You are on page 1of 34

STT

Chng loi

Quy cch
ng gi

n
v
tnh

Gi bn
s

Gi
bn l

Ni sn xut

Rau n l
1

RAL1 Rau Ci b xi

500g/1kg

kg

12,000

18,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

RAL2 Rau Ci m

500g/1kg

kg

9,000

18,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

RAL3 Rau Ci m hu c

500g/1kg

kg

14,000

20,000

Trung tm Nng nghip Hu c - H NN

RAL4 Rau Ci ngng

500g/1kg

kg

9,000

16,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

RAL5 Rau Ci ngt

500g/1kg

kg

8,000

16,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

RAL6 Rau Ci tho

500g/1kg

kg

17,000

18,000

Lt

RAL7 Ci Bp tm Lt

Ci

kg

37,500

39,000

Lt

RAL8 Ci Bp trng Lt

Ci

kg

11,000

12,000

Lt

RAL9 Sp l xanh Lt

Ci

kg

43,500

46,000

Lt

10

RAL10 Sp L trng Lt

Ci

kg

33,000

35,000

Lt

11

RAL11 Rau Cn M ( Lt)

500g/1kg

kg

31,000

32,500

Lt

12

RAL12 Rau dn

500g/1kg

kg

8,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

13

RAL13 Rau lang

500g/1kg

kg

8,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

14

RAL14 Rau mm ci c/ngt

130g/hp

hp

12,000

14,000

TT Nng nghip Hu c - Trng H NN

15

RAL15 Rau Mng ti

500g/1kg

kg

8,000

13,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

16

RAL16 Rau mung

500g/1kg

kg

8,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

17

RAL17 Rau Ngi cu

500g/1kg

hp

20,000

30,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

18

RAL18 Rau ngt

500g/1kg

kg

10,000

20,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

19

RAL19 Ngn Rau b

500g/1kg

kg

10,000

16,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

20

RAL20 Ngn su su

500g/1kg

kg

14,000

18,000

Tn Lc - Ha Bnh

21

RAL21 Rau thm cc loi

200g-500g

kg

25,000

30,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

22

RAL22 Rau x lch

200g-500g

kg

25,000

30,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

23

RAL23 Hnh l

200g-500g

kg

37,000

40,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

24

RDC1 C C rt

500g/1kg

kg

16,000

18,000

Lt

25

RDC2 C Hnh ty

500g/1kg

kg

14,000

16,000

Lt

26

RDC3 C Khoai mn tm

500g/1kg

kg

26,000

28,000

Lt

27

RDC4 C khoai ty Lt

500g/1kg

kg

15,000

18,000

Lt

Rau dng c

28

RDC5 C Khoai s Nho Quan

500g/1kg

n
v
tnh
kg

29

RDC6 C Khoai lang Nho Quan

500g/1kg

kg

9,500

12,000

Nho Quan - Ninh Bnh

STT

Chng loi

Quy cch
ng gi

Gi bn
s
19,000

Ni sn xut

Gi
bn l
20,000

Nho Quan - Ninh Bnh

Rau dng qu
30

RDQ1 Qa mp hng

Qa

kg

8,500

18,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

31

RDQ2 Qu Bu

Qu

kg

7,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

32

RDQ3 Qu B C Tin

Qu

kg

7,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

33

RDQ4 Qu B

Qu

kg

6,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

34

RDQ5 Qu B xanh

Qu

kg

8,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

35

RDQ6 Qu C chua

500g/1kg

kg

14,500

16,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

36

RDQ7 Qu C pho nh

500g/1kg

kg

8,500

17,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

37

RDQ8 Qa u a

500g/1kg

kg

8,500

18,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

38

RDQ9 Qa u C Ve

250g

ti

7,000

8,500

Lt

39

RDQ10 Qa u C Ve Nht

200g

ti

7,500

9,000

Lt

40

RDQ11 t xanh Lt

Qa

Kg

35,000

39,000

Lt

41

RDQ12 Qu Da chut

500g/1kg

kg

7,000

16,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

42

RDQ13 Qu Mp ng ta

500g/1kg

kg

9,500

15,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

43

RDQ14 Qa lc ly

500g/1kg

kg

9,500

15,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

44

RDQ15 Qa trm rng (Trm xanh)

500g/1kg

kg

22,000

25,000

ATK nh Ha - Thi Nguyn

45

RDQ16 Qa Su

100 - 200g

kg

24,000

30,000

H Ni

46

RDQ17 Ng Bao t

200g

ti

9,500

12,000

H Ni

47

RDQ18 Ng np ta

Bp

kg

11,000

13,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

48

RDQ19 Qu su su

500g/1kg

kg

11,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

Nm ti
50

N1

Nm i g

gi

kg

79,000

95,000

Biovege

51

N2

Nm Hng ti

gi

ti

22,000

24,000

Biovege

52

N3

Nm l

gi

ti

20,000

23,500

Biovege

Qa

kg

23,000

30,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

Rau c qu gia v
54

RGV1 Chanh ti

STT

Chng loi

55

RGV2 Gng ti

56

RGV3 Hnh - ti/kh

57

RGV4 t ch thin ti

200- 500g

n
v
tnh
kg

Gi bn
s
34,000

200g

ti

100 - 200g

Quy cch
ng gi

Ni sn xut

Gi
bn l
46000\

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

10,000

12,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

kg

34,000

40,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

Hoa qu c sn
58

QS1 Qa Xoi Nha Trang

Qa

kg

14,000

17,000

59

QS2 Xoi Ct B Nha Trang

Qu

kg

25,000

29,000

60

QS3 Qa Da hu Hc M Nhn

Qa

kg

10,000

12,500

HTX M Lng - Ci B - Tin Giang

61

QS4 Qa Da thm (Da vng)

Qa

kg

27,500

22,000

Khoi Chu - Hng Yn

62

QS5 Qa Da L xanh

Qa

kg

14,000

15,000

Thanh H - Hi Dng

63

QS6 Qu Bi nm roi xut khu

Qu

kg

14,000

17,000

Hu Giang

64

QS7 Qa Bi nm roi xut khu loi b

Qa

kg

9,000

11,000

Hu Giang

65

QS8 Qa Bi Da Xanh loi 1 (1,2-1,5kg)

Qa

kg

29,500

38,000

Hu Giang

66

QS9 Bi Da Xanh c bit (>1,5kg)

Qa

kg

35,000

41,000

Hu Giang

67

QS10 B Sp c Lc loi 1

Qa

kg

35,000

36,000

c Lc

68

QS11 B Sp c Lc loi 2

Qa

kg

26,000

27,000

c Lc

69

QS12 Na Lng Sn

Qa

kg

29,000

38,000

Lng Sn

70

QS13 Thanh Long Bnh Thun

Qa

kg

19,000

22,000

Bnh Thun

71

QS14 Cam Snh Vnh Long

Qa

kg

36,000

49,000

Vnh Long

72

QS15 Nhn Lng Hng Chi c bit

1kg

Kg

43,000

49,000

HTX Nhn Lng Hng Lam

73

QS16 Su ring

Qa

kg

39,500

49,500

Bn Tre

74

QS17 Chanh leo Lt

500g - 1kg

kg

21,000

23,500

Lt

75

QS18 Qu i khng ht Tin Giang

500g -1kg

kg

23,000

23,000

HTX M Lng - Ci B - Tin Giang

76

QS19 Qu i bo Thanh H

500g -1kg

kg

14,000

15,000

Thanh H - Hi Dng

77

QS20 Chui Ng - i Hong ni b

Ni

Ni

19,000

21,000

X Ho Hu - L Nhn - H Nam

78

QS21 Chui Ng - i Hong ni to

Ni

Ni

21,000

25,000

X Ho Hu - L Nhn - H Nam

79

QS22 Chui Ng - i Hong khay 6 qu

6 qu/khay

Khay

7,500

9,000

X Ho Hu - L Nhn - H Nam

80

QS23 Chui Ng - i Hong khay 9 qu

9 qu/khay

Khay

13,500

16,000

X Ho Hu - L Nhn - H Nam

81

QS24 Chui Ng - i Hong khay qu to

Khay

Khay

11,500

13,000

X Ho Hu - L Nhn - H Nam

Nha Trang - Khnh Ho

82

QS25 Da Xim Bn Tre

qu

n
v
tnh
qu

83

QS26 u rut

qu

kg

12,000

14,000

HTX Yn Ngha - H ng - H Ni

84

QS27 L hi Ninh Thun

kg

14,000

15,000

Ninh thun

85

QS28 Nho Ninh Thun

kg

kg

58,000

73,000

Ninh thun

86

QS29 Mng cu

kg

kg

15,500

18,000

c Lc

STT

Chng loi

Quy cch
ng gi

Gi bn
s
11,000

Gi
bn l
12,500

Ni sn xut
Bn Tre

Thit b trng rau mm


87

BK1

B kt trng rau mm

29,000

32,000

Vin rau qu Trung ng

88

GT1

Ga th trng rau mm

1 kg

kg

4,000

7,000

Vin rau qu Trung ng

89

HG1

Ht ging rau ci c

25 - 100g

lng

8,000

14,500

Vin rau qu Trung ng

90

HG2

Ht ging rau ci ngt

25 - 100g

lng

9,500

16,000

Vin rau qu Trung ng

91

HG3

Ht rau mi

100g/gi

lng

9,500

16,000

Vin rau qu Trung ng

92

HG4

Ht rau mung

100g/gi

lng

8,000

12,000

Vin rau qu Trung ng

93

HG5

Ht Mng ti

100g/gi

lng

12,000

17,000

Vin rau qu Trung ng

94

HG6

Ht ci B Xi

100g/gi

lng

44,000

54,000

Vin rau qu Trung ng

95

HG7

Ht rau X lch

hp

hp

9,500

16,000

Vin rau qu Trung ng

Thc phm sch


Tht G sch
96

GA1

G i ATK nh Ho - TN

Con

kg

125,000

125,000

nh Ha - Thi Nguyn

97

GA2

G ta ATK nh Ho - TN

Con

kg

92,000

98,000

nh Ha - Thi Nguyn

98

GA3

G ta th vn

con

kg

105,000

107,000

Vnh Lc - Thanh Ha

99

GA4

G Ri - Bc Giang

Con

kg

94,000

105,000

Yn Dng - Bc Giang

100

GA5

G Xng en

Con

kg

126,000

145,000

Yn Dng - Bc Giang

101

GA6

G G Loa

Con

kg

89,000

89,000

Yn Dng - Bc Giang

102

GA1 i G Cng nghip

Khay

kg

75,000

80,000

Cng ty Minh Hin

103

CGA1 Cnh g Cng nghip

Khay

kg

75,000

82,500

Cng ty Minh Hin

Tht Ln sch, xng


104

TL1

Thn Ln

200g/khay

khay

19,000

19,500

Cng ty Minh Hin

105

TL2

Thn Ln

300g/khay

khay

28,000

29,500

Cng ty Minh Hin

300g/khay

n
v
tnh
khay

Gi bn
s
25,000

Tht sn mng

300g/khay

khay

TL5

Tht Ba ch (Di)

300g/khay

109

TL6

Tht Nc xay

110

TL7

111
112

Chng loi

STT

106

TL3

Tht Vai

107

TL4

108

Quy cch
ng gi

Ni sn xut

Gi
bn l
25,000

Cng ty Minh Hin

22,000

23,500

Cng ty Minh Hin

khay

22,000

23,500

Cng ty Minh Hin

200g/khay

khay

17,000

17,500

Cng ty Minh Hin

Tht chn gi

khay

kg

75,000

75,000

Cng ty Minh Hin

X1

Xng sn

300g/khay

khay

26,500

25,500

Cng ty Minh Hin

X2

Xng cc

500g/khay

khay

21,500

22,500

Cng ty Minh Hin

Tht B sch
113

BO1

Tht B

200g

khay

32,300

34,000

Cng ty Minh Hin

114

BO2

Thn B

200g

khay

33,725

35,500

Cng ty Minh Hin

115

BO3

Bp B

500g

khay

68,875

72,500

Cng ty Minh Hin

Trng G

116

TR1

Trng g Ai Cp An Ton

10 qu/hp

Hp

26,600

28,000

Vin Chn Nui, T Lim - H Ni

117

TR2

Trng g Cng nghip An Ton

10 qu/hp

Hp

21,850

23,000

Vin Chn Nui, T Lim - H Ni

Cua ng xay

118

CUA1 Cua ng tinh ch (Vinacua)

100g/hp

hp

15,200

16,000

Cng ty Vinacua - Tin Giang

119

CUA2 Cua ng xay 500g (Vinacua)

500g/ti

ti

38,950

41,000

Cng ty Vinacua - Tin Giang

120

CUA3 Cua ng gi 200g (Vinacua)

200g/ti

ti

16,150

17,000

Cng ty Vinacua - Tin Giang

121

CUA4 Cua ng gi 150g (Vinacua)

150g/ti

ti

12,825

13,500

Cng ty Vinacua - Tin Giang

C R ng

122

CR1

C r ng 300 g mc mu

300g/ti

ti

23,275

24,500

Cng ty Vinacua - Tin Giang

123

CR2

C r ng 300 g mc mu xanh

300g/ti

ti

20,425

21,500

Cng ty Vinacua - Tin Giang

124

CR3

C r ng tch xng 200gam

200g/ti

ti

22,800

24,000

Cng ty Vinacua - Tin Giang

125

CR4

C r ng tch xng 300gam

300g/ti

ti

33,250

35,000

Cng ty Vinacua - Tin Giang

Cc sn phm ch bin
126

127
128

u ph ti lng m hp

400g/hp

hp

4,500

5,200

Long Bin, H Ni

CB1

Ch Mc 400 gam HL1 H Long

400g/gi

gi

91,675

96,500

Cng ty c phn hp H Long

CB2

Ch Mc 250gam HL 2 H Long

250g/gi

gi

46,550

49,000

Cng ty c phn hp H Long

250g/gi

n
v
tnh
gi

Gi bn
s
18,525

Ch c Thu 250gam H Long

250g/gi

gi

CB5

Tht mui hun 400 gam H Long

400g/gi

132

CB6

Tht mui hun 250 gam H Long

133

CB7

134

Chng loi

STT

129

CB3

Ch c Mng 250gam H Long

130

CB4

131

Quy cch
ng gi

Ni sn xut

Gi
bn l
19,500

Cng ty c phn hp H Long

27,075

28,500

Cng ty c phn hp H Long

gi

53,200

56,000

Cng ty c phn hp H Long

250g/gi

gi

33,250

35,000

Cng ty c phn hp H Long

C thu ct khc 500 gam

500g/gi

gi

37,050

39,000

Cng ty Thc Phm Hong Gia

CB8

Nem B Kim Lin 350g

350g/gi

gi

18,525

19,500

Cng ty Thc Phm Hong Gia

135

CB9

Nem B Kim Lin cao cp 400g

400g/gi

gi

24,700

26,000

Cng ty Thc Phm Hong Gia

136

CB10

Ch gi cao cp Sfood 500g

500g/gi

gi

14,725

15,500

Cng ty Thc Phm Hong Gia

137

CB11

B bao s 500g

500g/gi

gi

19,950

21,000

Cng ty Thc Phm Hong Gia

138

CB12

B Vin HG 200g

200g/gi

gi

22,325

23,500

Cng ty Thc Phm Hong Gia

139

CB13

Ch khoai mn Hong Gia 350g

350g/gi

gi

14,725

15,500

Cng ty Thc Phm Hong Gia

140

CB14

Ch khoai L Ph HG 350g

350g/gi

gi

17,575

18,500

Cng ty Thc Phm Hong Gia

Cc Sn phm Sa

141

S1

Sa Chua Tri cy VNM 100g

100g/hp

hp

3,800

4,000

Cng ty sa Vinamilk

142

S2

Sa Chua ng VNM 100g

100g/hp

hp

3,610

3,800

Cng ty sa Vinamilk

143

S3

Sa Chua Nha am 100g

100g/hp

hp

4,275

4,500

Cng ty sa Vinamilk

144

S4

Sa chua Proby VNM 100gam

100g/hp

hp

4,275

4,500

Cng ty sa Vinamilk

145

S5

Sa ti Bch VNM 200ml

200ml/bch

bch

3,800

4,000

Cng ty sa Vinamilk

146

S6

Sa ti hp VNM 200ml

200ml/hp

hp

4,750

5,000

Cng ty sa Vinamilk

147

S7

Sa ti bch Socola 200ml

200ml/bch

bch

3,800

4,000

Cng ty sa Vinamilk

148

S8

Sa u lnh V- Fresh hp 200ml

200ml/hp

hp

3,325

3,500

Cng ty sa Vinamilk

149

S9

Sa u lnh V- Fresh bch 200ml

250ml/bch

bch

2,850

3,000

Cng ty sa Vinamilk

150

S10

Sa ti Thanh trng VNM 1 lt

1lt/hp

hp

22,325

23,500

Cng ty sa Vinamilk

151

S11

Sa ng Th Mc

380g/hp

hp

12,825

13,500

Cng ty sa Vinamilk

152

S12

Sa ng Th mc trng

380g/hp

hp

17,575

18,500

Cng ty sa Vinamilk

153

S13

Sa ng Th v 40gam

40g/hp

hp

2,660

2,800

Cng ty sa Vinamilk

154

S14

Vng sa Ancomilk

38g/hp

hp

8,075

8,500

Cng ty Ancomilk

Go

Chng loi

STT

155

G1

Go tm Thi

156

G2

Go Tm thm in Bin

5kg

n
v
tnh
kg

Gi bn
s
18,050

5 kg

kg

13,775

Quy cch
ng gi

Bn/M/Min

Gi
bn l
19,000

Ni sn xut
Thi Lan

14,500

in Bin - Lai Chu

157

BU1

Bn ti 300gam Safuco

300g/gi

gi

10,925

11,500

Cng ty C phn Lng Thc Min Bc

158

BU2

Bn kh 400gam Safuco

400g/gi

gi

14,250

15,000

Cng ty C phn Lng Thc Min Bc

159

MIE1

Min Go Xun 250gam

250g/gi

gi

12,350

13,000

Cng ty Go Xun Vit Nam

160

MY1

M ch si nh

500g

gi

14,250

15,000

Ch - Lc Ngn - Bc Giang

161

MY2

M ch si to

500g

gi

14,250

15,000

Ch - Lc Ngn - Bc Giang

162

MY3

M bn thn

500g

gi

11,400

12,000

Cng ty m Thnh Tn

163

BT1

Bnh Trnh Safuco loi to

300g

gi

10,450

11,000

Cng ty C phn Lng Thc Min Bc

Mng s ch

164

MA1

Mng l ti

500g

gi

14,250

15,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

165

MA2

Mng l x

500g

gi

14,250

15,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

166

MA3

Mng bp c

500g

gi

15,200

16,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

167

MA4

Mng kh vu kh n lin

500g

gi

19,000

20,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

168

MA5

Mng li ln

450g

gi

20,900

22,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

169

MA6

Mng lay

300g

gi

14,250

15,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

170

MA7

Mng trc ngt

300g

gi

17,100

18,000

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

21,000

Cng ty Trung Thnh

Mng ch bin
171

MD1

Mng dm t Trung thnh

0
800g

C Mui

19,950
0

172

CM1

C mui xi Tm Thi

540g

14,725

15,500

Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi

173

CM2

C mui Trung Thnh

500g

16,150

17,000

Cng ty Trung Thnh

Ht nm Knorr

174

HN1

Ht nm Knorr 220g - pack

220g

ti

34,200

36,000

Cng ty Unilever Vit Nam

175

HN2

Ht nm Knorr 220g - gi

220g

gi

11,400

12,000

Cng ty Unilever Vit Nam

176

HN3

Ht nm Knorr Rong bin 220g - gi

220g

gi

11,400

12,000

Cng ty Unilever Vit Nam

177

HN4

Knorr Rong bin 220g - pack

220g

ti

22,800

24,000

Cng ty Unilever Vit Nam

65g

n
v
tnh
ti

Gi bn
s
14,725

Gi
bn l
15,500

Cng ty Unilever Vit Nam

Ht nm Knorr 450g - pack

450g

ti

46,550

49,000

Cng ty Unilever Vit Nam

Ht nm Knorr 900g - gi

900g

gi

42,750

45,000

Cng ty Unilever Vit Nam

STT

Chng loi

178

HN5

Ht nm Knorr 65g - Pack

179

HN6

180

HN7

Quy cch
ng gi

Mui sch

Ni sn xut

181

MS1

Mui sch 555

gi

gi

4,750

5,000

Cng ty Mui sch Thanh Ho

182

MS2

Mui sch 777

gi

gi

3,800

4,000

Cng ty Mui sch Thanh Ho

183

MS3

Mui bin mt tri sch

gi

gi

5,700

6,000

Cng ty Mui sch Thanh Ho

184

MS4

Mui it sch

gi

gi

2,375

2,500

Cng ty Mui sch Thanh Ho

185

MS5

Mui VISACO sch

250gi

gi

2,850

3,000

Cng ty Mui sch Thanh Ho

M chnh

186

MC1

M chnh Ajinomoto 454g

454g

gi

24,225

25,500

Cng ty Ajinomoto Vit Nam

187

MC2

M chnh Ajinomoto 1kg

1kg

gi

44,650

47,000

Cng ty Ajinomoto Vit Nam

Du n

188

DA1

Du Oliu 150ml ITALY

150ml/chai

chai

37,525

39,500

Nhp khu t ITALY

189

DA2

Du Oliu 250ml ITALY

50ml/chai

chai

55,100

58,000

Nhp khu t ITALY

190

DA3

Du Oliu 500ml ITALY

500ml/chai

chai

85,500

90,000

Nhp khu t ITALY

191

DA4

Du n Neptune

1lt/chai

chai

30,400

32,000

Cng ty Du Thc Vt Ci Ln

192

DA5

Du n u Nnh Simply

1lt/chai

chai

31,350

33,000

Cng ty Du Thc Vt Ci Ln

193

DA6

Du n Knife 1lt

1 lt

chai

38,475

40,500

Singgarpore

194

DA7

Du n Knife 2lt

2 lt

chai

75,050

79,000

Singgarpore

195

DA8

Du n Knife 5 lt

5 lt

chai

175,750

185,000

Singgarpore

196

DH1

Du Ho 150gam

150g/chai

chai

7,125

7,500

Cng ty NESTLE Vit Nam

197

DH2

Du Ho 350gam

350g/chai

chai

13,775

14,500

Cng ty NESTLE Vit Nam

8,000

Cng ty Trung Thnh

Dm
198 DAM1 Dm go Trung Thnh

0
500ml

chai

St cc loi

7,600
0

199

SOT1 St Mayonaise 250ml H Lan

250ml/l

29,925

31,500

Nhp khu t H Lan

200

SOT2 St Mayonaise 500ml H Lan

500ml/l

47,500

50,000

Nhp khu t H Lan

201

SOT3 St Gch Cua xo Du n

250ml/l

n
v
tnh
l

202

SOT4 St c chua Trung thnh

250ml

chai

STT

Chng loi

Quy cch
ng gi

Nc tng, nc mm

Gi bn
s
55,100
7,600

Gi
bn l
58,000

Ni sn xut
Nhp khu t Thi Lan

8,000

Cng ty Trung Thnh

203

TU1

Tng np Trung Thnh

500ml

chai

8,075

8,500

Cng ty Trung Thnh

204

TU2

Tng t Trung Thnh

250ml

chai

7,125

7,500

Cng ty Trung Thnh

205

TU3

Tng t Chinsu

250ml

chai

6,650

7,000

Tp on Massan

206

TU4

Nc Tng hoa vng Chinsu

250 ml

chai

7,600

8,000

Tp on Massan

207

TU5

Nc Tng hoa vng Chinsu ti t

250 ml

chai

7,600

8,000

Tp on Massan

208

NM1

Nc mm Chinsu nh

340ml

chai

12,825

13,500

Tp on Massan

209

NM2

Nc mm Chinsu to

650ml

chai

24,700

26,000

Tp on Massan

210

NM3

Nc mm Nam ng nh

500ml

chai

14,250

15,000

Tp on Massan

211

NM4

Nc mm Nam ng to

750ml

chai

17,575

18,500

Tp on Massan

212

MT1 Mm Tp ng - Trung Thnh

250ml/l

13,775

14,500

Cng ty Trung Thnh

213

MTO1 Mm Tm 70gam - Trung Thnh

70g/l

4,275

4,500

Cng ty Trung Thnh

214

MTO2 Mm Tm 300g - Trung Thnh

300g/l

11,875

12,500

Cng ty Trung Thnh

Gia v

215

GV1

Sa t tm Trung Thnh

100ml

6,650

7,000

Cng ty Trung Thnh

216

GV2

M Tt - i Loan

43g/l

17,100

18,000

Nhp khu t i Loan

217

GV3

Ht Sen Trn

1kg/gi

kg

175,750

185,000

HTX Hng Lam - Hng Yn

218

GV4

Bt chin x

200g

Gi

10,925

11,500

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

219

GV5

Bt ao

300g

Gi

19,475

20,500

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

220

GV6

Bt go np

400g

Gi

24,225

25,500

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

221

GV7

Bt go np

300g

Gi

19,000

20,000

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

222

GV8

Ng v hng TL

50g

gi

7,125

7,500

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

223

GV9

Tai Chua

80g

Gi

9,500

10,000

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

26,000

P C - Mai Chu

Sn phm ch
224

CHE1 Ch C th sch
Sn phm mai, nc gii kht

0
100g/gi

gi

24,700
0

1kg/gi

n
v
tnh
kg

Gi bn
s
19,950

Mai Tin Thch cc loi

200g/hp

Hp

16,150

17,000

Cng ty Mai Tin Thnh

KH3

Long Nhn

150g/hp

Hp

36,100

38,000

HTX Hng Lam - Hng Yn

228

KH4

Su dm Tin Thnh

750g/l

30,400

32,000

Cng ty Mai Tin Thnh

229

KH5

M ngm ng Tin Thnh

750g/l

30,400

32,000

Cng ty Mai Tin Thnh

230

KH6

Chanh mui Tin Thch

750g/l

22,800

24,000

Cng ty Mai Tin Thnh

231

KH7

Bt Sn dy Hng Nam

1kg/gi

kg

80,750

85,000

HTX Hng Lam - Hng Yn

Chng loi

STT

225

KH1

ng trng xut khu

226

KH2

227

Quy cch
ng gi

Gi
bn l
21,000

Note:
1/ Tt c cc sn phm rau qu ca Cng ty Biggreen u c Vin Mi trng Nng
Nghip Vit Nam v i ng chuyn gia Nng nghip ca Cng ty Biggreen gim st
v ch o sn xut rt nghim ngt, theo ng quy trnh sn xut rau an ton ca B
Nng nghip v Pht trin Nng thn ban hnh.
2/ Cng ty Biggreen cam kt cc sn phm Rau qu ca cng ty u m bo theo ng
tiu chun rau an ton, nu khch hng ly mu phn tch kim tra bt k khi no m
khng t tiu chun cng ty cam kt chu hon trch nhim trc c quan chc nng
v bi thng thit hi cho khch hng theo nh tho thun hp ng k kt khi mua
bn hng.

Ni sn xut
Cng ty XNK Lam Sn

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
TT Nng nghip Hu c - Trng H NN
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
TT Nng nghip Hu c - Trng H NN
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
D n PSARD v Biggreen gim st k thut
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Biggreen
Biggreen
Biggreen
Biggreen

com

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Trung tm bo tn ngun gen v Cng ty Biggreen
Chng trnh 135 v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Biggreen v FV
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Biovege
Biovege
Biovege
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
The Fruit Republic Co., LTD
The Fruit Republic Co., LTD
Biggreen v Hu Lc
Biggreen v Hu Lc
Biggreen v Hu Lc
Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
Biggreen v Hu Lc
Biggreen v Hu Lc
HTX Nhn Lng Hng Lam/ S NN Hng Yn
Biggreen v Hu Lc
Biggreen v Hu Lc
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
Vin Bo v Thc vt
CASRAD
CASRAD
CASRAD
CASRAD
CASRAD

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Biggreen v Hu Lc
Vin mi trng Nng nghip v Cng ty Biggreen
Biggreen v Hu Lc
Biggreen
Biggreen
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng
Vin rau qu Trung ng

D n STOP AI ca USAID v Cng ty Biggreen


D n STOP AI ca USAID v Cng ty Biggreen
Chng trnh 135 v Cng ty Biggreen
D n STOP AI ca USAID v Cng ty Biggreen
D n STOP AI ca USAID v Cng ty Biggreen
D n STOP AI ca USAID v Cng ty Biggreen
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Cng ty Minh Hin
Vin Chn Nui
Vin Chn Nui
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty Vinacua - Tin Giang
Cng ty TNHH thc phm dinh dng Vit Hoa
Cng ty c phn hp H Long
Cng ty c phn hp H Long

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Cng ty c phn hp H Long
Cng ty c phn hp H Long
Cng ty c phn hp H Long
Cng ty c phn hp H Long
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty Thc Phm Hong Gia
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty sa Vinamilk
Cng ty Ancomilk

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Cng ty Biggreen
Cng ty Biggreen
Cng ty C phn Lng Thc Min Bc
Cng ty C phn Lng Thc Min Bc
Cng ty Go Xun Vit Nam
HTX Ch bin hoa qu Kim Bin
HTX Ch bin hoa qu Kim Bin
Cng ty m Thnh Tn
Cng ty C phn Lng Thc Min Bc
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty Trung Thnh
Cng ty XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Unilever Vit Nam

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Unilever Vit Nam
Cng ty Mui sch Thanh Ho
Cng ty Mui sch Thanh Ho
Cng ty Mui sch Thanh Ho
Cng ty Mui sch Thanh Ho
Cng ty Mui sch Thanh Ho
Cng ty Ajinomoto Vit Nam
Cng ty Ajinomoto Vit Nam
EUFOOD Vit Nam
EUFOOD Vit Nam
EUFOOD Vit Nam
Cng ty Du Thc Vt Ci Ln
Cng ty Du Thc Vt Ci Ln
Cng ty TNHH Qunh Trang
Cng ty TNHH Qunh Trang
Cng ty TNHH Qunh Trang
Cng ty NESTLE Vit Nam
Cng ty NESTLE Vit Nam
Cng ty Trung Thnh
Cng ty TNHH TM Nhung Nh
Cng ty TNHH TM Nhung Nh

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Siam Brothers
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Trung Thnh
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Trung Thnh
Cng ty Tn Ngc Lan
HTX Hng Lam - Hng Yn
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cng ty Phng Huyn - Ho Bnh

n v gim st k thut
v chu trch nhim sn phm
Cng ty XNK Lam Sn
Cng ty Mai Tin Thnh
HTX Hng Lam - Hng Yn
Cng ty Mai Tin Thnh
Cng ty Mai Tin Thnh
Cng ty Mai Tin Thnh
HTX Hng Lam - Hng Yn

H Ni, ngy 1 thng 8 nm 2010


CNG TY TNHH THC PHM SCH BIGGREEN
VIT NAM

THC PHM SCH BIGGREEN


a ch: S 6 Nguyn Cng Tr, Hai B Trng - H Ni
in thoi: 04. 22426062
Website: www.biggreen.vn

BNG GI
(T ngy 16/4/2010 n ngy 30/4/2010)

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chng loi
Rau dng c
C C rt
C C rt hu c
C Hnh hoa
C Hnh ty
C Khoai mn
C Khoai s
C Khoai ty
C Su ho
Rau dng qu
Qu Bu
Qu B C Tin
Qu B
Qu B xanh
Qu C chua
Qu C chua bi

Quy cch ng n v
gi
tnh

Gi bn

500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

15,000
20,000
30,000
15,000
18,000
18,000
14,000
16,000

Qu
Qu
Qu
Qu
500g/1kg
500g/1kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

13,000
12,000
12,000
12,000
16,000
25,000

Qu C chua bi Hu c
Qu C pho nh
Qu C tm di
Qu C tm trn
Qu u trch

500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg

kg
kg
kg
kg
kg

28,000
17,000
17,000
17,000
25,000

Qu u trch Hu c
Qu Da chut
Qu Da chut Hu c
Qu Mp ng
Qu su su
Rau n l
Rau Bp ci
Rau Bp ci Hu c
Rau Ci b xi
Rau Ci chp
Rau Ci cc

500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg

kg
kg
kg
kg
kg

28,000
16,000
18,000
15,000
10,000

Ci
Ci
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg

kg
kg
kg
kg
kg

12,000
14,000
13,000
14,000
13,000

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Rau Ci ln
Rau Ci m
Rau Ci m hu c
Rau Ci ngng
Rau Ci ngt
Rau Ci tho
Rau Ci xoong
Rau cn cn
Rau Cn ty
Rau C ci
Rau dn
Rau lang
Rau mm ci
Rau Mng ti
Rau mung
Rau Ngi cu
Rau ngt
Rau rau b
Rau su su
Rau Sp l trng
Rau Sp l xanh
Rau thm
Rau x lch
Hnh l
Hoa qu c sn
Qu Bi lng c c Tin Giang
Qu Bi nm roi Tin Giang
Qu Mn An Phc (Roi)
Qu i khng ht Tin Giang
Qu i bo Thanh H
Thc phm sch
G i ATK nh Ho - TN
G ta ATK nh Ho - TN
Nm s hu c
Thc phm kh phn phi
Go tm thm
Go Bc Hng
Go t thm LT2
M ATK nh Ha
M ch si nh
M ch si to
M bn thn

500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
500g/1kg
Ci
Ci
200g-500g
200g-500g
200g-500g

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
hp
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

14,000
20,000
22,000
18,000
14,000
14,000
14,000
18,000
24,000
12,000
12,000
12,000
10,000
14,000
12,000
30,000
20,000
16,000
16,000
25,000
25,000
30,000
30,000
30,000

Qu
Qu
500g -1kg
500g -1kg
500g -1kg

kg
kg
kg
kg
kg

20,000
18,000
26,000
23,000
20,000

Con
Con
200g - 500g

kg
kg
kg

119,000
98,000
36,000

5kg
5kg
5kg
500g
500g
500g
500g

kg
kg
kg
gi
gi
gi
gi

15,000
12,000
15,000
15,000
12,000

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Bnh a Nem
Mng l ti
Mng l x
Mng bp c
Mng kh vu
Mng li ln
Mng lay
Bt canh Hi Chu
Nc mm Chinsu to
Nc mm Chinsu nh
Nc Tng hoa vng Chinsu
Nc Tng hoa vng Chinsu ti t
Du n Knife 1lt
Du n Knife 2lt
M chnh Ajinomoto 1kg
M chnh Ajinomoto 454g
Ng v hng KTV
Ng v hng TL
V ph TL
V ph TL
Bt ngh TL
Bt hng lu
Bt hng lu
Bt gng
Bt gng
Bt ti
Bt ti
Bt x
Bt x
Mui tiu TL
Mui t TL
Bt tm thm TL
Bt go np
Bt chin gin
Bt go np
Bt ao
Bt chin x
Bt sn dy
Mng vu kh
Tiu ht en
Tai Chua
Tho qu

25g
500g
500g
500g
450g
300g
190g
650ml
340ml
250 ml
250 ml
1 lt
2 lt
1kg
454g
5gx10
50g
100g
180g
5gx5
50g
100g
50g
100g
50g
100g
50g
100g
100g
100g
400g
400g
300g
300g
300g
200g
200g
150g
100g
80g
80g

gi
gi
gi
gi
gi
gi
gi
gi
chai
chai
chai
chai
chai
chai
gi
gi
goi
gi
Gi
Hp
Gi
Gi
Hp
Gi
Hp
Gi
Hp
Gi
Hp
Hp
Hp
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi

15,000
15,000
15,000
16,000
20,000
22,000
15,000
2,500
25,000
13,500
8,000
8,000
40,500
81,500
47,000
13,500
6,000
7,500
5,500
12,500
6,000
6,500
15,500
6,500
15,500
6,500
15,500
6,500
15,500
6,000
6,000
28,000
25,500
17,000
20,000
20,500
11,500
25,500
36,500
20,500
19,500
25,500

Qu Chi
Hoa Hi kh
Hi qu + tho qu
Mc nh sch
xanh
d
Mui vng
Mui vng en
Bt cary n

80g
80g
100g
80g
150g
100g
200g
200g
5gx5

Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Hp
Hp
Gi

8,500
14,500
21,500
15,500
15,000
5,500
20,000
26,500
6,000

PHM SCH BIGGREEN


uyn Cng Tr, Hai B Trng - H Ni
2426062
Website: www.biggreen.vn

BNG GI
16/4/2010 n ngy 30/4/2010)

Ni sn xut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha
HTX Yn Ngha
HTX Yn Ngha
HTX Yn Ngha
HTX Yn Ngha
HTX Yn Ngha

- H ng
- H ng
- H ng
- H ng
- H ng
- H ng

do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut


do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut

Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip


HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut

HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut


HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
Tn Lc - Ha Bnh do d n PSARD v Biggreen gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX Yn Ngha - H ng do Vin mi trng Nng nghip gim st k thut
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
HTX M Lng - Ci B - Tin Giang
Thanh H - Hi Dng D n by b dit rui Protein ca c gim st k thut
nh Ha - Thi Nguyn D n STOP AI ca USAID gim st k thut
nh Ha - Thi Nguyn D n STOP AI ca USAID gim st k thut
Trung tm Nng nghip Hu c - Trng H Nng Nghip
Hi Hu - Nam nh
Hi Hu - Nam nh
Yn Khnh - Ninh Bnh
An ton khu (ATK) nh Ha - Thi Nguyn
Ch - Lc Ngn - Bc Giang
Ch - Lc Ngn - Bc Giang
Cng ty m Thnh Tn

n v gim st?

Gim gi c? Cha gim gi

L Nhn- Nam H
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Cng ty CPTB-DVTM-XNK Nng Lm sn Tm Thi
Nh my bnh ko Hi Chu
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Tp on Massan
Singgarpore
Singgarpore
Cng ty Ajinomoto Vit Nam
Cng ty Ajinomoto Vit Nam
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

Bao b in xut x?

Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc


Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc
Cty CPSX u T Thng Mi Thnh Lc

n v gim st?

Gim gi c? Cha gim gi hin nay do va gim gi

Bao b in xut x?

1
2
8
10
11
12
13
14
3
4
7
9

Sn phm khc
Qu Bi lng c c Tin Giang
Qu Bi nm roi Tin Giang
Qu Mn An Phc (Roi)
Qu i bo Thanh H
Qu i khng ht Tin Giang

kg
kg
kg
kg
kg

20,000
18,000
26,000
20,000
23,000

kh
G i ATK nh Ho - TN
G ta ATK nh Ho - TN
Ln Ngh An
Nm s

kg
kg
kg
kg

119,000
98,000
115,000
36,000

Go bao thai ATK


Go t thm LT2
M ATK nh Ha
M ch si nh
M ch si to

kg
kg
kg
gi
gi

14,000
15,000
20,000
15,000
15,000

THC PHM SCH BIGGREEN


a ch: S 6 Nguyn Cng Tr, Hai B Trng - H Ni
in thoi: 04. 22426062
Website: www.biggreen.vn

BNG GI
(T ngy 16/4/2010 n ngy 30/4/2010)

C C rt
C Hnh hoa
C Hnh ty
C Khoai mn
C Khoai s
C Khoai ty
C Su ho
Qu Bu
Qu B C Tin
Qu B
Qu B xanh
Qu C chua
Qu C chua bi
Qu C chua bi Hu c
Qu C pho nh
Qu C tm di
Qu C tm trn
Qu u trch
Qu u trch Hu c
Qu Da chut
Qu Da chut Hu c
Qu Mp ng
Qu su su
Rau Bp ci
Rau Bp ci Hu c
Rau Ci b xi
Rau Ci chp
Rau Ci cc
Rau Ci ln
Rau Ci m
Rau Ci m hu c
Rau Ci ngng
Rau Ci ngt
Rau Ci tho
Rau Ci xoong
Rau cn cn
Rau Cn ty
Rau C ci
Rau dn
Rau lang
Rau mm ci

15,000
30,000
15,000
18,000
18,000
14,000
16,000
13,000
12,000
12,000
12,000
16,000
25,000
28,000
17,000
17,000
17,000
25,000
28,000
16,000
18,000
15,000
10,000
12,000
14,000
13,000
14,000
13,000
14,000
20,000
22,000
18,000
14,000
14,000
14,000
18,000
24,000
12,000
12,000
12,000
10,000

11
30
31
32
33
34
49
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
26
27
28
29
36
40
1
2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
41
24
25
42
43
44

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Rau Mng ti
Rau mung
Rau Ngi cu
Rau ngt
Rau rau b
Rau su su
Rau Sp l trng
Rau Sp l xanh
Rau thm
Rau x lch

14,000
12,000
30,000
20,000
16,000
16,000
14,000
14,000
30,000
30,000

35
45
37
46
38
39
50
51
47
48

kg
kg
hp
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg