You are on page 1of 9

H tn: lm hu son. S cng ngh x l nc thi ca h thng nc gi kht 380m3/ngy. 1. Cng ngh x l theo phng php k kh kt hp hiu kh.

. Vi cc sn phm chnh l sa li, sa o, tr sa, nc thi sn xut 1.1 Bn cht ca dng thi nh my sn xut nc gii kht. c thnh phn ch yu l cc nguyn liu trong qu trnh sn xut vi nng thp pht sinh t qu trnh ra thit b, t s r r c php ca thit b cng ngh, hay t qu trnh thi b cc sn phm b h hng khng t cht lng do qu trnh bo qun v vn chuyn. Ngoi ra, nc thi sn xut cn bao gm mt thnh phn nh nc thi l hi, t my lm lnh, v du m r r t cc thit b ng c. Do , nu loi tr nc thi sinh hot, thnh phn gy nhim chnh ca nc thi l sa v cc nguyn liu ph gia trong qu trnh sn xut (chim 90% ti lng hu c BOD). V vy, cc ch s cn quan tm i vi nc thi sn xut l BOD, COD, cht rn l lng SS, Nit, v Pht pho. Nhng thnh phn chnh tham gia vo BOD ca nc thi ch bin sa l lactose, protein v acid lactic. Do c hm lng cht hu c cao, phng php x l thch hp l sinh hc k kh kt hp sinh hc hiu kh. 1.2 S cng ngh x l ca nh my, cng ty, h thng x l.

Nc thi nc gii kht.

B tip nhn + SCR th

My tch rc

UASB

My thi kh

NaOCl B Aerotank Ngun tip nhn B kh trng

My p bn

B nn bn

B nng

1.3 Cng ngh x l theo phng php k kh kt hp hiu kh Nc thi t h thng thot nc ca nh my chy n B tip nhn c lp t Song chn rc th nhm loi b cn th trnh trng hp nght bm. Nc thi t b tip nhn c bm qua My tch rc mn nhm loi b rc c kch thc ln hn 2 mm. Nc thi tip tc c a vo B iu ha vi h thng khuy trn chm iu ha lu lng v nng nc thi, gip lm gim kch thc, to ch lm vic n nh cho cc cng trnh pha sau, trnh hin tng qu ti. Nc thi sau b iu ha s c tip tc c bm qua B iu chnh pH nhm n nh pH trc khi nc thi qua qu trnh x l sinh hc. Trong B sinh hc k kh (UASB) xy ra qu trnh phn hu cc cht hu c ha tan v dng keo trong nc thi vi s tham gia ca cc vi sinh vt ym kh. Vi sinh vt ym kh s hp th cc cht hu c ho tan c trong nc thi, phn hu v chuyn ho chng thnh kh (khong 70 80% l metan, 20 30% l cacbonic). Bt kh sinh ra bm vo ht bn cn, ni ln trn lm xo trn v gy ra dng tun hon cc b trong lp cn l lng. Hiu qu kh BOD v COD c th t 70 - 90%. Nc thi sau b k kh tip tc t chy sang B sinh hc hiu kh (Aerotank). Trong b sinh hc hiu kh, cc cht hu c ha tan v khng ha tan chuyn ha thnh bng bn sinh hc-qun th vi sinh vt hiu kh c kh nng lng di tc dng ca trng lc. Nc thi chy lin tc vo b sinh hc trong kh c a vo cng xo trn vi bn hot tnh, cung cp oxy cho vi sinh phn hy cht hu c. Di iu kin nh th, vi sinh sinh trng tng sinh khi v kt thnh bng bn. Hn hp bn hot tnh v nc thi chy n B lng 2 c nhim v lng v tch bn hot tnh ra khi nc thi. Bn sau khi lng c hm lng SS = 8.000-12.000 mg/L, mt phn s tun hon tr li b sinh hc (25-75% lu lng) gi n nh mt cao vi khun to iu kin phn hy nhanh cht hu c, ng thi n nh nng MLSS. Nc thi sau khi x l bng phng php sinh hc cn cha nhiu vi khun. V vy, trc khi x ra mi trng, nc thi c a n B kh

trng, mt lng ha cht natri hypochlorite (NaOCl) c chm vo tiu hy vi khun trong dng nc ra. Nc thi sau khi kh trng m bo t tiu chun u ra TCVN 5945-2005 loi A. Bn t b k kh v b lng 2 s c bm n B nn bn v tip tc c a vo my p bn x l. Bn sau khi p c th vn chuyn i x l nh cht thi rn. 1.4 thng s k thut da theo thng s HTXLNT nc gii kht ca Cng ty nc gii kht Kirin Acecook c trnh by Bng 1. Ngun: Cng ty Cng ngh xanh, 08/05/2009

pH pho tng,

COD,

BOD5 ,

Tng cht rn

Pht

mg/l mg/l u vo 10 u ra sau UASB 6 u ra sau Aerotank 0,5 Tiu chun loi A, TCVN 5945:2005 6 7,3 7,5 6-9

mg/l 3200 196 44 50

ha tan, mg/l 1930 77 15 30 250 21 5 50 4

Hiu qu x l COD, BOD Hnh 2 th hin hiu qu x l COD ca HTXLNT nc gii kht Cng ty nc gii kht Kirin Acecook. Kt qu cho thy sau B UASB, COD gim n 93,9%. Hiu qu x l COD ca b UASB rt cao, vt qua hiu sut x l ngh ca b UASB thng thng. Tuy nhin, v nc thi u vo c hm lng cht hu c qu cao, nc cn
c x l bng cng ngh sinh hc hiu kh t tiu chun x thi. Hiu qu x l ca b Aerotank trong x l COD tng i cao 77,6% (so vi COD u ra t b UASB), thp hn so vi tiu chun loi A, TCVN 5945:2005. Hiu qu x l COD
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 u vo u ra b UASB u ra b tiu chun Aerotank mg/l

Hnh 2: Hiu qu x l COD ca HTXLNT nc gii kht % COD =(COD COD )/COD Hiu qu x l BOD c th hin hnh 3, vi hiu qu x l BOD ca b UASB ln n 96,0%, ca b Aerotank l 80,5%. Sau b UASB v b Aerotank, nng BOD u ra thp hn tiu chun u ra loi A, TCVN 5945:2005. Hiu qu x l BOD

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

mg/l

u vo

u ra b UASB

u ra b tiu chun Aerotank

Hnh 3: Hiu qu x l BOD ca HTXLNT nc gii kht Hiu qu x l cht rn l lng SS


250 200 150 100 50 0 u vo u ra bUASB u ra b Aerotank tiu chun mg/l

Hnh 4: Hiu qu x l cht rn l lng ca HTXLNT nc gii kht Hnh 4 cho thy hiu qu x l cht rn l lng ca HTXLNT nc gii kht ca Cng ty nc gii kht Kirin Acecook rt cao, thp hn tiu chun u ra 10 ln (5 mg/L so vi 50 mg/L). Trong HTXLNT, nng cht rn l lng b loi tr n 91,6% sau b UASB v hiu qu x l ca b Aerotank ln n 76,2% chng t kh nng x l hiu qu ca cng ngh la chn. 3.3. Hiu qu x l P

Hnh 5: Hiu qu x l P ca HTXLNT nc gii kht


10 8 6 4 2 0 u vo u ra b Aerotank mg/l

Sau HTXLNT nc gii kht, tng P c loi tr n 40% trong b UASB v hn 91,7% trong b Aerotank, nng u ra l 0,5 mg/l, t yu cu tiu chun loi A ca TCVN 5945:2005. 1.5 KT LUN - HTXLNT nc gii kht ca Cng ty nc gii kht Kirin Acecook vi cng sut 380m3 /ngy c thit k v xy dng bi Green Tech th hin kh nng x l vt tri cc cht nhim c trong nc thi nc gii kht, t tiu chun loi A, TCVN 5945:2005 cho tt c cc ch tiu. - HTXLNT ca Cng ty nc gii kht Kirin Acecook ng thi th hin s vn hnh hiu qu ca b sinh hc k kh UASB vi hiu qu x l tt c cc ch tiu quan trng c kho st u c u hn 90%.

Mt s s cng ngh x l.