SKKP 3043 METODOLOGI PENYELIDIKAN

Prof. Madya Dr Faridah Ibrahim Lecture 6B Kaedah Eksperimen

KAEDAH EKSPERIMEN/UJIKAJI
Kaedah kajian untuk mengkaji hubungan antara dua pemboleh ubah/angkubah yang diukur dalam keadaan terkawal dan di bawah pemerhatian.

KEGUNAAN
Menyelidik hipotesis dan soalan kajian di bawah keadaan terkawal Membina teori yang boleh diuji di lapangan Memperkemaskan teori sedia ada dan dapatan kajian lain Melakukan replikasi dalam persekitaran yang ditentukan

PANDUAN KAEDAH UJI KAJI?
Apakah tujuan kajian? Apakah yang ingin diukur/diuji? Berapakah pemboleh ubah yang terlibat? Apakah jenis data yang diingini? Cara berkesan mengumpul data? Apakah jenis statistik yang paling sesuai? Berapa kos kajian? Dan bagaimana kurangkan kos? Apakah kemudahan yang ada? Apa faedah/manfaat daripada kajian?

KAWALAN
KAWALAN ialah aspek terpenting dalam eksperimen untuk memastikan dapatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Kawalan terhadap tiga aspek : - persekitaran; - pemboleh ubah/angkubah; - subjek

KAWALAN PERSEKITARAN
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG BOLEH DIUJI DAN BERBEZA DARIPADA PERSEKITARAN BIASA Kadar cahaya; suhu; kedekatan subjek dengan instrumen dan sebarang unsur lain boleh disusun dan diubah Sifat persekitaran semula jadi/natural dan tidak semula jadi/not natural mempengaruhi dapatan

KAJI TINGKAH LAKU
Penyelidik mengkaji tingkah laku komunikasi dan semua tingkah laku adalah sama sahaja, sama ada fenomena diperhatikan dalam persekitaran “semula jadi” atau “tidak semula jadi” Eksperimen tidak mengkaji persekitaran

KAWALAN PEMBOLEH UBAH
Pemboleh ubah bebas (independent/IV)) – angkubah ini diubah secara sistematik oleh pengkaji untuk mengkaji kesannya kepada pemboleh ubah terikat. Pemboleh ubah terikat (dependent/DV) – angkubah yang diperhatikan dan nilainya bergantung kepada pemboleh ubah bebas.

KAWALAN SUBJEK
Pemilihan bilangan dan sifat subjek yang dijadikan objek pemerhatian dalam eksperimen (Pilih secara rawak mudah) Penentuan subjek dimasukkan di dalam kumpulan kawalan (CONTROL GROUP) atau kumpulan yang diuji (EXPERIMENTAL GROUP)

REKA BENTUK EKSPERIMEN
Reka bentuk merangkumi langkah-langkah dalam mengendalikan eksperimen Reka bentuk biasa Prauji Eksperimen dijalankan

Pasca ujian

CONTOH PRAUJI/PASCA UJI
R R O1 01 X O2 (KE) 02 (KK)

R = Responden 0 = Observation/pengamatan X = Stimulus/rangsangan ke atas kump. eksperimen KE = KUMPULAN EKSPERIMEN KK = KUMPULAN KAWALAN

CONTOH PASCA UJIAN
Diguna bila pengkaji bimbang subjek sudah “sensitize” dengan instrumen kajian R R X 01 (KE) 02 (KK)

CONTOH REKABENTUK SOLOMON 4-GROUP DESIGN
Reka bentuk empat kumpulan Solomon adalah gabungan dua rekabentuk dan diguna jika kesan praujian diandaikan merupakan faktor negatif. R R R R 01 03 X

x

02 04 05 06

Rekabentuk faktorial
Kajian faktorial dijalankan apabila pengkaji ingin kaji kesan dua atau lebih pemboleh ubah. Cara ini menjimat masa, kewangan dan sumber lain apabila interaksi antara pemboleh ubah bebas dikaji serentak.

REKA BENTUK FAKTORIAL 2X2
RADIO AKHBAR TIADA AKHBAR I III TIADA RADIO II IV

REKA BENTUK FAKTORIAL 2X3
RADIO IKLAN AKHBAR 4 WARNA IKLAN AKHBAR HITAM PUTIH
TIADA AKHBAR

TIADA RADIO I II

III V

IV VI

APLIKASI
Tujuan kajian adalah untuk melihat sama ada pendedahan kepada keganasan film komik membawa kepada peningkatan tingkah laku keganasan di kalangan kanak-kanak ketika mereka bermain. Subjek: dua kumpulan pelajar tahun satu. Group A (KE) dan Group B (KK).
Eksperimen: Group A didedahkan kepada filem komik/kartun ganas. Group B diberi bahan bacaan biasa.

Selepas menonton film, Group A dan Group B dibawa ke taman permainan untuk bermain. Pengkaji mengira jumlah tingkah laku ganas yang dilakukan oleh kanak-kanak.
Jika , keganasan banyak dilakukan oleh Group A, maka pengkaji boleh mengandaikan bahawa pendedahan kepada filem komik ganas boleh meningkatkan tingkah laku ganas di kalangan kanak-kanak.

KELEBIHAN KAEDAH EKSPERIMEN
Boleh kesan sebab musabab/cause and effect Boleh kawal persekitaran, pemboleh ubah dan subjek Kos mungkin lebih rendah kecuali di lapangan yang lebih luas Boleh diuji lagi dalam kajian susulan atau kajian yang serupa Kesahan dalaman (internal validity) yang tinggi – kerana dapat kawal dan manipulasi

KELEMAHAN KAEDAH EKSPERIMEN
TIDAK TULEN BOLEH BERLAKU BIAS DI PIHAK PENGKAJI MUNGKIN BAHAYA KEPADA SUBJEK APABILA SUBJEK TAHU MEREKA SEDANG DIUJI, TINGKAH LAKU AKAN BERUBAH DAN DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN MEREKA (dipanggil Kesan Hawthorne) TIDAK BOLEH DIITLAK KEPADA POPULASI YANG BESAR (external validity yang rendah) PEMBOLEH UBAH TERHAD

VALIDITI/KESAHAN
KESAHAN DALAMAN/INTERNAL VALIDITY: kebolehan mengelak penjelasan alternatif kepada angkubah terikat (dalam ertikata lain : pengkaji dapat berkata dengan pasti IV menyebabkan perubahan kepada DV tanpa pengaruh lain) KESAHAN LUARAN/EXTERNAL VALIDITY: kebolehan mengitlak dapatan kajian eksperimental kepada populasi yang lebih luas.

JENIS KAEDAH UJI KAJI
UJI KAJI MAKMAL UJI KAJI LAPANGAN/FIELD EXPERIMENT (STAGING) PENGAMATAN/PENELITIAN/PEMERHATI AN IKUT SERTA (participant observation)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful