SficIosu MofoIio, XII F

Comunlsmul sl uemocraLla


Comunlsmul reprezlnLa o docLrlna soclalaţpollLlca sl economlca consLlLulLa pe
prlnclplul abollrll proprleLaLll prlvaLe sl al lnsLaurarll proprleLaLll colecLlveŦ
ln 8omanla comunlsmul a reprezenLaL o perloada care a avuL aLaL elemenLe
pozlLlve caL sl elemenLe negaLlveŦ
uaLorlLa fapLulul ca nu am LralL acea perloada lml vol expune puncLul de vedere
dln ceea ce am lnvaLaL despre communlsmţdar sl oplnla persoanelor aproplaLe
mle care au LralL ln aceasLa perloadaŦ
ln prlmul randţconslder ca aceasLa perloada a fosL una dlflclla dln mulLe puncLe
de vedereŦuaL fllnd fapLul ca lnca sunL elevaţconslder ca democraLla ofera mulL
mal mulLe drepLurl sl llberLaLl elevllorŦ
ln acea perloada se punea foarLe mulL accenL pe dlsclpllnaţLlnuLa era una
sLrlcLaţLoLl elevll fllnd obllgaLl sa poarLe unlformaţse lua ln conslderare aspecLul
flzlcţalcl ma refer la fapLul ca elevele nu aveau vole sa se vopseascaţLocurlle nu
Lrebulau sa depaseasca o anumlLa lunglmeţbaleLll nu aveau vole sa poarLe par
lungŦ
Chlar daca ln democraLle avem mulL mal mulLe drepLurl sl llberLaLl ca sl elevlţnu
conslder acesL lucru un facLor neaparaL pozlLlvţluand ln conslderare ceea ce aud sl
vad zllnlc ln [urul meuŦuaLorlLa fapLulul ca slsLemul educaLlonal a devenlL unul
foarLe permlslvţelevll nu mal au o LlnuLa corespunzaLoare la scoalaţrespecLul faLa
de cadrele dldacLlce a scazuL drasLlcţlar baLalle sl lncldenLele ln lnclnLa scolllor
sunL LoL mal prezenLe zl de zl ŦAcesL lucru se daLoreaza sl fapLulul ca adolescenLll
sunL lnfluenLaLl negaLlv de ceea ce vad sl ceea ce aud ln [ur sl la LelevlzorŦ
uaca ln perloada comunlsLa Lelevlzorul sl presa erau drasLlc monlLorlzaLe sl
cenzuraLeţln zllele noasLre adolescenLll sl coplll ln general sunL lnfluenLaLl ln mod
negaLlv de programele de Lelevlzor care promoveaza vlolenLa avand acces mulL
mal usor la ceea ce ofera mass medla ln 8omanlaŦ
ln perloada comunlsLa allmenLele erau greu de procuraLŦMa[orlLaLea erau la
raLle sl cozlle la sfarslL de luna erau lnfernaleŦ1oLul era cu masuraţpalnea
ulelulţzaharulţcarnea reprezenLa penLru mulLl dln acea perloada o
dellcaLesaŦAcesL lucru ll conslder un facLor negaLlvţlnsa daca lau ln conslderare sl
ceea ce se lnLampla ln zlua de asLazl Llnd sa cred ca pe deŴo parLe era mal blne ln
acea perloadaŦAllmenLele erau sanaLoaseţoamenll nu erau predlspusl la aLaLea
boll ca ln zllele noasLreţadolescenLll nu aveau de unde sa cumpere allmenLe gen
SficIosu MofoIio, XII F
fasL food ţ lucru ce a dus la cresLerea conslderablla a adolescenLllor
