You are on page 1of 91

Alles wat n Christen behoort te weet.

INHOUDSOPGAWE
Die Legende van Hiram Abiff Vrymesselaars verhaal Hoe kan ons vrykom? Skotse Rite York Rite Fisiese Siektes Onderling Gekoppelde Godsdienste en Ordes Leuens van Vrymesselary Lastering in Vrymesselary Vrymesselary se vals Priesterskap Die Losie/tempel Nagemaakte Bybel Misleiding en Verleiding Regalia Simbole Vrymesselaars Werktuie Seremonile Klere en Spreuke Wagwoorde en Kodes Huweliks Kommunikasie en Verhoudings Geweld en Vernietiging Vloekery, Verwensing en Belastering Beheer en Domineer Wellus, Verleiding en Onreinheid Typhon, die god van Winter Finansile Probleme Aanstellings en Verhoudings 3 10 19 35 41 46 55 55 56 57 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 67 67 68 68 69

ADDISIONELE INLIGTING OOR DIE KONNEKSIE TUSSEN VRYMESSELARY EN DIE KUNDALINI GEES - DIE OEROUE SLANG VAN DIE TUIN VAN EDEN. 70 VRYMESSELARY EN SODOMIE 81
Vrymesselary Enkele simbole Vrymesselary Verwysings Wat s die Skrif? 85 87 90

DIE LEGENDE VAN HIRAM ABIFF


Die blou losie is gebaseer op die legende van Hiram Abiff. Hierdie legende het sy historiese oorsprong in 1 Konings 7 en 2 Kronieke 2. Koning Hiram van Tirus het n bekwame man, ook genoem Hiram, na Israel gestuur om vir Koning Salomo behulpsaam te wees in die bou van die Tempel van die Here. Indien ons al die grade van Vrymesselary wil verstaan, moet ons eers die Messelaars-legende verstaan wat gebou is rondom hierdie Hiram Abiff. Kom ons kyk vlugtig daarna ... onthou dat hierdie slegs n Messelaars legende is! (Legende beteken nie-historiese verhaal met geen of beperkte waarheid). Hiram Abiff, n weduwee se seun uit Tirus, bekwaam om te werk met alle soorte metale, is aangestel om te help bou aan Koning Salomo se Tempel. Die legende vertel ons dat een dag, terwyl hy in aanbidding was tot die Groot Argitek van die Heelal (GAOTU) in die Allerheiligste, Hiram deur drie booswigte aangeval is wat geis het om die Meester se woord, die geheime naam van God, te kry. Die eerste booswig, naamlik Jubela, het vir Hiram oor sy keel geslaan met n 24 duim meetstok. Die tweede booswig, Jubelo, het Hiram op die bors, dwarsoor die hart, geslaan met n graadvierkant. Die derde skurk, naamlik Jubelum, het Hiram teen die voorkop geslaan met n klophamer. Hiram het dood neergeval. Sy bloed het dus binne die tempel gevloei. Hiram se liggaam is by die Ooshek van die Tempel uitgedra, en buitekant Jerusalem op Berg Moria begrawe. Vroeg die volgende oggend het Koning Salomo die tempel besoek, en die werksmanne in verwarring aangetref omdat geen relings vir die dag se werk getref was nie. Koning Salomo was bekommerd dat iets met Hiram kon gebeur het, en het twaalf Mede-ambag Messelaars gestuur om na hom te gaan soek. Koning Salomo het self die drie vergesel wat in die Oostelike rigting gaan soek het. Toe hulle uiteindelik die graf van Hiram ontdek, het Salomo en sy mede Messelaars die liggaam opgegrawe. n Soektog is op tou gesit na die Meester se woord (die naam van God), maar al wat gevind is, was die letter G. Toe hulle ontdek dat die woord verlore was, het n geweeklaag opgegaan: O Here, my God, is daar dan geen hulp vir die weduwee se seun nie? Salomo het al twaalf Mede-ambag Messelaars byeengeroep, n sirkel gevorm rondom Hiram se liggaam, en probeer om hom op te wek uit die graf.

Heel eerste het hulle die Boas greep van die eerste graad gebruik op die liggaam. Dit het nie gewerk nie. Toe het hulle hul greep vervat op Hiram se liggaam, en die Jachin greep van die tweede graad gebruik. Dit het ook nie gewerk nie. Uiteindelik het Salomo vir Hiram uit die dood opgewek deur die derde graad se greep van die Meester Messelaar te gebruik, die vyf punte van kameraadskap (kortliks verduidelik), en deur die frase Ma-Ha-Bone in Hiram se oor te s. (Ander weergawes van die legende van Hiram Abiff, s dat Hiram in die graf gebly het). Terwyl die grade van die Blou Losie gebaseer is op hierdie deel van die legende, baseer die Skotte en York hulself grootliks op die Hiram legende na Hiram Abiff se opwekking.

Die Skotse Rite 4e tot 14e grade


Die Legende van Hiram Abiff gaan voort ... Hiram Abiff is uit die dood opgewek. Hy verlaat egter spoedig die legende, omdat hy meegevoer is na n meer glorieryke bestaan. Salomo word agtergelaat om die Tempel klaar te bou. Baie besluite moet geneem word. Eers kies Salomo sewe meester messelaars om die Tempel te bewaak voordat n dodemis gehou word vir die gestorwe Hiram Abiff. Salomo stel toe sewe rigters aan om gerig te gee aan die werksmanne wat aan die Tempel bou. Vyf superintendente word aangestel om toesig te hou oor die volgehoue bouwerk aan die Tempel. Salomo fokus op die vergelding van die moordenaars van Hiram Abiff. Hy stel nege Meesters aan wat begin soek na die moordenaars. Die eerste moordenaar word vas aan die slaap aangetref. Hy word in die hart en kop gesteek, en dan onthoof. Salomo ontvang berig dat die ander twee moordenaars gevlug het na Gat, die geboorteplek van Goliat. Hy kies vyftien Meesters, insluitende die oorspronklike nege, wat hulle gevange neem. Hulle word in die tronk gegooi en tereggestel. Salomo beloon twaalf van die Meesters deur hulle as Goewerneurs aan te stel oor die twaalf stamme van Israel.

Salomo stel laastens n bouer aan met die naam van Adoniram as die enigste opvolger van Hiram Abiff. Adoniram word die hoof argitek van die Tempel, wat dan uiteindelik voltooi word. Die legende eindig egter nie hier nie. Salomo begin n Tempel van Geregtigheid bou op die perseel van n Tempel wat deur Henog gebou is, (onthou, hierdie is n Messelaars legende, nie Bybelse waarheid nie!) en binne die Tempel n steen geplaas het met die Naam van God daarop. Adoniram, die hoof argitek en twee ander werksmanne, begin die Tempel van Geregtigheid bou en ontdek Henog se steen. Salomo en Hiram van Tirus, die Groot Meesters van Vrymesselary, het geen ander keuse nie, as om die drie werksmanne te laat toetree tot die geheime van die Gilde. Al drie word die korrekte uitspraak van die Naam van God geleer.

Skotse Rite 15e tot 16e grade


Soos die Vrymesselaar vorder deur die Skotse Rite, 15e en 16e grade, gaan die Legende van Hiram Abiff voort .... Die Tempel van Salomo is gedurende 586B.C. vernietig. Die Naam van God was weer weg. Jerusalem was onder beleg en die Babiloniese gevangeskap het begin. Die gevangenes het vir sewentig jaar in Babilon geleef totdat Koning Kores van Persi, n Meester van Vrymesselary, n droom gehad het. Hy het gedroom dat n leeu aan hom verskyn met die woorde vryheid aan die gevangenes. Onder leiding van die leeu het Kores die vrylating van die Jode aangekondig. Hy het aan hulle opdrag gegee om n tweede Tempel onder sy leiding te bou. Baie van die Jode, veral Nehemia en Esra, was ingelyfdes van die Messelaars geheimenisse. Hulle het aan al die Messelaars in die geledere van die Jode ges om die reis aan te pak vanaf Babilon na Jerusalem, met hul swaarde aan hul sye en troffels in die hand. Ten spyte van groot droefheid en geswoeg, is die Tempel voltooi gedurende die heerskappy van Darius, opvolger van Kores. Darius kies Serubbabel as Groot Meester aan die hoof van die oprigting van die tweede Tempel. Omdat hy moeilike rites van inlywing geslaag het, het Serubbabel die titel van Soewereine Prins van Jerusalem ontvang, en is hy vertrou met die heilige voorwerpe wat Nebukadneser uit Salomo se Tempel geneem het.

Serubbabel, saam met Koning Darius, stig toe n nuwe orde van Tempel bouers, bekend as Ridders van die Ooste. Hierdie Ridders was tussen die Messelaars werksmanne wat deelgeneem het aan die bou van die Tweede Tempel. Hierdie nuwe orde van ridders het n vegtersbond geword.

Die Skotse Rite


Steeds gaan die Legende van Hiram Abiff voort deur die 17e tot 29e grade van Vrymesselary ... Tot dusver het ons gelees van die Hiram legende uit gebeure van die verlde. Kom ons kyk nou hoedat die hedendaagse Vrymesselary bou op die legende van Hiram Abiff. Hieronder is n saamgestelde prentjie van die Messelaars inlywing in die lewe van die individuele Messelaar van die Tempel van die Groot Argitek van die Heelal. Ingesluit baie Skotse Rite rituele (van grade 17-29), beskryf die volgende hoedat die priester van Vrymesselary sy weg baan vanaf die voorhof van die Tempel tot by die Reukoffer altaar voor die voorhangsel. Kom ons kyk nou .... Ons sal n ander samestelling skep van die wyse waarop die priester Vrymesselaar die Allerheiligste binnegaan wanneer die York Rite beskou word. Die Vrymesselaar baan stadig sy weg deur die voorhof van die Tempel. Hy stel n veeld voor van vlekkelose reinheid, want hy is aangetrek in n krytwit kleed van linne met n bypassende tulband met die woorde Heilig vir die Here op die voorkant. Om sy middel is n skarlaken band met twaalf goue sterre daarop! Baie trompette begin in afwagting blaas. Knielend voor n groep manne in linne geklee, word die Messelaar met olie gesalf. Met stille tevredenheid, verklaar die priesters van Vrymesselary hom as priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek. Die nuwe priester van Vrymesselary loop na die Koperwaskom. Plegtig stoot hy sy moue op. Hy bied sy arms aan die assistente, en die Messelaars priester laat toe dat sy arms gesny word met seremonile messe! Met n uitdrukking van plegtige waardigheid, kyk die priester onverstoorbaar toe terwyl sy bloed uitloop, teen sy arms af en in n bak. Nou neem die priester van Vrymesselary die bak en sprinkel van sy eie bloed teen die altaar in demonstrasie dat hyself die bloedoffer vir sonde is!

Ander priesters verbind sy wonde en lei hom na die waskom. Weereens, met groot waardigheid, was die priester sy arms, hande en gesig stadig, en verwyder met groot sorg elke onreinheid vanaf sy liggaam. Eers dan is die priester van Vrymesselary gereed om die Tempel te betree. Met afgemete tre lei die priester n gevolg van priesters van die Messelaarsorde deur die pilare Boas en Jachin, en onder die hoeksteen met die voorletters van Hiram Tyrian, Weduwee se seun, gestuur na Koning Salomo. Die priester gaan na die Reukoffer altaar met vurige kole voor die voorhangsel na die Allerheiligste. Hy kyk met tevredenheid na die Kandelare en Tafels van Toonbrood, verteenwoordigend van die heerlikheid van die Groot Argitek van die Heelal, en die woord van Jah Bul On. Wanneer hy die Reukoffer altaar bereik, gaan die priester van Vrymesselary staan. Skielik, met n dramatiese gebaar, hou hy n kopi van die Nuwe Testament omhoog voordat dit aan die brand gesteek word met die warm kole! Die priesters kyk stil en intens toe terwyl die vlamme die Nuwe Testament verteer. Wanneer die vlamme verdwyn, verklaar die priester van Vrymesselary: Dit is volbring! Hoe lasterlik!

Die Skotse Rite 30e tot 33e grade


Die Hiram legende eindig met die huis van Kadosh. Wanneer die Vrymesselaar die 30e graad betree, betree hy die heilige huis van die Groot Argitek van die Heelal, en rus van sy werk. Hy kan met waarheid die lied sing: Dit is nie nodig vir waterpas of skietlood nie, Vir troffel of klophamer, vir kompas of vierkant nie; Ons werk is voltooi, die Ark veilig geplaas, En ons sal gegroet word as uitsonderlike werksmanne. Die poorte van die Nuwe Jerusalem het vir hom oopgegaan, want hy word nou beskou as volmaak! Hy het n ewige Tempel geword waarin die Groot Argitek van die Heelal woning maak.

Die York Rite 1e tot 10e grade


So n entjie terug het ons laas die priester van Vrymesselary gelaat in die Heilige Plek, by die Reukoffer altaar. Hy het die Nuwe Testament verbrand, en verklaar dat dit volbring is. Terwyl onthou word dat hierdie weergawe bestaan uit die rituele van die York Rite, kom ons kyk wat gebeur volgende ... Tot die groeiende opwinding van die Messelaars Orde, neem die priester sy eie bloed uit n bak en plaas dit op die vier horings van die Reukoffer altaar. Hy bid gebede namens die broeders, en begin met die eerbiedige woord: Almagtige en Soewereine Groot Argitek van die Heelal, u wat deur die hemel ry met die naam van Jah ..... Wanneer hy klaar gebid het, draai die priester om en knik plegtig sy kop. Op hierdie teken sprei die sewe priesters van Vrymesselary uit deur die Heilige Plek en blus die vlamme van die kandelare. Wanneer die Heilige Plek in duisternis gehul is, loop die priester die paar tre tot by die voorhangsel, sprinkel sewe maal sy eie bloed op die grond en verklaar hardop, Ek is Koning van die Hemel, en Koning van die Aarde en die Hel! Terwyl hy sy staf, simbolies van die Aaron priesterlike orde, neergooi voor die voorhangsel, verklaar hy, Ek Is, Ek Is. Dan skeur hy die voorhangsel van bo na onder, tel sy staf van priesterskap weer op en lei die Messelaars priestersorde op arrogante wyse tot die Allerheiligste. Voor hom staan die Ark van die Verbond met sy Versoendeksel. Op die deksel is drie kopbene, terwl n skedel voor die ark l. Aan die een kant is n le troon van goud. Terwyl hy vrymoedig opklim na die Versoendeksel, sprinkel die priester van Vrymesselary sy eie bloed sewe maal daarop. Die priester maak dan die Ark van die Verbond oop, en verklaar die naam van Jah Bul On. Hy neem die staf van Aaron uit die Ark, asook die tablette van die wet, en oorhandig dit aan die ander priesters, wat dit sorgvuldig merk met die vierkant, kompas en waterpas. Die inhoud word weer teruggesit in die Ark, voordat die skedels en n byl op die Versoendeksel geplaas word.

Tegelyk draai die priesters van Vrymesselary om en kyk toe terwyl n replika van die Tempel hoeksteen met die naam Tetragrammaton daarop, voor die Ark geplaas word. Nou bereik die seremonie sy hoogtepunt. Stadig, doelgerig, tog met afwagting, nader die priester van Vrymesselary die goue troon. Voordat hy daarop gaan sit, word hy beklee met n kleed van koningsblou en goud. n Goue kroon word dan stadig laat sak op sy kop, wat die verkryging van godheid aandui! Wanneer die kroon op sy kop is, word die priester van Vrymesselary skielik verander met n verblindende lig. Die Allerheiligste en die res van die Tempel word ook gevul met die helderheid van die lig van die Groot Argitek van die Heelal. Die heerlikheid van die Groot Argitek van die Heelal het sy tempel en priester gevul. Beide is waardig geag; beide is gesel met die heerlikheid van die Groot Argitek van die Heelal! Die Tempel is voltooi.

HOE KAN ONS VRYKOM?


KANDIDAAT - Verklaar die Heerskappy van Jesus Christus oor elke area van jou lewe Here Jesus Christus, Seun van die God van Abraham, Isak en Jakob, ek erken my behoefte aan U, en ek aanvaar U as my Heer en Redder. Ek nooi U nou in as die Heer van my lewe, Heer van my gees en my verhouding met U. Heer van my liggaam en my gedrag, Heer van my verstand en my denke, Heer van my tong en die dinge wat ek s, Heer van my emosies en my reaksies, Heer van my wil en al my besluite, Heer van my seksualiteit, Heer van my tyd, my huis, my gesin, my besittings en posisie, Heer van al my verhoudinge met ander. Dankie Jesus dat U Bloed gestort is sodat ek kan vry kom ....Amen. Let wel: Verlon beteken om op te gee met n formele stelling, om te onteien of verwerp, om te weier om te aanvaar as die waarheid. Die Aksie benodig om satan se regte weg te neem, is Erken, Bely en Verwerp. (Wat moet ons doen). KANDIDAAT Vader God, Skepper van Hemel en aarde, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus U Seun. Ek kom as sondaar wat vergifnis soek en ook reiniging van alle sondes wat teen U gepleeg is, asook teenoor andere wat na U beeld geskape is. Ek eer my aardse vader en moeder en al my voorgeslagte in vlees en bloed en aanneming, maar ek draai geheel en al weg van en verlon al hul sondes. Ek vergewe al my voorgeslagte vir die gevolge van hul sondes op my en my kinders. Ek erken en verwerp al my eie sondes. Ek verlon satan en al sy werke in my gesin en myself. Ek verlon en verlaat alle betrokkenheid in Vrymesselary of enige ander losie of gilde deur my voorgeslagte en myself. Ek verlon heksery, die oppergees agter Vrymesselary, en ek verlon Baphomet, die Gees van die Antichris en die vloek van die Luciferiese doktrine. Ek verlon die afgodery, lastering, geheimhouding en misleiding van Messelary op elke vlak. Ek verlon spesifiek die onsekerheid, liefde vir posisie en mag, die liefde vir geld, gierigheid en gulsigheid en die trots/arrogansie wat my voorgeslagte in Messelary ingelei het. Ek verlon al die vrese wat hulle in Messelary vasgehou het, veral die vrees vir dood, vrees vir mense, en vrees vir vertroue, in die Naam van Jesus Christus. 10

Ek verlon elke posisie wat beklee is in die losie deur enige van my voorgeslagte, insluitende Tyler, Meester, Aanbiddelike Meester, of enige ander. Ek verlon die roeping van enige manlike Meester, Jesus Christus is my enigste Meester en Here, en Hy verbied dat enigiemand anders daardie titel dra. Ek verlon die verstrikking van ander tot in Messelary, en die waarneming van die hulpeloosheid van ander gedurende die rituele. Ek verlon die uitwerkinge van Messelary wat op my geplaas is deur enige vroulike voorouer wat onbetroubaar en verwerp gevoel het deur haar man terwyl hy enige losie besoek en bygewoon het en geweier het om haar te vertel van sy geheime aktiwiteite. Sterkmanne oor Vrymesselary: Jesebel Anti-Chris Dood en Hel Vrymesselary Lucifer Brumaus onderskraag magte van wetteloosheid en vrymesselary. LEIER Bind en isoleer die sterkmanne, maak dan die Kandidaat los van hul beheer en stuur hulle na die voet van die Kruis van Jesus Christus.

11

VERLONING EN VERBREKING VAN DIE EDE


KANDIDAAT 1. Ek verlon VRYMESSELARY met al sy ede, geheime, vloeke en rituele. 2. Ek verlon die geeste van VRYMESSELARY, BAPHOMET, WELLUS, AFGODERY EN BRUMAUS. 3. Ek verlon elke VOORVADERLIKE gees van VRYMESSELARY, AFGODERY, BAPHOMET, BRUMAUS EN WELLUS in my familie-lyn. Ek verlon die vloek van die LUCIFERIESE DOKTRINE en toewyding van die familie aan Lucifer. Ek verlon die Oog van Horus (alsiende oog) aan die bopunt van die Vrymesselary piramide, en verwerp dit totaal as die misleidende voorstelling van die oog van Lucifer. 4. Ek verlon en kanselleer die anti-Chris teken en sel vanaf my familielyn, in die Naam van Jesus Christus. Vader, ek vra U om die krag van die gestorte Bloed van Jesus los te maak en wend die Naam van die Here Jesus Christus aan as n sel op my voorkop. Open. 22:4 4En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. LEIER(S) Aksie Verbreek geslagtelike skakels en ongoddelike Sielsbande plaas Die Kruis van Jesus Christus tussen die kandidaat & geslagte terug tot en met die 10e geslag (vernietig alle vloeke en oorerflike siektes). Verbreek ongoddellike sielsbande met familie lede, vennote, eggenote, lede of offisiere van Vrymesselary Losies en alle ander geaffilierde organisasies soos Eastern Star, Orange Losie en The Buffaloes, ens.) Salf die middel van die voorkop met olie en werp uit die 3de oog van Horus. Maak toe af die alsiende oog aan die muur van die losie Verbreek die krag van verstandsbeheer en psigiese krag wat die verstand affekteer Maak los die verstand vir die waarheid van die Here Jesus Christus. LEIER, LET WEL: - isoleer en bind alle geeste van die 2de graad en elkeen daarna, nadat met die eerste graad gehandel is. Wanneer jy klaar is met die verloning van die graad, maak die kandidaat los van al die demoniese magte geassosier met die 1e graad en stuur dit na die voet van die Kruis van Jesus Christus vir Sy verdere opdrag. Doen dit met elke graad. 12

Die Blue Lodge (1e, 2e & 3e grade) is die Fondament van alle Vrymesselary Hierdie Gebede slaan die fondasie uit

Toetredende vakleerling [Entered Apprentice] (1e Graad) Skok van Toetrede ~Indien jy een byeenkoms bygewoon het, het jy aangesluit~
KANDIDAAT Ek verlon die Nuwe Geboorte van Vrymesselary en alle oorgawe van die wil aan n anti-chris gees. Ek verlon die eed: dat my keel oopgesny kan word van oor tot oor, my tong by die wortel uitgetrek kan word, en my liggaam begrawe kan word in die ruwe sand van die see. Ek maak myself los van alle vloeke van allergie, asma, klier-probleme, dood en verdeeldheid in die familie. Ek vernietig die krag van die 1e graad rituele. Ek verwyder die blinddoek van my o, en vernietig die vloeke van skeelhoofpyne, vrees, misleiding en geestelike- of fisieke blindheid. Ek sny die hangtou los van my nek en vernietig die vloeke van asemhalings probleme, versmoring, verstikking en beheer. Ek verlon die 1e graad inlywings rituele van gewelddadige houe op die keel en die gevolglike vloeke op die tong, keel en mond, soos spraakprobleme, gesplete verhemelte en stilte. Ek vernietig die vloek van keel afsny op my lewe en finansies. Ek verlon die eed: dat my tong by die wortel uitgeruk en verdeel kan word van punt tot wortel. Ek vernietig alle vloeke op my mond, tande, keel, stembande, sinusse en neus, en ek l beslag op die belofte van Psalm 107:20, 20Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Ek verlon die hand-simbool oor die keel en vernietiging van hoofskap in bediening of leierskap.

13

Ek verlon die eed, jy sal nie in staat wees om te praat op die Oordeelsdag nie of om jouself te verdedig wanneer jy aangekla word nie, en ek vernietig die vloek van sprakeloosheid en stemloosheid. Ek vernietig die krag van die punt van die dolk/swaard/kompas vanaf my linkerbors en die vloeke en vrees vir hartprobleme wat daarmee gepaard gaan. Ek verlon enige bloedverbond wat bloedlating behels. Ek verlon die woorde ges ek gaan in as n arme kandidaat wat die lig soek en die armoede en geestelike blindheid wat daarop gevolg het. Ek verwyder en verbreek die krag van bedelaarsklere met gepaardgaande armoede en vernedering. Ek verlon en vernietig die krag van die kodewoord Boas en die 1e graad handskud met sy gepaardgaande vloek van hoogmoed en siekte. Ek vernietig die krag van die soen op die Messelaars bybel en buiging by n Messelaars altaar, waardeur ek gebuig het voor vals gode (Baphomet). Ek verwyder en verlon die 1e graad wit voorskoot en vernietig die vloeke van siektes, veral in die enkels, knie en heupe van vroue. Ek verlon alle oorgawe en onderworpenheid aan, en vernietig die krag van Die Groot Argitek van die Heelal en die vals gode en afgodery van Vrymesselary in my lewe. Ek verlon en verbreek die vloek van Messelaars valse eenheid en Messelaars salwing met olie.

LEIER - isoleer alle 3e graad geeste en daarvandaan op

14

Kameraad Gilde Graad [Fellow Craft Degree]


(2e Graad) KANDIDAAT Ek verlon die eed: ... dat my linkerbors oopgeskeur sal word en my hart uitgepluk en aan die vols van die hemel en die wilde diere van die veld gevoer sal word. Ek verwyder die blinddoek van die 2e graad en die hangtou vanaf my regter arm/skouer, met sy vloeke van siekte. Ek maak myself los van die vrees vir die dolk/swaard/kompas op my regterbors. Ek verwyder die 2e graad se bedelaarsklere en sy vloek van armoede en vernedering. Ek vernietig die mag van die 2e graad se handgreep en die teken en kodewoorde Jachin en Shibboleth. Ek vra God vir reiniging van die aanraking/soen van die Vrymesselaars bybel, en die 2e graad voorwerpe en werktuie. Ek verwyder die 2e graad se voorskoot en verbreek die mag van sy vloeke. Ek vernietig die mag van die Groot Argitek van die Heelal 2e graad. Ek maak myself los van die vloek van die klou op my bors en hart. Ek vernietig die mag, en maak myself los van elke vloek en vrees vir hartaanval en borskanker deur hierdie bloed-eed. Ek vernietig die mag en maak myself los van die vloek van die dood deur hart- en longsiektes, bors- en sirkulasie probleme. Ek vernietig elke vloek van om in die hart gesteek of geskiet te word, asook die vloek van voortydige sterfte, van my en my nageslag en ek maak diegene van my huishouding los tot langslewendheid en geestelike volwassenheid. Ek verlon die kenteken van Kameraad Gilde en alle obsessie met die verkryging van kennis. Ek verlon alle emosionele hardheid, apatie, onverskilligheid, ongeloof, diep gewortelde woede en hardheid jeens God en geestelike dinge.

15

Ek verlon die skietlood van Vrymesselary en vernietig die vloek van vals Messelaars geregtigheid en reg. LEIER isoleer alle vierde graad geeste en daarvandaan op

MEESTER MESSELAARSGRAAD [MASTER MASON DEGREE] (3e Graad)


KANDIDAAT Ek verlon die eed: ... dat my liggaam in twee gesny sal word, my ingewande uitgeskeur en tot as verbrand sal word, en die as verstrooi sal word in die vier winde van die aarde sodat daar geen herinnering meer sal wees aan so n lae ellendeling nie. Ek verlon alle ooreenkomste met die Gees van die Dood. Ek maak myself los van maag- en reproduktiewe orgaan probleme, kolitis en om altyd oor die hoof gesien te word. Ek verlon vals nederigheid, die vals vallei van die skadu van die dood, die vals opstanding, die penale teken, die kleed en kap en alle oorgawe van die wil aan satan van die 3e graad. Ek verlon en verbreek elke effek op my lewe van 2 swaarde wat teen die niere of middel geplaas is. Ek verwyder die blinddoek en kabeltou van die 3e graad en vernietig vloeke of asemhalaings probleme en geestelike binding. Ek verwyder die 3e graad se bedelaars klere en sy vloeke en die 3e graad voorskoot en sy vloeke. Ek vernietig vrees vir kompaspunte teen beide borste. Ek verlon die belastering dat satan die allerhoogste is. Ek verklaar dat Jesus Christus die Here oor alles is. Ek maak myself los van alle vloeke van okkulte besering, ongelukke, frats ongelukke, besering en dood, die vrees vir dood, vals martelaarskap en alle verkragting en vrees vir verkragting, aanval of aanslag.

16

Ek verlon die demoniese name/wagwoorde Ma Ha Bone en Ma cha ben wat beteken om afgebring of onder gebring te word. Ek verbreek hierdie vloek oor my lewe en nageslag in die Naam van die Here Jesus Christus. Ek verlon die 3 Vrymesselaars houe teen die kop en maak myself en my familie los van die vloek van vrees vir skurke, skeelhoofpyne, hoofpyne, verlies van sig, blindheid, kopbeserings en breinskade, aneurismes, beroertes en bloedings. In die Naam van Jesus Christus verklaar ek dat ek nie sal sterf a.g.v. houe teen die kop nie. Ek vernietig die mag van die Groot Argitek van die Heelal oor my lewe. Ek vernietig die mag van die kamma dood en opstanding van Hiram Abiff. Ek verlon die Messelaars vals christus en redder, Hiram Abiff die vals dood en opstanding van Hiram Abiff die vals evangelie en offerbloed van Hiram Abiff die rituele dood en moord van Hiram Abiff Ek verlon alle bloed ede geneem deur myself of my voorvaders en ek kanselleer alle verbonde met die dood deur die krag van die Bloed van Jesus Christus. Ek vernietig die mag van die verlore woord vir God Jah bul on. Ek verlon die soeke na die Meester se woord. Ek verklaar dat die Woord van God nie verlore is nie, maar algeheel geopenbaar in die Here Jesus Christus. Ek verlon die Vrymesselaars doodskis en maak myself los van die vloek van die dood ek verwyder dit van my liggaam, huwelik, kinders, beroep, eiendom en verhoudings. Ek verlon die skedel en bene op die Messelaars doodskis en enige aantrekkingskrag daartoe, en ek maak myself los van die dood deur selfmoord, anoreksia, ongelukke, neem van risikos en dood deur ophang. Ek verlon adrenalien verslawing wat flirtasie met die dood veroorsaak, en vernietig die vloek van die dood en moord wat opgeroep word deur bloed ede, uitgevoerde rituele moord, en die inklim in n Messelaars doodskis. Ek vernietig die vloeke van ingewandskanker, maagkanker en dood en ongelukke met betrekking tot vuur.

17

Ek verlon Vrymesselary se vals lig, engel van die lig, vals seuns van lig, en ek verklaar dat ek wandel in die Lig van die Here Jesus Christus volgens 1 Joh. 1:5-7. Ek maak myself los van alle nagemaakte lyding, pyn en vals martelaarskap a.g.v. Vrymesselary ede. Ek sny alle kameraadskap met die lyding van n vrymesselary kruis af. Ek verlon die 9-koppige slang Hydra en sy krag en vals lig die stem van Hydra en die vloek en gees van n medium die waarsery van die Meester Messelaar die vals koning van die hemele, vals vader en vals seun.

Ek vernietig die vloek dat God die Vader n streng regter is, asook n vals Messelaars plig. Ek vernietig die krag van enige oorblywende Blou Losie geeste (trots, geheimhouding, misleiding, broederskap, lojaliteit, sterkman oor die Blou Losie). Wanneer jy deur die Blou Losie is en n Meester Messelaar geword het, het jy die keuse om op te gaan deur die vlakke van Vrymesselary d.m.v. die Skotse (32 vlakke) of York Rite (10 vlakke).

18

SKOTSE RITE GEBEDE


Let wel: Elke graad het n patroon, en met elkeen moet jy die volgende doen: Verbreek die krag van die ritueel Verwyder alle klere, hoofbedekkings, skoene Verbreek alle ede geneem en teen-vloeke Verbreek die krag van die handdruk (hoogmoed, beheer) Verlon die valse gode (verbreek hul mag) Verbreek die mag van die kodewoord en teken woord Verbreek die mag van woorde, verstandsbeheer, hoogmoed.
Dit blyk nie nodig om in detail in te gaan in alle hor grade nie, alhoewel dit vir spesifieke individue nodig mag wees dat n spesifieke graad in detail behandel moet word.

LEIER soos voorheen, isoleer alle 15e graad en daaropvolgende geeste

LOSIE VAN VOLMAAKTHEID (4e tot 14e grade) [Lodge of Perfection]


KANDIDAAT Ek verlon en vernietig die mag van die Losie van Volmaaktheid en al sy rituele, klere, ede, kodewoorde, teken woorde en handdrukke. Ek verlon die vals god Jabulon (Kombinasie van Jehova, Baal, Osiris).

GEHEIME MEESTER (4e graad) [Secret Master]


Ek verlon die geheime woord Adonai (verteenwoordig n vals god). Ek verlon die nagemaakte ligkandelaar, die Messelaars slang en aanbidding van die Phallus.

VOLMAAKTE MEESTER (5e graad) [Perfect Master]


Ek verlon die geheime woord Acacia, Jehova, Ma Ha Bone (verteenwoordig n vals god).

19

INTIEME SEKRETARIS (6e graad) [Intimate Secretary]


Ek verlon die geheime woord Jehovah (verteenwoordig n vals god).

OPSIENER & REGTER (7e graad) [Provost & Judge]


Ek verlon die Geregshof van Vrymesselary en vernietig die mag van die Messelaars hofsaak en die verloor van n hofsaak a.g.v. Messelaars onreg. Ek verlon die eed: Ek sal onteer word en my lewe sal verpand word, met pyn en lyding. Ek verlon en vernietig die vloek dat my neus afgesny sal word. Ek verlon die geheime woord Hirum TITO-CIVI-KY. Ek verlon die vloek van pyn, marteling en oneer oor elke funksie van my lewe, in my werksplek, my reputasie, by my kinders en in alle verhoudings. Ek vernietig die vloek van om ontslaan te word, weggewys of onwaardig uitgewerp te word. Ek vernietig die vloek van verbanning. Ek verlon die Messelaars eed van om wraak toe te pas op verraaiers, en vernietig alle geeste van wraak oor alle verhoudings in my lewe. Ek verklaar die belofte volgens Jer. 30:17: 17 Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; omdat hulle jou noem: die verjaagde. ......niemand vra na haar nie.

20

OPSIGTER VAN DIE GEBOU (8e graad) [Intendant of the Building]


Ek verlon die eed: ...onder straf van al my vorige verpligtinge, behalwe di van dat my liggaam in twee gesny sal word en my ingewande uitgeskeur sal word .... Ek verlon die wagwoord Akar-Jai-Jah. Ek verlon en vernietig die vals doktrine van volmaaktheid.

MEESTER VAN NEGE (9e graad) [Master of Nine]


Ek verlon die eed: ...ek onderwerp my daaraan om te sterf deur die vergeldende wapen (dolk), wat aan my gegee sal word as n eerbare merk van hierdie orde .... Ek vernietig die Messelaars vloek van weerwraak, moord en dood vanaf my geslagslyn. Ek vernietig die vloek om doodgesteek te word, fisies, emosioneel, verstandelik of geestelik.

MEESTER UITVERKORENE UIT VYFTIEN (10e graad) [Master Elect of Fifteen]


Ek verlon die eed: .... dat my liggaam vertikaal oopgesny sal word en vir agt ure aan die ope lug blootgestel sal word, dat die giftige vlie aan my ingewande sal eet, dat my kop afgekap sal word en op die hoogste spits ter wreld geplaas sal word, en dat ek altyd gereed sal wees om hierdie selfde straf toe te pas op diegene wat hierdie graad sal verraai .... Ek vernietig die vloek van geweld en dood oor my liggaam, en die eed geneem op Messelaars wraak op diegene wat Vrymesselary se geheime verklap. Ek verlon die geheime woord Elignam.

21

VERHEWE RIDDER VAN DIE TWAALF (11e graad) [Sublime Knight of the Twelve]
Ek verlon die eed: ...dat my liggaam in twee gesny sal word, my geheue verlore sal gaan en daar op my neergesien sal word as skandalig en afgesweer. So help my God en sy Heilige Evangeliste .... Ek vernietig die vloek dat my liggaam en hand in twee gesny sal word en verlies aan geheue en reputasie. Ek verlon die geheime woord Stolkin-Adonai.

GROOT MEESTER ARGITEK (12e graad) [Grand Master Architect]


Ek verlon die eed: ...dat my liggaam in twee gesny sal word, my geheue verlore sal gaan en daar op my neergesien sal word as skandalig en afgesweer. Verder belowe ek en gee ek toestemming dat my naam in rooi letters geskryf mag word en opgehang kan word in die Kapittelhuis as n teken van skande .... Ek verlon en vernietig die Messelaars werktuie van die argitek en boupatroon oor my lewe. Ek verklaar dat my lewe gebou sal wees op die fondasies van die Here Jesus Christus. Ek verlon die geheime woord Rab-banaim.

KONINKLIKE AARTS VAN HENOG OF MEESTER VAN DIE NEGENDE AARTS VAN SALOMO (13e graad) [Royal Arch of Enoch or Master of the Ninth Arch of Solomon]
Ek verlon die eed: ...stem toe om alle gevolge te dra van my vorige verpligtinge, dat my liggaam blootgel sal word as voedsel vir die wrede wilde diere. Ek is verbind aan die orde vir ewig, ten koste van my eie lewe. Ek vernietig die vloek dat my liggaam aan die wilde diere gevoer sal word en dat my lewe in doodsgevaar is. Ek verlon die wagwoord EK IS wat EK IS, en Jehovah.

22

HOOF UITVERKORENE, VOLMAAKTE EN VERHEWE MESSELAAR OF VOLMAAKTE ELU (14e graad) [Grand Elect, Perfect and Sublime Mason or Perfect Elu]
Ek verlon die eed: .... dat my maag oopgesny sal word, my ingewande uitgeryg sal word en aan die honger aasvols gevoer sal word. Ek verlon en vernietig die sel van die Groot Argitek van die Heelal en die sel van die anti-Chris van my lewe, in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon en vernietig alle vloeke van dood of siekte vanaf my maag en ingewande. Ek verlon die vloek dat weerwraak uitgevoer sal word op diegene wat Vrymesselary verlon. Ek verlon perfeksionisme. Ek verlon die geheime woorde Adonai, Bea Makey, Bemerah, Jehovah en Jod He Van He (JHVH). LEIER isoleer alle 19e graad geeste en daaropvolgendes

REEKS VAN DIE ROSE CROIX [Chapter of the Rose Croix]


KANDIDAAT Ek verlon enige ede geneem deur my voorgeslagte of myself en vernietig die vloeke meegebring deur rituele, klere, ede, wagwoorde, teken woorde, handdrukke van die Reeks Rose Croix grade (15e tot 18e grade).

RAAD VAN PRINSE VAN JERUSALEM (15e tot 16e grade)


Ek verlon die ede gesweer deur enige van my voorgeslagte of myself, en verbreek die mag van vloeke meegebring in die Raad van Prinse van Jerusalem grade van Vrymesselary in die Naam van Jesus Christus.

23

RIDDER VAN DIE OOSTE OF SWAARD (15e graad)


Ek verlon die 15e graad se voorskoot en trek dit uit. Ek verlon die geheime woord RAPH-0-DOM. Ek verlon die valse vegter wat die gebou van die 3e tempel bewaak. Ek verlon vegters broederskap en die vals vegtersmantel van die 15e graad. Ek verlon alle eenheid met die Prins van Persi en die wet van beheer, dominering en die anti-chris. Ek verlon die wet van die Mede en Perse wat die plek opneem van die Lam van God. Ek verlon dat ek n ridder is, ingesweer om die swaard van vergelding te swaai.

PRINS VAN JERUSALEM (16e graad)


Ek verlon die eed: Straf om tot naaktheid gestroop te word en dat my hart deurboor sal word met n steekwapen. Ek verlon en trek die vals vegtersmantel en voorskoot van die 16e graad van Vrymesselary uit. Ek verlon die geheime woord TEBET-ADAR. Ek verlon, verbreek en vernietig alle ooreenkoms met die Prins van Persi en die wet van die Mede en Perse. Ek verlon en verbreek die valse vegter se swaard van vergelding. Ek verlon die eed dat ek die Messelaars tempel ten alle koste sal verdedig, insluitende die ten koste van my eie en my familie se lewens. Ek vernietig die vloek van intimidasie wat kom saam met vrees en gewelddadige dreigemente, asook die vloek van belastering. Ek vernietig die vloek van n gebrek aan goddelike openbaring en visie

24

RIDDERS VAN DIE PELIKAAN & AREND, EN SOEWEREINE PRINS ROSE CROIX VAN HEREDOM (18e graad) [Knights of the Pelican & Eagle, and Sovereign Prince Rose Croix of Heredom]
Ek verlon die eed: ...die straf om vir ewig ontneem te wees van die ware woord, om voortdurend in duisternis te verkeer, terwyl my bloed gedurig teen my liggaam afloop, om te ly sonder onderbreking onder die wrede berou in my siel; dat die bitterste gal, gemeng met asyn, my voortdurende drank sal wees; die skerpste dorings as my kussing en die dood van die kruis my straf sal voltooi.... Aaklighede wat ek al gesien het, sal maar n flou verteenwoordiging wees van dit wat ek sal ly indien ek die wette verbreek of die verpligting wat ek onderneem het. Ek verlon die mag van al hierdie vloeke en vernietig die vloek dat ek emosioneel en fisies verniel sal word my lewe lank. Ek vernietig die vloek van slaaploosheid en geen rus, en die finale straf van n nagemaakte kruis. Ek verlon en vernietig die mag van die Reeks Rose Croix, en verklaar dat ek geheel en al uitkom uit die kerker van die dood van die Rose Croix. Ek verlon die leuen van volmaaktheid en selfregverdiging in die 18e graad. Ek verlon die okkultiese smeltvuur van die Rose Croix. Ek verlon die geheime woorde IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA en die brand. Ek verlon die stelling dat Jesus Christus se sterwe n aaklige ramp was. Ek verlon, verwyder en vernietig die sluier van rou. Ek verlon Raphael die geestesleier van Vrymesselary, en verbreek sy mag en verklaar dat ek slegs deur die Heilige Gees van God gelei sal word.

25

Ek verlon en verwerp die Pelikaanse heksery gees en die okkulte invloed van die Rosekruisers en die Kabbala agter hierdie graad en die doelbewuste spotterny van die doktrine van versoening, die verwerping van die Godheid van Jesus Christus as die Pelikaan sy eie bloed vir sy kleintjies stort. (Simbool van die 18e graad). Ek verlon die spotterny met die lees van Jesaja 53 in hierdie graad en die opneem van n redders-mentaliteit om ander te help. Ek verlon en vernietig die mag van valse nagmaal in die neem van n beskuitjie, witwyn en sout met die afwesigheid van die gebroke liggaam van Christus en enige onvermo om die krag van die Kruis te aanvaar, en enige gevolglike vloeke hierop. Ek verlon die vals nuwe gebod om mekaar lief te h wat in hierdie graad gegee word en enige gevolglike inter-afhanklikheid. Ek vernietig die vloek op my familie en maak ware Goddelike liefde vir mekaar los. Ek verlon en vernietig die geestelike juk en vloek van onderworpenheid aan die ede van die 33e graad van Vrymesselary. Ek verlon die 18e graad se reukofferaltaar met alle verwysings na die voorhangsel wat geskeur word en nagemaakte intersessie. Ek verlon die spotterny, en verbreek die krag van die verbranding van die Nuwe Testament met die woorde dit is volbring, en ek bevry myself in die Naam van Jesus Christus van enige oorgedraagde onvermo om openbaring te ontvang vanuit die Nuwe Testament of uit die lees van die Woord van God, asook die onvermo om die voltooide werk van Jesus Christus te betree toe hy ges het, dit is volbring. Let wel: Hierdie graad bespot die sterwe van Jesus Christus aan die Kruis. Dit poog om die fondasie van die Christelike geloof uit te slaan. LEIER isoleer alle 31e graad geeste en wat daarop volg

RAAD VAN KADOSH (19e tot 30e grade) [Council of Kadosh]


Ek verlon en vernietig alle vloeke van rituele, die strawwe, klere, ede, wagwoorde / teken woorde en handdrukke uitgevoer deur my voorgeslagte of myself, met betrokkenheid in die Raad van Kadosh (19e 30e grade). Ek verlon en vernietig die mag van die vals gode van hierdie grade. 26

GROOT PONTIFF (19e graad) [Grand Pontiff]


Ek verlon die Groot Pontiff van die 19e graad. Ek verlon en vernietig die vloek van die Messelaars driemaal magtige. Ek verlon die vloek van die vals Messelaars troon en septer. Ek verlon die opneem van die Priesterskap van Jesus Christus en die waarsery wat gebruik is om die priesterskap van satan te verberg. Ek verlon die heilige salfolie wat gebruik is, en die verklaring dat die mens n priester vir ewig sal word volgens die orde van Melgisedek. Ek verlon die vals salwing van die 19e graad. Ek verlon Astrologie, die Zodiac en vernietig die vloeke en kragte van duisternis in astrologie en waarsery. Ek verlon die vals vrug van die gees wat met Vrymesselary kom. Ek verlon die vals doktrine van die 19e graad (144,000 en die doktrine van kultusse). Ek verlon die eed van algehele gehoorsaamheid wat lei tot ongehoorsaamheid aan die God van Israel. Ek verlon die 5 geheime woorde/wagwoorde van die 19e graad en hul bose doel. Alleluia Prys die Here Emmanuel Voorspoed Amen

27

MEESTER AD VITAM AGBARE GROOT MEESTER (20e graad) [Master Ad Vitam Venerable Grand Master]
(Groot Meester van die Simboliese Losie, Ankenberg) Ek verlon die geheime woorde JEKSON/STOLKIN Ek verlon die vals waarheid van Vrymesselary, die lig van Lucifer en okkulte kennis.

PATRIARG NOACHITE OF PRUISIESE RIDDER (21e graad) [Patriarch Noachite or Prussian Knight]
Ek verlon die geheime woord PELEG.

RIDDER VAN DIE KONINKLIKE BYL of PRINS VAN LIBANUS (22e graad) [Knight of the Royal Axe or Prince of Libanus]
Ek verlon die eed: ....straf van blootstelling op die hoogste spits van Berg Libanus, om daar in treurigheid te vergaan in herhaaldelike sneeustorms ... Ek verlon die geheime woorde, NOAH, BEZALEEI-SODONIAS. Ek verlon en vernietig die mag van die Messelaars byl wat God se volk afmaai en in totale teenkanting is teen die bou van God se tabernakel. Ek verlon die Prins van Libanus of Lebanon.

HOOF VAN DIE TABERNAKEL (23e graad) [Chief of the Tabernacle]


Ek verlon die eed: ...geen kleiner straf nie, as dat die aarde sal oopskeur onder my voete en my lewend sal insluk soos Korag, Datan en Abiram .... Ek verlon die wagwoord URIEL-JEHOVAH. Ek verlon en trek die Messelaars voorskoot van die 23e graad uit.

28

Ek verlon die vals mantel van priesterskap. Ek verlon die vals vrug van die gees van Vrymesselary, en die lampstaander van astrologie met sy sewe vertakkings.

PRINS VAN DIE TABERNAKEL (24 e graad) [Prince of the Tabernacle]


Ek verlon die eed: ... geen kleiner straf nie as dat ek met vuur uit die hemel verteer sal word, net soos Nadab en Abihu, en dat my as deur die wind in die lug verstrooi sal word na die vier uithoeke van die aarde. Ook die straf dat ek tot die dood gestenig sal word, en my liggaam bo-op die grond gelaat sal word om te verrot... Ek verlon die wagwoord van MOSES-JOHANNES. Ek vernietig die vloek van n gebroke hart en alle emosionele ineenstorting. Ek verlon die aanbidding van die okkulte koperslang, en maak myself los van die dood veroorsaak deur enige giftige slang, letterlike of geestelik. Ek verlon alle vals genesing, en die vals redder Osiris. Ek verlon en vernietig die blokkasie om algehele genesing te verkry.

SKOTSE TRINITARIR of PRINS VAN GENADE (26e graad) [Scottish Trinitarian or Prince of Mercy]
Ek verlon die eed: ... en sou ek my verpligting nie nakom nie, stem ek toe dat ek veroordeel, uitgewerp en verag sal word deur die totale heelal; mag die Opperste Arigtek van die Heelal my lei, bewaak en beskerm om dit na te kom. Amen. Ek verlon die wagwoord GOMEL, JEHOVAH-JACHIN. Ek verlon die vloek van veroordeling en verwerping deur die algehele Heelal. Ek verlon en vernietig die vloek van n drievoudige verbond met die Groot Argitek van die Heelal.

29

Ek verlon en vernietig die vloek van die Egiptiese drie-eenheid. Ek verlon die vloek van dat ek n evangelie van Jesus Christus aangehang het wat vermeng is met die leringe van vals godsdienste.

RIDDER BEVELVOERDER VAN DIE TEMPEL (27 e graad) [Knight Commander of the Temple]
Ek verlon die eed: ... straf om die ergste straf wat God op my wil plaas, te ontvang .... Ek verlon die geheime woorde van JAWEH, SALOMO, EMMANUEL & INRI (Jesus, Nazarenus, Rex, Judaeorum; Jesus van Nasaret, Koning van die Jode). Ek verlon die vals vegters mantel van die Teutoniese Ridder en die swart, tweekoppige arend van vals profetiese bevryding.

RIDDER BEVELVOERDER VAN DIE SON, of PRINS ADEPT (28e graad) [Knight Commander of the Sun, or Prince Adept]
Ek verlon die eed: ...mag my broeders my gryp en my tong deurboor met n rooiwarm yster, my o uitpluk en my ontneem van reuk of sig, my hande afsny en my in daardie toestand in die veld laat om verslind te word deur wreedaardige diere en indien daar nie is nie, mag die weerlig uit die hemele my teregstel met dieselfde wraaksug .... Ek verlon die geheime woord van STIBIUM. Ek verlon en vernietig die mag van hierdie vloeke oogbesering, verlies van sig, verlies van reuksin, verlies van hande of vingers, sterfte deur weerlig of aanval deur diere. Ek verlon die leuen van nie instaat wees om die Woord van God korrek te onderskei nie. Ek verlon en vernietig die krag van die 7 engele (demoniese wesens) wat in die losie geplaas is Gabriel, Migael, Auriel, Raphael, Zarakhiel, Tsaphiel en Hamaliel en ek verbreek alle bande met hulle.

30

GROOT SKOTSE RIDDER VAN ST ANDREW (29e graad) [Grand Scottish Knight of St Andrew]
Ek verlon die Messelaars dood tot ridderskap. Ek verlon die geheime woorde NEKAMAH-FURLAC. Ek verlon en vernietig die krag van die woorde Hulle s Salah-eddin moet sterf en die vloek van vernietiging van my Christelike wandel.

GROOT UITVERKORE RIDDER KADOSH & RIDDER VAN DIE SWART EN WIT AREND (30 e graad) [Grand Elect Knight Kadosh & Knight of the Black and White Eagle]
Ek verlon die eed: ...(met punt van die swaard op die hart) .... belowe om dit te doen, tot die dood toe .....; ....vir ewig sal Ridder Kadosh vir my wees asof ons met bloedbande gebind is. ; ....nou wy ek my toe en lewer my oor aan skande en minagting, tot die vervloeking en straf van die Groot Uitverkore Ridder Kadosh indien ek sal faal in hierdie plegtige belofte .... . Ook in hierdie ritueel, Vergeet nie dat die geringste oordeelsfout my lewe sal kos ....; .... een stap verder en jy is aan ons gebind vir ewig en met die dood strafbaar. Ek vernietig die mag van die Raad van Kadosh in my lewe. Ek verlon en vernietig die mag van die geheime woorde GOLGOTHA, EMMANUEL, STIBUM ALKABAR, PHARASH-KOH en MELITA. Ek verlon die riddersvloek en doodswens van Judas dat sy kop moet afgekap word en op die spits van n kerktoring geplaas moet word. Ek sny elke ongoddelike sielsband met die skedel wat in hierdie graad gebruik is. Ek verlon die leer van redenasie, en sy sewe trappe van: wetenskap, sterrekunde, musiek, meetkunde, rekenkunde, logika en welsprekendheid. Ek verklaar dood oor n gees van humanisme. Ek maak die gees van openbaring los oor myself en my familie. Ek verlon en vernietig die vloek van die doodstraf.

31

KONSISTORIE VAN VERHEWE PRINSE VAN DIE KONINKLIKE GEHEIM (31e tot 33e grade) [Consistory of Sublime Princes of the Royal Secret]
Ek verlon en vernietig die vloeke aangebring deur my of my voorgeslagte deur die rituele, klere, ede, wagwoorde, teken woorde en handdruikke van die Konsistorie van Verhewe Prinse van die Koninklike Geheime grade van Vrymesselary in die 31e tot 33e grade. Ek verlon die vals gode Ahura Mazda (Persiese god) AUM van die Hindoes (Brahma, Vishnu, Shiva Hindoe drie-eenheid) Lucifer Artimas of Diana (godin moeder)

GROOT INSPEKTEUR REGTER BEVELVOERDER (31e graad) [Grand Inspector Inquisitor Commander]
Ek verlon die eed: ...gee myself oor aan die misno van my broeders en hul geregverdigde en vreeslike woede wat op my onbeskermde hoof sal afkom indien ek gewilliglik of deur onverskilligheid hierdie plegtige eed en verpligting nie sou nakom nie .... Ek verlon al die gode en godinne van Egipte, insluitende Anubis (ramskop), Aten, Re, Ra en Osiris (songode) en Isis (maan godin), Diana of Artemas (moeder godin). Ek verlon die Siel van Cheres, die vals simbool van onsterflikheid, die kerker van die dood en die vals lering van reinkarnasie. Ek verlon en vernietig die vloek van: die Messelaars regbank en hofsaak. Messelaars wettisisme en vals belydenis Om geoordeel te word deur die goddelose

32

VERHEWE PRINS VAN DIE KONINKLIKE GEHEIM (32e graad) [Sublime Prince of the Royal Secret]
Ek verlon die eed: Dat u seker mag wees dat ons almal aan u verbind is met bande so sterk as di wat u aan ons verbind, kniel by ons altaar, l u hande en swaard op die boek van konstitusies en herhaal my woorde .... Ek verlon die 32e graad van Vrymesselary en die godheid van AHURAMAZDA en die vals Trinitarir godheid AUM met sy 3 dele Brahma, Vishnu en Shiva. Ek verlon die geheime woorde PHAAL, PHARASH-KOL, AHURA MAZDA. Ek verlon en vernietig die Messelaars verbond met dood en die vloek van vergiftiging, veral my reputasie en verhoudings. Ek verlon die eed geneem dat die wyn in gif sal verander en die drink uit n mense skedel. Ek verlon en vernietig die vloek van towery en dwelmgebruik oor my lewe en di van my nageslag, die mag van dwelmverslawing, chemiese oordoserings en dood deur oordosis van dwelms.

GROOT SOEWEREINE INSPEKTEUR GENERAAL (33e graad) [Grand Sovereign Inspector General] (n Eervolle Aktiewe Graad)
Ek verlon die eed: ...en sou ek bewustelik en gewillig oortree, mag hierdie wyn wat ek nou drink (uit mense skedel!!!), n dodelik gif word vir my, soos die giftige kerwelsap wat deur Sokrates gedrink is. En mag hierdie koue arms my vir ewig omvou (n geraamte se arms word rondom die kandidaat gedrapeer) ...strawwe wat ek uit my eie, vrye wil op myself plaas; naamlik dat ek onteer sal word tussen my medemens om die mees wrede berou van die siel te ly. En mag God die straf wat bedoel is vir meinediges en diesulkes wat hul beloftes nie nakom teenoor hom nie, op my hoof laat neerkom.... Ek verlon en vernietig die krag van Lucifer en die Konsistorie oor my. Ek verlon die geheime woorde: DEMOLAY-HIRAM ABIFF, FREDERIK VAN PRUISE, MICHA, MACHA, BEALIM EN ADONAI.

33

Ek verlon die doodswens en dood a.g.v. vergiftiging. Ek verlon en verwyder die mantels van heksery, en die verklaring dat Lucifer God is. Ek verlon en kanselleer die vloek van die 33e graad kabeltou. Ek verlon die 3 skandalige sluipmoordenaars van die Groot Meester wet, eiendom en godsdiens, en waarvoor hulle staan gierigheid, heksery en poging om te beheer en te manipuleer. Ek verlon die woorde n driekantige lem om die oogbal te deursteek, en ek vernietig alle vloeke op die o wat behels ongelukke, progressiewe of algehele blindheid, katarakte, oogsiektes, oogpyn en onnatuurlike verlies aan sig wat op enige manier gekoppel is aan hierdie bloed eed. Ek verklaar dat Jesaja 32:3 my deel is, 3Dan sal nie meer verblind wees die o van die wat sien nie.... Ook Jeremia 30:17, 17Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak.....

SHRINERS
Ek verlon die Shiners eed: ...ek belowe, sweer en neem n eed op hierdie bybel en op die geheimsinnige legende van die Koran en sy toewyding aan die Mohammedaanse geloof... dat die gewillige oortreding hiervan, ek myself die gevreesde straf op die hals sal haal dat my oogballe deursteek sal word tot in die kern met n driekantige lem, my voete afgeslag sal word, en ek gedwing sal word om op die warm sand van die steriele oewers van die Rooisee te stap totdat die vlammende son my sal neervel met n dodelike plaag, en mag Allah, die god van Arab, Moslem en Mohammedaan, die god van ons vaders, my ondersteun tot die algehele vervulling hiervan, Amen, Amen, Amen. Ek verlon die ede geneem deur my voorgeslagte of myself en die vloeke en strawwe betrokke in die Oeroue Arabiese Orde van die Edeles van die Mistieke tempel. Ek verlon die vloeke van waansin. Ek vernietig alle vloeke van siektes in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon die vloek van die deursteek van die oogbal met n driekantige lem. Ek verlon en vernietig die krag van die 33e graad Messelaarsring (gemaak uit 3 bande en dikwels geset met 3 diamante.)

34

YORK RITE Merk Meester 4e Graad [Mark Master]


Ek verlon die vals hoeksteen van Hiram Abiff, en verklaar dat Jesus Christus die Hoof Hoeksteen van my lewe is. Ek verlon die hoeksteen astrologie merk. Ek verlon die vloek van verwerping uit die Here se tempel. Ek verlon die vals drie-eenheid van Vrymesselary. Ek verlon en verbreek die vloek van die viervoudige kabeltou, algehele immobilisasie en elke band met n Vrymesselary losie. Ek verlon die woord JOPPA en rebellie teen die stem van God. Ek verlon en verbreek die mag van hierdie vloeke: verlies van die vrug van my arbeid en onderbetaling as werknemer verlies aan finansile sen en werk lank en hard vir baie min finansile vergoeding elke vloek van armoede wat in werking is deur hierdie graad se seremonies.

VOORMALIGE MEESTER 5e graad [Past Master]


Ek verlon die eed: ...bind myself aan geen kleiner straf nie, as dat my tong verdeel sal word van die punt tot die wortel.... Ek verlon en vernietig die mag van alle vloeke op spraak deur die eed van die Toetredende Leerling Graad. Ek verlon en vernietig die vloek van ongoddellike oorname. Ek verlon die Meester abdikasie seremonie, voortydige bevordering en die vloek van vernedering.

35

MEES UITSTAANDE MEESTER 6e graad [Most Excellent Master]


Ek verlon die eed: ...straf dat my bors oopgekloof sal word en lewensorgane verwyder en blootgestel sal word om te verrot op die mishoop. Ek verlon en verbreek elke effek van die balansering seremonie en die vloek van toegee vir versoeking.

HEILIGE KONINKLIKE ARTS 7e graad [Holy Royal Arch]


Ek verlon die eed: ...straf dat my brein blootgestel sal word aan die brandende strale van die middagson... Ek verlon die leuen van self godheid en die driedubbele kroon van godheid die belastering van gelykheid met die Here God Almagtig die vals kroon, mantels, vals oop hemel en vals heerlikheid die 4 sluiers en vals Allerheiligste Ek verlon en vernietig die vloek van die wagwoord EK IS, EK IS, en verbreek elke effek van beslaan wees as kaptein van die menigtes. Ek verlon en verbreek elke effek van die wagwoorde Shem, Japheth, en Adoniran. Ek verlon en verbreek die waarsers-staf en alle vals wonderwerke, tekens en wonders en waar hulle my beinvloed het tydens enige Christelike byeenkoms. Ek verlon dat ek n vals leier was vir die volk van die Here, en verlon en vernietig alle valse vader- en seunskap. Ek verlon redding deur goeie werke en verbreek die mag van die driedubbele tau merk op my voorkop. Ek verlon en verbreek die vloek van die Messelaars god Jah Bul On. Ek vernietig alle bande met die baals van Siri, Babilon en Egipte, en verklaar oor my familie lyn: Eksodus 20:3 3Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie. Ek verklaar profeties: Josua 24:15 maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

36

Ek verlon die vals amp van profeet. Ek verlon die wet van sonde en dood en maak myself los in die wet van die Gees van Lewe (Rom. 8:2). Ek verlon die Hindoe gode Brahman, Krishnu en Kali; en die gevolglike aangetrokkenheid tot Hindoeisme, T.M., Joga en Oosterse Filosofie. Ek verlon die vals liefde en eenheid van Vrymesselary. Ek verlon en verbreek elke effek van die geheime wagwoorde Ammi Ruhamah en Stibium Malkabar. Ek verlon hierdie eed: ....dat my regteroor afgekap sal word sodat ek vir ewig onmagtig sal wees om die woord te hoor en my regterhand afgekap sal word as die straf van die indringer.... Ek verlon die onvermo om God se Woord te hoor, en verbreek die mag van geestelike doofheid of verlies aan vingers of hande a.g.v. hierdie eed. Ek verlon hierdie eed: ...dat my ingewande uitgeskeur sal word en dat die aarde sal oopgaan en my sal insluk soos met Korah, Datan en Abiram met hul rebellie... Ek verlon en vernietig die mag van die handgreep en wagwoord Rabboni en die navolging van n vals meester of leier. Ek verlon en verbreek elke uitwerking van die wagwoorde van hierdie graad Haggai, Josua, en Serubbabel. Ek verlon hierdie eed: ...dat die kroon van my kop afgekap sal word en my brein uitgehaal sal word en tot as verbrand sal word... Ek verlon hierdie eed: ...dat die skedel afgeslaan sal word en die brein blootgestel sal word aan die brandende strale van die middagson... Ek verlon die vloek van verwarring, geheue probleme, onthoofding, breinkanker en gevolglike chemoterapie.

37

SUPER VERHEWE MEESTER 10e GRAAD [Super Excellent Master]


Ek verlon hierdie eed: ...die straf dat my duime afgekap sal word, my o uitgesteek sal word, my liggaam vasgedraai in kettings van brons en as gevangene weggevoer sal word na n vreemde land... Ek verlon en vernietig die vloek van rolspeling van Koning Sedekia: n passiewe wil dat my duime afgekap word fisiese blindheid a.g.v. o wat uitgesteek word Ek vernietig die vloek van die brons kettings van heksery.

ORDES VAN RIDDERSKAP RIDDERS ORDE VAN DIE ROOIKRUIS 11e graad [Orders of Knighthood]
Ek verlon die eed: ...straf dat my huis afgebreek sal word, die hout daarvan opgestel sal word en ek daaraan gehang sal word ... Ek verlon die wagwoorde waarheid, Juda, en Benjamin die aanneem van die karakter van die leeu en die wolf. Ek verlon die gees van die brullende leeu, die duiwel self (1 Pet. 5:8). Ek verklaar dat Jesus Christus die Leeu van die Stam van Juda is. (Open. 5:5).

RIDDERS VAN MALTA 12e graad [Knights of Malta]


Ek verlon en verbreek die eed: ...as ek my verpligting nie nakom nie, willig ek in dat my kop afgekap mag word en op die hoogste spits in die oostelike deel van die wreld as n monument van my skurkagtigheid opgerig sal word ... Ek verlon en verbreek elke effek van die eed: ...die sondes van die persoon wie se skedel dit eens was, op my hoof sal kom tesame met my eie sondes; en mag hy in oordeel oor my verskyn, beide hier en hierna, indien ek sou oortree in Messelary, of Ordes van hierdie Ridderskap.

38

Ek verlon die drink van wyn uit n mense skedel en die eed geneem op die sondes van iemand anders. Ek verlon die vals simbool van redding, die wit kleed en swart kruis. Ek verlon die geheime woord MAHER-SHALAL-HASH-BAZ.

RIDDERS TEMPLIER 13e graad [Knights Templar]


Ek verlon en verbreek elke effek van enige van my voorgangers wat die Ridders Templiere gordel, borsharnas, spore, helm en swart voorskoot met sy embleme gedra het, en die swaard van die York Rite geneem het. Ek verlon en verwyder in die gees hierdie vals wapenrusting vanaf myself en my familie. Ek trek nou die volle wapenrusting aan soos in Efes. 6:11. Ek verlon die gees van die dood van die Ridders Templier. Ek verlon die vals vegters gees van hierdie orde. Ek verlon en vernietig die vloek van die embleme en tekens van die swart voorskoot met n slang gedraai om n kruis, kopbeen en kruisbene; en die vloek van die swaard, strydbyl, trompet en skild. Ek verlon die geheime wagwoord van KEB RAIOTH. Ek vernietig die vloek van die graf en verlon en verbreek elke effek van die skedel en kruisbene op die bybel in die swart kamer. Ek verlon die vals eenheid tussen die bybel en die swart doodskis (dood). Ek verlon die Messelaars hanekraai, die gees van Judas Iskariot en vernietig die vloek van verraad. Ek verlon die beker van die dood en die beker van verlatenheid. (Eseg. 23:33). Ek verlon en verbreek elke effek daarvan om wyn te drink uit n skedel genoem ou Simon in herinnering aan Simon van Sirene en die drink op Simon, Salomo, Hiram van Tirus en Hiram Abiff. Ek maak myself los vir die beker van sening en redding. (1 Kor. 10:16; Ps. 116:13).

39

Ek verlon en vernietig die mag van die wagwoorde Golgotha en My Heer. Ek verlon die Messelaars verbond met die dood en ek l beslag op die belofte van Jesus Christus, Ek het gekom dat hulle lewe mag h. Ek verlon en trek die vegters mantel van die dood van die Ridders Templiere uit. Ek verlon en laat loos die vals swaard van die York Rite en die gebruik van die swaard as n omgekeerde kruis. Ek werp die Messelaars swaard in die Vuur van God voeg aksie by. Ek verklaar dat ek die Woord van God vasgryp. Die Woord is skerper as enige tweesnydende swaard. (Heb. 4:12). Ek verlon en vernietig die vloek van geweld en woede teen myself en ander; die sterwe van n gewelddadige dood en alle fassinering i.v.m. oorlogvoering. Ek verlon die vals vegters mantel van Vrymesselary oor my roeping in God, en my gehoorsaamheid aan die Woord van die Lewende God; oor elke salwing en elke gawe van die Heilige Gees. Ek verlon en verbreek elke effek van my voorgeslagte se betrokkenheid in al die tak-grade van die York Rite: Uitverkore Meester; Graad van Ark en Duif; Ridders van Konstantinopel; Geheime Monitor of Handelsgraad; Heldin van Jerigo; Ridders van Drie Konings; Ridder van die Christelike Merk en wagte van die Konklaaf; Ridders van die Heilige Graf; Die Heilige en Driemaal Roemryke Orde van die Kruis; genoem n Raad; Elf Onuitspreeklike Grade; Volmaakte Meester; Intieme Sekretaris; Opsiener en Regter; Opsigter van die Gebou or Meester in Israel; Uitverkore Ridders van Nege; Uitverkore Groot Meester; Allerhoogste Ridders Uitverkore; Groot Meester Argitek; Ridder van die Negende Arts; Groot Uitverkorene; Volmaakte en Allerhoogste Messelaar. Ek verlon die eed: ...straf dat my kop afgekap sal word en op die hoogste spits van Christendom geplaas sal word ...

40

FISIESE SIEKTES
Ek verlon alle vloeke van kanker op my geslagslyn en myself a.g.v. ede uitgespreek oor die liggaam deur Vrymesselary. Ek neem gesag oor, en beveel elke opstandige sel in my liggaam tot volmaakte orde en om in lyn te kom met die oorspronklike plan en ontwerp van Die Skepper van Hemel en Aarde. Ek verlon en verbreek alle vloeke van vrees vir kanker en sterfte deur kanker. Ek verlon en verbreek elke vloek oor die liggaamlike organe, soos die hart, longe, maag, ingewande, galblaas, lewer, blaas en baarmoeder. Ek verlon alle vloeke van hartaanvalle, ope-hart operasies, beroertes, hartsiektes en gevolglike voortydige sterfte. Ek verlon en verbreek alle vloeke van die bloed a.g.v. Vrymesselary bloed-ede, soos chroniese moegheid sindroom, bloedarmoede, ho- of lae bloeddruik, trombose, bloeding, reumatoide artritis, diabetes, ho- of lae bloedsuiker, bloedvergiftiging, hepatitis en AIDS of HIV.

UITERSTE MOEGHEID EN SIEKTES]


Ek verlon en verbreek elke vloek van siekte en voortslepende siekte wat my bloedlyn en myself affekteer a.g.v. Vrymesselary seremonies en bloed ede. Ek maak my bloedlyn, my nageslag, en myself los van alle siekte, allergie en voortslepende siektes, in die Naam van Jesus Christus. Ek vernietig die vesting van vernietiging van Dood en Hel oor my liggaam. Ek verlon en verbreek die vloek van okkulte geestelike houe teen die kop, met die gevolg van skeelhoofpyn of dood, en ek verbreek die vloek van skielike, geheimsinnige koorsaanvalle. Ek verlon en verbreek die vloek van verwerping deur die woorde rommel in die tempel en die gevolglike vloek van verworpenheid of uitwerping uit die Kerk se kameraadskap. Ek verbreek elke vloek van onvrugbaarheid in die Kerk of vir die Koninkryk van God.

41

VERSTANDELIKE ONGESTELDHEID
Ek verlon en verbreek alle vloeke van verstandelike ongesteldheid wat deur my bloedlyn kom a.g.v. hul betrokkenheid in Vrymesselary.

Ek verlon en verbreek die vloek van n dubbele-siel, dubbele-verstand, ADD, of om tweepolig te wees. Ek verbreek die mag van geestelike en verstandelike verwarring in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon en verbreek alle vloeke wat my verhinder om te begryp en te verwoord wat ek voel. Ek verbreek alle vloeke op my verbale fakulteite en die vermo om geestelike en fisies te kan hoor. Ek verlon en verbreek die vloek van 2 vaders of meesters en die gevolglike verwarring in identiteit. In die Naam van Jesus Christus roep ek my liggaam, siel en gees tot volmaakte eenheid volgens God se volmaakte plan en wil. Ek verlon en verbreek die vloek van Paranoese Skisofrenie en Vrees oor my bloedlyn en myself. Ek verlon en verbreek die mag van Vrymesselary heksery ede en vloeke met gevolglike depressie, melankolie, oppressie en n psigotiese toestand. Ek verbreek alle ongoddelike bande of verbintenisse met enigiemand in my familie lyn met dieselfde probleme. Ek verlon en verbreek die mag van die vloeke van die Vrymesselary seremonie wat Nebukadneser betref. Ek verlon en verbreek die mag van alle Vrymesselary heksery ede met gevolglike waansin, seniliteit of swaksinnigheid, Alzheimer se siekte, disorintasie, verwarring, verlies aan geheue, ineenstorting van enige soort, verstandelike, emosionele, geestelik, senu of fisies. Ek verbreek die vloek van toelating tot n psigiatriese hospitaal of inrigting. Ek verlon en verbreek die vloek van obsessiewe, kompulsiewe, herhalende gedrag. Ek verbreek die vloek van alle godsdienstige, geestelike, doktrinale obsessies.

42

Ek verlon en verbreek die vloeke van selfmoord, doodswense en verstandelike onstabiliteit. Ek verlon en verbreek die vloeke van onsekerheid en interafhanklikheid met verlating deur die vader a.g.v. Vrymesselary.

SENU ONGESTELDHEDE EN VREES


Ek verlon en verbreek al die vloeke op die senu-stelsel wat afkom deur my familie bloedlyn a.g.v. betrokkenheid in Vrymesselary. Ek verlon die Shriner seremonile ritueel en eed van staan op n oppervlak met kaalvoete terwyl elektriese skokke deur my liggaam gestuur word. Ek verlon alle vloeke van skok op die senu-stelsel, alle aangetrokkenheid tot elektro-skok behandeling en sterfte van elektriese skok. Ek verlon en verbreek die vloek van alle skok, vrees, trauma en droefheid wat opgeberg is in die senu-stelsel deur ongeluk, skielike skok, skielike verlies en dood of deur oorerwing. Ek verklaar in die Naam van Jesus Christus dat ek losgemaak is van hierdie vrees en skok en dat dit gebreek is oor my bloedlyn. Ek verklaar dat voortdurende skokke gebreek is oor my en my familie. Ek maak myself los van ongelukke, verkragting, enige soort verlies en houe teen die kop. Ek verlon en verbreek die mag van Vrymesselary se okkulte vloeke om my bloedlyn en myself te teister met siektes of geweld wat die senuwees affekteer, soos: veelvoudige sklerose, epilepsie, spinale kanker, Parkinson se siekte, seksuele misbruik, verkragting, skielike dood of verraad deur vriende of huweliksmaat. Ek verbreek die mag van die Messelaars vloek van die dood deur die spinale koord, senu-stelsel en silwer koord, in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon en verbreek elke vloek van inflammasie van die senuwees en die senuwees wat aan flarde hang.

43

Ek verklaar dat my liggaam die tempel van die Heilige Gees is en alle bande met die Messelaarstempel is nou gesny in die Naam van Jesus Christus. Ek is nou losgemaak van elke bekende of onbekende ongesteldheid of siekte komende van n Vrymesselaars vloek. Elke negatiewe ding wat vasgevang was in my senu-stelsel, is nou losgemaak en ek pleit nou die Bloed van die Here Jesus Christus oor elke toegangspunt wat nou gesluit is.

OUTISME EN LEERPROBLEME
Ek verlon en verbreek die vloeke van outisme op my bloedlyn en myself a.g.v. betrokkenheid in Vrymesselary. Ek verlon die anti-christiese broederskap van Vrymesselary en vernietig die vloek van verlatenheid wat dit veroorsaak in huwelike en met kinders a.g.v. die vader se betrokkenheid by die losie. Ek vergewe die vaders in my familie-lyn dat hulle hul vroue en kinders verlaat het vir die losie, en die gevolglike onsekerheid, verwerping en rebellie. Ek maak myself los van alle vloeke van onsekerheid, verwerping, rebellie, verbale en emosionele verlatenheid en alle verwagting daarvan. Mal. 4:6 6En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders... Efes. 2:14 14Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het... Ek verlon en verbreek die vloek van atesme in die vaders van my geslagslyn, met gevolglike onvermo om toe te tree tot ware intimiteit met Vader God. Ek verbreek alle vloeke van haat en verwerping jeens die vader. Ek verlon en verbreek die vloek van die gees van die anti-chris en Jesebel a.g.v. die verlies van die vader en die gevolglike outisme in al sy vorms. Ek bely, verlon en verbreek die vloek van geweld van die moeders in my familie-lyn en bely die mishandeling van kinders. Ek verbreek die vloek van alle woorde van verwerping en oordeel gespreek oor kinders. Ek verbreek alle vloeke of houe teen die kop en die gevolglike breinskade, intellektuele vertraging, leer- en begrips probleme, stadige spraak en aksie, spastiese denkpatrone, spraak patrone en motoriese koordinasie probleme.

44

Ek verlon en verbreek die vloeke van waansin, outisme, frustrasie, woede, selfhaat, geweld, selfbesering, kopstampery en alle waansinnige optredes gekoppel aan die Vrymesselary bloed-ede van moord en verminking. Ek verlon alle vrees vir die okkulte van die Vrymesselary bloed-ede. Ek verlon en verbreek die vloek van afskakeling uit die realiteit. Ek verbreek elke vloek van onttrekking, ontsnapping, fantasie en ontkenning van pyn. Ek verlon alle emosionele onttrekking en ontsnapping soos om in die bed te bly, slaap, seks, televisie, rekenaar, werk, dwelms en alkohol. Ek verlon en verbreek die vloek van die eed ek sal myself onttrek van enigiemand wat nie wandel volgens die tradisies van Vrymesselary nie, en ek vernietig elke wettige reg van onttrekking vanaf my lewe en my bloedlyn in Jesus Naam. Ek verlon alle rebellie teen realiteit en bely alle hardkoppigheid in die Naam van Jesus Christus. Ek verbreek alle vloeke wat my bloedlyn affekteer aangaande hul begaafdheid, kreatiwiteit, leervermons en salwings. Ek verbreek alle vloeke van rebellie jeens outoriteit, wantroue en verwerping van mense en gevolglike obsessies met diere. Ek verbreek alle vloeke van diere gedrag, of om soos n dier behandel te word en onderwerp te word aan fisiese, verbale of seksuele mishandeling. Ek verbreek die vloek van die Vrymesselary werktuie vanaf my bloedlyn en myself en die gevolglike probleem met wiskunde. Ek maak my bloedlyn en myself los om te vloei in God se oorspronklike plan en doel vir ons lewens, in die Naam van Jesus Christus.

45

ONDERLING GEKOPPELDE GODSDIENSTE EN ORDES


LET WEL: Indien jou familie op enige manier gekoppel was aan die volgende, behoort jy enige betrokkenheid te bely en te verlon en jouself los te maak van enige geestelike binding wat daarmee saamkom. (Die lys hieronder mag dalk onvolledig wees.) Mans Organisasies Acacia Fraternity Ancient Order of Foresters Black Lodge Buffalo Lodge Danites Druids Elks Eagles Lodge Fraternal Order of Eagles Foresters Grotto Holy Order of St. John Illuminati Independent Order of Foresters Independent Order of Oddfellows Independent Order of Rechabites Jaycees Knights of Columbus Knights of Pythias Knights of Pythons Knights of the Red Cross Ku Klux Klan Lions Club Loyal Order of the Moose Vroue Organisasies Daughters of Mokanna Daughters of the Nile and White Shrine White Shrine of Jerusalem Order of Amaranth

Manzini Moose Lodge Mystic order of the Veiled Prophets of the Enchanted Realm. Orange Lodge Order of Amaranth Order of Red Men Order of the Red Robe Order of the Golden Chain Order of the Golden Dawn Order of the Golden Key Order of Oddfellows Ordo Templi Orientis Prince Hall Freemasonry Phi Beta Kappa Royal Arch Mariners Royal Order of Jesters Shriners The Grange The Round Table Tall Cedars of Lebanon Veiled Prophets of the Enchanted Realm Woodsmen of the World

Order of the Eastern Star Order of Jacob's Daughters Rebekah Lodge

Jeug Organisasies Meisies - Daughters of Job, Rainbow Girls, Girl Guides (Girl Scouts in U.S.), Brownies, Sparks, Daughters of the Eastern Star, Ladies Oriental Shrine. Seuns - Order of De Molay, Order of the Builders, Cubs, Boy Scouts, The Allied Degrees, The Red Cross of Constantine, The Order of the Secret Monitor, Masonic Royal Order of Scotland, Grand Orient Lodges, The Royal Order of Jesters, The Manchester Unity. 46

Let wel: Lord Baden Powell was n lid van die Losie van The Grand Orient van Vrymesselary.

ORDE VAN DIE OOSTERSTER [Order of the Eastern Star]


Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle ede geneem, vloeke en rituele uitgevoer en regalia gedra deur my voorgeslagte wat betrokke was by die Oosterster. In die Naam van Jesus Christus vernietig ek die mag van die pentagram (simbool van die Oosterster) in my familie lyn en myself. Ek verklaar dat die Bloed van Jesus Christus ons bedek. Ek sny elke band wat my familie of myself bind aan Vrymesselary deur die Oosterster en verlon en verbreek die vloek van wedersydse verpligting. Ek verlon hierdie eed: ...ek verbind myself aan die mees plegtige geheimhouding aangaande die werk van die Orde en tot daardie uitvoer (van hul doelstellings) Die verpligting van ons Orde, vrywilliglik aangeneem, is ewigdurend, vanaf die mag vanwaar daar geen bevryding is nie. Ek verklaar dat my familie bevry is deur die krag van die Bloed van Jesus Christus. Ek bely namens die vroue in my voorgeslagte wie gekniel het voor die altaar van die Oosterster en wetend of onwetend hulself gegee het aan die gode van Vrymesselary. Ek verlon en verbreek die mag van die vloek van vals lig, reinheid en vreugde. Ek verklaar dat Die Vreugde van die Here my sterkte is en die vrug van die Heilige Gees is myne. Ek verlon verbreek al die ede en rituele van Vrymesselary (sien ede).

47

DIE ORANJE LOSIE [The Orange Lodge]


Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle ede geneem, vloeke en rituele uitgevoer en regalia gedra deur my voorgeslagte betrokke in die Oranje Losie. Ek verlon en verbreek elke vloek van binding van hul betrokkenheid met die Edele Oeroue [Noble Ancient] en Christelike Orde van Koninklike Swart Ridders [Christian Order of Royal Black Knights], Koninklike Arts Purper Orde [Royal Arch Purple Order] en die Koninklike Swart Institusie [Royal Black Institution] en sny alle bande met Vrymesselary. Ek verlon en verbreek alle sielsbande, afgodery en verbintenis met die stigters James Wilson en James Sloan, ook met Sir Robert Peel en Koning William van Oranje en Osiris. Ek verlon en verbreek die vloek van die 5-puntige ster en die oog van Horus. Ek verlon die eed om nooit n Oranje broeder te vervolg nie. Ek bely, verlon en verbreek die vloek van godsdienstige dwepery en indoktrinasie vanaf my voorgeslagtelike bloedlyn. Ek verlon en verbreek die vloek van die dood en vernietiging en die ongoddelike strydlustigheid van die Oranje Losie. Ek verlon en verbreek die vloeke van alle oranje, purper en swart grade tot by en insluitende die Rooi Kruis. Ek verlon en verbreek elke band met die bok van die Oranje Losie. Ek verlon en verbreek alle ede gemaak terwyl daar op n bok gesit is. Ek verlon die seremonie van die ry van die bok en verbreek die vloek van geweld en vrees. Ek bely vir elke voorouer betrokke in die sluiting van n alliansie met Lucifer deur die bok se anus te soen. Ek verbreek al die gevolglike vloeke en vra U, Vader God, om my te reinig in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon en verbreek die vloeke van die twee en n halwe teken en die volgende wagwoorde: Toegangs wagwoord Shib-bo-leth Sentrale wagwoord Die Ark van God (Bok agteruit) Groot en Magtige wagwoord Die Groot Jehovah is ons Gids Ander wagwoorde Migdol, Rueben Gad, Half, Stam, Manasseh, Rooi Mure, Gideon en Onde Gi.

48

Ek verlon en verbreek die mag van alle handdrukke, tekenwoorde en verklaar dat daar geen meer kodes, tekens of wagwoorde oor my lewe sal heers nie.

ONAFHANKLIKE ORDE VAN REGABIETE (O.O.V.R.) [Independent Order of Rechabites]


Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle ede geneem, vloeke en rituele uitgevoer en regalia gedra deur my voorgeslagte betrokke in Die Onafhanklike Orde van die Regabiete. Vader, in die Naam van Jesus Christus, vra ek U om die name van my voorgeslagte en myself uit te wis met die Bloed van Jesus Christus vanaf alle sertifikate en lyste van die O.O.V.R. Ek verlon en verbreek alle vloeke van die O.O.V.R. wapenskild, die simbole daarvan asook betekenisse: die oog van Horus, die slang, die son, maan en sterre, renboog, die koringgerf, die byekorf en die gevlegte koord. Ek verbreek alle bindinge met waarsery en Jesebel deur hierdie orde. Ek bely, verlon en verbreek die vloeke van n onafhanklike gees a.g.v. hierdie orde en om te lewe soos n swerwer of rondtrekker. Ek verlon die O.O.V.R. se leuse, Vrede en oorlvoek, die belonings van gematigdheid. Ek verlon en verbreek die vloek van moord en onthoofding en die verlies van hoofskap/leierskap as gevolg daarvan. Ek sny alle sielsbande met die priesterskap van hierdie orde en met die koninging van die hemele, Jesebel, en verklaar dat daar geen vernietiging meer sal wees nie, in die Naam van Jesus Christus.

DIE BUFFEL LOSIE [Royal Antediluvian Order of Buffaloes] (RAOB)


Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle ede geneem, vloeke en rituele uitgevoer en regalia gedra deur my voorgeslagte betrokke in Die Buffel Losie.

49

Ek verlon die afgodery van die bul, en verbreek die vloek dat my lewe geteister sal wees met lyding. Ek verlon en verbreek die vloeke van deelname aan die ritueel waar die kop simbolies geskeer word en in die openbaar verneder en bespot word. Ek verlon en verbreek die mag van alle vloeke oor die kop en verstand soos kopvel siektes, verlies van hare, angstigheid, bekommernis en waansin. Ek verklaar dat:
7

Want God het ons nie n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Tim. 1:7 Ek verlon en verbreek die vloek van n kangaroe hof. Ek verlon en verbreek alle vloeke om verbrand te word of om as offerande, of per ongeluk verbrand te word. Ek verlon hierdie eed: ...om nooit die geheime, tekens of wagwoorde te onthul wat deur die losie aan my gegee word nie... Ek verlon alle vloeke van geheimhouding en stilte, veral met vroue. Ek verlon en haal die buffel blinddoek af. Ek verlon en verbreek die vloek van vrouehaat oor my voorgeslagtelike bloedlyn. Ek verlon en verbreek alle Buffel vloeke van wellus, owerspel, huweliks verbrokkeling, geweld en argumente, veelwywery, voortydige sterfte van eggenoot, sterf van verhoudings en verwagting om bedrieg te word deur vroue/mans. Ek verlon en verbreek die vloek van moord deur houe teen die kop en alle dreigemente van geweld. Ek verlon en verbreek alle vloeke vanaf my voorgeslagtelike bloedlyn en myself van buffelagtige gedrag, om in die bed van die buffel te l en die eed om die prooi te deurboor en heen en weer te slinger. Ek verlon alle vloeke van optrede soos n dier of om soos een behandel te word en die vloek van dierlikheid en verwarring.

