PENGURUSAN FAÌL KURÌKULUM PENGURUSAN FAÌL KURÌKULUM

FAÌL KURÌKULUM FAÌL KURÌKULUM
PEPERÌKSAAN DALAMAN PEPERÌKSAAN DALAMAN
PPSMÌ PPSMÌ
PANÌTÌA PANÌTÌA
JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU
BUDDY SUPPORT SYSTEM BUDDY SUPPORT SYSTEM
SUKATAN DAN HURAÌAN SUKATAN SUKATAN DAN HURAÌAN SUKATAN
KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN AWAM KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN AWAM
PEKELÌLÌNG PEKELÌLÌNG
KANDUNGAN FAÌL KANDUNGAN FAÌL
TAJUK/PERKARA TAJUK/PERKARA
KERTAS MÌNÌT KERTAS MÌNÌT
ÌSÌ/KANDUNGAN ÌSÌ/KANDUNGAN
DOKET DOKET
FAÌL KURÌKULUM FAÌL KURÌKULUM
SURAT PANGGÌLAN MESYUARAT SURAT PANGGÌLAN MESYUARAT
CATATAN MÌNÌT MESYUARAT CATATAN MÌNÌT MESYUARAT
KURÌKULUM KURÌKULUM
SENARAÌ KEHADÌRAN SENARAÌ KEHADÌRAN
SENARAÌ TÌDAK HADÌR SENARAÌ TÌDAK HADÌR
PEPERÌKSAAN DALAMAN PEPERÌKSAAN DALAMAN
KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN DALAMAN KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN DALAMAN
SETÌAP KELAS/TÌNGKATAN DAN MATA SETÌAP KELAS/TÌNGKATAN DAN MATA
PELAJARAN MENGÌKUT BULAN. PELAJARAN MENGÌKUT BULAN.
GRAF PENCAPAÌAN SETÌAP SUBJEK. GRAF PENCAPAÌAN SETÌAP SUBJEK.
ANALÌSÌS KEKUATAN DAN ANALÌSÌS KEKUATAN DAN
KELEMAHAN BAGÌ SETÌAP SUBJEK KELEMAHAN BAGÌ SETÌAP SUBJEK
AHLÌ JAWATANKUASA BANK SOALAN AHLÌ JAWATANKUASA BANK SOALAN
FAÌL PPSMÌ FAÌL PPSMÌ
TERDAPAT 4 FAÌL PPSMÌ TERDAPAT 4 FAÌL PPSMÌ
i) i) Jawatankuasa PPSMÌ Jawatankuasa PPSMÌ
ii) ii) Surat menyurat Surat menyurat
iii) iii) Minit mesyuarat Minit mesyuarat
iv) iv) Pelbagai Pelbagai
FAÌL PANÌTÌA FAÌL PANÌTÌA
SEKURANG SEKURANG- -KURANGNYA TÌGA (3) FAÌL, KURANGNYA TÌGA (3) FAÌL,
ÌAÌTU: ÌAÌTU:
i) i) Surat panggilan mesyuarat dan cacatan minit Surat panggilan mesyuarat dan cacatan minit
mesyuarat mesyuarat
ii) ii) Sukatan dan huraian sukatan Sukatan dan huraian sukatan
iii) iii) Peperiksaan awam dan dalaman Peperiksaan awam dan dalaman
iv) iv) Pelbagai Pelbagai
v) v) Data guru (guru Data guru (guru- -guru panitia) guru panitia)
FAÌL JADUAL WAKTU FAÌL JADUAL WAKTU
JADUAL WAKTU KELAS JADUAL WAKTU KELAS
JADUAL WAKTU PERSENDÌRÌAN JADUAL WAKTU PERSENDÌRÌAN
NAMA GURU KELAS NAMA GURU KELAS
NAMA GURU BEREDAR NAMA GURU BEREDAR
NAMA GURU GANTÌ NAMA GURU GANTÌ
AJLÌ JAWATANKUASA JADUAL WAKTU AJLÌ JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
BUDDY SUPPORT SYSTEM BUDDY SUPPORT SYSTEM
JAWATANKUASA BSS JAWATANKUASA BSS
JADUAL WAKTU PERBÌNCANGAN JADUAL WAKTU PERBÌNCANGAN
CATATAN AKTÌVÌTÌ YANG DÌLAKUKAN CATATAN AKTÌVÌTÌ YANG DÌLAKUKAN
SUKATAN DAN HURAÌAN SUKATAN DAN HURAÌAN
SUKATAN SUKATAN
SUKATAN PELAJARAN SEMUA SUBJEK SUKATAN PELAJARAN SEMUA SUBJEK
HURAÌAN SUKATAN PELAJARAN HURAÌAN SUKATAN PELAJARAN
LAÌN LAÌN- -LAÌN YANG BERKAÌTAN LAÌN YANG BERKAÌTAN
AHLÌ JAWATANKUASA SUKATAN DAN AHLÌ JAWATANKUASA SUKATAN DAN
HURAÌAN SUKATAN HURAÌAN SUKATAN
FAÌL KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN FAÌL KEPUTUSAN PEPERÌKSAAN
AWAM AWAM
KEPUTUSAN UPSR (SR) KEPUTUSAN UPSR (SR)
KEPUTUSAN PMR KEPUTUSAN PMR
KEPUTUSAN SPM KEPUTUSAN SPM
KEPUTUSAN STPM KEPUTUSAN STPM
ANALÌSÌS KEKUATAN DAN ANALÌSÌS KEKUATAN DAN
KELEMAHAN KELEMAHAN
GRAF PENCAPAÌAN GRAF PENCAPAÌAN
PEKELÌLÌNG PEKELÌLÌNG
PEKELÌLÌNG KURÌKULUM PEKELÌLÌNG KURÌKULUM
PEKELÌLÌNG HEM PEKELÌLÌNG HEM
PEKELÌLÌNG PENGURUSAN PEKELÌLÌNG PENGURUSAN
PEKELÌLÌNG KOKURÌKULUM PEKELÌLÌNG KOKURÌKULUM
PEKELÌLÌNG DÌSÌPLÌN DAN SALAHLAKU PEKELÌLÌNG DÌSÌPLÌN DAN SALAHLAKU
PEKELÌLÌNG LAÌN PEKELÌLÌNG LAÌN- -LAÌN LAÌN
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 4/1986 Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 4/1986
Panitia Mata Pelajaran Panitia Mata Pelajaran
Perlu penubuhan panitia mata pelajaran Perlu penubuhan panitia mata pelajaran
