You are on page 1of 2

BI TP QUY HOCH TUYN TNH

Bin son: Bi Th Tm, ngy 16 thng 9 nm 2008


Dng phng n hnh hoc phng php n hnh i ngu t vng gii cc
bi ton quy hoch tuyn tnh sau.
1. Mt xng sn xut hai loi thp c bit g1 v g2. Mt n v sn phm loi
g1 cn 2 h nu chy, 4 h luyn v 10 h ct nh hnh; loi g2 cn 5 h nu
chy, 1 h luyn v 5 h ct nh hnh. Li nhun mang n bi loi g1 l 24$ v
loi g2 l 8$. Kh nng ca xng c th b tr 40 h nu chy, 20h luyn v 60 h
ct nh hnh. Xc nh phng n sn xut mi loi thp l bao nhiu mang n
cho nh sn xut li nhun cao nht.
2. Mt nh sn xut hai loi xy dng: loi ln x1, loi b x2. Loi x1 cn 2 h
nghin, 5 h phn loi, 8 h lm sch. Loi x2 cn 6 h nghin, 3 h phn
loi, 2 h lm sch. Li nhun mang li t loi x1 v x2 tng ng l 40$ v 50$. Kh
nng cho php s dng thit b trong mt tun l : 36 gi nghin, 30 h phn loi,
40 gi lm sch. Xc nh phng n sn xut c li nhun cao nht.
3. Mt nh vn mun to mt hn hp phn bn t hai loi sn phm c bn sao
cho ti thiu nhn c 15 n v potasses, 20 v nitrates, 24 v phosphates. Loi x1 c
gi 120 $ cung cp c 3 n v potasses, 1 v nitrates, 3 v phosphates. Loi x2 c
gi 60 $ cung cp c 1 n v potasses, 5 v nitrates, 2 v phosphates. Xc nh
phng n chn la cc tiu ha chi ph ca nh vn.
4. Mt ngh s rt quan tm n sc khe, mong mun mi ngy c c ti thiu
36 v vitamin A, 28 v vitamin C, 32 v vitamin D. Loi thuc th nht gi 3$ c th
cung cp 2 v vitamin A, 2 v vitamin C, 8 v vitamin D. Loi thuc th hai gi 4$ c
th cung cp 3 v vitamin A, 2 v vitamin C, 2 v vitamin D. Xc nh lng thuc s
dng chi ph ca ngh s ny b nht.
5. Mt nh sn xut thit b m nhc c kh nng ch to 3 loi: tiu chun y1,
cht lng cao y2, cht lng c bit y3. Loi tiu chun cn 3 h lp rp mch in,
1 h hon chnh, li nhun em li l 15$. Loi cht lng cao cn 1 h lp rp
mch in, 5 h hon chnh, li nhun em li l 20$. Loi cht lng c bit cn 3
h lp rp mch in, 2 h hon chnh, li nhun em li l 24$. Kh nng xng c
th b tr 120 h lp rp mch in, 60 h hon chnh. Xc nh phng n sn xut
cc i li nhun.
6. Ch doanh nghip c 3000 ha t trng 3 loi nng sn A, B, C. sn
xut nng sn A cn chi ph v vn l 300 ngn ng/ha, chi ph v lao ng l 500
ngn ng/ha, sn lng thu c tr gi 2000 ngn ng/ha. sn xut nng sn B
cn chi ph v vn l 350 ngn ng/ha, chi ph v lao ng l 400 ngn ng/ha, sn
lng thu c tr gi 1500 ngn ng/ha. sn xut nng sn C cn chi ph v vn l
400 ngn ng/ha, chi ph v lao ng l 450 ngn ng/ha, sn lng thu c tr gi
2500 ngn ng/ha. Kh nng chi v vn ca doanh nghip l 1,2 t ng, chi v lao
ng l 1,6 t ng. m bo cc hp ng k th nng sn A cn trng t nht l
600 ha. Cn xc nh mi nng sn cn trng bao nhiu ha sn lng thu c l
nhiu nht ?
7. Mt tri chn nui gia sc cn mua 3 loi thc n tng hp T1, T2, T3. Trong 1
kg T1 c 3 n v dinh dng D1, 1 v dinh dng D2. Trong 1 kg T2 c 4 n v dinh
dng D1, 2 v dinh dng D2. Trong 1 kg T3 c 2 n v dinh dng D1, 3 v dinh

dng D2. Gi 1 kg T1, T2, T3 tng ng l 15, 12, 10 ngn ng. Mi ba n cho gia
sc cn ti thiu 160 v dinh dng d1, 140 v dinh dng D2. Cn mua mi loi thc
n T1, T2, T3 bao nhiu kg chi ph cho mt ba n l nh nht.
8. Min CX, AX = B, X>=0
2 4 3 1 0 0
152
A= 4 2 3 0 1 0
B = 60
3 0 1 0 0 1
36
C = (-5 -4 -5 -2 -1 -3)
9. Tm x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 >= 0 sao cho
6x1 + x2 + x3 + 3x4 + x5 + -7x6 + 6x7 -> min
-x1 + x2
-x4
+x6 + x7 = 15
-2x1
+ x3
-2x6 - x7 = 9
4x1
+2x4 + x5 -3x6
=2
10. Tm x1, x2, x3, x4, x5 >= 0 sao cho
4x1 + x2 + x3 + 3x4
-> min
2x2 + x3 + x4
= 16
4x2
+ 2x5 <= 8
x1 + x2
+ 2x4 + x5 = 2
11. Tm x1, x2, x3, x4, x5 >= 0 sao cho
2x1 + 3x2 - x3 - 4x4 + 6x5 -> max
2x1 + x2 - x3
= 40
5x1
- 2x3 + 2x4 - x5 <= 0
x1
+ 2x3 - 4 x4 + x5 >= 12
3x1
+ 2x3 + x4 + 2x5 <= 14
12. Tm x1, x2, x3, x4, x5, x6 >= 0 sao cho
4x1 + 2x2 + 3x3 + 6x4 + 3x5 + 2x6 ---> MIN
3x1
+ 6x3 +2x4 + 3x5
= 30
x2 + x3 - 2x4 + x5 + 3x6 = 14
-x1
+ 2x3 - x4
+ 12 x6 >= 0
-2x1
+ x3 + 3x4 + 2x5 + x6
<= 18
13. Tm x1, x2, x3, x4, x5 >= 0 sao cho
x1 + 3x2 - 2 x3 - 5x4 - 3x5 -----> Max
x1
- x3 + 2x4 - x5 = 0
3x1 + 4x2
+ 4x4 - 3x5 = 40
x1 + 4x2
+ 2x4
<= 29
7x1 - 4x2
-10x4 + x5 = -152