50

Ek verlon en verbreek alle vloeke van die Buffel altaar en horings; van onderwerping aan die Buffel brul, geweld en woede. Ek verlon en verbreek die mag van afgodery van die antichris horings en die vloek van geestelike misbruik en bloeding veroorsaak deur hierdie horings. Ek bely, verlon en verbreek elke vloek van alkoholisme en verslawings wat gekom het met die gees van Groot John Barleycorn. Ek verlon die leuen dat Noag n buffels-vol uitgestuur het wat nie teruggekeer het met n olyftakkie nie, en ek verbreek die vloek van die konflik wat dit bring. Ek verlon en verbreek die vloek van die wagwoorde Gideon en rooi mure. Ek verlon alle aanbidding van Baphomet en verbreek die mag van alle vloeke van wellus en perversie oor my bloedlyn. Ek verbreek die vloek van alle seksuele vestings van wellus, sodomie, homoseksualiteit en dierlikheid en ek vra U, Vader, in die Naam van Jesus, om my familie lyne te reinig met die Bloed van die Lam.

GIDSE EN VERKENNERS [Guides and Scouts]


Ek bely, verlon en verbreek alle vloeke oor my bloedlyn en myself vir betrokkenheid in die Girl Guides, Boy Scouts en alle ander geaffilierde bewegings en ordes wat hul oorsprong gehad het by Lord of Lady Baden Powell. Ek bely namens my voorgeslagte en myself vir alle betrokkenheid en ek verbreek nou elke ongoddelike band met die beweging. Ek verbreek elke sielsband met Lord of Lady Baden Powell en Vrymesselary. Ek verbreek elke alliansie met Akela. Ek verbreek elke ongoddelike sielsband met Akela, leiers of lede van die beweging, bende of vereniging, ens. Ek bely en verbreek die vloek van die Baphomet heksery saluering (3 vinger handsaluut na die ooste). Ek vra U Vader God, om my nou te reinig in die heilige Naam van Jesus Christus.

51

DIE NUWE ERA [The New Age]


Ek bely, verlon en verbreek elke vloek namens my voorgeslagte en myself vir betrokkenheid in die Nuwe Era beweging. Ek bely en verlon die soeke na vals geestelike mag en die geloof in Nuwe Era stelsels, praktyke, terapie en filosofie. Ek sny alle siels- en geestesbande met hierdie praktyke, beoefenaars, ghoeroes, en vals profete, in Jesus Naam. Ek bind elke onrein gees wat aan my kleef a.g.v. my assosiasie met die Nuwe Era beweging en maak myself nou los daarvan in die Naam van Jesus Christus. Ek bely en verlon alle Nuwe era ideale, lewensstyle en verleiding. Ek verlon die Nuwe Wreld Orde en die Een Wreld Kerk van die Nuwe Era. Ek bely, verlon en verbreek elke vloek om in n gewysigde toestand van bewustheid te wees. Vader God, ek vra U in die Naam van Jesus Christus, om my te reinig en elke oop psigiese deur of portaal te sluit.

KABBALISME
Ek bely, verlon en verbreek alle vloeke verbind met voorouerlike betrokkenheid in Kabbalisme.] Ek verlon enige ongoddelike geestelike band met Kabbalisme. Ek verlon enige subtiele ongoddelike aantrekkingskrag tot Kabbalisme en demoniese binding met godsdienstige tradisies en Kabbalistiese doktrines vermeng met my gebede vir Israel.

MORMONISME
Ek bely, verlon en verbreek alle voeke komende uit voorouerlike betrokkenheid in Mormonisme, en ek verlon die misleiding en dwaling daaragter. Ek verlon alle ede geneem en vloeke uitgeroep vir die openbaarmaking van die tempel geheime.

52

Ek sny elke familieband met Joseph Smith, Brigham Young en alle valse profete en priesters geassosier met die Mormoonse Kerk. Ek verlon die verafgoding van mense. Ek bely vir myself en enigeen in my bloedlyn wat hul skoene uitgetrek het om n Mormoonse kerk/tempel binne te gaan. Ek vra U Vader, om my te was en ek sal skoon wees. Ek verlon die enge Moroni, die leuen van n Mormoonse godheid en die doktrine van Mormonisme. Ek verlon die doktrine van ewige vooruitgang en verbreek die vloek daarvan oor my verstand en gees. Ek verlon en verbreek elke Mormoonse gees van beheer, dominering, manipulering, waarsery, wellus, passiwiteit, verleiding en ontug, in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon die Mormoonse leuens dat God vlees en been is en dat Jesus Christus satan se ouer broer is. Ek verlon die valse versoening van die Mormone en die leuen dat redding slegs verkry kan word deur die Mormoonse kerk. Ek bely, verlon en verbreek elke vloek van elke seremonie, ritueel, eed en doop uitgevoer deur my voorouers of ander wat dit namens my gedoen het. Ek verlon die Mormoonse tempel se doopseremonies met die brons bulle. Ek verlon alle doopplegtighede vir die dooies in my bloedlyn. Vader, ek vra U om my familie se name te verwyder van lidmaatskap lyste, geslagslyste van die Kerk van die Laaste Dae Heiliges, in die heilige Naam van Jesus Christus. Ek verlon en verbreek die mag van die seremonie van ewige huwelik en die vloek van elke sel vir ewigheid, elke skenking, ewige ordinansie en salwing van die Mormoonse kerk. Ek verlon en verbreek die vloeke van alle seremonile regalia van die Mormoonse kerk, die wit pak, wit klede, linne voorskote, hoofbedekkings, lyfbande, spesiale beskermende onderklere met hul Messelaars simbole. Ek bely en verlon die deursteek van n hand deur n voorhangsel en om in n hemelse realm ingetrek te word. Ek maak alle oop deure en portale in my lewe nou toe, in die Naam van Jesus Christus.

53

Ek verlon en verbreek die vloek van die nuwe naam wat aan my voorouers gegee is. Ek verlon en verbreek die vloeke van elke handdruk, wagwoord, teken woord, greep en simbool wat gebruik is in Mormoonste tempelseremonies. Ek verlon en verbreek die vloek van die teken van die spyker en verbreek die vloek van bloedverbond. Ek verlon en verbreek die vloek om n priester te word volgens die orde van die vals Aaron & Melgisedek priesterskap. Ek verbreek elke ongoddelike sielsband met die Mormoonse priesterskap. Ek verlon en verbreek die vloek van die Mormoonse Bybel (Die Boek van Mormoon), die gewyde skrywes, Die Preld van Groot Waarde en die versteekte goue borde waarvandaan die Boek van die Mormone oorgeskryf is.

54

LEUENS VAN VRYMESSELARY


LEIER Lees Die Bybel moet nie letterlik gehoorsaam word nie, omdat dit bloot simbolies is van God se wil. Die Bybel is deel van God se openbaring en ander boeke van geloof is net so aanvaarbaar. Daar is geen rede om te bely nie, omdat die mens nie sondig is nie. Wat die mens ookal glo, is die waarheid. Die mens se verlossing vind plaas deur sy eie goeie dade en geregtigheid. Ons kan n god wees. Elke graad van Vrymesselary openbaar meer lig. Lig is sigbare duisternis. n Vrymesselaar is n vry man. KANDIDAAT Ek verlon en verbreek die mag van hierdie leuens en enige gevolglike vloek van misleiding oor my lewe, asook oor di van my nageslag. Ek verlon en verbreek die vloek van verafgoding van self, en die vals evangelie van Redding deur goeie werke. Ek verbreek die vesting van misleiding en elke band met Jesebel en die Antichris.

LASTERING VAN VRYMESSELARY


LEIER LEES Jesus is dood en daar is geen opstanding nie. God is nie n drie-enige God nie. Die Here se Lig sal uitgewis word oor jou lewe. Jesus was slegs n groot hervormer. Jesus is die bose invloed in die wreld. Daar is geen krag in die nagmaals beker vir genesing, bevryding en ware verhouding met die Here Jesus Christus nie. Daar is geen krag in die Kruis van Jesus Christus nie. Messelaars nagmaal is gebaseer op die doktrine van gedaanteverandering en hulle glo jy eet die letterlike vlees van Moses, Confucius, Plato, Sokrates en Jesus van Nasaret. Wanneer jy Messelaars nagmaal neem, benodig jy nie n lewende Christus nie. Die Naam van God is Jah Bul On. Adonai, Jehovah en Emmanuel is wagwoorde. Jesus Christus is nie God nie; die Groot Argitek van die Heelal is die een ware god van Vrymesselary. Lucifer is die Meester en Heer in jou bloedlyn. 55

Ewige lewe word verkry deur n wagwoord en deur n perfekte, rein en onbesproke lewe te lei, dus is dit nie nodig om n Christelike lewe te lei nie, omdat jy die wagwoord het. Die Aanbiddelike Groot Meester in Vrymesselary vervang die Heilige Gees. Die gode van Vrymesselary is: die songod, maangod, Egiptiese gode, Persiese gode, Hindoe gode, ook AUM met drie dele: Brahma (skepper); Vishnu (onderhouer) en Shiva (vernietiger); en Jah Bul On (Jehovah, Baal, Osiris). KANDIDAAT Ek VERLON EN VERNIETIG die mag agter hierdie belasteringe vanaf my bloedlyn en vanaf myself. Ek vra U, Vader, om my lippe te reinig met vuur vanaf God se altaar, in die Naam van die Here Jesus Christus. Jes. 6:5-7 5Toe het ek ges: Wee my, ek is verlore! Want ek is n man onrein van lippe en woon onder n volk wat onrein van lippe is; want my o het die Koning, die HERE van die lerskare, gesien! 6 Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met n gloeiende kool in sy hand, wat hy met n tang van die altaar af geneem het, 7 en my mond daarmee aangeraak en ges: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en... APOSTELS SE BELOFTE: Ek glo in God die Vader Almagtig, Skepper van Hemel en aarde: ook in Jesus Christus Sy enigste Seun, ons Here, wat ontvang is deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is; Hy het na die hel neergedaal; Die derde dag het Hy weer opgestaan uit die dood; Hy het opgevaar na die Hemel, en sit aan die Regterhand van God, ons Almagtige Vader; Vandaar sal Hy kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees: die heilige Liggaam van Gelowiges; Die gemeenskap met die heiliges; die Vergifnis van sondes; die opstanding van die vlees en die Ewige Lewe. Amen.

VRYMESSELARY SE VALS PRIESTERSKAP


Ek verlon die vals priesterskap van Vrymesselary en sny elke band daarmee. Ek verlon Vrymesselary se voorhangsel en Geheime Plek as n plek van binding, dood en vernietiging van verhouding met Jesus Christus.

56

DIE LOSIE OF TEMPEL


Ek verlon die Losie as Heilige Grond en vernietig alle vloeke a.g.v. die staan op nagemaakte heilige grond en die verwydering van my skoene as n teken van nederigheid. Ek verklaar dat ek bevry is uit die Losie, in die Naam van Jesus Christus, en ek verbreek elke band met die vals tabernakel of tempel van satan.

DIE NAGEMAAKTE BYBEL


Ek bely, verlon en verbreek elke vloek op my bloedlyn en my lewe a.g.v. betrokkenheid met die Vrymesselaars volume van die Gewyde Wet. Ek verklaar dat ek die Heilige Bybel ontvang vir wat dit is, nl. as die geinspireerde Woord van God, en ek verlon enige onvermo om suiwer, onbesoedelde doktrine te ontvang a.g.v. die Volume van die Gewyde wet. Ek verlon en verbreek elke vloek van die Volume van die Gewyde Wet. Ek verbreek en vernietig die vloek dat ek en my familie die plae sal ontvang soos geskrywe in Openbaring a.g.v. die bloed ede wat geneem is. Ek verlon en verbreek die vloeke van die Vrymesselaars bybel met sy gekodeerde boodskappe wat God se Woord n geheimenis sal hou, en enige gevolglike probleme in die ontvangs van openbarings uit die Woord van God. Ek verlon die vloek van ongeloof, twyfel en skeptisisme, ontkenning van die krag van die Woord van God en wonderwerke. Ek verklaar dat ek in staat sal wees om die Woord van God te lees met volle begrip en aanvaarding en openbaring van God se bonatuurlike krag en wonderwerkende krag van die Bloed van Jesus Christus. Ek verklaar dat ek Jesus sal ken in Sy Krag en Opstanding. Ek verlon die soen op die Vrymesselaars bybel, die VSL, en al die verraad wat gepaardgaan met hierdie daad. Ek verlon alle haat en verwerping van die Woord van God, probleme om die Woord te lees of te bestudeer, en n weerstand tot die gepredikte en lewende Woord van God.

57

Ek bely en verlon weerstand en spotterny jeens die Kerk waar God se Woord verkondig word. Ek verlon weerstand tot en spotterny van God se herders, profete en dienaars. Ek vernietig die krag van die woorde: Vir die Westerse siel, dit is goed dat n mens in die kerk gebore word, maar vreeslik om in een te sterf. n Jong man behoort onder sensuur geplaas te word indien hy nie kerk bywoon nie, maar n ouer man behoort ook onder sensuur geplaas te word indien hy wel n kerk bywoon.

MISLEIDING EN VERLEIDING
Ek verlon en verbreek die vloeke van Vrymesselary misleiding, verleiding en leuens. Ek verbreek die vloeke dat ek belieg sal word, of vals teen getuig sal word, vals gevonnis sal word, verraad en meineed a.g.v. Messelaars bevoordeling. Ek verbreek elke vloek van sondebok wees. Ek verlon hierdie eed: Ek sal n mede Vrymesselaar help en bystaan wanneer hy in enige moeilikheid verkeer, en sy saak voorstaan tot soverre as om hom daaruit te kry, of dit nou reg of verkeerd is! Ek verlon en verbreek elke vloek van geestelike blindheid en misleiding in my bloedlyn en my lewe vanaf Vrymesselaars vestings. Here Jesus, ek vra U om my o te salf met die oogsalf van God sodat ek kan sien. Open. 3:18 18Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou o te salf, sodat jy kan sien.

58

VRYMESSELARY REGALIA
Ek verlon die Vrymesselaars regalia en die binding daarmee geassosier. Ek verwyder hulle geestelik stuk vir stuk (neem aksie en verklaar dit).

ITEM Voorskoot Byl Gordel gespe (S) Swart tassie Borsplaat Kraag Vrymesselaarsring Juwele Medaljes en Ampskettings Swaard en dolk Toorstokkie Wit handskoene

BETEKENIS (Lamsvel wat Messelaars godheid bedek) (snykant van okkulte) (Slang okkulte simbool van satan) (Regalia is daarin) (Vals priesterskap) (Dienaar se juk) (Okkulte verbond met Lucifer) (Vals, geloof, hoop en barmhartigheid) (Juk van geestelike binding) (Krag, beheer en dood) (Simbolies van wedergeboorte) (Vals rein hande)

59

SIMBOLE
Ek verlon en verbreek die vloeke van die Vrymesselaars simbole:

ITEM
G Baphomet kruis Swart en wit blokke Bloedbevlekte doek Stoel Stoel van Salomo Aanbiddelike Meester Gesang Hanekraai Doodskis Haan se voet Duif met olyftakkie Oosterster Oog van Horus Mis op die punt van die Berg Handdrukke Jakob se leer Klop Maltese Kruis Pelikaan

BETEKENIS
(Vrymesselaarsgod GAOTU) (Kruis van Osiris Egiptiese god) (Kompromie tussen goed en kwaad) (Verbond om bloed te vergiet indien nodig) (Elke amp/graad het n stoel) (Aanbidding van die mens)

(Hekse dreunsang so mote it be (Ontkenning, belastering en verwerping van God) (Verbond met die graf) (Heksevoet, gebruik om Christus te verlon) (Vals harmonie en vrede) (Sataniese pentagram) (Simbool van Vrymesselaarsgod) (Vals ho plek van aanbidding) (Identifikasie vir verhouding en guns) (Manipulasie vir mag en invloed) (Toegang tot die okkulte wreld) (Okkulte vorm van kruisiging) (Spotterny van bloedversoening)

60

Falliese simbool Feniks vol Roos Koninklike Arts Tau Kruis Sondebok Sespuntige Heksagram Skedel Klein klippie Takkie van Akasia

(Afgodery van manlike seksorgaan (Valse opstanding) (Simbool van geheimhouding en stilte) (Simbool van Tammuz heidense god) (Beskuldig vir iemand anders se oortreding) (Godsdienstige/okkulte/heksery mengsel) (Messelaars nagmaal word hieruit gedrink) (Namaaksel van oorwinnaar se beloning) (Simbool van onsterflikheid)

Ek verlon al hierdie bogenoemde simbole en hul betekenisse. Ek verlon en verbreek die vloek van Skaakmat oor my lewe. Ek verklaar dat ek nie meer op die Messelaars se Okkulte skaakbord is nie. Ek verklaar dat ek vooruit sal beweeg in God se plan en doel vir my lewe, in bediening, finansies, besigheid en verhoudings. Ek verklaar dat ek nie kompromie sal aangaan met my Christelike waardes nie. Ek sal staan vir geregtigheid en teen boosheid. Ek verklaar dat ek opgroei tot volwassenheid in God sonder n mengsel van Vrymesselaars trots, najaging en vals aanbidding. Ek verklaar dat ek en my familie onder die gestorte Bloed en seninge van Jesus Christus is, en NIE onder die Pelikaanse vloek, die skedel, vals kruise, dood en gestorte bloed van Vrymesselary nie.

61

VRYMESSELARY WERKTUIE
Jer. 23:29 - 29Is my woord nie s, soos n vuur, spreek die HERE, en soos n hamer wat n rots vermorsel nie? Met hierdie Hamer van God (Sy Woord) en in die Gees, verpletter en vernietig ek die werktuie van Vrymesselary. ITEM 24 dm meetstok Beitel Kompas Klophamer Waterpas Bylpik, breekyster en graaf Skietlood Gradeboog Graadvierkant BETEKENIS (Mate van integriteit) (Afgodery van redenasie) (Manlike voortplantings beginsel) (Nagemaakte reg) (Demokrasie vs Teokrasie) (Werktuie vir fondasie van tempel) (Nagemaakte geregtigheid) (Gebruik om mee te pynig) (Herinner Messelaars om eerlik te wees)

Ek verlon hierdie Vrymesselaars werktuie en vernietig die vloek van voortdurende pyn, okkulte, fisiese, geestelike en emosionele pyn en lyding oor my huis, huwelik, werk of kerk. Ek verlon die Vrymesselaars gesegde Ontmoet op die gelykte en skei op die vierkant oor my Kerklewe (dit dui op gelykheid van alle godsdienste). Ek verlon die vals evangelie van redding deur goeie werke en menslike pogings.

62

SEREMONILE KLERE EN SPREUKE


Ek verlon en vernietig die mag van die vloeke van die seremonile kledingstukke, spreuke en aksies gebruik in inlywings rituele en vordering deur die vlakke van Vrymesselary. In die Naam van Jesus Christus verklaar ek dat: ek die blinddoek verwyder en verlon die feit dat ek geblinddoek is. Ek vernietig die vloek van vrees vir die donker of lig en geestelike of fisiese blindheid. Ek sny die messelaars hangtou, en verlon enige ongoddelike verbond met die kabeltou van Vrymesselary en gevolglike asemhalings probleme, versmoring en kwale van die nek. Ek vernietig die mag van die vloeke en geeste van allergiese reaksies, asma, emfiseem, hooikoors, toe bors en alle ander asemhalings probleme, in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon manipulasie deur heksery, ongoddelike godsdienste en kultusse. Ek sny die kabeltou en alle wettige regte om verkeerdelik gelei en gemanipuleer te word. Ek verlon en verwyder die Messelaars slaapklere en die kwesbaarheid en vernedering wat daarmee gepaardgaan. Ek vernietig die Kompas, asook die vloek om my geestelike lewe lam te l, en ek verklaar dat ek SAL vorentoe beweeg in Christus en ek sal nie gekeer of deurboor word deur enige okkulte vloek nie. Ek verwyder die Regter Hak Insteekskoen, en verlon en verbreek die vloek dat ek nie in staat sal wees om te kan staan op heilige grond of om in aanbidding te kan gaan in die Kerk nie. Ek verwyder, verlon en verbreek die vloek van die wit oorkleed, wit mantel, wapenrusting en helm van die Ridders Templiere, asook die vals salwing en wapenrusting wat hulle verteenwoordig. Ek verwyder, verlon en verbreek die vloeke van die Swart Kleed en Kap van Heksery en verlon die neerbuig voor die wil van satan. Ek verwyder, verlon en vernietig die krag van die sluier van rou van Vrymesselary. Jes. 61:3 ....vreugde-olie vir treurigheid...,

63

WAGWOORDE EN KODES
Ek verlon en verbreek die vloek en geestelike krag van elke wagwoord, teken en kode van Vrymesselary oor my lewe. Ek verklaar in die Naam van die Here Jesus Christus dat daar geen wagwoorde, tekens of kodes oor my lewe sal heers nie. WAGWOORD Ami Rukamah Boaz Golgotha Haggai, Joshua and Zerubbabel Jachin Judah Libertas Ma Ha Bone and Machaben My Lord Nekum Shaddai, Adonai and Jehua Shiboleth Shin Sol-Om-On Tammuz Toulimeth Tubal Cain BETEKENIS (Vals Messelaars genade en meegevoel) (Vals sterkte) (Skedel einde van lewe) (Vals heiligheid en toewyding) (Vals oprigting) (Vals leeu) (Vals vryheid) (Afgetrek of onder) (Alles is onder wet) (Beteken wraak) (Beteken prys die heer van die nuwe lig) (Ek is wat ek is belaster God) (Vals Shekina heerlikheid) (Verteenwoordig Messelaars sonaanbidding) (Sekerheid van dood, onsekerheid van lewe) (Vals welwillendheid)

64

HUWELIKS KOMMUNIKASIE EN VERHOUDINGS


Ek verlon en verbreek alle vloeke oor my lewe en di van my nageslag a.g.v. die Vrymesselary ede wat geneem is deur my voorgeslagte. Ek bely, verlon en verbreek die vloeke van die okkulte verbond van Vrymesselary. Ek verbreek die vloeke van huweliks verbrokkeling, skeiding in die familie, voortdurende argumente, gewelddadige argumente, voortdurende pyn en ongelukkigheid, skeiding, egskeiding en emosionele egskeiding komende van die verbondsring van Vrymesselary. Ek verlon, verwyder en verbreek die vloek van die Vrymesselaarsring en gooi dit in God se vuur. Ek vernietig die mag van gebroke verbond oor my huwelik en oor di van my nageslag se huwelike. Ek vernietig die vloek van die mag van hel wat teen n goddelike huwelik kom. Ek verlon die eed: Bind myself om n lewe te leef van wegsteek en geheimhouding van my eie vrou. Ek verlon en verbreek die vloek van Vrymesselary broederskap met sy geheimhouding, misterie en eed van stilte. Ek verlon rebellie jeens die huwelik en ware verbond oor my bloedlyn en myself a.g.v. die Vrymesselaarsring. Ek verlon en vernietig die vloek van enkel wees of onafhanklike gedrag en denke in die huwelik. Ek verlon en verbreek die vloek dat vroue en kinders goddeloos is. Ek verlon en verbreek die vloek van verdeeldheid en skeiding van die gesins-eenheid, groter familie eenheid en alle verbrokkelings van verhoudings. Ek maak my bloedlyn los van n antichris gees; ek verbreek alle vloeke van hardkoppigheid, trots, blaam verskuiwing, kwaai en woedende argumente tussen huweliksmaat en verharde harte in die mans. Ek verklaar tot die vyand: Kinders is die sen van God. Gesend is die man met n vol koker. (Ps. 127:3-5) Hy wat n vrou vind, het iets goeds gevind en verkry God se Guns. (Spr. 18:22) By God is daar nie Jood/Griek, slaaf/vryman, manlik/vroulik nie. (Gal. 3:26-29)

65

GEWELD EN VERNIETIGING
Ek bely en verlon en verbreek die Vrymesselary vloeke van geweld en vernietiging a.g.v. bloed-ede geneem en rituele uitgevoer, oor my bloedlyn en myself. Ek bely en verlon alle geweld, wreedheid en verbale misbruik. Ek vra U, Vader God, om my voorgeslagte en myself te vergewe hiervoor, in die heilige Naam van Jesus Christus. Ek bely, verlon en verbreek elke vloek van kinder-offers, rituele offerandes uitgevoer deur my voorouers. Ek verbreek die vloek van die offerande van die eersgeborene van die familie. Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle aborsies in my bloedlyn en my eie lewe. Ek verbreek die gevolglike vloeke van misgeboorte, wiegiedood, skielike dood van kinders, en doodgebore babas. Ek sny elke sielsband met enige lewe wat verloor is. In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, wy ek die gees van elke kind in my bloedlyn wie se lewe geneem is, toe aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek maak elkeen in my bloedlyn los van familire en mensgeeste wat bestaan a.g.v. hierdie ontoegewyde siele. Ek verlon en verbreek die mag van enige gees van die dood en droefheid gerf deur aborsie, misgeboorte en Vrymesselary. Ek bind daardie geeste nou en beveel hulle om my te laat los en na die voet van die Kruis van Jesus Christus te gaan. Here Jesus, ek vra U om my liggaam, siel en gees te genees van die effekte van hierdie sterftes. Ek bely, verlon en verbreek die vloek van Vrymesselary ede van wraaksug en terugslae vanuit okkulte verbondsverhoudings. Ek verlon alle verleiding van gevegskunste, judo, karate, ens. Ek verklaar: Jes. 60:18 - 18Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nievan geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof. Ek verklaar: Dit is volbring in die Naam van Jesus Christus.

66

VLOEKERY, VERWENSINGS EN BELASTERINGS


Ek bely, verlon en verbreek die vloeke van belastering, vloekery, verwensings, onbeheersde vloekery en die belastering van die Here se Naam, die gevolg van die neem van Vrymesselary ede. Ek bely, verlon en verbreek die vloek van alle ongoddelike taal en belastering van die Bloed van Jesus Christus met woorde soos bleddie, bleddie hel, of my bleddie eed. Ek verklaar dat ek n persoon van suiwer taal is wat God se Woord spreek. Ek sal sen uitspreek en nie vloeke nie, in die Magtige Naam van Jesus Christus. Ek vra U, Vader God, om my lippe te reinig met n lewende kool van U altaar in die Naam van Jesus Christus. (Laat God nou jou mond aanraak).

BEHEER EN DOMINEER
Ek bely, verlon en verbreek die vloeke van liefde vir mag, posisie en geld wat die gevolg is van betrokkenheid in Vrymesselary. Ek bely n gees van trots en verbreek alle bande met n gees van Jesebel en beheer, dominering en manipulasie. Ek verlon en verbreek alle vloeke van binding en intimidasie wat my voorgeslagte en myself vasgehou het deur vrees en kwesbaarheid in Vrymesselary. Ek verbreek die mag van daardie hulpeloosheid, in die Naam van Jesus Christus. Ek verlon Vrymesselary se perfeksionisme en die Losie van Perfeksie en vernietig die vals sleutel tot die hemel, die volmaakte lewe.

WELLUS, VERLEIDING EN ONREINHEID


Ek verlon die verafgoding van die mens. Ek bely, verlon en verbreek elke vloek van Vrymesselary Afgocery en onreinheid, wellus, verleiding, owerspel, geheime verhoudings, homoseksualiteit, dierlikheid, sodomie, perversie en immoraliteit oor my bloedlyn en myself.

67

Ek verbreek alle bande tussen my bloedlyn en die gees van die anticrhis en Jesebel wat opereer het deur verleiding en wellus. Ek maak die deure toe in die geestesrealm en verbreek die vloeke. Ek bind die sterkman van verleiding en wellus en stuur hom na die voet van die Kruis. Ek maak my bloedlyn los en verklaar dat die gees van heiligheid en geregtigheid heers oor my lewe, huwelik, huis en bloedlyn, in die Naam van Jesus Christus.

TYPHON, DIE GOD VAN WINTER SEISOEN VAN DIE DOOD


Ek verlon Typhon, die god van winter en al sy effekte. Ek verlon alle sielsbande met Typhon en verbreek die vloeke en gevolglike uiteenrukking, verbrokkeling en verplettering van gesondheid, lewe, verhoudings, persoonlikheid, siel, finansies en in elke gebied van lewe. Ek doen dit in die heilige Naam van Jesus Christus. In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, roep ek my liggaam, siel en gees in lyn met die volmaakte plan en wil van God die Alfa en die Omega, vir my lewe. Ek verklaar: Hooglied van Salomo 2:11 - 11Want kyk, die winter is verby, die rentyd is oor, dit het verbygegaan.

FINANSILE PROBLEME
Ek bely, verlon en verbreek die vloeke van finansile vernietiging a.g.v. Vrymesselary betrokkenheid deur my voorouers of myself. Ek verbreek elke vloek op finansies wat kom saam met Vrymesselary ringe en gode. Ek verlon en verbreek alle bloedlyn vloeke van armoede en ek l beslag op rykdom en bronne wat gesteel is van my voorouers deur die vyand. Ek beveel satan om 7 maal terug te gee wat gesteel is, in die Naam van Jesus Christus. Ek verbreek alle vloeke van bankrotskap oor alle verhoudings, vennootskappe en huwelik, komende uit Vrymesselary verbonde.

68

Ek verklaar Spr. 10:22 en 3 Joh. 2 oor my lewe: Die sen van die Here, dit maak ryk, en Hy voeg geen droefheid daartoe nie. Ek verlon en verbreek die mag van alle Vrymesselary vloeke, wagwoorde, tekens, simbole, sinnebeelde en kodes oor my bloedlyn en myself, in die Naam van Jesus Christus. Ek verbreek die mag van die vloek van die Vrymesselary armoede kis. Ek bely en verlon dat ek my seninge en bates weggegee het om mense te voed wat onder hekse manipulasie is.

AANSTELLING EN VERHOUDINGS
Ek bely, verlon en verbreek die vloek van voortdurende harde arbeid a.g.v. voorvaderlike betrokkenheid in Vrymesselary. Ek verbreek die vloeke oor werkverskaffing en persoonlike verhoudings vir die volgende: verloor guns op enige gebied verwerping komende vanaf Vrymesselary voortrekkery verbanning uit huis, familie, werk en land vernedering a.g.v. ede en rituele geeste van oorname in werkkring, finansies en posisie in die Kerk a.g.v. Vrymesselary vloeke en die gevolglike pyn en vernedering van verlies. Ek verlon en verbreek die mag van die vloek Ek is hulpeloos, onkundig, blind, naak en gee my vryheid, manlikheid en gewete prys. Ek vernietig elke vloek van naaktheid, kwesbaarheid en geen bedekking. Ek verklaar dat ek geklee en bedek is in Christus. (Jes. 61:10, Open. 19:8). Ek verlon en verbreek die Shriner filosofie van pret te h. Ek verklaar dat alle bande met Vrymesselary en Baphomet nou verbreek is namens my voorgeslagte, nageslag en myself, en dat daar geen meer vloeke sal wees nie. Ek doen dit alles in die Naam bo alle Name, die Naam van Jesus Christus, die Seun van die God van Abraham, Isak en Jakob. AMEN.

69

ADDITIONAL INFORMATION ON FREEMASONRY CONNECTED TO THE KUNDALINI SPIRIT THE ANCIENT SERPENT1:
There is evidence that Freemasonry and many other occult organisations have all the inner workings of a spirit of kundalini. The tree of life of Freemasonry is wicked. It defiles the precious from the Tree of all fruitfulness. That fruit produces death. Freemasonry is an alliance with all false religions, including Hinduism, Islam and Buddhism. Freemasonry states that all religions are acceptable. Isaiah 28:14-15 Therefore hear the word of the Lord, you scoffers who rule this people in Jerusalem. You boast, We have entered into a covenant with death, with the grave we have made an agreement. When an overwhelming scourge sweeps by, it cannot touch us, for we have made a lie our refuge and falsehood our hiding place. This is not just empty boasting. There are in fact covenants that provide protection for demons. If you are trying to evict a demonic intruder who is resistant, it may be that there is a covenant providing protection for that evil spirit. If there is an unholy alliance between jealousy and death, the victim spirit, or Freemasonry, a lot of time could be spent commanding, rejecting and renouncing, without result because their unholy alliances do indeed afford the demons some level of protection. A covenant that was voluntarily entered into by two parties is allowed to stand; regardless of the pain it causes one party or the other, unless there is a law that supersedes it. Similarly, there are ancient generational covenants that were made voluntarily at some point, and they provide a measure of protection for the demons in an individuals life. However, those covenants are subject to the higher law of the universe. Any individual can appeal to the Righteous Judge of the Universe on the basis of those covenants not being just or righteous according to the supreme law that God has established.

For a more in-depth discussion and prayer of renunciation on the kundalini spirit, see The Tree of Knowledge and the Ancient Serpent available from Kanaan Ministries.

70

Then, if God agrees that those covenants stand in violation of His law, He declares them annulled. That removes the protection the demons once had. Once the unholy alliances and the covenants of protection have been annulled by God, we proclaim that the individual has voluntarily entered into a blood covenant relationship with Jesus. We proclaim that this covenant transcends and supersedes every other covenant, agreement, or protection. Isaiah 28:16-18 So this is what the Sovereign Lord says: See, I lay in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation; the one who trusts will never be dismayed. I will make justice the measuring line and righteousness the plumb line; hail will sweep away your refuge, the lie, and water will overflow your hiding place. Your covenant with death will be annulled; your agreement with the grave will not stand. When the overwhelming scourge sweeps by, you will be beaten down by it. We must be determined to separate the vile from the precious: the Kingdom of Light from the kingdom of darkness. This is the true mandate for the Priesthood of Yeshua. Jeremiah 15:19-21 19 Therefore thus says the Lord [to Jeremiah]: If you return [and give up this mistaken tone of distrust and despair], then I will give you again a settled place of quiet and safety, and you will be My minister; and if you separate the precious from the vile [cleansing your own heart from unworthy and unwarranted suspicions concerning Gods faithfulness], you shall be My mouthpiece. [But do not yield to them.] Let them return to younot you to [the people]. 20 And I will make you to this people a fortified, bronze wall; they will fight against you, but they will not prevail over you, for I am with you to save and deliver you, says the Lord. 21 And I will deliver you out of the hands of the wicked, and I will redeem you out of the palms of the terrible and ruthless tyrants. The kundalini is vile it produces death and it will kill the body. (The masonic cable tow is symbolic of the serpent kundalini.) In the First degree, it affects the IDA, or feminine aspects of the force, thus making it easier for the person to control passion and emotions. (In Freemasonry it coils as the cable tow around the neck.) In the Second degree, it is the PINGALA , or masculine aspect which is strengthened in order to facilitate control of the mind. (In this degree the cable tow kundalini coils over the right arm and upper torso.)

71

In the Third degree it is the central energy itself the SUSHUMNA, which is aroused, thereby opening the way for the influence of the pure spirit on high (Lucifer). (In this degree the cable tow kundalini coils three times around the waist.) The Masonic Cable Tow (symbolizing the serpent / kundalini): 1st Degree In Freemasonry it coils as the cable tow around the neck: 2nd Degree In this degree the cable tow kundalini coils over the right arm and upper torso: 3rd Degree In this degree the cable tow kundalini coils three times around the waist:

It is passing through this channel of the Sushumna that a Freemason leaves his physical body at will (astral travel) in such a manner that he can retain full consciousness on higher planes and brings back into his physical brain a clear memory of the experience. This is often the root of false visions and experiences. The method devised by Lucifer in the Garden is mirrored in the methods being used in the first three degrees of Masonic initiations. The thirty-three degrees of Freemasonry connects to the thirty-three bones of the spine. The initiation into Freemasonry is done by: first activating the woman-feminine Ida channel, then the man masculine Pingala channel, then the contact with the pure spirit Lucifer through the Sushumna which is the human spine (the tree.)

72

It is exactly the same pattern used by Lucifer first Eve, then Adam, then both their eyes were opened enlightenment. The Ida and Pingala are called nadi, nerve channels in the human spine. If the knot of a Masonic apron is tied, it activates the Kundalini power which is passed on from generation to generation. The blows to the head in Freemasonry takes over the head and mind. Freemasons, the hierarchs of fire refer to it as the dormant fire the lucifer spirit which is kindled into light by friction, by the blow of a hammer, or by chemical reaction.

In Freemasonry there are Seven Chakras:


1. The root Chakra (the apron)

2. The lower Chakra

3. The solar plexus Chakra

73

4. The heart Chakra

5. The throat Chakra

6. The brow Chakra

7. The crown Chakra

There are seven steps into the Masonic lodge.

74

75

UNDERSTANDING THE LEWIS STONE AND THE LEWIS CURSE 1. The firstborn son of a Freemason is known as a Lewis. 2. Another meaning of the Lewis is the apparatus that gets pushed under a heavy stone block to be able to lift it or move it. 3. The stone in the middle of a built arch is also known as the corner stone and the Lewis Stone. How is this arch built? When a stone mason builds an arch, he uses supports to keep the stones in place while it is still uncompleted. The chiseled stones get cemented together from both sides working towards the center. As soon as the corner stone is placed in its place, the supports can be removed and the arch stands on its own! Why the corner stone, as well as the oldest son of a Freemason is called a Lewis. For many centuries in Persia, they built an archway where the False Messiah (Baal Berith) was placed in the middle of the arch. He was portrayed as a son on a rainbow. The Lewis Stone is placed at exactly the same place. During the Christian era this False Messiah was wrongly associated with the true Jesus Christ. In their search for enlightenment, the Freemasons climb up Jacobs ladder according to the degrees of Freemasonry, until at last they are enlightened when they get to the 31 33 degrees. It is at this stage that the Kundalini serpent has climbed through the 7 chakras on the spine 31-33 vertebras. According to the Freemasons, at this stage, they are changed into so-called gods. This in turn, causes the eldest son of the Freemason to be a son of god.

76

He sits in the middle of the rainbow (which is the symbol of the covenant that God made with Noah) as the Messiah. If this so-called messiah does not take up his calling to be a Freemason, he comes automatically under the Lewis Curse: He will never be successful in his life he will always be struggling with financial problems and will forever be a failure. PRAISE GOD THAT YESHUA IS OUR MESSIAH!!

77

Renunciation:
I repent and renounce all invoking of the psychic power of any deity in my family line, in ritual and in the foundations of Freemasonry. I renounce all Masonic alliance with Hinduism, and any other group with kundalini and release the Sword of the Spirit to all alliances and declare total division to the alliance with Freemasonry and kundalini to cripple us. In the Name of Jesus I: break every alliance with magic in the nine parts of my body. cut up and divide the idolatry of seven steps and the seven chakras of Freemasonry. I renounce and repent of taking the seven steps into Freemasonry. Father, I renounce the seven chakras of Freemasonry in prophetic signs in the body to open every seal of the seven chakras. I repent of the actions of the master mason and I rip up the foundations of kundalini in Freemasonry in my life and ask that You will replace them with the foundations and True healing power of Jesus. I renounce and break the strong parallel of thirtythree segments of the vertebrae and the thirtythree degrees of Freemasonry as a total takeover of the entire spinal cord to destroy the body through fire.

78

I renounce and repent of mother earth / nature as the false holy spirit and the blasphemy of freemasonry to make allegiance to a false holy spirit. I repent and renounce the false holy spirit, false anointing and hatred of the True Holy Spirit from the Masonic kundalini spirit. I declare the fifth Masonic seal be closed to stop the flow of kundalini fire of Master Masons occult which is satanic fires of hell and magic burning in my throat to destroy: my throat, vocal cords, neck bronchial tubes, thyroid glands my communication And releasing the poison of the cobra to my voice to destroy others and the true prophetic calling of God. In the Name of Jesus, I cut every part of my body loose that is connected to every planet: My Pineal gland from Mercury, and the metal MERCURY. My Pituitary gland from the Moon, and the metal SILVER. My Pharyngeal from Venus, and the metal COPPER. My Cardiac Plexus from the Sun, and the metal GOLD. My Solar Plexus from Jupiter, and the metal TIN. My Prostate / Vaginal area from Mars, and the metal IRON. My Sacral Plexus from Saturn, and the metal LEAD. In Jesus Name, I cut every soul tie with every demonic entity representing themselves as angels: Raphael, Galnel, Ahael, Michael, Tzadkiel, Kamael, Tsspkiel. I declare their hold on my life is broken!! All deception has been exposed in Jesus Name! I cut myself loose from the constellations (Aquarius, Scorpio, Taurus, and Leo) with the Sword of the Spirit and I call back any parts of myself that are still stuck on these planets and constellations to be restored to me, in the Name of Jesus. I cut my head loose from SCORPIO

79

I cut my navel loose from LEO I cut my neck loose from TAURUS I cut my kidneys, bladder and all water in my body loose from AQUARIUS. I ask You Father, to restore all that belongs to me send Your angels to gather up any parts of my spirit that has been scattered through astral travel to these 7 planets and 4 constellations, in Jesus Name. In the Name of Jesus, I also cut off the collar and cable tow that comes through demonic curses made by Freemasonry on my bloodline causing me to be a slave of sodomy through the rituals done to me during initiations. Father, I also renounce the whip, the shackles and chains that go with being a slave of prostitution. Destroy these with Your Fire, Father! Father, I bring before You any Masonic temple prostitution on my bloodline; I ask forgiveness for presenting my body as a living sacrifice to demons to be used in this way, in Jesus Name. I call down the FIRE of God to destroy every satanic altar and idol that is still standing in the spirit and testifying against me, in Jesus Name! Lord, please SILENCE the voices from my past and cut me free from any hooks, chains and pulleys that will try to pull me back into this type of lifestyle!! Father, if there is any programming done in the heavenlies, written in the planets, stars and constellations prophesying against me because of the agreements made with Freemasonry by my forefathers; blot it out now with the Blood of the Lamb!!

80

FREEMASONRY AND SODOMY2:


Freemasonry is a brotherhood for men only, excluding women, which creates separate camps - men/women. There are also exclusive womens groups of Freemasons namely Easter Star, Jobs Daughters, etc. Added to this foundation, in the top degrees of Freemasonry are the Knights Templars who move into high degrees of Satanism specifically the 28th Degree. They believe that to have sex with a woman is degrading and will make them effeminate. Studying the top structures of the Nazi parties, we learn that many of them were homosexuals. The book called The Pink Swastika3 opens up a lot of truth as to what was going on in the top ranks of Hitlers leadership. The same Nazi spirit was brought into South Africa as the Superior Race which formed the foundation of Apartheid. Today they have approved Homosexuality in the traditional Dutch Reform Church, who years ago justified apartheid from the Word of God! The Knights Templar dress in medieval costumes and worship a mysterious idol called Baphomet. This idol is half beast and half man. The Templars who worship this idol, practise black magic, homosexuality and obscene kissing.

For a more in-depth discussion on Sodomy and Sexual Abuse and a prayer of renunciation, see book available from Kanaan Ministries: The Defiled Bride: Sodomy and Sexual Abuse. 3 The Pink Swastika Homosexuality in the Nazi Party Scott Lively and Kevin Abrams http://www.abidingtruth.com

81

The FatherSon Relationship in Freemasonry:


The father of the Temple brings forth the spirit of the anti-Christ and death. ANTICHRIST

The Bible teaches us in the last days a man of lawlessness will be revealed who is the son of doom, the Son of Perdition. 2 Thessalonians 2:3 3 Let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes first [unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come], and the man of lawlessness (sin) is revealed, who is the son of doom (of perdition), The Freemason family line is bound by this son of perdition. Perdition Perdition - ollumi (Gk) to destroy utterly. the loss of well being. to overflow completely especially in the sense of slaying, and to make havoc of. subject one to foolish lusts, and then sink back in unbelief. There are many gods of Freemasonry: They are worshipped for power, fame wealth, prosperity, favour, and much more advantages if you sell your soul to them. 1 Timothy 6:9 9 But those who crave to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish (useless, godless) and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. 82

This is a warning!! Those who desire to be rich, fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts that plunge men into ruin and destruction. The Fruit of Freemasonry The serious repercussions of the Knights Templar and this homosexual god will visit the generations with: Death: 1. Over the Body For example, plagues of death over the uterus and prostrate areas with a curse from the Baphomet phallic god, and the curse of sodomy and bestiality. Bowel and colon cancer have a strong spiritual tie to sodomy and perverted anal activity is often associated with this filthy Masonic idol and practice. AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS is the plague that follows sodomy. Weakened immune systems bring terrible weakness and exhaustion. In some cases extreme fatigue can be the result if it is linked to sodomy in the family line. 2. Over our Sexuality The despicable lie of this Baphomet god is an assignment to destroy sexual identity, confuse and twist Godly purity and sexuality. The spirit of sodomy with Freemasonry must be destroyed in our lives, and then we need to break the chains off our children and release them into the Holiness of the Lord. Ask the Holy Spirit to reveal to you if it affects your personality or your outward appearance the way you dress, etc; or any ungodly bonding in friendships.

83

3. Over our Marriage First of all it will manifest as seduction, lust and uncleanness, but then a shutdown and a wall of silence in the intimacy of marriage will follow to bring death, destruction and even insanity into the marriage. DEATH OVER INTIMACY

FOUNDATION OF FREEMASONRY AND SODOMY Christian marriages need to declare war on the roots of sodomy, so that the Glory of the Lord can be restored to our marriages!

84

ENKELE VRYMESSELAAR SIMBOLE:

85

Shriner speld Templiere Simbool kruis Skotse Rite of Baphomet

86

Vrymesselary Verwysings:
"Freemasonry - From Darkness to Light?" - Jeremiah films 1991 "Freemasonry - Removing the Hoodwink", Selwyn Stevens, Jubilee Publishers 1994. (Only book that contains organized ministry prayers) "The Deadly Deception", J. Shaw & T. McKenney, Huntionton House 1988. (Excellent testimony with solid teaching on what is wrong with Freemasonry). "The Secret Teachings of the Masonic Lodge - A Christian Perspective", J. Ankerberg & J. Weldon, Moody Press 1989. "Please Tell Me... Questions People Ask About Freemasonry - and the Answers", T.C. McKenney, Huntington House 1994. "Setting Our Families Free From the Curse of Freemasonry", Y.Kitchen, Fruitful Life Publications. (Contains prayers from ministry into many facets of Freemasonry. Possibly cause paranoia in some people. Some factual errors - e.g. 33rd degree said to be the same as the Shrine rather nd rd than the Shrine as coming after the 32 and /or 33 degree.). "The Dark Side of Freemasonry", E. Decker, Huntington House 1994. "Masonic Rites and Wrongs", S.Tsoukalas, P & R Publishing 1995. "Masonry _ Beyond The Light", W. Schnoebelen, Chick Publications 1991. "Hidden Secrets of the Eastern Star", Dr. C. Burns, Sharing Publications 1994. (Only book that discusses the Eastern Star in detail). "Freemasonry -The Invisible Cult In Our Midst", J. Harris, Whitaker House 1983. "Freemasonry - a religion?", J. Lawrence, Kingsway 1987. "Christ, The Christian, & Freemasonry: W.J. McCormick (also contains information about the Orange Lodge). "Behind the Lodge Door", P.A. Fisher, TAN Books 1988. "The Diary of a Freed Mason", D.W.M. Vaughan, New Wine Press. "The Craft and The Cross", I. Gordon, Kingsway 1989. "What You Need To Know About Masons", E. Decker, Harvest house 1992. "The Question of Freemasonry", E. Decker, Huntington House 1992. "The Facts on The Masonic Lodge", J. Ankerberg & J. Weldon, Harvest House 1989. "Masonic Lodge", G.A. Mather & L.A. Nichols, Zondervan 1995. "The Truth About Masons", R. Morey, Harvest House 1993 (this is in fact a veiled defense of Freemasonry but does conclude that Christians should not belong to the lodge) "What They Believe - Masons", H.J. Berry, Back To The Bible Publishers 1990.

87

"Inside The Brotherhood - Further Secrets of Freemasonry", M. Short, Harper Collins 1989. "The Guide For Ministry To Masons", D. & D. Carrico, Followers of Jesus Christ Ministries. "The Occult Meaning of the Great Seal of the United States", D. L.Carrico, Followers of Jesus Christ Ministries 1995. "Lucifer - Eliphas Levi - Albert Pike and The Masonic Lodge", D. L.Carrico, Followers of Jesus Christ Ministries 1991. Ritual Books or Related Reference Books: Scottish Rite Masonry Illustrated - The Complete Ritual", J. Blanchard, Charles T. Powner Publishing reprint 1996. (Only source of complete Scottish Rite rituals including penalties ... written by a Christian with commentaries on each degree). "The Mystic Shrine Illustrated", Kessinger Publishing reprint (contains Shrine ritual) "Secret Societies of All Ages and Countries", C.W. Heckethom, Kessinger Publishing reprint, orginal book 1875. "Liturgy of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry", A. Pike, Kessinger Publishing reprint, original book 1868. "Masonic Baptism - Reception of a Louveteau and Adoption", a. Pike, Kessinger Publishing reprint, original book circa 1868.

Verwante sake:
"Mormonism's Temple of Doom", W.J. Schnoebelen & J.R. Spencer, Triple J. Publishers 1987. "The Signs & Symbols - Occult, New Age & Cult Insignias and What They Mean", Selwyn Stevens, Jubilee Publishers 1993. "Treated or Tricked? - Alternative Health Therapies Diagnosed", Dr. B.Bediako and S. Stevens, Jubilee Publishers, 1996 (excellent reference on the whole area of new age alternative medicine). "Acupuncture Diagnosed - Points of Contention", T. Bambridge, Jubilee Publishers, 1996. "Homeopathy diagnosed Powerful Water". T. Bambridge, Jubilee Publishers, 1996. "New Age Medicine - A Christian Perspective on Holistic Health", Dr. P.C. Reisser, T.K. Reisser, & J. Weldon, InterVarsity Press, 1987. "The New Age - The Old Lie in a New Package", S. Stevens, Jubilee Publishers, 1992. Freemasonry References (continued): "Unmasking Spiritualism Supernatural Deceivers", S. Stevens, Jubilee Publishers.

88

Bedienings Boeke:
"Blessing or Curse - You Can Choose", D. Prince, Chosen Books 1990. "Demons Defeated", B. Subritzky, Sovereign World 1985. "Healing Through Deliverance 2 - The Practical Ministry", P. Horrobin, Sovereign World 1995. "Blood on the Doorposts - Receiving Blessings Through Victorious Prayer", Schnoebelen, Chick Publications 1994. Webwerf: www.cuttingedge.org W. & S.

89

WAT S DIE SKRIF OOR DIE TEMPEL VAN GOD?


1 Kor. 6:19-20 - 19Of weet julle nie dat julle liggaam n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 1 Kor. 3:16-17 16Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. 2 Kor. 6:16 16Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My n volk wees. Efes. 2:19-22 19So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, 20 gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, 21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot n heilige tempel in die Here, 22 in wie julle ook saam opgebou word tot n woning van God in die Gees.

90

WAT S DIE SKRIF OOR AFGODE EN EDE?


Deut. 5:7-11 7Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie. 8 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 9 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 10 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou. 11 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Mat. 5:33-37 33Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd ges is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. 34 Maar Ek s vir julle: Sweer hoegenaamd nienie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is; 35 ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning; 36 ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. 37 Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose. Lev. 5:4 4...of as iemand sweer terwyl hy onverskillig met die lippe praat om kwaad of goed te doenvolgens alles wat n mens met n eed onverskillig kan praaten dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is aan een van hierdie dinge;

91