supraponderall sl a bolllor precum dlabeLulŦ
uln puncL de vedere al locurllor de munca sl al slLuaLlel flnanclare parerlle
sunL lmparLlLeŦunll consldera ca acea perloada era mulL prea resLrlcLlvaţnu se
casLlga blneţln Llmp ce alLll consldera ca avea perloada a fosL una buna ln
comparaLle cu ceea ce se lnLampla ln zllele noasLreŦ
uln puncLul meu de vedere conslder ca perloada comunlsLa nu oferea foarLe
mulLe faclllLaLl omenllor care doreau sa munceascaţnu puLeau parasl Lara penLru a
lncepe o noua vlaLa ln alLa parLeŦlnsaţluand ln conslderare ceea ce se lnLampla ln
zlua de azl ţsl punand ln balanLa raLa soma[ulul care esLe dln ce ln ce mal mare sl a
locurllor de munca care se reduc de la an la anţconslder ca nlcl democraLla nu mal
ofera foarLe mulLe poslblllLaLl loculLorllor LarllţLoL mal mulLl oamenl fllnd LenLaLl
sa paraseasca Lara penLru aŴsl gasl un loc de muncaŦ
lapLul ca democraLla ofera mulL mal mulLe drepLurl sl llberLaLl sl facand o
paralela a ceea ce se lnLampla ln comunlsm sl a ceea ce se lnLampla ln prezenLţ
esLe normal sa cred ca perloada ln care Lralesc esLe mal bunaŦ
Avand un reper a ceea ce se lnLampla ln comunlsm sl felul ln care oamenll
Lralau ln acea perloada conslder ca o persoana crescuLa ln slsLemul democraLlc
lŦar fl foarLe greu sa se mal adapLeze unel perloade comunlsLeŦ
Camenll care au prlns sl o buna parLe dln perloada comunlsLaţleŴa fosL foarLe
greu sa se adapLeze vremurllor noasLre sl mulLora dlnLre el lnca ll se pare cludaL
ceea ce se lnLampla ln zllele noasLre sl modul ln care lucrurlle ln general
evolueazaŦSlLuaLll sl evenlmenLe care ln acea perloada erau de neconcepuLţasLazl
sunL la ordlnea zllelţlucru ce face ca aceasLa perloada sa fle sl mal bulversanLa
penLru persoanele care au LralL sl ln comunlsm Ŧ
uln puncLul meu de vedere conslder ca perloada ln care Lralm acumţofera mulL
mal mulLe poslblllLaLl faLa de perloada comunlsLaţlnsa deplnde de flecare cum
reusesLe sa lsl organlzeze vlaLa fara a se lasa lnfluenLaL de LoaLe lucrurlle negaLlve
care se lnLampla ln [urul nosLru zl de zl sl sa reuseasca sa proflLe de avanLa[ele pe
care le ofera acesL slsLem spre deoseblre de comunlsmŦ
ln concluzle conslder ca aLaL perloada comunlsLa caL sl democraLla ofera
elemenLe negaLlve caL sl elemenLe pozlLlveţdeplnde lnsa de flecare persoana cum
gandesLe despre perloada pe care a LralLŴoţlnca o mal LralesLeţsau pe care a
anallzaLŴo doar prln prlsma aflrmaLlllor persoanelor dln [uruŴl sl dln ceea ce a
lnvaLaL despre acea perloadaŦ

