0e grenzen van de vIrtueIe

wereId

FacebooklCoogIe vs PrIvacy


Facebook en prIvacy, Coogle en prIvacy: Caat dat wel samen: Facebook zegt dat men
rekenIng houdt met de gegevens van mInderjarIgen. En dat je zelf kan kIezen wat je van je
gegevens laat zIen en aan wIe. 0at wordt gerespecteerd. |aar wat mensen nIet weten Is
dat er meer achter deze regelIng schuIlt dan alleen rekenIng houden met prIvacywetten.
Want als men daar alle clausules van zou doornemen, zou men erachter komen dat
Facebook bepaalde regels gewoon aan hun laars lappen.

8Ijvoorbeeld: de 'LIke'·buttons. 0e mensen van Facebook kunnen zIen op welke sIte je
bent geweest. Als je tenmInste op een sIte komt waar ergens een 'LIke'·button op staat.
TegenwoordIg zIjn dat er een heel deel, dus Facebook kan je surfgedrag In de gaten
houden. |ag dat wel volgens de prIvacywet: Wel naar mIjn weten mogen alleen InstantIes
van de overheId en de InternetprovIders deze gegevens opvragen of bIjhouden. Andere
bedrIjven zoals Facebook mag dat nIet. TenzIj voor persoonlIjke controle.

Hetgeen dat mIj nog ergert Is het feIt dat je bIjna overal, op elke sIte, je kunt aanmelden
met je Facebook·account. Facebook heeft een tool gemaakt 'Facebook·connect' dat je
toelaat je aan te melden op andere sItes met je account van Facebook. 0aardoor Is dIe sIte
gelInkt aan je Facebook·account en kan dat zo weer bIjgehouden worden. Soms komt het
voor dat als Ik een dergelIjke sIte bezoek waar Ik kan aanmelden met een Facebook·
account, dat Ik al ben aangemeld van de eerste keer zonder dat Ik dat eIgenlIjk wIl.
Facebook meldt je dus automatIsch aan vanaf het moment dat je een dergelIjke sIte
bezoekt. SommIge mensen vInden dat dIt nIet kan. Ìk ken Iemand en dIe persoon heeft een
Facebook·account, hIj zoekt op Coogle zIjn naam en komt er Ineens achter dat hIj lId Is
van een bepaalde sIte. 0eze persoon Is nog nooIt op deze sIte geweest en weet dus ook
nIet hoe hIj lId Is kunnen worden van dIe sIte. Achteraf Is deze persoon erachter gekomen
dat hIj aangemeld was met zIjn Facebook·account. HIj heeft onmIddellIjk de account op
dIe sIte verwIjderd maar toch bleef dIe account bestaan. Wat toch onbegrIjpelIjk Is. Dp
sommIge sItes Is het zo dat je profIel onzIchtbaar wordt gemaakt maar er bestaat nog
altIjd een back·up van dIe bIjgehouden wordt door de beheerders van de sIte.

Je kan je tegenwoordIg overal aanmelden met je Facebook·account of je account koppelen
aan een servIce zoals: HotmaIl, Yahoo!, YouTube, ScrIbd (zoals 0rop8ox), etc.
Je account wordt opgeslagen In een bestand dat een cookIe heet. Een cookIe Is een
bestand dat door een sIte Is aangemaakt en dat op je computer wordt opgeslagen. 0at
bestand bevat gegevens om je bIjvoorbeeld aan te melden of de taalkeuze,. . 0e meeste
sItes dIe je bezoekt maken gebruIk van cookIes. 0us na verloop van tIjd staat je computer
vol met bestandjes dIe gegevens bevatten dIe mIsschIen kunnen mIsbruIkt worden.

Het gevaarlIjke aan cookIes Is dat een andere sIte gebruIk kan maken van een cookIe van
een andere sIte. En daar maakt Facebook gretIg gebruIk van. Een voorbeeld: je kent het
zeker, de advertentIebalk op Facebook. 0at Is dIe balk rechts van je scherm. Wel, een
aantal maanden geleden kwam Ik regelmatIg op de sIte van de Sabena FlIght Academy
omdat Ik toen wou studeren voor pIloot. 0at terzIjde. SIndsdIen, nadat Ik dIe sIte bezocht
had kwam er altIjd In dIe advertentIebalk "8ecome a pIlot" met daarbIj de lInk van de sIte
van Sabena FlIght Academy. 0eze sIte heeft een cookIe opgeslagen op mIjn computer en
deze wordt geactIveerd door Facebook. Zo komt dIe advertentIe In dIe balk terecht. 0us
als Ik nu bIjvoorbeeld naar de sIte van e8ay ga. 0an gaat er na verloop van tIjd een
advertentIe staan waar je artIkels kunt kopen op e8ay. 0at komt allemaal doordat
Facebook bepaalde cookIes actIveert om dan zelf te gebruIken In advertentIes.

