You are on page 1of 2

1.

Quy lut thng nht v u tranh gia cc mt i lp L ht nhn ca php bin chng L quy lut v ngun gc, ng lc c bn ca mi qu trnh vn ng v pht trin

a. Tnh cht chung Tnh khch quan Tnh ph bin Tnh a dng: khng c mu thun no ging mu thun no phi bit pht hin v vn dng sng to ni dung quy lut mu thun * Phn loi mu thun: - Mu thun bn trong: l mu thun gia nhng mt, nhng b phn bn trong mt s vt, l mu thun t thn, c v tr, c vai tr quyt nh i vi s vn ng pht trin ca s vt. - Mu thun bn ngoi: l mu thun gia s vt ny v s vt kia +Mu thun c bn: l mu thun tn ti trong sut qu trnh s vt tn ti, n quyt nh bn cht v qu trnh pht trin ca s vt. Mu thun khng c bn l mu thun khng gi v tr vai tr quyt nh bn cht ca s vt v n ph thuc vo mu thun c bn. bn cht ca s vt ch thay i khi mu thun c bn c gii quyt. +Mu thun ch yu: l biu hin mu thun c bn ca s vt, ni ln hng u trong mi thi k, giai on pht trin v nh hng quyt nh i vi cc mu thun khc trong thi im . Mu thun th yu l mu thun khng gi vai tr quyt nh tnh cht ca s vt trong thi k, giai on nht nh. + Mu thun i khng l mu thun gia nhng lc lng x hi c li ch cn bn i lp nhau, khng th iu ho. Mu thun Phn bit mu thun c bn v mu thun ch yu u, lc no cng c mu thun. Mu thun tn ti khch quan

Mu thun c bn: mu thun xuyn sut qu trnh pht trin ca chnh th Mu thun ch yu: mu thun ni ln trong cc mu thun c bn. Gii quyt c cc mu thun ch yu l tin gii quyt cc mu thun c bn VD: mu thun c bn ca HS-SV: chuyn t SV c nhn Mu thun ch yu: thi tt nghip, lm lun n c nhn Trong cuc sng phi bit pht hin cc mu thun c bn tm ra cch gii quyt chng v chnh l ngun gc, ng lc ca qu trnh pht trin.

b. Qu trnh vn ng Ni dung quy lut mu thun( hay quy lut thng nht v u tranh gia cc mt i lp) Mt i lp l g? L mt chnh th c nhng khuynh hng ngc chiu nhau. Mu thun l g? 2 mt i lp to thnh mt mu thun Mu thun: mi lin h bin chng: thng nht v u tranh gia cc mt i lp Mi s vt u l mt th thng nht ca cc mt i lp.

Mu thun din ra trong mt chnh th v c gii quyt ngun gc ca s pht trin pht hin ra cc mu thun c bn mi bn trong mt chnh th gii quyt pht trin. + S thng nht gia cc mt i lp:

Ch s lin h, rng buc, khng tch ri nhau, quy nh ln nhau ca cc mt i lp Mt ny ly mt kia lm tin tn ti Mang tnh tng i, tc ng n cc SV, HT mt cch ng im + S u tranh gia cc mt i lp:

Ch khuynh hng tc ng qua li, xung t, bi tr, ph nh, trit tiu Mang tnh tuyt i Tc ng n cc SV HT mt cch vn ng * Cc giai on ca qu trnh vn ng: - Giai on 1: Cc mt i lp c hnh thnh - Giai on 2: Cc mt i lp v thng nht ca u tranh va nng ta, lm tin , li va xung i, bi tr ln nhau mu thun c trin khai - Giai on 3: Mu thun c y ln nh cao v c gii quyt, s vt c mt i, s vt mi ra i.