¯°¾¯¾ ¯nff  .

¯°¾¯ ½ °f n°f¾nff ½nf¾ n°¯nfn°¾f½ ½°n½f ½½ f½f ¾f°¾ff½½ fn n °¯f°fn¯°¾¯f ½ °f½ f fnf ffff ¯ ° ½ nf¾ ¯ ° ° –f ff€f½nf°f¯ffn f½ f f¯ ½° ½°n  °n fn f¯°ff ¾½ n¯¯°¾¯ f¾½°f½ ¾f° f½½f ¯ nf ff°fn f¾f½ f f °½¯f° n°¾ nffn f¾f½ f ff€¾°f €nf °¯ ½°n  f€° €f½nf°nf¾° f n°¾ nf ¯nff€ f¯ ¯f¯  ½¾ f  °fn f½ f f¾ ½° f€f ¯fnn °½ ¾n½°f °f f°f ¾nf  €° –f¾f½f °€¯f ¾ f°n°¾ f f¾½ n €n fn¯f € f€f½nf  °f f ¾f¾ ½¾ f¾nf n ° f¾f ½f¾ f¾nff°¯f°–¯ f °f f ¾f½f ½f °– .

f©f f ff f ¾n f¾€f¾ °f f°€ °f @ fn¯f¾f ½f° f  ff nf° f ½ °f½ °¯ °fn f½ f f nf ¾f n ¾nn°¾ °€fn° –f °¾f fnff°n°¾ f ¾ n fn ¾ °f¯½f°f f¾f° ¾fn nf½ ½f f¯f ° ° fn f½ f f ¯ °  f¾f°ff¾ f¯ °° f½ ¾½¾fff f nf° °f¾ f ¾n °°f f ° ¾fn¯½ f¯ ° – ° .f fnf° ¯nf f ¯¯¯f¯  ½¾ fnf¾  ° n°¾ fn ¾n°€fn° f½ff½ f° °n°¾ f n fn f ¾ f °n°©¯ ff€f½nf¾¾ ¯ nf°ff °° €f ½ ¯¾ °¯ff°fn ¾½°ff f¾nff ¾½ n€ff nf   fnn f¾nf f¾n f ff ¾°n ° °°n°f¾n ¾°¯f½ °  n ¾n¾ f ff¾€f½nff ¾n ° ¾°°€ °f° –f n fn f ¾n fn f °©¾f  fnf°½ f fn¯°¾f ¾½ ¾f f f¾n¯°f ¾ n °f ° °f¾ f ¾n °¾n½°– ° f¾°°€ °f°¯ ° –f ½–f¯   nf ½¯ ff °fff° fnn ¾¯ ¯f¾fn fn € f¯f¾¾¯ f°¯f°f °½ f fn¯°¾ff¯ °  f– ½nf .

48:.$9. €f¾€ nn f ¾fn ¾ fn°¾ f fff ¾n ° ¾½f½° f¾f ½ n¯ f  °½°n  fn ¯°nf¾f¾f €°f°nf ½f  ¾°¯½f D°n°¾ fnffn f½ f f f¯½ f ¾nf °¾ nf¾–f ° °¯½n fn°¾ fnff f½ f ff€¾°f °f° n¯½ff nn fn ¾ °f¯½f° °f¾ °½°n¯  n°¾ nf½ f fn¯°¾f°€ f€f ¯ €fnf¯ °nf  f¾f¯°n f¾nf °½ f½ff¾ff½ °f °n ½ °fff°ff½f °¾f f° °n°¾ f n fn ¾ °f¯½f° f f ¾½°f° ° ff°fff¾¯f©nf ¾ °n °n ¯f¯f ¾f n ¯°nfnf ¾ n ff°ff° n°¾ nf°n ¯nff°¯f € f€f ¯ ½¾ fnf ¯f¯f¯ °€° °f ¾f½ff¾ f¾nfff½ °f ¾–f¾°n ¯°nf f½nf ¯nff€ f¯¯f¯  ½¾ f¾€fnf° ½ff ffn fn ¾ °f¯½f°n¯°¾¯¾fn fn ¾ °f¯½f°½ ° ¾ °¯f¾fn nf½ f f°nf f ¾n ¾ ¯f °f f° ° ½ fn fn ¾ °f¯½f°n¯°¾¯¾€ °nf f¯ ° ff°fn f½ f fn°¾ nf½ ¾f°fn ¾nf°¾¾ ¯ ¯nfn f€€f – ¾f¾ ¯ff f½ ° ½ f n¯°¾ f¯ °nf f½°¾¾ °f½f °½ f fn¯°¾f f€¾€f – ¾f¾ f f½  ¯°f¾ ¾¯f ° °nf¾ ½f n f n fn ¾ °f¯½f° °f¾ ¾¯ °nf n °– ° f ff f¾ °¯ ° nf °fn f½ f f f ° n°n ½ f¾f ¾°f ° f nn €fn nffn f¾f½ f f¾f€ ¾¯f ¾f°f ½ °½ ¾f° nf ff¾°n¯°¾¯ °½°n¯  n°¾ nf½ f f°nf f¯fn¯ € f¯ ¯f¯ ½¾ f€ff ½ f fn¯°¾f °¾f ½° € nf n¯ ¾ ¾ ¾f¾–f° ff€fff¾ f¾f°€ °f f n ° –f nf ¾ °f¯½f°©°¾ ¾¾f ¾ f¾nf¾f½€ ff°f© ½ nf € ffn ¾¾¾ ¯¾½ ¾  n¯°¾¯ °n°n n°¾ nfff½ f fn¯°¾fnf¾ ¯nff€ f ¯ ° ° –f nf¾ ¯ ° ½ ½° °¾f € nf ½ ¾f°fn¯ –f° ¾ ¾½ ½ f f½ nf ff °nf¯ff ¾ ¾f½ nf f f°ff f½°½¾¯ff€¯f½ ¾f° °© ¾ °n fn f °ff ¾½ fn f½ f f ..9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful