You are on page 1of 20

Tnh hnh kinh t - x hi 6 thng u nm 2011

__________
Kinh t - x hi nc ta su thng u nm 2011 din ra trong bi cnh c
nhiu kh khn, thch thc. Gi cc hng ha ch yu trn th trng th gii bin
ng theo chiu hng tng. Mt s nn kinh t ln mc d va phc hi sau khng
hong ti chnh ton cu nhng ang tim n nhiu yu t ri ro v bt n. trong
nc, lm pht tng cao, thi tit din bin phc tp, dch bnh vn xy ra trn cy
trng, vt nui. Nhng yu t bt li trn tc ng mnh n hot ng sn xut
kinh doanh v gy nh hng khng nh n i sng dn c.
ng, Quc hi v Chnh ph ban hnh kp thi nhiu Ch th, Ngh quyt
quan trng, ng thi tp trung lnh o, ch o quyt lit cc ngnh, cc cp, cc
tp on kinh t v cc a phng trin khai thc hin ng b v hiu qu.
Trong trng tm l Kt lun s 02-KL/TW ngy 16/3/2011 ca B Chnh tr v
tnh hnh kinh t - x hi nm 2011 v Ngh quyt s 11/NQ-CP ngy 24/02/2011
ca Chnh ph v nhng gii php ch yu tp trung kim ch lm pht, n nh
kinh t v m, bo m an sinh x hi. Bn cnh , s n lc khc phc kh khn
v ch ng trong iu hnh sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip cng gp
phn quan trng to s chuyn bin tch cc trong n nh kinh t v m. Kt qu
hot ng sn xut kinh doanh su thng u nm ca cc ngnh v lnh vc c th
nh sau:
I. TNG TRNG KINH T
1. Tc tng tng sn phm trong nc
Tng sn phm trong nc (GDP) su thng u nm 2011 c tnh tng 5,57%
so vi cng k nm 2010, trong qu I tng 5,43%; qu II tng 5,67%. Trong
mc tng trng chung ca ton nn kinh t su thng u nm, khu vc nng, lm
nghip v thy sn tng 2,08%, ng gp 0,36 im phn trm; khu vc cng nghip
v xy dng tng 6,49%, ng gp 2,64 im phn trm; khu vc dch v tng
6,12%, ng gp 2,57 im phn trm. Trong tng sn phm trong nc su thng
u nm, khu vc nng, lm nghip v thy sn chim 22,77%; khu vc cng nghip
v xy dng chim 39,9%; khu vc dch v chim 37,33%.
Bng 1: Tc tng tng sn phm trong nc 6 thng u nm

so vi cng k nm trc
n v tnh: %
6 thng u
nm 2010
Tng s

6 thng u
nm 2011

ng gp ca cc khu vc
vo tng trng 6 thng u
nm 2011

6,18

5,57

5,57

Nng, lm nghip v thu sn

3,46

2,08

0,36

Cng nghip v xy dng

6,49

6,49

2,64

Dch v

7,05

6,12

2,57

Tng sn phm trong nc su thng u nm 2011


2. Sn xut nng, lm nghip v thy sn
Gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn su thng u nm 2011 theo
gi so snh 1994 c tnh t 107,1 nghn t ng, tng 3,7% so vi cng k nm
trc, bao gm nng nghip t 77,8 nghn t ng, tng 3,3%; lm nghip t 3,6
nghn t ng, tng 5,3% v thu sn t 25,7 nghn t ng, tng 5,1%.
a. Nng nghip
Din tch gieo cy la ng xun nm 2011 c nc t 3096,2 nghn ha,
tng 10,3 nghn ha so vi v ng xun nm 2010, trong cc a phng pha
Bc t 1151,2 nghn ha, tng 4 nghn ha; cc a phng pha Nam t 1945
nghn ha, tng 6,3 nghn ha.
Theo bo co s b ca cc a phng, nng sut la ng xun nm nay c
tnh t 62,9 t/ha, tng 0,6 t/ha so vi v ng xun nm trc; sn lng t
19,5 triu tn, tng 25,8 vn tn. Nt mi trong sn xut la ng xun nm nay
cc a phng pha Bc l m rng din tch gieo s hng. u im ca phng
php ny l thi gian sinh trng ca la ngn v cho nng sut cao hn phng
php gieo cy truyn thng. Nng sut la ng xun ca cc a phng pha Bc
c tnh t 60,3 t/ha, tng 0,7 t/ha so vi v ng xun trc v sn lng t
6,9 triu tn, tng 9,8 vn tn. Mt s tnh c nng sut t kh nh: Thi Bnh 71,3
t/ha, tng 0,7 t/ha; Bc Ninh 66,6 t/ha, tng 2,1 t/ha; Hng Yn 65,0 t/ha, tng
1,1 t/ha.
2

Sn lng la ng xun ca cc a phng pha Nam c tnh t 12,5


triu tn, tng 16 vn tn so vi v ng xun trc, ch yu do nng sut tng 0,6
t/ha. Ring vng trng im la ng bng sng Cu Long do din tch tng 2,9
nghn ha v nng sut t 66,9 t/ha, tng 1,3 t/ha nn sn lng la ton vng
t gn 10,5 triu tn, tng 21,8 vn tn. Mt s tnh c nng sut la ng xun
t kh so vi v ng xun trc l: Kin Giang t 69,5 t/ha, tng 2,8 t/ha;
Hu Giang t 67 t/ha, tng 2 t/ha; Tin Giang t 66,7 t/ha, tng 1,1 t/ha; Sc
Trng t 63,9 t/ha, tng 1,4 t/ha; Long An t 58,5 t/ha, tng 1,3 t/ha. Ring
vng duyn hi Nam Trung B, do thi tit khng thun li nn nng sut la cc
tnh trong vng gim 1,9 t/ha; cc tnh Ty Nguyn do thiu nc, kh hn, nng
sut gim 6,4 t/ha, lm cho sn lng la 2 vng ny gim 60,7 nghn tn.
Cng vi vic thu hoch v ng xun, tnh n trung tun thng Su, cc
a phng trong c nc xung ging c 1940,4 nghn ha la h thu, bng
95,7% cng k nm trc, trong cc a phng pha Nam xung ging 1789,6
nghn ha, bng 99,5%.
Thi im cui thng Su c bn thu hoch xong cc cy trng v ng
xun khc, trong sn lng ng t 2,3 triu tn, tng 0,5%; khoai lang t
816,6 nghn tn, gim 1%; u tng t 155,6 nghn tn, gim 4,4%; lc t
346,8 nghn tn, gim 7,6%; sn lng rau t 7,6 triu tn, tng 3,3%.
Trong su thng u nm, sn lng thu hoch mt s cy lu nm kh hn
so vi cng k nm trc do din tch cho sn phm tng, trong sn lng ch
t 380 nghn tn, tng 6,4%; cao su t 251 nghn tn, tng 1,8%; iu t 306
nghn tn, tng 4,2%; vi, chm chm t 395 nghn tn, tng 7,6%.
Theo kt qu iu tra chn nui ti thi im 01/4/2011, n tru c nc c
2,8 triu con, gim 3,5% so vi cng thi im nm trc; n b c 5,7 triu con,
gim 5,2%; n ln c 26,3 triu con, gim 3,7%; n gia cm c 293,7 triu con,
tng 5,9%. n tru, b gim so vi cng thi im nm trc do din tch chn
th b thu hp v ngi dn chuyn sang nui vi mc ch ly tht l ch yu.
n ln c xu hng gim do nh hng ca dch ln tai xanh, dch l mm long
mng bng pht t cui nm trc v tip tc xy ra trong nhng thng u nm
nay, lm trn 60 nghn con b cht v tiu hy. Bn cnh , gi thc n chn nui
tng cao trong khi gi tht hi tng thp nn ngi nui chuyn sang nui cc loi
vt nui khc. Chn nui gia cm pht trin mnh do dch cm gia cm c
khng ch, ng thi gi tht hi v trng gia cm ang mc cao khuyn
khch cc h u t m rng quy m n. Mt s sn phm chn nui su thng
3

