You are on page 1of 30

Bi 23 : H HP T BO

I. H hp t bo l g ?
II. Cc giai on chnh ca qu trnh h hp t bo 1. ng phn

2. Chu trnh Crep


3. Chui truyn lectrn h hp

Glucz + O2
Lipit + O2

CO2 + H2O + Q (ATP + nhit)


CO2 + H2O + Q (ATP +nhit)

H HP T BO
?

Vy h hp t bo to ra cc sn phm no?

I.
?

H hp t bo :
Th no l h hp t bo?

H hp t bo l qu trnh chuyn i nng lng, trong cc phn t hu c b phn gii n CO2 v H2O, ng thi nng lng ca chng c gii phng v chuyn thnh dng nng lng rt d s dng trong cc phn t ATP

H hp t bo l qu trnh ng ho hay d ho? Th no l d ho?


Hy phn bit h hp trong v h hp ngoi. Theo em, qu trnh h hp no l quan trng?

? ?

Hy phn bit h hp t bo vi qu trnh ln men.

Bn cht:

H hp t bo l mt chui cc phn ng xi ho kh
Tc ca qu trnh H hp t bo ph thuc vo nhu cu nng lng ca t bo v c iu khin thng qua hot ng ca h enzim h hp

PTTQ ca qu trnh phn gii hon ton 1 phn t glucz

C6H12O6 + 6O2

6CO2 + 6H2O +Q

Qu trnh h hp t bo gm my giai on ?

t bo cht

Ti th

chui Chu Chu truyn trnh Crep ng trnh in t phn Crep chui t bo Ti th truyn cht in t
ng phn

H hp t bo c chia lm 3 giai on chnh : ng phn, chu trnh Crep v chui truyn ltrn h hp.

Cc giai on trn lin quan vi nhau ra sao? Din ra u trong t bo?

II. Cc giai on chnh ca qu trnh h hp :


1. ng phn :
Din ra t bo cht
?

Da vo s , hy cho bit cc sn phm ca qu trnh ng phn

ATP ADP
NAD+

Glucz ( 6C)

ATP
ADP
NAD+

NADH

NADH

2 ATP

2 ATP

AXIT PIRUVIC (3C)

AXIT PIRUVIC (3C) S tm tt qu trnh ng phn

Sn phm ca qu trnh ng phn :

2 phn t axit piruvic 2 phn t NADH 2 phn t ATP

2. Chu trnh Crep : xy ra cht nn ti th


2 axtyl COA ( 2C) 6 NAD+
6 NADH

2 ADP
2 ATP

2 FAD+
2 FADH2

4 CO2

? Nu cc sn phm ca chu trnh Crep

2 axit piruvic

2 axtyl COA + 2CO2 + 2 NADH

Sn phm ca chu trnh Crep :


- 4 phn t CO2 - 2 Phn t ATP - 6 NADH v 2 FADH2

3. Chui truyn lectrn h hp :


xy ra mng trong ti th

xy ho cc phn t NADH v FADH2 to nng lng dng tng hp cc phn t ATP y l giai on gip t bo thu c nhiu ATP nht.

Kch
thc cc mi tn cho ATP nh th no ?

t bo cht

Ti th

ng phn

ng phn t bo
cht

Ti th

chui Chu truyn trnh in t Crep chui truyn in t

Ngi ta c lng rng hot ng ca chui truyn lectrn h hp, t 1 phn t NADH t bo thu c xp x 3 phn t ATP v t 1 phn t FADH2, t bo thu c xp x 2 phn t ATP, em hy tnh xem khi xi ho hon ton 1 phn t glucz, t bo thu c bao nhiu phn t ATP?

Tng s ATP to thnh : 4ATP + 10 NADH + 2FADH2 = 4 ATP+10x3ATP+2x2ATP =38ATP

CNG C

BI 23 PHIU HC TP S 1

Hy ch thch hon chnh s tm tt qu trnh h hp t bo

P N
NADH NADH NADH FADH2

Glucz

pyruvic

Actyl -COA

CT CREP

Chui truyn lectrn h hp

ATP

DN D
- Hc bi - Xem bi trc