You are on page 1of 17

I.

TRAC NGHIJM: (4 dim)


1. Hot dng huy dng vn cua ngan hang la.
a. Cho thu tai chinh
b. Chit khu chung tu co gia
c. Cho ca nhn va t chuc vay vn
/. Cc cu trn du sai
. c dim cua tin dung ngan hang la.
a. C s chuyn nhung quyn su /ng vn km theo chi ph trong mt thi gian nht d|nh.
b. Co su chuyn nhuong quyn su dung vn kem theo chi phi khng n dinh r thoi gian
c. Co su chuyn nhuong chi phi su dung vn trong mt thoi gian nht dinh
d. Khng co cu nao dung
3. Hot dng cap tin dung va cho vay ging nhau dim nao
a. Ca hai du la quan h cho vay
b. Ca hai du doi hoi tai san th chp
c. Ca hai du l quan h tn /ng
d. Ca hai du do ngn hang thuong mai thuc hin
. Quy trinh tin dung la gi?
a. La nhung quy dinh cua NHTM trinh ln cho NHNN duyt
b. La trinh tu cac buoc tin hanh khi xem xet cp tin dung cho khach hang do NHNN qui dinh
c. La trinh tu cac buoc tin hanh khi xem xet cp tin dung cho khach hang do cac NNTM thng nht xy
dung
/. L trnh t cc buc tin hnh khi xem xt cp tn /ng cho khch hng /o mi NHTM thng
nht xy /ng
. La nhan vin tin dung, khi thc hin cho vay di vi khach hang doanh nghip bn phai dam bao
nhng nguyn tc nao?
a. Khch hng su /ng dng mc dch d cam kt v hon tra n vay dng thi hn qui d|nh trn
hp dng.
b. Khach hang su dung vn vay dung muc dich d cam kt va hoan tra no vay khi nao co diu kin hoan
tra
c. Khach hang su dung vn vay tuy y min sao tra duoc no vay dung han cho ngn hang
d. Khach hang su dung vn vay theo chi dn cua ngn hang va hoan tra no vay khi nao ngn hang cn dn
. Nghip vu chit khau chng t co gia la loi hinh tin dung.
a. Ngn hn
b. Khng rui ro
c. Khng cn tai san th chp
d. Dai han
. Chit khau chng t co gia la ti cac ngan hang thuong mi la.
a. Hinh thuc ngn hang thuong mai tra tin cho nguoi thu huong khi chung tu chua dn han thanh toan
b. Cho vay dua trn tai san dam bao la giy to co gia
c. Hinh thuc ngn hang mua lai chung tu khi chung tu dn han thanh toan
/. Khng c cu no dng
. Phat biu nao sau day la mt phat biu khong chinh xac
a. Vay ngn han la nhm dap ung nhu cu du tu vao tai san luu dng cua doanh nghip
b. Vay ngn hn nhm mc dch ti tr cho vic mua sm my mc thit b| cua /oanh nghip
c. Vay dai han nhm du tu vao tai san dai han cua doanh nghip
d. Vay dai han nhm tai tro cho cac du an du tu cua doanh nghip
. Jn huy dng cua ngan hang thuong mi bao gom.
a. Vn tu co, vn tin gui, vn phat hanh giy to co gia
b. Tin gui cua cc t chc v /n cu, vn pht hnh giy t c gi
d. Vn tu co, tin gui, vn phat hanh giy to co gia, vn khac
10.c trung hot dng NHTM trong nn kinh t th trung bao gom
a. La chu th thuong xuyn nhn va kinh doanh tin gui
b. Hoat dng cua NHTM gn bo mt thit voi h thng luu thng tin t va h thng thanh toan cua mi
quc gia
c. Hoat dng cua NHTM da dang, phong phu, co pham vi rng lon va lun tim n rui ro
/. Tt ca cc cu trn
11.Uu dim cua thanh toan qua ngn hang di voi khach hang la
a. Giai quyt nhung han ch cua thanh toan truc tip
b. Dam bao tin duoc chuyn tra nhanh chong, thun loi, chinh xac, an toan cho nhiu di tuong
c. Dam bao tin duc chuyn tra nhanh chng, thun li, chnh xc, an ton cho nhiu di tung
vi chi ph hp l
d. Tt ca cac cu trn
1.Nguon tra no chu yu cua khach hang trong trung hop khach hang vay dau tu d an.
a. Tu doanh thu
b. Tu doanh thu va khu hao
c. Tu doanh thu, khu hao va loi nhun sau thu
/. T khu hao v li nhun sau thu
13.Tra no vay theo phuong thc ky khoan tng dan.
a. No gc tra tng dn, li tinh theo s tin vay ban du
b. No gc chia du cho mi ky, li tinh theo s du no thuc t du ky
c. N gc chia du cho mi ky, li tnh theo s /u n gc d tra
d. Khng cu nao dung
1.i vi chng t co gia duoc hung li tra truc, gia tr thanh toan khi dao hn.
a. Bng mnh gi.
b. Lon hon mnh gia.
c. Nho hon mnh gia
d. Tuy thuc vao thoi han thanh toan.
15.Ciao dch no trong s nhng giao dch lit k dui dy khng phai l quan h tin dng?
a. Anh X mua bao him tai nn cua cng ty Bao Jit.
b. Cng ty A ban chiu san phm cho cng ty B.
c. ng A mua trai phiu cua cng ty B.
d. Cng ty B ung truoc tin mua hang cho cng ty C.
1.Tin gi thanh toan la hinh thc... bng cach....
a. Ngn hang di vay/ mo tai khoan co ky han.
b. Ngn hang huy dng vn/ mo s tit kim.
c. Ngn hang di vay/ mo s tit kim.
/. Ngn hng huy dng vn/ mo ti khoan khng ky hn.
1.Cac loi sai lam thung xay ra trong khau quyt dnh va ky hop dong tin dung.
a. Chp thun cho vay khi khng phn tich va thm dinh.
b. Chp thun cho vay khach hang khng tt vay.
c. Tu chi khng cho vay di voi khach hang tt.
/. a sai, b v c dng.
1.Jic thm dnh ky ho so vay co tranh ht duoc no qua hn khong? Ti sao?
a. Duoc, nu nhn vin bit cach thm dinh.
b. Khng, v khch hng tra n sau khi thm d|nh.
c. Duoc, nu NH quy dinh chinh xac h so gm nhung giy to nao.
d. Khng, vi nhn vin tin dung khng th thm dinh ht h so duoc.
a. Thu tai chinh co thoi gian thu ngn.
b. Nguoi so huu tai san trong thoi han thu tai chinh la nguoi di thu.
c. Bn di thu duc quyn mua li ti san khi kt thc hp dng.
d. Ca 3 cu trn du dung.
.Tong du no khi nghim thu d an duoc xac dnh.
a. Tin vay ban du (no gc)
b. Tin vay ban du tru li vay thi cng.
c. Tin vay ban du cng li vay thi cng.
/. Ty thuc vo diu kin rng buc trn hp dng.
/ng 2:
1. Vic thay di thi gian khu hao khi thm d|nh ti chnh cua / n s lm:
a. Dong tin cua du an tng
b. Dong tin cua du an giam
c. Dng tin cua d n khng thay di
d. Dong tin cua du an giam nu li
2. Dng tin cua / n dng trn /anh nghia du tu (hay quan dim cua ngn hng) duc d|nh
nghia:
a. Khu hao va loi nhun
b. Khu hao va loi nhun sau thu
c. 1ng dng thu bng tin tr di tng dng chi bng tin nhung bao gm tra n gc v li
ngn hng
d. Tng dong thu bng tin tru di tng dong chi bng tin
. Ngn hng s xem xt cho vay / n khi
a. Du an co ti sut sinh loi cao
b. Du an co NPV duong
c . D n c kha nng tra n ngn hng v IR cua chu du tu cao hon li sut cho vay
d. Du an co kha nng tra no ngn hang va IR cua du an cao hon ti sut sinh loi chung cua nganh
4. Ty l chit khu l:
a. 1y l chit khu dng tin cc nm v hin ti m ti d APJ
b. Li sut mong doi cua nha du tu bao gm ca ty l lam phat
c. Li sut cho vay
d. Chi phi su dung vn binh qun cua du an
e. Li sut mong doi cua nha du tu d bao gm hoc khng bao gm ty l lam phat.
. Hnh thc du tu no /ui dy s t ch|u rui ro li sut nht
a. Trai phiu tra li mt ln khi tra gc
b. Trai phiu kho bac dai han
c. C phn uu di
d. Trai phiu dai han cua cng ty
e. Ky phiu kho bc ngn hn
. Trong diu kin dng tin cua mt quc gia duc t /o chuyn di khi ty gi hi doi duc tha
ni th trong /i hn ty gi cua dng ban t so vi dng ngoi t s tng nu
a. Ngn hang trung uong ban dng ngoai t ra nuoc ngoai nhiu hon
b. Lung vn ra nuc ngoi tng ln
c. Ty l lam phat giam tuong di so voi lam phat cua cac quc gia khac
d. San luong toan cu giam
. Li sut thc thung nho hon li sut /anh nghia v
a. Lm pht
b. Thm hut can cn vng lai
c. Vic thanh toan c tuc
d. Khu hao
. Bang tng kt ti san cua /oanh nghip l:
a. Bao cao tai chinh cua doanh nghip trong mt ky bao cao, thng thuong la thang, quy, nm
b. Bang cn di k toan cua doanh nghip trong mt ky bao cao, thng thuong la thang, quy, nm.
c. Mt loi bo co k ton phan nh vn, ti san v kt qua kinh doanh cua doanh nghip ti
d. Khng co cu tra loi nao o trn la dung
. Vn vay ngn hn cua ngn hng /ng d:
a. B sung vn luu dng
b. B sung vn c dinh
c. Mua c phiu gop vn lin doanh
d. Kinh doanh bt dng san
10. Ngun vn /ng d tra n trung v /i hn cho ngn hng l:
a. Vn vay ngn hang khac
b. Khu hao ti san c dnh v li nhun
c. Doanh thu ban hang.
11. D c vn du tu vo / n m ngn hng d cam kt, ngn hng s thc hin bin php huy
dng vn no?

a. Huy dng tin gui tit kim co ky han
b. Pht hnh ky phiu
c. Phat hanh trai phiu
d. Vay vn trn thi truong lin ngn hang
12. D hn ch rui ro tn /ng ngn hng thc hin bin php no
a. Dng tai tro
b. Ban no
c. Co cu li n
d. Han ch cho vay
1. Thi hn cho vay
a. L khoang thi gian duc tinh t khi khch hng bt du nhn tin vay cho dn thi dim
khch hng hon tra ht n gc v li vay d thoa thun trong hp dng tin dng
b. La khoang thoi gian duoc tinh tu khi hop dng tin dung co hiu luc cho dn thoi dim khach
hang tra ht tin gc va li vay d duoc thoa thun trong hop dng tin dung
c. La khoang thoi gian duoc tinh tu khi khach hang bt du tra no cho dn thoi dim hoan tra no
gc va li tin vay d duoc thoa thun trong hop dng tin dung duoc ky giua ngn hang va khach hang
bao gm ca thoi gian gia han no
14. Ngn hng chuyn ton b s n cua mt hp dng tn /ng sang n qu hn trong trung
hp no sau dy:
a. Khi dn ky han tra no gc (mt phn hoc toan b) ma khach hang khng tra dung han va
khng duoc diu chinh ky han no gc hoc khng duoc gia han
b. Khi dn ky han tra no li ma khach hang khng tra li dung han va khng diu chinh ky han no
li hoc khng duoc gia han no li.
c. Khi dn ky han tra no gc va li (ky han tra no li cung voi ky han tra no gc) ma khach hang
khng tra no dung han va khng duoc diu chinh ky han no hoc khach hang khng duoc gia han no
gc va li
d. 1t ca cc cu trn
1. Ti san /ng d bao dam tin vay phai dp ng diu kin no /ui dy
a. Tai san thuc quyn so huu hoc thuc quyn su dung, quan ly hop phap cua khach hang vay
hoc cua bn bao lnh
b. Tai san duoc phep giao dich tuc la tai san ma phap lut cho phep khng cm mua, ban, tng
cho, chuyn nhuong, chuyn di, cm c, th chp, bao lnh va cac giao dich khac
c. Tai san khng co tranh chp v quyn so huu hoc quyn su dung, quan ly cua khach hang vay
hoc bn bao lnh tai thoi dim ky kt hop dng bao dam
d. Tai san ma phap lut quy dinh phai mua bao him thi khach hang vay, bn bao lnh phai mua
bao him tai san trong thoi han bao dam tin vay va phai cam kt chuyn quyn huong tin bi thuong
tu t chuc bao him cho ngn hang
e. 1t ca cc diu kin nu trn
1. Ngn hng v khch hng thoa thun gi tr| ti san (th chp, cm c, bao lnh) v thi dim
no?
a. Khi k kt hp dng th chp, cm c, bao lnh
b. Khi khach hang xin vay vn
c. Khi ngn hang xu ly tai san bao dam
a. Hop dng chuyn cho hang hoa
b. Chung tu chung nhn quyn so huu v hang hoa
c. Chung tu co th chuyn nhuong duoc
d. 1t ca cc cu trn
1. Trong diu kin giao hng no /ui dy, trch nhim mua bao him cho hng ho thuc v
bn bn?
a. FOB
b. CIF
c. CFR
d. C&F
1. Trong cc chng t v vn tai sau, loi chng t vn tai no khng chuyn nhung duc?
a. Hop dng thu tau chuyn
b. Hop dng thu tau cho
c. Jn don hng khng
d. Ca ba truong hop trn
20. Khi mt trong hai bn mua v bn khng tin tuong vo kha nng thc hin hp dng th hnh
thc no /ui dy c th dam bao kha nng thc hin hp dng?
a. Bao lnh ngn hang
b. Thu tin dung du phong
c. Thu tin dung
d. Chi co a hoc b
e. ca a v b
21. Khi nh nuc Vit Nam thc hin chnh sch ph gi dng ni t th diu g s xay ra?
a. Xut khu tng
b. Nhp khu tng
c. Nhp khu giam
d. Xut khu giam
22. Trong diu kin giao hng no /ui dy, rui ro v hng ho thuc v ngui mua khi hng d
duc giao qua lan can tu?
a. FOB
b. CIF
c. CFR
d. ca a, b va c
2. Trong cho vay, khch hng v ngn hng c th thoa thun trong hp dng tn /ng v thi
gian n hn. D l:
a. Thoi gian co th rut vn vay
b. Thoi gian nht dinh trong thoi han vay ma khach hang chua phai tra no gc ma chi phai tra no
li
c. 1hi gian nht dnh trong thi hn vay m khch hng chua phai tra n gc v li d. Khng
c cu no dng
24. Trong cc loi ti san dam bao /ui dy, loi no tt nht di vi ngn hng
a. Dt co giy to hop phap tai khu du lich
b. Nha tai trung tm thuong mai cua thanh ph
c. Bao lnh cua bn thu ba bt ky, k ca cua ngn hang
d. S tit kim do chinh ngn hng cho vay pht hnh
2. Bn hy chn nhn t quan trng d quyt d|nh cho vay
a. Tinh kha thi va hiu qua cua khoan vay
b. Doanh nghip co kha nng vay vn ngn hang khac
c. Doanh nghip du tu san xut mt hang moi
d. Tinh hinh tai chinh lanh manh
e. a v d
2. Trong cc chi tiu /ui dy, chi tiu no dnh gi kha nng t ti tr cua /oanh nghip
a. Loi nhun rong/Tng tai san co
b. Doanh thu rong /Tng tai san co
c. Jn chu s hu/1ng ti san c
d. Loi nhun rong/Vn chu so huu
a. 15 vn tu co cua t chuc vay vn
b. 15" vn t c cua cua t chc tin dng cho vay
c. 15 vn kinh doanh cua t chuc tin dung cho vay
d. 15 loi nhun hang nm cua t chuc tin dung cho vay.
2. Khi su /ng phuong php dnh gi / n bng gi tr| hin ti thun (Net Present Value),
quyt d|nh chp nhn / n nu
a. NPV bng du tu ban du
b. NPV co th 0 nhung IRR (Internal Rate oI Return) ti thiu bng li sut tin gui ngn hang
c. APJ>
d. Tt ca du sai
2. Li ch cua vic da /ng ho du tu l
a. Ciam d rui ro cua tp hp cc ti san du tu
b. Tng ty sut loi nhun du kin trn mi tai san
c. Giam d rui ro cua mi tai san
d. Tng ty sut loi nhun cua tp hop cac tai san
e. Tt ca du dung
0. Vai tr cua ngn hng pht hnh
a. Thng bao L/C
b. Kim tra hang hoa
c. Mo va thanh toan L/C
d. Kim tra chung tu
e. a v d
1. Ti khoan ti san n l cc ti khoan phan nh
a. Agun vn cua ngn hng
b. Tai san cua ngn hang
c. Ca 2 phuong an trn
d. Khng co cu nao dung
. ng A dn ngn hng mua ky phiu vi s tin l 20 triu dng, ng A y/c trch ti khoan
tin gui thanh ton cua mnh d thanh ton. Bn cho bit, khi hon thnh hch ton nghip v
trn th ngun vn cua ngn hng s:
a. Tng ln
b. Giam xung
c. Khng di
. Ngui th huong l ngui cm Sc m t sc d
a. Co ghi tn nguoi duoc tra tin la chinh minh
b. Khng ghi tn nguoi duoc tra tin hoc ghi cum tu 'tra cho nguoi cm sec
c. D chuyn nhuong bng ky hu cho minh thng qua dy chu ky chuyn nhuong lin tuc.
d. 1t ca cc phuong n trn.
. Nghia v thanh ton Sc chuyn khoan thuc v

