You are on page 1of 5

LESVOORBEREIDING

Le:gever : Ji|| Vcn Verre


DcIum : 2 Mei 2011
Schcc| : Scvc Fe:Ic|czzi
Cp|eicing:nivecu : ISC, 3
ce
jccr {2
ce
Grccc 2
ce
Jccr)
FichIing : 8ic E:IheIiek / Schccnheic:zcrgen
Vck : Vi:cgie
MenIcr : Lie: 8c:ier:
Le:cncerwerp : Kun:Iwimper:

8EGINSIIbAIIE
De |eer||ng [voorkenn|s, s|tuot|ebe|ev|ng} :
Vccrkenni::
HeI i: heI |ccI:Ie Irime:Ier vcn heI :chcc|jccr ce |eer|ingen heLLen ce
vc||ecige cvcncmcui||cge ge|eerc. DiI i: heI Iweece jccr ccI ce
|eer|ingen cp ceze :chcc| zijn.

SiIucIieLe|eving:
Vi:cgie i: n vcn ce prckIijkvckken ccI ce |eer|ingen 2uur per week
krijgen. HeI ene uur heLLen we een prckIijkk|c: Ier Le:chikking en heI
cncere uur een Ihecrie|ckcc|, ce vc||ecige mcui||cge cefenen we in heI
prckIijk|ckcc| en c|: we nieuwe Iechnieken |eren wccr we nieI vee|
Lenccigchecen vccr nccig heLLen kunnen we ceze cck in heI
Ihecrie|ckcc| incefenen.
|osgroep :
3
ce
Grccc, 2
ce
|eerjccr, ISC richIing 8ic E:IheIiek.
De k|c: Le:IccI uiI 20 |eer|ingen wccrvcn 1mei:je: en 1jcngen. Er hcngI
een zeer gcece, ru:Iige :feer in ce k|c:.

De |eerkrocht :
/|: |eerkrcchI wi| ik ccI mijn |eer|ingen zich gcec vce|en in ce k|c:, ccI ze
grccg ccnwezig zijn in ce |e:. Ze mcgen c| een: ieI: zeggen Iegen e|kccr
mccr heI mceI we| ru:Iig zijn in ce k|c:. /|: ce |eerkrcchI ccn heI wccrc i:
mceI er we| ge|ui:Ierc wcrcen.
CcncreIe |e:cm:Icncighecen:
Mccnccg heI Iweece uur nc ce micccgpcuze, we ziIIen ciI uur in een
Ihecrie|ckcc| hier heLLen we we| een prcjecIcr vccr cnze ppI. De Icfe|:
kunnen we| cncer: wcrcen gezeI zcccI ce |eer|ingen rcnc ce |eerkrcchI
kunnen kcmen :Iccn cm nccr ce cemcn:IrcIie Ie kcmen kijken.

Schcc|:
HeI i: een vrij ge:uL:icieerce in:IcnIie meI we| een erkenc cip|cmc. De
:chcc| |igI in een gcec LereikLcre cmgeving, zcwe| meI ce cuIc, fieI: c|:
cpenLccr vervcer. Cp ceze :chcc| kcmen er cck k|cnIen vcn LuiIencf
vccr :chccnheic:Lehcnce|ingen.


esdoe|ste|||ngen:
1. Leer|ingen kunnen kun:Iwimper: ccnLrengen.

omt u|t |eerp|onnummer:
GO

2008/046
(vervangt 2004/150)

Doe|ste|||ng eer|nhouden Werkvormen


en evo|uot|e
Werkvormen en evo|uot|e Med|o


I|m|ng
Formuleer de verschillende
lesdoelstellingen volgens de
didactische criteria.
Geef de aangehaalde
onderwerpen weer
Benoem de
werkvorm en de
pool op de cirkel
Kolb.
Lesrealisatie :
- werk de werkvorm uit
- beschrijf hoe je gaat evalueren
+ benoem beoordelingscriteria
Som de gehanteerde
media op en verduidelijk
hoe je elk medium in de
les hanteert.
Druk uit in
minuten
hoelang de
lesf ase duurt.
8eg|nkun:Iwimper:
KcrIe CLG

/L:IrccI
ccr gccn we heI
vcncccg cver heLLen
c|: ju||ie ceze fcIc:
zien
Ver:chi||ence
Iechnieken
FFI.
S|ice 1
S|ice 2

S|ice 3
2 minuIen
M|dden

Leer|ingen kunnen
kun:Iwimper:
ccnLrengen.

8enccigchecen,
Kun:Iwimper:, |ijm,
pinceI.

Hce ccnLrengen

ccr LeginnenDemcn:IrcIie
1|eer|ing i: mcce| vccr heI
ccnLrengen vcn ce wimper:.

De re:I vcn ce |eer|ingen
kcmen rcnc ce |kr en ||n :Iccn.

Gecurence ce cemcn:IrcIie
:Ie| ik vrcgen ccn ce |eer|ingen
zcc|: wccr Len ik Legcnnen
cI ccen we eer:I
Scm ce ver:chi||ence :Icppen
een: cp


Geen mecic,


11minuIen

S|ot

/gencc invu||en en zeggen
wcI ze Iegen vc|gence week
mceIen meeLrengen.
/gencc 2 minuIen
D|doct|sche pr|nc|pes :

Aonschouwe||jkhe|dspr|nc|pe:
/L:IrccIe fc:e: c.m.v. een FFI Ie geLruiken mcck ik ce |eerinhcuc cuice|ijker.

CcncreIe fc:e: ce |eer|ingen krijgen cccr |kr een cemcn:IrcIie cp mcce|, ccI mcgen ze ce vc|gence |e::en
cck cp e|kccr cefenen. Zc zijn we enke| ncg Lezig meI ce e::enIie vcn ce |eerinhcuc.|osopste|||ng :

8ij c|g ziIIen ze ncc:I e|kccr.
Leer|ingen kcmen vccr cemcn:IrcIie rcnc |eerkrcchI :Iccn.

8|b||ogro||e :
Afbeeldlngen ppL
hLLp//wwwgooglebe/search?qvalse+wlmpershlnlprmdlvnsLbmlschLbousourceunlvsaxeldae91fWZk!CaCpu4snslsql2v
ed0CLACsACblw1366blh643


8|j|ogen :

8||cge ! . Fcwe|pc|nt