supaya wujud hubungan dua hala dan supaya wujud hubungan dua hala dan
mudah membuat penyeliaan. mudah membuat penyeliaan.
Tugas Tugas- -tugas panitia: tugas panitia:
Ì) Ì) Penghubung dengan pentadbir Penghubung dengan pentadbir
ÌÌ) ÌÌ) Mesyuarat berkala Mesyuarat berkala
ÌÌÌ) ÌÌÌ) Penyediaan bahan P&P Penyediaan bahan P&P
ÌV) ÌV) Menyemak sukatan dan huraian Menyemak sukatan dan huraian
sukatan sukatan
SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSASBÌL 3/1999 SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSASBÌL 3/1999
PENYEDÌAAN BUKU REKOD PENYEDÌAAN BUKU REKOD
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Mengandungi dua unsur sahaja, iaitu: Mengandungi dua unsur sahaja, iaitu:
i) i) Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Tahunan
ii) ii) Rancangan Pelajaran Harian Rancangan Pelajaran Harian
Namun begitu perkara lain yang perlu ditulis, ialah: Namun begitu perkara lain yang perlu ditulis, ialah:
i) i) Maklumat demografi guru Maklumat demografi guru
ii) ii) Takwim Takwim
iii) iii) Jadual waktu Jadual waktu
iv) iv) Ìmpak Ìmpak
v) v) TOV TOV
vi) vi) Markah Markah
vii) vii) ETR ETR
Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan
dan Aktiviti yang Diperakukan oleh dan Aktiviti yang Diperakukan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil
12/1999 12/1999
Semua Pengetua dan Guru Besar Semua Pengetua dan Guru Besar
diingatkan bahawa Buku Teks yang diingatkan bahawa Buku Teks yang
diperakukan oleh Kementerian Pelajaran diperakukan oleh Kementerian Pelajaran
adalah wajib digunakan di semua sekolah adalah wajib digunakan di semua sekolah
kerajaan. kerajaan.
Buku Latihan dan Aktiviti Tahap Satu wajib Buku Latihan dan Aktiviti Tahap Satu wajib
digunakan di sekolah rendah. digunakan di sekolah rendah.
Penggunaan buku kerja dibenarkan untuk mata Penggunaan buku kerja dibenarkan untuk mata- -
mata pelajaran KBSR seperti berikut: mata pelajaran KBSR seperti berikut:
Jenis sekolah Jenis sekolah Mata Pelajaran Mata Pelajaran
SK/SRK SK/SRK Bahasa Bahasa
Melayu Melayu
Bahasa Bahasa
Inggeris Inggeris
Matematik Matematik - -
SRJK (C) SRJK (C) Bahasa Bahasa
Melayu Melayu
Bahasa Bahasa
Inggeris Inggeris
Matematik Matematik Bahasa Cina Bahasa Cina
SRJK (T) SRJK (T) Bahasa Bahasa
Melayu Melayu
Bahasa Bahasa
Inggeris Inggeris
Matematik Matematik Bahasa Tamil Bahasa Tamil
Pihak sekolah tidak sewenang Pihak sekolah tidak sewenang- -wenang wenang
menggunakan buku teks atau buku kerja yang menggunakan buku teks atau buku kerja yang
lain kerana perbuatan sedemikian adalah lain kerana perbuatan sedemikian adalah
bercanggah dengan Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil bercanggah dengan Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil
10/1993. 10/1993.
Guru tidak dibenarkan menggunakan buku kerja Guru tidak dibenarkan menggunakan buku kerja
semasa waktu mengajar dalam kelas. semasa waktu mengajar dalam kelas.
Buku kerja tidak dibenarkan untuk disenaraikan Buku kerja tidak dibenarkan untuk disenaraikan
dalam senarai buku di sekolah dalam senarai buku di sekolah- -sekolah. sekolah.
Juru jual dan kedai buku tidak dibenarkan Juru jual dan kedai buku tidak dibenarkan
masuk ke dalam kawasan sekolah untuk tujuan masuk ke dalam kawasan sekolah untuk tujuan
promosi. promosi.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil
15/2002 15/2002
Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan. Kebangsaan.
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan
Huraian Kurikulum Prasekolah Huraian Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kebangsaan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia terbitan
Tahun 2002 hendaklah digunakan bagi Tahun 2002 hendaklah digunakan bagi
murid murid- -murid berumur lima hingga enam murid berumur lima hingga enam
tahun. Bagi murid tahun. Bagi murid- -murid berumur empat murid berumur empat
hingga lima tahun tadika boleh hingga lima tahun tadika boleh
mengubahsuai kurikulum tersebut. mengubahsuai kurikulum tersebut.
Peruntukan Masa P&P Peruntukan Masa P&P
Peruntukan masa P&P Kurikulum Peruntukan masa P&P Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan adalah sekurang Prasekolah Kebangsaan adalah sekurang- -
kurangnya tiga (3) jam sehari. kurangnya tiga (3) jam sehari.
Jika bahasa pengantar Bahasa Ìnggeris Jika bahasa pengantar Bahasa Ìnggeris
atau Bahasa Cina atau Bahasa Tamil atau Bahasa Cina atau Bahasa Tamil
pengajaran Bahasa Kebangsaan dua (2) pengajaran Bahasa Kebangsaan dua (2)
jam seminggu. jam seminggu.
Jika tadika bahasa pengantarnya Bahasa Jika tadika bahasa pengantarnya Bahasa
Kebangsaan pengajaran Bahasa Ìnggeris Kebangsaan pengajaran Bahasa Ìnggeris
sekurang sekurang- -kurangnya dua (2) jam kurangnya dua (2) jam
seminggu. seminggu.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil. 9/2002 Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil. 9/2002
Pelaksanaan Mata Pelajaran Tahap Satu Pelaksanaan Mata Pelajaran Tahap Satu
Sekolah Rendah. Sekolah Rendah.
Pelaksanaan mata pelajaran Sains akan bermula dengan Tahun 1 pada
tahun 2003.
Peruntukan masa P&P bagi mata pelajaran sains sebanyak 90 minit
seminggu yang diambil peruntuk masa pengantar Bahasa Melayu, Bahasa
Cina dan Bahasa Tamil
Peruntukan bahasa pengantar bagi Tahap satu sekolah rendah adalah:
-Bahasa Melayu (Tahun 1,2, dan 3) : 360 minit seminggu
-Bahasa Cina (Tahun 1,2, dan 3) : 360 minit seminggu.
-Bahasa Tamil (Tahun 1,2, dan 3) : 360 minit seminggu.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 8/2002 Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 8/2002
Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Penawaran Mata Pelajaran Bahasa
Tambahan Di Sekolah Kebangsaan. Tambahan Di Sekolah Kebangsaan.
Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Cina Komunikasi
Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi
Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Komunikasi
Mata pelajaran ini akan diperkenalkan mulai Tahun 1 di Mata pelajaran ini akan diperkenalkan mulai Tahun 1 di
SK pada tahun 2003 sebagai mata pelajaran tidak wajib. SK pada tahun 2003 sebagai mata pelajaran tidak wajib.
POL tidak diperlukan lagi. POL tidak diperlukan lagi.
Dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi. Dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi.
Masa pengajaran 60 minit diambil daripada masa pilihan Masa pengajaran 60 minit diambil daripada masa pilihan
guru besar sebanyak 30 minit dan pertambahan masa guru besar sebanyak 30 minit dan pertambahan masa
persekolahan sebanyak 30 minit bagi Tahap 1 sekolah persekolahan sebanyak 30 minit bagi Tahap 1 sekolah
rendah. rendah.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Surat Pekeliling Ìkhtisas
Bil 12/2004 Bil 12/2004
Garis Panduan Umum Pemberian Garis Panduan Umum Pemberian
Kerja Rumah Kepada Murid Kerja Rumah Kepada Murid
Sekolah Sekolah
Mesti dipatuhi oleh semua Pengetua, Guru Besar, dan Mesti dipatuhi oleh semua Pengetua, Guru Besar, dan
Guru. Guru.
Pihak sekolah perlulah memastikan setiap murid Pihak sekolah perlulah memastikan setiap murid
diberikan kerja rumah secara berpatutan dan diberikan kerja rumah secara berpatutan dan
bersesuaian dengan potensi dan kemampuan murid bersesuaian dengan potensi dan kemampuan murid
berkenaan. berkenaan.