u nm 2011 c tnh tng kh so vi cng k nm trc, trong tht gia cm


hi t 386,3 nghn tn, tng 16,8%; trng gia cm 3,9 triu qu, tng 19%. Tnh
n ngy 25/6/2011, dch bnh trn gia sc cha qua 21 ngy cn cc tnh: Dch
tai xanh trn ln Bnh Dng; dch l mm long mng trn tru, b k Lk.
Gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn su thng u nm 2011 theo gi so
snh 1994
Sn xut v ng xun nm 2011
b. Lm nghip
Sn xut lm nghip nhng thng u nm gp kh khn do rt m, rt hi
ko di cc tnh min Bc, min Trung v tnh trng kh hn ti nhiu a
phng nn nh hng n tin trng rng, c bit i vi rng phng h,
c dng. Tng din tch rng trng tp trung su thng u nm 2011 c tnh
ch t 51,5 nghn ha, bng 67,6% cng k nm 2010; s cy trng lm nghip
phn tn t 108 triu cy, bng 100,4%; din tch rng trng c chm sc t
393,7 nghn ha, tng 2,8%; din tch rng t nhin c khoanh nui ti sinh
1046,2 nghn ha, tng 4,6%; sn lng ci khai thc 14,2 triu ste, tng 3,6%. Sn
lng g khai thc su thng u nm tng kh, c tnh t 2007 nghn m3, tng
13,1%, trong mt s a phng c sn lng g khai thc tng cao so cng k
nm trc l: Tuyn Quang, Qung Ngi, Tha Thin - Hu, Qung Ninh, ng
Nai. Sn lng g khai thc su thng u nm tng kh mt mt do nhiu din
tch rng sn xut n k khai thc, mt khc th trng tiu th kh n nh v
gi sn phm g tng i cao.
Mc d thi tit nng nng v kh hn ti nhiu a phng gy nguy c gy
chy rng cao, nhng do cng tc bo v rng c cc cp, cc ngnh quan tm
thc hin nn tnh trng chy v cht ph rng gim ng k so vi cng k
nm trc. Tnh chung su thng u nm nay, din tch rng b thit hi ca c
nc l 1534 ha, bng 20,9% cng k nm trc, bao gm din tch rng b chy
l 676 ha, bng 10,7%; din tch b cht ph l 858 ha, bng 85,3%. Mt s a
phng din tch rng b cht ph nhiu l: Lm ng 153 ha; Bnh Phc 124
ha; Kon Tum 73,4 ha; Sn La 66,9 ha; k Nng 62 ha; Lai Chu 41 ha.
c. Thy sn
Tng sn lng thy sn su thng u nm 2011 c tnh t 2510,8 nghn
tn, tng 3,2% so vi cng k nm trc, trong sn lng c t 1924,8 nghn
tn, tng 2,6%; tm 214,7 nghn tn, tng 5,3%.
4

Din tch nui trng thy sn su thng u nm t 970 nghn ha, tng 3,5%
so vi cng k nm trc, trong din tch nui c 305 nghn ha, gim 0,5%;
din tch nui tm 616 nghn ha, tng 7,5%. Do din tch th nui tng nn sn
lng thu sn nui trng su thng u nm tng kh, c tnh t 1259,5 nghn
tn, tng 5,2% so vi cng k nm trc (c t 1010,7 nghn tn, tng 4,8%; tm
153 nghn tn, tng 6,6%). Sn xut c tra ti cc a phng pht trin theo
hng nui quy m ln, h chn nui gn kt cht ch vi doanh nghip nn sn
lng su thng u nm c tnh t 517 nghn tn, tng 4,7% so vi cng k
nm 2010. Nng sut thu hoch c tra vng ng bng sng Cu Long t 114
tn/ha, tng 8 tn/ha so vi cng k nm trc, trong An Giang t 163 tn/ha,
tng 6 tn/ha; ng Thp 103 tn/ha, tng 6 tn/ha; Vnh Long 128 tn/ha, tng 16
tn/ha. Nui tm pht trin kh do gi tm nguyn liu n nh. Tuy trong k xut
hin loi bnh nhim vi bo t trng mt s a phng (trong Bc Liu
thit hi 12,9 nghn ha), nhng do kim sot c dch bnh nn din tch nui
tm cc loi c tnh t 616 nghn ha, tng 7,5% so vi cng k nm trc.
Thi tit bin tng i thun li, cc loi hi sn nh c cm, c nc, c trc,
c h, c ng, c ng xut hin nhiu trn ng trng. Tuy nhin do gi xng
du tng nn hot ng nh bt xa b khng hiu qu. Sn lng thu sn khai
thc su thng u nm c tnh t 1251,3 nghn tn, tng 1,3% so vi cng k
nm trc, trong khai thc bin t 1170 nghn tn, tng 1,4%. Khai thc thy
sn ang pht trin theo hng tng nng lc hot ng, nh bt c chn lc theo
hng cht lng cao nhm bo m hiu qu khai thc v bo tn ngun li t
nhin. Trong su thng u nm, sn lng c ng i dng c tnh t 9 nghn
tn, tng 8,8% so vi cng k nm trc; sn lng mc, bch tuc t 107 nghn
tn, tng 5%.
Sn lng thu sn su thng u nm 2011
3. Sn xut cng nghip
Ch s sn xut cng nghip[1] thng 6/2011 tng 4,6% so vi thng 5/2011
v tng 12,7% so vi cng k nm trc. Tnh chung su thng u nm 2011, ch
s sn xut cng nghip ton ngnh tng 9,7% (cao hn mc tng 8% ca su
thng u nm 2010), bao gm: Cng nghip khai thc m tng 2,8%; cng
nghip ch bin tng 12,7%; sn xut, phn phi in, ga, nc tng 10,3%[2].
Ch s sn xut ca mt s ngnh sn phm cng nghip t tc tng cao
so vi cng k nm trc l: Sn xut ng tng 43,5%; sn xut cc sn phm
t kim loi c sn tng 38,1%; sn xut gm, s khng chu la (tr gm s
dng trong xy dng) tng 35,3%; sn xut ung khng cn tng 35%; sn xut
5