Coogle Is ook zo'n fenomeen. |ensen dIe een emaIl·account hebben van CmaIl moeten
goed oppassen met wat ze ontvangen of verzenden. Coogle screent blIjkbaar de maIls van
zIjn klanten. 0aarIn gaat men op zoek naar trefwoorden. Coogle kan zo advertentIes laten
verschIjnen op de computer waar jIj het meeste aan zIt. 8Ijna bIj elke sIte heb je wel
bovenaan, onderaan of langs de zIjkant een balk met een advertentIe waar bIj staat
Coogle Ads. Coogle Is nIet meer dan een reclamebedrIjf dat aast op trefwoorden van zIjn
klanten en dat dan zo gebruIkt om eIgenlIjk je computer vol te spammen met advertentIes
dIe 'mIsschIen' van toepassIng kunnen zIjn op jou. Zowel Coogle als Facebook traceert je
surfgedrag door trefwoorden te zoeken of door de sItes bIj te houden waar je op komt en
waar een 'LIke'·button op staat. Hetgeen dat ze allebeI doen Is cookIes actIveren van
andere sItes en zo ook advertentIes plaatsen In je browser op eender welke sIte.
Je YouTube·account Is ook verbonden met Coogle want zodra je een YouTube·account
hebt, heb je ook meteen een Coogle·account. Wat als Ik dat nu nIet wIl: Ja dat moet je er
maar bIjnemen. Je kan geen YouTube·account hebben zonder eerst een Coogle·account te
hebben.

Trefwoorden zoeken In maIls vInd Ik heel vergaand en dat kan Ik absoluut nIet aanvaarden.
0It zou mIjn prIvacy schenden waar Ik dan eIgenlIjk klacht voor zou moeten neerleggen. 0e
enIge remedIe om toch je prIvacy mIn of meer te behouden Is ervoor zorgen dat je
cookIes, dIe bestanden dIe gegevens bewaren van sItes dIe je hebt bezocht, regelmatIg
verwIjderd. 0at Is de enIge manIer, volgens mIj, om je te sparen van dIe advertentIes dIe
ervoor zorgen dat de toegankelIjkheId van de sIte er op achteruIt gaat.

Nog een probleem vInd Ik op Facebook dat wanneer Ik naar een toepassIng ga, je
toestemmIng moet geven om gegevens te gebruIken van je profIel (naam, voornaam,
leeftIjd,.) en om dIngen te publIceren zonder altIjd toestemmIng te moeten vragen. 0us
soms zonder dat je dat weet ben je zelf je prIkbord op Facebook aan het bekladden met
posts van onder andere spelletjes of andere toepassIngen. |en zegt dat je dIt altIjd kan
aanpassen In de prIvacy·InstellIngen van Facebook maar dan nog. 0an kan het nog altIjd
zIjn dat je onbewust dIngen op je profIel zet zonder dat je dat wIlt, en toch heb je
geweIgerd van dIngen te publIceren zonder je toestemmIng. Dp de meeste vlakken worden
je gegevens bewaard (voor andere personen) maar voor toepassIngen en dergelIjke worden
deze gegevens openbaar gemaakt waardoor je je gegevens uItleent aan het bedrIjf dat de
eIgenaar Is van dIe toepassIng en daar moet Iets aan gebeuren. Ìk vInd het absoluut nIet
kunnen dat men zomaar toegang kan krIjgen tot je gegevens, ook al heb je dat geweIgerd,
dat je surfgedrag In de gaten wordt gehouden aan de hand van 'LIke'·buttons, etc.
Hoever gaat het blIjven doorgaan: Waar gaan ze stoppen: Als ze zo blIjven doorgaan Is het
beter dat je Iedereen maar meteen je huIs bInnen laat stappen. Want dan hebben we toch
nIets meer geheIm voor mekaar, dan weet Iedereen alles al van mekaar.


Arne Uten