a. Khach hang phat hanh sec
b. Agn hng noi ngui pht hnh sc m ti khoan
c. Ca A va B
d. Khng co cu nao dung
. Khi cng ty tra li c tc, bang cn di k ton s b| anh huong nhu th no?
a. Tai san co va vn chu so huu khng thay di
b. Tai san co giam va vn chu su huu tng
c. Tai san co va tai san no giam
d. 1i san c v vn chu s hu giam
. Gi tr| trn bang cn di k ton thung /a trn:
a. Ci tr hin ti
b. Chi phi lich su
c. Gia thi truong
d. Kha nng sinh loi
40. Hin tung li sut m xay ra:
a. Li sut danh nghia ~ ty l lam phat
c. Li sut danh ngha < ty l lm pht
d. Li sut danh nghia ty l lam phat
41. ROA (Return on Asset) l mt trong cc chi s quan trng nht dnh gi hiu qua thu nhp
cua /oanh nghip. Theo bn ROA cho ta thng tin no quan trng nht: (ROA-ty sut li nhun
li nhun rng/tng ti san)
a. Tinh trang thanh khoan cua doanh nghip
b. Ty l thu nhp cua doanh nghip
c. Kha nng quan ly tai chinh cua doanh nghip
d. Hiu sut, hiu qua v trnh d quan l ti san c cua doanh nghip
42. Ni /ung no /ui dy /in ta dng vai tr cua cc d|nh ch ti chnh trung gian
a. Cac dinh ch tai chinh giup giam cac chi phi giao dich tai chinh
b. Cac dinh ch tai chinh giup cac nha du tu da dang hoa du tu
c. Cac dinh ch tai chinh giup lun chuyn vn du tu sang cac t chuc cn vn du tu
d. 1t ca cc ni dung trn du dng
4. Li sut tng s ... chi ph huy dng vn v .. thu nhp t cc ti san ti chnh cua ngn
hng
a. tng - giam
b. tng tng
c. giam giam
d. giam tng
44. Vic NHNN Vit Nam pht hnh tin xu v tin Polymer l /u hiu cua:
a. 1ng cung tin cho h thng ngn hng thuong mi
b. Thm hut can cn thanh toan
c. Thay di co cu tin mt trong luu thng
d. Lam phat
4. Ngun vn chu so hu
a. La s vn cua cac chu so huu cua doanh nghip khng phai cam kt thanh toan
b. L s vn cua chu doanh nghip v cc nh du tu gp vn hoc hnh thnh t kt qua san
xut kinh doanh. Do d ngun vn chu s hu khng phai l mt khoan n
c. La s vn thuc co trong qua trinh san xut kinh doanh cua DN
d. Khng co cu nao dung
4. Ngn hng mua USD, bn DEM cho khch hng, d trnh rui ro, v ty gi, ngn hng phai:
a. Mua USD, ban DEM trn thi truong
b. Mua DEM, bn USD trn th trung
c. Giu nguyn trang thai
d. Yu cu mt ngn hang khac bao lnh
4. Cc cng ty mua ho}c bn hp dng ky hn l d:
a. Huy dng vn cho hoat dng kinh doanh
b. Du co
c. Tu bao him
d. Cc cu trn du dng
4. Nu ty l lm pht o M cao hon o VN th khi nhng diu kin khc khng thay di, dng tin
Vit Nam s:
a. Tng gia so voi USD
b. Ciam gi so vi USD
c. Khng thay di so voi USD
d. Tng gia so voi USD va cac loai ngoai t manh khac
e. Giam gia so voi USD va cac loai ngoai t manh khac
4. Mt thu tn /ng chuyn nhung c th duc chuyn nhung
a. Mt ln
b. Hai ln
c. Ba ln
d. Nhiu ln
0. L/C ghi ngy pht hnh sau ngy on boar/ khng duc chp thun dng hay sai?
a. Dung vi theo diu 23 UCP200
b. Sai
d. Chua xc dnh duc
1. Thu tn /ng L/C l
a. Cam kt cua ngui mua v tra cho ngui bn khi nhn duc hng ho dng trn hp dng
d k
b. Cam kt cua ngn hang thng bao s tra tin cho nguoi ban khi nhn duoc b chung tu hoan
toan phu hop voi diu kin, diu khoan cua L/C
c. Cam kt cua ngn hang thng bao s tra tin cho nguoi ban trn co so chp thun cua nguoi mua
trong truong hop chung tu khng hoan toan phu hop voi diu kin, diu khoan cua L/C
d. Ca b va c
Th no l ngn hng thuong mi?
Ngn hang thuong mai la nhung trung gian tai chinh, nhn tin gui cua cac h gia dinh (ca nhn) va
cho cac doanh nghip va ca nhn khac vay, cung cp cac dich vu v trao di ngoai t, chuyn tin, cac
dich vu lin quan dn thu tin dung, dich vu ket an toan, v.v...

Xet tu goc d dich vu trung gian tai chinh chu yu ma ngn hang thuc hin, nguoi ta chia cac ngn
hang thuong mai thanh cac loai ngn hang thng thuong, ngn hang tin thac, va ngn hang tin dung dai
han. Tuy nhin, xu huong chuyn di thanh cac trung gian tai chinh kinh doanh tng hop d khin cho
cach phn loai trn khng con duoc su dung nhiu. Ngay ca ngn hang du tu, vn duoc coi la loai
hinh ngn hang khac ngn hang thuong mai, nay cng khng con khac bit nhiu.

Xet theo khng gian dia ly hoat dng chu yu, nguoi ta lai co th chia cac ngn hang thuong mai thanh
ngn hang thuong mai d thi va ngn hang thuong mai nng thn.

O mt s nuoc, nguoi ta con phn chia nhung ngn hang thuong mai thanh cac loai theo hinh thuc so
huu. Chng han o Trung Quc va Vit Nam, chinh phu phn nhung ngn hang thuong mai thanh cac
loai ngn hang thuong mai nha nuoc (do chinh phu so huu toan b vn diu l), ngn hang thuong mai
c phn (vn diu l duoc chia thanh cac c phn, song cac tp doan kinh t nha nuoc hay cac tng
cng ty nha nuoc co th chia nhau so huu toan b s vn diu l do), ngn hang thuong mai lin doanh
(t chuc tin dung nuoc ngoai va t chuc tin dung trong nuoc cung so huu), ngn hang thuong mai nuoc
ngoai (dung ra la chi nhanh ngn hang nuoc ngoai).
Nhng hot dng cua ngn hng thuong mi trn th| trung chng khon
Mc du hinh thanh va phat trin cach dy khng lu, nhung thi truong chung khoan (TTCK) Vit Nam
d chung to la mt knh dn vn quan trong, phuc vu dc luc cho cng cuc phat trin kinh t cua dt
nuoc. Co y kin cho rng, khi thi truong chung khoan co xu huong tng truong manh thi luong vn chu
chuyn qua cac ngn hang thuong mai (NHTM) co th bi giam xut va nguoc lai. Tuy nhin, hoan toan
nguoc lai, nu co su tham gia cua NHTM vao TTCK thi TTCK lai cang phat trin hon nua. Tu thuc t
o Vit Nam va trn nhiu nuoc d cho thy, h thng ngn hang va thi truong chung khoan co mi
quan h cht ch voi nhau, tac dng va h tro voi nhau phat trin
Hoat dng cua ngn hang thuong mai trn thi truong chung khoan co th duoc xem xet trn hai thi
truong do la thi truong so cp va thu cp
TrnthitruongsocpHoatdngphathanh
Cac ngn hang thuong mai co th phat hanh trai phiu nhm phuc vu cho muc tiu tng truong, dap
ung nhu cu vn dai han. Mc du hoat dng phat hanh trai phiu cua cac ngn hang thuong mai chua
ph bin va lin tuc, nhung cn phai noi rng dy la mt knh huy dng vn lon cho cac ngn hang
thuong mai dc bit la di voi cac ngn hang thuong mai hoat dng tt co uy tin. Vic cac NHTM phat
hanh trai phiu co y nghia quan trong mt mt, no gop phn tng hang hoa cho thi truong chung
khoan, mt khac no la mt knh dn vn quan trong cho cac NHTM cho muc tiu tng truong cua nn
kinh t.

Hoatdngthamgiadututructiptrnthitruongchungkhoan
Cac ngn hang thuong mai, voi tim luc tai chinh manh va kha nng su dung vn ngn han du tu dai
vn doi hoi tm nhin du tu trung va dai han. Trn thuc t, mt s luong lon trai phiu Chinh phu va
cng trai la do NHTM mua. Trong nm 2005, tng luong trai phiu Chinh phu phat hanh la 17.226 ty
dng, trong do cac NHTM mua 12.058 ty dng, chim khoan 70.

Hoat dng phn phi, bao lnh phat hanh

Tai mt s thi truong tai chinh lon trn th gioi, cac trung gian tai chinh, trong do co cac NHTM dong
vai tro quan trong trn thi truong trai phiu voi tu cach la dai ly phat hanh (dai ly so cp) hoc bao lnh
phat hanh.
Tai Vit Nam, bao lnh phat hanh la phuong thuc ph bin nht di voi trai phiu Chinh phu. Voi d
tin nhim cao va tim luc tai chinh manh, cac NHTM co uu th lon khi tham gia bao lnh phat hanh.
Bn canh do, trai phiu Chinh phu con duoc chao ban qua Trung tm giao dich chung khoan va ban le
qua h thng Kho bac Nha nuoc.
Tuy nhin, Vit Nam chua co h thng cac dai ly so cp. Vic hinh thanh h thng dai ly so cp voi su
tham gia cua cac NHTM s gop phn dy nhanh va hiu qua qua trinh phn phi trai phiu Chinh phu.

2.Trn thi truong thu cp

Voi vai tro la trung gian trn thi truong, cac ngn hang thuong mai co th thuc hin cac nghip vu sau

Kinh doanh trai phiu

Kinh doanh trai phiu cng la mt hoat dng cua NHTM trn thi truong, thuc cht cua hoat dng nay la
hoat dng chit khu, tao tinh thanh khoan cho thi truong. Hinh thuc kinh doanh nay co uu dim la
khng bi gioi han boi thoi gian giao dich cua thi truong chung khoan tp trung. Vi du nhu hoat dng
kinh doanh trai phiu cua Ngn hang ngoai thuong Vit Nam (VCB) hi thang 8 nm 2005 voi 13 di
tac la cac NHTM va cac cng ty chung khoan d co nhung kt qua ht suc kha quan. Tinh dn ht nm
2005, tng doanh s giao dich dat khoang 2.700 ty dng, trong do chim phn lon la hoat dng ban
mua lai (chim khoang 2.670 ty dng, tuc la khoang 99).

Thuc hin cac nghip vu phai sinh

Cac NHTM co th thuc hin cac san phm phai sinh nhu hoan di, ky han, quyn chon, hop dng
tuong lai di voi cac trai phiu, c phiu trn thi truong. O dy, su kt hop lin thi truong giua thi
truong tin t voi thi truong chung khoan s cung cp cho cac nha du tu nhiu cng cu d kinh doanh
(du co) va bao him rui ro, dng thoi tng tinh thanh khoan cua thi truong.
Hoat dng cho vay chung khoan, cho vay cm c chung khoan.
Nghip vu cho vay chung khoan rt ph bin di voi cac TTCK phat trin. Tai M, Cuc du tru lin
bang (Fed) thuc hin nghip vu nay voi cac dai ly so cp di voi trai phiu Chinh phu. Nghip vu nay
mt mt lam tng thanh khoan cua thi truong, mt khac giup Fed diu tit duoc luong cung tin. Tai
san th chp thuong la tin mt. Nghip vu cho vay chung khoan giua cac trung gian tai chinh co pham
vi rng hon ca v danh muc chung khoan cho vay cng nhu danh muc tai san th chp. Bn vay th
chp tai san khi nhn chung khoan va phai tra lai chung khoan, dng thoi nhn lai tai san th chp khi
dao han. Vic cho vay chung khoan thuc su gop phn lam tng tinh thanh khoan cua thi truong, dng
thoi co th giup cac bn tham gia (dc bit la di voi cac trung gian tai chinh) tim kim loi nhun thng
qua vic kinh doanh chung khoan di vay hoc nhn th chp.
Vua qua, co ch cho vay chung khoan moi duoc Pho Thng dc Ngn hang Nha nuoc Nguyn Dng
15-20 so voi vn diu l cua cac t chuc tin dung. Bin phap nay gn lin voi quy m va rui ro cho
vay kinh doanh chung khoan va kha nng vn cua t chuc tin dung.
Ngn hang Nha nuoc cng luu y rng, h s rui ro cac khoan cho vay du tu chung khoan duoc ap
dung khoang 200 dn 250 d tinh h s an toan vn ti thiu, cao hon muc quy dinh hin nay la
150. Gia chung khoan trn thi truong bin dng kha lon. Quy dinh nay s co tac dung yu cu cac t
chuc tin dung xem xet, quyt dinh cho vay mt cach thn trong.

Quan ly tai khoan cua nha du tu

Theo quy dinh cua Uy ban chung khoan nha nuoc, dn truoc ngay 1.10.2008, cac cng ty chung khoan
phai hoan tt vic quan ly tach bach tin gui nha du tu tai cac NHTM. Nhu vy la cac NHTM phai
thuc hin thm hoat dng quan ly tai khoan cua nha du tu. Vic ban hanh quy dinh nay nhm tranh
truong hop rui ro cho nha du tu khi cng ty chung khoan su dung s du tin gui trn tai khoan cua nha
du tu d cho vay qua dm, hay gui ngn han huong li sut kha tai NHTM.

Mt s giai phap nhm tng cuong hoat dng cua NHTM trn TTCK Vit Nam

Mt la, dy manh thi truong OTC voi nong ct la hoat dng cua cac NHTM va cng ty chung khoan.
Dng thoi, cn som trin khai dua trung tm luu ky chung khoan vao hoat dng. Trung tm luu ky
chung khoan dc lp nay s tp trung hoa tt ca hoat dng luu ky di voi cac chung khoan nim yt va
dng ky giao dich cua hai Trung tm giao dich tai Ha Ni va TP. H Chi Minh, tao diu kin thun loi
cho cac giao dich ngoai san do cac NHTM, cng ty chung khoan thuc hin.

Hai la, thu hut manh du tu cua cac nha du tu ca nhn nho va phat trin dich vu quan ly danh muc du
tu cho khach hang ca nhn. Voi dich vu nay, cac NHTM s thit k cac san phm d thu hut vn d du
tu trong nuoc hoc lin kt voi cac di tac nuoc ngoai d ban cac san phm qu du tu cua nuoc ngoai
(du tu ra nuoc ngoai).

Ba la, tao khun kh phap ly khuyn khich NHTM tham gia hoat dng chung khoan vic khuyn khich
cac NHTM tham gia hoat dng chung khoan, dc bit la hoat dng c phiu s phat huy duoc cac th
manh cua cac NHTM.

Bn la, mo rng hoat dng cua cng ty chung khoan. Vic tng nng luc tai chinh cng nhu pham vi
hoat dng cua cac cng ty chung khoan voi muc tiu tro thanh cac ngn hang du tu, du suc bao lnh
phat hanh va thuc hin cac dich vu du tu chung khoan khng chi trong thi truong Vit Nam ma con
tin toi tham gia vao qua trinh phat hanh trai phiu quc t cua Chinh phu va cac doanh nghip Vit
Nam.
S pht trin Ngn hng din tu (E-Banking) ti Vit Nam
1. Thuong mi din tu (TMDT)

TMDT la mt khai nim dung d chi qua trinh mua va ban mt san phm (huu hinh) hoc dich vu (v
hinh) thng qua mt mang din tu (electronic network), phuong tin trung gian (medium) ph bin nht
cua TMDT la Internet. Qua mi truong mang, nguoi ta co th thit lp giao dich, thanh toan, mua ban
bt cu san phm gi tu hang hoa cho dn dich vu, k ca dich vu ngn hang. Theo du bao cua e-Marketer
thi tng thu nhp tu thuong mai din tu cua th gioi s dat trn 2.7 ty USD trong nm 2004, doanh thu
TMDT tai VN vn con han ch (khoang 20 triu USD). Theo thng k chua dy du, do nhiu nguyn
nhn tai VN nuoc ta moi co hon 3.000 doanh nghip co website ring chim khoang 2 tng s doanh

2. D|ch v ngn hng din tu (E-Banking)

Ngn hang din tu duoc hiu la cac nghip vu, cac san phm dich vu ngn hang truyn thng truoc dy
duoc phn phi trn cac knh moi nhu Internet, din thoai, mang khng dy. Hin nay, ngn hang
din tu tn tai duoi hai hinh thuc hinh thuc ngn hang truc tuyn, chi tn tai dua trn mi truong mang
Internet, cung cp dich vu 100 thng qua mi truong mang; va m hinh kt hop giua h thng ngn
hang thuong mai truyn thng va din tu hoa cac dich vu truyn thng, tuc la phn phi nhung san
phm dich vu c trn nhung knh phn phi moi. Ngn hang din tu tai Vit Nam chu yu phat trin
theo m hinh nay.
. S pht trin ngn hng din tu ti Vit Nam
Cung voi su phat trin cua thuong mai din tu, ngn hang din tu tai Vit Nam cng d co duoc nhung
buoc tin quan trong. Tuy nhin, do tinh cht con qua moi me va do khach hang cng chua thuc su
quan tm lm toi nhung dich vu nay, cac ngn hang thuong mai tai Vit Nam vn dang thn trong va de
dt khi tung ra nhung san phm dich vu moi. Cu th, di voi dich vu PC-banking, trn thi truong moi
chi co vai ngn hang thuong mai cung cp dich vu ngn hang, Incombank, ACB tai nha 'home-
banking (Vietcombank, Eximbank ...) va 2 ngn hang nuoc ngoai la ANZ va Citibank cung cp. Dich
vu Phone-banking, co cac ngn hang cung cp la VCB, ACB, Techcombank, HSBC, ANZ va
Citibank. Dich vu Mobile-banking thi co ngn hang Incombank, ACB va Techcombank., ngoai ra,
cac ngn hang khac chi moi dung lai o vic thit lp cac trang web chu yu d gioi thiu ngn hang va
cung cp thng tin dich vu. Ring Ngn hang Nng nghip va PTNTVN dang trin khai thu nghim du
an E-banking.

Bn canh do, d phuc vu cho h thng thanh toan cho TMDT, VASC d xy dung cng thanh toan
VASC Payment d lam co so cho h thng thanh toan qua mang Internet va h thng quan ly chung chi
s - VASC CA (CertiIicate Authority), d cung cp chu ky din tu va chung nhn din tu d lam co so
phap ly cho giao dich din tu, tao nim tin cho khach hang cng nhu nha cung cp dich vu, la xuong
sng cho su phat trin thuong mai din tu trong thoi gian toi.
f HotdngngnhngdintuoVitNam

- Co so ha tng cho hoat dng ngn hang din tu va tin din tu. Hin tai, co so ha tng cho hoat dng
ngn hang din tu va tin din tu o Vit Nam vn con kha lac hu. Danh gia tng hop v co so ha tng
cho giao dich din tu o Vit Nam co th la kho khn; Tuy nhin cac khao sat v su sn sang cho thuong
mai din tu cua nn kinh t cho thy muc d sn sang tham gia thuong mai din tu cua Vit Nam con o
muc rt thp so voi cac nuoc trong khu vuc (WB-2001). Theo cach do luong muc d sn sang tham gia
thuong mai din tu, Vit Nam dat 4, 4 dim, la muc thp so voi cac nuoc khac trong khu vuc. Trong
diu kin nhu vy, giao dich ngn hang va dich vu ngn hang hin dai (nhu e -banking, internet
banking, tin din tu...) thuong phat trin chm va gp nhiu rui ro (nhung kho khn thuong gp co th
la tc d duong truyn chm, li do nguoi su dung, va nguoi tiu dung,...)

- Hoat dng ngn hang din tu o Vit Nam. Trong nhung nm qua, Vit Nam d co rt nhiu n luc
trong vic hin dai hoa cng ngh ngn hang. Ngay 26/3/2002, Ngn hang Nha nuoc Vit Nam d
chinh thuc khai truong h thng thanh toan bu tru din tu. Hin tai cac giao dich duoc thuc hin thun
tin va chinh xac cng nhu rt nhanh chong. Cac ngn hang thuong mai cng dang tich cuc hin dai
hoa cng ngh. Mt s NHTMNN va TMCP d hoan thanh giai doan I va dang tip tuc trin khai giai
doan II cua du an hin dai hoa cng ngh ngn hang va h thng thanh toan ngn hang.

K tu nm 1993, Ngn hang ngoai thuong Vit Nam phat hanh card du tin o Vit Nam, cac san phm
la 4.500 nguoi / may ATM
Cac ngn hang thuong mai la cac dinh ch duoc phep phat hanh cac loai the; cac dinh ch tai chinh
khac chua duoc phep cung cp dich vu nay. Su phat trin cua thi truong the d gop phn quan trong
vao vic dap ung nhu cu thanh toan cua khach hang va thuc hin chu truong dy nhanh thanh toan
khng dung tin mt cua Nngn hang Nha nuoc Vit Nam. Hin tai o Vit Nam co mt s ngn hang
Vit Nam duoc phat hanh the tin dung (credit card) va th ghi no (debit card). Dn nay, thi truong the
Vit Nam d co su phat trin vuot bc va du kin s dat 3, 5 triu the vao cui nm 2006 (S liu nm
2006 la du bao).

- Vn d quan ly rui ro hoat dng ngn hang din tu va tin din tu o cac ngn hang Vit Nam. Hin tai
cac cac giao dich ngn hang din tu va tin din tu o Vit Nam, nhu trn d nu, con la kha moi me va
chim ty trong nho trong hoat dng ngn hang, hoc chi la mt khu trong ca quy trinh thu cng cua
ngn hang. Diu nay dn dn vic quan tm v quan ly rui hoat dng ngn hang din tu va tin din tu
cng chi o giai doan ban du. Rui ro d tung phat sinh trong hoat dng ngn hang din tu va tin din
tu o Vit Nam trong thoi gian qua nhu nm 2003 tai mt ngn hang thuong mai Nha nuoc tht thoat
uoc khoang 5 triu USD (tuong duong khoan trn 80 ty VND) va gn dy hin tuong lam the tin dung
the d rut tin,....

b- Mt vi gi chnh sch

- Cn nhn thuc dy du v rui ro trong hoat dng ngn hang din tu va tin din tu va qua trinh chuyn
di di di voi rui ro Su nhanh nhy cua cng ngh hin dai cng di kem voi rui ro lon nu con nguoi
khng kim soat duoc no; Qua trinh chuyn di sang mt tp quan giao dich moi la giao dich din tu
(trong do co ngn hang din tu va tin din tu) trong diu kin mt nn kinh t dang chuyn di cng
co th di di voi nhiu rui ro.

- Dao tao can b nhm tng cuong kha nng vn hanh va quan ly nghip vu ngn hang din tu, tin
din tu. Co sn sang thuc hin cac giao dich din tu va sau do la d di ng nay vn hanh va quan ly
hiu qua hoat dng ngn hang din tu. Nu vic dao tao di ng can b di chm hon qua trinh hin dai
hoa ngn hang thi kha nng hp thu cng ngh s han ch va di kem voi tinh trang do la nhung rui ro s
dinh dp o du do trong h thng ngn hang.

- Dy manh vic ap dung cac chun muc quc t vao hoat dng ngn hang Vic ap dung cac chun
muc quc t vao hoat dng ngn hang (k toan, kim toan,...) s la co so cho ngn hang nhanh nhy
trong vic nhin nhn, danh gia tinh trang rui ro cua ngn hang va han ch duoc cac rui ro co th xy ra.
Tu tuong dinh tr qua trinh nay o noi nao do, voi bt ky ly do gi, chinh la su che du mt su yu kem
nao do va do la nguy co tim n cua nhung rui ro d 'tich tu lu ngay.

Khi nim bao thanh ton
Noi mt cach nm na, bao thanh toan la vic NH , TCTC tam ung truoc mt khoan tin va thu no
h nguoi ban, thng qua hop dng BTT voi mt khoan phi. Cac DN khi ban hang tra chm cho
khach hang (dc bit la ban hang cho nuoc ngoai), nu so rui ro trong vic thu tin tra chm (truong
hop nguoi mua khng thanh toan cho nguoi ban) thi s yu cu ngn hang BTT rui ro nay.
Quy trnh thc hin bao thanh ton
Nguoi ban hang dn NH co dich vu BTT yu cu duoc su dung dich vu BTT cho cac giao dich ban
hang voi mt hoc mt s khach hang cua minh. NH xem xet cac yu t cn thit d quyt dinh co
chp nhn nguoi ban va nguoi mua do hay khng. Nu chp nhn, NH s cp han muc BTT cho
nguoi ban di voi tung nguoi mua va ky hop dng dich vu BTT di voi nguoi ban. NH s lp cho
nguoi ban va nguoi mua nhung tai khoan ring d theo di hoat dng BTT. Hang thang, NH s
thng bao d nguoi ban va nguoi mua bit s du trn cac tai khoan BTT cua ho. Sau do, NH s cung
ky vn ban thng bao hop dng BTT noi trn va gui cho cac bn mua hang va cac bn co lin quan,
trong do nu r vic bn ban hang chuyn nhuong tt ca cac quyn va loi ich lin quan dn cac
khoan phai thu cua bn ban hang cho NH va huong dn cho cac bn mua hang thanh toan truc tip
voi NH.
Nhng tin ch cua bao thanh ton
V phia nguoi ban hang
- Nguoi ban co th thu tin ngay thay vi phai doi toi ky han thanh toan theo hop dng.
- Tng loi th canh tranh khi chao hang voi cac diu khoan thanh toan tra chm ma khng anh huong
dn ngun vn kinh doanh cua minh.
- Duoc su dung khoan phai thu dam bao cho tin ung truoc, do do tng duoc (mt cach gian tip)
ngun vn luu dng phuc vu san xut kinh doanh.
- Chu dng trong vic lp k hoach tai chinh vi du doan duoc dong tin vao.
- Tit kim thoi gian va chi phi trong vic theo di thu hi cac khoan tra chm nay.
- Tin ich cua dich vu BTT rt quan trong di voi nha san xut,
- Da phn cac DN vua va nho rt thich dich vu BTT, boi thng thuong nhung DN nay co tng tai san
khng lon nn rt kho d NH xem xet cac han muc tin dung.
- Cac DN khi d bit v dich vu bao thanh toan thuong rt thich su dung vi BTT co nhiu hinh thuc
khac nhau, rt da dang d phuc vu cho cac DN. Cac DN co th su dung cac hinh thuc nhu BTT
chit khu hoa don, BTT trung gian, BTT dn han, BTT thu h, BTT truy doi, BTT min truy doi.
- Pham vi hoat dng BTT cng rt da dang V dia ly thi co BTT trong nuoc va BTT quc t; .
V phia NH
- Da dang hoa cac loai hinh dich vu phuc vu khach hang
- So voi vic cp han muc tin dung,NH thich lam dich vu BTT hon.
Co th noi , bao thanh toan la loai dich vu ca hai bn cung co loi. Nhung DN co loi hon NH. Khi
cung cp dich vu nay NH phai ganh chiu v minh nhung rui ro khi nguoi mua mt kha nng thanh
toan.
4. Thc trng /|ch v BTT o nuc ta
Dich vu BTT d duoc su dung tu lu tai nhiu nuoc phat trin trn th gioi. Hin nay th gioi co mt
hip hi Bao thanh toan quc t (FCI ) co 204 thanh vin o cac nuoc trn th gioi (chim hon 50
doanh thu BTT quc t trn th gioi), trong do VN co 4 NH d gia nhp FCI la NH Ngoai thuong
VN (VCB), NH TMCP A Chu (ACB), NH TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) va NH
TMCP k thuong (Techcombank). BTT la phuong thuc thanh toan thun loi hon so voi phuong thuc
thanh toan truyn thng (mo L/C, nho thu).
Hin nay o nuoc ta co 11 NH (co ca NH nuoc ngoai tai VN) cung cp dich vu BTT. Tuy nhin, phn
lon cac NH trong nuoc moi chi thuc hin dich vu BTT mua ban trong nuoc, trong khi thuong mai
quc t moi tim n nhiu rui ro boi nhiu nha nhp khu mun thanh toan bng hinh thuc ghi s
(tra sau). Con s 11 NH lam dich vu BTT qua la qua nho so voi s luong cac NH hin co va cang
qua nho so voi 1 nuoc dang phat trin va chun bi hi nhp nhu nuoc ta.
BTT la phuong thuc hai bn cung co loi, nhung tai sao lai chua phat trin o nuoc ta
Thu nht, nuoc ta hin vn con nhiu han ch v hanh lang phap ly d thuc hin dich vu nay. Phap
lut khng thua nhn dich vu BTT nu khng co su chp nhn bng vn ban cua khach hang phai tra
no.
Thu hai, nhiu DN cho rng, hin o VN dich vu BTT cua cac NH vn chua tht tin loi. Boi NH
thuong doi hoi cao di voi khach hang, ngoai phi dich vu, nha xut khu phai chung minh voi NH v
uy tin cua bn mua hang hoa.
Thu ba, cac NH cng chua mn ma voi vic cung cp dich vu nay vi chung ta co qua it thng tin v
tinh hinh tai chinh cua nguoi mua, nht la khach hang nhp khu. Cac thng tin nu cng b cng
khai cng khng tht su r rang, minh bach. Do do ma kha nng rui ro cao, cac NH s ngn ngai khi
thuc hin dich vu nay hoc nu co thi muc phi cng khng hp dn khach hang.
Thu tu, cac NH khi thuc hin BTT dng nghia voi chp nhn rui ro o muc d nao do. Nhung o nuoc
ta, rui ro mt vn dng nghia voi trach nhim phap ly cua NH va ca nhn nguoi quyt dinh, do do,
cac NH, dc bit la cac NHTM nha nuoc khng thich su dung dich vu nay.
Thu nm, cng do ban thn nguoi cung cp chua mn ma voi dich vu nay nn ho khng chu trong
cng tac marketing, tuyn truyn quang ba toi khach hang. Cac khach hang vi vy cng it bit dn
loai hinh dich vu nay.
. Giai php d pht trin phuong thc bao thanh ton o nuc ta
- Tng cuong cng tac mar- keting, gioi thiu nhung tin ich cua BTT cho cac DN.
- Don gian hoa thu tuc BTT bng cac quy dinh phap ly cu th.
- Co chinh sach phi linh hoat, phu hop voi cac DN vua va nho.
- NHNN lam du mi thanh lp Hip hi BTT VN, khuyn khich cac NH tham gia d duoc cung cp
thng tin, h tro cng ngh.Dy cng la mt buoc hi nhp voi nn tai chinh quc t cua VN.
- NHNN nghin cuu quy ch thanh lp cac cng ty BBT dc lp.
hL Lrlrn horL drng drch vr ngn hng Lrn dra bn 1PCM

4. Giai php pht trin hot dng /|ch v ngn hng cua cc
4.1. Phat trin v cng ngh Dy la yu cu co ban trong vic phat trin dich vu tai chinh ngn hang
cua h thng NHTM. Vic ung dung cng ngh moi trong nganh ngn hang s tao diu kin cho cac
NHTM co diu kin phat trin da dang cac loai hinh dich vu ngn hang. Cac NHTM cn phai
- Tng cuong lin doanh, lin kt va hop tac giua cac ngn hang voi nhau va giua ngn hang cac t
chuc kinh t khac trong va ngoai nuoc nhm tranh thu su h tro tai chinh va k thut d hin dai hoa
cng ngh ngn hang, phat trin cac san phm dich vu ngn hang phu hop voi thng l, chun muc
quc t.
- Hin dai hoa dng b ha tng k thut cng ngh trn pham vi toan h thng ngn hang va ngay
trong tung TCTD.
- Phat trin cac dich vu ngn hang din tu (internet banking, home banking, mobile banking,., cac
dich vu thanh toan khng dung tin mt theo huong giao dich tu dng nhung vn dam bao cht luong,
an toan va hiu qua.
4.2. Phat trin ngun nhn luc Cn thit hoan thin co ch, chinh sach quan ly va phat trin ngun
nhn luc d thu hut nhn tai, can b nghip vu va can b quan ly co trinh d gioi thng qua xy dung h
thng khuyn khich va ch d quan ly lao dng phu hop.
Bn canh vic du tu hin dai hoa cng ngh, cac NHTM cng cn phai phat trin va nng cao cht
luong ngun nhn luc nhm dam bao di ng can b co trinh d cao dap ung yu cu hoat dng kinh
doanh trong xu th hi nhp.
4.3. Tng cuong nng luc hoat dng va tai chinh cua cac TCTD cac NHTM cn thit phai xy dung
d an tng cuong nng luc tai chinh va xem dy la giai phap giup cho cac NHTM va TCTD nng cao
hiu qua hoat dng kinh doanh, tao diu kin cho vic phat trin cac loai hinh dich vu ngn hang hin
dai.
4.4. Thuc hin tt vic phi hop, lin kt giua cac NHTM va TCTD voi nhau trong qua trinh phat trin
cac loai san phm dich vu ngn hang, giup cho cac NHTM va TCTD su dung co hiu qua vn du tu ha
tng k thut, han ch duoc su lng phi va kem hiu qua trong qua trinh ung dung phat trin cng ngh
hin dai .
4.5. Chu dng xy dung va trin khai chin luoc kinh doanh theo huong phat trin thuong hiu va xy
dung vn hoa kinh doanh ngn hang vn minh hin dai, bng cach dy manh cac hoat dng
marketing, tuyn truyn, quang cao dich vu ngn hang trn thi truong dn khach hang .
Tuy nhin, d chin luoc phat trin kinh doanh dich vu ngn hang thuc hin co hiu qua gop phn vao
su phat trin nn kinh t x hi, cn thit co su h tro cua Ngn hang Nha nuoc VN trn mt s ni
dung
- B sung, sua di Lut NHNN va Lut cac TCTD, hoan thin cac vn ban huong dn nhm thuc dy
canh tranh lanh manh va ung dung cac thng l, chun muc quc t trong linh vuc tin t ngn hang;
quy dinh r pham vi hoat dng cng nhu loai hinh dich vu ngn hang ma cac TCTD duoc phep thuc
hin va cung ung cho nn kinh t .
- Hoan thin co ch quan ly ngoai hi theo huong tu do hoa cac giao dich vng lai va kim soat co
chon loc cac giao dich v vn.
- Hoan thin cac quy dinh v tip cn thi truong dich vu ngn hang trong nuoc theo l trinh tu do hoa
thuong mai dich vu tai chinh va mo cua thi truong tai chinh.
- Tip tuc dinh huong cho cac TCTD phat trin cac hoat dng dich vu, dc bit la phat trin va ung
dung cng ngh thng tin nhm dam bao cho cac TCTD du tu dung huong va co hiu qua trong kinh
doanh .
- Thuc hin co ch thanh toan khng dung tin mt trong moi nganh, moi cp cua nn kinh t cho
khng chi thuc hin o pham vi nganh ngn hang. Bn canh do, Ngn hang Nha nuoc co th hinh thanh
trung tm thanh toan bu tru sec, hi phiu nhm tao diu kin thun loi dy nhanh tc d phat hanh, luu
thng va su dung cac phuong tin thanh toan khng dung tin mt trong nn kinh t .
- Xy dung h thng thng tin quan ly, co so du liu quc gia hin dai, tp trung, thng nht. Trin
khai cac d an ung dung cng ngh thng tin trong cng tac thanh tra, giam sat, quan tri, diu hanh,
thng tin, bao cao nhm nng cao hiu qua hoat dng cua Ngn hang Nha nuoc.
Anh huong cua tu do hoa tai chinh dn h thng ngn hang Vit Nam
Tn /ng o vit nam
1ln drng ngn hng l quan hr Lln drng glra ngn hng cc Lr chrc Llndrngv cc Lr chrc klnh Lr c nhn Lheo nguyn
Lrc hon Lrr vlrc hon Lrr drrc nr grc Lrong Lln drng c nghla l vlrc Lhrc hlrn drrc gl Lrr hng ho Lrn Lhr Lrrrng
cn vlrc hon Lrr drrc ll vay Lrong Lln drng l vlrc Lhrc hlrn drrc gl Lrr Lhrng dr Lrn Lhr Lrrrng uo d c Lhr xem
rrl ro Lln drng cng l rrl ro klnh doanh nhrng drrc xem xeL drrl gc dr cra ngn hng
C Lhr dlrn glrl khl nlrm ny mrL cch drn glrn hrn nhr sau ura vo nghla cra 02 Lr 1ln v urng Lrong crm Lr La Lhry
rrng 1ln l chr Lln urng hlru nm na l sr drng ghep 2 Lr lrl La c 1 khl nlrm dr hlru 1ln drng l vlrc sr drng vrn Ll
srn cra ngrrl khc brng uy Lln Lln nhlrm cra ngrrl sr drng

8 rng Lrong khl nlrm ny lL nhrL phrl c 02 chr Lhr ngrrl c vrn (ngrrl cho vay) murn cho vay v ngrrl c chr
Lln (horc Ll srn Lhr chrp) murn dl vay (ngrrl dl vay) ngrrl cho vay c quyrn sr hru vrn nhrng chra/khng c nhu cru
sr drng vrn nn d chuyrn glao Cuyrn sr drng cho ngrrl dl vay ngrrl dl vay chr c quyrn sr drng khng c quyrn sr
hru drl vrl mn vay
vr cr brn Lrong cc nP1M hlrn nay Lln drng drrc chla Lhnh 02 mrng chlnh

