You are on page 1of 3

eer ressure

lsang agsususrl
lsang amanahong apel
na lnlharap kay
CngCallvara
8llang 8ahaglng kaLuparan
Sa AslgnaLurang llllplno
lkaapaL na 1aon
aaralang Sekondarya
nl
Mlchelle Anne SureLa
lvC
8acoor naLlonal Plghschool AnnLx
uA1L

1alahanayan ng nllalaman
l anlmula o lnLroduksyon
ll Layunln ng agaaral
lll kahalagahan ng agaaral
lv Saklaw aL LlmlLasyon
v ueplnlsyon ng mga 1ermlnolohlya
vl Sandlgan ng agaaral aL mga kaugnay na llLeraLure
vll lsLraLehlyang glnamlL aL plnagkunan ng uaLos
vlll aglalahad
lx aglalagom aL konklusyon
x agblblgay ng 8ekomendasyon
xl 8lbllograplya