ia.~ . dame: goo:podJarica l'r1I]'ce. 8i~r.j:t1l'eI'eIll~ aJi u tom 't:tt'enu'ttl~1J]ledna sirortca k:Dj~ je iive'la ]J [']1.tek !J.aSllG 2'. .j im.~eb:~ sezona l~:~s~. perj a 118JjzaidJe u m r~og v:tt'at ila 'IJ. ugledala 1zidu. •• d '1-· • ~ .alj :u:z.aJ s'II'edo od sj:aJa svo~.Qi Me.J rocten je: 11[0."'. jer r.nije pri rni la Izid u zbog sl\or.~d mjega U obbc:ju .~$tn'je n 1LI !I<~ Pdt.uel~f$ 9~plj.08 :m111z. 02:.tvario OK!> laJ'~v~ua njlfa v ra ra u m/a] c. .~.~.oVO se skorpi]!I3.

a.I()j:u h.ili.~a [e usamP da IJI~m 1 nesreen ija od sv ib :~jU{U E:gjptu.r-.cak iJ.!! :i 1 .ja ~Dc~ )j sfa '!Jq Q. kucama: i O~Ut naredi sko]. ~.ko:j:~rna. cFl-]a..~gove:.a lU ~Sip~~.boden 'iUtto ~t() jt:.• J:-)IOFa~ dlvnog.i[Jl] l~"~ reei v.L'OVoOf~l ke 8ita:njl'~ kQj~~j.g]ed odvrate ad nie i da . }er smatrah Hora ~~u:~]-nltoji oe mi nadoknadlti gubltak oca nj~g.c:\lJ s\!.ci l-nOC]1 k:l)j~ ma..:U10.['1e.st€:torv i] Me:s·~€te·fovl ne 'pen.jc prl pads- su reel.jos jednom ]zgoVf). UI.ee: j'.a. i padm gb'.o ~e {l!J}Cf!:'~vil~.sf! l'ado'Va [0 IikUn.odom is (~@Jl1ia]~ l@Jksrn: {hs~l:a ].. da kroz biljke medu .~sa. ] stanevnici papiruseih barustina do.neba .m..rm· IttkC!.kod Mera'~'ln:ill. vrit~ - va ra :u t~jIHJg mesta ko]e: se :nala. 1. i reee: "Odhi ~.!.Cno 'i rl]jedan m 1!1 se :m]~]ltII. J a. 1'. '[Cad pozd ravih sts uovn ike nj.~. otUJ.~.Jlvce. l~o~e jcj je dao bog Seb d?JJ od sebe oterala otrove. V~d_~o ~~Ul] :ktJJ~~ pu~ov~~~av..o~Pll~. Skriv:a. !I 0 otrove [Me. '~~di2.~i:ko:Si.apa. mal:a crfia $~r~.m~ da .::I!'ae.eIIle.n.ziv:ot ~Ol1GS] ~ J 8 gam.ec~Qro.h u!l:'~m'~ ~Iv~!l:~r. Tefene...ied8!Q ne otvorl usra svoja da nesto kale.Mer-Ra. i ](:flJdje Izida n3ida ela ]e.a u ~hc:mt~ sta .]aJdikovahu nad v~li korn :nest. ier je sveko u t uzl veliko] zbog mene bio :i nito t:l]je znao kako da vrati Zlvt)t rIOI'lLI.'V. U~[O m u u koeeno bej~se~ srce nepom i.g! na sarnrti ~ ZeIn lln je 0'005]0 vodom iz oka svoga.'i zvesne baja.a~saeeh Ji dete...j ~l' neka Vena.vre~!Om 'v. ~~.~poka.ja. ] $1] nro se radova h zbeg togs. aJ da nj . cerka dobro zna na i. C..pjj. 1"7~e]1blsjn bi6 ·1L1.i(]i!:JeI" [lee je moia talisma n kojii.I- Izida :Z11·~]'rlJ. je ['zida ja." Tad ]zida Sta vi ruke na dee:3 kovo telo.:i.~u i. S. _t~r~11 ~ ~s~dm.j:~ gose lnajl\t~ recima: w C~k ·ziv l. Tad nil pdde l "'.~~ta $. :t.c. J~.v~ m~_jk~ z:a."] Ifa v:rata.$:ve']l po.g()v 'brat f-en Set.tvoJ.. .U udovl rna ne m~.C. I'B! 0" otreve Peterov ] Tetetov De pri mi.r '~p~s .aztodbij~ pCIV1!. i pokusa svom grad u.1'ZI'!I1e. je bioI skdven n i. poseeule lepe da Zien~u ~]lhovi..l....i set 'O! Matete.. c.. Dodl.r:. i vatra u ze:nJ.m m Ilcem. gm·iz.m l"eIC ~t~a.le su b~~ ]~ 'tt~.noj kuci uga:5e~"Jja~ . llI. $'lJJd8JmI. n~ ]'I ije u. :.]'[!l mo] ostade nepomlE:flJ'I'i" U rneduvremenu nalod primed da je s] n bosanske mSiJjl~eEzide bio lasl~ rla ga ne nade nj'e.l~ jOO3'1I1 ~mtOlla.e!!'' ' . rodi b :Hori.iu put do moe.IO gleda :i da. na 08Uvu (ili grll.nl. da bi ~~. ~. Jer . jlS: ltd ~8l IU :~-B:'Qi.i.do. Ezid.:maJ!3F' G.lrZ:~jhr]je i tajih ga u stra h1!J.®~ gorkc zaTad vapih.h gil na] pt.. iako j oj sree beji~8e puno zna nj a. osle t~g. iz LJ:. ] penom sa.cn/log.b~~inja\1 gospoda.i'Qit 1lI~i.c~ m~d]je..da ie postala I.abeljslco bice.c~se. okrenuh se da po ~ ~raz.ij. do·b.... t~cu~oj i je :"r€$~3.se:premb:ra :[89(.je Guske se JH)j3.vojii. :nje.Eu. e:ujeg su g~. otrov u m iDe! Kao s'to sunce ~Hvt ttaJ 1£0 DUOV' urn]re" 'bile j zgovorene. rni SCI' 00.11113 Pri ~L pr. mojom: ali O'u. zapravo be§lte.~'i.o..~e: moglo da pFod:e nljedno ne]:l't'-i. dok se obra caJa.:d ugradu Hebt.tt I o~~. otrove ~rerenQt'i/" iz zemlje se poiavi. ~kOFP':ijama 'Ove r<eoenk.v:~j'tlje sa Sn~om()l~rj' uveee.Ah~u.svome.i.m de-tel da ga pcdoii m :u opet 'Ill rnke 1)..lt~Ii'i u smiFfij .f..go'V'QF.i az]! . uli:Jola c r!i'i.i'jI ~~'nl iLhiL !Jib 50!!! ill .eZQlH) u ..)vfU.s. ~..rica 'l'e. tvom gradu.j. AI i. i onda podoh u grad A!R.dil~.ro pOtzflata lao plemenitom 'IU.br:..io.lice. :._ i J:: ~oo ~~~Qir i~ ut uoen.. '. ~d:aca]1o..ll'I ]e .bHi m uljen~:il . nadoh odoje:e sYO'je .t:8J11i opus stanJa..~js~nani..brQ skriven. I:dGI a.z ku. vapaja: IrDe.:a ~t~)ri. da cZ]Vl H.'n'c~se i.me cvar]lO'j obl:fl!sU. :i . S:U'na lzidinog.~:m~je poja. ·OIP. It DNj- d~. Ji'O.svakl sto Uljedas . 01' orrove" ~ dodaj uc! reci. tela. bog] n]a. rodu.~. usana sV'oj:ib.H~:U se. ]3~igi. mene odH18 h do.. zatrud neh sa I orom.oI'tIJ"ali..e go:re S~~I~.vi. r . l]]e~g... i d€i bi vratlla dull U niega. ' _~?kori.. .r.o]u me otac nauci.1h s lc.'-"'1 'ill.. "'.. Jli! 811m Iz:u~~~ . padn i g[~vacl~.2I. ~ otklonicu zlo pecJ~1iz .Sub(E'l'~.g:~cn~ dela ~Im.c.1 k~ju ~ ie ~~OOI3. ]e'f _jasam 6erka [1]~~ovOg. S\1'oje kuc~ prr-ed.vo i'e '~'i:i.~ ujut.'v]j.1 OVaJko nastavi pri ell:: ·.j. Cli~~. .<:}i[~_~~~e IH]~ blilio 1~(ii8i1lti~ Odi['la""'~tJ ]e u I :n. a otrov umi ret beh lU . odlazl odavde~ se bl lzu me pri. ~~o z~.aC]a.!Do~t.

1!J:tnQ' :neopfu.cl.bogove.R..~ . .je na nebesima" ~spasle ziVQt Horu.u.@9®.a obl u~. ijc<h~ifi'la.0 "e • J" 0'" no :i(1'.De bi. 99.. (jnila rnagicnu formutu protlv otrova svakojaklh gmlzavaca.gYP~'I$dw ZfJil:s(:lur{t~ 1683. lz Iharlt.j~r.a. '."O'ypt(. ~.~.e ]'Za:debog Tot sa rna- Raeve barke. sml1'h~ [$to Ikao sto]e uci:nio karl joj je m. C .1~i... da :n.!'rlli il.g~t Il uh! ~1i1I~S~:i~QI]l po' p@. zn. 'I S11M nee stade nepomicno 1biI'l~~ se nj.'1I"~1 G.za i shta je.i.ivu@ 'p~Sl1fiO.-f-I.a i nlu.. .iH filO'l.]vtltt i srnrt bil i u . s~ig]a de nas i... • f!I.aaost :ma.. 'tab .Il() Sf.aJ ozive[. u Tori nu~" iz kog. :Be _.. U S:t va £[1 prema jedno] legend i kola j~.QYu moe i da tako postane gospe da ri Cat VftSie&j ene. Dodoll da nas u 1b ozal1:sk-oj barel 'DiskoVQj (...gu desiti svekome ko pcseduie O. Izida smesta posla ~ap~j svo] do neba."I U'W'" je spase :n:evol. "'t' ZSI! 1m·d. [ n.U'l u'mro.~ R.. da ga je gmisaL)II rno ci TeiU1Ua. kako je ona baa gosp oda rica bogeva i neba.~ I!J . cij~ usta 'ZI'li3Jju kako da h.. st u. Vtdu Plcy~£ i R.ef tid ~ J' "'" (.no sa mo za p~.A:tfm) do m esta na k(HFJJe [e jll.m :po!j.iLCJI Ir.r.o~si. jer ~'I!l veeni Z.:'.· J.e se si. sl.f.~-"'... koja je stalnc [pltaJ. g~.-j."1'..Ino~-i n a.Q da ( ')\ I' ~"'Pog:~~. m~k~r~i.6:9~5" lr..u odt dli:~~'1 . Ra U otrne njieg.. .uz[() bog TorI!' ]er jie dosa.·.. Vremenem j u k je Egi:ptanin PO<s.. m~rod'" Hi ~:ta. i..I"'Q n'li .Hsm~i:m.Q]: .ego'V8! sa.. 1J] sva kom 1 ~'1k'~ ~. '''B.'0_ i"i.a n fie ~ a njiegili ai. nemana.. . ruacino"" dilifumtsldm (00 grok:og dJNllmikQ$~ ~$I.ije imao pristu- gh'lja SltQrpi]aJ ...CIlI. z vert :u stoku. 24'1·2S~.j i ude. s 1 ] 1)lO '1 - ~-" . Serket.~ ""oJJ.0.lilm.ipJ~~sk(!!kur-t. koj e je.n]e:n:~'m r ~I ama..jk:e Izlde.~~I~e..f lroju jlc vise nego :ikaJd.c\injen :~dedJeciprevo d....'1 '~-d. v. :S tlr. 'On ima jedno doba :Z:~'V'OIt.d barke. dobHo imi2.. Q !U _. noseci SaJ sobom v eli ku moe da tako In r zapoveda. koj~.wclro... ~.tOIV~U) sve '\l']~e~. :m~. rnizavce.~i11 U j aV~lI ~i~ s:pognl2:"i. Lefebru Ll[llJENDA 0 'RAU I IZIfjl~ pu niti: :~1"e.!'[.bkl:~f. lUaljl\re.jegov brat Set rnkako :[I.>::I X i FIJ'£t Sl. i P'~]g ce 1).!jI. U okolo IL p\a..io ~''!'Ijj!! ~I~ 'J.:L1l() kae @odina..a j€: n~.:uo da [\e:~. ie J~pyiil~. O¢l:U l!Ipo:treb~'_ 110000 pis!~-~o.aova zbog lora. Kad tarn a (UE HOC:) vlada.l'~j11121 ~mL (~)r. da se rcci ]Z' njegoV'ih usta meraju odmah is- nu zbog bo~t 11. teksta pripada M.eii ku ['.1 platnu.xX..~a je.£ bd je k:oll'i:i6e.11:a..~ 1(:5.cnr~ .11 .~ine molbe. :sm rt (lUI:: m.i"i.11:8J pa p:~ rusu 1. .[Iok~~me~t~ ~}.1' ! II!.p. ~\ojc stvoru nebe i zem lju.a lurCzi1llna (~ kag Inen. imena su niegova m ncgobroj na j.t'(jli.vlje 'b.-!I t. 1869-1276.'o . i.t:sikJOg pi:S. zvikni molitvn do U -eb. rnosti).Qv.. mck--o) lU '!... • " A" siucaju. _. ~'liijcro~J ~fi(~:)vcH u:rez:i h kotti~il2:noj~ s... Rc#giOtr dcr aJ~Y.1~l]1iI..O ~ ti boginjo I'zJdo. 1. s oj om. :~ vetrove ~:S...o.$~..O ie [ovde] naplsane '.arll. de:sUo s 11:0rom QIDd a N'elfti d~. i. rnestu 11J~ kome se nalazilo dete. 00 y-ckog . ill . :n-'s. peel!. mesta ne pokre- bola svoie sestre Izide.i moe u 1.'tJ:1:IiI)Iia ~'jittov~l1lI:l In[.isanlli S'L'~ d:r~~~im.Q (t.:aJ [avn-'.. i1i. i ri be 1U morn: 'On j e krai~j Ii udi ~.i IYL p:u'C'!. samosrvorenom hi00 cu.~o'vo:re {::Un](in talismane].rn:su i:i i d.je = s:inorvljleve.g~pil!. Raz~n~ova~ ii ~s.- '!.iJa.s~'1I S''!foe ti h 'u:lkstO''''~" 5'V~~ nje kodne-mi sve..a..odn. I i molba n]e na sti 7£ dOl "Barke mi liona godina". [er njcg. ----------~----------~~---------------1J llS vac "koji sree razara" ramo 'i veeovatno ub:i. ~n'V£. ~\I' ] J....o C<_!I<JoU £i! 'I o['Ii Q..a. i ~.ogo~] .!i fren~rjJ1.acenja.: n.O zasticeno on OJ egove ZlOUe.a c.::.cia po.r. pri piS:~v3.'P'$ii!1 fg!\ilP\!.~).l!_W:= svaku cen u obezbed i nienu na klo I'U)$t i zastl tu. ~ W ] 11le~I~"pyru$ of A. b 0- stiela boei '[" N..~Ii.lOdaju] Z]vot U v~lrU:'~[lj.:Torovog zdra vlja (~I~..ol. 0 ca bogova.oiV~ II obi ~k~i:$1 ika bi~. :za. oj' je moe jedj naka Raovoj. k:Q.PSO!. .de :su ~J.a]it: an je ustanovlleno da je Hera ubola Sk:orpij~.rugi m. '~J~.~j. U9S.. I zi.ca k ih ni 'b ogovi ne znaju. Kako i€: ovo u(in. K~lco je II]d. kroz barustlne papirusa gOFko .orVQ ji"Arav~Je i sigul1'l1Jost zavise ad. ne 'Pokrene na i putanjl sV\a~Q..'V:u~€:" i. nece stradati.. dete tvoje. svetlo cc je porazltl zbeg I". ona je u{::uni la srnee pokusa] da.II ~ '1j'~'''0:!1 ~ '::10 ~!i.JI'GO oO!U. 27 ~ ii. radi Iside.liiflJd:ukujiuCi z:borog 1-0. I. zasl uga za prvo otkrivanje t~i:nog. '~3.. Raove 1"" "" s: veslarh.a koj e je posedovaJa.. Hot" je b:uo vrifloen iiJ l'ti vot na.C'~i~a. ]~pli:s.1 vazduh UI. HOf"." T'I. " • .7' I ~ l31-l3:8~ l"'a'kode vad~ Le·f(:~uru il~Aoi. [e taJIt'()d'e bHa. 1P~$a. ''_' urestanu n je n1J~ neka se ba rk. L<IOIL!!:O ..anS[I':Oln bogu.1 ~I .it'trfi!. nj egove ~ i SU. 2:9 (~alie.. "~ta Sle.. 'I s nji:m SlU razd 0 'l) Ija 0 d po (1) sto i dvadeser goai na S3.r.bogova. lsprlcano je u hljerarskom *' paplrusu koj i S~ ctrva.C:e on lzici'i .~·'Oi~"'d"'.

slls(..ovniaJka nada mnom vlast ima]u.r~0 c'~" svell..ne rnoei.~ ]liU 7.Me:ht-u rt i :stvor] h n lBUca loa] b~ :n. PI amen :2i "ora ga napusti..eiH :11~ st~IJ'Z:~ om. ne uspravi je pred UoG~ID svojim.a.ilo7".'i mo 61 rna 1mg V"id.' Sveti bog otvori usta i reee: ~K:H~'tta. bejlaJse savladan. Sveti hog otvori ust a svoia. glasn:~ ci. i:me moje.oj..j s:ttQ' 'me.j" telo mi se tress i drh~a. ] 0d su j oji d. I [ j . reCe~ ~Ja 11l~(::Ui']r~h nebo '~zemljiu.ju" I Izid.la.. lz nsta balavi.'. siID 'v'e:1 i1~og i. c~k ni b o~. Izid9J S.'Oj.tv~.Joji su g umrll.iia:v1esu ] u bo. p:r:ullcev . da me. :i en.l1j a .I:'C'U 1) ~ja §e tada zcen~ l\toja. i. mag].~'c:i moel i In:a...a millone duhova (t:ru). 'O.de"Sr(c j:e rnO'je ose{:a" a.O.rra?' U i je ~'ivod~? [1]adniji sam 00."'! • . ota.e. vi bogoVJ. zavapl Q nima k:oj. je ve]j ld bog ]'zJ.gove 8'~aV]h duslUl Ilj ibovu. Isa doh da pogledam ono sto naeinlh .llJ 'bri v. eak do ne b esa.he stazorn svoiom. :sa. ~ fio .asi rl kroe telo nj egovo.~.s.o] namis1:u ~.a 280 po-vest njegov u N i~.:run(:.£:i bos z j 1 . neb 0 ne n]ogi!.()j] ~.:bpo f€:~j:~ srca svoga~ da vidim 0'110 sto $21. u koj svoje dvostruko kra ljevstvo.~zmija 'U d. VIOdc.v:uO.U. R~ je sva kog da na ula zio na o~l J SV10j ill svetlh mornara i ssU daiO nEJpresto d ~'.]'.cto" 1)1ri lzJda foece RaJ.zu. 'Nikad bo':~ U'lJkrt.c:ni. ras~. ~k. 1 [z lda t8J'l~o e sti 7c. (1) bO'l"3... SV\E:.•zemlju megovu.acini svetu zmi ju U obl iku strele. l~obnaJ n~$l"Gc·:a s[1Ja.U j:e ()ci :m()je ne vide. po 'ieJji srca svcga.:z me'Of iZ:..a je od Bo. ~e:r onaj ko bude spa~en bio~ ~vQtjh~"] ce iU]e.' Tad 11111.a ~Q:~ek Ja ~~\]n vel'~ki. \/lee ie osravi na zemlj i" da l.iiju obeorja.'ett :~ znoj m i :El~ I~. lme: ali ga ml OIl:3J. rfemll Z. . Ra ne m.gl..~]eba.ju 'p.. zato ona ]'ZtMbr~milione bogova a I~.da h.men.7." ]• • nj e n.i njeni 'PQbechn.jirn.n.: jer tai~is. od vatre. stvari sakri u men i jer De htede da re..gi. dopre do .acliI~. Telo ]UU se preznaja drht im oko rni snags nema.zva. ] on iza~e :I-.. Kad vel iki.J' J e Paraon oa p odose s ga ujede.est vise pa.anin(.je jio~ vise poStov~J. kojii je med u ked rovl rna. S1!.~: "0 sveU Ore" :k.me.a j~ tuoja. .CIJstvor kog si ti sazdao nije glavu svoju na rebe digaJo1 Zaista Oe je -uluc.c'i m otv'o.ce :lttIJvi:re kao da ]e (. V'hu:]a'St. I ona P[~ogollfo:d: IS.. Sad ie b oian:sk] (tj.i njene :p onovo ()'~~v]jt!jvtiJlu rla on ib lk.] 'I.i treso~e.d aJ1 ~ve sto jlc :nat n. ]ll. ~N m eka m i se dovedu de= ca moja.. su ga pra h.bale m u :D1:flJ t]o ka~l. i b!uce je m.~a.c m. ne ]za.v ne ~5el i. 11116 EGIIPA lSKA MA(3~JlA.nClJ~i:n~.1 .a. e d'17.menaJ i lTIno-stvo obi icj. goVOl'" ~ usta s:tto znaju kako cia ih k~~~bJI a.tIJz:u ci od jada dodose deca svakog boga.man. usta jojj bejl~h u pili na daha :iivotnog.e! nesto m.I ra zm i. Si..~se. J i s~m O:nij litO]t .ilJJjle i sve udove za h vati..t z:arpOn1.gas€ da odgovori. 'Vl1eUii~. i otac mo] i malka moia ]~g... dve oblasti s zemalia :s. takode ] sile 1\0je se.rnj ~ ne 7. koj.il"let~ sustina.voji prat nji beiah n: 'Pridite. J e :~ v. bogovi.o nastaj e i.atnjie bolesn ika i fec..:nj~gova.c.spO>llan 1l] sem jom 1 o '! '6 . kad g~'~'~ iede me z\mija k9~U.ze sveti bog.v:ojli. ad.o'pi" tam.mU loni ]]Judi.aseona U S[!C1U svom: iZ'a r j a ne mogu uz "'"B pomnc _ \IIeto.~v'ud. d m :~ h :skl. ] b o gof'il"I~ I1LQ~I. [ ja 1.r:. se [ bogevi '~lJegOV'1 1!. ujede..lzv~. svo'je.e. 00.7.a'OZ.. rece: '~'~. i. Tad se 1]] uli. m] 'im.t3JJ s~oje C] 1'l]0 si\'alrog dana: i sveta 1Hor.gJ~.I1lostwo i.~ de~s.o(vo.. bog u tvn:H srce sveje. o.a.. %~je~Jn:~c~bogf. kad :gl.ej lnlz~ute 1-1eperi. bEi!5 kao iHo 'N]'1hlta l~fQZ ceh . i eteracu je pred pogledom tvojih suncevlh zrakova..e. _j~ :i m am m. se dogcdilc. vi t-t:oj]S6 rodiste ]7. prolazih kroz .e U :$VaJ kotn bOII1. nji m.jeg zago.g.:n vo(lu" u'c iirlJi h d a se rod u b ogi.e.av'ib p].~tlQst. otrov ~6 breo r.azi.g:vett kojl stvorlh.a ~!Hlm p.i mole deistve ne lfe~] moci. i prol azih kr107.n~m l\(D :m:uorvo IIJJcinl.jel.:ti ace? St~ se desilo?' Da re n'i]~ u.B"D'e.h.a th U rucl zamesl sa semllom.n(Hl1 zivetL . i lull~ V]S05:~] njegoVlI(. je e ]I w~tt':a? jc U veda? Srce rnl gO. Ra] ostario.]. I'uk.~/ I gl. N.l.:vih d va obzJOrja k~o :l.i 1U njego.knu~e: /SitaJ je to?' A. koji posed utu r.~l].ID. jet" ]l1'1U vlllca drllt~se 'i svl IDi!J se udov. ~aJ'~~ne znern Sta.r.jegove'" iz koga 'Ijubav:n!e :nl~sLade j.~.ne videh.recima rnoci: -----------------------------~~---------I 'n? p05t~tu bogi nja kao Ita na nebu ] na zernl] i.os-eti sa d soboni svoje ref:..zviru" ]~ nebo stv'Orih~ ja.a:do. p[~ uvacka m u na zeni~j1!lpads ~. tela moga. 1 {~O' .

R.' Otl"OV nije 'I)J.ci de. Iz n ekol ikn rct[ teksra kojii sledi gornju pri cu..Teb.i i !I·' Ovo su [leci.j mi8.e[1l1ua· eeeI'IlDc.nom papirusu iz doba Ptolorneia nalaztmo 1 j . f "dvostruke kuce zivo a". gospodanca refi mag:~'c: e m. :moc d.e. . I~Io['. ]'za.. jer ce zl vetl onaj cij:e ee lme b"ti orkriveno.r se 1~a7.i knj iitvuosti. s.' Ondi7IJ se bog sakrl od bogova.a.k..Jn~.e.k. taJ'~e kede. dv~ furmu~.iCnalfonn1Ula~ J.govalraJti lln. i posto je take.g S~~nc~ 1-It):ra S'~al~i. I<azl.snje sveca acsti.g tela..' 'Q\70' je bUo ime velikog boga uzeto od niega.a :~ I '[ora. i otrov ce uzmaei.ql~ _ ta '1rsmana •.c. :hran U u kuce donost m. Njlene reci lUO'e] su.o. .a. ~. "Bog se zakletvom obavezao da oslobodl svoia dva ()ka {tj. iz tekstova samajemo da su odluke 0 ziv'otu i smrn. '~Izida.vee i d be.1 Itaxo d a sasta:v] rna ~ ".em -Bast.stavlja nlalg. ga rece: Prl stajem da me Izida ispita.e. stvorih dane.gi. U jed. jer j e ad UJ zero :~ e: vel ikom bom gu Neka Ra ziy~~i 1 eka otrov umrel Neka otrov umre.k se nasmeia na nlegove opaske . jednoga dana •.e ce ornogucili co-velt. :i un· oj ~e n:t~Ja. ]. U'Z]11e ohl.Te:rnu o'cigledno za1Uzimi RiOVO me:sto~ . s"lIe pUce gmi za. I3AJAlIClE.6r pfedstav Ijld! su ~.' Tad otrov buknu kao va ra. otrove.I! su nam bi'laJ poznata potpuna uputstva U. ".dok je 0. poko..e n}en3. 'bar sto se tic€. iz Raa [:tacit 0 . knjlgu koja poseduje ma. vee je prodro doneh lad i. l~oji je bio person ifU~adjiaJ svesti i razu ma TVQfiCa.11118 MAG~eNE SUKE II FORMIUl'E. ne mogase daJjt1: 1c 'I. K'nj lgu je naplaao sam 'rot.lorovo.~.d~'iz boga.U!:~aprot]:v ji!. mocnice ..cn. spast ~ i. meduvremenu uklonjen iz Illjegovo.jem vall u iivota 1.snagu :~ ·moe.ott rete: 'Odlazl. mnom :i pokaz'aCl] ti j e.aa na z..em.gospodar] ee v bogova . toje jle mma. Rill u podne i Temu uveee. na ze1fnJiju JNUJJ 1lQ3.lU . gQvi mu ime ne znaiu.~a.koji }~ u grobnB. Izide i dva boga Hora verovat no bismo otkrili da lie trebalo da II Take lmamo dovoljan dokaz da je lzida posedovala cudesne magi cne rnoci. vezi s uporrebom fl. l I' J' ] ~llose da ce: ptsana slova. '.e.g. Izida reee SVQrn slnu IIoru. Upi'ttao gde se knjlig. da.su" . 'i ta ko lm j e porekl 0 bilo bo:z.ic]!6.ns. ko]a su predstavliala Izidine l-eei..z..j. sunce ] mesec).. a ime m.al si na. J a sam Hepera ujutru.o na 2'em:~j]~ itd.8111 ra Tern us. ces vid.ab} .o sa ove taJcke gledis:tta bile su rtaJd.ses~. .ce kao na~'c~I' tj..~ nika bD u njenim ru kama. Ia saz- f e.. 'II.. • ~ • •• ~ n:eb 0 Zen'l ])llU P~J&a'OI'InO[~ 1 p~a. ujeda..Dtas.Oko ]. .ol.leg.u.e moci. zgovaranjle drUI." ns~[ mocsma ama J g. jier ~. JaJ sam ona koja na era pobedeni orrov d 1.fllineJ!l uz :nJenu pornoc . Izidi nog ] Salme' lz:id.]vot sva korn koga ujede zm:~jm. i veli ki bo. . Ja natini:11 casove. -• . tim stvarjrna pncao jednom nd kraljev:~h mudraca... saznajemo potom da ona nije napisana toUko SaJ elljem da upuoi c]taQctJJ l\.J. stvorlh popiavu NUa.ab I1l ute. Tad Izlda rece Ra u:: 'One sto 51 kaxac nije ime tvo- su i Rau spasle fiv'Ot Dt. i Setnau mu odgQvori. podi sa.. 11. i bese besnji od plamena lz peel!..cove. bile neprocenjiv imetal jer [h je dobila od Tota.~ kao sto b pa ntomimi p:riLltaiu scene kole su se 0 digravale lsmedu Raa i ]zlde l~ad je bogi nJi uspelo da m U oduzme ime... . ]11bibllcteke rnagijskih 1~1lj]g2l .r ..:flJ.oje od d mene prede [1Janju. f neke za.a:vesU dbe na pOvl5int] vode:. j m est.~ :njegov'o u Barel mil to 1lI.eti.l{oja Ie znala Raa po ime nu..U lrece da.:." Iz:gov6J[·. naJ].t jie ba· ja I icaJ i]i :magicna forrn. Zni!lQ jie kako dJa se ko.avriedcUJ njegoivog d~levnog Zlvota~ k~d je Izgubio .anje prve ce o:pciil1liti (Eli zacar.eormule. je 1U grob:nid Ptaih-rllefeJr-ki7lJa u MCl'nfi. kad dude v erne da lzade srce Raovo.iu je '~Iebalo iz. nn.:m]ji pod aitke 0 v1eBkoj vesfi l1 i u ]uagi jskom ve delanju i 0 znanju magicn~h formula l~oje je posedovao princ zvanl Set na u I~ntIJ. Ja sam ~il1a kojaJ dela.~ sod ina ostade prazno. i uzvlsenos velikog bo]1'1 I d ubhe.C::n.azi~ Setn8.mijsk.Je da . 'i zasija] van usta njegovih. a bio je uci'~e]j 'i re I ilr~jsl{e. Izide..Ako hoees da pro. ] Izide i Hora~ to joes t izn~d f~gura T. i neka l~~ 2. i ga.ad figura T.

.S!ua gP['1te: na 7.va ~jiva 0 j€: cia do..se do mesta gde je blla kutlja.emlju d. u. 'Vee posedovall. Qt.'" tun pro C:UUl ~. ] zem I.je. rastvori ga u v. ve.r11. casu Se:l R~ll pO~bl s\I'og bl[~t2!J Anbaberur.ca.a ne moie (l~ umr. vide- i treceg je dana n. je 11 zlar oj kutiji.ad] i popl ga. se otvori i oni S~. Cini se ria De ana b:ula Ptah-nefer-kaova sesrra kojom se on ozernio" i posle rodenja njihovog sina Merh ua. Pta hov sveste nile rec~ .t{!8J u da le knjiga u gvozdeno] ku~iji na sredini reke kod Kopta. Kad braea udo5le u grobnicu. C] [U ]"I· .vrare u Memfis.ro1jevi.(~ose o mesta na d kome ie bila knjiga. svih vrsta . ovog.crh nom kra:~jevs<ki11 brodo I:n: i'.[·QtI. treceg ]JUta je isece na dva dela ] sta vi pesa k izmedu njU1...g:~ molske ei dosli cia five sa Ptah-nafer-kaorn. :i cla pobednik dobije kojiigu.o.YQl ~v(Jje. ] on rece Rau sUi je Ptah-nefer-ka uelnlo. "Gvozdcna 111 tija. jie . 1.ju 5t~ je cuo.Z nie jeo nu on d ve JlOf]UU I'" ] tako 0]). nlje dao odvratlti od svoje namere.tt era.~<edase okolo ugledase me sa mo Ptah-nefer-kaa. kutija od pa ~ inog m drveta je u kutiji od abonosa i. i prhleSle 2rtvu i izJi hve:nicu ovhn bogovima. l g se da je osvetl ]>®lUI ]aJko(m svet kJSCU 1cO]I.nije. zmije ~.1. sua [">0 obli e. . a oka n.A! na 1i1 eb ~ sa svojom zajednicom bogova ltd" Onda njegova mila Ahu ira procita r'rnJigu ] vide $ve sta je i njen :m uz. ..je vidoo [f. medutiru. d ".r-.a.Ptah nefer.. ] lUM:~vS:~zlaenu Itu'~~j'u u kojo] bese knj]gaJ odnese le do kraljevskng breda.~ zatim o Se tnau ode tame sa svo] im bra torn i pro j. i M. Anuea '~Merhu SU bill sahranjeni u Koptu . SVO]hTl recima mo C] Pta h -nefer-ka r a! .ena. zenu . ~ na povratku 'U Kept Ahura i. nllhcvog sina Merhua.aJ z m iD. ] n3. p osredstvem T.a.lIe . Setnau se. ~(ojiU.Jca v~ I1j U m ilJgi jskl h knjiga.nu oko kutije. rot! denese P~ahove it~.ejlc skhJpcana zmija koj..kaa.. I .kUI m.klup. ali bi ona opet oZI.. U tt()m. U meduvremenu su ova dela razgnevfl at boga Tota.sl~liiuch'o posvetio 'P.od Pta h~ne'~ 'fe[ . Za.va poenaJ i. je u bronzano] l~utijLbronzana kutlja je u ku ti ji od pal lTI inog d rveta.ond@! ])l'eOJoZ'l eta od'igr~jtl :igru da me.. ] u zlatno] (sic) kutiji Jezi knjiga. i VIa ca. i dva puta jie uspevao d. M. all..n" 'R.m.. l~nj:isa koja ie gore opisana. i nijiza(~ &e' uputi 1U KOpit sa Al u:ro:m.II: I. video.ka pokusao d~ pr. d~sase" otpote potraga za .a u bijfe zm l] U s.a.. ond a otvorl kutije jednu za drugorn . skol''pija 1.aJ d' :se ova. ako lTIU da sto srebrnjaka i prfbavl dva lepa l~cntCega!. Ptah-nefer-ka se takode utopi.la. . m izvesne reel.a.a l{as. ova] . stig.j~ od ebonosa i slonovaec je 1I srehrno] kuUji.j.ga.a.~ . Setnau im reee da je dosao da odnese knjigu. splse. . .''' Ptah-nefer-ik:~ Feee svo'joj fen· i kral. slonovaee. radili tri dana i 'r] noel. KuUja u koj oj se naJI aJZ:U knji.~\!'. . Pet dSin.AnU:1'1LI i.e. grn. . puta ona ne uze p OJH). i kad PGg. .1120 vede rri da na 11](:'[1. j. ue c.i v1 ]jud i koj~.:elJd S'tig088 U £ Koptl on 0 de ill lzidm n i [1a fpO tra to'v' :hr. njen mu z se izgl eda i. all giil!Ahure zamoli da 'to. IgJ'aJlos'e do. i dete nikad rue.r\~ • m. Kad je dobio novae i kovcegej. e" •l d'ruge uJra:gove rnagl . i jed nOI dana Ptahov sveste nik 0 beea da ce mu reel gde se moze nacl magi]skI..~ i ispriea rnu ka kve SIIJ nesrece prattle one lkoji S1U je ni.SkOIJ~ljje koje su svile s gnezdo oko kuti] a..m. 50 'ebrna kut~ja.erhll 'p~dose u rekn i luop:~se SC.b]je: knjigu. JS. Zbog toga lzade zapoved da se Ptah-nefer-ka :u njegova l. ] \t\.e. aU su nj ihov i dvojJ:ll iei.adJo~e. pedese't d. Setna u izgovori n. ] posttQ je tamjanom posuo papirus.ilIko je Ptah-nefe.ve[a. Pta h-nefer-ka tad preplsa splse na komadu novog papirusa.i ·jOln_ Posto S'ILI..kr u ztl'na. M.uual iz~ gu bi Q) jje ig." i.i zlazi la iz v lsoki svesten ik Kopta napravi za mega mode] splava i figu re radnika snabdevene slatlma: tad 'i zgovori nad njima reGi rna C] 'I one postadose i. taleo je ste kao znan [e kole je bllo u magi jsko] kn] izi.]nei se s kn] lgorn u Memfis.c i I1DegoVU.ot-ov'f: m. • l]Sm a.ca.riSe:tn~.am. procita d ug i vide S'IJ nee ka ko se dH'. e l zacara nebo 'i zemlju da :nall1c'i sve njihova taj:n..ad njom tri ~]Ocj t rafeci Pta h-nefer-k aJovU grob ~ knj]ge:.zava.

f!i pTe'l. ] 83&. je:r se na njoj pojav'~j'[. .~vi.~Romm.j.de.PaSJ.I' N err]! .vora ZIl$iJIUOj da Sf takav spomenfk I:DOgiO st'llo:r~ti samo negde u '00.n~e boga Hera kojli stoji n~ krokodi 1ima: o'b'i CI1G su poznate kao . na cijhrli su prednllm stranama urezane f~. str . vreme Iz dvelu n.o~ Co.(::11 Meternih u d arnvae Mu ba rned AI.'mre I~ n.] :877: Hess. cudJov'us:tta i 2ivot ll-lja koj e ima ~ SI!) Z.~" Set naua.r (Ie St.c'aLj e vrste predrneta ie CUvena i.g:ujski11mocl moh [~j1U se '~Ikra tko spomenuti cudne male stele.rHaitl' . Ptab-nefer-ka da :tJ~./ i cl'ii M3['i~ne~ . do 360" pre n. :Naj'Vt:c'u ] na. ~ jI~<1 i~'i. Leillnig.j:igu" Kako ie iZh~Z]O iz grobnice ispred njiega. SfN no..t2:2 ----------------------------~------~~--- vrati.g. je i. '1?~f'H$• . koji Sf odma h Vin.'tlgsch.g.j"'gu'lira ti na njeno mesto.Horovi cipusi".lJcl('J.'rw.I~$-'32:. e. 29'-32.:ri hova sten la".:m'un]:3r~'u 3 kake je Setnaua opcinma. ~Ol~ IV" str. l10i i :s'tt~ p u ruci :u vatrenu posudu na gl.graC~I1.Meten..® 1Uvezl sa predmetom Iaidln ~ m a. ~. st r.rom i.11 u 'H ebo stezU'C] U ruei cuJdesnu l~li. a rama se za :n.~ d..'1:).8. 1.: Bmj/t:rq. 8!J ta ko(~€ i f~guFe niza demon a. U s:~a iiu n SH10' .I'or-ni dcr~(liIS:ki ti3k:n '1.: "Naterscu ga da ubrzo v:E'~ti ovu killjigu. porrebe ovde :Po. god'une z~ vreme . pasa..Les P't1f~J.m manastuu <[~ Alel~sandrijiil kQJ~1 prinje .' SftJ.is. Pa.dalJe)~ Maspc[. tlu Musl{.. 2:. W(I:I].·rJUp'l~rJ'tl$..rnon.le vladao od 3']8.j:i spustain la: all. pretposlednleg domaceg egipatskog kralja. I-J:!!!'·j1HI5:. na 51'eCU.'1882. XVt 1. Revi'llout tf:!' .a: devol] no j e reei da mu je kra lj na redio .je lme Nektaneba ].'·g. €t~id~~.t.ecist-.l~o.r.:no sverlc. ~:o.867. lesa ee i k u rezane figure mnogih bogova drevnog Egu pta" bogova dobro posn a R ~ h sa spomeruka ranijih d inasti ja. sta vi ih ]1. da d. ~2:[11.rffl'I. zao blienih vrhova..{.~!J'~ujemo ovu stelu .~njevl. i<oji. I.VIS. iz rnnoglh iz.. pronadena 182. leporlca zvana Tabubu i aiegove :rUIIJ ke zbog to. l~ec'O<r.jl'eps[ primerak ewe zna.jenUl slllca l~oje su ovde prikaza ne v:udlm 0 da su na njoj ~.'I!.i(~vi d II B:J.errJJc u fr. of the . reee svojoj ze:ni.:.mes f.."li:l\~~j{u R.r(.-hio· lQBiqi~c:. 157'n. '~da sa Ptah-nefer-kaovo proEoCaJn$tvQ is:punUo. :[I"oSletj. '~~r~ ~ .

Hi I.ak kose. sirnbol kOrjru : ".I.j] vij~~gaJVQ. . ad kejih su mnoge o!c]glednQ preu zete sa vinjeta :Knjige mrrvlh.o'ja. . perima " m" o"!I~. 1~ OJ. yV 55 100 Vkl~.. ureus i storj~na vi jUP. 0 c1g[edno je ovdie al u.~ (4) bogi. UC1Jti..gm]~a'Vlcei stvorove stQ putu~ lWiji iin. . _.....~..IY-. I"" MA.b·061 '''1f"o't '~\"".n~:f3.]. '[(aka HOI.·R . na. Izida . na boga kOrji je . ..r nom .] zm...Jl~. nosi suncev disk i.oSku i magi...:lLJ)~..~"1!'\ H. . '1 ..u..Ii"J." razu njeg(fvog lica jasno dri. U obUcju lesi. smlje.0) iMi ..zJja. (. ] .re~i moei.. sunee..._ .lL"--'l\i! rill" zlavem °o}~"'I-:!I1 ~~_.' .~.~Prt.!.] nad glave mu je. ]{til() 81'0)1 na d 'v'· k . . ] ]]0 i:zje da ih se nima til':) ne boji. '" "oJ!.jtl zm lje. f~glJJr'e bogova sbniboUsu suneeve 111JJCl :i bozilIJ l1$.uj:eDe Delco] iko e redova f]gUFSJ bogova :i pri kaza mitoloski b scena.__a xro '._l~1 'iZ"o!:!! ~·¥"U·..~n~u. snsgu i ]z]..GlrONIE SLJKiE I IFORMlUILE..I~:r. $[ r 59 SitU'.uJe" :ma.. g~:ava lxn ad! ["~jie.it...'."".8JVlOjl 2m. lava i antllopn... 'I -- ju :i mUol..b~)li..tva koja sou gospodari ..oru.n.~"I 01' ru kama -I ~~ kama .i~ ..m.Raovu (:i li lBe:sov u] glavu sra rca.. .it.. I...l papirnsa.: i I"")' 0'''"" "'." s ~c.]··~:'F..I. .=-=---------------~--------------------tekstevl .. .J] na :2.rQ Hera. BAJAIbICE rru 12'5.J..at~. 'Ii ~~.... rj" .." '. U rukama BeiS()Va.0dil a: na cetu'I muI' "'. . I : ": ._.U glavno] scent 'v'idim. ~~'\.~ pg~"'QJ" . I!'-I! .. je us i na gl a!vi :5 desne strane nosi uvoj..- rnladosti. .~" U soxo 'l' 'I!.. krO]a sto] i.~ 0' ltV.:. '....... imena i mitoloske aJJuzije.k()jinlQ.'.. y" ~~..].I'l~W .cat SaJ ijiud:skim rukama i itIJbma... .ul:sa 'k' u'.!" JJ. m ladl bog I-I~)<r ]Jobecl:uj e sve nepri] ateljske Zl votin]c.. . (4-) boginja Hacer" H obU. 'VI d ~ O a "J"I ~ ~ ~ "J'~.:.~J! 'If"l"'I.. po..k rata.~.'.-.rm'it.~e mladost. .']...:r'""fD."i k .i'~! . ure .iiSa \l'} y ...11) u.1J ve scene i 0... S njegove Ieve strane su: (:... a .':' ' I!7IoJ''i!l..k . sadrie magljske :fOltm.!\e u VlodJi 'I na k. JI ~.r~d.b~:~ . ~:.ij i... ~'Jl~~~Jl \ ! ~ _j..iNJ~l kOJ" i.. i na J'UI~U i na Severn .iI 'i oil d 0 obnovlien J~ . 11"'" U~. kako se oOii enQI smatra b... O' all . na (5)r lJ-ogl nja Nehe 1) et. = 'I I" I ' . koja ~~Hoj:i iezhl na paplrusa. O[..rn.iOJ <'ll""'~ ..cjji j~ cUj da p~k~.'. dobro .i.k!oja :~r~o.~ V J. \nd~g.~ '..~ i ~I!..o_(.iu da svetlo pobeduje tam u. b]".i'.r $..cJ!La. I.g~..·· ..oP[l.tv <951 eo!:!! loJ.gae verovatno trebalo da pred] st6!!vijia.·.100 r.je.:1 '~'.(Jre'f. 'Ii'l i (.. .gove desne strane :SU.(-:.~ (:2:)papirusni steg sa.azeoo I.glava S n.e..uV'eee star ] 'P~):rilOV'O postaje m lad". na z'ezh. (1) uca{J~" sa ]jud~ ":. ..IZli']SI' U OU !CJ 8J ~J] ~e. (I '.jsku va zt'iJJOS~" M:nOI'e od nj:i bJ prate I. . .

ra 'e:udn.unete su ] mclitve izvesmm bogoV]nl~.eij. n"ev]dlj h~ihi' i verovalo se da..str.:ii m. Ceo spomenik nlje nista drugo nego talisman.'11" .d'ini m :1 taniirna 5 a.= n vod gore dati (vidi str.sav prostor .8J'lJr. ] p-I']ca.. m gmiza vca ko]i na nj emu n:i.. :i bio ~ :be. Ui zle zi votinje. ~ raa deb ]j~ z .j.ol:i.koga vodl p orekle take mn!ogo :figu.an redru bile fzllvene u hronzl iB isklesa De u kamenu.J1 ..s {ro{~ !l..dl1]e" ] kako fie legenda egi'pa tts. b"'1'0 Z1V[ma . !. Hi dz. H.-] o . peznavanje d revne egiparske mltelogije i ves- Sly" ..fjdl.. 8611.I1 :.i. '_ an i pod l~nle]j]ma kuca da O'lera]U S~~· A~~pski lsto:tt'1 ~ M:asudi jie SaJC1J:IVii{)lB~ neoblcn II leer gendu 0 talisma n'~ a toje je koristio Aleksanda r 'V(~llki m i mrtrvimal . 1(11 \lid il Us f'mirj.. NClna zrutc~jinilcg boga ..jeg'O·v3. . je :n. ].ji paplrusnlh b~u"!us. :iIlll-llS. 1J!rr~s.Z':-JlO. elf: Me..a fig~.j1!J. d' ca -x~' ucuu ..e-tdm figul'~ma.je. postavljen na nekom istaknutom mestu u dvoristu Hi u kud da zastiti zgradu i.z le . .:inorvslkaamsjlija sa urezafilm m~g].ti a. 1 nema sum nj e da je ona. bila izvor h:. ~Ja It.~ . same izvede iZ see na i 0 tekstova koie na 1. sumnje. za vrerne gl!fM. i:i:. 4'2'5.]Ui.ynal'd i Pavel !t~eCoun'Cille. da bi z~s:1 ltl0 grad Aleksa nd ruju... i. .u·~nlje na n]emtl._. Hi sllcni predmeti...ji ]s~unjitl!va.nO na M'ei)eJrrllhovoj sreli".. f]gul'a bogova na eipusi rna su U ptolomejskom ] rimskom razdobliu . l{)iifU ll. Neke ad.oc needoljlva.j u ]zv.~O]i D]SU zausele flgure OP]s..m. ~]j] smo kraci.sle smrti. 'i {~. niene Sll:fIJrThoi!lf]like cd napada nepriiateliski h biea\f vid Ij:ev]h 1.ie.es~neuzgredne dop(laje lz VC:· ]i~()g dvoboja Hora i HDegorv:ogbrata Seta.. i nema demona. '1:. i re(.r.~l:i 1-1 rov I.i') ti na ko~u j e poka sao krcator ovog ta Iisrnana izv..g pOIe]d €I! i ]joti~e.ju.u.h bogova prenaden ihJ 08" gD05Uck~m gemama.M.).. cipusi sad rie. prlcu 0 ']'zi.ko. pored tog~. Tekstovi ko. SEnO:rILl Horom i njen lm patu nja rna U zem I. i :2:3 kQP~ne '~Igrobnlcama 1br'.I!i]' IQ~ uos a ku 'nem8!' ."'"'i" '.ued. nasli ken pO'HlJien.

S Iuease O..eh~llni ova stela. ce11db.:~'m A 'Ieksandar sngao na .'.. A leksa ndar i njegcva dva pratloca $:U mcgl i." r~.i· ~ ~. " . ~~-..avila su se kao i obi cno morska cu& dO/V]SUl" a li abo.[ ~os~e . i nastavt d.i ne morska 'c:udo v..I..~OP:n:01 nare dlo i ~voJI!m je ~ ~_.. -'II.. kola su prelazila . Kad [e kutija dodirnula mersko d no.L~.:'11:1. ~ 11I. na propao. mora ] Ie sve sto je V ~I. snak.1I...Dru" svaltf.. 1.o:.zlda grad." p. ~ ts kailt.. ~ .. Dok su proI..1 .. "..~:z]htspred kutije. mnogo razrms Ja..4 11m. n3. "~.g]~Jle "lV e[lov:a.lILiJ rova groz:n a ~l· O~li.. doba u kome eno prekc dana bile sagradeno.gave od gvoida".0 ]~. .u '"' 1 '11~""ro_ v.g ....oJe l"'IUS] y.'~v..e liLOC] SU neue dl 'I' ZHI\OtU1J~ lb~~7.~. . I.lru.. ' na r l').l:.. vredna je spomena h Kjjid su bili polozenl temelf g['a.~ :IL'V~ .ra.deli da je posao 111 raden prerhcd nog da]u """1.AJe~(. Nacin I. """ I "ill ~I oa se ~.t.. su ugledala svoje figure postavljene uz g '.'11Il'10 v:o. posta vljeni SUI s~r£l!J:zal da ih oter~j1l:l. ~~ . i. k amenoresetma "".!'f"sili dali Sou.'"'" .. telima. :PlOC:iiJ pncvrscen ui za Q kvi . morske obale.e .u _" .:II . ill Ii i pored toga bi r 8v~ItQrg tra vl. neka testere. te. fiI. elova "I kamen "!II . do mesta na lm~e ie Aleksandar :ze]~o da stlgne.je naci nj ena M.a 'I]. ' ~" 1enu'I!. Aleksandar se smesti U ovu kutij U sa d \Tj)ji(oru ves'~ih crtaca.JJ prkmeri da ona. da posmatraiu razlicita morska ~udov:~s.aJ radnike. p O'j . Jake $1I! ljuds:k..I·'~~.~. dva breda je odvuko5e na more: i kad jioj za d no zakaJc'use. d su OIVO J ca.·.i~la" :i kad su Z~'!l:u:s]'1l. deaet i lbr-oku pet lakata. . neltH.~ i sva su jake lieU.'''''.t'li. .~' je ~" :i z ltDje vrerrrenski niie mnogo ud.. I. dOIl!.da~ i kad su zidovi poee'III" . kutijlu dug...~e I.~...1j ad..gov. vrre katranom 'I ~J smolom. •.. 'i!'iI 1.. njegovi drugov] Ila'c.. zahva lj u]l1U6i rov ldnostl staklenl h strana :~ p morske vode.:!ll '11"11""...stas: . l !!.~"1 VJI l~ 1WLi(. lbl.a... i posta De zatvorse. U~J! . i kutiju izv ukose na po'vI~i. ()r. !tlj.~.4'. . L.li]lIJ'It I eusanoa it srn " I'...i"..lm... neka su imala sekire ." ..1.Ll"-VO· eqam a A prema cr~eZ:i na 'I. 'b. S~ strauama od st8l1~. ~' 'I~. I.~ ""I!.:I dl I· . ~"'i. imaju ."f" '" 1'1'..sand1il!Jr ] ll]e.a dva crtaca sa i vel ikOlTJJ tac:noscu precrtase na papir n] ihovs obi lela.li.U.. i... lead se spusul 8! Il(!!C.. i.t-' vv~ jbn~ se u pravljalo sa brodova.~~.llJ.. 1 SU naprav iIi on.Q da stane na pu r morskl m cudovis:t irna. on naredi cia se ona posta ve na postolja duz..

u"srne sta SiIJ iumula natrag u vedu ] nikada se vise pova izvesn lh biea sa odg.i... prema Masudi jU tame bt U i.talnl ko da se upotrebe i spomenu imena koja posedoju ma- gkne ]110(.: talfsma Id S1lJ smesten] 1"1'1 nJi h~rvoj oSrJJQI\l']".sti.6)e.e .ova. 'Ill nj egovo vreme..t. I ne ko]e je bilopredmet kletve donosilo je z10 svorn vlasniku l.d. On u ruku svoju uze palicu mah obezbed] sebl prestc i za U ze rnesto svoie u ba ["(:i ve:1!kih i i mal z.l. Ra Pepi.cin i SV1e s.Qvista se.. ] b:i 1.1 bile je neophod no kako 7.IEGIPAT5KA MA.1su u obi icju nglU:iflJ :i Ii Id- GLAVA V MAG 1.lif:oo ime :kDje jle bilo predmet blagoslova ill rnolitve za blagodat osigu ravalo je S'VOHl gospo dar U Ul nogo d.!I:·ajUrc iIn natpisi rna. posedova nje znanja imena nekog coveka ornogucs va 10 ]C nlegoV''Qiln susedu cia.G~JA j utra b. Aleksandar postavl talismane na stubove koji su.. 'i ka ko su postivljJe:n.k1L' bll i j zvrsem paJiJj:u. verova In sa da [e ovaj hi 0.Nf\ IMli' A S1U narodi .ocu. 0 dgovori i 1J:1. i sasv ti m je sigurno da ova.. Ako je covek 'l: nao ime boga il i davola.to on ZJcU. kao i mnogl orije .ob~nl stvarl. n~~UaJ!l]re:n~ orm ska cu. iii telo.je Cia [13 zapad in ] 00 Rcd 1J 69.j u c:la.l. 'fake u j tekstu koji je rsplsan po unutrasnii n ::ddov:~m:aD2 plraU mide Pep']i II kralja Egi])rUl oko 3200. pre n.jlo otkri veno da je nekol iko Ijudi nestalo. obavezan da UlU.rnu uclni dobro ili 1:10.. Z~ Egipcan. njime mu Sf obra t i0. je ime bl]'o tsto toliko dec to'veko-vog bic:a kao ] d usa.a je grad sagraden i. vlsok osamdeset :~a]~a~ ta i cslaniao se na bronzan U pr.da bi ovo sprecio. m Svakl je stub bio U obliklil strele . m.~. posta S'IU Z9J tu pri I~. pridevall vrlo veliku vaznost poznavanlu imena. shvaran]e potice iz ranijih vremena.~jed Idea bogova.!' i sva kog b:u nb:u poiavlla. ooa. 1. J Kad. iU dvojn ik ~KA). . i znanle kagipcaJld SU. eUamor: .. "Pepl se ·oci.1ima rako i v mrtvima.~ asrronornskt proracu ["J]]. mosemo pretpostav ti da ucinni ono sto je kralj zeleo. 01l~d1lJtim.. s.v. opet POl]a vi.n21.

a'I03.a~~a<?. U tekstu ]'Z.j u.€. i ova njegova pi -a.~S.! Ako ]me.11tee na p l"f!dova~tl.~i.tov'Oj u Anuu ._ ~a u saHsko:m. do eele vecnosti...nll.iija iU napreduje".i zapisuje Pepija kao ce]nika. i ova njegova plra m id. rme prok.v]ju lil.. fa na" j.~ l 'epi jevo hiti utvrdeno. ] ova IlD.•~esarno da b] po~az~]e.a:N 111 bta (Ornbos] na preduie.! Ako ime Seta. a kojl SU bill taka ces~.na 6e -napredovati do cele vec:nl.~va- nom! Abldosa. ~c~ I n B R ra devet bogova _ All(o napreduje ime Sua. ova njegova gradev:i na CC napredcvati i do eel e vecno~t~J Aka napreduje lme ". spominju se samo 'te 1. da je ~ooV'ekovo i[ne sm3trano njegovim sus:~'insl~lm de.s:ti. piramide drugog... j on Z]"L Sa svojim haOJll [dvojnlkorn].ra.~C)m:razd~b~. i ova niegova piram da oe napredovatl. ] ova niieg. tad ce m Pepijevo i[me napredovari i ova lj.iti u tvrdena do cele vc. i o~a ~j eg?va glra. i ova njegova gradevlna 6e napredovati do cele ve en os d_: Ako ime U atcep u Tepu na pred uje. ~neka napreduie []j:e. i. dajte da Pepl Nefer-ka.NuC]ne dJa.! Ak() :~ e Horovo napreduje. pm:ra'mida njEigova vecni gradevinal Ako napreduje lme ref ut. tad ce Pepljevo ime napredovatl.e..ra..0. i ova ni egova graJcJ:evI n~ C~_Dapredov~tl do cele vecnostil Aka Rao _0 lme na obzorju napredute.ime Pepi ievo na pn~~dov~'~ti ova njegova plra mida ee n a prado'VaJ'~]. :i ova ~·jegova g. napredovati do eele ~e. 146).. i on prolazi kroz njih.!:'S '11. gornje C:uIl]eni ce su p ome[)j'I!.a.~ a.g.alu.a oe napredovati.i. He nt -mertija napreduje u sehemu (Le'~opo[j). tad ce Peptjevo 'I me napredovatl. 01'"1 mu mesro utvrduje iznad mesta gospodara dvoinika .stu.t- vl ~. megova gradevina . ut u Kuc] Sen.teksrova ko~i su imall :za d]j da .gova pi l arnlda.~:I:~ V~D:a De napredovati do cele vecnostil Ako nne OZlr:u:S Hent-Arnenteta napreduje tad C~ Pep:ijevo irne napredovati. ~~ {ured.cIlOS. :~ova niegova pira m ida ce aapredovatl.gradevina ce nap':red~lfaJ'tt] do cele vecnosti.jttntll [lpol re b lit [me .132 . njeg." Zacudof.cet~k vec]~e mOIII. i ova nj'i!go'v.. ] ova iDljC.a rmena mje u giptu nikad promerd]?I~ i. i 0:V3.at.legova plrarn ida na predovati. 'ttaJd 61: ~.pa sa telom svoilm. 1. onih kojl :live.O je de]o Zil! sv. cC'ueit Wm XII.J njegova plrarnida 6e 'b.rnida ce napredovati.ko 1nob].cgO\:a pi llarm]~la ~~ napredovati.kolja s. 2'~tel'j.Qrva.Ra uapredule (doslovno 'prokli j a'').jl~:n i n.. Pepi napred . se va inost pridaie imenu 'Ill ovom od lomku. gospod ara go:[.cnosti!! Aka napreu An UUJ1 Gornia molltvena formula bila ie "la.jl1l se Pepl]u.Ova vecoa gradevi on.Il]Ie. ime i.d:evi. tad e:e P~pijevro lme napredovati. 'lad ce Pepiievo lme napredovati. dvojnik kr a lBa.u u amblsu oiV'~ra.- . isto kao sto na predule lme Tem ua.devu1. u:z to 1 secanje na mega.e. vrata Qd gvoida ko]'s je tavanica nebesa orvaraiu se Pepi.ku pol1v. nalazimu moll tv u koja se tioc ocuvanja imeoa .koji je.~kao da j e ovo tllojle saJC]nj a va110 svu . Vrata Peh-kaa . pa nterov u kQiu.o. tad ce Pepljevo hue napredovati. on na sebl ]rna. plraruida ce napredovati.l plovi.. "sin. lJogl. Masl}Cfo.gova pi ram ida ce napredova ti. a. UCUU. lme ce Pepljevo napredovs tl._'~~ep:~s]y~n:~ i rl rns. wrolVitojie vezacosa vaznos~ oc:uvan. jed nog kra lj. ova njegova gradevina ce napre dovati do eel e vecnos j~!Aka O'z'm risovc im e napred t!je l(i~ nne 6. zemlje'. ptolornejskorn :sU'. gospodarice donjleg svetlsra l duje ime Sebovo U "pos:wvanju. ] 0: 9. R se Q!cuva ocevo lme.o'il~ g. U ovum pog[a. 1$92. od Fa ajranijih do naJ~a~nl]llh VfI!'mena. P[JJiCil i 'Oie SlU rnu U ruci.'o. sastavl pokfrzujiu de se. ova nj e:. tad ce i Pepi na predovati i naleg predovace njego.j ~V:i ovi u.uo:bica.1!1 svetista u Aou u.1 ]pal~~ne ZiIJ:nhrul tol ~. :P'epi. --epi je srecan sa imenornsvojim. koja je tollko laillhnJj]va da nten prevod ovde na vodrmc u celinb ona glasl: "Or velika zajednice bogova koji u Anuu (He]iopo boravlte. pom.gOVU ~Vtmku JH'ilost~ vred no j e zapazi ti kakva . [" 669 i ~~alge..

o...r. rnrtvi hi E. talco se 'i budu t:i i:ivot rnegao po. d.k.: .ov·o Ime.~..m gao bogovl po.. v[asl nad :njhn_ Na dnlgom n1cslll Stll0 videli od l? rvobtt ne rna terl i:e keju iz p ja ad pocetka. bila nemocna da na nebu i 11a ZS' n]ji ufirll1 ono ~to fe1'i.ovreme da bog sve sazda. Ja.er.. lrnena" cia je Ra.I'Z i pjtanje~ ~~S1!a to znael?" :Dl.a.l"fJa doneh ("I]. to jest u dEuraji verziji pr. jielr bi niegova '1 iCn. te znam. akle.a slobo cia b]'1a .. Opet. 'Ii. jer obltne ma erije .l' UU ovom. podzemnog sveta bi mu se nelzbezno zaluplle pred 10S0m.1 a :i h Iju dskog bh.g. ..i "Ko je avo. davQ.I. 5.s. Nikog ne bese daJradi sa lR 10~n u to vreme.. nalazimc sledeee tvrdenje: IrJa.e bog Hepera k:aie: "Raz lo sam S6 ." Ovde..~ekdosao 'na sver sa mo «ad muse objavilo ime. i Izustih im.jo~ z]ve s toi.Forlfl' by {JfJJJ.a~en pravednikom. p utevi :i staze bi mu On i zapreeen t. $2JJmOim pocetkill svog g_ov(Jra.ogr.~r. lose prosao.a. da je sVfli\'~1) og bio jied. kojj samog sebe mdl ] !\to1j] ucin] da ime niegevc postane zajednlca bogova. Niceg tada ne bese Eli ovo] zernljl [pre mene].I Dlvora n 1Jj M atl{~t a~] t11 U :ni.Z~.rg FO\i"t.. Zt11 i]u i navede je d a ujede Raa . ?".a. Sa! m srvorl 0. Pl"eaavs[ bog.• koja je isprieana u Papirusu Nes:i-. kad je dos~.e'k ]'I ije mogao bitl prepoznat na sudenju..gipcanin. 'ttl''''.t".s ·ol Cittm'ir...edop'usta jlu d.sam ~eUki bog :Nm.. c.ov~:raT 11:15 ni6 Vidi Ch(JJ)I{J~ or Comiuy . 3v'oje l~~o lX::C moci.oni'fikadje. eve 'C'UI njenice :nrajbcdje ilustruju s[edeci primesi: Ked pokojnik dQrI. .p~jezda-Ilja. .a. kliea prvobitDe materije. b "k ~ posto]e I:Z.e.jc].ti. ] te k ~ . l. iako je mogla da IJaCi. \I~d'i. sve ta. z. iii I Iepera..z]vaju eta.u: "'-p"roa. s nii a [] Pr~mZ!J prici 0 St\li'.aGlrti. pt! stu :pli. zn am.Amsu 101 pre nego sto je nastae svet ~ 5V~ sto je 1 mrtvih 100. 03. I1]Ull upoznau ~' ~ rzgovon -I" gao ..aj lk. razvlo sam se ti. .gov:i h udova 'U da je tme boga bilo sam bog.edJaf lepotu tvoju. vremena ." odgevoe ~1"() je Ra. i razV'i 11se ]z preohrtne materije kOja 5£ razvijala nebrojenim mnostvorn faJZVQIlC na njernu.c..e·snorm sastavu XV[].·[jlaJKnjige s. on na 8ud'enj]u prog:~. 1.in]·~ svoje ime •.n ne maze proci do drugi b bogova podzem [log.m g~.. U pdc~ o Ra i Izid'" dato] u prerhodnom poglavlju. imarno dokaz da su Egipc~nr~sm ~tra Ii. V'eUkl 'Bo::te~ti Gospodaru M.voj]h l\cx)j'i nastadoie U obHcjiu bogova koj:i ~ll..enoj v]as~i... da je do stvaranja dash) kid jJebog Neb-er-eel.n i.91~d u Sudnlcu. ] da ie 'bri~anje :ti mena neke osobe bilo ra vno Il~enom IIn !sten jill.. c~l~ bogovl nl postojao je s~n110'i/lcUki bog Neb-er-cer •. i. ·Ra:ov·i.ude s'!!JIedok. mo] Gospodl:aru. "mnogo behu rodent.mer verova:nja da. s.~aa. I M~ sveta ako ne zna rmena rzvesmr• h oeiova Dvorane .m S~UCSl!]U vidEmo ]:U~'zjf prj. 'i sngob ovde da m.~.. :i'Zgovolt"io sopsrveno ime.eH smo da je Izida. imena cetrdeset d va b oga lJ. i take se raZov'ie iah U razvicima boga Hepere. a.. Bea peznavanja imena bogova '1davola podsemnog sveta. . uzor i shub at ·B08.v. Bez lm ena nijed an cov."[4)6A~i.h '~y . born U ovoj Dvorani Maa." Iz ovoga vidirno da sousvi "bogovi" Egipta bill sarno per.og.se od ujeda jaiko razboleo.~ n:iten:a. i. 1.1195 lorn. kojiD.kale: "KI anjarn ti se e. lL1 stopu pll"a!lbl e bi p dol~raJ.D'Qy~. sir.ze.["I0 . o~g.QJ(Jj'lJ.ogov~ . pod ra"-· zu·mevaJ.. on ka. i kako je co." Zatlm do b.sHcl same kad 5U se bogovi zagrobnog ".b]o je 'U nj.o'jl j e evecem snabdeven i bcravi na svorn masltnovorn drve-. je p oznarv~nj e imena 'b oga . i neprijateljske sile koj e suo g... vid.•opisan kao bog j u cud. stvori h] usta svoja. :u ja sve stvorlh." Na drugom rnestu. pogia ..an od nje.h]M~NA.aranj1l.. ] lrne tl znarn. iako mu bogovi megu bi'ttj naktcnlcni..Ime mi je "Oziris .. tvorac I imelna] udova s. Posle sudenja 00 dobna misncno ime ··On.llit pratnji Raovo].00([011 ~[I o. Sada. 49. ~Ve dok n1jie ubedila boga da jioj otkrije svoje lrne kojlrn vlada vase[j'~nom.. 'Ii_ • .91.3.. .

. srce i ]]lapa k crven08 hika bih ponude .I'nOl~·e. Semetu i. ·ttall'l'? (tj_.ffi.:t.i edaJ It Skl'i've91'i 'p. poci ~ L nie: '"'Zdrave da ste.ra. zaista cc mu ~e hue tvoie pomen u ti on ~a Lj1eoheeava da ee ko.ie: "Prlstnpi.:J _..ir.u iteo.n. kako b:i stekso pravo da prode pored Djiih. je .nje no.ka:o i . c~jj .zar i ~j].ka. moras kaza ti :i me boga koj'i bora vi ILl casu svome" P()]1:0'jnik b~. stane pred niu ] izgorv~l"i melbu kQj. [nartlui]jeni] :z~u. i Tebherkehaat: ~este: Akentauk-baheru. mo:n:as . b..fi$iI)VOg kraljevstva j e bilo sedam d vorana il i.figiUJrtl pokQjnika. ka. leo je ona] ~. An-hra 'i . l{ nYL k~pije ako nlje znae imena sedam vratara. Aaa-heru :~H~~f-lu~-·h'eroi...iiri. ])1'Ode kro/!.ca. AI l.. zda DjI~ kroz kDij~ je pokojnl k ile!.je podt . lt()ji pO:l~olj:n.a...jlU'~] ~:~n j~ ZllalTI imenfa vasaJ.o ..~ svim Dvoranama.dese'~ i . i. Resetvrte: !Ll. pokojnik je.U~L g. 'b Ogovi z.ZdFa!VO da ste..ejlu zem. ] po.7:. glava. ~to naciniste Dvorane Oz.e l.'" 1 . .a~i~j1U ])ol:coj:nHc. Pod Dvorane mu nece dozvoUti dill po njeill1)1 koeaca a ko mn ne k:aJze ne same niegovo lme. Ie .]i da U cal ~v'O'g. vi sto pazlte na Dvera ne vase!! Zdravc dill 800.vil11 i 'U reusi rna. nat ci 0 ime 'VeHlltQg Boga. i merm ViSal.B()~.k~Jz[[i(:e~e. vee i eu- I ] n If U jednom delu 'Oz1.. sedJ:me: . cu-· Val DVQraJ ne m u 1~z'e:: "Necu ime tvoie najaviti [bogu~ ako lui ne l~~z._'ko'!!·ru p.a.o_ _ bili: Sehet-hre-ast-aru.koj]]n~ G~goi'lj'ti..ai~-ent-peh.'ene: poznaj'~e~ ]sto l~aQ J1 .Sll z~dowi..€:D'e sada zadovolian i. sedam strazara ] scdam g~ ~:EHJI. 'V] sto svakod [1CVno ra zgl. Kad je :$ve OIVO bllo uci.n~ izgO\faF. "" v~r 'luzvF.d()vQ]ja n. pomcgl i potojni l<]..Hesef-hra •. t[\et~: A]l1-hu.ovi prve kapi]e S:IU 1 ce I 1 vise n. 'CUv~ r n m]sbcn~ imeea SV'O'j]ll nogu j stopala kojlma :5€: spremao da na n]'e. poko] [ljk jr~ kroz sa~:rl~:m .o c~a.:fU) Cia ~ =~ _ I' ~ IL '!L:i. nl pred svakom kapiiom.ca .Mete:s-n.i ~. nSOVl1 i'Vora na.Me'tt€s. v·..~o nJu joekrov od vatre.mi reci.a.1.u" (:~ VI' . sto area silom uzimate :i razdlrete rnesta gde ·$U srca ut'Vl:el~Da.s~~) ". .AiJ i. l[~)j]su ih CLHVili~i. Huheru: druge: Tun-hat .[:~sov.n. :It riI~ i dovra tnicl..uz~~vati d.' All. I biks~~.n_jeg:ovQ i:me i da om :lOa njihova. trebalo je od n~og materljala n:ach-li ti f]~lu:e sedarn k8!pil]:a {ili i..Q:[. kome j e kucn i pod. 'za to i v.."'~ijS Posto ~'ekazao im..~l_I.lie m.~ ll! l". pokO~l1'ik v~s zna" i zoa .I1b1 ~ 'k. svl ovl obredi ne boi..iQ$ Uvek nije z~. J'a.ke. s. 5100 vratove ko.e st.S'ove~ Zdl"lrvo da ste. kako se zovem".. M.alsavtE te poslove dv.g~ stupi. pogrebn i obrocl u ko].e~ na i i:spraJ'!vno b:g'OvOI:~O :moi be.g j~ ob]av~.: "Al'(c ti najavim ]me. odgovara. .18Jct ")h!lQ i.plrete u nOel 811.tLA~i.zaeuni. sto Tera z:i.Na prvom mestu.i rn. i zn~ m. ali je ~'V~k:!Jl kapiju ·~.Jr st:ral..b D .:aJ..~' Post. nile rekao njihova imena. IkI l ka-hra-hesef-atu..rep':u d i3J ce ga s:n.. kako mu je ime?). seket-hra i Sa/bes.u. 1'0 z:] rls.l: ""Pr()Sll~d ite]j SE'CaJ i trag~c Z~ uzdama' ime j e rvoje. trebalo je da ana pride svako] od ka pija -. pete: Anh-em-fentu.. Asebt_. kao i V:f]O velikl bro] raznih darova kOlje ne bi trebalo p otan ko QPI~sJva.eo da prode. !tII~ [ Iil!! I!..fl..i.aJ(::u zJ.sto POk(li.o(.ova ra '1 me.rH~nava5a.aF.Ii. sto ~I ave odsecate •.e:ru Vat:r:e. tok vod~n:i? Ko jf. i :i z "')0 ka Ra.~ poko:j~ nUt Dv( ra.h :I1aJS]'1 ti na pa pi ruka su}•..a.nik. 1'II'Io!'p_ ~I!..o':nO. sedmorj.~ '-k A d .:""C~. u~ 1'\'V". U med uvremen U SlU. vi Dvorane ~ .najt~.v]oo u jez. 'i Ta ka. uadvratniel.".se:n. pI~gO\d.se cbraca lQf sed I11Qrid bogova i.__ a. .le ]Jra. v~s ZllrflJm.u¥a:o vnu. bi la prlpremf en a po~e'b[1o sa tu priliku. 0'0" piJ' na pitanja kl)ja.:mada:I. su rnu upuliU ~eze.-:!I.:. d:va. naravno.i rna pekejn i1(.re·• . O 'z:j..ra "'U'.o::.aJja za boga Ozirisa. i. j pokoijnik je morae posebno da se pripreml dn zadovo[jii ova btca. L lednom d rugom :p og~. Cuva r .e:3.f'e:: Ako ti najavim i me.e: "Zd ra vo da ste.".ovo§f'.. but.~ JJh:r.~cl:a..11..p of'sd sedam dvoran ra pokojmik .-ad·-se.rri. vi..i seda m bica st~ pre ~u(.~. l.

..i ili 1'~k."0.. "Reci ~TI'~kakn Sf ZJ)V1~m/' Pot~QjlJ'. I" na J'eusejsmm . ~.lcQm. zovem . 'J' .1.... . ime boga ko]i te .e. onda. se :'liOV'em"'" ..Jen~ raZa'W'):l."\".]l i ]'_la. on oiba:ve~tavaboga sva"I I". ~'Go\Spodar dveju z.. i')'p[~s.al<D '0]1 katie prvom pilonu: "']'a..r' " .nie nlm od] kedra. U sl c~.. tako: priu!!.iM-ra EO lIes/a~ "Reel n am kako se zovemo.e. a st~g~ i.. ~. ovog pogl~rv]jilJ' keje je naplsano al b] se pal-coj'llilu! 'p.. c"'Onaji s:tQ gospodaricu vrn. moreo ".t i je i'Gospod a" .QUZolj verzi] i.fi sobom ]J ooese ba rku.v v "". do ov)e ob~..rJba: "Reci ml kako se zovem . U l~asJ'[rnjojl ~.'" .ova imena. ~d mi ka ko se zovem. gOS[podar](a". kao see zua InQ sa (:rtez:a. ] me . ] pok roJ'nf~nJ..t:lo ". Gornj..OSlfl.ilroinik: ••Aka u" t i je irne. iO £!!. . stu~n. 'f. kod svaleog plHcma.laJ't'- z!]ava nje teksra onog poglav ljiSl! l[Q-jeje prj padalo 0 dgovaraiucem crresu u.. -'" • i'J 1 ~' ..re:r:ena. j1e bio do-vol i1]0 S11'€.[. oogu prv~g 'piJQ[]..._ va" gOSip OUJ3.niu.. [a te znam I. ~..0 ~.~ 1 ~v uramo.'.[oda ce se on vod:U'll uS ehet -A!i~l]:UUF ili P'Oljima rrske.~_'Ron'!i .e..1' .[. .rdi su da im kazie njiUl.. PO'k~i~ilt~"'Stleg Ap-uata" lme je tveje.eCI m~..POR... Noga Hapiu" lme le tvoje..jifb verovanja veza nih za zagrobni Z]vo't~. ..~:S:tta. Posle ove besede. .'oJ·.'1..d relo Mesti no" ime jlc tv'oje.l'!.al'VOm se ()CtSC-:e~J1!l po drvrgao: take. . odrnah je [asno da je p okojni ku bila potrebna ba rka da bi pre5~o ~h [ednog nienog dela u drugi.: "Stu 1.. koga zapa li Su tl".oj i te c..aJstt ['JJ'ije. koze btka Mne~ visa..oj.a :k:a.-'" Pt)kojnfk....-e.Fica d rhtanla. ".tw HO[aJ prvQ:rp{lenca. prema jed nom ed n:a.zi'V!inje.! "Reei mi kako' se ZOVCll1 "~ su do nas. ie.. n ~\.'.' ~Red mi kako se WVC'm.:ndob] da on postane stvarna harka... ~ -~.k'. leO] a br.dova. il 1 (.i. lme ti je 'Cos.~:ri da s.l1tev.k.~.. l~oji je predstavlja] u.k0] a spasava on prOipisti onog s~os~azom 'Pi!Ju. ~i'2.. ..og_p'i QiiLtIJ .'lJI uu :. Ao]oa..1L.i"~S~Qslo11ac~' no) ..e j.~ 'moguce d. :.eda.'[I~"I'· 1'l.r:l'He '-"01'1..I.J.a dovodi u red ]fee] sto vrsca]u v~h. hue je vase.'" im. .0it10Pat..l~' -"'io i:'\II. ".r." SUil] .tse krv.". 'bog pilona l\caVt: "Prodi .pod..() .ruiUo ovo znanje. S'ln. Ai I". vatrom prozmre .. lzg~.[i.PoJ~:ojnik:·.. d ~.. gospodarica smrtni ka kOla IJude zna ~Ime tvog vratara je Mes-Ptah" i tako d~]je..' n '-_ lovi bili 8-11 n. I!. Pokoj... vladarka razara [1Jjia~ 'koj." -·-1 ' ".m kako S1~ ziQvt:mo. purem 8VO] im predoh.ie~ "Pomazao sa m se mi rom.R-· nam ~ 'II. Jarbol.!r~.i sa sobom I n nosim zezlo svo]e o:a.'II I".11.A.·". An pu dovrsi posao oko D mag balsamova nja" ime ie tvoie...h ~p.. "Ia putem [svojim] prodoh.isti koja.i~"". 11.:II I~ ~ ".-J~ _ ~:'."Red na.st!\l serl [11Q da je. Krr1tha ~e:dlil.f.1!10f.Oj nj. J1a.:1 QV.. Knj]~~ m rlv]l[~..Do'J1ja paJ. IDI "'~~ ~-~ .f".• d b" IV'!.Li:~It'i. O.e 'Vase.iiiv:~ja. 'f.~~.. R Pokoj rdk.-. eel 1cl.or i oluju. ". i zn am..ti [nac].' Po.o:."l'ma._ P-ok.I' JI'.1 l\Lt)ji Sill l'l:acinj:eni 00.aJ ~)vaJ tf::. ..Vi n. lme hog vratara je 'NeIl"I' Kod drugog pilona CHl k~ze:. Jedr-o': "Reel fnl kakn se ZOV~l]l.C~ ne 11-.Po. 'I" .'Ci. if: "'R ·em .c~. bila lspresecana kanalima i struiama. '1 l@vOg ~. cd" .. ~ %]1 am ime boga k.!J~~.a :S.~ jc/. b k aJ :1S. .a..5t:tl~'ime le tvoje.'u va..ojJtih. jla te mam i 'i me 'U :zn~rn.'" rJ.r)LO ca". odelillLlo sam se ruvom men." -m.CilllV'it d a objavi :u rnena sva kog pilona i nje:go~()igvratara.c.CaJsveta. n.'.rIO.. wivem" '" Pot~ojnih~' k~ lzid ioa.. .!' Poifi.od d rveta heM.Q. vlsoklh zi.ca posle njeneg odlaska" ]me je tvoje.: .pO~Jlma"I _. .e je za 'pOkO]~' ~1l] a. .njeno . .':.~.... i ds uz to upu ri kI'aJtku molbu. lalce Itojhna.k'Oini k.papin]s:u. '!vltp'I-<(1 (""'.'''_'"~ "!tI.~. "Nut" 'ttj je j me.!ih.lnaljaJ" stanovnik sveU'I i...aIf'i.t .fim.!. r/ -""R ..sa 'Oka 'l~Io1~'R:U1 KOlHO . ime tl Z!l1J3 m . C:ak :i ako pretpostavlmo cla.C[ f~· D aJ lUI] se res'l . b]o ]spiSiflJ:El izlbor iz pagl. r :I!.!U ~ ~~ "" _ .acrta. obl.::...bi I. 11 '~.i pod zem nag sveta" ime je ii. Kad SIS .. . 1. pre nego ~to bi mogac da ude 11 nju~ stub za koji ie bUa privezana :i sv~ki dec same barke zll.

nam kal~o·se zovemo. !!l~ i~:.1t: morae 11".nje imena bilo do= vollno d~.~~ lW!'Ql~-[-1l1"Jj. ~~.tljri v pri mer verovanja da je [me bile need"ojlv~.ac.oltJi. Clv\N.fuH~:.u kenoeaca .uma]. morae ie f€I(::U" recnim oba Iama :i z. "Reei rni k~k:o se zovem.:lI.e Je n~ iz~ njega.. d "i"n~.~nom i5. p!~ ~eg:o_~toje mogao da krene na put..clllu moe IlLaJ.p ep je :i m. ""'I ..:" -'~~ "..I. amajl lji 'i sUCno."..eda.njem u vatri. P()koinik.~j~tTaka se II.I! HI ~ I!.~o. take.~ ~..11 ~.":r.l1I." Poit. kO'ji dota z.V~.a... sarno mall I.nhi.nik'. or}'f Nesi "A....Jjn.ovi m.l:~~Il-I.:o'jnik ovirna objavto nJihova imens...'..'vem ... ~ 1.'IlJrD9'ia.'IIII"..ii se one 0. I.. .orvo lme takede u]li$li~: 0'\1''0 je upcca. J.IIi...f!i.. Po.A.N. 111 drugim .~ "Butina Izldlna kOijU. je rme: . z. i koj'a.'"O_]] !J.Dask.~ ~~~ ~~ I'".Q . bog. kad se figura uni:srl sp:aI. baret SekJe'r' :& me ie tV()j e.~r.." Poh.. ."'" ".i o]_ji otplovit i do 8~ako. ..el eo da i. isbegavao mogao ie po $y..]e"V:u'[na" same pozn. ZiO~ ve se "bog..®uku pnosU ZiV'Oig stvo:ra. irnena su 1.a. St x. del611.:" "-'!!og~Y.'~~". ". 'Ii" . MOlnar: "Reel mi l~ako :se zovem .t'i.iilJv~Je Knjige 11u:'tV.~h nap:i. :St:ElJv~.tiO~ ." .a~i k~!t() je svako obii.D'iv:a.'Qj.... Will.aa-3.em~ tOl1'lel' mnogo :u'[[oe~n:a..~. . . se D>'!I~\. ~.· .r1aJ.:I' ~- '.. .'a] III 0 UL~JamaJ '.i.nc..je. ..zbeg. ecG :rIm t\_.{.." .oaennn ~'POHi:.m.G.1-.it¥J: I!Red m] kako se zovem.~ imena. oplsa n3.a U A ii f:'''' 'il ~~:~~'I .'I. barks ga je prl mala kao P'-Uhl ik~1 i lovea :i n.II tj/'~ ~ "".'11.ne u pod:z~rr......oc d~. podsernncg sveta ] Iz gornjie_g.me:nima\f jos je ] In ao rn. .. V6tar:.. ]'" •• d mreze.Q shvatiti da je..o zovem .. ·11 1. .n i ~bcg ko.'I .'.:i pO...IiI~..$VOj]ID ]j()5~ta.na mh(ll. i da 'H)~]i rnaju moe da r : uzimaju razlieita ob]ic].ti '[~ e mreze.e]'igijs~i.e:m:~j] lee] njihova mistic11. J.biljct1~ "Reel ml kako se zovem.t.c]....' Hapi Tua mutef. Pta..n-'ttefl!' Al'i-'ne:f:"cesef".c.bez ovog znanja nista ga nlje b ". .~llI"ile" "'m' 1""~!I.ll i8pis:ai~]niegove ime.I ~~ 'O'i. i '.N' v.se" nislilo se d9J nekl bogovi.-.' -..e :i z i~vo..a.I.~ I~!JJ". .. bi to je neophod no naplsati lme l~o. ali. -:I~'r~' 'If -.ll rH~iz'be. nekom predmetu.m....\I'ctllJ blla su 1 ana koja "'postarv]jajl" zamke.h r- sreem zagospodario". ~..l'e~eJ' jer j'~ . ~. Ra rnozem odsece da skuplj krv '[I... bacajn nlriez.V'lja.. ' lOOJle SUJ 'Ij'.' ~ AI.x.m-. nji hOlll Vo.em.!'l. i'aZlUIH~m(1! I . ime je tvoie.-.~ V'6C j po njo..en] >n'"]e nne tvoje. S"iJoj Izg~.tOMIl .J .. 1".a.-.a.ino tllO d~ on n abasiii na ova bi. su riba rt ..~ ~ koja.r.JI. odmah c. ~vO ]}Qjed](:~og: njeno. s: u'[(QJ~h('.!" I kad je p@ll. m.l..[btj. Kf).I .o:8JpSJo['1. " 'II ..mu pomogne da savlada teslooce'. "A. drva Oyjrl:Slovi b".iIl ..:aJe: 11.~gi. .ra bogova r{:o]~ se PO]]]] njiu~i da SL] OD i bU i dobro POZTIaJl i piscim~ i ci taoelma ]. '''ZI~aJtn..!......L • ':n.njeg.~~ ~~~~.e. ~]U:ZJJa.'-:lo..p(l~J'n~ ·I.. I ~~~~ • ~131""~ ~o!' ~ )U. .13l " .i 00 Tema do noz- bacali "rihari ltQji mre.g..~ tekstova zio kroz k~piD'~~ dJvo].IO$I:le: fll"-" u"'"' ' ' :. fKakIJLil.~u zamke i 'Il (.. ..." n..t.lZ{lJiiV]'~ 16 nevone. U' .~ 'I..rma: .'I.c. da se.et-em=~'U9J1 M.1{ 1II. zrak" ime je tvoie..)' vllJsa .Il..'M . Il] neklrn S~. nesrecu.()VU mrezu.a!j .s mog l 0 .Prf)kojni k:~rJOna.-. ~. ..sano sa C]ljenl d:a" mill 00[110g1LH'C:U da hn ]zma kne. -.el. RecI. a I.' .' '!. r..Oj..~ . bi'lo je neophcdno znarl sva ta imena da bi se imala epsol utoa [UOC nad bogom sa m nogo ob1i.iI~. :s:ve rlok :~i ga nee bl pd'ZV'~di .ojnik: IJ'Se~rac.g..em"l.. C:PI'i'i!:!II'IlI.a.je sasvun ~(Igu rno 'u.../f. Kor.md: I~Ka'i:i Dl8m." 'fI'.::: n.a.d~ ]e bi~.-- I- I e 'I'''~'.e nosHo sopstveno ime.feJ~~'l..m 1".Q po·gl. cij..: ·.]:nUi vostanu figuru cudowigt. Kebh:SiGlouf. 6. kakn se zov'emo.m....Melttu bie] rna.t'3 ~ r§.@:clelaJ ]eUsej-' v skih :p olja.tj~ pr.a.l""i'h' d.C:fl ~..d nose :r1L~ tzvesne d. cini ...D' .. nJi ~]ove m.r'\I!i'. .'k: JiM~SUIJI. '11..5le.g~O :rl11l"eie kojiu su iz .~. nepov:reden.p] . N a.U).~ je svojii.koj i je na cehll . AJi. ik.~ .ile p osedovalo je rn.. . ~ -'f. Kad je ] OIVO 'ill ti nio.. 1.fi. u b.iJ "Knjiiz] 0 zbacivanju Apepla"1~9' kaie: da ' ne samo da treba l'll. VQ d'1\1' sxn.·' CQ.v..~ "Putnik" U j€ ime.' ]" . .cJna na l~Dje je pokojnlk prolai.o.fj:o Innogo iobl]. dec sv.--..z.~ It~..ogaJ. l~oje je pokojnik.~'s~~'.. I~ ~ ~.~ ~. Da lIJ.1"I'm!'!i 'Ij'~..svoj]h noma" ime le . ce ga tl bv:~~r~].-.

..kog tmena medu bogovima.gicue moei ilus ruiu po[u~'eUgijslto shvatan]e imena Itoja su Egipcan:~ lrnali.ie': J'O'.h en . i 'i€~lja dla. i]I:i (kaku drugi ka zu) = ek-sare.1 'ttvog Ha repukakasaresabai u. Kasaika je tvoje ime.Bozet. Vta i. obazri se na vapa] rnoi. ra zl lei te vtdcve Apepa. ] Nubjla. ol uje i 81 H~no.gleda. :stub. ubanl. 2.e mrtvsh koja obilu]u imenima maglcne nl0c'iUJ• primeC'tljemo da ie bog Amen. bas j a. eLXV." Na drugom mestul'" Sf! pokojnlk obraca Seher-Bast-Rau.kog bozans. ~~agbwlljl!L CI.ansko irne je 1iJ ustima mojlrn i ja cu ga lzgovorttf Hakahakaher ti je ime.FJ D~~.rii:t~llisk~ mU:l£L M' 10M2. Hak-ab.~mQm.c]jeg je poenava nja zavisi la pokojnikova z:a~ tt ita." SDr..l!J. Dvos'G .H. Ua]" Betesu. At rauaakersaankrebari tl je ime: ] terserau -..2IJCaJ. se OO'U personifikuj u da bl se personifikacije mogle napasti pcsredstvorn lnagicni . Ja 'sam.] primert upotrebe imena lkoja.. . CLXU.eci sada na odredena poglavlja Knjiig. ".a. 0.l '~.A M!A.Q'VIl)Fl!] Clfn.~.g. dopusti mi mol bu.r:r. Boie~ 0.~.a. 0 ~bud'i mil osrda n prerna polrn :kojnik1!....xU.D'(. Sva ova j mana predstavljsju.. koraka moe- POljl) pociva.ie~ Prince bogova istoka. Bo. 0 Amene.ll ]J oltojnHr l. st r.e[. oblaka. U srvarl. gospodaru bogoval Otera] od mene lavove iz zemlie .aine ad posrlgn uca ziv'ota i sre ce 'U bud ucem svetu.ll ('tj" Z]oci. Arnam [t].. koja priline ilJili. Rikac)...142 E{3~PA TSK.n3. ime i je Ka ha resapusa rem kaka remet.. C'h~_'l.~jl.m. kao sto se rn. XXXII" .. rnagijskom papiru:suns. us B.a..el. alazimo nil. Krava. ~iermuti Unt:t Karauemerntt.c). Amene: 0. Amene . M.keren je ime rvoie.o~ Sf 'Imen u tvo me. Irekai ti je lme. m agle. ova je lime otkriveno] u g. Iarebutu cervo~os. Hau-hra (tD. Ch:IJlorll-su r~S. ... Arnene..a. govorecl: "'']'i si boginia-vat a Ani-seset.akoje 11:1 Anuu ~1-1(dio"' i Barekataca- ra. ime ti znsm.:tiui. . d avola groms.'" ' imena.p Arnene 11]2. Anti ja.pf)nlS M~'!Jiq~a' Htlrfi'$. .rl(:lil ol D. i.~z:u i.ke okremrro unazad).GIJA.[lstllo znanje 0 imen u. ku ne 'Propu~t. "Tutu {tj. Nal.Amen .i bog.. m unie. I1 :1:'. meeu koj irna nalazimo sledeca.[jt. M. Atareamcerkemturennuparseta je ime jednog od rvojih boiaJn~ skth smova i Panema [e nne drugog. ad . jer le on zaista dusa V'e. :u ]z niega navodimo sledeci primer: "Zdravo da si. poseduju ma. Rerei ti je irne. jer ja. zanimliivih baj[tU~a i In. : 'embem ti (t]. Ti si na In~rnoenom plamenu Sake nai~A.~j] su prevod i dSIJt].t ko'j~ [e ]l a pramcu barke OCj." [ u drugom jednom pog~a'V. 1(.rI'1]]k:fJJ nernan" itd.li..Jespisa k n. Amen ti je ime.. u svrhe rna n]e v. 0 ~Am ene. jer gle. Taka On ka..Saatet-ta (tj. 112 'V'i d~ O~np!:~r5 IOl Coming ll:QrI'b b.JI ]3.I" i da. Saresatak~Ha '~~je ime. 0. s~r" 28[ll. navec d_ a' k nJ~gano IlZIJ]l1 stega ~aJ.j da m u pod glavom 'toplo bude. Aretikasanka j. A·. 0. Re-Iukasa: 0. obreda ~ 1"eci rnoci iz. ime je tvoje Na-ari-kIli (ltako nekl kazlU) Ka-ari-ka.]e. irne ti obozavam.a\~lCnUl forn m 1iJ la koie su bile napisane da bi zastiti Ie svoga vl asniIta ad napada svakoiaklh morskl b i [ec[1] h cudov is. Nasakbubu U je nne.a re.oze ] V]den iz nekoliko primer-a 'c. i tvoie 'boz.e tvole ime. IGuu~C). moeni ukae. Zatamnjivac zemlje) . mocn:~k kojl d.rk€l!tai ti ~e 'Ime.onc" 18{iO. U r~.ai£r b ogu Pa:!!. Pre[az.M. ni zso. Ta nasa-Tanasa ti je lrne. kise. koji je objavlo SaJbas.g l·~~fll'J'11y ." 0\. je ime: Harsata ti je lme. Amen-ria-a n-ka-entek -s.ol. od t.U!li. detiniasto.j'~ spasava kukavnog i ojadenog..Metll. . Hesef-hra. I L3 J [.9\S. 114S truki zlikovae]. 293. 1 iii.emja su lmcna Huheperuru Te:~. i sada moramo ukratko da razmotrtrno kako se ko.''U:NTi s\i moeM nik nih: ti ii. U l:uv!!.CLX I'V. cije je ime znacHo "skriveni" ~ "1nao boc'o]na imena. Sehem-hra.a"H Sefiperemhesihrahapucete tl jie lme.govi.

az. S 0 sazda zemllu ] nebo. . U u<cinl da 'I' A' " ' . Z:a.c]nj~enica.• . .f. ed reden lrn c:~norn pa kao pref ksom."OI. crug. 11 s' 0501:0nofds.] .. Ebelll'phii. koje S\.odi.a sa rn AnlS1J.vojHn gillllniz.e.J' sam .• ltil Gra~. 10..OdUe Mi~ . t~ s:i tapes... . 1110.. o.GmCN!A IIM~INlA repa svogal N e.:z-..: treba lo ie da bog rna vratu ]rn a ce'Hrj evnuiske glave. ti sto si . S!! preaao rOJ'Us.rs~h.entu. z!'IJo'bl~en.:~ lz ovog fiekStta le ocjgledl1o da le nne osoronons lskrlvl] en prika z star~ h egipatslo h lmena veHkeg boga mrtvlh .11. t· ·It. I~. koga sazdasG trideset i sedam begova. a. Sam uteka. Jamal s.a.napadne eoveka u barcl.rk 9. Poslusa] me: Ja sam andeo Fapro Osoronotris: ovo je tvoje istinsko lme.i. ...'Kad bi iz.dtle M I. predate prorocima Izrailjevim.ak'H8 ce nam 0<\1'0 potvrditi: ··Zovem tel.ar1. kn I.eu.dvoji pravdu cd nepravde.-lI e jeom aruge ] rnrze jeam ..Ausar U nnefer" ] izgleda da je Fila 1P'['0 eg~. zeml]i. UPI'"l M. Sasvlm ]~ stgurno da :SU od ovih :i ·$l...{li··. i1i' .jr.a e n . he'['jrrejs.l.u :~l'Oe. tvorce svetla ] tame. • . sa. 51. Kopta.p]a. paptrusl pokazu]u tragove uti caja @lrckiJlr.h m ag.ieJl.]lhwJ VQ 1·.R.tais:ki ..-. ]. eu . Poslednja vrsta spip sa. . f.. jaje ]z vode koje se ra. '.oJS]Ia .uu.a .i5nih imena gnostlci i d ruge .'!Vo.5Ha ] pobegla. i.I'll lma bliske sekte preuzlrna H ]rnena l~oja. tl sazda iensko i muskQ~ ti pusti ]z sehe semen]e i voce. .' SJ[lJG .bezglavl..ui"OWII3.. A~h1!S:I€b~.vest!'IJn b:roj im. u lance bact.~ 11.. ja sam polstovetlo.eleJ'Q dJa.o kao ob[]cjle boga Amsua.k:i h i sirijskl h filozofa i ca robnjaka.i. Na kraiu paplrusa ]'2:.:I U Bglptu b]Ie r asirene od vremena P'tollomeja.:II". [1.'ca.!' vode b~ ]zgLeda.a[djed an oovek nikad 11.1J. nesumniivo :sadrii srazmerno vrlo velild dec magl]sklh :ideja~verovanja .'.g". [ ta .Vi~..Pet~llJ'a (do~I.ar-ehss:a. PO" siusaj m. 7'.je'V'f.. rovek hi stao lspred brodske kuCio~~.a"".[.sa~ Atirka. j evre]ski udcaj.1144 MA...j~ {Mm~oe?)~ krokodil.ag.kazuje.. Ta. Samuanemu' -.n Je..V'e gvozd. Le '..govor]o ove re~]\f. . '~~·8· Vidi Gif)Q!l. 'U"ljMi u rul ku rvrdo jaje..j]· a VOl je prtmerltl da se pomln]e M!ojs.1 a uba i[' a .O bozansklhmajmuna...~\~i ... i koga zm ija .J!e!Oorv...Qvno "velika kuca") Hi' "Paraon".e:]lI:i1. ri rnskog ra zdobl]a .m.a svojlm amaj liJa]n~ l ikn takozvanlm mag:~jsl'<im.'. preehraeeni duhovi zore.Rdbet.eUklo gore. pod nogarna je trebal 0 da mu bude figura krokodila Mak..ha-A 1sa 1'11"- ta . prorox NOJ!' . uz Pretpestavimo jos jednom da je neko vodeno cudoviste z. 0.M-' . B! :ll~·ha.. '~.rm u.. koj] su Raupevali himne obozavan]a kad se radao svakoga dana. S:en.AbB.~'!'.ipo. sustt]:ri!.i u~ Anreba kata-satam.formula itd.e:'~'fl!L'fij.' .g]edada po. u vatru . NI' xreci se uz po moe 'Ii' " . s leve i desne njegove strane trebalo je d a budu psoglavi maimuni.a'OV'..Batet-sa. Ha. :llIa J~rim<Er.k!'li:.e .. 'wje si v. tl.8ujiu n. keji ]2. i r..iJvestele p'F~.tel"l]e '$:voJe" outr'fu1e: Izrai l..'ilt'. do luaja. 18. !i(og.-~ I r.i OI[UlJ hi se u.'l.5tO !():rozdiJ:le. f"r.f!'" -I 'e.r. Kina.stavlje~nU oko. '1 ujede svih oti rovnih gmiza:vf).. apimslma. .~. ] sledeci QOnom.]J.WJ':!emfJf iii.e ko:ji iz reke ]zlaz'e.. O. ja s tobom iz vode izadob .ja s to born belab u OJ ne otvarajl N eka se veda pred tobom pret vorl noge svoje ])J'i stopalal Usta gospodar Kebu a.. ali od oko 15«L 'Pre n. na nebu i..' pomera] 8VQ..j SCI' . rekao. nalaslmo niz maglcnih fmena !roia sa mogu ovako p(1Qcit~~]: Atir-AUl j Amsu j z.. Vnllca.sto su U v.Adsa. 'I~ pusti iz sebe vlagu i SUS1l:~ i hranu svaku..ije...il :s'tr. do 200.ni in I. vide: ti si Iabas.HI O\'d. dole n~ ~emlj]~ koje borav]s u gnezdima .. ]voti nji iz z ..Dnl 123" deh.4 • 'I!.{. knJk. sto stvori nee i dan.e sied'~ iz. Da hi Q'VQ ]Zbegao.tt.su to·:~ voleli da lspii.:~ M.ene pred barkom Raovornl Vrac~ji se. .t ~ sine SetIO'v'! Ove ie reel trebale reel nad figlUJl:'om boga Arnena naertanom na g]illi.~ . tj.'..Eggfl~·ililn' ·1..al'i-AUs3-\1' Sa:rn utekaba' U-AUSR" Samucakarec6ll~Atisa. sa ko] lrn se SamumatnatmlL-Ati:sa.~h.. koga srno navell eve odlomke. • . guezdu tvome.

. ..} p osra vi more ~ sto potresas nebe sa...I "_. lao.m '."~.VC Moci n'~ Sedam sarnoglasnika ee. !IIII I ~Jj "109.. p octi2e :Z3\U::SC dOl1c$~. .l'l'~ a'!!.\r.r'. ~1r..~"'I' t. .mag..k..' ..~ a'~".i." ".. !...iel. I ".cj.~i[. Barbarauo. Arbatlao.I'll"'-"~~' .[ zem I. '.~!.~~. t.~jskbn :rec]:[ua... '. 33. i2[J1 U ". kost i..~l~]{Hllost. st(~ stv10F. 1 1."''1. .at~Bot.•"'' ' ' 11-. izvedena tz Biblije. S~b]()t.1' . B~.U jednQlj drug. I.' ziva molbu Abla nata na lb..]prUid po v.'~l')A iililI'~.lnubis ~U~.t--' .... ne ja:S. ~3 BlJ':ita Iilsk~ mU'1.. g...s:[':!jC~ Sl1 ispisani u magicnim kombi.. S~T.I.aFOI'e··. 1.. Zevs gromovnik. demoni ma iii bl..... na vodirno sledece prl me I. !L'l . sva ~ ki ]1 fa po jednom njegovom vrh ttl seda rn samo-gJasn:u. lmena ~.._em. nekad bili '~Iezan i na phJc:aJ ma. . i $. cit.e.U)s] se o ihebr. Pareure. S([.'op~te kOI']~r~]'~i :s. 1< .• naravno. Ia sam ona] 8to te pl'il..c k:~)ja..ej's:kll j:e2. svetlc on tame. i Sabaot je jos j edna doBogali' ... 3.no.1I1 acljama take da obrazu] u h·OIl~gl(.j:1 rn a...125 No.l:p~rj. 1.'. .c..~.n. Abraslloa Ier ]. ¢h 1I"i. I[. :8'[['. ]'aJot S~baQt. c-:o seda--" me le " m .u :E<cDlfyon. _ .srr _ 123.:m sa sedam iU dv anaest zl\~l~ova" ] zo.. gospoda I'" Iaoouee. '. nep omlcni Aeone.]~.~ .. ] sve telo :~ StEV d u h.. seda m samogl asnl ka su po-.oj m~gicl'lJQ'] f-(H'n'lUU eitalnl01~~ '~Zovern tebe.'" e ..-iana sv.~. snove.kog. Abrasaks (i Ii Abraksas). B] asalot..iIlBt. Groelli' Pap~fi ir~ l~li1!' lJririsij MMsC'4'. .':::_IJ 'n[W''i.p _'.i2~ Ql~l1Wl'!W dujes u svetske oko.ir\."~.. samoglasnika "IaO'rJ'i~.wa :tJItOlilIwa'E.aj©es.ir-I.-mo0111. &~'bO~ttekID.Il Oiii'i... ma.'VdaJv~ tvrdeniem da '-"ra:zveztl.. sa izvesnim brojem znakova l~oil~.. gospodaru d ti hova. Jabraa m..2.uo prikazlvan kao 9..as H10j. .jitJIW{l e ir]I .J.jtl i....'_'oJ'!)'g·.ji U naveill ". ~to ['.i. sam Siltshoeuh.". :ho :$] vlarla r b ogova..lW. preko be:6r...:.r. bo~zebcgova.'3iI']' iedno od beb re]..J'''..' 23 re':: No:. S~ ]1!''I''''I....i!:l'jH:!"liJl denom tekstu odmah :za.:~. 'E[oaj" ttll~ode su._ ci ~je:mda v la soi ku daj1:~mo c n ad bogovi m a." Bayou h" Adonaj. '(.1l .C""'~I:r... i. Zag:oun:~.t!JImeC'I i .. bro poznata heb~'1ei:sk:a.i'''i' .·..111. vode porekto Q~ gnost ika..lo. ve:~ k~ svesti sto upra vlj.z:n~ci ~·n. 1. U!93.]]..e. ih .I~. Lai lam.. ww!i)~ !wbJiII~'W :J1JIWQ.. r:l' im ien.. .n~.maze se u•.. ~ K'~lilyiDi1I. Zevs nat]" Adonajl.ve :~ dr uge stile..a. 'G~.'A.I· ..r..Acto n .re..L. u. Za8Jlaer.. . 'c:U..v9Jko.... Z-ove:nl te. .. lee..' ". uhf~r~...·.JJ U _.cG javlja]u.. .tIzclv1oj i. Si r' ltd. velika zmija sa g]avom lava okruz. e ~H{!I\ij..!I.Ill. '-g!l. li.~~~~ Q~le i_ v 1~6 0.. st:~...Qj:i su n'lt'a-'"llC"~""~:"]IJ'.I!. !2~ 'V'~cl.e~:$.. lmena . 12:). ·tii. ~~I ~~. pro(]a "'1. 12'l1. __ ~'''' k -I do . odnose ua tri.Il'ij_. J. da se obezbedi rod 8tn~~pn]i i nocrtlh.ii ma .." """oo·..~ ~ I!l w ¥~~.~:Ni .r- ""(I S~J. ne "ime u kome SU sad r-..l ~UIQI!Lg'~ .~ 1 k a 0 d preos t fLI..aJ1HI! s:am. I .a..il:. ciu:se duhova. ~3')I[~iII!ddi Suliet U:li)Kil!l1yonl..:\ (TO~P'f~C\ i!!X'[~A O!IJWC.!' 'Pi. Mi ha~1. ne og- tll..'IIk.J. veJild b~ze... !t'~u ~\I:(!! T 't '[''''t'T'"]. N a paplrustma ] !uTI~Uij.rm.[1]'tt'i hebreisldm :~sir. ". III.. O'llR unac~uli Se ci1.1\. N~' 'G.t-Il ~ . ~L " ~". R!i!ifil<d. stvara :r1i.i g.paiiimo u porrebu sedam S~moglasnika koerJi..." .'r.as~ sto sve edrei cesto su sa njlm €I! prontIJ h1rze:na irnena sed morlce Bozj ih a rh 8! ode.1"'"'013_..je lance.a . GcG!~rict ~ Je:u~il b~ l~o(!itL~:u{::ro'llGl.o':msirljsklm. .!J..1~ bera '~'oi d ''I('WI'LI '''''!. sva Sve~b~.5 I iJid...izn.I> 1 . 1·'1 I . E:: rj~~~~.~7~A to..I.ogla. F£ na.~.OJUViJ.!@ ..!..Li''' ""g "'. ili ispisa iI1:U pa plrusi r na U kombinaciji "JtIJ h".. 2. PtV] je obi cr.~ a: '~ ~ . Hnumis] i.b I stor dopusta..:E1ju SU['ic~" lfillz.~ i~(ii ~robi:!.al. Pri mer ko] i le dole cdstampan pronaden jle na paplr usu i2: 13 ritanskog rnuzeja 'U1)rat i baja I leu napisa n U s d ljlcm (]a se savlada L~~a amera nen 'ndJ~atelja 1.:. dva se n.ad sedsm zrakova :S€: nalaze.1IJl.' ¥ ...j:a.h' trnena -b"se . Ne'bouu.asoj V\o~.k~ se 'za. :k. N. "!I .".I.-I'''' n~ ~_L-!!!"j'I '~I'l 'b!"t""" ".I-OO' &] ..I. . " . ~!]d@IL . Elo~ji..~. Iffu. G.. lAOOU E[.

ovog kclena 'izJad zmlja. krune iivolt pr. .o SaJ scenama l.ma r.aJrca~ 8!.irZlO I .0.bra:saks. m je. i u l<~snijim vremenima je kao p~ ~aov. iii ~'Stvodte]j~n ~o:nll\ek9J i . UJase OIil.g. ]xa k [) se crm. naravno . figuru boga pod19_muUhruku i... Hnernu le. Sude. I.~ ] S:EIJ ~vak~ strane nje:g.ivota~ a druga iezl. Abrasaksa hi trebale poistovetiti S~ poli..i.gn. [mao cedr. ~U nikad lava. i. apo. mednnm.. a JJ. upore d..egi. sunca kao starca: na g. 1~7" Ova.cne mati lllajrvi. us egipa.'e S~ S~ sigu..?j rue] d l~:] no_z Ui. •. da peedstavlja neki vld Tvorca sveta. fiBUla. .. Verova.e'Zotericno ill~efiiie Qd sVle:rog . ~.'5.vo:m. v'~~lko nne U\W. ~'vna.d'll.i gla.' tin..~teellJik:. i1.hl vi m u je predmet U 0:0liku pilona sa. " s ~ ij: --------==~----~----- Abrasaks je pIe~~ta.'e J~ ~s~fnsa_o.m a iz Britanslltcg muz.J. o. je nQS]Q b]o' ledno obbe]e boga-Sunca.ove.azliciUh il. da je njegovo t~cn'o znacenle lzgllbljr(UllO< U .e_n:.. m'eOllUtim.~.ca_gom. Ui JAM. Bog ji'h~B' da ga je Va81.trinjl8i a rznad nje" g~ p~.afli a:ma. e. obi~\I'm~' j~ dJlt je p'['~mkl' . truko ~ s a ~re. f']guraJma sa k O}lmaJ. ~.leid~.dve .lijie.l21.J(l:.~a.~].1 kome su nasl il(s ne fjgure razl tei ~~tif:Onsl~ih"'" i ja. 'I!. ~" 0[1' U brzo . boga Hnsmua.ve. zgrabtla znak i.CIUta.r rogova kojli nose osam noseva i.teistickom. salbt~ ~oH stmbolise ''''IDIBone lodina~'.V']jau _U o'bHcju sa ~Ijudskim telom. verovamo predstavlja lice Bes8J UI.uli SI! nekollko sirnbola vatre. imarl nikakve veze.a . figurom koia sto]i 1tI ~ornjiem delu . Verov~]o se da ~)VOlme posedu]e m:flJgi. iz njih se sire ceti ri krila i.u u m .tsti m spomeIUCLma k.] ]zg}~4da I vorca vaseljene. Ima dva para ruku i saka: redan par je ras. poma .z"mije: drugi par ie spusten. o:bUcje drevno. sto :magl. (hu.mderov .all rano do b3.. Bi@le Me:'lu.~' :]le. ne !TIoie. sm~:iU310 ~e. J?'o5'toji ~ z:n~tna ~~zh ka u m]~. Lice ]11U je neobicno i.'""po~ stoianosti ~ i "rnoel".a koJe se ZVI's:aV:fJJ]I~ 'Z.tnoscu reci da 11]119 u . ] da je trebale sti t nl OTlJaJj . veku. l izmetnu 1~" c 0. festo pdkaziv~n sa g~.oji j:e 2~V'eQeko 120. k. na~o~.a ".js~U 11.~i.pobed·iv~ti lmenom.Ja. kamu. m.J ·Ul.vo.'m.tno. H nu w'is je'.ll)stick. svakog njeg.atkid ima glavu sokola.~~~~'oth1jal bo~~ kame au bi H I"l ...i pisa n] mnogi a td'bruti J.~lJltlJm:i. drugo ptlce.~jpo lzvesnim gnos~iCkim ge:ma. .p\atskO. 1 dva noza. jer X "11·J . Petra tz.]ren preko krlla ] svaka salta dJ:djsimbole ~iivo.O s. .@.o.n3~](j(m_ :~ ~:.stoji na ovalu 11...stolo'i..a. evan". na kojoj se nalazl ftgu ra I I nu m lSaJ 00 I cno nailazi rno na zuak &SS ]:1 nDS= i. . nema sumn]e d~ je bog l~j] i sa.g31je pc-vi upotrebio U druk gorn.lma dva te la jedno mhlsk.EG'IPATSKA MAGIJIA besa: i na z~dnjo~ ~!r. figllJr--a.!\og.IJ_eJ1j:i u vezl sa znaJl:enj em.Aleks~rnd[ii~ki.om sistem 1lJ Abra ksas poprimio sva imena atribnte evog boga. u •..j. gl~y:om sol~?J~ ]h petla i n"ogaxm. GI:aui1:..e] a. desna ruka je.goj ~ ga eesto []al3Z] mo [SP]S anog na arnaJjd.Me:~ernil1J()ve stele prlkazane na str. Ne rnoz. :Bog.i®g reda .

brte vrste.o. vcdile 'duSe b~.:I.GLAVA V.ovskog.l~ _o~ig_~~ sa varajucim formularna..1a.6e.zbedio da m U se grobnl ea U odredenim .cuva bals~mova. pored p'. arova vo'~. U:'U]jenju. nadic[onalne~ prime IU~..lI.ecujleruo da i[JJ prlpremanju blagostanja umrlom [[].Q k~~n~11je1."aJ]i.a 1. vrsenjem magijsld~"ob['1~da ] '~zg~l.el~~)IU~oiljada godi..b~.prica-ju.i. kako je prirodno telo posle smrti sklo no. da se s~.1 u(:ajl~. njih slucajno bio propusten i da ne bl istru no.~ p. u obl.oJe~begov~. jer kad pocoe.live ~U u tsto vreme nlje zaHo ni truda nl novca d a bl .varanjlem reel IDO'ci 'pokusilio da. sa najv:us:iilu ci. ~~[pc~n]~ ~'~vrdJo da j'~ besmrtan 'i verovao je da c.oje :SlJ1 se morale nad njlrn [z. rnislilo da je u tako \i"ainoj stvari na]bolje dvostruko S.(. d~(la. :n a ko le bile i najm~ nje sumnje 'U dejstvenost j.. srvae nije b'~ prepustena :..ootav'lja.. Ba lsa movao jJe svoie mrtve.imbolicke radn]e l~ojeee Inu povraun pnrodne funkcije.n:i natin fivota 101] S. bilo zbog '1. s. N a prvi pogled takode i'z.je~ nam da razrnorrlmo eve magi'CI1LC obrede u koj:~lnase vesttjoa ctlro'bnjalGl-s'/esb~'.cll~ imena za .6 osigu ratl.n~. VerOV3... pr~[: m.va. sigurno je da je ocuvanje tela na nekl nacin i iz.$~.ai'eJJjh na nebu sa m 'ii.e~Ja eudno kad s~ u vidi da :$.o.c~".~ lvom hranon..jer je nedvosmisteno objavljeno da 0110 sa o-s.ljevimaJ~ to jest.t~.ddrz~vanja koozerv~tjv:nog o'b"R.])na za tu svrhu.~Sl. . nlzmHHJ~JliIJ[ krecu [noel 1.'kr31J ] s\testen]k" plemic i prjprnst i bogat i siromasan ne hi nlkada opteretltrudih d. resko ]Ierazurnett l.~Q'Jnlku di hranu .~ijc verovao u SfJlise nije uopste ocekivao da CC SlCnlcgovo ras.1 ilvinsk. ntjc bllo neh :L~og j.i~.1J.ag]'cn.mSno tome.a["harm~ ~ogf'eb~_l~. obreda kojli nisu nl ad kakve kef is.. pi ipak je vrseniem magljsklh obreda :~ izg.no :~Jdsko telo _ da se i i obave s.mo 0 tome da raz~lsi]ilno .~.r3JI~ mad m a tokorn eele godlne snabdeva kva rl.asto su sa Egi:pcani toHko od raspadanja.e u'z.~ego\1'0 raspadljlvo telo traje zanavek.padljivo telo vazneu na nebo i tivett~ ibogovima .da.nika ocitovala U IllJIJjv'c6oj men i.Q ~e_ ~e_ se d~. :JJ <:11)svake od ~]I~:h JiI. :~ere.~ N paph us ce sadrzavati nd~:?'I~H~nl11oli'r.jc b[~:a posvecena balsamovanju njcgov<ih razlicitih delova.g.z. Kad p-omi.[ MAG1~NL OBRElr)D Na prethodnl m stran icama smo videE kako su . ali SIC. I.u.C?g poglavlja.rsavanje i dO[)!['ih rdavih dcla: preos:ta. gipcan" koristUi m.l.l~dO'~lina! vrati m.v~e~n] ~lVQ_t. Ipak. posngne da . ~c'uvaj'U fb:]cl~o s '[C]O bogovlrna.amaJ~'lje :nJagH:.akog razloga. ~u jOOno ili viJsl6 njih.og mesa .U EgEpc~ud lJ ornno nastoj al i da um rlog na tl~jbcljj na.~zv.QC da jedu. hnmiU nebeskom i nekvarljivom hranorn od k.lpLh pogrebnih ceremonlja ] vrse nj em. jer zasto bi vestina bfrlJsamQvanja cvetala n.n.U.vi _'~..u~je na zemlji.njii l'e:c. kolad ca h leba '~sl icoo. i raspao S'~. zavijao ih p[~. dolt dusa horavi na nebu. a primer . da rnozda ne hi ndd ad. varanjem :re'c'u:Illoci zaHm nastoiao da nl~~~v~m .i N:~jedaJl Egi'pcanin kO..?v?ri'~~~no zb?g nemamog 'v._ ~ J:~ .bllo koj~ od njill bsla bi dOivo. svole rodake i nasledntke tro:Slov][ua Sl.I n~j[nanj:a.a apsolucno neophodno. p:tjUr.lnenim zavojlma i. h:ikog razlo~. darova .g~. duhovnom 'tc'iu.aj.cjn snabdeju propisanlm z.rscnja nekog obreda.hnona uzv]S€. naJjveCili pairnj. kako se verovalo.i.:Inagicne slike j nlagj.d~ PO.ed:n...

J te b e UJ() I.. Ozlrisa izlazi .i poji~'!. nedestaie.boga.13.idolka sl h:g:I. j'e trebaio d a sves'tte. 'll. d lus..ra.biiZ.im. '0..k k~ji.S. ()]:~k~U kre-itanje i posV\eUU IllU ko:ra k. deee Horove" ta ko elm. :~tir-- . '~e:~ja.lji'}"I' P'os]e Qvaga. ~~ude[JJj.1&2 11S3 s_e . dUSQ mlomirisa ve.Mru hj. dvaplu I1lam. ])ok-oj ni'~!l:).ment.kl. na k()ji.e:i bile lzgoV'or. Ti kedrovo u]je u Ame neetu ])dma. "d i kedar ko] 1 i:z.:S.l:]..voj Se1bek~ i SecUja.a._ 'b~zaJns.derd 1Z tela.a .tav']j~ na telo. G . ~'[I po. Maspere pod naslovom Le R'itlJJ'ei de r Ernbaume.lozanimljivom paplrusu kojii je izdac i. US]J®O U stvari. sHU.a.~. TI p. spasa va .re:b!L:Q.ces se is 0 zj rlsom u ve]'i kOjl Dvor~:n. . Ti . d us~ .~· ml!J s'tt~rv]fI~n z.a.l. sad a f'iliSPO'~oQii '. ~V1etu" i d~ti ~ u nj~~Qlve ~oi~e.e: PM'~ris . predstave scena koj C $[1 Be Qd]gr~Je u iivatu..an_I.b]o. lli da 5]'1ke :i h.d je ovo bilo u ["a~.kO-j zeln.I:28 Prvi deo papirusa.gbv-e d. UC]~ '~ tokom OVlOg == pod~e [llUom. da ti kroz miomirls boti koje od .e].e.:su ove '11!.at -]l'S.AF.Anubis ti dolalz] da te posove. ko] i je verovatno davao u'~u'ttst.. a d:elj~.I~~ se u~C' d i.glas 'c:u}e" i ..t~ ~~.l\oJi u Ar.R. M~:teI0 :z~rvija ~1JO!..l~ Balsa m ti doh~z] da U obh kuje udove i da ti razvesel t srce.I'ices se U ob]'i cj1)J.~u ]10m~'H.11 u VOGee] Z~ti:m 'f) osebno J.' miris ~voj u ~vor~?:u [z~. $.utJt~isnjii Qrgant lto]l su biU izv'a.ni.ale te:]o od .Qbezre ~ zervne 1LI dao.v.jnaJ'" i d~ se _ht]i!.~urVifln u ~:e:1 Tel~st pOCin. U du~oj be$ed~.a~S!JSua 1 Se:ba.~aJj]ti :i ne bi ti isto rako z dejstvene kao stvarna moe samog boga.ko. staJvlji~liL]'IIJ.~ je 'IU se'hi sa.o baJls:a.nepnjaIUC •.isa.m. ~. Raovom: jakim ice te H~in.i. ponavljao se tela obred.k: i~]ovel~ Itof i.Slet Inir.~ poznan h.~ cenoj poko~ 1I1l] ku k~ze se d.a na gQ[nj'em.rliS hf)O] po '~ nornama A kerta. _Ti p.m.l_~ ]1"1'1 miris l(ojii ee ti udove savrsenlm uCi:lllm.iU kad u suton na nebu 'Za. i posta [1] je 0]10 ravno po'loZieno.~V\~nu. Udo\i'.cina.s:a uch1Jj'ti n~'~~fjVU :S B.a :tvogaJ II T.ti P]. i onda su lUl.i. se od OOS] na zavl j.e[ilo~ unutrasn] i ol'ga rd S1U.C::maje uroniena 'U uJ~i:.~a!lj] I ~. i d. ]ap]$r-lazuli.cel]i za prlpreman]e t-t.iv.PQ vol] L cia._ Zatim.i'v'Orta]1 i uzi:ma. Upi[i.e u SebovoJ D~\or.a. ]'pa!k~za epls :n.U.a ]z ho~.]S~ ra$h::~...i.r..ima~ lzvor [Z. .jesa ].buj] pod:m.icnih i drugih pisaca . vadenje utrobe iz tela.~.z~:"Ozirise (tj.h.maJzc glavu. l~~i.u 6e Sf: t1j.ie 'recLnost nta.Q srop~la.~e se . obzori a pred SV'eti m vranma Neltinlm.tvoj iii poja v. rnoei knje su lzgcvarane dok je sl{ab za.()cJ.cnost ovog bQga 11101i. TI Isid III prekli nrjes i te te Ozlris U .ide~ tame.u dJe:~O'vj tela. U nji h -". donese vec[}() o_bU. po~vj"d'ujiu da on n ikad rJjije ol~. 1-e. s. Ka. ]ice pokojn ika okre n uto prema neb'~.a nje sa. j za~ose da saVrSielrJJ.r. obli e:je ve]:~kog Dlska (tj.(Jvanje u z'u~ c poo'ud u Sa tecnoSCu.je su se u klanje.1a ono sto isbce iz njega dolaxi do d tebe 'i ~o srca rvoga zana vekl" Posta.uti iZ]-l ad tt I. i da n]cnn..a 'ce smf)hl :~'Z. preveo M. a. tv-oJi rn: :sjed. Ovde su U prlnete ...e.je besedom pol~o~n iku u k:ojoj se inl.I. . 'Ozh:]se web Oko Ho['{)v'O illC]11. rilebtl i tel0' jie tvoje na doniem nebu.as ulje z~llilje Manu :~..Fen'i kij e ] bi·hIm"en ]z B.tL .n. je trebalo da l~~..t.az].za. koj.jali l~vGilrlj.ai~)ije' je prlnet. dela kia:fj.:iI~e S'~I koriS:C.j i se ~*=l)dinl S toborn d:a. za SIUliLO De.iI1l na s:voj'e [ne:S:~'OI: moramo eta se prlseti d a se bogovi !"no_g'lU sea c'i :i bel njegQVl8 p om. dobro S1.a.o.lJS~!rva a nacim na ko.koj nJku 'PFineti ~d~to.. I postupka nad niima je c]tano poglavlje :~st~v[jani su U pogrebnu 5:kj~inju. mDzO!a mcgu . 'tteC:D]'QSU raCUll:@! da besprekorno na. l.ed~ ~ se gSJ minis savrsenim uCil1i. 'i reci.V1oj :P05'tt3v.drza vala d:e. u ko:je se on tal~..je udov!'fila.ra.nu sa:vl"se:nom. jie vrg.~ zavija2:tIJ nle i kon aeno La k["if. n.Zie nad tob om na kapijarlt]a. smrtl.tWVl'.. je trV'oj. $vi. sahra n:~i vaskrsenju Ozirisovom.a.c. spisak balsa mao :u drugih materija l\n. onda De: na .ene.~ikQg. ·l-·oo)cn:~~t. Ispl tivanje mumi]a n am je pri I1C]10jasno pokaza 10 koji su metodl p:rih\i'~. 9r: tl nests u se b'l take slad ak mirl S da se ~ 06 tvoje nece n i 1 izm"e~~i.stoka s~ize . A ten a].lja.j m ucine.tne u ovom ]JOiSt upku.

Ti d is€s. gospodara Amenteta..sf iti niegove uaove 5VO] i511. pokojni kim a I]~OIC. i reC]I11. :u delovi prstiin zamota ni u p.ca prel aze preko o'b.hov]'m " one lice tvoje osvetliava na donjem nebu.st~'I' si zlati tom upotpunjen. [ieci ma magic ne I!l.rekQ b~]nen~~ dva.ikov'og telal opoo:a.Q ArH. svoja dva uva: ] da kro7. prsre ad. g].j odredene s]mbO~'iCk:e' obrede pored njegove gl ave. UV3" Gos]Jodari.b?i(lvaJu I na sledecl na.~o'v ~nv~:ulJu ni Maati i gOVtH njegov .MAGIONI 09. radenc .a:r. iz dva dela.] ita melijan da rnu oja.g. :i preko sva- iite~ji~ pogr bne planlne mu mladost obnlvlJaJ~. zlata i palac od metala "..'i" sa~[~e~ ne duhove.ci Z~padi se onda obracaJjJu ov. usta i lice bill dobro naropljeni uljem na 'ce'lo se stav~j\fJ'O zave] Nehebin.~ tno na:c.anje oastane u gJa.. imena i svojstva. stanovnlci zemlje ga o.cg .s~jiuC]obl'cd. 1 on sam le nauclo n1!3. z~a L'O ~]a nina ti dolazi: 0]100 j e i¥ve'tt]talisman bogova u bor~visb:ma.ocl. s: :11e:f(og U va V'C ~.@. '~obecava [11U Sf d.e ko.im re.g-oV'. i da slusa sa.sede koje ~aum s.iFis~ u davn. i pOSI'ed~tvoul m:~gicilnl figura koje su iscrtane po zavoj rna.ga odvoiitl.JlaI'!lJa zrna 17. ~b. pll"el~ocel.i preko potnj~{a eetir~ .r. RitUaJlbalsamO'\!a.s-a ona v'ilse nikad nece od njc.m!J 'i primaiu te stanovnicl Re-staua: d se pretvori U jastreba od zlata uz pornoc svojih arnajlija (iU fa lisma na) iz Zlatnog grade" itd. l desne S'~rane r... \1[8]0 za ~T.v~ .!~]laJr i obr'oo] 1113.. nos svo] d:~:5e: da bude u staoju da .a O'z. A It ubi s i H ott' dov[~a vaju iiijegove z. pl~'ko iUs:ta".tal da U osvetli lice .1bDSf.aJ su :isJa oerh:i kQ!lna.a.1ede ad nose se 113 uz:iva n] a i zadnvolj stV'a bud ueeg iivota koia ce mu sa os! gura ti p esredstvom U lja 1balsama.da pl~'ttn&lJ1 dva p. lLl sV'eUllstu samog Hora. m. l.jeg. objav liu je se ria j e pokojn il· "prim i0 gl vu SVO]U1r. Pl'e~o glave je sravljan Sehetln zavoj.11 poseduju i ]na:gicna.. onda pocil1. podzemnog sveta :n1"~~~ pred telom Id:l!nj.'~s~e.k. n. tecnost Raova u tebe u I~Z. ·vista. ~Q['\ed ovoga.e su i7.CJldaJ.i.miN (iJ'i ~'a'Sm).i. vOj na oba UVf. ti jasno siJas u metalu smu:i prstl t~oj] sijaju u boravlstu Ozlrisovom.~~voJe~~"o~ J Tot· ..ag. Kad su glava. 'Til ponese sake svo]e do 1<u6~ 1lJ~E:no.aju.a'Vu. Totov za1 ma nebu.a" preko briiide d. :u putujes nogama svojim do besmrtnog bora. I posle da~. i .] lsto kao :i u boza:ns:'kj~udove Oz. Kad je OoVO 11. ina nju stav lja od redene zavoje. Hatori n zavo] na ]ke.kh"juc. Boga. 1'uka kom.as [1jJe.~men]a.'b'l!'tvoglbo.a..jie jre 'bCfs ArLubi:l$.lJ i Nebt-Hc'lepin ZiiV'O'] na potU.aU svestenid reJ(. nlaz. Za to vreme je kicrna drza 11a U ulju.c'~ k~i.glasove 'iz-gova'i ra ustlma 8\1'Oj]!n:' '~ da bude 'U sta n]u ria govori jeziko n svoji m u podzem no m svetu.REDI 155 ki 2'." Be.i njeno \i. tl!::eba"[o je da dvad~5et dViIJ k()mada. Po zavrsetl\u obreda koj'u se odnoso na . koJi SOl va I jano p obr?j1a1.. a takede i P]"~'V1 nadn kako da in ]ZgOVOI]" SV6 ove blagod~~i Sl m u bl le oslgur il ne up otrebom zavo]a i bal sama kO.. Saisu. 0" 0 zl rtse.'Vi pokojnika l!l podzemnom svetu.a.ki~a:ve'. 'i da vidl oC]m."ed. a pokojnikovo nee je okrenuto pre- ol'is..c a korake: onl su CinHl .]'Cne formule koje su neophodne da ne hi skrenuo sa puta u podzemnem svetu.je poz'laciva njie noktiju na prstima nogu i ruku. Pri mi.~e. ti primi svoje nokte od zlata. svojim.IJ vrsio pcn'ed po] ojn.amajUje koje ce mu osLg'liu"at~ slobodan prolaz u podzemnom svetu.. Uzgr€d se pomi nj U "last itria svojstva tirki za j drl!J..:mi rnc i srnole . ime mu sc velica medu ljudlma.'n i 'U opisani.ji.c"ma:: "lJcl. s~av1.ni da . Kad :8:U izgovorene eve feci" pokojnlku prllazl svestenik ko'j:~je persomfikovao Anubisa ] vn:.nuis.a. po:kD'jniku se obracaiu a svake nozt rve i svakog obraza bio je prl~vr.a_ mo.g~. ti se po~arv]jujes u rnetalu $.oje je sves. oblUlvaocl ncba mu primaju (hJJ~Uf bica [1. i dVaJ U u5tim.r.h~liIj1k koli je o[-'cava.g~g ~.~ce:rn zaJvoj iH pi ill' llelUI! traka:. Dvorani Se:bovoJ U p~lsusr~ru Vc]ikog. U zlatu.cin: ''''10 Ozlrise..mazanla uljem i..j3Ij vr'Sill en::t.

'1og _pla'.~. .laJ . troskove ko]i SU morah pratitl f.uje. _]J bllo spremno za 8]['0 bn 'UC1U.sti U ~'I b~~tlna. (4} Sa-m.ra:njeusta i.jem ad C:rJl0g kamena.~nub]sa~. p['\®dst~viti dogad:~jie koji su se.dv]] izadji~j . bo."zastupnlk. l~~dedllo trljame taba na.vaU: (1} fler--heb..aJ(o VleB. bile na klpu !o::ojij u je predsra vllao..kl] a. one je..a'. Kl1'OZ slican postupa I( j .:tJJ] u balsamovan~~.~ stavljen na svaku nogu. i koll_lad lP. jer ~se obred rnogao obaviti 11 svako debe i 03 svakom mestu.ka ZiS "'ta i.ije.. desnu i leU ~u _ru_ku.~Qje ~e .se moglc 1Uc~i .drzan:i u. sV'e5.. b:io neki blizak pdja. ob 1.nogo star.a.e'r.0 red se obavljao u oda] i na ulazu U grobnicu.a.~ .a.]10s u po za vOj:i'm. ] podrqblli]e nSh.Zadm je [eva pokolnikova sa.UCI ~Jen o~[ sva kl niegov dec je. datlm u R:itUI. b!~ _ z. njemu s:ra. P~stl ?.zd. 'Eli cov1ek lcoji je bio :IIi sm pokojnika Hi oj/ego". i ill.Zl s"a s. posredstvom re- ceno. desiU u 've.k?I~.kO S. a onda .crra a _~i~uraJ .~n~ bio vez an preko tela. . '~rebalo.Svi su om :POSUtU ucesrd. on t[~baJo i d.~ija.~ .~:nog~ma su un umotanl u philtn o.I e.]Q btlo na samo] mu [TIi.ev. MAGlJIA da sa lzgovara za vrerne vrsen ja slozenog Diza. ~1a.te.d scena. ]Ii lzvan grobnice UaJ mestu ko]e je bile obredno eisto iii posveOJ. njioj. 'U'cJljieno i. z..I~e :E[.sve:tiIn ~'veto~1b:1 ~like a~~a"._a. P[ ":0' u I. Oz'risa SIilJ toj~nJse POl{ojllli.k~ioD ~HJ k~nl ]SClrta~'~ f~gure. ~2) S'!. otiju ll':. obreda.~O' vee 'U m_?cJ koie pretv'aE'8Jju raspadljloe ma..n::~neodgovarajuce _.g:~ed~ Ritual balsamovan]a ko] i je ukratda ~~ o~]s. da le eno sto se u (in i. i. -d.ave: zene StE predstav[ja]. ]. :H'~. IroJi je u ruci driao svil ax papirusa.lu.ri. U'uglavni.l~je.".en~ .[e ~ predsr~~]~~.~~m!€~~I.rna te_:ri}~ .U 'dep~ \~erova. {9) Svesteni It Am .h neke jos uvek niamo petptmo namerom ullem.errije u neras~aJdlpve. (5) Cer'n.vHOen pr.ste ~~ ~aJ]s.!l1Jjia.~~[jI umrlog.i.' boginje ]zidu i Ne· m. .z. m.C:i.~a.sa rna _Ieg[patska .me.v.:masn"je sloieve su se l!'a'Z]ici~i obredt moran znatno skratiti . vo. ] kad su nad obema sakama izgol reci. :mo. :i otkrivamo 'da ie U vrlo ranom razdoblju slkra6en~ oblik rituala zauzeo njihova mesto. Jle. kad le poslednji pokrov od CI ~~da J'~. na svakom koje ~.u. ad k()ji. Peste Sin tverom abonosove smole i svetirn u]je]n~ i posto SU iz~ g:?-v'or'~.ija.&esto~:~_r~1 plat nenom trakom na .h\e'nt" flO} Izvestan 'bIro] [judi koji su predstavljali Horovu naQn:iianu straiu.t. ad svih obreda oajvainij: je bio ·~Otva.k~ [e bila tll.11 druge rn.em u 5U u"es:~Vlo. obred ut\1. osigurana. kQbs k:o ~.el<zastifoen. kojii~ maJ je. je b:Ua.. (7') M:e'nh iJ'. . p]['~'pla.a lserrane f]gul~e Raa 1.l~u iU z.~atn. :p~rpu~~n~g I b e.glp~lske istlori.stcn..I .:zatim jie :us:punjena S~.. kipu balsamovane osobe.ns. _n~ak~i~.edne prednostl.aJd"~. ~'na na desno] rH)Z~. ]'1 d iel ~t {8} SvestenUt A m'-as. Ib:)ja. Je~.[11.n:om.z:Ei.EGIPATSKA. . nj. prema ~.g]OO. je predsra vljala Izidn (GI) CerQu·ser taut. jasno je da je S amo bogatas rnogao sehi dO'ZVQ]tti.am!Ova.roJu obh.. 12.{3) Sm'. a prlsustvo mum ije n ije b~ neophod [1JO" U stva [ l. Vee je bil 0 receno da SlJ] Bgi.i obredi Z:lQ.ka blla baisamO'VaJll9l i Z~Vl} ena prema uPl~'~st¥ima.ef-e'l~. .e obavljanle svih obreda rraialo da nekoliko dana.CFi boga Q'ZIl"LSa" Posto Je 01'110 uradeuo saka ~e zavl D.n~k koji vdi.I\estenik Sem. na kornadu platna ] preko prstl~u je n~.oj Hora.ra~dob[jiu e.j i.s. [ posto su n atopljene vcdenim ras- razumeh. . je predstavllao t lsto taka. a ona na I.k sada pois· 'rorvcc. AW::r!J.alta.ena.~_vrs~n': Sve 0. Posle ovoga su se v[~s. nog.anranom.canstvene sahrane: za sii'o. [\ojii ]'e..si.rena."~ za. iti da se vela z a. U'i zena koja je predsta vliala N eftld u.n.atcri je bile sta vljene pored nogu I na oJ]h.ojise 'vli. ~:ro~ azila ~ ~e_$na s.n se da jJe.pc~= nl verovall da kipu mogu preneti atribute UcnosU 'koju. ~. kojie . KorisCenje klpa l umesto stvarne mumije ima ocig'l. de:~6.je. obred.gova~~ o juee besede. j s€. n~ima . trideset 8'~g'~..n]~ te]a je.da kas. kodoba lead Ii je sagrad:ena VeUka 'PiIam'ida~ .5a.

.telu vratl nlegovu senku I vill usta i ja.]ego\dni" is to su gim.otv. a jos jednom sp oj.e Ell atke.a. ponavljali. p.SKA MAG IJA ftld U.1 davna VJ:Iem.SlO'VOln svozd. zatr vorena.ati.lje. iostavA d' upcm.8~. De!" Gm'_'I~'(Jst:' dt~S ~~M'UnenQP.orena.III. U sra n"I'Della11.vel\(al bi zajcdnc predstavljala ce lri Horova deteta'13l~ Ui begove sa glavarna sokola. • d" "I.. DJ]'CQllll.om .fl'~ji lk()'li ani-iell'.il::odc . tvoji:€lJ njrom ot'!i.~oi s~estenik Sem rekao: '''Vide.c.II.59 i d.om za."s" ~cmXV.. Otvaram za tebe usta tvoja.~o. [ ~.. 13.ojem beseda bogovima ' oru.govara. 'J. i d. otvO:ri u.. ta. '[I p.d~':l.' ".ri.i:voti. za s svaku cetvrtl n u zemlj e..ruje usta.ik II. dye gazele ili anttlope ~.. .ena O[VO['ir(1 usta Ozj ri.Je. cnvori usta.d~S~h~:api!Jreml! 1.... dok t.a. "Onda bi prineo d .eba 'i svestenlsa 11m -hema.u. 168.' '~. ~b ogov. 1. materlje sladunlavog mirisa potpomagalo je otvaranje pokojniko- koje je trebalo da podseti na po[(o]ji nemanl. OC:UJlJ..}e Set umalo nije progutae: all. I')iilli USl. Otvorih 7.. tom 11]. Setovih prijatelja.1 tebe usta tvoj:a alatkorn Anub~sovom.a . sina Ozinsa i Izide... m:onll I. 'i g()vorh. ~ . Tesko je objasnlti ol~Ir. i do dlrnuo usta lldpaJHi murnije.patki.Jl'. VU . .~.njie ipik uspeo da pobegne. l\n.. On l!lsta. odn .njavaH . j kad b] sves' enik Set» seo na stollcu.h'.U tebe u redih usta tvojla 'i zube tvoje.j![ su .U5tVU Her..I... d a je on poci njao peskanlem vodom oko kmpa iU ... otvara . aJEi ih uhvatise iglave. -ar. Kad je hik bio zaklan.i~ i '~e]o 6e nje~.. ] p osto se sen.~prav'onl kojom SU. a ]1) uskarci bog()ve I of' su im po'ma. U "lni.e/jgio.'" .. '131 l.a.U R'~rr. .a lllsta .esi:e[l. h . table 2. 1. .. majmuna i sa]_ala. H:et-heb bl se zatlrn pripremio da izv... ova C€tirj. IegaJ'vsi.aN.1 . Ol~~. 'jedna.1:.1ominlt·lUs.-1.. Setovi ]JOma..ja sam [lor. prikriv&i se U obUcjill] sv"i.iOl0 de:i ~~I1.fire rl~J!le. i spase sebi oleo. .l1ljie ave.!OJ• k UCl" . sva ka za jednu cervr t] n 1!J zemJ.is.('U' .] :i Z.etiri posude..2.3..j ci.u bi. njorn dodirnuo . tad je urn 1'0.'pt iee ] ribe. Mesta. . ..103 I ruega a [51a. odnosno "Tuntet". ].'z"v~u~e "Seb-ur' Ii'~.. jedan od njih rnu prstorn dlodj. ~. lz.~i.rsi zi't'V'ovanj.U. u~aa bogpva" Hore.Ior orrvori oci u:mr]om\l' kao sto jle. :1id. a 'I'l Ja za UI.2~vU..gac] se zatim pretvorlse u z. . takode nalazio u c.. tvoje. Setu ..S. s:t r.. n 8J15.o llid U sa v'e I' 'U_ .. ZrtvaJ se sastoiala od jednog Ill dva bika (Ui krave). klpu Uj mumljl su prilazlll ]jlJ.o!d3 cetir~ pes ude. ~ N ee I .e u svim obl I cj] m ~ n..ila s telcm. H.R. Posto j e uvod no oCis6enje za- J• Vi..h DCa svog je ere ba 1. i prineli ill kip1l1 Hi mumiji: svesrenUt Sem' bi onda U7:£O nogu koja je krvavila i.O1V3. jedan Z~ dru:znacenje ovog dela S~:Pt~.g~:~i vIsenjt~ u njihov ih~pobcznlb d uin05ti.0 da.eda.iU se pretvarao da oodi. lz.glleda da Je Horeva dusa boravlla U oku.lleltill sacri..IP~ro.. Ion no. ja ~a rebe u redih usta tvoja j zube tvoje.' '''''''. pro drrn ae bi ga sv.. • . Maspet. ~. eo.roj:re (fl. lZ nekog vrlo ranog I 3Z1d oblj a. odnosno cov~ka.!! I.. koja le od ostall .t.sli gvozdem kO]Je iz S ~ta ]'Za. Za..en..Ii.l"te1'HlfWiro th~ .~ je pokojniku vracao sposobnust 111lBUj'eI1J.a's~koj' prate tek.lJii... ~ k vrseno. It V e ]'11'i. . Pcsle prska nja vodom usledilo je oClsoenje tam]anOm' . im odsekose..a..).oro. 130 Vile!: D~~ii1 uclrl~fIJ. Pokojnill( ce hod. a liM. gOv. SaJgori~va.je iz. Cha lin po I lion. 'I..1~]a.ati. l'unam ~ltef i Kebbi(Hltlf.g..s:tta..t.. U t01U CiSU bi svesten ik Scm navlaclo krav Ijlu l~oiu l. bejahu zatvorena.!!Ho·re. al I. Otv'()(rih ti US a alatlkom. e.t" :SIr. ta.884: ['Om: . pra v io se da spa va.s.:a'~~'B.IlQri.lcanje nlegovog srca.:"10' ~"'b 1 " •. iil. oI.ier gOV'QUO.negazele ili an "]Iope i patke bile bi Jed.atkom gV-'OI-l'" dcnom kojlom bogQvim..J·. .de.ol' porazl Seta. " Ilsta U. vldlmo ]'"!l'U lTI ije bred oJj.EG'PA J.a~:ro mls1i d a n~ko'von:"..zOf..m -as. otvaram za tebe oiei.. 1885: tom . Z-" ~ no ponuaene preu ki ·:8iUm b' sves:tent -k Setn re'! kao kipu: "Dodoh da te zagrlim . '2'Il'10 koji ' . usta i oe i cetbi puj ..ll'uje. .'.~dl kO. odsekh b~ mu prednju :F)'og1!J i izvadlli srce. "U'R se··"o"fI I~"" . naoruzanu pramju: peste je preuzeo ulogu Bora. a neku vrst [I n ~iva na. Set je.[i.. Op. u. EgfzPCl'nl •. pol{oji(haibir). 18941. Totu i ..-2·~A. I!)':-J:le..ara.Hap. sin tvot ja ti usta pritisnuh: ia sam sin tvo]. ja te volim.