Jadual pemberian kerja rumah hendaklah dipamerkan di Jadual pemberian kerja rumah hendaklah dipamerkan di
setiap bilik darjah. setiap bilik darjah.
Pengetua, Guru Besar, dan ketua panitia hendaklah Pengetua, Guru Besar, dan ketua panitia hendaklah
memantuan pelaksanaan jadual kerja rumah. memantuan pelaksanaan jadual kerja rumah.
Pengetua dan Guru Besar adalah bertanggungjawab Pengetua dan Guru Besar adalah bertanggungjawab
memastikan bahawa kerja rumah yang diberikan kepada memastikan bahawa kerja rumah yang diberikan kepada
murid disemak oleh guru berkenaan. murid disemak oleh guru berkenaan.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 2/2006 Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 2/2006
Pelaksanaan Waktu P&P Sains Pelaksanaan Waktu P&P Sains
dan Matematik dalam Bahasa dan Matematik dalam Bahasa
Ìnggeris (PPSMÌ) Tahap 2 (Tahun Ìnggeris (PPSMÌ) Tahap 2 (Tahun
4,5 & 6) Di SRJK © Mulai 2006. 4,5 & 6) Di SRJK © Mulai 2006.
Bahasa Ìnggeris = 4 waktu seminggu Bahasa Ìnggeris = 4 waktu seminggu
Sains = 5 waktu seminggu ( 2 waktu diajar dalam Sains = 5 waktu seminggu ( 2 waktu diajar dalam
Bahasa Ìnggeris dan 3 waktu diajar dalam Bahasa Cina) Bahasa Ìnggeris dan 3 waktu diajar dalam Bahasa Cina)
Matematik = 8 waktu seminggu (7 waktu + 1 waktu) (2 Matematik = 8 waktu seminggu (7 waktu + 1 waktu) (2
waktu diajar dalam Bahasa Ìnggeris dan 6 waktu diajar waktu diajar dalam Bahasa Ìnggeris dan 6 waktu diajar
dalam Bahasa Cina) dalam Bahasa Cina)
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 7/2002 Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil 7/2002
Pelaksanaan Mata Pelajaran Pelaksanaan Mata Pelajaran
English For Science And English For Science And
Technology (EST) Technology (EST)
Mulai 2003 dilaksanakan di seluruh negara. Mulai 2003 dilaksanakan di seluruh negara.
Elektif wajib diambil oleh murid aliran Sains dan Elektif wajib diambil oleh murid aliran Sains dan
Teknologi. Teknologi.
Elektif pilihan bagi selain itu. Elektif pilihan bagi selain itu.
Masa pengajaran ialah 120 minit dan dimasukkan ke Masa pengajaran ialah 120 minit dan dimasukkan ke
dalam jadual waktu rasmi sekolah. dalam jadual waktu rasmi sekolah.
Murid di sekolah teknik dikecualikan mengambil mata Murid di sekolah teknik dikecualikan mengambil mata
pelajaran ini mulai tahun 2006. pelajaran ini mulai tahun 2006.
Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil Surat Pekeliling Ìkhtisas Bil
11/2002. 11/2002.
Pelaksanaan Pengajaran dan Pelaksanaan Pengajaran dan
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Ìnggeris di Sekolah Kebangsaan, Bahasa Ìnggeris di Sekolah Kebangsaan,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK T), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK T),
Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan
Enam Mulai Tahun 2003. Enam Mulai Tahun 2003.
Mata Mata- -mata pelajaran yang wajib diajar mata pelajaran yang wajib diajar
dalam bahasa Ìnggeris pada tahun 2003, dalam bahasa Ìnggeris pada tahun 2003,
ialah: ialah:
a) Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis a) Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis
Kebangsaan Tamil. Kebangsaan Tamil.
i) Sains Tahun 1 i) Sains Tahun 1
ii) Matematik Tahun 1 ii) Matematik Tahun 1
b) b) Sekolah Menengah Sekolah Menengah
i) Sains Tingkatan 1 i) Sains Tingkatan 1
ii) Matematik Tingkatan 1 ii) Matematik Tingkatan 1
c) c) Tingkatan Enam Rendah Tingkatan Enam Rendah
i) i) Fizik Fizik
ii) ii) Biologi Biologi
iii) iii) Kimia Kimia
iv) iv) Matematik S Matematik S
v) v) Matematik T Matematik T
vi) vi) Matematik Lanjutan T Matematik Lanjutan T
vii) vii) Perkomputeran Perkomputeran