gch, ngi v gm, s xy dng khng chu la tng 24,2%; sn xut bt th tng
23,8%; sn xut giy nhn v bao b tng 18,3%; sn xut phn bn v hp cht ni
t tng 17%; sn xut st, thp tng 16,4%; sn xut trang phc (tr qun o da
lng th) tng 16,1%; sn xut bia tng 15,7%; sn xut sn phm b, sa tng
15,1%; sn xut si v dt vi tng 15%; sn xut xi mng tng 14,7%. Mt s
ngnh c tc tng kh l: Sn xut thc n gia sc tng 14,2%; sn xut giy
dp tng 13,6%; sn xut m t, xe my tng 12,2%; sn xut cc sn phm khc
t plastic tng 11,9%; sn xut, tp trung v phn phi in tng 10,7%. Trong khi
, mt s ngnh tng thp hoc gim nh: Khai thc, lc v phn phi nc tng
5,4%; khai thc du th v kh t nhin tng 0,7%; sn xut xe c ng c gim
4,5%; sn xut thuc, ho dc v dc liu gim 7,2%; sn xut cp in v dy
in c bc cch in gim 19,8%.
Trong su thng u nm 2011 nhiu sn phm cng nghip ch yu tng
cao so vi cng k nm trc nh: Bnh un nc nng tng 59,2%; my git
tng 45%; ng knh tng 43,4%; phn hn hp NPK tng 26,4%; sn ho hc
tng 24,2%; thp thanh, thp gc tng 19,7%; vi dt t si tng hp hoc si
nhn to tng 17,3%; giy th thao tng 16,5%; sa bt tng 15,5%; xi mng tng
14,7%. Mt s sn phm c tc tng kh l: Xe my tng 11,6%; giy, ba cc
loi tng 11,2%; gch lt ceramic tng 11%; in sn xut tng 10,4%. Cc sn
phm c tc tng thp hoc gim l: Nc my thng phm tng 5,8%; than
khai thc tng 4,6%; ti vi cc loi tng 4,4%; du thc vt tinh luyn tng
4,1%; phn ho hc tng 1%; du m th khai thc tng 0,1%; kh t thin nhin
dng kh gim 1,9%; lp t, my ko gim 4,7%; iu ha nhit gim 4,7%;
x phng git gim 13,8%; t lnh, t gim 15,4%; t ti gim 29%.
Ch s tiu th ngnh cng nghip ch bin, ch to nm thng u nm 2011
tng 17,5% so vi cng k nm 2010. Cc ngnh c ch s tiu th tng cao l: Sn
xut cc sn phm t kim loi c sn tng 80,4%; sn xut ng tng 49,8%; sn
xut gch, ngi v gm, s xy dng khng chu la tng 45,6%; sn xut ung
khng cn tng 29,9%; sn xut gm s khng chu la (tr gm s xy dng)
tng 27,2%; sn xut sn, vc ni v cc cht tng t tng 24%; sn xut phn bn
v hp cht ni t tng 20%; xay xt, sn xut bt th tng 18,6%. Mt s ngnh c
ch s tiu th nm thng u nm tng chm hoc gim l: Sn xut si v dt vi
tng 10,3%; sn xut st, thp tng 9,8%; sn xut thc n gia sc tng 8,8%; sn
xut bia tng 6,2%; sn xut bt giy, giy v ba tng 4,5%; sn xut thuc, ha
dc v dc liu tng 0,6%; sn xut ging, t, bn gh gim 6,5%; ch bin v
6

bo qun rau qu gim 9,5%; sn xut cp in v dy in c bc cch in gim


12,4%.
Ch s tn kho ti thi im 01/6/2011 ca ton ngnh cng nghip ch bin,
ch to so vi cng thi im nm trc tng 15,9%. Trong , nhng ngnh c
ch s tn kho tng cao l: Sn xut bia tng 94,3%; sn xut ging, t, bn gh
tng 71,7%; sn xut giy dp tng 59,4%; sn xut ung khng cn tng
39,9%; sn xut thc n gia sc tng 37,6%; sn xut si v dt vi tng 35,4%; sn
xut cp in v dy in c bc cch in tng 34,1%; sn xut m t, xe my
tng 30%; sn xut trang phc (tr qun o da lng th) tng 27,9%; sn xut
cc sn phm khc t plastic tng 27%; sn xut gm s khng chu la (tr
gm s dng trong xy dng) tng 22,7%; sn xut bt giy, giy v ba tng
18%; ch bin, bo qun thu sn v sn phm t thu sn tng 17,2%.
Ch s sn xut cng nghip thng Su v su thng u nm 2011
Gi tr sn xut cng nghip thng Su v su thng u nm 2011 theo gi so
snh 1994
Mt s sn phm ch yu ca ngnh cng nghip thng Su v su thng u
nm 2011
4. Hot ng dch v
a. Bn l hng ho v doanh thu dch v tiu dng
Tng mc hng ho bn l v doanh thu dch v tiu dng su thng u nm
2011 c tnh t 911,7 nghn t ng, tng 22,6% so vi cng k nm trc, nu
loi tr yu t gi th tng 5,7%. Trong tng mc hng ho bn l v doanh thu dch
v tiu dng su thng u nm, kinh doanh thng nghip t 723,4 nghn t ng,
chim 79,3% tng mc v tng 23,2%; dch v lu tr, n ung t 97,3 nghn t
ng, chim 10,7% v tng 19,6%; dch v t 81,9 nghn t ng, chim 9% v tng
22,3%; du lch t 9,3 nghn t ng, chim 1% v tng 19,1%.
Tng mc hng ha bn l v doanh thu dch v tiu dng thng Su v su
thng u nm 2011
b. Vn ti hnh khch v hng ha
Vn ti hnh khch su thng u nm 2011 c tnh t 1351,5 triu lt
khch, tng 12,8% v 58,2 t lt khch.km, tng 11,6% so vi cng k nm 2010,
bao gm: Vn ti trung ng t 20,9 triu lt khch, tng 8,9% v 13,6 t lt
khch.km, tng 11,2%; vn ti a phng t 1330,6 triu lt khch, tng 13,2%
v 44,6 t lt khch.km, tng 12%. Vn ti hnh khch ng b su thng c
tnh t 1239,8 triu lt khch, tng 13,2% v 43,5 t lt khch.km, tng 12,1%
7