* 1ln drng c nhn hrc vr cc khch hng c nhn nhu cru phrc vr drl srng nhr vay mua nh mua L du hrc klnh
doanh phrc vr drl srng c nhn
* 1ln drng doanhh nghlrp hrc vr cc khch hng doanh nghlrp nhu cru vrn cho srn xurL klnh doanh nhr cho vay br
sung vrn lru drng mua srm Ll srn Lhanh Lon cng nr khc (Lrr Lrrrng hrp vay Lrr nr ngn hng khc)

ur Llm hlru Lhm vr nghlrp vr Lln drng cc brn vul lng Lham khro cc bl vlrL Lrn ubcomvn horc mua sch Lham
khro Lrn Lhr Lrrrng 1rong chuyn dr ny chung Ll sr chr dra cho cc brn cl m cc brn khng Lhr Llm Lhry Lrn
sch vr cl nhln chung drc Lrrng v nhrng gc crnh cra Lln drng Lrong Lr chrc Lln drng
1hzc trzng mrc Lng Lrrrng Lln drng cra hr Lhrng ngn hng vlrL nam d drrc klrm chr lrl Lrong nhrng nm
Lrrrc glrm xurng cn 23 Lrong nm 2006 1uy nhln mrc Lng nm nay lrl qu nhanh drL mrc 40 Llnh drn
Lhng 8/2007
xeL rlng Lrong khl mrc Lng Lrrrng Lln drng cra cc ngn hng Lhrrng mrl qurc doanh drng r mrc vra phrl
khorng 23 Lhl Lln drng cra cc ngn hng Lhrrng mrl cr phrn d Lng r mrc rrL cao l 77 Llnh drn Lhng
8/2007
Mrc Lng Lrrrng Lln drng nhanh nhr vry khlrn ngrrl La khng khrl lo ngrl vr chrL lrrng cc khorn vay" W8
nhrn drnh
ngol ra dr crp drn mrL mrc Lng Lrrrng Llrn grl cao r cr khrl ngn hng qurc doanh lrn cr phrn rrc drL
Lrung blnh hrn 30 Lrong 12 Lhng qua
vrl mrc Lng Lrrrng Llrn grl cao hrn nhlru so vrl mrc cho vay cc ngn hng grp phrl Llnh Lrrng dr Lhra vrn
khr drng keo dl ulrm ny cng d drrc Plrp hrl ngn hng vlrL nam dr crp nhlru Lrong cc bo co Lhrrng
ky vra qua
1uy nhln nhrng Lhng curl nm dru hlru khan vrn vnu brL dru xurL hlrn Lrn Lhr Lrrrng mr ngn hng
nh nrrc d burc phrl Lung ra khorng 10000 Lr drng dr hr Lrr khr nng Lhanh Lon cra cc ngn hng
ulrn blrn Lrn khrp vrl Lrc dr Lng Lrrrng Lln drng Lng mrnh Lrn Lhrc Lr nhrng lrl ngrrc vrl dr klrn chrm
lrl vo nhrng Lhng curl nm cra ngn hng nh nrrc vrl mrc Llu drL mrc Lng 30 chung cho cr nm
Clr Lrc dr Lng Lrrrng Lln drng r mrc hrp ly nrm Lrong chr quan v khr nng dlru hnh cra ngn hng nh
nrrc 1uy nhln Lheo W8 cho drn nay cng cr chlnh dr crL glrm mrc Lng Lrrrng Lln drng drrc sr drng drn
l Lng Lr lr dr Lrr brL burc
1rong nm nay ngn hng nh nrrc d Lng mrnh Lr lr ny (ln 10 Lr Lhng 6/2007 rlng ngn hng nng
nghlrp v hL Lrlrn nng Lhn drrc p mrc 8) Sau dlru chrnh ny Lhr Lrrrng lrl xurL hlrn Lhng Lln dr crp
drn khr nng ngn hng nh nrrc sr Llrp Lrc Lng mrnh Lr lr dr Lrr brL burc nhrng nh dlru hnh chlnh sch
Llrn Lr d bc br Lhng Lln ny
Mt s giai php nng cao hiu qua hot dng tn /ng o NHTM
Th nht
, diu chinh chinh sach tin dung nhm dat duoc muc tiu cn bng giua ti da hoa loi nhun va giam
thiu rui ro, dam bao tng truong tin dung an toan, hiu qua, tung buoc phu hop voi thng l va chun
muc quc t. Xy dung chinh sach khach hang hiu qua, cac khach hang chin luoc, truyn thng phai
duoc huong cac uu di v li sut, phi va chinh sach chm soc cn thit cua NHTM. Ap dung chinh
sach li sut cho vay linh hoat, muc li sut cho vay khng ging nhau di voi cac khoan cho vay khac
nhau tuy thuc vao ky han, loai tin, du an vay vn va khach hang vay vn cu th. Hoat dng quan ly
tin dung phai bao dam cac ty l an toan, co cu tin dung phai phu hop voi chin luoc khach hang,
voi nng luc, quan ly, diu hanh va trinh d nghip vu cua can b tin dung.


Th hai
, mo rng mang luoi ngn hang ban le tai nhung dia ban co tim nng phat trin kinh t, khu du lich,
khu d thi, khu cng nghip, khu ch xut. Dng thoi phat trin cac san phm, dich vu ngn hang ban le
co ham luong cng ngh cao, kt hop san phm tin dung voi cac san phm tin ich khac trong linh vuc
huy dng vn, tai tro thuong mai, dich vu the, ngn hang din tu d hinh thanh cac san phm tron goi
cho mt khach hang hoc nhom khach hang, qua do nng cao kha nng canh tranh voi cac di thu nuoc
ngoai v mt mang luoi, kha nng tip cn, hiu bit va chm soc khach hang
Th ba nng cao cht lung cn b tn /ng
Yu t con nguoi lun la yu t quan trong nht quyt dinh dn su thanh bai cua bt cu mt hoat dng
nao trn moi linh vuc. Di voi hoat dng tin dung thi yu t con nguoi lai cang dong mt vai tro quan
trong, no quyt dinh dn cht luong tin dung, cht luong dich vu va hinh anh cua NHTM va tu do quyt
dinh dn hiu qua tin dung cua Ngn hang. Boi vy, cn danh mt qu thoi gian d huong dn t chuc
tp hun, bi dung kin thuc v chuyn mn nghip vu, chu trong nghip vu marketing, k nng ban
hang, thuong thao hop dng va vn hoa kinh doanh. Dng thoi phai thuc hin tiu chun hoa can b tin
dung va kin quyt loai bo, thuyn chuyn sang b phn khac nhung can b yu v tu cach dao duc,
thiu trung thuc, nhung can b tin dung thiu kin thuc chuyn mn nghip vu.
Th tu :nng cao cht luong oI h thng thng tin tin dung.
Trong cng tac tin dung, thng tin la yu t dong vai tro quyt dinh giup cho Ngn hang ra quyt dinh
co du tu hay khng. Cac thng tin tu phia khach hang cung cp nhiu khi lai thiu dy du, chinh xac,
do vy can b tin dung khng th chi dua vao cac lung thng tin do khach hang cung cp trong du an
ma cn phai nm bt, xu ly cac thng tin v moi vn d lin quan dn phuong an, du an tu nhiu ngun
khac nhau. Mt khac, t chuc luu tru, thu thp cac thng tin v khach hang, thng tin thi truong, thng
tin cng ngh, xy dung h thng cung cp thng tin chm dim va xp hang tin dung khach hang,.
dua trn vic su dung cac phn mm tin hoc. Dy s la cn cu d danh gia chinh xac hon v khach hang
vay vn va nng cao kha nng, tc d xu ly, ra quyt dinh cho vay va du tu.
Th nm
, cai cach b may tin dung hoat dng theo thng l quc t v quan tri rui ro tin dung. Tach cac chuc
nng tip thi, quan h khach hang, thm dinh rui ro dc lp, quyt dinh tin dung va quan ly no cung voi
vic phn dinh r trach nhim, quyn han, dam bao tinh dc lp, khach quan. Thuc hin su giam sat va
kim soat cht ch, thuong xuyn cua can b cac cp lin quan toi cp tin dung va b phn kim tra va
giam sat tin dung dc lp.
Tm li
, d nng cao hiu qua, kha nng canh tranh cua hoat dng tin dung trong diu kin hi nhp kinh t
quc t la mt vn d khng don gian, khng chi di voi ban thn cac NHTM ma con lin quan toi h
thng phap lut diu chinh hoat dng cua Ngn hang Nha nuoc, cac t chuc tin dung, thuc hin giam
sat an toan hoat dng ngn hang, theo huong minh bach, hin dai va phu hop voi thng l quc t. Tac
gia chi xin nu mt s giai phap v hoat dng tin dung d cac NHTM co th khai thac tt nht loi th so
sanh cua minh truoc cac di thu Ngn hang nuoc ngoai khi chung ta thuc hin cac cam kt mo cua thi
truong ngn hang./.