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tingkatan 1 / / / / / /
Tingkatan 2 * / / / / /
Tingkatan 3 * * / / / /
Tingkatan 4 * * * / / /
Tingkatan 5 * * * * / /
Tingkatan 6 R / / / / / /
Tingkatan 6 A * / / / / /
Jadual Pelaksanaan P&P Sains dan Matematik Dalam Bahasa Ìnggeris Bagi
Sekolah Menengah dan Tingkatan 6.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tahun 1 / / / / / /
Tahun 2 * / / / / /
Tahun 3 * * * / / /
Tahun 4 * * * / / /
Tahun 6 * * * * * /
Jadual Pelaksanaan P&P Sains dan Matematik Dalam Bahasa Ìnggeris Bagi
Sekolah Kebangsaan dan SJK (T).
PEKELÌLÌNG PEKELÌLÌNG
KEWANGAN BÌL.5/2002 KEWANGAN BÌL.5/2002
BANTUAN PER KAPÌTA MATA BANTUAN PER KAPÌTA MATA
PELAJARAN DAN BUKAN MATA PELAJARAN DAN BUKAN MATA
PELAJARAN PELAJARAN
Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM
Bil.3/2003 Bil.3/2003
Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran
Ìnsentif Subjek Pendidikan (BÌSP) Bagi Ìnsentif Subjek Pendidikan (BÌSP) Bagi
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang
Sains, Matematik, dan Bahasa Ìnggeris. Sains, Matematik, dan Bahasa Ìnggeris.
Kelayakan Kelayakan
i) i) Subjek Subjek
Mengajar Sains dan Matematik dalam Mengajar Sains dan Matematik dalam
Bahasa Ìnggeris. Bahasa Ìnggeris.
ii) ii) Anggota Anggota
PPP yang mengajar subjek Sains dan PPP yang mengajar subjek Sains dan
Matematik dalam Bahasa Ìnggeris, Matematik dalam Bahasa Ìnggeris,
mengajar subjek Bahasa Ìnggeris, dan mengajar subjek Bahasa Ìnggeris, dan
PPP yang menggunakan kelayakan PPP yang menggunakan kelayakan
tersebut dalam tugas rasmi mereka. tersebut dalam tugas rasmi mereka.
Mengajar subjek Sains dan Mengajar subjek Sains dan
Matematik dalam Bahasa Ìnggeris. Matematik dalam Bahasa Ìnggeris.
Pendidikan Rendah, iaitu subjek Sains Pendidikan Rendah, iaitu subjek Sains
dan Matematik. dan Matematik.
Pendidikan Menengah, iaitu Sains, Pendidikan Menengah, iaitu Sains,
Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Sains Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Sains
Tambahan dan Teknologi Maklumat. Tambahan dan Teknologi Maklumat.
Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan
6), iaitu subjek Fizik, Kimia, Biologi, 6), iaitu subjek Fizik, Kimia, Biologi,
Matematik, dan Perkomputeran. Matematik, dan Perkomputeran.
Kelayakan anggota Kelayakan anggota
PPP yang mengajar di sekolah PPP yang mengajar di sekolah
rendah/menengah perlu: rendah/menengah perlu:
a) a) Syarat kelayakan opsyen. Syarat kelayakan opsyen.
i) i) Mempunyai opsyen Sains atau Matematik Mempunyai opsyen Sains atau Matematik
atau BÌ, atau atau BÌ, atau
ii) ii) Tidak opsyen tetapi mengajar sekurang Tidak opsyen tetapi mengajar sekurang- -
kurangnya tiga tahun berterusan subjek kurangnya tiga tahun berterusan subjek
tersebut. tersebut.
iii) iii) Telah menghadiri kursus berkaitan P&P Telah menghadiri kursus berkaitan P&P
subjek itu daripada institusi yang diiktiraf. subjek itu daripada institusi yang diiktiraf.
b) b) Syarat kelayakan mengajar. Syarat kelayakan mengajar.
i) i) Mengajar subjek itu mengikut waktu minimum Mengajar subjek itu mengikut waktu minimum
seminggu (berdasarkan pekeliling bil. 11&12/2002). seminggu (berdasarkan pekeliling bil. 11&12/2002).
c) c) Syarat mencapai tahap penguasaan Bahasa Ìnggeris Syarat mencapai tahap penguasaan Bahasa Ìnggeris
melalui: melalui:
i) i) Mempunyai opsyen BÌ, atau Mempunyai opsyen BÌ, atau
ii) ii) Disahkan oleh Ketua Jabatan bahawa calon Disahkan oleh Ketua Jabatan bahawa calon
menamatkan pendidikan dalam bahasa penghantar menamatkan pendidikan dalam bahasa penghantar
BÌ, atau BÌ, atau
iii) iii) Kepujian BÌ dalam SPM atau MCE, atau Kepujian BÌ dalam SPM atau MCE, atau
iv) iv) Menghadiri dan memiliki sijil daripada kursus BÌ yang Menghadiri dan memiliki sijil daripada kursus BÌ yang
diperakui oleh Ketua Jabatan, atau diperakui oleh Ketua Jabatan, atau
v) v) Menghadiri kursus dan memperoleh sijil P&P Sains Menghadiri kursus dan memperoleh sijil P&P Sains
dan Matematik dalam BÌ yang diiktiraf oleh KPM. dan Matematik dalam BÌ yang diiktiraf oleh KPM.
SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSAS SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSAS
BÌL.2/2002 BÌL.2/2002
PELAKSANAAN SUKATAN PELAJARAN PELAKSANAAN SUKATAN PELAJARAN
YANG DÌSEMAK SEMULA BAGÌ YANG DÌSEMAK SEMULA BAGÌ
KURÌKULUM BERSEPADU SEKOLAH KURÌKULUM BERSEPADU SEKOLAH
RENDAH (KBSR) DAN KURÌKULUM RENDAH (KBSR) DAN KURÌKULUM
BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
(KBSM) (KBSM)
Mulai tahun 2002 secara berperingkat Mulai tahun 2002 secara berperingkat- -
peringkat dengan mata pelajaran Sains peringkat dengan mata pelajaran Sains
Teras Tingkatan 1 dan Tingkatan 4, Teras Tingkatan 1 dan Tingkatan 4,
Matematik Teras Tingkatan 1 dan Matematik Teras Tingkatan 1 dan
Tingkatan 4, Sains Tulen (Fizik, Kimia, Tingkatan 4, Sains Tulen (Fizik, Kimia,
Biologi) Tingkatan 4, Matematik Biologi) Tingkatan 4, Matematik
Tambahan Tingkatan 4. Pelaksanaannya Tambahan Tingkatan 4. Pelaksanaannya
pada tahun 2003. pada tahun 2003.
SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSAS SURAT PEKELÌLÌNG ÌKHTÌSAS
BÌL 7/2001 BÌL 7/2001
GARÌS PANDUAN PAKAÌAN GURU KETÌKA GARÌS PANDUAN PAKAÌAN GURU KETÌKA
BERTUGAS DÌ SEKOLAH. BERTUGAS DÌ SEKOLAH.
JUBAH DAN SERBAN BUKAN PAKAÌAN RASMÌ. JUBAH DAN SERBAN BUKAN PAKAÌAN RASMÌ.
PAKAÌAN RASMÌ BAGÌ LELAKÌ ÌALAH SELUAR PAKAÌAN RASMÌ BAGÌ LELAKÌ ÌALAH SELUAR
PANJANG DAN BERBAJU KEMEJA PANJANG DAN BERBAJU KEMEJA
SETÌAP 1 DAN 15 HARÌBULAN PAKAÌAN BATÌK BAGÌ SETÌAP 1 DAN 15 HARÌBULAN PAKAÌAN BATÌK BAGÌ
LELAKÌ. LELAKÌ.
BAJU MELAYU DAN BERSAMPÌNG BOLEH DÌPAKAÌ BAJU MELAYU DAN BERSAMPÌNG BOLEH DÌPAKAÌ
PADA HARÌ JUMAAT. PADA HARÌ JUMAAT.
GURU WANÌTA GURU WANÌTA ÷ ÷ PAKAÌAN YANG TÌDAK MENJOLOK PAKAÌAN YANG TÌDAK MENJOLOK
MATA DAN BERSOPAN. MATA DAN BERSOPAN.
PEKELÌLÌNG KEMAJUAN PEKELÌLÌNG KEMAJUAN
PENTADBÌRAN AWAM PENTADBÌRAN AWAM
PÌAGAM PELANGGAN PÌAGAM PELANGGAN
KUALÌTÌ PERKHÌDMATAN KAUNTER KUALÌTÌ PERKHÌDMATAN KAUNTER
KMK KMK
TQM TQM
PENÌNGKATAN PRODUKTÌVÌTÌ PENÌNGKATAN PRODUKTÌVÌTÌ
MENÌNGKATKAN KUALÌTÌ PERKHÌDMATAN TELEFON MENÌNGKATKAN KUALÌTÌ PERKHÌDMATAN TELEFON
MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAÌL MEJA MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAÌL MEJA
PEMULÌHAN PERKHÌDMATAN PEMULÌHAN PERKHÌDMATAN
ÌSO ÌSO
BENCHMARKÌNG BENCHMARKÌNG
ANUGERAH ÌNOVASÌ PERKHÌDMATAN AWAM ANUGERAH ÌNOVASÌ PERKHÌDMATAN AWAM
BENGKEL PÌAGAM PELANGGAN BENGKEL PÌAGAM PELANGGAN
BÌNA PÌAGAM PELANGGAN UNTUK BÌNA PÌAGAM PELANGGAN UNTUK
ORGANÌSASÌ ANDA. ORGANÌSASÌ ANDA.

& 
%&

!## #%$% $

& 

%

&#&& $&#%!$&#% %%%$&#% &#&& $## $#%# .

!!#$ !&%&$!!#$ $%!$.

%%% !#&%& #!!$%!$& $$&% $%!$& %&$$ .

9203:7.!!$ $:7.9.!!$   .8.7.9 !0-. %#!%!!$ .9 39208:...3:. .

3208:. .9..3 !0-. .2/..3.9 $:.9.9/.3 !05078. $&# $&# &#%  %& $:7...3:7.38:.2.7. :7: ..39.7.9.9.3/.3/.3..3239 208:.:7: :7: :7:5.!%   ...95.3.

&%& &%&$ &%&!#$# &#&$ &#&## &#&% %&$&%& .

&$&!! #%$$% %&$$$ &%&!# %%%'%& .

$&%&# $&% $&%!#$&$& &#$&%!#  #%  %&$$&% &#$&% .

!&%&$!!#$  !&%&$&!$# !&%&$!# !&%&$$! !&%&$$%! $$&% $#  #!! .

! !&#&& ! !!&#&$ ! &#&& !$!$& ! ! .

$:7.8.9!00398.

2.8:.3 .3/:.35.3 %:.9-07.3 8:5..9.3 8:...8 9:./-7 08:..85.9.9./.39.3 2:/..3   ' !07:503:-:. !.50.. !03:-:3/03.202-:.7..35039. !030/.3! ! 0302.3:7.7.3/.39.39.9..!0...7.8 %:.::/:-:3.3-.95030..

$&#%!%$$.

3.7.3 .7.3507:/9:8 .:3.7.3%...7.9: #.:38:78.3./:..2:3-09:507.3.9: 25. %# .. .3 #.. .3!0.:2.  . % ' .1:7: %. ..3/:3/:.. !&&# !#!#  03.3. .3. ...3!0.3.2 .9/0247.7.

$:7.9!00398.8 .

3::%08/. . !03:3..3507.:.9..3!0.3.3 /.8.9.340 0203907.7.39.3::..

.3/../.9:.3  ::..9%.::%08.3:7:08.703/.3400203907.3/804.- /:3.9.39.3 .3/802:.:.. $02:.!0309:.-/:3./..5$.7 /3... 07.. .7..3-.3!0.9.3 /507..804.

!0.9 038804. 3078 .8. 0..9...8.50.7. 2.9. $..7./-03.: . 0.8.3:39:2.: .. !03:3.8..3-::07.. 3078 . 0.9.3:39:2./-03.8. 3078 . !03:3.3-::07.8.3 .9..: .7..902.7.3$#805079-07:9 ..

8. $# % .$# $# .3.902.902..9 ..%.9 .8.2 .

8 .3 203:3./03./.804.9.9.3.3.804.9!00398.:-::07.9/.307.3 03.380/02.8003.3 !.3$:7...3..507-:..3-::908.3 . -07.8003.  !.9/.

 804.8.3804.3 /.3 2.3-::07.-::9/.2803.20. :7::./-03...2.8:0/.. 802../-03..3203:3. :7:9/.9:203./-03. /.:39:9::.7.3:39:/803.7.9/./.8.7.3 574248 ..2803.8 ::07..7.30/..-::/804.-::/804..7.7.7/.

8 .9!00398.$:7.

3:7::2!7.. 0-.38.8.3 ..804. !0.3.

. 0-.8:.3.38.2:7/ 2:7/-07:2:7025.03.2:7/ 9./:3.2 9.2.8.3/...:3 .:7::290780-:9 . 2:7/ 2:7/ 2:7/-07:2:72.9. :7::2!7.907-9.3.804.804.3!03//.7.9 3.3/0:.-40 203:-.3:7::2!7...3 :7..3 %.38./.:3 03/.3-.0-.3.340 0203907.:39.:3 .

/./. 0-..8.3 80:7.38...38.7.8.33.8.3 :7.32..:.9./:.3.  .-.3.0-.%.8.8.2 503.7.80:7.503.2 8023: ..9.8.8..3..38.0-..! !:7::2 !7..39..3078 ./.503.3078 80:7.-.3 !7.7 .28023: .:.3.3. .!07:39:...3/:.7..! ! !07:39:.33.804.0-. .8.804.3 :7.73.8..3.8..80:7.38.9...9.39.280.3503..

$:7.9!00398.8 .

2 %.8.7.50.2-507:39:2.39..7-.3-.9.:3 /.3.0.8.3/..38.%. !0.5$.:3 !07:39:.32..3%.3%.8..9.0.:3 /.50. 3.8.8.3 2398023: ..3.8.9./.3.9:804.8.7.:35. .703/.7.: %.8.3..2..8.503.%./.%.39./.7.8.3880-.. !0.: .9: $04..! !-.3-072:..32.8..3..2 !07:39:.. %.. 9.!0.38.3 2398023: .3.. 239 8023:.3$./03.503...58.3 2398023: .:3 /.#03/.

$:7.9!00398.8.

503. ..2..9. 507804../.8.%..380-.75..!0.3. 703/..- ! 9/.7..3.33.8:.3 :7:-08.3/50703.%.%.38.... %.8 .3.32:.32.8./507:.7. 2.39/.:3/ $5.8 .50. 239/.8. 239-.5804.9. !03.9:7..7.2.8..7.9.3.35079..2-..8.3./:.242:3.7.3./..9.2..0-.82 .8..-42:3.8.:3 80-..8 ..3 239/.30/.5.7.42:3.3  .50.2-.780-.2-/..3$04.

8 .$:7.9!00398.

05.3/:.3&2:2!02-07.78!.#:2.:7/ $04./. . .3 07.

/5.-075.39:..309:..7:2.3..80./.8.202. :7:08. 2:7//802.3809.507:.7.7:2.89.- 202.07.307. 202.3/-07.3-.302././:.9:9..39..3/. :7:08.52:7/ /-07.7..5-/.3:3.350. !0309:.305..7:2.32:7/ -0703./.9:40802:.   089/5.7 /.804..7 /.3:7:08.3/03.207.03/.5./:.03/..307.25:.-079.!0309:..7.3 ..3 :7: !.07.3/ 809.7:2.89.3549038/.3.502-07.40:7:-0703.3 ..3 -07808:. !0309:.

$:7.8.9!00398.

...3.9:/.8.2..2.8..902. !0.. .2.902.9:/.2.7/.2 .9:8023: ..8.3078/..7/.9:/.3..7 /.9:8023: .9:8023: $. 3078 !!$ %.8.3.. .9:! !$.3078/.8...38 /. .7/.9/.9:  .8..3.9: .38..9:/.3078..5 %..9.3.3..8.3.:3  $#:.

8.$:7.9!00398.

82804.!0./:..2-2.38/.3/2.8. 239/.903/0.3203.03.3.:.332:. 091.03/ %0.39: ..30 /.:3 .7.2.7.3.3/80:7:30.503.8:. /...3 3847$...9:7. :7//804.3$.2-402:7/.344 $%   :. !0.80.-/.3.7.3-.7.9..9.3..8.7. 50..3 %0344 0915.9.8.

9!00398.8 .$:7.

2 .0303.902.3.9.3$.3%3.8..3 3.3.3!03.7..3%..38.2 $% $04...  !0.9/.3 !02-0.3078/$04..7.0-.0380-..38/.38.3 $04.3/.8.%.:3 .2:. $ /.

3 .:3 .902.-/..7 /.9.9... .3.2-.3.38%.9.:3 .$04.0-./..50. $.38.8. .9.7.38..9.38%3.0303. 2.3%.:3  .30785.9%3..2 $.9. $04.3$04.3/.9%. .3 ..038 0-.902.

.3 .902. .2#03/.9.33. %3. . .9$ .3% !07425:907.3:9.902.  . 44 2.902. .9% .9.

9.9.9.3..9.9.0303.3078./..3 %3..3! !$.8..38/.3  .3 %3.!0.3%3. $04.9.9.3 %3.3# %3.9./:.3.3  %3.3 %3.2.902.3 %3.8.9.

   .

  .

 .

  .

 .

  .

 .

 .

  .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

:3 %.38.0-.:3  .3$ %  %.. $04.:3 %.3078../:.8.8.902.3.2...:3 %.3! !$.38/.3.3/.9..!0.:3 %.

    .

 .

   .

 .

   .

 .

 .

 .

  .

 .

 .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

! .

 %&!#!%% !#&% !# .

$:7.9!003!07/2.3! .9.

78!.902.3 $! .8.3/..3..3/:.3078 .3 $.3!03//.9..38 ..7.3.!07/2. !0.3!0.8.3 380391$:-0!03//.3.9 /. .

..3 ..902.8.2 ..3.78:-0.3078 203.3203.30.2.38/..902...  0..3 90780-:9/.38/.8. !!!.9/.3078 /.9/.7$..3203:3.29:.822070..3 !!!. ....3078 349.78:-0$.87..8.3 $:-0 03.

03.2-. %3.3078 !03//.9:$.8.38 .38 /..902.9 /.38 %.:2.3%0344.80303.902. 44 $.9 !03//. 44 . .3#03/..3 .30303.9.9 !03//.3!07425:907.3.3/.902..3 ..9/.2.9 2.38/. .9:8:-0 2.902.9:8:-0$.305.78:-0$.3 .

 703/.  !!!....0.. .3203.7/804.349.3.

9.3/97.45803909.1 .780:7..38:-0 90780-:9 %0.: .45803909.7.3899:8.780:7..20303.90.9 .9.3 %/.9.38.:.5203.203.345803 025:3.3 :7..902.45803$.:3-07907:8.3! ! 8:-09:/.5203.33./.9.9.: %/.9./7:78:8-07.507: $..75.

8. .3203.35003- ..90.9:232:2 8023: -07/. .7. $.7..7 03.  ..78:-09:203:9..

5.2-.-.3/97.: 025:3.2..902.: 05:.3/.32028/.: 03...9.7 .9.9.9...7.9./7/..2$!.3503//.39.: 8.5503:.3 /507.3/.75..34009:././7:78:8/.8..38 /.3-.9.:4009:..9.3078 20.43 203..2.140! .9/..:78:8.8. $.3.503.9.3202507408! !$.3.-.3 .45803 ..8..: ..: 03..9203.9.

$&#%!%$$ .

 !$$&%!# $$& &#&&#$!&$ # $# &#&& #$!&$ $ .

.38%:03 2.3/.3.38 %07.3 $. 5.9.:3 .-075073.9..9 :..8%3.9.3 .9.9.32.3/.3$.9/03. :.9%07..9.:3 80.-075073.9.33.3 %3.9 %.7.8%3.7.9 5073.3%3.9.902.:3 80.9.902.8.2-.9.50.3 .3 !0./. 44 %3.3%3.7..

$&#%!%$$ .

 #$!&!&#&% #%&$$ &$#&!#$ !#$$&# !#& $%!#&!% &&#$! ! !#&% &#&% !%  %#$ ! .

!& !%#      !! &%!#%&%# %" !%!# &%'% %&%!#%% &!# $&## !&!#% $ # &# '$!#% .

!! !!&%& #$$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful