You are on page 1of 22

Bo Co Thc Tp Tt Nghip

GVHD:Nguyn c Vit Khi

I HC NNG
TRNG CAO NG CNG NGH THNG TIN
NGNH : CNG NGH MNG V TRUYN THNG
--------------------------------

TI:
NG DNG IIS 7 LM WEBSRVER
BO CO THC TP TT NGHIP

SVTH: Bi Quc Thnh


Lp: 08N
STSV: 081C920059
NHD: Nguyn c Vit Khi
.... Nng, Thng 1 Nm 2011....
SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 1

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

Mc Lc
LI CM N.........................................................................3
I. GII THIU V NI THC TP..................................................................................3
1.Gii thiu v cng ty Trng Tn Group Training Center...........................................3
2.Kt qu tm hiu v t chc hnh chnh, nhn s ca cng ty Trng Tn Group
Training Center ...............................................................................................................4
3. Kt qu tm hiu v cc hot ng chuyn ngnh v mi trng lm vic ca cng ty
Trng Tn Group Training Center ................................................................................5
a. Cc chuyn ngnh chnh..........................................................................................5
b. Cc lp o to k nng mm . Nhng k nng cn thit cc bn tr c th
thnh cng sau ny.......................................................................................................6
4. Mi trng lm vic....................................................................................................6
II. LCH LM VIC V CH K CA GIO VIN HNG DN MI TUN........7
III. NI DUNG CNG VIC C PHN CNG........................................................9
1.Tng quan v Internet Information Services 7.0 (IIS 7)..............................................9
a.Gii thiu...................................................................................................................9
b. Cc tnh nng mi ca IIS 7.0..................................................................................9
c. Ci t IIS ..........................................................................................................10
d. Cu hnh IIS ...............................................................................................11
f. Trin khai Web server............................................................................................12
2.Domain Controller......................................................................................................13
a. Gii thiu...............................................................................................................13
b. Ci t v cu hnh.................................................................................................14
3.Mulit Master................................................................................................................16
a. Gii thiu................................................................................................................16
b. Cu hnh.................................................................................................................16
4.Group Policy...............................................................................................................17
a. Gii thiu................................................................................................................17
b. B password phc tp v Logon locally................................................................17
c. Phn quyn cho cc User v OU...........................................................................18
IV. KT QU T C QUA T THC TP.......................................................21
NHN XT......................................................................................21

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 2

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

LI CM N
Em xin gi li cm n chn thnh v su sc nht n Anh Nguyn c Vit
Khi, ngi nhit tnh hng dn em trong qu trnh thc tp. Em cng xin gi
li cm n chn thnh n Anh Trn Vn Hng gim c cng ty Trng Tn
Group Training Center, to iu kin thun li cho em thc tp ti cng ty. Em
cng xin gi li cm n su sc n cc Anh : Nguyn Vn Hng, Nguyn Duy
Hi, Nguyn c Quang,H c Bin v cc Anh Ch trong cng ty Trng Tn
Group Training Center nhit tnh hng dn v ch bo cho em nhng kinh
nghim thc t ca ngi hc chuyn ngnh mng nh em. Qua qu trnh thc tp,
em hc hi c nhiu kin thc v kinh nghim qu bu. Nhng kinh nghim
s gip em rt nhiu trong vic thc hin n tt nghip v cng vic sau ny
ca em.
Do l ln u tin c tip xc vi vic tm hiu v cng vic thc t, nn em
khng trnh khi nhng thiu st trong qu trnh tm hiu v trnh by, nhn xt v
cng ty Trng Tn Group Training Center, nn rt mong nhn c s ng gp
ca thy c v cc bn. Mt ln na em xin chn thnh cm n tt c mi ngi
tn tnh gip v to iu kin tt nht em c th hon thnh chng trnh
thc tp ca mnh.
I. GII THIU V NI THC TP.
1.Gii thiu v cng ty Trng Tn Group Training Center.
- Trng Tn Group Trainning center: Tin thn l cng ty DTSCorp c tr
s chnh ti Tp.HCM, thnh lp vo nm 2005, hot ng trong lnh vc t vn
gii php CNTT, thit k v thi cng cc h thng mng, an ninh mng, cc ng
dng CNTT cho cc doanh nghip.
- Thng 5 nm 2006 hp tc vi cng ty TNHH VSIC Informatics - cng ty
100% vn nc ngoi - u t v thnh lp chi nhnh cng ty TNHH VSIC
Informatics ti Nng, hot ng chuyn v lnh vc o to CNTT.
- Thng 01 nm 2008: Mua li ton b chi nhnh cng ty TNHH VSIC
Informatics ti Nng, tng vn iu l v i tn thnh TTG Training Center.
- T thi im c mt ti Nng nm 2006 VSIC Informatics (nay l
TTG Training Center) tng bc khng nh v dn tr thnh mt trong
nhng Trung tm o to Cng ngh mng my tnh hng u ti Nng ni
ring v cc tnh min Trung ni chung
- gi vng v th hng u trong o to Cng ngh mng my tnh, TTG
Training Center tip tc nhng n lc duy tr cht lng o to u vit cng
vi nhng dch v h tr hc vin tt nht.

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 3

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

- TTG Training Center hin l nh cung cp hng u v dch v o to


trong lnh lc cng ngh thng tin v truyn thng ti Vit Nam:
+ Ging vin ng cp Quc t, nhit tnh, tn tm v kinh nghim thc
tin.
+ Thit b y , hin i ca chnh hng.
+ Chng trnh, gio trnh lun c cp nht Version mi nht.
+ Thc hnh ngoi gi trn thit b v khng gii hn thi gian.
+ Tham gia min ph cc Hi tho chuyn hng tun b sung thm
kin thc thc tin
- Tr s:
+ C s 1: 134 L Dun, Qun Hi Chu, Thnh ph Nng
+ C s 2: 75 Nguyn Khuyn, Qun Thanh Kh, Thnh ph Nng
in
thoi:
(0511)3867768
Fax:
(0511)3867767
Email: info@ttgtc.com
2.Kt qu tm hiu v t chc hnh chnh, nhn s ca cng ty Trng Tn
Group Training Center .
- TTG Training Center c lc lng lp trnh vin trn 30 ngi, tt c u
c tuyn chn k lng qua cc vng thi t chuyn mn, ngoi ng n phng
vn m bo thch ng vi mi trng lm vic chuyn nghip v k lut. Phn
ln cc ging vin c tuyn dng tt nghip i hc, Cao ng chuyn ngnh
cng ngh thng tin, c bng quc t ngoi ra cn c mt lc lng ng k l cc
hc vin hc tp ti TTG Training Center , c lm quen vi cng ngh
mi.
- L cng ty rt ch trng khu o to cho nhn vin ngay t khu u vo
cng nh trong qu trnh lm vic sau .Ngoi ra cng ty cn thng xuyn t
chc cc kha o to ngn hn trong nc v nc ngoi cho nhn vin v
chuyn mn cng nh cc k nng khc (nh k nng lnh o, qun l, k nng
mm v ngoi ng).
- Vi chnh sch trng dng nhn ti, bi dng nhn lc, i ng nhn vin
Trng Tn khng ngng pht trin mnh m v s lng, hon thin v chuyn
mn m cn c kh nng tip cn cng ngh mi, sn sng thch ng mi trng
lm vic mang tnh ton cu.
- i ng ging vin c o to chuyn mn cao c kinh nghim ging dy,
kinh nghim tham gia nghin cu mng... Tt c ging vin u c chng ch
quc t:
+ CCSI (Cisco Certified System Instructor)
+CCDA (Cisco Certified Design Associate)
+CCNA (Cisco Certified Network Associate)
+ MCT (Microsoft Certified Trainer)
+ MCSE (Microsoft Certified System Engineer)
SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 4

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

+ MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)


+ Network (CompTIA)
- C cu t chc ca cng ty :
+ Trn Vn Hng : Gim c
+ Nguyn Vn Hng : Ph G
+ H c Bin : Trng PT
+ Phan Thanh Hong Quyn : Trng PKD
+ L Th Xun Diu : Trng PKT
+ Nguyn Th Phng : Trng PGV
- Ging vin :
+ Trn Vn Hng
+ Nguyn Vn Hng
+ H c Bin
+ Nguyn c Vit Khi
+ Nguyn Duy Hi
+ Nguyn Quc Long
- Tr ging
+ Phan Vn Linh
+ Nguyn c Quang
- Nhn vin bo v.
+ Nguyn Truyn
3. Kt qu tm hiu v cc hot ng chuyn ngnh v mi trng lm vic ca
cng ty Trng Tn Group Training Center .
a. Cc chuyn ngnh chnh
- TTG Training Center tr thnh a ch tin cy ca nhiu bn tr yu
thch Cng ngh thng tin ( c bit l mng my tnh ) mong mun xy dng
ngh nghip ca mnh.
- TTG Training Center l a ch uy tn trong lnh vc o to:
+ Tin hc ng dng
+ K thut lp rp v ci t
+ Chuyn vin phn cng v mng
+ QTM Microsoft MCSA
+ QTM Microsoft cao cp MCSE
+ QT Microsoft server 2008 MTICP
+ Chuyn vin cisco CCNA
+ Chuyn vin cisco cao cp CCNP
+ An ninh mng security + CEH

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 5

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

b. Cc lp o to k nng mm . Nhng k nng cn thit cc bn tr c


th thnh cng sau ny.
- TTG cung cp h thng cc chng trnh hun luyn tng hp c kt
hp gia tm l thc hnh v trit hc ng dng, gip cho t chc v c nhn thay
i t duy, hnh ng mt cch mnh m, nhanh chng v trit theo hng tch
cc v ngy cng hon thin
- i vi c nhn:
+ t c s an nhin v th thi trong cuc sng hin ti v cng vic,
gii phng stress.
+ Gip pht hin v khai thc nhng sc mnh tim n, ln k hoch cuc
i.
+ Gip hnh thnh nhng k nng cn thit vt qua tr ngi tm l,
hon thin nhn cch vn ti thnh cng v hnh phc
- i vi doanh nghip:
+ To ra ngn ng chung, tiu chun chung, hoi bo chung. y l
nhng c s quan trng xy dng, pht trin tinh thn ng i v vn ha
doanh nghip.
+ To khng kh vui ti, phn khi, on kt v y nng lng trong t
chc..
+ Gin tip to ra hiu qu kinh doanh r rt ngay sau mi kha o to.
4. Mi trng lm vic.
- Mi trng lm vic hin i , trang thit b hin i , ging vin nhit tnh
, mi trng lm vic thn thin.

Tr s chnh ti trung tm
Tp Nng

SVTH: Bi Quc Thnh

Thit b chnh hang mi nht ca Cisco


gm c Router Serial 2008

Trang 6

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

K thut ca TTG ang chun b cho


lp hc CCNP ti phng hc VIP

Hc vin c hng dn vi
chuyn gia hng u tn thit b tht

II. LCH LM VIC V CH K CA GIO VIN HNG


DN MI TUN.

Tun s: 01
Cng vic thc hin
Ngy

Ngi
hng
dn

Mc

Nhn xt
ca ngi
hng dn
cng vic

Hai
Ba
T
Nm
Su
By

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 7

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

Tun s: 02
Cng vic thc hin

Ngi
hng
dn

Cng vic thc hin

Ngi
hng
dn

Ngy

Mc

Nhn xt
ca ngi
hng dn
cng vic

Mc

Nhn xt
ca ngi
hng dn
cng vic

Hai
Ba
T
Nm
Su
By

Tun s: 03
Ngy
Hai
Ba
T
Nm
Su

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 8

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

By

III. NI DUNG CNG VIC C PHN CNG


1.Tng quan v Internet Information Services 7.0 (IIS 7)
a.Gii thiu.
- IIS 7.0 l phin bn mi nht cho web server ca Micorosoft. IIS c
trong Window Server t khi Windown 2000 Server vi t cch l mt thnh phn
ca Windown v t Windown NT th l mt ty chn. IIS 7.0 hin c cung cp
trong Windown Vista v Windown Server 2008, h iu hnh my ch c d
nh s pht hnh vo u nm 2008. IIS 7.0 l mt phin bn c xem xt mt
cch t m trong thit k t kinh nghim ca cc phin bn trc. Phin bn 7.0 ra
i to nn nn tng linh hot v an ton cho vic cu hnh web v cc ng dng.
- IIS 7.0 c thit k tr thnh mt nn tng Web v ng linh ng v
an ton nht cho Microsoft. Microsoft thit k li IIS t nhng nn tng c
trc v trong sut qu trnh pht trin, nhm thit k IIS tp trung vo 5
lnh vc ln:
+ Bo mt
+ Kh nng m rng
+ Cu hnh v trin khai
+ Qun l v chun on
+ Hiu sut
b. Cc tnh nng mi ca IIS 7.0
- FTP Publishing Server: gm mt lot tnh nng mi v ci tin. Di y s
lit k ra cc tnh nng mi ca FTP 7.0 v m t cc tnh nng :
+ c tch hp vi IIS 7.0: Cc dch v FTP mi ny c tch hp vi

dao din qun tr mi v lu tr cu hnh ca IIS 7.0


+ H tr cho cc chun Internet mi: Dch v FTP mi h tr FTP trn
SSL, cng c bit n nh FTPS hoc FTP/SSL v s dng chng ch s
(SSL/TLS). Bn khng nn nhm ln vi SFTP hoc FTP trn SSH, l mt
chun khc hin khng h tr bi Microsoft FTP Publishing Service. N cng h
tr ci thin khc nh UTF8 v IPv6.
+ Chia s hosting: Cc dch v FTP mi c ci thin v c tch hp
hon ton vi IIS 7.0, n c th cu hnh FTP v cc ni dung Web t mt trang
Web bng cch thm vo mt lin kt FTP vo mt Website ang tn ti. Cc dch
v FTP cng h tr cho hostname o, m lm cho n c th hosting nhiu FTP
site trn cng mt a ch ip.
SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 9

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

+ M rng: Dch v FTP mi h tr pht trin (API) m rng, tnh nng


ny lm cho cc nh cung cp phm mm vit cc ty chnh cho chng thc
FTP d dng hn.
+ Ci thin tnh nng x l s c: IIS 7.0 c cc tnh nng x l s c mi,
chng hn nh Event Tracing cho Windows (ETW), dch v FTP h tr tnh nng
ny cng vi vic cung cp li chi tit v thng bo cho ngi dng a phng
cng l mt ty chn mi cho IIS 7.0.
c. Ci t IIS

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 10

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

d. Cu hnh IIS

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 11

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

f. Trin khai Web server

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 12

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

- Bc 9: Kim tra kt qu.

2.Domain Controller
a. Gii thiu
- Domain Controller l mt my tnh hay server chuyn dng c setup
Windown Server v lu tr bn sao ca Domain Directory (Local domain
database). Mt domain c th c 1 hay nhiu domain controller, mi domain
controller u c bn sao d liu ca Domain Directory. Domain Controller chu
trch nhim chng thc cho users v chu trch nhim m bo cc chnh sch bo
mt v thc thi.
- Cc chc nng chnh ca Domain Controller:
+ Mi domain controller lu tr cc bn sao thong tin v tin hnh ng
b d liu vi cc domain controller khc trong cng mt domain.
+ Domain Controller trong mt Domain c kh nng t ng ng b d
liu vi cc domain khc trong cng mt domain. Khi bn thc hin mt tc vi
i vi thong tin lu tr trn domain controller, th thng tin ny s t ng ng
b ha n cc domain controller khc. Tuy nhin m bo s n nh cho h
thng mng, chng ta cn phi c mt chnh sch hp l cho cc domain trong vic
ng b ha thng tin d liu vi mt thi im ph hp.
+ Domain Controller t ng ng b ha ngay lp tc cc thay i quan
trng i vi c Domian nh disnable mt user account.
+ Active Directory s dng vic ng b ha d liu theo c ch
multimaster, ngha l khng c domain controller no ng vai tr l master c,
SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 13

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

m thay vo th tt c domain controller u ngang hng nhau trong mt


khong thi gian ngn cho n khi thng tin cc domain controller trong h thng
u c ng b vi nhau, hay ni cch khc l thng nht d liu cho an ton
domain
+ Mc d l Active Directory h tr hon ton vic ng b d liu theo
c ch multimaster nhng thc t th khng phi lc no cng theo c ch ny.
Operation master roles l cc roles c bit cho assigned vi 1 hoc nhiu domain
controller khc thc hin ng b theo c ch single-master, ta c th d dng
nhn thy vic thc thi operation ca multimaster l s thc thi ca nhiu singlemaster ng thi.
+ H thng c nhiu domain h tr trong trng hp d phng backup
domain controller, khi mt domain controller c vn xy ra th cc domain s t
ng chy d phng, m bo h thng lun c n nh.
+ Domain Controller qun l cc vn trong vic tng tc vi domain
ca users, v d x nh i tng trong Active Directory hay xc thc vic logon
ca user.
- L mt ngi qun tr h thng, bn phi t cc domain controller trn
cc site t hiu qu cao nht cho vic ng b d liu v ng nhp h thng
ca user.
b. Ci t v cu hnh.

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 14

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 15

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

3.Mulit Master
a. Gii thiu
b. Cu hnh.
- Bc 1: T mt pc nng domain ta chun b thm mt pc na chy
windows server 2008, trc tin cu hnh cho 2 pc ping thy nhau sau t pc th
2 v tin hnh Zone vo domain
- Bc 2: Tin hnh add roles

- Bc 5: Nhp tn domain vo : truongtan.local


- Bc 6: Nhp passwordnextqu trnh nng domain din rarestars

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 16

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

4.Group Policy
a. Gii thiu.
b. B password phc tp v Logon locally
- Bc 1: Vo administrative toolGroup Policy Managelm nh hnh

- Bc 2:

- Bc 3: Vo run chy Gpupdate /force


- Bc 4: Cho php logon locally

- Bc 5: Add users vo ri gpupdate /force


SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 17

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

c. Phn quyn cho cc User v OU


M hnh trin khai

Thc hin
- Bc 1:Vo run g dsa.mscok, ln lt to cc ou ttg, ketoan, nhansu

- Bc 2: Ln lt to cc user giamdoc; kt1,kt2; ns1,ns2

- Bc 3: Vo administrative tool Group policy Managementln lt


to 3 chnh sch cho 3 ou

- Bc 4: Phi chut ln cam cp editlm nh hnh

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 18

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

- Bc 5: Phi chut ln removeRB editlm nh hnh

- Bc 6: Phi chut ln remove my computer editlm nh hnh

- Bc 7: Vo Run chy Gpupdate /force


- Bc 8: Tin hnh link cc chnh sch va to n cc ou
Ou ketoan:

Ou nhansu:

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 19

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

Ou ttg:

- Bc 9: Cp user qun l cho ou ttg ,ti ou ttg qua tad delegation add
user giamdoc vochn advancedchn full control cho giamdoc
- Bc 10: B k tha cho ou ketoanlm nh hnh

- Bc 11: To li cho khi log on vo h thng,ti group policy


management group policy objectphi hut to new gpo vi tn loichao logon
phi chut ln n chn editlm tip nh hnh

- Bc 12: To file text vi i .vbsadd file vo

Bc 13: Vo run chy Gpupdate /force

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 20

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

IV. KT QU T C QUA T THC TP


- Sau thi gian hc tp ti trng, khong thc tp ti ti cc cng ty, nh my, x
nghip l rt quang trng ,cn thit v b ch vi mi sinh vin. N gip cho
sinh vin c iu kin va chm vi thc t sn xut. Ngoi ra cn c c hi tip
thu hc hi thm nhiu kin thc mi cha c hc m rng vn kin thc
ca mnh ,nng cao tm hiu bit v trnh . p ng yu cu ngy cng cao ca
sn xut trong thi i ngy nay . ng thi hc hi thm v tc phong lm vic,
cch giao tip, ng x gp phn hon thin bn thn.
- Nh s gip tn tnh ca anh Nguyn c Vit Khi v cc anh ch trong
cng ty Trng Tn Group Training Center em cng c c nhiu kin
thc c hc v hc hi c rt nhiu kinh nghim qu bu:
+ Hon thin k nng qun l web server.
+ Hc hi thm v tc phong lm vic, cch giao tip, ng x gp phn
hon thin bn thn.
+ Tip thu hc hi thm nhiu kinh nghim , kin thc mi cha c hc .
+M rng vn kin thc ca mnh ,nng cao tm hiu bit v trnh .
+ Hc hi c tc phong , ni quy v o c ngh nghip

NHN XT
(Ca c quan thc tp)

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 21

Bo Co Thc Tp Tt Nghip
GVHD:Nguyn c Vit Khi

SVTH: Bi Quc Thnh

Trang 22