so vi cng k nm trc; ng sng t 94,9 triu lt khch, tng 8,1% v 2 t


lt khch.km, tng 12,3%; ng hng khng t 7,6 triu lt khch, tng
15,6% v 10,3 t lt khch.km, tng 11,8%; ng bin t 3,3 triu lt khch,
tng 4,7% v 203,4 triu lt khch.km, tng 5,6%; ng st t 5,9 triu lt
khch, tng 1,1% v 2,2 t lt khch.km, tng 2%.
Vn ti hng ha su thng u nm c tnh t 390,8 triu tn, tng 11,1%
v 109,6 t tn.km, tng 5,4% so vi cng k nm trc, trong vn ti trong
nc t 368,2 triu tn, tng 12,4% v 35,1 t tn.km, tng 9,5%. Vn ti hng
ho ng b t 297,7 triu tn, tng 12,8% v 15,9 t tn.km, tng 10,9%;
ng sng t 62 triu tn, tng 7,4% v 8,6 t tn.km, tng 7,7%; ng bin
t 27,3 triu tn, tng 3% v 82,8 t tn.km, tng 4%; ng st t 3,8 triu tn,
gim 4,9% v 2,1 t tn.km, tng 6,8%.
Vn ti hnh khch v hng ho su thng u nm 2011
c. Bu chnh, vin thng
Tng s thu bao in thoi pht trin mi trong su thng u nm 2011
c tnh t 4,7 triu thu bao, bng 59,5% cng k nm trc, bao gm 33,4
nghn thu bao c nh, bng 26,3% v trn 4,6 triu thu bao di ng, bng 60%.
S thu bao in thoi c nc tnh n cui thng 6/2011 c tnh t 128,1 triu
thu bao, tng 4,6% so vi cng thi im nm trc, bao gm 15,5 triu thu bao
c nh, tng 0,7% v 112,6 triu thu bao di ng, tng 5,2%[3].
S thu bao internet trn c nc tnh n cui thng 6/2011 c tnh t 3,9
triu thu bao, tng 16,8% so vi cng thi im nm trc. S ngi s dng
internet ti thi im cui thng 6/2011 c tnh 30,1 triu ngi, tng 22,1% so
vi cng thi im nm 2010. Tng doanh thu thun bu chnh, vin thng su
thng u nm c tnh t 67,2 nghn t ng, tng 18,3% so vi cng k nm
trc.
d. Khch quc t n Vit Nam
Khch quc t n nc ta su thng u nm 2011 c tnh t 2965,8 nghn
lt ngi, tng 18,1% so vi cng k nm trc, trong khch n vi mc ch
du lch, ngh dng t 1773,4 nghn lt ngi, tng 11,2%; n v cng vic
493,3 nghn lt ngi, gim 1,7%; thm thn nhn t 512,9 nghn lt ngi,
tng 77,6%. Chia theo loi phng tin, khch n bng ng hng khng l ch
yu vi 2494,3 nghn lt ngi, tng 23,8%; n bng ng bin 19,5 nghn lt
ngi, gim 15,2%, n bng ng b 452 nghn lt ngi, gim 4,5%.
8

Trong su thng u nm nay, khch quc t n nc ta t hu ht cc quc gia v


vng lnh th u tng so vi cng k nm 2010, trong khch n t Trung Quc t
662,7 nghn lt ngi, tng 51,5%; Hn Quc 261,8 nghn lt ngi, tng 3,7%; Hoa
K 238,7 nghn lt ngi, tng 3,4%; Nht Bn 235,4 nghn lt ngi, tng
11,7%; Cam-pu-chia 207,4 nghn lt ngi, tng 77,4%; i Loan 179,8 nghn
lt ngi, tng 8%; x-try-li-a 152,3 nghn lt ngi, tng 6,2%; Ma-lai-xi-a
115,8 nghn lt ngi, tng 16,7%; Php 110,1 nghn lt ngi, tng 8,5%;
Xin-ga-po 86 nghn lt ngi, tng 7,8%.
Khch quc t n Vit Nam thng Su v su thng u nm 2011
II. N NH KINH T V M, KIM CH LM PHT
1. u t pht trin
Cng tc kim tra, gim st trong lnh vc u t c cc ngnh chc nng
trin khai tch cc, c bit l vn ngn sch Nh nc v vn tri phiu Chnh
ph. Thi gian qua cc B, ngnh v a phng v ang trin khai khn
trng vic r sot, ct gim v iu chuyn vn u t theo ng tinh thn Ngh
quyt s 11/NQ-CP ngy 24/02/2011 ca Chnh ph, ng thi tp trung ch o
y nhanh tin thc hin cc d n, cng trnh trng im nhm nng cao hiu
qu vn u t v duy tr tng trng kinh t mc hp l.
Vn u t ton x hi thc hin su thng u nm 2011 theo gi thc t
c tnh t 409,7 nghn t ng, tng 5% so vi cng k nm trc[4] v bng
38,3% GDP, bao gm vn khu vc nh nc 141,1 nghn t ng, chim 34,4%
tng vn v gim 3%; khu vc ngoi nh nc 163 nghn t ng, chim 39,8%
v tng 14,6%; khu vc c vn u t trc tip nc ngoi 105,6 nghn t ng,
chim 25,8% v tng 3,1%.
Bng 2: Vn u t ton x hi thc hin su thng u nm 2011

Nghn
t ng
TNG S
Khu vc nh nc
Khu vc ngoi nh nc
Khu vc c vn u t trc tip
nc ngoi

C
cu
(%)

So vi cng
k nm trc
(%)

409,7
141,1
163,0

100,0
34,4
39,8

105,0
97,0
114,6

105,6

25,8

103,1
9

Trong vn u t ca khu vc nh nc, vn t ngn sch Nh nc thc


hin su thng u nm c tnh t 73,7 nghn t ng, bng 38,8% k hoch
nm v tng 8,6% so vi cng k nm 2010, gm c:
- Vn trung ng qun l t 17,7 nghn t ng, bng 42,4% k hoch nm
v tng 6,7% so vi cng k nm trc, trong vn u t thc hin ca B
Cng Thng l 1612 t ng, bng 39,5% v tng 6,8%; B Nng nghip v
Pht trin nng thn 1912 t ng, bng 52,1% v tng 22,7%; B Y t 432 t
ng, bng 48,1% v tng 3,9%; B Xy dng 242 t ng, bng 24,7% v gim
29,6%; B Gio dc v o to 381 t ng, bng 42,4% v tng 2,7%; B Vn
ha, Th thao v Du lch 260 t ng, bng 46,6% v gim 1,5%.
- Vn a phng qun l t 56 nghn t ng, bng 37,7% k hoch nm v
tng 9,2% so vi cng k nm 2010. Mt s a phng c khi lng vn u t
thc hin ln l: H Ni t 7444 t ng, bng 37,1% k hoch nm v tng 9,5%
so vi cng k nm 2010; Thnh ph H Ch Minh 6211 t ng, bng 44% v
tng 12,5%; Nng 3785 t ng, bng 66% v tng 3,6%; Thanh Ha 2277 t
ng, bng 46,9% v tng 11,9%; Qung Ninh 2035 t ng, bng 51,8% v tng
6,4%; Cn Th 1596 t ng, bng 57,1% v tng 11,4%; Hu Giang 1537 t ng,
bng 71,6% v tng 10,9%.
Thu ht u t trc tip ca nc ngoi t u nm n 22/6/2011 t 5666,7
triu USD, bng 56,7% cng k nm 2010, bao gm: Vn ng k 4399,2 triu
USD ca 455 d n c cp php mi (gim 49,9% v vn v gim 30,1% v s
d n so vi cng k nm trc); vn ng k b sung 1267,5 triu USD ca 132
lt d n c cp php t cc nm trc. Vn u t trc tip nc ngoi thc
hin su thng u nm c tnh t 5300 triu USD, gim 1,9% so vi cng k
nm 2010.
Trong s cc ngnh kinh t c vn u t nc ngoi ti Vit Nam su thng
u nm nay, ngnh cng nghip ch bin, ch to c s vn ng k dn u vi
3333,2 triu USD, bao gm 2666,7 triu USD vn ng k mi v 666,5 triu
USD vn tng thm; ngnh xy dng t 474,8 triu USD, bao gm 333,2 triu
USD vn ng k mi v 141,6 triu USD vn tng thm; ngnh cung cp nc,
hot ng qun l v x l rc thi, nc thi t 322,7 triu USD.
Su thng u nm c nc c 40 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c
d n u t trc tip nc ngoi cp php mi, trong Thnh ph H Ch Minh
10

dn u v vn ng k vi 1422,7 triu USD, chim 32,3% tng vn ng k;


tip n l B Ra-Vng Tu 468,1 triu USD, chim 10,6%; H Ni 427,1 triu
USD, chim 9,7%; Ninh Thun 266 triu USD, chim 6%; Bc Giang 254,5 triu
USD, chim 5,8%; Nng 239,6 triu USD, chim 5,4%.
Trong s 35 quc gia v vng lnh th u t vo Vit Nam su thng u
nm, Xin-ga-po l nh u t ln nht vi 1236,2 triu USD, chim 28,1% tng
vn ng k cp mi; tip n l c khu HC Hng Cng (TQ) 533,8 triu USD,
chim 12,1%; Hn Quc 376,7 triu USD, chim 8,6%; Ma-lai-xi-a 346,6 triu
USD, chim 7,9%; Vng quc Anh 329,8 triu USD, chim 7,5%; Nht Bn
303,2 triu USD, chim 6,9%; Qun o Virgin thuc Anh 261,8 triu USD,
chim 6%.
Vn u t thc hin t ngun ngn sch Nh nc thng Su v su thng u
nm 2011
u t trc tip ca nc ngoi c cp php t 01/01- 22/6/2011
2. Thu, chi ngn sch Nh nc
Tng thu ngn sch nh nc t u nm n 15/6/2011 c tnh t 301,3
nghn t ng, bng 50,6% d ton nm, trong thu ni a 189,2 nghn t ng,
bng 49,5%; thu t du th 42 nghn t ng, bng 60,6%; thu cn i ngn sch
t hot ng xut nhp khu 67,6 nghn t ng, bng 48,7%. Trong thu ni a,
thu t khu vc doanh nghip nh nc bng 47,1% d ton nm; thu t doanh
nghip c vn u t nc ngoi (khng k du th) bng 45%; thu thu cng,
thng nghip v dch v ngoi nh nc bng 48,8%; thu thu nhp c nhn
bng 60,2%; thu ph xng du bng 43,9%; thu ph, l ph bng 38,3%.
Tng chi ngn sch nh nc t u nm n 15/6/2011 c tnh t 331,5
nghn t ng, bng 45,7% d ton nm, trong chi u t pht trin 74,1 nghn
t ng, bng 48,8% (ring chi u t xy dng c bn 71 nghn t ng, bng
48,9%); chi pht trin s nghip kinh t-x hi, quc phng, an ninh, qun l Nh
nc, ng, on th 213,9 nghn t ng, bng 48,4%; chi tr n v vin tr 43,5
nghn t ng, bng 50,6%.
3. Xut, nhp khu hng ha
a. Xut khu hng ha
Kim ngch hng ha xut khu thng Su c tnh t 7,8 t USD, tng
7,8% so vi thng trc v tng 23,4% so vi cng k nm 2010. Tnh chung su
thng u nm, kim ngch hng ha xut khu t 42,3 t USD, tng 30,3% so vi
11

cng k nm trc, bao gm: Khu vc kinh t trong nc t 19,4 t USD, tng
29,4%; khu vc c vn u t nc ngoi (k c du th) t 22,9 t USD, tng
31,1%. Nu khng k ti xut vng th kim ngch hng ha xut khu su thng
u nm tng 33,2% so vi cng k nm 2010.
Kim ngch hng ho xut khu su thng u nm tng cao, mt mt do
lng xut khu mt s mt hng tng nh: C ph tng 29,1%; go tng 15,9%;
sn v sn phm sn tng 40,4%; cao su tng 17,7%; xng du tng 13,5%; mt
khc do gi trn th trng th gii mt s mt hng tng cao nh: Gi ht tiu
tng 72,2%; cao su tng 62%; c ph tng 57,3%; ht iu tng 42,3%; du th
tng 41%; xng du tng 38%; sn v sn phm sn tng 33%; st thp tng 19%.
Nu loi tr yu t tng gi, kim ngch hng ha xut khu su thng u nm
tng 14,7%.
Hu ht cc mt hng xut khu ch lc u c kim ngch tng cao so vi
cng k nm trc, trong hng dt may t 6,1 t USD, tng 28,4%; du th
t 3,4 t USD, tng 26,2%; giy dp t 3 t USD, tng 31%; hng thy sn t
2,6 t USD, tng 28%; go t 2 t USD, tng 13,4%; c ph t 1,9 t USD, tng
103%; g v sn phm g t 1,8 t USD, tng 15,4%; my mc, thit b, dng c
ph tng t 1,6 t USD, tng 18,8%; cao su t 1,3 t USD, tng 90,4%.
C cu kim ngch hng ha xut khu su thng u nm nay c s thay i
so vi cng k nm trc, trong thay i ln l t trng nhm hng nng, lm
sn tng t 16% ln 21,1%, ch yu do tng n gi sn phm; nhm hng cng
nghip nng v khong sn gim t 30,2% xung 29,5%; nhm hng cng nghip
nh v tiu th cng nghip gim t 43,5% xung 41,3%; vng v cc sn phm
vng gim t 4,1% xung cn 2%.
V th trng hng ha xut khu trong su thng u nm nay, Hoa K vn
l th trng ln nht ca Vit Nam vi 7,6 t USD, chim 18% tng kim ngch
xut khu, tng 21,3% so vi cng k nm trc; tip n l th trng EU vi 7,4
t USD, chim 17,5% v tng 49,1%; th trng ASEAN t 6,1 t USD, chim
14,4% v tng 16,6%; Nht Bn t 4,6 t USD, chim 10,9% v tng 32,4%;
Trung Quc t 4,5 t USD, chim 10,6% v tng 56,6%.
Hng ho xut khu thng Su v su thng u nm 2011
b. Nhp khu hng ha
Kim ngch hng ha nhp khu thng Su c tnh t 8,2 t USD, gim 5,2%
so vi thng trc v tng 16% so vi cng k nm trc. Tnh chung su thng u
12

nm, kim ngch hng ha nhp khu t 49 t USD, tng 25,8% so vi cng k nm
2010, bao gm: Khu vc kinh t trong nc t 27,6 t USD, tng 22,9%; khu vc
c vn u t nc ngoi t 21,4 t USD, tng 29,7%.
Tng t xut khu, gi nhp khu mt s mt hng tng cao l mt trong
nhng nguyn nhn y kim ngch nhp khu tng, trong gi bng tng
106,8%, gi xng du tng 43,8%, gi si dt tng 38,5%, gi la m tng 40,6%,
gi kh t tng 21,6%, gi cht do tng 18,8%. Nu loi tr yu t tng gi, kim
ngch hng ha nhp khu su thng u nm tng 15,1%
Trong su thng u nm 2011, kim ngch hng ha nhp khu hu ht cc mt
hng u tng so vi cng k nm trc, trong : My mc, thit b, dng c, ph
tng t 6,9 t USD, tng 10,9%; xng du t 5,5 t USD, tng 67,6%; vi t 3,4
t USD, tng 38,1%; st thp t 3 t USD, tng 7%; in t, my tnh v linh kin
t 2,7 t USD, tng 23,2%; cht do t 2,3 t USD, tng 31,5%; nguyn ph liu
dt, may, giy dp t 1,5 t USD, tng 20,8%; ha cht t 1,3 t USD, tng 34,8%;
t t 1,5 t USD, tng 16% (trong t nguyn chic t 593 triu USD, tng
45,9%).
C cu hng nhp khu su thng u nm cng c s thay i so vi cng
k nm trc. Trong , t trng nhm hng vt phm tiu dng tng t 7,2%
trong su thng u nm 2010 ln 8,2% trong su thng u nm 2011; nhm
hng t liu sn xut gim t 92,2% xung 91,3% (nhm nguyn, nhin vt liu
gim t 65,2% xung 64,3%); vng v cc sn phm vng gim khng ng k, t
0,6% xung 0,5%.
V th trng, hng ho nhp khu t Trung Quc tip tc dn u vi kim
ngch su thng c tnh 11 t USD, tng 20,5% so vi cng k 2010. Th trng
ASEAN t 10,3 t USD, tng 36,1%; th trng Hn Quc t 5,9 t USD, tng
41%; th trng Nht Bn t 4,5 t USD, tng 10,8%.
Nhp siu thng Su c tnh t 400 triu USD, bng 5,1% kim ngch hng
ha xut khu, gim nhiu so vi cc thng trc ch yu do ti xut vng. Nu
khng k vng, nhp siu thng Su c tnh khong 1 t USD. Nhp siu su
thng u nm 2011 c tnh 6,65 t USD, bng 15,7% kim ngch hng ha xut
khu. Nu loi tr vng, nhp siu su thng c tnh 7,5 t USD, tng ng
18,1% kim ngch hng ha xut khu.
Hng ho nhp khu thng Su v su thng u nm 2011
4. Ch s gi
a. Ch s gi tiu dng
13

Gi tiu dng thng Su mc d vn tip tc tng, nhng tc tng


chm li v l mc tng thp nht trong su thng u nm nay. Ch s gi tiu
dng (CPI) thng 6/2011 tng 1,09% so vi thng trc, trong nhm hng n
v dch v n ung tng cao nht vi 1,79% (lng thc tng 0,33%; thc phm
tng 2,47%; n ung ngoi gia nh tng 1,16%); cc nhm hng ho v dch v
cn li c mc tng di 0,9% gm: Vn ho, gii tr v du lch tng 0,77%;
ung v thuc l tng 0,76%; thit b v dng gia nh tng 0,72%; may mc,
m nn, giy dp tng 0,62%; nh v vt liu xy dng tng 0,56%; gio dc
tng 0,47%; giao thng tng 0,39%; thuc v dch v y t tng 0,25%; ring ch s
gi nhm bu chnh vin thng gim 0,01%.
Ch s gi tiu dng thng 6/2011 tng 13,29% so vi thng 12/2010 v tng
20,82% so vi cng k nm trc. Ch s gi tiu dng bnh qun su thng u
nm 2011 tng 16,03% so vi bnh qun cng k nm 2010.
Ch s gi vng thng 6/2011 tng 0,36% so vi thng trc; tng 5,18% so
vi thng 12/2010 v tng 36,33% so vi cng k nm 2010. Ch s gi la M
thng 6/2011 gim 0,78% so vi thng trc; tng 0,24% so vi thng 12/2010 v
tng 9,49% so vi cng k nm 2010.
b. Ch s gi sn xut v ch s gi xut, nhp khu hng ha
Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng nng, lm nghip v thy
sn su thng u nm nay tng 27,57% so vi cng k nm trc, trong ch s
gi qu II/2011 tng 9,51% so vi qu trc v tng 32,03% so vi cng k nm
2010. Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng cng nghip su thng u
nm 2011 tng 16,71% so vi cng k nm trc, trong ch s gi qu II/2011
tng 7,37% so vi qu trc v tng 18,53% so vi cng k nm 2010. Ch s gi
nguyn, nhin, vt liu dng cho sn xut su thng u nm 2011 tng 18,32% so
vi cng k nm trc, trong ch s gi qu II/2011 tng 7,76% so vi qu trc
v tng 21,4% so vi cng k nm trc. Ch s gi cc vn ti su thng u nm
2011 tng 15,85% so vi cng k nm trc, trong ch s gi qu II/2011 tng
9,7% so vi qu trc v tng 22,25% so vi cng k nm 2010.
Ch s gi xut khu hng ho su thng u nm 2011 tng 13,6% so vi
cng k nm trc, trong ch s gi qu II/2011 tng 3,16% so vi qu trc v
tng 13,99% so vi cng k nm 2010. Ch s gi nhp khu hng ho su thng u
14

nm 2011 tng 9,28% so vi cng k nm trc, trong ch s gi qu II/2011 tng


2,26% so vi qu trc v tng 10,52% so vi cng k nm 2010.
Ch s gi tiu dng, ch s gi vng v la M thng Su nm 2011
Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng nng, lm nghip v thy sn
qu II v su thng u
Ch s gi bn sn phm ca ngi sn xut hng cng nghip qu II v su
thng u nm 2011
Ch s gi nguyn, nhin, vt liu dng cho sn xut qu II v su thng u
nm 2011
Ch s gi xut khu hng ha qu II v su thng u nm 2011
Ch s gi nhp khu hng ha qu II v su thng u nm 2011
Ch s gi cc vn ti qu II v su thng u nm 2011
III. MT S VN X HI
1. Lao ng, vic lm
Lc lng lao ng t 15 tui tr ln ca c nc su thng u nm 2011
c tnh t 50,4 triu ngi, tng 33,2 nghn ngi so vi lc lng lao ng
trung bnh nm 2010, trong nam l gn 26 triu ngi, tng 72,4 nghn ngi;
n l 24,5 triu ngi, gim 39,2 nghn ngi. Lc lng lao ng trong tui
lao ng ca c nc su thng u nm l 46,4 triu ngi, gim 7,2 nghn ngi
so vi s bnh qun nm trc, ch yu do mt b phn lao ng t gin vic
trc v sau k ngh Tt Tn Mo 2011, trong , lao ng nam l 24,6 triu
ngi, tng 42,6 nghn ngi; lao ng n l 21,8 triu ngi, gim 49,8 nghn
ngi.
Lao ng ang lm vic ca c nc trong su thng u nm 2011 c tnh
t 49,2 triu ngi, tng 171 nghn ngi so vi bnh qun nm 2010, trong
48,6% lm vic trong khu vc nng, lm nghip v thu sn; 21,2% lm vic
trong khu vc cng nghip, xy dng v 30,2% lm vic trong khu vc dch v.
Theo kt qu iu tra lao ng ca 4237 doanh nghip sn xut cng nghip,
lao ng thng 6/2011 ca s doanh nghip trn c tnh tng 1% so vi thng
Nm, trong khu vc doanh nghip nh nc tng 0,3%; doanh nghip ngoi
nh nc tng 1,3% v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi tng 1,3%.
Trong ba ngnh cng nghip cp I, lao ng ngnh cng nghip ch bin, ch to
tng 1,1%; lao ng ngnh khai thc tng 0,3%; lao ng ngnh in, nc gi n
nh.
15

Bin ng lao ng trong cc doanh nghip cng nghip thng Su so vi


thng Nm ca mt s tnh, thnh ph c quy m cng nghip ln nh sau: Bc
Ninh tng 4,5%; Hi Dng tng 2,6%; B Ra - Vng Tu tng 2,1%; thnh ph
H Ch Minh tng 1,1%; Vnh Phc tng 0,7%; Bnh Dng tng 0,7%; ng Nai
tng 0,6%; Cn Th tng 0,5%; Hi Phng tng 0,5%; Nng gim 0,4%.
T l tht nghip ca lao ng trong tui su thng u nm c tnh l
2,58%, trong khu vc thnh th 3,96%; khu vc nng thn 2,02%. T l thiu
vic lm ca lao ng trong tui c tnh 3,9%, trong khu vc thnh th
2,15% v khu vc nng thn 4,6%.
2. i sng dn c, bo m an sinh x hi
Trong nhng thng u nm, gi c hng ha tng cao cng vi thin tai,
dch bnh xy ra trn cy trng, vt nui nh hng n sn xut v i sng
ca dn c, c bit l nng dn cc vng ni cao, vng su, vng xa v ngi lao
ng c thu nhp thp khu vc thnh th. Tuy nhin, c s quan tm ca
Chnh ph cng vi vic thc hin tt cc chnh sch an sinh, x hi ca cc cp,
cc ngnh, cc a phng nn nhn chung i sng i b phn dn c tng i
n nh.
Cc B, ngnh Trung ng v a phng c nhiu bin php nhm m
bo an sinh x hi, xa i gim ngho nh: H tr tn dng u i cho h ngho,
cho vay xut khu lao ng, cho vay v h tr lm nh , cp th bo him y t, min
gim hc ph cho con em h ngho, ng bo dn tc thiu s; h tr gi in cho
cc h ngho trn ton quc. Cc a phng tng cng u t c s h tng thit
yu v thc hin c hiu qu nhiu gii php o to ngh, to cng n vic lm cho
ngi lao ng gp phn xa i, gim ngho bn vng. T u nm, nhiu hot
ng cu tr x hi cho cc h ngho, ngi khuyt tt, gia nh c hon cnh kh
khn, ng bo sinh sng ti vng cao, vng su, vng xa c trin khai kp thi vi
tng gi tr cu tr l 1,3 nghn t ng v 25 nghn tn go.
Bn cnh , mc lng ti thiu tng t 730 nghn ng/thng ln 830
nghn ng/thng t 01/5/2011 v vic thc hin tr cp kh khn cho cn b,
cng chc, vin chc, lc lng v trang, ngi hng lng hu c mc lng
thp, ngi hng tr cp u i, ngi c cng v h ngho theo Quyt nh s
471/Q-TTg ngy 30/3/2011 ca Th tng Chnh ph cng phn no ci thin
i sng cho cc i tng trn. Tnh trng thiu i gip ht cn xy ra nhng
gim so vi cng k nm trc. Trong su thng u nm, c nc c 522 nghn
lt h thiu i, gim 13,0% v 2164 nghn lt nhn khu thiu i, gim 4,7%
16

so vi cng k nm trc. khc phc tnh trng thiu i, t u nm cc cp,


cc ngnh v a phng h tr cc h thiu i 16,5 nghn tn lng thc v
9,2 t ng, ring trong thng Su h tr 2,5 nghn tn lng thc v 5,4 t ng.
3. Gio dc
Trong cc ngy 2, 3 v 4 thng 6/2011 din ra k thi tt nghip trung hc
ph thng nm hc 2010-2011 vi 6 mn thi (Ton, Vn, Vt l, Sinh hc, a l
v Ngoi ng), trong 3 mn thi vi hnh thc trc nghim v 3 mn vi hnh
thc t lun. Cng tc chm thi vn c t chc chm cho nh cc nm trc,
5% s bi thi chm xong s c chm li kim tra tnh khch quan, chnh xc
ca vic chm thi.
Chng trnh ph cp gio dc tip tc c trin khai mnh ti cc a
phng. Tnh n thng 6/2011, c nc c 57/63 tnh, thnh ph trc thuc
trung ng hon thnh ph cp tiu hc ng tui v 63/63 tnh, thnh ph trc
thuc trung ng hon thnh ph cp gio dc trung hc c s. Cc tnh cha
c cng nhn t ph cp tiu hc ng tui l: H Giang, Cao Bng, Bc
Kn, Gia Lai, Ninh Thun v Bnh Phc.
4. Tnh hnh dch bnh v ng c thc phm
Trong su thng u nm 2011, c nc c 17,5 nghn trng hp mc bnh
st xut huyt, trong 14 trng hp t vong; 381 trng hp mc bnh vim no
vi rt, c 8 trng hp t vong; 498 trng hp mc cm A H1N1, trong 13
trng hp t vong v 164 trng hp mc thng hn. Trong thng Su pht
hin thm hn 2 nghn trng hp nhim HIV, nng tng s ngi nhim HIV
trong c nc tnh n gia thng 6/2011 ln 239,8 nghn ngi, trong 96,6
nghn ngi chuyn sang giai on AIDS v 50,4 nghn ngi t vong do
AIDS.
Cng tc v sinh an ton thc phm tuy c cc cp, cc ngnh quan tm
trin khai nhng hiu qu t c cha cao, ring trong thng Su xy ra 13
v ng c thc phm lm 786 ngi b ng c. Tnh t u nm, trn a bn c
nc xy ra 45 v ng c thc phm, lm 2,4 nghn ngi b ng c, trong
7 trng hp t vong.
5. Vn ha, th thao
Hot ng vn ha thng tin su thng u nm tp trung vo cng tc
thng tin, tuyn truyn cc nhim v chnh tr, mng ng, mng Xun Tn Mo,
cho mng thnh cng i hi ng cc cp v k nim cc ngy l ln ca dn
tc. c bit trong su thng u nm, cc a phng lm tt cng tc thng
17

tin, tuyn truyn v cuc bu c Quc hi kho XIII v i biu HND cc cp


nhim k 2011-2016 .
Cng tc thanh tra, kim tra vn ha c tng cng. Trong su thng u
nm, ngnh vn ha tin hnh kim tra 2,6 nghn c s kinh doanh, qua pht
hin 349 c s vi phm, x pht hnh chnh gn 700 triu ng v nh ch hot
ng 14 c s.
Hot ng th dc th thao qun chng su thng u nm din ra si ni vi
nhiu hnh thc phong ph, a dng thu ht hng nghn ngi tham gia. Ngnh th
dc th thao phi hp vi cc B, ngnh t chc thnh cng i hi th dc th
thao cc cp v nhiu gii th thao qun chng khc nh: Hi thi th thao cc dn
tc thiu s ton quc ln th VII khu vc I nm 2011, gii V ch Vt Dn tc
ton quc ln th 15, gii tr V thut c truyn ton quc, gii tr Vovinam ton
quc, gii M t nc ton quc nm 2011...
Trong th thao thnh tch cao, ngnh th dc th thao triu tp 62 i tuyn,
d tuyn quc gia v 45 i tuyn tr vi trn 1500 vn ng vin v hn 250 hun
luyn vin cng 30 chuyn gia tp hun ti 4 trung tm hun luyn th thao quc
gia v trng i hc Th dc th thao Bc Ninh nhm chun b lc lng tham d
SEA Games 26 v vng loi Olympic 2012. Trong su thng u nm, nhiu on
vn ng vin c c i tham gia cc gii th thao quc t, t kt qu cao vi 29
huy chng vng, 45 huy chng bc v 47 huy chng ng.
6. Tai nn giao thng
Trong thng 5/2011 trn a bn c nc xy ra 1124 v tai nn giao
thng, lm cht 929 ngi v lm b thng 870 ngi. So vi cng k nm 2010,
s v tai nn giao thng tng 1,4%, s ngi cht tng 0,3% v s ngi b thng
tng 13,1%. Tnh chung nm thng u nm 2011, trn a bn c nc xy ra
5705 v tai nn giao thng, lm cht 4787 ngi v lm b thng 4399 ngi. So
vi cng k nm 2010, s v tai nn giao thng gim 0,3%, s ngi cht tng
1,1%, s ngi b thng tng 5,8%. Bnh qun 1 ngy trong nm thng u nm,
c nc c 38 v tai nn giao thng, lm cht 32 ngi v lm b thng 29
ngi.
7. Thit hi do thin tai gy ra
Trong su thng u nm, thin tai xy ra lin tip ti nhiu tnh, thnh ph
gy thit hi ln v ngi v ti sn. Theo bo co s b, thin tai lm 66 ngi
cht v mt tch; hn 10 nghn ngi nh b sp v h hi; trn 67 nghn ha la, m
v hoa mu b ngp, hng; gn 60 nghn con gia sc b cht. Tng thit hi do
18

thin tai gy ra trong su thng c tnh khong 2,2 nghn t ng. Cng tc h
tr khc phc hu qu sau thin tai c trin khai khn trng, kp thi ti cc
a phng nhm nhanh chng n nh sn xut v i sng dn c. Theo bo co
s b, tng s tin mt cu tr cc a phng b nh hng thin tai trong su
thng u nm 2011 l hn 110 t ng.
Khi qut li, kinh t - x hi nc ta su thng u nm 2011 t c mt
s kt qu tch cc. Nn kinh t duy tr c tc tng trng hp l vi mc
tng qu II cao hn qu I. Ch s gi tiu dng nhng thng cui qu II tng chm
li v c xu hng gim dn. Sn xut mt s ngnh, lnh vc t kh. An sinh x
hi c chuyn bin tch cc. Tuy nhin, nn kinh t nc ta cn gp kh khn
thch thc nh: Lm pht tuy gim nhng vn mc cao; sn xut kinh doanh
cn gp kh khn do li sut vay tn dng cao v nh hng bi s tng gi
nguyn liu u vo; nhp siu vn mc cao; thu ht u t nc ngoi c xu
hng gim. thc hin tt k hoch pht trin kinh t-x hi nm 2011, trong
thi gian ti, cc cp, cc ngnh, cc tp on kinh t v cc a phng cn tip
tc thc hin c hiu qu Ngh quyt s 11/NQ-CP ngy 24/02/2011 ca Chnh
ph, tp trung vo mt s vn trng tm sau y:
Mt l, tip tc thc hin chnh sch tin t cht ch, thn trng; iu hnh
ch ng, linh hot cc cng c li sut, t gi, kim sot tc tng trng tn
dng v tng phng tin thanh ton ph hp vi din bin th trng. Tng
cng kim tra, kim sot hot ng ca cc ngn hng thng mi nhm bo
m tnh thanh khon v lnh mnh trong kinh doanh tin t.
Hai l, tng cng qun l th trng gi c, trong cn kim sot cht
gi c cc mt hng thit yu phc v sn xut v i sng. Ch ng ng ph
trc nhng bin ng ca th trng th gii v trong nc. Tng cng
kim tra vic thc hin cc quy nh v ng k, k khai, nim yt gi. Kin
quyt x l nghim cc trng hp u c, gm hng, thao tng th trng, tng
gi bt hp l, bun lu qua bin gii.
Ba l, y mnh xc tin thng mi, tip tc tm kim m rng th
trng xut khu. Kim sot cht ch v hn ch nhp khu nhng mt hng tiu
dng xa x, khng thit yu, ng thi tng cng nng lc sn xut v tnh cnh
tranh ca hng ni a v gi c, mu m, tnh nng nhm thc y xut khu hng
ni a ra th trng th gii, nh gim nhp siu.
19

Bn l, tip tc ch o, hng dn v gim st cht ch vic ct gim, iu


chuyn vn u t s dng ngun ngn sch nh nc v tri phiu Chnh ph
theo ng Ngh quyt s 11/NQ-CP ngy 24/02/2011 ca Chnh ph. Kin quyt
ct gim ngun u t vo nhng cng trnh, d n khng hiu qu, cha tht cn
thit, ng thi u tin v tp trung vn cho cc cc cng trnh u t sp hon
thnh a vo s dng trong nm 2011.
Nm l, thc hin tt cc chnh sch an sinh x hi, bo m i sng dn
c. Tch cc h tr duy tr vic lm cho ngi ngho, cc i tng chnh sch
v ngi lm cng n lng, c bit quan tm n chnh sch nh cho cc h
ngho, ngi c thu nhp thp khuyn khch, ng vin, gip ngi lao ng
n nh cuc sng v yn tm sn xut./.
Ngun: TNG CC THNG K
[1] Theo Thng t s 07/2011/TT-BKHT ngy 17/5/2011 ca B K hoch v u t, t
thng 6/2011 p dng ch tiu thng k "Ch s sn xut cng nghip hng thng" thay th ch
tiu "Ch s gi tr sn xut cng nghip theo gi c nh 1994 hng thng".
[2] Nu tnh theo gi c nh 1994, gi tr sn xut cng nghip su thng u nm 2011 tng
14,3% so vi cng k nm trc, trong ngnh cng nghip khai thc m tng 2,6%; cng
nghip ch bin tng 15,2%; sn xut v phn phi in, ga, nc tng 10,2%.
[3] T thng 5/2011, tng s thu bao di ng c thng k theo tiu ch mi, theo ch tnh
s thu bao di dng c pht sinh t nht 01 giao dch trong thng trc thng bo co, khng
tnh cc thu bao tuy cha b ct lin lc nhng khng pht sinh giao dch.
[4] Nu loi tr yu t tng gi, vn u t ton x hi thc hin su thng u nm 2011 ch
bng 92,1% cng k nm 2010.

20