You are on page 1of 1

T l h ngho nm 2004 v nm 2006

theo chun mi ca Chnh Ph giai on 2006-2010 (%)


Nm 2004

Nm 2006

(Tnh theo chun mi ca


Chnh ph giai on 20062010 quy v gi thng
1/2004)

C nc

18,1

15,5

Thnh th

8,6

7,7

Nng thn

21,2

17

ng bng sng Hng

12,9

10,1

ng Bc

23,2

22,2

Ty Bc

46,1

39,4

Bc Trung B

29,4

26,6

Duyn hi Nam Trung B

21,3

17,2

Ty Nguyn

29,2

24,0

ng Nam B

6,1

4,6

ng bng sng Cu Long

15,3

13,0

Chia theo khu vc

Chia theo vng