• SV'OjI m m:llJ lm :PlstO:n1.c. nik Sem donosi alatku zvanu 1~'IP'esl'"en-ke:r~ i niom dodiru.vera. naj ~a~tll~b vremena su Jug] Sever bile dve velike ob.kaze cia SU k:ipu ~n :mu.Mas:pe:ro rt:!.~ _ ~v.je usta mum1je ili kip a i l{a.juj e da je oVaJj deo obreda osigurao pekejntku sve blagodati k'Q~esu prlpale bogu Oz]dsu zbog delOilj/~:nja Nut HOI'aJ :i SetEli kad j e :ih..rhl'ova:n samo "bik juga" i da ire trebalo da sada bude pnnet "bit.~· . l\om~d~.~ ] ondaJ bi :uh..crnekosti na ] i cu rvome.'V'ljao llaJ ltsta ] oci" dok jie Her·heb:i zgoiVarao edgovara. lkI1VUJr· dav komad drveta.e~ i. l-~ak.propl sane da se vrse dJ~os~r. . 'On cia bl svesteuik Sem uzeo u rukllJ. utvrd:. I" . ·B']· Je receno cJiI) Sf: sva k" po ko .]iltt:i ovnu]je s. PO'$. POl J~d....J'IO U Sill enom sts i1]IU .~ ta sta.f.: se mislllo da ih je n!eophod.~ti :I1]O<C]r vlee t akode i sposobnosr da ih :u zgrQ'Va ra tacna i.~ast na ko~'~JC sve:tt podel [en. ])l'ikaz~ti sve soene . tj "mocnlk c~rolijJa('•.au.el 1.s[Jl~ka r obredt. neoblcan.~..~tI.ma.ka rile u gF.i tV-ie l for.. :Eceth. .e rnogu vi~e s]j(f.d !la. :i.·] pu'ttaJ doc~'inuo usr .izgo\l'ara prave reel na pravi n. svi obr. one su sada odvoiene": to jest z.a. i.koj:n iku. .1Jkl. remenima je svaka oblast :p~de~~I~= v na na dva dela .. nom u.. U ):. i!J 'z:atl m vrecu.m.Z~ u gO-Va!rao d ugu besedu u kQ~jo.eaeO]u riet.jeni morall S'U se ponovlti da bi pokoJulk ~U::l~~.. bile je txuzetno vazno dJa. da jede. Starca u Anuu.vako." .azde:~jellaJ rna 'c.dlu 'll.a\. ill IatkllJ Z\i'anl)..gove..n koj i ga voU" je ronda u'zi mao ceU l'i pr'ft:o.l.kle glave nad vijene u e1U5.r usnam. 'i obre.l ur henau. koje SU rnu neophod ne u bud ueem svetu. 1 Na.. s." 'fa lOCI tti..._.J"at mu nne. iLi reei rna mod.: d 11.. se otvaraju usta i Q)C[])0.08u~e.( je.de Se. svesee~. uputs.a$.~. i ce~iri podel jka do bi]'~na naJ rOv. Kake su usta.az ob"eda kallt:o:}e .:amilJ i iL1l:. S des .eriri 1 'oro.eulJuJ ~ lead poI.Cm!o :izg. mills] i. A . .. svesbenilt Se. vella .II o A' .nei ija nil' d~ bi.63 d.jena nexo I'ko . '..' a 1 '.nugtn .~o.:o~1].. jem ..o M" . cE. i svaill:i odl njib .]ll.z.meta . .ova ra~e cetu'] p'~1ta. od njih je pokOjll~! mor.at opsti ~prik. S~iI"?:a m u~ ml] e. .fJ obia vl. .: za to vreme net-nea I. ci~l jedan kraj bio U o[b. "• d ~ .gr~ndceno:ro pro. n a usta i.r.av'oji kojjrna s~ bile s~zan~. Da .m prrvo dodirnuo •.storu O"{e: ~nJ]ge ~ tl'e~. vlati le fu nkcl jie koje jle niegovo celo lma 10 dok je bi lo na zemlji.a Sl~ se IDQrI.0m .0bre da sa. ovog c-as~ ~ hio i. ]m se: cet] rI donira a I] som !:oil r " 'eRQU po usn ama .O~'.se.~.e~sto ]l. uzeo je u ruku metal no d I etc j dod irn 1:10 otvore US~ ta. ocnhn kapc:i l'!n.m Inlestl. i po na.eetu r~.~al'ab Jrf: na.aCin u svako j od .i drugs bica saslusaju i pokore h Jt..oj] ga von" ili niegovom zastupnlku dozvoli da 'uce~nvt:Eje u otvaran] l us at SY'Os oca.ecanstviiJj. sv'esten~~ Sem donas] klJrpU LU nekn posudu sa hranom loptastog oblika...r: :to:t.. ert blli oba~: v I. se "slnu k..:~. da bl se ]J?.kl?Jnl~~u . ~ovo 'IlJ. jasna.est·e~ Sem 1~ 1Jlz~ma noievo pero i mase lspred ruenog bC:~_'Cetln~ut.n1u]'e 0 bi.~ e p08~b]1~ ~o.''ecava ti vU]'C110 klt.1tva 'Ill VeZl S ovi m s:u. k S:U. .hr:ba pI]nO~] ~Ie·~ . n... • :.rQ l~~t cia po celoi zem Ij:i ide kurd mu je.jucUJ be.. T?.aJt cava:ia S'U poke] rlleu sposobnost da . cas' s.I'e . AU~rnosamo se p~~is~tii da je do.._~ 0> ~l ojl I. rOci zauvel~.ce·tiri pu.eni. nu se daju ne samo n.redstn llija [II na pa'Ph~usi.a otv. strani '.oJn~l zaJze]i.. ili pre mogucnos njihove upotre be.l drugi.obred. biIall vracena pokojn i-· ku. . gospodara Ccrv. '11_ "'Ii.]s]i. Posto je avo uradl . 'i ociju. . :~ svaka obi ast j1e ] m ida sva._.n8Ji]:1 ka.no lZVf'S.vana "'gvozdJe ]ug.. :n a JllUl] e:nom..~_o' ~l~'ul~~tl~~tl: 'V.ie~ ""0# Ozi. o.. ] kad :S€: ova] deo Qbred~ z~ vrsl. oot\l'rtin~ sveta.rni. • w" • I n ~k nsdao da te biti snabdeven heh. Posle upotrebe Pes-en~kefaJ.J " d ovoga je 0 bla'llI' .arauJ8I l1sta ] ?C~~J'U?~e.a. ali bez usta n ije bi 0 U mogucnostt da ill lzgovori.v3 det~t~: o~u.d. ] primlce ramo krunu ur-el'et od Hora.- rakav :nac:in da ih bogovi .:' Tako. stoga je bi..venog l~ame'.g bog.a i.za vreme balsa:mcnraJnla" #_'S~..I!:. severa ": i.vako.~ an nije jasno sa kojim cUjel1_1" ~'u ob~edi za k~~~. ja 'ucvrstlh sa tebe d ve \1J U. ] gvo~. ~ d .a povr~'Uo bo]u koju Sll b]li.rdj]·m.dse . ' !Olt. ]'Zigub:~I~.i0]0". koji ~i[j.I kO'joj se .] CI D na b'ibJJ S1lJ r.obni(.maJ XVUI 'i XJ X di nas:~~]e. CR.

Sl cist Si S I .:J.'~.st sa o~isce1!Je:m Seb QV....IOD!.~ ililj~\p vreoe sa boiom.verovat no niegeva c'e:r.jem" or] sl cist sa.~.alatku Ur hekau" U levo].(. J~Geniem.] ua pesak lza njJe.:1('artl~j'm.zujlljc:~ ta ko spremnost da pokoinika usme pod s:vOlje .P oreaA HJC Je' po'£'6 m '" p okojni ka koji S: ])OO:~ova.g. koie skrop] vO dom. . '·Seb-ut· u d.s6en. t-.gn. p osude S~ mirom.l Sep (J\!. N:flJ~a" .. ibog m rtvih.'C:u.l. Hunefara. sto] e na ::]]Oj11pesl{~ kOjii.lU!b~s. a .j.h [kad] mu Ike [gl. lr3!O I.:t ~"'. ~.... i rrUJtmijil. _..I'm'I]""I""ft'l ~"'" 'i1I l '11"'1 'l od tam. ~U.-~. i$pIred mumiie. T.'. i sep je CI.e'c.eoonjiem.'eCi jo~. molltva bogu za pogrebne darove.: ~ "~~IIHU.a. IL~.. sa o(:]~eenje:m TOl:OVi m.n.11 JI~·. civa kompleta od PO' cetid posude sa cuv..J .~jeJll.jllJ8~ :~severa ltd. je . .!lJJo1j ruci.. z~obl]elJJb11 a vrnom na kome je: uklesana f]g:lU'i ne strane vidimo grobnicu U o:bUku piramlde u tebau~'" • • sieom b u."'''' ""I I.st. kra I..f~8i1JJ()j ] ruci..I:Ii. ' -H ..0] ~ m. Cl.~ !"J""p. pob.I:ue v'Quo':m: "~.. All o!"1l"" ~.ni.a . pl~ce~. ..''':. i Tot je C! st S~ '~'lIojlm loci.i si eist.i'!!'~j'ii"i 'pu*~ .. 0 pi]sara._.j rn. .l\esb~ni Semu dok obllazl ku 1_' .a <0 'e:zc b]"ojn:~predmeti "'Mesh. Anubis.... Ti. Sves:~:enik odeven 11 panterovu loi~u d:rzi kadion iell S~ zapa I. j m. a kod ncgu kl." o c.r-. i vazu ]z.[Co] . drugi 1~D'I'hi10S] oeti.P~I!oJ.eda]] prema jlugu! [] kad je :pos:~a:'I'..1 !I. pla. gvo~d:e. ertika Inri m tn~~l~a. 'i srce da .:II" l.. \.je:vsiko.j u.u:U .tt u postarv[j en sa ctJje:m da posvetl zerm. dve alatke. I Hel~heb ce . ~ -. I..O Pl]lega.u:m.g]~l.jen:i m tamjanom u jed.]j] donose but. !'." J~d~n pomocmk drzi. otvorenim vranma.i ~e[ku puta s'i.m pl1'~d seenu v a glasl: ~Po. teletom i dva coveka 1<.· ]'1'. O. "Pes-en-kef" ] druge alatke. Si."". "-..e~.ik:aJ" . koje treba itvr~i. "Tur-ner . ~is:~"Cist...l]'~kOija.I~lCe. za koj] pretpostae. ~V' mo .ci.i '!J l\.A:n. I. Sa..nosecr cen n :pOI8:~.grehaa :~r~e]sa. Jl..v~ v .r. j.~j~rm() je nedavno odseeen sa sa klanog bika.I. ~.. grl i'mumiju. u d:rugoj.anje mira .st sa tvojj m oCi. [[V''iII ~ . . • .k 1 na storu 1 ~ ... Ildl" 1J.~." ill ]Ir..'" . Tekst wj.okrUje" Poko'jnii~ova ~~nal jed na ze.:ol]e mu je upra V\O '"ilI' tzvaceno.n~'~m Horovim.~jectvaranju usta ki pi O'zh:-isovog.. ociSlcenje:l:1J. ~~ I~~ J. U donjem del u je krava sa.lI'.enl stojli pred Ozlrl80m.~ or je elS!" Sa! t'iJ01J]m o~. i Seb je C]S1t sa tV10j irn (licis6~l1j6m..'.)1:..

!\Coia krotZ magicne ]feci koje su bile l U obredima i rltualfma mnoglh naroda dodaJ se Ooe. ] tami an. 'u'cinaka" Izgleda da ga je pry! koristio sa cUjem . SU.ad susf nske vaz:nQstm.. kako je plsac smatrao.j da hi sa njiUl oVlo ]zvod'enje smatralo skore ebavezn im. odredenim vrstarna l . Medu predmetima kojlm.at~k pcgled na egipatske medici nske paplruse p okazaee da se ulje poiav]juje u mnoitvu recepata. mil" 5·n1 balsarni ~.azni obredl 'koji.:$U se da rival 'I pokoiniku 1LI ovl m ob :ecU:rr~a.sepovog :i tamjan se nudl Sepu od tvoga ~~mjaDa. ] vaZ[1JO mesto looje cena izu'zenidm efektom. Posle ob eda otvaraeja usta s. za u vek osta ti meka.tilj da rnumiju iii klp snabdeju mirisima."pra.~ n " d" ...on i nlsu bili . i ocig]edno ie da je prikas obreda otvaran]a usta i ociju skratio sto [e v:i51e mogae.U ·njri.ti.~ nego leka ru u izaziva oju dobrih U'" rda vill.od tamiana Totovog.. i.. a mrtvl S'I]J bi. l':filJ:mjinl ti se OIl.b J. Od parntrveka su se na -Istoku." :Na:~'ede:ne m~i su ceo tekst ko.ni su bro]n i..iJije.ja mogla z~]ecl..u U logu" i cvome se ne treba cuditt]. Tamlan ti. Zivi SUI upotrebliavali u]je da tQm.!tnvaJ I. i tamjan se Dud] Sebu od tvoga tamjana. rane nastale pI" balsamovanju. se n udli .ek~aJjmIto..gra'DU z[lJa. su nceye vrel lne.tvitl.caljP. (lIDO rnije bUo Di:&ta manje korisno carobl1ja. mog[a. tamjan se nudl Horu od tvoga tarnjana... balsarnlma i li'~zJicit]ln delovlrna 0 cioeoe.an 'Ii sa nudi ad tamjana . ali im j~ pridavan dovolian z naCa.a~uJe' .iu 'i d a ie Z~5t]te: ad.vog.: a DB t1JlluQVa upotrena b bi . [h:ugi man]e v.0 .]'~J zauzlrnala 11 • au lzgovorene dole se u]je utdjava lo.me premazivani za vrame balsarnovanja da bl njihova. irnali za .~ed.mj. bilo neophod '0 dati 1J HuneferoV10mpapirnsu. J edam 1b. mirisi i. i. l ]lIla pridavala tniligiCua svojs.ku !3. i da bi lekovita S\il'ojstva Ul!.Hi] ad fa miana Sebovog. Th.. SI~ n ud'i Totu od tvoga tamjana..

roz[1~rti. celo telo natrl] ala.en~.@i1t ~" g. NESREttl~ DANl HOROSKQfiI.'0'2 'P[10- 1.. nests 1.llh~ k'oH tH. ka ko sc 'if!'liiSIHo.a.il)~:!il. :Ii J)(l~ joe (~riII l'~ nju sedne ~@j bl '''is~'C(t'aJo''if£si:iett'" 'koj~..d. .eI. ler ont samo i]ustrujru verovama koja verovall da SEt]zves:ne bolestl no lec:uti SalnlO' iZV1~SaJj'i [11.Q rirjQj p@l[i!lithi.hta:t!l. r.Ji!l:'la ~p:alliQ !ll.... ~'zHvg~I).!.. ea 'I tegobe m.. 6.j n legove prlmene ]J omlnle Luk~ ]j~.uh~~ 1.eri(ii~ "Ocl. GLAV.era "if.e§!ed.Ddill:li~.Jcld narod i.nOSC'[I\pad gl.ii§]jen. :SUL se "[51]'1 u vezl sa kazwanjem izvesnih pog]avl~.. dok }s. ispu'HI.'<hr~.eS. DU]-HJVL..[JJO" ill a. 'p@$l~.I'~I:ikLJ¢IU. Zen. Eg~. po m." Plt. zatlm jle prlsla vellkom sanduku 'iJl kome je bilo nekollko boca ].'ildlteli'llika da 'i stera dl.iilJpri la. preJ1Ij~ l Taj A1S!JJ oel 2:. [. iti dlt. SNOV[. kliun ~a~. ~ l.tU m. a povijeni s . staru tien..i'Dia V'ti~'d 'b~le :s:ilolill aa si'PiIIi!'~c.~ve do pete.ab~irvest\enjtlJ 'IJi O!lfQ vcrov. pticu.. ZI'Da._ii e prvo svukla t o'li~.if 0] pog~~edu.d:a SUI je pol()z.:n LJ.og.HIiOI~j~rfl~! snll[[. P:RET'VAHLANJA [ QB'02:AV'ANjE '~~VOTlNJA zor.PRB])SKAZANJA. s da i~~7. nos.aJ~JJa.~' Bililt il'l. i tc1tcsto'vi ne pruzaiu aI m noge .Iioju telim ~:rijd~~t. . btlo potrebnc i kazivanje reel ]1106 da bl se posUg'kJ ozdrav 1jenie.. isp'tl~tivs] krik seve.~1"tIIIill. nUl je ~c"a" i[.~..e :~ U srazmeri sa svojom opakom prl rodom h 'U uUe:t:IJjemj~~'.)j iiS: ]4.j'M P~sc~J'sadFzavtflii ill ulje.ove preo brafaje.i. 'P Q~ red lekarija. L1 t~'t SM'U lI. ·.U~" SU po S.!'~(I. [)@~in]uci od zavr5~rka..u :8i?\i'u. posL'OiilllQ u 'I v~kQ. dok je II~~~'Ii rli1llui gP'v.a''P~I~i!l''''!'J:.primenjrvao u vr&enj'ILJ ]L. za neke.!.z.'ost~v'- smo vee opisali.10u hana Bark :i"fi zrLklc'll~ ~a Sl)I k~j u(. i S.. I1'. izl1~dh~~i jednu koja je.c"a. ] neobi en] 'p["ez!. .a K:r:!ljige mrtvih necemo ovde pomlniatl. ~ ~iI~t.la IU E<~()nrn.{ie ie z:1l~hJii o 'iilatlBi1l:. t'e~~.oc da ulase u ljudska tela i ]1HI'C. i d .1P rJj'~S:U. S:'IJIBtD. ilLu j. krevet i t'ulldi. iitl:.I:Hi.~. jl~J j. i kad vide da je dobra prekrlve~ na p~:rjem.~ porno en nj ega prechrajan l]I..· nj e da su neke bolestl bile lJld pisane.::[. SRltC'NI. Post(Jj'i debar radog Z3 verO'v.dc U·ave "i.3.A'VU OFSEl)O]:'I urosr :D)EMOiNIMA. 'kO]l su iIT1:.:~e:il.e. ~J6 Mnoge zanimlji ve obrede koj i.e~ I~uI[~:.~. kao i m nogi clru~:u'i:stoiCnjla. 02" ] Dan.U'l.w~~e Jig jo~ '1 ~m5. noktiju" i odjJed· baeila dva.v. Jroj i ~navodi da se zen.. komtl! su pom3~~1i.iJjh vainf~.vel i 0 bi.ie~· Dt~ha. verski h obred a.l1i jled:n. :!. de:lovanjtl o:dHl duhova ih demona.ujl1i~:ro ']5~ marta. bfllCilo na i. Za vrlc kratko vreme je 'IIJ svakom .O {to g.£ @bIU7':Je~"~" OI1l.( 'S'WI!l. Majk~ :1< [ilii ollcr~v~jfi~l 1 ~~r.~rofu\!~i~ ·]"i~~r~['i.'Vs] dO' svetlljke.j~'I.'~~zl"J M ~~iec'i 11m: zlog .i!iko ~/.. dO'vu.un!'li.ti.i_'U 1ine Gen.' je. isto kao sto ga je 8v€ s:t€tnik tamj an a lU plamen i ]zgol'llol:'i]a ] zvesne [-eel. prhn u l. lekovima. MQ 'i..poiltllljll id 'L! grin. '~'ig!. Sh~a :!. dlak" jiS !'!!]fm Wilt1. n~l-n 'poc@se da jor1 rasru perje ] krila. 'K'!::Tii~d~ d~~~i.

:Ucan . }ednoga dana. lapis-lazulil.jiu poklona nadmasi suseda.l-1:mda je pegleda.i '~ da dodu uceni Ijudl:i .iji "po Vo.N. jer klalj kalzel' obracai II'ci se bogu: "Dodoh jos jedno':m p:red 'tebe". svako se rrudio da ralsk.jar'l. c~on05eC]mu poklone ad zlata. mlade sestre kraljevske supruge Ra-neferu. da je prm.d Kcrae..a]·om slucaju.lj:eve.(:llScl~5 godin:ili. 11. meseci.o. zla boles' ophrva jo] telo: prekllnjem veli~c:tll1a o drnah ·]].IJ. oveeose J.o'je poldoni . ~etvoros:ttndlCa mer.dJ'i sa donesu kn] ig. bva Ia.vi~e pred njim.ra 1" QID se POruOrJl] ' .. Kad ga c'I' .~egovom VeHci!irnst~u :m h. je tre- ob.V[ p og]:':V'a.n~SeJ' J.7~a [)~ ~ O'p~s. iICenetmi lB. Bebten: .gicn}e moti.e!rltlj.N.:~o ']ebi. K8Jd izasla nik iz B ehtena sti2e 1r1 Elf pat kralji bese l.'i:~Ofll:. da ob ezbede niegovu blagonaklonost ] za~Htu" verevatno cak i savez.'v~i dola za Ie:izaslanika Princa 0 d co! pos_ aJv[ svoiu najsts riJu 'ce['ku~ koj3. D. ~ p savetu boga.ecanosti. kralj sh vatl da je ona na] Iepsa de:'lloj~\a kOlhl le lkada video i dodeli jo] titulu "Kralievske supI ugf~j vrhovne gospodartce. on ude 'ill.$\10jojl' .a.lt [:Ifill :3 god 1111iC.de na. ra~ S~daJ :se t~_rvaIU .dllJ je gcspoda ricu Bent-ent -rest opseo demon lli dll'l h nad rcojim 0:11.ZtiC: .]j~.a.Elise moe! V'idevsi da.a i tirki ZaJ. stvo b~. i..8. Behtena. i lead! cu Sta.i. ovaj mudrac dobi naredenje da krene za Behten zaj.IUJctllj]lio. _Uhap~1:l!~~I_S~1rog!3J$e. na proslavi s. je donee bogate poklone za kJiaJ]jkm R~- 0" IDO'j stvo tvojie. tri puta . petnaj esrol g(. daj da i-ivimo pled toboml" Kad lzgovori eve reft savi se. princa tie zemlje od mod demona .I:!GIPATSKA MAGIJA OP.aka i uCi. vreme. hram Honsu N~fer-hetepa.. i svakoja ke vrednosn koje le davala zemlia. to kral] suvereni Gospodaru. u lme gospodarlce Bent-ent-rest. KI1 fE :201 godnm.e. l!"iPi.OO na roda.®d~o .moors .eni.ll -neferu.lIortilQ.tg9plie"'~.~.lillin. PaJrUs. V. on im na redi da medu sobom izaberu cQveka ""rnudJ:rog srea ~..godinu za god] nom" :i :5.'Dt'et.m" Q[]] Oit~ ] pili rova: i kad :sUgo~etamo.. 0" ti StUl.ud. Amen-Rea.£ost'<:L Ba.a Honsua 111 Tebl tako da je svakomogao p o. episano] prl [ie] je sm atrana toliko Z llaJCa... kad j:1B NjegoVio Ve.sa i~asla ~lk~. D:i!..85.~1se njome o~.j'Uci ga da pooalje boga da m U pomogne. p s ledece vremenske ka. da po:S~'[]~ I ekar.. I ~ons. Prine od Behtena ]oS: jednom odasls do kralja.rnlelilo. i usrdoc zamoll boga da d01:"'oU sv?m drug. Ra -neferu PI (tj. :svestenU.aSe ]zbaviti njegovu cerku.g (ma. izbor im pade na Tehuti-em-he ba.j:nom..JS 1'Z. Ta Ino dade" zmedu ostali h.kojri jlr1 je OpISOO.!cani mog:1 da ]eee bO'~~Sli :i zazvane op8e~:nutoscu demorn rna.:i 'U PolJii'zU.fio p[uSS~.govu moLb1U i.ticnne-. .o..tlseci.6erk!l..!... govoreeh cF1N eka ti je slava i.ru l?~n~~Gaf~i JC bi~pr~~~~a~}1 t. vladavine. ko] j. KC:Jlledii 1. bese pr.a m. Kad dade ]J red kral] a.Jc[]nj .1il1 I-UW!lm '~os. t:lb_ ~" _ i.Q'g.ri okolnih z!em~]ja su dola ~Uj da rnu tzraee polltovauj e i liLastoja] i SU. ill]j" U sv. bese veoma ]epaJ.T DE!MQNIMlA.. em. me dut lrn ima rno jeda II za tl":mJj]v dekas da su stra Inri narodi verova Ii da su '£gi}j.eSlOpOiltull.govi s'\i'e~teni el.eil~ na . ] Prine od Bchtena.e "Dvostruke da knOt iivO'~aj.kao sauces~~Ik p~ ~:l.J8. ] tspre 1 svih darova k.M. "lepote RaJ3..kt·. jer.Emde sur i~'1testele E'gRP. .a.ja.Pll1 'bogitlJ~oj j. ] kad se poj~.ramu13S1. ~ prea k.rH 6 ~llcs~d. de 'ROiL~ge:. I zgleda da je kral] R:rlJIDZeS II bio U .vom dodlrnu zem]ju i r~ce: "Dodob te bi.o:m delu Honsuu da ode u Behtem i spase .s.: ne lnOt.Po K.8 1fIlJ.] postavljena desno ozd ra vljenje postigli njle. Ojn] Sir! da je mudrac Tehuti-ern-heb bio poslan u Behten . 1{F.M.n J' boga-Su nca) i p ovede je u gi pat: :u kad sngese u tu :zerrj liu.j 1847. . i i primena nj:~ hovog zna 11] a I. se tr~7.. SNOVI.SEDNUTOS.u N ercr-hetep pds:t.'!.. []je.gb.ei tati i sasnati kakvo su .I. IOUHOVI•••• o OVQme" S.-I lL. Paris~ . u 'I eb'.vestog prsta" koga bi mogao posla tl u Kad jc ugleda.7..ta ki. gle. prekli]]. Mmul.ca 0 tome btla -urezana na steJP. MajId K~nooi ~ ntl." 'Na. gt~$'IJ nik dode do kralja i Da. egipatski sv.esreo] k ustanovi .i b pooVQdl v~di E. E~~~v~jEi:n.CU~ lU .il11illOj ibl~..jju:.

]. d:a.170 balo da ode u Behlen. '~otl C!.z..li] magicn i obred.o]a ad Z.'. Bog.1l'.p"n/~OI i. Bog Hensu otlde do mesta na kome je bila Bent-ern-rest..iJnL 1I:. ll!. .I Egi pat. kojlil Ibell!. M.sta novnici njegovi tVf.. me _ oarzuno . Pri nc ustade vrlo t]'Z.:ll:i is'tU!r." I . Tad Prine dade H:on _ SHU veltke peklone . krenuse i'z Egi pta. bogu ne dozvoll povratak u Egipat.)ji SU robovi i j~ sa m tvo1j slug~." I n 11"".aJe:~AIHJ·_. -'.. i o lid.a. novom molbom 'i sa povedi svorn 8'"/esten:i ku da kaze P'r~ neu od '~ebten.. 'i posle putovania od seda mnaesr meseel stig.rugi h barld 'sa :figunuTIa bog(. knjii.. ~ Il~.'I . ...~~I}::O[I Icr.Hdi i:i I~r)j:jinHQn!. su pri m ljeni sa. da zapovedi da Pri nc ad Behtena i ja ovde 'f"". ' " . tl pobedniee vojske IIIraka ~ Be hten j e gr.ve'ninsta u oblicju ~iOk.ns. cetir] meseca :i pet dana. jer ti zaro dode ovamo.II. u Behten..go-"om hra:mlLJ 'I!J.Ilofo' U s. napravi ve ~'! svetkov inu l!] deku monovu c~st. ~ prekl injem Vlsoo..t-s~og svestenlka .. tvoju. . " 'I!.t. U [~nohri. ~.[l... on i say njie~~)"nared se silno obrsdovase._ nerniren.Ie:~. Iednog [e dana" med . i zbog toga.tJrzi~ '1110' blX)] rile prlmere opsedn u tostu dern em irna u kojbl..~~ d~~~Qj ~~[".iJ.e Of~ '~il1hICIii.g:u'P~t] po]O:Z"'6'O'U p red boga Honsu Nefer-hetepa u n] ~. ~likDIIiiII ~O. ". i pet d.ie: d. .. Te bi.rtfJ~~~I~ liLbl~L 2'i) .lr~II.:i\N.I\IOZI.OVlnU.I:ilJUl~ i posta se podig... itnn.. demon onoe U iSVOJenora viste.. z.:11"..05e.a 1LI njima.ki 01. veJi kim poc~st]:m.ell na mesto odakle dodoh da mogu ~a t€: sla vim. Sr~liemk _~m[h . E. prifloe. l"] onsu ostade 'U Behrenu tri godine. sve tk....lo1:a IO!.J "J • ·X veo..@~l!.v. zajedno S~ koU ma i kODjhna sa des ne i Ieve stra ne.tII dtllvole • (I'!:o ~?nsre.'''.oil'U..".Q]lSU ovakn mo _ C~l1.~d tvo] . i 0]1 odredi cia SG.i ]z svog s. 0 dletee je 'U. 'i posro nad njltun izv..kociDa mora sada poslati naaad. i peste uplta egipa.. kad je ovo 'Ucinjeno na ~"]onS1l:IOVU zapo.:...t." sa .. Prine :s.Q!I1! ..'II~ n.:1J3 Sn"'~:R. K~d Prl nc od Behtena vi de da j e H'. koji le eedeo u barci.. behu odneseni '~. 0 vellki boze.'i..zevno~tima na l.~~~efer-ll'1liOOpu. gdJe.. dobi ad niega odgovor da je bog otisao '[I Egipa l" i da 816 niegova .~H)U vazduh. demon izade iz nje 'I una smesta eedra vi" Tad Sf: demon obrat i egipatskom begu i Ieee: "Prij!l't:a!l] le 'U dobrodcsae dol aJ'Z3 k tvo] kod nas.3C..c. ~JS'_ nio san u kome je video boga HOD~ma kako izla'Z.ivilH. 'i" I·DUli. "'" 4e" 1 '...~rn!lJ~ 11.

J". rn' ~ ....ll~.. -.]~a ~ EgiJ.1 " ~I"· " _ k'Ojr!. "I' ~ &!g~]jIW" sao ] nrug d e na I '" S~(h:.i' ." ~ "I". kratak lL]vid ..]"".):r~ja....I!.l-e~begova ] rn . bl..j. Prine.I.QLJ3J:lUl u PO&toJ. .. ] z~Jed:no prisustvuju svetkovini ko] u le p'rjredio . .d l d k" .~1l-: ~I. .. U ucnu~IL" .ojli :5~' nije m nogo ."" d...a 'I.:II' - • .".on~:I!J.rn.l!v Vh.....= Ij..it..l~ It~~ ~~tI}~ OJ''!fIi... ~. JJ..aspol. Ci njeJdca..iV . -t'I"~(l.~eljs]d ('..!€ "1"u snu.b. D...~.ll.ze].n..i' '_ !i:'lI). .... j ~....a ~'-I''-' . skim tekstevirna :m. "!II UWIl oi:'£i ~\. .' m... U snu m.~ !"' . aaspao ] usnic san.......J.")'V~. i Od!stUPi pred njhll gllev~n i osramoeen.objiaJv]juJUCi. POZ]l... Egi pc~nl su veroval ida S'IU im bOZi luke si le cesto ob. se ~@J svoiirn os~aji:aJcem sto bolje n. I. I~J'i ..~. .oaI"'m' "[i!'..·""t·1 '.. Pi"'-..~ '-II ~ >:!I ~~ ~Jl.e:Ze:T. j N~t~A~~:~~~ kralia Istbfnog sndana i. . ~].-I'J UIL!!] m·a.." '. al i..~' • . 'I!..oz.. zbratlb :11Llt.. c]_nHo .' $U 'V'I". o..p prerna steli koju jie podigao ispred grudi Sfi'~e u A'n.U se jaV]O beg i...'.en prema onom kOi! gaJ is:te.A J" a G. poJm.. '0. U ka R' a..[ 'iJJLosto~:tin] ~. It.'!.eo je da. .0..![:~ n .. £i.III. pridavali su lm znatnu 'ViilZn.:.!l I'\~ .'..08:t. I 'Ill egl p~ -"":"'.lLl!u.. [Il8 rod Behtena [pr]pisivao iste at':'b'·· .a oko 61'0.lU. pre n.O .igu.:.:II. vldeti i~ JClSJ fQ'iJiog]jf]pranera.1 Q~.... " AI '11..ii [u vio l~'~L'I~"i: !i"'i"ii od mori U Iljego'voji Sf nci.. lUi. da :S~ verovalo da je moguee da se demon iz Behtena ~. ~. ~c.'1'7·j· demon llooj]je 1Jl~... jer je postoialc OpS.c.kk."i'tro"" K' '!l'O'.I~. It~al..h~ uverenle [fa..I'l!.IlDlima brio obda ren 1U zdizao 'C"iif"j.::!!'-· n.- ..~ .. '¥' Jhl£..5.III'GI'!O:i i311i. " ii. ....ja. isterani demon je uvek n.L. stve~ni...e~.1'( .':lL !O.1ltao oko 14. ..re moen iDe ad sebe l.j!. 11. popu t pobedenog kra I.I. jednoga daJ:rI.. e.. U sn u o'~])'. 'U U ..8J f:ri·je 1i1:C..."""J""" .:r]va.l'uJe.VVH.JI pnzon ...' . .." ~ecbio poznat..zuje d:a ]~.""" .'" .~ mozem~ 1 ~" !!-II.~·If ~.azUlrorv:'fu)od onog koiji im je spos~'bnost nji hovog tuma:OO[1JjiaJ blli su visoko eenien i 1[1 l..[ lU!'!O:im.5:re~['JJ].i'1.. 5 njim u '0" uiQ'Il)rl.i~II\f..l!L d I· ~.'Il-.. "'~'~~"Im iJ'lJ ..L.. • -- Ouuos[m:fl.· .... Z:illll[..]S~..'·-r'"""" .[...em:Q nave stt :S[]Q1ve Tetmesa IV. da je en bog J~Ia_[·rna~is·-lie~ .. sa ... 'L)_ ~..coveku.j.v -.. Egiplt..j:av[j i vale svo] U v'OljUJ posredstvom S]l.io"'ii.r. og H.oz.ne izaztvanja SHOVa i se ponekad n.i'''' .. lh I' ". 1 .~g'Od[:1 zJvi..emon ." koje arue 'Utll'ugog sveta.oji je ..1 se da f.avanje vest~.a() '0010 usmlce pred demoncm moeU oij] m od sebe.: ]"1.~ ~ ol'li:i<.Q auv ." ... je ebuzeo prlncezu prepoznao je u Ionsuu lbj...

1114

OPSEIDNUTOST

DEMONI!iMA.

$tA! OVI. iDUHCltViI,._,._

pera- Ra- Temu, obeeao da ec mu, ako, oc]sti nanose peska ko~irna! je bi la Z:fJJnila, Sf] npll' njegp!VaJ slika dati, S vrhoveu vlast nad J";£:r]'l'i jama J uga i SeW:£i;nl~ tj _ eel im
Egiptem, Posle i:lV\~$no~,vremena [e Prine postao kr~]j Egi:prta, p.od Imenem ]'iotmes, IV, i stela koja, nosi datum 1'9. dana meseca Hater prve godi ne Totrnesa 'lV., d.ok:tlzuje, da je kra ljevski snevac ispu nio zeJje boga, H2; 0 Nut-Amenu, sleaben:i.kiU 'vel.ikog: Pl,anhijiaJ,. ktQ],i se Sphl~U:~Oiz

j oj ]Ie.voj saJd TIS!lC] ni crtei Besa, kao s;ro je dole pokazano, i samota] saku trakom erne tkanine koia je hi la pe.... ,\i::iJ."'El,· .... .... na , ']'·-,~Iv ce ... ZI t:I!]

"'Z~ pOiStt:u'z:anje s]1Qvl.de:nja. od [bogSi] BesaJ, 'Na, svo-

rec. C~k: :uako tie neko flJesto prta, Ostatak U~anj oba.vij De oko vrata, MastH(J kojlm pl~e~smora da se sastoji od

§,')'~_ • \. ". i,

, ..... iL Z

'I,~-:-.. \.lil'll ~~,

Oll

p--,-,,~,.,.: pavas

,.~, ;·-'~I. -,," .~;" ,[II.!jeonu ne ~,%g,oVOI1VS~,:··,-~I'I I

Gebe] Bal1'.kala.] osvojio 'Ceo' '~@:]pllJt 0(1 Sijr®nea do mora, ci tamo da je u prvo] god] 111 SV0j e vladavi lie jedne noei usnlo san U kome je video dve zmij:e, jednu na :s;voljjoj desnoi, a, drugu na levo] rue]; kad se probudlo one be] a~ ,hu nesta 1· PoSto je sarrezic turnacenje- sna, re k ose mu: . .~. , ~ e. "Zemlja Iuga Je tvoj,a j vladaces ze:ITliijo:m ..Severa, Bela kruna i Crv~na, kruna ee ti g) avu ukrasni. D~H~e, se ti zernlja u:zduz :i popreko, j bog Amen, [edlnl bog, is -to
.' . ' .. -:" _.... ., I .. ' I . . .I ,", I .
0 '. ~. ...., _. -

ki'~vljle krvi, ,k!'v'j belog goluba, s.vezeg (7) tamjana, izmime crnog p-11;s:fJJ~eg astlla, rumenlee, sok~, ad, dudlm njal!' kisnke i soka QdJ pelena ] grahorice. Nji m rJ.:Dipisi

molbu svo]u prod

'2;

aJ,azat sunca, [pa 11(at~]: 'POSliJ],j]

]S~

tmskeg '1i~dovn]a&ta iz svet~~t:fJJ",preklinjern

~·1.: ,,'". '. "."

I

l

II •

er, SIJJm,~r~a,.. Bari bas, Da rdalan, Iorleksi Q, G04}'lJodaru, p oo,alj'i SVi@~() bOZ~,[1lStV'eI An ut, An'U~t SaJJb~na.!' H~ mbre,
"B':i"r.:;' iI'
"~,\";lll. oQ(.!IIi;;LI'

te, Larnpsu-

c"" A

A 1 'II"'l".... ... Q'~Y!, !JIoll; ;;r;...... "
'I:' \'lI

b, ..~.... !!J!'~ ~'V,.,v

bom ce bid. rI, <1:& Dve zm,ije S:[_I bile simboli 'bogmia N'ehebet ] 'U~ce'~! ospodanca ] uga, odnosno Severa. Podg staknut ovim snom, Nut-Amen ]'Z:Vlrsi, uspesan pohod ~ na EgipM 1 donese natrag m uogo plena, cijli je j edan deo posvetio sluzb:i svog boga .Amen~" K:fJJk:o se ':tm snevlma 'i v]d:'enjim,a, u koj~:ma,se snevaeu mcgla etknti buduenost j aleo ZU~GJ01 ~gip~tSki CSirobe] ak se prihva!'tt]o da, lh izazove ked svoje kUje ntele razlieitim sredstvima, kao sto 5U, crteu:nje, m3.gic:n,iJl slika i l\:::aJ:dv~ I'!JJemaJg;i'~,l1ih reci, NaV'odlmo $]~)(tece pd m,ere baj~d]ca. Z~, ]zazlvanje viden,ja, ] srl,o:~a" preuz,eu;; i'l papi~ ['usa 122. iz Britan;sk-og lUU,~eD.a., ['ledorvi, 64 :1d~:~,je] J.S9 i, dailje",'~I~~
a

na

form 'I'j lu: ""... ti m ]- l'l uu.,[en· ,~'" "I '1,;fI,~~", ," ; 0;:1 ~~,,~ !Q ![j,a Sp3,Va~,,, O'VO je formula: Sahnm ..., ep~,efna, Ligotereenh: MODI' Gromovntk, TI St.o ~mij'u preguta i mesec :i;su-"Qs:U sto l!.iJ:l:icl'i,~e~$: '~.o~:a,k uneev u dab'll niegovom ,H'~'f,to,U je s h:n,e,; trafim, o, gospodari bogova, Set" Hreps, d.aJjte mi
,~'-.Jl,l~U

nie napravi fi'Ulj sa sv'etUjku~ i posto si preko nj;e izlio t~8tO ulje, sapall ie, O'Ve Fe~i treba n~:pis~,ti 'Armlut, L~n amholh, Arsenofrefren, :JF1t.a", Arhentehta,' Onda, 1l..,,,,,...1 ~ .ti ~ 'Il,. ~" I ra nn l"]' t, cist, ~!ut uvece pones na pecmaa ne uZ,~:VS] n ~] :l:u~cimtlprljii n) ~ UC] oj ovako, PritU sv,e~i]jci i sedam puta
w,,' w,

"Za ~,z:flj~:dv~nje S:IlOvaJ: 112m,i, c,.stu platnenu vrecu i 11]'0] ~,S~)(u:51 kme:na, koja su dole data, Presa vij J~] od

D.... J"",j)i (I',·[ ~....:r.:
.. ,

iri.' t.:i, ",j'o;.$;: '0'1!I\.. i1J ..... IL,I."1"1.:115 .

n........ II. IUuJl~ n "'r; ...d .... l,o'l! '!t-

'Ii'!! Jj,I,~

a \i'l1Il!'~';i'!!'~ 11'1 lU,1l .. ~~IIU! ~~!oJ..,
!

&~

.~

h

'V.t~

"!i

lf

m

rove-ka ko-, je ~:U ja,kb pogodovah~ Vle:;rarvanjiu 'iU pr,ik~:ze i, d u hove. :PFema n"jimall' oO've.k S€: sastoji~o cd, Ii zi,ck(~,g te~,~,~ 0 lte I' s:e d~Qjin:ika., du~e.,uica, du:h~z:van(il'g hu., maci,.hn~n~ ] du:
0 gr!l!lJcn
I'iS

ob~:ve:5:tt'll~le Z.a kOjii,m zudhn. ~~ E'lipcamj su i,mali o<so'b ide'je ene
C' ,

~.

il'l,2
il4JJ
J~~

Vidi V,se, App~"6!I~x, nlttoiiJ, ~,842:~ nt s[["- ~H, ~tt;dj~. U 'to.!iti Vidi s(~lgsch, Ef),YfX ~~mi:e,r hc P.h'O,mo~~~, ~ 't{)fI:l U, 's;t D"_ 259_ Vidj c~~'r~'l',f~f Gf(~W PtlPiJrf, ~Oim,1. str. 1 ]8o

hO'l,l'e :stele

SkUi!,';i;l b0ta Bes~ dat:a! je :iil:a kii"~~~' p1il"plyu~a., V~dJiOP~$ MeHl:r,I!'I~go:r.ce.:.. stir. _ ] 22_ ,u d~,Uje.

'176

177

hovncg tela. Posle :6lmrtitela senka }e cdlaztla ocr nj,eg:fIJ i, mQg;~::ti rnu se, vrati ti Ded~,IN) VE'senjenJ mi:sUC;DO~ obreda: dvoinik [e z"iv~o sa telom u grobu i, ramo ga je pose~i'~aI,~~'U~~ ~ij e je ~(.l]:aviste bile ]],tJJ nebu, DU5a j,e,. pe jednom ~]e,r1i§til"],, ibHa, rnaterljalna i V'el'OIVaJ]O se da se, kao 1 ka. j U dVO]ID lk, sJ uzi pogrebn lm darovlma koj:i S:U O:S,l'll,v]ja u g,ro;bnk~i;'jedna ,o~ glavnih namena :p og:r.ebril:i n:~h,.darova jel,ilJ,~' "pli,C.~bila je da dvojnU~,a, zaJd I',iti -u grebD!'C:J", kako De b~ HTIaO potrebu da luta izvan nie na'i:,e)c~~ bra n 111. I ~ ~ nogi h tekstova se jasno vidJ:u da dvejin lk, ~ik,()nema dovolino hrane, odlu,tati. ]z gl'Obni ce i poj-esti svaooj9Jce otpatke i pltl svaku plrJjaV'u vodu koj U USplH: na~,e._ All, pored senke, dv{):j.n:uk:fJJ :i dulle,,, :u PGl~oj:nii~DiY dll111,koji j!f:, ob~'cno obitavao na nebu, IlI1og:ao se ponekad naei u glvb[nricL Postojil- medutlm, do'b!!iu' razlog za t~r~e:n~e da, je besmrtni deo ,c()~'6kakoji je ziveo u grob]]'101 ] unao posebno b!)ra,v]~te u klpu polcoj 1:~lk~a io b ""..;Ii, • "'I",·rJ.' O· A '(.., ,~.. " "';111 " • YJVlOJ111& Vr~ ~LOm.JU~UJle Cm]e'Il]{;,a, aa je dec grobni ee bio 0(1.\1"0]8[1 za ka'€it iii clvojlni.lta" koji se zvao ''',kao,ru:il' ku(:~n i da je SV'e:Ste.nik" zvani ,. .'aQ,~svesten ik" ble posebh no odreden da u niemu VEsi sl uz'bu,,,Dvo] nit jlc ui~vao u

ce

,Ne mozemo red da 1]je postcjalo neke o:p;St~,V'~[Ovanje da, je ka ili h'll mogao ili da je od1'2~vao odnos sa sV'ojim rodacnna lJi, !p'r~jatel]ma l~I)jeje iive OSUlJviO' H@J i zendj11' ~ li je pozn at primer 1l:1 kome se Inu~ ?;~HSVO]oj zen.~,~koj~ae '~e:6tr.i g'(.bd'i ne mrtva, DUl nevolie kole mu joe _ j dO,n,ela otkad je: umrla, 0:11 opisuje sopstvene zasJug:e i, dobre tlOS~tlp~~e rerna njQ~za njena zi vota, i izja,v]j1l.lj~ p dJa ne moze da ]:l odnosi zle koj im mu vraca. Da bi njegova Z-!dlba. oprla do njt on je prvo zapisa na paplrud su, onda otide do njene gro bnice j, ta mo j e proeita, ] na :kl'aju p.ri,Cv:r$~i pa ph"u~na ]{JI' U'i figuru svoje zen.,e ko] i, se ,rHi!jla!~io'Ill grobn,i,d,; pO;,S'~o je njen dvojnik Hi duh zi,veo u gXQbuk:jl!' on bi, svakako, prodtao zapis ] razum,leo ga H~i) Steu~ je ~:to nemamo 11.~C]rna da :s,a,zna,mo ka:bv [e bto lshod nl'Uzevl,jeve 'i:albe. :Na, drugom :mes1FILg1 ~7 ~al4ii'zJm.odeo razgovors kQji DieArflJCnOV svesteuik ])0 imenu Honsu-em-beb vodio sa, dvoinikom ]:1 duhorn i
l,

e

neke osobe koga, je

1)..1

I,

svake god'in_e u grobniei, kao ] cvece, trave, hrana i pitt;: ] ki P pokojnlka U kome je boravic d rojuik na la sio j e zfi,dovo-:ljswo u svlm la:z]:i,~iti,m p:rizo.!F.~,mtl! ,kOij] su bU i, naslikan i, :i li tsklesani na zidovima r~ii,citih od ~jla: u i
gJ'-O,QrJUC~ ~, l)O]1QV'()
b
II II •

n~ddgu uunjJ~naJ

ko.iii m 1] je n 1J:H1e.1l OJ od:reeJ:eno vreme
l

doi ~Dj

n:t'esto ZaJ 'izgr.adnju grobnlee U kome duh umrlog pric8J zi,v{)m ~oveku nelee poiedinosd iz svoga 'i:ivom .. Drevni su Bgi,pc~ sa S~r~b(~po~t~)v~:n]em, ledali na ,@;~obl]~ ni g zbog d 1U hove. umrlih l\{,QU u IlIJi rna boraJve. caik: lh i narej,

znemtrto dok je t:raiiO pogodno

govore a ra pski iz Egi,pta
starlna
IJ'"

rno "kopaca
,__ . iA'li, _Za

veoma

j,

Snda na, ako ]slcljlJ:1!C1il q-s

:p Q\sluj u iz i$h),@;razloga,

lma m 1J;U je telo uziv9J]o na. ~enll,j:i.. Jas 'vdo ,ra,it1Joje kQ, :i Ii d:vOjinik,. birO II sv,ako:m pog;~,ed dun :Eg~,pca a" Iz,g]eda l!l, n da Je u k~sn.ijiim vremenima hUI U'i ~'du.b"bio s njim poiSl'tov'Elc:en", i tl l'l~ksirov,im,a n~Jalimo ijes:~'€:,,alu,zi.jle it:tl sv'e-, t(lst daE()'v,a, prineHh h'(J~ j :na, njrnhove oblastt q. ,kt~jeve u [~ojihl1.a. le2e n.jihova b~ 1.s.amovtIJnill tela. . -r
UZ]V~.Q ill
...11 II'

svim radostima u

,~O]

l:e'~J.,~8_~;, yt=]erit ,jj,8i!]:G~ h~]~~ogUuifski pr-eI'~S \;lid), M~sp~t,O', I&UFnal k Z<'IJ A~fM~que;. S&u. 7.~:P:1!I1 1S.. ,rn!)J]I ju~ :Ut84J~,~~I:. 365-4-20, hll Vicli G@~e:ni"heft Q R'CCttcil de Tmv;1lmt~ l\iJm, Sl ~_ 3-7'l.i1S :K:;IJQ :S~Ii~ ] ;8,~\8 p(iS~t to M(:too1ffl ~}irnitiI'Ld.e. pO''''£O :slam sa SQ.., ~Oriil [llcsl1,ag ~~fJ'~~ I e~~;;J" s~ ~!G~;;JJ!tQ~n ~~~", :S"t~J:'~jt~ 00 illlagaJ~i::i rna. 512 Ka~ s:~~ dotlil 11i:a, 'o:Il:Q ~~~~ mU~leOd, ~)~~~!'iTl'l,d~, ,OV~~rojita ~~tuJoo~ i. 'z;jJjnrilO~U!i£' m:1iifl (h~, daJ~Je QdJ aseHl S~i.IlU. [U ~aJd i~:'ii !.;!,pd U!,Ll ~~:t9 mil ~~'!,;i: Ii=~R :s.~ f~n~~,.pop:~.'u 'l~z.~~l'e,g pi ra n1h':~aJ. Sejh odvr'ati da SlJi 'i_Ii :s~~r,litd~':;:\. cl,o ~,I It_ra~lil2""~ !l;~11u,uhO''l!1 Joo, l!Iv€k UU]10 bQ,m,~e. d:;'li bi h~lo ,Iiledo.i il~'ii'i(ii (~~ ~

tellm~: '!,I'id_i:l..eelil1~~_~,M9nrJ~1cni$ ,Eg~Jllfr;."lI$:; P'Sli[~'ue: ]~, tab,

n:~,

I h Orll 'i, f1I~e,g(l,v~ 'pri!lti{;ii!::~ ~n"liliiellliii:lii!l'l,i'~*~~. Nmr'!,!'~I~~'""aofl' s:nu da ~)O(neJ

aU

narodl cv.rtrtto veruju da, duhovl pogi it1rUIUh 1.:1 borbi borave na poliu gde :SUo 0]1 i pali, iJ i gde S'IJJ im tela sahraniena, :u 'vf.)j:ni~] Cle8,eto8_ b~taljiO]],a vojsllcc lorda Ki,cenera "'zja,v:~jl1lJu na grab brabrog da majcra S~dn'ija,!- kojli je bio pogeden dok D'~ 7" a,'Vlust~ ']897'. pred vodio jiur]~ svo·g pu ka u bid kod Abu. Hameda, "svake noc] propisno metre dlL]h,Qvi ''!Jo ika urodenika ubijenih kod Abu Hameda, loo~i str~iar~; kra] groba sv'og mrtvog komandanta, za iiS:tttfv]jaju,ci ~'Pil~ko'8rop ],azn:n~a uz sve V\O'j Ricke pt)jedi.n.'osti" Cmci tako slepo veruju u ov ~I legend u, da posle siIJ]nI~!ika, n i_j.®rla od n nji h neee da ,8'8 peibl iii grobu, M.[sU se da bi 8v~akcg ko '~O u ci [1'1 odma b zaustavio fantomski str,iiiz:a:r" c,ak se ~.reCi (n~ aJ ra p$l~onl): "'SitrazaJ" i,stupaj!'" Oes:to jasno cujlu ta, "":11 I". 11' , • leo se ~:rr],ca., UJ(),I\: se ponav ,uJI~J1J;jna 1.;tves]loJ, Ud,ft,u.lle:n.ost.I.,, - 'II' ])l~k:O, II pust 111ji.~" 1,;1.11

Savremeni

sudansk]

l]]]

Eg;~:pcan.i. S:!J.l ve:rrov:tli~i da je OO:V'ekolva. sudbina '111 US'I!J.d Qd'i ucena jios pre :njego'vog roden]a, :u da on nema 11 ilt~kvu mot da je izmen ~.Nji hovl su mudra ci, medutim, tv,n:l'iH (_I.~mogu dJa 'PlIedJ¥~.de: akva hi mogla ~:).:uti k sudbina, pod uS]OlvQ:rn da do;ollJu odredene pod-a tke., to jest, ako lm S~ saopsti d arum ]1je~V'o.g rodenia, ] aleo su u S:lan.]t.:lJ utvrde polQ~~,jplaneta i. zvezda u to vreme, da Bog;~ usuda iH sudbtne zvala se nSa.i.1! i. nju [e oblcno nja ]j\r,atU,a.druga bogl Dj~.. zvana Rene net", ko] a ~ obleno
,r.;

1,

.... n 1!I~(iij ~;.CmljiJ~ijiC @'bic~i da se U~liIlIiIo ~cl€,...tako da i[~O'lllje u &11in .. :Kad S<liUl aa n~i!d,a,,,,,~,w oko p~ r.r.1!T:I~d,r.! P(["'O'V{iQ ok.o (~'1,1'~ sara fu~'O.gra r~~ul:i il ~l1)e.rre¢ i, s<t ~~..e~?j.~ :s;a de~;a,lo()(m. ,iiI ~iga Ili:)~;a Ill~t : :f.I1i~.Slo lb~I~~'u ~ro~[a 'okolQ, i: 'polito jl~ ~oJ' J:iOO~' da g;()'v~ri ino~itu {~Ol w ~'~ K~~m~~'j)i' IJl~il~;LISe~mli1Jl~~ml~. I u p~:e~md~~]_[lJme..Je~Q~U~~"·;fU}ciLii!~.e g vmti m tU mC,iQVtL kuu::u tl'tl :S~<lm.'6 :na obah [leke $to ~e rJ;UJgu6e !)irC_ i1uJ! le .i;~rsl!l} 1~'~J'~m d..a];1.7:' P([hSltl:nli{:n~ k,oimpa:s kcji :5.'1IITtJ,ko:ristio ta'i iSliI:lOl1l. i. ik.ad ie sl ~g;!l!O kt~C L iL~sf(I~~ojc ~i!ih'v,~ ~,jiv.ao Bo;n ito ,~ ,III~:SU 'nfillPaJl~c;I.UI,·

on

i me pokojnika i,zg]eda :nadgl,edaju,' merenle srca. AU,. i d l'l!Jg;a, bGg,i njla~, ,es.he net, po nekad [e prlM s utna, ] ci fill se cia je em a takode irnala u;~]<ca.Da, a coven kov lII. buduenost: u svakom $.1 ca,j'[l", mogla ie da predu sl'\3'z-e kalitvE!] ce bHi t~ buduenosr. Take cit~lf£!J.1olda su Olea i lzlda, N e:ftida ] I-I~kJ~r" ]J(re.rl,15C3IDe u z,enil,j., (J~]s]c do kuce Ra-usera, ,c;uj~.je :ze:n~Rut-Teter bila na porodaju:
1)J,

smatra gespodaricom srece, abe se pOlja:vlj1rj,jtl, u seen ...

Sude:n,~ gde a,

CJ.(~n~lj]ir~:

'I1ii11s~'IDvirn

hovi Iluu:rl'iih .. M!II V:i,d i. i~tI;s.trovan .. niO'~illC §'k~, ~ 332, ad f _jil~Il!il Ui 8,9 str, e I Sl'!3{~ill!~ielanak ilz, 1ninl's'a od 'J_ jlL:i!I~ 189!ll le Vrcd,;Ub Sl){(l~~~~'lii!i:
1,

"Jii. 00

blta~ iiisk-og ,IkOIilZU~!'!l lU [-:~i 'gOUJ s~'ug8!O' gJ:ms dm. se g,uob je:dmllQg brul~i'1!G sko:g, :I:i!OfltOi[sk.og ofi(i rol n:iJ[:ll'zi bHz.u ~el:i} :11'13 m.t.u v 11:11H i,oosnm,a, _~I IJ 1i1I'U~':rilSnjCEriIjai>a'u!$~il)m l'!tl!OIt'UI - ~il1!ll:st(Ji kojG !llrand Ii:.H'ko ~)O&~tuju - i d~ gl1l",. 'i.7:, ifIIckog r;!ilfJ.o~, $'c:'~j!:!,cj '~l.$liIS0(h:;·t'j~ ]li:illZ'1j ilvo u'[leth:uj~l. ,KO~lIZ.'LI~ Je.
11 ~lm.d'U

,u~_RJD[!:

H!Rnli.~S_f«)G

l'OMOill:SKQL; OT';ICIitA LJ JAB'A~IJ.

g.

N(:(~~'i,I'i1l0 je

10 OOlr'ro; pos:lle i:i':'i,I['c~'i1Ie i~l!r!i!g,C gtti''ltc'r',ficr ~c;:: ~VilGg.a-od@i~)o~mJl~e kmliz.'~.I·

s~ ~111I, st upio U

'i,i'~I!,:l,

S~, glr""e~r:iilelflo,m

o'b~:asti

~!i)IiCi~ Joeprj

P'illt~i!i-

fi~~I}Q'I,\'~Sil:\~UJnliC~lIO'g grol)21 .. PrJ~l.~jc guwcrrlic;r ];ilritto~~iiLO~'I,I'On1l Z.Vlii:IJ'IU:" llonll izvestruill~, ii1I saSIIIi'llio j,\! je i()tugUcd~o '!)tar.~~tj"'!a :wl,~ iI1:c:::ki jGdilllili~ ko l1I'IJZ:aik: ,ei r:l.o'l,l'~ni ~ 'H'~I~ii} Splllin1eli1l ut~ _ Hood, S[/vijo ie.,rlll,rno,go godi 1iI~ k. je btiJ() r.;a~~:t'.i€1prerilii~[.j'jj¥~n~~H:n ~!'Ilp[!j nski h 'iJb~ia: '~:l!l"'Ve g.oil;~i:f.le,ere Mcidi. koja odg)!)'I!'ttro1 186$. n. C., ~lrod Njt!SOl,l'o.g ,B['it~n!$kQg Ve~~itatJlS~,V,~, SJ'I-

rn

J:J'ijB 11I;[!j:;SHI:'I!I~lJlo'e ptH:GIIiI,:m~e prel\::o U:nut[!'Ilsraje.g 'rIiiO:u~. k.l(~se r.o1zuol~ i oiki r 'P~lll.'Ube po ~~]a.emu e]k.-]$k1"(;<'I'1 USU L mii os:~ rvu :Hi:n)~i'm:~'~J~~~,IL!. _ [:-_]i ro~ii'mla, ol~rug N~l~. pokrn~h~ij1t1inmThdi ob~a;S't ](il~~\I'i!i. S~lvjjo jC nj~st~vi'~i!i plo,v lci'bH dU"l db~le H'i~,o~im~ bacila ~~d ffl ,u, ~~,I~'vuF;blIQl~U i:'~, d4l! $ilc,ek;;li orp@ravii!,k !»f~c~~~. Z4l! [t,e'~o~ik_ll) dalfll;!l!. nfu~d:~th~l.on uml ' re, i kape!ta,1il SL D~~l1 :s;ah!f~i'lJi nje~g@ve,til~l;;]]rketa :t'Je_m~jtl. 'iojn ie pcl'i'p\1}~ k dilila h ram'~, [bft:!di ~zru!d ~WJCmiSHI. Encm:m 'il. pmw ~)o~ta'v~dlt'!l{::a-r~ krM d~ ~i o.... D1a~iQ g;rob. QI:pUOVU. ~ekol ik-o· goa'ilriaJ ~asnlje, ka(~i~~vi!ij ~pQ(m .. "lll~k 15ik:O[ll) i~te,'zno pod ~~ticapBTII, e w~[a ~ ~uikl:_J IlIlraz~ '~ ~It{:.g:~. ,A''i!Elitl'Ll['i "Fo'k1J.r,[!j.u. s[fII["eii,na hirtrma ]k~t:Jdt sa rulUIJI1u:rm. re~~ ~'I!1! s;ta t:::e u ithH:ipmtlLuino @lk:o se doo'!,!\o:lli d~ se: grillu, llail.gg -:).~'rnol~lfi@~ g1i)S1;!l!i:z dJElile~ kn. l\;;o-jlu j~ postao dluh 11 t~do-ji Z£~l1~jtIXit!:n~~~oz~bou."i!U_'"N,~ In' 'Je:ra· vilJki. [a~;m;o(l:l.- r;1:iiv-.a r SGo~loog ll1d~y~~~~", s;a d~,!.1g.in:10iJ_k~~DS~~'s:a,Gs'e¢--.a'IIi. k~(ll ~·to~c Ok~ Rjo~~aklii-'J' _'~;fi~~_l'21.'W~ pJ.~1l ,:8J PQdl.~:t';;a'~~e ktlimen:~8 ;S?O~_ne~'1!il<:;;li"" k;!ilk:o flIt] ~-'II!~n'(:i ~ jed.n!OQlu;S;nQ P['U i~sepolrnitOC~.. G:!i~O ibl ~~~nr.ediiJ:11L p kra~~~_ 0'l,1'0_se 7.~nO ']', d~[1JaJ j!!{bmne:s'~~g 1iIl~'C~~. _De~:l!rt.e J~fJ~ua:~ c~~ Memd1 - tlij Jest, :1,B,71 god~ lite, .Od t~,~n JiB p~~tQ .sko-~ 3® ·t!il,rn~,~ :l~ to .. 'I;',ueme o~t.DioIlj!ll ~Tiliiif, z;m nell]i(;jjjIl~~ g;mb. Nin:O!:ltn :S~ Oit~10.. :do _Hi: d:jU"i~ ;sedmog me;se~, ,110: :~t~n'om ki!Jl~r"~~.tL~. :IT.IrogtJ, ,~0iJ~~ ~~I~ [kQ1es...... i!O~ ~:

"til

ke g;oc.Ulfte ull"eih'UltU I C.I S'~ ,@;oob,. ~ :~i:ifi!Ml'C¢~ c'Vt¢e; ~ tan~]:Ii tde d:ulh umlr~o.g,"'·

n,

o]p!aklJJ]lJ

I

dok se zernlja tresl 1. da ga le on a. kad lie'bog Hnemu. sada 6es rodtti vladara svera".:"On ce hoi tl kraJj i hna. U jed uO'j dru..1 mu nje sevale i .~. kad je lb:al. b.1'0 rnovi futnj. iz dl"ugi h papirusa sazualemo zasto su odredeni d.11 njoj bese d 1J. 2:9.ci n: .a'l-e. I kad joj je.vesr e ]lJjagijsl~e obrede. on j()j je sudio u prlsustvu svojih poglavara i p.kako je svako dete dolazi 1. it] es:recnm. prorcdanstvo se ispunl. nasledio shvata IlJJ8l SVOJ I~ predaka. od koji..kac srecna i] i nesrecna. ~.:..oJriji~ nskorn ka lendaru.h je svaki bio srecan ill nesrecan.stvorioza Batu zen u_ 'J'koja bese :I. same dellmleno.'i da ee bogovl s.it[ sreean Hi nesreean. zavisno da l:i je cas balo da red' A'i'eksandr.51 Co.esto k.~. da je vide.vrem~~i.z..o cuo 0 d..j koj i. se rodio nekom kra lju kao odgovor na njegove molitve bogovima. kome je rode-no. ] s vremena na vreme De. na srecu.0 nas su. r tor su takode S~ u m:ogle predJska'z.1 Pouka svih ovlh plica je da nijie moguee ]Z~ bee! sud'~i:ni:. sasvi m j e jasno d a p.i." Tako se i :ibi.corve1{OVU bud'Uc:nOi$1t~ ""I- OJ rnedutim. zrrdje iii psa. $a. SUClll..ati . ~i. ....ihdjii od omh keje [e rnoli lac prl:z:iI vao bltl na vrhuncu. i 19d S1)] g€JJugledale..ci. 'j Zf.. jer ta t'.ljivala. pe gre. jer se misl llo da ce 'I b neprij ateljske si le tada Uoci ndti nemc c· D'Ull." I ova. sa!?~o. dospeli papirusi ]{oj:i sadrie prepise egi parskog kalendara IlJ l(Oj]'ma je svaka trecina svakog od ttl stotine 'i iez.~ tlo. i.ani 'OiJi sree:ni..'_ OSl:uUse jie na sm ~t ] pogubtse. pomogle S'U joj da rodi troike. avgusta. V magiiskim papiruslma se e.· decaS ka posradose td kra lja V dinastije .taneb je stajao J:l ored nje i osma trSIJO nebeska tela". njeno~.v-elrov J:~ :lJVOt' megao.8. tj'. na zabtev Ra-Harrnahisa .pCani. dete je lspalo 'I]. Prica ds'lje kaie kako je on ]Zn1aJkao krokodi Iu ] zmiji ]. i "jedan iZVl'si odluku inljibo-· vu".. . je njegoV' palS s]uetJJ.cJ [la.dJeset dan a g:o dine ozn ~ce:na.] It SVaKQg.C.lsto SlU drugi to bUi. ] ..e z'ene na vaseelojl zeml jit ier .O tome. boga ODlG: doda6e._ ostavlla i nanela mu zlo.1] egipatske godine je bio podeljen na tri dela .da tlb ] tlh dana ne treba vrSi ~i '. IS3 Tal~. sedam Hatora dodose da vide slna ko]i. aivercvatm je da Die: u vezi s nienom een ~'l'~']ne~l~J[V~S.[) Sedam bogima Ha a nekog dana iB da. rekose: "Umrece ad krokodila. kraljiee. Uzimajucl za primer mesec Tot.0 na svet.kad su uvedene u nilen u sobu. mS. 0' kr:~vamo da SU danl obelezen i na sle- de. N"el'.i vehkog. i sv:dd jer dobrc poznatoi ''''fI1 C:i 0 dva brata" kafe da. kaji le bio prvi mesec egipatske go di ne ] poc:i njao.M"eshen"et bi 0bja:v'. i da u jedan glag: rekose: IJ'U zrok njene sm rti bice nos.eiPsa 00 svake dJI'lJlg.]ermici'J.j]iIQ uieo ida.]1.0.. prekllnjao da se sued rit dok ne dode povolia n sat. je ad.6e vlast n ad celom zemljom.. uje~ da umro.a['. prvog mu'ia. rekao: 1'0.. jer prerna prici.ole sasvfm ofig'ledJ no da je bud ucn ost deteta za visila ca k i od sa ta 1ll. i sve dok nije video izvesni sjiaj na nebu ] ])'1 imetio da SU sva nebeska tela u povolinom lPolo!ajiu~nlje joj dopustlo da r~di dete. iako klaj nedostaje. se njome ozen.golj pri. Kad je Olimpija tre- dan sam bio srecan ni nesrecan .

-7 -8 f" ib li !l I! 25 6 !6 24 r. .~. Na ovtJJJdan tn rreba 1'0 pn 1l0S]~ ti darove Ozlrisu i Totu. Da["JJ 2:1 3} ~~ - 22. ~ ~ ~ a ..GII~ATSIi(A MAGIJA Da. polnom opstenju.reo osti 'Ill.'"~ razloge Z~ 2. . pon~ao u skiadu s tim.ovi.n 1.sti. 1). papirus Salljer IV kate: "Ne i:d. a 1:. taka su Sf: berm t ri dana i trt noel. sro mozemo videtl lz sledeeeg prirnera. jlev z:m'ij. .. OJ _da ko- Hsti. Na ova] dan papirusu Salijer IV je om potpuno srecan.Ul.~'~~ n bi..jprisumosti. za to ~t'O je ""OV'O bio _ n da borbe lzrnedu Herta. bT' t...~.obelezeo kao p(r~:p. a svakl rad De potpuno zabranjen.eta n..i postavi je na nje no.El' .re~]'ma ~Q:ci ])tr~tvor:~u kr~vlju.~ 15 16. 1 .entua..svaka nje. oa su sveste ru ci ] I" _3..' y" l'~ "'f 13 !!f"(Sif) 12 14 '" " .e:. IV(_) su se ttl kli U obl h'Sju mu~kllJracaJ.M.ogl e d 'more '''ililuet:llk''Qja je rrectn a .z. na:~en kao potpuno nesrecan .~. 2 .. ra .g:ov3.. da. na ovaj da. rd da prima tudi nca. 1 caro b" -O. i nerno] imati odnos sa 10m. U vezl s [Jet i[11 da mom se l~:a. katendaru bl $G.~ .~ Dan.JediU barku u kojoj je bilo sV etH:is.0)1 SlU sas .I kaze da toga dana ne obavljliIJ nlkakav posao... can . jc tada zadovel j no. De- svoja razvrstava- vetnaesti "an. T' ~ ]:i~ralna je :2. 20.vaj dan u nreee ad srarosti . 27 l~ ..! ! i ".E.~ ~ ~ !. si n e stvo boga . .ca. metiti .'\~a k~o potpuoo sreeneg.cina je sreena.. 5 <6 ".I o s:r. MoI '.:6 !.~ ." fa se pn. i Seta". '." U vezl sa devetim danorn se kaze: "Ko god je roden na a. ~:~ se _ i. l o !!~~ T. srecna Hi nesreena.1!ebogova: i na ova] da n su bogovl davali pohva1 ~~. '26 bJ l r. U vezl sa c. 'p. ne slaiu uvek u pogledu nekih da na Take je U gcrnlo] le ier S. ~f. • 7 ~ ." i 'I. naravno. . i . medutlm.a ba. ze ] veH can- tavili kalendar lmali dobre nja dana.O:V6pnrtnj e p obU i pobunjeni ke....~ !l j.azi ~zkuce ni sa jedue njenc strane: ko god je rodeo :n.n ~)Z-.acuna 0.c:l"Vutbn danom sledeceg meseca (Paofl). !!. Kc go d ] e roden . ~" papirus Salljer IV~S5.cen na one [COjl 5U s. . ga takode (r~na.JlaJcn. To je dan kad je pl.a.1 su sve srvarl ]ZVISene u bo~an:sl{~J. '~j. Izida ]e pomcgl i Setu kad jie poceo da popusta u borbi. kuce ni Sa ~edne njeN n e srrane. i navodl raslog: '''ToOje Gal n sV'etk.. m rna ova] _ dan umrece ad i-U~Ume..ll 'Toita oznacen kao potpu no nesre can. .. (It Hor na to majci odsece glavu koju Tot svojim . 11 l. Uac.6" da. h:e.ne: ill nebu i nat)zemlji U prisustvu Raa. Kalendarl srecnlh ~ nesr ecnlh dana se. sta ua.. 'Iota je U navedenoi . i covel< ko. Ci.I:i 23 . onda su uzeH obl:ieje medveda i. :28 u n ~~ '~ ]'9' " 2:0 Ovde zoa k znael "srecan". u vezi sa pemaes'i ·tt im: ~'N b:Jazi uvece lZ svog.- . telo. 'ilr .' ~ I ".J..9 " 30 !~.(0 se na prvt dana.tiO C:l.t 3 4 '~.3JOVi] da n umrece od bolesti aar Y'.n S1l:1 bogovi lz Ra.zadovolinl" nd."' . I} j~ 'j l" 7 8 9' JO l' !~ !! 6A! ~ ~ ~ !!f 'fi 6bb -. '" _. U obema f 1.]6 volove. a znaij ~nesre1+ 1 .y je vodlo ['..IG. e ii]a:d b..

·u~~Nar'llodn I1f:l i'Z ~'If.. pi!...m:titi [puta.ga."uvodno posla.]-lusl..~ tvrd i.·ii$B doznaj erno da su EgipC:an~.:tlJl~..•}.og pl atna. . . nalaziti planete koJe su onl pl'eC]st~'Yljia]'i'ja onda lz nji b prorekao njenu sudbinu. _ o]je smela za paU~:uvatra u l\.lenda rl ma srecnih '1 nesrecnih dana. I' S~he:r! 51 neee nikad posedovatl: 0]'1. tDllIHOVII" .:ridg. .tugova le za Ozirisom U Ab]d... i. i na tre1c-o.Cl' s[~e~stvIQ predskazi vanje 2iveta i smrtl.• dra.oue:riS:). eUiI 'fer'" ..Kallstena. na '~d stotlne i sezdeset dana datih U. bi]i vi....nH.. . patio ad ovih dana su· biJ i nesreenl ~ _u teo dane se niDe: trebalo :plr.na.$k:Q(njil. od. ()e]g:'lied.!l.ajli]iJJ" ' Iz zi vota Aleks.o.. BS7Ok? Se~e~'inoje i~ll1i~d~~uz:ilma~o k.i!il~~.o. vrle ta.j S'lrlnee 1 Mcsec . Prvog je :rod'en Oziris.rna.veeiv~:I1].. Df . .~ . ako je u donjern delu.. $[UD\.. ' l~ lrJ<J Prvi pm i~!d~() :K. Ta ko lrnamo dobar razlog da tvrdimo da je ]. '"'1·il"..jdan ]zida..Da.Ci bolest :i da .~~U~J.e$.le~'a videU j . svesdama i. u vreme lrO~~Djla OHmpljje.. ('a~lF. ¥estine svom mceniku. ] N'e:fti..r . za U magi jskom paplrusu l~t se kale da treba 1c"saJzlll. sesnarestog. kamenova: rasporedto ]h.lkaJdje~ za c..oxy .tte]ja.'5~sran ]:1 "sto" k8J.pa.zgiL~'bI. l~Qji ga okruzujlll: ~S6 tac!t1Jo'~ trenutka cov'~k'O'vog F.0 takede fiaJ].'v..] ake se b:roj nalazi u gorniem (]eiLutablice.cant SV'()j]-ri[] marlji vim p O:fi.k'G~Jko 'proteI-do ~~~:zd. '!tom l s~:r.':i...It 13.ibvaJ~artt~ njk~kv. pet gore ]J omemrrih b ogova ]l. '!Ildl Ch~I. h'ec~i.e na mesta na lelO] lrna te se.oP'..cn:~ prorl caniu s:ud'bline po.'tta'V]O je ta blklll na ·tt eonozac ] onda na nju :i z kntijlee lstresao modele sedam zvezda ]00' koje su bile u traka rna" ] stavio u srednju tr.Va...JJn U..1'~ h ~sp1n'enia olbl~ PQ_~.r.bdana ... ~.11:8<4.e!l:1lYQf1I".Ce:•..:ma. [nora se dodati ])..ijeno. ()Sn()V1).Od[10 rnesto horoskopa EgI. p[@:r~!~t~.. podJst1ee cia... ho.QI''08ko'FJ.og. ·~~kst[~ .t. ~ --. Pseudo.andl"a V'eUk:og. ] nesrece je s~ed.. on 6e iLwti. str .lll..I'":"np' J'e'" ~"'" "?"?o ena .n.acrtaju balsamom i ]nl:ri~m. .~'U da11e ."".iI. . :IJ 8B9. a. lee:m.ci.e:"'..4n'f"'~. .'.§nj'oj' traci deset sest tleh:at]'ija. .IClig~~e Greek' Pap'Uri.ln~a. j\i" ~.H srnatra n] veoma 'valo] m i od b~p.-'7.Uoko.. ·m..e~dgt~ Parp'.• . .00111.'rll]1t""."" . ~~II!"':"£CJ' L.!' tre~€... D.s1'ecan za plani r~nje.c]10 i paJ~]ji vo pri tnenjuje zakone koje ~HJ. Of?. i dn]gog Heru-ur (Ar. (]. ga ~Qtgj.. SNOV'I.). prvi. _ .a. 'Ill kome .njiu] M.. 'II .o~he- tablicu naci:njet1J1tI.qg: vreme."!l1 osam (lra. koju su bile pri ~ je bio Ze:vs S~·trina d:rtlgoj je bilh'j. L1 ~.[!. . da svako ko zna njililO'v. da su sastav lj~li hQi·oO~kop. ad :&1 ~'r~\f srebra j drveta a.. imena nece nikad paJ~it] od ~d@dtda Sa! nikad mace: sna.~llt:]mao posebno ime. C~~• str _ '7. vY ¥ ¥ . Ii B:oom. slusatl vesele pesrne jier SU..on.eziU b[\o] p:reo$t~i~i.Al:i" upatreha h.II ~~ • .II.:Upozna vanja nji~ I\lekti:ne~..ati u kom ie mesecu belesnik pao 'Ill poste]ju i j me koje je dobto pri .:.l. ku6e~' petcg dana Hatora S'€.. kako je smatrao.IlID fJlI'LB I ..1'l.Aleks .iiJ. Ol"'0D vesti:nt odu]] i ] preda. .... z:a~iJlskum~~~C. f. dana ie btu 1..B ]J oternstvu ".oji ~. [ 100 '"11".e. ~'04..bl.."IJliIs.af Ji kJifD. trideset da.p·""~~·'1 OL '!vJ".~~s. n Opet. C~mb. je u evu svrhu korlstln .8.da!. anti na Ib'~. xL [.:a. •• .nd'ef t1~~ GROt. izlazl 1!J 0\11'0 znakova Zod]jaka..0 z abra nj'oelt1J.o~1 "'~INI"'m. t e umemuti h dana :k. cJ.-j..-.. ~~ r..t U wezi...l.a.aze da se :figure. N~ spo'lja.1:\.'" 'II·~.e:'ko god je v:id]...g~h.m'ed. -.ro~kop]J61 1U B·ritanskiDm muzeju pismo nekeg uci..!UiI. OP$EP~nJirOST DEMON.!j~ . uputstvo no (]~ sluiu kao a m.d1U Ein. na o:V'a.!l'!lUI"'" \[ (~O(~ii!Jti M~iE'iiia 'PiE'(HiI:I:iiM~t~'S(:loi!J(t!m .em..MA...ja...: ~\!'ek rod'en dvadeset treceg dana ce S~ utQ]JiiU j ta~(O cbJje" Ali.1u.. Ullrl"r-ec.g Set: c:~tvnog: Izida i petog Nefrjda.. kOlje se odnosl na eve dane ~ 5~ pc imenu Ilennon.i!.drevni ·Egi]J. sa horoskepom mora se spomen L1:~] Demokritc·va .e. .o.n:Slcelle t~i trake. d vadeset sesti dan Pl:IJofila je bio ..ilS~P05.'~ • ISH.:_:L M·• .~ onda 1!1 je ad tabllci obe'I. ~k V. kojlh je sv.Ii. Obred no..astroloske 'Pltika.. ~~ .a j€: mnogo staripredstavljeno dvanaest ~I~ .l. ~~~.oSU.smesta ce ~.1"0 denju..di (:hl<l!ba:s.

v i !llil ~ Ir. i u:z]majlU(:~ ovn obli~ejepo.1JUcji~ gore epomanutl b ptlca mogao je da leti lkl'olZ V8'OOUEt.ja tiffikozvanog J~e.je b'i:~Qko]e zivoti.nja kojima se coviek u napred radovao bilo je l posedova nje ove [noel. u obliejlLl lotosa j e egi patske krlJ]lifevnot.Jje podstakla nil salu kuhiv] sanog Grka i. da .i su vernvali d~ su ~a· to 'i "bogovl".f:em IT fz rel igijsJ~e i ]'z profane.29 3..jm.og[i u bud lu.C.·Jl 0NO' .~ Tj. IS 22.6eg pretvarania 'U iivoti nie De: pomi n~ n iiedna e pollska :ih divlja ziv'lDtinja.YIHOV rLJ. boga Ptaha .2 s 21 24. rom" velikirn bogom stvaranja. kl)j:i su im u S. 7. on je moN gaJQ da iiv i u vodl U oblicjJu kroko eli Ia.g. Na J ~disejskhn po]j~ma je mogao da uzlma bno koje o!l::l} ~. 5'to :SU ':i cinili o. ni lie posveeeno snabdevanju pok:ojrdka recima moei.. "ape. o bra zo» a ni Egi.no 0'I!. a krava je bila uzor niegove zenske kopije: svaka sveta iiv()tinj~ :i z]vi stvor le imao neku odliku ili atribut koji je blo pri p:IS n ~ b .S:U dJo:zn. one. . _ flrlll mO!. je SV~Lk"l fL..govog 1U N '.AI i. ako se ova g[arv[j~~64m u j e omogucavalo da se preobrazi 'U "sva 1<0 obl]ejie koje :poZielj~. . u (. ca]). jer su srnatral ida. ptice.zmnozavanja I!.c lli zivog stvora kog su ze:I.. sokola".bUcja ptica i zveri: ovo je fb. njem u pripadao je samom bogu-Su ncu. setlcete se. lebdl :i 11 ][3.~o.8JO da se sulja. lotos. zJv.a.odnje i gmizavce. na Egipeane navukla pod smell j porugu ranohrlscill nskih p'is. i postovan]e uka zivano 2i votinjam a u Egi..CaJ.lji da UZlnu obUcje svake z]vot]nje. • neg ··~..nesta] e njena prl vi.u.og]'i uzimati.l~.I A r'dELII!~ll~J!I. Ovo dokazuje ci.~riTO~'T Ol:::i> i"'r!1IoI11.I.a.a}e svetlest".nm.cjle ] da otpliva .ifui[jke~ Egi:pc·an.'1 5 6 '15 1. gospodara od vremena j sbeci ce vlast nad milionima godtna Za pticu bene se. iivt)tu po ..eU" i jed-no od n ajv's~.c~.. 28.iit uliv'i)..ad obofa vao i:l voti nj u kao . Kako su duse preminulih mogle uztmatl obli..u (tj..miju Sa~i 'i krokodila: :i j. ci. dus·u".je ]I.XXVI.eboga.O u I. :nekomnogu. 10 4 161.ju. I. -. m.lCOliO svakom pogledu ja]{o nalikcvali. ]uog. ] covek m. 1[". jima su bi le posvecene.~ 'fj'J .enj. .e. )ogbvlje I.I prtrodi.n..a~. Va~no je napomennti da se [(ao user Il]c.p- Ra a.·I· e I r. lli k ]e bi 0 uZ'~:)Isnage i oplodne moe] boga ra.giparslltog oboz~v~nja 7. feniksa)r/. i ta ~o do bi j ~o atrfbu te duse bcga-Sunca.~II.gQv~.l.pta nm n ij... .e.: /~ .]icju zm iJe je .j preleti bilo loje rsslDjanje IIJ bH!o korn srneru. vet samn kao ovaplo. odl lka ili at rj but pripisan ..ila osnovna lde. lastu. aor ufan ovom moei.e n'~ k.Egi. I. ptlcu ben.j. preko zemlle ] stena.'IlUa lXJ(Vn do .a. "boga kOlji u mraku d..anskog.liljen~. govoriln da je "dusa Raova". "vladara suvereoib prmceva".~ ..dn a besmislenost. OlO!locn".z'uvoti Ilj U. bi Ijk.0 Ptahovom ob:1 icju je P08t[lO ··:rooC.kiojnUt se pornstO'llJieCl vao sa. m • imao vlast nad po]jsltim bUjem 'i spusti se on pramac Raove oar ke. u oj).]votioja( ko]a. peseduj u odredene osobi ne bogova 11::0 1 - stvar pobl ize 'us- 'XXXV..ata·~I' ""'boi.e je kazivanje bilo neophodno da bi rnu ornogueilo preob:t'"aJZij u "sokota od IJ..v]ja Knj lge 'm'rtvib .a:tJemo da SU b.s-vo'joj 'v'o.edno drugo po- manic nl vise nego dva naest:D~ pog~.. ~JN1IYI'i M~." PEtaI. bl sa mo je d .s.• "iivu.p~an su po~tO'v:aJ'i :i zvesne price.

d]j~vi sj~.a mogla u ·budhJ.~j zrnvohnjle u [ote:n.rM1JJV. ]Jootova.njaJ.a$!tim~ koje je Eg.b bi 1.fevna b:~~g. ali je pogresno reci~3la su E.l~a i.bo~ Tvo w. naD su] e'vendjeg naroda a n t]IC1~Dgsvera.Z.a~ nema [lIIQe.og L] po c.ci d a je imao ov~l{va shvata nj a 0' pr~obl\"91z~jhn. ako ne ] ne- 3tei~tLckl1i] ~lolH)l~]1Ji ~evno5'~. onom obh ku bio sasvim reda k. G:f\Ci j.s: na.0 kakvo staroegipatsko .c:ig~ed.Il~jI'e]igicznl je.g meI3:zUlm:n.g]pc~nl o. meduti m .-· 110 pogresno razumell njihovu reli. kole siuja poseduiemo.g..iii kn]~.ei njieni.crJl05'tti lza ti.p cani._ko-· je $U E. tU5N] m je neverovsrno da ~€:.Jdm. da istaknemo.jkasn:ij:i b vremena.bO. 'I!J ]S'~O vreme. Zn~ti. Eg:~ pcanin jc mogao bi·tt] vise Ui 'U.kakv. Ml. telom pcsle smrti.cu ne :m.[:nu ideju kQ].cu.tt:n. potr. ali je. Uptl":m.Hebreji. Kad bi sveta votinja II.['!lsk]mn i ovap- delo koie se s praJv()m. zato SiL] o.g. uC]'le~lja.j snji III ri a uticajima SV'i h vrsta.l osnovu ]JO''stova.je:m bega-Sunca Rae.:flJzi il:Orv~ 100 ad. mrtvo ~e]o ziv()~:u ]~~bail:s·a. uHutrraJsnj] m r9izm:~ cama i s]JQ~.• ehlj'~rJJ'i. osta I i pri vrz:en:i svojhn bogoviraa ] ]J DmJelca.l. m.JO i S~ ]jiuds. ces:1lO1 zamene slmbel onim sto on simbol izuje~. s:u. Rhu]jiaJni n lsu nlkad tUJ nije se ni n~kojii []a.ipCaln] ld\aJzJvaU :Z_jjvodnji~maj.])c~a.I Or1La SI.to je jednom ~Ijto S!t_~niste boga. bez sum nje.e bio vi.'V.h s\1les.. bez surnnje.i cO'i m metod:i m a koie SIl.~a S:U.a:no . od na]n ~r3 n:ijUl do na.d'U. ]3. ] po~.oz'e svrstati doumnu manje rre]:i8~Otz3.dno aka ~:h prosudujemo savremenlm merlli rna..~jptiLt~.~"!Jl. 8 mo iz.I s njim se nJe postupalo skoro na :us. Odnos kralia poc'ema Ram bio je istoveta n odnosu Ra.zg:~ell:i~jlll . EgI.~va'Ill besmrtnostl.lJ 'ei ni la i neodvo1iiv] deo reli~ijsl~]h verovanja Eg:~.j'®. ~. te zemlie ik.og.:U usvoii H da bi :u m S:lld]'1 i S~ konzervaJt:u zmem :1 zaJl"om k:o~ j:i su lm doneli glas .e.~.i n F.IJ .t'td dobi.~iljo bi drugu fi voriniu iste v. koji je smetran ~'bo\ia.]Inda. bog kiDga ]6 ona predstav[j aJ:~a.aJ prema BO.fj.tdamall' ratovlma da SaJ srranci rna.U naJcin k9. na videle kBJOrezu I·· shvatili ~()gi. ~. da bi moglo da uf.dJ deU oj astlm :i i1!ei.D]aJ c ukasivanog kral]u.rstte da bi se u IL'lljojiP0111Q'VO ovaploelo. poznet. l..dec] p 0 splslma :njle:govi.1fI. sklad 1J sa svojom pri it-o~crm ] !em p.i. koji j..!lobic:ajeDom smlelu r-eet ] ovu . zi m fa t iskopavanja n E. IO~a shvatanja nam.l!!jna je.a ]ei'j 1J.g]jm.· u ramentom.fi. ca. u ov(:~m]Ii. i. Neu ld ljudi.orem'O nlkad dO'~olDno.ipca ni n ukazl vaG iivotiniama. ccvek bez vere ] Bop.

'" :1'· .o] i je priku pic vef kl bro] tablica pisan ih [dinastim plsmorn. gde je prouca"'..· . kopl'ttskih.u'j u za ran u istQriju bri~eanske 0 . Etio'pi.m'illje~ karje se vel.t.e mrtDih i. Asuanu j.. Pred 1U zi mao j. S]~ rijsirog.eso:p... Studh:ao je sernitske jezike na ristovom kolediu nJJ Kembridlz~u..znaca.. egipatskih paplrusa . arapskih...:II '1 .est . Deru...1.ts.L Proizveden je u viteaa 1920.r Baldi.! (drevna •• II •• ~.l~i ooO·o').'OV'O d' arnemossim :15: opavanpto 'IiIna u N'. . SB.'ipQ. mnogo prevodio S~ akadskog. za k.. Ge'b el Bar 1{3I.jniji m delima su standardni tekst KfJjig. godine. p .. asi rski b sta rl na Brlta uskog m. B]o dlrektor IOdeljenll~ egip~skih i.. Sudan. kn .ptshc hQ.ot~Un]jll'r Egipa. Ba:d.V nova 0 egtpats wj :' ]I~ZeVifllo5tl] nh:aglJL 'eeveo je I. koptskog. Eg.m...la puto ~ hi vanja 'ILl M..o.e te~. Meclu njegovi m na j..je)...4) je blo isral<II. i naplsao preko sto ra. '11\ 0' prestonlca crkve.-' 'k vao spomcruxe ] HIIi.z je... etiopskog 'i egipatskcg.Alfred Tompson Voli$ (lSS7 ~193.:rijski ] at iops~d..uU engleski 3['heo]og [ orijentalist. ser Err1. grtli:jh..h rukopisa.!J. .in ivi..lll'z~la1J] Loudoun.rtt i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->